ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 15

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
17. januára 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/66 zo 16. januára 2019 o pravidlách týkajúcich sa jednotných praktických opatrení v záujme vykonávania úradných kontrol rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s cieľom overiť dodržiavanie pravidiel Únie o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktoré sa uplatňujú na tento tovar

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/67 zo 16. januára 2019, ktorým sa ukladajú ochranné opatrenia, pokiaľ ide o dovoz ryže indica s pôvodom v Kambodži a Mjanmarsku/Barme

5

 

 

SMERNICE

 

*

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní ( 1 )

18

 

*

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/69 zo 16. januára 2019, ktorou sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní ( 1 )

22

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/70 z 11. januára 2019, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre grafický papier a kritériá environmentálnej značky EÚ pre tissue papier a výrobky z tissue papiera [oznámené pod číslom C(2019) 3]  ( 1 )

27

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2018/896 z 19. júna 2018, ktorým sa stanovuje metodika výpočtu ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek a mení rozhodnutie 2005/270/ES ( Ú. v. EÚ L 160, 25.6.2018 )

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/66

zo 16. januára 2019

o pravidlách týkajúcich sa jednotných praktických opatrení v záujme vykonávania úradných kontrol rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s cieľom overiť dodržiavanie pravidiel Únie o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktoré sa uplatňujú na tento tovar

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 3,

keďže:

(1)

Aspoň raz ročne by sa mali vykonávať úradné kontroly v priestoroch a prípadne aj na iných miestach využívaných profesionálnymi prevádzkovateľmi, ktorí sú oprávnení vydávať rastlinné pasy v súlade s článkom 84 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (2). Dané opatrenia sú potrebné na zabezpečenie pravidelnej a konzistentnej kontroly vzťahujúcej sa na produktívne cykly príslušných rastlín, ako aj na životný cyklus všetkých relevantných škodcov a ich vektorov.

(2)

Pri stanovovaní frekvencie uvedených kontrol by sa malo prihliadať na inšpekcie vykonávané aspoň raz ročne, ako aj na prípadný odber vzoriek a testovanie v zmysle článku 92 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 s cieľom zabezpečiť, aby sa akékoľvek inšpekcie, odber vzoriek a testovanie uskutočnené podľa uvedeného nariadenia neopakovali podľa tohto nariadenia.

(3)

V prípade potreby môžu príslušné orgány na základe kritérií súvisiacich s rizikom zvýšiť frekvenciu úradných kontrol v priestoroch a prípadne aj na iných miestach využívaných profesionálnymi prevádzkovateľmi, ktorí sú oprávnení vydávať rastlinné pasy v súlade s článkom 84 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2016/2031.

(4)

Profesionálni prevádzkovatelia, ktorí aspoň dva po sebe nasledujúce roky vykonávali plán riadenia rizík spojených so škodcami v súlade s článkom 91 nariadenia (EÚ) 2016/2031, poskytujú spoľahlivejšie záruky týkajúce sa úrovne rastlinolekárskej ochrany vo svojich priestoroch a prípadne aj na iných miestach, ktoré využívajú. Preto je vhodné umožniť príslušným orgánom, aby v prípade uvedených prevádzkovateľov znížili frekvenciu úradných kontrol na frekvenciu aspoň raz za dva roky.

(5)

Priestor a prípadne aj iné miesta využívané profesionálnymi prevádzkovateľmi, ktorí sú oprávnení vydávať rastlinné pasy v súlade s článkom 84 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, by mali byť podrobené aspoň jednej úradnej kontrole nad rámec úradnej kontroly podľa odôvodnenia 1, ak sú miestom pôvodu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov vymedzených v bodoch 1, 2 a 5 článku 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré boli aspoň istú časť svojho životného cyklu pestované vo vymedzenej oblasti stanovenej v súlade s článkom 18 ods. 1 uvedeného nariadenia alebo v nej boli umiestnené a pri ktorých sa môže očakávať napadnutie škodcom, v prípade ktorého sa stanovila daná vymedzená oblasť. Spomínaná dodatočná úradná kontrola by sa mala vykonať podľa možnosti časovo čo najbližšie k momentu, keď dochádza k premiestňovaniu daných rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov mimo predmetnej vymedzenej oblasti alebo zo zamorenej zóny do nárazníkovej zóny danej vymedzenej oblasti. Tento postup je potrebný v záujme zamedzenia výskytu rastlinolekárskych rizík po bežnej úradnej kontrole a pred premiestnením rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov mimo vymedzenej oblasti alebo zo zamorenej zóny do nárazníkovej zóny.

(6)

S cieľom zabezpečiť náležitú úroveň rastlinolekárskej ochrany, ako aj účinný prehľad o dovoze rastlín do Únie a s nimi súvisiacich rizikách by pri dovoze rastlín uvedených v článku 73 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2016/2031 na územie Únie mali príslušné orgány vykonávať úradné kontroly pri ich príchode do Únie, a to aspoň v prípade 1 % zásielok uvedených rastlín.

(7)

Aspoň raz ročne by sa mali vykonávať úradné kontroly v priestoroch a prípadne aj na iných miestach využívaných profesionálnymi prevádzkovateľmi, ktorí sú oprávnení používať značku na drevený obalový materiál v zmysle článku 98 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031. Tento postup je potrebný v záujme pravidelnej a konzistentnej kontroly vzťahujúcej sa na rastlinolekárske riziká súvisiace s produkciou a daného druhu materiálu a obchodom s ním. V prípade potreby môžu príslušné orgány na základe kritérií súvisiacich s rizikom zvýšiť frekvenciu úradných kontrol v priestoroch a prípadne aj na iných miestach využívaných profesionálnymi prevádzkovateľmi, ktorí sú oprávnení používať značku na drevený obalový materiál v zmysle článku 98 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2016/2031.

(8)

Keďže nariadenia (EÚ) 2016/2031 a (EÚ) 2017/625 sa uplatňujú od 14. decembra 2019, aj toto nariadenie by sa malo uplatňovať počnúc týmto istým dňom.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotná frekvencia úradných kontrol profesionálnych prevádzkovateľov oprávnených vydávať rastlinné pasy

Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly aspoň raz ročne v priestoroch a prípadne aj na iných miestach využívaných profesionálnymi prevádzkovateľmi, ktorí sú oprávnení vydávať rastlinné pasy v súlade s článkom 84 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Uvedené kontroly zahŕňajú inšpekcie a v prípade podozrenia na výskyt rizík pre zdravie rastlín aj odber vzoriek a testovanie uvedené v článku 92 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Uvedené kontroly sa vykonávajú v čase, ktorý je najvhodnejší vzhľadom na možné zistenie výskytu daných škodcov alebo ich príznakov či symptómov.

Článok 2

Zvýšenie frekvencie úradných kontrol profesionálnych prevádzkovateľov oprávnených vydávať rastlinné pasy

Ak si to dané riziko vyžaduje, príslušné orgány môžu frekvenciu úradných kontrol uvedenú v článku 1 zvýšiť s prihliadnutím aspoň na tieto prvky:

a)

zvýšené rastlinolekárske riziká pre konkrétne čeľade, rody alebo druhy rastlín alebo rastlinné produkty produkované v daných priestoroch a prípadne aj na iných miestach, kde je vzhľadom na biológiu škodcov alebo environmentálne podmienky potrebná viac ako jedna kontrola;

b)

rastlinolekárske riziká súvisiace s pôvodom alebo provenienciou určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci Únie;

c)

počet produkčných cyklov za rok;

d)

dodržiavanie uplatniteľných ustanovení nariadení (EÚ) 2016/2031 a 2017/625 profesionálnym prevádzkovateľom v minulosti;

e)

dostupná infraštruktúra a situovanie priestorov a prípadne aj iných miest využívaných profesionálnym prevádzkovateľom.

Článok 3

Zníženie frekvencie úradných kontrol profesionálnych prevádzkovateľov oprávnených vydávať rastlinné pasy

Ak je to vzhľadom na dané riziko možné, príslušné orgány môžu frekvenciu úradných kontrol uvedenú v článku 1 znížiť na frekvenciu aspoň raz za dva roky za týchto podmienok:

a)

profesionálny prevádzkovateľ vykonával aspoň dva po sebe nasledujúce roky plán riadenia rizík spojených so škodcami v súlade s článkom 91 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

b)

príslušný orgán dospel k záveru, že uvedeným plánom sa účinne znížili príslušné rastlinolekárske riziká a že dotknutý profesionálny prevádzkovateľ dodržiaval uplatniteľné ustanovenia nariadení (EÚ) 2016/2031 a (EÚ) 2017/625.

Článok 4

Jednotná minimálna frekvencia úradných kontrol rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov určitého pôvodu alebo proveniencie v rámci Únie

1.   Priestor a prípadne aj iné miesta využívané profesionálnymi prevádzkovateľmi, ktorí sú oprávnení vydávať rastlinné pasy v súlade s článkom 84 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, musia byť podrobené aspoň jednej úradnej kontrole nad rámec úradnej kontroly podľa článku 1, ak sú miestom pôvodu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov vymedzených v bodoch 1, 2 a 5 článku 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré boli aspoň istú časť svojho životného cyklu pestované vo vymedzenej oblasti stanovenej v súlade s článkom 18 ods. 1 uvedeného nariadenia alebo v nej boli umiestnené a pri ktorých sa môže očakávať napadnutie škodcom, v prípade ktorého sa stanovila daná vymedzená oblasť. Spomínanú dodatočnú úradnú kontrolu je potrebné vykonávať podľa možnosti časovo čo najbližšie k momentu, keď dochádza k premiestňovaniu daných rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov mimo predmetnej vymedzenej oblasti alebo zo zamorenej zóny do nárazníkovej zóny danej vymedzenej oblasti.

2.   Pri vykonávaní úradných kontrol uvedených v odseku 1 príslušné orgány posudzujú tieto prvky:

a)

riziko, či sa na rastlinách, rastlinných produktoch a iných predmetoch vyskytujú príslušné škodce;

b)

riziko výskytu potenciálnych vektorov daného škodcu s prihliadnutím na pôvod alebo provenienciu zásielok v rámci Únie, stupeň náchylnosti rastlín na zamorenie, ako aj na to, či na to, či profesionálny prevádzkovateľ zodpovedný za premiestňovanie dodržiava akékoľvek ďalšie opatrenia prijaté na eradikáciu alebo zamedzenie šírenia dotknutého škodcu.

Článok 5

Jednotná minimálna frekvencia úradných kontrol rastlín uvedených v článku 73 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2016/2031

Identifikačné kontroly a fyzické kontroly rastlín uvedených v článku 73 prvom odseku nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktoré vstupujú do Únie, sa vykonávajú aspoň v prípade 1 % zásielok uvedených rastlín.

Článok 6

Jednotná frekvencia úradných kontrol profesionálnych prevádzkovateľov oprávnených používať značku na drevený obalový materiál

Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly aspoň raz ročne v priestoroch a prípadne aj na iných miestach využívaných profesionálnymi prevádzkovateľmi, ktorí sú oprávnení používať značku na drevený obalový materiál v zmysle článku 98 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Súčasťou uvedených kontrol je dohľad v zmysle článku 98 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Článok 7

Zvýšenie frekvencie úradných kontrol profesionálnych prevádzkovateľov oprávnených používať značku na drevený obalový materiál

Príslušné orgány môžu zvýšiť frekvenciu úradných kontrol uvedenú v článku 6, ak si to dané riziko vyžaduje, a to s prihliadnutím na aspoň jeden z týchto prvkov:

a)

zvýšené rastlinolekárske riziká súvisiace s výskytom škodcov na území Únie;

b)

drevený obalový materiál, iné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktorých sa zachytili škodce;

c)

dodržiavanie uplatniteľných ustanovení nariadení (EÚ) 2016/2031 a 2017/625 profesionálnym prevádzkovateľom v minulosti;

d)

dostupná infraštruktúra a situovanie priestorov a prípadne aj iných miest využívaných profesionálnym prevádzkovateľom.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).


17.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/67

zo 16. januára 2019,

ktorým sa ukladajú ochranné opatrenia, pokiaľ ide o dovoz ryže indica s pôvodom v Kambodži a Mjanmarsku/Barme

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (1), a najmä na jeho článok 26,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Začatie

(1)

Komisii bola 16. februára 2018 doručená žiadosť Talianska podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 (ďalej len „nariadenie o VSP“). V žiadosti sa vyzýva na prijatie ochranných opatrení týkajúcich sa ryže druhu „indica“ s pôvodom v Kambodži a Mjanmarsku/Barme. Ostatné členské štáty Únie, v ktorých sa spracováva ryža, t. j. Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Grécko, Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko, žiadosť Talianska podporili.

(2)

Komisia po tom, ako stanovila, že žiadosť obsahuje dostatočné dôkazy o tom, že ryža indica s pôvodom v Mjanmarsku/Barme a Kambodži sa dováža v takom objeme a za ceny, ktoré spôsobujú závažné ťažkosti výrobnému odvetviu Únie, informovala členské štáty a 16. marca 2018 uverejnila oznámenie o začatí ochranného prešetrovania (2).

(3)

Komisia s cieľom získať informácie potrebné na účely hĺbkového posúdenia informovala známych výrobcov (mlyny, v ktorých sa ryža čistí od šupky, ďalej len „mlyny“) podobných alebo priamo si konkurujúcich výrobkov v Únii, a ich združenie, ako aj známe vyvážajúce mlyny a ich zväzy vrátane ich vlád, a vyzvala ich, aby sa zúčastnili na prešetrovaní.

1.2.   Výber vzorky

(4)

Vzhľadom na veľký počet výrobcov z Únie, vyvážajúcich mlynov a dovozcov z Únie, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt sa Komisia rozhodla obmedziť počet jednotlivých mlynov z Únie, na ktoré sa bude vzťahovať prešetrovanie, na primeraný počet. V súlade s článkom 11 ods. 6 delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1083/2013 (3) Komisia vychádzala pri svojom prešetrovaní z výberu reprezentatívnej vzorky.

(5)

V oznámení o začatí prešetrovania Komisia uviedla, že predbežne vybrala vzorku mlynov z Únie na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu výroby podobného výrobku pri súčasnom zabezpečení geografického rozloženia. Hoci ryža sa pestuje v ôsmich členských štátoch, jej výroba je sústredená najmä v Taliansku a Španielsku. Výroba v týchto dvoch krajinách predstavuje 80 % celkovej výroby ryže v Únii (približne 50 % v Taliansku a 30 % v Španielsku), a preto sú pre výrobné odvetvie Únie reprezentatívnymi zástupcami. Na základe toho Komisia považovala za opodstatnené, aby sa dotazníky zaslali trom talianskym mlynom a jednému španielskemu mlynu.

(6)

Jedna strana spochybnila, či je táto vzorka reprezentatívna. Komisiu vyzvala, aby potvrdila, aký podiel celkovej výroby v Únii predstavovala výroba mlynov zaradených do vzorky, a ako sa ich situácia vyvíjala v porovnaní s výrobným odvetvím Únie. Ako je vysvetlené v odôvodnení 5, výber vzorky sa zakladal na najväčšom reprezentatívnom objeme výroby, ktorý bolo možné v rámci dostupného času primerane prešetriť. Tri talianske mlyny zaradené do vzorky predstavovali 50 % talianskej výroby za hospodársky rok 2016/2017 a španielsky mlyn zaradený do vzorky predstavoval 17 % španielskej výroby v tom istom roku. Mlyny zaradené do vzorky spolu predstavovali 26 % celkovej výroby v Únii. Okrem toho počas obdobia prešetrovania, teda od 1. septembra 2012 do 31. augusta 2017 sa výroba spoločností zaradených do vzorky vyvíjala podobne ako výroba celého výrobného odvetvia. Výroba sa v prípade výrobcov zaradených do vzorky znížila o 36 % a v prípade celého výrobného odvetvia Únie o 38 %. Potvrdzuje sa tým záver, že vzorka je naozaj reprezentatívna.

(7)

Dotazníky boli zaslané aj niektorým pestovateľom (ďalej aj „poľnohospodári“), ale vzhľadom na veľkú roztrieštenosť sektora (približne 4 000 pestovateľov) podávajú iba obmedzený obraz o situácii (4).

(8)

Pokiaľ ide o výber vývozcov, Komisia dostala v procese výberu vzorky celkovo 13 odpovedí od vyvážajúcich mlynov z Kambodže a 15 odpovedí od vyvážajúcich mlynov z Mjanmarska/Barmy. Výber vzorky bol preto potrebný a všetky strany boli náležite informované. Na základe informácií získaných od vyvážajúcich mlynov Komisia pôvodne vybrala vzorku troch vývozcov v Kambodži a troch vývozcov v Mjanmarsku/Barme. Vybraní boli na základe najväčšieho objemu vývozu do Únie. Po ďalšom posúdení a pripomienkach od Kambodžského zväzu ryžového priemyslu (Cambodian Rice Federation) však dvaja vývozcovia z Kambodže nemohli spolupracovať a boli preto nahradení. Dotazník nakoniec vyplnila len jedna spoločnosť. Pokiaľ ide o Mjanmarsko/Barmu, dotazník nakoniec vyplnili všetky tri vybrané spoločnosti.

(9)

Na oznámenie o začatí prešetrovania reagovali štyria neprepojení dovozcovia, ktorí sa prihlásili. Vzhľadom na obmedzený počet spolupracujúcich dovozcov sa výber vzorky nepovažoval za potrebný. Komisia zaslala dotazníky všetkým štyrom spoločnostiam; nie všetky však vyplnili dotazník úplne.

1.3.   Overovanie na mieste

(10)

Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely svojich prešetrovaní. Overovanie na mieste sa v súlade s článkom 12 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1083/2013 vykonalo v priestoroch týchto spoločností:

a)

Mlyny:

Riso Scotti S.p.a. a prepojenej spoločnosti (Riso Scotti Danubio), Taliansko;

Curti S.r.l. a prepojenej spoločnosti (Riso Ticino Soc. Coop.), Taliansko;

Riso Viazzo S.r.l., Taliansko;

Herba Ricemills S.L., Španielsko.

b)

Združenia:

Ente Nazionale Risi (Enterisi), Taliansko.

1.4.   Obdobie prešetrovania

(11)

Prešetrovanie sa vzťahovalo na posledných päť hospodárskych rokov, t. j. obdobie od 1. septembra 2012 do 31. augusta 2017 (ďalej len „obdobie prešetrovania“).

1.5.   Poskytnutie informácií

(12)

Po poskytnutí informácií Komisia dostala osem podaní vrátane podaní z Talianska a Španielska. Komisia dostala aj podania od troch spoločností a jedného združenia, ktoré neboli zainteresovanými stranami. Hoci tieto strany neboli zaregistrované ako zainteresované, ich pripomienky boli do veľkej miery zohľadnené a zaoberali sa nimi v záveroch Komisie, keďže väčšinou zodpovedali pripomienkam od registrovaných zainteresovaných strán.

2.   DOTKNUTÝ VÝROBOK A PODOBNÝ ALEBO PRIAMO KONKURENČNÝ VÝROBOK

2.1.   Dotknutý výrobok

(13)

Dotknutým výrobkom je polobielená alebo bielená ryža indica s pôvodom v Kambodži a Mjanmarsku/Barme, na ktoré sa na základe nariadenia o VSP vzťahuje oslobodenie od cla a ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 a 1006 30 98.

(14)

Dotknutý výrobok sa do Únie dováža buď ako voľne ložený na ďalšie spracovanie (bielenie, čistenie a balenie) alebo v malých vreciach do 5 kg alebo vo vreciach s hmotnosťou 5 kg až 20 kg, ktoré môžu maloobchodní predajcovia predávať priamo bez ďalšieho spracovania.

2.2.   Podobný alebo priamo konkurenčný výrobok

(15)

Indica a japonica sú dva hlavné druhy ryže. Ryža indica je dlhozrnná ryža, ktorá zostáva po tepelnom spracovaní oddelená. Druhý druh, ryža japonica, je skôr okrúhla ryža. Táto ryža sa lepí a používa sa na jedlá ako paella alebo rizoto.

(16)

Pri zbere ryže má ryža plevy a označuje sa ako „nelúpaná ryža“. Po zbere ryža prechádza viacerými procesmi bielenia. „Lúpaná ryža“ je ryža, z ktorej boli odstránené plevy. Na získanie „polobielenej“ alebo „bielenej“ ryže je potrebné ďalšie bielenie.

(17)

Komisia v tomto posúdení stanovila, že bielená alebo polobielená ryža indica spracovaná v Únii je podobným výrobkom ako dotknutý výrobok alebo mu priamo konkuruje.

(18)

Bielená alebo polobielená ryža indica spracovaná v Únii má vskutku rovnaké základné fyzikálne, technické a chemické vlastnosti ako dovážaná indica. Tieto ryže majú rovnaké použitie a predávajú sa cez podobné alebo rovnaké predajné kanály rovnakému typu zákazníkov. Títo zákazníci sú buď maloobchodníci alebo spracovatelia v Únii.

2.3.   Pripomienky strán

(19)

Po poskytnutí informácií niekoľko zainteresovaných strán (5) tvrdilo, že aromatická ryža indica by sa mala z rozsahu prešetrovania vylúčiť, keďže má odlišné vlastnosti ako iné druhy ryže indica a ryži spracovávanej v Únii nekonkuruje. Rovnako tvrdili, že aromatická ryža je od roku 2017 zatriedená pod iným číselným znakom KN, čo by potvrdzovalo závery, že tento druh ryže sa líši od ostatných druhov.

(20)

Po prvé, a ako potvrdili rôzne zainteresované strany, ryža indica zahŕňa širokú škálu konkrétnych druhov a odrôd ryže, a to vrátane voňavej alebo aromatickej ryže. Hoci medzi všetkými týmito druhmi existujú malé rozdiely, napr. pokiaľ ide o chuť a štruktúru, všetky majú spoločné tie isté základné fyzikálne, technické a chemické vlastnosti.

(21)

Všetky tieto rôzne druhy navyše slúžia na to isté konečné použitie, bielia sa v tých istých mlynoch, predávajú sa cez rovnaké obchodné kanály a navzájom si konkurujú. Skutočnosť, že pre aromatickú ryžu existuje od roku 2017 osobitný číselný znak KN, nie je relevantná, keďže – ako bolo uvedené v oznámení o začatí prešetrovania – číselné znaky KN sa uvádzajú len pre informáciu, a nie sú rozhodujúcim faktorom pre vymedzenie výrobku v rámci prešetrovania na ochranu obchodu. Tieto tvrdenia boli preto zamietnuté.

3.   PRÍTOMNOSŤ ZÁVAŽNÝCH ŤAŽKOSTÍ

3.1.   Vymedzenie výrobného odvetvia Únie

(22)

V súlade s nariadením o VSP by malo príslušné výrobné odvetvie pozostávať z mlynov, v ktorých sa spracovávajú podobné alebo priamo konkurenčné výrobky. V tomto prípade Komisia za výrobné odvetvie Únie považuje mlyny, ktoré spracovávajú ryžu. Tieto mlyny spracúvajú ryžu dopestovanú v Únii, ktorá priamo konkuruje bielenej alebo polobielenej ryži indica vyvážanej z Mjanmarska/Barmy alebo Kambodže.

(23)

Taliansko vo svojej žiadosti tvrdilo, že by sa mala preskúmať ujma tak v prípade mlynov, ako aj poľnohospodárov, keďže je medzi nimi úzky vzájomný vzťah. Hoci situácia poľnohospodárov môže byť silne ovplyvnená dovozom ryže z Kambodže a Mjanmarska/Barmy, poľnohospodári by sa mali skôr považovať za dodávateľa surovín, a nie za mlyn spracovávajúci podobný alebo priamo konkurenčný výrobok.

3.2.   Spotreba v Únii

(24)

Spotreba ryže indica v Únii sa stanovila na základe údajov, ktoré Komisia zhromaždila od členských štátov, a štatistických údajov dostupných z Eurostatu (6).

(25)

Spotreba v Únii sa vyvíjala takto:

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Celková spotreba v Únii (v tonách)

1 061 793

1 146 701

1 090 662

1 040 969

993 184

Index (2012/13 = 100)

100

108

103

98

94

Zdroj: Údaje zostavené Komisiou na základe údajov získaných od členských štátov a Eurostatu – ekvivalent bielenej ryže indica

(26)

Spotreba ryže indica v Únii sa počas obdobia prešetrovania znížila o 6 %. Najvyššia spotreba sa dosiahla v hospodárskom roku 2013/2014 (zvýšenie o 8 %), čo sa časovo zhoduje s významným nárastom dovozu ryže indica z Kambodže a Mjanmarska/Barmy, ktorý viedol k nasýteniu trhu. V nasledujúcich hospodárskych rokoch mala spotreba klesajúci trend.

3.3.   Vývoj dovozu

(27)

Dovoz dotknutého výrobku do Únie z Kambodže a Mjanmarska/Barmy sa vyvíjal takto:

 

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Kambodža

v tonách

163 337

228 878

251 666

299 740

249 320

index

100

140

154

184

153

Mjanmarsko/Barma

v tonách

2 075

28 856

52 680

36 088

62 683

index

100

1 391

2 539

1 739

3 021

Spolu

v tonách

165 412

257 734

304 346

335 828

312 003

index

100

156

184

203

189

Zdroj: Štatistika Eurostatu [Polobielená ryža prepočítaná na ekvivalent bielenej ryže – na prepočítanie množstiev vzťahujúcich sa na rôzne štádiá spracovania ryže (nelúpaná, lúpaná, polobielená alebo bielená) sa použil prepočítavací kurz stanovený v nariadení Komisie (ES) č. 1312/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa stanovujú pevné prepočítavacie kurzy, náklady na spracovanie a hodnotu vedľajších výrobkov pre rôzne štádiá spracovania ryže (Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 56). Napríklad prepočítavací kurz medzi lúpanou ryžou indica a bielenou ryžou indica je 0,69. Uplatňuje sa rovnako na dovážanú ryžu, ako aj na ryžu spracovanú v Únii.] a údaje zostavené Komisiou na základe údajov získaných od členských štátov

(28)

Objem dovozu z Kambodže sa zvýšil zo 163 000 ton na 249 000 ton. Objem dovozu sa výrazne zvyšoval až do hospodárskeho roka 2015/2016 potom došlo k miernemu zníženiu, ktoré korešpondovalo so znížením spotreby v hospodárskom roku 2016/2017. Napriek poklesu zostal dovoz na úrovni vyššej o 50 % než v hospodárskom roku 2012/2013. Dovoz z Kambodže predstavoval na konci obdobia prešetrovania 25 % celkového dovozu.

(29)

Pokiaľ ide o dovoz z Mjanmarska/Barmy, počas obdobia prešetrovania sa takisto výrazne zvýšil, a to z 2 000 ton na 62 000 ton. Zostal však na nižšej úrovni ako dovoz z Kambodže. Dovoz z Mjanmarska/Barmy predstavoval na konci obdobia prešetrovania 6,3 % celkového dovozu ryže do Únie (pozri tabuľku týkajúcu sa podielu na trhu ďalej).

(30)

Pokiaľ ide o podiel na trhu, dovoz sa vyvíjal takto:

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Podiel Kambodže na trhu (%)

15,4

20,0

23,1

28,8

25,1

Podiel Mjanmarska/Barmy na trhu (%)

0,2

2,5

4,8

3,5

6,3

Spolu

15,6

22,5

27,9

32,3

31,4

Zdroj: Eurostat a údaje zostavené Komisiou na základe údajov získaných od členských štátov – ekvivalent bielenej ryže

(31)

Podiel Kambodže na trhu sa výrazne zvýšil z 15,4 % na 25,1 %, zatiaľ čo podiel Mjanmarska/Barmy na trhu sa zvýšil z 0,2 % na 6,3 %.

(32)

Vývoj cien zaznamenal tieto trendy:

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Dovozná cena z Kambodže (EUR/tona)

588,4

512,8

562,6

547,4

552,2

Index (2012/13 = 100)

100

87

96

93

94

Dovozná cena z Mjanmarska/Barmy (EUR/tona)

420,0

366,5

414,7

410,1

405,4

Index (2012/13 = 100)

100

87

99

98

97

Vážený priemer

586,3

496,2

536,7

532,6

523,1

Index (2012/13 = 100)

100

85

92

91

89

Zdroj: Eurostat

(33)

Kambodžské dovozné ceny sa celkovo znížili o 6 %, zatiaľ čo dovozná cena Mjanmarska/Barmy sa znížila o 3 %. Napriek obmedzenému poklesu cien dovozu z Kambodže a Mjanmarska/Barmy sa zistilo na základe porovnania priemernej dovoznej ceny s jednotkovými predajnými cenami výrobného odvetvia Únie (pozri odôvodnenie (64)) na základe údajov Eurostatu, že tieto dovozné ceny z oboch krajín výrazne podhodnocovali ceny Únie, a to o 22 % v prípade Kambodže a 43 % v prípade Mjanmarska/Barmy.

(34)

Po poskytnutí informácií ministerstvo obchodu Kambodže (ďalej len „Kambodža“) spochybnilo metodiku, ktorú Komisia použila na výpočet rozpätí podhodnotenia ceny. Kambodža tvrdila, že vo výpočte kambodžskej vývoznej ceny sa nepripočítali náklady po dovoze a že cenové podhodnotenie vychádzalo z porovnania priemerných cien a nebrali sa do úvahy rôzne úrovne obchodu. Kambodža takisto spochybnila, či boli na stanovenie ujmy použité údaje poskytnuté spolupracujúcimi vývozcami.

(35)

Vzhľadom na argumenty doručené po poskytnutí informácií sa Komisia rozhodla preskúmať svoje výpočty podhodnotenia s cieľom zahrnúť príslušné náklady po dovoze alebo náklady na dopravu, zohľadniť rozdiely v úrovniach obchodu, ktoré majú vplyv na porovnateľnosť cien, a v čo najvyššej miere použiť údaje poskytnuté spolupracujúcimi vývozcami.

(36)

V snahe zabezpečiť spravodlivé porovnanie sa Komisia rozhodla upraviť dovozné ceny tak, že zohľadnila náklady po dovoze, ako to žiadala Kambodža. Na druhej strane sa Komisia domnievala, že ceny výrobného odvetvia Únie by sa mali tiež upraviť tak, aby zohľadňovali náklady na prepravu ryže z južnej Európy (v tomto prípade z Talianska a Španielska) do severnej Európy, keďže hospodárska súťaž týkajúca sa polobielenej a bielenej ryže indica prebieha prevažne v severnej Európe. Na základe dostupných informácií (údaje získané v rámci predchádzajúceho prešetrovania týkajúceho sa iného potravinového výrobku, a to satsumov) Komisia odhadla náklady po dovoze približne na 2 % dovoznej ceny a náklady na dopravu do Únie sa odhadujú na 49 EUR za tonu – na základe informácií uvedených v podnete a overených počas prešetrovania na mieste.

(37)

S cieľom odzrkadliť rozdiely v úrovniach obchodu Komisia navyše vykonala cenové porovnanie medzi predajom bielenej ryže voľne loženej a jej predajom v malých baleniach. Treba poznamenať, že na základe štatistík odvodených z číselných znakov KN, Mjanmarsko/Barma vyváža takmer výhradne ryžu voľne loženú, zatiaľ čo Kambodža vyváža ryžu voľne loženú a aj v malých baleniach.

(38)

Napokon sa rozhodlo, že vývozná cena sa stanoví na základe vyplnených dotazníkov doručených od vyvážajúcich výrobcov. V prípade Kambodže výber vzorky zlyhal, keďže dotazník vyplnil len jeden kambodžský vývozca. Tento spolupracujúci vývozca predstavuje iba veľmi malú časť dovozu z Kambodže, a preto Komisia musela v súlade s článkom 13 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1083/2013 použiť najlepšie dostupné skutočnosti. V prípade Kambodže sa preto použili ceny podľa Eurostatu. Pre Mjanmarsko/Barmu sa použili ceny z vyplnených dotazníkov.

(39)

Na základe uvedeného Komisia dospela k záveru, že podhodnotenie ceny predaja voľne loženej ryže dosahuje v prípade Kambodže 13 % a v prípade Mjanmarska/Barmy 43 %. Pokiaľ ide o porovnanie cien balenej ryže, zistilo sa podhodnotenie ceny na úrovni 14 % v prípade Kambodže.

(40)

Tento cenový rozdiel medzi dovážanou ryžou a ryžou spracovanou v Únii je teda významný, najmä ak sa vezme do úvahy skutočnosť, že ryža je vo všeobecnosti cenovo citlivým výrobkom. Spotrebitelia vo všeobecnosti nerozlišujú medzi rôznymi pôvodmi výrobku.

(41)

Kambodža takisto tvrdila, že Komisia konštatovala závažné ťažkosti na základe súhrnného vyhodnotenia objemu a cenového vplyvu dovozu ryže z Kambodže a Mjanmarska/Barmy. Tento argument bol však zamietnutý, keďže uvedená analýza jasne rozlišuje situáciu Kambodže a Mjanmarska/Barmy.

(42)

Na záver treba uviesť, že dovoz z Kambodže a Mjanmarska/Barmy sa počas obdobia prešetrovania podstatne zvýšil v absolútnom vyjadrení, ako aj z hľadiska podielu na trhu. Hoci kombinovaný objem dovozu sa v hospodárskom roku 2016/2017 mierne znížil, zostal celkovo oveľa vyšší ako na začiatku obdobia prešetrovania. Okrem toho sa kombinovaný vážený priemer dovoznej ceny oboch krajín počas obdobia prešetrovania znížil a výrazne podhodnocoval ceny v Únii.

3.4.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

3.4.1.   Všeobecné poznámky

(43)

Podľa článku 23 nariadenia o VSP by závažné ťažkosti prichádzali do úvahy, ak sa zhorší hospodárska a/alebo finančná situácia mlynov v Únii. Pri skúmaní existencie takéhoto zhoršenia by mala Komisia prihliadať na skutočnosti uvedené v článku 23 týkajúce sa mlynov v Únii, ak sú tieto informácie dostupné.

(44)

Ako sa uvádza v odôvodnení (5), Komisia použila na určenie závažných ťažkostí, ktoré utrpelo výrobné odvetvie Únie, výber vzorky. Na účely stanovenia jeho ujmy Komisia rozlišovala medzi makroekonomickými a mikroekonomickými ukazovateľmi ujmy.

(45)

Komisia vyhodnotila makroekonomické ukazovatele (podiel na trhu, výrobu a zásoby – analýza dovozu je uvedená vyššie), vychádzajúc zo všeobecných trhových údajov zhromažďovaných každý mesiac na základe produkcie ryže prepočítanej na ekvivalent bielenej ryže. Spoľahlivé údaje o konkurzoch a zamestnanosti pre výrobné odvetvie Únie nie sú k dispozícii, a preto nemohli byť zahrnuté do analýzy.

(46)

Komisia vyhodnotila mikroekonomické ukazovatele (ceny a ziskovosť) na základe overených údajov na úrovni vzorky. V prípade chýbajúcich údajov na makroúrovni sa výrobná kapacita analyzovala aj na úrovni vzorky.

3.4.2.   Makroekonomické ukazovatele

(47)

Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu počas obdobia prešetrovania sa vyvíjal takto:

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Podiely na trhu (%)

61,4

54,8

46,7

40,5

39,3

Index (2012/13 = 100)

100

101

80

66

62

Zdroj: Údaje zostavené Komisiou na základe údajov získaných od členských štátov

(48)

Podiel na trhu takisto výrazne klesol zo 61 % na 39 %, čo je pokles o viac ako 20 percentuálnych bodov.

(49)

Výroba ryže indica výrobným odvetvím Únie zaznamenala počas obdobia prešetrovania takisto výrazný klesajúci trend:

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Objem výroby (v tonách)

685 183

692 740

547 908

449 313

423 962

Index (2012/13 = 100)

100

101

80

66

62

Zdroj: Údaje zostavené Komisiou na základe údajov získaných od členských štátov

(50)

Výroba sa znížila takmer o 40 % zo 685 000 ton na 424 000 ton.

(51)

Zásoby bielenej ryže v Únii sa počas obdobia prešetrovania zvýšili o 4 %, a to z 255 000 ton na 265 000 ton. Najprv sa výrazne zvýšili o 11 % a potom mierne poklesli.

(52)

Kambodža po poskytnutí informácií tvrdila, že údaje o výrobe v Únii nie sú správne, keďže údaje o výrobe v Únii bez údajov o predaji sa nezhodujú s konečným stavom zásob, ako je vykázaný ďalej. Komisia skutočne poskytla len čiastočný výpočet, keďže údaje neodrážajú počiatočný stav zásob, použitie ryže ako osiva atď. Výpočet je však v súlade s výpočtom súvahy, ktorú Komisia používa [pozri odôvodnenie (24)].

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Konečný stav zásob (v tonách)

255 301

280 507

283 126

272 136

264 766

Index (2012/13 = 100)

100

110

111

107

104

Zdroj: Údaje zostavené Komisiou na základe údajov získaných od členských štátov

(53)

V prípade chýbajúcich údajov o výrobnej kapacite na makroúrovni Komisia preskúmala údaje o nej na úrovni vzorky. Oblasť určená na pestovanie ryže indica v Únii však poskytuje pomerne dobré údaje o ryži indica, ktorá je dostupná pre mlyny, a tým aj o ich možnom využití kapacity. Táto oblasť sa počas obdobia prešetrovania vo všeobecnosti zmenšila o 37 % a vývoj bol takýto:

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Plocha (v hektároch)

145 781

145 783

124 270

101 865

91 685

Index (2012/13 = 100)

100

100

85

70

63

Zdroj: Údaje zostavené Komisiou na základe údajov získaných od členských štátov

3.4.3.   Mikroekonomické ukazovatele

(54)

Podľa vyplnených dotazníkov doručených od mlynov v Únii sa ceny a ziskovosť vyvíjali takto:

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Cena (EUR/tona)

667,3

649,5

693,3

728,3

711,5

Index (2012/13 = 100)

100

97

104

109

107

Ziskovosť (%)

1,4

0,1

1,5

4,3

1,2

Index (2012/13 = 100)

100

8

107

312

88

Zdroj: Vyplnené dotazníky (Údaje, ktoré poskytli mlyny, vychádzajú z kalendárnych, a nie hospodárskych rokov. Keďže tieto obdobia sa výrazne prekrývajú, trendy pre obdobie prešetrovania zostávajú reprezentatívne.)

(55)

Jednotkové ceny mlynov zaradených do vzorky sa počas obdobia prešetrovania zvýšili o 7 %. Na základe výsledku overovaní, ktoré Komisia vykonala, sa zdá, že vzhľadom na zvyšujúci sa tlak dovozu za nízke ceny sa mlyny v Únii zaradené do vzorky rozhodli v rámci možností sústrediť predaj na menšie množstvá polobielenej a bielenej ryže indica a zamerať sa skôr na značkové výrobky, ako predávať pod vlastnou značkou distribútora.

(56)

Mlynom v Únii sa vďaka zmene svojho pôvodného sortimentu výrobkov podarilo zachovať si stabilný stupeň ziskovosti na úkor svojho podielu na trhu, ktorý sa prudko znížil. Táto zmena sortimentu však zrejme pomohla najmä v roku 2015/2016 (keď sa ziskovosť dokonca zvýšila), ale v hospodárskom roku 2016/2017 sa úrovne zisku opäť znížili. V situácii, keď v roku 2016/2017 dovozné ceny podľa zistení výrazne podhodnocovali ceny Únie (o 22 %, resp. 43 %), môže byť táto stratégia len dočasným riešením. Mlyny budú v blízkej budúcnosti čoraz viac čeliť tlaku nízkych dovozných cien. Kambodža už čiastočne prešla z predaja voľne loženej ryže na predaj malých balených výrobkov, ktoré sa predávajú na úrovni maloobchodu. Tento predajný kanál je výnosnejší ako predaj voľne loženého tovaru a je pravdepodobné, že Kambodža bude na tejto úrovni predávať a konkurovať výrobnému odvetviu Únie čoraz viac, a to aj v rámci trhových medzier.

(57)

Pokiaľ ide o ziskovosť, bola pomerne stabilná, ale nízka, keďže vyššia cena dokázala kompenzovať stratu objemu. Ziskovosť na úrovni 1 % – 2 % je okrem toho hlboko pod 6 %, ktoré sa považujú za primeranú úroveň ziskovosti potrebnú na pokrytie celkových nákladov a investícií, výskumu a vývoja a inovácií.

(58)

Po poskytnutí informácií jedna strana požiadala o ďalšie informácie o 6 % úrovni použitej v predchádzajúcom odseku. S modernizáciou nástrojov EÚ na ochranu obchodu sa v roku 2018 v príslušných právnych predpisoch stanovilo, že pri výpočte rozpätia ujmy nesmie byť úroveň zisku, ktorú možno očakávať za bežných podmienok hospodárskej súťaže, nižšia ako 6 % (7). Táto referenčná hodnota sa používa pri prešetrovaniach na ochranu obchodu a je relevantná aj pre ochranné prešetrovanie. To vysvetľuje, prečo Komisia aj v tomto prípade použila uvedenú referenčnú hodnotu.

(59)

Nie je jednoduché posúdiť výrobnú kapacitu výrobného odvetvia Únie pre podobné výrobky, t. j. ryžu indica, keďže spracovateľský priemysel môže svoju kapacitu využívať na bielenie ryže indica aj ryže japonica, a to tak dovážanej, ako aj dopestovanej v Únii. Okrem toho nie sú k dispozícii žiadne makroekonomické údaje (pozri vyššie). Vychádzajúc zo vzorky sa využitie kapacity znížilo z 22 % na 14 % (pozri ďalej). Tieto percentuálne podiely sa môžu zdať pomerne nízke, pretože sa zakladajú na porovnaní objemu výroby podobného výrobku (ryža indica) s kapacitou pre výrobu všetkých druhov ryže.

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Využitie kapacity (%)

22,1

21,1

19,0

13,0

14,0

Index (2012/13 = 100)

100

96

86

59

64

Zdroje: Vyplnené dotazníky

3.4.4.   Záver

(60)

Záverom treba uviesť, že situácia výrobného odvetvia Únie sa z hospodárskeho hľadiska zhoršila. Zatiaľ čo dovoz z Kambodže a Mjanmarska/Barmy sa v absolútnom vyjadrení výrazne zvýšil, výrobné odvetvie Únie stratilo približne 6 % podielu na trhu v prospech Mjanmarska/Barmy a 10 % v prospech Kambodže. Výrobné odvetvie Únie bolo takisto vystavené významnému cenovému podhodnoteniu na úrovni 22 % a 43 %. Výroba v Únii sa ešte viac znížila o 38 %. Hospodárske ťažkosti sa preto prejavili najmä v zníženom objeme výroby počas obdobia prešetrovania. Mlyny v Únii sa rozhodli neznížiť svoju cenovú úroveň napriek konkurujúcim nízkym cenám dovozu a zachovali si určitú úroveň zisku. Ak to bolo možné, mlyny v Únii sa vskutku rozhodli zmeniť svoj sortiment výrobkov a zameriavajú sa na trhové medzery a značkové výrobky s cieľom zachovať si úroveň zisku napriek zníženiu predaja a objemu výroby. Ide však len o dočasné riešenie, keďže štruktúra dovozu z Kambodže a Mjanmarska/Barmy sa už čiastočne posunula, hoci len v obmedzenej miere, od predaja voľne loženého tovaru k predaju v malých baleniach, a tento dovoz tak konkuruje výrobnému odvetviu Únie aj na maloobchodnej úrovni. Očakáva sa, že obe krajiny zvýšia svoj dovoz za nízke ceny v rámci týchto výnosnejších predajných kanálov a že budú konkurovať aj v rámci trhových medzier a v segmente značkových výrobkov, čo bude mať negatívne dôsledky aj pre finančnú situáciu výrobného odvetvia Únie.

4.   PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ

(61)

Komisia stanovila, že existuje príčinná súvislosť medzi objemom dovozu dotknutého výrobku na jednej strane a závažnými ťažkosťami mlynov v Únii na strane druhej, na základe ďalej uvedených skutočností. Komisia takisto analyzovala, či sa závažné ťažkosti nedajú pripísať iným faktorom ako je dovoz a ceny.

4.1.   Vplyv dovozu z Kambodže a Mjanmarska/Barmy

(62)

Z grafu jasne vidieť časovú zhodu medzi dovozom z Kambodže a Mjanmarska/Barmy a situáciou výrobného odvetvia Únie, ktorá je preukázaná značnou stratou podielov na trhu a spôsobuje mlynom v Únii závažné ťažkosti.

Image

Kambodža/Mjanmarsko/Barma

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2016/2017

Podiely na trhu

70,0 %

60,0 %

50,0 %

40,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0 %

0,0 %

Zdroj:

Eurostat a údaje zostavené Komisiou na základe údajov získaných od členských štátov

(63)

Komisia sa domnieva, že aj jednotlivo dovoz z Kambodže a dovoz z Mjanmarska/Barmy spôsobili závažné ťažkosti. Dovoz tak z Kambodže, ako aj z Mjanmarska/Barmy vskutku stúpol nielen v absolútnom vyjadrení (o 53 % v prípade Kambodže a viac než o 2 000 % v prípade Mjanmarska/Barmy), ale aj z hľadiska podielu na trhu (o 9,7 percentuálneho bodu v prípade Kambodže a o 6,1 percentuálneho bodu v prípade Mjanmarska/Barmy). Okrem toho aj dovoz z Kambodže, aj dovoz z Mjanmarska/Barmy, každý jednotlivo podhodnocoval cenu v Únii (približne o 22 %, resp. 43 %). Preto možno vyvodiť záver, že aj dovoz z Kambodže, ako aj dovoz z Mjanmarska/Barmy spôsobil závažné ťažkosti výrobnému odvetviu Únie.

(64)

Rapídne zvýšenie dovozu z Kambodže a Mjanmarska/Barmy vysvetľuje jeho nízka úroveň cien, ktorá významne podhodnocuje ceny výrobného odvetvia Únie. Ryža indica je výrobok citlivý na cenu, a to najmä preto, že spotrebitelia vo všeobecnosti nerozlišujú medzi výrobkami Únie a dovážanými výrobkami. Spotrebiteľom, ktorí nakupujú ryžu u maloobchodníkov, je pôvod ryže do značnej miery neznámy. Platí to najmä v prípade, ak sa ryža predáva pod tzv. vlastnou značkou, t. j. značkou maloobchodného predajcu. Kambodža a Mjanmarsko/Barma dokázali výrazne a rapídne zvýšiť svoj vývoz ryže na trh Únie, pretože dodávajú ryžu za veľmi nízku cenu, ako dokazujú úrovne cenového podhodnotenia uvedené v odôvodnení (33). Okrem toho Kambodža, ktorá zvykla vyvážať najmä voľne loženú ryžu na ďalšie spracovanie v Únii, čoraz viac predáva balenú ryžu priamo maloobchodníkom v Únii, čo spôsobuje dodatočný tlak na ceny a hospodársku súťaž na úrovni mlynov v Únii.

4.2.   Iné faktory

(65)

Posudzované boli aj iné faktory, ktoré mohli prispieť k závažným ťažkostiam výrobného odvetvia Únie.

4.2.1.   Dovoz z iných tretích krajín

(66)

Dovoz z iných tretích krajín sa počas obdobia prešetrovania z hľadiska podielu na trhu takisto zvýšil z 23 % na 29,3 % (nárast o 6,3 percentuálneho bodu).

Podiel na trhu (v %)

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Únia

61,4

54,8

46,7

40,5

39,3

Kambodža

15,4

20,0

23,1

28,8

25,1

Mjanmarsko/Barma

0,2

2,5

4,8

3,5

6,3

Kambodža a Mjanmarsko/Barma

15,6

22,5

27,9

32,3

31,4

Thajsko

12,2

11,5

11,8

12,9

13,8

India

4,7

4,0

5,8

6,8

7,3

Pakistan

2,5

2,9

3,3

3,3

3,2

Iné krajiny

3,7

4,4

4,5

4,3

5,1

Všetky ostatné krajiny spolu (okrem Kambodže a Mjanmarska/Barmy)

23,0

22,8

25,4

27,3

29,3

Zdroj: Eurostat

(67)

Hoci dovoz z iných tretích krajín môže čiastočne vysvetliť zníženie podielu Únie na trhu, nárast podielu týchto krajín na trhu, dokonca aj v kumulatívnom vyjadrení, je oveľa obmedzenejší ako nárast podielu Kambodže a Mjanmarska/Barmy (+ 15 %).

(68)

Okrem toho – a predovšetkým –, ako vidno z tabuľky ďalej, vážené priemerné ceny dovozu z ostatných krajín boli počas obdobia prešetrovania oveľa vyššie ako dovozu z Kambodže a Mjanmarska/Barmy alebo Únie (8). Porovnanie cien dovozu z Thajska s Mjanmarskom/Barmou vykazuje rozdiel v cene o 85 %. Pri porovnávaní cien dovozu z Indie s Kambodžou je cenový rozdiel 72 %. Aj to potvrdzuje už uvedený záver, že nižšie ceny umožnili Mjanmarsku/Barme a Kambodži počas obdobia prešetrovania rapídne rozšíriť svoj vývoz do Únie.

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Únia

667,3

649,5

693,3

728,3

711,5

Kambodža

588,4

512,8

562,6

547,4

552,2

Mjanmarsko/Barma

420,0

366,5

414,7

410,1

405,4

Thajsko

946,7

863,5

896,8

825,7

751,1

India

925,7

1 054,1

1 061,0

893,0

949,2

Pakistan

924,3

999,7

996,0

846,3

926,3

Zdroj: Eurostat a vyplnené dotazníky

4.2.2.   Štrukturálne ťažkosti v talianskom odvetví výroby ryže

(69)

Kambodžský zväz ryžového priemyslu vo svojom podaní po začatí ochranného prešetrovania tvrdil, že ťažkosti v talianskom odvetví výroby ryže sú vo všeobecnosti horšie ako v ostatných častiach Únie, a preto sa nemôžu pripisovať len zvýšeniu dovozu.

(70)

Vyplnené dotazníky a overovanie naozaj preukázali, že situácia výrobného odvetvia Únie je horšia v Taliansku než v Španielsku. Čiastočne je to v dôsledku skutočnosti, že španielsky trh s ryžou je organizovaný odlišne a je preto odolnejší, pokiaľ ide o ponuku a dopyt, ako aj z hľadiska tvorby cien. Komisia však vykonala celoúniové prešetrovanie, pri ktorom vychádzala zo situácie celého výrobného odvetvia Únie a z reprezentatívnej vzorky. Z prešetrovania vyplynulo – ako už bolo vysvetlené –, že výrobné odvetvie Únie celkovo naráža na ťažkosti.

4.2.3.   Dovoz nelúpanej ryže z Guyany

(71)

Zainteresované strany takisto tvrdili, že k závažným ťažkostiam prispel nárast dovozu ryže z Guyany. Ryža dovážaná z Guyany nie je bielená (ide o tzv. nelúpanú ryžu), a preto nepatrí do rozsahu prešetrovania, ani nie je zahrnutá do uvedenej dovoznej štatistiky a nie je pre túto otázku relevantná.

4.2.4.   Vývoz realizovaný výrobným odvetvím Únie

(72)

Kambodžská vláda uviedla, že jedným z aspektov, ktoré sa prehliadali pri stanovovaní príčinnej súvislosti, je orientácia výrobného odvetvia Únie na vývoz. Toto tvrdenie však nebolo podložené a hoci sa vývoz počas obdobia prešetrovania naozaj zvýšil z 3 % celkovej výroby na 7 % celkovej výroby, predstavuje veľmi malú časť výroby v Únii. Nárast vývozu je okrem toho oveľa nižší (+ 11 000 ton) ako nárast dovozu z Kambodže a Mjanmarska/Barmy (+ 147 000 ton).

4.2.5.   Pokles výroby ryže indica je dôsledkom zvýšenia výroby ryže japonica.

(73)

Kambodžská vláda takisto tvrdila, že výroba ryže indica v Únii nie je ovplyvnená dovozom, ale podlieha jednoduchej periodickej zmene z ryže indica na ryžu japonica z rozhodnutia pestovateľov Únie.

(74)

Je pravda, že pestovatelia môžu presunúť výrobu z ryže indica na ryžu japonica. Takáto zmena sa však zakladá na posúdení ekonomickej situácie vrátane dopytu a trhovej ceny. V tomto kontexte prešetrovanie potvrdilo, že tvárou v tvár väčšej konkurencii dovážanej ryže indica s nízkymi cenami niektorí pestovatelia skutočne nemali žiadnu inú možnosť, len presunúť výrobu na ryžu japonica. Nejde preto ani o periodickú zmenu, ani o zámernú voľbu, ale o sebaobranu. Zo strednodobého hľadiska to však nie je reálna možnosť, keďže zmena výroby z ryže indica na ryžu japonica zasa spôsobila nadmernú ponuku ryže japonica na trhu a tlak na jej cenu. Poľnohospodári sa preto celkovo nachádzajú v ťažkej situácii.

(75)

Relevantnosť uvedeného argumentu je však obmedzená, keďže výrobné odvetvie Únie pozostáva z mlynov spracovávajúcich ryžu a nie pestovateľov, ktorí sú dodávateľmi suroviny.

4.2.6.   Záver o príčinných súvislostiach

(76)

Komisia stanovila príčinnú súvislosť medzi závažnými ťažkosťami, ktoré utrpelo výrobné odvetvie Únie, a dovozom z Kambodže a Mjanmarska/Barmy. Komisia takisto identifikovala faktory, ktoré prispeli k týmto ťažkostiam. Čiastočne ide o dovoz z tretích krajín a dovoz nelúpanej ryže z Guyany. Nepotvrdilo sa však, že by tieto faktory zmierňovali príčinnú súvislosť, ani v prípade, že sa uváži ich možný kombinovaný účinok. Zdá sa teda, že žiaden z uvedených faktorov, ktoré vplývajú na situáciu výrobného odvetvia Únie, neoslabuje súvislosť medzi objemom dovozu a kambodžskými a mjanmarskými/barmskými cenami a závažnými ťažkosťami, ktoré utrpelo výrobné odvetvie Únie.

5.   ZÁVER A PRIJATIE OPATRENÍ

(77)

Dospelo sa k záveru, že ryža indica z Kambodže a Mjanmarska/Barmy sa dováža v objemoch a za ceny, ktoré spôsobujú závažné ťažkosti výrobnému odvetviu Únie a v dôsledku toho sú ochranné opatrenia oprávnené.

(78)

Preto by sa v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia o VSP mali znovu zaviesť clá uplatňované podľa Spoločného colného sadzobníka vo výške 175 EUR za tonu.

(79)

Podľa článku 28 nariadenia o VSP by sa ochranné opatrenia mali znova zaviesť, pokiaľ je to potrebné na zvládnutie zhoršenia hospodárskej a finančnej situácie mlynov v Únii. Obdobie opätovného zavedenia by nemalo byť dlhšie ako tri roky, pokiaľ sa nepredĺži za riadne opodstatnených okolností.

(80)

Komisia sa domnieva, že v tomto prípade by sa mali opatrenia zaviesť na obdobie troch rokov s cieľom umožniť výrobnému odvetviu Únie, aby sa plne zotavilo z účinkov dovozu z Kambodže a Mjanmarska/Barmy.

(81)

Komisia však zastáva názor, že ochranné opatrenia by sa počas tohto obdobia mali postupne liberalizovať z ďalej uvádzaných dôvodov.

(82)

Hlavným cieľom nariadenia o VSP je pomôcť rozvojovým krajinám v ich snahe znížiť chudobu a podporovať dobrú správu vecí verejných a trvalo udržateľný rozvoj tak, že im prostredníctvom medzinárodného obchodu pomôže vytvoriť najmä pracovné miesta a dodatočné príjmy a pomôže pri industrializácii. Osobitným opatrením „Všetko okrem zbraní“ (ďalej len „EBA“, z angl. Everything But Arms), ako je stanovené v nariadení o VSP, sa najchudobnejším a najslabším krajinám sveta pomáha využívať obchodné príležitosti. Tieto krajiny majú do značnej miery podobný hospodársky profil. V dôsledku nízkej a nediverzifikovanej vývoznej základne sú zraniteľné, a preto využívajú určitú ochranu na základe nariadenia o VSP, napríklad výnimku z odstupňovania výrobkov a z uplatňovania automatických ochranných opatrení.

(83)

Komisia preto zohľadnila, že v zásade je pre zvýhodnené krajiny podľa opatrenia EBA oprávnené postupné znižovanie sadzby cla počas obdobia troch rokov, ako sa uvádza ďalej.

(84)

Postupné znižovanie by takisto postačovalo na zvládnutie zhoršenia hospodárskej a/alebo finančnej situácie mlynov v Únii. Na druhej strane Kambodža a Mjanmarsko/Barma by nečelili clám v plnom rozsahu počas celých troch rokov, čo sťaží vývoz, ale postupne by mohli do Únie vyvážať viac ryže indica.

(85)

Preto sa počíta s opätovným zavedením cla na obdobie troch rokov, konkrétne:

 

1. rok

2. rok

3. rok

Clo (EUR/tona)

175

150

125

(86)

V súčasnosti uplatňovaná sadzba cla podľa Spoločného colného sadzobníka vo výške 175 EUR za tonu sa v súlade s článkom 180 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (9) môže upravovať smerom nadol. Preto ak by (v dôsledku týchto úprav) boli clá uplatňované podľa Spoločného colného sadzobníka nižšie ako clá uvedené v odôvodnení (85), tieto clá by sa mali zosúladiť tak, aby nepresahovali clo uplatňované podľa Spoločného colného sadzobníka v žiadnom momente počas obdobia, na ktoré sa opatrenia ukladajú. Uplatniteľné ochranné opatrenia musia mať preto hodnotu, ktorá bude nižšia spomedzi upravených ciel a uplatniteľného cla uvedeného v odôvodnení (85).

(87)

S cieľom poskytnúť právnu istotu dovozcom dotknutých výrobkov rôzne zainteresované strany požiadali, aby sa uvedené opatrenia nevzťahovali na výrobky, ktoré sú už v preprave na ceste do Únie. V súlade so súčasnou praxou v oblasti ochranných opatrení sa Komisia domnieva, že takáto doložka pre tovar v preprave je v tomto prípade oprávnená a uvedené podnety boli preto prijaté.

(88)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre všeobecné preferencie uvedenom v článku 39 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 978/2012,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na dovoz ryže indica s pôvodom v Kambodži a Mjanmarsku/Barme, ktorá v súčasnosti patrí pod číselné znaky KN 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 a 1006 30 98, sa dočasne opätovne zavádzajú clá podľa Spoločného colného sadzobníka.

2.   Uplatniteľné clo na tonu výrobku opísaného v odseku 1 je 175 EUR v prvom roku, 150 EUR v druhom roku a 125 EUR v treťom roku od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.   Ak Komisia v súlade s článkom 180 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 upraví clo podľa Spoločného colného sadzobníka, clo uvedené v odseku 2 by sa malo stanoviť na úrovni nižšej spomedzi upraveného cla podľa Spoločného colného sadzobníka a cla uvedeného v odseku 2.

Článok 2

Dovoz výrobkov uvedených v článku 1, ktoré sú už v preprave na ceste do Únie v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, nepodlieha clu uvedenému v článku 1 ods. 2, pod podmienkou, že miesto určenia takýchto výrobkov sa nemôže zmeniť.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 100, 16.3.2018, s. 30.

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1083/2013 z 28. augusta 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa postupu dočasného zrušenia colných preferencií a prijatia všeobecných ochranných opatrení na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 16).

(4)  Dotazníky sa zaslali týmto pestovateľom, v priestoroch ktorých sa uskutočnilo aj overovanie na mieste: Laguna de Santaolalla S.L., Španielsko, Vercellino Flavio e Paolo S.S., Taliansko, Coppo e Garrione Societa' Agricola S.S., Taliansko, Maro Giovanni, Paolo e Pietro, Taliansko, Locatelli Francesco, Taliansko.

(5)  Išlo o tieto zainteresované strany: Haudecoeur, Amru Rice, vládu Kambodže a Mjanmarský zväz ryžového priemyslu (Myanmar Rice Federation).

(6)  Údaje sú verejne dostupné na webovej stránke Europa: https://ec.europa.eu/agriculture/cereals/trade_en.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825 z 30. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2018, s. 1).

(8)  Tieto ceny nezahŕňajú náklady po dovoze ani náklady na dopravu.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).


SMERNICE

17.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/18


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2019/68

zo 16. januára 2019,

ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (1), a najmä na jej článok 4 ods. 2a,

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 1 smernice 91/477/EHS sa členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť, aby strelné zbrane a ich hlavné časti, či už ako súčasť strelnej zbrane, alebo umiestnené samostatne na trhu, mali jasné, trvalé a jedinečné označenie. V článku 4 ods. 2 uvedenej smernice sa vymedzujú informácie, ktoré sa majú uvádzať v označení s cieľom zvýšiť vysledovateľnosť strelných zbraní a ich hlavných častí a uľahčiť ich voľný pohyb. V prípade veľmi malých hlavných častí sa informácie, ktoré sa majú uviesť v označení, obmedzujú na výrobné číslo alebo alfanumerický či číselný kód. V článku 4 ods. 4 uvedenej smernice sa od členských štátov vyžaduje, aby udržiavali informačný systém údajov a zaznamenávali v ňom všetky informácie, ktoré sú potrebné na vysledovanie a identifikáciu strelných zbraní, vrátane informácií o označení umiestnenom na strelnej zbrani a jej hlavných častiach, ako aj informácie o akýchkoľvek úpravách či zmenách strelnej zbrane, ktoré vedú k zmene jej zaradenia do kategórie alebo podkategórie, ako napríklad informácie o subjekte, ktorý nahradil alebo zmenil hlavnú časť.

(2)

V prípade prevodu z vládnych zásob do trvalého civilného používania musí byť v označení zahrnutá identifikácia prevádzajúceho subjektu. Ak identifikácia nie je súčasťou už existujúceho označenia, musí byť uvedená pri prevode do civilného používania.

(3)

Smernica 91/477/EHS okrem toho ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby bol každý kus balenia streliva označený tak, aby označenie obsahovalo názov výrobcu, identifikačné číslo výrobnej dávky (distribučnej šarže), kaliber a druh streliva. Vzhľadom na súčasnú trhovú prax pri balení streliva a aktuálny stav technológie nie je v tejto fáze potrebné stanoviť technické špecifikácie pre toto označovanie. Táto smernica by sa preto mala vzťahovať len na označovanie strelných zbraní a ich hlavných častí (vrátane veľmi malých hlavných častí).

(4)

Primeraná veľkosť písma je nevyhnutná na to, aby sa dosiahol cieľ zvýšiť vysledovateľnosť strelných zbraní a ich hlavných častí. V technických špecifikáciách by sa preto mala stanoviť minimálna veľkosť písma, ktorou by sa mali členské štáty riadiť pri stanovovaní veľkosti písma pre uvedené označenia vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch.

(5)

So zreteľom na medzinárodnú normu OSN pre kontrolu ručných zbraní (ISACS), týkajúcu sa označovania a vedenia záznamov, by sa pri rámoch a telách vyrobených z nekovových materiálov, pri ktorých existuje riziko, že bude ohrozená jasnosť a stálosť označenia (napríklad rámy alebo telá vyrobené z určitých kategórií polymérov), malo vyžadovať, aby ich označenie bolo uvedené na kovovom štítku, ktorý je trvalo vsadený do materiálu rámu alebo tela. Členské štáty by mali mať možnosť povoliť používanie inej techniky, ako napríklad hĺbkové laserové gravírovanie, ktoré zabezpečí rovnocennú úroveň jasnosti a stálosti označenia rámov a tiel vyrobených z nekovových materiálov.

(6)

Na uľahčenie vysledovateľnosti strelných zbraní a ich hlavných častí v informačných systémoch údajov členských štátov by sa malo vyžadovať, aby vyberali len z latinskej abecedy, cyriliky alebo gréckej abecedy pri určovaní, ktorá abeceda alebo abecedy sa môžu použiť na označovanie strelných zbraní a ich hlavných častí. Podobne by mali byť číselné systémy, ktoré sa môžu používať na označovanie strelných zbraní a ich hlavných častí, obmedzené na arabské alebo rímske číslice, podľa toho, ako určí každý členský štát.

(7)

Touto smernicou nie je dotknutý článok 3 smernice 91/477/EHS.

(8)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom (2) sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov.

(9)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 13b ods. 1 smernice 91/477/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa vzťahuje na strelné zbrane a ich hlavné časti, nevzťahuje sa však na kusy balenia streliva.

Článok 2

Technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí

Členské štáty zabezpečia, aby označenie požadované v článku 4 smernice 91/477/EHS, spĺňalo technické špecifikácie stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 3

Transpozičné ustanovenia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 17. januára 2020. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


PRÍLOHA

Technické špecifikácie označovania strelných zbraní a ich hlavných častí

1.

Veľkosť písma použitú v označení stanovuje členský štát. Veľkosť alebo minimálna veľkosť stanovená každým členským štátom je minimálne 1,6 mm. V prípade potreby môže na označovanie hlavných častí, ktoré sú príliš malé na to, aby sa označili v súlade s článkom 4 smernice 91/477/EHS, byť použitá menšia veľkosť písma.

2.

V prípade rámov alebo tiel vyrobených z nekovového materiálu druhu stanoveného členským štátom je označenie uvedené na kovovom štítku, ktorý je trvalo vsadený do materiálu rámu alebo tela tak:

a)

aby sa štítok nedal ľahko alebo rýchlo odstrániť; a

b)

aby sa odstránením štítku zničila časť rámu alebo tela.

Členské štáty môžu tiež povoliť používanie iných techník na označovanie takýchto rámov alebo tiel, pokiaľ tieto techniky zabezpečia rovnocennú úroveň jasnosti a stálosti označenia.

Pri určovaní, na ktoré nekovové materiály by sa táto špecifikácia mala vzťahovať, členské štáty zohľadnia rozsah, v akom môže materiál ohroziť jasnosť a stálosť označenia.

3.

Abecedu, ktorá sa používa v označení, stanoví členský štát. Abecedou, alebo abecedami, stanovenými každým členským štátom, je latinská abeceda, cyrilika alebo grécka abeceda.

4.

Číselný systém, ktorý sa používa v označení, stanoví členský štát. Číselným systémom alebo systémami, stanovenými každým členským štátom, sú arabské alebo rímske číslice.

17.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/22


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2019/69

zo 16. januára 2019,

ktorou sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (1), a najmä na jej článok 10a ods. 3,

keďže:

(1)

V prílohe I k smernici 91/477/EHS sa stanovuje, že predmety, ktoré zodpovedajú vymedzeniu pojmu strelná zbraň stanovenému v uvedenej smernici, sa nezahrnú do uvedeného vymedzenia, ak sú určené na účel poplachu, signalizácie alebo záchrany života a dajú použiť iba na stanovený účel.

(2)

Niektoré predmety určené na účel poplachu, signalizácie alebo záchrany života, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, sa dajú jednoducho s použitím bežných nástrojov upraviť na strelné zbrane. Preto, aby sa chápali ako poplašné a signálne zbrane na účely smernice 91/477/EHS a nepodliehali kontrolám, ktoré sa uplatňujú na strelné zbrane podľa uvedenej smernice, by nemalo byť možné tieto predmety zmeniť s použitím bežných nástrojov buď tak, aby vystrelili, alebo aby sa dali upraviť tak, aby boli schopné vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie.

(3)

Špecifikácia opísaná v odôvodnení (2) by mala byť súčasťou súboru technických špecifikácií zameraných kumulatívne na zabezpečenie toho, aby sa predmet nedal upraviť tak, aby bol schopný vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie. Predovšetkým vzhľadom na to, že hlaveň predmetu je rozhodujúca pre úpravu takýchto predmetov na strelné zbrane, by nemalo byť možné ju odstrániť alebo upraviť bez toho, aby sa tým znefunkčnil celý predmet. Okrem toho by sa do hlavne mali vložiť neodstrániteľné prekážky, a nábojová komora a hlaveň by sa mali posunúť, prehnúť alebo vychýliť tak, aby nebolo možné predmet nabiť a vystreliť z neho.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby technické špecifikácie pre poplašné a signálne zbrane boli vhodné pre širokú škálu poplašných a signálnych zbraní, ktoré v súčasnosti existujú, by technické špecifikácie stanovené v tejto smernici mali zohľadniť všeobecne uznávané medzinárodné normy a hodnoty v prípade nábojov a komôr pre poplašné a signálne zbrane, predovšetkým tabuľku VIII zo súboru Tabuliek rozmerov nábojov a komôr (Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers – TDCC), ktoré zostavila Medzinárodná stála komisia na skúšky ručných palných zbraní (CIP).

(5)

Členské štáty by s cieľom odradiť od jednoduchej úpravy poplašných a signálnych zbraní na strelné zbrane mali zabezpečiť, aby zbrane vyrobené v Únii alebo dovezené do Únie podliehali kontrolám na určenie súladu s technickými špecifikáciami stanovenými v tejto smernici. Tieto kontroly by mohli zahŕňať napríklad kontrolu rôznych modelov alebo typov predmetu, alebo jednotlivých predmetov, alebo obidve.

(6)

Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby si na požiadanie navzájom poskytovali informácie o výsledkoch kontrol, ktoré vykonali v súvislosti s poplašnými a signálnymi zbraňami. S cieľom uľahčiť výmenu informácií by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby určili aspoň jedno národné kontaktné miesto schopné poskytovať informácie ostatným členským štátom.

(7)

V záujme uľahčenia vykonávania kontrol poplašných a signálnych zbraní by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby pri vykonávaní takýchto kontrol vzájomne spolupracovali.

(8)

Touto smernicou nie je dotknutý článok 3 smernice 91/477/EHS.

(9)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom (2) sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov.

(10)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 13b ods. 1 smernice 91/477/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Technické špecifikácie

Členské štáty zabezpečia, že na to, aby predmety s držiakom zásobníka neboli považované za strelné zbrane v zmysle smernice 91/477/EHS, ktoré sú navrhnuté iba na streľbu s použitím nábojok, dráždivých látok, iných účinných látok alebo pyrotechnického signálneho streliva, musia vždy spĺňať technické špecifikácie stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Overovanie súladu s technickými špecifikáciami

1.   Členské štáty zabezpečia, aby predmety druhu uvedeného v článku 1 podliehali kontrolám na určenie ich súladu s technickými špecifikáciami stanovenými v prílohe.

2.   Členské štáty vzájomne spolupracujú pri vykonávaní kontrol uvedených v odseku 1.

Článok 3

Výmena informácií

Na požiadanie poskytne členský štát inému členskému štátu výsledky ním vykonaných kontrol v súlade s článkom 2. Na tieto účely každý členský štát určí aspoň jedno národné kontaktné miesto na poskytovanie takýchto výsledkov a oznámi kontaktné údaje národných kontaktných miest Komisii.

Článok 4

Transpozičné ustanovenia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 17. januára 2020. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


PRÍLOHA

Technické špecifikácie pre predmety uvedené v článku 1

1.

Predmety musia spĺňať tieto požiadavky:

a)

sú schopné streľby s pyrotechnickými signálnymi nábojmi, len ak je na ústí hlavne nasadený adaptér;

b)

v predmete je trvalo umiestnené zariadenie, ktorý zabraňuje vystreleniu nábojov s jednou alebo viacerými celoplášťovými strelami, nábojmi alebo projektilmi;

c)

sú navrhnuté pre náboj, ktorý je uvedený v tabuľke VIII a spĺňa rozmery a iné normy uvedené v tejto tabuľke zo súboru Tabuliek rozmerov nábojov a komôr (Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers – TDCC), ktoré zostavila Medzinárodná stála komisia na skúšky ručných palných zbraní (CIP), keďže sa táto tabuľka uplatňuje vo verzii platnej v čase prijatia tejto smernice.

2.

Predmety nie je možné upraviť s použitím bežných nástrojov tak, aby vystrelili, alebo aby sa dali upraviť tak, aby boli schopné vystreliť strelu, náboj alebo projektil okamžitým uvoľnením nahromadenej energie.

3.

Všetky hlavné časti predmetov sú také, že sa nedajú namontovať alebo používať ako hlavné časti strelných zbraní.

4.

Hlavne predmetov sa nedajú odstrániť alebo upraviť bez toho, aby došlo k výraznému poškodeniu alebo zničeniu predmetu.

5.

V prípade predmetov, ktorých hlaveň nie je dlhšia ako 30 cm, alebo ktorých celková dĺžka nepresahuje 60 centimetrov, predmet obsahuje neodstrániteľné prekážky po celej dĺžke hlavne tak, aby strela, náboj alebo projektil nemohol cez hlaveň vystreliť okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, a aby akýkoľvek voľný priestor, ktorý v ústí hlavne zostane, nebol dlhší ako 1 cm.

6.

V prípade predmetov, na ktoré sa nevzťahuje bod 5, predmet obsahuje neodstrániteľné prekážky najmenej v jednej tretine dĺžky hlavne tak, aby strela, náboj alebo projektil nemohol cez hlaveň vystreliť okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, a aby akýkoľvek voľný priestor, ktorý v ústí hlavne zostane, nebol dlhší ako 1 cm.

7.

Vo všetkých prípadoch bez ohľadu na to, či sa na predmet vzťahuje bod 5 alebo bod 6, sa prvá prekážka umiestni čo najbližšie za komoru predmetu tak, aby umožnila unikanie plynov cez výstupné otvory.

8.

Pri predmetoch navrhnutých len na streľbu s použitím nábojok prekážky uvedené v bode 5 alebo 6 zablokujú celú hlaveň s výnimkou jedného alebo viacerých výstupných otvorov pre tlak plynu. Okrem toho prekážky úplne blokujú hlaveň tak, aby žiadny plyn nemohol byť vystrelený z prednej časti predmetu.

9.

Všetky prekážky sú trvalé a nie je možné ich odstrániť bez toho, aby sa zničila komora alebo hlaveň zariadenia.

Pri predmetoch navrhnutých len na streľbu s použitím nábojok sú prekážky celé vyrobené z materiálu, ktorý je odolný proti rezaniu, vŕtaniu, frézovaniu drážok alebo brúseniu (či akémukoľvek podobnému procesu) a majú minimálnu tvrdosť 700 HV 30 (podľa Vickersovej skúšky tvrdosti).

Pri predmetoch, na ktoré sa nevzťahuje druhý pododsek tohto bodu, sú prekážky vyrobené z materiálu, ktorý je odolný proti rezaniu, vŕtaniu, frézovaniu drážok alebo brúseniu (či akémukoľvek podobnému procesu) a majú minimálnu tvrdosť 610 HV 30. Hlaveň môže mať pozdĺž svojej osi kanál, ktorý umožní z predmetu vystreliť dráždivé alebo iné účinné látky.

V každom prípade sú prekážky navrhnuté tak, aby zabránili:

a)

vytvoreniu alebo rozšíreniu diery v hlavni pozdĺž jej osi;

b)

odstráneniu hlavne, okrem prípadov, keď je rám a komora predmetu znefunkčnená v dôsledku odstránenia hlavne, alebo keď je celistvosť predmetu natoľko porušená, že nemôže byť použitý ako základ strelnej zbrane bez zásadnej opravy alebo doplnenia.

10.

Nábojová komora a hlaveň sú navzájom posunuté, prehnuté alebo vychýlené tak, aby nebolo možné predmet nabiť, alebo z neho vystreliť. Okrem toho v prípade predmetov revolverového typu:

a)

predné otvory komory valca sa zúžia tak, aby sa zabezpečilo, že náboje sa zablokujú v komore;

b)

tieto otvory sú posunuté voči komore.


ROZHODNUTIA

17.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/27


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/70

z 11. januára 2019,

ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre grafický papier a kritériá environmentálnej značky EÚ pre tissue papier a výrobky z tissue papiera

[oznámené pod číslom C(2019) 3]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 sa environmentálna značka EÚ môže udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého ich životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že špecifické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ sa stanovia podľa skupín produktov.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2011/333/EÚ (2) sa stanovili kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie pre skupinu produktov „kopírovací a grafický papier“. Obdobie platnosti týchto kritérií a požiadaviek bolo rozhodnutím Komisie (EÚ) 2015/877 predĺžené do 31. decembra 2018 (3).

(4)

V rozhodnutí Komisie 2012/448/EÚ (4) sa stanovili kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie pre skupinu produktov „novinový papier“. Obdobie platnosti týchto kritérií a požiadaviek bolo rozhodnutím (EÚ) 2015/877 predĺžené do 31. decembra 2018.

(5)

V rozhodnutí Komisie 2009/568/ES (5) sa stanovili kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie pre skupinu produktov „tissue papier“. Obdobie platnosti týchto kritérií a požiadaviek stanovených v rozhodnutí 2009/568/ES bolo rozhodnutím (EÚ) 2015/877 predĺžené do 31. decembra 2018.

(6)

Pri kontrole vhodnosti environmentálnej značky EÚ (REFIT) z 30. júna 2017, v rámci ktorej sa preskúmalo vykonávanie nariadenia (ES) č. 66/2010 (6), sa dospelo k záveru, že je potrebné vyvinúť strategickejšiu koncepciu pre environmentálnu značku EÚ vrátane zoskupovania úzko súvisiacich skupín produktov.

(7)

V súlade s uvedenými závermi a po konzultácii s Výborom EÚ pre environmentálne označovanie by sa skupiny produktov „kopírovací a grafický papier“ a „novinový papier“ mali zlúčiť a vytvoriť jednotnú skupinu produktov „grafický papier“ s novým vymedzením pojmu zahŕňajúcim obidve predchádzajúce skupiny produktov spolu s určitými úpravami, ktoré sú primerané na zohľadnenie vedeckého a trhového vývoja. Z nového vymedzenia pojmu by sa predovšetkým mala odstrániť hmotnostná hranica, ktorá sa vzťahuje na staré skupiny produktov, a teda by malo zahŕňať širšiu škálu papiera s vyššou tuhosťou.

(8)

Okrem toho by sa v súlade s preskúmaním mali vykonať určité úpravy vymedzenia pojmu skupiny produktov „tissue papier“, a to najmä s cieľom jasnejšie rozlíšiť podľa normy ISO 12625-1 medzi tissue papierom a konečným výrobkom z tissue papiera. Skupina produktov by sa mala premenovať na „tissue papier a iné výrobky z tissue papiera“.

(9)

S cieľom lepšie odzrkadliť najlepšie postupy na trhu pri týchto skupinách produktov a zohľadniť medzičasom zavedené inovácie je vhodné stanoviť nový súbor kritérií pre každú z týchto dvoch skupín produktov.

(10)

Účelom nových kritérií pre každú skupinu produktov je podporovať energeticky účinné výrobné procesy, ktoré sa vyznačujú zníženým objemom emisií látok prispievajúcich k eutrofizácii vodných tokov, acidifikácii atmosféry a klimatickým zmenám; obmedzeným používaním nebezpečných látok a využívaním surovín získavaných z udržateľne obhospodarovaných lesov alebo recyklovaných materiálov, ktoré prispievajú k uľahčeniu prechodu na intenzívnejšie obehové hospodárstvo.

(11)

Nové kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie pre každú skupinu produktov by mali zostať v platnosti do 31. decembra 2024, pričom pri oboch skupinách produktov treba zohľadniť inovačný cyklus.

(12)

Vzhľadom na to, že skupiny produktov „grafický papier“ a „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ sú úzko spojené a ich kritériá budú podobné, je vhodné prijať jednotné rozhodnutie, ktorým sa v rovnakom rozhodnutí stanovia obidva súbory kritérií. Tým by sa mala zvýšiť aj viditeľnosť systémov pre účastníkov trhu a znížiť administratívna záťaž pre vnútroštátne orgány.

(13)

Z dôvodov právnej istoty by sa rozhodnutie 2011/333/EÚ, rozhodnutie 2012/448/EÚ a rozhodnutie 2009/568/ES mali zrušiť.

(14)

Prechodné obdobie by malo byť povolené pre výrobcov, ktorých produktom sa udelila environmentálna značka EÚ pre kopírovací a grafický papier, novinový papier alebo tissue papier na základe kritérií stanovených v rozhodnutí 2011/333/EÚ, rozhodnutí 2012/448/EÚ alebo rozhodnutí 2009/568/ES, aby mali dostatok času na prispôsobenie svojich produktov tak, aby boli v súlade s novými kritériami a požiadavkami. Na obmedzené obdobie po prijatí tohto rozhodnutia by výrobcovia mali mať takisto možnosť predložiť žiadosti na základe kritérií stanovených v uvedených rozhodnutiach alebo nových kritérií stanovených týmto rozhodnutím. Ak bola environmentálna značka EÚ udelená na základe kritérií stanovených v jednom zo starých rozhodnutí, jej používanie by sa malo povoliť iba do 31. decembra 2019.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Skupina produktov „grafický papier“ zahŕňa listy alebo kotúče nespracovaného, nepotlačeného (bieleho alebo farebného) prázdneho papiera alebo lepenky, vyrobených z buničiny a vhodných na písanie, tlač alebo ďalšie spracovanie.

Skupina produktov nezahŕňa:

a)

obaly;

b)

tepelne citlivý papier;

c)

fotografický alebo samoprepisovací papier;

d)

parfumovaný papier;

e)

papier patriaci do skupiny produktov „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ vymedzené v článku 2.

Článok 2

Skupina produktov „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ zahŕňa:

1.

listy alebo kotúče nespracovaného tissue papiera určené na spracovanie a výrobu výrobkov patriacich do bodu 2);

2.

výrobky z tissue papiera vhodné na osobnú hygienu, vstrebávanie kvapalín alebo čistenie povrchov alebo na kombináciu týchto účelov vrátane, ale nie výlučne výrobkov z tissue papiera, ako sú vreckovky, toaletný papier, kozmetické utierky, kuchynské utierky alebo obrúsky do domácnosti, utierky na ruky, servítky, papierové prestierania na stoly a priemyselné obrúsky.

Skupina produktov nezahŕňa:

a)

výrobky patriace do skupiny produktov „absorpčné hygienické výrobky“, ako sú vymedzené v rozhodnutí Komisie 2014/763/EÚ (7);

b)

výrobky obsahujúce čistiace prostriedky určené na čistenie povrchov;

c)

výrobky z tissue papiera laminované inými materiálmi než tissue papierom;

d)

kozmetické výrobky v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 (8) vrátane vlhčených obrúskov;

e)

parfumovaný papier;

f)

výrobky patriace do skupiny produktov „grafický papier“ vymedzenej v článku 1, alebo výrobky patriace do skupiny produktov „potlačený papier“, ako je vymedzená v rozhodnutí Komisie 2012/481/EÚ (9).

Článok 3

Na účely tohto rozhodnutia platí toto vymedzenie pojmov:

1.

„buničina“ je vláknitý materiál pri výrobe papiera vyrobený v celulózke buď mechanicky alebo chemicky z vláknitej celulózovej suroviny (najčastejšie z dreva);

2.

„obaly“ sú všetky výrobky z akéhokoľvek materiálu akejkoľvek povahy, ktoré sa používajú na balenie a ochranu tovaru, manipuláciu s tovarom, dodanie a obchodnú úpravu tovaru, od surovín po spracovaný tovar, ktoré výrobca postupuje používateľovi alebo spotrebiteľovi;

3.

„tissue papier“ je ľahký papier vyrobený z buničiny, ktorý môže byť za sucha alebo za mokra krepovaný, alebo nekrepovaný;

4.

„výrobky z tissue papiera“ sú výrobky vyrobené z tissue papiera s jednou alebo viacerými vrstvami, zložené alebo nezložené, razené alebo nerazené, s laminovaním alebo bez neho, potlačené alebo nepotlačené a prípadne následne upravené.

Článok 4

1.   Na to, aby sa produktu udelila environmentálna značka EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 pre skupinu produktov „grafický papier“, musí zodpovedať vymedzeniu pojmu tejto skupiny produktov v článku 1 tohto rozhodnutia a musí byť v súlade s kritériami a súvisiacimi požiadavkami na hodnotenie a overovanie stanovenými v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.   Na to, aby sa produktu udelila environmentálna značka EÚ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 pre skupinu produktov „tissue papier a výrobky z tissue papiera“, musí zodpovedať vymedzeniu pojmu tejto skupiny produktov v článku 2 tohto rozhodnutia a spĺňať kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie uvedené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 5

Kritériá pre skupiny produktov „grafický papier“ a „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie pre každú skupinu produktov sú platné do 31. decembra 2024.

Článok 6

1.   Na administratívne účely sa skupine produktov „grafický papier“ prideľuje číselný kód „011“.

2.   Na administratívne účely sa skupine produktov „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ prideľuje číselný kód „004“.

Článok 7

Rozhodnutie 2009/568/ES, rozhodnutie 2011/333/ES a rozhodnutie 2012/448/EÚ sa zrušujú.

Článok 8

1.   Bez ohľadu na článok 7 sa žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom patriacim do skupiny produktov „grafický papier“ vymedzenej v tomto rozhodnutí a do skupiny produktov „kopírovací a grafický papier“ vymedzenej v rozhodnutí 2011/333/EÚ, predložené pred dátumom prijatia tohto rozhodnutia vyhodnocujú v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí 2011/333/EÚ.

2.   Bez ohľadu na článok 7 sa žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom patriacim do skupiny produktov „grafický papier“ vymedzenej v tomto rozhodnutí a do skupiny produktov „novinový papier“ vymedzenej v rozhodnutí 2012/448/EÚ, predložené pred dátumom prijatia tohto rozhodnutia vyhodnocujú v súlade s podmienkami ustanovenými v rozhodnutí 2012/448/EÚ.

3.   Bez ohľadu na článok 7 sa žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom patriacim do skupiny produktov „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ vymedzenej v tomto rozhodnutí a do skupiny produktov „tissue papier“ vymedzenej v rozhodnutí 2009/568/ES, predložené pred dátumom prijatia tohto rozhodnutia vyhodnocujú v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí 2009/568/ES.

4.   Žiadosti o udelenie environmentálnej značky EÚ produktom patriacim do skupiny produktov „grafický papier“ alebo „tissue papier a výrobky z tissue papiera“ predložené v deň prijatia tohto rozhodnutia alebo po tomto dátume, ale najneskôr do 31. decembra 2018, sa môžu zakladať buď na kritériách uvedených v tomto rozhodnutí alebo na kritériách stanovených v rozhodnutí 2011/333/EÚ, rozhodnutí 2012/448/EÚ alebo rozhodnutí 2009/568/ES. Predmetné žiadosti sa vyhodnocujú v súlade s kritériami, na ktorých sa zakladajú.

5.   Ak sa environmentálna značka EÚ udeľuje na základe žiadosti hodnotenej v súlade s kritériami stanovenými v rozhodnutí 2009/568/ES, rozhodnutí 2011/333/EÚ alebo rozhodnutí 2012/448/EÚ, môže sa používať iba do 31. decembra 2019.

Článok 9

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. januára 2019

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2011/333/EÚ zo 7. júna 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ na kopírovací a grafický papier (Ú. v. EÚ L 149, 8.6.2011, s. 12).

(3)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/877 zo 4. júna 2015, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2009/568/ES, 2011/333/EÚ, 2011/381/EÚ, 2012/448/EÚ a 2012/481/EÚ s cieľom predĺžiť ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky EÚ určitým výrobkom (Ú. v. EÚ L 142, 6.6.2015, s. 32).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2012/448/EÚ z 12. júla 2012, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre novinový papier (Ú. v. EÚ L 202, 28.7.2012, s. 26).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2009/568/ES z 9. júla 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva tissue papieru (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 87).

(6)  Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o revízii vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ [COM(2017) 355].

(7)  Rozhodnutie Komisie 2014/763/EÚ z 24. októbra 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ absorpčným hygienickým výrobkom (Ú. v. EÚ L 320, 6.11.2014, s. 46).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).

(9)  Rozhodnutie Komisie 2012/481/EÚ zo 16. augusta 2012, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre potlačený papier (Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2012, s. 55).


PRÍLOHA I

KRITÉRIÁ NA UDEĽOVANIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ GRAFICKÉMU PAPIERU

RÁMCOVÉ PODMIENKY

Účely kritérií

Účelom kritérií je najmä zníženie vypúšťania toxických alebo eutrofických látok do vôd a poškodzovania životného prostredia alebo rizík súvisiacich s využívaním energie (zmena klímy, acidifikácia, poškodzovanie ozónovej vrstvy, vyčerpanie neobnoviteľných zdrojov). Preto je cieľom kritérií:

znížiť spotrebu energie a súvisiace emisie do ovzdušia,

znížiť mieru poškodzovania životného prostredia znížením objemu emisií do vody a tvorby odpadu,

znížiť mieru poškodzovania životného prostredia alebo riziká spojené s používaním nebezpečných chemikálií a

chrániť lesy požiadavkou, aby sa recyklovaná vláknina alebo primárna vláknina získavala z lesov a oblastí, ktoré sú obhospodarované udržateľným spôsobom.

Kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ grafickému papieru:

1.

Emisie do vody a ovzdušia,

2.

Využívanie energie,

3.

Vlákna: zachovanie zdrojov, udržateľné lesné hospodárstvo,

4.

Obmedzené nebezpečné látky a zmesi,

5.

Nakladanie s odpadmi,

6.

Funkčná spôsobilosť,

7.

Informácie na obale,

8.

Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ.

Ekologické kritériá sa vzťahujú na výrobu buničiny vrátane všetkých čiastkových procesov, ktoré sú jej súčasťou, od bodu, keď sa primárne alebo recyklované vlákna dostávajú do výroby, do bodu, keď buničina opúšťa celulózku. Pri procesoch výroby papiera sa ekologické kritériá vzťahujú na všetky čiastkové procesy v papierenskom závode, od prípravy buničiny na výrobu grafického papiera až po navíjanie na materský kotúč.

Ekologické kritériá sa netýkajú prepravy a balenia surovín (napr. dreva), buničiny alebo papiera. Nevzťahujú sa ani na spracovanie papiera.

Hodnotenie a overovanie: Osobitné požiadavky na hodnotenie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúške alebo iný dôkazový materiál potvrdzujúci zhodu s kritériami, tieto dokumenty môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa a/alebo jeho dodávateľa (dodávateľov), prípadne ich dodávateľa (dodávateľov) atď.

Príslušné orgány prednostne uznávajú osvedčenia a overenia, ktoré vydávajú orgány akreditované podľa príslušnej harmonizovanej normy pre skúšobné a kalibračné laboratóriá, a overenia vydané orgánmi, ktoré sú akreditované podľa príslušnej harmonizovanej normy pre orgány certifikujúce výrobky, procesy a služby.

V prípade potreby sa môžu použiť iné skúšobné metódy, než tie, ktoré sú uvedené pri každom kritériu, ak ich príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná za rovnocenné.

V prípade potreby môžu príslušné orgány požadovať podpornú dokumentáciu a môžu vykonávať nezávislé overovania alebo kontroly na mieste s cieľom skontrolovať zhodu s kritériami.

Výrobok z grafického papiera musí spĺňať všetky požiadavky krajiny, v ktorej sa uvádza na trh. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode produktu s touto požiadavkou.

Uplatňuje sa toto vymedzenie pojmov:

1.

„tona buničiny vysušenej na vzduchu“ je tona buničiny vysušenej na vzduchu (ADT) vyjadrená ako 90 % obsah sušiny,

2.

„chemická buničina“ je vláknitý materiál získaný odstránením značnej časti necelulózových zlúčenín zo suroviny, ktoré možno odstrániť chemickou úpravou (varením, delignifikáciou, bielením),

3.

„CMP“ je chemicko-mechanická buničina,

4.

„CTMP“ je chemicko-termomechanická buničina,

5.

„odfarbená buničina“ je buničina z papiera na recykláciu, z ktorej boli odstránené tlačiarenské farby a iné nečistoty,

6.

„farbivá“ sú intenzívne sfarbené alebo fluorescenčné organické materiály, ktoré dodávajú farbu substrátu selektívnou absorpciou. Sú rozpustné a/alebo prechádzajú procesom nanášania, ktorý aspoň dočasne ničí akúkoľvek kryštalickú štruktúru farbiva. V substráte sa fixujú absorpciou, rozpustením a mechanickou retenciou alebo iónovými alebo kovalentnými chemickými väzbami,

7.

„buničina ECF“ je buničina bielená bez použitia elementárneho chlóru,

8.

„integrovaná výroba“ je výroba, pri ktorej sa buničina a papier vyrábajú na tom istom mieste. Buničina sa pred výrobou papiera nevysušuje. Výroba papiera/lepenky je priamo spojená s výrobou buničiny,

9.

„mechanický celulózový papier alebo lepenka“ je papier alebo lepenka, ktorých základnou zložkou ich vláknového zloženia je mechanická buničina,

10.

„pigmenty a farbivá na báze kovu“ sú farbivá a pigmenty obsahujúce viac ako 50 % hmotnosti príslušnej zlúčeniny (zlúčenín) kovu,

11.

„neintegrovaná výroba“ je výroba trhovej buničiny (na predaj) v papierňach, ktoré neprevádzkujú papierenské stroje, alebo výroba papiera/lepenky s použitím len buničiny vyrobenej v iných závodoch (trhová buničina),

12.

„výmet z papierenského stroja“ sú papierové materiály, ktoré sa pri procesoch papierenského stroja vyradia, ale ktoré majú vlastnosti umožňujúce ich opätovné použitie na mieste tak, že sa začlenia do rovnakého výrobného procesu, pri akom vznikli. Na účely tohto rozhodnutia sa tento pojem nesmie používať v širšom zmysle zahŕňajúcom spracovanie, ktoré sa odlišuje od procesov prebiehajúcich v papierenskom stroji,

13.

„pigmenty“ sú farebné, čierne, biele alebo fluorescenčné čiastočky organických alebo anorganických pevných látok, ktoré sú zvyčajne nerozpustné a v podstate fyzikálne a chemicky neovplyvnené pojidlom alebo substrátom, ktorého sú súčasťou. Menia vzhľad selektívnou absorpciou a/alebo rozptýlením svetla. Pigmenty sa zvyčajne rozptyľujú v pojidlách alebo substrátoch na aplikáciu, napríklad pri výrobe tlačiarenských farieb, farieb, plastov alebo iných polymérnych materiálov. Pigmenty si v priebehu procesu farbenia zachovávajú štruktúru kryštálov alebo častíc,

14.

„recyklované vlákna“ sú vlákna odvádzané z toku odpadu počas výrobného procesu alebo vzniknuté v domácnostiach či komerčných, priemyselných a inštitucionálnych zariadeniach pri ich činnosti v úlohe koncových používateľov produktu. Tieto vlákna sa už nemôžu používať na ich určený účel. V tomto pojme nie je zahrnuté opätovné využitie materiálov vytvorených v procese, ktoré sa dajú regenerovať v rámci toho istého procesu, ktorý ich vytvoril (výmet z papierenského stroja – samostatne vyrobený alebo zakúpený),

15.

„buničina TCF“ je buničina bielená úplne bez chlóru,

16.

„TMP“ je termomechanická buničina.

KRITÉRIÁ ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Kritérium 1 – Emisie do vody a ovzdušia

Predpokladom je, že výrobný podnik celulózy a papiera musí spĺňať všetky príslušné právne požiadavky krajiny, v ktorej sa nachádza.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušnou dokumentáciou a vyhláseniami od dodávateľa (dodávateľov) celulózy.

Kritérium 1 a) Chemická spotreba kyslíka (CHSK), síra (S), NOx, fosfor (P)

Požiadavka vychádza z informácií o emisiách vo vzťahu k určenej referenčnej hodnote. Pomer medzi skutočnými emisiami a referenčnou hodnotou sa premieta do hodnoty emisií.

Hodnota emisií za každý individuálny emisný parameter nesmie prekročiť 1,3.

Vo všetkých prípadoch celkový počet bodov (Pcelkom = PCOD + PS + PNOx + PP) nesmie prekročiť hodnotu 4,0.

V prípade neintegrovanej výroby musí žiadateľ poskytnúť výpočet, ktorý zahŕňa výrobu celulózy a papiera.

Za celulózovú a papierenskú výrobu ako celok sa výpočet PCHSK vykoná takto (PS, PNOx a PP sa vypočítajú presne rovnakým spôsobom).

V prípade každej použitej buničiny „i“ sa na príslušné namerané emisie CHSK (CHSKbuničina,„i“ vyjadrené v kg na tonu buničiny vysušenej na vzduchu– ADT) použije faktor váženia podľa podielu každej použitej buničiny (buničina „i“ vzhľadom na tonu buničiny vysušenej na vzduchu) a jednotlivé hodnoty sa sčítajú. Pri tone buničiny vysušenej na vzduchu sa vychádza z predpokladu 90 % obsah sušiny pri celulóze a 95 % pri papieri.

Vážené emisie CHSK danej buničiny sa potom sčítajú s nameranou emisiou CHSK pochádzajúcou z výroby papiera, výsledkom potom sú celkové emisie CHSK, teda CHSK celkom.

Vážená referenčná hodnota CHSK pre výrobu buničiny sa vypočíta rovnakým spôsobom ako súčet vážených referenčných hodnôt jednotlivých použitých buničín a následne sa sčíta s referenčnou hodnotou pre výrobu papiera, výsledkom potom je celková referenčná hodnota CHSKref, celkom. Tabuľka 1 obsahuje referenčné hodnoty pre každý použitý typ buničiny a pre výrobu papiera.

Nakoniec sa celková emisia CHSK vydelí celkovou referenčnou hodnotou CHSK takto:

Formula

Tabuľka 1

Referenčné hodnoty pre emisie pochádzajúce z rôznych druhov buničiny a pre emisie pochádzajúce z výroby papiera

Stupeň buničiny/Papier

Emisie (kg/ADT)

Referencia CHSK

Referencia P

Referencia S

Referencia NOx

Bielená chemická buničina (iná ako sulfitová buničina)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Bielená chemická buničina (sulfitová buničina)

24,00

0,04

0,75

1,60

Buničina magnefite

28,00

0,056

0,75

1,60

Nebielená chemická buničina

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/drevovina

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Recyklovaná vláknová buničina bez odfarbenia

1,10

0,006

0,20

0,25

Recyklovaná vláknová buničina s odfarbením

2,40

0,008

0,20

0,25

Papiereň (kg/t)

1,00

0,008

0,30

0,70

V prípade kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie v tom istom závode možno emisie S a NOx vznikajúce pri výrobe elektrickej energie na mieste odpočítať z celkovej sumy. Na výpočet podielu emisií vznikajúcich pri výrobe elektriny možno použiť túto rovnicu:

2 × [MWh (elektrická energia)]/[2 × MWh (elektrická energia) + MWh (teplo)]

Elektrická energia v tomto výpočte je elektrická energia vyrobená v závode na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. Teplo v tomto výpočte je čisté teplo dodávané zo závodu na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie na výrobu buničiny/papiera.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť podrobné výpočty a údaje zo skúšok, ktoré preukazujú zhodu s týmto kritériom, spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou, ktorá obsahuje protokoly o skúškach s využitím týchto priebežných alebo periodických monitorovacích štandardných skúšobných metód (alebo ekvivalentných štandardných metód, ktoré príslušný orgán akceptuje ako poskytnutie údajov porovnateľnej vedeckej kvality): CHSK: ISO 15705 alebo ISO 6060; NOx: EN 14792 alebo ISO 11564, S (oxidy síry): EN 14791 alebo EPA č. 8; S (redukovaná síra): EPA č. 15A, 16A alebo 16B; obsah S v oleji: ISO 8754; obsah S v uhlí: ISO 19579; obsah S v biomase: EN 15289; P celkom: EN ISO 6878.

Rýchle skúšky možno použiť aj na monitorovanie emisií, pokiaľ sú pravidelne kontrolované (napr. mesačne) v porovnaní s príslušnými uvedenými normami alebo vhodnými ekvivalentmi. V prípade emisií CHSK sa akceptuje nepretržité monitorovanie na základe analýzy celkového obsahu organického uhlíka (TOC), ak sa pre danú lokalitu stanovila korelácia medzi výsledkami TOC a CHSK.

Minimálna frekvencia merania, pokiaľ nie je v prevádzkovom povolení stanovené inak, je denná pre emisie CHSK a týždenná pre celkové emisie P. Vo všetkých prípadoch sa emisie S a NOx merajú nepretržite (pri emisiách z kotlov s kapacitou presahujúcou 50 MW) alebo pravidelne (najmenej raz za rok pri kotloch a sušiarňach s kapacitou rovnajúcou sa 50 MW alebo menšou).

Údaje sa vykazujú ako ročné priemery s výnimkou prípadov, keď:

je výrobná kampaň iba na obmedzené časové obdobie,

je výrobná prevádzka nová alebo bola zrekonštruovaná, v takom prípade sa merania musia zakladať na najmenej 45 po sebe nasledujúcich dňoch stabilného chodu závodu.

V oboch prípadoch možno údaje akceptovať len vtedy, ak sú reprezentatívne pre príslušnú kampaň a pri každom emisnom parametri bol vykonaný dostatočný počet meraní.

Podporná dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencii meraní a výpočet bodov pre CHSK, P celkom, S a NOx.

Emisie do ovzdušia musia zahŕňať všetky emisie S a NOx, ktoré vznikajú počas výroby buničiny a papiera, vrátane pary vyrobenej mimo výrobného závodu, mínus všetky emisie súvisiace s výrobou elektrickej energie. Merania musia zahŕňať rekuperačné kotly, pece na vápno, parné kotly a pece na spaľovanie silno zapáchajúcich plynov. Zohľadňujú sa aj difúzne emisie. Hlásené emisné hodnoty S v ovzduší musia zahŕňať oxidované aj znížené emisie S. Emisie S súvisiace s výrobou tepelnej energie z oleja, uhlia a iných vonkajších palív so známym obsahom S možno namiesto merania vypočítať a musia sa zohľadniť.

Meranie emisií do vody sa musí vykonávať na nefiltrovaných a neusadených vzorkách v mieste vypúšťania odpadu v čistiarni odpadových vôd papierenského závodu. V prípadoch, keď sa odpadová voda zo závodu odvádza do komunálnej alebo inej čistiarne odpadových vôd, musia sa analyzovať nefiltrované a neusadené vzorky z miesta vypúšťania odpadových vôd a výsledky sa vynásobia štandardným faktorom efektívnosti odstraňovania pre čistiareň komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany. Faktor efektívnosti odstraňovania musí byť založený na informáciách poskytnutých prevádzkovateľom čistiarne komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany.

V prípade integrovaných papierní treba z dôvodu ťažkostí pri získavaní samostatných údajov o emisiách za buničinu a papier, ak je dostupná len kombinovaná hodnota za výrobu buničiny a papiera, hodnoty emisií pre buničinu (buničiny) nastaviť na nulu a kombinované emisie porovnať s kombinovanými referenčnými hodnotami pre príslušnú výrobu buničiny a papiera. Vážený obsah každej buničiny, na ktorú sa vzťahuje špecifická referenčná hodnota z tabuľky 1, sa musí zachytiť v rovnici.

Kritérium 1 b) Absorbovateľné organické halogény (AOX)

Toto kritérium sa vzťahuje na buničinu bielenú bez použitia elementárneho chlóru (ECF).

Emisie AOX z výroby každej buničiny na použitie v grafickom papieri s environmentálnou značkou EÚ nesmú presiahnuť 0,17 kg/ADT.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť protokoly o skúškach vykonaných podľa skúšobnej metódy AOX ISO 9562 alebo podobných metód spolu s podrobnými výpočtami preukazujúcimi zhodu s týmto kritériom a akoukoľvek súvisiacou podpornou dokumentáciou.

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu so zoznamom rôznych druhov buničiny ECF používaných v buničinovej zmesi, ich príslušnej váhy a jednotlivých objemov emisií AOX vyjadrených v kg buničiny AOX/ADT.

Podporná dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencií meraní. AOX sa meria len v procesoch, kde sa na bielenie buničiny používajú zlúčeniny chlóru. AOX sa nemusia merať v odpadovej vode z neintegrovanej výroby papiera ani z výluhov z výroby nebielenej buničiny, alebo keď sa na bielenie používajú látky, ktoré neobsahujú chlór.

Meranie emisií AOX do vody sa musí vykonávať na nefiltrovaných a neusadených vzorkách v mieste vypúšťania odpadu v čistiarni odpadových vôd papierenského závodu. V prípadoch, keď sa odpadová voda zo závodu odvádza do komunálnej alebo inej čistiarne odpadových vôd, musia sa analyzovať nefiltrované a neusadené vzorky z miesta vypúšťania odpadových vôd a výsledky sa vynásobia štandardným faktorom efektívnosti odstraňovania pre čistiareň komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany. Faktor efektívnosti odstraňovania musí byť založený na informáciách poskytnutých prevádzkovateľom čistiarne komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany.

Informácie o emisiách je potrebné vyjadriť ako ročný priemer z meraní vykonaných aspoň raz za dva mesiace. V prípade nového alebo zrekonštruovaného výrobného závodu musia merania vychádzať zo stabilnej prevádzky zariadenia počas najmenej 45 po sebe nasledujúcich dní. Musia reprezentovať príslušnú kampaň.

V prípade, že žiadateľ nepoužíva žiadnu buničinu ECF, postačuje príslušné vyhlásenie príslušnému orgánu.

Kritérium 1 c) CO2

Emisie oxidu uhličitého z fosílnych palív, ktoré sa používajú na výrobu procesného tepla a elektrickej energie (či už na mieste alebo mimo závodu), nesmú presiahnuť tieto limitné hodnoty:

1.

1 100 kg CO2/t na papier vyrobený zo 100 % odfarbenej/recyklovanej buničiny,

2.

1 000 kg CO2/t na papier vyrobený zo 100 % chemickej buničiny,

3.

1 600 kg CO2/t na papier vyrobený zo 100 % mechanickej buničiny.

Na papier pozostávajúci z akejkoľvek kombinácie chemickej buničiny, recyklovanej buničiny a mechanickej buničiny sa vypočíta vážená limitná hodnota na základe podielu každého druhu buničiny v zmesi. Skutočná hodnota emisií sa vypočíta ako súčet emisií z výroby buničiny a papiera s prihliadnutím na použitú zmes buničiny.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť údaje a podrobné výpočty preukazujúce zhodu s týmto kritériom spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou.

Výrobca buničiny musí žiadateľovi poskytnúť za každú použitú buničinu jednu hodnotu emisií CO2 v kg CO2/ADT. Žiadateľ musí poskytnúť aj jednu hodnotu emisií CO2 za príslušný papierenský stroj (stroje) používaný na výrobu grafického papiera s environmentálnou značkou EÚ. Pri papierňach s integrovanou výrobou sa emisie CO2 z výroby buničiny a papiera môžu uvádzať ako jedna hodnota.

Na určenie maximálnej povolenej hodnoty emisií CO2 musí žiadateľ určiť, o akú zmes buničiny ide v zmysle typu buničiny (t. j. chemická buničina, mechanická buničina a recyklovaná buničina).

Na výpočet skutočných emisií CO2 musí žiadateľ určiť zmes buničiny z hľadiska dodaných jednotlivých buničín, vypočítať vážený priemer emisií CO2 pri výrobe buničiny a pripočítať túto hodnotu k emisiám CO2 z papierenského stroja (strojov).

Údaje o emisiách CO2 musia zahŕňať všetky palivá z neobnoviteľných zdrojov použité pri výrobe buničiny a papiera vrátane emisií z výroby elektrickej energie (bez ohľadu na to, či sa vyrába v mieste výroby alebo mimo neho).

Emisné faktory pre palivá sa používajú v súlade s prílohou VI k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov (4).

V prípade elektrickej energie z elektrizačnej sústavy sa použije faktor výpočtu emisií 384 (kg CO2/MWh) v súlade s metodikou MEErP (5).

Výpočty alebo množstevné bilancie musia vychádzať z výroby počas 12 mesiacov. V prípade nového alebo zrekonštruovaného výrobného závodu výpočty vychádzajú zo stabilnej prevádzky zariadenia počas najmenej 45 po sebe nasledujúcich dní. Výpočty musia byť reprezentatívne pre príslušnú kampaň.

V prípade elektrickej energie z elektrizačnej sústavy sa použije uvedená hodnota (európsky priemer), výnimkou je prípad, keď žiadateľ predloží dokumentáciu s údajmi priemernej hodnoty svojich dodávateľov elektrickej energie (zmluvní dodávatelia), pričom vtedy žiadateľ môže použiť túto hodnotu namiesto uvedenej hodnoty. Dokumentácia použitá ako doklad o zhode s kritériami musí zahŕňať technické špecifikácie s údajom priemernej hodnoty (t. j. kópiu zmluvy).

Množstvo energie z obnoviteľných zdrojov nakúpené a použité na výrobné procesy sa na účely výpočtu emisií CO2 rovná nulovým emisiám CO2. Žiadateľ musí predložiť príslušnú dokumentáciu, že tento druh energie sa skutočne používa v papierňach alebo bol externe zakúpený.

Kritérium 2 – Využívanie energie

Požiadavka vychádza z informácií o skutočnom využívaní energie pri výrobe buničiny a papiera vo vzťahu k špecifickým referenčným hodnotám.

Spotreba energie zahŕňa spotrebu elektrickej energie a paliva na výrobu tepla vyjadrenú v bodoch (Pcelkom), ako sa uvádza ďalej.

Celkový počet bodov (Pcelkom = PE + PF) nesmie presiahnuť 2,5.

Tabuľka 2 obsahuje referenčné hodnoty pre výpočet spotreby energie.

V prípade zmesi buničiny sa referenčná hodnota pre spotrebu elektrickej energie a paliva na výrobu tepla váži podľa podielu každej použitej buničiny (buničina „i“ vzhľadom na tonu buničiny vysušenej na vzduchu) a jednotlivé hodnoty sa sčítajú.

Kritérium 2 a) Elektrická energia

Spotreba elektrickej energie pri výrobe buničiny a papiera sa vyjadruje v bodoch (PE), ako sa uvádza ďalej.

Výpočet pre výrobu buničiny: spotreba elektrickej energie (Ebuničina,i vyjadrená v kWh/ADT) pri každej použitej buničine i sa vypočíta takto:

Ebuničina,i = elektrická energia vyrobená v podniku + nakúpená elektrická energia – predaná elektrická energia

Výpočet pre výrobu papiera: podobne spotreba elektrickej energie pri výrobe papiera (Epapier) sa vypočíta takto:

Epapier = elektrická energia vyrobená v podniku + nakúpená elektrická energia – predaná elektrická energia

Nakoniec sa body za výrobu buničiny a papiera skombinujú, aby sa získal celkový počet bodov (PE) takto:

Formula

V prípade papierní s integrovanou výrobou, vzhľadom na ťažkosti pri získavaní samostatných hodnôt elektrickej energie za buničinu a papier, ak je k dispozícii len kombinovaný údaj za výrobu buničiny a papiera, hodnoty elektrickej energie pre výrobu buničiny (buničín) je potrebné nastaviť na nulu a údaj o papierňach musí zahŕňať výrobu papiera aj buničiny.

Kritérium 2 b) Spotreba paliva na výrobu tepla

Spotreba paliva pri výrobe buničiny a papiera sa vyjadruje v bodoch (PF), ako sa uvádza ďalej.

Výpočet pre výrobu buničiny: spotreba paliva (Fbuničina,i vkWh/ADT) pri každej použitej buničine i sa vypočíta takto:

Fbuničina,i = palivo vyrobené v podniku + kúpené palivo – predané palivo – 1,25 × elektrická energia vyrobená v podniku

Poznámka:

1.

Hodnotu F buničina,i (a jej príspevok k PF, buničina) nie je potrebné vypočítať za mechanickú buničinu, pokiaľ nejde o obchodovanú mechanickú buničinu vysušenú na vzduchu obsahujúcu najmenej 90 % sušiny.

2.

Množstvo paliva použitého na výrobu predaného tepla treba pripočítať k údaju „predané palivo“ v uvedenej rovnici.

Výpočet pre výrobu papiera: podobne spotreba paliva pri výrobe papiera (Fpapier, vyjadrené v kWh/ADT) sa vypočíta takto:

Fpapier = palivo vyrobené v podniku + kúpené palivo – predané palivo – 1,25 × elektrická energia vyrobená v podniku

Nakoniec sa body p za výrobu buničiny a papiera skombinujú, aby sa získal celkový počet bodov (PF) takto:

Formula

Tabuľka 2

Referenčné hodnoty pre elektrickú energiu a palivo

Druh buničiny

Palivo kWh/ADT

Freferencia

Elektrická energia kWh/ADT

Ereferencia

Bez admp

admp

Bez admp

admp

Chemická buničina

3 650

4 650

750

750

Termomechanická buničina (TMP)

0

900

2 200

2 200

Drevovina (vrátane tlakovej drevoviny)

0

900

2 000

2 000

Chemicko-termomechanická buničina (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Recyklovaná buničina

350

1 350

600

600

Druh papiera

kWh/tona

Povrchovo neupravený jemný papier, časopisový papier (SC), novinový papier

1 700

750

Natieraný jemný papier, natieraný časopisový papier (LWC, MWC)

1 700

800

admp = obchodovaná buničina vysušená na vzduchu

Hodnotenie a overovanie [pri a) aj b)]: Žiadateľ musí predložiť podrobné výpočty preukazujúce zhodu s týmto kritériom spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou. Uvádzané podrobnosti by preto mali obsahovať celkovú spotrebu elektrickej energie a paliva.

Žiadateľ vypočíta všetky energetické vstupy, rozdelené na teplo/palivo a elektrickú energiu spotrebované počas výroby buničiny a papiera vrátane elektrickej energie spotrebovanej na odfarbenie zberového papiera na výrobu recyklovanej buničiny. Energia spotrebovaná na prepravu surovín, ich spracovanie a balenie, sa nezahŕňa do výpočtov spotreby energie.

Do celkovej tepelnej energie treba zahrnúť všetky zakúpené palivá. Zahŕňa aj tepelnú energiu získanú spaľovaním výluhov a odpadu z procesov v závode (napr. drevný odpad, piliny, výluhy, odpadový papier, výmet z papiera), ako aj teplo získané z výroby elektrickej energie v podniku. Žiadateľ však do výpočtu celkovej tepelnej energie musí zahrnúť len 80 % tepelnej energie z takýchto zdrojov.

Elektrická energia je čistá dovážaná elektrická energia z verejnej siete a z podnikovej výroby elektrickej energie meranej ako elektrický výkon. Nemusí sa zahrnúť elektrická energia spotrebovaná na úpravu odpadových vôd.

Keď sa para vyrába pomocou elektriny ako zdroja tepla, vypočítaná výhrevnosť pary sa potom vydelí 0,8 a pripočíta k celkovej spotrebe paliva.

Keďže v prípade papierní s integrovanou výrobou existujú ťažkosti pri určovaní samostatných hodnôt paliva (tepla) za buničinu a papier, ak je k dispozícii len kombinovaný údaj za výrobu buničiny a papiera, hodnoty paliva (tepla) za výrobu buničiny (buničín) treba nastaviť na nulu a údaj o papierňach musí zahŕňať výrobu papiera aj buničiny.

Kritérium 3 – Vláknina – zachovanie zdrojov, udržateľné lesné hospodárstvo

Vlákninová surovina môže pozostávať z recyklovanej vlákniny alebo z primárnej vlákniny.

Primárna vláknina nesmie pochádzať z geneticky modifikovaných druhov.

Na všetky vlákniny sa musia vzťahovať platné osvedčenia spracovateľského reťazca vydané certifikačným systémom nezávislej tretej strany, ako je napríklad Forest Stewardship Council (FSC) alebo Program na podporu systémov certifikácie lesov (Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC) alebo rovnocenné systémy, alebo sa na ne musia vzťahovať dodacie listy papiera na recykláciu v súlade s normou EN 643.

Najmenej 70 % vlákniny priradenej k výrobku alebo výrobnej linke musí pochádzať z lesov alebo z oblastí obhospodarovaných podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v príslušnom systéme nezávislého spracovateľského reťazca a/alebo pochádzajú z recyklovaných materiálov.

Z výpočtu obsahu recyklovanej vlákniny je vylúčené opätovné využitie odpadových materiálov, ktoré je možné regenerovať v rámci toho istého procesu, v ktorom vznikli (t. j. výmet z papierenského stroja – z vlastnej výroby alebo zakúpený). Vstupy výmetu z operácií spracovania (vlastné alebo zakúpené) sa však môžu považovať za príspevky k obsahu recyklovanej vlákniny, ak sa na ne vzťahujú dodacie listy podľa EN 643.

Necertifikovaný prírodný materiál musí byť zachytený v overovacom systéme systém, ktorým sa zabezpečí, že pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.

Certifikačné orgány, ktoré vydávajú certifikáty udržateľného obhospodarovania lesov a/alebo spracovateľského reťazca, musia byť akreditované/uznané systémom certifikácie.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí príslušnému orgánu poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami, ktoré je doložené platným nezávisle osvedčeným certifikátom spracovateľského reťazca od výrobcu grafického papiera s environmentálnou značkou EÚ, ako aj zodpovedajúcimi certifikátmi týkajúcimi sa všetkých primárnych vláknin používaných vo výrobkoch alebo výrobných linkách. FSC, PEFC alebo podobné systémy sa akceptujú ako certifikácia nezávislou treťou stranou. V prípade, že sa používa recyklovaná vláknina a nebolo poskytnuté osvedčenie FSC, PEFC ani z rovnocenného systému, pokiaľ ide o obsah recyklovanej vlákniny, ako doklady slúžia dodacie listy podľa EN 643.

Žiadateľ musí poskytnúť auditované účtovné doklady, ktoré preukazujú, že najmenej 70 % materiálov priradených k výrobkom alebo výrobnej linke pochádza z lesov alebo z oblastí obhospodarovaných podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené príslušným systémom nezávislého spracovateľského reťazca a/alebo pochádzajú z recyklovaných materiálov.

Ak výrobok alebo výrobná linka obsahuje necertifikovaný primárny materiál, musí sa predložiť doklad o tom, že obsah necertifikovaného primárneho materiálu nepresahuje 30 %, je zachytený v overovacom systéme, ktorý zabezpečuje jeho legálny pôvod, a spĺňa akúkoľvek inú požiadavku certifikačného systému s ohľadom na necertifikovaný materiál.

V prípade, že certifikačný systém výslovne nevyžaduje, aby všetok primárny materiál pochádzal z druhov, ktoré nie sú geneticky modifikovanými, táto skutočnosť sa musí preukázať dodatočným dokladom.

Kritérium 4 – Obmedzené nebezpečné látky a zmesi

Základom na preukázanie zhody s každým z podkritérií v kritériu 4 je, že žiadateľ poskytne zoznam všetkých relevantných chemických látok použitých spolu s príslušnou dokumentáciou (karta bezpečnostných údajov alebo vyhlásenie od dodávateľa chemikálií).

Kritérium 4 a) Obmedzenia vzťahujúce sa na látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)

Poznámka: Všetky procesné a funkčné chemikálie používané v papierňach musia byť skúšané. Toto kritérium sa nevzťahuje na chemikálie používané na čistenie odpadových vôd, ak sa vyčistené odpadové vody recyklujú späť do procesu výroby papiera.

Papierový výrobok nesmie obsahovať látky, ktoré boli identifikované podľa postupu opísaného v článku 59 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (6) a sú zaradené do zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti. Z tejto požiadavky sa nesmie udeliť žiadna výnimka.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, že papierový výrobok neobsahuje žiadne SVHC v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti. Vyhlásenie musí byť doložené kartami bezpečnostných údajov alebo príslušnými vyhláseniami od dodávateľov chemikálií všetkých procesných a funkčných chemikálií používaných v papierni, ktoré dokazujú, že žiadna z chemických látok neobsahuje SVHC v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti.

Zoznam látok označených ako SVHC a zaradených do zoznamu látok podľa článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 je k dispozícii na stránke:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Smerodajný je zoznam platný v deň podania žiadosti.

Kritérium 4 b) Obmedzenia klasifikácie, označovania a balenia (CLP)

Poznámka: Všetky procesné a funkčné chemikálie používané v papierňach musia byť skúšané. Toto kritérium sa nevzťahuje na chemikálie používané na čistenie odpadových vôd, ak sa vyčistené odpadové vody recyklujú späť do procesu výroby papiera.

Pokiaľ v tabuľke 3 nie je zaznamenaná výnimka, papierový výrobok nesmie obsahovať v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti látky alebo zmesi, ktorým možno v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (7) priradiť tieto výstražné upozornenia:

nebezpečenstvá skupiny 1: Kategórie 1A alebo 1B karcinogénne, mutagénne a/alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR): H340, H350, H360, H360F, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df.

nebezpečenstvá skupiny 2: CMR kategórie 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; vodná toxicita kategórie 1: H400, H410; akútna toxicita kategórie 1 a 2: H300, H310, H330; aspiračná toxicita kategórie 1: H304; toxicita pre špecifický cieľový orgán kategórie 1 (STOT): H370, H372, kožný senzibilizátor kategórie 1 (*1): H317.

nebezpečenstvá skupiny 3: vodná toxicita kategórie 2, 3 a 4: H411, H412, H413; akútna toxicita kategórie 3: H301, H311, H331; STOT kategórie 2: H371, H373.

Na používanie látok alebo zmesí, ktoré sú chemicky modifikované počas procesu výroby papiera (napr. anorganické flokulačné činidlá, zosieťovacie činidlá, anorganické oxidujúce a redukčné činidlá) tak, že sa už neexistuje žiadne príslušné obmedzené nebezpečenstvo CLP, sa uvedená požiadavka nevzťahuje.

Tabuľka 3

Výnimky z obmedzení nebezpečnosti CLP a príslušné podmienky

Typ látky/zmesi

Uplatniteľnosť

Klasifikácia(klasifikácie) s výnimkou

Podmienky výnimky

Farbivá a pigmenty

Použitie pri mokrých koncových alebo povrchových aplikáciách počas výroby farebného papiera.

H411, H412, H413

Dodávateľ chemikálie sa musí zaviazať, že na papieri môže byť dosiahnutá fixačná miera 98 % a poskytne pokyny na to, ako to zabezpečiť.

Výrobca papiera musí poskytnúť vyhlásenie o splnení príslušných pokynov.

Bázické farbivá

Farbenie papiera pozostávajúceho hlavne z mechanickej buničiny a/alebo nebielenej chemickej buničine.

H400, H410, H411, H412, H413, H317

Katiónové polyméry (vrátane polyetylénimínov, polyamidov a polyamínov)

Možné sú rôzne použitia, ktoré zahŕňajú použitie ako retenčného prostriedku; na zlepšenie pevnosti mokrej tkaniny, pevnosti za sucha a za mokra.

H411, H412, H413

Výrobca papiera musí poskytnúť vyhlásenie o splnení príslušných pokynov na bezpečnú manipuláciu a dávkovanie, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť zoznam všetkých príslušných použitých chemikálií spolu s príslušnou kartou bezpečnostných údajov alebo vyhlásením dodávateľa.

Musia sa zdôrazniť všetky chemikálie obsahujúce látky alebo zmesi s klasifikáciou, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia CLP. Približná dávka chemickej látky spolu s koncentráciou obmedzenej látky alebo zmesi v tejto chemickej látke (ako je uvedené v karte bezpečnostných údajov alebo vyhlásení dodávateľa) a predpokladaným retenčným faktorom 100 % sa použije na odhad množstva obmedzenej látky alebo zmesi zostávajúcej v konečnom výrobku.

Odôvodnenia akejkoľvek odchýlky od retenčného faktora 100 % alebo chemickej modifikácie nebezpečnej látky alebo zmesi, pre ktoré platia obmedzenia, sa musia písomne predložiť príslušnému orgánu.

V prípade, že podiel látok alebo zmesí, pre ktoré platia obmedzenia, prevyšuje 0,10 % hmotnosti konečného papierového výrobku, ale zároveň sa na ne vzťahujú výnimky, musí sa predložiť doklad o splnení príslušných podmienok výnimky.

Kritérium 4 c) Chlór

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcov celulózy a papiera. Vzťahuje sa síce aj na bielenie recyklovanej vlákniny, pripúšťa sa aj vláknina, ktorá bola vo svojom predošlom životnom cykle bielená plynným chlórom.

Plynný chlór sa nesmie používať ako bieliace činidlo. Táto požiadavka sa nevzťahuje na plynný chlór v súvislosti s výrobou a použitím oxidu chloričitého.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, že v procese výroby papiera nebol použitý plynný chlór ako bieliace činidlo spolu s vyhláseniami od všetkých príslušných dodávateľov buničiny.

Kritérium 4 d) Alkylfenoletoxyláty (APEO)

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcov celulózy a papiera.

APEO ani iné alkylfenolové deriváty sa nesmú pridávať do čistiacich chemikálií, odfarbovacích chemikálií, protipeniacich činidiel, disperzantov a náterov. Alkylfenolové deriváty sú vymedzené ako látky, pri rozpade ktorých vznikajú alkylfenoly.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie (vyhlásenia) svojho dodávateľa (vyhlásenia svojich dodávateľov) chemických látok, že dané výrobky neboli vyrobené s prísadami alkylfenoletoxylátov ani iných alkylfenolových derivátov.

Kritérium 4 e) Povrchovo aktívne látky používané pri odfarbovaní

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu (výrobcov) odfarbenej buničiny.

Všetky povrchovo aktívne látky používané v procesoch odfarbovania musia vykazovať ľahkú biologickú odbúrateľnosť alebo inherentnú konečnú biologickú odbúrateľnosť (pozri skúšobné metódy a limitné hodnoty uvedené ďalej). Jedinou výnimkou z tejto požiadavky je použitie povrchovo aktívnych látok na báze silikónových derivátov za predpokladu, že sa spaľuje papierový kal z procesu odfarbovania.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode spolu s príslušnými kartami bezpečnostných údajov alebo protokolmi o skúške za každú povrchovo aktívnu látku. Musí v ňom uviesť skúšobnú metódu, limitnú hodnotu a záver, ku ktorému sa dospelo na základe jednej z týchto skúšobných metód a limitných hodnôt:

pri ľahkej biologickej odbúrateľnosti: OECD č. 301 A-F (alebo rovnocenné normy ISO) s najmenej 70 % odbúrateľnosťou (vrátane absorpcie) v priebehu 28 dní pri 301 A a E a najmenej 60 % odbúrateľnosťou pri 301 B, C, D a F.

pri inherentnej konečnej biologickej odbúrateľnosti: OECD 302 A-C (alebo rovnocenné normy ISO) s najmenej 70 % odbúrateľnosťou (vrátane adsorpcie) v priebehu 28 dní pri 302 A a B a najmenej 60 % odbúrateľnosťou pri 302 C.

V prípadoch, keď sa používajú povrchovo aktívne látky na báze silikónu, žiadateľ musí poskytnúť kartu bezpečnostných údajov používaných chemikálií a vyhlásenie, že sa spaľuje papierový kal z procesu odfarbovania vrátane podrobností o konečnom spaľovacom zariadení alebo zariadeniach.

Kritérium 4 f) Obmedzenia biocídnych výrobkov na kontrolu slizu

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera.

Účinné látky v biocídnych výrobkoch používaných na potláčanie mikroorganizmov vytvárajúcich sliz v cirkulačných vodných systémoch obsahujúcich vlákninu musia byť schválené na tento účel alebo sa musia preskúmať do rozhodnutia o schválení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (8) a nesmú byť potenciálne bioakumulatívne.

Na účely tohto kritéria sa potenciál bioakumulácie charakterizuje rozdeľovacím koeficientom v systéme oktanol – voda (log Kow) ≤ 3,0 alebo experimentálne určeným faktorom biokoncentrácie ≤ 100.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušnou kartou údajov o bezpečnosti materiálu alebo protokolom o skúške. Musí v ňom uviesť skúšobnú metódu, limitnú hodnotu a záver, ku ktorému sa dospelo na základe jednej z týchto skúšobných metód: OECD 107, 117 alebo 305 A-E.

Kritérium 4 g) Obmedzenia azofarbív

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera.

Azofarbivá, ktoré redukčným štiepením jednej alebo viacerých azoskupín môžu uvoľniť jeden alebo viac aromatických amínov uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/61/ES (9) alebo v prílohe XVII dodatku 8 k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, sa nesmú používať pri výrobe grafického papiera s environmentálnou značkou EÚ.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami od dodávateľa (dodávateľov) všetkých farbív používaných vo výrobnom procese grafického papiera s environmentálnou značkou EÚ. Vyhlásenie dodávateľa farbiva by malo byť podložené protokolmi o skúškach podľa vhodných metód opísaných v dodatku 10 k prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 alebo rovnocenných metód.

Kritérium 4 h) Pigmenty a farbivá na báze kovov

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera. Pozri vymedzenie pigmentov a farbív na báze kovov v preambule tejto prílohy.

Farbivá alebo pigmenty na báze hliníka (*2), striebra, arzénu, bária, kadmia, kobaltu, chrómu, medi (*2), ortuti, mangánu, niklu, olova, selénu, antimónu, cínu alebo zinku sa nesmú používať.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami od dodávateľa (dodávateľov) všetkých farbív používaných vo výrobnom procese grafického papiera s environmentálnou značkou EÚ. Vyhlásenie dodávateľa (vyhlásenia dodávateľov) je potrebné predložiť spolu s kartami bezpečnostných údajov alebo inou relevantnou dokumentáciou.

Kritérium 4 i) Iónové nečistoty vo farbivách

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera.

Hladiny iónových nečistôt v použitých farbivách nesmú prekročiť tieto limity: striebro 100 ppm, arzén 50 ppm, bárium 100 ppm, kadmium 20 ppm, kobalt 500 ppm, chróm 100 ppm, meď 250 ppm, ortuť 4 ppm, nikel 200 ppm, olovo 100 ppm, selén 20 ppm, antimón 50 ppm, cín 250 ppm, zinok 1 500 ppm.

Obmedzenie nečistôt medi sa nevzťahuje na farbivá na báze ftalocyanínu medi.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami od dodávateľa (dodávateľov) všetkých farbív používaných vo výrobnom procese grafického papiera s environmentálnou značkou EÚ. Vyhlásenie dodávateľa (vyhlásenia dodávateľov) je potrebné predložiť spolu s kartami bezpečnostných údajov alebo inou relevantnou dokumentáciou.

Kritérium 5 — Nakladanie s odpadom

Na všetkých miestach výroby buničiny a papiera musí byť zavedený systém nakladania s odpadmi pochádzajúcimi z výrobného procesu a plán nakladania s odpadom a jeho minimalizácie, ktorý opisuje výrobný proces a obsahuje informácie o týchto aspektoch:

1.

zavedené postupy na predchádzanie vzniku odpadu,

2.

zavedené postupy na triedenie, opätovné použitie a recykláciu odpadov,

3.

zavedené postupy na bezpečnú manipuláciu s nebezpečným odpadom,

4.

ciele neustáleho zlepšovania týkajúce sa znižovania tvorby odpadu a zvýšenia miery opätovného použitia a recyklácie.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí za každý príslušný závod poskytnúť plán minimalizácie odpadu a nakladania s ním, ako aj vyhlásenie o zhode s týmto kritériom.

Žiadatelia zaregistrovaní v schéme EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a/alebo certifikovaní podľa ISO 14001 sa považujú za žiadateľov, ktorí splnili toto kritérium, ak:

1.

je začlenenie nakladania s odpadom zdokumentované v environmentálnom vyhlásení EMAS za výrobné miesto (miesta), alebo

2.

sa otázka začlenenia nakladania s odpadom dostatočne rieši certifikáciou ISO 14001 pre výrobné miesto (miesta).

Kritérium 6 – Funkčná spôsobilosť

Papierový výrobok musí byť vhodný na svoj účel.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušnou dokumentáciou.

Výrobcovia musia zaručiť funkčnú spôsobilosť svojich výrobkov a poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukazuje kvalitu výrobku v súlade s normou EN ISO/IEC 17050. V norme sú stanovené všeobecné kritériá pre vyhlásenie dodávateľov o zhode s normatívnymi dokumentmi.

Kritérium 7 – Informácie na obale

Na obale výrobku musí byť uvedená aspoň jedna z týchto informácií:

„Tlačte obojstranne“ (platí pre kancelársku tlač papiera)

„Zbierajte papier na opätovné použitie“.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami s obrázkom balenia výrobku obsahujúceho požadované informácie.

Kritérium 8 – Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

Žiadateľ musí postupovať podľa pokynov o správnom používaní loga environmentálnej značky EÚ uvedených v usmerneniach o logu environmentálnej značky EÚ:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ak sa použije voliteľný štítok s textovým poľom, musí obsahovať tieto tri vyhlásenia:

Nízke emisie do ovzdušia a vody počas výroby,

Nízka spotreba energie počas výroby,

xx % vlákniny z udržateľných zdrojov/xx % recyklovaná vláknina (podľa daného prípadu).

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s obrázkom balenia výrobku, na ktorom je zreteľne viditeľná environmentálna značka, s registračným/licenčným číslom a prípadne vyhlásením, ktoré sa môžu zobraziť spolu so značkou.


(1)  Vyššia hodnota sa vzťahuje na papierne používajúce eukalyptus z oblastí s vyšším obsahom fosforu (napr. eukalyptus z Pyrenejského polostrova).

(2)  Hodnota emisií NOx papierne CTMP s neitegrovanou výrobou, v ktorých prebieha rýchle sušenie buničiny parou na báze biomasy.

(3)  Hodnota CHSK pre vysoko bielenú mechanickú buničinu (70 – 100 % vlákien v hotovom papieri).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012, s. 30).

(5)  Metodika pre ekodizajn energeticky významných výrobkov.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(*1)  Obmedzenia H317 sa vzťahujú iba na komerčné farbiace prípravky, prípravky na povrchovú úpravu a náterové materiály aplikované na papier.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/61/ES z 19. júla 2002, ktorou sa po 19-krát mení a dopĺňa smernica 76/769/EHS o obmedzení uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (azofarbivá) (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 15).

(*2)  Obmedzenie vzťahujúce sa na meď neplatí v prípade ftalocyanínu medi a obmedzenie vzťahujúce sa na hliník sa netýka aluminosilikátov.


PRÍLOHA II

KRITÉRIÁ NA UDEĽOVANIE ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ TISSUE PAPIERU A VÝROBKOM Z TISSUE PAPIERA

RÁMCOVÉ PODMIENKY

Účely kritérií

Účelom kritérií je najmä zníženie vypúšťania toxických alebo eutrofických látok do vôd a poškodzovania životného prostredia alebo rizík súvisiacich s využívaním energie (zmena klímy, acidifikácia, poškodzovanie ozónovej vrstvy, vyčerpanie neobnoviteľných zdrojov). Preto je cieľom kritérií:

znížiť spotrebu energie a súvisiace emisie do ovzdušia,

znížiť mieru poškodzovania životného prostredia znížením objemu emisií do vody a tvorby odpadu,

znížiť mieru poškodzovania životného prostredia alebo riziká spojené s používaním nebezpečných chemikálií a

chrániť lesy požiadavkou, aby sa recyklovaná vláknina alebo primárna vláknina získavala z lesov a oblastí, ktoré sú obhospodarované udržateľným spôsobom.

Kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ tissue papieru a výrobkom z tissue papiera:

1.

Emisie do vody a ovzdušia,

2.

Využívanie energie,

3.

Vlákna: zachovanie zdrojov, udržateľné lesné hospodárstvo,

4.

Obmedzené nebezpečné látky a zmesi,

5.

Nakladanie s odpadmi,

6.

Požiadavky na konečné výrobky,

7.

Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ.

Ekologické kritériá sa vzťahujú na výrobu buničiny vrátane všetkých čiastkových procesov, ktoré sú jej súčasťou, od bodu, keď sa primárne alebo recyklované vlákna dostávajú do výroby, do bodu, keď buničina opúšťa celulózku. Pri procesoch výroby papiera sa ekologické kritériá vzťahujú na všetky čiastkové procesy v papierenskom závode, od prípravy buničiny na výrobu tissue papiera až po navíjanie na materský kotúč.

Využívanie energie a emisie do vody a vzduchu počas spracúvania tissue papiera na výrobky z tissue papiera nie sú zahrnuté. Ekologické kritériá sa netýkajú prepravy a balenia surovín (napr. dreva), buničiny alebo konečného papierového výrobku.

Hodnotenie a overovanie: Osobitné požiadavky na hodnotenie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúške alebo iný dôkazový materiál potvrdzujúci zhodu s kritériami, tieto dokumenty môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa a/alebo jeho dodávateľa (dodávateľov), prípadne ich dodávateľa (dodávateľov) atď.

Príslušné orgány prednostne uznávajú osvedčenia a overenia, ktoré vydávajú orgány akreditované podľa príslušnej harmonizovanej normy pre skúšobné a kalibračné laboratóriá, a overenia vydané orgánmi, ktoré sú akreditované podľa príslušnej harmonizovanej normy pre orgány certifikujúce výrobky, procesy a služby.

V prípade potreby sa môžu použiť iné skúšobné metódy, než tie, ktoré sú uvedené pri každom kritériu, ak ich príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná za rovnocenné.

V prípade potreby môžu príslušné orgány požadovať podpornú dokumentáciu a môžu vykonávať nezávislé overovania alebo kontroly na mieste s cieľom skontrolovať zhodu s týmito kritériami.

Výrobok z tissue papiera musí spĺňať všetky požiadavky krajiny, v ktorej sa uvádza na trh. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode produktu s touto požiadavkou.

Uplatňuje sa toto vymedzenie pojmov:

1.

„tona buničiny vysušenej na vzduchu“ je tona buničiny vysušenej na vzduchu (ADT) vyjadrená ako 90 % obsah sušiny,

2.

„chemická buničina“ je vláknitý materiál získaný odstránením značnej časti necelulózových zlúčenín zo suroviny, ktoré možno odstrániť chemickou úpravou (varením, delignifikáciou, bielením),

3.

„CMP“ je chemicko-mechanická buničina,

4.

„CTMP“ je chemicko-termomechanická buničina,

5.

„odfarbená buničina“ je buničina z papiera na recykláciu, z ktorej boli odstránené tlačiarenské farby a iné nečistoty,

6.

„farbivá“ sú intenzívne sfarbené alebo fluorescenčné organické materiály, ktoré dodávajú farbu substrátu selektívnou absorpciou. Sú rozpustné a/alebo prechádzajú procesom nanášania, ktorý aspoň dočasne ničí akúkoľvek kryštalickú štruktúru farbiva. V substráte sa fixujú absorpciou, rozpustením a mechanickou retenciou alebo iónovými alebo kovalentnými chemickými väzbami,

7.

„buničina ECF“ je buničina bielená bez použitia elementárneho chlóru,

8.

„integrovaná výroba“ je výroba, pri ktorej sa buničina a papier vyrábajú na tom istom mieste. Buničina sa pred výrobou papiera nevysušuje. Výroba papiera/lepenky je priamo spojená s výrobou buničiny,

9.

„mechanický celulózový papier alebo lepenka“ je papier alebo lepenka, ktorých základnou zložkou ich vláknového zloženia je mechanická buničina,

10.

„pigmenty a farbivá na báze kovu“ sú farbivá a pigmenty obsahujúce viac ako 50 % hmotnosti príslušnej zlúčeniny (zlúčenín) kovu,

11.

„materský kotúč“ je veľký zvitok tissue papiera navíjaný na navíjaciu stanicu zaberajúci buď celú šírku, alebo časť šírky stroja na tissue papier,

12.

„neintegrovaná výroba“ je výroba trhovej buničiny (na predaj) v papierňach, ktoré neprevádzkujú papierenské stroje, alebo výroba papiera/lepenky s použitím len buničiny vyrobenej v iných závodoch (trhová buničina),

13.

„výmet z papierenského stroja“ sú papierové materiály, ktoré sa pri procesoch papierenského stroja vyradia, ale ktoré majú vlastnosti umožňujúce ich opätovné použitie na mieste tak, že sa začlenia do rovnakého výrobného procesu, pri akom vznikli. Na účely tohto rozhodnutia sa tento pojem nesmie používať v širšom zmysle zahŕňajúcom spracovanie, ktoré sa odlišuje od procesov prebiehajúcich v papierenskom stroji,

14.

„pigmenty“ sú farebné, čierne, biele alebo fluorescenčné čiastočky organických alebo anorganických pevných látok, ktoré sú zvyčajne nerozpustné a v podstate fyzikálne a chemicky neovplyvnené pojidlom alebo substrátom, ktorého sú súčasťou. Menia vzhľad selektívnou absorpciou a/alebo rozptýlením svetla. Pigmenty sa zvyčajne rozptyľujú v pojidlách alebo substrátoch na aplikáciu, napríklad pri výrobe tlačiarenských farieb, farieb, plastov alebo iných polymérnych materiálov. Pigmenty si v priebehu procesu farbenia zachovávajú štruktúru kryštálov alebo častíc,

15.

„recyklované vlákna“ sú vlákna odvádzané z toku odpadu počas výrobného procesu alebo vzniknuté v domácnostiach či komerčných, priemyselných a inštitucionálnych zariadeniach pri ich činnosti v úlohe koncových používateľov produktu. Tieto vlákna sa už nemôžu používať na ich určený účel. V tomto pojme nie je zahrnuté opätovné využitie materiálov vytvorených v procese, ktoré sa dajú regenerovať v rámci toho istého procesu, ktorý ich vytvoril (výmet z papierenského stroja – samostatne vyrobený alebo zakúpený),

16.

„štruktúrovaný tissue papier“ je papier vyznačujúci sa vysokou nasiakavosťou a absorpčnou schopnosťou získané vďaka špecifickým zónam s vysokou a nízkou hustotou vlákien vo forme vláknitých vreciek v základnom hárku, ktoré sa vytvárajú špecifickými procesmi v stroji na tissue papier,

17.

„buničina TCF“ je buničina bielená úplne bez chlóru,

18.

„TMP“ je termomechanická buničina.

KRITÉRIÁ ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Kritérium 1 – Emisie do vody a ovzdušia

Predpokladom je, že výrobný podnik celulózy a papiera musí spĺňať všetky príslušné právne požiadavky krajiny, v ktorej sa nachádza.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušnou dokumentáciou a vyhláseniami od dodávateľa (dodávateľov) celulózy.

Kritérium 1 a) Chemická spotreba kyslíka (CHSK), síra (S), NOx, fosfor (P)

Požiadavka vychádza z informácií o emisiách vo vzťahu k určenej referenčnej hodnote. Pomer medzi skutočnými emisiami a referenčnou hodnotou sa premieta do hodnoty emisií.

Hodnota emisií za každý individuálny emisný parameter nesmie prekročiť 1,3.

Vo všetkých prípadoch celkový počet bodov (Pcelkom = PCOD + PS + PNOx + PP) nesmie prekročiť hodnotu 4,0.

V prípade neintegrovanej výroby musí žiadateľ poskytnúť výpočet, ktorý zahŕňa výrobu celulózy a papiera.

Za celulózovú a papierenskú výrobu ako celok sa výpočet PCHSK vykoná takto (PS, PNOx a PP sa vypočítajú presne rovnakým spôsobom).

V prípade každej použitej buničiny „i“ sa na príslušné namerané emisie CHSK (CHSKbuničina,„i“ vyjadrené v kg na tonu buničiny vysušenej na vzduchu– ADT) použije faktor váženia podľa podielu každej použitej buničiny (buničina „i“ vzhľadom na tonu buničiny vysušenej na vzduchu) a jednotlivé hodnoty sa sčítajú. Pri tone buničiny vysušenej na vzduchu sa vychádza z predpokladu 90 % obsah sušiny pri celulóze a 95 % pri papieri.

Vážené emisie CHSK danej buničiny sa potom sčítajú s nameranou emisiou CHSK pochádzajúcou z výroby papiera, výsledkom potom sú celkové emisie CHSK, teda CHSK celkom.

Vážená referenčná hodnota CHSK pre výrobu buničiny sa vypočíta rovnakým spôsobom ako súčet vážených referenčných hodnôt jednotlivých použitých buničín a následne sa sčíta s referenčnou hodnotou pre výrobu papiera, výsledkom potom je celková referenčná hodnota CHSKref, celkom. Tabuľka 1 obsahuje referenčné hodnoty pre každý použitý typ buničiny a pre výrobu papiera.

Nakoniec sa celková emisia CHSK vydelí celkovou referenčnou hodnotou CHSK takto:

Formula

Tabuľka 1

Referenčné hodnoty pre emisie pochádzajúce z rôznych druhov buničiny a pre emisie pochádzajúce z výroby papiera

Stupeň buničiny/Papier

Emisie (kg/ADT)

Referencia CHSK

Referencia P

Referencia S

Referencia NOx

Bielená chemická buničina (iná ako sulfitová buničina)

16,00

0,025

0,09 (1)

0,35

1,60

Bielená chemická buničina (sulfitová buničina)

24,00

0,04

0,75

1,60

Buničina magnefite

28,00

0,056

0,75

1,60

Nebielená chemická buničina

6,50

0,016

0,35

1,60

CTMP/CMP

16,00

0,008

0,20

0,25/0,70 (2)

TMP/drevovina

3,00/5,40 (3)

0,008

0,20

0,25

Recyklovaná vláknová buničina bez odfarbenia

1,10

0,006

0,20

0,25

Recyklovaná vláknová buničina s odfarbením

3,20

0,012

0,20

0,25

 

Emisie (kg/tona)

Výroba tissue papiera

1,20

0,01

0,30

0,50

Výroba štruktúrovaného tissue papiera

1,20

0,01

0,30

0,70

V prípade kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie v tom istom závode možno emisie S a NOx vznikajúce pri výrobe elektrickej energie na mieste odpočítať z celkovej sumy. Na výpočet podielu emisií vznikajúcich pri výrobe elektriny možno použiť túto rovnicu:

2 × [MWh (elektrická energia)]/[2 × MWh (elektrická energia) + MWh (teplo)]

Elektrická energia v tomto výpočte je elektrická energia vyrobená v závode na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. Teplo v tomto výpočte je čisté teplo dodávané zo závodu na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie na výrobu buničiny/papiera.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť podrobné výpočty a údaje zo skúšok, ktoré preukazujú zhodu s týmto kritériom, spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou, ktorá obsahuje protokoly o skúškach s využitím týchto priebežných alebo periodických monitorovacích štandardných skúšobných metód (alebo ekvivalentných štandardných metód, ktoré príslušný orgán akceptuje ako poskytnutie údajov porovnateľnej vedeckej kvality): CHSK: ISO 15705 alebo ISO 6060; NOx: EN 14792 alebo ISO 11564; S (oxidy síry): EN 14791: alebo EPA č. 8; S (redukovaná síra): EPA č. 15A, 16A alebo 16B; obsah S v oleji: ISO 8754; obsah S v uhlí: ISO 19579; obsah S v biomase: EN 15289; P celkom: EN ISO 6878.

Rýchle skúšky možno použiť aj na monitorovanie emisií, pokiaľ sú pravidelne kontrolované (napr. mesačne) v porovnaní s príslušnými uvedenými normami alebo vhodnými ekvivalentmi. V prípade emisií CHSK sa akceptuje nepretržité monitorovanie na základe analýzy celkového obsahu organického uhlíka (TOC), ak sa pre danú lokalitu stanovila korelácia medzi výsledkami TOC a CHSK.

Minimálna frekvencia merania, pokiaľ nie je v prevádzkovom povolení stanovené inak, je denná pre emisie CHSK a týždenná pre celkové emisie P. Vo všetkých prípadoch sa emisie S a NOx merajú nepretržite (pri emisiách z kotlov s kapacitou presahujúcou 50 MW) alebo pravidelne (najmenej raz za rok pri kotloch a sušiarňach s kapacitou rovnajúcou sa 50 MW alebo menšou).

Údaje sa vykazujú ako ročné priemery s výnimkou prípadov, keď:

je výrobná kampaň iba na obmedzené časové obdobie,

je výrobná prevádzka nová alebo bola zrekonštruovaná, v takom prípade sa merania musia zakladať na najmenej 45 po sebe nasledujúcich dňoch stabilného chodu závodu.

V oboch prípadoch možno údaje akceptovať len vtedy, ak sú reprezentatívne pre príslušnú kampaň a pri každom emisnom parametri bol vykonaný dostatočný počet meraní.

Podporná dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencii meraní a výpočet bodov pre CHSK, P celkom, S a NOx.

Emisie do ovzdušia musia zahŕňať všetky emisie S a NOx, ktoré vznikajú počas výroby buničiny a papiera, vrátane pary vyrobenej mimo výrobného závodu, mínus všetky emisie súvisiace s výrobou elektrickej energie. Merania musia zahŕňať rekuperačné kotly, pece na vápno, parné kotly a pece na spaľovanie silno zapáchajúcich plynov. Zohľadňujú sa aj difúzne emisie. Hlásené emisné hodnoty S v ovzduší musia zahŕňať oxidované aj znížené emisie S. Emisie S súvisiace s výrobou tepelnej energie z oleja, uhlia a iných vonkajších palív so známym obsahom S možno namiesto merania vypočítať a musia sa zohľadniť.

Meranie emisií do vody sa musí vykonávať na nefiltrovaných a neusadených vzorkách v mieste vypúšťania odpadu v čistiarni odpadových vôd papierenského závodu. V prípadoch, keď sa odpadová voda zo závodu odvádza do komunálnej alebo inej čistiarne odpadových vôd, musia sa analyzovať nefiltrované a neusadené vzorky z miesta vypúšťania odpadových vôd a výsledky sa vynásobia štandardným faktorom efektívnosti odstraňovania pre čistiareň komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany. Faktor efektívnosti odstraňovania musí byť založený na informáciách poskytnutých prevádzkovateľom čistiarne komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany.

V prípade integrovaných papierní je potrebné z dôvodu ťažkostí pri získavaní samostatných údajov o emisiách za buničinu a papier, ak je dostupná len kombinovaná hodnota za výrobu buničiny a papiera, hodnoty emisií pre buničinu (buničiny) nastaviť na nulu a kombinované emisie porovnať s kombinovanými referenčnými hodnotami pre príslušnú výrobu buničiny a papiera. Vážený obsah každej buničiny, na ktorú sa vzťahuje špecifická referenčná hodnota z tabuľky 1, sa musí zachytiť v rovnici.

Kritérium 1 b) Absorbovateľné organické halogény (AOX)

Toto kritérium sa vzťahuje na buničinu bielenú bez použitia elementárneho chlóru (ECF).

Emisie AOX z výroby každej buničiny na použitie v tissue papieri s environmentálnou značkou EÚ nesmú presiahnuť 0,17 kg/ADT.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť protokoly o skúškach vykonaných podľa skúšobnej metódy AOX ISO 9562 alebo podobných metód spolu s podrobnými výpočtami preukazujúcimi zhodu s týmto kritériom a akoukoľvek súvisiacou podpornou dokumentáciou.

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu so zoznamom rôznych druhov buničiny ECF používaných v buničinovej zmesi, ich príslušnej váhy a jednotlivých objemov emisií AOX vyjadrených v kg buničiny AOX/ADT.

Podporná dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencií meraní. AOX sa meria len v procesoch, kde sa na bielenie buničiny používajú zlúčeniny chlóru. AOX sa nemusia merať v odpadovej vode z neintegrovanej výroby papiera ani z výluhov z výroby nebielenej buničiny, alebo keď sa na bielenie používajú látky, ktoré neobsahujú chlór.

Meranie emisií AOX do vody sa musí vykonávať na nefiltrovaných a neusadených vzorkách v mieste vypúšťania odpadu v čistiarni odpadových vôd papierenského závodu. V prípadoch, keď sa odpadová voda zo závodu odvádza do komunálnej alebo inej čistiarne odpadových vôd, musia sa analyzovať nefiltrované a neusadené vzorky z miesta vypúšťania odpadových vôd a výsledky sa vynásobia štandardným faktorom efektívnosti odstraňovania pre čistiareň komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany. Faktor efektívnosti odstraňovania musí byť založený na informáciách poskytnutých prevádzkovateľom čistiarne komunálnych odpadových vôd alebo inej tretej strany.

Informácie o emisiách je potrebné vyjadriť ako ročný priemer z meraní vykonaných aspoň raz za dva mesiace. V prípade nového alebo zrekonštruovaného výrobného závodu musia merania vychádzať zo stabilnej prevádzky zariadenia počas najmenej 45 po sebe nasledujúcich dní. Musia reprezentovať príslušnú kampaň.

V prípade, že žiadateľ nepoužíva žiadnu buničinu ECF, postačuje príslušné vyhlásenie príslušnému orgánu.

Kritérium 1 c) CO2

Poznámka: Kritérium sa vzťahuje na celkový objem emisií CO2 z procesov výroby buničiny a papiera. Na ich spracovanie sa nevzťahuje.

Emisie oxidu uhličitého z fosílnych palív, ktoré sa používajú na výrobu procesného tepla a elektrickej energie (či už na mieste alebo mimo závodu), nesmú presiahnuť tieto limitné hodnoty:

1.

1 200 kg CO2/t pri bežnom tissue papieri,

2.

1 850 kg CO2/t pri štruktúrovanom tissue papieri.

Skutočná hodnota emisií sa vypočíta ako súčet emisií z výroby buničiny a papiera s prihliadnutím na použitú zmes buničiny.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť údaje a podrobné výpočty preukazujúce zhodu s týmto kritériom spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou.

Výrobca buničiny musí žiadateľovi poskytnúť za každú použitú buničinu jednu hodnotu emisií CO2 v kg CO2/ADT. Žiadateľ musí poskytnúť aj jednu hodnotu emisií CO2 za príslušný papierenský stroj (stroje) používaný na výrobu tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ. Pri papierňach s integrovanou výrobou sa emisie CO2 z výroby buničiny a papiera môžu uvádzať ako jedna hodnota.

Údaje o emisiách CO2 musia zahŕňať všetky palivá z neobnoviteľných zdrojov použité pri výrobe buničiny a papiera vrátane emisií z výroby elektrickej energie (bez ohľadu na to, či sa vyrába v mieste výroby alebo mimo neho).

Emisné faktory pre palivá sa používajú v súlade s prílohou VI k nariadeniu (EÚ) č. 601/2012.

V prípade elektrickej energie z elektrizačnej sústavy sa použije faktor výpočtu emisií 384 (kg CO2/MWh) v súlade s metodikou MEErP (4).

Výpočty alebo množstevné bilancie musia vychádzať z výroby počas 12 mesiacov. V prípade nového alebo zrekonštruovaného výrobného závodu výpočty vychádzajú zo stabilnej prevádzky zariadenia počas najmenej 45 po sebe nasledujúcich dní. Výpočty musia byť reprezentatívne pre príslušnú kampaň.

V prípade elektrickej energie z elektrizačnej sústavy sa použije uvedená hodnota (európsky priemer), výnimkou je prípad, keď žiadateľ predloží dokumentáciu s údajmi priemernej hodnoty svojich dodávateľov elektrickej energie (zmluvní dodávatelia), pričom vtedy žiadateľ môže použiť túto hodnotu namiesto uvedenej hodnoty. Dokumentácia použitá ako doklad o zhode s kritériami musí zahŕňať technické špecifikácie s údajom priemernej hodnoty (t. j. kópiu zmluvy).

Množstvo energie z obnoviteľných zdrojov nakúpené a použité na výrobné procesy sa na účely výpočtu emisií CO2 rovná nulovým emisiám CO2. Žiadateľ musí predložiť príslušnú dokumentáciu, že tento druh energie sa skutočne používa v papierňach alebo bol externe zakúpený.

Kritérium 2 – Využívanie energie

Požiadavka vychádza z informácií o skutočnom využívaní energie pri výrobe buničiny a papiera vo vzťahu k špecifickým referenčným hodnotám.

Spotreba energie zahŕňa spotrebu elektrickej energie a paliva na výrobu tepla vyjadrenú v bodoch (Pcelkom), ako sa uvádza ďalej.

Celkový počet bodov (Pcelkom = PE + PF) nesmie presiahnuť 2,5.

Tabuľka 2 obsahuje referenčné hodnoty pre výpočet spotreby energie.

V prípade zmesi buničiny sa referenčná hodnota pre spotrebu elektrickej energie a paliva na výrobu tepla váži podľa podielu každej použitej buničiny (buničina „i“ vzhľadom na tonu buničiny vysušenej na vzduchu) a jednotlivé hodnoty sa sčítajú.

Kritérium 2 a) Elektrická energia

Spotreba elektrickej energie pri výrobe buničiny a papiera sa vyjadruje v bodoch (PE), ako sa uvádza ďalej.

Výpočet pre výrobu buničiny: spotreba elektrickej energie (Ebuničina,i vyjadrená v kWh/ADT) pri každej použitej buničine i sa vypočíta takto:

Ebuničina,i = elektrická energia vyrobená v podniku + nakúpená elektrická energia – predaná elektrická energia

Výpočet pre výrobu papiera: podobne spotreba elektrickej energie pri výrobe papiera (Epapier) sa vypočíta takto:

Epapier = elektrická energia vyrobená v podniku + nakúpená elektrická energia – predaná elektrická energia

Nakoniec sa body za výrobu buničiny a papiera skombinujú, aby sa získal celkový počet bodov (PE) takto:

Formula

V prípade papierní s integrovanou výrobou, vzhľadom na ťažkosti pri získavaní samostatných hodnôt elektrickej energie za buničinu a papier, ak je k dispozícii len kombinovaný údaj za výrobu buničiny a papiera, hodnoty elektrickej energie pre výrobu buničiny (buničín) treba nastaviť na nulu a údaj o papierňach musí zahŕňať výrobu papiera aj buničiny.

Kritérium 2 b) Spotreba paliva na výrobu tepla

Spotreba paliva pri výrobe buničiny a papiera sa vyjadruje v bodoch (PF), ako sa uvádza ďalej.

Výpočet pre výrobu buničiny: spotreba paliva (Fbuničina,i v kWh/ADT) pri každej použitej buničine i sa vypočíta takto:

Fbuničina,i = palivo vyrobené v podniku + kúpené palivo – predané palivo – 1,25 × elektrická energia vyrobená v podniku

Poznámka:

1.

Hodnotu F buničina,i (a jej príspevok k PF, buničina) nie je potrebné vypočítať za mechanickú buničinu, pokiaľ nejde o obchodovanú mechanickú buničinu vysušenú na vzduchu obsahujúcu najmenej 90 % sušiny.

2.

Množstvo paliva použitého na výrobu predaného tepla treba pripočítať k údaju „predané palivo“ v uvedenej rovnici.

Výpočet pre výrobu papiera: podobne spotreba paliva pri výrobe papiera (Fpapier, vyjadrené v kWh/ADT) sa vypočíta takto:

Fpapier = palivo vyrobené v podniku + kúpené palivo – predané palivo – 1,25 × elektrická energia vyrobená v podniku

Nakoniec sa body p za výrobu buničiny a papiera skombinujú, aby sa získal celkový počet bodov (PF) takto:

Formula

Tabuľka 2

Referenčné hodnoty pre elektrickú energiu a palivo

Druh buničiny

Palivo kWh/ADT

Freferencia

Elektrická energia kWh/ADT

Ereferencia

Bez admp

admp

Bez admp

admp

Chemická buničina

3 650

4 650

750

750

Termomechanická buničina (TMP)

0

900

2 200

2 200

Drevovina (vrátane tlakovej drevoviny)

0

900

2 000

2 000

Chemicko-termomechanická buničina (CTMP)

0

800

1 800

1 800

Recyklovaná buničina

350

1 350

700

700

Druh papiera

kWh/tona

Tissue papier

1 950

950

Štruktúrovaný tissue papier

3 000

1 500

admp = obchodovaná buničina vysušená na vzduchu.

Hodnotenie a overovanie [pri a) aj b)]: Žiadateľ musí predložiť podrobné výpočty preukazujúce zhodu s týmto kritériom spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou. Uvádzané podrobnosti by preto mali obsahovať celkovú spotrebu elektrickej energie a paliva.

Žiadateľ vypočíta všetky energetické vstupy, rozdelené na teplo/palivo a elektrickú energiu spotrebované počas výroby buničiny a papiera vrátane elektrickej energie spotrebovanej na odfarbenie zberového papiera na výrobu recyklovanej buničiny. Energia spotrebovaná na prepravu surovín, ako aj na balenie, sa nezahŕňa do výpočtov spotreby energie.

Do celkovej tepelnej energie treba zahrnúť všetky zakúpené palivá. Zahŕňa aj tepelnú energiu získanú spaľovaním výluhov a odpadu z procesov v závode (napr. drevný odpad, piliny, výluhy, odpadový papier, výmet z papiera), ako aj teplo získané z výroby elektrickej energie v podniku. Žiadateľ však do výpočtu celkovej tepelnej energie musí zahrnúť len 80 % tepelnej energie z takýchto zdrojov.

Elektrická energia je čistá dovážaná elektrická energia z verejnej siete a z podnikovej výroby elektrickej energie meranej ako elektrický výkon. Nemusí sa zahrnúť elektrická energia spotrebovaná na úpravu odpadových vôd.

Keď sa para vyrába pomocou elektriny ako zdroja tepla, vypočítaná výhrevnosť pary sa potom vydelí 0,8 a pripočíta k celkovej spotrebe paliva.

Keďže v prípade papierní s integrovanou výrobou existujú ťažkosti pri určovaní samostatných hodnôt paliva (tepla) za buničinu a papier, ak je k dispozícii len kombinovaný údaj za výrobu buničiny a papiera, hodnoty paliva (tepla) za výrobu buničiny (buničín) je potrebné nastaviť na nulu a údaj o papierňach musí zahŕňať výrobu papiera aj buničiny.

Kritérium 3 – Vláknina – zachovanie zdrojov, udržateľné lesné hospodárstvo

Vlákninová surovina môže pozostávať z recyklovanej vlákniny alebo z primárnej vlákniny.

Primárna vláknina nesmie pochádzať z geneticky modifikovaných druhov.

Na všetky vlákniny sa musia vzťahovať platné osvedčenia spracovateľského reťazca vydané certifikačným systémom nezávislej tretej strany, ako je napríklad Forest Stewardship Council (FSC) alebo Program na podporu systémov certifikácie lesov (Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC) alebo rovnocenné systémy, alebo sa na ne musia vzťahovať dodacie listy papiera na recykláciu v súlade s normou EN 643.

Najmenej 70 % vlákniny priradenej k výrobku alebo výrobnej linke musí pochádzať z lesov alebo z oblastí obhospodarovaných podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v príslušnom systéme nezávislého spracovateľského reťazca a/alebo pochádzajú z recyklovaných materiálov.

Z výpočtu obsahu recyklovanej vlákniny je vylúčené opätovné využitie odpadových materiálov, ktoré je možné regenerovať v rámci toho istého procesu, v ktorom vznikli (t. j. výmet z papierenského stroja – z vlastnej výroby alebo zakúpený). Vstupy výmetu z operácií spracovania (vlastné alebo zakúpené) sa však môžu považovať za príspevky k obsahu recyklovanej vlákniny, ak sa na ne vťahujú dodacie listy podľa EN 643.

Necertifikovaný prírodný materiál musí byť zachytený v overovacom systéme systém, ktorým sa zabezpečí, že pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.Certifikačné orgány, ktoré vydávajú certifikáty udržateľného obhospodarovania lesov a/alebo spracovateľského reťazca, musia byť akreditované/uznané systémom certifikácie.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí príslušnému orgánu poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami, ktoré je doložené platným nezávisle osvedčeným certifikátom spracovateľského reťazca od výrobcu tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ, ako aj zodpovedajúcimi certifikátmi týkajúcimi sa všetkých vláknin používaných vo výrobkoch alebo výrobných linkách. FSC, PEFC alebo podobné systémy sa akceptujú ako certifikácia nezávislou treťou stranou. V prípade, že sa používa recyklovaná vláknina a nebolo poskytnuté osvedčenie FSC, PEFC ani z rovnocenného systému, pokiaľ ide o obsah recyklovanej vlákniny, ako doklady slúžia dodacie listy podľa EN 643.

Žiadateľ musí poskytnúť auditované účtovné doklady, ktoré preukazujú, že najmenej 70 % materiálov priradených k výrobkom alebo výrobnej linke pochádza z lesov alebo z oblastí obhospodarovaných podľa zásad udržateľného lesného hospodárstva, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené príslušným systémom nezávislého spracovateľského reťazca a/alebo pochádzajú z recyklovaných materiálov.

Ak výrobok alebo výrobná linka obsahuje necertifikovaný primárny materiál, musí sa predložiť doklad o tom, že obsah necertifikovaného primárneho materiálu nepresahuje 30 %, je zachytený v overovacom systéme, ktorý zabezpečuje jeho legálny pôvod, a spĺňa akúkoľvek inú požiadavku certifikačného systému s ohľadom na necertifikovaný materiál.

V prípade, že certifikačný systém výslovne nevyžaduje, aby všetok primárny materiál pochádzal z druhov, ktoré nie sú geneticky modifikovanými, táto skutočnosť sa musí preukázať dodatočným dokladom.

Kritérium 4 – Obmedzené nebezpečné látky a zmesi

Základom na preukázanie zhody s každým z podkritérií v kritériu 4 je, že žiadateľ poskytne zoznam všetkých relevantných chemických látok použitých spolu s príslušnou dokumentáciou (karta bezpečnostných údajov alebo vyhlásenie od dodávateľa chemikálií).

Kritérium 4 a) Obmedzenia vzťahujúce sa na látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)

Poznámka: Všetky procesné a funkčné chemikálie používané v papierenskom závode a v prípade potreby aj počas procesu spracovania tissue papiera musia byť skúšané. Toto kritérium sa nevzťahuje na chemikálie používané na čistenie odpadových vôd, ak sa vyčistené odpadové vody recyklujú späť do procesu výroby papiera.

Papierový výrobok nesmie obsahovať látky, ktoré boli identifikované podľa postupu opísaného v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a sú zaradené do zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti. Z tejto požiadavky sa nesmie udeliť žiadna výnimka.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, že papierový výrobok neobsahuje žiadne SVHC v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti. Vyhlásenie musí byť doložené kartami bezpečnostných údajov alebo príslušnými vyhláseniami od dodávateľov chemikálií všetkých procesných a funkčných chemikálií používaných v papierni, ktoré dokazujú, že žiadna z chemických látok neobsahuje SVHC v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti.

Zoznam látok označených ako SVHC a zaradených do zoznamu látok podľa článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 je k dispozícii na stránke:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Smerodajný je zoznam platný v deň podania žiadosti.

Kritérium 4 b) Obmedzenia klasifikácie, označovania a balenia (CLP)

Poznámka: Všetky procesné a funkčné chemikálie používané v papierenskom závode a v prípade potreby aj počas procesu spracovania tissue papiera musia byť skúšané. Toto kritérium sa nevzťahuje na chemikálie používané na čistenie odpadových vôd, ak sa vyčistené odpadové vody recyklujú späť do procesu výroby papiera.

Pokiaľ v tabuľke 3 nie je zaznamenaná výnimka, papierový výrobok nesmie obsahovať v koncentráciách vyšších ako 0,10 % hmotnosti látky alebo zmesi, ktorým možno v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 priradiť tieto výstražné upozornenia:

nebezpečenstvá skupiny 1: Kategórie 1A alebo 1B karcinogénne, mutagénne a/alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR): H340, H350, H360, H360F, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df.

nebezpečenstvá skupiny 2: CMR kategórie 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; vodná toxicita kategórie 1: H400, H410; akútna toxicita kategórie 1 a 2: H300, H310, H330; aspiračná toxicita kategórie 1: H304; toxicita pre špecifický cieľový orgán kategórie 1 (STOT): H370, H372, kožný senzibilizátor kategórie 1 (*1): H317.

nebezpečenstvá skupiny 3: vodná toxicita kategórie 2, 3 a 4: H411, H412, H413; akútna toxicita kategórie 3: H301, H311, H331; STOT kategórie 2: H371, H373.

Na používanie látok alebo zmesí, ktoré sú chemicky modifikované počas procesu výroby papiera (napr. anorganické flokulačné činidlá, zosieťovacie činidlá, anorganické oxidujúce a redukčné činidlá) tak, že sa už neexistuje žiadne príslušné obmedzené nebezpečenstvo CLP, sa uvedená požiadavka nevzťahuje.

Tabuľka 3

Výnimky z obmedzení nebezpečnosti CLP a príslušné podmienky

Typ látky/zmesi

Uplatniteľnosť

Klasifikácia(klasifikácie) s výnimkou

Podmienky výnimky

Farbivá a pigmenty

Použitie pri mokrých koncových alebo povrchových aplikáciách počas výroby farebného papiera.

H411, H412, H413

Dodávateľ chemikálie sa musí zaviazať, že na papieri môže byť dosiahnutá fixačná miera 98 % a poskytne pokyny na to, ako to zabezpečiť.

Výrobca papiera musí poskytnúť vyhlásenie o splnení príslušných pokynov.

Prípravky na zvyšovanie pevnosti za mokra na základe polyamidoamín-epichlórhydrínu (PAE)

Používajú sa ako retenčné činidlá na zlepšenie spracovateľnosti v stroji alebo na zabezpečenie pevnosti výrobku za mokra.

H411, H412, H413

Kombinovaný obsah zvyškových monomérov epichlórhydrínu (ECH, CAS č. 106-89-8) a produkty jeho rozkladu 1,3-dichlór-2-propanol (DCP, CAS č. 96-23-1) a 3-monochlór-1,2-propándiol (MCPD, CAS č. 96-24-2) nesmie prekročiť 0,35 hm. % aktívnych tuhých látok v zmesi.

Glyoxál (recyklovaná vláknina)

Nečistoty v recyklovaných vlákninách.

H341, H317

Povolený len v koncentráciách vyšších ako 0,10 hm. % v prípade znečistenia z recyklovaných materiálov používaných pri výrobe papiera. V takýchto prípadoch sa musí preukázať splnenie limitu stanoveného v kritériu 6c).

Pomocné chemikálie používané na valci Yankee na báze polyamidoamín-epichlórhydrínu (PAE)

Používajú sa ako pomôcky pri krepovaní.

H411, H412, H413

Kombinovaný obsah zvyškových monomérov epichlórhydrínu (ECH, CAS č. 106-89-8) a produkty jeho rozkladu 1,3-dichlór-2-propanol (DCP, CAS č. 96-23-1) a 3-monochlór-1,2-propándiol (MCPD, CAS č. 96-24-2) nesmie prekročiť 0,05 hm. % aktívnych tuhých látok v zmesi.

Katiónové polyméry (vrátane polyetylénimínov, polyamidov a polyamínov)

Možné sú rôzne použitia, ktoré zahŕňajú použitie ako retenčného prostriedku; na zlepšenie pevnosti mokrej tkaniny, pevnosti za sucha a za mokra.

H411, H412, H413

Výrobca papiera musí poskytnúť vyhlásenie o splnení príslušných pokynov na bezpečnú manipuláciu a dávkovanie, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť zoznam všetkých príslušných použitých chemikálií spolu s príslušnou kartou bezpečnostných údajov alebo vyhlásením dodávateľa.

Musia sa zdôrazniť všetky chemikálie obsahujúce látky alebo zmesi s klasifikáciou, na ktorú sa vzťahujú obmedzenia CLP. Približná dávka chemickej látky spolu s koncentráciou obmedzenej látky alebo zmesi v tejto chemickej látke (ako je uvedené v karte bezpečnostných údajov alebo vyhlásení dodávateľa) a predpokladaným retenčným faktorom 100 % sa použije na odhad množstva obmedzenej látky alebo zmesi zostávajúcej v konečnom výrobku.

Odôvodnenia akejkoľvek odchýlky od retenčného faktora 100 % alebo chemickej modifikácie nebezpečnej látky alebo zmesi, pre ktoré platia obmedzenia, sa musia písomne predložiť príslušnému orgánu.

V prípade, že podiel látok alebo zmesí, pre ktoré platia obmedzenia, prevyšuje 0,10 % hmotnosti konečného papierového výrobku, ale zároveň sa na ne vzťahujú výnimky, musí sa predložiť doklad o splnení príslušných podmienok výnimky.

Kritérium 4 c) Chlór

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcov celulózy a papiera. Vzťahuje sa síce aj na bielenie recyklovanej vlákniny, pripúšťa sa aj vláknina, ktorá bola vo svojom predošlom životnom cykle bielená plynným chlórom.

Plynný chlór sa nesmie používať ako bieliace činidlo. Táto požiadavka sa nevzťahuje na plynný chlór v súvislosti s výrobou a použitím oxidu chloričitého.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, že v procese výroby papiera nebol použitý plynný chlór ako bieliace činidlo spolu s vyhláseniami od všetkých príslušných dodávateľov buničiny.

Kritérium 4 d) Alkylfenoletoxyláty (APEO)

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcov celulózy a papiera.

APEO ani iné alkylfenolové deriváty sa nesmú pridávať do čistiacich chemikálií, odfarbovacích chemikálií, protipeniacich činidiel alebo disperzantov. Alkylfenolové deriváty sú vymedzené ako látky, pri rozpade ktorých vznikajú alkylfenoly.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie svojho dodávateľa (vyhlásenia svojich dodávateľov) chemických látok, že dané výrobky neboli vyrobené s prísadami alkylfenoletoxylátov ani iných alkylfenolových derivátov.

Kritérium 4 e) Povrchovo aktívne látky používané pri odfarbovaní

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu (výrobcov) odfarbenej buničiny.

Všetky povrchovo aktívne látky používané v procesoch odfarbovania musia vykazovať ľahkú biologickú odbúrateľnosť alebo inherentnú konečnú biologickú odbúrateľnosť (pozri skúšobné metódy a prahové hodnoty uvedené ďalej). Jedinou výnimkou z tejto požiadavky je použitie povrchovo aktívnych látok na báze silikónových derivátov za predpokladu, že sa spaľuje papierový kal z procesu odfarbovania.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode spolu s príslušnými kartami bezpečnostných údajov alebo protokolmi o skúške za každú povrchovo aktívnu látku. Musí v ňom uviesť skúšobnú metódu, limitnú hodnotu a záver, ku ktorému sa dospelo na základe jednej z týchto skúšobných metód a limitných hodnôt:

pri ľahkej biologickej odbúrateľnosti: OECD č. 301 A-F (alebo rovnocenné normy ISO) s najmenej 70 % odbúrateľnosťou (vrátane absorpcie) v priebehu 28 dní pri 301 A a E a najmenej 60 % odbúrateľnosťou pri 301 B, C, D a F.

pri inherentnej konečnej biologickej odbúrateľnosti: OECD 302 A-C (alebo rovnocenné normy ISO) s najmenej 70 % odbúrateľnosťou (vrátane adsorpcie) v priebehu 28 dní pri 302 A a B a najmenej 60 % odbúrateľnosťou pri 302 C.

V prípadoch, keď sa používajú povrchovo aktívne látky na báze silikónu, žiadateľ musí poskytnúť kartu bezpečnostných údajov používaných chemikálií a vyhlásenie, že sa spaľuje papierový kal z procesu odfarbovania vrátane podrobností o konečnom spaľovacom zariadení alebo zariadeniach.

Kritérium 4 f) Obmedzenia biocídnych výrobkov na kontrolu slizu

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera.

Účinné látky v biocídnych výrobkoch používaných na potláčanie mikroorganizmov vytvárajúcich sliz v cirkulačných vodných systémoch obsahujúcich vlákninu musia byť schválené na tento účel alebo sa musia preskúmať do rozhodnutia o schválení podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a nesmú byť potenciálne bioakumulatívne.

Na účely tohto kritéria sa potenciál bioakumulácie charakterizuje rozdeľovacím koeficientom v systéme oktanol – voda (log Kow) ≤ 3,0 alebo experimentálne určeným faktorom biokoncentrácie ≤ 100.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode spolu s príslušnou kartou údajov o bezpečnosti materiálu alebo protokolom o skúške. Musí v ňom uviesť skúšobnú metódu, limitnú hodnotu a záver, ku ktorému sa dospelo na základe jednej z týchto skúšobných metód: OECD 107, 117 alebo 305 A-E.

Kritérium 4 g) Obmedzenia azofarbív

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera.

Azofarbivá, ktoré redukčným štiepením jednej alebo viacerých azoskupín môžu uvoľniť jeden alebo viac aromatických amínov uvedených v smernici 2002/61/ES alebo v prílohe XVII dodatku 8 k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, sa nesmú používať pri výrobe tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode od dodávateľa (dodávateľov) všetkých farbív používaných vo výrobnom procese tissue papiera a výrobkov z tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ. Vyhlásenie dodávateľa farbiva by malo byť podložené protokolmi o skúškach podľa vhodných metód opísaných v dodatku 10 k prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 alebo rovnocenných metód.

Kritérium 4 h) Pigmenty a farbivá na báze kovov

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera alebo prípadne na spracovateľa tissue papiera. Pozri vymedzenie pigmentov a farbív na báze kovov v preambule tejto prílohy.

Farbivá alebo pigmenty na báze hliníka (*2), striebra, arzénu, bária, kadmia, kobaltu, chrómu, ortuti, mangánu, niklu, olova, selénu, antimónu, cínu alebo zinku sa nesmú používať.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami od dodávateľa (dodávateľov) všetkých farbív používaných vo výrobnom procese výrobkov z tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ. Vyhlásenie dodávateľa (dodávateľov) je potrebné predložiť spolu s kartami bezpečnostných údajov alebo inou relevantnou dokumentáciou.

Kritérium 4 i) Iónové nečistoty vo farbivách

Poznámka: Táto požiadavka sa vzťahuje na výrobcu papiera alebo prípadne na spracovateľa tissue papiera.

Hladiny iónových nečistôt v použitých farbivách nesmú presiahnuť tieto limity: striebro 100 ppm, arzén 50 ppm, bárium 100 ppm, kadmium 20 ppm, kobalt 500 ppm, chróm 100 ppm, ortuť 4 ppm, nikel 200 ppm, olovo 100 ppm, selén 20 ppm, antimón 50 ppm, cín 250 ppm, zinok 1 500 ppm.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami od dodávateľa (dodávateľov) všetkých farbív používaných vo výrobnom procese tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ. Vyhlásenie dodávateľa (dodávateľov) je potrebné predložiť spolu s kartami bezpečnostných údajov alebo inou relevantnou dokumentáciou.

Kritérium 4 j) Roztoky

Žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako H317, H334, CMR alebo uvedené v zozname kandidátskych látok pre látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, sa nesmú pridávať do roztokov používaných pri spracúvaní výrobkov z tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ. Okrem toho sa do roztokov nesmú pridávať žiadne parabény, triklosan, formaldehyd, uvoľňovače formaldehydu alebo metylizotiazolinón.

Navyše sa žiadne roztoky nesmú dávkovať v množstve, ktoré by viedlo k tomu, že jednotlivé látky s obmedzenými klasifikáciami CLP uvedenými v kritériu 4 b) by boli prítomné v množstvách vyšších ako 0,010 hm. % konečného výrobku z tissue papiera. Súhrn látok s obmedzenou klasifikáciou CLP nesmie presiahnuť 0,070 hm. % výrobku z tissue papiera.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť zoznam všetkých príslušných roztokov používaných pri výrobe výrobkov z tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ spolu s vyhláseniami o zhode s kritériami od príslušných dodávateľov týchto roztokov, príslušnými kartami bezpečnostných údajov a na preukázanie splnenia limitov v konečnom výrobku aj výpočty založené na dávkach používaných žiadateľom, z ktorých vyplývajú približné koncentrácie akýchkoľvek obmedzených látok CLP v prípravku, ktoré by zostali v konečnom výrobku z tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ.

Kritérium 5 — Nakladanie s odpadom

Na všetkých miestach výroby buničiny a papiera vrátane závodov na spracovaný tissue papier musí byť zavedený systém nakladania s odpadmi pochádzajúcimi z výrobného procesu a plán nakladania s odpadom a jeho minimalizácie, ktorý opisuje výrobný proces a obsahuje informácie o týchto aspektoch:

1.

zavedené postupy na predchádzanie vzniku odpadu,

2.

zavedené postupy na triedenie, opätovné použitie a recykláciu odpadov,

3.

zavedené postupy na bezpečnú manipuláciu s nebezpečným odpadom,

4.

ciele neustáleho zlepšovania týkajúce sa znižovania tvorby odpadu a zvýšenia miery opätovného použitia a recyklácie.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí za každý príslušný závod poskytnúť plán minimalizácie odpadu a nakladania s ním, ako aj vyhlásenie o zhode s týmto kritériom.

Žiadatelia zaregistrovaní v schéme EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a/alebo certifikovaní podľa ISO 14001 sa považujú za žiadateľov, ktorí splnili toto kritérium, ak:

1.

je začlenenie nakladania s odpadom zdokumentované v environmentálnom vyhlásení EMAS za výrobné miesto (miesta), alebo

2.

sa otázka začlenenia nakladania s odpadom dostatočne rieši certifikáciou ISO 14001 pre výrobné miesto (miesta).

Kritérium 6 – Požiadavky na konečné výrobky

Kritérium 6 a) Farbivá a optické zjasňovače

Pri farbenom tissue papieri sa musí krátkym postupom opísaným v norme EN 646 preukázať dobrá stálofarebnosť (úroveň 4 alebo vyššia).

Pri tissue papieri ošetrenom optickými zjasňovačmi sa musí krátkym postupom opísaným v norme EN 648 preukázať dobrá stálofarebnosť (úroveň 4 alebo vyššia).

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ alebo dodávateľ (dodávatelia) chemických látok musia poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušnými protokolmi o skúške v súlade s normami EN 646 a/alebo EN 648, v závislosti od konkrétneho prípadu.

V opačnom prípade žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že sa nepoužili žiadne farbivá ani optické zjasňovače.

Kritérium 6 b) Protislizové prostriedky a antimikrobiálne látky

Pri vzorkách konečného výrobku z tissue papiera sa nesmie zistiť inhibícia rastu mikroorganizmov v súlade s normou EN 1104.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami doložené protokolmi o relevantných skúškach v súlade s normou EN 1104.

Kritérium 6 c) Bezpečnosť výrobku

Konečné výrobky z tissue papiera, ktoré obsahujú recyklovanú vlákninu, nesmú obsahovať vyššiu koncentráciu týchto nebezpečných látok, než je stanovená v uvedených skúšobných normách:

formaldehyd: 1 mg/dm2 v súlade s normou EN 1541 (extrakcia studenou vodou),

glyoxál: 1,5 mg/dm2 v súlade s normou DIN 54603,

pentachlórfenol (PCP): 2 mg/kg v súlade s normou EN ISO 15320 (extrakcia studenou vodou).

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušnými protokolmi o skúškach v súlade s príslušnými normami.

Kritérium 6 d) Funkčná spôsobilosť

Výrobok z tissue papiera s environmentálnou značkou EÚ musí spĺňať všetky požiadavky krajiny, v ktorej sa uvádza na trh.

Pri štruktúrovanom tissue papieri musí absorpčná schopnosť jednotlivých základných hárkov tissue papiera pred spracovaním byť rovná alebo vyššia ako 10,0 g vody/g tissue papiera.

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode spolu s kritériami s relevantnou dokumentáciou.

Výrobcovia musia zaručiť spôsobilosť na používanie svojich výrobkov a poskytnúť dokumentáciu, ktorá preukazuje kvalitu výrobku v súlade s normou EN ISO/IEC 17050. V norme sú stanovené všeobecné kritériá pre vyhlásenie dodávateľov o zhode s normatívnymi dokumentmi.

Pokiaľ ide o štruktúrovaný tissue papier, žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s kritériami spolu s príslušným protokolom o skúške v súlade s normou EN ISO 12625-8:2010.

Kritérium 7 – Informácie uvedené na environmentálnej značke EÚ

Žiadateľ musí postupovať podľa pokynov o správnom používaní loga environmentálnej značky EÚ uvedených v usmerneniach o logu environmentálnej značky EÚ:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ak sa použije voliteľný štítok s textovým poľom, musí obsahovať tieto tri vyhlásenia:

Nízke emisie do ovzdušia a vody počas výroby,

Nízka spotreba energie počas výroby,

xx % vlákniny z udržateľných zdrojov/xx % recyklovaná vláknina (podľa daného prípadu).

Hodnotenie a overovanie: Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o zhode s týmto kritériom spolu s obrázkom balenia výrobku, na ktorom je zreteľne viditeľná environmentálna značka, s registračným/licenčným číslom a prípadne vyhlásením, ktoré sa môžu zobraziť spolu so značkou.


(1)  Vyššia hodnota sa vzťahuje na papierne používajúce eukalyptus z oblastí s vyšším obsahom fosforu (napr. eukalyptus z Pyrenejského polostrova).

(2)  Hodnota emisií NOx papierne CTMP s neintegrovanou výrobou, v ktorých prebieha rýchle sušenie buničiny parou na báze biomasy.

(3)  Hodnota CHSK pre vysoko bielenú mechanickú buničinu (70 – 100 % vlákien v hotovom papieri).

(4)  Metodika pre ekodizajn energeticky významných výrobkov

(*1)  Obmedzenia H317 sa vzťahujú iba na komerčné farbiace prípravky, prípravky na povrchovú úpravu a náterové materiály aplikované na papier.

(*2)  Obmedzenie vzťahujúce sa na hliník sa netýka aluminosilikátov.


Korigendá

17.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/58


Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2018/896 z 19. júna 2018, ktorým sa stanovuje metodika výpočtu ročnej spotreby ľahkých plastových tašiek a mení rozhodnutie 2005/270/ES

( Úradný vestník Európskej únie L 160 z 25. júna 2018 )

Na strane 10 v prílohe, ktorou sa do prílohy k rozhodnutiu 2005/270/ES dopĺňa tabuľka 6, v druhom riadku druhom stĺpci tabuľky:

namiesto:

„Priemerná hmotnosť ľahkej plastovej tašky, ako ju nahlásili hospodárske subjekty“

má byť:

„Priemerná vážená hmotnosť ľahkej plastovej tašky, ako ju nahlásili hospodárske subjekty“.