ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 306

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
30. novembra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1869 z 26. novembra 2018 o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov

1

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1870 z 26. novembra 2018 o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov

4

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1871 z 23. novembra 2018, ktorým sa do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 zapisuje zemepisné označenie liehoviny [Карнобатска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карнобат/Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat (ZO)]

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1872 z 23. novembra 2018, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, vykonávacích nariadení (EÚ) 2015/2081 a (EÚ) 2017/2200, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2019 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu a olivový olej, a ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o lehotu na preskúmanie ponúk na predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania v rámci verejného intervenčného opatrenia v roku 2019

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1873 z 28. novembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1874 z 29. novembra 2018 o údajoch, ktoré treba predložiť za rok 2020 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011, pokiaľ ide o zoznam premenných a ich opis ( 1 )

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1875 z 26. novembra 2018, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie prijať vo Výbore znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF) pokiaľ ide o určité zmeny v jednotných technických predpisoch – všeobecných ustanoveniach – podsystémoch (UTP GEN-B) a v jednotných technických predpisoch – telematické aplikácie v nákladnej doprave (UTP TAF)

50

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1876 z 29. novembra 2018 o schválení 12-voltových účinných alternátorov na použitie v ľahkých úžitkových vozidlách s konvenčným spaľovacím motorom ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 ( 1 )

53

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

 

Všeobecný súd

 

*

Formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

61

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1869

z 26. novembra 2018

o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 610/2013 (1) sa zaviedli horizontálne zmeny v acquis Únie v oblasti víz a hraníc a krátkodobý pobyt sa vymedzil ako maximálne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

(2)

Je nevyhnutné začleniť toto nové vymedzenie do Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov (2), aby sa harmonizoval režim Únie týkajúci sa krátkodobých pobytov.

(3)

Rada 9. októbra 2014 poverila Komisiu začať rokovania s Brazílskou federatívnou republikou o dohode medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov (ďalej len „dohoda“). Rokovania o dohode boli úspešne ukončené jej parafovaním 31. októbra 2017.

(4)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (3); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(5)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (4); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

Dohoda by sa mala podpísať v mene Únie a text vyhlásenia pripojeného k tomuto rozhodnutiu, ako aj text spoločných vyhlasení pripojených k dohode by sa mali schváliť v mene Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických, služobných alebo úradných pasov s výhradou jej uzavretia (5).

Článok 2

Text vyhlásenia pripojeného k tomuto rozhodnutiu a text spoločných vyhlasení pripojených k dohode sa v mene Únie schvaľujú.

Článok 3

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 26. novembra 2018

Za Radu

predsedníčka

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 610/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009 (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 66, 12.3.2011, s. 2.

(3)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o uzavretí dohody.


PRÍLOHA

Vyhlásenie únie týkajúce sa nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/2226, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup, a členských štátov uplatňujúcich schengenské acquis v plnom rozsahu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011, nadobudlo účinnosť 29. decembra 2017.

Od dátumu začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2017/2226 (1) sú preto na účely tejto dohody členskými štátmi uplatňujúcimi schengenské acquis v plnom rozsahu tie členské štáty, ktoré prevádzkujú systém vstup/výstup na vonkajších hraniciach. Pri výpočte maximálneho obdobia 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia sa zohľadní dĺžka pobytu vo všetkých členských štátoch, ktoré prevádzkujú systém vstup/výstup na vonkajších hraniciach.


(1)  O dátume začatia uplatňovania rozhodne Komisia v súlade s článkom 73 nariadenia (EÚ) 2017/2226.


30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/4


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1870

z 26. novembra 2018

o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a) v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 610/2013 (1) sa zaviedli horizontálne zmeny v acquis Únie v oblasti víz a hraníc a krátkodobý pobyt sa vymedzil ako maximálne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

(2)

Je nevyhnutné začleniť toto nové vymedzenie do Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov (2), aby sa harmonizoval režim Únie týkajúci sa krátkodobých pobytov.

(3)

Rada 9. októbra 2014 poverila Komisiu začať rokovania s Brazílskou federatívnou republikou o dohode medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov (ďalej len „dohoda“). Rokovania o dohode boli úspešne ukončené jej parafovaním 31. októbra 2017.

(4)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (3); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(5)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (4); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

Dohoda by sa mala podpísať v mene Únie a text vyhlásenia pripojeného k tomuto rozhodnutiu, ako aj text spoločných vyhlasení pripojených k dohode by sa mali schváliť v mene Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov bežných cestovných pasov s výhradou jej uzavretia (5).

Článok 2

Text vyhlásenia pripojeného k tomuto rozhodnutiu a text spoločných vyhlasení pripojených k dohode sa v mene Únie schvaľujú.

Článok 3

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 26. novembra 2018

Za Radu

predsedníčka

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 610/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009 (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 255, 21.9.2012, s. 4.

(3)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o uzavretí dohody.


PRÍLOHA

Vyhlásenie únie týkajúce sa nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/2226, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup, a členských štátov uplatňujúcich schengenské acquis v plnom rozsahu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011, nadobudlo účinnosť 29. decembra 2017.

Od dátumu začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2017/2226 (1) sú preto na účely tejto dohody členskými štátmi uplatňujúcimi schengenské acquis v plnom rozsahu tie členské štáty, ktoré prevádzkujú systém vstup/výstup na vonkajších hraniciach. Pri výpočte maximálneho obdobia 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia sa zohľadní dĺžka pobytu vo všetkých členských štátoch, ktoré prevádzkujú systém vstup/výstup na vonkajších hraniciach.


(1)  O dátume začatia uplatňovania rozhodne Komisia v súlade s článkom 73 nariadenia (EÚ) 2017/2226.


NARIADENIA

30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1871

z 23. novembra 2018,

ktorým sa do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 zapisuje zemepisné označenie liehoviny [„Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова ракия от Карнобат“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ (ZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 8,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 17 ods. 5 nariadenia (ES) č. 110/2008 Komisia overila žiadosť Bulharska o zápis zemepisného označenia „Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова ракия от Карнобат“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“.

(2)

Komisia dospela k záveru, že žiadosť je v súlade s nariadením (ES) č. 110/2008, a preto v zmysle článku 17 ods. 6 uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie (2) uverejnila hlavné špecifikácie technickej dokumentácie.

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 17 ods. 7 nariadenia (ES) č. 110/2008, označenie „Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова ракия от Карнобат“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ by sa malo zapísať ako zemepisné označenie do prílohy III uvedeného nariadenia.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre liehoviny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 sa v kategórii výrobku „Vínny destilát“ dopĺňa tento zápis:

„Vínny destilát

„Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова ракия от Карнобат“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“

Bulharsko“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. novembra 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ C 296, 7.9.2017, s. 23.


30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1872

z 23. novembra 2018,

ktorým sa stanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, vykonávacích nariadení (EÚ) 2015/2081 a (EÚ) 2017/2200, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2019 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu a olivový olej, a ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o lehotu na preskúmanie ponúk na predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania v rámci verejného intervenčného opatrenia v roku 2019

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 písm. e),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (2), a najmä na jeho článok 28,

keďže:

(1)

Nariadenia Komisie (ES) č. 2305/2003 (3), (ES) č. 969/2006 (4), (ES) č. 1067/2008 (5) a vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2081 (6) a (EÚ) 2017/2200 (7) obsahujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí o dovozné povolenia a ich vydávanie na jačmeň v rámci kvóty 09.4126, na kukuricu v rámci kvóty 09.4131, na pšenicu obyčajnú, okrem pšenice vysokej kvality, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 a na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308, 09.4277, 09.4278 a 09.4279.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1964/2006 (8) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 480/2012 (9) sa stanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí o dovozné povolenia a ich vydávanie na ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517 a na zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č.1918/2006 (10) obsahuje osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na olivový olej s pôvodom v Tunisku v rámci kvóty 09.4032.

(4)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 (11) sa stanovujú osobitné ustanovenia týkajúce sa lehoty na predkladanie ponúk na predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania.

(5)

Vzhľadom na dni pracovného voľna v roku 2019 je vhodné na určité obdobia stanoviť výnimku z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, vykonávacích nariadení (EÚ) 2015/2081 a (EÚ) 2017/2200, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny na podávanie žiadostí o dovozné povolenia a na vydávanie týchto povolení, aby sa zabezpečilo dodržanie predmetných objemov kvót.

(6)

Vzhľadom na dni pracovného voľna v roku 2019 je vhodné na určité obdobia stanoviť výnimku z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o termíny na predkladanie ponúk a preskúmanie týchto ponúk.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obilniny

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 2305/2003 sa žiadosti o dovozné povolenia na jačmeň v rámci kvóty 09.4126 na rok 2019 nemôžu podávať po piatku 13. decembra 2019 13.00 hod. bruselského času.

2.   Odchylne od článku 4 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 969/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia na kukuricu v rámci kvóty 09.4131 na rok 2019 nemôžu podávať po piatku 13. decembra 2019 13.00 hod. bruselského času.

3.   Odchylne od článku 4 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1067/2008 sa žiadosti o dovozné povolenia na pšenicu obyčajnú, okrem pšenice vysokej kvality, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 na rok 2019 nemôžu podávať po piatku 13. decembra 2019 13.00 hod. bruselského času.

4.   Odchylne od článku 2 ods. 1 druhého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2081 sa žiadosti o dovozné povolenia na obilniny s pôvodom na Ukrajine v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308 na rok 2019 nemôžu podávať po piatku 13. decembra 2019 13.00 hod. bruselského času.

5.   Odchylne od článku 2 ods. 1 druhého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2200 sa žiadosti o dovozné povolenia na obilniny s pôvodom na Ukrajine v rámci kvót 09.4277, 09.4278 a 09.4279 na rok 2019 nemôžu podávať po piatku 13. decembra 2019 13.00 hod. bruselského času.

Článok 2

Ryža

1.   Odchylne od článku 4 ods. 3 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1964/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia na ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517 na rok 2019 nemôžu podávať po piatku 6. decembra 2019 13.00 hod. bruselského času.

2.   Odchylne od článku 2 ods. 1 tretieho pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 sa žiadosti o dovozné povolenia na zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079 na rok 2019 nemôžu podávať po piatku 6. decembra 2019 13.00 hod. bruselského času.

Článok 3

Olivový olej

Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej s pôvodom v Tunisku na rok 2019 nemôžu podávať po utorku 10. decembra 2019.

Článok 4

Ponuka na predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania

Odchylne od článku 2 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2080januárová lehota, počas ktorej sa môžu predkladať ponuky v rámci čiastkových výziev na predkladanie ponúk, uplynie v roku 2019 o 11 hod. (bruselského času) druhý a štvrtý utorok v mesiaci.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Stráca účinnosť 1. januára 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. novembra 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 206 z 30.7.2016, s. 71.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2305/2003 z 29. decembra 2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta Spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravovanie (Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2081 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2015, s. 81).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2200 z 28. novembra 2017, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny z Ukrajiny a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 313, 29.11.2017, s. 1).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1964/2006 z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách otvárania a o spôsobe spravovania dovoznej kvóty na ryžu s pôvodom v Bangladéši podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3491/90 (Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 19).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2012 zo 7. júna 2012, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 1901 10 00 (Ú. v. EÚ L 148, 8.6.2012, s. 1).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84).

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania (Ú. v. EÚ L 321, 29.11.2016, s. 45).


30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1873

z 28. novembra 2018,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183 písm. b),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 6 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (3) sa stanovili pravidlá uplatňovania systému dodatkových dovozných ciel a reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, z ktorých sa vychádza pri stanovovaní reprezentatívnych cien výrobkov v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz niektorých výrobkov treba zmeniť a zohľadniť pritom rozdiely v cenách v závislosti od pôvodu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1484/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Treba zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 z 28. júna 1995, stanovujúce podrobné pravidlá na zavedenie systému dodatkových dovozných ciel a stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa ruší nariadenie č. 163/67/EHS (Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Číselný znak KN

Opis tovaru

Reprezentatívna cena

(v EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3

(v EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 14 10

Mrazené vykostené kusy z hydiny druhu Gallus domesticus

260,1

12

AR

222,8

23

BR

333,4

0

CL

256,7

13

TH

0207 27 10

Mrazené vykostené morčacie kusy

311,9

0

BR

362,7

0

CL

1602 32 11

Nevarené prípravky z hydiny druhu Gallus domesticus

269,1

5

BR


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7).


30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1874

z 29. novembra 2018

o údajoch, ktoré treba predložiť za rok 2020 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011, pokiaľ ide o zoznam premenných a ich opis

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 4 a článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2018/1091 sa stanovuje rámec pre európsku štatistiku na úrovni poľnohospodárskych podnikov, ako aj pre zjednotenie informácií o ich štruktúre s informáciami o výrobných postupoch, opatreniach na rozvoj vidieka, agroenvironmentálnych aspektoch a s inými súvisiacimi informáciami.

(2)

Členské štáty by mali zbierať údaje, ktoré zodpovedajú základným údajom, údajom v rozšírenej opore výberu, témam a podrobným témam v rámci modulov stanovených v nariadení (EÚ) 2018/1091.

(3)

Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/1091 by celkový počet základných premenných a premenných týkajúcich sa modulov nemal prekročiť 300.

(4)

Podľa článku 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/1091 by výrazné dodatočné náklady nemali viesť k neprimeranému a bezdôvodnému zaťaženiu poľnohospodárskych podnikov a členských štátov.

(5)

Opatrenia v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Opis premenných pre základné štrukturálne údaje, ktoré sú uvedené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2018/1091, sa stanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Zoznam premenných pre témy a podrobné témy v rámci jednotlivých modulov sa stanovuje v prílohe II.

3.   Opisy premenných, ktoré majú členské štáty používať pre témy a podrobné témy v rámci jednotlivých modulov, ako sa uvádza v prílohe II, sa stanovujú v prílohe III.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 200, 7.8.2018, s. 1.


PRÍLOHA I

Opis premenných, ktoré sa majú použiť pre základné štrukturálne údaje a rozšírenie opory výberu, ako je špecifikované v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2018/1091

I.

VŠEOBECNÉ PREMENNÉ

Informácie zo zisťovaní

CGNR 001

Identifikačné číslo poľnohospodárskeho podniku

Identifikačné číslo poľnohospodárskeho podniku je jedinečný numerický identifikátor na prenos údajov.

Sídlo poľnohospodárskeho podniku

Poľnohospodársky podnik má sídlo tam, kde vykonáva svoju hlavnú poľnohospodársku činnosť.

CGNR 002

Geografická poloha

Kód bunky siete s veľkosťou štvorca 1 × 1 km podľa INSPIRE na celoeurópske použitie so štatistickými jednotkami (1), v ktorej sa nachádza podnik. Tento kód sa bude používať iba na účely prenosu.

Na účely šírenia údajov sa okrem normálnych kontrolných mechanizmov na zverejnenie tabuľkových údajov použije sieť s veľkosťou štvorca 1 × 1 km iba vtedy, ak sa v sieti nachádza viac ako 10 poľnohospodárskych podnikov; ak tomu tak nie je, použijú sa podľa potreby siete s veľkosťou štvorca 5 × 5 km, 10 × 10 km alebo viac.

CGNR 003

Región NUTS 3

Kód regiónu NUTS 3 (2) [podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (3)], v ktorom sa podnik nachádza.

CGNR 004

Poľnohospodársky podnik má oblasti označené ako oblasti s prírodnými obmedzeniami podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Informácie o oblastiach s prírodnými obmedzeniami treba poskytnúť v súlade s článkom 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (4).

 

L – poľnohospodársky podnik sa nachádza v inej ako horskej oblasti s významnými prírodnými obmedzeniami

 

M – poľnohospodársky podnik sa nachádza v horskej oblasti

 

O – poľnohospodársky podnik sa nachádza v inej oblasti postihnutej osobitnými obmedzeniami

 

N – poľnohospodársky podnik sa nenachádza v oblasti s prírodnými obmedzeniami

Právna subjektivita poľnohospodárskeho podniku

Právna subjektivita poľnohospodárskeho podniku závisí od právneho postavenia vlastníka.

 

Právnu a ekonomickú zodpovednosť za poľnohospodársky podnik nesie:

CGNR 005

Fyzická osoba, ktorá je výlučným vlastníkom, ak je poľnohospodársky podnik nezávislý

Jednotlivec a fyzická osoba, ktorá je vlastníkom poľnohospodárskeho podniku, ktorý nie je prepojený s inými poľnohospodárskymi podnikmi iných vlastníkov spoločným riadením ani podobnými dohovormi.

Poľnohospodárske podniky, ktoré spĺňajú túto podmienku, sa označujú ako poľnohospodárske podniky s výlučným vlastníkom .

CGNR 006

Ak áno, uveďte, či je vlastník zároveň vedúcim

CGNR 007

Ak nie, je vedúci členom rodiny vlastníka?

CGNR 008

Ak áno, je vedúci manželom/manželkou vlastníka?

CGNR 009

Podielové vlastníctvo

Fyzické osoby, ktoré sú výlučnými vlastníkmi poľnohospodárskeho podniku neprepojeného s inými poľnohospodárskymi podnikmi iných vlastníkov a ktoré sa delia o vlastníctvo a riadenie poľnohospodárskeho podniku.

CGNR 010

Dve alebo viac fyzických osôb, ktoré sú partnermi, ak je poľnohospodársky podnik podnikom v skupinovom vlastníctve

Partner/-i podniku v skupinovom vlastníctve sú fyzické osoby, ktoré spoločne vlastnia, prenajímajú alebo inak spravujú jeden poľnohospodársky podnik, alebo spoločne riadia svoje jednotlivé podniky, ako keby boli jedným podnikom. Táto spolupráca musí byť v súlade so zákonom alebo písomnou dohodou.

CGNR 011

Právnická osoba

Právnický subjekt iný ako fyzická osoba, ktorý však má zvyčajné práva a povinnosti jednotlivca, t. j. môže podať žalobu alebo byť obžalovaný (všeobecná právna spôsobilosť).

CGNR 012

Ak áno, je poľnohospodársky podnik súčasťou skupiny podnikov?

Skupina podnikov je združenie podnikov, ktoré sú spojené právnymi a/alebo finančnými väzbami a kontrolované hlavou skupiny.

„Podnik“ je najmenšia kombinácia právnych jednotiek, ktorá tvorí organizačnú jednotku vyrábajúcu výrobky alebo poskytujúcu služby, ktorá má určitý stupeň rozhodovacej samostatnosti, najmä v otázke používania svojich bežných zdrojov. Podnik vykonáva jednu alebo viac činností na jednom alebo viacerých miestach. Podnik môže byť jedinou právnou jednotkou.

CGNR 013

Poľnohospodársky podnik je jednotkou na spoločnej pôde

Na účely zberu a zaznamenávania údajov je poľnohospodársky podnik ako „poľnohospodárska jednotka na spoločnej pôde“ subjekt pozostávajúci z využívanej poľnohospodárskej plochy (VPP), ktorú podľa spoločných práv používajú iné poľnohospodárske podniky.

CGNR 014

Vlastník je prijímateľom podpory EÚ na pôdu alebo zvieratá v rámci poľnohospodárskeho podniku, a teda je zahrnutý v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS)

Vlastník je aktívny poľnohospodár v zmysle článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (5) a žiadosti o dotáciu sa vyhovelo.

CGNR 015

Vlastník je mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár začínajúci s činnosťou, ktorý počas predchádzajúcich troch rokov poberal finančnú podporu na tento účel v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Finančná podpora sa môže týkať priamych platieb podľa článkov 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo podpory poskytnutej v rámci programov rozvoja vidieka podľa článku 19 ods. 1 písm. a) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 – pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Vedúci poľnohospodárskeho podniku

Vedúci poľnohospodárskeho podniku je fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za bežné denné finančné a výrobné činnosti poľnohospodárskeho podniku.

Za poľnohospodársku prácu sa považuje každý druh práce v poľnohospodárskom podniku, ktorý prispieva:

i)

k činnostiam definovaným v článku 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1091;

ii)

k údržbe výrobných prostriedkov alebo

iii)

k činnostiam priamo odvodeným z týchto výrobných činností.

Čas strávený vykonávaním poľnohospodárskej práce v poľnohospodárskom podniku je pracovný čas skutočne venovaný poľnohospodárskej práci v poľnohospodárskom podniku okrem práce v domácnosti vlastníka alebo vedúceho.

Ročná pracovná jednotka (RPJ) je ekvivalent plného pracovného času, t. j. počet odpracovaných hodín spolu vydelený priemerným počtom hodín odpracovaných v zamestnaniach s plným pracovným časom v krajine za rok.

Plný pracovný čas je minimálny počet hodín stanovený vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na pracovné zmluvy. Ak tieto neuvádzajú počet hodín za rok, potom sa ako minimálny údaj berie 1 800 hodín (225 pracovných dní po 8 hodín za deň).

CGNR 016

Rok narodenia

Rok narodenia vedúceho poľnohospodárskeho podniku

CGNR 017

Pohlavie

Pohlavie vedúceho poľnohospodárskeho podniku:

 

M – muž

 

Ž – žena

CGNR 018

Poľnohospodárska práca v poľnohospodárskom podniku (okrem domácich prác)

Kategória ročnej pracovnej jednotky (6) poľnohospodárskej práce v % vykonanej vedúcim poľnohospodárskeho podniku.

CGNR 019

Rok klasifikácie za vedúceho poľnohospodárskeho podniku

Rok, v ktorom sa vedúci poľnohospodárskeho podniku ujal tejto úlohy

CGNR 020

Poľnohospodárska odborná príprava vedúceho

Najvyšší stupeň poľnohospodárskeho vzdelania, ktorý vedúci (6) získal:

 

PRACT – iba praktické poľnohospodárske skúsenosti, ak ich vedúci nadobudol praktickou prácou v poľnohospodárskom podniku

 

BASIC – základná poľnohospodárska odborná príprava, ak vedúci absolvoval vzdelávacie kurzy ukončené na všeobecnej poľnohospodárskej škole a/alebo v zariadení špecializujúcom sa na určité odbory (vrátane záhradníctva, vinohradníctva, lesníctva, chovu rýb, veterinárstva, poľnohospodárskej technológie a súvisiacich odborov); za základné vzdelanie sa považuje aj dokončené poľnohospodárske učňovské vzdelanie.

 

FULL – úplná poľnohospodárska odborná príprava, ak vedúci absolvoval akýkoľvek vzdelávací kurz zodpovedajúci aspoň dvojročnej riadnej odbornej príprave po ukončení povinného vzdelania a ukončený na poľnohospodárskej škole, univerzite alebo v inom vysokoškolskom zariadení v odboroch poľnohospodárstvo, záhradníctvo, vinohradníctvo, lesníctvo, chov rýb, veterinárstvo, poľnohospodárska technológia alebo súvisiace odbory

CGNR 021

Odborná príprava vedúceho počas posledných 12 mesiacov

Ak vedúci absolvoval odbornú prípravu, vzdelávacie opatrenie alebo činnosť poskytovanú školiteľom alebo vzdelávacím zariadením, ktorých hlavným cieľom je získanie nových zručností súvisiacich s poľnohospodárskymi činnosťami alebo činnosťami priamo súvisiacimi s poľnohospodárskym podnikom alebo rozvíjanie a zlepšovanie existujúcich zručností.

Forma vlastníctva VPP (vo vzťahu k vlastníkovi)

Forma vlastníctva závisí od situácie v referenčnom dni počas roka zisťovania.

CGNR 022

Hospodárenie na vlastnej pôde

Využívaná poľnohospodárska plocha obhospodarovaná poľnohospodárskym podnikom, ktorá je majetkom vlastníka alebo ktorú obhospodaruje vlastník v rámci užívacieho práva alebo ako dedičný dlhodobý nájomca alebo v inej rovnocennej forme vlastníctva, v hektároch.

CGNR 023

Hospodárenie na prenajatej pôde

Využívaná poľnohospodárska plocha, ktorú poľnohospodársky podnik prenajal za vopred dohodnuté pevné nájomné (v hotovosti, naturáliách alebo inak) a v prípade ktorej existuje (písomná alebo ústna) dohoda o prenájme, v hektároch. Využívaná poľnohospodárska plocha sa vykazuje vždy iba za jeden poľnohospodársky podnik. Ak sa využívaná poľnohospodárska plocha v referenčnom roku prenajíma viac ako jednému poľnohospodárskemu podniku, obvykle sa vykazuje za podnik, ktorý ju mal prenajatú v referenčný deň zisťovania alebo ktorý ju v referenčnom roku využíval najdlhšie.

CGNR 024

Spoločné hospodárenie alebo iné formy vlastníctva

Využívaná poľnohospodárska plocha v hektároch, ktorá je:

a)

spoločne obhospodarovaná, t. j. obhospodarovaná v partnerstve vlastníkom pôdy a poľnohospodárskym nájomcom podľa písomnej alebo ústnej zmluvy o spoločnom obhospodarovaní. Produkcia (v ekonomickom alebo materiálnom zmysle) plochy spoločného obhospodarovania sa rozdeľuje medzi tieto dve strany podľa dohodnutého pomeru;

b)

využívaná v iných formách vlastníctva a nie je zahrnutá inde v predchádzajúcich položkách.

CGNR 025

Spoločná pôda

Využívaná poľnohospodárska plocha, ktorú poľnohospodársky podnik využíva, ale priamo mu nepatrí, t. j. na ktorú sa uplatňujú spoločné práva, v hektároch.

CGNR 026

Ekologické poľnohospodárstvo

Poľnohospodársky podnik má výrobu, ktorá patrí do poľnohospodárskych postupov podľa určitých stanovených noriem a pravidiel špecifikovaných i) v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 (7) či v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (8) alebo prípadne v najnovších právnych predpisoch a ii) v zodpovedajúcich vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa ekologickej výroby.

CGNR 027

Celková VPP poľnohospodárskeho podniku, na ktorej sa uplatňujú a certifikujú výrobné metódy ekologického poľnohospodárstva podľa vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Európskej únie

Využívaná poľnohospodárska plocha poľnohospodárskeho podniku, na ktorej je používaná výrobná metóda v úplnom súlade so zásadami ekologickej výroby na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ako je stanovené i) v nariadení (ES) č. 834/2007 či nariadení (EÚ) 2018/848 alebo prípadne v najnovších právnych predpisoch a ii) v zodpovedajúcich vnútroštátnych vykonávacích predpisoch týkajúcich sa certifikácie ekologickej výroby, v hektároch.

CGNR 028

Celková VPP poľnohospodárskeho podniku, ktorá je v konverzii na ekologické poľnohospodárske výrobné metódy, ktoré sa majú certifikovať podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Európskej únie

Využívaná poľnohospodárska plocha poľnohospodárskeho podniku, na ktorej sa uplatňujú metódy ekologického poľnohospodárstva počas prechodu z neekologickej výroby na ekologickú v rámci danej lehoty (prechodné obdobie), ako je stanovené i) v nariadení (ES) č. 834/2007 alebo nariadení (EÚ) 2018/848, alebo prípadne v najnovších právnych predpisoch a ii) v zodpovedajúcich vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa certifikácie ekologickej výroby, v hektároch.

CGNR 029

Účasť na iných environmentálnych certifikačných systémoch

Poľnohospodársky podnik sa zúčastňuje na národných a regionálnych environmentálnych certifikačných systémoch podľa článku 43 ods. 2 a ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo podľa prílohy IX k uvedenému nariadeniu, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (súčasné certifikačné systémy, ktoré zodpovedajú ekologizačným platbám SPP), a žiadosti o dotáciu sa vyhovelo.


II.   PREMENNÉ TÝKAJÚCE SA PÔDY

Celková plocha poľnohospodárskeho podniku pozostáva z využívanej poľnohospodárskej plochy (orná pôda, trvalé trávne porasty, trvalé plodiny a domácich záhradiek) a ostatnej pôdy (nevyužívaná poľnohospodárska plocha, zalesnená plocha a ostatná pôda inde neuvedená).

Plocha , ktorá sa má zaznamenať pre každú položku je známa ako hlavná plocha a vzťahuje sa na fyzickú plochu parcely (parciel) bez ohľadu na to, či bola na nej počas pestovateľského roka iba jediná plodina alebo viacero plodín. Hlavná plocha zodpovedá v prípade jednoročných plodín osevnej ploche, v prípade trvalých plodín celkovej vysadenej ploche, v prípade následných plodín zodpovedá ploche s hlavnou plodinou na parcele počas roka, v prípade súčasne pestovaných plodín zodpovedá ploche, na ktorej sa tieto plodiny súčasne pestujú. Týmto spôsobom je každá plocha zaznamenaná iba raz.

Hlavná plodina je plodina s najvyššou ekonomickou hodnotou. Ak nie je možné určiť hlavnú plodinu na základe výrobnej hodnoty, tak hlavnou plodinou je tá, ktorá zaberá plochu najdlhší čas.

Využívaná poľnohospodárska plocha je celková plocha ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, trvalých plodín a domácich záhradiek, ktorú poľnohospodársky podnik využíva bez ohľadu na formu vlastníctva.

Striedanie plodín je postup, pri ktorom sa striedajú plodiny pestované na danom poli v plánovanej štruktúre alebo poradí počas za sebou nasledujúcich rokov zberu tak, aby sa na tom istom poli nepestovali bez prerušenia plodiny rovnakého druhu. Pri striedaní plodín sa plodiny normálne striedajú každý rok, je však možné mať aj striedanie plodín s viacročnými plodinami.

Pestovanie na otvorenom poli a plochy v skleníkoch treba zaznamenať osobitne.

CLND 001

VPP

Využívaná poľnohospodárska plocha v hektároch.

CLND 002

Orná pôda

Pravidelne obrábaná pôda (prekyprená alebo zoraná), obvykle podľa systému striedania plodín, v hektároch.

CLND 003

Obilniny pestované na zrno (vrátane osív)

Všetky obilniny, zberané v suchom stave na zrno bez ohľadu na použitie, v hektároch.

CLND 004

Mäkká a špaldová pšenica

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. a Triticum monococcum L. v hektároch.

CLND 005

Tvrdá pšenica

Triticum durum Desf. v hektároch.

CLND 006

Raž a zmesi ozimín (súraž)

Raž (Secale cereale L.) siata v rôznych obdobiach, zmesi raže a ostatných obilnín siatych pred zimou a počas zimy (súraž), v hektároch.

CLND 007

Jačmeň

Jačmeň (Hordeum vulgare L.) v hektároch.

CLND 008

Ovos a zmesi jarín (obilné zmesi okrem súraže)

Ovos (Avena sativa L.) a ostatné obilniny siate na jar, ktoré sú pestované ako zmesi a zberané ako suché zrno vrátane osiva, v hektároch.

CLND 009

Kukurica na zrno a kukurično-klasová zmes

Kukurica (Zea mays L.), ktorá je zberaná na zrno, ako osivo alebo kukurično-klasová zmes, v hektároch.

CLND 010

Tritikale

Tritikale (x Triticosecale Wittmack) v hektároch.

CLND 011

Cirok

Cirok [Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench alebo Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.] v hektároch.

CLND 012

Ostatné obilniny inde neuvedené (pohánka, proso, lesknica kanárska atď.)

Obilniny, zberané v suchom stave na zrno a ktoré nie sú zaznamenané inde v predchádzajúcich položkách, ako proso (Panicum miliaceum L.), pohánka (Fagopyrum esculentum Mill.), lesknica kanárska (Phalaris canariensis L.) a ostatné obilniny inde neuvedené (i. n.), v hektároch.

CLND 013

Ryža

Ryža (Oryza sativa L.) v hektároch.

CLND 014

Suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno (vrátane osív a zmesí obilnín a strukovín)

Suché strukoviny a bielkovinové plodiny, zberané v suchom stave na zrno bez ohľadu na použitie, v hektároch.

CLND 015

Hrach poľný, fazuľa a vlčí bôb

Všetky odrody hrachu poľného (Pisum sativum L. convar. sativum alebo Pisum sativum L. convar. arvense L. alebo convar. speciosum) zberané v suchom stave, plus všetky odrody bôbu obyčajného alebo hrachu poľného [Vicia faba L. (partim)] zberané v suchom stave, plus všetky odrody vlčieho bôbu (Lupinus sp.) zberané v suchom stave na zrno vrátane osiva bez ohľadu na použitie, v hektároch.

CLND 016

Okopaniny

Obilniny, ktoré sú pestované najmä pre ich korene, hľuzy alebo zmenenú stonku, v hektároch. Vyňatá je koreňová, hľuzová a cibuľová zelenina, ako okrem iného mrkva, repa obyčajná alebo kapusta repková kvaková.

CLND 017

Zemiaky (vrátane sadbových zemiakov)

Zemiaky (Solanum tuberosum L.) v hektároch.

CLND 018

Cukrová repa (s výnimkou osiva)

Cukrová repa (Beta vulgaris L.) určená pre cukrovarnícky priemysel a výrobu alkoholu v hektároch.

CLND 019

Ostatné okopaniny i. n.

Kŕmna repa (Beta vulgaris L.) a rastliny čeľade Brassicae, ktoré sú zberané najmä ako krmivo bez ohľadu na to, či ide o koreň alebo stonku, a ostatné rastliny pestované najmä pre ich skrmovateľné korene, inde neuvedené, v hektároch.

CLND 020

Priemyselné plodiny

Technické plodiny, ktoré sa zvyčajne nepredávajú priamo na spotrebu, pretože pred ich konečným použitím sa musia priemyselne spracovať, v hektároch.

CLND 021

Olejnaté semená

Repka olejná (Brassica napus L.) a repica [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], slnečnicové semeno (Helianthus annus L.), sója (Glycine max (L.) Merril), ľanové semeno (Linum usitatissimum L.), horčica (Sinapis alba L.), mak (Papaver somniferum L.), požlt (Carthamus tinctorius L.), sezamové semeno (Sesamum indicum L.), pozemná mandľa (Cyperus esculentus L.), podzemnica olejná (Arachis hypogea L.), tekvica na olej (Cucurbita pepo var. styriaca) a konopa siata (Cannabis sativa L.), ktoré sú pestované na výrobu oleja, zberané ako suché zrno, okrem bavlníkového semena (Gossypium spp.), v hektároch.

CLND 022

Semená repky olejnej a repice

Repka olejná (Brassica napus L.) a repica [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], ktoré sú pestované na výrobu oleja a zberané ako suché zrno, v hektároch.

CLND 023

Slnečnicové semená

Slnečnica (Helianthus annuus L.), zberaná ako suché zrno, v hektároch.

CLND 024

Sója

Sója (Glycine max L. Merril), zberaná ako suché zrno na výrobu oleja, ako aj na použitie ako bielkoviny, v hektároch.

CLND 025

Ľanové semeno (oilflax)

Odrody ľanového semena (Linum usitatissimum L.), ktoré sú pestované najmä na výrobu oleja a zberané ako suché zrno, v hektároch.

CLND 026

Ostatné olejniny i. n.

Ostatné plodiny, ktoré sú pestované najmä pre ich obsah oleja a zberané ako suché zrno a inde neuvedené (okrem bavlníkového semena), v hektároch.

CLND 027

Priadne plodiny

Ľan priadny (Linum usitatissimum L), konopa siata (Cannabis sativa L.), bavlna (Gossypium spp.), juta (Corchorus capsularis L.), abaka alias manilské konope (Musa textilis Née), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) a sisal (Agave sisalana Perrine) v hektároch.

CLND 028

Ľan priadny

Odrody ľanu priadneho (Linum usitatissimum L.), pestované najmä na výrobu vlákna, v hektároch.

CLND 029

Konope

Konopa siata (Cannabis sativa L.), pestovaná na slamu, v hektároch.

CLND 030

Bavlna

Bavlna (Gossypium spp.), pestovaná na vlákno a/alebo na použitie ako olejnatého semena, v hektároch.

CLND 031

Ostatné priadne plodiny i. n.

Ostatné rastliny, ktoré sú pestované najmä pre ich obsah vlákna, inde neuvedené, ako juta (Corchorus capsularis L.), abaka alias manilské konope (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine), a kenaf (Hibiscus cannabinus L.), v hektároch.

CLND 032

Tabak

Tabak (Nicotiana tabacum L.), pestovaný pre listy, v hektároch.

CLND 033

Chmeľ

Chmeľ (Humulus lupulus L.), pestovaný pre šištice, v hektároch.

CLND 034

Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny

Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny, pestované na farmaceutické účely, výrobu parfumov alebo ľudskú spotrebu, v hektároch.

CLND 035

Energetické plodiny i. n.

Energetické plodiny, ktoré sú používané výlučne na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, inde neuvedené, a pestované na ornej pôde, v hektároch.

CLND 036

Ostatné priemyselné plodiny i. n.

Ostatné priemyselné plodiny inde neuvedené v hektároch.

CLND 037

Rastliny zberané za zelena na ornej pôde

Všetky plodiny zberané za zelena na ornej pôde, ktoré sú určené najmä na použitie ako krmiva alebo výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, konkrétne obilniny, trávy, strukoviny alebo priemyselné rastliny a ostatné plodiny zberané a/alebo použité za zelena na ornej pôde, v hektároch.

CLND 038

Dočasné trávne porasty a pasienky

Trávy a trávne miešanky na pasenie, seno alebo siláž zahrnuté do zvyčajného striedania plodín, pestované aspoň jeden hospodársky rok a obvykle menej ako päť rokov, v hektároch.

CLND 039

Strukoviny zberané za zelena

Strukoviny, ktoré sú pestované a zberané za zelena ako celá rastlina najmä na krmivo alebo výrobu energie, v hektároch.

Zahrnuté sú zmesi prevažne (obvykle viac ako 80 %) strukovín a tráv, zberaných za zelena alebo sušených na seno.

CLND 040

Kukurica na zeleno

Všetky formy kukurice (Zea mays L.), ktorá sa pestuje najmä na siláž (celé kukuričné šúľky, časti rastliny alebo celá rastlina) a nezberá na zrno, v hektároch.

CLND 041

Ostatné obilniny zberané za zelena (okrem kukurice na zeleno)

Všetky obilniny (okrem kukurice), ktoré sa pestujú a zberajú za zelena ako celá rastlina na použitie v krmive pre zvieratá alebo na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (výroba biomasy), v hektároch.

CLND 042

Ostatné rastliny zberané za zelena na ornej pôde i. n.

Ostatné jednoročné alebo viacročné (menej ako 5 rokov) plodiny, určené najmä na použitie v krmive pre zvieratá a zberané za zelena, v hektároch. Aj zvyšky plodín inde neuvedených, ak hlavný zber úrody bol zničený, avšak zvyšky bolo možné stále použiť (ako krmivo alebo energiu z obnoviteľných zdrojov).

CLND 043

Čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody

Všetka hlúbovitá, listová a stopková zelenina, zelenina pestovaná pre plody, korene, hľuzy a cibuľková zelenina, čerstvé strukoviny, ostatná zelenina čerstvo zberaná (nie v suchom stave) a jahody, pestované vonku na ornej pôde striedavo s ostatnými poľnohospodárskymi alebo záhradnými plodinami, v hektároch.

CLND 044

Čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody pestované striedavo so záhradnými plodinami (trhové záhradníctvo)

Čerstvá zelenina, melóny a jahody, pestované na ornej pôde striedavo s ostatnými záhradnými plodinami, v hektároch.

CLND 045

Čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody pestované striedavo s nezáhradnými plodinami (na otvorenom poli)

Čerstvá zelenina, melóny a jahody, pestované na ornej pôde striedavo s ostatnými poľnohospodárskymi plodinami, v hektároch.

CLND 046

Kvetiny a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok)

Všetky kvety a okrasné rastliny, ktoré sú určené na predaj ako rezané kvety (napr. ruže, klinčeky, orchidey, chryzantémy, rezané listy a iné rezané produkty), črepníkové, záhonové a balkónové kvety a rastliny (napr. rododendrony, azalky, chryzantémy, begónie, pakosty, netýkavky, ostatné črepníkové, záhonové a balkónové rastliny) a ako cibuľkové a hľuzové kvety a ostatné okrasné rastliny (tulipány, hyacinty, orchidey, narcisy a iné), v hektároch.

CLND 047

Osivá a semenáčiky

Osivo koreňovej zeleniny (okrem zemiakov a iných rastlín, kde sa korene používajú aj ako osivo), krmoviny, trávy, priemyselné plodiny (okrem olejnatých semien) a osivo a semenáčiky zeleniny a kvetov, v hektároch.

CLND 048

Ostatné plodiny pestované na ornej pôde i. n.

Plodiny, pestované na ornej pôde inde neuvedené, v hektároch.

CLND 049

Pôda ležiaca úhorom

Všetka orná pôdy buď zahrnutá do systému striedania plodín, alebo udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom alebo environmentálnom stave (GAEC (9)), tiež obrábaná, z ktorej sa nebude zberať úroda v trvaní jedného hospodárskeho roka, v hektároch. Hlavnou charakteristikou pôdy ležiacej úhorom je, že je ponechaná na regeneráciu, zvyčajne počas celého hospodárskeho roka. Pôda ležiaca úhorom môže byť:

i)

pôda bez porastu neprinášajúca vôbec žiadnu úrodu alebo

ii)

pôda so spontánnym prírodným porastom, ktorý sa môže použiť ako krmivo alebo ktorý sa môže zaorať, alebo

iii)

osiata výlučne na produkciu zeleného hnojiva (zelený úhor).

CLND 050

Trvalý trávny porast

Pôda, ktorá sa trvalo používa (viacero po sebe nasledujúcich rokov, zvyčajne päť rokov alebo dlhšie) na pestovanie bylinných krmovín, krmovín alebo energetických plodín, zasiatím (osev) alebo prirodzene (samovýsev) a ktorá nie je zahrnutá do striedania plodín poľnohospodárskeho podniku, v hektároch.

Trávny porast sa môže využívať na pasenie, kosiť na siláž a seno alebo využívať na výrobu obnoviteľnej energie.

CLND 051

Pasienky a lúky s výnimkou extenzívnych pasienkov

Trvalé pasienky na dobrej alebo stredne kvalitnej pôde, ktoré sa zvyčajne môžu využívať na intenzívne pasenie, v hektároch.

CLND 052

Extenzívne pasienky

Trvalé trávne porasty s nízkou úrodnosťou, zvyčajne na málo kvalitných pôdach, napríklad na hornatých pôdach a vo vysokých nadmorských výškach, zvyčajne bez hnojenia, kultivácie, podsevu alebo odvodňovania, v hektároch. Tieto plochy sa zvyčajne môžu využívať na extenzívne pasenie a zvyčajne sa nekosia alebo sa kosia extenzívnym spôsobom, keďže neznesú veľkú hustotu zvierat.

CLND 053

Trvalé trávne porasty viac nevyužívané na produkciu a oprávnené na platbu dotácií

Trvalé trávne porasty a lúky, ktoré sa už nevyužívajú na produkčné účely a ktoré sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 alebo prípadne s najnovšími právnymi predpismi udržiavajú v stave, ktorý umožňuje pastvu alebo pestovanie bez prípravnej činnosti nad rámec použitia bežných poľnohospodárskych postupov a techník, a ktoré sú oprávnené na finančnú podporu, v hektároch.

CLND 054

Trvalé plodiny (vrátane mladých a dočasne neobhospodarovaných výsadieb, s výnimkou plôch, ktoré produkujú iba na vlastnú spotrebu)

Všetky ovocné stromy, všetky citrusové ovocné stromy, všetky orechové stromy, všetky výsadby bobuľového ovocia, všetky vinohrady, všetky olivovníky a všetky trváce plodiny, ktoré sa používajú na ľudskú spotrebu (napr. čaj, káva alebo karob) a na iné účely (napr. škôlky, vianočné stromčeky alebo rastliny na pletenie a tkanie ako ratan alebo bambus), v hektároch.

CLND 055

Ovocie, bobuľové ovocie a orechy (okrem citrusového ovocia, hrozna a jahôd)

Sady s jadrovým ovocím, kôstkovými ovocím, bobuľovým ovocím, orechmi a ovocím tropického a subtropického podnebného pásma, v hektároch.

CLND 056

Jadrové ovocie

Sady s jadrovými ovocím, ako napr. jablká (Malus spp.), hrušky (Pyrus spp.), dule (Cydonia oblonga Mill.) alebo mišpule (Mespilus germanica, L.), v hektároch.

CLND 057

Kôstkové ovocie

Sady s kôstkovým ovocím, ako napr. broskyne a nektárinky [Prunus persica (L.) Batch], marhule (Prunus armeniaca L. a iné), čerešne a višne (Prunus avium L., P. cerasus), slivky (Prunus domestica L. a iné) a ostatné kôstkové ovocie inde neklasifikované ako trnky (Prunus spinosa L.) alebo lokvát/mišpuľník japonský [Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.], v hektároch.

CLND 058

Ovocie subtropického a tropického podnebného pásma

Všetko ovocie subtropického a tropického podnebného pásma, ako napr. kivi (Actinidia chinensis Planch.), avokáda (Persea americana Mill.) alebo banány (Musa spp.), v hektároch.

CLND 059

Bobuľové ovocie (okrem jahôd)

Všetko pestované bobuľové ovocie, ako napr. čierne ríbezle (Ribes nigrum L.), červené ríbezle (Ribes rubrum L.), maliny (Rubus idaeus L.) alebo čučoriedky (Vaccinium corymbosum L.), v hektároch.

CLND 060

Orechy

Všetky orechové stromy v hektároch: vlašské orechy, lieskové orechy, mandle, gaštany a iné orechy.

CLND 061

Citrusové plody

Citrusové plody (Citrus spp.) v hektároch: pomaranče, malé citrusové plody, citróny, limety, pomelá, grapefruity a iné citrusové plody.

CLND 062

Hrozno

Vinič (Vitis vinifera L.) v hektároch.

CLND 063

Hrozno na výrobu vína

Odrody viniča, obvykle pestované na výrobu šťavy, muštu a/alebo vína, v hektároch.

CLND 064

Hrozno na výrobu vína s chráneným označením pôvodu (CHOP)

Odrody viniča obvykle pestované na výrobu vín s chráneným označením pôvodu (CHOP), ktoré sú v súlade s požiadavkami i) nariadenia Rady (ES) č. 491/2009 (10) alebo prípadne najnovších právnych predpisov a ii) zodpovedajúcich vnútroštátnych právnych predpisov, v hektároch.

CLND 065

Hrozno na výrobu vína s chráneným zemepisným označením (CHZO)

Odrody viniča obvykle pestované na výrobu vín s chráneným zemepisným označením, ktoré sú v súlade s požiadavkami i) nariadenia (ES) č. 491/2009 alebo prípadne najnovších právnych predpisov a ii) zodpovedajúcich vnútroštátnych právnych predpisov, v hektároch.

CLND 066

Ostatné muštové hrozno i. n. (bez CHOP/CHZO)

Odrody viniča, obvykle pestované na výrobu vín iných ako vína s CHOP a CHZO, v hektároch.

CLND 067

Stolové hrozno

Odrody viniča, obvykle pestované na produkciu stolového hrozna, v hektároch.

CLND 068

Hrozno na produkciu hrozienok

Odrody viniča, obvykle pestované na produkciu hrozienok, v hektároch.

CLND 069

Olivy

Olivovníky (Olea europea L.), pestované na produkciu olív, v hektároch.

CLND 070

Škôlky

Škôlky s mladými drevnatými rastlinami, ktoré sa pestujú vonku a sú určené na výsadbu, v hektároch.

CLND 071

Ostatné trvalé plodiny vrátane ostatných trvalých plodín určených na ľudskú spotrebu

Trvalé plodiny na ľudskú spotrebu inde neuvedené a stromy, pestované ako vianočné stromčeky na využívanej poľnohospodárskej ploche, v hektároch.

CLND 072

Vianočné stromčeky

Vianočné stromčeky, pestované na obchodné účely, mimo lesa, na využívanej poľnohospodárskej ploche, v hektároch. Nepatria sem sady s vianočnými stromčekmi, ktoré sa už neudržiavajú a patria do zalesnenej plochy.

CLND 073

Domáce záhradky

Pôdy, na ktorej sa okrem iného obvykle pestuje zelenina, koreňové plodiny a trvalé plodiny, určené na vlastnú spotrebu vlastníka a jeho domácnosti, obvykle oddelené od ostatnej poľnohospodárskej pôdy a rozoznateľné ako domáce záhradky, v hektároch.

CLND 074

Ostatná poľnohospodárska pôda

Nevyužívaná poľnohospodárska pôda (poľnohospodárska pôda, ktorá sa už neobrába z ekonomických, sociálnych alebo iných dôvodov a ktorá sa nepoužíva v systéme striedania plodín), zalesnená plocha a ostatná pôda, ktorú zaberajú budovy, hospodárske dvory, trate, rybníky, lomy, neúrodná pôda, skaly atď., v hektároch.

CLND 075

Nevyužívaná poľnohospodárska pôda

Pôda predtým využívaná na poľnohospodárske účely, ktorá sa počas referenčného roka zisťovania už neobrába a ktorá sa nepoužíva v systéme striedania plodín, t. j. pôda, ktorá nie je určená na žiadne poľnohospodárske využitie, v hektároch.

Táto pôda by sa mohla opäť využívať, ak by sa použili zdroje, ktoré sú zvyčajne dostupné v poľnohospodárskom podniku.

CLND 076

Zalesnená plocha

Pôda pokrytá stromami alebo lesnými kríkmi, vrátane výsadby topoľov alebo iných podobných stromov v lese alebo mimo neho a škôlok s lesnými stromami na vlastné využitie podniku, rovnako ako lesné zariadenia (lesné cesty, sklady dreva z lesnej ťažby atď.), v hektároch.

CLND 077

Mladiny s krátkou rotáciou

Obhospodarované zalesnené plochy na pestovanie drevnatých rastlín, v prípade ktorých je obdobie rotácie 20 rokov alebo menej, v hektároch.

Obdobie rotácie je čas medzi prvým zasiatím/zasadením stromov a zberom konečného produktu, pričom ťažba nezahŕňa obvyklé činnosti týkajúce sa hospodárenia ako napr. prebierku/prerieďovanie.

CLND 078

Ostatná pôda (pôda zabraná budovami, dvormi, cestami, rybníkmi a inými neproduktívnymi oblasťami)

Pôda, ktorá je časťou celkovej plochy patriacej poľnohospodárskemu podniku, avšak nepredstavuje využívanú poľnohospodársku plochu, nevyužívanú poľnohospodársku plochu ani zalesnenú plochu, ako napr. pôda zabraná budovami, hospodárskymi dvormi, traťami, rybníkmi, lomami, neúrodnou pôdou alebo skalami atď., v hektároch

 

 

Osobitné oblasti poľnohospodárskeho podniku

CLND 079

Pestované huby

Huby, pestované v budovách osobitne postavených alebo upravených na daný účel, ako aj v podzemných priestoroch, jaskyniach a pivniciach, v hektároch.

CLND 080

VPP v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

Plodiny, ktoré sú počas celého obdobia rastu alebo počas jeho prevažnej časti v skleníkoch alebo prikryté pevnými alebo mobilnými vysokými krytmi (zo skla či z tuhých alebo pružných plastov), v hektároch. Tieto plochy nesmú byť zaradené do už uvedených premenných.

CLND 081

Zelenina vrátane melónov a jahôd v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

Všetka hlúbovitá, listová a stopková zelenina, zelenina pestovaná pre plody, korene, hľuzy a cibuľková zelenina, čerstvé strukoviny alebo ostatná zelenina čerstvo zberaná (nie v suchom stave) a jahody pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch, v hektároch.

CLND 082

Kvety a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok), pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

Všetky kvety a okrasné rastliny, ktoré sú určené na predaj ako rezané kvety (napr. ruže, klinčeky, orchidey, chryzantémy, strihané lístie a iné strihané produkty), črepníkové, záhonné a balkónové kvety a rastliny (napr. rododendrony, azalky, chryzantémy, begónie, geránie, netýkavky, ostatné črepinové, záhonné a balkónové rastliny) a ako cibuľkové a hľuzové kvety a ostatné okrasné rastliny (tulipány, hyacinty, orchidey, narcisy a iné), pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch, v hektároch.

CLND 083

Ostatné plodiny pestované na ornej pôde v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

Ostatné plodiny, pestované na ornej pôde v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch inde neuvedené, v hektároch.

CLND 084

Trvalé plodiny pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

Trvalé plodiny, pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch, v hektároch.

CLND 085

Ostatná VPP v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch i. n.

Ostatná využívaná poľnohospodárska plocha v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch, inde neuvedená, v hektároch.

Ekologické poľnohospodárstvo

Poľnohospodársky podnik má pôdu, na ktorej sa používajú – aj počas prechodného obdobia – ekologické poľnohospodárske výrobné metódy podľa určitých stanovených noriem a pravidiel špecifikovaných i) v nariadení (ES) č. 834/2007 či v nariadení (EÚ) 2018/848 alebo prípadne v najnovších právnych predpisoch a ii) v zodpovedajúcich vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa ekologickej výroby.

Plodiny sú definované v časti II. PREMENNÉ TÝKAJÚCE SA PÔDY

CLND 086

Poľnohospodárska plocha využívaná na ekologické poľnohospodárstvo

CLND 087

Orná pôda využívaná na ekologické poľnohospodárstvo

CLND 088

Ekologické poľnohospodárstvo – obilniny pestované na zrno (vrátane osív)

CLND 089

Ekologické poľnohospodárstvo – mäkká a špaldová pšenica

CLND 090

Ekologické poľnohospodárstvo – tvrdá pšenica

CLND 091

Ekologické poľnohospodárstvo – suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno (vrátane osív a zmesí obilnín a strukovín)

CLND 092

Ekologické poľnohospodárstvo – koreňové plodiny

CLND 093

Ekologické poľnohospodárstvo – zemiaky (vrátane sadbových zemiakov)

CLND 094

Ekologické poľnohospodárstvo – cukrová repa (s výnimkou osiva)

CLND 095

Ekologické poľnohospodárstvo – priemyselné plodiny

CLND 096

Ekologické poľnohospodárstvo – olejnaté semená

CLND 097

Ekologické poľnohospodárstvo – sója

CLND 098

Ekologické poľnohospodárstvo – rastliny zberané za zelena na ornej pôde

CLND 099

Ekologické poľnohospodárstvo – dočasné trávne porasty a pasienky

CLND 100

Ekologické poľnohospodárstvo – strukoviny zberané za zelena

CLND 101

Ekologické poľnohospodárstvo – čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody

CLND 102

Ekologické poľnohospodárstvo – osivá a semenáčiky

CLND 103

Ekologické poľnohospodárstvo – trvalý trávny porast

CLND 104

Ekologické poľnohospodárstvo – pasienky a lúky s výnimkou extenzívnych pasienkov

CLND 105

Ekologické poľnohospodárstvo – extenzívne pasienky

CLND 106

Ekologické poľnohospodárstvo – trvalé trávne porasty (vrátane mladých a dočasne neobhospodarovaných výsadieb, s výnimkou plôch, ktoré produkujú iba na vlastnú spotrebu)

CLND 107

Ekologické poľnohospodárstvo – ovocie, bobuľové ovocie a orechy (okrem citrusového ovocia, hrozna a jahôd)

CLND 108

Ekologické poľnohospodárstvo – citrusové plody

CLND 109

Ekologické poľnohospodárstvo – hrozno na výrobu vína

CLND 110

Ekologické poľnohospodárstvo – olivy

CLND 111

Ekologické poľnohospodárstvo – zelenina vrátane melónov a jahody v skleníkoch a vo fóliovníkoch

Zavlažovanie vonkajšej kultivovanej plochy

CLND 112

Celková zavlažovateľná plocha

Celková maximálne využívaná poľnohospodárska plocha, ktorá by sa mohla zavlažovať v referenčnom roku s použitím zariadenia a množstva vody, ktoré sú zvyčajne v poľnohospodárskom podniku k dispozícii, v hektároch.


III.   PREMENNÉ TÝKAJÚCE SA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Zvieratá nemusia byť nevyhnutne majetkom vlastníka poľnohospodárskeho podniku. Tieto zvieratá sa môžu nachádzať v poľnohospodárskom podniku (na využívaných poľnohospodárskych plochách alebo na miestach ustajnenia zvierat, ktoré poľnohospodársky podnik používa) alebo mimo poľnohospodárskeho podniku (na spoločných pasienkoch alebo v migrujúcich stádach atď.).

 

 

Hovädzí dobytok

Vzťahuje sa na hovädzí dobytok (Bos taurus L.) a vodné byvoly (Bubalus bubalis L.) vrátane hybridov ako Beefalo.

CLVS 001

Hovädzí dobytok do jedného roka

Hovädzí dobytok, býky a jalovice, do jedného roka, v kusoch.

CLVS 002

Hovädzí dobytok, jeden až menej ako dva roky

Hovädzí dobytok, jeden až menej ako dva roky, v kusoch.

CLVS 003

Býky, jeden až menej ako dva roky

Býky, jeden až menej ako dva roky, v kusoch.

CLVS 004

Jalovice, jeden až menej ako dva roky

Jalovice, jeden až menej ako dva roky, v kusoch.

 

 

 

Hovädzí dobytok, dva roky a viac

CLVS 005

Býky, dvojročné a staršie

Býky, dvojročné a staršie, v kusoch.

CLVS 006

Kravy, dvojročné a staršie

Kravy, dvojročné a staršie, v kusoch.

CLVS 007

Jalovice, dvojročné a staršie

Jalovice, dvojročné a staršie, ktoré sa ešte neotelili, v kusoch.

CLVS 008

Kravy

Kravy, dvojročné a staršie, ktoré sa už otelili, v kusoch.

CLVS 009

Dojnice

Otelené kravy (vrátane do dvoch rokov veku), ktoré sa vzhľadom na plemeno alebo určité vlastnosti chovajú výlučne alebo zásadne na produkciu mlieka na ľudskú spotrebu alebo na spracovanie na mliečne výrobky, v kusoch.

CLVS 010

Kravy bez produkcie mlieka

Otelené kravy (vrátane do dvoch rokov veku), ktoré sa vzhľadom na plemeno alebo určité vlastnosti chovajú výlučne alebo najmä na produkciu teliat a ktorých mlieko nie je určené na ľudskú spotrebu ani na spracovanie na mliečne výrobky, v kusoch.

CLVS 011

Byvolie kravy

Otelené byvolie kravy (samice druhu Bubalus bubalis, L.) (vrátane do dvoch rokov veku) v kusoch.

CLVS 012

Ovce (všetky vekové kategórie)

Domáce zvieratá druhu Ovis aries L v kusoch.

CLVS 013

Ovce, chovné samice

Bahnice a pripustené jahnice, bez ohľadu na ich schopnosť produkcie mlieka/mäsa, v kusoch.

CLVS 014

Ostatné ovce

Všetky ovce iné ako chovné ovce v kusoch.

CLVS 015

Kozy (všetky vekové kategórie)

Domáce zvieratá poddruhu Capra aegagrus hircus L v kusoch.

CLVS 016

Kozy, chovné samice

Kozy, ktoré sa už okotili, a kozy, ktoré už boli pripustené, v kusoch.

CLVS 017

Ostatné kozy

Všetky kozy iné ako chovné kozy v kusoch.

 

 

Ošípané

Vzťahuje sa na domáce zvieratá druhu Sus scrofa domesticusErxleben.

CLVS 018

Prasiatka, so živou hmotnosťou menej ako 20 kilogramov

Prasiatka so živou hmotnosťou menej ako 20 kilogramov v kusoch.

CLVS 019

Chovné prasnice, so živou hmotnosťou 50 kg a viac

Prasnice s hmotnosťou 50 kg a viac určené na chovné účely, bez ohľadu na to, či sa oprasili alebo nie, v kusoch.

CLVS 020

Ostatné ošípané

Ošípané inde neuvedené v kusoch.

 

 

Hydina

Vzťahuje sa na domáce sliepky a kurčatá (Gallus gallus L.), morky (Meleagris spp.), kačice (Anas spp. a Cairina moschata L.), husi (Anser anser domesticus L.), pštrosy (Struthio camelus L.) a ostatnú hydinu inde neuvedenú, ako napr. prepelice (Coturnix spp.), bažanty (Phasianus spp.), perličky (Numida meleagris domestica L.) a holuby (Columbinae spp.). Nepatria sem však vtáky chované v zajatí na poľovnícke účely, a nie na produkciu mäsa/vajec.

CLVS 021

Brojlery

Domáce zvieratá druhu Gallus gallus L., ktoré sa chovajú na produkciu mäsa, v kusoch.

CLVS 022

Nosnice

Domáce zvieratá druhu Gallus gallus L., ktoré dosiahli znáškovú zrelosť a ktoré sa chovajú na produkciu vajec, v kusoch.

CLVS 023

Ostatná hydina

Hydina, neuvedená v položkách brojlery alebo nosnice, v kusoch. Nepatria sem kurčatá.

CLVS 024

Morky

Domáce zvieratá rodu Meleagris v kusoch.

CLVS 025

Kačice

Domáce zvieratá rodu Anas a druhu Cairina moschata L v kusoch.

CLVS 026

Husi

Domáce zvieratá druhu Anser anser domesticus L v kusoch.

CLVS 027

Pštrosy

Pštrosy (Struthio camelus L.) v kusoch.

CLVS 028

Ostatná hydina i. n.

Ostatná hydina inde neuvedená v kusoch.

 

 

Králiky

Vzťahuje sa na domáce zvieratá rodu Oryctolagus.

CLVS 029

Králiky, chovné samice

Samice králika (Oryctolagus spp.) na produkciu králikov na mäso, ktoré sa už okotili, v kusoch.

CLVS 030

Včely

Počet úľov obsadených včelami (Apis mellifera) chovanými na produkciu medu.

CLVS 031

Vysoká zver

Výskyt zvierat, ako napr. jeleň lesný (Cervus elaphus L.), jeleň sika (Cervus nippon Temminck), sob polárny (Rangifer tarandus L.) alebo daniel škvrnitý (Dama dama L.), na produkciu mäsa.

CLVS 032

Kožušinové zvieratá

Výskyt zvierat, ako napr. norka (Neovison vison Schreber), tchor tmavý (Mustela putorius L.), líšky (Vulpes spp. a iné), psík medvedíkovitý (Nyctereutes sp.) alebo činčily (Chinchilla spp.) na produkciu kožušiny.

CLVS 033

Hospodárske zvieratá i. n.

Výskyt hospodárskych zvierat neuvedených inde v tomto oddiele.

Metódy ekologickej výroby uplatňované na živočíšnu výrobu

Poľnohospodársky podnik drží zvieratá, na ktoré sa uplatňujú – aj počas prechodného obdobia – poľnohospodárske postupy podľa určitých stanovených noriem a pravidiel špecifikovaných i) v nariadení (ES) č. 834/2007 či v nariadení (EÚ) 2018/848 alebo prípadne v najnovších právnych predpisoch a ii) v zodpovedajúcich vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa ekologickej výroby.

Zvieratá sú definované v hlavnom oddiele III. PREMENNÉ TÝKAJÚCE SA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

CLVS 034

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy hovädzieho dobytka

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy hovädzieho dobytka v kusoch

CLVS 035

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy dojníc

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy dojníc v kusoch

CLVS 036

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy kráv bez trhovej produkcie mlieka

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy kráv bez trhovej produkcie mlieka v kusoch

CLVS 037

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy byvolích kráv

Ekologické poľnohospodárstvo – výskyt stavov byvolích kráv

CLVS 038

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy oviec (všetky vekové kategórie)

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy oviec v kusoch

CLVS 039

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy kôz (všetky vekové kategórie)

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy kôz v kusoch

CLVS 040

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy ošípaných

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy ošípaných v kusoch

CLVS 041

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy hydiny

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy hydiny v kusoch

CLVS 042

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy brojlerov

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy brojlerov v kusoch

CLVS 043

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy nosníc

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy nosníc v kusoch


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov. (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11).

(2)  NUTS: Klasifikácia územných jednotiek na štatistické účely.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS). (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Kategória 2 ročnej pracovnej jednotky (RPJ) v %: (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(10)  Nariadenie rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)(Ú. v. EÚ L 154, 17.6.2009, s. 1).


PRÍLOHA II

Zoznam premenných podľa modulov

MODUL 1. PRACOVNÉ SILY A INÉ ZÁROBKOVÉ ČINNOSTI

Premenné

Jednotky/kategórie

Téma: vedenie farmy

 

 

Podrobné témy: vlastník a rodová rovnováha

 

MLFO 001

Pohlavie vlastníka

muž/žena

MLFO 002

Rok narodenia

rok

 

Podrobná téma: vstup práce

 

MLFO 003

Poľnohospodárska práca vlastníka v poľnohospodárskom podniku

RPJ kategória 1 (1)

 

Podrobná téma: bezpečnostné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu farmy

 

MLFO 004

Bezpečnostný plán farmy

áno/nie

Téma: pracovná sila, ktorá je súčasťou rodiny

 

 

Podrobné témy: vstup práce, počet zapojených osôb a rodová rovnováha

 

MLFO 005

Mužskí rodinní príslušníci vykonávajúci poľnohospodársku prácu

počet osôb podľa kategórie 2 RPJ (2)

MLFO 006

Ženskí rodinní príslušníci vykonávajúci poľnohospodársku prácu

počet osôb podľa kategórie 2 RPJ (2)

Téma: pracovná sila, ktorá nie je súčasťou rodiny

 

 

Podrobné témy: vstup práce, počet zamestnaných osôb a rodová rovnováha

 

 

 

Pravidelne zamestnávaná pracovná sila v poľnohospodárskom podniku, ktorá nie je súčasťou rodiny

 

MLFO 007

Pravidelne zamestnávaná mužská pracovná sila na farme, ktoré nie je súčasťou rodiny

počet osôb podľa kategórie 2 RPJ (2)

MLFO 008

Pravidelne zamestnávaná ženská pracovná sila na farme, ktorá nie je súčasťou rodiny

počet osôb podľa kategórie 2 RPJ (2)

 

Podrobná téma: nepravidelne zamestnávané pracovné sily na farme

 

MLFO 009

Nepravidelne zamestnávaná pracovná sila, ktoré nie je súčasťou rodiny: muži a ženy

dni v ekvivalentoch plného pracovného času

 

Podrobná téma: vstup práce dodávateľov

 

MLFO 010

Osoby, ktoré nie sú priamo zamestnávané v poľnohospodárskom podniku a ktoré nie sú zahrnuté do predchádzajúcich kategórií

dni v ekvivalentoch plného pracovného času

Téma: iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom

 

 

Podrobná téma: typy činností

 

MLFO 011

Poskytovanie služieb v zdravotníckej, sociálnej alebo vo vzdelávacej oblasti

áno/nie

MLFO 012

Cestovný ruch, ubytovanie a iné rekreačné činnosti

áno/nie

MLFO 013

Remeselná výroba

áno/nie

MLFO 014

Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov

áno/nie

MLFO 015

Výroba obnoviteľnej energie

áno/nie

MLFO 016

Spracovanie dreva

áno/nie

MLFO 017

Akvakultúra

áno/nie

 

 

Zmluvná práca (s využitím výrobných prostriedkov poľnohospodárskeho podniku)

 

MLFO 018

Poľnohospodárska zmluvná práca

áno/nie

MLFO 019

Nepoľnohospodárska zmluvná práca

áno/nie

MLFO 020

Lesné hospodárstvo

áno/nie

MLFO 021

Iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom i. n.

áno/nie

 

Podrobná téma: význam pre poľnohospodársky podnik

 

MLFO 022

Percentuálny podiel iných zárobkových činností priamo spojených s poľnohospodárskym podnikom v prípade konečnej produkcie poľnohospodárskeho podniku.

kategórie na základe % (3)

 

Podrobná téma: vstup práce

 

MLFO 023

Vlastník s inými zárobkovými činnosťami (spojenými s poľnohospodárskym podnikom)

M/S/N (4)

MLFO 024

Členovia rodiny, ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju hlavnú činnosť.

počet osôb

MLFO 025

Členovia rodiny, ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju vedľajšiu činnosť.

počet osôb

MLFO 026

Pravidelne zamestnávané pracovné sily v poľnohospodárskom podniku, ktoré nie sú členmi rodiny a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju hlavnú činnosť.

počet osôb

MLFO 027

Pravidelne zamestnávané pracovné sily v poľnohospodárskom podniku, ktoré nie sú členmi rodiny a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju vedľajšiu činnosť.

počet osôb

Téma: iné zárobkové činnosti priamo nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom

 

 

Podrobná téma: vstup práce

 

MLFO 028

Výlučný vlastník, ktorý je aj vedúcim poľnohospodárskeho podniku výlučného vlastníka a vykonáva iné zárobkové činnosti (nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom).

M/S/N (4)

MLFO 029

Rodinní príslušníci výlučného vlastníka (ak výlučný vlastník je vedúcim poľnohospodárskeho podniku), ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju hlavnú činnosť.

počet osôb

MLFO 030

Členovia rodiny výlučného vlastníka (ak výlučný vlastník je vedúcim poľnohospodárskeho podniku), ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju vedľajšiu činnosť.

počet osôb

MODUL 2. ROZVOJ VIDIEKA

Premenné

Jednotky/kategórie

Téma: poľnohospodárske podniky podporované z opatrení rozvoja vidieka

 

MRDV 001

Poradenstvo, služby riadenia poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre farmy

áno/nie

MRDV 002

Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

áno/nie

MRDV 003

Investície do hmotného majetku

áno/nie

MRDV 004

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

áno/nie

 

 

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

 

MRDV 005

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

áno/nie

MRDV 006

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

áno/nie

MRDV 007

Doplnkové vnútroštátne priame platby pre Chorvátsko

áno/nie

MRDV 008

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

áno/nie

 

 

Agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou

 

MRDV 009

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

áno/nie

MRDV 010

Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

áno/nie

MRDV 011

Ekologické poľnohospodárstvo

áno/nie

MRDV 012

Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode

áno/nie

MRDV 013

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

áno/nie

MRDV 014

Dobré životné podmienky zvierat

áno/nie

MRDV 015

Riadenie rizík

áno/nie

MODUL 3. USTAJNENIE ZVIERAT A HOSPODÁRENIE S HNOJOM

Premenné

Jednotky/kategórie

Téma: ustajnenie zvierat

 

 

Podrobná téma: ustajnenie hovädzieho dobytka

 

MAHM 001

Dojnice

priemerný počet

MAHM 002

Dojnice v ustajnení s priväzovaním (hnojovica)

miesta

MAHM 003

Dojnice v ustajnení s priväzovaním (pevný hnoj)

miesta

MAHM 004

Dojnice vo voľnom ustajnení s ležiskovými boxami (hnojovica)

miesta

MAHM 005

Dojnice vo voľnom ustajnení s ležiskovými boxami (pevný hnoj)

miesta

MAHM 006

Dojnice v iných typoch ustajnenia (hnojovica)

miesta

MAHM 007

Dojnice v iných typoch ustajnenia (pevný hnoj)

miesta

MAHM 008

Dojnice chované nepretržite vonku

miesta

MAHM 009

Dojnice chované v maštali s pastvou

mesiace

MAHM 010

Dojnice s prístupom do výbehu

áno/nie

MAHM 011

Ostatný hovädzí dobytok

priemerný počet

MAHM 012

Ostatný hovädzí dobytok v ustajnení s priväzovaním (hnojovica)

miesta

MAHM 013

Ostatný hovädzí dobytok v ustajnení s priväzovaním (pevný hnoj)

miesta

MAHM 014

Ostatný hovädzí dobytok vo voľnom ustajnení s ležiskovými boxami (hnojovica)

miesta

MAHM 015

Ostatný hovädzí dobytok vo voľnom ustajnení s ležiskovými boxami (pevný hnoj)

miesta

MAHM 016

Ostatný hovädzí dobytok v iných typoch ustajnenia (hnojovica)

miesta

MAHM 017

Ostatný hovädzí dobytok v iných typoch ustajnenia (pevný hnoj)

miesta

MAHM 018

Ostatný hovädzí dobytok chovaný nepretržite vonku

miesta

MAHM 019

Ostatný hovädzí dobytok chovaný v maštali s pastvou

mesiace

MAHM 020

Ostatný hovädzí dobytok s prístupom do výbehu

áno/nie

 

Podrobná téma: ustajnenie ošípaných

 

MAHM 021

Chovné prasnice

priemerný počet

MAHM 022

Chovné prasnice na celoroštovej podlahe

miesta

MAHM 023

Chovné prasnice na čiastočne zaroštovanej podlahe

miesta

MAHM 024

Chovné prasnice v maštaliach s pevnou podlahou (okrem hlbokej podstielky)

miesta

MAHM 025

Chovné prasnice v maštaliach s hlbokou podstielkou (celoplošne)

miesta

MAHM 026

Chovné prasnice v iných typoch ustajnenia

miesta

MAHM 027

Chovné prasnice vonku (voľný chov)

miesta

MAHM 028

Chovné prasnice vonku (voľný chov)

mesiace

MAHM 029

Ostatné ošípané

priemerný počet

MAHM 030

Ostatné ošípané na celoroštovej podlahe

miesta

MAHM 031

Ostatné ošípané na čiastočne zaroštovanej podlahe

miesta

MAHM 032

Ostatné ošípané v maštaliach s pevnou podlahou (okrem hlbokej podstielky)

miesta

MAHM 033

Ostatné ošípané v maštaliach s hlbokou podstielkou (celoplošne)

miesta

MAHM 034

Ostatné ošípané v iných typoch ustajnenia

miesta

MAHM 035

Ostatné ošípané vonku (voľný chov)

miesta

MAHM 036

Ostatné ošípané s prístupom do výbehu

áno/nie

 

Podrobná téma: ustajnenie nosníc

 

MAHM 037

Nosnice

priemerný počet

MAHM 038

Nosnice na hlbokej podstielke

miesta

MAHM 039

Nosnice vo voliérach (bez podstielky)

miesta

MAHM 040

Nosnice v klietkach s dopravnými pásmi na trus

miesta

MAHM 041

Nosnice v klietkach s trusnými jamami

miesta

MAHM 042

Nosnice v klietkach s kurínom na koloch

miesta

MAHM 043

Nosnice v iných typoch ustajnenia

miesta

MAHM 044

Nosnice vonku (voľný chov)

miesta

Téma: používanie živín a hnoja na farme

 

 

Podrobná téma: hnojená VPP

 

MAHM 045

Celková VPP hnojená minerálnym hnojivom

ha

MAHM 046

Celková VPP hnojená maštaľným hnojom

ha

 

Podrobná téma: hnoj vyvezený z poľnohospodárskeho podniku a dovezený do poľnohospodárskeho podniku

 

 

 

Čistý vývoz hnoja z farmy

 

MAHM 047

Čistý vývoz hnojovice/močovky z farmy

m3

MAHM 048

Čistý vývoz pevného hnoja z farmy

tony

 

Podrobná téma: organické a odpadové hnojivá okrem hnoja

 

MAHM 049

Organické a odpadové hnojivá okrem hnoja používané v poľnohospodárskom podniku

tony

Téma: techniky aplikácie hnoja

 

 

Podrobná téma: čas zapracovania v závislosti od spôsobu aplikácie

 

 

 

Rozmetávanie

 

MAHM 050

Zapracovanie do 4 hodín

% kategórie (5)

MAHM 051

Zapracovanie po 4 hodinách

% kategórie (5)

MAHM 052

Bez zapracovania

% kategórie (5)

 

 

Pásový rozprašovač

 

MAHM 053

Hadicový aplikátor

% kategórie (5)

MAHM 054

Pätkový aplikátor

% kategórie (5)

 

 

Injektáž

 

MAHM 055

Plytká injektáž/otvorená štrbina

% kategórie (5)

MAHM 056

Hlboká injektáž/uzavretá štrbina

% kategórie (5)

Téma: zariadenia pre hnoj

 

 

Podrobná téma: zariadenia a kapacita na skladovanie hnoja

 

MAHM 057

Skladovanie voľne loženého maštaľného hnoja

%

MAHM 058

Kompostovanie hospodárskeho hnoja

%

MAHM 059

Uloženie hospodárskeho hnoja v podroštových nádržiach

%

MAHM 060

Uloženie hospodárskeho hnoja v systémoch s hlbokou podstielkou

%

MAHM 061

Skladovanie močovky/hnojovice bez zakrytia

%

MAHM 062

Skladovanie močovky/hnojovice s priepustným zakrytím

%

MAHM 063

Skladovanie močovky/hnojovice s nepriepustným zakrytím

%

MAHM 064

Skladovanie hnoja v ostatných zariadeniach i. n.

%

MAHM 065

Denné aplikovanie

%

MAHM 066

Kompostovanie hospodárskeho hnoja

mesiace

MAHM 067

Uloženie hospodárskeho hnoja v podroštových nádržiach

mesiace

MAHM 068

Uloženie hospodárskeho hnoja v systémoch s hlbokou podstielkou

mesiace

MAHM 069

Skladovanie močovky/hnojovice

mesiace

MAHM 070

Skladovanie hnoja v ostatných zariadeniach i. n.

mesiace


(1)  Kategória 1 ročnej pracovnej jednotky (RPJ) v %: (0), (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).

(2)  Kategória 2 ročnej pracovnej jednotky (RPJ) v %: (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).

(3)  Kategórie na základe % konečnej produkcie podniku: (≥ 0 – ≤ 10), (> 10 – ≤ 50), (> 50 – < 100).

(4)  M – hlavná činnosť, S – vedľajšia činnosť, N – žiadna účasť.

(5)  Kategórie na základe % pre hnoj aplikovaný špecifickou technikou aplikácie: (0), (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).


PRÍLOHA III

Opis premenných, ktoré sa majú použiť pre údaje v rámci modulov týkajúcich sa farmy, ako je špecifikované v prílohe II k tomuto vykonávaciemu nariadeniu

MODUL 1. PRACOVNÉ SILY A INÉ ZÁROBKOVÉ ČINNOSTI

OPIS PREMENNÝCH TÝKAJÚCICH SA PRACOVNEJ SILY

Vlastník

Vlastník je fyzická osoba (alebo vybraná fyzická osoba v prípade skupinového podniku), na účet a v mene ktorého podnik pôsobí, a ktorá je právne a ekonomicky za podnik zodpovedná. Ak je vlastník právnická osoba, údaje za vlastníka sa nezbierajú.

Poľnohospodárska práca je definovaná v prílohe I. ZÁKLADNÉ VŠEOBECNÉ PREMENNÉ

Téma: vedenie farmy

 

Podrobné témy: vlastník a rodová rovnováha

MLFO 001

Pohlavie vlastníka

Pohlavie vlastníka

 

M – muž

 

Ž – žena

MLFO 002

Rok narodenia

Dátum narodenia vlastníka

 

Podrobná téma: vstup práce

MLFO 003

Poľnohospodárska práca vlastníka v poľnohospodárskom podniku

Kategória ročných pracovných jednotiek v percentách poľnohospodárskej práce v poľnohospodárskom podniku za vlastníka okrem domácich prác.

 

Podrobná téma: bezpečnostné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu farmy

MLFO 004

Bezpečnostný plán farmy

Na farme sa vykonalo posúdenie rizika na pracovisko s cieľom znížiť riziká spojené s prácou, čoho výsledkom bol písomný dokument (ako je „bezpečnostný plán farmy“).

Téma: pracovná sila, ktorá je súčasťou rodiny

 

Podrobné témy: vstup práce, počet zapojených osôb a rodová rovnováha

 

Členovia rodiny vykonávajúci poľnohospodársku prácu

Táto položka sa týka iba výlučných vlastníkov podniku, pretože sa vychádza z toho, že skupinové podniky a právnické osoby nemajú žiadnu pracovnú silu, ktorá je súčasťou rodiny.

Medzi rodinných príslušníkov vykonávajúcich poľnohospodársku prácu (okrem domácich prác) patria manžel/manželka, príbuzní v zostupnej alebo vzostupnej línii a súrodenci vlastníka/vlastníčky a jeho manželky/jej manžela v podnikoch s výlučným vlastníkom. Prípadne sem patrí vedúci, ktorý je členom rodiny vlastníka.

MLFO 005

Mužskí rodinní príslušníci vykonávajúci poľnohospodársku prácu

Počet mužských rodinných príslušníkov podľa kategórie ročných pracovných jednotiek v percentách

MLFO 006

Ženskí rodinní príslušníci vykonávajúci poľnohospodársku prácu

Počet ženských rodinných príslušníkov podľa kategórie ročných pracovných jednotiek v percentách

Téma: pracovná sila, ktorá nie je súčasťou rodiny

 

Podrobné témy: vstup práce, počet zamestnaných osôb a rodová rovnováha

 

 

Pravidelne zamestnávaná pracovná sila v poľnohospodárskom podniku, ktorá nie je súčasťou rodiny

Pravidelne zamestnávané pracovné sily sú osoby, iné ako vlastník a rodinní príslušníci, ktoré vykonávali poľnohospodársku prácu v podniku každý týždeň počas obdobia 12 mesiacov končiaceho v referenčný deň zisťovania bez ohľadu na dĺžku pracovného týždňa a bez ohľadu na to, či dostávali nejakú formu odmeny (plat, mzdu, zisky alebo iné platby vrátane platieb v naturáliách). Patria sem aj osoby, ktoré nemohli pracovať počas celého obdobia z týchto dôvodov:

i)

osobitné podmienky produkcie v špecializovanom poľnohospodárskom podniku alebo

ii)

neprítomnosť z dôvodu dovolenky, vojenskej služby, choroby, nehody alebo úmrtia alebo

iii)

začatie alebo ukončenie zamestnaneckého pomeru s poľnohospodárskym podnikom alebo

iv)

úplné ukončenie práce v poľnohospodárskom podniku z nepredvídateľných príčin (povodne, požiare atď.).

MLFO 007

Pravidelne zamestnávaná mužská pracovná sila na farme, ktoré nie je súčasťou rodiny

Počet mužských pracovných síl, ktoré nie sú členmi rodiny, podľa kategórie ročných pracovných jednotiek v percentách.

MLFO 008

Pravidelne zamestnávaná ženská pracovná sila na farme, ktorá nie je súčasťou rodiny

Počet ženských pracovných síl, ktoré nie sú členmi rodiny, podľa kategórie ročných pracovných jednotiek v percentách.

 

Podrobná téma: nepravidelne zamestnávané pracovné sily na farme

 

 

Nepravidelne zamestnávané osoby, ktoré nie sú členmi rodiny , sú pracovníci, ktorí počas obdobia 12 mesiacov končiaceho v deň zisťovania nepracovali v poľnohospodárskom podniku každý týždeň z iných dôvodov, ako sú uvedené v položkePravidelne zamestnávané pracovné sily, ktoré nie sú členmi rodiny“.

Pracovné dni odpracované nepravidelne zamestnávanými osobami, ktorí nie sú členmi rodiny , je každý deň určitej dĺžky, za ktorý bola pracovníkovi vyplatená mzda alebo akákoľvek iná náhrada (mzda, zisk alebo iné platby, vrátane platieb v naturáliách) za celodennú prácu, počas ktorej sa vykonávala činnosť, ktorú obyčajne vykonáva zamestnanec na plný pracovný čas. Za pracovné dni sa nepovažujú dni dovolenky ani choroby.

MLFO 009

Nepravidelne zamestnávané pracovné sily, ktoré nie sú členmi rodiny: muži a ženy

Celkový počet plných pracovných dní osôb nepravidelne zamestnávaných v poľnohospodárskom podniku

 

Podrobná téma: vstup práce dodávateľov

MLFO 010

Osoby, ktoré nie sú priamo zamestnávané v poľnohospodárskom podniku a ktoré nie sú zahrnuté do predchádzajúcich kategórií

Celkový počet plných pracovných dní v poľnohospodárskom podniku odpracovaných osobami, ktoré nie sú priamo zamestnávané v poľnohospodárskom podniku (napr. subdodávatelia zamestnaní tretími stranami).

Téma: iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom

Informácie o iných zárobkových činnostiach sa zaznamenávajú za:

i)

vlastníka podniku s výlučným vlastníkom a skupinového podniku;

ii)

rodinných príslušníkov podniku s výlučnými vlastníkom

a v prípade iných zárobkových činností priamo súvisiacich s poľnohospodárskym podnikom, ako aj za

iii)

pravidelne zamestnávané pracovné sily na farme.

Za vlastníkov, ktorí sú právnickými osobami, sa nezbierajú žiadne informácie o iných zárobkových činnostiach.

Iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom sa týkajú iných zárobkových činností:

a)

v poľnohospodárskom podniku alebo

b)

mimo poľnohospodárskeho podniku.

Iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom sú činnosti, pri ktorých sa používajú buď zdroje poľnohospodárskeho podniku (plocha, budovy, stroje atď.) alebo jeho produkty. Je tu zahrnutá iná ako poľnohospodárska práca, ako aj poľnohospodárska práca pre iné poľnohospodárske podniky. Čisto finančné investície sú vylúčené. Vylúčené je aj prenajímanie pôdy na rôzne činnosti bez ďalšieho zapojenia do činností.

 

Podrobná téma: typy činností

MLFO 011

Poskytovanie služieb v zdravotníckej, sociálnej alebo vo vzdelávacej oblasti

Výskyt akejkoľvek činnosti, ktorá je spojená s poskytovaním služieb v zdravotníckej, sociálnej a vzdelávacej oblasti a/alebo podnikateľské činnosti so sociálnymi prvkami, pri ktorých sa používajú zdroje poľnohospodárskeho podniku alebo jeho primárne výrobky.

MLFO 012

Cestovný ruch, ubytovanie a iné rekreačné činnosti

Výskyt akýchkoľvek činností, ktoré súvisia s turistickým ruchom, ubytovacími službami, predvádzanie podniku turistom alebo iným skupinám, športové a rekreačné činnosti atď., kde sú použité pôda, budovy alebo iné zdroje podniku.

MLFO 013

Remeselná výroba

Výroba remeselných výrobkov, ktoré sú vyrábané v poľnohospodárskom podniku buď vlastníkom, alebo členmi rodiny, alebo pracovnými silami, ktoré nie sú členmi rodiny, bez ohľadu na to, ako sa takéto výrobky predávajú.

MLFO 014

Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov

Každé spracovanie primárneho poľnohospodárskeho výrobku na sekundárny výrobok v poľnohospodárskom podniku bez ohľadu na to, či sa surovina produkuje v poľnohospodárskom podniku alebo kupuje vonku.

MLFO 015

Výroba obnoviteľnej energie

Výroba obnoviteľnej energie pre trh vrátane bioplynu, biopalív alebo elektrickej energie vo veterných turbínach, v ostatných zariadeniach alebo z poľnohospodárskych surovín. Nie je tu zahrnutá obnoviteľná energia vyrábaná iba na vlastné použitie poľnohospodárskeho podniku.

MLFO 016

Spracovanie dreva

Spracovanie surového dreva v poľnohospodárskom podniku na predaj (pílenie na stavebné drevo atď.).

MLFO 017

Akvakultúra

Produkcia rýb, rakov atď. v poľnohospodárskom podniku. Vylúčené sú činnosti zahŕňajúce iba rybolov.

 

 

Zmluvná práca (s využitím výrobných prostriedkov poľnohospodárskeho podniku)

Zmluvná práca, pri ktorej sa používajú zariadenia poľnohospodárskeho podniku, pričom sa rozlišuje medzi prácou v rámci alebo mimo poľnohospodárskeho sektora.

MLFO 018

Poľnohospodárska zmluvná práca

Výskyt práce v rámci poľnohospodárskeho sektora.

MLFO 019

Nepoľnohospodárska zmluvná práca

Výskyt práce mimo poľnohospodárskeho sektora (napr. odpratávanie snehu, prepravné činnosti, údržba zelene, poľnohospodárske a environmentálne služby atď.).

MLFO 020

Lesné hospodárstvo

Výskyt práce v lesníctve, pri ktorej sa používajú pracovné sily a stroje a zariadenia poľnohospodárskeho podniku obvykle na poľnohospodárske účely.

MLFO 021

Iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom i. n.

Výskyt inde neuvedených iných zárobkových činností priamo súvisiacich s poľnohospodárskym podnikom.

 

Podrobná téma: význam pre poľnohospodársky podnik

MLFO 022

Percentuálny podiel iných zárobkových činností priamo súvisiacich s poľnohospodárskym podnikom v prípade konečnej produkcie poľnohospodárskeho podniku

Kategória v % iných zárobkových činností priamo súvisiacich s poľnohospodárskym podnikom v prípade konečnej produkcie poľnohospodárskeho podniku. Podiel iných zárobkových činností priamo súvisiacich s poľnohospodárskym podnikom sa v prípade produkcie poľnohospodárskeho podniku odhaduje ako podiel obratu z iných zárobkových činností priamo spojených s poľnohospodárskym podnikom na jeho celkovom obrate a priamych platbách podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo novších právnych predpisov.

Formula

 

Podrobná téma: vstup práce

Táto položka sa uplatňuje na:

i)

vlastníka podniku s výlučným vlastníkom a skupinového podniku;

ii)

rodinných príslušníkov podniku s výlučnými vlastníkom a

iii)

pravidelne zamestnávané pracovné sily na farme, ktoré nie sú členmi rodiny.

Za vlastníkov, ktorí sú právnickými osobami, sa nezbierajú žiadne informácie.

MLFO 023

Vlastník s inými zárobkovými činnosťami (spojenými s poľnohospodárskym podnikom)

Vlastník podniku s výlučným vlastníkom alebo skupinového podniku vykonáva iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom:

 

M – hlavná činnosť

 

S – vedľajšia činnosť

 

N – žiadna účasť

Činnosti možno vykonávať v samotnom poľnohospodárskom podniku (nepoľnohospodárska činnosť v poľnohospodárskom podniku) alebo mimo neho.

MLFO 024

Členovia rodiny, ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju hlavnú činnosť

Počet rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom ako svoju hlavnú činnosť.

MLFO 025

Členovia rodiny, ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju vedľajšiu činnosť

Počet rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom ako svoju vedľajšiu činnosť.

MLFO 026

Pravidelne zamestnávané pracovné sily v poľnohospodárskom podniku, ktoré nie sú členmi rodiny a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju hlavnú činnosť

Počet osôb, ktoré nie sú členmi rodiny a vykonávajú iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom ako svoju hlavnú činnosť v podniku s výlučným vlastníkom alebo v skupinovom podniku.

MLFO 027

Pravidelne zamestnávané pracovné sily v poľnohospodárskom podniku, ktoré nie sú členmi rodiny a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju vedľajšiu činnosť

Počet osôb, ktoré nie sú členmi rodiny a vykonávajú iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom ako svoju vedľajšiu činnosť v podniku s výlučným vlastníkom alebo v skupinovom podniku.

Téma: iné zárobkové činnosti priamo nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom

Vzťahuje sa na nepoľnohospodársku prácu v poľnohospodárskom podniku a mimo neho. Patria sem všetky činnosti vykonávané za odmenu (plat, mzdu, zisky alebo inú platbu vrátane platby v naturáliách) iné ako:

i)

poľnohospodárska práca vlastníka v poľnohospodárskom podniku a

ii)

iné zárobkové činnosti vlastníka priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom.

Iné zárobkové činnosti nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom sa týkajú iných zárobkových činností:

a)

v poľnohospodárskom podniku (nepoľnohospodárska práca v poľnohospodárskom podniku) alebo

b)

mimo poľnohospodárskeho podniku.

 

Podrobná téma: vstup práce

MLFO 028

Výlučný vlastník, ktorý je aj vedúcim poľnohospodárskeho podniku výlučného vlastníka a vykonáva iné zárobkové činnosti (nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom)

Vlastník vykonáva zárobkové činnosti priamo nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom:

 

M – hlavná činnosť

 

S – vedľajšia činnosť

 

N – žiadna účasť

Činnosti možno vykonávať v samotnom poľnohospodárskom podniku (nepoľnohospodárska činnosť v poľnohospodárskom podniku) alebo mimo neho.

MLFO 029

Rodinní príslušníci výlučného vlastníka (ak výlučný vlastník je vedúcim poľnohospodárskeho podniku), ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju hlavnú činnosť

Počet rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú zárobkové činnosti nesúvisiace s podnikom ako svoju hlavnú činnosť.

MLFO 030

Rodinní príslušníci výlučného vlastníka (ak výlučný vlastník je vedúcim poľnohospodárskeho podniku), ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju vedľajšiu činnosť.

Počet rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú zárobkové činnosti nesúvisiace s podnikom ako svoju vedľajšiu činnosť.

MODUL 2. ROZVOJ VIDIEKA

OPIS PREMENNÝCH TÝKAJÚCICH SA ROZVOJA VIDIEKA

Téma: poľnohospodárske podniky podporované z opatrení rozvoja vidieka

Poľnohospodársky podnik využíval v posledných troch rokoch opatrenia na rozvoj vidieka, ako sú stanovené v hlave III kapitole I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 podľa určitých stanovených noriem a pravidiel špecifikovaných v najnovších právnych predpisoch bez ohľadu na to, či sa platba uskutočnila v referenčnom období, pokiaľ sa o udelení opatrenia prijalo kladné rozhodnutie (napr. žiadosť o dotáciu bola schválená).

MRDV 001

Poradenstvo, služby riadenia poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre farmy

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 002

Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 003

Investície do hmotného majetku

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 004

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

 

 

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a v prípade Chorvátska podľa článku 40 rovnakého nariadenia.

MRDV 005

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 19 písm. a) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 006

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 19 písm. a) bodu iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 007

Doplnkové vnútroštátne priame platby pre Chorvátsko

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 40 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 008

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

 

 

Agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou

MRDV 009

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 010

Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 011

Ekologické poľnohospodárstvo

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 012

Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 013

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 31 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 014

Dobré životné podmienky zvierat

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 015

Riadenie rizík

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MODUL 3. USTAJNENIE ZVIERAT A HOSPODÁRENIE S HNOJOM

OPIS PREMENNÝCH TÝKAJÚCICH SA USTAJNENIA ZVIERAT A HOSPODÁRENIA S HNOJOM

Téma: ustajnenie zvierat

Miesta v rámci ustajnenia zvierat pre hovädzí dobytok, ošípané a hydinu. Pojem miesta sa týka bežného počtu zvierat, ktoré sa vyskytujú v chovných budovách počas referenčného roka. To znamená, že počet zvierat musí byť v referenčný deň opravený, ak podmienky nie sú normálne (preplnený stav, nezaplnený stav, vyprázdňovanie sanitárnych zariadení, špeciálne produkčné systémy atď.). Zaznamenávajú sa len chovné budovy, ktoré sú počas referenčného obdobia použité. Počet dočasne prázdnych miest v chovných budovách sa takisto zaznamenáva.

Zvieratá sú definované v hlavnom oddiele III. PREMENNÉ TÝKAJÚCE SA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

 

Podrobná téma: ustajnenie hovädzieho dobytka

MAHM 001

Dojnice

Priemerný počet dojníc v referenčnom roku.

MAHM 002

Dojnice v ustajnení s priväzovaním (hnojovica)

Počet miest pre dojnice vo viazanom ustajnení s hospodárením s hnojovicou.

MAHM 003

Dojnice v ustajnení s priväzovaním (pevný hnoj)

Počet miest pre dojnice vo viazanom ustajnení s hospodárením s hnojovicou.

MAHM 004

Dojnice vo voľnom ustajnení s ležiskovými boxami (hnojovica)

Počet miest pre dojnice vo voľnom/boxovom ustajnení s hospodárením s hnojovicou.

MAHM 005

Dojnice vo voľnom ustajnení s ležiskovými boxami (pevný hnoj)

Počet miest pre dojnice vo voľnom/boxovom ustajnení s hospodárením s pevným hnojom.

MAHM 006

Dojnice v iných typoch ustajnenia (hnojovica)

Počet miest pre dojnice v iných typoch ustajnenia, inde neuvedených, s hospodárením s hnojovicou.

MAHM 007

Dojnice v iných typoch ustajnenia (pevný hnoj)

Počet miest pre dojnice v iných typoch ustajnenia, inde neuvedených, s hospodárením s pevným hnojom.

MAHM 008

Dojnice chované nepretržite vonku

Počet miest pre dojnice chované iba vonku.

MAHM 009

Dojnice chované v maštali s pastvou

Mesiace, ktoré dojnice strávia na pastve.

MAHM 010

Dojnice s prístupom do výbehu

Výskyt výbehu pre dojnice.

MAHM 011

Ostatný hovädzí dobytok

Priemerný počet ostatného hovädzieho dobytka v referenčnom roku.

MAHM 012

Ostatný hovädzí dobytok vo viazanom ustajnení (hnojovica)

Počet miest pre ostatný hovädzí dobytok vo viazanom ustajnení s hospodárením s hnojovicou.

MAHM 013

Ostatný hovädzí dobytok vo viazanom ustajnení (pevný hnoj)

Počet miest pre ostatný hovädzí dobytok vo viazanom ustajnení s hospodárením s pevným hnojom.

MAHM 014

Ostatný hovädzí dobytok vo voľnom ustajnení s ležiskovými boxami (hnojovica)

Počet miest pre ostatný hovädzí dobytok vo voľnom/boxovom ustajnení s hospodárením s hnojovicou.

MAHM 015

Ostatný hovädzí dobytok vo voľnom ustajnení s ležiskovými boxami (pevný hnoj)

Počet miest pre ostatný hovädzí dobytok vo voľnom/boxovom ustajnení s hospodárením s pevným hnojom.

MAHM 016

Ostatný hovädzí dobytok v iných typoch ustajnenia (hnojovica)

Počet miest pre ostatný hovädzí dobytok v iných typoch ustajnenia, inde neuvedených, s hospodárením s hnojovicou.

MAHM 017

Ostatný hovädzí dobytok v iných typoch ustajnenia (pevný hnoj)

Počet miest pre ostatný hovädzí dobytok v iných typoch ustajnenia, inde neuvedených, s hospodárením s pevným hnojom.

MAHM 018

Ostatný hovädzí dobytok chovaný nepretržite vonku

Počet miest pre ostatný hovädzí dobytok chovaný iba vonku.

MAHM 019

Ostatný hovädzí dobytok chovaný v maštali s pastvou

Mesiace, ktoré ostatný hovädzí dobytok strávi na pastve.

MAHM 020

Ostatný hovädzí dobytok s prístupom do výbehu

Výskyt výbehu pre hovädzí dobytok.

 

Podrobná téma: ustajnenie ošípaných

MAHM 021

Chovné prasnice

Priemerný počet chovných prasníc v referenčnom roku.

MAHM 022

Chovné prasnice na celoroštovej podlahe

Počet miest pre chovné prasnice na celoroštovej podlahe.

MAHM 023

Chovné prasnice na čiastočne zaroštovanej podlahe

Počet miest pre chovné prasnice na čiastočne zaroštovanej podlahe.

MAHM 024

Chovné prasnice v maštaliach s pevnou podlahou (okrem hlbokej podstielky)

Počet miest pre chovné prasnice v maštaliach s pevnou podlahou (okrem hlbokej podstielky).

MAHM 025

Chovné prasnice v maštaliach s hlbokou podstielkou (celoplošne)

Počet miest pre chovné prasnice v maštaliach s hlbokou podstielkou.

MAHM 026

Chovné prasnice v iných typoch ustajnenia

Počet miest pre chovné prasnice v iných typoch ustajnenia.

MAHM 027

Chovné prasnice vonku (voľný chov)

Počet miest pre chovné prasnice vo voľnom chove.

MAHM 028

Chovné prasnice vonku (voľný chov)

Mesiace, ktoré chovné prasnice strávia vo voľnom chove na pastve.

MAHM 029

Ostatné ošípané

Priemerný počet ostatných ošípaných v referenčnom roku.

MAHM 030

Ostatné ošípané na celoroštovej podlahe

Počet miest pre ostatné ošípané na celoroštovej podlahe.

MAHM 031

Ostatné ošípané na čiastočne zaroštovanej podlahe

Počet miest pre ostatné ošípané na čiastočne zaroštovanej podlahe.

MAHM 032

Ostatné ošípané v maštaliach s pevnou podlahou (okrem hlbokej podstielky)

Počet miest pre ostatné ošípané v maštaliach s pevnou podlahou (okrem hlbokej podstielky).

MAHM 033

Ostatné ošípané v maštaliach s hlbokou podstielkou (celoplošne)

Počet miest pre ostatné ošípané v maštaliach s hlbokou podstielkou.

MAHM 034

Ostatné ošípané v iných typoch ustajnenia

Počet miest pre ostatné ošípané v iných typoch ustajnenia.

MAHM 035

Ostatné ošípané vonku (voľný chov)

Počet miest pre ostatné ošípané vo voľnom chove.

MAHM 036

Ostatné ošípané s prístupom do výbehu

Výskyt výbehu pre ostatné ošípané (s výnimkou voľného chovu).

 

Podrobná téma: ustajnenie nosníc

MAHM 037

Nosnice

Priemerný počet nosníc v referenčnom roku.

MAHM 038

Nosnice na hlbokej podstielke

Počet miest pre nosnice na hlbokej podstielke.

MAHM 039

Nosnice vo voliérach (bez podstielky)

Počet miest pre nosnice vo voliérach.

MAHM 040

Nosnice v klietkach s dopravnými pásmi na trus

Počet miest pre nosnice v klietkach s dopravnými pásmi na trus.

MAHM 041

Nosnice v klietkach s trusnými jamami

Počet miest pre nosnice v klietkach s trusnými jamami.

MAHM 042

Nosnice v klietkach s kurínom na koloch

Počet miest pre nosnice v klietkach s kurínom na koloch.

MAHM 043

Nosnice v iných typoch ustajnenia

Počet miest pre nosnice v iných typoch ustajnenia.

MAHM 044

Nosnice vonku (voľný chov)

Počet miest pre nosnice vo voľnom chove.

Téma: používanie živín a hnoja na farme

 

Podrobná téma: hnojená VPP

MAHM 045

Celková VPP hnojená minerálnym hnojivom

Využívaná poľnohospodárska plocha, hnojená minerálnym hnojivom, v hektároch.

MAHM 046

Celková VPP hnojená maštaľným hnojom

Využívaná poľnohospodárska plocha, hnojená maštaľným hnojom, v hektároch.

 

Podrobná téma: hnoj vyvezený z poľnohospodárskeho podniku a dovezený do poľnohospodárskeho podniku

Čisté množstvo maštaľného hnoja vyvezeného z poľnohospodárskeho podniku alebo dovezeného do poľnohospodárskeho podniku.

 

 

Čistý vývoz hnoja z farmy

Čisté množstvo maštaľného hnoja odvezeného z poľnohospodárskeho podniku alebo privezeného do poľnohospodárskeho podniku.

MAHM 047

Čistý vývoz hnojovice/močovky z farmy

Kubické metre hnojovice/močovky dovezenej do poľnohospodárskeho podniku alebo vyvezenej z neho na priame použitie ako hnojiva alebo určenej na priemyselné spracovanie bez ohľadu na to, či je predaná, kúpená alebo zadarmo vymenená. Patrí sem aj hnojovica/močovka, ktorá sa použila na výrobu energie a ktorá bude neskoršie znova využitá v poľnohospodárstve.

MAHM 048

Čistý vývoz pevného hnoja z farmy

Tony pevného hnoja, dovezeného do poľnohospodárskeho podniku alebo vyvezeného z neho na priame použitie ako hnojivo alebo určeného na priemyselné spracovanie bez ohľadu na to, či je predaný, kúpený alebo zadarmo vymenený. Patrí sem aj pevný hnoj, ktorý sa použil na výrobu energie a ktorý bude neskoršie znova využitý v poľnohospodárstve.

 

Podrobná téma: organické a odpadové hnojivá okrem hnoja

MAHM 049

Organické a odpadové hnojivá okrem hnoja používané v poľnohospodárskom podniku

Tony organických a odpadových hnojív okrem maštaľného hnoja používaných v poľnohospodárskom podniku.

Téma: techniky aplikácie hnoja

Techniky na aplikáciu hnoja

 

Podrobná téma: čas zapracovania v závislosti od spôsobu aplikácie

 

 

Rozmetávanie

Hnoj sa rozmetáva po povrchu plochy pozemku alebo plodín bez pásovej aplikácie alebo injektáže.

MAHM 050

Zapracovanie do 4 hodín

Kategória všetkého aplikovaného hnoja v %, ktorý sa do 4 hodín po rozmetávaní mechanicky zapracoval do pôdy.

MAHM 051

Zapracovanie po 4 hodinách

Kategória všetkého aplikovaného hnoja v %, ktorý sa v čase od 4 do 24 hodín po aplikácii mechanicky zapracoval do pôdy.

MAHM 052

Bez zapracovania

Kategória všetkého aplikovaného hnoja v %, ktorý sa do 24 hodín po rozmetávaní mechanicky nezapracoval do pôdy.

 

 

Pásový rozprašovač

Močovka alebo hnojovica sa aplikujú na plochu v paralelných pásoch (bez hnoja medzi pásmi) prostredníctvom zariadenia (pásového rozprašovača), ktoré je upevnené na konci cisterny alebo traktora, aby z neho na úrovni zeme mohol vypúšťať močovku alebo hnojovicu.

MAHM 053

Hadicový aplikátor

Kategória močovky alebo hnojovice aplikovanej vlečnými hadicami v %.

MAHM 054

Pätkový aplikátor

Kategória močovky alebo hnojovice aplikovanej vlečnými radlicami v %.

 

 

Injektáž

Aplikácia močovky alebo hnojovice zapracovaním do štrbín, ktoré sú do pôdy vyrezané do rôznej hĺbky v závislosti od druhu vstrekovača.

MAHM 055

Plytká injektáž/otvorená štrbina

Kategória močovky alebo hnojovice aplikovanej v plytkých štrbinách v % (typicky okolo 50 mm hlboko) bez ohľadu na to, či štrbiny ostanú po aplikácii otvorené alebo zatvorené.

MAHM 056

Hlboká injektáž/uzavretá štrbina

Kategória močovky alebo hnojovice aplikovanej v hlbokých štrbinách v % (typicky okolo 150 mm hlboko), ktoré sú po aplikácii zatvorené.

Téma: zariadenia pre hnoj

 

Podrobná téma: zariadenia a kapacita na skladovanie hnoja

Zariadenia určené na skladovanie hnoja

Skladovacia kapacita zariadení na skladovanie hnoja je definovaná ako počet mesiacov, v ktorých zariadenia na skladovanie hnoja môžu skladovať hnoj produkovaný v poľnohospodárskom podniku bez toho, aby došlo k akémukoľvek riziku odtoku alebo príležitostnému vyprázdneniu.

MAHM 057

Skladovanie voľne loženého maštaľného hnoja

Percentuálny podiel voľne loženého hospodárskeho hnoja, ktorý je uložený v haldách alebo v stohoch alebo v otvorených spevnených hnojiskách, zvyčajne počas viacerých mesiacov.

MAHM 058

Kompostovanie hospodárskeho hnoja

Percentuálny podiel hospodárskeho hnoja, ktorý je uložený v spevnených kompostoviskách, ktoré sú prevzdušňované a/alebo premiešané.

MAHM 059

Uloženie hospodárskeho hnoja v podroštových nádržiach

Percentuálny podiel hospodárskeho hnoja, ktorý je uložený s malým prídavkom vody alebo bez pridania vody, spravidla v nádrži pod celoroštovou podlahou v ustajňovacom priestore zvierat, zvyčajne v období menej ako 1 rok.

MAHM 060

Uloženie hospodárskeho hnoja v systémoch s hlbokou podstielkou

Percentuálny podiel hospodárskeho hnoja, ktorý je akumulovaný počas produkčného cyklu, ktorý môže trvať do 6 až 12 mesiacov.

MAHM 061

Skladovanie močovky/hnojovice bez zakrytia

Percentuálny podiel hospodárskeho hnoja, ktorý je skladovaný v nezakrytých nádržiach alebo lagúnach, zvyčajne v období menej ako 1 rok.

MAHM 062

Skladovanie močovky/hnojovice s priepustným zakrytím

Percentuálny podiel hospodárskeho hnoja, ktorý je skladovaný v nádržiach alebo lagúnach, zvyčajne v období menej ako 1 rok a ktorý je zakrytý priepustným zakrytím (ako je hlina, slama alebo prírodná kôra).

MAHM 063

Skladovanie močovky/hnojovice s nepriepustným zakrytím

Percentuálny podiel hospodárskeho hnoja, ktorý je skladovaný v nádržiach alebo lagúnach, zvyčajne v období menej ako 1 rok a ktorý je zakrytý nepriepustným zakrytím (ako je fólia alebo podtlakové kryty).

MAHM 064

Skladovanie hnoja v ostatných zariadeniach i. n.

Percentuálny podiel hospodárskeho hnoja (bez ohľadu na to, či je pevný alebo tekutý/hnojovica) skladovaného v ostatných zariadeniach inde neuvedených.

MAHM 065

Denné aplikovanie

Percentuálny podiel hospodárskeho hnoja, ktorý je pravidelne odstraňovaný z ustajňovacích priestorov a ktorý sa aplikuje na ornej pôde alebo pasienkoch do 24 hodín po odstránení, resp. vyvezení.

MAHM 066

Kompostovanie hospodárskeho hnoja

Počet mesiacov, počas ktorých môže byť pevný hnoj uložený v spevnených kompostoviskách.

MAHM 067

Uloženie hospodárskeho hnoja v podroštových nádržiach

Počet mesiacov, počas ktorých môžu skládky hnojovice na farme skladovať hospodársky hnoj.

MAHM 068

Uloženie hospodárskeho hnoja v systémoch s hlbokou podstielkou

Počet mesiacov, počas ktorých môže byť hospodársky hnoj uložený v systémoch s hlbokou podstielkou.

MAHM 069

Skladovanie močovky/hnojovice

Počet mesiacov, počas ktorých môže byť močovka/hnojovica skladovaná bez ohľadu na druh zakrytia.

MAHM 070

Skladovanie hnoja v ostatných zariadeniach i. n.

Počet mesiacov, počas ktorých môže byť hnoj (bez ohľadu na to, či je pevný alebo tekutý/hnojovica) skladovaný v ostatných zariadeniach inde neuvedených.


ROZHODNUTIA

30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/50


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1875

z 26. novembra 2018,

ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie prijať vo Výbore znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF) pokiaľ ide o určité zmeny v jednotných technických predpisoch – všeobecných ustanoveniach – podsystémoch (UTP GEN-B) a v jednotných technických predpisoch – telematické aplikácie v nákladnej doprave (UTP TAF)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

Keďže:

(1)

Únia pristúpila k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave z 9. mája 1980, zmenenému Vilniuskym protokolom z 3. júna 1999 (ďalej len „dohovor COTIF“), na základe rozhodnutia Rady 2013/103/EÚ (1).

(2)

Všetky členské štáty s výnimkou Cypru a Malty sú zmluvnými stranami a uplatňujú dohovor COTIF.

(3)

Podľa článku 8 dohovoru COTIF sa zriadil Výbor znalcov pre technické otázky (CTE) Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF). CTE má v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. b) dohovoru COTIF a článkov 6 a 8a jeho dodatku F (APTU) právomoc prijímať rozhodnutia o prijatí jednotných technických predpisov (UTP) alebo o ustanoveniach, ktorými sa UTP menia, na základe dodatku F (APTU) a dodatku G (ATMF) k dohovoru COTIF.

(4)

CTE sa po svojom 11. zasadnutí, ktoré sa konalo 12. a 13. júna 2018, rozhodlo prijať písomným postupom zmeny bodov 2.1, 2.2 a 2.3 predpisu UTP GEN-B tak, aby sa do vymedzenia pojmu subsystémov infraštruktúry zahrnuli priecestia a iné inžinierske stavby, napríklad mosty, ako sa uvádza v dokumente pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

(5)

Cieľom týchto zmien je zosúladiť vymedzenie pojmu subsystémov v predpise UTP GEN-B s vymedzením Únie pojmu subsystém uvedeným v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (2) a zahrnúť do vymedzenia pojmu subsystémov infraštruktúry priecestia a iné inžinierske stavby, napríklad mosty.

(6)

Navrhované zmeny sú v súlade s právom a so strategickými cieľmi Únie, pretože prispievajú k zosúladeniu právnych predpisov OTIF s príslušným právom Únie, a preto by ich mala Únia podporiť.

(7)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má prijať v mene Únie v CTE, pretože zmeny bodov 2.1, 2.2 a 2.3 v predpise UTP GEN-B na základe dodatku F (APTU) k dohovoru COTIF budú pre Úniu záväzné. Je vhodné aj podporiť všetky zosúladenia predpisu UTP TAF s technickými špecifikáciami pre interoperabilitu v Únii (TAF TSI),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie prijať vo Výbore znalcov pre technické otázky Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave z 9. mája 1980, pokiaľ ide o zmeny bodov 2.1, 2.2 a 2.3 jednotného technického predpisu – všeobecné ustanovenia – podsystémy (UTP GEN-B) a jednotného technického predpisu – telematické aplikácie v nákladnej doprave (UTP TAF), je uvedená v dokumente pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Rozhodnutia CTE sa po ich prijatí uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie s uvedením dňa nadobudnutia ich účinnosti.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 26. novembra 2018

Za Radu

predsedníčka

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/103/EÚ zo 16. júna 2011 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Medzivládnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuskym protokolom z 3. júna 1999 (Ú. v. EÚ L 51, 23.2.2013, s. 1).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44).


PRÍLOHA

Navrhované zmeny na prijatie písomným postupom vo Výbore znalcov pre technické otázky organizácie OTIF

1.

Hlasovať za návrh zmien bodov 2.1, 2.2 a 2.3 jednotného technického predpisu UTP GEN-B, ako ho skoncipoval CTE v pracovnom dokumente TECH-18010-CTE11-5 a ako sa uvádza ďalej:

„2.1.   Infraštruktúra

COTIF zahŕňa infraštruktúru […] do tej miery, do akej sa týka rozhraní s vozidlami. […]

2.2.   Energetika

COTIF zahŕňa energetický systém len do tej miery, do akej sa týka rozhraní s vozidlami. Preto subsystém „energia“ zahŕňa len systém trolejového vedenia a kvalitu dodávaného výkonu.

2.3.   Traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia

COTIF zahŕňa traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia […] do tej miery, do akej sa týka rozhraní s vozidlami.“

2.

Hlasovať za návrh zmien predpisu UTP TAF, ktorý sformuloval CTE a ktorý zahŕňa aktualizáciu Zoznamu technických dokumentov v UTP TAF a jeho prispôsobenie podľa zodpovedajúceho nového zrevidovaného zoznamu v dodatku I k predpisu TAF TSI.

30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/53


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1876

z 29. novembra 2018

o schválení 12-voltových účinných alternátorov na použitie v ľahkých úžitkových vozidlách s konvenčným spaľovacím motorom ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 4,

keďže:

(1)

Dodávateľ Mitsubishi Electric Corporation (MELCO), ktorého v Únii zastupuje spoločnosť MELCO Electric Automotive Europe B.V, 22. decembra 2017 predložil žiadosť o schválenie alternátora MELCO GXi pre vozidlá kategórie N1 ako ekologickej inovácie. Žiadosť bola posúdená v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 427/2014 (2).

(2)

Z informácií uvedených v žiadosti preukázateľne vyplýva, že boli splnené podmienky a kritériá uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a v článkoch 2 a 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 427/2014. Preto by sa alternátor MELCO GXi zabudovaný do vozidiel kategórie N1 mal schváliť ako ekologická inovácia.

(3)

Komisia vykonávacími rozhodnutiami 2013/341/EÚ (3), 2014/465/EÚ (4), (EÚ) 2015/158 (5), (EÚ) 2015/295 (6), (EÚ) 2015/2280 (7) a (EÚ) 2016/588 (8) schválila šesť žiadostí týkajúcich sa technológií, ktoré prispievajú k zlepšeniu účinnosti alternátorov pre vozidlá kategórie M1. Na základe skúseností získaných z posúdenia týchto žiadostí, ako aj informácií v žiadosti dodávateľa MELCO Electric Automotive Europe B.V., na základe ktorej sa dospelo k tomuto rozhodnutiu, sa úspešne a presvedčivo preukázalo, že 12-voltový alternátor (12 V) MELCO GXi pre vozidlá kategórie N1 s minimálnou účinnosťou v rozmedzí od 73,4 % do 74,2 % v závislosti od hnacej sústavy spĺňa kritériá oprávnenosti uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 510/2011 a vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 427/2014 a že znižuje emisie CO2 o minimálne 1 g CO2/km v porovnaní s referenčným alternátorom s účinnosťou 67 %.

(4)

Preto je vhodné výrobcom poskytnúť možnosť v zmysle smernice 2007/46/ES (9) požiadať orgán typového schválenia o certifikáciu úspor CO2 v prípade vozidiel vybavených 12-voltovými účinnými alternátormi, ktoré spĺňajú dané podmienky. Aby sa zaistilo, že sa certifikujú len úspory CO2 v prípade vozidiel vybavených alternátormi, ktoré spĺňajú dané podmienky, výrobcovia by mali mať povinnosť poskytnúť orgánu typového schválenia spolu so žiadosťou o certifikáciu aj správu o overení od nezávislého overovacieho orgánu potvrdzujúcu predmetný súlad.

(5)

Ak orgán typového schválenia zistí, že 12-voltový alternátor nespĺňa podmienky stanovené v tomto rozhodnutí, žiadosť o certifikáciu úspor by sa mala zamietnuť.

(6)

Je vhodné schváliť skúšobnú metodiku na určenie úspor CO2 v prípade 12-voltových účinných alternátorov.

(7)

Na účely určenia úspor CO2 v prípade vozidla vybaveného 12-voltovým účinným alternátorom je potrebné stanoviť referenčnú technológiu, na základe ktorej by sa mala posúdiť účinnosť daného alternátora. Na základe získaných skúseností je vhodné považovať 12-voltový alternátor so 67 % účinnosťou za vhodnú referenčnú technológiu.

(8)

Úspory CO2 v prípade vozidla vybaveného 12-voltovým účinným alternátorom možno čiastočne preukázať skúškou uvedenou v prílohe XII k nariadeniu Komisie (ES) č. 692/2008 (10). Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa toto čiastočné pokrytie zohľadňovalo v skúšobnej metodike na určenie úspor CO2 v prípade vozidiel vybavených 12-voltovým účinným alternátorom.

(9)

Na uľahčenie rozsiahlejšieho zavádzania 12-voltových účinných alternátorov do nových vozidiel by mal výrobca zároveň disponovať možnosťou požiadať o certifikáciu úspor CO2 vozidiel vybavených viacerými 12-voltovými účinnými alternátormi, a to formou jednej žiadosti o certifikáciu. V prípade využitia tejto možnosti však treba zabezpečiť uplatnenie mechanizmu, ktorý stimuluje zavádzanie len tých najúčinnejších alternátorov.

(10)

Na účely určenia všeobecného kódu ekologickej inovácie, ktorý sa má používať v príslušnej dokumentácii typového schválenia podľa príloh I, VIII a IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, by sa mal stanoviť individuálny kód, ktorý sa má používať pri uvedenej inovačnej technológii,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schválenie

Technológia použitá v alternátoroch MELCO GXi pre vozidlá kategórie N1 sa schvaľuje ako inovačná technológia v zmysle článku 12 nariadenia (EÚ) č. 510/2011.

Článok 2

Žiadosť o certifikáciu úspor CO2

1.   Výrobca môže požiadať o certifikáciu úspor CO2 v prípade jedného alebo viacerých 12-voltových účinných alternátorov určených na použitie vo vozidlách kategórie N1 za predpokladu, že každý alternátor je komponent používaný výlučne na nabíjanie batérie vozidla a napájanie elektrického systému vozidla pri prevádzke jeho spaľovacieho motora, ktorý spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:

a)

ak hmotnosť 12-voltového účinného alternátora nepresahuje hmotnosť referenčného alternátora, teda 7 kg, a účinnosť daného alternátora určená v súlade s prílohou je minimálne:

i)

73,8 % v prípade vozidiel na benzínový pohon;

ii)

73,4 % v prípade vozidiel na benzínový pohon s turbodúchadlom;

iii)

74,2 % v prípade vozidiel na naftový pohon;

b)

ak hmotnosť 12-voltového účinného alternátora presahuje hmotnosť referenčného alternátora, teda 7 kg, vozidlo vybavené predmetným alternátorom musí spĺňať minimálnu prahovú hodnotu zníženia emisií 1 g CO2/km špecifikovanú v článku 9 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 427/2014; pri určovaní zníženia emisií sa zohľadňuje prídavná hmotnosť podľa vzorca 10 stanoveného v prílohe k tomuto rozhodnutiu; Prídavná hmotnosť sa overuje a potvrdzuje v správe o overení, ktorú je potrebné predložiť orgánu typového schválenia spolu so žiadosťou o certifikáciu.

2.   K žiadosti o certifikáciu úspor v prípade jedného alebo viacerých účinných alternátorov treba pripojiť nezávislú správu o overení, ktorou sa potvrdzuje, že alternátor alebo alternátory spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1, a overuje a potvrdzuje hmotnosť alternátora.

3.   Orgán typového schválenia žiadosť o certifikáciu zamietne, ak zistí, že jeden alebo viacero alternátorov nespĺňa podmienky stanovené v odseku 1.

Článok 3

Certifikácia úspor CO2

1.   Zníženie emisií CO2 vyplývajúce z používania účinného alternátora uvedeného v článku 2 ods. 1 sa určuje na základe metodiky uvedenej v prílohe.

2.   Ak výrobca žiada o certifikáciu úspor CO2 v prípade jednej verzie vozidla vybaveného viac než len jedným účinným alternátorom uvedeným v článku 2 ods. 1, orgán typového schválenia určí, ktorý z testovaných alternátorov prináša najnižšie úspory CO2 a zaznamená najnižšiu hodnotu v príslušnej dokumentácii typového schválenia. Daná hodnota sa uvedie v osvedčení o zhode v súlade s článkom 11 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 427/2014.

Článok 4

Kód ekologickej inovácie

Pri odkaze na toto rozhodnutie sa v súlade s článkom 11 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 427/2014 v dokumentácii typového schválenia uvedie kód ekologickej inovácie č. 24.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 427/2014 z 25. apríla 2014, ktorým sa stanovuje proces schvaľovania a certifikácie inovačných technológií na znižovanie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 (Ú. v. EÚ L 125, 26.4.2014, s. 57).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/341/EÚ z 27. júna 2013 o schválení alternátora Valeo Efficient Generation ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 179, 29.6.2013, s. 98).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/465/EÚ zo 16. júla 2014 o schválení účinného alternátora DENSO ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 a o zmene vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/341/EÚ (Ú. v. EÚ L 210, 17.7.2014, s. 17).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/158 z 30. januára 2015 o schválení dvoch vysokoúčinných alternátorov spoločnosti Robert Bosch GmbH ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 26, 31.1.2015, s. 31).

(6)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/295 z 24. februára 2015 o schválení účinného alternátora MELCO GXi ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 53, 25.2.2015, s. 11).

(7)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2280 zo 7. decembra 2015 o schválení účinného alternátora DENSO ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2015, s. 64).

(8)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/588 zo 14. apríla 2016 o schválení technológie používanej v 12-voltových účinných alternátoroch ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 101, 16.4.2016, s. 25).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

(10)  Nariadenie komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008 ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).


PRÍLOHA

METODIKA URČENIA ÚSPOR EMISIÍ CO2 PRI POUŽITÍ 12-VOLTOVÉHO ÚČINNÉHO ALTERNÁTORA VO VOZIDLÁCH KATEGÓRIE N1 S KONVENČNÝM SPAĽOVACÍM MOTOROM

1.   Úvod

Na stanovenie úspor CO2, ktoré možno pripísať používaniu účinného alternátora vo vozidlách kategórie N1, treba špecifikovať:

1.

skúšobné podmienky;

2.

skúšobné zariadenie;

3.

stanovenie účinnosti účinného alternátora a referenčného alternátora;

4.

výpočet úspor CO2;

5.

výpočet štatistickej chyby.

Symboly, parametre a jednotky

Symboly využívajúce latinské písmo

Formula

úspora CO2 [g CO2/km]

CO2

oxid uhličitý

CF

konverzný faktor (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] podľa vymedzenia v tabuľke 3

h

frekvencia podľa vymedzenia v tabuľke 1

I

intenzita prúdu, pri ktorej sa vykonáva meranie [A]

m

počet meraní pri jednej vzorke

M

krútiaci moment [Nm]

n

počet otáčok [min– 1] podľa tabuľky 1

P

výkon [W]

Formula

štandardná odchýlka účinnosti ekologicky inovačného alternátora [%]

Formula

štandardná odchýlka účinnosti ekologicky inovačného alternátora – stredná hodnota [%]

Formula

štandardná odchýlka celkových úspor CO2 [g CO2/km]

U

skúšobné napätie, pri ktorom sa vykonávajú merania [V]

v

priemerná rýchlosť jazdy podľa nového európskeho jazdného cyklu (NEDC) [km/h]

VPe

spotreba skutočnej energie [l/kWh] podľa tabuľky 2

Formula

citlivosť vypočítaných úspor CO2 vo vzťahu k účinnosti ekologicky inovačného alternátora

Symboly využívajúce grécke písmo

Δ

rozdiel

η

účinnosť referenčného alternátora [%]

ηEI

účinnosť účinného alternátora [%]

Formula

stredná hodnota účinnosti ekologicky inovačného alternátora v prevádzkovom bode i [%]

Dolné indexy

Index i) sa vzťahuje na prevádzkový bod.

Index j) sa vzťahuje na meranie vzorky.

EI

ekologicky inovačné

m

mechanické

RW

reálne podmienky

TA

podmienky typového schvaľovania

B

referenčná hodnota

2.   Skúšobné podmienky a zariadenie

Skúšobné podmienky musia spĺňať požiadavky stanovené v norme ISO 8854: 2012 (1).

Skúšobné zariadenie musí byť v súlade so špecifikáciami stanovenými v norme ISO 8854:2012.

3.   Merania a stanovenie účinnosti

Účinnosť účinného alternátora sa určuje v súlade s normou ISO 8854:2012, s výnimkou prvkov uvedených v tomto odseku.

Merania sa musia vykonať v rôznych prevádzkových bodoch i podľa vymedzenia v tabuľke 1. Intenzita prúdu alternátora sa vymedzuje ako polovica menovitého prúdu vo všetkých prevádzkových bodoch. Pri každej rýchlosti sa napätie a výstupný prúd alternátora musia udržiavať na konštantnej úrovni, s napätím na úrovni 14,3 V.

Tabuľka 1

Prevádzkové body

Prevádzkový bod

i

Čas pôsobenia

[s]

Počet otáčok

ni [min– 1]

Frekvencia

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

Účinnosť sa vypočíta podľa vzorca 1.

Vzorec 1

Formula

Všetky merania účinnosti sa vykonávajú následne po sebe najmenej päťkrát (5-krát). Musí sa vypočítať priemer meraní v každom prevádzkovom bode. (Formula).

Účinnosť ekologicky inovačného alternátora (ηEI) sa vypočíta podľa vzorca 2.

Vzorec 2

Formula

Účinný alternátor vedie k úspore mechanickej energie v reálnych podmienkach (ΔPmRW) a podmienkach typového schvaľovania (ΔPmTA) podľa vzorca 3.

Vzorec 3

Formula

Úspora mechanickej energie v reálnych podmienkach (ΔPmRW) sa pritom vypočíta podľa vzorca 4 a úspora mechanickej energie v podmienkach typového schvaľovania (ΔPmTA) podľa vzorca 5.

Vzorec 4

Formula

Vzorec 5

Formula

kde

PRW : požadovaný výkon v reálnych podmienkach [W], čiže 750W

PTA : požadovaný výkon v podmienkach typového schvaľovania [W], čiže 350 W

ηB : účinnosť referenčného alternátora [%], čiže 67 %

4.   Výpočet úspor CO2

Úspory CO2 pri použití účinného alternátora sa vypočítajú podľa tohto vzorca:

Vzorec 6

Formula

kde

v: priemerná rýchlosť jazdy v novom európskom jazdnom cykle (NEDC) [km/h], čiže 33,58 km/h

VPe : je spotreba skutočnej energie uvedená v tabuľke 2

Tabuľka 2

Spotreba skutočnej energie

Druh motora

Spotreba skutočnej energie (VPe)

[l/kWh]

benzínový

0,264

benzínový s turbodúchadlom

0,280

naftový

0,220

KF: je faktor uvedený v tejto tabuľke 3

Tabuľka 3

Konverzný faktor paliva

Druh paliva

Konverzný faktor (l/100 km) – (g CO2/km) (KF)

[gCO2/l]

benzínový

2 330

naftový

2 640

5.   Výpočet štatistickej chyby

Štatistické chyby vo výsledkoch skúšobnej metodiky spôsobené meraniami je potrebné kvantifikovať. Za každý prevádzkový bod sa vypočíta štandardná odchýlka podľa tohto vzorca:

Vzorec 7

Formula

Štandardná odchýlka hodnoty účinnosti účinného alternátora (Formula) sa vypočíta podľa vzorca 8:

Vzorec 8

Formula

Štandardná odchýlka účinnosti alternátora (Formula) vedie k chybe v hodnote úspor CO2 (Formula). Uvedená chyba sa vypočíta podľa vzorca 9:

Vzorec 9

Formula

Štatistický význam

Pre každý typ, variant a verziu vozidla vybaveného účinným alternátorom je potrebné preukázať, že chyba v hodnote úspor CO2 vypočítaná podľa vzorca 9 nie je väčšia ako rozdiel medzi celkovými úsporami CO2 a minimálnou prahovou hodnotou úspor emisií uvedenou v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 427/2014 (pozri vzorec 10).

Vzorec 10

Formula

kde:

MT: minimálna prahová hodnota [g CO2/km]

Formula : celková úspora CO2 [gCO2/km]

Formula : štandardná odchýlka celkovej úspory CO2 [g CO2/km]

Formula : opravný koeficient CO2 v dôsledku kladného hmotnostného rozdielu medzi účinným alternátorom a referenčným alternátorom Formula sa počíta podľa tabuľky 4:

Tabuľka 4

Opravný koeficient CO2 v dôsledku prídavnej hmotnosti

benzín (

Formula

) [g CO2/km kg]

0,0277 · Δm

nafta (

Formula

) [g CO2/km kg]

0,0383 · Δm

V tabuľke 4 je Δm prídavná hmotnosť spôsobená inštaláciou účinného alternátora. Ide o kladný rozdiel medzi hmotnosťou účinného alternátora a hmotnosťou referenčného alternátora. Hmotnosť referenčného alternátora je 7 kg. Výrobca musí predložiť orgánu typového schválenia overenú dokumentáciu o posúdení prídavnej hmotnosti.

Správa o skúške a hodnotení

Správa musí obsahovať:

model a hmotnosť skúšaných alternátorov

opis skúšobného zariadenia

výsledky skúšok (namerané hodnoty)

vypočítané výsledky a zodpovedajúce vzorce

Účinný alternátor na montáž do vozidiel

Orgán typového schválenia má potvrdiť úspory CO2 na základe meraní v prípade účinného alternátora a referenčného alternátora s použitím skúšobnej metodiky uvedenej v tejto prílohe. Ak je hodnota úspor CO2 pod prahovou hodnotou uvedenou v článku 9 ods. 1, uplatňuje sa článok 11 ods. 2 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 427/2014.


(1)  ISO 8854:2012 Cestné vozidlá. Alternátory s regulátormi. Metódy skúšania a všeobecné požiadavky.

Referenčné číslo ISO 8854:2012, vydané 1.6.2012.


ROKOVACIE PORIADKY

Všeobecný súd

30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/61


FORMULÁR ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI

Každá fyzická alebo právnická osoba, zastúpená alebo nezastúpená advokátom, ktorá zamýšľa požiadať o poskytnutie právnej pomoci s cieľom podať žalobu na Všeobecnom súde alebo v rámci veci, v ktorej je účastníkom konania, sa musí pred vyplnením rôznych rubrík formulára oboznámiť s nasledujúcimi informáciami

1.   Právny rámec

Ustanovenia týkajúce sa právnej pomoci sú upravené v Rokovacom poriadku Všeobecného súdu (články 146 až 150) a v Praktických vykonávacích ustanoveniach Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu (body 1, 17 až 19, 33, 51, 57, 120, 121 a 198 až 207) (ďalej len „praktické vykonávacie ustanovenia“).

Rokovací poriadok Všeobecného súdu a praktické vykonávacie ustanovenia sú dostupné na internetovej stránke Súdneho dvora Európskej únie (http://curia.europa.eu) v rubrike Všeobecný súd/Konanie.

2.   Pravidlá zastúpenia pred Všeobecným súdom

Na podanie žaloby na Všeobecnom súde musí byť každá fyzická alebo právnická osoba zastúpená advokátom oprávneným zastupovať v konaní pred súdnym orgánom v niektorom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (článok 51 rokovacieho poriadku). Toto pravidlo zakotvuje zásadu povinného zastúpenia žalobcu advokátom.

Ak táto osoba nie je vzhľadom na svoju ekonomickú situáciu schopná úplne alebo sčasti znášať trovy konania pred Všeobecným súdom, rokovací poriadok stanovuje, že má právo na právnu pomoc (článok 146 ods. 1 rokovacieho poriadku). Na rozdiel od žaloby, ktorá musí byť podaná advokátom zastupujúcim žalobcu, žiadosť o poskytnutie právnej pomoci môže byť podaná aj bez právneho zastúpenia advokátom.

3.   Právomoci Všeobecného súdu a podmienky prípustnosti

Právna pomoc nemôže byť Všeobecným súdom poskytnutá, ak je tento súd zjavne nepríslušný rozhodnúť o žalobe, v súvislosti s ktorou sa o pomoc žiada (článok 146 ods. 2 rokovacieho poriadku).

Podľa Zmlúv a Protokolu o štatúte Súdneho dvora Európskej únie má Všeobecný súd právomoc rozhodovať o:

žalobách podaných jednotlivcami a členskými štátmi (1) o neplatnosť aktov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, o určenie ich nezákonnej nečinnosti alebo o náhradu spôsobenej škody a o žalobách založených na arbitrážnej doložke,

žalobách o neplatnosť rozhodnutí prijatých odvolacími senátmi Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ako aj Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO).

Z toho vyplýva, že žiadosť o poskytnutie právnej pomoci bude zamietnutá z dôvodu nedostatku právomoci Všeobecného súdu rozhodnúť o žalobe, ak je podaná s cieľom:

napadnúť zákonnosť aktu prijatého vnútroštátnymi orgánmi (bez ohľadu na to, či ide o správne alebo súdne orgány),

napadnúť rozhodnutie prijaté medzinárodným orgánom, ktorý nepatrí do inštitucionálneho systému Európskej únie (napríklad Európsky súd pre ľudské práva).

Právna pomoc sa tiež neposkytne, ak žaloba, v súvislosti s ktorou sa o ňu žiada, je zjavne neprípustná alebo je zjavne bez právneho základu (článok 146 ods. 2 rokovacieho poriadku).

Z toho najmä vyplýva, že žiadosť podaná pred žalobou, na ktorú sa vzťahuje, ale po uplynutí lehoty na podanie tejto žaloby, bude zamietnutá v rozsahu, v akom by bola žaloba zamietnutá ako neprípustná z dôvodu oneskoreného podania.

4.   Povinný formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci

Formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie, je dostupný na internetovej stránke Súdneho dvora Európskej únie v rubrike Všeobecný súd/Konanie.

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci musí byť vyhotovená na tomto formulári, a to tak pred podaním žaloby, ako aj v rámci prebiehajúcej veci. Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, ktorá nebola podaná na formulári, sa nezohľadní (článok 147 rokovacieho poriadku a bod 198 praktických vykonávacích ustanovení).

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podaná po tom, ako Všeobecný súd rozhodol o žalobe, na ktorú sa táto žiadosť vzťahuje, sa nezohľadní.

5.   Obsah žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a doklady

Formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci má Všeobecnému súdu umožniť, aby v súlade s článkom 147 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku disponoval informáciami potrebnými na riadne rozhodnutie o tejto žiadosti. Ide o:

údaje o ekonomickej situácii žiadateľa a

v prípade, ak ešte nebola podaná žaloba, údaje o predmete tejto žaloby, skutkových okolnostiach veci a zodpovedajúcej argumentácii (bod 201 praktických vykonávacích ustanovení).

a)   Ekonomická situácia žiadateľa

K žiadosti o poskytnutie právnej pomoci sa prikladajú všetky informácie a doklady, ktoré umožňujú posúdiť ekonomickú situáciu žiadateľa, najmä potvrdenie príslušného vnútroštátneho orgánu o jeho ekonomickej situácii (článok 147 ods. 3 rokovacieho poriadku).

Finančná spôsobilosť žiadateľa sa posudzuje na základe dokladov preukazujúcich oprávnenosť jeho situácie:

fyzická osoba sa teda nemôže obmedziť na to, že Všeobecnému súdu poskytne informácie o svojich príjmoch, ale musí tiež predložiť napríklad daňové priznania, potvrdenia o mzde, potvrdenia úradu sociálneho zabezpečenia, potvrdenia o podpore v nezamestnanosti, vyhlásenia banky alebo výpisy z účtov, ako aj údaje, ktoré umožnia posúdiť výšku jej majetku (hodnotu hnuteľného alebo nehnuteľného majetku),

právnická osoba sa nemôže uspokojiť s tvrdením, že je v platobnej neschopnosti, ale musí predložiť informácie o svojej právnej forme, o tom, či svoju činnosť vykonáva na účely dosiahnutia zisku, o finančnej spôsobilosti svojho spoločníka/svojich spoločníkov alebo svojich akcionárov, a predloží napríklad účtovné súvahy či akýkoľvek iný doklad o svojej účtovnej situácii, ako aj akýkoľvek doklad na podporu svojho tvrdenia, že je v konkurze, v nútenej správe, v platobnej neschopnosti alebo v likvidácii.

Čestné vyhlásenia vyplnené a podpísané samotným žiadateľom nepostačujú na preukázanie oprávnenosti žiadosti.

Údaje uvedené v tomto formulári týkajúce sa ekonomickej situácie žiadateľa a doklady predložené na podporu týchto údajov majú za cieľ vytvoriť úplný obraz o jeho ekonomickej situácii.

Žiadosť, ktorá dostatočne neodôvodňuje neschopnosť žiadateľa zaplatiť trovy konania, bude zamietnutá.

b)   Predmet zamýšľanej žaloby

Ak je žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podaná pred podaním žaloby, na ktorú sa vzťahuje, žiadateľ musí stručne uviesť predmet zamýšľanej žaloby, skutkové okolnosti veci a tvrdenia, na ktorých sa bude žaloba zakladať. Na tento účel obsahuje formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci rubriku.

K žiadosti sa musia pripojiť kópie všetkých príslušných podporných dokumentov na účely posúdenia prípustnosti a dôvodnosti budúcej žaloby. Môže ísť napríklad o korešpondenciu so zamýšľaným žalovaným alebo v prípade žaloby o neplatnosť o rozhodnutie, ktorého zákonnosť sa spochybňuje.

Riadne vyplnený formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a príslušné doklady musia byť samy osebe zrozumiteľné.

c)   Dodatky

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci nemôže byť doplnená neskorším predložením dodatkov. Tieto dodatky budú, ak sú predložené bez toho, aby si ich vyžiadal Všeobecný súd, odmietnuté. Je preto dôležité uviesť všetky potrebné informácie vo formulári a pripojiť kópiu každého dokumentu spôsobilého preukázať tieto informácie.

Vo výnimočných prípadoch môžu byť doklady na preukázanie hmotnej núdze žiadateľa napriek tomu neskôr prijaté na základe primeraného vysvetlenia ich oneskoreného predloženia (bod 205 praktických vykonávacích ustanovení).

6.   Podanie žiadosti

a)   Samotným žiadateľom

Žiadateľ o poskytnutie právnej pomoci, ktorý nie je zastúpený advokátom, musí zaslať alebo predložiť papierovú verziu riadne vyplneného a podpísaného formulára a v ňom uvedených dokladov do kancelárie Všeobecného súdu na nasledujúcu adresu:

Greffe du Tribunal de l'Union européenne

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Formulár musí byť vlastnoručne podpísaný žiadateľom (článok 147 ods. 6 rokovacieho poriadku a bod 199 praktických vykonávacích ustanovení). Ak formulár neobsahuje vlastnoručný podpis, neprihliadne sa naň.

b)   Advokátom žiadateľa

Ak je žiadateľ o poskytnutie právnej pomoci pri podaní formulára žiadosti o poskytnutie právnej pomoci zastúpený advokátom, tento advokát podá formulár prostredníctvom aplikácie e-Curia v súlade s „Podmienkami používania aplikácie e-Curia“ (bod 200 praktických vykonávacích ustanovení).

7.   Prerušenie a pokračovanie lehoty na podanie žaloby

Podaním žiadosti o poskytnutie právnej pomoci pred podaním žaloby sa prerušuje pre toho, kto ju podal, plynutie lehoty určenej na podanie tejto žaloby až do dňa doručenia uznesenia, ktorým sa rozhodne o tejto žiadosti, alebo, ak nie je ustanovený advokát na zastupovanie žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci v tomto uznesení, až do dňa doručenia uznesenia o ustanovení advokáta povereného zastupovaním žiadateľa (článok 147 ods. 7 rokovacieho poriadku).

Lehota určená na podanie žaloby teda neplynie počas preskúmania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci Všeobecným súdom.

Po doručení uznesenia, ktorým sa rozhodlo o žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, alebo v prípade, že v tomto uznesení nie je ustanovený advokát na zastupovanie žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci, uznesenia o ustanovení advokáta povereného zastupovaním tohto žiadateľa, môže byť zostávajúca časť lehoty na podanie žaloby extrémne krátka. Príjemcovi právnej pomoci, ktorý je riadne zastúpený advokátom, sa preto odporúča venovať osobitnú pozornosť dodržaniu zákonnej lehoty (bod 207 praktických vykonávacích ustanovení).

8.   Doplňujúce spresnenie

Originály predložených dokladov sa nevracajú. Odporúča sa preto predkladať fotokópie dokladov.


(1)  S výnimkou tých žalôb, ktoré štatút Súdneho dvora Európskej únie vyhradzuje Súdnemu dvoru.


ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI

ŽIADATEĽ O POSKYTNUTIE PRÁVNEJ POMOCI

FYZICKÁ OSOBA

Pani

Pán

Priezvisko: …

Meno (mená): …

Adresa: …

PSČ: …

Obec: …

Krajina: …

Telefón (nepovinné): …

Elektronická pošta (nepovinné): …

Povolanie alebo súčasná situácia: …

PRÁVNICKÁ OSOBA (1)

Obchodné meno: …

Právna forma: …

Subjekt založený na účely dosiahnutia zisku:

☐ Áno

☐ Nie

Adresa: …

PSČ: …

Obec: …

Krajina: …

Telefón (nepovinné): …

Elektronická pošta (nepovinné): …

ÚČASTNÍK, PROTI KTORÉMU ZAMÝŠĽATE PODAŤ ŽALOBU (2)

Vašu pozornosť je potrebné znova upriamiť na skutočnosť, že Všeobecný súd je príslušný rozhodovať o žalobách fyzických alebo právnických osôb proti inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre Únie. Nemôže preskúmavať zákonnosť rozhodnutí prijatých:

medzinárodnými inštitúciami, ktoré nepatria do inštitucionálneho systému Európskej únie, akými sú Európsky súd pre ľudské práva,

vnútroštátnymi orgánmi členských štátov,

vnútroštátnymi súdmi.

Spresniť účastníka/účastníkov, proti ktorému/ktorým zamýšľate podať žalobu:

ŽALOVANÝ(Í)

ADRESA

 

 

Ak nemáte dostatok miesta, doplňte tento zoznam na biely list papiera, ktorý pripojíte k Vašej žiadosti.

PREDMET ŽALOBY (3)

Ak je žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podaná pred podaním žaloby, žiadateľ musí stručne uviesť predmet zamýšľanej žaloby, skutkové okolnosti veci a tvrdenia, na ktorých sa bude žaloba zakladať. K žiadosti sa musia pripojiť dokumenty preukazujúce tieto tvrdenia (článok 147 ods. 4 rokovacieho poriadku).

Uviesť predmet zamýšľanej žaloby, skutkové okolnosti veci a tvrdenia, na ktorých sa bude žaloba zakladať:

 

K tomuto formuláru sa musia pripojiť všetky relevantné dokumenty pre posúdenie prípustnosti a dôvodnosti zamýšľanej žaloby a musia sa uviesť do zoznamu dokumentov.

Originály zaslaných dokumentov sa nevracajú.

EKONOMICKÁ SITUÁCIA ŽIADATEĽA

FYZICKÁ OSOBA

PRÍJMY

K žiadosti o poskytnutie právnej pomoci sa prikladajú všetky informácie a doklady, ktoré umožňujú posúdiť ekonomickú situáciu žiadateľa, najmä potvrdenie príslušného vnútroštátneho orgánu o jeho ekonomickej situácii (článok 147 ods. 3 rokovacieho poriadku).

Ak sa v čase podania Vašej žiadosti Vaše príjmy nezmenili od predchádzajúceho roka, prihliada sa na zdroje, ktoré ste oznámili vnútroštátnym orgánom pre obdobie od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho roka.

Ak sa Vaša finančná situácia zmenila, prihliada sa na Vaše súčasné príjmy, a to od 1. januára tohto roka do dátumu podania Vašej žiadosti.

 

Príjmy žiadateľa

Príjmy manžela/manželky alebo druha/družky

Príjmy inej osoby obvykle žijúcej v domácnosti (dieťa alebo závislá osoba) Spresnite:

a.

Žiadny príjem

 (*1)

 

 

b.

Mzdy, čisté zdaniteľné odmeny (uvedené na Vašich výplatných listinách)

 

 

 

c.

Iné príjmy ako mzda (príjmy z poľnohospodárstva, príjmy z priemyslu alebo príjmy z podnikania alebo nepodnikateľské príjmy)

 

 

 

d.

Rodinné prídavky

 

 

 

e.

Podpora v nezamestnanosti

 

 

 

f.

Denné diéty (choroba, materstvo, choroba z povolania, pracovný úraz)

 

 

 

g.

Dávky, dôchodky, renty a platby pred odchodom do dôchodku

 

 

 

h.

Výživné (suma, ktorá Vám bola skutočne zaplatená)

 

 

 

i.

Ďalšie príjmy (napr.: nájomné, ktoré ste vybrali, príjmy z kapitálu, príjmy z cenných papierov…)

 

 

 

Ak nemáte dostatok miesta, doplňte tento zoznam na biely list papiera, ktorý pripojíte k Vašej žiadosti.

Uveďte povahu a hodnotu hnuteľného majetku (akcie, dlhopisy, kapitál…) a adresu a hodnotu nehnuteľného majetku (dom, pozemok…), ktorými disponujete, vrátane tých, z ktorých nemáte príjem:

 

POVINNOSTI

Uveďte deti a na Vás závislé osoby alebo osoby s Vami obvykle bývajúce:

Priezviskoá) a menoá)

Rodičovský pomer

(napr.: syn, synovec, matka)

Dátum narodenia

(dd/mm/rrrr)

…/…/…

…/…/…

…/…/…

…/…/…

Ak nemáte dostatok miesta, doplňte tento zoznam na biely list papiera, ktorý pripojíte k Vašej žiadosti.

Uveďte výživné, ktoré platíte tretím osobám:

 

Môžete uviesť dodatočné informácie o Vašej situácii, a to o Vašich príjmoch, ako aj o Vašich povinnostiach, ktoré si plníte:

 

Informácie uvedené vyššie musia byť preukázané dokumentmi, ktoré umožňujú posúdiť Vašu ekonomickú situáciu (článok 147 ods. 3 rokovacieho poriadku).

Zoznam dokladov, prípadne vrátane osvedčenia príslušného vnútroštátneho orgánu potvrdzujúceho túto ekonomickú situáciu, musí byť pripojený k tomuto formuláru.

Originály predložených dokumentov sa nevracajú.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Ak o poskytnutie právnej pomoci žiada právnická osoba, k tejto žiadosti pripojte aktuálny dôkaz o jej existencii ako právnickej osoby (výpis z obchodného registra, výpis z registra združení alebo akýkoľvek iný úradný doklad) (článok 147 ods. 5 v spojení s článkom 78 ods. 4 rokovacieho poriadku).

Uveďte ekonomickú situáciu žiadateľa, ako aj prípadne jeho spoločníka/spoločníkov alebo akcionárov:

 

Informácie uvedené vyššie musia byť preukázané dokumentmi, ktoré umožňujú posúdiť ekonomickú situáciu žiadateľa a prípadne jeho spoločníka/spoločníkov alebo akcionárov (článok 147 ods. 3 rokovacieho poriadku).

Zoznam dokladov, prípadne vrátane osvedčenia príslušného vnútroštátneho orgánu potvrdzujúceho túto ekonomickú situáciu, musí byť pripojený k tomuto formuláru.

Originály predložených dokumentov sa nevracajú.

PRÍPADNÝ NÁVRH ADVOKÁTA

V prípade, ak ste si zvolili advokáta oprávneného zastupovať v konaní pred súdnym orgánom v niektorom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o EHP, sú nevyhnutné tieto informácie:

Advokát: …

Adresa: …

PSČ: …

Obec: …

Krajina: …

Telefón: …

Elektronická pošta (nepovinné): …

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ja dole podpísaný/á čestne vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti o poskytnutie právnej pomoci sú pravdivé:

Dátum: …/…/…

Podpis žiadateľa alebo Vášho advokáta:

ZOZNAM DOKUMENTOV

Dokumenty umožňujúce posúdiť Vašu ekonomickú situáciu:

Ak žaloba nebola ešte podaná, príslušné dokumenty na posúdenie prípustnosti a dôvodnosti zamýšľanej žaloby:


(1)  K predmetnej žiadosti predložte aktuálny dôkaz o svojej existencii ako právnickej osoby (výpis z obchodného registra, výpis z registra združení alebo akýkoľvek iný úradný doklad).

(2)  Ak sú žaloba a žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podané spoločne alebo ak je žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podaná po tom, ako bola podaná žaloba, nie je nevyhnutné doplniť rubriku „Účastník, proti ktorému zamýšľate podať žalobu“.

(3)  Ak sú žaloba a žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podané spoločne alebo ak je žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podaná po tom, ako bola podaná žaloba, nie je nevyhnutné doplniť rubriku „Predmet žaloby“.

(*1)  Ak je zaškrtnutá táto možnosť, žiadateľ musí vysvetliť spôsob, akým uhrádza svoje životné potreby.