ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 305

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
29. novembra 2018


Obsah

 

III   Iné akty

Strana

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 46/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1810]

1

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 47/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1811]

3

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 48/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1812]

4

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 49/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1813]

5

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 50/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1814]

13

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 51/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1815]

15

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 52/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1816]

17

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 53/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1817]

18

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 54/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1818]

19

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 55/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1819]

21

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 56/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1820]

23

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 57/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1821]

24

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 58/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1822]

25

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 59/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP [2018/1823]

26

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 60/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1824]

27

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 61/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1825]

28

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 62/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1826]

29

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 63/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1827]

30

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 64/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1828]

31

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 65/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1829]

32

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 66/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP [2018/1830]

33

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 67/2017 zo 17. marca 2017, ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP [2018/1831]

34

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/1


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 46/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1810]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1917 z 27. októbra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/821/ES, pokiaľ ide o zoznamy hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych jednotiek v systéme Traces (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole I časti 1.2 prílohy I k Dohode o EHP sa v bode 39 [rozhodnutie Komisie 2009/821/ES] dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 D 1917: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1917 z 27. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 296, 1.11.2016, s. 17).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1917 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 296, 1.11.2016, s. 17.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/3


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 47/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1811]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1898 z 26. októbra 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/764/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch, (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na živé zvieratá okrem rýb a živočíchov akvakultúry a na živočíšne produkty, akými sú napríklad vajíčka, embryá a spermie. Právne predpisy o týchto záležitostiach sa neuplatňujú na Island, ako sa uvádza v odseku 2 úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Island.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole I časti 3.2 prílohy I k Dohode o EHP sa pod nadpisom „AKTY, KTORÉ MUSIA ŠTÁTY EZVO A DOZORNÝ ÚRAD EZVO NÁLEŽITE ZOHĽADŇOVAŤ“ v bode 48 (vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/764/EÚ) dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 D 1898: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1898 z 26. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 293, 28.10.2016, s. 39).

Tento právny akt sa neuplatňuje na Island.“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1898 v nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017.

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 293, 28.10.2016, s. 39.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/4


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 48/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1812]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1964 z 9. novembra 2016, o povolení prípravku z dolomit-magnezitu pre dojnice a ostatné prežúvavce na produkciu mlieka, odstavené prasiatka a ošípané na výkrm a prípravku z montmorillonit-illitu pre všetky druhy zvierat ako kŕmnych doplnkových látok (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách. Právne predpisy o krmivách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole II prílohy I k Dohode o EHP sa za bod 176 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1833] vkladá tento bod:

„177.

32016 R 1964: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1964 z 9. novembra 2016, o povolení prípravku z dolomit-magnezitu pre dojnice a ostatné prežúvavce na produkciu mlieka, odstavené prasiatka a ošípané na výkrm a prípravku z montmorillonit-illitu pre všetky druhy zvierat ako kŕmnych doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 303, 10.11.2016, s. 7).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1964 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 303, 10.11.2016, s. 7.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/5


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 49/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1813]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadenie Rady (ES) č. 967/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1254/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (5), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 537/2009 z 19. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín, z ktorých musia pochádzať určité poľnohospodárske výrobky získané ekologickou výrobou určené na obchodovanie v rámci Spoločenstva (6), sa má začleniť do dohody o EHP.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 710/2009 z 5. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o ustanovenie podrobných pravidiel v oblasti ekologickej akvakultúry živočíchov a produkcie morských rias (7), sa má začleniť do dohody o EHP.

(8)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 271/2010 z 24. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 so zreteľom na logo ekologickej výroby Európskej únie (8), sa má začleniť do dohody o EHP.

(9)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 471/2010 z 31. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008 týkajúce sa zoznamu tretích krajín, z ktorých musia pochádzať určité poľnohospodárske produkty získané ekologickou výrobou určené na obchodovanie v rámci Únie (9), sa má začleniť do dohody o EHP.

(10)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 344/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (10), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(11)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 426/2011 z 2. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (11), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(12)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 590/2011 z 20. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (12), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(13)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1084/2011 z 27. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (13), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(14)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1267/2011 zo 6. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (14), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(15)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 126/2012 zo 14. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o evidenciu a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov zo Spojených štátov amerických (15), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(16)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 203/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre ekologické víno (16), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(17)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 505/2012 zo 14. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (17), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(18)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 508/2012 z 20. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (18), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(19)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 751/2012 zo 16. augusta 2012, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (19), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(20)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 125/2013 z 13. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (20), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(21)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2013 z 29. apríla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o systém kontrol ekologickej výroby (21), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(22)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 567/2013 z 18. júna 2013, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (22), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(23)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 586/2013 z 20. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín, a ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o dátum predkladania výročnej správy (23), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(24)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1030/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (24), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(25)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1364/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o využívanie neekologických mladých jedincov akvakultúry a semena neekologických ulitníkov v ekologickej akvakultúre (25), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(26)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 354/2014 z 8. apríla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (26), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(27)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 355/2014 z 8. apríla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (27), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(28)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 442/2014 z 30. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o žiadosti o zaradenie do zoznamu tretích krajín uznaných na účely rovnocennosti v súvislosti s dovozom ekologických produktov (28), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(29)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 644/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (29), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(30)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 829/2014 z 30. júla 2014, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (30), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(31)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 836/2014 z 31. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (31), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(32)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1287/2014 z 28. novembra 2014, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (32), zmenené Ú. v. EÚ L 28, 4.2.2015, s. 48, sa má začleniť do Dohody o EHP.

(33)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1358/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o pôvod živočíchov z ekologickej akvakultúry, chovné postupy v akvakultúre, krmivo pre živočíchy z ekologickej akvakultúry a produkty a látky povolené na používanie v ekologickej akvakultúre (33), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(34)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/131 z 23. januára 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (34), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 51, sa má začleniť do Dohody o EHP.

(35)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/931 zo 17. júna 2015, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (35), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(36)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1980 zo 4. novembra 2015, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (36), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(37)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2345 z 15. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (37), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(38)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/459 z 18. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (38), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(39)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/673 z 29. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (39), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(40)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/910 z 9. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (40), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(41)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1330 z 2. augusta 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (41), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(42)

Nariadením (ES) č. 889/2008 sa zrušujú nariadenia Komisie (EHS) č. 207/93 (42), (ES) č. 223/2003 (43) a (ES) č. 1452/2003 (44) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz na ne v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(43)

Nariadením (ES) č. 1235/2008 sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 345/2008 (45) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(44)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1788/2001 (46), ktoré je začlenené do Dohody o EHP, sa zrušilo na úrovni EÚ, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(45)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(46)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení podľa prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Znenie rozhodnutí (ES) č. 834/2007, (ES) č. 889/2008, (ES) č. 967/2008, (ES) č. 1235/2008, (ES) č. 1254/2008, (ES) č. 537/2009, (ES) č. 710/2009, (EÚ) č. 271/2010, a (EÚ) č. 471/2010 a vykonávacích nariadení (EÚ) č. 344/2011, (EÚ) č. 426/2011, (EÚ) č. 590/2011, (EÚ) č. 1084/2011, (EÚ) č. 1267/2011, (EÚ) č. 126/2012, (EÚ) č. 203/2012, (EÚ) č. 505/2012, (EÚ) č. 508/2012, (EÚ) č. 751/2012, (EÚ) č. 125/2013, (EÚ) č. 392/2013, (EÚ) č. 567/2013, (EÚ) č. 586/2013, (EÚ) č. 1030/2013, (EÚ) č. 1364/2013, (EÚ) č. 354/2014, (EÚ) č. 355/2014, (EÚ) č. 442/2014, (EÚ) č. 644/2014, (EÚ) č. 829/2014, (EÚ) č. 836/2014, (EÚ) č. 1287/2014, (EÚ) č. 1358/2014, (EÚ) 2015/131, (EÚ) 2015/931, (EÚ) 2015/1980, (EÚ) 2015/2345, (EÚ) 2016/459, (EÚ) 2016/673, (EÚ) 2016/910 a (EÚ) 2016/1330 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 264, 3.10.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25.

(5)  Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 80.

(6)  Ú. v. EÚ L 159, 20.6.2009, s. 6.

(7)  Ú. v. EÚ L 204, 6.8.2009, s. 15.

(8)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 19.

(9)  Ú. v. EÚ L 134, 1.6.2010, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 96, 9.4.2011, s. 15.

(11)  Ú. v. EÚ L 113, 3.5.2011, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 161, 21.6.2011, s. 9.

(13)  Ú. v. EÚ L 281, 28.10.2011, s. 3.

(14)  Ú. v. EÚ L 324, 7.12.2011, s. 9.

(15)  Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2012, s. 5.

(16)  Ú. v. EÚ L 71, 9.3.2012, s. 42.

(17)  Ú. v. EÚ L 154, 15.6.2012, s. 12.

(18)  Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2012, s. 1.

(19)  Ú. v. EÚ L 222, 18.8.2012, s. 5.

(20)  Ú. v. EÚ L 43, 14.2.2013, s. 1.

(21)  Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 5.

(22)  Ú. v. EÚ L 167, 19.6.2013, s. 30.

(23)  Ú. v. EÚ L 169, 21.6.2013, s. 51.

(24)  Ú. v. EÚ L 283, 25.10.2013, s. 15.

(25)  Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 29.

(26)  Ú. v. EÚ L 106, 9.4.2014, s. 7.

(27)  Ú. v. EÚ L 106, 9.4.2014, s. 15.

(28)  Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 39.

(29)  Ú. v. EÚ L 177, 17.6.2014, s. 42.

(30)  Ú. v. EÚ L 228, 31.7.2014, s. 9.

(31)  Ú. v. EÚ L 230, 1.8.2014, s. 10.

(32)  Ú. v. EÚ L 348, 4.12.2014, s. 1.

(33)  Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014, s. 97.

(34)  Ú. v. EÚ L 23, 29.1.2015, s. 1.

(35)  Ú. v. EÚ L 151, 18.6.2015, s. 1.

(36)  Ú. v. EÚ L 289, 5.11.2015, s. 6.

(37)  Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2015, s. 29.

(38)  Ú. v. EÚ L 80, 31.3.2016, s. 14.

(39)  Ú. v. EÚ L 116, 30.4.2016, s. 8.

(40)  Ú. v. EÚ L 153, 10.6.2016, s. 23.

(41)  Ú. v. EÚ L 210, 4.8.2016, s. 43.

(42)  Ú. v. ES L 25, 2.2.1993, s. 5.

(43)  Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2003, s. 3.

(44)  Ú. v. EÚ L 206, 15.8.2003, s. 17.

(45)  Ú. v. EÚ L 108, 18.4.2008, s. 8.

(46)  Ú. v. ES L 243, 13.9.2001, s. 3.

(*1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.]


PRÍLOHA

Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Text bodu 54b [nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91] sa nahrádza takto:

32007 R 0834: nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1), zmenené týmto právnym predpisom:

32008 R 0967: nariadenie Rady (ES) č. 967/2008 z 29. septembra 2008 (Ú. v. ES L 264, 3.10.2008, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

V prílohe sa dopĺňa tento text:

‚IS: lífrænt.

NO: økologisk.‘“

2.

Za bod 54b [nariadenie Rady (ES) č. 834/2007] sa vkladajú tieto body:

„54ba.

32008 R 0889: nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1), zmenené týmito právnymi predpismi:

32008 R 1254: nariadenie Komisie (ES) č. 1254/2008 z 15. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 80),

32009 R 0710: nariadenie Komisie (ES) č. 710/2009 z 5. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 204, 6.8.2009, s. 15),

32010 R 0271: nariadenie Komisie (EÚ) č. 271/2010 z 24. marca 2010 (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 19),

32011 R 0344: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 344/2011 z 8. apríla 2011 (Ú. v. EÚ L 96, 9.4.2011, s. 15),

32011 R 0426: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 426/2011 z 2. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 113, 3.5.2011, s. 1),

32012 R 0126: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 126/2012 zo 14. februára 2012 (Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2012, s. 5),

32012 R 0203: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 203/2012 z 8. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 71, 9.3.2012, s. 42),

32012 R 0505: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 505/2012 zo 14. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 154, 15.6.2012, s. 12),

32013 R 0392: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2013 z 29. apríla 2013 (Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 5),

32013 R 1030: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1030/2013 z 24. októbra 2013 (Ú. v. EÚ L 283, 25.10.2013, s. 15),

32013 R 1364: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1364/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 29),

32014 R 0354: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 354/2014 z 8. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 106, 9.4.2014, s. 7),

32014 R 0836: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 836/2014 z 31. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 230, 1.8.2014, s. 10),

32014 R 1358: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1358/2014 z 18. decembra 2014 (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014, s. 97),

32016 R 0673: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/673 z 29. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 116, 30.4.2016, s. 8).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

V článku 95 ods. 9 sa slová ‚pred 1. júlom 2010‘ nahrádzajú slovami ‚pred dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 49/2017 zo 17. marca 2017‘.

b)

V prílohe XIIb sa dopĺňa tento text:

‚—

islandskom jazyku: Dýraafurðir sem eru framleiddar án notkunar á sýklalyfjum.

nórskom jazyku: Animalske produkter som er produsert uten bruk av antibiotika.‘

54bb.

32008 R 1235: nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25), zmenené týmito právnymi predpismi:

32009 R 0537: nariadenie Komisie (ES) č. 537/2009 z 19. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 159, 20.6.2009, s. 6),

32010 R 0471: nariadenie Komisie (EÚ) č. 471/2010 z 31. mája 2010 (Ú. v. EÚ L 134, 1.6.2010, s. 1),

32011 R 0590: nariadenie Komisie (EÚ) č. 590/2011 z 20. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 161, 21.6.2011, s. 9),

32011 R 1084: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1084/2011 z 27. októbra 2011 (Ú. v. EÚ L 281, 28.10.2011, s. 3),

32011 R 1267: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1267/2011 zo 6. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 324, 7.12.2011, s. 9),

32012 R 0126: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 126/2012 zo 14. februára 2012 (Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2012, s. 5),

32012 R 0508: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 508/2012 z 20. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2012, s. 1),

32012 R 0751: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 751/2012 zo 16. augusta 2012 (Ú. v. EÚ L 222, 18.8.2012, s. 5),

32013 R 0125: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 125/2013 z 13. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 43, 14.2.2013, s. 1),

32013 R 0567: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 567/2013 z 18. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 167, 19.6.2013, s. 30),

32013 R 0586: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 586/2013 z 20. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 169, 21.6.2013, s. 51),

32014 R 0355: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 355/2014 z 8. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 106, 9.4.2014, s. 15),

32014 R 0442: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 442/2014 z 30. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 39),

32014 R 0644: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 644/2014 zo 16. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 177, 17.6.2014, s. 42),

32014 R 0829: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 829/2014 z 30. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 228, 31.7.2014, s. 9),

32014 R 1287: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1287/2014 z 28. novembra 2014 (Ú. v. EÚ L 348, 4.12.2014, s. 1),

32015 R 0131: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/131 z 23. januára 2015 (Ú. v. EÚ L 23, 29.1.2015, s. 1),

32015 R 0931: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/931 zo 17. júna 2015 (Ú. v. EÚ L 151, 18.6.2015, s. 1),

32015 R 1980: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1980 zo 4. novembra 2015 (Ú. v. EÚ L 289, 5.11.2015, s. 6),

32015 R 2345: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2345 z 15. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2015, s. 29),

32016 R 0459: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/459 z 18. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 80, 31.3.2016, s. 14),

32016 R 0910: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/910 z 9. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 153, 10.6.2016, s. 23),

32016 R 1330: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1330 z 2. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 210, 4.8.2016, s. 43).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

V článku 16 ods. 2 sa dopĺňa tento text:

‚Komisia môže požiadať štát EZVO, aby konal ako spoluhodnotiteľ. Príslušný štát EZVO túto úlohu prijme podľa vlastného uváženia.‘“

3.

Znenie bodov 54e [nariadenie Komisie (EHS) č. 207/93], 54zzf [nariadenie Komisie (ES) č. 1788/2001], 54zzg [nariadenie Komisie (ES) č. 223/2003], 54zzq [nariadenie Komisie (ES) č. 1452/2003] a 54zzzx [nariadenie Komisie (ES) č. 345/2008] sa vypúšťa.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/13


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 50/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1814]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1785 zo 7. októbra 2016, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí cymoxanilu, fosfánu a fosfidových solí a nátrium-5-nitroguajakolátu, nátrium-o-nitrofenolátu a nátrium-p-nitrofenolátu v určitých produktoch alebo na nich (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I a v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1785: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1785 zo 7. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 273, 8.10.2016, s. 10).“

Článok 2

V bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1785: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1785 zo 7. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 273, 8.10.2016, s. 10).“

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1785 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 273, 8.10.2016, s. 10.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/15


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 51/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1815]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1822 z 13. októbra 2016, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aklonifénu, deltametrínu, fluazinamu, metomylu, sulkotriónu a tiodikarbu v určitých produktoch alebo na nich (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1866 zo 17. októbra 2016, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí dec-3-én-2-ónu, acibenzolar-S-metylu a hexachlórbenzénu v určitých produktoch alebo na nich (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I a v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32016 R 1822: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1822 z 13. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 281, 18.10.2016, s. 1),

32016 R 1866: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1866 zo 17. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 286, 21.10.2016, s. 4).“

Článok 2

V bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32016 R 1822: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1822 z 13. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 281, 18.10.2016, s. 1),

32016 R 1866: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1866 zo 17. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 286, 21.10.2016, s. 4).“

Článok 3

Znenie nariadení (EÚ) 2016/1822 a (EÚ) 2016/1866 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 281, 18.10.2016, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 286, 21.10.2016, s. 4.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/17


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 52/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1816]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1834 zo 17. októbra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku monepantel (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XIII prílohy II k Dohode o EHP sa v bode 13 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010] dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1834: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1834 zo 17. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 280, 18.10.2016, s. 22).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1834 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 280, 18.10.2016, s. 22.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/18


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 53/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1817]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1936 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje oxid vápenatý (pálené vápno) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 a 3 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 12zzzzg [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1950] kapitoly XV prílohy II k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„12zzzzh.

32016 R 1936: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1936 zo 4. novembra 2016, ktorým sa schvaľuje oxid vápenatý (pálené vápno) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 a 3 (Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 48).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1936 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 5.11.2016, s. 48.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené..


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/19


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 54/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1818]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2288 zo 16. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje piperonyl butoxid ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2289 zo 16. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje epsilon-momfluorotrín ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2290 zo 16. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje kyselina peroctová ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 11 a 12 (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2291 zo 16. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje kyselina (+)-L-mliečna ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1 (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XV prílohy II k Dohode o EHP sa za bod 12zzzzh [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1936] vkladajú tieto body:

„12zzzzi.

32016 R 2288: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2288 zo 16. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje piperonyl butoxid ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 65).

12zzzzj.

32016 R 2289: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2289 zo 16. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje piperonyl butoxid ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 68).

12zzzzk.

32016 R 2290: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2290 zo 16. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje piperonyl butoxid ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 11 a 12 (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 71).

12zzzzl.

32016 R 2291: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2291 zo 16. decembra 2016, ktorým sa schvaľuje piperonyl butoxid ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1 (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 74).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) č. 2016/2288, (EÚ) č. 2016/2289, (EÚ) č. 2016/2290 a (EÚ) č. 2016/2291 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v Dodatku o EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 65.

(2)  Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 68.

(3)  Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 71.

(4)  Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 74.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/21


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 55/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1819]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/950 z 15. júna 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok 2,4-DB, beta-cyflutrín, karféntrazón-etyl, Coniothyrium minitans kmeň CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltametrín, dimeténamid-p, etofumezát, fenamidón, flufenacet, flurtamón, foramsulfurón, fostiazát, imazamox, jodosulfurón, iprodión, izoxaflutol, linurón, hydrazid kyseliny maleínovej, mezotrión, oxasulfurón, pendimetalín, pikoxystrobín, siltiofam a trifloxystrobín (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/952 z 15. júna 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka s nízkym rizikom kmeň LAS02 huby Saccharomyces cerevisiae a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1424 z 25. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky tifénsulfurón-metyl a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1429 z 26. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Do bodu 13a [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011] sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32016 R 0950: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/950 z 15. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 3),

32016 R 0952: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/952 z 15. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 10),

32016 R 1424: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1424 z 25. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 25),

32016 R 1429: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1429 z 26. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 232, 27.8.2016, s. 1).“

2.

Za bod 13zzzzzzn [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1426] sa vkladajú tieto body:

„13zzzzzzo.

32016 R 0952: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/952 z 15. júna 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka s nízkym rizikom kmeň LAS02 huby Saccharomyces cerevisiae a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1424 z 25. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky tifénsulfurón-metyl a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1429 z 26. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 232, 27.8.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) č. 2016/950, (EÚ) č. 2016/952, (EÚ) č. 2016/1424 a (EÚ) č. 2016/1429 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v Dodatku o EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 25.

(4)  Ú. v. EÚ L 232, 27.8.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/23


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 56/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1820]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1978 z 11. novembra 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka slnečnicový olej a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 13a [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1978: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1978 z 11. novembra 2016 (Ú. v. EÚ L 305, 12.11.2016, s. 23).“

2.

Za bod 13zzzzzzq [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1429] sa vkladá tento bod:

„13zzzzzzr.

32016 R 1978: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1978 z 11. novembra 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka slnečnicový olej a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 305, 12.11.2016, s. 23).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1978 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 305, 12.11.2016, s. 23.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/24


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 57/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1821]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/635 z 22. apríla 2016, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (ES) č. 2870/2000, pokiaľ ide o určité referenčné metódy analýzy liehovín (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o liehovinách. Právne predpisy o liehovinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XXVII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XXVII prílohy II k Dohode o EHP sa v bode 8 [nariadenie Komisie (ES) č. 2870/2000] dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0635: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/635 z 22. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 108, 23.4.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/635 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 108, 23.4.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/25


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 58/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1822]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1 z 3. januára 2017 o postupoch na identifikáciu plavidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ o rekreačných plavidlách a vodných skútroch (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 2 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ) kapitoly XXXI prílohy II k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„3.

32017 R 0001: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1 z 3. januára 2017 o postupoch na identifikáciu plavidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ o rekreačných plavidlách a vodných skútroch (Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2017, s. 1).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2017, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/26


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 59/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP [2018/1823]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 5k (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES) prílohy XI k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„zmenená týmto právnym predpisom:

32013 L 0037: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 1).“

Článok 2

Znenie smernice 2013/37/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/27


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 60/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1824]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru štvrtýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 13c (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES) prílohy XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 L 2309: smernica Komisie (EÚ) 2016/2309 zo 16. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 345, 20.12.2016, s. 48).“

Článok 2

Znenie smernice (EÚ) 2016/2309 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 345, 20.12.2016, s. 48.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/28


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 61/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1825]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1945 zo 14. októbra 2016 o rovnocennosti skupín vodičských preukazov (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Rozhodnutím (EÚ) 2016/1945 sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2014/209/EÚ (2) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Znenie bodu 24fb (rozhodnutie Komisie 2014/209/EÚ) prílohy XIII k Dohode o EHP sa nahrádza takto:

32016 R 1945: rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1945 zo 14. októbra 2016 o rovnocennosti skupín vodičských preukazov (Ú. v. EÚ L 302, 9.11.2016, s. 62).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia (EÚ) 2016/1945 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 9.11.2016, s. 62.

(2)  Ú. v. EÚ L 120, 23.4.2014, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/29


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 62/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1826]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Zoznam tretích krajín uznaných, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov na účely smernice 2008/106/ES (Situácia k 1. augustu 2015) (2015/C 261/04) (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XIII k Dohode o EHP sa za bod 56js [vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/935/EÚ] vkladá tento bod:

„56jt.

52015XC0808(02): Zoznam tretích krajín uznaných, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov na účely smernice 2008/106/ES (Situácia k 1. augustu 2015) (2015/C 261/04) (Ú. v. EÚ C 261, 8.8.2015, s. 25).“

Článok 2

Znenie zoznamu 2015/C 261/04 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ C 261, 8.8.2015, s. 25.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/30


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 63/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1827]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2096 z 30. novembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1254/2009, pokiaľ ide o určité kritériá umožňujúce členským štátom výnimku zo spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 66hd [nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2009] prílohy XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenená týmto právnym predpisom:

32016 R 2096: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2096 z 30. novembra 2016 (Ú. v. EÚ L 326, 1.12.2016, s. 7).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2096 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 326, 1.12.2016, s. 7.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/31


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 64/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1828]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2120 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1033/2006, pokiaľ ide o ustanovenia uvedené v článku 3 ods. 1 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 66wc [nariadenie Komisie (ES) č. 1033/2006] v prílohe XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 2120: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2120 z 2. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 70).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2120 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 70.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/32


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 65/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1829]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2345 zo 14. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 262/2009 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1079/2012, pokiaľ ide o odkazy na ustanovenia ICAO (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha XIII k dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 66we [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1079/2012] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 2345: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2345 z 14. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 348, 21.12.2016, s. 11).“

2.

V bode 66wh [nariadenie Komisie (ES) č. 262/2009] sa dopĺňa:

„, zmenená týmto právnym predpisom:

32016 R 2345: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2345 z 14. decembra 2016 (Ú. v. EÚ L 348, 21.12.2016, s. 11).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2345 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 21.12.2016, s. 11.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/33


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 66/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP [2018/1830]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1872 zo 6. októbra 2016, ktorým sa na rok 2016 stanovuje zoznam priemyselných výrobkov Prodcom stanovený nariadením Rady (EHS) č. 3924/91 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XXI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XXI k Dohode o EHP sa za bod 4an [nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1711] vkladá tento bod:

„4ao.

32016 R 1872: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1872 zo 6. októbra 2016, ktorým sa na rok 2016 stanovuje zoznam priemyselných výrobkov Prodcom stanovený nariadením Rady (EHS) č. 3924/91 (Ú. v. EÚ L 290, 25.10.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1872 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 290, 25.10.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/34


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 67/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP [2018/1831]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2236 z 12. decembra 2016, ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o zosúladení práce a rodinného života na rok 2018 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XXI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 18av [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/8] prílohy XXI k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„18aw.

32016 R 2236: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2236 z 12. decembra 2016, ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o zosúladení práce a rodinného života na rok 2018 (Ú. v. EÚ L 337, 13.12.2016, s. 6).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2236 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 337, 13.12.2016, s. 6.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.