ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 288

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
16. novembra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1728 z 13. júla 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 515/2014, pokiaľ ide o pridelenie dodatočných finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ na implementáciu systému vstup/výstup

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1729 z 15. novembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 206/2009, pokiaľ ide o informácie o určitých osobných zásielkach produktov živočíšneho pôvodu, ktoré sa majú uvádzať na plagátoch pre cestujúcich a širokú verejnosť ( 1 )

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1730 z 12. novembra 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na druhom zasadnutí konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti v súvislosti s prijatím usmernení o dočasnom uskladnení ortuti, ktorá nie je odpadom, environmentálne vhodným spôsobom podľa článku 10 ods. 2 a 3 uvedeného dohovoru

7

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1731 z 12. novembra 2018, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Dánskym kráľovstvom

9

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1732 z 30. októbra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pozorovania zemských platní — Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (EPOS ERIC) [oznámené pod číslom C(2018) 7011]  ( 1 )

10

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1733 zo 14. novembra 2018, ktorým sa v mene Európskej únie schvaľujú úpravy dodatku 1 k prílohe XIII Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru na strane druhej

15

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1734 zo 14. novembra 2018, ktorým sa Nemeckej spolkovej republike, Španielskemu kráľovstvu, Talianskej republike a Cyperskej republike udeľujú výnimky, pokiaľ ide o poskytovanie štatistiky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1952 [oznámené pod číslom C(2018) 7465]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

16.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1728

z 13. júla 2018,

ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 515/2014, pokiaľ ide o pridelenie dodatočných finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ na implementáciu systému vstup/výstup

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (1), a najmä na jeho článok 15 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Článkom 5 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 515/2014 sa prideľuje 791 mil. EUR na zriadenie systémov IT podporujúcich riadenie migračných tokov cez vonkajšie hranice s výhradou schválenia príslušných legislatívnych aktov Únie.

(2)

Článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 515/2014 sa Komisia splnomocňuje prijať delegovaný akt, ktorým sa stanoví rozdelenie sumy uvedenej v článku 5 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 515/2014 na vývoj systémov IT v prípade, že rozdelenie takejto sumy nie je uvedené v príslušných legislatívnych aktoch Únie.

(3)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 (2) sa zriaďuje systém vstup/výstup. Systém vstup/výstup je centrálnym prvkom systémov IT uvedených v odôvodneniach 1 a 2. Okrem toho je mimoriadne dôležité, aby sa vykonávanie nariadenia (EÚ) 2017/2226 začalo bez ďalšieho odkladu, aby bol systém do roku 2020 plne funkčný, tak ako sa plánovalo.

(4)

V článku 64 nariadenia (EÚ) 2017/2226 sa stanovujú náklady spojené s implementáciou systému vstup/výstup, ktoré by sa hradili zo všeobecného rozpočtu Únie, a teda pokrývali v plnej miere. V uvedenom ustanovení sa však neurčuje výška dodatočného financovania, ktoré bude určené na pokrytie týchto nákladov, ani jej rozdelenie podľa druhu nákladov a prijímateľov.

(5)

Z finančného krytia stanoveného v článku 5 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 515/2014 by mali byť na pokrytie nákladov spojených s uplatňovaním článku 64 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226 poskytnuté celkové prostriedky vo výške 480 241 000 EUR.

(6)

Z tejto celkovej výšky pridelených finančných prostriedkov by mala byť Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti („agentúra eu-LISA“) poskytnutá suma vo výške 287 863 000 EUR na pokrytie, v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) 2017/2226, nákladov spojených so zriadením a prevádzkou centrálneho systému vstup/výstup, komunikačnej infraštruktúry, jednotného národného rozhrania (NUI), webovej služby a registra údajov uvedeného v článku 63 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226, ako sa stanovuje v článku 64 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(7)

Z tejto celkovej výšky pridelených finančných prostriedkov by mala byť členským štátom poskytnutá suma 192 378 000 EUR na pokrytie nákladov spojených s integráciou existujúcej národnej pohraničnej infraštruktúry a jej prepojením s rozhraním NUI, ako sa stanovuje v článku 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226. Okrem toho by táto suma mala pokryť náklady spojené so zriadením a prevádzkou rozhrania NUI, ako je uvedené v článku 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2226, pretože tieto náklady vznikajú agentúre eu-LISA aj členským štátom.

(8)

V súlade s článkom 64 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/2226 sa suma 192 378 000 EUR nemôže použiť na pokrytie nákladov stanovených v uvedenom pododseku. Tieto náklady by však boli oprávnené na financovanie v rámci národných programov Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriadených nariadením (EÚ) č. 515/2014 s mierou spolufinancovania uvedenou v článku 16 ods. 3, 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

(9)

Vzhľadom na to, že nariadenie (EÚ) 2017/2226 je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, rozhodlo transponovať nariadenie (EÚ) 2017/2226 do svojho vnútroštátneho práva. Dánsko je preto v súlade s medzinárodným právom povinné vykonávať toto nariadenie.

(10)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (3); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Toto nariadenie by preto nemalo byť určené Spojenému kráľovstvu.

(11)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (4); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Toto nariadenie by preto nemalo byť určené Írsku.

(12)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (5), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A a B rozhodnutia Rady 1999/437/ES (6).

(13)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A a B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (8).

(14)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (9), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch A a B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (10).

(15)

S cieľom umožniť čo najrýchlejšie uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom expertov zo všetkých členských štátov, s ktorými sa konzultovalo osobitne na tento účel.

(17)

Nariadenie (EÚ) č. 515/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Zo všeobecného rozpočtu Únie sa pridelí celková suma vo výške 480 241 000 EUR na pokrytie nákladov na vykonávanie nariadenia (EÚ) 2017/2226 v súlade s článkom 64 uvedeného nariadenia.

2.   Suma uvedená v odseku 1 sa vezme zo sumy 791 000 000 EUR určenej na vývoj systémov IT, uvedenej v článku 5 ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 515/2014.

Článok 2

Suma uvedená v článku 1 ods. 1 sa použije takto:

a)

suma 287 863 000 EUR sa pridelí Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zriadenej nariadením (EÚ) č. 1077/2011 na pokrytie nákladov uvedených v článku 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2226.

b)

suma 192 378 000 EUR sa pridelí členským štátom na pokrytie nákladov uvedených v článku 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226, ako aj nákladov spojených so zriadením a prevádzkou jednotného národného rozhrania uvedených v článku 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2226. V súlade s článkom 64 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/2226 predstavuje príspevok z rozpočtu Únie na vzniknuté náklady 100 % celkových oprávnených výdavkov. Tento príspevok sa členským štátom pridelí rovnakým dielom.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 13. júla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov a o odopretí ich vstupu a stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva, a ktorým sa mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenia (ES) č. 767/2008 a (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20).

(3)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).


16.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1729

z 15. novembra 2018,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 206/2009, pokiaľ ide o informácie o určitých osobných zásielkach produktov živočíšneho pôvodu, ktoré sa majú uvádzať na plagátoch pre cestujúcich a širokú verejnosť

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 5 tretiu zarážku,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 206/2009 (2) sa stanovujú pravidlá dovozu osobných zásielok produktov živočíšneho pôvodu neobchodného charakteru, ktoré sú súčasťou batožiny cestujúcich alebo sa zasielajú súkromným osobám ako malé zásielky alebo sa objednávajú na diaľku a doručujú spotrebiteľovi, do Únie.

(2)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 206/2009 sa od členských štátov vyžaduje zabezpečiť, aby na všetkých miestach vstupu do Únie boli cestujúci prichádzajúci z tretích krajín upozornení na veterinárne podmienky vzťahujúce sa na dovoz osobných zásielok do Únie. Informácie, ktoré sa majú cestujúcim poskytnúť, musia obsahovať aspoň informácie uvedené na jednom z plagátov uvedených v prílohe III k danému nariadeniu.

(3)

Je vhodné tieto plagáty poskytnúť v novej grafickej podobe, aby byli informácie viditeľnejšie pre cestujúcich a širokú verejnosť.

(4)

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 206/2009 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dva plagáty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 206/2009.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 206/2009 z 5. marca 2009 o dovoze osobných zásielok výrobkov živočíšneho pôvodu do Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 136/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 24.3.2009, s. 1).


PRÍLOHA

Image

Image


ROZHODNUTIA

16.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/7


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1730

z 12. novembra 2018

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na druhom zasadnutí konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti v súvislosti s prijatím usmernení o dočasnom uskladnení ortuti, ktorá nie je odpadom, environmentálne vhodným spôsobom podľa článku 10 ods. 2 a 3 uvedeného dohovoru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Únia uzatvorila Minamatský dohovor o ortuti (ďalej len „dohovor“) prostredníctvom rozhodnutia Rady (EÚ) 2017/939 (1) a tento dohovor nadobudol platnosť 16. augusta 2017.

(2)

V súlade s rozhodnutím MC-1/1 o rokovacom poriadku, ktorý prijala konferencia zmluvných strán dohovoru na svojom prvom zasadnutí, by zmluvné strany mali vynaložiť maximálne úsilie na dosiahnutie dohody o všetkých podstatných záležitostiach formou konsenzu.

(3)

Počas svojho druhého zasadnutia, ktoré sa uskutoční od 19. do 23. novembra 2018 má konferencia zmluvných strán dohovoru prijať usmernenia týkajúce sa dočasného uskladnenia ortuti, ktorá nie je odpadom, environmentálne vhodným spôsobom (ďalej len „usmernenia“).

(4)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má v mene Únie zaujať na druhom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru, vzhľadom na to, že tieto usmernenia budú mať právne účinky, keďže zmluvné strany dohovoru majú pri prijímaní opatrení týkajúcich sa dočasného uskladnenia zohľadniť takéto usmernenia.

(5)

Únia prispela k revízii návrhu usmernení v rámci práce odborníkov medzi zasadnutiami, ktorá sa začala na základe rozhodnutia MC-1/18 prijatého konferenciou zmluvných strán dohovoru na jej prvom zasadnutí. Únia nepovažovala za potrebné navrhnúť ďalšie zmeny revidovaného návrhu usmernení, ktoré by vyplývali z tejto práce medzi týmito zasadnutiami.

(6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 (2), a najmä jeho článok 7 ods. 3, je v súlade s ustanoveniami článku 10 ods. 2 dohovoru v zmysle zmien revidovaného návrhu usmernení.

(7)

Revidovaný návrh usmernení by sa preto mali podporiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na druhom zasadnutí konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti (ďalej len „COP2“) je, že sa podporuje prijatie usmernení o dočasnom uskladnení ortuti, ktorá nie je odpadom, environmentálne vhodným spôsobom podľa článku 10 ods. 2 a 3 dohovoru v znení uvedenom v dokumentoch, ktoré boli predložené na prijatie na COP2.

Menšie zmeny v dokumentoch uvedených v prvom odseku môžu zástupcovia Únie v závislosti od vývoja počas COP2 dohodnúť bez ďalšieho rozhodnutia Rady po konzultácii s členskými štátmi počas koordinačných zasadnutí na mieste.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 12. novembra 2018

Za Radu

predseda

G. BLÜMEL


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/939 z 11. mája 2017 o uzavretí Minamatského dohovoru o ortuti v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 142, 2.6.2017, s. 4).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017, s. 1).


16.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/9


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1731

z 12. novembra 2018,

ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Dánskym kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh dánskej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 26. januára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/116 (1), 5. februára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/190 (2) a 23. júna 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/994 (3), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/552 (4) nahradil pán Erik NIELSEN 5. apríla 2016 pána Thomasa KASTRUP-LARSENA ako člena. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/426 (5) nahradila 7. marca 2017 pani Kirstine BILLEOVÁ pána Erika NIELSENA ako členka a pani Kirsten JENSENOVÁ bola opätovne vymenovaná ako členka.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Kirstine BILLEOVEJ a pána Jensa Christiana GJESINGA sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov.

(3)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Johna SCHMIDTA ANDERSENA a pani Kirsten JENSENOVEJ sa uvoľnili dve miesta náhradníkov Výboru regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2020, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za členov:

pán Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,

pani Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,

b)

za náhradníkov:

pani Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,

pán Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 12. novembra 2018

Za Radu

predseda

G. BLÜMEL


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/116 z 26. januára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/190 z 5. februára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/994 z 23. júna 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/552 z 5. apríla 2016, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov navrhnutý Dánskym kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 95, 9.4.2016, s. 12).

(5)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/426 zo 7. marca 2017, ktorým sa vymenúvajú člen a náhradník Výboru regiónov navrhnutí Dánskym kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 64, 10.3.2017, s. 108).


16.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/10


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1732

z 30. októbra 2018,

ktorým sa zriaďuje Európsky systém pozorovania zemských platní — Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (EPOS ERIC)

[oznámené pod číslom C(2018) 7011]

(Iba anglické, dánske, francúzske, grécke, holandské, nemecké, portugalské, slovinské a talianske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko požiadali Komisiu, aby zriadila Európsky systém pozorovania zemských platní – Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (EPOS ERIC). Grécko, Island a Švajčiarsko oznámili svoje rozhodnutie zúčastňovať sa na konzorciu EPOS ERIC spočiatku ako pozorovatelia. Dohodli sa, že hostiteľským členským štátom konzorcia EPOS ERIC bude Taliansko.

(2)

Keďže Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii svoj úmysel vystúpiť z Únie, zmluvy sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení, alebo ak dohoda nenadobudne platnosť, po dvoch rokoch od uvedeného oznámenia, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom nerozhodne o predĺžení tejto lehoty. Spojené kráľovstvo sa preto bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia dohody o vystúpení, bude po dni vystúpenia považovať na účely tohto vykonávacieho rozhodnutia za tretiu krajinu v zmysle článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 723/2009.

(3)

Nariadenie (ES) č. 723/2009 bolo rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 72/2015 (2) začlenené do Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP).

(4)

Komisia podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 723/2009 posúdila túto žiadosť a dospela k záveru, že spĺňa požiadavky stanovené v uvedenom nariadení.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 723/2009,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Týmto sa zriaďuje Európsky systém pozorovania zemských platní – Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru pod názvom „EPOS ERIC“.

2.   Základné prvky stanov konzorcia EPOS ERIC sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Dánskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Helénskej republike, Holandskému kráľovstvu, Islandu, Nórskemu kráľovstvu, Portugalskej republike, Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska, Slovinskej republike, Švajčiarskej konfederácii a Talianskej republike.

V Bruseli 30. októbra 2018

Za Komisiu

Carlos MOEDAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 72/2015 z 20. marca 2015, ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd [2016/755] (Ú. v. EÚ L 129, 19.5.2016, s. 85).


PRÍLOHA

ZÁKLADNÉ PRVKY STANOV KONZORCIA EPOS ERIC

Články a odseky stanov konzorcia EPOS ERIC uvedené nižšie predstavujú základné prvky v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 723/2009.

1.   Úlohy a činnosti

(článok 3 stanov konzorcia EPOS ERIC)

1.

Hlavnou úlohou konzorcia EPOS ERIC je zriadiť a prevádzkovať distribuovaný Európsky systém pozorovania zemských platní a poskytnúť účinný rámec riadenia na podnietenie integrácie a koordinácie tematických základných služieb (TCS) a na budovanie a zabezpečenie riadenia integrovaných základných služieb (ICS).

2.

Konzorcium EPOS ERIC vykonáva tieto činnosti:

a)

implementácia TCS pre rôzne spoločenstvá, ktoré prispievajú k EPOS;

b)

zabezpečovanie koordinácie TCS v rámci konzorcia EPOS ERIC, ktorá sa vzťahuje na právne, riadiace a finančné aspekty a technické spojenie s ICS;

c)

rozvoj ICS s cieľom poskytovať interoperabilitu, správu údajov a prístup k službám;

d)

harmonizácia vykonávania EPOS s vnútroštátnymi prioritami a stratégiami;

e)

integrácia EPOS do globálnej vedeckej komunity v záujme posilnenia služieb EPOS;

f)

zabezpečenie plného využívania výsledkov novej výskumnej infraštruktúry;

g)

podpora odbornej prípravy, osvety a medzinárodnej spolupráce;

h)

účasť na projektoch financovaných EÚ;

i)

všetky ostatné činnosti potrebné na dosiahnutie jej cieľa.

3.

EPOS ERIC plní svoju hlavnú úlohu na neziskovom základe. Konzorcium EPOS ERIC môže vykonávať obmedzené hospodárske činnosti, pokiaľ úzko súvisia s hlavnou úlohou konzorcia a neohrozujú jej plnenie.

4.

Konzorcium EPOS ERIC zaznamenáva oddelene náklady a príjmy spojené s jeho hospodárskymi činnosťami a účtuje za ne trhové ceny, alebo ak ich nie je možné určiť, celkové náklady s pripočítaním primeranej marže. Tieto činnosti nie sú oslobodené od dane.

2.   Štatutárne sídlo konzorcia EPOS ERIC

(článok 2 ods. 3 stanov konzorcia EPOS ERIC)

Štatutárnym sídlom konzorcia EPOS ERIC je Rím (Taliansko).

3.   Názov

(článok 2 ods. 1 stanov konzorcia EPOS ERIC)

Európsky systém pozorovania zemských platní sa zriaďuje ako Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) podľa nariadenia (ES) č. 723/2009, pomenované a ďalej označované ako „EPOS ERIC“.

4.   Trvanie

(článok 26 stanov konzorcia EPOS ERIC)

Konzorcium EPOS ERIC sa zriaďuje na počiatočné obdobie dvadsiatich rokov. Toto obdobie sa môže predĺžiť na základe dvojtretinového rozhodnutia valného zhromaždenia.

5.   Likvidácia

(článok 27 stanov konzorcia EPOS ERIC)

1.

Likvidácia konzorcia EPOS ERIC sa riadi rozhodnutím valného zhromaždenia v súlade s článkom 10 stanov.

2.

Konzorcium EPOS ERIC bez zbytočného odkladu a v každom prípade do desiatich dní po prijatí rozhodnutia o jeho likvidácii informuje Európsku komisiu o uvedenom rozhodnutí.

3.

Majetok zostávajúci po zaplatení dlhov konzorcia EPOS ERIC sa rozdelí medzi členov v pomere k ich nazhromaždeným ročným príspevkom poskytnutým konzorciu EPOS ERIC, ako sa uvádza v článku 9 stanov.

4.

Konzorcium EPOS ERIC o tom bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 10 dní od ukončenia postupu likvidácie informuje Komisiu.

5.

Konzorcium EPOS ERIC zaniká dňom uverejnenia príslušného oznámenia Európskou komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie.

6.   Zodpovednosť

(článok 18 stanov konzorcia EPOS ERIC)

1.

Konzorcium EPOS ERIC zodpovedá za svoje dlhy.

2.

Členovia nie sú spoločne zodpovední za dlhy konzorcia EPOS ERIC. Finančná zodpovednosť členov a stálych pozorovateľov za dlhy konzorcia EPOS ERIC sa obmedzuje na ich príslušný príspevok poskytnutý konzorciu EPOS ERIC, ako sa uvádza v článku 9 stanov.

3.

Konzorcium EPOS ERIC musí uzatvoriť primerané poistenie na krytie rizík súvisiacich so zriadením a s prevádzkou konzorcia EPOS ERIC.

7.   Politika prístupu

(článok 19 stanov konzorcia EPOS ERIC)

1.

Politika konzorcia EPOS ERIC v oblasti prístupu k údajom sa riadi najlepšími medzinárodnými postupmi, pokiaľ ide o verejné údaje, ako sú tie, ktoré zaviedla Európska únia, a uznáva práva vlastníkov údajov.

2.

Konzorcium EPOS ERIC uľahčuje výskum a vo všeobecnosti podporuje otvorený prístup v súlade so zásadami FAIR v oblasti výskumu údajov, dátových produktov, služieb a softvéru, ako aj výskumných zariadení.

3.

V prípadoch, keď existujú rozdiely v politikách týkajúcich sa spoločného využívania údajov a pravidiel fyzického prístupu, bude EPOS ERIC podporovať kultúru otvorenosti a spoločného využívania v rámci verejných výskumných komunít a medzi členmi, pozorovateľmi a mimo nich. Prístup je založený na zásadách otvoreného prístupu na základe kritérií, postupu a modalít vymedzených vo vykonávacích predpisoch konzorcia EPOS ERIC.

4.

Postupy a kritériá hodnotenia sa uverejnia na webovej lokalite konzorcia EPOS ERIC.

8.   Politika vedeckého hodnotenia

(článok 20 stanov konzorcia EPOS ERIC)

Činnosti konzorcia EPOS ERIC hodnotí každých 5 rokov nezávislá skupina medzinárodných, externých hodnotiteľov najvyššej kvality, ktorých vymenúva valné zhromaždenie a ktorí podávajú správy valnému zhromaždeniu; skupina hodnotiteľov vykonáva vedecké hodnotenia činností konzorcia EPOS ERIC.

9.   Politika šírenia informácií

(článok 21 stanov konzorcia EPOS ERIC)

1.

Konzorcium EPOS ERIC podporuje výskumných pracovníkov, aby výsledky svojho výskumu sprístupnili verejnosti aj prostredníctvom konzorcia EPOS ERIC.

2.

Konzorcium EPOS ERIC využíva viacero kanálov na oslovenie cieľových skupín vrátane webového portálu, informačného bulletinu, workshopov, účasti na konferenciách, článkov v časopisoch a spravodajských médií.

10.   Práva duševného vlastníctva

(článok 22 stanov konzorcia EPOS ERIC)

1.

Pojem „duševné vlastníctvo“ sa chápe tak, ako je vymedzené v článku 2 Dohovoru o založení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, ktorý bol podpísaný 14. júla 1967.

2.

Práva duševného vlastníctva týkajúce sa údajov a iných poznatkov konzorcia EPOS ERIC, ktoré boli vytvorené a vyvinuté v rámci činností konzorcia EPOS ERIC, patria subjektu(-om) alebo osobe(-ám), ktoré ich vytvorili.

3.

Výmena a integrácia duševného vlastníctva medzi členmi alebo zastupujúcimi subjektmi podlieha vykonávacím predpisom, ktoré schválilo valné zhromaždenie. Vykonávacie predpisy upravujú aj podmienky týkajúce sa dôvernosti vymieňaných údajov.

4.

Duševné vlastníctvo, ktoré je výsledkom činností financovaných výlučne konzorciom EPOS ERIC, je vlastníctvom konzorcia EPOS ERIC.

5.

Konzorcium EPOS ERIC dodržiava platné právne predpisy o ochrane údajov a súkromia.

11.   Politika zamestnávania

(článok 23 stanov konzorcia EPOS ERIC)

1.

Politika konzorcia EPOS ERIC v oblasti zamestnávania sa riadi právnymi predpismi krajiny, v ktorej sú zamestnanci zamestnaní a v ktorej obvykle vykonávajú prácu.

2.

Výberové konania, nábor a zamestnávanie uchádzačov na pracovných pozíciách v konzorciu EPOS ERIC musia byť transparentné, nediskriminačné a musí sa pri nich dodržiavať zásada rovnosti príležitostí. Všetky voľné pracovné miesta v konzorciu EPOS ERIC sa zverejňujú.

12.   Politika verejného obstarávania

(článok 24 stanov konzorcia EPOS ERIC)

1.

Konzorcium EPOS ERIC zaobchádza s kandidátmi vo verejnom obstarávaní a uchádzačmi rovnako a bez diskriminácie. V rámci politiky verejného obstarávania konzorcia EPOS ERIC sa dodržiavajú zásady transparentnosti, nediskriminácie a hospodárskej súťaže. Podrobné pravidlá týkajúce sa postupov a kritérií verejného obstarávania sa stanovujú vo vykonávacích predpisoch.

2.

Pri obstarávaní v súvislosti s činnosťami konzorcia EPOS ERIC členovia a pozorovatelia primerane zohľadňujú potreby, technické požiadavky a špecifikácie týkajúce sa konzorcia EPOS ERIC, ktoré vydali príslušné orgány.

16.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/15


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1733

zo 14. novembra 2018,

ktorým sa v mene Európskej únie schvaľujú úpravy dodatku 1 k prílohe XIII Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru na strane druhej

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/735/EÚ z 31. mája 2012 o podpísaní v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Dohoda o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (2) (ďalej len „dohoda“) sa v Peru predbežne uplatňuje od 1. marca 2013 (3) a v Kolumbii od 1. augusta 2013 (4). Ekvádor pristúpil k dohode prostredníctvom Protokolu o pristúpení (5), ktorý sa predbežne uplatňuje od 1. januára 2017.

(2)

V článku 209 dohody sa stanovuje možnosť pridať do dodatku 1 k prílohe XIII k dohode nové zemepisné označenia, a to po skončení konania o námietkach a preskúmaní zemepisných označení podľa článku 208.

(3)

Kolumbia Únii predložila žiadosť o pridanie nových zemepisných označení do dodatku 1 k prílohe XIII k dohode. Únia dokončila konanie o námietkach a preskúmala deväť nových kolumbijských zemepisných označení.

(4)

V článku 257 ods. 2 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre duševné vlastníctvo, zriadený stranami v súlade s článkom 257 ods. 1 dohody, je zodpovedný za posudzovanie informácií uvedených v článku 209 dohody a za predkladanie návrhov úprav dodatku 1 k prílohe XIII dohody Výboru pre obchod, zriadenému stranami v súlade s článkom 12 ods. 1 dohody.

(5)

Podvýbor pre duševné vlastníctvo 5. októbra 2018 posúdil informácie týkajúce sa deviatich nových kolumbijských zemepisných označení a Výboru pre obchod navrhol zodpovedajúcu úpravu dodatku 1 k prílohe XIII k dohode.

(6)

V článku 13 ods. 1 písm. d) dohody sa stanovuje, že Výbor pre obchod je zodpovedný za hodnotenie a prijímanie rozhodnutí plánovaných v dohode v súvislosti s akoukoľvek vecou, ktorú mu predložia špecializované orgány zriadené podľa dohody.

(7)

Podľa článku 14 ods. 3 dohody v prípade uvedených v článku 12 ods. 4 prijíma každé rozhodnutie strana EÚ a dotknutá signatárska andská krajina a také rozhodnutie je účinné len medzi týmito zmluvnými stranami. Na túto vec sa vzťahujú ustanovenia článku 12 ods. 4, pretože sa týka výlučne bilaterálneho vzťahu medzi stranou EÚ a Kolumbiou a bola predmetom diskusie na bilaterálnom stretnutí podvýboru pre duševné vlastníctvo.

(8)

Dodatok 1 k prílohe XIII k nariadeniu by sa teda mal upraviť a dané úpravy by sa mali v mene Únie schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľujú úpravy dodatku I k prílohe XIII k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru na strane druhej, ktoré sa stanovujú v návrhu rozhodnutia Výboru pre obchod.

Návrh rozhodnutia Výboru pre obchod sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Vedúci delegácie Únie vo Výbore pre obchod je oprávnený schváliť rozhodnutie daného výboru v mene Európskej únie.

Článok 3

Rozhodnutie Výboru pre obchod sa po jeho prijatí uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 21.12.2012, s. 1.

(2)  Dohoda o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (Ú. v. EÚ L 354, 21.12.2012, s. 3).

(3)  Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej medzi Európskou úniou a Peru (Ú. v. EÚ L 56, 28.2.2013, s. 1).

(4)  Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej medzi Európskou úniou a Kolumbiou (Ú. v. EÚ L 201, 26.7.2013, s. 7).

(5)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2369 z 11. novembra 2016 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru (Ú. v. EÚ L 356, 24.12.2016, s. 1).


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE VÝBORU PRE OBCHOD č. […]/2018

z […] 2018,

ktorým sa upravuje dodatok 1 k prílohe XIII k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru na strane druhej

VÝBOR PRE OBCHOD,

so zreteľom na Dohodu o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Ekvádorom a Peru na strane druhej, a najmä na jej článok 13 ods. 1 písm. d),

keďže:

(1)

Kolumbia 11. februára 2014 podľa článku 209 dohody Únii predložila žiadosť o pridanie nových zemepisných označení do dodatku 1 k prílohe XIII k dohode. Únia dokončila konanie o námietkach a preskúmala deväť nových kolumbijských zemepisných označení.

(2)

Podvýbor pre duševné vlastníctvo 5. októbra 2018 podľa článku 257 ods. 2 dohody na zasadnutí zmluvnej strany EÚ a Kolumbie posúdil informácie týkajúce sa deviatich nových kolumbijských zemepisných označení a Výboru pre obchod navrhol zodpovedajúcu úpravu dodatku I k prílohe XIII k dohode.

(3)

Dodatok 1 k prílohe XIII by sa mal preto upraviť.

(4)

Rozhodnutie upraviť dodatok 1 k prílohe XIII k dohode možno prijať na zasadnutí Výboru pre obchod medzi zmluvnou stranou EÚ a Kolumbiou na základe článku 14 ods. 3 dohody o obchode, pretože sa týka výlučne bilaterálneho vzťahu medzi predmetnými stranami a nemá vplyv na práva a povinnosti žiadnej inej signatárskej andskej krajiny,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do tabuľky v písmene a) „Zemepisné označenia Kolumbie poľnohospodárskych a potravinárskych produktov, vín, liehovín a aromatizovaných vín“ v dodatku I k prílohe XIII k dohode sa dopĺňajú položky v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie, vyhotovené v dvoch exemplároch, podpisujú zástupcovia Výboru pre obchod, ktorí sú oprávnení konať v mene zmluvných strán na účely úpravy dohody. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom posledného podpisu.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Vydané v

Za Výbor pre obchod

vedúci delegácie EÚ

vedúci delegácie Kolumbie


PRÍLOHA

Café de Nariño

Káva

Café de Cauca

Káva

Café del Huila

Káva

Bizcocho de Achira del Huila

Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, čajové pečivo a iné pekárske výrobky

Queso Paipa

Syr

Queso del Caquetá

Syr

Clavel de Colombia

Kvety a okrasné rastliny

Rosa de Colombia

Kvety a okrasné rastliny

Crisantemo de Colombia

Kvety a okrasné rastliny


16.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 288/19


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1734

zo 14. novembra 2018,

ktorým sa Nemeckej spolkovej republike, Španielskemu kráľovstvu, Talianskej republike a Cyperskej republike udeľujú výnimky, pokiaľ ide o poskytovanie štatistiky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1952

[oznámené pod číslom C(2018) 7465]

(Iba španielske, nemecké, grécke a talianske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1952 z 26. októbra 2016 o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice 2008/92/ES (1), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Nemecko, Španielsko, Taliansko a Cyprus predložili Komisii žiadosti o udelenie výnimiek, pokiaľ ide o poskytovanie osobitných štatistických údajov o cenách zemného plynu a elektriny.

(2)

Informácie/dôvody, ktoré uviedli dané členské štáty, opodstatňujú udelenie výnimky.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa udeľujú tieto výnimky z ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/1952:

1.

Nemeckej spolkovej republike sa udeľuje výnimka z poskytovania štatistiky za referenčné roky 2017 a 2018 v prípade:

 

bodu 5 písm. b) prílohy I, pokiaľ ide o údaje o cenách za spotrebiteľské pásmo I6;

 

bodu 6 písm. a) prílohy I;

 

bodu 4 písm. b) prílohy II, pokiaľ ide o údaje o cenách za spotrebiteľské pásmo IG;

 

bodu 5 písm. a) prílohy II, pokiaľ ide o subkomponenty týkajúce sa sieťových cien a subkomponenty týkajúce sa daní, poplatkov a odvodov.

2.

Španielskemu kráľovstvu sa udeľuje výnimka z poskytovania štatistiky za referenčné roky 2017 a 2018 v prípade:

 

bodu 6 písm. a) prílohy I, pokiaľ ide o komponenty a subkomponenty;

 

bodu 7 prílohy I, pokiaľ ide o ročné objemy spotreby;

 

bodu 5 písm. a) a b) prílohy II, pokiaľ ide o tri hlavné komponenty a subkomponenty týkajúce sa sieťových cien a daní, poplatkov a odvodov v prípade cien elektriny a pokiaľ ide o členenie uvedených cien elektriny na troch úrovniach.

3.

Talianskej republike sa udeľuje výnimka z poskytovania štatistiky za referenčné roky 2017 a 2018 v prípade:

 

bodu 6 písm. a) prílohy I, pokiaľ ide o subkomponenty týkajúce sa sieťových cien a subkomponenty týkajúce sa daní, poplatkov a odvodov.

 

bodu 5 písm. a) prílohy II, pokiaľ ide o subkomponenty týkajúce sa sieťových cien a subkomponenty týkajúce sa daní, poplatkov a odvodov.

4.

Cyperskej republike sa udeľuje výnimka z poskytovania štatistiky za referenčný rok 2017 v prípade:

bodu 5 písm. a) prílohy II, pokiaľ ide o subkomponenty týkajúce sa sieťových cien a subkomponenty týkajúce sa daní, poplatkov a odvodov.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Nemeckej spolkovej republike, Španielskemu kráľovstvu Talianskej republike a Cyperskej republike.

V Bruseli 14. novembra 2018

Za Komisiu

Marianne THYSSEN

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 311, 17.11.2016, s. 1.