ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 286

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
14. novembra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1708 z 13. novembra 2018, ktorým sa názvu Însurăței (CHOP) udeľuje ochrana na základe článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1709 z 13. novembra 2018, ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o pracovných úrazoch a iných zdravotných problémoch súvisiacich s prácou na rok 2020, pokiaľ ide o výberové zisťovanie pracovných síl podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1710 z 13. novembra 2018, ktorým sa mení úroveň úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2018, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/866

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1711 z 13. novembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1371/2013, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania oslobodenia udeleného indickým vyvážajúcim výrobcom

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1712 z 13. novembra 2018, ktorým mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1013, ktorým sa ukladajú dočasné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele

17

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady (EÚ) 2018/1713 zo 6. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1714 zo 6. novembra 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Rámcovou dohodou medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku spoločného výboru a prijatie mandátu jeho podvýborov a pracovných skupín

22

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/1715 z 12. novembra 2018 o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane stropu na rok 2020, ročnej sumy na rok 2019, prvej splátky na rok 2019 a orientačnej a nezáväznej predpovede očakávaných ročných súm príspevkov na roky 2021 a 2022

30

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1716 z 13. novembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/776/EÚ, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1708

z 13. novembra 2018,

ktorým sa názvu „Însurăței“ (CHOP) udeľuje ochrana na základe článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 99,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 97 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 Komisia preskúmala žiadosť Rumunska o zápis názvu „Însurăței“ do registra a uverejnila ju v Úradnom vestníku Európskej únie (2).

(2)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(3)

V súlade s článkom 99 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa mal názov „Însurăței“ chrániť a zapísať do registra uvedeného v článku 104 daného nariadenia.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa udeľuje ochrana názvu „Însurăței“ (CHOP).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ C 144, 25.4.2018, s. 2.


14.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1709

z 13. novembra 2018,

ktorým sa špecifikujú technické ukazovatele ad hoc modulu o pracovných úrazoch a iných zdravotných problémoch súvisiacich s prácou na rok 2020, pokiaľ ide o výberové zisťovanie pracovných síl podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

Nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

Komisia vo svojom oznámení o strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 (2) zdôraznila, že je dôležité zlepšiť kvalitu zberu štatistických údajov o pracovných úrazoch a chorobách, vystavení rizikám v zamestnaní a zlom zdravotnom stave súvisiacom so zamestnaním. Opakovanie ad hoc modulu o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch súvisiacich s prácou, ktorý sa uplatnil v rokoch 1999, 2007 a 2013, by malo umožniť doplnenie údajov zaslaných členskými štátmi podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 349/2011 (3). Okrem toho by opakovanie tohto modulu malo poskytnúť informácie o vystavení rizikovým faktorom pre telesné a duševné zdravie v zamestnaní.

(2)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1851 (4) sa špecifikujú a opisujú oblasti, o ktorých treba poskytnúť špecializované informácie („časti modulu“), ktoré by mali byť zahrnuté do ad hoc modulu o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch súvisiacich s prácou na rok 2020.

(3)

Komisia by mala špecifikovať technické ukazovatele, filtre, kódy a termín zaslania údajov v rámci ad hoc modulu o pracovných úrazoch a iných zdravotných problémoch súvisiacich s prácou.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Technické ukazovatele ad hoc modulu o pracovných úrazoch a iných zdravotných problémoch súvisiacich s prácou na rok 2020, filtre, kódy, ktoré sa majú použiť, a termín zaslania výsledkov Komisii sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  COM(2014) 332 final zo 6. júna 2014.

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku pracovných úrazov (Ú. v. EÚ L 97, 12.4.2011, s. 3).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1851 zo 14. júna 2016, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2019, 2020 a 2021 pre výberové zisťovanie pracovných síl podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 284, 20.10.2016, s. 1).


PRÍLOHA

V tejto prílohe sa stanovujú technické ukazovatele, filtre a kódy, ktoré sa majú použiť v ad hoc module o pracovných úrazoch a iných zdravotných problémoch súvisiacich s prácou, ktorý sa má realizovať v roku 2020. Zároveň sa v nej stanovujú dátumy predloženia údajov Komisii.

Termín na prenos výsledkov Komisii: 31. marca 2021.

Filtre a kódy, ktoré sa majú použiť pri zasielaní údajov: stanovené v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 377/2008 (1).

Stĺpce vyhradené pre voliteľné váhové koeficienty, ktoré sa majú použiť v prípade podvzoriek alebo neodpovedí: stĺpce 226 – 229 s celými číslami a stĺpce 230 – 231 s desatinnými miestami.

1.   Časť modulu: „Pracovné úrazy“

Filter 15 ≤ AGE ≤ 74

Názov/stĺpec

Kód

Opis

Filter

 

 

 

 

ACCIDNUM

 

Počet pracovných úrazov počas posledných 12 mesiacov

(WSTATOR=1,2)

211

 

Pracovné úrazy, ktoré mali za následok poškodenie zdravia, za 12 mesiacov predchádzajúcich referenčnému týždňu

alebo (WSTATOR=3-5 a EXISTPR=1

 

0

Žiadny

a YEARPR a

 

1

Jeden

MONTHPR nie je

 

2

Dva alebo viac

nie je viac ako 1 rok

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

pred

 

Prázdny

Žiadna odpoveď/Neviem

referenčným týždňom)

 

 

 

 

ACCIDTYP

 

Druh pracovného úrazu

ACCIDNUM=1,2

212

 

Išlo v prípade posledného pracovného úrazu o cestnú dopravnú nehodu?

 

 

1

Cestná dopravná nehoda

 

 

2

Iný úraz ako cestná dopravná nehoda

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdny

Žiadna odpoveď/Neviem

 

 

 

 

 

ACCIDJOB

 

Zamestnanie súvisiace s úrazom

ACCIDNUM=1,2

213

 

Zamestnanie, v ktorom došlo k poslednému pracovnému úrazu, ktorý mal za následok poškodenie zdravia

 

 

1

Súčasné hlavné zamestnanie

 

 

2

Súčasné vedľajšie zamestnanie

 

 

3

Posledné zamestnanie (len v prípade osôb, ktoré nie sú zárobkovo činné)

 

 

4

Ďalšie zamestnanie v súčasnosti alebo v minulosti

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdny

Žiadna odpoveď/Neviem

 

 

 

 

 

ACCIDBRK

 

Dĺžka neprítomnosti na pracovisku z dôvodu pracovného úrazu

ACCIDNUM=1,2

214-215

 

Počet kalendárnych dní – okrem dňa, v ktorom k úrazu došlo – za 12 mesiacov predchádzajúcich referenčnému týždňu, počas ktorých bola príslušná osoba práceneschopná v dôsledku posledného pracovného úrazu, ktorý mal za následok poškodenie zdravia

 

 

00

Osoba stále nepracuje, lebo sa ešte nezotavila z úrazu, pravdepodobne však neskôr začne pracovať

 

 

01

Kvôli tomuto úrazu už pravdepodobne nebude nikdy pracovať

 

 

02

Menej než jeden deň alebo žiadna pracovná neschopnosť

 

 

03

Aspoň jeden deň, ale menej než štyri dni

 

 

04

Aspoň štyri dni, ale menej než dva týždne

 

 

05

Aspoň dva týždne, ale menej než jeden mesiac

 

 

06

Aspoň jeden mesiac, ale menej než tri mesiace

 

 

07

Aspoň tri mesiace, ale menej než šesť mesiacov

 

 

08

Aspoň šesť mesiacov, ale menej než deväť mesiacov

 

 

09

Od deväť do dvanásť mesiacov

 

 

99

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdny

Žiadna odpoveď/Neviem

 

 

 

 

 

2.   Časť modulu: Zdravotné problémy súvisiace s prácou

Filter 15 ≤ AGE ≤ 74

Názov/stĺpec

Kód

Opis

Filter

 

 

 

 

HPROBNUM

 

Počet zdravotných problémov súvisiacich s prácou počas posledných 12 mesiacov

(WSTATOR=1,2)

alebo

216

 

Fyzické alebo psychické zdravotné problémy, ktorými príslušná osoba trpela počas 12 mesiacov predchádzajúcich referenčnému týždňu a ktoré vznikli alebo sa zhoršili v dôsledku práce (okrem predtým zaznamenaných pracovných úrazov)

(WSTATOR=3-5 a

EXISTPR=1)

 

0

Žiadny

 

 

1

Jeden

 

 

2

Dva alebo viac

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdny

Žiadna odpoveď/Neviem

 

 

 

 

 

HPROBTYP

 

Druh zdravotného problému súvisiaceho s prácou

HPROBNUM = 1,2

217-218

 

Druh najvážnejšieho zdravotného problému, ktorý vznikol alebo sa zhoršil v dôsledku práce

 

 

00

Problémy s kosťami, kĺbmi alebo svalmi, ktoré postihujú najmä krk, ramená alebo ruky

 

 

01

Problémy s kosťami, kĺbmi alebo svalmi, ktoré postihujú najmä bedrá, nohy alebo chodidlá

 

 

02

Problémy s kosťami, kĺbmi alebo svalmi, ktoré postihujú najmä chrbát

 

 

03

Problémy s dýchaním alebo s pľúcami

 

 

04

Kožné problémy

 

 

05

Problémy so sluchom

 

 

06

Stres, depresia alebo úzkosť

 

 

07

Bolesť hlavy a/alebo únava očí

 

 

08

Srdcová choroba, infarkt myokardu alebo iné problémy srdcovo-cievneho systému

 

 

09

Infekčná choroba (vírusového, bakteriálneho alebo iného pôvodu)

 

 

10

Žalúdočné, pečeňové, obličkové alebo tráviace problémy

 

 

11

Iný druh zdravotných problémov

 

 

99

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdny

Žiadna odpoveď/Neviem

 

 

 

 

 

HPROBLIM

 

Zdravotný problém obmedzujúci každodenné činnosti

HPROBNUM = 1,2

219

 

Obmedzuje najvážnejší zdravotný problém, ktorý vznikol alebo sa zhoršil v dôsledku práce, schopnosť vykonávať každodenné činnosti na pracovisku alebo mimo neho?

 

 

0

Nie

 

 

1

Áno, do určitej miery

 

 

2

Áno, do značnej miery

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdny

Žiadna odpoveď/Neviem

 

 

 

 

 

HPROBJOB

 

Zamestnanie súvisiace so zdravotným problémom

HPROBNUM = 1,2

220

 

Zamestnanie, v ktorom vznikol alebo sa zhoršil najvážnejší zdravotný problém.

 

 

1

Súčasné hlavné zamestnanie

 

 

2

Súčasné vedľajšie zamestnanie

 

 

3

Posledné zamestnanie (len v prípade osôb, ktoré nie sú zárobkovo činné)

 

 

4

Ďalšie zamestnanie v súčasnosti alebo v minulosti

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdny

Žiadna odpoveď/Neviem

 

 

 

 

 

HPROBBRK

 

Dĺžka neprítomnosti na pracovisku z dôvodu zdravotného problému súvisiaceho s prácou

HPROBNUM = 1,2

221-222

 

Počet kalendárnych dní za 12 mesiacov predchádzajúcich referenčnému týždňu, počas ktorých bola príslušná osoba práceneschopná v dôsledku najvážnejšieho zdravotného problému, ktorý vznikol alebo sa zhoršil v dôsledku práce

 

 

00

Osoba stále nepracuje, lebo sa ešte nezotavila zo zdravotného problému, pravdepodobne však neskôr začne pracovať

 

 

01

Kvôli tomuto zdravotnému problému už pravdepodobne nebude nikdy pracovať

 

 

02

Menej než jeden deň alebo žiadna pracovná neschopnosť

 

 

03

Aspoň jeden deň, ale menej než štyri dni

 

 

04

Aspoň štyri dni, ale menej než dva týždne

 

 

05

Aspoň dva týždne, ale menej než jeden mesiac

 

 

06

Aspoň jeden mesiac, ale menej než tri mesiace

 

 

07

Aspoň tri mesiace, ale menej než šesť mesiacov

 

 

08

Aspoň šesť mesiacov, ale menej než deväť mesiacov

 

 

09

Od deväť do dvanásť mesiacov

 

 

99

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdny

Žiadna odpoveď/Neviem

 

 

 

 

 

3.   Časť modulu: Rizikové faktory pre telesné zdravie a/alebo duševnú pohodu

Názov/stĺpec

Kód

Opis

Filter

 

 

 

 

PHYSRISK

 

Vystavenie rizikovým faktorom, ktoré môžu ohrozovať fyzické zdravie

WSTATOR=1,2

223-224

 

Vystavenie (na pracovisku) jednému z nasledujúcich rizikových faktorov, ktoré môžu ohrozovať fyzické zdravie príslušnej osoby; uveďte faktor, ktorý považujete za najrizikovejší z hľadiska ohrozenia fyzického zdravia

 

 

01

Áno, najmä únavné alebo bolestivé pozície

 

 

02

Áno, najmä opakované pohyby rukou alebo ramenom

 

 

03

Áno, najmä manipulácia s ťažkými bremenami

 

 

04

Áno, najmä hluk

 

 

05

Áno, najmä silné vibrácie

 

 

06

Áno, najmä chemikálie, prach, výpary, dym alebo plyny

 

 

07

Áno, najmä činnosti vyžadujúce značnú zrakovú koncentráciu

 

 

08

Áno, najmä pošmyknutia, zakopnutia a pády

 

 

09

Áno, najmä používanie strojov alebo ručných nástrojov (s výnimkou vozidiel)

 

 

10

Áno, najmä používanie vozidiel (počas práce, s výnimkou cesty do práce a z práce)

 

 

11

Áno, najmä iný významný rizikový faktor pre fyzické zdravie

 

 

00

Žiadny významný rizikový faktor pre fyzické zdravie

 

 

99

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdny

Žiadna odpoveď/Neviem

 

 

 

 

 

MENTRISK

 

Vystavenie faktorom, ktoré môžu ohrozovať duševnú pohodu

WSTATOR=1,2

225

 

Vystavenie (na pracovisku) jednému z nasledujúcich rizikových faktorov, ktoré môžu ohrozovať duševnú pohodu príslušnej osoby; uveďte faktor, ktorý považujete za najrizikovejší z hľadiska ohrozenia duševnej pohody.

 

 

1

Áno, najmä značná časová tieseň alebo nadmerné pracovné zaťaženie

 

 

2

Áno, najmä násilie alebo hrozba násilia

 

 

3

Áno, najmä obťažovanie alebo šikanovanie

 

 

4

Áno, najmä nedostatočná komunikácia alebo spolupráca v rámci organizácie

 

 

5

Áno, najmä práca s komplikovanými zákazníkmi, pacientmi, žiakmi atď.

 

 

6

Áno, najmä neistota zamestnania

 

 

7

Áno, najmä nedostatok samostatnosti alebo vplyvu na tempo práce alebo pracovné postupy

 

 

8

Áno, najmä iný významný rizikový faktor pre duševnú pohodu

 

 

0

Žiadny významný rizikový faktor pre duševnú pohodu

 

 

9

Neuplatňuje sa (nezahrnuté do filtra)

 

 

Prázdny

Žiadna odpoveď/Neviem

 

 

 

 

 


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 57).


14.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1710

z 13. novembra 2018,

ktorým sa mení úroveň úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2018, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/866

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/866 (2) sa určila úroveň úpravy priamych platieb podľa nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2018. Táto úroveň úpravy bola stanovená na základe dostupných informácií v súvislosti s návrhom rozpočtu na rok 2019, najmä so zreteľom na sumu finančnej disciplíny vo výške 468,7 milióna EUR na rezervu na krízu v poľnohospodárskom sektore uvedenú v článku 25 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(2)

Hoci potreba finančnej disciplíny zostáva v prípade rezervy na krízu v poľnohospodárskom sektore na úrovni 468,7 milióna EUR, z dostupných informácií v súvislosti s opravným listom Komisie č. 1 k návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý zahŕňa odhady priamych platieb a výdavkov súvisiacich s trhom, však vyplýva, že mieru finančnej disciplíny stanovenú vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/866 treba upraviť.

(3)

Na základe nových informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, je teda vhodné upraviť úroveň úpravy v súlade s článkom 26 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 do 1. decembra kalendárneho roka, ktorého sa úroveň úpravy týka.

(4)

Vo všeobecnosti platí, že poľnohospodárom, ktorí požiadali o pomoc vo forme priamych platieb na jeden kalendárny rok (N), sa pomoc vyplatí v pevne stanovenej lehote splatnosti spadajúcej do rozpočtového roka (N + 1). Členské štáty však môžu vyplatiť platby poľnohospodárom s omeškaním po uplynutí uvedenej lehoty splatnosti v rámci určitých medzí. Takéto omeškané platby sa môžu uskutočniť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Ak sa v prípade daného kalendárneho roka uplatňuje finančná disciplína, úroveň úpravy by sa nemala uplatňovať na platby, v súvislosti s ktorými sa žiadosti o pomoc predložili v iných kalendárnych rokoch, než je kalendárny rok, v ktorom sa uplatňuje finančná disciplína. S cieľom zaistiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi je preto vhodné stanoviť, že úroveň úpravy sa má uplatňovať len na platby, v súvislosti s ktorými sa žiadosti o pomoc predložili v kalendárnom roku, v ktorom sa uplatňuje finančná disciplína, a to bez ohľadu na to, kedy sa platba poľnohospodárom vyplatí.

(5)

V článku 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (3) sa stanovuje, že miera úprav priamych platieb určená v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa uplatňuje len na priame platby nad 2 000 EUR, ktoré sa poľnohospodárom majú poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku. V článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa okrem toho stanovuje, že v dôsledku postupného zavedenia priamych platieb sa miera úprav vzťahuje na Chorvátsko len od 1. januára 2022. Preto by sa úroveň úpravy, ktorá sa má určiť týmto nariadením, nemala uplatňovať na platby poľnohospodárom v uvedenom členskom štáte.

(6)

Prispôsobená úroveň úpravy by sa mala zohľadniť pri výpočte všetkých platieb, ktoré sa majú poľnohospodárom poskytnúť na základe žiadosti o pomoc predloženej za kalendárny rok 2018. V záujme zrozumiteľnosti by sa preto vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/866 malo zrušiť.

(7)

Aby sa zabezpečilo, že prispôsobená úroveň úpravy sa uplatňuje odo dňa, keď sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013 majú začať poskytovať platby poľnohospodárom, malo by sa toto nariadenie uplatňovať od 1. decembra 2018,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na účely stanovenia úrovne úpravy v súlade s článkami 25 a 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa sumy priamych platieb v rámci režimov podpory uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 prekračujúce 2 000 EUR, ktoré sa majú poskytnúť poľnohospodárom na základe žiadosti o pomoc predloženej za kalendárny rok 2018, znižujú o úroveň úpravy 1,411917 %.

2.   Zníženie stanovené v odseku 1 sa neuplatňuje na Chorvátsko.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/866 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/866 z 13. júna 2018, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2018 (Ú. v. EÚ L 149, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).


14.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1711

z 13. novembra 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1371/2013, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania oslobodenia udeleného indickým vyvážajúcim výrobcom

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3, článok 13 ods. 4 a článok 14 ods. 3,

po porade s členskými štátmi,

keďže:

1.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Rada 9. augusta 2011 po antidumpingovom prešetrovaní uložila vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 791/2011 (2) konečné antidumpingové clo vo výške 62,9 % na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“).

(2)

Rada 24. júla 2012 po prešetrovaní obchádzania v súlade s článkom 13 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (3) (ďalej len „základné nariadenie“) rozšírila vykonávacím nariadením (EÚ) č. 672/2012 (4) tieto opatrenia na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii alebo nie.

(3)

Rada 16. januára 2013 po prešetrovaní obchádzania v súlade s článkom 13 základného nariadenia rozšírila vykonávacím nariadením (EÚ) č. 21/2013 (5) tieto opatrenia na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom na Taiwane a v Thajsku alebo nie.

(4)

Rada 20. decembra 2013 po prešetrovaní obchádzania v súlade s článkom 13 základného nariadenia rozšírila vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1371/2013 (6) tieto opatrenia na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii a Indonézii alebo nie, a udelila oslobodenie od tohto cla spoločnosti Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. v súlade s článkom 1 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1371/2013; clo začalo byť splatné zo všetkých dovozov dotknutého výrobku (s výnimkou výrobkov vyrábaných spoločnosťou Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd.), ktoré už predtým podliehali povinnosti registrácie podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 322/2013 (7), ktorým sa začalo prešetrovanie obchádzania.

(5)

Severoamerická spoločnosť Pyrotek Incorporated, ktorá má výrobné závody alebo obchodné zastúpenia v rôznych krajinách vrátane členských štátov Únie, požiadala 21. januára 2014 o oslobodenie od rozšírených opatrení podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia v súvislosti so spoločnosťou Pyrotek India Pvt. Ltd., ktorá je vyvážajúcim výrobcom z Indie.

(6)

V odpovedi na dotazník zaslaný Komisiou spoločnosť Pyrotek India Pvt. Ltd. uviedla, že počas obdobia prešetrovania obchádzania, ktoré viedlo k rozšíreniu opatrení na Indiu, t. j. od 1. apríla 2012 do 31. marca 2013, vyvážala dotknutý výrobok. Spoločnosť Pyrotek India Pvt. Ltd. preto nesplnila podmienky stanovené v článku 11 ods. 4 základného nariadenia. Žiadosť však obsahovala dostatočné dôkazy na začatie čiastočného priebežného revízneho prešetrovania opatrení rozšírených na Indiu podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

(7)

Komisia začala čiastočné priebežné revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia 23. septembra 2014. Počas tohto čiastočného priebežného revízneho prešetrovania Komisia dospela k záveru, že spoločnosť Pyrotek India Pvt. Ltd. bola skutočným výrobcom dotknutého výrobku, keďže výrobu začala v auguste 2011 a nezapájala sa do praktík obchádzania.

(8)

Po prešetrovaní podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia Komisia 10. septembra 2015 vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/1507 (8) oslobodila určitých indických výrobcov vrátane spoločnosti Pyrotek India Pvt. Ltd. od rozšírenia cla uplatniteľného na dovoz dotknutého výrobku zasielaného z Indie bez ohľadu na to, či je deklarovaný ako výrobok s pôvodom v Indii alebo nie. Spoločnosti Pyrotek India Pvt. Ltd. bolo následne od daného dátumu udelené oslobodenie od rozšírených opatrení týkajúcich sa vývozu do Únie.

(9)

Po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia Komisia vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1993 (9) uložila 6. novembra 2017 konečné antidumpingové clo na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v ČĽR rozšírené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie, Indonézie, Malajzie, Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú deklarované ako výrobky s pôvodom v týchto krajinách.

2.   OPÄTOVNÉ OTVORENIE PREŠETROVANIA TÝKAJÚCEHO SA OSLOBODENIA

(10)

Ako sa uvádza v odôvodnení (6), Komisia dospela k záveru, že spoločnosť Pyrotek India Pvt. Ltd. bola skutočným výrobcom dotknutého výrobku, keďže výrobu začala v auguste 2011 a nezapájala sa do praktík obchádzania. Komisia sa preto rozhodla čiastočne opätovne otvoriť prešetrovanie týkajúce sa oslobodenia.

(11)

Komisia 18. mája 2018 začala proces čiastočného opätovného otvorenia prešetrovania týkajúceho sa oslobodenia v súvislosti s dovozom riedkych sieťovín zo sklenených vláken s veľkosťou oka väčšou ako 1,8 mm na dĺžku i na šírku a s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m2, s vylúčením kotúčov zo sklenených vláken, s pôvodom v ČĽR alebo zasielaných z Indie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii alebo nie, v súčasnosti patriacich pod číselné znaky KN ex 7019 51 00 a ex 7019 59 00. Oznámenie o začatí konania uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie (10) (ďalej len „oznámenie o začatí konania“).

(12)

V oznámení o začatí konania Komisia uviedla, že opätovné otvorenie je svojím rozsahom obmedzené na posúdenie toho, či by bolo vhodné rozšíriť časový rozsah oslobodenia na obdobie od 21. decembra 2013 do 10. septembra 2015.

(13)

V oznámení o začatí konania Komisia zároveň vyzvala zainteresované strany, aby sa prihlásili s cieľom zúčastniť sa na prešetrovaní. Konkrétne informovala a prizvala na účasť spoločnosť Pyrotek India Pvt. Ltd., výrobné odvetvie Únie a iné zainteresované strany, o ktorých je známe, že sa ich týka začatie prešetrovania týkajúceho sa oslobodenia.

(14)

Zainteresované strany dostali príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie pred Komisiou a/alebo úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach v lehotách stanovených v oznámení o začatí konania.

3.   DOTKNUTÝ VÝROBOK

(15)

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, sú riedke sieťoviny zo sklenených vláken s veľkosťou oka väčšou ako 1,8 mm na dĺžku i na šírku a s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m2, s vylúčením kotúčov zo sklenených vláken, s pôvodom v ČĽR, zasielané z Indie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii alebo nie, v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN ex 7019 51 00 a ex 7019 59 00 (kódy TARIC 7019510014, 7019590014).

4.   PREŠETROVANIE

a)   Rozsah prešetrovania

(16)

Prešetrovanie je obmedzené na posúdenie toho, či by bolo vhodné rozšíriť časový rozsah oslobodenia na obdobie od 21. decembra 2013 do 10. septembra 2015.

b)   Pyrotek India Pvt. Ltd.

(17)

Spoločnosť Pyrotek India Pvt. Ltd. je indická dcérska spoločnosť nadnárodnej skupiny Pyrotek so sídlom v USA. Skupina Pyrotek je dodávateľom rôznych druhov spotrebného materiálu a nástrojov pre kovospracujúci priemysel a priemysel spracovania hliníka.

(18)

Žiadateľ vyrába prešetrovaný výrobok vo svojom indickom závode v meste Chennai a predáva ho s ním prepojeným spoločnostiam v Únii. Prepojené spoločnosti v Únii vo väčšine prípadov prešetrovaný výrobok ďalej spracovávajú a výsledný výrobok predávajú konečným zákazníkom.

c)   Zistenia z prešetrovania

(19)

Je potrebné pripomenúť, že Komisia pri predchádzajúcom čiastočnom priebežnom revíznom prešetrovaní (11) dospela k záveru, že spoločnosť Pyrotek India Pvt. Ltd. je skutočným výrobcom dotknutého výrobku a nezapájala sa do praktík obchádzania.

(20)

Ako sa uvádza v odôvodnení (6), spoločnosť Pyrotek India Pvt. Ltd. vyvážala dotknutý výrobok počas obdobia prešetrovania obchádzania, ktoré viedlo k rozšíreniu opatrení na Indiu, t. j. od 1. apríla 2012 do 31. marca 2013, a z tohto vývozu platila Únii antidumpingové clo v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1371/2013.

(21)

Ako sa uvádza v odôvodnení (11), spoločnosť Pyrotek India Pvt. Ltd. bola 10. septembra 2015 oslobodená vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/1507 od rozšírených opatrení týkajúcich sa vývozu do Únie s účinnosťou od 11. septembra 2015. Počiatočný dátum oslobodenia však nezahŕňal obdobie pred týmto dátumom, kedy vývoz spoločnosti Pyrotek India Pvt. Ltd. do Európskej únie podliehal antidumpingovému clu.

(22)

Komisia opätovne posúdila situáciu a zistila, že vývoz spoločnosti Pyrotek India Pvt. Ltd. do Únie v období od 21. decembra 2013 do 10. septembra 2015 by mal byť vyňatý z platby cla vyberaného z dôvodu obchádzania.

(23)

V lehote stanovenej v oznámení o začatí konania sa neprihlásila žiadna zainteresovaná strana. Žiadna zainteresovaná strana nepredložila svoje stanoviská v písomnej forme ani nepožiadala o vypočutie pred Komisiou alebo úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach.

(24)

Komisia sa preto domnieva, že by bolo vhodné udeliť spoločnosti Pyrotek India Pvt. Ltd. oslobodenie. Toto oslobodenie by sa malo vzťahovať na obdobie od 21. decembra 2013 do 10. septembra 2015 v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia.

(25)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1371/2013 by sa preto malo zmeniť, aby bolo zrejmé, že obe oslobodenia udelené spoločnosti Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. a spoločnosti Pyrotek India Pvt. Ltd. sa uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 1371/2013, t. j. od 21. decembra 2013 do nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1507 dňa 11. septembra 2015. článok 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1371/2013 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(26)

Okrem toho v nadväznosti na pripomienky, ktoré spoločnosť Pyrotek India Pvt. Ltd. podala po poskytnutí informácií, považuje Komisia za potrebné objasniť, že v prípade dotknutého výrobku vyrobeného spoločnosťou Pyrotek India Pvt. Ltd. a dovezeného do Únie počas obdobia registrácie tovaru, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 322/2013, by mal vzniknúť nárok na odpustenie alebo vrátenie všetkých zaplatených antidumpingových ciel.

(27)

Preto je vhodné predĺžiť lehotu uvedenú v článku 121 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (12) do 1. septembra 2019 tak, aby vnútroštátne colné orgány mohli vrátiť alebo odpustiť bezdôvodne zaplatené clo v súlade s platnými colnými predpismi v prípadoch, kedy časové limity stanovené v danom odseku uplynuli pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia.

5.   POSTUP

(28)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1371/2013 sa mení takto:

1.

Článok 1 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Uplatňovanie oslobodenia udeleného spoločnostiam Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. a Pyrotek India Pvt. Ltd. je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry, ktorá je v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu, colným orgánom členských štátov. Ak sa takáto faktúra nepredloží, uplatňuje sa antidumpingové clo stanovené v odseku 1.

Oslobodenia udelené spoločnosti Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. a spoločnosti Pyrotek India Pvt. Ltd. sa uplatňujú od 21. decembra 2013.“

2.

Článok 1 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Pokiaľ nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel. Lehota uvedená v článku 121 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (*1) sa predĺži do 1. septembra 2019 v prípade žiadostí o odpustenie alebo vrátenie podaných spoločnosťami Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. a Pyrotek India Pvt. Ltd. v súlade s platnými colnými predpismi, aby zahŕňala vrátenie alebo odpustenie antidumpingového cla na dovoz dotknutého výrobku v období od 21. decembra 2013 do 10. septembra 2015 alebo počas obdobia registrácie uloženej článkom 2 nariadenia (EÚ) č. 322/2013.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21, naposledy zmenené nariadením (EÚ) 2018/825 (Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2018, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 791/2011 z 3. augusta 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 204, 9.8.2011, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51), naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 37/2014 (Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 1) [nahradené nariadením (EÚ) 2016/1036, naposledy zmeneným nariadením (EÚ) 2018/825].

(4)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 672/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie (Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 21/2013 z 10. januára 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Taiwane a Thajsku, alebo nie (Ú. v. EÚ L 11, 16.1.2013, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1371/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii a Indonézii alebo nie (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 20).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 322/2013 z 9. apríla 2013, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Indie a Indonézie, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indii a Indonézii, a na základe ktorého sa zavádza registrácia takého dovozu (Ú. v. EÚ L 101, 10.4.2013, s. 1).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1507 z 9. septembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1371/2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných okrem iného z Indie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii alebo nie (Ú. v. EÚ L 236, 10.9.2015, s. 1).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1993 zo 6. novembra 2017, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, rozšírené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie, Indonézie, Malajzie, Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách (Ú. v. EÚ L 288, 7.11.2017, s. 4).

(10)  Oznámenie o začatí konania týkajúceho sa antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz uvedených materiálov zasielaných z Indie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii alebo nie (Ú. v. EÚ C 171, 18.5.2018, s. 10).

(11)  Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1507, odôvodnenia 12 až 16.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(*1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.“


14.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1712

z 13. novembra 2018,

ktorým mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1013, ktorým sa ukladajú dočasné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/478 z 11. marca 2015 (1), a najmä na jeho články 5 a 7,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755 z 29. apríla 2015 (2), a najmä na jeho články 3 a 4,

keďže:

I.   SÚVISLOSTI

(1)

Komisia 18. júla 2018 uložila vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1013 (3) dočasné ochranné opatrenia na dovoz určitých výrobkov z ocele. Do rozsahu pôsobnosti uvedených opatrení patrila Južná Afrika.

(2)

Podľa článku 33 dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC) na strane druhej (4) by sa však štáty SADC-DHP mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti ochranných opatrení prijatých EÚ v súlade s Dohodou WTO o ochranných opatreniach.

(3)

Zo štátov SADC-DHP sa dočasné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele v súčasnosti vzťahujú len na Južnú Afriku, pokiaľ ide o dve kategórie výrobkov, t. j. plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla (kategória výrobku 8) a plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena (kategória výrobku 9).

(4)

Nariadenie (EÚ) 2018/1013 by sa preto malo opraviť, aby sa Južná Afrika vyňala z rozsahu pôsobnosti dočasných opatrení týkajúcich sa daných dvoch kategórií výrobkov.

II.   NÁRAST DOVOZU

(5)

Ako sa uvádza v ďalej uvedených tabuľkách, vylúčením Južnej Afriky z rozsahu pôsobnosti dočasných opatrení sa nemenia celkové trendy dovozu v prípade dotknutých dvoch kategórií výrobkov, ktoré naďalej vykazujú významný nárast dovozu.

Kategória výrobku 8

2013

2014

2015

2016

2017

Celkový dovoz (v tonách)

175 816

233 028

269 697

351 075

436 173

Index (2013 = 100)

100

133

153

200

248

Po vylúčení Južnej Afriky

157 289

214 041

246 965

325 272

407 050

Index (2013 = 100)

100

136

157

207

259

Kategória výrobku 9

2013

2014

2015

2016

2017

Celkový dovoz (v tonách)

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

Index (2013 = 100)

100

146

113

121

140

Po vylúčení Južnej Afriky

645 259

954 614

697 537

751 259

869 549

Index (2013 = 100)

100

148

108

116

135

(6)

Zo všeobecného hľadiska to znamená, že vylúčením Južnej Afriky z celkového dovozu sa nemení ani vývoj celkového dovozu, a to vzhľadom na jej malý podiel predstavujúci menej ako 0,5 % celkového dovozu v období rokov 2013 – 2017. Z rovnakého dôvodu sa dovozom z Južnej Afriky nezmenia závery uvedené v odôvodnení 81 nariadenia (EÚ) 2018/1013 týkajúce sa vplyvu iných faktorov na situáciu výrobného odvetvia Únie.

III.   ÚROVEŇ DOČASNÝCH OPATRENÍ

(7)

Južná Afrika by mala byť vylúčená z rozsahu pôsobnosti dočasných ochranných opatrení v prípade kategórií výrobkov 8 a 9 a úroveň kvóty pre kategórie výrobkov 8 a 9 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Dovoz z Južnej Afriky, ktorý sa uskutočnil od nadobudnutia účinnosti dočasných ochranných opatrení, by sa mal spätne vylúčiť z výpočtu bezcolnej kvóty na zvyšný čas platnosti dočasných opatrení,

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ochranné opatrenia zriadeného podľa článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/478 a článku 22 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/755,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na dovoz kategórií výrobkov 8 a 9 uvedených v prílohe V k nariadeniu (EÚ) 2018/1013 s pôvodom v Južnej Afrike sa nevzťahujú dočasné ochranné opatrenia uložené nariadením (EÚ) 2018/1013. Príloha V k nariadeniu (EÚ) 2018/1013 sa v súvislosti s kategóriami výrobkov 8 a 9 nahrádza takto:

PRÍLOHA V

Colné kvóty

Číslo výrobku

Poradové číslo

Kategória výrobku

Číselné znaky KN

Objem colnej kvóty (v tonách netto)

Dodatočná sadzba cla

8

09.8508

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

178 865

25 %

9

09.8509

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

423 442

25 %

Článok 2

1.   Príloha IV k nariadeniu (EÚ) 2018/1013 by sa mala zmeniť, pokiaľ ide o skupiny výrobkov 8 a 9 s pôvodom v Južnej Afrike, aby sa zohľadnili ustanovenia článku 1. Príloha IV k nariadeniu (EÚ) 2018/1013 sa v súvislosti s Južnou Afrikou nahrádza takto:

PRÍLOHA IV

Zoznam výrobkov s pôvodom v rozvojových krajinách, na ktoré sa uplatňujú dočasné opatrenia (označené „x“)

Krajina/Skupina výrobkov

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

25

26

28

Južná Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Tovar s pôvodom v Južnej Afrike zaradený do kategórií výrobkov 8 a 9, ktorý bol dovezený do EÚ po nadobudnutí účinnosti nariadenia (EÚ) 2018/1013, by sa mal vylúčiť z výpočtu bezcolnej kvóty.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 33.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1013 zo 17. júla 2018, ktorým sa ukladajú dočasné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele (Ú. v. EÚ L 181, 18.7.2018, s. 39).

(4)  Ú. v. EÚ L 250, 16.9.2016, s. 3.


SMERNICE

14.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/20


SMERNICA RADY (EÚ) 2018/1713

zo 6. novembra 2018,

ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V smernici Rady 2006/112/ES (3) sa stanovuje, že členské štáty môžu uplatňovať znížené sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na publikácie na akýchkoľvek fyzických nosičoch. Zníženú sadzbu DPH však nemožno uplatňovať na elektronicky dodávané publikácie, ktoré sa musia zdaňovať štandardnou sadzbou DPH.

(2)

V súlade s oznámením Komisie zo 6. mája 2015 o Stratégii pre jednotný digitálny trh pre Európu a s cieľom udržať krok s technologickým pokrokom v digitálnom hospodárstve by sa malo členským štátom umožniť zosúladenie sadzieb DPH pre elektronicky dodávané publikácie s nižšími sadzbami DPH pre publikácie dodávané na fyzických nosičoch.

(3)

Komisia vo svojom oznámení zo 7. apríla 2016 o Akčnom pláne v oblasti DPH načrtla, že pokiaľ ide o sadzbu DPH, pri elektronicky dodávaných publikáciách by mala existovať možnosť rovnakého preferenčného zaobchádzania ako pri publikáciách dodávaných na akýchkoľvek fyzických nosičoch. Súdny dvor vo svojom nedávnom rozsudku vo veci C-390/15 (4) dospel k záveru, že či už ide o dodávanie digitálnych publikácií na fyzických nosičoch alebo dodávanie digitálnych publikácií elektronicky, ide o porovnateľné situácie. Preto je vhodné zaviesť, aby všetky členské štáty mohli uplatňovať zníženú sadzbu DPH na dodávku kníh, novín a periodík bez ohľadu na to, či sa dodávajú na fyzických nosičoch alebo elektronicky. Z rovnakých dôvodov je vhodné umožniť tým členským štátom, ktoré na určité knihy, noviny alebo periodiká poskytované na fyzických nosičoch v súčasnosti uplatňujú v súlade s právom Únie sadzby DPH nižšie ako minimum stanovené v článku 99 smernice 2006/112/ES alebo poskytujú oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni, uplatňovať na účely DPH rovnaké zaobchádzanie na takéto knihy, noviny alebo periodiká, keď sú poskytované elektronicky.

(4)

Od 1. januára 2015 sa DPH na všetky elektronicky poskytované služby vymeriava v členskom štáte, v ktorom je zákazník usadený. Vzhľadom na uplatňovanie zásady krajiny určenia už nie je potrebné uplatňovať štandardnú sadzbu na elektronicky dodávané publikácie, aby sa zabezpečilo vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu a aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže.

(5)

V snahe zabrániť rozsiahlemu používaniu znížených sadzieb DPH na audiovizuálny obsah by mali mať členské štáty možnosť uplatňovať zníženú sadzbu na knihy, noviny a periodiká, len ak tieto publikácie, bez ohľadu na to, či sú dodávané na fyzických nosičoch alebo elektronicky, nepozostávajú výlučne alebo prevažne z hudobného obsahu alebo videoobsahu.

(6)

Členské štáty by si mali ponechať právomoc pri stanovovaní sadzieb DPH pre publikácie a obmedziť rozsah pôsobnosti znížených sadzieb DPH, a to vrátane prípadov, s výhradou objektívneho odôvodnenia, keď sa v digitálnych publikáciách ponúka rovnaký čitateľský obsah.

(7)

Keďže cieľ tejto smernice, a to umožnenie členským štátom uplatňovať rovnaké sadzby DPH na elektronicky dodávané publikácie ako sadzby DPH, ktoré v súčasnosti uplatňujú na publikácie na fyzických nosičoch, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(8)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa mení takto:

1.

V článku 98 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Znížené sadzby sa neuplatňujú na elektronicky poskytované služby s výnimkou tých, ktoré patria do bodu 6 prílohy III.“.

2.

V článku 99 sa vkladá tento odsek:

„3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku a navyše k sadzbám uvedeným v článku 98 ods. 1 môžu členské štáty, ktoré 1. januára 2017 v súlade s právom Únie uplatňovali znížené sadzby nižšie ako minimum stanovené v tomto článku alebo poskytovali oslobodenia od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni dodávania určitých tovarov uvedených v prílohe III bode 6, uplatňovať na účely DPH rovnaké zaobchádzanie, keď sa toto dodávanie uskutočňuje elektronicky, ako sa to uvádza v prílohe III bode 6.“.

3.

V prílohe III sa bod 6 nahrádza takto:

„6.

dodanie kníh, novín a periodík vrátane výpožičiek z knižníc, či už sú na fyzických nosičoch alebo dodané elektronicky alebo oboma spôsobmi (vrátane brožúr, letákov a podobných tlačovín, detských obrázkových knižiek, náčrtníkov alebo omaľovánok, hudobných partitúr tlačených alebo písaných, máp a hydrografických alebo podobných schém) s výnimkou publikácií, ktoré sú výlučne alebo prevažne určené na propagáciu, a s výnimkou publikácií, ktoré pozostávajú výlučne alebo prevažne z videoobsahu alebo hudobného obsahu,“.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 6. novembra 2018

Za Radu

predseda

H. LÖGER


(1)  Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 205.

(2)  Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 79.

(3)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Rozsudok súdneho dvora zo 7. marca 2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, bod 49.


ROZHODNUTIA

14.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/22


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1714

zo 6. novembra 2018

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Rámcovou dohodou medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku spoločného výboru a prijatie mandátu jeho podvýborov a pracovných skupín

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 212 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná 7. augusta 2017 v Manile a čiastočne sa predbežne vykonáva od 4. októbra 2018.

(2)

Článkom 56 ods. 1 dohody bol zriadený spoločný výbor, ktorého úlohou je aj presadzovanie účinného vykonávania dohody.

(3)

V článku 56 ods. 4 dohody sa stanovuje, že spoločný výbor má prijať vlastný rokovací poriadok a môže zriaďovať podvýbory a pracovné skupiny na riešenie osobitných otázok.

(4)

Rokovací poriadok spoločného výboru a mandát jeho podvýborov a pracovných skupín by sa mali prijať čo najskôr, aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie dohody.

(5)

Pozícia Únie v spoločnom výbore, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku spoločného výboru a prijatie mandátu jeho podvýborov a pracovných skupín, by preto mala byť založená na pripojených návrhoch rozhodnutí spoločného výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať na prvom zasadnutí spoločného výboru zriadenom podľa článku 56 Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku spoločného výboru a prijatie mandátu jeho podvýborov a pracovných skupín, je založená na návrhoch rozhodnutí spoločného výboru pripojených k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 6. novembra 2018

Za Radu

predseda

H. LÖGER


(1)  Ú. v. EÚ L 237, 15.9.2017, s. 7.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – AUSTRÁLIA č. …/2018

z …,

ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok spoločného výboru

SPOLOČNÝ VÝBOR EÚ – AUSTRÁLIA,

so zreteľom na Rámcovú dohodu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 56,

keďže:

(1)

Časti dohody sa predbežne vykonávajú od 4. októbra 2018.

(2)

V súlade s článkom 56 ods. 1 dohody sa zriadil spoločný výbor zložený zo zástupcov zmluvných strán.

(3)

V súlade s článkom 56 ods. 4 dohody, spoločný výbor by mal prijať svoj rokovací poriadok,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma rokovací poriadok spoločného výboru stanovený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Podpísané v …

Za Spoločný výbor EÚ – Austrália

spolupredsedovia


(1)  Ú. v. EÚ L 237, 15.9.2017, s. 7.


PRÍLOHA

ROKOVACÍ PORIADOK SPOLOČNÉHO VÝBORU

Článok 1

Úlohy a zloženie

1.   Spoločný výbor vykonáva úlohy stanovené v článku 56 dohody.

2.   Spoločný výbor je zložený zo zástupcov oboch zmluvných strán na príslušnej úrovni.

Článok 2

Predseda

Spoločnému výboru spoločne predsedajú obe zmluvné strany.

Článok 3

Zasadnutia

1.   Spoločný výbor obvykle zasadá raz ročne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zasadnutia spoločného výboru zvolávajú spolupredsedovia a konajú sa striedavo v Bruseli a Canberre v deň stanovený po vzájomnej dohode. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany a v prípade súhlasu zmluvných strán je možné usporiadať mimoriadne zasadnutia spoločného výboru.

2.   Spoločný výbor obvykle zasadá na úrovni vyšších úradníkov, ale môže zasadať aj na ministerskej úrovni.

Článok 4

Verejnosť

Ak sa zmluvné strany nerozhodnú inak, zasadnutia spoločného výboru sú neverejné.

Článok 5

Účastníci zasadnutí

1.   Pred každým zasadnutím tajomníci informujú spolupredsedov o plánovanom zložení ich delegácie ich zmluvnej strany.

2.   Na zasadnutia spoločného výboru môžu byť v prípade potreby a po dohode zmluvných strán pozvaní odborníci alebo zástupcovia iných subjektov, a to ako pozorovatelia alebo aby poskytli informácie o konkrétnej téme.

Článok 6

Tajomníci

Zástupca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a zástupca Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Austrálie spoločne plnia funkciu tajomníkov spoločného výboru. Všetky oznámenia spolupredsedov a určené spolupredsedom spoločného výboru sa postupujú tajomníkom.

Článok 7

Programy zasadnutí

1.   Spolupredsedovia vypracujú predbežný program každého zasadnutia. Spolu s príslušnými dokumentmi sa postúpi druhej zmluvnej strane najneskôr 15 dní pred zasadnutím.

2.   Predbežný program zasadnutia obsahuje body, ktoré sa predložia spolupredsedom najneskôr 21 dní pred zasadnutím.

3.   Spoločný výbor prijíma konečný program na začiatku každého zasadnutia. Ak s tým obidve zmluvné strany súhlasia, môžu sa do programu zaradiť body, ktoré nie sú uvedené v predbežnom programe.

4.   Po dohode zmluvných strán môžu spolupredsedovia tam, kde je to potrebné, skrátiť lehoty uvedené v článku 7 ods. 1 a 2.

Článok 8

Zápisnica

1.   Tajomníci spoločne vypracujú návrh zápisnice z každého zasadnutia do 30 kalendárnych dní od skončenia zasadnutia. Návrh zápisnice vychádza zo zhrnutia záverov, ku ktorým dospel spoločný výbor, vypracovaného spolupredsedami.

2.   Návrh zápisnice schvália obe zmluvné strany do 45 kalendárnych dní od skončenia zasadnutia alebo v akejkoľvek inej lehote, na ktorej sa zmluvné strany spoločne dohodnú. Keď sa dosiahne dohoda o návrhu zápisnice, spolupredsedovia a tajomníci podpíšu originál vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane jeden z týchto rovnopisov.

Článok 9

Rozhodnutia a odporúčania

1.   Spoločný výbor môže prijímať svoje rozhodnutia alebo odporúčania konsenzom zmluvných strán v súlade s článkom 56 ods. 4 dohody.

2.   Spoločný výbor sa môže rozhodnúť, že bude prijímať rozhodnutia alebo odporúčania písomným postupom. V takýchto prípadoch sa zmluvné strany vzájomne dohodnú na dĺžke trvania tohto postupu. Ak po uplynutí tejto lehoty žiadna zmluvná strana nevyjadrila nesúhlas s navrhovaným rozhodnutím alebo odporúčaním, spolupredsedovia vyhlásia dané rozhodnutie alebo odporúčanie za prijaté na základe spoločného súhlasu.

3.   Rozhodnutia a odporúčania spoločného výboru sa označujú názvom „rozhodnutie“ alebo „odporúčanie“, po ktorom nasleduje poradové číslo, dátum ich prijatia a údaj o ich predmete. V každom rozhodnutí je uvedený dátum nadobudnutia jeho účinnosti.

4.   Rozhodnutia a odporúčania prijaté spoločným výborom sa vyhotovia v dvoch vyhotoveniach, ktoré podpíšu spolupredsedovia.

5.   Každá zmluvná strana môže rozhodnúť o uverejnení rozhodnutí a odporúčaní tohto spoločného výboru vo svojej príslušnej úradnej publikácii.

Článok 10

Korešpondencia

1.   Korešpondencia adresovaná spoločnému výboru sa posiela tajomníkovi zmluvnej strany autora korešpondencie, a tento tajomník následne informuje druhého tajomníka.

2.   Tajomníci zabezpečia, aby sa korešpondencia adresovaná spoločnému výboru postúpila spolupredsedom a aby sa v súlade s článkom 11 v prípade potreby rozposlala.

3.   Korešpondenciu od spolupredsedov zasielajú tajomníci zmluvným stranám a podľa potreby ju rozpošlú v súlade s článkom 11.

4.   Korešpondencia od spolupredsedov a určená spolupredsedom môže prebiehať akoukoľvek písomnou formou vrátane elektronickej pošty.

Článok 11

Dokumenty

Ak rokovania spoločného výboru vychádzajú z dokumentov, tieto dokumenty sú očíslované a tajomníci ich rozpošlú účastníkom zasadnutí.

Článok 12

Výdavky

1.   Každá zmluvná strana uhradí všetky výdavky, ktoré jej vznikli v dôsledku účasti na zasadnutiach spoločného výboru, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomunikačné výdavky.

2.   Výdavky spojené s organizáciou zasadnutí a rozmnožovaním dokumentov znáša zmluvná strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

Článok 13

Zmeny rokovacieho poriadku

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene rokovacieho poriadku v súlade s článkom 9.

Článok 14

Podvýbory a pracovné skupiny

1.   Spoločný výbor môže rozhodnúť o zriadení podvýborov a pracovných skupín, aby mu pomáhali pri plnení jeho úloh.

2.   Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene oblasti pôsobnosti akéhokoľvek podvýboru alebo pracovnej skupiny alebo o zrušení akéhokoľvek podvýboru alebo pracovnej skupiny, ktoré zriadil.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – AUSTRÁLIA č. …/2018

z …,

o prijatí mandátu jeho podvýborov a pracovných skupín

SPOLOČNÝ VÝBOR EÚ – AUSTRÁLIA,

so zreteľom na Rámcovú dohodu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 56, a na článok 14 rokovacieho poriadku spoločného výboru,

keďže článok 14 ods. 1 rokovacieho poriadku spoločného výboru stanovuje, že spoločný výbor môže zriadiť podvýbory a pracovné skupiny, aby mu pomáhali pri plnení jeho úloh,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma mandát podvýborov a pracovných skupín spoločného výboru stanovený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Podpísané v …

Za Spoločný výbor EÚ – Austrália

spolupredsedovia


(1)  Ú. v. EÚ L 237, 15.9.2017, s. 7.


PRÍLOHA

MANDÁT PODVÝBOROV A PRACOVNÝCH SKUPÍN SPOLOČNÉHO VÝBORU

Článok 1

Podvýbory a pracovné skupiny diskutujú o vykonávaní dohody v rámci svojich oblastí pôsobnosti. Diskutujú aj o témach alebo osobitných projektoch súvisiacich s príslušnou oblasťou dvojstrannej spolupráce.

Článok 2

1.   Podvýbory a pracovné skupiny podliehajú spoločnému výboru. Podávajú správy a predkladajú svoje zápisnice a závery spolupredsedom spoločného výboru do 30 kalendárnych dní od skončenia každého zasadnutia.

2.   Podvýbory a pracovné skupiny nemajú rozhodovaciu právomoc, ale môžu spoločnému výboru predkladať odporúčania.

Článok 3

1.   Podvýbory a pracovné skupiny sa skladajú zo zástupcov zmluvných strán.

2.   Podvýbory a pracovné skupiny môžu prizvať na svoje zasadnutia odborníkov a môžu ich vypočuť v súvislosti s osobitnými bodmi programu.

Článok 4

Podvýborom a pracovným skupinám spoločne predsedajú obe zmluvné strany.

Článok 5

Zástupca za každú zmluvnú stranu spoločne konajú ako tajomníci každého podvýboru a pracovnej skupiny.

Článok 6

1.   Podvýbory a pracovné skupiny zasadajú vždy, keď si to okolnosti vyžiadajú, na základe písomnej žiadosti ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Každé zasadnutie sa koná na mieste a v deň, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú.

2.   V prípade, že jedna zmluvná strana požiada o zvolanie zasadnutia podvýboru alebo pracovnej skupiny, tajomník druhej zmluvnej strany odpovie do 15 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti. V zvlášť naliehavých prípadoch môžu byť zasadnutia podvýborov a pracovných skupín zvolané v kratšom čase, ak s tým zmluvné strany súhlasia.

3.   Zasadnutia podvýborov a pracovných skupín zvolávajú spoločne obaja tajomníci.

Článok 7

1.   Každá zo zmluvných strán môže požiadať spolupredsedov o zaradenie určitého bodu do programu zasadnutia. Tieto žiadosti sa predkladajú tajomníkom najneskôr do 15 pracovných dní a prípadná podporná dokumentácia sa predloží aspoň 10 pracovných dní pred zasadnutím.

2.   Tajomníci oznámia zmluvným stranám predbežný program najneskôr päť pracovných dní pred zasadnutím. Za výnimočných okolností sa zmluvné strany môžu spoločne rozhodnúť pridať body do programu rokovania v kratšom čase.

Článok 8

Tajomníci spoločne vypracujú návrh zápisnice z každého zasadnutia.

Článok 9

Ak sa zmluvné strany nerozhodnú inak, zasadnutia podvýborov a pracovných skupín sú neverejné.


14.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/30


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1715

z 12. novembra 2018

o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane stropu na rok 2020, ročnej sumy na rok 2019, prvej splátky na rok 2019 a orientačnej a nezáväznej predpovede očakávaných ročných súm príspevkov na roky 2021 a 2022

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (1), a najmä na jej článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s postupom stanoveným v článku 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/323 Komisia do 15. októbra 2018 predloží návrh, v ktorom stanoví: a) strop pre sumu príspevku na rok 2020; b) ročnú sumu príspevku na rok 2019; c) sumu prvej splátky príspevku na rok 2019 a d) orientačnú, nezáväznú predpoveď očakávaných ročných súm príspevkov na roky 2021 – 2022.

(2)

V súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) 2015/323 predložila Európska investičná banka (ďalej len „EIB“) Komisii svoje aktualizované odhady záväzkov a platieb týkajúce sa nástrojov, ktoré spravuje.

(3)

V článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/323 sa stanovuje, že pri výzvach na úhradu príspevkov sa použijú najprv sumy stanovené v predchádzajúcich Európskych rozvojových fondoch (ďalej len „ERF“). Mala by sa preto uskutočniť výzva na poskytnutie finančných príspevkov v rámci 10. ERF pre EIB a v rámci 11. ERF pre Komisiu.

(4)

V rozhodnutí Rady (EÚ) 2017/2171 (3) sa stanovil strop ročnej sumy príspevkov členských štátov do ERF na rok 2019 vo výške 4 600 000 000 EUR pre Komisiu a vo výške 300 000 000 EUR pre EIB,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa strop ročnej sumy príspevkov členských štátov do ERF na rok 2020 stanovuje na 4 900 000 000 EUR. Je rozdelený na 4 600 000 000 EUR pre Komisiu a 300 000 000 EUR pre EIB.

Článok 2

Týmto sa ročná suma príspevkov členských štátov do ERF na rok 2019 stanovuje na 4 700 000 000 EUR. Je rozdelená na 4 400 000 000 EUR pre Komisiu a 300 000 000 EUR pre EIB.

Článok 3

Jednotlivé príspevky do ERF, ktoré majú členské štáty uhradiť Komisii a EIB vo forme prvej splátky na rok 2019, sú stanovené v tabuľke v prílohe.

Článok 4

Týmto sa orientačná, nezáväzná predpoveď očakávanej ročnej sumy príspevkov na rok 2021 stanovuje na 4 000 000 000 EUR pre Komisiu a 300 000 000 EUR pre EIB a na rok 2022 na 3 500 000 000 EUR pre Komisiu a 400 000 000 EUR pre EIB.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 12. novembra 2018

Za Radu

predseda

G. BLÜMEL


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 17.

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2171 z 20. novembra 2017 o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane stropu na rok 2019, ročnej sumy na rok 2018, prvej splátky na rok 2018 a orientačnej a nezáväznej predpovede očakávaných ročných súm príspevkov na roky 2020 a 2021 (Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2017, s. 21).


PRÍLOHA

ČLENSKÉ ŠTÁTY

Kľúč pre 10. ERF v %

Kľúč pre 11. ERF v %

1. splátka na rok 2019 (EUR)

Spolu

Komisia

EIB

11. ERF

10. ERF

BELGICKO

3,53

3,24927

64 985 400,00

3 530 000,00

68 515 400,00

BULHARSKO

0,14

0,21853

4 370 600,00

140 000,00

4 510 600,00

ČESKO

0,51

0,79745

15 949 000,00

510 000,00

16 459 000,00

DÁNSKO

2,00

1,98045

39 609 000,00

2 000 000,00

41 609 000,00

NEMECKO

20,50

20,57980

411 596 000,00

20 500 000,00

432 096 000,00

ESTÓNSKO

0,05

0,08635

1 727 000,00

50 000,00

1 777 000,00

ÍRSKO

0,91

0,94006

18 801 200,00

910 000,00

19 711 200,00

GRÉCKO

1,47

1,50735

30 147 000,00

1 470 000,00

31 617 000,00

ŠPANIELSKO

7,85

7,93248

158 649 600,00

7 850 000,00

166 499 600,00

FRANCÚZSKO

19,55

17,81269

356 253 800,00

19 550 000,00

375 803 800,00

CHORVÁTSKO

0,00

0,22518

4 503 600,00

0,00

4 503 600,00

TALIANSKO

12,86

12,53009

250 601 800,00

12 860 000,00

263 461 800,00

CYPRUS

0,09

0,11162

2 232 400,00

90 000,00

2 322 400,00

LOTYŠSKO

0,07

0,11612

2 322 400,00

70 000,00

2 392 400,00

LITVA

0,12

0,18077

3 615 400,00

120 000,00

3 735 400,00

LUXEMBURSKO

0,27

0,25509

5 101 800,00

270 000,00

5 371 800,00

MAĎARSKO

0,55

0,61456

12 291 200,00

550 000,00

12 841 200,00

ΜΑLTA

0,03

0,03801

760 200,00

30 000,00

790 200,00

HOLANDSKO

4,85

4,77678

95 535 600,00

4 850 000,00

100 385 600,00

RAKÚSKO

2,41

2,39757

47 951 400,00

2 410 000,00

50 361 400,00

POĽSKO

1,30

2,00734

40 146 800,00

1 300 000,00

41 446 800,00

PORTUGALSKO

1,15

1,19679

23 935 800,00

1 150 000,00

25 085 800,00

RUMUNSKO

0,37

0,71815

14 363 000,00

370 000,00

14 733 000,00

SLOVINSKO

0,18

0,22452

4 490 400,00

180 000,00

4 670 400,00

SLOVENSKO

0,21

0,37616

7 523 200,00

210 000,00

7 733 200,00

FÍNSKO

1,47

1,50909

30 181 800,00

1 470 000,00

31 651 800,00

ŠVÉDSKO

2,74

2,93911

58 782 200,00

2 740 000,00

61 522 200,00

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

14,82

14,67862

293 572 400,00

14 820 000,00

308 392 400,00

EÚ–28 SPOLU

100,00

100,00

2 000 000 000,00

100 000 000,00

2 100 000 000,00


14.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/33


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1716

z 13. novembra 2018,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/776/EÚ, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1475 (2) sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity, ktorý mladým ľuďom poskytne príležitosť zapojiť sa do činností v oblasti solidarity. Program prispeje k riešeniu neuspokojených spoločenských potrieb a posilneniu komunít a súčasne zabezpečí osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj mládeže.

(2)

Riadenie časti akcie „Európsky zbor solidarity“ zahŕňa vykonávanie technických projektov, ktoré nesúvisia s politickými rozhodnutiami a vyžadujú si vysokú úroveň technických a finančných odborných znalostí počas celého projektového cyklu.

(3)

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (ďalej len „agentúra“) preukázala účinnú koncepciu riadenia programov Únie. Za niekoľko rokov si dokázala vybudovať kompetencie, zručnosti a kapacitu v oblasti riadenia zverených programov.

(4)

V analýze nákladov a prínosov vykonanej v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 58/2003 boli zdôraznené kvantitatívne aj kvalitatívne výhody delegovania riadenia časti akcie „Európsky zboru solidarity“ na agentúru.

(5)

Ako vyplynulo z analýzy, v porovnaní s interným variantom je riadenie úloh agentúrou efektívnejšie a úspornejšie o 30 %, vyjadrené súčasnou čistou hodnotou. Nové činnosti, ktoré majú byť delegované na agentúru, sú v súlade s jej súčasným mandátom a poslaním. Predstavujú aj pokračovanie jej existujúcich činností, ako napríklad projekty Európskej dobrovoľníckej služby, ktoré na ňu boli delegované z programu Erasmus+ zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 (3). Okrem toho by účastníci Európskeho zboru solidarity mali osoh zo skúseností agentúry získaných pri riadení programov. Naopak interný variant by mal rušivý vplyv, pretože činnosti, ktoré sa plánujú delegovať, nikdy neboli riadené interne na materských generálnych riaditeľstvách, ktoré na ich riadenie nemajú potrebnú kapacitu.

(6)

Zodpovednosť za implementáciu časti novej akcie „Európsky zbor solidarity“ podľa nariadenia (EÚ) 2018/1475 by sa teda mala preniesť na agentúru a vykonávacie rozhodnutie 2013/776/EÚ (4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

S cieľom zabezpečiť konzistentné vykonávanie tohto rozhodnutia a predmetnej akcie treba zabezpečiť, aby agentúra vykonávala svoje úlohy spojené s implementáciou tejto akcie od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) 2018/1475.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto vykonávacom rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre výkonné agentúry,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2013/776/EÚ sa v článku 3 ods. 1 prvom pododseku dopĺňa toto písmeno f):

„f)

Európsky zbor solidarity.

Agentúra je takisto poverená poskytovaním služieb v rámci iných programov Únie prispievajúcich k cieľom Európskeho zboru solidarity, ktoré sú uvedené v článku 5 ods. 3 nariadenia, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity (*1).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia účinnosti základného aktu, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity (5).

V Bruseli 13. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1475 z 2. októbra 2018, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ (Ú. v. EÚ L 250, 4.10.2018, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru a zrušuje rozhodnutie 2009/336/ES (Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 46).

(5)  Pozri poznámku pod čiarou č. 2.