ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 283

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
12. novembra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1690 z 9. novembra 2018, ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1579, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/163

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

12.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1690

z 9. novembra 2018,

ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1579, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/163

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (ďalej len „základné nariadenie“) (1), a najmä na jeho článok 15 a článok 24 ods. 1,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Začatie prešetrovania

(1)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) 14. októbra 2017 začala antisubvenčné prešetrovanie v súvislosti s dovozom určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“ alebo „dotknutá krajina“), do Únie. Prešetrovanie sa začalo na základe článku 10 základného nariadenia. Komisia uverejnila oznámenie o začatí prešetrovania v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „oznámenie o začatí prešetrovania“) (2).

(2)

Komisia začala prešetrovanie na základe podnetu, ktorý 30. augusta 2017 podala Koalícia proti nekalému dovozu pneumatík (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov z Únie, ktorých výroba predstavuje viac než 25 % celkovej výroby určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, (ďalej len „pneumatiky TBR“) v Únii. Podnet obsahoval dôkazy o subvencovaní a výslednej ujme, ktoré boli dostatočné na odôvodnenie začatia prešetrovania.

(3)

Pred začatím antisubvenčného prešetrovania Komisia oznámila čínskej vláde (3), že jej bol doručený riadne doložený podnet, a vyzvala čínsku vládu na konzultácie v súlade s článkom 10 ods. 7 základného nariadenia. Konzultácie sa uskutočnili 10. októbra 2017, nebolo však možné dospieť k vzájomne prijateľnému riešeniu.

(4)

Komisia 7. mája 2018 v rámci prešetrovania, ktoré bolo začaté 11. augusta 2017 (4) (ďalej len „súbežné antidumpingové prešetrovanie“), uložila predbežné antidumpingové clo na dovoz rovnakého výrobku s pôvodom v ČĽR (5) (ďalej len „predbežné antidumpingové nariadenie“). Komisia 22. októbra 2018 v rámci súbežného antidumpingového prešetrovania uložila konečné antidumpingové clo na dovoz rovnakého výrobku s pôvodom v ČĽR (6) (ďalej len „konečné antidumpingové nariadenie“). Analýzy ujmy, príčinnej súvislosti a záujmu Únie vykonané počas prebiehajúceho antisubvenčného prešetrovania a súbežného antidumpingového prešetrovania sú mutatis mutandis zhodné, keďže vymedzenie výrobného odvetvia Únie, výrobcovia z Únie zaradení do vzorky a obdobie prešetrovania sú v oboch prešetrovaniach rovnaké. Všetky relevantné prvky týkajúce sa týchto aspektov boli v súčasnom prešetrovaní zohľadnené.

1.1.1.   Pripomienky týkajúce sa začatia prešetrovania

(5)

Čínska vláda tvrdila, že prešetrovanie by nemalo byť začaté, lebo podnet nesplnil dôkazné požiadavky, ktoré vyplývajú z článku 11 ods. 2 a 3 Dohody WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a článku 10 ods. 2 základného nariadenia. Podľa čínskej vlády neboli dôkazy o napadnuteľných subvenciách, ujme a príčinnej súvislosti medzi subvencovanými dovozmi a ujmou dostatočné.

(6)

Komisia toto tvrdenie zamietla. Dôkazy, ktoré boli predložené spolu s podnetom, predstavovali informácie, ktoré boli primerane dostupné navrhovateľovi v danej fáze. Vo fáze začatia prešetrovania postačovalo preukázať, že údajné subvencie boli napadnuteľné vzhľadom na ich existenciu, výšku a povahu. Podnet takisto obsahoval dostatočné dôkazy o existencii ujmy pre výrobné odvetvie Únie spôsobenej subvencovaným dovozom.

(7)

Na rozdiel od toho, čo tvrdila čínska vláda, podnet sa neopieral len o politiku odvetvia pneumatík v roku 2010, ale takisto obsahoval (konkrétne v bodoch 81 až 92) viaceré ďalšie dokumenty týkajúce sa politiky, plány a katalógy s odkazmi na odvetvie pneumatík. Okrem toho sa Komisia (keď to bolo primerané) opierala o ďalšie dostupné zdroje s cieľom potvrdiť údajné subvencovanie. Napríklad vzhľadom na to, že orgány USA nedávno prijali verejné rozhodnutia týkajúce sa niektorých opatrení, Komisia sa už v tejto fáze opierala aj o tento materiál. Komisia okrem toho považovala za užitočné zahrnúť odkazy na nový plán podpory priemyslu v provincii Hebei na rok 2016, ktorý bol súčasťou spisu, ale nebol spomenutý v podnete. Ďalšie dôkazy dostupné vo verzii spisu k prípadu, ktorá nemá dôverný charakter, ako súčasť správy o dostatočnosti dôkazov, ďalej potvrdili a doplnili tvrdenia uvedené v podnete, pokiaľ ide o existenciu a povahu údajného subvencovania. Pokiaľ čínska vláda poukázala na akékoľvek nedostatky týkajúce sa presnosti a primeranosti podnetu, Komisia počas prešetrovania tieto tvrdenia preskúmala a nenašla žiadny dôvod na spochybnenie tvrdení týkajúcich sa existencie a rozsahu subvencovania pri začatí prešetrovania.

(8)

Po konečnom poskytnutí informácií spoločnosť Hämmerling tvrdila, že Komisia nemôže začať prešetrovanie všeobecným odkazom na číselné znaky KN poskytnuté len na informačné účely. Spoločnosť Hämmerling tvrdí, že hoci výklad číselných znakov KN nie je záväzný, takýto všeobecný odkaz, ktorým sa vymedzuje dotknutý výrobok, nemožno prijať, keďže narúša právnu istotu všetkých zainteresovaných strán, pokiaľ ide o to, či patria do rozsahu pôsobnosti prešetrovania, a predstavuje priame porušenie článku 41 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a práva na dobrú správu vecí verejných. Okrem toho tento odkaz, ako aj nejednoznačné znenie odkazujúce na „druh používaný“, naznačujú, že rozsah pôsobnosti tohto prešetrovania je neistý a mohol by byť v ďalšej fáze prešetrovania svojvoľne rozšírený alebo zúžený, čím sa porušuje právo zainteresovaných strán na vypočutie.

(9)

Pokiaľ ide o toto tvrdenie, Komisia zistila, že strana nepodložila svoje teoretické tvrdenie o tom, ako sa použitím číselných znakov KN narúša právna istota. Komisia nie je viazaná číselnými znakmi KN, ale vymedzením výrobku uvedeným v oznámení o začatí prešetrovania. Strana netvrdila, že Komisia nedodržala vymedzenie výrobku uvedené v oznámení o začatí prešetrovania. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

1.2.   Registrácia dovozu

(10)

Navrhovateľ predložil 19. augusta 2017 žiadosť o registráciu dovozu dotknutého výrobku s pôvodom v ČĽR podľa článku 14 ods. 5 základného antidumpingového nariadenia a 5. októbra 2017 žiadosť podľa článku 24 ods. 5 základného nariadenia.

(11)

Čínske združenie pre kaučukový priemysel (ďalej len „CRIA“) a Čínska obchodná komora dovozcov a vývozcov kovov, minerálov a chemických látok (ďalej len „CCCMC“) 4. októbra 2017 predložili pripomienky k žiadosti o registráciu. Tvrdili, že žiadosť nespĺňa príslušnú dôkaznú normu, pretože neexistovali dôkazy o dumpingovej/subvenčnej minulosti, podstatnom náraste dovozu a o tom, že dovoz by pravdepodobne vážne narušil nápravné účinky cla. Komisia 19. októbra 2017 uskutočnila vypočutie na žiadosť združenia CRIA, počas ktorého zopakovalo svoje predchádzajúce pripomienky.

(12)

Komisia 2. februára 2018 uverejnila vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/163 (ďalej len „nariadenie o registrácii“) (7), ktorým sa od 3. februára 2018 zavádza registrácia dovozu dotknutého výrobku s pôvodom v ČĽR. Komisia pri posudzovaní opodstatnenosti žiadosti o registráciu zohľadnila pripomienky predložené zainteresovanými stranami.

(13)

Po nadobudnutí účinnosti registrácie skupina Hankook (8) tvrdila, že boli porušené jej práva na obhajobu, keďže žiadne informácie týkajúce sa úmyslu Komisie zaviesť registráciu dovozu dotknutého výrobku jej pred nadobudnutím účinnosti nariadenia o registrácii neboli oznámené. Skupina Hankook preto tvrdila, že došlo k porušeniu článku 41 Charty základných práv Európskej únie.

(14)

Komisia konštatovala, že pred uložením konečných opatrení je podľa článku 30 ods. 2 základného nariadenia predchádzajúce poskytnutie informácií povinné. To sa však podľa článku 24 ods. 5 základného nariadenia nevzťahuje na nariadenie o registrácii. V danom článku sa stanovuje iba to, že predchádzajúce poskytnutie informácií členským štátom by sa malo uskutočniť včas. Okrem toho sa právo na vypočutie podľa článku 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie vzťahuje iba na individuálne opatrenia, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv. V tomto prípade Komisia nariadila colným orgánom Únie registrovať dovoz. Nariadenie o registrácii nie je individuálnym opatrením, ktoré nepriaznivo vplýva na skupinu Hankook. Nebolo určené skupine Hankook a ani nepredstavovalo pre túto skupinu individuálne nepriaznivé účinky. Vzhľadom na uvedené treba pripomenúť, že registrácia dovozu je primeraným krokom na umožnenie následného uloženia ciel na registrovaný dovoz a na jej základe sa hospodárske subjekty riadnym spôsobom informujú o možnej povinnosti spojenej s týmto dovozom, ktorá môže vzniknúť v prípade konečných opatrení. Z toho dôvodu v dôsledku neinformovania skupiny Hankook vopred o rozhodnutí týkajúcom sa registrácie neboli porušené ani práva na obhajobu skupiny Hankook, ani článok 41 Charty základných práv Európskej únie.

1.3.   Obdobie prešetrovania a posudzované obdobie

(15)

Prešetrovanie subvencovania a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia ujmy sa týkalo obdobia od 1. januára 2014 do konca júna 2017 (ďalej len „posudzované obdobie“).

1.4.   Zainteresované strany

(16)

V oznámení o začatí konania Komisia vyzvala zainteresované strany, aby sa na ňu obrátili s cieľom zúčastniť sa na prešetrovaní. Komisia okrem toho osobitne informovala navrhovateľa, ostatných známych výrobcov z Únie, známych vyvážajúcich výrobcov a čínsku vládu, známych dovozcov, dodávateľov a používateľov, obchodníkov, ako aj združenia, o ktorých je známe, že sa ich začatie prešetrovania dotkne, a vyzvala ich na účasť.

(17)

Zainteresované strany mali možnosť vyjadriť sa k začatiu prešetrovania a požiadať o vypočutie Komisiou a/alebo úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach.

(18)

Dvaja výrobcovia z Únie zastúpení navrhovateľom využili túto príležitosť a požiadali Komisiu, aby ich mená zostali v súlade s článkom 29 ods. 1 základného nariadenia zatajené, keďže sa obávali možných odvetných opatrení zo strany zákazníkov alebo konkurentov, ktorých sa týka toto prešetrovanie. Okrem toho dvaja ďalší spolupracujúci výrobcovia z Únie následne požiadali o rovnaký status.

(19)

Komisia individuálne preskúmala skutkovú podstatu každej žiadosti o zachovanie dôvernosti. Skonštatovala, že naozaj v každom prípade existujú dôkazy o významnej možnosti odvetných opatrení, a súhlasila s tým, aby názvy daných spoločností neboli zverejnené.

(20)

Dvaja vyvážajúci výrobcovia, skupina Giti (9) a skupina China National Tire (10), tvrdili, že anonymita dvoch výrobcov z Únie, ktorých zastupuje navrhovateľ, by mohla vážne ovplyvniť právo strán na obhajobu, keďže nie je možné overiť, či navrhovateľ skutočne predstavuje viac ako 25 % celkovej výroby v Únii. Okrem toho zainteresované strany nevedia z dôvodu anonymity zistiť, v ktorej triede (11) pôsobí navrhovateľ, a nevedia sa tak zmysluplne vyjadriť k značnej ujme, ktorú by mu mohol spôsobiť čínsky vývoz dotknutého výrobku do Únie. Skupina Giti ďalej tvrdila, že podľa navrhovateľa predstavovala výroba triedy 3 v Únii iba 16 % celkovej výroby v Únii. Nakoniec skupina Giti a skupina China National Tire vyhlásili, že zachovanie dôvernosti bráni zainteresovaným stranám zistiť, či výrobcovia z Únie zaradení do vzorky sú prepojení s čínskymi vyvážajúcimi výrobcami.

(21)

Vzhľadom na tieto pripomienky Komisia opätovne posúdila verziu podnetu, ktorá nemá dôverný charakter, ale dospela z záveru, že verzia dostupná na účely nahliadnutia pre zainteresované strany im dostatočne umožňovala posúdiť požiadavky na reprezentatívnosť v súvislosti s týmto prešetrovaním. Komisia v každom prípade poznamenala, že skutočnosť, či navrhovateľ patrí do konkrétnej trhovej triedy, nie je rozhodujúca pre zistenie týkajúce sa reprezentatívnosti, keďže reprezentatívnosť sa posudzuje na základe celkovej výroby (bez ohľadu na akúkoľvek segmentáciu do tried) dotknutého výrobku. Komisia napokon uviedla, že neboli predložené dostatočné dôkazy ani vysvetlenie, ako by údajný nedostatok informácií o možných prepojeniach anonymných navrhovateľov s čínskymi vyvážajúcimi výrobcami bránil právam na obhajobu zainteresovaných strán. Komisia vyzvala zainteresované strany, aby poskytli takéto dôkazy alebo vysvetlenia, žiadne ďalšie dôkazy však poskytnuté neboli. Návrhy vznesené proti udeleniu zachovania dôvernosti boli preto zamietnuté.

(22)

V článku 29 základného nariadenia je stanovené, že Komisia nesmie poskytnúť žiadne informácie, ktoré sa na základe preukázania opodstatneného dôvodu považujú za dôverné, bez osobitného súhlasu poskytovateľa týchto informácií. Komisia dospela k záveru, že verejné znenie podnetu umožňovalo zainteresovaným stranám posúdiť existujúce požiadavky. Okrem toho skutočnosť, či navrhovateľ patrí do konkrétnej trhovej triedy, nie je podstatná, keďže reprezentatívnosť sa posudzuje na základe celkovej výroby (bez ohľadu na akúkoľvek segmentáciu do tried). Komisiu nakoniec nepresvedčil argument, že nedostatok informácií o možných prepojeniach anonymných navrhovateľov s čínskymi vyvážajúcimi výrobcami by mal brániť právam na obhajobu zainteresovaných strán. Návrhy vznesené proti udeleniu zachovania dôvernosti boli preto zamietnuté.

1.5.   Výber vzorky

(23)

V oznámení o začatí konania Komisia uviedla, že v súlade s článkom 27 základného nariadenia môže vytvoriť vzorku zainteresovaných strán.

1.5.1.   Výrobcovia z Únie

(24)

V oznámení o začatí prešetrovania Komisia uviedla, že predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu výroby a predaja pri súčasnom zabezpečení geografického rozloženia. Vyzvala zainteresované strany, aby sa vyjadrili k predbežnej vzorke.

(25)

Štyri zainteresované strany predložili pripomienky k predbežnej vzorke (skupina China National Tire, skupina Giti; CRIA a CCCMC). Domnievali sa najmä, že segmentácia trhu do troch tried nebola v predbežnej vzorke náležite zohľadnená a že vzorka by mala čo najvernejšie odrážať percento výroby a predaja triedy 1, triedy 2 a triedy 3 z celkovej výroby a celkového predaja v Únii.

(26)

Pokiaľ ide o danú pripomienku, Komisia 25. septembra 2017 požiadala výrobcov z Únie, aby poskytli dodatočné informácie o triedach s cieľom vytvoriť revidovanú vzorku výrobcov z Únie.

(27)

Medzi spolupracujúcich výrobcov z Únie, ktorí odpovedali na dotazník k výberu vzorky, patria veľké a malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) (12), ktoré predstavujú viac ako 50 % celkovej odhadovanej výroby a predaja v Únii.

(28)

Pri stanovení konečnej vzorky Komisia vzala do úvahy roztrieštenosť odvetvia pneumatík medzi jednotlivými triedami a zabezpečila, aby medzi spoločnosťami zaradenými do vzorky boli zastúpené všetky tri triedy. Okrem toho, s cieľom zabezpečiť, aby sa situácia malých a stredných podnikov riadne zohľadnila v analýze ujmy vzhľadom na to, že v Únii predstavujú približne 15 % celkového objemu predaja výrobcov z Únie, Komisia usúdila, že aj malé a stredné podniky by mali byť zastúpené vo vzorke.

(29)

Do vzorky bolo zaradených jedenásť výrobcov z Únie, a to na základe:

všeobecnej reprezentatívnosti z hľadiska veľkosti objemu výroby a predaja dotknutého výrobku v roku 2016,

reprezentatívnosti tried z hľadiska veľkosti objemu výroby dotknutého výrobku v roku 2016,

geografického rozloženia a

reprezentatívnosti výrobcov z Únie z hľadiska veľkosti, a to medzi malými a strednými podnikmi a väčšími spoločnosťami.

(30)

Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky pozostávali z veľkých spoločností, ako aj MSP. Vybratí výrobcovia z Únie sídlili v šiestich členských štátoch, na ktoré spolu pripadá viac ako 36 % výroby a predaja v Únii udávaných spolupracujúcimi spoločnosťami.

(31)

Jeden z výrobcov z Únie zaradených do vzorky, poľský výrobca Geyer & Hosaja, 22. decembra 2017 oznámil Komisii, že sa rozhodol ukončiť spoluprácu pri prešetrovaní. Zastavením spolupráce s týmto výrobcom nie sú ovplyvnené percentuálne hodnoty uvedené v odôvodnení 30, pretože objem jeho výroby predstavuje menej ako 0,1 % z celkovej výroby v Únii. Komisia preto dospela k záveru, že konečná vzorka zostáva reprezentatívnou pre výrobné odvetvie Únie.

(32)

Skupina Giti napokon uviedla, že Komisia by mala okamžite ukončiť toto prešetrovanie z dôvodu procedurálne nesprávneho predbežného výberu vzorky výrobcov z Únie. Komisia pripomenula, že predbežný výber vzorky výrobcov z Únie je z právneho hľadiska možný a vedie k účinnému prešetrovaniu v rámci krátkych lehôt. Ako už bolo uvedené v odôvodneniach 26 až 30, predbežný výber bol ďalej zmenený na základe pripomienok zainteresovaných strán. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

1.5.2.   Dovozcovia

(33)

Aby sa Komisia mohla rozhodnúť, či bol výber vzorky potrebný, a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpiť, požiadala neprepojených dovozcov o poskytnutie informácií uvedených v oznámení o začatí konania. Prihlásilo sa päť dovozcov, ktorí dovážali približne 430 000 jednotiek dovozu z ČĽR. Do vzorky boli zaradené dve spoločnosti, ktoré predstavovali [70 % – 90 %] dovozcov, ktorí predložili formulár na výber vzorky.

1.5.3.   Vyvážajúci výrobcovia

(34)

S cieľom rozhodnúť o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpiť Komisia požiadala všetkých vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, aby poskytli informácie uvedené v oznámení o začatí konania. Komisia okrem toho požiadala orgány ČĽR, aby identifikovali a/alebo kontaktovali prípadných iných vyvážajúcich výrobcov, ktorí by mohli mať záujem o účasť na prešetrovaní.

(35)

44 vyvážajúcich výrobcov/skupín vyvážajúcich výrobcov v dotknutej krajine poskytlo požadované informácie a súhlasilo so zahrnutím do vzorky. V súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b) základného nariadenia Komisia vybrala túto vzorku štyroch skupín vyvážajúcich výrobcov na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu do Únie, ktorý možno za daný čas primerane prešetriť:

skupina China National Tire, Čína,

skupina Gity, Čína,

skupina Hankook, Čína,

skupina Xingyuan, Čína.

(36)

Skupiny vyvážajúcich výrobcov zaradené do vzorky predstavovali viac ako 50 % celkového dovozu dotknutého výrobku do Únie.

(37)

V súlade s článkom 27 ods. 2 základného nariadenia bol výber vzorky konzultovaný so všetkými známymi dotknutými vyvážajúcimi výrobcami, ako aj s čínskou vládou.

(38)

Európske združenie pre protektorovanie (ďalej len „BIPAVER“) predložilo pripomienky k navrhovanej vzorke, v ktorých tvrdilo, že konečne vybraná vzorka by mohla viesť k silnej nerovnováhe v sortimente výrobkov medzi pneumatikami triedy 2 a triedy 3. Podľa jeho názoru priemerné dovozné ceny nemusia presne odrážať časť objemu dovozu, ktorá je pre výrobné odvetvie Únie najviac škodlivá. Z tohto dôvodu vyzvalo Komisiu, aby vzorku opätovne posúdila a upravila.

(39)

Komisia posúdila, či by bolo prakticky možné ďalej rozšíriť vzorku. Poukázala na to, že skupiny vyvážajúcich výrobcov vybraných do vzorky pozostávali z: 1.) 13 právnických osôb zapojených do výroby a predaja dotknutého výrobku na domácom trhu; 2.) dvoch prepojených vývozcov nachádzajúcich sa mimo Únie a 3.) viac než desiatich prepojených dovozcov nachádzajúcich sa v Únii. Údaje, ktoré poskytol každý z týchto subjektov, museli byť spracované a overené. Komisia preto usúdila, že v rámci dostupného času nie je možné primerane prešetriť viac vyvážajúcich výrobcov.

(40)

Združenie BIPAVER takisto uviedlo, že dve zo spoločností zaradených do vzorky nie sú reprezentatívnymi príjemcami napadnuteľných subvencií, pretože ich sídlo a niektoré výrobné prevádzky sa nachádzajú mimo ČĽR.

(41)

Komisia uviedla, že skutočnosť, že individuálna spoločnosť možno neprijala priamo konkrétny typ údajnej subvencie, neznamená, že vzorka je nereprezentatívna, keďže účelom vzorky je reprezentovať celé odvetvie pneumatík v ČĽR so zreteľom na oprávnenosť na všetky typy údajných subvencií. Štyri skupiny vyvážajúcich výrobcov zaradené do vzorky boli reprezentatívne, pokiaľ ide o oprávnenosť na údajné subvencie uvedené v podnete. Komisia preto dospela k záveru, že vybraná vzorka tvorí náležitý základ na preskúmanie existencie a rozsahu údajného subvencovania.

(42)

Navrhovaná vzorka je preto v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. b) základného nariadenia. Komisia sa preto rozhodla ponechať navrhovanú vzorku ako konečnú.

(43)

Okrem štyroch vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky sa šesť vyvážajúcich výrobcov vyjadrilo, že v prípade, ak nebudú zaradení do vzorky, majú záujem o dotazník a ostatné formuláre žiadosti na účely požiadania o individuálne preskúmanie v zmysle článku 27 ods. 3 základného nariadenia. Na základe žiadostí Komisia zaslala dotazníky týmto šiestim vyvážajúcim výrobcom. Žiadny z nich však dotazník nevyplnil.

1.6.   Vyplnené dotazníky a overovanie na mieste

(44)

Komisia zaslala dotazníky štyrom čínskym vyvážajúcim výrobcom zaradeným do vzorky, vyvážajúcim výrobcom nezaradeným do vzorky, ako aj výrobcom z Únie zaradeným do vzorky.

(45)

Vyplnené dotazníky doručili štyria čínski vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky a desať výrobcov z Únie zaradených do vzorky. Žiadny z vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky neodpovedal na dotazníky.

(46)

Dotazník bol zaslaný aj čínskej vláde. Súčasťou boli osobitné dotazníky pre banky China Development Bank (ďalej len „CDB“), Export Import Bank of China (ďalej len „EXIM“), Agricultural Bank of China (ďalej len „ABC“), Bank of China (ďalej len „BOC“) a Chinese Export & Credit Insurance Corporation (ďalej len „Sinosure“). Na uvedené finančné inštitúcie sa v podnete osobitne odkazovalo ako na verejné orgány alebo subjekty, ktorým bolo nariadené poskytovanie subvencií alebo ktoré boli poverené poskytovaním subvencií. Čínska vláda bola okrem toho požiadaná, aby tento osobitný dotazník pre finančné inštitúcie postúpila aj ďalším finančným inštitúciám, ktoré poskytli úvery alebo vývozné úvery spoločnostiam zaradeným do vzorky, alebo nákupcom spoločností zaradeným do vzorky. Čínska vláda bola takisto požiadaná, aby zozbierala vyplnené dotazníky poskytnuté týmito finančnými inštitúciami a zaslala ich priamo Komisii.

(47)

Dotazník pre čínsku vládu obsahoval okrem toho osobitné dotazníky pre tých výrobcov prírodného kaučuku, syntetického kaučuku, sadzí a nylonového vlákna, ktorí podľa podnetu poskytovali vstupy za nižšiu ako primeranú odplatu spoločnostiam zaradeným do vzorky, t. j. spoločnostiam Sinopec, Sinopec Baling Co., Chemchina, Shandong Haohua, Jiangxi Blackcat Carbon Black Co., Ltd, Hangzhou Zhongce Qingquan Industrial Co., Ltd. a Suqian Junma Tyre Cord Company Limited. Čínska vláda bola ďalej požiadaná, aby postúpila uvedený osobitný dotazník všetkým výrobcom a distribútorom predmetných surovín, ktorí poskytovali vstupy spoločnostiam zaradeným do vzorky. Čínska vláda bola takisto požiadaná, aby zozbierala vyplnené dotazníky poskytnuté týmito výrobcami a zaslala ich priamo Komisii.

(48)

Komisii boli doručené vyplnené dotazníky od čínskej vlády, ktoré obsahovali aj vyplnené osobitné dotazníky od EXIM, BOC, ABC a Sinosure.

(49)

Komisia si vyžiadala a preverila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na určenie subvencie, ujmy a záujmu Únie. Overovanie na mieste sa uskutočnilo v priestoroch čínskeho ministerstva obchodu a zúčastnili sa na ňom aj úradníci z iných príslušných ministerstiev. Na overovaní na mieste boli okrem nich prítomní aj zástupcovia týchto finančných inštitúcií:

Export Import Bank of China, Peking, Čína,

Agricultural Bank of China, Peking, Čína,

Bank of China, Peking, Čína,

Sinosure, Peking, Čína.

(50)

Overovanie na mieste podľa článku 26 základného nariadenia sa uskutočnilo aj v priestoroch týchto spoločností:

 

Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky

Good Year Firma Oponiarska, Poľsko,

Wetest, Česká Republika,

B.R.P. Pneumatici, Taliansko,

Banden plant, Holandsko,

Marangoni SpA Ltd, Taliansko,

Roline N.V., Holandsko,

štyria výrobcovia z Únie, ktorí požiadali o zachovanie dôvernosti.

 

Neprepojení dovozcovia z Únie zaradení do vzorky

Heuver Bandengroothandel B.V, Holandsko,

Hämmerling The Tyre Company GmbH, Nemecko.

 

Výrobcovia v ČĽR zaradení do vzorky

 

skupina China National Tire:

Aeolus Tyre Co. Ltd., Ťiao-cuo, ČĽR,

Beijing Rubber Research and Design Institute, Peking, ČĽR,

Chemchina Corporation, Peking, ČĽR,

Chemchina Finance, Peking, ČĽR,

China National Tire & Rubber Co. Ltd., Peking, ČĽR,

Aeolus Tyre (Taiyuan) Co. Ltd (13)., Taiyuan, ČĽR,

Chonche Auto Repair Group Co. Ltd., Peking, ČĽR,

Henan Tyre Group Co. Ltd., Jiaozuo, ČĽR,

Yanzhou Ruiyuan Rubber Plastic Co. Ltd., Ťi-ning, ČĽR,

Yinhe Power Plant Co. Ltd., Ťi-ning, ČĽR,

QingdaoYellow Sea (Rubber) Group Co. Ltd., Čching-tao, ČĽR,

Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd., Qingdao, ČĽR,

Pirelli Tyre Co. Ltd., Ťi-ning, ČĽR (14);

 

Skupina Giti:

Giti Tire (China) Investment Co., Šanghaj, ČĽR,

Giti Tire (Anhui) Co. Ltd., Hefei, ČĽR,

GITI Radial Tire (Anhui) Ltd., Che-fej, ČĽR,

Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd., Che-fej, ČĽR,

Giti Tire (Hualin) Co. Ltd., Chua-lin, ČĽR,

Giti Tire (Fujian) Co. Ltd., Fu-ťien, ČĽR,

GITI Tire (Yinchuan) Co. Ltd., Jin-čchuang, ČĽR,

GITI Greatwall Tire (Yinchuan) Co. Ltd., Jin-čchuang, ČĽR,

GITI Tyre (Chongqing) Company Ltd., Čchung-čching, ČĽR,

GITI Steel Cord (Hubei) Company Ltd., Chu-pej, ČĽR,

3S Engineering Shanghai Company Ltd., Šanghaj, ČĽR,

Seyen Machinery (Shanghai) Company Ltd., Šanghaj, ČĽR;

 

Skupina Hankook:

Shanghai Hankook Tire Sales Co. Ltd., Šanghaj, ČĽR,

Chongqing Hankook Tire Co. Ltd., Čchung-čching, ČĽR,

Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd., Ťiang-su, ČĽR.

 

Skupina Xingyuan:

Xingyuan Tyre Co. Ltd., Tung-jing, ČĽR,

Guangrao Xinhongyuan Tyre Co. Ltd., Tung-jing, ČĽR,

Xingyuan International Tyre Co. Ltd., Tung-jing, ČĽR,

Guangda Tyre Co Ltd., Tung-jing, ČĽR.

1.7.   Neuloženie predbežných opatrení a ďalší postup

(51)

Vzhľadom na to, že Komisia predbežné opatrenia uložila v súbežnom antidumpingovom konaní v máji 2018, rozhodla sa v tomto konaní predbežné opatrenia neuložiť. Všetky zainteresované strany dostali 13. júla 2018 informačný dokument, v ktorom sa opisujú predbežné zistenia Komisie týkajúce sa údajných subvenčných schém, ako aj predbežné závery Komisie týkajúce sa ujmy, príčinnej súvislosti a záujmu Únie, ako sú stanovené v nariadení o predbežnom antidumpingovom cle.

(52)

Viaceré zainteresované strany predložili k informačnému dokumentu písomné podania. Stranám, ktoré o to požiadali, bola poskytnutá možnosť vypočutia.

(53)

Po poskytnutí informačného dokumentu spoločnosť Pirelli Tyre Co. Ltd. uviedla, že by nemala byť považovaná za prepojenú spoločnosť China National Tire & Rubber Co. Ltd. (ďalej len „CNRC“). Vzhľadom na to spoločnosť Pirelli Tyre Co. Ltd. nesúhlasila s uplatnením článku 127 vykonávacieho aktu Colného kódexu Únie (EÚ) 2015/2447 (ďalej len „Colný kódex Únie“) na účely výpočtu váženého priemeru sumy subvencovania pre prepojené spoločnosti. Namiesto toho spoločnosť Pirelli Tyre Co. Ltd. odkázala na vymedzenie v článku 16 Dohody WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, podľa ktorého sa na stanovenie prepojenosti medzi spoločnosťami vyžaduje existencia kontroly jednej spoločnosti nad druhou. Spoločnosť Pirelli Tyre Co. Ltd. potom tvrdila, že spoločnosť Pirelli Tyre Co. Ltd. sa podľa tejto normy nepovažuje za prepojenú spoločnosť, keďže ju údajne nekontroluje spoločnosť CNRC. Okrem toho spoločnosť Pirelli Tyre Co. Ltd. poznamenala, že v základnom nariadení sa neodkazuje na Colný kódex Únie.

(54)

Komisia pripomenula, že článok 16 Dohody WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach sa premieta do článku 9 ods. 2 základného nariadenia. Oba články sa však týkajú iba vymedzenia výrobného odvetvia Únie a prepojenia medzi výrobcami z Únie a vyvážajúcimi výrobcami. Vzhľadom na to možno výrobcu z Únie vyňať z vymedzenia výrobného odvetvia Únie, ak je kontrolovaný vyvážajúcim výrobcom. Na druhej strane sa v Dohode WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach ani v základnom nariadení nehovorí nič o metóde posúdenia prepojenia medzi vyvážajúcimi výrobcami na účely stanovenia sumy subvencovania. S cieľom zabezpečiť možnosť účinného presadzovania opatrení, a najmä zabrániť presmerovávaniu vývozu prostredníctvom prepojenej spoločnosti s najnižším clom, je praxou Komisie stanoviť prepojenie medzi vyvážajúcimi výrobcami na základe kritérií stanovených v článku 127 vykonávacieho aktu Colného kódexu Únie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015. Táto skutočnosť bola jasne oznámená všetkým stranám prostredníctvom oznámenia o začatí konania na začiatku konania. Okrem toho, odkaz na článok 127 vykonávacieho aktu Colného kódexu Únie sa výslovne nachádza v článku 2 ods. 1 základného antidumpingového nariadenia (15) a Komisia by mala zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so stranami v rámci antidumpingovej aj antisubvenčnej veci (16).

(55)

V článku 127 písm. d) Colného kódexu sa stanovuje, že dve osoby sa považujú za prepojené, ak: tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, ovláda alebo má v držbe aspoň 5 % hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby. Spoločnosť CNRC je najväčším akcionárom spoločnosti Pirelli Tyre Co. Ltd. Počas obdobia prešetrovania vlastnila 65 % jej akcií. K dnešnému dňu má stále v držbe 46 % jej akcií. V súvislosti s týmto prešetrovaním sa teda spoločnosti Pirelli Tyre Co. Ltd. a CNRC považujú za prepojené. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(56)

Spoločnosť Pirelli Tyre Co. Ltd. uviedla aj to, že by mala byť považovaná iba za spolupracujúcu stranu, a nie za vyvážajúceho výrobcu, pretože výrobu dotknutého výrobku zastavila v novembri 2017.

(57)

Komisia stanovila, že spoločnosť Pirelli Tyre Co. Ltd. bola počas celého obdobia prešetrovania vyvážajúcim výrobcom. Skutočnosť, že spoločnosť následne zastavila výrobu, nemá na výsledok prešetrovania žiadny vplyv. Tvrdenie sa preto zamietlo.

(58)

Po konečnom poskytnutí informácií spoločnosť Pirelli opätovne zdôraznila, že funguje nezávisle od skupiny China National Tire. Žiadne z týchto tvrdení však neboli podložené dodatočnými dôkazmi. Spoločnosť Pirelli konkrétne nenapadla vlastnícku štruktúru opísanú Komisiou v prílohe 2 konečného poskytnutia informácií. Komisia preto zamietla toto tvrdenie.

(59)

Komisia pokračovala v získavaní a overovaní všetkých informácií, ktoré považovala za potrebné pre svoje konečné zistenia.

(60)

Vzhľadom na to, že obdobie ujmy a obdobie prešetrovania sú rovnaké ako v prípade súbežného antidumpingového prešetrovania, Komisia 1. júna 2018 informovala zainteresované strany, že pri tomto prešetrovaní sa zohľadnia aj informácie a pripomienky predložené v súvislosti s ujmou v rámci antidumpingového prešetrovania. Proti tomuto prístupu žiadna zo strán nenamietala.

(61)

Komisia 24. júla 2018 vykonala v rámci súbežného antidumpingového prešetrovania konečné poskytnutie informácií stranám o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých zamýšľala uložiť konečné antidumpingové clo na dovoz dotknutého výrobku do Únie. Zainteresovaným stranám boli okrem toho 10. septembra 2018 poskytnuté aj dodatočné informácie. Ako sa uvádza v odôvodnení 60, pripomienky predložené v rámci uvedených poskytnutí informácií sa, pokiaľ ide o ujmu, príčinnú súvislosť a záujem Únie, v plnej miere pri tomto prešetrovaní zohľadnili a tam, kde to bolo vhodné, sa zohľadnili aj v zisteniach z tohto prešetrovania.

1.8.   Konečné poskytnutie informácií

(62)

Komisia 28. septembra 2018 informovala všetky strany o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých zamýšľala uložiť konečné antisubvenčné clo na dovoz dotknutého výrobku do Únie.

(63)

Všetkým stranám bola poskytnutá lehota, počas ktorej mohli ku konečnému poskytnutiu informácií predložiť pripomienky (t. j. do 8. októbra 2018). Viaceré zainteresované strany požiadali o predĺženie lehoty. Komisia týmto stranám predĺžila lehotu na poskytnutie pripomienok do 10.00 hod. 10. októbra 2018.

(64)

Písomné podanie s pripomienkami ku konečnému poskytnutiu informácií predložili CCCMC, CRIA, traja zo štyroch čínskych vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky a dvaja neprepojení dovozcovia.

(65)

Po konečnom poskytnutí informácií skupina China National Tire tvrdila, že Komisia porušila jej práva na obhajobu, pretože zamietla jej žiadosť o ďalšie predĺženie lehoty na podanie pripomienok ku konečnému poskytnutiu informácií. Podľa jej názoru by Komisia nemala považovať desaťdňovú lehotu za pevne stanovenú lehotu. Okrem toho by Komisia mala pri stanovovaní lehoty zvážiť osobitosti predmetnej veci a umožniť dostatočný čas na predloženie písomných aj ústnych podaní. Pokiaľ ide o tieto tvrdenia, Komisia konštatovala, že v plnej miere dodržala minimálnu lehotu 10 dní stanovenú v článku 30 ods. 5 základného nariadenia pre pripomienky ku konečnému poskytnutiu informácií. Okrem toho všetkým zainteresovaným stranám konania, ktoré o to požiadali, poskytla predĺženie vzhľadom na naliehavosť veci a v súlade s tým istým článkom.

(66)

Spoločnosť Hämmerling požiadala o vypočutie úradníkom pre vypočutie, aby vzniesla právne výhrady v súvislosti so súčasným prešetrovaním a s určitými horizontálnymi otázkami týkajúcimi sa ochrany dôverných a iných ako dôverných informácií uvedených v databáze TRON-TDI a súčasnej praxe udeľovania prístupu zainteresovaným stranám mimo územia Únie k spisom, ktoré nemajú dôverný charakter, prostredníctvom uvedenej databázy.

(67)

Komisia zistila, že inštitúcie EÚ nie sú právne viazané všeobecným nariadením o ochrane údajov (17), ale nariadením č. 45/2001 (18). Spoločnosť Hämmerling okrem toho potvrdila, že otázka ochrany osobných údajov priamo nesúvisí s možným osobitným porušovaním jej práv na obhajobu podľa právnych predpisov v oblasti ochrany obchodu. Komisia preto dospela k záveru, že postavenie spoločnosti Hämmerling ako zainteresovanej strany konania ani jej práva na obhajobu neboli priamo poškodené.

(68)

Po konečnom poskytnutí informácií spoločnosť Hämmerling zopakovala svoje tvrdenie, že „právo na ochranu osobných údajov je nezávislé právo, ktorého porušenie netreba dokladať konkrétnym príkladom, pretože k nemu dochádza už vtedy, keď existuje možnosť zneužitia údajov, napríklad ich zverejnením neovereným používateľom databázy v tretích krajinách bez primeraného posúdenia toho, či sa dodržiavajú právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov“.

(69)

V súvislosti s týmto tvrdením Komisia odkázala na článok 9 ods. 6 nariadenia č. 45/2001, v ktorom sa Komisii umožňuje preniesť osobné údaje, ak je prenos potrebný alebo zo zákona povinný na obhajovanie právnych nárokov, ako aj na skutočnosť, že všetky dotknuté osoby musia pri prvom vstupe do databázy TRON, keď im bol udelený prístup zainteresovanej strany k veci, podpísať podmienky používania databázy TRON (v ktorých sa okrem iného stanovuje, že nepovolené zverejňovanie informácií z databázy TRON sa zakazuje). Preto dospela k záveru, že používanie databázy TRON je v súlade s platnými pravidlami ochrany osobných údajov.

(70)

Po konečnom poskytnutí informácií skupina Giti požiadala o vypočutie úradníkom pre vypočutie a tvrdila, že Komisia porušila jej práva na obhajobu tým, že veľmi neskoro začlenila systém vrátenia cla do konania a dospela k nesprávnym záverom. Úradník pre vypočutie zastával názor, že začlenenie systému do diskusie sa umožňuje už v oznámení o začatí prešetrovania. Skupina Giti okrem toho mala vedieť, že konanie sa týka aj tohto systému, a mala dostatočný čas na predloženie všetkých pripomienok Komisii. Úradník pre vypočutie preto dospel k záveru, že právo skupiny Giti na obhajobu bolo dodržané.

(71)

Rovnaké obavy vyjadrilo po poskytnutí informačného dokumentu viacero ďalších zainteresovaných strán a Komisiu požiadalo o podrobnejšie vysvetlenie.

(72)

Komisia dospela k záveru, že verejný spis, informačný dokument a konečné poskytnutie informácií už obsahovali dostatočné informácie umožňujúce všetkým zainteresovaným stranám úplne vykonávať svoje práva na obhajobu. Do verejného spisu bola pred konečným poskytnutím informácií okrem toho začlenená poznámka k spisu obsahujúca vysvetlenia informačného dokumentu (19). Žiadosť o poskytnutie ďalších vysvetlení preto Komisia zamietla.

(73)

A napokon strany tvrdili, že ich práva na obhajobu boli závažne porušené, pretože lehota na predloženie pripomienok ku konečnému poskytnutiu informácií bola príliš krátka aj napriek predĺženiu a nezohľadnili sa osobitosti tohto prešetrovania.

(74)

Pokiaľ ide o stanovenú lehotu, Komisia opätovne zdôraznila, že dodržala zákonnú lehotu podľa článku 30 ods. 5 základného nariadenia, ako už podrobne vysvetlila v odôvodnení 65. Dodala, že stranám boli poskytnuté rozsiahle informácie v júli 2018 prostredníctvom informačného dokumentu, v ktorom sa už uvádzajú hlavné úvahy a závery týkajúce sa všetkých subvencií s výnimkou nadmerného odpočtu pri prírodnom kaučuku a elektrine poskytovanej za nižšiu ako primeranú odplatu. V danej fáze bola stranám poskytnutá lehota na predloženie pripomienok v trvaní 25 dní. Keďže väčšina otázok už bola teda všetkým stranám známa, pripomienky prijaté po konečnom poskytnutí informácií boli takisto početné, a to od 8 do 63 strán.

(75)

Pokiaľ ide o aspekt ujmy v rámci tohto prešetrovania, Komisia konštatovala, že strany dostali dokument s konečným poskytnutím informácií a dodatočný dokument s konečným poskytnutím informácií aj v súvislosti so súbežným antidumpingovým prešetrovaním. Súčasné prešetrovanie sa týkalo pripomienok prijatých v nadväznosti na dve poskytnutia informácií. Komisia preto dospela k záveru, že verejný spis a poskytnutia informácií už obsahovali dostatočné informácie nato, aby mohli všetky zainteresované strany v plnej miere uplatniť svoje práva na obhajobu v rámci lehoty stanovenej v dokumente s konečným poskytnutím údajov. Z týchto dôvodov Komisia zastávala názor, že práva na obhajobu všetkých zainteresovaných strán boli pri tomto konaní v plnej miere dodržané.

2.   DOTKNUTÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Dotknutý výrobok

(76)

Dotknutým výrobkom sú určité pneumatiky, nové alebo protektorované, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN 4011 20 90 a ex 4012 12 00 (kód TARIC 4012120010). Tieto číselné znaky KN a kódy TARIC sa uvádzajú len pre informáciu.

(77)

Dotknutým výrobkom sú nové aj protektorované pneumatiky pre autobusy alebo nákladné automobily, ktoré majú rovnaké základné fyzikálne, chemické a technické vlastnosti.

(78)

Obidva druhy dotknutého výrobku sú vyrobené z rovnakého vstupného materiálu (pričom sa môže líšiť použitá technológia) a majú podobnú štruktúru. Rozdiel v surovinách a štruktúre prispieva k odlišným výkonnostným charakteristikám.

2.1.1.   Postup výroby

2.1.1.1.   Nové pneumatiky

(79)

Výrobný postup nových pneumatík pre nákladné automobily a autobusy zahŕňa: 1. zlučovanie a zmiešavanie kaučuku; 2. prípravu zložiek pneumatík; 3. tvorbu (surovej) pneumatiky; 4. vytvrdzovanie (vulkanizáciu) a 5. záverečnú kontrolu. Všetky pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy sú vyrobené z rovnakých základných surovín, a to z prírodného kaučuku, zo syntetického kaučuku, z ocele, zo sadzí, z iných chemikálií a olejov, ako aj z tkaniny a majú rovnaké zložky, a to behúňový pás, bočnicu, vnútorný plášť, pätkové drôty, oceľové nárazníky, kordové vlákna, hoci sa môžu vyskytnúť určité rozdiely medzi rôznymi výrobcami tohto výrobku.

(80)

Zistilo sa, že výrobný postup nových pneumatík pre nákladné automobily a autobusy zahŕňal rôzne technológie, čo však nemalo vplyv na všeobecné zistenia týkajúce sa zameniteľnosti.

2.1.1.2.   Protektorované pneumatiky

(81)

Protektorovanie je v podstate proces recyklácie, pri ktorom sa opotrebované pneumatiky obnovujú prostredníctvom výmeny behúňa na starom plášti. Plášte sú hlavnými prvkami procesu protektorovania, pričom podstatnou časťou protektorovania je výber a získavanie plášťov vhodných na protektorovanie. Plášte sú teda hlavným vstupom vo výrobnom procese a v závislosti od ich kvality predstavujú buď skutočný „polovýrobok“, alebo odpad.

(82)

Ako sa už spomínalo, tento postup môže zahŕňať rôzne technológie bez dosahu na zistenia Komisie týkajúce sa zameniteľnosti.

2.1.2.   Použitie a typy pneumatík

(83)

Pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy sa vyrábajú vo veľkom množstve typov a veľkostí, ktoré sa používajú na širokej škále úžitkových vozidiel, od nákladných áut pre miestnu dodávku a autobusov v mestských alebo regionálnych podmienkach až po diaľkové nákladné automobily a autobusy podľa špecifikácií ich veľkosti a indexu zaťaženia. Nie sú vhodné na použitie v osobných vozidlách alebo iných ľahkých úžitkových vozidlách ani v plne terénnych vozidlách, ako sú poľnohospodárske traktory.

(84)

Pneumatiky pre nákladné automobily alebo autobusy sa predávajú v dvoch druhoch a štyroch kategóriách. Tradičnejší je druh pneumatiky s dušou, ktorej duša má svoj vlastný ventil umiestnený vnútri pneumatiky. V prípade bezdušovej pneumatiky tvorí pneumatika a ráfik kolesa vzduchotesný uzáver, pričom ventil je pripevnený priamo na ráfiku. Pri prevažnej väčšine pneumatík pre nákladné automobily alebo autobusy, ktoré sa predávajú v Únii, ide o bezdušové pneumatiky. Medzi štyri kategórie pneumatík pre nákladné automobily alebo autobusy patria: vodiace, záberové, návesové pneumatiky a pneumatiky na všetky nápravy. Vodiace pneumatiky sú určené na prednú nápravu, aby pomáhali pri riadení, ale možno ich použiť na všetky nápravy na nákladnom automobile alebo autobuse v závislosti od použitia vozidla. Záberové pneumatiky sú určené pre hnaciu nápravu a poskytujú lepšiu trakciu. Návesové pneumatiky sú určené pre prípojné vozidlá, zatiaľ čo pneumatiky na všetky nápravy sú určené na použitie vo všetkých pozíciách na vozidle v závislosti od jeho využitia.

(85)

Nové alebo protektorované pneumatiky podliehajú rovnakým bezpečnostným požiadavkám na trhu Únie, aké sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (20).

2.2.   Segmentácia trhu Únie s pneumatikami do troch tried

(86)

Z informácií, ktoré zhromaždila a získala Komisia, vyplýva, že trh Únie s pneumatikami pre autobusy a nákladné automobily je rozdelený do troch tried alebo segmentov. Hoci medzi triedami neexistujú jasné deliace línie, zainteresované strany a zistenia Komisie sa vo všeobecnosti zhodujú na tejto kategorizácii.

(87)

Pneumatiky triedy 1 sú vysokokvalitné nové pneumatiky prominentnej značky hlavných výrobcov. Rozpoznanie značky je kľúčovým faktorom pre pneumatiky v tejto triede a odôvodňuje výrazne vyššie ceny za očakávaný vysoký výkon, ako aj obzvlášť veľké marketingové investície. Pneumatiky pôvodného zariadenia pre nákladné automobily a autobusy (ďalej len „PZ1“) sú primárne zaradené do tejto triedy. Kvalita pneumatík triedy 1 zabezpečuje vysokú úroveň protektorovateľnosti pneumatík, ktoré sú navrhnuté tak, aby mali väčšiu životnosť, čo ďalej zvyšuje výrazne vyšší počet najazdených kilometrov pôvodného výrobku (pri normálnom používaní ich možno až trikrát protektorovať). Pneumatiky triedy 1 sa okrem toho spájajú s vyššou úrovňou bezpečnosti a často sú sprevádzané dobrou úrovňou záručného a pozáručného servisu.

(88)

Pneumatiky triedy 2 predstavujú väčšinu kvalitných pneumatík, nových aj protektorovaných, s cenami v rozmedzí približne od 65 % do 80 % ceny pneumatík triedy 1. Pneumatiky pôvodného zariadenia pre výrobcov prípojných vozidiel (ďalej len „PZ2“) môžu byť zaradené do tejto triedy. Aj v tejto triede je dôležité rozpoznanie značky a značky sú obvykle známe pre kupujúcich, ktorí sú okrem toho schopní identifikovať výrobcov pneumatík. Vo všeobecnosti ich možno protektorovať aspoň raz a stále dosahujú dobrý výkon, pokiaľ ide o počet najazdených kilometrov, hoci je to v porovnaní s pneumatikami triedy 1 v obmedzenejšom rozsahu.

(89)

Pneumatiky triedy 3 predstavujú nové aj protektorované pneumatiky s nižším výkonom, pokiaľ ide o počet najazdených kilometrov, a veľmi obmedzenou možnosťou protektorovania, ak vôbec. Ich ceny obvykle predstavujú menej ako 65 % ceny a výkonu, pokiaľ ide o počet najazdených kilometrov, oproti pneumatikám triedy 1. V uvedenej triede je rozpoznanie značky takmer neexistujúce a pri rozhodovaní zákazníka o kúpe sa rozhodujúcim faktorom stáva cena. Obvykle sa neposkytuje záručný a pozáručný servis.

(90)

Protektorované pneumatiky možno zaradiť do triedy 2 alebo triedy 3. Hoci niektoré čínske pneumatiky možno protektorovať, v Číne sa protektorovanie vykonáva iba veľmi zriedkavo. Protektorovanie je však pomerne rozšírené v Únii a na iných trhoch, napríklad v Brazílii. Proces protektorovania v Únii tvoria:

integrovaní výrobcovia protektorovaných pneumatík konajúci v mene, pod značkou alebo na základe poverenia výrobcu nových pneumatík. Považujú sa za rozšírenie značiek, ktoré predávajú nové pneumatiky. To zodpovedá pneumatikám triedy 2,

nezávislí výrobcovia protektorovaných pneumatík, ktorí obvykle pokrývajú oveľa menšie geografické trhy a objemy. Predávajú pneumatiky pod svojim vlastným menom alebo značkou a spoliehajú sa na vlastné odborné znalosti. Väčšina z nich sú malé a stredné podniky (aspoň 380 spoločností v Únii). To zodpovedá pneumatikám triedy 3.

(91)

Komisia vydala mapovanie nových a protektorovaných pneumatík podľa značky na základe informácií, ktoré poskytol navrhovateľ a ktoré 27. októbra 2017 sprístupnila všetkým zainteresovaným stranám.

2.3.   Tvrdenia týkajúce sa segmentácie trhu Únie s pneumatikami

(92)

Ako sa uvádza v odôvodnení 86, zainteresované strany vo všeobecnosti prijali zásadu segmentácie trhu na tri triedy.

(93)

Zainteresované strany vo všeobecnosti schválili mapovanie značiek pneumatík podľa triedy, ako je stanovené v poznámke k spisu z 27. októbra 2017, s výnimkou týchto tvrdení zainteresovaných strán týkajúcich sa zmeny zaradenia určitých značiek do inej triedy. Konkrétne, skupina China National Tire považovala svoju značku Aeolus za triedu 3 (namiesto triedy 2), dvaja dovozcovia dovážajúci značku Double Coin tvrdili, že by mala byť zatriedená do triedy 2 (namiesto triedy 3), skupina Hankook sa domnievala, že jej značka Aurora patrí do triedy 2 (namiesto triedy 3), skupina Giti vo vyplnenom dotazníku uviedla, že jej značky Primewell a GT Radial patria do triedy 2 (namiesto triedy 3), a nezávislý dovozca tvrdil, že značka Sailun by mala byť zatriedená do triedy 2 (namiesto triedy 3).

(94)

Komisia preskúmala tvrdenia na základe dôkazov predložených zainteresovanými stranami a informácií zhromaždených ex officio počas prešetrovania. V súlade s charakteristikami uvedenými v odôvodnení 81 analyzovala, do akej miery sú pneumatiky konkrétnych značiek 1. protektorovateľné; 2. používané ako pôvodné zariadenie pre autobusy a nákladné automobily a 3. predávané v určitej triede podľa vlastného posúdenia každej spoločnosti.

(95)

Pokiaľ ide o skupinu Hankook, Komisia akceptovala zaradenie značky Aurora do požadovanej triedy 2. Zistila však aj to, že značka Hankook by mala byť zaradená do triedy 1. Spoločnosť Hankook poskytuje pri svojej značke zákonnú záruku, že jej pneumatiky môžu byť protektorované aspoň raz. Okrem toho pôsobí ako dodávateľ PZ1 pre európske spoločnosti ako Scania, MAN a Mercedes-Benz. Skupina Hankook ponúka na svojom webovom sídle svoje značky ako „prémiové“ a v internom dokumente od prepojeného dovozcu, ktorý bol odovzdaný počas overovania, sa uvádzalo, že značka sa presunula do triedy 1.

(96)

Pokiaľ ide o skupinu Giti, Komisia akceptovala zaradenie značiek Primewell a GT Radial do požadovanej triedy 2. Komisia okrem toho zistila, že pneumatiky spoločnosti Giti sú protektorovateľné. Činnosti zamerané na pôvodné zariadenia skupiny Giti sa však netýkajú nákladných automobilov a autobusov, ale pneumatík pre osobné automobily. Okrem toho skupina Giti považuje svoje značky za triedu 2. Preto boli značky tejto skupiny zaradené do triedy 2.

(97)

Pokiaľ ide o skupinu China National Tire, Komisia predbežne akceptovala zaradenie jej značky Aeolus do triedy 3, ako to požadovala spoločnosť, a to na základe tvrdení, že jej pneumatiky nie sú vo všeobecnosti protektorovateľné a nepredávajú sa na trhu s pôvodným zariadením.

(98)

Dovozcovia, ktorí sa vyjadrili k značkám Double Coin a Sailun, neboli spoločnosti zaradené do vzorky, a preto si Komisia nemohla v tomto štádiu overiť ich tvrdenia. Keďže neboli zaradení do vzorky, ich zaradenie do triedy 2 alebo 3 nemá vplyv na výsledok prešetrovania. Hoci Komisia nespochybnila dôkazy, ktoré predložili dovozcovia a ktoré sa týkali skúseností ich zákazníkov s pneumatikami daných značiek, z uvedeného dôvodu nezaujala v tomto štádiu k ich tvrdeniam žiadny postoj.

(99)

Viacero zainteresovaných strán uviedlo, že mapovanie tried podľa značky je uplatniteľné len v rámci Únie a na iných trhoch môže byť mapovanie tried veľmi odlišné. Najmä mapovanie tried v Únii nemožno aplikovať na čínsky trh. Komisia zdôraznila, že mapovanie podľa značky sa v tomto prešetrovaní použilo na účely analýzy situácie na trhu Únie a pre iné trhy nemalo žiadny právny význam.

2.3.1.   Žiadosti o vylúčenie výrobku

(100)

CRIA a CCCMC, ako aj skupina China National Tire tvrdili, že buď nové pneumatiky, alebo protektorované pneumatiky by sa mali vylúčiť z vymedzenia dotknutého výrobku, pretože:

nové pneumatiky a protektorované pneumatiky majú odlišné základné fyzikálne, technické a chemické vlastnosti,

protektorované pneumatiky majú kratšiu životnosť ako nové pneumatiky,

nové pneumatiky a protektorované pneumatiky majú odlišné použitie, predajné kanály, uplatnenia a ich vnímanie zo strany spotrebiteľov je takisto odlišné. Predovšetkým protektorované pneumatiky sa nepoužívajú na trhu s pôvodným zariadením a vo všeobecnosti sa nemontujú na riadiacu nápravu a na nákladné automobily, ktoré prepravujú nebezpečný náklad,

nové pneumatiky a protektorované pneumatiky majú odlišné číselné znaky KN.

(101)

Po konečnom poskytnutí informácií spoločnosť Pirelli zopakovala podobné tvrdenie.

(102)

Uvedené strany okrem toho poznamenali, že Komisia a Európsky súdny dvor vo viacerých veciach súvisiacich s hospodárskou súťažou dospeli k záveru, že nové pneumatiky a protektorované pneumatiky predstavujú dva rozdielne príslušné trhy, pokiaľ ide o cenu, štruktúru ponuky, štruktúru dopytu, dodávateľské kanály a zastupiteľnosť (21). CRIA a CCCMC poukázali aj na to, že iné orgány pôsobiace v antidumpingovom prešetrovaní prešetrovali nové a protektorované pneumatiky samostatne (22). Po konečnom poskytnutí informácií spoločnosť Hämmerling zopakovala podobné tvrdenie.

(103)

CRIA a CCCMC uviedli, že Komisia pochybila vo svojom posúdení, pokiaľ ide o faktory s významom, a to tým, že neprešetrovala nové a protektorované pneumatiky samostatne.

(104)

Skupina Giti tvrdila, že protektorovateľné pneumatiky alebo pneumatiky s väčšou životnosťou by mali byť vyňaté z vymedzenia dotknutého výrobku, keďže protektorovateľné pneumatiky sú sofistikovanejšie ako neprotektorovateľné pneumatiky a majú odlišné technické vlastnosti.

(105)

Komisia zistila, že v procese protektorovania sa zachovávajú hlavné vlastnosti, zložky a štruktúra pneumatiky, ktoré sú výsledkom počiatočného výrobného procesu. Predovšetkým kľúčové technické špecifikácie pneumatiky, a to veľkosť, index zaťaženia a rýchlostná kategória pneumatiky ostávajú vo fáze protektorovania nezmenené. Nové pneumatiky (protektorovateľné alebo neprotektorovateľné) a protektorované pneumatiky sú vyrobené z rovnakých surovín, z rovnakých zložiek a majú podobnú štruktúru.

(106)

Hlavný rozdiel v technických vlastnostiach medzi novo vyrobenou pneumatikou a protektorovanou pneumatikou vyrobenou na jej plášti je ten, že protektorovaná pneumatika skutočne môže mať kratšiu životnosť a protektorovaná pneumatika môže byť vnímaná ako menej bezpečná možnosť. Rovnaké technické, kvalitatívne a bezpečnostné rozdiely vo vnímaní však nastávajú aj medzi dvoma novými pneumatikami z rôznych tried. Predovšetkým pneumatiky z nižšej triedy majú aj nižší počet najazdených kilometrov a nie sú uprednostňovanou možnosťou pre vozidlá, ktoré musia spĺňať veľmi vysoké bezpečnostné normy, teda také, ktoré prepravujú nebezpečný náklad.

(107)

Z toho dôvodu Komisia zamietla tvrdenie, že nové (protektorovateľné alebo neprotektorovateľné) a protektorované pneumatiky majú odlišné základné fyzikálne, chemické a technické vlastnosti.

(108)

Komisia ďalej zistila, že majitelia nákladných automobilov alebo autobusov používajú nové aj protektorované pneumatiky, a to najmä tí, ktorí pôsobia v odvetví prepravy osôb alebo tovaru na krátke až diaľkové trate. Základné konečné použitie nových a protektorovaných pneumatík je preto rovnaké. Komisia okrem toho zistila, že nové a protektorované pneumatiky majú rovnaké štyri hlavné typy použitia, teda vodiace, záberové, návesové a pneumatiky na všetky nápravy, a podliehajú rovnakým bezpečnostným požiadavkám na trhu Únie, ktoré sa stanovujú v príslušných právnych predpisoch.

(109)

Tvrdenie, že nové a protektorované pneumatiky majú odlišné použitie, bolo preto zamietnuté.

(110)

Komisia súhlasila s tým, že protektorované pneumatiky sa líšia od nových pneumatík triedy 1 do tej miery, že sa nepredávajú na trhu s pôvodným zariadením. Komisia okrem toho zistila, že presne to isté platí pre pneumatiky triedy 3 a vo veľkej miere aj pre značky triedy 2, ktoré sa takisto nepredávajú na trhu s pôvodným zariadením.

(111)

Z toho dôvodu Komisia zamietla tvrdenie, že nové a protektorované pneumatiky majú odlišné predajné kanály.

(112)

Pokiaľ ide o rozhodnutia Komisie o hospodárskej súťaži a rozsudok Súdneho dvora (23), v ktorom sa dospelo k záveru, že protektorované pneumatiky predstavujú samostatný trh s výrobkami, tieto sú v skutočnosti nepodstatné pre vymedzenie výrobku v rámci prešetrovaní na ochranu obchodu. Vymedzenie trhu vo veci fúzie je zamerané na substitúciu na strane dopytu a ponuky (24). V prípade antidumpingového prešetrovania sa trh vymedzuje fyzikálnymi, technickými a chemickými vlastnosťami dotknutého výrobku. Komisia preto zamietla toto tvrdenie.

(113)

Pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa vymedzenia výrobku v antidumpingových konaniach v tretích krajinách, Komisia poukázala na to, že vymedzenie výrobku dáva prešetrujúcemu orgánu široký priestor na vlastné uváženie v otázkach ochrany obchodu (25). Z týchto dôvodov spôsob, akým prešetrujúce orgány v tretích krajinách využili možnosť voľného uváženia v tejto súvislosti, nemôže obmedziť priestor na voľné uváženie Komisie na účely tohto prešetrovania.

(114)

Takisto bolo uvedené, že na dotknutý výrobok by sa nemalo vťahovať viacero číselných znakov KN. Komisia v tejto súvislosti po prvé pripomenula, že je veľmi časté, že sa na jeden dotknutý výrobok vzťahuje viacero číselných znakov KN. Prirodzene to vyplýva z koncepcie kombinovanej nomenklatúry. V oznámení o začatí konania sa ďalej jasne uvádzalo, že číselné znaky KN boli uvedené len pre informáciu. Po druhé neboli predložené žiadne konkrétne dôkazy a ani Komisia nezistila, že by bol dotknutý výrobok vymedzený takým spôsobom, že dovážené protektorované a nové pneumatiky by nemohli byť považované za alternatívy k protektorovaným a novým pneumatikám vyrobeným v Únii a zároveň im priamo konkurovať. To isté platí aj pre vnímanie výrobcami a spotrebiteľmi, distribučné kanály alebo iné faktory týkajúce sa existencie jednej alebo viacerých kategórií výrobku na rozdiel od rozlišovania medzi novými a protektorovanými pneumatikami na účely tohto prešetrovania.

(115)

Nakoniec zainteresované strany uviedli, že z dôvodu segmentácie trhu v Únii sú protektorované pneumatiky vnímané ako menej kvalitné než nové pneumatiky triedy 1, aj keď sa vyrábajú na plášti pneumatiky triedy 1.

(116)

Komisia akceptovala toto tvrdenie, keďže je v súlade s mapovaním tried stanoveným pre toto prešetrovanie, a do úvahy vzala iba protektorované pneumatiky tried 2 a 3.

2.4.   Podobný výrobok

(117)

Z prešetrovania vyplynulo, že rovnaké základné fyzické vlastnosti, ako aj rovnaké základné použitie majú tieto výrobky:

dotknutý výrobok;

výrobok vyrábaný a predávaný v Únii výrobným odvetvím Únie.

(118)

Komisia v tejto fáze rozhodla, že tieto výrobky sú preto podobnými výrobkami v zmysle článku 2 písm. c) základného nariadenia.

3.   SUBVENCOVANIE

3.1.   Úvod: predloženie vládnych plánov, projektov a ďalších dokumentov

(119)

Pred vykonaním analýzy údajného subvencovania vo forme subvencií alebo programov subvencovania Komisia posúdila vládne plány, projekty a ďalšie dokumenty, ktoré boli relevantné pre viac ako jednu zo subvencií alebo z programov subvencovania. Zistila, že všetky posudzované subvencie alebo programy subvencovania tvoria súčasť vykonávania centrálneho plánovania čínskej vlády na podporu odvetvia pneumatík z týchto dôvodov.

(120)

V 13. päťročnom pláne národného hospodárskeho a sociálneho rozvoja ČĽR (ďalej len „13. päťročný plán“), ktorý sa týka obdobia 2016 – 2020, sa zdôrazňuje strategická vízia čínskej vlády na zlepšenie a podporu kľúčových výrobných odvetví. Zdôrazňuje sa v ňom úloha inovácie technológií v hospodárskom rozvoji ČĽR, ako aj pretrvávajúci význam zásad „ekologického“ rozvoja. Podľa jeho kapitoly 5 je jednou z hlavných línií rozvoja podpora modernizácie tradičnej priemyselnej štruktúry, ako to bolo aj pri 12. päťročnom pláne. Táto myšlienka je ďalej rozpracovaná v kapitole 22, v ktorej sa vysvetľuje stratégia modernizácie tradičného priemyslu v ČĽR, a to prostredníctvom podpory jeho technologickej premeny. V tomto ohľade sa v 13. päťročnom pláne uvádza, že spoločnosti budú motivované k tomu, aby sa „komplexne zlepšovali v oblastiach ako produktová technológia, priemyselné vybavenie, ochrana životného prostredia a energetická účinnosť“. V rámčeku 7 sa v tejto súvislosti osobitne odkazuje na projekty týkajúce sa nadväzujúcich petrochemických výrobkov (medzi ktoré patria aj pneumatiky). Ochrana životného prostredia sa ďalej rozvádza v kapitole 44. Podľa uvedenej kapitoly sa v kľúčových výrobných odvetviach zavedie „obnova“ čistej výroby a v rámčeku 16 sa v tomto smere odkazuje konkrétne na petrochemický priemysel.

(121)

Čínska vláda takisto vydala aj podrobnejší 13. päťročný plán rozvoja chemického a petrochemického priemyslu (ďalej len 13. päťročný petrochemický plán), ktorý zahŕňa aj odvetvie pneumatík a vychádza z 13. päťročného plánu. V tomto pláne je v úvode uvedené, že petrochemický a chemický priemysel sú dôležitým pilierom priemyslu čínskeho národného hospodárstva. Ďalej sa v ňom rozvádzajú zásady inovácie technológií, štrukturálnej úpravy a ekologického rozvoja, ktoré sa uvádzajú v 13. päťročnom pláne, a spájajú sa v ňom s konkrétnejšími prioritami v rámci petrochemického priemyslu (pozri kapitolu III – Hlavné úlohy), ako aj s rôznymi fiškálnymi opatreniami a opatreniami finančnej podpory (pozri kapitolu IV – Ochranné opatrenia: oddiel 4 – Posilnenie politickej podpory).

(122)

Čínska vláda okrem toho vydala osobitný plán pre odvetvie pneumatík na účely vykonávania 13. päťročného petrochemického plánu, t. j. politiku odvetvia pneumatík (26). V uvedenej politike je zdôraznené, že hlavnou prioritou čínskej vlády je štrukturálne prispôsobenie, technologická reforma a znižovanie emisií v odvetví pneumatík. V článku 6 sa uvádza, že sa podporuje vývoj vysoko výkonných radiálnych pneumatík a bezdušových pneumatík TBR. Okrem toho sa v preambule politiky odvetvia pneumatík uvádza, že „táto politika odvetvia slúži ako základ pre všetky príslušné oddelenia pri uskutočňovaní rozličných aspektov riadenia investícií, ponuky pozemkov, posudzovania z pohľadu životného prostredia, posudzovania energetickej úspornosti, bezpečnostných povolení, úverového financovania a dodávok elektrickej energie pre taký projekt v odvetví pneumatík, akým je výstavba výrobných zariadení a vývoj technológií“.

(123)

A napokon sú v tomto dokumente uvedené aj podmienky vstupu na trh, keďže na trh môžu vstúpiť len podniky, ktorých výrobná kapacita presahuje určitú hranicu a ktoré spĺňajú environmentálne požiadavky (27).

(124)

Po poskytnutí informačného dokumentu čínska vláda zopakovala svoje základné stanovisko k čínskym päťročným plánom, v ktorom uviedla, že tieto plány nie sú záväzné a mali by sa považovať iba za „usmerňujúce“ dokumenty. Komisia s týmto stanoviskom nesúhlasila – v kapitole 17 13. päťročného plánu sa naozaj uvádza: „Stratégia a plán národného rozvoja sa budú uplatňovať ako usmerňujúce a nevyhnutné .“ (28) Okrem toho sa v kapitole IV 13. päťročného petrochemického plánu uvádza organizácia vykonávania plánu a konštatuje sa, že od podnikov sa očakáva, že budú: „realizovať kľúčové úlohy plánu, vykonávať samoreguláciu a poskytovať spätnú väzbu k problémom týkajúcim sa včasného vykonávania plánu“ (29). A napokon, v preambule politiky odvetvia pneumatík sa uvádza, že túto politiku „príslušne vykonávajú všetky relevantné subjekty“. V týchto plánoch sa teda neuvádzajú len všeobecné vyhlásenia na podporu, ale používa sa jazyk, z ktorého vyplýva, že tieto plány sú záväzné.

(125)

Odvetvie pneumatík sa označuje za strategické, prioritné a/alebo podporované výrobné odvetvie aj v týchto dokumentoch:

Rozhodnutie Štátnej rady č. 40 o „uverejnení a vykonávaní dočasných ustanovení o podpore priemyselnej reštrukturalizácie“ (ďalej len „rozhodnutie č. 40“). V uvedenom rozhodnutí sa uvádza, že dôležitým základom pri prijímaní investičných pokynov je „Katalóg usmernení k úprave priemyselnej štruktúry“, ktorý je vykonávacím opatrením rozhodnutia č. 40. Predstavuje usmernenie pre čínsku vládu aj pri realizácii investičných projektov, tvorbe a presadzovaní politík v oblasti verejných financií, daní, poskytovania úverov, územného plánovania, dovozu a vývozu (30). Odvetvie pneumatík, konkrétne výroba určitých ich typov, ako sú „vysoko výkonné radiálne pneumatiky [vrátane bezdušových pneumatík pre nákladné automobily […]]“ je v kapitole VIII katalógu usmernení označená ako podporovaná kategória (31). Pokiaľ ide o právnu povahu rozhodnutia č. 40, Komisia zistila, že je nariadením Štátnej rady, ktorá je najvyšším správnym orgánom v ČĽR. V tejto súvislosti je preto právne záväzné pre ostatné verejné orgány, ako aj pre hospodárske subjekty (32).

V zmysle kapitol III.1 a III.5 a kapitoly VIII sa v rámci štátnej koncepcie strednodobého a dlhodobého rozvoja vedy a techniky (2006 – 2020) podporuje rozvoj kľúčových oblastí a prioritných tém a odporúča sa finančne aj fiškálne ich podporovať. V kapitolách III.1 a III.5 uvedeného dokumentu sa jasne uvádza (petro)chemický priemysel v súvislosti s prioritnou témou č. 1 s názvom „Priemyselná energetická účinnosť“ a č. 31 s názvom „Základné suroviny“. V kapitole VIII sa nabáda k finančnej a fiškálnej podpore týchto prioritných tém.

V Katalógu čínskych nových vývozných výrobkov a vývozných výrobkov s vyspelou technológiou (33) čínskej vlády sa uvádzajú „nové radiálne pneumatiky druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily (z kaučuku, so šírkou prierezu ≥ 24 palcov)“ ako výrobky, ktorých vývoz sa podporuje.

Provincia Shandong je na miestnej úrovni provinciou s najväčším odvetvím výroby pneumatík v Číne a takisto oznámila plány na podporu odvetvia pneumatík. Provinčná vláda Shandongu v októbri 2014 napríklad oznámila Plán vykonávania transformácie a modernizácie odvetvia pneumatík v provincii Shandong (34), v ktorom sa okrem iného stanovujú ciele výroby v prípade radiálnych pneumatík pre nákladné automobily a autobusy vo výške 91 miliónov jednotiek do roku 2017 a 120 miliónov jednotiek do roku 2020 a na základe ktorého sa poskytuje podpora hlavným podnikom vyrábajúcim pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy.

(126)

Na záver možno konštatovať, že odvetvie pneumatík sa považuje za kľúčové/strategické odvetvie, o ktorého rozvoj sa čínska vláda aktívne usiluje v rámci cieľov svojej politiky.

3.2.   Čiastočná nespolupráca a využitie dostupných skutočností

3.2.1.   Uplatnenie ustanovení článku 28 ods. 1 základného nariadenia v súvislosti s poskytovaním preferenčných úverov, vstupov za nižšiu ako primeranú odplatu a poistenia vývozných úverov

(127)

V záujme administratívneho zjednodušenia Komisia požiadala čínsku vládu o postúpenie osobitných formulárov štyrom konkrétnym bankám vo vlastníctve štátu, ktoré boli uvedené v podnete, a spoločnosti Sinosure, ako aj všetkým ďalším finančným inštitúciám, ktoré poskytli úvery alebo vývozné úvery spoločnostiam zaradeným do vzorky, alebo nákupcom týchto spoločností. Komisia ďalej požiadala čínsku vládu o postúpenie osobitných formulárov tým výrobcom prírodného kaučuku, syntetického kaučuku, sadzí a nylonového vlákna, ktorí podľa podnetu poskytovali vstupy za nižšiu ako primeranú odplatu spoločnostiam zaradeným do vzorky, ako aj akýmkoľvek ďalším výrobcom a distribútorom predmetných surovín, ktorí poskytovali vstupy spoločnostiam zaradeným do vzorky.

(128)

Čínska vláda najprv na žiadosť Komisie neodpovedala. V písomnom upozornení na nedostatky Komisia preto zopakovala svoju žiadosť s úmyslom maximalizovať možnosti zapojenia finančných inštitúcií a dodávateľov vstupov do prešetrovania poskytnutím potrebných informácií Komisii, aby mohla dospieť k zisteniam týkajúcim sa existencie a rozsahu údajného subvencovania. Po písomnom upozornení na nedostatky čínska vláda skutočne kontaktovala uvedené finančné inštitúcie a dodávateľov. Dotazník však vyplnili len tri banky vo vlastníctve štátu, ktoré boli konkrétne uvedené navrhovateľom, a spoločnosť Sinosure.

3.2.1.1.   Preferenčné úvery

(129)

Čínska vláda podľa svojho tvrdenia nemala právomoc požadovať informácie od bánk vo vlastníctve štátu, ktoré nevyplnili dotazníky, keďže fungujú nezávisle od nej.

(130)

Komisia s týmto názorom nesúhlasila. V prvom rade sa Komisia domnieva, že čínska vláda má informácie požadované od štátom vlastnených podnikov (či už od spoločností alebo verejných/finančných inštitúcií) k dispozícii v prípade všetkých subjektov, v ktorých je hlavným alebo väčšinovým akcionárom. Podľa zákona Čínskej ľudovej republiky o aktívach podnikov vo vlastníctve štátu (35) agentúry pre správu aktív vo vlastníctve štátu a dohľad nad nimi, ktoré sú zriadené Komisiou Štátnej rady pre správu aktív vo vlastníctve štátu a dohľad nad nimi a miestnymi ľudovými samosprávami, vykonávajú povinnosti a úlohy poskytovateľa kapitálu podniku s majetkovou účasťou štátu v mene vlády. Takéto agentúry sú teda oprávnené prijímať výnosy z aktív, zúčastňovať sa na prijímaní zásadných rozhodnutí a vyberať zamestnancov na manažérske pozície v podnikoch s majetkovou účasťou štátu. Okrem toho podľa článku 17 uvedeného zákona o aktívach vo vlastníctve štátu musia podniky s majetkovou účasťou štátu akceptovať správu a dohľad zo strany samospráv a príslušných vládnych oddelení a agentúr, ako aj akceptovať verejný dohľad a zodpovedať sa poskytovateľom kapitálu.

(131)

Čínska vláda okrem toho má potrebné právomoci, pokiaľ ide o súčinnosť finančných inštitúcií, a to aj v prípade, ak nie sú vo vlastníctve štátu, keďže patria do právomoci čínskeho bankového regulačného orgánu. Podľa článkov 33 a 36 zákona o bankovom dohľade (36) má napríklad CBRC právomoc vyžadovať od všetkých finančných inštitúcií zriadených v ČĽR, aby predložili informácie, ako sú finančné výkazy, štatistické správy a informácie týkajúce sa obchodných operácií a riadenia. CBRC môže takisto nariadiť finančným inštitúciám, aby zverejnili informácie verejnosti.

(132)

Okrem toho, hoci spolupracujúce banky vo vlastníctve štátu poskytli všeobecné vysvetlenia o fungovaní schvaľovania úverov a systémov riadenia rizík, žiadna z nich neposkytla konkrétne informácie o úveroch poskytnutých spoločnostiam zaradeným do vzorky s odôvodnením, že sú viazané zákonnými a regulatórnymi požiadavkami a zmluvnými ustanoveniami, pokiaľ ide o dôvernosť informácií týkajúcich sa spoločností zaradených do vzorky.

(133)

Komisia preto požiadala skupiny vyvážajúcich výrobcov zaradené do vzorky, aby poskytli prístup k informáciám týkajúcich sa ich spoločností, ktoré majú k dispozícii všetky banky, vo vlastníctve štátu aj súkromné, od ktorých dostali úvery. Hoci spoločnosti zaradené do vzorky súhlasili s poskytnutím prístupu k bankovým údajom, ktoré sa ich týkali, banky odmietli požadované podrobné informácie poskytnúť.

(134)

Komisia napokon získala požadované informácie o štruktúre spoločností a vlastníctve len od troch bánk vo vlastníctve štátu, ktoré sa uvádzajú v odôvodnení 48, a nezískala ich od žiadnej z ďalších finančných inštitúcií, ktoré poskytli úvery spoločnostiam zaradeným do vzorky. Žiadna z týchto finančných inštitúcií navyše neposkytla žiadne konkrétne informácie o posúdení rizika pri úveroch poskytnutých skupinám vyvážajúcich výrobcov zaradeným do vzorky.

(135)

Vzhľadom na to, že Komisia nemala žiadne informácie týkajúce sa väčšiny bánk vo vlastníctve štátu, ktoré poskytli úvery spoločnostiam zaradeným do vzorky, ani žiadne informácie týkajúce sa jednotlivých spoločností o úveroch poskytovaných spolupracujúcimi bankami, bola toho názoru, že jej neboli poskytnuté zásadné informácie týkajúce sa tohto aspektu prešetrovania.

(136)

Komisia preto informovala čínsku vládu, že pri skúmaní existencie a rozsahu údajného subvencovania poskytnutého prostredníctvom preferenčných úverov možno bude musieť pristúpiť k využitiu dostupných skutočností podľa článku 28 ods. 1 základného nariadenia.

(137)

V odpovedi na list Komisie, ako aj v pripomienkach k informačnému dokumentu a ku konečnému poskytnutiu informácií čínska vláda namietala proti uplatneniu článku 28 ods. 1 základného nariadenia, pokiaľ ide o poskytovanie preferenčných úverov. Čínska vláda zopakovala, že nemá nad bankami žiadne právomoci. Čínska vláda takisto vyjadrila názor, že spolupracuje v rámci svojich najlepších možností, že Komisia na ňu uložila neprimerane veľké bremeno a že chýbajúce informácie neboli „potrebné“ v zmysle článku 28 základného nariadenia, keďže už boli k dispozícii vo vyplnených dotazníkoch.

(138)

Komisia trvala na svojom stanovisku, že čínska vláda má právomoc vyžiadať si informácie od bánk z dôvodov uvedených v odôvodneniach 130 až 131. Uznala, že čínska vláda postúpila príslušné dotazníky bankám a že získala vyplnené dotazníky od troch bánk vo vlastníctve štátu. Takto poskytnuté informácie využila a doplnila dostupnými skutočnosťami iba v prípade chýbajúcich častí.

(139)

Tieto chýbajúce informácie sa týkajú najmä dvoch aspektov: po prvé, informácií o vlastníctve a štruktúre správy a riadenia nespolupracujúcich bánk. Tieto informácie Komisia potrebovala na stanovenie toho, či sú tieto banky verejnými orgánmi. Po druhé, týkajú sa informácií o jednotlivých spoločnostiach od spolupracujúcich bánk, keďže napríklad informácie o vnútornom postupe banky pri schvaľovaní úverov a o posúdení úverovej bonity bánk v prípade úverov poskytovaných spoločnostiam zaradeným do vzorky boli potrebné v zmysle článku 28 základného nariadenia na stanovenie toho, či sa úvery poskytovali spoločnostiam zaradeným do vzorky za preferenčné sadzby. Okrem toho takéto interné dokumenty môžu poskytnúť iba banky, nemôžu ich teda poskytnúť prostredníctvom vyplnených dotazníkov spoločnosti zaradené do vzorky.

(140)

A napokon, Komisia nie je toho názoru, že uvalila na čínsku vládu neprimerané bremeno. Od začiatku Komisia obmedzila svoje prešetrovanie iba na tie finančné inštitúcie, ktoré poskytli úvery spoločnostiam zaradeným do vzorky. Komisia čínsku vládu nezaťažovala ani identifikáciou týchto finančných inštitúcií, keďže zoznam s názvami a adresami bánk, ako aj žiadosť o postúpenie dotazníkov doručila čínskej vláde na samom začiatku prešetrovania, konkrétne v decembri 2017. Čínska vláda tak mala dostatok času na vyhovenie žiadosti Komisie. Dotazníky Komisie však čínska vláda v skutočnosti zaslala bankám až 28. marca 2018, pričom im dala lehotu troch pracovných dní na vyplnenie. Toto oneskorenie nemožno pripísať Komisii. Komisia preto dospela k záveru, že urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby úlohy požadované od čínskej vlády čo najviac uľahčila.

(141)

Komisia preto trvala na tom, že pri preskúmaní existencie a rozsahu údajného subvencovania poskytovaného prostredníctvom preferenčných úverov musela čiastočne vychádzať z dostupných skutočností.

3.2.1.2.   Poistenie vývozných úverov

(142)

Spoločnosť Sinosure čiastočne vyplnila osobitný dotazník týkajúci sa poistenia vývozných úverov poskytovaných spoločnostiam zaradeným do vzorky. Sinosure však neposkytla požadovanú doplňujúcu dokumentáciu týkajúcu sa správy a riadenia spoločnosti, ako je výročná správa alebo stanovy spoločnosti, pričom argumentovala, že ide o dôverné informácie.

(143)

Spoločnosť takisto neposkytla konkrétne informácie o poistení vývozných úverov, ktoré poskytovala odvetviu pneumatík, úrovni svojho poistného ani podrobné číselné údaje týkajúce sa ziskovosti podnikateľskej činnosti poskytovania poistenia vývozných úverov.

(144)

Vzhľadom na chýbajúce informácie Komisia usúdila, že nedostala zásadné informácie týkajúce sa tohto aspektu prešetrovania.

(145)

Komisia sa domnieva, že čínska vláda má informácie požadované od štátom vlastnených podnikov (či už od spoločností alebo verejných/finančných inštitúcií) k dispozícii v prípade všetkých subjektov, v ktorých je hlavným alebo väčšinovým akcionárom. Uvedené platí aj v prípade spoločnosti Sinosure, ktorá je subjektom v úplnom vlastníctve štátu. Komisia preto informovala čínsku vládu, že pri skúmaní existencie a rozsahu údajného subvencovania poskytnutého prostredníctvom poistenia vývozných úverov možno bude musieť pristúpiť k využitiu dostupných skutočností podľa článku 28 ods. 1 základného nariadenia.

(146)

V odpovedi na list Komisie, ako aj v pripomienkach k informačnému dokumentu a ku konečnému poskytnutiu informácií čínska vláda namietala proti uplatneniu článku 28 ods. 1 základného nariadenia, pokiaľ ide o poistenie vývozných úverov, pričom poukázala na skutočnosť, že spoločnosť Sinosure poskytla vyplnený dotazník a odpovedala na otázky Komisie počas overovania na mieste.

(147)

Spoločnosť Sinosure naozaj poskytla vyplnený dotazník a zástupcovia spoločnosti Sinosure boli prítomní pri overovaní v priestoroch čínskej vlády. Ako sa však uvádza v odôvodneniach 142 a 143, poskytnuté informácie boli neúplné a neumožnili Komisii vypracovať závery týkajúce sa najdôležitejších častí prešetrovania poistenia vývozných úverov, teda, či je spoločnosť Sinosure verejným orgánom a či boli sumy poistného účtované spoločnostiam zaradeným do vzorky zlučiteľné so situáciou na trhu.

(148)

Komisia teda dospela k záveru, že sa musí v prípade zistení týkajúcich sa poistenia vývozných úverov čiastočne opierať o dostupné skutočnosti.

3.2.1.3.   Poskytovanie vstupov za nižšiu ako primeranú odplatu

(149)

Žiadny z výrobcov prírodného kaučuku, syntetického kaučuku, sadzí a nylonového vlákna, ktorý poskytoval vstupy spoločnostiam zaradeným do vzorky, nevyplnil osobitné dotazníky, ktoré postúpila čínska vláda.

(150)

Čínska vláda podľa svojho tvrdenia nemala právomoc požadovať informácie od dodávateľov vo vlastníctve štátu, ktorí nevyplnili dotazníky, keďže fungujú nezávisle od nej. Komisia s týmto názorom nesúhlasí. Komisia sa domnieva, že čínska vláda má informácie požadované od štátom vlastnených podnikov (či už od spoločností alebo verejných/finančných inštitúcií) k dispozícii v prípade všetkých subjektov, v ktorých je hlavným alebo väčšinovým akcionárom.

(151)

Čínska vláda navyše odmietla poskytnúť prehľad názvov a vlastníckej štruktúry čínskych výrobcov prešetrovaných vstupov, pričom tvrdila, že išlo o dôverné informácie.

(152)

Vzhľadom na to, že Komisia nemala žiadne informácie týkajúce sa riadenia spoločností výrobcov vo vlastníctve štátu, ktorí poskytli vstupy spoločnostiam zaradeným do vzorky, ani žiadne informácie o jednotlivých spoločnostiach týkajúce sa stanovovania cien vstupov poskytovaných dodávateľmi vstupov spoločnostiam zaradeným do vzorky, Komisia bola toho názoru, že jej neboli poskytnuté zásadné informácie týkajúce sa tohto aspektu prešetrovania.

(153)

Komisia preto informovala čínsku vládu, že pri skúmaní existencie a rozsahu údajného subvencovania poskytnutého prostredníctvom poskytovania vstupov za nižšiu ako primeranú odplatu možno bude musieť pristúpiť k využitiu dostupných skutočností podľa článku 28 ods. 1 základného nariadenia.

(154)

V odpovedi na list Komisie, ako aj v pripomienkach k informačnému dokumentu čínska vláda namietala proti uplatneniu článku 28 ods. 1 základného nariadenia, pokiaľ ide o poskytovanie vstupov za nižšiu ako primeranú odplatu, a to z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené v odôvodnení 137. Pokiaľ ide o nedostatočné právomoci čínskej vlády pri vyžiadaní informácií od výrobcov, ako aj o existenciu neprimeraného bremena uloženého na čínsku vládu, Komisia trvá na svojom tvrdení z odôvodnení 138 a 140, ktoré sa uplatňuje aj na dodávateľov vstupov spoločnostiam zaradeným do vzorky.

(155)

Tieto chýbajúce informácie sa týkajú najmä dvoch aspektov: po prvé, informácií o vlastníctve a štruktúre správy a riadenia nespolupracujúcich výrobcov. Bez týchto informácií Komisia nemôže stanoviť, či sú títo výrobcovia verejnými orgánmi. Po druhé, informácií o jednotlivých spoločnostiach od nespolupracujúcich výrobcov, ako napríklad informácií o stanovovaní cien vstupov poskytovaných spoločnostiam zaradeným do vzorky. Tieto informácie sú potrebné v zmysle článku 28 základného nariadenia na stanovenie toho, či boli vstupy poskytnuté spoločnostiam zaradeným do vzorky za nižšiu ako primeranú odplatu. Okrem toho takéto informácie môžu poskytnúť iba výrobcovia, nemôžu ich teda poskytnúť prostredníctvom vyplnených dotazníkov spoločnosti zaradené do vzorky.

(156)

Komisia preto trvala na tom, že sa musí v prípade zistení týkajúcich sa poskytovania prírodného kaučuku, syntetického kaučuku, sadzí a nylonového vlákna za nižšiu ako primeranú odplatu opierať aj o dostupné skutočnosti podľa článku 28 ods. 1

3.2.2.   Uplatnenie ustanovení článku 28 ods. 1 základného nariadenia na jedného vyvážajúceho výrobcu vo vzťahu k poisteniu vývozných úverov

(157)

Skupina Xingyuan vo vyplnenom dotazníku uviedla, že počas obdobia prešetrovania nemala žiadnu dohodu týkajúcu sa poistenia vývozných úverov. Komisia však po overovaní na mieste zistila, že spoločnosť dostávala granty vo forme náhrad za poistné v rámci poistenia vývozných úverov zaplatených za rok 2016, čo sa teda týkalo obdobia prešetrovania. Z poskytnutej dokumentácie nie je jasné, či náhrady predstavovali celkové alebo len čiastočné poistné, ktoré spoločnosť zaplatila za svoje poistenie vývozu.

(158)

Za takýchto okolností Komisia usúdila, že dostala nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.

(159)

Komisia preto oznámila spoločnosti, že zvažuje vychádzať pri svojich zisteniach čiastočne z dostupných skutočností podľa článku 28 ods. 1 základného nariadenia (t. j. pokiaľ ide o informácie týkajúce sa poistenia vývozných úverov).

(160)

V odpovedi na list Komisie spoločnosť namietala proti uplatneniu článku 28 ods. 1 základného nariadenia na poistenie vývozných úverov. Tvrdila, že vzhľadom na to, že nevyvážala priamo, nevzťahovali sa na ňu žiadne úverové riziká. Preto spoločnosť nepotrebovala žiadne poistenie vývozných úverov a nemohla dostať náhrady za poistné, ktoré nezaplatila.

(161)

Komisia prijala argument, že spoločnosť vyvážala do EÚ iba nepriamo. Tvrdenie spoločnosti o tom, že nepotrebovala poistenie vývozných úverov a že nemohla dostať náhrady za poistné, ktoré nezaplatila, je však v rozpore s dôkazmi uvedenými v spise, z ktorého vyplýva, že spoločnosť v skutočnosti náhradu dostala. Spoločnosť nedokázala vysvetliť, prečo jej vláda poskytla náhradu za poistné, ktoré údajne nezaplatila. Komisia takisto konštatovala, že vymedzenie práv a povinností medzi spoločnosťou a jej obchodníkmi predávajúcimi do EÚ nebolo jasné. V skutočnosti spoločnosť počas obdobia prešetrovania uskutočnila určité vývozné formality v mene obchodníkov predávajúcich do EÚ a získala oslobodenie od dovozného cla v prípade prírodného kaučuku používaného vo vyvážaných pneumatikách, a to aj napriek tomu, že ho priamo nevyvážala.

(162)

Vzhľadom na to, že spoločnosť neposkytla žiadne nové informácie, ktoré by svedčili o opaku, Komisia dospela k záveru, že spoločnosť poskytla nesprávne a neúplné informácie o poistení vývozných rizík získanom počas obdobia prešetrovania. Komisia sa preto v prípade zistení týkajúcich sa poistenia vývozných úverov opierala o dostupné skutočnosti, ktoré pozostávali z najvyššej sumy subvencie týkajúcej sa poistenia vývozných úverov zistenej v ostatných spoločnostiach zaradených do vzorky.

3.2.3.   Uplatnenie ustanovení článku 28 ods. 1 základného nariadenia na jedného vyvážajúceho výrobcu vo vzťahu k preferenčnému financovaniu

(163)

Skupina Huaqin Rubber Industry a spoločnosť Yanzhou Yinhe Poer Plant Co. Ltd. neposkytli úplné informácie o svojich úverových dohodách.

(164)

Komisia preto oznámila predmetným spoločnostiam, že zvažuje vychádzať pri svojich zisteniach čiastočne z dostupných skutočností podľa článku 28 ods. 1 základného nariadenia (t. j. pokiaľ ide o informácie týkajúce sa týchto dohôd). V odpovedi na list Komisie, v ktorom predmetné spoločnosti Komisia informuje o možnom uplatnení článku 28 ods. 1 základného nariadenia, spoločnosti proti tomu uplatneniu vo všeobecnosti namietali.

(165)

Keďže však neboli predložené žiadne ďalšie dôkazy týkajúce sa úverových dohôd uvedených v odôvodnení 163, Komisia sa naďalej pri svojich zisteniach týkajúcich sa týchto úverových dohôd čiastočne opierala o dostupné skutočnosti.

3.3.   Subvencie a programy subvencovania v rámci rozsahu súčasného prešetrovania

(166)

Na základe informácií uvedených v podnete sa v oznámení o začatí konania a vo vyplnených dotazníkoch Komisie prešetrilo údajné subvencovanie prostredníctvom týchto subvencií od čínskej vlády:

i)

úvery v rámci preferenčnej politiky, úverové linky, úvery pre vyvážajúcich predajcov a vyvážajúcich nákupcov, iné financovanie a záruky;

ii)

preferenčné poistenie vývozných úverov;

iii)

grantové programy

program Famous Brand,

granty na pomoc vývozu, napr. odmeny pre pokročilé vývozné podniky alebo za výkony v oblasti vývozu, odmeny pre spracovateľské odvetvie, granty pre investície v zahraničí,

granty na ochranu životného prostredia, ako napr. osobitný fond pre reformu v oblasti technológie šetriacej energiu, fond pre technológiu čistej výroby, stimuly na ochranu životného prostredia a šetrenie zdrojov,

granty súvisiace s technologickou modernizáciou alebo transformáciou, ako napr. subvencie financovania kľúčových štátnych technologických projektov, podpora úloh v oblasti výskumu a vývoja na základe plánov podpory vedy a techniky, podpora úpravy kľúčových výrobných odvetví, revitalizácie a technickej obnovy,

subvencie ad hoc poskytované samosprávnymi/provinčnými orgánmi;

iv)

príjmy ušlé z dôvodu existencie programov oslobodenia od priamych daní a zníženia priamych daní

zvýhodnená DzPP pre podniky pôsobiace v oblasti pokročilých a nových technológií,

kompenzácia DzPP za výskum a vývoj,

politiky daňového zvýhodnenia pre západný región,

oslobodenie od dane z využívania pozemkov alebo jej zníženie,

miestne daňové úľavy;

v)

príjmy ušlé z dôvodu existencie programov týkajúcich sa nepriamej dane a dovozného cla

oslobodenie od DPH a zníženie dovozných ciel na používanie dovezených zariadení a technológií,

oslobodenie od dovozného cla pre spracovateľské odvetvie;

vi)

vládou poskytovaný tovar a služby za nižšiu než primeranú odplatu (LTAR)

poskytovanie prírodného kaučuku vládou za nižšiu ako primeranú odplatu,

poskytovanie syntetického kaučuku vládou za nižšiu ako primeranú odplatu,

poskytovanie sadzí vládou za nižšiu ako primeranú odplatu,

poskytovanie nylonového vlákna vládou za nižšiu ako primeranú odplatu,

poskytovanie energie vládou za nižšiu ako primeranú odplatu,

poskytovanie pôdy a práv na využívanie pôdy vládou za nižšiu ako primeranú odplatu.

3.4.   Preferenčné financovanie a poistenie: úvery

(167)

Z informácií, ktoré poskytli štyri skupiny vyvážajúcich výrobcov zaradené do vzorky, vyplýva, že úvery im poskytlo 32 finančných inštitúcií so sídlom v ČĽR. Z týchto 32 finančných inštitúcií bolo 27 bánk vo vlastníctve štátu (37). Päť zvyšných finančných inštitúcií bolo v súkromnom vlastníctve. Osobitný dotazník však vyplnili len tri banky vo vlastníctve štátu, a to aj napriek žiadosti adresovanej čínskej vláde, ktorá zahŕňala všetky finančné inštitúcie, ktoré poskytli úvery spoločnostiam zaradeným do vzorky.

3.4.1.   Banky vo vlastníctve štátu pôsobiace ako verejné orgány

(168)

Komisia zisťovala, či banky vo vlastníctve štátu pôsobili ako verejné orgány v zmysle článku 3 a článku 2 písm. b) základného nariadenia. V tomto zmysle sa na stanovenie, že podnik vo vlastníctve štátu je verejným orgánom, uplatňuje táto skúška (38): „Záleží na tom, či subjektu bola zverená právomoc na vykonávanie vládnych funkcií, a nie na tom, ako sa to dosiahlo. Existuje množstvo rôznych spôsobov, ako by mohla vláda v úzkom zmysle poskytnúť subjektu právomoc. Na preukázanie skutočnosti, že takáto právomoc bola udelená konkrétnemu subjektu, teda môžu byť relevantné rôzne druhy dôkazov. Dôkazy, že subjekt v skutočnosti vykonáva vládne funkcie, môžu slúžiť ako dôkaz, že má vládnu právomoc alebo mu vládna právomoc bola zverená, najmä ak takéto dôkazy poukazujú na sústavnú a systematickú prax. Podľa nášho názoru z toho vyplýva, že dôkaz, že vláda uplatňuje významnú kontrolu nad subjektom a jeho konaním, môže za určitých okolností slúžiť ako dôkaz, že príslušný subjekt má vládnu právomoc a vykonáva ju pri plnení vládnych funkcií. Zdôrazňujeme však, že s výnimkou výslovného delegovania právomoci v právnom nástroji iba existencia formálnych väzieb medzi subjektom a vládou v úzkom zmysle pravdepodobne nestačí na stanovenie, že nevyhnutne má vládnu právomoc. Preto napríklad samotná skutočnosť, že vláda je väčšinovým akcionárom subjektu, nepreukazuje, že vláda vykonáva významnú kontrolu nad konaním tohto subjektu, a už vôbec nie, že vláda mu zverila vládnu právomoc. V niektorých prípadoch, keď z dôkazov vyplýva, že formálne indície vládnej kontroly sú mnohoraké, a existuje aj dôkaz, že takáto kontrola sa vykonáva významným spôsobom, však potom možno na základe takýchto dôkazov vyvodiť, že príslušný subjekt vykonáva vládnu právomoc.“ V súčasnom prípade je záver, že bankám vo vlastníctve štátu bola zverená právomoc na vykonávanie vládnych funkcií, založený na formálnych indíciách vládnej kontroly a dôkazoch preukazujúcich, že bola vykonávaná významným spôsobom.

(169)

Komisia sa usilovala získať informácie o štátnom vlastníctve, ako aj formálne indície vládnej kontroly v bankách vo vlastníctve štátu. Analyzovala aj to, či sa kontrola vykonávala významným spôsobom. Na tento účel Komisia musela čiastočne vychádzať z dostupných skutočností z toho dôvodu, že čínska vláda a banky vo vlastníctve štátu odmietli poskytnúť dôkazy o rozhodovacom procese, ktorý viedol k poskytovaniu preferenčných úverov.

(170)

Pri vykonávaní tejto analýzy Komisia najprv preskúmala informácie troch bánk vo vlastníctve štátu, ktoré vyplnili osobitné dotazníky a umožnili overenie.

3.4.1.1.   Spolupracujúce banky vo vlastníctve štátu

(171)

Vyplnený dotazník, ktorý bol overený na mieste, poskytli tieto tri banky vo vlastníctve štátu: EXIM, ABC a BOC.

a)    Vlastníctvo a formálne indície kontroly zo strany čínskej vlády

(172)

Na základe informácií získaných z vyplneného dotazníka a počas overovania na mieste Komisia zistila, že čínska vláda priamo či nepriamo vlastní viac ako 50 % akcií každej z týchto finančných inštitúcií.

(173)

Pokiaľ ide o formálne indície vládnej kontroly v troch spolupracujúcich bankách vo vlastníctve štátu, Komisia ich všetky označila za „kľúčové finančné inštitúcie vo vlastníctve štátu“. V oznámení Dočasné predpisy o dozorných radách v kľúčových finančných inštitúciách vo vlastníctve štátu sa uvádza, že „kľúčovými finančnými inštitúciami vo vlastníctve štátu uvedenými v týchto nariadeniach sa označujú politické banky, obchodné banky, spoločnosti na správu finančných aktív, spoločnosti obchodujúce s cennými papiermi, poisťovacie spoločnosti vo vlastníctve štátu a podobne (ďalej uvádzané ako finančné inštitúcie vo vlastníctve štátu), do ktorých Štátna rada vysiela dozornú radu“.

(174)

Dozorná rada kľúčových finančných inštitúcií vo vlastníctve štátu sa vymenúva v zmysle Dočasných predpisov o dozorných radách v kľúčových finančných inštitúciách vo vlastníctve štátu. Na základe článkov 3 a 5 uvedených dočasných predpisov Komisia zistila, že členov dozornej rady vysiela Štátna rada, ktorej sa zodpovedajú, čo poukazuje na inštitucionálnu kontrolu štátu nad ekonomickou činnosťou spolupracujúcich bánk vo vlastníctve štátu. Okrem týchto všeobecne platných indícií Komisia zistila vo vzťahu k trom bankám vo vlastníctve štátu toto:

EXIM

(175)

EXIM bola založená a vykonáva činnosť v súlade s Oznámením a založení banky Export-Import Bank of China, ktoré vydala Štátna rada, ako aj v súlade so stanovami banky EXIM. Podľa stanov banky štát priamo vymenúva manažment banky EXIM. Dozornú radu vymenúva Štátna rada v zmysle Dočasných predpisov o dozorných radách v kľúčových finančných inštitúciách vo vlastníctve štátu (dekrét Štátnej rady č. 282) a ďalších zákonov a nariadení a zodpovedá sa Štátnej rade.

(176)

V stanovách banky je ďalej uvedené, že Výbor strany banky EXIM zohráva vedúcu a politicky ústrednú úlohu v zabezpečovaní toho, že banka EXIM vykonáva politiky a významné zapojenie strany a štátu. Vedenie strany je zapojené do všetkých aspektov správy a riadenia spoločnosti.

(177)

V stanovách sa ďalej uvádza, že banka EXIM sa venuje podpore rozvoja zahraničného obchodu a hospodárskej spolupráce, cezhraničných investícií, iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta, spolupráce v rámci medzinárodnej kapacity a výroby zariadení. Jej rozsah podnikateľskej činnosti zahŕňa krátkodobé, strednodobé a dlhodobé úvery v schválenej podobe a v súlade so štátnou politikou zahraničného obchodu a s politikou otvárania sa navonok (politika „going out“), napríklad vývozné úvery, dovozné úvery, úvery na inžinierske zákazky zadané v zahraničí, zahraničné investičné úvery, úvery čínskej vlády na zahraničnú pomoc a úvery pre vývozných nákupcov.

ABC

(178)

Ako sa uvádza v článku 137 stanov banky ABC, čínska vláda má vo svojom postavení hlavného akcionára majúceho v držbe 79,62 % akcií právomoc vymenúvať všetkých členov predstavenstva. To isté podľa článku 204 stanov banky platí aj pre dozornú radu.

(179)

Podľa stanov banky ABC predstavenstvo navyše určuje stratégiu banky, rozhoduje o jej rozpočte, prijíma investičné rozhodnutia, vymenúva prezidenta a tajomníka predstavenstva banky a zriaďuje a monitoruje jej systém riadenia rizík. Tento neúplný zoznam povinností ilustruje inštitucionálnu kontrolu štátu nad každodennou činnosťou banky ABC.

(180)

Komisia ďalej zistila, že finančné inštitúcie vo vlastníctve štátu vrátane ABC a BOC v roku 2017 zmenili svoje stanovy s cieľom posilniť úlohu Komunistickej strany Číny (ďalej len „KSČ“) na najvyššej rozhodovacej úrovni bánk.

(181)

V novom znení stanov je uvedené, že:

(182)

predseda predstavenstva je tou istou osobou, ako tajomník Výboru strany,

(183)

úlohou KSČ je zabezpečovať vykonávanie politík a usmernení KSČ a štátu bankou, ako aj dohľad nad týmto vykonávaním, a zohrávať vedúcu a kontrolnú úlohu pri vymenúvaní zamestnancov (vrátane vrcholového manažmentu) a

(184)

predstavenstvo vypočuje stanoviská Výboru strany pred prijatím všetkých významných rozhodnutí.

BOC

(185)

Ako sa uvádza v článku 125 stanov banky, čínska vláda má vo svojom postavení hlavného akcionára majúceho v držbe 64,63 % akcií právomoc vymenúvať výkonných aj nevýkonných riaditeľov banky, ktorí tvoria jej predstavenstvo.

(186)

Podľa stanov banky BOC predstavenstvo navyše rozhoduje okrem iného o strategických zásadách finančnej inštitúcie, podnikateľských plánoch a veľkých investičných plánoch a vymenúva alebo odvoláva vrcholových manažérov, ako sú prezident a tajomník predstavenstva, viceprezident a ďalší zamestnanci vrcholového manažmentu. Predstavenstvo okrem toho rozhoduje o vykonávaní uznesení na valnom zhromaždení akcionárov a schvaľuje politiky týkajúce sa správy a riadenia spoločnosti. Tento neúplný zoznam povinností ilustruje inštitucionálnu kontrolu štátu nad každodennou činnosťou banky BOC.

(187)

Okrem toho sa nové ustanovenia týkajúce sa úlohy KSČ uvedené v odôvodnení 181 rovnako vzťahujú na BOC.

b)    Dôkazy o tom, že vláda uplatňovala významnú kontrolu nad konaním týchto inštitúcií

(188)

Komisia ďalej zisťovala, či čínska vláda vykonávala významnú kontrolu nad konaním troch spolupracujúcich bánk vo vlastníctve štátu, pokiaľ ide o ich postupy poskytovania úverov a hodnotenie rizika v prípadoch, keď poskytovali úvery odvetviu pneumatík. V tejto súvislosti boli zohľadnené tieto regulačné dokumenty:

článok 34 zákona ČĽR o komerčných bankách (ďalej len „zákon o bankách“),

článok 15 všeobecných pravidiel o úveroch (implementované Čínskou ľudovou bankou),

kapitola 4 13. päťročného petrochemického plánu,

rozhodnutie č. 40,

preambula k politike odvetvia pneumatík,

vykonávacie opatrenia Čínskej komisie pre bankovú reguláciu (ďalej lej „CBRC“) pre správne záležitosti týkajúce sa vydávania licencií pre komerčné banky financované z prostriedkov Číny [nariadenie CBRC (2017) č. 1],

vykonávacie opatrenia CBRC pre správne záležitosti týkajúce sa vydávania licencií v súvislosti s komerčnými bankami financovanými zo zahraničných prostriedkov [nariadenie CBRC (2015) č. 4],

správne opatrenia pre kvalifikácie riaditeľov a vyšších úradníkov finančných inštitúcií v bankovom sektore [nariadenie CBRC (2013) č. 3].

(189)

Po preskúmaní týchto regulačných dokumentov Komisia zistila, že finančné inštitúcie v ČĽR pôsobia vo všeobecnom právnom prostredí, v ktorom majú nariadené zosúladiť pri prijímaní finančných rozhodnutí svoje činnosti s cieľmi priemyselnej politiky čínskej vlády, a to z dôvodov uvedených nižšie.

(190)

Pokiaľ ide o banku EXIM, jej verejný politický mandát sa stanovuje v oznámení o založení banky Import Export Bank of China, ako aj v jej stanovách.

(191)

Vo všeobecnosti sa v článku 34 zákona o bankách, ktorý sa uplatňuje na všetky finančné inštitúcie pôsobiace v Číne, stanovuje, že „komerčné banky vykonávajú svoju činnosť v oblasti poskytovania úverov v súlade s potrebami národného hospodárskeho a sociálneho rozvoja a podľa usmernení priemyselných politík štátu“. Hoci sa v článku 4 zákona o bankách stanovuje, že „komerčné banky podľa zákona vykonávajú obchodné operácie bez zasahovania akéhokoľvek útvaru či jednotlivca. Komerčné banky preberajú samostatne občianskoprávnu zodpovednosť a ručia celým svojím majetkom právnickej osoby“, z prešetrovania vyplynulo, že článok 4 zákona o bankách sa uplatňuje s výhradou článku 34 zákona o bankách, t. j. v prípade, ak štát vypracuje verejnú politiku, banky ju vykonávajú a riadia sa pokynmi štátu.

(192)

Okrem toho sa v článku 15 Všeobecných pravidiel pre úvery stanovuje, že „v súlade so štátnou politikou môžu príslušné úrady subvencovať úroky na úvery s cieľom presadzovať rast určitých priemyselných odvetví a hospodársky rozvoj v niektorých oblastiach.“

(193)

Po poskytnutí informačného dokumentu čínska vláda uviedla, že Komisia nesprávne interpretovala článok 34 zákona o bankách. Článok 34 by sa nemal vykladať izolovane a článok 4, ktorý je súčasťou všeobecných ustanovení, má zastrešujúci účinok nad zostávajúcimi článkami zákona. Zistenia z tohto prešetrovania (ako aj zistenia Komisie z predchádzajúcich prešetrovaní týkajúce sa rovnakého programu subvencií) (39) však nepodporili tvrdenie, že banky nezohľadňujú pri prijímaní úverových rozhodnutí vládnu politiku a plány. Namiesto toho sa potvrdil opak, ako je opísané v odôvodneniach 202 až 206 ďalej. Komisia preto zistila, že článok 4 zákona o bankách nebráni komerčným bankám v tom, aby zohľadňovali vládnu priemyselnú politiku a plány.

(194)

Čínska vláda takisto žiadala, aby sa nezohľadňoval článok 15 Všeobecných pravidiel pre úvery, keďže bol zavedený pred viac ako 20 rokmi a už dlho je neaktívny. Čínska vláda však zároveň uznala, že Všeobecné pravidlá pre úvery zatiaľ neboli formálne zrušené. Komisia preto dospela k záveru, že jej odkaz na Všeobecné pravidlá pre úvery zostáva v platnosti.

(195)

Priemyselná politika štátu sa stanovuje prostredníctvom centrálneho plánovania, ako je vysvetlené v oddiele 3.1. Pokiaľ ide o odvetvie pneumatík, v kapitole 5 13. päťročného petrochemického plánu sa stanovuje „posilnenie prepojenia medzi finančnými, daňovými, obchodnými a priemyselnými politikami; realizácia prepojenia medzi bankami a podnikmi a politík výrobnej spolupráce; posilnenie finančnej podpory pre kľúčové podniky a kľúčové projekty; využívanie existujúcich kanálov pre špeciálny kapitál (špeciálne projekty a fondy atď.) na účely neustálej podpory priemyselnej inovácie a technickej rekonštrukcie.

(196)

Okrem toho politika priemyslu pneumatík „slúži ako základ pre všetky príslušné oddelenia“, pokiaľ ide o „financovanie úverov pre takéto projekty odvetvia pneumatík“.

(197)

Podobne sa v rozhodnutí č. 40 uvádza pokyn, aby všetky finančné inštitúcie poskytovali úverovú podporu konkrétne „podporovaným“ projektom. Ako už bolo vysvetlené v oddiele 3.1, projekty odvetvia pneumatík patria do „podporovanej“ kategórie. Rozhodnutím č. 40 sa teda potvrdzuje predchádzajúce zistenie, pokiaľ ide o zákon o bankách, že banky vykonávajú vládnu právomoc vo forme preferenčných úverových operácií.

(198)

V reakcii na informačný dokument čínska vláda uviedla, že v rozhodnutí č. 40 sa úverová podpora umožňuje iba vtedy, ak vychádza zo zásad poskytovania úverov. Komisia uznala, že v článkoch 17 a 18 rovnakého rozhodnutia sa takisto od bánk vyžaduje dodržiavanie úverových zásad. Ako sa však podrobnejšie vysvetľuje v odôvodneniach 202 až 206 ďalej, Komisia nedokázala počas prešetrovania stanoviť, že sa to v praxi aj dialo.

(199)

Komisia takisto zistila, že Čínska komisia pre bankovú reguláciu (CBRC) má ďalekosiahlu schvaľovaciu právomoc nad všetkými aspektmi riadenia všetkých finančných inštitúcií zriadených v ČĽR (vrátane finančných inštitúcií v súkromnom a zahraničnom vlastníctve), ako napríklad (40):

Schvaľovanie vymenúvania všetkých riadiacich pracovníkov finančných inštitúcií, a to na úrovni ústredia aj miestnych pobočiek. schvaľovanie zo strany CBRC sa vyžaduje pri nábore zamestnancov na všetkých úrovniach manažmentu, od najvyšších pozícií až po riadiacich pracovníkov pobočiek, a týka sa dokonca aj riadiacich pracovníkov menovaných v zahraničných pobočkách, ako aj riadiacich pracovníkov zodpovedných za podporné funkcie (napr. manažérov IT) a

veľmi dlhý zoznam správneho schvaľovania vrátane schvaľovania zriadenia pobočiek, spustenia nových obchodných činností alebo predaja nových výrobkov, zmeny stanov banky, predaja viac ako 5 % podielov banky, zvýšenie kapitálu, zmeny domicilu, zmeny organizačnej formy atď.

(200)

Zákon o bankách je právne záväzný. Záväzný charakter päťročných plánov a rozhodnutia č. 40 bol vymedzený v oddiele 3.1. Záväzný charakter regulačných dokumentov CBRC vychádza z jej právomocí bankového regulačného orgánu. Záväzný charakter ďalších dokumentov je zrejmý z doložiek o dohľade a hodnotení, ktoré uvedené dokumenty obsahujú.

(201)

Na základe toho Komisia dospela k záveru, že čínska vláda vytvorila normatívny rámec, ktorý musia riadiaci pracovníci a dozorné orgány vymenované čínskou vládou a zodpovedajúce sa čínskej vláde dodržiavať. Čínska vláda sa teda opierala o normatívny rámec s cieľom vykonávať významnú kontrolu nad správaním troch spolupracujúcich bánk vo vlastníctve štátu v prípadoch, keď tieto banky poskytovali úvery odvetviu pneumatík.

(202)

Komisia sa ďalej usilovala získať konkrétne dôkazy o existencii významnej kontroly na základe konkrétnych úverov. Počas overovania na mieste všetky tri spolupracujúce banky vo vlastníctve štátu tvrdili, že v praxi pri udeľovaní predmetných úverov využívali podrobne vypracované politiky a modely posudzovania kreditného rizika. Počas overovania na mieste u čínskej vlády predstavitelia banky ABC a banky BOC takisto uviedli, že v posledných dvoch rokoch znížili celkovú expozíciu voči kreditnému riziku, pokiaľ ide o odvetvie výroby pneumatík, pretože zistili určité problémy súvisiace s nadmernou kapacitou v odvetví.

(203)

Neboli však poskytnuté žiadne konkrétne príklady týkajúce sa spoločností zaradených do vzorky. Tri spolupracujúce banky vo vlastníctve štátu odmietli poskytnúť informácie vrátane konkrétnych posúdení úverového rizika týkajúcich sa spoločností zaradených do vzorky na základe regulačných a zmluvných dôvodov, hoci im Komisia predložila písomný súhlas spoločností zaradených do vzorky, v ktorom sa vzdali svojich práv na zachovanie dôvernosti.

(204)

Keďže Komisia nemala konkrétne dôkazy o posúdení úverovej bonity, preskúmala celkové právne prostredie, ako sa uvádza v odôvodneniach 188 až 201, v spojení so správaním troch spolupracujúcich bánk vo vlastníctve štátu, pokiaľ ide o úvery poskytnuté spoločnostiam zaradeným do vzorky. Toto konanie bolo v rozpore s ich oficiálnym vyjadrením počas overovania na mieste, keďže v praxi nekonali na základe dôkladného posúdenia rizika vychádzajúceho zo situácie na trhu.

(205)

Na základe overovania na mieste sa odhalilo, že s jedinou výnimkou určitých úverov v cudzej mene boli úvery poskytnuté štyrom skupinám vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky za úrokové sadzby blížiace sa referenčným úrokovým sadzbám Čínskej ľudovej banky (ďalej len „PBOC“), a to bez ohľadu na finančnú situáciu daných spoločností a ich situáciu v oblasti kreditného rizika. Úvery boli teda poskytnuté pod úrovňou trhovej sadzby, ak ich porovnáme so sadzbou zodpovedajúcou rizikovému profilu štyroch vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky. Spoločnosti zaradené do vzorky okrem toho dostali revolvingové úvery, vďaka ktorým môžu okamžite nahradiť kapitál splatený z úverov v termíne splatnosti novým kapitálom z nových úverov. V prípade dvoch skupín spoločností zaradených do vzorky boli z dôvodu finančných ťažkostí splátkové kalendáre upravené alebo bol dlh odpustený.

(206)

Komisia ďalej zistila, že úvery, ktoré mali banky v národnom centrálnom úverovom registri označiť ako „nie bežné úvery“, tri spolupracujúce banky vo vlastníctve štátu takto nie vždy označili. Táto povinnosť oznamovania „nie bežných úverov“ existuje najmä v prípade reštrukturalizácie úverov, keď dlžník mešká so splátkami, alebo pri poskytnutí revolvingových úverov. K uvedenej situácii došlo v prípade všetkých štyroch skupín vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky. Podľa „Usmernení ku klasifikácii úverov podľa rizika“, ktoré vydala CBRC, mali byť všetky tieto prípady uvedené v centrálnom úverovom registri. Skutočnosť, že finančné inštitúcie to neoznámili, skresľuje obraz o úverovej situácii spoločnosti v centrálnom úverovom registri, keďže sa v ňom neukáže skutočná úverová bonita spoločnosti. Ak by teda finančná inštitúcia aj posúdila riziko na základe situácie na trhu, urobila by tak na základe nepresných informácií.

(207)

Komisia preto dospela k záveru, že čínska vláda vykonávala významnú kontrolu nad správaním troch spolupracujúcich bánk vo vlastníctve štátu, pokiaľ ide o ich úverové politiky a posudzovanie rizika v prípadoch, keď poskytli úvery odvetviu pneumatík.

c)    Záver týkajúci sa spolupracujúcich finančných inštitúcií

(208)

Komisia zistila, že tri spolupracujúce finančné inštitúcie vo vlastníctve štátu uplatňujú pri výkone vládnych funkcií v súvislosti s odvetvím pneumatík stanovený právny rámec, čím uvedené inštitúcie konajú ako verejné orgány v zmysle článku 2 písm. b) základného nariadenia v spojení s článkom 3 ods. 1 písm. a) bodom i) základného nariadenia a v súlade s príslušnou judikatúrou WTO.

3.4.1.2.   Nespolupracujúce banky vo vlastníctve štátu

(209)

Ako sa uvádza v oddiele 3.2, žiadna z ďalších bánk vo vlastníctve štátu, ktoré poskytli úvery spoločnostiam zaradeným do vzorky, nevyplnila osobitný dotazník. Z toho dôvodu a v súlade so závermi uvedenými v odôvodneniach 127 až 136 sa Komisia rozhodla na určenie toho, či je možné uvedené banky vo vlastníctve štátu považovať za verejné orgány, využiť dostupné skutočnosti.

(210)

V antisubvenčnom prešetrovaní v súvislosti s dovozom určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (41) Komisia zistila, že samotný štát alebo štátom vlastnené právnické osoby čiastočne alebo úplne vlastnili tieto banky, ktoré poskytli úvery štyrom skupinám vyvážajúcich výrobcov zaradeným do vzorky: China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank.

(211)

Na základe verejne dostupných informácií, ako sú webové sídla bánk, výročné správy, informácie dostupné v registroch bánk alebo na internete, Komisia ďalej zistila, že samotný štát alebo štátom vlastnené právnické osoby čiastočne alebo úplne vlastnili tieto banky, ktoré poskytli úvery štyrom skupinám vyvážajúcich výrobcov zaradeným do vzorky:

Názov banky

Informácie o vlastníckej štruktúre

Hankou Bank

minimálne 34,86 % akcií v držbe štátom vlastnených podnikov

Hubei Bank

minimálne 42,55 % akcií v držbe miestnej samosprávy a štátom vlastnených podnikov

Huishang Bank

vo väčšinovom vlastníctve štátu s akciami rozdelenými medzi mnohé štátom vlastnené podniky a subjekty pridružené k miestnej samospráve

Dongying Bank

finančný úrad mesta Tung-jing má v držbe 20,88 %, spoločnosť Dongying State-owned Assets Operations Co., Ltd. 11,14 %

Bank of Tianjin

minimálne 40,2 % akcií v rukách miestnej samosprávy a subjektov vo vlastníctve štátu

Bank of Kunlun

vo vlastníctve spoločnosti China National Petroleum Corporation (štátom vlastnený podnik)

Shanghai Rural Commercial Bank

akcie v držbe štátom vlastneného podniku predstavujú 35,52 % základného imania

China Industrial International Trust Limited

dcérska spoločnosť spoločnosti Industrial Bank, o ktorej sa v antisubvenčnom prešetrovaní týkajúcom sa plochých výrobkov valcovaných za tepla (HRF) zistilo, že je vo vlastníctve štátu (42)

Daye Trust Co., Ltd.

dcérska spoločnosť spoločnosti China Orient Asset Mgt Co. Ltd. (správcovská spoločnosť vo vlastníctve štátu)

Sinotruk Finance Co., Ltd.

vo vlastníctve skupiny Sinotruk (štátom vlastnený podnik)

(212)

Komisia z dôvodu chýbajúcich informácií svedčiacich o opaku týkajúcich sa predmetných finančných inštitúcií z tých istých dôvodov, aké sú uvedené v oddiele 3.4.1.1, vyvodila informácie o vlastníctve a kontrole zo strany čínskej vlády na základe formálnych indícií. Najmä pokiaľ ide o riadiacich pracovníkov a dozorné orgány v nespolupracujúcich bankách vo vlastníctve štátu – vychádzajúc z dostupných skutočností – podľa všetkého ich vymenúva čínska vláda, ktorej sa títo riadiaci pracovníci a dozorné orgány aj zodpovedajú, a to rovnakým spôsobom ako v prípade troch spolupracujúcich bánk vo vlastníctve štátu.

(213)

Pokiaľ ide o vykonávanie významnej kontroly, Komisia usúdila, že zistenia týkajúce sa troch spolupracujúcich finančných inštitúcií, na ktoré pripadala podstatná časť úverov poskytnutých štyrom skupinám spoločností zaradeným do vzorky počas obdobia prešetrovania (od 30 % do 50 % v závislosti od konkrétnej spoločnosti), by sa mohli považovať za reprezentatívne aj pre nespolupracujúce finančné inštitúcie vo vlastníctve štátu. Normatívny rámec analyzovaný v oddiele 3.4.1.1 písm. b) sa na ne vzťahuje rovnako. Keďže nie sú dostupné žiadne náznaky svedčiace o opaku, na základe najlepších dostupných skutočností platí, že konkrétne dôkazy o posúdeniach úverovej bonity v uvedených finančných inštitúciách chýbajú rovnako ako v prípade troch spolupracujúcich bánk vo vlastníctve štátu, a teda pre ne rovnako platí analýza konkrétneho uplatňovania normatívneho rámca podľa oddielu 3.4.1.1 písm. b).

(214)

Komisia navyše zistila, že väčšina úverových zmlúv, ktoré dostala od spoločností zaradených do vzorky, mala podobné podmienky, a že úverové sadzby, ktoré boli dohodnuté, boli podobné alebo sa čiastočne prekrývali so sadzbami, ktoré poskytli tri spolupracujúce banky vo vlastníctve štátu.

(215)

Komisia preto usúdila, že vzhľadom na uvedené podobnosti úverových podmienok a sadzieb a reprezentatívnosť troch finančných inštitúcií, ktoré boli overené, zistenia týkajúce sa troch spolupracujúcich bánk vo vlastníctve štátu tvoria dostupné skutočnosti podľa článku 28 základného nariadenia na posúdenie ostatných bánk vo vlastníctve štátu.

(216)

Na základe toho Komisia dospela k záveru, že ostatné banky vo vlastníctve štátu, ktoré poskytujú úvery spoločnostiam zaradeným do vzorky, predstavujú verejné orgány v zmysle článku 3 a článku 2 písm. b) základného nariadenia.

3.4.1.3.   Záver týkajúci sa finančných inštitúcií vlastnených štátom

(217)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k záveru, že všetky čínske finančné inštitúcie vo vlastníctve štátu, ktoré poskytli úvery štyrom skupinám spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov zaradeným do vzorky, predstavujú verejné orgány v zmysle článku 3 a článku 2 písm. b) základného nariadenia.

(218)

Aj keby sa finančné inštitúcie vo vlastníctve štátu nepovažovali za verejné orgány, Komisia ďalej zistila, že by sa považovali za orgány poverené a riadené čínskou vládou v záujme vykonávania úloh, ktorými je bežne poverená vláda, v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu iv) základného nariadenia z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené v odôvodneniach 220 až 223. Ich konanie by teda bolo v každom prípade pripísané čínskej vláde.

3.4.2.   Poverenie a riadenie súkromných finančných inštitúcií

(219)

Komisia sa následne zamerala na zvyšné finančné inštitúcie. Týchto päť finančných inštitúcií sa na základe zistení, ku ktorým sa dospelo vo veci týkajúcej sa plochých výrobkov valcovaných za tepla (43), a po doplnení verejne dostupných informácií, považovali za súkromné: JPMorgan Chase Bank (Čína), HSBC, Ping An Bank, Bank of Qingdao, Bank of Beijing. Komisia analyzovala, či čínska vláda poverila tieto finančné inštitúcie alebo či im nariadila, aby udeľovali subvencie odvetviu pneumatík v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu iv) základného nariadenia.

(220)

Podľa Odvolacieho orgánu WTO k „povereniu“ dochádza vtedy, keď vláda dáva súkromnému subjektu zodpovednosť, a výrazom „nariadiť“ sa odkazuje na situácie, v ktorých vláda vykonáva svoju právomoc nad súkromným subjektom (44). V oboch prípadoch vláda používa súkromný subjekt ako splnomocnenca pri poskytovaní finančnej pomoci a „vo väčšine prípadov by sa dalo očakávať, že poverenie alebo riadenie súkromného subjektu bude zahŕňať určitú formu hrozby alebo donútenia“ (45). Podľa bodu iv) sa zároveň neumožňuje členom ukladať vyrovnávacie opatrenia na výrobky v prípadoch, „keď vláda len vykonáva svoje všeobecné regulačné právomoci“ (46) alebo keď zámer vlády „môže alebo nemusí mať konkrétny výsledok jednoducho vzhľadom na dané faktické okolnosti alebo realizáciu slobodnej vôle subjektov na trhu (47)“. Naopak, poverenie a nariadenie znamená skôr „aktívnejšiu úlohu vlády než iba pobádanie“ (48).

(221)

Komisia poznamenala, že normatívny rámec týkajúci sa oceliarskeho priemyslu uvedený v odôvodneniach 188 až 201 sa vzťahuje na všetky finančné inštitúcie v ČĽR vrátane súkromných finančných inštitúcií. Na ilustráciu možno uviesť, že zákon o bankách a rozličné nariadenia CBRC sa týkajú všetkých bánk financovaných z čínskych prostriedkov a bánk financovaných zo zahraničných investícií pod správou CBRC.

(222)

V rámci overovania na mieste v spoločnostiach zaradených do vzorky sa navyše odhalilo, že väčšina úverových zmlúv, ktoré Komisia dostala od spoločností zaradených do vzorky, mala podobné podmienky, a že úverové sadzby poskytnuté súkromnými finančnými inštitúciami boli podobné a čiastočne sa prekrývali so sadzbami, ktoré poskytli verejné finančné inštitúcie.

(223)

Keďže Komisia nedostala od súkromných finančných inštitúcií žiadne odlišujúce sa informácie, dospela k záveru, že pokiaľ ide o odvetvie pneumatík, všetky finančné inštitúcie (vrátane súkromných finančných inštitúcií) pôsobiace v Číne pod dohľadom CBRC boli štátom poverené alebo mali štátom nariadené v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu iv) prvej zarážky základného nariadenia, aby dodržiavali vládne politiky a aby odvetviu pneumatík poskytli úvery s preferenčnými sadzbami.

(224)

V súlade s týmto zistením Komisia dospela k záveru, že v súvislosti so skupinou Hankook sa normatívny rámec neuplatňoval na niektoré finančné inštitúcie vlastnené zahraničnými subjektmi, ktoré poskytli úvery skupine Hankook. Vzhľadom na to, že mali sídlo mimo ČĽR a poskytovali zahraničné úvery v cudzej mene, naozaj neboli pod dohľadom CBRC. Komisia preto dospela k záveru, že na tieto finančné inštitúcie sa nevzťahovalo poverenie ani nariadenie štátu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu iv) prvej zarážky základného nariadenia.

(225)

Po poskytnutí informačného dokumentu čínska vláda aj skupina Hankook tvrdili, že súkromné finančné inštitúcie, medzi nimi aj JPMorgan Chase Bank (Čína), sa nemôžu považovať inštitúcie, ktoré čínska vláda poverila poskytovaním úverov za preferenčné sadzby, respektíve za inštitúcie, ktorým bolo čínskou vládou takéto poskytovanie nariadené v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu iv) základného nariadenia. Tvrdili, že dve nariadenia, ktorými sa upravuje CBRC, uvedené v odôvodneniach 188 a 199, sa spoločne týkajú všetkých regulačných bankových orgánov a zohľadňujú sa v nich základné zásady účinného bankového dohľadu, odporúčané Bazilejským výborom pre bankový dohľad. Okrem toho skupina Hankook tvrdila, že Komisia mala analyzovať jednotlivé faktické okolnosti každej finančnej inštitúcie, a nie odkazovať na normatívny rámec ako celok.

(226)

Komisia tieto tvrdenia zamietla, pretože dohľad a schválenia vykonávané CBRC presahujú základné zásady bankového dohľadu odporúčané Bazilejským výborom pre bankový dohľad. V normatívnom rámci Bazilejského výboru pre bankový dohľad sa naozaj jednoznačne uvádza, že primárnu zodpovednosť za monitorovanie primeranosti kapitálových úrovní vo vzťahu k rizikám má samotný manažment banky. Úlohou orgánov dohľadu je skúmať a hodnotiť interné procesy, kontroly a riadenie rizika zavádzané bankami. V základných zásadách efektívneho bankového dohľadu Bazilejského výboru pre bankový dohľad sa jednoznačne uvádza, že „bankové orgány by sa pri skúmaní mali zameriavať na kvalitu riadenia rizík a kontrol banky a nemalo by sa stať, že orgány dohľadu fungujú ako manažment banky“.

(227)

Ako sa vysvetľuje už v odôvodnení 199, schválenie zo strany CBRC sa vyžaduje nielen v prípade náboru vrcholového manažmentu v sídle banky, ale aj na všetkých úrovniach manažmentu, dokonca aj v prípade manažérov menovaných v zahraničných pobočkách, ako aj manažérov zodpovedných za podporné funkcie (napr. IT manažérov); a administratívne schválenia sa vyžadujú dokonca aj v prípade malých zmien, ako je predaj viac ako 5 % akcií banky alebo zmena domicilu. Bazilejský výbor pre bankový dohľad v podstate stanovuje iba to, že orgán dohľadu má právomoc skúmať, zamietať a ukladať prudenciálne podmienky v prípade návrhov na prenos významného vlastníckeho alebo kontrolného podielu. Podľa Komisie patria takéto činnosti skôr do zodpovednosti manažmentu banky, pričom nie je potrebné schvaľovanie orgánom dohľadu na základe základných zásad efektívneho bankového dohľadu Bazilejského výboru pre bankový dohľad.

(228)

Okrem toho, do normatívneho rámca uplatňovaného na všetky banky v Číne nepatria len dve nariadenia upravujúce CBRC, ako sa uvádza v odôvodnení 188, a právne záväzný je celý súbor regulačných dokumentov, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 200, takže spoločne tvoria viac než len akty na podporu. Pri overovaniach na mieste v spoločnostiach zaradených do vzorky sa okrem toho nezistili žiadne zásadné rozdiely medzi úverovými podmienkami alebo sadzbami poskytovanými súkromnými a verejnými finančnými inštitúciami.

(229)

Komisia napokon poznamenala, že napriek jej výslovnej žiadosti sa JPMorgan Chase Bank (Čína) rozhodla, že počas tohto prešetrovania nebude spolupracovať. Preto Komisia nemohla prešetriť faktické okolnosti na jednotlivom základe, pokiaľ ide o banku JPMorgan Chase Bank (Čína).

(230)

Po konečnom poskytnutí informácií skupina Hankook zopakovala svoje pripomienky ohľadne poverenia a riadenia banky JPMorgan Chase Bank (Čína) pričom poukázala najmä na skutočnosť, že keby skupina Hankook vedela, že banka musí pri prešetrovaní spolupracovať, mohla požiadať banku, aby tak urobila. V tejto súvislosti Komisia konštatovala, že už v dotazníku vyvážajúcim výrobcom sa od spoločnosti žiadalo, aby dala banke povolenie, a tým Komisii umožnila preskúmať informácie, ktoré mali poskytnúť finančné inštitúcie. Výmena informácií medzi čínskou vládou a Komisiou o spolupráci finančných inštitúcií sa nachádzala vo verejnom spise a nespolupráca banky JPMorgan Chase Bank (Čína) sa spoločnosti oznámila v informačnom dokumente. Komisia preto tento argument považovala za nepodložený.

3.4.3.   Špecifickosť

(231)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 188 až 201, vo viacerých právnych dokumentoch, ktoré sú osobitne zamerané na spoločnosti v odvetví pneumatík, sa finančným inštitúciám nariaďuje, aby odvetviu pneumatík poskytli úvery s preferenčnými sadzbami. Na základe týchto dokumentov sa preukázalo, že finančné inštitúcie poskytujú preferenčné úvery len obmedzenému počtu priemyselných odvetví/spoločností, ktoré sú v súlade s príslušnými politikami čínskej vlády.

(232)

Komisia preto dospela k záveru, že subvencie vo forme poskytovania preferenčných úverov nie sú všeobecne dostupné, ale sú špecifické v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia. Navyše žiadna zo zainteresovaných strán nepredložila dôkazy, ktoré by svedčili o tom, že poskytovanie preferenčných úverov sa zakladá na objektívnych kritériách alebo podmienkach v zmysle článku 4 ods. 2 písm. b) základného nariadenia.

3.4.4.   Výhoda a výpočet výšky subvencie

(233)

Komisia následne vypočítala výšku napadnuteľnej subvencie. Na tento výpočet posúdila výhodu, ktorá bola poskytnutá príjemcom počas obdobia prešetrovania. Podľa článku 6 písm. b) základného nariadenia sa za výhodu poskytnutú príjemcom považuje rozdiel medzi výškou úroku, ktorý spoločnosť zaplatí za štátny úver, a sumou, ktorú by spoločnosť zaplatila za porovnateľný komerčný úver, ktorý by mohla získať na trhu.

(234)

V tejto súvislosti si Komisia na čínskom trhu s pneumatikami všimla viaceré špecifiká. Ako sa vysvetľuje v oddieloch 3.4.1 až 3.4.3 vyššie, úvery poskytnuté čínskymi finančnými inštitúciami sú prejavom podstatných vládnych zásahov a neodrážajú miery, ktoré by sa normálne zistili na funkčnom trhu.

(235)

Skupiny spoločností zaradené do vzorky sa z hľadiska ich všeobecného finančného postavenia líšia. Počas obdobia prešetrovania každá z nich využívala iný typ úveru, pričom rozdiely sa týkali napr. splatnosti, kolaterálu, záruk a iných súvisiacich podmienok. Z týchto dvoch dôvodov mala každá spoločnosť inú priemernú úrokovú sadzbu na základe vlastnej skupiny prijatých úverov.

(236)

Komisia jednotlivo posúdila finančnú situáciu každej skupiny vyvážajúcich výrobcov zaradenej do vzorky, aby tieto špecifiká zohľadnila. V tejto súvislosti Komisia použila metodiku výpočtu preferenčných úverov stanovenú v antisubvenčnom prešetrovaní týkajúcom sa plochých výrobkov z ocele valcovaných za tepla s pôvodom v ČĽR (49), ktorá je vysvetlená v odôvodneniach ďalej. Komisia takto vypočítala výhody z preferenčných úverových postupov jednotlivo pre každú skupinu vyvážajúcich výrobcov zaradenú do vzorky a pripísala túto výhodu dotknutému výrobku.

3.4.4.1.   Úverové ratingy

(237)

V antisubvenčnom prešetrovaní týkajúcom sa plochých výrobkov z ocele valcovaných za tepla s pôvodom v ČĽR už Komisia zistila, že domáce úverové ratingy udelené čínskym spoločnostiam nie sú spoľahlivé, a to na základe štúdie uverejnenej Medzinárodným menovým fondom (50), v ktorej sa preukázali nezrovnalosti medzi medzinárodnými a čínskymi úverovými ratingmi, a rovnako na základe zistení v rámci prešetrovania týkajúceho sa spoločností zaradených do vzorky. Podľa MMF má vskutku viac ako 90 % čínskych dlhopisov rating udelený miestnymi ratingovými agentúrami AA až AAA. Táto situácia je neporovnateľná s inými trhmi, ako je trh EÚ alebo USA. Na trhu USA má takého vysoké ratingy len necelé 2 % spoločností. Čínske ratingové agentúry sú preto výrazne vychýlené k najvyššej hranici ratingovej stupnice. Majú veľmi rozsiahle ratingové stupnice a zvyčajne zaraďujú dlhopisy s výrazne odlišnými kreditnými rizikami do jednej širokej kategórie ratingu (51).

(238)

Okrem toho zahraničné ratingové agentúry ako Standard & Poor's a Moody's pri udeľovaní ratingu čínskym dlhopisom vydaným v zahraničí zvyčajne uplatňujú zvýšenie základného úverového ratingu emitenta na základe odhadu strategického významu firmy pre čínsku vládu a sily akejkoľvek implicitnej záruky (52). Agentúra Fitch napríklad jasne uvádza, že v relevantných prípadoch takého záruky tvoria základ jej úverového ratingu čínskych spoločností (53).

(239)

Počas prešetrovania Komisia zistila ďalšie informácie na doplnenie tejto analýzy. Po prvé, Komisia zistila, že štát môže vykonávať určitý vplyv nad trhom s úverovými ratingmi. Podľa dvoch štúdií uverejnených v roku 2016 bolo na čínskom trhu aktívnych 12 ratingových agentúr, z ktorých väčšina je vo vlastníctve štátu. Celkovo 60 % všetkých podnikových dlhopisov s ratingom v Číne dostalo rating od agentúry vo vlastníctve štátu (54).

(240)

Čínska vláda počas obdobia prešetrovania potvrdila, že na čínskom trhu s dlhopismi bolo 12 aktívnych ratingových agentúr, z ktorých 10 bolo domácich ratingových agentúr vrátane Global Credit Rating Co. Ltd., Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co. Ltd., Golden Credit Rating International Co. Ltd., China Chengxin Securities Rating Co. Ltd, Pengyuan Credit Rating Co. Ltd., Shanghai Fareast Credit Rating Co., Ltd., China Bond Rating Co. Ltd., China Securities Index Co. Ltd., Shanghai Credit Information Services Co. Ltd. Okrem toho existovali aj dve ratingové agentúry vo forme čínsko-zahraničného spoločného podniku, konkrétne China Lianhe Credit Rating Co. Ltd. a China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd.

(241)

Po druhé, na čínsky trh s úverovými ratingmi nie je voľný vstup. Je to v zásade zatvorený trh, keďže ratingové agentúry potrebujú pred začatím vykonávania činnosti schválenie od Čínskej regulačnej komisie pre cenné papiere (ďalej len „CSRC“) alebo od PBOC (55). Počas obdobia prešetrovania zahraničné ratingové agentúry nemohli ako také vykonávať činnosť na čínskom domácom trhu, keďže trh s úverovými ratingmi bol v katalógu odvetví na usmernenie zahraničných investícií, ktorý vydala čínska vláda, zahrnutý do „vyhradenej“ kategórie a zahraničné ratingové agentúry mali zakázané udeľovať domácim dlhopisom ratingy. PBOC v polovici roka 2017 oznámila, že zahraničné ratingové agentúry budú mať povolené vykonávať úverové ratingy na časti domáceho trhu s dlhopismi za určitých podmienok, ale počas obdobia prešetrovania to ešte neplatilo (56). Zahraničné agentúry však medzičasom založili spoločné podniky s niektorými domácimi ratingovými agentúrami, ktoré poskytujú úverové ratingy pre emisie domácich dlhopisov. Tieto ratingy sa však udeľujú v súlade s čínskymi ratingovými stupnicami, a preto nie je možné ich presné porovnanie s medzinárodnými ratingmi, ako už bolo vysvetlené.

(242)

Vzhľadom na situáciu opísanú v odôvodneniach 237 až 241 Komisia dospela k záveru, že čínske úverové ratingy neposkytujú spoľahlivý odhad úverového rizika podkladového aktíva. Na základe toho Komisia dospela k záveru, že hoci niektoré zo spoločností zaradených do vzorky získali od čínskej ratingovej agentúry dobrý úverový rating, tento rating nie je spoľahlivý.

3.4.4.2.   Revolvingové úvery

(243)

V zmysle zistení antisubvenčného prešetrovania týkajúceho sa plochých výrobkov z ocele valcovaných za tepla s pôvodom v ČĽR (57), opísaných v oddiele 3.4.4, revolvingové úvery sú úvery, ktoré umožňujú spoločnosti nahradiť kapitál splatený z úverov v termíne splatnosti novým kapitálom z nových úverov. Revolvingové úvery zvyčajne naznačujú problémy s krátkodobou likviditou dlžníka a predstavujú väčšiu rizikovú expozíciu pre banky, ktoré ich poskytujú. Existencia revolvingových úverov v konkrétnej spoločnosti sa preto považovala za náznak toho, že spoločnosť je v horšej finančnej situácii, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať na základe finančných výkazov, a že existuje dodatočné riziko súvisiace s problémami s krátkodobou likviditou.

3.4.4.3.   Skupina Hankook

(244)

Na účely súčasného prešetrovania tvoria skupinu Hankook v Číne dvaja vyvážajúci výrobcovia, dve spoločnosti poskytujúce vstupy pre vyvážajúceho výrobcu a jedna obchodná spoločnosť. Sídlo skupiny sa nachádza mimo Číny, v Kórei, a v rámci Číny neexistuje žiadna holdingová spoločnosť vykonávajúca kontrolu nad všetkými spoločnosťami, ktoré vykonávajú činnosť v ČĽR.

(245)

Počas obdobia prešetrovania vyvážajúci výrobcovia zabezpečovali potrebné financie hlavne z medzinárodných bánk so sídlom mimo Číny, ako aj od kórejskej materskej spoločnosti a prostredníctvom medzipodnikovej dohody o konsolidácii zostatkov. Okrem toho však zabezpečili niektoré krátkodobé úvery predajom svojich vývozných pohľadávok čínskym bankám.

(246)

Príslušní dvaja vyvážajúci výrobcovia v rámci skupiny Hankook sa nachádzajú vo veľmi odlišnej finančnej situácii. Jeden z nich je vyspelým podnikom so stabilnými ziskami počas obdobia rokov 2014 až 2016, pričom druhý z nich bol založený neskôr a od začiatku zaznamenáva vysoké kumulované straty, hoci v roku 2017 po prvýkrát zaznamenal zisky. Pomer dlhov k aktívam je v jednom prípade pomerne nízky a v druhom prípade veľmi vysoký. Pri porovnaní spoločných výsledkov počas dlhšieho obdobia bola kombinovaná ziskovosť spoločností počas posudzovaného obdobia pozitívna, ale nestabilná, čo je znakom toho, že malé zmeny vo vnútornom alebo vonkajšom podnikateľskom prostredí by skupinu mohli priviesť do straty. Toto posúdenie sa potvrdilo počas overovania na mieste.

(247)

Komisia zistila, že spoločnosť Jiangsu Hankook Tire Co. Ltd. (ďalej len „JHT“) dostala úverové ratingy od čínskych finančných inštitúcií vo vlastníctve štátu v rozsahu od BBB+ po AA+, pričom spoločnosť Chongqing Hankook Tire Co. Ltd. (ďalej len „CHT“) dostala úverové ratingy v rozsahu od BBB– po A+ od tých istých finančných inštitúcií vo vlastníctve štátu. Vzhľadom na celkové nezrovnalosti, pokiaľ ide o čínske úverové ratingy, uvedené v odôvodneniach 237 až 242, Komisia dospela k záveru, že tento rating nie je spoľahlivý.

(248)

Pri pohľade na situáciu výrobcu, ktorý zaznamenával straty, je možné pochybovať o schopnosti spoločností splácať dlhy. Prevažná väčšina úverov poskytnutých spoločnosti však predstavovala medzipodnikové úvery od kórejskej materskej spoločnosti. Spoločnosť mala len obmedzené množstvo krátkodobých úverov od čínskych bánk.

(249)

Komisia zistila, že tieto krátkodobé úvery poskytnuté čínskymi finančnými inštitúciami boli v skutočnosti revolvingovými úvermi. Po poskytnutí informačného dokumentu skupina Hankook tvrdila, že tieto úvery predstavovali po sebe nasledujúce výbery kapitálu v rámci širšej rámcovej dohody. Po dôkladnejšej analýze Komisia prijala tvrdenia spoločnosti Hankook o charaktere týchto úverov a príslušne upravila svoje výpočty, pričom použila úrokovú sadzbu existujúcu v čase výberu finančných prostriedkov.

(250)

Ako bolo uvedené v oddiele 3.4.1, čínske finančné inštitúcie poskytujúce úvery neposkytli žiadne posúdenia úverovej bonity. V záujme stanovenia výhody teda Komisia musela posúdiť to, či úrokové sadzby na úvery poskytnuté skupine Hankook boli na trhovej úrovni.

(251)

Komisia sa domnieva, že celková finančná situácia skupiny zodpovedá ratingu BB, čo je najvyšší rating, ktorý už nepatrí do kategórie „investičného stupňa“. Investičný stupeň znamená, že ratingová agentúra dlhopisy emitované spoločnosťou hodnotí tak, že pri nich pravdepodobne budú splnené platobné povinnosti a banky do nich môžu investovať.

(252)

Očakávané ážio pre dlhopisy emitované firmami s týmto ratingom (BB) sa následne uplatnilo na štandardnú úverovú sadzbu PBOC s cieľom určiť trhovú mieru.

(253)

Táto prirážka sa určila výpočtom relatívneho rozpätia medzi indexmi amerických podnikových dlhopisov s ratingom AA a amerických podnikových dlhopisov s ratingom BB na základe údajov od spoločnosti Bloomberg pre priemyselné segmenty. Takto vypočítané relatívne rozpätie sa potom pripočítalo k referenčným úrokovým sadzbám, týkajúcim sa rovnakej splatnosti úveru ako predmetný úver, zverejneným bankou PBOC v deň poskytnutia úveru (58). Tento postup sa uskutočnil jednotlivo pre každý úver poskytnutý spoločnosti.

(254)

V súvislosti s úvermi v zahraničných menách v ČĽR platí rovnaká situácia, pokiaľ ide o deformácie trhu a neexistenciu platných úverových ratingov, pretože tieto úvery poskytujú tie isté čínske finančné inštitúcie. Ako už teda bolo uvedené, na určenie vhodnej referenčnej hodnoty sa použili podnikové dlhopisy s ratingom BB v príslušnej mene emitované počas obdobia prešetrovania.

(255)

Po poskytnutí informačného dokumentu a po konečnom poskytnutí informácií čínska vláda a tri zo štyroch spoločností zaradených do vzorky napadli metodiku Komisie, v ktorej sa na výpočet výhody vyplývajúcej z preferenčného úveru použilo relatívne rozpätie medzi americkými podnikovými dlhopismi s ratingom AA a americkými podnikovými dlhopismi s ratingom BB. Všetky tvrdili, že Komisia mala použiť absolútne, a nie relatívne rozpätie medzi americkými podnikovými dlhopismi s ratingom AA a americkými podnikovými dlhopismi s ratingom BB. Odôvodnili to takto:

Úroveň relatívneho rozpätia sa mení podľa úrovne základnej úrokovej sadzby v USA: čím nižšia je úroveň úrokovej sadzby, tým vyššia bude výsledná prirážka.

Úroveň výslednej referenčnej miery sa mení podľa úrovne referenčnej úrokovej miery PBOC, na ktorú sa uplatňuje. Čím vyššia je úroková miera PBOC, tým vyššia bude výsledná referenčná miera.

Podľa historických údajov, ktoré poskytla skupina Giti, absolútne rozpätie zostáva v priebehu času v podstate stabilné, zatiaľ čo relatívne rozpätie sa výrazne mení.

Skutočnosť, že Komisia zistila výhodu v prípade všetkých úverov v RMB, ale nie v prípade väčšiny úverov v devízach, dokazuje, že použitie relatívneho rozpätia je chybné.

(256)

Prvé tri problémy už boli predstavené vo veci týkajúcej sa plochých výrobkov valcovaných za tepla (59). Ako je zjavné z odôvodnení 175 až 187 vo veci týkajúcej sa plochých výrobkov valcovaných za tepla, Komisia zamietla tieto argumenty z týchto dôvodov:

Po prvé, hoci Komisia uznala, že komerčné banky zvyčajne používajú prirážku vyjadrenú v absolútnom vyjadrení, zistila, že táto prax zjavne vychádza najmä z praktických dôvodov, keďže úroková sadzba je v konečnom dôsledku absolútnym číslom. Toto absolútne číslo je však výsledkom posúdenia rizika, ktorého základom je relatívne hodnotenie. Riziko zlyhania spoločnosti s úverovým ratingom BB je o X % pravdepodobnejšie než zlyhanie verejnej správy alebo spoločnosti nezaťaženej žiadnym rizikom. Ide o relatívne hodnotenie.

Po druhé, úrokové sadzby neodrážajú iba rizikové profily spoločností, ale aj riziká súvisiace s konkrétnou krajinou a menou. Relatívne rozpätie teda zachytáva zmeny základných trhových podmienok, ktoré nie sú vyjadrené pri použití logiky absolútneho rozpätia. Často, ako aj v tomto prípade, sa riziká súvisiace s konkrétnou krajinou a menou menia v čase a zmeny sa v prípade rôznych krajín líšia. V dôsledku toho sa bezrizikové sadzby v priebehu času výrazne menia a niekedy sú nižšie v Spojených štátoch, inokedy zase v Číne. Tieto rozdiely súvisia s faktormi, ako je zistený a očakávaný rast HDP, ekonomický sentiment a výška inflácie. Keďže bezriziková sadzba sa mení v čase, to isté nominálne absolútne rozpätie môže znamenať veľmi rozdielne posúdenie rizika. Napríklad keď banka odhaduje, že riziko zlyhania konkrétnej spoločnosti je o 10 % vyššie ako bezriziková sadzba (relatívny odhad), výsledné absolútne rozpätie môže byť medzi 0,1 % (pri bezrizikovej sadzbe 1 %) a 1 % (pri bezrizikovej sadzbe 10 %). Z pohľadu investora je preto relatívne rozpätie lepším meradlom, pretože odráža rozsah rozpätia výnosov a spôsob, akým naň vplýva výška základnej úrokovej sadzby.

Po tretie, relatívne rozpätie je aj neutrálne z hľadiska krajín. Napríklad keď je bezriziková sadzba v USA nižšia než bezriziková sadzba v Číne, metóda povedie k vyšším absolútnym prirážkam. Na druhej strane, keď je bezriziková sadzba v Číne nižšia než bezriziková sadzba v USA, metóda povedie k nižším absolútnym prirážkam. Uznáva to aj skupina Giti v tabuľke 3 svojho podania, v ktorej sa simuluje vplyv rôznych sadzieb PBOC. V praxi platí, že ak sa údaje poskytnuté skupinou Giti použijú na historické sadzby PBOC, v niektorých rokoch relatívna metodika naozaj vedie k nižšej referenčnej hodnote ako metodika založená na absolútnom rozpätí.

Pokiaľ ide o tretí bod, Komisia interpretovala skutočnosti predložené skupinou Giti iným spôsobom. Samotná skupina Giti konštatovala, že absolútne rozpätie nie je také stabilné, ako sa tvrdí, ale naopak sa v priebehu času pohybuje v rozmedzí od 1 % do 4,5 %. Okrem toho za posledných 23 rokov relatívne rozpätie vykazuje presne taký istý trend ako absolútne rozpätie, t. j. ak sa zvyšuje relatívne rozpätie, zvyšuje sa aj absolútne rozpätie a naopak. Pokiaľ ide o údajnú volatilitu relatívneho rozpätia, rozsah zmien je podobný – rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou je 530 % v prípade relatívneho rozpätia a 450 % v prípade absolútneho rozpätia.

A napokon, pokiaľ ide o štvrtý bod, Komisia nesúhlasila s posúdením skupiny Giti, že neexistencia výhody pri uplatnení metodiky výpočtu Komisie na úvery v devízach dokazuje, že použitie relatívneho rozpätia je chybné. Domáci trh s úvermi v RMB je naozaj v podstate zatvoreným trhom, na ktorom má čínska vláda, ako už bolo preukázané, určitý vplyv. Na druhej strane trh s úvermi v tvrdej mene, okrem iného v dôsledku čínskych devízových obmedzení, menej podlieha domácim politickým rozhodnutiam čínskej vlády a funguje viac podľa trhových podmienok. Skutočnosť že referenčná sadzba, ktorú použila Komisia, nevykazuje vo väčšine prípadov žiadnu výhodu, preto nie je prekvapujúca. Naopak, podľa Komisie to dokazuje, že čínske banky poskytujú na medzinárodnom trhu úvery v súlade s trhovými podmienkami pre spoločnosti s ratingom BB, čo sa však nedeje pri poskytovaní úverov na domácom trhu. Dokazuje to aj to, že metodika Komisie v prípade spoločností s ratingom BB na medzinárodnom trhu vykazuje výsledky, ktoré sú v súlade s trhovými podmienkami.

(257)

Po konečnom poskytnutí informácií čínska vláda zopakovala svoje predchádzajúce argumenty a tvrdila, že použitie relatívneho rozpätia bolo neprimerané, keďže referenčnou hodnotou sa nedosiahli potrebné úpravy, ktorými by sa zohľadnili prevládajúce podmienky na čínskom finančnom trhu, čo by viedlo k neodôvodneným výsledkom. Komisia s týmto názorom nesúhlasila, keďže ako východisko výpočtu sa použila referenčná úroková miera PBOC. Použitím relatívneho rozpätia sa okrem toho zachytia zmeny základných trhových podmienok krajiny, ktoré by neboli vyjadrené, ak by sa postupovalo podľa logiky absolútneho rozpätia, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 255. Komisia okrem toho konštatovala, že výsledná úroková miera vo výške približne 9 % pre spoločnosti s ratingom BB nie je neopodstatnená, a to vzhľadom na skutočnosť, že výnos z podnikových dlhopisov s ratingom BB na čínskom domácom trhu bol na konci obdobia prešetrovania na úrovni 20 % (60).

(258)

Z týchto dôvodov Komisia trvala na svojom stanovisku, že metóda založená na relatívnom rozpätí primeranejšie odráža rizikovú prirážku, ktorú by finančná inštitúcia uplatnila v prípade čínskych vyvážajúcich výrobcov na nedeformovanom trhu, a to najmä vzhľadom na to, že základná úroková sadzba v ČĽR a základná úroková sadzba v USA sa v priebehu času vyvíjali rozdielne.

(259)

Skupina Hankook takisto tvrdila, že Komisia neodpočítala úroky vyplatené po období prešetrovania, ktoré boli splatné v období prešetrovania. Komisia preskúmala svoj výpočet a zistila, že je správny, preto tvrdenie zamietla.

(260)

Okrem toho skupina Hankook tvrdila, že jej krátkodobé úvery k dokumentárnym akreditívom sa nemôžu považovať za financovanie. Navyše, ak by sa to aj považovalo za finančné nástroje, skupina Hankook napadla referenčnú úrokovú sadzbu použitú Komisiou pri výpočte výhody, pri ktorej sa údajne nezohľadnila štruktúra úrokovej sadzby uplatnená bankami (na základe sadzby LIBOR pre jednotlivé krajiny) v zodpovedajúcich menách.

(261)

Po prvé, Komisia nesúhlasila so skupinou Hankook, že krátkodobé úvery k dokumentárnym akreditívom sa nemôžu považovať za financovanie. Vďaka týmto finančným nástrojom mohla skupina Hankook naozaj získať finančné prostriedky vopred, a tým znížiť kurzové riziko pri fakturácii v iných menách než RMB. Ide teda o krátkodobé mechanizmy financovania v prospech skupiny Hankook.

(262)

Po druhé, pokiaľ ide o použité referenčné sadzby, Komisia nedokázala zistiť nič, čo by nasvedčovalo tomu, že úvery s ratingom BB boli denominované v CAD, AUD a JPY. Keďže tieto krajiny majú podobnú úroveň hospodárskeho rozvoja ako USA, Komisia použila ako náhradu za tieto meny priemerné sadzby LIBOR v USD plus rizikovú prirážku USA pre spoločnosti s ratingom BB. Na krátkodobé úvery k dokumentárnemu akreditívu v GBP, SEK a EUR sa použil index ICE BofAML. V skutočnosti boli sadzby LIBOR pre úvery denominované v EUR, GBP a SEK často záporné, a preto sa nepovažovali za vhodné ako východisko pre stanovenie referenčnej sadzby. Na druhej strane, index ICE BofAML predstavuje kôš prašivých dlhopisov, t. j. dlhopisov pod úrovňou investičného stupňa, ktoré sú denominované v EUR. Zodpovedá to úverovému hodnoteniu, ktoré Komisia považovala za uplatniteľné v prípade skupiny Hankook. Komisia preto trvala na svojom stanovisku, pokiaľ ide o krátkodobé úvery k dokumentárnym akreditívom skupiny Hankook.

(263)

Po konečnom poskytnutí informácií skupina Hankook ďalej tvrdila, že index ICE BofAML Euro High Yield bol na účely stanovenia referenčnej úrokovej sadzby na základe sadzieb LIBOR plus prirážka nepodstatný a že Komisia by mala upraviť rizikovú prirážku tak, ako to urobila v prípade bankových úverov. Komisia s týmto názorom nesúhlasila. Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 262, index ICE BofAML Euro High Yield je kôš dlhopisov s úverovým ratingom zodpovedajúcim úverovému ratingu BB, ktorý je ratingom uplatňovaným na skupinu Hankook. Zodpovedá teda úrokovej miere, ktorú by mala podľa očakávania spoločnosť s ratingom BB platiť za prostriedky denominované v EUR. Pokiaľ ide o úvery denominované v CAD, AUD a JPY, skupina Hankook zopakovala pripomienky uvedené v súvislosti s informačným dokumentom. Uviedla, že stanovenie referenčnej hodnoty čo najbližšie k realite trhu je úlohou Komisie. Komisia konštatovala, že to sa už stalo, keďže pre CAD, AUD a JPY na úrovni spoločností s ratingom BB nie sú k dispozícii verejne dostupné údaje, ktoré by umožnili stanoviť referenčnú sadzbu na základe ratingov LIBOR. Okrem toho, British Bankers' Association (v súčasnosti Intercontinental Exchange Group alebo ICE) prestala v roku 2013 fixovať sadzbou LIBOR množstvo mien vrátane CAD a AUD. Navyše sú trhové podmienky na týchto trhoch podobné podmienkam na finančnom trhu USA. Komisia preto trvala na svojom stanovisku, že použitie indexu ICE BofAML Euro High Yield predstavovalo vhodnú metódu.

3.4.4.4.   Skupina Giti

(264)

Aj skupina Giti sa podľa vlastných finančných výkazov prezentovala ako všeobecne zisková. Skupina mala aj vysoký pomer dlhov k aktívam, ktorý počas obdobia prešetrovania vykazoval stúpajúcu tendenciu.

(265)

Vyvážajúci výrobcovia v rámci skupiny Giti sa nachádzajú vo veľmi odlišnej finančnej situácii. Traja z nich vykazovali v posudzovanom období zisk. Ostatné finančné ukazovatele, ako napríklad pomer dlhov k aktívam alebo miera úrokového krytia, navyše nenaznačovali žiadne významné štrukturálne problémy v súvislosti so schopnosťou týchto spoločností splácať dlhy. Zvyšní dvaja výrobcovia však boli však počas celého posudzovaného obdobia neustále stratoví. Nemali však nesplatené úvery od neprepojených bánk a sú v skutočnosti v plnej miere financovaní dlhodobým nesplateným dlhom od materskej spoločnosti.

(266)

Komisia zistila, že skupina Giti dostala od čínskej ratingovej agentúry rating A+. Vzhľadom na celkové skreslenie čínskych úverových ratingov opísané v odôvodneniach 237 až 242 Komisia dospela k záveru, že tento rating nebol spoľahlivý.

(267)

Komisia sa preto domnieva, že keďže neexistuje náležité posúdenie rizika, na výpočet celkovej výhody poskytnutej pri výrobe pneumatík je vhodné použiť referenčnú hodnotu ratingu BB, ako sa stanovuje v odôvodneniach 251 až 253, na úrovni činností skupiny.

(268)

Po poskytnutí informačného dokumentu skupina Giti napadla úverový rating BB uplatnený na spoločnosti skupiny Giti. Spoločnosť tvrdila, že Komisia použila rating BB hromadne na všetky spoločnosti v Číne a nepreskúmala situáciu jednotlivých spoločností zaradených do vzorky. V tomto zmysle spoločnosť poukázala na skutočnosť, že skupina nemala žiadne revolvingové úvery a že zisky jednotlivých spoločností v skupine sa do veľkej miery líšili.

(269)

Komisia s posúdením skupiny Giti nesúhlasila. Ako sa uvádza v oddieloch 3.4.4.3 až 3.4.4.6, Komisia uskutočnila jednotlivé posúdenie každej skupiny spoločností zaradených do vzorky a jednotlivo preskúmala situáciu v každej zo spoločností v týchto skupinách. V konkrétnom prípade spoločnosti Giti naozaj nešlo o revolvingové úvery a finančná situácia vyvážajúcich výrobcov sa do veľkej miery líšila, pričom traja vyvážajúci výrobcovia boli ziskoví a dvaja vyvážajúci výrobcovia utrpeli ťažké dlhodobé straty. Komisia preto každému z týchto vyvážajúcich výrobcov mohla priradiť iný úverový rating. Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť spoločností, konkrétnejšie vzhľadom na skutočnosť, že dlhové zaťaženie stratových výrobcov sa v skutočnosti prostredníctvom medzipodnikových transakcií prenieslo na ziskové subjekty skupiny, ktoré poskytli dlhovo zaťaženým subjektom podporu, sa však Komisia rozhodla prideliť celej skupine jeden úverový rating. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(270)

Skupina Giti uviedla aj určité menšie výpočtové chyby, ktoré Komisia prijala a príslušne opravila.

3.4.4.5.   Skupina China National Tire

(271)

Príslušní štyria vyvážajúci výrobcovia v rámci skupiny China National Tire sa nachádzajú v odlišnej finančnej situácii. Dvaja z nich zaznamenávali počas obdobia rokov 2014 až 2016 stabilný zisk a vykazovali pomerne dobré výsledky, pokiaľ ide o finančné ukazovatele. Jeden z týchto dvoch výrobcov však začal v prvej polovici roka 2017 zaznamenávať straty a zistilo sa, že má revolvingový úver, čo naznačovalo, že spoločnosť sa môže nachádzať v nestabilnejšej finančnej situácii, ako sa mohlo zdať na prvý pohľad na základe finančných výkazov.

(272)

V prípade tretieho a štvrtého výrobcu sa však na základe finančných výkazov, ako aj dôkazov zistených počas overovania na mieste ukázalo, že tieto spoločnosti naďalej prijímali úvery s atraktívnymi sadzbami napriek niekoľkým po sebe nasledujúcim rokom strát, vysokému pomeru dlhov k aktívam, nízkemu úverovému krytiu, zhoršovaniu finančných ukazovateľov, nevyužitej výrobnej kapacite, nepretržitým problémom zisteným pri audite a neistým vyhliadkam. Okrem toho boli odkázané na revolvingové úvery a jedna z nich nedokázala niektoré svoje dlhy splatiť. Tieto spoločnosti v skutočnosti počas obdobia prešetrovania dokonca prestali získavať externé úvery. Naďalej však prijímali finančnú podporu vo forme úverov, ktoré v ich mene čerpala materská spoločnosť. Podmienky týchto úverových dohôd odkazovali v účele úveru na dcérsku spoločnosť v ťažkostiach. Predmetní vyvážajúci výrobcovia mali okrem toho v súlade s medzipodnikovou dohodou splatiť tieto úvery v plnej výške materskej spoločnosti.

(273)

Nižšie postavená materská spoločnosť CNRC zaznamenala počas obdobia rokov 2015 až 2016 a obdobia prešetrovania zisky, hoci ziskovosť bola slabá, a spoločnosť bola vysoko zadlžená. Okrem toho Komisia zistila, že viac ako polovica úverov poskytovaných na úrovni CNCR boli revolvingové úvery. Na základe analýzy hlavnej materskej spoločnosti, skupiny Chemchina, v ktorej bola nízka ziskovosť spojená s vysokou zadlženosťou a určitou závislosťou od revolvingových úverov, sa dospelo k podobnému záveru. Komisia ďalej na úrovni skupiny Chemchina zistila, že na splatenie nesplatených úverov sa používali dlhopisy.

(274)

Spoločnosti CNRC ani jej dcérskym spoločnostiam neboli udelené žiadne úverové ratingy. Skupine Chemchina čínska ratingová agentúra však opakovane udelila úverový rating AAA. Vzhľadom na celkové skreslenie čínskych úverových ratingov opísané v odôvodneniach 237 až 242, ako aj vzhľadom na dôkazy zistené počas overovania sa teda Komisia rozhodla nebrať čínsky rating skupiny Chemchina do úvahy.

(275)

Vzhľadom na opísanú všeobecnú situáciu Komisia považovala za potrebné nájsť vhodnú referenčnú hodnotu pre rôzne spoločnosti na úrovni skupiny. S cieľom zohľadniť zvýšenie rizikovej expozície bánk zvýraznené existenciou revolvingových úverov v niektorých zo spoločností v rámci skupiny Komisia pri takýchto úveroch posunula ratingy na ratingovej stupnici rizika o jeden stupeň nadol a prispôsobila výpočet relatívneho rozpätia tak, že porovnala americké podnikové dlhopisy s ratingom AA a americké podnikové dlhopisy s ratingom B (namiesto BB) s rovnakou splatnosťou. Podľa vymedzenia úverového ratingu agentúry Standard & Poor's je dlžník s ratingom B zraniteľnejší ako dlžník s ratingom BB, ale tento dlžník má v danom období stále kapacitu plniť si svoje finančné záväzky. Nepriaznivé obchodné, finančné alebo hospodárske podmienky však môžu narušiť schopnosť alebo ochotu dlžníka plniť si finančné záväzky. Táto referenčná hodnota sa preto považuje za vhodnú na vyjadrenie dodatočného rizika vyplývajúceho z použitia revolvingových úverov.

(276)

Komisia to preto použila ako relevantnú referenčnú hodnotu pre všetky úvery so splatnosťou 2 roky alebo kratšou poskytnuté spoločnostiam, ktoré využívali revolvingové úvery. Je skutočne pravdou, že revolvingové úvery sa poskytujú zvyčajne krátkodobo. Je veľmi nepravdepodobné, že by sa našiel revolvingový úver poskytnutý so splatnosťou dlhšou ako 2 roky, pričom tento záver podporujú aj dôkazy o úveroch overené v spoločnostiach zaradených do vzorky.

(277)

Pokiaľ ide o zvyšné úvery so splatnosťou 2 roky alebo dlhšou a spoločnosti, ktoré nemali revolvingové úvery, Komisia sa vrátila k všeobecnej referenčnej hodnote a udelila dlhopisom najvyššiu úroveň „neinvestičného stupňa“, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 251.

(278)

A napokon Komisia dospela v prípade dvoch zo spoločností zapojených do výroby pneumatík k záveru, že tieto spoločnosti boli v zlej finančnej situácii počas obdobia rokov 2015 až 2016, ako aj počas obdobia prešetrovania. Bez štátnej podpory by počas obdobia prešetrovania nemali prístup k ďalším úverom. Výhoda, ktorú táto spoločnosť získala, išla teda nad rámec bežnej prirážky k úrokovej sadzbe. Výhoda počas obdobia prešetrovania teda spočívala skôr v poskytnutí úverov, ktoré by na základe celkovej finančnej situácie tejto spoločnosti bez štátnej podpory neboli poskytnuté. V tejto súvislosti Komisia zistila, že skupina China National Tire je veľkým štátom vlastneným podnikom, ktorý je súčasťou skupiny Chemchina, a že skupina Chemchina bola v 13. päťročnom petrochemickom pláne označená ako kľúčový podnik.

(279)

V súlade s oddielom E písmenom b) bodom V usmernení z roku 1998 (61) sa preto Komisia rozhodla, že so sumami týchto úverov, ktoré neboli počas obdobia prešetrovania splatené, bude zaobchádzať ako s grantom poskytnutým v záujme plnenia vládnych politík. Keďže tieto spoločnosti počas obdobia prešetrovania v dôsledku svojej zlej finančnej situácie, ktorá existovala už v období rokov 2015 až 2016, neprijali žiadne nové externé úvery, Komisia považovala úvery, ktoré boli počas obdobia prešetrovania nesplatené, ale ktoré boli poskytnuté počas roka 2015 a prvej polovice roka 2016, za granty, pričom uplatnila náležitú úpravu, ako sa opisuje v odôvodnení 280. Okrem toho Komisia pristupovala k medzipodnikovým úverom čerpaným materskou spoločnosťou v mene svojej dcérskej spoločnosti počas obdobia prešetrovania ako ku grantom, keďže boli zreteľne určené dcérskej spoločnosti, ktorá ich aj mala splatiť.

(280)

Po konečnom poskytnutí informácií skupina China National Tire argumentovala, že medzipodnikové úvery, ktoré si vzala materská spoločnosť v mene svojej dcérskej spoločnosti, by sa nemali považovať za granty, keďže úverové dohody boli podpísané medzi materskou spoločnosťou a bankami. Tieto úvery by sa preto nemali na účely výpočtu výhody vyplývajúcej zo subvencie považovať za úvery dcérskych spoločností. Komisia nesúhlasila s týmto posúdením, keďže v úverových dohodách podpísaných s bankami sa jednoznačne stanovuje, že účelom úverov je poskytnúť financovanie dcérskym spoločnostiam v ťažkostiach. Okrem toho boli medzi materskou spoločnosťou a dcérskymi spoločnosťami podpísané osobitné dohody, v ktorých sa jednoznačne odkazovalo na konkrétne úverové dohody s bankami a stanovovalo sa, že dcérske spoločnosti musia splácať úvery z vlastných zdrojov.

(281)

Skupina China National Tire vo všeobecnosti tvrdila aj to, že úvery poskytnuté dvom vyvážajúcim výrobcom nezodpovedajú grantom, keďže tieto úvery neboli ani odpustené, ani nesplatené. V tejto súvislosti Komisia objasnila, že úvery poskytnuté spoločnostiam zaradeným do vzorky nepovažovala za totožné s grantmi ako takými. Komisia uznala, že s úvermi, ktoré boli poskytnuté spoločnostiam, sú spojené platobné záväzky. Pri výpočte výhody plynúcej z takejto transakcie Komisia neporovnávala úrokové miery, ale vychádzala namiesto toho z nesplatenej kapitálovej sumy úveru. Komisia ďalej konštatovala, že pri výpočte výhody nevzala do úvahy celú sumu úveru, ako sa uvádza v ďalšom odôvodnení.

(282)

Poskytnutá výhoda sa najprv stanovila na základe nesplatenej kapitálovej sumy úveru bez úrokov zaplatených počas obdobia prešetrovania. Následne sa kapitálová suma úveru upravila na základe odpisov v závislosti od hlavného účelu úveru. Ak bol účel úveru označený ako likvidita/prevádzkový kapitál, zohľadnila sa celá suma úveru. Ak bol úver jednoznačne previazaný s dlhodobou investíciou, kapitálová suma úveru sa počas trvania úveru odpisovala a do úvahy sa vzala len suma pripadajúca na obdobie prešetrovania. Napokon sa výška výhody ďalej upravila tak, aby sa v nej zohľadnil iba počet dní v rámci obdobia prešetrovania, počas ktorých úver trval.

(283)

A napokon skupina China National Tire po konečnom poskytnutí informácií zdôraznila, že výhoda vyplývajúca z medzipodnikových úverov, ktorú získala od spoločnosti ChemChina Finance, sa započítala dvakrát, keďže sa zohľadnila na úrovni jednotlivých príjemcov v rámci skupiny aj napriek tomu, že Komisia už vypočítala výšku výhody vyplývajúcej zo subvencie v podobe medzibankových úverov získaných spoločnosťou ChemChina Finance od bánk. Komisia toto tvrdenie prijala a primerane upravila výpočet výhody pre preferenčné úvery.

3.4.4.6.   Skupina Xingyuan

(284)

Skupina Xingyuan sa podľa vlastných finančných výkazov nachádzala vo všeobecne ťažkej finančnej situácii. Hlavná spoločnosť v skupine, ktorá je zároveň aj hlavným vyvážajúcim výrobcom, bola stratová počas celého obdobia rokov 2014 až 2016. Na konci roka 2016 mala spoločnosť záporné vlastné imanie, pretože jej pomer dlhu k aktívam presiahol 100 % a jej kumulatívne straty boli vyššie ako splatený kapitál.

(285)

Komisia počas overovania na mieste takisto zistila, že medzi úvermi zaradenými do vzorky sa nachádzalo viacero revolvingových úverov a že spoločnosť mala ťažkosti so splácaním úrokov a kapitálu z úverov. Viaceré úvery boli splatené neskoro, pričom niektoré úvery, ktorých platnosť uplynula počas obdobia prešetrovania, neboli splatené ani po niekoľkých mesiacoch.

(286)

Okrem toho sa na základe správy PBOC o podnikových úveroch spoločnosti ukázalo, že spoločnosť má významné podsúvahové pasíva vzhľadom na to, že poskytla záruky za úvery poskytnuté neprepojeným tretím stranám v odvetví pneumatík v danom regióne. V správe o podnikových úveroch bolo navyše 31 % nesplatených úverov spoločnosti zaradených do kategórie „ohrozených“.

(287)

Napokon Komisia zistila, že spoločnosť mala ťažkosti s platbami svojmu hlavnému dodávateľovi surovín a že evidovala významnú nesplatenú čiastku zaradenú u tohto dodávateľa medzi „úvery“.

(288)

Prepojený vyvážajúci obchodník naopak vykazoval počas posudzovaného obdobia mierny zisk. Hoci nevytváral stratu, úroveň ziskovosti bola všeobecne nízka, v dôsledku čoho je spoločnosť viac vystavená nepriaznivým zmenám v podnikateľských, finančných alebo hospodárskych podmienkach. Spoločnosť mala vysoký pomer dlhov k aktívam, ale nemala žiadne revolvingové úvery.

(289)

Napriek týmto okolnostiam udelila čínska úverová ratingová agentúra počas obdobia prešetrovania skupine Xingyuan domáci úverový rating AA. Vzhľadom na celkové skreslenie čínskych úverových ratingov opísané v odôvodneniach 237 až 242, ako aj vzhľadom na dôkazy zistené počas overovania sa teda Komisia rozhodla nebrať čínsky rating skupiny Xingyuan do úvahy.

(290)

Vzhľadom na opísanú všeobecnú situáciu Komisia považovala za potrebné nájsť vhodnú referenčnú hodnotu pre rôzne spoločnosti na úrovni skupiny.

(291)

Komisia dospela k záveru, že na úrovni vyvážajúceho výrobcu bola situácia taká, že bez štátnej podpory by táto spoločnosť počas obdobia prešetrovania nemala prístup k ďalším úverom. Výhoda, ktorú tieto spoločnosti získali, išla teda nad rámec bežnej prirážky k úrokovej sadzbe. Výhoda počas obdobia prešetrovania teda spočívala skôr v poskytnutí úverov, ktoré by na základe celkovej finančnej situácie tejto spoločnosti bez štátnej podpory neboli poskytnuté. V tejto súvislosti Komisia zistila, že skupina Xingyuan bola v Pláne vykonávania transformácie a modernizácie odvetvia pneumatík v provincii Shandong označená za jedného zo siedmich kľúčových regionálnych podnikov vyrábajúcich pneumatiky.

(292)

V súlade s oddielom E písmenom b) bodom V usmernení z roku 1998 sa preto Komisia rozhodla, že so sumami týchto úverov, ktoré neboli počas obdobia prešetrovania splatené, bude zaobchádzať ako s grantom poskytnutým v záujme plnenia vládnych politík. Na základe dostupných informácií Komisia napadla len úvery poskytnuté počas obdobia prešetrovania.

(293)

Pokiaľ ide o úvery vyvážajúceho výrobcu poskytnuté pred obdobím prešetrovania, a vzhľadom na existenciu revolvingových úverov na úrovni tejto spoločnosti sa Komisia v prípade všetkých úverov so splatnosťou 2 roky alebo kratšou vrátila k referenčnej úrovni uvedenej v odôvodnení 275. Pokiaľ ide o akékoľvek zvyšné úvery na úrovni skupiny so splatnosťou 2 roky alebo dlhšou, Komisia sa vrátila k všeobecnej referenčnej hodnote a udelila dlhopisom najvyššiu úroveň „neinvestičného stupňa“, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 251.

(294)

Pokiaľ ide o ostatné spoločnosti v rámci skupiny Xingyuan, Komisia dospela k záveru, že na základe dostupných informácií môže použiť všeobecnú referenčnú hodnotu a udeliť dlhopisom najvyššiu úroveň „neinvestičného stupňa“, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 251.

3.4.4.7.   Úverové linky

(295)

V rámci prešetrovania sa ukázalo, že čínske finančné inštitúcie spolu s poskytovaním individuálnych úverov každej zo spoločností zaradených do vzorky poskytovali aj úverové linky. Tieto úverové linky tvorili rámcové dohody, na základe ktorých by banka umožnila spoločnostiam zaradeným do vzorky vybrať určitú výšku prostriedkov do určitého maximálneho objemu vo forme rozličných dlhových nástrojov (úvery, dokumentárne zmenky, financovanie obchodu atď.). Za bežných okolností na trhu by takého úverové linky podliehali takzvanému zriaďovaciemu poplatku alebo provízii za sprostredkovanie úveru, ktoré by kompenzovali náklady alebo riziká na strane banky, ako aj poplatkom za obnovenie, ktoré sa účtujú vopred za obnovenie platnosti úverových liniek. Komisia však zistila, že všetky spoločnosti zaradené do vzorky čerpali výhodu z úverových liniek poskytnutých bezplatne.

(296)

Podľa článku 6 písm. d) bodu ii) základného nariadenia sa za výhodu takto poskytnutú príjemcom považuje rozdiel medzi sumou, ktorú spoločnosť zaplatí za poskytnutie úverových liniek čínskymi finančnými inštitúciami, a sumou, ktorú by spoločnosť zaplatila za porovnateľnú komerčnú úverovú linku, ktorú by mohla získať na trhu.

(297)

Jeden z vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky v rámci skupiny Hankook získal úverové linky od dvoch bánk so sídlom mimo finančnej jurisdikcie ČĽR a na tieto úverové linky sa vzťahovala provízia za sprostredkovanie úveru a zriaďovací poplatok podľa bežnej praxe na svetových finančných trhoch. Keďže na uvedené úverové linky udeľované najmä spoločnostiam pôsobiacim v oblasti pneumatík sa poplatky za obnovenie nevzťahovali, Komisia sa rozhodla v uvedenom prípade tieto poplatky neuplatniť. Predmetné úverové linky sa preto považovali za primeranú náhradu za referenčnú hodnotu. Preto sa v súlade s článkom 6 písm. d) bodom ii) základného nariadenia použil priemer týchto poplatkov uplatňovaných na takéto úverové linky ako referenčná hodnota.

(298)

Výška poplatkov používaná ako referenčná hodnota sa uplatnila pomerne k sume každej predmetnej úverovej linky, aby sa získala výška subvencie (po odčítaní všetkých skutočne zaplatených poplatkov). V prípadoch, keď obdobie trvania úverovej linky presahovalo jeden rok, bola celková výška subvencie rozložená na celé obdobie trvania úverovej linky a obdobiu prešetrovania sa priradila zodpovedajúca suma.

(299)

Po poskytnutí informačného dokumentu a po konečnom poskytnutí informácií skupina Hankook tvrdila, že vstupné poplatky sa neúčtovali, pretože čínske banky zohľadnili v rozhodnutí o otvorení úverovej linky pre spoločnosť celkové výnosy z iných výrobkov a služieb.

(300)

Komisia súhlasila s tým, že od každého zákazníka, ktorý si otvára úverovú linku v banke, sa očakáva, že bude nakupovať výrobky a služby danej banky. Je však bežnou praxou, že od zákazníkov sa vyžaduje, aby zaplatili vstupný poplatok, ako to dokazuje aj to, že za otvorenie úverovej linky pre skupinu Hankook si takýto vstupný poplatok účtovali dve zahraničné banky. Banky musia naozaj viazať finančné prostriedky, aby boli jednoducho prístupné kedykoľvek počas otvorenej úverovej linky. Skupina Hankook neposkytla žiadne dôkazy o údajných dôvodoch na odpustenie vstupných poplatkov. Okrem toho sa môže od dlžníkov v niektorých prípadoch vyžadovať ponechanie minimálnej sumy vkladu v banke. Preto sa tvrdenie skupiny Hankook zamieta.

(301)

Po poskytnutí informačného dokumentu skupina Giti tvrdila, že Komisia použila v prípade viacerých úverových liniek nesprávny počet zostávajúcich dní a že z vypočítanej výhody neodpočítala niektoré poplatky zaplatené spoločnosťou. Komisia tieto pripomienky čiastočne prijala a príslušne upravila výpočet výhody.

3.4.5.   Záver týkajúci sa poskytovania preferenčných úverov

(302)

Z prešetrovania vyplynulo, že všetky skupiny vyvážajúcich výrobcov zaradené do vzorky získali počas obdobia prešetrovania výhodu na základe poskytovania preferenčných úverov. Vzhľadom na existenciu finančného príspevku, výhodu pre vyvážajúcich výrobcov a špecifickosť by sa tieto úvery a úverové linky mali považovať za napadnuteľnú subvenciu.

(303)

Výška subvencie stanovená v súvislosti s preferenčnými úvermi počas obdobia prešetrovania pre skupiny spoločností zaradené do vzorky predstavuje:

Preferenčné úvery

Spoločnosť/skupina

Celková výška subvencie

Skupina China National Tire

8,28 %

Skupina Giti

1,53 %

Skupina Hankook

0,34 %

Skupina Xingyuan

48,37 %

3.5.   Preferenčné financovanie a poistenie: dlhopisy

(304)

Dve zo spoločností zaradených do vzorky využívali preferenčné financovanie vo forme dlhopisov.

a)    Finančné inštitúcie vo vlastníctve štátu pôsobili ako verejné orgány

(305)

V Číne sú aktérmi na trhu s dlhopismi v zásade tie isté subjekty, ktoré sú aktívne na trhu s úvermi. Spoločnosti, ktoré chcú vydávať dlhopisy, musia využívať služby finančnej inštitúcie, ktorá pôsobí ako upisovateľ. Upisovatelia organizujú vydávanie dlhopisov a navrhujú úrokové sadzby, s akými bude dlhopis predstavený investorom. Týmito upisovateľmi sú tie isté banky vo vlastníctve štátu, ktoré poskytujú preferenčné financovanie opísané v oddiele 3.4. Navyše investormi, ktorí nakupujú dlhopisy, sú takisto prevažne čínske banky (vo vlastníctve štátu), keďže viac ako 95 % celkového objemu obchodovania s dlhopismi sa uskutočňuje na medzibankovom trhu (62).

(306)

Ako už bolo opísané v oddiele 3.4.1, tieto finančné inštitúcie sa vyznačujú silnou prítomnosťou štátu a čínska vláda má možnosť nad nimi vykonávať významný vplyv.

(307)

Všeobecný právny rámec, v rámci ktorého tieto finančné inštitúcie vykonávajú činnosť a ktorý už bol opísaný v oddiele 3.4, je takisto uplatniteľný na dlhopisy. Okrem toho sa na dlhopisy osobitne uplatňujú tieto regulačné dokumenty:

(308)

zákon Čínskej ľudovej republiky o cenných papieroch, revidovaný a prijatý na 18. zasadnutí Stáleho výboru desiateho Národného ľudového kongresu Čínskej ľudovej republiky 27. októbra 2005, účinný od 1. januára 2006 (súčasná verzia uverejnená 31. augusta 2014) (ďalej len „zákon o cenných papieroch“);

(309)

správne opatrenia pre emitovanie podnikových dlhopisov a obchodovanie s nimi, nariadenie Čínskej regulačnej komisie pre cenné papiere č. 113, 15. januára 2015;

(310)

opatrenia správy nástrojov na financovanie dlhov nefinančných podnikov na trhu s medzibankovými dlhopismi vydaných Čínskou ľudovou bankou, nariadenie Čínskej ľudovej banky [2008] č. 12, 9. apríla 2008;

(311)

nariadenia týkajúce sa správy podnikových dlhopisov vydané Štátnou radou 18. januára 2011.

(312)

Podľa regulačného rámca sa v Číne dlhopisy nemôžu voľne emitovať, ani sa s nimi nemôže voľne obchodovať. Emisiu každého dlhopisu musia schváliť rôzne vládne orgány, ako sú PBOC, NDRC alebo CSRC, v závislosti od druhu dlhopisu a druhu emitenta. Okrem toho podľa nariadení týkajúcich sa správy podnikových dlhopisov existujú ročné kvóty na emisiu podnikových dlhopisov.

(313)

Ďalej by mala podľa článku 16 zákona o cenných papieroch verejná emisia dlhopisov spĺňať tieto požiadavky: „investície uskutočnené prostredníctvom získaných finančných prostriedkov sú v súlade s priemyselnými politikami štátu […]“ a „získané finančné prostriedky […] sa použijú na overené účely“. V článku 12 nariadení týkajúcich sa správy podnikových dlhopisov sa opätovne zdôrazňuje, že účel získaných finančných prostriedkov musí byť v súlade s priemyselnými politikami štátu.

(314)

Podľa správnych opatrení pre emitovanie podnikových dlhopisov a obchodovanie s nimi sa môžu na verejnú emisiu ponúkať iba tie dlhopisy, ktoré vyhovujú prísnym kritériám kvality, akým je napr. úverový rating AAA. Väčšina dlhopisov sa teda emituje súkromne pre takzvaných kvalifikovaných investorov, ktorých schválila CSRC a ktorí sú v podstate čínskymi inštitucionálnymi investormi.

(315)

A nakoniec, úrokové sadzby podnikových dlhopisov sa nestanovujú voľne, keďže v článku 18 nariadení týkajúcich sa správy podnikových dlhopisov sa uvádza, že „úroková sadzba ponúkaná pre akékoľvek podnikové dlhopisy nie je vyššia ako 40 % prevažujúcej úrokovej sadzby, ktorú platia banky jednotlivcom za termínované sporiace vklady s rovnakou splatnosťou“.

(316)

Komisia sa ďalej usilovala získať konkrétne dôkazy o existencii významnej kontroly na základe konkrétnych emisií dlhopisov. Preskúmala preto celkové právne prostredie, ako sa uvádza v odôvodneniach 307 až 315, spolu s konkrétnymi zisteniami prešetrovania.

(317)

Overovaniami na mieste sa odhalilo, že dlhopisy boli emitované dvomi skupinami vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky za úrokové sadzby blížiace sa referenčným úrokovým sadzbám Čínskej ľudovej banky (ďalej len „PBOC“), a to bez ohľadu na finančnú situáciu daných spoločností a ich situáciu v oblasti úverového rizika.

(318)

V praxi má na úrokové sadzby na dlhopisy vplyv úverový rating, podobne ako pri úveroch. Ako sa však opisuje v odôvodneniach 237 až 242, miestny trh s úverovými ratingmi je skreslený a úverové ratingy sú nespoľahlivé. Dokazuje to skutočnosť, že dlhopisové prospekty a správy o úverových ratingoch za dlhopisy emitované spoločnosťami zaradenými do vzorky nekorešpondovali so skutočnou situáciou spoločností.

(319)

V jednom prípade vychádzala finančná analýza emitovaného dlhopisu napríklad z veľmi vysokého obratu a zisku vo výške 12 %, hoci z finančných výkazov spoločnosti vyplývalo, že je v skutočnosti v strate.

(320)

V inom prípade sa v podrobnom dlhopisovom prospekte upozorňovalo, že úroveň spoľahlivosti spoločnosti stúpa, že „dlhové zaťaženie emitenta je vysoké a pomer aktív a pasív je vyšší než priemer odvetvia […] Celkovo je krátkodobá platobná schopnosť emitenta relatívne nízka, preto existuje určitý tlak na krátkodobú platobnú schopnosť […] Spoločnosť sa spolieha najmä na zisk z neprevádzkových výnosov. Jej ziskovosť je tak do veľkej miery neistá“. Napriek tomu sa však v správe na záver udeľuje ponuke dlhopisov úverový rating AAA.

(321)

Komisia napokon konštatovala, že za bežných podmienok na trhu by mali byť úrokové sadzby na dlhopisy v priemere vyššie ako úrokové sadzby na úvery, pretože sa považujú za podriadený dlh. V prípade spoločností zaradených do vzorky sa však úrokové sadzby na úvery rovnali alebo boli vyššie ako úrokové sadzby na dlhopisy.

(322)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k záveru, že čínske finančné inštitúcie organizujúce emisie dlhopisov pre spoločnosti zaradené do vzorky sú verejnými orgánmi v zmysle článku 3 a článku 2 písm. b) základného nariadenia. Okrem toho bola dvom vyvážajúcim výrobcom zaradeným do vzorky poskytnutá výhoda, pretože dlhopisy sa emitovali za sadzby nižšie, ako sú trhové sadzby zodpovedajúce ich skutočnému rizikovému profilu.

b)    Špecifickosť

(323)

Komisia sa domnieva, že preferenčné financovanie prostredníctvom dlhopisov je špecifické v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia, keďže dlhopisy nemožno emitovať bez schválenia vládnymi orgánmi, a v zákone ČĽR o cenných papieroch sa uvádza, že emitovanie dlhopisov musí byť v súlade so štátnymi priemyselnými politikami. Podľa týchto politík sa vysokovýkonné radiálne pneumatiky (vrátane bezdušových pneumatík pre nákladné automobily) špecifikujú ako podporovaná kategória výrobkov.

c)    Metodika výpočtu

(324)

Keďže dlhopisy sú v zásade len ďalším druhom dlhového nástroja podobným úverom a keďže metodika výpočtu pre úvery už vychádza z koša dlhopisov, Komisia sa rozhodla postupovať podľa metodiky výpočtu pre úvery, ako sa opisuje v oddiele 3.4.4. Znamená to, že na referenčné úrokové sadzby zverejnené bankou PBOC sa uplatňuje relatívne rozpätie medzi americkými podnikovými dlhopismi AA a americkými podnikovými dlhopismi BB s rovnakým trvaním s cieľom stanoviť trhovú úrokovú sadzbu pre dlhopisy, ktorá sa potom porovná so skutočnou úrokovou sadzbou, ktorú zaplatila spoločnosť, s cieľom stanoviť výhodu.

(325)

Výška subvencie stanovená v súvislosti s preferenčnými dlhopismi počas obdobia prešetrovania pre skupiny spoločností zaradené do vzorky predstavuje:

Preferenčné financovanie: dlhopisy

Spoločnosť/skupina

Celková výška subvencie

Skupina China National Tire

0,72 %

Skupina Xingyuan

0,12 %

3.6.   Preferenčné financovanie a poistenie: vývozné úvery pre nákupcov

(326)

Podľa navrhovateľa poskytli banky vo vlastníctve štátu v Číne vývozné úvery pre nákupcov alebo úvery za zvýhodnených podmienok zahraničným spoločnostiam, napríklad dovozcom, s cieľom podporiť vývoz čínskych výrobkov, technológií a služieb, ako napríklad pneumatík.

(327)

Počas prešetrovania Komisia zistila, že žiadny z dovozcov, či už prepojený alebo neprepojený, nemal vo svojich účtoch žiadne nesplatené úvery od čínskych finančných inštitúcií. Komisia teda dospela k záveru, že tento program sa počas obdobia prešetrovania neuplatňoval na spoločnosti zaradené do vzorky.

3.7.   Preferenčné financovanie a poistenie: podpora zahraničných investícií

(328)

Na konci roka 2015 nadobudla spoločnosť CNRC 65 % podiel v skupine Pirelli. Táto skupina bola v danom čase ohodnotená na 7,1 miliardy EUR. Túto akvizíciu sprevádzalo viacero podporných opatrení čínskej vlády.

(329)

Po poskytnutí informačného dokumentu a po konečnom poskytnutí informácií čínska vláda, spoločnosť Pirelli a spoločnosť CNRC uviedli, že Komisia nemohla preskúmať tento program, keďže sa naň podnet ani oznámenie o začatí prešetrovania nevzťahovali. Po konečnom poskytnutí informácií čínska vláda toto tvrdenie zopakovala a argumentovala, že Komisia neposkytla príležitosť na konzultácie pred začatím prešetrovania v súlade s článkom 10 ods. 7 základného nariadenia, čím zabránila ČĽR navrhnúť vzájomne prijateľné stanovisko. Čínska vláda okrem toho tvrdila, že nové programy môžu byť napadnuté len vtedy, ak v práve EÚ existuje právny základ. Takýto právny základ bol však zavedený až nadobudnutím účinnosti nového článku 10 ods. 7 druhého odseku základného nariadenia v decembri 2017 (63), ktorý sa však na toto konanie nevzťahoval. Spoločnosť CNRC zastávala názor, že každý program sa musí v oznámení o začatí prešetrovania uviesť jednotlivo. Keďže Komisia odkazovala iba na „granty“ alebo „úvery“, a nie na „kapitálové investície“, investície SRF neboli do konania zahrnuté.

(330)

Komisia s týmto nesúhlasila. V oznámení o začatí prešetrovania sa odkazovalo na „1. priamy prenos prostriedkov a možný priamy prenos prostriedkov alebo pasív“. Pojem „priamy prenos prostriedkov“ sa vysvetľuje v príkladoch v zátvorkách v článku 3 ods. 1 písm. a) bode i) základného nariadenia a v článku 1 ods. 1 písm. a) bode 1 podbode i) Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach. Vymenúva sa v ich: „napr. grantov, pôžičiek, príspevkov na základné imanie“. Ako kapitálových investícií sa investícií fondu SRF preto týkalo oznámenie o začatí prešetrovania v časti o priamom prenose prostriedkov. Okrem toho, ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 334 až 340, investície fondu SRF sa na účely tohto prešetrovania nepovažovali za samostatný program. Investície fondu SRF predstavovali skôr dodatočný zásah v balíku piatich finančných zásahov čínskej vlády v súvislosti s akvizíciou spoločnosti Pirelli. Okrem ďalšej kapitálovej investície od spoločnosti CINDA tvorili ďalšie časti balíka grant, úver a splatenie úrokov, ktoré spoločnosť CINDA akceptuje ako riadne predmety prešetrovania. Analýzou investícií fondu SRF Komisia teda nezačlenila do prešetrovania samostatný program, ale skôr v tejto súvislosti preskúmala všetky relevantné časti jedného zložitého finančného opatrenia ako súčasti programu na podporu zahraničného obchodu.

(331)

Okrem toho, prípadné pochybnosti o rozsahu subvencií začlenených do konania Komisia rozptýlila úplnou transparentnosťou počas prešetrovania. Otázka trhového charakteru investícií uskutočnených fondom Silk Road Fund (ďalej len „SRF“) bola spoločne vznesená počas overovania na mieste v čínskej vláde, počas ktorej čínska vláda poskytla aj užitočné informácie o charaktere fondu SRF. V tejto súvislosti Komisiu prekvapilo aj tvrdenie spoločnosti CNRC po konečnom poskytnutí informácií, že čínska vláda počas overovania Komisie na mieste reagovala iba ústne a že Komisia nezistila podrobnejšie informácie o trhovom charaktere fondu SRF. Práve naopak, Komisia v tomto zmysle zaslala čínskej vláde list podľa článku 28 a získala od čínskej vlády určitú dokumentáciu o investíciách fondu SRF, čo je len ďalším dôkazom toho, že tento aspekt financovania čínskej vlády tvoril riadnu súčasť konania.

(332)

Tvrdenie, že investície fondu SRF nepatrili do rozsahu prešetrovania, sa preto zamietlo.

a)    Právny základ

(333)

13. päťročný plán rozvoja zahraničného obchodu, vydaný ministerstvom obchodu („MOFCOM“), 26. decembra 2016;

13. päťročný petrochemický plán;

Usmernenia Štátnej rady k podpore spolupráce v oblasti medzinárodnej výrobnej kapacity a výroby zariadení, vydané v roku 2015 (ďalej len „usmernenia“);

Oznámenie o privlastnení subvencovaných fondov kľúčových projektov v rámci osobitných fondov na rozvoj zahraničného obchodu a hospodárstva na rok 2015, C. H. [2015] č. 653 a spis Chemchina [2016] č. 144;

Oznámenie ministerstva financií o uvoľnení centrálneho štátneho kapitálového prevádzkového rozpočtu v roku 2016, CZ [2016], č. 18.

b)    Zistenia z prešetrovania

(334)

Komisia zistila, že čínska vláda viacerými spôsobmi zasiahla s cieľom uľahčiť akvizíciu 65 % podielu v skupine Pirelli spoločnosťou CNRC.

(335)

Po prvé, spoločnosť CNRC dostala grant vo výške 500 miliónov RMB (približne 66 miliónov EUR) od SASAC na „podporu spolupráce pri globálnej výrobnej kapacite v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta“ v súlade s oznámením ministerstva financií o uvoľnení centrálneho štátneho kapitálového prevádzkového rozpočtu v roku 2016, CZ [2016], č. 18.

(336)

Po druhé, spoločnosť CNRC dostala preferenčný úver vo výške 800 miliónov EUR od konzorcia bánk, do ktorého patrí aj China Development Bank (ďalej len „CDB“), EXIM a China Construction Bank (ďalej len „CCB“). V úverovej dohode sa ako účel úveru uvádza akvizícia spoločnosti Pirelli.

(337)

Po tretie, spoločnosť CNRC dostala 17 miliónov RMB ako náhradu úrokov vyplatených za úver uvedený v odôvodnení vyššie. Túto náhradu udelilo ministerstvo financií „za nadobudnutie opcií skupiny Pirelli“ ako súčasť „kľúčových projektov osobitných fondov na rozvoj zahraničného obchodu na rok 2015“ v súlade s oznámením o privlastnení subvencovaných fondov kľúčových projektov v rámci osobitných fondov na rozvoj zahraničného obchodu a hospodárstva na rok 2015, C. H. [2015] č. 653 a spis Chemchina [2016] č. 144.

(338)

Po štvrté, čínska vláda sa podieľala na akvizícii podielu v skupine Pirelli tým, že poskytla majetkovú účasť vo výške 533 miliónov EUR prostredníctvom fondu SRF, vládneho investičného fondu, ktorý je súčasťou iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta. Investičná dohoda obsahuje praktické podrobnosti o transakcii, neuvádzajú sa v nej však základné podmienky. Komisia nedostala žiadne iné dokumenty o komunikácii medzi fondom SRF a spoločnosťou CNRC o tejto konkrétnej operácii.

(339)

A nakoniec sa čínska vláda podieľala na reštrukturalizácii skupiny China National Tire po akvizícii, a to poskytnutím majetkovej účasti v hodnote 266 miliónov EUR prostredníctvom spoločnosti China Cinda Asset Management Company Ltd. (ďalej len „Cinda“) v spoločnosti vlastniacej výrobu priemyselných pneumatík skupiny Pirelli.

(340)

Všetkých päť zásahov malo spoločný cieľ umožniť spoločnosti CNRC kúpiť spoločnosť Pirelli. Spoločne sa označujú za „opatrenie“.

c)    Verejné orgány

(341)

Istá časť podpory čínskej vlády bola teda poskytnutá priamo (napr. prostredníctvom grantov) a určitá nepriamo prostredníctvom štátom vlastnených podnikov. Pokiaľ ide o preferenčný úver uvedený v odôvodnení vyššie, Komisia už v oddiele 3.4.1 stanovila, že CDB, EXIM a CCB konali pri poskytovaní úverov spoločnostiam zaradeným do vzorky ako verejné orgány v zmysle článku 3 a článku 2 písm. b) základného nariadenia.

(342)

Pokiaľ ide o SRF a spoločnosť Cinda, Komisia zistila, že oba subjekty sú v úplnom vlastníctve čínskej vlády a ich štruktúra správy a riadenia spoločnosti naznačuje, že štát má nad nimi významný vplyv.

(343)

Podľa svojho webového sídla je SRF štátom vlastneným podnikom, ktorý zriadil a ktorý podporuje štát na poskytovanie investícií a finančnej podpory obchodu a pre hospodársku spoluprácu a pripojiteľnosť podľa rámca iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta. Spoločnosť je v 100 % vlastníctve štátu prostredníctvom Štátnej správy devíz, China Investment Corporation, banky EXIM a banky CDB. Má predstavenstvo a radu orgánov dohľadu, ktoré pozostávajú zo zástupcov rôznych ministerstiev.

(344)

Spoločnosť Cinda bola založená ako štátom vlastnený podnik a konsolidačná banka pre China Construction Bank v roku 1999. Podľa jej výročnej správy išlo o prvú správcovskú spoločnosť, založenú v apríli 1999 na základe schválenia Štátnej rady, ktorej úlohou je riešiť finančné riziko a udržiavať stabilitu finančného systému, ako aj uľahčovať reformu bánk a podnikov vo vlastníctve štátu. V roku 2017 boli hlavnými akcionármi spoločnosti ministerstvo financií (64,45 %) a Národná rada pre fond sociálneho zabezpečenia ČĽR (7,06 %). Predstavenstvo a rada orgánov dohľadu spoločnosti pozostáva z kombinácie zástupcov vládnych orgánov a veľkých finančných inštitúcií vo vlastníctve štátu.

(345)

Základnou činnosťou spoločnosti je správa ohrozených aktív. Podľa svojej výročnej správy spoločnosť „podrobne koordinovala národnú stratégiu“ a podporovala, okrem iného, vypracovanie iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta. Spoločnosť takisto prisľúbila, že „si dôkladne preštuduje závery 19. národného zjazdu Komunistickej strany Číny a bude konať v ich duchu, ako aj v duchu úvah Si Ťin-pchinga o socializme s čínskymi charakteristikami pre novú éru a bude dôrazne posilňovať celkové vedúce postavenie strany a poskytovať silné politické záruky rozvoja spoločnosti“.

(346)

Na základe informácií poskytnutých počas overovania na mieste, ako aj verejne dostupných informácií teda Komisia dospela k záveru o existencii formálnych indícií vládnej kontroly, pokiaľ ide o SRF a spoločnosť Cinda.

(347)

Komisia ďalej zisťovala, či čínska vláda vykonávala významnú kontrolu nad správaním SRF a spoločnosti Cinda. V tejto súvislosti Komisia konštatovala, že ich účasť treba vnímať v kontexte tohto legislatívneho rámca:

(348)

V 13. päťročnom pláne rozvoja zahraničného obchodu sa stanovujú všeobecné zásady čínskej politiky zahraničného obchodu, ktoré obsahujú otváranie sa vo väčšom rozsahu a na vyššej úrovni a kombináciu politík otvárania sa navonok („going out“) a uvádzania („introduction“) na stimulovanie rastu obchodu. Plán sa zameriava aj na podporu transformácie z vývozu, ktorému dominujú tovary, na vývoz tovarov, služieb, technológií a kapitálu. V tejto súvislosti je jednou z hlavných úloh stanovených v kapitole III.3 plánu posilňovanie nadnárodnej prevádzkyschopnosti podnikov zahraničného obchodu, ktoré motivuje silné spoločnosti k rozširovaniu priemyselných reťazcov, uskutočňovaniu nadnárodných fúzií a akvizícií a k získavaniu kvalitných značiek, základných technológií a marketingových kanálov. V pláne sa ďalej uvádza, že sa bude poskytovať systematická podpora nadnárodným podnikom s dobrou úverovou schopnosťou, čím sa vytvorí skupina veľkých podnikov s potenciálom pre nadnárodnú obchodnú aktivitu disponujúcich distribučnou trhovou sieťou celosvetového rozmeru.

(349)

Usmernenia Štátnej rady k podpore spolupráce v oblasti medzinárodnej výrobnej kapacity a výroby zariadení obsahujú ďalšie podrobnosti o tom, ako sa má stratégia otvárania sa navonok vykonávať v praxi. Cieľom je realizovať posun od vývozu výrobkov na vývoz priemyslu a „aktívne rozvíjať (a prenikať na) trhy v rozvinutých krajinách“. Primárnym cieľom je vytvoriť niekoľko vedúcich podnikov, ktoré dokážu konkurovať v medzinárodnom meradle a rozvíjať trh.

(350)

V článkoch 30 až 36 týchto usmernení sa uvádzajú všetky formy politickej podpory, ktorú môžu spoločnosti „prenikajúce do zahraničia“ získať, ako sú fiškálne politiky a politiky daňovej podpory, úvery za zvýhodnených podmienok, finančná podpora prostredníctvom syndikovaných úverov, vývozné úvery a projektové financovanie, kapitálové investície a napokon poistenie vývozného úveru.

(351)

V článku 35 sa konkrétne uvádza fond Silk Road Fund ako nástroj na financovanie projektov podporovaných štátom, ktorý sa využíva na „zvýšenie zdrojov kapitálových investícií. […] Fond Silk Road Fund budeme využívať naplno. Prostredníctvom kapitálových investícií a dlhového financovania budeme aktívne podporovať projekty spolupráce v oblasti medzinárodnej výrobnej kapacity a výroby zariadení“.

(352)

Okrem toho samotný fond Silk Road Fund na svojom webovom sídle uvádza, že jeho cieľom je pomôcť čínskym podnikom zlepšiť ich vývoznú výkonnosť tým, že sa im poskytne lepší prístup k zahraničným trhom spustením zahraničných operácií a nadobudnutím zahraničnej pokročilej technológie.

(353)

Na tomto základe Komisia dospela k záveru, že čínska vláda vytvorila normatívny rámec, ktorý musia riadiaci pracovníci a dozorné orgány vymenované čínskou vládou a zodpovedajúce sa čínskej vláde dodržiavať. Čínska vláda teda využívala normatívny rámec na vykonávanie významnej kontroly nad správaním SRF a spoločnosti Cinda.

(354)

Komisia skúmala aj konkrétne správanie SRF a spoločnosti Cinda a konštatovala, že v súvislosti s akvizíciou podielu v skupine Pirelli konali oba tieto subjekty ako finanční investori a nad svojimi investíciami nemajú v skutočnosti žiadnu operačnú kontrolu. Okrem toho obe z nich predstavujú výhodu, ktorú by nebolo možné získať za bežných podmienok na trhu:

(355)

Spoločnosť Cinda zaplatila za svoju majetkovú účasť nesmierne vysokú sumu. Spoločnosť Cinda zaplatila za túto majetkovú účasť 266 miliónov EUR, hoci základný podiel na kapitále zodpovedal iba 38 miliónom EUR a čisté aktíva spoločnosti mali hodnotu 73 miliónov EUR.

(356)

Podľa vlastných vyhlásení SRF je jeho cieľom poskytovať finančnú podporu na projekty, ktoré nemajú dostatočný vlastný kapitál, a to znížením celkového dlhového pomeru a zlepšením schopnosti financovania projektov. Zároveň fond uľahčuje získanie syndikovaných úverov (ako je preferenčný úver uvedený v odôvodnení 336), z ktorých sa poskytuje ďalšia finančná podpora na projekty. SRF opakovane zmieňuje dohodu so skupinou Pirelli na svojom webovom sídle ako príklad tejto pracovnej metódy.

(357)

Komisia preto dospela k záveru, že uvedený právny rámec vykonávajú SRF a spoločnosť Cinda pri výkone vládnych funkcií v súvislosti s odvetvím pneumatík, čím uvedené inštitúcie konajú ako verejné orgány v zmysle článku 2 písm. b) základného nariadenia v spojení s článkom 3 ods. 1 písm. a) bodom i) základného nariadenia a v súlade s príslušnou judikatúrou WTO.

(358)

Okrem toho, aj keby sa SRF a Cinda nepovažovali za verejné orgány, Komisia zistila, že by sa považovali za orgány poverené a riadené čínskou vládou v záujme vykonávania úloh, ktorými je bežne poverená vláda, v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu iv) základného nariadenia z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené v odôvodneniach 342 až 356. Ich konanie by teda bolo v každom prípade pripísané čínskej vláde.

(359)

Po poskytnutí informačného dokumentu a po konečnom poskytnutí informácií spoločnosti CNRC a Pirelli tvrdili, že fond SRF a spoločnosť Cinda nie sú verejnými orgánmi, keďže fond SRF nie je darcovskou organizáciou a rovnako ako spoločnosť Cinda sa snaží dosiahnuť trhovú návratnosť ako každý súkromný investor. Podľa názoru spoločnosti CNRC dokazuje skutočnosť, že za akcie spoločnosti Pirelli sa zaplatilo investíciami fondu SRF na úrovni trhovej ceny, to, že investičné rozhodnutia fondu SRF sa prijímajú nezávisle a na základe trhových zásad.

(360)

Komisia pripomenula, že analýza verejného orgánu sa týka otázky, či bola subjektu zverená vládna právomoc. Fond SRF je nielen vo vlastníctve štátu (ako sa uvádza v odôvodneniach 343 až 346), ale vláda na ním zároveň vykonáva aj významnú kontrolu. To, či sú jednotlivé rozhodnutia fondu SRF správne z obchodného hľadiska, nie je z právneho hľadiska dispozitívne. Rozhodujúce je skôr to, či sa rozhodnutia fondu SRF neprijímajú nezávisle od vládneho vplyvu. Ako sa uvádza v odôvodneniach 348 až 353, existuje silný normatívny rámec, v ktorom fond SRF funguje ako vládny nástroj na presadzovanie politických cieľov iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta. Nad fondom SRF vykonávajú významnú kontrolu manažéri fondu SRF vymenovaní a dozorovaní čínskou vládou. Komisia teda potvrdila svoje posúdenie, že fond SRF predstavuje verejný orgán alebo ho minimálne vláda poveruje vykonávaním funkcií, ktoré sú bežne zverené vláde, ako je napríklad presadzovanie cieľov verejnej politiky, alebo ho vláda pri plnení týchto cieľov riadi.

d)    Prínos

(361)

Spoločnosti CNRC a Pirelli takisto v pripomienkach k informačnému dokumentu tvrdili, že Komisia nepreukázala, že podmienky investícií fondu SRF neboli v súlade so zvyčajnou investičnou praxou. Každá výhoda by sa mala obmedzovať na rozdiel medzi podmienkami ponúkanými vládou a podmienkami, ktoré si môže príjemca zabezpečiť na trhu. Spoločnosti CNRC ani Pirelli v každom prípade žiadnu výhodu nezískali, pretože finančné prostriedky boli poskytnuté predchádzajúcim akcionárom spoločnosti Pirelli na nadobudnutie akcií.

(362)

Komisia nesúhlasila s tým, že by investície fondu SRF nepredstavovali žiadnu výhodu pre spoločnosť CNRC a že transakcia je porovnateľná s tým, čo sa mohlo zabezpečiť na trhu, a to z týchto dôvodov:

(363)

Hoci fond SFR vyplatil akcie spoločnosti Pirelli za trhovú cenu, výhoda zásahu vlády v prípade spoločnosti CNRC nemá nič spoločné s cenou, za ktorú sa uskutočnila kapitálová investícia fondu SRF. Výhoda zásahu vlády spočívala v skutočnosti v tom, že spoločnosť CNRC nemala dostatok vlastných finančných prostriedkov na financovanie akvizície spoločnosti Pirelli. Obchod sa teda vykonal za cenu vysokého zadlženia. Ak by fond SRF nezasiahol pri nadobúdaní majetkovej účasti, spoločnosť CNRC by si musela zabezpečiť dodatočné finančné prostriedky na trhu s úvermi. To by však bolo zložité, keďže už bola vysoko zadlžená. V tomto zmysle sa v jednom z predpokladov úveru, ktorý poskytla banka China Development Bank spoločnosti CNRC, uvádzalo, že spoločnosť CNRC musí preukázať, že má zabezpečené dodatočné finančné prostriedky z iných zdrojov. Okrem toho, ako sa uvádza v odôvodnení 356, fond SRF na svojom webovom sídle oznamuje, že jeho hlavným cieľom je poskytovať finančnú podporu na projekty, ktoré nemajú dostatočný vlastný kapitál, a to znížením celkového dlhového pomeru a zlepšením schopnosti financovania projektov. Zároveň fond uľahčuje získanie syndikovaných úverov, ktoré poskytujú ďalšiu finančnú podporu na projekty.

(364)

Aj keby si spoločnosť CNRC bola dokázala zabezpečiť potrebné finančné prostriedky prostredníctvom ďalšieho úveru, bolo by to nákladné, keďže spoločnosť by musela platiť úroky z úveru a musela by aj splatiť kapitál získaný z úveru. Vďaka zásahu fondu SRF nevznikli teda spoločnosti CNRC žiadne dodatočné finančné náklady a zlepšil sa jej dlhový pomer transakcie, čím sa uľahčilo získanie finančných prostriedkov z bánk.

(365)

Okrem toho, investície fondu SRF presne zodpovedali sume, ktorú spoločnosť CNRC potrebovala na získanie absolútneho väčšinového vlastníctva v skupine Pirelli (65 % oproti 48,75 % bez fondu SRF). Toto väčšinové vlastníctvo nadobudla bez toho, aby sa vzdala kontroly nad menšinovými akcionármi.

(366)

A napokon, obdobie na vystúpenie z fondu SRF, počas ktorého sa nesmú vyplácať ani predávať cenné papiere, je oveľa dlhšie než býva zvyčajne v prípade súkromných investorov rizikového kapitálu, ktorí chcú čo najskôr maximalizovať svoje výnosy.

(367)

Po konečnom poskytnutí informácií spoločnosť CNRC tieto argumenty napadla. Podľa jej názoru Komisia vypracovala chybnú analýzu nezhodnú so skutočnosťou, keďže skúmala, či boli kapitálové investície fondu SRF v súlade s bežnou investičnou praxou súkromných investorov uskutočňujúcich dlhové investície. Pripomenula aj viaceré kroky v oblasti investovania fondu SRF a argumentovala, že boli plne v súlade s bežnou investičnou praxou klasického účelového odkúpenia. Konkrétne, obdobie na vystúpenie fondu SRF, počas ktorého sa nesmú vyplácať ani predávať cenné papiere (lock-up), netrvalo nezvyčajne dlho. Skončilo sa pred termínom a bolo rovnaké aj pre ostatných menšinových akcionárov. A napokon, pre spoločnosť CNRC sú všeobecné politické vyhlásenia na preukázanie existencie výhody vyplývajúcej z finančného príspevku nedostatočné.

(368)

Komisia toto tvrdenie zamietla. Prínos pre spoločnosť CRNC ako príjemcu investícií fondu SRF bol viacnásobný. Trhový investor zvažujúci majetkovú účasť takého druhu ako fond SRF by musel vyhodnotiť riziká spojené s transakciou. Jeho priemyselný partner, spoločnosť CNRC, nemal v tom čase dostatočné prostriedky nato, aby sa stal väčšinovým vlastníkom spoločnosti Pirelli a závisel od nájdenia finančného investora na svojej strane. Ako sa uvádza v odôvodnení 363, spoločnosť CNRC dokázala získať dodatočné úvery od iných bánk iba vďaka zlepšeniu celkového dlhového pomeru. Investíciami fondu SRF sa spoločnosti CNRC neumožnilo len stať sa väčšinovým akcionárom spoločnosti Pirelli, ale aj zabezpečiť si ďalšie úvery, preto tvorili neoddeliteľnú súčasť operácie čínskej vlády, ktorej cieľom bolo začleniť spoločnosť Pirelli do portfólia spoločnosti CNRC. Trhový investor by musel zvážiť túto pozíciu a poskytol by prostriedky za podstatne odlišných podmienok.

(369)

Po prvé, Komisia konštatovala, že existuje nezvyčajná ochota fondu SRF vzdať sa hlasovacích práv v predstavenstve v prospech spoločnosti CNRC. Je vysoko nepravdepodobné, že by bol trhový investor spokojný s tým, že spoločnosť CNRC získa „moc“ stať sa väčšinovým akcionárom s úplnou prevádzkovou kontrolou a on sa vzdá svojich hlasovacích práv a bude konať len z pozície „bezmocného“ menšinového akcionára.

(370)

Po druhé, relatívne dlhé tzv. lock-up obdobie na vystúpenie fondu SRF poukazuje na to, že investície fondu SRF boli podmienené verejnou politikou. Trhový investor by trval na oveľa kratšom období, aby maximalizoval svoju návratnosť – a skutočnosť, že ostatní menšinoví akcionári prijali rovnaké podmienky, je nepodstatná, keďže jeden z nich nie je finančným investorom a ostatní fungujú ako dlhodobý investičný fond. Udalosti, ktoré nastali po investícii, konkrétne predčasné ukončenie tzv. lock-up obdobia v dôsledku predčasného opätovného zápisu spoločnosti Pirelli, vypovedajú o tom istom: dokazujú, že dohodnuté tzv. lock-up obdobie nebolo v súlade so štandardnými trhovými podmienkami pre finančného investora s takou veľkou finančnou pákou na spoločnosť CNRC, ako už bolo vysvetlené.

(371)

Po tretie, predkupné práva spoločnosti CNRC na kúpu zostávajúcich akcií po ukončení tzv. lock-up obdobia na nadobudnutie úplnej kontroly nad spoločnosťou nie sú trhové. Trhový investor orientovaný na zisk by si ponechal možnosť dosiahnuť vyššiu cenu za akcie, ak by o ne súťažil s konkurenčnými uchádzačmi, a nesúhlasil by s takýmito predkupnými právami. Ich existencia opäť svedčí o tom, že investície fondu SRF sa uskutočnili na základe cieľa verejnej politiky, aby sa spoločnosti CNRC ako štátom vlastnenému podniku pomohlo dokončiť akvizíciu spoločnosti Pirelli za priaznivých podmienok.

(372)

Na základe všetkých týchto dôvodov Komisia trvala na svojom stanovisku, že investície fondu SRF predstavovali pre spoločnosť CNRC výhodu.

(373)

Pokiaľ ide o spoločnosť Cinda, súvislosti, v rámci ktorých sa stanovila výhoda, boli odlišné, keďže finančné prostriedky sa v skutočnosti vyplatili spoločnosti CNRC a ako je uvedené v odôvodnení 355, Komisia dospela k záveru, že majetková účasť sa nezabezpečila na základe trhovej ceny. V reakcii na informačný dokument spoločnosti CNRC a Pirelli predložili správu o hodnotení aktív, z ktorej malo vyplývať, že investície sa uskutočnili za trhových podmienok. Po overení Komisia zistila, že údaje uvedené v hodnotiacej správe nezodpovedajú údajom, ktoré má k dispozícii Komisia. Hodnotiaca správa sa v skutočnosti netýkala investície spoločnosti Cinda, ale bola vypracovaná v súvislosti s inou kapitálovou transakciou v rámci skupiny CNRC. Táto transakcia sa takisto týkala spoločnosti Pirelli Industrial Srl., ale iného kupujúceho a iného časového obdobia, konkrétne rok pred nadobudnutím majetkovej účasti spoločnosti Cinda. Komisia konštatovala, že spoločnosť Pirelli Industrial Srl. prešla počas roka 2016 veľkou reštrukturalizáciou. Jej finančná situácia na konci roka 2016, ako o tom vypovedá audítorská správa za rok 2016, bola neporovnateľná so situáciou uvedenou v správe o hodnotení aktív, ktorú predložila spoločnosť CNRC. Vzhľadom na neexistenciu overiteľných informácií týkajúcich sa správnych subjektov a správneho časového obdobia Komisia trvala na svojom stanovisku týkajúcom sa investície spoločnosti Cinda.

(374)

Po konečnom poskytnutí informácií spoločnosti CNRC a Pirelli namietali aj proti tejto analýze. Podľa ich názoru nemala spoločnosť CNRC žiadnu výhodu, keďže investície spoločnosti Cinda boli v súlade s bežnou investičnou praxou. Na podporu svojho tvrdenia sa konkrétne odvolali na rovnakú hodnotiacu správu nezávislého znalca, ktorá sa analyzovala v predchádzajúcom odôvodnení. Hoci uznali, že správa bola naozaj vypracovaná v súvislosti s inou majetkovou transakciou, argumentovali, že to nestačí nato, aby sa nemohla použiť ako referencia aj pri iných transakciách (napríklad pri akvizícii uskutočnenej spoločnosťou Cinda).

(375)

Komisia toto tvrdenie neprijala z dôvodov vysvetlených v odôvodnení 373, ktoré uznala aj spoločnosť Pirelli: správa o hodnotení aktív sa týka inej majetkovej transakcie a iného časového obdobia, rok pred uskutočnením majetkovej účasti spoločnosti Cinda. Počas tohto obdobia prešla spoločnosť Pirelli veľkou reštrukturalizáciou, ktorá mala nepochybne vplyv na jej finančnú situáciu. Okrem toho, ako potvrdila spoločnosť CNRC, spoločnosť Cinda nadobudla 38 % podiel v spoločnosti Pirelli Industrial Srl., ktorá sa teraz nazýva Prometeon Tyre Group S.r.l. (ďalej len „PTG“). Keďže kapitál tejto spoločnosti dosiahol v danom čase 100 miliónov EUR, nominálna hodnota akcií bola 38 miliónov EUR. Spoločnosť Cinda zaplatila za svoju majetkovú účasť 266 miliónov EUR. Vzhľadom na to, že čistá hodnota aktív spoločnosti bola v danom čase menej ako polovica tejto sumy a že spoločnosť takmer nevytvárala zisk, takúto vysokú sumu za majetkovú účasť nemožno odôvodniť ani hodnotením aktív, ani hodnotením príjmov. Keďže nespĺňa kritérium trhového investora, Komisia potvrdila svoje stanovisko, že investície spoločnosti Cinda predstavovali pre spoločnosť CNRC ďalšiu výhodu.

e)    Špecifickosť

(376)

Komisia stanovila aj to, že subvencie poskytnuté v rámci tohto opatrenia sú špecifické v zmysle článku 4 ods. 2 základného nariadenia. Konkrétne sa v právnych predpisoch čínskej vlády špecificky uvádza chemický priemysel a fond SRF. Skutočnosť, že právne predpisy sa zaoberajú najrôznejšími odvetviami a že fond SRF alebo spoločnosť Cinda môžu investovať aj do iných odvetví, nemá na tieto zistenia žiadny vplyv. Po konečnom poskytnutí informácií spoločnosť CNRC toto zistenie napadla. Tvrdila, že financovanie v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta sa výslovne neobmedzuje iba na niektoré podniky alebo odvetvia. Konkrétne zdôraznila, že zoznam prioritných oblastí v usmerneniach nie je úplný.

(377)

Komisia pripomenula niektoré vlastnosti čínskeho preferenčného financovania. Namiesto využívania programov financovania s jednoznačne stanovenými podmienkami a prísnymi kritériami oprávnenosti najvyššia politická úroveň určí niekoľko podporovaných odvetví. Účastníci finančných operácií, ako napríklad politické banky, fond SRF alebo spoločnosť Cinda, sa týmito pokynmi riadia v praxi. Vzhľadom na to Komisia v zmysle článku 4 ods. 2 základného nariadenia (64) pravidelne napáda subvencie pre takéto podporované odvetvia, keďže sú špecificky zamerané na „niektoré podniky“. V tomto prípade spoločnosť CNRC nenapadla skutočnosť, že chemický priemysel je súčasťou takéhoto podporovaného odvetvia. Skutočnosť, že zoznam možno rozšíriť aj na iné odvetvia, na tomto zistení nič nemení.

(378)

Okrem toho, ako sa uvádza v odôvodneniach 348 a 349, právne predpisy sa osobitne zameriavajú na vyvážajúce spoločnosti a odkazuje sa v nich na „získanie prístupu na medzinárodné trhy“. Vzhľadom na podmienenosť vývozom [ako bude podrobnejšie uvedené v písmene f)] sa teda opatrenie považuje za špecifické aj podľa článku 4 ods. 4 písm. a) základného nariadenia.

f)    Podmienenosť vývozom

(379)

Komisia potom analyzovala, či boli opatrenia skutočne podmienené vývoznou výkonnosťou, pretože boli konkrétne udelené určitým podnikom na otváranie sa navonok mimo Číny. Vo všeobecnosti táto podpora patrí do iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta, ktorá je súčasťou päťročného plánu rozvoja zahraničného obchodu, vydaného ministerstvom obchodu.

(380)

V usmerneniach Štátnej rady k podpore spolupráce v oblasti medzinárodnej výrobnej kapacity a výroby zariadení sa konkrétne uvádzajú odvetvia priemyslu, ktoré sa majú v rámci tejto stratégie zvážiť, pričom chemický priemysel tvorí prioritnú oblasť. Akvizícia podielu v skupine Pirelli spoločnosťou Chemchina sa dokonca konkrétne uvádza v 13. päťročnom petrochemickom pláne ako veľký úspech.

(381)

Opatrenie je konkrétne zamerané na spoločnosti uskutočňujúce investície v zahraničí. Ako sa uvádza v odôvodnení 349, cieľom je realizovať posun od vývozu výrobkov na vývoz priemyslu a „aktívne rozvíjať (a prenikať na) trhy v rozvinutých krajinách“. Čínske spoločnosti, ktoré pôsobia iba na domácom trhu, teda nie sú oprávnené na získanie takejto finančnej podpory. To, že je opatrenie založené na podmienenosti vývozom, dokazuje aj skutočnosť, že oblasťami určenými ako prioritné na investície v zahraničí sú oblasti s dopytom na medzinárodnom trhu a oblasti s „významnými výhodami v oblasti medzinárodnej hospodárskej súťaže“, t. j. oblasti, v ktorých možno podporovať čínsku vývoznú výkonnosť. V kapitole III.3 13. päťročného plánu rozvoja zahraničného obchodu sa okrem toho uvádza, že podpora je zameraná na podniky zahraničného obchodu.

(382)

Pokiaľ ide konkrétne o akvizíciu skupiny Pirelli, SRF na svojom webovom sídle uvádza toto: „z fondu sa podporila akvizícia skupiny Pirelli spoločnosťou ChemChina, ktorá pomohla spoločnosti ChemChina […] získať efektívny prístup na medzinárodné trhy“, a „z fondu sa podporila spoločnosť ChemChina, aby sa rýchlejšie stala špičkovou spoločnosťou v oblasti spracovateľského priemyslu, a tak získala konkurenčnú výhodu na medzinárodnom trhu“.

(383)

Akvizíciou 65 % podielu v skupine Pirelli spoločnosť CNRC počas obdobia prešetrovania v praxi naozaj zvýšila svoj celkový vývoz do EÚ o 29 %. Spoločnosť CNRC súhlasila aj s ďalším zvýšením svojho vývozu do EÚ, a to tak, že výroba pneumatík pre nákladné automobily skupiny Pirelli v EÚ sa úplne začlení do čínskeho vyvážajúceho výrobcu Aeolus Tyre Co. Ltd. Dlhodobým cieľom podporovanej akvizície bolo preto inovovať pneumatiky pre nákladné automobily vyrábané spoločnosťou Aeolus na základe technológie získanej od skupiny Pirelli s cieľom pokročiť do vyššej triedy a začať vyvážať pneumatiky pre nákladné automobily vyššej kvality, ktoré budú na trhu EÚ konkurencieschopnejšie.

(384)

Po období prešetrovania CNRC znížila svoju finančnú účasť v skupine Pirelli na 46 %. Spoločnosť Pirelli Tyre Co, Ltd. prestala vyrábať dotknutý výrobok a zamerala sa na pneumatiky pre motocykle a automobily, čím dokončila oddelenie činností skupiny Pirelli od dotknutého výrobku. Tieto udalosti po období prešetrovania však nič nemenia na tom, že pred obdobím prešetrovania a počas neho CNRC získala napadnuteľné subvencie. Tieto udalosti v skutočnosti potvrdzujú, že spoločnosť CNRC pokračovala v prisľúbenom zvyšovaní vývozu dotknutého výrobku do EÚ prostredníctvom svojich prepojených spoločností. Komisia preto usudzuje, že informácie získané o skupine Pirelli sú reprezentatívne na výpočet výšky subvencovania udeleného dotknutému výrobku počas obdobia prešetrovania.

(385)

V reakcii na informačný dokument uviedli spoločnosti CNRC a Pirelli pripomienky týkajúce sa toho, že subvencia nie je podmienená vývozom, pričom citovali judikatúru Odvolacieho orgánu vo veci Airbus, v ktorej sa koncepcia podmienenosti vývozom vykladala v úzkom zmysle.

(386)

Komisia pripomenula, že koncepcia subvencií fakticky podmienených uskutočnením vývozu sa stanovuje v článku 4 ods. 4 písm. a) základného nariadenia, v ktorom sa odráža článok 3 ods. 1 písm. a) a poznámka pod čiarou č. 4 Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach. Patrí k tomu aj situácia, pri ktorej je subvencia „vlastne previazaná s […] predpokladaným vývozom“. Koncepcia faktickej podmienenosti vývozom sa posudzuje na základe celkovej konfigurácie skutočností týkajúcich sa udelenia subvencie vrátane jej koncepcie a správy. Komisia súhlasila so zainteresovanými stranami, že táto koncepcia by sa mala vykladať v súlade s usmernením Odvolacieho orgánu.

(387)

Vo veci týkajúcej sa veľkých civilných lietadiel Odvolací orgán uviedol, že: „Norma pre de facto vývozom podmienené subvencie podľa článku 3 ods. 1 písm. a) a poznámky pod čiarou č. 4 Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach je splnená, keď je subvencia udelená ako stimul, aby príjemca uskutočňoval vývoz spôsobom, pri ktorom nebude prihliadať jednoducho iba na podmienky ponuky a dopytu na domácom trhu a na vývoznom trhu, ktoré nie sú narušené udelením subvencie (65).“ Inými slovami, „ide o udelenie subvencie, ktorá má slúžiť na podporu budúcej vývoznej výkonnosti príjemcu?“ (66) Mohlo by sa to týkať aj situácie, v ktorej príjemca prisľúbi zvýšiť vývoznú výkonnosť (v porovnaní s výkonnosťou na domácom trhu).

(388)

Po uplatnení skutočností tejto veci na dôkazy zo spisu Komisia dospela k záveru, že postupovala správne. Na rozdiel od veci Airbus, v ktorej štyri orgány udeľujúce subvenciu financovali európsku spoločnosť pôsobiacu na domácom aj zahraničnom trhu a v ktorej neboli opatrenia koncipované na zabezpečenie väčšej orientácie spoločnosti Airbus na vývoz, sa súčasná vec týka trojstranného vzťahu: čínske verejné orgány financovali spoločnosť CNRC, ktorá nemala stanovené žiadne obmedzenia spôsobu vynakladania financií. Financie získala na základe konkrétnej právnej podmienky spočívajúcej v kúpe inej spoločnosti, konkrétne spoločnosti Pirelli. Pri prijímaní takto úzko previazaných finančných prostriedkov spoločnosť CNRC prisľúbila, že zvýši svoju vývoznú výkonnosť (v porovnaní s výkonnosťou na domácom trhu) a predaj, a to konkrétne v Európe.

(389)

Po prvé, udelenie subvencie je previazané s očakávaným vývozom, okrem iného preto, že koncepcia opatrenia je navrhnutá pre podniky zahraničného obchodu. Podpora bola dostupná iba pre spoločnosť CNRC nato, aby zintenzívnila svoje činnosti vývozu (v porovnaní s predajom na domácom trhu), a takáto podpora nebola poskytnutá iným čínskym spoločnostiam, ktoré predávajú výlučne na čínskom domácom trhu. Vyplýva to aj z týchto úradných vládnych dokumentov:

(390)

V 13. päťročnom petrochemickom pláne sa konkrétne uvádza akvizícia spoločnosti Pirelli spoločnosťou Chemchina ako veľký úspech 12. päťročného plánu v časti Medzinárodná spolupráca. Okrem toho sa v kapitole 10 uvádza v súvislosti s projektmi medzinárodnej spolupráce v časti o iniciatíve Jedno pásmo, jedna cesta, že je potrebné zdôrazniť „rozšírenie medzinárodnej spolupráce v odvetví pneumatík a iných vývozných odvetviach s vysokým podielom“.

(391)

Akvizíciu spoločnosti Pirelli označilo ministerstvo MOFCOM za kľúčový projekt rozvoja zahraničného obchodu v roku 2015. Zo všeobecnejšieho hľadiska je jedným z cieľov 13. päťročného plánu rozvoja zahraničného obchodu (kapitola III.3) posilňovanie nadnárodnej prevádzkyschopnosti podnikov zahraničného obchodu, ktoré motivuje silné spoločnosti k rozširovaniu priemyselných reťazcov, uskutočňovaniu nadnárodných fúzií a akvizícií a k získavaniu kvalitných značiek, základných technológií a marketingových kanálov. V pláne sa ďalej uvádza, že sa bude poskytovať systematická podpora nadnárodným podnikom s dobrou úverovou schopnosťou, čím sa vytvorí skupina veľkých podnikov s potenciálom pre nadnárodnú obchodnú aktivitu disponujúcich distribučnou trhovou sieťou celosvetového rozmeru.

(392)

V usmerneniach Štátna rada uvádza, že „priemyselná a finančná výhoda Číny sa skombinujú s dopytom v zahraničí […] s cieľom dôkladne propagovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti výrobnej kapacity a výroby zariadení“. Ďalej sa uvádza, že „oblasti […] s významnými výhodami pri medzinárodnej hospodárskej súťaži a dopyte na medzinárodnom trhu sa vyberajú prioritne“. Okrem toho, ako sa uvádza v odôvodnení 349, cieľom usmernení je „aktívne rozvíjať (a prenikať na) trhy v rozvinutých krajinách“.

(393)

Fond SRF pracuje iba s prostriedkami v cudzích menách (t. j. USD a EUR). Na rozdiel od bánk, ktoré poskytujú prostriedky v RMB aj tvrdej mene, podporuje fond SRF projekty iba v zahraničných menách. Ako uviedol predseda fondu SRF: „Fond Silk Road Fund je investičným fondom, ktorý investuje najmä v cudzej mene“ (67).

(394)

V dôsledku toho nebude mať spoločnosť, ktorá predáva iba na čínskom trhu a nevyváža alebo nemá žiadny dokázateľný podnikateľský plán na zvýšenie vývozu, nárok na podporu z fondu SRF.

(395)

Po druhé, Komisia analyzovala, aké konkrétne okolnosti existovali v čase, keď orgány udeľujúce subvencie poskytli dané subvencie, a stanovila, že aj táto špecifická podpora bola previazaná s vychýlením očakávaného predaja spoločnosti CNRC smerom k vývozu (v porovnaní s predajom na domácom trhu). Zistila množstvo ukazovateľov, ktoré potvrdzujú záver, že to tak naozaj bolo:

(396)

Vo všetkých piatich zásahoch, ktoré sa označujú ako „opatrenie“, orgán udeľujúci subvencie uviedol, že prostriedky boli poskytnuté na akvizíciu skupiny Pirelli. V prípade zásahu spoločnosti Cinda orgán udeľujúci subvencie uviedol dokonca aj podmienky na udelenie prostriedkov. Ako bolo uvedené pri zásahu spoločnosti Cinda, v dohode držiteľov kvót sa naozaj uvádza, že spoločnosť Cinda uznáva, že jej majetková účasť v spoločnosti Pirelli Industrial je podmienená plánom vložiť všetky jej podiely čínskemu vyvážajúcemu výrobcovi Aeolus ešte pred konkrétnym termínom.

(397)

Fond SRF si bol ako spoluinvestor v plnej miere vedomý trhového postavenia spoločnosti CNRC a očakával výhody spojené s vývoznou výkonnosťou, ktoré by mohla transakcia priniesť. Predseda fondu Silk Road Fund to uznal takto: „Fond podporil spoločnosť Chemchina pri akvizícii spoločnosti Pirelli, ktorá nielenže spoločnosti Chemchina pomohla úspešne zaviesť zahraničný know-how v oblasti pokročilých technológií a riadenia pre špičkovú výrobu, ale aj účinne získať prístup na medzinárodné trhy (68).“

(398)

Hlavné výhody, ktoré spoločnosť CNRC získala akvizíciou spoločnosti Pirelli, nesúviseli s domácim trhom. V čase akvizície už bola spoločnosť CNRC významným aktérom v oblasti pneumatík pre nákladné automobily na čínskom domácom trhu, zatiaľ čo spoločnosť Pirelli mala na rovnakom trhu iba veľmi malý podiel (menej než 1 %). Skupina Pirelli je okrem toho globálnym aktérom, pre ktorého čínsky trh predstavoval menej než 10 % celkového predaja všetkých výrobkov. Predaj na vývoz už takisto predstavoval približne 60 % celkového predaja, a to v prípade spoločnosti CNRC aj Pirelli Tyre Co. Ltd.

(399)

Okrem toho napríklad v pláne vykonávania transformácie a modernizácie odvetvia pneumatík v provincii Shandong, ktorý bol podložený odpoveďami spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov zo vzorky, dominuje čínskemu domácemu trhu predaj v kategórii triedy 3, zatiaľ čo pneumatiky triedy 1 sú oveľa viac zastúpené na trhoch v EÚ a USA. Pridanie aktéra triedy 1 s celosvetovo uznávanou značkou, ako je spoločnosť Pirelli, do portfólia výrobkov preto neprinieslo spoločnosti CNRC žiadne bezprostredné zvýšenie hodnoty na domácom predajnom trhu, ale výrazne posilnilo jej konkurencieschopnosť na vývoznom trhu, keďže mohla začať okrem svojho zvyčajného sortimentu výrobkov triedy 3 vyvážať celý sortiment výrobkov.

(400)

Okrem toho, pre čínsky trh je už typická určitá nadmerná kapacita a samotná spoločnosť CNRC mala významnú nevyužitú kapacitu. Podľa správy o analýze trhu vypracovanej v mene spoločnosti CNRC pred investíciou, na základe ktorej bolo prijaté investičné rozhodnutie, teda značka CNRC „hľadala príležitosti, ako uniknúť súčasnej hospodárskej súťaži v „červenom oceáne“ a expandovať za hranice, aby mohla naplno využiť svoju silu (69)“. V správe sa ďalej uvádza, že hlavnými výhodami pre spoločnosť CNRC by bolo posilnenie jej medzinárodného obchodu využitím celosvetovej predajnej siete spoločnosti Pirelli. V tomto zmysle Komisia konštatuje, že pred akvizíciou nemala spoločnosť CNRC vlastné priame predajné kanály v EÚ, ale predávala prostredníctvom nezávislých obchodníkov.

(401)

Dokazuje to aj rozhovor s manažérom pre globálne operácie spoločnosti Pirelli po akvizícii (70), ktorý uviedol, že vďaka akvizícii môže teraz nová skupina vstúpiť do Austrálie s pneumatikami v rôznych cenových segmentoch a že spoločnosť zamýšľa zvýšiť svoj vývoz, a tým aj podiel na trhu v Austrálii z 1 % na 10 % predajom pneumatík na celom trhu s úžitkovými pneumatikami.

(402)

V správe pred investovaním sa zdôrazňovalo aj to, že spoločnosť CNRC môže využívať zdroje spoločnosti Pirelli v oblasti výskumu a vývoja s cieľom posilňovať svoj vlastný sortiment výrobkov, aby lepšie uspokojovala dopyt na medzinárodnom trhu. Po akvizícii naozaj jeden čínsky vyvážajúci výrobca v rámci skupiny získal povolenie na využívanie know-how spoločnosti Pirelli vo svojom výrobnom procese.

(403)

Vzhľadom na uvedené dôkazy o profile spoločnosti Pirelli známe v čase grantu a dôkazy o významných výhodách, ktoré akvizícia znamenala pre vývoznú výkonnosť spoločnosti CNRC, Komisia dospela k záveru, že orgán udeľujúci subvencie predpokladal a na základe prísľubu spoločnosti CNRC očakával výmenou za získanie subvencie významné zvýšenie vývozného predaja spoločnosti CNRC (v porovnaní s predajom na domácom trhu). Preto existuje vzťah podmienenosti alebo závislosti medzi subvenciou a očakávaným vývozom spoločnosti CNRC.

(404)

A napokon Komisia analyzovala skutočný účinok akvizície spoločnosti Pirelli na štruktúru predaja spoločnosti CNRC. Ako sa uvádza v odôvodnení 345, spoločnosť CNRC naozaj súhlasila so začlenením celej výroby pneumatík pre nákladné automobily spoločnosti Pirelli v EÚ do výroby spoločnosti svojho prepojeného vyvážajúceho výrobcu Aeolus Tyre Co. Ltd., aby mohla začať vyvážať pneumatiky pre nákladné automobily vyššej kvality, ktoré sú na trhu EÚ konkurencieschopnejšie. V tomto zmysle Komisia porovnala štruktúru predaja skupiny CNRC pred akvizíciou a po nej: nielenže sa vďaka začleneniu spoločnosti Pirelli zvýšil celkový predaj, ale Komisia zistila aj to, že vďaka akvizícii sa predaj na vývoz zvýšil viac ako predaj na domácom trhu, t. j. predaj spoločnosti CNRC bol vychýlený smerom k vývozu (v porovnaní s predajom na domácom trhu). Konkrétnejšie sa v období prešetrovania predaj pneumatík na nákladné automobily na vývoz do Európy zvýšil o 55 %, na ostatné trhy o 5 % a o 14 % celkovo. Okrem toho skupina potom využívala priamu predajnú sieť na všetkých veľkých trhoch EÚ, zatiaľ čo predtým mohla predávať iba nepriamo prostredníctvom nezávislých obchodníkov. A napokon, sortiment výrobkov – pneumatík predávaných na trhu EÚ sa rozšíril z pneumatík triedy 3 na pneumatiky triedy 1 a triedy 3. Komisia preto dospela k záveru, že spoločnosť CNRC v skutočnosti splnila podmienky potrebné na udelenie subvencie, t. j. prísľub spoločnosti CNRC zvýšiť predaj v oblasti vývozu (v porovnaní s predajom na domácom trhu).

(405)

Následne bola spoločnosti CNRC udelená subvencia, ktorá jej umožnila kúpu spoločnosti Pirelli s cieľom zabezpečiť prisľúbenú budúcu výkonnosť prijímajúcej spoločnosti CNRC v oblasti vývozu (v porovnaní s jej výkonnosťou na domácom trhu). Komisia preto trvala na tom, že subvencie poskytnuté v rámci tohto opatrenia sú podmienené vývoznou výkonnosťou v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) základného nariadenia.

(406)

Po konečnom poskytnutí informácií spoločnosti CNRC spochybnili spoločnosť Pirelli a čínska vláda vývozom podmienenú povahu opatrenia. Tvrdili, že orgán udeľujúci subvencie nepodmienil udelenie subvencie zvýšením vývoznej výkonnosti spoločnosti CNRC. Spoločnosť CNRC uviedla, že v usmerneniach sa z prístupu k posilnenej investičnej spolupráci v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta nevylučujú čínske spoločnosti pôsobiace iba na domácom trhu. Okrem toho, podmienenosť sa nevzťahovala na vývoz, ale na vytváranie hodnoty, ktorá mala vyplývať zo zahraničných investícií. A napokon, Komisia sa nemôže opierať iba o skutočné vplyvy údajnej subvencie, ale mala by vypracovať aj riadnu analýzu ex ante. Čínska vláda tvrdila aj to, že na dokázanie podmienenosti vývozom nepostačuje vzťah medzi príčinou a následkom. Dodala, že vládne opatrenia alebo subvencie, ktoré pomáhajú pri uskutočňovaní zahraničných investičných transakcií, ako sú akvizície podielov v podnikoch tretích krajín, sa neuvádzajú v prílohe I k Dohode o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, a preto sa nemôžu považovať za subvencovanie vývozu.

(407)

Komisia poznamenala, že v prílohe I k Dohode o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach sa nachádza orientačný zoznam opatrení, ktoré možno považovať za subvencovanie vývozu. Zoznam obsahuje príklady a nie je úplný. Okrem toho, v článku 3 ods. 1 písm. a) Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach sa odkazuje na subvencovanie vývozu „vrátane subvencií uvedených v prílohe I“. Z toho vyplýva, že neuvedené opatrenia možno považovať za podmienené vývozom, keď spĺňajú podmienky uvedené v danom ustanovení. Komisia v súlade s usmernením Odvolacieho orgánu vo veci Airbus (71) analyzovala, či orgán udeľujúci subvencie poskytol subvenciu za podmienky, že príjemca zvýši vývoz (v porovnaní s predajom na domácom trhu). V tomto zmysle Komisia zohľadnila i) koncepciu a štruktúru opatrenia; ii) formy činnosti stanovené v tomto opatrení a iii) príslušné faktické okolnosti týkajúce sa udelenia subvencie, ktoré tvoria kontext na pochopenie koncepcie opatrenia, jeho štruktúry a spôsobu fungovania.

(408)

Pokiaľ ide o koncepciu a štruktúru opatrenia, Komisia pripomenula, že spoločnosti, ktoré pôsobia iba na domácom trhu, nemajú nárok na financovanie v rámci tohto programu. Skutočnosť, že v usmerneniach sa z financovania fondu SRF formálne nevylučujú čínske spoločnosti, ktoré pôsobia len na domácom trhu, by mohla byť relevantná iba pre analýzu podmienenosti de jure. Ide však o podmienenosť de facto. Od svojho vytvorenia v decembri 2014 sa z fondu Silk Road Fund naozaj podporujú iba zahraničné projekty a spoločnosti, ktoré sa venujú vývozu. Získavajú finančné injekcie podmienené vychýlením ich súčasnej vývoznej výkonnosti smerom k vyššiemu predaju na vývoz (v porovnaní s predajom na domácom trhu). Spoločnosti prijímajúce financovanie preto vedia, že podpora sa udeľuje za podmienky vychýlenia očakávaného predaja smerom k vývozu.

(409)

Tento právna väzba je prítomná vo všetkých projektoch fondu Silk Road Fund. Z preskúmania najnovších operácií vyplýva, že príjemcovia boli aktívni na vývozných trhoch a finančná podpora prijatá v rámci fondu Silk Road Fund bola podmienená zlepšením ich vývoznej výkonnosti (v porovnaní s predajom na domácom trhu). Investície fondu SRF do výstavby najväčšej slnečnej elektrárne na svete v Dubaji napríklad umožnili v roku 2018 čínskej skupine SOE Shanghai Electric podpísať zmluvu na výstavbu elektrárne (inžinierske práce, obstarávanie, výstavba) s výkonom 700 MW a dodávku elektrárenských zariadení. Podľa tlačovej správy vydanej pri príležitosti podpisu tejto zmluvy „je tento projekt hlavným projektom podpory prenikania do zahraničia a dosiahnutia úspechu na sofistikovanom a zavedenom trhu s elektrickou energiou pre troch veľkých čínskych dodávateľov elektrárenských zariadení, konkrétne Shanghai Electric, Dongfang Electric a Harbin Electric“ (72). Predseda skupiny Shanghai Electric takisto vyhlásil, že vďaka dubajskému projektu sa spoločnosť usiluje „dosiahnuť, aby sa spoločnosť Shanghai Electric stala celosvetovo renomovanou čínskou značkou“, a dodal, že „projekt CSP v Dubaji znamenal obrovský pokrok v obchodných operáciách a vo výrobe zariadení v kontexte čínskej iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta“ (73). Podobne to bolo aj v prípade prvého projektu, do ktorého fond SRF investoval v roku 2015; konkrétne projektu vodnej elektrárne Karot v Pakistane, keď bola výstavba a dodávka zariadení pre vodnú elektráreň zverená čínskej spoločnosti SOE China Three Gorges Corporation (ďalej len „CTG“). Uvedená spoločnosť tento projekt takisto jasne prepojila na iniciatívu Jedno pásmo, jedna cesta a na vývoznú výkonnosť, a to takto: „V rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta je spoločnosť CTG odhodlaná rozšíriť svoje nové obchodné činnosti v oblasti energetiky do celého sveta a s týmto cieľom zaviedla štyri nové medzinárodné obchodné činnosti, konkrétne investičné, stavebné, prevádzkové a konzultačné činnosti“ (74).

(410)

Orgán udeľujúci subvencie v tomto prípade v oznámeniach o grante, v úverovej dohode, ako aj v investičnej dohode medzi fondom SRF a spoločnosťou CNRC jednoznačne stanovil, že prostriedky sa prideľujú za podmienky akvizície spoločnosti Pirelli. Pridaním najvýznamnejšej talianskej značky Pirelli do profilu spoločnosti CNRC fond SRF nielenže stimuloval priemyselného investora k vytvoreniu hodnoty, ako to uviedla spoločnosť CNRC vo svojich pripomienkach ku konečnému poskytnutiu informácií. Orgán udeľujúci subvenciu zabezpečil aj intenzívnejší predaj spoločnosti CNRC na vývoz, konkrétne do Európy. Nárast predaja spoločnosti CNRC na vývoz, konkrétne do Európy, sa preto predpokladal, a zároveň z okolností tejto veci a dostupných dôkazov vyplýva, že spoločnosť CNRC pri získavaní subvencie prisľúbila orgánu udeľujúcemu subvenciu, že vychýli svoj predaj smerom k predaju na vývoz (v porovnaní s predajom na domácom trhu).

(411)

Pokiaľ ide o formy činnosti stanovené v opatrení, Komisia zistila, že fond SRF pracuje iba s prostriedkami v cudzích menách (t. j. USD a EUR). Na rozdiel od bánk, ktoré poskytujú prostriedky v RMB aj tvrdej mene, podporuje fond SRF projekty iba v zahraničných menách. Ako uviedol predseda fondu SRF: „Fond Silk Road Fund je investičným fondom, ktorý investuje najmä v cudzej mene (75).“ Vzhľadom na obmedzenia používania prostriedkov v cudzích menách v Číne bolo pri poskytovaní prostriedkov zrejmé, že orgán udeľujúci subvenciu obmedzil využitie týchto prostriedkov spoločnosťou na prípravu a zlepšenie obchodných činností súvisiacich s vývozom (t. j. nie jednoducho na akvizíciu domácich spoločností a/alebo zameranie na predaj na domácom trhu).

(412)

Táto forma je bežná aj pri iných projektoch financovaných z prostriedkov fondu Silk, ktoré sa týkajú investícií v cudzej mene, napríklad v Dubaji, Rusku, Pakistane alebo Nemecku.

(413)

Pokiaľ ide o faktické okolnosti týkajúce sa udelenia subvencie, Komisia sa zaoberala aj podrobnosťami začlenenia spoločnosti Pirelli do štruktúry spoločnosti CNRC.

(414)

Ako sa uvádza v odôvodnení 383, účelom zásahu spoločnosti Cinda bolo uľahčiť reštrukturalizáciu a začlenenie výroby pneumatík pre nákladné automobily spoločnosti Pirelli do čínskeho vyvážajúceho výrobcu Aeolus. Podľa dohody držiteľov kvót medzi spoločnosťami Cinda a CNRC podmienila spoločnosť Cinda svoju majetkovú účasť v spoločnosti Pirelli Industrial plánom vložiť do určitého termínu všetky svoje podiely do spoločnosti Aeolus. Ak sa táto podmienka nesplní, začne sa aukčný proces, v rámci ktorého sa podiely spoločnosti Cinda predajú, a tým sa udeľovanie prostriedkov ukončí. V rámcovej dohode medzi spoločnosťami CNRC a Aeolus sa stanovuje, že účelom tejto kapitálovej injekcie je „vybudovať veľkú medzinárodnú spoločnosť zameranú na priemyselnú výrobu pneumatík, ktorá bude mať sídlo v Číne, bude kótovaná v Číne a bude pôsobiť v celosvetovom meradle“. Spoločnosť Aeolus to takto verejne oznámila aj šanghajskej burze. Z toho vyplýva, že orgán udeľujúci subvenciu stanovil právnu podmienku, pokiaľ ide o spôsob, akým by sa mala spoločnosť CNRC reštrukturalizovať, konkrétne vychýliť svoju vývoznú výkonnosť.

(415)

A napokon, Komisia nepredpokladala existenciu podmienenosti v čase udelenia subvencie len na základe skutočných účinkov subvencie, ako to tvrdí spoločnosť CNRC. Naopak, analyzovala skutočnosti súvisiace s transakciou z perspektívy ex ante. Pri prijímaní subvenčného opatrenia príjemca v plnej miere súhlasil s právnymi záväzkami, ktoré sú s ním spojené. V dlhopisovom prospekte pre strednodobé zmenky, ktoré boli vydané krátko po akvizícii, spoločnosť ChemChina (materská spoločnosť spoločnosti CNRC) prisľúbila splniť podmienky súvisiace so subvenciami, a to takto: „Od svojho založenia sa spoločnosť v plnej miere usiluje napĺňať stratégiu prenikania do zahraničia vypracovanú ústrednou vládou, s cieľom plne využívať medzinárodné zdroje. S cieľom vybudovať medzinárodne konkurencieschopnú skupinu spoločností v posledných rokoch realizovala niekoľko projektov fúzie a akvizície a vytvorila medzinárodne konkurencieschopnú skupinu spoločností.“ V tejto súvislosti sa nákup spoločnosti Pirelli uvádza ako jeden z jej najväčších úspechov, pričom sa zdôrazňujú celosvetová trhová sieť a predajné kanály spoločnosti. S cieľom splniť tento prísľub vychýlila spoločnosť CNRC pomer svojho predaja na vývoz do EÚ a celkového predaja z 9 % (v roku 2015) na 12 % (v období prešetrovania) v porovnaní s predajom na domácom trhu, ktorý sa zvýšil iba o 10 %. Bez uvedenej podpory by spoločnosť CNRC naďalej predávala pneumatiky triedy 3 v Číne ako vedúca spoločnosť na trhu v kontexte zvyšujúcej sa domácej spotreby.

(416)

Komisia preto trvala na svojom stanovisku, že koncepcia a štruktúra opatrenia, spôsoby jeho fungovania a faktické okolnosti podporujú jej zistenia, že subvencia (t. j. päť zásahov verejných orgánov s cieľom zabezpečiť nákup spoločnosti Pirelli) bola de facto podmienená vývoznou výkonnosťou príjemcu.

g)    Výpočet výšky subvencie

(417)

Výhoda vyplývajúca z preferenčného úveru poskytnutého spoločnosťami CDB, EXIM a CCB sa vypočítala na základe metodiky výpočtu stanovenej v oddiele 3.4.4. Nebola však začlenená do výšky subvencie vypočítanej pre preferenčné úvery podľa oddielu 3.4, ale pripočítala sa k výške subvencie stanovenej v odôvodnení 421.

(418)

Výhoda grantov a majetkovej účasti sa vypočítala ako suma priradená počas obdobia prešetrovania na základe amortizácie investícií za sedem rokov, keďže toľko trvalo obdobie dlhodobého úveru, ktorý si vzala spoločnosť CNRC na financovanie investícií. To zároveň zodpovedá priemernému investičnému horizontu siedmich až desiatich rokov, ako uviedol SRF na svojom webovom sídle.

(419)

Po poskytnutí informačného dokumentu spoločnosti CNRC a Pirelli napadli výšku výhody vypočítanú Komisiou a predložili ďalšiu dokumentáciu, z ktorej vyplývalo, že výška majetkovej účasti fondu SRF bola Komisiou nesprávne posúdená. Na základe informácií predložených spoločnosťou CNRC Komisia súhlasila s tým, že skutočné kapitálové investície fondu SRF boli nižšie, než bolo pôvodne zistené. Výpočty boli príslušné upravené.

(420)

Spoločnosť CNRC Komisiu požiadala aj o to, aby ako menovateľ na výpočet výhody použila konsolidované údaje o obrate, a nie údaje o obrate z vývozu spoločnosti CRNC. Keďže však Komisia trvala na svojom stanovisku, pokiaľ ide o vývozom podmienený charakter subvencie, túto požiadavku zamietla.

(421)

Výška subvencie pre skupinu China National Tire stanovená vzhľadom na tento program počas obdobia prešetrovania dosahuje 18,99 %.

(422)

Po konečnom poskytnutí informácií čínska vláda uviedla, že v spise neexistuje záznam o tom, že by akýkoľvek ďalší čínsky vývozca využil výhody vyplývajúce z týchto programov alebo sa dokonca zapojil do akejkoľvek akvizície zahraničných výrobcov pneumatík. Preto by sa pri výpočte výšky subvencie pre ostatných spolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky nemala výška subvencie, stanovená vzhľadom na tieto programy a týkajúca sa tohto konkrétneho vývozcu, uplatňovať na ostatných vývozcov nezaradených do vzorky. Komisia pripomenula, že vzorka má byť reprezentatívna vzhľadom na situáciu všetkých spolupracujúcich spoločností v Číne. Extrapolácia výsledkov zo vzorky sa preto považuje v tomto prípade za primeranú. Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky môžu požiadať o zrýchlené preskúmanie podľa článku 20 základného nariadenia. Komisia preto toto tvrdenie zamietla.

3.8.   Preferenčné financovanie a poistenie: poistenie vývozných úverov

(423)

Navrhovateľ tvrdil, že spoločnosť Sinosure poskytla výrobcom dotknutého výrobku poistenie vývozných úverov za zvýhodnených podmienok.

a)    Právny základ

(424)

Oznámenie o vykonávaní stratégie na podporu obchodu prostredníctvom vedy a techniky formou využívania poistenia vývozných úverov [Shang Ji Fa (2004) č. 368], ktoré vydali spoločne ministerstvo obchodu a spoločnosť Sinosure;

(425)

Oznámenie o vydaní Vývozného katalógu čínskych výrobkov s vyspelou technológiou na rok 2006, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] č. 16.

b)    Zistenia z prešetrovania

(426)

Tri zo štyroch skupín spoločností zaradených do vzorky mali počas obdobia prešetrovania so spoločnosťou Sinosure platné dohody na poistenie vývozu.

(427)

Počas overovania na mieste u čínskej vlády spoločnosť Sinosure potvrdila, že je plne vo vlastníctve štátu a že má v držbe približne 90 % domáceho trhu s poistením vývozu. Ako sa však uvádza v odôvodneniach 142 až 148, spoločnosť Sinosure neposkytla požadovanú doplňujúcu dokumentáciu o správe a riadení spoločnosti, ako je napríklad výročná správa alebo stanovy spoločnosti.

(428)

Okrem toho spoločnosť Sinosure neposkytla žiadne ďalšie konkrétne informácie o poistení vývozných úverov, ktoré poskytovala odvetviu pneumatík, o úrovni svojho poistného, ako ani podrobné číselné údaje týkajúce sa ziskovosti podnikateľskej činnosti poskytovania poistenia vývozných úverov. Komisia preto musela poskytnuté informácie doplniť dostupnými skutočnosťami.

(429)

Podľa odpovede spoločnosti Sinosure na písomné upozornenie na nedostatky je Sinosure poisťovacou spoločnosťou vo vlastníctve štátu, ktorú zriadil a ktorú financuje štát s cieľom podporovať zahraničný hospodársky rozvoj a rozvoj obchodu ČĽR, ako aj spoluprácu. Spoločnosť je v 100 % vlastníctve štátu. Má predstavenstvo a radu orgánov dohľadu. Vláda má právomoc vymenúvať a odvolávať vrcholových manažérov spoločnosti. Na základe odpovede na písomné upozornenie na nedostatky, ako aj informácií poskytnutých počas overovania na mieste dospela Komisia k záveru, že existujú formálne indície vládnej kontroly, pokiaľ ide o spoločnosť Sinosure.

(430)

Komisia ďalej zisťovala, či čínska vláda vykonávala významnú kontrolu nad správaním spoločnosti Sinosure, pokiaľ ide o odvetvie pneumatík. V tejto súvislosti Komisia konštatovala, že vo Vývoznom katalógu čínskych výrobkov s vyspelou technológiou sa uvádzajú „nové radiálne pneumatiky druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily (z kaučuku, so šírkou prierezu ≥ 24 palcov)“ ako výrobky, ktorých vývoz sa podporuje.

(431)

Okrem toho podľa oznámenia o vykonávaní stratégie na podporu obchodu prostredníctvom vedy a techniky formou využívania poistenia vývozných úverov by mala spoločnosť Sinosure zvýšiť svoju podporu pre kľúčové výrobné odvetvia a výrobky na základe posilnenia svojej celkovej podpory vývozu výrobkov s vyspelou technológiou. Výrobkom uvedeným vo Vývoznom katalógu čínskych výrobkov s vyspelou technológiou, ako sú radiálne pneumatiky uvedené v odôvodnení 429, by mala venovať najväčšiu obchodnú pozornosť a poskytovať komplexnú podporu, pokiaľ ide o postupy upisovania, schválenie s obmedzeniami, rýchlosť vyrovnania nárokov a flexibilitu sadzby. Pokiaľ ide o flexibilitu sadzby, výrobkom uvedeným v katalógu by mala poskytovať najvyššie možné zníženie sadzby poistného v rámci rozpätia pohyblivých sadzieb, ktoré poskytuje ako poisťovateľ úverov.

(432)

Na tomto základe Komisia dospela k záveru, že čínska vláda vytvorila normatívny rámec, ktorý musia riadiaci pracovníci a dozorné orgány vymenované čínskou vládou a zodpovedajúce sa čínskej vláde dodržiavať. Čínska vláda teda využívala normatívny rámec na významnú kontrolu nad správaním spoločnosti Sinosure.

(433)

Komisia sa ďalej usilovala získať konkrétne dôkazy o existencii významnej kontroly na základe konkrétnych poistných dohôd. Počas overovania na mieste spoločnosť Sinosure tvrdila, že v praxi bolo jej poistné trhovo orientované a založené na zásadách posúdenia rizika. Neposkytla však žiadne konkrétne príklady, pokiaľ ide o odvetvie pneumatík alebo spoločnosti zaradené do vzorky.

(434)

Vzhľadom na neexistenciu konkrétnych dôkazov Komisia preskúmala konkrétne správanie spoločnosti Sinosure, pokiaľ ide o poistenie poskytované spoločnostiam zaradeným do vzorky. Toto správanie bolo v rozpore s jej oficiálnym stanoviskom, keďže nekonala na základe trhových zásad.

(435)

Vzhľadom na to Komisia konštatovala, že vo výročnej správe spoločnosti Sinosure za rok 2014 (76) sa uvádza, že poistné plnenia kľúčových výrobných odvetví podľa krátkodobých zmlúv na poistenie vývozných úverov v roku 2014 dosiahli 590 miliónov USD, čo predstavuje 72,3 % celkových poistných plnení. Po porovnaní celkových poistných plnení s celkovými poistenými sumami Komisia dospela k záveru, že priemerne bude spoločnosť Sinosure musieť účtovať 0,23 % poistenej sumy ako poistné, aby pokryla náklady na poistné plnenia (a to bez zohľadnenia režijných nákladov). V praxi bolo však poistné, ktoré zaplatili spoločnosti zaradené do vzorky, oveľa nižšie ako minimálny poplatok potrebný na pokrytie prevádzkových nákladov.

(436)

Okrem toho Komisia zistila, že viacero vyvážajúcich výrobcov využívalo výhody z čiastočnej alebo celkovej náhrady poistného za poistenie vývozných úverov zaplatené spoločnosti Sinosure.

(437)

Komisia preto dospela k záveru, že uvedený právny rámec vykonáva spoločnosť Sinosure pri výkone vládnych funkcií v súvislosti s odvetvím pneumatík, čím koná ako verejný orgán v zmysle článku 2 písm. b) základného nariadenia v spojení s článkom 3 ods. 1 písm. a) bodom i) základného nariadenia a v súlade s príslušnou judikatúrou WTO. Okrem toho bola vyvážajúcim výrobcom zaradeným do vzorky poskytnutá výhoda, keďže poistenie bolo poskytnuté za sadzby nižšie ako minimálny poplatok potrebný nato, aby spoločnosť Sinosure pokryla svoje prevádzkové náklady.

(438)

Komisia stanovila aj to, že subvencie poskytnuté v rámci programu poistenia vývozu sú špecifické, pretože by ich nebolo možné získať bez vývozu, a preto sú podmienené uskutočnením vývozu v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) základného nariadenia.

c)    Výpočet výšky subvencie

(439)

Keďže spoločnosť Sinosure predstavuje približne 90 % domáceho trhu s poistením vývozu v ČĽR, Komisia nedokázala zistiť trhové domáce poistné. V súlade s predchádzajúcimi antisubvenčnými prešetrovaniami preto Komisia použila najvhodnejšiu externú referenčnú hodnotu, pre ktorú boli jednoducho prístupné informácie, t. j. sadzby poistného uplatňované bankou Export-Import Bank (ďalej len „Ex-Im Bank“) Spojených štátov amerických na nefinančné inštitúcie pre vývoz do krajín OECD.

(440)

Náhrady poistného za poistenie vývozu poskytnuté počas obdobia prešetrovania sa považovali za grant. Keďže neexistovali dôkazy o ďalších nákladoch, ktoré by vznikli spoločnostiam a pre ktoré by boli potrebné úpravy, výhoda sa vypočítala v plnej výške náhrady získanej počas obdobia prešetrovania.

(441)

Výška subvencie v súvislosti s týmto programom počas obdobia prešetrovania stanovená pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky je:

Preferenčné financovanie a poistenie: poistenie vývozných úverov

Spoločnosť/skupina

Sadzba subvencie

Skupina China National Tire

0,18 %

Skupina Hankook

0,06 %

Skupina Xingyuan

0,17 %

3.9.   Poskytovanie tovarov vládou za nižšiu ako primeranú odplatu

3.9.1.   Dodávanie tovarov za nižšiu než primeranú odplatu: Všeobecná poznámka

(442)

Ako sa uvádza v oddiele 3.2, Komisia informovala čínsku vládu, že bez vyplnených dotazníkov od výrobcov prírodného a syntetického kaučuku bude možno musieť pri svojich zisteniach vychádzať z dostupných skutočností podľa článku 28 ods. 1 základného nariadenia, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa dodávateľov uvedených surovín. Komisia prešetrovala, či spoločnosti zaradené do vzorky dostávali suroviny na výrobu pneumatík za subvencované ceny od čínskej vlády.

3.9.2.   Poskytovanie sadzí a nylonového vlákna za nižšiu ako primeranú odplatu

(443)

Všetky spoločnosti zaradené do vzorky nakupovali na domácom trhu od prepojených alebo neprepojených spoločností, ale zároveň aj malé množstvo sadzí a nylonového vlákna doviezli.

(444)

Počas prešetrovania Komisia zistila náznaky toho, že štát uplatňoval určitý vplyv na domáci trh so sadzami a s nylonovým vláknom. Po prvé, podľa informácií získaných od čínskej vlády predstavovali štátom vlastnené podniky 26,44 % domácej produkcie sadzí a 8,46 % domácej produkcie nylonového vlákna.

(445)

Po druhé, z celkového legislatívneho rámca vyplýva, že sadze a nylonové vlákno sú časťou podporovaných odvetví, pre ktoré existujú podporné opatrenia. Napríklad, ako sa uvádza v odôvodnení 121, v 13. päťročnom petrochemickom pláne, ktorý sa týka aj sadzí, sa nachádza prepojenie na rôzne fiškálne a finančné podporné opatrenia.

(446)

Okrem toho politika odvetvia pneumatík podporuje okrem iného vývoj „polyesterových vláknových tkanín s nízkou absorpciou a s vysokým modulom pružnosti a nylonových vláknových tkanín s vysokou pevnosťou“ a „vývoj ekologických kaučukových aditív a ďalších surovín, ako sú špeciálne sadze a biele sadze“ (77).

(447)

Okrem toho v usmerneniach k oblastiam rozvoja najnovších kľúčových priorít v odvetviach s vyspelými technológiami (78) sa prioritizuje vývoj výrobnej technológie a kľúčových surovín pre radiálne pneumatiky vrátane sadzí a vláknového konštrukčného materiálu.

(448)

Hoci teda z prešetrovania vyplynulo, že dodávky sadzí a nylonového vlákna na domácom trhu do istej miery ovplyvňuje štát z dôvodov vysvetlených v odôvodneniach 444 až 447, Komisia dospela k záveru, že nedokázala nájsť dostatočné dôkazy o subvencovaní nákupov sadzí a nylonového vlákna uskutočňovaných vyvážajúcimi výrobcami zaradenými do vzorky počas obdobia prešetrovania.

3.9.3.   Poskytovanie prírodného kaučuku za nižšiu ako primeranú odplatu

(449)

Všetky spoločnosti zaradené do vzorky dovážali prírodný kaučuk vo veľkom objeme. Nákup prírodného kaučuku na domácom trhu bol zanedbateľný, s výnimkou jednej spoločnosti zaradenej do vzorky, ktorá na domácom trhu nakupovala veľké množstvá prírodného kaučuku prostredníctvom neprepojených spoločností. Komisia na základe overených informácií od všetkých spoločností zaradených do vzorky týkajúcich sa jednotlivých transakcií stanovila, že nákupné ceny prírodného kaučuku na domácom trhu boli v priemere vyššie ako nákupné ceny dovážaného prírodného kaučuku.

(450)

Komisia preto dospela k záveru, že nie je možné stanoviť napadnuteľné subvencie na nákup prírodného kaučuku za nižšiu ako primeranú odplatu.

3.9.4.   Poskytovanie syntetického kaučuku za nižšiu ako primeranú odplatu

(451)

Všetky spoločnosti zaradené do vzorky nakupovali syntetický kaučuk na domácom trhu od prepojených alebo neprepojených spoločností, ale zároveň aj určité množstvo syntetického kaučuku doviezli. Komisia na základe overených informácií od všetkých spoločností zaradených do vzorky týkajúcich sa jednotlivých transakcií stanovila, že nákupné ceny syntetického kaučuku na domácom trhu boli v priemere nižšie ako ceny dovážaného syntetického kaučuku a že ceny syntetického kaučuku poskytované štátom vlastnenými podnikmi boli v priemere nižšie ako ceny syntetického kaučuku poskytované súkromnými spoločnosťami.

(452)

Počas prešetrovania Komisia zistila náznaky toho, že štát uplatňoval určitý vplyv na domáci trh so syntetickým kaučukom. Po prvé, podľa informácií získaných od čínskej vlády predstavovali štátom vlastnené podniky 31,43 % domácej produkcie syntetického kaučuku.

(453)

Po druhé, z celkového legislatívneho rámca vyplýva, že syntetický kaučuk je súčasťou podporovaného odvetvia, pre ktorý existujú podporné opatrenia. Napríklad, ako sa uvádza v odôvodnení 121, v 13. päťročnom petrochemickom pláne, ktorý sa týka aj syntetického kaučuku, sa nachádza prepojenie na rôzne fiškálne a finančné podporné opatrenia.

(454)

Ďalej sa v článku 17 politiky odvetvia pneumatík okrem iného podporuje „vývoj izoprénového kaučuku a halogénovaného butylového kaučuku“ a kladie dôraz na „zvýšenie výroby značiek syntetického kaučuku, ako sú butadiénový kaučuk a butadiénstyrénový kaučuk, na postupné zvyšovanie pomeru využívania syntetického kaučuku a rozvoj výrobných kapacít“.

(455)

Okrem toho sa v usmerneniach k oblastiam rozvoja najnovších kľúčových priorít v odvetviach s vyspelými technológiami prioritizuje vývoj výrobnej technológie a kľúčových surovín pre radiálne pneumatiky vrátane syntetického kaučuku.

(456)

A nakoniec, Katalóg usmernení k úprave priemyselnej štruktúry, ktorým sa vykonáva rozhodnutie č. 40, obsahuje „veľkoobjemový syntetický kaučuk, vyspelú technológiu kaučuku a elastoméru, ako aj výrobu nových výrobkov“.

(457)

Komisia na základe overených informácií od všetkých spoločností zaradených do vzorky týkajúcich sa jednotlivých transakcií stanovila, že celkové nákupné ceny syntetického kaučuku na domácom trhu boli v priemere nižšie ako ceny dovážaného syntetického kaučuku a že ceny syntetického kaučuku poskytované štátom vlastnenými podnikmi boli v priemere nižšie ako ceny syntetického kaučuku poskytované súkromnými spoločnosťami. Komisia však takisto konštatovala existenciu rôznych druhov kaučuku, ako je butadiénstyrénový kaučuk, butadiénový kaučuk, izoprénový kaučuk, halogénovaný butylový kaučuk, chloroprénový kaučuk atď. Tieto rôzne druhy syntetického kaučuku sa používajú pri výrobe pneumatík, ale majú rôzne chemické vlastnosti, použitia, ceny a vyrábajú ich rôzne spoločnosti.

(458)

Tieto rozdiely primäli Komisiu prijať rozhodnutie o rozdelení svojej analýzy trhu podľa daných rozdielnych druhov. Po ďalšom overovaní Komisia zistila, že hoci sa na agregovanej úrovni pozorovali cenové rozdiely, domáce nákupy najbežnejších druhov syntetického kaučuku, ako sú butadiénstyrénový kaučuk a butadiénový kaučuk, neboli zvýhodnené a že spoločnosti zaradené do vzorky doviezli veľké množstvo menej často používaných druhov kaučuku.

(459)

Hoci teda z prešetrovania vyplynulo, že dodávky syntetického kaučuku na domácom trhu do istej miery ovplyvňuje štát z dôvodov vysvetlených v odôvodneniach 452 až 456, Komisia dospela k záveru, že nedokázala stanoviť výhody súvisiace s nákupom syntetického kaučuku za nižšiu ako primeranú odplatu.

3.9.5.   Poskytovanie elektriny za nižšiu ako primeranú odplatu

(460)

Všetky spoločnosti zaradené do vzorky buď vyrábali svoju energiu, alebo ju nakupovali. Obstarávacia cena energie zo siete vychádzala z oficiálne určených cenových úrovní stanovených na provinčnej úrovni pre veľkých priemyselných klientov. Ako sa zistilo počas predchádzajúcich prešetrovaní (79), na tejto úrovni nebola udelená špecifická výhoda pre týchto veľkých priemyselných klientov.

(461)

Komisia však stanovila, že dve zo spoločností zaradených do vzorky využívali výhody zníženia alebo náhrady časti svojich nákladov na elektrinu vo forme grantov. Na účely výpočtu boli tieto granty zaradené do údajov vypočítaných podľa oddielu 3.12.3 Granty ad hoc.

a)    Právny základ

Viacero stanovísk Ústredného výboru Komunistickej strany Číny a Štátnej rady k ďalšiemu prehlbovaniu reformy napájacej siete (Zhong Fa [2015] č. 9);

Predbežné opatrenia týkajúce sa pilotného programu priameho obchodovania s elektrinou, pokiaľ ide o kľúčových užívateľov elektriny a elektrárenské podniky v provincii Ťiang-su, vydané Hospodárskou a infomačnotechnologickou komisiou provincie Ťiang-su, 13. mája 2014,

Oznámenie o predkladaní ponúk na dodávky elektriny prostredníctvom internetu v provincii Ťiang-su na obdobie marec – apríl 2017,

Oznámenie o začatí pilotného programu priameho obchodovania s elektrinou v provincii Čchung-čching, úrad Yu Fu [2016] č. 167.

b)    Zistenia z prešetrovania

(462)

Komisia zistila, že niektorí kľúčoví veľkí priemyselní užívatelia elektriny môžu uzatvárať zmluvy na priamy odber elektriny s výrobcami energie namiesto nakupovania zo siete. Tri zo štyroch skupín spoločností zaradených do vzorky mali takéto zmluvy o priamom nákupe elektriny počas obdobia prešetrovania, zatiaľ čo štvrtá si obstarávala elektrinu z vlastnej prepojenej elektrárne. Vo všetkých prešetrovaných zmluvách boli ceny dosiahnuté v zmluvách nižšie ako pevné ceny stanovené na úrovni provincie pre veľkých priemyselných klientov.

(463)

Možnosť uzatvárať takéto zmluvy na priamy odber v súčasnosti neexistuje pre všetkých veľkých priemyselných spotrebiteľov. Na vnútroštátnej úrovni sa v právnych predpisoch uvádza napríklad, že „podniky, ktoré nedodržiavajú vnútroštátnu priemyselnú politiku a ktorých výrobky a procesy sú eliminované, by sa nemali podieľať na priamych transakciách“. (80)

(464)

V praxi vykonávajú priame obchodovanie s elektrinou provincie. Spoločnosti musia požiadať provinčné orgány o schválenie účasti na pilotnom programe priameho odberu elektriny a musia spĺňať určité kritériá. V provincii Ťiang-su sa napríklad zmluvy na priamy odber elektriny uzatvárajú prostredníctvom centralizovanej internetovej platformy ponúk. Na ponukovom konaní sa však môžu zúčastniť len spoločnosti, ktoré „dodržiavajú vnútroštátne usmernenia pre priemyselnú politiku, ako je Katalóg usmernení k úprave priemyselnej štruktúry“. Podobne v provincii Čchung-čching sa „na priamych transakciách nezúčastňujú podniky, ktoré nedodržiavajú štátne priemyselné politiky, ani výrobky a procesy patriace podnikom s obmedzenou činnosťou alebo činnosťou, ktorá bola vyradená“ (81).

(465)

Okrem toho neexistujú žiadne skutočné trhové rokovania ani ponukové konanie, keďže objemy zakúpené na základe zmlúv na priamy odber nevychádzajú zo skutočnej ponuky a dopytu. Výrobcovia a užívatelia energie naozaj nemôžu slobodne predávať ani odoberať všetku energiu priamo. Obmedzujú ich kvantitatívne kvóty, ktoré im priraďuje miestna samospráva. V provincii Ning-sia miestna samospráva obmedzila činnosť obchodnej platformy s elektrinou pridelením rovnakej kvóty MWh všetkým spoločnostiam celoplošne, bez ohľadu na skutočné objemy, o ktoré užívatelia súťažili a ktoré sú spoločnosti vyrábajúce energiu pripravené dodať.

(466)

Spoločnosť GITI po konečnom poskytnutí informácií tvrdila, že v provincii Ningxia sa kvantitatívne kvóty medzi spoločnosťami v skutočnosti podstatne líšia a neprideľujú sa rovnomerne. Komisia uznala, že kvóty sa neprideľujú rovnomerne. To však nemá žiadny vplyv na záver, že výrobcovia a používatelia energie nemôžu slobodne predávať alebo nakupovať všetku svoju elektrinu priamo. V skutočnosti sa na všetkých používateľov v provinciách napriek rôznym kvótam prideľovaným spoločnostiam a napriek rôznym obdobiam pridelenia uplatňovali iba dve ceny, pričom ich rozdiel činil menej ako 1 %. Z toho vyplýva, že ceny medzi kupujúcim a predajcom sa nestanovujú slobodne. Okrem toho, ako uznala spoločnosť GITI, v období prešetrovania nebolo možné nakupovať všetku potrebnú elektrinu prostredníctvom ponukového konania a museli sa platiť vyššie ceny elektriny stanovené miestnou vládou mimo ponukového konania. Tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(467)

Okrem toho, v zmluvách skúmaných Komisiou sa stanovuje, že ak sa užívateľ alebo energetický podnik odchýli od pridelených kvót o viac ako 5 %, musí zaplatiť pokutu, a že dodatočný príjem z pokuty bude priznaný štátnej spoločnosti rozvodnej siete.

(468)

Ďalej, hoci by mali o cenách rokovať priamo výrobcovia a užívatelia energie, záverečnú zmluvu podpisuje aj štátna spoločnosť rozvodnej siete a faktúry spoločnostiam v skutočnosti naďalej vystavuje štátna spoločnosť rozvodnej siete. A napokon, všetky podpísané zmluvy o priamom odbere sa musia na informačné účely predložiť miestnej samospráve.

(469)

Komisia dospela k záveru, že táto predmetná znížená sadzba za elektrickú energiu predstavuje subvenciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia, pretože existuje finančný príspevok v podobe ušlých príjmov od čínskej vlády (t. j. prevádzkovateľa rozvodnej siete), ktorým sa poskytuje výhoda dotknutým spoločnostiam. Výhoda pre príjemcov sa rovná úspore ceny za elektrinu, keďže elektrina bola poskytovaná za sadzby nižšie ako bežná cena v rozvodnej sieti, ktorú platili iní veľkí priemyselní užívatelia. Táto subvencia je špecifická v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia, pretože samotný právny predpis obmedzuje uplatnenie tohto programu len na podniky, ktoré dodržiavajú určité ciele priemyselnej politiky stanovené štátom a ktorých výrobky alebo proces neboli vyradené ako neoprávnené.

(470)

Komisia konštatovala, že čínska vláda v súčasnosti tento program rozširuje a nedávno vydala ďalšie právne predpisy s cieľom zvýšiť počet priamych transakcií na trhu s elektrinou (82). Tieto právne predpisy však počas obdobia prešetrovania neplatili a zatiaľ sa nevykonávajú. Okrem toho bude Komisia musieť najskôr preskúmať, ako presne sa budú nové pravidlá uplatňovať v praxi, aby mohla dospieť k záveru, že medzi príjemcami sa už nijako nerozlišuje. Komisia preto dospela k záveru, že v období prešetrovania existovala subvenčná schéma a že je špecifická v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) a článku 4 ods. 3 základného nariadenia. Okrem toho bude prinášať výhody aj po období prešetrovania v súlade s článkom 15 ods. 1 základného nariadenia.

c)    Výpočet výšky subvencie

(471)

Výška napadnuteľnej subvencie sa vypočítala podľa výhody poskytnutej príjemcom počas obdobia prešetrovania. Táto výhoda sa vypočítala ako rozdiel medzi celkovou cenou za elektrinu splatnou podľa bežnej sadzby rozvodnej siete a celkovou cenou za elektrinu splatnou podľa zníženej sadzby.

(472)

Skupina Hankook a skupina Giti tvrdili, že Komisia urobila pri výpočte výšok ich subvencií administratívnu chybu. Komisia tieto pripomienky prijala a uvedené výpočty príslušne opravila.

(473)

Výška subvencie v súvislosti s týmto programom počas obdobia prešetrovania stanovená pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky je:

Poskytovanie elektriny za nižšiu ako primeranú odplatu

Spoločnosť/skupina

Sadzba subvencie

Skupina China National Tire

0,04 %

Skupina Giti

0,31 %

Skupina Hankook

0,23 %

3.9.6.   Užívacie práva k pozemkom

a)    Úvod

(474)

Všetky pozemky v ČĽR vlastní buď štát, alebo družstvo (ktoré tvoria obce alebo samosprávy) a až na základe toho možno patentovať ich vlastnícke právo alebo majetkový záujem na pozemok alebo ho udeliť firemným alebo individuálnym vlastníkom. Všetky pozemky v mestských oblastiach vlastní štát a všetky pozemky vo vidieckych oblastiach vlastnia obce alebo ich správne oblasti.

(475)

Podľa ústavného práva ČĽR a pozemkového práva si však spoločnosti alebo jednotlivci môžu kúpiť tzv. užívacie práva k pozemkom. V prípade priemyselných pozemkov je bežné obdobie prenájmu 50 rokov a je obnoviteľné na ďalších 50 rokov.

(476)

Podľa čínskej vlády môže od 31. augusta 2006 štát podľa článku 5 oznámenia Štátnej rady v súvislosti s posilnením regulácie pozemkov (GF[2006] č. 31) udeliť právo na priemyselné pozemky priemyselným podnikom len prostredníctvom postupu predkladania ponúk alebo podobnej verejnej ponuky, kde konečná dohodnutá cena nesmie byť nižšia ako minimálna ponúkaná cena. Čínska vláda sa domnieva, že v ČĽR existuje voľný trh s pozemkami a že cena, ktorú priemyselný podnik zaplatí za právo na prenájom pozemku, je vyjadrením trhovej ceny.

b)    Právny základ

(477)

Poskytovanie užívacích práv k pozemkom patrí v Číne do rozsahu pôsobnosti zákona Čínskej ľudovej republiky o správe pozemkov. Súčasťou právneho základu sú okrem toho aj tieto dokumenty:

zákon Čínskej ľudovej republiky o správe mestských nehnuteľností (nariadenie prezidenta Čínskej ľudovej republiky č. 18),

predbežné nariadenia Čínskej ľudovej republiky týkajúce sa udeľovania a prevodu užívacieho práva k pozemkom vo vlastníctve štátu v mestských oblastiach,

nariadenie o vykonávaní zákona Čínskej ľudovej republiky o správe pozemkov [nariadenie Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky (2014) č. 653],

predpis o udeľovaní práva na využívanie stavebných pozemkov vo vlastníctve štátu prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk, dražby a súťažného konania,

oznámenie Štátnej rady o posilnení regulácie pozemkov (GF[2006] č. 31).

c)    Zistenia z prešetrovania

(478)

Podľa článku 10 predpisu o udeľovaní práva na využívanie stavebných pozemkov vo vlastníctve štátu prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk, dražby a súťažného konania miestne úrady stanovujú ceny podľa systému oceňovania mestských pozemkov, ktorý sa aktualizuje len každé tri roky, a podľa priemyselnej politiky vlády.

(479)

Počas predošlých prešetrovaní Komisia zistila, že ceny platené za užívacie práva k pozemkom v ČĽR nezodpovedajú trhovej cene, ktorú určuje ponuka a dopyt na voľnom trhu, keďže sa zistilo, že systém aukcií bol nejasný, netransparentný a v praxi nefungoval, pričom ceny svojvoľne stanovovali orgány. Ako sa spomína v predchádzajúcom odôvodnení, orgány stanovujú ceny podľa systému oceňovania mestských pozemkov, v ktorom sa okrem iných kritérií vyžaduje, aby pri stanovovaní ceny priemyselných pozemkov zohľadňovali aj priemyselnú politiku.

(480)

V rámci tohto prešetrovania sa v tejto súvislosti neukázali žiadne výrazné zmeny. Komisia napríklad zistila, že, s výnimkou jedného pozemku pre skupinu Hankook, žiadny z vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky neprešiel postupom predkladania ponúk ani podobným postupom verejnej ponuky v súvislosti so žiadnym zo svojich užívacích práv k pozemkom, dokonca ani v súvislosti s nedávno získanými užívacími právami k pozemkom. Užívacie práva k pozemkom vo vlastníctve spoločností zaradených do vzorky boli pridelené miestnymi orgánmi za dohodnuté ceny.

(481)

Po poskytnutí informačného dokumentu spoločnosť Pirelli Tyre Co. Ltd. tvrdila, že žiadne užívacie práva k pozemkom nezískala za nižšiu ako trhovú cenu, keďže si pozemok údajne prenajíma od čínskych súkromných prenajímateľov na základe štandardných trhových postupov. Komisia súhlasí s tým, že spoločnosť Pirelli Tyre Co. Ltd. si časť svojho pozemku prenajíma. Keďže čínskym súkromným prenajímateľom, ktorého uvádza spoločnosť Pirelli Tyre Co. Ltd., je v skutočnosti prepojená spoločnosť vlastniaca užívacie právo k pozemku, Komisia nezohľadnila túto medzipodnikovú cenu za prenájom, ale skutočnú nákupnú zmluvu a cenu za užívacie právo k pozemku zaplatenú prepojenou spoločnosťou. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(482)

Po konečnom poskytnutí informácií spoločnosť Pirelli zopakovala svoje tvrdenia a tvrdila, že prepojená spoločnosť vlastniaca užívacie právo k pozemku nadobudla svoj pozemok prostredníctvom súťažného ponukového konania. Neposkytla však, a to ani pred konečným poskytnutím informácií, ani po ňom, žiadny dôkaz o tom, že sa uskutočnilo ponukové konanie na nadobudnutie tohto pozemku. Komisia preto trvala na svojom stanovisku.

(483)

Komisia konštatovala, že okrem systému monitorovania mestských pozemkov existuje aj systém dynamického monitorovania pozemkov. Pri revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti týkajúcom sa solárnych panelov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (83) Komisia zistila, že tieto ceny sú vyššie než minimálne referenčné ceny, ktoré sú stanovené v rámci systému oceňovania mestských pozemkov a ktoré využívajú miestne orgány verejnej správy, pretože minimálne referenčné ceny sa aktualizujú iba každé tri roky, zatiaľ čo ceny v systéme dynamického monitorovania sa aktualizujú štvrťročne. Nič však nenaznačovalo, že by ceny pozemkov boli založené na cenách v systéme dynamického monitorovania. V skutočnosti čínska vláda počas prešetrovania týkajúceho sa solárnych panelov potvrdila, že systém dynamického monitorovania cien mestských pozemkov monitoruje výkyvy cenovej úrovne pozemkov v určitých oblastiach ČĽR (t. j. v 105 mestách) a je zameraný na posudzovanie vývoja cien pozemkov. Východiskové ceny v ponukových konaniach a dražbách boli však založené na referenčných cenách, ktoré sa stanovujú v systéme oceňovania pozemkov. Navyše v tomto prípade skupiny spoločností zaradené do vzorky dostali pozemky pridelením. Skutočnosť, že existoval uvedený systém pridelenia, je preto nepodstatná, lebo sa nevzťahuje na spoločnosti zaradené do vzorky.

(484)

Po poskytnutí informačného dokumentu, ako aj vo fáze konečného poskytnutia informácií čínska vláda a spoločnosti zaradené do vzorky napadli použitie externej referenčnej hodnoty a navrhli použitie internej referenčnej hodnoty. Čínska vláda aj skupina Hankook zdôraznili, že Komisia by mala použiť čínsku cenu za užívacie práva k pozemkom zo systému dynamického monitorovania pozemkov, keďže užívacie právo k pozemku jednej čínskej dcérskej spoločnosti zo skupiny Hankook bolo nadobudnuté prostredníctvom ponukového konania. Komisia však už vo svojom posúdení THZ v súbežnom antidumpingovom prešetrovaní odkázala na skutočnosť, že má o tomto ponukovom konaní pochybnosti. Konkrétne ide o to, že skupina Hankook bola jediným uchádzačom o pozemok a zaplatená cena zodpovedala východiskovej cene ponukového konania. Keďže neboli k dispozícii dodatočné podrobné informácie o skutočnom aukčnom procese a vzhľadom na to, že podobný pozemok sa v rovnakom období predal za vyššiu cenu, nebolo isté, či sa počiatočná cena stanovila nezávisle a zodpovedala trhovej hodnote užívacieho práva k pozemku v roku 2011. Okrem toho, následne bola pôvodná cena za tento pozemok z roku 2011 ešte znížená o významnú náhradu. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(485)

Komisia takisto zistila, že spoločnosti v skupine Giti, ako aj v skupine Hankook získali náhrady od miestnych orgánov ako kompenzáciu cien zaplatených za užívacie práva k pozemkom. Okrem toho, niektoré z užívacích práv k pozemkom získané spoločnosťami v skupine Xingyuan ešte neboli zaplatené a niektoré z užívacích práv k pozemkom v skupine China National Tire mali byť zaplatené až po uplynutí niekoľkých rokov od začatia užívania pozemku.

(486)

Uvedené dôkazy sú v rozpore s tvrdeniami čínskej vlády, že ceny platené za užívacie práva k pozemkom v ČĽR zodpovedajú trhovej cene, ktorú určuje ponuka a dopyt na voľnom trhu.

(487)

Po konečnom poskytnutí informácií spoločnosť Pirelli tvrdila, že Komisia nepredložila žiadny nový dôkaz o tom, že by čínska vláda naozaj poskytla výrobcom pneumatík užívacie práva k pozemkom za menej ako primeranú odplatu. Komisia s týmto tvrdením nesúhlasila. Ako sa uvádza v odôvodnení 475, Komisia prešetrila každého z vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky, aby zistila, či sa uskutočnilo ponukové konanie. Dospela k záveru, že sa tak nestalo, čím sa potvrdili závery z predchádzajúcich prešetrovaní.

d)    Záver

(488)

Zo zistení z tohto prešetrovania vyplýva, že situácia v oblasti poskytovania a nadobúdania pozemkov v ČĽR je netransparentná a že orgány stanovovali ceny svojvoľne.

(489)

Poskytovanie práv na užívanie pozemkov by sa preto malo považovať za subvenciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu iii) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia vo forme poskytnutia tovarov, ktorým sa poskytuje zvýhodnenie prijímajúcim spoločnostiam. Ako sa uvádza v odôvodneniach 478 až 486, v ČĽR neexistuje fungujúci trh s pozemkami a použitím externej referenčnej hodnoty (pozri odôvodnenia 494 až 504 nižšie) sa preukazuje, že suma, ktorú zaplatili vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky za užívacie práva k pozemkom, je výrazne pod normálnou trhovou sadzbou.

(490)

V súvislosti s preferenčným prístupom spoločností patriacich do určitých odvetví k priemyselným pozemkom Komisia konštatovala, že v cene stanovenej miestnymi orgánmi sa musí zohľadňovať priemyselná politika vlády, ako sa uvádza v odôvodnení 479. V tejto priemyselnej politike sa pritom odvetvie pneumatík považuje za pilier čínskeho priemyslu a uvádza sa ako podporovaný priemysel (84). V rozhodnutí č. 40 navyše Štátna rada od verejných orgánov požaduje, aby zabezpečovali poskytovanie pozemkov podporovaným odvetviam. V článku 18 rozhodnutia č. 40 sa objasňuje, že odvetvia, ktoré sú „vyhradené“, nebudú mať prístup k užívacím právam k pozemkom. Z toho sa dá vyvodiť, že subvencia je špecifická podľa článku 4 ods. 2 písm. a) a článku 4 ods. 2 písm. c) základného nariadenia, pretože preferenčné poskytovanie pozemkov je obmedzené na spoločnosti patriace do určitého odvetvia, v tomto prípade odvetvia pneumatík, a vládne postupy v tejto oblasti sú nejasné a netransparentné.

(491)

Skupina Giti tvrdila, že špecifickosť subvencie na užívacie právo k pozemku súvisela s tým, že išlo o priemysel podporovaný v plánoch čínskej vlády a že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by spoločnosti vyrábajúce pneumatiky patrili do podporovaného priemyslu v čase odsúhlasenia cien za užívacie práva k pozemkom. Toto tvrdenie sa zamieta, pretože odvetvie pneumatík a/alebo petrochemický priemysel sa uvádzali ako podporovaný priemysel už v 8. a 9. päťročnom pláne, čo znamená, že petrochemický priemysel je jedným z kľúčových priemyslov krajiny, pričom sa o ňom hovorí ako o proaktívne vyvíjajúcom čisté chemické výrobky a podporujúcom dôležité chemické projekty, a boli uvedené aj v Katalógu hlavných odvetví, výrobkov a technológií, ktoré štát v súčasnosti podporuje (zmenenom v roku 2000), v ktorom sa uvádza aj výroba vysokokvalitných radiálnych pneumatík. Tieto dokumenty sa týkajú obdobia, keď boli spoločnostiam zaradeným do vzorky udelené prvé užívacie práva k pozemkom.

(492)

Skupina Giti tvrdila aj to, že Komisia neposkytla žiadny dôkaz o tom, že by výrobné vstupy dodávateľských spoločností pre vyvážajúcich výrobcov, ako sú oceľový kord alebo nylonové vlákno, patrili do podporovaného priemyslu. V Katalógu usmernení k úprave priemyselnej štruktúry sa však uvádzajú výroba, vývoj a využívanie špeciálnych pomocných materiálov na vysokovýkonné radiálne pneumatiky ako „podporované“. Okrem toho, v politike odvetvia pneumatík sa podporuje „vývoj a využívanie oceľového kordu s novou štruktúrou, polyesterových vláknových tkanín s nízkou zrážanlivosťou a s vysokým modulom pružnosti a nylonových vláknových tkanín s vysokou pevnosťou a iných konštrukčných materiálov pneumatík“. Tento argument sa preto zamietol.

(493)

Preto sa táto subvencia považuje za napadnuteľnú.

e)    Výpočet výšky subvencie

(494)

Ako pri predošlých prešetrovaniach (85) a v súlade s článkom 6 písm. d) bodom ii) základného nariadenia sa ako externá referenčná hodnota použili ceny pozemkov zo samostatného colného územia Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu (ďalej ako „čínsky Tchaj-pej“) (86). Výhoda poskytnutá príjemcom sa vypočíta tak, že sa zoberie do úvahy rozdiel medzi sumou, ktorú skutočne zaplatil každý vyvážajúci výrobca zaradený do vzorky (t. j. skutočnou cenou zaplatenou podľa zmluvy a cenou uvedenou v zmluve zníženou o sumu náhrady/grantu od miestnej vlády, ak existuje) za užívacie práva k pozemkom a sumou, ktorá by sa mala bežne zaplatiť na základe tchaj-pejskej referenčnej hodnoty.

(495)

Komisia považuje čínsky Tchaj-pej za vhodnú externú referenčnú hodnotu z týchto dôvodov:

porovnateľná úroveň hospodárskeho rozvoja, HDP a hospodárskej štruktúry v čínskom Tchaj-peji a vo väčšine provincií a miest v ČĽR, v ktorých majú sídlo vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky,

fyzická blízkosť ČĽR a čínskeho Tchaj-peja,

vysoká miera priemyselnej infraštruktúry v čínskom Tchaj-peji aj v mnohých provinciách ČĽR,

silné hospodárske väzby a cezhraničný obchod medzi čínskym Tchaj-pejom a ČĽR,

vysoká hustota obyvateľstva v mnohých z provincií ČĽR a v čínskom Tchaj-peji,

podobnosť druhu pozemkov a transakcií použitých na vytvorenie príslušnej referenčnej hodnoty v čínskom Tchaj-peji s druhom pôdy a transakciami v ČĽR a

spoločné demografické, jazykové a kultúrne charakteristiky čínskeho Tchaj-peja a ČĽR.

(496)

V súlade s metodikou uplatnenou pri predošlých prešetrovaniach Komisia použila priemernú cenu pozemku za štvorcový meter stanovenú na Taiwane a upravenú o infláciu a vývoj HDP od dátumov uvedených na príslušných zmluvách o užívacích právach k pozemkom. Informácie o cenách priemyselných pozemkov v informačnom dokumente boli získané z webového sídla Úradu pre priemysel Ministerstva hospodárstva Taiwanu. Inflácia a vývoj HDP na Taiwane sa vypočítali na základe miery inflácie a vývoja HDP na obyvateľa v bežných cenách v USD pre Taiwan podľa údajov, ktoré uverejnil MMF za rok 2015.

(497)

Po konečnom poskytnutí informácií spoločnosť Pirelli tvrdila, že použitie externej referenčnej hodnoty nebolo v súlade so zisteniami zo správy Odvolacieho orgánu WTO vo veci USA — Softwood Lumber IV (87), keďže referenčnou hodnotou sa nezabezpečili potrebné úpravy na zohľadnenie prevládajúcich podmienok na čínskom finančnom trhu. Komisia však konštatovala, že taiwanská referenčná hodnota sa považuje sa vhodnú, pretože ide z rôznych dôvodov o trh blízky čínskemu, ako sa uvádza v odôvodnení 488. Okrem toho boli taiwanské ceny pozemkov prispôsobené s ohľadom na minulosť, aby sa zohľadnil vývoj HDP a infláciu.

(498)

Po poskytnutí informačného dokumentu spoločnosť Hankook poukázala na skutočnosť, že údaje získané z informačného webového sídla pre ponuku a služby súvisiace s priemyselnými pozemkami v rámci Kancelárie priemyselného rozvoja Ministerstva hospodárstva Taiwanu, ktoré Komisia použila, už nie sú prístupné a týkali sa len ponúk priemyselných pozemkov, a nie skutočných cien transakcií.

(499)

Komisia uznala, že údaje, z ktorých vo svojom informačnom dokumente vychádzala, už nie sú verejne prístupné. Komisia následne zistila, že Ministerstvo vnútra Taiwanu vyvinulo novú databázu na zhromažďovanie aktuálnych obchodných záznamov týkajúcich sa predaja priemyselných pozemkov od roku 2013, ktorá je prístupná na tomto webovom sídle: http://lvr.land.moi.gov.tw/login.action. Komisia ju považovala za spoľahlivý zdroj údajov, ktorý je prístupný všetkým zainteresovaným stranám. Navyše sa v nej uvádzajú skutočné ceny transakcií, nie ponuky priemyselných pozemkov. Komisia preto prijala argumenty skupiny Hankook a príslušne zmenila referenčnú hodnotu na výpočet výhody súvisiacej s užívacími právami k pozemkom pre všetky spoločnosti zaradené do vzorky.

(500)

V dôsledku toho Komisia na obdobie od roku 2013 používala skutočné ceny získané od taiwanského ministerstva vnútra. V prípade užívacích práv získaných pred týmto dátumom boli historické ceny vytvorené na základe vývoja HDP a inflácie na Taiwane, ako to bolo aj pri predchádzajúcich prešetrovaniach.

(501)

Po konečnom poskytnutí informácií skupina Giti, skupina Hankook a čínska vláda kritizovali, že ceny užívacích práv k pozemkom na základe nového súboru údajov boli oveľa vyššie, ako ceny použité pri predchádzajúcich prešetrovaniach, čo vyvolalo pochybnosti o spoľahlivosti novej referenčnej hodnoty. Skupina Hankook okrem toho tvrdila, že pri sťahovaní údajov z taiwanskej databázy došlo k chybám, a predložila alternatívny výpočet vychádzajúci z rovnakej databázy. Komisia uznala, že v agregácii cien za jednotlivé pozemky sa vyskytla administratívna chyba a priemerné ceny pozemkov príslušne opravila. Komisia však nesúhlasila s výberovými kritériami použitými skupinou Hankook na skompilovanie údajov. Po prvé, skupina Hankook vybrala minimálne v niekoľkých prípadoch transakcie z nesprávneho obdobia, t. j. z roku 2012. Po druhé, skupina Hankook použila ceny z 22 taiwanských okresov vrátane niektorých vidieckych oblastí s nízkou alebo so žiadnou priemyselnou činnosťou. Komisia na druhej strane založila svoj výber na šiestich okresoch, v ktorých sa nachádza najviac taiwanských priemyselných parkov. Keďže všetci vyvážajúci výrobcovia zaradení od vzorky sa nachádzajú v čínskych priemyselných zónach, primeraná referenčná hodnota musí vychádzať z transakcií, ktoré sa uskutočnili v priemyselnej zóne. Táto časť tvrdenia skupiny Hankook bola preto zamietnutá.

(502)

Skupina Hankook vo svojich pripomienkach tvrdila, že vytvorené taiwanské ceny z minulosti by mali zohľadňovať vývoj v oblasti HDP v Číne, a nie vývoj v oblasti HDP na Taiwane, aby sa zohľadnil rýchlejší vývoj v Číne za posledných 30 rokov. Ako také by mali v prípade skupiny Hankook opravené taiwanské ceny zohľadňovať úroveň hospodárskeho rozvoja v obci Čchung-čching od roku 2010 a v obci Chuaj-an v provincii Ťiang-su od roku 1996.

(503)

Komisia uznala, že Čína v minulosti zaznamenala rýchlejší vývoj než Taiwan. Uplatnenie faktora HDP, v ktorom sa zohľadňuje tento rozdiel, je v zásade vhodné na dosiahnutie správnej referenčnej hodnoty. Podľa ukazovateľa štatistickej kapacity Svetovej banky však kvalita štatistických údajov v Číne dosiahla úroveň spoľahlivosti podobnú ostatným krajinám so strednými príjmami až po roku 2012. To zodpovedá koncu obdobia, za ktoré je potrebné vytvoriť údaje (88). Komisia preto nemohla v tomto prípade použiť štatistické údaje súvisiace s čínskym HDP na vytvorenie historických cien užívacích práv k pozemkom.

(504)

Po konečnom poskytnutí informácií skupina Giti tvrdila, že skóre ukazovateľov hodnotenia štatistickej kapacity Svetovej banky používa celý zoznam ukazovateľov, z ktorých mnohé nemajú nič spoločné s makroekonomickými ukazovateľmi. Komisia súhlasila s tým, že ukazovateľ hodnotenia štatistickej kapacity Svetovej banky vychádza zo súboru ukazovateľov, ktorý obsahuje makroekonomické aj iné ukazovatele. Jeho cieľom je zohľadniť schopnosť krajiny zbierať, analyzovať a šíriť vysokokvalitné údaje o populácii a ekonomike na základe metodiky, zdrojov údajov, pravidelnosti a včasnosti, ktoré daná krajina používa na vypracovanie svojich ekonomických a populačných štatistík. Skutočnosť, že sa ukazovateľ nezameriava výlučne na štatistiky týkajúce sa HDP, ale má širší záber, však jeho výsledky nijako nespochybňuje. Komisia preto trvala na tom, že údaje týkajúce sa čínskeho HDP nemožno použiť na ceny za užívacie práva k pozemkom z minulosti.

(505)

V súlade s článkom 7 ods. 3 základného nariadenia bola výška subvencie priradená k obdobiu prešetrovania použitím bežnej dĺžky trvania užívacích práv k pozemkom využívaných na priemyselné účely, t. j. 50 rokov. Táto suma sa rozložila na celkový obrat príslušnej spoločnosti počas obdobia prešetrovania, pretože subvencia nie je podmienená uskutočneným vývozom a nebola poskytnutá na základe vyrobených, vyprodukovaných, vyvezených ani prepravených množstiev.

(506)

Skupina Giti tvrdila, že Komisia by mala použiť na výpočet výhody týkajúcej sa užívacích práv k pozemkom dátum hodnotenia užívacích práv k pozemkom, a nie dátum transakcie. Komisia toto tvrdenie zamietla, keďže dátum transakcie je ekvivalentný vzniku peňažného vplyvu na finančnú situáciu spoločnosti.

(507)

Okrem toho skupina Giti naliehavo vyzývala Komisiu, aby do výpočtu výhody začlenila aj dodatočné výdavky na úpravu pozemku na priemyselné využitie, ako aj takzvané podporné poplatky za pozemok a poplatky za rekviráciu pozemku. Komisia zamietla tieto pripomienky z týchto dvoch dôvodov:

Predmetné spoločnosti nadobudli svoje užívacie práva k pozemkom za zmluvnú hodnotu, v ktorej nie je ani zmienka o dodatočných výdavkoch. V dôsledku toho Komisia posúdila, že je potrebné zohľadniť iba zmluvnú hodnotu.

Samotná referenčná hodnota neobsahuje žiadne dodatočné výdavky ani poplatky.

(508)

A napokon boli prijaté niektoré menej závažné pripomienky týkajúce sa spoločností China National Tire, Giti a Hankook, ktoré sa vzťahovali na administratívne chyby a výpočet výhod nesúvisiaci s obdobím prešetrovania.

(509)

Výška subvencie stanovená pre túto subvenciu počas obdobia prešetrovania v prípade vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky je:

Poskytovanie užívacích práv k pozemkom za nižšiu než primeranú odplatu

Spoločnosť/skupina

Sadzba subvencie

Skupina China National Tire

1,80 %

Skupina Giti

1,75 %

Skupina Hankook

1,11 %

Skupina Xingyuan

1,06 %

3.10.   Programy oslobodenia od priamych daní a ich zníženia

3.10.1.   Zvýhodnená DzPP pre podniky pôsobiace v oblasti pokročilých a nových technológií

(510)

Podľa zákona Čínskej ľudovej republiky o dani z príjmov podnikov (ďalej len „zákon o DzPP“) sa podnikom pôsobiacim v oblasti pokročilých a nových technológií, ktorým štát musí poskytnúť kľúčovú podporu, udeľuje znížená sadzba dane z príjmov podnikov vo výške 15 % namiesto štandardnej sadzby dane vo výške 25 %.

a)    Právny základ

(511)

Právnym základom tohto programu je článok 28 zákona o DzPP a článok 93 vykonávacích predpisov k zákonu ČĽR o dani z príjmov podnikov, ako aj tieto dokumenty:

obežník ministerstva vedy a technológie, ministerstva financií a Štátnej daňovej správy o revidovaní a vydaní správnych opatrení na uznávanie podnikov s vyspelými technológiami, G. K. F. H. [2016] č. 32,

oznámenie ministerstva vedy a technológie, ministerstva financií a Štátnej daňovej správy o revidovaní, tlači a vydaní usmernenia k riadeniu uznávania podnikov s vyspelými technológiami, GKFH [2016] č. 195, a

usmernenia k oblastiam rozvoja najnovších kľúčových priorít v odvetviach s vyspelými technológiami (2011), vydané NDRC, ministerstvom vedy a technológie, ministerstvom obchodu a Národným úradom pre duševné vlastníctvo.

b)    Zistenia z prešetrovania

(512)

Spoločnosti, ktoré môžu využívať výhodu zníženia daní, sú súčasťou niektorých kľúčových oblastí vyspelých a nových technológií, ktoré podporuje štát, ako aj aktuálnych priorít v oblastiach vyspelých technológií, ktoré podporuje štát, ako sa uvádza v usmerneniach k oblastiam rozvoja najnovších kľúčových priorít v odvetviach s vyspelými technológiami. V týchto usmerneniach sa ako prioritné oblasti jasne uvádzajú technológia výroby a kľúčové suroviny na výrobu radiálnych pneumatík.

(513)

Okrem toho, že musia byť oprávnené, musia spoločnosti spĺňať tieto kritériá:

udržiavať určitý pomer výdavkov na výskum a vývoj vzhľadom k výnosom z predaja,

udržiavať určitý pomer príjmov z vyspelých technológií/výrobkov/služieb vzhľadom k celkovým výnosom podniku a

udržiavať určitý pomer technického personálu vzhľadom k celkového počtu zamestnancov podniku.

(514)

Spoločnosti využívajúce výhody tohto opatrenia musia podávať daňové priznanie s príslušnými prílohami. Skutočná výška výhody sa uvádza v daňovom priznaní.

(515)

Komisia sa domnievala, že táto kompenzácia dane predstavuje subvenciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia, pretože existuje finančný príspevok v podobe ušlých príjmov od čínskej vlády, ktorým sa poskytuje výhoda dotknutým spoločnostiam. Výhoda pre príjemcov sa rovná daňovej úspore. Táto subvencia je špecifická v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia, pretože samotný právny predpis obmedzuje uplatnenie tohto programu len na podniky, ktoré pôsobia v určitých prioritných oblastiach vyspelých technológií, ktoré určuje štát, ako sú napríklad niektoré kľúčové technológie v rámci odvetvia pneumatík.

c)    Výpočet výšky subvencie

(516)

Výška napadnuteľnej subvencie sa vypočítala podľa výhody poskytnutej príjemcom počas obdobia prešetrovania. Táto výhoda sa vypočítala ako rozdiel medzi celkovou daňou splatnou podľa bežnej sadzby dane a celkovou daňou splatnou podľa zníženej sadzby dane.

(517)

Výška subvencie stanovená pre tento konkrétny program bola 0,12 % pre skupinu China National Tire a 0,01 % pre skupinu Giti.

3.10.2.   Kompenzácia DzPP za výdavky na výskum a vývoj

(518)

Kompenzácia dane za výdavky na výskum a vývoj umožňuje spoločnostiam, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja v určitých prioritných oblastiach vyspelých technológií určených štátom, využívať preferenčné daňové zaobchádzanie, ak sa dosiahnu určité hranice týchto výdavkov.

(519)

Výdavky na výskum a vývoj vzniknuté v dôsledku vývoja nových technológií, nových výrobkov a nových zručností, ktoré netvoria nehmotný majetok a účtujú sa do ziskov a strát aktuálneho obdobia, sa odpočítavajú v plnej miere vzhľadom na súčasnú situáciu a následne sa odpočítavajú ešte raz vo výške 50 %. Ak tieto výdavky na výskum a vývoj predstavujú nehmotný majetok, sú predmetom odpisovania na základe 150 % nákladov na nehmotný majetok.

a)    Právny základ

(520)

Právnym základom tohto programu je článok 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov podnikov a vykonávacie predpisy k zákonu Čínskej ľudovej republiky o dani z príjmov podnikov, ako aj tieto oznámenia:

oznámenie ministerstva financií, Štátnej daňovej správy a ministerstva pre vedu a technológiu o zlepšovaní pravidiel odpočítania výdavkov na výskum a vývoj pred výpočtom dane [Cai Shui (2015) č. 119],

oznámenie Štátnej daňovej správy o otázkach súvisiacich s pravidlami odpočítania výdavkov podnikov na výskum a vývoj pred výpočtom dane a

usmernenia k oblastiam rozvoja najnovších kľúčových priorít v odvetviach s vyspelými technológiami (2011), vydané NDRC, ministerstvom vedy a technológie, ministerstvom obchodu a Národným úradom pre duševné vlastníctvo.

b)    Zistenia z prešetrovania

(521)

Počas predchádzajúceho prešetrovania (89) sa stanovilo, že „nové technológie, nové výrobky a nové zručnosti“, pri ktorých sa môže využívať daňový odpočet, sú súčasťou určitých oblastí vyspelých technológií podporovaných štátom a takisto aktuálnych priorít v oblastiach vyspelých technológií podporovaných štátom, ako sa uvádza v usmerneniach k oblastiam rozvoja najnovších kľúčových priorít v odvetviach s vyspelými technológiami.

(522)

Komisia sa domnievala, že táto kompenzácia dane predstavuje subvenciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia, pretože existuje finančný príspevok v podobe ušlých príjmov od čínskej vlády, ktorým sa poskytuje výhoda dotknutým spoločnostiam. Výhoda pre príjemcov sa rovná daňovej úspore. Táto subvencia je špecifická v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia, pretože samotný právny predpis obmedzuje uplatnenie tohto opatrenia len na podniky, ktoré vynakladajú výdavky na výskum a vývoj v určitých prioritných oblastiach vyspelých technológií určených štátom, ako je napríklad odvetvie pneumatík.

(523)

Skupina Giti tvrdila, že kompenzácia dane za výskum a vývoj nie je špecifickou subvenciou, keďže sa vzťahuje na všetky čínske spoločnosti, ako je to stanovené v článku 95 nariadenia o vykonávaní zákona o dani z príjmov podnikov, ktoré sa vzťahuje na všetky podniky, nielen na podniky využívajúce pokročilé a nové technológie.

(524)

Komisia zamietla tvrdenie, že kompenzácia dane za výskum a vývoj nie je špecifickou subvenciou. Hoci je pravda, že sa uplatňuje nielen na podniky využívajúce pokročilé a nové technológie, jej použitie je obmedzené na „nové technológie, výrobky a zručnosti“, ktoré boli vymedzené špecificky, ako sa uvádza v odôvodnení 521. Predbežný záver Komisie sa preto nemení.

c)    Výpočet výšky subvencie

(525)

Výška napadnuteľnej subvencie sa vypočítala podľa výhody poskytnutej príjemcom počas obdobia prešetrovania. Táto výhoda sa vypočítala ako rozdiel medzi celkovou daňou splatnou podľa bežnej sadzby dane a medzi celkovou daňou splatnou po dodatočnom 50 % odpočítaní skutočných výdavkov na výskum a vývoj.

(526)

Výška subvencie pre tento konkrétny program pre skupinu Giti bola stanovená vo výške 0,02 %.

(527)

Skupina Giti tvrdila, že Komisia neodpočítaním údajných výhod z programov, ktorými sa znižujú náklady spoločnosti (a tým sa zvyšujú jej zisky), pri výpočte výhody v rámci zníženia daní pre podniky pôsobiace v oblasti pokročilých a nových technológií účinne započítala niektoré údajné výhody dvakrát.

(528)

Komisia súhlasila so skupinou Giti, že výhody zo subvencií (ak sú vykázané ako príjem vo výkaze ziskov a strát) znižujú náklady spoločnosti, v dôsledku čoho sa zvyšuje obchodná marža spoločnosti, čo vedie k vyšším daniam a v príslušných prípadoch aj k vyššiemu zníženiu daní. Spoločnosť Giti Radial má však napriek tomu právo deklarovať granty a subvencie ako oslobodené príjmy pri výpočte základu dane, a tým znížiť splatnú daň z príjmov. Okrem toho sa metodika Komisie uplatňuje jednotne tak, že sa vypočítavajú výhody na základe dostupných finančných údajov za obdobie prešetrovania, ako ich poskytuje spoločnosť a ako sú overené na mieste.

3.10.3.   Oslobodenie od dane z užívania pozemkov

(529)

Organizácia alebo jednotlivec využívajúci pozemok v mestách, provinčných a správnych obciach, ako aj v priemyselných a ťažobných okresoch bežne platia daň za užívanie mestských pozemkov. Daň za užívanie pozemkov vyberajú miestne daňové orgány na mieste, kde sa pozemok užíva. Určité kategórie pozemkov, ako pozemky získané z mora, pozemky určené na používanie vládnymi inštitúciami, pozemky pre organizácie občanov a vojenské útvary na vlastné použitie, pozemky používané inštitúciami financovanými z vládnych príspevkov ministerstva financií, pozemky používané náboženskými chrámami, verejné parky a verejné historické a vyhliadkové miesta, ulice, cesty, verejné námestia, trávniky a iné mestské verejné pozemky, sú oslobodené od dane z užívania pozemkov.

a)    Právny základ

(530)

Právnym základom tohto programu sú:

predbežné nariadenie Čínskej ľudovej republiky o dani z nehnuteľností [Guo Fa (1986) č. 90, v znení zmien z roku 2011]; a

predbežné nariadenia Čínskej ľudovej republiky o dani za užívanie mestských pozemkov [nariadenie Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky (2013) č. 645].

b)    Zistenia z prešetrovania

(531)

Zníženie alebo oslobodenie od platieb dane z užívania pozemkov, ktoré umožnil miestny pozemkový úrad, využívali dve zo spoločností zaradených do vzorky, hoci nevyhovovali žiadnej z kategórií na oslobodenie stanovených v uvedených vnútroštátnych právnych predpisoch.

c)    Záver

(532)

Komisia sa domnieva, že toto oslobodenie od dane predstavuje subvenciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia, pretože existuje finančný príspevok v podobe ušlých príjmov od čínskej vlády, ktorým sa poskytuje výhoda dotknutým spoločnostiam. Výhoda pre príjemcov sa rovná daňovej úspore. Táto subvencia je špecifická v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia, keďže spoločnosti získali zníženie dane, hoci nespĺňali žiadne z objektívnych kritérií uvedených v odôvodnení 529.

d)    Výpočet výšky subvencie

(533)

Výška napadnuteľnej subvencie sa vypočítala podľa výhody poskytnutej príjemcom počas obdobia prešetrovania. Táto výhoda sa vypočítala ako rozdiel medzi celkovou daňou splatnou podľa bežnej sadzby dane a celkovou daňou, ktorá bola počas obdobia prešetrovania skutočne zaplatená.

(534)

Po poskytnutí informačného dokumentu skupina Hankook tvrdila, že náhrada dane za užívanie pozemkov, ktorú získala, nie je napadnuteľná, keďže ju dostala pred obdobím prešetrovania. Po dôkladnejšej analýze Komisia toto tvrdenie prijala, keďže posledná náhrada dane za užívanie pozemkov bola naozaj zaúčtovaná pred začiatkom obdobia prešetrovania v júni 2016 a žiadne ďalšie platby neboli po tomto dátume uskutočnené.

(535)

Skupina Giti ďalej tvrdila, že daň za užívanie pozemkov sa vo všeobecnosti nevzťahuje na určité druhy budov (obytné budovy a školy), ako je to uvedené v oznámení o oslobodení od dane z užívania pozemkov z roku 1988. Komisia zistila, že toto oznámenie už nie je platné, keďže „dočasné nariadenia Čínskej ľudovej republiky o dani za užívanie mestských pozemkov“, uvedené v odôvodnení 530, už neobsahujú v kategóriách oslobodenia od dane školy a obytné budovy. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(536)

A napokon skupina Giti uviedla, že dve spoločnosti zo skupiny zaplatili dane za užívanie pozemkov vzťahujúce sa na obdobie prešetrovania započítaním s minulými platbami. Na tieto dve spoločnosti sa preto žiadne výhody nevzťahovali. Komisia s týmito vyhláseniami súhlasila a príslušne zmenila výpočty subvencií. Preto bola výška subvencie týkajúcej sa tohto konkrétneho programu pre skupinu Giti stanovená na 0,01 %.

3.10.4.   Miestne daňové úľavy alebo náhrady

(537)

Jedna zo spoločností v skupine Hankook využila výhodu náhrady daní vybratých podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorú jej poskytla miestna samospráva.

a)    Právny základ

(538)

Právnym základom tohto programu sú:

opatrenia zóny komunálneho hospodárskeho rozvoja Huaian pre oblasť realizácie politík daňového zvýhodnenia (Measures of Huaian Municipal Economic Development Zone for Realization of Preferential Tax Policies, 1996).

b)    Zistenia z prešetrovania

(539)

Na základe dohody s miestnou samosprávou mala spoločnosť nárok na náhradu dane z príjmov v plnej výške za prvé dva roky od prvého roku splatnosti dane z príjmov právnických osôb (teda od roku 2003). V 3. až 5. roku mala spoločnosť nárok na zníženú daň z príjmov vo výške 15 %, ako aj na náhradu vo výške 100 % miestnej časti zaplatenej dane z príjmov. V 6. až 10. roku mala spoločnosť nárok na náhradu vo výške 75 % miestnej časti zaplatenej dane z príjmov. Od 11. roku mala spoločnosť nárok na náhradu vo výške 50 % miestnej časti zaplatenej dane z príjmov.

(540)

Spoločnosť vysvetlila, že vláda v priebehu rokov zmenila svoju politiku, a preto mala na tieto druhy náhrad a preferenčné sadzby nárok iba do roku 2012. Oprávnenú náhradu, ktorá nebola do roku 2012 vyplatená, mala mať podľa prísľubu vyplatenú v budúcnosti, keď to bude dovoľovať rozpočet miestnej samosprávy. V dôsledku toho spoločnosť počas obdobia prešetrovania ešte stále využívala výhodu náhrady.

c)    Záver

(541)

Komisia sa domnieva, že toto oslobodenie od dane predstavuje subvenciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia, pretože existuje finančný príspevok v podobe ušlých príjmov od čínskej vlády, ktorým sa poskytuje výhoda dotknutej spoločnosti. Výhoda pre príjemcu sa rovná daňovej úspore. Táto subvencia je špecifická v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia, keďže spoločnosť získala miestne zníženie dane, ktoré bolo konkrétne určené jej, ale nebolo dostupné iným spoločnostiam.

(542)

Hoci Komisia nezískala žiadne dôkazy o tom, že by sa program uskutočňoval aj počas obdobia prešetrovania, na základe informácií od spoločností zaradených do vzorky stanovila, že tieto spoločnosti využívali výhody tohto programu.

(543)

Po poskytnutí informačného dokumentu spoločnosť opätovne zdôraznila svoje vyhlásenie, že na náhrady mala nárok len do roku 2012. Nepredložila však žiadne nové dôkazy, ktoré by zmenili záver Komisie.

d)    Výpočet výšky subvencie

(544)

Výška napadnuteľnej subvencie sa vypočítala podľa výhody poskytnutej príjemcom počas obdobia prešetrovania. Táto výhoda sa vypočítala ako rozdiel medzi celkovou daňou splatnou podľa bežnej sadzby dane a celkovou daňou, ktorá bola počas obdobia prešetrovania skutočne zaplatená.

(545)

Výška subvencie týkajúcej sa tohto konkrétneho programu pre skupinu Hankook bola stanovená na 0,13 %.

3.10.5.   Súčet subvencií za všetky programy oslobodenia od priamych daní a ich zníženia

(546)

Celková výška subvencie v súvislosti so všetkými programami týkajúcimi sa priamych daní počas obdobia prešetrovania pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky je takáto:

Oslobodenia od priamych daní a ich zníženia

Spoločnosť/skupina

Výška subvencie

Skupina China National Tire

0,12 %

Skupina Giti

0,04 %

Skupina Hankook

0,13 %

Skupina Xingyuan

0 %

3.11.   Programy týkajúce sa nepriamej dane a dovozného cla

3.11.1.   Oslobodenie od DPH a zníženie dovozných ciel na používanie dovezených zariadení a technológií

(547)

Týmto programom sa umožňuje oslobodenie od DPH a dovozných ciel pri dovoze kapitálového zariadenia používaného pri výrobe. Aby sa toto oslobodenie mohlo využiť, zariadenie nesmie byť uvedené na zozname zariadení, na ktoré sa oslobodenie nevzťahuje, a podnik, ktorý si uplatňuje nárok na oslobodenie, musí získať certifikát projektu podporovaného štátom vydaný čínskymi orgánmi alebo NDRC na základe príslušných právnych predpisov v oblasti investícií, daní a ciel.

a)    Právny základ

(548)

Právnym základom tohto programu sú:

obežník Štátnej rady o úprave daňových politík v prípade dovážaného zariadenia, Guo Fa [1997] č. 37,

oznámenie ministerstva financií, Všeobecnej colnej správy a Štátnej daňovej správy o úprave určitých politík preferenčných dovozných ciel,

oznámenie ministerstva financií, Všeobecnej colnej správy a Štátnej daňovej správy [2008] č. 43,

oznámenie NDRC o konkrétnych otázkach týkajúcich sa oficiálneho potvrdenia projektov podporovaných štátom a financovaných z domácich alebo zahraničných prostriedkov, [2006] č. 316 a

katalóg dovozných položiek, ktoré nie sú oslobodené od colnej povinnosti, ktorý platí pre podniky so zahraničnou majetkovou účasťou i pre domáce podniky, 2008.

b)    Zistenia z prešetrovania

(549)

Zariadenia dovážané s cieľom rozvíjať domáce alebo zahraničné investičné projekty v súlade s politikou podpory zahraničných alebo domácich investičných projektov môžu byť oslobodené od DPH a/alebo dovozného cla, pokiaľ kategória týchto zariadení nie je uvedená v katalógu položiek, ktoré nie sú oslobodené od colnej povinnosti. Aby spoločnosť mohla využívať túto výnimku, musí získať potvrdenie od miestneho orgánu zodpovedného za daný projekt a predložiť ho miestnemu colnému orgánu.

(550)

Čínska vláda tvrdila, že s účinnosťou od 1. januára 2009 existuje iba oslobodenie od dovozného cla, pričom DPH sa pri dovoze zariadení na vlastné použitie vyberá.

(551)

V prípade spoločností zaradených do vzorky sa však zistilo oslobodenie od DPH aj od dovozného cla počas obdobia prešetrovania. Išlo pritom aj o oslobodenia pre zariadenia dovezené v predošlých rokoch, pri ktorých sa výhoda odpisovala počas celého obdobia ich životnosti, a teda bola čiastočne rozložená aj na obdobie prešetrovania. Aj keď Komisia nenašla žiadny dôkaz o tom, že by sa táto výnimka počas obdobia prešetrovania uplatnila, na základe dôkazov uvedených v spise týkajúcom sa spoločností zaradených do vzorky dospela k záveru, že spoločnosti zaradené do vzorky naďalej využívali výhody v rámci tohto programu.

(552)

Po poskytnutí informačného dokumentu spoločnosť Pirelli zistila, že výpočet týkajúci sa výhod vyplývajúcich z dovezených strojov a zariadení je nesprávny. Komisia s predloženými opravami súhlasila a výpočet príslušne upravila.

c)    Záver

(553)

Týmto programom sa v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) poskytuje finančná pomoc vo forme ušlého výnosu poskytovaná čínskou vládou, pretože podniky so zahraničnou majetkovou účasťou a iné oprávnené domáce podniky sú oslobodené od platenia DPH a/alebo ciel, ktoré by inak boli splatné. Takisto sa ním poskytuje výhoda prijímajúcim spoločnostiam v zmysle článku 3 ods. 2 základného nariadenia.

(554)

Program je teda špecifický v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia. Právnymi predpismi, ktorými sa riadi orgán poskytujúci subvenciu, sa prístup obmedzuje na podniky, ktoré investujú v rámci špecifických obchodných kategórií vymedzených taxatívne zákonom a ktoré patria buď do podporovanej kategórie, alebo do vyhradenej kategórie B v Katalógu na usmernenie výrobných odvetví v súvislosti so zahraničnými investíciami a transferom technológií, alebo na podniky, ktoré sú v súlade s Katalógom kľúčových odvetví, výrobkov a technológií, ktorých vývoj je podporovaný štátom. Okrem toho neexistujú žiadne objektívne kritériá obmedzujúce oprávnenosť na tento program ani žiadne nezvratné dôkazy, ktoré by svedčili o tom, že nárok vzniká automaticky podľa článku 4 ods. 2 písm. b) základného nariadenia.

d)    Výpočet výšky subvencie

(555)

Výška napadnuteľnej subvencie sa vypočíta na základe výhody, ktorú získali príjemcovia a ktorej existencia bola počas obdobia prešetrovania potvrdená. Za výhodu poskytnutú príjemcom sa považujú suma DPH a clá na dovážané zariadenia, od ktorých boli príjemcovia oslobodení. Aby sa zaistilo, že napadnuteľná suma sa vzťahuje iba na obdobie prešetrovania, získaná výhoda sa odpisovala počas celého obdobia životnosti zariadenia v súlade s bežnými účtovnými postupmi spoločnosti.

(556)

Zľavy na základe tohto programu využívali všetky spoločnosti zaradené do vzorky. Výška subvencie predbežne pre tento osobitný program bola v rozsahu od 0,04 % do 0,13 %.

3.11.2.   Systém vrátenia dovozného cla za nákup prírodného kaučuku

(557)

Komisia konštatovala, že všetky spoločnosti zaradené do vzorky spĺňajú kritériá zaradenia medzi tzv. spracovateľské obchodné podniky. Podľa článku 3 colných opatrení Čínskej ľudovej republiky na dohľad nad tovarom spracovateľského obchodu (90)sa pojmomspracovateľský obchodoznačujú podnikateľské činnosti, v rámci ktorých podnik dováža všetky alebo niektoré suroviny alebo pomocné materiály, súčasti a komponenty, súčasti komponentov a obalové materiály a spätne vyváža hotové výrobky po spracovaní alebo zostavení vrátane spracovania dodávaných a dovážaných materiálov“. V článku 5 sa ďalej uvádza, že „ak sa dane vyberajú počas dovozu v súlade s príslušnými ustanoveniami, od cla sa odpočítajú vybraté dane na základe overeného množstva tovaru, ktorý už bol spracovaný a spätne vyvezený po vývoze hotového tovaru“.

a)    Právny základ

colné predpisy Čínskej ľudovej republiky, nariadenie prezidenta Čínskej ľudovej republiky č. 81, 4. novembra 2017,

colné opatrenia Čínskej ľudovej republiky na dohľad nad tovarom spracovateľského obchodu, nariadenie Všeobecnej colnej správy č. 235, 20. decembra 2017,

colné opatrenia Čínskej ľudovej republiky na správu jednotkovej spotreby v oblasti spracovateľského obchodu, nariadenie Všeobecnej colnej správy č. 218, 13. marca 2014,

predbežné správne opatrenia na riadenie úverovej bonity podnikov, nariadenie Všeobecnej colnej správy č. 225, 4. septembra 2014.

b)    Zistenia z prešetrovania

(558)

Komisia počas prešetrovania zistila, že všetky spoločnosti zaradené do vzorky sa zaregistrovali do colného systému v rámci systému spracovateľského obchodu uvedeného v odôvodnení 557 a že v súlade s ustanoveniami článku 5 colných opatrení Čínskej ľudovej republiky na dohľad nad tovarom spracovateľského obchodu všetky z nich dostali výnimku z „daní vyberaných počas dovozu“ (t. j. dovozného cla) týkajúcich sa dovozu prírodného kaučuku používaného pri výrobe vyvážaných pneumatík.

(559)

Takáto koncepcia zodpovedá systému vrátenia cla opísanému v prílohe I písmene i) základného nariadenia. V zmysle písmena i) prílohy I systémy vracania cla môžu mať formu vývoznej subvencie, pokiaľ vedú k nadmernému vráteniu dovozných poplatkov vybraných pôvodne pri dovážaných vstupoch, pre ktoré bolo nárokované vrátenie cla.

(560)

S cieľom stanoviť, či takýto nadmerný odpočet existuje, sa v bode II prílohy III k základnému nariadeniu stanovuje, že Komisia si musí od čínskej vlády vyžiadať dodatočné informácie o systéme spracovateľského obchodu vo všeobecnosti a konkrétnejšie o existencii a efektívnom uplatňovaní sprievodných postupov monitorovania a overovania.

(561)

Zo získaných informácií vyplýva, že čínska vláda naozaj zaviedla legislatívny rámec na monitorovanie systému spracovateľského obchodu. Komisia však konštatovala aj to, že niektoré funkcie systému môžu viesť k nadmernému vráteniu cla.

Systém vychádza predovšetkým z vlastných vyhlásení spoločností.

V rozpore so všeobecne prijímanou praxou sa dovozné clo odpúšťa vopred. Colné orgány si ponechávajú len právo na jeho následné vymáhanie.

Intenzita kontrol vykonaných v spoločnostiach vychádza z priradenia hodnotenia kreditného rizika, ktoré samotné vychádza hlavne z vlastného vyhlásenia a obsahuje mimoriadne body za to, že ide o podporovaný priemysel.

Colné vyhlásenia vychádzajú zo štandardných mier spotreby stanovených colnými orgánmi. Štandardná miera spotreby prírodného kaučuku na vyvážanú pneumatiku bola oveľa vyššia ako skutočná miera spotreby overená v priestoroch spoločností zaradených do vzorky.

(562)

Okrem toho, počas overovaní na mieste v priestoroch spoločností zaradených do vzorky sa zdalo, že tento rámec sa v praxi účinne neuplatňuje. Komisia napríklad v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov zistila, že prírodný kaučuk určený pre vyvážané pneumatiky nebol v skladoch oddelený od ostatného prírodného kaučuku a že v priestoroch spoločností zaradených do vzorky sa neuskutočňovali žiadne pravidelné overovania na mieste.

(563)

Okrem toho spoločnosti dovážali takzvaný zmiešaný kaučuk s číselným znakom HS 4002 80 00 (s 0 % colnou kvótou). Tento číselný znak HS by sa mal zvyčajne používať pre zmesový kaučuk, t. j. zmes prírodného a syntetického kaučuku, ktorá však predovšetkým pozostáva zo syntetického kaučuku. V skutočnosti zmiešaný kaučuk dovážaný spoločnosťami zaradenými do vzorky obsahoval 97,5 % prírodného kaučuku, mal rovnaké fyzické vlastnosti ako prírodný kaučuk a vo výrobnom procese overených spoločností sa používal rovnako a v rovnakom pomere ako prírodný kaučuk.

(564)

V dôsledku toho tri zo štyroch spoločností zaradených do vzorky nezaplatili všetky dovozné clá, ktoré mali byť splatné.

c)    Záver

(565)

V súlade s prílohou III k základnému nariadeniu Komisia v samostatnom dokumente oznámila čínskej vláde jednotlivé transakcie preskúmané počas prešetrovania, aby jej umožnila uskutočniť všetky dodatočné zisťovania, ktoré považuje za potrebné. V reakcii na list Komisie čínska vláda tvrdila, že podmienky uvedené v bode II ods. 3 prílohy III k základnému nariadeniu neboli splnené, keďže čínska vláda mala zavedený prísny legislatívny rámec na monitorovanie skutočných transakcií v oblasti dovozu prírodného kaučuku. Čínska vláda ďalej odkázala na skutočnosť, že v platných právnych predpisoch sa pre prípad ich porušenia predpokladajú sankcie a právna zodpovednosť. Okrem toho, colné orgány majú dostatočné ľudské zdroje na vykonávanie režimu na miestnej úrovni a ukladanie sankcií. A napokon, ak existujú zistenia o pašovaní a nezrovnalostiach, spoločnosti sa zníži jej úverový rating.

(566)

Ako sa uvádza v odôvodnení 561, Komisia uznala, že čínska vláda zaviedla legislatívny rámec na monitorovanie systému spracovateľského obchodu. Komisia však takisto zistila, ako sa uvádza v odôvodneniach 561 až 562, že legislatívny rámec má slabé miesta a v praxi sa v prípade spoločností zaradených do vzorky neuplatňoval účinne. Čínska vláda nepredložila žiadny dôkaz, ktorým by vyvrátila zistenia Komisie v tomto zmysle, ani žiadne nové informácie týkajúce sa špecifických transakcií oznámených Komisiou.

(567)

Komisia preto dospela k záveru, že systém čínskej vlády na monitorovanie spracovateľského obchodu sa v prípade prírodného kaučuku účinne neuplatňoval. Okrem toho Komisia stanovila, že systém spracovateľského obchodu s prírodným kaučukom používaným vo vyvážaných pneumatikách viedol k nadmerným odpočtom, ktoré predstavujú napadnuteľné subvencie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia, keďže majú za následok nadmerné vrátenie dovozných poplatkov vybratých pôvodne pri dovážaných vstupoch, pre ktoré bolo nárokované vrátenie cla.

(568)

Tieto nadmerné odpočty sú takisto špecifické, keďže sú podmienené vývoznou výkonnosťou v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a) základného nariadenia.

(569)

Po konečnom poskytnutí informácií čínska vláda a skupina Giti predložili pripomienky v tomto zmysle. Čínska vláda zopakovala svoje predchádzajúce tvrdenie, že zaviedla prísny legislatívny rámec, ktorý sa riadne presadzuje, a že Komisia nemôže podložiť svoje závery niekoľkými izolovanými prípadmi, v ktorých spoločnosti nedodržali právne predpisy upravujúce program pre spracovateľský obchod. V odpovedi na tieto tvrdenia Komisia zopakovala, že skutočnosti nesvedčia v prospech tvrdenia čínskej vlády, že išlo len o niekoľko izolovaných prípadov, v ktorých vyvážajúci výrobcovia nedodržali platné právne predpisy. Ako sa uvádza v odôvodnení 562, žiadny z vyvážajúcich výrobcov zo vzorky, ktorý sa do tohto programu zapojil, neplatil niektoré dovozné clá, ktoré mal platiť. Čínska vláda predmetné transakcie ďalej nepreskúmala. Komisia preto zamietla toto tvrdenie.

(570)

Po konečnom poskytnutí informácií skupina Giti tvrdila, že Komisia porušila jej práva na obhajobu, pretože systém vrátenia cla ako taký zahrnula až v neskoršej fáze prešetrovania a nemala právomoc prešetrovať tento systém, keďže sa naň nevzťahovalo oznámenie o začatí prešetrovania.

(571)

Pokiaľ ide o tvrdenia, že Komisia porušila právo vyvážajúceho výrobcu na obhajobu, Komisia poznamenala, že v oznámení o začatí prešetrovania sa umožňuje preskúmanie systému vrátenia cla, keďže v oddiele 3 uvedeného oznámenia sa konkrétne odkazuje na zníženie dovozných ciel. Okrem toho Komisia informovala zainteresované strany o tom, že prešetruje tento systém, už v oddiele 3.13.3 informačného dokumentu. Tvrdenie, že Komisia nedodržala práva skupiny Giti na obhajobu, bolo preto zamietnuté.

(572)

Skupina Giti okrem toho tvrdila, že dovoz zmiešaného kaučuku by nemal podliehať vráteniu cla, keďže bežné dovozné clo pre tento výrobok je nulové. Ďalej tvrdila, že pravidelne nahráva údaje o dovoze, pomeroch spotreby a vyvážaných množstvách na webovú platformu, ktorá je neustále monitorovaná colnými orgánmi, pričom colné orgány vykonávajú overovania na mieste.

(573)

V reakcii na tieto tvrdenia Komisia konštatovala nasledovné. Komisia prijala tvrdenie, že sadzba cla za zmiešaný kaučuk je nulová, a preto nemôže byť predmetom vrátenia cla. Výpočet nadmerného odpočtu pochádzajúceho z tohto systému sa príslušne opravil v prípade všetkých dotknutých vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky. Konečné výšky subvencií sa stanovujú v odôvodnení 580.

(574)

Pokiaľ ide o monitorovací systém colných orgánov, Komisia nepopierala, že skupina Giti naozaj nahrávala určité informácie o dovoze a využívaní prírodného kaučuku na webovú platformu. Ako sa však uvádza v odôvodnení 561, ide v podstate o vlastné vyhlásenia. Aj tak sa však len u jedného z 11 vyvážajúcich výrobcov zo skupiny Giti, ktorých Komisia preverovala, vykonalo overovanie na mieste v priestore výrobcu. Okrem toho toto overovanie pozostávalo iba z jednoduchého porovnania zásob. Komisia dospela k záveru, že takéto overovanie nie je na zabezpečenie účinného overenia dostatočné, a preto toto tvrdenie zamietla.

d)    Výpočet výšky subvencie

(575)

Výhoda sa vypočítala ako rozdiel medzi výškou dovozného cla splatného počas obdobia prešetrovania a skutočnou výškou dovozného cla zaplateného počas obdobia prešetrovania. Vzhľadom na nedostupnosť údajov o skutočnom pomere spotreby prírodného kaučuku za jednotlivé druhy pneumatík Komisia predpokladá, že 1. priemerný pomer spotreby za všetky druhy pneumatík je rovnaký a 2. všetok dovezený prírodný kaučuk sa prioritne využíva na vyvážané pneumatiky a až potom na domáce pneumatiky. Na základe toho najskôr stanovila množstvo prírodného kaučuku dovezeného počas obdobia prešetrovania. Po druhé, vypočítala pomer medzi objemom predaja na vývoz v porovnaní s celkovým objemom predaja dotknutého výrobku. Po tretie, Komisia uplatnila tento pomer predaja na vývoz na celkový objem dovezeného prírodného kaučuku a stanovila množstvo dovezeného prírodného kaučuku, za ktoré je možné odpustiť dovozné clá. S cieľom stanoviť výšku výhody Komisia potom vypočítala výšku dovozného cla splatného za množstvo prírodného kaučuku použitého na výrobu pneumatík pre domáci trh a z tejto výšky odpočítala výšku dovozného cla, ktoré už bolo zaplatené.

(576)

Po konečnom poskytnutí informácií skupina Giti tvrdila, že Komisia mala na výpočet výhody použiť údaje o skutočnom pomere spotreby skupiny Giti, keďže tieto informácie získala počas overovania na mieste. Keďže Komisia použila opísanú metodiku, prehliadla skutočnosť, že prírodný kaučuk sa používa aj na výrobu iných pneumatík a že tieto pneumatiky majú iné pomery spotreby.

(577)

Komisia tvrdenie skupiny Giti čiastočne akceptovala. V prípade spoločností GITI Yinchuan a GITI Hualin použila Komisia pomer spotreby uvedený v ich povolení na dovoz. V prípade ostatných dvoch spoločností skupiny Giti, ktoré takisto získali výhodu vyplývajúcu z tohto systému, neboli údaje o skutočných pomeroch spotreby počas overovania na mieste k dispozícii. Komisia preto použila vážený priemerný pomer spotreby spoločností GITI Yinchuan a GITI Hualin. Výpočet výšky výhody bol príslušne opravený.

(578)

Žiadny z ostatných vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky nepredložil údaje o skutočných pomeroch spotreby. V tomto zmysle Komisia konštatovala, že výsledky inej použitej metodiky boli veľmi podobné. Výška subvencie stanovená na základe pôvodnej metodiky Komisie bola vskutku 3,62 % a pri použití skutočného pomeru spotreby bola výška subvencie stanovená na úrovni 3,64 %. Z tohto výsledku vyplýva, že pôvodná metodika Komisie na stanovenie výšky subvencie bola takisto správna. Komisia preto dospela k záveru, že v prípade ostatných vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky nie je potrebné meniť použitú metodiku na výpočet výšky subvencie.

(579)

Výška subvencie stanovená v súvislosti s týmto druhom subvencií počas obdobia prešetrovania pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky je takáto:

Vrátenie dovozného cla za prírodný kaučuk

Spoločnosť/skupina

Výška subvencie

Skupina China National Tire

1,10 %

Skupina Giti

3,64 %

Skupina Xingyuan

1,25 %

3.11.3.   Súčet za všetky programy oslobodenia od nepriamych daní alebo ich zníženia

(580)

Celková výška subvencie stanovená v súvislosti so všetkými programami týkajúcimi sa nepriamych daní a dovozných ciel počas obdobia prešetrovania pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky je takáto:

Oslobodenia od nepriamych daní a ich zníženia

Spoločnosť/skupina

Výška subvencie

Skupina China National Tire

1,21 %

Skupina Giti

3,74 %

Skupina Hankook

0,13 %

Skupina Xingyuan

1,30 %

3.12.   Grantové programy

3.12.1.   Granty na úsporu energie, ochranu životného prostredia a znižovanie emisií

(581)

Tri zo štyroch spoločností zaradených do vzorky využívali rôzne granty súvisiace s ochranou životného prostredia a so znížením objemu emisií, ako napríklad stimuly na ochranu životného prostredia a ochranu zdrojov, podpora synergického využívania zdrojov, stimulačné fondy na projekty zlepšenia šetrenia energie, podpora ukážkových centier energetického manažérstva, granty súvisiace s projektmi na zlepšovanie čistoty ovzdušia, stimuly na projekty obehového hospodárstva.

a)    Právny základ

zákon Čínskej ľudovej republiky o šetrení energie, verzia revidovaná a prijatá 28. októbra 2007 a verzia zmenená 2. júla 2016,

zákon Čínskej ľudovej republiky na podporu čistejšej výroby, nariadenie prezidenta Čínskej ľudovej republiky č. 54, v znení zmien z 29. februára 2012,

opatrenia na kontrolu čistejšej výroby, dekrét NDRC a ministerstva ochrany životného prostredia č. 38, uverejnený 1. júla 2016,

oznámenie o tlači a distribúcii predbežných opatrení týkajúcich sa správy subvencií na úsporu energie a znižovanie emisií, ministerstvo financií [2015] č. 161,

kľúčové body šetrenia energie a komplexného využívania v priemysle v roku 2015, vydané ministerstvom priemyslu a informačných technológií 3. apríla 2015,

plán vykonávania transformácie a modernizácie odvetvia pneumatík v provincii Shandong, vydaný vládnym úradom provincie Shandong 22. októbra 2014,

na miestnej úrovni: oznámenie o pridelení prostriedkov z osobitného fondu mesta Ťiao-cuo na plán na ochranu životného prostredia, 2016, oznámenie o pridelení prostriedkov z osobitného fondu na prevenciu znečisťovania ovzdušia, 2013, HeCaiZhiJian [2013] 702 a

oznámenie o pridelení prostriedkov z projektového fondu pre centrum energetického riadenia priemyselných podnikov, 2014, ministerstvo financií, CaiJian [2013] 470.

b)    Záver

(582)

V rámci programu úspory energie, ochrany životného prostredia a znižovania emisií sa poskytujú subvencie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu i) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia, t. j. prevádzajú sa finančné prostriedky od čínskej vlády vo forme grantov výrobcom dotknutého výrobku.

(583)

Komisia ďalej zistila, že program subvencií je špecifický v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia, keďže len spoločnosti pôsobiace v oblasti kľúčových technológií alebo vyrábajúce kľúčové výrobky uvedené v usmerneniach a katalógoch, ktoré sa pravidelne zverejňujú, sú oprávnené na prijatie takýchto subvencií. Konkrétne sa v dokumente ministerstva priemyslu a informačných technológií z roku 2015 uvádza chemický priemysel ako cieľový pre osobitné stimuly v súvislosti so šetrením energie.

(584)

Okrem toho sa v politike odvetvia pneumatík podporuje „vývoj pneumatík […] šetriacich energiu“ a „prispievajúcich k ochrane životného prostredia“. Podľa Plánu vykonávania transformácie a modernizácie odvetvia pneumatík v provincii Shandong (91) je šetrenie energie a znižovanie emisií jedným z hlavných cieľov odvetvia pneumatík v Shandongu. V tomto zmysle sa podpora má poskytovať v oblasti investícií, úverov a daní súvisiacich s výrobou a používaním tzv. zelených pneumatík, t. j. pneumatík šetrných k životnému prostrediu (92).

c)    Výpočet výšky subvencie

(585)

Výhoda sa vypočítala ako suma prijatá počas obdobia prešetrovania alebo priradená obdobiu prešetrovania, pričom táto suma sa odpísala počas životnosti dlhodobého majetku, s ktorým grant súvisel. Komisia zvažovala, či má uplatniť dodatočnú ročnú komerčnú úrokovú sadzbu v súlade s oddielom F písmenom a) usmernení Komisie na výpočet sumy subvencie (93). Takýto prístup by však zahŕňal rôzne zložité hypotetické faktory, pre ktoré neboli dostupné žiadne presné informácie. Preto Komisia považovala za vhodnejšie pripísať sumy obdobiu prešetrovania podľa sadzieb odpisovania súvisiaceho dlhodobého majetku v súlade s metodikou výpočtu, ktorá sa použila v predchádzajúcich prípadoch (94).

(586)

Výška subvencie stanovená v súvislosti s týmto druhom subvencií počas obdobia prešetrovania pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky je takáto:

Granty na úsporu energie a ochranu životného prostredia

Spoločnosť/skupina

Výška subvencie

Skupina China National Tire

0,02 %

Skupina Giti

0,04 %

Skupina Xingyuan

0,01 %

3.12.2.   Granty súvisiace s technologickou modernizáciou, obnovou alebo transformáciou

(587)

Spoločnosti zaradené do vzorky využívali výhody rôznych grantov v rámci tohto programu v súvislosti s výskumom a vývojom, technologickou modernizáciou a inováciou, ako sú napríklad podpora úloh v oblasti výskumu a vývoja na základe plánov podpory vedy a techniky, podpora investícií do úpravy kľúčových výrobných odvetví, revitalizácie a technickej obnovy atď.

a)    Právny základ

13. päťročný plán technologickej inovácie,

usmernenia k podpore technologickej obnovy podnikov, Štátna rada, Guo Fa [2012] 44,

pracovný plán revitalizácie priemyslu a technologickej obnovy, vydaný NDRC a ministerstvom priemyslu a informačných technológií, 2015,

strednodobý až dlhodobý program technologického a vedeckého rozvoja (2006 – 2020), uverejnený Štátnou radou v roku 2006,

správne opatrenia pre národný plán podpory vedy a technológie, revidované v roku 2011, a

na miestnej/provinčnej úrovni: oznámenia o pridelení osobitných prostriedkov na technickú obnovu, osobitných prostriedkov na revitalizáciu priemyslu, osobitných prostriedkov na technickú transformáciu, osobitných prostriedkov na rozvoj priemyslu.

b)    Záver

(588)

Podľa usmernení k podpore technologickej obnovy podnikov (bod 3.2) sa ústredná štátna správa a miestne samosprávy vyzývajú, aby naďalej zvyšovali výšku finančnej podpory a investícií so zameraním na priemyselnú transformáciu a modernizáciu v kľúčových oblastiach a kritických otázkach technologickej obnovy. Okrem toho by mali orgány neustále inovovať a zlepšovať metódy riadenia finančných prostriedkov, flexibilne realizovať viaceré druhy podpory a zvyšovať efektívnosť využívania fiškálnych fondov.

(589)

Pracovným plánom revitalizácie priemyslu a technologickej obnovy sa vykonávajú uvedené usmernenia v praxi, a to zriaďovaním osobitných fondov na podporu projektov technologického pokroku a technologickej transformácie. Tieto fondy zahŕňajú investičné subvencie a zvýhodnené úvery. Využívanie týchto fondov musí byť v súlade s vnútroštátnymi makroekonomickými politikami, priemyselnými politikami a politikami regionálneho rozvoja.

(590)

Z grantov poskytovaných v rámci tohto programu sa poskytujú subvencie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu i) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia, t. j. prevádzajú sa finančné prostriedky od čínskej vlády vo forme grantov výrobcom dotknutého výrobku.

(591)

Komisia ďalej stanovila, že tieto subvencie sú špecifické v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) základného nariadenia, keďže len spoločnosti pôsobiace v kľúčových oblastiach alebo technológiách uvedené v usmerneniach, správnych opatreniach a katalógoch, ktoré sa pravidelne zverejňujú, sú oprávnené na prijatie takýchto subvencií. Medzi takýmito oprávnenými sektormi sa uvádza aj sektor pneumatík a/alebo (petro)chemický priemysel.

c)    Výpočet výšky subvencie

(592)

Výhoda sa vypočítala v súlade s metodikou opísanou v odôvodnení 585.

(593)

Výška subvencie stanovená v súvislosti s týmto druhom subvencií počas obdobia prešetrovania pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky je takáto:

Granty na technologickú modernizáciu, obnovu alebo transformáciu

Spoločnosť/skupina

Výška subvencie

Skupina China National Tire

0,03 %

Skupina Giti

0,15 %

Skupina Hankook

0,05 %

3.12.3.   Granty ad hoc poskytované samosprávnymi/regionálnymi orgánmi

(594)

Vo svojom podnete navrhovateľ poskytol dôkazy, z ktorých vyplývalo, že odvetvie pneumatík v ČĽR môže získať rôzne jednorazové alebo opakované granty od vládnych orgánov na rôznych úrovniach, t. j. miestnej, regionálnej a celoštátnej.

(595)

Pri prešetrovaní sa zistilo, že štyri skupiny spoločností, ktoré sú zaradené do vzorky, takisto dostali významné jednorazové alebo opakované granty od rôznych úrovní verejnej správy, čo malo za následok poskytovanie výhod počas obdobia prešetrovania. Niektoré z nich už spoločnosti zaradené do vzorky oznámili vo svojich vyplnených dotazníkoch, zatiaľ čo mnohé iné boli zistené na mieste počas overovania na mieste. Žiadne z nich neboli uvedené vo vyplnenom dotazníku čínskej vlády.

a)    Právny základ

(596)

Tieto granty poskytli spoločnostiam orgány verejnej správy na vnútroštátnej, provinčnej, mestskej, okresnej alebo regionálnej úrovni a všetky sa javili ako špecifické pre spoločnosti zaradené do vzorky alebo špecifické z hľadiska miesta alebo druhu priemyslu. Úroveň právnych podrobností týkajúcich sa presného zákona, na základe ktorého boli tieto výhody poskytnuté, ak pre ne vôbec existoval právny základ, nebola poskytnutá. Komisia však niekedy dostala kópiu dokumentu vydaného vládnym orgánom, ktorý bol sprievodným dokumentom k prideleniu finančných prostriedkov (odkazovalo sa naň ako na „oznámenie“).

b)    Zistenia z prešetrovania

(597)

Vzhľadom na veľké množstvo grantov uvedených v podnete a/alebo zistených v účtovníctve spoločností zaradených do vzorky sa v tomto informačnom dokumente predkladá len zhrnutie kľúčových zistení. Dôkazy o existencii viacerých grantov a skutočnosť, že sa prideľovali na rôznych úrovniach čínskej vlády, pôvodne predložili štyri spoločnosti zaradené do vzorky, pričom podrobné zistenia týkajúce sa týchto grantov sa poskytujú jednotlivým spoločnostiam v osobitných informačných dokumentoch.

(598)

Medzi takéto granty patrili napríklad patentové fondy, vedecko-technické fondy a ocenenia, fondy pre rozvoj podnikania, fondy na podporu vývozu, granty na základnú infraštruktúru, ocenenia za priemyselnú výrobu alebo priemyselné investície, ocenenia za bezpečnosť výroby, podporné fondy poskytované na okresnej alebo provinčnej úrovni, zvýhodnené úroky z úverov na dovážané zariadenia.

c)    Záver

(599)

Tieto granty predstavujú subvencie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu i) a ods. 2 základného nariadenia, keďže sa uskutočnil prevod finančných prostriedkov od čínskej vlády výrobcom dotknutého výrobku v podobe grantov, čím bola poskytnutá výhoda.

(600)

Tieto granty sú špecifické aj v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) a článku 4 ods. 3 základného nariadenia, keďže sú podľa všetkého obmedzené na určité spoločnosti alebo špecifické projekty v špecifických regiónoch a/alebo v odvetví pneumatík. Okrem toho sú niektoré granty podmienené vývoznou výkonnosťou v zmysle článku 4 ods. 4 písm. a). Tieto granty nespĺňajú požiadavky článku 4 ods. 2 písm. b) základného nariadenia, na základe ktorých by sa nepovažovali za špecifické, keďže podmienky oprávnenosti a skutočné kritériá výberu oprávnených podnikov nie sú transparentné, objektívne a neuplatňujú sa automaticky.

(601)

Spoločnosti vo všetkých prípadoch uviedli informácie o výške grantu a o tom, od koho grant získali. Dotknuté spoločnosti takisto väčšinou viedli tieto príjmy vo svojom účtovníctve v okruhu „príjmy zo subvencií“ a dali vykonať nezávislý audit tohto účtovníctva. Vnímalo sa to ako nesporný dôkaz subvencie, ktorou bola poskytnutá napadnuteľná výhoda.

(602)

Komisia teda rozhodla, že overené zistenia získané počas overovania na mieste predstavujú v tomto ohľade primeraný ukazovateľ úrovne subvencovania. Keďže tieto granty majú spoločné črty, udeľoval ich subjekt verejného sektora a neboli súčasťou osobitného programu subvencií, ale jednotlivých grantov pre tento podporovaný priemysel, Komisia ich posudzovala spoločne.

(603)

Skupina Hankook tvrdila, že Komisia nemôže napadnúť granty prijaté dodávateľskou dcérskou spoločnosťou Shanghai Hankook Tire Sales Co. Ltd. (ďalej len „SHT“), keďže nebola zapojená do vývozu dotknutého výrobku. Komisia však poznamenala, že činnosti spoločnosti SHT zahŕňajú o. i. rokovania o obstarávaní surovín a že táto spoločnosť zohráva mimoriadne dôležitú úlohu v systéme konsolidácie zostatkov, z ktorého plynú výhody vyvážajúcim výrobcom skupiny. Preto existuje jednoznačné prepojenie s dotknutým výrobkom a v dôsledku toho sú granty, ktoré spoločnosť SHT získala, napadnuteľné.

(604)

Po konečnom poskytnutí informácií skupina China National Tire tvrdila, že Komisia neposkytla zdroj údajov pre jeden konkrétny grant týkajúci sa vyvážajúceho výrobcu Yellow Sea. Predmetné údaje boli v skutočnosti uvedené v osobitnom poskytnutí informácií, avšak v pracovných hárkoch týkajúcich sa užívacích práv k pozemkom, nie grantov, keďže uvedený grant sa poskytol v súvislosti s právom disponovať pozemkom. Výška subvencie však bola ku grantom spoločnosti pridaná správne. Skupina China National Tire takisto tvrdila, že Komisia použila na výpočet grantu nesprávny obrat. Komisia však trvá na tom, že použila správny obrat, keďže grant sa týkal konkrétne spoločnosti Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd. Tieto tvrdenia boli preto zamietnuté.

d)    Výpočet výšky subvencie

(605)

Výhoda sa vypočítala v súlade s metodikou opísanou v odôvodnení 585.

(606)

Výška subvencie stanovená v súvislosti s týmto druhom subvencií počas obdobia prešetrovania pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky je takáto:

Granty ad hoc

Spoločnosť/skupina

Výška subvencie

Skupina China National Tire

1,46 %

Skupina Giti

0,18 %

Skupina Hankook

0,01 %

Skupina Xingyuan

0,05 %

3.12.4.   Iné granty

(607)

Vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky nedostali počas obdobia prešetrovania žiadny finančný príspevok v rámci zvyšných grantových programov uvedených v oddiele 3.3 bode iii).

3.12.5.   Súčet za všetky granty

(608)

Celkové sumy subvencie v súvislosti so všetkými grantmi počas obdobia prešetrovania pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky sú stanovené takto:

Granty

Spoločnosť/skupina

Výška subvencie

Skupina China National Tire

1,51 %

Skupina Giti

0,37 %

Skupina Hankook

0,06 %

Skupina Xingyuan

0,06 %

3.13.   Záver o subvencovaní

(609)

Komisia vypočítala výšku napadnuteľných subvencií v súlade s ustanoveniami základného nariadenia pre spoločnosti zaradené do vzorky tak, že preskúmala každú subvenciu alebo subvenčný program a potom tieto číselné údaje spočítala, aby vypočítala celkovú sumu subvencovania počas obdobia prešetrovania pre každého vyvážajúceho výrobcu. Na výpočet celkového subvencovania uvedený ďalej Komisia najskôr vypočítala percentuálne subvencovanie, čo je suma subvencie ako percento celkového obratu spoločnosti. Toto percentuálne vyjadrenie sa následne použilo na výpočet subvencie poskytnutej na vývoz dotknutého výrobku do Únie počas obdobia prešetrovania. Potom sa vypočítala výška subvencie na tonu dotknutého výrobku vyvezeného do Únie počas obdobia prešetrovania a vypočítali sa rozpätia uvedené ďalej ako percento hodnoty nákladov, poistenia a prepravného (ďalej len „CIF“) za rovnaký vývoz na tonu.

(610)

Po poskytnutí informačného dokumentu skupina Giti nesúhlasila s rozdeľovacími kľúčmi pre niektoré spoločnosti, ktoré nevyrábali ani nepredávali dotknutý výrobok. Komisia s predloženými tvrdeniami čiastočne súhlasila a výpočet výšky subvencie pre skupinu príslušne upravila.

(611)

V súlade s článkom 15 ods. 3 základného nariadenia sa celková suma subvencií pre spolupracujúce spoločnosti, ktoré nie sú zaradené do vzorky, vypočítala na základe celkového váženého priemeru sumy napadnuteľných subvencií stanoveného pre spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov vo vzorke s výnimkou zanedbateľných súm, ako aj sumy subvencií stanovenej pre položky, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 28 ods. 1 základného nariadenia. Komisia však vzala do úvahy aj zistenia súvisiace s preferenčnými úvermi, i keď sa pri určení týchto súm musela čiastočne spoliehať na dostupné skutočnosti. Komisia sa totiž domnieva, že dostupné skutočnosti použité v týchto prípadoch nemajú podstatný vplyv na informácie potrebné na spravodlivé určenie sumy subvencovania prostredníctvom preferenčného poskytovania úverov, takže vývozcovia, ktorí neboli požiadaní o spoluprácu pri prešetrovaní, nebudú v dôsledku použitia tohto prístupu neprávom zvýhodnení ani znevýhodnení (95).

(612)

Vzhľadom na vysokú mieru spolupráce čínskych vyvážajúcich výrobcov Komisia stanovila sumu za „všetky ostatné spoločnosti“ na úrovni najvyššej sumy stanovenej pre spoločnosti zaradené do vzorky. Suma pre „všetky ostatné spoločnosti“ sa uplatnila na spoločnosti, ktoré pri prešetrovaní nespolupracovali.

Názov spoločnosti

Výška napadnuteľných subvencií

Skupina China National Tire

32,85 %

Skupina Giti

7,74 %

Skupina Hankook

2,06 %

Skupina Xingyuan

51,08 %

Iné spolupracujúce spoločnosti

18,01 %

Všetky ostatné spoločnosti

51,08 %

4.   UJMA

4.1.   Vymedzenie výrobného odvetvia Únie

(613)

Podobný výrobok vyrábalo v Únii počas posudzovaného obdobia viac ako 380 výrobcov. Títo výrobcovia predstavujú „výrobné odvetvie Únie“ v zmysle článku 9 ods. 1 základného nariadenia.

(614)

Celková výroba v Únii počas obdobia prešetrovania bola stanovená na úrovni približne 21,7 milióna pneumatík. Komisia stanovila údaj týkajúci sa celkovej výroby v Únii na základe údajov získaných počas prešetrovania. Ako sa uvádza v odôvodnení 30, desať výrobcov z Únie v konečnej vzorke predstavuje viac ako 36 % výroby a predaja v Únii udávaných spolupracujúcimi výrobcami podobného výrobku z Únie. Mikroekonomické ukazovatele boli preto preskúmané na základe údajov získaných z odpovedí týchto desiatich výrobcov z Únie.

(615)

Výroba v Únii je roztrieštená medzi veľké skupiny spoločností a viac ako 380 malých a stredných podnikov v rámci celej Únie. Veľké spoločnosti tvoria približne 90 % celkovej výroby v Únii a približne 87 % predaja v Únii uskutočneného výrobcami z Únie. MSP sa podieľajú na výrobe protektorovaných pneumatík a pokrývajú zvyšných 10 % výroby v Únii a približne 13 % predaja v Únii uskutočneného výrobcami z Únie počas obdobia prešetrovania (pozri tabuľku 5 – Podiel predaja MSP na celkovom predaji v Únii).

(616)

Zistilo sa, že výrobcovia zaradení do vzorky dovážali dotknutý výrobok z ČĽR a opätovne ho predávali na trhu v Únii. Pri porovnaní s ich celkovým predajom však bol tento dovoz okrajový a neovplyvňoval ich kvalifikáciu ako výrobcov z Únie.

(617)

Ako sa opisuje v odôvodneniach 613 až 615, podobný výrobok vyrábalo v Únii viac ako 380 výrobcov, pričom vyrábali nové aj protektorované pneumatiky. Spoločne sa vymedzujú ako výrobné odvetvie Únie.

(618)

CRIA a CCCMC tvrdili, že výrobcovia protektorovaných pneumatík, bez ohľadu na to, či pôsobia alebo nepôsobia v rámci dohôd o spracovaní, nemôžu tvoriť súčasť výrobného odvetvia Únie. Zastávali stanovisko, že protektorovanie tvorí poservisný trh, ktorý nemôže byť chránený antisubvenčnými opatreniami, keďže výrobcovia protektorovaných pneumatík spracúvajú už existujúce, čiastočne ojazdené pneumatiky na ďalšie použitie. Výrobcovia protektorovaných pneumatík pôsobiaci na základe dohôd o spracovaní okrem toho nemôžu vlastniť plášť. Zákazníci si ponechávajú vlastníctvo plášťov, kým sa na nich vykonáva servis a opotrebovaná pneumatika sa protektoruje novým behúňom a potom sa vráti vlastníkovi.

(619)

Po konečnom poskytnutí informácií CRIA a CCCMC zopakovali svoje tvrdenia, že protektorovanie pneumatík je služba a že pojmy „výrobca“ a „poskytovateľ služieb“ sa podľa nich vzájomne vylučujú.

(620)

Komisia poznamenala, že odvetvie protektorovania zabezpečuje plášťu z opotrebovanej pneumatiky „druhý život“ (alebo dokonca niekoľko, keďže plášť možno protektorovať niekoľkokrát). Opotrebovaná pneumatika už nie je na verejnej ceste bezpečná a nemôže sa vrátiť naspäť do obehu. Bez protektorovania skončí opotrebovaná pneumatika na skládke; hoci časti opotrebovanej pneumatiky možno pyrolyzovať a využiť tak na výrobu paliva z pneumatík. Ako sa opisuje v odôvodnení 81, protektorovanie je proces recyklácie, pri ktorom sa opotrebované pneumatiky obnovujú prostredníctvom výmeny behúňa na starom plášti. Protektorovanie preto nie je len servis, ale aj výrobný proces. Bez ohľadu na podmienky vlastníctva sú výrobcovia protektorovaných pneumatík výrobcami z Únie, ktorých výrobný proces sa začína od plášťa a ktorí vyrábajú pneumatiky.

(621)

Okrem toho sa životnosť opotrebovaných pneumatík končí jedným z dvoch spôsobov. Buď sú vyhodené ako odpad, alebo sa ich dobrý plášť použije na protektorovanie. Pokiaľ ide o odpad, od majiteľa opotrebovanej pneumatiky sa môže vyžadovať zaplatenie poplatku za uskladnenie opotrebovanej pneumatiky na skládke. Pri druhom scenári sa opotrebované pneumatiky stávajú zdrojom príjmov. Výrobcovia protektorovaných pneumatík môžu opotrebované pneumatiky od servisov vykupovať alebo ich protektorovať na základe dohody o spracovaní. Všetci overení výrobcovia protektorovaných pneumatík využívajú dva zdroje dodávok (konkrétne buď zásoby plášťov, alebo dohodu o spracovaní) na výrobu pneumatík. Nákupná cena za opotrebovanú pneumatiku bola v priemere približne 10 % celkových nákladov na výrobu protektorovanej pneumatiky. Komisia dospela k záveru, že rozdiel vo výrobných nákladoch alebo v pridanej hodnote medzi týmito dvomi spôsobmi protektorovania plášťov nie je výrazný, pričom považuje tieto dva spôsoby len za dva odlišné obchodné modely protektorovania. Komisia preto dospela k záveru, že výrobcovia protektorovaných pneumatík sú súčasťou výrobného odvetvia Únie, keďže vyrábajú dotknutý výrobok.

(622)

V dôsledku toho sa na stanovenie ukazovateľov ujmy a na výpočet rozpätia ujmy použili údaje poskytnuté výrobcami protektorovaných pneumatík overené Komisiou (vrátane skutočných nákladov a predajných cien).

4.2.   Spotreba v Únii

(623)

Ako sa uvádza v odôvodnení 50, Komisia uskutočnila overovania na mieste v priestoroch dvoch neprepojených dovozcov. Zistila, že dovoz dotknutého výrobku bol aj počas posudzovaného obdobia deklarovaný pod číselnými znakmi KN 4011 90 00 a 4011 99 00. Tento dovoz sa týkal pneumatík triedy 3. Nebolo však možné stanoviť, či išlo o systémový problém s deklarovaním dotknutého výrobku alebo či sa problém obmedzoval na tohto konkrétneho dovozcu.

(624)

Okrem toho, celkový objem oznámený spolupracujúcimi čínskymi vyvážajúcimi výrobcami v období prešetrovania presahoval celkový dovoz s pôvodom z Čínskej ľudovej republiky, ktorý oznámil Eurostat Comext. Keďže však vyvážajúci výrobcovia neoznámili žiadne údaje za predchádzajúce roky, Komisia sa rozhodla postupovať podľa konzervatívneho prístupu a nerevidovať objemy dovozu z ČĽR.

(625)

Následne sa zistilo, že predaj dodávateľov behúňov, ktorí neboli členmi ETRMA Europool, bol pri predbežnom stanovovaní spotreby v Únii vynechaný. Komisia preto revidovala spotrebu v Únii za posudzované obdobie.

(626)

V dôsledku toho sa revidovaná spotreba v Únii (96) vyvíjala takto:

Tabuľka 1

Spotreba v Únii (v kusoch)  (97)

 

2014

2015

2016

Obdobie prešetrovania

Celková spotreba v Únii

20 499 603

20 962 782

21 600 223

21 748 781

Index 2014 = 100

100

102,3

105,4

106,1

Zdroj: ETRMA a dodávatelia behúňov, ktorí nie sú členmi ETRMA Europool.

(627)

Vzhľadom na to sa počas posudzovaného obdobia spotreba v Únii zvýšila. Počas posudzovaného obdobia sa zvýšila spotreba o 6,1 % približne z 20,5 milióna pneumatík v roku 2014 približne na 21,7 milióna pneumatík v období prešetrovania.

4.3.   Súvislosti týkajúce sa trhu Únie

4.3.1.   Všeobecný opis

(628)

Trh Únie s pneumatikami pre nákladné automobily a autobusy je trh so silnou konkurenciou a s viacerými výrobcami a značkami.

(629)

Trh Únie je rozdelený na predaj pôvodného zariadenia výrobcom nákladných automobilov alebo autobusov a na trh s náhradnými súčiastkami. Dopyt na trhu po pneumatikách pre nákladné automobily a autobusy v sektore s pôvodným zariadením stimuluje výroba nákladných automobilov a autobusov, pričom sektor trhu s náhradnými dielmi ovplyvňuje viacero faktorov vrátane hospodárskej činnosti, predaja, veľkosti, zloženia a využívania nákladných automobilov alebo autobusov a vozového parku v prevádzke. Predaj čínskeho dovozu sa sústreďuje najmä na trh s náhradnými dielmi.

(630)

Pôvodné zariadenie predané výrobcom nákladných automobilov a autobusov predstavuje okolo 17 % celkovej spotreby v Únii. Zvyšné pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy predané v Únii sa predávajú ako náhradné pneumatiky priamo alebo nepriamo majiteľom nákladných automobilov alebo autobusov. Náhradné pneumatiky pokrývajú širšiu škálu pneumatík a predávajú sa prostredníctvom rozsiahlejšej siete za pomoci rôznych marketingových stratégií. Náhradné pneumatiky sa môžu predávať buď priamo koncovým používateľom, alebo prostredníctvom prepojených alebo neprepojených distribútorov, ktorí ich následne predajú ďalej koncovým používateľom.

(631)

Hlavnými predajnými kanálmi sú predaj distribútorom, ktorí pneumatiky predajú ďalej majiteľom vozového parku, alebo priamy predaj majiteľom vozového parku prípadne aj s ďalšími službami (kontrola, údržba, služby).

(632)

Aj značka môže mať vplyv na cenu, ktorú sú zákazníci ochotní zaplatiť za pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy. Značky sa často spájajú s vnímanou kvalitou a službami, a to najmä v prípade pneumatík vyššej kvality.

4.3.2.   Prepojenosť medzi novými a protektorovanými pneumatikami

(633)

Komisia určila, že hlavní výrobcovia z Únie sa sústredili v triedach 1 a 2, v ktorých sa pneumatiky navrhovali/navrhujú tak, aby mali dlhý životný cyklus a mohli byť protektorované. To odôvodňuje výrazne vyššie ceny (a ziskové rozpätia) za očakávaný vysoký výkon pneumatík tried 1 a 2.

(634)

V skutočnosti z prešetrovania vyplynulo, že väčší výrobcovia z Únie aktívne propagujú protektorovateľnosť svojich pneumatík, a tak sa snažia vytvoriť u spotrebiteľov vernosť značke a odlíšiť sa od lacnejšieho dovozu pneumatík triedy 3. Z prešetrovania tak ďalej vyplynulo, že veľká časť hodnoty, ktorá sa pripisuje pneumatikám triedy 1 a 2, v skutočnosti vyplýva z existencie odvetvia protektorovania v triede 3.

(635)

Vysoká miera zameniteľnosti protektorovaných a nových pneumatík má však za následok to, že trieda 3 je citlivejšia na čínsky dovoz dotknutého výrobku s nízkymi cenami. To isté platí najmä pri zohľadnení toho, že používatelia vedia, že pokiaľ ide o výkon, protektorované pneumatiky a nové pneumatiky nízkej kvality sa výrazne nelíšia. Z dôvodu tejto zameniteľnosti je preto rozhodujúcim faktorom cena, na základe ktorej sa zákazník rozhodne pre kúpu protektorovaných pneumatík alebo nových pneumatík triedy 3.

(636)

Komisia vyzvala zainteresované strany, aby sa vyjadrili k predbežnému posúdeniu a poskytli informácie, na základe ktorých sa potvrdí alebo vyvráti uvedená analýza, a to s cieľom vytvoriť čo najpresnejší obraz v poslednej fáze tohto prešetrovania.

(637)

Množstvo zainteresovaných strán napadlo zistenia týkajúce sa vzájomnej prepojenosti nových a protektorovaných pneumatík a tried. Komisia všetky informácie v tejto veci zostavila v poznámke k spisu o vzájomnej prepojenosti (98).

(638)

Pokiaľ ide o odôvodnenie 634, CRIA a CCCMC tvrdili, že k pneumatikám tried 1 a 2 nie je priradená hodnota vyplývajúca z existencie odvetvia protektorovania.

(639)

Informácie týkajúce sa dôležitosti podnikania v oblasti protektorovania sú dobre známe a verejne dostupné. Ako sa uvádza v odôvodnení 90, výrobcovia nových pneumatík vyrábajú aj protektorované pneumatiky. Niektorí čínski vyvážajúci výrobcovia majú svoje vlastné značky protektorovaných pneumatík, ako sú Hankook AlphaTread alebo Giti Genesis. Ako sa vysvetľovalo v poznámke k spisu o vzájomnej prepojenosti, Komisia zistila, že hlavní výrobcovia pneumatík vrátane čínskych vyvážajúcich výrobcov sa zapájali aj do podnikania v oblasti protektorovania. Skupina Hankook pri činnostiach súvisiacich s protektorovaním spolupracuje najmä s výrobcami protektorovaných pneumatík z Únie, ako sú Vacu-Lug v Spojenom kráľovstve alebo B.R.P. Pneumatici v Taliansku. Spoločnosť Giti Genesis, predtým známa ako GT Ree Tread, spolupracuje so spoločnosťou Vacu-Lug v Spojenom kráľovstve.

(640)

Okrem toho v roku 2009 spoločnosť Pirelli Italy v súvislosti so zmluvou podpísanou so spoločnosťou Marangoni (poskytovateľ protektorovaných riešení z Únie) vyhlásila, že tento projekt, ktorý je súčasťou stratégie posilňovania a rozširovania ponuky služieb spoločnosti Pirelli Truck, je zameraný na pridanú hodnotu predovšetkým nových výrobkov radu 88 a radu 01, ktoré boli uvedené na európsky trh v roku 2009 a ktoré sú okrem iných vlastností charakterizované vysokou vhodnosťou na protektorovanie (99). Aj ostatní výrobcovia uvádzajú, že ich pneumatiky sú protektorovateľné, ako napríklad dovozca značky Athos, ktorý tvrdí, že pneumatiky Athos sú rekalibrovateľné a vhodné na protektorovanie za studena aj za tepla, ako aj značka Aeolus (100) (obe značky uvádzané ako pneumatiky triedy 3). Z toho vyplýva, že protektorovateľnosť je významným faktorom hodnoty v Európskej únii aj v dotknutej krajine. Z prešetrovania Komisie naozaj vyplynulo, že výrobcovia „vyššej triedy“ sa do veľkej miery opierajú o existenciu a dostupnosť odvetvia protektorovania, a to nielen preto, aby si zabezpečili vysokopozitívne vnímanie na trhu, ale aj z dôvodu vypracúvania svojich spotrebiteľských stratégií a stratégií kontinuity činností. Ako ďalej vyplýva z poznámky k spisu o vzájomnej prepojenosti, protektorovateľnosť sa vníma vo výrobnom odvetví v Únii a dotknutej krajine nielen ako trhová hodnota, ale aj ako stimulujúci faktor skutočnej hodnoty pre vyššie triedy. Hodnota a predajná cena vyšších tried je teda príslušne neodlučiteľne previazaná so zdravým odvetvím protektorovania, ktoré je nadväzujúcim odvetvím. Práve z týchto dôvodov Komisia v odôvodnení 634 uviedla, že „veľká časť hodnoty, ktorá sa pripisuje pneumatikám triedy 1 a 2, v skutočnosti vyplýva z existencie odvetvia protektorovania v triede 3“.

(641)

Vzhľadom na to Komisia potvrdila svoje pôvodné zistenia týkajúce sa vzájomnej prepojenosti nových a protektorovaných pneumatík a tried.

(642)

Pokiaľ ide o odôvodnenie 635, CRIA a CCCMC zastávali stanovisko, že Komisia neposkytla zdroj údajov o vysokej zameniteľnosti protektorovaných pneumatík, ale namiesto toho uviedla stanovenú cenu ako určujúci faktor pri rozhodovaní spotrebiteľa o nákupe protektorovaných pneumatík alebo nových pneumatík triedy 3.

(643)

Komisia toto tvrdenie prijala. V poznámke k spisu o vzájomnej prepojenosti sa uvádzajú príslušné príklady pneumatík rôznych tried so spoločnými predajnými kanálmi.

4.4.   Dovoz z dotknutej krajiny

4.4.1.   Objem a podiel dovozu z dotknutej krajiny na trhu

(644)

Komisia stanovila objem dovozu na základe údajov Eurostatu.

(645)

Dovoz do Únie z dotknutej krajiny a podiel na trhu na základe revidovaného výpočtu spotreby v Únii podľa odôvodnenia 626 sa vyvíjali takto:

Tabuľka 2

Objem dovozu (v kusoch) a podiel na trhu

 

2014

2015

2016

Obdobie prešetrovania

Objem dovozu z ČĽR (v kusoch)

3 471 997

3 840 290

4 420 368

4 596 098

Index 2014 = 100

100

110,6

127,3

132,4

Podiel na trhu

16,9 %

18,3 %

20,5 %

21,1 %

Index 2014 = 100

100

108,2

120,8

124,8

Zdroj: Eurostat Comext

(646)

Podľa Eurostatu sa objem dovozu z ČĽR počas posudzovaného obdobia zvýšil o 32 %, a to približne z 3,5 milióna pneumatík v roku 2014 približne na 4,6 milióna pneumatík počas obdobia prešetrovania. Výsledkom bolo zvýšenie trhového podielu čínskeho dovozu na rastúcom trhu zo 16,9 % na 21,1 %.

(647)

Skupina China National Tire a spoločnosť Pirelli tvrdili, že Komisia mala pri analýze zobrať do úvahy zvýšenie spotreby v Únii a mala poskytnúť osobitnú analýzu pre každú z troch tried. Strany tvrdili, že pokiaľ ide o triedu 1 a triedu 2, čínsky dovoz sa v rokoch 2015 až 2016 znížil o 2,7 % a 2 %, zatiaľ čo dovoz v rámci triedy 3 sa zvýšil o 3,9 %. Na záver tvrdili, že údajný nárast dovozu (v absolútnom alebo relatívnom vyjadrení) počas obdobia prešetrovania nebol zásadný a nespôsobil ujmu výrobnému odvetviu Únie.

(648)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 697, hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie sa analyzovala na agregovanom základe, a to vrátane analýzy dovozu. Len v prípade niektorých kľúčových mikroekonomických ukazovateľov sa vykonala dodatočná analýza na úrovni tried vzhľadom na segmentáciu trhu Únie. Objem dovozu dotknutého výrobku z ČĽR sa zvýšil. Na základe štatistík dovozu od Eurostat Comextu (ktoré, ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 623 a 624, môžu byť podhodnotené) bol nárast objemu dovozu z ČĽR zásadný, a to v absolútnom aj relatívnom vyjadrení.

4.4.2.   Ceny dovozu z dotknutej krajiny

(649)

Komisia stanovila ceny dovozu na základe údajov Eurostatu. Cenové podhodnotenie dovozu sa stanovilo na základe čínskych vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky.

(650)

Priemerná cena dovozu z dotknutej krajiny do Únie sa vyvíjala takto:

Tabuľka 3

Dovozné ceny (EUR/kus)

 

2014

2015

2016

Obdobie prešetrovania

ČĽR

144,4

144,3

127,7

128,8

Index 2014 = 100

100

99,9

88,4

89,1

Zdroj: Eurostat Comext

(651)

V posudzovanom období sa čínske dovozné ceny v Únii znížili o 11 %.

(652)

Skupina China National Tire a spoločnosť Pirelli tvrdili, že analýza Komisie neobsahuje žiadny odkaz na segmentáciu trhu a uvádza iba údaje Eurostatu bez akéhokoľvek odkazu na údaje o dovoze získané od vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky.

(653)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 697, hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie sa analyzovala na agregovanom základe a pri niektorých kľúčových mikroekonomických ukazovateľoch aj na úrovni tried vzhľadom na segmentáciu trhu Únie. Pri výpočte podhodnotenia sa však naozaj ceny od vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky porovnali s cenami výrobcov z Únie pri zohľadnení špecifickej triedy, do ktorej patrili.

(654)

Skupina China National Tire a spoločnosť Pirelli ďalej tvrdili, že dovozné ceny do veľkej miery ovplyvnili kolísania výmenného kurzu. Komisia nepovažuje výmenný kurz za podstatný, keďže všetky ceny použité na účely porovnania pri výpočte rozpätia ujmy sú denominované v eurách. Kolísanie kurzu medzi USD a EUR teda pri stanovovaní podhodnotenia alebo úrovne opatrení nezohrávalo žiadnu úlohu. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(655)

Niektoré zainteresované strany (Pirelli, skupina Giti) tvrdili, že podľa Eurostatu sa čínske dovozné ceny (najmä týkajúce sa pneumatík triedy 3) za posledné tri roky znížili iba v dôsledku poklesu cien surovín (o 15,6 EUR za kus). Strany tvrdili, že ceny surovín (prírodný kaučuk a ropa) sa podstatne znížili, čo malo jednotný vplyv na dovozné ceny počas obdobia prešetrovania.

(656)

Vývoj priemernej ceny dovozu z dotknutej krajiny do Únie a vývoj cien hlavných surovín boli takéto:

Tabuľka 4

Vývoj dovozných cien a cien hlavných surovín

 

2014

2015

2016

Obdobie prešetrovania

Dovozná cena ČĽR (EUR/kus)

144,4

144,3

127,7

128,8

Index 2014 = 100

100

100

88

89

Prírodný kaučuk:

SGX RSS3 USD/t

1 957

1 560

1 641

2 050

Index 2014 = 100

100

80

84

105

SGX TSR20 USD/t

1 710

1 370

1 378

1 660

Index 2014 = 100

100

80

81

97

Butadién USD centy/libra

59,0

34,0

37,2

62,5

Index 2014 = 100

100

58

63

106

Ukazovateľ Brent USD/barel

99,7

53,4

43,6

49,6

Index 2014 = 100

100

54

44

50

Zdroj: Eurostat Comext a podnet.

(657)

Počas posudzovaného obdobia čínske dovozné ceny neodrážali vývoj v oblasti cien surovín. Zatiaľ čo čínske dovozné ceny zostali v rokoch 2014 až 2015 stabilné, ceny hlavných surovín sa podstatne znížili až o 20 % v prípade prírodného kaučuku a približne o 45 % v prípade butadiénu a ukazovateľov Brent. Zatiaľ čo čínske dovozné ceny sa v rokoch 2015 až 2016 znížili o 12 %, ceny surovín zostali v podstate stabilné. A napokon, v období od roku 2016 do obdobia prešetrovania, keď sa väčšina cien surovín od druhého štvrťroka 2016 do prvého štvrťroka 2017 podstatne zvýšila, ceny čínskeho dovozu zostali stabilné. Komisia dospela k záveru, že čínske dovozné ceny neodrážali vývoj v oblasti cien surovín. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

4.4.3.   Cenové podhodnotenie

(658)

Komisia určila cenové podhodnotenie počas obdobia prešetrovania tak, že porovnala:

1.

vážené priemerné predajné ceny jednotlivých druhov a segmentov výrobku výrobcov z Únie zaradených do vzorky, účtované neprepojeným zákazníkom na trhu Únie, upravené na úroveň cien zo závodu, a

2.

zodpovedajúce vážené priemerné ceny podľa druhu a segmentu výrobku z dovozu od čínskych vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky účtovaných prvému nezávislému zákazníkovi na trhu Únie, stanovené na základe cien CIF (náklady, poistenie a prepravné) s príslušnými úpravami zohľadňujúcimi clá a náklady po dovoze.

(659)

Cenové porovnanie sa uskutočnilo podľa jednotlivých druhov výrobku pri transakciách na rovnakej úrovni obchodu, v prípade potreby s primeranými úpravami, a po odpočítaní rabatov a zliav. Výsledok porovnania bol vyjadrený ako percentuálny podiel obratu výrobcov z Únie zaradených do vzorky počas obdobia prešetrovania. Z porovnania vyplynulo, že dovoz dotknutého výrobku z dotknutej krajiny vykazuje na trhu Únie vážené priemerné rozpätie podhodnotenia ceny v rozmedzí 18 % až 24 %. Okrem toho sa vážené priemerné rozpätie podhodnotenia ceny v troch triedach ukázalo ako významné: od 18 % do 20 % v prípade triedy 1 a od 22 % do 24 % v prípade tried 2 a 3. Značná miera podhodnotenia poukazuje v tomto prípade na výrazný vplyv subvencovaného dovozu.

(660)

Viaceré zainteresované strany tvrdili, že výpočty cenového podhodnotenia by sa mali vykonávať analogicky s metodikou použitou na výpočet dumpingového rozpätia na základe porovnania vážených priemerných predajných cien na druh výrobku a segment výrobcov z Únie zaradených do vzorky účtovaných neprepojeným zákazníkom s váženými priemernými cenami všetkých porovnateľných vývozných transakcií. Po konečnom poskytnutí informácií viaceré strany zopakovali podobné tvrdenia. Okrem toho CRIA a CCCMC tvrdili, že Komisia by mala upraviť čínske ceny nahor alebo ceny Únie za protektorované pneumatiky nadol, aby sa zabezpečilo, že porovnávané ceny odrážajú podobný počet najazdených kilometrov, a aby sa zohľadnili popredajné a záručné služby poskytované výrobcami z Únie predávajúcimi protektorované pneumatiky, najmä v triede 3, keďže čínski výrobcovia takéto služby neposkytujú. Po konečnom poskytnutí informácií strany zopakovali podobné tvrdenia.

(661)

Ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 658 a 659, v metodike porovnania cenového podhodnotenia sa zohľadnila priemerná predajná cena podľa druhu výrobku (PCN) a podľa segmentu. Cenové podhodnotenie sa vypočítalo na základe porovnateľných transakcií s odkazom na druh výrobku alebo na základe jednotlivých druhov. Keďže v rámci každej triedy sa pneumatiky považujú za podobné z hľadiska počtu najazdených kilometrov, nebola potrebná celková úprava. To isté platí pre záručné služby, s výnimkou triedy 3, hoci na rozdiel od čínskych výrobcov môžu výrobcovia z Únie naozaj poskytovať popredajné a záručné služby. Komisia následne tam, kde to bolo potrebné, upravila ceny výrobcov z Únie zaradených do vzorky so zohľadnením popredajných a záručných služieb v rámci triedy 3. Rozpätie podhodnotenia ceny a rozpätie predaja pod cenu sa stanovili bez váženia v zmysle odôvodnenia 692.

(662)

Pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa analógie medzi výpočtom dumpingu a ujmy, Komisia konštatovala, že výpočty dumpingu naozaj vyžadujú pri výpočte dumpingového rozpätia pre podobný výrobok ako celok zohľadnenie „všetkých porovnateľných vývozných transakcií“ (101). Na druhej strane, „prešetrujúci orgán nie je povinný […] stanoviť existenciu podhodnotenia ceny pre každý prešetrovaný druh výrobku alebo pre celý sortiment tovarov, ktoré tvoria domáci podobný výrobok. Z toho vyplýva, že prešetrujúci orgán má povinnosť objektívne preskúmať vplyv dumpingového dovozu na ceny na domácom trhu“ (102). V predmetnom prípade Komisii stačila veľmi veľká úroveň zhody medzi druhmi výrobkov výrobcov z Únie a vyvážajúcich výrobcov predávanými na trhu Únie (celková zhoda sa pohybovala od 80 % do 90 %). Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(663)

CRIA a CCCMC tvrdili, že Komisia by mala poskytnúť viac informácií o fyzických vlastnostiach druhov pneumatík, ktoré sa použili na účely porovnania, keďže je vysoko pravdepodobné, že existujú rozdiely, ktoré neboli zohľadnené v PCN a majú vplyv na úpravu. Tvrdili, že takéto rozdiely jednoducho nedokážu identifikovať, keďže nemajú informácie o výrobkoch predávaných výrobcami z Únie zaradenými do vzorky. Strany ďalej tvrdili, že v správe Odvolacieho orgánu WTO v dokumente EC – spojovacie materiály (103) sa tento prístup podporuje.

(664)

Komisia tento argument neprijala. Poukázala na to, že uvedená správa Odvolacieho orgánu sa týka neposkytnutia potrebných informácií o vlastnostiach daného výrobku, ktoré sa použili na stanovenie normálnej hodnoty. To viedlo k situácii, v ktorej sa výrobcovia nemohli rozhodnúť, či je potrebné žiadať úpravy úrovne obchodu na zabezpečenie spravodlivého porovnania podľa článku 2 ods. 10 základného antidumpingového nariadenia v súvislosti s výpočtom dumpingu. V správe panelu v rovnakej veci sa však uvádza, že „hoci je zjavné, že všeobecné požiadavky na objektívne preskúmanie a nesporný dôkaz z článku 3 ods. 2 základného nariadenia obmedzujú diskrečnú právomoc prešetrujúceho orgánu pri vykonávaní analýzy cenového podhodnotenia, neznamená to, že platia požiadavky článku 2 ods. 10 základného nariadenia týkajúce sa náležitých úprav o rozdiely ovplyvňujúce porovnateľnosť cien.“ (104) O túto judikatúru nie je možné sa v danej veci opierať, pretože CRIA a CCCMC špekulujú o neposkytnutí informácií o „akýchkoľvek ďalších relevantných vlastnostiach“ a rozdieloch, ktoré sa nezohľadňujú v PCN na účely výpočtu podhodnotenia a ujmy. Okrem toho Komisia vykonala výpočet cenového podhodnotenia v súlade so svojou obvyklou metodikou, ktorou sa zabezpečuje spravodlivé porovnanie, pričom PCN dostatočne zohľadňujú fyzické a všetky ďalšie rozdiely medzi druhmi výrobkov predávanými výrobcami z Únie a vyvážajúcimi výrobcami. Okrem toho, ak sa vyvážajúci výrobcovia domnievali, že ich výrobky majú špecifické vlastnosti, ktoré sa líšia od vlastností výrobkov Únie a ktoré sa podľa ich názoru neuvádzajú v PCN, mali tieto tvrdenia v primeranom čase predložiť, čo sa však nestalo. Tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(665)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že Komisia nestanovila podhodnotenie za celé posudzované obdobie. Podrobný výpočet podhodnotenia sa uskutočnil iba za obdobie prešetrovania. Zatiaľ čo priemerné čínske dovozné ceny v predchádzajúcich obdobiach možno porovnať s predajnými cenami výrobného odvetvia Únie, takéto porovnanie v zásade nemá zmysel a je nepresné, keďže i) nie sú k dispozícii údaje o čínskych dovozných cenách podľa tried; a ii) tieto priemerné ceny nezohľadňujú možnosť, že sortiment výrobkov sa mohol počas daného obdobia zmeniť.

(666)

V správe Odvolacieho orgánu WTO v dokumente Čína – HP-SSST (EÚ) (105) sa vyžadovalo, aby prešetrujúci orgán posúdil význam podhodnotenia ceny dumpingovým dovozom vo vzťahu k podielu domácej výroby, v prípade ktorej nebolo zistené žiadne podhodnotenie ceny. Strany usúdili, že Komisia toto posúdenie nevykonala.

(667)

Ako sa uvádza v odôvodnení 658, Komisia uskutočnila v súlade s platnou judikatúrou výpočty na základe overených údajov za obdobie prešetrovania podľa PCN a tried. Všetky príslušné výpočty boli poskytnuté zainteresovaným stranám tak, aby sa dodržali ich procesné práva. Celková úroveň cenového podhodnotenia počas obdobia prešetrovania bola približne 21 %, čo Komisia považuje za významné. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(668)

CRIA a CCCMC však usudzovali, že je pravdepodobné, že Komisia zistila podhodnotenie iba v prípade malej podmnožiny predaja výrobcov z Únie zaradených do vzorky. Podľa ich názoru musí Komisia posúdiť cenový tlak, ak existuje, ktorý by mohol vyvolávať čínsky dovoz na zostávajúci predaj výrobného odvetvia Únie, v rámci ktorého nezistila podhodnotenie.

(669)

Tvrdenie bolo zamietnuté, pretože objem predaja výrobcov z Únie zaradených do vzorky, ktorý zodpovedal dovozu čínskych vyvážajúcich výrobcov, je významný (od 80 % do 90 %). Okrem toho sa vážené priemerné rozpätie podhodnotenia ceny v troch triedach ukázalo ako významné, a to v rozpätí od 18 % do 24 %.

(670)

Skupina China National Tire a spoločnosť Heuver žiadali revíziu cien CIF spoločnosti Aeolus tak, aby sa zohľadnili náklady spoločnosti Heuver po dovoze. Spoločnosť Pirelli tvrdila, že Komisia musí tieto dodatočné náklady vziať do úvahy pri porovnávaní pneumatík Pirelli s inými druhmi vyrábanými a predávanými výrobným odvetvím Únie (nezávislým) obchodníkom.

(671)

Komisia zistila, že spoločnosť Heuver nebola prepojená so skupinou China National Tire. Preto nebola úprava ničím odôvodnená. Pokiaľ ide o spoločnosti Pirelli, vážená priemerná cena CIF bola stanovená v súlade s článkom 2 ods. 9 základného antidumpingového nariadenia, ako je to opísané v odôvodnení 118 predbežného antidumpingového nariadenia. Ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 673 až 678, Komisia považovala za primerané uplatniť článok 2 ods. 9 základného antidumpingového nariadenia analogicky k výpočtu cenového podhodnotenia a predaja pod cenu v antisubvenčných konaniach podľa Vyhlásenia o urovnaní sporov na základe Dohody o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 alebo časti V Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, čím sa zabezpečí jednotné zaobchádzanie v antidumpingových aj antisubvenčných konaniach. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(672)

Viaceré strany tvrdili, že Komisia sa nemôže pri analýze podhodnotenia cien a pri stanovovaní úrovne ujmy opierať o vytvorené vývozné ceny a že použitá metodika je v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. a) a článkom 8 ods. 2 základného nariadenia. Skupina Hankook okrem toho tvrdila, že by sa mala na účely výpočtu rozpätia ujmy považovať za jeden hospodársky subjekt.

(673)

Po prvé, článok 8 ods. 1 základného nariadenia sa týka účinku subvencovaného dovozu, ktorý môže spôsobovať ujmu výrobcom z Únie, a nie ceny ďalšieho predaja spoločnosti (prepojeného dovozcu) v rámci Únie inému zákazníkovi.

(674)

Po druhé, pokiaľ ide o podhodnotenie, v základnom nariadení sa nestanovuje žiadna špecifická metodika takéhoto výpočtu. Komisii sa preto pri posúdení tohto faktora ujmy ponecháva široký priestor na vlastné uváženie. Toto uváženie je obmedzené potrebou podložiť závery nespornými dôkazmi a uskutočniť objektívne preskúmanie, ako sa to požaduje v článku 8 ods. 1 základného nariadenia.

(675)

Pokiaľ ide o prvky zohľadnené pri výpočte podhodnotenia (najmä vývozných cien), Komisia musí identifikovať prvý bod na trhu Únie, v ktorom sa vyskytuje (alebo môže vyskytovať) hospodárska súťaž s výrobcami z Únie. Týmto bodom je v skutočnosti nákupná cena prvého neprepojeného dovozcu, pretože daná spoločnosť má v zásade na výber, či bude získavať zdroje od výrobného odvetvia Únie alebo od zahraničných zákazníkov. Na druhej strane, pri preskúmaní cien ďalšieho predaja neprepojených dovozcov sa nezohľadňuje bod, v ktorom sa vyskytuje skutočná hospodárska súťaž. Je to len bod, v ktorom sa zavedená predajná štruktúra vývozcu pokúša nájsť zákazníkov, ktorý ale existuje až po prijatí rozhodnutia o dovoze. V skutočnosti platí, že až po tom, ako vývozca zavedie v Únii systém prepojených spoločností, sa tieto spoločnosti rozhodnú, či bude ich zdrojový tovar pochádzať zo zahraničia. Bodom porovnania by teda mal byť bod ihneď po tom, ako tovar prekročí hranice Únie, a nie neskôr v distribučnom reťazci, napr. pri predaji tovaru konečnému používateľovi.

(676)

Týmto prístupom sa zabezpečuje aj jednotnosť v prípadoch, keď vyvážajúci výrobca predáva tovar priamo neprepojenému zákazníkovi (či už dovozcovi alebo konečnému používateľovi), pretože podľa tohto scenára sa ceny ďalšieho predaja vo svojej podstate nepoužijú. Iný prístup bude viesť k diskriminácii medzi vyvážajúcimi výrobcami výlučne na základe predajného kanála, ktorý využívajú. Týmto prístupom sa okrem toho zabezpečujú aj jednotné výsledky v prípadoch súbežného antidumpingového a antisubvenčného prešetrovania.

(677)

V tomto prípade sa nemôže dovozná cena považovať za menovitú hodnotu, pretože vyvážajúci výrobca a dovozca sú prepojení. Na stanovenie spoľahlivých dovozných cien na základe nezávislého vzťahu je preto potrebné, aby sa takéto ceny vytvorili pomocou cien ďalšieho predaja prepojeného dovozcu prvému nezávislému zákazníkovi. Pri uskutočňovaní tejto rekonštrukcie sú relevantné a primerane sa uplatňujú pravidlá vytvárania vývozných cien z článku 2 ods. 9 základného antidumpingového nariadenia, ktoré sú rovnako relevantné aj pri stanovení vývozných cien na účely dumpingu. Primerané uplatnenie článku 2 ods. 9 základného antidumpingového nariadenia umožňuje dosiahnuť cenu, ktorá je v plnej miere porovnateľná s cenou CIF (na hraniciach Únie), ktorá sa používa pri skúmaní predaja neprepojeným zákazníkom.

(678)

Preto sa s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a dospieť k spoľahlivej cene CIF zaručuje odpočítanie PVA a zisku od ceny ďalšieho predaja prepojeného dovozcu neprepojeným zákazníkom.

(679)

Viaceré strany požiadali Komisiu o poskytnutie informácií o charaktere niektorých nákladov po dovoze a použitom percente s uvedením zdroja. Skupina Xingyuan okrem toho tvrdila, že tieto pevné náklady by sa mali priradiť ako pevná suma za pneumatiku, a nie ako percento, čím sa nespravodlivo penalizujú vývozcovia, ktorých ceny sú na celkovej škále nižšie.

(680)

Komisia konštatovala, že zvýšila hodnotu CIF pre náklady po dovoze o 3,2 % (z čoho preprava predstavovala 60 %, manipulácia 32 % a colné výdavky 8 %). Percentá sa vypočítali na základe overených nákladov po dovoze na kus a následne boli vyjadrené ako percento ceny CIF overených neprepojených dovozcov.

(681)

CCCMC a CRIA tvrdili, že na dosiahnutie spravodlivého porovnania pri prešetrovaní na účely stanovenia podhodnotenia cien alebo predaja pod cenu by sa mali zohľadniť rozdiely medzi novými a protektorovanými pneumatikami.

(682)

Ako je uvedené v odôvodnení 117, nové a protektorované pneumatiky majú rovnaké základné fyzické vlastnosti, ako aj rovnaké základné použitie. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(683)

Skupina Hankook zistila nezrovnalosť medzi ziskovým rozpätím pre triedu 1 a cieľovým ziskovým rozpätím použitým na stanovenie rozpätia predaja pod cenu.

(684)

Komisia preskúmala rozpätia predaja pod cenu a zistila administratívnu chybu pri stanovovaní rozpätia predaja pod cenu pre triedu 1 a triedu 2. Výpočet rozpätia predaja pod cenu preto Komisia opravila.

(685)

Na základe žiadosti skupiny Hankook Komisia poskytla dodatočné informácie o položkách PVA odpočítaných z ceny prvému nezávislému zákazníkovi, aby dosiahla úroveň cien zo závodu. Komisia potvrdila, že odpočítala tieto náklady: náklady na dopravu, náklady na poistenie, manipuláciu, nakladanie a dodatočné náklady, náklady na balenie, úverové náklady, zľavy a provízie. Komisia od cien výrobcov z Únie neodpočítala náklady na nepriamy predaj, výskum a vývoj, financovanie, marketing ani zisk.

4.5.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

4.5.1.   Všeobecné poznámky

(686)

V súlade s článkom 8 ods. 4 základného nariadenia skúmanie vplyvu subvencovaného dovozu na výrobné odvetvie Únie zahŕňalo hodnotenie všetkých hospodárskych ukazovateľov, ktoré mali počas posudzovaného obdobia vplyv na stav výrobného odvetvia Únie.

(687)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 24 až 32, výber vzorky sa použil na stanovenie prípadnej ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

(688)

Komisia na účely stanovenia ujmy rozlišovala medzi makroekonomickými a mikroekonomickými ukazovateľmi ujmy. Komisia vyhodnotila makroekonomické ukazovatele na základe údajov uvedených v podnete, v štatistikách Eurostatu a prípadne v údajoch združenia ETRMA, aby zabezpečila, že sa údaje týkajú všetkých výrobcov z Únie. Komisia vyhodnotila mikroekonomické ukazovatele na základe údajov z vyplnených dotazníkov od výrobcov z Únie zaradených do vzorky a na základe podania združenia ETRMA. Údaje sa týkajú výrobcov z Únie zaradených do vzorky. O oboch súboroch údajov sa konštatovalo, že sú reprezentatívne, pokiaľ ide o hospodársku situáciu výrobného odvetvia Únie.

(689)

Makroekonomickými ukazovateľmi sú: výroba, výrobná kapacita, využitie kapacity, objem predaja, podiel na trhu, rast, zamestnanosť, produktivita, veľkosť subvenčného rozpätia.

(690)

Mikroekonomickými ukazovateľmi sú: priemerné jednotkové ceny, jednotkové náklady, náklady práce, zásoby, ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií a schopnosť získavať kapitál.

(691)

Pokiaľ ide o metodiku analýzy ukazovateľov ujmy uskutočnenú v predbežnej fáze, existujú dve poznámky.

(692)

Ako sa uvádza v odôvodnení 28, výrobcovia z Únie pozostávajú z dvoch kategórií spoločností, pokiaľ ide o ich veľkosť: veľké spoločnosti a MSP (veľmi roztrieštené), ktoré predstavujú v uvedenom poradí 85 % a 15 % celkového predaja Únie výrobcov z Únie v roku 2016. Výsledkom výberu vzorky výrobcov z Únie však bolo, že údaje o predaji MSP zaradených do vzorky predstavovali len malý podiel celkového predaja výrobcov z Únie zaradených do vzorky v Únii. Preto sa Komisia rozhodla zvážiť výsledky výrobcov z Únie zaradených do vzorky na základe trhového podielu každej kategórie spoločností. Keďže MSP pôsobia iba v segmente triedy 3, priamym následkom tejto úpravy bolo zvýšenie podielu predaja triedy 3 v rámci súboru údajov získaných od výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(693)

Celkový predaj v Únii uskutočnený výrobcami z Únie bol okrem toho rozdelený medzi tri triedy v tomto pomere: trieda 1: 51 %, trieda 2: 23 %, trieda 3: 26 %. Údaje o predaji v Únii získané od výrobcov z Únie zaradených do vzorky však ani po úprave uvedenej v odôvodnení 692 neodrážali skutočný pomer predaja v Únii podľa triedy. Preto sa Komisia rozhodla zvážiť výsledky výrobcov z Únie zaradených do vzorky na základe podielu každej triedy na celkovom predaji v Únii uskutočnenom výrobcami z Únie, aby zabezpečila, že všetky tri triedy sú zastúpené podľa ich podielu na celkovom predaji v Únii vo všetkých mikroukazovateľoch.

(694)

Viacero strán uviedlo, že ak sa Komisia bude držať rozdelenia do troch tried, je potrebné vykonať stanovenie ujmy aj na úrovni tried. Bolo potrebné posúdiť najmä stav výrobného odvetvia Únie, ako aj vplyv dovozu na základe jednotlivých tried, napríklad je potrebné posúdiť vplyv dovozu triedy 2 (z Číny aj z iných krajín) na výrobcov triedy 2 z Únie.

(695)

Komisia sa domnievala, že napriek segmentácii trhu Únie majú pneumatiky vymedzené v odôvodnení 109 rovnaké základné fyzikálne, chemické a technické vlastnosti a sú vzájomne zameniteľné. V dôsledku toho sa stanovenie ujmy vykonalo pre dotknutý výrobok v súlade s antisubvenčnou dohodou WTO. Odvolací orgán predovšetkým zistil, že „tam, kde sa prešetrujúce orgány rozhodnú preskúmať jednu časť domáceho výrobného odvetvia, mali by v zásade podobným spôsobom preskúmať všetky ostatné časti tvoriace toto výrobné odvetvie a takisto preskúmať výrobné odvetvie ako celok“ (106). Segmentová analýza v zmysle práva WTO je preto možná, ale musí ju sprevádzať analýza celého odvetvia. Všeobecný súd takisto uznal, že analýza ujmy sa môže zameriavať na triedu najviac postihnutú subvencovaným dovozom (107).

(696)

Komisia preto vykonala analýzu určitých ukazovateľov na úrovni tried. Ako sa uvádza v odôvodneniach 823 až 834, v tejto analýze sa potvrdzuje, že výrobné odvetvie Únie celkovo utrpelo ujmu a trendy pre dotknutý výrobok posudzovaný ako celok všeobecne zodpovedajú trendom pre jednotlivé triedy.

(697)

Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie sa analyzuje na agregovanom základe a pri niektorých mikroekonomických ukazovateľoch aj na úrovni tried vzhľadom na segmentáciu trhu Únie.

(698)

Viaceré strany požiadali o podrobnejšie informácie týkajúce sa metodiky váženia rôznych kategórií spoločností (veľkých alebo MSP) a podľa tried, ako je to opísané v odôvodneniach 692 a 693.

(699)

Proces váženia vychádzal z objemu predaja, keďže ten je relevantným parametrom pri zohľadňovaní predajnej ceny v Únii pri stanovovaní výrobných nákladov alebo ziskovosti predaja neprepojeným zákazníkom v Únii.

(700)

Jedným z kritérií výberu výrobcov z Únie zaradených do vzorky bola reprezentatívnosť výrobcov z Únie, pokiaľ ide o ich veľkosť, najmä spomedzi MSP a väčších spoločností (odôvodnenie 29). Do vzorky bolo zaradených päť MSP. Jeden MSP sa rozhodol prestať spolupracovať pri prešetrovaní. Na dotazník na výber vzorky odpovedali štyri MSP.

(701)

Okrem toho Komisia zohľadnila pripomienky zainteresovaných strán, ktoré tvrdili, že vo vzorke výrobcov z Únie sa musí zohľadňovať segmentácia trhu do troch tried (odôvodnenie 25). Spolupracujúci výrobcovia z Únie poskytli dodatočné informácie, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 26.

(702)

Komisia zaradila do vzorky jedenásť výrobcov z Únie. Je to nezvyčajne veľké množstvo prešetrovaných výrobcov z Únie. Napriek tejto snahe si však výkonnosť MSP a výkonnosť podľa triedy vyžadovali váženie, aby bolo možné vypracovať riadnu analýzu výslednej agregácie mikroekonomických ukazovateľov ujmy.

(703)

Rozdelenie podľa tried týkajúce sa predaja spolupracujúcich výrobcov z Únie a výrobcov z Únie zaradených do vzorky bolo podobné: v rozsahu od 60 % do 70 % v prípade triedy 1, od 15 % do 25 % v prípade triedy 2 a od 10 % do 20 % v prípade triedy 3. MSP prestavovali 7 % až 10 % celkového predaja v Únii uvádzaného spolupracujúcimi výrobcami z Únie. Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky okrem toho vyrábajú nové a protektorované pneumatiky triedy 2 a 3. Približne polovicu predaja zo vzorky v triede 3 tvoria protektorované pneumatiky.

(704)

Prvým krokom bolo odhadnúť rozdelenie medzi predajom veľkých spoločností a MSP. Odhad predaja MSP vychádzal z informácií poskytnutých združením ETRMA (v prípade procesu za studena) a dodávateľmi behúňov, ktorí nie sú členmi ETRMA Europool (108). Na účely tohto prešetrovania sa stanovilo, že predaj spojený s procesom za studena uskutočňujú MSP a predaj spojený s procesom za tepla uskutočňujú veľkí výrobcovia. Ide o konzervatívny prístup k odhadu predaja MSP, keďže Komisia overila jedného výrobcu, ktorý je MSP a ktorý vyrába obomi technikami. Odhad predaja veľkých spoločností predstavuje rozdiel medzi celkovým predajom v Únii uskutočneným výrobcami z Únie a odhadom predaja uskutočneným MSP. Komisia zistila, že predaj uskutočnený MSP predstavoval v roku 2016 približne 15 % celkového predaja v Únii (ako už bolo uvedené, ide o konzervatívny odhad, keďže niektoré MSP využívali aj procesy výroby protektorovaných pneumatík za tepla). V dôsledku toho sa pomer stanovil približne na 85 % pre veľké spoločnosti a približne 15 % pre MSP.

(705)

Druhým krokom bolo porovnať pomer 85 %/15 % s pomerom vzorky (v ktorej mali veľké spoločnosti váhu viac ako 95 %). Údaje o predaji uskutočnenom MSP zaradenými do vzorky okrem toho predstavovali približne 4 % celkového predaja v Únii uskutočneného výrobcami z Únie z radov MSP. S cieľom zabezpečiť riadne zohľadnenie relatívneho významu týchto dvoch kategórií výrobcov z Únie v mikroekonomických ukazovateľoch Komisia vážila ukazovatele jednotlivých spoločností pri agregovaní na základe uvedeného pomeru 85 %/15 %. Metodika mala za následok zvýšenie váhy predaja v triede 3 použitej na stanovenie mikroekonomických ukazovateľov.

(706)

Predbežne sa váženie kategórií spoločností aj váženie tried uplatňovalo rovnocenne počas celého posudzovaného obdobia na základe údajov za rok 2016. Komisia dospela k záveru, že tento prístup je vzhľadom na dostupné dôkazy primeraný.

(707)

CRIA a CCCMC tvrdili, že Komisia by nemala použiť pevný pomer (teda pomer vypočítaný za rok 2016) za posudzované obdobie, ale pomer za každé obdobie posudzovaného obdobia. Okrem toho tvrdili, že niektorí veľkí výrobcovia behúňov vyrábali protektorované pneumatiky pomocou procesu za studena a dvaja výrobcovia protektorovaných pneumatík boli súčasťou väčšej skupiny, čím sa zaradili do kategórie veľkej spoločnosti. Strany preto tvrdili, že použitá metodika sa nemôže považovať za konzervatívnu a že objem predaja MSP bol nadhodnotený. Spoločnosť Bipaver tvrdila, že proces za tepla nepoužíva iba jeden výrobca protektorovaných pneumatík, ale viacero takýchto výrobcov z Únie (109).

(708)

Po prvé, Komisia preskúmala tvrdenia strán a nimi poskytnuté dôkazy. Zistila, že niektorí veľkí dodávatelia behúňov majú naozaj prepojené dcérske spoločnosti vyrábajúce protektorované pneumatiky procesom za studena. Okrem toho, dvaja výrobcovia spomenutí stranami, ktorí boli pôvodne považovaní za MSP, tvorili súčasť väčších skupín, preto sa nemohli považovať za MSP. Komisia preto upravila pomery použité pri vážení. Veľkí dodávatelia a MSP poskytli údaje o svojom predaji počas posudzovaného obdobia. Celkový oznámený objem je približne: 2014: 254 000, 2015: 227 000, 2016: 240 000 a obdobie prešetrovania: 250 000 protektorovaných pneumatík, čo predstavuje približne 5,5 % odhadovaného objemu predaja protektorovaných pneumatík počas posudzovaného obdobia.

(709)

Po druhé, pokiaľ ide o predaj MSP výroby za tepla, Komisia zistila, že viac ako jeden MSP vyrába protektorované pneumatiky pomocou procesu za tepla. Požiadala niekoľkých výrobcov, aby poskytli objem výroby pomocou procesu za tepla za posudzované obdobie. Celkový oznámený objem je približne: 2014: 149 000, 2015: 152 000, 2016: 138 000 a obdobie prešetrovania: 132 000 protektorovaných pneumatík, čo predstavuje približne 3,2 % odhadovaného objemu predaja protektorovaných pneumatík počas posudzovaného obdobia.

(710)

Po tretie, Komisia prepočítala odhad predaja MSP počas posudzovaného obdobia tak, že pripočítala predaj výrobkov vyrábaných za tepla uskutočňovaný MSP a odpočítala predaj výrobkov vyrábaných za studena uskutočňovaný veľkými spoločnosťami.

(711)

Nakoniec Komisia vypočítala podiel predaja MSP na celkovom predaji v Únii za každé obdobie posudzovaného obdobia.

Tabuľka 5

Podiel predaja MSP na celkovom predaji v Únii (v %)

 

2014

2015

2016

Obdobie prešetrovania

Pomer použitý v konečnej fáze pre predaj MSP v rámci celkového predaja v Únii

16,9

15,3

13,7

13,2

Pomer použitý v predbežnej fáze pre predaj MSP v rámci celkového predaja v Únii

14,6

14,6

14,6

14,6

(712)

Ako je zobrazené v tabuľke 5, váha MSP v rámci celkového predaja v Únii sa počas posudzovaného obdobia v roku 2014 zvýšila o 2,3 percentuálneho bodu, v roku 2015 o 0,7 percentuálneho bodu, v roku 2016 sa znížila o 0,9 percentuálneho bodu a počas obdobia prešetrovania sa znížila o 1,4 percentuálneho bodu. Ako sa zobrazuje v tabuľke 2, použitie špecifického pomeru za každý rok posudzovaného obdobia nemá žiadny vplyv na závery vyplývajúce z trendov v predbežnej fáze platné pre triedu 3. Komisia dospela k záveru, že stanovenie pomeru za rok má nevýznamný vplyv na celkový výsledok analýzy. Na základe uvedeného zostávajú v platnosti závery o behúňoch, ku ktorým sa dospelo v predbežnej fáze.

(713)

Pokiaľ ide o druhú úpravu podľa tried, Komisia sa v predbežnej fáze opierala o informácie poskytnuté navrhovateľom, v ktorých sa uvádza odhad váhy za každú triedu spotreby v Únii v roku 2016. CRIA a CCCMC však tvrdili, že Komisia by mala použiť pomer za každé obdobie posudzovaného obdobia.

(714)

V prešetrovaní sa nezistili žiadne údaje, ktoré by boli primeranejšie a ktoré by sa boli dali použiť na výpočet váženia tried počas celého posudzovaného obdobia, ani zainteresované strany nedokázali takéto údaje predložiť. Komisia sa preto rozhodla nepoužiť v konečnej fáze druhú úpravu podľa tried. Tento prístup zvýšil váhu triedy 1 a triedy 2 používanú na stanovenie mikroekonomických ukazovateľov.

(715)

CRIA a CCCMC tvrdili, že proces váženia je nezákonný, lebo základné nariadenie neumožňuje zmeny výberu vzorky výrobcov z Únie, ktorá má byť reprezentatívna pre celé výrobné odvetvie Únie. Okrem toho tvrdili, že metodika Komisie nebola v súlade s požiadavkou založiť stanovenie ujmy na nesporných dôkazoch, vykonať objektívne preskúmanie, keďže veľmi nízky počet spoločností nakoniec určil celý výsledok posúdenia ujmy v neprospech oveľa väčšieho súboru údajov, ktorých dôležitosť je znížená. Okrem toho CRIA a CCCMC tvrdili, že Komisia nemôže vychádzať z informácií poskytnutých štyrmi MSP zaradenými do vzorky, ktoré tvoria základ váženia ukazovateľov ujmy. Po konečnom poskytnutí informácií CRIA a CCCMC tvrdili, že Komisia neriešila nevhodnosť metodiky pri prvej úprave. Strany tvrdili, že Komisia nemala tento prístup použiť.

(716)

Komisia pripomenula použitú metodiku v odôvodneniach 699 až 714.

(717)

Okrem toho Komisia zopakovala, že v dôsledku váženia sa vybraná vzorka stala štatisticky reprezentatívnejšou pre výrobné odvetvie Únie ako celok, v súlade s uplatniteľnou judikatúrou WTO a EÚ (110). Okrem toho toto umožnilo Komisii lepšie zohľadniť výkonnosť výrobcov z Únie nezaradených do vzorky (MSP a veľkých výrobcov), ktorí by inak neboli dostatočne zohľadnení v ukazovateľoch ujmy, ak by Komisia založila svoje zistenia na vzorke bez uplatnenia váženia v predmetnom prípade. Vzhľadom na fragmentovaný charakter výrobného odvetvia Únie Komisia nemohla jednoducho opomenúť význam výrobcov MSP na trhu Únie. Údaje poskytnuté overenými MSP predstavujú približne 4 % odhadovanej celkovej výroby MSP za posudzované obdobie. S cieľom zohľadniť pomernú dôležitosť uvedených dvoch kategórií spoločností Komisia založila svoje zistenia na overených údajoch spoločností zaradených do vzorky a uplatnila váženie. Informácie, o ktoré sa opierala, sú dostupné vo verejnom spise a tam, kde je to potrebné, sú riadne overené. Komisia zodpovedajúcim spôsobom usúdila, že vykonala objektívne preskúmanie existencie ujmy založené na nesporných dôkazoch. Tieto tvrdenia sa preto zamietli.

4.2.   Segmentová analýza ujmy

(718)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 697, hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie sa analyzovala na agregovanom základe a pri určitých mikroekonomických ukazovateľoch na úrovni tried vzhľadom na segmentáciu trhu Únie. Niektoré zainteresované strany tvrdili, že pri analýze ujmy podľa segmentov by sa mali zohľadniť všetky ukazovatele ujmy a príčinnej súvislosti. Odvolávali sa na správu odvolacieho orgánu vo veci Spojené štáty – oceľové výrobky valcované za tepla z Japonska (111). Okrem toho tieto strany žiadali, aby Komisia rozlišovala aj medzi novými a protektorovanými pneumatikami, pôvodným vybavením a náhradnými pneumatikami, keďže trh pôvodného vybavenia bol chránený pred čínskou konkurenciou, znovu s odkazom na správu odvolacieho orgánu vo veci Spojené štáty – oceľové výrobky valcované za tepla z Japonska (112).

(719)

V uvedenej judikatúre sa naznačuje, že prešetrujúce orgány, ktoré vykonávajú vyšetrovanie jednej časti domáceho výrobného odvetvia, „by mali by v zásade podobným spôsobom preskúmať všetky ostatné časti tvoriace toto výrobné odvetvie a takisto preskúmať výrobné odvetvie ako celok“ (113). V správe odvolacieho orgánu sa však prešetrujúcim orgánom neukladá povinnosť uviesť všetky ukazovatele ujmy po segmentoch.

(720)

Okrem toho, skutočnosti v danej veci boli odlišné. V správe odvolacieho orgánu vo veci Spojené štáty – oceľové výrobky valcované za tepla z Japonska bola významná časť domácej výroby v Spojených štátoch – výroba pre vlastnú spotrebu – chránená štruktúrou domáceho trhu pred priamou konkurenciou predmetného dovozu. V tej konkrétnej situácii sa odvolací orgán zaoberal problematikou „komparatívnym preskúmaním“ každej časti domáceho trhu, v ktorom bol vedľa seba postavený obchodný trh a trh na vlastnú spotrebu. V prípade odvolacieho orgánu sa tak zlepšila schopnosť prešetrujúcich orgánov náležite rozhodnúť o stave domáceho výrobného odvetvia ako celku. V tomto prípade však neexistuje ochrana segmentov triedy 1 a 2 trhu Únie. Predaj čínskeho dovozu sa sústreďuje najmä na trhu s náhradnými dielmi, čo je skutková situácia, ktorú nespôsobila štruktúra trhu Únie. Okrem toho bol dotknutý výrobok predávaný aj výrobcom pôvodného zariadenia. Tvrdenie, že trh Únie s pôvodnými zariadeniami bol chránený pred čínskou konkurenciou, a preto by sa mal analyzovať osobitne, sa teda zamieta.

(721)

Ďalej, ako sa uvádza v odôvodnení 695, v judikatúre sa potvrdzuje aj to, že pri skúmaní toho, či došlo k ujme výrobného odvetvia Únie ako celku, sa takáto analýza môže zameriavať na segment, na ktorý mal subvencovaný dovoz najväčší vplyv. V tomto prípade sa približne 65 % čínskeho dovozu pneumatík týka triedy 3. V riadnej analýze ujmy preto nemôže byť opomenutý vplyv subvencovaného dovozu osobitne v trhovej situácii, v ktorej predaj pneumatík triedy 3 neustále rastie a v ktorej sú všetky triedy, ktoré tvoria trh s pneumatikami v Únii, navzájom prepojené.

(722)

Z týchto dôvodov Komisia dospela k záveru, že musí vykonať riadne preskúmanie výrobného odvetvia ako celku.

4.2.1.   Makroekonomické ukazovatele

(723)

CRIA a CCCMC tvrdili, že majú pochybnosti o spoľahlivosti niektorých z informácií, z ktorých sa vychádzalo, pokiaľ ide o makroekonomické ukazovatele.

(724)

Dokument s vysvetleniami predbežných zistení tvoril súčasť verejného spisu (114).

(725)

Pokiaľ ide o stanovenie makroekonomických ukazovateľov, Komisia sa opierala o rôzne zdroje vrátane údajov poskytnutých združením európskych výrobcov pneumatík a gumy („ETRMA“). ETRMA uverejňuje analýzu trhu, ktorá je verejne dostupná na jeho webovom sídle. Verejná verzia podnetu obsahovala dokument pochádzajúci od združenia ETRMA (príloha 16 – ETRMA brožúra za rok 2016 (115)). Komisia skonštatovala, že niektorí z vyvážajúcich výrobcov, ako aj určití výrobcovia z Únie sú členmi združenia ETRMA a takisto poskytovali podania podporené údajmi zo združenia ETRMA (ako napríklad skupina Hankook a Pirelli).

4.2.1.1.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(726)

Po poskytnutí informačného dokumentu Komisia stanovila, že, ako sa naznačuje v odôvodnení 625, objem výroby v Únii by mal byť opravený tak, aby obsahoval predaj dodávateľov behúňov, ktorí nie sú členmi združenia ETRMA Europool. Okrem toho, administratívna chyba sa zistila pri stanovovaní výrobnej kapacity.

(727)

Celková odhadovaná výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity v Únii boli zodpovedajúcim spôsobom revidované a v posudzovanom období sa vyvíjali takto:

Tabuľka 6

Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

 

2014

2015

2016

Obdobie prešetrovania

Objem výroby (v kusoch) (116)

20 973 089

20 360 055

20 619 725

21 111 923

Index 2014 = 100

100

97,1

98,3

100,7

Výrobná kapacita (v kusoch)

29 038 117

28 225 985

27 115 950

26 525 214

Index 2014 = 100

100

97,2

93,4

91,3

Využitie kapacity

72,2 %

72,1 %

76,0 %

79,6 %

Index 2014 = 100

100

100

105

110

Zdroj: ETRMA, dodávatelia behúňov, ktorí nie sú členmi ETRMA Europool, Eurostat Comext a informácie poskytnuté navrhovateľom.

(728)

Ako sa uvádza v tabuľke 6, výroba bola naďalej pomerne stabilná, s 21,1 milióna jednotiek v období prešetrovania, zatiaľ čo miera využitia kapacity sa zvýšila o 7,4 percentuálneho bodu (zo 72,2 % na 79,6 %) v posudzovanom období vzhľadom na pokles výrobnej kapacity.

(729)

Hlavnú príčinu zvýšenia využívania kapacít možno pripísať len značnému poklesu výrobnej kapacity o takmer 10 %. Týkalo sa to najmä činnosti súvisiacej s protektorovaním, keďže počas posudzovaného obdobia minimálne 85 MSP nachádzajúcich sa v podstate v každom členskom štáte prestalo vyrábať protektorované pneumatiky, ale aj ukončenia činnosti dcérskych spoločností veľkých spoločností (117).

(730)

Nevýrazný trend výroby v Únii a zatvorenie spoločností sú v protiklade s rastúcou spotrebou v Únii po kríze, z ktorej mohlo mať výrobné odvetvie Únie prospech.

4.2.1.2.   Objem predaja a podiel na trhu

(731)

Po poskytnutí informačného dokumentu Komisia stanovila, že, ako sa naznačuje v odôvodnení 625, celkový objem predaja na trhu Únie by mal byť opravený tak, aby obsahoval predaj dodávateľov behúňov, ktorí nie sú členmi združenia ETRMA Europool.

(732)

Objem predaja výrobného odvetvia Únie a jeho podiel na trhu boli náležite revidované a v posudzovanom období sa vyvíjali takto:

Tabuľka 7

Objem predaja a podiel na trhu

 

2014

2015

2016

Obdobie prešetrovania

Celkový objem predaja na trhu Únie (v kusoch) (118)

14 835 082

14 738 677

14 533 199

14 584 885

Index 2014 = 100

100

99,4

98,0

98,3

Podiel na trhu

72,4 %

70,3 %

67,3 %

67,1 %

Index 2014 = 100

100

97,2

93,0

92,7

Zdroj: ETRMA, dodávatelia behúňov, ktorí nie sú členmi ETRMA Europool a Eurostat Comext.

(733)

Na rastúcom trhu predaj v Únii počas posudzovaného obdobia mierne klesol. Výsledkom toho bol pokles podielu na trhu o 5,3 percentuálneho bodu (zo 72,4 % na 67,1 %), pričom objem dovozu z ČĽR sa zvýšil o 1,1 milióna pneumatík, alebo nárast podielu na trhu dosiahol 4,2 percentuálneho bodu (zo 17,1 % na 21,3 %).

(734)

Skupina China National Tire a spoločnosť Pirelli tvrdili, že objem predaja na trhu Únie zostal počas predchádzajúcich troch rokov stabilný a že podiel výrobného odvetvia Únie na trhu sa v období rokov 2014 až 2017 znížil o 5 %, čo je nepodstatný pokles.

(735)

Takisto tvrdili, že objem predaja v Únii vykázaný v podnetoch za obdobie rokov 2013 a 2016 vykazoval značný pokles v triede 3 (– 30 %), pokles predaja v triede 2 (– 7 %) a mierny pokles predaja v triede 1 (– 1 %). Bolo preto jasné, že jedinú ujmu bolo možné zistiť v segmente triedy 3 a že v analýze ujmy sa musí zohľadniť trhová segmentácia.

(736)

Komisia uviedla, že číselné údaje uvedené v predchádzajúcom odôvodnení sa týkajú len predaja navrhovateľov, nie výrobného odvetvia Únie ako celku. Takisto sa týkajú iného obdobia. Nie je preto možné transponovať vývoj objemu predaja navrhovateľov na výrobné odvetvie Únie. Ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 718 až 722, Komisia dospela k záveru, že existencia značnej ujmy sa musí stanoviť s ohľadom na dotknutý výrobok a výrobné odvetvie Únie ako celok, a nielen pre niektoré jeho časti. Komisia preto neskúmala trendy izolovane, konkrétne podľa tried, pretože sa riadila agregovaným prístupom.

4.2.1.3.   Rast

(737)

Počas posudzovaného obdobia sa spotreba v Únii zvýšila o 6,1 %. Objem predaja výrobného odvetvia Únie sa znížil o 1,7 % napriek rastúcej spotrebe, čo viedlo k tomu, že výrobné odvetvie Únie stratilo podiel na trhu. Podiel dovozu z dotknutej krajiny na trhu sa počas posudzovaného obdobia zvýšil (o viac ako 4 percentuálne body).

(738)

Skupina Giti tvrdila, že spotrebu v Únii bolo nutné analyzovať podľa hodnoty, nie podľa objemu. Na tomto základe klesla spotreba v Únii o 5 % z hľadiska hodnoty, a začala pomaly stúpať až v období medzi rokom 2016 a obdobím prešetrovania.

(739)

Komisia toto tvrdenie zamietla. Spotreba v Únii poskytla celkový obraz o počte pneumatík dostupných na trhu Únie v danom okamihu. Spotreba v Únii sa obvykle počíta podľa objemu, presne aby sa zabránilo tomu, že cenové správanie účastníkov trhu môže ovplyvniť trendy počas posudzovaného obdobia.

4.2.1.4.   Zamestnanosť a produktivita

(740)

Produktivita bola prepočítaná na základe revidovaných údajov o výrobe v Únii, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 726. Preto sa zamestnanosť a produktivita v posudzovanom období vyvíjali takto:

Tabuľka 8

Zamestnanosť a produktivita

 

2014

2015

2016

Obdobie prešetrovania

Počet zamestnancov

38 445

36 478

34 959

34 188

Index 2014 = 100

100

95

91

89

Produktivita (jednotka/zamestnanec) (119)

546

558

590

618

Index 2014 = 100

100

102

108

113

Zdroj: overené vyplnené dotazníky výrobcov z Únie zaradených do vzorky a stanoviská dodávateľov behúňov a združenia ETRMA.

(741)

Počas posudzovaného obdobia bolo zrušených viac ako 4 257 priamych pracovných miest, čo malo vplyv na MSP, z ktorých minimálne 85 výrobcov nachádzajúcich sa v rámci Únie ukončilo výrobu, a veľké spoločnosti, ktoré zavreli viacero závodov.

(742)

Po poskytnutí informačného dokumentu talianske združenie výrobcov protektorovaných pneumatík (AIRP) tvrdilo, že odvetvie protektorovania v Únii predstavuje asi 13 000 pracovných miest v oblasti výroby a distribúcie. Protektorovanie je skôr pracovne náročnou činnosťou a protektorovanými pneumatikami sa podporuje 3 až 4-násobok počtu pracovných miest v porovnaní s novými pneumatikami. Podľa AIRP viacero združených spoločností v súčasnosti znižuje počet zamestnancov alebo v obrovskej miere využíva fondy poistenia v nezamestnanosti.

(743)

Skupina China National Tire a spoločnosť Pirelli uviedli, že zamestnanosť, v prípade ktorej Komisia zistila zníženie o 11 %, sa týka výlučne odvetvia protektorovania. Vývoj produktivity sa zase dá vysvetliť tým, že výrobné odvetvie Únie nedávno prešlo obdobím reštrukturalizácie a racionalizácie.

(744)

Vyhlásenie týkajúce sa poklesu zamestnanosti je fakticky nesprávne, keďže približne polovica tohto poklesu sa týka veľkých výrobcov. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(745)

Spoločnosť Heuver požiadala o poskytnutie názvov 85 MSP uvedených v odôvodnení 809.

(746)

Na základe zoznamu zákazníkov, ktorý pri tomto prešetrovaní poskytli dodávatelia behúňov, Komisia zistila, že minimálne 85 výrobcov zastavilo výrobu. Komisia poskytla dôverné zaobchádzanie totožnosti zákazníkov a objemu predaja jednotlivým zákazníkom, keďže ide o citlivé obchodné informácie. Okrem toho, od zainteresovaných strán sa nežiada, aby poskytli zhrnutie tohto druhu dokumentu. Dodávatelia behúňov poskytli súhrn svojich podaní, ktorý sa nachádza vo verejnom spise. Komisia preto dospela k záveru, že strany mali dostatočné informácie nato, aby využili svoje práva na obhajobu.

(747)

CRIA a CCCMC tvrdili, že predpoklad Komisie o tom, že všetok predaj výrobkov vyrábaných za studena uskutočnili MSP, je nesprávny, keďže množstvo veľkých spoločností využíva metodiku výroby protektorovaných pneumatík za studena. Dospeli k záveru, že výsledný odhad zamestnanosti a produktivity je preto nespoľahlivý.

(748)

Ako sa uviedlo v odôvodnení 708, Komisia zistila, že výroba veľkých spoločností pomocou procesu za studena je dosť obmedzená a nemôže preto vyvrátiť odhad Komisie, pokiaľ ide o zamestnanosť a produktivitu. Okrem toho produktivita súvisí najviac s druhom výroby (konkrétne protektorovaním alebo novou výrobou). Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(749)

Okrem toho CRIA a CCCMC tvrdili, že zoznam zákazníkov, ktorý poskytol jeden dodávateľ behúňov, vykazuje jedného zákazníka, ktorý bol uvedený ako neaktívny, zatiaľ čo z jeho účtovnej závierky podanej miestnym orgánom vyplývalo, že spoločnosť v roku 2017 ešte vyvíjala činnosť. V poznámke k spisu (120) Komisia vysvetlila, že zoznam bol vypracovaný na základe agregovania informácií o predaji poskytnutých ôsmimi dodávateľmi behúňov. Na účely prešetrovania sa stanovilo, že v