ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 272

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
31. októbra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2018/1628 z 30. októbra 2018, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/120, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v iných vodách

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1629 z 25. júla 2018, ktorým sa mení zoznam chorôb stanovený v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat (právna úprava v oblasti zdravia zvierat) ( 1 )

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1630 z 24. októbra 2018, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Lička janjetina (CHZO)]

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1631 z 30. októbra 2018, ktorým sa povoľuje umiestnenie extraktu z brusníc v prášku na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1632 z 30. októbra 2018, ktorým sa povoľuje umiestnenie zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1633 z 30. októbra 2018, ktorým sa povoľuje umiestnenie rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1634 z 30. októbra 2018, ktorým sa opätovne udeľuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pri love afie priesvitnej (Aphia minuta) záťahovými sieťami ovládanými z lode v určitých teritoriálnych vodách Talianska

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1635 z 30. októbra 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2018) 7333]  ( 1 )

38

 

*

Rozhodnutie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (EÚ) 2018/1636 z 23. októbra 2018 o obnovení a zmene dočasného obmedzenia uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja finančných rozdielových zmlúv retailovým klientom uvedeného v rozhodnutí (EÚ) 2018/796

62

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/1628

z 30. októbra 2018,

ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/120, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v iných vodách

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (1) sa vyžaduje, aby sa prijali ochranné opatrenia s prihliadnutím na dostupné vedecké, technické a hospodárske odporúčania, a v relevantných prípadoch aj na správy Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo a iných poradných orgánov, ako aj na odporúčania poskytnuté poradnými radami zriadenými pre príslušné zemepisné oblasti alebo oblasti pôsobnosti vrátane spoločných odporúčaní členských štátov.

(2)

Povinnosťou Rady je prijať opatrenia týkajúce sa stanovovania a prideľovania rybolovných možností a v náležitom prípade aj určitých podmienok, ktoré sú s nimi funkčne prepojené. Rybolovné možnosti by sa mali členským štátom prideliť tak, aby sa každému členskému štátu zabezpečila relatívna stabilita rybolovných činností v prípade každej populácie rýb alebo druhu rybolovu a aby sa náležite zohľadňovali ciele spoločnej rybárskej politiky (SRP) stanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013.

(3)

V nariadení (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovuje, že cieľom SRP je dosiahnuť mieru využívania na úrovni maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vo všetkých možných prípadoch do roku 2015 a v ostatných prípadoch postupne a progresívne najneskôr do roku 2020 pre všetky populácie.

(4)

Celkový povolený výlov (TAC) by sa mal preto v súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 stanoviť na základe dostupných vedeckých odporúčaní, pričom by sa mali zohľadniť biologické a sociálno-ekonomické aspekty a zároveň by sa malo zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s jednotlivými sektormi rybolovu; je tiež dôležité zohľadniť stanoviská vyjadrené počas konzultácií so zainteresovanými stranami.

(5)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 (2) sa stanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (ďalej len „plán“). Cieľom plánu je zabezpečiť, aby využívanie živých morských biologických zdrojov viedlo k obnove a zachovaniu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť MSY. Na tento účel sa má cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti pre príslušné populácie vyjadrená v rozsahu hodnôt dosiahnuť čo možno najskôr a postupne a vzostupne do roku 2020. Je vhodné stanoviť obmedzenia výlovu uplatniteľné v roku 2019 na populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori v súlade s cieľmi plánu.

(6)

Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) uviedla, že biomasa sleďa atlantického v západnej časti Baltského mora v poddivíziách ICES 20 až 24 je nižšia ako ochranné referenčné body biomasy neresiacej sa populácie uvedené v stĺpci A prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2016/1139. V súlade s článkom 5 ods. 2 uvedeného nariadenia by sa mali prijať všetky primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie na úroveň, pri ktorej možno dosiahnuť MSY. Na tento účel je potrebné vziať do úvahy harmonogram na dosiahnutie všeobecných cieľov SRP a konkrétnych cieľov plánu v záujme docielenia očakávaného účinku prijatých nápravných opatrení a súčasne dosiahnuť ciele ekonomického a sociálneho prínosu a prínosu v oblasti zamestnanosti stanovené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Podľa uvedených skutočností a v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1139 je vhodné, aby sa rybolovné možnosti pre sleďa atlantického v západnej oblasti Baltského mora stanovili pod rozpätím rybolovnej úmrtnosti uvedeným v stĺpci A prílohy I k uvedenému nariadeniu, keďže takto stanovená úroveň zohľadňuje pokles biomasy.

(7)

Vo vedeckých odporúčaniach pre populáciu tresky škvrnitej v západnej časti Baltského mora sa uvádza, že na celkovej rybolovnej úmrtnosti danej populácie sa významnou mierou podieľa rekreačný rybolov, ktorý by sa preto mal obmedziť. Je preto vhodné stanoviť denné obmedzenie počtu úlovkov na rybára. Tým nie je dotknutá zásada relatívnej stability, ktorá sa uplatňuje na komerčné rybárske činnosti.

(8)

Pokiaľ ide o populáciu tresky škvrnitej vo východnej časti Baltského mora, ICES doposiaľ nemohla zaviesť biologické referenčné body pre danú populáciu rýb z dôvodu zmien jej biologických vlastností. Preto je v záujme príspevku k dosiahnutiu cieľov plánu vhodné použiť na stanovenie TAC pre populáciu tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora prístup predbežnej opatrnosti stanovený v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a stanoviť obdobie hájenia.

(9)

S cieľom zaručiť plné využívanie pobrežných rybolovných možností je vhodné zaviesť obmedzenú medzioblastnú flexibilitu pre lososa medzi poddivíziami ICES 22 – 31 a poddivíziou ICES 32 pre členský štát, ktorý o takúto flexibilitu požiada.

(10)

Podľa poznatkov ICES sa 29 % úlovkov v rámci lovu lososa nahlasuje nesprávne, najmä ako úlovky pstruha morského. Keďže väčšina úlovkov pstruha morského v Baltskom mori pochádza z pobrežných oblastí, je vhodné zakázať lov pstruha morského vo vzdialenosti viac ako štyri námorné míle a obmedziť vedľajšie úlovky pstruha morského na 3 % kombinovaného úlovku pstruha morského a lososa s cieľom prispieť k predchádzaniu nesprávnemu nahlasovaniu úlovkov lososa ako úlovkov pstruha morského.

(11)

Využívanie rybolovných možností podľa tohto nariadenia podlieha uplatňovaniu nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (3) a najmä jeho článkov 33 a 34 o zaznamenávaní úlovkov a rybolovného úsilia, a zasielaní údajov o vyčerpaní rybolovných možností Komisii. V tomto nariadení by sa preto mali špecifikovať kódy týkajúce sa vylodenia populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré majú členské štáty používať pri zasielaní údajov Komisii.

(12)

Nariadením Rady (ES) č. 847/96 (4) sa zaviedli dodatočné podmienky medziročného hospodárenia s TAC vrátane ustanovení o flexibilite podľa článkov 3 a 4 týkajúcich sa preventívneho a analytického TAC. Podľa článku 2 uvedeného nariadenia Rada pri stanovovaní TAC rozhoduje o tom, na ktoré populácie sa článok 3 alebo 4 neuplatňuje, a to najmä na základe biologického stavu populácií. Nedávno sa článkom 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zaviedol mechanizmus medziročnej flexibility pre všetky populácie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky. S cieľom zabrániť nadmernej flexibilite, ktorá by oslabila zásadu rozumného a zodpovedného využívania živých morských biologických zdrojov, bránila by dosiahnutiu cieľov SRP a zhoršila by biologický stav populácií, články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96 by sa mali uplatňovať na analytický TAC len vtedy, keď sa nevyužíva medziročná flexibilita stanovená v článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(13)

Na základe nového vedeckého odporúčania by sa mal na obdobie od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2019 stanoviť predbežný TAC pre tresku koruškovitú v divízii ICES 3a a vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblasti ICES 4.

(14)

V predošlých rokoch sa TAC sardely európskej v podoblastiach ICES 9 a 10 a vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 stanovoval na kalendárny rok. ICES vydala v júli 2018 odporúčanie na obdobie od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 pre túto populáciu. Uvedené obdobia by sa mali zosúladiť tak, aby obdobie, na ktoré sa stanovuje TAC, zodpovedalo obdobiu, na ktoré sa vzťahuje odporúčanie ICES. Výnimočne a len vzhľadom na tento prechod by sa TAC pre sardelu európsku mal zmeniť tak, aby sa vzťahoval na obdobie 18 mesiacov, ktoré sa končí 30. júna 2019.

(15)

S cieľom predísť prerušeniu rybolovných činností a zabezpečiť živobytie rybárov Únie by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2019. Toto nariadenie by sa však malo uplatňovať na sardelu európsku v podoblastiach ICES 9 a 10 a vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 od 1. januára 2018. Takýmto spätným uplatňovaním nie je dotknutá zásada právnej istoty ani ochrana oprávnených očakávaní, pretože príslušné rybolovné možnosti pre dlhšie obdobie sa v porovnaní s možnosťami pôvodne ustanovenými v nariadení Rady (EÚ) 2018/120 (5) zvyšujú. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať aj na tresku koruškovitú v divízii ICES 3a a vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblasti ICES 4 od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2019. Z dôvodu naliehavosti by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Baltskom mori na rok 2019 a menia sa určité rybolovné možnosti v iných vodách stanovené nariadením (EÚ) 2018/120.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na rybárske plavidlá Únie pôsobiace v Baltskom mori.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje aj na rekreačný rybolov v prípadoch, keď je to vyslovene uvedené v príslušných ustanoveniach.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„poddivízia“ je podoblasť ICES Baltského mora v zmysle prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 2187/2005 (6);

2.

„celkový povolený výlov“ (TAC) je množstvo rýb z každej populácie, ktoré možno vyloviť počas jedného roka;

3.

„kvóta“ je podiel na TAC pridelený Únii, členskému štátu alebo tretej krajine;

4.

„rekreačný rybolov“ sú nekomerčné rybárske činnosti, pri ktorých sa využívajú morské biologické zdroje na rekreačné, turistické alebo športové účely.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI

Článok 4

TAC a prideľovanie

TAC, kvóty a v náležitých prípadoch aj podmienky, ktoré s nimi funkčne súvisia, sú stanovené v prílohe.

Článok 5

Osobitné ustanovenia o prideľovaní rybolovných možností

Prideľovanie rybolovných možností jednotlivým členským štátom podľa tohto nariadenia sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

zníženia a prerozdelenia vykonané podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

c)

dodatočné vylodenia povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96 alebo podľa článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

d)

množstvá zadržané v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 847/96 alebo prevedené podľa článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

e)

odpočítania vykonané podľa článkov 105 a 107 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 6

Podmienky vylodenia úlovkov a vedľajších úlovkov

Populácie necieľových druhov v rámci bezpečných biologických hraníc podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktoré spĺňajú podmienky pre výnimku z povinnosti započítavať úlovky do príslušnej kvóty, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Opatrenia týkajúce sa rekreačného rybolovu tresky škvrnitej v poddivíziách 22 – 24

1.   Pri rekreačnom rybolove v poddivíziách 22 – 24 si každý rybár môže denne ponechať maximálne sedem jedincov tresky škvrnitej.

2.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prísnejšie vnútroštátne opatrenia.

Článok 8

Opatrenia týkajúce sa lovu pstruha morského v poddivíziách 22 – 32

1.   Pre rybárske plavidlá platí od 1. januára do 31. decembra 2019 zákaz lovu pstruha morského vo vzdialenosti viac ako štyri námorné míle meranej od základných línií v poddivíziách 22 – 32. Pri love lososa v týchto vodách nesmú v žiadnom momente vedľajšie úlovky pstruha morského na palube alebo po vylodení po každom rybárskom výjazde presiahnuť 3 % z celkového úlovku lososa a pstruha morského.

2.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prísnejšie vnútroštátne opatrenia.

Článok 9

Flexibilita

1.   Pokiaľ sa v prílohe k tomuto nariadeniu neuvádza inak, článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje na populácie, v prípade ktorých sa uplatňuje preventívny TAC, a článok 3 ods. 2 a 3 a článok 4 uvedeného nariadenia sa uplatňujú na populácie, v prípade ktorých sa uplatňuje analytický TAC.

2.   Článok 3 ods. 2 a 3 a článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňujú, keď členský štát využíva medziročnú flexibilitu stanovenú v článku 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 10

Zasielanie údajov

Keď členské štáty zasielajú Komisii údaje o ulovených alebo vylodených množstvách populácií podľa článkov 33 a 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009, používajú na tento účel kódy populácií stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Zmeny nariadenia (EÚ) 2018/120

Príloha IA k nariadeniu (EÚ) 2018/120 sa mení takto:

1.

tabuľka rybolovných možností pre sardelu európsku v podoblastiach ICES 9 a 10 a vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 nahrádza takto:

Druh:

sardela európska

Engraulis encrasicolus

Zóna:

9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španielsko

10 802  (7)

 

 

Portugalsko

11 784  (7)

 

 

Únia

22 586  (7)

 

 

TAC

22 586  (7)

 

Preventívny TAC

2.

tabuľka rybolovných možností pre tresku koruškovitú a súvisiace vedľajšie úlovky v divízii ICES 3a a vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblasti ICES 4 nahrádza takto:

Druh:

treska koruškovitá a súvisiace vedľajšie úlovky

Trisopterus esmarkii

Zóna:

3a; vody Únie zón 2a a 4

(NOP/2A3A4.)

Rok

2018

2019

 

 

Dánsko

85 186  (8)  (10)

49 953  (8)  (13)

 

 

Nemecko

16 (8)  (9)  (10)

10 (8)  (9)  (13)

 

 

Holandsko

63 (8)  (9)  (10)

37 (8)  (9)  (13)

 

 

Únia

85 265  (8)  (10)

50 000  (8)  (13)

 

 

Nórsko

15 000  (11)

0

 

 

Faerské ostrovy

6 000  (12)

0

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

 

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2019 s výnimkou článku 11 bodu 2, ktorý sa uplatňuje od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2019, a článku 11 bodu 1, ktorý sa uplatňuje od 1. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2018

Za Radu

predsedníčka

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/120 z 23. januára 2018, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/127 (Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2018, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).

(7)  V rámci tejto kvóty možno loviť len od 1. januára 2018 do 30. júna 2019.“

(8)  Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej a tresky merlang môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OT2/*2A3A4). Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej a tresky merlang započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov, ktoré sa započítajú do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, spolu neprekročia 9 % kvóty.

(9)  V rámci kvóty možno loviť len vo vodách Únie zón ICES 2a, 3a a 4.

(10)  V rámci kvóty Únie možno loviť iba od 1. novembra 2017 do 31. októbra 2018.

(11)  Používa sa triediaca mriežka.

(12)  Používa sa triediaca mriežka. Vrátane maximálne 15 % nezamedziteľných vedľajších úlovkov (NOP/*2A3A4), ktoré sa započítajú do tejto kvóty.

(13)  V rámci kvóty Únie možno loviť od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2019.“


PRÍLOHA

TAC uplatniteľné na rybárske plavidlá Únie v oblastiach, v ktorých existujú TAC, podľa jednotlivých druhov a podľa oblastí

V nasledujúcich tabuľkách sú stanovené TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa populácií a funkčne súvisiace podmienky.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na zóny ICES.

Populácie rýb sa uvádzajú v abecednom poradí latinských názvov druhov.

Na účely tohto nariadenia sa použije táto porovnávacia tabuľka latinských a slovenských názvov:

Vedecký názov

Trojmiestny alfabetický kód

Slovenský názov

Clupea harengus

HER

Sleď atlantický

Gadus morhua

COD

Treska škvrnitá

Pleuronectes platessa

PLE

Platesa veľká

Salmo salar

SAL

Losos atlantický

Sprattus sprattus

SPR

Šprota severná


Druh:

Sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

poddivízie 30-31

(HER/30/31.)

Fínsko

72 724

 

 

Švédsko

15 979

 

 

Únia

88 703

 

 

TAC

88 703

 

Analytický TAC


Druh:

Sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

poddivízie 22-24

(HER/3BC+24)

Dánsko

1 262

 

 

Nemecko

4 966

 

 

Fínsko

1

 

 

Poľsko

1 171

 

 

Švédsko

1 601

 

 

Únia

9 001

 

 

TAC

9 001

 

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

vody Únie poddivízií 25-27, 28.2, 29 a 32

(HER/3D-R30)

Dánsko

3 748

 

 

Nemecko

994

 

 

Estónsko

19 139

 

 

Fínsko

37 360

 

 

Lotyšsko

4 723

 

 

Litva

4 973

 

 

Poľsko

42 444

 

 

Švédsko

56 979

 

 

Únia

170 360

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.


Druh:

Sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna:

poddivízia 28.1

(HER/03D.RG)

Estónsko

14 336

 

 

Lotyšsko

16 708

 

 

Únia

31 044

 

 

TAC

31 044

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.


Druh:

Treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

vody Únie poddivízií 25-32

(COD/3DX32.)

Dánsko

5 539  (1)

 

 

Nemecko

2 203  (1)

 

 

Estónsko

540 (1)

 

 

Fínsko

424 (1)

 

 

Lotyšsko

2 060  (1)

 

 

Litva

1 357  (1)

 

 

Poľsko

6 377  (1)

 

 

Švédsko

5 612  (1)

 

 

Únia

24 112  (1)

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

Preventívny TAC

Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna:

poddivízie 22-24

(COD/3BC+24)

Dánsko

4 152

 

 

Nemecko

2 031

 

 

Estónsko

92

 

 

Fínsko

82

 

 

Lotyšsko

344

 

 

Litva

223

 

 

Poľsko

1 111

 

 

Švédsko

1 480

 

 

Únia

9 515

 

 

TAC

9 515

 

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna:

vody Únie poddivízií 22-32

(PLE/3BCD-C)

Dánsko

7 251

 

 

Nemecko

806

 

 

Poľsko

1 518

 

 

Švédsko

547

 

 

Únia

10 122

 

 

TAC

10 122

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.


Druh:

Losos atlantický

Salmo salar

Zóna:

vody Únie poddivízií 22-31

(SAL/3BCD-F)

Dánsko

18 885  (2)

 

 

Nemecko

2 101  (2)

 

 

Estónsko

1 919  (2)  (3)

 

 

Fínsko

23 548  (2)

 

 

Lotyšsko

12 012  (2)

 

 

Litva

1 412  (2)

 

 

Poľsko

5 729  (2)

 

 

Švédsko

25 526  (2)

 

 

Únia

91 132  (2)

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh:

Losos atlantický

Salmo salar

Zóna:

vody Únie poddivízie 32

(SAL/3D32.)

Estónsko

995 (4)

 

 

Fínsko

8 708  (4)

 

 

Únia

9 703  (4)

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

Preventívny TAC


Druh:

Šprota severná

Sprattus sprattus

Zóna:

vody Únie poddivízií 22-32

(SPR/3BCD-C)

Dánsko

26 710

 

 

Nemecko

16 921

 

 

Estónsko

31 016

 

 

Fínsko

13 982

 

 

Lotyšsko

37 460

 

 

Litva

13 551

 

 

Poľsko

79 497

 

 

Švédsko

51 635

 

 

Únia

270 772

 

 

TAC

Neuplatňuje sa

 

Analytický TAC

Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.


(1)  V poddivíziách 25 a 26 platí zákaz loviť v rámci tejto kvóty od 1. júla do 31. júla pre:

a)

rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou 12 m a viac loviace pomocou vlečných sietí, dánskych záťahových sietí alebo podobného výstroja s veľkosťou ôk, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako 90 mm, a

b)

rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou 12 metrov a viac loviace pomocou žiabroviek, zakliesňovacích sietí alebo viacstenných žiabroviek s veľkosťou ôk, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako 90 mm, alebo pomocou lovných šnúr na lov pri dne, lovných šnúr okrem unášaných lovných šnúr a pomocou ručných šnúr a výstroja na džigovanie.

(2)  Vyjadrené v počte kusov.

(3)  Osobitná podmienka: vo vodách Únie poddivízie 32 (SAL/*3D32) možno uloviť najviac 20 % tejto kvóty a najviac 400 jedincov.

(4)  Vyjadrené v počte kusov.


31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/11


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1629

z 25. júla 2018,

ktorým sa mení zoznam chorôb stanovený v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2 a 4,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2016/429 sa stanovujú pravidlá prevencie a kontroly chorôb zvierat, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí, vrátane pravidiel prioritizácie a kategorizácie chorôb vzbudzujúcich obavy Únie. V článku 5 nariadenia (EÚ) 2016/429 sa stanovuje, že pravidlá prevencie a kontroly chorôb vzťahujúce sa na konkrétne choroby sa uplatňujú na choroby uvedené v danom článku a v prílohe II k uvedenému nariadeniu. Okrem toho sa v článku 5 ods. 3 uvedeného nariadenia stanovujú určité kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri zmene zoznamu v uvedenej prílohe, a v článku 7 uvedeného nariadenia sa stanovujú parametre posúdenia, ktoré sa majú použiť na určenie toho, či choroba spĺňa podmienky na zaradenie do zoznamu podľa článku 5.

(2)

Okrem toho sa v článku 275 nariadenia (EÚ) 2016/429 stanovuje, že Komisia má preskúmať zoznam chorôb uvedený v prílohe II k danému nariadeniu najneskôr do 20. apríla 2019.

(3)

Komisia systematicky posudzovala choroby zvierat, ktoré vyžadujú zásah Únie, s pomocou Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), pričom čerpala z vedeckých odborných poznatkov, ktoré poskytli referenčné laboratóriá EÚ pre zdravie zvierat, a z medzinárodných noriem Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE). Na účely tohto posúdenia použila kritériá stanovené v článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/429 a parametre posudzovania stanovené v článku 7 uvedeného nariadenia.

(4)

Hodnotené choroby pozostávajú z 39 chorôb, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2016/429, ako aj ďalších 19 chorôb s osobitným významom pre prevenciu a kontrolu alebo obchodné opatrenia, napríklad enzootická bovinná leukóza, infekčná bovinná rinotracheitída alebo infekcia vírusom Aujeszkého choroby, a niektoré ďalšie choroby, ktoré OIE zaradila do zoznamu, napríklad surra (Trypanosoma evansi) alebo infekčná pleuropneumónia kôz.

(5)

Na účely hodnotenia sa od úradu EFSA požiadalo o 29 vedeckých stanovísk týkajúcich sa rôznych chorôb zvierat. Pri ich poskytovaní sa úrad EFSA riadil metódou stanovenou v jeho vedeckom stanovisku prijatom 5. apríla 2017 o metóde ad hoc na účely posúdenia zaradenia a kategorizácie chorôb zvierat v rámci právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat (2). V prípade ostatných chorôb vychádzali posúdenia z najnovších stanovísk EFSA alebo z informácií, ktoré poskytli referenčné laboratóriá EÚ pre zdravie zvierat. Pri všetkých posudzovaných chorobách sa zohľadnili príslušné normy OIE.

(6)

Výsledky vedeckých posúdení EFSA v prípade niektorých chorôb ako surra (Trypanosoma evansi) (3), enzootická bovinná leukóza (4), venezuelská encefalomyelitída koní (5), zamorenie organizmom Varroa spp. (varroáza) (6) a herpesviróza kaprov koi (7) neboli jednoznačné. Po zohľadnení diskusií, ktoré sa uskutočnili na zasadnutiach expertnej skupiny pre zdravie zvierat (8), spĺňa týchto päť chorôb požiadavky stanovené v článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/429. Tieto choroby by sa preto mali zaradiť do zoznamu stanoveného v prílohe II k uvedenému nariadeniu.

(7)

Výsledky uskutočnených vedeckých posúdení ukázali, že vezikulárna choroba ošípaných (9), vezikulárna stomatitída (9), epizootický ulcerózny syndróm (10) a porcínna enterovírusová encefalomyelitída nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/429. Tieto choroby by sa preto mali zo zoznamu stanoveného v prílohe II k uvedenému nariadeniu vypustiť.

(8)

Choroby surra (Trypanosoma evansi(3), vírusové ochorenie ebola (11), paratuberkulóza (12), japonská encefalitída (13), západonílska horúčka (14), Q horúčka (15), infekčná bovinná rinotracheitída/infekčná pustulárna vulvovaginitída (16), bovinná vírusová hnačka (17), genitálna kampylobakterióza hovädzieho dobytka (18), trichomonádová nákaza (19), enzootická bovinná leukóza (4), infekčná pleuropneumónia kôz (20), infekčná epididymitída baranov (Brucella ovis(21), infekcia Burkholderia mallei (sopľavka), vírusová artritída koní, infekčná anémia koní, žrebčia nákaza, infekčná metritída koní, encefalomyelitída koní (východná a západná) (22), infekcia vírusom Aujeszkého choroby (23), infekcia porcinným reprodukčným a respiračným syndrómom (24), aviárna mykoplazmóza (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis(25), infekcia nízkopatogénnymi vírusmi vtáčej chrípky (26), chlamydióza vtákov (27), zamorenie organizmom Varroa spp. (varroáza) (6), zamorenie Aethina tumida (malý úľový chrobák) (28), mor včelieho plodu, zamorenie Tropilaelaps spp (28) a infekcia Batrachochytrium salamandrivorans (29) spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/429. Tieto choroby by sa preto mali zaradiť do zoznamu stanoveného v prílohe II k uvedenému nariadeniu.

(9)

Okrem toho sa v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/429 stanovuje, že toto nariadenie sa uplatňuje na prenosné choroby vrátane zoonóz, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady 1082/2013/EÚ (30), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (31), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES (32) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (33). Keďže choroby, na ktoré sa vzťahujú pravidlá stanovené v uvedených aktoch, konkrétne listerióza, salmonelóza (zoonotická salmonela), trichinelóza, verotoxín produkujúca E. coli a prenosné spongiformné encefalopatie (TSE), už podliehajú pravidlám stanoveným v danom odvetví, mali by sa zo zoznamu uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2016/429 vypustiť.

(10)

Zoznam uvedený v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2016/429 by sa mal preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Nariadenie (EÚ) 2016/429 by sa preto malo zmeniť.

(12)

Keďže nariadenie (EÚ) 2016/429 sa uplatňuje s účinnosťou od 21. apríla 2021, zmeny vykonané týmto nariadením by sa mali takisto uplatňovať od uvedeného dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EÚ) 2016/429 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. apríla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4783.

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4892.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(8):4956.

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(8):4950.

(6)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(10):4997.

(7)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4907.

(8)  https://ec.europa.eu/food/animals/health/expert_group_en

(9)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(4):2631.

(10)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 9(10):2387.

(11)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4890.

(12)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4960.

(13)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4948.

(14)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(8):4955.

(15)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2010); 8(5):1595.

(16)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4947.

(17)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(8):4952.

(18)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(10):4990.

(19)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(10):4992.

(20)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(10):4996.

(21)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(10):4994.

(22)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4946.

(23)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4888.

(24)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4949.

(25)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(8):4953.

(26)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(7):4891.

(27)  Správa Vedeckého výboru pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat prijatá 16. apríla 2002, https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out73_en.pdf

(28)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(3):3128.

(29)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(11):5071.

(30)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

(31)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1).

(32)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES zo 17. novembra 2003 o monitoringu zoonóz a pôvodcoch zoonóz, ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 90/424/EHS a ruší smernica Rady 92/117/EHS (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31).

(33)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA II

ZOZNAM CHORÔB ZVIERAT

Infekcia vírusom moru hovädzieho dobytka

infekcia vírusom horúčky údolia Rift

infekcia Brucella abortus, B. melitensisB. suis

infekcia Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis)

infekcia vírusom besnoty

infekcia vírusom katarálnej horúčky oviec (sérotypy 1 – 24)

zamorenie Echinococcus multilocularis

infekcia vírusom epizootickej hemoragickej choroby

antrax

surra (Trypanosoma evansi)

vírus choroby ebola

paratuberkulóza

japonská encefalitída

západonílska horúčka

Q horúčka

infekcia vírusom nodulárnej dermatitídy

infekcia Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pľúcna nákaza hovädzieho dobytka)

infekčná bovinná rinotracheitída/infekčná pustulárna vulvovaginitída

bovinná vírusová hnačka

genitálna kampylobakterióza hovädzieho dobytka

trichomonádová nákaza

enzootická bovinná leukóza

kiahne oviec a kôz

infekcia vírusom moru malých prežúvavcov

infekčná pleuropneumónia kôz

infekčná epididymitída baranov (Brucella ovis)

infekcia Burkholderia mallei (sopľavka)

infekcia vírusovou artritídou koní

infekčná anémia koní

žrebčia nákaza

venezuelská encefalomyelitída koní

infekčná metritída koní

encefalomyelitída koní (východná a západná)

infekcia vírusom Aujeszkého choroby

infekcia porcínnym reprodukčným a respiračným syndrómom

infekcia vírusom pseudomoru hydiny

aviárna mykoplazmóza (Mycoplasma gallisepticumM. meleagridis)

infekcia baktériou Salmonella Pullorum, S. Gallinarum a S. arizonae

infekcia nízkopatogénnymi vírusmi vtáčej chrípky

chlamydióza vtákov

zamorenie organizmom Varroa spp. (varroáza)

zamorenie Aethina tumida (malý úľový chrobák)

mor včelieho plodu

zamorenie Tropilaelaps spp.

infekcia Batrachochytrium salamandrivorans

epizootická hematopoetická nekróza

vírusová hemoragická septikémia

infekčná hematopoetická nekróza

infekcia vírusom infekčnej anémie lososov s deléciou vo vysoko polymorfnej oblasti

herpesviróza kaprov koi

mikrocytóza (Mikrocytos mackini)

perkinsóza (Perkinsus marinus)

bonamióza (Bonamia ostreae)

bonamióza (Bonamia exitiosa)

marteilióza (Marteilia refringens)

vírus syndrómu Taura

vírus choroby žltých hláv

vírus ichtyoftiriózy (choroby bielych škvŕn)


31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1630

z 24. októbra 2018,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Lička janjetina“ (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Chorvátska o zápis názvu „Lička janjetina“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Lička janjetina“ by sa mal zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Lička janjetina“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.1. Čerstvé mäso (a droby) uvedenej v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 153, 2.5.2018, s. 11.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1631

z 30. októbra 2018,

ktorým sa povoľuje umiestnenie extraktu z brusníc v prášku na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovuje, že na trh v rámci Únie možno umiestňovať iba nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu.

(2)

Podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (2), ktorým sa zriaďuje únijný zoznam povolených nových potravín.

(3)

Podľa článku 12 nariadenia (EÚ) 2015/2283 má Komisia rozhodovať o povolení a umiestnení novej potraviny na trh Únie a o aktualizácii únijného zoznamu.

(4)

Spoločnosť Ocean Spray Cranberries Inc. (ďalej len „žiadateľ“) predložila 20. septembra 2011 príslušnému orgánu Francúzska žiadosť o umiestnenie extraktu z brusníc v prášku na trh Únie ako novej potraviny v zmysle článku 1 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (3). V žiadosti je uvedená požiadavka, aby sa extrakt z brusníc v prášku používal v nápojoch s ovocnou príchuťou, izotonických nápojoch, čajových nápojoch, vodách obohatených o vitamíny, jogurtoch a jogurtových nápojoch.

(5)

Príslušný orgán Francúzska vydal 11. decembra 2014 svoju prvotnú hodnotiacu správu. V uvedenej správe dospel k záveru, že extrakt z brusníc v prášku spĺňa kritériá pre nové prídavné látky stanovené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 258/97. V rovnakej správe príslušný orgán Francúzska tiež vyjadril obavy v súvislosti s možnými nutričnými rizikami spojenými s nadmernou konzumáciou polyfenolov pre deti vo veku od jedného roka do troch rokov v dôsledku príjmu polyfenolov z tejto novej potraviny a z iných zdrojov polyfenolov v detskej strave.

(6)

Dňa 16. januára 2015 postúpila Komisia prvotnú hodnotiacu správu ostatným členským štátom. Niektoré členské štáty vzniesli odôvodnené námietky v rámci 60-dňovej lehoty stanovenej v článku 6 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 258/97, pokiaľ ide o nedostatočné údaje na vylúčenie rizika pre malé deti vo veku od jedného do troch rokov, neúplnú špecifikáciu novej potraviny a nedostatok informácií o obsahu bielkovín potrebných na vylúčenie rizika alergií.

(7)

Vzhľadom na prvotnú hodnotiacu správu vydanú príslušným orgánom vo Francúzsku a na námietky ostatných členských štátov Komisia konzultovala 20. apríla 2016 s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a požiadala ho o ďalšie posúdenie extraktu z brusníc v prášku ako novej potraviny v súlade s nariadením (ES) č. 258/97.

(8)

Žiadateľ v styku s úradom prehlásil, že táto nová potravina nie je určená na uvedenie na trh pre dojčatá, batoľatá a deti vo veku do 19 rokov.

(9)

Úrad prijal 4. apríla 2017„Vedecké stanovisko k bezpečnosti extraktu z brusníc v prášku ako novej potraviny podľa nariadenia (ES) č. 258/97“, v ktorom dospel k záveru, že extrakt z brusníc je bezpečný pri použitiach oznámených žiadateľom (4). Uvedené stanovisko bolo síce vypracované a prijaté úradom v zmysle nariadenia (ES) č. 258/97, spĺňa však požiadavky článku 11 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(10)

Dňa 7. júna 2017 Komisia informovala žiadateľa o postoji, ktorý zastáva spolu s niektorými členskými štátmi, podľa ktorého by si povolenie vzhľadom na riziko konzumácie týchto výrobkov dojčatami, batoľatami a deťmi mladšími ako 19 rokov vyžadovalo dodatočné hodnotenie bezpečnosti pre tieto vekové kategórie. Ako alternatívu Komisia navrhla, že riziko konzumácie vekovými skupinami, v prípade ktorých úrad nedospel k záveru o bezpečnosti, by sa mohlo dostatočne obmedziť, ak by sa extrakt z brusníc v prášku povolil ako nový výživový doplnok pre dospelú populáciu. (5)

(11)

Dňa 22. decembra 2017 žiadateľ informoval Komisiu o svojom rozhodnutí, že v tomto štádiu bude žiadať o povolenie extraktu z brusníc na použitie vo výživových doplnkoch pre bežnú dospelú populáciu bez toho, aby tým (neskôr) bola dotknutá následná žiadosť, ktorá by sa týkala rozšírenia podmienok používania na základe ďalšieho posúdenia bezpečnosti úradom.

(12)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 sa akákoľvek žiadosť o umiestnenie novej potraviny na trh v rámci Únie predložená členskému štátu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 258/97, v súvislosti s ktorou nebolo prijaté konečné rozhodnutie pred 1. januárom 2018, považuje za žiadosť predloženú podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283. Žiadosť tiež spĺňa požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2015/2283.

(13)

Uvedené stanovisko poskytuje dostatočné odôvodnenie záveru, že extrakt z brusníc v prášku, ak sa používa vo výživových doplnkoch pre bežnú dospelú populáciu, spĺňa požiadavky článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(14)

Dňa 2. mája 2018 požiadal žiadateľ Komisiu o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, pokiaľ ide o tri štúdie predložené na podporu žiadosti, konkrétne o desaťtýždňovú klinickú štúdiu na zdravých dospelých osobách (6), dvanásťtýždňovú klinickú štúdiu na dospelých s nízkym až miernym rizikom kardiovaskulárnych ochorení (7) a správu o vplyve na systémové imunitné funkcie, močové a systémové biomarkery zdravia a fekálne charakteristiky ľudských subjektov počas 10-týždňového podávania (8). Žiadateľ takisto požiadal Komisiu ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, pokiaľ ide o informácie o spotrebe jeho kokteilu z brusnicovej šťavy v Európe, ako aj o informácie o spotrebe týkajúce sa detí (9). Komisia bola takisto požiadaná o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, pokiaľ ide o údaje o zložení (10) a odhad príjmu pri konzumácii nápojov z brusníc (11).

(15)

Úrad 27. júna 2018 skonštatoval, (12) že pri vypracovaní svojho stanoviska k extraktu z brusníc v prášku ako novej potraviny boli potrebné informácie o zložení (Tabuľka IX.b-1, pôvodná žiadosť z júna 2011, s. 24.) a odhad príjmu pri konzumácii nápojov z brusníc (súbor „Odpoveď spoločnosti Ocean Spray na námietky členských štátov“ z novembra 2015), aby mohol charakterizovať túto novú potravinu a stanoviť jej špecifikácie, ako aj identifikovať nebezpečnosť a aby mohol posúdiť, či prípadný príjem proantokyanidínov (PAC) z tejto novej potraviny je porovnateľný s príjmom PAC z konzumácie výrobkov z brusnicovej šťavy. Preto prevláda názor, že závery o bezpečnosti extraktu z brusníc v prášku by nebolo možné dosiahnuť bez uvedených údajov.

(16)

Po tom, ako bolo Komisii doručené stanovisko úradu, Komisia vyzvala žiadateľa, aby podrobnejšie objasnil odôvodnenie, ktoré poskytol v súvislosti so svojím tvrdením, že uvedené údaje sú predmetom jeho priemyselného vlastníctva a že má výhradné právo na ich používanie podľa článku 26 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(17)

Žiadateľ uviedol, že v čase podania žiadosti boli uvedené dôkazy a údaje predmetom jeho priemyselného vlastníctva a mal výhradné práva na ich používanie podľa vnútroštátnych právnych predpisov a že preto podľa zákona nemohli mať tretie strany k daným vedeckým dôkazom alebo vedeckým údajom prístup, ani ich nemohli používať. Komisia posúdila všetky informácie, ktoré poskytol žiadateľ, a usúdila, že žiadateľ dostatočne preukázal splnenie požiadaviek stanovených v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(18)

Preto by sa podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283 nemali použiť údaje o zložení a odhad príjmu obsiahnuté v dokumentácii žiadateľa, bez ktorých by úrad nemohol posúdiť novú potravinu, v prospech následného žiadateľa počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V dôsledku toho by sa malo umiestnenie novej potraviny na trh v rámci Únie povolenej týmto nariadením obmedziť počas obdobia piatich rokov na žiadateľa.

(19)

Obmedzenie povolenia tejto novej potraviny a používania vedeckých dôkazov alebo vedeckých údajov obsiahnutých v dokumentácii žiadateľa na výhradné použitie žiadateľom však nebráni iným žiadateľom v tom, aby požiadali o povolenie umiestniť na trh rovnakú novú potravinu, pokiaľ sa ich žiadosť zakladá na zákonne získaných informáciách odôvodňujúcich povolenie podľa tohto nariadenia.

(20)

V smernici 2002/46/ES sa stanovujú požiadavky týkajúce sa výživových doplnkov. Používanie extraktu z brusníc v prášku by sa malo povoliť bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedenej smernice.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Extrakt z brusníc v prášku špecifikovaný v prílohe k tomuto nariadeniu sa zaraďuje do únijného zoznamu povolených nových potravín podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2470.

2.   Počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia smie iba žiadateľ:

Spoločnosť: Ocean Spray Cranberries Inc.

Adresa: One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, USA

umiestňovať na trh v rámci Únie novú potravinu uvedenú v odseku 1, okrem prípadov, keď povolenie pre rovnakú novú potravinu získa následný žiadateľ bez toho, aby odkazoval na údaje chránené podľa článku 2 tohto nariadenia, alebo so súhlasom spoločnosti Ocean Spray Cranberries Inc.

3.   Zápis v únijnom zozname uvedenom v odseku 1 musí zahŕňať podmienky používania a požiadavky na označovanie stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

4.   Povolenie stanovené v tomto článku nemá vplyv na ustanovenia smernice 2002/46/ES.

Článok 2

Údaje obsiahnuté v dokumentácii k žiadosti, na základe ktorých úrad novú potravinu uvedenú v článku 1 posudzoval a ktoré podľa tvrdenia žiadateľa spĺňajú požiadavky stanovené v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283, sa nesmú použiť v prospech následného žiadateľa počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia bez súhlasu spoločnosti Ocean Spray Cranberries Inc.

Článok 3

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(5):4777.

(5)  Výživové doplnky podliehajú osobitným požiadavkám na označovanie a uvádzanie na trh podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

(6)  Nantz et al. Neuverejnený rukopis.

(7)  Juturu et al., Neuverejnený rukopis.

(8)  Neuverejnená správa.

(9)  Pôvodná žiadosť z júna 2011.

(10)  Tabuľka IX.b-1, pôvodná žiadosť z júna 2011, s. 24.

(11)  Odpoveď spoločnosti Ocean Spray na námietky členských štátov z novembra 2015.

(12)  Pracovná skupina úradu EFSA pre dietetické výrobky, výživu a alergie, zápisnica z XXX. plenárneho zasadnutia, ktoré sa konalo 28. – 29. júna 2018.


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení takto:

1.

V tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa dopĺňa tento posledný stĺpec:

„Ochrana údajov“

2.

V tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa v abecednom poradí vkladá tento zápis:

„Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

Ochrana údajov

Extrakt z brusníc v prášku

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „extrakt z brusníc v prášku“

 

Povolená 20. novembra 2018. Toto zaradenie sa zakladá na vedeckých dôkazoch a vedeckých údajoch, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Žiadateľ: Ocean Spray Cranberries Inc. One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, USA.

Počas obdobia ochrany údajov smie novú potravinu – extrakt z brusníc v prášku – umiestňovať na trh v rámci Únie iba spoločnosť Ocean Spray Cranberries Inc., okrem prípadov, keď povolenie na danú novú potravinu získa následný žiadateľ bez toho, aby odkazoval na vedecké dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283, alebo ho získa so súhlasom spoločnosti Ocean Spray Cranberries Inc.

Dátum ukončenia ochrany údajov: 20. novembra 2023.“

Výživové doplnky, ktoré sú v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“, určené pre dospelých

350 mg/deň

3.

V tabuľke 2 (Špecifikácie) sa v abecednom poradí vkladá tento zápis:

„Povolená nová potravina

Špecifikácia

Extrakt z brusníc v prášku

Opis/definícia:

Extrakt z brusníc v prášku je vo vode rozpustný práškový extrakt bohatý na fenoly pripravený etanolovou extrakciou z koncentrátu šťavy zo zdravých zrelých bobúľ kultivaru brusnice Vaccinium macrocarpon.

Charakteristiky/Zloženie

Vlhkosť (hm. %): ≤ 4

Proantokyanidíny – PAC (hm. % sušiny)

metóda OSC-DMAC (1)  (3): 55,0 – 60,0 alebo

metóda BL-DMAC (2)  (3): 15,0 – 18,0

Spolu fenoly [GAE (4), hm. % sušiny) (3)]

metóda Folin-Ciocalteau: > 46,2

Rozpustnosť (vo vode): 100 % bez viditeľných nerozpustných častíc

Obsah etanolu (mg/kg) ≤ 100

Sitová analýza: 100 % cez sito 30 mesh

Vzhľad a vôňa vo forme prášku: tmavočervený sypký prášok. Zemitá vôňa bez spáleniny.

Ťažké kovy:

Arzén (ppm): < 3

Mikrobiologické kritériá:

Kvasnice: < 100 JTK (5)/g

Pleseň: < 100 JTK/g

Počet aeróbnych mikroorganizmov: < 1 000 JTK/g

Koliformné baktérie: < 10 JTK/g

Escherichia coli: < 10 JTK/g

Salmonella: neprítomná v 375 g


(1)  Metóda OSC-DMAC (4-dimetylaminocinnamaldehyd) (Ocean Spray Cranberries, Inc). Martin MA, Ramos S, Mateos R, Marais JPJ, Bravo-Clemente, L, Khoo C and Goya L. Food Res Intl 2015 71: 68-82. Zmenené podľa Cunningham DG, Vannozzi S, O'Shea E, Turk R (2002) In: Ho C-T, Zheng QY (eds) Quality Management of Nutraceuticals ACS Symposium series 803, Washington DC. Quantitation of PACs by DMAC Color Reaction strany 151 – 166.

(2)  Metóda BL-DMAC (4-dimetylaminocinnamaldehyd) (Brunswick Lab). Multi-laboratory validation of a standard method for quantifying proanthocyanidins in cranberry powders. Prior RL, Fan E, Ji H, Howell A, Nio C, Payne MJ, Reed J. J Sci Food Agric. júl 2010; 90(9):1473-8.

(3)  Rôzne hodnoty týchto troch parametrov sú dôsledkom použitia odlišných metód.

(4)  GAE: ekvivalenty kyseliny galovej.

(5)  JTK: Jednotky tvoriace kolónie.“


31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1632

z 30. októbra 2018,

ktorým sa povoľuje umiestnenie zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovuje, že na trh v rámci Únie možno umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu.

(2)

Podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (2), ktorým sa zriaďuje únijný zoznam povolených nových potravín.

(3)

Podľa článku 12 nariadenia (EÚ) 2015/2283 má Komisia rozhodovať o povolení a umiestnení novej potraviny na trh Únie a o aktualizácii únijného zoznamu.

(4)

Spoločnosť Armor Protéines S.A.S. (ďalej ako „žiadateľ“) predložila 22. augusta 2016 príslušnému orgánu Írska žiadosť o umiestnenie zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka získaného z odstredeného mlieka pomocou niekoľkých fáz čistenia na trh v rámci Únie ako novej zložky potravín v zmysle článku 1 ods. 2 bodu e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/97 (3). Predmetom žiadosti je používanie zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive, v celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti, v potravinách na osobitné lekárske účely a vo výživových doplnkoch.

(5)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 sa akákoľvek žiadosť o umiestnenie novej potraviny na trh v rámci Únie predložená členskému štátu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových prídavných látkach, v súvislosti s ktorou nebolo prijaté konečné rozhodnutie pred 1. januárom 2018, považuje za žiadosť predloženú podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(6)

Žiadosť o umiestnenie zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka na trh ako novej potraviny v rámci Únie bola predložená členskému štátu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 258/97, pričom spĺňa aj požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2015/2283.

(7)

Príslušný orgán Írska vydal 27. júna 2017 svoju správu o prvotnom posudku. V uvedenej správe dospel k záveru, že zásaditý bielkovinový izolát zo srvátky z kravského mlieka spĺňa kritériá pre novú zložku potravín stanovené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 258/97.

(8)

Komisia postúpila 4. júla 2017 správu o prvotnom posudku iným členským štátom. Ostatné členské štáty vzniesli odôvodnené námietky v rámci 60-dňovej lehoty stanovenej v článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 258/97, pokiaľ ide o bezpečnosť zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka pre dojčatá a toxikologickú relevantnosť výsledkov šesťtýždňovej štúdie vývojovej toxicity v prípade mladých potkanov (4).

(9)

So zreteľom na námietky ostatných členských štátov Komisia 11. decembra 2017 konzultovala s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a požiadala ho o vykonanie ďalšieho posúdenia zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka ako novej zložky potravín v súlade s nariadením (ES) č. 258/97.

(10)

V ďalšej žiadosti podanej 3. januára 2018 žiadateľ žiada Komisiu o ochranu údajov, ktoré sú predmetnom priemyselného vlastníctva, v prípade viacerých štúdií predložených na podporu žiadosti, konkrétne v prípade dvoch klinických štúdií so zásaditým bielkovinovým izolátom zo srvátky z kravského mlieka realizovaných na ľuďoch (5) (6), kvantitatívnej analýzy bakteriálnej reverznej mutácie in vitro (7), mikrojadrového testu cicavcov in vitro (8), 90-dňovej štúdie orálnej toxicity v prípade potkanov (9), šesťtýždňovej štúdie vývojovej toxicity v prípade mladých potkanov a elektroforéznej analýzy zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka (10).

(11)

Úrad prijal 27. júna 2018„Vedecké stanovisko k bezpečnosti zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka ako novej potraviny podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283“ (11). Uvedené stanovisko spĺňa požiadavky článku 11 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(12)

Uvedené stanovisko poskytuje dostatočné dôvody na to, aby sa dalo konštatovať, že zásaditý bielkovinový izolát zo srvátky z kravského mlieka, ak sa používa navrhovanými spôsobmi a v navrhovaných množstvách ako zložka v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive, v celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti, v potravinách na osobitné lekárske účely a vo výživových doplnkoch, je v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(13)

Úrad vo svojom stanovisku k zásaditému bielkovinovému izolátu zo srvátky z kravského mlieka konštatuje, že údaje získané v rámci 90-dňovej štúdie orálnej toxicity v prípade potkanov boli základom na stanovenie referenčného bodu a na posúdenie, či rozpätie expozície v súvislosti s navrhovaným maximálnym príjmom novej potraviny u ľudí je dostatočné. Táto skutočnosť viedla k presvedčeniu, že závery o bezpečnosti zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka by nebolo možné dosiahnuť bez údajov zo správy o tejto štúdii.

(14)

Potom ako bolo Komisii doručené stanovisko úradu, Komisia vyzvala žiadateľa, aby podrobnejšie objasnil odôvodnenie, ktoré poskytol vo svojom tvrdení, že uvedená 90-dňová štúdia orálnej toxicity u potkanov je predmetom jeho priemyselného vlastníctva a že má výhradné právo na jej používanie podľa článku 26 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(15)

Žiadateľ takisto uviedol, že v čase podania žiadosti mal vlastnícke a výhradné práva na používanie štúdie podľa vnútroštátnych právnych predpisov a že preto podľa zákona nemohli mať tretie strany k nej prístup ani ju nemohli používať. Komisia posúdila všetky informácie, ktoré poskytol žiadateľ, a usúdila, že žiadateľ dostatočne odôvodnil splnenie požiadaviek stanovených v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(16)

Preto by úrad nemal podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283 použiť 90-dňovú štúdiu orálnej toxicity v prípade potkanov obsiahnutú v dokumentácii žiadateľa, bez ktorej by úrad nemohol posúdiť novú potravinu, v prospech následného žiadateľa počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V dôsledku toho by sa malo umiestnenie novej potraviny na trh v rámci Únie povolenej týmto nariadením obmedziť na žiadateľa počas obdobia piatich rokov.

(17)

Obmedzenie povolenia tejto novej potraviny a používania 90-dňovej štúdie orálnej toxicity v prípade potkanov obsiahnutej v dokumentácii žiadateľa na výhradné použitie žiadateľom však nebráni v tom, aby o povolenie umiestniť na trh rovnakú novú potravinu nepožiadali iní žiadatelia, pokiaľ sa ich žiadosť zakladá na zákonne získaných informáciách na podporu povolenia podľa tohto nariadenia.

(18)

Vzhľadom na to, že zdrojom novej potraviny je mlieko, ktoré je v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 (12) uvedené ako jedna z viacerých látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť, by sa mali potraviny a výživové doplnky obsahujúce zásaditý bielkovinový izolát zo srvátky z kravského mlieka náležite označiť v súlade s požiadavkami článku 21 uvedeného nariadenia.

(19)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (13) sa stanovujú požiadavky týkajúce sa výživových doplnkov. Používanie zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka by sa malo povoliť bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedenej smernice.

(20)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 (14) sa stanovujú požiadavky týkajúce sa potravín určených pre dojčatá a malé deti, potravín na osobitné lekárske účely a celkovej náhrady stravy na účely regulácie hmotnosti. Používanie zásaditého bielkovinového izolátu zo srvátky z kravského mlieka by sa malo povoliť bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedeného nariadenia.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Zásaditý bielkovinový izolát zo srvátky z kravského mlieka špecifikovaný v prílohe k tomuto nariadeniu sa zaraďuje do únijného zoznamu povolených nových potravín podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2470.

2.   Počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia smie iba pôvodný žiadateľ:

Spoločnosť: Armor Protéines S.A.S.

Adresa: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Francúzsko,

umiestňovať na trh v rámci Únie novú potravinu uvedenú v odseku 1, okrem prípadov, keď povolenie na novú potravinu získa následný žiadateľ bez toho, aby odkazoval na údaje chránené podľa článku 2 tohto nariadenia, alebo so súhlasom spoločnosti Armor Protéines S.A.S.

3.   Zápis v únijnom zozname uvedenom v odseku 1 musí zahŕňať podmienky používania a požiadavky na označovanie stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

4.   Povolenie stanovené v tomto článku nemá vplyv na ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, na ustanovenia smernice 2002/46/ES a na ustanovenia nariadenia (EÚ) 609/2013.

Článok 2

Štúdia obsiahnutá v dokumentácii k žiadosti, na základe ktorej úrad novú potravinu uvedenú v článku 1 posudzoval a ktorá podľa tvrdenia žiadateľa spĺňa požiadavky stanovené v článku 26 ods. 2 nariadenia 2015/2283, sa nesmie použiť v prospech následného žiadateľa počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia bez súhlasu spoločnosti Armor Protéines S.A.S.

Článok 3

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  Spézia (2012).

(5)  Armor Protéines (2013).

(6)  Schmitt & Mireaux (2008).

(7)  Sire, G. (2012a).

(8)  Sire, G. (2012b).

(9)  Silvano (2012).

(10)  Armor Protéines (2017).

(11)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(7):5360.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernice Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení takto:

1.

V tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa dopĺňa tento posledný stĺpec:

„Ochrana údajov“

2.

Do tabuľky 1 (Povolené nové potraviny) sa v abecednom poradí vkladá tento zápis:

Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

Ochrana údajov

„Zásaditý bielkovinový izolát zo srvátky z kravského mlieka

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „srvátkový bielkovinový izolát“.

Na výživových doplnkoch obsahujúcich zásaditý bielkovinový izolát zo srvátky z kravského mlieka sa musí uviesť táto informácia:

„Tento výživový doplnok by nemali konzumovať deti do veku troch rokov/dospievajúci mladší ako osemnásť (*) rokov“

(*)

v závislosti od vekovej skupiny, pre ktorú je výživový doplnok určený.

 

Povolená 20. novembra 2018. Toto zaradenie sa zakladá na vedeckých dôkazoch a vedeckých údajoch, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Žiadateľ: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Francúzsko. Počas obdobia ochrany údajov smie novú potravinu zásaditý bielkovinový izolát zo srvátky z kravského mlieka umiestňovať na trh v rámci Únie iba spoločnosť Armor Protéines S.A.S., okrem prípadov, keď povolenie pre danú novú potravinu získa následný žiadateľ bez toho, aby odkazoval na vedecké dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a sú chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283, alebo so súhlasom spoločnosti Pharmena S.A.

Dátum ukončenia ochrany údajov: 20. novembra 2023.“

Počiatočná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

30 mg/100 g (v prášku)

3,9 mg/100 ml (rekonštituované)

Následná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

30 mg/100 g (v prášku)

4,2 mg/100 ml (rekonštituované)

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia pojmov v nariadení (EÚ) č. 609/2013

300 mg/deň

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

58 mg/deň v prípade malých detí

380 mg/deň v prípade detí vo veku od 3 rokov a dospievajúcich vo veku do 18 rokov

610 mg/deň v prípade dospelých

Výživové doplnky v zmysle vymedzenia v smernici 2002/46/ES

58 mg/deň v prípade malých detí

250 mg/deň v prípade detí vo veku od 3 rokov a dospievajúcich vo veku do 18 rokov

610 mg/deň pre dospelých

3.

Do tabuľky 2 (Špecifikácie) sa v abecednom poradí vkladá tento zápis:

Povolená nová potravina

Špecifikácia

„Zásaditý bielkovinový izolát zo srvátky z kravského mlieka

Opis

Zásaditý bielkovinový izolát zo srvátky z kravského mlieka je žlto-šedý prášok získaný z odstredeného kravského mlieka pomocou niekoľkých fáz izolácie a čistenia.

Charakteristiky/Zloženie

Celkový obsah bielkovín: ≥ 90 %

Laktoferín (hmotnosť/hmotnosť výrobku): 25-75 %

Laktoperoxidáza (hmotnosť/hmotnosť výrobku): 10-40 %

Iné bielkoviny (hmotnosť/hmotnosť produktu): ≤ 30 %

TGF-β2: 12-18 mg/100 g

Vlhkosť: ≤ 6,0 %

pH (5 % roztok w/v): 5,5 – 7,6

Laktóza: ≤ 3,0 %

Tuk: ≤ 4,5 %

Popol: ≤ 3,5 %

Železo: ≤ 25 mg/100 g

Ťažké kovy

Olovo: < 0,1 mg/kg

Kadmium < 0,2 mg/kg

Ortuť: < 0,6 mg/kg

Arzén: < 0,1 mg/kg

Mikrobiologické kritériá:

Počet aeróbnych mezofilných mikroorganizmov: ≤ 10 000 JTK/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 JTK/g

Escherichia coli: negatívne/g

Koagulázovo pozitívne Staphylococci: negatívne/g

Salmonella: negatívne/25 g

Listeria: negatívne/25 g

Cronobacter spp.: negatívne/25 g

Plesne: ≤ 50 JTK/g

Kvasinky: ≤ 50 JTK/g

JTK:

jednotky tvoriace kolónie.“

31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1633

z 30. októbra 2018,

ktorým sa povoľuje umiestnenie rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovuje, že na trh v rámci Únie možno umiestňovať iba nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu.

(2)

Podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 bolo prijaté vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (2), ktorým sa zriaďuje únijný zoznam povolených nových potravín.

(3)

Podľa článku 12 nariadenia (EÚ) 2015/2283 má Komisia rozhodovať o povolení a umiestnení novej potraviny na trh Únie a o aktualizácii únijného zoznamu.

(4)

Spoločnosť Marealis AS (ďalej len „žiadateľ“) predložila 22. decembra 2016 príslušnému orgánu Fínska žiadosť o umiestnenie rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet vyrobeného enzymatickou hydrolýzou pancierov a hláv kreviet boreálnych (Pandalus borealis) na trh Únie ako novej zložky potravín v zmysle článku 1 ods. 2 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (3). Žiadosť sa týka použitia rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet vo výživových doplnkoch pre bežnú dospelú populáciu.

(5)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 sa akákoľvek žiadosť o umiestnenie novej potraviny na trh v rámci Únie predložená členskému štátu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových prídavných látkach, v súvislosti s ktorou nebolo prijaté konečné rozhodnutie pred 1. januárom 2018, považuje za žiadosť predloženú podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(6)

Žiadosť o umiestnenie rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet na trh ako novej potraviny v rámci Únie bola predložená členskému štátu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 258/97, pričom spĺňa aj požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2015/2283.

(7)

Príslušný orgán Fínska vydal 8. marca 2017 svoju prvotnú hodnotiacu správu. V uvedenej správe dospel k záveru, že rafinovaný peptidový koncentrát z kreviet spĺňa kritériá novej zložky potravín stanovené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 258/97.

(8)

Dňa 13. marca 2017 zaslala Komisia prvotnú hodnotiacu správu ostatným členským štátom. Ostatné členské štáty vzniesli odôvodnené námietky v rámci 60-dňovej lehoty stanovenej v článku 6 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 258/97, pokiaľ ide o bezpečnosť rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet pre hypo-, normo- a hypertenzívnych spotrebiteľov v dôsledku jeho domnelých antihypertenzívnych účinkov, jeho potenciálnych vedľajších účinkov súvisiacich s postulovanou inhibíciou angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE) a jeho potenciálnej interakcie s liekmi používanými pri liečbe porúch krvného tlaku.

(9)

Vzhľadom na námietky ostatných členských štátov Komisia konzultovala 21. Septembra 2017 s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a požiadala ho o ďalšie posúdenie rafinovaného peptidového koncetrátu z kreviet ako novej zložky potravín v súlade s nariadením (ES) č. 258/97.

(10)

Žiadateľ podal 2. februára 2018 Komisii žiadosť o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, v prípade viacerých štúdií predložených na podporu žiadosti, konkrétne ide o štúdiu syntézy peptidov de novo (4), analytickú správu zo štúdie inhibičných účinkov ACE (5), štúdiu akútnej orálnej toxicity (6), skúšku bakteriálnej reverznej mutácie in vitro (7), 90-dňovú štúdiu orálnej toxicity (8), štúdiu na posúdenie antihypertenzívnych účinkov a bezpečnosti rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet pri zdravých osobách s miernou alebo strednou hypertenziou (9) a dvojito zaslepenú placebom kontrolovanú paralelnú štúdiu na posúdenie antihypertenzívneho účinku a bezpečnosti rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet ako výživového doplnku pri zdravých osobách s miernou alebo strednou hypertenziou (10). Túto požiadavku žiadateľ zopakoval v následnej žiadosti predloženej 29. marca 2018.

(11)

Úrad prijal 18. apríla 2018„Vedecké stanovisko k bezpečnosti rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet ako novej potraviny podľa nariadenia (EÚ) 2015/2283“ (11). Uvedené stanovisko spĺňa požiadavky článku 11 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(12)

Uvedené stanovisko poskytuje dostatočné odôvodnenie záveru, že rafinovaný peptidový koncentrát z kreviet, ak sa používa ako zložka vo výživových doplnkoch, je pri navrhovaných spôsoboch a v navrhovaných množstvách použitia v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(13)

Úrad vo svojom stanovisku dospel k záveru, že ako základ na posúdenie profilu toxicity rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet a na stanovenie súvisiacej hladiny bez pozorovaného nepriaznivého účinku (NOAEL) slúžili údaje z 90-dňovej štúdie orálnej toxicity. Údaje zo štúdie na posúdenie antihypertenzívnych účinkov a bezpečnosti rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet pri zdravých osobách s miernou alebo strednou hypertenziou a údaje z dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej štúdie na posúdenie antihypertenzívneho účinku a bezpečnosti rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet ako výživového doplnku pri zdravých osobách s miernou alebo strednou hypertenziou slúžili ako základ na preukázanie bezpečnosti novej potraviny pre túto kategóriu spotrebiteľov. Preto prevláda názor, že závery o bezpečnosti rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet by nebolo možné dosiahnuť bez údajov z neuverejnených správ o týchto štúdiách.

(14)

Po tom, ako bolo Komisii doručené stanovisko úradu, Komisia vyzvala žiadateľa, aby podrobnejšie objasnil odôvodnenie, ktoré poskytol v súvislosti so svojím tvrdením, že uvedené správy o štúdiách sú predmetom jeho priemyselného vlastníctva a že má výhradné právo na ich používanie podľa článku 26 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2015/2283. Žiadateľ takisto uviedol, že v čase podania žiadosti boli uvedené štúdie predmetom jeho priemyselného vlastníctva a mal výhradné práva na ich používanie podľa vnútroštátnych právnych predpisov a že preto podľa zákona nemohli mať tretie strany k daným štúdiám prístup ani ich nemohli používať. Komisia posúdila všetky informácie, ktoré poskytol žiadateľ, a usúdila, že žiadateľ dostatočne preukázal splnenie požiadaviek stanovených v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

(15)

Preto by úrad nemal v súlade s článkom 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283 použiť 90-dňovú štúdiu orálnej toxicity, štúdiu na posúdenie antihypertenzívnych účinkov a bezpečnosti rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet pri zdravých osobách s miernou alebo strednou hypertenziou a dvojito zaslepenú placebom kontrolovanú paralelnú štúdiu na posúdenie antihypertenzívneho účinku a bezpečnosti rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet ako výživového doplnku pri zdravých osobách s miernou alebo strednou hypertenziou, ktoré sú obsiahnuté v dokumentácii žiadateľa a bez ktorých by úrad nemohol novú potravinu posúdiť, v prospech následného žiadateľa počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V dôsledku toho by sa malo umiestnenie novej potraviny na trh v rámci Únie povolenej týmto nariadením obmedziť počas obdobia piatich rokov na žiadateľa.

(16)

Obmedzenie povolenia tejto novej potraviny a používania 90-dňovej štúdie orálnej toxicity, štúdie na posúdenie antihypertenzívnych účinkov a bezpečnosti rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet pri zdravých osobách s miernou alebo strednou hypertenziou a dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej paralelnej štúdie na posúdenie antihypertenzívneho účinku a bezpečnosti rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet ako výživového doplnku pri zdravých osobách s miernou alebo strednou hypertenziou obsiahnutých v dokumentácii žiadateľa na výhradné použitie žiadateľom však nebráni v tom, aby o povolenie umiestniť na trh rovnakú novú potravinu požiadali iní žiadatelia, pokiaľ sa ich žiadosť zakladá na zákonne získaných informáciách odôvodňujúcich povolenie podľa tohto nariadenia.

(17)

Keďže zdrojom tejto novej potraviny sú kôrovce a potravina môže obsahovať stopy rýb alebo iných kôrovcov a mäkkýšov uvedených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 (12) ako látky alebo výrobky, ktoré spôsobujú alergie alebo intolerancie, výživové doplnky obsahujúce rafinovaný peptidový koncentrát z kreviet by mali byť náležite označené v súlade s požiadavkami článku 21 uvedeného nariadenia.

(18)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (13) sa stanovujú požiadavky týkajúce sa výživových doplnkov. Používanie rafinovaného peptidového koncentrátu z kreviet by sa malo povoliť bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedenej smernice.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Rafinovaný peptidový koncentrát z kreviet špecifikovaný v prílohe k tomuto nariadeniu sa zaraďuje do únijného zoznamu povolených nových potravín podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2470.

2.   Počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia smie iba pôvodný žiadateľ:

Spoločnosť: Marealis AS,

Adresa: Stortorget 1, Kystens Hus, 2nd floor, N-9008 Tromsø Doručovacia adresa: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Nórsko,

umiestňovať na trh v rámci Únie novú potravinu uvedenú v odseku 1, okrem prípadov, keď povolenie pre novú potravinu získa následný žiadateľ bez toho, aby odkazoval na údaje chránené podľa článku 2 tohto nariadenia, alebo so súhlasom spoločnosti Marealis AS.

3.   Zápis v únijnom zozname uvedenom v odseku 1 musí zahŕňať podmienky používania a požiadavky na označovanie stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

4.   Povolenie stanovené v tomto článku nemá vplyv na ustanovenia smernice 2002/46/ES ani nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

Článok 2

Štúdie obsiahnuté v dokumentácii k žiadosti, na základe ktorých úrad novú potravinu uvedenú v článku 1 posudzoval a ktoré podľa tvrdenia žiadateľa spĺňajú požiadavky stanovené v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283, sa nesmú použiť v prospech následného žiadateľa počas obdobia piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia bez súhlasu spoločnosti Marealis AS.

Článok 3

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  Marealis A.S. 2016.

(5)  Marealis A.S. 2009 – 2016.

(6)  Marealis A.S. 2010.

(7)  Marealis A.S. 2011.

(8)  Marealis A.S. 2011.

(9)  Sarkkinen, E. et al. 2013.

(10)  Pelipyagina, T. 2016.

(11)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(5):5267

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2470 sa mení takto:

1.

V tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa dopĺňa tento posledný stĺpec:

„Ochrana údajov“

2.

V tabuľke 1 (Povolené nové potraviny) sa v abecednom poradí vkladá tento zápis:

Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

Ochrana údajov

„Rafinovaný peptidový koncentrát z kreviet

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je ‚rafinovaný peptidový koncentrát z kreviet‘.

 

Povolená 20. novembra 2018. Toto zaradenie sa zakladá na vedeckých dôkazoch a vedeckých údajoch, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Žiadateľ: Marealis AS., Stortorget 1, Kystens Hus, 2nd floor, N-9008 Tromsø Doručovacia adresa: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Nórsko Počas obdobia ochrany údajov smie novú potravinu – rafinovaný peptidový koncentrát z kreviet – umiestňovať na trh v rámci Únie iba spoločnosť Marealis AS., okrem prípadov, keď povolenie na danú novú potravinu získa následný žiadateľ bez toho, aby odkazoval na vedecké dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva a chránené v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283, alebo so súhlasom spoločnosti Marealis AS.

Dátum ukončenia ochrany údajov: 20. novembra 2023.“

Výživové doplnky, ktoré sú v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“, určené pre dospelých

1 200 mg/deň

3.

V tabuľke 2 (Špecifikácie) sa v abecednom poradí vkladá tento zápis:

Povolená nová potravina

Špecifikácia

„Rafinovaný peptidový koncentrát z kreviet

Opis

Rafinovaný peptidový koncentrát z kreviet je peptidová zmes, ktorá sa získava z hláv a pancierov kreviet boreálnych (Pandalus borealis) pomocou niekoľkých fáz čistenia po enzymatickej proteolýze s použitím proteázy z Bacillus licheniformis a/alebo Bacillus amyloliquefaciens.

Charakteristiky/Zloženie

Sušina spolu (v %): ≥ 95,0 %

Peptidy (hmotnosť/hmotnosť sušiny): ≥ 87,0 %, z toho peptidy s molekulovou hmotnosťou < 2 kDa: ≥ 99,9 %

Tuky (hm. %): ≤ 1,0 %

Sacharidy (hm. %): ≤ 1,0 %

Popol (hm. %): ≤ 15,0 %

Vápnik: ≤ 2,0 %

Draslík: ≤ 0,15 %

Sodík: ≤ 3,5 %

Ťažké kovy

Arzén (anorganický): ≤ 0,22 mg/kg

Arzén (organický): ≤ 51,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,09 mg/kg

Olovo: ≤ 0,18 mg/kg

Ortuť spolu: ≤ 0,03 mg/kg

Mikrobiologické kritériá:

Celkový počet životaschopných buniek: ≤ 20 000 JTK/g

Salmonella: ND/25 g

Listeria monocytogenes: ND/25 g

Escherichia coli: ≤ 20 JTK/g

Koagulázopozitívny Staphylococcus aureus: ≤ 200 JTK/g

Pseudomonas aeruginosa: ND/25 g

Plesne/kvasinky: ≤ 20 JTK/g

JTK: jednotky tvoriace kolónie

ND:

nezistiteľné“

31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1634

z 30. októbra 2018,

ktorým sa opätovne udeľuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pri love afie priesvitnej (Aphia minuta) záťahovými sieťami ovládanými z lode v určitých teritoriálnych vodách Talianska

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 5,

keďže:

(1)

V článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1967/2006 sa zakazuje používanie vlečeného výstroja do 3 námorných míľ od pobrežia alebo po hĺbnicu 50 m, ak sa táto hĺbka dosiahne v kratšej vzdialenosti od pobrežia.

(2)

Komisia môže na žiadosť členského štátu povoliť výnimku z článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1967/2006 za predpokladu splnenia niekoľkých podmienok uvedených v článku 13 ods. 5 a 9.

(3)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 988/2011 (2) bola s platnosťou do 31. marca 2014 udelená výnimka z článku 13 ods. 1 uvedeného nariadenia pre lov afie priesvitnej (Aphia minuta) záťahovými sieťami ovládanými z lode v teritoriálnych vodách geografickej podoblasti 9 vymedzených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 (3).

(4)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2407 (4) sa platnosť výnimky predĺžila do 31. marca 2018.

(5)

Dňa 23. mája 2018 bola Komisii doručená žiadosť Talianska o predĺženie platnosti výnimky, ktorá uplynula 31. marca 2018. Taliansko poskytlo aktualizované informácie odôvodňujúce predĺženie výnimky.

(6)

Taliansko prijalo riadiaci plán vyhláškou (5) v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1967/2006. Prijatý riadiaci plán bol zavedený na celé obdobie platnosti výnimky.

(7)

Výnimku požadovanú Talianskom a súvisiaci aktualizovaný návrh riadiaceho plánu posúdil v júli 2018 (6) Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF). Celkové hodnotenie STECF je pozitívne, informácie o biológii a ekológii, flotile a rybolovnom úsilí sú dobre prezentované. STECF uviedol, že ciele navrhnuté v riadiacom pláne sa zhodujú s cieľmi článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (7) a s príslušnými ustanoveniami článku 6. Iné druhy sa v úlovkoch vyskytujú len zriedkavo. Záťahové siete ovládané z lode určené na lov afie priesvitnej možno považovať za selektívny výstroj, pričom vplyv rybolovu s týmito záťahovými sieťami na druhy uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1967/2006 možno považovať za veľmi malý. STECF uviedol, že radiaci plán obsahuje množstvo prvkov určených na monitorovanie a riadenie rybolovných činností. Zdôraznil potrebu objasniť vplyv používania výstroja na morské dno, monitorovanie a vedecké údaje. Taliansku sa adresovala výzva, aby preskúmalo tieto otázky. S cieľom riešiť otázku spoľahlivejších vedeckých údajov, talianske orgány súhlasili s aktualizáciou riadiaceho plánu a so sprísnením záväzných oznamovacích povinností so záväzkom poskytnúť predbežnú vedeckú správu na konci rybárskeho hospodárskeho roka 2019 – 20.

(8)

Predĺženie platnosti výnimky, o ktorú Taliansko požiadalo, spĺňa podmienky stanovené v článku 13 ods. 5 a 9 nariadenia (ES) č. 1967/2006.

(9)

Vzhľadom na obmedzené rozmery kontinentálnej plytčiny a priestorové rozšírenie cieľového druhu, ktorý sa vyskytuje výhradne len v určitých pásmach pobrežných oblastí s hĺbkou menej než 50 m, tu platia určité geografické obmedzenia. Loviská sú teda obmedzené.

(10)

STECF vyjadril určité obavy, pokiaľ ide o chýbajúce aktualizované údaje o priestorovom rozšírení rybolovných operácií v súvislosti s rozšírením biotopov morskej trávy. Treba však poznamenať, že pozorovania uskutočnené v súvislosti s vplyvom rybolovu pomocou záťahových sietí ovládanými z lode na morské dno počas rybárskych sezón ukázali, že záťahové siete sa používajú len na čistom morskom dne zloženom z piesku alebo bahna, zatiaľ čo rybolov nad dnami zarastenými morskou trávou druhu Posidonia je zakázaný. Na základe týchto skutočností sa dospelo k záveru, že rybolov záťahovými sieťami ovládanými z lode nemá výrazný vplyv na chránené biotopy a má veľmi selektívny charakter, keďže záťahové siete sú ťahané vo vodnom stĺpci a nedotýkajú sa morského dna – zberom materiálu na dne mora by sa totiž poškodili cieľové druhy a selekcia lovených druhov by vzhľadom na ich malé rozmery bola v podstate nemožná.

(11)

Záťahové siete ovládané z lode sa používajú na rybolov v plytkých vodách v blízkosti pobrežia. Povaha tohto typu rybolovu neumožňuje použitie iného výstroja.

(12)

Výnimka, o ktorú Taliansko žiada, sa týka 117 plavidiel.

(13)

Riadiacim plánom Talianska sa zaručuje, že v budúcnosti nedôjde k zvýšeniu rybolovného úsilia, keďže oprávnenia na rybolov budú vydané iba konkrétnym 117 plavidlám s celkovým výkonom 5 886,9 kW, ktoré už majú oprávnenie na rybolov v Taliansku.

(14)

Žiadosť sa vzťahuje na plavidlá, ktoré sa podľa záznamov venujú danému rybolovu viac ako päť rokov.

(15)

Predmetné plavidlá sú uvedené v zozname, ktorý bol Komisii oznámený v súlade s požiadavkami článku 13 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1967/2006.

(16)

Predmetné rybolovné činnosti spĺňajú požiadavky článku 4 nariadenia (ES) č. 1967/2006, pretože v riadiacom pláne Talianska sa výslovne zakazuje loviť nad chránenými biotopmi.

(17)

Požiadavky článku 8 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 1967/2006 sa neuplatňujú, pretože sa týkajú plavidiel na lov vlečnou sieťou.

(18)

Pokiaľ ide o požiadavku minimálnej veľkosť ôk siete stanovenú v článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1967/2006, treba poznamenať, že v súlade s článkom 9 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1967/2006 Taliansko vo svojom riadiacom pláne povolilo výnimku z týchto ustanovení vzhľadom na to, že predmetné rybolovné činnosti sú výrazne selektívne, majú zanedbateľný vplyv na morské prostredie a nevykonávajú sa nad chránenými biotopmi.

(19)

Predmetné rybolovné činnosti spĺňajú požiadavky na zaznamenávanie údajov stanovené v článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (8).

(20)

Predmetné rybolovné činnosti sa vykonávajú vo veľmi malej vzdialenosti od pobrežia, a teda nezasahujú do činností plavidiel, ktoré používajú iný výstroj ako vlečné siete, záťahové siete alebo podobný vlečený výstroj.

(21)

Používanie záťahových sietí ovládaných z lode je v riadiacom pláne Talianska regulované s cieľom zabezpečiť, aby boli úlovky druhov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1967/2006 minimálne. Podľa odseku 5.1.2 písm. a) riadiaceho plánu Talianska je lov afie priesvitnej (Aphia minuta) navyše obmedzený na rybársku sezónu od 1. novembra do 31. marca každého roku a na maximálne 60 dní pre jednu loď počas každej rybárskej sezóny.

(22)

Záťahové siete ovládané z lode sa nepoužívajú na cielený lov hlavonožcov.

(23)

Riadiaci plán Talianska obsahuje opatrenia na monitorovanie rybolovných činností v zmysle článku 13 ods. 9 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 1967/2006.

(24)

Požadované predĺženie platnosti výnimky by sa teda malo udeliť.

(25)

Taliansko by malo včas a v súlade s plánom monitorovania stanoveným v jeho riadiacom pláne predložiť Komisii správu.

(26)

Obmedzením trvania výnimky sa zabezpečí pohotové prijatie nápravných riadiacich opatrení v prípade, že zo správy pre Komisiu vyplynie zlý stav ochrany lovených populácií, a zároveň sa ním vytvorí možnosť na zlepšenie vedeckého základu, vďaka ktorému sa môže skvalitniť riadiaci plán.

(27)

Výnimka by sa preto mala uplatňovať do 31. marca 2021.

(28)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výnimka

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1967/2006 sa v teritoriálnych vodách Talianska susediacich s pobrežím Ligúrie a Toskánska neuplatňuje na lov afie priesvitnej (Aphia minuta) záťahovými sieťami ovládanými z plavidiel, ktoré:

a)

sú zaregistrované riaditeľstvami pre námorné záležitosti (Direzione Marittima) v Janove a Livorne;

b)

danému druhu rybolovu sa podľa záznamov venujú viac ako päť rokov a v budúcnosti neplánujú zvýšiť svoje rybolovné úsilie a

c)

majú oprávnenie na rybolov a svoju činnosť vykonávajú na základe riadiaceho plánu prijatého Talianskom v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1967/2006.

Článok 2

Plán monitorovania a správy

Taliansko do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predloží Komisii správu vypracovanú v súlade s plánom monitorovania prijatým v rámci riadiaceho plánu uvedeného v článku 1 písm. c).

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a obdobie uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 31. marca 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 988/2011 zo 4. októbra 2011, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pri love afie priesvitnej (Aphia minuta) záťahovými sieťami ovládanými z lode v určitých teritoriálnych vodách Talianska (Ú. v. EÚ L 260, 5.10.2011, s. 15).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2407 z 18. decembra 2015, ktorým sa opätovne udeľuje výnimka z nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, pokiaľ ide o minimálnu vzdialenosť od pobrežia a minimálnu hĺbku mora pri love afie priesvitnej (Aphia minuta) záťahovými sieťami ovládanými z lode v určitých teritoriálnych vodách Talianska (Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2015, s. 104).

(5)  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 226, 28.9.2018, supplemento ordinario n. 44.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).


ROZHODNUTIA

31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/38


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1635

z 30. októbra 2018,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2018) 7333]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch, v ktorých boli potvrdené prípady tejto choroby v populáciách domácich alebo divo žijúcich ošípaných (ďalej len „dotknuté členské štáty“). V prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa v častiach I až IV vymedzujú a uvádzajú určité oblasti dotknutých členských štátov rozdelené podľa miery rizika vyplývajúcej z epidemiologickej situácie v súvislosti s danou chorobou. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2014/709/EÚ bola niekoľkokrát zmenená s cieľom zapracovať zmeny epidemiologickej situácie súvisiacej s africkým morom ošípaných v Únii, ktoré je potrebné v uvedenej prílohe zohľadniť. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ bola naposledy zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2018/1576 (5) po nedávnych výskytoch afrického moru ošípaných v Lotyšsku, Litve, Poľsku a Rumunsku.

(2)

Riziko šírenia afrického moru ošípaných v prípade voľne žijúcej zveri je spojené s prirodzeným pomalým šírením tejto choroby v populáciách divo žijúcich ošípaných, ako aj s rizikami spojenými s ľudskou činnosťou, ako vyplynulo z aktuálneho epidemiologického vývoja tejto choroby v Únii a ako to zdokumentoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo vedeckom stanovisku Pracovnej skupiny pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat uverejnenom 14. júla 2015, vo vedeckej správe úradu EFSA venovanej epidemiologickým analýzam afrického moru ošípaných v pobaltských štátoch a Poľsku uverejnenej 23. marca 2017 a vo vedeckej správe úradu EFSA venovanej epidemiologickým analýzam afrického moru ošípaných v pobaltských štátoch a Poľsku uverejnenej 8. novembra 2017 (6).

(3)

Od prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2018/1576 došlo k vývoju epidemiologickej situácie afrického moru ošípaných v Únii a zistili sa ďalšie výskyty tejto choroby, ktoré treba zohľadniť v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ.

(4)

V októbri 2018 bol zaznamenaný jeden prípad afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných v obštine Silistra v Bulharsku. Tento prípad afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných predstavuje zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Táto oblasť Bulharska postihnutá africkým morom ošípaných by sa mala uviesť v časti II uvedenej prílohy.

(5)

V októbri 2018 bol zaznamenaný výskyt ohniska afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných v župe Maramureš v Rumunsku. Toto ohnisko afrického moru ošípaných v populácii domácich ošípaných predstavuje zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Táto oblasť Rumunska postihnutá africkým morom ošípaných by sa mala uviesť v časti III uvedenej prílohy namiesto jej časti I. Vzhľadom na to, že v časti III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa uvádzajú oblasti, v ktorých sa situácia stále dynamicky vyvíja, ak dôjde k zaradeniu istých oblastí do predmetnej časti prílohy, osobitnú pozornosť treba venovať vplyvu na okolité oblasti.

(6)

S cieľom zohľadniť aktuálny epidemiologický vývoj afrického moru ošípaných v Únii, ako aj s cieľom proaktívne bojovať proti rizikám spojeným so šírením tejto choroby by sa v prípade Bulharska a Rumunska mali vymedziť nové dostatočne veľké oblasti s vysokým rizikom, ktoré by sa mali náležite uviesť v častiach I, II a III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. októbra 2018

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1576 z 18. októbra 2018, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 262, 19.10.2018, s. 71).

(6)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2015; 13(7):4163. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2017; 15(3):4732. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2017; 15(11):5068.


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza takto:

PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

 

v oblasti Silistra:

v rámci obštiny Alfatar:

Bistra,

Alekovo,

v rámci obštiny Dulovo:

Kolobar,

Varbina,

Kozjak,

Mežden,

Čukovec,

Car Asen,

Čerkovna,

Dulovo,

Černik,

Porojno,

Vodno,

Černolik

v rámci obštiny Sitovo:

Sitovo,

Jastrebno,

Slatina,

v rámci obštiny Silistra:

Bradvari,

Zlatoklas,

Jordanovo,

Profesor Iširkovo,

Kazimir,

Babuk,

Sarpovo,

Smilec,

Cenovič,

Polkovnik Lambrinovo,

Srebarna,

Ajdemir,

Silistra

Kalipetrovo,

 

v oblasti Dobrič:

v rámci obštiny General Toševo:

Rosen,

Krasen,

Žiten,

Snop,

Gradini,

v rámci obštiny Krušari:

Severnjak,

Abrit,

Dobrin,

Alexandria,

Polkovnik Djakovo,

Zagorci,

Krušarci,

Bistrec,

Telerig,

Lozenec,

v rámci obštiny Tervel:

Onogur,

Balik,

Аngelarij,

Sarnec,

Božan,

Popgruevo,

Kočmar,

Guslar,

Mali Izvor,

Тervel,

Bonevo,

Vojnikovo,

Bezmer,

Čestimensko,

Profesor Zlatarski,

Kableškovo,

Glavanci,

Nova kamena,

Kladenci,

Gradnica,

v rámci obštiny Dobrič:

Kragulevo,

Dobrevo,

Černa,

Pčelnik,

Žitnica,

Polkovnik Ivanovo,

Hitovo,

Vodnjanci,

Feldfebel Denkovo (Djankovo),

Podslon,

Gešanovo.

2.   Česká republika

Tieto oblasti v Českej republike:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín,

katastrálne územie obcí v okrese Zlín:

Bělov,

Biskupice u Luhačovic,

Bohuslavice nad Vláří,

Brumov,

Bylnice,

Divnice,

Dobrkovice,

Dolní Lhota u Luhačovic,

Drnovice u Valašských Klobouk,

Halenkovice,

Haluzice,

Hrádek na Vlárské dráze,

Hřivínův Újezd,

Jestřabí nad Vláří,

Kaňovice u Luhačovic,

Kelníky,

Kladná-Žilín,

Kochavec,

Komárov u Napajedel,

Křekov,

Lipina,

Lipová u Slavičína,

Ludkovice,

Luhačovice,

Machová,

Mirošov u Valašských Klobouk,

Mysločovice,

Napajedla,

Návojná,

Nedašov,

Nedašova Lhota,

Nevšová,

Otrokovice,

Petrůvka u Slavičína,

Pohořelice u Napajedel,

Polichno,

Popov nad Vláří,

Poteč,

Pozlovice,

Rokytnice u Slavičína,

Rudimov,

Řetechov,

Sazovice,

Sidonie,

Slavičín,

Smolina,

Spytihněv,

Svatý Štěpán,

Šanov,

Šarovy,

Štítná nad Vláří,

Tichov,

Tlumačov na Moravě,

Valašské Klobouky,

Velký Ořechov,

Vlachova Lhota,

Vlachovice,

Vrbětice,

Žlutava.

3.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Hiiu maakond.

4.   Maďarsko

Tieto oblasti v Maďarsku:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658403, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901560, 901590, 901850, 901950, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550120, 550130, 550210, 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lotyšsko

The following areas in Latvia:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

Priekules novads,

Skrundas novada Rudbāržu pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

6.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

Rietavo savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Šilalės rajono savivalybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,

gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim.

gminy Orneta, Lubomino, część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

gminy Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

powiat miejski Elbląg,

gminy Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Kolno w powiecie olsztyńskim,

gmina Miłakowo w powiecie ostródzkim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gmina Poświętne w powiecie białostockim,

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

powiat miejski Ostrołęka,

powiat ostrowski,

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gminy Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Sobolew, Trojanów, Żelechów i część gminy Miastków Kościelny położona na południe od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, i Sieciechów w powiecie kozienickim,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

powiat żyrardowski,

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk i Wojciechów w powiecie lubelskim,

gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

gminy Jeziorzany i Kock, w powiecie lubartowskim,

gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

powiat rycki,

gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

gminy Karczmiska, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

powiat miejski Lublin.

 

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.

8.   Rumunsko

Tieto oblasti v Rumunsku:

Județul Alba cu următoarea delimitare:

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Arad cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Macea,

Șiria,

Bârzava,

Toc, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Argeș,

Județul Bistrița,

Județul Brașov,

Județul Cluj,

Județul Covasna,

Județul Dolj,

Județul Harghita,

Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:

La nord de linia descrisă de următoarele localități:

Brănișca,

Municipiul Deva,

Turdaș,

Localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

La nord de drumul național nr. 7,

Județul Iași,

Județul Neamț,

Județul Vâlcea,

Județul Bistrița Nasaud,

Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

Comuna Vișeu de Sus,

Comuna Borșa,

Comuna Oarța de Jos,

Comuna Suciu de Sus,

Comuna Moisei,

Comuna Coroieni,

Comuna Târgu Lăpuș,

Comuna Vima Mică,

Comuna Boiu Mare,

Comuna Valea Chioarului,

Comuna Ulmeni,

Comuna Băsești,

Comuna Baia Mare,

Comuna Tăuții Magherăuș,

Comuna Cicărlău,

Comuna Seini,

Comuna Ardusat,

Comuna Farcasa,

Comuna Salsig,

Comuna Asuaju de Sus,

Comuna Băița de sub Codru,

Comuna Bicaz,

Comuna Grosi,

Comuna Recea,

Comuna Baia Sprie,

Comuna Sisesti,

Comuna Cernesti,

Copalnic Mănăstur,

Comuna Dumbrăvița,

Comuna Cupseni,

Comuna Șomcuța Mare,

Comuna Sacaleșeni,

Comuna Remetea Chioarului,

Comuna Mireșu Mare,

Comuna Ariniș.

ČASŤ II

1.   Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

 

v oblasti Silistra:

v rámci obštiny Kajnardža:

Vojnovo,

Kajnardža,

Kranovo,

Zarnik,

Dobrudžanka,

Goleš,

Svetoslav,

Polk, Čolakovo,

Kamenci,

Gospodinovo,

Središte,

Strelkovo,

Poprusanovo,

Posev,

v rámci obštiny Alfatar:

Alfatar,

Kutlovica,

„Vasil Levski“

v rámci obštiny Silistra:

Glavan,

Popkralevo,

Bogorovo,

Sracimir,

Bulgarka,

 

v oblasti Dobrič:

v rámci obštiny Krušari:

Kapitan Dimitrovo,

Ognjanovo,

Zimnica,

v rámci obštiny Tervel:

Brestnica,

Kolarci.

2.   Česká republika

Tieto oblasti v Českej republike:

katastrálne územie obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína,

Bratřejov u Vizovic,

Březnice u Zlína,

Březová u Zlína,

Březůvky,

Dešná u Zlína,

Dolní Ves,

Doubravy,

Držková,

Fryšták,

Horní Lhota u Luhačovic,

Horní Ves u Fryštáku,

Hostišová,

Hrobice na Moravě,

Hvozdná,

Chrastěšov,

Jaroslavice u Zlína,

Jasenná na Moravě,

Karlovice u Zlína,

Kašava,

Klečůvka,

Kostelec u Zlína,

Kudlov,

Kvítkovice u Otrokovic,

Lhota u Zlína,

Lhotka u Zlína,

Lhotsko,

Lípa nad Dřevnicí,

Loučka I,

Loučka II,

Louky nad Dřevnicí,

Lukov u Zlína,

Lukoveček,

Lutonina,

Lužkovice,

Malenovice u Zlína,

Mladcová,

Neubuz,

Oldřichovice u Napajedel,

Ostrata,

Podhradí u Luhačovic,

Podkopná Lhota,

Provodov na Moravě,

Prštné,

Příluky u Zlína,

Racková,

Raková,

Salaš u Zlína,

Sehradice,

Slopné,

Slušovice,

Štípa,

Tečovice,

Trnava u Zlína,

Ublo,

Újezd u Valašských Klobouk,

Velíková,

Veselá u Zlína,

Vítová,

Vizovice,

Vlčková,

Všemina,

Vysoké Pole,

Zádveřice,

Zlín,

Želechovice nad Dřevnicí.

3.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Maďarsko

Tieto oblasti v Maďarsku:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye 550110, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902 és 659000 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, un Pampāļu pagasts,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas un Raņķu pagasts, Skrundas pilsēta,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

6.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

Anykščių rajono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė: Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

Širvintų rajono savivaldybės: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Karnavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijos,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų, Žujūnų seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

7.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina Milejewo i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

powiat olecki,

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewow powiecie braniewskim,

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 oraz na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i miasto Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo;

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

powiat hajnowski,

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

gminy Boćki, Orla i Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Wodynie, Skórzec i część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

powiat nowodworski,

gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

gminy Dębe Wielkie, Halinów, Sulejówek miasto Mińsk Mazowiecki i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gminy Borowie, Wilga i Garwolin z miastem Garwolin, Maciejowice i część gminy Miastków Kościelny położona na północ od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,

gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,

gminy Niemce i Garbów w powiecie lubelskim,

część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gmina Fajsławice, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim,

gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim.

ČASŤ III

1.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu, Zaņas, Ezeres un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Akmenės rajono savivaldybė,

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,

Joniškio rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių, Giedraičių seniūnijos,

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių seniūnija,

Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės sen.

3.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,

gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gmina Młynary w powiecie elbląskim,

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 w powiecie lidzbarskim,

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

gmina Kołbiel w powiecie otwockim,

gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,

gminy, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

gminy Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

 

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4.   Rumunsko

Tieto oblasti v Rumunsku:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Județul Olt,

Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

Comuna Petrova,

Comuna Bistra,

Comuna Repedea,

Comuna Poienile de sub Munte,

Comuna Vișeu e Jos,

Comuna Ruscova,

Comuna Leordina,

Comuna Rozavlea,

Comuna Strâmtura,

Comuna Bârsana,

Comuna Rona de Sus,

Comuna Rona de Jos,

Comuna Bocoiu Mare,

Comuna Sighetu Marmației,

Comuna Sarasau,

Comuna Câmpulung la Tisa,

Comuna Săpânța,

Comuna Remeti,

Comuna Giulești,

Comuna Ocna Șugatag,

Comuna Desești,

Comuna Budești,

Comuna Băiuț,

Comuna Cavnic,

Comuna Lăpuș,

Comuna Dragomirești,

Comuna Ieud,

Comuna Saliștea de Sus,

Comuna Săcel,

Comuna Călinești,

Comuna Vadu Izei,

Comuna Botiza,