ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 271

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
30. októbra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1618 z 12. júla 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov v oblasti úschovy (safe-keeping) ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1619 z 12. júla 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/438, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov v oblasti úschovy (safe-keeping) ( 1 )

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1620 z 13. júla 2018 ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/61, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1621 z 26. októbra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o dátum uskladnenia sušeného odstredeného mlieka predávaného postupom verejného obstarávania

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1622 z 29. októbra 2018 o neschválení určitých účinných látok v biocídnych výrobkoch podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 ( 1 )

26

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1623 z 29. októbra 2018 o komároch umelo infikovaných baktériami rodu Wolbachia používaných na účely regulácie vektorov v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 ( 1 )

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

30.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1618

z 12. júla 2018,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov v oblasti úschovy (safe-keeping)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (1), a najmä na jej článok 21 ods. 17,

keďže:

(1)

V dôsledku rozdielnych vnútroštátnych právnych predpisov o cenných papieroch a platobnej neschopnosti, ktoré nie sú harmonizované na úrovni Únie, existuje rozdielnosť v úrovni ochrany finančných nástrojov, ktoré držia v úschove (custody) tretie strany pre klientov alternatívnych investičných fondov („AIF“) od rizík platobnej neschopnosti. V snahe zabezpečiť silnú ochranu aktív klienta, ako sa stanovuje v smernici 2011/61/EÚ, a zároveň v súvislosti s týmito neharmonizovanými oblasťami zohľadňovať prísnejšie vnútroštátne právne predpisy treba objasniť povinnosti týkajúce sa úschovy (safe-keeping) aktív stanovené v smernici 2011/61/EÚ.

(2)

Príslušné orgány a odvetvie v súčasnosti uplatňujú požiadavky na oddelenie aktív stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 231/2013 (2) rôzne. Zatiaľ čo depozitári, ktorí sú na prvej úrovni reťazca úschovy, majú povinnosť poskytovať na držbu finančných nástrojov pre každého klienta AIF osobitný účet, treba objasniť, že ak je funkcia úschovy (custody) delegovaná na tretiu stranu, táto tretia strana by mala byť schopná držať aktíva klientov jedného depozitára vrátane aktív pre AIF a podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov („PKIPCP“) na súhrnnom účte. Z tohto súhrnného účtu by sa mali vždy vyňať výhradné aktíva depozitára a tretej strany, ako aj aktíva, ktoré patria iným klientom tretej strany. Podobne v prípadoch, keď sa funkcia úschovy (custody) ďalej deleguje, by mal poverený uschovávateľ byť schopný držať aktíva klientov delegujúceho uschovávateľa na súhrnnom účte. Z tohto súhrnného účtu by mali vždy vyňať výhradné aktíva povereného uschovávateľa a delegujúceho uschovávateľa, ako aj aktíva, ktoré patria iným klientom povereného uschovávateľa. Je to nevyhnutné na dosiahnutie zdravej rovnováhy medzi efektívnosťou trhu a ochranou investorov.

(3)

V záujme minimalizovania rizika straty aktív držaných na súhrnných účtoch finančných nástrojov, ktoré poskytujú tretie strany, na ktoré bola delegovaná funkcia úschovy (custody), by frekvencia porovnania zhody medzi účtami finančných cenných papierov a záznamami depozitára klienta AIF a účtami a záznamami tretej strany alebo medzi tretími stranami, keď bola funkcia úschovy (custody) ďalej delegovaná v rámci reťazca úschovy, mala zabezpečiť včasné zasielanie relevantných informácií depozitárovi. Frekvencia týchto porovnaní zhody by mala okrem toho závisieť od akéhokoľvek pohybu na danom súhrnnom účte vrátane transakcií týkajúcich sa aktív patriacich iným klientom depozitára, ktoré sú držané na tom istom súhrnnom účte ako aktíva AIF.

(4)

Depozitár by mal byť schopný naďalej vykonávať účinne svoje povinnosti, aj keď je úschova (custody) aktív patriacich jeho klientom AIF delegovaná na tretiu stranu. Je preto nevyhnutné vyžadovať, aby depozitár na svojom účte finančných nástrojov otvorenom v mene svojho klienta AIF alebo v mene správcu AIF konajúceho v mene AIF viedol záznam, ktorým preukazuje, že aktíva držané v úschove (custody) treťou stranou patria danému konkrétnemu klientovi AIF.

(5)

Na posilnenie postavenia depozitárov vo vzťahu k tretím stranám, na ktoré je úschova (custody) aktív delegovaná, by sa tento vzťah mal zdokumentovať prostredníctvom písomnej zmluvy o delegovaní. Takáto zmluva by mala depozitárovi umožňovať prijať všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby aktíva držané v úschove (custody) boli riadne chránené a aby tretia strana nepretržite spĺňala zmluvu o delegovaní, ako aj požiadavky smernice 2011/61/EÚ a delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013. Depozitár a tretia strana by navyše mali formálne odsúhlasiť, či tretia strana smie ďalej delegovať funkcie úschovy (custody). V tomto prípade by sa na dohodu alebo zmluvu medzi delegujúcou treťou stranou a treťou stranou, na ktorú sa ďalej delegujú funkcie úschovy (custody), mali vzťahovať práva a povinnosti, ktoré sú rovnocenné s právami a povinnosťami stanovenými medzi depozitárom a delegujúcou treťou stranou.

(6)

S cieľom umožniť depozitárovi plniť jeho funkcie je nevyhnutné posilniť dohľad depozitárov nad tretími stranami bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v Únii alebo mimo nej. Malo by sa vyžadovať, aby depozitári overovali, či sú finančné nástroje AIF správne zaznamenané v účtovných knihách tretej strany a či sa záznamy vedú dostatočne presne na to, aby sa v nich mohla identifikovať povaha, umiestnenie a vlastníctvo aktív držaných v úschove (custody). S cieľom uľahčiť účinné plnenie povinností depozitárov by im tretie strany mali poskytovať oznámenie o akejkoľvek zmene ovplyvňujúcej aktíva držané v úschove (custody) pre klientov AIF daných depozitárov.

(7)

Depozitári by mali ako súčasť povinností depozitárov, ktorými je vykonávať primeranú starostlivosť a pozornosť v prípade delegovania funkcií úschovy (custody) pred delegovaním tejto funkcie na tretiu stranu, ktorá sa nachádza mimo Únie, dostať nezávislé právne stanovisko, v ktorom sa posudzuje právo týkajúce sa platobnej neschopnosti tretej krajiny, kde sa táto tretia strana nachádza, a ktoré zahŕňa hodnotenie úrovne ochrany poskytovanej účtami oddelených finančných nástrojov v danej jurisdikcii. Stanovisko, ktoré pre každú jurisdikciu poskytujú príslušné priemyselné združenia alebo právnické firmy v prospech viacerých depozitárov, by malo byť prijateľné. Depozitár by mal okrem toho zabezpečiť, aby ho tretia strana, ktorá sa nachádza mimo Únie, informovala o každej zmene okolností alebo práva danej tretej krajiny týkajúceho sa platobnej neschopnosti, ktorá môže ovplyvniť stav aktív klientov AIF daného depozitára.

(8)

Na to, aby sa depozitárom poskytol čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám obsiahnutým v tomto nariadení, by sa dátum začiatku uplatňovania tohto nariadenia mal odložiť o osemnásť mesiacov po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(9)

Opatrenia zavedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (3).

(10)

Opatrenia zavedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom expertnej skupiny Európskeho výboru pre cenné papiere.

(11)

Delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013 sa mení takto:

1.

Článok 89 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa mení takto:

i)

Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

sa tak často, ako to je potrebné, vykonávajú porovnania zhody medzi internými účtami a záznamami depozitára a internými účtami a záznamami tretej strany, na ktorú boli delegované funkcie úschovy (custody) v súlade s článkom 21 ods. 11 smernice 2011/61/EÚ.“

ii)

Dopĺňa sa tento druhý pododsek:

„Vo vzťahu k prvému pododseku písm. c) sa frekvencia porovnaní zhody určuje na základe:

a)

bežnej obchodnej činnosť AIF;

b)

každého obchodu, ktorý sa uskutoční mimo bežnej obchodnej činnosti;

c)

každého obchodu, ktorý sa uskutoční v mene akéhokoľvek iného klienta, ktorého aktíva má v držbe tretia strana na tom istom účte finančných nástrojov ako aktíva AIF.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Keď depozitár delegoval funkcie úschovy (custody) na tretiu stranu v súlade s článkom 21 ods. 11 smernice 2011/61/EÚ, naďalej podlieha požiadavkám uvedeným v tomto článku odseku 1 písm. a) až e). Depozitár takisto zabezpečuje, aby tretia strana spĺňala požiadavky uvedené v odseku 1 písm. b) až g) a povinnosti oddelenia aktív stanovené v článku 99.“

2.

V článku 98 sa vkladá tento odsek 2a:

„2a.   Zmluva, ktorou depozitár vymenuje tretiu stranu, aby držala v úschove (custody) aktíva klientov AIF daného depozitára, musí obsahovať aspoň tieto ustanovenia:

a)

záruku práva depozitára na informácie, inšpekciu a prístup k príslušným záznamom a účtom tretej strany, ktorá drží aktíva v úschove (custody), s cieľom umožniť depozitárovi plniť si povinnosti v oblasti dohľadu a primeranej starostlivosti, a najmä umožniť depozitárovi:

i)

identifikovať všetky subjekty v rámci reťazca úschovy;

ii)

overiť, či je množstvo identifikovaných finančných nástrojov, ktoré sú vedené na účtoch finančných nástrojov otvorených v účtovných knihách depozitára v mene AIF alebo v mene správcu AIF konajúceho v mene AIF, zhodné s množstvom identifikovaných finančných nástrojov držaných v úschove (custody) treťou stranou pre uvedený AIF, ako je vedené na účte finančných nástrojov otvorenom v účtovných knihách tretej strany;

iii)

overiť, či je množstvo identifikovaných finančných nástrojov, ktoré sú registrované a držané na účte finančných nástrojov otvorenom v centrálnom depozitári cenných papierov emitenta alebo jeho zástupcu v mene tretej strany v prospech jeho klientov, zhodné s množstvom identifikovaných finančných nástrojov vedených na účtoch finančných nástrojov otvorených v účtovných knihách depozitára v mene každého z jeho klientov AIF alebo v mene správcu AIF konajúceho v mene AIF;

b)

podrobnosti o rovnocenných právach a povinnostiach dohodnutých medzi treťou stranou a inou treťou stranou v prípade ďalšieho delegovania funkcií úschovy (custody).“

3.

Článok 99 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Keď boli funkcie úschovy (safe-keeping) delegované úplne alebo čiastočne na tretiu stranu, depozitár zabezpečuje, aby daná tretia strana, na ktorú boli delegované funkcie úschovy (safe-keeping) podľa článku 21 ods. 11 smernice 2011/61/EÚ, konala v súlade s povinnosťou oddelenia aktív uvedenou v článku 21 ods. 11 písm. d) bode iii) uvedenej smernice, a to tak, že zabezpečuje a overuje, či tretia strana:

a)

správne vedie záznamy o všetkých identifikovaných finančných nástrojoch na účte finančných nástrojov, ktorý je otvorený v účtovných knihách tretej strany, s cieľom držať v úschove (custody) finančné nástroje pre klientov depozitára, z ktorého sú vyňaté výhradné finančné nástroje depozitára a tretej strany a ostatných klientov tretej strany, aby depozitár mohol dorovnať množstvo identifikovaných finančných nástrojov vedených na účtoch otvorených v účtovných knihách depozitára v mene každého z jeho klientov AIF alebo v mene správcu AIF konajúceho v mene AIF;

b)

vedie všetky záznamy a účty finančných nástrojov potrebné na to, aby depozitárovi umožnili kedykoľvek a bezodkladne rozlíšiť aktíva klientov depozitára od vlastných aktív tretej strany, aktív ostatných klientov tretej strany a aktív držaných u depozitára na jeho vlastný účet;

c)

vedie záznamy a účty finančných nástrojov spôsobom, ktorý zabezpečuje ich presnosť, a najmä ich súlad s aktívami uschovanými (kept safe) pre klientov AIF daného depozitára, a na základe ktorých môže depozitár kedykoľvek stanoviť presnú povahu, umiestnenie a stav vlastníctva týchto aktív;

d)

pravidelne a v každom prípade vždy, keď nastane zmena okolností, poskytuje depozitárovi oznámenie s podrobným uvedením aktív klientov AIF daného depozitára;

e)

tak často, ako to je potrebné, vykonáva porovnanie zhody medzi svojimi účtami finančných nástrojov a internými záznamami a účtami finančných nástrojov a internými záznamami tretej strany, na ktorú delegovala funkcie úschovy (safe-keeping) v súlade s článkom 21 ods. 11 smernice 2011/61/EÚ.

Frekvencia porovnania zhody sa určuje v súlade s článkom 89 ods. 1;

f)

zavádza primerané organizačné mechanizmy na minimalizovanie rizika straty alebo zníženia hodnoty finančných nástrojov alebo práv spojených s týmito finančnými nástrojmi v dôsledku zneužitia finančných nástrojov, podvodu, nedostatočnej správy, neprimeraného vedenia záznamov alebo nedbanlivosti;

g)

keď je tretia strana subjektom uvedeným v článku 18 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2006/73/ES, ktorý podlieha účinným pravidlám obozretného podnikania a dohľadu, ktoré majú rovnaký účinok ako právne predpisy Únie a účinne sa presadzujú, depozitár prijíma potrebné kroky, aby zabezpečil, že hotovosť AIF je v držbe na účte alebo účtoch v súlade s článkom 21 ods. 7 smernice 2011/61/EÚ.“

b)

Vkladá sa tento odsek 2a:

„2a.   Ak depozitár deleguje svoje funkcie úschovy (custody) na tretiu stranu nachádzajúcu sa v tretej krajine v súlade s článkom 21 ods. 11 smernice 2011/61/EÚ, okrem požiadaviek odseku 1 tohto článku depozitár zabezpečuje, že:

a)

depozitár prijíma právne poradenstvo od nezávislej fyzickej alebo právnickej osoby, v ktorom sa potvrdzuje, že v platných právnych predpisoch o platobnej neschopnosti sa uznáva:

i)

oddelenie aktív klientov depozitára od vlastných aktív tretej strany, od aktív iných klientov tretej strany a od aktív v držbe tretej strany na vlastný účet depozitára;

ii)

aktíva klientov AIF daného depozitára nie sú súčasťou majetku tretej strany v prípade platobnej neschopnosti;

iii)

aktíva klientov AIF daného depozitára nie je možné rozdeliť medzi veriteľov tretej strany ani ich speňažiť v prospech veriteľov tretej strany, na ktorú boli delegované funkcie úschovy (custody) v súlade s článkom 21 ods. 11 smernice 2011/61/EÚ;

b)

tretia strana podniká tieto kroky:

i)

zabezpečuje splnenie podmienok stanovených v písmene a) pri uzatváraní dohody o delegovaní s depozitárom a priebežne počas celého trvania delegovania;

ii)

okamžite informuje depozitára, keď niektorá z podmienok uvedených v bode i) už nie je splnená;

iii)

informuje depozitára o všetkých zmenách platných právnych predpisov o platobnej neschopnosti a ich účinnom uplatňovaní.“

c)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„Odseky 1, 2 a 2a sa primerane uplatňujú v prípade, že sa tretia strana, na ktorú sa delegovali funkcie úschovy (safe-keeping) v súlade s článkom 21 ods. 11 smernice 2011/61/EÚ, rozhodla delegovať všetky alebo niektoré svoje funkcie úschovy (safe-keeping) na ďalšiu tretiu stranu podľa článku 21 ods. 11 tretieho pododseku smernice 2011/61/EÚ.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2013, s. 1).

(3)  Stanovisko orgánu ESMA, 20.7.2017, 34-45-277.


30.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1619

z 12. júla 2018,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/438, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov v oblasti úschovy (safe-keeping)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (1), a najmä na jej článok 26b,

keďže:

(1)

V dôsledku rozdielnych vnútroštátnych právnych predpisov o cenných papieroch a platobnej neschopnosti, ktoré nie sú harmonizované na úrovni Únie, existuje rozdielnosť v úrovni ochrany finančných nástrojov držaných v depozitárskej úschove [v smernici 2009/65/ES úschova (custody)] pre klientov podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov („PKIPCP“) od rizík platobnej neschopnosti. V snahe zabezpečiť silnú ochranu aktív klienta, ako sa stanovuje v smernici 2009/65/ES, a zároveň v súvislosti s týmito neharmonizovanými oblasťami zohľadňovať prísnejšie vnútroštátne právne predpisy treba objasniť povinnosti týkajúce sa úschovy (safe-keeping) aktív stanovené v smernici 2009/65/ES.

(2)

Príslušné orgány a odvetvie v súčasnosti uplatňujú požiadavky na oddelenie aktív stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/438 (2) rôzne. Zatiaľ čo depozitári, ktorí sú na prvej úrovni v reťazci úschovy, majú povinnosť poskytovať na držbu finančných nástrojov pre každého klienta PKIPCP osobitný účet, treba objasniť, že ak je funkcia depozitárskej úschovy delegovaná na tretiu stranu, táto tretia strana by mala byť schopná držať aktíva klientov jedného depozitára vrátane aktív pre PKIPCP a alternatívne investičné fondy („AIF“) na súhrnnom účte. Z tohto súhrnného účtu by sa mali vždy vyňať výhradné aktíva depozitára a tretej strany, ako aj aktíva, ktoré patria iným klientom tretej strany. Podobne v prípadoch, keď sa funkcia depozitárskej úschovy ďalej deleguje, by mal poverený uschovávateľ byť schopný držať aktíva klientov delegujúceho uschovávateľa na súhrnnom účte. Z tohto súhrnného účtu by mali vždy vyňať výhradné aktíva povereného uschovávateľa a delegujúceho uschovávateľa, ako aj aktíva, ktoré patria iným klientom povereného uschovávateľa. Je to nevyhnutné na dosiahnutie zdravej rovnováhy medzi efektívnosťou trhu a ochranou investorov.

(3)

V záujme minimalizovania rizika straty aktív držaných na súhrnných účtoch finančných nástrojov, ktoré poskytujú tretie strany, na ktoré bola delegovaná funkcia depozitárskej úschovy, by frekvencia porovnania zhody medzi účtami finančných cenných papierov a evidenciou depozitára klienta PKIPCP a účtami a evidenciou tretej strany alebo medzi tretími stranami, keď bola funkcia depozitárskej úschovy ďalej delegovaná v rámci reťazca úschovy, mala zabezpečiť včasné zasielanie relevantných informácií depozitárovi. Frekvencia týchto porovnaní zhody by mala okrem toho závisieť od akéhokoľvek pohybu na danom súhrnnom účte vrátane transakcií týkajúcich sa aktív patriacich iným klientom depozitára, ktoré sú držané na tom istom súhrnnom účte ako aktíva PKIPCP.

(4)

Depozitár by mal byť schopný naďalej účinne vykonávať svoje povinnosti, aj keď je depozitárska úschova aktív patriacich jeho klientom PKIPCP delegovaná na tretiu stranu. Je preto nevyhnutné vyžadovať, aby depozitár na svojom účte finančných nástrojov otvorenom v mene PKIPCP alebo v mene správcovskej spoločnosti konajúcej v mene PKIPCP viedol evidenciu, ktorou preukazuje, že aktíva držané v depozitárskej úschove treťou stranou patria danému konkrétnemu PKIPCP.

(5)

Na posilnenie postavenia depozitárov vo vzťahu k tretím stranám, na ktoré je depozitárska úschova aktív delegovaná, by sa tento vzťah mal zdokumentovať prostredníctvom písomnej zmluvy o delegovaní. Takáto zmluva by mala depozitárovi umožňovať prijať všetky potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby aktíva držané v depozitárskej úschove boli riadne chránené a aby tretia strana nepretržite spĺňala zmluvu o delegovaní, ako aj požiadavky smernice 2009/65/ES a delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/438. Depozitár a tretia strana by navyše mali formálne odsúhlasiť, či tretia strana smie ďalej delegovať funkcie depozitárskej úschovy. V tomto prípade by sa na zmluvu medzi delegujúcou treťou stranou a treťou stranou, na ktorú sa ďalej delegujú funkcie depozitárskej úschovy, mali vzťahovať práva a povinnosti, ktoré sú rovnocenné s právami a povinnosťami stanovenými medzi depozitárom a delegujúcou treťou stranou.

(6)

S cieľom umožniť depozitárovi plniť jeho funkcie je nevyhnutné posilniť dohľad depozitárov nad tretími stranami bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v Únii alebo mimo nej. Malo by sa vyžadovať, aby depozitári overovali, či sú finančné nástroje PKIPCP správne vedené v účtovných knihách uvedených tretích strán. Evidencia, ktorú vedú tretie strany, by mala byť dostatočne presná na to, aby sa v nej mohla identifikovať povaha, umiestnenie a vlastníctvo aktíva. S cieľom uľahčiť účinné plnenie povinností depozitárov by im tretie strany mali poskytovať oznámenie o akejkoľvek zmene ovplyvňujúcej aktíva držané v depozitárskej úschove pre klientov PKIPCP daných depozitárov.

(7)

V záujme zvýšenia zrozumiteľnosti a právnej istoty delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/438 je nevyhnutné zmeniť určité interné odkazy, ktoré sú nesprávne. Delegované nariadenie (EÚ) 2016/438 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Na to, aby sa depozitárom poskytol čas na prispôsobenie sa týmto novým požiadavkám, by sa dátum začiatku uplatňovania tohto nariadenia mal odložiť o osemnásť mesiacov po uverejnení tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(9)

Opatrenia zavedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (3).

(10)

Opatrenia zavedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom expertnej skupiny Európskeho výboru pre cenné papiere.

(11)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/438 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/438 sa mení takto:

1.

Článok 13 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa mení takto:

i)

Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

sa tak často, ako je to potrebné, vykonávali porovnania zhody medzi internými účtami a evidenciou depozitára a internými účtami a evidenciou tretej strany, na ktorú boli delegované funkcie úschovy v súlade s článkom 22a smernice 2009/65/ES.“;

ii)

Dopĺňa sa tento druhý pododsek:

„Vo vzťahu k prvému pododseku písm. c) sa frekvencia porovnaní zhody určuje na základe:

a)

bežnej obchodnej činnosť PKIPCP;

b)

každého obchodu, ktorý sa uskutoční mimo bežnej obchodnej činnosti;

c)

každého obchodu, ktorý sa uskutoční v mene akéhokoľvek iného klienta, ktorého aktíva má v držbe tretia strana na tom istom účte finančných nástrojov ako aktíva PKIPCP.“;

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Keď depozitár delegoval funkcie úschovy (safekeeping) s ohľadom na aktíva držané v depozitárskej úschove na tretiu stranu v súlade s článkom 22a smernice 2009/65/ES, naďalej podlieha požiadavkám uvedeným odseku 1 písm. a) až e). Depozitár takisto zabezpečuje, aby tretia strana spĺňala požiadavky uvedené v odseku 1 písm. b) až g).“;

2.

V článku 15 sa vkladá tento odsek 2a:

„2a.   Zmluva, ktorou depozitár vymenuje tretiu stranu, aby držala v depozitárskej úschove aktíva klientov PKIPCP daného depozitára, musí obsahovať aspoň tieto ustanovenia:

a)

záruku práva depozitára na informácie, inšpekciu a prístup k príslušnej evidencii a účtom finančných nástrojov tretej strany, ktorá drží aktíva v depozitárskej úschove, s cieľom umožniť depozitárovi plniť si povinnosti v oblasti dohľadu a náležitej starostlivosti, a najmä umožniť depozitárovi:

i)

identifikovať všetky subjekty v rámci reťazca úschovy;

ii)

overiť, či je množstvo identifikovaných finančných nástrojov, ktoré sú vedené na účtoch finančných nástrojov otvorených v účtovných knihách depozitára v mene PKIPCP alebo v mene správcovskej spoločnosti konajúcej v mene PKIPCP, zhodné s množstvom identifikovaných finančných nástrojov držaných v depozitárskej úschove treťou stranou pre uvedený PKIPCP, ako je vedené na účte finančných nástrojov otvorenom v účtovných knihách tretej strany;

iii)

overiť, či je množstvo identifikovaných finančných nástrojov, ktoré sú registrované a držané na účte finančných nástrojov otvorenom v centrálnom depozitári cenných papierov emitenta alebo jeho zástupcu v mene tretej strany v prospech jeho klientov, zhodné s množstvom identifikovaných finančných nástrojov vedených na účtoch finančných nástrojov otvorených v účtovných knihách depozitára v mene každého z jeho klientov PKIPCP alebo v mene správcovskej spoločnosti konajúcej v mene PKIPCP;

b)

podrobnosti o rovnocenných právach a povinnostiach dohodnutých medzi treťou stranou a inou treťou stranou v prípade ďalšieho delegovania funkcií depozitárskej úschovy.“;

3.

V článku 16 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Keď boli funkcie úschovy (safekeeping) úplne alebo čiastočne delegované na tretiu stranu, depozitár zabezpečuje, aby daná tretia strana, na ktorú boli delegované funkcie úschovy (safekeeping) podľa článku 22a smernice 2009/65/ES, konala v súlade s povinnosťou oddelenia aktív stanovenou v článku 22a ods. 3 písm. c) uvedenej smernice, a to tak, že overuje, či tretia strana:

a)

správne vedie záznamy o všetkých identifikovaných finančných nástrojoch na účte finančných nástrojov, ktorý je otvorený v účtovných knihách tretej strany, s cieľom držať v depozitárskej úschove finančné nástroje pre klientov depozitára, z ktorého sú vyňaté výhradné finančné nástroje depozitára a tretej strany a ostatných klientov tretej strany, aby depozitár mohol dorovnať množstvo identifikovaných finančných nástrojov vedených na účtoch otvorených v účtovných knihách depozitára v mene každého z jeho klientov PKIPCP alebo v mene správcovskej spoločnosti konajúcej v mene PKIPCP;

b)

vedie všetku evidenciu a účty finančných nástrojov potrebné na to, aby depozitárovi umožnili kedykoľvek a bezodkladne rozlíšiť aktíva klientov depozitára od vlastných aktív tretej strany, aktív ostatných klientov tretej strany a aktív držaných u depozitára na jeho vlastný účet;

c)

vedie evidenciu a účty finančných cenných papierov spôsobom, ktorý zabezpečuje ich presnosť, a najmä ich súlad s aktívami uschovanými (kept safe) pre klientov PKIPCP daného depozitára, a na základe ktorých môže depozitár kedykoľvek stanoviť presnú povahu, umiestnenie a stav vlastníctva týchto aktív;

d)

pravidelne a vždy, keď nastane zmena okolností, poskytuje depozitárovi oznámenie s podrobným uvedením aktív klientov PKIPCP daného depozitára;

e)

tak často, ako to je potrebné, vykonáva porovnanie zhody medzi svojimi účtami finančných nástrojov a internou evidenciou a účtami finančných nástrojov a internou evidenciou tretej strany, na ktorú delegovala funkcie depozitárskej úschovy v súlade s článkom 22a ods. 3 písm. c) smernice 2009/65/ES.

Frekvencia porovnania zhody sa určuje v súlade s článkom 13 ods. 1;

f)

zavádza primerané organizačné opatrenia na minimalizovanie rizika straty alebo zníženia hodnoty finančných nástrojov alebo práv spojených s týmito finančnými nástrojmi v dôsledku zneužitia finančných nástrojov, podvodu, nedostatočnej správy, neprimeraného vedenia evidencie alebo nedbanlivosti;

g)

drží peňažné prostriedky PKIPCP na účte alebo účtoch v centrálnej banke tretej krajiny alebo v úverovej inštitúcii, ktorej bolo udelené povolenie v tretej krajine, za predpokladu, že požiadavky prudenciálneho dohľadu a regulačné požiadavky uplatňované na úverové inštitúcie v danej tretej krajine sú príslušnými orgánmi domovského členského štátu PKIPCP považované za požiadavky, ktoré sú aspoň rovnocenné požiadavkám uplatňovaným v Únii v súlade s článkom 22 ods. 4 písm. c) smernice 2009/65/ES.“;

4.

Článok 17 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„prijala právne poradenstvo od nezávislej fyzickej alebo právnickej osoby, v ktorom sa potvrdzuje, že v platných právnych predpisoch o platobnej neschopnosti sa uznáva oddelenie aktív klientov depozitára od vlastných aktív tretej strany, od aktív iných klientov tretej strany a od aktív, ktoré drží tretia na vlastný účet depozitára, a že aktíva klientov depozitára PKIPCP netvoria súčasť majetku tretej strany v prípade platobnej neschopnosti a nie je možné ich rozdeliť medzi veriteľov tretej strany ani ich speňažiť v prospech veriteľov tretej strany, na ktorú boli delegované funkcie úschovy (safekeeping) v súlade s článkom 22a smernice 2009/65/ES.“;

b)

V odseku 2 sa vypúšťajú písmená d) a e).

c)

Vypúšťa sa odsek 3.

5.

V článku 22 sa odsek 3 nahrádza takto:

„Správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť musí preukázať príslušnému orgánu domovského členského štátu PKIPCP, že je presvedčená o vymenovaní depozitára a že dané vymenovanie je vo výlučnom záujme PKIPCP a investorov PKIPCP. Správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť sprístupní listinné dôkazy uvedené v odseku 2 príslušnému orgánu domovského členského štátu PKIPCP.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/438 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2016, s. 11).

(3)  Stanovisko orgánu ESMA, 20.7.2017, 34-45-277.


30.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/10


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1620

z 13. júla 2018

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/61, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 460,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 (2) by sa malo zmeniť, aby sa dosiahol väčší súlad s medzinárodnými normami a uľahčilo efektívnejšie riadenie likvidity úverovými inštitúciami.

(2)

Najmä s cieľom primerane zohľadniť činnosti vykonávané úverovými inštitúciami, ktoré pôsobia mimo Únie, malo by sa upustiť od každej požiadavky na minimálnu veľkosť emisie vzťahujúcu sa na likvidné aktíva, ktoré má v držbe dcérska spoločnosť v tretej krajine, aby sa tieto aktíva mohli uznať na účely konsolidácie. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť materskej inštitúcii nedostatok likvidných aktív na konsolidovanej úrovni, pretože požiadavka na likviditu vyplývajúca z dcérskej spoločnosti v tretej krajine by sa zahrnula do konsolidovanej požiadavky na likviditu, zatiaľ čo aktíva, ktoré má v držbe táto dcérska spoločnosť, aby si mohla splniť požiadavky na likviditu v tejto tretej krajine, by boli z konsolidovanej požiadavky na likviditu vylúčené. Aktíva dcérskej spoločnosti v tretej krajine by však mali byť uznané len do úrovne čistých záporných tokov likvidity vyplývajúcich zo stresovej situácie, ktoré vznikli v tej istej mene ako je mena, v ktorej sú aktíva denominované, a ktoré vyplývajú z tejto konkrétnej dcérskej spoločnosti. Rovnako ako v prípade akýchkoľvek iných aktív z tretích krajín by sa aktíva mali okrem toho uznať len vtedy, ak sa považujú za likvidné aktíva podľa vnútroštátneho práva dotknutej tretej krajiny.

(3)

Uznáva sa, že centrálne banky môžu poskytovať likviditu vo vlastnej mene a že ratingové hodnotenie ústrednej banky menej relevantné na účely likvidity, než na účely platobnej schopnosti. V dôsledku toho a s cieľom užšie zosúladiť pravidlá v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/61 s medzinárodnou normou a poskytnúť rovnaké podmienky pre úverové inštitúcie s medzinárodnou pôsobnosťou, by sa za predpokladu splnenia určitých podmienok mali za oprávnené ako likvidné aktíva úrovne 1 považovať rezervy, ktoré má v držbe dcérska spoločnosť alebo pobočka úverovej inštitúcie z Únie v centrálnej banke tretej krajiny, ktorá nie je zaradená do stupňa kreditnej kvality 1 na základe ratingového hodnotenia nominovanou externou ratingovou agentúrou. Konkrétne, tieto rezervy by mali byť oprávnené, ak ich úverová inštitúcia môže kedykoľvek čerpať počas stresových období, a ak sú okrem toho podmienky na ich čerpanie stanovené v dohode medzi orgánom dohľadu tretej krajiny a centrálnou bankou, kde sú v držbe, alebo v platných pravidlách tretej krajiny. Tieto rezervy by sa však mali dať uznať za aktíva úrovne 1 len na účely krytia čistých záporných tokov likvidity vyplývajúcich zo stresovej situácie, ktoré vznikli v rovnakej mene, v akej sú denominované rezervy.

(4)

Je vhodné zohľadniť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 (3). Uvedené nariadenie obsahuje kritériá na určenie toho, či možno sekuritizáciu označiť za jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú („STS“) sekuritizáciu. Keďže uvedené kritériá zaručujú, že STS sekuritizácie majú vysokú kvalitu, mali by sa takisto používať ma určenie toho, ktoré sekuritizácie sa majú považovať za vysokokvalitné likvidné aktíva na výpočet požiadavky na krytie likvidity. Sekuritizácie by preto mali byť oprávnené ako aktíva úrovne 2B na účely delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61, ak spĺňajú všetky požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2017/2402, okrem kritérií, ktoré sú už vymedzené v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/61 a ktoré sú špecifické pre ich likviditné vlastnosti.

(5)

Vykonávanie delegované nariadenie (EÚ) 2015/61 by nemalo brániť účinnému prenosu menovej politiky na hospodárstvo. Možno očakávať, že transakcie s ECB alebo centrálnou bankou členského štátu sa obnovia v podmienkach silného stresu. Príslušné orgány by mali mať preto výnimku z mechanizmu spätnej transakcie pri výpočte vankúša likvidity v prípade zabezpečených transakcií s ECB alebo s centrálnou bankou členského štátu, ak sa transakcie týkajú vysoko kvalitných likvidných aktív prinajmenšom v rámci jednej časti každej transakcie a sú splatné počas nasledujúcich 30 kalendárnych dní. Pred udelením výnimky by však príslušné orgány mali byť povinné konzultovať s centrálnou bankou, ktorá je protistranou transakcie, ako aj s ECB, ak je táto centrálna banka centrálnou bankou Eurosystému. Okrem toho by sa na výnimku mali vzťahovať primerané záruky, aby sa predišlo prípadným regulačným arbitrážam alebo negatívnym stimulom pre úverové inštitúcie. Napokon, kolaterál prijatý prostredníctvom derivátových transakcií by sa mal vyňať z mechanizmu spätnej transakcie, aby sa užšie zosúladili pravidlá Únie s medzinárodnou normou stanovenou BCBS.

(6)

Okrem toho by sa zaobchádzanie so zápornými a kladnými peňažnými tokmi v prípade zmlúv o repo transakciách („repo obchody“), zmlúv o obrátených repo transakciách („reverzné repo obchody“) a swapov na kolaterál malo plne zosúladiť s prístupom uvedeným v medzinárodnej norme pre ukazovateľ krytia likvidity, ktorý stanovil Bazilejský výbor pre bankový dohľad („BCBS“). Konkrétne by výpočet záporných peňažných tokov mal byť priamo prepojený s mierou predĺženia transakcie (zosúladenou so zrážkou z poskytnutého kolaterálu po jej uplatnení na peňažný záväzok, ako v norme BCBS), a nie s hodnotou likvidity podkladového kolaterálu.

(7)

Vzhľadom na to, že sa objavili protichodné výklady, je dôležité objasniť niektoré ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61, najmä pokiaľ ide o splnenie požiadavky na krytie likvidity; oprávnenosť rezervy aktív zahrnutých do skupiny, ktorá je k dispozícii na získanie financovania z nezávislých liniek spravovaných centrálnou bankou, rezervy PKI a vkladov a iných finančných prostriedkov v rámci sietí družstevných spoločností a schém inštitucionálneho zabezpečenia; výpočet dodatočných záporných peňažných tokov likvidity v prípade iných produktov a služieb; poskytnutie preferenčného zaobchádzania úverovým a likvidným facilitám v rámci skupiny; zaobchádzanie s krátkou pozíciou; a uznanie peňazí splatných z cenných papierov počas nasledujúcich 30 kalendárnych dní.

(8)

Delegované nariadenie (EÚ) 2015/61 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 sa mení takto:

1.

V článku 2 ods. 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

aktíva tretej krajiny, ktoré má v držbe dcérska spoločnosť v tretej krajine, možno na účely konsolidácie uznať za likvidné aktíva, ak ich možno považovať za likvidné aktíva podľa vnútroštátnych právnych predpisov uvedenej tretej krajiny, v ktorých sa stanovuje požiadavka na krytie likvidity, pričom spĺňajú jednu z týchto podmienok:

i)

aktíva spĺňajú všetky požiadavky stanovené v hlave II tohto nariadenia;

ii)

aktíva nespĺňajú špecifickú požiadavku stanovenú v hlave II tohto nariadenia, pokiaľ ide o veľkosť ich emisie, ale spĺňajú všetky ostatné požiadavky, ktoré sú v nej stanovené.

Aktíva, ktoré možno uznať podľa bodu ii), možno uznať len do výšky čistých záporných tokov likvidity vyplývajúcich zo stresovej situácie, ktoré vznikli v konkrétnej mene, v ktorej sú denominované, a ktoré vyplývajú z tej istej dcérskej spoločnosti;“;

2.

Článok 3 sa mení takto:

a)

Body 8 a 9 sa vypúšťajú;

b)

Bod 11 sa nahrádza takto:

„11.

„stres“ je náhle alebo závažné zhoršenie platobnej schopnosti alebo likviditnej pozície úverovej inštitúcie v dôsledku zmien trhových podmienok alebo idiosynkratických faktorov, ktoré majú za následok významné riziko, že úverová inštitúcia si v priebehu nasledujúcich 30 kalendárnych dní od dátumu ich splatnosti nebude môcť splniť záväzky;“;

3.

Článok 4 sa mení takto:

a)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Úverové inštitúcie vypočítavajú a monitorujú svoj ukazovateľ krytia likvidity v mene vykazovania pre všetky položky bez ohľadu na ich skutočnú menovú denomináciu.

Úverové inštitúcie okrem toho oddelene vypočítavajú a monitorujú svoj ukazovateľ krytia likvidity pre určité položky takto:

a)

v prípade položiek, na ktoré sa vzťahuje oddelené vykazovanie v inej mene, ako je mena vykazovania v súlade s článkom 415 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, úverové inštitúcie oddelene vypočítavajú a monitorujú svoj ukazovateľ krytia likvidity v príslušnej inej mene;

b)

v prípade položiek, ktoré sú denominované v mene vykazovania, ak súhrnná hodnota záväzkov denominovaných v iných menách, ako je mena vykazovania, je rovná alebo prekračuje 5 % celkových záväzkov úverovej inštitúcie, s výnimkou regulatórneho kapitálu a podsúvahových položiek, úverové inštitúcie oddelene vypočítavajú a monitorujú svoj ukazovateľ krytia likvidity v mene vykazovania.

Úverové inštitúcie nahlasujú svojmu príslušnému orgánu ukazovateľ krytia likvidity v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 680/2014.“;

c)

Dopĺňa sa tento odsek 6:

„6.   Úverové inštitúcie nesmú uskutočňovať dvojité započítavanie likvidných aktív, kladných a záporných peňažných tokov“.

4.

Článok 7 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Aktíva musia byť nehnuteľnosťou, právom, nárokom alebo podielom v držbe úverovej inštitúcie, alebo musia byť zahrnuté do skupiny, ako sa uvádza v písmene a), a musia byť nezaťažené. Na tieto účely sa aktívum považuje za nezaťažené, ak sa naň nevzťahujú žiadne právne, zmluvné, regulačné ani iné obmedzenia, ktoré by úverovej inštitúcii bránili aktívum likvidovať, predávať, prevádzať alebo zaraďovať, alebo s ním vo všeobecnosti nakladať prostredníctvom priameho predaja alebo zmluvy o repo transakcii počas nasledujúcich 30 kalendárnych dní. Za nezaťažené sa považujú tieto aktíva:

a)

aktíva zahrnuté do skupiny, ktoré sú k dispozícii na okamžité použitie ako kolaterál s cieľom získať ďalšie financie v rámci záväzných, ale ešte nefinancovaných úverových liniek dostupných pre úverovú inštitúciu, alebo, ak je skupina prevádzkovaná centrálnou bankou, v rámci nezáväzných, ale ešte nefinancovaných úverových liniek dostupných pre úverovú inštitúciu. Toto písmeno sa vzťahuje na aktíva vložené úverovou inštitúciou do centrálnej inštitúcie v rámci siete družstevných spoločností alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia. Úverové inštitúcie predpokladajú, že aktíva v skupine sú zaťažené s cieľom zvýšiť likviditu na základe klasifikácie likvidity stanovenej v kapitole 2, pričom sa začína aktívami, ktoré nie sú oprávnené na to, aby boli zahrnuté do vankúša likvidity;

b)

aktíva, ktoré úverová inštitúcia prijala ako kolaterál na účely zmierňovania kreditného rizika v rámci reverzného repo obchodu alebo transakcií financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi a s ktorými môže úverová inštitúcia nakladať.“;

b)

Odsek 4 sa mení takto:

i)

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

iná úverová inštitúcia, pokiaľ nie je splnená jedna alebo viac z týchto podmienok:

i)

emitent je subjektom verejného sektora uvedeným v článku 10 ods. 1 písm. c) alebo v článku 11 ods. 1 písm. a) alebo b);

ii)

aktívum je krytým dlhopisom uvedeným v článku 10 ods. 1 písm. f), alebo v článku 11 ods. 1 písmene c) alebo d), alebo v článku 12 ods. 1 písm. e);

iii)

aktívum patrí do kategórie opísanej v článku 10 ods. 1 písm. e);“;

ii)

Písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

akýkoľvek iný subjekt vykonávajúci jednu alebo viacero činností uvedených v prílohe I k smernici 2013/36/EÚ ako svoju hlavnú činnosť. Na účely tohto článku sa predpokladá, že účelové jednotky zaoberajúce sa sekuritizáciou nepatria k subjektom uvedeným v tomto písmene.“;

c)

V odseku 7 sa vkladá toto písmeno a. a.):

„a. a.)

expozície voči ústredným štátnym správam uvedené v článku 10 ods. 1 písm. d);“;

5.

Článok 8 sa mení takto:

a)

V odseku 1 písm. a) druhom pododseku sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)

expozície voči centrálnym bankám uvedené v článku 10 ods. 1 písm. b) a d);“;

b)

V odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

zavedením interných systémov a kontrol na zabezpečenie účinnej prevádzkovej kontroly útvaru riadenia likvidity nad speňažovaním likvidných aktív v držbe kedykoľvek počas stresového obdobia 30 kalendárnych dní a nad prístupom k podmienenému financovaniu bez priameho konfliktu s existujúcimi obchodnými stratégiami alebo stratégiami riadenia rizík. Aktívum sa nesmie zahrnúť do vankúša likvidity najmä vtedy, keby sa speňažením aktíva bez náhrady počas stresového obdobia 30 kalendárnych dní odstránil hedžing, čím by vznikla otvorená riziková pozícia prekračujúca interné limity úverovej inštitúcie;“;

6.

Článok 10 sa mení takto:

a)

V odseku 1 písm. b) sa bod iii) nahrádza takto:

„iii)

rezervy držané úverovou inštitúciou v centrálnej banke uvedené v bode i) alebo ii), ak má úverová inštitúcia povolenie čerpať tieto rezervy kedykoľvek počas stresových období a ak boli podmienky takéhoto čerpania stanovené v dohode medzi príslušným orgánom úverovej inštitúcie a centrálnou bankou, v ktorej sú rezervy v držbe, prípadne v platných predpisoch danej tretej krajiny.

Na účely tohto bodu sa uplatňuje toto:

ak sú rezervy v držbe dcérskej úverovej inštitúcie, podmienky čerpania sa určia v dohode medzi príslušným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny dcérskej úverovej inštitúcie a centrálnou bankou, v ktorej sú rezervy v držbe, prípadne v uplatniteľných pravidlách tretej krajiny;

ak sú rezervy v držbe pobočky, podmienky na odstúpenie od zmluvy sa určia v dohode medzi príslušným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej sa pobočka nachádza, a centrálnou bankou, v ktorej sú rezervy v držbe, alebo prípadne v uplatniteľných pravidlách tretej krajiny;“;

b)

Písmeno d) odseku 1 sa nahrádza takto:

„d)

tieto aktíva:

i)

aktíva predstavujúce pohľadávky voči ústrednej štátnej správe alebo centrálnej banke tretej krajiny alebo pohľadávky zaručené ústrednou štátnou správou alebo centrálnou bankou tretej krajiny, ktorej nebolo priradené ratingové hodnotenie zodpovedajúce stupňu kreditnej kvality 1 nominovanou ECAI v súlade s článkom 114 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ii)

rezervy v držbe úverovej inštitúcie v centrálnej banke uvedené v bode i), ak má úverová inštitúcia povolenie čerpať tieto rezervy kedykoľvek počas stresových období a ak boli podmienky takéhoto čerpania stanovené buď v dohode medzi príslušnými orgánmi uvedenej tretej krajiny a centrálnou bankou, v ktorej sú rezervy v držbe, prípadne v uplatniteľných pravidlách uvedenej tretej krajiny.

Na účely bodu ii) sa uplatňuje toto:

ak sú rezervy v držbe dcérskej úverovej inštitúcie, podmienky čerpania sa určia buď v dohode medzi príslušným orgánom tretej krajiny dcérskej úverovej inštitúcie a centrálnou bankou, v ktorej sú rezervy v držbe, alebo v uplatniteľných pravidlách tretej krajiny;

ak sú rezervy v držbe pobočky, podmienky na odstúpenie od zmluvy sa určia buď v dohode medzi príslušným orgánom tretej krajiny, v ktorej sa pobočka nachádza, a centrálnou bankou, v ktorej sú rezervy v držbe, alebo v súlade s uplatniteľnými pravidlami tretej krajiny.

Celková suma aktív, na ktoré sa vzťahujú body i) a ii) prvého pododseku a ktoré sú denominované v danej mene, ktoré môže úverová inštitúcia uznať za aktíva úrovne 1, nesmie prekročiť sumu čistých záporných tokov likvidity úverovej inštitúcie vyplývajúcich zo stresovej situácie, ktoré vznikli v tej istej mene.

Ak navyše časť aktív alebo všetky aktíva, na ktoré sa vzťahujú body i) a ii) prvého pododseku, sú denominované v mene, ktorá nie je domácou menou dotknutej tretej krajiny, úverová inštitúcia môže uznať tieto aktíva za aktíva úrovne 1 len do výšky rovnajúcej sa sume čistých záporných tokov likvidity úverovej inštitúcie vyplývajúcich zo stresovej situácie, ktoré vznikli v uvedenej cudzej mene, ktorá zodpovedá operáciám úverovej inštitúcie v jurisdikcii, v ktorej sa riziko likvidity prijíma;“;

c)

V odseku 1 písm. f) sa bod ii) nahrádza takto:

„expozície voči inštitúciám v krycej skupine spĺňajú podmienky stanovené v článku 129 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo, ak príslušný orgán udelil čiastočnú výnimku uvedenú v článku 129 ods. 1 poslednom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013, podmienky uvedené v uvedenom pododseku;“;

d)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Trhová hodnota krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou uvedených v odseku 1 písm. f) podlieha zrážke aspoň 7 %. Okrem prípadov uvedených v článku 15 ods. 2 písm. b) a c) v súvislosti s akciami a podielmi v PKI sa na hodnotu ostatných aktív úrovne 1 nemusí uplatniť žiadna zrážka.“;

7.

Článok 11 sa mení takto:

a)

V odseku 1 písm. c) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)

expozície voči inštitúciám v krycej skupine spĺňajú podmienky stanovené v článku 129 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo, ak príslušný orgán udelil čiastočnú výnimku uvedenú v článku 129 ods. 1 poslednom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013, podmienky uvedené v uvedenom pododseku;“;

b)

V odseku 1 písm. d) sa bod iv) nahrádza takto:

„iv)

expozície voči inštitúciám v krycej skupine spĺňajú podmienky stanovené v článku 129 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo, ak príslušný orgán udelil čiastočnú výnimku uvedenú v článku 129 ods. 1 poslednom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013, podmienky uvedené v uvedenom pododseku;“;

8.

Článok 13 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Expozície vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami uvedené v článku 12 ods. 1 písm. a) spĺňajú podmienky na vymedzenie ako sekuritizácie úrovne 2B, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

označenie „STS“ alebo „jednoduchá, transparentná a štandardizovaná“ alebo označenie, ktoré sa priamo alebo nepriamo odvoláva na tieto pojmy, je povolené používať pre sekuritizáciu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 (*1) a používa sa takto;

b)

kritériá stanovené v odseku 2 a v odsekoch 10 až 13 tohto článku sú splnené.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35).“;"

b)

Odsek 2 sa mení takto:

i)

Písmená a) a b) sa nahrádzajú takto:

„a)

pozícii nominovaná ECAI priradila ratingové hodnotenie zodpovedajúce stupňu kreditnej kvality 1 v súlade s článkom 264 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo v prípade krátkodobého ratingového hodnotenia rovnocennému stupňu kreditnej kvality;

b)

pozícia je v najvyššej nadriadenej tranži alebo tranžiach sekuritizácie a počas životnosti transakcie má vždy najvyššiu úroveň nadriadenosti. Na tieto účely sa tranža považuje za najvyššie nadriadenú, keď po doručení výzvy a prípadne výzvy na urýchlené splatenie táto tranža nie je podriadená iným tranžiam tej istej sekuritizačnej transakcie alebo schémy, pokiaľ ide o prijatie platby istiny a úrokov, pričom sa nezohľadňujú sumy splatné v rámci úrokových alebo menových derivátových zmlúv, poplatky ani iné podobné platby v súlade s článkom 242 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“;

ii)

Písmená c) až f) a písmená h) až k) sa vypúšťajú;

iii)

Písmeno g) sa mení takto:

a)

Úvodná časť sa nahrádza takto:

„sekuritizačná pozícia je zabezpečená skupinou podkladových expozícií a tieto podkladové expozície buď všetky patria len do jednej z týchto podkategórií, alebo pozostávajú z kombinácie úverov na nehnuteľný majetok určený na bývanie uvedených v bode i) a pôžičiek na nehnuteľný majetok určený na bývanie uvedených v bode ii):“;

b)

Bod iv) sa nahrádza takto:

„iv)

úvery na motorové vozidlá a lízingy poskytované dlžníkom alebo nájomcom so sídlom alebo pobytom v členskom štáte. Na tieto účely úvery na motorové vozidlá a lízingy zahŕňajú úvery alebo lízingy na financovanie motorových vozidiel alebo prípojných vozidiel podľa vymedzenia v článku 3 bodoch 11 a 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (*2), poľnohospodárskych alebo lesných traktorov uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 (*3), dvojkolesových motocyklov alebo trojkolesových vozidiel uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 168/2013 (*4) alebo pásových vozidiel uvedených v článku 2 ods. 2 písm. c) smernice 2007/46/ES. Takéto úvery alebo lízingy môžu zahŕňať doplnkové produkty týkajúce sa poistenia a služieb alebo dodatočné časti vozidiel a v prípade lízingu zostatkovú hodnotu vozidiel prenajatých formou lízingu. Všetky úvery a lízingy v skupine sú zabezpečené prednostnou pohľadávkou alebo zárukou za vozidlo alebo vhodnou zárukou v prospech SSPE, ako je ustanovenie o výhrade vlastníckeho práva;

(*2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1)."

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1)."

(*4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).“;"

c)

Odseky 3 až 9 sa vypúšťajú.

9.

Článok 15 sa mení takto:

a)

V odseku 3 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

keď úverová inštitúcia nie je oboznámená s podkladovými expozíciami PKI, na účely určenia úrovne likvidity podkladových aktív a na účely priradenia vhodnej zrážky týmto aktívam vychádza z predpokladu, že PKI investuje do likvidných aktív do maximálnej výšky povolenej na základe jeho mandátu do likvidných aktív v rovnakom vzostupnom poradí ako likvidné aktíva klasifikované na účely odseku 2, pričom začína s aktívami, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. h), a pokračuje vzostupne, kým sa nedosiahne maximálny limit celkových investícií.“;

b)

V odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:

„Správnosť výpočtov, ktoré vykonala depozitná inštitúcia alebo správcovská spoločnosť PKI pri určovaní trhovej hodnoty a zrážok v prípade akcií alebo podielov v PKI, potvrdí externý audítor prinajmenšom raz za rok.“;

10.

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Vklady a iné financovanie v rámci sietí družstevných spoločností a schém inštitucionálneho zabezpečenia

1.   Keď úverová inštitúcia patrí do schémy inštitucionálneho zabezpečenia typu, ktorý sa uvádza v článku 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, do siete, ktorá by bola oprávnená na udelenie výnimky podľa článku 10 uvedeného nariadenia, alebo do siete družstevných spoločností v členskom štáte, s netermínovanými vkladmi úverovej inštitúcie v centrálnej inštitúcii sa môže zaobchádzať ako s likvidnými aktívami s výnimkou prípadu, keď centrálna inštitúcia prijímajúca vklady s nimi zaobchádza ako s prevádzkovými vkladmi. Ak sa s vkladmi zaobchádza ako s likvidnými aktívami, musí sa s nimi zaobchádzať v súlade s jedným z týchto ustanovení:

a)

keď je podľa vnútroštátneho práva alebo právne záväzných dokumentov, ktorými sa riadi daná schéma alebo sieť, centrálna inštitúcia povinná mať v držbe vklady alebo ich investovať do likvidných aktív špecifickej úrovne alebo kategórie, s vkladmi sa zaobchádza ako s likvidnými aktívami rovnakej úrovne alebo kategórie v súlade s týmto nariadením;

b)

keď centrálna inštitúcia nie je povinná mať v držbe vklady alebo ich investovať do likvidných aktív špecifickej úrovne alebo kategórie, s vkladmi sa zaobchádza ako s aktívami úrovne 2B v súlade s týmto nariadením a na ich nesplatenú hodnotu sa uplatňuje minimálna zrážka vo výške 25 %.

2.   Keď má podľa práva členského štátu alebo právne záväzných dokumentov, ktorými sa riadi jedna zo sietí alebo schém uvedených v odseku 1, úverová inštitúcia počas 30 kalendárnych dní prístup k nevyčerpaným finančným prostriedkom na posilnenie likvidity od centrálnej inštitúcie alebo inej inštitúcie z rovnakej siete alebo schémy, s takýmito prostriedkami sa zaobchádza ako s aktívami úrovne 2B, pokiaľ nie sú zabezpečené kolaterálom vo forme likvidných aktív a pokiaľ sa s nimi nezaobchádza s súlade s ustanoveniami článku 34. Na prisľúbenú sumu nevyčerpanej istiny finančných prostriedkov na posilnenie likvidity sa uplatňuje minimálna zrážka vo výške 25 %.“;

11.

Článok 17 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Požiadavky stanovené v odseku 1 sa uplatňujú po úprave zohľadňujúcej vplyv transakcií so zabezpečeným financovaním, zabezpečenými úvermi alebo transakciami swapov na kolaterál využívajúcich likvidné aktíva v najmenej jednej časti transakcie na zásoby likvidných aktív, ak sú tieto transakcie splatné do 30 kalendárnych dní, po odpočítaní všetkých uplatniteľných zrážok a za predpokladu, že úverová inštitúcia spĺňa prevádzkové požiadavky stanovené v článku 8.“;

b)

Vkladá sa tento odsek 4:

„4.   Príslušný orgán môže v jednotlivých prípadoch úplne alebo čiastočne upustiť od uplatnenia odsekov 2 a 3, pokiaľ ide o jedno alebo viaceré zabezpečené financovania, zabezpečené pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, ktoré využívajú likvidné aktíva najmenej v jednej časti transakcie a so splatnosťou do 30 kalendárnych dní, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

protistranou transakcie alebo transakcií je ECB alebo centrálna banka členského štátu;

b)

existujú výnimočné okolnosti, ktoré predstavujú systémové riziko majúce negatívny vplyv na bankový sektor v jednom alebo vo viacerých členských štátoch;

c)

príslušný orgán pred udelením výnimky konzultoval s centrálnou bankou, ktorá je protistranou transakcie alebo transakcií, ako aj s ECB, ak je táto centrálna banka centrálnou bankou Eurosystému.“;

c)

Dopĺňa sa tento odsek 5:

„5.   Orgán EBA do 19. novembra 2020 predloží Komisii správu o technickej vhodnosti mechanizmu spätnej transakcie stanovenom v odsekoch 2 až 4 a o pravdepodobnosti jeho nepriaznivého vplyvu na obchodný a rizikový profil úverových inštitúcií usadených v Únii, na stabilitu a riadne fungovanie finančných trhov, na hospodárstvo alebo na prenos menovej politiky do hospodárstva. Orgán EBA v tejto správe posúdi možnosť zmeny mechanizmu spätnej transakcie stanoveného v odsekoch 2 až 4 a ak zistí, že súčasný mechanizmus spätnej transakcie nie je technicky vhodný alebo má nepriaznivý vplyv, mal by odporučiť alternatívne riešenia a vyhodnotiť ich vplyv.

Na základe právomoci podľa článku 460 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 Komisia pri príprave každého ďalšieho delegovaného aktu zohľadní správu orgánu EBA uvedenú v predchádzajúcom pododseku.“;

12.

Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

Vzájomné započítavanie derivátových transakcií

1.   Úverové inštitúcie vypočítavajú očakávané záporné a kladné toky likvidity za obdobie 30 kalendárnych dní v prípade zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013 a kreditných derivátov, a to na čistom základe podľa jednotlivých protistrán len za predpokladu, že existujú dvojstranné dohody o vzájomnom započítavaní spĺňajúce podmienky stanovené v článku 295 uvedeného nariadenia.

2.   Odchylne od odseku 1 úverové inštitúcie vypočítavajú záporné a kladné peňažné toky vyplývajúce z devízových derivátových transakcií, ktoré zahŕňajú súbežnú výmenu celej istiny (alebo takúto výmenu v rámci jedného dňa) na čistom základe dokonca aj v prípade, keď sa na tieto transakcie nevzťahujú dvojstranné dohody o vzájomnom započítavaní.

3.   Na účely tohto článku na čistom základe znamená po odpočítaní kolaterálu, ktorý sa má zložiť alebo prijať v nasledujúcich 30 kalendárnych dňoch. V prípade kolaterálu, ktorý sa má prijať v nasledujúcich 30 kalendárnych dňoch, sa však za čistý základ považuje základ po odpočítaní tohto kolaterálu, len ak sú splnené obe tieto podmienky:

a)

po prijatí kolaterál splní podmienky na vymedzenie ako likvidné aktívum podľa hlavy II tohto nariadenia;

b)

úverová inštitúcia bude mať po prijatí kolaterálu právny nárok a prevádzkovú možnosť ho opakovane použiť.“;

13.

Článok 22 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

aktuálnu nesplatenú sumu stabilných retailových vkladov a iných retailových vkladov určených v súlade s článkami 24 a 25;

b)

aktuálnu nesplatenú sumu iných záväzkov, ktoré sa stanú splatnými, ktorých vyplatenie môže vyžiadať emitent alebo poskytovateľ financovania alebo ktoré sú spojené s očakávaním poskytovateľa financovania, že úverová inštitúcia splatí záväzok v nasledujúcich 30 kalendárnych dňoch, pričom táto suma sa určuje v súlade s článkami 27, 28 a 31a;“;

b)

Dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.   Na výpočet záporných tokov likvidity v súlade s odsekom 1 sa vzťahuje každé vzájomné započítavanie vzájomne závislých kladných peňažných tokov, ktoré sú schválené podľa článku 26.“;

14.

V článku 23 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Úverové inštitúcie pravidelne posudzujú pravdepodobnosť a potenciálny objem záporných tokov likvidity počas 30 kalendárnych dní, pokiaľ ide o produkty alebo služby, ktoré nie sú uvedené v článkoch 27 až 31a a ktoré ponúkajú alebo financujú alebo ktoré by potenciálni kupujúci považovali za spojené s týmito inštitúciami. Tieto produkty alebo služby zahŕňajú okrem iného:

a)

ostatné podsúvahové a podmienené záväzky financovania vrátane nezáväzných facilít financovania;

b)

nevyčerpané úvery a zálohy neretailovým protistranám;

c)

hypotekárne úvery, ktoré boli dohodnuté, ale ešte nie sú čerpané;

d)

kreditné karty;

e)

kontokorentné úvery;

f)

plánované záporné peňažné toky súvisiace s obnovou existujúcich retailových alebo neretailových úverov alebo poskytnutím nových retailových alebo neretailových úverov;

g)

derivátové záväzky iné ako zmluvy uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013, ako aj kreditné deriváty;

h)

produkty súvisiace s podsúvahovým obchodným financovaním.“;

15.

V článku 25 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

vklad je vložený na účte s prístupom len na internete;“;

16.

Na konci článku 26 sa dopĺňa tento odsek:

„Príslušné orgány informujú orgán EBA, ktorým inštitúciám sa poskytuje výhoda zo vzájomného započítavania záporných peňažných tokov so vzájomne závislými kladnými peňažnými tokmi podľa tohto článku. Orgán EBA môže požiadať o podpornú dokumentáciu.“;

17.

Článok 28 sa mení takto:

a)

Odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Úverové inštitúcie vynásobia záväzky so splatnosťou do 30 kalendárnych dní a vyplývajúce zo zabezpečených pôžičiek, ako sú vymedzené v článku 192 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo transakcií kapitálového trhu, ako sú vymedzené v článku 192 bode 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, koeficientom:

a)

0 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, ktoré okrem toho, že sa používajú ako kolaterál pre tieto transakcie, by v súlade s článkami 7 a 10 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva ktorejkoľvek z kategórií aktív úrovne 1 uvedených v článku 10 s výnimkou krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou uvedených v článku 10 ods. 1 písm. f);

b)

7 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, ktoré okrem toho, že sa používajú ako kolaterál pre tieto transakcie, by v súlade s článkami 7 a 10 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva kategórie uvedenej v článku 10 ods. 1 písm. f);

c)

15 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, ktoré okrem toho, že sa používajú ako kolaterál pre tieto transakcie, by v súlade s článkami 7 a 11 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva ktorejkoľvek z kategórií aktív úrovne 2A uvedených v článku 11;

d)

25 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, ktoré okrem toho, že sa používajú ako kolaterál pre tieto transakcie, by v súlade s článkami 7 a 13 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva ktorejkoľvek z kategórií aktív úrovne 2B uvedených v článku 13 ods. 2 písm. g) bodoch i), ii) alebo iv);

e)

30 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, ktoré okrem toho, že sa používajú ako kolaterál pre tieto transakcie, by v súlade s článkami 7 a 12 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva kategórie aktív úrovne 2B uvedenej v článku 12 ods. 1 písm. e);

f)

35 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, ktoré okrem toho, že sa používajú ako kolaterál pre tieto transakcie, by v súlade s článkami 7 a 13 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva ktorejkoľvek z kategórií aktív úrovne 2B uvedených v článku 13 ods. 2 písm. g) bodoch iii) alebo v);

g)

50 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, ktoré okrem toho, že sa používajú ako kolaterál pre tieto transakcie, by v súlade s článkami 7 a 12 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva ktorejkoľvek z kategórií aktív úrovne 2B uvedených v článku 12 ods. 1 písm. b), c) alebo f);

h)

percentuálny podiel minimálnej zrážky určený v súlade s článkom 15 ods. 2 a 3 tohto nariadenia, ak je zabezpečený kolaterálom vo forme akcií alebo podielov v PKI, ktoré okrem toho, že sa používajú ako kolaterál pre tieto transakcie, by v súlade s článkami 7 a 15 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva rovnakej úrovne ako podkladové likvidné aktíva;

i)

100 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, ktoré nespadajú pod žiadne z písmen a) až h) tohto pododseku.

Odchylne od prvého pododseku, ak je protistranou zabezpečených úverov alebo transakcií orientovaných na kapitálový trh domáca centrálna banka úverovej inštitúcie, miera záporných peňažných tokov je 0 %. Ak sa však transakcia uskutočňuje prostredníctvom pobočky s centrálnou bankou členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej sa pobočka nachádza, uplatňuje sa 0 % miera záporných peňažných tokov len vtedy, ak má pobočka aj počas stresových období rovnaký prístup k likvidite centrálnej banky ako úverové inštitúcie zapísané v obchodnom registri v danom členskom štáte alebo tretej krajine.

Odchylne od prvého pododseku v prípade zabezpečených úverov alebo transakcií orientovaných na kapitálový trh, ktoré by vyžadovali mieru záporných peňažných tokov podľa prvého pododseku vyššiu než 25 %, miera záporných peňažných tokov je 25 %, ak je protistranou transakcie oprávnená protistrana.

4.   Swapy na kolaterál a iné podobné transakcie, ktoré sú splatné počas nasledujúcich 30 kalendárnych dní, majú za následok záporný peňažný tok, ak vypožičané aktívum podlieha podľa kapitoly 2 nižšej zrážke než požičané aktívum. Záporný peňažný tok sa vypočítava tak, že trhová hodnota vypožičaného aktíva sa určí v súlade s koeficientmi stanovenými v odseku 3 vynásobí rozdielom medzi mierou záporného peňažného toku uplatniteľnou na vypožičané aktívum a mierou záporného peňažného toku uplatniteľnou na požičané aktívum. Na účely tohto výpočtu sa uplatňuje 100 % zrážka na aktíva, ktoré nespĺňajú podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva.

Odchylne od prvého pododseku, ak je protistranou swapu na kolaterál alebo inej podobnej transakcie domáca centrálna banka úverovej inštitúcie, tak miera záporných peňažných tokov, ktorá sa má uplatňovať na trhovú hodnotu vypožičaného aktíva, je 0 %. Ak sa však transakcia uskutočňuje prostredníctvom pobočky s centrálnou bankou členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej sa pobočka nachádza, uplatňuje sa 0 % miera záporných peňažných tokov len vtedy, ak má pobočka aj počas stresových období rovnaký prístup k likvidite centrálnej banky ako úverové inštitúcie zapísané v obchodnom registri v danom členskom štáte alebo tretej krajine.

Odchylne od prvého pododseku v prípade swapov na kolaterál alebo iných podobných transakcií, pri ktorých by sa vyžadovala miera záporných peňažných tokov vyššia než 25 % v zmysle prvého pododseku, miera záporných peňažných tokov, ktorá sa má uplatniť na trhovú hodnotu vypožičaného aktíva, je 25 %, ak je protistrana oprávnenou protistranou.“;

b)

Dopĺňajú sa tieto odseky 7, 8 a 9:

„7.   Aktíva vypožičané na nezabezpečenom základe a splatné do nasledujúcich 30 kalendárnych dní sa považujú za aktíva znížené v celej výške, čo vedie k 100 % zápornému peňažnému toku likvidných aktív, okrem prípadu, keď úverová inštitúcia vlastní vypožičané aktíva a keď vypožičané aktív nie sú zahrnuté do vankúša likvidity úverovej inštitúcie.

8.   Na účely tohto článku „domáca centrálna banka“ je:

a)

ktorákoľvek centrálna banka Eurosystému, ak domovský členský štát úverovej inštitúcie prijal euro za svoju menu;

b)

národná centrálna banka domovského členského štátu úverovej inštitúcie, ak tento členský štát neprijal euro za svoju menu;

c)

centrálna banka tretej krajiny, v ktorej je úverová inštitúcia zapísaná v obchodnom registri.

9.   Na účely tohto článku „oprávnená protistrana“ je:

a)

ústredná štátna správa, subjekt verejného sektora, regionálna vláda alebo miestny orgán domovského členského štátu úverovej inštitúcie;

b)

ústredná štátna správa, subjekt verejného sektora, regionálna vláda alebo miestny orgán členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej je úverová inštitúcia zapísaná do obchodného registra na účely uskutočňovania transakcií touto úverovou inštitúciou;

c)

multilaterálna rozvojová banka.

Subjekty verejného sektora, regionálne vlády a miestne orgány sa však považujú za oprávnenú protistranu len vtedy, ak im bola prípadne priradená riziková váha vo výške 20 % alebo menej v súlade s článkom 115 alebo článkom 116 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“;

18.

V článku 29 sa odsek 2 mení takto:

a)

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

poskytovateľ a príjemca likvidity sa vyznačujú profilom nízkeho rizika likvidity po navrhnutí uplatnenia nižšej miery záporného peňažného toku podľa odseku 1 a uplatnenia miery kladného peňažného toku uvedeného v tomto odseku písmene c);“;

b)

Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

pri riadení rizika likvidity poskytovateľa likvidity sa náležite zohľadňuje profil rizika likvidity príjemcu likvidity.“;

19.

Článok 30 sa mení takto:

a)

Odseky 2 až 5 sa nahrádzajú takto:

„2.   Úverová inštitúcia vypočítava a príslušnému orgánu oznamuje ďalšie záporné peňažné toky v súvislosti so všetkými uzatvorenými zmluvami obsahujúcimi zmluvné podmienky, ktoré do 30 kalendárnych dní a v dôsledku závažného zhoršenia kreditnej kvality úverovej inštitúcie vedú k dodatočným záporným tokom likvidity alebo potrebám kolaterálu. Úverová inštitúcia oznamuje uvedený záporný peňažný tok príslušnému orgánu najneskôr pri predložení správy v súlade s článkom 415 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Keď príslušný orgán považuje uvedený záporný peňažný tok za významný v súvislosti s potenciálnymi zápornými tokmi likvidity úverovej inštitúcie, požiada úverovú inštitúciu, aby v súvislosti s týmito zmluvami pripočítala dodatočný záporný peňažný tok zodpovedajúci dodatočným potrebám kolaterálu alebo záporných peňažných tokov, ktoré vyplývajú zo závažného zhoršenia kreditnej kvality úverovej inštitúcie, ktoré zodpovedá zhoršeniu jej externého ratingového hodnotenia o prinajmenej tri pozície. Úverová inštitúcia uplatňuje na tieto dodatočné kolaterály alebo záporné peňažné toky 100 % mieru záporných peňažných tokov. Úverová inštitúcia pravidelne preskúmava mieru tohto závažného zhoršenia vzhľadom na prvky, ktoré sú relevantné podľa zmlúv, ktoré uzatvorila, a výsledky svojho preskúmania oznamuje príslušnému orgánu.

3.   Úverová inštitúcia pripočítava dodatočný záporný peňažný tok zodpovedajúci potrebám kolaterálu, ktoré by vyplývali z vplyvu negatívneho trhového scenára na derivátové transakcie úverovej inštitúcie, ak sú významné. Tento výpočet sa uskutočňuje v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/208 (*5).

4.   Záporné a kladné peňažné toky zo zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013, ktoré sa očakávajú za 30 kalendárnych dní, a z kreditných derivátov sa zohľadňujú na čistom základe v súlade s článkom 21 tohto nariadenia. V prípade čistého záporného peňažného toku vynásobí úverová inštitúcia výsledok 100 % mierou záporných peňažných tokov. Úverové inštitúcie vylúčia z takýchto výpočtov tie požiadavky na likviditu, ktoré vyplývajú z uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 tohto článku.

5.   Ak má úverová inštitúcia krátku pozíciu, ktorá je krytá nezabezpečeným vypožičiavaním cenných papierov, úverová inštitúcia pripočíta dodatočný záporný peňažný tok zodpovedajúci 100 % trhovej hodnoty cenných papierov alebo iných aktív predaných nakrátko, okrem prípadu, keď si ich požičala za podmienok, ktoré vyžadujú ich vrátenie až po horizonte 30 kalendárnych dní. Ak je krátka pozícia krytá transakciou financovania prostredníctvom cenných papierov zabezpečených kolaterálom, úverová inštitúcia predpokladá, že krátka pozícia sa zachová počas 30 kalendárnych dní, a uplatní na ňu 0 % záporný peňažný tok.

(*5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/208 z 31. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa dodatočných záporných peňažných tokov likvidity zodpovedajúcich potrebám kolaterálu, ktoré vyplývajú z vplyvu negatívneho trhového scenára na transakcie inštitúcie s derivátmi (Ú. v. EÚ L 33, 8.2.2017, s. 14).“;"

b)

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Vklady prijaté ako kolaterál sa nepovažujú za záväzky na účely článkov 24, 25, 27, 28 alebo 31a, ale v prípade potreby sa na ne vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6 tohto článku. So sumou prijatej hotovosti, ktorá prevyšuje sumu hotovosti prijatej ako kolaterál, sa zaobchádza ako s vkladmi v súlade s článkami 24, 25, 27, 28 alebo 31a.“;

c)

Odsek 11 sa vypúšťa;

d)

Odsek 12 sa nahrádza takto:

„12.   V súvislosti s poskytovaním služieb prime brokerage v prípade, keď úverová inštitúcia kryla krátke pozície klienta tým, že ich interne pokryla aktívami iného klienta a tieto aktíva nespĺňajú podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva, takéto transakcie podliehajú 50 % zápornému peňažnému toku v súvislosti s podmieneným záväzkom.“;

20.

Článok 31 sa mení takto:

a)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Nevyčerpaná záväzná suma facility likvidity, ktorá sa poskytla SSPE, aby sa jej umožnilo nakúpiť od klientov, ktorí nie sú finančnými klientmi, aktíva, ktoré nie sú cennými papiermi, sa vynásobí koeficientom 10 %, pokiaľ presahuje sumu aktív, ktoré sú v danom čase nakúpené od klientov, pričom maximálna suma, ktorú možno čerpať, je zmluvne obmedzená na sumu aktív, ktoré sú v danom čase nakúpené.“;

b)

V odseku 9 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Odchylne od článku 32 ods. 3 písm. g), ak sa tieto podporné úvery poskytujú ako postupované úvery prostredníctvom inej úverovej inštitúcie konajúcej ako sprostredkovateľ, úverová inštitúcia konajúca ako sprostredkovateľ môže uplatňovať symetrický kladný a záporný peňažný tok. Uvedený kladný peňažný tok a záporný peňažný tok sa vypočíta uplatnením nevyčerpanej záväznej kreditnej facility alebo facility likvidity prijatej a rozšírenej mierou, ktorá je na túto facilitu uplatniteľná v súlade s prvým pododsekom tohto odseku a pri dodržaní podmienok a požiadaviek, ktoré boli inak uložené v súvislosti s týmto odsekom.“;

c)

Odsek 10 sa vypúšťa;

21.

Vkladá sa tento článok 31a:

„Článok 31a

Záporné peňažné toky zo záväzkov a prísľubov, na ktoré sa nevzťahujú iné ustanovenia tejto kapitoly

1.   Úverové inštitúcie vynásobia 100 % mierou záporných peňažných tokov všetky záväzky, ktoré sa stanú splatnými do 30 kalendárnych dní, s výnimkou prísľubov uvedených v článkoch 24 až 31.

2.   Ak celková suma všetkých zmluvných prísľubov na poskytnutie financovania nefinančným klientom do 30 kalendárnych dní okrem prísľubov uvedených v článkoch 24 až 31 prekročí výšku kladných peňažných tokov od uvedených nefinančných klientov vypočítanú v súlade s článkom 32 ods. 3 písm. a), na rozdiel sa vzťahuje 100 % miera záporných peňažných tokov. Na účely tohto odseku patria k nefinančným klientom okrem iného fyzické osoby, MSP, podniky, štáty, multilaterálne rozvojové banky a subjekty verejného sektora, pričom medzi ne nepatria finanční klienti a centrálne banky.“;

22.

Článok 32 sa mení takto:

a)

Odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2.   Úverové inštitúcie uplatňujú 100 % mieru kladných peňažných tokov na kladné peňažné toky uvedené v odseku 1, a to aj vrátane týchto kladných peňažných tokov:

a)

peniaze splatné centrálnymi bankami a finančnými klientmi so zostatkovou splatnosťou nie dlhšou ako 30 kalendárnych dní;

b)

peniaze splatné z transakcií obchodného financovania uvedených v článku 162 ods. 3 druhom pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 so zostatkovou splatnosťou nie dlhšou ako 30 kalendárnych dní;

c)

peniaze splatné z cenných papierov so splatnosťou do 30 kalendárnych dní;

d)

peniaze splatné z pozícií v kapitálových nástrojoch viazaných na významný index za predpokladu, že nedochádza k dvojitému započítavaniu s likvidnými aktívami. K týmto peniazom patria peniaze, ktoré sú zmluvne splatné do 30 kalendárnych dní, ako napríklad dividendy z uvedených významných indexov vyplácané v hotovosti a hotovosť splatná z uvedených predaných, ale ešte nevyrovnaných kapitálových nástrojov, ak sa neuznávajú ako likvidné aktíva v súlade s hlavou II.

3.   Odchylne od odseku 2 podliehajú kladné peňažné toky stanovené v tomto odseku týmto požiadavkám:

a)

peniaze splatné nefinančnými klientmi so zostatkovou splatnosťou nie dlhšou ako 30 kalendárnych dní s výnimkou peňazí splatných uvedenými klientmi z transakcií obchodného financovania alebo splatných cenných papierov sa znížia na účely platby istiny o 50 % ich hodnoty. Na účely tohto písmena pojem nefinančný klient má rovnaký význam ako v článku 31a ods. 2 Úverové inštitúcie konajúce ako sprostredkovatelia, ktoré získali prísľub uvedený článku 31 ods. 9 druhom pododseku od úverovej inštitúcie zriadenej a sponzorovanej ústrednou alebo regionálnou štátnou správou najmenej jedného členského štátu s cieľom poskytnúť podporný úver konečnému príjemcovi, alebo získali podobný prísľub od multilaterálnej rozvojovej banky alebo subjektu verejného sektora, môžu zohľadniť kladný peňažný tok až do výšky záporného peňažného toku, ktorý uplatňujú na zodpovedajúci prísľub na poskytnutie uvedených podporných úverov;

b)

peniaze splatné zo zabezpečených pôžičiek, ako sú vymedzené v článku 192 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a transakcií kapitálového trhu, ako sú vymedzené v článku 192 bode 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, so zostatkovou splatnosťou nie dlhšou ako 30 kalendárnych dní sa vynásobia koeficientom:

i)

0 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, nezávisle od toho, či sú opätovne použité v inej transakcii, ktoré by v súlade s článkami 7 a 10 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva ktorejkoľvek z kategórií aktív úrovne 1 uvedených v článku 10 s výnimkou krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou uvedených v článku 10 ods. 1 písm. f);

ii)

7 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, nezávisle od toho, či sú opätovne použité v inej transakcii, ktoré by v súlade s článkami 7 a 10 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva kategórie uvedenej v článku 10 ods. 1 písm. f);

iii)

15 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, nezávisle od toho, či sú opätovne použité v inej transakcii, ktoré by v súlade s článkami 7 a 11 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva ktorejkoľvek z kategórií aktív úrovne 2A uvedených v článku 11;

iv)

25 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, nezávisle od toho, či sú opätovne použité v inej transakcii, ktoré by v súlade s článkami 7 a 13 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva ktorejkoľvek z kategórií aktív úrovne 2B uvedených v článku 13 ods. 2 písm. g) bodoch i), ii) alebo iv);

v)

30 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, nezávisle od toho, či sú opätovne použité v inej transakcii, ktoré by v súlade s článkami 7 a 12 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva kategórie aktív úrovne 2B uvedenej v článku 12 ods. 1 písm. e);

vi)

35 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, nezávisle od toho, či sú opätovne použité v inej transakcii, ktoré by v súlade s článkami 7 a 13 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva ktorejkoľvek z kategórií aktív úrovne 2B uvedených v článku 13 ods. 2 písm. g) bodoch iii) alebo v);

vii)

50 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, nezávisle od toho, či sú opätovne použité v inej transakcii, ktoré by v súlade s článkami 7 a 12 tohto nariadenia spĺňali podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva ktorejkoľvek z kategórií aktív úrovne 2B uvedených v článku 12 ods. 1 písm. b), c) alebo f);

viii)

percentuálny podiel minimálnej zrážky určený v súlade s článkom 15 ods. 2 a 3 tohto nariadenia, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, nezávisle od toho, či sú opätovne použité v inej transakcii, ktoré by v súlade s článkami 7 a 15 spĺňali podmienky na vymedzenie ako akcie alebo podiely v PKI rovnakej úrovne ako podkladové likvidné aktíva;

ix)

100 %, ak sú zabezpečené kolaterálom vo forme aktív, ktoré nespadajú pod žiaden z bodov i) až viii) tohto písmena.

Ak však úverová inštitúcia používa v súlade s článkom 30 ods. 5 druhou vetou kolaterál na krytie krátkej pozície, neuzná sa žiadny kladný peňažný tok;

c)

na peniaze splatné z úverov s dozabezpečením so zmluvnou splatnosťou do 30 kalendárnych dní poskytnutých oproti kolaterálu vo forme nelikvidných aktív sa môže uplatniť 50 % miera kladných peňažných tokov. Uvedené kladné peňažné toky sa môžu zohľadniť len vtedy, ak úverová inštitúcia nepoužíva kolaterál, ktorý pôvodne získala za úvery na krytie krátkych pozícií;

d)

splatné peniaze, s ktorými úverová inštitúcia, ktorá tieto peniaze dlhuje, zaobchádza v súlade s článkom 27, s výnimkou vkladov v centrálnej inštitúcii uvedených v článku 27 ods. 3, sa vynásobia zodpovedajúcou mierou symetrických kladných peňažných tokov. Keď sa zodpovedajúca miera nedá určiť, uplatňuje sa 5 % miera kladných peňažných tokov;

e)

swapy na kolaterál a iné transakcie s podobnou formou so splatnosťou do 30 kalendárnych dní majú za následok kladné peňažné toky, ak požičané aktívum podlieha podľa kapitoly 2 nižšej zrážke než vypožičané aktívum. Kladný peňažný tok sa vypočítava tak, že trhová hodnota požičaného aktíva sa v súlade koeficientmi stanovenými v písmene b) vynásobí rozdielom medzi mierou kladného peňažného toku uplatniteľnou na vypožičané aktívum a mierou kladného peňažného toku uplatniteľnou na požičané aktívum. Na účely tohto výpočtu sa uplatňuje 100 % zrážka na aktíva, ktoré nespĺňajú podmienky na vymedzenie ako likvidné aktíva;

f)

ak sa kolaterál získaný prostredníctvom reverzných repo obchodov, vypožičiavania cenných papierov, swapov na kolaterál alebo iných podobných transakcií, ktorý je splatný do 30 kalendárnych dní, používa na krytie krátkych pozícií, ktoré sa môžu predĺžiť na viac ako 30 kalendárnych dní, úverová inštitúcia predpokladá, že takéto reverzné repo obchody, vypožičiavanie cenných papierov, swapy na kolaterál alebo iné podobné transakcie sa obnovia a nebudú viesť k žiadnym kladným peňažným tokom vzhľadom na potrebu ďalej kryť krátke pozície alebo spätne odkúpiť príslušné cenné papiere. Krátke pozície zahŕňajú prípady, keď úverová inštitúcia v evidencii krytých aktív s pasívami predala cenný papier nakrátko v priamom predaji ako súčasť obchodnej alebo hedžingovej stratégie, ako aj prípady, keď úverová inštitúcia v evidencii krytých aktív s pasívami si na určitý čas požičala cenný papier, a potom ho na dlhší čas požičala ďalej;

g)

nevyčerpané kreditné facility alebo facility likvidity vrátane nevyčerpaných záväzných facilít likvidity v centrálnych bankách a iné prijaté prísľuby, iné ako tie, ktoré sú uvedené v článku 31 ods. 9 druhom pododseku a v článku 34, sa nezohľadňujú ako kladné peňažné toky;

h)

peniaze splatné z cenných papierov emitovaných samotnou úverovou inštitúciou alebo SSPE, s ktorou je úverová inštitúcia úzko prepojená, sa zohľadňujú na čistom základe, pričom sa uplatňuje miera kladných peňažných tokov založená na miere kladných peňažných tokov, ktorá sa uplatňuje na podkladové aktíva v súlade s týmto článkom;

i)

úvery bez stanoveného zmluvného konečného dátumu sa zohľadňujú s 20 % mierou kladného peňažného toku za predpokladu, že zmluva umožňuje úverovej inštitúcii ukončiť zmluvný vzťah alebo požadovať úhradu do 30 kalendárnych dní.“;

b)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Záporné a kladné peňažné toky očakávané v horizonte 30 kalendárnych dní zo zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013 a z kreditných derivátov sa vypočítavajú na čistom základe v súlade s článkom 21 a vynásobia sa 100 % mierou kladných peňažných tokov v prípade čistého kladného peňažného toku.“;

23.

Článok 34 ods. 2 sa mení takto:

a)

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

poskytovateľ a príjemca likvidity sa vyznačujú profilom nízkeho rizika likvidity po navrhnutí uplatnenia vyššej miery kladného peňažného toku podľa odseku 1 a uplatnenia miery záporného peňažného toku uvedeného v tomto odseku písm. c);“;

b)

Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

pri riadení rizika likvidity poskytovateľa likvidity sa náležite zohľadňuje profil rizika likvidity príjemcu likvidity.“;

24.

Príloha I sa mení takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.

Výška „prebytku likvidných aktív“: túto hodnotu tvoria tieto ďalej vymedzené prvky:

a)

upravená výška aktív úrovne 1 tvorených nekrytými dlhopismi, ktorá sa rovná hodnote všetkých likvidných aktív úrovne 1 po uplatnení zrážok okrem krytých dlhopisov úrovne 1, ktoré by úverová inštitúcia mala v držbe pri uskutočnení akejkoľvek spätnej transakcie zabezpečeného financovania, zabezpečenej pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, a keď si úverová inštitúcia a protistrana vymenia likvidné aktíva aspoň v rámci jednej časti transakcie;

b)

upravená výška krytých dlhopisov úrovne 1, ktorá sa rovná hodnote všetkých krytých dlhopisov úrovne 1 po uplatnení zrážok, ktoré by úverová inštitúcia mala v držbe pri uskutočnení akejkoľvek spätnej transakcie zabezpečeného financovania, zabezpečenej pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, a keď si úverová inštitúcia a protistrana vymenia likvidné aktíva aspoň v rámci jednej časti transakcie;

c)

upravená výška aktív úrovne 2A, ktorá sa rovná hodnote všetkých aktív úrovne 2A po uplatnení zrážok, ktoré by úverová inštitúcia mala v držbe pri uskutočnení akejkoľvek spätnej transakcie zabezpečeného financovania, zabezpečenej pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, a keď si úverová inštitúcia a protistrana vymenia likvidné aktíva aspoň v rámci jednej časti transakcie; a

d)

upravená výška aktív úrovne 2B, ktorá sa rovná hodnote všetkých aktív úrovne 2B po uplatnení zrážok, ktoré by úverová inštitúcia mala v držbe pri uskutočnení akejkoľvek spätnej transakcie zabezpečeného financovania, zabezpečenej pôžičky alebo transakcie swapov na kolaterál, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od dátumu výpočtu, a keď si úverová inštitúcia a protistrana vymenia likvidné aktíva aspoň v rámci jednej časti transakcie.“;

b)

Odsek 5 sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 30. apríla 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 35).


30.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/25


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1621

z 26. októbra 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o dátum uskladnenia sušeného odstredeného mlieka predávaného postupom verejného obstarávania

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (2), a najmä na jeho článok 28,

keďže:

(1)

S cieľom vymedziť množstvá sušeného odstredeného mlieka, na ktoré sa vzťahuje postup verejného obstarávania, ktorý sa začal vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 (3), sa v článku 1 uvedeného nariadenia stanovuje dátum, pred ktorým sa sušené odstredené mlieko muselo uskladniť.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, pokiaľ ide o cenové oživenie a vysokú úroveň intervenčných zásob, je vhodné sprístupniť na predaj dodatočný objem sušeného odstredeného mlieka, a to zmenou uvedeného dátumu uskladnenia.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2080 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

S cieľom zabezpečiť bezodkladné sprístupnenie sušeného odstredeného mlieka na predaj by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2080 sa dátum „1. júlom 2016“ nahrádza dátumom „1. augustom 2016“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. októbra 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania (Ú. v. EÚ L 321, 29.11.2016, s. 45).


ROZHODNUTIA

30.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/26


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1622

z 29. októbra 2018

o neschválení určitých účinných látok v biocídnych výrobkoch podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2), zmenené delegovaným nariadením (EÚ) 2017/698 (3), obsahuje v prílohe II zoznam kombinácií účinnej látky/typu výrobku, ktoré boli 3. februára 2017 zaradené do kontrolného programu existujúcich účinných látok v biocídnych výrobkoch.

(2)

Pri viacerých kombináciách účinnej látky/typu výrobku zaradených v uvedenom zozname všetci účastníci včas odstúpili od svojej podpory.

(3)

Pokiaľ ide o niektoré účinné látky získané in situ, názov týchto účinných látok a ich prekurzorov, ktoré sú podporované v kontrolnom programe, bol presnejšie objasnený. To viedlo v niektorých prípadoch k novému vymedzeniu účinnej látky v súlade s článkom 13 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014.

(4)

Aby bolo možné prevziať úlohu účastníka, bolo uverejnené oznámenie, v ktorom sa vyzývajú osoby želajúce si podporiť tieto kombinácie účinnej látky/typu výrobku, ktoré boli novo vymedzené a v súčasnosti nie sú podporované, vrátane získania účinných látok in situ pre typy výrobku uvedené v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014.

(5)

V prípade niektorých kombinácií účinnej látky/typu výrobku nebolo predložené žiadne oznámenie, resp. bolo predložené ale zamietnuté podľa odsekov 4 alebo 5 článku 17 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014.

(6)

V súlade s článkom 20 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014 by sa tieto kombinácie účinnej látky/typu výrobku nemali schváliť na použitie v biocídnych výrobkoch.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účinné látky zahrnuté v zozname v prílohe sa neschvaľujú pre typy výrobkov, ktoré sú v nej uvedené.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/698 z 3. februára 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2017, s. 1).


PRÍLOHA

Neschválené kombinácie účinnej látky/typu výrobku vrátane akýchkoľvek nanoštruktúr:

získanie účinných látok in situ pre typy výrobku uvedené v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014, okrem prípadov, keď účinná látka je získaná z prekurzora alebo prekurzorov, ktoré sa uvádzajú pri predmetných kombináciách účinnej látky/typu výrobku v položke tabuľky uvedenej prílohy,

kombinácie látky/typu výrobku uvedené v nasledujúcej tabuľke vrátane akéhokoľvek získania týchto látok in situ s použitím akéhokoľvek prekurzora, ktorý sa neuvádza v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014:

Číslo položky v prílohe II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014

Názov látky

Spravodajský členský štát

Číslo EC

Číslo CAS

Typ výrobku (typy výrobkov)

60

kyselina citrónová

BE

201-069-1

77-92-9

1

172

cetylpyridínium-chlorid

UK

204-593-9

123-03-5

2

195

nátrium-2-bifenylát

ES

205-055-6

132-27-4

1, 2, 3

288

N-(dichlórofluórometyltio)-N′,N′-dimetyl-N-fenylsulfamid (dichlofluanid)

UK

214-118-7

1085-98-9

7

365

sodná soľ pyridín-2-tiol-1-oxidu (pyritión-nátrium)

SE

223-296-5

3811-73-2

3

401

striebro

SE

231-131-3

7440-22-4

9

405

oxid siričitý

DE

231-195-2

7446-09-5

4

424

bromid sodný

NL

231-599-9

7647-15-6

2, 11, 12

458

síran amónny

UK

231-984-1

7783-20-2

11,12

1016

chlorid strieborný

SE

232-033-3

7783-90-6

10, 11

515

bromid amónny

SE

235-183-8

12124-97-9

11, 12

526

kálium-[1,1′-bifenyl]-2-olát

ES

237-243-9

13707-65-8

6, 9, 10, 13

529

chlorid brómny

NL

237-601-4

13863-41-7

11

541

nátrium-4-chlór-3-metylfenolát

FR

239-825-8

15733-22-9

1, 2, 3, 6, 9, 13

609

zmes cis a trans izomérov p-mentán-3,8-diolu (citriodiol)

UK

nie je k dispozícii

nie je k dispozícii

19

620

tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium-sulfát (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

2

673

didecyl(dimetyl)amónium-chlorid [DDAC) (C8-10)]

IT

270-331-5

68424-95-3

5

785

kyselina 6-(ftalimido)peroxyhexánová (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

3, 4

792

tetrachlórdekaoxidový komplex (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

1

952

Bacillus sphaericus iný ako Bacillus sphaericus 2362, kmeň ABTS-1743

IT

mikroorganizmus

143447-72-7

18

955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14, iný ako kmeň AM65-52 a iný ako kmeň SA3A

IT

mikroorganizmus

nie je k dispozícii

18

957

Bacillus subtilis

DE

mikroorganizmus

nie je k dispozícii

3

939

aktívny chlór: vyrobený reakciou kyseliny chlórnej a chlórnanu sodného získaného in situ

SK

zmes

nie je k dispozícii

2, 3, 4, 5, 11, 12

824

zeolit strieborno-zinočnatý

SE

nie je k dispozícii

130328-20-0

5

1013

zeolit strieborno-meďnatý

SE

nie je k dispozícii

130328-19-7

5

835

esfenvalerát/(S)-α-kyano-3-fenoxybenzyl (S)-2-(4-chlórfenyl)-3-metylbutyrát (esfenvalerát)

PT

prípravok na ochranu rastlín

66230-04-4

18


30.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/30


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1623

z 29. októbra 2018

o komároch umelo infikovaných baktériami rodu Wolbachia používaných na účely regulácie vektorov v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

Francúzsko 28. septembra 2017 požiadalo Komisiu, aby rozhodla, či baktérie rodu Wolbachia (ďalej len „baktérie“) alebo akýkoľvek prípravok obsahujúci dané baktérie, ktoré sa majú naočkovať do komárov, a komáre umelo infikované baktériami („umelo infikované komáre“) používané na účely regulácie vektorov sú biocídnymi výrobkami v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 alebo ošetrenými výrobkami v zmysle článku 3 ods. 1 písm. l) uvedeného nariadenia alebo ani jedným z uvedených typov.

(2)

Podľa informácií, ktoré poskytlo Francúzsko, sa uvedené intracelulárne baktérie prenášajú vertikálne, dedia sa v materskej línii a prirodzene sa vyskytujú približne v prípade 40 % článkonožcov. Po infikovaní komárov baktériami sa pri niektorých komároch môže znížiť schopnosť prenášať určité patogénne vírusy a parazity v dôsledku zamedzenia uvedených patogénov v komároch a podporí sa rozmnožovanie infikovaných samíc a šírenie baktérií v populácii komárov. Keďže samce komárov infikované baktériami sú nekompatibilné s miestnymi samicami, ich introdukcia do cieľovej populácie znižuje jej reprodukčný potenciál. Kampane na reguláciu vektorov sú preto založené na uvoľnení umelo infikovaných komárov v rámci populácie komárov s cieľom regulovať veľkosť populácie a/alebo znížiť ich schopnosť prenášať určité patogény na ľudí.

(3)

Podľa informácií, ktoré poskytlo Francúzsko, nie všetky druhy komárov alebo jednotlivcov v rámci jedného druhu sú prirodzene infikované baktériami alebo kmeňom baktérií, ktoré sú využiteľné na účely regulácie vektorov. Umelé infekcie sa preto musia vykonávať v laboratórnych podmienkach, aby sa prostredníctvom vhodného kmeňa baktérií vytvorili umelo infikované komáre. Dá sa to dosiahnuť rôznymi metódami vrátane naočkovania baktérií do dospelých samíc komárov alebo do cytoplazmy vajíčok komárov.

(4)

Na účely ustanovení článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 je preto dôležité samostatne posúdiť stav baktérií alebo akéhokoľvek prípravku obsahujúceho baktérie, ktoré sa majú naočkovať do komárov, a stav umelo infikovaných komárov bez ohľadu na použitú metódu infikovania.

(5)

Baktérie sú mikroorganizmami v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(6)

Komáre sú škodlivými organizmami v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, keďže ich prítomnosť môže byť nežiaduca alebo môžu mať škodlivý účinok na ľudí alebo zvieratá.

(7)

Baktérie majú nepriamy účinok na populáciu komárov, buď prostredníctvom regulácie jej veľkosti alebo znižovania jej schopnosti prenášať určité patogény, a preto by sa mali považovať za účinnú látku v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(8)

Výrobky typu 18 (insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom) vymedzené v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 zahŕňajú výrobky používané na ochranu proti článkonožcom, a to inými spôsobmi ako ich odpudzovaním alebo priťahovaním. Keďže baktérie sa naočkujú do komárov s úmyslom dosiahnuť kontrolný účinok na populácie komárov, takéto použitie zodpovedá opisu výrobkov typu 18.

(9)

Baktérie alebo prípravky obsahujúce baktérie majú kontrolný účinok na komáre, a to iným spôsobom, ktorý nie je len fyzikálnym alebo mechanickým pôsobením.

(10)

Na účely článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 by sa preto baktérie alebo prípravky obsahujúce baktérie mali považovať za látku alebo zmes pozostávajúcu z účinnej látky alebo obsahujúcu účinnú látku. Baktérie alebo akýkoľvek prípravok obsahujúci baktérie, keďže sa dodáva používateľovi, ktorý vykonáva zaočkovanie komárov, je biocídnym výrobkom v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) prvej zarážky nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a patrí medzi výrobky typu 18.

(11)

Umelo infikované komáre nie sú mikroorganizmami v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(12)

Umelo infikované komáre nie sú látkou alebo zmesou v zmysle článku 3 bodov 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2). Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 preto nie sú ani látkou, ani zmesou na účely uvedeného nariadenia.

(13)

Umelo infikované komáre teda nie sú účinnou látkou v zmysle článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Preto umelo infikované komáre nemôžu byť biocídnym výrobkom v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) prvej zarážky uvedeného nariadenia.

(14)

Umelo infikované komáre nie sú výrobkami v zmysle článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Preto sa podľa článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 nepovažujú za výrobky na účely uvedeného nariadenia. Umelo infikované komáre sa teda nemôžu považovať za ošetrené výrobky v zmysle článku 3 ods. 1 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Baktérie rodu Wolbachia alebo akýkoľvek prípravok obsahujúci tieto baktérie používaný na účely naočkovania daných baktérií do komárov s cieľom vytvoriť umelo infikované komáre na účely regulácie vektorov sa považujú za biocídny výrobok v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

Umelo infikované komáre sa bez ohľadu na použitú metódu infikovania nepovažujú za biocídny výrobok ani za ošetrený výrobok v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) a l) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).