ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 253

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
9. októbra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1495 z 8. októbra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky malatión ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1496 z 8. októbra 2018, ktorým sa k rybolovným kvótam na rok 2018 pridávajú určité množstvá zadržané v roku 2017 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1497 z 8. októbra 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o kategóriu potravín 17 a používanie prídavných látok vo výživových doplnkoch ( 1 )

36

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1498 z 21. decembra 2017 o štátnej pomoci a opatreniach SA.38613 (2016/C) (ex 2015/NN) Talianska v prospech spoločnosti Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria [oznámené pod číslom C(2017) 8391]  ( 1 )

45

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1499 z 8. októbra 2018, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/954, ktorým sa stanovujú určité ochranné opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu moru malých prežúvavcov v Bulharsku [oznámené pod číslom C(2018) 6662]  ( 1 )

76

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

9.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1495

z 8. októbra 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky malatión

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 3 druhú alternatívu a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Účinná látka malatión bola zaradená do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (2) o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh smernicou Komisie 2010/17/EÚ (3) pod podmienkou, že príslušné členské štáty zabezpečia, aby žiadateľ, na ktorého žiadosť bol malatión schválený, okrem iného poskytol ďalšie potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o akútne a dlhodobé riziko pre hmyzožravé vtáky.

(2)

Účinné látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a uvádzajú sa v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4).

(3)

Dňa 25. apríla 2012 žiadateľ predložil spravodajskému členskému štátu, Spojenému kráľovstvu, dodatočné informácie s cieľom splniť požiadavky týkajúce sa potvrdzujúcich údajov, pokiaľ ide o hodnotenie rizika pre spotrebiteľov a hodnotenie akútneho a dlhodobého rizika pre hmyzožravé vtáky a kvantifikáciu rôznej účinnosti malaoxónu a malatiónu, a to v lehote stanovenej na predloženie týchto informácií.

(4)

Spojené kráľovstvo vyhodnotilo dodatočné informácie poskytnuté žiadateľom a 11. mája 2015 predložilo svoje hodnotenie vo forme dodatku k návrhu hodnotiacej správy ďalším členským štátom, Komisii a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(5)

V predmetnej záležitosti prebehli konzultácie s ďalšími členskými štátmi, žiadateľom i úradom a účastníci boli požiadaní o predloženie pripomienok k hodnoteniu vypracovanému spravodajským členským štátom. Úrad zverejnil 2. februára 2016 technickú správu (5), v ktorej zhrnul výsledky uvedených konzultácií týkajúcich sa malatiónu.

(6)

Členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá preskúmali návrh hodnotiacej správy, dodatok k nej a technickú správu úradu a svoje preskúmanie finalizovali v januári 2018 vo forme revíznej správy Komisie o malatióne.

(7)

Komisia vyzvala žiadateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom revíznej správy o malatióne. Žiadateľ predložil svoje pripomienky, ktoré boli dôkladne preskúmané.

(8)

Informácie, ktoré predložil žiadateľ, však nie sú dostatočné a neumožňujú Komisii vyvodiť záver, že úroveň akútneho a dlhodobého rizika pre vtáky vyplývajúca z použitia malatiónu je prijateľná. Okrem toho nie je možné reálne zmierniť takéto riziko inými opatreniami na zmiernenie rizika, ako je aplikácia v skleníkoch.

(9)

Vzhľadom na zistené vysoké riziko pre vtáky je preto vhodné ešte viac obmedziť podmienky používania malatiónu, a najmä povoliť len aplikácie v skleníkoch s trvalou konštrukciou. Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Členským štátom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na zmenu alebo zrušenie autorizácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom malatiónu.

(11)

Pokiaľ ide o prípravky na ochranu rastlín s obsahom malatiónu, v prípade ktorých členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 udelia akúkoľvek dobu odkladu, malo by toto obdobie uplynúť najneskôr 29. januára 2020.

(12)

Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom. Prijatie vykonávacieho aktu sa považovalo sa nevyhnutné, a preto predseda predložil návrh vykonávacieho aktu odvolaciemu výboru na ďalšie prerokovanie. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Prechodné opatrenia

V súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 členské štáty v prípade potreby najneskôr do 29. apríla 2019 zmenia alebo zrušia existujúce autorizácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom malatiónu ako účinnej látky.

Článok 3

Doba odkladu

Akákoľvek doba odkladu, ktorú členské štáty poskytnú v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009, musí byť čo najkratšia a uplynúť najneskôr 29. januára 2020.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Rady 91/414/EHSz 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Smernica Komisie 2010/17/EÚ z 9. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť malatión medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 60, 10.3.2010, s. 17).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  EFSA – Technická správa o výsledkoch konzultácií s členskými štátmi, žiadateľom a s EFSA o vyhodnotení potvrdzujúcich údajov týkajúcich sa malatiónu z hľadiska rizika pesticídov. Podporná publikácia EFSA 2016: EN-951. 61 s.


PRÍLOHA

Stĺpec „Osobitné ustanovenia“ v riadku 300 týkajúcom sa malatiónu v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa nahrádza takto:

„ČASŤ A

Autorizovať možno len použitia ako insekticídu v skleníkoch s trvalou konštrukciou. Autorizácie možno poskytnúť len profesionálnym používateľom.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa musia zohľadniť závery revíznej správy o malatióne, a najmä jej dodatky I a II, v zmysle znenia finalizovaného Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

a)

úniku zo skleníkov, napríklad úniku kondenzovanej vody, drenážnej vody, pôdy alebo umelého substrátu, s cieľom zamedziť rizikám pre vodné organizmy;

b)

ochrane opeľujúcich rojov zámerne umiestnených do skleníka;

c)

ochrane operátorov a pracovníkov, aby sa zaistilo, že v podmienkach používania je podľa potreby predpísané používanie vhodných osobných ochranných pomôcok;

d)

ochrane spotrebiteľov v prípade spracovaných komodít.

Členské štáty zabezpečia, aby prípravky na báze malatiónu sprevádzali potrebné inštrukcie s cieľom predísť počas ich skladovania a prepravy akémukoľvek riziku vytvárania izomalatiónu prekračujúceho maximálne povolené množstvá.

V podmienkach povolenia sa musia uviesť opatrenia na zmiernenie rizika, ako aj ustanovenia týkajúce sa primeraného označovania prípravkov na ochranu rastlín.“


9.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1496

z 8. októbra 2018,

ktorým sa k rybolovným kvótam na rok 2018 pridávajú určité množstvá zadržané v roku 2017 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 môžu členské štáty do 31. októbra roku, v ktorom sa uplatňuje rybolovná kvóta, ktorá im bola pridelená, požiadať Komisiu o zadržanie maximálne 10 % z uvedenej kvóty s cieľom previesť ju do nasledujúceho roka. Komisia má zadržané množstvo pripočítať k príslušnej kvóte.

(2)

Nariadeniami Rady (EÚ) 2016/1903 (2), (EÚ) 2016/2285 (3), (EÚ) 2016/2372 (4) a (EÚ) 2017/127 (5) sa stanovujú rybolovné kvóty pre určité populácie na rok 2017 a vymedzuje sa, na ktoré populácie sa môžu vzťahovať opatrenia stanovené v nariadení (ES) č. 847/96.

(3)

Nariadeniami Rady (EÚ) 2016/2285, (EÚ) 2017/1970 (6), (EÚ) 2017/2360 (7) a (EÚ) 2018/120 (8) sa stanovujú rybolovné kvóty pre určité populácie na rok 2018 a vymedzuje sa, na ktoré populácie sa môžu vzťahovať opatrenia stanovené v nariadení (ES) č. 847/96.

(4)

Určité členské štáty pred 31. októbrom 2017 požiadali podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96, aby sa časť ich kvót na rok 2017 pre populácie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu zadržala a previedla do nasledujúceho roka. V rozsahu obmedzení uvedených v danom nariadení by sa zadržané množstvá mali pripočítať ku kvótam na rok 2018.

(5)

Na účely tohto flexibilného vykonávania sa zohľadnila oprávnenosť prevodov požadovaných populácií a stav využívania týchto populácií. Konštatuje sa, že môžu podliehať prevodu zadržanej kvóty z roku 2017 do roku 2018 v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.

(6)

V snahe zabrániť nadmernej flexibilite, ktorá by oslabila zásadu rozumného a zodpovedného využívania živých morských biologických zdrojov, bránila dosahovaniu cieľov spoločnej rybárskej politiky a zhoršila biologický stav populácií, sa v prípade populácií uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu vylučuje medziročná flexibilita stanovená v článku 15 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (9).

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rybolovné kvóty stanovené na rok 2018 v nariadeniach (EÚ) 2016/2285, (EÚ) 2017/1970, (EÚ) 2017/2360 a (EÚ) 2018/120 sa zvyšujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2016/1903 z 28. októbra 2016, ktorým sa na rok 2017 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/72 (Ú. v. EÚ L 295, 29.10.2016, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) 2016/2285 z 12. decembra 2016, ktorým sa na roky 2017 a 2018 stanovujú rybolovné možnosti rybárskych plavidiel Únie, pokiaľ ide o určité hlbokomorské populácie rýb, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/72 (Ú. v. EÚ L 344, 17.12.2016, s. 32).

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) 2016/2372 z 19. decembra 2016, ktorým sa na rok 2017 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Čiernom mori (Ú. v. EÚ L 352, 23.12.2016, s. 26).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/127 z 20. januára 2017, ktorým sa na rok 2017 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 24, 28.1.2017, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1970 z 27. októbra 2017, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/127 (Ú. v. EÚ L 281, 31.10.2017, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2360 z 11. decembra 2017, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Čiernom mori (Ú. v. EÚ L 337, 19.12.2017, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/120 z 23. januára 2018, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/127 (Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2018, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).


PRÍLOHA

Kód krajiny

Kód populácie

Druh

Názov zóny

Konečná kvóta 2017 (1) (v tonách)

Výlov v roku 2017 (v tonách)

Výlov za osobitných podmienok (2) v roku 2017 (v tonách)

% konečnej kvóty

Prevedené množstvo (v tonách)

BE

COD/07A.

treska škvrnitá

zóna VIIa

5,342

5,117

0

95,82

0,225

BE

COD/07D.

treska škvrnitá

zóna VIId

96,435

17,498

0

18,14

9,643

BE

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

898,275

696,571

0

77,54

89,827

BE

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny VIIb, VIIc, VIIe – k, VIII, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

109,865

82,143

0

74,76

10,986

BE

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa

234,869

30,338

0

12,92

23,487

BE

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

1,450

0

0

0

0,145

BE

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

1,082

0

0

0

0,108

BE

HAD/7X7A34

treska jednoškvrnná

zóny VIIb – k, VIII, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

115,625

111,392

0

96,33

4,233

BE

HER/4CXB7D

sleď atlantický

zóny IVc, VIId

117,681

13,080

0

11,11

11,768

BE

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón IIa a IV

53,590

34,950

0

65,22

5,359

BE

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

265,795

46,006

0

17,31

26,579

BE

HKE/8ABDE.

merlúza európska

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

21,965

4,904

0

22,32

2,196

BE

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

1,050

0,330

0

31,43

0,105

BE

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna VII

391,423

346,415

14,464

92,20

30,544

BE

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

11,969

0,008

0

0,07

1,197

BE

MAC/2A34.

makrela atlantická

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

108,807

107,122

0

98,45

1,685

BE

NEP/07.

homár štíhly

zóna VII

17,571

1,129

0

6,43

1,757

BE

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón IIa a IV

1 401,445

1 114,359

0

79,51

140,144

BE

NEP/8ABDE.

homár štíhly

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

5,056

0,175

0

3,46

0,506

BE

PLE/2A3AX4

platesa veľká

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

8 409,159

5 319,257

0

63,26

840,916

BE

PLE/7DE.

platesa veľká

zóny VIId a VIIe

2 572,927

2 341,557

0

91,01

231,370

BE

POK/2C3A4.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zóny IIa

15,000

14,988

0

99,92

0,012

BE

SOL/07D.

solea európska

zóna VIId

890,356

697,391

0

78,33

89,036

BE

SOL/07E.

solea európska

zóna VIIe

56,923

55,552

0

97,60

1,371

BE

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón IIa a IV

1 494,452

556,950

0

37,27

149,445

BE

SOL/7FG.

solea európska

zóny VIIf a VIIg

578,064

553,782

0

95,80

24,282

BE

SOL/8AB.

solea európska

zóny VIIIa a VIIIb

270,979

267,032

0

98,54

3,947

BE

WHG/2AC4.

treska merlang

zóna IV, vody Únie zóny IIa

130,500

71,341

0

54,67

13,050

BE

WHG/7X7A-C

treska merlang

zóny VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

417,844

230,902

0

55,26

41,784

DE

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

101,445

0

0

0

10,144

DE

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

24,000

0

0

0

2,400

DE

COD/03AN.

treska škvrnitá

Skagerrak

116,254

73,715

0

63,41

11,625

DE

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

2 879,660

604,587

1 725,493

80,92

287,966

DE

GFB/*89-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII a IX (osobitná podmienka pre GFB/567-)

0,880

0

0

0

0,088

DE

GFB/1234-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III a IV

9,000

0,047

0

0,52

0,900

DE

GFB/567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

11,000

0

0

0

1,100

DE

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

24,343

0,003

0

0,01

2,434

DE

HAD/*2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa (osobitná podmienka pre HAD/5BC6A.)

0,500

0

0

0

0,050

DE

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa

809,313

166,986

443,878

75,48

80,931

DE

HAD/3A/BCD

treska jednoškvrnná

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

124,395

62,536

0

50,27

12,439

DE

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

5,865

0

0

0

0,586

DE

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

38,473

0

0

0

3,847

DE

HER/*04B.

sleď atlantický

zóny IVc, VIId (osobitná podmienka pre HER/4CXB7D)

414,955

0

0

0

41,495

DE

HER/*04-C.

sleď atlantický

vody Únie zóny IV (osobitná podmienka pre HER/03A.)

186,400

169,000

0

90,67

17,400

DE

HER/*25B-F

sleď atlantický

zóny II, Vb severne od 62° s. z. š. (vody Faerských ostrovov) (osobitná podmienka pre HER/1/2-)

589,190

556,960

0

94,53

32,230

DE

HER/03A.

sleď atlantický

zóna IIIa

338,590

85,030

169,000

75,03

33,859

DE

HER/03A-BC

sleď atlantický

zóna IIIa

56,100

0

0

0

5,610

DE

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, vody Faerských ostrovov, nórske vody a medzinárodné vody zón I a II

5 194,190

4 607,368

559,107

99,47

27,715

DE

HER/2A47DX

sleď atlantický

zóny IV, VIId a vody Únie zóny IIa

65,042

48,541

0

74,63

6,504

DE

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25 – 27, 28.2, 29 a 32

3 999,802

3 595,774

0

89,90

399,980

DE

HER/4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

34 950,290

34 667,112

0

99,19

283,178

DE

HER/4CXB7D

sleď atlantický

zóny IVc, VIId

9 016,059

9 015,644

0

100

0,415

DE

HER/5B6ANB

sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

16,605

0

0

0

1,660

DE

HER/7G-K.

sleď atlantický

zóny VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

307,180

307,015

0

99,95

0,165

DE

HKE/*03A.

merlúza európska

zóna IIIa (osobitná podmienka pre HKE/2AC4-C)

28,420

4,191

0

14,75

2,842

DE

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón IIa a IV

417,642

234,683

4,191

57,20

41,764

DE

HKE/3A/BCD

merlúza európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

0,063

0,073

0

121,67

0,006

DE

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

20,004

7,350

0

36,75

2,000

DE

JAX/*4BC7D

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IVb, IVc a VIId (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

362,266

0

0

0

36,227

DE

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

13 567,095

7 118,983

195,870

53,92

1 356,709

DE

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

7,756

0,289

0

3,72

0,776

DE

MAC/*02AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny IIa (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

127,000

0

0

0

12,700

DE

MAC/*2AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny IIa (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

2 108,000

0

0

0

210,800

DE

MAC/*4A-EN

makrela atlantická

vody Únie zóny IIa, vody Únie a nórske vody zóny IVa (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

12 851,369

10 120,282

0

78,75

1 285,137

DE

MAC/*FRO1

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

129,800

0

0

0

12,980

DE

MAC/*FRO2

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

2 157,000

57,536

0

2,67

215,700

DE

MAC/2CX14-

makrela atlantická

zóny VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón IIa, XII a XIV

20 021,076

9 785,932

10 177,818

99,71

57,326

DE

MAC/8C3411

makrela atlantická

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

993,453

0

993,000

99,95

0,453

DE

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón IIa a IV

1 216,698

925,197

0

76,04

121,670

DE

NEP/3A/BCD

homár štíhly

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

16,422

0,695

0

4,23

1,642

DE

OTH/*07D.

ryba Capros aper a treska merlang

zóna VIId (osobitná podmienka pre JAX/*07D)

15,880

0

0

0

1,588

DE

OTH/*2A-14

ryba Capros aper, treska merlang a makrela atlantická

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

598,850

195,870

0

32,71

59,885

DE

PLE/03AN.

platesa veľká

Skagerrak

74,400

10,905

0

14,66

7,440

DE

PLE/03AS.

platesa veľká

Kattegat

25,300

0,552

0

2,18

2,530

DE

PLE/2A3AX4

platesa veľká

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

7 830,535

2 637,599

17,083

33,90

783,053

DE

PLE/3BCD-C

platesa veľká

vody Únie poddivízií 22 – 32

1 353,930

1 083,836

0

80,05

135,393

DE

POK/2C3A4.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zóny IIa

10 203,232

7 953,247

0

77,95

1 020,323

DE

POK/56-14

treska tmavá

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

17,500

0,040

0

0,23

1,750

DE

RHG/5B67-

dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII (osobitná podmienka pre RNG/5B67-)

0,060

0

0

0

0,006

DE

RHG/8X14-

dlhochvost berglax

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (osobitná podmienka pre RNG/8X14-)

0,170

0

0

0

0,017

DE

RNG/*5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII (osobitná podmienka pre RNG/8X14-)

1,700

0

0

0

0,170

DE

RNG/*8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (osobitná podmienka pre RNG/5B67-)

0,600

0

0

0

0,060

DE

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

6,000

0

0

0

0,600

DE

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

17,000

0

0

0

1,700

DE

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón II a IV

1 096,606

760,869

0

69,38

109,661

DE

SOL/3A/BCD

solea európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

28,085

21,720

0

77,32

2,808

DE

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22 – 32

13 793,824

13 592,720

0

98,54

201,104

DE

WHB/*05-F.

treska belasá

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre WHB/1X14)

9 097,540

9 096,867

0

99,99

0,673

DE

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

50 598,449

36 350,661

9 096,867

89,82

5 059,845

DE

WHG/2AC4.

treska merlang

zóna IV, vody Únie zóny IIa

215,969

46,098

42,677

41,11

21,597

DE

WHG/56-14

treska merlang

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

1,102

0

0

0

0,110

DK

COD/03AN.

treska škvrnitá

Skagerrak

4 661,417

3 664,934

0

78,62

466,142

DK

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

7 362,970

2 717,950

3 400,624

83,10

736,297

DK

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

17,782

0

0

0

1,778

DK

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa

1 395,232

293,436

891,345

84,92

139,523

DK

HAD/3A/BCD

treska jednoškvrnná

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

2 001,978

886,262

0

44,27

200,198

DK

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

3,300

1,975

0

59,85

0,330

DK

HER/*04B.

sleď atlantický

zóny IVc, VIId (osobitná podmienka pre HER/4CXB7D)

673,695

0

0

0

67,369

DK

HER/*04-C.

sleď atlantický

vody Únie zóny IV (osobitná podmienka pre HER/03A.)

11 603,289

7 517,921

0

64,79

1 160,329

DK

HER/*25B-F

sleď atlantický

zóny II, Vb severne od 62° s. z. š. (vody Faerských ostrovov) (osobitná podmienka pre HER/1/2-)

2 524,000

0

0

0

252,400

DK

HER/03A.

sleď atlantický

zóna IIIa

15 289,590

3 241,059

7 517,921

70,37

1 528,959

DK

HER/03A-BC

sleď atlantický

zóna IIIa

6 232,593

370,759

0

5,95

623,259

DK

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, vody Faerských ostrovov, nórske vody a medzinárodné vody zón I a II

20 929,424

19 037,374

0

90,96

1 892,050

DK

HER/2A47DX

sleď atlantický

zóny IV, VIId a vody Únie zóny IIa

12 297,888

7 276,975

0

59,17

1 229,789

DK

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25 – 27, 28.2, 29 a 32

10 460,541

9 322,713

0

89,12

1 046,054

DK

HER/4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

100 839,390

92 119,820

3 728,955

95,05

4 990,615

DK

HER/4CXB7D

sleď atlantický

zóny IVc, VIId

1 204,804

0

0

0

120,480

DK

HER/5B6ANB

sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

0,958

0,250

0

26,04

0,096

DK

HKE/*03A.

merlúza európska

zóna IIIa (osobitná podmienka pre HKE/2AC4-C)

247,280

0

0

0

24,728

DK

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón IIa a IV

2 511,057

2 022,923

0

80,56

251,106

DK

HKE/3A/BCD

merlúza európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

1 233,390

631,155

0

51,17

123,339

DK

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

1,040

0,650

0

62,5

0,104

DK

HKE/8ABDE.

merlúza európska

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

0,500

0,200

0

40

0,050

DK

JAX/*4BC7D

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IVb, IVc a VIId (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

464,305

0

0

0

46,430

DK

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

9 560,397

6 123,941

0

64,06

956,040

DK

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

97,738

47,903

0

49,01

9,774

DK

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón IIa a IV

1 128,441

539,145

0

47,78

112,844

DK

NEP/3A/BCD

homár štíhly

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

10 196,324

3 703,523

0

36,32

1 019,632

DK

OTH/*2A-14

ryba Capros aper, treska merlang a makrela atlantická

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

287,000

0

0

0

28,700

DK

PLE/03AN.

platesa veľká

Skagerrak

14 762,400

6 836,931

0

46,31

1 476,240

DK

PLE/03AS.

platesa veľká

Kattegat

2 294,900

700,128

0

30,51

229,490

DK

PLE/2A3AX4

platesa veľká

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

26 764,044

6 080,942

6 437,121

46,77

2 676,404

DK

PLE/3BCD-C

platesa veľká

vody Únie poddivízií 22 – 32

5 659,700

1 681,646

0

29,71

565,970

DK

POK/2C3A4.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zóny IIa

6 526,110

5 689,168

0

87,18

652,611

DK

POK/56-14

treska tmavá

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

6,055

5,214

0

86,04

0,605

DK

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón II a IV

671,003

432,267

0

64,42

67,100

DK

SOL/3A/BCD

solea európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

502,192

426,878

0

85,00

50,219

DK

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22 – 32

30 088,206

27 118,464

0

90,13

2 969,742

DK

WHB/*05-F.

treska belasá

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre WHB/1X14)

5 411,260

0

0

0

541,126

DK

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

67 767,619

60 920,406

7,828

89,91

6 776,762

DK

WHG/2AC4.

treska merlang

zóna IV, vody Únie zóny IIa

1 013,100

191,283

62,912

25,09

101,310

EE

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

18,800

0

0

0

1,880

EE

HER/03D.RG

sleď atlantický

poddivízia 28.1

14 822,468

13 772,460

0

92,92

1 050,008

EE

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25 – 27, 28.2, 29 a 32

24 198,194

21 380,208

0

88,35

2 419,819

EE

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22 – 32

29 634,465

26 545,950

0

89,58

2 963,446

ES

ALF/3X14-

beryxy

vody Únie a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

78,974

75,154

0

95,17

3,82

ES

ANE/08.

sardela európska

zóna VIII

26 564,931

23 065,576

0

86,83

2 656,493

ES

ANF/8C3411

čertovité

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

3 364,445

1 672,291

0

49,70

336,444

ES

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

399,977

116,827

0

29,21

39,998

ES

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

334,276

237,942

0

71,18

33,428

ES

BSF/8910-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX a X

32,400

31,922

0

98,52

0,478

ES

GFB/*567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII (osobitná podmienka pre GFB/89-)

22,960

0

0

0

2,296

ES

GFB/*89-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII a IX (osobitná podmienka pre GFB/567-)

55,888

0

0

0

5,589

ES

GFB/567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

711,896

404,057

0

56,76

71,190

ES

GFB/89-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII a IX

284,415

188,586

0

66,31

28,441

ES

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

70,000

39,198

0

56,00

7,000

ES

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

39,620

28,125

0

70,99

3,962

ES

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, vody Faerských ostrovov, nórske vody a medzinárodné vody zón I a II

34,325

0

0

0

3,432

ES

HKE/*57-14

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV (osobitná podmienka pre HKE/8ABDE.)

4 354,000

2 396,245

0

55,04

435,400

ES

HKE/*8ABDE

merlúza európska

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (osobitná podmienka pre HKE/571214)

3 512,300

0

0

0

351,230

ES

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

23 181,367

16 938,608

0

73,07

2 318,137

ES

HKE/8ABDE.

merlúza európska

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

15 484,410

10 674,975

2 396,245

84,42

1 548,441

ES

HKE/8C3411

merlúza európska

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

7 875,670

6 098,486

0

77,43

787,567

ES

JAX/*08C2.

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

zóna VIIIc (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

4 947,675

0

0

0

494,767

ES

JAX/08C.

stavridy

zóna VIIIc

13 570,801

12 213,721

0

90,00

1 357,080

ES

JAX/09.

stavridy

zóna IX

24 908,846

18 536,911

211,414

75,27

2 490,885

ES

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

7 955,575

1 407,994

0

17,70

795,557

ES

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna VII

3 745,570

2 834,813

85,350

77,96

374,557

ES

LEZ/56-14

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, zóna VI, medzinárodné vody zón XII a XIV

710,396

335,759

0

47,26

71,040

ES

LEZ/8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

632,454

584,930

0

92,49

47,524

ES

LEZ/8C3411

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

1 125,080

755,945

0

67,19

112,508

ES

MAC/*08B.

makrela atlantická

zóna VIIIb (osobitná podmienka pre MAC/8C3411)

3 543,520

278,708

0

7,87

354,352

ES

MAC/2CX14-

makrela atlantická

zóny VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón IIa, XII a XIV

528,001

475,200

0

90,00

52,801

ES

MAC/8C3411

makrela atlantická

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

35 675,072

31 089,466

278,708

87,93

3 567,507

ES

NEP/*07U16

homár štíhly

funkčná jednotka 16 podoblasti ICES VII (osobitná podmienka pre NEP/07.)

80,000

57,986

0

72,48

8,000

ES

NEP/07.

homár štíhly

zóna VII

1 406,421

15,633

57,986

5,23

140,642

ES

NEP/5BC6.

homár štíhly

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb

349,625

0

0

0

34,962

ES

NEP/8ABDE.

homár štíhly

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

4,512

0,098

0

2,17

0,451

ES

POK/56-14

treska tmavá

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

162,878

4,064

0

2,50

16,288

ES

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

256,060

231,169

0

90,28

24,891

ES

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

2 822,930

1 113,395

278,398

49,30

282,293

ES

SBR/*678-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII (osobitná podmienka pre SBR/09-)

10,960

0

0

0

1,096

ES

SBR/09-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zóny IX

117,222

47,315

0

40,36

11,722

ES

SBR/10-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zóny X

5,569

0

0

0

0,557

ES

SBR/678-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII

126,498

111,596

0

88,22

12,650

ES

SOL/8AB.

solea európska

zóny VIIIa a VIIIb

8,524

8,392

0

98,50

0,132

ES

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

25 620,092

17,289

0

0,07

2 562,009

ES

WHB/8C3411

treska belasá

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

46 158,862

26 008,734

0

56,35

4 615,886

ES

WHG/56-14

treska merlang

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

0,311

0

0

0

0,031

FI

HER/30/31.

sleď atlantický

poddivízie 30 – 31

128 256,875

93 688,775

0

73,05

12 825,687

FI

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25 – 27, 28.2, 29 a 32

45 980,260

40 563,987

0

88,22

4 598,026

FR

ALF/3X14-

beryxy

vody Únie a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

19,001

10,372

0

54,59

1,900

FR

ANE/08.

sardela európska

zóna VIII

5 596,980

2 404,103

0

42,95

559,698

FR

ANF/8C3411

čertovité

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

58,777

7,960

0

13,54

5,878

FR

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

8 689,851

1 019,719

0

11,73

868,985

FR

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

2 759,444

1 775,157

0

64,33

275,944

FR

BSF/8910-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX a X

29,222

2,371

0

8,11

2,922

FR

COD/07A.

treska škvrnitá

zóna VIIa

7,112

0,201

0

2,83

0,711

FR

COD/07D.

treska škvrnitá

zóna VIId

1 860,381

91,881

0

4,94

186,038

FR

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

1 074,300

406,749

4,790

38,31

107,430

FR

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny VIIb, VIIc, VIIe – k, VIII, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

2 180,638

1 385,593

0

63,54

218,064

FR

GFB/*567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII (osobitná podmienka pre GFB/89-)

1,438

0

0

0

0,144

FR

GFB/*89-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII a IX (osobitná podmienka pre GFB/567-)

56,158

0

0

0

5,616

FR

GFB/1012-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón X a XII

10,111

0

0

0

1,011

FR

GFB/1234-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III a IV

10,111

1,572

0

15,55

1,011

FR

GFB/567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

729,014

435,462

0

59,73

72,901

FR

GFB/89-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII a IX

21,856

17,916

0

81,96

2,186

FR

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

474,421

231,937

0

48,89

47,442

FR

HAD/*2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa (osobitná podmienka pre HAD/5BC6A.)

20,400

0

0

0

2,040

FR

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa

831,397

142,736

0,717

17,25

83,140

FR

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

245,418

68,344

0

27,85

24,542

FR

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

404,108

0

0

0

40,411

FR

HAD/7X7A34

treska jednoškvrnná

zóny VIIb – k, VIII, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

5 345,182

5 029,253

0

94,09

315,929

FR

HER/*04B.

sleď atlantický

zóny IVc, VIId (osobitná podmienka pre HER/4CXB7D)

7 430,050

843,700

0

11,36

743,005

FR

HER/2A47DX

sleď atlantický

zóny IV, VIId a vody Únie zóny IIa

63,280

0

0

0

6,328

FR

HER/4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

18 569,499

17 673,505

0

95,17

895,994

FR

HER/4CXB7D

sleď atlantický

zóny IVc, VIId

12 363,558

10 283,475

843,700

90,00

1 236,356

FR

HER/5B6ANB

sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

6,282

0

0

0

0,628

FR

HER/7G-K.

sleď atlantický

zóny VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

552,995

0,032

0

0,01

55,299

FR

HKE/*03A.

merlúza európska

zóna IIIa (osobitná podmienka pre HKE/2AC4-C)

54,770

0

0

0

5,477

FR

HKE/*57-14

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV (osobitná podmienka pre HKE/8ABDE.)

7 890,510

0

0

0

789,051

FR

HKE/*8ABDE

merlúza európska

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (osobitná podmienka pre HKE/571214)

3 529,720

0

0

0

352,972

FR

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón IIa a IV

2 736,081

2 458,064

0

89,84

273,608

FR

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

31 275,511

24 569,461

0

78,56

3 127,551

FR

HKE/8ABDE.

merlúza európska

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

33 632,157

17 399,700

0

51,74

3 363,216

FR

HKE/8C3411

merlúza európska

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

721,184

75,251

0

10,43

72,118

FR

JAX/*07D.

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

zóna VIId (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

163,452

122,121

0

74,71

16,345

FR

JAX/*08C2

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

zóna VIIIc (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

1 858,355

0

0

0

185,835

FR

JAX/*4BC7D

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IVb, IVc a VIId (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

206,466

0

0

0

20,647

FR

JAX/08C.

stavridy

zóna VIIIc

235,238

0,814

0

0,35

23,524

FR

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

6 665,783

4 422,335

122,121

68,18

666,578

FR

LEZ/*8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (osobitná podmienka pre LEZ/07.)

564,550

505,772

0

89,59

56,455

FR

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna VII

5 723,092

3 835,498

505,772

75,86

572,309

FR

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

39,678

38,717

0

97,57

0,961

FR

LEZ/56-14

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, zóna VI, medzinárodné vody zón XII a XIV

2 769,472

132,612

0

4,79

276,947

FR

LEZ/8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

918,786

807,710

0

87,91

91,879

FR

LEZ/8C3411

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

39,725

0,590

0

1,49

3,972

FR

MAC/*02AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny IIa (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

271,000

0

0

0

27,100

FR

MAC/*08B.

makrela atlantická

zóna VIIIb (osobitná podmienka pre MAC/8C3411)

23,120

0

0

0

2,312

FR

MAC/*2AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny IIa (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

1 404,000

0

0

0

140,400

FR

MAC/*3A4BC

makrela atlantická

zóny IIIa a IVbc (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

2 391,675

0

0

0

239,167

FR

MAC/*4A-EN

makrela atlantická

vody Únie zóny IIa, vody Únie a nórske vody zóny IVa (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

11 536,875

3 788,366

0

32,84

1 153,687

FR

MAC/*8ABD-

makrela atlantická

zóny VIIIa, VIIIb a VIIId (osobitná podmienka pre MAC/8C3411)

73,548

0

0

0

7,355

FR

MAC/*FRO1

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2A34.)

278,000

0

0

0

27,800

FR

MAC/*FRO2

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

1 438,000

0

0

0

143,800

FR

MAC/2A34.

makrela atlantická

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

2 379,480

2 141,551

0

90,00

237,948

FR

MAC/2CX14-

makrela atlantická

zóny VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón IIa, XII a XIV

22 983,205

16 799,253

3 788,366

89,58

2 298,320

FR

MAC/8C3411

makrela atlantická

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

280,944

98,378

0

35,02

28,094

FR

NEP/*07U16

homár štíhly

funkčná jednotka 16 podoblasti ICES VII (osobitná podmienka pre NEP/07.)

525,560

0

0

0

52,556

FR

NEP/07.

homár štíhly

zóna VII

6 688,635

416,602

0

6,23

668,863

FR

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón IIa a IV

48,397

15,067

0

31,13

4,840

FR

NEP/5BC6.

homár štíhly

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb

147,689

0

0

0

14,769

FR

NEP/8ABDE.

homár štíhly

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

4 324,883

3 433,404

0

79,39

432,488

FR

OTH/*07D.

ryba Capros aper a treska merlang

zóna VIId (osobitná podmienka pre JAX/*07D)

9,471

0

0

0

0,947

FR

OTH/*08C2

ryba Capros aper a treska merlang

zóna VIIIc (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

93,238

0

0

0

9,324

FR

OTH/*2A-14

ryba Capros aper, treska merlang a makrela atlantická

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV (osobitná podmienka pre JAX/2A-14)

1 186,466

0

0

0

118,647

FR

PLE/2A3AX4

platesa veľká

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

1 551,142

151,034

0,003

9,74

155,114

FR

PLE/7DE.

platesa veľká

zóny VIId a VIIe

5 846,067

1 640,249

0

28,06

584,607

FR

POK/2C3A4.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zóny IIa

20 534,739

10 871,729

0

52,94

2 053,474

FR

POK/56-14

treska tmavá

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

6 041,636

4 008,413

0

66,35

604,164

FR

RNG/*5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII (osobitná podmienka pre RNG/8X14-)

9,911

0

0

0

0,991

FR

RNG/*8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV (osobitná podmienka pre RNG/5B67-)

288,182

0

0

0

28,818

FR

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

2 881,820

115,195

3,660

4,12

288,182

FR

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

99,110

0

0,071

0,07

9,911

FR

SBR/678-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zón VI, VII a VIII

19,483

16,321

0

83,78

1,948

FR

SOL/07D.

solea európska

zóna VIId

1 805,544

1 177,566

0

65,22

180,554

FR

SOL/07E.

solea európska

zóna VIIe

375,454

198,191

0

52,79

37,545

FR

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón II a IV

734,086

392,970

0

53,53

73,409

FR

SOL/7FG.

solea európska

zóny VIIf a VIIg

59,285

48,742

0

82,21

5,928

FR

SOL/8AB.

solea európska

zóny VIIIa a VIIIb

3 249,369

2 953,308

0

90,89

296,061

FR

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

13 724,371

13 042,358

60,000

95,47

622,013

FR

WHG/2AC4.

treska merlang

zóna IV, vody Únie zóny IIa

2 206,700

952,511

0

43,16

220,670

FR

WHG/56-14

treska merlang

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

28,713

3,365

0

11,72

2,871

FR

WHG/7X7A-C

treska merlang

zóny VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

18 264,945

7 633,255

0

41,79

1 826,494

IE

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

33,446

0

0

0

3,345

IE

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

0,113

0

0

0

0,011

IE

COD/07A.

treska škvrnitá

zóna VIIa

80,762

54,348

0

67,30

8,076

IE

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny VIIb, VIIc, VIIe – k, VIII, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

800,946

641,972

0

80,15

80,095

IE

GFB/567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

84,753

6,293

0

7,43

8,475

IE

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

1,281

0

0

0

0,128

IE

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

712,315

640,948

0

89,98

71,231

IE

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

555,387

500,023

0

90,03

55,364

IE

HAD/7X7A34

treska jednoškvrnná

zóny VIIb – k, VIII, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

1 732,225

1 684,398

0

97,24

47,827

IE

HER/07A/MM

sleď atlantický

zóna VIIa

243,112

183,970

0

75,67

24,311

IE

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, vody Faerských ostrovov, nórske vody a medzinárodné vody zón I a II

3 797,347

3 494,648

0

92,03

302,699

IE

HER/4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

998,839

867,644

0

86,87

99,884

IE

HER/5B6ANB

sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

197,868

8,804

0

4,45

19,787

IE

HER/7G-K.

sleď atlantický

zóny VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

14 287,075

10 016,729

0

70,11

1 428,707

IE

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

3 860,854

3 485,014

0

90,27

375,840

IE

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

26 542,565

23 920,233

0

90,12

2 622,332

IE

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna VII

2 788,545

2 511,894

0

90,08

276,651

IE

LEZ/56-14

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, zóna VI, medzinárodné vody zón XII a XIV

794,483

694,169

0

87,37

79,448

IE

MAC/*2AN-

makrela atlantická

nórske vody zóny IIa (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

7 717,540

0

0

0

771,754

IE

MAC/*4A-EN

makrela atlantická

vody Únie zóny IIa, vody Únie a nórske vody zóny IVa (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

57 276,470

35 957,335

0

62,78

5 727,647

IE

MAC/*FRO2

makrela atlantická

vody Faerských ostrovov (osobitná podmienka pre MAC/2CX14-)

7 796,200

0

0

0

779,620

IE

NEP/*07U16

homár štíhly

funkčná jednotka 16 podoblasti ICES VII (osobitná podmienka pre NEP/07.)

2 198,377

1 978,701

0

90,01

219,676

IE

NEP/07.

homár štíhly

zóna VII

10 118,508

6 076,547

1 978,701

79,61

1 011,851

IE

NEP/5BC6.

homár štíhly

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb

246,452

122,004

0

49,50

24,645

IE

POK/56-14

treska tmavá

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

376,884

171,148

0

45,41

37,688

IE

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

171,000

0,474

0

0,28

17,100

IE

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX, X, XII a XIV

4,550

0

0

0

0,455

IE

SOL/7FG.

solea európska

zóny VIIf a VIIg

30,322

28,313

0

93,38

2,009

IE

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

49 510,435

44 560,167

0

90,00

4 951,043

IE

WHG/56-14

treska merlang

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

67,164

60,062

0

89,43

6,716

IE

WHG/7X7A-C

treska merlang

zóny VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

8 012,821

6 334,887

0

79,06

801,282

LT

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25 – 27, 28.2, 29 a 32

6 469,141

4 036,885

0

62,40

646,914

LT

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22 – 32

12 695,051

12 480,058

0

98,31

214,993

NL

COD/03AN.

treska škvrnitá

Skagerrak

36,610

36,600

0

99,97

0,010

NL

COD/07D.

treska škvrnitá

zóna VIId

56,150

19,952

0

35,53

5,615

NL

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

799,900

604,729

13,518

77,29

79,990

NL

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny VIIb, VIIc, VIIe – k, VIII, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

0,163

0,100

0

62,50

0,016

NL

GFB/567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

0,054

0

0

0

0,005

NL

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

1,600

0,360

0

22,50

0,160

NL

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa

134,951

65,957

6,582

53,75

13,495

NL

HAD/3A/BCD

treska jednoškvrnná

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

20,412

20,056

0

98,27

0,356

NL

HAD/7X7A34

treska jednoškvrnná

zóny VIIb – k, VIII, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

12,400

11,590

0

93,47

0,810

NL

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, vody Faerských ostrovov, nórske vody a medzinárodné vody zón I a II

6 262,318

5 464,566

581,641

96,55

216,111

NL

HER/2A47DX

sleď atlantický

zóny IV, VIId a vody Únie zóny IIa

112,622

15,492

0

13,76

11,262

NL

HER/4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

56 885,900

56 751,109

0

99,76

134,791

NL

HER/4CXB7D

sleď atlantický

zóny IVc, VIId

26 594,672

12 744,372

12 883,22

96,36

967,080

NL

HER/5B6ANB

sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

897,902

815,042

0

90,77

82,86

NL

HER/7G-K.

sleď atlantický

zóny VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

910,542

634,256

0

69,66

91,054

NL

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón IIa a IV

54,914

47,699

3,11

92,53

4,105

NL

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

303,116

124,220

0

40,98

30,312

NL

HKE/8ABDE.

merlúza európska

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

42,781

0

0

0

4,278

NL

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

26 027,115

14 319,321

2 298,337

63,85

2 602,711

NL

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

25,200

3,653

0

14,50

2,520

NL

MAC/2A34.

makrela atlantická

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

2 740,456

1 382,240

1 064,713

89,29

274,046

NL

MAC/2CX14-

makrela atlantická

zóny VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón IIa, XII a XIV

41 027,009

22 347,471

17 131,121

96,23

1 548,417

NL

MAC/8C3411

makrela atlantická

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

20,210

0

0

0

2,021

NL

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón IIa a IV

1 649,769

1 475,375

0

89,43

164,977

NL

PLE/03AN.

platesa veľká

Skagerrak

2 817,200

1 478,880

0

52,49

281,72

NL

PLE/07A.

platesa veľká

zóna VIIa

9,949

0

0

0

0,995

NL

PLE/2A3AX4

platesa veľká

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

57 584,500

25 447,491

3 471,358

50,22

5 758,450

NL

PLE/7DE.

platesa veľká

zóny VIId a VIIe

89,200

81,951

0

91,87

7,249

NL

POK/2C3A4.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zóny IIa

209,943

188,634

0

89,85

20,994

NL

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón II a IV

12 590,552

9 064,134

0

71,99

1 259,055

NL

SOL/3A/BCD

solea európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

37,470

31,212

0

83,30

3,747

NL

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

86 978,356

71 438,151

9 491,707

93,05

6 048,498

NL

WHG/2AC4.

treska merlang

zóna IV, vody Únie zóny IIa

841,481

661,446

0,543

78,67

84,148

NL

WHG/7X7A-C

treska merlang

zóny VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

682,434

613,475

0

89,90

68,243

PL

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25 – 27, 28.2, 29 a 32

50 907,880

39 631,024

0

77,85

5 090,788

PL

PLE/3BCD-C

platesa veľká

vody Únie poddivízií 22 – 32

694,500

293,640

0

42,28

69,450

PL

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22 – 32

75 783,185

69 971,317

0

92,33

5 811,868

PT

ANF/8C3411

čertovité

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

750,843

679,947

0

90,56

70,896

PT

BSF/8910-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón VIII, IX a X

3 679,338

2 305,232

0

62,65

367,934

PT

GFB/1012-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón X a XII

44,990

17,779

0

39,52

4,499

PT

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, vody Faerských ostrovov, nórske vody a medzinárodné vody zón I a II

4,160

0

0

0

0,416

PT

HKE/8C3411

merlúza európska

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

2 892,411

1 754,359

0

60,65

289,241

PT

JAX/08C.

stavridy

zóna VIIIc

1 329,631

1 109,918

0

83,48

132,963

PT

JAX/09.

stavridy

zóna IX

55 921,246

25 120,174

528,805

45,87

5 592,125

PT

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

1,779

0

0

0

0,178

PT

MAC/8C3411

makrela atlantická

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

6 440,691

4 591,601

0

71,29

644,069

PT

SBR/10-

pagel bledý

vody Únie a medzinárodné vody zóny X

541,462

517,230

0

95,53

24,232

PT

WHB/8C3411

treska belasá

zóny VIIIc, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

11 013,035

4 337,122

0

39,38

1 101,303

SE

COD/03AN.

treska škvrnitá

Skagerrak

821,024

556,518

0

67,78

82,102

SE

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

44,510

31,073

1,022

72,11

4,451

SE

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa

162,308

12,967

0,022

8,00

16,231

SE

HAD/3A/BCD

treska jednoškvrnná

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

236,790

113,745

0

48,04

23,679

SE

HER/03A.

sleď atlantický

zóna IIIa

29 881,622

18 731,090

10 155,375

96,67

995,157

SE

HER/03A-BC

sleď atlantický

zóna IIIa

1 007,696

805,199

0

79,90

100,770

SE

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, vody Faerských ostrovov, nórske vody a medzinárodné vody zón I a II

1 318,329

766,221

438,740

91,40

113,368

SE

HER/2A47DX

sleď atlantický

zóny IV, VIId a vody Únie zóny IIa

57,640

34,334

0

59,57

5,764

SE

HER/30/31.

sleď atlantický

poddivízie 30 – 31

28 790,075

10 475,338

0

36,39

2 879,007

SE

HER/3D-R30

sleď atlantický

vody Únie poddivízií 25 – 27, 28.2, 29 a 32

57 125,245

50 587,636

0

88,56

5 712,524

SE

HER/4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

7 497,641

7 491,728

5,265

99,99

0,648

SE

HKE/3A/BCD

merlúza európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

289,458

53,415

0

18,45

28,946

SE

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

193,397

0

0

0

19,340

SE

MAC/2A34.

makrela atlantická

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

3 930,161

2 903,805

990,771

99,09

35,585

SE

NEP/3A/BCD

homár štíhly

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

3 647,754

1 421,349

0

38,97

364,775

SE

PLE/03AN.

platesa veľká

Skagerrak

785,100

159,573

0

20,33

78,510

SE

PLE/03AS.

platesa veľká

Kattegat

257,500

95,596

0

37,12

25,750

SE

PLE/3BCD-C

platesa veľká

vody Únie poddivízií 22 – 32

472,806

30,126

0

6,37

47,281

SE

POK/2C3A4.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zóny IIa

605,268

437,201

0

72,23

60,527

SE

SOL/3A/BCD

solea európska

zóna IIIa, vody Únie poddivízií 22 – 32

24,780

19,961

0

80,55

2,478

SE

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody Únie poddivízií 22 – 32

50 861,068

49 834,193

0

97,98

1 026,875

SE

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

219,664

138,524

0

63,06

21,966

SE

WHG/2AC4.

treska merlang

zóna IV, vody Únie zóny IIa

13,200

4,533

0

34,34

1,320

UK

ALF/3X14-

beryxy

vody Únie a medzinárodné vody zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

9,110

0,432

0

4,74

0,911

UK

BLI/5B67-

mieň modrý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

2 229,925

644,724

0

28,91

222,992

UK

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI, VII a XII

197,387

100,934

0

51,13

19,739

UK

COD/07A.

treska škvrnitá

zóna VIIa

55,560

40,950

0

73,70

5,556

UK

COD/07D.

treska škvrnitá

zóna VIId

258,679

47,676

0

18,43

25,868

UK

COD/2A3AX4

treska škvrnitá

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

20 274,178

15 615,494

2 795,552

90,81

1 863,132

UK

COD/7XAD34

treska škvrnitá

zóny VIIb, VIIc, VIIe – k, VIII, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1

252,489

184,755

0

73,17

25,249

UK

GFB/567-

mieňovec európsky

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

896,968

99,720

0

11,12

89,697

UK

GHL/2A-C46

halibut tmavý

vody Únie zón IIa a IV, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VI

964,387

147,878

0

15,33

96,439

UK

HAD/2AC4.

treska jednoškvrnná

zóna IV, vody Únie zóny IIa

27 924,370

20 374,564

5 101,061

91,23

2 448,745

UK

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb a VIa

3 348,692

2 463,833

0

73,58

334,869

UK

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

3 995,058

3 886,098

0

97,27

108,960

UK

HAD/7X7A34

treska jednoškvrnná

zóny VIIb – k, VIII, IX a X, vody Únie oblasti CECAF 34.1.1.

770,731

689,602

0

89,47

77,073

UK

HER/07A/MM

sleď atlantický

zóna VIIa

4 090,526

3 695,960

0

90,35

394,566

UK

HER/1/2-

sleď atlantický

vody Únie, vody Faerských ostrovov, nórske vody a medzinárodné vody zón I a II

4 560,869

4 421,770

0

96,95

139,099

UK

HER/4AB.

sleď atlantický

vody Únie a nórske vody zóny IV severne od 53° 30′ s. z. š.

68 719,392

66 524,581

1 293,016

98,69

901,795

UK

HER/4CXB7D

sleď atlantický

zóny IVc, VIId

4 303,151

2 492,047

1 786,300

99,42

24,804

UK

HER/5B6ANB

sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

3 606,810

3 356,220

0

93,05

250,590

UK

HER/7G-K.

sleď atlantický

zóny VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

380,500

66,632

0

17,51

38,050

UK

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody Únie zón IIa a IV

6 797,189

6 129,105

0

90,17

668,084

UK

HKE/571214

merlúza európska

zóny VI a VII, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

8 648,506

6 408,658

8,482

74,20

864,851

UK

JAX/2A-14

stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky

vody Únie zón IIa, IVa, zóny VI, VIIa – c, VIIe – k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

3 791,522

912,428

409,000

34,85

379,152

UK

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna VII

3 059,956

2 664,462

0

87,08

305,995

UK

LEZ/2AC4-C

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie zón IIa a IV

2 743,685

1 174,057

0

42,79

274,368

UK

LEZ/56-14

kalkany rodu Lepidorhombus

vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, zóna VI, medzinárodné vody zón XII a XIV

1 959,246

754,840

0

38,53

195,925

UK

MAC/2A34.

makrela atlantická

zóny IIIa a IV, vody Únie zón IIa, IIIb, IIIc a poddivízií 22 – 32

3 991,428

3 588,768

333,952

98,28

68,708

UK

NEP/07.

homár štíhly

zóna VII

9 483,155

6 290,627

340,019

69,92

948,315

UK

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody Únie zón IIa a IV

16 153,130

11 949,933

0

73,98

1 615,313

UK

NEP/5BC6.

homár štíhly

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb

17 474,623

11 580,543

0

66,27

1 747,462

UK

PLE/2A3AX4

platesa veľká

zóna IV, vody Únie zóny IIa, časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

32 213,647

13 978,322

983,846

46,45

3 221,365

UK

PLE/7DE.

platesa veľká

zóny VIId a VIIe

2 741,096

2 407,296

0

87,82

274,110

UK

POK/2C3A4.

treska tmavá

zóny IIIa a IV, vody Únie zóny IIa

11 004,725

8 673,945

0

78,82

1 100,472

UK

POK/56-14

treska tmavá

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, XII a XIV

3 258,975

2 640,610

0

81,03

325,897

UK

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VI a VII

169,640

7,942

1,469

5,55

16,964

UK

SOL/07D.

solea európska

zóna VIId

394,216

342,741

0

86,94

39,422

UK

SOL/07E.

solea európska

zóna VIIe

804,826

737,606

0

91,65

67,220

UK

SOL/24-C.

solea európska

vody Únie zón II a IV

939,830

510,842

0

54,35

93,983

UK

SOL/7FG.

solea európska

zóny VIIf a VIIg

172,304

149,215

0

86,60

17,230

UK

WHB/1X14

treska belasá

vody Únie a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

73 710,920

66 385,653

0

90,06

7 325,267

UK

WHG/2AC4.

treska merlang

zóna IV, vody Únie zóny IIa

10 578,237

8 541,792

674,458

87,12

1 057,824

UK

WHG/56-14

treska merlang

zóna VI, vody Únie a medzinárodné vody zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

124,595

124,535

0

99,95

0,060

UK

WHG/7X7A-C

treska merlang

zóny VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

2 116,262

959,986

0

45,36

211,626


(1)  Kvóty, ktoré sú k dispozícii pre členský štát podľa relevantných nariadení o rybolovných možnostiach po zohľadnení výmeny rybolovných možností v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22), prevodov kvót z roku 2016 do roku 2017 v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 (Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3), článkom 5a nariadenia Rady (EÚ) č. 1221/2014 (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 16), článkom 15 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 alebo opätovného pridelenia a odpočítania rybolovných možností v súlade s článkom 37 a článkom 105 nariadenia (ES) č. 1224/2009 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(2)  Osobitná podmienka stanovená v prílohách k príslušným nariadeniam o rybolovných možnostiach.


9.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/36


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1497

z 8. októbra 2018,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o kategóriu potravín 17 a používanie prídavných látok vo výživových doplnkoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 je stanovený zoznam Únie obsahujúci prídavné látky schválené na používanie v potravinách a podmienky ich používania.

(2)

Len prídavné látky v potravinách zahrnuté v zozname Únie uvedenom v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 ako také sa môžu umiestňovať na trh a používať v potravinách, a to za podmienok používania, ktoré sú v nej špecifikované.

(3)

Uvedený zoznam možno aktualizovať v súlade so spoločným postupom uvedeným v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008, a to buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti.

(4)

Zoznam Únie obsahuje prídavné látky v potravinách rozdelené podľa kategórií potravín, do ktorých sa môžu pridávať. V časti D tohto zoznamu sa kategória potravín 17 vzťahuje na výživové doplnky v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES (3) okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti. Kategória potravín 17 zahŕňa tri podkategórie: 17.1 „Výživové doplnky dodávané v tuhej forme vrátane kapsúl, tabliet a podobných foriem okrem žuvacích foriem“, 17.2 „Výživové doplnky dodávané v tekutej forme“ a 17.3 „Výživové doplnky dodávané vo forme sirupu alebo v žuvacej forme“. V časti E zoznamu Únie sa stanovujú povolené prídavné látky v každej z týchto podkategórií a podmienky ich používania.

(5)

Z rokovaní s členskými štátmi (v pracovnej skupine vládnych expertov pre prídavné látky) vyplynulo, že existujú problémy s vykonávaním prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách, najmä v podkategórii potravín 17.3 „Doplnky dodávané vo forme sirupu alebo v žuvacej forme“. Táto klasifikácia viedla k nesprávnemu výkladu a s cieľom predísť mu by mali byť forma sirupu a žuvacia forma kategorizované ako kvapalná a tuhá forma, v uvedenom poradí.

(6)

Preto je vhodné vypustiť podkategóriu potravín 17.3 a preformulovať názvy podkategórií potravín 17.1 a 17.2 na „Výživové doplnky dodávané v tuhej forme okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti“ a „Výživové doplnky dodávané v tekutej forme okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti“. Jasnejšie sa tak vymedzí, na ktoré výrobky sa vzťahuje každá z podkategórií potravín/ktoré výrobky sú zahrnuté v každej z podkategórií potravín. V dôsledku vypustenia podkategórie potravín 17.3 položky týkajúce sa prídavných látok v potravinách, ktoré boli zahrnuté v tejto podkategórii potravín, by sa mali presunúť buď do podkategórie potravín 17.1 alebo 17.2 v záujme zabezpečenia transparentnosti a právnej istoty, pokiaľ ide o používanie prídavných látok v príslušných potravinách. V záujme jasnosti a na účely presadzovania by sa mal takisto zmeniť názov kategórie potravín 17 na „Výživové doplnky v zmysle vymedzenia v smernici 2002/46/ES“.

(7)

Z rokovaní s členskými štátmi takisto vyplynulo, že by sa malo objasniť, či sa najvyššie prípustné množstvo (používania) pre prídavné látky v potravinách v kategórii potravín 17 uplatňuje na potraviny v stave, v akom sa uvádzajú na trh, alebo v ich konzumovateľnej forme. Preto by sa mala zahrnúť úvodná časť odkazujúca na určité prídavné látky v potravinách, ktoré sú povolené pre uvedenú kategóriu potravín. Je to v súlade s predchádzajúcimi zápismi uvedených prídavných látok v potravinách v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES (4), 94/36/ES (5) a 95/2/ES (6).

(8)

Podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008 Komisia musí požiadať Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o vydanie stanoviska s cieľom aktualizovať zoznam Únie obsahujúci prídavné látky v potravinách uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 okrem prípadov, keď by predmetná aktualizácia nemala mať vplyv na ľudské zdravie. Keďže zoznam Únie sa mení s cieľom objasniť v súčasnosti povolené použitia prídavných látok, predstavuje aktualizáciu uvedeného zoznamu, ktorá by nemala mať vplyv na ľudské zdravie. Preto netreba úrad žiadať o vydanie stanoviska.

(9)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách (Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 3).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/36/ES z 30. júna 1994 o farbivách pre použitie v potravinách (Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá (Ú. v. ES L 61, 18.3.1995, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 sa mení takto:

1.

V časti D sa položky týkajúce sa kategórie potravín 17 „Výživové doplnky v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti“ nahrádzajú takto:

17.

Výživové doplnky v zmysle vymedzenia v smernici 2002/46/ES

17.1

Výživové doplnky dodávané v tuhej forme okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti

17.2

Výživové doplnky dodávané v tekutej forme okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti“

2.

Časť E sa mení takto:

a)

Položka týkajúca sa kategórie potravín „17. Výživové doplnky v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti“ sa nahrádza takto:

17.

Výživové doplnky v zmysle vymedzenia v smernici 2002/46/ES

 

ÚVODNÁ ČASŤ SA VZŤAHUJE NA VŠETKY PODKATEGÓRIE

 

Najvyššie prípustné množstvá plánovaného používania pre farbivá, polyoly, sladidlá a E 200 – 213, E 338 – 452, E 405, E 416, E 426, E 432 – 436, E 459, E 468, E 473 – 475, E 491 – 495, E 551 – 553, E 901 – 904, E 961, E 1201 – 1204, E 1505 a E 1521 sa vzťahujú na výživové doplnky v konzumovateľnej forme pripravené podľa pokynov na použitie, ktoré poskytol výrobca.

Faktor riedenia pre tie výživové doplnky, ktoré musia byť zriedené alebo rozpustené, sa musí oznámiť spolu s pokynmi na použitie.“

b)

Položka týkajúca sa podkategórie potravín 17.1 sa mení takto:

i)

Názov sa nahrádza takto:

„17.1

Výživové doplnky dodávané v tuhej forme okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti“

ii)

Všetky položky v tejto podkategórii sa nahrádzajú týmito položkami, ktoré sa vkladajú podľa číselného poradia:

 

„Skupina I

Prídavné látky

 

 

E 410, E 412, E 415, E 417 a E 425 sa nesmú používať pri výrobe dehydrovaných výživových doplnkov, ktoré sa majú pred konzumáciou rehydrovať.

 

Skupina II

farbivá v quantum satis

quantum satis

 

Obdobie platnosti: do 31. júla 2014

 

Skupina II

farbivá v quantum satis

quantum satis

(69)

Obdobie platnosti: od 1. augusta 2014

 

Skupina III

farbivá s kombinovaným najvyšším prípustným množstvom

300

 

Obdobie platnosti: do 31. júla 2014

 

Skupina III

farbivá s kombinovaným najvyšším prípustným množstvom

300

(69)

Obdobie platnosti: od 1. augusta 2014

 

Skupina IV

Polyoly

quantum satis

 

 

 

E 104

chinolínová žltá

35

(61)

Obdobie platnosti: od 1. januára 2014 do 31. júla 2014

 

E 104

chinolínová žltá

35

(61) (69)

Obdobie platnosti: od 1. augusta 2014

okrem výživových doplnkov v žuvacej forme

 

E 104

chinolínová žltá

10

(61)

Obdobie platnosti: od 1. januára 2014 do 31. júla 2014

 

E 104

chinolínová žltá

10

(61) (69)

Obdobie platnosti: od 1. augusta 2014

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 110

žltá SY FCF/pomarančovožltá S

10

(61)

Obdobie platnosti: od 1. januára 2014 do 31. júla 2014

 

E 110

žltá SY FCF/pomarančovožltá S

10

(61) (69)

Obdobie platnosti: od 1. augusta 2014

 

E 124

ponceau 4R, košenilová červená A

35

(61)

Obdobie platnosti: od 1. januára 2014 do 31. júla 2014

 

E 124

ponceau 4R, košenilová červená A

35

(61) (69)

Obdobie platnosti: od 1. augusta 2014

okrem výživových doplnkov v žuvacej forme

 

E 124

ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61)

Obdobie platnosti: od 1. januára 2014 do 31. júla 2014

 

E 124

ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61) (69)

Obdobie platnosti: od 1. augusta 2014

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 160d

lykopén

30

 

 

 

E 200 – 213

kyselina sorbová – sorbany; kyselina benzoová – benzoany

1 000

(1) (2)

len výživové doplnky v sušenej forme a obsahujúce prípravky vitamínu A a kombinácie vitamínov A a D okrem výživových doplnkov v žuvacej forme

 

E 310 – 321

propylgalát TBHQ, BHA a BHT

400

(1)

 

 

E 338 – 452

kyselina fosforečná – fosforečnany – di- tri- a polyfosforečnany

quantum satis

 

 

 

E 392

extrakty z rozmarínu

400

(46)

 

 

E 405

1,2-propándiolalginát

1 000

 

 

 

E 416

guma karaya

quantum satis

 

 

 

E 426

sójová hemicelulóza

1 500

 

 

 

E 432 – 436

polysorbany

quantum satis

 

 

 

E 459

beta-cyklodextrín

quantum satis

 

len výživové doplnky vo forme tabliet a potiahnutých tabliet

 

E 468

sieťovaná sodná soľ karboxymetylcelulózy

30 000

 

okrem výživových doplnkov v žuvacej forme

 

E 473 – 474

sacharózové estery mastných kyselín – sacharózové glyceroly

quantum satis

(1)

 

 

E 475

estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

quantum satis

 

 

 

E 491 – 495

estery sorbitanu

quantum satis

(1)

 

 

E 551 – 559

oxid kremičitý – kremičitany

quantum satis

 

Obdobie platnosti: do 31. januára 2014

 

E 551 – 553

oxid kremičitý – kremičitany

quantum satis

 

Obdobie platnosti: od 1. februára 2014

 

E 900

dimetylpolysiloxán

10

(91)

len výživové doplnky vo forme šumivých tabliet

 

E 901

biely a žltý včelí vosk

quantum satis

 

 

 

E 902

vosk kandelila

quantum satis

 

 

 

E 903

karnaubský vosk

200

 

 

 

E 904

šelak

quantum satis

 

 

 

E 950

acesulfám K

500

 

 

 

E 950

acesulfám K

2 000

 

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 951

aspartám

2 000

 

 

 

E 951

aspartám

5 500

 

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 952

kyselina cyklámová a jej Na a Ca soli

500

(51)

 

 

E 952

kyselina cyklámová a jej Na a Ca soli

1 250

(51)

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 954

sacharín a jeho Na, K a Ca soli

500

(52)

 

 

E 954

sacharín a jeho Na, K a Ca soli

1 200

(52)

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 955

sukralóza

800

 

 

 

E 955

sukralóza

2 400

 

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 957

taumatín

400

 

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 959

neohesperidín DC

100

 

 

 

E 959

neohesperidín DC

400

 

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 960

glykozidy steviolu

670

(60)

 

 

E 960

glykozidy steviolu

1 800

(60)

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 961

neotam

60

 

 

 

E 961

neotam

185

 

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 961

neotam

2

 

len ako zvýrazňovač vône a chuti okrem výživových doplnkov v žuvacej forme

 

E 961

neotam

2

 

len výživové doplnky na báze vitamínov a/alebo minerálnych potravín v žuvacej forme, ako zvýrazňovač vône a chuti

 

E 962

soľ aspartám-acesulfámu

500

(11)a (49) (50)

 

 

E 962

soľ aspartám-acesulfámu

2 000

(11)a (49) (50)

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 969

advantám

20

 

 

 

E 969

advantám

55

 

len výživové doplnky v žuvacej forme

 

E 1201

polyvinylpyrolidón

quantum satis

 

len výživové doplnky vo forme tabliet a potiahnutých tabliet

 

E 1202

polyvinylpolypyrolidón

quantum satis

 

len výživové doplnky vo forme tabliet a potiahnutých tabliet

 

E 1203

polyvinilalkohol (PVA)

18 000

 

len výživové doplnky vo forme kapsúl a tabliet

 

E 1204

pululán

quantum satis

 

len výživové doplnky vo forme kapsúl a tabliet

 

E 1205

základný metakrylát kopolymér

100 000

 

okrem výživových doplnkov v žuvacej forme

 

E 1206

neutrálny kopolymér metakrylátu

200 000

 

okrem výživových doplnkov v žuvacej forme

 

E 1207

aniónový kopolymér metakrylátu

100 000

 

okrem výživových doplnkov v žuvacej forme

 

E 1208

kopolymér N-vinylpyrolidónu a vinyl-acetátu

100 000

 

okrem výživových doplnkov v žuvacej forme

 

E 1209

očkovaný kopolymér vinylalkoholu s etylénglykolom

100 000

 

okrem výživových doplnkov v žuvacej forme

 

E 1505

trietylcitrát

3 500

 

len výživové doplnky vo forme kapsúl a tabliet

 

E 1521

polyetylénglykol

10 000

 

len výživové doplnky vo forme kapsúl a tabliet“

c)

Položka týkajúca sa podkategórie potravín 17.2 sa mení takto:

i)

Názov sa nahrádza takto:

„17.2.

Výživové doplnky dodávané v tekutej forme okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti“

ii)

Všetky položky v tejto podkategórii sa nahrádzajú týmito položkami, ktoré sa vkladajú podľa číselného poradia:

 

„Skupina I

Prídavné látky

 

 

 

 

Skupina II

farbivá v quantum satis

quantum satis

 

 

 

Skupina II

farbivá v quantum satis

quantum satis

 

Obdobie platnosti: do 31. júla 2014

 

Skupina II

farbivá v quantum satis

quantum satis

(69)

Obdobie platnosti: od 1. augusta 2014

len výživové doplnky vo forme sirupu

 

Skupina III

farbivá s kombinovaným najvyšším prípustným množstvom

100

 

 

 

Skupina IV

polyoly

quantum satis

 

 

 

E 104

chinolínová žltá

10

(61)

Obdobie platnosti: od 1. januára 2014 do 31. júla 2014

 

E 104

chinolínová žltá

10

(61) (69)

Obdobie platnosti: od 1. augusta 2014

 

E 110

žltá SY FCF/pomarančovožltá S

10

(61)

Obdobie platnosti: od 1. januára 2014 do 31. júla 2014

 

E 110

žltá SY FCF/pomarančovožltá S

10

(61) (69)

Obdobie platnosti: od 1. augusta 2014

 

E 124

ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61)

Obdobie platnosti: od 1. januára 2014 do 31. júla 2014

 

E 124

ponceau 4R, košenilová červená A

10

(61) (69)

Obdobie platnosti: od 1. augusta 2014

 

E 160d

lykopén

30

 

 

 

E 200 – 213

kyselina sorbová – sorbany; kyselina benzoová – benzoany

2 000

(1) (2)

okrem výživových doplnkov vo forme sirupu

 

E 310 – 321

propylgalát TBHQ, BHA a BHT

400

(1)

 

 

E 338 – 452

kyselina fosforečná – fosforečnany – di- tri- a polyfosforečnany

quantum satis

 

 

 

E 392

extrakty z rozmarínu

400

(46)

 

 

E 405

1,2-propándiolalginát

1 000

 

 

 

E 416

guma karaya

quantum satis

 

 

 

E 426

sójová hemicelulóza

1 500

 

 

 

E 432 – 436

polysorbany

quantum satis

 

 

 

E 473 – 474

sacharózové estery mastných kyselín – sacharózové glyceroly

quantum satis

(1)

 

 

E 475

estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

quantum satis

 

 

 

E 491 – 495

estery sorbitanu

quantum satis

(1)

 

 

E 551 – 559

oxid kremičitý – kremičitany

quantum satis

 

Obdobie platnosti: do 31. januára 2014

 

E 551 – 553

oxid kremičitý – kremičitany

quantum satis

 

Obdobie platnosti: od 1. februára 2014

 

E 950

acesulfám K

350

 

 

 

E 950

acesulfám K

2 000

 

len výživové doplnky vo forme sirupu

 

E 951

aspartám

600

 

 

 

E 951

aspartám

5 500

 

len výživové doplnky vo forme sirupu

 

E 952

kyselina cyklámová a jej Na a Ca soli

400

(51)

 

 

E 952

kyselina cyklámová a jej Na a Ca soli

1 250

(51)

len výživové doplnky vo forme sirupu

 

E 954

sacharín a jeho Na, K a Ca soli

80

(52)

 

 

E 954

sacharín a jeho Na, K a Ca soli

1 200

(52)

len výživové doplnky vo forme sirupu

 

E 955

sukralóza

240

 

 

 

E 955

sukralóza

2 400

 

len výživové doplnky vo forme sirupu

 

E 957

taumatín

400

 

len výživové doplnky vo forme sirupu

 

E 959

neohesperidín DC

50

 

 

 

E 959

neohesperidín DC

400

 

len výživové doplnky vo forme sirupu

 

E 960

glykozidy steviolu

200

(60)

 

 

E 960

glykozidy steviolu

1 800

(60)

len výživové doplnky vo forme sirupu

 

E 961

neotam

20

 

 

 

E 961

neotam

185

 

len výživové doplnky vo forme sirupu

 

E 961

neotam

2

 

len ako zvýrazňovač vône a chuti okrem výživových doplnkov vo forme sirupu

 

E 961

neotam

2

 

len vitamíny a/alebo výživové doplnky založené na minerálnych potravinách vo forme sirupu, ako zvýrazňovač vône a chuti

 

E 962

soľ aspartám-acesulfámu

350

(11)a (49) (50)

 

 

E 962

soľ aspartám-acesulfámu

2 000

(11)a (49) (50)

len výživové doplnky vo forme sirupu

 

E 969

advantám

6

 

 

 

E 969

advantám

55

 

len výživové doplnky vo forme sirupu“


ROZHODNUTIA

9.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/45


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1498

z 21. decembra 2017

o štátnej pomoci a opatreniach SA.38613 (2016/C) (ex 2015/NN) Talianska v prospech spoločnosti Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

[oznámené pod číslom C(2017) 8391]

(Iba talianske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedeným ustanovením (1), a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Po dvoch formálnych sťažnostiach, ktoré 11. a 14. apríla 2014 predložili konkurenti (ktorí si neželajú, aby ich totožnosť bola zverejnená), Komisia začala predbežné vyšetrovanie týkajúce sa údajných podporných opatrení v prospech talianskej oceliarskej spoločnosti Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (ďalej len „Ilva“). Formálnu sťažnosť predložilo 10. apríla 2015 aj združenie Wirtschaftsvereinigung Stahl (nemecké oceliarske združenie – ďalej len „WV Stahl“) a 24. júna 2015 Európska konfederácia železiarskeho a oceliarskeho priemyslu (Eurofer). Týchto sťažovateľov 25. júna 2015 podporilo združenie British Steel Association.

(2)

Listom z 20. januára 2016 Komisia informovala Taliansko o svojom rozhodnutí začať konanie podľa článku 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) v súvislosti so štyrmi podpornými opatreniami v prospech spoločnosti Ilva. Listom z 13. mája 2016 Komisia informovala Taliansko o rozšírení tohto postupu na piate podporné opatrenie.

(3)

Rozhodnutie Komisie o začatí formálneho vyšetrovacieho konania (ďalej len „rozhodnutie o začatí konania“) aj rozhodnutie Komisie rozšíriť tento postup na piate opatrenie (ďalej len „rozhodnutie o rozšírení konania“) boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (2). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky k opatreniam.

(4)

Taliansko predložilo pripomienky k rozhodnutiu o začatí konania listom z 3. marca 2016 a k rozhodnutiu o rozšírení konania listom z 26. júla 2016.

(5)

Komisii boli doručené aj pripomienky zainteresovaných strán. Zaslala ich Taliansku, ktoré dostalo možnosť reagovať. Pripomienky Talianska boli doručené listom z 29. júla 2016.

(6)

Komisia požiadala Taliansko o dodatočné informácie listami z 24. februára 2016, 4. mája 2016, 30. septembra 2016, 1. februára 2017 a 8. septembra 2017. Taliansko odpovedalo na tieto žiadosti o informácie 10. marca 2016, 13. mája 2016, 8. novembra 2016, 10. marca 2017 a 16. októbra 2017.

(7)

Po tom, ako bola Komisia informovaná o rozhodnutí Talianska poskytnúť aktíva spoločnosti Ilva na predaj, požiadala Taliansko, aby vymenovalo nezávislého monitorovacieho správcu, ktorého úlohou bolo podávať správy o organizovaní a realizácii procesu predaja. Monitorovací správca zaslal Komisii správy 15. júna 2016, 3. októbra 2016, 13. a 14. decembra 2016, 1. februára 2017, 22. februára 2017, 30. júna 2017 a svoju záverečnú správu o procese predaja predložil 20. júla 2017. Talianske orgány informovali Komisiu o výsledku tendra listom zo 7. júna 2017 a ďalšie informácie týkajúce sa procesu predaja predložili 24. júla 2017.

2.   OPIS

2.1.   Príjemca pomoci

(8)

Spoločnosť Ilva je jedným z najväčších európskych výrobcov ocele a zaoberá sa výrobou, spracovaním a predajom výrobkov z uhlíkovej ocele okrem iného aj prostredníctvom riadenia priemyselných podnikov národného strategického záujmu, ako sa vymedzuje v článku 1 zákonného dekrétu č. 207 z 3. decembra 2012, ktorý bol s úpravami zmenený zákonom č. 231 z 24. decembra 2012 (ďalej len „zákonný dekrét č. 207/2012“). Od roku 1996 je vo vlastníctve rodiny Riva a predtým bola pod kontrolou talianskeho štátu prostredníctvom ústavu Istituto per la Ricostruzione Industriale (ďalej len „IRI“). V roku 2016 spoločnosť Ilva zamestnávala spolu približne 14 000 ľudí, z toho približne 11 000 zamestnancov vo svojom hlavnom výrobnom závode v meste Tarent (región Apúlia). Spoločnosť Ilva má okrem toho ďalšie výrobné jednotky v Taliansku a obchodné prevádzky vo Francúzsku, v Tunisku a Grécku.

(9)

Spoločnosť Ilva vyrába výrobky z uhlíkovej ocele zahrnuté v zozname výrobkov, ktorým sa vymedzuje oceliarske odvetvie podľa písmen a) až e) prílohy IV k usmerneniam o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 (3).

(10)

S ročnou výrobnou kapacitou […] (*1) ton spoločnosť Ilva v Tarente predstavuje približne 9,8 % celkovej výrobnej kapacity Únie týkajúcej sa uhlíkovej ocele (4). Pod súčasnou mimoriadnou správou a v rámci environmentálnych obmedzení spoločnosť Ilva funguje na […] svojej menovitej kapacity (fungujú tri pece z piatich). V roku 2016 vyrobila 5,8 milióna ton uhlíkovej ocele (5), čo predstavuje približne 65 % talianskej výroby uhlíkovej ocele a približne 7 % výroby uhlíkovej ocele v Únii. Spoločnosť Ilva predáva predovšetkým v Taliansku ([…]), a potom v iných európskych ([…]) a tretích krajinách ([…]). (6)

(11)

Oblasť Tarent, kde spoločnosť Ilva prevádzkuje svoj hlavný výrobný závod, je silne znečistená. Testy preukázali silné znečistenie ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd v závode spoločnosti Ilva a v neďalekých obývaných oblastiach mesta Tarent s vážnymi následkami pre ľudské zdravie a životné prostredie. (7) Spoločnosť Ilva, ako aj jej hlavní akcionári a bývalí vedúci pracovníci boli v Taliansku obvinení zo spôsobenia údajnej environmentálnej katastrofy (8). Spoločnosť Ilva zároveň figuruje v postupe v prípade nesplnenia povinnosti, ktorý Komisia začala proti Taliansku (9). Po dvoch formálnych výzvach (10) Komisia 16. októbra 2014 zaslala Taliansku svoje odôvodnené stanovisko (ďalej len „odôvodnené stanovisko“) pre porušenie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES (11) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (12), v ktorých sa stanovujú pravidlá pre členské štáty týkajúce sa udeľovania environmentálnych povolení priemyselným zariadeniam.

(12)

Vzhľadom na tento environmentálny škandál muselo bývalé vedenie spoločnosti Ilva odstúpiť od riadenia spoločnosti a v júni 2013 ho nahradil mimoriadny komisár, ktorého vymenovala vláda. (13) Mandát mimoriadneho komisára mal zaručiť pokračovanie priemyselnej činnosti, pričom prostriedky spoločnosti sa mali použiť na pokrytie nákladov na zdravotné a environmentálne škody spôsobené minulými porušeniami environmentálneho povolenia spoločnosti Ilva. Rada ministrov v tejto súvislosti 14. marca 2014 schválila „environmentálny plán“, ktorého cieľom je zabrániť znečisteniu a modernizovať závod v súlade s environmentálnym povolením (14). Podľa tohto plánu v roku 2014 celkové náklady na investície potrebné na zabezpečenie súladu závodu v Tarente s požiadavkami environmentálneho povolenia predstavovali […] EUR.

(13)

Vzhľadom na čoraz nestabilnejšiu finančnú situáciu spoločnosti Ilva talianska vláda prijala 5. januára 2015 zákonný dekrét č. 1/2015, ktorým začala postup ad hoc vo veci platobnej neschopnosti spoločnosti Ilva. Tento postup ad hoc bol vytvorený podľa tzv. Marzanovho zákona, osobitného zákona o platobnej neschopnosti ustanovujúceho mimoriadnu správu veľkých podnikov v ťažkostiach, ktorým boli zverené základné služby vo verejnom záujme. V dôsledku toho súd v Miláne 30. januára 2015 vyhlásil spoločnosť Ilva za platobne neschopnú (15). Celkový dlh uvedený vo vyhlásení o platobnej neschopnosti predstavoval 2,9 miliardy EUR. Vláda vymenovala troch mimoriadnych komisárov, ktorí majú riadiť spoločnosť. Zákonný dekrét č. 1/2015 bol 3. marca 2015 s úpravami zmenený na zákon č. 20/2015 (16).

(14)

Talianske orgány 4. decembra 2015 informovali Komisiu, že v ten istý deň bol prijatý zákonný dekrét č. 191/2015 s názvom „Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva“. Zákonný dekrét bol 1. februára 2016 s úpravami zmenený na zákon č. 13/2016 (17). V článku 1 zákonného dekrétu sa stanovuje predaj aktív spoločnosti Ilva prostredníctvom transparentného a nediskriminačného verejného postupu do 30. júna 2016 s cieľom zabezpečiť prerušenie kontinuity s predchádzajúcou spoločnosťou. Mimoriadni komisári spoločnosti Ilva 5. januára 2016 zverejnili výzvu na vyjadrenie záujmu v súvislosti s prevodom podnikov vo vlastníctve spoločnosti Ilva a iných spoločností tej istej skupiny. Do fázy predbežnej hĺbkovej analýzy bolo prijatých 25 zainteresovaných strán, pričom následne boli 30. júna 2016 vytvorené akvizičné konzorciá na predkladanie formálnych ponúk. Dňa 30. júna 2016 boli do záverečnej fázy tendra prijatí dvaja záujemcovia: i) konzorcium vedené svetovou oceliarskou spoločnosťou ArcelorMittal spolu s talianskym výrobcom ocele Marcegaglia a bankou Intesa Sanpaolo ako členmi (ďalej len „konzorcium AM“) a ii) tzv. konzorcium AcciaItalia (ďalej len „konzorcium AcciaItalia“), ktoré tvorili okrem iného talianska oceliarska spoločnosť Arvedi, indická oceliarska spoločnosť Jindal Steel a štátom vlastnená investičná banka Cassa Depositi e Prestiti (ďalej len „CDP“).

(15)

V procese predaja vzniklo určité oneskorenie. Napokon 26. mája 2017 komisári spoločnosti Ilva odporučili, aby sa aktíva spoločnosti Ilva pridelili konzorciu AM, ktoré ponúklo cenu 1,8 miliardy EUR (18). Minister hospodárskeho rozvoja sa riadil týmto odporúčaním a 5. júna 2017 vydal konečné rozhodnutie o výsledku súťaže v prospech konzorcia AM (19). Uzavretie transakcie je pozastavené až do schválenia fúzie Komisiou. V tejto súvislosti konzorcium AM 21. septembra 2017 oznámilo túto transakciu Komisii, ktorá sa 8. novembra 2017 rozhodla otvoriť hĺbkové vyšetrovanie (20).

2.2.   Posudzované opatrenia

(16)

Talianske orgány prijali a zmenili rôzne opatrenia na podporu spoločnosti Ilva. Toto rozhodnutie sa týka piatich opatrení, na ktoré sa vzťahovalo rozhodnutie o začatí konania a rozhodnutie o rozšírení konania:

a)

opatrenie 1: prevod aktív zadržaných počas trestného konania proti predchádzajúcim vlastníkom spoločnosti Ilva;

b)

opatrenie 2: zákon o vopred odpočítateľných pôžičkách, ktorý sa uplatnil na súkromnú pôžičku vo výške 250 miliónov EUR;

c)

opatrenie 3: štátna záruka na pôžičku vo výške 400 miliónov EUR;

d)

opatrenie 4: dohoda o urovnaní sporu so spoločnosťou Fintecna;

e)

opatrenie 5: štátna pôžička vo výške 300 miliónov EUR.

2.2.1.   Opatrenie 1: prevod aktív zadržaných počas trestného konania proti predchádzajúcim vlastníkom spoločnosti Ilva

(17)

Niektorí členovia rodiny Riva, ktorí boli predtým zapojení do riadenia spoločnosti Ilva, boli pred talianskymi súdmi obvinení z rôznych trestných činov súvisiacich s podvodmi. V máji 2013 vnútroštátny sudca zadržal (sequestro preventivo) […] EUR v likvidných aktívach vo vlastníctve rodiny Riva (ďalej len „aktíva spoločnosti Riva“) až do skončenia trestného konania, ktoré sa proti nim viedlo.

(18)

Podľa všeobecného trestného práva v Taliansku aktíva zadržané v rámci trestného konania musia byť prevedené na tzv. justičný fond (Fondo Unico di Giustizia), čo je fond talianskeho ministerstva spravodlivosti, ktorý plní úlohu „správcu“ (custode ex lege) až do skončenia trestného konania. Riadenie fondu zabezpečuje spoločnosť Equitalia Giustizia S.p.A. (ďalej len „Equitalia“) (21). Podľa investičného mandátu spoločnosti Equitalia likvidné aktíva v držbe fondu Fondo Unico di Giustizia môžu byť uložené iba na bežných účtoch, ktoré vykazujú primerané úrovne stability a spoľahlivosti, alebo sa môžu investovať do talianskych štátnych dlhopisov (22). Počas súdneho konania zadržané sumy naďalej patria pôvodným vlastníkom, ktorí s nimi však nemôžu voľne disponovať.

(19)

V prípade aktív rodiny Riva sa v článku 3 ods. 1 zákonného dekrétu č. 1/2015 zaviedlo ustanovenie ad hoc, na základe ktorého sa tieto aktíva mohli previesť na spoločnosť Ilva pred skončením trestného konania (23). Podľa tohto ustanovenia sa prevod musel uskutočniť za osobitných podmienok. Spoločnosť Ilva mala najskôr vydať dlhopisy v hodnote aktív rodiny Riva. Fondo Unico di Giustizia potom použil aktíva rodiny Riva, ktoré boli v jeho správe, na upísanie týchto dlhopisov. V dôsledku toho dlhopisy spoločnosti Ilva nahradili aktíva rodiny Riva na účtoch fondu Fondo Unico di Giustizia ako kolaterál v súvislosti s prebiehajúcim trestným konaním. V tom istom zákonnom dekréte sa stanovilo, že peňažné prostriedky, ktoré spoločnosť Ilva dostala po tomto prevode, museli byť vyčlenené na realizáciu jej environmentálneho plánu.

(20)

Vnútroštátny sudca 11. mája 2015 prostredníctvom dekrétu (decreto di trasferimento) nariadil prevod aktív rodiny Riva. Prevod na fond Fondo Unico di Giustizia sa však nemohol uskutočniť, lebo rodina Riva viedla svoje aktíva na bankových účtoch nachádzajúcich sa mimo Talianska (24) a zahraničné súdy, pod ktorých jurisdikciu tieto účty patria, sústavne odmietali previesť aktíva do Talianska (25).

(21)

Situácia sa vyriešila v decembri 2016, keď rodina Riva a spoločnosť Ilva dospeli k dohode o urovnaní sporu, pričom príslušní členovia rodiny Riva súhlasili s tým, že rodina Riva definitívne sprístupní aktíva, ktoré vedie na svojich zahraničných bankových účtoch, spoločnosti Ilva právnou formou stanovenou v článku 3 ods. 1 zákonného dekrétu č. 1/2015. […]. Podľa talianskych orgánov by nároky spoločnosti Ilva na náhradu škody voči rodine Riva mohli predstavovať približne […] EUR. Popri sume 1,1 miliardy EUR, ktorá bola zadržaná a zákonom vyčlenená na environmentálny plán, rodina Riva súhlasila s tým, že spoločnosti Ilva poskytne ďalších 145 miliónov EUR na podporu jej obchodných operácií. Vďaka tejto dohode o urovnaní sporu boli aktíva rodiny Riva repatriované do Talianska (26) a prevedené na fond Fondo Unico di Giustizia, ktorý 13. a 22. júna 2017 upísal novoemitované dlhopisy spoločnosti Ilva v celkovej hodnote […] EUR.

2.2.2.   Opatrenie 2: zákon o vopred odpočítateľných pôžičkách

(22)

Podľa tlače v máji 2014 spoločnosť Ilva čelila ťažkostiam pri vyplácaní miezd a dodávateľov. (27) Tlač informovala, že banky sa zdráhali poskytnúť spoločnosti akúkoľvek preklenovaciu pôžičku na pokrytie jej potrieb likvidity (28). Podľa všetkého sa v roku 2014 aj talianske orgány (najmä prostredníctvom ministerstva hospodárskeho rozvoja a regionálnych orgánov v Apúlii) vo veľkej miere zapájali do stretnutí a diskusií s finančnými inštitúciami týkajúcich sa poskytnutia takejto pôžičky. (29)

(23)

Taliansko 11. augusta 2014 zmenilo článok 12 ods. 5 zákonného dekrétu č. 101/2013 tak, aby bolo možné výnimočne za vopred odpočítateľné považovať pôžičky na vykonávanie environmentálnych a zdravotných nápravných plánov, ktoré sú poskytované podnikom strategického národného významu pod mimoriadnou správou (30). Výsadou vopred odpočítateľných pôžičiek je prednostné splatenie konkurznej podstaty platobne neschopného podniku pred splatením ostatných pôžičiek a záväzkov od veriteľov podniku. Situácia spoločnosti Ilva zodpovedala vymedzeniu uvedenému v zákone, a preto pôžičky poskytnuté spoločnosti Ilva bolo možné klasifikovať ako vopred odpočítateľné (31).

(24)

Mesiac po tejto zmene na zákon, 11. septembra 2014, tri súkromné banky súhlasili s poskytnutím pôžičky spoločnosti Ilva vo výške 250 miliónov EUR (32). Ku dňu splatnosti 28. februára 2015 spoločnosť Ilva pôžičku nesplatila.

2.2.3.   Opatrenie 3: štátna záruka na pôžičku vo výške 400 miliónov EUR

(25)

Článok 3 ods. 1b zákonného dekrétu č. 1/2015 umožnil spoločnosti Ilva dohodnúť so zainteresovanými bankami vopred odpočítateľnú pôžičku vo výške 400 miliónov EUR zabezpečenú štátnou zárukou. Pôžička mala byť použitá na vykonávanie environmentálneho plánu spoločnosti Ilva (33).

(26)

Prostredníctvom vyhlášky minister hospodárstva a financií 30. apríla 2015 vydal štátnu záruku s poplatkom 3,12 % ročne.

(27)

Po vydaní štátnej záruky sa tri finančné inštitúcie 27. mája 2015 dohodli na poskytnutí pôžičky spoločnosti Ilva vo výške 400 miliónov EUR, ktorá bola rozčlenená takto: 330 miliónov EUR od CDP, 50 miliónov EUR od Intesa Sanpaolo a 20 miliónov EUR od Banco Popolare. Intesa Sanpaolo a Banco Popolare sú tie isté dve súkromné banky, ktoré boli zapojené do opatrenia 2.

(28)

Pôžička vo výške 400 miliónov EUR bola vyplatená v štyroch po sebe nasledujúcich splátkach vo výške 100 miliónov EUR, a to 10. júna, 9. októbra, 10. decembra a 28. decembra 2015. Je úročená ročnou sadzbou, ktorá sa rovná 6-mesačnej sadzbe EURIBOR + […], je splatná každý polrok a má byť splatená […] po prvom vyplatení prostriedkov s počiatočným tolerančným obdobím […].

2.2.4.   Opatrenie 4: dohoda o urovnaní sporu so spoločnosťou Fintecna

(29)

Počas privatizácie spoločnosti Ilva v roku 1995 sa štátom vlastnený ústav IRI podľa článku 17 ods. 7 zmluvy o privatizácii zaviazal zaručiť budúce nároky na škody na životnom prostredí, ku ktorým došlo pred privatizáciou až do výšky […] LIT plus úroky (t. j. približne […] EUR v tom čase a […] EUR bez úrokov alebo […] EUR vrátane úrokov k 31. decembru 2014). V zmluve o privatizácii bol konečný termín kvantifikácie týchto škôd na životnom prostredí stanovený na 31. decembra 1996. Ústav IRI začal 16. apríla 1996 arbitrážne konanie týkajúce sa predajnej ceny. Tento postup bol uzavretý v roku 2000 bez urovnania sporu o environmentálnej zodpovednosti. Spoločnosť Ilva začala 6. mája 1996 paralelné arbitrážne konanie o environmentálnej zodpovednosti, ktoré však nebolo uzavreté.

(30)

V roku 2002 sa štátom vlastnená spoločnosť Fintecna stala právnym nástupcom ústavu IRI. Od roku 2012 je spoločnosť Fintecna v 100 % vlastníctve spoločnosti CDP, ktorá je v 100 % vlastníctve štátu. Finančné výkazy spoločnosti Fintecna a správa aktív podliehajú kontrolám sudcu vymenovaného talianskym dvorom audítorov, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutiach riadiacich a dozorných orgánov v súlade s článkami 7 a 12 zákona č. 259/1958.

(31)

V súvislosti s prechodom z ústavu IRI na spoločnosť Fintecna v roku 2002 sa bývalé vedenie ústavu IRI rozhodlo vyčleniť sumu vo výške […] EUR ako odhad environmentálnych škôd spôsobených spoločnosti Ilva.

(32)

Spoločnosti Ilva a Fintecna 12. júna 2008 podpísali zápisnicu zo stretnutia (verbale di incontro), kde sa zhodli, že hlavné otvorené environmentálne otázky sa týkajú závodu v Tarente. V tejto súvislosti sa strany dohodli, že náklady sa medzi nich môžu rozdeliť až po určení týchto nákladov. Medzitým ministerstvo životného prostredia spolu s ďalšími verejnými subjektmi prostredníctvom predbežnej dohody z 3. decembra 2008 navrhlo vyrovnanie na základe odhadov nákladov na sanáciu podzemných vôd a škôd na životnom prostredí. Z tejto kvantifikácie boli výslovne vylúčené škody, ktoré boli tretím stranám spôsobené znečistením ovzdušia.

(33)

Spoločnosť Ilva poslala spoločnosti Fintecna niekoľko oznámení, naposledy 2. mája 2011 a 10. júna 2013. Spoločnosť Fintecna spochybnila akúkoľvek zodpovednosť, najmä pokiaľ ide o škody spôsobené tretím stranám v súvislosti so znečistením ovzdušia.

(34)

Počas prípravy finančných výkazov za rok 2011 príslušné útvary spoločnosti Fintecna odhadli škody spôsobené spoločnosti Ilva na […] EUR, ktoré boli v roku 2014 upravené na […] EUR.

(35)

Minister životného prostredia prijal 19. decembra 2013 ministerský akt (provvedimento) proti spoločnosti Fintecna s príkazom na likvidáciu odpadu, ktorý sa nachádzal v priestoroch spoločnosti Ilva. Ministerský akt bol napadnutý na regionálnom správnom súde (Tribunale Amministrativo Regionale) v Apúlii. Ministerský akt bol z procedurálnych dôvodov 14. novembra 2014 zrušený. Súdny dvor však v podstate dospel k záveru, že znečisťujúca činnosť sa určite začala ešte pred rokom 1995, a preto bola zodpovednosťou spoločnosti Fintecna.

(36)

Na základe článku 3 ods. 5 zákonného dekrétu č. 1/2015 bol mimoriadny komisár spoločnosti Ilva poverený urovnaním sporu so spoločnosťou Fintecna v súvislosti s environmentálnymi škodami uvedenými v článku 17 ods. 7 zmluvy o privatizácii z roku 1995, a to do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zákonného dekrétu č. 1/2015. V tom istom článku sa stanovila výška vyrovnania na 156 miliónov EUR a uviedlo sa, že takéto vyrovnanie by malo byť konečné a definitívne (34).

(37)

Spoločnosť Fintecna si 12. januára 2015 najala nezávislého právneho poradcu, ktorý jej pomáhal pri rokovaniach o dohode o urovnaní sporu so spoločnosťou Ilva. Tento odborník vydal 3. marca 2015 svoje právne stanovisko, v ktorom potvrdil, že urovnanie sporu týkajúceho sa platby 156 miliónov EUR bolo v rámci maximálneho limitu stanoveného v zmluve o privatizácii a takisto pod úrovňou vlastných odhadov spoločnosti Fintecna.

(38)

Spoločnosť Fintecna si vyžiadala právne stanovisko od druhého poradcu, pokiaľ ide o i) akékoľvek predchádzajúce platby, ktoré už boli spoločnosti Ilva poskytnuté v súvislosti s predchádzajúcou arbitrážou, a ii) počiatočný dátum na výpočet úrokov zo zaručenej sumy. Toto stanovisko bolo vydané 16. februára 2015. Uvádza sa v ňom, že i) spoločnosť Fintecna neposkytla spoločnosti Ilva nijaké platby v súvislosti s predchádzajúcimi arbitrážnymi konaniami týkajúcimi sa uplatňovania článku 17 ods. 7 zmluvy o privatizácii a ii) úroky by mali byť splatné od roku 1996.

(39)

Po zmene zákonného dekrétu č. 1/2015 na zákon 4. marca 2015 sa správna rada spoločnosti Fintecna rozhodla spor urovnať, pričom zohľadnila právne stanoviská obidvoch poradcov. Správna rada zdôraznila konečnú povahu vyrovnania aj voči tretím stranám (napr. voči veriteľom spoločnosti Ilva v prípade konkurzu a ďalších možných tvrdení týkajúcich sa životného prostredia voči spoločnosti Fintecna) a skutočnosť, že maximálna expozícia vyplývajúca zo zmluvy o privatizácii by zodpovedala sume […] EUR bez úrokov alebo sume […] EUR vrátane úrokov. Správna rada vzala na vedomie priaznivé stanovisko spoločnosti CDP, akcionára spoločnosti Fintecna, v súlade s bodom 8.3.2 nariadenia o výkone kontrolnej činnosti skupiny CDP (Regolamento per l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulle società participate del gruppo CDP).

(40)

Spoločnosť Fintecna teda urovnala spor so spoločnosťou Ilva 5. marca 2015. Suma 156 miliónov EUR bola 6. marca 2015 prevedená na spoločnosť Ilva.

(41)

Podľa spoločnej tlačovej správy, ktorú spoločnosť CDP a spoločnosť Fintecna vydali 11. marca 2015, sa transakcia uskutočnila „s cieľom vykonať článok 3 ods. 5 zákonného dekrétu č. 1 z 5. januára 2015, ktorá bola 4. marca 2015 s úpravami zmenená na zákon č. 20 (dekrét o spoločnosti Ilva)“ (35).

2.2.5.   Opatrenie 5: štátna pôžička vo výške 300 miliónov EUR

(42)

Ako sa uvádza v odôvodnení 14, talianske orgány 4. decembra 2015 informovali Komisiu o prijatí zákonného dekrétu č. 191/2015. Okrem ustanovení týkajúcich sa predaja aktív spoločnosti Ilva článok 1 ods. 3 tohto zákonného dekrétu umožnil štátu poskytnúť spoločnosti Ilva prostredníctvom ministerskej vyhlášky pôžičku vo výške 300 miliónov EUR s ročnou úrokovou sadzbou zodpovedajúcou šesťmesačnej sadzbe EURIBOR zvýšenej o 300 bázických bodov na podporu naliehavých potrieb likvidity spoločnosti Ilva. Podľa zákonného dekrétu mala byť pôžička splatená nadobúdateľom aktív spoločnosti Ilva, a to 60 dní po vyhlásení príslušného vnútroštátneho súdu o ukončení činnosti spoločnosti Ilva podľa článku 73 zákonného dekrétu č. 270/99 po konečnom odpredaji aktív spoločnosti.

(43)

Ministerská vyhláška, ktorou sa poskytla pôžička spoločnosti Ilva, bola prijatá 15. decembra 2015 a suma bola vyplatená 23. decembra 2015. V ministerskej vyhláške sa uvádzalo, že pôžička bola poskytnutá mimoriadnej správe spoločnosti Ilva.

(44)

Talianska vláda prijala 9. júna 2016 zákonný dekrét č. 98/2016, ktorým sa mení zákonný dekrét č. 191/2015. Podľa článku 1 ods. 1 písm. a) zákonného dekrétu bol záväzok splatiť pôžičku vo výške 300 miliónov EUR prevedený od nadobúdateľa aktív spoločnosti Ilva na samotnú spoločnosť Ilva. Zákonný dekrét bol 1. augusta 2016 s úpravami zmenený na zákon č. 151/2016 (36).

(45)

Talianska vláda prijala 29. decembra 2016 zákonný dekrét č. 243/2016, ktorý bol 27. februára 2017 s úpravami zmenený na zákon č. 18/2017 (37). Článkom 1 ods. 1 písm. b) zákonného dekrétu sa predĺžilo trvanie mimoriadnej správy spoločnosti Ilva na obdobie po dátume dokončenia prevodu aktív, aby mimoriadni komisári spoločnosti Ilva mohli určiť a vykonať ďalšie opatrenia týkajúce sa sanácie oblastí, ktoré nadobúdateľ neprebral. V dôsledku toho bolo prijatie vyhlášky o ukončení činnosti spoločnosti Ilva podľa článku 73 legislatívnej vyhlášky č. 270/99 odložené na budúci dátum úplného dokončenia uvedených sanačných činností. S cieľom zabrániť odloženiu konečného termínu splatenia pôžičky vo výške 300 miliónov EUR sa článkom 1 ods. 1 písm. a) zákonného dekrétu zmenil dátum splatenia pôžičky na 60 dní po konečnom odpredaji aktív spoločnosti Ilva, čím sa tento dátum oddelil od dátumu v dekréte o ukončení činnosti spoločnosti Ilva.

2.3.   Dôvody na začatie formálneho vyšetrovacieho konania

(46)

Po predbežnom vyšetrovaní opísanom v odôvodnení 1 Komisia vzniesla pochybnosti o súlade podporných opatrení s pravidlami štátnej pomoci Únie. Komisia v predbežnom stanovisku uviedla, že opatrenia podľa všetkého predstavovali štátnu pomoc, pričom neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa táto pomoc mohla vyhlásiť za zlučiteľnú s vnútorným trhom.

2.3.1.   Klasifikácia štátnej pomoci

(47)

V rozhodnutí o začatí konania Komisia predbežne usúdila, že všetky opatrenia, ktoré sú predmetom hĺbkového vyšetrovania, majú potenciál narušiť hospodársku súťaž a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi vzhľadom na prítomnosť konkurentov na trhoch s oceľou, na ktorých spoločnosť Ilva pôsobí, a úrovne obchodu s oceľovými výrobkami v rámci Únie, ku ktorému spoločnosť Ilva prispieva.

(48)

Predbežné hodnotenie Komisie týkajúce sa ostatných kritérií štátnej pomoci (pripísateľnosť štátu, štátne zdroje, selektívnosť a hospodárska výhoda) je podľa jednotlivých opatrení zhrnuté v oddieloch 2.3.1.1 až 2.3.1.5.

2.3.1.1.   Opatrenie 1

(49)

Pokiaľ ide o pripísateľnosť opatrenia 1 štátu, v rozhodnutí o začatí konania Komisia predbežne dospela k záveru, že rozhodnutie o prevode aktív rodiny Riva na spoločnosť Ilva prostredníctvom upísania dlhopisov je pripísateľné talianskej vláde, ktorá toto ustanovenie zahrnula do zákonného dekrétu č. 1/2015. Komisia takisto predbežne usúdila, že Fondo Unico di Giustizia, ktorý mal vykonať toto rozhodnutie (prostredníctvom spoločnosti Equitalia), by konal na základe pokynov justičného orgánu, ktorý je orgánom daného štátu, a preto je viazaný povinnosťou lojálnej spolupráce (38).

(50)

Na základe skutočností zistených v čase rozhodnutia o začatí konania Komisia dospela k predbežnému záveru, že opatrenie 1 zahŕňa štátne zdroje v dôsledku skutočnosti, že aktíva rodiny Riva sa počas ich úschovy vo fonde Fondo Unico di Giustizia musia považovať za majetok pod kontrolou štátu. Komisia navyše nemohla vylúčiť, že štát (prostredníctvom fondu Fondo Unico di Giustizia) by sa investovaním aktív rodiny Riva do rizikových dlhopisov spoločnosti Ilva bez primeranej odmeny vzdal možných príjmov, namiesto toho, aby sa sústredil na bankové vklady alebo štátne dlhopisy, ktoré by mohli zaručiť bezpečný výnos.

(51)

Podľa rozhodnutia Komisie o začatí konania poskytnutie selektívnej hospodárskej výhody vyplýva zo skutočnosti, že na základe odchýlky ad hoc od štandardného trestného konania by sa aktíva rodiny Riva poskytli spoločnosti Ilva pred koncom trestného konania, čím by sa spoločnosti poskytla likvidita výmenou za dlhopisy, ktoré sa mali emitovať s neznámou, nie nevyhnutne trhovou mierou výnosnosti.

2.3.1.2.   Opatrenie 2

(52)

Napriek tomu, že súkromné banky poskytli pôžičku vo výške 250 miliónov EUR, Komisia predbežne usúdila, že opatrenie je pripísateľné štátu vzhľadom na postupnosť udalostí, t. j. zmenu zákonného dekrétu č. 101/2013 a účasť štátu na rokovaniach spoločnosti Ilva s bankami, ktoré napokon viedli k poskytnutiu tejto pôžičky.

(53)

Predbežný názor Komisie bol taký, že ak by štát alebo iné verejné orgány patrili medzi hlavných veriteľov spoločnosti Ilva, vzhľadom na vyššiu prioritu splácania novovydanej súkromnej pôžičky vo výške 250 miliónov EUR by opatrenie 2 de facto znamenalo odpis verejných dlhov (39). V takom prípade by opatrenie 2 zahŕňalo štátne zdroje.

(54)

Podľa Komisie napriek všeobecnému zneniu zmeneného zákona sa opatrenie v tomto bode uplatňovalo iba na spoločnosť Ilva, a preto je de facto selektívne. Keďže opatrenie spoločnosti Ilva umožnilo uspokojiť jej potreby likvidity, podľa všetkého jej prinieslo výhodu, ktorú by spoločnosť Ilva nemohla získať za bežných trhových podmienok. Komisia preto predbežne usúdila, že opatrenie poskytuje spoločnosti Ilva selektívnu hospodársku výhodu.

2.3.1.3.   Opatrenie 3

(55)

Vzhľadom na to, že štátna záruka bola vydaná ministerskou vyhláškou v súlade s ustanoveniami zákonného dekrétu vlády, Komisia dospela k predbežnému záveru, že opatrenie 3 je pripísateľné štátu. Riziko pre štátne zdroje možno vyvodiť zo skutočnosti, že v prípade jeho materializácie sa štátna záruka vypláca zo štátneho rozpočtu.

(56)

Pokiaľ ide o existenciu selektívnej hospodárskej výhody, Komisia spochybnila súlad štátnej záruky s trhom. Po prvé, nebolo jasné, či by trhový subjekt súhlasil s poskytnutím akejkoľvek záruky spoločnosti Ilva len dva mesiace po tom, ako nesplatila predchádzajúcu pôžičku. Po druhé, aj za predpokladu, že spoločnosť Ilva mala potenciálny prístup k externým zdrojom financovania a/alebo k externým zárukám, Komisia pochybovala, že poplatok, ktorý si taliansky štát účtoval, by primerane odmeňoval úverové riziko, ktoré štát niesol.

2.3.1.4.   Opatrenie 4

(57)

Na základe relevantného súboru ukazovateľov uvedených v judikatúre Súdneho dvora Únie (40) Komisia predbežne usúdila, že opatrenie 4, ktoré zaviedla spoločnosť Fintecna, je pripísateľné talianskemu štátu. Pokiaľ ide o pôvod príslušných zdrojov, Komisia poznamenala, že spoločnosť Fintecna sa klasifikuje ako verejný podnik. Preto sa jej zdroje považujú za štátne zdroje.

(58)

Pokiaľ ide o existenciu selektívnej hospodárskej výhody, hoci obmedzená záruka zo strany štátu za environmentálne škody dohodnutá v čase, keď spoločnosť bola vo vlastníctve štátu a pred privatizáciou a predajom spoločnosti Ilva rodine Riva, v zásade predstavovala trhový postup a nebola neprípustná, Komisia spochybnila výšku aj načasovanie dohody o urovnaní sporu a položila si otázku, či by sa súkromný subjekt v trhovom hospodárstve v porovnateľnej situácii správal podobne.

2.3.1.5.   Opatrenie 5

(59)

Keďže opatrenie spočíva v poskytnutí pôžičky ministerstvom hospodárskeho rozvoja a ministerstvom hospodárstva a financií zo zdrojov rozpočtu talianskeho štátu, Komisia predbežne usúdila, že je pripísateľné štátu a zahŕňa štátne zdroje.

(60)

Pokiaľ ide o existenciu selektívnej hospodárskej výhody, Komisia si kladie otázku, či by súkromný trhový subjekt vzhľadom na finančné problémy spoločnosti Ilva vôbec súhlasil s poskytnutím pôžičky vo výške 300 miliónov EUR spoločnosti Ilva za rovnakých podmienok ako Taliansko.

2.3.2.   Odôvodnenie zlučiteľnosti

(61)

Keďže Komisia nezistila žiadne dôvody, na základe ktorých by štátna pomoc v prospech spoločnosti Ilva mohla byť zlučiteľná s vnútorným trhom, vyzvala Taliansko, aby predložilo takéto dôvody a informovalo Komisiu o príslušnom právnom základe, ak existuje.

2.3.3.   Možná hospodárska kontinuita medzi spoločnosťou Ilva a novým subjektom, ktorý nadobudol jej aktíva

(62)

V odôvodnení 107 rozhodnutia o začatí konania Komisia pripomenula, že v prípade hospodárskej kontinuity medzi príjemcom pomoci, ktorú Komisia vyhlási za nezlučiteľnú s vnútorným trhom, a jej nadobúdateľom, môže byť nadobúdateľ vyzvaný, aby túto pomoc vrátil.

(63)

Konečný rozsah predaja sa stále môže zmeniť v závislosti od výsledku prebiehajúceho preskúmania fúzie uvedeného v odôvodnení 15. Taliansko a organizácia Peacelink predložili svoje pripomienky k otázke hospodárskej kontinuity, resp. prerušenia kontinuity medzi súčasnou spoločnosťou Ilva a nadobúdateľom aktív spoločnosti Ilva. V tomto štádiu by však bolo predčasné, aby Komisia prijala konečné stanovisko, a preto sa táto otázka v tomto rozhodnutí ďalej neposudzuje.

2.3.4.   Žiadne námietky proti naliehavým zásahom v oblasti životného prostredia a zdravia

(64)

V odôvodnení 114 rozhodnutia o začatí konania Komisia objasnila, že nebude brániť akýmkoľvek okamžitým krokom, ktoré talianske orgány považujú za potrebné na ochranu zdravia občanov vzhľadom na oficiálne uznanú mimoriadnu situáciu v oblasti životného prostredia a zdravia v Tarente, ktorá je opísaná v odôvodnení 11. Začatím formálneho konania preto nebola dotknutá nijaká verejná podpora na financovanie prác potrebných na sanáciu priestorov spoločnosti Ilva a okolitých oblastí, pokiaľ by takéto práce boli naliehavo potrebné na zvládnutie existujúceho znečistenia a na ochranu verejného zdravia v meste Tarent, až dovtedy, kým sa v súlade s platnými pravidlami spoľahlivo neurčí znečisťovateľ.

(65)

V tejto súvislosti Komisia v odôvodnení 115 rozhodnutia o začatí konania uviedla, že talianske orgány podnikli potrebné kroky na identifikáciu znečisťovateľa. Komisia usúdila, že kým sa čaká na výsledok súdneho konania, taliansky štát konal odôvodnene s cieľom zabezpečiť, aby doteraz nahromadené znečistenie nepoškodilo zdravie občanov a životné prostredie v oblasti Tarentu. Komisia objasnila, že ak by sa v prebiehajúcom súdnom konaní určil znečisťovateľ, mal by v súlade s platnými pravidlami, ktorými sa stanovuje alebo vykonáva zásada „znečisťovateľ platí“, vrátiť sumy, ktoré už štát vynaložil na sanáciu.

(66)

Keďže talianske súdne orgány podnikli primerané kroky na identifikáciu znečisťovateľa a finančnej zodpovednosti vyplývajúcej z jeho činností, toto rozhodnutie nemá vplyv na finančné dôsledky týkajúce sa alokácie nákladov vzniknutých v súvislosti s odstraňovaním existujúceho znečistenia, ktoré štát alebo iné verejné alebo súkromné subjekty a znečisťovateľ (znečisťovatelia) už vynaložili, v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ stanovenou v článku 191 ods. 2 ZFEÚ. Pokiaľ ide o budúce náklady na odstraňovanie znečistenia, Komisia konštatuje, že zo zákona je na environmentálny plán z finančných prostriedkov prevedených súčasnými akcionármi spoločnosti Ilva vyčlenená suma 1,1 miliardy EUR (odôvodnenie 21), ktorú možno pripočítať k akýmkoľvek ďalším investíciám na zlepšenie environmentálnych vlastností závodu v Tarente, ktoré by potenciálny budúci vlastník a správca mohol uskutočniť (pozri odôvodnenia 15 a 63).

3.   PRIPOMIENKY TALIANSKA

3.1.   Všeobecné pripomienky k účelu opatrení

(67)

Podľa Talianska boli opatrenia prijaté talianskou vládou nevyhnutné na ochranu verejných záujmov a nepatria do pôsobnosti článku 107 ZFEÚ. Taliansko uvádza, že odôvodnenia 114 a 115 rozhodnutia o začatí konania sa týkajú situácií opísaných v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES (41) a v článku 250 talianskeho environmentálneho zákonníka (42), podľa ktorého musí verejná správa pokračovať v potrebných prácach na odstránenie škôd na životnom prostredí až do identifikácie znečisťovateľa. V súlade s týmito právnymi ustanoveniami boli preto zákonným dekrétom č. 1/2015 a vyhláškou predsedu Rady ministrov (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) zo 14. marca 2014 o prijatí environmentálneho plánu mimoriadnym komisárom spoločnosti Ilva zverené verejné právomoci, aby v mene štátu vykonali ekologickú sanáciu spoločnosti Ilva.

(68)

Za týchto okolností by sa environmentálne práce v hodnote […] EUR mali považovať za prípustné podľa odôvodnení 114 a 115 rozhodnutia o začatí konania. Tieto práce zahŕňajú:

a)

sanačné práce (čistenie vôd a znečistených oblastí, nakladanie s odpadom, odstraňovanie azbestu) a práce uvedené v odôvodnenom stanovisku Komisie (43). Celková suma tejto kategórie predstavuje […] EUR;

b)

dodatočné práce, ktoré Komisia požaduje v odôvodnenom stanovisku na nápravu porušení smernice 2008/1/ES do 7. januára 2014 a smernice 2010/75/EÚ od toho istého dátumu. Celková suma tejto kategórie predstavuje […] EUR.

(69)

Talianske orgány poznamenávajú, že celková suma vynaložená na tieto prípustné práce presahuje celkovú sumu opatrení 2, 3 a 4.

(70)

Talianske orgány takisto zdôrazňujú, že postup Komisie v oblasti štátnej pomoci je vnútorne prepojený s paralelným postupom v prípade nesplnenia povinnosti. Komisia v odôvodnenom stanovisku uznáva, že ťažkosti spoločnosti Ilva pri hľadaní finančných zdrojov by mohli oddialiť vykonávanie prác, ktoré sú potrebné na splnenie predpisov jej environmentálneho povolenia v Tarente. V tomto kontexte bolo poskytnutie verejných zdrojov mimoriadnym komisárom spoločnosti Ilva spôsob, ktorý si talianske orgány zvolili, aby zabezpečili splnenie povinností stanovených v odôvodnenom stanovisku a vykonanie potrebných prác. Podľa talianskych orgánov odôvodnenia 114 a 115 rozhodnutia o začatí konania znamenajú, že Komisia nebude mať proti tomuto druhu opatrení námietky.

(71)

Taliansko v neposlednom rade zdôrazňuje sociálno-ekonomický význam závodu v Tarente, ktorý priamo a nepriamo zamestnáva približne 24 % celkovej zamestnanej populácie v provincii Tarent, v regióne, kde sa nezamestnanosť zvýšila z 15,5 % v roku 2013 na 18,5 % v roku 2014.

3.2.   Opatrenie 1

3.2.1.   Štátne zdroje

(72)

Podľa talianskych orgánov opatrenie 1 nezahŕňa štátne zdroje. Talianske orgány poskytli prvý súbor argumentov pred dosiahnutím dohody o urovnaní sporu medzi rodinou Riva a spoločnosťou Ilva uvedenej v odôvodnení 21. Tieto argumenty sú uvedené v odôvodneniach 73 až 77. Po dohode o urovnaní sporu talianske orgány doplnili svoje pripomienky ďalšími argumentmi na preukázanie absencie štátnych zdrojov (pozri odôvodnenie 78).

(73)

Po prvé, talianske orgány zastávajú názor, že judikatúra citovaná v rozhodnutí o začatí konania, najmä rozsudok Doux Elevage (44), bola vypracovaná za úplne odlišných okolností. V tejto súvislosti Taliansko cituje body 208 a 209 rozsudku Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 vo veci T-674/11, pričom zdôrazňuje, že prostriedky súkromných osôb možno považovať za štátne zdroje iba vtedy, ak: i) tieto prostriedky dali ich vlastníci k dispozícii štátu alebo ii) sa ich vlastníci vzdali, pričom štát ich v rámci výkonu svojich zvrchovaných právomocí prevzal do svojej správy (45). Nemožno tvrdiť, že zdroje sú pod verejnou kontrolou, a preto predstavujú štátne zdroje v uvedenom zmysle len na základe toho, že štát prostredníctvom legislatívneho opatrenia vyžaduje, aby tretia strana použila vlastné zdroje určitým spôsobom.

(74)

Podľa Talianska tieto podmienky nie sú splnené v prípade opatrenia 1, pretože suma 1,1 miliardy EUR patrila hlavným akcionárom a bývalým manažérom spoločnosti Ilva. Inými slovami, predmetné právo iba uložilo určité použitie aktív, ktoré vlastnili hlavní akcionári a bývalí manažéri spoločnosti Ilva, nie štát.

(75)

Podľa talianskych orgánov sa opatrenie nepovažuje za vyvlastnenie v prospech štátu. Išlo by jednoducho o uplatnenie všeobecnej zásady právneho štátu z článku 2497 občianskeho zákonníka, v ktorom sa stanovuje zodpovednosť materskej spoločnosti voči akcionárom a veriteľom jej dcérskych spoločností v prípade nesprávneho úradného postupu („responsabilità patrimoniale dell'impresa-holding“), ako sa uvádza v súdnej vyhláške z 28. októbra 2014 v tejto veci.

(76)

Okrem toho Fondo Unico di Giustizia je len správcom (custode ex lege), ktorý je povinný rešpektovať platné právne predpisy (napríklad ministerskú vyhlášku z 30. júla 2009) a pokyny od justičného orgánu. Nemôže prostriedkami voľne disponovať. Príslušná suma sa použije výlučne na obnovu spôsobených environmentálnych škôd v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“.

(77)

Okrem toho pôvodní vlastníci zadržaných aktív neprídu o svoje vlastnícke práva, pretože v prípade zbavenia obvinenia dostanú dlhopisy a príslušné právo na inkasovanie príslušnej hodnoty a úrokov.

(78)

Po podpísaní dohody o urovnaní sporu uvedenej v odôvodnení 21 talianske orgány predložili tieto dodatočné argumenty. Prostredníctvom dohody o urovnaní sporu členovia rodiny Riva formálne vyjadrili svoj súhlas s tým, že zadržané sumy (ktoré ešte majú vo Švajčiarsku) určite dajú k dispozícii spoločnosti Ilva, a to aj v prípade zbavenia obvinenia. V dôsledku toho boli sumy dobrovoľne prevedené z rodiny Riva na spoločnosť Ilva raz a navždy bez toho, aby nad nimi Fondo Unico di Giustizia vykonával akúkoľvek kontrolu.

3.2.2.   Vplyv na štátny rozpočet

(79)

Podľa Talianska je na účely určenia existencie štátnej pomoci preukázať dostatočne priamu súvislosť medzi výhodou poskytnutou príjemcovi na jednej strane a znížením štátneho rozpočtu, či dokonca dostatočne konkrétnym ekonomickým rizikom výdavkov zaťažujúcich tento rozpočet na druhej strane (46). V tejto súvislosti je tvrdenie Komisie v rozhodnutí o začatí konania, že investovaním zadržaných súm do dlhopisov spoločnosti Ilva a nie do štátnych dlhopisov sa štát vzdal možných príjmov, čisto hypotetické a neopodstatnené.

(80)

Po prvé, nie je dôvod domnievať sa, že v alternatívnom scenári by zadržané sumy boli investované do štátnych dlhopisov a nie iba uložené na bankový účet, ktorý vedie Fondo Unico di Giustizia.

(81)

Po druhé, Komisia nepreukázala dostatočne priamu súvislosť medzi rozhodnutím neinvestovať zadržané sumy do štátnych dlhopisov a potenciálnym negatívnym vplyvom na štátny rozpočet.

(82)

Talianske orgány preto dospeli k záveru, že opatrenie 1 nemá nijaký negatívny vplyv na štátny rozpočet. Naopak, môže naň mať pozitívny vplyv.

3.2.3.   Selektívna výhoda

(83)

Taliansko takisto tvrdí, že spoločnosti Ilva sa neposkytla nijaká selektívna výhoda.

(84)

Predmetné sumy majú byť umiestnené na samostatnom účte a vyčlenené na environmentálny plán vrátane prác predpísaných v odôvodnenom stanovisku. Opatrenie sa teda obmedzuje na uplatnenie zásady „znečisťovateľ platí“, keďže zabezpečuje dosiahnutie správnej rovnováhy medzi ústavnými záujmami ochrany zdravia, zamestnanosti a životného prostredia. V skutočnosti je cieľom tohto opatrenia: i) uľahčiť mimoriadnu správu spoločnosti Ilva poskytnutím finančných prostriedkov potrebných na realizáciu prác, ktoré Komisia sama Taliansku nariadila v odôvodnenom stanovisku, a ii) zachovať legitímne práva subjektov podliehajúcich trestnému vyšetrovaniu.

(85)

Vo všeobecnosti nemožno predmetné opatrenie vzhľadom na jeho osobitnú povahu považovať za poskytnutie selektívnej výhody prinajmenšom z dvoch dôvodov. Po prvé, členské štáty sa môžu slobodne rozhodnúť, ako budú riešiť danú situáciu až do skončenia trestného konania (res controversa), pričom táto otázka je podľa pravidiel štátnej pomoci mimo kontroly Komisie. Po druhé, predbežné očakávanie výsledku prebiehajúceho trestného konania je všeobecná zásada, ktorá je vlastná veľkej časti európskych právnych systémov, a ako také nemôže samo osebe poskytnúť podniku, ktorý profituje z takéhoto očakávania, selektívnu výhodu.

(86)

Pokiaľ ide o finančné podmienky dlhopisov emitovaných spoločnosťou Ilva, talianske orgány vysvetlili, že dlhopisy sa budú emitovať s priemernou úrokovou sadzbou uplatňovanou na účty vedené v mene fondu Fondo Unico di Giustizia, napríklad […] v roku 2015. Zároveň zdôrazňujú, že pre podniky v ťažkostiach alebo v mimoriadnej správe nie je nezvyčajné emitovať dlhopisy na krytie svojich finančných potrieb.

3.3.   Opatrenie 2

3.3.1.   Selektívnosť

(87)

Podľa Talianska sa predmetné legislatívne ustanovenie obmedzuje na uplatnenie všeobecnej právnej zásady, ktorá umožňuje, aby sa pôžičky klasifikovali ako vopred odpočítateľné, ak je to potrebné na zachovanie hodnoty podniku a riadenie jeho aktív. Nevýhoda vyplývajúca pre niektorých veriteľov je kompenzovaná zachovaním aktív podniku. Toto legislatívne ustanovenie žiadny iný podnik zatiaľ nevyužil len z toho dôvodu, že bolo zavedené nedávno.

3.3.2.   Štátne zdroje a vplyv na štátny rozpočet

(88)

Podľa Talianska opatrenie 2 nezahŕňa štátne zdroje. Predmetným právnym ustanovením nebola príslušnému orgánu udelená „právomoc riadiť alebo ovplyvňovať správu finančných prostriedkov“ (47). V tomto prípade talianske orgány nevystupovali vo vzťahu medzi finančnými inštitúciami a spoločnosťou Ilva.

(89)

Okrem toho opatrenie nemá nijaký negatívny vplyv na štátny rozpočet ani v súvislosti so štátnymi pôžičkami spoločnosti Ilva.

(90)

Okrem fiškálnych opatrení musí Komisia preukázať dostatočne priamu súvislosť medzi výhodou poskytnutou príjemcovi pomoci a konkrétnym ekonomickým rizikom výdavkov zaťažujúcich štátny rozpočet (48).

(91)

V tomto prípade súvislosť neexistuje. Po prvé, štát sa nevzdáva nijakých prostriedkov, a to zo žiadneho zdroja (dane, príspevky alebo iné prostriedky), ktoré by spoločnosť Ilva mala platiť štátu. Po druhé, opatrenie neznižuje možnosť, aby štát vymáhal svoje pôžičky, ani neznevýhodňuje štátne pôžičky viac ako iné pôžičky. Naopak, vďaka ochrane aktív spoločnosti Ilva mali z opatrenia prínos všetci veritelia vrátane štátu, ktorí z týchto aktív uspokoja svoje pohľadávky.

(92)

Okrem toho v rozsudku vo veci Piaggio Súdny dvor usúdil, že potenciálny vplyv na verejných veriteľov nie je podstatným aspektom, ale skôr ukazovateľom, ktorý má okrem iného preukázať existenciu selektívnej výhody financovanej zo štátnych zdrojov (49). V tomto rozsudku sa takisto vyžaduje, aby Komisia preukázala, že štát alebo verejné subjekty patria medzi hlavných veriteľov podniku v ťažkostiach, čo podľa Talianska v tomto prípade neplatí. Taliansko v neposlednom rade zdôrazňuje, že sporné opatrenie sa v prejednávanej veci obmedzuje na uplatnenie všeobecnej zásady talianskeho práva zakotvenej v článku 111 zákona o platobnej neschopnosti(„legge fallimentare“, Regio decreto č. 267 zo 16. marca 1942), ktorá sa uvádza aj v iných ustanoveniach, napríklad v článkoch 182c a 182d, ktoré priznávajú bežným sudcom právomoc uznať určité pôžičky za vopred odpočítateľné, najmä ak sú takéto pôžičky nevyhnutné na pokračovanie činností spoločnosti a zabezpečujú lepšie služby veriteľom.

3.3.3.   Hospodárska výhoda

(93)

Talianske orgány zastávajú názor, že podmienky pôžičky zodpovedajú bežným trhovým podmienkam pre pôžičku poskytnutú s nízkym kolaterálom. Pôžička poskytnutá finančnými inštitúciami má ročnú úrokovú sadzbu zodpovedajúcu trojmesačnej sadzbe EURIBOR zvýšenej o […] bázických bodov. Platnosť pôžičky trvá od 11. septembra 2014 do 28. februára 2015. V zmluve sa stanovujú všetky bežné podmienky. Keďže spoločnosť Ilva medzitým vstúpila do mimoriadnej správy, počas ktorej veritelia nemajú nárok na vymáhanie svojich pohľadávok, pôžička nebola po uplynutí platnosti splatená. Počas mimoriadnej správy musia byť všetky dlhy splatené podľa platných pravidiel.

(94)

Pokiaľ ide o otázku, či poskytnutie pôžičky bolo umožnené poskytnutím možnosti uznať pôžičku za vopred odpočítateľnú, talianske orgány tvrdia, že pôžičku možno uznať za vopred odpočítateľnú až po tom, ako príslušný vnútroštátny súd overí, že pôžička spĺňa všetky podmienky podľa článku 12 ods. 5 zákonného dekrétu č. 101/2013 v súlade s postupom na doplnenie zoznamu veriteľov (accertamento del passivo). Z tohto dôvodu bola v čase poskytnutia pôžičky možnosť klasifikovať túto pôžičku ako vopred odpočítateľnú len hypotetická.

3.4.   Opatrenie 3

(95)

Talianske orgány v prvom rade konštatujú, že zaručená pôžička je podľa zákona výlučne vyčlenená na investície, ktoré sú súčasťou environmentálneho plánu. Je teda reakciou na obavy, ktoré Komisia vyjadrila v odôvodnenom stanovisku.

3.4.1.   Štátne zdroje a hospodárska výhoda

(96)

Podľa talianskych orgánov použitie štátnych zdrojov nevyplýva zo skutočnosti, že štátne záruky ohrozujú štátne zdroje v prípade, že sa požaduje ich splatenie. Štátne zdroje sú naopak ovplyvnené len vtedy, ak potenciálna strata pre štát nie je primerane kompenzovaná.

(97)

V tejto súvislosti sa talianske orgány domnievajú, že poplatok za záruku vo výške 3,12 % je trhovo orientovaný, a to z niekoľkých dôvodov.

(98)

Po prvé, talianske orgány nechali vypracovať odbornú štúdiu (ďalej len „stanovisko […]“) s cieľom určiť tento poplatok. Stanovisko […] sa opiera o metodiku stanovenú v súlade s bodom 3.2 písm. d) oznámenia Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (ďalej len „oznámenie o zárukách“) (50):

a)

úverové riziko dlžníka bolo analyzované prostredníctvom modelu, ktorý umožňuje priradiť úverovú bonitu na základe dostupných informácií;

b)

so zreteľom na túto úverovú bonitu sa vykonala porovnávacia analýza s cieľom vybrať primeraný rozsah trhových hodnôt pre poplatok za záruku na základe rôznych metodík používaných v medzinárodnej praxi;

c)

získané výsledky boli ďalej potvrdené ďalšími hodnotiacimi kritériami;

d)

výsledkom bola šesťmesačná sadzba EURIBOR zvýšená o rozmedzie 2,5 až 3,12 %;

e)

z tohto rozmedzia sa vybrala najvyššia percentuálna hodnota.

(99)

Po druhé, poplatok za záruku a úroková sadzba pôžičky, ktorú spoločnosť Ilva zaplatila, všeobecne patria do rozmedzia uvedeného v odôvodnení 90 rozhodnutia o začatí konania (t. j. že marža pôžičky poskytnutej technicky platobne neschopnej spoločnosti s ratingom nižším ako CCC by bola medzi 400 a 1 000 bázických bodov). V tejto súvislosti by sa pri posudzovaní súvisiaceho úverového rizika mala do úvahy zobrať klasifikácia zaručenej pôžičky ako vopred odpočítateľnej.

(100)

Po tretie, riziko štátu sa musí posudzovať na základe cieľov štátu týkajúcich sa celkovej ziskovosti. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že opatrenie bolo vyčlenené na výdavky potrebné na splnenie environmentálnych povinností talianskeho štátu vyplývajúcich z odôvodneného stanoviska Komisie. Zásada súkromného investora v trhovom hospodárstve by sa preto mala posudzovať komplexne na základe všetkých úvah, ktoré sú pre štát relevantné, vrátane skutočnosti, že konečné zaťaženie štátnych zdrojov by bolo nižšie, keby sa environmentálne investície realizovali v rámci opatrenia 3 (51).

(101)

Možno zhrnúť, že podľa Talianska: i) sa záruka odmeňuje za trhových podmienok a ii) riziko, ktoré štát prevzal ako ručiteľ, je z hospodárskeho hľadiska racionálne a zodpovedajúce cieľom štátu týkajúcim sa celkovej ziskovosti.

(102)

Taliansko takisto zdôrazňuje, že nie je nezvyčajné, aby úverové inštitúcie, ktoré sa už stretli so spoločnosťou, proti ktorej bolo začaté insolvenčné konanie, poskytli tejto spoločnosti dodatočné vopred odpočítateľné dočasné financovanie, a to dokonca aj v prípadoch, keď takéto financovanie nie je kryté žiadnou štátnou zárukou. Správanie bánk Intesa Sanpaolo a Banco Popolare v súvislosti s opatrením 3 preto nie je nezvyčajné. Tieto banky, ako aj ostatné banky, ktoré už boli vo vzťahu so spoločnosťou Ilva, udržiavali otvorené úverové linky v prospech spoločnosti Ilva, a to napriek chýbajúcim štátnym zárukám na tieto úverové linky.

3.5.   Opatrenie 4

(103)

Talianske orgány zdôrazňujú, že právne ustanovenie v článku 3 ods. 5 zákona č. 1/2015 neuložilo podnikom povinnosť dospieť k dohode, keďže malo iba procedurálnu povahu a umožnilo mimoriadnym komisárom spoločnosti Ilva využiť finančné prostriedky z vyrovnania v rámci mimoriadneho správneho postupu. Spoločnosti Ilva a Fintecna uzavreli dohodu slobodne a dobrovoľne.

3.5.1.   Zásada súkromného subjektu v trhovom hospodárstve

(104)

Talianske orgány zopakovali, že podľa ich názoru spoločnosť Fintecna, ktorá je vo vlastníctve štátu, vo všeobecnosti funguje ako každý iný súkromný subjekt v trhovom hospodárstve (52). Tento názor potvrdzuje aj samotné rozhodnutie o začatí konania, v ktorom sa podľa talianskych orgánov uvádza, že zmluvné ustanovenie z roku 1996 bolo záväzkom, aký by súkromný predajca prijal, a že suma zaplatená spoločnosťou Fintecna zodpovedala racionálnemu rozhodnutiu súkromného investora (53).

(105)

V rozhodnutí o začatí konania sa však podľa všetkého spochybnilo, či by súkromný subjekt pred splnením svojej povinnosti čakal na pokročilejšiu fázu reštrukturalizácie spoločnosti Ilva. Talianske orgány zastávajú názor, že transakcia predstavuje len splnenie zmluvnej povinnosti týkajúcej sa environmentálnych škôd. Finančná záťaž spoločnosti Fintecna preto neposkytuje dotknutým podnikom osobitnú výhodu, ako sa vymedzuje v rozsudkoch Súdneho dvora vo veciach Sloman Neptun (54)Ecotrade (55).

(106)

Talianske orgány pripomínajú, že konečné rozhodnutie spoločnosti Fintecna pristúpiť k dohode o urovnaní sporu bolo prijaté 4. marca 2015 po podrobnom preskúmaní stanovísk a správ odborníkov. Uzavretím dohody o urovnaní sporu spoločnosť Fintecna ukončila akúkoľvek právnu zodpovednosť, ktorá by v budúcnosti mohla viesť k ešte vyšším nákladom na náhradu škody. Alternatívne správanie uvedené v odôvodnení 96 rozhodnutia o začatí konania (t. j. neplatenie alebo odloženie platby v situáciách, keď dochádzalo k zmenám vo vedení spoločnosti Ilva) by predstavovalo oportunistický a riskantný postoj, ktorý by nebol zlučiteľný s postojom súkromného subjektu v trhovom hospodárstve, ako ho vymedzuje Súdny dvor (56).

3.6.   Opatrenie 5

3.6.1.   Selektívna hospodárska výhoda

(107)

Talianske orgány zastávajú názor, že podmienky pôžičky zodpovedajú bežným trhovým podmienkam. Pôžička od štátu je úročená ročnou úrokovou sadzbou zodpovedajúcou šesťmesačnej sadzbe EURIBOR zvýšenej o 300 bázických bodov. Jeden pracovný deň pred poskytnutím pôžičky bol šesťmesačný EURIBOR na úrovni – 0,04 %. Úroková sadzba preto bola stanovená na 2,96 %.

(108)

Taliansko tvrdí, že táto sadzba je v súlade so stanoviskom […] vypracovaným na účely poskytnutia opatrenia 3 (pozri odôvodnenie 98). Zo stanoviska […] vyplýva, že úroková sadzba v rozmedzí od 2,50 % do 3,12 % by zodpovedala trhovým podmienkam. Vzhľadom na absenciu významných zmien situácie spoločnosti Ilva medzi poskytnutím opatrenia 3 a poskytnutím opatrenia 5 (apríl 2015 a december 2015) sa talianske orgány domnievajú, že stanovisko […] možno použiť aj na posúdenie zlučiteľnosti opatrenia 5 s trhom.

(109)

Okrem toho Taliansko zdôrazňuje, že pôžička je vopred odpočítateľná, čo je ďalšia dôležitá skutočnosť, ktorú by Komisia pri posudzovaní súvisiaceho úverového rizika mala zohľadniť.

(110)

Taliansko navyše tvrdí, že opatrenie 5 slúži na uľahčenie procesu predaja spoločnosti Ilva a medzičasom zaručuje operácie spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia, zdravia a zamestnanosti.

(111)

Taliansko takisto pripomína, že 9. júna 2016 sa zákonným dekrétom č. 98/2016 zmenil záväzok splatiť pôžičku, pričom sa previedol od nadobúdateľa aktív spoločnosti Ilva na samotnú spoločnosť Ilva. Okrem toho v dôsledku zmien v procese predaja a s cieľom zabrániť odloženiu konečného termínu splatenia pôžičky po konečnom odpredaji aktív spoločnosti Ilva sa článkom 1 ods. 1 písm. a) zákonného dekrétu č. 243/2016 zmenil dátum splatenia pôžičky na 60 dní po konečnom odpredaji aktív spoločnosti Ilva, čím sa tento dátum oddelil od dátumu vo vyhláške o ukončení činnosti spoločnosti Ilva.

4.   PRIPOMIENKY ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

4.1.   Pripomienky spoločnosti Ilva

(112)

Spoločnosť Ilva informovala Komisiu, že plne súhlasí s pripomienkami predloženými talianskymi orgánmi, ktoré sú zhrnuté v oddiele 3 tohto rozhodnutia.

4.2.   Pripomienky organizácie Peacelink

(113)

Peacelink je talianska mimovládna organizácia, ktorej cieľom je poskytovať občanom transparentné informácie o rôznych témach, ako sú napríklad vojenské alebo environmentálne konflikty.

(114)

Organizácia Peacelink sa domnieva, že pochybnosti, ktoré Komisia vyjadrila vo svojom rozhodnutí o začatí konania, sú plne opodstatnené. Pokiaľ ide o opatrenie 1, organizácia tvrdí, že očakávané vyplatenie súdne zadržaných súm by viedlo k tomu, že štát by musel znášať riziko výsledku súdneho konania. Žiadny súkromný subjekt by takéto riziko nepodstupoval. Pokiaľ ide o opatrenie 2, organizácia Peacelink zastáva názor, že žiadny trhový subjekt by spoločnosti Ilva neposkytol pôžičku bez zásahu štátu. Tento zásah navyše predstavuje riziko pre štátne zdroje, pretože ovplyvňuje poradie splácania verejných pôžičiek. Pokiaľ ide o opatrenie 3, organizácia Peacelink sa domnieva, že žiadny veriteľ na trhu by neposkytol pôžičku za podmienok, ktoré boli ponúknuté spoločnosti Ilva. Pokiaľ ide o opatrenie 4, organizácia Peacelink sa domnieva, že štátna pomoc existovala, pretože spoločnosť Fintecna súhlasila s vyrovnaním svojho nároku len z dôvodu ustanovení uvedených v zákonnom dekréte č. 1/2015. Navyše skutočnosť, že spoločnosť Fintecna je vo verejnom vlastníctve, vyvoláva pochybnosti o jej schopnosti konať ako súkromný subjekt.

(115)

Organizácia Peacelink zároveň požiadala Komisiu, aby rozšírila rozsah svojho hĺbkového vyšetrovania na verejnú podporu stanovenú zákonným dekrétom č. 191/2015 vo forme pôžičky vo výške 300 miliónov EUR, ako aj na ďalšiu pôžičku vo výške 800 miliónov EUR.

(116)

Organizácia Peacelink takisto predložila pripomienky k environmentálnym aspektom spoločnosti Ilva, ktoré nie sú relevantné pre súčasný postup vo veci štátnej pomoci.

4.3.   Pripomienky združenia WF Stahl

(117)

WV Stahl je obchodné združenie oceliarskeho priemyslu v Nemecku. Sídli v Düsseldorfe.

(118)

Združenie WV Stahl súhlasí s pochybnosťami, ktoré Komisia vyjadrila vo svojom rozhodnutí o začatí konania. Pokiaľ ide o opatrenie 1, združenie WV Stahl sa domnieva, že preddavok na sumy zadržané v súdnom konaní by spoločnosti Ilva priniesol hospodársku výhodu. Pokiaľ ide o opatrenie 2, domnieva sa, že klasifikácia pôžičky ako vopred odpočítateľnej funguje ako forma záruky, a preto je ukazovateľom neoprávnenej pomoci. Prítomnosť štátnej pomoci v opatrení 3 je podľa združenia evidentná. Pokiaľ ide o opatrenie 4, združenie WV Stahl vysvetľuje, že súkromný subjekt v trhovom hospodárstve by na takúto dohodu nepristúpil.

(119)

Združenie WV Stahl upozornilo Komisiu na potenciálne poskytnutie dodatočnej štátnej podpory vo forme dvoch pôžičiek vo výške 300 miliónov EUR a 800 miliónov EUR. Komisiu žiada, aby zabezpečila, že spoločnosti Ilva nebude poskytnutá žiadna ďalšia verejná podpora. Predovšetkým všetky štátne výdavky na opatrenia, ktoré sú naliehavo potrebné na odstránenie existujúceho znečistenia a na zaručenie verejného zdravia v Tarente, by mali byť naďalej v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a nemalo by byť možné ich použiť na modernizáciu oceliarní spoločnosti Ilva.

(120)

Združenie WV Stahl v neposlednom rade žiada Komisiu, aby zabezpečila rýchle vrátenie akejkoľvek pomoci, ktorá by mohla byť v dôsledku hĺbkového vyšetrovania vyhlásená za nezlučiteľnú. Pokiaľ ide o štátnu pomoc vo forme pôžičiek, výška pomoci by sa mala vypočítať na základe rozdielu medzi úrokovou sadzbou účtovanou štátom a trhovou sadzbou v čase poskytnutia pomoci.

4.4.   Pripomienky spoločnosti Riva Fire SpA

(121)

Spoločnosť Riva Fire SpA (ďalej len „Riva Fire“) kontrolovala spoločnosť Ilva od roku 1995, keď ju získala od ústavu IRI, až do 4. júna 2013, keď bol správou oceliarní spoločnosti Ilva poverený vládou vymenovaný komisár v súlade so zákonným dekrétom č. 61/2013.

(122)

Pripomienky spoločnosti Riva Fire majú za cieľ objasniť to, čo spoločnosť Riva Fire považuje za autentickú verziu histórie spoločnosti až do okamihu, keď spoločnosť vstúpila do insolvenčného konania podľa zákonného dekrétu č. 1/2015. Spoločnosť Riva Fire predovšetkým tvrdí, že správa spoločnosti Ilva jej bola neoprávnene odobratá prostredníctvom série opatrení prijatých na základe talianskych súdnych a výkonných právomocí bez toho, aby spoločnosť dostala možnosť hájiť svoje názory v riadnom námietkovom konaní, ktoré by zabezpečilo jej právo na obhajobu.

(123)

Spoločnosť Riva Fire sa nevyjadruje osobitne k žiadnemu z opatrení, ktoré sú predmetom rozhodnutia o začatí konania alebo rozhodnutia o rozšírení konania.

(124)

Poukazuje však na údajný rozpor v skutočnostiach, ktoré predložili talianske orgány. Podľa spoločnosti Riva Fire talianske orgány v súvislosti s vyšetrovaním Komisie vo veci štátnej pomoci na jednej strane tvrdili, že verejné zdroje poskytnuté spoločnosti Ilva nepredstavujú štátnu pomoc, keďže boli určené na sanáciu životného prostredia, zatiaľ čo na druhej strane v súvislosti s postupom Komisie v prípade nesplnenia povinnosti v oblasti životného prostredia tvrdili, že v závodoch spoločnosti Ilva v Tarente neexistuje žiadne environmentálne alebo zdravotné riziko.

4.5.   Pripomienky Talianska k pripomienkam zainteresovaných strán

(125)

Komisia zaslala talianskym orgánom pripomienky spoločnosti Riva Fire, organizácie Peacelink, združenia WV Stahl a spoločnosti Ilva.

(126)

Podľa talianskych orgánov sú tieto pripomienky buď všeobecné vo svojej formulácii, alebo irelevantné pre tento postup. Talianske orgány tvrdia, že na všeobecné argumenty uvedené v tomto súbore pripomienok už reagovali v pripomienkach, ktoré predložili v súvislosti s rozhodnutím o začatí konania a rozhodnutím o rozšírení konania.

(127)

Okrem toho talianske orgány považujú stanovisko spoločnosti Riva Fire týkajúce sa zjavného rozporu opísaného v odôvodnení 124 za neopodstatnené. Talianske orgány jednoznačne uznali naliehavosť týkajúcu sa zdravia a životného prostredia v oblasti Tarentu. Tvrdenie o údajných neexistujúcich environmentálnych a zdravotných rizikách v Tarente, na ktoré poukázala spoločnosť Riva Fire, bolo vytrhnuté z kontextu a v nijakom prípade neodráža oficiálny postoj talianskych orgánov.

5.   POSÚDENIE POMOCI

5.1.   Údajný rozpor medzi konaním vo veci štátnej pomoci a konaním o nesplnení povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia

(128)

Talianske orgány vo všeobecnosti tvrdia, že rôzne zásahy štátu v prospech spoločnosti Ilva boli zamerané predovšetkým na riešenie obáv, ktoré Komisia vyjadrila vo svojom odôvodnenom stanovisku. Spoločnosť Riva Fire vo svojich pripomienkach k rozhodnutiu o začatí konania poukazuje na rozpor v tvrdeniach talianskych orgánov v postupe v prípade nesplnenia povinnosti a konaní vo veci štátnej pomoci (pozri odôvodnenie 124 a protiargument Talianska v odôvodnení 127). Podľa Talianska si Komisia protirečí, keď na jednej strane od Talianska vyžaduje rýchle vykonanie prác potrebných na zabezpečenie súladu závodu v Tarente s platnými predpismi v oblasti životného prostredia a na druhej strane bráni tomu, aby talianske orgány tieto práce financovali.

(129)

Komisia tento argument odmieta. V zásade platí, že ukončenie porušovania určitého súboru pravidiel neoprávňuje porušovanie iného súboru pravidiel. V tomto prípade by sa súlad spoločnosti Ilva s platnými predpismi Únie v oblasti životného prostredia nemal zabezpečovať v rozpore s pravidlami Únie o štátnej pomoci poskytnutím verejnej podpory, ktorá nie je k dispozícii pre konkurentov spoločnosti Ilva, ktorí musia takisto dodržiavať predpisy Únie v oblasti životného prostredia bez toho, aby mohli čerpať podobnú neoprávnenú štátnu podporu.

(130)

Talianske orgány navyše tvrdia, že opatrenia verejnej podpory vyčlenené na realizáciu environmentálneho plánu nepatria do pôsobnosti článku 107 ods. 1 ZFEÚ, pretože sú určené na nápravu environmentálnych škôd, kým sa neurčí znečisťovateľ, a to v súlade so smernicou 2004/35/ES a článkom 250 talianskeho environmentálneho zákonníka, ako aj s odôvodneniami 114 a 115 rozhodnutia Komisie o začatí konania.

(131)

Komisia sa domnieva, že argumenty talianskych orgánov sú chybné z týchto dôvodov.

(132)

Komisia predbežne pripomína, že na realizáciu environmentálneho plánu boli zákonom vyčlenené len opatrenia 1 a 3.

(133)

Najdôležitejšie však je, že za relevantný sa považuje iba vplyv opatrenia na podnik, nie príčina alebo účel štátneho zásahu (57). Keďže relevantný je iba vplyv opatrenia na podnik, akýkoľvek environmentálny alebo iný cieľ, ktorý stojí v pozadí tohto opatrenia, je ako taký irelevantný. Rovnako irelevantné je aj to, či je výhoda pre podnik záväzná v tom, že sa jej podnik nemohol vyhnúť ani ju odmietnuť (58).

(134)

Verejné zásahy vykonávané podľa článku 6 ods. 3 smernice 2004/35/ES preto nepatria do pôsobnosti článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa uplatňuje v obidvoch rôznych scenároch: i) keď ešte znečisťovateľ nebol určený a ii) keď znečisťovateľ bol určený, ale neprijal potrebné nápravné opatrenia. V obidvoch scenároch sa sanačné opatrenia prijaté štátom stávajú štátnou pomocou, ak štát zmierňuje zaťaženie, ktoré by príjemca pomoci, ako je spoločnosť Ilva, musel znášať za bežných okolností, a nesnaží sa od identifikovaného znečisťovateľa vymáhať zdroje, ktoré použil na účely sanácie.

(135)

V tomto prípade rozhodnutie o začatí konania umožňuje iba dočasné pokrytie naliehavých sanačných opatrení zo strany štátu až do okamihu, kým sa neurčí znečisťovateľ, a pod podmienkou, že Taliansko bude od znečisťovateľa požadovať vrátenie nákladov (59). Rozhodnutie o začatí konania teda neposkytuje absolútne a bezpodmienečné povolenie použiť štátne finančné prostriedky na splnenie požiadaviek uvedených v odôvodnenom stanovisku a/alebo v environmentálnom pláne spoločnosti Ilva.

(136)

V tejto súvislosti napríklad Komisia poznamenáva, že environmentálny plán, na ktorý Taliansko odkazuje, zahŕňa súbor opatrení, ktoré nemožno klasifikovať ako „naliehavé sanačné opatrenia“, ale skôr ako zásahy zamerané na zlepšenie fungovania spoločnosti Ilva v súlade s environmentálnymi štandardmi platnými pre výrobu ocele, ako sa uvádza v environmentálnom povolení spoločnosti Ilva.

(137)

Najdôležitejšie však je, že keďže relevantné sú len dôsledky štátnych opatrení (a nie ich príčina alebo účel), nemožno tvrdiť, že opatrenia, ktoré ako také predstavujú štátnu pomoc, by prestali byť pomocou len preto, že by sa použili na realizáciu environmentálneho plánu spoločnosti Ilva. Rozhodnutie o začatí konania to neumožňuje (ani nemohlo umožniť).

(138)

Na záver možno zhrnúť, že Taliansko sa nemôže odvolávať na požiadavky predložené v odôvodnenom stanovisku ani na znenie odôvodnení 114 a 115 rozhodnutia Komisie o začatí konania, aby štátne financovanie súčasných operácií spoločnosti Ilva a environmentálnych nákladov nemuselo klasifikovať ako štátnu pomoc.

5.2.   Existencia pomoci

(139)

Podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ „pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi“.

(140)

Kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 ZFEÚ sú kumulatívne. Na to, aby bolo možné určiť, či dané opatrenie predstavuje pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, preto musia byť splnené všetky tieto podmienky:

a)

príjemca pomoci je podnikom v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, čo znamená, že vykonáva hospodársku činnosť;

b)

opatrenie je financované zo štátnych zdrojov a je pripísateľné štátu;

c)

opatrenie poskytuje hospodársku výhodu;

d)

táto výhoda je selektívna;