ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 235

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
19. septembra 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/1245 z 18. septembra 2018, ktorým sa vykonáva článok 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1246 z 18. septembra 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie pyrolignínového destilátu do zoznamu Únie obsahujúceho arómy ( 1 )

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1247 z 18. septembra 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/392/SZBP o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1248 z 18. septembra 2018, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

9

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1249 z 18. septembra 2018 o činnosti Európskej únie na podporu mechanizmu OSN pre overovanie a kontrolu v Jemene

14

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1250 z 18. septembra 2018, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

21

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1251 z 18. septembra 2018, ktorým sa neschvaľuje empentrín ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 ( 1 )

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

19.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 235/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/1245

z 18. septembra 2018,

ktorým sa vykonáva článok 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2016/44 z 18. januára 2016 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 204/2011 (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 18. januára 2016 prijala nariadenie (EÚ) 2016/44.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) zriadený podľa rezolúcie BR OSN č. 1970 (2011) 11. septembra 2018 zaradil jednu osobu na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Príloha II k nariadeniu (EÚ) 2016/44 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EÚ) 2016/44 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2018

Za Radu

predseda

G. BLÜMEL


(1)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2016, s. 1.


PRÍLOHA

Na zoznam uvedený v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2016/44 sa dopĺňa táto osoba:

„27.

Meno: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Hodnosť: nie je k dispozícii. Funkcia: vodca ozbrojených milícií. Dátum narodenia: 1982. Miesto narodenia: nie je k dispozícii. Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii. Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii. Štátna príslušnosť: Líbya. Č. pasu: nie je k dispozícii. Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii. Adresa: nie je k dispozícii. Dátum zaradenia na zoznam: 11. septembra 2018. Ďalšie informácie: meno matky: Salma Abdula Younis. Zaradený na zoznam podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku). Osobitný obežník Bezpečnostnej rady OSN – INTERPOL-u, odkaz na webovú stránku: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Zaradený na zoznam podľa bodu 11 písm. b), c) a d) rezolúcie č. 2213 (2015); bodu 11 rezolúcie č. 2362 (2017).

Dodatočné informácie:

Generálna prokuratúra Líbye vydala na dotknutú osobu zatykač, pričom ju obvinila zo spáchania viacerých trestných činov.

Dotknutá osoba vykonávala ozbrojené akcie a útoky na ropné zariadenia nachádzajúce sa v tzv. regióne ropného polmesiaca, ktoré spôsobili ich zničenie, pričom posledný z týchto útokov sa uskutočnil 14. júna 2018.

Útoky v regióne ropného polmesiaca viedli k mnohým stratám na životoch medzi obyvateľmi regiónu a ohrozovali životy civilistov.

Tieto útoky dočasne zastavili vývoz líbyjskej ropy v období od roku 2013 do roku 2018, čo viedlo k značným stratám pre líbyjské hospodárstvo.

Dotknutá osoba sa pokúsila o nezákonný vývoz ropy.

Dotknutá osoba uskutočňovala na účely svojich opakovaných útokov v regióne ropného polmesiaca nábor zahraničných bojovníkov.

Dotknutá osoba prostredníctvom svojej činnosti koná proti stabilite v Líbyi a predstavuje pre líbyjské strany prekážku vyriešenia politickej krízy a realizácie akčného plánu Organizácie Spojených národov.“


19.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 235/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1246

z 18. septembra 2018,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie pyrolignínového destilátu do zoznamu Únie obsahujúceho arómy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 je stanovený zoznam Únie obsahujúci aromatické látky a východiskové materiály schválené na použitie v potravinách a na nich, ako aj podmienky ich používania.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 872/2012 (3) sa prijal zoznam aromatických látok a zapracoval sa do časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008. Nariadením (EÚ) č. 872/2012 sa okrem toho do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 zapracovali časti B („Aromatické prípravky“), C („Arómy získané tepelným procesom“), D („Aromatické prekurzory“), E („Iné aromatické látky“) a F („Zdrojové materiály“). Časti B až F prílohy I zodpovedajú kategóriám aróm a východiskových materiálov uvedeným v článku 9 písm. b) až f) nariadenia (ES) č. 1334/2008. Časti B až F neobsahujú žiadne záznamy.

(3)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 873/2012 (4) sa stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály, ktorý je stanovený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008.

(4)

V článku 4 nariadenia (EÚ) č. 873/2012 sa stanovuje prechodné obdobie pre potraviny, do ktorých sa pridávajú arómy uvedené v častiach B až F prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008, ktoré sú predmetom žiadosti podanej na základe článku 3 daného nariadenia pred 22. októbrom 2015. V článku 4 sa stanovuje, že prechodné obdobie uvádzania takýchto potravín na trh sa skončí 22. apríla 2018.

(5)

Prílohu I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 možno aktualizovať v súlade so spoločným postupom, ktorý sa uvádza v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008, a to buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti podanej členským štátom alebo zainteresovanou stranou.

(6)

Komisii bola 16. októbra 2012 predložená žiadosť o povolenie používať produkt pyrolignínový destilát [číslo FL 21.001] s názvom „rumový éter“ ako látku kategórie „iné aromatické látky“. Žiadateľ žiada o to, aby sa táto aróma smela v istom množstve používať v zmrzlinách, cukrovinkách, žuvačkách, obilninách a výrobkoch z obilia získaných zo semien obilnín, koreňov, hľúz a strukovín, pekárskych výrobkoch, mäse a mäsových výrobkoch, soliach koreniach, polievkach, omáčkach, šalátoch a proteínových výrobkoch, nealkoholických nápojoch a alkoholických nápojoch.

(7)

Žiadosť bola oznámená Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad EFSA“) na účely vydania stanoviska. Žiadosť sa sprístupnila aj členským štátom podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1331/2008.

(8)

Úrad EFSA prijal 24. augusta 2017 vedecké stanovisko k hodnoteniu skupiny aróm 500 (FGE.500): „rumový éter“, ktoré sa týka hodnotenia bezpečnosti pyrolignínového destilátu [číslo FL 21.001] pri jeho používaní ako látky kategórie „iné aromatické látky“ (5) . Tento produkt je komplexnou zmesou, ktorá sa skladá z vyše 80 jednotlivých zložiek. Úrad EFSA dospel k záveru, že podľa celkovej stratégie hodnotenia rizika aromatických látok predstavuje prítomnosť genotoxických látok ako zložiek rumového éteru bezpečnostné riziko. Uvádza, že niektoré zložky (napríklad furány a ich deriváty), ako aj iné zložky spájané s genotoxicitou a karcinogénnosťou predstavujú vážne bezpečnostné riziko, a okrem toho uvádza, že prítomnosť etanolu predstavuje karcinogénne riziko.

(9)

Česká republika a Slovenská republika informovali Komisiu o tom, že pyrolignínový destilát [číslo FL 21.001] sa používa v tradičných liehovinách tuzemáktuzemský, a požiadali o povolenie aj naďalej používať túto arómu v týchto konkrétnych liehovinách.

(10)

V odôvodnení č. 7 nariadenia (ES) č. 1334/2008 sa uvádza, že pri schvaľovaní aróm by sa mali vziať do úvahy aj iné faktory relevantné pre zvažovanú otázku vrátane spoločenských a tradičných faktorov. Vzhľadom na to, že používanie tejto arómy je v súčasnosti potrebné na zachovanie špecifických tradičných organoleptických vlastností liehovín tuzemáktuzemský v Českej republike a Slovenskej republike, je vhodné povoliť túto látku za podmienok stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu.

(11)

Predmetné liehoviny, tak ako v zásade všetky liehoviny a alkoholické nápoje, nie sú určené na konzumáciu deťmi ani inými zraniteľnými časťami populácie. Okrem existujúcich požiadaviek na označovanie by členské štáty mali vyžadovať, aby sa na označení uvádzali dodatočné informácie týkajúce sa špecifických rizík spojených s prítomnosťou pyrolignínového destilátu [číslo FL 21.001] v daných tradičných alkoholických nápojoch.

(12)

Liehoviny, do ktorých bol pridaný pyrolignínový destilát [číslo FL 21.001], by sa nemali používať na výrobu iných potravín.

(13)

Pri uvádzaní informácie o danej aróme by sa na označení liehovín tuzemáktuzemský mal používať jej názov alebo číslo FL.

(14)

Keď sa pyrolignínový destilát [číslo FL 21.001] uvádza na trh ako produkt, ktorý nie je určený na predaj konečnému spotrebiteľovi, musí byť okrem informácií povinných podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1334/2008 na označení uvedené aj to, že túto arómu možno používať len na výrobu liehovín tuzemáktuzemský.

(15)

V záujme zabezpečenia právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 23. apríla 2018.

(16)

Toto nariadenie by malo byť v platnosti 5 rokov, aby bolo možné vyvinúť alternatívy pyrolignínového destilátu [číslo FL 21.001] na účely používania v tradičných liehovinách tuzemáktuzemský.

(17)

Časť E prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť E prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Produkt pyrolignínový destilát [číslo FL 21.001] sa povoľuje v tradičných liehovinách tuzemáktuzemský s výhradou obmedzení použitia uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 23. apríla 2018 do 19. septembra 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 872/2012 z 1. októbra 2012, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 a zapracúva sa do prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutie Komisie 1999/217/ES (Ú. v. EÚ L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 873/2012 z 1. októbra 2012 o prechodných opatreniach týkajúcich sa zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály stanoveného v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 (Ú. v. EÚ L 267, 2.10.2012, s. 162).

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(8):4897.


PRÍLOHA

V časti E prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 sa dopĺňa nasledujúci záznam týkajúci sa pyrolignínového destilátu [FL č. 21.001]:

Číslo FL

Názov

Číslo CAS

Číslo JECFA

Číslo CoE

Čistota uvedenej látky

Obmedzenie použitia

Poznámka pod čiarou

Odkaz

„21.001

Pyrolignínový destilát

Komplexná zmes látok získaná destiláciou produktov reakcie pyrolignínovej kyseliny a etanolu. Tekutina s vôňou a chuťou podobnou rumu.

Zložky:

etanol (určený plynovou chromatografiou/plameňovoionizačným detektorom) viac ako 40 % hm. %

etyl-acetát: menej ako 25 % hm. %

etyl-formiát: menej ako 2 % hm. %

etyl-propionát menej ako 4 % hm. %

etyl-butyrát: menej ako 1,5 % hm. %

metyl-acetát: menej ako 3,5 % hm. %

ekvivalenty furánu (furán a 2-metylfurán) vyjadrené ako furán: menej ako 8 mg/l

metanol a deriváty metanolu, vyjadrené ako ekvivalenty metanolu: menej ako 2 % (hm. %)

benzo[a]pyrén menej ako 1 μg/l

benz[a]antracén menej ako 2 μg/l

kyseliny (vyjadrené ako kyselina octová): menej ako 1,00 g/l

Iba v týchto liehovinách:

tuzemák a tuzemský, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) 110/2008, keď sa uvádzajú na trh v konečnom obale určenom len pre konečného spotrebiteľa, 3 800 mg/l.

1.

Pri uvádzaní informácie o pyrolignínovom destiláte [číslo FL: 21.001] na označení liehovín tuzemák a tuzemský sa používa názov alebo číslo FL.

2.

Tuzemák a tuzemský, do ktorých bol pridaný pyrolignínový destilát [číslo FL: 21.001] sa nesmú používať na výrobu iných potravín.

3.

Keď sa táto aróma uvádza na trh ako taká, musí byť okrem informácií povinných podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 1334/2008 na označení uvedené aj to, že ju možno používať len na výrobu liehovín tuzemák a tuzemský.

Členské štáty musia vyžadovať dodatočné označenie, ktoré bude spotrebiteľov informovať o špecifických rizikách prítomnosti pyrolignínového destilátu [číslo FL 21.001] v liehovinách tuzemák a tuzemský.

 

EFSA“


ROZHODNUTIA

19.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 235/7


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/1247

z 18. septembra 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie 2012/392/SZBP o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 16. júla 2012 prijala rozhodnutie 2012/392/SZBP (1) o zriadení misie Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri na podporu budovania kapacity nigerských bezpečnostných aktérov bojovať proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Rada rozhodnutím (SZBP) 2016/1172 (2) predĺžila misiu do 15. júla 2018 a rozhodnutím (SZBP) 2017/1253 (3) stanovila referenčnú sumu do toho istého dátumu. Rada ďalej rozhodnutím (SZBP) 2018/997 (4) predĺžila misiu a jej referenčnú sumu do 30. septembra 2018.

(3)

Európska rada 28. júna 2018 prijala závery o migrácii.

(4)

Politický a bezpečnostný výbor v nadväznosti na strategické preskúmanie misie odporučil, aby sa mandát misie EUCAP Sahel Niger zmenil a predĺžil o dva roky.

(5)

Misia EUCAP Sahel Niger sa uskutoční v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by brániť plneniu cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii.

(6)

Rozhodnutie 2012/392/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2012/392/SZBP sa mení takto:

a)

Články 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„Článok 1

Misia

Únia zriaďuje misiu Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri na podporu budovania kapacít nigerských aktérov v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti (EUCAP Sahel Niger), a to aj s cieľom zlepšiť ich kapacitu v záujme kontroly neregulárnej migrácie a boja proti nej a zníženia miery súvisiacej trestnej činnosti.

Článok 2

Ciele

V kontexte vykonávania stratégie Európskej únie pre bezpečnosť a rozvoj v regióne Sahel je cieľom misie EUCAP Sahel Niger umožniť, aby nigerské orgány vypracovali potrebné strategické rámce a ďalej vykonávali existujúce stratégie. Cieľom misie EUCAP Sahel Niger je tiež prispievať k rozvoju integrovaného, multidisciplinárneho, koherentného a udržateľného prístupu založeného na ľudských právach medzi rôznymi nigerskými bezpečnostnými aktérmi v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Misia pomáha aj nigerským ústredným a miestnym orgánom a bezpečnostným silám pri rozvoji politík, techník a postupov na efektívnu kontrolu neregulárnej migrácie a boj proti nej.

Článok 3

Úlohy

1.   Na splnenie cieľov stanovených v článku 2 misia EUCAP Sahel Niger:

a)

zlepšuje spoluprácu medzi rôznymi nigerskými aktérmi v oblasti bezpečnosti a podporuje vypracovanie strategických rámcov a ďalšie vykonávanie existujúcich stratégií v tejto oblasti;

b)

posilňuje kapacitu nigerských bezpečnostných síl v oblasti boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti prostredníctvom poradenstva, odbornej prípravy a v prípade potreby mentorstva;

c)

v záujme podpory cieľov EÚ v oblasti migrácie pomáha nigerským bezpečnostným silám pri vypracúvaní postupov a techník na efektívnu kontrolu neregulárnej migrácie a boja proti nej a zníženie miery súvisiacej trestnej činnosti prostredníctvom poskytovania strategického poradenstva a odbornej prípravy, a to aj v oblasti kontroly hraníc;

d)

uľahčuje regionálnu a medzinárodnú koordináciu v oblasti boja proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a neregulárnej migrácie.

2.   Misia EUCAP Sahel Niger sa zameriava na činnosti uvedené v odseku 1, ktoré prispievajú k zlepšeniu kontroly nad územím Nigeru, a to aj prostredníctvom koordinácie s nigerskými ozbrojenými silami.

3.   Pri plnení svojich úloh sa misia EUCAP Sahel Niger zameriava na zabezpečenie toho, aby sa spôsobilosť Nigeru v oblasti boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti rozvíjala udržateľným spôsobom, najmä prostredníctvom zlepšenia riadenia ľudských zdrojov, logistiky a politík odbornej prípravy v tejto oblasti v Nigeri.

4.   Misia EUCAP Sahel Niger neplní žiadnu výkonnú funkciu.“

b)

V článku 13 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUCAP Sahel Niger na obdobie od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2020 je 63 400 000 EUR.“

c)

V článku 16 sa druhá veta nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do 30. septembra 2020.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. septembra 2018

Za Radu

predseda

G. BLÜMEL


(1)  Rozhodnutie Rady 2012/392/SZBP zo 16. júla 2012 o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger) (Ú. v. EÚ L 187, 17.7.2012, s. 48).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/1172 z 18. júla 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/392/SZBP o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger) (Ú. v. EÚ L 193, 19.7.2016, s. 106).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1253 z 11. júla 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/392/SZBP o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger) (Ú. v. EÚ L 179, 12.7.2017, s. 15).

(4)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/997 z 13. júla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/392/SZBP o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger) (Ú. v. EÚ L 178, 16.7.2018, s. 7).


19.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 235/9


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/1248

z 18. septembra 2018,

ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 33 a článok 31 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu je pre Úniu strategickou prioritou a Únia sa musí naďalej aktívne angažovať, kým sa nedosiahne riešenie založené na existencii dvoch štátov.

(2)

Osobitný zástupca Európskej únie (OZEÚ) pre mierový proces na Blízkom východe by sa mal vymenovať na obdobie do 29. februára 2020.

(3)

OZEÚ bude mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by brániť dosahovaniu cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Pani Susanna TERSTALOVÁ sa týmto vymenúva za osobitnú zástupkyňu Európskej únie (OZEÚ) pre mierový proces na Blízkom východe do 29. februára 2020. Rada môže na základe posúdenia zo strany Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) rozhodnúť, že mandát OZEÚ sa skončí skôr.

Článok 2

Ciele politiky

1.   Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Únie týkajúcej sa mierového procesu na Blízkom východe.

2.   Všeobecným cieľom je úplný mier, ktorý by sa mal dosiahnuť na základe riešenia založeného na existencii dvoch štátov – Izraela a susediaceho demokratického, životaschopného, mierového a zvrchovaného palestínskeho štátu – ktoré by existovali vedľa seba oddelené bezpečnými a uznávanými hranicami a mali normálne vzťahy so svojimi susedmi v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 242 (1967) a č. 338 (1973) a berúc do úvahy ďalšie príslušné rezolúcie BR OSN vrátane č. 2334 (2016) a s madridskými zásadami vrátane zásady výmeny územia za mier, cestovnej mapy, dohôd, ktoré zúčastnené strany dosiahli predtým, Arabskej mierovej iniciatívy a odporúčaniami Kvarteta pre Blízky východ (ďalej len „kvarteto“) z 1. júla 2016. Vzhľadom na rôzne aspekty izraelsko-arabských vzťahov predstavuje regionálny rozmer podstatný prvok úplného mieru.

3.   Politickými prioritami v záujme dosiahnutia tohto cieľa sú zachovanie riešenia založeného na existencii dvoch štátov a obnovenie a podpora mierového procesu. Kľúčovými prvkami na dosiahnutie úspešného výsledku sú jasné parametre vymedzujúce základ rokovaní, pričom Únia zaujala stanovisko k týmto parametrom v záveroch Rady z decembra 2009, decembra 2010 a júla 2014 a bude ich naďalej aktívne propagovať.

4.   Únia je odhodlaná spolupracovať so zúčastnenými stranami a s partnermi medzinárodného spoločenstva, a to aj prostredníctvom účasti v kvartete, a aktívne podporovať vhodné medzinárodné iniciatívy na dodanie nového impulzu rokovaniam.

Článok 3

Mandát

1.   Na dosiahnutie cieľov politiky sa OZEÚ udeľuje mandát:

a)

poskytovať aktívny a účinný príspevok Únie k činnostiam a iniciatívam, ktoré vedú k definitívnemu urovnaniu izraelsko-palestínskeho konfliktu, vychádzajúci z riešenia založeného na existencii dvoch štátov a v súlade s parametrami Únie a príslušnými rezolúciami BR OSN vrátane rezolúcie BR OSN č. 2334 (2016) a predkladať návrhy činnosti Únie v tomto ohľade;

b)

podporovať a udržiavať úzke styky so všetkými stranami mierového procesu, príslušnými politickými aktérmi, inými krajinami tohto regiónu, členmi kvarteta a s inými príslušnými krajinami, ako aj s OSN a inými príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako je Liga arabských štátov, s cieľom spolupracovať s nimi pri posilňovaní mierového procesu;

c)

podľa potreby sa podieľať na podpore a prispievať k prípadnému novému rámcu rokovaní na základe konzultácií so všetkými kľúčovými zainteresovanými stranami a členskými štátmi Únie, najmä presadzovaním cieľov spoločnej deklarácie prijatej účastníkmi konferencie, ktorá sa uskutočnila v Paríži 15. januára 2017 (1);

d)

aktívne podporovať mierové rokovania medzi stranami a prispievať k nim, a to aj prostredníctvom predkladania návrhov v mene Únie a v súlade s jej konsolidovanou dlhodobou politikou v rámci týchto rokovaní;

e)

zabezpečovať trvalú prítomnosť Únie na príslušných medzinárodných fórach;

f)

prispievať ku krízovému riadeniu a k predchádzaniu krízam, a to aj v súvislosti s Gazou;

g)

na požiadanie prispievať k vykonávaniu medzinárodných dohôd dosiahnutých medzi stranami a viesť s nimi diplomatické rokovania v prípade porušenia podmienok uvedených dohôd;

h)

prispievať k politickému úsiliu o dosiahnutie zásadnej zmeny, ktorá by viedla k udržateľnému riešeniu pre Pásmo Gazy, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou budúceho palestínskeho štátu a ktoré by malo byť predmetom rokovaní;

i)

venovať osobitnú pozornosť faktorom, ktoré ovplyvňujú regionálny rozmer mierového procesu, účasti arabských partnerov a vykonávaniu Arabskej mierovej iniciatívy;

j)

viesť konštruktívne rokovania so signatármi dohôd v rámci mierového procesu s cieľom podporovať dodržiavanie základných noriem demokracie vrátane dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, ľudských práv a zásad právneho štátu;

k)

predkladať návrhy týkajúce sa zásahov Únie do mierového procesu a najlepšieho spôsobu realizácie jej iniciatív a jej prebiehajúceho úsilia súvisiaceho s mierovým procesom, ako je napríklad príspevok Únie k palestínskym reformám, vrátane politických aspektov príslušných rozvojových projektov Únie;

l)

primäť zúčastnené strany k tomu, aby sa zdržali jednostranného konania, ktoré ohrozuje realizovateľnosť riešenia založeného na existencii dvoch štátov, najmä v Jeruzaleme a v oblasti C okupovaného Západného brehu Jordánu;

m)

ako vyslanec pri kvartete pravidelne podávať správy o pokroku a vývoji rokovaní, ako aj o činnostiach kvarteta, a prispievať k príprave zasadnutí vyslancov pri kvartete na základe pozícií Únie a koordinácie s ďalšími členmi kvarteta;

n)

prispievať k vykonávaniu politiky Únie v oblasti ľudských práv v spolupráci s OZEÚ pre ľudské práva vrátane usmernení Únie pre oblasť ľudských práv, najmä usmernení Únie o deťoch v ozbrojených konfliktoch, ako aj o násilí voči ženám a dievčatám a boji proti všetkým formám ich diskriminácie, a politiky Únie s ohľadom na rezolúciu BR OSN 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti, a to aj sledovaním vývoja v tejto oblasti a podávaním správ a formulovaním odporúčaní o ňom;

o)

prispievať k lepšiemu pochopeniu úlohy Únie medzi mienkotvornými subjektmi v regióne.

2.   OZEÚ podporuje prácu VP v regióne a zabezpečuje prehľad všetkých činností Únie v regióne, ktoré súvisia s mierovým procesom na Blízkom východe.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu pod vedením VP.

2.   PBV je s OZEÚ v úzkom spojení a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV strategicky usmerňuje a politicky riadi činnosť OZEÚ v rámci mandátu bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

3.   OZEÚ svoju činnosť úzko koordinuje s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a jej príslušnými útvarmi.

4.   OZEÚ bude pravidelne navštevovať tento región a zabezpečí úzku koordináciu so zastupiteľským úradom Únie v Jeruzaleme, delegáciou Únie v Tel Avive, ako aj s ďalšími príslušnými delegáciami Únie v regióne.

Článok 5

Financovanie

1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ na obdobie do 29. februára 2020 je 1 730 000 EUR.

2.   S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou.

4.   OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky až do schválenia záverečnej správy Komisiou, ktorou sa formalizuje finančné ukončenie mandátu.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii, zodpovedá za vytvorenie tímu. Tím zahŕňa odborníkov na osobitné politické otázky vyplývajúce z mandátu. OZEÚ bezodkladne informuje Radu a Komisiu o zložení tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Únie môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat členov takto vyslaného personálu hradí vysielajúci orgán. Na výkon práce pre OZEÚ sa tiež môžu prideliť experti, ktorých do inštitúcií Únie vyslali členské štáty. Členovia medzinárodného zmluvného personálu sú štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu.

3.   Všetci členovia vyslaného personálu naďalej administratívne podliehajú vysielajúcemu orgánu a vykonávajú svoje povinnosti a konajú v záujme mandátu OZEÚ.

4.   Personál OZEÚ je umiestnený spoločne s príslušným útvarom ESVČ, delegáciou Únie v Tel Avive a zastupiteľským úradom Únie v Jeruzaleme, aby sa zabezpečila súdržnosť a jednotnosť ich príslušných činností.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a personálu OZEÚ

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na vykonávanie a plynulý priebeh misie OZEÚ a pre členov personálu OZEÚ, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskými krajinami. Členské štáty a ESVČ poskytnú na takýto účel všetku potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2013/488/EÚ (2).

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia, ESVČ a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby mal OZEÚ prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Delegácie Únie v regióne a/alebo členské štáty podľa potreby poskytujú logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

V súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy prijíma OZEÚ v súlade so svojim mandátom a na základe bezpečnostnej situácie v oblasti pôsobnosti všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod priamym vedením OZEÚ, a to predovšetkým tak, že:

a)

na základe usmernení ESVČ vypracuje konkrétny bezpečnostný plán zahŕňajúci konkrétne fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia pre riadenie bezpečného presunu personálu do oblasti pôsobnosti a v rámci nej, ako aj riadenie bezpečnostných incidentov, a vrátane pohotovostného plánu a evakuačného plánu misie;

b)

zabezpečuje, aby boli všetci členovia personálu nasadzovaní mimo Únie poistení pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžaduje situácia v oblasti pôsobnosti;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia tímu OZEÚ, ktorí sa majú nasadiť mimo Únie, vrátane miestneho zmluvného personálu pred presunom do oblasti pôsobnosti alebo bezprostredne po ňom zúčastnili na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý tejto oblasti pridelila ESVČ;

d)

zabezpečuje vykonávanie všetkých dohodnutých odporúčaní vypracovaných na základe pravidelných posúdení bezpečnosti a predkladá Rade, VP a Komisii písomné správy o ich vykonávaní, ako aj o iných bezpečnostných otázkach v rámci správy o pokroku a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva ústne a písomné správy VP a PBV. OZEÚ podľa potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže podávať správy aj Rade pre zahraničné veci. V súlade s článkom 36 zmluvy sa OZEÚ môže podieľať na informovaní Európskeho parlamentu.

Článok 12

Koordinácia

1.   V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie prispieva OZEÚ k jednotnosti, konzistentnosti a účinnosti činnosti Únie a pomáha zabezpečovať, aby všetky nástroje Únie a činnosti členských štátov pôsobili súdržne. Podľa potreby sa usiluje o nadviazanie kontaktov s členskými štátmi. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťami útvarov Komisie. OZEÚ pravidelne informuje delegácie Únie a misie členských štátov, najmä zastupiteľský úrad Únie v Jeruzaleme a delegáciu Únie v Tel Avive.

2.   Na mieste sa udržiavajú úzke vzťahy s príslušnými vedúcimi misií členských štátov, vedúcimi delegácií Únie a vedúcimi misií SBOP. Tieto osoby vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní mandátu. OZEÚ v úzkej koordinácii s vedúcim delegácie Únie v Tel Avive a zastupiteľským úradom Únie v Jeruzaleme na miestnej úrovni politicky usmerňuje vedúceho policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS) a vedúceho pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EU BAM Rafah). OZEÚ je tiež v spojení s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi pôsobiacimi na mieste.

Článok 13

Pomoc súvisiaca s nárokmi

OZEÚ a jeho personál pomáhajú pri poskytovaní informácií pri riešení všetkých nárokov a záväzkov, ktoré vyplývajú z mandátov predchádzajúcich OZEÚ pre mierový proces na Blízkom východe, a poskytujú administratívnu pomoc a prístup k príslušným spisom na tento účel.

Článok 14

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými príspevkami Únie v regióne sa pravidelne skúmajú. OZEÚ predloží Rade, VP a Komisii do 31. januára 2019 správu o pokroku a do 30. novembra 2019 komplexnú správu o vykonávaní mandátu.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. septembra 2018

Za Radu

predseda

G. BLÜMEL


(1)  Jeden členský štát (Spojené kráľovstvo) sa zúčastnil iba ako pozorovateľ a nepodpísal spoločnú deklaráciu prijatú na konferencii.

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).


19.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 235/14


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/1249

z 18. septembra 2018

o činnosti Európskej únie na podporu mechanizmu OSN pre overovanie a kontrolu v Jemene

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 14. apríla 2015 rezolúciu (BR OSN) č. 2216 (2015), ktorou sa uložilo embargo na dodávky, predaj alebo transfer zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov Alimu Abdullahovi Salehovi, bývalému prezidentovi Jemenu, a niektorým iným osobám, ako aj ďalším osobám a subjektom, ktoré označil príslušný sankčný výbor Bezpečnostnej rady.

(2)

Na základe žiadosti jemenskej vlády zo 6. augusta 2015 a v súlade s rezolúciou BR OSN č. 2216 (2015) vyjadril generálny tajomník Organizácie Spojených národov listom z 11. augusta 2015 adresovaným jemenskej vláde súhlas so zriadením mechanizmu OSN pre overovanie a inšpekcie (ďalej len „mechanizmus UNVIM“) s cieľom uľahčiť nerušený tok tovaru na obchodné účely do Jemenu a oživiť hospodárstvo tejto krajiny.

(3)

Mechanizmus UNVIM začal fungovať 5. mája 2016. Fungovanie a spravovanie mechanizmu UNVIM zabezpečuje v mene Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (ďalej len „UN OCHA“), vlády Jemenu a dotknutých členských štátov OSN Úrad OSN pre servisné zabezpečenie projektov (ďalej len „UNOPS“).

(4)

Rada 3. apríla 2017 zdôraznila, že je dôležité zabezpečiť účinné a včasné vybavovanie obchodnej lodnej dopravy do Jemenu, a vyjadrila sa, že plne podporuje pokračovanie mechanizmu UNVIM a úplné a nerušené vykonávanie jeho mandátu. Rada tiež vyzvala na úplné vykonávanie cieleného zbrojného embarga, ktoré uvalila Bezpečnostná rada OSN, a v tejto súvislosti potvrdila, že je potrebné prísne uplatňovať pravidlá stanovené v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP (1).

(5)

Mechanizmus UNVIM 27. decembra 2017 predložil návrh zameraný na posilnenie svojej činnosti a predĺženie jej vykonávania o ďalší rok do marca 2019, najmä ďalším urýchlením procesu povoľovania obchodných zásielok a posilnením svojej schopnosti nasadzovať v dotknutých prístavoch ďalší personál a zdroje. Toto posilnenie si vyžaduje podporu pri navyšovaní počtu zamestnancov mechanizmu UNVIM a obstaranie ďalšieho vybavenia na vykonávanie inšpekcií. Únia by mala k tejto podpore finančne prispieť.

(6)

Rada 25. júna 2018 zdôraznila, že je dôležité zaistiť, aby vybavovanie obchodnej lodnej dopravy v dotknutých prístavoch, a to aj pokiaľ ide o pohonné látky, prebiehalo efektívne a rýchlo, a v plnej miere podporila pokračovanie mechanizmu UNVIM a úplné a nerušené vykonávanie jeho mandátu a tiež rozhodla, že zváži posilnenie tohto mechanizmu.

(7)

Technickým vykonávaním tohto rozhodnutia by sa mal poveriť úrad UNOPS. Príspevok Únie pre mechanizmus UNVIM významne prispeje k tomu, aby tento mechanizmus mohol naďalej plniť svoje úlohy v rámci monitorovacích a inšpekčných služieb, ktorými sa zabezpečuje, aby bol náklad tovaru na obchodné účely, ktorý vstupuje do teritoriálnych vôd Jemenu, v súlade s rezolúciou BR OSN č. 2216 (2015). Pokiaľ by sa mandát alebo potreby mechanizmu UNVIM zmenili spôsobom, ktorý spochybní vhodnosť alebo relevantnosť projektu z hľadiska dosahovania jeho cieľov, bude sa príspevok Únie musieť zodpovedajúcim spôsobom prehodnotiť.

(8)

Dohľadom nad riadnym hospodárením s finančným príspevkom Únie by mala byť poverená Komisia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Únia podporuje mechanizmus UNVIM, a to s celkovým cieľom prispieť k obnoveniu nerušeného toku obchodného tovaru do Jemenu zaistením transparentného a efektívneho procesu povoľovania v prípade obchodných zásielok určených do jemenských prístavov, ktoré nie sú pod kontrolou vlády Jemenu.

2.   Projekt má tieto osobitné ciele:

zvýšiť tok tovaru na obchodné účely do Jemenu ďalším urýchlením procesu povoľovania obchodných zásielok a obnovením dôvery lodných spoločností, pokiaľ ide o prístupnosť prístavov al-Hudajda a Salíf;

zvýšiť schopnosť mechanizmu UNVIM nasadiť ďalší personál a zdroje v Džibuti, prístave King Abdullah (Saudská Arábia), prístavoch Salalah a Sohar (Omán) a Dubaj (Spojené arabské emiráty), ako aj jeho spôsobilosť reagovať v prípade, že sa mu počas trvania projektu pridelia dodatočné úlohy v prístave al-Hudajda.

3.   Prostredníctvom tohto rozhodnutia prispeje Únia na náklady spojené s posilnením mechanizmu UNVIM, a pomôže tak tiež reagovať na potreby jemenského obyvateľstva v rámci širšej humanitárnej stratégie.

Podrobný opis činností v rámci projektu sa uvádza v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „VP“).

2.   Technickým vykonávaním činností uvedených v článku 1 sa poveruje úrad UNOPS. Túto úlohu vykonáva pod vedením VP. VP na tento účel uzavrie s úradom UNOPS potrebné dojednania.

Článok 3

1.   Referenčná suma na vykonávanie projektu uvedeného v článku 1 ods. 2 je 4 915 504,24 EUR.

2.   Suma určená na obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po uzavretí dohody o financovaní uvedenej v odseku 4 tohto článku je 2 748 472,96 EUR. Zostávajúca suma 2 167 031,28 EUR sa použije, ak tak Rada po preskúmaní uvedenom v článku 5 ods. 2 rozhodne.

3.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na rozpočet Únie.

4.   Komisia dohliada na riadne spravovanie výdavkov uvedených v odseku 1. Na tento účel uzavrie s úradom UNOPS dohodu o financovaní. V dohode o financovaní sa stanoví, že úrad UNOPS zabezpečí zviditeľnenie príspevku Únie.

5.   Komisia sa usiluje, aby sa dohoda o financovaní uvedená v odseku 4 uzavrela čo najskôr po 18. septembri 2018. Informuje Radu o akýchkoľvek ťažkostiach počas tohto procesu a o dátume uzavretia dohody o financovaní.

Článok 4

1.   VP podáva Rade správy o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe pravidelných správ vypracovaných mechanizmom UNVIM vrátane správ o mesačných zasadnutiach riadiaceho výboru UNVIM. Uvedené správy tvoria základ pre hodnotenie uskutočňované Radou.

2.   Komisia poskytuje Rade informácie o finančných aspektoch vykonávania projektu uvedeného v článku 1.

Článok 5

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.   Rada preskúma toto rozhodnutie päť mesiacov po dátume uzavretia dohody o financovaní uvedenej v článku 3 ods. 4.

3.   Toto rozhodnutie stráca účinnosť 12 mesiacov po dátume uzavretia dohody o financovaní medzi Komisiou a úradom UNOPS uvedenej v článku 3 ods. 4. Ak sa však dohoda o financovaní neuzavrie do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti, rozhodnutie stráca účinnosť po uplynutí tejto lehoty.

V Bruseli 18. septembra 2018

Za Radu

predseda

G. BLÜMEL


(1)  Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).


PRÍLOHA

1.   Kontext

a)

Súčasný konflikt v Jemene spôsobil rozsiahlu humanitárnu krízu a v jeho dôsledku potrebuje približne 75 % obyvateľstva (22,2 milióna ľudí) pomoc. Prekážky, ktoré bránia dovozu tovaru na obchodné účely do Jemenu, viedli k závažnému nedostatku základných položiek, prudkému zvýšeniu cien dostupného tovaru a rozšíreniu čierneho trhu a pašeráckych sietí.

V záujme riešenia zúfalej humanitárnej situácie v Jemene má zásadný význam, aby pokračovali pravidelné toky tovaru na obchodné účely do tejto krajiny. Rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2216 (2015) sa členské štáty OSN poverili, aby prijali opatrenia potrebné na zamedzenie priamym alebo nepriamym dodávkam, predaju alebo transferu zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov, a to vrátane zbraní a munície, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedené položky, zo svojho územia alebo cezeň alebo prostredníctvom svojich štátnych príslušníkov alebo za použitia plavidiel alebo lietadiel pod ich vlajkou určitým fyzickým osobám a subjektom, ktoré označí výbor zriadený na základe uvedenej rezolúcie. S cieľom uľahčiť nerušený tok tovaru na obchodné účely do Jemenu požiadala jemenská vláda OSN, aby poskytla monitorovacie a inšpekčné služby, ktorými sa zabezpečí, aby bol obchodný náklad vstupujúci do jemenských pobrežných vôd v súlade s rezolúciou BR OSN č. 2216 (2015).

V decembri 2015 bol Úrad OSN pre servisné zabezpečenie projektov (UNOPS) požiadaný, aby v mene Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (UN OCHA), vlády Jemenu a dotknutých členských štátov OSN sfunkčnil a riadil mechanizmus dohľadu nad monitorovacími a inšpekčnými službami s cieľom uľahčiť nerušený tok obchodného tovaru do oblastí Jemenu, ktoré nie sú pod kontrolou jemenskej vlády. Mechanizmus UNVIM začal fungovať 5. mája 2016.

V nadväznosti na obmedzenie lodnej dopravy do severného Jemenu, ktoré v novembri 2017 uvalila koalícia, sa v rámci mechanizmu UNVIM viedli rokovania s darcami a externými partnermi, ako aj s koalíciou. V návrhu na predĺženie mandátu mechanizmu UNVIM na obdobie od apríla 2018 do marca 2019 sa zohľadnil obsah týchto rokovaní, ktoré sa sústredili na posilnenie kapacity tohto mechanizmu, rozptýlenie obáv týkajúcich sa pašovania zbraní na palube obchodných lodí a obmedzenia zdržaní v obchodnej lodnej doprave.

Mechanizmus UNVIM v súčasnej dobe funguje v Džibuti, kde v rámci neho pôsobia 4 monitorovací pracovníci, 4 inšpektori, 4 skupiny, ktoré na odhaľovanie výbušnín používajú psy, 13 riadiacich/technických pracovníkov a najviac 7 pracovníkov vyslaných zo Spojeného kráľovstva, ako aj v Džidde (Saudská Arábia), kde pôsobia 2 monitorovací pracovníci. Prebiehajú rokovania s cieľom rozšíriť monitorovacie činnosti v rámci mechanizmu UNVIM aj na prístav King Abdullah (Saudská Arábia) a prístavy Salalah a Sohar (Omán) a Dubaj (Spojené arabské emiráty).

b)

EÚ neustále zdôrazňuje význam účinného a včasného vybavovania obchodnej lodnej dopravy a podporila pokračovanie mechanizmu UNVIM a nerušené vykonávanie jeho mandátu. Akákoľvek forma podpory EÚ na pokračovanie mechanizmu UNVIM, by sa preto mala posudzovať z hľadiska zlepšenia účinnosti mechanizmu s cieľom zvýšiť schopnosť hospodárskych subjektov a štátov dodávať jemenskému obyvateľstvu obchodný tovar. Ako sa uznalo v záveroch Rady z apríla 2017, koalícia a vláda Jemenu musí v plnej miere podporiť mechanizmus UNVIM, aby mohol tento mechanizmus účinne a v celom rozsahu fungovať. Okrem toho by sa akékoľvek činnosti EÚ mali vnímať aj v kontexte širšieho záväzku EÚ k politickému riešeniu konfliktu, a to za plnej podpory úsilia osobitného vyslanca OSN.

2.   Proces inšpekcií a overovania v rámci mechanizmu UNVIM

V súčasnosti sa mechanizmus UNVIM uplatňuje na všetky plavidlá s hmotnosťou nad 100 MT smerujúce do jemenských prístavov, ktoré nie sú pod kontrolou vlády Jemenu, a (1) na všetky plavidlá prepravujúce obchodný tovar zakúpený obchodnými alebo vládnymi subjektmi so sídlom v Jemene určený na predaj v Jemene, (2) bilaterálnu pomoc členských štátov OSN, ktorá sa neposkytuje prostredníctvom agentúr, fondov ani programov OSN alebo prostredníctvom uznávanej medzinárodnej humanitárnej organizácie.

Proces overovania sa začína vtedy, keď lodná spoločnosť predloží online na adrese www.vimye.org žiadosť o povolenie, vloží potrebné dokumenty a predloží mechanizmus UNVIM všetku požadovanú dokumentáciu. Mechanizmus UNVIM do 48 hodín dokumentáciu preskúma a zašle oznámenie externým partnerom, ako je napr. jednotka koaličných síl pre evakuačné a humanitárne operácie (EHOC). Potom mechanizmus UNVIM na základe svojich vlastných postupov rozhodne, či inšpekciu plavidla vykoná alebo nie, a to okrem iného na základe nezrovnalostí v poskytnutej dokumentácii, nehlásených zastavení v prístave, podozrivého pohybu plavidla, vypnutia automatického identifikačného systému na viac ako štyri hodiny a spätnej väzby získanej od externých partnerov. Inšpekcie plavidiel sa vykonávajú buď v prístave v pobrežných vodách, alebo na mori v medzinárodných vodách.

Povolenie sa potom buď udelí, alebo zamietne (zruší, zamietne alebo odníme). V prípade plavidiel, ktorým sa povolenie udelilo, mechanizmus UNVIM prostredníctvom automatického identifikačného systému naďalej sleduje ich pohyb vrátane presunu do čakacej zóny koalície; z čakacej zóny do kotviska; z kotviska na miesto vykládky. Sledovanie mechanizmom UNVIM sa končí vo chvíli, keď plavidlá s povolením po vyložení nákladu a vyplávaní z prístavu opúšťajú jemenské prístavy v Červenom mori. Počas celého procesu udržiava UNVIM úzke kontakty s lodnými spoločnosťami a kapitánmi plavidiel a zohráva kľúčovú úlohu pri riešení akýchkoľvek problémov, s ktorými sa plavidlá stretávajú na mori vrátane ich obhajovania u EHOC a koalície. To, že mechanizmom UNVIM sa uľahčuje celý proces schvaľovania a konzistentne sa prostredníctvom neho komunikuje s lodnými spoločnosťami, má zásadný význam pre udržanie dôvery zo strany medzinárodných liniek lodnej dopravy, a preto aj pre zabezpečenie toho, aby dovoz tovaru na obchodné účely pre väčšinu jemenského obyvateľstva pokračoval napriek prebiehajúcemu konfliktu.

Mechanizmus UNVIM sa usiluje aj o upokojenie spoločenstva medzinárodnej lodnej dopravy usporadúvaním štvrťročných stretnutí s ich zástupcami, aby sa zabezpečilo, že sa ich problémy a výzvy budú správne chápať a riešiť.

3.   Celkové ciele

S cieľom zabezpečiť, aby mechanizmus UNVIM mohol bez prekážok vykonávať svoj mandát, je celkovým cieľom činnosti prispieť k obnoveniu nerušeného toku obchodného tovaru do Jemenu, a to zavedením transparentného a efektívneho procesu povoľovania v prípade obchodných zásielok určených do jemenských prístavov, ktoré nie sú pod kontrolou vlády Jemenu.

Konkrétnymi cieľmi je:

zvýšiť tok tovaru na obchodné účely do Jemenu ďalším urýchlením procesu povoľovania obchodných zásielok a obnovením dôvery lodných spoločností, pokiaľ ide o prístupnosť prístavov al-Hudajda a Salíf, napriek súčasného konfliktu;

zvýšiť spôsobilosť mechanizmu UNVIM nasadiť ďalší personál a zdroje v Džibuti, prístave King Abdullah (Saudská Arábia), prístavoch Salalah a Sohar (Omán) a Dubaj (Spojené arabské emiráty), ako aj jeho schopnosť reagovať, ak by sa mu počas trvania projektu pridelili dodatočné úlohy v prístave al-Hudajda.

Pokiaľ by sa mandát alebo potreby mechanizmu UNVIM zmenili spôsobom, ktorý spochybní vhodnosť alebo relevantnosť projektu z hľadiska dosahovania uvedených cieľov, príspevok EÚ sa zodpovedajúcim spôsobom prehodnotí.

4.   Opis činností

Za technické vykonávanie projektu bude zodpovedať úrad UNOPS.

Činnosť 1: zvýšenie počtu monitorovacích pracovníkov mechanizmu UNVIM. Prijme sa najviac päť (5) ďalších monitorovacích pracovníkov a maximálne dvaja (2) ďalší inšpektori nákladu pre džibutský prístav, prístavy King Abdullah a Džidda (Saudská Arábia), a Salalah a Sohar (Omán) a Dubaj (Spojené arabské emiráty) alebo pre akékoľvek iné miesta vrátane prístavu al-Hudajda, o ktorom sa uvažuje. Vďaka tomuto zvýšeniu kapacity by sa mechanizmus UNVIM mohol rýchlo prispôsobiť akémukoľvek vývoju a zvýšiť svoj operačný dosah pri vykonávaní inšpekcií plavidiel a súčasne by sa zabezpečila kontinuita činnosti mechanizmu UNVIM. Mechanizmus UNVIM prijme aj jedného ďalšieho pracovníka, ktorý bude pôsobiť v Džibuti a okrem iného bude spolupracovať s EÚ, a najmä s delegáciami EÚ v oblasti Červeného mora.

Plánujú sa tieto činnosti:

úrad UNOPS uskutoční nábor nových monitorovacích pracovníkov, inšpektorov a úradníka v súlade s pravidlami a postupmi úradu UNOPS pre nábor pracovníkov;

o nových pracovných príležitostiach bude úrad UNOPS vopred informovať ESVČ.

Harmonogram: počas celého trvania projektu.

Činnosť 2: prenájom časti džibutského prístavu. Na základe dohody o projektovej spolupráci podpísanej s džibutskými orgánmi 1. mája 2018 sa v rámci mechanizmu UNVIM prenajímajú prístaviská a kotviská v džibutskom prístave s cieľom zabezpečiť stále miesto na vykonávanie inšpekcií. V súčasnosti sa vybavenie v rámci nového priestoru v prístave renovuje, čím sa má uľahčiť činnosť monitorovacích pracovníkov, inšpektorov a psov vycvičených na odhaľovanie výbušnín. Zároveň to prispeje k urýchleniu procesu inšpekcie.

Harmonogram: počas celého trvania projektu

Činnosť 3: zvýšenie počtu psov vycvičených na odhaľovanie výbušnín zo štyroch na šesť v Džibuti: Mechanizmus UNVIM zvýši počet psov vycvičených na odhaľovanie výbušnín a počet psovodov zo štyroch na šesť. Psy vycvičené na odhaľovanie výbušnín potrebujú počas inšpekcií odpočívať, a preto je vzhľadom na klimatické podmienky v Džibuti a na nárast počtu inšpekcií potrebné v záujme zabezpečenia dobrých životných podmienok týchto psov a kontinuity činnosti zvýšiť kapacitu.

Plánované činnosti:

v súlade s postupmi verejného obstarávania OSN zverejní úrad UNOPS novú výzvu na predkladanie ponúk, pokiaľ ide o psy vycvičené na odhaľovanie výbušnín a ich psovodov na účely uzavretia novej zmluvy alebo zmeny existujúcej zmluvy so súčasným poskytovateľom služieb v rámci mechanizmu UNVIM (TDI – iniciatíva v oblasti rozvoja).

nové psy vycvičené na odhaľovanie výbušnín sa začlenenia do existujúceho tímu, ktorý tvoria 4 psy a psovodi.

Harmonogram: počas celého trvania projektu

Činnosť 4: obstaranie ďalšieho vybavenia na vykonávanie inšpekcií: s cieľom pomôcť tímu mechanizmu UNVIM v Džibuti so skenovaním kontajnerov a nákladu sa v rámci mechanizmu UNVIM obstarajú dva (2) prenosné skenery. Týmto dodatočným vybavením sa uľahčí včasná inšpekcia plavidiel v džibutskom prístave a v medzinárodných vodách.

Plánujú sa tieto činnosti:

v súčasnosti prebieha vypracúvanie technických špecifikácií;

v súlade s postupmi verejného obstarávania úradu UNOPS sa spustí výzva na medzinárodné predkladanie ponúk na tovar a zadávanie zákaziek

dodanie vybavenia a zabezpečenie odbornej prípravy príslušných zamestnancov.

Harmonogram: od prvého po štvrtý mesiac trvania projektu (vrátane).

Na konci projektu sa v súlade so zmluvou podpísanou s Európskou komisiou uskutoční odpredaj majetku.

Činnosť 5: vykonávanie projektu

Dohľad nad riadením programu bude zabezpečovať úrad UNOPS; bude zahŕňať stanovenie čiastkových cieľov, vnútorné kontroly, dohľad nad zmluvnými dohodami a finančné hospodárenie. Predpokladané činnosti zahŕňajú:

obstarávanie externých služieb alebo uzatvorenie dohody o osobitných službách na účely technickej pomoci pri vykonávaní projektu;

finančné a zmluvné riadenie služieb, ktoré úrad UNOPS zadáva tretím stranám ako subdodávateľom.

Harmonogram: počas celého trvania projektu.

5.   Očakávané výsledky

So zreteľom na zintenzívnenie operačných činností v rámci mechanizmu UNVIM sa očakávajú tieto výsledky projektu:

predchádzanie toku zakázaného tovaru do jemenských prístavov v Červenom mori;

uľahčenie voľného toku obchodného tovaru do jemenských prístavov v Červenom mori;

budovanie dôvery v rámci spoločenstva medzinárodnej lodnej dopravy zavedením transparentného a účinného postupu pre vstup obchodného tovaru do jemenských prístavov v Červenom mori napriek prebiehajúcemu konfliktu;

podpora jemenskej vlády pri zabezpečovaní základných potrieb jej obyvateľstva, ktoré nie sú v plnej miere zabezpečené prostredníctvom humanitárnej pomoci a miestnych zdrojov.

6.   Odhadované trvanie

Plánuje sa, že projekt bude trvať 12 mesiacov, ktoré sa rozdelia na dve 6 mesačné obdobia (6 + 6). Prvé obdobie bude trvať do marca 2019, druhé sa začne od apríla 2019. Keďže súčasné dojednania s darcami týkajúce sa financovania mechanizmu UNVIM sa uplatňujú iba do marca 2019, rozhodnutím Rady sa so zreteľom na obdobie po marci 2019 stanoví osobitné dojednanie.

Súčasťou uvedeného dojednania je doložka o preskúmaní, v ktorej sa stanovuje, že príspevok EÚ sa musí prehodnotiť vzhľadom na kladné stanovisko členských štátov, pokiaľ ide o neprerušené poskytovanie príspevku EÚ po dobu ďalších šesť mesiacov.

Komisia a úrad UNOPS preto podpíšu dohodu o príspevku na počiatočné obdobie šiestich mesiacov s možnosťou predĺženia na ďalšie obdobie šiestich mesiacov iba na základe kladného stanoviska členských štátov.

7.   Viditeľnosť Únie

Náležitú viditeľnosť finančnej podpory Únie, napríklad v správach, na podujatiach alebo zasadnutiach zabezpečí úrad UNOPS, ktorý zodpovedá za technické vykonávanie projektu. Na všetkej dokumentácii súvisiacej s mechanizmom UNVIM bude zobrazená vlajka EÚ.

UNVIM/UNOPS zabezpečia náležitú viditeľnosť tak, že všetko vybavenie obstarané za použitia finančných prostriedkov EÚ, okrem spotrebného materiálu, označí, a to aj zobrazením loga EÚ. Ak by takéto označenie mohlo ohroziť výsady a imunity úradu UNOPS alebo bezpečnosť jeho zamestnancov alebo konečných príjemcov, prijmú sa vhodné alternatívne opatrenia.

8.   Účasť EÚ v riadiacom výbore UNVIM

V riadiacom výbore UNVIM sú zastúpené Saudskoarabské kráľovstvo (EHOC a ministerstvo obrany), Spojené arabské emiráty, jemenská vláda (styčný pracovník mechanizmu UNVIM pôsobiaci v Džibuti a zástupca ministerstva dopravy) a UNOPS a OCHA. Spojené štáty americké, Holandsko a Spojené kráľovstvo sa ako darcovia v rámci mechanizmu UNVIM budú na zasadnutiach zúčastňovať ako pozorovatelia, EÚ sa bude zúčastňovať na mesačných zasadnutiach riadiaceho výboru UNVIM.

9.   Predkladanie správ

UNVIM/UNOPS predložia každý mesiac ESVČ správu, aby sa mohol preskúmať pokrok v dosahovaní výsledkov projektu. Tieto správy sa postúpia príslušnému orgánu Rady.

ESVČ bude príslušnému orgánu Rady podávať správy o mesačných zasadnutiach riadiaceho výboru UNVIM.

UNVIM/UNOPS budú raz za štvrťrok podávať správu priamo príslušnému orgánu Rady v Bruseli.

UNVIM/UNOPS predložia do šiestich mesiacov po skončení vykonávacieho obdobia záverečnú opisnú a finančnú správu.


19.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 235/21


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/1250

z 18. septembra 2018,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1333 z 31. júla 2015 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/137/SZBP (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2015 prijala rozhodnutie (SZBP) 2015/1333.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) zriadený podľa rezolúcie BR OSN č. 1970 (2011) 11. septembra 2018 zaradil jednu osobu na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia.

(3)

Prílohy I a III k rozhodnutiu (SZBP) 2015/1333 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a III k rozhodnutiu (SZBP) 2015/1333 sa menia tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. septembra 2018

Za Radu

predseda

G. BLÜMEL


(1)  Ú. v. EÚ L 206, 1.8.2015, s. 34.


PRÍLOHA

Na zoznam v prílohe I sa pridáva táto osoba:

„27.

Meno: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Hodnosť: nie je k dispozícii. Funkcia: vodca ozbrojených milícií. Dátum narodenia: 1982. Miesto narodenia: nie je k dispozícii. Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii. Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii. Štátna príslušnosť: Líbya. Č. pasu: nie je k dispozícii. Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii. Adresa: nie je k dispozícii. Dátum zaradenia na zoznam: 11. septembra 2018. Ďalšie informácie: meno matky: Salma Abdula Younis. Zaradený na zoznam podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku). Osobitný obežník Bezpečnostnej rady OSN – INTERPOL-u, odkaz na webovú stránku: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Zaradený na zoznam podľa bodu 11 písm. b), c) a d) rezolúcie č. 2213 (2015); bodu 11 rezolúcie č. 2362 (2017).

Dodatočné informácie:

Generálna prokuratúra Líbye vydala na dotknutú osobu zatykač, pričom ju obvinila zo spáchania viacerých trestných činov.

Dotknutá osoba vykonávala ozbrojené akcie a útoky na ropné zariadenia nachádzajúce sa v tzv. regióne ropného polmesiaca, ktoré spôsobili ich zničenie, pričom posledný z týchto útokov sa uskutočnil 14. júna 2018.

Útoky v regióne ropného polmesiaca viedli k mnohým stratám na životoch medzi obyvateľmi regiónu a ohrozovali životy civilistov.

Tieto útoky dočasne zastavili vývoz líbyjskej ropy v období od roku 2013 do roku 2018, čo viedlo k značným stratám pre líbyjské hospodárstvo.

Dotknutá osoba sa pokúsila o nezákonný vývoz ropy.

Dotknutá osoba uskutočňovala na účely svojich opakovaných útokov v regióne ropného polmesiaca nábor zahraničných bojovníkov.

Dotknutá osoba prostredníctvom svojej činnosti koná proti stabilite v Líbyi a predstavuje pre líbyjské strany prekážku vyriešenia politickej krízy a realizácie akčného plánu Organizácie Spojených národov.“

Na zoznam v prílohe III sa pridáva táto osoba:

„27.

Meno: 1: Ibrahim 2: Saeed 3: Salim 4: Jadhran

Hodnosť: nie je k dispozícii. Funkcia: vodca ozbrojených milícií. Dátum narodenia: 1982. Miesto narodenia: nie je k dispozícii. Spoľahlivý alias: nie je k dispozícii. Nespoľahlivý alias: nie je k dispozícii. Štátna príslušnosť: Líbya. Č. pasu: nie je k dispozícii. Národné identifikačné číslo: nie je k dispozícii. Adresa: nie je k dispozícii. Dátum zaradenia na zoznam: 11. septembra 2018. Ďalšie informácie: meno matky: Salma Abdula Younis. Zaradený na zoznam podľa bodov 15 a 17 rezolúcie č. 1970 (zákaz cestovania, zmrazenie majetku). Osobitný obežník Bezpečnostnej rady OSN – INTERPOL-u, odkaz na webovú stránku: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Zaradený na zoznam podľa bodu 11 písm. b), c) a d) rezolúcie č. 2213 (2015); bodu 11 rezolúcie č. 2362 (2017).

Dodatočné informácie:

Generálna prokuratúra Líbye vydala na dotknutú osobu zatykač, pričom ju obvinila zo spáchania viacerých trestných činov.

Dotknutá osoba vykonávala ozbrojené akcie a útoky na ropné zariadenia nachádzajúce sa v tzv. regióne ropného polmesiaca, ktoré spôsobili ich zničenie, pričom posledný z týchto útokov sa uskutočnil 14. júna 2018.

Útoky v regióne ropného polmesiaca viedli k mnohým stratám na životoch medzi obyvateľmi regiónu a ohrozovali životy civilistov.

Tieto útoky dočasne zastavili vývoz líbyjskej ropy v období od roku 2013 do roku 2018, čo viedlo k značným stratám pre líbyjské hospodárstvo.

Dotknutá osoba sa pokúsila o nezákonný vývoz ropy.

Dotknutá osoba uskutočňovala na účely svojich opakovaných útokov v regióne ropného polmesiaca nábor zahraničných bojovníkov.

Dotknutá osoba prostredníctvom svojej činnosti koná proti stabilite v Líbyi a predstavuje pre líbyjské strany prekážku vyriešenia politickej krízy a realizácie akčného plánu Organizácie Spojených národov.“


19.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 235/24


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1251

z 18. septembra 2018,

ktorým sa neschvaľuje empentrín ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa stanovuje zoznam existujúcich účinných látok, ktoré sa majú hodnotiť z hľadiska ich prípadného schválenia na použitie v biocídnych výrobkoch. Tento zoznam obsahuje empentrín (číslo EC: neuv., č. CAS: 54406-48-3).

(2)

Empentrín bol vyhodnotený z hľadiska použitia vo výrobkoch typu 18 (insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom) opísaných v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Za hodnotiaci príslušný orgán bolo určené Belgicko, ktoré 24. júna 2016 predložilo hodnotiace správy spolu s odporúčaniami.

(4)

V súlade s článkom 7 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014 sformuloval Výbor pre biocídne výrobky 13. decembra 2017 stanovisko Európskej chemickej agentúry, v ktorom zohľadnil závery hodnotiaceho príslušného orgánu (3).

(5)

Z tohto stanoviska vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných vo výrobkoch typu 18 obsahujúcich empentrín nemožno očakávať, že spĺňajú požiadavky stanovené v článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(6)

Najmä podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 má žiadateľ predložiť dostatočné údaje, aby bolo možné zistiť, či účinná látka spĺňa kritériá vylúčenia uvedené v článku 5 ods. 1 uvedeného nariadenia. Hodnotiaci príslušný orgán žiadateľa niekoľkokrát požiadal o poskytnutie údajov o karcinogenite na účely vykonania tohto hodnotenia a žiadateľ neposkytol dostatočné údaje včas, v dôsledku čoho nebolo možné vyhodnotiť kritérium vylúčenia stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

(7)

Okrem toho sa pri posudzovaní rôznych scenárov v rámci hodnotenia rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie zistili neprijateľné riziká a nepodarilo sa identifikovať žiadne bezpečné použitie.

(8)

Preto nie je vhodné schváliť empentrín na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Empentrín (EC č.: neuv., č. CAS: 54406-48-3) sa neschvaľuje ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. septembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Výbor pre biocídne výrobky, stanovisko k žiadosti o schválenie účinnej látky empentrín, typ výrobku: 18, ECHA/BPC/182/2017, prijaté 13. decembra 2017.