ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 215

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
23. augusta 2018


Obsah

 

III   Iné akty

Strana

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 216/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1154]

1

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 217/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1155]

3

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 218/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1156]

4

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 219/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1157]

5

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 220/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1158]

7

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 221/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1159]

8

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 222/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1160]

10

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 223/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1161]

12

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 224/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1162]

14

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 225/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1163]

15

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 226/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1164]

17

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 227/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1165]

18

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 228/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1166]

19

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 229/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1167]

21

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 230/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1168]

22

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 231/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1169]

24

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 232/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1170]

26

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 233/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1171]

28

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 234/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1172]

30

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 235/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1173]

32

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 236/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1174]

33

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 237/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1175]

35

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 238/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1176]

37

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 239/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1177]

38

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 240/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1178]

39

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 241/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha X (Služby vo všeobecnosti) k Dohode o EHP [2018/1179]

40

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 242/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP [2018/1180]

41

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 245/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1181]

42

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 246/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1182]

43

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 247/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1183]

44

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 248/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1184]

45

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 249/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1185]

46

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 250/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1186]

47

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 251/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1187]

49

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 252/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1188]

50

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 253/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXII (Právo obchodných spoločností) k Dohode o EHP [2018/1189]

51

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 254/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení Protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd [2018/1190]

52

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 255/2016 z 2. decembra 2016, ktorým sa mení protokol 47 (o zrušení technických prekážok v obchodovaní s vínom) k Dohode o EHP [2018/1191]

53

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/1


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 216/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1154]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1101 z 5. júla 2016, ktorým sa menia prílohy I a II k rozhodnutiu 2004/558/ES, pokiaľ ide o status spolkových krajín Porýnie-Falcko, Sársko a Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold a Münster v Nemecku ako oblastí bez výskytu infekčnej bovinnej rinotracheitídy, (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o živých zvieratách okrem rýb a živočíchov akvakultúry. Právne predpisy o týchto záležitostiach sa neuplatňujú na Island, ako sa uvádza v odseku 2 úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Island.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole I časti 4.2 prílohy I k Dohode o EHP sa v bode 80 (rozhodnutie Komisie 2004/558/ES) dopĺňa zarážka:

„—

32016 D 1101: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1101 z 5. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 182, 7.7.2016, s. 51).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1101 v nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 7.7.2016, s. 51.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/3


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 217/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1155]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1235 z 26. júla 2016, ktorým sa schvaľuje laboratórium v Kórejskej republike na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek, (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o živých zvieratách okrem rýb a živočíchov akvakultúry. Právne predpisy o týchto záležitostiach sa neuplatňujú na Island, ako sa uvádza v odseku 2 úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Island.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole I časti 4.2 prílohy I k Dohode o EHP sa za bod 101 [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/423] vkladá tento bod:

„102.

32016 D 1235: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1235 z 26. júla 2016, ktorým sa schvaľuje laboratórium v Kórejskej republike na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek (Ú. v. EÚ L 202, 28.7.2016, s. 43).

Tento právny akt sa neuplatňuje na Island.“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1235 v nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 202, 28.7.2016, s. 43.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/4


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 218/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1156]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1100 z 5. júla 2016, ktorým sa mení príloha k rozhodnutiu 2007/453/ES, pokiaľ ide o štatút Kostariky, Nemecka, Litvy, Namíbie a Španielska podľa rizika BSE, (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole I časti 7.2 prílohy I k Dohode o EHP sa za bod 49 (rozhodnutie Komisie 2007/453/ES) dopĺňa zarážka:

„—

32016 D 1100: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1100 z 5. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 182, 7.7.2016, s. 47).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1100 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 7.7.2016, s. 47.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/5


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 219/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1157]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1918 z 22. októbra 2015, ktorým sa zriaďuje systém administratívnej pomoci a spolupráce (systém AAC) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach, krmivách a potravinách. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach, krmivách a potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I a v úvode kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V kapitole I časti 1.1 sa za bod 11 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004] vkladá táto zarážka:

„11 a.

32015 D 1918: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1918 z 22. októbra 2015, ktorým sa zriaďuje systém administratívnej pomoci a spolupráce (systém AAC) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2015, s. 31).“

2.

V kapitole II sa za bod 31j [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004] vkladá táto zarážka:

„31ja.

32015 D 1918: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1918 z 22. októbra 2015, ktorým sa zriaďuje systém administratívnej pomoci a spolupráce (systém AAC) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2015, s. 31).“

Článok 2

V kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP sa za bod 54zzzi [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004] vkladá táto zarážka:

„54zzzia.

32015 D 1918: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1918 z 22. októbra 2015, ktorým sa zriaďuje systém administratívnej pomoci a spolupráce (systém AAC) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2015, s. 31).“

Článok 3

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/1918 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2015, s. 31.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/7


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 220/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1158]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/842 z 27. mája 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 167/2008, pokiaľ ide o pokiaľ ide o meno držiteľa povolenia a obchodný názov kokcidiostatika, (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách. Právne predpisy o krmivách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole II prílohy I k Dohode o EHP sa v bode 1zzzzm [nariadenie Komisie (ES) č. 167/2008] vkladá táto zarážka:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 0842: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/842 z 27. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 47).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/842 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 47.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/8


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 221/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1159]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/895 z 8. júna 2016, ktorý sa mení nariadenie (ES) č. 1290/2008, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia na prípravok z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/896 z 8. júna 2016 o povolení vínanov železito-sodných ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (2) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/897 z 8. júna 2016 o povolení prípravku Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) ako kŕmnej doplnkovej látky pre nosnice a okrasné ryby (držiteľ povolenia Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) a o zmene nariadení (ES) č. 1444/2006, (EÚ) č. 333/2010 a (EÚ) č. 184/2011, pokiaľ ide o držiteľa povolenia (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/898 z 8. júna 2016 o povolení prípravku Bacillus licheniformis (ATCC 53757) a jeho proteázy (EC 3.4.21.19) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku a menej významné druhy hydiny vo výkrme a chované na znášku a pre okrasné vtáky (držiteľ povolenia Novus Europe S.A./N.V.) (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/899 z 8. júna 2016 o povolení 6-fytázy produkovanej druhom Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy hydiny a ošípaných (okrem ciciakov) [držiteľ povolenia spoločnosť Danisco (UK) Ltd] (5), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/900 z 8. júna 2016 o povolení kyseliny benzoovej ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľ povolenia spoločnosť DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (6), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(7)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách. Právne predpisy o krmivách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(8)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola II prílohy I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 1zzzzzd [nariadenie Komisie (ES) č. 1290/2008] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0895: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/895 z 8. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 1).“

2.

V bode 1zzz [nariadenie Komisie (ES) č. 1444/2006] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0897: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/897 z 8. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 7).“

3.

V bode 2c [nariadenie Komisie (EÚ) č. 333/2010] a v bode 2v [nariadenie Komisie (EÚ) č. 184/2011]sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 0897: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/897 z 8. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 7).“

4.

Za bod 163 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/329] sa vkladajú tieto body:

„164.

32016 R 0896: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/896 z 8. júna 2016 o povolení vínanov železito-sodných ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 3).

165.

32016 R 0897: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/897 z 8. júna 2016 o povolení prípravku Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) ako kŕmnej doplnkovej látky pre nosnice a okrasné ryby (držiteľ povolenia Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) a o zmene nariadení (ES) č. 1444/2006, (EÚ) č. 333/2010 a (EÚ) č. 184/2011, pokiaľ ide o držiteľa povolenia (Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 7).

166.

32016 R 0898: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/898 z 8. júna 2016 o povolení prípravku Bacillus licheniformis (ATCC 53757) a jeho proteázy (EC 3.4.21.19) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku a menej významné druhy hydiny vo výkrme a chované na znášku a pre okrasné vtáky (držiteľ povolenia Novus Europe S.A./N.V.) (Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 11).

167.

32016 R 0899: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/899 z 8. júna 2016 o povolení 6-fytázy produkovanej druhom Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy hydiny a ošípaných (okrem ciciakov) [držiteľ povolenia spoločnosť Danisco (UK) Ltd].(Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 15).

168.

32016 R 0900: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/900 z 8. júna 2016 o povolení kyseliny benzoovej ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľ povolenia spoločnosť DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 18).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2016/895, (EÚ) 2016/896, (EÚ) 2016/897, (EÚ) 2016/898, (EÚ) 2016/899 a (EÚ) 2016/900 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnia v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 11.

(5)  Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 15.

(6)  Ú. v. EÚ L 152, 9.6.2016, s. 18.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/10


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 222/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1160]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/972 zo 17. júna 2016 o povolení L-arginínu produkovaného baktériou Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/973 zo 17. júna 2016 o povolení zinkium-bislyzinátu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (2) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/997 z 21. júna 2016 o povolení endo-1,4-β-xylanázy EC 3.2.1.8 produkovanej Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) a endo-1,3(4)-β-glukanázy EC 3.2.1.6 produkovanej Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojčiace prasnice a menej významné druhy ošípaných [držiteľ povolenia Danisco (UK) Ltd] (3) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1007 z 22. júna 2016 o povolení chloridu amónneho ako kŕmnej doplnkovej látky pre prežúvavce okrem jahniat na výkrm, mačky a psy (držiteľ povolenia Latochema Co. Ltd) (4) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách. Právne predpisy o krmivách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k dohode. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(6)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole II prílohy I k Dohode o EHP sa za bod 168 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/900] vkladajú tieto body:

„169.

32016 R 0972: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/972 zo 17. júna 2016 o povolení L-arginínu produkovaného baktériou Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 161, 18.6.2016, s. 18).

170.

32016 R 0973: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/973 zo 17. júna 2016 o povolení zinkium-bislyzinátu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 161, 18.6.2016, s. 21).

171.

32016 R 0997: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/997 z 21. júna 2016 o povolení endo-1,4-β-xylanázy EC 3.2.1.8 produkovanej Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) a endo-1,3(4)-β-glukanázy EC 3.2.1.6 produkovanej Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojčiace prasnice a menej významné druhy ošípaných [držiteľ povolenia Danisco (UK) Ltd] (Ú. v. EÚ L 164, 22.6.2016, s. 4).

172.

32016 R 1007: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1007 z 22. júna 2016 o povolení chloridu amónneho ako kŕmnej doplnkovej látky pre prežúvavce okrem jahniat na výkrm, mačky a psy (držiteľ povolenia Latochema Co. Ltd) (Ú. v. EÚ L 165, 23.6.2016, s. 10).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2016/972, (EÚ) 2016/973, (EÚ) 2016/997 a (EÚ) 2016/1007 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 18.6.2016, s. 18.

(2)  Ú. v. EÚ L 161, 18.6.2016, s. 21.

(3)  Ú. v. EÚ L 164, 22.6.2016, s. 4.

(4)  Ú. v. EÚ L 165, 23.6.2016, s. 10.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/12


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 223/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1161]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1095 zo 6. júla 2016 o povolení dihydrátu octanu zinočnatého, bezvodého chloridu zinočnatého, oxidu zinočnatého, heptahydrátu síranu zinočnatého, monohydrátu síranu zinočnatého, hydrátu zinočnatého chelátu s aminokyselinami, hydrátu zinočnatého chelátu s bielkovinovými hydrolyzátmi, hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom (v tuhej forme) a hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom (v kvapalnej forme) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a o zmene nariadení (ES) č. 1334/2003, (ES) č. 479/2006, (EÚ) č. 335/2010 a vykonávacích nariadení (EÚ) č. 991/2012 a (EÚ) č. 636/2013 (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách. Právne predpisy o krmivách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k dohode. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola II prílohy I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 1zq [nariadenie Komisie (ES) č. 1334/2003] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1095: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1095 zo 6. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 182, 7.7.2016, s. 7).“

2.

V bodoch 1zzu [nariadenie Komisie (ES) č. 479/2006], 1zzzzzj [nariadenie Komisie (EÚ) č. 335/2010], 60 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 991/2012] a 94 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 636/2013] sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 1095: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1095 zo 6. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 182, 7.7.2016, s. 7).“

3.

Za bod 172 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1007] sa vkladá tento bod:

„173.

32016 R 1095: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1095 zo 6. júla 2016 o povolení dihydrátu octanu zinočnatého, bezvodého chloridu zinočnatého, oxidu zinočnatého, heptahydrátu síranu zinočnatého, monohydrátu síranu zinočnatého, hydrátu zinočnatého chelátu s aminokyselinami, hydrátu zinočnatého chelátu s bielkovinovými hydrolyzátmi, hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom (v tuhej forme) a hydrátu zinočnatého chelátu s glycínom (v kvapalnej forme) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a o zmene nariadení (ES) č. 1334/2003, (ES) č. 479/2006, (EÚ) č. 335/2010 a vykonávacích nariadení (EÚ) č. 991/2012 a (EÚ) č. 636/2013 (Ú. v. EÚ L 182, 7.7.2016, s. 7).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1095 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 7.7.2016, s. 7.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/14


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 224/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1162]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1220 z 26. júla 2016 o povolení L-treonínu produkovaného baktériou Escherichia coli ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách. Právne predpisy o krmivách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k dohode. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole II prílohy I k Dohode o EHP sa za bod 173 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1095] vkladá tento bod:

„174.

32016 R 1220: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1220 z 26. júla 2016 o povolení L-treonínu produkovaného baktériou Escherichia coli ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2016, s. 11).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1220 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2016, s. 11.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/15


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 225/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1163]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/320 z 3. marca 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2004/842/ES o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o fytosanitárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k dohode. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola III prílohy I k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 2 (smernica Rady 66/401/EHS), bode 3 (smernica Rady 66/402/EHS), bode 11 (smernica Rady 2002/54/ES), bode 12 (smernica Rady 2002/55/ES) a bode 13 (smernica Rady 2002/57/ES) sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 L 0317: vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2016, s. 72).“

2.

V bode 36 (rozhodnutie Komisie 2004/842/ES) sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 D 0320: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/320 z 3. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2016, s. 88).“

Článok 2

Znenie vykonávacej smernice (EÚ) 2016/317 a vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/320 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2016, s. 72.

(2)  Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2016, s. 88.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/17


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 226/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1164]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 z 10. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 45zu [nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008] kapitoly I prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0427: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 z 10. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/427 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/18


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 227/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1165]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1718 z 20. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 582/2011 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa skúšania prenosnými systémami merania emisií (PEMS) a postup skúšania životnosti náhradných zariadení na reguláciu znečistenia (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 45zzl [nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011] kapitoly I prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1718: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1718 z 20. septembra 2016 (Ú. v. EÚ L 259, 27.9.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1718 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 259, 27.9.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/19


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 228/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1166]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1933 z 27. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov v kakaovej vláknine, banánových lupienkoch, výživových doplnkoch, sušených bylinkách a sušených koreninách (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1940 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu námeľových sklerócií v určitých nespracovaných obilninách a ustanovenia o monitorovaní a podávaní správ (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 54zzzz [nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32015 R 1933: nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1933 z 27. októbra 2015 (Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2015, s. 11),

32015 R 1940: nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1940 z 28. októbra 2015 (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2015, s. 3).“

Článok 2

Znenie nariadení (EÚ) 2015/1933 a (EÚ) 2015/1940 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2015, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2015, s. 3.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/21


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 229/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1167]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1244 z 28. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o používanie určitých aromatických látok zo skupiny charakterizovanej štruktúrou s alfa, beta-nenasýtením (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 54zzzzs [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1244: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1244 z 28. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 204, 29.7.2016, s. 7).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1244 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 204, 29.7.2016, s. 7.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/22


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 230/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1168]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/854 z 30. mája 2016, ktorým sa povoľujú určité zdravotné tvrdenia o potravinách, iné ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/862 z 31. mája 2016, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 54zzzzzp [nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0854: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/854 z 30. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2016, s. 5).“

2.

Za bod 111 [nariadenie Komisie (EÚ) 2016/372] sa vkladajú tieto body:

„112.

32016 R 0854: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/854 z 30. mája 2016, ktorým sa povoľujú určité zdravotné tvrdenia o potravinách, iné ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 (Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2016, s. 5).

113.

32016 R 0862: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/862 z 31. mája 2016, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, iného ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 144, 1.6.2016, s. 24).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2016/854 a (EÚ) 2016/862 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2016, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 144, 1.6.2016, s. 24.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/24


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 231/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1169]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu A Rady (EÚ) 2015/2284 z 25. novembra 2015, ktorým sa zrušujú smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadením (EÚ) 2015/2284 sa zrušuje smernica Rady 76/621/EHS (2), začlenená do dohody, a preto je potrebné odkaz na ňu v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Za bod 113 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/862] sa vkladá tento bod:

„114.

32015 R 2284: nariadenie Európskeho parlamentu A Rady (EÚ) 2015/2284 z 25. novembra 2015, ktorým sa zrušujú smernica Rady 76/621/EHS týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 23).“

2.

Text bodu 12 (smernica Rady 76/621/EHS) sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2015/2284 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 23.

(2)  Ú. v. ES L 202, 28.7.1976, s. 35.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/26


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 232/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1170]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1379 zo 16. augusta 2016, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1381 zo 16. augusta 2016, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 114 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2284] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„115.

32016 R 1379: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1379 zo 16. augusta 2016, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 222, 17.8.2016, s. 1).

116.

32016 R 1381: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1381 zo 16. augusta 2016, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 222, 17.8.2016, s. 8).“

Článok 2

Znenie nariadení (EÚ) 2016/1379 a (EÚ) 2016/1381 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 222, 17.8.2016, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 222, 17.8.2016, s. 8.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/28


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 233/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1171]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1389 zo 17. augusta 2016, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1390 zo 17. augusta 2016, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 116 [nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1381] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa vkladajú tieto body:

„117.

32016 R 1389: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1389 zo 17. augusta 2016, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 223, 18.8.2016, s. 55).

118.

32016 R 1390: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1390 zo 17. augusta 2016, ktorým sa zamieta povolenie zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 223, 18.8.2016, s. 58).“

Článok 2

Znenie nariadení (EÚ) 2016/1389 a (EÚ) 2016/1390 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 223, 18.8.2016, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 223, 18.8.2016, s. 58.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/30


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 234/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1172]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1174 z 15. júla 2016 o podmienkach autorizácie biocídneho výrobku obsahujúceho difenakum, ktoré Španielsko postúpilo v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1175 z 15. júla 2016 o podmienkach autorizácie biocídneho výrobku obsahujúceho spinosad, ktoré Spojené kráľovstvo postúpilo v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 12nnx [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/904] kapitoly XV prílohy II k Dohode o EHP sa vkladajú tieto body:

„12nny.

32016 D 1174: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1174 z 15. júla 2016 o podmienkach autorizácie biocídneho výrobku obsahujúceho difenakum, ktoré Španielsko postúpilo v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 19.7.2016, s. 110).

12nnz.

32016 D 1175: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1175 z 15. júla 2016 o podmienkach autorizácie biocídneho výrobku obsahujúceho spinosad, ktoré Spojené kráľovstvo postúpilo v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 19.7.2016, s. 113).“

Článok 2

Znenie vykonávacích rozhodnutí (EÚ) 2016/1174 a (EÚ) 2016/1175 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 193, 19.7.2016, s. 110.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 19.7.2016, s. 113.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/32


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 235/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1173]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1688 z 20. septembra 2016, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kožnú senzibilizáciu (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 12zc [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006] kapitoly XV prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1688: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1688 z 20. septembra 2016 (Ú. v. EÚ L 255, 21.9.2016, s. 14).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1688 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 21.9.2016, s. 14.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/33


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 236/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1174]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/548 z 8. apríla 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka fosforečnan diamónny a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/549 z 8. apríla 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok bentazón, cyhalofop-butyl, dikvát, famoxadón, flumioxazín, DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl), metalaxyl-M, pikolinafén, prosulfurón, pymetrozín, tiabendazol a tifénsulfurón-metyl (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/560 z 11. apríla 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka srvátka a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 13a [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011] sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32016 R 0548: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/548 z 8. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 95, 9.4.2016, s. 1),

32016 R 0549: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/549 z 8. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 95, 9.4.2016, s. 4),

32016 R 0560: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/560 z 11. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2016, s. 23).“

2.

Za bod 13zzzzzzd [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/638] sa vkladajú tieto body:

„13zzzzzze.

32016 R 0548: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/548 z 8. apríla 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka fosforečnan diamónny a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 95, 9.4.2016, s. 1).

13zzzzzzf.

32016 R 0560: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/560 z 11. apríla 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka srvátka a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2016, s. 23).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2016/548, (EÚ) 2016/549 a (EÚ) 2016/560 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 9.4.2016, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 95, 9.4.2016, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 96, 12.4.2016, s. 23.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/35


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 237/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1175]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/864 z 31. mája 2016 o neobnovení schválenia účinnej látky triasulfurón v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1) sa má začleniť do dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/871 z 1. júna 2016 o neobnovení schválenia účinnej látky amitrol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sa má začleniť do dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/872 z 1. júna 2016 o neobnovení schválenia účinnej látky izoproturón v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (3) sa má začleniť do dohody o EHP.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 13a [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011] sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32016 R 0864: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/864 z 31. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 144, 1.6.2016, s. 32),

32016 R 0871: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/871 z 1. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 145, 2.6.2016, s. 4),

32016 R 0872: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/872 z 1. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 145, 2.6.2016, s. 7).“

2.

Za bod 13zzzzzzf [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/560] sa vkladajú tieto body:

„13zzzzzzg.

32016 R 0864: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/864 z 31. mája 2016 o neobnovení schválenia účinnej látky triasulfurón v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 144, 1.6.2016, s. 32).

13zzzzzzh.

32016 R 0871: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/871 z 1. júna 2016 o neobnovení schválenia účinnej látky amitrol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 145, 2.6.2016, s. 4).

13zzzzzzi.

32016 R 0872: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/872 z 1. júna 2016 o neobnovení schválenia účinnej látky izoproturón v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 145, 2.6.2016, s. 7).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) 2016/864, (EÚ) 2016/871 a (EÚ) 2016/872 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 144, 1.6.2016, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 145, 2.6.2016, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 145, 2.6.2016, s. 7.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/37


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 238/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1176]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/951 z 15. júna 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka s nízkym rizikom kmeň SC1 huby Trichoderma atroviride a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 13a [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0951: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/951 z 15. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 6).“

2.

Za bod 13zzzzzzi [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/872] sa vkladá tento bod:

„13zzzzzzj.

32016 R 0951: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/951 z 15. júna 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka s nízkym rizikom kmeň SC1 huby Trichoderma atroviride a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 6).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/951 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 6.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/38


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 239/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1177]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie (EÚ) 2016/970 z 27. mája 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 3q (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES) kapitoly XIX prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 L 0970: smernica Komisie (EÚ) 2016/970 z 27. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 163, 21.6.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie smernice (EÚ) 2016/970 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 163, 21.6.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/39


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 240/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1178]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/235 z 18. februára 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o liehovinách. Právne predpisy o liehovinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XXVII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 9 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008] kapitoly XXVII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0235: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/235 z 18. februára 2016 (Ú. v. EÚ L 44, 19.2.2016, s. 7).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/235 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 44, 19.2.2016, s. 7.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/40


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 241/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha X (Služby vo všeobecnosti) k Dohode o EHP [2018/1179]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Odporúčanie Komisie 2013/461/EÚ zo 17. septembra 2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Odporúčaním 2013/461/EÚ sa nahrádza odporúčanie Komisie 2001/893/ES (2) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP nahradiť.

(3)

Prílohy II a X k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pod nadpisom „AKTY, KTORÉ VEZMÚ ZMLUVNÉ STRANY NA VEDOMIE“ kapitoly XX prílohy II k Dohode o EHP sa text bodu 5 (Odporúčanie Komisie 2001/893/ES ) vypúšťa.

Článok 2

Za bod 3a (vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/89/EÚ) prílohy X k Dohode o EHP sa vkladá tento text:

AKTY, KTORÉ VEZMÚ ZMLUVNÉ STRANY NA VEDOMIE

1.

32013 H 0461: Odporúčanie Komisie 2013/461/EÚ zo 17. septembra 2013 o zásadách, ktorými sa riadi sieť SOLVIT, (Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2013, s. 10).“

Článok 3

Znenie odporúčania 2013/461/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 249, 19.9.2013, s. 10.

(2)  Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 79.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/41


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 242/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha XI (Elektronická komunikácia, audiovizuálne služby a informačná spoločnosť) k Dohode o EHP [2018/1180]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/687 z 28. apríla 2016 o harmonizácii frekvenčného pásma 694 – 790 MHz pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby a pre pružné vnútroštátne používanie v Únii (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XI k Dohode o EHP sa za bod 5czl [vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/339] vkladá tento bod:

„5czm.

32016 D 0687: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/687 z 28. apríla 2016 o harmonizácii frekvenčného pásma 694 – 790 MHz pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby a pre pružné vnútroštátne používanie v Únii (Ú. v. EÚ L 118, 4.5.2016, s. 4).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/687 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 118, 4.5.2016, s. 4.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/42


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 245/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1181]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/472 z 31. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 72/2010, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „inšpektor Komisie“ (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bod 66hc [nariadenie Komisie (EÚ) č. 72/2010] prílohy XIII k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Dopĺňa sa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 0472: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/472 z 31. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 85, 1.4.2016, s. 28).“

2.

Text úpravy b) sa nahrádza takto:

„Do článku 6 ods. 2 sa dopĺňa:

Dozorný úrad EZVO môže na svojich inšpekciách vyzvať národných audítorov zapísaných v zoznamoch členských štátov EÚ, ako aj inšpektorov zamestnaných Komisiou.“

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/472 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 85, 1.4.2016, s. 28.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/43


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 246/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1182]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1158 z 15. júla 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 452/2014, pokiaľ ide o vypustenie vzorov oprávnení vydávaných prevádzkovateľom z tretích krajín a vzorov súvisiacich špecifikácií (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 66ng [nariadenie Komisie (EÚ) č. 452/2014] prílohy XIII k Dohode o EHP sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32016 R 1158: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1158 z 15. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 192, 16.7.2016, s. 21).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1158 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 192, 16.7.2016, s. 21.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/44


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 247/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP [2018/1183]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1185 z 20. júla 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 923/2012, pokiaľ ide o aktualizáciu a doplnenie spoločných pravidiel lietania a prevádzkových ustanovení týkajúcich sa služieb a postupov v letovej prevádzke (SERA časť C), a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 730/2006 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1185 sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 730/2006 (2) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha XIII k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 66wk [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1185: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1185 z 20. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 196, 21.7.2016, s. 3).“

2.

Text bodu 66wa [nariadenie Komisie (ES) č. 730/2006] sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1185 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 196, 21.7.2016, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2006, s. 3.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/45


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 248/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1184]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2099 z 18. novembra 2015, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pestovateľským substrátom, pôdnym kondicionérom a mulču (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Rozhodnutím (EÚ) 2015/2099 sa zrušujú rozhodnutia Komisie 2006/799/ES (2) a 2007/64/ES (3) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkazy na ne v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Príloha XX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha XX k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Text bodu 2d (rozhodnutie Komisie 2006/799/ES) sa nahrádza takto:

32015 D 2099: rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2099 z 18. novembra 2015, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ pestovateľským substrátom, pôdnym kondicionérom a mulču (Ú. v. EÚ L 303, 20.11.2015, s. 75).“

2.

Text bodu 2da (rozhodnutie Komisie 2007/64/ES) sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie rozhodnutia (EÚ) 2015/2099 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 303, 20.11.2015, s. 75.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 28.

(3)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 137.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/46


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 249/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1185]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1796 zo 7. júla 2016, ktorým sa menia rozhodnutia 2011/263/EÚ, 2011/264/EÚ, 2012/720/EÚ a 2012/721/EÚ s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti klasifikácie látok (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bodoch 2e (rozhodnutie Komisie 2011/264/EÚ), 2h (rozhodnutie Komisie 2011/263/EÚ), 2zg (rozhodnutie Komisie 2012/720/EÚ) a 2zh (rozhodnutie Komisie 2012/721/EÚ) prílohy XX k dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 D 1796: rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1796 zo 7. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 274, 11.10.2016, s. 55).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia (EÚ) 2016/1796 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 274, 11.10.2016, s. 55.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/47


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 250/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1186]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1349 z 5. augusta 2016, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ obuvi (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1371 z 10. augusta 2016, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ osobným počítačom, notebookom a tabletom (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadením (EÚ) 2016/1349 sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/563/ES (3) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(4)

Rozhodnutím (EÚ) 2016/1371 sa zrušujú rozhodnutia Komisie 2011/330/EÚ (4) a 2011/337/EÚ (5) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkazy na ne v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(5)

Príloha XX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha XX k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Text bodu 2g (rozhodnutie Komisie 2009/563/EÚ) sa nahrádza takto:

32016 D 1349: rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1349 z 5. augusta 2016, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ obuvi (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2016, s. 16).“

2.

Text bodu 2q (rozhodnutie Komisie 2011/337/EÚ) sa nahrádza takto:

32016 D 1371: rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1371 z 10. augusta 2016, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ osobným počítačom, notebookom a tabletom (Ú. v. EÚ L 217, 12.8.2016, s. 9).“

3.

Znenie bodu 2s (rozhodnutie Komisie 2011/330/EÚ) sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie rozhodnutí (EÚ) 2016/1349 a (EÚ) 2016/1371 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2016, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 217, 12.8.2016, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2009, s. 27.

(4)  Ú. v. EÚ L 148, 7.6.2011, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 151, 10.6.2011, s. 5.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/49


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 251/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1187]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1332 z 28. júla 2016, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ nábytku (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadením (EÚ) 2016/1332 sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/894 (2) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Príloha XX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Text bodu 2zd (rozhodnutie Komisie 2009/894/ES) prílohy XX k Dohode o EHP sa nahrádza takto:

32016 D 1332: rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1332 z 28. júla 2016, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ nábytku (Ú. v. EÚ L 210, 4.8.2016, s. 100).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia (EÚ) 2016/1332 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 4.8.2016, s. 100.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 5.12.2009, s. 23.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/50


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 252/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP [2018/1188]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/775 z 18. mája 2016 o referenčnej hodnote na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3f ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe XX k Dohode o EHP sa za bod 21alh [rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 1123/2013] vkladá tento bod:

„21ali.

32016 D 0775: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/775 z 18. mája 2016 o referenčnej hodnote na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3f ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 128, 19.5.2016, s. 10).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia (EÚ) 2016/775 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 128, 19.5.2016, s. 10.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/51


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 253/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXII (Právo obchodných spoločností) k Dohode o EHP [2018/1189]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1703 z 22. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 10 a 12 a medzinárodný účtovný štandard 28 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XXII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 10ba [nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008] prílohy XXII k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1703: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1703 z 22. septembra 2016 (Ú. v. EÚ L 257, 23.9.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1703 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 23.9.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/52


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 254/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení Protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd [2018/1190]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/344 z 9. marca 2016 o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce (1).

(2)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zmeniť s cieľom umožniť túto rozšírenú spoluprácu,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Text článku 15 ods. 9 protokolu 31 k Dohode o EHP sa nahrádza takto:

„Štáty EZVO sa zúčastňujú na spolupráci uvedenej v týchto aktoch EÚ:

32014 D 0573: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 32).

Štáty EZVO sú plnoprávnymi členmi rady siete, nemajú však hlasovacie právo.

32016 D 0344: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 2016/344/EÚ z 9. marca 2016 o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 12).“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 12.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/53


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 255/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení protokol 47 (o zrušení technických prekážok v obchodovaní s vínom) k Dohode o EHP [2018/1191]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/765 z 11. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 606/2009, pokiaľ ide o určité enologické postupy (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o víne. Právne predpisy o víne sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v siedmom odseku úvodu k protokolu 47 k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Protokol 47 k Dohode o EHP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 10 [nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009] dodatku 1 k protokolu 47 k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 0765: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/765 z 11. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 127, 18.5.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/765 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 18.5.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.