ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 200

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
7. augusta 2018


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 z 18. júla 2018 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1092 z 18. júla 2018, ktorým sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu Únie

30

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie (EÚ) 2018/1093 Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júla 2018 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Francúzska — EGF/2017/009 FR/Air France

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

7.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1091

z 18. júla 2018

o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 (2) sa stanovuje rámec európskej štatistiky o štruktúre poľnohospodárskych podnikov do roku 2016. Uvedené nariadenie by sa preto malo zrušiť.

(2)

Program európskych štrukturálnych zisťovaní poľnohospodárskych podnikov, ktorý sa v Únii vykonáva od roku 1966, by mal pokračovať s cieľom preskúmať trendy v štruktúre poľnohospodárskych podnikov na úrovni Únie a poskytovať štatistickú znalostnú základňu, ktorá je potrebná pre návrh, vykonávanie, monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie súvisiacich politík, najmä spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) vrátane opatrení na rozvoj vidieka, ako aj environmentálnej politiky, politiky prispôsobovania sa zmene klímy a politiky zmiernenia zmeny klímy a politík Únie týkajúcich sa využívania pôdy a niektorých cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Takáto znalostná základňa je potrebná aj na odhadnutie vplyvu týchto politík na ženskú pracovnú silu v poľnohospodárskych podnikoch.

(3)

Účelom zberu štatistických údajov, najmä o štruktúre poľnohospodárskych podnikov, by malo byť medziiným poskytovanie aktuálnych údajov pre rozhodovací proces v záujme budúcich reforiem SPP.

(4)

Medzinárodné hodnotenie poľnohospodárskej štatistiky viedlo Organizáciu pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) k zavedeniu globálnej stratégie na zlepšenie štatistík poľnohospodárstva a vidieka, ktorá bola schválená Štatistickým výborom Organizácie Spojených národov v roku 2010. Európske poľnohospodárske štatistiky by sa podľa potreby mali riadiť odporúčaniami globálnej stratégie na zlepšenie štatistík poľnohospodárstva a vidieka, ako aj odporúčaniami celosvetového programu FAO pre poľnohospodársky cenzus 2020.

(5)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (3) sa stanovuje rámec pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky na základe spoločných štatistických zásad. Stanovujú sa v ňom kvalitatívne kritériá a potreba minimalizovať zaťaženie respondentov pri zisťovaniach a prispieť k všeobecnejšiemu cieľu zníženia administratívneho zaťaženia.

(6)

Na ďalšie desaťročie by sa mal stanoviť viacúčelový program štatistického zisťovania poľnohospodárskych podnikov s cieľom poskytnúť rámec pre harmonizované, porovnateľné a koherentné štatistiky. Tieto štatistiky by mali byť zacielené na potreby politiky.

(7)

Stratégia pre poľnohospodárske štatistiky na rok 2020 a ďalšie roky stanovená Výborom pre európsky štatistický systém (ESSC) v novembri 2015 predpokladá prijatie dvoch rámcových nariadení týkajúcich sa všetkých aspektov poľnohospodárskych štatistík, s výnimkou úhrnných účtov pre poľnohospodárstvo. Toto nariadenie je jedným z týchto rámcových nariadení.

(8)

V záujme harmonizácie a porovnateľnosti informácií o štruktúre poľnohospodárskych podnikov a s cieľom uspokojiť súčasné potreby jednotnej spoločnej organizácie trhov, najmä sektora ovocia a vína, by sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 (4) malo zjednotiť so štrukturálnymi informáciami na úrovni poľnohospodárskych podnikov od roku 2023 a nahradiť týmto nariadením. Preto je potrebné zrušiť uvedené nariadenie.

(9)

Porovnateľné štatistiky o štruktúre poľnohospodárskych podnikov zo všetkých členských štátov sú dôležité na stanovenie vývoja SPP. Preto by sa pre premenné mali v čo najväčšej miere používať štandardné klasifikácie a spoločné definície.

(10)

Na základe zaznamenaných štatistických údajov o poľnohospodárskych podnikoch sa dajú v krížovej tabuľke zobraziť základné údaje a údaje týkajúce sa modulov, čo umožňuje nájsť informácie na základe premenných ako pohlavie vedúceho poľnohospodárskeho podniku, jeho vek, vlastnícka štruktúra a veľkosť poľnohospodárskeho podniku a zavádzanie environmentálnych opatrení. Výsledky bude možné rozčleniť podľa kritérií zahrnutých v základných údajoch a kombinácií kritérií.

(11)

Zber informácií o roku narodenia, o roku klasifikácie za vedúceho poľnohospodárskeho podniku a o pohlaví by mohol poskytnúť údaje pre rozvoj opatrení v súvislosti s generačnou obnovou a aspektami rodovej príslušnosti.

(12)

Okrem iných dôvodov je na účely aktualizácie základných registrov poľnohospodárskych podnikov a ostatných informácií požadovaných na stratifikáciu vzoriek potrebné vykonať cenzus poľnohospodárskych podnikov v Únii aspoň raz za desať rokov. Zatiaľ posledný cenzus sa uskutočnil v rokoch 2009/2010.

(13)

Členské štáty, v ktorých sa obdobia práce v teréne za referenčný rok zisťovania 2020 prekrývajú s činnosťou naplánovanou v súvislosti s 10-ročným sčítaním obyvateľov, by mali mať možnosť posunúť poľnohospodárske zisťovanie o rok skôr, aby sa tak predišlo výraznému zaťaženiu v dôsledku súbežného vykonávania dvoch veľkých zberov údajov.

(14)

S cieľom vyhnúť sa zbytočnému zaťaženiu poľnohospodárskych podnikov a vnútroštátnych správnych orgánov by sa mali stanoviť prahové hodnoty. Náležitá analýza štruktúry európskeho poľnohospodárstva si vyžaduje, aby štatistika pokrývala 98 % využívanej poľnohospodárskej plochy a hospodárskych zvierat v poľnohospodárskych podnikoch. To znamená, že prahové hodnoty uvedené v tomto nariadení sú pre niektoré členské štáty príliš vysoké. Poľnohospodárske podniky, ktoré nedosahujú prahové hodnoty, sú však také malé, že zber údajov, ktorý sa má vykonať raz za desať rokov, stačí na to, aby sa dala odhadnúť ich štruktúra a vplyv na produkciu, čoho dôsledkom by bolo zníženie nákladov a zaťaženia, a zároveň navrhnúť účinné politické opatrenia na podporu a udržanie malých poľnohospodárskych štruktúr.

(15)

Do integrovaných štatistík fariem by sa mali zahrnúť oblasti využívané na poľnohospodársku výrobu vrátane poľnohospodárskej pôdy používanej dvomi alebo viacerými poľnohospodárskymi podnikmi, pretože sa uplatňujú spoločné práva.

(16)

Je potrebné získať informácie o pridružení poľnohospodárskeho podniku ku skupine podnikov, v ktorej jednotlivé subjekty riadi materská spoločnosť.

(17)

V súlade s článkom 17a nariadenia (ES) č. 223/2009 by národné štatistické úrady (NŠÚ) a iné vnútroštátne orgány mali mať v záujme zníženia zaťaženia respondentov prístup k administratívnym údajom, pokiaľ sú tieto údaje potrebné na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

(18)

Členské štáty alebo zodpovedné vnútroštátne orgány by sa mali usilovať o čo najväčšiu modernizáciu spôsobov zberu štatistických údajov o poľnohospodárskych podnikoch. V tomto smere by sa malo presadzovať využívanie digitálnych riešení.

(19)

S cieľom zaručiť flexibilitu Európskeho systému poľnohospodárskych štatistík a v záujme zjednodušenia a modernizácie poľnohospodárskych štatistík by sa mali premenné, ktoré sa majú zbierať, rozčleniť do rôznych skupín (základné údaje a moduly), ktoré sa líšia v periodicite a/alebo reprezentatívnosti.

(20)

Zaťaženie respondentov a náklady možno ďalej znížiť opätovným použitím údajov z roku, ktorý priamo predchádza referenčnému roku alebo po ňom nasleduje. Tento prístup by bol obzvlášť vhodný vtedy, ak sa z roka na rok neočakávajú veľké zmeny.

(21)

V záujme flexibility a s cieľom znížiť zaťaženie respondentov, NŠÚ a iných vnútroštátnych orgánov by malo byť členským štátom umožnené použiť štatistické zisťovania, administratívne záznamy a akékoľvek iné zdroje, metódy alebo inovatívne prístupy vrátane vedecky podložených a riadne zdokumentovaných metód, ako je imputácia, odhad a modelovanie.

(22)

Zber informácií o používaní živín a vody a o metódach poľnohospodárskej výroby uplatňovaných v poľnohospodárskych podnikoch by sa mal zlepšiť, aby sa zabezpečili dodatočné štatistické údaje pre rozvoj agroenvironmentálnej politiky a aby sa zlepšila kvalita agroenvironmentálnych ukazovateľov.

(23)

Pre geografické kódovanie poľnohospodárskych podnikov by sa mala používať téma Štatistické jednotky v súlade s prílohou III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (5).

(24)

Komisia rešpektuje dôverný charakter údajov poskytnutých v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009. Potrebná ochrana dôvernosti údajov by sa okrem iných prostriedkov mala zabezpečiť obmedzením údajov o polohe na priestorovú analýzu informácií a vhodnou agregáciou pri uverejňovaní štatistík. Z tohto dôvodu by sa mal rozvíjať harmonizovaný prístup na ochranu aspektov dôvernosti a kvality v rámci šírenia údajov a zároveň by sa malo vynakladať úsilie o jednoduchý, používateľsky ústretový prístup k oficiálnym štatistikám na internete.

(25)

Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (6) a ustanoveniam prijatým v súlade s uvedeným nariadením a/alebo nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7).

(26)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8) sa stanovuje štatistická klasifikácia ekonomických činností v Únii, ktoré sa v tomto nariadení uvádzajú na účely stanovenia relevantnej populácie poľnohospodárskych podnikov.

(27)

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (9) by sa územné jednotky mali vymedziť v súlade s klasifikáciou územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS).

(28)

Na účely zberu údajov by sa od členských štátov a Únie mali vyžadovať finančné prostriedky na niekoľko rokov. Preto by sa mal pre tento program stanoviť grant Únie prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (10).

(29)

Týmto nariadením sa na celé obdobie trvania príslušného viacročného finančného rámca (VFR) stanovuje finančné krytie, ktoré má predstavovať hlavnú referenčnú hodnotu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (11), pre Európsky parlament a Radu v priebehu ročného rozpočtového postupu. Toto nariadenie obsahuje ustanovenie o zostavovaní rozpočtu na ďalšie zbery údajov v rámci nasledujúceho VFR.

(30)

Ekonomické aspekty tohto nariadenia by sa mali v súvislosti s obdobím po roku 2020 preskúmať, pričom by sa mal zohľadniť nový VFR a ďalšie príslušné zmeny nástrojov Únie. Na základe takéhoto preskúmania by Komisia mala zvážiť návrh príslušných zmien tohto nariadenia.

(31)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to systematickú tvorbu európskej štatistiky o poľnohospodárskych podnikoch v Únii, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov konzistentnosti a porovnateľnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(32)

Nariadením (ES) č. 223/2009 sa stanovuje referenčný rámec európskej štatistiky a vyžaduje od členských štátov, aby dodržiavali štatistické zásady a kvalitatívne kritériá stanovené v danom nariadení. Pre posudzovanie a zlepšovanie kvality európskej štatistiky a informovanie o nej sú rozhodujúce správy o kvalite. ESSC v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 223/2009 schválil normu Európskeho štatistického systému (ESS) pre štruktúru správ o kvalite. Táto norma by mala prispieť k harmonizácii podávania správ o kvalite podľa tohto nariadenia.

(33)

V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia sa uskutočnilo posúdenie vplyvu s cieľom zamerať štatistický program stanovený týmto nariadením na potrebu účinnosti pri dosahovaní cieľov a zohľadniť rozpočtové obmedzenia už vo fáze návrhu.

(34)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o opis premenných uvedených v tomto nariadení a technické prvky údajov, ktoré sa majú predložiť, stanovenie opisu premenných a ďalších praktických opatrení na zber ad hoc údajov vymedzených v tomto nariadení, ako aj stanovenie praktických opatrení pre správy o kvalite a obsahu správ o kvalite. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (12). Pri výkone uvedených právomocí by Komisia mala zohľadniť aspekty ako náklady a administratívna záťaž poľnohospodárskych podnikov a členských štátov.

(35)

S cieľom zohľadniť vznikajúce potreby údajov, ktoré vyplývajú najmä z nového vývoja v poľnohospodárstve, revidovaných právnych predpisov a meniacich sa politických priorít, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o zmenu podrobných tém uvedených v tomto nariadení a doplnenie údajov relevantného modulu tým, že sa špecifikujú informácie, ktoré sa majú poskytovať na ad hoc báze, ako sa uvádza v tomto nariadení. S cieľom zabezpečiť kompatibilitu a jednoduchšie využívanie iných zdrojov údajov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu premenných uvedených v tomto nariadení. Pri výkone tejto právomoci by mala Komisia brať do úvahy aspekty ako náklady a administratívna záťaž na poľnohospodárske podniky a členské štáty. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie viedla v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (13). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(36)

Uskutočnili sa konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 20. novembra 2017 vydal stanovisko (14).

(37)

Uskutočnili sa konzultácie s ESSC,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje rámec pre európsku štatistiku na úrovni poľnohospodárskych podnikov a zaisťuje zjednotenie informácií o štruktúre s informáciami o výrobných postupoch, opatreniach na rozvoj vidieka, agroenvironmentálnych aspektoch a s inými súvisiacimi informáciami.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„farma alebo poľnohospodársky podnik“ je samostatná jednotka po stránke technickej aj ekonomickej, ktorá má samostatné vedenie a ktorá vykonáva ekonomické činnosti v poľnohospodárstve v súlade s nariadením (ES) č. 1893/2006, ktoré patria do skupín A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 alebo do „udržiavania poľnohospodárskej pôdy v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave“ skupiny A.01.6 v rámci hospodárskeho územia Európskej únie, buď ako hlavnú, alebo ako vedľajšiu činnosť. V súvislosti s činnosťami skupiny A.01.49 sa zahŕňa len „chov polozdomácnených alebo iných živých zvierat“ (s výnimkou chovu hmyzu) a „včelárstvo a výroba medu a včelieho vosku“;

b)

„poľnohospodárska jednotka na spoločnej pôde“ je subjekt vlastníctva pôdy, na ktorej sa uplatňujú spoločné práva a ktorú používajú dva alebo viaceré poľnohospodárske podniky na poľnohospodársku výrobu, ale nie je im pridelená;

c)

„región“ je územná jednotka podľa klasifikácie územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) definovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1059/2003;

d)

„dobytčia jednotka“ je štandardná merná jednotka, ktorá umožňuje agregovanie rôznych kategórií hospodárskych zvierat, aby ich bolo možné porovnávať; koeficienty na stanovenie dobytčích jednotiek pre rôzne kategórie hospodárskych zvierat sú uvedené v prílohe I;

e)

„využívaná poľnohospodárska plocha alebo VPP“ je plocha využívaná na poľnohospodársku výrobu vrátane ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, trvalých plodín a inej využívanej poľnohospodárskej pôdy;

f)

„referenčný rok“ je kalendárny rok, na ktorý sa vzťahujú referenčné obdobia;

g)

„domáca záhradka“ je plocha využitá na výrobu potravín určených na vlastnú spotrebu;

h)

„modul“ je jeden alebo viacero súborov údajov usporiadaných tak, aby zahŕňali témy;

i)

„téma“ je obsah informácií, ktoré sa majú získavať o štatistických jednotkách, pričom každá téma zahŕňa niekoľko podrobných tém;

j)

„podrobná téma“ je podrobný obsah informácií, ktoré sa majú získavať o štatistických jednotkách v súvislosti s konkrétnou témou, pričom každá podrobná téma zahŕňa niekoľko premenných;

k)

„premenná“ je charakteristika pozorovanej jednotky, ktorá môže nadobudnúť viac než jednu hodnotu zo súboru hodnôt.

Článok 3

Pokrytie

1.   Údaje požadované podľa tohto nariadenia zahŕňajú 98 % celkovej VPP (s výnimkou domácich záhradiek) a 98 % dobytčích jednotiek každého členského štátu.

2.   Členské štáty s cieľom splniť uvedené požiadavky poskytnú údaje, ktoré sú reprezentatívne za poľnohospodárske podniky a poľnohospodárske jednotky na spoločnej pôde a ktoré spĺňajú aspoň jednu z fyzických prahových hodnôt uvedených v prílohe II, pokiaľ ide o veľkosť poľnohospodárskej pôdy alebo počet dobytčích jednotiek.

3.   Vo výnimočných prípadoch, ak opora výberu stanovená v odseku 2 predstavuje viac ako 98 % vnútroštátnej poľnohospodárskej výroby podľa štandardnej produkcie v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1198/2014 (15), členské štáty môžu po predchádzajúcom súhlase Komisie (Eurostatu) stanoviť vyššie fyzické alebo zodpovedajúce ekonomické prahové hodnoty s cieľom zmenšiť oporu výberu, pokiaľ sa tým dosiahne 98 % pokrytie celkovej VPP (s výnimkou domácich záhradiek) a 98 % dobytčích jednotiek členských štátov.

4.   Ak opora výberu stanovená v odseku 2 tohto článku nedosahuje 98 % VPP a 98 % dobytčích jednotiek, členské štáty rozšíria oporu výberu v súlade s článkom 6 tak, že stanovia prahové hodnoty nižšie ako hodnoty uvedené v odseku 2 tohto článku a/alebo stanovia dodatočné prahové hodnoty.

Článok 4

Zdroje údajov a metódy

1.   Na účely získania údajov uvedených v tomto nariadení členské štáty použijú jeden alebo viaceré z týchto zdrojov alebo jednu alebo viacero z týchto metód alebo ich kombináciu za predpokladu, že tieto informácie umožňujú tvorbu štatistík, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu stanovené v článku 11:

a)

štatistické zisťovania;

b)

administratívne zdroje údajov uvedené v odseku 2 tohto článku;

c)

iné zdroje, metódy alebo inovatívne prístupy.

2.   Členské štáty môžu používať informácie z integrovaného administratívneho a kontrolného systému (IACS) stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (16), zo systému na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka stanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (17) a zo systému na identifikáciu a registráciu oviec a kôz stanoveného nariadením Rady (ES) č. 21/2004 (18), z vinohradníckeho registra zavedeného v súlade s článkom 145 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (19) a z registrov ekologického poľnohospodárstva zriadených podľa nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (20). Členské štáty môžu využívať aj administratívne zdroje spojené s konkrétnymi opatreniami na rozvoj vidieka.

3.   Členské štáty, ktoré sa rozhodnú využiť zdroje, metódy alebo inovatívne prístupy uvedené v odseku 1 písm. c), informujú Komisiu (Eurostat) počas roka, ktorý predchádza referenčnému roku, a poskytnú podrobnosti o kvalite údajov získaných prostredníctvom tohto zdroja, metódy alebo inovatívneho prístupu a takisto o plánovaných metódach zberu údajov.

4.   Vnútroštátne orgány zodpovedné za plnenie požiadaviek tohto nariadenia majú právo na bezodkladný a bezplatný prístup k údajom a ich používanie vrátane individuálnych údajov o poľnohospodárskych podnikoch a osobných údajov o ich vlastníkoch, ktoré sú obsiahnuté v administratívnych záznamoch vytvorených na ich vnútroštátnom území podľa článku 17a nariadenia (ES) č. 223/2009. Vnútroštátne orgány a vlastníci administratívnych záznamov stanovia potrebné mechanizmy spolupráce.

Článok 5

Základné štrukturálne údaje

1.   Členské štáty zozbierajú a poskytnú základné štrukturálne údaje (ďalej len „základné údaje“) uvedené v prílohe III týkajúce sa poľnohospodárskych podnikov uvedených v článku 3 ods. 2 a 3 za referenčné roky 2020, 2023 a 2026. Zber základných údajov za referenčný rok 2020 sa vykoná ako cenzus.

2.   Zber základných údajov za referenčné roky 2023 a 2026 sa môže vykonať na vzorkách. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby boli vážené výsledky štatisticky reprezentatívne za poľnohospodárske podniky v každom regióne a navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky na presnosť stanovené v prílohe V.

3.   Ak má premenná uvedená v prílohe III nízku alebo nulovú prevalenciu v členskom štáte, môže byť vylúčená zo zberu údajov za predpokladu, že príslušný členský štát v kalendárnom roku predchádzajúcom referenčnému roku poskytol Komisii (Eurostatu) informácie riadne odôvodňujúce jej vylúčenie.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa určia opisy premenných uvedených v prílohe III.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2 najneskôr do 28. februára 2019 za referenčný rok 2020, najneskôr do 31. decembra 2021 za referenčný rok 2023 a najneskôr do 31. decembra 2024 za referenčný rok 2026.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16 týkajúce sa zmien premenných uvedených v prílohe III, ak je to potrebné na účely zosúladenia so zdrojmi údajov na roky 2023 a 2026, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 2 Komisia pri výkone svojich právomocí zabezpečí, aby sa takýmito delegovanými aktmi nahradili iba premenné uvedené v prílohe III, ktoré už nie je možné odvodiť zo stanovených zdrojov údajov. V prípade nahradenia Komisia zabezpečí, aby nové premenné boli odvodené zo zdrojov údajov uvedených v článku 4 ods. 2 Okrem toho zabezpečí, aby tieto delegované akty boli riadne odôvodnené a aby členským štátom alebo respondentom nespôsobovali výrazné dodatočné zaťaženie ani náklady.

6.   Tieto delegované akty sa prijmú do 30. septembra 2021 za referenčný rok 2023 a do 30. septembra 2024 za referenčný rok 2026.

Článok 6

Rozšírenie opory výberu

1.   Členské štáty, ktoré rozšíria oporu výberu v súlade s článkom 3 ods. 4, poskytnú základné údaje o poľnohospodárskych podnikoch zahrnutých v rozšírenej opore výberu za referenčný rok 2020, ktoré sa týkajú informácií uvedených v prílohe III.

2.   Zber údajov o poľnohospodárskych podnikoch v rozšírenej opore výberu sa môže vykonať na vzorkách. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby boli vážené výsledky štatisticky reprezentatívne za poľnohospodárske podniky v každom regióne a navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky na presnosť stanovené v prílohe V.

Článok 7

Údaje týkajúce sa modulov

1.   Členské štáty zozbierajú a poskytnú moduly, pokiaľ ide o témy a podrobné témy uvedené v prílohe IV, za tieto referenčné roky:

a)

modul „Pracovné sily a iné zárobkové činnosti“ za roky 2020, 2023 a 2026;

b)

modul „Rozvoj vidieka“ za roky 2020, 2023 a 2026;

c)

modul „Ustajnenie zvierat a hospodárenie s hnojom“ za roky 2020 a 2026;

d)

modul „Zavlažovanie“ za rok 2023;

e)

modul „Postupy obhospodarovania pôdy“ za rok 2023;

f)

modul „Stroje a zariadenia“ za rok 2023;

g)

modul „Sady“ za rok 2023;

h)

modul „Vinohrady“ za rok 2026.

2.   Do rozsahu týchto zberov údajov patria poľnohospodárske podniky uvedené v článku 3 ods. 2 a 3.

3.   Zber údajov týkajúcich sa modulov sa môže vykonať na vzorkách poľnohospodárskych podnikov. V takom prípade členské štáty zabezpečia, aby boli vážené výsledky štatisticky reprezentatívne za poľnohospodárske podniky v každom regióne a navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky na presnosť stanovené v prílohe V.

4.   Moduly sa zisťujú z podvzoriek poľnohospodárskych podnikov zapojených do zisťovania základných údajov za rovnaký referenčný rok. Moduly odrážajú situáciu v referenčnom roku, ale v prípade modulov uvedených v ods. 1 písm. f), g) a h) tohto článku, môžu vychádzať z roku, ktorý priamo predchádza referenčnému roku alebo po ňom nasleduje. Každý záznam s informáciami týkajúcimi sa modulov sa vždy pripojí k základným údajom uvedeným v prílohe III.

5.   Členské štáty, ktoré majú aspoň 1 000 hektárov akýchkoľvek jednotlivých plodín uvedených v podrobných témach modulu „Sady“ v prílohe IV a ktorých produkcia je určená v celom alebo prevažnom rozsahu pre trh, musia realizovať modul „Sady“ v prípade danej plodiny.

6.   Členské štáty, ktoré majú aspoň 1 000 hektárov vinohradov vysadených viničom na výrobu vína a ktorých produkcia je určená v celom alebo prevažnom rozsahu pre trh, musia realizovať modul „Vinohrady“.

7.   Členské štáty, ktoré majú menej ako 2 % zavlažiteľnej plochy VPP, bez akýchkoľvek regiónov NUTS 2 s najmenej 5 % zavlažiteľnej plochy VPP, sú oslobodené od povinnosti realizovať modul „Zavlažovanie“.

8.   Členské štáty informujú Komisiu (Eurostat) o prípadoch uvedených v odsekoch 5, 6 a 7 do konca júna roku, ktorý predchádza príslušnému referenčnému roku.

9.   Ak má premenná nízku alebo nulovú prevalenciu v členskom štáte, môže byť vylúčená zo zberu údajov za predpokladu, že sa Komisii (Eurostatu) v kalendárnom roku predchádzajúcom referenčnému roku poskytnú informácie, ktoré riadne odôvodňujú jej vylúčenie.

Článok 8

Technické špecifikácie údajov týkajúcich sa modulov

1.   Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými sa určia nasledujúce technické prvky údajov, ktoré treba predložiť za každý modul a príslušnú tému a podrobnú tému uvedené v prílohe IV:

a)

zoznam premenných;

b)

opisy premenných.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2 najneskôr do 28. februára 2019 za referenčný rok 2020, najneskôr do 31. decembra 2021 za referenčný rok 2023 a najneskôr do 31. decembra 2024 za referenčný rok 2026.

2.   Pri prijímaní vykonávacích aktov, ktorými sa stanovuje zoznam premenných v súlade s odsekom 1, Komisia zabezpečí, aby celkový počet základných premenných a premenných týkajúcich sa modulov neprekročil 300 premenných v roku 2020, 470 premenných v roku 2023 a 350 premenných v roku 2026.

3.   Za roky 2023 a 2026 je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16, pokiaľ ide o zmeny podrobných tém uvedených v prílohe IV. Komisia pri výkone svojej právomoci zabezpečí, aby takéto delegované akty neviedli k významnému zvýšeniu zaťaženia v dôsledku počtu premenných. Komisia najmä zabezpečí, aby delegované akty neviedli k zvýšeniu počtu premenných uvedených v odseku 2 tohto článku a aby sa v prípade každého modulu zmenilo delegovanými aktmi maximálne 20 % z podrobných tém uvedených v prílohe IV. Ak však 20 % predstavuje menej ako jednu podrobnú tému, môže sa jedna podrobná téma predsa len zmeniť.

4.   Tieto delegované akty sa prijmú do 30. septembra 2021 za referenčný rok 2023 a do 30. septembra 2024 za referenčný rok 2026.

5.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 a delegované akty uvedené v odseku 3 nesmú spôsobiť výrazné dodatočné náklady, ktoré povedú k neprimeranému a bezdôvodnému zaťaženiu poľnohospodárskych podnikov a členských štátov.

Článok 9

Ad hoc údaje

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16, ktorými sa doplnia údaje týkajúce sa modulov uvedených v prílohe IV, ak sa zber dodatočných informácií považuje za nevyhnutný. V uvedených delegovaných aktoch sa bližšie určia:

a)

témy a podrobné témy, ktoré treba poskytnúť v ad hoc module, a dôvody ozrejmujúce takéto dodatočné štatistické potreby;

b)

referenčný rok.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty uvedené v odseku 1 počnúc referenčným rokom 2023, a následne v trojročných intervaloch. Nenavrhuje ad hoc moduly na referenčné roky, počas ktorých sa zber údajov vykonáva ako cenzus.

3.   Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými poskytne:

a)

zoznam premenných, ktorý nepresahuje 20 premenných na zaslanie Komisii (Eurostatu), a zodpovedajúcich merných jednotiek;

b)

opis premenných;

c)

požiadavky na presnosť;

d)

referenčné obdobia;

e)

dátumy prenosu údajov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2 najneskôr 12 mesiacov pred začiatkom referenčného roku.

4.   Delegované akty uvedené v odseku 1 tohto článku a vykonávacie akty uvedené v odseku 3 tohto článku nesmú spôsobiť výrazné dodatočné náklady, ktoré povedú k neprimeranému a bezdôvodnému zaťaženiu poľnohospodárskych podnikov a členských štátov.

Článok 10

Referenčné obdobie

Zozbierané informácie sa týkajú jedného referenčného roka, ktorý je spoločný pre všetky členské štáty s odkazom na stav v priebehu stanoveného časového rámca alebo dátumu takto:

a)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa pôdy, využitie pôdy sa vzťahuje na referenčný rok. V prípade následného pestovania na tej istej časti pôdy sa využitie pôdy vzťahuje na plodinu zozbieranú počas referenčného roka bez ohľadu na to, kedy bola zasiata.

b)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa postupov zavlažovania a obhospodarovania pôdy, referenčným obdobím je obdobie 12 mesiacov končiace v referenčnom roku, ktoré má stanoviť každý členský štát s cieľom pokryť príslušné produkčné cykly.

c)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat, ustajnenia zvierat a hospodárenia s hnojom, každý členský štát stanoví v rámci referenčného roka spoločný referenčný deň. Premenné týkajúce sa hospodárenia s hnojom sa vzťahujú na 12-mesačné obdobie vrátane uvedeného dátumu.

d)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa pracovných síl, každý členský štát stanoví v rámci referenčného roka 12-mesačné obdobie končiace sa v referenčný deň.

e)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa opatrení na rozvoj vidieka, ktoré realizujú jednotlivé poľnohospodárske podniky, referenčným obdobím je trojročné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra referenčného roka.

f)

Pokiaľ ide o všetky ostatné premenné, každý členský štát stanoví v rámci referenčného roka spoločný referenčný deň.

Článok 11

Kvalita

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie kvality prenášaných údajov a metaúdajov.

2.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú kritériá kvality vymedzené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

3.   Kvalitu prenášaných údajov a metaúdajov posudzuje Komisia (Eurostat).

4.   Na tento účel členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) za každý referenčný rok, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, správu o kvalite opisujúcu štatistický proces, a najmä:

a)

metaúdaje opisujúce použitú metodiku a spôsob, akým sa dosiahli technické špecifikácie s odkazom na špecifikácie stanovené týmto nariadením;

b)

informácie o splnení minimálnych požiadaviek na použité opory výberu, a to aj pri ich vývoji a aktualizácii, ako je stanovené v tomto nariadení;

Komisia môže prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia praktické opatrenia správ o kvalite a obsah správ o kvalite. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2 a nespôsobujú členským štátom výrazné dodatočné zaťaženie alebo náklady.

5.   Členské štáty čo najskôr oznámia Komisii (Eurostatu) všetky relevantné informácie alebo zmeny v súvislosti s vykonávaním tohto nariadenia, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu zasielaných údajov.

6.   Na žiadosť Komisie (Eurostatu) členské štáty poskytnú doplňujúce objasnenia potrebné na vyhodnotenie kvality štatistických informácií.

Článok 12

Zasielanie údajov a metaúdajov a lehoty

1.   Za referenčný rok 2020 členské štáty predložia Komisii (Eurostatu) overené základné údaje a údaje týkajúce sa modulov, ako aj správu o kvalite, a to do 15 mesiacov po skončení referenčného roka.

2.   Za referenčné roky 2023 a 2026 členské štáty predložia Komisii (Eurostatu) overené základné údaje a údaje týkajúce sa modulov, ako aj správu o kvalite, a to do 12 mesiacov po skončení referenčného roka.

3.   Údaje zasielané Komisii (Eurostatu) sú na úrovni jednotlivých poľnohospodárskych podnikov. Údaje týkajúce sa modulov a ad hoc údaje sa prepoja so základnými údajmi uvedenými v prílohe III na úrovni jednotlivých poľnohospodárskych podnikov za rovnaký referenčný rok. Poskytnuté záznamy zahŕňajú extrapolačné faktory a informácie o stratifikácii.

4.   Členské štáty zasielajú údaje a metaúdaje s použitím technického formátu stanoveného Komisiou (Eurostatom). Údaje a metaúdaje sa poskytujú Komisii (Eurostatu) prostredníctvom služieb jednotného kontaktného miesta.

Článok 13

Príspevok Únie

1.   Na účely vykonávania tohto nariadenia Únia poskytuje národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 granty na:

a)

rozvoj alebo vykonávanie požiadaviek na údaje, alebo oboje;

b)

vývoj metód na modernizáciu štatistických systémov zameraných na vyššiu kvalitu alebo nižšie náklady a zníženie administratívneho zaťaženia spojeného s tvorbou integrovaných štatistík fariem pri využití zdrojov a metód uvedených v článku 4.

2.   Členské štáty dostávajú granty z Únie na pokrytie nákladov na zber údajov, ktoré sú uvedené v článkoch 5, 6 a 7, v rámci finančného krytia stanoveného v článku 14.

3.   Finančný príspevok Únie uvedený v odseku 2 nesmie prekročiť 75 % oprávnených nákladov, pričom maximálne sumy sú stanovené v odsekoch 4 a 5.

4.   V prípade kombinovaných nákladov na zber základných údajov a údajov týkajúcich sa modulov za rok 2020 sa finančný príspevok Únie obmedzí na tieto maximálne sumy:

a)

50 000 EUR v prípade Luxemburska a Malty;

b)

1 000 000 EUR v prípade Rakúska, Chorvátska, Írska a Litvy;

c)

2 000 000 EUR v prípade Bulharska, Nemecka, Maďarska, Portugalska a Spojeného kráľovstva;

d)

3 000 000 EUR v prípade Grécka, Španielska a Francúzska;

e)

4 000 000 EUR v prípade Talianska, Poľska a Rumunska;

f)

300 000 EUR v prípade všetkých ostatných členských štátov.

5.   V prípade základných údajov a údajov týkajúcich sa modulov za roky 2023 a 2026 sa maximálne sumy uvedené v odseku 4 znížia o 50 %, pričom platia ustanovenia VFR po roku 2020.

6.   Pre zber ad hoc údajov uvedených v článku 9 Únia poskytuje granty národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 na pokrytie nákladov na realizáciu zberu ad hoc údajov. Tento finančný príspevok Únie nesmie presiahnuť 90 % oprávnených nákladov.

7.   Finančný príspevok Únie v rámci grantov uvedených v odseku 2 tohto článku sa poskytuje z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 14

Finančné krytie

1.   Finančné krytie Únie na vykonávanie programu na zber údajov za referenčný rok 2020 vrátane rozpočtových prostriedkov potrebných na riadenie, údržbu a rozvoj databázových systémov, ktoré sa v rámci Komisie používajú na spracovanie údajov, ktoré poskytli členské štáty na základe tohto nariadenia, je 40 000 000 EUR na obdobie rokov 2018 – 2020, na ktoré sa vzťahuje VFR na roky 2014 – 2020.

2.   Po nadobudnutí účinnosti VFR po roku 2020 stanoví Európsky parlament a Rada na návrh Komisie sumu na obdobie po roku 2020.

Článok 15

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní činností financovaných podľa tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným protiprávnym konaniam, konzistentnými a účinnými kontrolami, vymáhaním neoprávnene vyplatených súm pri odhalení nezrovnalostí a v prípade potreby ukladaním účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií.

2.   Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonávať na základe dokumentov a kontrol na mieste audit u všetkých prijímateľov grantov, dodávateľov a subdodávateľov a tretích strán, ktorým boli priamo alebo nepriamo poskytnuté finančné prostriedky Únie v rámci tohto programu.

3.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol na mieste a inšpekcií u hospodárskych subjektov, ktorých sa priamo alebo nepriamo týka toto financovanie v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (21) a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (22), s cieľom zistiť, či v súvislosti s dohodou alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou financovanými priamo alebo nepriamo v rámci tohto nariadenia došlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

4.   Dohody o spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, dohody o grantoch a rozhodnutia o grantoch, ktoré vyplývajú z vykonávania tohto nariadenia, Komisiu, Dvor audítorov a úrad OLAF výslovne splnomocňujú vykonávať takéto audity, kontroly na mieste a inšpekcie.

5.   Ak je vykonávanie akcie zabezpečované externe alebo subdelegované, a to úplne alebo čiastočne, alebo ak vyžaduje zadanie verejnej zákazky alebo udelenie finančnej pomoci tretej strane, zmluva, dohoda o grante alebo rozhodnutie o grante musia obsahovať záväzok dodávateľa alebo prijímateľa uložiť každej zapojenej tretej strane výslovné akceptovanie uvedených právomocí Komisie, Dvora audítorov a úradu OLAF.

6.   Odseky 4 a 5 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3.

Článok 16

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 6, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 27. augusta 2018. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 6, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 6, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 17

Postup výboru

1.   Komisii pomáha ESSC zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 18

Správa Komisie

Komisia po porade s ESSC predloží do 31. decembra 2024 Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a dosahovaní cieľov tohto nariadenia.

Článok 19

Výnimky

Odchylne od článku 5, článku 6 ods. 1, článku 7 ods. 1 písm. a), b) a c), článku 8 ods. 2, článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 4, článku 14 ods. 1 a prílohy V sa v prípade Grécka a Portugalska odkazy na rok 2020 nahrádzajú v prípade potreby odkazmi na rok 2019.

Článok 20

Zrušenie

1.   Nariadenie (EÚ) č. 1337/2011 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2022.

2.   Nariadenie (ES) č. 1166/2008 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2019.

3.   Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júla 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 3. júla 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 16. júla 2018.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 571/88 (Ú. v. EÚ L 321, 1.12.2008, s. 14).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 7).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(11)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ C 14, 16.1.2018, s. 6.

(15)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1198/2014 z 1. augusta 2014 dopĺňajúce nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 zriaďujúce sieť na zber a spracovanie dát o príjmoch a obchodných operáciách poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 321, 7.11.2014, s. 2).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(22)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


PRÍLOHA I

Prepočítavacie koeficienty na dobytčie jednotky

Druh zvierat

Charakteristika týkajúca sa zvierat

Koeficient

Hovädzí dobytok

Menej ako jeden rok

0,400

Jeden až menej ako dva roky

0,700

Býky, dvojročné a staršie

1,000

Jalovice, dvojročné a staršie

0,800

Dojnice

1,000

Kravy bez produkcie mlieka

0,800

Ovce a kozy

0,100

Ošípané

Prasiatka, so živou hmotnosťou do 20 kg

0,027

Chovné prasnice, so živou hmotnosťou 50 kg a viac

0,500

Ostatné ošípané

0,300

Hydina

Brojlery

0,007

Nosnice

0,014

Ostatná hydina

 

Morky

0,030

Kačice

0,010

Husi

0,020

Pštrosy

0,350

Ostatná hydina i. n.

0,001

Králiky, chovné samice

0,020


PRÍLOHA II

Zoznam fyzických prahových hodnôt  (1)

Položka

Prahová hodnota

VPP

5 ha

Orná pôda

2 ha

Zemiaky

0,5 ha

Čerstvá zelenina a jahody

0,5 ha

Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny, kvety a okrasné rastliny, semená a semenáčiky, škôlky

0,2 ha

Ovocné stromy, lesné plody, orechové stromy, citrusové ovocné stromy, ostatné trvalé plodiny s výnimkou škôlok, vinohradov a olivovníkov

0,3 ha

Vinohrady

0,1 ha

Olivovníky

0,3 ha

Skleníky

100 m2

Pestované huby

100 m2

Hospodárske zvieratá

1,7 dobytčej jednotky


(1)  Prahové hodnoty sa vzťahujú na skupinu uvedených položiek.


PRÍLOHA III

Základné štrukturálne údaje: Premenné

Všeobecné premenné

Jednotky/kategórie pre hodnoty

Informácie zo zisťovaní

 

Identifikačné číslo poľnohospodárskeho podniku

ID poľnohospodárskeho podniku

Sídlo poľnohospodárskeho podniku

 

Geografická poloha

Kód bunky v rámci siete štatistických jednotiek infraštruktúry INSPIRE pre celoeurópske použitie

Región NUTS 3

kód NUTS 3

Poľnohospodársky podnik má oblasti označené ako oblasti s prírodnými obmedzeniami podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

L/M/O/N (1)

Právna subjektivita poľnohospodárskeho podniku

 

Právnu a ekonomickú zodpovednosť za poľnohospodársky podnik nesie:

 

Fyzická osoba, ktorá je výlučným vlastníkom, ak je poľnohospodársky podnik nezávislý

áno/nie

Ak áno, uveďte, či je vlastník zároveň vedúcim

áno/nie

Ak nie, je vedúci členom rodiny vlastníka?

áno/nie

Ak áno, je vedúci manželom/manželkou vlastníka?

áno/nie

Podielové vlastníctvo

áno/nie

Dve alebo viac fyzických osôb, ktoré sú partnermi, ak je poľnohospodársky podnik podnikom v skupinovom vlastníctve

áno/nie

Právnická osoba

áno/nie

Ak áno, je poľnohospodársky podnik súčasťou skupiny podnikov?

áno/nie

Poľnohospodársky podnik je jednotkou na spoločnej pôde

áno/nie

Vlastník je prijímateľom podpory EÚ na pôdu alebo zvieratá v rámci poľnohospodárskeho podniku, a teda je zahrnutý v IACS

áno/nie

 

Vlastník je mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár začínajúci s činnosťou, ktorý počas predchádzajúcich troch rokov poberal finančnú podporu na tento účel v rámci SPP

áno/nie

Vedúci poľnohospodárskeho podniku

 

Rok narodenia

rok

Pohlavie

muž/žena

Poľnohospodárska práca v poľnohospodárskom podniku (okrem domácich prác)

RPJ kategórie (2)

 

Rok klasifikácie za vedúceho poľnohospodárskeho podniku

rok

Poľnohospodárska odborná príprava vedúceho

kódy stupňa odbornej prípravy

Odborná príprava v posledných 12 mesiacoch

áno/nie

Forma vlastníctva VPP (vo vzťahu k vlastníkovi)

 

Hospodárenie na vlastnej pôde

ha

Hospodárenie na prenajatej pôde

ha

Spoločné hospodárenie alebo iné formy vlastníctva

ha

Spoločná pôda

ha

Ekologické poľnohospodárstvo

áno/nie

Celková VPP poľnohospodárskeho podniku, na ktorej sa uplatňujú a certifikujú výrobné metódy ekologického poľnohospodárstva podľa vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Európskej únie

ha

Celková VPP poľnohospodárskeho podniku, ktorá je v konverzii na ekologické výrobné metódy, ktoré sa majú certifikovať podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Európskej únie

ha

 

Účasť na iných environmentálnych certifikačných systémoch

áno/nie


Premenné týkajúce sa pôdy

Celková hlavná výmera

Z toho certifikované ekologické poľnohospodárstvo a/alebo ekologické poľnohospodárstvo v konverzii

VPP

ha

ha

Orná pôda

ha

ha

Obilniny pestované na zrno (vrátane osív)

ha

ha

Mäkká a špaldová pšenica

ha

ha

Tvrdá pšenica

ha

ha

Raž a zmesi ozimín (súraž)

ha

 

Jačmeň

ha

 

Ovos a zmesi jarín (obilné zmesi okrem súraže)

ha

 

Kukurica na zrno a kukurično-klasová zmes

ha

 

Tritikale

ha

 

Cirok

ha

 

Ostatné obilniny i. n. (pohánka, proso, lesknica kanárska atď.)

ha

 

Ryža

ha

 

Suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno (vrátane osív a zmesí obilnín a strukovín)

ha

ha

Hrach poľný, fazuľa a vlčí bôb

ha

 

Okopaniny

ha

ha

Zemiaky (vrátane sadbových zemiakov)

ha

ha

Cukrová repa (s výnimkou osiva)

ha

ha

Ostatné okopaniny i. n.

ha

 

Priemyselné plodiny

ha

ha

Olejnaté semená

ha

ha

Semená repky olejnej a repice

ha

 

Slnečnicové semená

ha

 

Sója

ha

ha

Ľanové semeno (oilflax)

ha

 

Ostatné olejniny i. n.

ha

 

Priadne plodiny

ha

 

Ľan priadny

ha

 

Konope

ha

 

Bavlna

ha

 

Ostatné priadne plodiny i. n.

ha

 

Tabak

ha

 

Chmeľ

ha

 

Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny

ha

 

Energetické plodiny i. n.

ha

 

Ostatné priemyselné plodiny i. n.

ha

 

Rastliny zberané za zelena na ornej pôde

ha

ha

Dočasné trávne porasty a pasienky

ha

ha

Strukoviny zberané za zelena

ha

ha

Kukurica na zeleno

ha

 

Ostatné obilniny zberané za zelena (okrem kukurice na zeleno)

ha

 

Ostatné rastliny zberané za zelena na ornej pôde i. n.

ha

 

Čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody

ha

ha

Čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody pestované striedavo so záhradníckymi plodinami (trhové záhradníctvo)

ha

 

Čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody pestované striedavo s nezáhradnými plodinami (na otvorenom poli)

ha

 

Kvetiny a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok)

ha

 

Osivá a semenáčiky

ha

ha

Ostatné plodiny pestované na ornej pôde i. n.

ha

 

Pôda ležiaca úhorom

ha

 

Trvalý trávny porast

ha

ha

Pasienky a lúky s výnimkou extenzívnych pasienkov

ha

ha

Extenzívne pasienky

ha

ha

Trvalé trávne porasty viac nevyužívané na produkciu a oprávnené na platbu dotácií

ha

 

Trvalé plodiny (vrátane mladých a dočasne neobhospodarovaných výsadieb, s výnimkou plôch, ktoré produkujú pre vlastnú spotrebu)

ha

ha

Ovocie, bobuľové ovocie a orechy (okrem citrusového ovocia, hrozna a jahôd)

ha

ha

Jadrové ovocie

ha

 

Kôstkové ovocie

ha

 

Ovocie subtropického a tropického podnebného pásma

ha

 

Bobuľové ovocie (okrem jahôd)

ha

 

Orechy

ha

 

Citrusové plody

ha

ha

Hrozno

ha

 

Hrozno na výrobu vína

ha

ha

Hrozno na výrobu vína s chráneným označením pôvodu (CHOP)

ha

 

Hrozno na výrobu vína s chráneným zemepisným označením (CHZO)

ha

 

Ostatné muštové hrozno i. n. (bez CHOP/ CHZO)

ha

 

Stolové hrozno

ha

 

Hrozno na produkciu hrozienok

ha

 

Olivy

ha

ha

Škôlky

ha

 

Ostatné trvalé plodiny vrátane ostatných trvalých plodín určených na ľudskú spotrebu

ha

 

Vianočné stromčeky

ha

 

Domáce záhradky

ha

 

Ostatná poľnohospodárska pôda

ha

 

Nevyužitá poľnohospodárska pôda

ha

 

Zalesnená plocha

ha

 

Mladiny s krátkou rotáciou

ha

 

Ostatná pôda (pôda zabraná budovami, dvormi, cestami, rybníkmi a inými neproduktívnymi oblasťami)

ha

 

Osobitné oblasti poľnohospodárskeho podniku

 

 

Pestované huby

ha

 

VPP v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

ha

 

Zelenina vrátane melónov a jahôd v skleníkoch alebo fóliovníkoch

ha

ha

Kvety a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok), pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

ha

 

Ostatné plodiny pestované na ornej pôde v skleníkoch alebo fóliovníkoch

ha

 

Trvalé plodiny pestované v skleníkoch alebo fóliovníkoch

ha

 

Ostatná VPP v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch i. n.

ha

 

Zavlažovanie vonkajšej kultivovanej plochy

 

 

Celková zavlažovateľná plocha

ha

 


Premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat

Celkový počet zvierat

Z toho certifikované ekologické poľnohospodárstvo a/alebo ekologické poľnohospodárstvo v konverzii

Hovädzí dobytok

 

kusy

Hovädzí dobytok do jedného roka

kusy

 

Hovädzí dobytok, jeden až menej ako dva roky

kusy

 

Býky, jeden až menej ako dva roky

kusy

 

Jalovice, jeden až menej ako dva roky

kusy

 

Býky, dvojročné a staršie

kusy

 

Kravy, dvojročné a staršie

kusy

 

Jalovice, dvojročné a staršie

kusy

 

Kravy

kusy

 

Dojnice

kusy

kusy

Kravy bez produkcie mlieka

kusy

kusy

Byvolie kravy

kusy

áno/nie

Ovce a kozy

 

 

Ovce (všetky vekové kategórie)

kusy

kusy

Chovné samice

kusy

 

Ostatné ovce

kusy

 

Kozy (všetky vekové kategórie)

kusy

kusy

Chovné samice

kusy

 

Ostatné kozy

kusy

 

Ošípané

 

kusy

Prasiatka, so živou hmotnosťou do 20 kg

kusy

 

Chovné prasnice, so živou hmotnosťou 50 kg a viac

kusy

 

Ostatné ošípané

kusy

 

Hydina

 

kusy

Brojlery

kusy

kusy

Nosnice

kusy

kusy

Ostatná hydina

kusy

 

Morky

kusy

 

Kačice

kusy

 

Husi

kusy

 

Pštrosy

kusy

 

Ostatná hydina i. n.

kusy

 

Králiky

 

 

Chovné samice

kusy

 

Včely

úle

 

Vysoká zver

áno/nie

 

Kožušinové zvieratá

áno/nie

 

Hospodárske zvieratá i. n.

áno/nie

 


(1)  L – iné ako horské oblasti s významnými prírodnými obmedzeniami; M – znevýhodnená horská oblasť; O – iné oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami; N – normálna oblasť (nie znevýhodnená). Táto klasifikácia sa môže v budúcnosti upraviť s ohľadom na vývoj SPP.

(2)  Kategória 2 ročnej pracovnej jednotky (RPJ) v %: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)


PRÍLOHA IV

Témy a podrobné témy v rámci modulov

Modul

Téma

Podrobná téma

Pracovné sily a iné zárobkové činnosti

Vedenie farmy

Vlastník

Pracovné vstupy

Rodová rovnováha

Bezpečnostné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu farmy

Pracovná sila, ktorá je súčasťou rodiny

Pracovné vstupy

Počet zapojených osôb

Rodová rovnováha

Pracovná sila, ktorá nie je súčasťou rodiny

Pracovné vstupy

Počet zamestnaných osôb

Rodová rovnováha

Nepravidelne zamestnávané pracovné sily na farme

Pracovný vstup dodávateľov

 

Iné zárobkové činnosti priamo spojené s poľnohospodárskym podnikom

Typy činností

Význam pre poľnohospodársky podnik

Pracovné vstupy

 

Iné zárobkové činnosti priamo nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom

Pracovné vstupy

Rozvoj vidieka

Poľnohospodárske podniky podporované z opatrení rozvoja vidieka

Poradenstvo, služby riadenia poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre farmy

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Investície do hmotného majetku

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou

Ekologické poľnohospodárstvo

Platby v súvislosti so sústavou Natura 2000 a rámcovou smernicou o vode

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

Dobré životné podmienky zvierat

Riadenie rizík

Hospodárenie s hnojom a ustajnenie zvierat

Ustajnenie zvierat

Ustajnenie hovädzieho dobytka

Ustajnenie ošípaných

Ustajnenie nosníc

Používanie živín a hnoja na farme

Hnojená VPP

Hnoj vyvezený z poľnohospodárskeho podniku a dovezený do poľnohospodárskeho podniku

Organické a odpadové hnojivá okrem hnoja

Techniky aplikácie hnoja

Čas zapracovania v závislosti od spôsobu aplikácie

Zariadenia pre hnoj

Zariadenia a kapacita na skladovanie hnoja

Zavlažovanie

Zavlažovacie postupy

Dostupnosť zavlažovania

Metódy zavlažovania

Zdroje zavlažovacej vody

Technické parametre zavlažovacieho zariadenia

Plodiny zavlažované počas obdobia 12 mesiacov

Obilniny pestované na zrno

Suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno

Okopaniny

Priemyselné plodiny

Rastliny zberané za zelena na ornej pôde

Ostatné plodiny pestované na ornej pôde

Trvalý trávny porast

Trvalé plodiny

Postupy obhospodarovania pôdy

Postupy obhospodarovania pôdy na vonkajšej pôde

Spôsoby obrábania pôdy

Pokryv ornej pôdy

Striedanie plodín na ornej pôde

Oblasť ekologického záujmu

Stroje a zariadenia

Stroje

Internetové zariadenia

Základné strojové zariadenie

Použitie presného poľnohospodárstva

Stroje a zariadenia na chov hospodárskych zvierat

Skladovanie poľnohospodárskych výrobkov

Zariadenia

Zariadenia používané na výrobu obnoviteľnej energie v poľnohospodárskych podnikoch

Sady

Jadrové ovocie

Jablká: Plocha podľa vekových tried

Jablká: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Hrušky: Plocha podľa vekových tried

Hrušky: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Kôstkové ovocie

Broskyne: Plocha podľa vekových tried

Broskyne: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Nektárinky: Plocha podľa vekových tried

Nektárinky: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Marhule: Plocha podľa vekových tried

Marhule: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Citrusové plody

Pomaranče: Plocha podľa vekových tried

Pomaranče: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Malé citrusové plody: Plocha podľa vekových tried

Malé citrusové plody: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Citróny: Plocha podľa vekových tried

Citróny: Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Olivy

Plocha podľa vekových tried

 

Plocha podľa hustoty výsadby stromov

Stolové hrozno a hrozienka

Stolové hrozno: Plocha podľa vekových tried

 

Stolové hrozno: Plocha podľa hustoty výsadby viniča

 

Hrozno na produkciu hrozienok: Plocha podľa vekových tried

 

Hrozno na produkciu hrozienok: Plocha podľa hustoty výsadby viniča

Vinohrady

Hrozno na výrobu vína

Oblasť a vek

 

Odrody viniča

Počet odrôd

 

 

Kód a oblasť


PRÍLOHA V

Požiadavky na presnosť

Základné údaje (v rokoch 2023 a 2026) a údaje v rámci modulov musia byť v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1217/2009 (1), delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1198/2014 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/220 (2) štatisticky reprezentatívne za príslušnú populáciu poľnohospodárskych podnikov podľa tabuľky stanovujúcej presnosť na úrovni regiónov NUTS 2, pokiaľ ide o typ a veľkosť poľnohospodárskych podnikov.

Požiadavky na presnosť sa uplatňujú na premenné uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Údaje v rozšírenej opore výberu v roku 2020 musia byť štatisticky reprezentatívne za príslušnú populáciu na úrovni regiónov NUTS 2, ako sa vymedzuje v tabuľke stanovujúcej presnosť.

Okrem toho sa požiadavky na presnosť stanovené v tabuľke uplatňujú na všetky regióny NUTS 2 s najmenej:

5 000 poľnohospodárskymi podnikmi v príslušnej populácii v prípade modulov „Sady“ a „Vinohrady“,

10 000 poľnohospodárskymi podnikmi v príslušnej populácii v prípade základných údajov, všetkých ostatných modulov a údajov v rozšírenej opore výberu.

V prípade regiónov NUTS 2 s menším počtom poľnohospodárskych podnikov sa požiadavky na presnosť stanovené v tabuľke uplatňujú na zodpovedajúce regióny NUTS 1 s najmenej:

500 poľnohospodárskymi podnikmi v príslušnej populácii v prípade modulov „Sady“ a „Vinohrady“,

1 000 poľnohospodárskymi podnikmi v príslušnej populácii v prípade základných údajov, všetkých ostatných modulov a údajov v rozšírenej opore výberu.

V prípade premenných uvedených v moduloch „Sady“ a „Vinohrady“, pri ktorých nie je uvedená žiadna požiadavka na presnosť na úrovni regiónov NUTS 2 a NUTS 1, sa vyžaduje presnosť na celoštátnej úrovni s relatívnou štandardnou chybou maximálne 5 %.

V prípade všetkých premenných uvedených v ostatných moduloch, pri ktorých nie je uvedená žiadna požiadavka na presnosť na úrovni regiónov NUTS 2 a NUTS 1, sa vyžaduje presnosť na celoštátnej úrovni s relatívnou štandardnou chybou maximálne 7,5 %.

Tabuľka stanovujúca presnosť

Príslušný počet

Premenné, v prípade ktorých sa uplatňujú požiadavky na presnosť

Prevalencia v relevantnej populácii

Relatívna štandardná chyba

Základné údaje v rokoch 2023 a 2026 a

Modul Pracovné sily a iné zárobkové činnosti

Podľa vymedzenia v článku 5 týkajúcom sa základných údajov a v článku 7 týkajúcom sa modulu „Pracovné sily a iné zárobkové činnosti“.

Premenné týkajúce sa pôdy

Obilniny pestované na zrno (vrátane osív)

Olejnaté semená

Rastliny zberané za zelena na ornej pôde

Čerstvá zelenia (vrátane melónov), jahody, kvety a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok)

Trvalý trávny porast s výnimkou extenzívnych pasienkov

Ovocie, bobuľové ovocie, orechy a citrusové plody (s výnimkou hrozna a jahôd)

Hrozno

Olivy

7,5 % alebo viac VPP v regióne

< 5 %

Premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat

Dojnice

Kravy bez produkcie mlieka

Ostatný hovädzí dobytok (hovädzí dobytok mladší ako jeden rok, hovädzí dobytok vo veku jeden až menej ako dva roky, býky vo veku dvoch rokov a viac, jalovice vo veku dvoch rokov a viac)

Chovné prasnice, so živou hmotnosťou 50 kg a viac

Prasiatka, so živou hmotnosťou do 20 kg, a ostatné ošípané

Ovce a kozy

Hydina

podiel dobytčích jednotiek v regióne 7,5 % alebo viac a podiel premennej v krajine 5 % alebo viac

< 5 %

Základné údaje pre rozšírenú oporu výberu v roku 2020

Podľa článku 6

Premenné týkajúce sa pôdy

Orná pôda

Trvalý trávny porast s výnimkou extenzívnych pasienkov

Trvalé plodiny

7,5 % alebo viac VPP v regióne

< 7,5 %

Premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat

Dobytčie jednotky spolu

podiel premennej v krajine 5 % alebo viac

< 7,5 %

Modul Rozvoj vidieka a

Modul Stroje a zariadenia

Podľa článku 7

Premenné týkajúce sa pôdy, pokiaľ ide o modul Pracovné sily a iné zárobkové činnosti

7,5 % alebo viac VPP v regióne

< 7,5 %

Premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat, pokiaľ ide o modul Pracovné sily a iné zárobkové činnosti

podiel dobytčích jednotiek v regióne 7,5 % alebo viac a podiel premennej v krajine 5 % alebo viac

< 7,5 %

Modul Hospodárenie s hnojom a ustajnenie zvierat

Podsúbor populácie poľnohospodárskych podnikov vymedzený v článku 7 aspoň s jedným z nasledujúcich: hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydina

Premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat, pokiaľ ide o modul Pracovné sily a iné zárobkové činnosti

podiel dobytčích jednotiek v regióne 7,5 % alebo viac a podiel premennej v krajine 5 % alebo viac

< 7,5 %

Modul Zavlažovanie

Podsúbor populácie poľnohospodárskych podnikov vymedzený v článku 7 so zavlažovateľnou plochou

Premenné týkajúce sa pôdy

Celková zavlažovateľná plocha

7,5 % alebo viac VPP v regióne

< 7,5 %

Modul Postupy obhospodarovania pôdy

Podsúbor populácie poľnohospodárskych podnikov vymedzený v článku 7 s ornou pôdou

Premenné týkajúce sa pôdy

Orná pôda

7,5 % alebo viac VPP v regióne

< 7,5 %

Modul Sady

Podsúbor populácie poľnohospodárskych podnikov vymedzený v článku 7 s akýmikoľvek individuálnymi premennými týkajúcimi sa sadov, ktoré spĺňajú prahové hodnoty uvedené v článku 7 ods. 5

Premenné týkajúce sa sadov

Premenné týkajúce sa sadov jabĺk, hrušiek, marhúľ, broskýň, nektáriniek, pomarančov, malých citrusových plodov, citrónov, olív, stolového hrozna, hrozna na produkciu hrozienok, ktoré spĺňajú prahové hodnoty uvedené v článku 7 ods. 5

5 % alebo viac VPP v regióne

< 7,5 %

Modul Vinohrady

Podsúbor populácie poľnohospodárskych podnikov vymedzený v článku 7 s hroznom na víno

Premenné týkajúce sa vinohradov

Hrozno na výrobu vína

5 % alebo viac VPP v regióne

< 7,5 %


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 27).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/220 z 3. februára 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 46, 19.2.2015, s. 1).


7.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/30


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1092

z 18. júla 2018,

ktorým sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu Únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 173,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Komisia sa vo svojom oznámení z 30. novembra 2016 o akčnom pláne v oblasti európskej obrany zaviazala dopĺňať, využívať a konsolidovať snahy o spoluprácu členských štátov pri rozvoji obranných spôsobilostí, aby bola schopná reagovať na bezpečnostné výzvy, ako aj podporovať konkurencieschopný, inovačný a účinný obranný priemysel v celej Únii. Navrhla predovšetkým zriadiť Európsky obranný fond (ďalej len „fond“) na podporu investícií do spoločného výskumu a spoločného vývoja vybavenia a technológií obranného priemyslu, čím by sa stimulovalo spoločné obstarávanie a spoločná údržba vybavenia a technológií obranného priemyslu. Fond by nenahradil vnútroštátne úsilie v danej oblasti a mal by slúžiť na podnietenie členských štátov, aby spolupracovali a výraznejšie investovali do oblasti obrany. Z tohto fondu by sa podporovala spolupráca počas celého cyklu vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu, čím by sa posilnili synergie a nákladová účinnosť. Cieľom by bolo zaistiť spôsobilosti, zabezpečiť konkurencieschopný a inovačný základ pre obranný priemysel v celej Únii, a to aj prostredníctvom cezhraničnej spolupráce a účasti malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“), a prispieť k posilneniu európskej obrannej spolupráce.

(2)

Aby sa podporila konkurencieschopnosť, účinnosť a inovačná kapacita obranného priemyslu Únie, ktorý prispieva k strategickej autonómii Únie, mal by sa zriadiť Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (ďalej len „program“). Program by mal byť zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti obranného priemyslu Únie, čím sa prispeje k zlepšeniu obranných spôsobilostí, okrem iného v súvislosti s kybernetickou obranou, a to podporou spolupráce vo fáze vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu medzi podnikmi vrátane MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, výskumných stredísk a univerzít v rámci celej Únie, ako aj spolupráce medzi členskými štátmi, čím sa uľahčí lepšie využitie úspor z rozsahu v obrannom priemysle a podpora normalizácie obranných systémov pri súčasnom zlepšení ich interoperability. Fáza vývoja, ktorá nasleduje po fáze výskumu a technológie, zahŕňa značné riziká a náklady, ktoré bránia ďalšiemu využívaniu výsledkov výskumu a nepriaznivo ovplyvňujú konkurencieschopnosť obranného priemyslu Únie. Podporovaním fázy vývoja by program prispel k lepšiemu využívaniu výsledkov výskumu v oblasti obrany a pomohol by užšie prepojiť výskum s výrobou. Program by tiež podporoval inovácie každého druhu, keďže pôsobenie pozitívnych účinkov takejto podpory možno očakávať v civilnom sektore. Program dopĺňa činnosti vykonávané v súlade s článkom 182 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nevzťahuje sa na výrobu alebo obstarávanie výrobkov alebo technológií obranného priemyslu.

(3)

Aby sa dosiahli inovačnejšie riešenia a podporil otvorený vnútorný trh, program by mal poskytnúť výraznú podporu cezhraničnému zapojeniu MSP a uľahčiť vytváranie nových trhových príležitostí.

(4)

Program by sa mal vzťahovať na dvojročné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020. Na uvedené obdobie by sa mala určiť finančná suma na vykonanie programu.

(5)

Týmto nariadením sa na celé obdobie trvanie programu stanovuje finančné krytie, ktoré má predstavovať hlavnú referenčnú hodnotu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (3), pre Európsky parlament a Radu v priebehu ročného rozpočtového postupu.

(6)

Pri vykonávaní programu by sa mali všetky nástroje financovania používať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (4) s cieľom maximalizovať vývoj výrobkov a technológií obranného priemyslu. Vzhľadom na dvojročné trvanie programu by používanie finančných nástrojov však mohlo v praxi spôsobovať ťažkosti. Preto by sa v tomto úvodnom období malo uprednostniť využívanie grantov a vo výnimočných prípadoch verejné obstarávanie. Finančné nástroje by mohli byť vhodným nástrojom pre fond po roku 2020.

(7)

Komisia môže zveriť časť vykonania programu subjektom uvedeným v článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(8)

Po schválení spoločných priorít obrannej spôsobilosti na úrovni Únie, najmä prostredníctvom plánu rozvoja spôsobilostí, a tiež po zohľadnení koordinovaného výročného preskúmania v oblasti obrany a na účely splnenia úrovne ambícií EÚ, na ktorej sa Rada dohodla vo svojich záveroch zo 14. novembra 2016 a ktorú Európska rada schválila 15. decembra 2016, členské štáty určia a konsolidujú vojenské požiadavky a stanovia technické špecifikácie projektu.

(9)

Ak je to vhodné, členské štáty by tiež mali vymenovať projektového manažéra, napríklad medzinárodnú organizáciu riadenia projektov, ako je napríklad Organizácia pre spoluprácu v oblasti vyzbrojovania, alebo iný subjekt, ako je napríklad Európska obranná agentúra, aby viedol práce súvisiace s vývojom činnosti spolupráce, ktorá sa podporuje z programu. Ak sa takýto projektový manažér vymenuje, Komisia by s ním mala pred vykonaním platby príjemcovi oprávnenej činnosti konzultovať pokrok dosiahnutý ohľadom činnosti, aby mohol zabezpečiť, že príjemcovia dodržia lehoty.

(10)

Finančná podpora Únie by nemala ovplyvniť transfer výrobkov obranného priemyslu v rámci Únie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES (5) ani vývoz výrobkov, vybavenia alebo technológií obranného priemyslu. Nemala by ovplyvniť ani diskrečnú právomoc členských štátov v súvislosti s politikou týkajúcou sa transferu v rámci Únie a vývozu takýchto výrobkov vrátane právomoci podľa spoločných pravidiel upravujúcich kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu stanovených v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP (6).

(11)

Keďže cieľom programu je podporiť konkurencieschopnosť a účinnosť obranného priemyslu Únie odstránením rizík vo fáze vývoja projektov spolupráce, na financovanie v rámci programu by mali byť oprávnené činnosti súvisiace s vývojom výrobkov alebo technológií obranného priemyslu, konkrétne štúdie uskutočniteľnosti a ďalšie sprievodné opatrenia, návrh (vrátane technických špecifikácií, na ktorých je návrh založený), vývoj systémových prototypov, skúšanie, kvalifikácia, certifikácia a zvyšovanie efektívnosti počas životného cyklu výrobku alebo technológie obranného priemyslu. Na financovanie v rámci programu by mala byť oprávnená tiež modernizácia existujúcich výrobkov a technológií obranného priemyslu, a to vrátane ich interoperability. Činnosti na modernizáciu existujúcich výrobkov a technológií obranného priemyslu by mali byť oprávnené len vtedy, ak už existujúce informácie potrebné na vykonávanie činností nepodliehajú žiadnemu obmedzeniu, ktoré by limitovalo schopnosť vykonávať činnosti.

(12)

Keďže cieľom programu je najmä posilniť spoluprácu medzi podnikmi v členských štátoch, činnosť by mala byť oprávnená na financovanie v rámci programu len vtedy, ak sa má vykonávať konzorciom najmenej troch podnikov usadených v najmenej troch rôznych členských štátoch.

(13)

Cezhraničnej spolupráci medzi podnikmi v oblasti vývoja výrobkov a technológií obranného priemyslu často bránili ťažkosti pri schvaľovaní spoločných technických špecifikácií alebo noriem. Chýbajúce alebo nedostatočné spoločné technické špecifikácie alebo normy viedli k vyššej zložitosti, oneskoreniam a neúmernému zvýšeniu nákladov vo fáze vývoja. V prípade činností, ktoré si vyžadujú vyššiu úroveň technologickej pripravenosti, by dohoda o spoločných technických špecifikáciách mala byť primárnou podmienkou pre oprávnenosť na financovanie v rámci programu. Štúdie uskutočniteľnosti a činnosti, ktorých cieľom je podporiť vytvorenie spoločných technických špecifikácií alebo noriem by takisto mali byť oprávnené na financovanie v rámci programu.

(14)

S cieľom zaistiť, aby sa pri vykonávaní tohto nariadenia dodržali medzinárodné záväzky Únie a jej členských štátov, by činnosti týkajúce sa výrobkov alebo technológií, ktorých používanie, vývoj alebo výroba sú zakázané medzinárodným právom, nemali byť oprávnené na financovanie v rámci programu. V uvedenej súvislosti by mala oprávnenosť činností na vývoj nových výrobkov a technológií obranného priemyslu, ako sú napríklad tie, ktoré sú osobitne navrhnuté tak, aby vykonávali smrteľné útoky bez ľudskej kontroly nad rozhodnutiam týkajúcimi sa streľby, podliehať aj vývoju medzinárodného práva.

(15)

Keďže program sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti a účinnosti obranného priemyslu Únie, oprávnené na financovanie by mali byť v zásade len subjekty, ktoré sú usadené v Únii a ktoré nepodliehajú kontrole tretej krajiny ani subjektu tretej krajiny. Okrem toho, aby sa zabezpečila ochrana základných bezpečnostných a obranných záujmov Únie a jej členských štátov, nemala by sa infraštruktúra, zariadenia, majetok a zdroje, ktoré používajú príjemcovia a subdodávatelia pri činnostiach financovaných v rámci programu, nachádzať na území tretej krajiny.

(16)

Za určitých okolností by malo byť možné odchýliť sa od zásady, že príjemcovia a subdodávatelia zapojení do činnosti nepodliehajú kontrole tretej krajiny ani subjektu tretej krajiny. V tejto súvislosti by podniky usadené v Únii, ktoré podliehajú kontrole tretej krajiny alebo subjektu tretej krajiny, mali byť oprávnené na financovanie, ak sú splnené príslušné prísne podmienky týkajúce sa bezpečnostných a obranných záujmov Únie a jej členských štátov, ako sú stanovené v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), a to aj v zmysle posilňovania európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne. Účasť takýchto podnikov by nemala byť v rozpore s cieľmi programu. Príjemcovia by mali poskytnúť všetky relevantné informácie o infraštruktúre, zariadeniach, majetku a zdrojoch, ktoré sa majú v rámci činnosti použiť. Zároveň by sa mali zohľadniť obavy členských štátov týkajúce sa bezpečnosti dodávok.

(17)

Spolupráca príjemcov a subdodávateľov zapojených do činnosti s podnikmi, ktoré sú usadené v tretej krajine alebo ktoré podliehajú kontrole tretej krajiny alebo subjektu tretej krajiny, by tiež mala podliehať relevantným podmienkam týkajúcim sa bezpečnostných a obranných záujmov Únie a jej členských štátov. V tejto súvislosti by nemalo dochádzať k neoprávnenému prístupu tretej krajiny alebo subjektu tretej krajiny k utajovaným skutočnostiam týkajúcim sa vykonávania činnosti. Prístup k utajovaným skutočnostiam sa povoľuje v súlade s príslušnými bezpečnostnými pravidlami vzťahujúcimi sa na utajované skutočnosti Európskej únie a na skutočnosti utajované podľa vnútroštátnych bezpečnostných klasifikácií.

(18)

Oprávnenými činnosťami vypracovanými v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce v inštitucionálnom rámci Únie by sa zabezpečila nepretržitá posilnená spolupráca medzi podnikmi v rôznych členských štátoch, čím by sa priamo prispievalo k cieľom programu. Takéto činnosti by preto mali byť oprávnené na zvýšenie miery financovania. Oprávnené činnosti vypracované s primeranou úrovňou účasti spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a MSP, a najmä cezhraničných MSP, podporujú otvorenie dodávateľských reťazcov a prispievajú k cieľom programu. Takéto činnosti by preto mali byť oprávnené na zvýšenie miery financovania, a to aj na účely kompenzácie za vyššie riziko a vyššie administratívne zaťaženie.

(19)

Ak sa na oprávnenej činnosti v rámci programu chce zúčastniť konzorcium a finančná pomoc Únie má mať formu grantu, toto konzorcium by malo vymenovať jedného zo svojich členov za koordinátora. Koordinátor by mal byť hlavnou kontaktnou osobou pre Komisiu.

(20)

Podpora inovácie a technologického vývoja v obrannom priemysle Únie by mala umožniť udržanie a rozvoj zručností a know-how obranného priemyslu Únie a mala by prispievať k posilneniu jeho technologickej a priemyselnej autonómie. V tejto súvislosti by program mohol tiež pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je Únia vo vývoji výrobkov a technológií obranného priemyslu závislá od tretích krajín. Takáto podpora inovácie a technologického vývoja by sa tiež mala uskutočňovať spôsobom, ktorý je v súlade s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie. Z tohto dôvodu by kritériom na vyhodnotenie návrhov mal byť prínos činnosti pre dané záujmy a pre priority obrannej spôsobilosti, na ktorých sa členské štáty dohodli v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Spoločné priority obrannej spôsobilosti sa v rámci Únie vymedzujú najmä prostredníctvom plánu rozvoja spôsobilostí. Inými procesmi v Únii, napríklad koordinovaným výročným preskúmaním v oblasti obrany a stálou štruktúrovanou spoluprácou, sa podporuje vykonávanie príslušných priorít prostredníctvom posilnenej spolupráce. V náležitých prípadoch je možné zohľadniť tiež regionálne a medzinárodné priority, a to aj v kontexte NATO, pokiaľ slúžia bezpečnostným a obranným záujmom Únie a nebránia žiadnemu členskému štátu v účasti, pričom sa taktiež prihliada na potrebu vyhnúť sa zbytočnej duplicite.

(21)

Členské štáty pracujú samostatne i spoločne na vývoji, výrobe a operatívnom využívaní bezpilotných lietadiel a vozidiel a plavidiel bez posádky. Operatívne využívanie v tejto súvislosti zahŕňa vykonávanie útokov na vojenské ciele. Výskum a vývoj spojené s vývojom takýchto systémov, a to vojenských aj civilných, sa podporuje z prostriedkov Únie. Plánuje sa, že tento trend bude pokračovať, a to pravdepodobne aj v rámci programu. Žiadne ustanovenie tohto nariadenia by nemalo brániť legitímnemu využívaniu takých výrobkov a technológií obranného priemyslu vyvinutých v rámci programu.

(22)

V záujme zabezpečenia životaschopnosti financovaných činností by mal byť záväzok členských štátov skutočne prispievať k financovaniu činnosti vyjadrený písomne, napríklad vo vyhlásení o zámere dotknutého členského štátu.

(23)

Financované činnosti by mali byť orientované na trh a na dopyt a v strednodobom až dlhodobom horizonte komerčne životaschopné, a to aj v prípade technológií dvojakého použitia, aby sa zabezpečil ich prínos pre konkurencieschopnosť a účinnosť európskeho obranného priemyslu. Kritériá oprávnenosti by preto mali zohľadniť skutočnosť, že členské štáty zamýšľajú obstarať finálny výrobok obranného priemyslu alebo používať technológiu, a to koordinovaným spôsobom, a kritériá na vyhodnotenie návrhov by mali zohľadniť skutočnosť, že členské štáty sa politicky alebo právne zaviažu spoločne využívať, vlastniť alebo udržiavať finálny výrobok alebo technológiu obranného priemyslu.

(24)

Pri hodnotení činností navrhovaných na financovanie v rámci programu by sa mali zohľadniť všetky kritériá na vyhodnotenie návrhov. Vzhľadom na to, že nesplnenie kritérií na vyhodnotenie návrhov nie je dôvodom na vylúčenie, navrhované činnosti, ktoré nespĺňajú jedno alebo viaceré z uvedených kritérií, by nemali byť automaticky vylúčené.

(25)

Finančná pomoc Únie v rámci programu by nemala presiahnuť 20 % oprávnených nákladov na činnosť, pokiaľ ide o vývoj systémových prototypov, čo je často najnákladnejšia činnosť vo fáze vývoja. Malo by však byť možné pokryť celkovú sumu oprávnených nákladov na ostatné činnosti vo fáze vývoja. V oboch prípadoch by sa oprávnené náklady mali chápať v zmysle článku 126 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(26)

Keďže program by mal dopĺňať výskumné činnosti, najmä v oblasti obrany, a v záujme konzistentnosti a administratívneho zjednodušenia by sa na program mali v čo najväčšej miere vzťahovať rovnaké pravidlá ako v prípade Prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany (ďalej len „prípravná akcia“) a Horizontu 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (ďalej len „Horizont 2020“). Preto je vhodné umožniť náhradu nepriamych nákladov v paušálnej výške 25 %, ako v prípade prípravnej akcie a programu Horizont 2020.

(27)

Keďže podpora Únie sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti sektora obrany a týka sa len konkrétnej fázy vývoja, Únia by nemala mať vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva vo vzťahu k výrobkom alebo technológiám obranného priemyslu, ktoré sú výsledkom financovaných činností. To, ktorý režim práv duševného vlastníctva sa bude uplatňovať, si zmluvne dohodnú príjemcovia. Členské štáty, ktoré o to majú záujem, by tiež mali mať možnosť zúčastniť sa na následnej spolupráci v oblasti obstarávania. Výsledky činností financovaných v rámci programu by navyše nemali podliehať kontrole alebo obmedzeniu zo strany tretej krajiny ani subjektu tretej krajiny.

(28)

Komisia by mala vytvoriť dvojročný pracovný program v súlade s cieľmi programu. V pracovnom programe by sa mali podrobne stanoviť kategórie projektov, ktoré sa majú financovať v rámci programu, vrátane výrobkov a technológií obranného priemyslu, ako sú napríklad diaľkovo riadené letecké systémy, satelitné komunikácie, navigácie, určovania polohy a času, autonómny prístup do kozmického priestoru a trvalé pozorovanie Zeme, energetická udržateľnosť a kybernetická a námorná bezpečnosť, ako aj vojenské spôsobilosti najvyššej triedy vo vzdušnej, pozemnej, námornej a spoločnej oblasti vrátane zlepšenia situačnej informovanosti, ochrany, mobility, logistiky a zdravotníckej podpory a strategických predpokladov.

(29)

Pri zostavovaní pracovného programu by mal Komisii pomáhať výbor členských štátov (ďalej len „výbor“). Komisia by sa mala snažiť nájsť riešenia, ktoré majú čo najširšiu podporu vo výbore. V tejto súvislosti by sa výbor mohol stretávať v zložení národných expertov na obranu, aby Komisii poskytoval osobitnú pomoc. Členské štáty vymenúvajú svojich príslušných zástupcov do uvedeného výboru. Členom výboru by sa malo umožniť, aby včas a účinne preskúmali návrh vykonávacích aktov a vyjadrili svoje stanoviská.

(30)

Keďže politika Únie v oblasti MSP je kľúčová na zabezpečenie hospodárskeho rastu, inovácií, vytvárania pracovných miest a sociálnej integrácie v Únii, a na to, že podporované činnosti si zvyčajne vyžadujú nadnárodnú spoluprácu, je dôležité, aby sa v pracovnom programe zohľadňovali a umožňovali otvorený a transparentný cezhraničný prístup a účasť MSP a aby sa preto aspoň 10 % celkového rozpočtu využilo na takéto činnosti, čím sa umožní začlenenie MSP do hodnotových reťazcov činností. Jedna kategória projektov by mala byť osobitne určená pre MSP.

(31)

Na zaistenie úspechu programu by sa Komisia mala snažiť viesť dialóg so širokým spektrom európskeho priemyslu vrátane MSP a netradičných dodávateľov sektora obrany.

(32)

Európska obranná agentúra by sa mala prizvať ako pozorovateľ do výboru v súlade s právomocami, ktoré jej priznáva Zmluva o EÚ, aby sa využili jej odborné skúsenosti v sektore obrany. Prizvať k účasti by sa mala aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

(33)

Komisia a subjekty uvedené v článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by spravidla pre výber činností, ktoré sa majú financovať z programu, mali organizovať súťažné výzvy, ako sa stanovuje v uvedenom nariadení, a zabezpečiť, aby boli administratívne postupy čo najjednoduchšie a vznikali pri nich minimálne dodatočné náklady. V niektorých riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch sa však finančné prostriedky Únie môžu udeliť aj v súlade s článkom 190 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (7).

(34)

Komisia by mala po vyhodnotení návrhov s pomocou nezávislých expertov, ktorých bezpečnostné oprávnenia by mali potvrdiť členské štáty, vybrať činnosti, ktoré sa majú financovať v rámci programu. Komisia by mala vytvoriť databázu nezávislých expertov. Táto databáza by sa nemala zverejniť. Nezávislí experti by sa mali vymenovať na základe svojich zručností, skúseností a vedomostí, pričom by sa mali zohľadniť úlohy, ktorými sa poveria. Komisia by mala v čo najväčšom možnom rozsahu pri vymenúvaní nezávislých expertov prijať vhodné opatrenia na dosiahnutie vyváženého zloženia skupín expertov a hodnotiacich komisií, pokiaľ ide o rôzne zručnosti, skúsenosti, znalosti, geografickú a rodovú rozmanitosť, a zohľadňujúc situáciu v oblasti činnosti. Mala by sa tiež usilovať o primeranú rotáciu expertov a primeranú vyváženosť medzi súkromným a verejným sektorom. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o prijatie a vykonávanie pracovného programu, ako aj pridelenie finančných prostriedkov na vybrané činnosti. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (8). Členské štáty by mali byť informované o výsledkoch hodnotenia a pokroku vo financovaných činnostiach.

(35)

Pri prijímaní uvedených vykonávacích aktov by sa mal so zreteľom na ich zásadný vplyv na vykonávanie tohto nariadenia používať postup preskúmania.

(36)

Komisia by mala na konci programu vypracovať správu o vykonávaní, pričom preskúma finančné činnosti z hľadiska ich výsledkov finančného plnenia a podľa možnosti aj z hľadiska ich vplyvu. V správe o vykonávaní by sa mala analyzovať aj cezhraničná účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na činnostiach v rámci programu, ako aj účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na globálnom hodnotovom reťazci. Správa by tiež mala obsahovať informácie o pôvode príjemcov a o rozložení vytvorených práv duševného vlastníctva.

(37)

Finančné záujmy Únie by sa mali počas celého výdavkového cyklu chrániť prostredníctvom primeraných opatrení vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby administratívnych a finančných sankcií.

(38)

Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť čo najširšiu podporu programu s cieľom zvýšiť jeho účinnosť, a tým zlepšiť konkurencieschopnosť obranného priemyslu a obranných spôsobilostí členských štátov.

(39)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov vzhľadom na náklady a súvisiace riziká, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zriaďuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (ďalej len „program“) pre činnosť Únie na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„systémový prototyp“ je model výrobku alebo technológie, ktorý dokáže preukázať výkon v prevádzkovom prostredí;

2.

„kvalifikácia“ je celý postup preukazovania toho, že návrh výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológia spĺňa stanovené požiadavky a poskytuje objektívne dôkazy, ktorými sa preukazuje, že sa splnili konkrétne požiadavky návrhu;

3.

„osvedčovanie“ je postup, ktorým vnútroštátny orgán osvedčí, že výrobok obranného priemyslu, hmotná alebo nehmotná zložka alebo technológia spĺňajú platné predpisy;

4.

„podnik“ je subjekt, ktorý sa bez ohľadu na jeho právny štatút a spôsob jeho financovania zaoberá hospodárskou činnosťou, a ktorý je usadený v členskom štáte, v ktorom je založený, v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu;

5.

„výkonná riadiaca štruktúra“ je orgán podniku vymenovaný v súlade s vnútroštátnym právom, ktorý sa prípadne zodpovedá generálnemu riaditeľovi, ktorý je oprávnený určovať stratégiu, ciele a celkové smerovanie podniku a ktorý vykonáva dohľad nad rozhodovaním manažmentu a monitoruje ho;

6.

„subjekt tretej krajiny“ je subjekt usadený v tretej krajine, alebo ak je usadený v Únii, má svoje výkonné riadiace štruktúry v tretej krajine;

7.

„kontrola“ je schopnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na podnik, a to priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských podnikov;

8.

„malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ sú malé a stredné podniky v zmysle článku 2 prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES (9);

9.

„spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou“ je podnik, ktorý nie je malým alebo stredným podnikom a ktorý má najviac 3 000 zamestnancov, ak sa počet zamestnancov počíta v súlade s článkami 3 až 6 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES;

10.

„konzorcium“ je zoskupenie podnikov založené na spolupráci s cieľom vykonať činnosť v rámci programu.

Článok 3

Ciele

Program má tieto ciele:

a)

podporovať konkurencieschopnosť, účinnosť a inovačnú kapacitu obranného priemyslu v celej Únii, čím sa prispieva k strategickej autonómii Únie, a to prostredníctvom podpory činností v ich fáze vývoja;

b)

podporovať a podnecovať spoluprácu, a to aj cezhraničnú, medzi podnikmi vrátane MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou v celej Únii, a spoluprácu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vývoj výrobkov alebo technológií obranného priemyslu a zároveň posilňovať a zlepšovať agilnosť obranných dodávateľských a hodnotových reťazcov a posilňovať normalizáciu obranných systémov a ich interoperability.

Takáto spolupráca musí prebiehať v súlade s prioritami obrannej spôsobilosti, ktoré odsúhlasili členské štáty v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a osobitne v súvislosti s plánom rozvoja spôsobilostí.

V uvedenej súvislosti a s prihliadnutím na to, že je potrebné vyhnúť sa zbytočnej duplicite, je možné v prípade potreby zohľadniť aj regionálne a medzinárodné priority, ak sa tým nevylučuje možnosť účasti žiadneho členského štátu, ak slúžia bezpečnostným a obranným záujmom Únie stanoveným v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky;

c)

podporovať lepšie využívanie výsledkov výskumu v oblasti obrany a prispievať k vývoju po výskumnej fáze, a tým podporovať konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu na vnútornom trhu a globálnom trhu, a to prípadne aj prostredníctvom konsolidácie.

Článok 4

Rozpočet

Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 je 500 miliónov EUR v bežných cenách.

Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach viacročného finančného rámca.

Článok 5

Všeobecné finančné ustanovenia

1.   Finančná pomoc Únie sa môže poskytnúť prostredníctvom typov financovania podľa nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, najmä prostredníctvom grantov a za výnimočných okolností prostredníctvom verejného obstarávania.

2.   Typy financovania uvedené v odseku 1 a spôsoby plnenia sa zvolia na základe ich schopnosti dosiahnuť konkrétne ciele činností a výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a riziko konfliktu záujmov.

3.   Komisia vykonáva finančnú pomoc Únie, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012, priamo alebo nepriamo tak, že poverí úlohami plnenia rozpočtu subjekty uvedené v článku 58 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.

4.   Členské štáty v prípade potreby vymenujú projektového manažéra. Komisia s ním konzultuje pokrok dosiahnutý v rámci činnosti pred tým, ako vykoná platbu v prospech oprávnených príjemcov.

Článok 6

Oprávnené činnosti

1.   Program podporuje činnosti príjemcov vo fáze vývoja a vzťahuje sa na nové výrobky a technológie obranného priemyslu, ako aj na modernizáciu existujúcich výrobkov a technológií, pokiaľ využitie už existujúcich informácií potrebných na vykonávanie činností na modernizáciu nepodlieha obmedzeniam zo strany tretej krajiny alebo subjektu tretej krajiny, či už priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských podnikov.

Oprávnená činnosť sa musí týkať jednej alebo viacerých z týchto činností:

a)

štúdie, ako sú štúdie uskutočniteľnosti, a iné sprievodné opatrenia;

b)

návrh výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie, ako aj technických špecifikácií, na základe ktorých sa vypracoval návrh, vrátane čiastočných testov zníženia rizika v priemyselnom alebo reprezentatívnom prostredí;

c)

vývoj systémového prototypu výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie;

d)

testovanie výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie;

e)

kvalifikácia výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie;

f)

osvedčovanie výrobku obranného priemyslu, hmotnej alebo nehmotnej zložky alebo technológie;

g)

vývoj technológií alebo aktív, ktorými sa zvyšuje efektívnosť v rámci celého životného cyklu výrobkov a technológií obranného priemyslu.

2.   Činnosti uvedené v odseku 1 vykonávajú podniky spolupracujúce v rámci konzorcia najmenej troch oprávnených subjektov, ktoré sú usadené aspoň v troch rôznych členských štátoch. Najmenej tri z uvedených oprávnených subjektov usadených v aspoň dvoch rôznych členských štátoch nesmú podliehať kontrole, či už priamej alebo nepriamej, toho istého subjektu ani sa nesmú kontrolovať navzájom.

3.   Konzorcium uvedené v odseku 2 poskytne dôkaz o svojej životaschopnosti tým, že preukáže, že náklady na činnosť, ktoré nepokrýva podpora Únie, sa pokryjú inými prostriedkami financovania, napríklad príspevkami členských štátov.

4.   Pokiaľ ide o činnosti uvedené v odseku 1 písm. c) až g), konzorcium poskytne dôkaz o prínose činností ku konkurencieschopnosti európskeho obranného priemyslu tým, že preukáže, že najmenej dva členské štáty zamýšľajú koordinovaným spôsobom obstarať finálny výrobok alebo používať technológiu, a to prípadne aj spoločným obstarávaním.

5.   Činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) sa musia zakladať na spoločných požiadavkách, na ktorých sa spoločne dohodli najmenej dva členské štáty. Činnosti uvedené v odseku 1 písm. c) až g) sa musia zakladať na spoločných technických špecifikáciách, na ktorých sa spoločne dohodli tie členské štáty, ktoré majú spoločne financovať alebo ktoré zamýšľajú spoločne obstarať finálny výrobok alebo spoločne používať technológiu, ako sa uvádza v odsekoch 3 a 4, čím sa posilní normalizácia a interoperabilita systémov.

6.   Činnosti týkajúce sa vývoja výrobkov a technológií, ktorých používanie, vývoj alebo výroba sú zakázané medzinárodným právom, nie sú oprávnené na financovanie v rámci programu.

Článok 7

Oprávnené subjekty

1.   Príjemcovia a subdodávatelia zapojení do činnosti musia byť verejné alebo súkromné podniky usadené v Únii.

2.   Infraštruktúra, zariadenia, aktíva a zdroje príjemcov a subdodávateľov zapojených do činnosti, ktoré sa používajú na účely činností financovaných v rámci programu, sa musia nachádzať na území Únie počas celého trvania činnosti a výkonné riadiace štruktúry príjemcov a subdodávateľov musia byť usadené v Únii.

3.   Na účely činností financovaných v rámci programu nesmú príjemcovia a subdodávatelia zapojení do činnosti podliehať kontrole tretej krajiny alebo subjektu tretej krajiny.

4.   Odchylne od odseku 3 tohto článku a s výhradou článku 15 ods. 2 podnik usadený v Únii, ktorý podlieha kontrole tretej krajiny alebo subjektu tretej krajiny, je oprávnený ako príjemca alebo subdodávateľ zapojený do činnosti len vtedy, ak sa Komisii sprístupnia záruky schválené členským štátom, v ktorom je usadený, v súlade s jeho vnútroštátnymi postupmi. Uvedené záruky môžu odkazovať na výkonnú riadiacu štruktúru podniku usadenú v Únii. Ak to členský štát, v ktorom je podnik usadený, považuje za vhodné, môžu uvedené záruky tiež odkazovať na osobitné práva štátnych orgánov v kontrole nad podnikom.

Záruky poskytujú ubezpečenie, že zapojenie takého podniku do činnosti nebude v rozpore s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie a jej členských štátov, ako sú stanovené v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky podľa hlavy V Zmluvy o EÚ, ani s cieľmi stanovenými v článku 3. Záruky musia byť tiež v súlade s článkom 12. V zárukách sa najmä uvedie, že na účel činnosti sa prijali opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že:

a)

kontrola nad podnikom sa nevykonáva spôsobom, ktorý obmedzuje jeho schopnosť vykonávať činnosť a dosahovať výsledky alebo mu v tom bráni, ktorý ukladá obmedzenia týkajúce sa jeho infraštruktúry, zariadení, aktív, zdrojov, duševného vlastníctva alebo know-how na účely činnosti, alebo ktorý oslabuje jeho spôsobilosti a normy potrebné na výkon činnosti;

b)

sa zabraňuje v prístupe tretej krajiny alebo subjektu tretej krajiny k citlivým informáciám týkajúcim sa činnosti a zamestnanci alebo iné osoby zapojené do činnosti majú v prípade potreby národné bezpečnostné previerky;

c)

duševné vlastníctvo, ktoré vzniká z činnosti, a výsledky činnosti zostávajú príjemcovi počas činnosti aj po jej ukončení, nepodliehajú kontrole ani obmedzeniu zo strany tretej krajiny alebo subjektu tretej krajiny a nevyvážajú sa mimo Úniu ani k nim nesmie byť poskytnutý prístup mimo Úniu bez súhlasu členského štátu, v ktorom je podnik usadený, a to v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3.

Ak to členský štát, v ktorom je podnik usadený, považuje za vhodné, môžu sa poskytnúť dodatočné záruky.

Komisia informuje výbor uvedený v článku 13 o každom podniku, ktorý sa považuje za oprávnený podľa tohto odseku.

5.   Ak v Únii nie sú ľahko dostupné konkurencieschopné náhrady, príjemcovia a subdodávatelia zapojení do činnosti môžu využívať svoje aktíva, infraštruktúru, zariadenia a zdroje, ktoré sa nachádzajú alebo sú v držbe mimo územia členských štátov, ak uvedené použitie nie je v rozpore s bezpečnostnými alebo obrannými záujmami Únie a jej členských štátov, je v súlade s cieľmi programu a v plnom súlade s článkom 12.

Náklady spojené s týmito činnosťami nie sú oprávnené na financovanie v rámci programu.

6.   Príjemcovia a subdodávatelia zapojení do činnosti môžu pri výkone oprávnenej činnosti spolupracovať aj s podnikmi, ktoré sú usadené mimo územia členských štátov alebo ktoré podliehajú kontrole tretej krajiny alebo subjektu tretej krajiny, vrátane využívania aktív, infraštruktúr, zariadení a zdrojov takých podnikov, ak to nie je v rozpore s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie a jej členských štátov. Takáto spolupráca musí byť v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3 a v plnom súlade s článkom 12.

Tretia krajina alebo iný subjekt tretej krajiny nesmie mať neoprávnený prístup k utajovaným skutočnostiam týkajúcim sa vykonávania činnosti a musí sa zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na bezpečnosť dodávok vstupov potrebných pre činnosť.

Náklady spojené s týmito činnosťami nie sú oprávnené na financovanie v rámci programu.

7.   Príjemcovia poskytnú všetky relevantné informácie potrebné na posúdenie kritérií oprávnenosti. V prípade zmeny počas vykonávania činnosti, ktorá by mohli viesť k spochybneniu splnenia kritérií oprávnenosti, podnik informuje Komisiu, ktorá posúdi, či sú kritériá oprávnenosti naďalej splnené a rieši potenciálny vplyv na financovanie činnosti.

8.   Na účely tohto článku sú subdodávateľmi zapojenými do činnosti subdodávatelia s priamym zmluvným vzťahom k príjemcovi, iní subdodávatelia, pre ktorých je vyčlenených aspoň 10 % celkových oprávnených nákladov, ako aj subdodávatelia, ktorí môžu mať na účely plnenia zmluvy potrebu prístupu k utajovaným skutočnostiam.

Článok 8

Vyhlásenie podnikov

Každý podnik v rámci konzorcia, ktorý sa chce zúčastniť na činnosti, písomne vyhlási, že je plne oboznámený s platným vnútroštátnym právom a právom Únie týkajúcim sa činností v oblasti obrany a dodržiava ho.

Článok 9

Konzorcium

1.   Ak sa finančná pomoc Únie poskytuje prostredníctvom grantu, členovia akéhokoľvek konzorcia, ktoré sa chce zúčastniť na činnosti, vymenujú jedného zo svojich členov za koordinátora. Koordinátor sa uvedie v dohode o grante. Koordinátor je hlavnou kontaktnou osobou vo vzťahu medzi členmi konzorcia a Komisiou alebo príslušným financujúcim subjektom, pokiaľ sa v dohode o grante nestanoví inak alebo nenastane prípad, že si neplní svoje povinnosti stanovené v dohode o grante.

2.   Členovia konzorcia, ktoré sa zúčastňuje na činnosti, uzavrú vnútornú dohodu, ktorou sa stanovia ich práva a povinnosti týkajúce sa vykonávania činnosti v súlade s dohodou o grante, s výnimkou náležite odôvodnených prípadov uvedených v pracovnom programe alebo vo výzve na predkladanie návrhov. Vnútorná dohoda musí obsahovať aj dojednania týkajúce sa práv duševného vlastníctva k vyvinutým výrobkom a technológiám.

Článok 10

Kritériá na vyhodnotenie návrhov

Činnosti navrhované na financovanie v rámci programu sa hodnotia na základe každého z týchto kritérií:

a)

prínos k excelentnosti, a to preukázaním toho, že navrhovaná činnosť predstavuje významné výhody oproti existujúcim výrobkom alebo technológiám obranného priemyslu;

b)

prínos k inovácii, a to preukázaním toho, že navrhovaná činnosť zahŕňa prelomové alebo novátorské koncepcie a prístupy, nové, do budúcnosti sľubné technologické vylepšenia alebo použitie technológií alebo koncepcií, ktoré sa doposiaľ v obrannom sektore nepoužívali;

c)

prínos ku konkurencieschopnosti a k rastu podnikov obranného priemyslu v celej Únii, a to vytvorením nových trhových príležitostí;

d)

prínos k priemyselnej autonómii európskeho obranného priemyslu a k bezpečnostným a obranným záujmom Únie zlepšením výrobkov alebo technológií obranného priemyslu v súlade s prioritami obrannej spôsobilosti, na ktorých sa dohodli členské štáty v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a to najmä v kontexte plánu rozvoja spôsobilostí, a v náležitých prípadoch s regionálnymi a medzinárodnými prioritami, pokiaľ slúžia bezpečnostným a obranným záujmom Únie a nevylučujú možnosť účasti žiadneho členského štátu;

e)

podiel celkového rozpočtu na činnosti, ktorý sa má prideliť na účasť MSP, ktoré sú usadené v Únii a ktoré prinášajú priemyselnú alebo technologickú pridanú hodnotu, či už ako členovia konzorcia, ako subdodávatelia alebo ako ďalšie podniky v dodávateľskom reťazci, a najmä podiel celkového rozpočtu činnosti, ktorý sa má prideliť MSP, ktoré sú usadené v iných členských štátoch ako v členských štátoch, v ktorých sú usadené podniky konzorcia, ktoré nie sú MSP;

f)

v prípade činností uvedených v článku 6 ods. 1 písm. c) až f) prínos pre ďalšiu integráciu európskeho obranného priemyslu, ktorý príjemcovia dokazujú tým, že preukážu, že členské štáty sa zaviazali spoločne používať, vlastniť alebo udržiavať finálny výrobok alebo technológiu.

V náležitých prípadoch sa v súvislosti s uplatňovaním kritérií uvedených písmenách a), b) a c) prvého odseku vezme do úvahy prínos k zvýšeniu efektívnosti výrobkov a technológií obranného priemyslu počas ich životného cyklu vrátane nákladovej efektívnosti, ako aj potenciál na synergie pri procese obstarávania a údržby.

Článok 11

Miera financovania

1.   Finančná pomoc Únie poskytnutá v rámci programu nesmie presiahnuť 20 % celkových oprávnených nákladov na činnosť uvedenú v článku 6 ods. 1 písm. c). Vo všetkých ostatných prípadoch môže pomoc pokrývať celkové oprávnené náklady na činnosť.

2.   Na činnosť uvedenú v článku 6 ods. 1, ktorá sa vyvíja v kontexte stálej štruktúrovanej spolupráce, sa môže využívať miera financovania zvýšená o ďalších 10 percentuálnych bodov.

3.   Na činnosť uvedenú v článku 6 ods. 1 sa môže využívať zvýšená miera financovania, ako sa uvádza v druhom a treťom pododseku tohto odseku, ak aspoň 10 % celkových oprávnených nákladov na činnosť je vyčlenených pre MSP usadené v Únii.

Miera financovania sa môže zvýšiť o percentuálne body zodpovedajúce percentu celkových oprávnených nákladov na činnosť vyčlenenú pre MSP usadené v členských štátoch, v ktorých sú usadené podniky konzorcia, ktoré nie sú MSP, avšak najviac 5 percentuálnych bodov.

Miera financovania sa môže zvýšiť o percentuálne body zodpovedajúce dvojnásobku percentu celkových oprávnených nákladov na činnosť vyčlenenú pre MSP usadené v iných členských štátoch, ako tých, ktoré sú uvedené v druhom pododseku.

4.   Na činnosť uvedenú v článku 6 ods. 1 sa môže využívať miera financovania zvýšená o ďalších 10 percentuálnych bodov, ak aspoň 15 % celkových oprávnených nákladov na činnosť je vyčlenených pre podniky so strednou trhovou kapitalizáciou usadené v Únii.

5.   Nepriame oprávnené náklady sa určujú uplatnením paušálnej sadzby vo výške 25 % celkových priamych oprávnených nákladov okrem priamych oprávnených nákladov na subdodávky.

6.   Celkové zvýšenie miery financovania činnosti na základe uplatnenia odsekov 2, 3 a 4 nesmie prekročiť 35 percentuálnych bodov.

7.   Finančná pomoc Únie poskytnutá v rámci programu vrátane zvýšenej miery financovania nesmie pokrývať viac ako 100 % oprávnených nákladov na činnosť.

Článok 12

Vlastníctvo a práva duševného vlastníctva

1.   Únia nie je vlastníkom výrobkov ani technológií, ktoré sú výsledkom činnosti, ani nebude mať nárok na práva duševného vlastníctva týkajúce sa činnosti.

2.   Výsledky činností, ktoré získajú z programu financovanie, nesmú priamo ani nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých sprostredkovateľských podnikov podliehať kontrolám ani obmedzeniam zo strany tretej krajiny alebo subjektu tretej krajiny, a to ani vo forme transferu technológií.

3.   Toto nariadenie nemá vplyv na diskrečnú právomoc členských štátov v oblasti politiky vývozu výrobkov obranného priemyslu.

4.   Pokiaľ ide o výsledky vytvorené príjemcami, ktorí získali z programu financovanie, a bez toho aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, Komisii sa oznámi každý prevod vlastníctva tretej krajine alebo subjektu tretej krajiny. Ak je takýto prevod vlastníctva v rozpore s cieľmi stanovenými v článku 3, finančné prostriedky poskytnuté v rámci programu sa musia vrátiť.

5.   Ak sa pomoc Únie poskytuje vo forme verejného obstarávania štúdie, všetky členské štáty majú na základe písomnej žiadosti právo na bezplatnú nevýhradnú licenciu na využívanie štúdie.

Článok 13

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Európska obranná agentúra sa pozve, aby ako pozorovateľ poskytovala výboru svoje názory a odborné znalosti. K účasti sa prizve aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Výbor sa schádza tiež v osobitných zloženiach, a to aj s cieľom prerokovať otázky obrany.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 14

Pracovný program

1.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacieho aktu dvojročný pracovný program. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2 Pracovný program musí byť v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3.

2.   V pracovnom programe sa uvedú podrobné kategórie projektov, ktoré sa majú financovať v rámci programu. Uvedené kategórie musia byť v súlade s prioritami obrannej spôsobilosti uvedenými v článku 3 písm. b).

Uvedené kategórie pokrývajú spôsobilosti týkajúce sa inovačných výrobkov a technológií obranného priemyslu v týchto oblastiach:

a)

príprava, ochrana, nasadenie a udržateľnosť,

b)

riadenie informácií a nadriadenosť a velenie, kontrola, komunikácia, počítače, spravodajské informácie, sledovanie a prieskum (C4ISR), kybernetická obrana a kybernetická bezpečnosť, a

c)

anagažovanosť a efektory.

Pracovný program zahŕňa aj kategóriu projektov osobitne zameraných na MSP.

3.   V pracovnom programe sa zabezpečí, aby sa najmenej 10 % celkového rozpočtu využilo na cezhraničnú účasť MSP.

Článok 15

Postup hodnotenia a udeľovania

1.   Pri vykonávaní programu sa financovanie Únie poskytne na základe výziev na predkladanie návrhov vydaných v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaným nariadením (EÚ) č. 1268/2012. V niektorých riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch sa finančné prostriedky Únie môžu udeliť v súlade s článkom 190 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012.

2.   Návrhy predložené po výzve na predkladanie návrhov hodnotí Komisia na základe kritérií oprávnenosti a kritérií na vyhodnotenie návrhov stanovených v článkoch 6, 7, 8 a 10.

Komisii pri postupe udeľovania pomáhajú nezávislí experti, ktorých bezpečnostné oprávnenia potvrdia členské štáty. Títo experti sú štátnymi príslušníkmi Únie z čo najväčšieho spektra členských štátov a vyberajú sa na základe výziev na predkladanie ponúk na účely vytvorenia databázy kandidátov.

Výbor uvedený v článku 13 sa každoročne informuje o zozname expertov v databáze v záujme transparentnosti, pokiaľ ide o oprávnenia expertov. Komisia tiež zabezpečí, aby experti nevykonávali hodnotenia a neposkytovali poradenstvo alebo pomoc v záležitostiach, v súvislosti s ktorými sa nachádzajú v konflikte záujmov.

3.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov udelí finančné prostriedky na vybrané činnosti po každej výzve alebo po uplatnení článku 190 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2.

Článok 16

Ročné splátky

Komisia môže rozdeliť viazané rozpočtové prostriedky na ročné splátky.

Článok 17

Monitorovanie a podávanie správ

1.   Komisia pravidelne monitoruje vykonávanie programu a každoročne podáva správu o dosiahnutom pokroku v súlade s článkom 38 ods. 3 písm. e) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Na uvedený účel Komisia zavedie potrebné opatrenia na monitorovanie.

2.   Komisia v záujme podpory vyššej efektívnosti a účinnosti budúcich politických opatrení Únie vypracuje retrospektívnu hodnotiacu správu a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. Správa vychádza z relevantných konzultácií s členskými štátmi a hlavnými zainteresovanými stranami a posudzuje najmä pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 3. Analyzuje tiež cezhraničná účasť, a to aj účasť MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou na činnostiach vykonávaných v rámci programu, ako aj začlenenie MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou do globálneho hodnotového reťazca. Správa tiež obsahuje informácie o krajinách pôvodu príjemcov a podľa možností o rozložení vytvorených práv duševného vlastníctva.

Článok 18

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní opatrení financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, prostredníctvom účinných kontrol a v prípade, že sa zistia nezrovnalosti, prostredníctvom vymáhania neoprávnene vyplatených súm a prípadne prostredníctvom účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií.

2.   Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonať audit alebo v prípade medzinárodných organizácií právomoc vykonávať overovanie v súlade s dohodami, ktoré boli s nimi uzatvorené, na základe dokumentov a na mieste u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým sa z programu poskytli finančné prostriedky Únie.

3.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (10) a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (11) s cieľom zistiť, či v súvislosti s dohodou o grante alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou financovanou z programu nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3 dohody o spolupráci s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami, zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia o grante vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré výslovne udeľujú Komisii, Dvoru audítorov a OLAF-u právomoc na vykonávanie takýchto auditov a vyšetrovaní v súlade s ich príslušnými právomocami.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júla 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 11.4.2018, s. 51.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 3. júla 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 16. júla 2018.

(3)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1).

(6)  Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov a malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O FINANCOVANÍ PROGRAMU ROZVOJA EURÓPSKEHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU

Európsky parlament a Rada sa dohodli, že bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu v rámci ročného rozpočtového postupu, financovanie programov rozvoja európskeho obranného priemyslu bude v období rokov 2019 – 2020 pokryté takto:

200 miliónov EUR z nepridelenej rezervy,

116,1 milióna EUR z Nástroja na prepájanie Európy,

3,9 milióna EUR z projektu EGNOS,

104,1 milióna EUR z programu Galileo,

12 miliónov EUR z programu Copernicus,

63,9 milióna EUR z projektu ITER.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

7.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/44


ROZHODNUTIE (EÚ) 2018/1093 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

zo 4. júla 2018

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Francúzska — EGF/2017/009 FR/Air France

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (1), a najmä na jej článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť, z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začlenení do trhu práce.

(2)

Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (3), EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011).

(3)

Dňa 23. októbra 2017 predložilo Francúzsko žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti Air France vo Francúzsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)

Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Francúzskom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok 9 894 483 EUR.

(5)

S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2018 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 9 894 483 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 4. júla 2018.

V Štrasburgu 4. júla 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

K. EDTSTADLER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).