ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 160I

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
25. júna 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/898 z 25. júna 2018, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 401/2013 o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/899 z 25. júna 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

5

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/900 z 25. júna 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

9

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/901 z 25. júna 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

12

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

25.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 160/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/898

z 25. júna 2018,

ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 401/2013 o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 401/2013 z 2. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme a o zrušení nariadenia (ES) č. 194/2008 (1), a najmä na jeho článok 4i,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 2. mája 2013 nariadenie (EÚ) č. 401/2013.

(2)

Rada prijala 26. februára 2018 závery, v ktorých odsudzuje pokračujúce rozšírené, systematické a hrubé porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustili vojenské a bezpečnostné sily Mjanmarska/Barmy. Vyzvala v nich na predloženie návrhov na cielené reštriktívne opatrenia voči vysokým vojenským dôstojníkom mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw).

(3)

Rada prijala 26. apríla 2018 nariadenie (EÚ) 2018/647 (2), ktorým sa ustanovuje právny rámec pre cielené reštriktívne opatrenia voči určitým fyzickým osobám z mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a z pohraničnej stráže, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv, bránenie v poskytovaní humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu v núdzi a za bránenie nezávislému vyšetrovaniu údajného závažného porušovania ľudských práv alebo zneužívania.

(4)

Vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme a zodpovednosť za porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustili niektorí príslušníci mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a pohraničnej stráže, by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 401/2013 malo zaradiť sedem osôb.

(5)

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 401/2013 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 401/2013 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 25. júna 2018

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 3.5.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/647 z 26. apríla 2018, ktorým sa mení nariadenie č. 401/2013 o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme (Ú. v. EÚ L 108, 27.4.2018, s. 1).


PRÍLOHA

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktorý sa uvádza v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 401/2013, sa dopĺňajú tieto osoby:

 

„Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Aung Kyaw Zaw

Dátum narodenia: 20. augusta 1961

Číslo cestovného pasu: DM000826

Dátum vydania: 22. novembra 2011

Dátum uplynutia platnosti: 21. novembra 2021

Národné identifikačné číslo: BC 17444

Generálporučík Aung Kyaw Zaw bol od augusta 2015 do konca roku 2017 veliteľom úradu špeciálnych operácií č. 3 mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Úrad špeciálnych operácií č. 3 dohliadal na západné veliteľstvo a, z tohto dôvodu, generálporučík Aung Kyaw Zaw je ako jeho veliteľ zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v danom období páchalo západné veliteľstvo voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Dátum narodenia: marec 1964

Národné identifikačné číslo: Tatmadaw Kyee 19571

Generálmajor Maung Maung Soe bol od októbra 2016 do 10. novembra 2017 veliteľom západného veliteľstva mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a dohliadal na vojenské operácie v Jakchainskom štáte. Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v danom období páchalo západné veliteľstvo voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

3.

Than Oo

Dátum narodenia: 12. októbra 1973

Národné identifikačné číslo: BC 25723

Brigádny generál Than Oo je veliteľom 99. ľahkej pechotnej divízie mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v druhom polroku 2017 páchala 99. ľahká pechotná divízia voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Národné identifikačné číslo: BC 23750

Brigádny generál Aung Aung je veliteľom 33. ľahkej pechotnej divízie mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v druhom polroku 2017 páchala 33. ľahká pechotná divízia voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Generálmajor Khin Maung Soe je veliteľom 15. ľahkej pechotnej divízie mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw), v rámci ktorej pôsobil ľahký pechotný prápor č. 564. Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v druhom polroku 2017 páchala 15. ľahká pechotná divízia, a najmä ľahký pechotný prápor č. 564, voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Dátum narodenia: 1957

Brigádny generál Thura San Lwin bol od októbra 2016 do začiatku októbra 2017 veliteľom pohraničnej stráže. Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v danom období páchala pohraničná stráž voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo je veliteľom 8. práporu bezpečnostnej polície. Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v druhom polroku 2017 páchal 8. prápor bezpečnostnej polície voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Medzi závažné porušovanie ľudských práv patrí nezákonné zabíjanie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov. Tieto činy boli spáchané spoločne a s priamou podporou 33. ľahkej pechotnej divízie mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) vedenou brigádnym generálom Aungom Aungom. Thant Zin Oo je preto spojený s osobou zaradenou na zoznam, brigádnym generálom Aungom Aungom.

25.6.2018“


25.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 160/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/899

z 25. júna 2018,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/2063 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 13. novembra 2017 prijala nariadenie (EÚ) 2017/2063.

(2)

Rada 28. mája 2018 prijala závery o Venezuele, v ktorých sa uvádza, že voľby, ktoré sa vo Venezuele konali 20. mája 2018, neboli slobodné ani spravodlivé a že voľby a ich výsledky nie sú dôveryhodné, keďže volebný proces nezabezpečil potrebné záruky pre inkluzívne a demokratické voľby.

(3)

V záveroch sa vyzýva na usporiadanie nových prezidentských volieb v súlade s medzinárodne uznávanými demokratickými normami a ústavným poriadkom Venezuely a v tejto súvislosti na ďalšie cielené a reverzibilné reštriktívne opatrenia tak, aby nepoškodzovali obyvateľov Venezuely.

(4)

Vzhľadom na situáciu vo Venezuele by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2017/2063 malo zaradiť 11 osôb.

(5)

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) 2017/2063 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) 2017/2063 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 25. júna 2018

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2017, s. 21.


PRÍLOHA

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktorý je uvedený v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2017/2063, sa zaraďujú tieto osoby:

 

„Meno

Identifikačné údaje

Zdôvodnenie

Dátum zaradenia do zoznamu

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Viceprezident pre hospodárstvo a minister národného priemyslu a výroby

Dátum narodenia: 12. novembra 1974

Viceprezident pre hospodárstvo a minister národného priemyslu a výroby. Ako bývalý viceprezident Venezuely, ktorý vykonával dohľad nad vedením Bolívarovskej národnej spravodajskej služby (SEBIN), je Maddah zodpovedný za vážne porušovanie ľudských práv, ktoré spáchala táto organizácia, vrátane svojvoľného zadržiavania, politicky motivovaných vyšetrovaní, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a mučenia. Je tiež zodpovedný za podporu a vykonávanie politík a činností, ktorými sa podkopáva demokracia a právny štát, vrátane zákazu verejných demonštrácií, a za vedenie „veliteľstva proti štátnemu prevratu“ prezidenta Madura, ktoré sa zameriava na občiansku spoločnosť a demokratickú opozíciu.

25.6.2018

9.

Sergio José Rivero Marcano

Generálny inšpektor Bolívarovských národných ozbrojených síl

Dátum narodenia: 8. novembra 1964

Do 16. januára 2018 generálny veliteľ Bolívarovskej národnej gardy. Zapojený do potláčania občianskej spoločnosti a demokratickej opozície vo Venezuele a zodpovedný za vážne porušovanie ľudských práv spáchané Bolívarovskou národnou gardou pod jeho velením vrátane nadmerného použitia sily a svojvoľného zadržiavania predstaviteľov občianskej spoločnosti a opozície a útokov voči nim. Jeho opatrenia a politiky vo funkcii generálneho veliteľa Bolívarovskej národnej gardy, medzi ktoré patrí útok na členov demokraticky zvoleného Národného zhromaždenia a zastrašovanie novinárov, ktorí píšu o zmanipulovaných voľbách do nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia, podkopávajú demokraciu a právny štát vo Venezuele.

25.6.2018

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Generálny veliteľ Bolívarovskej armády

Dátum narodenia: 19. júla 1962

Generálny veliteľ Venezuelskej bolívarovskej národnej armády a bývalý veliteľ venezuelského regiónu integrálnej obrany centrálnej zóny (REDI Central). Zodpovedný za porušovanie ľudských práv jednotkami pod jeho velením vrátane nadmerného používania sily a zlého zaobchádzania zo zadržanými. Zameriaval sa na demokratickú opozíciu a podporoval využívanie vojenských súdov na procesy proti protestujúcim civilistom.

25.6.2018

11.

Iván Hernández Dala

Vedúci generálneho riaditeľstva vojenskej kontrarozviedky

Dátum narodenia: 18. mája 1966

Vedúci generálneho riaditeľstva vojenskej kontrarozviedky (DGCIM) od januára 2014 a veliteľ prezidentskej stráže od septembra 2015. Ako vedúci DGCIM je Iván Hernández Dala zodpovedný za vážne porušovanie ľudských práv a potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície členmi DGCIM pod jeho velením vrátane nadmerného používania sily a zlého zaobchádzania so zadržanými.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

Viceprezidentka Venezuelskej bolívarovskej republiky

Dátum narodenia: 18. mája 1969

Viceprezidentka Venezuely, bývalá predsedníčka nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia a bývalá členka prezidentskej komisie pre nelegitímne Národné ústavodarné zhromaždenie. Jej opatrenia v rámci prezidentskej komisie a neskôr ako predsedníčky nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia podkopávali demokraciu a právny štát vo Venezuele vrátane prisvojenia si právomocí Národného zhromaždenia a ich používania na útoky proti opozícii a na bránenie jej účasti sa na politickom procese.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua Milano

Minister ľudovej moci pre vzdelávanie

Dátum narodenia: 16. decembra 1969

Minister ľudovej moci pre vzdelávanie. Bývalý predseda prezidentskej komisie pre nelegitímne Národné ústavodarné zhromaždenie. Zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu vo Venezuele v rámci svojej vedúcej úlohy pri zriaďovaní nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia.

25.6.2018

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Podpredsedníčka Národnej volebnej rady

Dátum narodenia: 7. júna 1969

Podpredsedníčka Národnej volebnej rady (CNE) a predsedníčka komisie volebného registra a registra občanov. Zodpovedná za činnosti CNE, ktorými sa podkopáva demokracia vo Venezuele, vrátane uľahčovania zriadenia nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia a manipulácie procesu volieb.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Dátum narodenia: 16. júna 1962

Vedúci národného kontrolného centra výboru pre miestne zásobovanie a výrobu (CLAP) a generálny komisár SEBIN-u. Zodpovedný za podkopávanie demokracie manipuláciou distribúcie pomoci v rámci programu centra CLAP medzi voličmi. Okrem toho je ako generálny komisár SEBIN-u zodpovedný za jeho činnosť, ktorá zahŕňa vážne porušovanie ľudských práv, ako napríklad svojvoľné zadržiavanie.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Zástupkyňa generálneho prokurátora.

Dátum narodenia: 5. decembra 1971

Zástupkyňa generálneho prokurátora od júla 2017. Za zástupkyňu generálneho prokurátora ju v rozpore s ústavou vymenoval najvyšší súd, a nie Národné zhromaždenie. Zodpovedná za podkopávanie demokracie a právneho štátu vo Venezuele, a to aj začatím politicky motivovaných stíhaní a nevyšetrením obvinení z porušovania ľudských práv zo strany Madurovho režimu.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Dátum narodenia: 11. marca 1952

Členka (rektorka) Národnej volebnej rady (CNE) a členka Národného volebného výboru (JNE). Zodpovedná za činnosti CNE, ktorými sa podkopáva demokracia vo Venezuele, vrátane uľahčovania zriadenia nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia a manipulácie procesu volieb v súvislosti so zrušenými opakovanými prezidentskými voľbami v roku 2016, odloženia guvernérskych volieb v roku 2016 a premiestnenia volebných miestností na poslednú chvíľu pred guvernérskymi voľbami v roku 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Generálny tajomník Národnej volebnej rady

Generálny tajomník Národnej volebnej rady (CNE). Zodpovedný za schválenie rozhodnutí CNE, ktorými sa podkopáva demokracia vo Venezuele, vrátane uľahčovania zriadenia nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia a manipulácie procesu volieb.

25.6.2018“


ROZHODNUTIA

25.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 160/9


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/900

z 25. júna 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 22. apríla 2013 rozhodnutie 2013/184/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme.

(2)

Rada prijala 26. februára 2018 závery, v ktorých odsudzuje pokračujúce rozšírené, systematické a hrubé porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustili vojenské a bezpečnostné sily Mjanmarska/Barmy. Vyzvala v nich na predloženie návrhov na cielené reštriktívne opatrenia voči vysokým vojenským dôstojníkom mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw).

(3)

Rada prijala 26. apríla 2018 rozhodnutie (SZBP) 2018/655 (2), ktorým sa ustanovuje právny rámec pre cielené reštriktívne opatrenia voči určitým fyzickým osobám z mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a z pohraničnej stráže, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv, bránenie v poskytovaní humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu v núdzi a za bránenie nezávislému vyšetrovaniu údajného závažného porušovania ľudských práv alebo zneužívania.

(4)

Vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme a zodpovednosť za porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustili niektorí príslušníci mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a pohraničnej stráže, by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2013/184/SZBP malo zaradiť sedem osôb.

(5)

Príloha k rozhodnutiu 2013/184/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2013/184/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 25. júna 2018

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/184/SZBP z 22. apríla 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme a o zrušení rozhodnutia 2010/232/SZBP (Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/655 z 26. apríla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/184/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Mjanmarsku/Barme (Ú. v. EÚ L 108, 27.4.2018, s. 29).


PRÍLOHA

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktorý sa uvádza v prílohe k rozhodnutiu 2013/184/SZBP, sa dopĺňajú tieto osoby:

 

„Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Aung Kyaw Zaw

Dátum narodenia: 20. augusta 1961

Číslo cestovného pasu: DM000826

Dátum vydania: 22. novembra 2011

Dátum uplynutia platnosti: 21. novembra 2021

Národné identifikačné číslo: BC 17444

Generálporučík Aung Kyaw Zaw bol od augusta 2015 do konca roku 2017 veliteľom úradu špeciálnych operácií č. 3 mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Úrad špeciálnych operácií č. 3 dohliadal na západné veliteľstvo a, z tohto dôvodu, generálporučík Aung Kyaw Zaw je ako jeho veliteľ zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v danom období páchalo západné veliteľstvo voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Dátum narodenia: marec 1964

Národné identifikačné číslo: Tatmadaw Kyee 19571

Generálmajor Maung Maung Soe bol od októbra 2016 do 10. novembra 2017 veliteľom západného veliteľstva mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a dohliadal na vojenské operácie v Jakchainskom štáte. Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v danom období páchalo západné veliteľstvo voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

3.

Than Oo

Dátum narodenia: 12. októbra 1973

Národné identifikačné číslo: BC 25723

Brigádny generál Than Oo je veliteľom 99. ľahkej pechotnej divízie mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v druhom polroku 2017 páchala 99. ľahká pechotná divízia voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Národné identifikačné číslo: BC 23750

Brigádny generál Aung Aung je veliteľom 33. ľahkej pechotnej divízie mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v druhom polroku 2017 páchala 33. ľahká pechotná divízia voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Generálmajor Khin Maung Soe je veliteľom 15. ľahkej pechotnej divízie mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw), v rámci ktorej pôsobil ľahký pechotný prápor č. 564. Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v druhom polroku 2017 páchala 15. ľahká pechotná divízia, a najmä ľahký pechotný prápor č. 564, voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie, sexuálne násilie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Dátum narodenia: 1957

Brigádny generál Thura San Lwin bol od októbra 2016 do začiatku októbra 2017 veliteľom pohraničnej stráže. Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v danom období páchala pohraničná stráž voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Patrí medzi ne nezákonné zabíjanie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo je veliteľom 8. práporu bezpečnostnej polície. Z tohto dôvodu je zodpovedný za kruté činy a závažné porušovanie ľudských práv, ktoré v druhom polroku 2017 páchal 8. prápor bezpečnostnej polície voči Rohingom v Jakchainskom štáte. Medzi závažné porušovanie ľudských práv patrí nezákonné zabíjanie a systematické vypaľovanie domov a budov Rohingov. Tieto činy boli spáchané spoločne a s priamou podporou 33. ľahkej pechotnej divízie mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) vedenou brigádnym generálom Aungom Aungom. Thant Zin Oo je preto spojený s osobou zaradenou na zoznam, brigádnym generálom Aungom Aungom.

25.6.2018“


25.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 160/12


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/901

z 25. júna 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2074 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele (1),

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 13. novembra 2017 prijala rozhodnutie (SZBP) 2017/2074.

(2)

Rada 28. mája 2018 prijala závery o Venezuele, v ktorých sa uvádza, že voľby, ktoré sa vo Venezuele konali 20. mája 2018, neboli slobodné ani spravodlivé a že voľby a ich výsledky nie sú dôveryhodné, keďže volebný proces nezabezpečil potrebné záruky pre inkluzívne a demokratické voľby.

(3)

V záveroch sa vyzýva na usporiadanie nových prezidentských volieb v súlade s medzinárodne uznávanými demokratickými normami a ústavným poriadkom Venezuely a v tejto súvislosti na ďalšie cielené a reverzibilné reštriktívne opatrenia tak, aby nepoškodzovali obyvateľov Venezuely.

(4)

Vzhľadom na situáciu vo Venezuele by sa do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu (SZBP) 2017/2074 malo zaradiť 11 osôb.

(5)

Príloha I k rozhodnutiu (SZBP) 2017/2074 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu (SZBP) 2017/2074 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 25. júna 2018

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2017, s. 60.


PRÍLOHA

Do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktorý je uvedený v prílohe I k rozhodnutiu (SZBP) 2017/2074, sa zaraďujú tieto osoby:

 

„Meno

Identifikačné údaje

Zdôvodnenie

Dátum zaradenia do zoznamu

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Viceprezident pre hospodárstvo a minister národného priemyslu a výroby

Dátum narodenia: 12. novembra 1974

Viceprezident pre hospodárstvo a minister národného priemyslu a výroby. Ako bývalý viceprezident Venezuely, ktorý vykonával dohľad nad vedením Bolívarovskej národnej spravodajskej služby (SEBIN), je Maddah zodpovedný za vážne porušovanie ľudských práv, ktoré spáchala táto organizácia, vrátane svojvoľného zadržiavania, politicky motivovaných vyšetrovaní, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a mučenia. Je tiež zodpovedný za podporu a vykonávanie politík a činností, ktorými sa podkopáva demokracia a právny štát, vrátane zákazu verejných demonštrácií, a za vedenie „veliteľstva proti štátnemu prevratu“ prezidenta Madura, ktoré sa zameriava na občiansku spoločnosť a demokratickú opozíciu.

25.6.2018

9.

Sergio José Rivero Marcano

Generálny inšpektor Bolívarovských národných ozbrojených síl

Dátum narodenia: 8. novembra 1964

Do 16. januára 2018 generálny veliteľ Bolívarovskej národnej gardy. Zapojený do potláčania občianskej spoločnosti a demokratickej opozície vo Venezuele a zodpovedný za vážne porušovanie ľudských práv spáchané Bolívarovskou národnou gardou pod jeho velením vrátane nadmerného použitia sily a svojvoľného zadržiavania predstaviteľov občianskej spoločnosti a opozície a útokov voči nim. Jeho opatrenia a politiky vo funkcii generálneho veliteľa Bolívarovskej národnej gardy, medzi ktoré patrí útok na členov demokraticky zvoleného Národného zhromaždenia a zastrašovanie novinárov, ktorí píšu o zmanipulovaných voľbách do nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia, podkopávajú demokraciu a právny štát vo Venezuele.

25.6.2018

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Generálny veliteľ Bolívarovskej armády

Dátum narodenia: 19. júla 1962

Generálny veliteľ Venezuelskej bolívarovskej národnej armády a bývalý veliteľ venezuelského regiónu integrálnej obrany centrálnej zóny (REDI Central). Zodpovedný za porušovanie ľudských práv jednotkami pod jeho velením vrátane nadmerného používania sily a zlého zaobchádzania zo zadržanými. Zameriaval sa na demokratickú opozíciu a podporoval využívanie vojenských súdov na procesy proti protestujúcim civilistom.

25.6.2018

11.

Iván Hernández Dala

Vedúci generálneho riaditeľstva vojenskej kontrarozviedky

Dátum narodenia: 18. mája 1966

Vedúci generálneho riaditeľstva vojenskej kontrarozviedky (DGCIM) od januára 2014 a veliteľ prezidentskej stráže od septembra 2015. Ako vedúci DGCIM je Iván Hernández Dala zodpovedný za vážne porušovanie ľudských práv a potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície členmi DGCIM pod jeho velením vrátane nadmerného používania sily a zlého zaobchádzania so zadržanými.

25.6.2018

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

Viceprezidentka Venezuelskej bolívarovskej republiky

Dátum narodenia: 18. mája 1969

Viceprezidentka Venezuely, bývalá predsedníčka nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia a bývalá členka prezidentskej komisie pre nelegitímne Národné ústavodarné zhromaždenie. Jej opatrenia v rámci prezidentskej komisie a neskôr ako predsedníčky nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia podkopávali demokraciu a právny štát vo Venezuele vrátane prisvojenia si právomocí Národného zhromaždenia a ich používania na útoky proti opozícii a na bránenie jej účasti sa na politickom procese.

25.6.2018

13.

Elías José Jaua Milano

Minister ľudovej moci pre vzdelávanie

Dátum narodenia: 16. decembra 1969

Minister ľudovej moci pre vzdelávanie. Bývalý predseda prezidentskej komisie pre nelegitímne Národné ústavodarné zhromaždenie. Zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu vo Venezuele v rámci svojej vedúcej úlohy pri zriaďovaní nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia.

25.6.2018

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Podpredsedníčka Národnej volebnej rady

Dátum narodenia: 7. júna 1969

Podpredsedníčka Národnej volebnej rady (CNE) a predsedníčka komisie volebného registra a registra občanov. Zodpovedná za činnosti CNE, ktorými sa podkopáva demokracia vo Venezuele, vrátane uľahčovania zriadenia nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia a manipulácie procesu volieb.

25.6.2018

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Dátum narodenia: 16. júna 1962

Vedúci národného kontrolného centra výboru pre miestne zásobovanie a výrobu (CLAP) a generálny komisár SEBIN-u. Zodpovedný za podkopávanie demokracie manipuláciou distribúcie pomoci v rámci programu centra CLAP medzi voličmi. Okrem toho je ako generálny komisár SEBIN-u zodpovedný za jeho činnosť, ktorá zahŕňa vážne porušovanie ľudských práv, ako napríklad svojvoľné zadržiavanie.

25.6.2018

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Zástupkyňa generálneho prokurátora.

Dátum narodenia: 5. decembra 1971

Zástupkyňa generálneho prokurátora od júla 2017. Za zástupkyňu generálneho prokurátora ju v rozpore s ústavou vymenoval najvyšší súd, a nie Národné zhromaždenie. Zodpovedná za podkopávanie demokracie a právneho štátu vo Venezuele, a to aj začatím politicky motivovaných stíhaní a nevyšetrením obvinení z porušovania ľudských práv zo strany Madurovho režimu.

25.6.2018

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Dátum narodenia: 11. marca 1952

Členka (rektorka) Národnej volebnej rady (CNE) a členka Národného volebného výboru (JNE). Zodpovedná za činnosti CNE, ktorými sa podkopáva demokracia vo Venezuele, vrátane uľahčovania zriadenia nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia a manipulácie procesu volieb v súvislosti so zrušenými opakovanými prezidentskými voľbami v roku 2016, odloženia guvernérskych volieb v roku 2016 a premiestnenia volebných miestností na poslednú chvíľu pred guvernérskymi voľbami v roku 2017.

25.6.2018

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Generálny tajomník Národnej volebnej rady

Generálny tajomník Národnej volebnej rady (CNE). Zodpovedný za schválenie rozhodnutí CNE, ktorými sa podkopáva demokracia vo Venezuele, vrátane uľahčovania zriadenia nelegitímneho ústavodarného zhromaždenia a manipulácie procesu volieb.

25.6.2018“