ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 143

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
7. júna 2018


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825 z 30. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

7.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 143/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/825

z 30. mája 2018,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Všeobecné pravidlá ochrany pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Únie, sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 (2) a pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Únie, sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 (3) (ďalej len „nariadenia“). Nariadenia boli pôvodne prijaté v roku 1968 a posledný raz významne zmenené v roku 1996 po uzavretí uruguajského kola, ktoré sa uskutočnilo v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT). Vzhľadom na to, že sa nariadenia od roku 1996 niekoľkokrát zmenili, zákonodarcovia rozhodli, že ich v záujme prehľadnosti a racionality kodifikujú.

(2)

Hoci boli nariadenia zmenené a kodifikované, k dôkladnému preskúmaniu ich fungovania nedošlo. Komisia začala s preskúmaním nariadení okrem iného v záujme lepšieho zohľadnenia potrieb podnikov na začiatku 21. storočia.

(3)

Na základe uvedeného preskúmania by sa mali určité ustanovenia nariadení zmeniť s cieľom zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť, stanoviť účinné opatrenia na boj proti odvetným opatreniam tretích krajín, zvýšiť účinnosť a posilniť presadzovanie a optimalizovať postupy preskúmania. Okrem toho by sa do nariadení mali zahrnúť určité praktické postupy, ktoré sa v uplynulých rokoch uplatňovali v kontexte antidumpingového prešetrovania a prešetrovania v súvislosti s vyrovnávacím clom.

(4)

S cieľom zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť antidumpingového prešetrovania a prešetrovania v súvislosti s vyrovnávacím clom by strany, ktorých sa uloženie dočasných antidumpingových a vyrovnávacích opatrení dotkne, a to najmä dovozcovia, mali byť o uložení takýchto opatrení informované vopred. Okrem toho je pri prešetrovaniach, v prípade ktorých nie je vhodné uložiť dočasné opatrenia, žiaduce, aby boli strany informované o neuložení opatrení v dostatočnom predstihu. S cieľom obmedziť riziko podstatného nárastu dovozov v období predbežného poskytovania informácií by Komisia mala registrovať dovozy, ak je to možné. Pri zabezpečovaní registrácie dovozov počas obdobia predbežného poskytovania informácií, je potrebné vziať do úvahy, že si vyžaduje výhľadovú analýzu súvisiacich rizík a pravdepodobnosť, že týmito okolnosťami by sa oslabili nápravné účinky opatrení. Okrem toho by Komisia mala zhromažďovať doplňujúce štatistické informácie na úrovni integrovaného colného sadzobníka Európskej únie (TARIC), aby sa zabezpečil riadny faktický základ analýzy dovozov. Ak nie je možná registrácia a v období predbežného poskytovania informácií dovozy ďalej podstatne narastajú, Komisia by mala túto dodatočnú ujmu zohľadniť v rozpätí ujmy.

(5)

Pred uložením dočasných opatrení by vývozcovia alebo výrobcovia mali mať aspoň krátky čas na to, aby skontrolovali výpočet svojho individuálneho dumpingového rozpätia alebo svojej výšky napadnuteľnej subvencie a rozpätia primeraného na odstránenie ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie. Chyby pri výpočte by sa teda mohli opraviť pred uložením opatrení.

(6)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení na boj proti odvetným opatreniam by výrobcovia z Únie mali mať možnosť využívať nariadenia bez toho, aby sa obávali odvety tretích krajín. Existujúce ustanovenia umožňujú začať prešetrovanie za mimoriadnych okolností bez toho, aby bol prijatý podnet, ak existujú dostatočné dôkazy o dumpingu alebo napadnuteľných subvenciách a o ujme a príčinnej súvislosti. Takéto mimoriadne okolnosti by mali zahŕňať hrozbu odvetných opatrení zo strany tretích krajín.

(7)

Ak sa prešetrovanie nezačalo na základe podnetu, Komisia by mala výrobcov z Únie požiadať, aby poskytli informácie potrebné na pokračovanie prešetrovania, aby sa zaistilo, že na vykonávanie prešetrovania bude v prípade hrozieb odvetných opatrení zo strany tretích krajín k dispozícii dostatok informácií.

(8)

Tretie krajiny čoraz viac zasahujú do obchodu so surovinami s cieľom ponechať ich na svojom území, aby ich mohli využívať domáci následní používatelia, napríklad ukladaním vývozných daní alebo prevádzkovaním režimov dvojitej tvorby cien. Takéto zásahy vytvárajú dodatočné narušenie obchodu. Ceny surovín preto neodzrkadľujú pôsobenie bežných trhových síl ponuky danej suroviny a dopytu po nej. V dôsledku toho sú výrobcovia z Únie vystavení nielen dumpingu, ale v porovnaní s následnými výrobcami z tretích krajín zapojenými do takýchto praktík trpia aj dodatočnými narúšaniami obchodu. V záujme primeranej ochrany obchodu by sa pri určovaní výšky ciel, ktoré sa majú uložiť, mali zvážiť takéto narušenia.

(9)

Komisia by mala overiť, či k narušeniam v súvislosti so surovinami skutočne prišlo, a to na základe prijatého podnetu a databázy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“) s názvom Inventory on export restrictions on industrial raw materials (Inventár o vývozných obmedzeniach pre priemyselné suroviny) alebo akejkoľvek inej databázy OECD, ktorá nahrádza uvedenú databázu a identifikuje narušenia v súvislosti so surovinami.

(10)

Podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sú v rámci Únie napadnuteľné subvencie v zásade zakázané. Z tohto dôvodu napadnuteľné subvencie poskytnuté tretími krajinami predstavujú obzvlášť veľké narušenie obchodu. Výška štátnej pomoci povolená Komisiou sa postupom času stále znižovala. Pravidlo nižšieho cla už nie je vo všeobecnosti možné viac uplatňovať pri určovaní úrovne vyrovnávacích opatrení.

(11)

Ak po skončení revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti nedôjde k predĺženiu platnosti opatrení, pretože sa počas prešetrovania nezistili podmienky požadované na pokračovanie uplatňovania opatrení, clá vybrané počas prešetrovania tovaru, ktorý bol colne vybavený, by sa mali vrátiť dovozcom.

(12)

Komisia by mala začať predbežné preskúmania, ak je to vhodné, v prípadoch, keď priemysel Únie zápasí so zvýšenými nákladmi vyplývajúcimi z vyšších sociálnych a environmentálnych noriem. Komisia by okrem toho mala začať aj predbežné preskúmania v prípade zmenených okolností vo vyvážajúcich krajinách súvisiacich so sociálnymi a environmentálnymi normami. Napríklad, ak krajina, ktorá je predmetom opatrení, odstúpi od mnohostranných environmentálnych dohôd a protokolov k nim, ktorých je Únia zmluvnou stranou, alebo od dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „MOP“) uvedených v prílohe Ia k nariadeniam, predbežné revízne prešetrovanie by mohlo viesť k odvolaniu prijatia platných záväzkov. Rozsah preskúmania by závisel od presnej povahy zmeny. Takéto predbežné preskúmania by sa mohli začať aj ex officio.

(13)

Komisia môže prijať výkladové oznámenia poskytujúce prípadným zainteresovaným stranám všeobecné usmernenia o uplatňovaní nariadení. V súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, takéto oznámenia nie sú právne záväzné a nemenia záväzné pravidlá v práve Únie. Komisia na základe všeobecných zásad rovnakého zaobchádzania a oprávnených očakávaní využíva tieto oznámenia, avšak ich prijatím sa nemôže vzdať práva rozhodovať, ktoré má v oblasti spoločnej obchodnej politiky. Pred prijatím takýchto oznámení by Komisia mala uskutočniť konzultácie v súlade s článkom 11 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Svoje názory môžu vyjadriť aj Európsky parlament a Rada.

(14)

Pri vymedzení výrobného odvetvia Únie by sa už nemal uvádzať odkaz na prahové hodnoty na začatie konania stanovené v nariadeniach.

(15)

Komisia by mala zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany mali čo najlepší prístup k informáciám tým, že zavedie informačný systém, v rámci ktorého budú zainteresované strany informované, keď sa vyšetrovací spis doplní o nové informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, a sprístupní takéto informácie uvedeným stranám prostredníctvom webovej platformy.

(16)

Ak sa pri počiatočných prešetrovaniach zistilo, že dumpingové rozpätie alebo výška napadnuteľných subvencií je nižšia než minimálne prahové hodnoty, prešetrovanie by sa malo ihneď ukončiť v súvislosti s dotknutými vývozcami a takýto vývozcovia nebudú podliehať následnému prieskumnému prešetrovaniu.

(17)

Komisia by mala prijať len takú ponuku záväzku, keď je na základe analýzy budúceho vývoja presvedčená, že sa ním účinne odstraňuje škodlivý účinok dumpingu.

(18)

V prípade existencie podmienok na začatie prešetrovania zameraného na obchádzanie opatrení by dovozy mali v každom prípade podliehať registrácii.

(19)

Zo skúseností s prešetrovaniami zameranými na obchádzanie opatrení vyplýva, že v niektorých prípadoch sa dospeje k záveru, že aj keď výrobcovia daného výrobku nie sú sami o sebe zapojení do praktík obchádzania opatrení, sú v spojení s výrobcom, na ktorého sa vzťahujú pôvodné opatrenia. V takýchto prípadoch by sa výrobcom nemalo zamietnuť oslobodenie len z toho dôvodu, že sú v spojení s výrobcom, na ktorého sa vzťahujú pôvodné opatrenia. Preto by sa mala zrušiť podmienka, že ak chcú byť výrobcovia daného výrobku oslobodení od registrácie alebo rozšírených ciel, nemali by byť v spojení so žiadnym výrobcom, na ktorého sa vzťahujú pôvodné opatrenia. Ak okrem toho k praktikám obchádzania dochádza v rámci Únie, skutočnosť, že dovozcovia sú v spojení s výrobcami, na ktorých sa vzťahujú opatrenia, by nemala byť rozhodujúcim faktorom pri rozhodovaní, či dovozcovi možno udeliť oslobodenie.

(20)

Ak je počet výrobcov z Únie taký veľký, že sa musí použiť vzorka, výrobcovia zahrnutí do vzorky by sa mali vyberať spomedzi všetkých výrobcov z Únie, a nielen spomedzi výrobcov, ktorí podávajú podnet.

(21)

V prípadoch narušení v súvislosti so surovinami, ako je stanovené v článku 7 ods. 2a nariadenia (EÚ) 2016/1036, zmeneného týmto nariadením, by Komisia mala vykonať test záujmu Únie, ako je stanovené v článku 7 ods. 2b uvedeného nariadenia. Ak sa Komisia pri stanovení výšky ciel podľa článku 7 uvedeného nariadenia rozhodne uplatniť článok 7 ods. 2 uvedeného nariadenia, mala by vykonať test záujmu Únie v súlade s článkom 21 uvedeného nariadenia na základe opatrení určených podľa článku 7 ods. 2.

(22)

Pri uplatnení testu záujmu Únie by mali mať možnosť vyjadriť svoje pripomienky všetci výrobcovia z Únie, a nielen tí výrobcovia, ktorí podávajú podnet.

(23)

Výročná správa Komisie pre Európsky parlament a Radu o jej vykonávaní nariadení umožňuje pravidelné a včasné monitorovanie nástrojov na ochranu obchodu. O uvedenej správe by sa mala v Európskom parlamente uskutočniť výmena názorov, pričom by sa v rámci takejto výmeny názorov malo opísať aj fungovanie nástrojov na ochranu obchodu. Rada by mala mať možnosť zúčastniť sa na takejto výmene názorov.

(24)

Komisia by mala rozšíriť uplatňovanie a výber antidumpingových a vyrovnávacích ciel na kontinentálny šelf členského štátu alebo na výhradnú hospodársku zónu, ktorú oznámil členský štát podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS), a to za predpokladu, že výrobok, na ktorý sa vzťahujú opatrenia, sa používa v ktoromkoľvek z týchto dvoch miest na účely prieskumu alebo využívania neživých prírodných zdrojov z morského dna a jeho podložia, alebo na účely výroby energie z vody, morských prúdov a vetra a za predpokladu, že výrobok, ktorý je predmetom opatrení, je tam spotrebovaný vo významných množstvách. Úmysel rozšíriť uplatňovanie uvedeným spôsobom by sa mal stanoviť v oznámení o začatí konania a mal by byť v žiadosti podložený dostatočnými dôkazmi. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci s cieľom stanoviť spôsoby uplatňovania a vyberania antidumpingových a vyrovnávacích ciel. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (4).

(25)

S cieľom aktualizovať zoznam identifikovaných narušení v súvislosti so surovinami pridaním ďalších narušení v súvislosti so surovinami v prípade, že databáza OECD s názvom Inventory on export restrictions on industrial raw materials (Inventár o vývozných obmedzeniach pre priemyselné suroviny) alebo akákoľvek iná databáza OECD, ktorá nahrádza uvedenú databázu, identifikuje narušenia v súvislosti so surovinami naviac k tým, ktoré sú zahrnuté v zozname, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu zoznamu narušení v súvislosti so surovinami uvedeného v článku 7 ods. 2a nariadenia (EÚ) 2016/1036. Okrem toho s cieľom primerane riešiť podstatný nárast dovozu, ak k nemu dôjde v období predbežného poskytovania informácií, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o predĺženie alebo skrátenie obdobia predbežného poskytovania informácií. Obdobie predbežného poskytovania informácií by sa malo skrátiť, ak sa dovoz podstatne zvýši, avšak Komisia nie je schopná toto zvýšenie riešiť. Ak však k podstatnému nárastu dovozu nedošlo alebo ak je ho Komisia schopná riešiť, obdobie predbežného poskytovania informácií by sa malo predĺžiť, aby sa pre prevádzkovateľov z Únie zabezpečila predvídateľnosť. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (5). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(26)

Nariadenia (EÚ) 2016/1036 a (EÚ) 2016/1037 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2016/1036 sa mení takto:

1.

V článku 4 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.   Na účely tohto nariadenia sa pojem ‚výrobné odvetvie Únie‘ vykladá tak, že označuje výrobcov podobných výrobkov z Únie ako celok alebo tých z nich, ktorých spoločná výroba výrobkov predstavuje podstatnú časť celkovej výroby týchto výrobkov v Únii, s výnimkou:“

2.

Článok 5 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„Podnety môže spoločne podať aj výrobné odvetvie Únie alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo akékoľvek združenie bez právnej subjektivity konajúce v jeho mene a odbory, alebo ich môžu podporiť odbory. Týmto nie je dotknutá možnosť výrobného odvetvia Únie stiahnuť podnet.“

b)

Vkladá sa tento odsek:

„1a.   Komisia uľahčuje prístup k nástroju na ochranu obchodu rôznorodým a rozdrobeným priemyselným odvetviam, ktoré zväčša pozostávajú z malých a stredných podnikov (ďalej len ‚MSP‘), pomocou špecializovaného poradenského strediska pre MSP, napríklad zvyšovaním informovanosti, poskytovaním všeobecných informácií a vysvetlení o postupoch a o tom, ako podať podnet, zverejňovaním štandardných dotazníkov vo všetkých úradných jazykoch Únie a odpoveďami na všeobecné otázky, ktoré sa netýkajú konkrétneho prípadu.

Poradenské stredisko pre MSP poskytuje štandardné formuláre pre štatistiky, ktoré sa majú predložiť na účely reprezentatívnosti, a dotazníky.“

3.

Článok 6 sa mení takto:

a)

V odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„7.   Výrobcovia z Únie, odbory, dovozcovia a vývozcovia a ich zastupujúce združenia, organizácie užívateľov a spotrebiteľov, ktorí sa prihlásili v súlade s článkom 5 ods. 10, ako aj zástupcovia krajiny vývozu sa môžu na základe písomnej žiadosti zoznámiť so všetkými informáciami, ktoré poskytla strana dotknutá prešetrovaním, s výnimkou interných dokumentov pripravených orgánmi Únie alebo jeho členských štátov, a ktoré sú relevantné na predloženie ich prípadu a nie sú dôverné v zmysle článku 19 a boli použité pri prešetrovaní.“

b)

Odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.   V prípade konaní začatých podľa článku 5 ods. 9 sa prešetrovanie, kedykoľvek je to možné, ukončí do jedného roka. V každom prípade sa takéto prešetrovania vo všetkých prípadoch ukončia do 14 mesiacov od ich začatia v súlade so zisteniami podľa článku 8 v súvislosti so záväzkami alebo zisteniami podľa článku 9 v súvislosti s konečným opatrením. Obdobia prešetrovania sa, kedykoľvek je to možné, zhodujú s finančným rokom, a to najmä v prípade rôznorodých a rozdrobených odvetví tvorených z veľkej časti MSP.“

c)

Dopĺňajú sa tieto odseky:

„10.   Od výrobcov podobného výrobku z Únie sa požaduje, aby spolupracovali s Komisiou v rámci prešetrovaní začatých podľa článku 5 ods. 6.

11.   Komisia vymenuje úradníka pre vypočutie, ktorého právomoci a zodpovednosti sú stanovené v mandáte prijatom Komisiou, a ktorý zabezpečí účinné uplatňovanie procesných práv zainteresovaných strán.“

4.

Článok 7 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Predbežné clá možno uložiť, ak:

a)

sa konanie začalo v súlade s článkom 5;

b)

bolo vydané oznámenie v tomto zmysle a zainteresovaným stranám sa poskytla primeraná možnosť na predloženie informácií a vznesenie pripomienok v súlade s článkom 5 ods. 10;

c)

sa uskutočnilo predbežné kladné rozhodnutie o dumpingu a následnej ujme výrobnému odvetviu Únie, a

d)

si záujmy Únie vyžadujú prijatie opatrení na zabránenie takejto ujmy.

Predbežné clá sa uložia najskôr 60 dní od začatia konania a obvykle najneskôr sedem mesiacov, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako osem mesiacov od začatia konania.

Predbežné clá sa neukladajú počas troch týždňov po zaslaní informácií zainteresovaným stranám v súlade s článkom 19a (obdobie predbežného poskytovania informácií). Poskytnutím takýchto informácií nie je dotknuté žiadne následné súvisiace rozhodnutie, ktoré môže prijať Komisia.

Komisia do 9. júna 2020 preskúma, či počas obdobia predbežného poskytovania informácií došlo k podstatnému zvýšeniu dovozu a či takéto zvýšenie, ak k nemu prišlo, spôsobilo výrobnému odvetviu Únie ďalšiu ujmu aj napriek opatreniam, ktoré by Komisia mohla prijať na základe článku 14 ods. 5a a článku 9 ods. 4. Bude sa opierať najmä o údaje získané na základe článku 14 ods. 6 a všetky relevantné informácie, ktoré má k dispozícii. Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 23a s cieľom zmeniť trvanie obdobia predbežného poskytovania informácií na dva týždne v prípade podstatného zvýšenia dovozu, ktorý spôsobil ďalšiu ujmu, a na štyri týždne, ak tomu tak nie je.

Komisia zverejní na svojom webovom sídle svoj úmysel uložiť predbežné clá vrátane informácií o možných colných sadzbách v rovnakom čase, ako keď poskytuje zainteresovaným stranám informácie v súlade s článkom 19a.“

b)

Vkladajú sa tieto odseky:

„2a.   Pri skúmaní toho, či by clo nižšie ako je dumpingové rozpätie stačilo na odstránenie ujmy, Komisia zohľadní, či pokiaľ ide o príslušný výrobok, existujú narušenia v súvislosti so surovinami.

Na účely tohto odseku pozostávajú narušenia v súvislosti so surovinami z týchto opatrení: režimy dvojitej tvorby cien, vývozné dane, vývozné prirážky, vývozné kvóty, zákaz vývozu, fiškálna daň na vývoz, licenčné požiadavky, minimálna vývozná cena, zníženie alebo zrušenie vrátenia dane z pridanej hodnoty (DPH), obmedzenie týkajúce sa miesta colného konania pre vývozcov, zoznam spôsobilých vývozcov, povinnosť poskytnúť stanovenú časť produktov na domácom trhu, ťažba surovín pre vlastnú spotrebu, ak je cena suroviny výrazne nižšia ako sú ceny na reprezentatívnych medzinárodných trhoch.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23a s cieľom zmeniť toto nariadenie pridaním ďalších narušení v súvislosti so surovinami na zoznam uvedený v druhom pododseku tohto odseku v prípade, že databáza OECD s názvom Inventory on export restrictions on industrial raw materials (Inventár o vývozných obmedzeniach pre priemyselné suroviny) alebo akákoľvek iná databáza OECD, ktorá nahrádza túto databázu, identifikuje iné druhy opatrení.

Prešetrovanie sa vzťahuje na akékoľvek narušenie v súvislosti so surovinami identifikované v druhom pododseku tohto odseku, pre existenciu ktorého má Komisia dostatočné dôkazy podľa článku 5.

Na účely tohto nariadenia musí surovina, bez ohľadu na to, či je nespracovaná alebo spracovaná, vrátane energie, pre ktorú sa zistí narušenie, predstavovať najmenej 17 % výrobných nákladov daného výrobku. Na účely tohto výpočtu sa použije nenarušená cena suroviny tak, ako je stanovená na reprezentatívnych medzinárodných trhoch.

2b.   Ak Komisia na základe všetkých predložených informácií môže jednoznačne dospieť k záveru, že je v záujme Únie určiť rozsah predbežných ciel v súlade s odsekom 2a tohto článku, odsek 2 tohto článku sa neuplatňuje. Komisia aktívne vyhľadáva informácie od zainteresovaných strán, ktoré jej umožňujú určiť, či sa uplatní odsek 2 alebo 2a tohto článku. Komisia v tejto súvislosti preskúma všetky relevantné informácie, ako napríklad voľné kapacity vo vyvážajúcej krajine, konkurenciu v získavaní surovín a vplyv na dodávateľské reťazce pre spoločnosti z Únie. Komisia môže v prípade chýbajúcej spolupráce dospieť k záveru, že uplatňovanie odseku 2a tohto článku je v súlade so záujmom Únie. Pri uskutočňovaní testu záujmu Únie v súlade s článkom 21 sa venuje osobitná pozornosť tejto otázke.

2c.   Ak je rozpätie ujmy vypočítané na základe cieľovej ceny, použitý cieľový zisk sa stanoví pri zohľadnení faktorov, ako je úroveň ziskovosti pred zvýšením dovozu z krajiny, ktorá je predmetom prešetrovania, miera ziskovosti potrebná na pokrytie celkových nákladov a investícií, výskum a vývoj a inovácie, ako aj úroveň ziskovosti, ktorú možno očakávať za bežných podmienok hospodárskej súťaže. Takéto rozpätie zisku nesmie byť nižšie ako 6 %.

2d.   Pri stanovení cieľovej ceny sa náležite zohľadnia skutočné výrobné náklady výrobného odvetvia Únie vyplývajúce z mnohostranných environmentálnych dohôd a protokolov k nim, ktorých je Únia zmluvnou stranou, alebo z dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len „MOP“) uvedených v prílohe Ia k tomuto nariadeniu. Okrem toho sa zohľadnia budúce náklady, ktoré nie sú zahrnuté v odseku 2c tohto článku a ktoré vyplynuli z uvedených dohôd a dohovorov, ktoré vzniknú výrobnému odvetviu Únie počas obdobia uplatňovania opatrení podľa článku 11 ods. 2.“

5.

Článok 8 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak sa predbežne potvrdzujúcim zistením stanovila existencia dumpingu a ujmy, Komisia môže v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 prijať prijateľné dobrovoľné ponuky záväzkov predložené ktorýmkoľvek vývozcom na úpravu jeho cien alebo na ukončenie vývozov za dumpingové ceny, ak sa škodlivý účinok dumpingu týmto odstráni.

V takom prípade a za predpokladu, že takéto záväzky sú platné, sa predbežné clá uložené Komisiou v súlade s článkom 7 ods. 1 alebo konečné clá uložené v súlade s článkom 9 ods. 4 nevzťahujú na príslušné dovozy dotknutého výrobku vyrábaného spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijímajú záväzky, v znení jeho neskorších zmien.

Zvýšenie cien v zmysle takýchto záväzkov nie je vyššie, ako je potrebné na odstránenie dumpingového rozpätia, avšak je nižšie ako dumpingové rozpätie, ak by takéto zvýšenie bolo dostatočné na odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie.

Pri skúmaní toho, či by zvýšenie cien podľa takýchto záväzkov nižšie ako dumpingové rozpätie stačilo na odstránenie ujmy, sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňuje článok 7 ods. 2a, 2b, 2c a 2d.“

b)

V odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„S výnimkou výnimočných okolností nemôžu byť záväzky ponúknuté neskôr ako päť dní pred skončením obdobia, v priebehu ktorého možno uskutočniť vyhlásenia podľa článku 20 ods. 5, aby tak mali ostatné strany príležitosť uviesť svoje pripomienky.“

c)

Odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Ponúknuté záväzky nemusia byť akceptované, ak sa ich akceptovanie považuje za neuskutočniteľné, napríklad ak je počet skutočných alebo potenciálnych vývozcov príliš veľký alebo z iných dôvodov vrátane všeobecne politických, ktoré obsahujú najmä zásady a povinnosti stanovené v mnohostranných environmentálnych dohodách a protokoloch k nim, ktorých je Únia zmluvnou stranou, a z dohovorov MOP uvedených v prílohe Ia k tomuto nariadeniu. Dotknutému vývozcovi možno uviesť dôvody, na základe ktorých sa navrhuje odmietnuť ponuku záväzku a môže sa mu poskytnúť príležitosť, aby ich pripomienkoval. Dôvody odmietnutia sa uvedú v konečnom rozhodnutí.

4.   Od strán, ktoré ponúkajú záväzok, sa vyžaduje, aby predložili také znenie záväzku, ktoré nemá dôverný charakter a je v súlade s článkom 19, aby ho bolo možné sprístupniť zainteresovaným stranám prešetrovania, Európskemu parlamentu a Rade.

Výrobnému odvetviu Únie sa navyše pred akceptovaním akejkoľvek takejto ponuky ponúkne príležitosť pripomienkovať hlavné prvky záväzku.“

6.

V článku 9 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   V prípade konania začatého podľa článku 5 ods. 9 sa ujma spravidla považuje za zanedbateľnú, ak príslušné dovozy predstavujú menšie objemy, než sú stanovené v článku 5 ods. 7. V prípade toho istého konania dôjde k okamžitému ukončeniu, ak sa stanoví, že dumpingové rozpätie je menšie než 2 %, vyjadrené ako percento vývoznej ceny.

4.   Ak skutočnosti, tak ako boli stanovené s konečnou platnosťou, preukážu existenciu dumpingu a ním spôsobenú ujmu a záujem Únie si vyžaduje intervenciu v súlade s článkom 21, Komisia uloží konečné antidumpingové clo v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 3. Ak sú v platnosti predbežné clá, Komisia začne tento postup najneskôr jeden mesiac pred uplynutím platnosti takýchto ciel.

Výška antidumpingového cla nesmie presiahnuť stanovené dumpingové rozpätie, mala by však byť nižšia ako dumpingové rozpätie, ak by takéto nižšie clo bolo dostatočné na odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie. Článok 7 ods. 2a, 2b, 2c a 2d sa uplatňuje zodpovedajúcim spôsobom.

Ak Komisia nezaregistrovala dovoz, avšak ak zistí na základe analýzy všetkých relevantných informácií, ktoré má pri prijímaní konečných opatrení k dispozícii, že počas obdobia predbežného poskytovania informácií prišlo k ďalšiemu podstatnému zvýšeniu dovozu, ktorý je predmetom prešetrovania, Komisia pri stanovení rozpätia ujmy na obdobie nie dlhšie, ako je uvedené v článku 11 ods. 2, zohľadní dodatočnú ujmu vyplývajúcu z takéhoto zvýšenia.“

7.

Článok 11 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti sa začne, ak žiadosť obsahuje dostatočné dôkazy, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne malo za následok pokračovanie alebo opätovný výskyt dumpingu a ujmy. O takejto pravdepodobnosti môžu napríklad svedčiť dôkazy o pretrvávajúcom dumpingu a ujme alebo dôkazy, že odstránenie ujmy je čiastočne alebo výlučne spôsobené existenciou opatrení, alebo dôkazy, že okolnosti vývozcov alebo trhové podmienky sú také, že svedčia o pravdepodobnosti ďalšieho dumpingu spôsobujúceho ujmu, alebo dôkazy pokračujúcich narušení v súvislosti so surovinami.“

b)

V odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ak po skončení prešetrovania podľa odseku 2 uplynie platnosť opatrenia, akékoľvek clá vybrané od dátumu začatia takéhoto prešetrovania tovaru, ktorý bol colne vybavený, sa vrátia za predpokladu, že sa žiadosť o vrátenie predloží vnútroštátnym colným orgánom a že tieto orgány túto žiadosť schvália v súlade s uplatniteľnými colnými predpismi Únie o vrátení a odpustení cla. V dôsledku takéhoto vrátenia nevzniká dotknutým vnútroštátnym colným orgánom povinnosť zaplatiť úrok.“

8.

Článok 13 sa mení takto:

a)

V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3.   V zmysle tohto článku sa prešetrovania začnú z iniciatívy Komisie alebo na žiadosť niektorého členského štátu alebo ktorejkoľvek zainteresovanej strany na základe dostatočných dôkazov, ktoré sa vzťahujú na faktory stanovené v odseku 1 tohto článku. Prešetrovania sa začnú na základe nariadenia Komisie, ktorým sa tiež nariadi colným orgánom, aby dovozy podrobili registrácii v súlade s článkom 14 ods. 5 alebo aby požadovali záruky. Komisia poskytne členským štátom informácie, hneď ako zainteresovaná strana alebo členský štát predloží žiadosť odôvodňujúcu začatie prešetrovania a Komisia dokončí jej analýzu, alebo ak sama Komisia určí, že je potrebné začať prešetrovanie.“

b)

V odseku 4 sa prvý, druhý, tretí a štvrtý pododsek nahrádzajú takto:

„4.   Dovozy nepodliehajú registrácii podľa článku 14 ods. 5 ani opatreniam, ak sa uskutočňujú v rámci obchodnej činnosti spoločnosťami, ktoré čerpajú výhody z oslobodení.

Žiadosti o oslobodenia, náležite doložené dôkazmi, sa predkladajú v rámci lehôt stanovených v nariadení Komisie, podľa ktorého sa začína prešetrovanie.

Ak prax, postup alebo činnosť obchádzania prebiehajú mimo Únie, oslobodenia možno udeliť tým výrobcom dotknutého výrobku, v prípade ktorých sa zistí, že nie sú zapojení do praktík obchádzania, ktoré sú vymedzené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Ak prax, postup alebo činnosť obchádzania prebiehajú v rámci Únie, oslobodenia možno udeliť tým dovozcom, ktorí sú schopní preukázať, že nie sú zapojení do praktík obchádzania, ktoré sú vymedzené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.“

9.

Článok 14 sa mení takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Podľa toho nariadenia možno prijať osobitné ustanovenia, ktoré súvisia najmä so spoločným vymedzením koncepcie pôvodu, ako je uvedená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (*1), a ktoré súvisia s uplatňovaním a výberom antidumpingových ciel na kontinentálnom šelfe členského štátu alebo v jeho výhradnej hospodárskej zóne, ktorú oznámil členský štát podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS).

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).“"

b)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia môže od začatia prešetrovania a po tom, ako včas informovala členské štáty, nariadiť colným orgánom, aby prijali potrebné kroky na registráciu dovozov, aby sa mohli následne uplatniť opatrenia na tieto dovozy odo dňa tejto registrácie. Registrácia dovozu sa zavedie na základe žiadosti výrobného odvetvia Únie, ktorá obsahuje dostatočné dôkazy na odôvodnenie takého postupu. Dovozy možno podrobiť registrácii aj z vlastnej iniciatívy Komisie. Registrácia sa zavedie prostredníctvom nariadenia Komisie. V takomto nariadení sa stanoví účel takéhoto opatrenia a v prípade potreby odhadovaná čiastka prípadného budúceho záväzku. Registrácia dovozov sa nezavedie na dlhšie obdobie ako deväť mesiacov.“

c)

Vkladá sa tento odsek:

„5a.   Pokiaľ Komisia nemá dostatočné dôkazy v zmysle článku 5 o tom, že požiadavky uvedené v článku 10 ods. 4 buď písm. c), alebo d) nie sú splnené, zaregistruje dovozy podľa odseku 5 tohto článku počas obdobia predbežného poskytovania informácií podľa článku 19a. Komisia pri rozhodovaní o registrácii analyzuje najmä informácie získané na základe vytvorenia kódov integrovaného colného sadzobníka Európskej únie (TARIC) pre výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, podľa odseku 6 tohto článku.“

d)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Členské štáty podajú každý mesiac Komisii správy o dovozoch, ktoré podliehajú prešetrovaniu a opatreniam, a o výške ciel vybraných podľa tohto nariadenia. Komisia pri začatí prešetrovania podľa článku 5 vytvorí kódy TARIC zodpovedajúce výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania. Členské štáty od začatia prešetrovania použijú uvedené kódy TARIC na oznámenie dovozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania. Komisia môže na základe konkrétnej a odôvodnenej žiadosti zainteresovanej strany rozhodnúť, že zainteresovaným stranám poskytne súhrn informácií, ktorý nemá dôverný charakter, o agregovaných objemoch dovozu a hodnotách týchto výrobkov.“

e)

Dopĺňa sa tento odsek:

„8.   Vždy, keď má Komisia v úmysle prijať akýkoľvek dokument poskytujúci prípadným zainteresovaným stranám všeobecné usmernenia o uplatňovaní tohto nariadenia, uskutoční sa verejná konzultácia v súlade s článkom 11 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Európsky parlament a Rada môžu tiež vyjadriť svoje názory.“

10.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 14a

Kontinentálny šelf alebo výhradná hospodárska zóna

1.   Antidumpingové clo možno uložiť aj na akýkoľvek dumpingový výrobok, ktorý bol vo výrazných množstvách prinesený na umelý ostrov, pevné alebo plávajúce zariadenie alebo akúkoľvek inú štruktúru v kontinentálnom šelfe členského štátu alebo výhradnej hospodárskej zóne, ktoré oznámil členský štát podľa dohovoru UNCLOS, ak by to spôsobilo ujmu výrobnému odvetviu Únie. Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podmienky vzniku takýchto ciel, ako aj postupy týkajúce sa oznamovania takýchto výrobkov a vyhlásenia o nich a platby takýchto ciel vrátane odpustenia, vymáhania a vrátenia cla (colný nástroj). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 3.

2.   Komisia môže ukladať clá uvedené v odseku 1 len odo dňa, kedy colný nástroj uvedený v odseku 1 začne fungovať. Komisia samostatným oznamom v Úradnom vestníku Európskej únie informuje všetky hospodárske subjekty o tom, že colný nástroj funguje.“

11.

V článku 17 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   V prípadoch, kde je počet výrobcov z Únie, vývozcov alebo dovozcov, druhov výrobkov alebo transakcií veľký, prešetrovanie sa môže obmedziť na výber primeraného počtu strán, výrobkov alebo transakcií použitím vzoriek, ktoré sú štatisticky správne na základe informácií dostupných v čase výberu alebo na najväčší reprezentatívny objem výroby, odbytu alebo vývozu, ktorý možno v rámci dostupného času primerane preskúmať.

2.   Konečný výber strán, druhov výrobkov alebo transakcií vykonaných podľa týchto ustanovení o výbere vzorky závisí od Komisie. S cieľom umožniť výber reprezentatívnej vzorky sa však uprednostní výber vzorky konzultovanej a odsúhlasenej dotknutými stranami za predpokladu, že sa takéto strany prihlásia a sprístupnia dostatočné množstvo informácií do jedného týždňa od začatia prešetrovania.“

12.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 19a

Informácie v predbežnej fáze

1.   Výrobcovia, dovozcovia a vývozcovia z Únie a ich zastupujúce združenia, ako aj zástupcovia krajiny vývozu môžu požiadať o poskytnutie informácií o plánovanom uložení predbežných ciel. Žiadosti o poskytnutie takýchto informácií sa predkladajú v písomnej forme v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania. Takéto informácie sa uvedeným stranám poskytujú tri týždne pred uložením predbežných ciel. Takéto informácie obsahujú: súhrn navrhovaných ciel len na informačné účely a podrobné údaje o výpočte dumpingového rozpätia a rozpätia primeraného na odstránenie ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie, pričom sa náležite zohľadňuje potreba dodržať požiadavky na ochranu dôverných informácií uvedené v článku 19. Strany majú tri pracovné dni od obdržania takýchto informácií na to, aby predložili pripomienky k presnosti výpočtov.

2.   V prípadoch, keď sa uloženie predbežných ciel neplánuje, ale plánuje sa pokračovať v prešetrovaní, zainteresované strany sú o neuložení ciel informované tri týždne pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 7 ods. 1 na uloženie predbežných ciel.“

13.

Článok 21 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   S cieľom vytvoriť pevný základ, na ktorom môže Komisia zohľadniť všetky stanoviská a informácie pri rozhodovaní, či je uloženie opatrení v záujme Únie alebo nie, výrobcovia, odbory a dovozcovia z Únie, ich zastupujúce združenia, reprezentatívni užívatelia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa môžu v lehote stanovenej v oznámení o začatí antidumpingového konania prihlásiť a poskytnúť Komisii informácie. Takéto informácie alebo ich primerané súhrny sa sprístupnia ostatným stranám uvedeným v tomto článku, ktoré majú právo sa k takýmto informáciám vyjadriť.“

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Strany, ktoré konali v súlade s odsekom 2, môžu vyjadriť k uplatňovaniu predbežných ciel pripomienky. Ak majú byť takéto pripomienky zohľadnené, je potrebné ich doručiť najneskôr 15 dní odo dňa začatia uplatňovania takýchto opatrení, a takéto pripomienky alebo ich vhodné zhrnutia sa sprístupnia ostatným stranám, ktoré majú právo sa k takýmto pripomienkam vyjadriť.“

14.

Článok 23 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia, pričom náležite zohľadní ochranu dôverných informácií v zmysle článku 19.

V uvedenej správe sa uvedú informácie o uplatňovaní predbežných a konečných opatrení, o ukončení prešetrovaní bez opatrení, o záväzkoch, opätovných prešetrovaniach, revíznych prešetrovaniach, výrazných deformáciách a overovaní na mieste a o činnostiach rôznych orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania tohto nariadenia a plnenie povinností, ktoré z neho vyplývajú. V správe sa uvedie aj použitie nástrojov na ochranu obchodu tretími krajinami proti Únii a odvolania proti uloženým opatreniam. Správa obsahuje aj činnosti úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva Komisie pre obchod a tiež činnosti poradenského strediska pre MSP súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia.

Správa obsahuje aj to, ako sa pri prešetrovaní posúdili a zohľadnili sociálne a environmentálne normy. Takéto normy zahŕňajú normy, ktoré sú zakotvené v mnohostranných environmentálnych dohodách, ktorých je Únia zmluvnou stranou, a v dohovoroch MOP uvedených v prílohe Ia k tomuto nariadeniu, ako aj v ekvivalentných vnútroštátnych právnych predpisoch vyvážajúcej krajiny.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Komisia do 9. júna 2023 a potom každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade preskúmanie uplatňovania článku 7 ods. 2a, článku 8 ods. 1 a článku 9 ods. 4 vrátane hodnotenia uvedeného uplatňovania. Takéto preskúmanie môže byť prípadne doplnené legislatívnym návrhom.“

15.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 23a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie dvoch rokoch od 8. júna 2018 a môže sa uplatniť iba raz.

Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 8. júna 2018. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobie, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 1 a 2a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*2).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegované akty prijaté podľa článku 7 ods. 1 a 2a nadobudnú účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nim nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*2)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

Článok 2

Nariadenie (EÚ) 2016/1037 sa mení takto:

1.

V článku 9 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.   Na účely tohto nariadenia sa pojem ‚výrobné odvetvie Únie‘ vykladá tak, že označuje výrobcov podobných výrobkov z Únie ako celok alebo tých z nich, ktorých kolektívna výrobná kapacita predstavuje väčšinu výroby týchto výrobkov v rámci celej Únie, s týmito výnimkami:“

2.

Článok 10 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„Podnety môže spoločne podať aj výrobné odvetvie Únie alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo akékoľvek združenie bez právnej subjektivity konajúce v jeho mene a odbory, alebo môžu mať podporu odborov. Týmto nie je dotknutá možnosť výrobného odvetvia Únie stiahnuť podnet.“

b)

Vkladá sa tento odsek:

„1a.   Komisia uľahčuje prístup k nástroju na ochranu obchodu rôznorodým a rozdrobeným priemyselným odvetviam, ktoré zväčša pozostávajú z malých a stredných podnikov (ďalej len ‚MSP‘) pomocou špecializovaného poradenského strediska pre MSP, napríklad zvyšovaním informovanosti, poskytovaním všeobecných informácií a vysvetlení o postupoch a o tom, ako podať podnet, zverejňovaním štandardných dotazníkov vo všetkých úradných jazykoch Únie a odpoveďami na všeobecné otázky, ktoré sa netýkajú konkrétneho prípadu.

Poradenské stredisko pre MSP poskytuje štandardné formuláre pre štatistiky, ktoré sa majú predložiť na účely reprezentatívnosti, a dotazníky.“

3.

Článok 11 sa mení takto:

a)

V odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„7.   Výrobcovia z Únie, vláda krajiny pôvodu a/alebo vyvážajúcej krajiny, odbory, dovozcovia a vývozcovia a ich zastupujúce združenia, organizácie užívateľov a spotrebiteľov, ktorí sa prihlásili v súlade s článkom 10 ods. 12 druhým pododsekom, sa môžu na základe písomnej žiadosti zoznámiť so všetkými informáciami, ktoré poskytla Komisii strana zúčastnená na prešetrovaní, s výnimkou interných dokumentov pripravených orgánmi Únie alebo jej členských štátov, a ktoré sú relevantné na predloženie ich prípadu a nie sú dôverné v zmysle článku 29 a boli použité pri prešetrovaní.“

b)

Odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.   Pri konaní začatom v zmysle článku 10 ods. 11 sa prešetrovanie skončí do jedného roka, kedykoľvek je to možné. V každom prípade sa takéto prešetrovania vo všetkých prípadoch ukončia do 13 mesiacov od ich začatia v súlade so zisteniami podľa článku 13 v súvislosti so záväzkami alebo zisteniami podľa článku 15 v súvislosti s konečným opatrením. Obdobia prešetrovania sa, kedykoľvek je to možné, zhodujú s finančným rokom, a to najmä v prípade rôznorodých a rozdrobených odvetví tvorených najmä MSP.“

c)

Dopĺňajú sa tieto odseky:

„11.   Od výrobcov podobného výrobku z Únie sa požaduje, aby spolupracovali s Komisiou v rámci prešetrovania začatého podľa článku 10 ods. 8.

12.   Komisia vymenuje úradníka pre vypočutie, ktorého právomoci a zodpovednosti sú stanovené v mandáte prijatom Komisiou, a ktorý zabezpečí účinné uplatňovanie procesných práv zainteresovaných strán.“

4.

Článok 12 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Predbežné clá možno uložiť, ak:

a)

sa konanie začalo v súlade s článkom 10;

b)

bolo na tento účel vydané oznámenie a zainteresovaným stranám sa poskytla primeraná možnosť predložiť informácie a pripomienky v súlade s článkom 10 ods. 12 druhým pododsekom;

c)

sa uskutočnilo predbežné kladné určenie toho, že dovážaný výrobok je zvýhodnený vo forme napadnuteľných subvencií, v dôsledku čoho vznikla ujma výrobnému odvetviu Únie, a

d)

si záujem Únie vyžaduje zásah, ktorého cieľom je predísť takejto ujme.

Predbežné clá sa uložia najskôr 60 dní od začatia konania a najneskôr do deviatich mesiacov od začatia konania.

Výška predbežného vyrovnávacieho cla zodpovedá celkovej predbežne zistenej výške napadnuteľných subvencií.

Ak Komisia na základe všetkých predložených informácií môže jednoznačne dospieť k predbežnému záveru, že nie je v záujme Únie uložiť predbežné clo v tejto výške, predbežné vyrovnávacie clo sa rovná sume, ktorá je primeraná na odstránenie ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie, ak je táto suma nižšia ako celková výška napadnuteľných subvencií.

Predbežné clá sa neukladajú v lehote troch týždňov po zaslaní informácií zainteresovaným stranám podľa článku 29a (obdobie predbežného poskytovania informácií). Poskytnutím takýchto informácií nie je dotknuté žiadne následné súvisiace rozhodnutie, ktoré môže prijať Komisia.

Komisia do 9. júna 2020 preskúma, či počas obdobia predbežného poskytovania informácií došlo k podstatnému zvýšeniu dovozu a či takéto zvýšenie, ak k nemu prišlo, spôsobilo aj napriek opatreniam, ktoré Komisia mohla prijať na základe článku 24 ods. 5a a článku 15 ods. 1, ďalšiu ujmu výrobnému odvetviu Únie. Opiera sa najmä o údaje získané na základe článku 24 ods. 6 a všetky relevantné informácie, ktoré má k dispozícii. Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 32b s cieľom zmeniť trvanie obdobia predbežného poskytovania informácií na dva týždne v prípade podstatného zvýšenia dovozu, ktorý spôsobil ďalšiu ujmu, a na štyri týždne, ak tomu tak nie je.

Komisia zverejní na svojom webovom sídle svoj úmysel uložiť predbežné clá vrátane informácií o možných colných sadzbách v rovnakom čase, ako keď poskytuje zainteresovaným stranám informácie v súlade s článkom 29a.“

b)

Vkladajú sa tieto odseky:

„1a.   Ak je rozpätie ujmy vypočítané na základe cieľovej ceny, sa použitý cieľový zisk stanoví pri zohľadnení faktorov, ako je úroveň ziskovosti pred zvýšením dovozu z krajiny, ktorá je predmetom prešetrovania, miera ziskovosti potrebná na pokrytie celkových nákladov a investícií, výskum a vývoj a inovácie, ako aj úroveň ziskovosti, ktorú možno očakávať za bežných podmienok hospodárskej súťaže. Takéto rozpätie zisku nesmie byť nižšie ako 6 %.

1b.   Pri stanovení cieľovej ceny sa náležite zohľadnia skutočné výrobné náklady výrobného odvetvia Únie vyplývajúce z mnohostranných environmentálnych dohôd a protokolov k nim, ktorých je Únia zmluvnou stranou, alebo z dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ďalej len ‚MOP‘) uvedených v prílohe Ia k tomuto nariadeniu. Okrem toho sa zohľadnia budúce náklady, ktoré nie sú zahrnuté v odseku 1a tohto článku a ktoré vyplývajú z týchto dohôd a dohovorov, a ktoré vzniknú výrobnému odvetviu Únie počas obdobia uplatňovania opatrení podľa článku 18 ods. 1.“

5.

Článok 13 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak dôjde k predbežnému kladnému určeniu subvencie a ujmy, Komisia môže v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 prijať prijateľné ponuky dobrovoľných záväzkov, podľa ktorých:

a)

krajina pôvodu a/alebo vyvážajúca krajina súhlasí s tým, že zruší alebo obmedzí subvenciu alebo prijme iné opatrenia týkajúce sa jej účinkov, alebo

b)

každý vývozca sa zaviaže upraviť svoje ceny alebo prestať vyvážať do danej oblasti, pokiaľ sú takéto vývozy zvýhodňované napadnuteľnými subvenciami, ak sa škodlivý účinok subvencií týmto odstráni.

V takom prípade a za predpokladu, že takéto záväzky sú platné, predbežné clá uložené Komisiou v súlade s článkom 12 ods. 3 alebo konečné clá uložené v súlade s článkom 15 ods. 1 sa nevzťahujú na príslušné dovozy dotknutého výrobku vyrábaného spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijímajú záväzky, v znení jeho neskorších zmien.

Zvýšenie cien v zmysle takýchto záväzkov nie je vyššie, ako je potrebné na vyrovnanie čiastky napadnuteľných subvencií.

Ak Komisia na základe všetkých predložených informácií môže jednoznačne dospieť k predbežnému záveru, že nie je v záujme Únie určiť zvýšenie cien v zmysle takýchto záväzkov, v súlade s odsekom 1 tretím pododsekom tohto článku, zvýšenie v zmysle takýchto záväzkov je nižšie, ako výška napadnuteľných subvencií, ak by takéto zvýšenie bolo primerané na odstránenie ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.“

b)

V odseku 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„S výnimkou mimoriadnych okolností nemôžu byť záväzky ponúknuté neskôr ako päť dní pred skončením obdobia, v priebehu ktorého možno vzniesť námietky podľa článku 30 ods. 5, aby tak mali ostatné strany príležitosť uviesť svoje pripomienky.“

c)

Odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Ponúknuté záväzky nemusia byť prijaté, ak sa ich prijatie považuje za nepraktické, napríklad ak počet skutočných alebo možných vývozcov je príliš veľký alebo z iných dôvodov vrátane všeobecne politických, ktoré obsahujú najmä zásady a povinnosti stanovené v mnohostranných environmentálnych dohodách a protokoloch k nim, ktorých je Únia zmluvnou stranou, a z dohovorov MOP uvedených v prílohe Ia k tomuto nariadeniu. Dotknutého vývozcu a/alebo dotknutú krajinu pôvodu a/alebo vyvážajúcu krajinu možno informovať o dôvodoch, na základe ktorých sa navrhuje odmietnuť ponuku záväzku, a môže sa mu poskytnúť príležitosť, aby vyjadril svoje pripomienky. Dôvody odmietnutia sa uvedú v konečnom rozhodnutí.

4.   Od strán, ktoré ponúknu záväzok, sa vyžaduje, aby predložili znenie takéhoto záväzku, ktoré nemá dôverný charakter a je zmysluplné v zmysle článku 29 tak, aby ho bolo možné sprístupniť zainteresovaným stranám dotknutým prešetrovaním, Európskemu parlamentu a Rade.

Výrobné odvetvie Únie musí mať okrem toho pred prijatím akejkoľvek takejto ponuky príležitosť vyjadriť pripomienky ohľadne hlavných prvkov tohto záväzku.“

6.

V článku 14 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Výška napadnuteľných subvencií sa považuje za minimálnu, ak je táto čiastka nižšia ako 1 % ad valorem. Pokiaľ však ide o prešetrovania súvisiace s dovozmi z rozvojových krajín, minimálny prah je 2 % ad valorem.“

7.

V článku 15 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Výška vyrovnávacieho cla nepresiahne zistenú výšku napadnuteľných subvencií.

Ak Komisia na základe všetkých predložených informácií môže jednoznačne dospieť k záveru, že nie je v záujme Únie určiť rozsah opatrení v súlade s tretím pododsekom, výška vyrovnávacieho cla je nižšia, ak by takéto znížené clo bolo primerané na odstránenie ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

Ak Komisia nezaregistrovala dovoz, avšak ak zistí na základe analýzy všetkých relevantných informácií, ktoré má pri prijímaní konečných opatrení k dispozícii, že počas obdobia predbežného poskytovania informácií prišlo k ďalšiemu podstatnému zvýšeniu dovozu, ktorý je predmetom prešetrovania, Komisia pri stanovení rozpätia ujmy na obdobie nie dlhšie, ako je uvedené v článku 18 ods. 1, zohľadní dodatočnú ujmu vyplývajúcu z takéhoto zvýšenia.“

8.

V článku 18 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ak po skončení prešetrovania podľa tohto článku uplynie platnosť opatrenia, akékoľvek clá vybrané od dátumu začatia takéhoto prešetrovania tovaru, ktorý bol colne vybavený, sa vrátia za predpokladu, že žiadosť o vrátenie predložia vnútroštátne colné orgány a že toto vrátenie uvedené orgány aj schvália v súlade s uplatniteľnými colnými právnymi predpismi Únie o vrátení a odpustení cla. V dôsledku takéhoto vrátenia nevzniká dotknutým vnútroštátnym colným orgánom povinnosť zaplatiť úrok.“

9.

Článok 23 sa mení takto:

a)

V odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„4.   Podľa tohto článku sa prešetrovania začnú z podnetu Komisie alebo na žiadosť niektorého členského štátu alebo ktorejkoľvek zainteresovanej strany na základe dostatočných dôkazov, ktoré sa vzťahujú na faktory stanovené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku. Prešetrovania sa začnú na základe nariadenia Komisie, ktorým sa tiež nariadi colným orgánom, aby dovozy podrobili registrácii v súlade s článkom 24 ods. 5 alebo aby požadovali záruky. Komisia poskytne členským štátom informácie, hneď ako zainteresovaná strana alebo členský štát predloží žiadosť odôvodňujúcu začatie prešetrovania a Komisia dokončí jej analýzu, alebo ak sama Komisia určí, že je potrebné začať prešetrovanie.“

b)

V odseku 6 sa druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:

„Ak praktiky, postupy alebo činnosti obchádzania prebiehajú mimo Únie, oslobodenia možno udeliť výrobcom dotknutých výrobkov, v prípade ktorých sa zistí, že nie sú zapojení do praktík obchádzania vymedzených v odseku 3.

Ak praktiky, postupy alebo činnosti obchádzania prebiehajú vnútri Únie, oslobodenia možno udeliť tým dovozcom, ktorí môžu preukázať, že nie sú zapojení do praktík obchádzania vymedzených v odseku 3.“

10.

Článok 24 sa mení takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Podľa toho nariadenia môžu byť prijaté osobitné ustanovenia, ktoré súvisia najmä so spoločným vymedzením koncepcie pôvodu, ako je uvedená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (*3), a ktoré súvisia s uplatňovaním a výberom vyrovnávacích ciel na kontinentálnom šelfe členského štátu alebo vo výhradnej hospodárskej zóne, ktorú oznámil členský štát podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS).

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).“"

b)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Komisia môže od začatia prešetrovania a po tom, ako včas informovala členské štáty, nariadiť colným orgánom, aby prijali potrebné kroky na registráciu dovozov, aby sa následne mohli uplatniť opatrenia proti týmto dovozom odo dňa tejto registrácie. Registrácia dovozu sa zavedie na základe žiadosti výrobného odvetvia Únie, ktorá obsahuje dostatočné dôkazy na odôvodnenie takého postupu. Dovozy možno podrobiť registrácii aj z vlastnej iniciatívy Komisie. Registrácia sa zavedie prostredníctvom nariadenia Komisie. V takomto nariadení sa stanoví účel opatrenia a v prípade potreby odhadovaná výška prípadného budúceho záväzku. Registrácia dovozov sa nezavedie na dlhšie obdobie ako deväť mesiacov.“

c)

Vkladá sa tento odsek:

„5a.   Pokiaľ Komisia nemá dostatočné dôkazy v zmysle článku 10 o tom, že požiadavky uvedené v článku 16 ods. 4 buď písm. c), alebo d) nie sú splnené, zaregistruje dovozy podľa odseku 5 tohto článku počas obdobia predbežného poskytovania informácií podľa článku 29a. Komisia pri rozhodovaní o registrácii analyzuje najmä informácie získané na základe vytvorenia kódov integrovaného colného sadzobníka Európskej únie (TARIC) pre výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, podľa odseku 6 tohto článku.“

d)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Členské štáty podajú každý mesiac Komisii správy o dovozoch, ktoré podliehajú prešetrovaniu a opatreniam, a o výške ciel vybraných podľa tohto nariadenia. Komisia pri začatí prešetrovania podľa článku 10 vytvorí kódy TARIC zodpovedajúce výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania. Členské štáty od začatia prešetrovania použijú tieto kódy TARIC na oznámenie dovozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania. Komisia môže na základe konkrétnej a odôvodnenej žiadosti zainteresovanej strany rozhodnúť, že zainteresovaným stranám poskytne súhrn informácií, ktorý nemá dôverný charakter, o agregovaných objemoch dovozu a hodnotách týchto výrobkov.“

e)

Dopĺňa sa tento odsek:

„8.   Vždy, keď Komisia zamýšľa prijať akýkoľvek dokument poskytujúci prípadným zainteresovaným stranám všeobecné usmernenia o uplatňovaní tohto nariadenia, uskutoční sa verejná konzultácia v súlade s článkom 11 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Európsky parlament a Rada môžu tiež vyjadriť svoje názory.“

11.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 24a

Kontinentálny šelf členského štátu alebo výhradná hospodárska zóna

1.   Vyrovnávacie clo možno uložiť aj na akýkoľvek subvencovaný výrobok, ktorý bol vo výrazných množstvách prinesený na umelý ostrov, pevné alebo plávajúce zariadenie alebo akúkoľvek inú štruktúru v kontinentálnom šelfe členského štátu alebo výhradnej hospodárskej zóne, ktoré oznámil členský štát podľa dohovoru UNCLOS, ak by to spôsobilo ujmu výrobnému odvetviu Únie. Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podmienky vzniku takýchto ciel, ako aj postupy týkajúce sa oznamovania takýchto výrobkov a vyhlásenia o nich a platby takýchto ciel vrátane odpustenia, vymáhania a vrátenia cla (colný nástroj). Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 3.

2.   Komisia môže ukladať clá uvedené v odseku 1 len odo dňa, kedy colný nástroj uvedený v odseku 1 začne fungovať. Komisia samostatným oznamom v Úradnom vestníku Európskej únie informuje všetky hospodárske subjekty o tom, že colný nástroj funguje.“

12.

V článku 27 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Ak je počet výrobcov z Únie, vývozcov alebo dovozcov, druhov výrobkov alebo transakcií veľký, prešetrovanie sa môže obmedziť na výber primeraného počtu strán, výrobkov alebo transakcií použitím vzoriek, ktoré sú štatisticky správne na základe informácií dostupných v čase výberu alebo na najväčší reprezentatívny objem výroby, odbytu alebo vývozu, ktorý možno v rámci dostupného času primerane preskúmať.

2.   Konečný výber strán, druhov výrobkov alebo transakcií vykonaný podľa uvedených ustanovení o výbere vzorky závisí od Komisie. Aby sa však umožnilo vybratie reprezentatívnej vzorky, uprednostní sa výber vzorky konzultovanej a odsúhlasenej dotknutými stranami za predpokladu, že sa takéto strany prihlásia a sprístupnia dostatočné množstvo informácií do jedného týždňa od začatia prešetrovania.“

13.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 29a

Informácie v predbežnej fáze

1.   Výrobcovia, dovozcovia a vývozcovia z Únie a ich zastupujúce združenia, ako aj krajina pôvodu a/alebo vyvážajúca krajina môžu požiadať o poskytnutie informácií o plánovanom uložení dočasných ciel. Žiadosti o poskytnutie takýchto informácií sa predkladajú v písomnej forme v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania. Takéto informácie sa uvedeným stranám poskytujú tri týždne pred uložením predbežných ciel. Takéto informácie obsahujú: súhrn navrhovaných ciel len na informačné účely a podrobné údaje o výpočte výšky napadnuteľnej subvencie a rozpätia primeraného na odstránenie ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie, pričom sa náležite zohľadňuje potreba dodržať požiadavky na ochranu dôverných informácií uvedené v článku 29. Strany majú tri pracovné dni od obdržania takýchto informácií na to, aby predložili pripomienky k presnosti výpočtov.

2.   V prípadoch, keď sa uloženie predbežných ciel neplánuje, ale plánuje sa pokračovať v prešetrovaní, zainteresované strany sú o neuložení ciel informované tri týždne pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 12 ods. 1 na uloženie predbežných ciel.“

14.

Článok 31 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   S cieľom vytvoriť pevný základ, na ktorom môže Komisia zohľadniť všetky stanoviská a informácie pri rozhodovaní, či je uloženie opatrení v záujme Únie alebo nie, výrobcovia, odbory a dovozcovia z Únie, ich zastupujúce združenia, reprezentatívni užívatelia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa môžu v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania v súvislosti s vyrovnávacím clom prihlásiť a poskytnúť Komisii informácie. Takéto informácie alebo ich primerané súhrny sa sprístupnia ostatným stranám uvedeným v tomto článku, ktoré majú právo sa k týmto informáciám vyjadriť.“

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Strany, ktoré konali v súlade s odsekom 2, môžu vyjadriť k uplatňovaniu predbežných ciel pripomienky. Ak majú byť takéto pripomienky zohľadnené, musia sa doručiť do 15 dní odo dňa začatia uplatňovania takýchto opatrení, a tieto pripomienky alebo ich vhodné zhrnutia sa sprístupnia ostatným stranám, ktoré majú právo sa k týmto pripomienkam vyjadriť.“

15.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 32a

Správa

1.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia, pričom náležite zohľadní ochranu dôverných informácií v zmysle článku 29.

V uvedenej správe sa uvedú informácie o uplatňovaní predbežných a konečných opatrení, o ukončení prešetrovaní bez opatrení, o záväzkoch, opätovných prešetrovaniach, revíznych prešetrovaniach, výrazných deformáciách a overovaní na mieste a o činnostiach rôznych orgánov zodpovedných za monitorovanie vykonávania tohto nariadenia a plnenie povinností, ktoré z neho vyplývajú. V správe sa uvedie aj použitie nástrojov na ochranu obchodu tretími krajinami proti Únii a odvolania proti uloženým opatreniam. Správa obsahuje aj činnosti úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva Komisie pre obchod a tiež činnosti poradenského strediska pre MSP súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia.

Správa obsahuje aj to, ako sa pri prešetrovaní posúdili a zohľadnili sociálne a environmentálne normy. Takéto normy zahŕňajú normy, ktoré sú zakotvené v mnohostranných environmentálnych dohodách, ktorých je Únia zmluvnou stranou, a v dohovoroch MOP uvedených v prílohe Ia k tomuto nariadeniu, ako aj v ekvivalentných vnútroštátnych právnych predpisoch vyvážajúcej krajiny.

2.   Komisia do 9. júna 2023 a potom každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade preskúmanie uplatňovania článku 12 ods. 1 tretieho a štvrtého pododseku, článku 13 ods. 1 tretieho a štvrtého pododseku a článku 15 ods. 1 tretieho a štvrtého pododseku vrátane hodnotenia tohto uplatňovania. Takéto preskúmanie môže byť prípadne doplnené legislatívnym návrhom.

Článok 32b

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie dvoch rokov od 8. júna 2018 a môže sa uplatniť iba raz.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (*4).

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(*4)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

Článok 3

Príloha k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha Ia k nariadeniu (EÚ) 2016/1036 a ako príloha Ia k nariadeniu (EÚ) 2016/1037.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky prešetrovania, v prípade ktorých bolo oznámenie o začatí konania podľa článku 5 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2016/1036 alebo článku 10 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2016/1037 uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 30. mája 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

L. PAVLOVA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ C 443, 22.12.2017, s. 934) a pozícia Rady v prvom čítaní zo 16. apríla 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 29. mája 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA Ia

DOHOVORY MOP UVEDENÉ V TOMTO NARIADENÍ

1.

Dohovor o nútenej alebo povinnej práci č. 29 (1930)

2.

Dohovor o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa č. 87 (1948)

3.

Dohovor o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 (1949)

4.

Dohovor o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty č. 100 (1951)

5.

Dohovor o zrušení nútenej práce č. 105 (1957)

6.

Dohovor o diskriminácii, pokiaľ ide o zamestnanie a povolanie č. 111 (1958)

7.

Dohovor o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 (1973)

8.

Dohovor o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 (1999)“