ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 141

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
7. júna 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/837 z 31. mája 2018 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/838 z 31. mája 2018 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/839 zo 4. júna 2018, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a šiesti náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Dánskym kráľovstvom

7

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/840 z 5. júna 2018, ktorým sa zavádza zoznam sledovaných látok na monitorovanie v oblasti vodnej politiky v celej Únii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES a zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/495 [oznámené pod číslom C(2018) 3362]

9

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

7.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/837

z 31. mája 2018

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. mája 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok zložený z týchto zložiek (v hmotnostných %):

2106 90 98

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 2106 , 2106 90 a 2106 90 98 .

Zatriedenie do 30. kapitoly ako liek je vylúčené, keďže nie sú uvedené špecifické choroby, ochorenia alebo ich symptómy, na ktoré je výrobok určený. Výrobok preto nespĺňa požiadavky doplnkovej poznámky 1 k 30. kapitole prvému odseku písmenu a).

Zatriedenie do 22. kapitoly ako nápoj je vylúčené, keďže výrobok nie je priamo pitný (pozri aj vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre k 22. kapitole, Všeobecne, druhý odsek druhú vetu).

Výrobok obsahuje sladidlo, rôzne vitamíny a vysoké množstvo glycerínu. Má preto zložitejšie zloženie ako jednoduchý cukrový sirup patriaci do podpoložiek 2106 90 30 až 2106 90 59 (pozri tiež vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 2106 , bod 12).

Jeho zamýšľané osobitné použitie je zrejmé aj z jeho obalu a označenia ako potravinový doplnok na predaj v malom. Z objektívnych znakov a vlastností výrobku, a najmä z jeho zloženia, ako aj spôsobu jeho prezentácie jasne vyplýva, že je určený na špecifické použitie na podporu imunitného systému, a nie na všeobecnejšie použitie, ako je tomu v prípade cukrových sirupov.

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 2106 90 98 ako ostatné potravinové prípravky.

voda

41,6,

cukor

18,1,

glycerín

15,1,

kyselina citrónová

13,9,

maltodextrín

4,1,

kyselina askorbová

3,0,

glykozidy steviolu

1,8,

prírodné príchute

1,1,

menšie množstvá vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej (B9).

Výrobok je nealkoholická, aromatizovaná a zafarbená tekutina používaná ako potravinový doplnok po zriedení. Nie je priamo pitný.

Výrobok je predkladaný na použitie na podporu imunitného systému a dodanie energie ľudskému organizmu. Denná dávka výrobku sú dva mililitre, ktoré sa musia pred spotrebou zriediť. Takáto denná dávka obsahuje 40 mg vitamínu C, 1 mg vitamínu B6, 200 μg kyseliny listovej a 2 μg vitamínu B12.

Výrobok sa na predaj v malom predkladá v plastovej fľaši s objemom 60 ml s kvapkadlom.


7.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/838

z 31. mája 2018

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. mája 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok pozostávajúci z jednorazovej vložky používanej s detským nočníkom, zloženej z plastového vrecka, na ktorého dne je pripevnená viacvrstvová absorpčná vložka vyrobená z papiera a superabsorpčného polyakrylátového polyméru vo forme granúl.

Tieto superabsorpčné polyakrylátové granuly sa premenia na gél, keď sa dostanú do kontaktu s močom.

3924 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3924 a 3924 90 00 .

Zatriedenie do položky 4818 je vylúčené, pretože podstatný charakter výrobku nedávajú jeho papierové zložky, ale superabsorpčný polyakrylátový polymér.

Zatriedenie do položky 9619 je vylúčené, pretože výrobok nie je vytvarovaný tak, aby sa mohol pripevniť na ľudské telo (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 9619 ).

Výrobok je kombináciou plastov a iných materiálov. Výrobok pozostávajúci z plastov a iných materiálov sa zatriedi do 39. kapitoly v prípade, že si zachováva svoj podstatný charakter ako výrobok z plastu (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému, všeobecné poznámky k 39. kapitole).

Podstatný charakter výrobku je daný superabsorpčným polymérom; papier má výlučne funkciu nosiča alebo obalu.

Výrobok sa preto zatrieďuje pod číselný znak KN 3924 90 00 ako ostatné potreby pre domácnosť a hygienické alebo toaletné potreby, z plastov.


ROZHODNUTIA

7.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/7


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/839

zo 4. júna 2018,

ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia a šiesti náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Dánskym kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh dánskej vlády,

keďže:

(1)

Rada prijala 26. januára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/116 (1), 5. februára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/190 (2) a 23. júna 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/994 (3), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020. Rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/2237 (4) nahradil pána Petra KOFODA POULSENA 30. novembra 2015 ako náhradník pán Niels Erik SØNDERGAARD.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Henrika Ringbæka MADSENA a pána Marca Perera CHRISTENSENA ako členov Výboru regiónov sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov.

(3)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Henrika BRADEHO JOHANSENA, pána Martina HULGAARDA, pána Nielsa Erika SØNDERGAARDA, pani Jane Strangeovej NIELSENOVEJ a pána Henrika QVISTA sa uvoľnilo päť miest náhradníkov Výboru regiónov.

(4)

V dôsledku vymenovania pána Pera NØRHAVEHO za člena Výboru regiónov sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2020, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za členov:

pán Arne LÆGAARD, Regional councillor, Central Denmark Region,

pán Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted,

b)

za náhradníkov:

pani Karen MELCHIOR, Member of The City Council of Copenhagen,

pán Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg,

pán Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region,

pán Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region,

pani Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region,

pán Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 4. júna 2018

Za Radu

predsedníčka

T. TSACHEVA


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/116 z 26. januára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/190 z 5. februára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/994 z 23. júna 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 70).

(4)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2237 z 30. novembra 2015, ktorým sa vymenúva dánsky náhradník Výboru regiónov (Ú. v. EÚ L 317, 3.12.2015, s. 35).


7.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/9


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/840

z 5. júna 2018,

ktorým sa zavádza zoznam sledovaných látok na monitorovanie v oblasti vodnej politiky v celej Únii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES a zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/495

[oznámené pod číslom C(2018) 3362]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (1), a najmä na jej článok 8b ods. 5,

keďže:

(1)

v článku 8b ods. 1 smernice 2008/105/ES sa stanovuje zavedenie zoznamu sledovaných látok, vzhľadom na ktoré sa majú zbierať údaje z monitorovania v celej Únii s cieľom podporiť budúce postupy zostavovania zoznamu prioritných látok v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (2). V prvom takomto zozname sledovaných látok sa mali uvádzať matrice pre monitorovanie a možné analytické metódy, ktoré nepredstavujú príliš vysoké náklady.

(2)

V článku 8b smernice 2008/105/ES sa okrem iného stanovujú podmienky a postupy na monitorovanie látok uvedených v zozname sledovaných látok a na podávanie správ o výsledkoch monitorovania zo strany členských štátov.

(3)

Látky v zozname sledovaných látok by sa mali vyberať spomedzi látok, v prípade ktorých z dostupných informácií vyplýva, že môžu predstavovať významné riziko na úrovni Únie pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia, no v prípade ktorých nie sú údaje z monitorovania dostatočné na to, aby sa z nich dal vyvodiť záver o skutočnom riziku, ktoré predstavujú. Malo by sa zvážiť zaradenie vysoko toxických látok používaných v mnohých členských štátoch a vypúšťaných do vodného prostredia, ktoré však nie sú monitorované, alebo sa monitorujú len zriedka, do daného zoznamu sledovaných látok. Pri tomto procese výberu by sa mali zohľadniť informácie uvedené v písmenách a) až e) článku 8b ods. 1 smernice 2008/105/ES, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať novým znečisťujúcim látkam.

(4)

Monitorovanie látok uvedených v zozname sledovaných látok by malo priniesť vysokokvalitné údaje o ich koncentráciách vo vodnom prostredí vhodné na podporu hodnotení rizík, ktoré sú základom pre identifikáciu prioritných látok, v samostatnom preskúmaní podľa článku 16 ods. 4 smernice 2000/60/ES. V rámci daného preskúmania látok by sa malo zvážiť zaradenie látok, ktoré predstavujú významné riziko, do zoznamu prioritných látok. Stanovila by sa aj norma kvality životného prostredia, ktorú by museli členské štáty dodržiavať. Návrh na zaradenie látky do zoznamu prioritných látok by sa posúdil prostredníctvom hodnotenia vplyvu.

(5)

Prvý zoznam sledovaných látok sa stanovil vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/495 (3) a obsahoval desať látok alebo skupín látok spolu s údajom o matrici pre monitorovanie, možných analytických metódach, ktoré nepredstavujú nadmerné náklady, a maximálnymi prípustnými detekčnými limitmi metódy.

(6)

Podľa článku 8b ods. 2 smernice 2008/105/ES má Komisia aktualizovať zoznam sledovaných látok každé dva roky. Pri aktualizácii z neho má odstrániť každú látku, v prípade ktorej možno vykonať hodnotenie rizika, ako je uvedené v článku 16 ods. 2 smernice 2000/60/ES, bez dodatočných monitorovacích údajov.

(7)

Komisia v priebehu roka 2017 analyzovala údaje z prvého roka monitorovania látok z prvého zoznamu sledovaných látok. Na základe tejto analýzy dospela k záveru, že za látky tri-alát, oxadiazón, 2,6-di-terc-butyl-4-metylfenol a diklofenak sú dostupné dostatočné vysokokvalitné údaje z monitorovania, a preto by sa mali zo zoznamu sledovaných látok odstrániť.

(8)

Ako sa uvádza vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2015/495, bolo by vhodné monitorovať látku (2-etylhexyl)-(E)-3-(4-metoxyfenyl) propanoát v sedimente. Väčšina získaných údajov z monitorovania sa však týka vody a obmedzený počet údajov týkajúcich sa sedimentu neumožňuje vykonanie presvedčivej analýzy danej matrice pre monitorovanie. Komisia bude s cieľom zaručiť, aby údaje získané z monitorovania predmetnej látky plne zachytávali riziko, ktoré predstavuje, ďalej skúmať, či by ju členské štáty mohli monitorovať v sedimente spoľahlivým spôsobom, ktorý umožní porovnanie. Kým dospeje v tejto otázke k záveru, predmetná látky by sa mala zo zoznamu sledovaných látok odstrániť.

(9)

Pokiaľ ide o makrolidové antibiotikum azitromycín a dva neonikotinoidy, konkrétne imidakloprid a tiametoxám, na podporu cieleného hodnotenia rizika, ako je uvedené v článku 16 ods. 2 smernice 2000/60/ES, sú naďalej potrebné dodatočné vysokokvalitné údaje z monitorovania. Preto by sa tieto látky mali v zozname sledovaných látok ponechať. Makrolidové antibiotiká a neonikotinoidy sa do prvého zoznamu sledovaných látok zahrnuli na to, aby sa zohľadnila skutočnosť, že látky s rovnakým spôsobom účinku by mohli mať dodatočné vplyvy. Tento argument opodstatňuje aj zachovanie daných dvoch skupín v zozname sledovaných látok, napriek skutočnosti, že za niektoré látky v nich (konkrétne makrolidové antibiotiká klaritromycín a erytromycín a neonikotinoidy acetamiprid, klotianidín a tiakloprid) sú dostupné dostatočné vysokokvalitné údaje z monitorovania.

(10)

Komisia v priebehu roku 2017 takisto zhromaždila údaje o mnohých iných látkach, ktoré by mohli byť zaradené do zoznamu sledovaných látok. Zohľadnila pritom rôzne typy relevantných informácií uvedené v článku 8b ods. 1 smernice 2008/105/ES a absolvovala konzultácie s odborníkmi z členských štátov a zainteresovaných skupín. Látky, pri ktorých existujú pochybnosti vzhľadom na ich toxicitu, alebo pri ktorých nie je primeraná citlivosť, spoľahlivosť alebo porovnateľnosť dostupných metód ich monitorovania, by sa do zoznamu sledovaných látok nemali zahrnúť. Ako vhodní kandidáti figurujú insekticíd metaflumizón a antibiotiká amoxilín a ciprofloxacín. Začlenenie amoxilínu a ciprofloxacínu je v súlade s Európskym akčným plánom „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) (4), v ktorom sa podporuje využívanie zoznamu sledovaných látok „s cieľom zlepšiť poznatky o výskyte a šírení antimikrobiálnych látok v životnom prostredí“.

(11)

V súlade s článkom 8b ods. 1 smernice 2008/105/ES Komisia vymedzila možné metódy analýzy navrhovaných látok. Detekčný limit metódy by mal v prípade každej látky byť aspoň taký nízky, ako je predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom, v príslušnej matrici.

(12)

Komisia pri revízii prvého zoznamu sledovaných látok určila nové ekotoxikologické informácie vzhľadom na makrolidové antibiotiká klaritromycín a azitromycín, metiokarb a neonikotinoidy imidakloprid, tiakloprid a tiametoxám, v dôsledku čoho zrevidovala predpokladanú koncentráciu týchto látok, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom. Maximálne prípustné detekčné limity metódy stanovené v zozname sledovaných látok pre dané látky a skupiny látok by sa mali zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať.

(13)

Vychádza sa z predpokladu, že analytické metódy uvedené v zozname sledovaných látok nepredstavujú nadmerné náklady. Ak v dôsledku nových informácií dôjde v prípade konkrétnych látok k poklesu predpokladanej koncentrácie, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom, maximálny prípustný detekčný limit metódy bude možno potrebné znížiť, kým tieto látky figurujú v zozname.

(14)

V záujme lepšej porovnateľnosti by sa mali všetky látky monitorovať v celej vzorke vody.

(15)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/495 by sa malo zrušiť.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 21 ods. 1 smernice 2000/60/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zoznam sledovaných látok na monitorovanie v celej Únii uvedený v článku 8b smernice 2008/105/ES sa stanovuje v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/495 sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. júna 2018

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 84.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/495 z 20. marca 2015, ktorým sa zavádza zoznam sledovaných látok na monitorovanie v oblasti vodnej politiky v celej Únii podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2015, s. 40).

(4)  Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR), COM(2017) 339 final.


PRÍLOHA

Zoznam sledovaných látok na monitorovanie v celej Únii stanovený v článku 8b smernice 2008/105/ES

Názov látky/skupiny látok

Číslo CAS (1)

Číslo EÚ (2)

Indikatívna analytická metóda (3)  (4)

Maximálne prípustný detekčný limit metódy (ng/l)

17-alfa-etinylestradiol (EE2)

57-63-6

200-342-2

Veľkoobjemové SPE – LC-MS-MS

0,035

17-beta-estradiol (E2), estrón (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

makrolidové antibiotiká (5)

 

 

SPE – LC-MS-MS

19

metiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC-MS-MS

alebo GC-MS

2

neonikotinoidy (6)

 

 

SPE – LC-MS-MS

8,3

metaflumizón

139968-49-3

604-167-6

LLE - LC-MS-MS alebo SPE – LC-MS-MS

65

amoxilín

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

ciprofloxacín

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89


(1)  Služba CAS (Chemical Abstracts Service).

(2)  Číslo Európskej únie – nie je k dispozícii pre všetky látky.

(3)  Na zabezpečenie porovnateľnosti výsledkov z rôznych členských štátov sa všetky látky monitorujú v celej vzorke vody.

(4)  Metódy extrakcie:

LLE– extrakcia kvapaliny kvapalinou

SPE– extrakcia tuhou fázou

Analytické metódy:

GC-MS– plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou

LC-MS-MS– kvapalinová chromatografia (tandemová) s trojitou štvorpólovou hmotnostnou spektrometriou.

(5)  Erytromycín (číslo CAS 114-07-8, číslo EÚ 204-040-1), klaritromycín (číslo CAS 81103-11-9), azitromycín (číslo CAS 83905-01-5; číslo EÚ 617-500-5).

(6)  Imidakloprid (číslo CAS 105827-78-9/138261-41-3, číslo EÚ 428-040-8), tiakloprid (číslo CAS 111988-49-9), tiametoxám (číslo CAS 153719-23-4, číslo EÚ 428-650-4), klotianidín (číslo CAS 210880-92-5, číslo EÚ 433-460-1), acetamiprid (číslo CAS 135410-20-7/160430-64-8).