ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 134

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
31. mája 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/787 z 25. mája 2018 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/788 z 30. mája 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1993, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, rozšírené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie, Indonézie, Malajzie, Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách

5

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/789 z 25. mája 2018, ktorým sa Maďarsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

10

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/790 z 25. apríla 2018 o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní

12

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/366 z 1. marca 2017, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a ktorým sa ukončuje čiastočné priebežné revízne prešetrovanie podľa článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1037 ( Ú. v. EÚ L 56, 3.3.2017 )

19

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

31.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/787

z 25. mája 2018

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok (tzv. šnurovacia ortéza) vyrobený z niekoľkých vzájomne zošitých kusov z textilného materiálu, s otvorom na päte a v prstovej časti, s lemovaním okolo otvorov a okrajov výrobku. Priehlavková časť je uzavretá jazykom vyrobeným z háčkovaného textilného materiálu. Ostatné textilné časti pozostávajú z niekoľkých vrstiev pružne háčkovaných textilných materiálov.

K textílii je pripevnená pružná plastová platnička, ktorá je iba čiastočne viditeľná na vonkajšej časti výrobku. Plastová platnička obopína chodilo a má očká pozdĺž priehlavkovej časti výrobku a háčiky na šnúrky pozdĺž holennej kosti na umožnenie pritiahnutia výrobku okolo chodidla a lýtka pomocou textilných šnúrok.

Plastová platnička dáva výrobku určitú stabilitu. Napriek tomu je ohybná a pri pritiahnutí pomocou šnúrok vyvíja tlak na chodidlo a lýtko.

Tento výrobok je určený na nosenie vo vnútri topánky a používa sa ako členková bandáž v prípade vyvrtnutých členkov a pomliaždenín členku, natrhnutí a poškodení väzov, na prevenciu týchto zranení, ako aj v prípade nestability väzov. Nedokáže však úplne zabrániť určitým pohybom postihnutej časti tela.

Pri pooperačnej rehabilitácii uľahčuje návrat k úplnému zaťaženiu končatiny.

(Pozri obrázky) (*1)

6307 90 10

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 c) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 6307 , 6307 90 a 6307 90 10 .

Výrobok nemožno prispôsobiť špecifickému postihnutiu pacienta, ale má viacfunkčné využitie. Podobá sa jednoduchej textilnej bandáži, ktorá je obtočená okolo väzu a stiahnutá okolo niektorých častí, aby vyvíjala tlak na podporu hojenia alebo na zabránenie ďalším zraneniam, pričom zabezpečuje, aby sa zabránilo nežiaducim pohybom, ktoré sa vykonávajú podvedome ako reflexné pohyby [pozri aj vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie k podpoložke 9021 10 10 , druhý odsek].

Z toho vyplýva, že objektívne charakteristické vlastnosti výrobku sú také, že ho nie je možné odlíšiť od bežných podporných pomôcok na všeobecné použitie, najmä vzhľadom na materiál, z ktorého je vyrobený (pružné materiály), spôsob fungovania (vyvíjanie tlaku prostredníctvom sťahovania) alebo prispôsobivosť špecifickým postihnutiam pacienta (pozri aj poznámku 6 k 90. kapitole a rozsudok zo 7. novembra 2002, Lohmann a Medi Bayreuth, v spojených veciach C-260/00 až C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637, odseky 39 a 45).

Okrem toho sa výrobok nemôže zatriediť ako „ortopedická pomôcka“ pod číselný znak KN 9021 10 10 , pretože z dôvodu svojej pružnosti nemôže úplne zabrániť určitému pohybu postihnutej časti tela tak, aby sa vylúčili ďalšie zranenia (pozri aj vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie k podpoložke 9021 10 10 , druhý odsek). Napríklad v prípade roztrhnutého väzu by mal tento výrobok zabrániť ohýbaniu členkového kĺbu dokonca pri behu alebo skákaní. Avšak textilný materiál ani pružný plastový materiál, z ktorých je výrobok vyrobený, nedokážu uniesť váhu tela počas behu.

Požadovaný účinok vyvíjania tlaku je daný plastom aj textilnými materiálmi. Oba materiály sú preto rovnako podstatné v zmysle všeobecného pravidla 3 b) na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a výrobok sa má zatriediť do poslednej položky v numerickom poradí položiek, ktoré prichádzajú do úvahy (položky 3926 a 6307 ).

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 6307 90 10 „ako ostatné celkom dohotovené textilné výrobky“.

Image


(*1)  Obrázky majú len informačný charakter.


31.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/788

z 30. mája 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1993, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, rozšírené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie, Indonézie, Malajzie, Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 4 a článok 13 ods. 4,

keďže:

1.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Nariadením (EÚ) č. 791/2011 (2) Rada uložila reziduálne antidumpingové clo vo výške 62,9 % na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike. Po prešetrovaní obchádzania podľa článku 13 základného nariadenia sa rozsah uplatňovania týchto opatrení neskôr vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1371/2013 (3) (ďalej len „rozšírené opatrenia“) rozšíril na dovoz zasielaný z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či ide o dovoz výrobkov deklarovaných ako výrobky s pôvodom v Indii a Indonézii, alebo nie. Tým istým nariadením bolo jednému indickému vyvážajúcemu výrobcovi udelené oslobodenie od týchto rozšírených opatrení. Neskôr bolo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1507 (4) oslobodenie od rozšírených opatrení udelené ďalšiemu indickému vyvážajúcemu výrobcovi.

(2)

V nadväznosti na prešetrovanie obchádzania v súlade s článkom 13 základného nariadenia sa rozsah uplatňovania príslušných antidumpingových opatrení rozšíril aj na Malajziu (5), Taiwan a Thajsko (6).

(3)

V súčasnosti platnými opatreniami sú antidumpingové clá, uložené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1993 (7) v nadväznosti na revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti, ktorým sa potvrdilo pokračovanie opatrení.

2.   ŽIADOSŤ O REVÍZNE PREŠETROVANIE

(4)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bola následne doručená žiadosť o oslobodenie od antidumpingových opatrení platných pre dovoz prešetrovaného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz zasielaný z Indie, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indii, podľa článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

(5)

Žiadosť podala 26. januára 2017 spoločnosť SPG Glass Fibre PVT. LTD (ďalej len „žiadateľ“), vyvážajúci výrobca prešetrovaného výrobku v Indii (ďalej len „dotknutá krajina“). Táto žiadosť bola rozsahom obmedzená na získanie oslobodenia od rozšírených opatrení vo vzťahu k dotknutému žiadateľovi.

(6)

Komisia preskúmala dôkazy predložené žiadateľom a posúdila ich ako dostatočné na začatie prešetrovania v súlade s článkom 11 ods. 4 a článkom 13 ods. 4 základného nariadenia. Komisia teda začala prešetrovanie 1. septembra 2017 uverejnením vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1514 v Úradnom vestníku Európskej únie (8).

(7)

Okrem toho Komisia v súlade s článkom 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1514 colným orgánom nariadila, aby v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia podnikli primerané kroky na registráciu dovozu prešetrovaného výrobku zasielaného z Indie a vyrábaného a predávaného žiadateľom na vývoz do Únie.

3.   PREŠETROVANÝ VÝROBOK

(8)

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto revízneho prešetrovania, sú riedke sieťoviny zo sklenených vláken s veľkosťou oka väčšou ako 1,8 mm na dĺžku i na šírku a s hmotnosťou väčšou ako 35 g/m2, s vylúčením kotúčov zo sklenených vláken, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Indie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii alebo nie (ďalej len „prešetrovaný výrobok“), v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN ex 7019 51 00 a ex 7019 59 00.

4.   PREŠETROVANIE

a)   Obdobie prešetrovania

(9)

Vykazované obdobie je obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017. Údaje sa zhromažďovali od obdobia prešetrovania, ktoré viedlo k rozšíreniu opatrení (1. apríl 2012 až 31. marec 2013) do konca vykazovaného obdobia (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“).

(10)

Komisia o začatí revízneho prešetrovania oficiálne upovedomila odvetvie Únie, žiadateľa, ako aj indickú vládu. Zainteresované strany boli vyzvané, aby vyjadrili svoje stanoviská, a boli informované o možnosti požiadať o vypočutie. Neboli doručené žiadne pripomienky, ani zainteresované strany nepožiadali o vypočutie Komisiou.

(11)

Komisia poslala žiadateľovi dotazník a dostala ho vyplnený v rámci stanovenej lehoty. Komisia si vyžiadala a ihneď overila všetky informácie, ktoré boli potrebné na účely revízneho prešetrovania. V priestoroch žiadateľa v Bombaji a Umbergaone, India, sa uskutočnilo overovanie na mieste.

b)   Žiadateľ

(12)

Žiadateľom je spoločnosť SPG Glass Fibre PVT. LTD, vyvážajúci výrobca prešetrovaného výrobku v Indii.

c)   Zistenia z prešetrovania

(13)

Komisia preskúmala, či sú splnené podmienky na udelenie oslobodenia podľa článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

(14)

Prešetrovaním sa potvrdilo, že počas obdobia prešetrovania v rámci prešetrovania obchádzania antidumpingových opatrení, ktoré viedlo k rozšíreniu opatrení, t. j. od 1. apríla 2012 do 31. marca 2013, žiadateľ nevyvážal do Únie prešetrovaný výrobok.

(15)

Prešetrovaním sa potvrdilo, že žiadateľ nie je prepojený so žiadnymi čínskymi vývozcami alebo výrobcami, na ktorých sa vzťahujú antidumpingové opatrenia.

(16)

Okrem toho sa prešetrovaním potvrdilo, že žiadateľ je skutočným výrobcom prešetrovaného výrobku a nie je zapojený do praktík obchádzania. Žiadateľ je integrovaný výrobca, ktorý na výrobu sklenených vláken nakupuje sklenené gule vyrábané na domácom trhu a tieto sklenené vlákna používa ako surovinu na výrobu riedkych sieťovín. Hotový výrobok sa následne nepretržite predáva na domácom trhu. V nedávnejšej minulosti, keďže žiadateľ má v úmysle vyvážať svoje výrobky, sa uskutočnilo niekoľko vývozných transakcií do krajín mimo Európskej únie.

(17)

Prešetrovaním sa potvrdilo, že žiadateľ nenakupuje hotový prešetrovaný výrobok z Čínskej ľudovej republiky na účely jeho ďalšieho predaja alebo prekládky do Únie.

(18)

Žiadateľ bol takisto schopný predložiť písomný dôkaz o zmluvne záväznom charaktere obsahujúci povinnosť dopravovať prešetrovaný výrobok zákazníkovi v Únii. K skutočnému odoslaniu sa ešte nepristúpilo, keďže sa vzájomne odsúhlasilo čakať na výsledok tohto konania pred uskutočnením zásielky.

(19)

O uvedených zisteniach bol informovaný žiadateľ a výrobné odvetvie Únie a bola im poskytnutá možnosť predložiť pripomienky. Žiadateľ uviedol, že súhlasí so zisteniami Komisie.

(20)

Pripomienky k poskytnutým informáciám predložilo výrobné odvetvie Únie, ktoré namieta proti oslobodeniu. Konkrétne vyjadrilo pochybnosti, pokiaľ ide o integrovanú povahu výroby spoločnosti SPG a zistenie, že suroviny nemajú pôvod v Číne. Takisto spochybnilo, že by sa spoločnosť SPG snažila vyrábať sklenené vlákno sama, keďže to by obnášalo využitie prekonaného procesu tavenia s neúnosne vysokými nákladmi na energiu. Sťažovalo si, že verejný spis mu neumožňuje nájsť odpovede na tieto obavy, a to najmä pokiaľ ide o údaje zaznamenané predtým.

(21)

Komisia doplnila do verejného spisu vysvetľujúcu poznámku, ktorou potvrdzuje, že spoločnosť SPG už nezískava priadzu a predpriadzu zo sklenených vlákien typu C z Číny, ale sama vyrába sklenené vlákna zo sklenených gúľ získavaných z Indie, a to od roku 2016, kedy zakúpila príslušné technické vybavenie, čím sa spoločnosť SPG stala integrovaným výrobcom dotknutého výrobku. Tieto skutočnosti a sprievodný nárast nákladov na energie sa potvrdili počas overovania na mieste. Zistenia však neumožňujú posúdenie primeranosti výrobného procesu. Tvrdenia výrobného odvetvia Únie boli preto zamietnuté.

d)   Závery

(22)

Podľa zistení opísaných v odôvodneniach 13 až 18, Komisia dospela k záveru, že žiadateľ spĺňa podmienky na oslobodenie podľa článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia a mal by sa doplniť do zoznamu spoločností, ktoré sú oslobodené od antidumpingového cla uloženého vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1993.

(23)

Oslobodenie od rozšírených opatrení udelené na dovoz prešetrovaného výrobku vyrábaného žiadateľom v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia ostáva v platnosti pod podmienkou, že toto oslobodenie opodstatňujú skutočnosti potvrdené s konečnou platnosťou. Ak by nové dôkazy prima facie svedčili o opaku, Komisia môže začať prešetrovanie s cieľom zistiť, či je opodstatnené zrušenie oslobodenia.

(24)

Oslobodenie od rozšírených opatrení udelených na dovoz prešetrovaného výrobku vyrábaného žiadateľom sa udeľuje na základe zistení tohto revízneho prešetrovania. Toto oslobodenie sa preto vzťahuje výlučne na dovoz prešetrovaného výrobku zasielaného z Indie a vyrábaného uvedenou konkrétnou právnickou osobou. Na dovoz prešetrovaného výrobku, ktorý vyrába akákoľvek spoločnosť, ktorej názov nie je konkrétne uvedený v článku 1 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1993, vrátane subjektov prepojených s konkrétne uvedenými spoločnosťami, by sa toto oslobodenie nemalo vzťahovať a tento dovoz by mal podliehať sadzbe reziduálneho cla uloženého uvedeným nariadením.

(25)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1993 by sa malo zmeniť tak, aby vo svojom článku 1 ods. 3 zahŕňalo spoločnosť SPG Glass Fibre PVT. LTD.

(26)

S cieľom využiť oslobodenie by sa mala colným orgánom predložiť faktúra spĺňajúca určité požiadavky. Je potrebné poznamenať, že táto istá požiadavka sa uplatňuje na spoločnosť Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd a na spoločnosť Pyrotek India Pvt. Ltd. Tieto spoločnosti už získali oslobodenie od platných opatrení. Keďže uvedená podmienka nebola znova uvedená vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2017/1993, toto opomenutie sa napravuje týmto nariadením.

5.   KOMITOLOGICKÉ POŽIADAVKY

(27)

Toto nariadenie je v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1993 sa mení takto:

(1)

Článok 1 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Konečné antidumpingové clo uplatniteľné na dovoz s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ako je uvedené v odseku 2, sa týmto rozširuje na dovoz rovnakých riedkych sieťovín zasielaných z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indii a Indonézii (kódy TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 a 7019590015), s výnimkou rovnakých riedkych sieťovín vyrábaných spoločnosťami Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (doplnkový kód TARIC B942), Pyrotek India Pvt. Ltd (doplnkový kód TARIC C051) a SPG GLASS FIBRE PVT. LTD (doplnkový kód TARIC C205), na dovoz rovnakých riedkych sieťovín zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Malajzii (kódy TARIC 7019510011 a 7019590011), a na dovoz rovnakých riedkych sieťovín zasielaných z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Taiwane a v Thajsku (kódy TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 a 7019590013).

Uplatňovanie oslobodenia udeleného spoločnostiam Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd a SPG Glass Fibre PVT. LTD je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry, ktorá zodpovedá požiadavkám stanoveným v prílohe II k tomuto nariadeniu, colným orgánom členských štátov. Ak sa takáto faktúra nepredloží, uplatňuje sa antidumpingové clo uložené podľa odseku 1.“

(2)

Znenie prílohy k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 791/2011 z 3. augusta 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 204, 9.8.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1371/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii a Indonézii alebo nie (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 20).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1507 z 9. septembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1371/2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných okrem iného z Indie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii alebo nie (Ú. v. EÚ L 236, 10.9.2015, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 672/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie (Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2012, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 21/2013 z 10. januára 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklených vláken zasielaných z Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Taiwane a Thajsku, alebo nie (Ú. v. EÚ L 11, 16.1.2013, s. 1).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1993 zo 6. novembra 2017, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, rozšírené na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie, Indonézie, Malajzie, Taiwanu a Thajska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách (Ú. v. EÚ L 288, 7.11.2017, s. 4).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1514 z 31. augusta 2017, ktorým sa začína revízne prešetrovanie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1371/2013 [ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 791/2011 na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken zasielaných z Indie a Indonézie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Indii a Indonézii alebo nie] na účely zistenia možnosti udeliť oslobodenie od týchto opatrení jednému indickému vyvážajúcemu výrobcovi, zrušenia antidumpingového cla na dovoz od tohto vyvážajúceho výrobcu a zavedenia registrácie dovozu od tohto vyvážajúceho výrobcu (Ú. v. EÚ L 226, 1.9.2017, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA II

Platná obchodná faktúra uvedená v článku 1 musí obsahovať vyhlásenie podpísané pracovníkom subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje, v tomto formáte:

1.

Meno a funkcia zástupcu subjektu, ktorý obchodnú faktúru vystavuje;

2.

Toto vyhlásenie:

„Ja, podpísaný(-á), potvrdzujem, že (množstvo) (dotknutého výrobku) predané na vývoz do Európskej únie, na ktoré sa vzťahuje táto faktúra, bolo vyrobené spoločnosťou (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (dotknutej krajine). Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.“;

3.

Dátum a podpis.


ROZHODNUTIA

31.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/10


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/789

z 25. mája 2018,

ktorým sa Maďarsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 193 smernice 2006/112/ES všeobecným pravidlom je, že každá zdaniteľná osoba, ktorá uskutočňuje zdaniteľné dodanie tovaru alebo zdaniteľné poskytovanie služieb, je povinná odvádzať daňovým orgánom daň z pridanej hodnoty (DPH).

(2)

Listom, ktorý Komisia zaevidovala 13. júla 2017, požiadalo Maďarsko o povolenie zaviesť opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES (ďalej len „osobitné opatrenie“), pokiaľ ide o osobu povinnú platiť DPH, v prípade určitých dodávok uskutočnených zdaniteľnou osobou, ktorá je predmetom likvidácie alebo akéhokoľvek iného konania, ktorým sa právne stanovuje jej platobná neschopnosť.

(3)

Komisia v súlade s článkom 395 ods. 2 druhým pododsekom smernice 2006/112/ES listom z 15. januára 2018 preposlala žiadosť Maďarska ostatným členským štátom. Listom zo 16. januára 2018 Komisia oznámila Maďarsku, že má všetky informácie potrebné na posúdenie danej žiadosti.

(4)

Maďarsko tvrdí, že zdaniteľné osoby v likvidácii alebo insolvenčnom konaní často neplatia DPH daňovým orgánom. Zároveň si kupujúci, ktorý je zdaniteľnou osobou s právom na odpočet, môže aj napriek tomu odpočítať vzniknutú DPH, čo má negatívny vplyv na rozpočet a financuje likvidáciu. Maďarsko takisto zaznamenalo prípady podvodu, keď spoločnosti v likvidácii vydávajú fiktívne faktúry aktívnym spoločnostiam, ktoré si tak značne znížia svoju splatnú daň bez záruky, že emitent splatnú DPH zaplatí.

(5)

Podľa článku 199 ods. 1 písm. g) smernice 2006/112/ES môžu členské štáty stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, ktorej bol dodaný nehnuteľný majetok, ktorý bol predaný dlžníkom uznaným súdom v konaní o nútenom predaji (ďalej len „mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti“). S cieľom napraviť straty pre verejné príjmy Maďarsko žiada o odchýlku z článku 193 smernice 2006/112/ES, aby mu bolo povolené zaviesť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na iné dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb zdaniteľnými osobami, ktoré sú v insolvenčnom konaní, t. j. na dodávky investičného majetku a iné dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých hodnota na voľnom trhu je vyššia ako 100 000 HUF.

(6)

Na základe informácií poskytnutých Maďarskom sa určením príjemcu, ktorý je zdaniteľnou osobou, za osobu povinnú zaplatiť DPH v týchto konkrétnych prípadoch zjednoduší postup výberu DPH a zabráni sa daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Maďarsko sa domnieva, že osobitné opatrenie bude viesť aj k obmedzeniu straty verejných príjmov a bude mať za následok vytváranie dodatočných príjmov.

(7)

Maďarsku by sa preto malo povoliť uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na dodávky investičného majetku a iné dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých hodnota na voľnom trhu je vyššia ako 100 000 HUF, zdaniteľnou osobou, ktorá je predmetom likvidácie alebo akéhokoľvek iného konania, ktorým sa právne stanovuje jej platobná neschopnosť.

(8)

Platnosť osobitného opatrenia by mala byť časovo obmedzená.

(9)

Vzhľadom na rozsah pôsobnosti a novosť osobitného opatrenia je dôležité zhodnotiť jeho vplyv. Preto, ak by Maďarsko zvažovalo predĺženie platnosti osobitného opatrenia po roku 2021, malo by Komisii predložiť správu zahŕňajúcu preskúmanie tohto osobitného opatrenia spolu so žiadosťou o predĺženie platnosti najneskôr do 31. decembra 2020.

(10)

Osobitné opatrenie bude mať len zanedbateľný účinok na celkovú výšku príjmov z dane vybranej na stupni konečnej spotreby a nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na vlastné zdroje Únie pochádzajúce z DPH,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 193 smernice 2006/112/ES sa Maďarsku povoľuje stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, pre ktorú sa uskutočňujú akákoľvek z týchto dodávok tovaru alebo poskytnutia služieb:

a)

dodávky investičného majetku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá je predmetom likvidácie alebo akéhokoľvek iného konania, ktorým sa právne stanovuje jej platobná neschopnosť;

b)

dodávky iného tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých hodnota na voľnom trhu je vyššia ako 100 000 HUF v čase dodania alebo poskytnutia zdaniteľnou osobou, ktorá je predmetom likvidácie alebo akéhokoľvek iného konania, ktorým sa právne stanovuje jej platobná neschopnosť.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Toto rozhodnutie platí do 31. decembra 2021.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Maďarsku.

V Bruseli 25. mája 2018

Za Radu

predseda

V. GORANOV


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.


ODPORÚČANIA

31.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/12


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2018/790

z 25. apríla 2018

o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Európska komisia prijala v júli 2012 balík pre oblasť vedeckých informácií, ktorý pozostáva z oznámenia s názvom „Za lepší prístup k vedeckým informáciám: podpora prínosov verejných investícií do výskumu“ (1) a odporúčania Komisie 2012/417/EÚ (2). V odporúčaní 2012/417/EÚ sa uvádza, že Komisia preskúma pokrok dosiahnutý v Únii a posúdi, či sú na dosiahnutie vytýčených cieľov potrebné ďalšie kroky.

(2)

V oznámení „Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe“ (3) sa vyzdvihuje význam šírenia údajov ako katalyzátora hospodárskeho rastu, inovácií a digitalizácie vo všetkých odvetviach hospodárstva, najmä pre malé a stredné podniky (a začínajúce podniky) a pre spoločnosť ako celok. Uznáva sa v ňom, že veľké dáta (big data) a vysokovýkonná výpočtová technika menia spôsob, akým sa realizuje výskum a šíria poznatky ako súčasť prechodu na efektívnejšiu a flexibilnejšiu otvorenú vedeckú činnosť (open science) (4). Vyhlasuje sa v ňom, že Komisia podporí prístup k verejným údajom, aby pomohla stimulovať inovácie, a prispeje k spusteniu cloudu pre výskum a otvorenú vedu ako súčasti európskej iniciatívy v oblasti cloud computingu. V preskúmaní vykonávania stratégie digitálneho jednotného trhu v polovici trvania (5) Komisia oznámila svoj zámer ďalej zlepšovať „dostupnosť a opakované použitie verejných údajov a údajov financovaných z verejných zdrojov“.

(3)

V oznámení s názvom „Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu – budovanie konkurencieschopnej dátovej a znalostnej ekonomiky v Európe“ (6) sa predkladá racionálny a rozsiahly plán rozvoja európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) ako dôveryhodného a otvoreného prostredia pre vedeckú komunitu na ukladanie, výmenu a opakované používanie vedeckých údajov a výsledkov vedy. Komisia v ňom takisto oznámila, že preskúma odporúčanie 2012/417/EÚ o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní, aby podporila výmenu vedeckých údajov a vznik stimulačných systémov, systémov odmeňovania, ako aj programov vzdelávania a školení pre výskumných pracovníkov a podnikov v oblasti výmeny údajov. V pracovnom dokumente útvarov Komisie „Plán vykonávania EOSC“ (7) sú predstavené výsledky prieskumu medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami týkajúceho sa možného riadenia a mechanizmov financovania EOSC. Okrem toho sa v ňom ďalej podrobne uvádzajú akčné línie pre rozvoj EOSC ako združenia infraštruktúr výskumných údajov.

(4)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES (8) sa stanovuje zásada, že všetky prístupné údaje, ktoré má v držbe subjekt verejného sektora, musia byť aj opätovne použiteľné na komerčné a nekomerčné účely všetkými zainteresovanými stranami za nediskriminačných podmienok pre porovnateľné kategórie opakovaného použitia a nanajvýš za marginálne náklady spojené s distribúciou údajov.

(5)

Cieľom politík otvoreného prístupu (9) je bezplatne poskytnúť výskumným pracovníkom a širokej verejnosti otvorený a nediskriminačný prístup k odborne recenzovaným vedeckým publikáciám, výskumným údajom a iným vedeckým výstupom v čo najskoršej fáze procesu šírenia poznatkov a umožniť využívanie a opakované používanie výsledkov vedeckého výskumu. Otvorený prístup pomôže zvýšiť kvalitu, zníži potrebu zbytočnej duplicity výskumu, urýchli vedecký pokrok, pomôže v boji proti podvodom vo vede, a celkovo podporí hospodársky rast a inovácie. Popri otvorenom prístupe sa štandardnou vedeckou praxou stáva plánovanie správy údajov.

(6)

Otvorený prístup môžu výskumní pracovníci použiť na šírenie svojich výstupov, keď sa rozhodnú uverejniť svoju prácu, a to najmä ak ide o výskum financovaný z verejných prostriedkov. Licenčné riešenia by mali byť zamerané na uľahčovanie šírenia a opakovaného použitia vedeckých publikácií.

(7)

Uchovávanie výsledkov vedeckého výskumu je vo verejnom záujme. Tradične túto úlohu vykonávali knižnice alebo archívy, predovšetkým národné knižnice povinných výtlačkov. Objem generovaných výsledkov výskumu neustále rastie. Mali by sa zaviesť mechanizmy, infraštruktúra a softvérové riešenia, ktoré umožnia dlhodobé uchovávanie výsledkov výskumu v digitálnej podobe. Udržateľné financovanie tohto uchovávania je mimoriadne dôležité, pretože náklady na spracovanie digitalizovaného obsahu sú ešte stále pomerne vysoké. Vzhľadom na význam uchovania výsledkov výskumu na budúce využitie by sa členským štátom malo odporučiť prijatie alebo presadzovanie politík v tejto oblasti.

(8)

Technologický pokrok umožnil vytvorenie webových výskumných infraštruktúr, ktoré zriaďujú vlády členských štátov, univerzity alebo výskumné organizácie. Prispievajú k splneniu cieľov tohto odporúčania tým, že pomáhajú výskumníkom spravovať výsledky výskumu a umožňujú ich šírenie. V oznámení o európskej iniciatíve v oblasti cloud computingu sa uvádza, že „európsky cloud pre otvorenú vedu bude v začiatkoch spájať existujúce infraštruktúry vedeckých dát, ktoré sú v súčasnosti roztrúsené v rôznych vedných odvetviach a členských štátoch“. Je vhodné určiť a odporučiť opatrenia na vnútroštátnej úrovni, ktoré by mali umožniť riadne fungovanie a používanie EOSC.

(9)

Technický pokrok postupne výrazne posúva svet vedy k čoraz kolaboratívnejším metódam a neustále prispieva k zvýšeniu objemu vedeckého materiálu. V situácii, keď je vedecký prístup čoraz viac založený na spolupráci a transparentnosti, by sa malo zabezpečiť, aby výskumní pracovníci vo všetkých štádiách svojho vzdelávania a pracovnej dráhy mali prístup k odbornému rozvoju, a to aj prostredníctvom programov vyššieho vzdelávania. Mali by mať aj možnosť nadobudnúť primerané zručnosti na to, aby sa v plnej miere zapojili do otvorenej vedy, ako sa uvádza v akčnom pláne digitálneho vzdelávania (10).

(10)

V profesionálnej kariére sú dôležitými aspektmi stimuly a ocenenia. Napriek tomu, že sa výskumní pracovníci podnecujú k mobilite medzi štátmi, vednými odbormi a odvetviami a k tomu, aby prispievali ku kultúre poskytovania a spoločného využívania výsledkov, často to nie je docenené alebo sa to neodzrkadľuje na ich kariérnom raste. Pracuje sa na transparentných a spoľahlivých ukazovateľoch na podporu praktík otvorenej vedy na moderných univerzitách. Kvalitnejšie mechanizmy oceňovania, ktoré zohľadňujú metriku novej generácie, by sa mohli použiť na lepšie meranie kvality európskeho výskumu a mohli by slúžiť pre výskumných pracovníkov ako cenný stimul k tomu, aby sa delili o výsledky výskumu, ako aj pre univerzity, aby mali podnikavejšieho ducha, a zároveň by mohli podporovať konkurenciu na vnútornom trhu.

(11)

Členské štáty by mali naďalej podporovať otvorenú vedu a otvorený prístup, ako sa uvádza v záveroch Rady o otvorenom a prepojenom výskume intenzívne využívajúcom údaje ako hnacej sile rýchlejšej a širšej inovácie (11) a o prechode k systému otvorenej vedy (12).

(12)

Celý svet sa usiluje o prechod k otvorenému prístupu. Členské štáty sa podieľajú na tomto celosvetovom úsilí a mali by dostať podporu pri zlepšovaní otvoreného výskumného prostredia, ktoré sa vyznačuje reciprocitou a ochotou spolupracovať na globálnej úrovni. Otvorená veda je kľúčovým prvkom politík členských štátov zameraných na zodpovedný výskum a otvorenú inováciu. S príchodom nových digitálnych technológií by sa tomuto novému prostrediu mal prispôsobiť výskum aj politiky financovania.

(13)

Komisia ide príkladom, pokiaľ ide o maximalizáciu prístupu k výsledkom výskumu dosiahnutým v prostredí otvorenej vedy a ich opakovaného použitia, a to aj v rámcových programoch, a o uplatňovanie politiky otvoreného prístupu na výskumné údaje Spoločného výskumného centra Komisie.

(14)

V oblastiach, ktoré upravuje odporúčanie 2012/417/EÚ a ďalšie dokumenty uvedené v predchádzajúcich odôvodneniach, sa zaznamenali mnohé pokroky, ale nesplnili sa všetky ciele a pokrok dosiahnutý v členských štátoch nie je rovnomerný. Všetky členské štáty musia vynaložiť väčšie úsilie na to, aby v plnej miere využili potenciál Európy v oblasti výskumu a inovácií.

(15)

Toto odporúčanie vychádza z odporúčania 2012/417/EÚ a nahrádza ho,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Otvorený prístup k vedeckým publikáciám

1.

Členské štáty by mali stanoviť a uplatňovať jasné politiky šírenia vedeckých publikácií (v zmysle národných akčných plánov), ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov, a otvoreného prístupu k nim. Uvedené politiky a akčné plány by mali obsahovať:

konkrétne ciele a ukazovatele na meranie pokroku,

realizačné plány vrátane priradenia zodpovednosti a primeraného udeľovania licencií,

súvisiace finančné plánovanie.

Členské štáty by mali v súlade s acquis EÚ v oblasti autorských práv a s nimi súvisiacich práv zabezpečiť, aby výsledkom týchto politík alebo akčných plánov bolo, že:

všetky vedecké publikácie, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov, budú najneskôr od roku 2020 k dispozícii v rámci otvoreného prístupu,

bez ohľadu na spôsob uverejnenia (vedecké časopisy, digitálna infraštruktúra, multimediálne kanály, ako aj nové a experimentálne metódy komunikácie v akademickej sfére) sa čo najskôr poskytne otvorený prístup k publikáciám, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov, a to pokiaľ možno v čase uverejnenia a v každom prípade najneskôr do šiestich mesiacov po dátume uverejnenia (v prípade spoločenských a humanitných vied najneskôr do dvanástich mesiacov),

s prihliadnutím na technický pokrok licenčné podmienky používané na trhu nebudú neprimerane obmedzovať vyťažovanie textov a dát z publikácií, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov, v súlade s platnými právnymi predpismi o autorskom práve a bez toho, aby boli tieto predpisy dotknuté,

výskumní pracovníci si pri uzatváraní zmluvných dohôd s vydavateľmi vedeckej literatúry zachovajú práva duševného vlastníctva potrebné okrem iného na dodržiavanie požiadaviek politiky otvoreného prístupu. Týka sa to najmä archivácie na vlastné účely a opätovné použitie (najmä vyťažovaním textov a dát),

sa budú uverejňovať informácie o dohodách medzi verejnými inštitúciami alebo skupinami verejných inštitúcií a vydavateľmi o poskytovaní vedeckých informácií s cieľom zvýšiť transparentnosť trhu a spravodlivú hospodársku súťaž bez toho, aby bola dotknutá ochrana know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva). Malo by to zahŕňať všetky druhy zmlúv upravujúce najmä tzv. veľké zmluvy (t. j. predplatené balíky tlačených a elektronických časopisov ponúkané za zvýhodnené ceny) a súvisiace tzv. kompenzačné ponuky zamerané na získanie zliav z poplatkov za publikovanie v rámci otvoreného prístupu pre konzorciá,

inovatívne spoločnosti, najmä malé a stredné podniky, nezávislí výskumníci (napríklad amatérski vedci), subjekty verejného sektora, tlačové médiá a občania vo všeobecnosti budú mať čo najširší možný prístup k vedeckým publikáciám výsledkov výskumu financovaného z verejných zdrojov za transparentných a nediskriminačných podmienok s cieľom umožniť inovácie, posilniť postavenie verejného sektora a informovať občanov.

2.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby inštitúcie financujúce výskum, ktoré sú zodpovedné za riadenie financovania výskumu z verejných zdrojov, a akademické inštitúcie prijímajúce financie z verejných zdrojov zaviedli tieto politiky a národné akčné plány uvedené v bode 1 na vnútroštátnej úrovni koordinovaným spôsobom, a to:

vytýčením inštitucionálnych politík šírenia vedeckých publikácií a otvoreného prístupu k nim, ako aj stanovením realizačných plánov,

zahrnutím požiadaviek na otvorený prístup ako podmienky pre udelenie dohôd o grante alebo poskytnutie finančnej podpory na výskum, spolu s mechanizmami na monitorovanie dodržiavania týchto požiadaviek a nadväzujúcich opatrení na nápravu prípadov ich nedodržiavania,

transparentným a nediskriminačným sprístupnením potrebných finančných prostriedkov na umožnenie šírenia (vrátane otvoreného prístupu a opakovaného použitia) prostredníctvom rôznych kanálov, prípadne vrátane digitálnych infraštruktúr, ako aj nových a experimentálnych metód komunikácie v akademickej sfére,

usmerňovaním a podporovaním výskumných pracovníkov v dodržiavaní politiky otvoreného prístupu, predovšetkým pokiaľ ide o spravovanie práv duševného vlastníctva s cieľom zabezpečiť otvorený prístup k ich publikáciám,

vedením spoločných rokovaní s vydavateľmi s cieľom získať transparentné a čo najlepšie podmienky prístupu k publikáciám vrátane používania a opakovaného použitia,

zabezpečením jednoduchej identifikácie výsledkov výskumu financovaného z verejných zdrojov pomocou príslušných technických prostriedkov, okrem iného aj pomocou metaúdajov pripojených k elektronickým verziám výstupov z výskumu a trvalých identifikátorov.

Správa výskumných údajov vrátane otvoreného prístupu

3.

Členské štáty by mali stanoviť a uplatňovať jasné politiky (v zmysle národných akčných plánov) na správu údajov z výskumu financovaného z verejných zdrojov vrátane otvoreného prístupu. Uvedené politiky a akčné plány by mali obsahovať:

konkrétne ciele a ukazovatele na meranie pokroku,

realizačné plány vrátane priradenia zodpovednosti a primeraného udeľovania licencií,

súvisiace finančné plánovanie.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby výsledkom týchto politík alebo akčných plánov bolo, že:

plánovanie správy údajov sa stane štandardnou vedeckou praxou v skorom štádiu výskumného procesu, keď sa údaje vytvárajú alebo zhromažďujú, a to aj prostredníctvom vyžadovania plánov správy údajov,

údaje, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov, sa stanú a zostanú vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné a opätovne použiteľné (tzv. zásady FAIR) v rámci chráneného a dôveryhodného prostredia prostredníctvom digitálnych infraštruktúr (prípadne aj tých, ktoré sú združené v európskom cloude pre otvorenú vedu), s výnimkou prípadov, keď to nie je možné alebo je to nezlučiteľné s ďalším využívaním výsledkov výskumu („tak otvorené, ako je len možné, tak uzavreté, ako je potrebné“). Konkrétnymi dôvodmi by mohla byť ochrana súkromia, obchodné tajomstvo, legitímne obchodné záujmy, ako aj práva duševného vlastníctva tretích strán. Tieto politiky a národné akčné plány sa nevzťahujú na žiadne údaje, know-how ani informácie, ktoré majú v držbe súkromné strany v spoločnom verejno-súkromnom partnerstve pred začatím výskumnej činnosti, a to bez ohľadu na ich formu alebo podstatu,

s prihliadnutím na technický pokrok [vrátane dynamických údajov (údajov v reálom čase)] licenčné podmienky používané na trhu nebudú neprimerane obmedzovať vyťažovanie textov a údajov, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov, v súlade s platnými právnymi predpismi o autorskom práve a bez toho, aby boli tieto predpisy dotknuté,

inovatívne spoločnosti, najmä malé a stredné podniky, nezávislí výskumníci (napríklad amatérski vedci/občania), subjekty verejného sektora, tlačové médiá a občania vo všeobecnosti budú mať čo najširší možný prístup k údajom, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov, za transparentných a nediskriminačných podmienok s cieľom umožniť inovácie, posilniť postavenie verejného sektora a informovať občanov.

4.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby inštitúcie financujúce výskum, ktoré sú zodpovedné za riadenie financovania výskumu z verejných zdrojov, a akademické inštitúcie prijímajúce financie z verejných zdrojov zaviedli tieto politiky a národné akčné plány uvedené v bode 3 na vnútroštátnej úrovni koordinovaným spôsobom, a to:

stanovia inštitucionálne politiky správy výskumných údajov a zavedú realizačné plány,

budú v prípade projektov produkujúcich výskumné údaje systematicky začleňovať do dohôd o grante a pri inej finančnej podpore výskumu požiadavky na plány správy údajov a otvorený prístup k výskumným údajom („tak otvorené, ako je len možné, tak uzavreté, ako je potrebné“), ako aj mechanizmy na monitorovanie súladu s týmito požiadavkami a následné opatrenia na nápravu prípadov nedodržiavania predpisov,

sprístupnia finančné prostriedky potrebné na správu údajov,

poskytnú výskumným pracovníkom usmernenia, pokiaľ ide o dosiahnutie súladu s politikami správy výskumných údajov, a podporia ich, a to najmä pokiaľ ide o rozvoj zručností plánovania riadnej správy údajov a digitálnych infraštruktúr, ktoré podporujú prístup k výskumným údajom a ich uchovávanie,

zaručia, aby súbory údajov boli jednoducho identifikovateľné prostredníctvom trvalých identifikátorov a aby sa dali prepojiť s inými súbormi údajov a publikáciami primeranými mechanizmami, a aby boli k dispozícii dodatočné informácie, ktoré umožnia ich správne vyhodnotenie a použitie.

Uchovávanie a opakované použitie vedeckých informácií

5.

Členské štáty by (v zmysle národných akčných plánov) mali stanoviť a uplatňovať jasné politiky posilnenia uchovávania a opakovaného použitia informácií (publikácií, dátových súborov a ďalších výsledkov výskumu). Uvedené politiky a akčné plány by mali obsahovať:

konkrétne ciele a ukazovatele na meranie pokroku,

realizačné plány vrátane priradenia zodpovednosti a primeraného udeľovania licencií,

súvisiace finančné plánovanie.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby výsledkom uvedených politík alebo akčných plánov bolo, že:

akademické inštitúcie prijímajúce verejné financie vypracujú politiky na zachovanie ich vedeckých výstupov,

bude zavedený účinný systém archivovania elektronických vedeckých informácií pre pôvodné digitálne publikácie a prípadne súvisiace výsledky výskumu,

s vedeckými informáciami vybranými na dlhodobé uchovávanie sa bude primerane nakladať, pričom sa zabezpečí hardvér i softvér umožňujúci opakované použitie informácií,

široká škála trvalých identifikátorov prispeje k jedinečnej identifikácii (vzájomné prepojenie výsledkov výskumu, výskumných pracovníkov, ich domovských inštitúcií a financujúcich subjektov, ako aj prispievateľov) s cieľom umožniť vyhľadateľnosť, reprodukovateľnosť a dlhodobé uchovávanie výsledkov výskumu,

budú zavedené strojovo čitateľné licenčné systémy a podmienky v súlade s už existujúcimi otvorenými licenciami umožňujúce opakované použitie vedeckých informácií, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov v súlade s platnými právnymi predpismi o autorskom práve a bez toho, aby boli tieto predpisy dotknuté, s cieľom umožniť opätovné použitie a uchovávanie v súlade so zákonom,

sa zlepšia podmienky pre zainteresované strany, aby mohli ponúkať služby s pridanou hodnotou založené na opakovanom použití vedeckých informácií.

Infraštruktúry pre otvorenú vedu

6.

Členské štáty by (v zmysle národných akčných plánov) mali stanoviť a uplatňovať jasné politiky ďalšieho rozvoja infraštruktúr tvoriacich základ systému prístupu k vedeckým informáciám, ich uchovávania, výmeny a opakovaného použitia a podpory ich združovania v rámci EOSC. Uvedené politiky a akčné plány by mali obsahovať:

konkrétne ciele a ukazovatele na meranie pokroku,

realizačné plány vrátane priradenia zodpovednosti a primeraného udeľovania licencií,

súvisiace finančné plánovanie.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby výsledkom týchto politík alebo národných akčných plánov bolo, že:

finančné zdroje budú účelovo viazané, budú mať pákový efekt a ich účelom bude hospodárska efektívnosť a inovácia a zároveň podpora hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu,

bude zabezpečená kvalita a spoľahlivosť infraštruktúry, a to aj vďaka všeobecne uznávaným certifikačným mechanizmom, špecifikáciám a normám,

výskumní pracovníci budú mať lepší prístup k výskumným zdrojom a službám na uchovávanie, správu, analýzu, výmenu a opakované použitie vedeckých informácií, okrem iného prostredníctvom EOSC, ak existuje, a to za transparentných a nediskriminačných podmienok,

vďaka ďalším ukazovateľom a metrikám budú infraštruktúry vhodné na zber informácií slúžiacich na monitorovanie a posudzovanie otvorenosti a otvorenej vedy, ako aj hodnotenia výskumu a kariéry.

7.

Členské štáty by mali zabezpečiť synergie medzi vnútroštátnymi infraštruktúrami, s EOSC a inými celosvetovými iniciatívami, a to:

zapojením sa do určovania noriem pre údaje a služby, ktoré majú byť prístupné cez EOSC, ako aj ukazovateľov a metriky na meranie vplyvu výskumu v súvislosti s EOSC,

zaručením interoperability novovytvorených alebo zmodernizovaných infraštruktúr, aby sa prispôsobili rozvoju EOSC a aby sa tak zabránilo ich izolácii, ako aj prispením k zníženiu roztrieštenosti a podpore vedeckých objavov a spolupráce naprieč disciplínami a krajinami,

pripravením podmienok pre využívanie služieb a výmenu vedeckých informácií prostredníctvom EOSC.

Zručnosti a schopnosti

8.

Členské štáty by mali stanoviť a uplatňovať jasné politiky (v zmysle národných akčných plánov) pre nevyhnutné zručnosti a schopnosti výskumných pracovníkov a pracovníkov akademických inštitúcií v súvislosti s vedeckými informáciami. Uvedené politiky a akčné plány by mali obsahovať:

konkrétne ciele a ukazovatele na meranie pokroku,

plány na vykonávanie vrátane priradenia sfér zodpovednosti,

súvisiace finančné plánovanie.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby výsledkom uvedených politík alebo akčných plánov bolo, že:

ako súčasť systému vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy sa bude vo všetkých štádiách kariéry poskytovať potrebná odborná príprava a vzdelávanie na úrovni najlepších postupov v tomto odvetví, a to o témach otvoreného prístupu, riadenia výskumných údajov, správcovstva údajov, uchovávania údajov, spracovania údajov a otvorenej vedy,

sa podporia a/alebo zavedú programy vyššieho vzdelávania zamerané na nové profesionálne profily v oblasti technológií zaobchádzania s údajmi,

sa bude podporovať rozvoj a odborné vzdelávanie odborníkov na výpočtovú vedu pracujúcu s veľkými objemami údajov vrátane dátových odborníkov, technikov a správcov.

Stimuly a odmeny

9.

Členské štáty by mali stanoviť a uplatňovať jasné politiky (v zmysle národných akčných plánov), aby v súvislosti s vedeckými informáciami upravili systémy zamestnávania a hodnotenia kariéry výskumných pracovníkov, hodnotiaci systém udeľovania výskumných grantov pre výskumných pracovníkov a hodnotiace systémy výskumných inštitúcií. Uvedené politiky a akčné plány by mali obsahovať:

konkrétne ciele a ukazovatele na meranie pokroku,

plány na vykonávanie vrátane priradenia sfér zodpovednosti,

súvisiace finančné plánovanie.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby výsledkom uvedených politík alebo akčných plánov bolo, že:

kariérny systém v akademickom prostredí bude podporovať a odmeňovať výskumných pracovníkov, ktorí rešpektujú kultúru poskytovania a spoločného využívania výsledkov svojho výskumu, predovšetkým v podobe zabezpečenia včasnej výmeny a otvoreného prístupu k svojim publikáciám a ďalším výstupom z výskumu,

inštitúcie zodpovedné za správu financovania výskumu z verejných zdrojov a akademické inštitúcie, ktoré sú financované z verejných zdrojov, budú pomáhať pri vykonávaní vnútroštátnej politiky a na tento účel zavádzať mechanizmy umožňujúce, merajúce a odmeňujúce poskytovanie a spoločné využívanie vedeckých informácií,

sa obohatia systémy hodnotenia výskumu a kariéry zavedením ďalších ukazovateľov a metrík, ktoré môžu slúžiť na posudzovanie otvorenosti vrátane (okrem iného) širšieho sociálneho vplyvu výskumu a na úrovni jednotlivcov vplyvu výskumného pracovníka (metrika novej generácie).

Dialóg mnohých zainteresovaných strán na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni o otvorenej vede

10.

Členské štáty by sa mali zúčastňovať na dialógu mnohých zainteresovaných strán o prechode na otvorenú vedu na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni v každej z oblastí uvedených v bodoch 1 až 9.

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby:

tieto dialógy posilnili prepojené technologické prostredie otvorenej vedy, ktoré zahŕňa všetky výsledky výskumu zo všetkých štádií životného cyklu výskumu (údaje, publikácie, softvér, metódy, protokoly atď.),

sa postupne presadila systémová zmena smerom k otvorenej vede a aby zahŕňala nielen technologické zmeny a efektívnosť, ale aj zásadu reciprocity, kultúrnu zmenu v prostredí výskumných pracovníkov, ako aj inštitucionálnu zmenu v oblasti výskumu v rámci akademických inštitúcií a poskytovateľov financovania smerom k otvorenej vede, prípadne vrátane otázok, ako je napríklad integrita a etika výskumu.

Štruktúrovaná koordinácia členských štátov na úrovni Únie a následné kroky na základe tohto odporúčania

11.

Členské štáty by mali mať vnútroštátne kontaktné miesto, ktoré by plnilo tieto úlohy:

koordinovať opatrenia uvedené v tomto odporúčaní,

pôsobiť ako kontaktný partner pre Komisiu v otázkach prístupu k vedeckým informáciám a ich uchovávania, predovšetkým v otázke jasnejšieho vymedzenia spoločných zásad a noriem, vykonávacích opatrení a nových spôsobov šírenia, poskytovania a spoločného využívania výsledkov výskumu v Európskom výskumnom priestore,

podávať správy o následných činnostiach na základe tohto odporúčania.

12.

Členské štáty by mali informovať Komisiu o krokoch prijatých v reakcii na prvky uvedené v tomto odporúčaní 18 mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie a následne každé ďalšie dva roky. Komisia by na tomto základe mala preskúmať pokrok dosiahnutý v celej Únii a posúdiť, či sú na dosiahnutie cieľov vytýčených v tomto odporúčaní potrebné ďalšie kroky.

V Bruseli 25. apríla 2018

Za Komisiu

Mariya GABRIEL

členka Komisie

Carlos MOEDAS

člen Komisie


(1)  COM(2012) 401 final zo 17. júla 2012.

(2)  Odporúčanie Komisie 2012/417/EÚ zo 17. júla 2012 o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní (Ú. v. EÚ L 194, 21.7.2012, s. 39).

(3)  COM(2015) 192 final zo 6. mája 2015.

(4)  Otvorená veda predstavuje novú koncepciu vedeckého postupu na základe spolupráce a nových spôsobov šírenia znalostí, čím sa zlepší prístupnosť k výsledkom výskumu a ich opätovná využiteľnosť s použitím digitálnych technológií a nových nástrojov spolupráce.

(5)  COM(2017) 228 final z 10. mája 2017.

(6)  COM(2016) 178 final z 19. apríla 2016.

(7)  SWD(2018) 83 final zo 14. marca 2018.

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90).

(9)  Otvorený prístup znamená možnosť digitálneho prístupu k výsledkom výskumu a ich opakované použitie s čo najmenšími obmedzeniami.

(10)  COM(2018) 22 final.

(11)  Závery Rady 9360/15 z 29. mája 2015.

(12)  Závery Rady 9526/16 z 27. mája 2016.


Korigendá

31.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/19


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/366 z 1. marca 2017, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a ktorým sa ukončuje čiastočné priebežné revízne prešetrovanie podľa článku 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1037

( Úradný vestník Európskej únie L 56 z 3. marca 2017 )

Na strane 126 v prílohe 1:

namiesto:

Názov spoločnosti

Doplnkový kód TARIC

„Years Solar Co., Ltd

B898 “

má byť:

Názov spoločnosti

Doplnkový kód TARIC

„LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

B898 “