ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 127

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
23. mája 2018


Obsah

 

Korigendá

Strana

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/673 z 3. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií ( Ú. v. EÚ L 114 I, 4.5.2018 )

1

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ( Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016 )

2

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV ( Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016 )

6

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2396 z 13. decembra 2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj o zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva ( Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017 )

7

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


Korigendá

23.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/1


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/673 z 3. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií

( Úradný vestník Európskej únie L 114 I zo 4. mája 2018 )

Na obálke na strane 1 Úradného vestníka Európskej únie L 114 zo 4. mája 2018 nadpis „II Nelegislatívne akty“ má byť „I Legislatívne akty“.


23.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/2


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

( Úradný vestník Európskej únie L 119 zo 4. mája 2016 )

Na strane 14, odôvodnenie 71, piata a šiesta veta:

namiesto:

„(71)

…Takéto opatrenie by sa memalo týkať dieťaťa.

S cieľom zabezpečiť spravodlivé a transparentné spracúvanie vo vzťahu k dotknutej osobe a s ohľadom na konkrétne okolnosti a súvislosti spracúvania osobných údajov by mal prevádzkovateľ používať na účely profilovania primerané matematické alebo štatistické postupy, prijať technické a organizačné opatrenia vhodné na to, aby sa predovšetkým zabezpečilo, že faktory, ktoré vedú k nesprávnosti osobných údajov, sa opravia a riziko chýb sa minimalizuje, zabezpečiť osobné údaje tak, aby sa zohľadnili súvisiace potenciálne riziká pre záujmy a práva dotknutej osoby a aby sa okrem iného zabránilo diskriminačným účinkom na fyzické osoby na základe rasového alebo etnického pôvodu, politického názoru, náboženstva alebo presvedčenia, členstva v odborových organizáciách, genetického alebo zdravotného stavu či sexuálnej orientácie, alebo účinkom, ktoré vedú k opatreniam majúcim takéto účinky.“

má byť:

„(71)

…Takéto opatrenie by sa nemalo týkať dieťaťa.

S cieľom zabezpečiť spravodlivé a transparentné spracúvanie vo vzťahu k dotknutej osobe a s ohľadom na konkrétne okolnosti a súvislosti spracúvania osobných údajov by mal prevádzkovateľ používať na účely profilovania primerané matematické alebo štatistické postupy, prijať technické a organizačné opatrenia vhodné na to, aby sa predovšetkým zabezpečilo, že faktory, ktoré vedú k nesprávnosti osobných údajov, sa opravia a riziko chýb sa minimalizuje, zabezpečiť osobné údaje tak, aby sa zohľadnili súvisiace potenciálne riziká pre záujmy a práva dotknutej osoby, a zabrániť okrem iného diskriminačným účinkom na fyzické osoby na základe rasového alebo etnického pôvodu, politického názoru, náboženstva alebo presvedčenia, členstva v odborových organizáciách, genetického alebo zdravotného stavu či sexuálnej orientácie, alebo spracúvaniu, ktoré vedie k opatreniam majúcim takéto účinky.“.

Na strane 58, článok 41 ods. 3:

namiesto:

„3.   Príslušný dozorný orgán predloží návrh kritérií na akreditáciu subjektu uvedeného v odseku 1 tohto článku výboru podľa mechanizmu konzistentnosti uvedenému v článku 63.“

má byť:

„3.   Príslušný dozorný orgán predloží návrh požiadaviek na akreditáciu subjektu uvedeného v odseku 1 tohto článku výboru podľa mechanizmu konzistentnosti uvedenému v článku 63.“.

Na strane 58, článok 41 ods. 5:

namiesto:

„5.   Príslušný dozorný orgán odoberie akreditáciu subjektu uvedenému v odseku 1, ak nie sú splnené podmienky na akreditáciu alebo sa podmienky na akreditáciu už viac neplnia, alebo ak kroky podniknuté týmto subjektom sú v rozpore s týmto nariadením.“

má byť:

„5.   Príslušný dozorný orgán odoberie akreditáciu subjektu uvedenému v odseku 1, ak nie sú splnené požiadavky na akreditáciu alebo sa požiadavky na akreditáciu už viac neplnia, alebo ak kroky podniknuté týmto subjektom sú v rozpore s týmto nariadením.“.

Na strane 59, článok 42 ods. 7:

namiesto:

„7.   Certifikácia sa prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi vydá na maximálne obdobie troch rokov a môže sa obnoviť za rovnakých podmienok, pokiaľ sa naďalej plnia príslušné požiadavky. Certifikačné subjekty uvedené v článku 43 alebo v príslušnom prípade príslušný dozorný orgán certifikáciu odoberú, ak nie sú alebo už nie sú splnené požiadavky na certifikáciu.“

má byť:

„7.   Certifikácia sa prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi vydá na maximálne obdobie troch rokov a môže sa obnoviť za rovnakých podmienok, pokiaľ sa naďalej plnia príslušné kritériá. Certifikačné subjekty uvedené v článku 43 alebo v príslušnom prípade príslušný dozorný orgán certifikáciu odoberú, ak nie sú alebo už nie sú splnené kritériá na certifikáciu.“.

Na strane 60, článok 43 ods. 3, prvá veta:

namiesto:

„3.   Akreditácia certifikačných subjektov podľa odsekov 1 a 2 tohto článku sa uskutoční na základe kritérií schválených dozorným orgánom, ktorý je príslušný podľa článku 55 alebo 56, alebo kritérií schválených výborom podľa článku 63.“

má byť:

„3.   Akreditácia certifikačných subjektov podľa odsekov 1 a 2 tohto článku sa uskutoční na základe požiadaviek schválených dozorným orgánom, ktorý je príslušný podľa článku 55 alebo 56, alebo kritérií schválených výborom podľa článku 63.“.

Na strane 60, článok 43 ods. 6:

namiesto:

„6.   Dozorný orgán zverejní požiadavky uvedené v odseku 3 tohto článku a kritériá uvedené v článku 42 ods. 5 v ľahko dostupnej forme. Dozorné orgány tiež zasielajú tieto požiadavky a kritériá výboru. Výbor zhromažďuje všetky certifikačné mechanizmy a pečate ochrany údajov v registri a zverejňuje ich akýmkoľvek primeraným spôsobom.“

má byť:

„6.   Dozorný orgán zverejní požiadavky uvedené v odseku 3 tohto článku a kritériá uvedené v článku 42 ods. 5 v ľahko dostupnej forme. Dozorné orgány tiež zasielajú tieto požiadavky a kritériá výboru.“.

Na strane 69, článok 57 ods. 1 písm. p):

namiesto:

„p)

navrhuje a zverejňuje kritériá akreditácie subjektu na monitorovanie kódexov správania podľa článku 41 a certifikačného subjektu podľa článku 43;“

má byť:

„p)

navrhuje a zverejňuje požiadavky na akreditáciu subjektu na monitorovanie kódexov správania podľa článku 41 a certifikačného subjektu podľa článku 43;“.

Na strane 74, článok 64 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„c)

je zamerané na schválenie kritérií pre akreditáciu orgánu podľa článku 41 ods. 3 alebo certifikačného subjektu podľa článku 43 ods. 3;“

má byť:

„c)

je zamerané na schválenie požiadaviek na akreditáciu orgánu podľa článku 41 ods. 3, certifikačného subjektu podľa článku 43 ods. 3 alebo kritérií na certifikáciu uvedených v článku 42 ods. 5;“.

Na strane 74, článok 64 ods. 6, 7 a 8:

namiesto:

„6.   Príslušný dozorný orgán neprijme svoj návrh rozhodnutia uvedený v odseku 1 v lehote uvedenej v odseku 3.

7.   Dozorný orgán uvedený v odseku 1 v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko výboru a do dvoch týždňov po získaní stanoviska predsedovi výboru elektronickými prostriedkami oznámi, či bude trvať na svojom návrhu rozhodnutia alebo ho zmení, a podľa potreby mu oznámi aj zmenený návrh rozhodnutia, pričom použije štandardizovaný formát.

8.   Ak dotknutý dozorný orgán informuje predsedu výboru v rámci lehoty uvedenej v odseku 7 tohto článku o tom, že nemá v úmysle postupovať úplne alebo sčasti podľa stanoviska výboru, pričom poskytne relevantné dôvody, uplatňuje sa článok 65 ods. 1.“

má byť:

„6.   Príslušný dozorný orgán uvedený v odseku 1 neprijme svoj návrh rozhodnutia uvedený v odseku 1 v lehote uvedenej v odseku 3.

7.   Príslušný dozorný orgán uvedený v odseku 1 v čo najväčšej miere zohľadní stanovisko výboru a do dvoch týždňov po získaní stanoviska predsedovi výboru elektronickými prostriedkami oznámi, či bude trvať na svojom návrhu rozhodnutia alebo ho zmení, a podľa potreby mu oznámi aj zmenený návrh rozhodnutia, pričom použije štandardizovaný formát.

8.   Ak príslušný dozorný orgán uvedený v odseku 1 informuje predsedu výboru v rámci lehoty uvedenej v odseku 7 tohto článku o tom, že nemá v úmysle postupovať úplne alebo sčasti podľa stanoviska výboru, pričom poskytne relevantné dôvody, uplatňuje sa článok 65 ods. 1.“.

Na strane 74, článok 65 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„a)

ak v prípade uvedenom v článku 60 ods. 4 dotknutý dozorný orgán vzniesol relevantnú a odôvodnenú námietku voči návrhu rozhodnutia vedúceho orgánu alebo vedúci orgán zamietol takúto námietku ako irelevantnú alebo neodôvodnenú. …;“

má byť:

„a)

ak v prípade uvedenom v článku 60 ods. 4 dotknutý dozorný orgán vzniesol relevantnú a odôvodnenú námietku voči návrhu rozhodnutia vedúceho dozorného orgánu a vedúci dozorného orgán nezohľadnil námietku alebo zamietol takúto námietku ako irelevantnú alebo neodôvodnenú. …;“.

Na strane 76, článok 69 ods. 2:

namiesto:

„2.   Bez toho, aby boli dotknuté žiadosti Komisie uvedené v článku 70 ods. 1 a článku 70 ods. 2, výbor pri plnení svojich úloh alebo pri vykonávaní svojich právomocí nikoho nežiada o pokyny ani ich od nikoho neprijíma.“

má byť:

„2.   Bez toho, aby boli dotknuté žiadosti Komisie uvedené v článku 70 ods. 1 a 2, výbor pri plnení svojich úloh alebo pri vykonávaní svojich právomocí nikoho nežiada o pokyny ani ich od nikoho neprijíma.“.

Na strane 77, článok 70 ods. 1 písm. l):

namiesto:

„l)

preskúmava praktické uplatňovanie usmernení, odporúčaní a najlepších postupov uvedených v písmenách e) a f);“

má byť:

„l)

preskúmava praktické uplatňovanie usmernení, odporúčaní a najlepších postupov;“.

Na strane 77, článok 70 ods. 1 písm. o):

namiesto:

„o)

vykonáva akreditáciu certifikačných subjektov a jej pravidelné preskúmanie podľa článku 43 a vedie verejný register akreditovaných orgánov podľa článku 43 ods. 6 a akreditovaných prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov usadených v tretích krajinách podľa článku 42 ods. 7;“

má byť:

„o)

schvaľuje kritériá certifikácie podľa článku 42 ods. 5 a vedie verejný register certifikačných mechanizmov a pečatí a značiek ochrany údajov podľa článku 42 ods. 8 a certifikovaných prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov usadených v tretích krajinách podľa článku 42 ods. 7;“.

Na strane 77, článok 70 ods. 1 písm. p):

namiesto:

„p)

spresňuje požiadavky uvedené v článku 43 ods. 3 na účely akreditácie certifikačných subjektov podľa článku 42;“

má byť:

„p)

schvaľuje požiadavky uvedené v článku 43 ods. 3 na účely akreditácie certifikačných subjektov uvedených v článku 43;“.


23.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/6


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV

( Úradný vestník Európskej únie L 119 zo 4. mája 2016 )

Na strane 128, článok 51 ods. 1 písm. f):

namiesto:

„f)

preskúmava praktické uplatňovanie usmernení, odporúčaní a najlepších postupov uvedených v písmenách b) a c);“,

má byť:

„f)

preskúmava praktické uplatňovanie usmernení, odporúčaní a najlepších postupov;“.


23.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/7


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2396 z 13. decembra 2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj o zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva

( Úradný vestník Európskej únie L 345 z 27. decembra 2017 )

Na stranách 34-52 v záhlaví:

namiesto:

„12.12.2017“,

má byť:

„27.12.2017“.