ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 112

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
2. mája 2018


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/643 z 18. apríla 2018 o štatistike železničnej dopravy

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov ( 1 )

19

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch ( 1 )

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES ( 1 )

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

2.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/643

z 18. apríla 2018

o štatistike železničnej dopravy

(prepracované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 (3) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené (4). Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedené nariadenie prepracovať.

(2)

železnice sú významnou časťou dopravných sietí Únie.

(3)

Komisia potrebuje štatistiku o preprave tovaru a osôb po železnici, aby mohla monitorovať a rozvíjať spoločnú dopravnú politiku, ako aj dopravné prvky politík týkajúcich sa regiónov a transeurópskych sietí.

(4)

Štatistiky o bezpečnosti železníc sú pre Komisiu potrebné aj na prípravu a monitorovanie opatrení Únie v oblasti dopravnej bezpečnosti. Železničná agentúra Európskej únie zbiera údaje o nehodách podľa prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES (5), pokiaľ ide o spoločné bezpečnostné ukazovatele a spoločné metódy výpočtu vzniknutých škôd pri nehodách.

(5)

štatistiky na úrovni Únie o železničnej doprave sú potrebné aj na plnenie kontrolných úloh predpokladaných v článku 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ (6).

(6)

Štatistiky na úrovni Únie o všetkých druhoch dopravy by mali spočívať na jednotnej koncepcii a normách, s cieľom dosiahnuť čo možno najväčšiu porovnateľnosť medzi druhmi dopravy.

(7)

Je dôležité vyhnúť sa duplicite v práci a optimalizovať využívanie existujúcich informácií, ktoré môžu byť užitočné na štatistické účely. Z uvedeného dôvodu a s cieľom zabezpečiť občanom Únie a ostatným stranám zainteresovaným na bezpečnosti železničnej dopravy a interoperabilite železničného systému vrátane železničnej infraštruktúry ľahko dostupné a užitočné informácie by sa medzi útvarmi Komisie a príslušnými subjektmi, a to aj na medzinárodnej úrovni, mali dosiahnuť primerané dohody o spolupráci.

(8)

Pri zostavovaní európskych štatistík by sa mala nastoliť rovnováha medzi potrebami používateľov a záťažou respondentov.

(9)

Vo svojej správe Európskemu parlamentu a Rade o svojich skúsenostiach získaných pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 91/2003 Komisia poukázala na skutočnosť, že dlhodobý vývoj pravdepodobne povedie k zastaveniu zberu alebo zjednodušeniu údajov už zozbieraných podľa uvedeného nariadenia a že cieľom je skrátiť lehotu na zasielanie ročných údajov o osobách prepravených po železnici. Komisia by mala naďalej pravidelne poskytovať správy o spôsobe vykonávania tohto nariadenia.

(10)

Koexistencia verejných a súkromných železničných podnikov pôsobiacich na komerčnom železničnom dopravnom trhu, si vyžaduje jednoznačnú špecifikáciu štatistických informácií, ktoré by mali poskytovať všetky železničné podniky a ktoré by mal šíriť Eurostat.

(11)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie spoločných štatistických noriem, ktoré umožňujú zostavenie harmonizovaných údajov a ktoré sa majú vykonávať v každom členskom štáte pod dohľadom subjektov a inštitúcií poverených zostavovaním úradných štatistík, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(12)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (7) tvorí referenčný rámec pre ustanovenia tohto nariadenia.

(13)

S cieľom zohľadniť nový vývoj v členských štátoch a zároveň zachovať harmonizovaný zber údajov o železničnej doprave v celej Únii a so zámerom udržať vysokú kvalitu údajov zasielaných členskými štátmi by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu tohto nariadeniana prispôsobenie technických definícií a ustanovenie dodatočných technických vymedzení pojmov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (8). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(14)

Komisia by mala zabezpečiť, aby uvedené delegované akty nespôsobovali výrazné dodatočné zaťaženie členských štátov alebo respondentov.

(15)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o špecifikáciu informácií, ktoré sa majú poskytovať na účely správ o kvalite a porovnateľnosti výsledkov a opatreniach na šírenie týchto výsledkov Komisiou (Eurostatom). Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (9).

(16)

Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre Európsky štatistický systém,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je vytvorenie spoločných pravidiel zostavovania železničných dopravných štatistík na úrovni Únie.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vťahuje na všetky železnice v Únii. Každý členský štát predloží štatistiky, ktoré sa vzťahujú k železničnej doprave na jeho území. Keď železničný podnik pôsobí vo viac než jednom členskom štáte, príslušné vnútroštátne orgány požiadajú podniky, aby poskytli oddelené údaje za každý štát, v ktorom pôsobia tak, aby bolo možné zostaviť vnútroštátne štatistiky.

Členské štáty môžu z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vyňať:

a)

železničné podniky, ktoré prevádzkujú dopravu úplne alebo sčasti v rámci priemyselných alebo podobných zariadení, vrátane prístavov;

b)

železničné podniky, ktoré poskytujú hlavne miestne turistické služby, ako sú napríklad historické parné železnice.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„vykazujúci štát“ je členský štát odovzdávajúci údaje Eurostatu;

2.

„vnútroštátne orgány“ sú vnútroštátne štatistické inštitúcie a ostatné orgány zodpovedné v každom členskom štáte za zhotovenie európskych štatistík;

3.

„železnica“ je dopravná komunikácia pozostávajúca z koľajníc, používaná výlučne železničnými vozidlami;

4.

„železničné vozidlo“ je mobilné zariadenie pohybujúce sa výlučne na koľajniciach buď svojou vlastnou silou (trakčné vozidlá), alebo ťahané iným vozidlom (osobné vozne, prípojné vozne, batožinové vozne a vagóny);

5.

„železničný podnik“ je každý verejný alebo súkromný podnik, ktorý poskytuje služby zabezpečujúce železničnú prepravu tovaru a/alebo osôb. Nevzťahuje sa na podnik, ktorého jedinou obchodnou činnosťou je poskytovanie služieb zabezpečujúcich prepravu cestujúcich metrom, električkou a/alebo mestskou dráhou;

6.

„železničná nákladná doprava“ je preprava tovaru medzi miestom nakládky a vykládky s použitím železničných vozidiel;

7.

„železničná osobná doprava“ je preprava cestujúcich medzi miestom nástupu a výstupu, s použitím železničných vozidiel. Nevzťahuje sa na prepravu cestujúcich metrom, električkou a/alebo mestskou dráhou;

8.

„metro“ (známe aj ako „podzemná dráha“, „metropolitná železnica“) je elektrická železnica na prepravu cestujúcich s kapacitou na zvládnutie veľkého objemu prepravy a charakterizovaná výhradným právom na cestu, vlakmi skladajúcimi sa z niekoľkých vozňov, vysokou rýchlosťou a rýchlym zrýchlením, komplexnou signalizáciou, ako aj chýbajúcimi úrovňovými križovatkami, aby bola možná vysoká frekvencia vlakov a vysokými nástupišťami. Metro je tiež charakterizované vzájomne blízko ležiacimi stanicami, pričom normálne vzdialenosti medzi stanicami sú od 700 do 1 200 m. „Vysoká rýchlosť“ vyplýva z porovnania s električkami a mestskými dráhami a tu znamená približne rýchlosť 30 až 40 km/h na krátke vzdialenosti, 40 až 70 km/h na dlhšie vzdialenosti;

9.

„električka“ je osobné cestné vozidlo vybavené na sedenie viac než deviatich osôb (vrátane vodiča), ktoré je pripojené na elektrické vodiče alebo je poháňané dieselovým motorom a je viazané na koľajnice;

10.

„mestská dráha“ je železnica určená na prepravu cestujúcich, ktorá často používa elektricky poháňané koľajové vozne prevádzkované jednotlivo alebo v krátkych vlakoch na pevnej dvojkoľajnej trati. Stanice/zastávky sú od seba vzdialené obyčajne menej než 1 200 m. V porovnaní s metrom má mestská dráha ľahšiu konštrukciu, je určená pre menšie objemy prepravy a zvyčajne jazdí nižšou rýchlosťou. Je niekedy ťažké presne rozlíšiť mestskú dráhu a električku. Električky nie sú vo všeobecnosti oddelené od cestnej dopravy, ale mestské dráhy môžu byť oddelené od ostatných systémov;

11.

„vnútroštátna doprava“ je železničná preprava medzi dvoma miestami (miestom nakládky/nástupu a miestom vykládky/výstupu) vo vykazujúcom štáte. Môže zahŕňať tranzit cez iný štát;

12.

„medzinárodná doprava“ je železničná preprava medzi miestom (miestom nakládky/nástupu alebo vykládky/výstupu) vo vykazujúcom štáte a miestom (nakládky/nástupu alebo vykládky/výstupu) v inom štáte;

13.

„tranzit“ je železničná preprava cez vykazujúci štát medzi dvoma miestami (miestom nakládky/nástupu a miestom vykládky/výstupu) mimo vykazujúceho štátu. Prepravy zahŕňajúce nakládku/nástup alebo vykládku/výstup tovaru/cestujúcich na hranici vykazujúceho štátu z iného druhu/na iný druh dopravy sa nepovažujú za tranzit;

14.

„železničný cestujúci“ je každá osoba, okrem členov posádky vlaku, ktorá cestuje železnicou. Na účely štatistiky o nehodách sa započítavajú aj cestujúci, ktorí sa pokúšajú nastúpiť na pohybujúci sa vlak alebo vystúpiť z pohybujúceho sa vlaku;

15.

„počet cestujúcich“ je počet jázd železničných cestujúcich, pričom každá jazda je definovaná ako pohyb z miesta nástupu do miesta výstupu, s prestupom z jedného železničného vozidla do druhého alebo bez prestupu. Ak cestujúci používajú služby viac než jedného železničného podniku, nezapočítajú sa, pokiaľ je to možné, viac než jedenkrát;

16.

„osobokilometer (oskm)“ je preprava jedného cestujúceho po železnici na vzdialenosť jedného kilometra. Berie sa do úvahy len vzdialenosť na výsostnom území vykazujúceho štátu;

17.

„hmotnosť“ je množstvo tovaru v tonách (1 000 kilogramov). Hmotnosť, ktorá sa berie do úvahy, zahŕňa okrem hmotnosti prepravovaného tovaru, aj hmotnosť obalov a taru prepravnej jednotky, t.j. kontajnerov, vymeniteľnej nadstavby, paliet, ako aj cestných vozidiel prepravovaných železnicou v priebehu kombinovanej dopravy. Ak sa na preprave tovaru podieľa viac než jeden železničný podnik, hmotnosť sa, pokiaľ je to možné, nezapočíta viac než jedenkrát;

18.

„tonokilometer (tkm)“ je preprava jednej tony (1 000 kilogramov) tovaru železnicou na vzdialenosť jedného kilometra. Berie sa do úvahy len vzdialenosť na výsostnom území vykazujúceho štátu;

19.

„vlak“ je je jedno alebo viac železničných vozidiel ťahaných jedným alebo viacerými rušňami alebo motorovými vozňami, alebo samostatným motorovým vozňom, idúce pod určeným číslom alebo pod špeciálnym označením z pevného východiskového bodu do pevného miesta určenia. Rušňový vlak, t. j. rušeň pohybujúci sa samostatne sa nepovažuje za vlak;

20.

„vlakový kilometer (vlkm)“ je pohyb vlaku na vzdialenosť jedného kilometra. Použitá vzdialenosť je, pokiaľ je známa, skutočne prejdená vzdialenosť; inak sa použije štandardná sieťová vzdialenosť medzi východiskovým a konečným bodom. Berie sa do úvahy len vzdialenosť na výsostnom území vykazujúceho štátu;

21.

„zásielka - ucelený vlak“ je každá zásielka skladajúca sa z vlaku s jednou alebo viacerými vozňovými zásielkami od jedného odosielateľa, ktoré sa spoločne prepravujú bez akejkoľvek zmeny v zostave z jediného miesta naloženia do jediného miesta vyloženia;

22.

„zásielka - vozňová zásielka“ je každá zásielka tovaru, pre ktorú sa vyžaduje výlučné použitie vozňa počas celej cesty nezávisle od toho, či je alebo nie je využitá celá nákladná kapacita vozňa; nepatria sem nákladné vozne v ucelenom vlaku;

23.

„TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – jednotka zodpovedajúca 20 stopám)“ je štandardná jednotka založená na ISO kontajneri s dĺžkou 20 stôp (6,10 m), používaná ako štatistický ukazovateľ prepravných prúdov alebo kapacít. Jeden štandardný kontajner ISO 1 s kapacitou 40 stôp sa rovná 2 TEU. Vymeniteľné nadstavby pod 20 stôp zodpovedajú 0,75 TEU, od 20 stôp do 40 stôp 1,5 TEU a nad 40 stôp 2,25 TEU.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10 s cieľom zmeniť tento článok článok na účely prispôsobenia technického vymedzenia pojmov uvedených v odseku 1 tohto článku v bodoch 8, 9, 10, 21, 22 a 23 a stanovenia dodatočných technických vymedzení pojmov, ak je potrebné zohľadniť nový vývoj, ktorý si vyžaduje určitú úroveň technických podrobností, ktoré sa majú vymedziť s cieľom zabezpečiť harmonizáciu štatistík.

Komisia pri výkone uvedenej právomoci zabezpečí, aby uvedené delegované akty nespôsobovali členským štátom ani respondentom výrazné dodatočné zaťaženie. Komisia okrem toho riadne odôvodní štatistické opatrenia, ktoré sú ustanovené v uvedených delegovaných aktoch, pričom v prípade potreby použije analýzu efektívnosti vynaložených nákladov vrátane posúdenia zaťaženia respondentov a nákladov na tvorbu, ako sa uvádza v článku 14 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 223/2009.

Článok 4

Zber údajov

1.   Štatistiky, ktoré sa majú zostavovať, sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Ide o tieto typy údajov:

a)

ročné štatistiky o nákladnej doprave – podrobné vykazovanie (príloha I);

b)

ročné štatistiky o osobnej doprave – podrobné vykazovanie (príloha II);

c)

štvrťročné štatistiky o nákladnej a osobnej doprave (príloha III);

d)

regionálne štatistiky o nákladnej a osobnej doprave (príloha IV);

e)

štatistiky o prepravných prúdoch na železničnej sieti (príloha V).

2.   Členské štáty vykazujú podľa príloh I a II údaje o podnikoch, ktorých:

a)

celkový objem prepravy tovaru je aspoň 200 000 000 tonokilometrov alebo aspoň 500 000 ton;

b)

celkový objem prepravy osôb je aspoň 100 000 000 osobokilometrov.

Vykazovanie podľa príloh I a II je pre podniky nedosahujúce prahové hodnoty uvedené v písmenách a) a b) dobrovoľné.

3.   Členské štáty vykazujú podľa prílohy VIII v prípade podnikov nedosahujúcich prahové hodnoty uvedené v odseku 2 celkové údaje, ak sa uvedené údaje nevykazujú podľa príloh I a II, ako sa uvádza v prílohe VIII.

4.   Na účely tohto nariadenia je tovar klasifikovaný v súlade s prílohou VI. Nebezpečný tovar je okrem toho klasifikovaný v súlade s prílohou VII.

Článok 5

Zdroje údajov

1.   Členské štáty určia verejnú alebo súkromnú organizáciu, ktorá sa bude podieľať na zbere údajov požadovaných v súlade s týmto nariadením.

2.   Potrebné údaje sa môžu získať použitím ľubovoľnej kombinácie nasledujúcich zdrojov:

a)

povinné prehľady;

b)

administratívne údaje vrátane údajov zozbieraných regulačnými úradmi, najmä nákladové listy pre nákladnú železničnú dopravu, ak sú k dispozícii;

c)

postupy štatistických odhadov;

d)

údaje poskytované odbornými organizáciami v železničnom sektore;

e)

štúdie ad hoc (príležitostné).

3.   Vnútroštátne orgány prijmú opatrenia na koordináciu používaných zdrojov údajov a zabezpečia kvalitu štatistík zasielaných Eurostatu.

Článok 6

Zasielanie štatistických údajov Eurostatu

1.   Členské štáty zasielajú Eurostatu štatistické údaje uvedené v článku 4.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia opatrenia na zasielanie štatistických údajov uvedených v článku 4. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 7

Šírenie

1.   Štatistiky založené na údajoch uvedených v prílohách I až V a VIII šíri Komisia (Eurostat).

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia opatrenia na šírenie výsledkov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 8

Kvalita štatistík

1.   Aby sa pomohlo členským štátom pri udržiavaní kvality štatistík v oblasti železničnej dopravy, Eurostat vypracuje a uverejní metodologické odporúčania. Tieto odporúčania budú zohľadňovať najlepšiu prax vnútroštátnych orgánov, železničných podnikov a odborných organizácií v železničnom sektore.

2.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie kvality zasielaných údajov.

3.   Kvalitu štatistických údajov hodnotí Eurostat. Na tento účel na požiadanie Eurostatu, členské štáty informujú Eurostat o metódach použitých pri zostavovaní štatistík.

4.   Na účely tohto nariadenia sa na údaje, ktoré sa majú zasielať, vzťahujú kritériá kvality, ktoré sa uvádzajú v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce podrobné úpravy, štruktúru, periodicitu a prvky porovnateľnosti pre štandardné správy o kvalite. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 9

Správy o vykonávaní

Komisia do 31. decembra 2020 a následne každé štyri roky po konzultácii s Výborom pre Európsky štatistický systém predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia a o budúcom vývoji.

Komisia v uvedenej správe zohľadní príslušné informácie, ktoré poskytli členské štáty a ktoré sa týkajú kvality zaslaných údajov, použitých metód zberu údajov a informácií o potenciálnych zlepšeniach a o potrebách užívateľov.

V správe sa predovšetkým:

a)

zhodnotí prínos zostavených štatistík pre Úniu, členské štáty a poskytovateľov a užívateľov štatistických informácií v pomere k nákladom na ich zostavenie;

b)

zhodnotí kvalita zasielaných údajov, použité metódy zberu údajov a kvalita vypracovaných štatistík.

Článok 10

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 13. decembra 2016. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 11

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 12

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 91/2003 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe X.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 18. apríla 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

L. PAVLOVA


(1)  Stanovisko zo 6. decembra 2017 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. marca 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. apríla 2018.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (Ú. v. ES L 14, 21.1.2003, s. 1).

(4)  Pozri prílohu IX.

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernici 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Smernica o bezpečnosti železníc) (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

(8)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).


PRÍLOHA I

ROČNÉ ŠTATISTIKY O NÁKLADNEJ DOPRAVE - PODROBNÉ VYKAZOVANIE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravený tovar v:

tonách

tonokilometroch

Pohyby nákladných vlakov vo:

vlakových kilometroch

Počet prepravených intermodálnych prepravných jednotiek:

počet

TEU (dvadsať stopová rovnocenná jednotka) (pre kontajnery a vymeniteľné nadstavby)

Referenčné obdobie

Jeden rok

Frekvencia

Každý rok

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka I1: prepravený tovar, podľa typu prepravy

Tabuľka I2: prepravený tovar, podľa typu tovaru (príloha VI)

Tabuľka I3: prepravený tovar (medzinárodná a tranzitná doprava), podľa štátu nakládky a vykládky

Tabuľka I4: prepravený tovar, podľa kategórie nebezpečného tovaru (príloha VII)

Tabuľka I5: prepravený tovar, podľa druhu zásielky (nepovinný údaj)

Tabuľka I6: tovar prepravený v intermodálnych prepravných jednotkách, podľa typu prepravy a typu dopravnej jednotky

Tabuľka I7: počet prepravených naložených intermodálnych prepravných jednotiek, podľa typu prepravy a typu dopravnej jednotky

Tabuľka I8: počet prepravených prázdnych intermodálnych dopravných jednotiek, podľa typu prepravy a typu dopravnej jednotky

Tabuľka I9: pohyby nákladných vlakov

Lehota na odovzdanie údajov

Päť mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie pre tabuľky I1, I2 a I3

2003

Prvé referenčné obdobie pre tabuľky I4, I5, I6, I7, I8 a I9

2004

Poznámky

1.

Členenie prepravy je nasledujúce:

vnútroštátna

medzinárodná – vstupujúca

medzinárodná -– vystupujúca

tranzitná

2.

Druh zásielky sa môže členiť takto:

zásielky v ucelených vlakoch

celovozňové zásielky

iné zásielky

3.

Druh dopravnej jednotky sa člení takto:

kontajnery a vymeniteľné nadstavby

návesy (nesprevádzané)

cestné vozidlá (sprevádzané)

4.

V prípade tabuľky I3 sa môžu Eurostat a členské štáty dohodnúť na uľahčení konsolidácie údajov pochádzajúcich z podnikov v iných členských štátoch, aby bola zabezpečená koherencia týchto údajov.

5.

V prípade tabuľky I4 členské štáty uvedú, na ktoré prípadné kategórie prepravy sa údaje nevzťahujú.

6.

Pokiaľ v prípade tabuliek I2 až I8 nie sú dostupné úplné informácie o tranzitnej doprave, členské štáty oznámia všetky dostupné údaje.


PRÍLOHA II

ROČNÉ ŠTATISTIKY O PREPRAVE OSÔB – PODROBNÉ VYKAZOVANIE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravené osoby v:

počte osôb

osobokilometroch.

Pohyby osobných vlakov vo:

vlakových kilometroch.

Referenčné obdobie

Jeden rok

Frekvencia

Každý rok

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka II1: prepravené osoby podľa typu prepravy.

Tabuľka II2: prepravené osoby v medzinárodnej doprave podľa krajiny nástupu a krajiny výstupu.

Tabuľka II3: pohyby osobných vlakov.

Lehota na zasielanie údajov

Osem mesiacov od skončenia referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

2016

Poznámky

1.

Typ prepravy sa delí na:

vnútroštátnu

medzinárodnú.

2.

V prípade tabuliek II1 a II2 členské štáty oznamujú údaje vrátane informácií o predaji cestovných lístkov mimo vykazujúcej krajiny. Tieto informácie sa môžu získať buď priamo od vnútroštátnych orgánov iných krajín, alebo na základe medzinárodných dohôd o zúčtovaní cestovných lístkov.


PRÍLOHA III

ŠTVRŤROČNÉ ŠTATISTIKY O NÁKLADNEJ A OSOBNEJ DOPRAVE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravený tovar v:

tonách

tonokilometroch

Prepravení cestujúci:

počet cestujúcich

osobokilometre

Referenčné obdobie

Jeden štvrťrok

Frekvencia

Každý štvrťrok

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka III1: prepravený tovar

Tabuľka III2: prepravení cestujúci

Lehota na odovzdanie údajov

Tri mesiace po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

Prvý štvrťrok roku 2004

Poznámky

1.

Tabuľky III1 a III2 sú zostavené na základe predbežných údajov, vrátane odhadov. V prípade tabuľky III2 môžu členské štáty oznámiť údaje vychádzajúce z predaja cestovných lístkov vo vykazujúcom štáte alebo z iného dostupného zdroja.

2.

Tieto údaje sa predložia za podniky obsiahnuté v prílohách I a II.


PRÍLOHA IV

REGIONÁLNE ŠTATISTIKY O NÁKLADNEJ A OSOBNEJ DOPRAVE

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravený tovar v:

tonách

Prepravení cestujúci:

počet cestujúcich

Referenčné obdobie

Jeden rok

Frekvencia

Každých päť rokov

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka IV1: vnútroštátna preprava tovaru podľa regiónu nakládky a vykládky (NUTS 2)

Tabuľka IV2: medzinárodná preprava tovaru podľa regiónu nakládky a vykládky (NUTS 2)

Tabuľka IV3: vnútroštátna preprava cestujúcich podľa regiónu nástupu a výstupu (NUTS 2)

Tabuľka IV4: medzinárodná preprava cestujúcich podľa regiónu nástupu a výstupu (NUTS 2)

Lehota na odovzdanie údajov

12 mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

2005

Poznámky

1.

Keď je miesto nakládky alebo vykládky (tabuľky IV1, IV2) alebo miesto výstupu alebo nástupu (IV3, IV4) mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, členské štáty uvedú len štát.

2.

Aby sa členským štátom pomohlo pri spracovaní týchto tabuliek, Eurostat poskytne členským štátom UIC kódy železničných staníc zodpovedajúce kódom NUTS.

3.

V prípade tabuliek IV3 a IV4 môžu členské štáty oznámiť údaje vychádzajúce z predaja cestovných lístkov alebo z iného dostupného zdroja.

4.

Tieto údaje sa predložia za podniky obsiahnuté v prílohách I a II.


PRÍLOHA V

ŠTATISTIKY O PREPRAVNÝCH PRÚDOCH NA ŽELEZNIČNEJ SIETI

Zoznam premenných a merné jednotky

Nákladná doprava

počet vlakov

Osobná doprava

počet vlakov

Ostatná doprava (služobné vlaky, atď.) (nepovinný údaj)

počet vlakov

Referenčné obdobie

Jeden rok

Frekvencia

Každých päť rokov

Zoznam tabuliek s rozpisom za každú tabuľku

Tabuľka V1: nákladná doprava, podľa úseku siete

Tabuľka V2: osobná doprava, podľa úseku siete

Tabuľka V3: ostatná doprava (služobné vlaky, atď.), podľa úseku siete (nepovinný údaj)

Lehota na odovzdanie údajov

18 mesiacov po uplynutí referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

2005

Poznámky

1.

Členské štáty určia úseky siete, ktoré budú obsahovať minimálne železničnú transeurópsku dopravnú sieť (TEN) na ich štátnom území. Eurostatu oznámia:

zemepisné súradnice a iné údaje potrebné na identifikovanie každého úseku siete a jeho vyznačenie na mape, ako aj spojenia medzi úsekmi,

informácie o charakteristikách (vrátane kapacity) vlakov používajúcich jednotlivý úsek siete.

2.

Každý úsek siete, ktorý je časťou železničnej siete TEN, musí byť identifikovaný pomocou doplnkového atribútu v dátovom zázname, aby bola možná kvantifikácia prepravy na železničnej sieti TEN.


PRÍLOHA VI

NST 2007

Divízia

Opis

01

Výrobky poľnohospodárstva, poľovníctva a lesníctva; ryby a ostatné rybie výrobky

02

Čierne uhlie a lignit; surová ropa a zemný plyn

03

Kovové rudy a ostatné nerastné suroviny; rašelina; urán a tórium

04

Potravinové výrobky, nápoje a tabak

05

Textílie a textilné výrobky; koža a kožené výrobky

06

Drevo a výrobky z dreva a korku (okrem nábytku); výrobky zo slamy a prúteného materiálu; buničina, papier a výrobky z papiera; tlačoviny a záznamové médiá

07

Koks a rafinérske ropné výrobky

08

Chemikálie, chemické výrobky a syntetické vlákna; guma a plastové výrobky; jadrové palivá

09

Ostatné nekovové minerálne výrobky

10

Základné kovy; kovové výrobky, okrem strojov a zariadení

11

Stroje a zariadenia inde neuvedené; kancelárske stroje a počítače; elektrické stroje a prístroje inde neuvedené; rozhlasové, televízne a komunikačné zariadenia a prístroje; zdravotnícke, presné a optické prístroje; hodinky a hodiny

12

Dopravné zariadenia

13

Nábytok; ostatné výrobky inde neuvedené

14

Druhotné suroviny; komunálny odpad a iný odpad

15

Listy, balíky

16

Zariadenia a materiály používané pri preprave tovaru

17

Tovar prepravovaný počas sťahovania domácností a kancelárií; batožina prepravovaná oddelene od cestujúcich; motorové vozidlá prepravované na opravu; ostatný nepredajný tovar inde neuvedený

18

Zberný tovar: rôznorodý tovar, ktorý sa prepravuje spoločne

19

Neidentifikovateľný tovar: tovar, ktorý z nejakého dôvodu nemôže byť identifikovaný, a preto zaradený do skupín 01 – 16

20

Ostatný tovar inde neuvedený


PRÍLOHA VII

KLASIFIKÁCIA NEBEZPEČNÉHO TOVARU

1.

Výbušniny

2.

Stlačené, skvapalnené alebo pod tlakom rozpustené plyny

3.

Horľavé kvapaliny

4.1

Horľavé pevné látky

4.2

Samozápalné látky

4.3

Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny

5.1

Okysličovacie látky

5.2

Organické peroxidy

6.1

Jedovaté látky

6.2

Infekčné látky

7.

Rádioaktívny materiál

8.

Žieraviny

9.

Rôzne nebezpečné látky

Poznámka:

Tieto kategórie zodpovedajú kategóriám definovaným v predpisoch týkajúcich sa medzinárodnej prepravy nebezpečného tovaru po železnici, známych ako RID, prijatých podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES (1).


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13).


PRÍLOHA VIII

Tabuľka VIII.1

ROZSAH DOPRAVNEJ ČINNOSTI V PREPRAVE TOVARU

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravený tovar v:

tonách spolu

tonokilometroch spolu.

Pohyby nákladných vlakov vo:

vlakových kilometroch spolu.

Referenčné obdobie

jeden rok

Frekvencia

každý rok

Lehota na zasielanie údajov

päť mesiacov od skončenia referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

2017

Poznámky

Platí len pre podniky, v ktorých celkový objem nákladnej dopravy nepresiahne 200 miliónov tonokilometrov a nepresiahne 500 000 ton a ktoré zároveň nevykazujú údaje podľa prílohy I (podrobné vykazovanie).


Tabuľka VIII.2

ROZSAH DOPRAVNEJ ČINNOSTI V PREPRAVE OSÔB

Zoznam premenných a merné jednotky

Prepravené osoby v:

počte prepravených osôb spolu

osobokilometroch spolu.

Pohyby osobných vlakov vo:

vlakových kilometroch spolu.

Referenčné obdobie

jeden rok

Frekvencia

každý rok

Lehota na zasielanie údajov

osem mesiacov po skončení referenčného obdobia

Prvé referenčné obdobie

2017

Poznámky

Platí len pre podniky, v ktorých celkový objem prepravených osôb nepresiahne 100 miliónov osobokilometrov a ktoré zároveň nevykazujú údaje podľa prílohy II (podrobné vykazovanie).


PRÍLOHA IX

ZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003

(Ú.v. ES L 14, 21.1.2003, p. 1)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1192/2003

(Ú.v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 13)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1304/2007

(Ú.v. EÚ L 290, 8.11.2007, s. 14)

Iba článok 3

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 219/2009

(Ú.v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109)

Iba bod 4.4 prílohy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2032

(Ú.v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 105)

 


PRÍLOHA X

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 91/2003

Toto nariadenie

články 1, 2 a 3

články 1, 2 a 3

článok 4 ods. 1, úvodné slová

článok 4 ods. 1, úvodné slová

článok 4 ods. 1 písm. a)

článok 4 ods. 1 písm. a)

článok 4 ods. 1 písm. c)

článok 4 ods. 1 písm. b)

článok 4 ods. 1 písm. e)

článok 4 ods. 1 písm. c)

článok 4 ods. 1 písm. f)

článok 4 ods. 1 písm. d)

článok 4 ods. 1 písm. g)

článok 4 ods. 1 písm. e)

článok 4 ods. 2, 3 a 4

článok 4 ods. 2, 3 a 4

článok 4 ods. 5

články 5, 6 a 7

články 5, 6 a 7

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 1a

článok 8 ods. 2

článok 8 ods. 2

článok 8 ods. 3

článok 8 ods. 3

článok 8 ods. 4

článok 8 ods. 4

článok 8 ods. 5

články 9, 10 a 11

články 9, 10 a 11

článok 12

článok 13

článok 13

príloha A

príloha I

príloha C

príloha II

príloha E

príloha III

príloha F

príloha IV

príloha G

príloha V

príloha J

príloha VI

príloha K

príloha VII

príloha L

príloha VIII

príloha IX

príloha X


2.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/19


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/644

z 18. apríla 2018

o službách cezhraničného dodávania balíkov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Sadzby platné pre cezhraničné balíky a iné poštové zásielky pre malých odosielateľov, najmä malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) a jednotlivcov, sú stále pomerne vysoké. Táto skutočnosť má priamy negatívny vplyv na užívateľov, ktorí chcú využiť služby cezhraničného dodávania balíkov, najmä v rámci elektronického obchodu.

(2)

V článku 14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa vyzdvihuje miesto, ktoré patrí službám všeobecného hospodárskeho záujmu, ako sú poštové služby, v spoločných hodnotách Únie, ako aj ich význam pri podpore sociálnej a územnej súdržnosti. Uvádza sa v ňom, že sa má dbať o to, aby takéto služby fungovali na základe zásad a podmienok, ktoré im umožňujú splniť ich poslanie.

(3)

V Protokole č. 26 o službách všeobecného záujmu pripojenom k Zmluve o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a ZFEÚ sa ďalej zdôrazňuje, že spoločné hodnoty Únie, pokiaľ ide o služby všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle článku 14 ZFEÚ, zahŕňajú rozdiely v potrebách a preferenciách užívateľov, ktoré môžu byť spôsobené rozdielnymi geografickými, sociálnymi alebo kultúrnymi okolnosťami, ako aj vysokú úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovnaký prístup a presadzovanie všeobecného prístupu a práv užívateľov.

(4)

V článku 169 ods. 1 a článku 169 ods. 2 písm. a) ZFEÚ sa stanovuje, že Únia má prispievať k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov prostredníctvom opatrení prijatých podľa jej článku 114.

(5)

Medzi členskými štátmi sú zásadné rozdiely, pokiaľ ide o právomoci zverené národným regulačným orgánom týkajúce sa monitorovania trhu a regulačného dohľadu nad poskytovateľmi služieb dodávania balíkov. Niektoré orgány napríklad môžu úspešne požadovať od poskytovateľov, aby poskytli príslušné informácie o cenách. Existencia takýchto rozdielov bola potvrdená v spoločnej správe, ktorú vypracovali Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie a Skupina európskych regulačných orgánov pre poštové služby a ktorej záverom bolo, že národné regulačné orgány potrebujú vhodné regulačné právomoci, aby mohli zasiahnuť, a že tieto právomoci zrejme neexistujú vo všetkých členských štátoch. Uvedené rozdiely vedú k zvýšenej administratívnej záťaži a vyšším nákladom na dodržiavanie predpisov pre poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí svoju činnosť vykonávajú cezhranične. Uvedené rozdiely preto predstavujú prekážku cezhraničnému poskytovaniu služieb dodávania balíkov, a teda majú priamy účinok na fungovanie vnútorného trhu.

(6)

Vzhľadom na medzinárodnú povahu poštového a balíkového sektora je dôležitý ďalší rozvoj európskych a medzinárodných technických noriem v prospech užívateľov a životného prostredia a rozšírenie trhových príležitostí pre podniky. Okrem toho, užívatelia často poukazujú na problémy s kvalitou služieb pri odosielaní, prijímaní alebo vracaní cezhraničných balíkov. Sú preto rovnako potrebné ďalšie zlepšenia v oblasti kvality služieb a interoperability cezhraničného dodávania balíkov. Obom oblastiam by sa mala udeliť väčšia priorita v súlade so smernicou 97/67/ES Európskeho parlamentu a Rady (3), a to prostredníctvom Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) a inými prostriedkami. Je tiež potrebný aj väčší pokrok v oblasti zefektívnenia služieb, ktorý by mal predovšetkým zohľadniť záujmy užívateľov.

(7)

Normalizácia poštových služieb a zlepšovanie kvality služieb na podporu smernice 97/67/ES sú strategickou prioritou Únie, ktorá by sa mala i naďalej rozvíjať. Technická normalizácia je nevyhnutná pre podporu interoperability medzi národnými sieťami a pre existenciu efektívnej univerzálnej služby. Komisia v auguste 2016 predložila výboru CEN štvrtú normalizačnú žiadosť s cieľom stanoviť pracovný plán a predložiť záverečnú správu v auguste 2020. (4) Uvedený pracovný plán by mal predovšetkým zohľadňovať záujmy užívateľov a aspekty životného prostredia, ako aj efektívnosť a mal by prispievať k podpore vytvárania digitálneho jednotného trhu v Únii.

(8)

Trh so službami cezhraničného dodávania balíkov je rôznorodý, komplexný a vyznačuje sa hospodárskou súťažou, pričom rôzni poskytovatelia ponúkajú rôzne služby a ceny podľa hmotnosti, veľkosti a formátu posielaných balíkov, ako aj podľa ich miesta určenia, prvkov s pridanou hodnotou, ako napríklad systémov sledovania pohybu zásielok, a počtu posielaných balíkov. Vo viacerých členských štátoch nemajú poskytovatelia univerzálnej služby väčšinový podiel na trhu so službami dodávania balíkov. Uvedená rôznorodosť sťažuje spotrebiteľom a užívateľom porovnávanie služieb dodávania balíkov ponúkaných rôznymi poskytovateľmi z hľadiska kvality a ceny, pretože často nevedia o tom, aké rôzne možnosti dodávania balíkov existujú pre podobné služby v cezhraničnom elektronickom obchode. Prístup k relevantným informáciám by sa mal uľahčiť najmä MSP a jednotlivcom. Navyše malí a strední obchodníci označili problémy pri dodávaní tovaru za prekážku cezhraničného predaja.

(9)

Na zlepšenie služieb cezhraničného dodávania balíkov, najmä pre jednotlivcov a mikropodniky a malé podniky, a to aj vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach, a pre osoby so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou je potrebné zlepšiť prístup k verejným zoznamom sadzieb pre obmedzený súbor služieb cezhraničného dodávania balíkov a transparentnosť týchto zoznamov. Zlepšenie transparentnosti a uľahčenie porovnateľnosti cezhraničných cien v celej Únii by malo viesť k zníženiu neprimeraných rozdielov medzi sadzbami, v náležitých prípadoch vrátane neodôvodnených rozdielov medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými sadzbami.

(10)

Služby kusových balíkov sú súčasťou univerzálnej služby v každom členskom štáte a predstavujú tiež služby, ktoré jednotlivci a malé podniky využívajú najčastejšie. V záujme ďalšieho rozvoja elektronického obchodu je potrebné zlepšiť transparentnosť a cenovú dostupnosť sadzieb za jeden kus.

(11)

Mnohé spoločnosti, ktoré predávajú, predávali alebo sa pokúšali predávať online, považujú za problém vysoké náklady na dodávanie spolu s nákladným procesom vybavovania sťažností a so zárukami. Je potrebné prijať ďalšie opatrenia najmä s cieľom zabezpečiť, aby MSP a jednotlivci v odľahlých oblastiach v plnej miere využívali bezproblémové služby cezhraničného dodávania balíkov, ku ktorým majú prístup a zabezpečiť, aby uvedené služby boli cenovo primerané.

(12)

Pojem „poskytovatelia univerzálnej služby“ sa vzťahuje na prevádzkovateľov poštových služieb, ktorí poskytujú univerzálnu poštovú službu alebo jej časti v konkrétnom členskom štáte. Poskytovatelia univerzálnej služby, ktorí vykonávajú činnosť vo viac než jednom členskom štáte, by mali byť klasifikovaní ako poskytovatelia univerzálnej služby iba v členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorých poskytujú univerzálnu poštovú službu.

(13)

V súčasnosti sú poštové služby regulované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES. Uvedenou smernicou sa zriaďujú spoločné pravidlá upravujúce poskytovanie poštových služieb a univerzálnej poštovej služby v rámci Únie. Zameraná je predovšetkým, nie však výhradne, na vnútroštátne univerzálne služby a nezaoberá sa regulačným dohľadom nad poskytovateľmi služieb dodávania balíkov. Dodržiavanie minimálnych požiadaviek univerzálnej služby stanovených v uvedenej smernici zabezpečujú národné regulačné orgány určené členskými štátmi. Toto nariadenie preto dopĺňa pravidlá stanovené v smernici 97/67/ES, pokiaľ ide o služby cezhraničného dodávania balíkov. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a záruky stanovené v smernici 97/67/ES, a to najmä nepretržité poskytovanie univerzálnej poštovej služby užívateľom.

(14)

Týmto nariadením sa nemenia vymedzenia poštovej zásielky v článku 2 bode 6 smernice 97/67/ES a ani vymedzenia vnútroštátneho práva, ktoré sú na nich založené.

(15)

Odhaduje sa, že 80 % adresovaných balíkov vytvorených v súčasnosti v rámci elektronického obchodu váži menej ako dva kilogramy a často sa spracúva v toku listových poštových zásielok. Chýbajú informácie o hmotnosti balíkov dodaných iným spôsobom. Je dôležité, aby tieto ľahšie zásielky podliehali tomuto nariadeniu.

(16)

Na účely vykonávania tohto nariadenia je dôležité jasne zadefinovať balíky, služby dodávania balíkov a poskytovateľov služieb dodávania balíkov a špecifikovať, na ktoré poštové zásielky sa tieto definície vzťahujú. Predpokladá sa, že poštové zásielky, ktoré sú hrubšie ako 20 mm, obsahujú iný tovar než korešpondenciu, či už sú alebo nie sú spracované poskytovateľom univerzálnej služby. Poštové zásielky pozostávajúce len z korešpondencie by nemali patriť do rozsahu služieb dodávania balíkov. Toto nariadenie by sa preto v súlade so zaužívanou praxou malo vzťahovať na balíky obsahujúce tovar s obchodnou hodnotou alebo bez nej s hmotnosťou do 31,5 kg, keďže s ťažšími zásielkami nemôže priemerná osoba sama manipulovať bez mechanických pomôcok a táto činnosť patrí do sektora nákladnej dopravy a logistiky.

(17)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na poskytovateľov služieb dodávania balíkov využívajúcich alternatívne obchodné modely, napríklad tie, ktoré sú založené na ekonomike zdieľania a platformách elektronického obchodu, ak poskytujú služby aspoň v jednej etape poštového dodávacieho reťazca. Služby vybrania, triedenia a distribúcie vrátane služieb súvisiacich so zberom zásielok by sa mali považovať za služby dodávania balíkov aj v prípade, keď ich zabezpečujú poskytovatelia expresných a kuriérskych služieb, ako aj prevádzkovatelia zberných služieb, a to v súlade so zaužívanou praxou. Samotná preprava, ktorá sa nevykonáva spoločne s jedným z týchto krokov, by nemala patriť do rozsahu služieb dodávania balíkov vrátane prípadov, keď ju vykonávajú subdodávatelia, či už v rámci alternatívnych obchodných modelov alebo nie, keďže v uvedenom prípade by sa malo predpokladať, že táto činnosť patrí do odvetvia dopravy, pokiaľ dotknutý podnik alebo jedna z jeho dcérskych spoločností či prepojených podnikov nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(18)

Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na podniky, ktoré sú usadené iba v jednom členskom štáte a ktoré disponujú vnútroštátnymi internými dodávacími sieťami len na vybavovanie objednávok tovaru, ktorý samy predali v rámci kúpnej zmluvy v zmysle článku 2 bodu 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (5). Toto nariadenie by sa malo vzťahovať aj na podniky, ktoré využívajú vnútroštátne interné dodávacie siete aj na účely dodávania tovaru, ktorý predávajú tretie strany.

(19)

Malo by sa vymedziť minimum dôverných informácií, ktoré by sa mali postúpiť národným regulačným orgánom, a postupy uplatňované týmito orgánmi s cieľom zabezpečiť súlad s obchodnou povahou vnútroštátnych prevádzkovateľov a mali by sa stanoviť bezpečné spôsoby ich poskytovania.

(20)

Je potrebné, aby národné regulačné orgány mali na štatistické účely znalosti a informácie o poskytovateľoch služieb dodávania balíkov aktívnych na trhu na základe vhodných povoľovacích postupov alebo iných právnych požiadaviek. V dôsledku povahy tohto sektora, ktorý sa vyznačuje vysokým podielom práce, a v záujme obmedzenia administratívnej záťaže malých poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ktorí sú aktívni len na vnútroštátnom alebo regionálnom trhu, by sa mala uplatňovať prahová hodnota menej ako 50 osôb na základe počtu osôb, ktoré pracovali pre poskytovateľa služieb v predchádzajúcom kalendárnom roku a ktoré boli zapojené do poskytovania služieb dodávania balíkov v členskom štáte, v ktorom je poskytovateľ usadený, pokiaľ tento poskytovateľ nie je usadený vo viac než jednom členskom štáte. Uvedená prahová hodnota je v súlade s odporúčaním Komisie 2003/361/ES (6), odráža povahu tohto odvetvia, ktoré sa vyznačuje vysokým podielom práce, a zachytáva väčšinu trhu so službami dodávania balíkov, najmä v krajinách s nízkym objemom tokov balíkov. Uvedená prahová hodnota by mala zahŕňať najmä osoby zapojené do poskytovania služieb dodávania balíkov, ako sú osoby, ktoré pracujú na plný a čiastočný pracovný čas, dočasní zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce pre poskytovateľa služieb dodávania balíkov. Členenia zobrazujúce počet osôb podľa postavenia v zamestnaní by malo byť v súlade s vnútroštátnym právom dotknutých členských štátov. V niektorých prípadoch by národný regulačný orgán – s prihliadnutím na osobitosti dotknutého členského štátu – mal mať možnosť znížiť prahovú hodnotu na 25 osôb alebo požiadať poskytovateľa služieb cezhraničného dodávania balíkov, aby do nej zahrnul osoby, ktoré pracujú na plný alebo čiastočný pracovný čas, dočasných zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby pracujúce pre jeho subdodávateľov, a to s cieľom zvýšiť transparentnosť cezhraničných sadzieb a celého trhu.

(21)

Každé predkladanie informácií o počte osôb pracujúcich pre poskytovateľa služieb dodávania balíkov národnému regulačnému orgánu by malo byť v súlade so zavedenými postupmi spoločností pre poskytovanie štatistických informácií. Je to dôležité nato, aby sa zabezpečila porovnateľnosť údajov a zároveň sa minimalizovala administratívna záťaž pre poskytovateľov.

(22)

Miesto, kde je poskytovateľ usadený, sa určuje v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Ak je poskytovateľ usadený na viacerých miestach, je potrebné určiť, z ktorého z nich poskytuje dotknutú službu.

(23)

Pri predkladaní informácií národnému regulačnému orgánu by sa mali v rámci charakteristických vlastností služieb dodávania balíkov uvádzať tie kroky v poštovom dodávacom reťazci (vybranie, triedenie, preprava a distribúcia), ktoré vykonáva príslušný poskytovateľ, údaj, či je služba v rámci alebo mimo rozsahu pôsobnosti povinnosti univerzálnej služby, aký je územný rozsah pôsobnosti služby (regionálna, vnútroštátna, cezhraničná) a to, či služba ponúka pridanú hodnotu.

(24)

Zoznam poštových zásielok, na ktoré sa vzťahujú opatrenia týkajúce sa transparentnosti cien, by sa mal obmedziť tak, aby sa uľahčila porovnateľnosť a znížila administratívna záťaž poskytovateľov služieb cezhraničného dodávania balíkov a národných regulačných orgánov. Mali by v ňom byť zahrnuté štandardné a doporučené služby, keďže tvoria základ povinnosti univerzálnej služby, a aj vzhľadom na dôležitosť funkcie sledovania pohybu zásielky pri elektronickom obchode, by sa mali zahrnúť ceny za sledovanie pohybu zásielky a za doporučené balíky, či už spadajú alebo nespadajú do povinnosti univerzálnej služby, aby sa zabezpečila porovnateľnosť naprieč celou Úniou. Dôraz by sa mal klásť na zásielky s nižšou hmotnosťou, ktoré tvoria väčšinu poštových zásielok dodávaných poskytovateľmi služieb dodávania balíkov, ako aj cien za poštové zásielky s hrúbkou viac ako 20 mm, ktoré sa spracúvajú ako listy. Mali by sa zahrnúť len sadzby za kus, pretože to sú ceny, ktoré platia najmenší odosielatelia. Príslušné poštové zásielky by sa mali jasne stanoviť v prílohe k tomuto nariadeniu. Toto nariadenie nezaväzuje poskytovateľov služieb cezhraničného dodávania balíkov k tomu, aby ponúkali všetky poštové zásielky uvedené na zozname v uvedenej prílohe. S cieľom zabezpečiť presnosť informácií o sadzbách, mali by ich poskytovať samotní poskytovatelia služieb cezhraničného dodávania balíkov. Uvedené sadzby by mala uverejniť Komisia na osobitnom webovom sídle, ktoré bude neutrálne a nebude mať komerčný charakter.

(25)

Keď národné regulačné orgány objektívne posudzujú cezhraničné sadzby, o ktorých sa domnievajú, že je potrebné, aby ich posúdili, mali by vychádzať z prvkov, ako sú vnútroštátne a akékoľvek iné relevantné sadzby za porovnateľné služby dodávania balíkov v členskom štáte pôvodu a v členskom štáte určenia; akékoľvek uplatňovanie jednotnej sadzby na dva alebo viaceré členské štáty; dvojstranné objemy, osobitné prepravné alebo manipulačné náklady; iné relevantné náklady a normy kvality služieb; a pokiaľ je to možné bez neprimeraného zaťažovania, pravdepodobný vplyv platných cezhraničných sadzieb na individuálnych užívateľov a užívateľov spomedzi MSP vrátane tých, ktorí sa nachádzajú vo vzdialených alebo v riedko obývaných oblastiach, ako aj na individuálnych užívateľov so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou. Uvedené spoločné prvky môžu byť doplnené o ďalšie prvky, ktoré sú zvlášť dôležité pre objasnenie predmetných sadzieb, napríklad to, či sadzby podliehajú osobitnej cenovej regulácii podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo či bolo v súlade s príslušným platnými právnymi predpismi konštatované zneužívanie dominantného postavenia na trhu. Okrem toho, s cieľom znížiť administratívne zaťaženie národných regulačných orgánov a poskytovateľov služieb dodávania balíkov podliehajúcich povinnosti univerzálnej služby a v súlade so zásadou proporcionality môžu národné regulačné orgány pri určovaní toho, ktoré cezhraničné sadzby treba identifikovať, vychádzať z mechanizmu filtrovania založeného na predbežnom objektívnom posúdení.

(26)

Jednotné sadzby za cezhraničné dodávanie do dvoch alebo viacerých členských štátov môžu byť dôležité pre ochranu regionálnej a sociálnej súdržnosti. V uvedenej súvislosti by sa malo zohľadniť, že je potrebné podporovať elektronický obchod a ponúkať nové príležitosti pre vzdialené alebo riedko obývané oblasti, aby sa im umožnilo zapojiť sa do online obchodu a posilniť ich regionálne ekonomiky.

(27)

Významné rozdiely medzi vnútroštátnymi a cezhraničnými sadzbami za služby dodávania balíkov by mali byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ako sú osobitné náklady na prepravu alebo manipulačné náklady, alebo iné relevantné náklady. Na účely posúdenia môže byť potrebné, aby národný regulačný orgán zhromaždil dôkazy. Uvedené dôkazy spolu s prípadným odôvodnením posudzovaných sadzieb by sa mali na požiadanie poskytnúť národnému regulačnému orgánu.

(28)

Komisia by mala v záujme zabezpečenia transparentnosti v celej Únii uverejniť, a to bez dôverných údajov, verziu posúdenia predloženú každým národným regulačným orgánom.

(29)

S cieľom obmedziť administratívnu záťaž, poskytovatelia služieb dodávania balíkov, národné regulačné orgány a Komisia by mali uskutočňovať prenos údajov elektronicky, najmä tak, že sa povolí používanie elektronického podpisu, ako je stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (7).

(30)

Vzhľadom na to, že trhy so službami dodávania balíkov sa rýchlo menia, Komisia by mala opätovne posudzovať efektívnosť a účinnosť tohto nariadenia, a to s prihliadnutím na vývoj elektronického obchodu, a mala by pravidelne predkladať správu Európskemu parlamentu a Rade. K uvedenej správe by vo vhodných prípadoch mal byť priložený legislatívny návrh na preskúmanie pre Európsky parlament a Radu. Uvedená správa by sa mala vypracovať za účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane Európskeho výboru pre sociálny dialóg v poštovom sektore.

(31)

Komisia by mala vychádzať z cenných príspevkov Skupiny európskych regulačných orgánov pre poštové služby, ktorá pozostáva zo zástupcov národných regulačných orgánov.

(32)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na určenie formy predkladania týchto informácií poskytovateľmi služieb dodávania balíkov národným regulačným orgánom. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (8).

(33)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré boli uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, a malo by sa vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

(34)

Na spracúvanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (9) a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (10).

(35)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných pri porušeniach tohto nariadenia a mali by zabezpečiť ich uplatňovanie. Uvedené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(36)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanovenie regulačných zásad a pravidiel potrebných na zlepšenie regulačného dohľadu, zlepšenie transparentnosti sadzieb a stanovenie určitých zásad, pokiaľ ide o služby cezhraničného dodávania balíkov, ktoré by mali podporiť hospodársku súťaž, s konečným cieľom podporiť zlepšenie služieb cezhraničného dodávania balíkov pre užívateľov, čím sa tiež zvýši dôvera spotrebiteľov v cezhraničný elektronický obchod, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a ciele

Týmto nariadením sa stanovujú špecifické ustanovenia na podporu zlepšenia služieb cezhraničného dodávania balíkov, ktoré dopĺňajú ustanovenia stanovené v smernici 97/67/ES, pokiaľ ide o:

a)

regulačný dohľad v súvislosti so službami dodávania balíkov;

b)

transparentnosť sadzieb a posúdenie sadzieb za niektoré služby cezhraničného dodávania balíkov na účely identifikácie neprimerane vysokých sadzieb;

c)

informácie sprístupnené obchodníkmi pre spotrebiteľov týkajúce sa služieb cezhraničného dodávania balíkov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 smernice 97/67/ES a v článku 2 bodoch 1, 2 a 5 smernice 2011/83/EÚ. Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)

„balík“ je poštová zásielka, ktorá obsahuje tovar s obchodnou hodnotou alebo bez nej, iná než zásielka s korešpondenciou, ktorej hmotnosť nepresahuje 31,5 kg;

(2)

„služby dodávania balíkov“ sú služby, ktoré zahŕňajú vybranie, triedenie, prepravu a distribúciu balíkov;

(3)

„poskytovateľ služieb dodávania balíkov“ je podnik, ktorý poskytuje jednu alebo viaceré služby dodávania balíkov s výnimkou podnikov, ktoré sú usadené iba v jednom členskom štáte, poskytujú len služby vnútroštátneho dodávania balíkov v rámci kúpnej zmluvy a podľa tejto zmluvy osobne dodávajú užívateľovi tovar, ktorý je predmetom zmluvy;

(4)

„subdodávateľ“ je podnik, ktorý vykonáva vybranie, triedenie, prepravu alebo distribúciu balíkov pre poskytovateľa služieb dodávania balíkov.

Článok 3

Miera harmonizácie

Požiadavky stanovené v tomto nariadení sú minimálne požiadavky a nebránia žiadnemu členskému štátu, aby zachovával alebo zavádzal ďalšie potrebné a primerané opatrenia s cieľom dosiahnuť zlepšenie služieb cezhraničného dodávania balíkov za predpokladu, že uvedené opatrenia sú v súlade s právom Únie.

KAPITOLA II

REGULAČNÝ DOHĽAD

Článok 4

Poskytovanie informácií

1.   Všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov predkladajú národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, nasledujúce informácie, a to okrem prípadov, keď ich už národný regulačný orgán vyžiadal a ich dostal:

a)

ich názov, právne postavenie a formu, číslo registrácie v obchodnom alebo podobnom registri, identifikačné číslo pre DPH, adresu ich organizácie a kontaktné údaje kontaktnej osoby;

b)

charakteristické vlastnosti a, v prípade možnosti, podrobný opis služieb dodávania balíkov, ktoré ponúkajú;

c)

ich všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa služieb dodávania balíkov vrátane podrobných informácií o postupoch podávania sťažností pre užívateľov a akýchkoľvek prípadných obmedzení zodpovednosti.

2.   Poskytovatelia služieb dodávania balíkov informujú národný regulačný orgán o každej zmene informácií uvedených v odseku 1 do 30 dní.

3.   Do 30. júna každého kalendárneho roka predkladajú všetci poskytovatelia služieb dodávania balíkov národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, nasledujúce informácie, a to okrem prípadov, keď ich už národný regulačný orgán vyžiadal a ich dostal:

a)

ročný obrat služieb dodávania balíkov za predchádzajúci kalendárny rok v členskom štáte, v ktorom sú usadení, rozčlenený na služby vnútroštátneho dodávania balíkov a služby cezhraničného dodávania vstupujúcich a vystupujúcich balíkov;

b)

počet osôb pracujúcich pre nich v predchádzajúcom kalendárnom roku a zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov v členskom štáte, v ktorom sú usadení, vrátane rozčlenenia vyjadrujúceho počet osôb podľa zamestnaneckého pomeru, a najmä tých, ktorí pracujú na plný a čiastočný pracovný čas, a tých, ktorí sú dočasnými zamestnancami a tých, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami;

c)

počet balíkov spracovaných za predchádzajúci kalendárny rok v členskom štáte, v ktorom sú usadení, rozčlenený na vnútroštátne, vstupujúce a vystupujúce cezhraničné balíky;

d)

mená ich subdodávateľov, spolu s akýmikoľvek informáciami, ktoré vlastnia, týkajúcimi sa charakteristických vlastností služieb dodávania balíkov poskytovaných uvedenými subdodávateľmi;

e)

verejne dostupný cenník platný pre služby dodávania balíkov k 1. januáru každého kalendárneho roku, ak je k dispozícii.

4.   Komisia do 23. septembra 2018 prijme vykonávací akt, ktorým určí formu predkladania informácií uvedených v odsekoch 1 a 3. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12.

5.   Národné regulačné orgány môžu okrem požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 3 stanoviť ďalšie požiadavky na informácie za predpokladu, že sú potrebné a primerané.

6.   Odseky 1 až 5 sa neuplatňujú na žiadneho poskytovateľa služieb dodávania balíkov, pre ktorého v predchádzajúcom kalendárnom roku pracovalo v priemere menej ako 50 osôb zapojených do poskytovania služieb dodávania balíkov v členskom štáte, v ktorom je tento poskytovateľ usadený, pokiaľ tento poskytovateľ nie je usadený vo viac než jednom členskom štáte. Národný regulačný orgán môže do prahovej hodnoty 50 osôb zahrnúť osoby pracujúce pre subdodávateľov poskytovateľa služieb dodávania balíkov.

7.   Bez ohľadu na odsek 6 môže národný regulačný orgán požiadať o informácie, ktoré má podľa odsekov 1 až 5 predložiť každý poskytovateľ služieb dodávania balíkov, ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával v priemere 25 až 49 osôb, ak si to vyžadujú osobitosti v dotknutom členskom štáte a za predpokladu, že je to potrebné a primerané na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

Článok 5

Transparentnosť cezhraničných sadzieb

1.   Všetci poskytovatelia služieb cezhraničného dodávania balíkov okrem tých, ktorí sú vylúčení podľa článku 4 ods. 6 a 7, predložia národnému regulačnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadení, verejný zoznam sadzieb platných k 1. januáru každého kalendárneho roka pre dodávanie kusových poštových zásielok, ktoré nie sú zásielkami s korešpondenciou a ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe. Uvedené informácie predložia do 31. januára každého kalendárneho roka.

2.   Národné regulačné orgány bezodkladne a najneskôr do 28. februára každého kalendárneho roka predložia Komisii verejné zoznamy sadzieb získaných podľa odseku 1. Komisia ich uverejní na osobitnom webovom sídle najneskôr do 31. marca každého kalendárneho roka a zabezpečí, aby toto osobitné webové sídlo malo neutrálny a nekomerčný charakter.

Článok 6

Posúdenie cezhraničných sadzieb za kusové balíky

1.   Na základe verejných zoznamov sadzieb získaných v súlade s článkom 5 národný regulačný orgán vyberie pri každej kusovej poštovej zásielke uvedenej v prílohe cezhraničné sadzby poskytovateľa služieb dodávania balíkov s pôvodom v jeho členskom štáte, na ktoré sa vzťahuje povinnosť univerzálnej služby a ktoré národný regulačný orgán objektívne považuje za potrebné posúdiť.

2.   Národný regulačný orgán objektívne posúdi cezhraničné sadzby vybrané podľa odseku 1 v súlade so zásadami uvedenými v článku 12 smernice 97/67/ES s cieľom identifikovať cezhraničné sadzby, ktoré považuje za neprimerane vysoké. Národný regulačný orgán v uvedenom posúdení vezme do úvahy najmä tieto prvky:

a)

vnútroštátne a každé iné príslušné sadzby za porovnateľné služby dodávania balíkov v členskom štáte pôvodu a v členskom štáte určenia;

b)

každé uplatňovanie jednotnej sadzby na dva alebo viaceré členské štáty;

c)

bilaterálne objemy, konkrétne prepravné alebo manipulačné náklady, ostatné relevantné náklady a normy kvality služieb;

d)

pravdepodobný vplyv platných cezhraničných sadzieb na individuálnych užívateľov a užívateľov spomedzi MSP vrátane tých, ktorí sa nachádzajú vo vzdialených alebo v riedko obývaných oblastiach, ako aj na individuálnych užívateľov so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou, a to pokiaľ možno bez vzniku neprimeranej záťaže.

3.   Okrem prvkov uvedených v odseku 2 môže národný regulačný orgán, ak to považuje za potrebné, takisto zohľadniť najmä tieto prvky:

a)

skutočnosť, či sadzby podliehajú konkrétnej cenovej regulácii v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

b)

zneužívanie dominantného postavenia na trhu konštatované v súlade s príslušným uplatniteľným právom.

4.   Komisia poskytne usmernenia k metodike, ktorá sa použije v súvislosti s prvkami uvedenými v odsekoch 2 a 3.

5.   Ak to národný regulačný orgán považuje na účely posúdenia uvedeného v odseku 2 za potrebné, vyžiada si všetky ďalšie relevantné dôkazy týkajúce sa týchto sadzieb, ktoré sú potrebné na vykonanie tohto posúdenia.

6.   Dôkazy uvedené v odseku 5 sa poskytnú národnému regulačnému orgánu do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s prípadným odôvodnením sadzieb, ktoré sú predmetom posúdenia.

7.   Národný regulačný orgán predloží svoje posúdenie Komisii do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Národný regulačný orgán okrem toho poskytne Komisii verziu tohto posúdenia, ktorá nebude obsahovať dôverné údaje.

8.   Komisia bezodkladne uverejní verziu posúdenia, ktorá nebude obsahovať dôverné údaje, ktorú poskytli národné regulačné orgány, a to v každom prípade do jedného mesiaca od jej prijatia.

Článok 7

Poskytovanie informácií spotrebiteľom

V prípade zmlúv, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2011/83/EÚ, sprístupnia všetci obchodníci uzatvárajúci so spotrebiteľmi kúpne zmluvy, ktoré zahŕňajú zasielanie cezhraničných balíkov, ak je to možné a v náležitých prípadoch, pred uzatvorením zmluvy, informácie o možnostiach cezhraničného dodávania v súvislosti s danou kúpnou zmluvou, o sadzbách, ktoré majú spotrebitelia zaplatiť za cezhraničné dodávanie balíkov, a prípadne aj o svojich vlastných postupoch vybavovania sťažností.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Sankcie

1.   Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty do 23. novembra 2019 oznámia Komisii ustanovenia svojich právnych predpisov, ktoré prijmú podľa odseku 1, a bezodkladne jej oznámia každú nasledujúcu zmenu, ktorá uvedené ustanovenia ovplyvní.

Článok 9

Dôvernosť informácií

Všetky dôverné obchodné informácie poskytnuté v súlade s týmto nariadením národným regulačným orgánom alebo Komisii podliehajú prísnym požiadavkám dôvernosti podľa platných ustanovení práva Únie a vnútroštátneho práva.

Článok 10

Uplatňovanie

Pokiaľ sa v tomto nariadení výslovne nestanovuje inak, týmto nariadením nie je dotknuté právo Únie a vnútroštátne právo ani príslušné postupy povoľovania uplatniteľné na poskytovateľov služieb dodávania balíkov, sociálne pravidlá a pravidlá zamestnávania a požiadavky na predkladanie informácií národným regulačným orgánom.

Článok 11

Preskúmanie

Komisia do 23. mája 2020 a potom každé tri roky predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru hodnotiacu správu o uplatňovaní a vykonávaní tohto nariadenia a v prípade potreby k nej priloží legislatívny návrh na jeho preskúmanie. Pred vypracovaním uvedenej správy by mali byť zapojené a informované všetky príslušné zainteresované strany.

Komisia hodnotí minimálne tieto aspekty:

a)

prínos tohto nariadenia k zlepšeniu služieb cezhraničného dodávania balíkov, vrátane cenovej dostupnosti pre MSP a jednotlivcov, najmä tých, ktorí sa nachádzajú vo vzdialených alebo riedko obývaných oblastiach, a to, či sa zlepšila transparentnosť cezhraničných sadzieb;

b)

vplyv tohto nariadenia na objem cezhraničného dodávania balíkov a na elektronický obchod vrátane údajov o sadzbách za dodávanie;

c)

to, do akej miery mali národné regulačné orgány ťažkosti s uplatňovaním tohto nariadenia, vrátane kvantitatívnej analýzy administratívnych dôsledkov;

d)

dosiahnutý pokrok týkajúci sa ďalších iniciatív na dokončenie jednotného trhu so službami dodávania balíkov, a najmä pokrok v oblasti ochrany spotrebiteľa a tvorby noriem.

Článok 12

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený smernicou o poštových službách podľa článku 21 smernice 97/67/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 22. mája 2018, s výnimkou článku 8, ktorý sa uplatňuje od 23. novembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 18. apríla 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

L. PAVLOVA


(1)  Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 106.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. apríla 2018.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 1. augusta 2016 o normalizačnej žiadosti pre Európsky výbor pre normalizáciu, pokiaľ ide o poštové služby a zlepšovanie kvality služieb na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997.

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

(6)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia pojmu mikropodniky, malé podniky a stredné podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).


PRÍLOHA

Kusové poštové zásielky, v prípade ktorých sadzby poskytovateľov služieb dodávania balíkov podliehajú opatreniam v oblasti transparentnosti cien a posúdeniu stanovenému v článkoch 5 a 6:

a)

štandardný list (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 500 g;

b)

štandardný list (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 1 kg;

c)

štandardný list (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 2 kg;

d)

doporučený list (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 500 g;

e)

doporučený list (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 1 kg;

f)

doporučený list (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 2 kg;

g)

list so službou sledovania pohybu (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 500 g;

h)

list so službou sledovania pohybu (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 1 kg;

i)

list so službou sledovania pohybu (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 2 kg;

j)

štandardný balík (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 1 kg;

k)

štandardný balík (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 2 kg;

l)

štandardný balík (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 5 kg;

m)

balík so službou sledovania pohybu (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 1 kg;

n)

balík so službou sledovania pohybu (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 2 kg;

o)

balík so službou sledovania pohybu (vnútroštátny a v rámci Únie) s hmotnosťou 5 kg.

Poštové zásielky uvedené v písmenách a) až o) musia spĺňať tieto kritériá:

a)

veľkostné limity poštových zásielok uvedených v písmenách a) až i) (listové zásielky) sa riadia podľa tohto pravidla:

súčet dĺžky, šírky a hrúbky: 900 mm, najväčší rozmer nepresahuje 600 mm, najmenší rozmer presahuje 20 mm;

b)

balíky uvedené v písmenách j) až o) nesmú byť menšie ako veľkosť stanovená pre zásielky uvedené v písmenách a) až i).

Prvky, ktoré sa majú zohľadniť pri poskytovaní informácií o sadzbách pre písmená a) až o):

(*)

Sadzby za poštové zásielky sú sadzbami za kus a neobsahujú žiadne osobitné zľavy na základe objemov ani za žiadne iné osobitné spracovanie.

(**)

Výšku sadzieb národný regulačný orgán uvádza bez DPH.

(***)

Poskytovatelia, ktorí ponúkajú viac ako jednu poštovú zásielku spĺňajúcu vyššie uvedené kritériá musia uviesť najnižšiu sadzbu.

(****)

Vyššie uvedené sadzby platia pre poštové zásielky dodávané na adresu bydliska adresáta alebo na jeho inú adresu v členskom štáte určenia, alebo na iné miesto vyžiadané adresátom, ak daná sadzba zahŕňa túto možnosť bez dodatočnej sadzby.


SMERNICE

2.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/29


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/645

z 18. apríla 2018,

ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Komisia vo svojej bielej knihe z 28. marca 2011 s názvom „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje“ stanovila cieľ súvisiaci s „víziou nulovej nehodovosti“, podľa ktorého by sa Únia mala posunúť do pozície, v ktorej sa do roku 2050 zníži počet smrteľných nehôd v cestnej doprave takmer na nulu.

(2)

Komisia vo svojom oznámení o politických usmerneniach pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 s názvom „Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020“ navrhla od roku 2010 opäť znížiť celkový počet smrteľných nehôd v cestnej doprave v Únii do roku 2020 o polovicu. Komisia v záujme dosiahnutia tohto cieľa stanovila sedem strategických cieľov vrátane zlepšenia vzdelávania a odbornej prípravy účastníkov cestnej premávky a ochrany zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

(3)

Európska rada na zasadnutí 23. až 24. októbra 2014 schválila záväzný cieľ znížiť domáce emisie skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 40 %. Tento cieľ znižovania emisií prispeje k splneniu dlhodobých cieľov Parížskej dohody a všetky sektory hospodárstva by mali prispieť k jeho dosiahnutiu. Sektor dopravy si vyžaduje komplexný prístup s cieľom podporiť znižovanie emisií a energetickú efektívnosť. Pokrok so zreteľom na nízkoemisnú mobilitu treba dosiahnuť okrem iného prostredníctvom výskumu a zavádzania už dostupných moderných technických riešení. Vodiči musia byť riadne vyškolení, aby jazdili čo najefektívnejšie.

(4)

Po vyhodnotení vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES (3) Komisia identifikovala viacero nedostatkov. Medzi hlavné zistené nedostatky patrili ťažkosti týkajúce sa výkladu výnimiek a právna neistota pri ich výklade, obsah výcviku, o ktorom sa zistilo, že iba sčasti zodpovedá potrebám vodičov; ťažkosti vodičov pri získavaní vzájomného uznania ukončeného alebo čiastočne ukončeného výcviku, ktorý absolvovali v inom členskom štáte; a nezrovnalosti v požiadavkách na minimálnu vekovú hranicu medzi smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES a 2006/126/ES (4).

(5)

S cieľom zlepšiť právnu zrozumiteľnosť v smernici 2003/59/ES by sa mali odstrániť alebo zmeniť všetky odkazy na zrušené alebo nahradené akty Únie.

(6)

V záujme zabezpečenia istoty a súladu s ostatnými aktmi Únie by sa mali vykonať viaceré zmeny vo výnimkách zo smernice 2003/59/ES, pričom sa zohľadnia podobné výnimky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (5). Niektoré z týchto výnimiek sa týkajú situácií, v ktorých vedenie vozidla nie je hlavnou činnosťou vodiča a kde by vyžadovanie splnenia požiadaviek smernice 2003/59/ES pre vodičov predstavovalo neúmerné zaťaženie. Všeobecne sa vedenie vozidla nepovažuje za hlavnú činnosť vodiča, pokiaľ zaberá menej ako 30 % mesačného fondu pracovného času.

(7)

Pokiaľ sa jazda neuskutočňuje často, prebieha vo vidieckych oblastiach a vykonávajú ju vodiči pre potreby vlastného podniku, mali by sa uplatňovať výnimky za predpokladu, že bude zaistená bezpečnosť cestnej premávky. Vzhľadom na rozdielne geografické a klimatické podmienky, ako aj podmienky týkajúce sa hustoty obyvateľstva vo vidieckych oblastiach v rámci Únie by členské štáty by mali mať možnosť samy určiť, či takéto jazdy možno považovať za príležitostné a či má takáto výnimka vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, napríklad na základe typu ciest, objemu dopravy alebo prítomnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

(8)

Keďže vzdialenosti, ktoré musia v rámci svojej pracovnej činnosti pokryť osoby pracujúce v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesnom hospodárstve, chove a rybárstve, ktoré sú vyňaté z tejto smernice, sa v rámci Únie líšia, malo by sa ponechať na členské štáty, aby vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovili maximálne prípustné vzdialenosti vypočítané od základne podniku, na ktoré sa vzťahujú výnimky.

(9)

Od vodičov, na ktorých sa vzťahuje výnimka týkajúca sa požiadavky na základnú kvalifikáciu, by sa však malo pri ďalšom využívaní tejto výnimky vyžadovať, aby absolvovali pravidelný výcvik s cieľom zabezpečiť, aby ich vedomosti o záležitostiach, ktoré sú dôležité pre ich prácu, zostali aktuálne.

(10)

Členské štáty by si v spolupráci s Komisiou mali elektronicky vymieňať informácie o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti (OOS). Mali by vytvoriť nevyhnutnú elektronickú platformu, pričom by mali zohľadniť analýzu nákladov a prínosov vypracovanú Komisiou vrátane možnosti rozšíriť sieť vodičských preukazov EÚ zriadenú podľa smernice 2006/126/ES. Členským štátom to okrem iných výhod prinesie možnosť jednoduchého prístupu k informáciám o ukončenom výcviku, ktoré nie sú zaznamenané na vodičskom preukaze vodiča. Je dôležité, aby členské štáty a Komisia vynaložili úsilie o ďalší rozvoj tohto nástroja s cieľom umožniť prístup do platformy v reálnom čase počas cestných kontrol.

(11)

Vo výcvikových kurzoch by sa mal klásť väčší dôraz na témy týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky, ako sú vnímanie nebezpečenstva, ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a osôb s obmedzenou mobilitou, palivovo úsporná jazda, jazda v extrémnych poveternostných podmienkach a preprava nadmerného nákladu, vzhľadom na vývoj v oblasti výcviku a vzdelávania a s cieľom zlepšiť príspevok smernice 2003/59/ES k bezpečnosti cestnej premávky a relevantnosť výcviku pre vodičov. V tejto súvislosti by sa kurzy mali týkať aj inteligentných dopravných systémov a mali by vyvíjať s cieľom udržať krok s technologickým vývojom.

(12)

Členským štátom by sa mala poskytnúť jasná možnosť do určitej miery zlepšiť a modernizovať postupy výcviku pomocou nástrojov informačných a komunikačných technológií (IKT), ako sú elektronické učenie a učenie sa alebo zmiešané učenie, a zároveň zabezpečiť kvalitu výcviku. Pri zlepšovaní a modernizácií postupov výcviku pomocou nástrojov IKT je dôležité zohľadniť skutočnosť, že niektoré špecifické témy, ako napríklad nasadzovanie snehových reťazí alebo zabezpečovanie nákladov, či iné prvky výcviku, pri ktorých je dôležitá praktická stránka, si vyžadujú praktický výcvik a ich zvládnutie nemožno náležite zabezpečiť prostredníctvom týchto vzdelávacích nástrojov. Praktický výcvik môže, ale nemusí zahŕňať samotnú jazdu. Podstatná časť výcviku požadovaného podľa tejto smernice by sa mala vykonať v schválenom výcvikovom stredisku.

(13)

V záujme zabezpečenia súladu medzi rôznymi formami výcviku požadovanými podľa práva Únie by členské štáty mali mať možnosť kombinovať rôzne druhy relevantného výcviku, napríklad mali by mať možnosť kombinovať výcvik v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, informovanosti o problematike zdravotného postihnutia alebo prepravy zvierat, s výcvikom stanoveným v smernici 2003/59/ES.

(14)

S cieľom zabrániť tomu, aby rozdielne metódy členských štátov bránili vzájomnému uznávaniu a obmedzovali právo vodičov absolvovať pravidelný výcvik v členskom štáte, kde pracujú, by sa v prípade, že absolvovaný výcvik nie je možné vyznačiť na vodičskom preukaze, malo od orgánov členského štátu vyžadovať, aby vydali kvalifikačnú kartu vodiča vo forme určenej štandardnými vzormi, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí vzájomné uznanie pre každého vodiča, ktorý splní požiadavky smernice 2003/59/ES.

(15)

Používanie vodičských osvedčení vodičmi z tretích krajín ako dôkazu súladu s požiadavkami na výcvik by mohlo predstavovať prekážku pre vodičov v prípadoch, keď dopravca vráti osvedčenie orgánom, ktoré ho vydali, najmä ak chcú uvedení vodiči nastúpiť do zamestnania v inom členskom štáte. S cieľom predísť situáciám, v ktorých vodiči za takýchto okolností musia opakovať svoj výcvik pri nástupe do nového zamestnania, by sa členské štáty mali nabádať na vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií o kvalifikácii vodičov.

(16)

S cieľom umožniť bezproblémový prechod by sa platné vodičské osvedčenia a platné kvalifikačné karty vodiča vydané v súlade s pravidlami platnými pred uplatňovaním ustanovení zmenených touto smernicou mali uznávať za obdobie až do dátumu skončenia ich platnosti. Uvedenými zmenami sa neanuluje výcvik absolvovaný pred začatím ich uplatňovania, ani vodičské preukazy vydané na účely potvrdenia takéhoto výcviku.

(17)

S cieľom zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť a harmonizované požiadavky týkajúce sa minimálnej vekovej hranice na účely stanovené v smernici 2003/59/ES by sa mala v smernici 2006/126/ES uviesť jasná odchýlka, ktorou sa stanoví, že vodičské preukazy sa môžu vydávať v momente dosiahnutia minimálnych vekových hraníc stanovených v smernici 2003/59/ES. Toto objasnenie sa týka všeobecnej minimálnej vekovej hranice vodičov určitých skupín vozidiel, ktorí sú držiteľom OOS, a nemá vplyv na existujúce možnosti zníženia týchto požiadaviek minimálnej vekovej hranice alebo udelenia výnimiek.

(18)

Zmeny smernice 2006/126/ES by sa mali obmedziť na zmeny priamo súvisiace s revíziou smernice 2003/59/ES a na zabezpečenie používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Podrobnejšia analýza vykonávania a uplatňovania smernice 2006/126/ES vrátane vymedzenia určitých skupín vozidiel sa zdá vhodná a mala by sa zahrnúť do budúceho preskúmania smernice 2006/126/ES.

(19)

S cieľom prispieť k znižovaniu emisií skleníkových plynov a zlepšeniu kvality ovzdušia tým, že sa uľahčí používanie vozidiel s pohonom na alternatívne palivá, by členské štáty mali mať možnosť povoliť na svojom území držiteľom vodičského preukazu skupiny B viesť určité typy vozidiel s pohonom na alternatívne palivá, ktorých maximálna prípustná hmotnosť je vyššia než 3 500 kg, nepresahuje však 4 250 kg. Uvedená možnosť presiahnuť 3 500 kg by mala byť podmienená tým, že dodatočná hmotnosť je povolená výhradne dôsledkom prekročenia hmotnosti vyplývajúceho z použitia alternatívnych systémov pohonu a mali by sa na ňu vzťahovať obmedzenia a podmienky, ktorých účelom je zabrániť nepriaznivým vplyvom na bezpečnosť cestnej premávky.

(20)

Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne zlepšenie celoeurópskeho štandardu základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku pre vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu cezhraničného charakteru cestnej dopravy a vzhľadom na otázky, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom tejto smernice, sa môže lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(21)

Smernice 2003/59/ES a 2006/126/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2003/59/ES sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Cieľ

Táto smernica sa uplatňuje na vedenie vozidiel vykonávaných:

a)

štátnymi príslušníkmi členského štátu a

b)

štátnymi príslušníkmi tretích štátov, ktorí sú zamestnaní v podniku členského štátu alebo tento podnik využíva ich služby,

ďalej ako „vodiči“ cestnej dopravy v rámci Únie na cestách otvorených pre verejnosť, ktorí používajú:

vozidlá, na vedenie ktorých sa požaduje vodičské oprávnenie skupiny C1, C1 + E, C alebo C + E v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES (*1) alebo vodičský preukaz uznávaný ako rovnocenný,

vozidlá, na vedenie ktorých sa požaduje vodičské oprávnenie skupiny D1, D1 + E, D alebo D + E v zmysle smernice 2006/126/ES alebo vodičský preukaz uznávaný ako rovnocenný.

Na účely tejto smernice sa odkazy na skupiny vodičských oprávnení so znamienkom plus („+“) vykladajú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18).“"

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Výnimky

1.   Táto smernica sa neuplatňuje na vodičov vozidiel:

a)

s maximálnou povolenou rýchlosťou do 45 km/h;

b)

používaných ozbrojenými silami, civilnou ochranou, hasičským zborom, orgánmi zodpovednými za udržiavanie verejného poriadku a záchrannou zdravotnou službou alebo vozidiel, ktoré sú pod ich kontrolou, keď sa preprava uskutočňuje v dôsledku úloh, ktorými sú tieto služby poverené;

c)

ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom, alebo nových, alebo vodičov prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky;

d)

v prípade ktorých sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo D1 a s ktorými personál údržby jazdí bez cestujúcich do a zo strediska údržby nachádzajúceho sa v blízkosti najbližšej technickej základne, ktorú využíva prevádzkovateľ dopravy, za predpokladu, že vedenie vozidla nie je hlavnou činnosťou vodiča;

e)

používaných v prípadoch núdze alebo určených na plnenie záchranných úloh vrátane vozidiel používaných pri nekomerčnej preprave humanitárnej pomoci;

f)

používaných vo vodičských kurzoch a skúšky pre každú osobu, ktorá chce získať vodičský preukaz alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti (OOS) v súlade s článkom 6 a článkom 8 ods. 1, za predpokladu, že sa nepoužívajú na komerčnú prepravu tovaru a cestujúcich;

g)

používaných pri nekomerčnej preprave osôb alebo tovaru;

h)

prepravujúcich materiál, zariadenie alebo stroje, ktoré má vodič použiť v priebehu svojej práce, za predpokladu, že vedenie vozidla nie je vodičovou hlavnou činnosťou.

So zreteľom na písmeno f) tohto odseku, táto smernica sa neuplatňuje na žiadnu osobu, ktorá chce získať vodičský preukaz alebo OOS v súlade s článkom 6 a článkom 8 ods. 1, keď sa táto osoba podrobuje dodatočnému výcviku vodičov v kurze schváleného výcvikového strediska pod podmienkou, že je sprevádzaná inou osobou s OOS alebo inštruktorom pre danú skupinu vozidiel používaných na účel stanovený v uvedenom písmene.

2.   Táto smernica sa neuplatňuje na vodičov, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

vodiči využívajú vozidlá vo vidieckych oblastiach pre potreby vlastného podniku;

b)

vodiči neposkytujú dopravné služby a

c)

členské štáty sa domnievajú, že ide o občasnú dopravu, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

3.   Táto smernica sa neuplatňuje na vodičov vozidiel používaných alebo prenajímaných bez vodiča poľnohospodárskymi, záhradníckymi, lesníckymi, chovateľskými alebo rybárskymi podnikmi na prepravu tovaru ako súčasť ich podnikateľskej činnosti, s výnimkou prípadov, keď je vedenie vozidla súčasťou hlavnej činnosti vodiča alebo keď sa pri ňom prekročí vnútroštátnym právom stanovená vzdialenosť od základne podniku, ktorý vozidlo vlastní, prenajíma alebo používa na základe lízingu.“

3.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Pravidelný výcvik

Pravidelný výcvik umožní držiteľom OOS aktualizovať si znalosti, ktoré sú pre ich prácu kľúčové, s osobitným dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zníženie vplyvu vedenia vozidiel na životné prostredie.

Uvedený výcvik organizuje schválené výcvikové stredisko podľa oddielu 5 prílohy I. Výcvik pozostáva z vyučovania v triede, praktického výcviku a pokiaľ je k dispozícii, z výcviku prostredníctvom nástrojov informačných a komunikačných technológií (IKT) alebo výcviku na výkonných trenažéroch. Ak vodič zmení podnik, musí sa zohľadniť pravidelný výcvik, ktorému sa už podrobil.

Pravidelný výcvik slúži na prehĺbenie a zopakovanie poznatkov v niektorých oblastiach uvedených v oddiele 1 prílohy I. Pokrýva širokú škálu tém a vždy zahŕňa aspoň jednu tému týkajúcu sa bezpečnosti cestnej premávky. V témach výcviku sa zohľadní vývoj príslušných právnych predpisov a technológií a v čo najväčšej miere sa v nich zohľadnia osobitné potreby výcviku vodiča.“

4.

V článku 9 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Vodiči uvedení v článku 1 písm. a) tejto smernice musia získať základnú kvalifikáciu uvedenú v článku 5 tejto smernice v členskom štáte, v ktorom majú svoje obvyklé bydlisko podľa vymedzenia v článku 12 smernice 2006/126/ES.“

5.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Kód Únie

1.   Na základe OOS potvrdzujúceho základnú kvalifikáciu a OOS potvrdzujúceho pravidelný výcvik príslušné orgány členských štátov, berúc do úvahy ustanovenia článku 5 ods. 2 a 3 tejto smernice a článku 8 tejto smernice, vyznačia harmonizovaný kód Únie „95“ stanovený v prílohe I k smernici 2006/126/ES vedľa zodpovedajúcich skupín oprávnenia:

na vodičskom preukaze alebo

na kvalifikačnej karte vodiča zhotovenej v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II k tejto smernici.

Ak príslušné orgány členského štátu, v ktorom bolo OOS získané, nemôžu na vodičskom preukaze vyznačiť kód Únie, vydajú vodičovi kvalifikačnú kartu vodiča.

Kvalifikačná karta vodiča, ktorú vydal členský štát, musí byť vzájomne uznávaná. Pri vydaní karty príslušné orgány skontrolujú platnosť vodičského preukazu pre danú skupinu vozidiel.

2.   Vodič uvedený v článku 1 písm. b), ktorý vedie vozidlá používané na cestnú prepravu tovaru, takisto musí mať možnosť preukázať, že má kvalifikáciu a výcvik požadované v tejto smernici aj prostredníctvom osvedčenia vodiča podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (*2) pod podmienkou, že je označené kódom Únie „95“. Na účely tejto smernice členský štát, ktorý osvedčenie vydáva, uvedie kód Únie „95“ v časti osvedčenia „Poznámky“, ak dotknutý vodič splnil požiadavky na kvalifikáciu a na výcvik stanovené v tejto smernici.

3.   Na účely potvrdenia súladu s požiadavkami na výcvik podľa tejto smernice sa ako dôkaz kvalifikácie akceptujú osvedčenia vodiča, ktoré nie sú označené kódom Únie „95“ a boli vydané v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009, najmä jeho odsekom 7 pred 23. májom 2020, a to do skončenia ich platnosti.

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).“"

6.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 10a

Sieť na presadzovanie práva

1.   Na účely presadzovania práva si členské štáty vymieňajú informácie o vydaných alebo odobratých OOS. Na tento účel členské štáty v spolupráci s Komisiou zriadia elektronickú sieť alebo rozšíria existujúcu sieť, pričom zohľadnia posúdenie Komisie týkajúce sa nákladovo najefektívnejšej možnosti.

2.   Elektronická sieť môže obsahovať informácie uvedené v OOS, ako aj informácie týkajúce sa administratívnych postupov súvisiacich s OOS.

3.   V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (*3) členské štáty zabezpečia, aby sa spracúvanie osobných údajov uskutočňovalo výlučne na účely overenia súladu s touto smernicou, najmä pokiaľ ide o požiadavky na výcvik stanovené v tejto smernici.

4.   Prístup do siete musí byť zabezpečený. Členské štáty môžu udeliť prístup len príslušným orgánom zodpovedným za vykonávanie a kontrolu súladu s touto smernicou.

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).“"

7.

Prílohy I a II sa menia v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Smernica 2006/126/ES sa mení takto:

1.

Článok 4 sa mení takto:

a)

Odsek 4 sa mení takto:

i)

v písmene e) sa tretia zarážka nahrádza takto:

„—

pre skupiny C1 a C1E je stanovený minimálny vek 18 rokov;“

ii)

v písmene g) sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

pre skupiny C a CE je stanovený minimálny vek 21 rokov;“

iii)

v písmene i) sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

pre skupiny D1 a D1E je stanovený minimálny vek 21 rokov;“

iv)

v písmene k) sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

pre skupiny D a DE je stanovený minimálny vek 24 rokov;“.

b)

Dopĺňa sa tento odsek:

„7.   Odchylne od minimálnych vekových hraníc stanovených v odseku 4 písm. g), i) a k) tohto článku je minimálnym vekom pre vydanie vodičského preukazu skupiny C a CE, D1 a D1E a D a DE minimálny vek predpísaný pre vedenie takýchto vozidiel držiteľmi OOS, ako sa stanovuje v článku 5 ods. 2, článku 5 ods. 3 písm. a) bode i) prvom odseku, článku 5 ods. 3 písm. a) bode ii) prvom odseku alebo v článku 5 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES (*4) v uvedenom poradí.

Ak členský štát v súlade s článkom 5 ods. 3 písm. a) bodom i) druhým odsekom alebo článkom 5 ods. 3 písm. a) bodom ii) druhým odsekom smernice 2003/59/ES povolí na svojom území vedenie vozidiel od nižšieho veku, platnosť vodičského preukazu sa obmedzí iba na územie členského štátu, ktorý ho vydal, až kým držiteľ preukazu nedosiahne príslušný minimálny vek, ktorý sa uvádza v prvom pododseku tohto odseku, a nestane sa držiteľom OOS.

(*4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4).“"

2.

V článku 6 ods. 4 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

vozidiel s pohonom na alternatívne palivá uvedených v článku 2 smernice Rady 96/53/ES (*5) s maximálnou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale nižšou ako 4 250 kg, bez prípojného vozidla, určených na prepravu tovaru osobami, ktoré sú najmenej dva roky držiteľmi vodičského preukazu skupiny B, pokiaľ je hmotnosť presahujúca 3 500 kg spôsobená výlučne vyššou hmotnosťou ich pohonného systému v porovnaní s pohonným systémom vozidla s rovnakými rozmermi, ktoré je vybavené konvenčným spaľovacím motorom zážihovým alebo vznetovým, a za predpokladu, že sa nezvýšila nosnosť vo vzťahu k tomu istému vozidlu.

(*5)  Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59).“"

3.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Vzájomná pomoc

1.   Členské štáty si navzájom pomáhajú pri vykonávaní tejto smernice a vymieňajú si informácie o vodičských preukazoch, ktoré vydali, vymenili, nahradili, obnovili alebo zrušili. Členské štáty využijú na tieto účely sieť vodičských preukazov EÚ po jej uvedení do prevádzky.

2.   Sieť sa môže využívať aj na výmenu informácií na kontrolné účely stanovené v právnych predpisoch Únie.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa spracúvanie osobných údajov uvedené v tejto smernici vykonávalo výhradne na účely vykonávania tejto smernice a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES a (EÚ) 2015/413 (*6). Každé spracúvanie osobných údajov vykonané v rámci tejto smernice musí byť v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (*7) a (ES) č. 45/2001 (*8).

4.   Prístup k sieti musí byť zabezpečený. Členské štáty môžu udeliť prístup len príslušným orgánom zodpovedným za vykonávanie tejto smernice a smerníc 2003/59/ES a (EÚ) 2015/413 a kontrolu súladu s touto smernicou, smernicou 2003/59/ES a smernicou (EÚ) 2015/413.

(*6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2015, s. 9);"

(*7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1);"

(*8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).“"

Článok 3

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 23. mája 2020 s výnimkou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 1 bodom 6 tejto smernice, ktorý sa uvedie do účinnosti do 23. mája 2021. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 18. apríla 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

L. PAVLOVA


(1)  Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 115.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. apríla 2018.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy k smernici 2003/59/ES sa menia takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Oddiel 1 sa mení takto:

i)

druhý odsek sa nahrádza takto:

„Minimálna úroveň kvalifikácie musí byť porovnateľná prinajmenšom s úrovňou 2 európskeho kvalifikačného rámca, ako sa stanovuje v prílohe II k odporúčaniu Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 (*1).

(*1)  Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (2008/C111/01) (Ú. v. EÚ C 111, 6.5.2008, s. 1).“;"

ii)

bod 1.2 sa nahrádza takto:

1.2.   Cieľ: poznať technické charakteristiky a činnosť bezpečnostných ovládačov na ovládanie vozidla a s cieľom minimalizovať opotrebenie a zabrániť chybnej funkcii:

obmedzenia pri používaní bŕzd a odľahčovacej brzdy (retardéra), kombinované používanie bŕzd a odľahčovacej brzdy, lepšie využívanie pomeru medzi otáčkami a prevodovým stupňom, využívanie zotrvačného momentu vozidla, využívanie spôsobov spomaľovania a brzdenia pri klesaní, činnosti v prípade poruchy, používanie elektronických a mechanických zariadení, ako je elektronický stabilizačný program (ESP), zdokonalené systémy núdzového brzdenia (AEBS), protiblokovací brzdový systém (ABS), systémy kontroly trakcie (TCS) a palubné monitorovacie systémy (IVMS) a iné, ktoré sú schválené na používanie, asistenčné systémy pre vodičov alebo automatizované zariadenia.“;

iii)

bod 1.3 sa nahrádza takto:

1.3.   Cieľ: schopnosť optimalizácie spotreby paliva:

optimalizácia spotreby paliva používaním know-how podľa bodov 1.1 a 1.2, význam predvídania dopravného toku, primeraná vzdialenosť od ostatných vozidiel a využívanie hybnosti vozidla, rovnomerná rýchlosť, plynulý štýl jazdy a vhodný tlak v pneumatikách a znalosť inteligentných dopravných systémov, ktoré zvyšujú efektívnosť jazdy a pomáhajú pri plánovaní cesty.“;

iv)

pred nadpis „Oprávnenia C, C + E, C1, C1 + E“ sa vkladá tento bod:

1.3a.   Cieľ: schopnosť predvídať a posúdiť riziká v premávke a prispôsobiť sa im:

 

uvedomovať si rôzne cestné, dopravné a poveternostné podmienky a prispôsobiť sa im, predvídať budúce udalosti; vedieť, ako pripraviť a naplánovať cestu v mimoriadnych poveternostných podmienkach; byť oboznámený s používaním príslušného bezpečnostného vybavenia a vedieť, kedy treba cestu pre extrémne poveternostné podmienky odložiť alebo zrušiť; prispôsobiť sa rizikám premávky vrátane nebezpečného správania v premávke alebo rozptyľovania vodiča (prostredníctvom elektronických zariadení, požívaním jedla, pitím nápojov atď.); rozpoznať nebezpečné situácie a prispôsobiť sa im a byť schopný zvládať z nich vyplývajúci stres, najmä pokiaľ ide o rozmery a hmotnosť vozidiel a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, akými sú chodci, cyklisti a dvojkolesové motorové vozidlá;

 

identifikovať možné nebezpečné situácie a primerane vyhodnotiť, ako tieto potenciálne nebezpečné situácie môžu vyústiť do situácií, v ktorých sa už nedá zabrániť nehodám, a zvoliť a vykonať kroky, ktoré zvyšujú bezpečnosť do takej miery, aby bolo možné zabrániť zrážke v prípade možných nebezpečenstiev.“;

v)

bod 1.4 sa nahrádza takto:

1.4.   Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla:

 

sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, používanie automatických prevodových systémov, výpočet užitočného zaťaženia vozidla alebo jazdnej súpravy, výpočet celkového objemu, rozloženie nákladu, dôsledky preťaženia na nápravu, stabilita vozidla a ťažisko, druhy balenia a palety;

 

hlavné kategórie tovaru, ktoré si vyžadujú zabezpečenie nákladu, techniky upínania a zabezpečenia, používanie pripevňovacích pásov, kontrola zabezpečovacích zariadení, používanie prekladacích zariadení, umiestňovanie a odstraňovanie plachiet.“;

vi)

bod 1.5 sa nahrádza takto:

1.5.   Cieľ: schopnosť zaručiť pohodlie a bezpečnosť cestujúcich:

správne posúdenie pozdĺžnych a bočných pohybov vozidla, ohľaduplné správanie sa na ceste, poloha na vozovke, hladké brzdenie, zohľadňovanie prečnievania, používanie špecifických infraštruktúr (verejné dopravné plochy, vyhradené dopravné pruhy), zvládanie konfliktov medzi bezpečnou jazdou a inými úlohami vodiča, zaobchádzanie s cestujúcimi, špecifiká určitých skupín cestujúcich (invalidi, deti).“;

vii)

bod 1.6 sa nahrádza takto:

1.6.   Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia vozidla:

sily pôsobiace na vozidlo pri pohybe, používanie prevodových stupňov podľa zaťaženia vozidla a profilu cesty, používanie automatických prevodových systémov, výpočet užitočného zaťaženia vozidla alebo jazdnej súpravy, rozloženie nákladu, dôsledky preťaženia na nápravu, stabilita vozidla a ťažisko.“;

viii)

bod 2.1 sa nahrádza takto:

2.1.   Cieľ: poznať sociálne prostredie cestnej dopravy a predpisy, ktorými sa riadi:

maximálne povolené pracovné časy pre sektor dopravy; zásady, uplatňovanie a dôsledky nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (*2) a (EÚ) č. 165/2014 (*3); pokuty za nepoužívanie, nesprávne používanie tachografov a neoprávnené zásahy do tachografov; vedomosti o sociálnom prostredí cestnej dopravy: práva a povinnosti vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1)."

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).“;"

ix)

bod 2.2 sa nahrádza takto:

2.2.   Cieľ: poznať predpisy, ktorými sa riadi preprava tovaru:

dopravné prevádzkové licencie, doklady, ktoré musia byť vo vozidle, zákazy používania určitých ciest, poplatky za používanie ciest, povinnosti v rámci štandardných zmlúv na prepravu tovaru, zhotovovanie dokumentov, ktoré tvoria prepravnú zmluvu, povolenia v medzinárodnej doprave, povinnosti vyplývajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej doprave, zhotovovanie medzinárodných nákladných listov, prekračovanie hraníc, špeditéri, špeciálne sprievodné dokumenty na tovar.“;

x)

bod 3.7 sa nahrádza takto:

3.7.   Cieľ: poznať ekonomické prostredie nákladnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:

cestná nákladná doprava vo vzťahu k ostatným druhom dopravy (hospodárska súťaž, odosielatelia), rôzne činnosti cestnej dopravy (doprava vykonávaná za poplatok alebo odmenu, doprava pre vlastné potreby, pomocné dopravné činnosti) organizácia hlavných typov dopravnej spoločnosti a pomocných dopravných činností, rôzne dopravné špecializácie, (cisternové vozidlá, regulovaná teplota, nebezpečný tovar, preprava zvierat atď.), zmeny v sektore dopravy (diverzifikácia poskytovaných služieb, kombinovaná doprava železnica – cesta, subdodávateľ atď.).“;

xi)

bod 3.8 sa nahrádza takto:

3.8.   Cieľ: poznať ekonomické prostredie osobnej cestnej dopravy a organizáciu trhu:

cestná osobná doprava vo vzťahu k ostatným druhom osobnej dopravy (železnica, súkromné automobily), rôzne činnosti zahŕňajúce prepravu osôb po ceste, informovanosť o zdravotnom postihnutí, prekračovanie hraníc (medzinárodná doprava), organizácia hlavných typov dopravných spoločností vykonávajúcich osobnú cestnú prepravu.“

b)

Oddiel 2 sa mení takto:

i)

bod 2.1 sa nahrádza takto:

„2.1.   Možnosť kombinácie účasti na kurze a skúšky

Základná kvalifikácia musí zahŕňať výučbu všetkých tém uvedených v zozname podľa oddielu 1. Čas trvania tejto základnej kvalifikácie musí byť 280 hodín.

Každý uchádzač musí osobne viesť aspoň 20 hodín vozidlo príslušnej skupiny, ktoré spĺňa minimálne požiadavky skúšobných vozidiel stanovené v smernici 2006/126/ES.

Počas osobného vedenia vozidla musí uchádzača sprevádzať inštruktor, ktorý je zamestnancom schváleného výcvikového strediska. Z 20 hodín osobného vedenia vozidla smie každý uchádzač viesť vozidlo maximálne osem hodín v špeciálnom teréne alebo na výkonnom trenažéri tak, aby sa mohol zhodnotiť jeho výcvik v racionálnom vedení vozidla na základe bezpečnostných predpisov, najmä z hľadiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom stave vozovky v závislosti od poveternostných podmienok, nočného alebo denného času, ako aj schopnosť optimalizácie spotreby paliva.

Členské štáty môžu povoliť, aby schválené výcvikové stredisko poskytlo časť výcviku prostredníctvom nástrojov IKT, ako je elektronické učenie sa, pričom sa zabezpečí zachovanie vysokej kvality a účinnosti výcviku a určia témy, v rámci ktorých možno nástroje IKT využiť čo najúčinnejšie. Členské štáty predovšetkým vyžadujú spoľahlivú identifikáciu používateľa a vhodné prostriedky kontroly. Členské štáty môžu do výcviku zahrnúť špecifický výcvik požadovaný podľa iných právnych predpisov Únie. To zahŕňa, ale neobmedzuje sa na výcvik požadovaný podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES (*4) na prepravu nebezpečného tovaru, odbornú prípravu v oblasti informovanosti o zdravotnom postihnutí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 (*5) a školenie v oblasti prepravy zvierat podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 (*6).

Pre vodičov uvedených v článku 5 ods. 5 musí základná kvalifikácia trvať 70 hodín vrátane piatich hodín osobného vedenia vozidla.

Po skončení uvedeného výcviku príslušné orgány členských štátov alebo subjekty nimi určené podrobia vodiča písomnej alebo ústnej skúške. Skúška musí obsahovať aspoň jednu otázku z každého z cieľov uvedených v zozname tém podľa oddielu 1.

(*4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13)."

(*5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1)."

(*6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).“;"

ii)

v bode 2.2 písm. b) sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Vozidlo použité na praktické skúšky musí spĺňať minimálne požiadavky na skúšobné vozidlá stanovené v smernici 2006/126/ES.“

c)

Oddiely 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„Oddiel 3: Zrýchlená základná kvalifikácia podľa článku 3 ods. 2

Zrýchlená základná kvalifikácia musí zahŕňať výučbu všetkých tém uvedených v zozname podľa oddielu 1. Čas trvania musí byť 140 hodín.

Každý uchádzač musí osobne viesť aspoň 10 hodín vozidlo príslušnej skupiny, ktoré spĺňa minimálne požiadavky skúšobných vozidiel vymedzené v smernici 2006/126/ES.

Počas osobného vedenia vozidla musí uchádzača sprevádzať inštruktor, ktorý je zamestnancom schváleného výcvikového strediska. Z 10 hodín osobného vedenia vozidla smie každý uchádzač viesť vozidlo maximálne štyri hodiny v špeciálnom teréne alebo na výkonnom trenažéri tak, aby sa mohol zhodnotiť jeho výcvik v racionálnom vedení vozidla na základe bezpečnostných predpisov, najmä z hľadiska ovládania vozidla v rôznych podmienkach cestnej premávky a pri rôznom stave vozovky v závislosti od poveternostných podmienok, nočného alebo denného času, ako aj schopnosť optimalizácie spotreby paliva.

Ustanovenia štvrtého odseku bodu 2.1 sa vzťahujú aj na zrýchlenú základnú kvalifikáciu.

Pre vodičov uvedených v článku 5 ods. 5 musí zrýchlená základná kvalifikácia trvať 35 hodín vrátane 2,5 hodiny osobného vedenia vozidla.

Po skončení uvedeného výcviku príslušné orgány členských štátov alebo subjekty nimi určené podrobia vodiča písomnej alebo ústnej skúške. Skúška musí obsahovať aspoň jednu otázku z každého z cieľov uvedených v zozname tém podľa oddielu 1.

Oddiel 4: Povinný pravidelný výcvik podľa článku 3 ods. 1 písm. b)

Kurzy povinného pravidelného výcviku musí organizovať schválené výcvikové stredisko. Ich trvanie musí byť 35 hodín každých päť rokov, minimálne v sedemhodinových časových úsekoch, ktoré môžu byť rozdelené do dvoch po sebe idúcich dní. Vždy, keď sa využíva elektronické učenie sa, schválené výcvikové stredisko zabezpečí náležitú kvalitu výcviku vrátane určenia tém, v rámci ktorých možno nástroje IKT využiť čo najúčinnejšie. Členské štáty predovšetkým vyžadujú spoľahlivú identifikáciu používateľa a vhodné prostriedky kontroly. Maximálne trvanie elektronického učenia sa nesmie presiahnuť 12 hodín. Témou súvisiacou s bezpečnosťou cestnej premávky by sa mal zaoberať aspoň jeden z úsekov výcvikového kurzu. V obsahu výcviku sa zohľadnia špecifické potreby výcviku, pokiaľ ide o dopravné operácie, ktoré vodič vykonáva, a príslušný právny a technický vývoj, a mali by sa v ňom v čo najväčšej miere zohľadniť osobitné potreby výcviku vodiča. V priebehu 35 hodín by sa mala pokryť škála rôznych oblastí vedomostí vrátane opakovaného výcviku, ak sa ukáže, že vodič potrebuje špecifický výcvik na odstránenie nedostatkov.

Členské štáty môžu dokončený špecifický výcvik požadovaný podľa iných právnych predpisov Únie považovať najviac za jeden zo stanovených sedemhodinových úsekov. To zahŕňa, ale neobmedzuje sa na výcvik požadovaný podľa smernice 2008/68/ES o preprave nebezpečného tovaru, školenie v oblasti prepravy zvierat podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 a výcvik týkajúci sa prepravy cestujúcich zameraný na oblasť informovanosti o zdravotnom postihnutí podľa nariadenia (EÚ) č. 181/2011. Členské štáty však môžu rozhodnúť, že dokončený špecifický výcvik požadovaný podľa smernice 2008/68/ES o preprave nebezpečného tovaru sa počíta ako dva zo sedemhodinových úsekov, za predpokladu, že ide o jediný iný výcvik, ktorý sa započítava do pravidelného výcviku.“

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VZORU EURÓPSKEJ ÚNIE PRE KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA“.

b)

Oddiel 2 sa mení takto:

i)

časť týkajúca sa prvej strany kvalifikačnej karty vodiča:

písmene d) sa bod 9 nahrádza takto:

„9.

skupiny vozidiel, na ktoré vodič spĺňa požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik;“

v písmene e) sa prvá veta nahrádza takto:

„nadpis ‚Vzor Európskej únie‘ v jazyku alebo v jazykoch členského štátu vydávajúceho kartu a záhlavie ‚kvalifikačná karta vodiča‘ v ostatných úradných jazykoch Únie vytlačené modrou farbou tak, aby tvorili pozadie karty:“;

ii)

pokiaľ ide o druhú stranu kvalifikačnej karty vodiča, v písmene a) sa body 9 a 10 nahrádzajú takto:

„9.

skupiny vozidiel, na ktoré vodič spĺňa požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik;

10.

harmonizovaný kód Únie „95“ stanovený v prílohe I k smernici 2006/126/ES“.

c)

Oddiel 4 sa mení takto:

i)

názov sa nahrádza takto:

„VZOR EURÓPSKEJ ÚNIE PRE KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA“;

ii)

na strane 2 vzoru pod číslom 10 sa slová „kód Spoločenstva“ nahrádzajú slovami „kód Únie“;

d)

Dopĺňa sa tento oddiel:

„5.   Prechodné ustanovenia

Kvalifikačné karty vodiča vydané pred 23. májom 2020 sú platné do skončenia ich platnosti.“

3.

Dopĺňa sa táto príloha:

PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY PRE ODKAZY NA URČITÉ SKUPINY VODIČSKÝCH OPRÁVNENÍ

Odkaz v tejto smernici

Odkaz v smernici 2006/126/ES

C+E

CE

C1+E

C1E

D+E

DE

D1+E

D1EROZHODNUTIA

2.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/42


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/646

z 18. apríla 2018

o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 165 a 166,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Pri hľadaní zamestnania alebo rozhodovaní sa o vzdelávaní, štúdiu alebo práci potrebujú mať jednotlivci prístup k informáciám a poradenstvu o tom, aké príležitosti sú im k dispozícii, ako hodnotiť svoje zručnosti a o tom, ako prezentovať informácie o svojich zručnostiach a kvalifikáciách.

(2)

Rozdielne definície, formáty dokumentov, jazyky, ako aj metódy hodnotenia a validácie spôsobujú jednotlivcom, zamestnávateľom, príslušným úradom a orgánom značné problémy. Uvedené problémy vznikajú najmä vtedy, keď sa jednotlivci sťahujú z jednej krajiny do druhej, a to vrátane tretích krajín, ale aj v prípadoch, keď si hľadajú nové zamestnanie alebo začínajú štúdium a budujú si kariéru. Pre riešenie uvedených problémov sú dôležité jasné a široko dostupné informácie, rovnaké chápanie a vyššia transparentnosť zručností a kvalifikácií.

(3)

Nový program v oblasti zručností pre Európu, ktorý Komisia prijala 10. júna 2016, vyzýva členské štáty, sociálnych partnerov, priemysel a ostatné zainteresované subjekty, aby spoločne vypracovali desať opatrení na zvýšenie kvality a relevantnosti nadobúdaných zručností s cieľom viac zručnosti zviditeľniť, zvýšiť ich porovnateľnosť a informovanosť o nich, a najmä zvýšiť informovanosť v záujme lepšieho výberu povolania. Revízia rámca Europass bola navrhnutá ako jeden z desiatich krokov, ktoré sú kľúčom k dosiahnutiu uvedených cieľov a ich podpore.

(4)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES (3) bol zriadený rámec, pomocou ktorého sa mali riešiť problémy týkajúce sa hľadania zamestnania, začatia vzdelávania a budovania kariéry. Cieľom uvedeného rozhodnutia bolo dosiahnuť väčšiu transparentnosť v oblasti kvalifikácií a kompetencií prostredníctvom portfólia dokumentov známeho ako Europass, ktoré môžu jednotlivci používať na základe dobrovoľnosti. Uvedené rozhodnutie ustanovilo aj vnútroštátne orgány nazývané národné strediská Europass, ktoré majú rámec Europass vykonávať.

(5)

Aby sa dosiahol jeho hlavný cieľ, rámec Europass sa zameriava na nástroje na dokumentovanie zručností a kvalifikácií. Uvedené nástroje sa začali používať vo veľkom rozsahu prostredníctvom internetového informačného systému Europassu.

(6)

Národné strediská Europass poskytujú podporu pre používateľov a propagáciu dokumentácie zručností a kvalifikácií. Sieť Euroguidance, ktorá podporuje európsky rozmer v oblasti poradenstva a poskytuje vysokokvalitné informácie o celoživotnom poradenstve a nadnárodnej mobilite na účely vzdelávania, tiež prispela k rozvoju informovanosti o nástrojoch Únie v oblasti zručností a kvalifikácií. Európsky kvalifikačný rámec – národné koordinačné miesta pomáhajú vnútroštátnym orgánom pri priraďovaní národných kvalifikačných rámcov alebo systémov k európskemu kvalifikačnému rámcu (ďalej len „EKR“) a snažia sa priniesť EKR bližšie k jednotlivcom a organizáciám. Mala by sa zabezpečiť podpora pre uvedené vnútroštátne služby a ich lepšia koordinácia, aby sa posilnil ich vplyv a súčasne sa zachovala rozmanitosť vnútroštátnych systémov.

(7)

Vo svojej správe Európskemu parlamentu a Rade z 19. decembra 2013 o hodnotení Europassu dospela Komisia k záveru, že úloha národných stredísk Europass zvyšovať informovanosť o Europasse a poskytovať zainteresovaným stranám potrebné informácie bola primeraným modelom pre vykonávanie Europassu. Komisia však dospela tiež k záveru, že väčšina nástrojov Europassu sa ešte stále nedostala ku všetkým potenciálnym používateľom a nemala rovnaký dosah z geografického a vekového hľadiska a že lepšou koordináciou a integráciou služieb pre podporu poradenstva a mobility na základe rámca Europass by bolo možné zamerať sa na väčší počet potencionálnych používateľov.

(8)

Z dôkazov vyplýva, že Europass využívajú sociálne skupiny s vysokou digitálnou gramotnosťou, pričom znevýhodnené skupiny, ako sú ľudia s nižším vzdelaním, staršie osoby alebo dlhodobo nezamestnaní, často o existencii Europassu a o jeho nástrojoch nevedia, a tak nemôžu využívať jeho výhody.

(9)

Portfólio Europassu je jedným z viacerých nástrojov a prostriedkov, ktoré sa zaviedli na úrovni Únie s cieľom zvýšiť transparentnosť v oblasti zručností a kvalifikácií a ich porozumenie.

(10)

V portfóliu Europassu sa nachádza päť vzorových dokumentov. Životopis Europass (curriculum vitae – CV) umožňuje jednotlivcom vytvoriť si životopis v jednotnej úprave. Od zriadenia životopisu Europass v roku 2004 bolo na internete vytvorených viac ako 100 miliónov životopisov Europass. Dva vzory dodatku k osvedčeniu o kvalifikácii, a to Europass-dodatok k diplomu a Europass-dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu, poskytujú informácie o obsahu a výsledkoch vzdelávania súvisiaceho s kvalifikáciou a o vzdelávacom systéme krajiny, ktorá osvedčenie o kvalifikácii vydala. Europass-jazykový pas sa používa na opísanie jazykových zručností. Vzor Europass-mobilita opisuje zručnosti nadobudnuté počas pobytu v zahraničí v rámci mobility na účely vzdelávania sa alebo práce.

(11)

Odporúčaním Rady z 22. mája 2017 (4) sa vytvoril spoločný referenčný rámec na pomoc jednotlivcom a organizáciám pri porovnávaní rôznych kvalifikačných systémov a úrovní kvalifikácií z týchto systémov.

(12)

Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 (5) vyzvalo členské štáty, aby do roku 2018 v súlade s vnútroštátnymi okolnosťami a osobitosťami a ak to považujú za vhodné, zaviedli opatrenia v oblasti validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ktoré umožnia jednotlivcom disponovať ich znalosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré získali prostredníctvom validovaného neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, a získať úplnú, alebo prípadne čiastočnú kvalifikáciu.

(13)

V uznesení Rady z 28. mája 2004 o posilnení politík, systémov a postupov v oblasti celoživotného poradenstva sa stanovujú hlavné ciele politiky celoživotného poradenstva pre všetkých občanov Únie. V uznesení Rady z 21. novembra 2008 (6) sa zdôrazňuje význam poradenstva pre celoživotné vzdelávanie.

(14)

Portál o vzdelávacích príležitostiach a kvalifikáciách v Európe poskytuje prístup k informáciám o možnostiach vzdelávania a získania kvalifikácií v rozličných systémoch vzdelávania v Európe a o porovnávaní národných kvalifikačných rámcov prostredníctvom EKR.

(15)

Panoráma zručností EÚ poskytuje informácie o zručnostiach pre rôzne povolania a konkrétne odvetvia vrátane dopytu po nich a ich ponuky na vnútroštátnej úrovni.

(16)

Analýza voľných pracovných miest a ďalších trendov na trhu práce je uznávaným spôsobom získavania poznatkov o zručnostiach s cieľom porozumieť problematike rozdielov a nedostatkov v oblasti zručností, ako aj nesúladu v oblasti kvalifikácií.

(17)

Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi a zainteresovanými subjektmi vypracovala a pravidelne aktualizuje viacjazyčnú Európsku klasifikáciu zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations – „ESCO“) s cieľom podporiť transparentnosť zručností a kvalifikácií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj na pracovné účely. Po príslušných testoch a s náležitým zreteľom na stanovisko členských štátov by Komisia mohla používať ESCO v rámci Europassu. Členské štáty používajú ESCO na základe dobrovoľnosti, po jeho otestovaní a hodnotení členskými štátmi.

(18)

Európska sieť služieb zamestnanosti (ďalej lej „EURES“), zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 (7), je kooperatívna sieť pre výmenu informácií a uľahčenie interakcie medzi uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi. Poskytuje bezplatnú pomoc uchádzačom o zamestnanie, ktorí sa chcú presťahovať do inej krajiny, a pomáha zamestnávateľom, ktorí chcú prijať do zamestnania pracovníkov z iných krajín. Súčinnosť a spolupráca medzi Europassom a portálmi EURES by mohli posilniť výsledky obidvoch služieb.

(19)

Procesy na trhu práce, ako je uverejňovanie voľných pracovných miest, podávanie žiadostí o zamestnanie, posudzovanie zručností a prijímanie pracovníkov, sú v čoraz väčšej miere riadené online prostredníctvom nástrojov, ktoré využívajú sociálne médiá, hromadné údaje a ďalšie technológie. Výber kandidátov je riadený prostredníctvom nástrojov a procesov, ktoré vyhľadávajú informácie o zručnostiach a kvalifikáciách získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí.

(20)

Formálne a neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa sa v súčasnosti realizujú aj v nových formách a prostrediach a ponúkajú ich rôzni poskytovatelia, a to najmä prostredníctvom digitálnych technológií a platforiem, dištančného vzdelávania, elektronického učenia sa, partnerského učenia sa, hromadných otvorených online kurzov a otvorených vzdelávacích zdrojov. Navyše sa zručnosti, skúsenosti a výsledky vzdelávania uznávajú v rôznych formách, ako sú napríklad otvorené digitálne preukazy. Digitálne technológie sa tiež používajú v prípade zručností získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ako je napríklad práca s mládežou a dobrovoľníctvo.

(21)

Na účely tohto rozhodnutia sa zručnosti chápu v širokom zmysle slova ako to, čo človek vie, čomu rozumie a čo vie robiť. Zručnosti predstavujú rôzne typy výsledkov vzdelávania vrátane vedomostí a kompetencií, ako aj schopnosti uplatňovať vedomosti a využívať znalosti na vykonávanie úloh a riešenie problémov. Okrem uznávaného významu odborných zručností sa uznáva, že význam prierezových a tzv. mäkkých zručností, ako sú kritické myslenie, tímová práca, riešenie problémov a kreativita, digitálne alebo jazykové zručnosti, neustále narastá a sú základným predpokladom osobného a profesijného naplnenia a možno ich uplatniť v rôznych oblastiach. Jednotlivci by mohli využívať nástroje a poradenstvo na hodnotenie a opis týchto a iných zručností.

(22)

Tradične jednotlivci uvádzajú informácie o svojich získaných zručnostiach a kvalifikáciách v životopise a v podkladoch, ako sú osvedčenia alebo diplomy. V súčasnosti sú dostupné nové nástroje, ktoré môžu uľahčiť prezentáciu zručností a kvalifikácií pomocou rôznych internetových a digitálnych formátov. Uvedené nové nástroje môžu tiež pomôcť jednotlivcom pri vlastnom hodnotení zručností, ktoré získali v rôznych prostrediach.

(23)

Rámec Europass by mal reagovať na súčasné a budúce potreby. Používatelia potrebujú na dokladovanie svojich zručností a kvalifikácií nástroje. Okrem toho nástroje hodnotenia zručností a vlastného hodnotenia zručností, ako aj prístup k relevantným informáciám vrátane informácií o možnostiach validácie a poradenstve môžu byť užitočné pri rozhodovaní o možnostiach zamestnania a vzdelávania.

(24)

Nástroje Únie v oblasti zručností a kvalifikácií by sa mali prispôsobovať meniacej sa praxi a technickému pokroku s cieľom zaručiť, že aj naďalej zostanú pre používateľov relevantné a užitočné. To by sa malo okrem iného dosiahnuť vytvorením inovačných prvkov, ako sú napríklad interaktívne nástroje, úprava a dizajn dokumentov, snahou o zabezpečenie komplexnejších, efektívnejších a účinnejších nástrojov a zjednodušovanie, ako aj zvýšenou technickou interoperabilitou a súčinnosťou prepojených nástrojov vrátane tých, ktoré vyvinuli tretie strany, a zohľadnením osobitných potrieb osôb so zdravotným postihnutím. Okrem toho, na podporu overovania elektronických dokumentov o zručnostiach a kvalifikáciách by sa mohli používať opatrenia na autentifikáciu.

(25)

Rámec Europass ustanovený rozhodnutím č. 2241/2004/ES by sa preto mal nahradiť novým rámcom, ktorý by riešil vznikajúce potreby.

(26)

Nový rámec Europass by mal spĺňať potreby a očakávania všetkých jednotlivých koncových používateľov, ako sú učiaci sa, uchádzači o zamestnanie vrátane nezamestnaných a pracujúcich, ako aj ďalších relevantných zainteresovaných subjektov, ako sú zamestnávatelia (najmä malé a stredné podniky), obchodné komory, organizácie občianskej spoločnosti, dobrovoľníci, profesionáli v oblasti poradenstva, verejné služby zamestnanosti, sociálni partneri, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, mládežnícke organizácie, poskytovatelia práce s mládežou, príslušné vnútroštátne orgány a tvorcovia politík. Mal by tiež zohľadňovať potreby štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú do Únie alebo majú v Únii pobyt, s cieľom podporiť ich začlenenie do spoločnosti.

(27)

Rámec Europass by sa mal vyvíjať, aby sa umožnil opis rôznych druhov vzdelávania a zručností, a to najmä tých, ktoré sa získali prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

(28)

Rámec Europass by sa mal vypracovať so zameraním na používateľa na základe spätnej väzby a prostredníctvom zhromažďovania požiadaviek, a to aj prostredníctvom prieskumov a testov, pričom pozornosť by sa venovala najmä súčasným a budúcim potrebám cieľových skupín Europassu. Prvky Europassu by mali najmä odrážať záväzok členských štátov a Únie zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím rovnocenný prístup na trh práce a k informačným a komunikačným technológiám a systémom. Nástroje Europassu by mali byť vnímateľné, ovládateľné, zrozumiteľné a robustné, čím sa umožní ich lepšia dostupnosť pre používateľov, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím.

(29)

Rámec Europass by sa mal aktualizovať a meniť v spolupráci s príslušnými zainteresovanými subjektmi, ako sú služby zamestnanosti, profesionáli v oblasti poradenstva, poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, sociálni partneri, ako napríklad odborové zväzy a združenia zamestnávateľov, a pri plnom rešpektovaní pokračujúcej politickej spolupráce, ako je Bolonský proces v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Pre úspešné vypracovanie a vykonávanie rámca Europass je mimoriadne dôležitá konštruktívna spolupráca medzi Komisiou, členskými štátmi a zainteresovanými subjektmi.

(30)

Príslušné právo Únie o ochrane osobných údajov a vnútroštátne vykonávacie opatrenia by sa mali uplatňovať na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ukladajú a spracúvajú na základe tohto rozhodnutia. Používatelia by mali mať možnosť obmedziť prístup k svojim osobným údajom.

(31)

Na rámci by sa mali mať možnosť zúčastniť členovia Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí nie sú členskými štátmi Únie, pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny na pristúpenie k Únii vzhľadom na ich dlhodobý záujem a spoluprácu s Úniou v tejto oblasti. Táto účasť by mala byť v súlade s príslušnými ustanoveniami nástrojov, ktoré upravujú vzťahy medzi Úniou a uvedenými krajinami. Zdrojom informácií o zručnostiach a kvalifikáciách poskytovaných prostredníctvom Europassu by malo byť širšie spektrum krajín a systémov vzdelávania, než iba zúčastnených krajín, a tieto informácie by mali odrážať migračné toky z iných častí sveta a do nich.

(32)

Komisia by mala zabezpečiť jednotné vykonávanie a monitorovanie tohto rozhodnutia prostredníctvom poradnej skupiny pre Europass, zloženej zo zástupcov členských štátov a príslušných zainteresovaných subjektov. Táto poradná skupina by mala predovšetkým vypracovať strategický prístup k vykonávaniu a budúcemu rozvoju Europassu a poskytovať poradenstvo o vývoji webových nástrojov, a to aj prostredníctvom testovania, a o informáciách poskytovaných prostredníctvom online platformy Europassu, v relevantných prípadoch v spolupráci s ďalšími skupinami.

(33)

Vykonávanie tohto rozhodnutia je spolufinancované aj z programu Únie Erasmus+ ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 (8). Výbor zriadený podľa uvedeného nariadenia je zapojený do strategických diskusií o pokroku vykonávania Europassu a o jeho budúcom vývoji.

(34)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to vytvorenie komplexného a interoperabilného rámca nástrojov a informácií, najmä na účely nadnárodnej mobility v oblasti zamestnanosti a vzdelávania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu dôsledkov činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(35)

Všeobecným pravidlom by malo byť, že pokiaľ ide o náklady a prínosy, povinnosti členských štátov a ich administratívne a finančné zaťaženie by mali byť vyvážené.

(36)

Pri vykonávaní činností podľa tohto rozhodnutia by sa mala využívať odbornosť agentúr Únie, najmä Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania, a to v oblasti ich pôsobnosti.

(37)

Rozhodnutie č. 2241/2004/ES by sa preto malo zrušiť bez toho, aby tým bola dotknutá platnosť alebo status už vydaných dokumentov Europassu. Všetky zaužívané vzory dokumentov Europassu by sa mali zachovať v novom rámci dovtedy, kým sa nevykonajú potrebné zmeny alebo aktualizácie v súlade s týmto rozhodnutím. S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod na online platformu Europassu by internetový informačný systém Europassu, ustanovený rozhodnutím č. 2241/2004/ES, mal zostať v prevádzke dovtedy, kým nebude vytvorená a schopná prevádzky online platforma Europassu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto rozhodnutím sa zriaďuje európsky rámec na podporu transparentnosti a porozumenia v oblasti zručností a kvalifikácií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, a to aj na základe praktických skúseností, mobility a dobrovoľníctva (ďalej len „Europass“).

2.   Europass pozostáva z webových nástrojov a príslušných dostupných informácií vrátane informácií na podporu európskeho rozmeru poradenstva poskytovaných prostredníctvom online platformy a s podporou vnútroštátnych služieb, ktoré majú používateľom pomôcť lepšie komunikovať a prezentovať zručnosti a kvalifikácie a porovnávať kvalifikácie.

3.   Europass sa zameriava na:

a)

jednotlivých koncových používateľov, ako sú učiaci sa, uchádzači o zamestnanie, pracujúci a dobrovoľníci, a

b)

príslušné zainteresované subjekty, ako sú poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, profesionáli v oblasti poradenstva, zamestnávatelia, verejné služby zamestnanosti, sociálni partneri, poskytovatelia práce s mládežou, mládežnícke organizácie a tvorcovia politík.

4.   Používanie Europassu je dobrovoľné a nevznikajú tým žiadne iné povinnosti ani žiadne iné práva ako tie, ktoré sú vymedzené v tomto rozhodnutí.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu“ je dokument pripojený k vysvedčeniu/osvedčeniu o odbornom vzdelávaní a príprave alebo osvedčeniu o profesii, ktorý vydali príslušné úrady alebo orgány a ktorý má tretím stranám – najmä v zahraničí – umožniť lepšie rozumieť výsledkom vzdelávania, ktoré držiteľ kvalifikácie dosiahol, ako aj povahe, úrovni, kontextu, obsahu a statusu absolvovaného vzdelávania a prípravy a získaných zručností;

b)

„dodatok k diplomu“ je dokument pripojený k vysokoškolskému diplomu, ktorý vydali príslušné úrady alebo orgány a ktorý má tretím stranám – najmä v zahraničí – umožniť lepšie porozumieť výsledkom vzdelávania, ktoré držiteľ kvalifikácie dosiahol, ako aj povahe, úrovni, kontextu, obsahu a statusu absolvovaného vzdelávania a prípravy a získaných zručností;

c)

„Europass-dodatky“ sú súbor dokumentov, ako napríklad dodatky k diplomom a dodatky k vysvedčeniam/osvedčeniam, ktoré vydali príslušné úrady alebo orgány;

d)

„poradenstvo“ je nepretržitý proces, ktorý jednotlivcom umožňuje identifikovať vlastné schopnosti, zručnosti a záujmy prostredníctvom radu individuálnych a kolektívnych aktivít pri rozhodovaní sa o vzdelávaní, odbornej príprave a zamestnaní a pri riadení svojich individuálnych možností v oblasti vzdelávania, práce a v inom prostredí, kde sa tieto schopnosti a zručnosti učia alebo používajú;

e)

„európsky rozmer poradenstva“ je spolupráca a podpora na úrovni Únie na posilnenie politík, systémov a postupov v oblasti poradenstva v rámci Únie;

f)

„kvalifikácia“ je formálny výsledok postupu hodnotenia a validácie, ktorý sa dosiahne vtedy, keď príslušný úrad alebo orgán stanoví, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania zodpovedajúce určitému štandardu;

g)

„hodnotenie zručností“ je postup alebo metóda, ktoré sa používajú na hodnotenie, meranie a eventuálne na opis, prostredníctvom vlastného hodnotenia alebo hodnotenia osvedčeného treťou stranou alebo prostredníctvom oboch týchto hodnotení, zručností jednotlivcov získaných vo formálnom, neformálnom alebo informálnom prostredí;

h)

„vlastné hodnotenie zručností“ je postup systematického uvažovania jednotlivcov o vlastných zručnostiach ich porovnávaním s ustáleným opisom zručností;

i)

„informácie o zručnostiach“ sú dostupné kvantitatívne alebo kvalitatívne analýzy súhrnných údajov o zručnostiach z jestvujúcich zdrojov vo vzťahu k trhu práce a zodpovedajúcich vzdelávacích príležitostí v systéme vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré môžu prispieť k poradenstvu a usmerňovaniu, náboru, voľbe vzdelávania, odbornej prípravy a kariérnemu postupu;

j)

„služby autentifikácie“ sú technické postupy, ako napríklad elektronický podpis a autentifikácia webových lokalít, ktoré používateľom umožňujú overiť si informácie, ako napríklad svoju totožnosť, prostredníctvom Europassu;

k)

„technická interoperabilita“ je schopnosť interakcie systémov informačných a komunikačných technológií s cieľom umožniť výmenu informácií, dosiahnutá dohodou všetkých strán a vlastníkov informácií;

l)

„validácia“ je postup, prostredníctvom ktorého príslušný úrad alebo orgán potvrdzuje, že jednotlivec dosiahol výsledky vzdelávania vrátane výsledkov získaných v neformálnom a informálnom vzdelávacom prostredí, ktoré sa merajú vzhľadom na určitý štandard, a ktorý pozostáva zo štyroch rôznych etáp, a to identifikácie, dokumentácie, hodnotenia a osvedčovania výsledkov hodnotenia v podobe úplnej kvalifikácie, kreditov alebo čiastočnej kvalifikácie podľa potreby a v súlade s vnútroštátnymi okolnosťami;

m)

„otvorené normy“ sú technické normy, ktoré sa vypracovali na základe spolupráce a uverejnili na bezplatné používanie ktoroukoľvek zainteresovanou stranou;

n)

„online platforma“ je webová aplikácia, ktorá poskytuje koncovým používateľom informácie a nástroje a umožňuje im vykonávať konkrétne úlohy online;

o)

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Článok 3

Online platforma

1.   Prostredníctvom online platformy poskytuje Europass webové nástroje:

a)

na dokumentovanie a opis osobných informácií v rôznych formátoch vrátane vzorov životopisu (curriculum vitae – CV);

b)

na dokumentovanie a opis zručností a kvalifikácií získaných prostredníctvom práce a vzdelávania vrátane mobility a dobrovoľníctva;

c)

na hodnotenie zručností a vlastné hodnotenie zručností;

d)

na dokumentovanie výsledkov vzdelávania týkajúcich sa kvalifikácií vrátane vzorov Europass-dodatkov podľa článku 5.

Používanie nástrojov Europassu na hodnotenie zručností a vlastné hodnotenie zručností uvedené v písmene c) nesmie viesť priamo k formálnemu uznávaniu alebo vydávaniu kvalifikácií.

2.   Online platforma Europassu poskytuje dostupné informácie alebo odkazy na dostupné informácie o týchto témach:

a)

možnosti vzdelávania;

b)

kvalifikácie a kvalifikačné rámce alebo systémy;

c)

možnosti validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa;

d)

postupy uznávania a príslušná legislatíva v rôznych krajinách vrátane tretích krajín;

e)

služby ponúkajúce poradenstvo v oblasti nadnárodnej mobility v oblasti vzdelávania a budovania kariéry;

f)

informácie o zručnostiach vypracovaných na základe príslušných aktivít a agentúr na úrovni Únie v oblasti ich pôsobnosti;

g)

informácie o zručnostiach a kvalifikáciách, ktoré by mohli byť relevantné vzhľadom na konkrétne potreby štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú do Únie alebo majú v Únii pobyt, s cieľom podporiť ich začlenenie do spoločnosti.

Článok 4

Hlavné zásady a charakteristiky

1.   Online platforma Europassu a webové nástroje vrátane ich obsahu a funkcie sa musia ľahko používať, musia byť bezpečné a sprístupnené všetkým používateľom bezplatne.

2.   Online platforma Europassu a webové nástroje vrátane ich obsahu a funkcie musia byť dostupné pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade s požiadavkami na dostupnosť ustanovenými v príslušnom práve Únie.

3.   Webové nástroje Europassu používajú otvorené normy, ktoré sa majú sprístupniť bezplatne, aby ich členské štáty a ostatné zainteresované subjekty mohli na základe dobrovoľnosti opakovane používať.

4.   Webové nástroje Europassu odkazujú na EKR v informáciách o kvalifikáciách, opisoch vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy a pri iných súvisiacich témach podľa potreby a v súlade s vnútroštátnymi okolnosťami.

5.   Online platforma Europassu môže používateľom poskytovať možnosť uchovávať osobné údaje, ako napríklad osobný profil. Na spracúvanie takýchto osobných údajov sa uplatňujú právne predpisy Únie o ochrane údajov. Používateľom sa sprístupní viacero možností, ktoré im umožnia obmedziť prístup k svojim údajom alebo k určitým atribútom.

6.   Europass podporuje služby autentifikácie všetkých elektronických dokumentov alebo predkladaných informácií o zručnostiach a kvalifikáciách.

7.   Webové nástroje Europassu sa poskytujú v úradných jazykoch inštitúcií Únie.

8.   Webové nástroje Europassu podporujú a zabezpečujú technickú interoperabilitu a súčinnosti s inými relevantnými nástrojmi a službami poskytovanými na úrovni Únie a v prípade potreby na vnútroštátnej úrovni.

Článok 5

Europass-dodatky

1.   Europass-dodatky vydávajú v súlade so vzormi príslušné úrady alebo orgány. V záujme zabezpečenia ľahkého porozumenia a poskytnutia úplných informácií je potrebné najmä dodržiavať poradie jednotlivých položiek vo vzoroch.

2.   V záujme zabezpečenia relevantnosti a použiteľnosti dodatkov Komisia vypracuje vzory uvedené v odseku 1 a ak je to potrebné, zreviduje ich, a to v úzkej spolupráci a na základe konzultácií s členskými štátmi a ďalšími zainteresovanými subjektmi, ako sú Rada Európy a Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru.

3.   Europass-dodatky sa vydávajú bezplatne a pokiaľ možno v elektronickej forme. Europass-dodatky sa vydávajú v jazyku príslušnej krajiny a podľa možnosti v ďalšom európskom jazyku.

4.   Europass-dodatky nenahrádzajú pôvodné diplomy alebo vysvedčenia/osvedčenia a nepovažujú sa za formálne uznanie pôvodného diplomu alebo vysvedčenia/osvedčenia príslušnými úradmi alebo orgánmi iných krajín.

Článok 6

Úlohy Komisie

1.   Komisia spravuje online platformu Europassu. V tejto súvislosti Komisia:

a)

zabezpečuje dostupnosť a vysokú kvalitu informácií na úrovni Únie alebo odkazov na takéto dostupné informácie, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2;

b)

vyvíja, testuje a ak je to potrebné, aktualizuje online platformu Europassu vrátane otvorených noriem v súlade s potrebami používateľov a technickým pokrokom, ako aj so zmenami na trhu práce a v oblasti poskytovania vzdelávania a odbornej prípravy;

c)

sleduje a v prípade potreby zapracúva aktuálne technické zmeny, ktoré môžu zlepšiť dostupnosť Europassu pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím;

d)

zabezpečuje, aby každý vývoj alebo aktualizácia online platformy Europassu vrátane otvorených noriem prispievali ku konzistentnosti informácií a preukázali jasnú pridanú hodnotu;

e)

zabezpečuje, aby všetky webové nástroje, najmä nástroje hodnotenia a vlastného hodnotenia, boli plne otestované a bola zabezpečená ich kvalita, a

f)

zabezpečuje kvalitu a monitoruje účinnosť online platformy Europassu vrátane webových nástrojov v súlade s potrebami používateľov.

2.   Komisia zabezpečuje účinné vykonávanie tohto rozhodnutia. V tejto súvislosti Komisia:

a)

zabezpečuje aktívnu účasť a zapojenie členských štátov do strategického plánovania vrátane stanovovania a riadenia strategických cieľov, zabezpečovania kvality a financovania a náležite zohľadňuje ich stanoviská;

b)

zabezpečuje aktívnu účasť a zapojenie členských štátov do vývoja, testovania, aktualizácie a hodnotenia online platformy Europassu vrátane otvorených noriem a náležite zohľadňuje ich stanoviská;

c)

na úrovni Únie zabezpečuje zapojenie sa relevantných zainteresovaných subjektov do vykonávania a hodnotenia tohto rozhodnutia;

d)

stanovuje vzdelávacie aktivity a výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi a vo vhodnom prípade na žiadosť členských štátov napomáha partnerskému poradenstvu, a

e)

zabezpečuje, aby sa na úrovni Únie realizovali účinné a vhodné propagačné, poradenské a informačné aktivity s cieľom osloviť príslušných používateľov a zainteresované subjekty vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Článok 7

Úlohy členských štátov

1.   Každý členský štát je zodpovedný za vykonávanie tohto rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom príslušných vnútroštátnych služieb bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne opatrenia týkajúce sa vykonávania a organizácie. V tejto súvislosti členské štáty:

a)

koordinujú činnosti týkajúce sa zavádzania webových nástrojov Europassu;

b)

podporujú používanie Europassu, informovanosť o ňom a jeho zviditeľňovanie;

c)

podporujú a poskytujú informácie o službách poskytujúcich poradenstvo pre nadnárodnú mobilitu v oblasti vzdelávania a budovania kariéry vrátane prípadných individuálnych poradenských služieb;

d)

sprístupňujú informácie o možnostiach vzdelávania, kvalifikáciách a postupoch uznávania, ktoré sú k dispozícii na online platforme Europassu, a to aj prostredníctvom odkazov na príslušné vnútroštátne webové lokality;

e)

zapájajú zainteresované subjekty zo všetkých príslušných odvetví a podporujú spoluprácu medzi zainteresovanými subjektmi vo verejnom a súkromnom sektore do činností vo svojej pôsobnosti.

2.   Poskytovaním informácií na online platforme Europassu podľa článku 3 ods. 2 nevznikajú členským štátom žiadne ďalšie povinnosti.

Článok 8

Spracúvanie a ochrana údajov

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sa vykonávajú v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane osobných údajov, najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10).

Článok 9

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Po prijatí tohto rozhodnutia podáva Komisia podľa potreby správy o pokroku a o predpokladanom budúcom vývoji v kontexte príslušných rámcov politiky v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti.

2.   Do 23. mája 2023 a následne každých päť rokov predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o vykonávaní a dosahu tohto rozhodnutia.

3.   Hodnotenie vykonáva nezávislý orgán na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré vypracuje Komisia po porade s členskými štátmi.

Článok 10

Účastnícke krajiny

1.   Na činnostiach uvedených v tomto rozhodnutí sa môžu zúčastňovať aj členovia Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí nie sú členskými štátmi Únie, a to v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

2.   Zúčastniť sa tiež môžu pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny na pristúpenie k Únii v súlade s ich dohodami uzatvorenými s Úniou.

Článok 11

Finančné ustanovenia

Vykonávanie tohto rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni sa spolufinancuje prostredníctvom programov Únie. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v rámci limitov viacročného finančného rámca.

Článok 12

Zrušovacie a prechodné ustanovenia

1.   Rozhodnutie č. 2241/2004/ES sa zrušuje.

2.   Internetový informačný systém Europassu, ustanovený rozhodnutím č. 2241/2004/ES, zostáva v prevádzke dovtedy, kým sa nevytvorí a nebude v prevádzke online platforma Europassu ustanovená týmto rozhodnutím.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 18. apríla 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

L. PAVLOVA


(1)  Ú. v. EÚ C 173, 31.5.2017, s. 45.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. marca 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. apríla 2018.

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass) (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 6).

(4)  Odporúčanie Rady z 22. mája 2017 týkajúce sa európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie, ktorým sa zrušuje odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (Ú. v. EÚ C 189, 15.6.2017, s. 15).

(5)  Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1).

(6)  Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, z 21. novembra 2008 o lepšom začlenení poradenstva do stratégií celoživotného vzdelávania (Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 4).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22.4.2016, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).