ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 101

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
20. apríla 2018


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/599 zo 16. apríla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/600 z 10. októbra 2016 o podpise v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

3

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/601 zo 16. apríla 2018 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

5

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

6

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/602 z 19. apríla 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/603 z 12. apríla 2018 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/604 z 18. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447, pokiaľ ide o procesné pravidlá na uľahčenie stanovenia preferenčného pôvodu tovaru v Únii, a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 3510/80 a (ES) č. 209/2005

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/605 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém ( 1 )

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/606 z 19. apríla 2018, ktorým sa názvu Dons (CHOP) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

37

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/607 z 19. apríla 2018, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré bolo rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Maroka a Kórejskej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách, po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/608 z 19. apríla 2018, ktorým sa stanovujú technické kritériá elektronických štítkov pre vybavenie námorných lodí ( 1 )

64

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/609 z 19. apríla 2018 o maximálnej nákupnej cene sušeného odstredeného mlieka pre druhú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/154

68

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/610 z 19. apríla 2018 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre devätnástu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

69

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/611 z 19. apríla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

70

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/612 zo 7. apríla 2016 o štátnej pomoci SA 28876 – 2012/C (ex CP 202/2009) poskytnutej Gréckom prístavnému kontajnerovému terminálu v Pireu [oznámené pod číslom C(2018) 1978]  ( 1 )

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZHODNUTIA

20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/599

zo 16. apríla 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Protokol č. 37 o finančných následkoch uplynutia platnosti Zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom fonde pre uhlie a oceľ, pripojenom k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä na jeho článok 2 prvý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Platnosť Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele uplynula 23. júla 2002 v súlade s článkom 97 uvedenej zmluvy. Všetky aktíva a pasíva Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ďalej len „ESUO“) sa previedli na Úniu 24. júla 2002.

(2)

V protokole č. 37 sa zohľadňuje želanie využívať finančné prostriedky ESUO na výskum v odvetviach súvisiacich s uhoľným a oceliarskym priemyslom, a teda potreba stanoviť v tejto súvislosti určité osobitné pravidlá. V článku 1 ods. 1 protokolu č. 37 sa stanovuje, že čistá hodnota aktív a pasív uvedená v súvahe ESUO z 23. júla 2002 sa má považovať za aktíva určené na výskum v odvetviach súvisiacich s uhoľným a oceliarskym priemyslom, uvádzané ako „ESUO v likvidácii“. Po dokončení likvidácie sa majú uvádzať ako „Aktíva výskumného fondu pre uhlie a oceľ“.

(3)

V protokole č. 37 sa tiež stanovuje, že príjmy z týchto aktív, uvádzané ako „výskumný fond pre uhlie a oceľ“ sa má využiť výlučne na výskum mimo rámcového výskumného programu v odvetviach súvisiacich s uhoľným a oceliarskym priemyslom v súlade s ustanoveniami protokolu č. 37 a aktov prijatých na jeho základe.

(4)

Rada prijala 1. februára 2003 rozhodnutie 2003/76/ES (2), ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie protokolu č. 37.

(5)

Keďže pre nízke úrokové miery na kapitálových trhoch v posledných rokoch výnimočne poklesli príjmy z aktív ESUO v likvidácii, ktoré sú určené na výskum v odvetviach súvisiacich s uhoľným a oceliarskym priemyslom, je nevyhnutné revidovať pravidlá týkajúce sa zrušenia záväzkov prijatých v rámci výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ (ďalej len „program“), aby sa povolilo využitie súm zodpovedajúcich takýmto zrušeným záväzkom vo výskumnom programe. Okrem toho sumy zodpovedajúce zrušeniam záväzkov, ktoré vznikli od 24. júla 2002, by sa taktiež mali dať k dispozícii Výskumnému fondu pre uhlie a oceľ.

(6)

Z toho istého dôvodu je tiež potrebné revidovať pravidlá týkajúce sa spätne získaných súm z programu, aby sa v rámci programu prenášali v súlade s príslušnými ustanoveniami o pripísaných príjmoch nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (3).

(7)

Rozhodnutie 2003/76/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2003/76/ES sa mení takto:

1.

V článku 4 sa odseky 4 a 5 nahrádzajú takto:

„4.   Nepoužité príjmy a prostriedky z nich plynúce, ktoré budú ešte k dispozícii 31. decembra v ktoromkoľvek danom roku, ako aj spätne získané sumy sa automaticky prenesú do nasledujúceho roka. Tieto rozpočtové prostriedky nie je možné previesť do iných rozpočtových položiek.

5.   Rozpočtové prostriedky zodpovedajúce zrušeným záväzkom automaticky prepadnú na konci každého finančného roka. Rezervy na záväzky uvoľnené v dôsledku zrušení sa dajú k dispozícii Výskumnému fondu pre uhlie a oceľ.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 4a

Suma zodpovedajúca záväzkom zrušeným od 24. júla 2002 podľa článku 4 ods. 5 sa dá k dispozícii Výskumnému fondu pre uhlie a oceľ 10. mája 2018.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Luxemburgu 16. apríla 2018

Za Radu

predseda

R. PORODZANOV


(1)  Súhlas z 13. marca 2018 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady 2003/76/ES z 1. februára 2003, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele (Ú. v. EÚ L 29, 5.2.2003, s. 22).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/3


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/600

z 10. októbra 2016

o podpise v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 22. júla 2013 poverila Komisiu, aby začala rokovania s Novým Zélandom s cieľom uzavrieť Dohodu medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (ďalej len „dohoda“). Rokovania boli úspešne ukončené parafovaním dohody 23. septembra 2015.

(2)

Účelom dohody je stanoviť právny základ pre rámec spolupráce, ktorý sa zameriava na zabezpečenie dodávateľského reťazca a uľahčenie zákonného obchodu, ako aj umožnenie výmeny informácií s cieľom zaistiť riadne uplatňovanie colných predpisov a prevenciu, vyšetrovanie a boj proti porušeniam colných predpisov.

(3)

Dohoda by sa mala podpísať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach, s výhradou jej uzavretia (1).

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 10. októbra 2016

Za Radu

predsedníčka

G. MATEČNÁ


(1)  Text dohody sa uverejní spolu s rozhodnutím o uzavretí dohody.


20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/5


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/601

zo 16. apríla 2018

o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rada 22. júla 2013 poverila Komisiu, aby začala rokovania s Novým Zélandom s cieľom uzavrieť Dohodu medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (ďalej len „dohoda“). Rokovania boli úspešne ukončené parafovaním dohody 23. septembra 2015. V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2018/600 (2) bola dohoda podpísaná 3. júla 2017.

(2)

Účelom dohody je stanoviť právny základ pre rámec spolupráce, ktorý sa zameriava na zabezpečenie dodávateľského reťazca a uľahčenie zákonného obchodu, ako aj umožnenie výmeny informácií s cieľom zaistiť riadne uplatňovanie colných predpisov a prevenciu, vyšetrovanie a boj proti porušeniam colných predpisov.

(3)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady v mene Únie vykoná oznámenie podľa článku 21 ods. 1 dohody (3).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 16. apríla 2018

Za Radu

predseda

R. PORODZANOV


(1)  Súhlas z 13. marca 2018 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/600 z 10. októbra 2016 o podpise v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (pozri stranu 3 tohto úradného vestníka).

(3)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/6


DOHODA

medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

EURÓPSKA ÚNIA (ďalej len „Únia“) a

NOVÝ ZÉLAND,

ďalej len „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY význam obchodných väzieb medzi Novým Zélandom a Úniou a so želaním prispieť v prospech oboch zmluvných strán k harmonickému rozvoju týchto väzieb,

UZNÁVAJÚC, že na dosiahnutie tohto cieľa by sa mal prijať záväzok rozvíjať colnú spoluprácu,

VZHĽADOM NA rozvoj colnej spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti colných režimov,

BERÚC DO ÚVAHY, že činnosti, ktorými sa porušujú colné predpisy, poškodzujú ekonomické, fiškálne a obchodné záujmy oboch zmluvných strán a uznávajúc dôležitosť zabezpečenia presného vymeriavania cla a iných daní,

V PRESVEDČENÍ, že pomocou spolupráce medzi colnými orgánmi je možné zefektívniť opatrenia zamerané proti takýmto činnostiam,

UZNÁVAJÚC významnú úlohu colných orgánov a dôležitosť colných režimov pri podpore uľahčovania obchodu a ochrany občanov,

ZAMERIAVAJÚC SA NA poskytnutie rámca na posilnenie spolupráce s cieľom pokračovať v zjednodušovaní a harmonizácii colných režimov a podporiť spoločné opatrenie v rámci príslušných medzinárodných iniciatív vrátane uľahčenia obchodu a posilnenej bezpečnosti dodávateľského reťazca,

UZNÁVAJÚC význam dohody o uľahčení obchodu dohodnutej pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a zdôrazňujúc dôležitosť jej prijatia a účinného vykonávania,

VYCHÁDZAJÚC z kľúčových prvkov rámca noriem SAFE na zabezpečenie a uľahčenie globálneho obchodu (ďalej len „rámec SAFE“) Svetovej colnej organizácie (WCO),

SO ZRETEĽOM na vysokú zaangažovanosť oboch zmluvných strán v oblasti colných opatrení a spolupráce v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva,

SO ZRETEĽOM na záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov, ktoré už zmluvné strany prijali alebo sa na ne uplatňujú, ako aj na opatrenia v colnej oblasti, ktoré prijala WTO a

SO ZRETEĽOM NA príslušné nástroje WCO, najmä na odporúčanie týkajúce sa vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra 1953,

SA DOHODLI TAKTO:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto dohody:

a)

„colné predpisy“ sú všetky zákony a právne predpisy Únie alebo Nového Zélandu upravujúce dovoz, vývoz a tranzit tovaru a jeho umiestnenie do akéhokoľvek iného colného režimu alebo postupu, vrátane opatrení týkajúcich sa zákazu, obmedzenia a kontroly, a spravované, uplatňované alebo presadzované colnými orgánmi zmluvných strán na ich príslušných územiach;

b)

„zákony a právne predpisy zmluvnej strany“, „zákony a právne predpisy uvedenej zmluvnej strany“ a „zákony a právne predpisy každej zmluvnej strany“ sú podľa kontextu zákony a právne predpisy platné za daných okolností v Únii alebo zákony a právne predpisy platné na Novom Zélande;

c)

„colný orgán“ sú v prípade Únie príslušné útvary Európskej komisie (ďalej len „Komisia“), ktoré sú zodpovedné za colné otázky, a colné orgány členských štátov Únie a na Novom Zélande Colná správa Nového Zélandu (New Zealand Customs Service);

d)

„dožadujúci orgán“ je príslušný správny orgán, ktorý na tento účel určila zmluvná strana a ktorý žiada o pomoc na základe tejto dohody;

e)

„dožiadaný orgán“ je príslušný správny orgán, ktorý na tento účel určila zmluvná strana a ktorý prijíma žiadosť o pomoc na základe tejto dohody;

f)

„osoba“ je akákoľvek fyzická osoba, akákoľvek právnická osoba alebo akýkoľvek iný subjekt bez právnej subjektivity, ktorý bol založený alebo je spravovaný podľa zákonov a právnych predpisov každej zmluvnej strany a ktorý vykonáva dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru;

g)

„informácie“ sú údaje vrátane osobných údajov, dokladov, správ a iných oznámení v akomkoľvek formáte vrátane ich elektronických kópií;

h)

„osobné údaje“ sú všetky informácie týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby;

i)

„činnosť, ktorou sa porušujú colné predpisy“ je akékoľvek porušenie alebo pokus o porušenie colných predpisov.

Článok 2

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa uplatňuje na jednej strane na colnom území Únie (ako sa uvádza v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/20132913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie) a na druhej strane na územie Nového Zélandu (s výnimkou Tokelau), na ktorom platia jeho colné predpisy.

Článok 3

Vykonávanie

1.   Táto dohoda sa vykonáva v súlade so zákonmi a právnymi predpismi platnými za daných okolností v Únii a na Novom Zélande vrátane v oblasti ochrany údajov a v rámci dostupných zdrojov ich príslušných colných orgánov.

2.   Colné orgány Únie a Nového Zélandu rozhodujú o všetkých praktických opatreniach a dojednaniach potrebných pre uplatňovanie tejto dohody.

Článok 4

Vzťah k iným medzinárodným dohodám

1.   Ustanoveniami tejto dohody nie sú dotknuté práva a povinnosti žiadnej zmluvnej strany vyplývajúce z akejkoľvek inej medzinárodnej dohody, ktorej stranou je ktorákoľvek zmluvná strana.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 majú ustanovenia tejto dohody prednosť pred ustanoveniami všetkých dvojstranných dohôd o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci, ktoré boli alebo môžu byť uzatvorené medzi jednotlivými členskými štátmi Únie a Novým Zélandom, pokiaľ sú ustanovenia týchto dvojstranných dohôd nezlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody.

3.   Ustanovenia tejto dohody nemajú vplyv na ustanovenia Únie, ktorými sa upravuje oznamovanie akýchkoľvek informácií získaných podľa tejto dohody, ktoré by mohli byť predmetom záujmu Únie, medzi príslušnými útvarmi Komisie a colnými orgánmi členských štátov Únie.

HLAVA II

COLNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 5

Rozsah spolupráce

1.   Spolupráca podľa tejto dohody zahŕňa všetky otázky týkajúce sa uplatňovania colných predpisov.

2.   Na účely uľahčovania zákonného obchodu a prepravy tovaru, lepšieho dodržiavania predpisov obchodníkmi, ochrany občanov a presadzovania práv duševného vlastníctva colné orgány Únie a Nového Zélandu spolupracujú s cieľom:

a)

chrániť zákonný obchod prostredníctvom účinného presadzovania a dodržiavania požiadaviek stanovených v právnych predpisoch;

b)

zabezpečiť dodávateľský reťazec, aby sa uľahčila bezpečná preprava tovaru medzi Úniou a Novým Zélandom;

c)

maximalizovať svoj príspevok k práci WCO, WTO a iných príslušných medzinárodných organizácií pri zlepšovaní colných techník a riešení problémov týkajúcich sa colných režimov, pri presadzovaní colných predpisov a uľahčovaní obchodu; pri odstraňovaní zbytočnej záťaže hospodárskych subjektov; pri uľahčovaní obchodu pre hospodárske subjekty s vysokou úrovňou dodržiavania predpisov a pri zabezpečovaní záruk proti podvodom a nezákonným alebo škodlivým činnostiam;

d)

uplatňovať medzinárodné nástroje a vykonávať normy platné v colnej a obchodnej oblasti, ktoré príslušné zmluvné strany prijali, vrátane podstatných prvkov Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zosúladení colných režimov (v revidovanom znení) a Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu komodít a kódovania;

e)

vykonávať dohodu WTO o uľahčení obchodu po nadobudnutí jej platnosti;

f)

spolupracovať v oblasti výskumu, vývoja, testovania a hodnotenia nových colných režimov, pri odbornej príprave a výmene pracovníkov a pri poskytovaní pomoci;

g)

vymieňať si informácie o colných predpisoch, ich vykonávaní a o colných režimoch, najmä v oblastiach zjednodušovania a modernizácie colných režimov a

h)

vyvíjať spoločné iniciatívy týkajúce sa dovozu, vývozu a iných colných režimov, ako aj zabezpečenia účinných služieb podnikateľskej komunite.

Článok 6

Bezpečnosť dodávateľského reťazca a riadenie rizík

1.   Zmluvné strany spolupracujú na colných aspektoch zabezpečenia a uľahčenia medzinárodného obchodného dodávateľského reťazca v súlade s rámcom SAFE. Spolupracujú najmä prostredníctvom:

a)

posilnenia colných aspektov zabezpečenia logistického reťazca medzinárodného obchodu pri súčasnom uľahčení zákonného obchodu;

b)

stanovenia minimálnych noriem, v uskutočniteľnej miere, pre metódy riadenia rizík a súvisiacich požiadaviek a programov;

c)

stanovenia, ak je to vhodné, vzájomného uznávania metód riadenia rizík, noriem v oblasti rizík, bezpečnostných kontrol, bezpečnosti dodávateľského reťazca a programov obchodného partnerstva vrátane rovnocenných opatrení na uľahčenie obchodu;

d)

výmeny informácií na účely bezpečnosti dodávateľského reťazca a riadenia rizík;

e)

zriadenia kontaktných miest na výmenu informácií na účely bezpečnosti dodávateľského reťazca a riadenia rizík;

f)

zavedenia, ak je to vhodné, rozhrania na výmenu údajov vrátane údajov pred príchodom alebo údajov pred odchodom;

g)

spolupráce v multilaterálnom fóre, na ktorom sa môžu otázky týkajúce sa bezpečnosti dodávateľského reťazca a riadenia rizík primerane nastoliť a prediskutovať.

HLAVA III

VZÁJOMNÁ ADMINISTRATÍVNA POMOC

Článok 7

Rozsah pomoci

1.   Colné orgány Únie a Nového Zélandu si navzájom pomáhajú pri prevencii, zisťovaní, vyšetrovaní a potlačovaní porušovania colných predpisov.

2.   Pomoc podľa tejto dohody sa nedotýka práv a povinností ani jednej zmluvnej strany v oblasti vzájomnej pomoci v trestných veciach podľa medzinárodných dohôd alebo zákonov a právnych predpisov každej zmluvnej strany. Netýka sa ani informácií získaných pri výkone právomocí na žiadosť justičného orgánu.

3.   Táto dohoda sa netýka pomoci pri vymáhaní cla, daní a pokút.

Článok 8

Pomoc poskytnutá na požiadanie

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu mu dožiadaný orgán poskytne všetky relevantné informácie, ktoré mu môžu umožniť zabezpečiť správne uplatňovanie colných predpisov vrátane informácií o zistených alebo plánovaných činnostiach, ktorými sa porušujú alebo ktorými by sa mohli porušiť colné predpisy.

2.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu ho dožiadaný orgán informuje o tom:

a)

či tovar vyvezený z jednej zo zmluvných strán bol riadne dovezený do druhej zmluvnej strany, pričom sa v prípade potreby uvedie aj colný režim, ktorý sa na tovar uplatnil a

b)

či tovar dovezený do jednej zo zmluvných strán bol riadne vyvezený z druhej zmluvnej strany, pričom sa v prípade potreby uvedie aj colný režim, ktorý sa na tovar uplatnil.

3.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu prijme dožiadaný orgán v rámci zákonov a právnych predpisov, ktoré sa naň vzťahujú, potrebné opatrenia na zabezpečenie osobitného dohľadu nad:

a)

osobami, ktoré sú dôvodne podozrivé, že sa zúčastňujú alebo sa zúčastnili činností, ktorými sa porušujú colné predpisy;

b)

miestami, kde je alebo môže byť tovar uskladnený alebo spracovaný tak, že existuje dôvodné podozrenie, že tento tovar je určený na činnosti, ktorými sa porušujú colné predpisy;

c)

tovarom, ktorý je alebo môže byť prepravovaný takým spôsobom, že existuje dôvodné podozrenie, že je určený na činnosti, ktorými sa porušujú colné predpisy, a

d)

dopravnými prostriedkami, ktoré sa používajú alebo sa môžu použiť takým spôsobom, že existuje dôvodné podozrenie, že sú určené na činnosti, ktorými sa porušujú colné predpisy.

Článok 9

Spontánna pomoc

Zmluvné strany si vzájomne z vlastnej iniciatívy a v súlade so zákonmi a právnymi predpismi každej zmluvnej strany pomáhajú, ak to považujú za potrebné na riadne uplatňovanie colných predpisov, najmä poskytovaním získaných informácií týkajúcich sa:

a)

činností, ktoré sú alebo sa javia byť činnosťami, ktorými sa porušujú colné predpisy, a ktoré by mohli byť predmetom záujmu druhej zmluvnej strany;

b)

nových prostriedkov alebo metód, ktoré sa používajú pri vykonávaní činností, ktorými sa porušujú colné predpisy;

c)

tovaru, o ktorom sa vie, že je predmetom činností, ktorými sa porušujú colné predpisy;

d)

osôb, v prípade ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sa zúčastňujú alebo sa zúčastnili činností, ktorými sa porušujú colné predpisy, a

e)

dopravných prostriedkov, v prípade ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sa používali, používajú alebo môžu použiť pri činnostiach, ktorými sa porušujú colné predpisy.

Článok 10

Doručenie a oznámenie

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu podnikne dožiadaný orgán v súlade so zákonmi a právnymi predpismi, ktoré sa naň vzťahujú, všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom:

a)

doručiť akékoľvek dokumenty alebo

b)

oznámiť akékoľvek rozhodnutia, ktoré vydal dožadujúci orgán a patria do rozsahu pôsobnosti tejto dohody, adresátovi, ktorý je usadený alebo má bydlisko alebo sídlo v jurisdikcii dožiadaného orgánu.

2.   Žiadosti o doručenie dokumentov alebo o oznámenie rozhodnutí sa podávajú písomne v úradnom jazyku dožiadaného orgánu alebo v jazyku, ktorý je pre uvedený orgán prijateľný.

Článok 11

Forma a obsah žiadostí o pomoc

1.   Žiadosti podľa tejto dohody sa predkladajú písomne. K žiadostiam sa priložia dokumenty, ktoré sú potrebné na ich vybavenie. Na požiadanie sa z dôvodu naliehavosti situácie môžu prijímať aj ústne žiadosti, ktoré však musia byť bezodkladne písomne potvrdené.

2.   Žiadosti podľa odseku 1 musia obsahovať tieto údaje:

a)

dožadujúci orgán;

b)

požadované opatrenie;

c)

predmet a dôvod žiadosti;

d)

príslušné zákony a právne predpisy;

e)

čo možno najpresnejšie a najúplnejšie údaje o tovare alebo o osobách, ktoré sú predmetom vyšetrovania, a

f)

súhrn relevantných skutočností a už vykonaných prešetrení.

3.   Žiadosti sa podávajú v úradnom jazyku dožiadaného orgánu alebo v jazyku, ktorý je pre uvedený orgán prijateľný. Uvedená požiadavka sa nevzťahuje na žiadne dokumenty, ktoré sú priložené k žiadosti podľa odseku 1.

4.   Ak žiadosť nespĺňa uvedené formálne požiadavky, je možné požiadať o jej opravu alebo doplnenie; medzitým je možné prijať ochranné opatrenia.

Článok 12

Vybavovanie žiadostí

1.   Na účely vybavenia žiadosti o pomoc dožiadaný orgán bezodkladne koná v rámci svojich právomocí a dostupných zdrojov, ako by konal na svoj účet alebo na žiadosť iných orgánov rovnakej zmluvnej strany, a to poskytnutím informácií, ktoré už má k dispozícii, alebo vykonaním príslušných prešetrení, alebo zariadi, aby sa vykonali. Tento odsek sa vzťahuje aj na akýkoľvek iný orgán, ktorému dožiadaný orgán adresoval žiadosť v súlade s touto dohodou v prípade, že tento orgán nemôže konať sám.

2.   Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade so zákonmi a právnymi predpismi zmluvnej strany, ktorá žiadosť dostane.

3.   Náležite splnomocnení úradníci zmluvnej strany môžu byť so súhlasom druhej zmluvnej strany a za podmienok ňou stanovených prítomní v priestoroch dožiadaného orgánu alebo akéhokoľvek iného dotknutého orgánu podľa odseku 1 pri získavaní informácií týkajúcich sa činností, ktoré sú alebo môžu byť činnosťami porušujúcimi colné predpisy a ktoré dožadujúci orgán potrebuje na účely tejto dohody.

4.   Náležite splnomocnení úradníci zmluvnej strany môžu byť so súhlasom druhej zmluvnej strany a za podmienok ňou stanovených prítomní na prešetrovaniach uskutočňovaných na území tejto druhej strany.

Článok 13

Forma oznamovania informácií

1.   Dožiadaný orgán oznámi výsledky prešetrení vykonaných na základe žiadosti podľa tejto dohody dožadujúcemu orgánu písomne spolu s príslušnými dokumentmi, overenými kópiami dokumentov alebo inými dokladmi.

2.   Informácie oznámené podľa odseku 1 môžu byť v elektronickej forme.

3.   Originály spisov a dokumentov sa poskytnú len na základe žiadosti a v prípadoch, v ktorých by overené kópie nepostačovali. Tieto originály sa vrátia dožiadanému orgánu čo najskôr.

Článok 14

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1.   Akákoľvek forma pomoci v rámci pôsobnosti tejto dohody môže byť odmietnutá alebo podmienená určitými podmienkami alebo požiadavkami v prípadoch, ak sa jedna zmluvná strana domnieva, že pomoc poskytnutá podľa tejto dohody by:

a)

mohla ohroziť zvrchovanosť Nového Zélandu alebo toho členského štátu Únie, ktorého príslušnému orgánu bola doručená žiadosť o poskytnutie pomoci podľa tejto dohody;

b)

mohla ohroziť verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné základné záujmy;

c)

porušila obchodné tajomstvo alebo ohrozila legitímne obchodné záujmy alebo

d)

bola nezlučiteľná s platnými zákonmi a právnymi predpismi vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré sú zamerané na ochranu súkromia alebo finančných záležitostí a účtov fyzických osôb.

2.   Dožiadaný orgán môže pomoc odložiť z dôvodu, že by zasiahla do prebiehajúceho vyšetrovania, trestného stíhania alebo súdneho konania. V takom prípade dožiadaný orgán prerokuje s dožadujúcim orgánom, či je možné pomoc poskytnúť za takých okolností alebo podmienok, ktoré požaduje dožiadaný orgán.

3.   Ak dožadujúci orgán žiada o pomoc, ktorú by sám nebol schopný poskytnúť, keby bol požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Potom je na dožiadanom orgáne, aby rozhodol, ako na takúto žiadosť odpovie.

4.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 musí byť rozhodnutie dožiadaného orgánu spolu s odôvodnením bezodkladne oznámené dožadujúcemu orgánu.

Článok 15

Znalci a svedkovia

Úradníka dožiadaného orgánu je možné splnomocniť, aby sa dostavil v rámci rozsahu svojho splnomocnenia ako znalec alebo svedok pred orgán druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a aby predložil také predmety, dokumenty alebo ich dôverné alebo overené kópie, ktoré môžu byť na tento účel potrebné. V predvolaní sa musí osobitne uviesť, pred ktorý orgán sa má úradník dostaviť, v akej záležitosti a z akého dôvodu alebo v akom postavení bude vypočutý.

Článok 16

Výdavky na pomoc

Zmluvné strany sa vzdajú všetkých vzájomných nárokov na úhradu nákladov vzniknutých na základe uplatnenia tejto dohody s výnimkou, pokiaľ je to vhodné, nákladov na dostavenie sa znalcov a svedkov podľa článku 15 a nákladov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami štátnej správy.

HLAVA IV

VÝMENA INFORMÁCIÍ

Článok 17

Dôvernosť a ochrana informácií

1.   Všetky informácie oznámené v akejkoľvek forme podľa tejto dohody majú dôverný charakter alebo prístup k nim je obmedzený v závislosti od predpisov platných v každej zmluvnej strane.

2.   Zmluvná strana nesmie použiť alebo zverejniť informácie získané podľa tejto dohody s výnimkou, keď je to na účely tejto dohody alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytujúcej zmluvnej strany a pod podmienkou výhrad a obmedzení, ktoré poskytujúca zmluvná strana môže požadovať. Ak je však niektorá zmluvná strana povinná podľa zákonov a právnych predpisov uvedenej zmluvnej strany zverejniť informácie získané podľa tejto dohody, oznámi každé takéto zverejnenie poskytujúcej zmluvnej strane a vždy, ak je to možné, pred zverejnením informácií.

3.   S výhradou akýchkoľvek požiadaviek vzťahujúcich sa na zmluvnú stranu podľa zákonov a právnych predpisov uvedenej zmluvnej strany alebo výslovných podmienok, výhrad, obmedzení alebo pokynov pre zaobchádzanie, ktoré si vyžadujú väčšiu ochranu, sa všetkým informáciám poskytnutým podľa tejto dohody poskytne rovnaká alebo vyššia úroveň bezpečnosti a ochrany súkromia, ako uvádza stupeň utajenia alebo akékoľvek iné výhrady pre zaobchádzanie, ktoré sú pripojené k informáciám dožiadaného orgánu.

4.   Osobné údaje sa vymieňajú len vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorá môže byť ich príjemcom, zaviaže k ochrane takýchto údajov spôsobom, ktorý považuje zmluvná strana, ktorá môže poskytnúť takéto osobné údaje, za primeraný.

5.   Každá zmluvná strana obmedzí prístup k informáciám, ktoré dostala podľa tejto dohody, na osoby, ktoré musia poznať ich obsah.

6.   Každá zmluvná strana obmedzuje, uchováva a prenáša informácie získané podľa tejto dohody pomocou uznávaných bezpečnostných mechanizmov, ako sú heslá, šifrovanie, alebo iné primerané bezpečnostné opatrenia v súlade so stupňom utajenia, ktorý sa vzťahuje na konkrétne informácie.

7.   Každá zmluvná strana informuje druhú stranu o akomkoľvek náhodnom alebo neoprávnenom prístupe, použití, zverejnení, zmene alebo zničení informácií získaných podľa tejto dohody a poskytne všetky podrobnosti o tomto náhodnom alebo neoprávnenom prístupe, použití, zverejnení, zmene alebo zničení informácií.

8.   Ak boli informácie získané podľa tejto dohody náhodne zverejnené alebo upravené, každá zmluvná strana urobí všetko, čo je primerane uskutočniteľné na opätovné získanie, alebo v prípade, že to nie je možné, na zabezpečenie zničenia zmenených alebo zverejnených informácií.

9.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať o dodatočnú ochranu vysoko citlivých informácií.

10.   Informácie sa nesmú spracúvať ani uchovávať dlhšie, než je nevyhnutné na účely vykonávania tejto dohody a v súlade s požiadavkami každej zmluvnej strany týkajúcimi sa súkromia a uchovávania verejných záznamov. Každá zmluvná strana zabezpečí riadne zničenie informácií, ktoré boli získané na základe tejto dohody, ako sa stanovuje v zákonoch a iných právnych predpisoch danej zmluvnej strany.

11.   Touto dohodou sa nevylučuje použitie informácií alebo dokumentov získaných v súlade s touto dohodou ako dôkazov pri konaniach alebo podaniach následne predložených súdom alebo tribunálom v súvislosti s činnosťami, ktorými sa porušujú colné predpisy. Zmluvné strany preto môžu vo svojich dôkazných materiáloch, správach a výpovediach, ako i v konaniach a podaniach, ktoré sa môžu následne predložiť súdom alebo tribunálom, použiť ako dôkaz informácie získané a dokumenty preskúmané v súlade s touto dohodou. Zmluvná strana, ktorá dané informácie poskytla alebo sprístupnila dané dokumenty, je o takomto použití informovaná.

HLAVA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Nadpisy

Nadpisy hláv a článkov tejto dohody slúžia len na ľahšiu orientáciu a nijako neovplyvňujú výklad tejto dohody.

Článok 19

Konzultácie

Všetky otázky alebo spory súvisiace s výkladom alebo plnením tejto dohody sa riešia vzájomnou konzultáciou medzi zmluvnými stranami, ktorá prípadne vedie k rozhodnutiu Spoločného výboru pre colnú spoluprácu uvedeného v článku 20.

Článok 20

Spoločný výbor pre colnú spoluprácu

1.   Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor pre colnú spoluprácu, ktorý tvoria zástupcovia colných a ostatných príslušných orgánov zmluvných strán. Miesto, čas a program zasadnutí výboru sa stanovuje vzájomnou dohodou.

2.   Spoločný výbor pre colnú spoluprácu dohliada na riadne fungovanie a vykonávanie tejto dohody a posudzuje všetky otázky a spory vyplývajúce z jej uplatňovania. Spoločný výbor pre colnú spoluprácu pritom okrem iného:

a)

prijíma opatrenia potrebné pre colnú spoluprácu a pomoc v súlade s cieľmi tejto dohody, najmä tým, že:

i)

identifikuje akékoľvek regulačné alebo legislatívne zmeny, ktoré sú potrebné na vykonávanie tejto dohody;

ii)

identifikuje a stanovuje opatrenia na podporu mechanizmov výmeny informácií;

iii)

identifikuje a stanovuje najlepšie postupy vrátane najlepších postupov na zosúladenie požiadaviek na predbežné elektronické informácie o náklade s medzinárodnými normami vzťahujúcimi sa na vstupujúce, vystupujúce a tranzitné zásielky;

iv)

vymedzuje a stanovuje normy analýzy rizík v prípade informácií potrebných na určenie vysoko rizikových zásielok, ktoré sa dovážajú na Nový Zéland a do Únie, prekladajú sa na ich území alebo sa cez ich územie prevážajú;

v)

vymedzuje a stanovuje opatrenia na zosúladenie noriem na posudzovanie rizika;

vi)

vymedzuje minimálne normy kontroly a metódy, na základe ktorých sa uvedené normy môžu splniť;

vii)

zlepšuje a stanovuje normy pre programy obchodného partnerstva, ktoré sú zamerané na zvýšenie bezpečnosti dodávateľského reťazca a na uľahčenie pohybu zákonného obchodu, a

viii)

vymedzuje a vykonáva konkrétne opatrenia na zavedenie vzájomného uznávania metód riadenia rizík, noriem v oblasti rizík, bezpečnostných kontrol a programov obchodného partnerstva vrátane rovnocenných opatrení na uľahčenie obchodu;

b)

koná ako príslušný orgán s cieľom riešiť akékoľvek problémy, ktoré by vznikli v súvislosti s vykonávaním hlavy III;

c)

je oprávnený prijímať rozhodnutia na vykonávanie tejto dohody vrátane rozhodnutí o prenose údajov a vzájomne dohodnutých prínosoch vzájomného uznávania metód riadenia rizík, noriem v oblasti rizík, bezpečnostných kontrol a programov obchodného partnerstva, ako aj iné opatrenia na uľahčenie obchodu;

d)

vymieňa si názory na všetky otázky spoločného záujmu, ktoré sa týkajú colnej spolupráce, vrátane budúcich opatrení a zdrojov na tieto opatrenia a

e)

prijme svoj rokovací poriadok.

3.   Spoločný výbor pre colnú spoluprácu zriadi primerané pracovné mechanizmy vrátane pracovných skupín na podporu svojej práce pri vykonávaní tejto dohody.

Článok 21

Nadobudnutie platnosti a trvanie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámia prostredníctvom vzájomnej výmeny diplomatických nót ukončenie postupov potrebných na tento účel.

2.   Táto dohoda sa môže zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán prostredníctvom vzájomnej výmeny diplomatických nót. Zmeny nadobúdajú platnosť za rovnakých podmienok, ako je uvedené v odseku 1, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.   Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať formou písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Vypovedanie nadobudne účinnosť tri mesiace odo dňa oznámenia výpovede druhej zmluvnej strane. Žiadosti o pomoc prijaté pred vypovedaním dohody sa vybavia v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 22

Autentické znenia

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické. V prípade rozporu medzi zneniami tejto dohody zmluvné strany postúpia záležitosť Spoločnému výboru pre colnú spoluprácu.

Na dôkaz toho dolupodpísaní zástupcovia, náležite na tento účel oprávnení, podpísali túto dohodu.

Съставено в Брюксел на трети юли през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de julio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třetího července dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juli to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juli zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the third day of July in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le trois juillet deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg srpnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre luglio duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trešajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų liepos trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év július havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta‘ Lulju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, drie juli tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em três de julho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la trei iulie două mii șaptesprezece.

V Bruseli tretieho júla dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne tretjega julija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tredje juli år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Нова Зеландия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Νέα Ζηλανδία

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Za Novi Zeland

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā –

Naujosios Zelandijos vardu

Új-Zéland részéről

Għal New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Pentru Noua Zeelandă

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Uuden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


NARIADENIA

20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2018/602

z 19. apríla 2018,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007 (1), a najmä na jeho článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 30. augusta 2017 prijala nariadenie (EÚ) 2017/1509.

(2)

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) pokračuje v jadrových a balistických programoch v rozpore so svojimi záväzkami, ktoré sú stanovené v niekoľkých rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Uvedené programy sú čiastočne financované nezákonnými prevodmi finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(3)

Do zoznamu osôb a subjektov v prílohe XV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 by sa mali zaradiť štyri osoby, ktoré uskutočnili prevod aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli finančne prispievať k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia.

(4)

Príloha XV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. apríla 2018

Za Radu

predsedníčka

E. ZAHARIEVA


(1)  Ú. v. EÚ L 224, 31.8.2017, s. 1.


PRÍLOHA

V prílohe XV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 sa do zoznamu osôb pod nadpis „c) Fyzické osoby označené v súlade s článkom 34 ods. 4 písm. b)“ zaraďujú tieto osoby:

 

Meno (a prípadne iné používané mená)

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody

„9.

KIM Yong Nam (KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Dátum narodenia: 2.12.1947

Miesto narodenia: Sinuju, KĽDR

20.4.2018

KIM Yong Nam bol skupinou expertov identifikovaný ako agent Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila Organizácia Spojených národov. Skupina expertov identifikovala, že on a jeho syn KIM Su Gwang sa zapojili do schémy podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. KIM Yong Nam si počas svojho diplomatického pôsobenia otvoril v Únii viaceré bežné a sporiace účty a podieľal sa na rôznych veľkých bankových prevodoch na bankové účty v Únii alebo na účty mimo Únie, ako aj na účty otvorené v mene svojho syna KIM Su Gwanga a nevesty KIM Kyong Huiovej.

10.

DJANG Tcheul Hy

Dátum narodenia: 11.5.1950

Miesto narodenia: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hyová sa spolu so svojím manželom KIM Yong Namom, synom KIM Su Gwangom a nevestou KIM Kyong Huiovou zapojila do schémy podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. Bola vlastníčkou viacerých bankových účtov v Únii, ktoré v jej mene otvoril jej syn KIM Su Gwang Podieľala sa aj na viacerých bankových prevodoch z účtov nevesty KIM Kyong Huiovej na bankové účty mimo Únie.

11.

KIM Su Gwang (KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang)

Dátum narodenia: 18.8.1976

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Diplomat na veľvyslanectve KĽDR v Bielorusku

20.4.2018

KIM Su Gwang bol skupinou expertov identifikovaný ako agent Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila Organizácia Spojených národov. Skupina expertov identifikovala, že on a jeho otec KIM Yon Nam sa zapojili do schémy podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. KIM Su Gwang si otvoril viaceré bankové účty v niekoľkých členských štátoch, a to aj v mene rodinných príslušníkov. Počas svojho diplomatického pôsobenia sa podieľal na rôznych veľkých bankových prevodoch na bankové účty v Únii alebo na účty mimo Únie, okrem iných aj na účty otvorené v mene jeho manželky KIM Kyong Huiovej.

12.

KIM Kyong Hui

Dátum narodenia: 6.5.1981

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

20.4.2018

KIM Kyong Huiová sa spolu s manželom KIM Su Gwangom, svokrom KIM Yong Namom a svokrou DJANG Tcheul Hyovou podieľala na schéme podvodných finančných praktík. Od svojho manžela KIM Su Gwanga a svokra KIM Yong Nama prijala niekoľko bankových prevodov a prevádzala peniaze na účty mimo Únie otvorené v jej mene alebo v mene jej svokry DJANG Tcheul Hyovej.“


20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/603

z 12. apríla 2018

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Nafukovací vankúš z plastov (tzv. vankúš na invalidný vozík – „wheelchair cushion“) s rozmermi približne 40 × 40 cm, skladajúci sa z dvoch obdĺžnikových prepojených komôr naplnených vzduchom. V každej komore je plastový vak naplnený vzduchom a pokrytý tenkou vrstvou zo silikónu.

Vankúš je nastaviteľný podľa úrovne nafúknutia oboch komôr, ktorá spôsobuje, že keď sa používateľ usadí na vankúš, zmení sa poloha plastových vakov v každej komore.

Vankúš má odnímateľnú protišmykovú návliečku z textilného materiálu a na jej spodnej strane sú pripevnené dva popruhy so suchým zipsom.

Výrobok je určený na to, aby sa u používateľa predišlo vzniku preležanín. Slúži na odľahčenie kostí sedacej časti a poskytuje používateľovi väčšie pohodlie.

Pozri obrázky (*1).

3926 90 97

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3926 , 3926 90 a 3926 90 97 .

Zatriedenie výrobku do položky 9404 (posteľoviny a podobné výrobky) je vylúčené, keďže nafukovacie vankúše sú z tejto položky vylúčené v zmysle poznámky 1 a) k 94. kapitole, v dôsledku čoho sa plastové nafukovacie vankúše zatrieďujú do položky 3926 [pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému (HS) k položke 9404 , posledný odsek, b)].

Zatriedenie pod číselný znak KN 8714 20 00 ako časti, súčasti a príslušenstvo vozíkov pre telesne postihnuté osoby je takisto vylúčené, pretože výrobok nie je rozpoznateľný ako výrobok vhodný výlučne alebo hlavne na použitie s vozíkmi pre telesne postihnuté osoby v zmysle poznámky 3 k XVII. triede. Vzhľadom na objektívne charakteristické vlastnosti tohto výrobku ho možno použiť na mnohých druhoch sedadiel a stoličiek, ako aj na sedadlách invalidných vozíkov. Napríklad, výrobok nie je určený na použitie na konkrétnom sedadle, pretože nie sú na ňom žiadne špecifické pomôcky na pripevnenie, vďaka ktorým by bol rozpoznateľný na použitie na konkrétnom sedadle. Protišmyková návliečka a popruhy so suchým zipsom sa môžu použiť na pripevnenie k mnohým rôznym druhom sedadiel. Nič preto neurčuje tento výrobok ako výrobok na použitie na konkrétnom druhu sedadla [pozri aj vysvetlivky k HS k položke 8714 , prvý odsek, i)].

Zatriedenie pod číselný znak KN 8714 20 00 ako časti, súčasti a príslušenstvo vozíkov pre telesne postihnuté osoby je navyše vylúčené, pretože výrobok nie je nevyhnutný na fungovanie invalidného vozíka, ani invalidný vozík neprispôsobuje na osobitný úkon, ani nezväčšuje rozsah jeho možných úkonov a ani invalidnému vozíku neumožňuje vykonávať osobitnú funkciu spojenú s jeho hlavnou funkciou, ktorou je umožniť telesne postihnutej osobe pohybovať sa (pozri rozsudok Súdneho dvora zo 16. júna 2011, Unomedical, vec C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, body 29, 30 a 36). Invalidný vozík funguje rovnako ako bez vankúša. Vankúš iba spôsobuje, že sedenie na invalidnom vozíku je pre používateľa pohodlnejšie a znesiteľnejšie.

Hoci sa výrobok skladá z rôznych komponentov (plastový vankúš a návliečka z textilného materiálu), výrobok sa má zatriediť, ako keby pozostával len z plastového vankúša, keďže vankúš dáva výrobku jeho podstatný charakter v zmysle všeobecného pravidla 3 b). Textilný komponent je len návliečkou, ktorá chráni podstatný komponent a drží ho na mieste. Výrobok sa preto má zatriediť podľa základného materiálu, z ktorého je vyrobený, pod číselný znak KN 3926 90 97 ako „ostatné výrobky z plastov“.

Image

Image


(*1)  Obrázky majú len informačný charakter.


20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/604

z 18. apríla 2018,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447, pokiaľ ide o procesné pravidlá na uľahčenie stanovenia preferenčného pôvodu tovaru v Únii, a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 3510/80 a (ES) č. 209/2005

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 66 písm. a)

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2447 (2) sa okrem iného stanovujú procesné pravidlá podľa článku 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 (ďalej len „kódex“) na uľahčenie stanovenia preferenčného pôvodu tovaru v Únii.

(2)

Posledná veta článku 68 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 v súčasnosti odkazuje na uplatňovanie mutatis mutandis pododdielov 2 až 9 oddielu 2 uvedeného nariadenia, ktoré sa týkajú pravidiel pôvodu pre všeobecný systém preferencií Únie (VSP). Len niektoré ustanovenia uvedených pododdielov sú však relevantné v súvislosti s registráciou vývozcov mimo rámca systému VSP Únie. Uvedené ustanovenia preto treba spresniť. Keďže povinnosť Komisie poskytnúť tretej krajine, s ktorou má Únia preferenčnú dohodu, adresy colných orgánov zodpovedných za overenie dokladu o pôvode vyplneného registrovaným vývozcom, v každom prípade vyplýva z ustanovení dotknutej dohody, nemala by už byť stanovená vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2447. Prechodné ustanovenie stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2447, ktorým sa vývozcovi, ktorý nie je zaregistrovaný, ale je schváleným vývozcom v Únii, dočasne povoľuje vyplniť doklad o pôvode, je zastarané a malo by sa odstrániť. Z dôvodov zjednodušenia a konzistentnosti preferenčných dohôd by mali byť malé zásielky, ktoré nie sú dovážané na obchodné účely, oslobodené od predloženia dokladu o pôvode, ak je takéto oslobodenie povolené, ale nie priamo stanovené v preferenčnej dohode. Keďže existujú ďalšie spôsoby identifikácie vývozcu a podpis v Únii neprispieva k právnemu statusu dokladu o pôvode, nemalo by sa od vývozcov žiadať, aby takýto doklad podpísali, ak je to povolené, ale nie priamo stanovené v preferenčnej dohode.

(3)

Pravidlá stanovené v článku 69 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 týkajúce sa nahradenia dôkazov o preferenčnom pôvode vydaných alebo vyhotovených mimo rámca systému VSP Únie by sa mali uplatňovať všeobecnejšie na doklady o pôvode. Navyše by sa malo objasniť, na akom tlačive možno náhradný doklad o pôvode vydať alebo vyhotoviť.

(4)

Mali by byť stanovené pravidlá na uľahčenie toho, aby sa v Únii dal stanoviť preferenčný pôvod zušľachtených výrobkov získaných z výrobkov, ktoré majú status preferenčného pôvodu. Keďže cieľom uvedených predpisov je predísť nepriaznivým a nechceným dôsledkom, ktoré má na hospodárske subjekty zlúčenie prepracovania pod colným dohľadom s aktívnym zušľachťovacím stykom v rámci kódexu, mali by sa uplatňovať retroaktívne odo dňa uplatňovania kódexu.

(5)

V článku 80 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 by sa mal nachádzať odkaz na novú prílohu 22-06A obsahujúcu tlačivo žiadosti, ktoré majú vývozcovia z členských štátov použiť na registráciu do systému REX, čím sa príloha 22-06 vyhradzuje na registráciu vývozcov vo zvýhodnených krajinách podľa VSP. Do vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 preto treba vložiť uvedenú novú prílohu 22-06A a príloha 22-06 k uvedenému nariadeniu by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. V dôsledku zavedenia novej prílohy 22-06A by sa mali zmeniť aj články 82, 83 a 86 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447. Keďže existujú ďalšie spôsoby identifikácie vývozcu a podpis v Únii neprispieva k právnemu statusu dokladu, nemalo by sa od vývozcov žiadať, aby podpísali potvrdenie o pôvode uvedené v článku 92 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447. Odseky 1, 2 a 3 uvedeného článku by sa mali uplatňovať mutatis mutandis na potvrdenia o pôvode vyhotovené vývozcami v Únii nielen na účely dvojstrannej kumulácie uvedenej v článku 53 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (3), ale aj na deklarovanie pôvodu tovaru vyvážaného do zvýhodnenej krajiny v systémoch VSP Nórska, Švajčiarska a Turecka na účely kumulácie s materiálmi s pôvodom v Únii. Článok 92 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 by sa mal preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Príloha 22-07 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/2447 by sa mala zmeniť s cieľom spresniť, aký symbol má vývozca uviesť, keď sa potvrdenie o pôvode týka výrobkov s pôvodom v Ceute a Melille. Mala by sa zmeniť takisto s cieľom stanoviť, že keď sa potvrdenie o pôvode vzťahuje na výrobky s pôvodom v Únii, vývozca musí pôvod označiť symbolom „EÚ“.

(7)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3510/80 (4) je zastarané, keďže ustanovenia, ktoré boli stanovené v uvedenom nariadení, boli nahradené ustanoveniami stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446 a vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2447. V záujme právnej istoty a transparentnosti by sa preto malo zrušiť.

(8)

Nariadením Komisie (ES) č. 209/2005 (5) sa udeľujú výnimky z povinnosti stanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1541/98 (6) týkajúcej sa predkladania dôkazu o pôvode v prípade textilných výrobkov patriacich do triedy XI kombinovanej nomenklatúry. Nariadenie (ES) č. 1541/98 sa nahradilo nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 955/2011 (7). Nariadenie (ES) č. 209/2005 je zastarané a v záujme právnej istoty a transparentnosti by sa malo zrušiť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447 sa mení takto:

1.

Článok 68 sa mení takto:

a)

Posledná veta odseku 1 sa nahrádza takto:

„Články 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 a 91 tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis.“

b)

V prvej vete odseku 2 sa slová „články 10 a 15“ nahrádzajú slovami „článok 10 ods. 1 a článok 15“.

c)

Vypúšťajú sa odseky 3 a 5.

d)

VKLADAJÚ sa tieto nové odseky 6 a 7:

„6.   Ak preferenčná dohoda Únii umožňuje oslobodiť pôvodné výrobky od povinnosti predložiť doklad o pôvode, uvedené oslobodenie sa uplatňuje za podmienok stanovených v článku 103, pokiaľ uvedené podmienky nie sú stanovené v dotknutej preferenčnej dohode.

7.   Ak preferenčná dohoda umožňuje Únii upustiť od požiadavky, na základe ktorej doklad o pôvode musí podpísať vývozca, žiaden taký podpis sa nevyžaduje.“

2.

Článok 69 sa nahrádza takto:

„Článok 69

Nahradenie dokladov o pôvode vydaných alebo vyhotovených mimo rámca systému VSP Únie

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.   Ak pôvodné výrobky, na ktoré sa vzťahuje doklad o pôvode v minulosti vydaný alebo vyhotovený na účely preferenčného sadzobného opatrenia uvedeného v článku 56 ods. 2 písm. d) alebo e) kódexu iného než VSP Únie, ešte neboli prepustené do voľného obehu a sú umiestnené pod kontrolu colného úradu v Únii, pôvodný doklad o pôvode možno nahradiť jedným alebo viacerými náhradnými dokladmi o pôvode na účely zaslania všetkých alebo niektorých uvedených výrobkov na iné miesto v Únii.

2.   Náhradný doklad o pôvode uvedený v odseku 1 môže vydať alebo vyhotoviť v rovnakej podobe ako pôvodný doklad o pôvode alebo v podobe náhradného potvrdenia o pôvode vyhotoveného mutatis mutandis v súlade s článkom 101 prílohou 22-20:

a)

vývozca schválený alebo zaregistrovaný v Únii, ktorý preposiela daný tovar;

b)

preposielateľ tovaru v Únii, ak celková hodnota pôvodných výrobkov v pôvodnej zásielke, ktorá sa má rozdeliť, neprekračuje uplatniteľnú prahovú hodnotu;

c)

preposielateľ tovaru v Únii, ak celková hodnota pôvodných výrobkov v pôvodnej zásielke, ktorá sa má rozdeliť, prekračuje uplatniteľnú prahovú hodnotu a preposielateľ pripojí kópiu pôvodného dokladu o pôvode k náhradnému dokladu o pôvode.

Ak je nahradenie pôvodného dokladu o pôvode v súlade s prvým pododsekom nemožné, colný úrad, pod ktorého kontrolu bol tovar umiestnený, môže vydať náhradný doklad o pôvode uvedený v odseku 1 v podobe sprievodného osvedčenia EUR.1.

3.   Ak je náhradný doklad o pôvode sprievodným osvedčením EUR.1, potvrdenie od colného úradu vydávajúceho náhradné sprievodné osvedčenie EUR.1 sa vpisuje do kolónky 11 osvedčenia. Údaje v kolónke 4 osvedčenia týkajúce sa krajiny pôvodu sa zhodujú s údajmi v pôvodnom doklade o pôvode. Kolónku 12 podpisuje preposielateľ. Preposielateľ, ktorý podpisuje kolónku 12 v dobrej viere, nezodpovedá za presnosť údajov uvedených v pôvodnom doklade o pôvode.

Colný úrad, ktorý je požiadaný o vydanie náhradného sprievodného osvedčenia EUR.1, na pôvodný doklad o pôvode alebo na prílohu k nemu uvádza hmotnosť, počet a povahu zasielaných výrobkov, ako aj krajinu ich určenia a uvádza v ňom poradové čísla zodpovedajúceho náhradného osvedčenia alebo osvedčení. Pôvodný doklad o pôvode uchováva aspoň tri roky.“

3.

Vkladá sa tento článok 69a:

„Článok 69a

Preferenčný pôvod zušľachtených výrobkov získaných z výrobkov, ktoré majú status preferenčného pôvodu

(článok 64 ods. 1 kódexu)

1.   Ak sa tovar, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý má v rámci preferenčnej dohody medzi Úniou a tretími krajinami preferenčný status pôvodu, umiestni do colného režimu zušľachťovací styk, takto získané zušľachtené výrobky sa po prepustení do voľného obehu považujú za výrobky s rovnakým preferenčným statusom pôvodu ako uvedené výrobky.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje v žiadnom z týchto prípadov:

a)

do spracovateľskej operácie je zahrnutý aj iný tovar, ktorý nie je tovarom Únie, ako tovar uvedený v odseku 1, vrátane tovaru s preferenčným statusom pôvodu podľa inej preferenčnej dohody;

b)

zušľachtené výrobky boli získané z náhradného tovaru uvedeného v článku 223 kódexu;

c)

colné orgány povolili dočasný spätný vývoz tovaru na ďalšie spracovanie v súlade s článkom 258 kódexu.

3.   Ak sa uplatňuje odsek 1, doklad o pôvode vydaný alebo vyhotovený pre tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk sa považuje za doklad o pôvode vydaný alebo vyhotovený pre zušľachtené výrobky.“;

4.

Odsek 2 článku 80 sa nahrádza takto:

„2.   Príslušné orgány zvýhodnených krajín po doručení úplnej žiadosti uvedenej v prílohe 22-06 bezodkladne pridelia číslo registrovaného vývozcu vývozcovi a do systému REX vložia číslo registrovaného vývozcu, registračné údaje a dátum, od ktorého je registrácia platná v súlade s článkom 86 ods. 4

Colné orgány členských štátov po doručení úplnej žiadosti uvedenej v prílohe 22-06A bezodkladne pridelia číslo registrovaného vývozcu vývozcovi alebo prípadne preposielateľovi tovaru a do systému REX vložia číslo registrovaného vývozcu, registračné údaje a dátum, od ktorého je registrácia platná v súlade s článkom 86 ods. 4

Príslušné orgány zvýhodnenej krajiny alebo colné orgány členského štátu oznámia vývozcovi alebo prípadne preposielateľovi tovaru číslo registrovaného vývozcu pridelené danému vývozcovi alebo preposielateľovi tovaru, ako aj dátum, od ktorého je registrácia platná.“

5.

Článok 82 sa mení takto:

a)

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Pod podmienkou, že vývozca vyjadrí podpísaním kolónky 6 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A svoj súhlas, Komisia sprístupní verejnosti tieto údaje:

a)

meno/názov registrovaného vývozcu, ako sa uvádza v kolónke 1 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A;

b)

adresu miesta, kde je registrovaný vývozca usadený, ako je uvedená v kolónke 1 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A;

c)

kontaktné údaje uvedené v kolónke 1 a kolónke 2 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A;

d)

orientačný opis tovaru, ktorý spĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie, vrátane orientačného zoznamu položiek alebo kapitol harmonizovaného systému, ako sa uvádza v kolónke 4 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A;

e)

číslo EORI registrovaného vývozcu uvedené v kolónke 1 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06A alebo obchodné identifikačné číslo (TIN) registrovaného vývozcu uvedené v kolónke 1 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06;

f)

či je registrovaný vývozca obchodníkom alebo výrobcom, ako sa uvádza v kolónke 3 tlačiva uvedeného v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A.

Odmietnutie podpísania kolónky 6 nepredstavuje dôvod na zamietnutie registrácie vývozcu.“

b)

V odseku 8 sa za písmeno a) vkladá toto písmeno b) a súčasné písmená b) až e) sa zodpovedajúcim spôsobom premenujú:

„b)

dátum registrácie registrovaného vývozcu;“.

6.

Článok 83 sa mení takto:

a)

v odseku 2 sa slová „v prílohe 22-06“ nahrádzajú slovami „v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A“;

b)

v odseku 4 sa slová „v prílohe 22-06“ nahrádzajú slovami „v prílohe 22-06 resp. prílohe 22-06A“.

7.

V článku 86 ods. 2 sa slová „prílohe 22-06“ nahrádzajú slovami „prílohe 22-06A“.

8.

Článok 92 sa mení takto:

a)

V odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Vývozca nie je povinný podpísať potvrdenie o pôvode.“

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis na:

a)

potvrdenia o pôvode vyhotovené v Únii na účel dvojstrannej kumulácie uvedenej v článku 53 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446;

b)

potvrdenia o pôvode tovaru vyvážaného do zvýhodnenej krajiny v systémoch VSP Nórska, Švajčiarska alebo Turecka na účel kumulácie s materiálmi s pôvodom v Únii.“

9.

Príloha 22-06 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

10.

Za prílohu 22-06 sa vkladá nová príloha 22-06A uvedená v prílohe II k tomuto nariadeniu.

11.

V prílohe 22-07 sa poznámka pod čiarou č. 5 nahrádza takto:

„(5)

Uvedie sa krajina pôvodu výrobkov. Keď sa potvrdenie o pôvode vzťahuje na výrobky s pôvodom v Únii, vývozca musí pôvod označiť symbolom ‚EÚ‘. Keď sa potvrdenie o pôvode vzťahuje celé alebo sčasti na výrobky s pôvodom v Ceute a Melille, ako sa uvádza v článku 112 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, vývozca musí pôvod označiť symbolom ‚CM‘.“

Článok 2

Nariadenie (EHS) č. 3510/80 sa zrušuje.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 209/2005 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 3 sa uplatňuje od 1. mája 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. apríla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3510/80 z 23. decembra 1980 o vymedzení pojmu pôvodné výrobky na účely využívania preferenčných sadzobných opatrení poskytovaných Európskym hospodárskym spoločenstvom na niektoré výrobky z rozvojových krajín (Ú. v. ES L 368, 31.12.1980, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 209/2005 zo 7. februára 2005, ktorým sa ustanovuje zoznam textilných výrobkov, pri ktorých sa nevyžaduje dôkaz o pôvode na prepustenie do colného režimu voľný obeh v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 34, 8.2.2005, s. 6).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1541/98 z 13. júla 1998 o preukázaní pôvodu niektorých textilných výrobkov patriacich do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a prepustených do režimu voľného obehu v Spoločenstve a o podmienkach prijatia takého preukázania (Ú. v. ES L 202, 18.7.1998, s. 11).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 955/2011 zo 14. septembra 2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1541/98 o preukázaní pôvodu niektorých textilných výrobkov patriacich do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a prepustených do režimu voľného obehu v Spoločenstve a o podmienkach prijatia takého preukázania a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách dovozu určitých textilných výrobkov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 259, 4.10.2011, s. 5).


PRÍLOHA I

PRÍLOHA 22-06

ŽIADOSŤ O STATUS REGISTROVANÉHO VÝVOZCU

na účely systémov všeobecných colných preferencií Európskej únie, Nórska, Švajčiarska a Turecka  (1)

1.

Meno/názov, úplná adresa a krajina, kontaktné údaje, číslo TIN vývozcu.

2.

Doplňujúce kontaktné údaje vrátane telefónneho a faxového čísla, ako aj e-mailovej adresy, ak existuje (nepovinné).

3.

Uveďte, či je vašou hlavnou činnosťou výroba alebo obchod.

4.

Orientačný opis tovaru, ktorý spĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie vrátane orientačného zoznamu položiek harmonizovaného systému (alebo kapitol v prípade, ak tovar, s ktorým sa obchoduje, patrí do viac ako 20 položiek harmonizovaného systému).

5.

Záväzky, ktoré má vývozca prijať

Podpísaný(-á) týmto:

vyhlasuje, že uvedené údaje sú správne,

potvrdzuje, že v minulosti nebola žiadna jeho (jej) registrácia zrušená, v opačnom prípade potvrdzuje, že došlo k náprave situácie, ktorá bola dôvodom prípadného zrušenia registrácie,

zaväzuje sa, že potvrdenia o pôvode bude vyhotovovať len v prípade tovaru, ktorý spĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie a je v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými pre daný tovar vo všeobecnom systéme preferencií,

zaväzuje sa viesť primerané obchodné účtovné záznamy z výroby/dodávok tovaru, ktorý spĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie, a uchovávať ich minimálne tri roky od konca kalendárneho roka, v ktorom bolo vyhotovené potvrdenie o pôvode,

zaväzuje sa, že po získaní čísla registrovaného vývozcu príslušnému orgánu oznámi zmeny svojich registračných údajov ihneď, ako k nim dôjde,

zaväzuje sa, že bude spolupracovať s príslušným orgánom,

zaväzuje sa, že Európskej komisii alebo orgánom členských štátov, ako aj orgánom Nórska, Švajčiarska a Turecka umožní všetky kontroly správnosti svojich potvrdení o pôvode vrátane overení účtovných záznamov a prehliadok svojich priestorov,

zaväzuje sa, že požiada o zrušenie svojej registrácie v systéme, ak by už viac nespĺňal(-a) podmienky vývozu tovaru v rámci daného systému,

zaväzuje sa, že požiada o zrušenie svojej registrácie v systéme, ak by už nezamýšľal(-a) ďalej vyvážať takýto tovar v rámci daného systému.

Miesto, dátum, podpis schváleného podpisovateľa, meno a pracovné zaradenie  (2)

6.

Výslovný súhlas vývozcu so zverejnením jeho údajov na verejnom webovom sídle, ktorý udelil vopred a na základe dostatočných informácií

Podpísaný(-á) týmto berie na vedomie skutočnosť, že informácie poskytnuté v tomto vyhlásení môžu byť zverejnené na verejnom webovom sídle. Podpísaný(-á) súhlasí so zverejnením týchto informácií na verejnom webovom sídle. Podpísaný(-á) má možnosť odvolať svoj súhlas so zverejnením týchto informácií na verejnom webovom sídle zaslaním žiadosti príslušným orgánom zodpovedným za registráciu.

Miesto, dátum, podpis schváleného podpisovateľa, meno a pracovné zaradenie  (2)

7.

Kolónka vyhradená na úradné účely príslušného orgánu

Žiadateľ je zaregistrovaný pod týmto číslom:

 

Registračné číslo: …

 

Dátum registrácie …

 

Dátum, odkedy registrácia nadobúda platnosť …

Podpis a pečiatka  (2)

Oznámenie

týkajúce sa ochrany a spracovania osobných údajov vložených do systému

1.

Keď Európska komisia spracúva osobné údaje uvedené v tejto žiadosti o status registrovaného vývozcu, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Keď príslušné orgány zvýhodnenej krajiny alebo tretej krajiny vykonávajúcej smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov spracúvajú osobné údaje uvedené v tejto žiadosti o status registrovaného vývozcu, uplatňujú sa príslušné vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa vykonáva uvedená smernica.

2.

Osobné údaje v súvislosti so žiadosťou o status registrovaného vývozcu sa spracúvajú na účely pravidiel pôvodu systému VSP Únie vymedzených v príslušných právnych predpisoch Únie. Uvedené právne predpisy stanovujúce pravidlá pôvodu systému VSP Únie predstavujú právny základ pre spracúvanie osobných údajov v súvislosti so žiadosťou o status registrovaného vývozcu.

3.

Príslušný orgán v krajine, v ktorej bola žiadosť podaná, je prevádzkovateľom z hľadiska spracúvania daných údajov v systéme REX.

Zoznam príslušných orgánov je uverejnený na webovom sídle Komisie.

4.

Prístup ku všetkým údajom tejto žiadosti sa prostredníctvom používateľského mena/hesla udeľuje používateľom v Komisii, príslušným orgánom zvýhodnených krajín a colným orgánom v členských štátoch, Nórsku, Švajčiarsku a Turecku.

5.

Príslušné orgány zvýhodnenej krajiny uchovávajú údaje zrušenej registrácie v systéme REX desať kalendárnych rokov. Toto obdobie začína plynúť od konca roka, v ktorom došlo k zrušeniu registrácie.

6.

Dotknutá osoba má právo na prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú a ktoré budú spracované v systéme REX, a v prípade potreby má právo na opravu, vymazanie alebo blokovanie údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES. Všetky žiadosti o výkon práva na prístup k údajom, práva na ich opravu, vymazanie alebo blokovanie sa podľa okolností podávajú príslušným orgánom zvýhodnených krajín zodpovedným za registráciu, ktoré tieto žiadosti vybavujú. Ak registrovaný vývozca podal žiadosť o výkon tohto práva Komisii, Komisia takéto žiadosti preposiela príslušným orgánom dotknutej zvýhodnenej krajiny. Ak sa registrovaný vývozca nedomohol svojich práv u prevádzkovateľa údajov, registrovaný vývozca podá takúto žiadosť Komisii, ktorá bude konať ako prevádzkovateľ. Komisia má právo dané údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať.

7.

Sťažnosti sa môžu adresovať príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov sú k dispozícii na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť Európskej komisie: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ak sa sťažnosť týka spracovania údajov Európskou komisiou, adresuje sa európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


(1)  Toto tlačivo žiadosti je spoločné pre VSP týchto štyroch subjektov: Únie (EÚ), Nórska, Švajčiarska a Turecka (ďalej len „subjekty“). Upozorňujeme však, že jednotlivé systémy VSP týchto subjektov sa môžu líšiť, pokiaľ ide o krajiny a výrobky, na ktoré sa vzťahujú. Daná registrácia bude preto na účely vývozu platiť len v rámci toho systému (tých systémov) VSP, ktorý(-é) Vašu krajinu považuje(-ú) za zvýhodnenú krajinu.

(2)  Ak sa žiadosti o status registrovaného vývozcu podávajú alebo ak sa iné výmeny informácií medzi registrovanými vývozcami a príslušnými orgánmi v zvýhodnených krajinách alebo colnými orgánmi v členských štátoch uskutočňujú prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov, podpis a pečiatka uvedené v kolónkach 5, 6 a 7 sa nahradia elektronickou autentifikáciou.


PRÍLOHA II

PRÍLOHA 22-06A

ŽIADOSŤ O STATUS REGISTROVANÉHO VÝVOZCU

na účel registrácie vývozcov z členských štátov

1.

Meno/názov, úplná adresa a krajina, kontaktné údaje, číslo EORI vývozcu.

2.

Doplňujúce kontaktné údaje vrátane telefónneho a faxového čísla, ako aj e-mailovej adresy, ak existuje (nepovinné).

3.

Uveďte, či je vašou hlavnou činnosťou výroba alebo obchod.

4.

Orientačný opis tovaru, ktorý spĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie vrátane orientačného zoznamu položiek harmonizovaného systému (alebo kapitol v prípade, ak tovar, s ktorým sa obchoduje, patrí do viac ako 20 položiek harmonizovaného systému).

5.

Záväzky, ktoré má vývozca prijať

Podpísaný(-á) týmto:

vyhlasuje, že uvedené údaje sú správne,

potvrdzuje, že v minulosti nebola žiadna jeho (jej) registrácia zrušená, v opačnom prípade potvrdzuje, že došlo k náprave situácie, ktorá bola dôvodom prípadného zrušenia registrácie,

zaväzuje sa, že potvrdenia o pôvode a iné doklady o pôvode bude vyhotovovať len v prípade tovaru, ktorý spĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie a je v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými pre daný tovar v príslušnej preferenčnej dohode,

zaväzuje sa viesť primerané obchodné účtovné záznamy z výroby/dodávok tovaru, ktorý spĺňa podmienky na preferenčné zaobchádzanie, a uchovávať ich tak dlho, ako sa požaduje v dotknutej preferenčnej dohode, a minimálne tri roky od konca kalendárneho roka, v ktorom bolo vyhotovené potvrdenie o pôvode alebo iný doklad o pôvode,

zaväzuje sa, že po získaní čísla registrovaného vývozcu colným orgánom oznámi zmeny svojich registračných údajov ihneď, ako k nim dôjde,

zaväzuje sa, že bude spolupracovať s colnými orgánmi,

zaväzuje sa, že Európskej komisii alebo orgánom členských štátov umožní kontroly správnosti svojich potvrdení o pôvode alebo iných dokladov o pôvode vrátane overení účtovných záznamov a prehliadok svojich priestorov,

zaväzuje sa, že požiada o zrušenie svojej registrácie v systéme, ak by už viac nespĺňal(-a) podmienky uplatňovania systému registrovaných vývozcov,

zaväzuje sa, že požiada o zrušenie svojej registrácie v systéme, ak by už nezamýšľal(-a) ďalej používať systém registrovaných vývozcov.

Miesto, dátum, podpis schváleného podpisovateľa, meno a pracovné zaradenie  (1)

6.

Výslovný súhlas vývozcu so zverejnením jeho údajov na verejnom webovom sídle, ktorý udelil vopred a na základe dostatočných informácií

Podpísaný(-á) týmto berie na vedomie skutočnosť, že informácie poskytnuté v tomto vyhlásení môžu byť zverejnené na verejnom webovom sídle. Podpísaný(-á) súhlasí so zverejnením týchto informácií na verejnom webovom sídle. Podpísaný(-á) má možnosť odvolať svoj súhlas so zverejnením týchto informácií na verejnom webovom sídle zaslaním žiadosti príslušným orgánom zodpovedným za registráciu.

Miesto, dátum, podpis schváleného podpisovateľa, meno a pracovné zaradenie  (1)

7.

Kolónka vyhradená na úradné účely colných orgánov

Žiadateľ je zaregistrovaný pod týmto číslom:

 

Registračné číslo: …

 

Dátum registrácie …

 

Dátum, odkedy registrácia nadobúda platnosť …

Podpis a pečiatka  (1)

Oznámenie

týkajúce sa ochrany a spracovania osobných údajov vložených do systému

1.

Keď Európska komisia spracúva osobné údaje uvedené v tejto žiadosti o status registrovaného vývozcu, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2.

Osobné údaje v súvislosti so žiadosťou o status registrovaného vývozcu sa spracúvajú na účely pravidiel pôvodu príslušných preferenčných obchodných dohôd Únie. Pravidlá pôvodu stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 predstavujú právny základ pre spracúvanie osobných údajov v súvislosti so žiadosťou o status registrovaného vývozcu.

3.

Colné orgány v krajine, v ktorej bola žiadosť podaná, je prevádzkovateľom z hľadiska spracúvania daných údajov v systéme REX.

Zoznam colných útvarov je uverejnený na webovom sídle Komisie.

4.

Prístup ku všetkým údajom tejto žiadosti sa prostredníctvom používateľského mena/hesla udeľuje používateľom v Komisii a colným orgánom v členských štátoch, Nórsku, Švajčiarsku a Turecku.

5.

Colné orgány členských štátov uchovávajú údaje zrušenej registrácie v systéme REX desať kalendárnych rokov. Toto obdobie začína plynúť od konca roka, v ktorom došlo k zrušeniu registrácie.

6.

Dotknutá osoba má právo na prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú a ktoré budú spracované v systéme REX, a v prípade potreby má právo na opravu, vymazanie alebo blokovanie údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Všetky žiadosti o výkon práva na prístup k údajom, práva na ich opravu, vymazanie alebo blokovanie sa podľa okolností podávajú colným orgánom členských štátov zodpovedným za registráciu, ktoré tieto žiadosti vybavujú. Ak registrovaný vývozca podal žiadosť o výkon tohto práva Komisii, Komisia takéto žiadosti preposiela príslušným colným orgánom dotknutých členských štátov. Ak sa registrovaný vývozca nedomohol svojich práv u prevádzkovateľa údajov, registrovaný vývozca podá takúto žiadosť Komisii, ktorá bude konať ako prevádzkovateľ. Komisia má právo dané údaje opraviť, vymazať alebo zablokovať.

7.

Sťažnosti sa môžu adresovať príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov sú k dispozícii na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť Európskej komisie: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ak sa sťažnosť týka spracovania údajov Európskou komisiou, adresuje sa európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS) (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


(1)  Ak sa žiadosti o status registrovaného vývozcu podávajú alebo ak sa iné výmeny informácií medzi registrovanými vývozcami a príslušnými orgánmi v zvýhodnených krajinách alebo colnými orgánmi v členských štátoch uskutočňujú prostredníctvom techník elektronického spracovania údajov, podpis a pečiatka uvedené v kolónkach 5, 6 a 7 sa nahradia elektronickou autentifikáciou.


20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/33


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/605

z 19. apríla 2018,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 78 ods. 1 písm. a) a druhý odsek bodu 3.6.5 prílohy II k uvedenému nariadeniu,

keďže:

(1)

Vedecké kritériá určovania vlastností účinných látok, safenerov a synergentov narúšajúcich endokrinný systém by sa mali vypracovať s ohľadom na ciele nariadenia (ES) č. 1107/2009, a to zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat, ako aj životného prostredia, najmä tým, aby látky alebo prípravky uvádzané na trh nemali žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľné účinky na životné prostredie, a zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a zároveň zdokonaľovať poľnohospodársku výrobu.

(2)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) navrhla v roku 2002 v rámci svojho Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti definíciu endokrinných disruptorov (2) a v roku 2009 definíciu nepriaznivých účinkov (3). Pokiaľ ide o tieto definície, medzi vedcami už dnes existuje široký konsenzus. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) schválil tieto definície vo svojom vedeckom stanovisku k endokrinným disruptorom, ktoré prijal 28. februára 2013 (4) (ďalej len „vedecké stanovisko úradu“). Je to aj názor Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov (5). Preto je vhodné, aby kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém vychádzali z uvedených definícií WHO.

(3)

Pri uplatňovaní týchto kritérií by sa mala uplatniť váha dôkazov najmä s ohľadom na prístup stanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (6), pokiaľ ide o stanovenie závažnosti dôkazov. Zohľadniť by sa mali aj doterajšie skúsenosti s Usmernením OECD týkajúcim sa štandardizovaných testovacích usmernení na hodnotenie chemických látok spôsobujúcich endokrinné poruchy (7). Okrem toho by uplatňovanie kritérií malo vychádzať zo všetkých relevantných vedeckých dôkazov vrátane štúdií predložených v súlade so súčasnými regulačnými požiadavkami na údaje stanovenými v nariadení (ES) č. 1107/2009. Tieto štúdie vychádzajú najmä z medzinárodne dohodnutých protokolov o štúdiách.

(4)

Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém, pokiaľ ide o ľudské zdravie, by malo byť založené na dôkazoch získaných v prípade ľudí a/alebo zvierat, aby bolo možné identifikovať látky známe ako látky narúšajúce endokrinný systém, ako aj látky, v prípade ktorých sa predpokladá, že narúšajú endokrinný systém.

(5)

Keďže špecifické vedecké kritériá stanovené v tomto nariadení zohľadňujú súčasné vedecké a technické poznatky a majú sa uplatňovať namiesto kritérií v súčasnosti stanovených v bode 3.6.5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, mali by sa určiť v uvedenej prílohe.

(6)

S cieľom zohľadniť súčasné vedecké a technické poznatky by sa okrem toho mali stanoviť špecifické vedecké kritériá na účely identifikácie účinných látok, safenerov alebo synergentov s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na necieľové organizmy. Preto by sa bod 3.8.2. prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 mal zmeniť tak, aby obsahoval tieto špecifické kritériá.

(7)

Komisia by s ohľadom na ciele nariadenia (EÚ) č. 1107/2009 mala zhodnotiť skúsenosti získané z uplatňovania vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém zavedených týmto nariadením.

(8)

Kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém zohľadňujú súčasný stav vedeckých a technických poznatkov a umožňujú presnejšie identifikovať účinné látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém. Nové kritériá by sa preto mali uplatňovať čo najskôr, pričom by sa mal zohľadniť čas potrebný na to, aby sa členské štáty a úrad mohli pripraviť na uplatňovanie daných kritérií. Uvedené kritériá by sa preto mali uplatňovať od 20. októbra 2018 s výnimkou prípadu, keď príslušný výbor hlasoval o návrhu nariadenia do 20. októbra 2018. Komisia posúdi dôsledky každého prebiehajúceho postupu podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a v prípade potreby prijme vhodné opatrenia, pričom náležite dodrží práva žiadateľov. To môže zahŕňať žiadosť o doplňujúce informácie od žiadateľa a/alebo o doplňujúce vedecké informácie od spravodajského členského štátu a úradu.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Bod 3.6.5 a bod 3.8.2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 zmenenému týmto nariadením sa uplatňujú od 20. októbra 2018, s výnimkou postupov, v prípade ktorých výbor hlasoval o predloženom návrhu nariadenia do 20. októbra 2018.

Článok 3

Komisia do 20. októbra 2025 predloží výboru uvedenému v článku 79 nariadenia (ES) č. 1107/2009 posúdenie skúseností získaných pri uplatňovaní vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém, ktoré sa zavádzajú týmto nariadením.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 20. októbra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. apríla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  WHO/IPCS (Svetová zdravotnícka organizácia/Medzinárodný program chemickej bezpečnosti), 2002. Global Assessment of the State-of-the-science of Endocrine Disruptors (Celkové posúdenie endokrinných disruptorov podľa súčasného stavu vedeckých poznatkov). WHO/PCS/EDC/02.2, zverejnené na stránke http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/.

(3)  WHO/IPCS (Svetová zdravotnícka organizácia/Medzinárodný program chemickej bezpečnosti), 2009. Principles and Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food (Zásady a metódy posudzovania rizika chemických látok v potravinách). Environmental Health Criteria 240 (Kritériá environmentálneho zdravia 240), zverejnené na stránke http://www.who.int/foodsafety/publications/chemical-food/en/.

(4)  „Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: Scientific criteria for identification of endocrine disruptors and appropriateness of existing test methods for assessing effects mediated by these substances on human health and the environment“ (Vedecké stanovisko k posúdeniu nebezpečnosti endokrinných disruptorov: Vedecké kritériá identifikácie endokrinných disruptorov a primeranosť existujúcich testovacích metód na posudzovanie účinkov týchto látok na ľudské zdravie a životné prostredie), Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(3):3132, doi: 10.2903/j.efsa.2013.3132.

(5)  Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov, Memorandum o endokrinných disruptoroch, 16.12.2014 (SCCS/1544/14).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(7)  OECD Series on Testing and Assessment No. 150 (Súbor dokumentov OECD o testovaní a posudzovaní č. 150).


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 sa mení takto:

1.

V bode 3.6.5. sa za štvrtý odsek dopĺňajú tieto odseky:

„Účinná látka, safener alebo synergent sa od 20. októbra 2018 považujú za látky s vlastnosťami, ktoré narúšajú endokrinný systém a ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na ľudí, ak na základe šiesteho odseku bodov 1 až 4 ide o látky, ktoré spĺňajú všetky nasledujúce kritériá, pokiaľ neexistujú dôkazy preukazujúce, že identifikované nepriaznivé účinky nie sú relevantné pre ľudí:

1.

prejavuje nepriaznivý účinok na intaktný organizmus alebo jeho potomstvo, ako je zmena morfológie, fyziológie, rastu, vývinu, reprodukcie alebo dĺžky života organizmu, systému alebo populácie (subpopulácie), čo má za následok zhoršenie funkčnej kapacity, zhoršenie kapacity na kompenzáciu ďalšieho stresu alebo zvýšenie vnímavosti na iné vplyvy;

2.

pôsobí na endokrinný systém, t. j. mení jeho funkciu (funkcie);

3.

nepriaznivý účinok je dôsledkom pôsobenia na endokrinný systém.

Identifikácia účinnej látky, safenera alebo synergenta ako látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, ktoré môžu mať nepriaznivý účinok na ľudí, v súlade s piatym odsekom sa zakladá na všetkých týchto bodoch:

1.

všetky dostupné relevantné vedecké údaje (štúdie in vivo alebo adekvátne validované alternatívne testovacie systémy zisťovania nepriaznivých účinkov na ľudí alebo zvieratá; ako aj štúdie in vivo, in vitro alebo v prípade potreby in silico o spôsoboch účinku na endokrinný systém):

a)

vedecké údaje získané v súlade s medzinárodne dohodnutými protokolmi štúdií, najmä tie, ktoré sú v súlade s týmto nariadením uvedené v oznámeniach Komisie v rámci stanovovania požiadaviek na údaje týkajúce sa účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín;

b)

iné vedecké údaje vybrané uplatnením metodiky systematického preskúmavania, najmä v nadväznosti na usmernenie k údajom z literatúry uvedené v súlade s týmto nariadením v oznámeniach Komisie v rámci stanovovania požiadaviek na údaje týkajúce sa účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín;

2.

posúdenie dostupných relevantných vedeckých údajov použitím prístupu založeného na váhe dôkazov s cieľom určiť, či sú splnené kritériá stanovené v piatom odseku; pri určovaní váhy dôkazov sa v rámci posudzovania vedeckých dôkazov predovšetkým zohľadňujú všetky tieto faktory:

a)

pozitívne aj negatívne výsledky;

b)

relevantnosť návrhov štúdií na posúdenie nepriaznivých účinkov a spôsobu účinku na endokrinný systém;

c)

kvalita a konzistentnosť údajov vzhľadom na štruktúru a koherentnosť výsledkov v rámci podobne navrhnutých štúdií, medzi nimi a naprieč rôznymi druhmi;

d)

spôsob expozície, toxikokinetické a metabolické štúdie;

e)

pojem limitná dávka a medzinárodné usmernenia o maximálnych odporúčaných dávkach a o posudzovaní mätúcich účinkov nadmernej toxicity;

3.

na základe biologickej plauzibility, ktorá sa určí na základe súčasných vedeckých poznatkov a s ohľadom na medzinárodne dohodnuté usmernenia, a určí súvislosť medzi nepriaznivým účinkom (nepriaznivými účinkami) a spôsobom účinku na endokrinný systém použitím prístupu založeného na váhe dôkazov;

4.

nepriaznivé účinky, ktoré sú nešpecifickými druhotnými dôsledkami iných toxických účinkov, sa na účely identifikácie látky ako endokrinného disruptora nezohľadňujú.“

2.

V bode 3.8.2. sa za jediný odsek dopĺňajú tieto odseky:

„Účinná látka, safener alebo synergent sa od 20. októbra 2018 považujú za látky s vlastnosťami, ktoré narúšajú endokrinný systém a ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na necieľové organizmy, ak na základe tretieho odseku bodov 1 až 4 ide o látky, ktoré spĺňajú všetky nasledujúce kritériá, pokiaľ neexistujú dôkazy preukazujúce, že identifikované nepriaznivé účinky nie sú relevantné pre úroveň populácie (subpopulácie) necieľových organizmov:

1.

prejavuje nepriaznivý účinok na necieľové organizmy, ako je zmena morfológie, fyziológie, rastu, vývinu, reprodukcie alebo dĺžky života organizmu, systému alebo populácie (subpopulácie), čo má za následok zhoršenie funkčnej kapacity, zhoršenie kapacity na kompenzáciu ďalšieho stresu alebo zvýšenie vnímavosti na iné vplyvy;

2.

pôsobí na endokrinný systém, t. j. mení jeho funkciu (funkcie);

3.

nepriaznivý účinok je dôsledkom pôsobenia na endokrinný systém.

Identifikácia účinnej látky, safenera alebo synergenta ako látok s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, ktoré môžu mať nepriaznivý účinok na necieľové organizmy, v súlade s druhým odsekom sa zakladá na všetkých týchto bodoch:

1.

všetky dostupné relevantné vedecké údaje (štúdie in vivo alebo adekvátne validované alternatívne testovacie systémy zisťovania nepriaznivých účinkov na ľudí alebo zvieratá; ako aj štúdie in vivo, in vitro alebo v prípade potreby in silico o spôsoboch účinku na endokrinný systém):

a)

vedecké údaje získané v súlade s medzinárodne dohodnutými protokolmi štúdií, najmä tie, ktoré sú v súlade s týmto nariadením uvedené v oznámeniach Komisie v rámci stanovovania požiadaviek na údaje týkajúce sa účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín;

b)

iné vedecké údaje vybrané uplatnením metodiky systematického preskúmavania, najmä v nadväznosti na usmernenie k údajom z literatúry uvedené v súlade s týmto nariadením v oznámeniach Komisie v rámci stanovovania požiadaviek na údaje týkajúce sa účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín;

2.

posúdenie dostupných relevantných vedeckých údajov použitím prístupu založeného na váhe dôkazov s cieľom určiť, či sú splnené kritériá stanovené v druhom odseku; pri určovaní váhy dôkazov sa v rámci posudzovania vedeckých dôkazov zohľadňujú všetky tieto faktory:

a)

pozitívne aj negatívne výsledky, ktoré sú v prípade potreby rozlíšené podľa taxonomických skupín (napr. cicavce, vtáky, ryby, obojživelníky);

b)

relevantnosť návrhu štúdie pre posúdenie nepriaznivých účinkov a jeho význam na úrovni populácie (subpopulácie) a pre posúdenie spôsobu účinku na endokrinný systém;

c)

nepriaznivé účinky na reprodukciu, rast/vývin a iné relevantné nepriaznivé účinky, ktoré pravdepodobne môžu mať vplyv na populácie (subpopulácie). Rovnako sa zohľadnia, ak sú k dispozícii, primerané, spoľahlivé a reprezentatívne údaje z terénu alebo monitorovania a/alebo výsledky populačných modelov;

d)

kvalita a konzistentnosť údajov vzhľadom na štruktúru a koherentnosť výsledkov v rámci podobne navrhnutých štúdií, medzi nimi a naprieč rôznymi taxonomickými skupinami;

e)

pojem limitná dávka a medzinárodné usmernenia o maximálnych odporúčaných dávkach a o posudzovaní mätúcich účinkov nadmernej toxicity;

3.

na základe biologickej plauzibility, ktorá sa určí na základe súčasných vedeckých poznatkov a s ohľadom na medzinárodne dohodnuté usmernenia, sa určí súvislosť medzi nepriaznivým účinkom (nepriaznivými účinkami) a spôsobom účinku na endokrinný systém použitím prístupu založeného na váhe dôkazov;

4.

nepriaznivé účinky, ktoré sú nešpecifickými druhotnými dôsledkami iných toxických účinkov, sa na účely identifikácie látky ako endokrinného disruptora necieľových organizmov nezohľadňujú.“


20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/37


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/606

z 19. apríla 2018,

ktorým sa názvu „Dons“ (CHOP) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 99,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 97 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 preskúmala žiadosť Dánska o zápis názvu „Dons“ do registra uverejnila ju v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Talianske ministerstvo poľnohospodárstva, združenie Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani (FEDERDOC) a združenie L'Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare zaslali Komisii emailom námietky v súlade s článkom 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článkom 14 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 (3), a to 4. februára 2016, 5. februára 2016 a 8. februára 2016. Komisia uznala všetky tri námietky za prípustné v zmysle článku 15 nariadenia (ES) č. 607/2009

(3)

Komisia listom z 24. mája 2016 postúpila uvedené námietky dánskym orgánom a vyzvala ich, aby v súlade s článkom 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 607/2009 predložili do dvoch mesiacov súvisiace pripomienky. Dánsko zaslalo svoje pripomienky 4. júla 2016, t. j. v predpísanej lehote.

(4)

V súlade s článkom 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 607/2009 Komisia listami z 12. januára 2017 oznámila trom namietateľom pripomienky dánskych orgánov a dala im dva mesiace na prípadné ďalšie pripomienky. Komisii bolo 10. marca 2017 doručené oznámenie talianskeho ministerstva poľnohospodárstva, ktoré potvrdilo svoju námietku.

(5)

V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 607/2009 by Komisia mala prijať rozhodnutie na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii.

(6)

Všetci traja namietatelia tvrdia, že niektoré odrody viniča používaného na výrobu „Dons“, konkrétne „Cabernet Cortis“, „Orion“, „Regent“, „Rondo“ a „Solaris“, ktoré považujú za hybridy získané krížením druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis, by sa podľa článku 93 ods. 1 písm. a) bodu iv) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nemali používať na výrobu výrobku s chráneným označením pôvodu. Okrem toho tvrdia, že odrodu získanú z medzidruhového kríženia nemožno v žiadnom prípade považovať za odrodu, ktorá patrí k druhu Vitis vinifera. Podľa talianskeho ministerstvo poľnohospodárstva a združenia FEDERDOC je v každej krajine Európskej únie možné vďaka preskúmaniu genómu určiť, či odroda patrí k druhu Vitis vinifera, alebo je kríženom s iným druhom rodu Vitis.

(7)

Talianske ministerstvo poľnohospodárstva okrem toho tvrdí, že žiadosť neobsahuje dosť informácií o ľudských faktoroch, príčinnej súvislosti medzi prírodnými a ľudskými faktormi ani o kvalite a vlastnostiach výrobku, ktoré sú dané zemepisným prostredím. Navyše uvádza, že tvrdenie, že profil kyslosti výrobku možno pripísať „výberu pomerne odolných odrôd“ nie je technicky ani vedecky podložené vzhľadom na to, že výber odrôd je dlhodobý proces, ktorého súčasťou nesmú byť medzidruhové hybridy.

(8)

Talianske ministerstvo poľnohospodárstva napokon zastáva názor, že je zbytočné stanovovať požiadavky na označovanie odrôd viniča a ročníka vína, pretože tieto požiadavky sú už stanovené v článkoch 61 a 62 nariadenia (ES) č. 607/2009.

(9)

Komisia posúdila tvrdenia a dôkazy, ktoré poskytli namietatelia a žiadateľ, a dospela k názoru, že názov „Dons“ by sa mal zapísať do registra ako chránené označenie pôvodu z dôvodov uvedených v ďalšej časti textu.

(10)

Pokiaľ ide o tvrdenie, že výrobok sa nezískava z odrôd viniča, ktoré patria k druhu Vitis vinifera, treba vziať do úvahy niekoľko faktorov. Po prvé, na úrovni EÚ neexistuje harmonizovaná klasifikácia odrôd viniča, ktorý patrí k druhu Vitis vinifera. Okrem toho žiaden oficiálny príslušný orgán (ako napríklad Medzinárodná organizácia pre vinič a víno – OIV) nevydal žiaden referenčný zoznam či vedecký dokument, ktorý by v súčasnosti umožňoval nespochybniteľnú kategorizáciu druhu Vitis vinifera alebo krížencov medzi druhom Vitis vinifera a inými druhmi rodu Vitis ani rozlišovanie medzi nimi. V tomto kontexte by sa otázka vedeckej definície mala v prvom rade riešiť predbežným vnútroštátnym postupom posúdenia, ktorý členské štáty vykonávajú v súlade s článkom 96 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Dánsko vychádza z nemeckej klasifikácie, v ktorej je všetkých päť odrôd klasifikovaných ako odrody, ktoré patria k druhu Vitis vinifera. Po druhé, podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 607/2009, ktorý sa týka preskúmania námietky, Komisia prijíma každé rozhodnutie o zamietnutí alebo zaregistrovaní označenia pôvodu na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii. V predmetnom prípade namietatelia neposkytli žiadne spoľahlivé vedecké dôkazy či údaje preukazujúce, že výrobok sa nezískava z odrôd viniča, ktoré patria k druhu Vitis vinifera. Komisia napokon konštatuje, že niekoľko iných členských štátov používa predmetné odrody viniča pri výrobe svojich vín s chráneným označením pôvodu.

(11)

Z uvedených dôvodov nemožno dospieť k záveru, že výrobok s názvom „Dons“ sa získava z odrôd viniča, ktoré nepatria k druhu Vitis vinifera. Námietky vznesené na tomto základe je preto nutné zamietnuť.

(12)

Pokiaľ ide o údajné chýbajúce informácie o súvislosti, Komisia uvádza, že žiadosť obsahuje opis relevantných prírodných faktorov v predmetnom zemepisnom prostredí, ako aj ich súvislosť so špecifickou kvalitou a vlastnosťami výrobku, a to najmä s vyšším objemom kyseliny mliečnej vo výrobku, čo ho odlišuje od klasických šumivých vín. Z toho teda vyplýva, že žiadosť obsahuje prvky súvislosti podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 607/2009. Pokiaľ ide o ľudské faktory, profil kyslosti výrobku sa považuje za výsledok výberu pomerne odolných odrôd v súlade s článkom 93 ods. 1 písm. a) bodom i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(13)

Pokiaľ ide o tvrdenia, že je nadbytočné stanoviť požiadavky, ktoré už sú predpísané nariadením, časť požiadaviek je nad rámec práva Únie, a preto sa ich začlenenie zdá vhodné z dôvodov jasnosti a správneho pochopenia požiadaviek potenciálne oprávnených výrobcov.

(14)

Na základe uvedených skutočností a v súlade s článkom 99 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 Komisia dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky stanovené v danom nariadení a názov „Dons“ by mal byť chránený a zapísaný do registra uvedeného v článku 104 daného nariadenia.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa udeľuje ochrana názvu „Dons“ (CHOP).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. apríla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ C 407, 8.12.2015, s. 4.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60).


20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/40


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/607

z 19. apríla 2018,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré bolo rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Maroka a Kórejskej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách, po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Predchádzajúce prešetrovania a platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 1796/1999 (2) Rada uložila antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“), Maďarsku, Indii, Mexiku, Poľsku, Južnej Afrike a na Ukrajine. Tieto opatrenia sa budú ďalej uvádzať ako „pôvodné opatrenia“ a prešetrovanie, ktoré viedlo k uloženiu opatrení nariadením (ES) č. 1796/1999, sa bude ďalej uvádzať ako „pôvodné prešetrovanie“.

(2)

Následne sa prešetrovaním podľa článku 13 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 (3) zistilo, že dochádzalo k obchádzaniu pôvodných opatrení týkajúcich sa dovozu z Ukrajiny a ČĽR cez Moldavsko a Maroko v uvedenom poradí. Z toho dôvodu Rada nariadením (ES) č. 760/2004 (4) rozšírila konečné antidumpingové clo uložené na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom na Ukrajine na dovoz tých istých výrobkov zasielaných z Moldavska. Podobne bolo antidumpingové clo uložené na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v ČĽR rozšírené nariadením Rady (ES) č. 1886/2004 (5) na dovoz tých istých výrobkov zasielaných z Maroka.

(3)

Po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96 Rada nariadením (ES) č. 1858/2005 (6) zachovala pôvodné opatrenia uložené na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v ČĽR, Indii, Južnej Afrike a na Ukrajine. Platnosť opatrení vzťahujúcich sa na dovoz s pôvodom v Mexiku uplynula 18. augusta 2004 (7). Keďže Maďarsko a Poľsko sa 1. mája 2004 stali členmi Európskej únie, platnosť opatrení sa k tomuto dňu skončila.

(4)

V máji 2010 na základe prešetrovania obchádzania podľa článku 13 základného nariadenia Rada vykonávacím nariadením (EÚ) č. 400/2010 (8) rozšírila konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1858/2005 na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v ČĽR na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike. Niektorým kórejským vyvážajúcim výrobcom bola udelená výnimka z rozšíreného cla, keď sa nezistilo, že by obchádzali konečné antidumpingové clo.

(5)

Platnosť opatrení vzťahujúcich sa na dovoz s pôvodom v Indii uplynula 17. novembra 2010 (9).

(6)

V januári 2012 po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (10) Rada vykonávacím nariadením (EÚ) č. 102/2012 (11) zachovala antidumpingové clo týkajúce sa ČĽR rozšírené na Maroko a Kórejskú republiku a antidumpingové clo týkajúce sa Ukrajiny rozšírené na Moldavsko. Tieto opatrenia sa budú ďalej uvádzať ako „platné opatrenia“ a revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti vymedzené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 102/2012 sa bude ďalej uvádzať ako „pôvodné prešetrovanie“.

(7)

Tým istým nariadením Rada tiež ukončila konanie týkajúce sa Južnej Afriky. Platnosť opatrení vzťahujúcich sa na dovoz s pôvodom v Južnej Afrike uplynula 9. februára 2012.

1.2.   Žiadosť o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti

(8)

Po uverejnení oznámenia o blížiacom sa uplynutí platnosti (12) dostala Komisia žiadosť o revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia (ďalej len „žiadosť o revízne prešetrovanie“).

(9)

Žiadosť o revízne prešetrovanie podal 7. novembra 2016 Koordinačný výbor Európskej federácie priemyslu splietaných oceľových lán (ďalej len „žiadateľ“) v mene výrobcov, ktorých výroba predstavuje viac než 25 % celkovej výroby oceľových lán a káblov v Únii. Žiadosť bola odôvodnená tým, že uplynutie platnosti opatrení týkajúcich sa ČĽR by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu dumpingu a opätovnému výskytu ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie. Žiadateľ neposkytol dostatočné dôkazy potvrdzujúce, že uplynutie platnosti platných opatrení proti Ukrajine by pravdepodobne viedlo k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu a ujmy.

1.3.   Začatie

(10)

Keďže Komisia po konzultácii s výborom zriadeným podľa článku 15 ods. 1 základného nariadenia stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na začatie revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti, prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (13) (ďalej len „oznámenie o začatí revízneho prešetrovania“) 8. februára 2017 oznámila začatie revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia.

(11)

Vzhľadom na absenciu riadne odôvodnenej žiadosti o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti v súvislosti s dovozom oceľových lán a káblov s pôvodom na Ukrajine Komisia vydala oznámenie o uplynutí platnosti antidumpingového opatrenia týkajúceho sa Ukrajiny. Platnosť antidumpingového cla uloženého na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom na Ukrajine preto uplynula 10. februára 2017 (14).

1.4.   Obdobie revízneho prešetrovania a posudzované obdobie

(12)

Prešetrovanie pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2013 do konca obdobia revízneho prešetrovania, 31. decembra 2016 (ďalej len „posudzované obdobie“).

1.5.   Zainteresované strany

(13)

V oznámení o začatí revízneho prešetrovania Komisia vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa na prešetrovaní zúčastnili. Komisia okrem toho úradne informovala žiadateľa, ostatných známych výrobcov z Únie, vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, dovozcov/používateľov, o ktorých bolo známe, že sa ich toto prešetrovanie týka, ako aj orgány ČĽR o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti.

(14)

Všetky zainteresované strany boli vyzvané, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy v lehotách stanovených v oznámení o začatí revízneho prešetrovania. Zainteresované strany tiež dostali možnosť písomne požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie a/alebo úradníkom pre vypočutie Generálneho riaditeľstva pre obchod.

1.5.1.   Výber vzorky

(15)

Vo svojom oznámení o začatí revízneho prešetrovania Komisia uviedla, že v súlade s článkom 17 základného nariadenia môže vybrať vzorku zainteresovaných strán.

1.5.1.1.   Výber vzorky vyvážajúcich výrobcov v ČĽR

(16)

S výberom vzorky sa v oznámení o začatí revízneho prešetrovania počítalo vzhľadom na zjavne vysoký počet vyvážajúcich výrobcov v Číne.

(17)

Komisia požiadala 21 známych vyvážajúcich výrobcov v ČĽR o poskytnutie informácií uvedených v oznámení o začatí revízneho prešetrovania, aby mohla rozhodnúť o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpiť. Požadované informácie zahŕňali objem výroby a výrobnú kapacitu. Okrem toho Komisia požiadala zastúpenie ČĽR pri Európskej únii, aby určilo ďalších prípadných vyvážajúcich výrobcov, ktorí by mohli mať záujem zúčastniť sa na prešetrovaní, a/alebo sa na nich obrátilo.

(18)

Iba jedna skupina vyvážajúcich výrobcov odpovedala, že je ochotná spolupracovať. Táto skupina síce predstavuje 100 % celkového vývozu oceľových lán a káblov z ČĽR do Únie, zároveň však predstavuje iba necelé 2 % celkovej výroby oceľových lán a káblov v ČĽR. Keďže iba jedna skupina vyvážajúcich výrobcov bola ochotná spolupracovať, nebolo potrebné vykonať výber vzorky.

1.5.1.2.   Výber vzorky výrobcov z Únie

(19)

Komisia v oznámení o začatí revízneho prešetrovania uviedla, že predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Podľa článku 17 základného nariadenia sa vzorka vyberala na základe objemu predaja podobného výrobku. Táto vzorka pozostávala zo šiestich výrobcov z Únie. Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky predstavovali 50,5 % celkovej výroby Únie počas obdobia revízneho prešetrovania. Komisia vyzvala zainteresované strany, aby vyjadrili pripomienky k predbežnej vzorke. V stanovenej lehote jej neboli doručené žiadne pripomienky, predbežná vzorka bola preto potvrdená. Táto vzorka sa považovala za vzorku reprezentatívnu pre výrobné odvetvie Únie.

1.5.1.3.   Výber vzorky neprepojených dovozcov

(20)

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene boli vyzvaní, aby sa na tomto prešetrovaní zúčastnili. Komisia požiadala tieto strany, aby sa prihlásili a o svojej spoločnosti, resp. spoločnostiach poskytli informácie uvedené v prílohe II k oznámeniu o začatí revízneho prešetrovania.

(21)

Okrem toho sa Komisia v počiatočnej fáze obrátila na 44 dovozcov identifikovaných v žiadosti o revízne prešetrovanie a vyzvala ich, aby vysvetlili svoju činnosť a vyplnili dotazník v uvedenej prílohe.

(22)

Prihlásili sa iba siedmi dovozcovia, ale podľa ich odpovedí šiesti z nich počas obdobia revízneho prešetrovania nedovážali oceľové laná ani káble. Výber vzorky preto nebol potrebný.

1.5.2.   Dotazníky

(23)

Komisia zaslala dotazníky spolupracujúcej skupine vyvážajúcich výrobcov, ktorí vyplnili formulár na výber vzorky, šiestim výrobcom z Únie zaradeným do vzorky, jednému dovozcovi, desiatim používateľom, ktorí sa prihlásili po začatí revízneho prešetrovania, a 50 známym výrobcom v potenciálnych tretích krajinách s trhovým hospodárstvom [Kanada, India, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Rusko, Južná Afrika, Južná Kórea, Švajčiarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina a Spojené štáty americké (ďalej len „USA“)].

(24)

Skupina vyvážajúcich výrobcov a piati výrobcovia z Únie predložili vyplnené dotazníky. Žiadny dovozca ani používateľ neposkytol vyplnený dotazník.

(25)

Dvaja výrobcovia v tretích krajinách s trhovým hospodárstvom poskytli vyplnený dotazník, jeden so sídlom v Turecku a jeden v USA.

1.5.3.   Overovania na mieste

(26)

Komisia získala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na určenie pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy a na stanovenie záujmu Únie. Overovanie na mieste podľa článku 16 základného nariadenia sa uskutočnilo v priestoroch týchto spoločností:

 

Výrobcovia z Únie:

Bridon International Ltd, Doncaster, Spojené kráľovstvo,

Casar Drahtseilwerk Saar GmbH, Kirkel, Nemecko,

Drumet Liny i Druty sp z o.o., Wloclawek, Poľsko,

Gustav Wolf GmbH, Guetersloh, Nemecko,

Redaelli Tecna Spa, Miláno, Taliansko.

 

Vyvážajúci výrobca v ČĽR:

Fasten Group Imp. & Exp. Co., Ltd., Jiangyin, Wuxi, provincia Ťiang-su.

 

Výrobca v tretej krajine s trhovým hospodárstvom:

WireCo World Group, Prairie Village, Kansas, USA.

2.   PREŠETROVANÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Prešetrovaný výrobok

(27)

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto revízneho prešetrovania, sú oceľové laná a káble vrátane uzavretých lán, s výnimkou lán a káblov z nehrdzavejúcej ocele, s maximálnym rozmerom prierezu presahujúcim 3 mm, s pôvodom v ČĽR (ďalej len „oceľové laná a káble“ alebo „prešetrovaný výrobok“), ktoré sa v súčasnosti zaraďujú pod číselné znaky KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 a ex 7312 10 98.

2.2.   Podobný výrobok

(28)

Oceľové laná a káble vyrábané v ČĽR a vyvážané do Únie, oceľové laná a káble vyrábané a predávané na domácom trhu v tretej krajine s trhovým hospodárstvom USA a oceľové laná a káble vyrábané a predávané v Únii výrobcami z Únie majú rovnaké konečné použitie, základné fyzikálne a technické vlastnosti, a preto sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

3.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA ALEBO OPÄTOVNÉHO VÝSKYTU DUMPINGU

(29)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia Komisia skúmala, či je pravdepodobné, že uplynutie platnosti platných opatrení by viedlo k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu z ČĽR.

3.1.   Predbežné poznámky

(30)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia Komisia skúmala, či je pravdepodobné, že uplynutie platnosti platných opatrení by viedlo k pokračovaniu alebo opätovnému výskytu dumpingu z ČĽR.

(31)

Ako sa uvádza v odôvodnení 18, na tomto prešetrovaní spolupracovala iba jedna skupina vyvážajúcich výrobcov predstavujúcich necelé 2 % celkovej výroby oceľových lán a káblov v ČĽR. Túto skupinu tvorí sedem prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby a predaja oceľových lán a káblov. Keďže táto skupina počas obdobia revízneho prešetrovania predstavovala 100 % vývozu oceľových lán a káblov z ČĽR do Únie, Komisia usúdila, že má dostatočné informácie na posúdenie vývoznej ceny a dumpingového rozpätia počas obdobia revízneho prešetrovania (oddiel 3.2).

(32)

Zistilo sa však, že údaje, ktoré poskytla jediná spolupracujúca skupina vyvážajúcich výrobcov, týkajúce sa predaja na vývoz do iných tretích krajín, sú neúplné: štyri spoločnosti prepojené so skupinou a zapojené do výroby a predaja oceľových lán a káblov neposkytli požadované samostatné vyplnené dotazníky. Keďže neodovzdali odpovede v požadovanej forme, neposkytli žiadne informácie o svojom predaji na vývoz do iných tretích krajín. Navyše, jedna z prepojených spoločností zo skupiny, aj keď poskytla vyplnený dotazník, neoznámila svoj predaj na vývoz do iných tretích krajín podľa druhov výrobku pre každú transakciu.

(33)

V dôsledku toho Komisia informovala jedinú spolupracujúcu skupinu vyvážajúcich výrobcov, že plánuje uplatniť článok 18 základného nariadenia vo veci predaja na vývoz do tretích krajín a že poskytuje skupine možnosť vyjadriť sa v súlade s článkom 18 ods. 4 uvedeného nariadenia.

(34)

Spolupracujúca skupina vyvážajúcich výrobcov vo svojich pripomienkach pripustila, že neposkytla vyplnené dotazníky za štyri svoje prepojené spoločnosti. Tvrdila však, že bolo neprimerané požadovať informácie o predaji na vývoz do tretích krajín na základe kontrolného čísla výrobku pre každú transakciu. Tento argument nie je možné akceptovať. Požadované informácie sa považovali za potrebné, pretože je dôležité presne a úplne poznať súčasné správanie výrobcov v ČĽR pri vývoze oceľových lán a káblov do iných tretích krajín, aby bolo možné predvídať ich budúce správanie v prípade uplynutia platnosti opatrení. Ak strana, tak ako v tomto prípade, nevyvinie maximálne úsilie o poskytnutie úplného súboru požadovaných údajov, ale poskytne iba časť z nich, pričom tieto údaje navyše nie sú dostatočne podrobné a nedajú sa overiť, takéto čiastkové informácie sa nemôžu považovať za dostatočne presné a úplné, aby umožnili Komisii riadne posúdiť pri úplnej znalosti faktov správanie čínskych výrobcov pri vývoze oceľových lán a káblov do iných tretích krajín.

(35)

Zistenia uvedené v oddiele 3.3.2 boli preto založené na dostupných skutočnostiach. Na tento účel sa použili informácie, ktoré poskytla jediná spolupracujúca skupina vyvážajúcich výrobcov s výnimkou údajov o predaji do tretích krajín, žiadosť o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti, podania žiadateľov, informácie zo štatistík týkajúcich sa čínskeho vývozu (15) (ďalej len „databáza ČĽR“), informácie Svetovej banky a ďalšie verejne dostupné informácie s cieľom vytvoriť úplný obraz platných antidumpingových opatrení týkajúcich sa oceľových lán a káblov na trhoch iných dôležitých tretích krajín, ako je vysvetlené v odôvodnení 68.

3.2.   Dumping

(36)

Dumping počas obdobia revízneho prešetrovania v prípade vývozu z ČĽR bol určený na základe informácií, ktoré poskytla jediná spolupracujúca skupina vyvážajúcich výrobcov predstavujúca celkový objem vývozu oceľových lán a káblov z ČĽR do Únie počas obdobia revízneho prešetrovania (pozri odôvodnenie 18).

Tretia krajina s trhovým hospodárstvom

(37)

V rámci pôvodného prešetrovania sa žiadnemu vyvážajúcemu výrobcovi z ČĽR nepriznalo trhovohospodárske zaobchádzanie. V súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) a b) základného nariadenia sa preto normálna hodnota pre všetkých vyvážajúcich výrobcov má určiť na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty v tretej krajine s trhovým hospodárstvom. Na tento účel bolo potrebné vybrať tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom.

(38)

Komisia v oznámení o začatí revízneho prešetrovania plánovala použiť Turecko ako tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom. V oznámení o začatí revízneho prešetrovania tiež uviedla, že výroba podobného výrobku môže prebiehať aj v ďalších tretích krajinách s trhovým hospodárstvom, ako je napríklad Thajsko, Vietnam a Malajzia. Komisia vyzvala všetky zainteresované strany, aby vyjadrili pripomienky k jej výberu tretej krajiny s trhovým hospodárstvom na účely stanovenia normálnej hodnoty v súvislosti s ČĽR. V časovom rámci stanovenom v oznámení o začatí revízneho prešetrovania neboli doručené žiadne pripomienky.

(39)

Ako bolo uvedené v oznámení o začatí revízneho prešetrovania, Komisia skúmala, či existuje výroba a predaj podobného výrobku v tých tretích krajinách s trhovým hospodárstvom, v prípade ktorých existujú náznaky takej výroby. Okrem toho Komisia na základe informácií zo žiadosti o revízne prešetrovanie a dostupných štatistických informácií (Eurostat) identifikovala ďalšie potenciálne tretie krajiny s trhovým hospodárstvom: Kanada, India, Japonsko, Južná Kórea, Malajzia, Mexiko, Rusko, Južná Afrika, Švajčiarsko, Thajsko, Ukrajina a USA. Komisia v týchto krajinách identifikovala 50 potenciálnych výrobcov, na ktorých sa obrátila a vyzvala ich, aby poskytli potrebné informácie.

(40)

Prihlásil sa však iba jeden výrobca v Turecku a jeden v USA, ktorí poskytli požadované informácie.

Výber tretej krajiny s trhovým hospodárstvom

(41)

V USA bolo celkovo 15 potenciálnych výrobcov podobného výrobku. Zistilo sa tiež, že trh USA bol počas obdobia revízneho prešetrovania otvoreným trhom s vysokým objemom dovozu a vývozu oceľových lán a káblov. Na dovoz oceľových lán a káblov neboli v USA uložené žiadne dovozné clá ani antidumpingové/vyrovnávacie clá. Objem výroby spolupracujúceho výrobcu v USA bol značný v porovnaní s odhadovanou celkovou výrobou v USA (predstavoval približne [15 % až 25 %] celkovej odhadovanej domácej výroby v USA).

(42)

Komisia preto usúdila, že USA je otvorený a veľký trh s mnohými domácimi výrobcami a dovozcami, ktorí si vzájomne konkurujú. Zistilo sa, že úroveň hospodárskej súťaže je v USA vyššia než v Turecku. Navyše údaje, ktoré poskytol výrobca v Turecku, boli do veľkej miery neúplné a chýbali v nich základné prvky na určenie normálnej hodnoty, zatiaľ čo odpoveď výrobcu v USA bola dostatočne úplná a na jej základe bolo možné stanoviť spoľahlivú normálnu hodnotu. Komisia preto vybrala USA ako vhodnú tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom.

(43)

Zainteresované strany dostali možnosť vyjadriť pripomienky k vhodnosti výberu USA ako tretej krajiny s trhovým hospodárstvom. V stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky.

(44)

Na základe toho sa Komisia rozhodla vybrať USA ako tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom pre toto revízne prešetrovanie.

Normálna hodnota

(45)

V súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia Komisia najprv preskúmala, či bol počas obdobia revízneho prešetrovania celkový objem predaja podobného výrobku v prípade výrobcu z tretej krajiny s trhovým hospodárstvom na domácom trhu reprezentatívny. Zistilo sa, že spolupracujúci výrobca v USA uskutočňoval predaj podobného výrobku na domácom trhu v reprezentatívnych množstvách v porovnaní s prešetrovaným výrobkom vyvážaným do Únie čínskym vyvážajúcim výrobcom.

(46)

Komisia ďalej skúmala, či by bolo možné uvedený predaj považovať za predaj uskutočnený pri bežnom obchodovaní podľa článku 2 ods. 4 základného nariadenia. To sa vykonalo stanovením podielu ziskového predaja nezávislým zákazníkom. Predajné transakcie sa považovali za ziskové vtedy, ak jednotková cena bola rovnaká alebo vyššia ako výrobné náklady výrobcu v USA počas obdobia prešetrovania.

(47)

Komisia identifikovala druhy výrobku, pri ktorých sa viac ako 80 % objemu predaja na domácom trhu realizovalo za cenu vyššiu ako náklady a vážená priemerná predajná cena týchto druhov výrobku bola rovnaká alebo vyššia ako jednotkové výrobné náklady. V týchto prípadoch sa normálna hodnota jednotlivých druhov výrobku vypočítala ako vážený priemer skutočných cien na domácom trhu z celkového predaja príslušného druhu výrobku, bez ohľadu na skutočnosť, či tento predaj bol ziskový alebo nie. Bol to prípad približne 50 % druhov výrobku vyvážaných do Únie.

(48)

Ak objem ziskového predaja určitého druhu výrobku predstavoval 80 % alebo menej z celkového objemu predaja tohto druhu výrobku, normálna hodnota vychádzala zo skutočnej ceny na domácom trhu, ktorá sa vypočítala ako vážený priemer cien iba ziskového predaja tohto druhu výrobku na domácom trhu uskutočneného počas obdobia prešetrovania. Bol to prípad približne 50 % druhov výrobku vyvážaných do EÚ.

(49)

Pri všetkých druhoch výrobku preto normálna hodnota vychádzala z predajných cien na domácom trhu.

(50)

Normálna hodnota bola určená na základe predajných cien oceľových lán a káblov spolupracujúceho výrobcu v USA v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) a b), ako aj s článkom 2 ods. 1 až 6 základného nariadenia.

Vývozná cena

(51)

Vývozná cena bola určená na základe informácií, ktoré poskytla spolupracujúca skupina vyvážajúcich výrobcov z ČĽR v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia, konkrétne na základe skutočne zaplatených vývozných cien alebo cien splatných prvému nezávislému zákazníkovi v Únii, ktorým bol neprepojený dovozca.

Porovnanie

(52)

Keďže nie je možné porovnávanie na úrovni úplného kontrolného čísla výrobku medzi druhmi výrobku, ktoré vyváža skupina spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov a ktoré sa predávajú na domácom trhu tretej krajiny s trhovým hospodárstvom, normálna hodnota sa určila na základe ceny najpodobnejšieho druhu výrobku na domácom trhu danej tretej krajiny s trhovým hospodárstvom. Aby sa zohľadnili rozdiely medzi druhmi výrobku, pri určovaní normálnej hodnoty sa brali do úvahy vlastnosti druhu výrobku stanovené na základe kontrolného čísla výrobku: kategória výrobku, vlastnosti drôtu, druh lana, vonkajší priemer a pevnosť v ťahu. Vykonali sa úpravy v rozsahu [5 % až 15 %] s cieľom zohľadniť rozdiely medzi druhmi výrobku v súlade s článkom 2 ods. 10 písm. a) základného nariadenia.

(53)

Na vývoz z ČĽR sa vzťahuje daň z pridanej hodnoty (DPH) čiastočne vratná pri vývoze, zatiaľ čo v USA sa vracajú všetky dane týkajúce sa predaja na domácom trhu. Komisia preto vykonala úpravu podľa článku 2 ods. 10 písm. b) základného nariadenia týkajúcu sa rozdielnej dane z pridanej hodnoty (DPH) pri predaji na vývoz z ČĽR do Únie (kde sa na vývoz vzťahuje DPH 17 % a potom sa 5 % z nej vracia), aby sa zabezpečilo spravodlivé porovnanie a súlad s ustálenou judikatúrou (16).

(54)

Okrem toho sa vykonali úpravy normálnej hodnoty vzhľadom na rozdielne náklady na balenie (menej než 2 %) a na vnútroštátnu dopravu (v rozsahu [2 % až 10 %]) podľa článku 2 ods. 10 písm. e) a f) základného nariadenia. Vykonali sa aj úpravy vývoznej ceny vzhľadom na náklady na manipuláciu a nakladanie (menej než 1 %), vnútroštátnu dopravu v ČĽR (v rozsahu [1 % až 5 %]), námornú dopravu (v rozsahu [1 % až 5 %]) a poistenie (menej než 1 %) podľa článku 2 ods. 10 písm. e) základného nariadenia. Navyše boli od vývoznej ceny odpočítané aj náklady na úver (menej než 1 %) a bankové poplatky (menej než 1 %) podľa článku 2 ods. 10 písm. g) a k) základného nariadenia.

(55)

Napokon, predaj na vývoz do Únie sa uskutočňoval prostredníctvom prepojených obchodných spoločností v Číne. Komisia neskúmala, či by bola vzhľadom na takýto predaj opodstatnená úprava podľa článku 2 ods. 10 písm. i) základného nariadenia. Dôvodom bolo, že účelom revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti nie je určiť presné dumpingové rozpätie, ale zistiť, či dumping počas obdobia revízneho prešetrovania pokračoval.

Dumpingové rozpätie

(56)

Komisia porovnala pre každý druh výrobku normálnu hodnotu a vývozné ceny, ako sú vypočítané v odôvodneniach 45 až 51, s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť cien. Ako je stanovené v článku 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia, vážená priemerná normálna hodnota každého druhu podobného výrobku v tretej krajine s trhovým hospodárstvom bola porovnaná s váženou priemernou vývoznou cenou zodpovedajúceho druhu prešetrovaného výrobku.

(57)

Na tomto základe bolo vážené priemerné dumpingové rozpätie, vyjadrené ako percento ceny CIF (náklady, poistenie, prepravné) na hranici Únie pred preclením, stanovené na 16,7 %.

3.3.   Vývoj dovozu v prípade zrušenia opatrení

(58)

V nadväznosti na zistenie dumpingu počas obdobia revízneho prešetrovania Komisia analyzovala, či existuje pravdepodobnosť pokračovania dumpingu v prípade zrušenia opatrení. Analyzovali sa tieto prvky: výroba, výrobná kapacita a voľná kapacita v ČĽR, správanie čínskych výrobcov pri vývoze do iných tretích krajín, praktiky obchádzania a atraktívnosť trhu Únie.

(59)

Jediná spolupracujúca skupina vyvážajúcich výrobcov predstavovala menej než 3 % celkovej výrobnej kapacity a menej než 2 % celkovej výroby oceľových lán a káblov v ČĽR. Keďže žiadni ďalší výrobcovia oceľových lán a káblov v ČĽR nespolupracovali, preskúmanie pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu s cieľom posúdiť vývoj dovozu v prípade zrušenia opatrení bolo založené na informáciách dostupných Komisii, teda na informáciách, ktoré poskytla jediná spolupracujúca skupina vyvážajúcich výrobcov, na žiadosti o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti, na informáciách z databázy ČĽR, informáciách Svetovej banky a ďalších verejne dostupných informáciách, ako je vysvetlené v odôvodnení 68, s cieľom vytvoriť úplný obraz platných antidumpingových opatrení na iných dôležitých trhoch s oceľovými lanami a káblami.

3.3.1.   Výroba, výrobná kapacita a voľná kapacita v ČĽR

(60)

Vzhľadom na absenciu akýchkoľvek ďalších informácií v spise Komisia pri svojich zisteniach vychádzala zo žiadosti o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti, ktorá obsahovala štúdiu analyzujúcu „Vývoj na strane dodávok a dopytu v čínskom priemysle splietaných oceľových lán v rokoch 2012 – 2016, ako aj v blízkej budúcnosti“ (ďalej len „štúdia“). Podľa týchto informácií sa v roku 2016 výrobná kapacita oceľových lán a káblov v ČĽR odhadovala na 5,8 milióna ton ročne, skutočná výroba sa odhadovala na približne 4,0 milióny ton ročne a teda voľná kapacita v ČĽR sa odhadovala na približne 1,8 milióna ton ročne, čo značne, viac než 10-násobne, prevyšuje celkovú spotrebu oceľových lán a káblov v Únii počas obdobia revízneho prešetrovania, ako je uvedené v odôvodnení 75.

(61)

V štúdii sa uvádza, že spotreba na domácom trhu ČĽR dosahovala výšku približne 3,8 milióna ton ročne. Prešetrovaním sa nezistili žiadne prvky, ktoré by mohli naznačovať akýkoľvek výrazný nárast domáceho dopytu v Číne v blízkej budúcnosti. To isté platí o čínskom vývoze do iných tretích krajín, keďže nie sú dostupné žiadne informácie, ktoré by naznačovali akýkoľvek výrazný nárast dopytu po oceľových lanách a kábloch vo svete.

(62)

Pokiaľ ide o žiadosť o revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti a konkrétnejšie o štúdiu, je potrebné poznamenať, že informácie v nej obsiahnuté nevyvracala žiadna zainteresovaná strana. Okrem toho, ako sa uvádza v odôvodneniach 17 a 18, je potrebné tiež pripomenúť, že väčšina čínskych vyvážajúcich výrobcov oceľových lán a káblov neposkytla požadované potrebné informácie a že spolupracovala a požadované relevantné informácie poskytla jediná spolupracujúca skupina vyvážajúcich výrobcov, ktorá predstavovala menej než 3 % celkovej čínskej výrobnej kapacity.

(63)

Vzhľadom na absenciu akýchkoľvek ďalších informácií sa preto predpokladá, že ani domáci dopyt, ani celosvetový dopyt po oceľových lanách a kábloch nebude schopný pohltiť značnú voľnú kapacitu, ktorá je k dispozícii v Číne.

3.3.2.   Správanie pri vývoze do iných tretích krajín

(64)

Ako je vysvetlené v odôvodneniach 32 až 35, informácie predložené jedinou spolupracujúcou skupinou vyvážajúcich výrobcov sa nemohli použiť na riadne posúdenie správania čínskych vyvážajúcich výrobcov pri vývoze do iných tretích krajín. Komisia sa preto pri posudzovaní tohto správania musela spoliehať na dostupné skutočnosti v súlade s článkom 18 základného nariadenia. Rovnako ako v rámci pôvodného prešetrovania pred uplynutím platnosti (17) pri tom použila databázu ČĽR.

(65)

Je však potrebné poznamenať, že databáza ČĽR obsahuje širšiu škálu výrobkov, než sú prešetrované výrobky, keďže zahŕňa aj splietané lanká, laná a káble z nehrdzavejúcej ocele a oceľové laná a káble s maximálnym rozmerom prierezu nepresahujúcim 3 mm. Preto nebolo možné na základe informácií získaných v databáze ČĽR vykonať žiadnu zmysluplnú analýzu množstiev vyvážaných na iné trhy. Databáza ČĽR sa však dala využiť na analýzu cien. Analýza cien je založená na odôvodnených odhadoch vychádzajúcich z podobných vlastností iných výrobkov prípadne zahrnutých do analýzy.

(66)

Na základe toho Komisia zistila, že pri porovnávaní čínskych vývozných cien pre ich päť hlavných vývozných trhov iných než Únia (ktorými sú India, Južná Kórea, Thajsko, USA a Vietnam) s normálnou hodnotou určenou v tretej krajine s trhovým hospodárstvom, ako je opísané v odôvodneniach 45 až 50, dumpingové rozpätie dosahovalo počas obdobia revízneho prešetrovania hodnoty 129 % až 314 %. Čínsky vývoz oceľových lán a káblov na týchto päť iných trhov predstavuje odhadovaných 40 % celkového čínskeho vývozu oceľových lán a káblov do celého sveta. Na rovnakom základe zisťované dumpingové rozpätie pri predaji do Únie dosahovalo hodnotu 97 %.

(67)

Vývoz oceľových lán a káblov z ČĽR do iných tretích krajín počas obdobia revízneho prešetrovania bol teda pravdepodobne ešte viac dumpingový než predaj na vývoz do Únie. Vzhľadom na absenciu akýchkoľvek ďalších informácií je možné úroveň vývozných cien pre iné tretie krajiny považovať za ukazovateľ pravdepodobnej úrovne cien predaja na vývoz do Únie v prípade zrušenia opatrení. Vzhľadom na nízku úroveň cien na trhoch tretích krajín sa tiež dospelo k záveru, že existuje výrazné rozpätie na zníženie vývozných cien do Únie, čo by potenciálne viedlo k zvýšeniu dumpingu.

(68)

Podľa verejne dostupných údajov (18) navyše antidumpingové opatrenia na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v ČĽR platia aj v Turecku (19), Mexiku (20) Brazílii (21). Kolumbia nedávno začala antidumpingové prešetrovanie dovozu oceľových lán a káblov s pôvodom v Číne (22) a v decembri 2017 boli uložené predbežné antidumpingové opatrenia vo výške 15 %. To jasne ukazuje, že oceľové laná a káble od čínskych vyvážajúcich výrobcov sa aj na iné trhy vyvážajú za dumpingové ceny. Zároveň to ukazuje, že čínsky vývoz oceľových lán a káblov na tieto trhy je alebo bude obmedzovaný a že čínski vyvážajúci výrobcovia oceľových lán a káblov musia hľadať alternatívne trhy pre svoju voľnú kapacitu.

3.3.3.   Atraktívnosť trhu Únie

(69)

Ako je vysvetlené v odôvodnení 66, na základe dostupných informácií sa zistilo, že vyvážajúci výrobcovia z ČĽR môžu dosiahnuť vyššie ceny na trhu Únie než v iných tretích krajinách. Podľa databázy ČĽR dosahovala počas obdobia revízneho prešetrovania priemerná vývozná cena FOB (vyplatené na loď) do Únie 1 688 EUR/t, zatiaľ čo pri vývoze na trhy piatich hlavných tretích krajín dosahovala priemernú hodnotu len 1 191 EUR/t. Takže čínske vývozné ceny do tretích krajín boli približne o 30 % nižšie než vývozné ceny do Únie (bez zohľadnenia antidumpingových ciel platených na trhu Únie). To naznačuje, že trh Únie je atraktívnym trhom, keďže čínski vyvážajúci výrobcovia môžu dosiahnuť vyššie zisky pri predaji v Únii než pri predaji na iných vývozných trhoch.

3.3.4.   Záver

(70)

Dumpingové rozpätie stanovené počas obdobia revízneho prešetrovania, značná voľná kapacita, ktorá je dostupná v ČĽR, ako aj zistená atraktívnosť trhu Únie a správanie pri vývoze do iných tretích krajín naznačujú, že zrušenie opatrení by pravdepodobne malo za následok pokračovanie dumpingu a vstup veľkých množstiev dumpingového dovozu na trh Únie. Usudzuje sa preto, že ak by uplynula platnosť súčasných antidumpingových opatrení, existuje pravdepodobnosť pokračovania dumpingu.

4.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA ALEBO OPÄTOVNÉHO VÝSKYTU UJMY

4.1.   Vymedzenie výrobného odvetvia Únie a výroby v Únii

(71)

V rámci Únie počas obdobia revízneho prešetrovania vyrábalo oceľové laná a káble viac ako 22 výrobcov/skupín výrobcov. Títo výrobcovia predstavujú výrobné odvetvie Únie v zmysle článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 4 základného nariadenia.

(72)

Celková výroba v Únii počas obdobia revízneho prešetrovania bola stanovená na 168 701 ton na základe žiadosti o revízne prešetrovanie, doplňujúcich údajov poskytnutých žiadateľom a vyplnených dotazníkov výrobcov z Únie zaradených do vzorky.

(73)

Ako sa uvádza v odôvodnení 19, vybraná bola vzorka pozostávajúca zo šiestich výrobcov/skupín výrobcov. Komisia dostala a overila vyplnené dotazníky od piatich výrobcov z Únie. Piati výrobcovia predstavovali 43 % celkovej výroby Únie počas obdobia revízneho prešetrovania. Táto vzorka sa preto považovala za dostatočne reprezentatívnu pre výrobné odvetvie Únie.

4.2.   Spotreba v Únii

(74)

Spotreba v Únii bola určená na základe objemu predaja výrobného odvetvia Únie na trhu Únie a objemu dovozu z tretích krajín do Únie, vychádzajúc z údajov, ktoré Komisii oznámili členské štáty v súlade s článkom 14 ods. 6 základného nariadenia (ďalej len „databáza podľa článku 14 ods. 6“), a z overených údajov od spolupracujúcej skupiny čínskych vyvážajúcich výrobcov.

(75)

Tabuľka 1 ukazuje, ako sa vyvíjala spotreba v Únii počas posudzovaného obdobia:

Tabuľka 1

Spotreba v Únii

 

2013

2014

2015

ORP

Celková spotreba (v tonách)

175 589

175 675

170 454

164 446

Index (2013 = 100)

100

100

97

94

Zdroj: Databáza podľa článku 14 ods. 6, overené údaje.

(76)

Spotreba v Únii zostávala stabilná v rokoch 2013 a 2014 a klesla o 6 % od roku 2014 do obdobia revízneho prešetrovania (ORP).

4.3.   Dovoz z ČĽR

4.3.1.   Objem dovozu z ČĽR a jeho podiel na trhu

(77)

Komisia určila objem dovozu z ČĽR na základe overeného vyplneného dotazníka spolupracujúcej skupiny vyvážajúcich výrobcov a údajov z databázy podľa článku 14 ods. 6 počas posudzovaného obdobia.

(78)

Podľa týchto údajov sa dovoz z ČĽR do Únie a jeho podiel na trhu vyvíjal takto:

Tabuľka 2

Objem dovozu a podiel na trhu

 

2013

2014

2015

ORP

Dovoz (v tonách)

2 697

1 780

3 207

2 005

Index (2013 = 100)

100

66

119

74

Podiel na trhu (%)

1,5

1,0

1,9

1,2

Index (2013 = 100)

100

66

122

79

Zdroj: Databáza podľa článku 14 ods. 6, overené údaje.

(79)

Objem dovozu oceľových lán a káblov z ČĽR počas posudzovaného obdobia z roka na rok kolísal. Po poklese o 34 % medzi rokmi 2013 a 2014 nasledoval nárast o 80 % medzi rokmi 2014 a 2015 (23). Objem dovozu napokon klesol z 2 697 ton v roku 2013 na 2 005 ton počas obdobia revízneho prešetrovania. Celkovo sa počas posudzovaného obdobia objem dovozu znížil o 26 %.

(80)

Podiel dovozu z ČĽR na trhu vykazoval podobný trend. Celkovo počas posudzovaného obdobia klesol z 1,5 % na 1,2 %.

4.3.2.   Ceny dovozu z ČĽR

(81)

Komisia určila ceny dovozu z ČĽR na základe overeného vyplneného dotazníka spolupracujúcej skupiny čínskych vyvážajúcich výrobcov a údajov z databázy podľa článku 14 ods. 6 počas posudzovaného obdobia. Priemerná cena dovozu z ČĽR do Únie sa vyvíjala takto:

Tabuľka 3

Priemerná cena dovozu z ČĽR

 

2013

2014

2015

ORP

Priemerná cena bez cla (EUR/t)

1 712

1 360

1 669

2 474

Index (2013 = 100)

100

79

98

145

Zdroj: Databáza podľa článku 14 ods. 6, overené údaje.

(82)

Priemerná cena výrobku dovážaného z ČĽR počas posudzovaného obdobia z roka na rok kolísala. Spočiatku ceny klesli o 21 % v roku 2014. V roku 2015 ceny stúpli, pričom takmer dosiahli úroveň roku 2013, a ďalej rástli počas obdobia revízneho prešetrovania. Celkovo sa počas posudzovaného obdobia ceny zvýšili o 45 %.

4.4.   Cenové podhodnotenie

(83)

Komisia určila cenové podhodnotenie počas obdobia prešetrovania tak, že porovnala:

a)

vážené priemerné predajné ceny jednotlivých druhov výrobku výrobcov z Únie zaradených do vzorky, účtované neprepojeným zákazníkom na trhu Únie, upravené na úroveň cien zo závodu so

b)

zodpovedajúcimi váženými priemernými cenami jednotlivých druhov výrobkov od spolupracujúcej skupiny čínskych vyvážajúcich výrobcov prvému nezávislému zákazníkovi na trhu Únie, stanovenými na základe cien CIF (náklady, poistenie, prepravné). Výrobné odvetvie Únie nepredávalo žiadny z ôsmich druhov výrobku, ktoré vyvážala do Únie jediná spolupracujúca skupina vyvážajúcich výrobcov. Aby bolo možné porovnávanie, druhy výrobku sa zjednodušili odstránením kritéria pevnosti v ťahu (24) a spriemerovaním zložky ceny týkajúcej sa rozdielov v priemere (25). Uplatnením tejto metódy sa dosiahla zhoda 100 %.

(84)

Výsledok porovnania bol vyjadrený ako percentuálny podiel váženej priemernej ceny výrobného odvetvia Únie počas obdobia revízneho prešetrovania. Neprítomnosť podhodnotenia ukazuje účinnosť opatrení. Ak by platnosť opatrení uplynula a čínski vyvážajúci výrobcovia oceľových lán a káblov by zachovali svoje vývozné ceny na podobnej úrovni, rozpätie podhodnotenia by sa dalo vypočítať odpočítaním antidumpingového cla od dovoznej ceny. Takto určené rozpätie podhodnotenia by dosahovalo hodnotu 36,3 %. To sa považuje za odôvodnený náznak možných budúcich úrovní vývoznej ceny do Únie, ak by platnosť opatrení uplynula.

4.5.   Dovoz z tretích krajín iných ako ČĽR

(85)

Dovoz z tretích krajín iných ako ČĽR pochádza najmä z Kórejskej republiky, Turecka, Thajska, Ruska a Malajzie.

(86)

Objem tohto dovozu do Únie, ako aj jeho podiel na trhu a priemerné ceny sú uvedené v tabuľke 4:

Tabuľka 4

Dovoz z tretích krajín iných ako ČĽR

 

2013

2014

2015

ORP

Dovoz (v tonách)

63 381

65 336

63 747

63 798

Index (2013 = 100)

100

103

101

101

Podiel na trhu (%)

36,1

37,2

37,4

38,8

Priemerná cena (EUR/t)

1 712

1 588

1 624

1 488

Index (2013 = 100)

100

93

95

87

Zdroj: Databáza podľa článku 14 ods. 6, overené údaje.

(87)

Celkovo zostal objem dovozu z iných tretích krajín počas posudzovaného obdobia pomerne stabilný, s miernym zvýšením o 1 %.

(88)

Keďže celková spotreba v Únii počas posudzovaného obdobia klesla, uvedené zvýšenie objemu sa počas toho obdobia premietlo do zvýšenia podielu na trhu z 36,1 % na 38,8 %.

(89)

Priemerná cena výrobku dovážaného z tretích krajín iných ako ČĽR počas posudzovaného obdobia z roka na rok kolísala. Spočiatku ceny klesli o 7 % v roku 2014. V roku 2015 ceny stúpli o 2 % a počas obdobia revízneho prešetrovania opäť klesli o 8 %. Celkovo sa počas posudzovaného obdobia ceny znížili o 13 %.

4.5.1.   Dovoz z krajín, na ktoré boli rozšírené opatrenia

Kórejská republika

(90)

Kórejská republika mala počas posudzovaného obdobia po výrobnom odvetví Únie druhý najväčší podiel na trhu v Únii.

(91)

Ako bolo uvedené v odôvodnení 4, k obchádzaniu pôvodných opatrení týkajúcich sa dovozu oceľových lán a káblov z ČĽR dochádzalo cez Kórejskú republiku. Antidumpingové clo uložené na dovoz s pôvodom v ČĽR bolo preto v roku 2010 rozšírené na dovoz tých istých výrobkov zasielaných z Kórejskej republiky, s výnimkou výrobkov pätnástich skutočných juhokórejských vyvážajúcich výrobcov.

(92)

Prakticky celý dovoz oceľových lán a káblov z Kórejskej republiky do Únie počas obdobia revízneho prešetrovania pochádzal od vyvážajúcich výrobcov oslobodených od rozšíreného antidumpingového cla, konkrétne 99,98 % celkového juhokórejského dovozu.

(93)

Tabuľka 5 ukazuje, aký bol vývoj objemu, podielu na trhu a priemerných cien juhokórejského dovozu do Únie počas posudzovaného obdobia:

Tabuľka 5

Objem, podiel na trhu a priemerná cena dovozu z Južnej Kórei

 

2013

2014

2015

ORP

Dovoz (v tonách)

36 800

34 157

30 274

32 928

Index (2013 = 100)

100

93

82

89

Podiel na trhu (%)

21,0

19,4

17,8

20,0

Index (2013 = 100)

100

93

85

96

Priemerná cena (EUR/t)

1 559

1 621

1 646

1 506

Index (2013 = 100)

100

104

106

97

Zdroj: Databáza podľa článku 14 ods. 6.

(94)

Objem dovozu z Kórejskej republiky počas posudzovaného obdobia klesol o 11 %, trochu rýchlejšie než bol klesajúci trend spotreby.

(95)

Keďže pokles objemu dovozu bol výraznejší než pokles spotreby, podiel na trhu počas posudzovaného obdobia iba mierne klesol z 21,0 % na 20,0 %.

(96)

Priemerná cena dovozu stúpla od roku 2013 do roku 2015 o 6 % a počas obdobia revízneho prešetrovania klesla o 9 %, čo predstavuje celkový pokles počas posudzovaného obdobia o 3 %. Priemerná cena (CIF, bez započítania cla) bola o 48 % nižšia než priemerná cena (zo závodu (EXW) výrobného odvetvia Únie.

Maroko

(97)

Zistilo sa, že dovoz s pôvodom v Maroku alebo zasielaný z Maroka sa počas posudzovaného obdobia blížil k nule. Preto sa usúdilo, že nie je potrebná žiadna ďalšia analýza.

4.5.2.   Dovoz z tretích krajín, na ktoré sa počas posudzovaného obdobia vzťahovalo antidumpingové clo

Ukrajina a Moldavsko

(98)

Počas posudzovaného obdobia stále platilo antidumpingové clo 51,8 % na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom na Ukrajine, rozšírené na dovoz tých istých výrobkov zasielaných z Moldavska bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú deklarovaný pôvod v Moldavsku.

(99)

Platnosť týchto opatrení uplynula 10. februára 2017, ako je vysvetlené v odôvodnení 11.

(100)

Zistilo sa, že dovoz s pôvodom na Ukrajine alebo v Moldavsku alebo zasielaný z Ukrajiny alebo Moldavska sa počas posudzovaného obdobia blížil k nule. Preto sa usúdilo, že nie je potrebná žiadna ďalšia analýza za posudzované obdobie.

4.5.3.   Dovoz z iných tretích krajín

(101)

Dovoz zo zostávajúcich tretích krajín pochádza najmä z Turecka, Thajska, Ruska a Malajzie. Tabuľka 6 ukazuje, ako sa tento dovoz vyvíjal:

Tabuľka 6

Dovoz z iných tretích krajín

 

2013

2014

2015

ORP

Turecko

Dovoz (v tonách)

6 814

8 608

7 508

7 028

Index (2013 = 100)

100

126

110

103

Podiel na trhu (%)

3,9

4,9

4,4

4,3

Priemerná cena (EUR/t)

1 384

1 322

1 328

1 255

Index (2013 = 100)

100

95

96

91

Thajsko

Dovoz (v tonách)

5 206

6 514

6 268

6 122

Index (2013 = 100)

100

125

120

118

Podiel na trhu (%)

3,0

3,7

3,7

3,7

Priemerná cena (EUR/t)

1 445

1 391

1 656

1 468

Index (2013 = 100)

100

96

115

102

Rusko

Dovoz (v tonách)

1 639

3 541

5 063

4 838

Index (2013 = 100)

100

216

309

295

Podiel na trhu (%)

0,9

2,0

3,0

2,9

Priemerná cena (EUR/t)

1 341

1 150

1 135

1 057

Index (2013 = 100)

100

86

85

79

Malajzia

Dovoz (v tonách)

4 525

4 377

5 932

4 530

Index (2013 = 100)

100

97

131

100

Podiel na trhu (%)

2,6

2,5

3,5

2,8

Priemerná cena (EUR/t)

1 552

1 416

1 437

1 343

Index (2013 = 100)

100

91

93

87

Iné krajiny

Dovoz (v tonách)

8 257

8 061

8 701

8 294

Index (2013 = 100)

100

98

105

100

Podiel na trhu (%)

4,7

4,6

5,1

5,0

Priemerná cena (EUR/t)

2 951

2 180

2 196

1 967

Index (2013 = 100)

100

96

108

100

Spolu

Dovoz (v tonách)

26 441

31 102

33 472

30 812

Index (2013 = 100)

100

118

127

117

Podiel na trhu (%)

15

18

20

19

Priemerná cena (EUR/t)

1 912

1 552

1 605

1 471

Index (2013 = 100)

100

81

84

77

Zdroj: Databáza podľa článku 14 ods. 6.

(102)

Celkový dovoz z iných tretích krajín vzrástol počas rokov 2013 až 2015 o 27 %. Počas obdobia revízneho prešetrovania dovoz klesol o 10 %. Celkovo sa počas posudzovaného obdobia dovoz zvýšil o 17 %. Keďže spotreba počas posudzovaného obdobia klesla, ako je opísané v odôvodnení 76, podiel iných tretích krajín na trhu počas toho istého obdobia vzrástol z 15 % na 19 %.

(103)

Dovoz z Turecka počas posudzovaného obdobia kolísal, ale počas obdobia revízneho prešetrovania dosiahol podobnú úroveň, ako mal v roku 2013 (na začiatku posudzovaného obdobia), konkrétne 7 028 ton. Podiel na trhu celkovo zostal počas posudzovaného obdobia pomerne stabilný, iba s miernym zvýšením o 0,4 percentuálneho bodu, konkrétne z 3,9 % v roku 2013 na 4,3 % počas obdobia revízneho prešetrovania. Priemerná cena klesla o 9 %.

(104)

Dovoz z Thajska vzrástol počas rokov 2013 a 2014 o 25 %, ale potom postupne klesal a počas obdobia revízneho prešetrovania dosiahol hodnotu 6 122 ton, oproti hodnote 5 206 ton v roku 2013. Celkovo sa počas posudzovaného obdobia dovoz zvýšil o 18 %. Podiel na trhu sa tiež v roku 2014 zvýšil a zostal stabilný až do obdobia revízneho prešetrovania. Priemerná dovozná cena v rokoch 2014 a 2015 kolísala (– 4 %, + 15 %) a počas obdobia revízneho prešetrovania dosiahla úroveň o 2 % vyššiu, než bola úroveň v roku 2013.

(105)

Dovoz z Ruska počas posudzovaného obdobia výrazne vzrástol, ale zostal na relatívne nízkej úrovni počas celého posudzovaného obdobia. Podiel na trhu sa tiež zvýšil z 0,9 % na 2,9 %. Priemerná cena počas posudzovaného obdobia klesla o 21 %.

(106)

Dovoz z Malajzie od začiatku posudzovaného obdobia kolísal, ale počas obdobia revízneho prešetrovania dosiahol takmer rovnakú úroveň, aká bola v roku 2013, konkrétne 4 530 ton. Počas posudzovaného obdobia sa napriek kolísaniu podiel malajzijského dovozu oceľových lán a káblov na trhu celkovo zvýšil iba mierne, o 0,2 percentuálneho bodu. Priemerná dovozná cena počas posudzovaného obdobia klesla o 13 %.

(107)

Počas obdobia revízneho prešetrovania boli ceny dovozu oceľových lán a káblov z Turecka, Thajska, Ruska a Malajzie v priemere nižšie než priemerná cena výrobného odvetvia Únie (o 49 % – 63 %). Tieto ceny boli tiež nižšie než ceny dovozu z ČĽR (o 41 % – 57 %).

4.6.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

4.6.1.   Všeobecné poznámky

(108)

V súlade s článkom 3 ods. 5 základného nariadenia Komisia preskúmala všetky relevantné hospodárske faktory a ukazovatele, ktoré mali v posudzovanom období vplyv na stav výrobného odvetvia Únie.

(109)

Komisia na účely stanovenia ujmy rozlišovala medzi makroekonomickými a mikroekonomickými ukazovateľmi ujmy. Komisia posúdila makroekonomické ukazovatele týkajúce sa celého výrobného odvetvia Únie na základe údajov získaných od žiadateľa, ktoré overila porovnaním s informáciami, ktoré poskytli niekoľkí výrobcovia z Únie vo fáze pred začatím prešetrovania, a s overenými vyplnenými dotazníkmi výrobcov z Únie zaradených do vzorky. Komisia posúdila mikroekonomické ukazovatele na základe údajov z vyplnených dotazníkov od overených výrobcov z Únie zaradených do vzorky. V prípade oboch súborov údajov sa konštatovalo, že sú reprezentatívne z hľadiska hospodárskej situácie výrobného odvetvia Únie.

(110)

Makroekonomickými ukazovateľmi sú: výroba, výrobná kapacita, využitie kapacity, objem predaja, podiel na trhu, rast, zamestnanosť, produktivita a rozsah dumpingového rozpätia.

(111)

Mikroekonomickými ukazovateľmi sú: priemerné jednotkové ceny, priemerné jednotkové náklady, náklady práce, zásoby, ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií a schopnosť získavať kapitál.

4.6.2.   Makroekonomické ukazovatele

4.6.2.1.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(112)

Tabuľka 7 ukazuje, ako sa v posudzovanom období vyvíjala celková výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity v Únii:

Tabuľka 7

Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

 

2013

2014

2015

ORP

Výroba (v tonách)

206 053

203 763

193 757

168 701

Index (2013 = 100)

100

99

94

82

Výrobná kapacita (v tonách)

290 092

299 773

301 160

305 550

Index (2013 = 100)

100

103

104

105

Využitie kapacity (%)

71

68

64

55

Index (2013 = 100)

100

96

91

78

Zdroj: Žiadateľ, informácie vo fáze pred začatím prešetrovania a overené vyplnené dotazníky.

(113)

Celkový objem výroby zostal počas rokov 2013 a 2014 pomerne stabilný a v roku 2015 klesol o 5 %. Počas obdobia revízneho prešetrovania však objem výroby klesol o ďalších 12 %. Celkovo sa počas posudzovaného obdobia objem výroby znížil o 18 %.

(114)

Výrobná kapacita sa počas posudzovaného obdobia mierne zvýšila a celkovo iba o 5 %.

(115)

Miera využitia kapacity preto klesla zo 71 % v roku 2013 na 55 % počas obdobia revízneho prešetrovania. Celkovo sa počas posudzovaného obdobia miera využitia kapacity znížila o 22 % v dôsledku poklesu objemu výroby.

4.6.2.2.   Objem predaja a podiel na trhu

(116)

Objem predaja a podiel na trhu výrobného odvetvia Únie sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali takto:

Tabuľka 8

Objem predaja a podiel na trhu

 

2013

2014

2015

ORP

Objem predaja (v tonách)

109 511

108 559

103 499

98 643

Index (2013 = 100)

100

99

95

90

Podiel na trhu (%)

62,4

61,8

60,7

60,0

Index (2013 = 100)

100

99

97

96

Zdroj: Žiadateľ, informácie vo fáze pred začatím prešetrovania a overené vyplnené dotazníky.

(117)

Objem predaja kopíroval trend objemu výroby. Počas rokov 2013 a 2014 zostal pomerne stabilný a v roku 2015 klesol o 5 %. Počas obdobia revízneho prešetrovania objem predaja klesol o ďalších 5 %. Celkovo sa počas posudzovaného obdobia objem predaja znížil o 10 %.

(118)

Podiel výrobného odvetvia Únie na trhu počas posudzovaného obdobia klesol o 2,4 percentuálneho bodu, zo 62,4 % na 60,0 %.

4.6.2.3.   Rast

(119)

Počas posudzovaného obdobia spotreba v Únii klesla o 6 %. Objem predaja výrobného odvetvia Únie sa znížil ešte výraznejšie, konkrétne o 10 %. Výrobné odvetvie Únie v dôsledku toho zaznamenalo stratu podielu na trhu vo výške 2,4 percentuálneho bodu. Pokles objemu predaja sa odrazil aj na využití kapacity, ktorá sa znížila o 22 %.

4.6.2.4.   Zamestnanosť a produktivita

(120)

Zamestnanosť a produktivita sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali takto:

Tabuľka 9

Zamestnanosť a produktivita

 

2013

2014

2015

ORP

Počet zamestnancov

3 329

3 309

3 238

3 026

Index (2013 = 100)

100

99

97

91

Produktivita (v tonách na zamestnanca)

62

62

60

56

Index (2013 = 100)

100

99

97

90

Zdroj: Žiadateľ, informácie vo fáze pred začatím prešetrovania a overené vyplnené dotazníky.

(121)

Počet zamestnancov vo výrobnom odvetví Únie počas posudzovaného obdobia klesol o 9 %, pričom k najväčšiemu poklesu došlo počas obdobia revízneho prešetrovania. Bol to následok poklesu objemu výroby a predaja opísaného v odôvodneniach 113 a 117.

(122)

V dôsledku vyššej miery poklesu výroby v porovnaní s poklesom počtu zamestnancov produktivita počas posudzovaného obdobia klesla o 10 %.

4.6.2.5.   Rozsah dumpingového rozpätia a zotavenie z minulého dumpingu

(123)

Prešetrovaním uvedeným v odôvodnení 57 sa zistilo, že dovoz prešetrovaného výrobku z ČĽR na trh Únie pokračoval pri dumpingových cenách s mierou dumpingu 16,7 %. Objem dovozu bol nízky vďaka účinnosti platných antidumpingových opatrení. Čína však bola počas obdobia revízneho prešetrovania naďalej prítomná na trhu Únie a zachovala si podiel na trhu 1,2 % (pozri tabuľku 2).

(124)

Počas pôvodného prešetrovania pred uplynutím platnosti výrobné odvetvie Únie vykazovalo známky zotavenia z účinkov minulého dumpingu. Počas posudzovaného obdobia sa proces zotavenia spomalil a základné ukazovatele ujmy vykazovali klesajúci trend. Navyše nižší dopyt po veľkoobjemových komoditách a pokles cien ropy viedli k obmedzeniu činnosti v banskom priemysle a v priemysle ropy a zemného plynu. To malo negatívny vplyv na dopyt po oceľových lanách a kábloch, čo spôsobilo pokles spotreby počas posudzovaného obdobia o 6 % (pozri tabuľku 1).

(125)

V dôsledku postupného poklesu cien v Únii počas posudzovaného obdobia nemohlo pokračovať zotavovanie výrobného odvetvia Únie z účinkov minulého dumpingu.

4.6.3.   Mikroekonomické ukazovatele

4.6.3.1.   Ceny a faktory ovplyvňujúce ceny

(126)

Priemerné predajné ceny výrobného odvetvia Únie účtované neprepojeným zákazníkom v Únii sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali takto:

Tabuľka 10

Priemerné predajné ceny a jednotkové náklady

 

2013

2014

2015

ORP

Priemerná jednotková predajná cena v Únii (EUR/t)

3 297

3 133

2 950

2 887

Index (2013 = 100)

100

95

89

88

Jednotkové výrobné náklady v Únii (EUR/t)

2 774

2 866

3 072

3 138

Index (2013 = 100)

100

103

111

113

Zdroj: Overené vyplnené dotazníky.

(127)

Priemerná jednotková predajná cena výrobného odvetvia Únie neprepojeným zákazníkom v Únii sa počas posudzovaného obdobia znížila o 12 %.

(128)

Zároveň sa priemerné jednotkové výrobné náklady počas posudzovaného obdobia zvýšili o 13 %. Toto zvýšenie jednotkových nákladov bolo spôsobené predovšetkým poklesom objemu výroby a predaja [18 % resp. 10 % počas posudzovaného obdobia, ako je opísané v odôvodneniach 113 (pozri tabuľku 7) a 117 (pozri tabuľku 8)]. Je potrebné poznamenať, že k tomuto zvýšeniu jednotkových nákladov došlo aj napriek poklesu celkových výrobných nákladov počas posudzovaného obdobia. Takže aj keď sa výrobnému odvetviu Únie podarilo znížiť celkové výrobné náklady, v dôsledku rozsiahleho poklesu objemu výroby a predaja nedokázalo znížiť jednotkové náklady.

4.6.3.2.   Náklady práce

(129)

Priemerné náklady práce výrobcov z Únie sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali takto:

Tabuľka 11

Priemerné náklady práce na zamestnanca

 

2013

2014

2015

ORP

Priemerné náklady práce na zamestnanca

48 708

48 277

51 586

50 021

Index (2013 = 100)

100

99

106

103

Zdroj: Overené vyplnené dotazníky.

(130)

Celkovo sa počas posudzovaného obdobia priemerné náklady práce mierne zvýšili o 3 % po drobných výkyvoch počas toho obdobia.

4.6.3.3.   Zásoby

(131)

Úroveň zásob výrobcov z Únie sa v posudzovanom období vyvíjala takto:

Tabuľka 12

Zásoby

 

2013

2014

2015

ORP

Konečný stav zásob (v tonách)

15 191

15 889

15 260

14 796

Index (2013 = 100)

100

105

100

97

Konečný stav zásob ako percentuálny podiel výroby (%)

16,7

17,4

17,4

23,0

Index (2013 = 100)

100

104

105

138

Zdroj: Overené vyplnené dotazníky.

(132)

Počas posudzovaného obdobia sa úroveň zásob mierne znížila o 3 %. Keďže výrobné odvetvie Únie musí udržiavať minimálnu úroveň zásob najbežnejších druhov oceľových lán a káblov na okamžité pokrytie dopytu, nebolo možné ďalej znižovať zásoby a v dôsledku toho ich hodnota ako percentuálny podiel výroby vzrástla o 38 %.

4.6.3.4.   Ziskovosť, peňažný tok, investície, návratnosť investícií a schopnosť získať kapitál

(133)

Ziskovosť, peňažný tok, investície a návratnosť investícií výrobného odvetvia Únie sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali takto:

Tabuľka 13

Ziskovosť, peňažný tok, investície a návratnosť investícií

 

2013

2014

2015

ORP

Ziskovosť z celkového predaja v Únii neprepojeným zákazníkom (%)

7,5

6,1

2,6

– 1,6

Index (2013 = 100)

100

81

34

– 21

Peňažný tok (v tis. EUR)

42 881

36 692

33 631

8 885

Index (2013 = 100)

100

86

78

21

Investície (v tis. EUR)

12 014

8 843

9 003

5 950

Index (2013 = 100)

100

74

75

50

Návratnosť investícií (%)

33,3

20,8

8,6

– 5,2

Index (2013 = 100)

100

62

26

– 16

Zdroj: Overené vyplnené dotazníky.

(134)

Ziskovosť výrobného odvetvia Únie počas posudzovaného obdobia klesla z počiatočného 7,5 % zisku v roku 2013 na konečnú 1,6 % stratu počas obdobia revízneho prešetrovania.

(135)

Peňažný tok počas posudzovaného obdobia dramaticky klesol o 79 %. Je to ďalší ukazovateľ nízkej výkonnosti výrobného odvetvia Únie, pokiaľ ide o prevádzkové činnosti a nedostatok likvidity, ktorému čelí.

(136)

Následne sa počas posudzovaného obdobia znížili investície o 50 %. V dôsledku klesajúceho ziskového rozpätia a vysokého tlaku na ceny sa investície obmedzovali prevažne na tie, ktoré boli podnecované environmentálnymi alebo bezpečnostnými požiadavkami. Zároveň bolo počas obdobia prešetrovania iba málo investícií zameraných na prevádzku a technológiu výroby s cieľom zvýšiť efektívnosť a produktivitu.

(137)

Návratnosť investície sa meria dosiahnutým ziskom alebo stratou pri investícií v pomere k objemu investovaných finančných prostriedkov. Počas posudzovaného obdobia došlo k poklesu z 33,3 % na zápornú hodnotu – 5,2 %.

4.6.4.   Záver o ujme

(138)

Vďaka platným antidumpingovým clám výrobné odvetvie Únie počas prvých dvoch rokov posudzovaného obdobia (2013 a 2014) pokračovalo v zotavovaní z účinkov minulého dumpingu spôsobujúceho ujmu a podarilo sa mu zachovať ziskové rozpätie presahujúce cieľový zisk 5 %.

(139)

Nižší dopyt po veľkoobjemových komoditách a pokles cien ropy však viedli k obmedzeniu činnosti v banskom priemysle a v priemysle ropy a zemného plynu. V dôsledku toho sa počas posudzovaného obdobia znížil dopyt po oceľových lanách a kábloch. Výrobné odvetvie Únie bolo priamo postihnuté týmto poklesom dopytu, ktorý sa premietol do zníženia objemu jeho výroby a predaja, ako aj jeho podielu na trhu. Zároveň sa zvýšil podiel lacných oceľových lán a káblov, čo viedlo k poklesu cien výrobného odvetvia Únie a k ďalšiemu zhoršeniu jeho finančnej výkonnosti. Preto sa zhoršili takmer všetky ukazovatele ujmy. Na tomto základe sa dospelo k záveru, že výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu.

(140)

Dovoz oceľových lán a káblov z ČĽR mal obmedzený negatívny vplyv na situáciu výrobného odvetvia Únie spôsobujúcu ujmu. Vďaka platným opatreniam bol počas posudzovaného obdobia podiel Číny na trhu nízky. Čínsky dovoz oceľových lán a káblov však bol naďalej prítomný na trhu Únie.

(141)

Počas posudzovaného obdobia mal zároveň dovoz z iných tretích krajín celkový podiel na trhu 38,8 % s mierne rastúcim trendom (pozri tabuľku 4). Priemerné dovozné ceny z iných tretích krajín mali klesajúci trend a ich úrovne boli výrazne nižšie ako úrovne predajnej ceny výrobného odvetvia Únie na trhu Únie. Tento dovoz preto výrazne ovplyvnil situáciu výrobného odvetvia Únie spôsobujúcu ujmu. Ako už bolo analyzované v odôvodneniach 85 až 89, počas posudzovaného obdobia tieto krajiny dokázali nielen udržať svoj podiel na trhu, ale ho aj zvýšiť. Počas toho istého obdobia sa navyše znížila priemerná dovozná cena (odôvodnenie 89), čo vyvolalo ďalší tlak na pokles cien výrobného odvetvia Únie vedúci k ich zníženiu o 12 % počas posudzovaného obdobia (pozri odôvodnenie 127) a k ďalšiemu zhoršeniu finančnej výkonnosti odvetvia.

(142)

Komisia tak dospela k záveru, že výrobné odvetvie Únie profitovalo z pôvodných opatrení, keďže počas prvých dvoch rokov posudzovaného obdobia (2013 a 2014) pokračovalo v zotavovaní z účinkov minulého dumpingu spôsobujúceho ujmu. Proces zotavenia sa však v dôsledku uvedených faktorov spomalil.

4.7.   Pravdepodobnosť opätovného výskytu ujmy v dôsledku čínskeho dovozu

4.7.1.   Predbežné poznámky

(143)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia Komisia preskúmala, či by sa opakovala značná ujma v dôsledku čínskeho dovozu, ak by platnosť opatrení proti ČĽR uplynula. Z prešetrovania vyplynulo, že dovoz z ČĽR sa počas obdobia revízneho prešetrovania uskutočňoval za dumpingové ceny (odôvodnenie 57) a že existuje pravdepodobnosť pokračovania dumpingu, ak by platnosť opatrení uplynula (odôvodnenie 70).

(144)

S cieľom určiť pravdepodobnosť opätovného výskytu ujmy sa analyzovali tieto prvky: i) výrobná kapacita a voľná kapacita dostupná v ČĽR, ii) možné úrovne cien čínskeho dovozu, ak by platnosť opatrení uplynula, iii) správanie čínskych vyvážajúcich výrobcov v iných tretích krajinách, iv) atraktívnosť trhu Únie a v) vplyv čínskeho dovozu na situáciu výrobného odvetvia Únie, ak by platnosť opatrení uplynula.

4.7.1.1.   Výrobná kapacita a voľná kapacita dostupná v ČĽR

(145)

Ako je vysvetlené v odôvodnení 60, výrobcovia v ČĽR majú značnú výrobnú kapacitu v Číne a v dôsledku toho voľnú kapacitu, ktorá vysoko prevyšuje nielen objem vývozu do Únie počas obdobia revízneho prešetrovania, ale aj celkovú spotrebu v Únii počas toho obdobia.

(146)

Okrem toho, ako je uvedené v odôvodnení 63, nezistili sa žiadne prvky, ktoré by mohli naznačovať akýkoľvek výrazný nárast domáceho dopytu po oceľových lanách a kábloch v ČĽR alebo na trhu niektorej inej tretej krajiny v blízkej budúcnosti. Komisia preto dospela k záveru, že domáci dopyt v Číne ani na trhu niektorej inej tretej krajiny nebude schopný pohltiť dostupnú voľnú kapacitu.

4.7.1.2.   Možné úrovne cien čínskeho dovozu

(147)

Ako je uvedené v odôvodnení 18, jediná spolupracujúca skupina vyvážajúcich výrobcov v ČĽR neoznámila svoj predaj na vývoz na trhy iných tretích krajín. Vzhľadom na absenciu akýchkoľvek ďalších informácií sa preto na určenie čínskych vývozných cien na trhy iných tretích krajín využila databáza ČĽR.

(148)

Úrovne cien tohto vývozu sa tiež považovali za odôvodnený odhad možných budúcich úrovní vývoznej ceny do Únie, ak by platnosť opatrení uplynula.

(149)

Ako je vysvetlené v odôvodnení 69, vývozné ceny z ČĽR na iné vývozné trhy boli v priemere výrazne nižšie než vývozné ceny do Únie, konkrétne o približne 30 %. Na tomto základe sa dospelo k záveru, že existuje výrazné rozpätie pre výrobcov v ČĽR na znižovanie vývozných cien do Únie.

(150)

Navyše dovozná cena spolupracujúcej skupiny vyvážajúcich výrobcov bez zohľadnenia antidumpingových ciel podhodnotila počas obdobia revízneho prešetrovania predajné ceny výrobného odvetvia Únie o 36,3 %, ako je uvedené v odôvodnení 84. To sa považuje za odôvodnený náznak možných budúcich úrovní vývoznej ceny do Únie, ak by platnosť opatrení uplynula.

4.7.1.3.   Správanie čínskych vyvážajúcich výrobcov v iných tretích krajinách

(151)

Vzhľadom na absenciu akýchkoľvek ďalších dostupných informácií sa na určenie čínskych vývozných cien na trhy iných tretích krajín využila databáza ČĽR, ako je vysvetlené v odôvodneniach 64 a 65.

(152)

Na základe týchto informácií sa zistilo, že čínske vývozné ceny oceľových lán a káblov na trhy iných tretích krajín boli v priemere o približne 40 % až 80 % nižšie než predajné ceny výrobného odvetvia Únie, v závislosti od vývozného trhu.

(153)

Tri špičkové destinácie čínskeho vývozu oceľových lán a káblov z hľadiska objemu predstavovali počas obdobia revízneho prešetrovania Kórejská republika (123 891 ton alebo 11 % ich celkového vývozu), USA (97 936 ton alebo 9 % ich celkového vývozu) a Vietnam (76 344 ton alebo 7 % ich celkového vývozu). Priemerné vývozné ceny na tieto trhy boli 1 107 EUR/t, 1 444 EUR/t a 781 EUR/t, v uvedenom poradí. Priemerné ceny pre tieto krajiny boli teda o približne 50 % až 80 % nižšie než priemerná cena výrobného odvetvia Únie.

4.7.1.4.   Atraktívnosť trhu Únie

(154)

S prihliadnutím na cenovú analýzu v predchádzajúcom odôvodnení, ak by platnosť opatrení uplynula, čínski vyvážajúci výrobcovia by mali značnú kapacitu na znižovanie cien svojho dovozu na trh Únie a zároveň na ďalšie uplatňovanie vyšších cien na trhu Únie než na trhoch iných tretích krajín. Čínski vyvážajúci výrobcovia by preto mali silnú motiváciu presmerovať svoj vývoz do Únie, kde by dosiahli vyššie ceny a zároveň by naďalej dokázali výrazne podhodnocovať predajné ceny výrobného odvetvia Únie. Okrem toho by mali motiváciu vyvážať prinajmenšom časť svojej voľnej kapacity za nízke ceny na trh Únie.

(155)

Ďalším ukazovateľom atraktívnosti trhu Únie je skutočnosť, že od začiatku zavádzania opatrení dochádzalo zo strany čínskych vývozcov k pokusom o ich obchádzanie, ktoré boli odhaľované a neutralizované, ako je vysvetlené v odôvodneniach 2 a 4.

(156)

Atraktívnosť trhu Únie potvrdzuje aj prítomnosť dumpingových dovozov z ČĽR napriek opatreniam platným od roku 1999.

(157)

Dospelo sa preto k záveru, že ak by platnosť opatrení uplynula, vyvážajúci výrobcovia v ČĽR majú potenciál a motiváciu značne zvýšiť objem svojho vývozu oceľových lán a káblov do Únie za dumpingové ceny, ktoré výrazne podhodnocujú ceny výrobného odvetvia Únie.

4.7.2.   Vplyv na výrobné odvetvie Únie

(158)

Výrobné odvetvie Únie podľa scenára, v rámci ktorého si zachová súčasnú úroveň cien, nebude schopné udržať svoj objem predaja a podiel na trhu v konkurencii dovozu za nízke ceny z Číny. Je vysoko pravdepodobné, že ak by platnosť opatrení uplynula, čínsky podiel na trhu by prudko rástol. Najpravdepodobnejšie by to bolo na úkor výrobného odvetvia Únie, keďže jeho úroveň cien je najvyššia. Strata objemu predaja by viedla k ešte nižšej miere využitia kapacity a k rastu priemerných výrobných nákladov. To by znamenalo ďalšie zhoršovanie finančnej situácie výrobného odvetvia Únie a situácie vytvárania straty, ktorá sa už vyskytla počas obdobia revízneho prešetrovania.

(159)

Ak by sa však výrobné odvetvie Únie rozhodlo znížiť úroveň svojich cien v úsilí udržať si objem predaja a podiel na trhu, takmer okamžite by nastalo zhoršenie jeho finančnej situácie a výrazne by sa zhoršila aj situácia vytvárania straty, ktorá bola pozorovaná už počas obdobia revízneho prešetrovania.

(160)

Podľa oboch scenárov je pravdepodobné, že uplynutie platnosti opatrení by malo negatívny vplyv na výrobné odvetvie Únie, predovšetkým na zamestnanosť. Už počas posudzovaného obdobia bolo výrobné odvetvie Únie nútené znížiť zamestnanosť súvisiacu s daným výrobkom o 9 % (pozri tabuľku 9). Ďalšie zhoršenie situácie výrobného odvetvia Únie by mohlo spôsobiť zatváranie celých výrobných jednotiek.

(161)

Preto je možné dospieť k záveru, že uplynutie platnosti existujúcich opatrení by s vysokou pravdepodobnosťou viedlo k opätovnému výskytu ujmy v dôsledku čínskeho dovozu oceľových lán a káblov a že situácia výrobného odvetvia Únie, ktorá už teraz spôsobuje ujmu, by sa ďalej zhoršila.

(162)

Počas posudzovaného obdobia rokov 2007 až 2010 v rámci pôvodného prešetrovania pred uplynutím platnosti sa hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie vyvíjala pozitívne. Zachovať si ziskovosť blížiacu sa cieľovému zisku 5 % sa mu podarilo dokonca aj počas prvých dvoch rokov súčasného posudzovaného obdobia (2013 a 2014). Výrobné odvetvie Únie tak dokázalo, že je štrukturálne životaschopným odvetvím a je schopné zvrátiť situáciu vytvárania straty. Počas posudzovaného obdobia v rámci súčasného revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti sa však výrobné odvetvie Únie vrátilo do nestabilnej finančnej situácie, ktorá by sa v prípade uplynutia platnosti opatrení pravdepodobne ďalej zhoršila. Potom by sa už nebolo schopné zotaviť zo súčasnej situácie spôsobujúcej ujmu a namiesto toho by utrpelo ďalšiu ujmu v dôsledku veľmi pravdepodobného zvýšenia čínskeho dovozu oceľových lán a káblov za dumpingové ceny.

(163)

Je potvrdené, že dovoz oceľových lán a káblov z Kórejskej republiky a iných tretích krajín je vzhľadom na objem a nízku úroveň cien faktorom prispievajúcim k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie. Prešetrovanie sa však v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia obmedzovalo na posúdenie toho, či existuje pravdepodobnosť opätovného výskytu ujmy v dôsledku čínskeho dovozu oceľových lán a káblov za podhodnotené ceny v prípade uplynutia platnosti súčasných opatrení. Vzhľadom na nestabilnú situáciu výrobného odvetvia Únie by akékoľvek výrazné zvýšenie čínskeho dovozu zhoršilo túto situáciu v dôsledku značnej voľnej kapacity v ČĽR, atraktívnosti trhu Únie a možnej nízkej úrovne cien čínskeho vývozu oceľových lán a káblov do Únie.

(164)

Skutočnosť, že čínsky dovoz oceľových lán a káblov v súčasnosti vstupuje na trh Únie v oveľa menšom množstve ako pred zavedením opatrení, dokazuje, že vďaka súčasnému antidumpingovému clu sa podarilo úspešne obnoviť nenarušené podmienky hospodárskej súťaže medzi čínskymi vývozcami prešetrovaného výrobku a výrobným odvetvím Únie. Skutočnosť, že dovoz z Kórejskej republiky a iných tretích krajín podhodnotil čínsky dovoz, nemení nič na tom, že Komisia je povinná držať sa rámca súčasného prešetrovania. Ako sa uvádza v odôvodnení 165, Komisia preukázala vysokú pravdepodobnosť, že uplynutie platnosti opatrení by viedlo k opätovnému výskytu ujmy.

4.7.3.   Záver

(165)

Komisia dospela k záveru, že zrušenie opatrení by s najväčšou pravdepodobnosťou viedlo k výraznému zvýšeniu čínskeho dumpingového dovozu oceľových lán a káblov za ceny, ktoré by podhodnocovali ceny výrobného odvetvia Únie, čím by sa ďalej prehĺbila ujma, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie. V dôsledku toho by bola životaschopnosť výrobného odvetvia Únie vystavená vážnemu riziku.

5.   ZÁUJEM ÚNIE

(166)

V súlade s článkom 21 základného nariadenia Komisia preskúmala, či by zachovanie existujúcich antidumpingových opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie ako celku. Určenie záujmu Únie sa zakladalo na posúdení všetkých príslušných záujmov vrátane záujmov výrobného odvetvia Únie, dovozcov a používateľov.

(167)

V súlade s článkom 21 ods. 2 základného nariadenia dostali všetky zainteresované strany možnosť vyjadriť svoje stanovisko.

(168)

Je potrebné pripomenúť, že pri pôvodnom prešetrovaní pred uplynutím platnosti sa usúdilo, že prijatie opatrení nie je v rozpore so záujmom Únie. Okrem toho skutočnosť, že súčasné prešetrovanie je revíznym prešetrovaním pred uplynutím platnosti, čiže sa ním analyzuje situácia, v ktorej už platili antidumpingové opatrenia, umožňuje posúdenie akéhokoľvek nevhodného negatívneho vplyvu na dotknuté strany, ktorých sa súčasné antidumpingové opatrenia týkajú.

(169)

Na základe toho sa preskúmalo, či napriek záverom o pravdepodobnosti pokračovania dumpingu a opätovného výskytu ujmy existujú presvedčivé dôvody, ktoré by viedli k záveru, že nie je v záujme Únie zachovať opatrenia v tomto konkrétnom prípade.

5.1.   Záujem výrobného odvetvia Únie

(170)

Prešetrovanie tiež ukázalo, že prípadné uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne malo výrazný negatívny vplyv na výrobné odvetvie Únie a jeho nestabilná finančná situácia by sa ďalej zhoršila. Uplynutie platnosti opatrení by vážne ohrozilo životaschopnosť výrobného odvetvia Únie, keďže by donútilo výrobcov z Únie zatvárať prevádzky a ponechať trh Únie plne závislým od dovozu oceľových lán a káblov.

(171)

Výrobné odvetvie Únie v minulosti dokázalo, že je životaschopným odvetvím s pozitívnymi hospodárskymi a finančnými výsledkami. Zachovalo si ziskovosť so ziskovým rozpätím presahujúcim cieľový zisk.

(172)

Zachovanie antidumpingových opatrení v platnosti je preto v záujme výrobného odvetvia Únie.

5.2.   Záujem dovozcov

(173)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 20 – 22 a 24, žiadny dovozca nespolupracoval na tomto prešetrovaní, ani neposkytol požadované informácie. Je potrebné pripomenúť, že pri predchádzajúcich prešetrovaniach sa zistilo, že vplyv uloženia opatrení na dovozcov by nebol výrazný. Vzhľadom na absenciu dôkazu poukazujúceho na inú skutočnosť je možné podobne potvrdiť, že v súčasnosti platné opatrenia nemajú výrazný negatívny účinok na finančnú situáciu dovozcov a že pokračovanie opatrení by na nich nemalo neprimeraný vplyv.

5.3.   Záujem používateľov

(174)

Oceľové laná a káble majú širokú škálu použitia, napríklad v rybolove, námornom loďstve, ropnom a plynárenskom priemysle, baníctve, lesníctve, leteckej doprave, inžinierskom staviteľstve a ostatnom stavebníctve a vo výťahoch.

(175)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 23 a 24, žiadny používateľ nespolupracoval na tomto prešetrovaní, ani neposkytol požadované informácie. Niektorí používatelia, ktorí sa prihlásili, uviedli, že oceľové laná a káble používajú iba okrajovo. Preto sa dospelo k záveru, ako pri predchádzajúcich prešetrovaniach, že v súčasnosti platné opatrenia nemajú výrazný negatívny vplyv na hospodársku situáciu používateľov, a že pokračovanie opatrení by preto nemalo neprimeraný vplyv na odvetvia používateľov.

5.4.   Záver o záujme Únie

(176)

Komisia preto dospela k záveru, že neexistujú žiadne nevyvrátiteľné dôvody v záujme Únie proti zachovaniu konečných antidumpingových opatrení na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v ČĽR.

6.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(177)

Všetky zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa odporúča zachovanie existujúcich opatrení vzťahujúcich sa na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v ČĽR. Bola im tiež poskytnutá lehota na predloženie stanovísk k týmto zverejneným zisteniam. Neboli doručené žiadne pripomienky od iných strán.

(178)

Ako sa uvádza v odôvodnení 6, platné antidumpingové clá na dovoz oceľových lán a káblov z ČĽR boli rozšírené tak, aby sa vzťahovali aj na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Maroka a Kórejskej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Maroku alebo Kórejskej republike. Antidumpingové clo, ktoré sa má zachovať na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v ČĽR, by sa malo ďalej rozšíriť na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Maroka a Kórejskej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Maroku a Kórejskej republike. Vyvážajúci výrobca v Maroku, ktorý bol vyňatý z pôsobnosti opatrení rozšírených nariadením (ES) č. 1886/2004, by mal byť vyňatý aj z pôsobnosti opatrení uložených týmto nariadením. Pätnásti vyvážajúci výrobcovia v Kórejskej republike, ktorí boli vyňatí z pôsobnosti opatrení rozšírených vykonávacím nariadením (EÚ) č. 400/2010, by mali byť vyňatí aj z pôsobnosti opatrení uložených týmto nariadením.

(179)

Vzhľadom na nedávnu judikatúru Súdneho dvora (26) je vhodné stanoviť sadzbu úrokov z omeškania, ktorá sa má zaplatiť v prípade vrátenia konečného cla, keďže relevantné platné ustanovenia o clách takúto úrokovú sadzbu nestanovujú a uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel by viedlo k neprimeraným narušeniam medzi hospodárskymi subjektmi v závislosti od toho, v ktorom členskom štáte by sa uskutočnilo colné konanie.

(180)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo sa týmto ukladá na dovoz oceľových lán a káblov vrátane uzavretých lán, s výnimkou lán a káblov z nehrdzavejúcej ocele, s maximálnym rozmerom prierezu presahujúcim 3 mm, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 a ex 7312 10 98 (kódy TARIC 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 a 7312109819).

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením v prípade výrobku opísaného v odseku 1 a s pôvodom v ČĽR je 60,4 %.

3.   Týmto sa rozširuje konečné antidumpingové clo uplatniteľné na dovoz s pôvodom v ČĽR, ktoré je stanovené v odseku 2, na dovoz tých istých oceľových lán a káblov zasielaných z Maroka, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú deklarované ako s pôvodom v Maroku (kódy TARIC 7312108112, 7312108312, 7312108512, 7312108912 a 7312109812), s výnimkou lán a káblov vyrábaných spoločnosťou Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroko (doplnkový kód TARIC A567), a na dovoz tých istých oceľových lán a káblov zasielaných z Kórejskej republiky, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú deklarované ako s pôvodom v Kórejskej republike (kódy TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 a 7312109813), s výnimkou lán a káblov vyrábaných spoločnosťami uvedenými ďalej v texte:

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Kórejská republika

Bosung Wire Rope Co, Ltd., 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd. 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do

A969

Cosmo Wire Ltd., 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd, 37, Gurak-Ro, 141 Beon-Gil, Suyeong-Gu, Busan, Korea 48212

A969

Manho Rope & Wire Ltd., Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope CO.,LTD, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong,Changwon City, Gyungnam

A969

Článok 2

Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa príslušné platné ustanovenia týkajúce sa cla. Sadzbou úrokov z omeškania, ktoré sa majú zaplatiť v prípade vrátenia, z ktorého vyplýva nárok na platbu úrokov z omeškania, je sadzba, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie, uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a platná v prvý kalendárny deň mesiaca splatnosti pohľadávky, zvýšená o jeden percentuálny bod.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. apríla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1796/1999 z 12. augusta 1999 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečnom výbere uloženého dočasného cla na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Maďarsku, Indii, Mexiku, Poľsku, Južnej Afrike a Ukrajine a o ukončení antidumpingového konania súvisiaceho s dovozmi s pôvodom v Kórejskej republike (Ú. v. ES L 217, 17.8.1999, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1), naposledy zmenené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 760/2004 z 22. apríla 2004, ktoré rozširuje definitívne antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1796/1999 o dovoze oceľových lán a káblov s pôvodom, okrem iného, na Ukrajine, na dovoz oceľových lán a káblov zaslaných z Moldavska, či deklarovaných ako s pôvodom v Moldavsku alebo nie (Ú. v. EÚ L 120, 24.4.2004, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1886/2004 z 25. októbra 2004, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1796/1999 na dovoz oceľových lán a káblov okrem iného s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Maroka bez ohľadu na to, či je alebo nie je deklarovaný ich pôvod v Maroku, a ktorým sa ukončuje prešetrovanie týkajúce sa dovozu od jedného marockého vývozcu (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 1858/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Indii, Južnej Afrike a na Ukrajine po preskúmaní uplynutia platnosti opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 384/96 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 1).

(7)  Oznámenie o skončení platnosti niektorých antidumpingových opatrení (Ú. v. EÚ C 203, 11.8.2004, s. 4).

(8)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 400/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1858/2005 na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Kórejskej republiky bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike, a ktorým sa ukončuje prešetrovanie týkajúce sa dovozu zasielaného z Malajzie (Ú. v. EÚ L 117, 11.5.2010, s. 1).

(9)  Oznámenie o uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení (Ú. v. EÚ C 311, 16.11.2010, s. 16).

(10)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51).

(11)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 102/2012 z 27. januára 2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Ukrajine, ktoré bolo rozšírené na dovoz oceľových lán a káblov zasielaných z Maroka, Moldavska a Kórejskej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách, po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009, a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa preskúmania pred uplynutím platnosti týkajúce sa dovozu oceľových lán a káblov s pôvodom v Južnej Afrike podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2012, s. 1).

(12)  Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení (Ú. v. EÚ C 180, 19.5.2016, s. 2).

(13)  Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ C 41, 8.2.2017, s. 5).

(14)  Oznámenie o uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení (Ú. v. EÚ C 41, 8.2.2017, s. 4).

(15)  http://info.hktdc.com/chinastat/gcb/index2.htm (posledný prístup 28.9.2017).

(16)  Súdny dvor vo veci C-15/12 P, rozsudok z 19. septembra 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd/Rada (EU:C:2013:572, body 34 a 35).

(17)  Pozri odôvodnenie 51 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 102/2012.

(18)  Bown, Chad P. (2016) „Globálna antidumpingová databáza (Global Antidumping Database)“, Svetová banka, jún, zdroj: http://econ.worldbank.org/ttbd/gad/.

(19)  Úroveň cla dosahuje hodnotu 1 000 USD/t.

(20)  Úroveň cla dosahuje hodnotu 2 580 USD/t.

(21)  Úroveň cla dosahuje hodnotu v rozsahu 124,33 až 627 USD/t.

(22)  http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=82791&name=Resolucion_220_del_15_de_diciembre_de_2017__Preliminar_cables_y_torones_....pdf&prefijo=file (naposledy sprístupnené 2.2.2018).

(23)  Percentuálny nárast objem dovozu, tabuľka 2: (119-66)/66 = 0,80 * 100 = 80 %

(24)  Pevnosť v ťahu vyjadruje schopnosť kábla odolať danému pnutiu.

(25)  i) Určí sa priemer dvoch kontrolných čísel výrobku (PCN) s najbližšími možnými hodnotami priemeru (1 mm pod a 1 mm nad) a uplatní sa na údaje výrobného odvetvia Únie za predpokladu, že všetky ostatné číslice v štruktúre PCN sú rovnaké (uplatňuje sa na 6. a 7. PCN). ii) Určí sa jednotková cena najbližšieho priemeru a použije sa pomer predstavujúci rozdiel v cene priemeru pri porovnaní všetkých predajov výrobkov s rovnakými priemermi v Únii a uplatní sa na údaje výrobného odvetvia Únie.

(26)  Rozsudok vo veci Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, body 35 až 39.


20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/64


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/608

z 19. apríla 2018,

ktorým sa stanovujú technické kritériá elektronických štítkov pre vybavenie námorných lodí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (1), a najmä na jej článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

Smernicou 2014/90/EÚ sa na Komisiu prenášajú vykonávacie právomoci, aby stanovila primerané technické kritériá, pokiaľ ide o konštrukčný návrh, funkčné vlastnosti, pripevnenie a používanie týchto elektronických štítkov.

(2)

Bola vykonaná analýza nákladov a prínosov (2), z ktorej vyplynulo kladné hodnotenie používania elektronických štítkov ako doplnku značky zhody.

(3)

Elektronické štítky vybavenia námorných lodí si nevyžadujú veľké investície, ale prinášajú výhody pre výrobcov, vlastníkov a prevádzkovateľov lodí a orgány dohľadu nad trhom.

(4)

Špecifikácie stanovené v tomto nariadení vychádzajú z porovnania dostupných technológií v rámci analýzy nákladov a prínosov, ako aj z jej návrhov na primeranú štruktúru kódov používaných na identifikáciu vybavenia námorných lodí.

(5)

Z porovnania existujúcich nosičov údajov a štruktúr výmeny údajov v rámci analýzy nákladov a prínosov vyplynulo odporúčanie využívať ako najvhodnejšie technológie kódy matice údajov a rádiofrekvenčnú identifikáciu (ďalej len „RFID“).

(6)

V analýze nákladov a prínosov sa takisto uviedlo, že obmedzená kapacita uchovávania údajov na elektronickom štítku znamená, že informácie na elektronickom štítku musia obsahovať odkaz na databázy, kde možno nájsť podrobnejšie informácie. Kódy matice údajov a rádiofrekvenčná identifikácia (ďalej len „RFID“) uvedené v tomto nariadení obsahujú kľúčové informácie poskytujúce takéto odkazy.

(7)

V dôsledku toho by sa mala používať jedinečná identifikácia vybavenia námorných lodí založená na štandardizovanej štruktúre kódu nezávislej od typu elektronického štítku. Táto identifikácia by mala byť dostatočne pružná, aby umožnila priamy prístup používateľov k väčšine relevantných databáz pre vybavenie námorných lodí.

(8)

Formát kódovania požadovaných informácií na nosiči údajov by mal vychádzať z noriem ISO. Tento formát by mal takisto umožňovať kódovanie dodatočných informácií zo strany výrobcov, najmä preto, že výrobcovia by mali mať možnosť umiestniť na nosič údajov ďalšie bezpečnostné prvky, aby mohli lepšie identifikovať falšované výrobky.

(9)

Vybavenie námorných lodí s elektronickými štítkami, ktoré nahrádzajú značku zhody, by malo byť označené vhodným symbolom, aby sa dalo ľahko vyhľadať pri vizuálnej kontrole.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí („COSS“),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„elektronický štítok“ je označenie rádiofrekvenčnou identifikáciou („RFID“) alebo kódom matice údajov;

2.

„identifikátor aplikácie“ je číselný prefix používaný na vymedzenie významu a formátu jednotlivých kódovaných údajov.

Článok 2

Výrobcovia vybavenia námorných lodí môžu použiť tieto elektronické štítky tak, ako sa uvádza v prílohe:

a)

štítky RFID trvalo pripevnené na vybavení námorných lodí;

b)

opticky čitateľné štítky obsahujúce kódy matice údajov trvalo pripevnené na vybavení námorných lodí alebo

c)

opticky čitateľné štítky obsahujúce kódy matice údajov trvalo vyznačené na vybavení námorných lodí.

Článok 3

Elektronické štítky RFID, ktoré nahrádzajú značku zhody, sú viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené symbolom uvedeným v bodoch 3.1 alebo 3.2 prílohy, a to buď priamo na štítkoch alebo v ich blízkosti.

Vybavenie námorných lodí s opticky čitateľnými štítkami obsahujúcimi kódy matice údajov, ktoré nahrádzajú značku zhody, sú viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené symbolom uvedeným v bode 3.3 prílohy, a to buď priamo na štítkoch alebo v ich blízkosti.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. apríla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146.

(2)  Výzva Európskej komisie GR pre mobilitu a dopravu na predloženie ponúk č. MOVE/D2/2015 – 372 V1.0 – „Možnosť zavedenia elektronického štítku ako doplnku alebo náhrady značky zhody na vybavení námorných lodí“.


PRÍLOHA

1.   Identifikácia vybavenia námorných lodí

1.1.

Elektronické štítky pre vybavenie námorných lodí zahŕňajú elektronicky čitateľnú identifikáciu rádiofrekvenčnou identifikáciou („RFID“) alebo opticky čitateľným kódom matice údajov, ktorý obsahuje tieto informácie:

a)

vhodný identifikátor aplikácie v súlade s normou ISO/IEC 15434:2006 a ISO/IEC 15418:2016 využívajúci identifikátor údajov ASC MH10 alebo identifikátor aplikácie GS1;

b)

typ modulu(-ov) posudzovania zhody uvedený v prílohe II k smernici 2014/90/EÚ použitý na posudzovanie zhody [jeden abecedný znak];

c)

identifikačné číslo notifikovaného orgánu pridelené Komisiou v súlade s bodom 3.1 prílohy IV k smernici 2014/90/EÚ [4 čísla];

d)

číslo(-a) overenia jednotky (modul G) alebo certifikátov EÚ skúšky typu a zhody s typom (modul B a D, E alebo F) [maximálne 20 alfanumerických znakov].

1.2.

Okrem informácií poskytnutých v súlade s bodom 1.1 môžu elektronické štítky obsahovať aj informácie, ktoré sa týkajú čísla miesta výroby, kód výrobku, číslo šarže alebo sériové číslo a/alebo dodatočné informácie určené výrobcom v súlade s normou ISO/IEC 15434:2006 [s použitím identifikátorov údajov ASC MH10 alebo identifikátorov aplikácie GS1].

1.3.

Príklady:

 

Moduly B + D: [pozri bod 1.2] + ([vhodný identifikátor]) B 0575 40123 + D 0038 040124

 

Moduly B + E: [pozri bod 1.2] + ([vhodný identifikátor]) B 0575 40123 + E 0038 040125

 

Moduly B + F: [pozri bod 1.2] + ([vhodný identifikátor]) B 0575 40123 + F 0038 040126

 

Modul G: [pozri bod 1.2] + ([vhodný identifikátor]) G 0575 040126.

2.   Elektronické štítky

2.1.   Štítky RFID

Transpondéry RFID sa musia prevádzkovať vo frekvenčnom rozsahu od 860 MHz do 960 MHz v súlade s normou ISO/IEC 18000–6: 2004 typ C.

Elektronický štítok musí byť pevne a trvalo pripevnený na príslušné vybavenie námorných lodí tak, aby sa zabezpečilo, že elektronický štítok bude čitateľný, ako sa určilo, počas očakávanej životnosti vybavenia námorných lodí.

2.2.   Kódy matice údajov

Kódy matice údajov musia byť v súlade s normou ISO/IEC 16022:2006.

Elektronický štítok musí byť vyznačený alebo pevne a trvalo pripevnený na príslušné vybavenie námorných lodí tak, aby sa zabezpečilo, že elektronický štítok bude čitateľný, ako sa určilo, počas očakávanej životnosti vybavenia námorných lodí.

3.   Symboly

3.1.

Image

3.2.

Image

3.3.

Image

20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/68


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/609

z 19. apríla 2018

o maximálnej nákupnej cene sušeného odstredeného mlieka pre druhú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/154

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/154 (2) sa v súlade s podmienkami stanovenými vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1240 (3) otvoril nákup sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže na obdobie verejnej intervencie od 1. marca do 30. septembra 2018.

(2)

V súlade s článkom 14 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 musí Komisia na základe ponúk prijatých v nadväznosti na individuálne výzvy na predkladanie ponúk stanoviť maximálnu nákupnú cenu alebo rozhodnúť, že maximálnu nákupnú cenu nestanoví.

(3)

Vzhľadom na ponuky prijaté na základe druhej individuálnej výzvy na predkladanie ponúk by sa nemala stanoviť maximálna nákupná cena.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pokiaľ ide o druhú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, ktorá sa týka nákupu sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/154 a v prípade ktorej lehota na predloženie ponúk uplynula 17. apríla 2018, maximálna nákupná cena sa nestanovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. apríla 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/154 z 30. januára 2018, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka počas obdobia verejnej intervencie od 1. marca do 30. septembra 2018. (Ú. v. EÚ L 29, 1.2.2018, s. 6).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71).


20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/69


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/610

z 19. apríla 2018

o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre devätnástu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (2), a najmä na jeho článok 32,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 (3) sa začal predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania.

(2)

Vzhľadom na ponuky prijaté na základe devätnástej čiastkovej výzvy na predkladanie ponúk by sa mala stanoviť minimálna predajná cena.

(3)

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pokiaľ ide o devätnástu čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk, ktorá sa týka predaja sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080 a v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 17. apríla 2018, minimálna predajná cena sa stanovuje na 105,10 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. apríla 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania (Ú. v. EÚ L 321, 29.11.2016, s. 45).


ROZHODNUTIA

20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/70


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/611

z 19. apríla 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 27. mája 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/849 (1), ktorým sa ukladajú reštriktívne opatrenia voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR).

(2)

KĽDR pokračuje v jadrových a balistických programoch v rozpore so svojimi záväzkami, ktoré sú stanovené v niekoľkých rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Uvedené programy sú čiastočne financované nezákonnými prevodmi finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(3)

Do zoznamu osôb a subjektov v prílohe II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 by sa mali zaradiť štyri osoby, ktoré uskutočnili prevod aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli finančne prispievať k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia.

(4)

Príloha II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. apríla 2018

Za Radu

predsedníčka

E. ZAHARIEVA


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 79).


PRÍLOHA

Príloha II k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa mení takto:

1.

Nadpis II sa nahrádza takto:

„II.   

Osoby a subjekty poskytujúce finančné služby alebo uskutočňujúce prevod aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia“.

2.

Pod nadpisom II sa v oddiele „A. Osoby“ zaraďujú tieto záznamy:

 

Meno

Iné používané meno

Identifikačné údaje

Dátum označenia

Dôvody zaradenia

„9.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Dátum narodenia: 2.12.1947

Miesto narodenia: Sinuju, KĽDR

20.4.2018

KIM Yong Nam bol skupinou expertov identifikovaný ako agent Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila OSN. Skupina expertov identifikovala, že on a jeho syn KIM Su Gwang sa zapojili do schémy podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. KIM Yong Nam si počas svojho diplomatického pôsobenia otvoril v Únii viaceré bežné a sporiace účty a podieľal sa na rôznych veľkých bankových prevodoch na bankové účty v Únii alebo na účty mimo Únie, ako aj na účty otvorené v mene svojho syna KIM Su Gwanga a nevesty KIM Kyong Huiovej.

10.

DJANG Tcheul Hy

 

Dátum narodenia: 11.5.1950

Miesto narodenia: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hyová sa spolu so svojím manželom KIM Yong Namom, synom KIM Su Gwangom a nevestou KIM Kyong Huiovou zapojila do schémy podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. Bola vlastníčkou viacerých bankových účtov v Únii, ktoré v jej mene otvoril jej syn KIM Su Gwang. Podieľala sa aj na viacerých bankových prevodoch z účtov nevesty KIM Kyong Huiovej na bankové účty mimo Únie.

11.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang

Dátum narodenia: 18.8.1976

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

Diplomat na veľvyslanectve KĽDR v Bielorusku

20.4.2018

KIM Su Gwang bol skupinou expertov identifikovaný ako agent Generálneho úradu pre prieskum, subjektu, ktorý označila Organizácia Spojených národov. Skupina expertov identifikovala, že on a jeho otec KIM Yon Nam sa zapojili do schémy podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia. KIM Su Gwang si otvoril viaceré bankové účty v niekoľkých členských štátoch, a to aj v mene rodinných príslušníkov. Počas svojho diplomatického pôsobenia sa podieľal na rôznych veľkých bankových prevodoch na bankové účty v Únii alebo na účty mimo Únie, okrem iných aj na účty otvorené v mene jeho manželky KIM Kyong Huiovej.

12.

KIM Kyong Hui

 

Dátum narodenia: 6.5.1981

Miesto narodenia: Pchjongjang, KĽDR

20.4.2018

KIM Kyong Huiová sa spolu s manželom KIM Su Gwangom, svokrom KIM Yong Namom a svokrou DJANG Tcheul Hyovou podieľala na schéme podvodných finančných praktík, ktoré by mohli prispieť k programom KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických riadených striel alebo iných zbraní hromadného ničenia.. Od svojho manžela KIM Su Gwanga a svokra KIM Yong Nama prijala niekoľko bankových prevodov a prevádzala peniaze na účty mimo Únie otvorené v jej mene alebo v mene jej svokry DJANG Tcheul Hyovej.“


20.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/73


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/612

zo 7. apríla 2016

o štátnej pomoci SA 28876 – 2012/C (ex CP 202/2009) poskytnutej Gréckom prístavnému kontajnerovému terminálu v Pireu

[oznámené pod číslom C(2018) 1978]

(Iba grécke znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 2 prvý pododsek,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Komisia 23. marca 2015 prijala konečné rozhodnutie (1) (ďalej len „konečné rozhodnutie“), v ktorom dospela k záveru, že Grécko neoprávnene v rozpore s článkom 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zaviedlo nezlučiteľné opatrenia štátnej pomoci v prospech spoločnosti Piraeus Container Terminal S.A. (ďalej len „PCT“) a jeho materskej spoločnosti a veriteľa – spoločnosti Cosco Pacific Limited (ďalej len „Cosco“) a nariadilo zrušenie a vymoženie príslušných opatrení pomoci.

(2)

Grécko sa 2. júna 2015 odvolalo proti konečnému rozhodnutiu pred Všeobecným súdom Európskej únie.

2.   PODROBNÝ OPIS OPATRENIA

2.1.   Konečné rozhodnutie

(3)

V roku 2009 Komisia dostala sťažnosti o niekoľkých fiškálnych opatreniach, ktoré sa podľa zákona 3755/2009 (ďalej len „zákon“) vzťahovali na koncesionára časti prístavu v Pireu, spoločnosti Cosco a jeho dcérskej spoločnosti PCT (2). Tieto výnimky sa týkajú pôvodnej koncesie udelenej v roku 2008. Komisia 11. júla 2012 začala formálne vyšetrovacie konanie, v ktorom vzniesla pochybnosti v súvislosti s uvedenými oslobodeniami od daní (ďalej len „rozhodnutie o začatí konania“) (3). Dňa 23. marca 2015 uzavrela formálne vyšetrovanie v danej veci a dospela k záveru, že tieto opatrenia predstavujú neoprávnenú a nezlučiteľnú štátnu pomoc (4):

oslobodenie od dane z príjmu z úrokov akumulovaných do dátumu začatia prevádzky móla III,

právo na vrátenie preplatku DPH bez ohľadu na štádium dokončenia predmetu zmluvy; vymedzenie pojmu „investičný majetok“ na účely pravidiel DPH; právo na úroky z omeškania od prvého dňa nasledujúceho po 60. dni po podaní žiadosti o vrátenie DPH,

prevod strát do budúcich rokov bez akéhokoľvek časového obmedzenia,

výber spomedzi troch metód odpisovania v súvislosti s investičnými nákladmi na rekonštrukciu móla II a vybudovanie móla III,

oslobodenie od kolkových poplatkov pri zmluvách o pôžičke a akejkoľvek doplnkovej zmluve súvisiacej s financovaním projektu,

oslobodenie od daní, kolkových poplatkov, príspevkov a akýchkoľvek práv v prospech štátu alebo tretích strán pri zmluvách medzi veriteľmi zmlúv o pôžičke, na základe ktorých sa postupujú povinnosti a práva z nich vyplývajúce,

oslobodenie od kolkových poplatkov pri akejkoľvek kompenzácii, ktorú zaplatí správa prístavu Pireus (ďalej len „PPA“) spoločnosti PCT na základe koncesnej zmluvy a na ktorú sa nevzťahuje zákon o DPH,

ochrana na základe osobitného režimu zahraničných investícií.

(4)

V tom istom rozhodnutí Komisia dospela k záveru, že Grécko neposkytlo štátnu pomoc oslobodením spoločnosti PCT od uplatňovania pravidiel týkajúcich sa núteného vyvlastnenia (5).

2.2.   Posudzované opatrenie: oslobodenie od kolkových poplatkov za kompenzácie, ktoré zaplatila PPA spoločnosti PCT  (6)

(5)

Pokiaľ ide o oslobodenie od kolkových poplatkov za kompenzácie, ktoré zaplatila spoločnosť PPA spoločnosti PCT, Komisia v konečnom rozhodnutí usúdila, že to predstavovalo selektívnu výhodu v prospech spoločnosti PCT, lebo tá bola oslobodená od platenia kolkových poplatkov v prípade: a) kompenzácie, ktorú platila PPA v dôsledku aktivácie sankčnej doložky koncesnej zmluvy a b) iných typov kompenzácie, ktorú platila spoločnosť PPA, ako napríklad za škody v súvislosti s koncesnou zmluvou alebo za medzinárodné porušenie zmluvy (7).

(6)

Najmä pokiaľ ide o kompenzácie, ktorú platila PPA v dôsledku aktivácie sankčnej doložky [t. j. podľa písmena a) v bezprostredne predchádzajúcom bode odôvodnenia], Komisia dospela k záveru, že výhoda pre spoločnosť PCT spočívala v jej oslobodení od platenia pevne stanovenej kolkovej dane v takýchto prípadoch (8). Tento záver bol založený na úvahe, že podľa všeobecne uplatniteľného rámca, ktorým je kódex o kolkových daniach (9) v zmysle výkladu obežníka 44/1987, sa na aktiváciu doplnkovej dohody súvisiacej so zmluvou, ktorá podlieha DPH, vzťahuje pevne stanovená kolková daň (10).

(7)

Grécko však vo svojej žalobe o neplatnosť konečného rozhodnutia v konaní pred Všeobecným súdom uviedlo, že fixné kolkové dane boli vo všeobecnosti zrušené v roku 2001 (11), t. j. pred tým, než zákonom č. 3755/2009 bolo zavedené príslušné oslobodenie v prospech spoločnosti PCT.

3.   POSÚDENIE OPATRENIA

(8)

Počas administratívneho konania, ktoré viedlo ku konečnému rozhodnutiu, grécke orgány nikdy neupozornili Komisiu na to, že fixné kolkové dane sú zrušené od roku 2001 na základe článku 25 zákona č. 2873/2000. Grécke orgány to nikdy nespomenuli, hoci prvotné rozhodnutie spôsobilo otvorenie formálneho vyšetrovacieho konania, pokiaľ ide o článok 108 ods. 2 ZFEÚ vzhľadom na všeobecné oslobodenie PCT od kolkových daní (vrátane pevne stanovených a proporčných kolkových daní), a to na základe článku 2 ods. 10 spomínaného zákona (12). Preto Komisia na základe informácií, ktoré mala k dispozícii v čase prijímania konečného rozhodnutia, oprávnene dospela k záveru, že článkom 2 ods. 10 predmetného zákona sa poskytla nezlučiteľná štátna pomoc spoločnosti PCT tým, že bola oslobodená od pevných aj proporcionálnych kolkových daní súvisiacich s kompenzáciou, ktorú zaplatila PPA spoločnosti PCT na základe koncesnej zmluvy (13).

(9)

Aj keď grécke orgány oneskorene (14) informovali Komisiu o všeobecnom zrušení kolkových poplatkov, Komisia napriek tomu v záujme dobrej verejnej správy chce (hoci nemusí) zmeniť konečné rozhodnutie tak, aby v plnej miere odzrkadľovalo súčasnú situáciu. Konkrétne a vzhľadom na článok 25 zákona č. 2873/2000 Komisia už nemá dôvod domnievať sa, že výnimka z článku 2 ods. 10 predmetného zákona predstavuje výhodu pre spoločnosť PCT v tom prípade, že PCT bude vyplácať kompenzáciu v dôsledku aktivácie sankčnej doložky koncesnej zmluvy. Podľa všeobecne uplatňovaných pravidiel pre tento druh kompenzačnej platby v čase, keď bol prijatý zákon č. 3755/2009, nebola splatná žiadna daň. Preto dotknuté oslobodenie od kolkovej dane nepredstavuje selektívnu výhodu pre spoločnosť PCT, a teda nepredstavuje štátnu pomoc.

(10)

Keďže Komisia bola o tomto informovaná až po prijatí konečného rozhodnutia v uvedenej veci, v záujme dobrej verejnej správy sa teraz rozhodla zmeniť svoje rozhodnutie z 23. marca 2015 vo veci spomínanej konkrétnej výhody tohto opatrenia. Konečné rozhodnutie nie je žiadnym spôsobom ovplyvnené vzhľadom na oslobodenie spoločnosti PCT od (pomernej) kolkovej dane obvykle splatnej pri iných typoch kompenzácie, ktorú platí PPA [t. j. podľa písmena b) odôvodnenia(5) tohto rozhodnutia].

4.   ZÁVER

(11)

Komisia preto rozhodla, že Grécko neposkytlo štátnu pomoc spoločnosti PCT vo forme oslobodenia od platenia kolkových poplatkov v tom prípade, ak PPA platí spoločnosti PCT kompenzáciu v dôsledku aktivácie sankčnej doložky koncesnej zmluvy. Preto mení svoje rozhodnutie z 23. marca 2015, pokiaľ ide o tento aspekt opatrenia. Všetky ostatné závery uvedeného rozhodnutia zostávajú nezmenené,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V siedmom očíslovanom bode článku 1 rozhodnutia vo veci SA.28876 o kontajnerovom termináli Port Pireus & Cosco Pacific Limited (Ú. v. EÚ L 269, 15.10.2015, s. 93) sa vkladá táto druhá veta:

„toto opatrenie sa netýka kompenzácie spoločnosti PCT v dôsledku aktivácie sankčnej doložky koncesnej zmluvy, pri ktorej aj tak nie je splatná žiadna daň;“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Helénskej republike.

V Bruseli 7. apríla 2016

Za Komisiu

Margrethe VESTAGER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 15.10.2015, s. 93.

(2)  Pozri odôvodnenia 10 až 19 konečného rozhodnutia.

(3)  Ú. v. EÚ C 301, 5.10.2012, s. 55.

(4)  Pozri článok 1 konečného rozhodnutia.

(5)  Pozri článok 2 konečného rozhodnutia.

(6)  Článok 2 ods. 10 zákona 3755/2009.

(7)  Pozri odôvodnenia 195 až 209 konečného rozhodnutia, a najmä odôvodnenia 202 až 205.

(8)  Pozri odôvodnenia 201 až 203 konečného rozhodnutia.

(9)  Prezidentský dekrét z 28.7.1931 (Ú. v. A 239 1931).

(10)  Pozri odôvodnenie 197 konečného rozhodnutia.

(11)  Podľa článku 25 zákona 2873/2000.

(12)  Pozri oddiel 4.2.3.8 (odôvodnenia 194 až 203) rozhodnutia o začatí konania.

(13)  Pozri tiež rozsudok Súdneho dvora z 15. apríla 2008, Nuova Agricast, C-390/06, EU:C:2008:224, bod 54.

(14)  Po prvýkrát v žalobe o neplatnosť podanej proti konečnému rozhodnutiu pred Všeobecným súdom.