ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 77

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
20. marca 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/454 zo 14. marca 2018, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou všetkých členských štátov s výnimkou Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska, Portugalska a Spojeného kráľovstva zakazuje lov tresky škvrnitej v oblastiach 1 a 2B

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/455 zo 16. marca 2018, ktorým sa stanovujú ďalšie povinnosti a úlohy referenčného laboratória Európskej únie pre choroby rýb a kôrovcov a ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/456 z 19. marca 2018 o procedurálnych krokoch konzultačného postupu určovania statusu novej potraviny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách ( 1 )

6

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/457 z 13. marca 2018, ktorým sa Lotyšskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

14

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/458 z 19. marca 2018, ktorým sa zrušuje spoločná pozícia 97/193/SZBP o reštriktívnych opatreniach zameraných na osoby, ktoré sa dopustili násilných činov počas konfliktov v Mostare 10. februára 1997

16

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/459 z 19. marca 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/173/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine

17

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

20.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/454

zo 14. marca 2018,

ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou všetkých členských štátov s výnimkou Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska, Portugalska a Spojeného kráľovstva zakazuje lov tresky škvrnitej v oblastiach 1 a 2B

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2018/120 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2018.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2018.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej prílohe na rok 2018 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

João AGUIAR MACHADO

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2018/120 z 23. januára 2018, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/127 (Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2018, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo

03/TQ120

Členský štát

členské štáty s výnimkou Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska, Portugalska a Spojeného kráľovstva

Populácia

COD/1/2B.

Druh

treska škvrnitá (Gadus morhua)

Zóna

1 a 2b

Zákaz platný od

8.2.2018


20.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/455

zo 16. marca 2018,

ktorým sa stanovujú ďalšie povinnosti a úlohy referenčného laboratória Európskej únie pre choroby rýb a kôrovcov a ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 5 a 6,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (2), a najmä na jej článok 55 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa stanovujú všeobecné úlohy, povinnosti a požiadavky na referenčné laboratóriá Európskej únie (EÚ) pre potraviny a krmivá a pre zdravie zvierat. Referenčné laboratóriá EÚ pre zdravie zvierat a živé zvieratá sú uvedené v časti II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004. V bode 15 časti II uvedenej prílohy sa ako referenčné laboratórium EÚ pre choroby mäkkýšov (ďalej len „kôrovcov“) uvádza Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) Weymouth v Spojenom kráľovstve.

(2)

V smernici 2006/88/ES sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa uvedenia na trh, dovozu a tranzitu živočíchov a produktov akvakultúry v rámci Únie, ako aj určité minimálne preventívne a kontrolné opatrenia pre určité choroby týchto živočíchov. Článkom 55 ods. 1 smernice 2006/88/ES sa určuje referenčného laboratória EÚ pre choroby vodných živočíchov, ktoré sú relevantné pre uvedenú smernicu.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 737/2008 (3) sa za referenčné laboratórium EÚ pre choroby kôrovcov od 1. júla 2008 do 30. júna 2018 určuje Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) Weymouth v Spojenom kráľovstve. V článku 55 ods. 3 smernice 2006/88/ES sa stanovuje prehodnotenie funkcií daného laboratória.

(4)

Na základe oznámenia Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii, nemôže laboratórium Cefas od 1. júla 2018 ďalej pôsobiť ako referenčné laboratórium EÚ pre choroby kôrovcov.

(5)

V záujme zachovania synergických účinkov v oblasti technických poznatkov, laboratórnych kapacít a kontaktných sietí medzi národnými referenčnými laboratóriami by referenčné laboratórium EÚ pre choroby rýb malo tiež prevziať úlohy a funkcie referenčného laboratória EÚ pre choroby kôrovcov.

(6)

„Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Dánsko“, ktoré bolo určené ako referenčné laboratórium EÚ pre choroby rýb, by preto malo prevziať úlohy a funkcie referenčného laboratória EÚ pre choroby kôrovcov.

(7)

DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, ktoré preberá povinnosti referenčného laboratória EÚ pre choroby rýb a kôrovcov, by malo byť uvedené ako referenčné laboratórium EÚ pre choroby kôrovcov na obdobie od 1. júla 2018 do 30. júna 2023. Okrem toho by malo byť uvedené v zozname v časti II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004. Časť II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

V záujme zabezpečenia kontinuity činností referenčných laboratórií Európskej únie pre choroby kôrovcov je vhodné stanoviť osobitný dátum uplatňovania pre opatrenia stanovené v tomto nariadení.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Dánsko, plní povinnosti a úlohy referenčného laboratória Európskej únie pre choroby kôrovcov od 1. júla 2018 do 30. júna 2023.

Článok 2

Časť II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 sa mení takto:

1.

Bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

Referenčné laboratórium EÚ pre choroby rýb a kôrovcov

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Dánsko“.

2.

Bod 15 sa vypúšťa.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 737/2008 z 28. júla 2008 o určení referenčných laboratórií Spoločenstva pre choroby mäkkýšov, besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka, ktorým sa referenčným laboratóriám Spoločenstva pre besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka stanovujú dodatočné povinnosti a úlohy a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 29).


20.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/456

z 19. marca 2018

o procedurálnych krokoch konzultačného postupu určovania statusu novej potraviny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovujú pravidlá umiestňovania nových potravín na trh v Únii a ich používania v Únii.

(2)

V článku 4 nariadenia (EÚ) 2015/2283 sa stanovujú základné zásady týkajúce sa postupu určovania statusu novej potraviny. V odseku 1 uvedeného článku sa vyžaduje, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov overili, či potravina, ktorú zamýšľajú umiestniť na trh v Únii, patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia.

(3)

Na účely určenia statusu novej potraviny v prípade konkrétnej potraviny by sa mala predložiť žiadosť o konzultáciu. Členské štáty by mali overiť platnosť takýchto žiadostí. Preto je potrebné stanoviť pravidlá pre postup overovania.

(4)

Mali by sa stanoviť pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby sa v žiadosti o konzultáciu na účely určenia statusu novej potraviny uvádzali všetky informácie, ktoré členské štáty potrebujú na hodnotenie.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby boli prevádzkovatelia potravinárskych podnikov a verejnosť informovaní o statuse novej potraviny, mali by sa informácie týkajúce sa statusu novej potraviny zverejniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá vykonávania článku 4 nariadenia (EÚ) 2015/2283, pokiaľ ide o procedurálne kroky konzultačného postupu na účely určenia, či nová potravina patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Okrem vymedzenia pojmov stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (2) a v nariadení (EÚ) 2015/2283 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„žiadosť o konzultáciu“ je žiadosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku o určenie statusu novej potraviny v prípade konkrétnej potraviny, adresovaná prijímajúcemu členskému štátu;

b)

„prijímajúci členský štát“ je členský štát, v ktorom prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zamýšľa prvýkrát uviesť na trh konkrétnu potravinu.

Článok 3

Predloženie žiadosti o konzultáciu

1.   Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku konzultuje s prijímajúcim členským štátom, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283, a to tak, že danému členskému štátu predloží žiadosť o konzultáciu.

2.   Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zamýšľa umiestniť potravinu na trh súčasne vo viacerých členských štátoch, žiadosť o konzultáciu predloží iba jednému z uvedených členských štátov.

Článok 4

Obsah a finálna podoba žiadosti o konzultáciu

1.   Žiadosť o konzultáciu sa musí prijímajúcemu členskému štátu zaslať elektronicky a musí pozostávať z týchto prvkov:

a)

sprievodný list;

b)

technický spis;

c)

podporná dokumentácia;

d)

vysvetľujúca poznámka, v ktorej sa objasňuje účel a význam predloženej dokumentácie.

2.   Sprievodný list uvedený v odseku 1 písm. a) sa musí vypracovať podľa vzoru uvedeného v prílohe I.

3.   Technický spis uvedený v odseku 1 písm. b) musí obsahovať informácie potrebné na to, aby prijímajúci členský štát mohol dospieť k záveru o statuse novej potraviny, pričom spis musí byť vypracovaný v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II.

4.   Odchylne od odseku 3 žiadateľ nie je povinný poskytnúť všetky prvky uvedené v prílohe II, ak predložil overiteľné odôvodnenie absencie každého chýbajúceho prvku.

Článok 5

Postupy overovania platnosti žiadosti o konzultáciu

1.   Prijímajúci členský štát bezodkladne overí, či je žiadosť o konzultáciu v súlade s požiadavkami článku 4.

2.   Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nepredloží v žiadosti o konzultáciu dostatočné informácie, prijímajúci členský štát požiada prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, aby poskytol doplňujúce informácie alebo vykonal príslušné aktualizácie žiadosti o konzultáciu, a to v lehote určenej prijímajúcim členským štátom.

3.   Žiadosť o konzultáciu sa považuje za neplatnú, ak:

a)

prevádzkovateľ potravinárskeho podniku neposkytne požadované dodatočné informácie alebo aktualizovanú žiadosť o konzultáciu v lehote stanovenej prijímajúcim členským štátom;

b)

predložené doplňujúce informácie nie sú postačujúce na vyvodenie záveru, že žiadosť o konzultáciu je platná.

4.   Prijímajúci členský štát rozhodne o platnosti žiadosti o konzultáciu a bezodkladne informuje prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ostatné členské štáty a Komisiu o svojom rozhodnutí. Ak prijímajúci členský štát považuje žiadosť o konzultáciu sa za neplatnú, uvedený záver zdôvodní.

Článok 6

Postupy hodnotenia platnej žiadosti o konzultáciu

1.   Prijímajúci členský štát dospeje k záveru o statuse novej potraviny v prípade konkrétnej potraviny do štyroch mesiacov odo dňa, keď rozhodol o platnosti žiadosti o konzultáciu.

2.   Ak prijímajúci členský štát zistí, že nedisponuje dostatočnými dôkazmi, aby v prípade konkrétnej potraviny rozhodol o statuse novej potraviny, môže prevádzkovateľa potravinárskeho podniku požiadať, aby poskytol doplňujúce informácie. Lehotu na uvedenú žiadosť určí spolu s prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

Prijímajúci členský štát môže konzultovať s inými členskými štátmi a Komisiou.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, žiadosťou o dodatočné informácie uvedenou v odseku 2 sa nesmie predĺžiť lehota uvedená v odseku 1.

4.   V riadne odôvodnených prípadoch môže prijímajúci členský štát predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1 maximálne o štyri mesiace. Prijímajúci členský štát informuje prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ostatné členské štáty a Komisiu o svojom rozhodnutí a poskytne odôvodnenie.

5.   Keď prijímajúci členský štát dospeje v prípade konkrétnej potraviny k záveru o statuse novej potraviny, bezodkladne informuje prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ostatné členské štáty a Komisiu o svojom rozhodnutí a poskytne odôvodnenie v súlade s článkom 7 tohto nariadenia.

Článok 7

Informácie o statuse novej potraviny a ich zverejnenie

1.   Oznámenie uvedené v článku 6 ods. 5 tohto nariadenia musí obsahovať:

a)

názov a opis príslušnej potraviny;

b)

vyhlásenie o tom, či je príslušná potravina nová, nie je nová alebo nie je nová iba vo výživových doplnkoch;

c)

dôvody na vyhlásenie uvedené v písmene b);

d)

ak ide o novú potravinu, najvhodnejšiu kategóriu potravín, do ktorej patrí v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

2.   Komisia bezodkladne zverejní informácie o statuse novej potraviny na svojom webovom sídle.

Článok 8

Príslušné orgány členských štátov

Členské štáty poskytnú Komisii kontaktné údaje o príslušných orgánoch v jednotlivých členských štátoch a kontaktných miestach určených na účely tohto nariadenia do 1. marca 2018.

Komisia zverejní uvedené kontaktné údaje na svojom webovom sídle do 1. mája 2018.

Článok 9

Dôvernosť

1.   Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu požiadať prijímajúci členský štát, aby sa dohodli, že s určitými informáciami predloženými ako súčasť žiadosti o konzultáciu je potrebné zaobchádzať dôverne, ak by zverejnenie takýchto informácií mohlo poškodiť ich konkurenčné postavenie.

2.   Na účely odseku 1 prevádzkovatelia potravinárskych podnikov označia pre prijímajúci členský štát časti poskytnutých informácií, v súvislosti s ktorými si želajú dôverné zaobchádzanie, a poskytnú všetky potrebné údaje na podloženie svojej požiadavky na dôvernosť.

3.   Prijímajúci členský štát musí prevádzkovateľa potravinárskeho podniku informovať o svojich názoroch, pokiaľ ide o určenie častí, ktoré majú zostať dôverné.

Dôvernosť však nemožno uplatňovať na tieto informácie:

a)

meno/názov a adresu žiadateľa;

b)

názov a opis príslušnej potraviny;

c)

súhrn štúdií predložených žiadateľom;

d)

v prípade potreby analytickú(-é) metódu(-y).

4.   V prípade konzultácie s inými členskými štátmi podľa článku 6 ods. 2 druhého pododseku musí prijímajúci členský štát Komisiu a členské štáty informovať o svojich názoroch na dôvernosť v žiadosti o konzultáciu.

5.   Po tom, ako bol informovaný podľa odseku 3, prevádzkovateľ potravinárskeho podniku môže stiahnuť svoju žiadosť o konzultáciu do troch týždňov, počas ktorých sa zachová dôvernosť poskytnutých informácií.

6.   Komisia a členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zachovanie náležitej dôvernosti informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 3 a ktoré im boli doručené podľa tohto nariadenia, s výnimkou informácií, ktoré je potrebné zverejniť v záujme ochrany ľudského zdravia.

7.   Ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku stiahne alebo stiahol svoju žiadosť o konzultáciu v súlade s odsekom 5, Komisia ani členské štáty nesmú zverejniť informácie, v súvislosti s ktorými prevádzkovateľ potravinárskeho podniku požiadal o dôverné zaobchádzanie podľa odseku 1.

8.   Uplatňovanie odsekov 1 až 7 nemá vplyv na výmenu informácií medzi Komisiou a členskými štátmi potrebnú na posúdenie žiadostí o konzultáciu, ktoré boli predložené podľa tohto nariadenia.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).


PRÍLOHA I

VZOR SPRIEVODNÉHO LISTU K ŽIADOSTI O KONZULTÁCIU NA URČENIE STATUSU NOVEJ POTRAVINY

Príslušný orgán členského štátu:

Dátum: …

Vec: Žiadosť o konzultáciu na určenie statusu novej potraviny v prípade …

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku (prevádzkovatelia potravinárskych podnikov)/konzultujúca strana:

Spoločnosť: …

Adresa: …

Telefón: …

E-mail: …

Kontaktná osoba: …

predkladá(-ajú) túto žiadosť o konzultáciu na účely určenia statusu novej potraviny v prípade …

S pozdravom

Podpis …

Prílohy:

technický spis,

dokumenty na podporu žiadosti o konzultáciu,

vysvetľujúca poznámka.


PRÍLOHA II

VZOR TECHNICKÉHO SPISU

Prepojenie rôznych informácií sa vysvetľuje vo vysvetľujúcej poznámke. Týka sa to najmä dôkazov predložených na podporu výraznej miery ľudskej spotreby v Únii pred 15. májom 1997, v súvislosti s ktorou sa musia zvážiť dokumenty z rôznych zdrojov, aby bolo možné dospieť k záveru.

Ak sú na určenie statusu novej potraviny relevantné iba časti dokumentov, tieto časti sa zvýraznia.

Oddiel 1 je nutné vyplniť v prípade všetkých potravín.

V prípade extraktov sa musí okrem oddielu 1 vyplniť aj oddiel 2.

V prípade potravín, ktoré vznikli výrobným procesom, ktorý sa pred 15. májom 1997 vo výrobe potravín v Únii nepoužíval, sa musí vyplniť oddiel 1 (body 1 až 3 a bod 7) a oddiel 3.

Oddiel 1: Všetky potraviny (v prípade potravín, ktoré vznikli výrobným procesom, ktorý sa pred 15. májom 1997 vo výrobe potravín v Únii nepoužíval, vyplniť iba body 1 až 3 a bod 7)

1.

Opis potraviny

1.1.

Názov potraviny

 

1.2.

Podrobný opis potraviny vrátane informácií o tom, či potravina pozostáva z umelo vyrobených nanomateriálov, ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 písm. a) bode viii) a ix) nariadenia (EÚ) 2015/2283 (1)

 

1.3.

Navrhovaná kategória novej potraviny podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2015/2283 (v relevantnom prípade)

 


2.

Ďalšia charakterizácia potraviny a/alebo zdroja potraviny (v prípade potreby)
A.   

Organizmy (mikroorganizmy, huby, riasy, rastliny, zvieratá)

2.1.

Taxonomický názov (úplný latinský názov s menom autora)

 

2.2.

Synonymá, iné názvy (v relevantnom prípade)

 

2.3.

Špecifikácia časti organizmu, na ktorú sa vzťahuje použitie na ľudskú spotrebu pred 15. májom 1997 v Únii (v relevantnom prípade)

 

2.4.

Špecifikácia čistoty/koncentrácie

 

B.   

Chemické látky

2.5.

Číslo(-a) CAS [ak bolo(-i) pridelené]

 

2.6.

Chemický(-é) názov(-vy) podľa pravidiel názvoslovia IUPAC

 

2.7.

Synonymá, obchodný názov, bežný názov (v relevantnom prípade)

 

2.8.

Molekulárny a štrukturálny vzorec

 

2.9.

Špecifikácia čistoty/koncentrácie

 


3.

Podmienky použitia

3.1.

Aké je zamýšľané použitie potraviny?

 

3.2.

Druh výrobku(-ov), v ktorom(-ých) sa má potravina použiť

 

3.3.

Zamýšľané množstvo/koncentrácia (alebo rozsah) vo výrobku(-och), v ktorom(-ých) sa má potravina použiť

 


4.

Výrobný proces

4.1.

Opis výrobného procesu. Zahrňte vývojový diagram opisujúci výrobný proces.

 


5.

História ľudskej spotreby potraviny v Únii pred 15. májom 1997

5.1.

V akej miere sa potravina v nezanedbateľnom množstve konzumovala v celej Únii pred 15. májom 1997? Musia sa poskytnúť údaje.

 

5.2.

V akej miere sa potravina v nezanedbateľnom množstve konzumovala v jednom členskom štáte pred 15. májom 1997? Musia sa poskytnúť údaje.

 

5.3.

Konzumovala sa potravina pred 15. májom 1997 v Únii iba na regionálnej úrovni/v malom miestnom rozsahu? Musia sa poskytnúť údaje.

 

5.4.

Bola potravina dostupná v Únii pred 15. májom 1997 ako zložka určená pre konkrétnu cieľovú populáciu (napr. potravina na osobitné lekárske účely)? Musia sa poskytnúť údaje.

 


6.

Konzultácie o dostupnosti v Únii

Ak si prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nie sú istí, či informácie, ktoré majú k dispozícii, postačujú na preukázanie skutočnosti, že príslušná potravina sa pred 15. májom 1997 používala v Únii v nezanedbateľnom množstve na ľudskú spotrebu, môžu sa poradiť s inými prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov alebo združeniami prevádzkovateľov potravinárskych podnikov s cieľom zhromaždiť dostatočné informácie.

6.1.

Konzultovalo sa s inými prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov alebo združeniami prevádzkovateľov potravinárskych podnikov? Musia sa poskytnúť údaje.

 

6.2.

Je príslušná potravina v súčasnosti dostupná na trhu v Únii? Musia sa poskytnúť údaje.

 


7.

Doplňujúce informácie

7.1.

Existujú nejaké informácie o tom, že príslušný výrobok sa používa v Únii ako liek v súlade so smernicou 2001/83/ES (2)?

 

7.2.

Existujú nejaké ďalšie informácie, ktoré by mohli byť nápomocné pri určovaní statusu novej potraviny? Musia sa predložiť akékoľvek relevantné informácie, aj keď o ne nebolo výslovne požiadané.

 

Oddiel 2: Extrakty

8.

Extrakty

8.1.

Akékoľvek ďalšie údaje o zdrojovom materiáli extraktu, ak sa neuvádzajú v oddiele 1. Musia sa poskytnúť údaje.

 

8.2.

Špecifikácia extraktu: musia sa poskytnúť údaje.

 

8.3.

Ak sa extrakt získava z potravinového zdroja, bude príjem akýchkoľvek jeho zložiek v potravine vyšší než príjem týchto zložiek v potravinovom zdroji? Musia sa poskytnúť údaje.

 


Oddiel 3: Potraviny vzniknuté výrobným procesom, ktorý sa v Únii pred 15. májom 1997 nepoužíval

9.

Výrobný proces

9.1.

Podrobný opis výrobného procesu. Zahrňte vývojový diagram opisujúci výrobný proces.

 

9.2.

Ovplyvňuje štruktúra alebo zloženie potraviny – vzhľadom na proces, ktorým bola potravina pripravená – jej výživovú hodnotu, metabolizmus alebo množstvo nežiaducich látok? Musia sa poskytnúť údaje.

 

9.3.

Je potravina vyrobená zo zdroja, ktorý nie je bežne konzumovaný ako súčasť stravy? Musia sa poskytnúť údaje.

 

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1).

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).


ROZHODNUTIA

20.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/14


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/457

z 13. marca 2018,

ktorým sa Lotyšskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 193 smernice 2006/112/ES je všeobecným pravidlom, že každá zdaniteľná osoba, ktorá dodáva tovar alebo poskytuje služby, je povinná zaplatiť daňovým orgánom daň z pridanej hodnoty (DPH).

(2)

Podľa článku 199a ods. 1 písm. h) smernice 2006/112/ES môžu členské štáty stanoviť, že osobou povinnou zaplatiť DPH z dodaní herných konzol je zdaniteľná osoba, v prospech ktorej sa uskutočňuje dodanie („mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti“). Lotyšsko nevyužíva túto možnosť, hoci prenesenie daňovej povinnosti uplatňuje na dodania tabletov a laptopov na základe článku 199a ods. 1 písm. h) uvedenej smernice.

(3)

Vzhľadom na nedávny nárast počtu podvodov v sektore herných konzol v Lotyšsku by Lotyšsko chcelo zaviesť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na domáce dodania herných konzol.

(4)

Podľa článku 199a ods. 1 smernice 2006/112/ES sa môže mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti uplatňovať do 31. decembra 2018, minimálne počas dvoch rokov. Keďže podmienka dvojročného obdobia nie je splnená, Lotyšsko nemôže uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na základe článku 199a ods. 1 písm. h) smernice 2006/112/ES.

(5)

Listom, ktorý Komisia zaevidovala 15. novembra 2017, Lotyšsko požiadalo o povolenie uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES tak, aby osobou povinnou zaplatiť DPH z dodaní herných konzol bol príjemca dodania herných konzol.

(6)

V súlade s článkom 395 ods. 2 smernice 2006/112/ES Komisia listom z 23. novembra 2017 informovala o žiadosti predloženej Lotyšskom ostatné členské štáty. Listom z 24. novembra 2017 Komisia oznámila Lotyšsku, že má všetky informácie potrebné na posúdenie danej žiadosti.

(7)

Podľa informácií, ktoré poskytlo Lotyšsko, sa po zavedení mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti na dodania mobilných telefónov, tabletov, laptopov a zariadení s integrovaným obvodom zvýšili podvody v oblasti DPH týkajúce sa dodaní herných konzol. Herné konzoly mimoriadne ľahko podliehajú podvodom v oblasti DPH, pretože sú pomerne malé, ale majú pomerne vysokú hodnotu a rozvinutý trh na internete. Z informácií, ktoré predložilo Lotyšsko, vyplýva, že Lotyšsko zaviedlo viacero tradičných opatrení na boj proti podvodom v oblasti DPH. Lotyšsko však zastáva názor, že je potrebné zaviesť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na dodania herných konzol s cieľom zabrániť stratám príjmov z DPH do štátneho rozpočtu.

(8)

S cieľom zabrániť daňovému úniku by sa preto Lotyšsku malo povoliť uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na dodania herných konzol na obmedzené obdobie.

(9)

Osobitné opatrenie nemá nepriaznivý vplyv na vlastné zdroje Únie pochádzajúce z DPH,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 193 smernice 2006/112/ES sa Lotyšsko v prípade dodaní herných konzol oprávňuje určiť príjemcu dodania za osobu povinnú zaplatiť DPH daňovým orgánom.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Účinnosť tohto rozhodnutia uplynie 31. decembra 2018.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Lotyšskej republike.

V Bruseli 13. marca 2018

Za Radu

predseda

V. GORANOV


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.


20.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/16


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/458

z 19. marca 2018,

ktorým sa zrušuje spoločná pozícia 97/193/SZBP o reštriktívnych opatreniach zameraných na osoby, ktoré sa dopustili násilných činov počas konfliktov v Mostare 10. februára 1997

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 1997 prijala spoločnú pozíciu 97/193/SZBP (1).

(2)

Na základe preskúmania spoločnej pozície 97/193/SZBP by sa opatrenia uložené touto spoločnou pozíciou mali zrušiť.

(3)

Spoločná pozícia 97/193/SZBP by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Spoločná pozícia 97/193/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. marca 2018

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Spoločná pozícia 97/193/SZBP zo 17. marca 1997 ustanovená Radou na základe článku J.2 Zmluvy o Európskej únii o reštriktívnych opatreniach zameraných na osoby, ktoré sa dopustili násilných činov počas konfliktov v Mostare 10. februára 1997 (Ú. v. ES L 81, 21.3.1997, s. 1).


20.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/17


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/459

z 19. marca 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/173/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 21. marca 2011 prijala rozhodnutie 2011/173/SZBP (1) o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine.

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2011/173/SZBP by sa platnosť reštriktívnych opatrení mala predĺžiť do 31. marca 2019.

(3)

Rozhodnutie 2011/173/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 6 rozhodnutia 2011/173/SZBP sa druhý odsek nahrádza takto:

„Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. marca 2019.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. marca 2018

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutie Rady 2011/173/SZBP z 21. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine (Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 68).