ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 71

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
14. marca 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/394 z 13. marca 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o vypustenie požiadaviek týkajúcich sa prevádzky leteckej dopravy balónmi

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/395 z 13. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/396 z 13. marca 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

36

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/397 z 8. marca 2018 o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku

38

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/394

z 13. marca 2018,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012, pokiaľ ide o vypustenie požiadaviek týkajúcich sa prevádzky leteckej dopravy balónmi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 (2) sa stanovujú podmienky pre bezpečnosť viacerých druhov leteckej prevádzky rôznych kategórií lietadiel vrátane prevádzky balónov.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) 2018/395 (3) sa stanovujú špecifické pravidlá prevádzky balónov. Od dátumu začatia uplatňovania uvedeného nariadenia by sa na takúto prevádzku už nemali vzťahovať všeobecné pravidlá leteckej prevádzky stanovené v nariadení (EÚ) č. 965/2012. Pravidlá týkajúce sa dohľadu nad leteckou prevádzkou príslušnými orgánmi členských štátov stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 965/2012 a v prílohe II k uvedenému nariadeniu by sa však mali naďalej uplatňovať na prevádzku leteckej dopravy s balónmi, pretože tieto požiadavky nie sú špecifické pre žiadnu konkrétnu činnosť prevádzky leteckej dopravy, ale uplatňujú sa horizontálne na všetky takéto činnosti.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 965/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť tak, aby sa v ňom zohľadnili nové pravidlá uplatniteľné na prevádzku balónov a aby sa v potrebných prípadoch objasnili dotknuté ustanovenia uvedeného nariadenia.

(4)

Vzhľadom na úzku väzbu medzi nimi by sa mal dátum začatia uplatňovania zmien nariadenia (EÚ) č. 965/2012 stanovený v tomto nariadení zosúladiť s dátumom začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/395.

(5)

Agentúra vypracovala návrh vykonávacích predpisov a predložila ho v podobe stanoviska (4) Komisii v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b) a článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 965/2012 sa mení takto:

1.

článok 1 sa mení takto:

a)

odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.   Týmto nariadením sa stanovujú podrobné pravidlá v oblasti prevádzky leteckej dopravy s letúnmi, vrtuľníkmi a vetroňmi vrátane inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel prevádzkovateľov patriacich pod bezpečnostný dohľad iného štátu, ktoré pristáli na letiskách nachádzajúcich sa na území, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmlúv.

2.   Týmto nariadením sa stanovujú aj podrobné pravidlá podmienok vydávania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia osvedčení prevádzkovateľov lietadiel podľa článku 4 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 216/2008 s výnimkou balónov, ktorí sa podieľajú na prevádzke obchodnej leteckej dopravy, oprávnenia a zodpovednosť držiteľov osvedčení, ako aj okolnosti, za akých je prevádzka v záujme bezpečnosti zakázaná, obmedzená alebo podriadená určitým podmienkam.

3.   Týmto nariadením sa stanovujú aj podrobné pravidlá podmienok a postupov pre vyhlásenia prevádzkovateľov, ktorí sa podieľajú na prevádzke obchodnej špeciálnej dopravy letúnmi, vrtuľníkmi a vetroňmi alebo na prevádzke neobchodnej leteckej dopravy zložitými motorovými lietadlami vrátane prevádzky neobchodnej špeciálnej dopravy zložitými motorovými lietadlami, o ich spôsobilosti a dostupnosti prostriedkov na vykonávanie povinností súvisiacich s prevádzkou lietadiel, a pre dohľad nad takýmito prevádzkovateľmi.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na prevádzku leteckej dopravy so vzducholoďami.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek 7:

„7.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na prevádzku leteckej dopravy s balónmi. Pokiaľ však ide o takúto prevádzku leteckej dopravy s balónmi inými ako priviazanými plynovými balónmi, uplatňujú sa požiadavky na dohľad uvedené v článku 3.“

2.

V článku 2 sa vkladajú tieto body 1a) a 1b):

„1a)

‚Balón‘ je lietadlo s posádkou ľahšie ako vzduch bez motorového pohonu, ktorého let je udržiavaný buď pomocou plynu ľahšieho ako vzduch alebo palubného ohrievača vzduchu, vrátane plynových balónov, teplovzdušných balónov, balónov so zmiešaným vzduchom a horúcovzdušných vzducholodí, aj keď tie sú poháňané motorom;

1b)

‚Priviazaný plynový balón‘ je plynový balón s priväzovacím systémom, ktorým je balón počas prevádzky nepretržite ukotvený k pevnému bodu;“.

3.

V článku 3 ods. 1sa vkladá tento druhý pododsek:

„Systémy administratívy a riadenia príslušných orgánov členských štátov a agentúry musia spĺňať požiadavky uvedené v prílohe II.“

4.

Článok 5 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Prevádzkovatelia prevádzkujú letúny, vrtuľníky alebo vetrone na účely prevádzky obchodnej leteckej dopravy (ďalej len „CAT“) v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohách III a IV.“;

b)

v odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

letúnov, vrtuľníkov a vetroňov používaných na prepravu nebezpečného nákladu (DG);“;

c)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Prevádzkovatelia iných ako zložitých motorových letúnov a vrtuľníkov, ako aj vetroňov, ktorí sa podieľajú na prevádzke neobchodnej leteckej dopravy vrátane prevádzky neobchodnej špeciálnej dopravy, prevádzkujú lietadlá len v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe VII.“;

d)

v odseku 5 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

iné letúny a vrtuľníky, ako aj vetrone v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe VII.“;

e)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Prevádzkovatelia prevádzkujú letúny, vrtuľníky alebo vetrone na účely prevádzky obchodnej špeciálnej dopravy len v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohách III a VIII.“

5.

Článok 6 sa mení takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odchylne od článku 5 tohto nariadenia a bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 216/2008 a podčasť P prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012 (*1) z hľadiska povolenia na let, sa nasledujúce lety naďalej prevádzkujú podľa požiadaviek stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ svoje hlavné miesto podnikania, alebo ak prevádzkovateľ nemá hlavné miesto podnikania, miesta, kde je prevádzkovateľ usadený alebo má bydlisko.

a)

lety spojené so zavedením alebo úpravou typov letúnov, vrtuľníkov alebo vetroňov, ktoré vykonávajú projekčné alebo výrobné organizácie v rozsahu pôsobnosti svojich oprávnení;

b)

lety, ktorými sa neprepravujú cestujúci ani náklad, ale letún, vrtuľník alebo vetroň sa preváža na renováciu, opravu, údržbu, inšpekcie, dodávku, vývoz alebo podobné účely.

(*1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 224, 21.8.2012, s. 1).“;"

b)

v odseku 4a sa úvodná veta nahrádza takto:

„Odchylne od odsekov 1 a 6 článku 5 sa môže nasledujúca prevádzka iných ako zložitých motorových letúnov a helikoptér, ako aj vetroňov vykonávať v súlade s prílohou VII:“.

6.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Obmedzenia letového času

1.   Na prevádzku obchodnej leteckej dopravy sa vzťahujú požiadavky uvedené v podčasti FTL prílohy III.

2.   Odchylne od odseku 1 sa na prevádzku aerotaxi, zdravotníckej záchrannej služby a obchodnej leteckej dopravy s jedným pilotom s využitím letúnov vzťahujú požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch podľa článku 8 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 3922/91 a v podčasti Q prílohy III k uvedenému nariadeniu.

3.   Odchylne od odseku 1 sa v prípade prevádzky obchodnej leteckej dopravy s vrtuľníkmi a vetroňmi musia dodržiavať požiadavky uvedené vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ svoje hlavné miesto podnikania.

4.   V prípade prevádzky neobchodnej leteckej dopravy vrátane prevádzky neobchodnej špeciálnej dopravy so zložitými motorovými letúnmi a vrtuľníkmi, ako aj prevádzky obchodnej špeciálnej dopravy s letúnmi, vrtuľníkmi a vetroňmi sa musia dodržiavať, pokiaľ ide o obmedzenia letového času, požiadavky uvedené vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ svoje hlavné miesto podnikania, alebo ak prevádzkovateľ nemá hlavné miesto podnikania, miesta, kde je prevádzkovateľ usadený alebo má bydlisko.“

7.

Článok 10 sa mení takto:

a)

odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„2.   Požiadavky uvedené v prílohách II a VII sa uplatňujú na prevádzku neobchodnej leteckej dopravy s vetroňmi od 25. augusta 2013. Avšak členské štáty, ktoré sa pred 8. aprílom 2019 rozhodli v súlade s právnymi predpismi Únie úplne alebo čiastočne neuplatňovať na ich území uvedené požiadavky na takúto prevádzku, sprístupnia uvedené rozhodnutia verejnosti. Ak ktorékoľvek takéto rozhodnutie bude ešte v platnosti 8. apríla 2020, prestane sa od uvedeného dátumu uplatňovať.

3.   Požiadavky uvedené v prílohách II, III, VII a VIII sa uplatňujú na prevádzku špeciálnej leteckej dopravy s vetroňmi od 1. júla 2014. Avšak členské štáty, ktoré sa pred 8. aprílom 2019 rozhodli v súlade s právnymi predpismi Únie úplne alebo čiastočne neuplatňovať na ich území uvedené požiadavky na takúto prevádzku, sprístupnia uvedené rozhodnutia verejnosti. Ak ktorékoľvek takéto rozhodnutie bude ešte v platnosti 8. apríla 2020, prestane sa od uvedeného dátumu uplatňovať.“;

b)

v odseku 5 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

prevádzku obchodnej leteckej dopravy s vetroňmi od 1. júla 2014.“ Avšak členské štáty, ktoré sa pred 8. aprílom 2019 rozhodli v súlade s právnymi predpismi Únie úplne alebo čiastočne neuplatňovať na ich území uvedené požiadavky na takúto prevádzku, sprístupnia uvedené rozhodnutia verejnosti. Ak ktorékoľvek takéto rozhodnutie bude ešte v platnosti 8. apríla 2020, prestane sa od uvedeného dátumu uplatňovať.“

8.

Prílohy I, II, III, IV, VII a VIII sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 8. apríla 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. marca 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/395 z 13. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (pozri stranu 10 tohto úradného vestníka).

(4)  Stanovisko Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva č. 01/2016 zo 6. januára 2016 určené Komisii. Nariadenie o revízii európskych predpisov pre prevádzku balónov.


PRÍLOHA

Prílohy I, II, III, IV, VII a VIII nariadenia (EÚ) č. 965/2012 sa menia takto:

1.

V prílohe I sa bod 120 nahrádza takto:

„120.

„Dopravný náklad“ je celková hmotnosť cestujúcich, batožiny, nákladu a príručného špeciálneho vybavenia vrátane akejkoľvek záťaže;“.

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

v ustanovení ARO.GEN.345 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Po prijatí vyhlásenia od organizácie, ktorá vykonáva alebo má v úmysle vykonávať činnosti, na ktoré je vyhlásenie potrebné, príslušný orgán overí, či vyhlásenie obsahuje všetky informácie požadované v ustanovení ORO.DEC.100 prílohy III (časť ORO) k tomuto nariadeniu, alebo v prípade prevádzkovateľov balónov všetky informácie požadované v ustanovení BOP.ADD.100 prílohy II (časť BOP) k nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/395 (*1), a oznámi organizácii prijatie vyhlásenia.

(*1)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/395 z 13. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2018, s. 10)“;"

b)

v ustanovení ARO.GEN.350 písm. b) sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.

„neumožnenie prístupu príslušnému orgánu do priestorov organizácie podľa ustanovenia ORO.GEN.140 prílohy III (časť ORO) k tomuto nariadeniu, alebo v prípade prevádzkovateľov balónov podľa ustanovení BOP.ADD.015 a BOP.ADD.035 prílohy II (časť BOP) k nariadeniu (EÚ) 2018/395, počas bežného času prevádzky a po dvoch písomných žiadostiach;““;

c)

nadpis ustanovenia ARO.OPS.110 sa nahrádza takto:

„ARO.OPS.110   Nájomné zmluvy na letúny a vrtuľníky“.

3.

Príloha III sa mení takto:

a)

v ustanovení ORO.GEN.110 sa písmeno k) nahrádza takto:

„k)

Bez ohľadu na písmeno j) prevádzkovatelia, ktorí vykonávajú obchodnú prevádzku s jedným z nasledujúcich lietadiel, musia zabezpečiť, aby letová posádka absolvovala primeraný výcvik alebo inštruktáž v oblasti nebezpečného nákladu, s cieľom umožniť im rozpoznať nepriznaný nebezpečný tovar prinesený na palubu cestujúcimi alebo ako náklad:

1.

vetroň;

2.

jednomotorový vrtuľový letún s maximálnou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou a MOPSC pre 5 alebo menej cestujúcich vzlietajúci a pristávajúci na tom istom letisku alebo mieste prevádzky podľa VFR počas dňa alebo;

3.

iný ako zložitý motorový vrtuľník s jedným motorom s MOPSC pre 5 alebo menej cestujúcich vzlietajúci a pristávajúci na tom istom letisku alebo mieste prevádzky podľa VFR počas dňa.“;

b)

v ustanovení ORO.MLR.101 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Okrem prevádzky jednomotorových vrtuľových letúnov s MOPSC pre 5 cestujúcich alebo menej alebo jednomotorových vrtuľníkov s jednoduchou konštrukciou s MOPSC pre 5 cestujúcich alebo menej so vzletom a pristátím na tom istom letisku alebo mieste prevádzky podľa VFR počas dňa a prevádzky vetroňov je základné členenie prevádzkovej príručky takéto:“;

c)

v ustanovení ORO.FC.005 písm. b) sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.

prevádzky vetroňov v rámci obchodnej leteckej dopravy alebo“;

d)

v ustanovení ORO.CC.100 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Počet a zloženie palubných sprievodcov sa stanoví v súlade s odsekom 7.a. prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008, pričom sa zohľadnia prevádzkové faktory alebo okolnosti konkrétneho prevádzkovaného letu. Na prevádzku lietadla s maximálnou prevádzkovou konfiguráciou sedadiel (MOPSC) pre viac ako 19 cestujúcich pri preprave jedného alebo viacerých cestujúcich musí byť určený najmenej jeden palubný sprievodca.“

4.

Príloha IV sa mení takto:

a)

ustanovenie CAT.GEN.105 sa mení takto:

i)

nadpis sa nahrádza takto:

„CAT.GEN.105   Turistické motorové klzáky a motorové vetrone“;

ii)

písmeno d) sa vypúšťa;

b)

ustanovenie CAT.GEN.NMPA.100 sa mení takto:

i)

v písmene a) sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

je zodpovedný za prevádzku a bezpečnosť vetroňov od chvíle začiatku vzletu až do okamihu, keď sa vetroň úplne zastaví po skončení letu;“;

ii)

písmeno d) sa vypúšťa;

c)

ustanovenie CAT.GEN.NMPA.105 sa vypúšťa;

d)

v ustanovení CAT.GEN.NMPA.140 písm. a) sa bod 19 nahrádza takto:

„19.

dokumentácia o hmotnosti a vyvážení;“;

e)

ustanovenie CAT.OP.NMPA.105 sa nahrádza takto:

„CAT.OP.NMPA.105   Postupy na obmedzenie hluku – motorové vetrone

Veliteľ lietadla zohľadňuje účinok hluku lietadiel, pričom však zabezpečí, že bezpečnosť bude mať prednosť pred obmedzením hluku.“;

f)

ustanovenie CAT.OP.NMPA.110 sa vypúšťa;

g)

ustanovenie CAT.OP.NMPA.135 sa vypúšťa;

h)

ustanovenie CAT.OP.NMPA.140 sa nahrádza takto:

„CAT.OP.NMPA.140   Fajčenie na palube

Fajčenie na palube vetroňa nie je povolené.“;

i)

ustanovenie CAT.OP.NMPA.165 sa vypúšťa;

j)

ustanovenie CAT.OP.NMPA.180 sa vypúšťa;

k)

v podčasti C sa vypúšťa oddiel 5;

l)

v podčasti D sa vypúšťa oddiel 4.

5.

Príloha VII (ČASŤ NCO) sa mení takto:

a)

ustanovenie NCO.GEN.102 sa mení takto:

i)

nadpis sa nahrádza takto:

„NCO.GEN.102   Turistické motorové klzáky a motorové vetrone“;

ii)

písmeno d) sa vypúšťa;

b)

v ustanovení NCO.GEN.103 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

sa začínať a končiť na tom istom letisku alebo mieste prevádzky okrem vetroňov;“;

c)

ustanovenie NCO.GEN.105 sa mení takto:

i)

v písmene a) bode 4 sa body iii) a iv) nahrádzajú takto:

„iii)

prístroje a vybavenie potrebné na uskutočnenie daného letu sú nainštalované v lietadle a sú funkčné, pokiaľ podľa zoznamu minimálneho vybavenia (MEL) alebo rovnocenného dokumentu nie je povolená prevádzka s nefunkčným zariadením, ako sa to vyžaduje v ustanoveniach NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 alebo NCO.IDE.S.105;

iv)

hmotnosť lietadla a umiestnenie ťažiska sú také, že let sa môže uskutočniť v rámci obmedzení uvedených v dokumentácii o letovej spôsobilosti;“;

ii)

v písmene f) sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

byť na svojom pracovnom mieste pripútaný bezpečnostnými pásmi a“;

d)

ustanovenie NCO.GEN.106 sa vypúšťa;

e)

v ustanovení NCO.GEN.135 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Bez ohľadu na písmeno a) pri letoch vetroňov s výnimkou turistických motorových klzákov môžu dokumenty a informácie uvedené v písmene a) bodoch 2 až 8 a bodoch 11, 12 a 13 zostať uložené v sprievodnom vozidle.“;

f)

ustanovenie NCO.OP.121 sa vypúšťa;

g)

ustanovenie NCO.OP.127 sa vypúšťa;

h)

ustanovenie NCO.OP.150 sa nahrádza takto:

„NCO.OP.150   Preprava cestujúcich

Veliteľ lietadla zabezpečí, aby sa pred rolovaním, vzletom a pristávaním a počas týchto činností a kedykoľvek to veliteľ lietadla v záujme bezpečnosti považuje za potrebné, každý cestujúci na palube nachádzal na svojom sedadle alebo lôžku a bol riadne pripútaný bezpečnostným pásom alebo postrojom.“;

i)

ustanovenie NCO.OP.156 sa nahrádza takto:

„NCO.OP.156   Fajčenie na palube – vetrone

Fajčenie na palube vetroňa nie je povolené.“;

j)

ustanovenie NCO.OP.176 sa vypúšťa;

k)

ustanovenie NCO.OP.185 sa nahrádza takto:

„NCO.OP.185   Riadenie palivového systému počas letu

Veliteľ lietadla v pravidelných intervaloch kontroluje, či množstvo zostávajúceho použiteľného paliva nie je menšie ako množstvo paliva potrebné na pokračovanie letu na letisko alebo prevádzkové miesto s priaznivými poveternostnými podmienkami, pri plánovanej zálohe zostávajúceho paliva požadovanej podľa ustanovení NCO.OP.125 alebo NCO.OP.126.“;

l)

ustanovenie NCO.OP.215 sa vypúšťa;

m)

v ustanovení NCO.POL.100 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

V každej fáze prevádzky musí naloženie, hmotnosť a poloha ťažiska (CG) lietadla vyhovovať obmedzeniam stanoveným v letovej príručke lietadla alebo v rovnocennom dokumente.“;

n)

ustanovenie NCO.POL.105 sa nahrádza takto:

„NCO.POL.105   Váženie

a)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa hmotnosť a ťažisko lietadla určili skutočným zvážením pred prvým uvedením lietadla do prevádzky. Kumulované účinky modifikácií a opráv na hmotnosť a vyváženie sa musia započítať a riadne zdokumentovať. Tieto informácie musí mať k dispozícii veliteľ lietadla. Ak nie je vplyv modifikácií na hmotnosť a vyváženie presne známy, musia sa lietadlá opäť zvážiť.

b)

Váženie vykonáva:

1.

v prípade letúnov a vrtuľníkov buď výrobca lietadla, alebo organizácia schválená na údržbu, a

2.

v prípade vetroňov buď výrobca lietadla, alebo sa vykonáva v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 1321/2014.“;

o)

v podčasti D sa vypúšťa oddiel 4;

p)

v ustanovení NCO.SPEC.115 sa písm. b) nahrádza takto:

„b)

Počas kritických fáz letu alebo kedykoľvek to veliteľ lietadla v záujme bezpečnosti považuje za potrebné, sedí člen posádky pripútaný na určenom pracovnom mieste, pokiaľ sa v kontrolnom zozname neuvádza inak.“;

q)

v ustanovení NCO.SPEC.120 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Počas kritických fáz letu alebo kedykoľvek to veliteľ lietadla v záujme bezpečnosti považuje za potrebné, sedí špecialista na úlohy pripútaný na určenom pracovnom mieste, pokiaľ sa v kontrolnom zozname neuvádza inak.“

6.

Príloha VIII sa mení takto:

a)

ustanovenie SPO.GEN.102 sa mení takto:

i)

nadpis sa nahrádza takto:

„SPO.GEN.102   Turistické motorové klzáky a motorové vetrone“;

ii)

písmeno d) sa vypúšťa;

b)

v ustanovení SPO.GEN.105 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Počas kritických fáz letu alebo kedykoľvek to veliteľ lietadla v záujme bezpečnosti považuje za potrebné, sedí člen posádky pripútaný na určenom pracovnom mieste, pokiaľ sa v štandardných prevádzkových postupoch neuvádza inak.“;

c)

v ustanovení SPO.GEN.106 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Počas kritických fáz letu alebo kedykoľvek to veliteľ lietadla v záujme bezpečnosti považuje za potrebné, sedí špecialista na úlohy pripútaný na určenom pracovnom mieste, pokiaľ sa v štandardných prevádzkových postupoch neuvádza inak.“;

d)

v ustanovení SPO.GEN.107 písm. a) bode 4 sa body iii) a iv) nahrádzajú takto:

„iii)

prístroje a vybavenie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie daného letu, sú nainštalované v lietadle a sú funkčné, pokiaľ podľa zoznamu minimálneho vybavenia (MEL) alebo rovnocenného dokumentu nie je povolená prevádzka s nefunkčným zariadením, ako sa to vyžaduje v ustanoveniach SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 alebo SPO.IDE.S.105;

iv)

hmotnosť lietadla a umiestnenie ťažiska sú také, že let sa môže uskutočniť v rámci obmedzení uvedených v dokumentácii o letovej spôsobilosti;“;

e)

ustanovenie SPO.GEN.108 sa vypúšťa;

f)

v ustanovení SPO.GEN.140 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Bez ohľadu na písmeno a) pri letoch vetroňov s výnimkou turistických motorových klzákov môžu dokumenty a informácie uvedené v písmene a) bodoch 1 až 10 a v písmene a) bodoch 13 až 19 zostať uložené v sprievodnom vozidle.“;

g)

ustanovenie SPO.OP.121 sa vypúšťa;

h)

ustanovenie SPO.OP.132 sa vypúšťa;

i)

ustanovenie SPO.OP.160 sa nahrádza takto:

„SPO.OP.160   Použitie súpravy slúchadiel s mikrofónom

Každý člen letovej posádky počas služby v priestore pre letovú posádku používa súpravu slúchadiel s mikrofónom na ramienku alebo iným rovnocenným mikrofónom a používa ju ako hlavné zariadenie na komunikáciu s letovými prevádzkovými službami (ATS), ostatnými členmi posádky a špecialistami na úlohy.“;

j)

ustanovenie SPO.OP.181 sa vypúšťa;

k)

ustanovenie SPO.OP.225 sa vypúšťa;

l)

v ustanovení SPO.POL.100 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

V každej fáze prevádzky musí naloženie, hmotnosť a poloha ťažiska (CG) lietadla vyhovovať obmedzeniam stanoveným v príslušnej príručke.“;

m)

ustanovenie SPO.POL.105 sa nahrádza takto:

„SPO.POL.105   Hmotnosť a vyváženie

a)

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa hmotnosť a ťažisko lietadla určili skutočným zvážením pred prvým uvedením lietadla do prevádzky. Kumulované účinky modifikácií a opráv na hmotnosť a vyváženie sa musia započítať a riadne zdokumentovať. Tieto informácie sa musia poskytnúť veliteľovi lietadla. Ak nie je vplyv modifikácií na hmotnosť a vyváženie presne známy, musia sa lietadlá opäť zvážiť.

b)

Váženie vykonáva:

1.

v prípade letúnov a vrtuľníkov buď výrobca lietadla, alebo organizácia schválená na údržbu, a

2.

v prípade vetroňov buď výrobca lietadla, alebo sa vykonáva v súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 1321/2014.“;

n)

v podčasti D sa vypúšťa oddiel 4;

o)

ustanovenie SPO.SPEC.PAR.120 sa vypúšťa.14.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/395

z 13. marca 2018,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 5,

keďže:

(1)

Komisia má v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008 prijať potrebné vykonávacie predpisy na zavedenie podmienok bezpečnej prevádzky balónov, pokiaľ takéto lietadlá spĺňajú podmienky uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného nariadenia.

(2)

Vzhľadom na osobitný charakter prevádzky balónov sú potrebné osobitné prevádzkové pravidlá stanovené v samostatnom nariadení. Tieto pravidlá by mali vychádzať zo všeobecných pravidiel leteckej prevádzky stanovených v nariadení Komisie (EÚ) č. 965/2012 (2), ale mali by mať novú štruktúru a mali by sa zjednodušiť, aby boli primerané a aby vychádzali z prístupu založenom na posúdení rizika a aby sa zároveň zaistila bezpečná prevádzka balónov.

(3)

Osobitné pravidlá prevádzky leteckej dopravy s balónmi by však nemali zahŕňať požiadavky týkajúce sa dohľadu nad prevádzkou leteckej dopravy zo strany príslušných orgánov členských štátov, pretože tieto požiadavky nie sú špecifické pre žiadne konkrétne druhy prevádzky leteckej dopravy, ale uplatňujú sa horizontálne na všetky takéto činnosti. Pokiaľ ide o dohľad, požiadavky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 965/2012 a v prílohe II k uvedenému nariadeniu by sa preto mali aj naďalej uplatňovať aj na prevádzku leteckej dopravy s balónmi.

(4)

V záujme bezpečnosti a s cieľom zabezpečiť súlad so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 všetci prevádzkovatelia balónov, na ktorých sa vzťahuje toto nariadenie, s výnimkou konštrukčných alebo výrobných organizácií vykonávajúcich určité operácie, podliehajú súboru základných požiadaviek.

(5)

S cieľom zabezpečiť dodatočnú ochranu pre cestujúcich v balóne by sa mali zaviesť určité dodatočné požiadavky na prevádzkovateľov vykonávajúcich prevádzku obchodnej dopravy s balónmi, ktoré by sa mali uplatňovať súbežne so základnými požiadavkami.

(6)

Tieto dodatočné požiadavky by mali odzrkadľovať menej zložitý charakter prevádzky obchodnej dopravy s balónmi v porovnaní s inými formami obchodnej leteckej dopravy, mali by byť primerané a mali by vychádzať z prístupu založeného na posúdení rizika. Preto je vhodné nahradiť požiadavku na osvedčenie pre prevádzku obchodnej dopravy podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 216/2008 požiadavkou podať vopred vyhlásenie príslušnému orgánu a stanoviť podrobné pravidlá pre podávanie takýchto vyhlásení, ako aj určitými inými dodatočnými požiadavkami.

(7)

Avšak vzhľadom na pomerne nízku úroveň zložitosti a prístup založený na posúdení rizika by prevádzkovatelia vykonávajúci určitý druh prevádzky obchodnej dopravy s balónmi mali byť oslobodení od požiadavky na osvedčenie a od uvedených dodatočných požiadaviek vrátane požiadavky podať vopred vyhlásenie. Namiesto toho by mali podliehať len základným požiadavkám stanoveným v tomto nariadení, ktoré sa uplatňujú na všetky druhy prevádzky leteckej dopravy s balónmi, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(8)

S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod a v čo najväčšej miere zabrániť narušeniam pri zavádzaní nového osobitného režimu pre prevádzku balónov stanoveného v tomto nariadení by všetky osvedčenia, povolenia a schválenia vydané pre prevádzkovateľov balónov v súlade s pravidlami uplatniteľnými pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia mali byť počas obmedzeného časového obdobia aj naďalej platné a mali by sa považovať za vyhlásenie vykonané v súlade s týmto nariadením. Po uplynutí takéhoto obdobia by všetci prevádzkovatelia vykonávajúci prevádzku obchodnej dopravy s balónmi mali urobiť vyhlásenie v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

(9)

S cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod a poskytnúť všetkým dotknutým stranám dostatočný čas, aby sa pripravili na uplatňovanie tohto nového režimu, toto nariadenie by sa malo uplatňovať až od vhodného neskoršieho dátumu.

(10)

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva pripravila návrh vykonávacích predpisov a v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b) a článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008 ho predložila Komisii vo forme stanoviska (3).

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú podrobné pravidlá pre prevádzku leteckej dopravy s balónmi, pokiaľ takéto lietadlá spĺňajú podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 216/2008.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na prevádzku leteckej dopravy s priviazanými plynovými balónmi.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„balón“ je lietadlo s posádkou ľahšie ako vzduch bez motorového pohonu, ktorého let je udržiavaný buď pomocou plynu ľahšieho ako vzduch alebo palubného ohrievača vzduchu, vrátane plynových balónov, teplovzdušných balónov, zmiešaných balónov a teplovzdušných vzducholodí, aj keď tie sú poháňané motorom;

2.

„plynový balón“ je voľný balón, pri ktorom vztlak vytvára plyn ľahší ako vzduch;

3.

„priviazaný plynový balón“ je plynový balón s priväzovacím systémom, ktorým je balón počas prevádzky nepretržite ukotvený k pevnému bodu;

4.

„voľný balón“ je balón, ktorý nie je počas prevádzky nepretržite ukotvený k pevnému bodu;

5.

„teplovzdušný balón“ je voľný balón, pri ktorom vztlak vytvára ohriaty vzduch;

6.

„zmiešaný balón“ je voľný balón, pri ktorom vztlak vytvára kombinácia ohriateho vzduchu a nehorľavého plynu ľahšieho ako vzduch;

7.

„teplovzdušná vzducholoď“ je motorom poháňaný teplovzdušný balón, pri ktorom motor nevytvára žiadnu časť vztlaku;

8.

„súťažný let“ je akákoľvek prevádzka leteckej dopravy s balónom, pri ktorej sa balón využíva na účasť na leteckých súťažiach alebo pretekoch, vrátane tréningu na letecké súťaže alebo preteky, príletu na letecké súťaže alebo preteky a odletu z nich;

9.

„letecká prehliadka“ je akákoľvek prevádzka leteckej dopravy s balónom vykonávaná na účel predvádzania alebo ako zábavný program na propagovanom podujatí otvorenom pre verejnosť vrátane tréningu na leteckú prehliadku a príletu na miesto podujatia a odletu z neho;

10.

„iniciačný/ukážkový let“ je akákoľvek krátka prevádzka leteckej dopravy za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu, ktorú ponúka výcviková organizácia schválená v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (4) alebo organizácia vytvorená na propagáciu športového alebo rekreačného lietania s cieľom prilákať nových záujemcov o výcvik alebo nových členov;

11.

„hlavné miesto podnikania“ je ústredie alebo registrované sídlo prevádzkovateľa balóna, v ktorom sa vykonávajú hlavné finančné operácie a prevádzková kontrola činností, ktoré sa uvádzajú v tomto nariadení;

12.

„dohoda o prenájme balóna bez posádky (dry lease)“ je dohoda medzi podnikmi, na základe ktorej je balón prevádzkovaný v rámci zodpovednosti nájomcu.

Článok 3

Prevádzka leteckej dopravy

1.   Prevádzkovatelia balónov ich prevádzkujú v súlade s požiadavkami stanovenými v podčasti BAS prílohy II.

Prvý pododsek sa však nevzťahuje na konštrukčné organizácie, ktoré spĺňajú ustanovenia článku 8, ani na výrobné organizácie, ktoré spĺňajú ustanovenia článku 9 nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012 (5) a ktoré v rámci rozsahu svojich oprávnení prevádzkujú balón na účely zavádzania alebo modifikácie typov balóna.

2.   Odchylne od článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 216/2008 sa požiadavka na osvedčenie stanovená v uvedenom článku nevzťahuje na prevádzkovateľov vykonávajúcich prevádzku obchodnej dopravy s balónmi.

Uvedení prevádzkovatelia sú oprávnení vykonávať takúto prevádzku obchodnej dopravy až po tom, čo príslušnému orgánu predložia vyhlásenie o ich spôsobilosti a prostriedkoch, ktoré im umožňujú plniť si povinnosti spojené s prevádzkou balóna. Okrem požiadaviek stanovených v podčasti BAS sa pri podávaní vyhlásenia a prevádzke balóna riadia aj požiadavkami stanovenými v podčasti ADD prílohy II.

Druhý pododsek sa však nevzťahuje na prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú tieto druhy prevádzky obchodnej dopravy s balónmi:

a)

prevádzku, pri ktorej náklady spoločne znášajú najviac štyri osoby vrátane pilota za predpokladu, že všetky tieto osoby spoločne znášajú priame náklady na let balóna a pomernú časť ročných nákladov na skladovanie, poistenie a údržbu balóna;

b)

súťažné lety alebo letecké prehliadky za predpokladu, že odplata alebo iná primeraná protihodnota poskytnutá za takéto lety sa obmedzuje na pokrytie priamych nákladov na let balóna a pomernej časti ročných nákladov na skladovanie, poistenie a údržbu balóna a že ceny nepresahujú hodnotu stanovenú príslušným orgánom;

c)

ukážkové lety s najviac štyrmi osobami vrátane pilota a výsadkové lety vykonávané buď výcvikovou organizáciou, ktorá má svoje hlavné miesto podnikania v niektorom členskom štáte a ktorá je schválená v súlade s nariadením (EÚ) č. 1178/2011, alebo organizáciou vytvorenou na propagáciu športového alebo rekreačného lietania za predpokladu, že organizácia prevádzkuje balón na základe vlastníctva alebo prenájmu bez posádky, že let neprináša zisk, ktorý by bol distribuovaný mimo organizáciu, a že tieto lety predstavujú iba okrajovú činnosť organizácie;

d)

výcvikové lety vykonávané výcvikovou organizáciou, ktorá má svoje hlavné miesto podnikania v niektorom členskom štáte a ktorá je schválená v súlade s nariadením (EÚ) č. 1178/2011.

Článok 4

Prechodné ustanovenia

Osvedčenia, povolenia a schválenia, ktoré členské štáty vydali prevádzkovateľom balónov pred 8. aprílom 2019 podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012 alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú v súlade s článkom 10 ods. 2, 3 a 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 965/2012, zostávajú v platnosti do 8. októbra 2019.

Do 8. októbra 2019 sa každý odkaz na vyhlásenie v tomto nariadení chápe zároveň ako odkaz na osvedčenia, povolenia alebo schválenia vydané členskými štátmi pred 8. aprílom 2019.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 8. apríla 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. marca 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Stanovisko Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva č. 1/2016 zo 6. januára 2016 k nariadeniu Komisie o preskúmaní európskych pravidiel pre prevádzku balónov.

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 224, 21.8.2012, s. 1).


PRÍLOHA I

VYMEDZENIE POJMOV

[PART-DEF]

Na účely prílohy II sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC)“ sú nezáväzné normy prijaté agentúrou, ktoré opisujú spôsoby, ktorými možno preukázať súlad s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi;

2.

„náhradné spôsoby dosiahnutia súladu (AltMoC)“ sú spôsoby, ktoré predstavujú alternatívu k existujúcim prijateľným spôsobom preukázania súladu alebo ktorými sa navrhujú nové spôsoby dosiahnutia súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, pre ktoré agentúra neprijala žiadne súvisiace prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu;

3.

„veliteľ lietadla“ je pilot určený za veliteľa a zodpovedný za bezpečné vykonanie letu;

4.

„člen posádky“ je osoba určená prevádzkovateľom na plnenie povinností na palube balóna alebo na zemi v prípade, že povinnosti priamo súvisia s prevádzkou balóna;

5.

„člen letovej posádky“ je člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený povinnosťami potrebnými na prevádzku lietadla;

6.

„psychoaktívne látky“ sú alkohol, opiáty, kanabinoidy, sedatíva a hypnotiká, kokaín, iné psychostimulanty, halucinogény a prchavé rozpúšťadlá, s výnimkou kávy a tabaku;

7.

„nehoda“ je udalosť spojená s prevádzkou balóna, ku ktorej došlo medzi okamihom, keď sa balón začal nafukovať, a okamihom, keď došlo k úplnému vyfúknutiu balóna, počas ktorej:

a)

osoba utrpela smrteľné alebo ťažké zranenia, pretože sa nachádzala v balóne alebo došla do priameho kontaktu s akoukoľvek časťou balóna vrátane častí, ktoré sa od balóna oddelili, okrem zranení zapríčinených prírodnými udalosťami alebo takých, ktoré si osoba privodila sama alebo ktoré jej spôsobili iné osoby;

b)

došlo k poškodeniu alebo konštrukčnej poruche balóna, ktoré majú nepriaznivý vplyv na jeho konštrukčnú pevnosť, výkon alebo letové vlastnosti a ktoré si vyžadujú rozsiahlu opravu alebo výmenu dotknutého komponentu alebo

c)

sa balón stratil prípadne je prístup k nemu úplne nemožný;

8.

„incident“ je udalosť iná než nehoda, spojená s prevádzkou balóna, ktorá ovplyvňuje alebo by mohla ovplyvniť bezpečnosť prevádzky;

9.

„závažný incident“ je udalosť spojená s prevádzkou balóna, ku ktorej došlo medzi okamihom, keď sa balón začal nafukovať, a okamihom, keď došlo k úplnému vyfúknutiu balóna, počas ktorej hrozila vysoká pravdepodobnosť nehody;

10.

„kritické fázy letu“ sú vzlet, konečné priblíženie, nevydarené priblíženie, pristátie a všetky ďalšie fázy letu, ktoré veliteľ lietadla označí za kritické pre bezpečnú prevádzku balóna;

11.

„letová príručka lietadla“ je dokument obsahujúci platné a schválené prevádzkové obmedzenia a informácie týkajúce sa balóna;

12.

„nebezpečný tovar“ sú výrobky alebo látky, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia a ktoré sú uvedené na zozname nebezpečného tovaru v technických pokynoch alebo ktoré sa majú klasifikovať ako nebezpečný tovar podľa týchto pokynov;

13.

„technické pokyny“ sú najnovšie platné vydanie Technických pokynov na bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného tovaru vrátane doplnkov a dodatkov schválených a vydaných Medzinárodnou organizáciou civilného letectva, ktoré sú obsiahnuté v dokumente 9284-AN/905;

14.

„miesto prevádzky“ je miesto, ktoré vybral veliteľ lietadla alebo prevádzkovateľ na pristátie, vzlet alebo prevádzku s vonkajším nákladom;

15.

„dopĺňanie paliva“ je čerpanie paliva do palivových fliaš alebo nádrží z vonkajšieho zdroja s výnimkou náhradných palivových fliaš;

16.

„noc“ je časový úsek medzi koncom občianskeho súmraku a začiatkom občianskeho svitania. Občiansky súmrak sa končí večer, keď sa stred slnečného kotúča nachádza 6 stupňov pod obzorom, a začína sa ráno, keď sa stred slnečného kotúča nachádza 6 stupňov pod obzorom;

17.

„špeciálna prevádzka balóna“ je akákoľvek prevádzka balóna, ktorá môže byť obchodnej alebo neobchodnej povahy a ktorej hlavným cieľom nie je preprava cestujúcich na účely vyhliadkových alebo zážitkových letov, ale zoskoky s padákom, závesný gliding, letecké prehliadky, súťažné lety alebo podobné špecializované činnosti;

18.

„dopravný náklad“ je celková hmotnosť cestujúcich, batožiny, nákladu a príručného špeciálneho vybavenia vrátane akejkoľvek záťaže;

19.

„hmotnosť prázdneho balóna“ je hmotnosť určená vážením balóna so všetkým nainštalovaným vybavením, ktorá je uvedená v letovej príručke lietadla;

20.

„dohoda o prenájme s posádkou“ je dohoda medzi prevádzkovateľmi, na základe ktorej sa balón prevádzkuje na zodpovednosť prenajímateľa;

21.

„obchodná osobná letecká doprava balónom“ je forma prevádzky obchodnej leteckej dopravy balónom, pri ktorej cestujúci absolvujú vyhliadkové alebo zážitkové lety za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu;

22.

„prevádzka obchodnej leteckej dopravy (CAT)“ je prevádzka lietadiel na prepravu cestujúcich, nákladu alebo pošty za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu.


PRÍLOHA II

PREVÁDZKA LETECKEJ DOPRAVY BALÓNOM

[ČASŤ-BOP]

PODČASŤ BAS

ZÁKLADNÉ PREVÁDZKOVÉ POŽIADAVKY

Oddiel 1

Všeobecné požiadavky

BOP.BAS.001   Rozsah pôsobnosti

V súlade s článkom 3 sa v tejto podčasti stanovujú požiadavky, ktoré musia spĺňať prevádzkovatelia balónov s výnimkou konštrukčných alebo výrobných organizácií uvedených v článku 3 ods. 1 druhom pododseku.

BOP.BAS.005   Príslušný orgán

Príslušný orgán je orgán určený členským štátom, v ktorom má prevádzkovateľ hlavné miesto podnikania alebo, ak prevádzkovateľ nemá hlavné miesto podnikania, miesto, v ktorom je prevádzkovateľ usadený alebo v ktorom má pobyt. Na tento orgán sa vzťahujú požiadavky článku 3 nariadenia (EÚ) č. 965/2012 v súlade s článkom 1 ods. 7 uvedeného nariadenia.

BOP.BAS.010   Preukázanie súladu

a)

Prevádzkovateľ na požiadanie príslušného orgánu, ktorý overuje nepretržité plnenie požiadaviek zo strany prevádzkovateľa v súlade s bodom ARO.GEN.300 písm. a) ods. 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012, preukazuje súlad so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a s požiadavkami tohto nariadenia.

b)

Prevádzkovateľ použije na preukázanie súladu jeden z týchto prostriedkov:

1.

prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC);

2.

náhradné spôsoby dosiahnutia súladu (AltMoC).

BOP.BAS.015   Ukážkové lety

V prípade ukážkových letov platia tieto požiadavky:

a)

prevádzkujú sa počas dňa v súlade s pravidlami letu za viditeľnosti a

b)

z hľadiska ich bezpečnosti na ne dohliada osoba určená organizáciou, ktorá vykonáva ukážkové lety.

BOP.BAS.020   Okamžitá reakcia na bezpečnostný problém

Prevádzkovateľ zavedie:

a)

bezpečnostné opatrenia nariadené príslušným orgánom v súlade s bodom ARO.GEN.135 písm. c) prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 a

b)

príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti a iné povinné informácie vydané agentúrou v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 216/2008.

BOP.BAS.025   Určenie veliteľa lietadla

Prevádzkovateľ určí veliteľa lietadla, ktorý je kvalifikovaný vykonávať povinnosti veliteľa lietadla v súlade s prílohou I k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

BOP.BAS.030   Povinnosti veliteľa lietadla

a)

Veliteľ lietadla:

1.

je zodpovedný za bezpečnosť balóna a prepravovaných osôb alebo majetku počas prevádzky balóna;

2.

je zodpovedný za začatie, priebeh alebo ukončenie letu v záujme bezpečnosti;

3.

zabezpečuje dodržanie všetkých uplatniteľných prevádzkových postupov a kontrolných zoznamov;

4.

let začne až po tom, ako sa ubezpečí, že sú splnené všetky prevádzkové obmedzenia, a to konkrétne:

i)

balón je spôsobilý na let;

ii)

balón je riadne zaregistrovaný;

iii)

prístroje a vybavenie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie letu, sú na palube balóna a sú funkčné;

iv)

balón má takú hmotnosť, aby sa let mohol uskutočniť v rámci obmedzení uvedených v letovej príručke lietadla;

v)

všetko vybavenie a batožina sú riadne naložené a zabezpečené a

vi)

prevádzkové obmedzenia balóna uvedené v letovej príručke lietadla nebudú počas trvania celého letu prekročené;

5.

zabezpečuje, aby sa predletová prehliadka vykonala v súlade s požiadavkami prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1321/2014 (1);

6.

je zodpovedný za predletovú inštruktáž osôb asistujúcich pri naplnení a vypustení plášťa;

7.

zabezpečuje, aby všetky osoby asistujúce pri naplnení a vypustení plášťa mali na sebe príslušný ochranný odev;

8.

presvedčí sa, že príslušné núdzové vybavenie je ľahko prístupné na okamžité použitie;

9.

zabezpečuje, aby žiadna osoba na palube alebo v bezprostrednej blízkosti balóna nefajčila;

10.

nedovolí, aby sa v balóne prepravovala osoba, ktorá sa zdá byť pod vplyvom psychoaktívnych látok do takej miery, že by to pravdepodobne ohrozilo bezpečnosť balóna alebo osôb či majetku prepravovaných na jeho palube;

11.

ovláda balón počas celého letu, pokiaľ ovládanie balóna neprevezme iný pilot;

12.

v núdzovom prípade vyžadujúcom okamžité rozhodnutie a činnosť, vykoná akúkoľvek činnosť, ktorú považuje za daných okolností za potrebnú. V takýchto prípadoch sa môže v záujme bezpečnosti v nevyhnutnom rozsahu odchýliť od prepisov, prevádzkových postupov a metód;

13.

pokračuje v lete iba po najbližšie miesto prevádzky s priaznivými poveternostnými podmienkami, ak je podstatne znížená jeho spôsobilosť na výkon služobných povinností z dôvodu choroby, únavy, nedostatku kyslíka alebo inej príčiny;

14.

zaznamenáva údaje o využívaní balóna a všetkých známych alebo predpokladaných poruchách balóna pri ukončení letu alebo série letov do palubného denníka balóna;

15.

bezodkladne upovedomí orgán bezpečnostného vyšetrovania štátu, na území ktorého došlo k udalosti, a pohotovostné služby daného štátu najrýchlejšími dostupnými prostriedkami o akomkoľvek závažnom incidente alebo nehode v súvislosti s balónom;

16.

bezodkladne nahlasuje príslušnému orgánu akékoľvek protiprávne zasahovanie a informuje o tom miestny orgán určený štátom, na území ktorého došlo k protiprávnemu zásahu, a

17.

bezodkladne nahlasuje príslušnému stanovišťu letových prevádzkových služieb (ATS) všetky nebezpečné poveternostné alebo letové podmienky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť iného lietadla.

b)

Veliteľ lietadla nevykonáva služobné povinnosti v balóne v ktorejkoľvek z týchto situácií:

1.

ak je nespôsobilý na výkon služobných povinností z akéhokoľvek dôvodu vrátane zranenia, choroby, liekov, únavy alebo pôsobenia psychoaktívnej látky alebo ak sa inak necíti dobre;

2.

ak nie sú splnené príslušné zdravotné požiadavky.

c)

Kedykoľvek sú do prevádzky balóna zapojení členovia posádky, veliteľ lietadla:

1.

zabezpečuje počas kritických fáz letu alebo kedykoľvek sa to považuje za potrebné v záujme bezpečnosti, že každý člen posádky je na určenom pracovnom mieste a nevykonáva žiadnu činnosť, ktorá nie je potrebná pre bezpečnú prevádzku balóna;

2.

nezačne let, ak akýkoľvek člen posádky nie je spôsobilý na výkon služobných povinností z akéhokoľvek dôvodu vrátane zranenia, choroby, liekov, únavy alebo pôsobenia akejkoľvek psychoaktívnej látky, alebo ak sa inak necíti dobre;

3.

pokračuje v lete iba po najbližšie miesto prevádzky s priaznivými poveternostnými podmienkami, ak spôsobilosť člena posádky na výkon služobných povinností je podstatne znížená z dôvodu únavy, choroby, nedostatku kyslíka alebo inej príčiny; a

4.

zabezpečuje, aby sa všetci členovia posádky mohli navzájom dohovoriť spoločným jazykom.

BOP.BAS.035   Právomoc veliteľa lietadla

Veliteľ lietadla má právomoc:

a)

vydávať všetky príkazy a prijímať všetky primerané opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť balóna a osôb alebo majetku prepravovaných na jeho palube a

b)

odmietnuť nástup alebo prepravu akejkoľvek osoby alebo nákladu, ktoré môžu predstavovať potenciálnu hrozbu pre bezpečnosť balóna alebo osôb či majetku na jeho palube.

BOP.BAS.040   Povinnosti členov posádky

a)

Každý člen posádky zodpovedá za správny výkon svojich povinností súvisiacich s prevádzkou balóna.

b)

Členovia posádky nevykonávajú svoje služobné povinnosti, ak nie sú spôsobilí na výkon služobných povinností z akéhokoľvek dôvodu vrátane zranenia, choroby, liekov, únavy alebo pôsobenia akejkoľvek psychoaktívnej látky, alebo ak sa inak necítia dobre.

c)

Členovia posádky nahlasujú veliteľovi lietadla:

1.

každú chybu, poruchu, nesprávnu činnosť alebo poškodenie, ktoré podľa neho môžu ovplyvniť letovú spôsobilosť alebo bezpečnosť prevádzky balóna vrátane núdzových systémov;

2.

každý incident.

d)

Každý člen posádky, ktorý vykonáva služobné povinnosti pre viacerých prevádzkovateľov:

1.

uchováva v prípade potreby svoje individuálne záznamy týkajúce sa letového času a času odpočinku a

2.

poskytuje každému prevádzkovateľovi údaje potrebné na plánovanie činností v súlade s platnými požiadavkami na obmedzenia letového času a času v službe, ako aj požiadavkami na odpočinok.

BOP.BAS.045   Dodržiavanie zákonov, právnych predpisov a postupov

a)

Veliteľ lietadla a všetci ostatní členovia posádky dodržiavajú zákony, právne predpisy a postupy tých štátov, v ktorých sa vykonáva prevádzka.

b)

Veliteľ lietadla je oboznámený so zákonmi, s inými právnymi predpismi a postupmi týkajúcimi sa plnenia jeho povinností, ktoré sú stanovené pre oblasti, nad ktorými sa má uskutočniť let, miesta prevádzky, ktoré sa majú použiť, a súvisiace zariadenia leteckej navigácie.

BOP.BAS.050   Povinné doklady, príručky a informácie na palube

a)

Pri každom lete musia byť na palube originály alebo kópie všetkých týchto dokumentov, príručiek a informácií:

1.

prevádzkové obmedzenia, bežné, mimoriadne a núdzové postupy a iné relevantné informácie týkajúce sa prevádzkových vlastností balóna;

2.

podrobné údaje o predloženom letovom pláne letových prevádzkových služieb, ak sa vyžaduje v súlade s oddielom 4 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 923/2012 (2);

3.

platné a vyhovujúce letecké mapy oblasti plánovaného letu.

b)

Pri každom lete musia byť na palube alebo v sprievodnom vozidle uložené originály alebo kópie všetkých týchto dokumentov, príručiek a informácií:

1.

osvedčenie o zápise do registra;

2.

osvedčenie o letovej spôsobilosti vrátane príloh;

3.

letová príručka lietadla alebo rovnocenný dokument, resp. dokumenty;

4.

povolenie palubnej rádiovej stanice, ak je balón vybavený rádiovým komunikačným zariadením v súlade s bodom BOP.BAS.355 písm. a);

5.

doklad, resp. doklady o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou balóna tretej strane;

6.

palubný denník balóna alebo rovnocenný dokument, resp. dokumenty;

7.

akákoľvek iná dokumentácia, ktorá sa môže týkať letu alebo ktorú požaduje štát, resp. štáty, nad ktorých územím sa má uskutočniť let.

c)

Ak to vyžaduje príslušný orgán, veliteľ lietadla alebo prevádzkovateľ tomuto orgánu sprístupnia pôvodnú dokumentáciu v lehote určenej príslušným orgánom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín.

BOP.BAS.055   Nebezpečný tovar

a)

Preprava nebezpečného tovaru v balóne sa vykonáva v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe 18 k Chicagskému dohovoru naposledy zmenenému a rozšírenému technickými pokynmi.

b)

Veliteľ lietadla prijme všetky primerané opatrenia, aby sa zabránilo neúmyselnému preneseniu nebezpečného tovaru na palubu.

c)

Primerané množstvá predmetov a látok, ktoré by inak spadali pod nebezpečný tovar a ktoré sa používajú na zaistenie bezpečnosti letu, sa považujú, pokiaľ sa ich držanie na palube balóna odporúča na zaistenie ich včasnej dostupnosti na prevádzkové účely, za povolené podľa bodu 2.2.1 písm. a) časti 1 technických pokynov bez ohľadu na to, či sa držanie takýchto predmetov a látok na palube vyžaduje, alebo či sa ich použitie plánuje v spojení s konkrétnym letom. Veliteľ lietadla zabezpečí, aby sa balenie a nakladanie takýchto predmetov a látok na palubu balóna vykonalo takým spôsobom, ktorým sa minimalizujú riziká pre členov posádky, cestujúcich a balón počas jeho prevádzky.

d)

Veliteľ lietadla alebo prevádzkovateľ v prípade, že veliteľ lietadla nie je spôsobilý, bezodkladne ohlasujú všetky nehody alebo incidenty týkajúce sa nebezpečného tovaru orgánu bezpečnostného vyšetrovania štátu, na území ktorého došlo k udalosti, pohotovostným službám uvedeného štátu, každému inému orgánu určenému daným štátom a príslušnému orgánu.

BOP.BAS.060   Vypúšťanie nebezpečného tovaru

a)

Veliteľ lietadla nesmie vypúšťať nebezpečný tovar pri prevádzke balóna nad osídlenými oblasťami veľkomiest, miest alebo usadlostí alebo nad zhromaždením ľudí na voľnej ploche.

b)

Bez ohľadu na písmeno a) môžu parašutisti opustiť balón na účely parašutistickej prehliadky nad uvedenými husto osídlenými oblasťami alebo nad zhromaždením ľudí na voľnej ploche, s pripevnenými dymovými vlečnými zariadeniami, pokiaľ boli dané zariadenia vyrobené na tieto účely.

BOP.BAS.065   Palubný denník balóna

Pre každý let alebo sériu letov sa uchovávajú podrobné údaje o balóne, jeho posádke a o každej ceste v podobe palubného denníka balóna alebo rovnocenného dokumentu.

Oddiel 2

Prevádzkové postupy

BOP.BAS.100   Použitie miest prevádzky

Veliteľ lietadla používa len také miesta prevádzky, ktoré sú vhodné pre dané typy balónov a na dané druhy prevádzky.

BOP.BAS.105   Postupy na obmedzenie hluku

Veliteľ lietadla zohľadní postupy na obmedzenie hluku vykurovacieho systému, pričom zaistí, aby bezpečnosť mala prednosť pred obmedzením hluku.

BOP.BAS.110   Zásoba a plánovanie paliva a záťaže

Veliteľ lietadla začne let, iba ak sú záložné palivo alebo záťaž na palube balóna dostatočné na zaistenie bezpečného pristátia.

BOP.BAS.115   Inštruktáž cestujúcich

Veliteľ lietadla zabezpečí, aby boli cestujúci pred letom alebo v prípade potreby aj počas letu poučení o bežných, mimoriadnych a núdzových postupoch.

BOP.BAS.120   Preprava osobitných kategórií cestujúcich

Veliteľ lietadla zabezpečí, aby boli osoby, pri ktorých preprave na palube balóna sa vyžadujú osobitné podmienky, pomoc alebo zariadenia, prepravované za podmienok, ktoré zaručia bezpečnosť balóna a všetkých osôb alebo majetku prepravovaných na jeho palube.

BOP.BAS.125   Predkladanie letového plánu letových prevádzkových služieb

a)

Ak nebol predložený letový plán letových prevádzkových služieb, pretože sa nepožaduje v súlade s bodom SERA.4001 písm. b) prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 923/2012, veliteľ lietadla predloží zodpovedajúce informácie, ktoré by v prípade potreby umožnili aktivovať pohotovostné služby.

b)

Pri prevádzke z miesta prevádzky, kde je nemožné predložiť letový plán letových prevádzkových služieb napriek tomu, že sa vyžaduje v súlade s bodom SERA.4001 písm. b) prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 923/2012, veliteľ lietadla predloží letový plán letových prevádzkových služieb po vzlete.

BOP.BAS.130   Príprava na let

Pred začatím letu sa veliteľ lietadla oboznámi so všetkými dostupnými meteorologickými a leteckými informáciami, ktoré sa týkajú plánovaného letu a ktoré zahŕňajú:

a)

štúdiu dostupných aktuálnych hlásení a predpovedí počasia;

b)

plánovanie náhradného postupu s cieľom pripraviť sa na možnosť, že by sa let z dôvodu poveternostných podmienok nemohol dokončiť podľa plánu.

BOP.BAS.135   Fajčenie na palube

Žiadna osoba nesmie fajčiť na palube balóna počas žiadnej fázy letu ani v jeho bezprostrednej blízkosti.

BOP.BAS.140   Preprava a použitie zbraní

a)

Veliteľ lietadla zabezpečí, aby žiadna osoba neprepravovala ani nepoužila zbraň na palube balóna.

b)

Odchylne od písmena a) môže veliteľ lietadla povoliť prepravu a použitie zbraní na palube balóna, ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti členov posádky alebo cestujúcich. V takých prípadoch veliteľ lietadla zabezpečí, aby boli zbrane zaistené, ak sa práve nepoužívajú.

BOP.BAS.145   Meteorologické podmienky

Veliteľ lietadla začne let podľa VFR alebo v ňom bude pokračovať, iba ak sa v najnovších dostupných meteorologických informáciách uvádza, že poveternostné podmienky na trati a na mieste plánovaného pristátia budú v predpokladanom čase prevádzky:

a)

na úrovni platných prevádzkových miním pre let podľa pravidiel letu za viditeľnosti alebo budú lepšie a

b)

v medziach meteorologických obmedzení uvedených v letovej príručke lietadla.

BOP.BAS.150   Podmienky vzletu

Veliteľ lietadla sa pred začatím vzletu balóna musí presvedčiť o tom, či podľa najnovších dostupných informácií umožňuje počasie v mieste prevádzky bezpečný vzlet a odlet.

BOP.BAS.155   Podmienky na priblíženie a pristátie

S výnimkou núdzových situácií sa veliteľ lietadla pred začatím priblíženia na pristátie presvedčí, či podľa najnovších dostupných informácií umožňujú podmienky v plánovanom mieste prevádzky bezpečné priblíženie a pristátie.

BOP.BAS.160   Simulované situácie počas letu

a)

Veliteľ lietadla zabezpečuje, aby sa pri preprave cestujúcich nevykonávali simulácie situácií, ktoré si vyžadujú použitie mimoriadnych alebo núdzových postupov.

b)

Odchylne od písmena a) môže veliteľ lietadla simulovať také situácie počas inej prevádzky, než je obchodná prevádzka balóna, a to pri vykonávaní výcvikových letov buď so žiakmi – pilotmi alebo s cestujúcimi za predpokladu, že cestujúci boli riadne informovaní a so simuláciou súhlasili vopred.

BOP.BAS.165   Riadenie palivového systému počas letu

Veliteľ lietadla v pravidelných intervaloch počas letu kontroluje, či množstvo zostávajúceho použiteľného paliva alebo záťaže nie je menšie ako množstvo paliva alebo záťaže potrebné na dokončenie plánovaného letu a záloha plánovaná na pristátie.

BOP.BAS.170   Dopĺňanie paliva s osobami na palube

a)

Dopĺňanie paliva do balóna sa nesmie vykonávať, keď sa na palube nachádzajú osoby.

b)

Odchylne od písmena a) sa dopĺňanie paliva do motora teplovzdušných vzducholodí môže vykonávať, keď sa veliteľ lietadla nachádza na palube.

BOP.BAS.175   Používanie systémov pripútania

Ak sa v súlade s bodom BOP.BAS.320 vyžaduje systém pripútania, veliteľ lietadla ho použije aspoň počas pristávania.

BOP.BAS.180   Použitie prídavného kyslíka

Veliteľ lietadla zabezpečí, aby:

a)

všetci členovia posádky, ktorí vykonávajú povinnosti nevyhnutné na bezpečnú prevádzku balóna, nepretržite dýchali prídavný kyslík vždy, keď usúdia, že by nedostatok kyslíka v plánovanej letovej výške mohol oslabiť schopnosti členov posádky a

b)

bol pre cestujúcich k dispozícii prídavný kyslík, ak by im nedostatok kyslíka mohol uškodiť.

BOP.BAS.185   Prevádzkové obmedzenia v noci

a)

Teplovzdušné balóny:

1.

nesmú pristávať v noci okrem núdzových prípadov; a

2.

môžu vzlietnuť v noci za predpokladu, že majú dostatok paliva alebo záťaže na pristátie cez deň.

b)

Plynové balóny a zmiešané balóny:

1.

nesmú pristávať v noci okrem núdzových prípadov alebo preventívneho pristátia a

2.

môžu vzlietnuť v noci za predpokladu, že majú dostatok paliva alebo záťaže na pristátie cez deň.

c)

Teplovzdušné vzducholode sa prevádzkujú v súlade s ich schválenými obmedzeniami a informáciami týkajúcimi sa letu podľa pravidiel letu za viditeľnosti v noci.

BOP.BAS.190   Prevádzka špeciálnej dopravy balónom — posúdenie rizika a kontrolný zoznam

a)

Pred začatím špeciálnej prevádzky balóna vykoná veliteľ lietadla posúdenie rizika, v ktorom posúdi zložitosť činnosti s cieľom určiť nebezpečenstvá a súvisiace riziká vyplývajúce z plánovanej prevádzky a stanoviť v prípade potreby opatrenia na zmiernenie rizika.

b)

Špeciálna prevádzka balóna sa vykonáva v súlade s kontrolným zoznamom. Takýto kontrolný zoznam stanovuje veliteľ lietadla, ktorý zabezpečuje, aby bol tento zoznam vhodný z hľadiska špeciálnej činnosti a použitého balóna, a to na základe posúdenia rizika a pri zohľadnení všetkých požiadaviek stanovených v tejto podčasti. Kontrolný zoznam musí byť ľahko dostupný pri každom lete veliteľovi lietadla a iným členom posádky, ak sa týka výkonu ich služobných povinností.

c)

Veliteľ lietadla pravidelne preskúmava a v prípade potreby aktualizuje kontrolný zoznam s cieľom náležite zohľadniť posúdenie rizika.

Oddiel 3

Výkonnosť a prevádzkové obmedzenia

BOP.BAS.200   Prevádzkové obmedzenia

Veliteľ lietadla zabezpečuje, aby balón počas ktorejkoľvek fázy prevádzky neprekračoval obmedzenia stanovené v letovej príručke lietadla alebo v rovnocennom dokumente, resp. dokumentoch.

BOP.BAS.205   Váženie

a)

Váženie balóna vykonáva buď výrobca balóna, alebo sa vykonáva v súlade s prílohou I k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014.

b)

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa hmotnosť balóna určila skutočným zvážením pred prvým uvedením do prevádzky. Kumulované účinky úprav a opráv na hmotnosť sa musia započítať a riadne zdokumentovať. Tieto informácie sa poskytujú veliteľovi lietadla. Ak nie je vplyv úprav alebo opráv na hmotnosť známy, balón sa opäť zváži.

BOP.BAS.210   Výkonnosť – všeobecné ustanovenia

Veliteľ lietadla smie lietať s balónom, iba ak je jeho výkonnosť primeraná a spĺňa požiadavky stanovené v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 923/2012 a akékoľvek ostatné obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na let, vzdušný priestor alebo použité miesta prevádzky, pričom sa používajú grafy alebo mapy v najnovšom dostupnom vydaní.

Oddiel 4

Prístroje a vybavenie

BOP.BAS.300   Prístroje a vybavenie – všeobecné ustanovenia

a)

Prístroje a vybavenie požadované podľa tohto oddielu sa schvaľujú v súlade s prílohou I k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

1.

používajú sa na splnenie požiadaviek uvedených v bodoch BOP.BAS.355 a BOP.BAS.360;

2.

sú v balóne trvalo nainštalované.

b)

Odchylne od písmena a) nepotrebujú žiadne z ďalej uvedených prístrojov alebo prvkov vybavenia, ktoré sa vyžadujú podľa tohto oddielu, schválenie:

1.

prístroje alebo vybavenie, ktoré letová posádka používa na určenie dráhy letu;

2.

elektrické baterky;

3.

presné hodiny;

4.

súprava prvej pomoci;

5.

vybavenie na prežitie a signalizačné vybavenie;

6.

vybavenie na uchovávanie a dodávanie prídavného kyslíka;

7.

alternatívny zápalný zdroj;

8.

hasiaca deka alebo ohňovzdorná prikrývka;

9.

ručný hasiaci prístroj;

10.

vlečné lano;

11.

nôž.

c)

Prístroje a vybavenie, ktoré sa nepožadujú podľa tohto oddielu, ako aj ostatné vybavenie, ktoré sa nepožaduje podľa tejto prílohy, ale ktoré sa nachádzajú na palube balóna počas letu, musia spĺňať obe tieto podmienky:

1.

informácie získané z týchto prístrojov alebo vybavenia nesmie letová posádka použiť na dosiahnutie súladu so základnými požiadavkami na letovú spôsobilosť stanovenými v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 216/2008;

2.

prístroje a vybavenie nesmú ovplyvniť letovú spôsobilosť balóna, a to ani v prípade porúch alebo nesprávnej činnosti.

d)

Prístroje a vybavenie musia byť ľahko ovládateľné alebo prístupné z pracovného miesta člena letovej posádky, ktorý ich potrebuje použiť.

e)

Všetko požadované núdzové vybavenie musí byť ľahko dostupné na okamžité použitie.

BOP.BAS.305   Minimálne prístroje a vybavenie pre let

Ak ktorýkoľvek z prístrojov a prvkov vybavenia požadovaných na zamýšľaný let balóna chýba, nefunguje alebo nie je schopný plniť požadované funkcie, let sa nesmie začať.

BOP.BAS.310   Prevádzkové svetlá

Balóny prevádzkované v noci musia byť vybavené:

a)

protizrážkovým svetlom;

b)

prostriedkami zabezpečujúcimi dostatočné osvetlenie všetkých prístrojov a vybavenia, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku balóna;

c)

elektrickou baterkou.

BOP.BAS.315   Letové a navigačné prístroje a vybavenie

Balóny prevádzkované podľa pravidiel letu za viditeľnosti počas dňa musia byť vybavené obomi týmito prostriedkami:

a)

prostriedkami na zobrazovanie smeru prúdu;

b)

prostriedkami na meranie a zobrazovanie:

1.

času v hodinách, minútach a sekundách;

2.

vertikálnej rýchlosti, ak sa to vyžaduje v letovej príručke lietadla, a

3.

tlakovej nadmorskej výšky, ak sa to vyžaduje v letovej príručke a ak je to stanovené v požiadavkách pre vzdušný priestor alebo ak je potrebné kontrolovať nadmorskú výšku vzhľadom na využívanie kyslíka.

BOP.BAS.320   Systémy pripútania

Balóny musia byť vybavené systémom pripútania pre veliteľa lietadla, ak je balón vybavený jedným z týchto prvkov:

a)

osobitným priestorom pre veliteľa lietadla;

b)

zatáčacím ventilom, resp. ventilmi.

BOP.BAS.325   Prídavný kyslík

Balóny prevádzkované v podmienkach, kde sa vyžaduje dodávka kyslíka podľa bodu BOP.BAS.180, musia mať vybavenie na uchovávanie a dodávanie kyslíka schopné uchovávať a vydávať požadované množstvo kyslíka.

BOP.BAS.330   Súprava prvej pomoci

a)

Balóny musia byť vybavené súpravou prvej pomoci.

b)

Súprava prvej pomoci musí byť:

1.

ľahko dostupná na použitie a

2.

pravidelne obnovovaná.

BOP.BAS.335   Ručné hasiace prístroje

Balóny s výnimkou plynových balónov musia byť vybavené najmenej jedným ručným hasiacim prístrojom:

BOP.BAS.340   Záchranné a signalizačné vybavenie – lety nad vodou

Veliteľ lietadla pri prevádzke balóna nad vodou určí pred začiatkom letu riziko pre prežitie osôb prepravovaných na jeho palube v prípade núdzového pristátia na vode. Na základe tohto rizika rozhodne, či je potrebné mať na palube záchranné a signalizačné vybavenie.

BOP.BAS.345   Záchranné a signalizačné vybavenie – náročnosť pátracích a záchranných operácií

Balóny prevádzkované nad oblasťami, kde by pátranie a záchrana boli osobitne náročné, musia byť vybavené takým záchranným a signalizačným vybavením, aké je vhodné pre oblasť, nad ktorou sa uskutočňuje let.

BOP.BAS.350   Rôzne vybavenie

a)

Balóny musia byť vybavené ochrannými rukavicami pre všetkých členov posádky.

b)

Zmiešané balóny, teplovzdušné balóny a teplovzdušné vzducholode musia byť vybavené všetkými týmito prvkami:

1.

alternatívnym a nezávislým zápalným zdrojom;

2.

prostriedkami na meranie a zobrazovanie množstva paliva;

3.

hasiacou dekou alebo ohňovzdornou prikrývkou;

4.

vlečným lanom s minimálnou dĺžkou 25 m.

c)

Plynové balóny musia byť vybavené obomi týmito predmetmi:

1.

nožom;

2.

vlečným lanom s minimálnou dĺžkou 20 m vyrobeným z prírodného vlákna alebo elektrostatického vodivého materiálu.

BOP.BAS.355   Rádiové komunikačné zariadenie

a)

Balóny musia byť vybavené rádiovým komunikačným zariadením, ktoré umožňuje komunikáciu požadovanú v súlade s dodatkom 4 k prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 923/2012 a, ak sa let uskutočňuje vo vzdušnom priestore tretej krajiny, v súlade s právom danej tretej krajiny.

b)

Rádiové komunikačné zariadenie musí umožňovať komunikáciu na leteckej tiesňovej frekvencii 121,5 MHz.

BOP.BAS.360   Odpovedač

Balóny musia byť vybavené odpovedačom sekundárneho prehľadového radaru (SSR) so všetkými vlastnosťami požadovanými v súlade s bodom SERA.6005 písm. b) prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 923/2012 a, ak sa let uskutočňuje vo vzdušnom priestore tretej krajiny, v súlade s právom danej tretej krajiny.

PODČASŤ ADD

DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA KOMERČNÚ PREVÁDZKU

Oddiel 1

Všeobecné organizačné požiadavky

BOP.ADD.001   Rozsah pôsobnosti

V súlade s článkom 3 sa v tejto podčasti stanovujú požiadavky, ktoré musia spĺňať všetci prevádzkovatelia zaoberajúci sa prevádzkou obchodnej dopravy s balónmi okrem prevádzkovateľov uvedených v článku 3 ods. 2 poslednom pododseku.

BOP.ADD.005   Zodpovednosť prevádzkovateľa

a)

Prevádzkovateľ je zodpovedný za prevádzku balóna v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008, požiadavkami tejto prílohy a so svojím vyhlásením.

b)

Každý let sa vykoná v súlade s ustanoveniami prevádzkovej príručky.

c)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby balón bol vybavený a aby posádka bola odborne spôsobilá tak, ako si to vyžaduje oblasť a druh prevádzky.

d)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetci členovia posádky poverení letovou prevádzkou alebo priamo do nej zapojení spĺňali všetky tieto podmienky:

1.

sú riadne vyškolení a poučení;

2.

poznajú predpisy a postupy týkajúce sa ich konkrétnych povinností;

3.

preukázali svoje schopnosti pri plnení konkrétnych povinností;

4.

uvedomujú si svoju zodpovednosť a vzťah svojich povinností k prevádzke balóna ako celku.

e)

Prevádzkovateľ stanovuje postupy a pokyny pre bezpečnú prevádzku každého typu balóna, ktoré zahŕňajú povinnosti a zodpovednosť členov posádky pre všetky druhy prevádzky. V rámci týchto postupov a pokynov sa od členov posádky nesmie vyžadovať, aby počas kritických fáz letu vykonávali inú činnosť než tú, ktorá je potrebná pre bezpečnú prevádzku balóna.

f)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby nad členmi posádky a pracovníkmi zapojenými do prevádzky balóna vykonávali dohľad osoby s primeranými skúsenosťami a zručnosťami s cieľom zaistiť dodržiavanie noriem uvedených v prevádzkovej príručke.

g)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa členovia posádky a pracovníci zapojení do prevádzky balóna oboznámili s povinnosťou dodržiavať zákony, právne predpisy a postupy tých štátov, v ktorých sa vykonáva prevádzka a ktoré súvisia s výkonom ich povinností.

h)

Prevádzkovateľ stanoví postupy plánovania letu, aby zaručil bezpečné vykonanie letu na základe zváženia výkonnosti balóna, ďalších prevádzkových obmedzení a zodpovedajúcich očakávaných podmienok na trati, na ktorej sa má letieť, a na príslušných miestach prevádzky. Tieto postupy sa uvádzajú v prevádzkovej príručke.

BOP.ADD.010   Oznámenie náhradných spôsobov dosiahnutia súladu

Prevádzkovateľ pri podávaní vyhlásenia v súlade s bodom BOP.ADD.100 predloží príslušnému orgánu zoznam náhradných spôsobov dosiahnutia súladu (AltMoC) v prípade, že zamýšľa použiť AltMoC na preukázanie súladu, ak je o to požiadaný v súlade s bodom BOP.ADD.010. Tento zoznam obsahuje odkazy na prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (AMC), ktoré sa nahrádzajú, v prípade, že agentúra prijala súvisiace AMC.

BOP.ADD.015   Prístup

a)

Na účely overenia súladu so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a požiadavkami podľa tohto nariadenia prevádzkovateľ udelí každej osobe oprávnenej príslušným orgánom kedykoľvek prístup ku všetkým zariadeniam, k balónu, dokumentom, záznamom, údajom, postupom alebo akýmkoľvek iným materiálom súvisiacim s jeho činnosťou, ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia bez ohľadu na to, či je alebo nie je táto činnosť vykonávaná na základe zmluvy.

b)

V prípade obchodnej osobnej leteckej dopravy balónom zahŕňa prístup k balónu možnosť vstúpiť do balóna a zotrvať v ňom počas prevádzky letu okrem prípadu, keby to ohrozilo bezpečnosť letu.

BOP.ADD.020   Zistenia

Po prijatí oznámenia so zisteniami, na ktoré upozornil príslušný orgán v súlade s bodmi ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 a ARO.GEN.360 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012, prevádzkovateľ vykoná všetky tieto činnosti:

a)

identifikuje hlavnú príčinu nesúladu s požiadavkami;

b)

stanoví nápravný akčný plán;

c)

preukáže vykonanie nápravného akčného plánu k spokojnosti príslušného orgánu v lehote určenej daným orgánom v súlade s bodom ARO.GEN.350 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012.

BOP.ADD.025   Hlásenie udalostí

a)

Prevádzkovateľ zavedie ako súčasť svojho systému riadenia systém hlásenia udalostí, ktorým sa má zabezpečiť povinné a dobrovoľné hlásenie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 (3).

b)

Bez toho, aby bolo dotknuté písmeno a), prevádzkovateľ hlási príslušnému orgánu a organizácii zodpovednej za konštrukciu balóna každý nedostatok, technickú chybu, prekročenie technických obmedzení alebo udalosť, ktorá zvýrazňuje nepresnosť, neúplnosť alebo nejednoznačnosť informácií obsiahnutých v údajoch stanovených v súlade s prílohou I k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012, alebo akúkoľvek inú udalosť, ktorá predstavuje incident, ale nie nehodu ani závažný incident.

c)

Prevádzkovateľ prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby veliteľ lietadla, každý iný člen posádky a všetci pracovníci dodržiavali ustanovenia článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 (4) v súvislosti s akýmkoľvek závažným incidentom alebo nehodou spojenými s prevádzkou balóna.

BOP.ADD.030   Systém riadenia

a)

Prevádzkovateľ zriadi, zavedie a udržiava systém riadenia, ktorý zahŕňa:

1.

jednoznačne vymedzené hranice zodpovednosti v celej organizácii prevádzkovateľa vrátane priamej zodpovednosti zodpovedného manažéra za bezpečnosť;

2.

opis celkovej koncepcie a zásad prevádzkovateľa týkajúcich sa bezpečnosti, ktorý sa nazýva politika bezpečnosti;

3.

určenie bezpečnostných rizík v oblasti letectva, ktoré sú spojené s činnosťou prevádzkovateľa, ich hodnotenie a riadenie súvisiacich rizík vrátane prijímania opatrení na zmiernenie uvedených rizík v prípade potreby a overenia účinnosti týchto opatrení;

4.

udržiavanie pracovníkov v stave kvalifikovanosti a schopnosti plniť úlohy;

5.

dokumentovanie všetkých kľúčových procesov systému riadenia vrátane procesu informovania pracovníkov o ich povinnostiach a postupu pozmeňovania tejto dokumentácie;

6.

funkciu monitorovania plnenia požiadaviek podľa tejto prílohy zo strany prevádzkovateľa. Monitorovanie súladu zahŕňa aj systém spätnej väzby zistení pre zodpovedného riadiaceho pracovníka prevádzkovateľa, aby sa v prípade potreby zabezpečila účinná realizácia nápravných opatrení;

7.

Postupy potrebné na zabezpečenie súladu s požiadavkami podľa článkov 4, 5, 6 a 13 nariadenia (EÚ) č. 376/2014.

b)

Systém riadenia zodpovedá veľkosti organizácie prevádzkovateľa a charakteru a zložitosti jeho činností, pričom sa zohľadňujú nebezpečenstvá a súvisiace riziká vyplývajúce z týchto činností.

BOP.ADD.035   Obstarávané činnosti

Prevádzkovateľ je pri obstarávaní akejkoľvek časti svojich činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia prostredníctvom externej organizácie povinný zabezpečiť, že externá organizácia vykonáva danú činnosť v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby mal príslušný orgán prístup k externej organizácii s cieľom stanoviť, či prevádzkovateľ dodržiava uvedené požiadavky.

BOP.ADD.040   Požiadavky na personál

a)

Prevádzkovateľ vymenuje zodpovedného riadiaceho pracovníka, ktorý má právomoc zabezpečiť, že všetky činnosti spadajúce do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia možno financovať a vykonávať v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe IV k nariadeniu č. (ES) č. 216/2008 a v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení. Zodpovedný riadiaci pracovník má za úlohu vytvoriť a udržiavať účinný systém riadenia.

b)

Prevádzkovateľ:

1.

určí povinnosti svojich pracovníkov, pokiaľ ide o všetky úlohy a činnosti, ktoré sa majú vykonať;

2.

má dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov na výkon takých úloh a činností a

3.

uchováva zodpovedajúce záznamy o praxi, odbornej spôsobilosti a odborne príprave pracovníkov.

c)

Prevádzkovateľ vymenuje jednu alebo viacero osôb zodpovedných za riadenie a dohľad vo všetkých týchto oblastiach:

1.

letová prevádzka;

2.

pozemná prevádzka;

3.

zachovanie letovej spôsobilosti v súlade s nariadením (EÚ) č. 1321/2014.

BOP.ADD.045   Požiadavky na zariadenia

Prevádzkovateľ disponuje zariadeniami, ktoré sú dostatočné na vykonávanie a riadenie všetkých úloh a činností potrebných na zabezpečenie súladu so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Oddiel 2

Vyhlásenie, letová spôsobilosť a prenájom balóna s posádkou alebo bez posádky

BOP.ADD.100   Vyhlásenie

a)

Vo vyhlásení uvedenom v článku 3 ods. 2 druhom pododseku prevádzkovateľ potvrdí, že spĺňa a bude aj naďalej spĺňať základné požiadavky stanovené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a požiadavky stanovené v tomto nariadení.

b)

Prevádzkovateľ do vyhlásenia zahrnie tieto informácie:

1.

názov prevádzkovateľa;

2.

hlavné miesto podnikania prevádzkovateľa;

3.

meno a kontaktné údaje zodpovedného riadiaceho pracovníka prevádzkovateľa:

4.

dátum začiatku prevádzky obchodnej dopravy a, ak je to relevantné, dátum, keď nadobúda účinnosť zmena existujúcej prevádzky obchodnej dopravy;

5.

v súvislosti s balónmi používanými na prevádzku obchodnej dopravy typ balóna, registráciu, hlavnú základňu, druh prevádzky a organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.

c)

V prípade potreby prevádzkovateľ k vyhláseniu pripojí zoznam náhradných spôsobov dosiahnutia súladu (AltMoC) v súlade s bodom BOP.ADD.010.

d)

Pri podávaní vyhlásenia prevádzkovateľ použije formulár uvedený v dodatku k tejto prílohe.

BOP.ADD.105   Zmeny vyhlásenia a ukončenie prevádzky obchodnej dopravy

a)

Prevádzkovateľ bezodkladne informuje príslušný orgán o všetkých zmenách okolností, ktoré majú vplyv na dodržiavanie základných požiadaviek stanovených v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a požiadaviek stanovených v tomto nariadení z jeho strany, ako sa uvádza vo vyhlásení predloženom príslušnému orgánu, ako aj o všetkých zmenách týkajúcich sa informácií uvedených v bode BOP.ADD.100 písm. b) a zoznamu AltMoC uvedeného v bode BOP.ADD.100 písm. c), ktorý tvorí súčasť vyhlásenia alebo prílohu k nemu.

b)

Prevádzkovateľ bezodkladne informuje príslušný orgán o tom, že už nepoužíva balón na prevádzku obchodnej dopravy.

BOP.ADD.110   Požiadavky na letovú spôsobilosť

Balóny musia mať osvedčenie o letovej spôsobilosti vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012 alebo, ak ide o balón registrovaný v tretej krajine, musia sa prenajímať na základe dohody o prenájme s posádkou alebo bez posádky, v súlade s bodom BOP.ADD.115.

BOP.ADD.115   Prenájom balóna registrovaného v tretej krajine s posádkou alebo bez posádky

a)

Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o všetkých dohodách o prenájme balóna registrovaného v tretej krajine s posádkou alebo bez posádky.

b)

Ak je balón registrovaný v tretej krajine predmetom dohody o prenájme s posádkou, prevádzkovateľ zabezpečí, aby úroveň bezpečnosti vyplývajúca z uplatňovania bezpečnostných noriem týkajúcich sa zachovania letovej spôsobilosti a leteckej prevádzky, ktorým podlieha prevádzkovateľ balóna z tretej krajiny, bola prinajmenšom rovnocenná s úrovňou bezpečnosti vyplývajúcou z uplatňovania požiadaviek stanovených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 a v tomto nariadení.

c)

Ak je balón registrovaný v tretej krajine predmetom dohody o prenájme bez posádky, prevádzkovateľ zabezpečí súlad so základnými požiadavkami týkajúcimi sa zachovania letovej spôsobilosti stanovenými v prílohách I a IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Oddiel 3

Príručky a záznamy

BOP.ADD.200   Prevádzková príručka

a)

Prevádzkovateľ vypracuje prevádzkovú príručku.

b)

Obsah prevádzkovej príručky zodpovedá požiadavkám stanoveným v tejto prílohe a nesmie byť v rozpore s informáciami obsiahnutými vo vyhlásení prevádzkovateľa.

c)

Prevádzková príručka môže pozostávať z viacerých častí.

d)

Všetci pracovníci prevádzkovateľa musia mať jednoduchý prístup k tým častiam prevádzkovej príručky, ktoré sa týkajú ich povinností.

e)

Prevádzková príručka sa musí aktualizovať. Všetci pracovníci prevádzkovateľa musia byť oboznamovaní so všetkými zmenami prevádzkovej príručky, ktoré sa týkajú ich povinností.

f)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetky informácie, ktoré slúžia ako základ pre obsah prevádzkovej príručky, ako aj všetky jej zmeny boli v prevádzkovej príručke správne zohľadnené.

g)

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetci pracovníci rozumeli jazyku, v ktorom sú napísané tie časti prevádzkovej príručky, ktoré sa týkajú ich povinností. Obsah prevádzkovej príručky musí byť predložený v podobe, ktorá umožňuje jej jednoduché použitie.

BOP.ADD.205   Vedenie záznamov

a)

Prevádzkovateľ zavedie systém vedenia záznamov, prostredníctvom ktorého možno primerane uchovávať a spoľahlivo sledovať jeho činnosti.

b)

Formát záznamov sa presne stanoví v postupoch alebo príručkách prevádzkovateľa.

Oddiel 4

Letová posádka

BOP.ADD.300   Zloženie letovej posádky

a)

Zloženie letovej posádky musí prinajmenšom zodpovedať požiadavkám stanoveným v letovej príručke lietadla alebo v prevádzkových obmedzeniach predpísaných pre balón.

b)

Letová posádka sa doplní ďalšími členmi letovej posádky, ak si to vyžaduje druh prevádzky. Počet jej členov nesmie byť menší ako počet uvedený v prevádzkovej príručke.

c)

Všetci členovia letovej posádky musia byť držiteľmi preukazov spôsobilosti a kvalifikácií vydaných alebo schválených v súlade s prílohou I k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, ktoré zodpovedajú im zvereným povinnostiam.

d)

Členovia letovej posádky môžu byť počas letu vystriedaní pri plnení svojich povinností pri riadení lietadla iným príslušne kvalifikovaným členom letovej posádky.

e)

Ak sú prácou člena letovej posádky poverené osoby, ktoré sú samostatne zárobkovo činné alebo pracujú na čiastočný úväzok, prevádzkovateľ overí, či sú splnené všetky tieto požiadavky:

1.

požiadavky podľa tejto podčasti;

2.

požiadavky podľa prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 vrátane požiadaviek na nedávnu prax;

3.

obmedzenia času letu a času v službe a požiadavky na odpočinok v súlade s vnútroštátnym právnymi predpismi členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ svoje hlavné miesto podnikania, so zreteľom na všetky služby, ktoré člen letovej posádky poskytuje iným prevádzkovateľom.

BOP.ADD.305   Určenie veliteľa lietadla

a)

Prevádzkovateľ určí jedného pilota z letovej posádky za veliteľa lietadla.

b)

Prevádzkovateľ určí pilota za veliteľa lietadla, iba ak:

1.

je kvalifikovaný vykonávať povinnosti veliteľa lietadla v súlade s prílohou I k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011;

2.

má minimálnu úroveň praxe uvedenú v prevádzkovej príručke a

3.

má primerané vedomosti o oblasti, nad ktorou sa prelieta.

BOP.ADD.310   Zabezpečovanie výcviku a preskúšanie

Všetok výcvik a preskúšanie členov letovej posádky, ktoré sa vyžadujú podľa bodu BOP.ADD.315:

a)

sa uskutočňujú v súlade s programami a osnovami odbornej prípravy, ktoré stanovil prevádzkovateľ v prevádzkovej príručke;

b)

vykonávajú primerane odborne spôsobilé osoby a, pokiaľ ide o letový výcvik a preskúšanie, osoby s kvalifikáciou podľa prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011.

BOP.ADD.315   Udržiavací výcvik a preskúšanie

a)

Každý člen letovej posádky absolvuje každé 2 roky udržiavací letový a pozemný výcvik týkajúci sa triedy balóna, na ktorého prevádzke sa podieľa, vrátane výcviku zameraného na umiestnenie a použitie núdzového a bezpečnostného vybavenia na palube.

b)

Každý člen letovej posádky absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom, aby preukázal svoju spôsobilosť vykonávať bežné, mimoriadne a núdzové postupy, ktoré sa týkajú príslušných aspektov súvisiacich s osobitnými úlohami opísanými v prevádzkovej príručke. Pri takomto preskúšavaní sa venuje náležitá pozornosť členom posádky, ktorí vykonávajú prevádzku podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR) v noci.

c)

Preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom platí 24 kalendárnych mesiacov, ktoré sa počítajú od konca mesiaca, v ktorom sa preskúšanie vykonalo, alebo, ak sa preskúšanie vykonalo v posledných 3 mesiacoch obdobia platnosti predchádzajúceho preskúšania, od posledného dňa obdobia platnosti predchádzajúceho preskúšania.

Oddiel 5

Všeobecné prevádzkové požiadavky

BOP.ADD.400   Povinnosti veliteľa lietadla

Veliteľ lietadla musí dodržiavať obe tieto požiadavky:

a)

príslušné požiadavky týkajúce sa prevádzkovateľovho systému ohlasovania udalostí, ktoré sú uvedené v bode BOP.ADD.025;

b)

obmedzenia času letu a času v službe a požiadavky na odpočinok uplatniteľné na jeho činnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ hlavné miesto podnikania.

BOP.ADD.405   Právomoc veliteľa lietadla

Bez ohľadu na bod BOP.BAS.035 prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že všetky osoby na palube balóna poslúchnu všetky oprávnené rozkazy vydané veliteľom lietadla na zabezpečenie bezpečnosti balóna, všetkých osôb alebo majetku na jeho palube alebo všetkých osôb alebo majetku na zemi.

BOP.ADD.410   Ďalší člen posádky balóna

Ak sa v balóne prepravuje viac ako 19 cestujúcich, na palube musí byť prítomný najmenej jeden ďalší člen posádky okrem letovej posádky požadovanej podľa bodu BOP.ADD.300 písm. a) a b), ktorý pomáha cestujúcim v prípade núdzovej situácie. Tento ďalší člen posádky musí mať primeranú prax a výcvik.

BOP.ADD.415   Zdravotná spôsobilosť v súvislosti s hĺbkovým potápaním a darovaním krvi

Členovia posádky nesmú vykonávať žiadne povinnosti na palube balóna, ak by ich zdravotná spôsobilosť mohla byť znížená v dôsledku hĺbkového potápania alebo darovania krvi.

BOP.ADD.420   Spoločný jazyk

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa všetci členovia posádky mohli navzájom dohovoriť spoločným jazykom.

BOP.ADD.425   Psychoaktívne látky

Prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby do balóna nevstúpila ani sa v ňom nezdržiavala žiadna osoba, ktorá je pod vplyvom psychoaktívnych látok v takej miere, že by v dôsledku prítomnosti takej osoby mohla byť ohrozená bezpečnosť balóna alebo osôb či majetku prepravovaných na jeho palube alebo osôb či majetku nachádzajúcich sa na zemi.

BOP.ADD.430   Ohrozenie

Prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že žiadna osoba nebude konať úmyselne, nerozvážne alebo nedbalo, alebo že nevykoná úkon, čím by spôsobila jeden z týchto následkov:

a)

ohrozila balón alebo osoby na jeho palube alebo na zemi;

b)

spôsobila alebo dovolila, aby balón ohrozil akúkoľvek osobu alebo majetok.

BOP.ADD.435   Povinné doklady, príručky a informácie na palube

a)

Pri každom lete musia byť na palube originály alebo kópie všetkých týchto dokumentov, príručiek a informácií:

1.

vyhlásenie prevádzkovateľa;

2.

informácie týkajúce sa služieb pátrania a záchrany pre oblasť plánovaného letu;

3.

prevádzkový letový plán.

b)

Originály ďalej uvedených dokumentov, príručiek a informácii sa uchovajú na bezpečnom mieste, ale nie na palube balóna počas letu:

1.

dokumenty, príručky a informácie uvedené v písmene a), ktorých kópie sa nachádzajú na palube balóna počas letu;

2.

platné časti prevádzkovej príručky alebo štandardných prevádzkových postupov, ktoré sa týkajú plnenia služobných povinností členov posádky a ktoré im musia byť ľahko dostupné;

3.

zoznamy cestujúcich v prípade prepravy cestujúcich;

4.

dokumentácia týkajúca sa hmotnosti uvedená v bode BOP.ADD.600 písm. c).

c)

Ak to vyžaduje príslušný orgán, veliteľ lietadla alebo prevádzkovateľ tomuto orgánu sprístupní originály dokumentov, príručiek a informácií v lehote určenej príslušným orgánom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín.

BOP.ADD.440   Nebezpečný tovar

Prevádzkovateľ:

a)

stanoví postupy s cieľom zabezpečiť prijatie všetkých primeraných opatrení, aby sa zabránilo neúmyselnému preneseniu nebezpečného tovaru na palubu a

b)

poskytne členom posádky všetky potrebné informácie, ktoré im umožňujú náležite si vykonávať svoje povinnosti vo vzťahu k nebezpečnému tovaru, ktorý sa prepravuje alebo plánuje prepravovať na palube balóna.

Oddiel 6

Prevádzkové postupy

BOP.ADD.500   Výpočty paliva alebo záťaže

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby výpočty týkajúce sa záložného paliva alebo záťaže boli zdokumentované v prevádzkovom letovom pláne.

BOP.ADD.505   Preprava osobitných kategórií cestujúcich

Prevádzkovateľ stanoví postupy na prepravu osôb, pri ktorých preprave na palube balóna sa vyžadujú osobitné podmienky, pomoc alebo zariadenia, a to za podmienok, ktoré zaručujú bezpečnosť balóna a všetkých osôb alebo majetku prepravovaných na jeho palube.

BOP.ADD.510   Prevádzka špeciálnej obchodnej dopravy balónom — štandardné prevádzkové postupy

Bez ohľadu na bod BOP.BAS.190:

a)

Pred začatím prevádzky špeciálnej obchodnej dopravy balónom vykoná prevádzkovateľ posúdenie rizika, v ktorom posúdi zložitosť plánovanej prevádzky s cieľom určiť nebezpečenstvá a súvisiace riziká vyplývajúce z prevádzky a stanoviť v prípade potreby opatrenia na zmiernenie rizika.

b)

Na základe posúdenia rizika prevádzkovateľ stanoví pred začatím prevádzky špeciálnej obchodnej dopravy balónom štandardné prevádzkové postupy v závislosti od plánovanej prevádzky a použitého balóna. Štandardné prevádzkové postupy sú buď súčasťou prevádzkovej príručky, alebo tvoria samostatný dokument. Prevádzkovateľ pravidelne preskúmava a v prípade potreby aktualizuje štandardné prevádzkové postupy s cieľom náležite zohľadniť posúdenie rizika.

c)

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa prevádzka špeciálnej obchodnej dopravy balónom vykonávala v súlade so štandardnými prevádzkovými postupmi.

Oddiel 7

Výkonnosť a prevádzkové obmedzenia

BOP.ADD.600   Systém stanovenia hmotnosti

a)

Prevádzkovateľ zavedie systém, ktorým sa určí, akým spôsobom sa budú pre jednotlivé lety presne stanovovať tieto položky, aby veliteľ lietadla mohol overiť, či sú dodržané obmedzenia stanovené v letovej príručke lietadla:

1.

hmotnosť prázdneho balóna;

2.

hmotnosť dopravného nákladu;

3.

hmotnosť paliva alebo záťaže na palube;

4.

vzletová hmotnosť;

5.

naloženie balóna vykonávané pod dohľadom veliteľa lietadla alebo kvalifikovaného personálu;

6.

príprava a uchovávanie celej dokumentácie.

b)

Veliteľ lietadla musí byť schopný zopakovať výpočet hmotnosti založený na elektronických výpočtoch.

c)

Dokumentácia o hmotnosti zahŕňajúca položky uvedené v písmene a) sa vypracuje pred každým letom a zdokumentuje sa v prevádzkovom letovom pláne.


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13.10.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 18).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 35).


Dodatok

Image Text obrazu Image Text obrazu

14.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/396

z 13. marca 2018,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. e),

keďže:

(1)

Nariadením (EHS) č. 2658/87 sa stanovila nomenklatúra tovaru (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“ alebo „KN“), ktorá je uvedená v prílohe I k uvedenému nariadeniu.

(2)

V doplnkovej poznámke 10 k 22. kapitole druhej časti KN sa stanovuje, že na účely podpoložiek 2206 00 31 a 2206 00 39 sa kvasené nápoje predkladané v inom balení ako vo fľašiach so zátkou v tvare „hríbika“ pridržiavanou svorkami alebo kovovými zvierkami, ktoré pri teplote 20 °C majú pretlak najmenej 1,5 baru, považujú za „šumivé“.

(3)

V poznámke k podpoložke 1 k 22. kapitole druhej časti KN sa stanovuje, že na účely podpoložky 2204 10 termín „šumivé víno“ znamená víno, ktoré má pri uchovávaní v uzavretých nádobách pri teplote 20 °C pretlak najmenej 3 bary.

(4)

V smernici Rady 92/83/EHS (2) sa uvádza, že „ostatné šumivé kvasené nápoje“ spadajúce nielen pod položky 2204 a 2205, ale aj pod číselný znak KN 2206 00 91, ako sa uplatňovali v čase prijatia smernice (v súčasnosti číselné znaky KN 2206 00 31 a 2206 00 39), majú pretlak 3 bary alebo viac.

(5)

Vedecky ani inak nie je možné odôvodniť, prečo by sa mali uplatňovať odlišné limitné hodnoty, pokiaľ ide o pretlak šumivých kvasených nápojov, bez ohľadu na ich zatriedenie pod KN kódy 2204, 2205 alebo 2206.

(6)

V záujme právnej istoty je potrebné zmeniť doplnkovú poznámku 10 k 22. kapitole druhej časti KN nahradením existujúcej limitnej hodnoty „najmenej 1,5 baru“ hodnotou „3 bary alebo viac“.

(7)

S cieľom zabezpečiť súlad a jednotnú interpretáciu kombinovanej nomenklatúry v celej Únii, pokiaľ ide o vymedzenie termínu „šumivé nápoje“, doplnková poznámka 10 k 22. kapitole druhej časti KN by sa mala zmeniť.

(8)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Výbor pre colný kódex nepredložil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V 22. kapitole druhej časti kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa druhá zarážka doplnkovej poznámky 10 nahrádza takto:

„—

kvasené nápoje predkladané v inom balení, ktoré pri teplote 20 °C majú pretlak 3 bary alebo viac.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. marca 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21).


ROZHODNUTIA

14.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 71/38


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/397

z 8. marca 2018

o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (1), a najmä na jeho článok 33,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 25 ods. 2 rozhodnutia 2008/615/SVV sa osobné údaje podľa uvedeného rozhodnutia nesmú poskytnúť, pokiaľ sa všeobecné ustanovenia o ochrane údajov stanovené v kapitole 6 uvedeného rozhodnutia nevykonali vo vnútroštátnom práve území členských štátov, ktoré sa takéhoto poskytnutia zúčastňujú.

(2)

V článku 20 rozhodnutia Rady 2008/616/SVV (3) sa stanovuje, že skutočnosť, či v súvislosti s automatizovanou výmenou údajov podľa kapitoly 2 rozhodnutia 2008/615/SVV bola splnená podmienka uvedená v odôvodnení 1, sa má overiť na základe hodnotiacej správy vypracovanej na základe dotazníka, hodnotiacej návštevy a skúšobnej prevádzky.

(3)

V súlade s bodom 1.1. kapitoly 4 prílohy k rozhodnutiu 2008/616/SVV sa dotazník, ktorý pripravila príslušná pracovná skupina Rady, týka každej automatizovanej výmeny údajov a členský štát ho má vyplniť hneď, ako bude presvedčený, že spĺňa predpoklady na výmenu údajov v príslušnej kategórii údajov.

(4)

Portugalsko vyplnilo dotazník o ochrane údajov a dotazník o výmene údajov o evidencii vozidiel.

(5)

Portugalsko úspešne uskutočnilo skúšobnú prevádzku spolu s Holandskom.

(6)

V Portugalsku sa uskutočnila hodnotiaca návšteva a správu o nej vypracoval holandský, španielsky a slovenský hodnotiaci tím, ktorý ju zaslal príslušnej pracovnej skupine Rady.

(7)

Celková hodnotiaca správa, v ktorej sa zhrnuli výsledky dotazníka, hodnotiacej návštevy a skúšobnej prevádzky týkajúce sa výmeny údajov o evidencii vozidiel, sa predložila Rade.

(8)

Rada 12. októbra 2017, konštatujúc súhlas všetkých členských štátov viazaných rozhodnutím 2008/615/SVV, dospela k záveru, že Portugalsko v plnej miere vykonalo všeobecné ustanovenia o ochrane údajov stanovené v kapitole 6 rozhodnutia 2008/615/SVV.

(9)

Na účely automatizovaného vyhľadávania údajov o evidencii vozidiel by preto Portugalsko malo byť oprávnené prijímať a poskytovať osobné údaje podľa článku 12 rozhodnutia 2008/615/SVV.

(10)

V článku 33 rozhodnutia 2008/615/SVV sa Rade udeľujú vykonávacie právomoci s cieľom prijať opatrenia potrebné na vykonávanie uvedeného rozhodnutia, najmä pokiaľ ide o prijímanie a poskytovanie osobných údajov podľa uvedeného rozhodnutia.

(11)

Keďže sa splnili podmienky na uplatnenie takýchto vykonávacích právomocí a dodržal sa príslušný postup, malo by sa prijať vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku s cieľom umožniť tomuto členskému štátu, aby prijímal a poskytoval osobné údaje podľa článku 12 rozhodnutia 2008/615/SVV.

(12)

Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo sú viazané rozhodnutím 2008/615/SVV, a preto sa zúčastňujú na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2008/615/SVV,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely automatizovaného vyhľadávania údajov o evidencii vozidiel je Portugalsko oprávnené prijímať a poskytovať osobné údaje podľa článku 12 rozhodnutia 2008/615/SVV od 15. marca 2018.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje v súlade so zmluvami.

V Bruseli 8. marca 2018

Za Radu

predseda

V. RADEV


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Stanovisko zo 7. februára 2018 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12).