ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 64

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
7. marca 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov (EÚ, Euratom) 2018/335 z 28. februára 2018 o vymenovaní sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

7.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 64/1


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV (EÚ, Euratom) 2018/335

z 28. februára 2018

o vymenovaní sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 19,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 253 a 255,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

keďže:

(1)

Funkčné obdobie štrnástich sudcov a piatich generálnych advokátov Súdneho dvora sa skončí 6. októbra 2018. Je potrebné pristúpiť k vymenovaniam na účely obsadenia týchto funkcií na obdobie od 7. októbra 2018 do 6. októbra 2024.

(2)

Na opätovné vymenovanie do funkcií sudcov Súdneho dvora boli navrhnutí pán Alexander Arabadjiev, pán Jean-Claude Bonichot, pán Thomas von Danwitz, pán Carl Gustav Fernlund, pán Egils Levits, pán Constantinos Lycourgos, pán Jiří Malenovský a pani Alexandra Prechalová. Na opätovné vymenovanie do funkcií generálnych advokátov Súdneho dvora boli navrhnutí pán Yves Bot a pán Maciej Szpunar. Ďalej bola na funkciu sudkyne Súdneho dvora navrhnutá pani Lucia Serena Rossiová a na funkciu generálneho advokáta Súdneho dvora pán Giovanni Pitruzzella.

(3)

Výbor stanovený v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zaujal stanovisko k vhodnosti uvedených kandidátov vykonávať funkciu sudcu a funkciu generálneho advokáta Súdneho dvora,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za sudcov Súdneho dvora sa na obdobie od 7. októbra 2018 do 6. októbra 2024 vymenúvajú:

pán Alexander Arabadjiev,

pán Jean-Claude Bonichot,

pán Thomas von Danwitz,

pán Carl Gustav Fernlund,

pán Egils Levits,

pán Constantinos Lycourgos,

pán Jiří Malenovský,

pani Alexandra Prechal,

pani Lucia Serena Rossi.

Článok 2

Za generálnych advokátov Súdneho dvora sa na obdobie od 7. októbra 2018 do 6. októbra 2024 vymenúvajú:

pán Yves Bot,

pán Giovanni Pitruzzella,

pán Maciej Szpunar.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. februára 2018

predseda

D. TZANTCHEV