ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 58

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
28. februára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/274 z 11. decembra 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561

60

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

28.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 58/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/273

z 11. decembra 2017,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho články 69 a 89, článok 145 ods. 4, článok 147 ods. 3 a článok 223 ods. 2, ako aj časť II oddiel D bod 5 prílohy VIII k uvedenému nariadeniu,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 64 ods. 6 a článok 89 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3). V hlave I kapitole III a časti II hlave II kapitole II oddiele 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uvádzajú pravidlá týkajúce sa režimu povolení na výsadbu viniča a jeho riadenia, vinohradníckeho registra, sprievodných dokladov a certifikácie, vstupnej a výstupnej evidencie a požiadaviek na oznamovanie v sektore vinohradníctva a vinárstva, pričom sa v nich Komisia splnomocňuje prijímať súvisiace delegované a vykonávacie akty. Uvedenými aktmi by sa mali nahradiť príslušné ustanovenia nariadení Komisie (ES) č. 555/2008 (4) a (ES) č. 436/2009 (5), ako aj niektoré ustanovenia nariadení Komisie (ES) č. 606/2009 (6) a (ES) č. 607/2009 (7) týkajúce sa certifikácie odrodových vín a administratívnych pravidiel súvisiacich so vstupnou a s výstupnou evidenciou. Nový delegovaný akt by mal v záujme zjednodušenia zahŕňať aj ustanovenia delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/560 (8).

(2)

V záujme právnej istoty by sa mali vymedziť určité pojmy používané v tomto nariadení a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/274 (9). Je vhodné vymedziť rôzne druhy vinárskych oblastí a hospodárskych subjektov v súvislosti s osobitnými právami a požiadavkami, ktoré sú pre ne stanovené v oboch nariadeniach.

(3)

Podľa článku 62 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú členské štáty vo všeobecnosti povinné udeľovať povolenie na výsadbu viniča na základe podania žiadosti zo strany výrobcov, ktorí majú v úmysle vysádzať alebo opätovne vysádzať vinič. Podľa odseku 4 uvedeného článku sú určité plochy vyňaté z režimu povolení. Je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa podmienok uplatňovania predmetnej výnimky. S cieľom zabrániť obchádzaniu nového režimu by sa plochy určené na pokusné účely alebo na podpníkové vinohrady mali využívať len na stanovené účely. Vinárske výrobky z takýchto plôch by sa mali uvádzať na trh len vtedy, ak podľa členských štátov neexistuje riziko narušenia trhu. Malo by sa povoliť, aby sa existujúce vinohrady na pokusné účely a podpníkové vinohrady obhospodarovali naďalej podľa pravidiel, ktoré sa na ne vzťahovali v období pred nadobudnutím účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/560. V záujme zabezpečenia toho, aby plochy, z ktorých sú víno alebo vinárske výrobky určené výhradne na spotrebu v domácnosti vinohradníka, neprispievali k narušeniu trhu, je vhodné stanoviť veľkostné obmedzenie a podmieniť výnimku tým, že vinohradník nevyrába víno na obchodné účely. Z rovnakého dôvodu by sa táto výnimka mala rozšíriť aj na organizácie, ktoré nevykonávajú obchodnú činnosť. Pokiaľ ide o plochy vysadené výrobcom, ktorý prišiel o určitú vinohradnícku plochu v dôsledku vyvlastnenia vo verejnom záujme podľa vnútroštátneho práva, mala by sa stanoviť podmienka týkajúca sa maximálnej plochy novej výsadby, aby neboli ohrozené všeobecné ciele režimu povolení na výsadbu viniča.

(4)

V článku 64 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa udeľovania povolení na novú výsadbu a kritériá oprávnenosti a prioritné kritériá, ktoré môžu členské štáty uplatňovať. V súvislosti s niektorými kritériami oprávnenosti a prioritnými kritériami by sa mali stanoviť osobitné požiadavky s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre ich uplatňovanie a zabrániť obchádzaniu režimu povolení zo strany výrobcov, ktorým sa povolenia udeľujú. Okrem toho by sa mali zachovať tri dodatočné kritériá zavedené delegovaným nariadením (EÚ) 2015/560: kritérium oprávnenosti týkajúce sa zneužitia dobrého mena chránených zemepisných označení, prioritné kritérium v prospech tých výrobcov, ktorí dodržiavajú pravidlá režimu a vo svojom podniku nemajú opustené vinohrady, a prioritné kritérium v prospech neziskových organizácií so sociálnym zameraním, ktoré dostali pozemky skonfiškované z dôvodu terorizmu a iných druhov trestnej činnosti. Kritérium oprávnenosti reaguje na potrebu ochrániť dobré meno určitých zemepisných označení podobne ako v prípade ochrany dobrého mena určitých označení pôvodu, pričom sa ním zabezpečuje, aby v dôsledku novej výsadby nedošlo k ohrozeniu týchto označení. Prvé prioritné kritérium zvýhodňuje istých žiadateľov, v prípade ktorých určité skutočnosti svedčia o tom, že dodržiavajú pravidlá režimu a nežiadajú o povolenia na novú výsadbu, pričom majú plochy, ktoré sú vysadené neproduktívnym viničom a na ktoré by bolo možné vydať povolenie na opätovnú výsadbu. Druhým prioritným kritériom sa majú zvýhodniť neziskové organizácie so sociálnym zameraním, ktoré dostali pozemky skonfiškované z dôvodu terorizmu a iných druhov trestnej činnosti, s cieľom podporiť sociálne využívanie pôdy, pri ktorej by inak hrozilo, že sa nebude využívať.

(5)

So zreteľom na článok 118 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a s cieľom riešiť prírodné a sociálno-hospodárske rozdiely a odlišné stratégie rastu hospodárskych subjektov v rôznych oblastiach určitého územia by členské štáty mali mať možnosť na regionálnej úrovni rôznorodo uplatňovať kritériá oprávnenosti a prioritné kritériá uvedené v článku 64 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako aj všetky tri dodatočné kritériá oprávnenosti a prioritné kritériá, a to v prípade určitých oblastí oprávnených na chránené označenie pôvodu (CHOP), určitých oblastí oprávnených na chránené zemepisné označenie (CHZO) alebo oblastí bez zemepisného označenia. Takéto rozdiely pri uplatňovaní uvedených kritérií v rôznych oblastiach určitého územia by sa mali vždy odvíjať od rozdielov medzi týmito oblasťami.

(6)

S cieľom reagovať na prípady obchádzania režimu, ktoré sa v tomto akte nepredpokladajú, by členské štáty mali prijať opatrenia, ktoré by zabránili tomu, aby žiadatelia o povolenie obchádzali kritériá oprávnenosti alebo prioritné kritériá, ak sa na ich činnosť už teraz nevzťahujú osobitné ustanovenia na zabránenie obchádzaniu kritérií oprávnenosti alebo prioritných kritérií uvedené v tomto nariadení.

(7)

Podľa článku 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže vinič, ktorý sa výrobca zaviazal vyklčovať, existovať súbežne s novovysadeným viničom. Aby sa zabránilo nezrovnalostiam, členské štáty by mali mať možnosť vhodnými prostriedkami zabezpečiť splnenie záväzku vyklčovať plochu vrátane požiadavky na zloženie zábezpeky pri udelení povolenia na plánovanú opätovnú výsadbu. Okrem toho treba spresniť, že v prípade nevyklčovania plochy v rámci štvorročnej lehoty stanovenej v uvedenom ustanovení sa vinič vysadený na ploche, ktorá sa mala podľa záväzku vyklčovať, považuje za nepovolený.

(8)

Článok 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 umožňuje členským štátom na základe odporúčania uznaných a reprezentatívnych profesijných organizácií obmedziť opätovnú výsadbu v oblastiach oprávnených na výrobu vín s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením. Mali by sa stanoviť príčiny alebo dôvody pre takéto rozhodnutia o obmedzeniach, aby sa objasnil rozsah ich pôsobnosti, zabezpečila sa koherentnosť režimu a aby sa zabránilo jeho obchádzaniu. Malo by sa najmä zabezpečiť, aby automatické udeľovanie povolení na opätovnú výsadbu stanovené v článku 66 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nebránilo členským štátom využiť možnosť obmedziť vydávanie povolení pre konkrétne plochy v súlade s článkom 63 ods. 2 písm. b) a článkom 63 ods. 3 uvedeného nariadenia. Je však potrebné objasniť, že niektoré špecifické prípady nemožno považovať za obchádzanie režimu.

(9)

V článku 145 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že niektoré členské štáty vedú vinohradnícky register, ktorý obsahuje aktuálne informácie o výrobnom potenciáli. V tomto nariadení by sa mali stanoviť podrobnosti o informáciách, ktoré sa majú zahrnúť do vinohradníckeho registra.

(10)

Podľa článku 147 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 možno vinárske výrobky uviesť do obehu na území Únie iba s úradne schváleným sprievodným dokladom. Mali by sa stanoviť pravidlá používania tohto sprievodného dokladu.

(11)

Zo skúseností v členských štátoch vyplýva, že rozsah výnimiek z povinnosti prepravovať vinárske výrobky so sprievodným dokladom sa môže vzťahovať na väčšie vzdialenosti a širšiu škálu operácií, čo uľahčuje pohyb vína, zároveň však nebráni dosiahnutiu uspokojivej úrovne vysledovateľnosti vinárskych výrobkov. Konkrétne by sa mala udeliť výnimka hroznovej šťave a hroznovému muštu, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2009 61 a 2009 69, ktoré sa doručujú hospodárskym subjektom, ktoré nepôsobia vo vinárstve, keďže tieto hospodárske subjekty nepodliehajú kontrole zo strany orgánov zodpovedných za sektor vinárstva a vinohradníctva a vysledovateľnosť týchto výrobkov možno zabezpečiť prostredníctvom obchodných dokladov.

(12)

V smernici Rady 2008/118/ES (10) sú obsiahnuté harmonizované ustanovenia týkajúce sa určitého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vrátane niektorých alkoholických nápojov a stanovuje sa v nej elektronický administratívny doklad a ďalšie doklady, ktoré musia byť priložené k zásielkam takéhoto tovaru. V záujme zavedenia jednotných pravidiel uplatniteľných v rámci Únie a zjednodušenia administratívnych formalít pre hospodárske subjekty je vhodné stanoviť, aby sa aj doklady priložené k zásielkam vinárskych výrobkov na účely uplatnenia pravidiel v oblasti spotrebných daní uznávali ako sprievodné doklady v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(13)

So zreteľom na článok 40 smernice 2008/118/ES a s cieľom zrýchliť vybavovanie administratívnych formalít pre hospodárske subjekty a zabezpečiť vyššie záruky spoľahlivosti pre certifikáciu a vysledovateľnosť vinárskych výrobkov by sa pri zásielkach vinárskych výrobkov od malých výrobcov a zásielkach vinárskych výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje spotrebná daň, malo uznávať používanie zjednodušeného informačného systému na vydávanie elektronických sprievodných dokladov zavedeného členskými štátmi, ktorým sa zabezpečuje používanie obchodného dokladu obsahujúceho aspoň údaje nutné na identifikáciu výrobku a sledovanie jeho pohybu. Aby sa umožnilo zavedenie takéhoto systému v tých členských štátoch, ktoré ho zatiaľ nepoužívajú, malo by sa stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého by bolo možné používať doklady v papierovej aj elektronickej podobe.

(14)

So zreteľom na článok 30 smernice 2008/118/ES by sa členským štátom malo povoliť používanie zjednodušených postupov a dokladov, ktoré im umožnia monitorovať pohyb vinárskych výrobkov prevážaných výlučne na ich území.

(15)

Sprievodné doklady môžu slúžiť aj všeobecne na osvedčovanie určitých vlastností vinárskych výrobkov a ročníkov vín alebo odrôd viniča, a to najmä vín s CHOP alebo CHZO. V záujme zabezpečenia rovnakého zaobchádzania so všetkými hospodárskymi subjektmi by sa v tomto nariadení mali stanoviť podmienky, za ktorých je možné použiť sprievodné doklady na účely takejto certifikácie. S cieľom zjednodušiť administratívne formality pre hospodárske subjekty a odbremeniť príslušné orgány od rutinných úloh by sa malo prijať ustanovenie, na základe ktorého príslušné orgány oprávnia odosielateľov, aby v sprievodných dokladoch vyplnili a sami osvedčili pôvod alebo provenienciu a vlastnosti vinárskych výrobkov, ročník vína alebo odrodu (odrody) viniča, z ktorých sú výrobky vyrobené, ako aj CHOP alebo CHZO predmetného vína.

(16)

Pre prípady, v ktorých hospodárske subjekty musia predložiť osobitné osvedčenia týkajúce sa vlastností vinárskych výrobkov na žiadosť tretích krajín, by v tomto nariadení mala byť možnosť použiť certifikáciu pre vyvážané vinárske výrobky a mali by sa v ňom stanoviť podmienky jej pravosti a používania.

(17)

Okrem sprievodných dokladov sa na základe colných predpisov vyžadujú aj doplňujúce doklady, ako sú napríklad vývozné colné vyhlásenia, ako dôkaz o vývoze vinárskych výrobkov. Preto by sa mali stanoviť doplňujúce postupy týkajúce sa vyhotovenia a validácie uvedených dokladov v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (11) alebo v zmysle daného nariadenia.

(18)

Vinárske výrobky, ktoré sa prepravujú v inom ako spotrebiteľskom obale, sú náchylnejšie na podvodné praktiky než výrobky vo fľašiach označené etiketami a vybavené uzáverom, ktorý sa nedá opätovne použiť. Preto by sa pri takýchto zásielkach malo vyžadovať predchádzajúce informovanie príslušného orgánu v mieste nakládky o podrobnostiach uvedených v príslušnom sprievodnom doklade okrem prípadov, keď sa používa informačný systém, na základe ktorého je príslušný orgán v mieste vykládky informovaný o uvedených podrobnostiach.

(19)

V záujme uľahčenia kontrol vykonávaných príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú prepravy zásielok výrobkov z tretích krajín prepustených do voľného obehu alebo výrobkov z Únie, ktoré boli najprv vyvezené a potom znova dovezené do Únie, by sa v dokladoch priložených k zásielke po prepustení do voľného obehu mali vyžadovať odkazy na doklady použité na prepustenie do voľného obehu alebo v prípade výrobkov s pôvodom v Únii na sprievodný doklad vydaný pri prvom odoslaní alebo iný schválený doklad dokazujúci pôvod výrobkov.

(20)

V záujme právnej istoty by sa mali stanoviť pravidlá s cieľom harmonizovať opatrenia, ktoré by príjemca mal podniknúť v prípade odmietnutia výrobku prepravovaného s daným sprievodným dokladom, ako aj v záujme spresnenia toho, s akým sprievodným dokladom sa výrobok môže následne prepravovať.

(21)

Aby bolo možné riešiť prípady, v ktorých príslušný orgán zistí alebo má opravený dôvod na podozrenie, že odosielateľ závažným spôsobom porušil pravidlá Únie alebo vnútroštátne pravidlá v sektore vinárstva a vinohradníctva, pokiaľ ide o prepravu vinárskych výrobkov so sprievodnými dokladmi alebo o podmienky výroby, alebo zloženie takýchto výrobkov, a aby príslušné orgány mohli monitorovať následný pohyb alebo rozhodnúť o budúcom použití sporného výrobku, je vhodné prijať podrobné ustanovenia týkajúce sa postupu, ktorý môže príslušný orgán vyžadovať, pokiaľ ide o sprievodné doklady, výmenu informácií a vzájomnú pomoc medzi príslušnými orgánmi v takýchto prípadoch.

(22)

V záujme zabezpečenia odrádzajúceho účinku alebo obnovenia zákonnosti v prípade nezávažného porušenia predpisov v súvislosti so sprievodnými dokladmi pre prepravu vinárskych výrobkov by sa mali stanoviť pravidlá umožňujúce príslušnému orgánu, ktorý zistil nezrovnalosti, prijať vhodné opatrenia na odstránenie nezrovnalostí týkajúcich sa takejto prepravy alebo primerané opatrenia vzhľadom na nezrovnalosti vrátane zákazu predaja sporných výrobkov a informovať príslušný orgán v mieste nakládky.

(23)

V záujme právnej istoty je vhodné, aby sa stanovili pravidlá týkajúce sa prípadov zásahu vyššej moci alebo nepredvídaných udalostí v priebehu prepravy, aby bol prepravca informovaný o krokoch, ktoré sú potrebné na odstránenie nezrovnalostí týkajúcich sa danej prepravnej operácie.

(24)

V článku 90 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že k dovážaným vinárskym výrobkom, na ktoré sa vzťahuje daný článok, má byť priložený certifikát vystavený príslušným orgánom v krajine pôvodu výrobku a správa o analýze vypracovaná orgánom alebo útvarom určeným treťou krajinou pôvodu. S cieľom znížiť počet dokladov, ktoré sa vyžadujú pri dovoze do Únie, a uľahčiť kontroly príslušnými orgánmi členských štátov by sa uvedený certifikát a správa o analýze mali skombinovať a začleniť do jedného samostatného dokladu, a to dokladu VI-1. V záujme zabezpečenia právnej istoty a uľahčenia obchodu by sa mali prijať ustanovenia o tom, že takéto doklady sa majú považovať za doklady osvedčujúce vlastnosti vinárskeho výrobku, ročník vína alebo odrodu (odrody) viniča alebo CHOP či CHZO.

(25)

V záujme harmonizácie a zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov i členských štátov by sa mali výnimky z požiadavky na predkladanie dokladu VI-1 pri vinárskych výrobkoch dovážaných do Únie zosúladiť s výnimkami uplatniteľnými na doklady priložené k zásielkam vinárskych výrobkov po ich prepustení do voľného obehu v rámci Únie, so systémom Únie pre oslobodenie od cla stanoveným v nariadení Rady (ES) č. 1186/2009 (12) a s výnimkami vyplývajúcimi zo špecifických dohovorov o diplomatických vzťahoch uzavretých s tretími krajinami.

(26)

S cieľom umožniť príslušným orgánom členských štátov uplatňovanie harmonizovaných postupov a používanie rovnakého typu dokladu bez ohľadu na členský štát určenia dovážaných výrobkov by sa mal stanoviť vzor dokladu VI-1 a výpisu z neho, vzor výpisu VI-2, ako aj podrobnosti týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržať pri ich vydávaní.

(27)

Mali by sa stanoviť pravidlá používania dokladu VI-1 a výpisu VI-2 s cieľom zabezpečiť, aby všetky dotknuté strany uplatňovali ten istý postup prepustenia zásielky do voľného obehu. S cieľom zohľadniť obchodnú prax by sa malo vyjasniť, že v prípade rozdelenia zásielky vína by príslušné orgány mali byť splnomocnené dohliadať na vyhotovenie výpisov z dokladu VI-1, ktoré majú byť priložené ku každej novej zásielke vzniknutej v dôsledku rozdelenia predmetnej zásielky.

(28)

V záujme uľahčenia obchodu a zjednodušenia nepriameho dovozu je vhodné stanoviť pravidlá, v ktorých sa spresnia prípady, keď sa pre dovoz z tretej krajiny inej, ako je krajina pôvodu vinárskeho výrobku, nevyžadujú žiadne ďalšie analýzy.

(29)

S cieľom upraviť osobitné vlastnosti špecifických vín, ako sú napríklad likérové vína a vína obohatené alkoholom na účely destilácie, ako aj vína so zemepisným označením, by sa mali stanoviť pravidlá súvisiace s používaním dokladu VI-1 pre zásielky takýchto vín. S cieľom uľahčiť úlohu vývozcov a orgánov by predloženie dokladu VI-1 malo stačiť na osvedčenie zemepisného označenia alebo vínneho pôvodu alkoholu pridaného do likérových vín alebo vín obohatených alkoholom na účely destinácie, ak sú splnené určité podmienky.

(30)

S cieľom uľahčiť obchod s tretími krajinami, ktoré uzavreli dohody s Úniou obsahujúce doložky o užšej spolupráci pri predchádzaní podvodom a ktoré udržiavajú dobré obchodné vzťahy s Úniou, je vhodné oprávniť výrobcov v týchto krajinách, aby sami vydávali doklady VI-1, a považovať tieto doklady za doklady vydané príslušnými orgánmi tretích krajín alebo orgánmi či útvarmi poverenými tretími krajinami, ako sa uvádza v článku 90 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a to podobným spôsobom, aký je povolený pri vínach s pôvodom v Únii.

(31)

So zreteľom na rozvoj počítačových systémov v sektore vinárstva a vinohradníctva a s cieľom uľahčiť monitorovanie pohybov a kontrol vinárskych výrobkov je vhodné povoliť aj používanie počítačových systémov a elektronických dokladov vydávaných príslušnými orgánmi tretích krajín alebo priamo hospodárskymi subjektmi v tretích krajinách pod dohľadom príslušných orgánov týchto krajín. Používanie počítačových systémov by však predsa len malo byť podmienené splnením určitých minimálnych podmienok a tým, aby Únia uznala, že systém kontrol zavedených v tretej krajine poskytuje dostatočné záruky, pokiaľ ide o povahu, pôvod a vysledovateľnosť vinárskych výrobkov dovezených do Únie z danej tretej krajiny. Preto je nevyhnutné stanoviť predmetné minimálne podmienky. V záujme zjednodušenia a zrýchlenia postupov pri vydávaní výpisov VI-2, a to pre hospodárske subjekty, ako aj príslušné orgány, je vhodné orgánom členských štátov umožniť vydávanie takýchto výpisov prostredníctvom počítačových systémov podľa postupov, ktoré si stanovia.

(32)

Podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 musia fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú v držbe vinárske výrobky, viesť vstupnú a výstupnú evidenciu uvedených výrobkov. Pre určité hospodárske subjekty, ktorých zásoby alebo predaj neprekračujú určité prahové hodnoty alebo ktoré predávajú len vo svojich priestoroch, by vedenie evidencie znamenalo neprimerané zaťaženie. Preto by mali byť od tejto povinnosti oslobodené. Členské štáty by mali viesť zoznam hospodárskych subjektov povinných viesť vstupnú a výstupnú evidenciu na účely transparentnosti a kontroly. V záujme zabezpečenia vysledovateľnosti a monitorovania pohybu a zásob vinárskych výrobkov by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa potreby samostatnej evidencie pre každý podnik, podrobnosti o spôsobe jej vedenia, ako aj operáciách, ktoré sa majú evidovať.

(33)

Týmto nariadením by sa mali stanoviť spoločné pravidlá uplatniteľné na všetky hospodárske subjekty. V záujme zjednodušenia kontrol by členské štáty mali byť schopné stanoviť doplňujúce pravidlá pre evidenčné údaje týkajúce sa určitých výrobkov alebo operácií, ktoré majú byť zahrnuté do evidencie, a vyžadovať od hospodárskych subjektov, aby oznámili určité spôsoby ošetrenia, ktoré majú byť zaznamenané v evidencii. Keďže by však tieto oznámenia mohli viesť k neprimeranému administratívnemu zaťaženiu pre určité hospodárske subjekty, je opodstatnené obmedziť možnosť členských štátov požadovať takéto oznámenia.

(34)

V záujme uľahčenia zberu trhových údajov na účely monitorovania a riadenia trhu a súčasného obmedzenia administratívneho zaťaženia by mali byť prijaté ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby dotknuté hospodárske subjekty, ktoré majú sídlo v členských štátoch povinných viesť vinohradnícky register, predkladali hlásenia o výrobe a zásobách. Členské štáty, ktoré nie sú povinné viesť vinohradnícky register, by však mali mať možnosť vyžadovať takéto hlásenia. S cieľom predísť zdvojeniu údajov by tie členské štáty, ktoré zaviedli vinohradnícky register obsahujúci každoročne aktualizované informácie o ploche vysadenej viničom v súvislosti s každým vinohradníkom, mali mať možnosť oslobodiť hospodárske subjekty od povinnosti hlásiť plochu v hláseniach o výrobe.

(35)

S cieľom zlepšiť vysledovateľnosť a riadenie trhu by členské štáty mali mať možnosť zbierať doplňujúce údaje týkajúce sa produkcie hrozna a muštu určeného na výrobu vína. Na tento účel by členské štáty mali mať možnosť vyžadovať hlásenia o úrode.

(36)

S cieľom zlepšiť vysledovateľnosť a riadenie trhu by členské štáty mali mať možnosť zbierať údaje o operáciách, ktoré sa môžu uskutočniť v období medzi skutočným dátumom zberu a dátumami podania hlásení o výrobe a úrode, týkajúcich sa ošetrenia alebo predaja zozbieraného hrozna a výsledného muštu alebo hroznovej šťavy.

(37)

V záujme zvýšenia transparentnosti a zlepšenia riadenia trhu by pravidlá stanovené v tomto nariadení nemali členským štátom brániť v tom, aby požadovali komplexnejšie informácie. Okrem toho by členské štáty mali mať možnosť udeliť hospodárskym subjektom výnimku z povinnosti podávať hlásenia v prípadoch absencie výroby alebo zásob.

(38)

Na účely článku 89 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by sa mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa kontrol, ktoré sa majú vykonávať v súvislosti s vnútorným trhom. Preto by sa mali orgánom zodpovedným za monitorovanie držby a predaja vinárskych výrobkov poskytnúť nutné nástroje na vykonávanie efektívnych kontrol podľa jednotných pravidiel uplatniteľných v celej Únii, pokiaľ ide o výrobný potenciál, vinohradnícky register, sprievodné doklady, certifikáciu a vstupnú a výstupnú evidenciu.

(39)

S cieľom zaručiť hladký priebeh kontrol a odberu vzoriek hrozna a vinárskych výrobkov by sa mali prijať ustanovenia, ktoré zainteresovaným stranám podliehajúcim kontrolám zabránia, aby týmto kontrolám bránili, a ktorými sa im uloží povinnosť uľahčiť odber vzoriek a poskytnúť informácie požadované podľa tohto nariadenia.

(40)

S cieľom poskytnúť členským štátom efektívne nástroje na riešenie rizika podvodnej manipulácie s vínom bola zriadená analytická databáza izotopických údajov uvedená v článku 89 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktorú riadi a spravuje Európske referenčné stredisko pre kontrolu v sektore vinárstva a vinohradníctva zriadené v rámci Spoločného výskumného centra. Používanie referenčných izotopických metód analýzy zabezpečuje efektívne kontroly súvisiace s obohacovaním vinárskych výrobkov alebo zisťovaním pridania vody do takýchto výrobkov. Analytická databáza izotopických údajov spolu s ostatnými analytickými technikami pomáha overiť súlad vinárskych výrobkov s deklarovaným pôvodom a odrodou. V tejto súvislosti by sa mali prijať ustanovenia upravujúce používanie referenčných metód izotopickej analýzy a vedenie a aktualizáciu analytickej databázy.

(41)

Členské štáty by mali zabezpečiť efektivitu práce orgánov zodpovedných za kontrolu v sektore vinárstva a vinohradníctva. V tomto zmysle by sa mali koordinovať kontrolné operácie medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch, v ktorých sú za sektor vinárstva a vinohradníctva zodpovedné viaceré orgány, pričom by členské štáty mali určiť jeden orgán zodpovedný za styk medzi týmito orgánmi a s Komisiou.

(42)

S cieľom podporiť jednotné uplatňovanie pravidiel v celej Únii by členské štáty mali prijať potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby úradníci príslušných orgánov mali primerané vyšetrovacie právomoci potrebné na zaručenie dodržiavania pravidiel.

(43)

S cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť vinárskych výrobkov a súlad s pravidlami Únie v sektore vinohradníctva a vinárstva by sa mala zachovať koordinácia kontrol a prístup k informáciám zo strany príslušných orgánov v sektore a vinohradníctva a vinárstva. V záujme úplného dosiahnutia tohto koordinovaného prístupu by rôzne orgány zapojené do kontrol vinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje spotrebná daň, mali mať prístup k informáciám o pohybe týchto výrobkov prevážaných na základe smernice 2008/118/ES a nariadenia (ES) č. 684/2009. Na tento účel je vhodné, aby sa pri presunoch výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a dohľade nad nimi zohľadnil počítačový systém stanovený v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES (13).

(44)

Vzájomná závislosť trhov v sektore vinohradníctva a vinárstva a obchod medzi členskými štátmi a tretími krajinami si vyžadujú úzku spoluprácu medzi rôznymi orgánmi zodpovednými za kontroly. Na účely efektívnej spolupráce medzi členskými štátmi pri uplatňovaní pravidiel v sektore vinohradníctva a vinárstva by príslušné orgány členských štátov mali mať možnosť styku s príslušnými orgánmi iného členského štátu. V tejto súvislosti by sa mali sformulovať pravidlá upravujúce vzájomnú pomoc na základe žiadosti. S cieľom uľahčiť spravovanie výdavkov súvisiacich s odoberaním a zasielaním vzoriek, analytickými a organoleptickými skúškami a využívaním služieb experta by sa mala stanoviť zásada, že tieto výdavky má uhradiť príslušný orgán členského štátu, ktorý nariadil odber vzoriek alebo využitie služieb experta.

(45)

S cieľom zvýšiť efektívnosť vzájomnej pomoci príslušných orgánov by toto nariadenie malo obsahovať ustanovenie o dôkaznej hodnote zistení kontrol vykonaných na základe tohto nariadenia v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sa kontrola uskutočnila.

(46)

S cieľom efektívne bojovať proti podvodom, predchádzať vážnemu riziku podvodu alebo prijať primerané opatrenia v prípadoch podozrenia na nesúlad alebo zistenia nesúladu vinárskych výrobkov s pravidlami Únie by styčné orgány dotknutých členských štátov mali mať možnosť sa o takýchto prípadoch navzájom informovať. Na tento účel by dotknuté členské štáty mali používať informačné systémy sprístupnené Komisiou.

(47)

V článku 64 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa stanovujú správne sankcie v prípade nesplnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov alebo iných povinností vyplývajúcich z uplatňovania právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva. Podľa článku 71 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa mali stanoviť správne sankcie v súvislosti s neoprávnenou výsadbou. V záujme dosiahnutia odrádzajúceho účinku by členské štáty mali mať možnosť odstupňovať tieto sankcie podľa obchodnej hodnoty vín z hrozna pochádzajúceho z príslušných vinohradov. Minimálna výška uvedených sankcií by mala zodpovedať priemernému ročnému príjmu na hektár vinohradníckej plochy na úrovni Únie vypočítanému podľa hrubej marže na hektár vinohradníckej plochy. Malo by sa zaviesť odstupňovanie od tejto minimálnej výšky v závislosti od času neplnenia povinností. Členské štáty by mali mať okrem toho možnosť uplatňovať na výrobcov v určitej oblasti vyššie minimálne sankcie, a to v prípade, že v príslušnej oblasti je odhadovaný priemerný ročný príjem na hektár vyšší ako minimálna hodnota stanovená na úrovni Únie. Takéto zvýšenie minimálnej hodnoty sankcií by malo byť úmerné odhadovanému priemernému ročnému príjmu na hektár v oblasti, v ktorej sa nepovolený vinohrad nachádza.

(48)

So zreteľom na potrebu zabezpečiť rýchlu a efektívnu ochranu spotrebiteľov má zásadný význam poskytnutie možnosti pozastaviť používanie sprievodných dokladov a certifikačných postupov hospodárskymi subjektmi, o ktorých sa zistilo alebo existuje podozrenie, že nedodržiavajú pravidlá Únie týkajúce sa výroby alebo prepravy vinárskych výrobkov alebo používania zjednodušených opatrení, alebo elektronických postupov pre dovoz v prípade podvodu alebo zdravotného rizika pre spotrebiteľov.

(49)

S cieľom zabezpečiť efektívne uplatňovanie tohto nariadenia a riadne monitorovanie trhu s vínom by sa mali stanoviť sankcie s odrádzajúcim účinkom, ktoré by mali uplatňovať členské štáty podľa závažnosti a opakovaného výskytu nesúladu, a to v prípadoch neplnenia povinností viesť vstupnú a výstupnú evidenciu, podávať hlásenia a zasielať oznámenia.

(50)

S cieľom zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi by sa mali stanoviť pravidlá pre prípady zjavných chýb a výnimočných okolností.

(51)

V súlade s článkom 223 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa mali stanoviť pravidlá pre oznámenia, ktoré majú členské štáty predkladať Komisii. V tejto súvislosti je vhodné stanoviť povahu a druh informácií, ktoré sa majú uvádzať, ako aj podmienky uverejnenia týchto informácií.

(52)

V záujme uľahčenia kontroly dokladov pre dovoz vinárskych výrobkov vydaných tretími krajinami by Komisia mala zostaviť a uverejniť zoznam príslušných orgánov, určených orgánov alebo útvarov a oprávnených výrobcov vína oznámených tretími krajinami na účely vyhotovenia takýchto dokladov. S cieľom uľahčiť komunikáciu a vybavovanie žiadostí o pomoc medzi členskými štátmi a Komisiou na jednej strane a tretími krajinami na druhej strane by Komisia mala zverejniť aj styčné orgány určené v jednotlivých tretích krajinách, ktoré budú zabezpečovať styk s Komisiou a členskými štátmi.

(53)

V záujme zabezpečenia kvality vinárskych výrobkov by sa mali prijať ustanovenia týkajúce sa dodržiavania zákazu nadmerného lisovania hrozna. Overenie správneho uplatňovania tohto zákazu si vyžaduje primerané monitorovanie vedľajších produktov, ktoré vznikajú pri výrobe vína, a ich konečného použitia. V tejto súvislosti by sa mali stanoviť pravidlá pre minimálny percentuálny podiel alkoholu obsiahnutého vo vedľajších produktoch po zlisovaní hrozna, ako aj podmienky povinnej likvidácie vedľajších produktov, ktoré majú v držbe fyzické alebo právnické osoby alebo skupiny osôb, a to pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov. Keďže tieto podmienky priamo súvisia s výrobou vína, mali by byť uvedené spoločne s enologickými postupmi a uplatniteľnými obmedzeniami pri výrobe vína stanovenými v nariadení (ES) č. 606/2009. Uvedené nariadenie by sa malo preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(54)

V záujme jednoznačnosti a právnej istoty by sa mali vypustiť ustanovenia nariadení (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009, ktoré sa nahrádzajú týmto nariadením a vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/274. Z rovnakého dôvodu by sa malo zrušiť nariadenie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie (EÚ) 2015/560,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá dopĺňajúce nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o:

a)

režim povolení na výsadbu viniča;

b)

vinohradnícky register;

c)

uznávané sprievodné doklady, certifikáciu a pravidlá dovozu vína;

d)

vstupnú a výstupnú evidenciu;

e)

povinné hlásenia;

f)

kontroly a analytickú databázu izotopických údajov;

g)

príslušné orgány a vzájomnú pomoc medzi nimi;

h)

sankcie;

i)

oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274 sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„vinohradník“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, a to bez ohľadu na právny štatút tejto skupiny a jej členovia podľa vnútroštátneho práva, ktorej podnik sa nachádza na území Únie, ako sa vymedzuje v článku 52 Zmluvy o Európskej únii v spojení s článkom 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a ktorá má v držbe plochu vysadenú viničom, pričom produkcia z tejto plochy sa používa na komerčnú výrobu vinárskych výrobkov alebo sa na túto plochu vzťahujú výnimky na pokusné účely alebo na podpníkové vinohrady v zmysle článku 3 ods. 2 tohto nariadenia;

b)

„vinárske výrobky“ sú výrobky uvedené v časti XII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 s výnimkou vínneho octu, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2209 00 11 a 2209 00 19;

c)

„vinohradnícky pozemok“ je poľnohospodársky pozemok v zmysle článku 67 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 vysadený viničom, ktorý je buď určený na komerčnú výrobu vinárskych výrobkov, alebo sa naň vzťahujú výnimky na pokusné účely alebo na podpníkové vinohrady v zmysle článku 3 ods. 2 tohto nariadenia;

d)

„opustená vinohradnícka plocha“ je plocha vysadená viničom, ktorá sa už viac ako päť vinárskych rokov pravidelne neobrába s cieľom získať predajný výrobok, a to bez toho, aby boli dotknuté osobitné prípady vymedzené členskými štátmi, pričom vyklčovaním tejto plochy už výrobcovi nevzniká nárok na opätovnú výsadbu v súlade s článkom 66 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

e)

„zberač“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, a to bez ohľadu na právny štatút tejto skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva, ktorá zberá hrozno z plochy vysadenej viničom na účely predaja tohto hrozna na výrobu vinárskych výrobkov tretími stranami alebo na účely spracovania tohto hrozna na vinárske výrobky vo svojom podniku, alebo na účely spracovania hrozna iným subjektom v mene tejto osoby alebo skupiny na obchodné účely;

f)

„spracovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, a to bez ohľadu na právny štatút tejto skupiny alebo jej členov podľa vnútroštátneho práva, ktorá vyrába vína alebo si ich vo svojom mene dáva vyrobiť, pričom výsledkom tejto výroby sú vína, likérové vína, šumivé a perlivé vína, sýtené vína a sýtené šumivé vína, akostné šumivé vína alebo akostné aromatické šumivé vína;

g)

„maloobchodník“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, a to bez ohľadu na právny štatút tejto skupiny alebo jej členov podľa vnútroštátneho práva, ktorej podnikateľská činnosť zahŕňa priamy predaj vína spotrebiteľovi v malom množstve, ktoré určí každý členský štát so zreteľom na osobitné charakteristiky obchodovania a distribúcie, avšak okrem osôb, ktoré používajú pivnice vybavené na skladovanie alebo plnenie vína do fliaš vo veľkom množstve, ako aj osôb, ktoré sa zaoberajú ambulantným predajom vína prepravovaného v iných ako spotrebiteľských obaloch;

h)

„plnenie do fliaš“ je umiestňovanie vína ako konečného výrobku určeného na obchodné účely do nádob s kapacitou neprevyšujúcou 60 litrov;

i)

„fľašovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, a to bez ohľadu na právny štatút tejto skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva, ktorá plní víno do fliaš alebo dáva plniť víno do fliaš vo svojom mene;

j)

„obchodník“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, a to bez ohľadu na právny štatút tejto skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva, iná ako súkromný spotrebiteľ alebo malopredajca, ktorá má v držbe zásoby vinárskych výrobkov na obchodné účely alebo sa podieľa na obchodovaní s nimi a prípadne ich aj plní do fliaš, okrem liehovarov;

k)

„vinársky rok“ je hospodársky rok pre sektor vinohradníctva a vinárstva, ako sa uvádza v článku 6 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Na účely kapitol IV až VIII tohto nariadenia (s výnimkou článku 47) a kapitol IV až VII vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274 je „výrobca“ fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, a to bez ohľadu na právny štatút tejto skupiny alebo jej členov podľa vnútroštátneho práva, ktorá sama spracúva alebo si vo svojom mene dáva spracovať čerstvé hrozno, mušt alebo mladé ešte kvasiace víno na víno alebo mušt na obchodné účely.

3.   Na účely článku 10 ods. 1 „malovýrobca“ je výrobca, ktorý priemerne vyrobí menej ako 1 000 hl vína za vinársky rok na základe priemernej ročnej výroby za obdobie aspoň troch za sebou nasledujúcich vinárskych rokov.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že sa vymedzenie „malovýrobcu“ nevzťahuje na výrobcov, ktorí kupujú čerstvé hrozno, mušty alebo mladé ešte kvasiace víno s cieľom spracovať ich na víno.

KAPITOLA II

REŽIM POVOLENÍ NA VÝSADBU VINIČA

Článok 3

Plochy vyňaté z režimu povolení na výsadbu viniča

1.   Režim povolení na výsadbu viniča stanovený v časti II hlave I kapitole III nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa nevzťahuje na výsadbu ani opätovnú výsadbu plôch uvedených v článku 62 ods. 4 uvedeného nariadenia, ktoré spĺňajú príslušné podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

2.   Na výsadbu alebo opätovnú výsadbu plôch určených na pokusné účely alebo na podpníkové vinohrady sa vzťahuje povinnosť predchádzajúceho oznámenia príslušným orgánom. Oznámenie obsahuje všetky relevantné informácie týkajúce sa týchto plôch a obdobia, počas ktorého bude prebiehať daný pokus, alebo obdobia, počas ktorého bude podpníkový vinohrad zapojený do produkcie. Predĺženie takýchto období sa musí takisto oznámiť príslušným orgánom.

Ak sa nepredpokladá riziko narušenia trhu, členské štáty môžu rozhodnúť, že počas období uvedených v prvom pododseku sa môže hrozno vypestované na týchto plochách a vinárske výrobky získané z tohto hrozna uvádzať na trh. Na konci týchto období výrobca buď:

a)

získa v súlade s článkom 64 alebo 68 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 povolenie pre príslušnú plochu, aby sa hrozno vypestované na tejto ploche a vinárske výrobky získané z tohto hrozna mohli uvádzať na trh; alebo

b)

takúto plochu v súlade s článkom 71 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na vlastné náklady vyklčuje.

Všetky plochy určené na pokusy alebo na podpníkové vinohrady, ktoré boli vysadené pred 1. januárom 2016 po udelení nových práv na výsadbu, musia naďalej spĺňať všetky podmienky stanovené pre využívanie takýchto práv až do konca obdobia uskutočňovania pokusu alebo produktívneho obdobia podpníkového vinohradu, na ktoré boli udelené. Po uplynutí týchto období sa uplatňujú pravidlá stanovené v prvom a druhom pododseku.

3.   Na výsadbu alebo opätovnú výsadbu plôch, z ktorých získané víno alebo vinárske výrobky sú určené výhradne na spotrebu v domácnosti vinohradníka, sa vzťahujú tieto podmienky:

a)

daná plocha nie je väčšia ako 0,1 ha;

b)

príslušný vinohradník nevyrába víno ani vinárske výrobky na obchodné účely.

Na účely tohto odseku môžu členské štáty považovať určité organizácie, ktoré nevykonávajú obchodnú činnosť, za rovnocenné domácnosti vinohradníka.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že na výsadbu uvedenú v prvom pododseku sa vzťahuje oznamovacia povinnosť.

4.   Výrobca, ktorý prišiel o určitú plochu vysadenú viničom v dôsledku vyvlastnenia vo verejnom záujme podľa vnútroštátneho práva, je oprávnený vysadiť vinič na novej ploche za predpokladu, že táto novovysadená plocha nie je z hľadiska vyklčovanej plochy danej plodiny väčšia ako 105 % vyvlastnenej plochy. Novovysadená plocha sa zapíše do vinohradníckeho registra.

5.   Vyklčovanie plôch, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v odsekoch 2 a 3, nevedie k udeleniu povolenia na opätovnú výsadbu v zmysle článku 66 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Takéto povolenie sa však udeľuje v prípade vyklčovania plôch, ktoré sa nanovo vysadili v rámci výnimky uvedenej v odseku 4.

Článok 4

Kritériá udeľovania povolení

1.   Ak členské štáty uplatňujú kritérium oprávnenosti uvedené v článku 64 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, uplatňujú sa pravidlá uvedené v oddiele A prílohy I k tomuto nariadeniu.

Členské štáty môžu takisto uplatňovať dodatočné objektívne a nediskriminačné kritérium, podľa ktorého sa so žiadosťou nespája významné riziko zneužitia dobrého mena konkrétnych chránených zemepisných označení, čo sa predpokladá, ak verejné orgány existenciu takéhoto rizika nepreukážu.

Pravidlá uplatňovania tohto dodatočného kritéria sú stanovené v oddiele B prílohy I.

2.   Ak sa členské štáty rozhodnú uplatniť jedno alebo niekoľko kritérií oprávnenosti uvedených v článku 64 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a dodatočné kritérium uvedené v odseku 1 tohto článku, pri udeľovaní povolení na novú výsadbu môžu uplatňovať takéto kritériá na vnútroštátnej úrovni alebo na nižšej územnej úrovni.

3.   Ak členské štáty uplatňujú jedno alebo niekoľko prioritných kritérií uvedených v článku 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, uplatňujú sa pravidlá uvedené v oddieloch A až H prílohy II k tomuto nariadeniu.

Členské štáty môžu uplatňovať aj dodatočné objektívne a nediskriminačné kritériá týkajúce sa predchádzajúceho správania výrobcu a neziskových organizácií so sociálnym zameraním, ktoré dostali pozemky skonfiškované z dôvodu terorizmu a na základe iných druhov trestnej činnosti. Pravidlá uplatňovania týchto dodatočných kritérií sú stanovené v oddiele I prílohy II.

4.   Ak sa členské štáty rozhodnú uplatniť jedno alebo niekoľko prioritných kritérií uvedených v článku 64 ods. 2 písm. a) až h) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a dodatočné kritériá uvedené v odseku 3 tohto článku pri udeľovaní povolení na novú výsadbu, môžu uplatňovať takéto kritériá jednotne na vnútroštátnej úrovni alebo s odlišnými stupňami dôležitosti v rôznych oblastiach členských štátov.

5.   Použitie jedného alebo viacerých kritérií uvedených v článku 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 ako kritérií oprávnenosti na jednej zo zemepisných úrovní uvedených v článku 63 ods. 2 sa považuje za riadne odôvodnené na účely článku 64 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia, ak sa toto použitie týka riešenia konkrétneho problému, ktorý ovplyvňuje sektor vinohradníctva a vinárstva na danej konkrétnej zemepisnej úrovni a ktorý sa dá riešiť len takýmto obmedzením.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v prílohách I a II, pokiaľ ide o osobitné kritériá oprávnenosti a prioritné kritériá, členské štáty v prípade potreby prijmú dodatočné opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby žiadatelia o povolenie obchádzali kritériá oprávnenosti alebo prioritné kritériá stanovené v uvedených prílohách.

Článok 5

Povolenia na plánovanú opätovnú výsadbu

Členské štáty môžu podmieniť udelenie povolenia výrobcovi, ktorý sa zaviaže vyklčovať plochu vysadenú viničom v súlade s článkom 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, zložením zábezpeky.

Ak výrobca plochu nevyklčuje do konca štvrtého roka odo dňa výsadby nového viniča, na nevyklčovanú plochu, ktorá sa mala podľa záväzku vyklčovať, sa v každom prípade uplatňuje článok 71 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 6

Obmedzenia opätovnej výsadby

Členské štáty môžu obmedziť opätovnú výsadbu na základe článku 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ak sa konkrétna plocha, na ktorej sa má uskutočniť opätovná výsadba, nachádza v oblasti, v ktorej je vydávanie povolení na novú výsadbu obmedzené v súlade s článkom 63 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a ak je toto rozhodnutie odôvodnené potrebou predísť jasne preukázanému riziku výrazného znehodnotenia chráneného označenia pôvodu (CHOP) alebo chráneného zemepisného označenia (CHZO).

Riziko výrazného znehodnotenia uvedené v prvom odseku neexistuje, ak:

a)

sa konkrétna plocha, na ktorej sa má uskutočniť opätovná výsadba, nachádza v rovnakej oblasti CHOP alebo CHZO ako vyklčovaná plocha a ak opätovná výsadba viniča zodpovedá tej istej špecifikácii CHOP alebo CHZO ako vyklčovaná plocha;

b)

je opätovná výsadba zameraná na výrobu vína bez zemepisného označenia za predpokladu, že žiadateľ prijme rovnaké záväzky ako záväzky súvisiace s novou výsadbou stanovené v oddiele A bode 2 a v oddiele B bode 2 prílohy I k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA III

VINOHRADNÍCKY REGISTER

Článok 7

Minimálne informácie uvedené vo vinohradníckom registri

1.   Na účely článku 145 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 aktuálne informácie uvedené vo vinohradníckom registri v tých členských štátoch, ktoré uplatňujú režim povolení na výsadbu viniča, zahŕňajú aspoň podrobné informácie a špecifikácie stanovené v prílohe III a IV k tomuto nariadeniu v súvislosti s jednotlivými vinohradníkmi.

2.   Na účely článku 145 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 aktuálne informácie uvedené vo vinohradníckom registri v tých členských štátoch, ktoré neuplatňujú režim povolení na výsadbu viniča, ale ktoré vykonávajú podporné programy na reštrukturalizáciu alebo konverziu vinohradov, zahŕňajú aspoň zjednodušené podrobné informácie a špecifikácie stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA IV

SPRIEVODNÉ DOKLADY A PRAVIDLÁ PRI DOVOZE VINÁRSKYCH VÝROBKOV

ODDIEL I

SPRIEVODNÉ DOKLADY NA ÚČELY MONITOROVANIA A CERTIFIKÁCIE VINÁRSKYCH VÝROBKOV

Článok 8

Všeobecné pravidlá

1.   Na účely článku 147 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa na každú prepravnú operáciu týkajúcu sa vinárskych výrobkov uskutočnenú medzi vinohradníkmi, zberačmi, výrobcami, spracovateľmi a fľašovateľmi alebo obchodníkmi, alebo medzi nimi a malopredajcami, vzťahuje sprievodný doklad.

Hospodárske subjekty uvedené v prvom pododseku sú v priebehu prepravnej operácie schopné predložiť sprievodný doklad príslušným orgánom.

2.   Sprievodný doklad sa môže použiť len pre jednu zásielku.

3.   Členské štáty vyhotovia a aktualizujú zoznam hospodárskych subjektov uvedený v tomto článku. Ak takýto zoznam alebo register už existuje na iné účely, možno ho použiť aj na účely tohto nariadenia.

Článok 9

Výnimky

1.   Odchylne od článku 8 sa nebudú vyžadovať žiadne sprievodné doklady v týchto prípadoch:

a)

vinárske výrobky prepravované z vinohradu do prevádzky na výrobu vína, medzi dvoma prevádzkami toho istého podniku alebo medzi prevádzkami, ktoré patria jednej skupine výrobcov bez zmeny vlastníka pod podmienkou, že preprava sa uskutočňuje na účel výroby vína, spracovania, uskladnenia alebo plnenia do fliaš, celková cestná vzdialenosť neprekračuje 70 km a preprava sa uskutočňuje výlučne na území jedného členského štátu alebo bola schválená príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov;

b)

zásielky hroznových výliskov a vínneho kalu:

i)

prepravované do liehovaru alebo podniku na výrobu octu, ak je k výrobku priložený dodací list výrobcu za podmienok stanovených príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom sa preprava začína; alebo

ii)

ak sa preprava uskutočňuje s cieľom stiahnuť daný produkt z procesu výroby vína alebo iného spôsobu spracovania hrozna pod dohľadom príslušných orgánov, ako sa stanovuje v článku 14 ods. 1 písm. b) bode vii) a v článku 18 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274;

c)

hroznová šťava a mušt, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2009 61 a 2009 69 dodané hospodárskym subjektom, ktoré sa nepodieľajú na výrobe vína, keď je k výrobku je priložený obchodný doklad;

d)

vinárske výrobky vyrobené a prepravené výlučne na území členských štátov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť viesť vinohradnícky register v súlade s článkom 145 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

e)

tieto prípady vinárskych výrobkov prepravovaných výlučne na území členského štátu v nádobách s nominálnym objemom, ktorý nie je väčší ako 60 litrov:

i)

vinárske výrobky v označených nádobách s nominálnym objemom maximálne 10 litrov vybavených uzáverom, ktorý sa nedá opätovne použiť, v ktorých celkové množstvo neprekračuje:

5 litrov alebo 5 kilogramov v prípade zahusteného hroznového muštu, nerektifikovaného aj rektifikovaného,

100 litrov v prípade ostatných výrobkov;

ii)

zásielky vína alebo hroznovej šťavy určené pre diplomatické zastupiteľstvá, konzuláty a podobné organizácie v rámci povolených prídelov;

iii)

zásielky vína alebo hroznovej šťavy:

ktoré sú súčasťou majetku, ktorý je predmetom odvozu pri sťahovaní súkromných osôb, a ktoré nie sú určené na predaj,

na palube lodí, lietadiel a vlakov, ktoré sú určené na spotrebu priamo na mieste;

iv)

zásielky vína a čiastočne skvaseného vína, čiastočne prekvaseného hroznového muštu a hroznového muštu, prepravované súkromnými osobami a určené na vlastnú spotrebu príjemcu alebo jeho rodiny, ak prepravované množstvo neprekračuje 30 litrov;

v)

zásielky výrobku určeného na vedecké alebo technické pokusy, ak celkové prepravované množstvo neprevyšuje jeden hektoliter;

vi)

obchodné vzorky;

vii)

vzorky pre príslušný orgán alebo určené laboratórium.

2.   Ak sa sprievodný doklad nevyžaduje, odosielatelia musia byť schopní kedykoľvek preukázať presnosť všetkých informácií zaznamenaných v ich vstupnej a výstupnej evidencii stanovenej v kapitole V alebo iných evidenciách požadovaných členským štátom, v ktorom sa začala prepravná operácia.

Článok 10

Uznávané sprievodné doklady

1.   Príslušné orgány uznajú nasledujúce dokumenty ako sprievodné doklady, pokiaľ spĺňajú podmienky stanovené v odsekoch 2 až 5 a v prílohe V:

a)

pri vinárskych výrobkoch odosielaných v rámci členského štátu alebo medzi členskými štátmi bez toho, aby bolo dotknuté písmeno b) tohto pododseku:

i)

jeden z dokladov uvedených v článku 21 ods. 6 alebo článku 26 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES pre výrobky prepravované v režime pozastavenia spotrebnej dane v Únii pod podmienkou, že sa v ňom jasne identifikovateľným spôsobom uvádza jedinečný administratívny referenčný kód uvedený v článku 21 ods. 3 danej smernice („číslo ARC“), že je vyhotovený v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 684/2009 (14), a v prípade použitia dokladu uvedeného v článku 26 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES, že odosielateľ spĺňa požiadavky stanovené v uvedenom odseku 1;

ii)

pri tovare, na ktorý sa vzťahuje spotrebná daň, prepravovanom v rámci Únie po prepustení do voľného obehu v členskom štáte, v ktorom sa začala prepravná operácia: zjednodušený sprievodný doklad uvedený v článku 34 ods. 1 smernice 2008/118/ES, vyhotovený a používaný v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 3649/92 (15);

iii)

pri vinárskych výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje spotrebná daň, ktoré sú odosielané malými výrobcami podľa článku 40 smernice 2008/118/ES a pri vinárskych výrobkoch, na ktoré sa nevzťahuje spotrebná daň: jeden z týchto dokladov vyhotovených podľa podmienok stanovených členským štátom odoslania:

ak členský štát používa informačný systém, vytlačená kópia takto vystaveného elektronického administratívneho dokladu alebo akýkoľvek obchodný doklad, v ktorom sa jasne identifikovateľným spôsobom uvádza špecifický administratívny kód („kód MVV“) priradený daným systémom elektronickému administratívnemu dokladu, pod podmienkou, že doklad je vystavený v súlade s platnými vnútroštátnymi pravidlami;

ak členský štát nepoužíva informačný systém, administratívny doklad alebo obchodný doklad, na ktorom je uvedený kód MVV priradený príslušným orgánom, pod podmienkou, že doklad a jeho kópia sú overené v súlade s odsekom 3 tohto článku;

b)

pri vinárskych výrobkoch odosielaných do tretej krajiny alebo na územie uvedené v článku 5 ods. 2 a 3 smernice 2008/118/ES: jeden z dokladov uvedených v písmene a) bode i) alebo iii).

Doklady uvedené v prvom pododseku písm. a) bode iii) druhej zarážke možno používať len do 31. decembra 2020.

2.   Doklady uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) buď obsahujú informácie uvedené v oddiele A prílohy V, alebo umožňujú príslušným orgánom prístup k týmto informáciám.

Ak je na týchto dokladoch uvedené číslo ARC priradené počítačovým systémom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2008/118/ES alebo kód MVV priradený informačným systémom zavedeným členským štátom odoslania v zmysle odseku 1 prvého pododseku písm. a) bodu iii) prvej zarážky, v používanom systéme sa uchovávajú informácie uvedené v oddiele A prílohy V k tomuto nariadeniu.

3.   Doklady uvedené v ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode iii) druhej zarážke a ich kópie sa pred odoslaním potvrdia:

a)

dátumom, podpisom úradníka príslušného orgánu a odtlačkom pečiatky, ktorým dokument označí daný úradník; alebo

b)

dátumom a podpisom odosielateľa, pričom odosielateľ podľa okolností doplní:

i)

odtlačok špeciálnej pečiatky zodpovedajúcej vzoru uvedenému v oddiele C prílohy V;

ii)

kolkovú známku predpísanú príslušnými orgánmi; alebo

iii)

odtlačok kolkovacieho stroja schváleného príslušnými orgánmi.

Špeciálna pečiatka alebo predpísaná kolková známka, ktoré sú uvedené v písmene b), môžu byť vopred vytlačené na formulároch, pokiaľ sú vytlačené tlačiarňami schválenými na tento účel.

4.   V prípade vinárskych výrobkov dovezených z tretej krajiny doklady uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) odkazujú na certifikát vyhotovený v krajine pôvodu v súlade s článkom 20.

5.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty uznávať ako sprievodné doklady iné doklady vrátane dokladov vyhotovených elektronicky s cieľom zjednodušiť postup týkajúci sa prepravy vinárskych výrobkov prevážaných výlučne na ich území a pri ich priamom vývoze z ich územia.

Článok 11

Certifikácia pôvodu alebo proveniencie, vlastností, ročníka vína alebo odrody viniča a CHOP alebo CHZO

1.   Doklady uvedené v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bodoch i) a iii) sa považujú za doklady osvedčujúce pôvod alebo provenienciu, kvalitu a vlastnosti vinárskeho výrobku, ročník vína alebo odrodu či odrody viniča, z ktorých je daný výrobok vyrobený, a (prípadne) CHOP alebo CHZO. V tejto súvislosti odosielateľ alebo splnomocnená osoba konajúca v mene odosielateľa vyplní do kolónky 17l uvedených dokladov príslušné informácie stanovené v časti I prílohy VI.

2.   Odosielateľ osvedčí správnosť informácií požadovaných podľa odseku 1 na základe vstupnej a výstupnej evidencie, ktorá sa má viesť v súlade s kapitolou V, alebo na základe certifikovaných informácií uvedených v dokladoch, ktoré boli priložené k predchádzajúcim zásielkam daného výrobku, a úradných kontrol zhody vykonaných príslušnými orgánmi v súlade s kapitolou VII.

3.   Ak členské štáty v prípade vinárskych výrobkov vyrábaných na ich území požadujú, aby osvedčenie CHOP alebo CHZO vystavoval kontrolný subjekt určený na tento účel, sprievodný doklad musí obsahovať odkaz na toto osvedčenie a názov a prípadne aj e-mailovú adresu kontrolného subjektu.

Článok 12

Certifikácia vyvážaných vinárskych výrobkov

1.   Keď príslušné orgány tretej krajiny určenia vyžadujú certifikáciu uvedenú v článku 11 pri vinárskych výrobkoch odosielaných do tejto tretej krajiny, daná certifikácia má jednu z týchto podôb:

a)

elektronický administratívny doklad alebo akýkoľvek iný obchodný doklad použitý v súlade s článkom 21 ods. 6 smernice 2008/118/ES alebo doklad v zmysle článku 10 ods. 1 písm. a bodu iii) tohto nariadenia pod podmienkou, že odosielateľ alebo splnomocnená osoba konajúca v mene odosielateľa uvedie príslušné informácie stanovené v časti I prílohy VI k tomuto nariadeniu;

b)

osobitné osvedčenie pre vývoz vyhotovené podľa predpísaného vzoru a požiadaviek stanovených v časti II prílohy VI k tomuto nariadeniu.

2.   Osvedčenie uvedené v odseku 1 písm. b) sa považuje za pravé vtedy, keď je potvrdené dátumom a podpisom odosielateľa alebo splnomocnenej osoby konajúcej v mene odosielateľa a keď odosielateľ uviedol na osvedčení ako administratívny odkaz číslo ARC alebo kód MVV, ktoré sprievodnému dokladu priradil príslušný orgán.

3.   Na osvedčenie uvedené v odseku 1 sa mutatis mutandis uplatňuje článok 11 ods. 2 a 3.

Článok 13

Dokumenty použité ako dôkaz o vývoze

1.   Ak sú vinárske výrobky v obehu na základe dokladu uvedeného v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode i), doklad o opustení colného územia Únie je tvorený správou o vývoze uvedenou v článku 28 smernice 2008/118/ES, vyhotovenou colným úradom vývozu v súlade s článkom 334 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (16).

2.   Ak sú vinárske výrobky v obehu na základe dokladu uvedeného v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode iii), doklad o opustení colného územia Únie je vyhotovený v súlade s článkom 334 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447. V takom prípade odosielateľ alebo splnomocnená osoba konajúca v jeho mene zaznamená v sprievodnom doklade odkaz na vyhlásenie o vývoze uvedené v článku 331 daného nariadenia a vydané colným úradom vývozu s použitím jedného z označení uvedených v oddiele D prílohy V k tomuto nariadeniu.

3.   K vinárskym výrobkom, ktoré sa dočasne vyvážajú v rámci colného režimu pasívneho zušľachťovacieho styku stanoveného v článku 210 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v súlade s hlavou VII kapitolou I a V delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (17) a hlavou VII kapitolou I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 do jedného z členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) na účely uchovávania, zretia a/alebo balenia, je okrem sprievodného dokladu priložený informačný list stanovený v odporúčaní Rady pre colnú spoluprácu z 3. decembra 1963. V tomto liste je v rubrikách určených na opis tovaru uvedený opis v súlade s pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami a množstvo prepravovaného vína.

Tieto údaje sa získajú z originálu sprievodného dokladu, na základe ktorého bolo víno prepravené do colného úradu, v ktorom sa vydáva informačný list. V informačnom liste sa musí uviesť aj druh, dátum a číslo dokladu, ktorý bol predtým priložený k zásielke.

Keď sú výrobky uvedené v prvom pododseku privezené späť na colné územie Únie, informačný list riadne vyplní príslušný colný úrad EZVO. Tento doklad sa považuje za rovnocenný sprievodnému dokladu pre prepravu až do colného úradu buď v mieste určenia v Únii, alebo v mieste prepustenia do voľného obehu pod podmienkou, že v kolónke Opis tovaru obsahuje informácie uvedené v prvom pododseku.

Príslušný colný úrad v Únii opečiatkuje kópiu alebo fotokópiu uvedeného dokladu dodaného príjemcom alebo jeho zástupcom a vráti mu ho na účely tohto nariadenia.

Článok 14

Zásielka nebalených vinárskych výrobkov

1.   Ak sa nepoužíva počítačový systém alebo informačný systém uvedený v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode iii) prvej zarážke alebo v článku 10 ods. 5 alebo ak tento systém neumožňuje informovanie príslušného orgánu v mieste vykládky, odosielateľ zásielky nebalených vinárskych výrobkov postúpi najneskôr v deň odjazdu dopravného prostriedku kópiu sprievodného dokladu príslušnému orgánu, na ktorého území sa nachádza miesto nakládky, v súvislosti s nasledujúcimi produktmi:

a)

výrobky s pôvodom v Únii v objeme viac ako 60 litrov:

i)

víno určené na spracovanie na vína s CHOP alebo CHZO alebo odrodové alebo archívne víno, alebo víno určené na balenie a uvádzanie na predaj ako také,

ii)

čiastočne prekvasený hroznový mušt,

iii)

zahustený hroznový mušt, nerektifikovaný aj rektifikovaný,

iv)

čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu,

v)

hroznová šťava,

vi)

zahustená hroznová šťava;

b)

výrobky, ktoré nemajú pôvod v Únii, v objeme viac ako 60 litrov:

i)

čerstvé hrozno, okrem stolového hrozna,

ii)

hroznový mušt,

iii)

zahustený hroznový mušt, nerektifikovaný aj rektifikovaný,

iv)

čiastočne prekvasený hroznový mušt,

v)

čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu,

vi)

hroznová šťava,

vii)

zahustená hroznová šťava;

viii)

likérové víno určené na prípravu výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje číselný znak KN 2204;

c)

výrobky bez ohľadu na ich pôvod a prepravované množstvo bez toho, aby boli dotknuté výnimky uvedené v článku 9:

i)

vínne kaly,

ii)

hroznové výlisky na destiláciu alebo na inú formu priemyselného spracovania,

iii)

piquette;

iv)

víno obohatené alkoholom na účely destilácie,

v)

víno z hrozna takých odrôd viniča, ktoré nie sú uvedené ako muštové odrody v klasifikácii vypracovanej členskými štátmi podľa článku 81 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 za administratívnu jednotku, v ktorej sa toto hrozno zozbieralo,

vi)

výrobky, ktoré sa nesmú podávať ani dodávať na priamu ľudskú spotrebu.

Príslušný orgán, na ktorého území sa nachádza miesto nakládky, informuje o začatí prepravy príslušný orgán na území, na ktorom sa nachádza miesto vykládky.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty stanoviť odlišné lehoty na postúpenie kópie sprievodného dokladu v súvislosti so zásielkami vinárskych výrobkov, ktoré sa prevážajú výlučne v rámci ich územia.

Článok 15

Zásielky výrobkov z tretích krajín alebo výrobkov z Únie pôvodne vyvážaných do tretej krajiny

1.   V prípade, že sa na colnom území Únie prepravuje zásielka výrobkov z tretej krajiny, ktorá bola prepustená do voľného obehu, je sprievodný doklad založený na doklade VI-1 uvedenom v článku 20 alebo na rovnocennom doklade v zmysle článku 26 alebo 27 a obsahuje tieto informácie alebo umožňuje príslušným orgánom získať prístup k týmto informáciám:

a)

číslo dokladu VI-1 alebo odkaz na niektorý z dokladov uvedených v článkoch 26 a 27;

b)

názov a adresa orgánu tretej krajiny, ktorý vyplnil doklad uvedený v písmene a) alebo oprávnil výrobcu, aby tento doklad vyplnil;

c)

dátum vyplnenia dokladu uvedeného v písmene a).

Hospodársky subjekt je na požiadanie príslušných orgánov členských štátov schopný kedykoľvek predložiť doklad VI-1, rovnocenný doklad v zmysle článku 26 alebo 27, alebo výpis z dokladu VI-2 uvedený v článku 22.

2.   V prípade, že sa na colnom území Únie prepravuje zásielka vinárskych výrobkov s pôvodom v Únii, ktorá bola pôvodne vyvezená do tretej krajiny alebo na územie vymedzené v článku 5 ods. 2 a 3 smernice 2008/118/ES, sprievodný doklad musí obsahovať tieto informácie alebo umožňovať príslušným orgánom prístup k týmto informáciám:

a)

odkaz na sprievodný doklad uvedený v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. b) tohto nariadenia vyhotovený pre pôvodné odoslanie alebo

b)

odkazy na iné podporné dokumenty, ktoré vyhotovil vývozca na účely preukázania pôvodu výrobku a ktoré príslušný subjekt pokladá za vyhovujúce pri prepustení výrobku do voľného obehu v Únii.

3.   V prípade použitia počítačového systému uvedeného v článku 21 ods. 2 smernice 2008/118/ES alebo informačného systému zavedeného členským štátom odoslania musí používaný systém obsahovať informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 16

Odmietnutie zo strany príjemcu

V prípade, že príjemca odmietne časť výrobku alebo celý výrobok prepravovaný s pripojeným sprievodným dokladom, príjemca uvedie na rube dokladu poznámku „odmietnuté príjemcom“, ako aj dátum a svoj podpis; a prípadne doplní aj údaj o odmietnutom množstve v litroch alebo kilogramoch.

V tomto prípade sa dotknutý výrobok môže zaslať späť odosielateľovi s tým istým sprievodným dokladom na prepravu alebo sa môže uskladniť v priestoroch prepravcu až do vyplnenia nového sprievodného dokladu, ktorý sa priloží k tovaru pri jeho opätovnom odoslaní.

Článok 17

Potvrdenie sprievodného dokladu v prípade závažného porušenia alebo nesúladu

1.   Ak príslušný orgán zistí alebo má oprávnený dôvod na podozrenie, že odosielateľ prepravuje alebo prepravil vinársky výrobok, ktorý nespĺňa ustanovenia Únie alebo vnútroštátne ustanovenia prijaté na ich základe, pokiaľ ide o podmienky výroby alebo zloženie vinárskeho výrobku, alebo ide o vinársky výrobok, pri ktorom došlo k závažnému porušeniu súvisiacemu so sprievodnými dokladmi, môže požadovať od odosielateľa, aby pre daný vinársky výrobok vyplnil nový sprievodný doklad a nechal ho potvrdiť príslušným orgánom.

Udelené potvrdenie môže súvisieť s podmienkami budúceho použitia výrobku alebo so zákazom predaja výrobku. Musí obsahovať odtlačok pečiatky, podpis úradníka príslušného orgánu a dátum.

2.   Orgán uvedený v odseku 1 informuje orgán, do ktorého územnej pôsobnosti patrí miesto nakládky. V prípade prepravy v rámci Únie sa uplatňuje vzájomná pomoc alebo oznámenie o podozrení na nesúlad v zmysle článkov 43 a 45.

Článok 18

Opatrenia v prípade porušení súvisiacich so sprievodnými dokladmi iných ako závažné porušenia

1.   Ak príslušný orgán zistí, že zásielka, ku ktorej sa vyžaduje sprievodný doklad, sa prepravuje bez takéhoto dokladu alebo je k nej priložený doklad, ktorý obsahuje chybné či neúplné údaje, prijme opatrenia nutné na odstránenie nezrovnalostí týkajúcich sa prepravy, a to buď formou opravy podstatných chýb, alebo vyplnením nového dokladu.

Doklady opravené alebo vyplnené na základe tohto ustanovenia označí orgán uvedený v prvom pododseku odtlačkom pečiatky. Odstránenie nezrovnalostí nesmie zdržať predmetnú zásielku dlhšie, ako je nevyhnutné.

V prípade opakovaných nezrovnalostí zo strany toho istého odosielateľa orgán uvedený v odseku 1 prvom pododseku informuje orgán, do ktorého územnej pôsobnosti patrí miesto nakládky. V prípade prepravy v rámci Únie sa uplatňuje vzájomná pomoc alebo oznámenie o podozrení na nesúlad v zmysle článkov 43 a 45.

2.   Ak nie je možné odstrániť nezrovnalosti pri prepravných operáciách podľa odseku 1 prvého pododseku, orgán uvedený v prvom pododseku pozastaví prepravu. O pozastavení prepravy a opatreniach prijatých v dôsledku tohto pozastavenia informuje odosielateľa. Uvedené opatrenia môžu viesť k zákazu predaja daného výrobku.

Článok 19

Vyššia moc alebo nepredvídané udalosti

Ak v priebehu prepravy vznikne potreba rozdelenia zásielky, ku ktorej sa vyžaduje sprievodný doklad, alebo ak sa takáto zásielka úplne alebo čiastočne stratí z dôvodu zásahu vyššej moci alebo nepredvídanej udalosti, prepravca požiada príslušný orgán najbližší k miestu, na ktorom došlo k zásahu vyššej moci alebo danej udalosti, aby vydal vyhlásenie o skutočnostiach a prijal potrebné opatrenia na odstránenie nezrovnalostí týkajúcich sa danej prepravnej operácie.

ODDIEL II

SPRIEVODNÉ DOKLADY PRI PREPUSTENÍ DOVÁŽANÝCH VINÁRSKYCH VÝROBKOV DO VOĽNÉHO OBEHU

Článok 20

Certifikácia súladu dovážaných vinárskych výrobkov

1.   Sprievodný doklad pre dovoz vinárskych výrobkov zahŕňa certifikát a správu o analýze uvedené v článku 90 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a predstavuje jeden doklad (ďalej len „doklad VI-1“). Oddiel dokladu VI-1 určený na správu o analýze však nemusí byť vyplnený, pokiaľ výrobok nie je určený na priamu ľudskú spotrebu.

Príslušné orgány a určené orgány alebo útvary uvedené v článku 90 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú orgány a útvary uvedené v článku 51 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia v súvislosti s dotknutými tretími krajinami.

2.   Doklad VI-1 sa vyhotovuje a používa v súlade s článkami 22 až 25 a považuje sa za osvedčenie toho, že dovezený výrobok:

a)

má vlastnosti vinárskeho výrobku v súlade s právom Únie alebo s platnou dvojstrannou dohodou medzi Úniou a treťou krajinou;

b)

bol vyrobený z hrozna konkrétneho ročníka alebo z určenej odrody či odrôd viniča;

c)

v príslušných prípadoch spĺňa špecifikácie zemepisného označenia v súlade s Dohodou Svetovej obchodnej organizácie o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva súvisiacich s obchodom („Dohoda TRIPS“), s právnymi predpismi Únie o zemepisných označeniach alebo s dohodou o uznávaní a ochrane zemepisných označení medzi Úniou a treťou krajinou, z ktorej víno pochádza.

Článok 21

Výnimky

Odchylne od článku 90 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uplatňujú tieto výnimky:

a)

predloženie dokladov VI-1 sa nevyžaduje v týchto prípadoch:

i)

výrobky v označených nádobách s nominálnym objemom maximálne 10 litrov vybavených uzáverom, ktorý sa nedá opätovne použiť, ak celkové prepravované množstvo (bez ohľadu na to, či ho tvoria alebo netvoria samostatné zásielky) nepresahuje 100 litrov;

ii)

víno a hroznová šťava, ktoré tvoria súčasť osobného majetku súkromných osôb, ktoré sa zo svojho obvyklého bydliska v tretej krajiny presúvajú na územie Únie v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 1186/2009;

iii)

víno zasielané v zásielkach jednou súkromnou osobou inej súkromnej osobe v zmysle článku 25 nariadenia (ES) č. 1186/2009 v maximálnom objeme 30 litrov na zásielku;

iv)

víno, hroznový mušt a hroznová šťava, ktoré sa nachádzajú v osobnej batožine cestujúcich v zmysle článku 41 nariadenia (ES) č. 1186/2009 v maximálnom objeme 30 litrov na cestujúceho;

v)

víno a hroznová šťava na veľtrhy vymedzené v článku 90 nariadenia (ES) č. 1186/2009, ak sú príslušné výrobky uložené v označených nádobách s objemom najviac dva litre, vybavených uzáverom, ktorý sa nedá opätovne použiť;

vi)

množstvo vína, hroznového muštu a hroznovej šťavy v iných nádobách, než sú nádoby uvedené v bode v), dovezených na účel vedeckých a technických pokusov, a to v maximálnom množstve 100 litrov;

vii)

vína a hroznová šťava dovezené v súlade s ustanoveniami Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963 alebo iných konzulárnych dohovorov, alebo Newyorského dohovoru zo 16. decembra 1969 o osobitných misiách;

viii)

vína a hroznová šťava uskladnené na palube lodí a lietadiel premávajúcich v medzinárodnej doprave;

ix)

vína a hroznová šťava, ktoré pochádzajú z Únie, kde boli aj naplnené do fliaš, vyvezené do tretej krajiny, vrátené na colné územie Únie a prepustené do voľného obehu;

b)

v prípade vína uloženého v označených nádobách, ktorých objem neprevyšuje 60 litrov a ktoré sú vybavené uzáverom, ktorý sa nedá opätovne použiť, a za predpokladu, že víno má pôvod v krajine, ktorá poskytla osobitné záruky prijaté Úniou, ako sa uvádzajú v časti IV oddiele A prílohy VII, je v oddiele so správou o analýze v doklade VI-1 nutné vyplniť len tieto údaje:

i)

skutočný obsah alkoholu v hmotn. %;

ii)

celková kyslosť;

iii)

celkový obsah oxidu siričitého.

Článok 22

Pravidlá vyhotovenia dokladu VI-1 a výpisu VI-2

1.   Doklad VI-1 sa vyhotovuje na formulári zodpovedajúcom vzoru uvedenému v časti I prílohy VII v súlade s technickými pravidlami stanovenými v danej prílohe.

Je podpísaný úradníkom príslušného orgánu a úradníkom určeného orgánu alebo útvaru zahrnutého do zoznamu stanoveného v článku 51 ods. 1.

Originál a kópia dokladu VI-1 sú priložené k výrobku.

Výpis (ďalej len „výpis VI-2“) sa môže vyhotoviť v súlade so vzorom uvedeným v časti II prílohy VII a obsahuje údaje, ktoré sú uvedené v doklade VI-1, alebo pokiaľ bol predložený výpis VI-2, v tomto výpise VI-2, a je označený odtlačkom pečiatky colného úradu Únie. Originál a dve kópie výpisu VI-2 sú priložené k výrobku.

2.   Na dokladoch VI-1 a výpisoch VI-2 je uvedené sériové číslo, v prípade dokladu VI-1 priradené príslušným orgánom, ktorého úradník podpísal daný doklad, v prípade výpisov VI-2 priradené colným úradom, ktorý výpisy označil odtlačkom pečiatky.

Článok 23

Používanie dokladu VI-1 a výpisov VI-2

Originál a kópia dokladu VI-1 alebo originál a kópie výpisu VI-2 sa odovzdajú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa vybavujú colné formality požadované pre prepustenie zásielky spojenej s uvedenými dokladmi do voľného obehu, po splnení colných formalít takto:

a)

colné orgány potvrdia zadnú stranu originálu, ako aj kópie dokladu VI-1 alebo originál a kópie výpisu VI-2, vrátia originál dokladu VI-1 alebo originál a kópiu výpisu VI-2 dotknutej osobe a uchovajú kópiu dokladu VI-1 alebo výpisu VI-2 minimálne päť rokov;

b)

ak sa má zásielka pred prepustením do voľného obehu preposlať, nový odosielateľ predloží colným orgánom dohliadajúcim na zásielku doklad VI-1 a výpis VI-2, ktoré súvisia s danou zásielkou, alebo ak je k zásielke pripojený predtým vyplnený výpis VI-2 a následne vyplnený výpis VI-2, oba uvedené výpisy VI-2.

V prípade, že sa výpis VI-2 odovzdá spolu s dokladom VI-1, colné orgány overia, či údaje uvedené v doklade VI-1 zodpovedajú údajom vo výpise VI-2. V prípade, že sa následne vyplnený výpis VI-2 odovzdá spolu s predtým vyplneným výpisom VI-2, colné orgány overia, či údaje uvedené v predtým vyplnenom výpise VI-2 zodpovedajú údajom uvedeným v následne vyplnenom výpise VI-2, a označia následne vyplnený výpis VI-2 odtlačkom pečiatky. Tento výpis bude potom rovnocenný predtým vyplnenému výpisu VI-2.

Colné orgány potvrdia zadnú stranu originálu i kópie dokladu VI-1 alebo predtým vyplneného výpisu VI-2.

Colné orgány vrátia originál dokladu VI-1 a výpisu VI-2 novému odosielateľovi a uchovajú kópie aspoň päť rokov.

Výpis VI-2 však nie je potrebné vypĺňať, ak sa zásielka výrobku opätovne vyváža do tretej krajiny;

c)

Ak sa zásielka pred prepustením do voľného obehu rozdelí, dotknutá osoba odovzdá originál a kópiu dokladu VI-1 alebo predtým vyplneného výpisu VI-2. ktoré súvisia so zásielkou, ktorá sa má rozdeliť, colným orgánom vykonávajúcim dohľad nad zásielkou spolu s originálmi následne vyplneného výpisu VI-2 za každú novú zásielku a dvomi kópiami týchto originálov.

Colné orgány overia, či údaje uvedené v doklade VI-1 alebo predtým vyplnenom výpise VI-2 zodpovedajú údajom uvedeným v následne vyplnenom výpise VI-2 za každú novú zásielku. Pokiaľ údaje zodpovedajú, colné orgány označia následne vyplnený výpis VI-2 odtlačkom pečiatky a tento výpis sa stane rovnocenným predtým vyplnenému výpisu VI-2, pričom potvrdia zadnú stranu originálu a kópie dokladu VI-1 alebo predtým vyplneného výpisu VI-2. Vrátia originál následne vyplneného výpisu VI-2 spolu s originálom dokladu VI-1 alebo predtým vyplneného výpisu VI-2 dotknutej osobe a uchovajú kópie jednotlivých dokumentov aspoň päť rokov.

Článok 24

Používanie dokladu VI-1 v prípade nepriameho dovozu

V prípadoch, keď bolo víno pred vyvezením do Únie vyvezené z tretej krajiny, na ktorej území bolo vyrobené (ďalej len „krajina pôvodu“), do inej tretej krajiny (ďalej len „vyvážajúca krajina“), doklad VI-1 pre dotknuté víno sa považuje za platný pre dovoz do Únie, pokiaľ bol vyhotovený príslušnými orgánmi vyvážajúcej krajiny bez ďalších analýz daného vína na základe dokladu VI-1 alebo rovnocenného dokladu vyhotoveného príslušnými orgánmi krajiny pôvodu, pokiaľ toto víno:

a)

bolo naplnené do fliaš a označené v krajine pôvodu a takto zostane; alebo

b)

sa z krajiny pôvodu vyvezie v inom ako spotrebiteľskom obale a vo vyvážajúcej krajine sa bez ďalšieho spracovania naplní do fliaš a označí.

Doklad VI-1 vyvážajúcej krajiny obsahuje potvrdenie príslušného orgánu danej krajiny o tom, že príslušné víno je víno, na ktoré sa vzťahuje prvý odsek, a že spĺňa podmienky stanovené v danom odseku.

Originál alebo overená kópia dokladu VI-1 alebo rovnocenného dokladu z krajiny pôvodu sa pripojí k dokladu VI-1 vyvážajúcej krajiny.

Príslušné orgány tretích krajín na účely tohto článku sú tie orgány, ktoré sú uvedené v zozname stanovenom v článku 51 ods. 1

Článok 25

Osobitné pravidlá certifikácie špecifických vín

1.   V prípade likérových vín a vín obohatených alkoholom na účely destilácie sa doklady VI-1 považujú za platné len vtedy, keď príslušný orgán uvedený v zozname v článku 51 ods. 1 vpísal do kolónky 14 nasledujúci text:

„Osvedčuje sa, že alkohol pridaný do tohto vína je alkohol vínneho pôvodu.“

2.   Doklad VI-1 možno použiť na potvrdenie toho, že dovezené víno má zemepisné označenie, ktoré je v súlade s Dohodou o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), s právnymi predpismi Únie o zemepisných označeniach alebo s dohodou o uznávaní a ochrane zemepisných označení medzi Úniou a treťou krajinou, z ktorej víno pochádza.

V takom prípade sa v kolónke 14 uvedie tento text:

„Osvedčuje sa, že víno, na ktoré sa vzťahuje tento doklad, bolo vyrobené v danom vinohradníckom regióne a bolo mu pridelené zemepisné označenie uvedené v kolónke 6 v súlade s ustanoveniami krajiny pôvodu“.

3.   Osvedčenie v kolónke 14 uvedené v odsekoch 1 a 2 doplňujú nasledujúce informácie:

a)

úplný názov a adresa vydávajúceho príslušného orgánu;

b)

podpis úradníka príslušného orgánu;

c)

odtlačok pečiatky príslušného orgánu.

Článok 26

Zjednodušený postup

1.   Doklady VI-1 vyhotovené výrobcami vína v tretích krajinách, ktorí ponúkli osobitné záruky prijaté Úniou, ako sa uvádzajú v časti IV oddiele B prílohy VII, sa považujú za doklady VI-1 vyhotovené príslušnými orgánmi a určenými orgánmi alebo útvarmi uvedenými v zozname stanovenom v článku 51 ods. 1 v súvislosti s dotknutými tretími krajinami pod podmienkou, že výrobcovia dostali individuálne povolenie príslušných orgánov týchto tretích krajín a podliehajú ich kontrole.

2.   Oprávnení výrobcovia, ktorí sú uvedení v odseku 1, použijú a vyplnia doklady VI-1 a konkrétne uvedú:

a)

v kolónke 1 svoje mená a adresy, ako aj registračné čísla v tretích krajinách uvedených v časti IV oddiele B prílohy VII;

b)

v kolónke 9 názov a adresu príslušného orgánu tretej krajiny, ktorý im vydal povolenie;

c)

v kolónke 10 aspoň údaje stanovené v článku 21 písm. b).

Výrobcovia sa podpíšu na mieste určenom v kolónkach 9 a 10 po prečiarknutí slov „meno a funkcia úradníka“.

Nevyžadujú sa odtlačky pečiatok ani názov a adresa určeného orgánu alebo útvaru.

Článok 27

Elektronický doklad

1.   Doklad VI-1 sa môže nahradiť elektronickým dokladom pre dovoz do Únie vinárskych výrobkov z tretích krajín, ktoré majú systém kontrol uznaný Úniou, v súlade s druhým pododsekom ako rovnocenný doklad k dokladu stanovenému pre tie isté výrobky v právnych predpisoch Únie.

Systém kontrol v tretej krajine možno uznať za rovnocenný systému zriadenému Úniou pre tie isté výrobky, ak spĺňa aspoň tieto podmienky:

a)

poskytuje dostatočné záruky, pokiaľ ide o povahu, pôvod a vysledovateľnosť vinárskych výrobkov, ktoré boli vyrobené na území dotknutej tretej krajiny alebo s ktorými sa na jej území obchodovalo;

b)

zaručuje prístup k údajom uchovávaným v používanom elektronickom systéme, najmä pokiaľ ide o registráciu a identifikáciu hospodárskych subjektov, príslušných orgánov a určených orgánov alebo útvarov;

c)

zaručuje možnosť kontroly údajov uvedených v písmene b) v rámci vzájomnej administratívnej spolupráce.

Tretie krajiny, ktoré zaviedli systém kontrol uznaný Úniou za rovnocenný v súlade s druhým pododsekom, sa zahrnú do zoznamu stanoveného v časti IV oddiele C prílohy VII.

2.   Elektronický doklad stanovený v odseku 1 obsahuje aspoň informácie nutné na vyhotovenie dokladu VI-1 a jedinečný administratívny referenčný kód priradený príslušnými orgánmi tretej krajiny vývozu alebo pod ich kontrolou. Tento kód je uvedený na obchodných dokladoch vyžadovaných pri dovoze na colné územie Únie.

3.   Tretia krajina vývozu umožní prístup k elektronickému dokladu alebo k údajom nutným na jeho vyhotovenie na každú žiadosť príslušných orgánov členského štátu, v ktorom má byť tovar prepustený do voľného obehu. Ak prístup k príslušnému elektronickému systému nie je k dispozícii, tieto údaje si takisto možno vyžiadať v podobe vytlačeného dokumentu.

4.   Výpisy VI-2 uvedené v článku 22 ods. 1 môžu byť vydané a použité aj prostredníctvom počítačových systémov v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými príslušnými orgánmi členských štátov. Obsah elektronického výpisu VI-2 je totožný s obsahom uvedeným vo vytlačenej verzii.

KAPITOLA V

VSTUPNÁ A VÝSTUPNÁ EVIDENCIA

Článok 28

Vedenie vstupnej a výstupnej evidencie

1.   Odchylne od článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a pod podmienkou, že je možné kedykoľvek vykonať kontrolu vstupov, výstupov (stiahnutí produktov) a zásob na základe obchodných dokladov použitých vo finančnom účtovníctve, nemusia vstupnú a výstupnú evidenciu (v tejto kapitole ďalej len „evidencia“) viesť:

a)

hospodárske subjekty, ktoré majú v držbe alebo ponúkajú na predaj výlučne vinárske výrobky v označených nádobách s nominálnym objemom maximálne 10 litrov vybavených uzáverom, ktorý sa nedá opätovne použiť, pričom celkové množstvo neprekračuje 5 litrov alebo 5 kg v prípade zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného aj nerektifikovaného, a 100 litrov v prípade všetkých ostatných výrobkov;

b)

hospodárske subjekty, ktoré predávajú nápoje na spotrebu výlučne vo svojich priestoroch.

2.   Členské štáty môžu vyžadovať, aby evidenciu viedli aj obchodníci, ktorí nemajú v držbe zásoby, a v takom prípade môžu stanoviť pravidlá a postupy.

3.   Členské štáty vypracujú a aktualizujú zoznam hospodárskych subjektov, ktoré sú povinné viesť evidenciu. Ak takýto zoznam alebo evidencia už existuje na iné účely, môže sa použiť aj na účely tohto nariadenia.

4.   Evidencia sa vedie jednotlivo pre každý podnik.

Ak maloobchodníci, ktorí predávajú priamo koncovým spotrebiteľom, patria do jedného podniku a sú zásobovaní z jedného skladu alebo z viacerých centrálnych skladov, ktoré takisto patria do tohto podniku, každý takýto centrálny sklad je povinný bez toho, aby bol dotknutý ods. 1 písm. a), viesť evidenciu týkajúcu sa výrobkov, ktoré dodáva. Dodávky pre malopredajcov sa v evidencii zaznamenajú ako výstupy (stiahnutia).

5.   Evidencia sa vedie v priestoroch, v ktorých sa držia predmetné výrobky.

Pokiaľ je však na mieste držby výrobkov možné kedykoľvek skontrolovať vstupy, výstupy (stiahnutia) a zásoby na základe iných podporných dokumentov, príslušné orgány môžu udeliť oprávnenie na:

a)

vedenie evidencie v registrovanom sídle podniku v prípade, že sa výrobky skladujú v rôznych skladoch, ktoré patria tomu istému podniku a ktoré sa nachádzajú v rovnakej miestnej správnej oblasti alebo miestnych správnych oblastiach nachádzajúcich sa v tesnom susedstve;

b)

vedenie evidencie špecializovanou spoločnosťou.

Článok 29

Operácie, ktoré sa musia zaznamenať v evidencii

1.   Hospodárske subjekty, ktoré sú povinné viesť evidenciu, uvedú enologické postupy, spracovanie a ošetrenia, ktoré uplatnili, v súlade s požiadavkami a enologickými postupmi uvedenými v článku 78 ods. 2 a článku 80 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a prílohách I A a I D k nariadeniu (ES) č. 606/2009, ako aj experimentálne použitie nových enologických postupov vrátane primeraného odkazu na povolenie, ktoré udelil dotknutý členský štát v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 606/2009.

2.   V evidencii sa zaznamenávajú operácie týkajúce sa nasledujúcich ošetrení (ak sa vykonávajú) v súlade s článkami 16 a 17 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274, a to, ak to stanovili členské štáty, vrátane primeraných odkazov na oznámenia zaslané príslušným orgánom v súlade s článkom 30 ods. 2:

a)

úprava obsahu alkoholu vo víne [bod 40 a dodatok 10 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009] a zníženie obsahu cukru v muštoch prostredníctvom spojených membrán [bod 49 a dodatok 16 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009];

b)

obohacovanie a sladenie [časti I A a I B prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013; články 11 a 12 a prílohy I D a II k nariadeniu (ES) č. 606/2009];

c)

Zvyšovanie a znižovanie obsahu kyselín [časti I C a I D prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013; článok 13 a body 12, 13, 46, 48 a 50 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009];

d)

ošetrenie aktívnym uhlím na enologické účely [bod 9 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009];

e)

ošetrenie hexakyanoželeznatanom draselným [bod 26 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009];

f)

ošetrenie elektrodialýzou alebo katexom na zaistenie stabilizácie vínneho kameňa alebo zvyšovanie obsahu kyselín ošetrením katexmi [body 20, 36 a 43 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009];

g)

pridanie dimetyldikarbonátu (DMDC) do vína [bod 34 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009];

h)

použitie kúskov dubového dreva pri výrobe vína [bod 38 a dodatok 9 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009];

i)

experimentálne používanie nových enologických postupov [článok 4 nariadenia (ES) č. 606/2009];

j)

regulácia rozpusteného plynu vo víne s použitím membránových kontaktorov [bod 52 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009];

k)

ošetrenie pomocou membránovej technológie s aktívnym uhlím [bod 53 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009];

l)

použitie kopolymérov polyvinylimidazolu – polyvinylpyrolidónu [bod 54 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009];

m)

použitie chloridu strieborného [bod 55 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009].

3.   V evidencii sa zaznamenajú tieto špecifické operácie (ak boli použité):

a)

miešanie a sceľovanie, ako sú stanovené v článkoch 7 a 8 nariadenia (ES) č. 606/2009;

b)

plnenie do fliaš;

c)

výroba všetkých kategórií šumivých vín, perlivých vín a sýtených perlivých vín;

d)

výroba likérového vína;

e)

výroba zahusteného hroznového muštu, nerektifikovaného aj rektifikovaného;

f)

výroba vína obohateného alkoholom na účely destilácie;

g)

spracovanie na iné kategórie výrobkov, ako napríklad aromatizované víno.

V prípade plnenia do fliaš sa uvedie počet naplnených nádob a spresní sa ich obsah.

Článok 30

Vnútroštátne pravidlá

1.   Členské štáty môžu prijať doplňujúce pravidlá týkajúce sa údajov zaznamenávaných v evidencii, ktoré sa týkajú:

a)

výrobkov v označených nádobách s nominálnym objemom maximálne 10 litrov vybavených uzáverom, ktorý sa nedá opätovne použiť, ako je uvedené článku 28 ods. 1 písm. a), ktoré majú byť prepustené na trh na ich území;

b)

určitých kategórií výrobkov uvedených v článku 14 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274;

c)

určitých operácií uvedených v článku 29.

Členské štáty môžu stanoviť povinnosť viesť samostatné účty alebo prispôsobiť existujúcu evidenciu.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť evidovať údaje týkajúce sa jednotlivých operácií úpravy obsahu alkoholu v hmotn. %, obohacovania a zvyšovania a znižovania obsahu kyselín uvedených v článku 29 ods. 2 písm. a), b) a c), členské štáty môžu vyžadovať, aby hospodárske subjekty vykonávajúce dotknuté operácie na svojom území oznámili tieto operácie príslušným orgánom alebo útvarom v stanovenej lehote po ich vykonaní, resp. v prípade operácií obohacovania pred ich vykonaním.

Oznámenie uvedené v prvom pododseku sa nevyžaduje v prípade vinárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú systematické analytické kontroly všetkých šarží výrobkov zo strany príslušných inšpekčných orgánov členských štátov.

KAPITOLA VI

HLÁSENIA

Článok 31

Hlásenia o výrobe

1.   Výrobcovia so sídlom v členskom štáte, ktorý je povinný viesť aktuálny vinohradnícky register v súlade s článkom 145 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, predložia každý rok hlásenie o výrobe príslušným orgánom daného členského štátu v súvislosti so svojou výrobou v príslušnom vinárskom roku v danom členskom štáte.

Členské štáty, ktoré zriadili každoročne aktualizovaný vinohradnícky register, na základe ktorého možno určiť prepojenie medzi subjektmi predkladajúcimi hlásenia, nahlásenou výrobou a dotknutými vinohradníckymi pozemkami, môžu výrobcom udeliť výnimku z povinnosti nahlasovať informácie uvedené v článku 22 ods. 2 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274. V takom prípade príslušné orgány v členských štátoch samy vyplnia hlásenia a uvedú údaj o ploche na základe údajov uvedených vo vinohradníckom registri.

2.   Od povinnosti predkladať hlásenia o výrobe sú oslobodení zberači, ktorí patria do jedného alebo niekoľkých vinárskych družstiev alebo skupín výrobcov a ktorí dodali celú svoju úrodu hrozna alebo všetok vyrobený mušt do týchto vinárskych družstiev alebo skupín výrobcov, pričom si vyhradili právo vyrobiť maximálne 10 hektolitrov vína pre svoju vlastnú spotrebu, pod podmienkou, že hlásenie o výrobe predložia príslušné vinárske družstvá alebo skupiny.

3.   Členské štáty, ktoré nie sú povinné viesť aktuálny vinohradnícky register v súlade s článkom 145 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, môžu vyžadovať od výrobcov so sídlom na ich území, aby podali hlásenie o výrobe uvedené v odseku 1.

V takom prípade sa mutatis mutandis uplatňuje odsek 2.

Článok 32

Hlásenia o zásobách

1.   Výrobcovia, spracovatelia, fľašovatelia a obchodníci, ktorí majú zásoby v členskom štáte, ktorý je povinný viesť aktuálny vinohradnícky register v súlade s článkom 145 ods. 1) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, každý rok podajú hlásenie o zásobách vína a muštu, ktoré majú v držbe k 31. júlu, príslušnému orgánu daného členského štátu.

2.   Členské štáty, ktoré nie sú povinné viesť aktuálny vinohradnícky register v súlade s článkom 145 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, môžu vyžadovať od výrobcov, spracovateľov, fľašovateľov a obchodníkov so sídlom na ich území, aby podali hlásenie o zásobách uvedené v odseku 1.

Článok 33

Hlásenia o úrode

Členské štáty môžu požadovať od všetkých zberačov alebo (na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií) od niektorých z nich, aby podali hlásenie o úrode príslušným orgánom za vinársky rok, v ktorom sa zber uskutočnil.

Článok 34

Hlásenia o ošetrení alebo uvedení na trh

1.   Členské štáty môžu stanoviť, že zberači, výrobcovia a obchodníci s hroznom, hroznovou šťavou a muštom, ktorí pred termínmi podania hlásení o výrobe a o úrode, ako sú stanovené v článkoch 22 a 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274, ošetrili alebo uviedli na trh vinárske výrobky určené na výrobu vína, musia predložiť príslušným orgánom hlásenie o ošetrení alebo uvedení na trh týkajúce sa daného vinárskeho roka, v ktorom sa uskutočnilo ošetrenie alebo uvedenie na trh.

2.   Ak členské štáty vyžadujú od zberačov, aby predložili hlásenie o ošetrení alebo uvedení na trh, zberači, ktorí patria do jedného alebo niekoľkých vinárskych družstiev alebo skupín výrobcov a ktorí dodali celú svoju úrodu hrozna alebo všetok vyrobený mušt do týchto vinárskych družstiev alebo skupín výrobcov, pričom si vyhradili právo vyrobiť maximálne 10 hektolitrov vína pre svoju vlastnú spotrebu, sú oslobodení od povinnosti predložiť takéto hlásenie pod podmienkou, že hlásenie o ošetrení alebo o uvedení na trh podľa odseku 1 sú povinné predložiť uvedené vinárske družstvá alebo skupiny.

Článok 35

Spoločné ustanovenia

Členské štátu môžu vyžadovať komplexnejšie informácie v súvislosti s vinohradníckym registrom alebo hláseniami o výrobe či zásobách.

Členské štáty môžu akémukoľvek hospodárskemu subjektu udeliť výnimku z podávania hlásení uvedených v článkoch 31 a 32 za vinárske roky, počas ktorých nemal žiadnu produkciu alebo mu nezostali žiadne zásoby.

KAPITOLA VII

KONTROLY, PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY, VZÁJOMNÁ POMOC A SANKCIE

ODDIEL I

KONTROLY, PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY, STYČNÉ ORGÁNY A VZÁJOMNÁ POMOC

Článok 36

Všeobecné zásady

1.   Členské štáty stanovia kontroly do tej miery, do akej sú nutné na zabezpečenie riadneho uplatňovania pravidiel pre režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, dovoz vína, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie stanovené pre tento sektor v článku 90, v hlave I kapitole III a v časti II hlave II kapitole II oddiele 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako aj v tomto nariadení. Členské štáty stanovia systém efektívnych úradných kontrol založených na riziku.

2.   Úradné kontroly vykonáva príslušný orgán alebo orgány v súlade so všeobecnými zásadami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (18) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto nariadenia a kapitoly VI vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274.

Článok 59 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa mutatis mutandis uplatňuje na režim povolení na výsadbu viniča.

3.   Odseky 1 a 2 sa mutatis mutandis uplatňujú na kontroly vinárskych výrobkov s CHOP alebo CHZO v zmysle ustanovení oddielu 2 kapitoly I hlavy II časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o súlad s požiadavkami špecifikácií týchto výrobkov.

Článok 37

Spoločné ustanovenia týkajúce sa kontrol

1.   Kontroly sa uskutočňujú v tom členskom štáte, v ktorom prebehla výroba, pričom nie sú dotknuté náhodné kontroly alebo analytické kontroly založené na riziku v členskom štáte odoslania.

V prípade uskutočnenia kontrol formou odberu vzoriek sú počet, povaha a frekvencia kontrol také, aby boli kontroly reprezentatívne pre celé územie členského štátu a (podľa okolností) zodpovedali objemu výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva, ktoré boli vyrobené, uvedené na trh alebo uskladnené s cieľom uvedenia na trh.

2.   Kontroly uvedené v odseku 1 sú administratívne kontroly a v príslušných prípadoch kontroly priamo na mieste.

Administratívne kontroly v príslušných prípadoch zahŕňajú okrem iného krížové kontroly s údajmi z integrovaného administratívneho a kontrolného systému stanoveného v hlave V kapitole II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Kontroly priamo na mieste sa neohlasujú. Za predpokladu, že nebude ohrozený účel kontroly, je však možné vopred zaslať oznámenie obmedzené len na najnevyhnutnejšie minimum. Takéto oznámenie sa nesmie zaslať skôr ako 48 hodín vopred, s výnimkou náležite odôvodnených prípadov alebo tých opatrení, pri ktorých sa konajú systematické kontroly na mieste. Kontroly sa uskutočňujú formou odberu vzoriek od primeraného percentuálneho podielu výrobcov na základe analýzy rizika. Pri každej kontrole na mieste sa musí vypracovať kontrolná správa, ktorá umožní preveriť podrobnosti uskutočnených kontrol.

3.   Pokiaľ ide o vinohradnícky register, členské štáty overujú, či štrukturálna situácia vyplývajúca z dokumentácie o vinohradníkovi a výrobe stanovenej v prílohách III a IV zodpovedá skutočnej situácii jednotlivých vinohradníkov a fyzických alebo právnických osôb či skupiny takýchto osôb, ktoré sú povinné podať hlásenie o výrobe stanovené v článku 31. Dokumentácia sa upraví na základe výsledkov daného overovania.

4.   Kontroly vín a ostatných vinárskych výrobkov z tretích krajín sa uskutočňujú v členskom štáte vstupu na územie Únie na základe dokladu VI-1.

Článok 38

Osoby, na ktoré sa vzťahujú kontroly

1.   Fyzické alebo právnické osoby a skupiny takých osôb, ktorých profesionálna činnosť je predmetom kontrol uvedených v tomto nariadení, nesmú brániť kontrolám a sú povinné vždy ich umožniť.

2.   Hospodárske subjekty, od ktorých úradníci príslušného orgánu odoberajú vzorky:

a)

nesmú žiadnym spôsobom brániť odberu a

b)

musia úradníkom poskytnúť všetky informácie vyžadované na základe tohto nariadenia alebo vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274.

Článok 39

Analytická databáza izotopických údajov

Európske referenčné stredisko pre kontrolu v sektore vinohradníctva a vinárstva vedie a aktualizuje analytickú databázu izotopických údajov na úrovni Únie na základe údajov oznámených určenými laboratóriami členských štátov. Údaje sa získajú prostredníctvom harmonizovanej izotopickej analýzy zložiek etanolu a vody vo vinárskych výrobkoch a umožnia príslušné kontroly v priebehu uvádzania na trh v súlade s metódami analýzy stanovenými podľa článku 80 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a pravidlami a postupmi stanovenými v článkoch 27, 28 a 29 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274.

Článok 40

Príslušné orgány a styčné orgány

Členské štáty určia príslušné orgány, ktoré vykonávajú kontroly uvedené v článku 37. Tieto orgány majú dostatočný počet vhodne kvalifikovaných a skúsených zamestnancov, ktorí efektívne vykonávajú uvedené kontroly.

Ak členský štát určí niekoľko príslušných orgánov na kontrolu súladu s pravidlami upravujúcimi sektor vinohradníctva a vinárstva, uvedie ich konkrétnu zodpovednosť a koordinuje ich činnosť.

Každý členský štát určí jeden styčný orgán, ktorý zodpovedá za kontakty s Komisiou, styčnými orgánmi ostatných členských štátov a tretích krajín a prijíma a odosiela žiadosti o administratívnu pomoc.

Článok 41

Právomoci úradníkov

Každý členský štát prijme všetky vhodné opatrenia, ktoré uľahčia prácu úradníkov príslušných orgánov. Zabezpečí, aby úradníci, v príslušných prípadoch spolu s úradníkmi ostatných orgánov, ktoré na daný účel splnomocní:

a)

mali prístup do vinohradov, prevádzok na výrobu vína, skladovacích priestorov, prevádzok na spracovanie vinárskych výrobkov a k vozidlám na prepravu uvedených výrobkov;

b)

mali prístup do obchodných prevádzok alebo skladov a k vozidlám kohokoľvek, kto má na účely predaja, uvedenia na trh alebo prepravy v držbe vinárske výrobky alebo výrobky, ktoré môžu byť určené na použitie v sektore vinohradníctva a vinárstva;

c)

mohli spísať inventár vinárskych výrobkov a látok alebo výrobkov, ktoré sa môžu používať na prípravu takýchto výrobkov;

d)

mohli odoberať vzorky vinárskych výrobkov, látok alebo výrobkov, ktoré možno používať na prípravu takýchto výrobkov, ako aj výrobkov držaných na účely predaja, uvedenia na trh alebo prepravy;

e)

mohli nahliadať do účtovníckych údajov a iných dokladov, ktoré sa využívajú pri kontrolných postupoch a kopírovať ich alebo z nich vyhotoviť výpisy;

f)

mohli prijať vhodné ochranné opatrenia v súvislosti s prípravou, držbou, prepravou, opisom, prezentáciou a predajom vinárskeho výrobku alebo výrobku určeného na použitie pri príprave takéhoto výrobku, ak existuje dôvod domnievať sa, že došlo k vážnemu porušeniu právnych predpisov Únie, najmä v prípade podvodného ošetrenia alebo zdravotného rizika.

Článok 42

Koordinácia kontrol a prístup k informáciám

Pokiaľ ide o kontroly týkajúce sa zásielok prepravovaných so sprievodnými dokladmi uvedenými v článku 10, príslušné orgány určené na základe článku 40 majú prístup k informáciám uloženým v počítačovom systéme uvedenom v článku 21 smernice 2008/118/ES a informáciám o pohyboch vinárskych výrobkov, ktoré sú v obehu na základe režimu stanoveného v kapitole IV danej smernice.

Tieto príslušné orgány majú aj prístup k informáciám uchovávaným v informačných systémoch vytvorených na účely kontroly pohybov vinárskych výrobkov iných, ako sú pohyby uvedené v prvom odseku.

Informácie uchovávané v súlade s prvým a druhým odsekom sa smú používať len na účely tohto nariadenia.

Článok 43

Vzájomná pomoc

1.   Ak príslušný orgán členského štátu vykonáva kontrolné činnosti na území svojho štátu, môže požiadať o informácie príslušný orgán ľubovoľného členského štátu, ktorý by mohol byť priamo alebo nepriamo dotknutý. Takáto žiadosť sa predkladá prostredníctvom styčných orgánov stanovených v článku 40 ods. 3 a pomoc sa poskytuje včasne.

Komisia musí byť informovaná zakaždým, keď výrobok, ktorý je predmetom kontroly uvedenej v prvom pododseku, pochádza z tretej krajiny a ak sa uvedenie tohto výrobku na trh môže osobitne týkať iných členských štátov.

Dožiadaný orgán poskytne všetky informácie, ktoré by mohli žiadajúcemu orgánu umožniť splniť si povinnosti.

2.   Dožiadaný orgán na základe odôvodnenej žiadosti žiadajúceho orgánu vykoná kontroly na účely dosiahnutia stanovených cieľov opísaných v žiadosti alebo prijme nutné opatrenia na zaistenie vykonania takýchto kontrol.

Dožiadaný orgán koná tak, ako keby postupoval vo vlastnom mene.

3.   Žiadajúci orgán po dohode s dožiadaným orgánom môže určiť úradníkov, ktorí:

a)

buď majú získať v priestoroch príslušných orgánov členského štátu, v ktorom dožiadaný orgán sídli, informácie o uplatnení príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, tohto nariadenia a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274 vinárskych výrobkoch alebo o súvisiacich kontrolách vrátane vyhotovenia kópií prepravných a iných dokladov alebo výpisov z evidencií;

b)

alebo majú byť prítomní počas kontrol požadovaných na základe odseku 2, pričom termín týchto kontrol bude oznámený dožiadanému orgánu v dostatočnom predstihu pred ich začiatkom.

Kópie uvedené v prvom pododseku písm. a) možno vyhotoviť len so súhlasom dožiadaného orgánu.

4.   Úradníci dožiadaného orgánu zostávajú zodpovední za kontroly vykonávané na území ich členských štátov.

5.   Úradníci žiadajúceho orgánu:

a)

podajú písomnú žiadosť, v ktorej uvedú svoju totožnosť a úradné postavenie;

b)

bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia, ktoré členský štát dožiadaného orgánu stanovil pre svojich vlastných úradníkov vykonávajúcich príslušné kontroly, majú:

i)

práva prístupu stanovené v článku 41 písm. a) a b);

ii)

právo byť informovaní o výsledkoch kontrol, ktoré vykonali pracovníci dožiadaného orgánu podľa článku 41 písm. c) a e).

6.   Náklady, ktoré vzniknú pri odbere vzorky, manipulácii s ňou a jej odoslaní a pri výkone analytických a organoleptických skúšok, hradí príslušný orgán členského štátu, ktorý požiadal o odber vzorky. Tieto náklady sa vypočítajú podľa sadzieb, ktoré sa uplatňujú na území členského štátu, v ktorom sa dané operácie uskutočnili.

Článok 44

Dôkazná hodnota

Príslušné orgány iných členských štátov sa môžu odvolať na zistenia úradníkov príslušného orgánu členského štátu pri uplatňovaní tohto oddielu, pričom tieto zistenia majú rovnakú hodnotu, ako keby išlo o zistenia príslušných národných orgánov.

Článok 45

Oznámenie o podozrení na nesúlad

Ak má príslušný orgán členského štátu odôvodnené podozrenie alebo ak je informovaný o tom, že vinársky výrobok nie je v súlade s príslušnými ustanoveniami o vinárskych výrobkoch nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo pravidlami stanovenými v tomto nariadení a vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/274, alebo že sa stal predmetom podvodného konania s cieľom získať ho alebo ho predať na trhu, styčný orgán daného členského štátu bez omeškania oznámi túto skutočnosť styčnému orgánu každého členského štátu, ktorého sa porušenie pravidiel osobitne týka a v ktorom jeho povaha povedie k správnym opatreniam alebo súdnemu konaniu.

Ak príslušné orgány členského štátu zistia alebo majú podozrenie na to, že vinárske výrobky boli sfalšované a toto falšovanie by mohlo viesť k rizikám pre zdravie spotrebiteľov alebo že nie sú v súlade s článkom 80 alebo článkom 90 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, styčný orgán daného členského štátu ihneď informuje Komisiu a styčné orgány ostatných členských štátov a v príslušných prípadoch styčný orgán dotknutých tretích krajín prostredníctvom informačného systému zriadeného Komisiou.

ODDIEL II

SANKCIE

Článok 46

Sankcie a náhrada nákladov v súvislosti s neoprávnenou výsadbou

Členské štáty ukladajú výrobcom, ktorí nesplnia povinnosti stanovené v článku 71 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, finančné sankcie.

Minimálna výška finančnej sankcie je:

a)

6 000 EUR na hektár, ak výrobca v súlade s článkom 71 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vyklčuje celú neoprávnenú výsadbu do štyroch mesiacov odo dňa, keď bol informovaný o nezrovnalosti;

b)

12 000 EUR na hektár, ak výrobca vyklčuje celú neoprávnenú výsadbu počas prvého roka nasledujúceho po uplynutí štvormesačnej lehoty;

c)

20 000 EUR na hektár, ak výrobca vyklčuje celú neoprávnenú výsadbu po prvom roku nasledujúcom po uplynutí štvormesačnej lehoty.

Ak ročný príjem dosiahnutý v oblasti, v ktorej sa nachádzajú príslušné vinohrady, predstavuje podľa odhadu viac ako 6 000 EUR na hektár, členské štáty môžu zvýšiť minimálne sumy stanovené v druhom pododseku úmerne k priemernému ročnému príjmu na hektár odhadovanému pre danú oblasť.

Ak členský štát zabezpečí vyklčovanie neoprávnenej výsadby vlastnými prostriedkami, príslušné náklady, ktoré sa podľa článku 71 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 účtujú výrobcovi, sa vypočítajú objektívnym spôsobom so zohľadnením nákladov na prácu, použitie strojov a dopravných či iných vzniknutých nákladov. Takéto náklady sa pripočítajú k uplatniteľnej sankcii.

Článok 47

Sankcie súvisiace so sprievodnými dokladmi a dokladmi VI-1 za nedodržanie určitých pravidiel Únie

1.   Uplatňovanie článkov 10, 11 a 12 môže byť pozastavené pre hospodárske subjekty uvedené v článku 8 ods. 1 v prípade, že príslušné orgány členského štátu zistia alebo majú podozrenie na to, že vinárske výrobky boli sfalšované a toto falšovanie by mohlo viesť k zdravotným rizikám pre spotrebiteľov alebo že nie sú v súlade s článkom 80 alebo článkom 90 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Uplatnenie článkov 26 a 27 sa môže pozastaviť v prípade zistení alebo podozrení uvedených v odseku 1 tohto článku v súvislosti s dovezenými vínami.

Článok 48

Sankcie za neplnenie povinností týkajúcich sa vedenia vstupnej a výstupnej evidencie, podávania hlásení alebo oznámení

1.   Na hospodárske subjekty, ktoré sú povinné viesť vstupnú a výstupnú evidenciu, podávať hlásenia o výrobe, zásobách alebo úrode alebo oznamovať príslušným orgánom operácie uvedené v článku 30 ods. 2, a ktoré nevedú takúto evidenciu, nepodávajú hlásenia do termínov uvedených v článkoch 22, 23 a 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274 alebo nepodajú oznámenie do termínu stanoveného členským štátom na základe článku 30 ods. 2 tohto nariadenia, sa vzťahujú administratívne sankcie.

2.   Sankcie uvedené v odseku 1 majú podobu uhradenia určitej sumy a sú stanovené a uplatňované členskými štátmi na základe hodnoty výrobkov, odhadovaných finančných prínosov alebo hospodárskej škody spôsobenej podvodom.

3.   V prípadoch závažného alebo opakovaného neplnenia povinnosti podávať hlásenia do termínov uvedených v odseku 1 dotknutý hospodársky subjekt nemá nárok na využívanie podporných opatrení stanovených v článkoch 47 a 50 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na dané účtovné obdobie alebo nasledujúce účtovné obdobie, a to za nasledujúcich okolností:

a)

ak sa prekročia termíny uvedené v článkoch 22, 23 a 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274, nie však viac ako o 15 pracovných dní, uplatnia sa len administratívne sankcie uvedené v odseku 2 tohto článku;

b)

ak príslušné orgány v členských štátoch považujú informácie v hláseniach stanovených v odseku 1 za neúplné alebo nepresné a v prípade závažnosti chýbajúcich alebo nepresných informácií vzhľadom na riadne uplatňovanie podporných opatrení stanovených v článkoch 47 a 50 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pomoc, ktorá sa má vyplatiť, sa úmerne zníži o sumu stanovenú príslušným orgánom, a to v závislosti od závažnosti porušenia.

Článok 49

Výnimočné okolnosti a zjavné chyby

1.   Sankcie stanovené v tomto nariadení sa neukladajú v prípadoch výnimočných okolností v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

2.   Akékoľvek oznámenie, nárok alebo žiadosť predložené členskému štátu na základe tohto nariadenia možno kedykoľvek po podaní upraviť, pokiaľ v nich príslušný orgán rozpoznal zjavné chyby.

KAPITOLA VIII

OZNÁMENIA

Článok 50

Povaha a typ informácií, ktoré sa majú oznamovať

1.   Členské štáty oznámia Komisii tieto informácie:

a)

zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia, ktoré prijali podľa článku 120 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, tohto nariadenia a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274;

b)

názov a adresu príslušných orgánov zodpovedných za vykonávanie úradných analýz, administratívneho certifikačného postupu a kontrol súvisiacich s evidenciami a sprievodnými dokladmi;

c)

názov a adresu príslušných orgánov zodpovedných za udeľovanie povolení na výsadbu viniča a orgánov zodpovedných za vedenie a aktualizáciu vinohradníckeho registra a za predkladanie aktualizovaného súpisu výrobného potenciálu;

d)

prahové hodnoty uvedené v oddiele H prvom pododseku bodoch 1 a 2 prílohy II;

e)

opatrenia, ktoré prijali s cieľom vykonávať kapitolu VII, pokiaľ je oznámenie týchto opatrení relevantné pre spoluprácu medzi členskými štátmi, a názov a adresu styčného orgánu určeného jednotlivými členskými štátmi;

f)

podmienky, ktoré uplatňujú, pokiaľ ide o vyhotovenie sprievodných dokladov uvedených v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode iii) a písm. b;

g)

odrody viniča dotknuté uplatňovaním článku 81 a článku 120 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny názvu a adresy príslušných orgánov a styčných orgánov oznámených Komisii v súlade s odsekom 1.

3.   Oznámenia stanovené v odseku 1 sa zasielajú v súlade s článkom 34 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274.

Článok 51

Uverejňovanie oznámených informácií

1.   Komisia na základe oznámení od príslušných orgánov tretích krajín zostaví a aktualizuje zoznamy obsahujúce nasledujúce informácie:

a)

názvy a adresy príslušných orgánov v krajine pôvodu výrobku zodpovedných za vyhotovenie dokladov VI-1;

b)

názvy a adresy orgánov alebo útvarov určených krajinou pôvodu, alebo pokiaľ v krajine pôvodu takéto orgány neexistujú, povereného laboratória mimo krajiny pôvodu výrobku na účely vyplnenia oddielu správy o analýze v dokladoch VI-1;

c)

názvy, adresy a úradné registračné čísla výrobcov a spracovateľov vína, ktorých krajina pôvodu výrobku poverila vyhotovovaním dokladov VI-1;

d)

názov a adresu jedného styčného orgánu určeného v každej tretej krajine na prijímanie a odosielanie žiadostí o administratívnu pomoc a na zastupovanie tejto krajiny v styku s Komisiou a členskými štátmi.

2.   Komisia uverejní názvy a adresy príslušných orgánov uvedených v článku 50 ods. 1 písm. b) a c), informácie týkajúce sa výrobného potenciálu uvedeného v odseku 50 ods. 1 písm. c), názov a adresu styčného orgánu uvedeného v článku 50 ods. 1 písm. e), odrody viniča uvedené v článku 50 ods. 1 písm. g) a zoznamy uvedené v odseku 1 tohto článku.

KAPITOLA IX

ZMENY, ZRUŠENIA, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 52

Zmena nariadenia (ES) č. 555/2008

Nariadenie (ES) č. 555/2008 sa mení takto:

1.

Články 1, 21, 22 a 23, 38 až 54, 74, 83 až 95a a články 98 až 102 sa vypúšťajú.

2.

Prílohy IX až XIII a XVI až XXI sa vypúšťajú.

Článok 53

Zmena nariadenia (ES) č. 606/2009

Nariadenie (ES) č. 606/2009 sa mení takto:

1.

Články 12 a 13 sa vypúšťajú.

2.

Vkladajú sa tieto články 14a a 14b:

„Článok 14a

Stanovenie minimálneho percentuálneho podielu alkoholu vo vedľajších produktoch

1.   Na základe časti II oddielu D bodu 1 prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty stanovia minimálny percentuálny podiel alkoholu, ktorý musí byť obsiahnutý vo vedľajšom produkte po jeho oddelení od vína, v pomere k podielu alkoholu vo vyrobenom víne. Členské štáty môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií tento minimálny percentuálny podiel upraviť.

2.   Ak sa príslušný percentuálny podiel stanovený v členských štátoch na základe odseku 1 nedosiahne, dotknutý hospodársky subjekt dodá určité množstvo vína zo svojej vlastnej výroby, ktoré zodpovedá množstvu potrebnému na dosiahnutie minimálneho percentuálneho podielu.

3.   Na účely stanovenia objemu alkoholu obsiahnutého vo vedľajších produktoch v pomere k objemu alkoholu obsiahnutému vo vyrobenom víne je štandardný prirodzený obsah alkoholu v hmotn. % vo víne, ktorý sa má uplatňovať v rôznych vinohradníckych zónach, takýto:

a)

8,0 % v prípade zóny A;

b)

8,5 % v prípade zóny B;

c)

9,0 % v prípade zóny C I;

d)

9,5 % v prípade zóny C II;

e)

10,0 % v prípade zóny C III.

Článok 14b

Likvidácia vedľajších produktov

1.   Výrobcovia stiahnu vedľajšie produkty výroby vína alebo akékoľvek iného spracovania hrozna pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov na základe požiadaviek na doručenie a registráciu stanovených v článku 9 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273 (*1) a článku 14 ods. 1 písm. b) bodu vii) a článku 18 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/274 (*2).

2.   Stiahnutie sa uskutoční bez omeškania a najneskôr na konci vinárskeho roka, v ktorom boli vedľajšie produkty získané, v súlade s platnými právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa najmä životného prostredia.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že sa od výrobcov, ktorí počas príslušného vinárskeho roka nevyrobia sami viac ako 50 hektolitrov vína alebo muštu vo vlastných prevádzkach, nevyžaduje stiahnutie vedľajších produktov.

4.   Výrobcovia môžu splniť povinnosť likvidácie časti alebo celého objemu vedľajších produktov výroby vína alebo akéhokoľvek iného spracovania hrozna tak, že tieto vedľajšie produkty dodajú na destiláciu. Takýto spôsob likvidácie vedľajších produktov osvedčí príslušný orgán členského štátu.

5.   Členské štáty sa môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií rozhodnúť, že dodanie časti alebo celého objemu vedľajších produktov výroby vína alebo iného spracovania hrozna na destiláciu je záväzné pre všetkých alebo určitých výrobcov na ich území.

(*1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 1)."

(*2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/274 z 11. decembra 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 60).“"

Článok 54

Zmena nariadenia (ES) č. 607/2009

V nariadení (ES) č. 607/2009 sa vypúšťa článok 63.

Článok 55

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie (EÚ) 2015/560 sa zrušujú.

Článok 56

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 z 15. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča (Ú. v. EÚ L 93, 9.4.2015, s. 1).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/274 z 11. decembra 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/561 (pozri stranu 60 tohto úradného vestníka).

(10)  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(12)  Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23).

(13)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 5).

(14)  Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 24).

(15)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom doklade na prepravu tovaru vo vnútri Spoločenstva podliehajúcom spotrebnej dani, ktorý bol uvoľnený do obehu v odosielajúcom členskom štáte (Ú. v. ES L 369, 18.12.1992, s. 17).

(16)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(17)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).


PRÍLOHA I

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA KRITÉRIA OPRÁVNENOSTI UVEDENÉHO ČLÁNKU 64 ODS. 1 PÍSM. c) NARIADENIA (EÚ) č. 1308/2013 A ĎALŠIEHO KRITÉRIA UVEDENÉHO V ČLÁNKU 4 ODS. 1 TOHTO NARIADENIA

A.   Kritérium uvedené v článku 64 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v článku 64 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa považuje za splnené, ak je dodržaná jedna z týchto podmienok:

1.

plocha, resp. plochy, ktoré majú byť novo vysadené, sú určené na výrobu vín s konkrétnym CHOP dotknutej oblasti, alebo,

2.

ak plocha, resp. plochy, ktoré majú byť novo vysadené, nie sú určené na výrobu vín s konkrétnym CHOP, žiadateľ sa zaviaže plniť tieto záväzky:

a)

nebude na výrobu vína s CHOP používať ani predávať žiadne hrozno vypestované na týchto novo vysadených plochách v prípade, že sa tieto plochy nachádzajú v oblastiach oprávnených na daný účel;

b)

nebude klčovať a znovu vysádzať s cieľom získať pre opätovne vysadené plochy oprávnenie na produkciu hrozna na výrobu vín s konkrétnym CHOP.

Žiadateľ sa zaviaže, že v obmedzenom období, ktoré určí členský štát, a ktoré nesmie trvať dlhšie ako do 31. decembra 2030, bude plniť záväzky uvedené v bode 2.

B.   Ďalšie kritérium uvedené v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia

Ďalšie kritérium uvedené v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia sa považuje za splnené, ak je dodržaná jedna z týchto podmienok:

1.

plocha, resp. plochy, ktoré majú byť novo vysadené, sú určené na výrobu vín s konkrétnym CHZO dotknutej oblasti; alebo

2.

ak plocha, resp. plochy, ktoré majú byť novo vysadené, nie sú určené na výrobu vín s konkrétnym CHZO, žiadateľ sa zaviaže plniť tieto záväzky:

a)

nebude na výrobu vína s CHZO používať ani predávať žiadne hrozno vypestované na týchto novo vysadených plochách v prípade, že sa tieto plochy nachádzajú v oblastiach oprávnených na daný účel;

b)

nebude klčovať a znovu vysádzať s cieľom získať pre opätovne vysadené plochy oprávnenie na produkciu hrozna na výrobu vín s konkrétnym CHZO.

Žiadateľ sa zaviaže, že v obmedzenom období, ktoré určí členský štát, a ktoré nesmie trvať dlhšie ako do 31. decembra 2030, bude plniť záväzky uvedené v bode 2.


PRÍLOHA II

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA PRIORITNÝCH KRITÉRIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 64 ODS. 2 PÍSM. a) AŽ h) NARIADENIA (EÚ) č. 1308/2013 A ĎALŠÍCH KRITÉRIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 4 ODS. 3 TOHTO NARIADENIA

A.   Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

1.

V prípade právnických osôb, bez ohľadu na ich právnu formu, sa toto kritérium považuje za dodržané, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

fyzická osoba, ktorá uskutočňuje výsadbu viniča po prvýkrát a ktorá vedie poľnohospodársky podnik (ďalej len „nový účastník“), vykonáva nad právnickou osobou efektívnu a dlhodobú kontrolu, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa riadenia, zisku a finančných rizík. Ak sa viaceré fyzické osoby vrátane jednej alebo viacerých osôb, ktoré nie sú novými účastníkmi, zúčastňujú na základnom imaní alebo na riadení právnickej osoby, nový účastník musí byť schopný vykonávať túto efektívnu a dlhodobú kontrolu buď samostatne alebo spoločne s inými osobami; alebo

b)

ak má nad právnickou osobou kontrolu výlučne alebo v rámci spoluúčasti iná právnická osoba, platia pre všetky fyzické osoby, ktoré majú kontrolu nad danou inou právnickou osobou, podmienky uvedené v písm. a).

Podmienky stanovené v písmenách a) a b) sa uplatňujú mutatis mutandis vo vzťahu ku skupine fyzických osôb bez ohľadu na právne postavenie tejto skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva.

2.

Členské štáty môžu rozhodnúť o pridaní ďalšej podmienky, v ktorej sa stanovuje, že žiadateľom je fyzická osoba, ktorá má v roku predloženia žiadosti najviac 40 rokov (ďalej len „mladý výrobca“).

V prípade právnických osôb uvedených v bode 1 sa táto ďalšia podmienka uvedená v prvom pododseku tohto bodu považuje za splnenú, ak fyzická osoba uvedená v bode 1 písm. a) a b) má v roku predloženia žiadosti najviac 40 rokov.

Podmienky stanovené v druhom pododseku sa uplatňujú mutatis mutandis vo vzťahu ku skupine fyzických osôb, ktoré sú uvedené v druhom pododseku bodu 1.

3.

Členské štáty môžu od žiadateľov vyžadovať, aby v období piatich rokov neprenajímali ani nepredávali novo vysadenú plochu, resp. plochy inej fyzickej alebo právnickej osobe.

Ak je žiadateľom právnická osoba alebo skupina fyzických osôb, členské štáty môžu od žiadateľa počas obdobia piatich rokov vyžadovať aj to, aby neprevádzal vykonávanie efektívnej a dlhodobej kontroly poľnohospodárskeho podniku v zmysle rozhodnutí týkajúcich sa riadenia, zisku a finančných rizík na inú osobu alebo iné osoby, pokiaľ predmetná osoba alebo osoby nesplnia podmienky uvedené v bodoch 1 a 2, ktoré sa uplatňovali v čase udelenia povolení.

B.   Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa považuje za splnené, ak je dodržaná jedna z týchto podmienok:

1.

žiadateľ sa zaväzuje dodržiavať najmenej na obdobie piatich až siedmich rokov pravidlá ekologickej výroby stanovené v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 (1) a v náležitých prípadoch aj nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 (2) v prípade plôch, resp. plôch, ktoré majú byť novo vysadené alebo v prípade celého poľnohospodárskeho podniku. Toto obdobie nesmie trvať dlhšie ako do 31. decembra 2030.

Členské štáty môžu toto kritérium považovať za splnené v prípade, že žiadatelia boli už v čase podania žiadosti vinohradníkmi a najmenej päť rokov pred podaním žiadosti efektívne uplatňovali pravidlá týkajúce sa ekologickej výroby uvedené v prvom pododseku, a to na celej ploche vysadenej viničom v danom poľnohospodárskom podniku.

2.

žiadateľ sa zaväzuje dodržiavať jedno z týchto usmernení alebo certifikačných systémov, ktoré presahujú rámec príslušných povinných noriem stanovených podľa kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, a to na obdobie aspoň piatich až siedmich rokov, ktoré v žiadnom prípade nesmie trvať dlhšie ako do 31. decembra 2030:

a)

špecifické usmernenia pre jednotlivé plodiny alebo odvetvia v rámci integrovanej ochrany proti škodcom, ktoré sa týkajú vinohradníctva v súlade s článkom 14 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (3), ak takéto usmernenia existujú;

b)

vnútroštátne certifikačné systémy pre integrovanú výrobu, ktoré sú vhodné pre vinohradníctvo;

c)

vnútroštátne alebo regionálne environmentálne systémy osvedčovania súladu s environmentálnymi právnymi predpismi v súvislosti s kvalitou pôdy a/alebo vody, biodiverzitou, ochranou krajiny, zmiernením zmeny klímy a/alebo prispôsobením sa zmene klímy, ktoré sú relevantné pre vinohradníctvo.

Certifikačné systémy uvedené v písmenách b) a c) osvedčujú, že poľnohospodár dodržiava vo svojom poľnohospodárskom podniku postupy, ktoré spĺňajú pravidlá integrovanej výroby stanovené na vnútroštátnej úrovni alebo ciele uvedené v písm. c). Túto certifikáciu vykonávajú certifikačné orgány, ktoré sú akreditované v súlade s kapitolou II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (4) a ktoré spĺňajú príslušné harmonizované normy pre „Posudzovanie zhody – požiadavky na orgány certifikujúce výrobky, procesy a služby“ alebo „Posudzovanie zhody – požiadavky na orgány poskytujúce audit a certifikáciu systémov riadenia“.

Členské štáty môžu toto kritérium považovať za splnené v prípade, že žiadatelia boli už v čase podania žiadosti vinohradníkmi a najmenej päť rokov pred podaním žiadosti efektívne uplatňovali usmernenia a certifikačné systémy uvedené v prvom pododseku, a to na celej ploche vysadenej viničom v danom poľnohospodárskom podniku.

3.

Ak program, resp. programy rozvoja vidieka v členských štátoch obsahujú osobitný druh „agroenvironmentálno-klimatickej“ operácie, resp. operácií stanovených v článku 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (5), ktoré sú uplatniteľné na plochy vysadené viničom s významom pre konkrétnu plochu uvedenú v žiadosti, ako aj za predpokladu, že je k dispozícii dostatok finančných prostriedkov, je žiadateľ oprávnený a zaväzuje sa vykonávať predmetný druh operácie, resp. operácií týkajúcich sa plochy, ktorá sa má novo vysadiť, a dodržiavať záväzky stanovené v príslušnom programe, resp. programoch rozvoja vidieka pre daný osobitný druh „agroenvironmentálno-klimatickej“ operácie, resp. operácií.

4.

konkrétny pozemok(-y) uvedený(-é) v žiadosti sa nachádza(-jú) na terasovitých svahoch.

Členské štáty môžu zároveň od výrobcov vyžadovať, aby sa zaviazali, že počas obdobia trvajúceho aspoň päť až sedem rokov nebudú klčovať a opätovne vysádzať na plochách, ktoré nespĺňajú tieto podmienky. Toto obdobie nesmie trvať dlhšie ako do 31. decembra 2030.

C.   Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa považuje za splnené, ak sú dodržané všetky tieto podmienky:

1.

konkrétny pozemok(-y) uvedený(-é) v žiadosti sa dostal(-i) do vlastníctva žiadateľa z dôvodu výmeny za iný pozemok(-y) vysadený(-é) viničom v rámci projektov sceľovania pozemkov;

2.

pozemok(-y) uvedený(-é) v žiadosti nie je (sú) vysadený(-é) viničom, alebo je (sú) vysadený(-é) viničom, ktorý zaberá menšiu plochu ako zaberal na ploche(-ách) stratenej(-ých) v dôsledku vykonávania daného projektu sceľovania pozemkov;

3.

celková plocha, na ktorú sa žiada povolenie, nepresahuje prípadný rozdiel medzi plochou vysadenou viničom na predtým vlastnenom pozemku(-och) a plochou uvedenou v žiadosti.

D.   Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa považuje za splnené, ak sa konkrétny poľnohospodársky pozemok, resp. pozemky vymedzené v žiadosti nachádzajú v jednom z týchto druhov oblastí:

1.

v oblastiach postihnutých suchom, v ktorých je pomer ročných zrážok k ročnej potenciálnej evapotranspirácii menší ako 0,5;

2.

v oblastiach s plytkou hĺbkou zakoreňovania menšou ako 30 cm;

3.

v oblastiach s nepriaznivou a kamenistou textúrou pôdy v zmysle vymedzenia a prahových hodnôt stanovených v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013;

4.

v oblastiach na strmých svahoch s najmenej 15 % sklonom;

5.

v oblastiach, ktoré sa nachádzajú v horských polohách s nadmorskou výškou najmenej 500 m, okrem náhorných plošín;

6.

v oblastiach, ktoré sa nachádzajú v najvzdialenejších regiónoch Únie podľa článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na menších ostrovoch v Egejskom mori v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 (6) alebo na malých ostrovoch s celkovou rozlohou nepresahujúcou 250 km2 a charakterizovaných štrukturálnymi alebo sociálno-ekonomickými obmedzeniami.

Členské štáty môžu zároveň od výrobcov vyžadovať, aby sa zaviazali, že počas obdobia trvajúceho aspoň päť až sedem rokov nebudú klčovať a opätovne vysádzať na plochách, ktoré nečelia prirodzeným alebo iným špecifických obmedzeniam. Toto obdobie nesmie trvať dlhšie ako do 31. decembra 2030.

Členské štáty môžu najneskôr do roku 2018 rozhodnúť o tom, že pri jednej alebo viacerých oblastiach uvedených v prvom pododseku nie je potrebné splniť toto prioritné kritérium, ak nedokážu efektívne posúdiť jeho splnenie.

E.   Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa považuje za splnené, ak je udržateľnosť príslušného projektu z ekonomického hľadiska určená jednou alebo viacerými z týchto štandardných metodík finančnej analýzy poľnohospodárskych investičných projektov:

1.

čistá súčasná hodnota;

2.

vnútorná miera návratnosti;

3.

pomer ziskov a nákladov;

4.

doba návratnosti;

5.

prírastkový čistý zisk.

Táto metodika sa uplatňuje spôsobom, ktorý je prispôsobený typu žiadateľa.

Členské štáty ďalej od žiadateľa vyžadujú, aby novú výsadbu viniča uskutočňoval na základe technických vlastností uvedených v žiadosti.

F.   Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa považuje za splnené, ak sa dosiahne potenciál zvýšenia konkurencieschopnosti, a to na základe jednej z týchto skutočností:

1.

vďaka plochám, ktoré majú byť novo vysadené súčasným vinohradníkom, môže dôjsť k úsporám z rozsahu v dôsledku významného poklesu jednotkových nákladov na novo vysadenú plochu v súvislosti s priemernou hodnotou už existujúcich vinohradov v rámci poľnohospodárskeho podniku alebo priemernou situáciou v danom regióne;

2.

vďaka plochám, ktoré majú byť novo vysadené súčasným vinohradníkom, môže dôjsť k zlepšeniu prispôsobenia sa požiadavkám trhu z dôvodu zvýšenia cien za produkciu alebo zvýšenia odbytísk v súvislosti s už existujúcim vinohradom v rámci poľnohospodárskeho podniku alebo priemernou situáciou v danom regióne;

3.

vďaka plochám, ktoré majú byť novo vysadené novým účastníkom v sektore, môže vzniknúť model poľnohospodárskej výroby, ktorý bude výnosnejší ako priemer v danom regióne.

Členské štáty môžu skutočnosti uvedené v bodoch 1, 2 a 3 doplniť o ďalšie podrobnosti.

Členské štáty ďalej od žiadateľa vyžadujú, aby novú výsadbu viniča uskutočňoval na základe technických vlastností uvedených v žiadosti.

G.   Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa považuje za splnené, ak sa pozemok(-y), ktorý(-é) sa má (majú) vysadiť, nachádza(-jú) v zemepisnej oblasti výroby existujúceho CHOP alebo CHZO, ak je hrozno, ktoré sa má dopestovať, určené na výrobu vín s CHOP alebo CHZO, a ak je dodržaná jedna z týchto podmienok:

1.

pozemok(-y), ktorý(-é) sa má (majú) vysadiť, má lepšie pôdno-klimatické vlastnosti v porovnaní s priemernými vlastnosťami iných vinohradníckych pozemkov, ktoré spĺňajú špecifikácie zemepisného označenia v tom istom regióne;

2.

odroda(-y) hrozna alebo príslušný(-é) klon(-y) viniča, ktoré sa majú vysádzať, sú lepšie prispôsobené špecifickým pôdno-klimatickým vlastnostiam pozemku(-ov), ktoré sa ním majú vysádzať, v porovnaní s pozemkami s vinohradmi, ktoré spĺňajú špecifikácie daného zemepisného označenia, s podobnými pôdno-klimatickými vlastnosťami a nachádzajúcimi sa v tom istom regióne, na ktorých sa však pestujú iné odrody alebo klony tej istej odrody (odrôd);

3.

odroda(-y) hrozna alebo príslušný klon(-y) viniča, ktoré sa majú vysadiť, zvyšujú rozmanitosť existujúcich odrôd alebo klonov hrozna v tej istej zemepisnej oblasti výroby CHOP alebo CHZO;

4.

systémy viazania viniča alebo štruktúra vinohradu plánované na novo vysadenej ploche (plochách) majú potenciál viesť k lepšej kvalite hrozna v porovnaní so systémami viazania a/alebo štruktúrami, ktoré sa prevažne používajú v tej istej zemepisnej oblasti výroby CHOP alebo CHZO.

Členské štáty môžu skutočnosti uvedené v bodoch 1 až 4 doplniť o ďalšie podrobnosti.

Členské štáty ďalej od žiadateľa vyžadujú, aby novú výsadbu viniča uskutočňoval na základe technických vlastností uvedených v žiadosti.

Členské štáty môžu uplatňovať toto prioritné kritérium na žiadosti o novú výsadbu v oblasti, ktorá bola vymedzená v technických podkladoch priložených k žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ktorá je predmetom predbežného vnútroštátneho postupu alebo lehoty preskúmania zo strany Komisie. V takom prípade sa uplatňujú mutatis mutandis podmienky uvedené v bodoch 1 až 4.

H.   Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa považuje za splnené, ak veľkosť poľnohospodárskeho podniku žiadateľa v čase podania žiadosti spĺňa limity stanovené členskými štátmi na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni na základe objektívnych kritérií. Limity musia byť stanovené takto:

1.

najmenej 0,5 hektára v prípade malých poľnohospodárskych podnikov;

2.

najviac 50 hektárov v prípade veľkých poľnohospodárskych podnikov.

Členské štáty môžu ďalej vyžadovať splnenie jednej alebo viacerých z týchto podmienok:

1.

veľkosť poľnohospodárskeho podniku žiadateľa sa zvýši v dôsledku novej výsadby;

2.

žiadateľ už vlastní plochu vysadenú viničom a v čase predloženia žiadosti nevyužíval výnimky stanovené v článku 62 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

I.   Ďalšie kritériá uvedené v článku 4 ods. 3 tohto nariadenia

I.    „Predchádzajúce správanie výrobcu“

Ďalšie kritérium uvedené v článku 4 ods. 3 tohto nariadenia sa považuje za splnené, ak žiadateľ nemá vinič vysadený bez povolenia, ako sa uvádza v článku 71 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, alebo bez práva na výsadbu, ako sa uvádza v článkoch 85a a 85b nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Členské štáty môžu ďalej vyžadovať splnenie jednej alebo viacerých z týchto podmienok:

1.

platnosť žiadneho z povolení udelených žiadateľovi v súlade s článkom 64 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 neskončila z dôvodu nevyužívania plochy;

2.

žiadateľ dodržal všetky záväzky uvedené v oddieloch A a B prílohy I, v oddieloch A, B a D a G tejto prílohy a v bode II tohto oddielu;

3.

žiadateľ nemá plochy vysadené viničom, ktorý je už najmenej osem rokov neprodukčný.

II.    „Neziskové organizácie so sociálnym zameraním, ktoré získali pôdu skonfiškovanú v prípadoch terorizmu a iných druhov trestnej činnosti“

Ďalšie kritérium uvedené v článku 4 ods. 3 tohto nariadenia sa považuje za splnené, ak je žiadateľom právnická osoba, a to bez ohľadu na právnu formu, a ak sú dodržané tieto podmienky:

1.

žiadateľom je nezisková organizácia, ktorej činnosť má výlučne sociálny účel;

2.

žiadateľ používa skonfiškovanú pôdu len na to, aby slúžila jeho sociálnemu účelu podľa článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ (7).

Členské štáty môžu okrem toho vyžadovať, aby sa žiadatelia spĺňajúci toto kritérium zaviazali, že počas obdobia, ktoré určí členský štát, neprenajmú alebo nepredajú novo vysadenú(-é) plochu(-y) inej fyzickej alebo právnickej osobe. Toto obdobie nesmie trvať dlhšie ako do 31. decembra 2030.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 39).


PRÍLOHA III

MINIMÁLNE INFORMÁCIE, KTORÉ MÁ OBSAHOVAŤ VINOHRADNÍCKY REGISTER A KTORÉ JE POTREBNÉ V ŇOM AKTUALIZOVAŤ A ŠPECIFIKÁCIE TÝKAJÚCE SA TÝCHTO INFORMÁCIÍ, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 7

1.   REGISTER VINOHRADNÍKA

1.1.   Identifikácia a poloha

1.

Totožnosť vinohradníka [v súlade s jednotným systémom zaznamenávania totožnosti každého prijímateľa uvedeným v článku 68 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ako aj s registrami alebo informáciami, ktoré majú členské štáty].

2.

Zoznam a poloha všetkých vinohradníckych pozemkov, ktoré sa nepovažujú za pozemky pozostávajúce len z opustených vinohradníckych plôch [identifikácia v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov uvedeným v článku 68 ods. 1 písm. b) a článku 70 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013].

1.2.   Charakteristika plochy (plôch) vysadenej (vysadených) viničom na vinohradníckom pozemku

Tieto informácie týkajúce sa každého vinohradníckeho pozemku sa vykážu osobitne v registri vinohradníka. Pokiaľ to homogenita vinohradníckych pozemkov umožňuje, informácie sa môžu vzťahovať na súbor niekoľkých susediacich pozemkov alebo časti(-í) susediaceho (ich) pozemku (pozemkov), a to za podmienky identifikácie každého pozemku.

1.

Identifikácia vinohradníckeho pozemku: systém identifikácie vinohradníckych pozemkov by sa mal vytvoriť na základe máp, katastrálnych dokumentov alebo iných kartografických zdrojov. Použijú sa techniky automatizovaného geografického informačného systému vrátane leteckého alebo družicového ortozobrazovania s homogénnou úrovňou zaručujúcou aspoň takú presnosť ako kartografické zobrazenie v mierke 1:5 000 (alebo 1:10 000, ak boli získané na základe dlhodobých zmlúv, ktoré boli uzatvorené do novembra 2012), pričom sa zohľadní tvar a stav daného pozemku. Toto sa zabezpečí v súlade s platnými normami Únie.

2.

Rozloha vinohradníckeho pozemku

V prípadoch, keď sa vinič pestuje s inými plodinami:

a)

celková rozloha príslušného pozemku;

b)

plocha vysadená viničom vyjadrená ako vyklčovaná plocha tejto plodiny (na účely konverzie by sa mali použiť príslušné koeficienty stanovené členským štátom).

3.

Plocha vinohradníckeho pozemku alebo podľa vhodnosti plocha vyjadrená ako vyklčovaná plocha tejto plodiny, s nasledujúcim rozdelením, pokiaľ ide o plochu vysadenú viničom [informácie v súlade s oznámením uvedeným v článku 33 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274 a v časti I prílohy IV k uvedenému nariadeniu, ktoré sú v prípade uplatnenia základom pre výpočet 1 % celkovej plochy skutočne vysadenej viničom v zmysle článku 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]:

a)

plocha(-y) vysadená(-é) viničom, ktorá(-é) je (sú) oprávnená(-é) na výrobu vína s CHOP;

b)

plocha(-y) vysadená(-é) viničom, ktorá(-é) je (sú) oprávnená(-é) na výrobu vína s CHZO:

ktoré sú oprávnené aj na výrobu vína s CHOP a vína bez CHOP/CHZO,

ktoré sú oprávnené iba na výrobu vína s CHZO a vína bez CHOP/CHZO;

c)

plocha(-y) vysadená(-é) viničom, ktorá(-é) je (sú) oprávnená(-é) iba na výrobu vína bez CHOP/CHZO, ale ktorá/-é sa nachádza/-jú v zemepisnej oblasti výroby CHOP/CHZO;

d)

plocha(-y) vysadená(-é) viničom, ktorá(-é) je (sú) oprávnená(-é) iba na výrobu vína bez CHOP/CHZO, a ktorá/-é sa nachádza/-jú mimo zemepisnej oblasti výroby CHOP/CHZO;

e)

plocha(-y) vysadená(-é) viničom s iným určením.

4.

Pestované muštové odrody zodpovedajúce odhadovaným plochám a ich podiel na danom vinohradníckom pozemku, ako aj farba hrozna [informácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 (1)].

5.

Rok výsadby alebo, ak to nie je možné, odhadovaný vek daného vinohradu [informácie v súlade s nariadením (EÚ) č. 1337/2011].

6.

Plocha vysadená viničom, ktorá bola reštrukturalizovaná alebo konvertovaná v súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 [údaje v súlade s oznámeniami uvedenými v tabuľkách v častiach IV, V a VI prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/274].

7.

Plocha vysadená viničom, ktorá bola predmetom zeleného zberu v súlade s článkom 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 [údaje v súlade s oznámeniami uvedenými v tabuľkách v častiach IV, V a VI prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/274].

Informácie uvedené v bodoch 6 a 7 musia zároveň zahŕňať všetky reštrukturalizované alebo konvertované plochy alebo plochy, ktoré sú predmetom zeleného zberu v súlade s článkami 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 [informácie v súlade s oznámeniami uvedenými v prílohe IV alebo IVa a prílohe VI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1150] (2).

V prípade, že všetky plochy vysadené viničom zahrnuté do registra vinohradníka sa stanú opustenými alebo budú mať iné ako vinohradnícke použitie, tento súbor by sa mal z vinohradníckeho registra vymazať alebo príslušne označiť a predmetné plochy odpočítať od tých, ktoré sú uvedené v bode 1.2 tejto prílohy.

1.3.   Hlásenia

Hlásenia o zbere (informácie v súlade s hláseniami o úrode uvedenými v článku 33).

2.   REGISTER VÝROBY

2.1.   Identifikácia

Totožnosť každej fyzickej alebo právnickej osoby alebo skupiny týchto osôb povinných predložiť hlásenie o výrobe stanovené v článku 31.

2.2.   Hlásenia

a)

Hlásenie o úrode (informácie v súlade s hláseniami o výrobe uvedenými v článku 31).

b)

Hlásenie o zásobách (informácie v súlade s hláseniami o zásobách uvedenými v článku 32).


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 7).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016, s. 23).


PRÍLOHA IV

MINIMÁLNE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ VO VINOHRADNÍCKOM REGISTRI A ŠPECIFIKÁCIE TÝKAJÚCE SA TÝCHTO INFORMÁCIÍ, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 7 ODS. 1

1.   REGISTER VINHORADNÍKA

1.1.   Identifikácia a poloha

1.

Povolenia, o ktoré sa žiada, ktoré sú udelené, no v prípade ktorých sa výsadba ešte neuskutočnila, ako aj príslušná konkrétna plocha [informácie v súlade s oznámeniami uvedenými v článku 33 ods. 2 písmene a) a v tabuľkách v časti IV prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/274].

2.

Práva na výsadbu (podľa typu) do lehoty na zmenu týchto práv na povolenia podľa rozhodnutia členských štátov [informácie v súlade s oznámením, ktoré sa má vykonať do 1. marca 2016 podľa článku 11 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/561 (1) a v tabuľke A prílohy VII k uvedenému nariadeniu].

1.2.   Charakteristika plochy (plôch) vysadenej (vysadených) viničom na vinohradníckych pozemkoch

Tieto informácie týkajúce sa každého vinohradníckeho pozemku sa vykážu osobitne v registri vinohradníka. Pokiaľ to homogenita vinohradníckych pozemkov umožňuje, informácie sa môžu vzťahovať na súbor niekoľkých susediacich pozemkov alebo časti(-í) susediaceho (-ich) pozemku (pozemkov), a to za podmienky identifikácie každého pozemku.

1.

Plocha(-y), pri ktorej(-ých) sa využívajú tieto výnimky na režim povolení na výsadbu viniča:

a)

plochy vysadené alebo opätovne vysadené na pokusné účely [vrátane plôch s muštovými odrodami neklasifikovanými v súlade s článkom 81 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013];

b)

plochy vysadené alebo opätovne vysadené pre podpníkové vinohrady.

2.

Plocha(-y) vysadená(-é) viničom bez povolenia po 31. decembri 2015 a plochy vyklčované bez povolenia [informácie v súlade s oznámením uvedeným v článku 33 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274 a v časti III prílohy IV k uvedenému nariadeniu].

3.

Plocha(-y) vysadená(-é) viničom bez práva na výsadbu pred 1. januárom 2016 a nezákonná výsadba vyklčovaná [informácie v súlade s oznámeniami uvedenými v článku 58 ods. 2 nariadenia (ES) č. 555/2008 a v tabuľkách 3 a 7 prílohy XIII k uvedenému nariadeniu].


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561 zo 7. apríla 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča (Ú. v. EÚ L 93, 9.4.2015, s. 12).


PRÍLOHA V

SPRIEVODNÉ DOKLADY

A.   POŽIADAVKY NA POUŽITIE SPRIEVODNÉHO DOKLADU

Informácie uvedené v článku 10 ods. 2 sa predkladajú vo forme záznamov uvedených v stĺpci č. 1 nasledujúcej tabuľky.

V prípade dokladov uvedených v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bodoch i) a iii) sa tieto záznamy označujú číslami a písmenami v stĺpcoch A a B tabuliek v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 684/2009 (stĺpec č. 2 nasledujúcej tabuľky).

V prípade dokladov uvedených v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode ii) sa tieto záznamy označujú číslami a písmenami v nariadení (EHS) č. 3649/92 (stĺpec č. 3 nasledujúcej tabuľky).

Poradie a konkrétne podrobnosti o štruktúre záznamov určia členské štáty na základe pravidiel uvedených v oddiele B tejto prílohy.

1

2

3

Referenčné číslo: každá zásielka musí obsahovať referenčné číslo, ktoré ju identifikuje v záznamoch odosielateľa. Toto číslo je v náležitých prípadoch číslo ARC, kód MVV alebo referenčné číslo zjednodušeného sprievodného dokladu priradeného k sprievodnému dokladu v jeho administratívnej alebo komerčnej forme.

č. 1d

č. 2

Odosielateľ: celý názov/meno a adresa vrátane poštového smerovacieho čísla a čísla pre spotrebnú daň oprávneného prevádzkovateľa skladu alebo prípadne registrovaného odosielateľa v rámci systému výmeny údajov o spotrebnej dani (SEED).

č. 2

č. 1

Miesto odoslania: skutočné miesto odoslania, ak sa tovar neodosiela z adresy uvedenej pre odosielateľa

č. 3

č. 1

Príjemca: celý názov/meno a adresa vrátane poštového smerovacieho čísla a čísla pre spotrebnú daň oprávneného prevádzkovateľa skladu alebo prípadne registrovaného odosielateľa v rámci systému SEED.

č. 5

č. 4

Miesto dodania: skutočné miesto dodania, ak sa tovar nedodáva na adresu uvedenú v prípade príjemcu.

č. 7

č. 7

Príslušný orgán v mieste odoslania: názov a adresa príslušného orgánu zodpovedného za kontrolu vyhotovenia sprievodného dokladu v mieste expedície. Vyžaduje sa to len v prípade odoslania do iného členského štátu alebo pri vývoze mimo Únie.

č. 10

Kolónka A

Prepravca: meno a adresa osoby zodpovednej za organizáciu prvej prepravy (ak sa líši od mena a adresy odosielateľa).

č. 15

č. 5

Ostatné údaje o preprave: a) druh použitej prepravy (nákladné auto, dodávka, cisternové vozidlo, automobil, železničný vagón, železničný cisternový vagón, lietadlo, loď); b) registračné číslo alebo v prípade lode jej názov (nepovinné záznamy). Ak dôjde k zmene jedného druhu prepravy na iný, prepravca, ktorý nakladá výrobok, musí na zadnej strane dokladu uviesť: — dátum odoslania, — typ použitého dopravného prostriedku a registračné číslo v prípade vozidiel a názov v prípade lodí, – svoje meno, priezvisko alebo názov spoločnosti a adresu vrátane poštového smerovacieho čísla. Ak dôjde k zmene miesta dodania: skutočné miesto dodania.

č. 16

č. 5

číselný znak KN

č. 17c

č. 9

Opis výrobku: v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013 a všetkými uplatňovanými vnútroštátnymi pravidlami, najmä povinnými údajmi.

č. 17p

č. 8

Opis balenia tovaru: identifikačné čísla a počet balíkov, počet balení v balíku. V prípade iných dokladov ako tie, ktoré sú uvedené v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode i) možno v opise pokračovať na osobitnom liste, ktorý sa pripojí ku každému vyhotoveniu. Na tento účel môže byť použitý zoznam balení.

č. 17.1

č. 8

Pri preprave výrobkov v inom ako spotrebiteľskom obale (voľne ložený tovar) sa uvádza: — pri víne skutočný obsah alkoholu, — pri nekvasených výrobkoch refraktometrický index alebo objemová hmotnosť, — pri výrobkoch v procese kvasenia celkový obsah alkoholu, — pri vínach s obsahom zvyškového cukru vyšším ako 4 gramy na liter spolu so skutočným obsahom alkoholu treba uviesť aj celkový obsah alkoholu.

č. 17g a 17o

č. 8

Pri nepovinných údajoch pre prepravu výrobkov v inom ako spotrebiteľskom obale (voľne ložený tovar): pre prepravu vín v inom ako spotrebiteľskom obale uvedených v bodoch 1 až 9, 15 a 16 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 musí opis výrobku obsahovať nepovinné údaje uvedené v článku 120 predmetného nariadenia, pokiaľ sú uvedené alebo sa uvažuje o ich uvedení na etikete.

č. 17p

č. 8

Množstvo: — pri výrobkoch v inom ako spotrebiteľskom obale treba uviesť celkové čisté množstvo, pri balených výrobkoch počet použitých nádob.

č. 17d/f a 17.1

č. 8

Certifikácie: osvedčenie o CHOP, osvedčenie o CHZO alebo osvedčenie o ročníku vína alebo o muštovej odrode (odrodách): pozri články 11 a 12

č. 17l

č. 14

Kategória vinárskeho výrobku

č. 17.2a

č. 8

Kód vinohradníckej zóny

č. 17.2b

č. 8

Kód operácie pri spracovaní vína

č. 17.2.1a

č. 8

Osvedčenie – kontrola pri vývoze (podľa potreby)

č. 18

A

Dátum odoslania, a v prípade náležitého ustanovenia členským štátom, na území ktorého sa preprava začína, aj čas odoslania.

č. 18

č. 15

Vízum od príslušného orgánu miesta odoslania v prípade dokladov iných ako tie, ktoré sú uvedené v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode i) (v prípade potreby)

č. 18

č. 15

B.   POKYNY NA VYPRACOVANIE A POUŽÍVANIE SPRIEVODNÝCH DOKLADOV

1.   Všeobecné pravidlá

1.1.

Ak doklady uvedené v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode i) obsahujú číslo ARC pridelené počítačovým systémom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2008/118/ES alebo kód MVV pridelený informačným systémom zriadeným členským štátom odoslania uvedeným v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bode iii), informácie uvedené v oddiele A sa uchovajú v použitom systéme.

1.2.

Doklady uvedené v článku 10 ods. 1 prvom pododseku druhej zarážke písm. a) bodu iii) musia obsahovať v hlavičke logo Únie, slová „Európska únia“, názov členského štátu odoslania a znak alebo logo označujúce členský štát odoslania.

Doklady uvedené v článku 10 ods. 1 prvom pododseku písm. a) bodoch i) a ii) a v prvej zarážke písm. a) bodu iii) môžu obsahovať informácie uvedené v prvom pododseku tohto bodu.

1.3.

Doklady uvedené v článku 10 ods. 1 musia byť vyplnené čitateľne a nezmazateľným písmom. Sprievodný doklad nesmie obsahovať žiadne vymazané ani prepísané slová.

Akákoľvek predpísaná kópia dokladu musí mať označenie „kópia“ alebo ekvivalentné označenie.

1.4.

Možno vyplniť jednotný doklad, ktorý je sprievodným dokladom pri preprave tovaru v jednej zásielke od toho istého odosielateľa k tomu istému príjemcovi, a to v podobe:

a)

viacerých dávok výrobku rovnakej kategórie; alebo

b)

viacerých dávok výrobkov rôznych kategórií, ak sú uložené v označených nádobách s nominálnym objemom najviac 60 litrov a vybavené jednorazovým uzáverom.

1.5.

V prípade uvedenom v článku 17 ods. 1, alebo ak sprievodný doklad k zásielke vyplní príslušný orgán, tento doklad je platný len vtedy, ak sa preprava začne najneskôr piaty pracovný deň po dni potvrdenia alebo po dni vyplnenia dokladu, a to v závislosti od prípadu.

1.6.

Ak sa výrobky prepravujú v oddelených častiach tej istej prepravnej nádoby alebo sa počas prepravy zmiešajú, musí sa vyplniť sprievodný doklad ku každej časti bez ohľadu na to, či sa prepravuje oddelene, alebo ako zmes. V týchto dokladoch musí byť v súlade s pravidlami stanovenými každým členským štátom uvedené, že sa používa zmesový výrobok.

Členské štáty však môžu povoliť odosielateľom alebo oprávneným osobám vyplniť jednotný doklad za celý výrobok vzniknutý zmiešaním. V týchto prípadoch príslušný orgán vydá príslušné pokyny o predložení dôkazu týkajúceho sa kategórie, pôvodu a množstva výrobkov v jednotlivých nákladoch.

2.   Osobitné pravidlá

2.1.   Označenia týkajúce sa opisu výrobku

a)

Druh výrobku

Uveďte druh výrobku pomocou výrazu zodpovedajúceho pravidlám Únie, ktorý obsahuje najpresnejší opis výrobku, napr.: víno s CHOP alebo CHZO/víno bez CHOP alebo CHZO/odrodové víno bez CHOP/CHZO/hroznový mušt na výrobu vína s CHOP alebo CHZO/archívne víno bez CHOP/CHZO.

b)

Preprava vín v inom ako spotrebiteľskom obale (voľne ložený tovar)

Pre prepravu vín v inom ako spotrebiteľskom obale (voľne ložený tovar) uvedených v bodoch 1 až 9, 15 a 16 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 musí opis výrobku obsahovať nepovinné údaje uvedené v článku 120 predmetného nariadenia, pokiaľ sú uvedené alebo sa uvažuje o ich uvedení na etikete.

c)

Obsah alkoholu a hustota

V prípade prepravy výrobkov v inom ako spotrebiteľskom obale (voľne ložený tovar) alebo výrobkov v nádobách neoznačených etiketami s nominálnym objemom najviac 60 litrov:

i)

skutočný obsah alkoholu vo víne, okrem mladých ešte kvasiacich vín, alebo celkový obsah alkoholu v mladom ešte kvasiacom víne a čiastočne skvasených hroznových muštoch musí byť vyjadrený v objemových percentách a desatinách objemového percenta;

ii)

refraktometrický index hroznových muštov sa získa metódou merania uznanou Úniou. Vyjadruje sa ako potenciálny obsah alkoholu v objemových percentách. Môže byť nahradený hustotou vyjadrenou v gramoch na cm3;

iii)

hustota čerstvého hroznového muštu, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu, sa musí vyjadriť v gramoch na cm3 a skutočný obsah alkoholu v danom výrobku sa musí vyjadriť v objemových percentách a desatinách objemového percenta;

iv)

obsah cukru v zahustenom hroznovom mušte, rektifikovanom zahustenom hroznovom mušte a zahustenej hroznovej šťave sa musí vyjadriť v gramoch na liter a kilogram celkového obsahu cukrov;

v)

skutočný obsah alkoholu v hroznových výliskoch alebo vo vínnom kale sa môže taktiež nepovinne uviesť a vyjadriť v litroch čistého alkoholu na 100 kg.

Tieto informácie sa musia uviesť s využitím tabuliek zhody uznaných Úniou, ktoré sa nachádzajú v pravidlách pre metódy analýzy.

d)

Prípustné odchýlky

Bez toho, aby boli dotknuté predpisy Únie, ktorými sa stanovujú obmedzenia pre určité vinárske výrobky, prípustné sú tieto odchýlky:

i)

pokiaľ ide o celkový alebo skutočný obsah alkoholu, odchýlka ± 0,2 % obj.;

ii)

pokiaľ ide o hustotu, odchýlka plus-mínus 6 jednotiek nahor alebo nadol na štvrté desatinné miesto (± 0,0006);

iii)

pokiaľ ide o obsah cukru, odchýlka predstavuje ± 3 %.

e)

Ostatné údaje pre prepravu výrobkov v inom ako spotrebiteľskom obale (voľne ložený tovar):

i)

vinohradnícka zóna

Vinohradnícka zóna, z ktorej pochádza prepravovaný výrobok, sa uvedie v súlade s vymedzením pojmov v dodatku I prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 pomocou týchto skratiek: A, B, C I, C II, C IIIa a C IIIb.

ii)

Vykonané operácie

Operácie, ktorým bol podrobený prepravovaný výrobok, sa uvedú pomocou nasledujúcich číslic v zátvorkách:

0

výrobok nebol podrobený žiadnej z nasledujúcich operácií;

1

výrobok bol obohatený;

2

vo výrobku bol zvýšený obsah kyselín;

3

vo výrobku bol znížený obsah kyselín;

4

výrobok bol prisladený;

5

výrobok bol obohatený alkoholom na účely destilácie;

6

k výrobku bol pridaný výrobok pochádzajúci z inej zemepisnej jednotky, ako je jednotka uvedená v opise;

7

k výrobku bol pridaný výrobok získaný z inej odrody viniča, ako je odroda uvedená v opise;

8

k výrobku bol pridaný výrobok z úrody získanej v inom roku, ako je rok uvedený v opise;

9

výrobok bol vyrobený s použitím kúskov dubového dreva;

10

výrobok bol vyrobený so skúšobným použitím nového enologického postupu;

11

vo výrobku bol upravený obsah alkoholu;

12

iné operácie, spresnite. Príklady:

a)

pri víne pochádzajúcom zo zóny B, ktoré bolo obohatené alkoholom na účely destilácie, uveďte B (5);

b)

pri hroznovom mušte pochádzajúcom zo zóny CIIIb, v ktorom bol zvýšený obsah kyselín, sa uvedie CIIIb (2).

Okrem údajov týkajúcich sa opisu výrobku je v tom istom zornom poli potrebné uviesť údaje týkajúce sa vinohradníckej oblasti a vykonaných operácií.

2.2.   Údaje týkajúce sa čistého množstva

a)

hrozna, zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného zahusteného hroznového muštu, zahustenej hroznovej šťavy, hroznových výliskov a vínneho kalu v tonách alebo kilogramoch musí byť vyjadrené symbolmi „t“ alebo „kg“;

b)

iných výrobkov v hektolitroch alebo litroch musí byť vyjadrené symbolmi „hl“ alebo „l“.

Pri uvádzaní množstva výrobkov v inom ako spotrebiteľskom obale (voľne ložený tovar) je prípustná odchýlka 1,5 % celkového čistého množstva.

C.   ŠPECIÁLNA PEČIATKA UVEDENÁ V ČLÁNKU 10 ODS. 3 PRVOM PODODSEKU PÍSM. b) BODE i)

Image

Image

1.

Symbol členského štátu

2.

Územne príslušný orgán

3.

Autentifikácia

D.   ÚDAJE UVEDENÉ V ČLÁNKU 13 ODS. 2:

v bulharčine

:

Изнесено: Декларация за износ № … от [дата]

v chorvátčine

:

Izvezeno: Izvozna deklaracija br. ….[datum]

v češtine

:

Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. … ze dne [datum]

v dánčine

:

Udførsel: Udførselsangivelse-nr.: …. af [dato]

v holandčine

:

Uitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. … van [datum]

v angličtine

:

Exported: Export declaration No … of [date]

v estónčine

:

Eksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr …, … [kuupäev]

vo fínčine

:

Viety: Vienti-ilmoitus nro …, … [päiväys]

vo francúzštine

:

Exporté: Déclaration d'exportation no … du [date]

v nemčine

:

Ausgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. … vom [Datum]

v gréčtine

:

Εξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. … της [ημερομηνία]

v maďarčine

:

Exportálva: Exportnyilatkozat-sz.: …, [dátum]

v taliančine

:

Esportato: Dichiarazione di esportazione n. … del [data]

v lotyštine

:

Eksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. …

v litovčine

:

Eksportuota: Eksporto deklaracija Nr. …, [data]

v maltčine

:

Esportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni nru … ta' [data]

v poľštine

:

Wywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr … z dnia [data]

v portugalčine

:

Exportado: Declaração de exportação n.o … de [data]

v rumunčine

:

Exportat: Declarație de export nr. … din [data]

v slovenčine

:

Vyvezené: Vývozné vyhlásenie č. … zo dňa [dátum]

v slovinčine

:

Izvoženo: Izvozna deklaracija št. … z dne [datum]

v španielčine

:

Exportado: Declaración de exportación no … de [fecha]

vo švédčine

:

Exporterad: Export deklaration nr … av den [datum].


PRÍLOHA VI

OSVEDČENIE O PÔVODE ALEBO PROVENIENCII A VLASTNOSTIACH VINÁRSKYCH VÝROBKOV, ROČNÍKU VÍNA ALEBO O MUŠTOVEJ ODRODE (ODRODÁCH), Z KTOREJ (KTORÝCH) SA VYRÁBAJÚ DANÉ VÝROBKY, A CHOP ALEBO CHZO VÍN Z ÚNIE

(článok 11 ods. 1 a článok 12 ods. 1)

ČASŤ I

Príslušné informácie uvedené v článku 11 ods. 1 alebo článku 12 ods. 1 písm. a)

Informácie, ktoré majú byť uvedené v kolónke 17l sprievodného dokladu alebo na obchodnom doklade použitom v súlade s článkom 21 ods. 6 smernice 2008/118/ES alebo článkom 12 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia

Ja, podpísaný/-á, zodpovedný/-á za tu uvedené výrobky, osvedčujem, že boli vyrobené a plnené do fliaš v (členský štát alebo Európska únia), a že:

1.

spĺňajú požiadavky na označovanie a obchodnú úpravu v súvislosti s:

a)

chráneným označením pôvodu (CHOP) alebo chráneným zemepisným označením (CHZO) č. […, …] zapísaným v „registri E-Bacchus“, ktorý bol zriadený Úniou, v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 607/2009;

b)

ročníkom vína v súlade s pravidlami stanovenými v článku 120 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

c)

muštovou odrodou (odrodami) („odrodové vína“) v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 81 a článku 120 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

2.

všetky výrobky spĺňajú ustanovenia vzťahujúce sa na výrobu a prepustenie výrobkov určených na priamu ľudskú spotrebu podľa právnych predpisov Únie;

3.

dané výrobky boli vyrobené podľa schválených metód výroby a nie osobitne na účely vývozu a

4.

výrobky sú autentické a vhodné na ľudskú spotrebu v Únii.

Podpis a dátum

Názov a titul výrobcu/spracovateľa

Administratívne referenčné číslo pridelené príslušným orgánom

číslo ARC “ alebo „ kód MVV

ČASŤ II

Osobitné osvedčenie pre vývoz uvedené v článku 12 ods. 1 písm. b)

A.   VZOR

OSVEDČENIE PRE VÝVOZ VÍNA

Pre vína vyvážané z Európskej únie do …

Toto je viacúčelové osvedčenie stanovené v súlade s článkom 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, ktoré sa používa pre

Osvedčenie o pôvode, rastlinolekárske osvedčenie a osvedčenie o autentickosti

Európska únia

Image

2.

Odosielateľ:

2a)

Identifikácia:

A.

Vývozca:

Aa)

Identifikácia:

3.

Miesto odoslania:

A1.

Prevádzkové priestory:

5.

Totožnosť dopravných prostriedkov (ich charakter):

6.

Referenčné číslo:

B.

Dovozca:

Ba)

Miesto dodania:

17p)

Opis

17df)

Množstvo (v litroch)

Podrobnosti

17l)

Certifikácia:

Ja, podpísaný/-á, zodpovedný/-á za tieto výrobky určené na vývoz, osvedčujem tieto informácie:

Uvedené výrobky boli vyrobené a plnené do fliaš v Európskej únii/v …

Všetky výrobky spĺňajú ustanovenia vzťahujúce sa na výrobu a prepustenie výrobkov určených na priamu ľudskú spotrebu podľa právnych predpisov EÚ;

Výrobky boli vyrobené podľa bežných a schválených metód výroby a nie osobitne na účely vývozu a

výrobky sú autentické a vhodné na ľudskú spotrebu v Európskej únii.

Uvedené výrobky boli vyrobené a plnené do fliaš v zmysle pravidiel EÚ ako vína:

s chráneným označením pôvodu (CHOP) alebo chráneným zemepisným označením (CHZO) zapísaným v „registri E-Bacchus“, ktorý zriadila EÚ v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 607/2009;

s označením ročníka vína v súlade s pravidlami stanovenými v článku 120 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

s označením muštovej odrody (odrôd) („odrodové vína“), a to v súlade s pravidlami stanovenými v článku 81 a článku 120 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Doplnková certifikácia (nepovinná)

Logo členského štátu

10.

Kontrolné orgány potvrdzujú, že odosielateľ vinárskych výrobkov opísaných v tomto osvedčení je zaregistrovaný a informácie o ňom sú pripojené k …so záväzkom, že všetky vinárske výrobky musia byť registrované a podliehať dohľadu a kontrole zo strany príslušných orgánov.

18.

Podpis:

Dátum:

18a)

Jedinečné administratívne referenčné číslo pridelené príslušnými orgánmi

Meno a titul

[článok 10 ods. 1 prvý pododsek písm. a) body i) a iii) delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273]

ARC/MVV

Odosielateľ alebo jeho zástupca osvedčujúci uvedené informácie

[článok 12 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273]

B.   POŽIADAVKY NA POUŽÍVANIE OSOBITNÉHO OSVEDČENIA PRE VÝVOZ

Informácie, ktoré má obsahovať osvedčenie uvedené v článku 12 ods. 1 písm. b), sa predkladajú vo forme záznamov uvedených v stĺpci č. 1 nasledujúcej tabuľky.

Tieto záznamy sú označené číslami a písmenami uvedenými v stĺpci 2 tejto tabuľky:

1

2

Odosielateľ: celý názov/meno a adresa vrátane poštového smerovacieho čísla

Identifikácia: číslo pre spotrebnú daň v rámci systému výmeny údajov o spotrebnej dani (SEED) alebo odkaz na číslo v zozname alebo registri uvedenom v článku 8 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273.

č. 2

Miesto odoslania: skutočné miesto odoslania, ak sa tovar neodosiela z adresy uvedenej v prípade odosielateľa

č. 3

Vývozca: celý názov/meno a adresa

č. A

Priestory: skutočné miesto odoslania, ak sa tovar neodosiela z adresy uvedenej v prípade vývozcu

č. A1

Totožnosť dopravných prostriedkov: kontajner, loď, lietadlo ….

č. 5

Referenčné č.: názov a totožnosť dopravných prostriedkov

č. 6

Dovozca: celý názov/meno a adresa

č. B

Miesto dodania: skutočné miesto dodania, ak sa tovar nedodáva na adresu uvedenú v prípade vývozcu

č. Ba

Logo členského štátu odoslania a názov, adresa a kontaktné miesto príslušného orgánu, ktorý je zodpovedný za kontrolu odosielateľa v mieste odoslania

Nepovinné osobitné požiadavky: potvrdenie zo strany kontrolných orgánov, že „je zavedená interná kontrola kvality pre súlad výrobkov“.

č. 10

Opis výrobku: v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013 a všetkými uplatňovanými vnútroštátnymi pravidlami, najmä povinnými údajmi. Podrobnosti opisu môžu byť uvedené v samostatných dokumentoch uvedených v tejto kolónke.

č. 17p

Množstvo: — pri výrobkoch v inom ako spotrebiteľskom obale treba uviesť celkové čisté množstvo, — pri balených výrobkoch počet použitých nádob

č. 17d/f

Certifikácia:

Certifikácia pôvodu alebo proveniencie a súladu s ustanoveniami vzťahujúcimi sa na výrobu a prepustenie výrobkov určených na priamu ľudskú spotrebu podľa právnych predpisov Únie a podľa bežných a schválených metód výroby (enologické postupy, technologické pomocné látky a prídavné látky);

Certifikácia CHOP alebo CHZO, certifikácia ročníka vína alebo muštovej odrody (odrôd), v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013.

Doplnková certifikácia (nepovinná): môže ju pridať odosielateľ vo forme týchto voliteľných záznamov:

Naša spoločnosť má zavedený systém zabezpečenia kvality.

Výroba a predaj uvedených výrobkov sú v EÚ povolené podľa právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov.

Vzorky výrobkov sa náhodne vyberajú a testujú v úradných laboratóriách.

Na základe analýzy tretej strany úroveň rádioaktivity z hľadiska cézia 134 + 137 v súvislosti s týmito výrobkami nepresahuje hodnotu (dosahuje hodnotu) … Bq/kg (pozri priloženú dokumentáciu, správy o skúškach).

Iná certifikácia

č. 17l

Podpis, meno a titul podpisujúcej osoby a dátum podpisu

č. 18

Referenčné číslo: v každom osvedčení sa musí uvádzať referenčné číslo, ktoré ho identifikuje v záznamoch odosielateľa. Toto číslo je v náležitých prípadoch číslo ARC alebo kód MVV priradené k sprievodnému dokladu v jeho administratívnej alebo komerčnej forme.

č. 18a


PRÍLOHA VII

POŽIADAVKY NA DOKLAD VI-1 A VÝPISY VI-2

ČASŤ I

Vzor dokladu VI-1 uvedeného v článku 22

1.

Vývozca (názov/meno a adresa)

TRETIA KRAJINA VYDANIA:

VI 1

Poradové číslo

DOKLAD PRE DOVOZ VÍNA, HROZNOVEJ ŠŤAVY ALEBO HROZNOVÉHO MUŠTU DO EURÓPSKEJ ÚNIE

2.

Príjemca (názov/meno a adresa)

3.

Pečiatka colných orgánov (len na úradné použitie v EÚ)

4.

Spôsob dopravy a údaje o doprave

5.

Miesto vykládky (ak je odlišné od bodu 2)

6.

Opis dovážaného výrobku

7.

Množstvo v l/hl/kg (1)

8.

Počet nádob

9.

OSVEDČENIE

Opísaný výrobok (2) ☐ je/☐ nie je určený na priamu ľudskú spotrebu, spĺňa vymedzenia pojmov alebo kategórie Únie týkajúce sa vinárskych výrobkov a bol vyrobený pomocou enologických postupov (2) ☐ odporúčaných a uverejnených Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno (OIV)/☐ povolených Úniou.

Celý názov a adresa príslušného orgánu:

Miesto a dátum:

Pečiatka:

Podpis, meno a funkcia úradníka:

10.

SPRÁVA O ANALÝZE (uvádzajú sa v nej analytické vlastnosti opísaného výrobku)

V PRÍPADE HROZNOVÉHO MUŠTU A HROZNOVEJ ŠŤAVY

Hustota:

V PRÍPADE VÍNA A HROZNOVÉHO MUŠTU V PROCESE KVASENIA

Celkový obsah alkoholu:

Skutočný obsah alkoholu:

V PRÍPADE VŠETKÝCH VÝROBKOV

Celkový podiel sušiny:

Celkový obsah oxidu siričitého:

Celková kyslosť:

Obsah prchavých kyselín:

Obsah kyseliny citrónovej:

Celý názov a adresa určeného orgánu alebo oddelenia (laboratórium):

Pečiatka:

Miesto a dátum:

Podpis, meno a funkcia úradníka:

Pridelenie (uvedenie do voľného obehu a vydávanie výpisov)

Množstvo

11.

Číslo a dátum colného dokladu o prepustení do voľného obehu a výpisu

12.

Úplný názov a adresa odosielateľa (výpis)

13.

Pečiatka príslušného orgánu

K dispozícii

 

 

 

Pridelené

K dispozícii

 

 

 

Pridelené

K dispozícii

 

 

 

Pridelené

K dispozícii

 

 

 

Pridelené

14.

Ďalšie poznámky

ČASŤ II

Vzor výpisu VI-2 uvedeného v článku 22

EURÓPSKA ÚNIA

ČLENSKÝ ŠTÁT VYDANIA:

1.

Odosielateľ (názov/meno a adresa)

VI 2

Poradové číslo

VÝPIS DOKLADU PRE DOVOZ VÍNA, HROZNOVEJ ŠŤAVY ALEBO HROZNOVÉHO MUŠTU DO EURÓPSKEJ ÚNIE

2.

Príjemca (názov/meno a adresa)

3.

Výpis dokladu VI 1

4.

Výpis z výpisu VI 2

No

č.

Vydal (názov tretej krajiny):

Označený pečiatkou (celý názov a adresa colného úradu v Únii):

Dňa:

Dňa:

5.

Opis dovážaného výrobku

6.

Množstvo v l/hl/kg (3)

7.

Počet nádob

8.

HLÁSENIE ODOSIELATEĽA (4)

Doklad VI 1 uvedený v kolónke 3 ☐/Výpis uvedený v kolónke 4 ☐ bol vyplnený v súvislosti s opísaným výrobkom a obsahuje:

☐ OSVEDČENIE o tom, že opísaný výrobok ☐ je/☐ nie je určený na priamu ľudskú spotrebu, spĺňa vymedzenia pojmov alebo kategórie Únie týkajúce sa vinárskych výrobkov a bol vyrobený pomocou enologických postupov (4) ☐ odporúčaných a uverejnených Medzinárodnou organizáciou pre vinič a víno OIV/☐ povolených Úniou.

☐ SPRÁVU O ANALÝZE, v ktorej sa uvádza, že výrobok má tieto analytické vlastnosti:

V PRÍPADE HROZNOVÉHO MUŠTU A HROZNOVEJ ŠŤAVY

Hustota:

V PRÍPADE VÍNA A HROZNOVÉHO MUŠTU V PROCESE KVASENIA

Celkový obsah alkoholu:

Skutočný obsah alkoholu:

V PRÍPADE VŠETKÝCH VÝROBKOV

Celkový obsah sušiny:

Celkový obsah oxidu siričitého:

Celková kyslosť:

Obsah prchavých kyselín:

Obsah kyseliny citrónovej:

☐ POTVRDENIE (4) príslušného orgánu osvedčujúce, že:

víno, na ktoré sa vzťahuje tento dokument, je certifikované ako víno, ktoré bolo vyrobené vo vinohradníckom regióne a bolo mu udelené zemepisné označenie uvedené v kolónke 5 v súlade s ustanoveniami krajiny pôvodu.

alkohol pridaný do tohto vína je certifikovaný ako vínny alkohol.

Podpis:

9.

COLNÉ ORGÁNY

Hlásenie osvedčené ako pravdivé

Miesto a dátum:

Podpis:

Pečiatka:

Celý názov a adresa príslušného colného úradu:

Pridelenie (uvedenie do voľného obehu a vydávanie výpisov)

Množstvo

10.

Číslo a dátum colného dokladu o prepustení do voľného obehu a výpisu

11.

Úplný názov a adresa odosielateľa (výpis)

12.

Pečiatka príslušného orgánu

K dispozícii

 

 

 

Pridelené

K dispozícii

 

 

 

Pridelené

K dispozícii

 

 

 

Pridelené

K dispozícii

 

 

 

Pridelené

13.

Ďalšie poznámky

ČASŤ III

Pokyny na vypĺňanie dokladu VI-1 a výpisov VI-2

Doklad VI-1 a výpisy VI-2 sa vypĺňajú buď strojom alebo ručne, alebo rovnocennými technickými prostriedkami, ktoré uzná úradný orgán. Rukou písané výpisy musia byť vyplnené atramentovým perom a tlačenými písmenami. Nepovoľuje sa žiadne vymazávanie ani prepisovanie. Zmeny sa vykonávajú prečiarknutím nesprávnych údajov a prípadne doplnením požadovaných údajov. Akúkoľvek zmenu vykonanú týmto spôsobom musí schváliť autor dokladu/výpisu a podľa konkrétneho prípadu ju musí príslušný orgán, určené laboratórium alebo colný orgán označiť pečiatkou.

A.   Tlač dokladu VI-1 a výpisov VI-2

1.

Veľkosť formulára je približne 210 x 297 mm.

2.

Doklad alebo výpisy sa musia vytlačiť v jednom z úradných jazykov Únie. Pri výpisoch VI-2 rozhodne o jazyku výpisov príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa majú výpisy označiť pečiatkou.

B.   Vyplnenie dokladu VI-1 a výpisov VI-2

Doklad a výpisy sa vypĺňajú v jazyku, v ktorom sú vytlačené.

Každý doklad alebo výpis musí obsahovať poradové číslo pridelené:

a)

v prípade dokladu VI-1 príslušným orgánom podpisujúcim časť „osvedčenie“;

b)

v prípade výpisov VI-2 colným úradom, ktorý ich označuje pečiatkou.

C.   Obsah

Kolónka 1

:

Vývozca: celý názov/meno a adresa v dotknutej tretej krajine

Kolónka 2

:

Príjemca: celý názov/meno a adresa v EÚ

Kolónka 4

:

(Doklad VI-1) Spôsob dopravy a údaje o doprave:

Uveďte len dopravu použitú na dodávku do miesta vstupu do EÚ:

Uveďte spôsob dopravy (lodná, letecká atď.), uveďte názov lode atď.

Kolónka 6

:

(Kolónka 5 pre doklad VI-2) Opis dovážaného výrobku:

Predajné označenie (ako sa uvádza na etikete, ako napr. názov/meno výrobcu a vinohradníckeho regiónu, názov značky atď.),

Názov krajiny pôvodu,

Názov zemepisného označenia za podmienky, že víno spĺňa predpoklady pre takéto zemepisné označenie,

Skutočný obsah alkoholu,

Farba výrobku (uveďte iba „červená“, „ružová“, „rosé“ alebo „biela“),

Číselný znak KN (kód KN).

ČASŤ IV

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 21 písm. b), článku 26 a článku 27

A.

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 21 písm. b):

Austrália

Čile

B.

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 26:

Austrália

Čile

Spojené štáty americké

C.

Zoznam tretích krajín uvedených v článku 27:


(1)  Nehodiace sa prečiarknite.

(2)  Do príslušnej kolónky zadajte „X“.

(3)  Nehodiace sa prečiarknite.

(4)  Do príslušnej kolónky zadajte „X“.


28.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 58/60


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/274

z 11. decembra 2017,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu, povinné nahlasovanie a oznámenia, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho články 70 a 72, článok 91 písm. d) až g), článok 123 a článok 145 ods. 3, článok 147 ods. 4 a článok 223 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. a) a b),

keďže,

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušuje a nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3). Kapitola III hlavy I a oddiel 2 kapitoly II hlavy II časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 obsahujú pravidlá, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča a jeho riadenie, vinohradnícky register, sprievodné doklady, vstupnú a výstupnú evidenciu, príslušné orgány na účely kontroly a požiadavky na oznámenia v sektore vinohradníctva a vinárstva, a v tejto súvislosti oprávňujú Komisiu na prijatie delegovaných a vykonávacích aktov. Tieto akty by mali nahradiť príslušné ustanovenia nariadení Komisie (ES) č. 555/2008 (4) a (ES) č. 436/2009 (5), ako aj niektoré ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 606/2009 (6) a (ES) č. 607/2009 (7), ktoré sa zrušujú alebo vypúšťajú delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/273 (8).

(2)

V článku 62 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje všeobecná požiadavka, aby členské štáty udeľovali povolenie na výsadbu viniča na základe predloženia žiadosti výrobcov plánujúcich výsadbu alebo opätovnú výsadbu viniča. Článkom 63 uvedeného nariadenia sa stanovuje ochranný mechanizmus pre novú výsadbu, podľa ktorého musia členské štáty udeľovať každý rok povolenia na novú výsadbu, ktoré zodpovedajú 1 % celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na ich území, pričom sa ale na základe riadneho odôvodnenia môže rozhodnúť o nižších limitoch. V článku 64 nariadenia Rady (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa udeľovania povolení na novú výsadbu a stanovujú sa kritériá oprávnenosti a prioritné kritériá, ktoré môžu členské štáty uplatňovať.

(3)

Na úrovni Únie by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý majú členské štáty dodržiavať, pokiaľ ide o rozhodnutia o ochrannom mechanizme a výber kritérií oprávnenosti a prioritných kritérií. Dané pravidlá by mali zahŕňať lehoty pre rozhodnutia, ktoré sa majú prijať, a dôsledky v prípade, ak sa určité rozhodnutia neprijmú.

(4)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie práva Únie vo všetkých členských štátoch a zaistiť, aby sa na výrobcov Únie vzťahovali pri podávaní žiadosti o povolenie na novú výsadbu rovnaké pravidlá, by mali pravidlá týkajúce sa udeľovania povolení na novú výsadbu zahŕňať aj spracovanie žiadostí, postup výberu a ich ročné udeľovanie. Tieto pravidlá by mali byť zamerané na zabezpečenie transparentného, spravodlivého a včasného fungovania systému, ktorý je prispôsobený potrebám sektora vinohradníctva a vinárstva. Mali by brániť aj tomu, aby žiadatelia čelili neodôvodnenému nerovnému zaobchádzaniu, nadmernému meškaniu alebo neprimeranej administratívnej záťaži. Konkrétne, keďže hospodársky rok pre sektor vinohradníctva a vinárstva sa začína 1. augusta, zdá sa, že udeľovanie povolení na novú výsadbu do tohto termínu je dobre prispôsobené potrebám sektora vinohradníctva a vinárstva a zabezpečuje sa ním realizácia výsadby viniča ešte v tom istom kalendárnom roku. Mal by sa stanoviť náležitý termín s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky príslušné rozhodnutia prijaté daným členským štátom zverejnili v dostatočnom predstihu pred otvorením výzvy na podávanie žiadostí a s cieľom umožniť výrobcom, aby sa ešte pred podaním žiadosti dostatočne zoznámili s platnými pravidlami.

(5)

Ak celkový počet hektárov požadovaný v oprávnených žiadostiach do značnej miery presiahne počet hektárov poskytnutých členskými štátmi, môže to viesť k tomu, že mnohí jednotliví žiadatelia získajú len zlomok hektárov, o ktoré žiadali, a preto odmietnu príslušné povolenia, v dôsledku čoho sa na nich budú vzťahovať administratívne sankcie. Na riešenie takýchto situácií je vhodné neukladať takéto sankcie, ak udelené povolenia zodpovedajú menej ako určitému percentu požadovanej plochy. S cieľom predísť strate príslušných povolení by členské štáty mali okrem toho mať možnosť buď ich preniesť do nasledujúceho roka, alebo ich v tom istom roku prerozdeliť medzi žiadateľov, ktorých žiadosti sa nepodarilo úplne vyhovieť a ktorí udelené povolenia neodmietli.

(6)

V článku 66 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v článkoch 3 a 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/560 (9) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa udeľovania povolení na opätovnú výsadbu v tom istom poľnohospodárskom podniku. Zároveň by sa mali na úrovni Únie zaviesť pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý majú členské štáty dodržiavať pri udeľovaní uvedených povolení na opätovnú výsadbu, a časový rámec pre členské štáty na udeľovanie týchto povolení. S cieľom umožniť výrobcom riešiť obmedzenia, pokiaľ ide o opätovnú výsadbu v tom istom poľnohospodárskom podniku z fytosanitárnych, environmentálnych alebo prevádzkových dôvodov, by členské štáty mali mať možnosť povoliť výrobcom predloženie žiadosti v rámci primeraného ale obmedzeného obdobia po skončení klčovania. Vzhľadom na značnú administratívnu záťaž, ktorú pre členské štáty, ako aj výrobcov predstavuje predkladanie žiadostí o povolenie na opätovnú výsadbu a ich spracúvanie, by malo byť zároveň možné použiť zjednodušený postup v špecifických prípadoch, keď plocha, ktorá má byť opätovne vysadená, zodpovedá vyklčovanej ploche, alebo ak nie sú uložené žiadne obmedzenia týkajúce sa opätovnej výsadby.

(7)

V článku 68 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá udeľovania povolení na základe zmeny práv na výsadbu udelených pred 31. decembrom 2015. Na úrovni Únie by sa mali stanoviť aj pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý majú členské štáty dodržiavať pri udeľovaní takýchto povolení. Mal by sa stanoviť časový rámec na predkladanie a vybavovanie žiadostí, vďaka ktorému by členské štáty mohli primerane a včas prijímať a spracúvať žiadosti o zmenu práv na výsadbu.

(8)

V súlade s článkom 62 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa povolenia majú udeľovať na konkrétnu plochu poľnohospodárskeho podniku výrobcu uvedenú v žiadosti. V riadne odôvodnených prípadoch by mali mať žiadatelia možnosť zmeniť túto konkrétnu plochu počas obdobia platnosti povolenia. Táto možnosť by však mala byť v niektorých prípadoch vylúčená, aby sa zabránilo obchádzaniu režimu povolení na výsadbu viniča.

(9)

V článku 120 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že členské štáty majú zaviesť zákony, iné právne predpisy alebo administratívne opatrenia na zabezpečenie postupov certifikácie, schvaľovania a overovania, ktorými sa zaručí pravdivosť informácií poskytnutých na označovanie a obchodnú úpravu vín bez chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia. V záujme zabezpečenia ochrany spotrebiteľov a ich správneho informovania, ako aj rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa postupu a technických kritérií uplatniteľných na administratívnu certifikáciu, schvaľovanie a overovanie vinárskych výrobkov bez chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, ktoré sú určené na uvedenie na trh. Zároveň by sa mali stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o náklady spojené s administratívnou certifikáciou a podmienky, za ktorých môžu hospodárske subjekty vypracovať certifikáty pre svoje výrobky pod dohľadom príslušných orgánov určených v súlade s článkom 146 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(10)

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú v držbe vinárske výrobky, majú podľa článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 viesť v súvislosti s týmito výrobkami vstupnú a výstupnú evidenciu. Na zabezpečenie vysledovateľnosti vinárskych výrobkov a umožnenie overovania ich pôvodu, vlastností alebo dodržiavania povolených enologických postupov a noriem bezpečnosti potravín zo strany členských štátov je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa výrobkov, ktoré sa majú zapísať do evidencie, a informácií týkajúcich sa týchto výrobkov. Z tých istých dôvodov sa musia stanoviť aj pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré súvisia s operáciami vykonávanými na týchto výrobkoch.

(11)

Látky používané pri určitých enologických postupoch, najmä pri obohacovaní, zvyšovaní obsahu kyselín a sladení, sú zvlášť vystavené riziku podvodného použitia. Z tohto dôvodu by sa mali viesť záznamy a podrobné údaje o týchto postupoch a látkach, aby mohli príslušné orgány vykonávať dohľad nad ich pohybom a používaním počas celého procesu výroby vína.

(12)

Keďže počas výrobného procesu sa do šumivých vín a likérových vín pridávajú iné výrobky, k záznamom vedeným o nešumivých vínach by sa mali poskytnúť doplnkové informácie.

(13)

Aby sa zabezpečilo harmonizované uplatňovanie a rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, mali by sa určiť požiadavky vzťahujúce sa na vedenie vstupnej a výstupnej evidencie a tie by sa mali prispôsobiť druhom operácií a výrobkov. Na tento účel by sa mali v tomto nariadení stanoviť opatrenia, pokiaľ ide o zloženie evidencie, termíny na zápis údajov do evidencie a jej ukončenie, ako aj opatrenia, ktoré sa týkajú prijateľného percenta strát z vyparovania výrobkov alebo iných zmien v objeme výrobkov.

(14)

S cieľom zjednodušiť riadenie a monitorovanie operácií na trhu by sa mala stanoviť lehota na predkladanie hlásení o výrobe, zásobách a úrode. Vzhľadom na to, že zber úrody v jednotlivých členských štátoch neprebieha v tom istom období, mali by sa určiť jednotlivé lehoty na predkladanie hlásení.

(15)

Aby sa zjednodušilo nahlasovanie, členské štáty by mali uviesť formu a spôsob, akým sú hospodárske subjekty povinné poskytovať informácie, ktoré sa majú zahrnúť do hlásení o výrobe, zásobách, úrode a ošetrení alebo predaji.

(16)

V kapitole VII delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 o kontrolách, príslušných orgánoch, styčných orgánoch a vzájomnej pomoci sa styčnému orgánu členského štátu poskytuje možnosť požiadať styčný orgán iného členského štátu, aby na účely kontroly odobral vzorky vína a hroznového muštu alebo iných tekutých vinárskych výrobkov. V tomto nariadení by sa mali stanoviť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na zber, ošetrenie, uchovávanie a analýzu odobratých vzoriek, a malo by sa určiť laboratórium, v ktorom sa musia vykonať analýzy.

(17)

Analytická databáza izotopických údajov sa musí viesť a aktualizovať na úrovni Únie v súlade s článkom 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273. S cieľom uľahčiť interpretáciu výsledkov získaných izotopickými analýzami vykonanými v laboratóriách v Únii, ktoré disponujú vybavením na tento účel, a zaručiť, aby boli výsledky získané v týchto laboratóriách porovnateľné, by sa mali navrhnúť jednotné pravidlá odberu vzoriek hrozna a ich vinifikácie. V záujme zabezpečenia kvality a porovnateľnosti analytických údajov by sa mal okrem toho na laboratóriá, ktoré členské štáty určili na vykonávanie izotopickej analýzy vzoriek pre databázu, vzťahovať systém uznávaných noriem kvality.

(18)

Izotopická analýza vinárskych výrobkov a interpretácia ich výsledkov predstavujú citlivé postupy. Analytická databáza by mala pomôcť zosúladiť interpretáciu výsledkov, ktoré získajú určené laboratóriá členských štátov, pri uplatňovaní metód analýzy. Aby sa dosiahla jednotná interpretácia týchto výsledkov analýzy, analytická databáza by mala byť na požiadanie sprístupnená určeným laboratóriám, ktoré oznamujú údaje s použitím metód izotopickej analýzy, a príslušným orgánom, ktoré určia členské štáty, s cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami Únie pre sektor vinohradníctva a vinárstva a zároveň rešpektovať ochranu súkromných údajov a účel, na ktorý bola databáza vytvorená.

(19)

V článku 62 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa uvádza potreba stanoviť ustanovenia týkajúce sa kontrol na mieste, ktoré majú uskutočniť členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie režimu povolení na výsadbu viniča. Všeobecné pravidlá týkajúce sa kontroly sú potrebné na objasnenie, že hlavným nástrojom na overenie dodržiavania tohto režimu je vinohradnícky register. V týchto ustanoveniach by sa mal pre členské štáty stanoviť všeobecný rámec, aby vypracovali podrobnejšie ustanovenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabrániť neoprávnenej výsadbe a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel režimu povolení vrátane dodržiavania termínu na uplatnenie povolení a na vyklčovanie v prípade predpokladanej opakovanej výsadby, ako aj dodržiavania záväzkov, ktoré výrobcovia prijali, aby získali povolenia.

(20)

Aby bolo možné overiť súlad opatrení, ktoré vykonávajú členské štáty v rámci vnútroštátnych podporných programov uvedených v oddiele 4 kapitoly II hlavy I časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, s právom Únie v sektore vinohradníctva a vinárstva, by sa v tomto nariadení mali vymedziť ustanovenia o kontrolách a na tento účel by sa malo zabezpečiť používanie vinohradníckeho registra uvedeného v článku 145 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Zároveň by sa mali stanoviť podmienky overovania informácií vo vinohradníckom registri vrátane dostupnosti aktualizovaných informácií na účely monitorovania a overovania súladu s pravidlami stanovenými pre sektor vinohradníctva a vinárstva, ktorých sa informácie týkajú. Na tento účel by malo byť stanovené vykonávanie administratívnych kontrol a každoročných kontrol na mieste, ktoré sa týkajú všetkých vinohradníkov uvedených vo vinohradníckom registri, s vymedzením minimálneho percenta kontrol za rok a spoločných pravidiel.

(21)

V súlade s článkom 223 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú oznamovať podniky, členské štáty a tretie krajiny, spôsobov oznamovania a postupov spravovania informácií, ktoré sa majú oznamovať.

(22)

S cieľom zjednodušiť členským štátom oznamovanie informácií, ktoré sa týkajú všetkých relevantných aspektov riadenia a kontroly režimu povolení na výsadbu viniča, Komisii a umožniť náležité monitorovanie jeho uplatňovania by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa obsahu, formy, načasovania, frekvencie a lehôt každoročných oznámení týkajúcich sa tohto režimu.

(23)

Pre správne riadenie sektora vinohradníctva a vinárstva je vhodné stanoviť, aby sa všetky oznámenia členských štátov Komisii požadované v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013, delegovaným nariadením (EÚ) 2018/273 a týmto nariadením predkladali v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1183 (10) a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1185 (11), a určiť, ako dlho by sa mali uchovávať sprievodné doklady, informácie, záznamy a evidencie.

(24)

Pravidlá, ktoré sa týkajú povolení na výsadbu viniča, vymedzené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/561 (12) sú zahrnuté v tomto nariadení. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/561 by sa preto malo zrušiť.

(25)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o:

a)

režim povolení na výsadbu viniča;

b)

certifikáciu;

c)

vstupnú a výstupnú evidenciu;

d)

povinné hlásenia;

e)

kontroly a analytickú databázu izotopických údajov;

f)

oznámenia.

KAPITOLA II

REŽIM POVOLENÍ NA VÝSADBU VINIČA

Článok 2

Povolenia na výsadbu viniča

1.   Povolenia na výsadbu viniča uvedené v kapitole III hlavy I časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa udeľujú v súlade s týmto nariadením.

2.   Povolenia na výsadbu viniča uvedené v odseku 1 sa týkajú novej výsadby, opakovanej výsadby a práv na výsadbu, ktoré sa majú zmeniť.

3.   Povolenia na novú výsadbu uvedené v článku 64 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa udeľujú každoročne.

Článok 3

Predbežné rozhodnutia o plochách, ktoré budú k dispozícii na novú výsadbu

1.   Ak sa členské štáty rozhodnú obmedziť celkovú plochu, ktorá je k dispozícii na novú výsadbu, ktorá sa má prideľovať formou povolení v súlade s článkom 63 ods. 2 a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, takéto rozhodnutia a predmetné dôvody zverejnia do 1. marca príslušného roka.

2.   Ak členské štáty prihliadnu na odporúčania profesijných organizácií alebo zainteresovaných skupín výrobcov, ako je uvedené v článku 65 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, tieto odporúčania sa predložia s dostatočným predstihom, aby bolo možné ich preskúmanie pred tým, ako príslušné členské štáty prijmú rozhodnutie o obmedzení celkovej plochy, ktorá je k dispozícii na novú výsadbu, uvedenej v odseku 1. Odporúčania sa takisto zverejnia.

Článok 4

Kritériá udeľovania povolení na novú výsadbu

1.   Ak sa členský štát rozhodne použiť kritériá udeľovania povolení na novú výsadbu v zmysle článku 64 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, tieto rozhodnutia sa zverejnia do 1. marca príslušného roka.

2.   Rozhodnutia uvedené v odseku 1 sa týkajú:

a)

uplatňovania jedného alebo viacerých kritérií uvedených v článku 64 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vrátane náležitého odôvodnenia v prípade, že sa členské štáty rozhodnú uplatňovať článok 64 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia, ako aj kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273;

b)

počtu hektárov, ktoré sú k dispozícii pre udeľovanie povolení na vnútroštátnej úrovni:

i)

na pomernom základe;

ii)

podľa prioritných kritérií uvedených v článku 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ako aj v článku 4 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273.

3.   Ak majú členské štáty v úmysle uplatňovať prioritné kritériá uvedené v odseku 2 písm. b) bode ii), musia určiť, ktoré z týchto prioritných kritérií sa budú uplatňovať. Členské štáty sa môžu zároveň rozhodnúť prideliť jednotlivým vybraným prioritným kritériám rôzny stupeň významu. Takéto rozhodnutia umožnia členským štátom stanoviť poradie jednotlivých žiadostí na vnútroštátnej úrovni pri prideľovaní počtu hektárov podľa odseku 2 písm. b) bodu ii), a to na základe súladu týchto žiadostí so zvolenými prioritnými kritériami.

Článok 5

Štandardné pravidlá týkajúce sa novej výsadby

1.   Ak členské štáty nezverejnia rozhodnutia uvedené v článkoch 3 a 4 do 1. marca príslušného roka, na udeľovanie povolení na novú výsadbu sa za daný rok vzťahujú tieto pravidlá:

a)

dostupnosť povolení na novú výsadbu, ktoré zodpovedajú 1 % celkovej plochy skutočne vysadenej viničom na ich území, ako sa uvádza v článku 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a bez ďalších obmedzení;

b)

pomerné rozdelenie hektárov medzi všetkých oprávnených žiadateľov na základe plochy, v súvislosti s ktorou podali žiadosť o povolenie, ak je plocha uvedená v žiadostiach väčšia ako plocha, ktorá je k dispozícii.

2.   Členské štáty zabezpečia zverejnenie informácií o pravidlách vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení v danom roku podľa odseku 1.

Článok 6

Predkladanie žiadostí o novú výsadbu

1.   Po zverejní rozhodnutí uvedených v článkoch 3 a 4 alebo informácií o pravidlách vzťahujúcich sa na udeľovanie povolení v danom roku uvedených v článku 5 ods. 2, a to najneskôr do 1. mája, členské štáty poskytnú na predkladanie jednotlivých žiadostí obdobie aspoň jedného mesiaca.

2.   Žiadosti musia obsahovať konkrétnu veľkosť a lokalitu danej plochy v poľnohospodárskom podniku žiadateľa, v súvislosti s ktorou sa o povolenie žiada.

Ak sa v súlade s článkami 3 a 4 neprijalo žiadne rozhodnutie o obmedzeniach alebo kritériách, ktoré sa majú uplatňovať, členské štáty môžu oslobodiť žiadateľov od povinnosti uviesť v žiadosti konkrétnu lokalitu danej plochy v poľnohospodárskom podniku žiadateľa, v súvislosti s ktorou sa o povolenie žiada. Ak je to potrebné na účely uplatňovania režimu povolení, členské štáty môžu od žiadateľov vyžadovať dodatočné informácie.

3.   Ak sa členské štáty rozhodnú využiť určité kritériá udeľovania povolení na novú výsadbu v súlade s článkom 4, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a)

kritériá oprávnenosti uvedené v článku 64 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v článku 4 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273: v žiadosti sa uvedie(-ú) vinársky(-e) výrobok(-ky), ktorý(-é) má žiadateľ v úmysle produkovať na novovysadenej ploche(-ách), a pritom sa uvedie, či má žiadateľ v úmysle vyrábať jeden alebo viacero z týchto výrobkov:

i)

vína s chráneným označením pôvodu (CHOP);

ii)

vína s chráneným zemepisným označením (CHZO);

iii)

vína bez zemepisného označenia, a to aj s uvedením muštovej odrody;

b)

prioritné kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013: žiadosti obsahujú informácie hospodárskeho charakteru svedčiace o hospodárskej udržateľnosti príslušného projektu na základe jednej alebo niekoľkých štandardných metodík finančnej analýzy týkajúcej sa poľnohospodárskych investičných projektov, ktoré sa uvádzajú v časti E prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273;

c)

prioritné kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013: žiadosti obsahujú informácie hospodárskeho charakteru svedčiace o potenciáli rastu konkurencieschopnosti na základe hľadísk uvedených v časti F prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273;

d)

prioritné kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013: žiadosti obsahujú informácie svedčiace o potenciáli zvyšovania kvality výrobkov so zemepisnými označeniami na základe jednej z podmienok stanovených v časti G prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273;

e)

prioritné kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013: žiadosti obsahujú informácie, z ktorých vyplýva, že veľkosť poľnohospodárskeho podniku žiadateľa v čase podania žiadosti je v súlade s prahovými hodnotami, ktoré určia členské štáty na základe ustanovení uvedených v časti H prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273;

f)

ak členské štáty vyžadujú od žiadateľov plnenie záväzkov uvedených v častiach A a B prílohy I a častiach A, B, D, E, F, G a v bode II časti I prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273 v súvislosti s príslušnými kritériami, žiadosti musia obsahovať tieto záväzky.

Ak niektorý z prvkov uvedených v písmenách a) až f) prvého pododseku môžu členské štáty získať priamo, členské štáty môžu oslobodiť žiadateľov od povinnosti zahrnúť tieto prvky do svojich žiadostí.

4.   Po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v odseku 1 členské štáty informujú neoprávnených žiadateľov o neoprávnenosti ich žiadostí podľa rozhodnutia o kritériách oprávnenosti, ktoré prijali členské štáty v súlade s článkom 4. Takéto žiadosti musia byť vylúčené z ďalších krokov postupu.

Článok 7

Udeľovanie povolení na novú výsadbu

1.   Ak celková plocha, na ktorú sa vzťahujú predložené oprávnené žiadosti, nepresahuje plochu(-y), ktorá(-é) je (sú) k dispozícii v súlade s článkom 3 ods. 1, členské štáty udelia povolenia v plnom rozsahu, o ktorý požiadali výrobcovia.

2.   Ak celková plocha, na ktorú sa vzťahujú predložené oprávnené žiadosti, presahuje plochu(-y), ktorá(-é) je (sú) k dispozícii v súlade s článkom 3 ods. 1, členské štáty uplatnia postup výberu stanovený v prílohe I.

Členské štáty najneskôr do 1. augusta udelia vybraným uchádzačom povolenia na základe výsledku postupu výberu uvedeného v prvom pododseku. V prípade nedostatočného uspokojenia oprávnených žiadostí je nevyhnutné žiadateľov informovať o dôvodoch takéhoto rozhodnutia.

3.   Ak udelené povolenie zodpovedá menej ako 50 % plochy požadovanej v príslušnej žiadosti, žiadateľ môže takéto povolenie odmietnuť do jedného mesiaca nasledujúceho po dni udelenia povolenia.

V prípade uvedenom v prvom pododseku sa na žiadateľa nevzťahujú administratívne sankcie uvedené v článku 62 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Členské štáty môžu najneskôr 1. októbra rozhodnúť o tom, že sa v tom istom roku sprístupní príslušný počet hektárov v rámci povolení, ktoré sa majú udeliť tým žiadateľom, ktorým bola na základe výsledku postupu výberu uvedeného v odseku 2 udelená len časť plochy, o ktorú žiadali, a ktorí príslušné povolenia neodmietli. Členské štáty môžu zároveň rozhodnúť o tom, že uvedené hektáre v nasledujúcom roku sprístupnia nad rámec 1 % celkovej plochy vysadenej viničom v zmysle článku 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 8

Obmedzenia v súvislosti s udeľovaním povolení na opätovnú výsadbu

1.   Ak sa členské štáty rozhodnú obmedziť udeľovanie povolení na opätovnú výsadbu v oblastiach oprávnených na výrobu vín s CHOP alebo CHZO v súlade s článkom 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, tieto rozhodnutia zverejnia do 1. marca.

Profesijné organizácie alebo zainteresované skupiny výrobcov uvedené v článku 65 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 predložia odporúčania, na ktoré členské štáty prihliadnu v zmysle článku 66 ods. 3 tak, aby mali dostatočný čas na preskúmanie pred prijatím rozhodnutia uvedeného v prvom pododseku. Dotknutý členský štát dané odporúčania zverejní.

2.   Rozhodnutia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú počas jedného roka odo dňa ich zverejnenia.

Ak sa odporúčanie profesijnej organizácie alebo zainteresovanej skupiny výrobcov týka obdobia dlhšieho ako jeden rok, ktoré však nepresahuje tri roky, ako sa uvádza v článku 65 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, takéto rozhodnutia sa môžu takisto vzťahovať na obdobie najviac troch rokov.

Ak takéto profesijné organizácie alebo zainteresované skupiny výrobcov nepredložia príslušné odporúčania tak, aby sa im poskytol dostatočný čas na preskúmanie, ako sa uvádza v odseku 1, alebo členské štáty nezverejnia príslušné rozhodnutia do 1. marca, členské štáty automaticky povolia opätovnú výsadbu, ako sa stanovuje v článku 9.

Článok 9

Postup udeľovania povolení na opätovnú výsadbu

1.   Žiadosti o povolenia na opätovnú výsadbu uvedené v článku 66 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa môžu predkladať kedykoľvek počas toho istého vinárskeho roka, v ktorom sa vykonáva klčovanie. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že žiadosti o povolenie na opätovnú výsadbu sa môžu predkladať do konca druhého vinárskeho roka nasledujúceho po vinárskom roku, v ktorom sa vykonalo klčovanie. V prípade nedodržania uvedených lehôt členské štáty neudelia povolenie na opätovnú výsadbu.

V žiadostiach sa uvedie konkrétna veľkosť a lokalita danej vyklčovanej plochy (plôch) a plochy (plôch), ktorá(-é) sa má (majú) opätovne vysadiť v tom istom poľnohospodárskom podniku žiadateľa, v súvislosti s ktorou(-ými) sa má udeliť povolenie. Ak sa v súlade s článkom 8 nerozhodne o žiadnych obmedzeniach a žiadateľ neprijal niektorý zo záväzkov uvedených v odseku 2 písm. b) časti A a odseku 2 písm. b) časti B prílohy I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273 a v odseku 4 časti B a v časti D prílohy II k uvedenému delegovanému nariadeniu, členské štáty môžu oslobodiť žiadateľov od povinnosti uvádzať v žiadosti konkrétnu lokalitu danej plochy (plôch), ktorá(-é) sa má opätovne vysadiť, v súvislosti s ktorou sa má udeliť povolenie. Ak je to potrebné na účely uplatňovania režimu povolení, členské štáty môžu od žiadateľov vyžadovať dodatočné informácie.

Členské štáty automaticky udelia povolenie v lehote troch mesiacov od predloženia žiadostí. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že budú uplatňovať lehotu na predkladanie žiadostí uvedenú v článku 6 a lehotu na udelenie povolení na novú výsadbu uvedenú v článku 7.

2.   Ak plocha, ktorá má byť opätovne vysadená, zodpovedá tej istej vyklčovanej ploche alebo ak sa v súlade s článkom 8 ods. 1 nerozhodne o žiadnych obmedzeniach, na vnútroštátnej úrovni alebo na niektoré plochy na území členského štátu sa môže uplatniť zjednodušený postup. V takom prípade možno povolenie na novú výsadbu považovať za udelené v deň, keď bola plocha vyklčovaná. Na tento účel predmetný výrobca predloží najneskôr do konca vinárskeho roka, v ktorom sa uskutočnilo klčovanie, oznámenie ex post, ktoré predstavuje žiadosť o povolenie.

3.   Žiadosti o povolenia na opätovnú výsadbu uvedené v článku 66 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa môžu predkladať kedykoľvek počas roka.

V žiadostiach sa uvedie konkrétna veľkosť a lokalita danej plochy (plôch), ktorá(-é) sa má (majú) vyklčovať a plochy (plôch), ktorá(-é) sa má (majú) opätovne vysadiť v tom istom poľnohospodárskom podniku žiadateľa, v súvislosti s ktorou(-ými) sa má udeliť povolenie. Žiadosti musia obsahovať aj záväzok vyklčovať plochu vysadenú viničom najneskôr do konca štvrtého roka odo dňa výsadby nového viniča. Ak je to potrebné na účely uplatňovania režimu povolení, členské štáty môžu od žiadateľov vyžadovať dodatočné informácie.

Členské štáty udelia povolenia automaticky do troch mesiacov od predloženia žiadosti. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že budú uplatňovať lehotu na predkladanie žiadostí uvedenú v článku 6 a lehotu na udelenie povolení na novú výsadbu uvedenú v článku 7.

Článok 10

Postup udeľovania povolení podľa prechodných ustanovení

1.   Ak sa v súlade s článkom 68 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 členské štáty rozhodli predĺžiť lehotu na predloženie žiadosti o zmenu práv na výsadbu na povolenia po 31. decembri 2015 a toto rozhodnutie zverejnili najneskôr do 14. septembra 2015, žiadosti výrobcu o zmenu možno predkladať kedykoľvek až do konca obdobia stanoveného členskými štátmi v uvedenom rozhodnutí.

V žiadostiach sa uvedie konkrétna veľkosť a lokalita plochy v poľnohospodárskom podniku žiadateľa, v súvislosti s ktorou sa má udeliť povolenie. Členské štáty môžu oslobodiť žiadateľov od povinnosti uvádzať v žiadosti konkrétnu lokalitu danej plochy v poľnohospodárskom podniku žiadateľa, v súvislosti s ktorou sa má udeliť povolenie. Ak je to potrebné na účely uplatňovania režimu povolení, členské štáty môžu od žiadateľov vyžadovať dodatočné informácie.

2.   Po overení, že práva na výsadbu, v prípade ktorých sa žiadalo o zmenu v súlade s odsekom 1, naďalej platia, členské štáty dané povolenia udelia automaticky. Obdobie medzi predložením žiadosti o zmenu a udelením povolení nesmie presiahnuť tri mesiace.

Článok 11

Úprava údajov o konkrétnej ploche, v súvislosti s ktorou sa udeľuje povolenie

V riadne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty na základe žiadosti žiadateľa rozhodnúť, že výsadba viniča sa môže vykonať na ploche poľnohospodárskeho podniku, ktorá je odlišná od konkrétnej plochy, v súvislosti s ktorou sa udelilo povolenie, za predpokladu, že nová plocha má rovnakú veľkosť v hektároch a povolenie je stále platné v súlade s článkom 62 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Prvý odsek sa neuplatňuje v prípade, že bolo povolenie udelené na základe súladu s osobitnými kritériami oprávnenosti alebo prioritnými kritériami, ktoré sa spájajú s lokalitou uvedenou v žiadosti, a v žiadosti o úpravu údajov sa označuje nová konkrétna plocha mimo danej lokality.

KAPITOLA III

CERTIFIKÁCIA VINÁRSKYCH VÝROBKOV

Článok 12

Postup a technické kritériá vzťahujúce sa na certifikáciu

1.   V rámci postupu certifikácie, schvaľovania a overovania vína bez CHOP alebo CHZO sa v súlade s článkom 120 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vyžadujú administratívne dôkazy na podporu pravdivosti informácií týkajúcich sa muštovej odrody (odrôd) alebo ročníka vína uvedených na etikete alebo poskytnutých pri prezentácii predmetných vín.

Okrem toho môžu členské štáty rozhodnúť o:

a)

organoleptickej skúške vína zameranej na vôňu a chuť s cieľom overiť, že základný charakter vína možno pripísať muštovej odrode alebo odrodám použitým v anonymných vzorkách;

b)

analytickej skúške v prípade vína vyrobeného z jednej muštovej odrody.

Tento postup sa vykoná v členskom štáte, v ktorom sa víno vyrába. V prípade zmesí vín z rôznych členských štátov, ako je uvedené v článku 120 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, môže certifikáciu vykonať ktorýkoľvek z dotknutých členských štátov.

2.   Certifikácia sa vykonáva prostredníctvom náhodných kontrol a kontrol založených na riziku v súlade s článkami 36 a 37 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 a kapitolou VI tohto nariadenia.

Pokiaľ členské štáty nerozhodnú inak, náklady na certifikáciu znášajú hospodárske subjekty, na ktoré sa vzťahuje.

3.   Hospodárske subjekty zaoberajúce sa predajom vinárskych výrobkov, ktoré tieto výrobky sami vyrábajú, spracúvajú alebo plnia do fliaš, musia byť uznané príslušnými orgánmi členských štátov a disponovať povolením od týchto orgánov na účely osvedčenia pôvodu alebo proveniencie, vlastností, ročníka vína alebo muštovej odrody (odrôd) v súlade s článkami 11 a 12 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, a to pod dozorom príslušných orgánov určených v súlade s článkom 146 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

KAPITOLA IV

VSTUPNÁ A VÝSTUPNÁ EVIDENCIA

Článok 13

Rozsah a forma evidencie

1.   Hospodárske subjekty, ktoré majú povinnosť viesť vstupnú a výstupnú evidenciu, ktorá sa v tejto kapitole nazýva „evidencia“, zaznamenávajú:

a)

vstup každej šarže vinárskych výrobkov uvedených v článku 147 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 do ich priestorov alebo jej výstup z týchto priestorov;

b)

kategóriu výrobku, ako sa uvádza v článku 14;

c)

operácie uvedené v článku 29 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, ak sa vykonávajú v ich priestoroch.

Pri každom zázname v evidencii musia byť hospodárske subjekty uvedené v prvom pododseku schopné predložiť jeden zo sprievodných dokladov uvedených v článku 10 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 alebo akýkoľvek iný obchodný doklad, ktorý bol priložený k predmetnej zásielke.

2.   Evidencia musí mať jednu z týchto foriem:

a)

upevnené strany s poradovým číslovaním;

b)

elektronický záznam predložený v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré stanovili príslušné orgány;

c)

vhodný moderný účtovný systém, ktorý schválili príslušné orgány;

d)

súbor sprievodných dokladov, ktoré obsahujú dátum vyhotovenia alebo prevzatia obchodníkmi.

Členské štáty však môžu stanoviť, že evidencia, ktorú vedú výrobcovia, môže byť vo forme poznámok na opačnej strane hlásení o výrobe, zásobách alebo úrode stanovených v kapitole VI delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273.

Článok 14

Výrobky, ktoré sa majú zapisovať do evidencie

1.   V súvislosti s výrobkami, ktoré sa majú zapisovať do evidencie, sa musí viesť samostatné účtovníctvo za:

a)

každú z kategórií uvedených v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, na základe rozlíšenia:

i)

každého vína s CHOP a produktov určených na spracovanie na takéto víno;

ii)

každého vína s CHZO a produktov určených na spracovanie na takéto víno;

iii)

každého vína, na ktoré sa nevzťahuje CHOP ani CHZO, vyrobeného z jednej muštovej odrody a produktov určených na spracovanie na takéto víno s odkazom na klasifikáciu muštových odrôd, ktorú prijal príslušný členský štát podľa článku 81 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, a to s uvedením ročníka vína;

iv)

každého vína, na ktoré sa nevzťahuje CHOP ani CHZO, vyrobeného z dvoch alebo viacerých muštových odrôd a produktov určených na spracovanie na takéto víno, a to s uvedením ročníka vína;

v)

každého výrobku, ktorý nie je v súlade s enologickými postupmi a obmedzeniami stanovenými v článku 80 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo v nariadení (ES) č. 606/2009, ktorý sa musí zlikvidovať v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 606/2009;

b)

každý z týchto výrobkov držaných na akýkoľvek účel:

i)

sacharóza;

ii)

zahustený hroznový mušt;

iii)

rektifikovaný zahustený hroznový mušt;

iv)

výrobky použité na zvyšovanie obsahu kyselín;

v)

výrobky použité na znižovanie obsahu kyselín;

vi)

destiláty z vína;

vii)

každý vedľajší produkt z výroby vína, ktorý sa musí zlikvidovať v súlade s oddielom D časti II prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a článkom 14a a 14b nariadenia (ES) č. 606/2009, s uvedením, či ide o dodávku na destiláciu, výrobu octu alebo špecifické použitie nezahŕňajúce výrobu vína.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) možno rôzne vína s CHOP alebo CHZO uložené v nádobách s objemom najviac 60 litrov označených v súlade s právnymi predpismi Únie, ktoré sú získané od tretej strany a skladované s cieľom predaja, zaznamenať na tom istom účte za podmienky, že sa vstup a výstup každého vína s CHOP alebo CHZO zaznamená samostatne.

3.   Strata nároku na používanie CHOP alebo CHZO sa musí zaznamenať do evidencie. Dotknuté výrobky sa presunú na niektorý z účtov týkajúcich sa evidencie vín bez CHOP alebo CHZO.

Článok 15

Informácie o vinárskych výrobkoch, ktoré sa majú zahrnúť do evidencie

1.   Pri každom vstupe alebo výstupe výrobkov uvedených v článku 14 ods. 1 písm. a) sa v evidencii musí uviesť:

a)

číslo šarže výrobku (ak sa takéto číslo požaduje), ktoré sa požaduje podľa práva Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov;

b)

dátum operácie;

c)

vstupné alebo výstupné množstvo;

d)

príslušný výrobok opísaný v súlade s platnými predpismi Únie alebo vnútroštátnymi predpismi;

e)

odkaz na sprievodný doklad alebo certifikát, ktorý je priložený alebo bol priložený k príslušnej zásielke v súlade s článkami 10, 11 a 20 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, s výnimkou prípadov uvedených v článku 9 tohto nariadenia.

2.   V prípade vín uvedených v odsekoch 1 až 9, 15 a 16 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 musí zápis v evidencii, ktorú vedú hospodárske subjekty, obsahovať nepovinné údaje uvedené v článku 120 daného nariadenia, pokiaľ sa uvádzajú alebo sa uvažuje o ich uvedení na etikete.

3.   Do evidencie sa zaznamenávajú nádoby na uskladnenie vín uvedené v odseku 2 a ich nominálny objem. Na nádobách sa musia uvádzať aj príslušné údaje, ktoré požadujú členské štáty s cieľom umožniť príslušným orgánom pomocou predmetnej evidencie identifikovať ich obsah.

V prípade nádob s objemom 600 litrov alebo menej, ktoré sú naplnené tým istým výrobkom a spoločne uskladnené v tej istej šarži, označenie nádob v evidencii môže byť nahradené označením celej šarže pod podmienkou, že táto šarža je zreteľne oddelená od ostatných šarží.

4.   V prípadoch predchádzajúcich zásielok výrobku sa do evidencie zaznamená odkaz na doklad, na základe ktorého sa výrobok predtým prepravoval.

Článok 16

Informácie o operáciách, ktoré sa majú zahrnúť do evidencie

1.   Za každú z operácií uvedených v článku 29 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 musí evidencia obsahovať:

a)

vykonané operácie;

b)

v prípade operácií uvedených v písm. a), b) a c) článku 29 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273:

i)

dátum operácie;

ii)

druh a množstvo použitých výrobkov (produktov);

iii)

množstvo výrobku získané pomocou danej operácie, a to vrátane alkoholu pochádzajúceho z úpravy obsahu alkoholu vo víne a množstva cukru obsiahnutého v cukrovom roztoku odobratom z pôvodného muštu;

iv)

množstvo výrobku použité pri zvyšovaní obsahu alkoholu, zvyšovaní obsahu kyselín a znižovaní obsahu kyselín a sladení;

v)

opis výrobkov pred operáciou a po nej v súlade s platnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi;

c)

označenie nádob, v ktorých boli výrobky zapísané v evidencii skladované pred operáciou a po nej;

d)

v prípade fľašovania, počet naplnených nádob a ich obsah;

e)

v prípade zmluvného plnenia do fliaš meno/názov a adresa fľašovateľa.

2.   Ak výrobok zmení kategóriu bez toho, aby prešiel jednou z operácií uvedených v článku 29 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, predovšetkým v prípade kvasenia hroznového muštu, v evidencii sa musí uviesť množstvo a druh výrobku získaného po predmetnej zmene.

Článok 17

Informácie o šumivých vínach a likérových vínach, ktoré sa majú zahrnúť do evidencie

1.   Pri výrobe šumivých vín musí evidencia obsahovať tieto informácie o každom pripravenom cuvée:

a)

dátum prípravy;

b)

dátum plnenia do fliaš v prípade všetkých kategórií akostných šumivých vín;

c)

objem cuvée a opis, objem a skutočný a potenciálny obsah alkoholu každej jeho zložky;

d)

množstvo použitého tirážneho likéru;

e)

množstvo expedičného likéru;

f)

počet získaných nádob, prípadne s uvedením druhu šumivého vína pomocou pojmu týkajúceho sa jeho zvyškového obsahu cukru, ak sa tento pojem nachádza na etikete.

2.   Pri výrobe likérových vín musí evidencia obsahovať tieto informácie o každej pripravovanej šarži:

a)

dátum pridania akéhokoľvek výrobku uvedeného v bode 3 písm. e) a f) časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

b)

druh a objem pridaného výrobku.

Článok 18

Informácie o konkrétnych výrobkoch, ktoré sa majú zahrnúť do evidencie

1.   Osobitné účty týkajúce sa evidencie výrobkov uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) musia za každý výrobok obsahovať:

a)

v prípade vstupu:

i)

meno/názov a adresu dodávateľa a prípadne odkaz na sprievodný doklad, ktorý bol priložený pri preprave výrobku;

ii)

predmetné množstvo;

iii)

dátum vstupu;

b)

v prípade výstupu:

i)

predmetné množstvo;

ii)

dátum použitia alebo výstupu;

iii)

prípadne meno/názov a adresu príjemcu.

2.   Pokiaľ ide o vedľajšie produkty alebo vinárske výrobky, ktoré sa majú stiahnuť v súlade s článkom 14a ods. 2 a článkom 14b nariadenia (ES) č. 606/2009, sú množstvá, ktoré sa majú zaznamenať v evidencii, tie, ktoré odhadujú dotknuté hospodárske subjekty v súlade s článkom 14a uvedeného nariadenia.

Článok 19

Straty a osobná alebo rodinná spotreba

1.   Členské štáty určia maximálne povolené percentá strát, ku ktorým dochádza v dôsledku vyparovania počas skladovania, rôznych spracovateľských operácií alebo zmien v kategóriách výrobkov.

2.   Držiteľ evidencie musí v lehote stanovenej členskými štátmi písomne informovať miestny príslušný orgán o stratách, ak tieto straty presahujú:

a)

počas prepravy: prípustné odchýlky stanovené v bode 2.1 písm. d) časti B prílohy V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273 a

b)

v prípadoch uvedených v prvom odseku: maximálne percentuálne podiely stanovené členskými štátmi.

Príslušný orgán uvedený v prvom pododseku prijme nevyhnutné opatrenia na vyšetrenie predmetných strát.

3.   Členské štáty určia, ako sa do evidencie zaznamenávajú údaje o:

a)

osobnej spotrebe výrobcu a jeho rodiny;

b)

akýchkoľvek náhodných zmenách objemu výrobkov.

Článok 20

Lehoty týkajúce sa údajov, ktoré sa majú zaznamenať do evidencie

1.   Údaje uvedené v článku 14 ods. 1 písm. a) a v článkoch 15 a 19 sa musia zaznamenávať do evidencie:

a)

v prípade vstupov najneskôr v pracovný deň nasledujúci po prijatí vstupu a

b)

v prípade strát, osobnej a rodinnej spotreby alebo výstupov najneskôr v tretí pracovný deň nasledujúci po uznaní, spotrebe alebo odoslaní.

2.   Údaje uvedené v článku 29 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 a v článkoch 16 a 17 tohto nariadenia sa musia zaznamenávať do evidencie:

a)

najneskôr v pracovný deň nasledujúci po operácii a

b)

v prípade obohatenia v ten istý deň.

3.   Údaje uvedené v článku 14 ods. 1 písm. b) a v článku 18 tohto nariadenia sa musia zaznamenávať do evidencie:

a)

v prípade vstupov a výstupov najneskôr v pracovný deň nasledujúci po prijatí alebo odoslaní a

b)

v prípade použitia v deň použitia.

4.   Členské štáty môžu povoliť dlhšie lehoty nepresahujúce 30 dní, predovšetkým v prípade používania počítačovej evidencie, a to za podmienky, že naďalej možno kedykoľvek vykonať kontrolu vstupov, výstupov a operácií uvedených v článku 29 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 na základe iných podporných dokumentov, ako aj za podmienky, že príslušné orgány považujú tieto dokumenty za spoľahlivé.

Pokiaľ ide o operácie obohatenia uvedené v článku 29 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, členské štáty môžu požadovať, aby sa zaznamenávali do evidencie pred vykonaním operácie obohatenia.

5.   Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sa výstupy toho istého výrobku môžu zaznamenávať do evidencie ako mesačný súčet, ak sa výrobok umiestňuje výlučne do nádob s nominálnym objemom 10 litrov alebo menej, ktoré sú vybavené jednorazovým uzáverom, ako sa uvádza v článku 9 ods. 1 písm. e) bode i) delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273.

Článok 21

Uzávierka evidencie

Evidencia sa musí uzavrieť vytvorením ročnej súvahy raz ročne ku dňu, ktorý stanovia členské štáty. V rámci ročnej súvahy treba vykonať inventúru zásob. Existujúce zásoby sa prenesú do ďalšieho ročného obdobia. K dátumu nasledujúcemu po ročnej súvahe sa do evidencie zaznamenajú ako vstup. Ak sú z ročnej súvahy zrejmé rozdiely medzi zásobami vyplývajúcimi zo súvahy a existujúcimi zásobami, tento údaj sa zaznamená do uzavretej účtovnej evidencie.

KAPITOLA V

HLÁSENIA

Článok 22

Hlásenia o výrobe

1.   Výrobcovia predložia do 15. januára každého roka hlásenie o výrobe uvedené v článku 31 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, ktoré sa týka výroby za aktuálny vinársky rok. Členské štáty môžu stanoviť skorší termín alebo v prípade neskorého zberu úrody a výroby špecifických vín najneskorší termín 1. marca.

2.   Hlásenie o výrobe uvedené v odseku 1 musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

totožnosť výrobcu;

b)

miesto, kde sa výrobok skladuje;

c)

kategória výrobkov (produktov), ktoré sa používajú na výrobu vína: hrozno, hroznový mušt (zahustený, rektifikovaný zahustený alebo čiastočne prekvasený) alebo nové ešte kvasiace vína;

d)

meno/názov a adresa dodávateľov;

e)

pestovateľské plochy vysadené produktívnym viničom vrátane plôch, ktoré sú určené na pokusné účely, z ktorých dané hrozno pochádza; záznam sa uvádza v hektároch a s odkazom na lokalitu vinohradníckej plochy;

f)

objem vinárskych výrobkov získaných od začiatku vinárskeho roka a skladovaných do dátumu hlásenia, uvedený v hektolitroch alebo stovkách kg, rozdelených podľa farby (červené/ružové alebo biele), kategórie použitých výrobkov (produktov) (hrozno, nové ešte kvasiace vína, mušt vrátane čiastočne prekvasených muštov okrem zahustených muštov a rektifikovaných zahustených muštov) a zaradených do jedného z týchto typov:

i)

víno s CHOP;

ii)

víno s CHZO;

iii)

odrodové víno bez CHOP/CHZO;

iv)

víno bez CHOP/CHZO;

v)

všetky ostatné výrobky získané v danom vinárskom roku vrátane zahustených muštov a rektifikovaných zahustených muštov.

Členské štáty môžu povoliť, aby sa predkladalo jedno hlásenie za zariadenie na výrobu vína.

3.   Množstvo vína, ktoré sa má uviesť v hlásení o výrobe, je celkové množstvo získané na základe prvotného alkoholového kvasenia vrátane vínnych kalov.

Na účely prepočítania množstiev výrobkov iných ako víno na hektolitre vína môžu členské štáty určiť koeficienty podľa objektívnych kritérií relevantných pre tento prepočet. Členské štáty oznámia Komisii tieto koeficienty spolu s oznámeniami uvedenými v bode 8 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/1185.

4.   Členské štáty musia od zberačov a obchodníkov, ktorí uvádzajú na trh produkty určené na výrobu vína, požadovať, aby výrobcom poskytli údaje potrebné na vyplnenie hlásení o výrobe.

Článok 23

Hlásenia o zásobách

1.   Výrobcovia, spracovatelia, fľašovatelia a obchodníci predložia Komisii do 10. septembra hlásenie o zásobách uvedené v článku 32 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273. Členské štáty môžu stanoviť skorší termín.

2.   Toto hlásenie musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

totožnosť výrobcov, spracovateľov, fľašovateľov alebo obchodníkov;

b)

miesto, kde sa výrobky skladujú;

c)

v súvislosti s vínami celkové zásoby vína rozdelené podľa farby (červené/ružové alebo biele), druhu vína (s CHOP, s CHZO, odrodové bez CHOP/CHZO alebo bez CHOP/CHZO), pôvodu (Únia alebo tretie krajiny) a typu skladovateľa (výrobca alebo obchodník);

d)

v súvislosti s muštom celkové zásoby muštu rozdelené podľa farby (červený/ružový alebo biely), druhu hroznového muštu (zahustený, rektifikovaný zahustený alebo iný), typu skladovateľa (výrobca alebo obchodník).

Vinárske výrobky pochádzajúce z Únie vyrobené z hrozna zozbieraného v tom istom kalendárnom roku sa do tohto hlásenia nezahŕňajú.

Článok 24

Hlásenia o úrode

1.   Ak členské štáty vyžadujú hlásenie o úrode uvedené v článku 33 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, zberači musia predložiť toto hlásenie do 15. januára. Členské štáty môžu stanoviť skorší termín alebo v prípade neskorého zberu úrody najneskorší termín 1. marca.

2.   Takéto hlásenie musí obsahovať aspoň tieto informácie, rozdelené podľa kategórií uvedených v bode 1.2 ods. 3 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273:

a)

totožnosť zberača [podľa informácií požadovaných v bode 1.1 ods. 1 prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273];

b)

pestovateľská plocha vysadená produktívnym viničom (v hektároch a s odkazom na lokalitu vinohradníckej plochy);

c)

zozbierané množstvo hrozna (v stovkách kg);

d)

určenie hrozna (v hektolitroch alebo stovkách kg):

i)

použité na výrobu vína ohlasovateľom ako výrobcom;

ii)

dodané do vinárskeho družstva (ako hrozno alebo mušt);

iii)

predané výrobcovi vína (ako hrozno alebo mušt);

iv)

iné určenie (ako hrozno alebo mušt).

Článok 25

Oznámenia a centralizácia informácií

Informácie obsiahnuté v hláseniach o výrobe a zásobách v súlade s článkami 22 a 23 a v hláseniach o úrode v súlade s článkom 24 tohto nariadenia a v hláseniach o ošetrení alebo predaji v súlade s článkom 34 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 sa v príslušných prípadoch centralizujú na vnútroštátnej úrovni.

Členské štáty stanovia formu a spôsob, akým sa im budú tieto informácie oznamovať.

KAPITOLA VI

USTANOVENIA O KONTROLÁCH

ODDIEL I

SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ

Článok 26

Vzorky na kontrolné účely

1.   Na účely kapitoly VII delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 môže styčný orgán členského štátu požiadať styčný orgán iného členského štátu, aby odobral vzorky v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.   Dožadujúci orgán si odobraté vzorky ponechá a okrem iného určí laboratórium, v ktorom sa majú vzorky analyzovať.

ODDIEL II

ANALYTICKÁ DATABÁZA IZOTOPICKÝCH ÚDAJOV

Článok 27

Vzorky pre analytickú databázu

1.   Na účely vytvorenia analytickej databázy izotopických údajov uvedenej v článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 odoberú určené laboratóriá členských štátov vzorky čerstvého hrozna na analýzu, ako aj na účely jeho ošetrenia a spracovania na víno v súlade s pokynmi uvedenými v časti I prílohy III k tomuto nariadeniu.

2.   Vzorky čerstvého hrozna sa odoberajú vo viniciach, ktoré sa nachádzajú vo vinohradníckych oblastiach s jasne určeným typom pôdy, polohou, systémom viazania viniča, odrodou, vekom a pestovateľskými postupmi.

3.   Počet vzoriek, ktoré sa majú každý rok odobrať na účely databázy, je uvedený v časti II prílohy III. Pri výbere vzoriek sa do úvahy berie zemepisná poloha viníc v členských štátoch uvedených v časti II prílohy III. Každý rok sa musí aspoň 25 % vzoriek odobrať z tých istých pozemkov ako v predchádzajúcom roku.

4.   Vzorky sa analyzujú metódami, ktoré stanovila Komisia podľa článku 80 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článku 15 nariadenia (ES) č. 606/2009, v laboratóriách určených členskými štátmi. Určené laboratóriá musia spĺňať všeobecné kritériá na prevádzku skúšobných laboratórií uvedené v norme ISO/IEC 17025:2005 a predovšetkým sa musia zúčastňovať na systéme skúšok spôsobilosti týkajúcich sa metód izotopickej analýzy. Laboratóriá predkladajú písomný dôkaz o splnení týchto kritérií Európskemu referenčnému centru pre kontrolu v sektore vinohradníctva a vinárstva („ERC-CWS“) na účely kontroly kvality a overovania poskytnutých údajov.

5.   Laboratóriá vypracúvajú správu o analýze v súlade s časťou IV prílohy III a výkaz s opisom každej vzorky v súlade s dotazníkom v časti III prílohy III.

6.   Laboratóriá zasielajú kópiu správy s výsledkami a interpretáciou analýzy spolu s výkazom obsahujúcim opis vzorky centru ERC-CWS.

7.   Členské štáty a ERC-CWS:

a)

uchovávajú údaje v analytickej databáze;

b)

skladujú každú vzorku najmenej tri roky odo dňa jej odberu;

c)

používajú databázu iba na monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti vinohradníctva a vinárstva alebo na štatistické a vedecké účely;

d)

prijímajú opatrenia na ochranu údajov, najmä proti krádeži a neoprávneným zásahom;

e)

bez zbytočného odkladu alebo nákladov sprístupňujú dokumentáciu tým subjektom, ktorých sa týkajú, aby bolo možné opraviť akékoľvek nepresnosti.

8.   Centrum ERC-CWS vypracuje a každoročne aktualizuje zoznam laboratórií členských štátov poverených prípravou vzoriek a meraniami na účely analytickej databázy.

Článok 28

Oznamovanie informácií obsiahnutých v analytickej databáze

1.   Informácie obsiahnuté v analytickej databáze izotopických údajov sa na požiadanie sprístupňujú laboratóriám určeným členskými štátmi.

2.   V riadne odôvodnených prípadoch sa informácie uvedené v odseku 1 (v prípade ich reprezentatívnosti) môžu na požiadanie sprístupniť príslušným orgánom určeným členskými štátmi na zabezpečenie súladu s pravidlami Únie v sektore vinohradníctva a vinárstva.

3.   Sprístupnené informácie sa týkajú len relevantných analytických údajov potrebných na interpretáciu analýzy vykonanej na vzorke s porovnateľnými vlastnosťami a pôvodom. Ku každému oznámeniu sprístupnených informácií je priložené upozornenie týkajúce sa podmienok používania databázy, ako sa uvádza v článku 27 ods. 7 písm. c).

Článok 29

Vnútroštátne databázy izotopických údajov

Výsledky izotopických analýz, ktoré sa nachádzajú v databázach členských štátov, sa získavajú analýzou vzoriek, ktoré boli odobraté a ošetrené v súlade s článkom 27.

ODDIEL III

OSOBITNÉ USTANOVENIA O KONTROLÁCH

Článok 30

Kontroly režimu povolení na výsadbu viniča

Na účely overenia súladu s pravidlami stanovenými v kapitole III hlavy I časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, kapitoly II delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 a kapitoly II tohto nariadenia členské štáty využívajú vinohradnícky register uvedený v článku 145 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 31

Overovanie informácií vo vinohradníckom registri

1.   Členské štáty sprístupňujú údaje z vinohradníckeho registra na účely monitorovania a overovania opatrení financovaných v rámci vnútroštátneho podporného programu uvedeného v oddiele 4 kapitoly II hlavy I časti II nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, na ktorý sa vzťahujú.

2.   Pokiaľ ide o plochy vysadené viničom, s cieľom viesť aktualizovaný vinohradnícky register sa vykonajú aspoň tieto kontroly:

a)

administratívne kontroly vzťahujúce sa na všetkých vinohradníkov uvedených vo vinohradníckom registri, ktorí:

i)

aktivovali povolenie na výsadbu alebo opätovnú výsadbu alebo zaregistrovali alebo upravili údaje vo vinohradníckom registri na základe predloženia žiadosti alebo oznámenia, ktoré sa týkajú režimu povolení na výsadbu viniča;

ii)

predložili žiadosť o opatrenia na „reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov“ alebo „zelený zber“ v rámci vnútroštátneho podporného programu uvedeného v článkoch 46 a 47 nariadenia Rady (EÚ) č. 1308/2013;

iii)

predložili jedno z hlásení uvedených v článkoch 31, 32 a 33 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273;

b)

každoročné kontroly na mieste v prípade najmenej 5 % všetkých vinohradníkov uvedených vo vinohradníckom registri.

Ak vinohradníci vybraní do vzorky podliehajú v tom istom roku kontrolám na mieste v rámci opatrení uvedených v písmene a) bode i) a bode ii), tieto kontroly na mieste sa započítajú na účely dosiahnutia 5 % ročného limitu bez toho, aby ich bolo potrebné opakovať;

c)

systematické kontroly na mieste sa vykonajú na plochách vysadených viničom, ktoré nie sú zahrnuté do žiadnej dokumentácie vinohradníka, ako sa stanovuje v prílohe IV k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273.

Článok 32

Kontroly týkajúce sa hlásení

Pokiaľ ide o hlásenia uvedené v článkoch 31 až 34 na delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273, členské štáty vykonávajú všetky kontroly a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie presnosti týchto hlásení.

KAPITOLA VII

OZNÁMENIA

Článok 33

Oznámenia o režime povolení na výsadbu viniča

1.   Členské štáty Komisii každý rok do 1. marca predložia:

a)

oznámenie o vinohradníckych oblastiach uvedených v článku 145 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o stav k 31. júlu predchádzajúceho vinárskeho roka. Toto oznámenie sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v časti I prílohy IV k tomuto nariadeniu;

b)

oznámenia uvedené v článku 63 ods. 4 a článku 64 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Tieto oznámenia sa predkladajú prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v časti II prílohy IV k tomuto nariadeniu;

c)

oznámenie o obmedzeniach, o ktorých rozhodli členské štáty v súvislosti s opätovnou výsadbou v tom istom poľnohospodárskom podniku, ako sa uvádza v článku 8 tohto nariadenia. Toto oznámenie sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v tabuľke A v časti V prílohy IV k tomuto nariadeniu;

d)

aktualizovaný vnútroštátny zoznam profesijných organizácií alebo zainteresovaných skupín výrobcov uvedený v článkoch 3 a 8 tohto nariadenia;

e)

oznámenie o celkovej veľkosti plôch, na ktorých sa zistila výsadba viniča bez povolenia, ako aj plôch vyklčovaných bez povolenia v zmysle článku 71 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Takéto oznámenie sa vzťahuje na predchádzajúci vinársky rok. Oznámenie sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v časti III prílohy IV k tomuto nariadeniu;

f)

ak sa členské štáty rozhodnú uplatňovať prioritné kritérium uvedené v článku 64 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, prahové hodnoty, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s minimálnou a maximálnou veľkosťou poľnohospodárskych podnikov, ako sa uvádza v bode H prílohy II k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2018/273.

2.   Členské štáty oznámia Komisii každý rok do 1. novembra:

a)

žiadosti o povolenia na novú výsadbu, povolenia skutočne udelené počas predchádzajúceho vinárskeho roka podľa článku 7 ods. 1 alebo ods. 2 tohto nariadenia a povolenia, ktoré žiadatelia odmietli, ako aj tie, ktoré boli udelené iným žiadateľom pred 1. októbrom podľa článku 7 ods. 3 tohto nariadenia. Tieto oznámenia sa predkladajú prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v časti IV prílohy IV k tomuto nariadeniu;

b)

povolenia na opätovnú výsadbu udelené počas predchádzajúceho vinárskeho roka, ako je uvedené v článku 9 tohto nariadenia. Tieto oznámenia sa predkladajú prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v tabuľke B v časti V prílohy IV k tomuto nariadeniu;

c)

povolenia udelené počas predchádzajúceho vinárskeho roka na základe zmeny platných práv na výsadbu, ako sa uvádza v článku 10 tohto nariadenia. Takéto oznámenie sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je uvedený v časti VI prílohy IV k tomuto nariadeniu, a musí sa predložiť do 1. novembra roku, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty na zmenu práv na výsadbu, ktorá sa uvádza v článku 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, alebo lehoty stanovenej členským štátom v súlade s článkom 10 ods. 1 tohto nariadenia.

3.   Ak členský štát nedodrží pravidlá vymedzené v odseku 1 alebo 2, alebo ak sa zdá, že príslušné informácie sú nesprávne, Komisia môže pozastaviť časť alebo všetky mesačné platby uvedené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sektor vinohradníctva a vinárstva, a to až dovtedy, kým sa nepredloží správne oznámenie.

4.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 (13).

Článok 34

Všeobecné pravidlá týkajúce sa oznámení a dostupnosti informácií

Oznámenia Komisii uvedené v delegovanom nariadení (EÚ) 2018/273 a v tomto nariadení sa predkladajú v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2017/1183 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1185.

Článok 35

Uchovávanie sprievodných dokladov, informácií a evidencie

1.   Sprievodné doklady a ich kópie sa uchovávajú najmenej päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

2.   Informácie o režime udeľovania povolení na výsadbu viniča predložené v súlade s článkom 33 sa uchovávajú najmenej desať vinárskych rokov po vinárskom roku, v ktorom boli predložené.

3.   Vstupná a výstupná evidencia a dokumenty týkajúce sa operácií zaznamenaných v predmetnej evidencii sa uchovávajú počas najmenej piatich rokov od uzatvorenia účtov, ktorých sa týkajú. Ak v súvislosti s nepatrnými množstvami vína ešte nedošlo k uzavretiu jedného alebo viacerých účtov v evidencii, tieto účty možno presunúť do inej evidencie, ak sa v pôvodnej evidencii uvedie odkaz na tento presun. V takomto prípade obdobie piatich rokov začína v deň uvedeného presunu.

4.   Údaje obsiahnuté vo vinohradníckom registri v zmysle článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na účely monitorovania a overovania opatrení alebo režimu, ktorého sa týkajú, a v každom prípade počas najmenej piatich vinárskych rokov v prípade údajov súvisiacich s opatreniami alebo počas najmenej desiatich rokov v prípade údajov súvisiacich s režimom povolení na výsadbu viniča, a to po vinárskom roku, ktorého sa dané informácie týkajú.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Zrušenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/561 sa zrušuje.

Článok 37

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 z 15. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča (Ú. v. EÚ L 93, 9.4.2015, s. 1).

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 100).

(11)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/561 zo 7. apríla 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča (Ú. v. EÚ L 93, 9.4.2015, s. 12).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 7).


PRÍLOHA I

POSTUP VÝBERU PODĽA ČLÁNKU 7 ODS. 2

A.   PRIDELENIE NA POMERNOM ZÁKLADE

Časť celkovej plochy v hektároch k dispozícii na novú výsadbu, ktorú sa členské štáty rozhodli prideliť na pomernom základe všetkým žiadateľom na vnútroštátnej úrovni v zmysle článku 4 ods. 2 písm. b) bodu i), sa rozdelí medzi jednotlivé oprávnené žiadosti podľa nasledujúceho vzorca pri rešpektovaní prípadných obmedzení uvedených v článku 3 ods. 1:

A1 = Ar × (% Pr × Tar/Tap)

A1

=

povolenie udelené individuálnemu žiadateľovi na pomernom základe (v hektároch)

Ar

=

plocha požadovaná výrobcom v jeho žiadosti (v hektároch)

% Pr

=

podiel celkovej disponibilnej plochy, ktorá sa poskytne na pomernom základe

Tar

=

celková plocha, ktorá je k dispozícii na účely udelenia povolení (v hektároch)

Tap

=

súčet všetkých žiadostí predložených výrobcami (v hektároch)

B.   PRIDELENIE PODĽA PRIORITNÝCH KRITÉRIÍ

Časť celkovej plochy v hektároch k dispozícii na novú výsadbu, ktorú sa členské štáty rozhodli prideliť na vnútroštátnej úrovni podľa zvolených prioritných kritérií v zmysle článku 4 ods. 2 písm. b) bodu ii), sa rozdelí medzi jednotlivé oprávnené žiadosti takto:

a)

Členské štáty si zvolia prioritné kritériá na vnútroštátnej úrovni, pričom môžu všetkým zvoleným kritériám priradiť rovnaký význam alebo pripísať rôznu váhu. Členské štáty môžu toto váženie uplatňovať jednotne na vnútroštátnej úrovni alebo váhu jednotlivých kritérií zmeniť v závislosti od danej plochy na území členského štátu.

Ak členské štáty pripisujú všetkým zvoleným kritériám na vnútroštátnej úrovni rovnaký význam, každému z nich sa priradí hodnota rovná jednej (1).

Ak členské štáty pripisujú kritériám zvoleným na vnútroštátnej úrovni rôzne váhy, každému z týchto kritérií sa priradí hodnota v rozmedzí od nuly (0) po jednu (1), pričom súčet všetkých jednotlivých hodnôt musí byť vždy rovný jednej (1).

Ak v závislosti od danej plochy na území členského štátu váhy týchto kritérií kolíšu, každému z týchto kritérií sa v prípade jednotlivých plôch priradí individuálna hodnota v rozmedzí od nuly (0) po jednu (1). V tomto prípade sa súčet všetkých váh jednotlivých kritérií zvolených pre každú z týchto plôch musí vždy rovnať jednej (1).

b)

Členské štáty posúdia všetky oprávnené individuálne žiadosti na základe súladu so zvolenými prioritnými kritériami. S cieľom posúdiť úroveň súladu s jednotlivými prioritnými kritériami zavedú členské štáty na vnútroštátnej úrovni jednotnú stupnicu hodnotenia, na základe ktorej sa vzhľadom na splnenie jednotlivých kritérií pridelí každej žiadosti istý počet bodov.

c)

Jednotná stupnica sa vyznačuje vopred zadefinovaným počtom bodov pripísaných podľa úrovne splnenia jednotlivých kritérií, ako aj podrobným opisom počtu bodov pripisovaných v súvislosti s jednotlivými prvkami každého osobitného kritéria.

d)

Členské štáty zostavia klasifikačné poradie jednotlivých žiadostí na vnútroštátnej úrovni na základe celkového skóre prideleného každej žiadosti vzhľadom na súlad alebo úroveň súladu podľa písmena b) a prípadne aj vzhľadom na význam kritérií uvedených v písmene a). Na tento účel uplatňujú tento vzorec:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

celkový počet bodov udelený konkrétnej individuálnej žiadosti

W1, W2…, Wn

=

váha kritérií 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

úroveň súladu žiadosti s kritériami 1, 2, … n

V prípade plôch, na ktorých majú všetky prioritné kritériá nulovú váhu, získavajú všetky oprávnené žiadosti maximálnu hodnotu na stupnici týkajúcej sa úrovne súladu.

e)

Členské štáty udelia povolenia jednotlivým žiadateľom podľa poradia určeného na základe klasifikačného poradia uvedeného v písmene d) až do vyčerpania hektárov, ktoré sa majú prideliť na základe prioritných kritérií. Žiadateľovi sa vyhovie pridelením celkového počtu ním požadovaných hektárov formou povolenia, a to pred udelením povolenia žiadateľovi, ktorý za ním nasleduje v klasifikačnom poradí.

Ak na istom stupienku klasifikačného poradia, kde sa nachádza viacero žiadostí s rovnakým počtom bodov, dôjde k vyčerpaniu disponibilných hektárov, zvyšné hektáre sa na pomernom základe rozdelia medzi tieto žiadosti.

f)

Ak v prípade určitého regiónu alebo oblasti oprávnenej na CHOP alebo CHZO alebo oblasti bez zemepisného označenia dôjde pri udeľovaní povolení podľa časti A a podľa tejto časti B písm. a), b), c), d) a e) k dosiahnutiu limitu, ďalším žiadostiam pochádzajúcim z daného regiónu alebo oblasti sa už nevyhovie.


PRÍLOHA II

VZORKY PODĽA ČLÁNKU 26

ČASŤ I

Metóda a postup odberu vzoriek

1.

Pri odbere vzoriek vína, hroznového muštu alebo iných tekutých vinárskych výrobkov v kontexte vzájomnej pomoci medzi kontrolnými orgánmi kompetentný orgán zabezpečí:

a)

aby v prípade výrobkov skladovaných v nádobách nie väčších ako 60 litrov v jednej dávke vzorky reprezentovali celú dávku;

b)

aby v prípade výrobkov v nádobách s nominálnou kapacitou viac ako 60 litrov vzorky reprezentovali obsah nádoby, z ktorej sa vzorka odobrala.

2.

Vzorky sa odoberajú nalievaním príslušného výrobku do najmenej piatich čistých nádob, z ktorých každá má nominálnu kapacitu najmenej 75 cl. V prípade výrobkov uvedených v bode 1 písm. a) môže mať odber vzorky aj formu odobratia aspoň piatich nádob s nominálnou kapacitou najmenej 75 cl z dávky, ktorá sa má testovať.

V prípade vzoriek vínneho destilátu, ktoré sa majú analyzovať jadrovou magnetickou rezonanciou deutéria, sa vzorky umiestnia do nádob s nominálnou kapacitou 25 cl alebo 5 cl v prípade, že sa majú zaslať z jedného úradného laboratória do druhého.

Vzorky sa odoberajú, zatvárajú v prípade potreby aj zapečaťujú v prítomnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vzorky odoberajú, alebo zástupcu prepravcu, ak sa vzorka odoberá počas prepravy. Ak nie je prítomný žiadny zástupca, tento fakt sa uvedie v správe podľa bodu 4.

Každá vzorka musí byť vybavená pevným a jednorazovým uzáverom.

3.

Každá vzorka musí byť označená etiketou, ktorá spĺňa požiadavky časti II oddielu A.

Ak je nádoba príliš malá na nalepenie etikety, musí sa označiť nezmazateľným číslom a potrebné informácie sa uvedú na osobitnom hárku.

Zástupca zariadenia, v ktorom sa vzorka odoberá, alebo zástupca prepravcu musia podpísať etiketu alebo v prípade potreby osobitný výkaz.

4.

Pracovník kompetentného orgánu oprávneného odoberať vzorky vypracuje správu, v ktorej uvedie všetky pozorovania, ktoré pokladá za dôležité na hodnotenie vzoriek. V prípade potreby uvedie v správe všetky vyhlásenia zástupcu prepravcu alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vzorka odobrala, a požiada týchto zástupcov, aby pripojili svoje podpisy. Uvedie množstvo výrobku, z ktorého sa odobrala vzorka. Ak došlo k zamietnutiu spomínaných podpisov alebo podpisov uvedených v bode 3 treťom pododseku, táto skutočnosť sa uvedie v správe.

5.

Bez ohľadu na miesto odberu vzoriek musí jedna zo vzoriek zostať ako kontrolná vzorka v zariadení, v ktorom sa vzorky odobrali, pričom druhú z nich uchová kompetentný orgán, ktorého pracovník ju odobral. Tri vzorky sa zašlú do úradného laboratória, ktoré vykoná analytickú alebo organoleptickú analýzu. Tam sa jedna zo vzoriek podrobí analýze. Druhá sa uloží ako kontrolná vzorka. Kontrolné vzorky sa uchovávajú minimálne tri roky po odbere.

6.

Zásielky vzoriek sa na vonkajšom obale musia označiť červenou etiketou, ktorá zodpovedá vzoru uvedenému v časti II oddiele B. Rozmery etikety musia byť 50 mm × 25 mm.

Pri odosielaní vzoriek kompetentný orgán členského štátu, z ktorého sa vzorky odosielajú, označí zásielku pečiatkou tak, aby čiastočne pokrývala vonkajší obal zásielky a čiastočne červenú etiketu.

ČASŤ II

A.   Etiketa s opisom vzorky v súlade s časťou I bodom 3

1.

Požadované informácie:

a)

názov, adresa vrátane členského štátu, telefón, fax a e-mail: príslušného orgánu, na základe pokynov ktorého sa odber uskutočnil;

b)

poradové číslo vzorky;

c)

dátum odobratia vzorky;

d)

meno pracovníka kompetentného orgánu, ktorý je oprávnený odobrať vzorku;

e)

názov, adresa, telefón, fax a e-mail: podniku, v ktorom sa vzorka odobrala;

f)

identifikačné označenie nádoby, z ktorej sa vzorka odobrala (napr. číslo nádoby, číslo dávky fliaš atď.);

g)

opis výrobku vrátane výrobnej oblasti, roku zberu, skutočného alebo potenciálneho obsahu alkoholu, a ak je to možné, muštovej odrody;

h)

slová: „Rezervnú kontrolnú vzorku môže skúmať len laboratórium, ktoré je oprávnené vykonávať kontrolné analýzy. Porušenie pečate je trestný čin.“

2.

Poznámky:

3.

Minimálna veľkosť: 100 mm × 100 mm.

B.   Vzor červenej etikety podľa časti I bodu 6

EURÓPSKA ÚNIA

Výrobky na analytické a organoleptické testovanie podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/274


PRÍLOHA III

VZORKY PODĽA ČLÁNKU 27

ČASŤ I

Inštrukcie pre odber vzoriek čerstvého hrozna a ich spracovávanie na víno na účel analýzy izotopovými metódami uvedenými v článku 27

A.   Odoberanie vzoriek hrozna

1.

Každú vzorku musí tvoriť najmenej 10 kg zrelého hrozna rovnakej odrody. Strapce sa majú zberať v takom stave, v akom sa nachádzajú. Odber vzoriek sa musí robiť počas obdobia zberu hrozna na predmetnom pozemku. Obraté hrozno musí byť reprezentatívne pre hrozno na celom pozemku. Vzorky čerstvého hrozna alebo získaný vylisovaný mušt možno zachovať zmrazením až do ďalšieho použitia. Jedine v prípade, že sa plánuje meranie vody v mušte kyslíkom-18, sa pomerná časť muštu môže odobrať samostatne a zachovať po vylisovaní celej vzorky hrozna.

2.

Po odbere vzoriek sa zostaví výkaz s opisom. Tento výkaz musí obsahovať prvú časť týkajúcu sa odberu vzoriek hrozna a druhú časť, ktorá sa bude týkať vinifikácie. Musí sa priložiť k vzorke a sprevádzať ju počas celej prepravy. Musí sa aktualizovať prostredníctvom záznamov o každej manipulácii so vzorkou. Výkaz s opisom týkajúci sa odberu vzoriek sa má zostavovať v súlade s oddielom A dotazníka v časti III.

B.   Vinifikácia

1.

Vinifikáciu musí uskutočniť kompetentný orgán alebo oddelenie oprávnené týmto orgánom na túto prácu vždy podľa možnosti za podmienok porovnateľných so bežnými podmienkami výrobnej oblasti, ktorú vzorka reprezentuje. Vinifikácia by mala vyústiť do úplnej premeny cukru na alkohol, t. j. obsah zvyškového cukru by mal predstavovať menej ako 2 g/l. V určitých prípadoch, napr. na zabezpečenie lepšej reprezentatívnosti, však možno akceptovať vyššie množstvá zvyškového cukru. Hneď ako sa víno vyčíri a stabilizuje pomocou SO2, musí sa naplniť do 75 cl fliaš a označiť.

2.

Výkaz s opisom na účely vinifikácie sa má zostavovať v súlade s oddielom B dotazníka v časti III.

ČASŤ II

Počet vzoriek, ktoré členské štáty majú odobrať každý rok pre analytickú databanku, v zmysle článku 27 ods. 3

30 vzoriek v Bulharsku,

20 vzoriek v Českej republike,

200 vzoriek v Nemecku,

50 vzoriek v Grécku,

200 vzoriek v Španielsku,

400 vzoriek vo Francúzsku,

30 vzoriek v Chorvátsku,

400 vzoriek v Taliansku,

10 vzoriek na Cypre,

4 vzorky v Luxembursku,

50 vzoriek v Maďarsku,

4 vzorky na Malte,

50 vzoriek v Rakúsku,

50 vzoriek v Portugalsku,

70 vzoriek v Rumunsku,

20 vzoriek v Slovinsku,

15 vzoriek na Slovensku,

4 vzorky v Spojenom kráľovstve.

ČASŤ III

Dotazník o zbere a vinifikácii vzoriek hrozna určených na analýzu izotopovými metódami podľa článku 27 ods. 5

Analytické metódy a spôsob vyjadrenia výsledkov (jednotiek), ktoré sa majú použiť, odporučila a uverejnila Medzinárodná organizácia pre vinič a víno.

A.

1.   Všeobecné informácie

1.1.

Číslo vzorky:

1.2.

Meno a funkcia pracovníka alebo oprávnenej osoby, ktorá odobrala vzorku:

1.3.

Názov a adresa kompetentného orgánu zodpovedného za odber vzorky:

1.4.

Názov a adresa kompetentného orgánu zodpovedného za vinifikáciu a odoslanie vzorky, iného ako je orgán uvedený v bode 1.3:

2.   Všeobecný opis vzoriek

2.1.

Pôvod (krajina, oblasť):

2.2.

Rok zberu úrody:

2.3.

Odroda viniča:

2.4.

Farba hrozna:

3.   Opis vinice

3.1.

Meno a adresa osoby, ktorá pozemok obrába:

3.2.

Miesto pozemku:

vinohradnícka obec:

lokalita:

katastrálne údaje:

zemepisná šírka a dĺžka:

3.3.

Typ pôdy (napríklad: vápenatá, ílovitá, vápenato-ílovitá, piesočnatá):

3.4.

Poloha (napr. svah, rovina, slnečná poloha):

3.5.

Počet krov na hektár:

3.6.

Približný vek vinohradu (menej ako 10 rokov, 10 až 25 rokov, viac ako 25 rokov):

3.7.

Nadmorská výška:

3.8.

Spôsob vedenia a rezu viniča:

3.9.

Druh vína, ktoré sa z hrozna zvyčajne vyrába [pozri kategórie vinárskych výrobkov v časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]:

4.   Vlastnosti rastliny a muštovej odrody

4.1.

Odhad úrody z hektára na vysadenú plochu (kg/ha):

4.2.

Zdravotný stav hrozna (napr. zdravé, hnilé), pričom sa uvedie, či v čase odobratia vzorky bolo hrozno suché alebo vlhké:

4.3.

Dátum odobratia vzorky:

5.   Poveternostné podmienky pred zberom úrody

5.1.

Zrážky počas 10 dní pred zberom úrody: áno/nie:

5.2.

Ak áno, doplňte ďalšie informácie, ak sú k dispozícii.

6.   Zavlažované vinohrady:

Pokiaľ sa porast zavlažuje, dátum posledného zavlažovania:

(Odtlačok pečiatky kompetentného orgánu zodpovedného za odber vzorky, meno, funkcia a podpis pracovníka, ktorý vzorku odobral)

B.

1.   Mikrovinifikácia

1.1.

Hmotnosť vzorky hrozna v kg:

1.2.

Spôsob lisovania:

1.3.

Objem získaného muštu:

1.4.

Vlastnosti muštu:

koncentrácia cukru v g/l zistená refraktometricky:

celková kyslosť vyjadrená v g/l kyseliny vínnej: (nepovinné):

1.5.

Spôsob ošetrenia muštu (napr. usadzovanie, odstreďovanie):

1.6.

Zakvášanie (klon použitých kvasiniek). Uveďte, či došlo k spontánnemu kvaseniu:

1.7.

Teplota počas kvasenia:

1.8.

Spôsob určenia konca kvasenia:

1.9.

Spôsob ošetrenia vína (napr. stáčanie):

1.10.

Pridanie oxidu siričitého v mg/l:

1.11.

Rozbor získaného vína:

skutočný obsah alkoholu v obj. %:

celkový suchý extrakt:

redukujúce cukry vyjadrené v g/l invertného cukru:

2.   Chronologická tabuľka vinifikácie vzorky

Dátum:

odberu vzorky: (rovnaký dátum ako dátum zberu, časť I bod 4.3)

lisovania:

začiatku kvasenia:

ukončenia kvasenia:

plnenia do fliaš:

Dátum vyplnenia časti II:

(Odtlačok pečiatky príslušného orgánu, ktorý uskutočnil vinifikáciu, a podpis príslušného pracovníka tohto orgánu.)

ČASŤ IV

Vzor správy o analýze vzoriek vína a vinárskych výrobkov analyzovaných na základe metódy, ktorú odporučila a uverejnila OIV, ako sa uvádza v článku 27 ods. 5

A.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

Štát:

2.

Číslo vzorky:

3.

Rok:

4.

Odroda viniča:

5.

Druh vína:

6.

Región/okres:

7.

Názov, adresa, telefón, fax a e-mail: laboratória zodpovedného za výsledky:

8.

Vzorka kontrolnej analýzy urobená v Európskom referenčnom centre pre kontrolu v sektore vinohradníctva a vinárstva (ERC-CWS): áno/nie

B.   METÓDY A VÝSLEDKY

1.   Víno (údaje prenesené z časti III prílohy III)

1.1.

Obsah alkoholu v objemových jednotkách: % obj.

1.2.

Celkový suchý extrakt: g/l

1.3.

Redukujúce cukry: g/l

1.4.

Celková kyslosť vyjadrená v kyseline vínnej: g/l

1.5.

Celkový obsah oxidu siričitého: mg/l

2.   Destilácia vína pre SNIF-NMR analýzu

2.1.

Opis destilačného prístroja:

2.2.

Objem destilovaného vína/hmotnosť získaného destilátu:

3.   Analýza destilátu

3.1.

Obsah alkoholu v destiláte: % (m/m)

4.   Výsledok pomeru izotopov deutéria k vodíku v etanole meraných pomocou NMR

4.1.

(D/H)I = ppm

4.2.

(D/H)II = ppm

4.3.

„R“ =

5.   Parametre NMR

Pozorovaná frekvencia:

6.   Výsledok pomeru izotopov kyslíka O18 k O16 vo víne

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Výsledok pomeru izotopov kyslíka O18 k O16 v mušte (podľa potreby)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Výsledok pomeru izotopov vodíka C13 k C12 vo vínnom etanole

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


PRÍLOHA IV

OZNÁMENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 33

ČASŤ I

Formulár oznámenia uvedeného v článku 33 ods. 1 písm. a)

Tabuľka

Súpis vinohradníckych oblastí

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Vinársky rok:

 

Oblasti/regióny

Plochy skutočne vysadené viničom (v ha), ktoré sú oprávnené na výrobu (*1):

vína s chráneným označením pôvodu (CHOP) (*2)

vína s chráneným zemepisným označením (CHZO) (*3)

vína bez CHOP/CHZO, s pôvodom v oblasti s CHOP/CHZO

vína bez CHOP/CHZO, s pôvodom mimo oblasti s CHOP/CHZO

Spolu

z čoho sú v stĺpci 2 zahrnuté

z čoho v stĺpci 2 nie sú zahrnuté

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Hodnoty, ktoré sa majú uviesť v stĺpci (7) = (2) + (4) + (5) + (6).

Termín oznámenia: 1. marec.

ČASŤ II

Formulár oznámení uvedených v článku 33 ods. 1 písm. b)

Tabuľka A

Povolenia na novú výsadbu – percentuálny podiel

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Rok:

 

Celková skutočne vysadená plocha (v ha) (k minulému 31. júlu):

 

Percentuálny podiel, ktorý sa má uplatniť na vnútroštátnej úrovni:

 

Celková plocha (v ha) určená na novú výsadbu na vnútroštátnej úrovni, na základe stanoveného percentuálneho podielu:

 

Dôvody obmedzenia daného percentuálneho podielu na vnútroštátnej úrovni (ak je nižšie ako 1 %):

Celková plocha (v ha) presunutá z predchádzajúceho roka v súlade s článkom 7 ods. 3:

 

Celková plocha (v ha), ktorá má byť k dispozícii na novú výsadby na vnútroštátnej úrovni:

 

Termín oznámenia: 1. marec.

Tabuľka B

Povolenia na novú výsadbu – zemepisné obmedzenia

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Rok:

 

V prípade potreby aj obmedzenia stanovené na príslušnej zemepisnej úrovni:

A.

na región

v prípade potreby

limitovaná plocha

región 1

 

región 2

 

 

B.

na „sub-región“

v prípade potreby

limitovaná plocha

subregión 1

 

subregión 2

 

 

C.

na oblasť s CHOP/CHZO

v prípade potreby

limitovaná plocha

oblasť 1 s CHOP/CHZO

 

oblasť 2 s CHOP/CHZO

 

 

D.

na oblasť bez CHOP/CHZO

v prípade potreby

limitovaná plocha

oblasť 1 bez CHOP/CHZO

 

oblasť 2 bez CHOP/CHZO

 

 

Poznámka:

K tejto tabuľke treba pripojiť súvisiace odôvodnenia v zmysle článku 63 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1308/2013.

Termín oznámenia: 1. marec.

Tabuľka C

Povolenia na novú výsadbu – zverejnené rozhodnutia o kritériách oprávnenosti na príslušnej zemepisnej úrovni

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Rok:

 

V prípade potreby aj kritériá oprávnenosti:

Kritériá oprávnenosti podľa článku 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článku 4 ods. 1 druhého pododseku delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273

Zvolené členským štátom: Á/N

Ak áno, uveďte v prípade potreby aj príslušnú zemepisnú úroveň:

článok 64 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

 

oblasť 1 s CHOP

oblasť 2 s CHOP

článok 4 ods. 1 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273

 

oblasť 1 s CHZO;

oblasť 2 s CHZO;

článok 64 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

Zvolené členským štátom: Á/N

Ak ste v súvislosti s článkom 64 ods. 1 písm. d) uviedli áno,

uveďte v prípade potreby aj konkrétnu zemepisnú úroveň:

Prioritné kritériá podľa článku 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013

článok 64 ods. 2 písm. a)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. b)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. c)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. d)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. e)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. f)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. g)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

článok 64 ods. 2 písm. h)

 

región, sub-región, oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO;

región, sub-región, oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO;

Poznámka:

Ak ste v súvislosti s článkom 64 ods. 1 písm. d) uviedli odpoveď „áno“, k tejto tabuľke treba pripojiť súvisiace odôvodnenia v zmysle článku 64 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článku 4 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273.

Termín oznámenia: 1. marec.

Tabuľka D

Povolenia na novú výsadbu – zverejnené rozhodnutia o rozdelení na pomernom základe a prioritných kritériách na príslušnej zemepisnej úrovni

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Rok:

 

Celková plocha (v ha), ktorá má byť k dispozícii na novú výsadbu na vnútroštátnej úrovni:

 

1.

V prípade potreby aj rozdelenie na pomernom základe:

Percentuálny podiel plochy, ktorá sa má poskytnúť na pomernom základe na vnútroštátnej úrovni:

 

Počet hektárov:

 

2.

V prípade potreby aj prioritné kritériá:

Percentuálny podiel plochy, ktorá sa má poskytnúť na základe prioritných kritérií na vnútroštátnej úrovni:

 

Počet hektárov:

 

Informácie o jednotnej stupnici stanovenej na vnútroštátnej úrovni s cieľom posúdiť úroveň súladu jednotlivých žiadostí so zvolenými prioritnými kritériami (hodnotová škála, minimálna a maximálna hodnota …):

2.1.

V prípade uplatňovania prioritných kritérií na vnútroštátnej úrovni bez rozlíšenia podľa plochy

Zvolené prioritné kritériá a ich individuálny význam:

Prioritné kritériá: článok 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273:

článok 64 ods. 2 písm. a) (*)

článok 64 ods. 2 písm. a) (**)

článok 64 ods. 2 písm. b)

článok 64 ods. 2 písm. c)

článok 64 ods. 2 písm. d)

článok 64 ods. 2 písm. e)

článok 64 ods. 2 písm. f)

článok 64 ods. 2 písm. g)

článok 64 ods. 2 písm. h)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 (***)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 (****)

Význam (od 0 po 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nový účastník (pozn.: kritériá „nový účastník“ a „mladý výrobca“ nemožno zvoliť súčasne, uplatniť možno len jedno z nich).

(**)

Mladý výrobca.

(***)

Predchádzajúce správanie výrobcu.

(****)

Nezisková organizácia so sociálnym zameraním, ktorá získala pôdu skonfiškovanú v prípade terorizmu či iných druhov trestnej činnosti.

2.2.

V prípade uplatňovania prioritných kritérií na vnútroštátnej úrovni s rozlíšením podľa plochy

2.2.1.

Plocha 1: (opíšte územné obmedzenia plochy 1)

Zvolené prioritné kritériá a ich individuálny význam:

[Ak v prípade tejto konkrétnej plochy nie sú zvolené žiadne kritériá, vo všetkých stĺpcoch (nižšie) uveďte nulu.]

Prioritné kritériá: článok 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273:

článok 64 ods. 2 písm. a) (*)

článok 64 ods. 2 písm. a) (**)

článok 64 ods. 2 písm. b)

článok 64 ods. 2 písm. c)

článok 64 ods. 2 písm. d)

článok 64 ods. 2 písm. e)

článok 64 ods. 2 písm. f)

článok 64 ods. 2 písm. g)

článok 64 ods. 2 písm. h)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 (***)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 (****)

Význam (od 0 po 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nový účastník (poznámka: kritériá „nový účastník“ a „mladý výrobca“ nemožno zvoliť súčasne, uplatniť možno len jedno z nich).

(**)

Mladý výrobca.

(***)

Predchádzajúce správanie výrobcu.

(****)

Nezisková organizácia so sociálnym zameraním, ktorá získala pôdu skonfiškovanú v prípade terorizmu či iných druhov trestnej činnosti.

2.2.n.

Plocha n: (opíšte územné obmedzenia plochy n)

Zvolené prioritné kritériá a ich individuálny význam:

[Ak v prípade tejto konkrétnej plochy nie sú zvolené žiadne kritériá, vo všetkých stĺpcoch (nižšie) uveďte nulu.]

Prioritné kritériá: článok 64 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273:

článok 64 ods. 2 písm. a) (*)

článok 64 ods. 2 písm. a) (**)

článok 64 ods. 2 písm. b)

článok 64 ods. 2 písm. c)

článok 64 ods. 2 písm. d)

článok 64 ods. 2 písm. e)

článok 64 ods. 2 písm. f)

článok 64 ods. 2 písm. g)

článok 64 ods. 2 písm. h)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 (***)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273 (****)

Význam (od 0 po 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Nový účastník (poznámka: kritériá „nový účastník“ a „mladý výrobca“ nemožno zvoliť súčasne, uplatniť možno len jedno z nich).

(**)

Mladý výrobca.

(***)

Predchádzajúce správanie výrobcu.

(****)

Nezisková organizácia so sociálnym zameraním, ktorá získala pôdu skonfiškovanú v prípade terorizmu či iných druhov trestnej činnosti.

Termín oznámenia: 1. marec.

ČASŤ III

Formulár oznámenia uvedeného v článku 33 ods. 1 písm. e)

Tabuľka

Plochy vysadené bez príslušného povolenia po 31. decembri 2015 a plochy vyklčované podľa článku 71 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1308/2013

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Vinársky rok alebo obdobie (1):

 

Oblasti/regióny

Plochy (ha) vysadené bez zodpovedajúceho povolenia na výsadbu po 31. decembri 2015:

Plochy vyklčované výrobcami počas vinárskeho roka

Plochy vyklčované členským štátom počas vinárskeho roka

Súpis celkových plôch s nepovolenou výsadbou, ktoré zatiaľ neboli vyklčované ku koncu vinárskeho roka

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát:

 

 

 

Termín oznámenia: 1. marec.

ČASŤ IV

Formulár oznámení uvedených v článku 33 ods. 2 písm. a)

Tabuľka A

Povolenia na novú výsadbu požadované žiadateľmi

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Rok:

 

Oblasti/regióny

Plocha v hektároch požadovaná na novú výsadbu, ktorá sa nachádza v oblasti oprávnenej na výrobu:

vína s CHOP (*4)

vína s CHZO (*5)

výlučne vína bez CHOP/CHZO

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát

 

 

 

 

Ak sa na príslušnej zemepisnej úrovni uplatňujú obmedzenia [článok 63 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]:

na príslušnú oblasť s (bez) CHOP/CHZO:

požadovaná plocha (v ha)

(1)

(2)

oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO

 

oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO

 

 

Termín oznámenia: 1. november.

Tabuľka B

Skutočne udelené povolenia na novú výsadbu a odmietnuté plochy

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Príslušný rok:

 

Oblasti/regióny

Plocha v hektároch skutočne pridelená na novú výsadbu, ktorá sa nachádza v oblasti oprávnenej na výrobu:

plocha odmietnutá žiadateľmi (článok 7 ods. 3) (v ha)

vína s CHOP (*6)

vína s CHZO (*7)

výlučne vína bez CHOP/CHZO

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát

 

 

 

 

 

Plocha odmietnutá žiadateľmi (článok 7 ods. 3):

 

 

 

 

 

Ak sa na príslušnej zemepisnej úrovni uplatňujú obmedzenia [článok 63 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013]:

na príslušnú oblasť (bez) CHOP/CHZO:

pridelená plocha (v ha)

plocha odmietnutá žiadateľmi (článok 7 ods. 3) (v ha)

požadovaná plocha (v ha), ktorú členský štát neposkytol z dôvodu, že:

nezodpovedala stanoveným obmedzeniam

nespĺňala kritériá oprávnenosti

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

oblasť 1 s (bez) CHOP/CHZO

 

 

 

 

oblasť 2 s (bez) CHOP/CHZO

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín oznámenia: 1. november.

ČASŤ V

Formulár oznámení uvedených v článku 33 ods. 1 písm. c) a článku 33 ods. 2 písm. b)

Tabuľka A

Povolenia na opätovnú výsadbu – uplatňované obmedzenia

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Rok:

 

V prípade potreby uveďte aj obmedzenia v súvislosti s opätovnou výsadbou týkajúce sa príslušných oblastí s CHOP/CHZO, o ktorých rozhodol členský štát, ako sa uvádza v článku 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/273:

v prípade potreby aj oblasť s CHOP

rozsah obmedzenia [T (*8)/P (*9)]

oblasť 1 s CHOP

 

oblasť 2 s CHOP

 

 

v prípade potreby aj oblasť s CHZO

rozsah obmedzenia [T (*8)/P (*9)]

oblasť 1 s CHZO

 

oblasť 2 s CHZO

 

 

Ďalšie informácie, ktoré možno považovať za užitočné na objasnenie uplatňovania týchto obmedzení:

Termín oznámenia: 1. marec.

Tabuľka B

Skutočne udelené povolenia na opätovnú výsadbu

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Vinársky rok:

 

Oblasti/regióny

Plocha v hektároch skutočne pridelená na opätovnú výsadbu, ktorá sa nachádza v oblastiach oprávnených na výrobu:

vína s CHOP (*10)

vína s CHZO (*11)

vína bez CHOP/CHZO

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát

 

 

 

 

Termín oznámenia: 1. november.

Poznámka:

Údaje sa musia vzťahovať na vinársky rok, ktorý predchádza uvedenému oznámeniu.

ČASŤ VI

Formulár oznámení uvedených v článku 33 ods. 2 písm. c)

Práva na výsadbu udelené pred 31. decembrom 2015 a zmenené na povolenia – skutočne udelené povolenia

Členský štát:

Dátum oznámenia:

 

Vinársky rok:

 

Oblasti/regióny

Plocha v hektároch skutočne pridelená v prípade oblastí, ktoré sú oprávnené na výrobu:

vína s CHOP (*12)

vína s CHZO (*13)

vína bez CHOP/CHZO

Spolu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu za členský štát

 

 

 

 

Termín oznámenia: 1. november.

Poznámka:

Táto tabuľka sa musí oznámiť za každý vinársky rok (od 1. augusta roku n – 1 do 31. júla roku, v ktorom sa predkladá oznámenie) do 1. novembra roku nasledujúceho po uplynutí lehoty uvedenej v článku 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 alebo lehoty stanovenej členským štátom v súlade s článkom 10 ods. 1 tohto nariadenia.


(*1)  Údaje sa týkajú 31. júla predchádzajúceho vinárskeho roka.

(*2)  Tieto plochy môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína s CHZO alebo vína bez zemepisného označenia.

(*3)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína s CHOP a vína bez zemepisného označenia (stĺpec 3), alebo iba vína s CHZO a vína bez zemepisného označenia (stĺpec 4). Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 3 a 4 by sa nemala uvádzať v stĺpcoch 5 a 6.

(1)  Údaje sa týkajú vinárskeho roku, ktorý predchádza uvedenému oznámeniu.

(*4)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína s CHZO alebo vína bez zemepisného označenia. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 2 by sa nemala uvádzať v stĺpci 3.

(*5)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína bez zemepisného označenia, nie však vína s CHOP. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 3 by sa nemala uvádzať v stĺpci 4.

(*6)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína s CHZO alebo vína bez zemepisného označenia. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 2 by sa nemala uvádzať v stĺpci 3.

(*7)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína bez zemepisného označenia, nie však vína s CHOP. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 3 by sa nemala uvádzať v stĺpci 4.

(*8)  

Úplné T: obmedzenie je absolútne, opätovná výsadba, ktorá by bola v rozpore so stanovenými obmedzeniami, je úplne zakázaná.

(*9)  

Čiastočné P: obmedzenie nie je absolútne, opätovná výsadba, ktorá by bola v rozpore so stanovenými obmedzeniami, je čiastočne povolená, a to do miery, ktorú stanoví členský štát.

(*10)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína s CHZO alebo vína bez zemepisného označenia. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 2 by sa nemala uvádzať v stĺpci 3.

(*11)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína bez zemepisného označenia, nie však vína s CHOP. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 3 by sa nemala uvádzať v stĺpci 4.

(*12)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína s CHZO alebo vína bez zemepisného označenia. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 2 by sa nemala uvádzať v stĺpci 3.

(*13)  Tieto oblasti môžu byť zároveň oprávnené na výrobu vína bez zemepisného označenia, nie však vína s CHOP. Žiadna z oblastí uvedených v stĺpci 3 by sa nemala uvádzať v stĺpci 4.