ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 45

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
17. februára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/230 zo 16. februára 2018, ktorým sa názvu Monor, Monori (CHOP) udeľuje ochrana na základe článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

1

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/231 z 26. januára 2018 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy (ECB/2018/2)

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/232 z 15. februára 2018 o predĺžení platnosti opatrenia prijatého Belgickom na sprístupnenie biocídnych výrobkov VectoMax G a Aqua-K-Othrine na trhu a ich používanie v súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 [oznámené pod číslom C(2018) 759]

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/233 z 15. februára 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2018) 818]  ( 1 )

33

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/234 zo 14. februára 2018 o posilnení európskeho charakteru a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

40

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Podvýboru EÚ a Ukrajiny pre obchod a udržateľný rozvoj č. 1/2017 z 30. mája 2017, ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok [2018/235]

44

 

 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

 

*

Dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ktorou sa mení bod 4 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/230

zo 16. februára 2018,

ktorým sa názvu „Monor, Monori“ (CHOP) udeľuje ochrana na základe článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 99,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 97 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 Komisia preskúmala žiadosť Maďarska o zápis názvu „Monor, Monori“ a následne ju uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(3)

V súlade s článkom 99 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by mal byť názov „Monor, Monori“ chránený a zapísaný do registra uvedeného v článku 104 daného nariadenia.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa udeľuje ochrana názvu „Monor, Monori“ (CHOP).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ C 329, 30.9.2017, s. 4.


17.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/3


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/231

z 26. januára 2018

o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy (ECB/2018/2)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie (2),

keďže:

(1)

V článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa ustanovuje, že na plnenie svojich požiadaviek na štatistické vykazovanie má Európska centrálna banka (ECB) právo zbierať s pomocou národných centrálnych bánk štatistické informácie v medziach referenčnej spravodajskej skupiny a v rozsahu potrebnom na plnenie úloh Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Z článku 2. ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2533/98 vyplýva, že penzijné fondy tvoria súčasť referenčnej spravodajskej skupiny na účely plnenia požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie okrem iného v oblasti menovej a finančnej štatistiky. Článok 3 nariadenia (ES) č. 2533/98 požaduje, aby ECB stanovila aktuálnu spravodajskú skupinu v rámci referenčnej spravodajskej skupiny, a splnomocňuje ju úplne alebo čiastočne oslobodiť vybrané triedy spravodajských jednotiek od svojich požiadaviek na štatistické vykazovanie.

(2)

Účelom uloženia požiadaviek na štatistické vykazovanie penzijným fondom je poskytnúť ECB primeranú štatistiku o finančných činnostiach subsektora penzijných fondov v členských štátoch, ktorých menou je euro (ďalej len „členský štát eurozóny“), ktoré sú vnímané ako jedno hospodárske územie. Zber štatistických informácií o penzijných fondoch je potrebný na uspokojenie pravidelných a ad hoc analytických potrieb, na podporu ECB pri vykonávaní menovej a finančnej analýzy a na prispievanie ESCB k stabilite finančného systému.

(3)

Národné centrálne banky by mali byť oprávnené zbierať a overovať požadované informácie o penzijných fondoch od aktuálnej spravodajskej skupiny ako súčasť širšieho rámca pre štatistické vykazovanie, za predpokladu, že to neohrozuje plnenie štatistických požiadaviek ECB. V takýchto prípadoch je vhodné zabezpečiť transparentnosť informovaním spravodajských jednotiek o rôznych štatistických účeloch, na ktoré sa údaje zbierajú. S cieľom minimalizovať záťaž penzijných fondov spojenú s vykazovaním by mali byť národné centrálne banky oprávnené kombinovať svoje požiadavky na vykazovanie podľa tohto nariadenia s ich požiadavkami na vykazovanie podľa nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) (3).

(4)

Navyše s cieľom minimalizovať záťaž penzijných fondov spojenú s vykazovaním, národné centrálne banky by mali byť oprávnené zbierať potrebné informácie o penzijných fondoch prostredníctvom dotknutého príslušného vnútroštátneho orgánu, ktorý už zbiera údaje o penzijných fondoch, a to v súlade s miestnymi dohodami o spolupráci.

(5)

Európsky systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ďalej len „ESA 2010“) ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (4) vyžaduje, aby sa aktíva a pasíva inštitucionálnych jednotiek vykazovali v krajine rezidentskej príslušnosti.

(6)

Normy pre ochranu a používanie dôverných štatistických informácií ustanovené v článku 8 nariadenia (ES) č. 2533/98 by sa mali uplatňovať na zber štatistických informácií podľa tohto nariadenia.

(7)

Hoci sa uznáva, že nariadenia prijaté podľa článku 34.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) nepriznávajú žiadne práva ani neukladajú žiadne povinnosti členským štátom, ktorých menou nie je euro (ďalej len „členský štát mimo eurozóny“), článok 5 štatútu ESCB sa vzťahuje tak na členské štáty eurozóny, ako aj na členské štáty mimo eurozóny. Z článku 5 štatútu ESCB v spojení s článkom 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii vyplýva povinnosť navrhnúť a implementovať na vnútroštátnej úrovni všetky opatrenia, ktoré členské štáty mimo eurozóny považujú za primerané na zber štatistických informácií potrebných na plnenie požiadaviek ECB na štatistické vykazovanie a na včasnú prípravu v oblasti štatistiky, aby sa mohli stať členskými štátmi eurozóny.

(8)

Napriek tomu, že toto nariadenie je primárne určené penzijným fondom, úplne informácie o aktívach penzijných fondov nemusia byť od penzijných fondov priamo dostupné, a preto môže príslušná národná centrálna banka zahrnúť do aktuálnej spravodajskej skupiny manažérov penzijných fondov.

(9)

V článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa ustanovuje, že ECB má právomoc ukladať sankcie spravodajským jednotkám, ktoré nedodržali požiadavky na štatistické vykazovanie ustanovené v nariadeniach alebo rozhodnutiach ECB.

(10)

Do roku 2022 by mala Rada guvernérov posúdiť prínosy a náklady: a) skrátenia lehoty na prenos údajov o aktívach spravodajskými jednotkami na päť týždňov po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú, a b) rozšírenia rozsahu požiadaviek na štatistické vykazovanie tak, aby zahŕňali vykazovanie údajov o jednotlivých úveroch penzijnými fondmi vzhľadom na zvýšenie hospodárskeho významu úverov tohto sektora,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„penzijným fondom“ (subsektor S.129 ESA 2010) sa rozumie finančná korporácia alebo kvázikorporácia, ktorá je zapojená hlavne do finančného sprostredkovania v dôsledku deleného sociálneho rizika a potrieb poistených osôb (sociálne poistenie). Penzijný fond ako schéma sociálneho poistenia poskytuje príjem v dôchodku a môže poskytovať dávky v prípade úmrtia a zdravotného postihnutia.

Toto vymedzenie pojmu nezahŕňa:

a)

investičné fondy vymedzené v článku 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (5);

b)

finančné spoločnosti osobitného účelu zaoberajúce sa sekuritizačnými transakciami vymedzené v článku 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40) (6);

c)

peňažné finančné inštitúcie vymedzené v článku 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (7);

d)

poisťovacie korporácie vymedzené v článku 1 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 (ECB/2014/50) (8);

e)

nesamostatné penzijné fondy, ktoré nie sú inštitucionálnymi jednotkami a zostávajú súčasťou inštitucionálnej jednotky, ktorá ich založila;

f)

fondy sociálneho zabezpečenia vymedzené v odseku 2.117 ESA 2010;

2.

„spravodajské jednotky“ majú rovnaký význam ako v článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98;

3.

„rezident“ má rovnaký význam ako v článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98. Na účely tohto nariadenia, ak sa právny subjekt nevyznačuje žiadnym fyzickým rozmerom, miesto, kde je takýto subjekt rezidentom, sa určí na základe ekonomického územia, podľa práva ktorého je takýto subjekt zriadený. Ak subjekt nie je zriadený, miesto, kde je takýto subjekt rezidentom, sa určí na základe právneho domicilu, a to krajiny, ktorej právnym poriadkom sa spravuje vznik a následná činnosť subjektu;

4.

„príslušnou národnou centrálnou bankou“ sa rozumie národná centrálna banka členského štátu eurozóny, v ktorom je penzijný fond a/alebo manažér penzijných fondov rezidentom;

5.

„dotknutým príslušným vnútroštátnym orgánom“ sa rozumie príslušný vnútroštátny orgán členského štátu eurozóny, v ktorom je penzijný fond a/alebo manažér penzijných fondov rezidentom;

6.

„manažér penzijných fondov“ má rovnaký význam ako v odseku 5.185 ESA 2010;

7.

„údajmi podľa jednotlivých cenných papierov“ sa rozumejú údaje v členení podľa jednotlivých cenných papierov;

8.

„údajmi podľa jednotlivých položiek“ sa rozumejú údaje v členení podľa jednotlivých aktív alebo pasív;

9.

„agregovanými údajmi“ sa rozumejú údaje, ktoré nie sú členené podľa jednotlivých aktív alebo pasív;

10.

„finančnou transakciou“ sa rozumie transakcia, ktorá vyplýva zo vzniku, zániku alebo zmeny vlastníctva finančných aktív alebo pasív, ako je ďalej uvedené v časti 5 prílohy II;

11.

„úpravami vyplývajúcimi z precenenia“ sa rozumejú zmeny v oceňovaní aktív a pasív, ktoré vyplývajú zo zmien ceny aktív a pasív a/alebo z vplyvu výmenných kurzov na hodnotu aktív a pasív denominovaných v cudzej mene, ktoré sú vyjadrené v eurách, ako je ďalej uvedené v časti 5 prílohy II.

Článok 2

Aktuálna spravodajská skupina

1.   Aktuálnu spravodajskú skupinu tvoria penzijné fondy, ktoré sú rezidentmi v členských štátoch eurozóny.

2.   Penzijné fondy v aktuálnej spravodajskej skupine sú spravodajskými jednotkami s úplnou spravodajskou povinnosťou, pokiaľ sa na ne nevzťahuje výnimka podľa článku 7.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa môže príslušná národná centrálna banka na účely zberu informácií o aktívach a pasívach penzijných fondov v súlade s časťou 3 prílohy I rozhodnúť, že aktuálna spravodajská skupina zahŕňa jednotlivých manažérov penzijných fondov, ktorí sú rezidentmi v jej členskom štáte. V takýchto prípadoch môže národná centrálna banka udeliť výnimku penzijnému fondu prepojenému s manažérom penzijných fondov, ktorý je zahrnutý do aktuálnej spravodajskej skupiny, za predpokladu, že štatistické informácie požadované v súlade s časťou 3 prílohy I sú zbierané od príslušného manažéra penzijných fondov alebo z iných dostupných zdrojov. Národné centrálne banky včas kontrolujú plnenie tejto podmienky, aby v prípade potreby po dohode s ECB udelili alebo zrušili akúkoľvek výnimku s účinnosťou od začiatku nasledujúceho kalendárneho roka.

Článok 3

Zoznam penzijných fondov na štatistické účely

1.   Výkonná rada ECB vytvorí a vedie na štatistické účely zoznam penzijných fondov a manažérov penzijných fondov, ktorí tvoria aktuálnu spravodajskú skupinu podľa tohto nariadenia. Zoznam môže vychádzať zo zoznamov penzijných fondov, ktoré sú v súčasnosti vedené vnútroštátnymi orgánmi, ak sú takéto zoznamy dostupné doplnených o iné penzijné fondy a manažérov penzijných fondov, ktorí spadajú pod vymedzenie pojmov penzijný fond a manažér penzijných fondov v článku 1.

2.   Národné centrálne banky a ECB sprístupnia tento zoznam a všetky aktualizácie vhodným spôsobom, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, internetu alebo, ak o to dotknuté spravodajské jednotky požiadajú, v papierovej podobe.

3.   Ak je posledná elektronická verzia zoznamu uvedeného v odseku 2 nesprávna, ECB nesmie uložiť sankcie spravodajskej jednotke, ktorá riadne nesplnila požiadavky na štatistické vykazovanie v rozsahu, v akom sa v dobrej viere spoľahla na nesprávny zoznam.

Článok 4

Požiadavky na štatistické vykazovanie

1.   Spravodajské jednotky poskytujú príslušnej národnej centrálnej banke, buď priamo alebo prostredníctvom dotknutého príslušného vnútroštátneho orgánu, na základe miestnych dohôd o spolupráci a v súlade s prílohami I a II:

a)

štvrťročne údaje o stavoch aktív penzijných fondov na konci štvrťroka a prípadne aj štvrťročné úpravy vyplývajúce z precenenia alebo finančné transakcie týkajúce sa aktív v súlade s článkom 5;

b)

raz ročne údaje o stavoch pasív penzijných fondov na konci roka ako minimum, a prípadne aj ročné úpravy vyplývajúce z precenenia alebo finančné transakcie týkajúce sa pasív v súlade s článkom 5;

c)

raz ročne údaje o počte členov v dôchodkových systémoch na konci roka v členení podľa aktívnych členov, čakateľov na dôchodok a členov v dôchodku.

2.   Národné centrálna banky odvodia štvrťročné odhady pasív penzijných fondov na základe údajov každoročne poskytnutých spravodajskými jednotkami podľa článku 4 ods. 1 písm. b).

3.   Národné centrálne banky informujú spravodajské jednotky o rôznych účeloch, na ktoré sa ich údaje zbierajú.

4.   S cieľom minimalizovať záťaž penzijných fondov spojenú s vykazovaním sú národné centrálne banky oprávnené kombinovať svoje požiadavky na vykazovanie podľa tohto nariadenia s ich požiadavkami na vykazovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 1011/2012 (ECB/2012/24).

5.   Ak sa príslušná národná centrálna banka nerozhodla zahrnúť manažéra penzijných fondov do aktuálnej spravodajskej skupiny podľa článku 2 ods. 3, príslušný manažér penzijných fondov, ktorý má k dispozícii údaje, ktoré sa majú vykazovať podľa článku 4 ods. 1 a 2 a článku 5 ods. 1 písm. a), poskytne tieto údaje v primeranom čase penzijnému fondu, aby mu umožnil dodržať požiadavky na štatistické vykazovanie v súlade s článkom 8. Ak penzijný fond nedodrží požiadavky na štatistické vykazovanie z dôvodu, že mu manažér penzijných fondov neposkytol tieto údaje, musí národná centrálna banka rozhodnúť, že zahrnie manažéra penzijných fondov do aktuálnej spravodajskej skupiny podľa článku 2 ods. 3.

Článok 5

Úpravy vyplývajúce z precenenia a finančné transakcie

1.   Informácie o úpravách vyplývajúcich z precenenia a finančných transakciách sa získajú nasledovne.

a)

Spravodajské jednotky vykazujú v súlade s pokynmi príslušnej národnej centrálnej banky úpravy vyplývajúce z precenenia alebo finančné transakcie pre informácie vykazované na agregovanom základe.

b)

Národné centrálne banky odvodzujú približné hodnoty transakcií s cennými papiermi z údajov o jednotlivých cenných papieroch, alebo zbierajú údaje o takýchto transakciách priamo od spravodajských jednotiek na základe jednotlivých cenných papierov. Národné centrálne banky môžu tiež postupovať obdobne v prípade aktív, ktoré nie sú cennými papiermi, ak zbierajú údaje podľa jednotlivých položiek.

c)

V prípade nárokov na dôchodok priznaných penzijnými fondmi približné hodnoty finančných transakcií odvodzujú:

i)

spravodajské jednotky v súlade s usmerneniami príslušnej národnej centrálnej banky, ktoré sú založené na spoločných osvedčených postupoch, ako môžu byť vymedzené na úrovni eurozóny, alebo

ii)

príslušná národná centrálna banka na základe údajov poskytnutých penzijnými fondmi.

2.   Ďalšie usmernenia, ktoré sa týkajú zostavovania úprav vyplývajúcich z precenenia a finančných transakcií, vymedzuje príloha II.

Článok 6

Účtovné predpisy

1.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, účtovné pravidlá, ktorými sa spravujú penzijné fondy na účely vykazovania podľa tohto nariadenia, sú pravidlá ustanovené v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa implementuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES (9), alebo v ďalších vnútroštátnych alebo medzinárodných normách, ktoré sa vzťahujú na penzijné fondy na základe pokynov národných centrálnych bánk.

2.   Nesplatená suma istiny úverov nezahŕňa odpisy a zníženia hodnoty v zmysle príslušných účtovných postupov a vykazuje sa osobitne.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté účtovné postupy a mechanizmy vzájomného započítania („netting“) platné vo väčšine členských štátov eurozóny, všetky finančné aktíva a pasíva sa na štatistické účely vykazujú v hrubom vyjadrení.

Článok 7

Výnimky

1.   Malým penzijným fondom možno udeliť výnimky takto:

a)

Národné centrálne banky môžu udeliť výnimky penzijným fondom, ktoré sa považujú za malé z hľadiska celkových aktív, za predpokladu, že penzijné fondy, ktoré sa podieľajú na štvrťročnej agregovanej bilancii, predstavujú aspoň 85 % celkových aktív penzijných fondov, ktoré sú rezidentmi v príslušnom členskom štáte eurozóny.

b)

S výhradou článku 13 môžu národné centrálne banky udeliť výnimky najmenším penzijným fondom, ak štvrťročné agregované celkové aktíva penzijného fondu predstavujú menej ako 25 miliónov EUR, alebo ak majú menej ako 100 členov, a to na základe posledných každoročne poskytnutých údajov alebo, pri prvom vykazovaní, na základe údajov vykazovaných za 2018, ktoré má k dispozícii príslušná národná centrálna banka alebo dotknutý príslušný vnútroštátny orgán. Príslušná národná centrálna banka zabezpečí, aby penzijné fondy, ktoré sa podieľajú na štvrťročnej agregovanej bilancii, predstavovali aspoň 80 % celkových aktív penzijných fondov, ktoré sú rezidentmi v príslušnom členskom štáte eurozóny.

c)

Penzijný fond, ktorému je podľa písmena a) alebo b) udelená výnimka z požiadaviek na vykazovanie v zmysle článku 4, dodržiava požiadavky na vykazovanie podľa článku 4 ods. 1 písm. a) raz ročne za predpokladu, že penzijné fondy, ktoré sa podieľajú na ročnej agregovanej bilancii, predstavujú aspoň 95 % celkových aktív penzijných fondov, ktoré sú rezidentmi v príslušnom členskom štáte eurozóny.

d)

Penzijný fond, ktorému je udelená výnimka podľa písmena a) alebo b), vykazuje raz ročne minimálne celkové aktíva v členení podľa dlhových cenných papierov, majetkových účastí, akcií/podielových listov fondov peňažného trhu a ostatných pohľadávok/záväzkov.

e)

Národné centrálne banky každoročne a včas kontrolujú plnenie podmienok ustanovených v písmenách a) až c), aby v prípade potreby udelili alebo zrušili akúkoľvek výnimku s účinnosťou od začiatku druhého nasledujúceho kalendárneho roka.

2.   Penzijné fondy sa môžu rozhodnúť nevyužiť výnimku, ale namiesto toho plniť úplné požiadavky na štatistické vykazovanie, ktoré sú uvedené v článku 4. Ak sa penzijný fond rozhodne pre takúto možnosť, musí pred každým využitím výnimky získať súhlas príslušnej národnej centrálnej banky.

Článok 8

Lehoty

1.   V súlade s miestnymi dohodami o spolupráci, spravodajské jednotky zašlú príslušnej národnej centrálnej banke alebo dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu alebo obom požadované štvrťročné údaje, a to najneskôr desať týždňov po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú. Táto lehota sa potom skráti každoročne o jeden týždeň a pre rok 2022 predstavuje 7 týždňov.

2.   V súlade s miestnymi dohodami o spolupráci, spravodajské jednotky zašlú príslušnej národnej centrálnej banke alebo dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu alebo obom požadované ročné údaje, a to najneskôr 20 týždňov od konca roka, ktorého sa údaje týkajú. Táto lehota sa potom skráti každoročne o dva týždne a pre rok 2022 predstavuje 14 týždňov.

Článok 9

Minimálne normy a vnútroštátny režim vykazovania

1.   Spravodajské jednotky dodržiavajú požiadavky na štatistické vykazovanie, ktoré sa na ne vzťahujú, v súlade s minimálnymi normami pre prenos, presnosť, súlad s pojmami a revízie, ktoré sú uvedené v prílohe III.

2.   Národné centrálne banky vymedzujú a implementujú režim vykazovania, ktorý má aktuálna spravodajská skupina dodržiavať. Národné centrálne banky zabezpečia, aby tento režim vykazovania poskytoval požadované štatistické informácie a umožňoval dôslednú kontrolu plnenia minimálnych noriem pre prenos, presnosť, súlad s pojmami a revízie, ktoré sú uvedené v prílohe III.

Článok 10

Zlúčenie alebo splynutie, rozdelenie a reorganizácia

V prípade zlúčenia alebo splynutia, rozdelenia alebo reorganizácie, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie štatistických povinností, informuje každá dotknutá spravodajská jednotka príslušnú národnú centrálnu banku, buď priamo alebo prostredníctvom dotknutého príslušného vnútroštátneho orgánu v súlade s miestnymi dohodami o spolupráci, akonáhle sa úmysel realizovať takúto operáciu uverejní a v primeranej lehote pred jej uskutočnením, o postupoch, ktoré plánuje použiť na splnenie požiadaviek na štatistické vykazovanie ustanovených v tomto nariadení.

Článok 11

Overovanie a povinný zber

Právo povinne overovať alebo zbierať informácie, ktoré sú spravodajské jednotky povinné poskytovať podľa tohto nariadenia, uplatňujú národné centrálne banky bez toho, aby bolo dotknuté právo ECB uplatniť tieto práva samostatne. Národné centrálne banky uplatňujú toto právo najmä vtedy, keď inštitúcia zaradená do aktuálnej spravodajskej skupiny nespĺňa minimálne normy pre prenos, presnosť, súlad s pojmami a revízie, ktoré sú uvedené v prílohe III.

Článok 12

Začiatok vykazovania

1.   Prvýkrát sa vykazujú štvrťročné údaje o aktívach za tretí štvrťrok 2019 a ročné údaje o záväzkoch a členoch za rok 2019. Tieto údaje sa vykazujú v súlade s článkom 8.

2.   Penzijné fondy uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) a d) vykážu v súlade s uvedenými ustanoveniami ročné údaje o aktívach za rok 2018 do konca roka 2019.

3.   Za účelom odvodenia štvrťročných odhadov pasív penzijných fondov v súlade s článkom 4 ods. 2 za rok 2019, použijú národné centrálne banky ročné údaje o pasívach za rok 2018, ktoré má k dispozícii príslušná národná centrálna banka alebo dotknutý príslušný vnútroštátny orgán.

Článok 13

Prechodné ustanovenia

Ak národná centrálna banka udelí výnimku podľa článku 7 ods. 1 písm. b), príslušná národná centrálna banka zabezpečí, aby pri prvom vykazovaní a najdlhšie do dátumu, do ktorého musia spravodajské jednotky zaslať štvrťročné a ročné údaje za rok 2022 podľa článku 8, predstavovali penzijné fondy, ktoré sa podieľajú na štvrťročnej agregovanej bilancii, aspoň 75 % celkových aktív penzijných fondov, ktoré sú rezidentmi v príslušnom členskom štáte eurozóny.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 26. januára 2018

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Stanovisko vydané 26. septembra 2017.

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1011/2012 zo 17. októbra 2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24) (Ú. v. EÚ L 305, 1.11.2012, s. 6).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 73).

(6)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1075/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (ECB/2013/40) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 107).

(7)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1374/2014 z 28. novembra 2014 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poisťovacie korporácie (ECB/2014/50) (Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, s. 36).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).


PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA ŠTATISTICKÉ VYKAZOVANIE

ČASŤ 1

Všeobecné požiadavky na štatistické vykazovanie

1.

Aktuálna spravodajská skupina musí štvrťročne poskytovať tieto štatistické informácie:

a)

údaje v členení podľa jednotlivých cenných papierov v prípade cenných papierov s kódmi ISIN;

b)

údaje o cenných papieroch bez kódov ISIN buď podľa jednotlivých cenných papierov alebo na agregovanom základe v členení podľa kategórií nástrojov/splatnosti a protistrán;

c)

údaje o aktívach iných ako cenné papiere buď podľa jednotlivých položiek alebo na agregovanom základe v členení podľa kategórií nástrojov/splatnosti a protistrán.

2.

Agregované údaje sa musia poskytovať ako stavové údaje a v súlade s pokynmi príslušnej národnej centrálnej banky, a to buď ako: a) precenenia v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov alebo b) finančné transakcie.

3.

Penzijné fondy, ktoré sú rezidentmi v členskom štáte eurozóny, musia okrem toho raz ročne poskytovať údaje o pasívach, ako je uvedené v prílohe II.

4.

Údaje, ktoré sa majú poskytnúť príslušnej národnej centrálnej banke v členení podľa cenných papierov, sú uvedené v tabuľke 2.1 pre cenné papiere s kódom ISIN a v tabuľke 2.2 pre cenné papiere bez kódu ISIN. Požiadavky na agregované štvrťročné štatistické vykazovanie, pokiaľ ide o stavové údaje a precenenia v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov alebo finančných transakcií, sú uvedené v tabuľkách 1a a 1c. Požiadavky na agregované ročné štatistické vykazovanie, pokiaľ ide o stavové údaje a precenenia v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov alebo finančných transakcií, sú uvedené v tabuľke 1b. Ročné údaje, ktoré sa majú poskytnúť ohľadne počtu členov v dôchodkových systémoch, sú uvedené v tabuľke 3.

ČASŤ 2

Rezervy penzijných fondov

1.

V súvislosti s rezervami penzijných fondov by pre ročné požiadavky na vykazovanie uvedené nižšie mali spravodajské jednotky odvodiť odhady, ak nemôžu byť údaje priamo identifikované, v súlade s príslušnými usmerneniami národnej centrálnej banky, ktoré sú založené na spoločných osvedčených postupoch, ako môžu byť vymedzené na úrovni eurozóny:

nároky na dôchodok v členení podľa príspevkovo a dávkovo definovaných schém;

úpravy vyplývajúce z precenenia (vrátane úprav výmenných kurzov) alebo finančné transakcie pre všetky požadované členenia, ako je to uvedené v tabuľke 1b.

2.

Národné centrálne banky odvodia štvrťročné odhady na základe údajov poskytnutých spravodajskými jednotkami.

ČASŤ 3

Vykazovacie tabuľky

Tabuľka 1a

AKTÍVA

Stavy a úpravy vyplývajúce z precenenia (vrátane úprav výmenných kurzov) alebo finančné transakcie

Údaje, ktorých poskytovanie sa požaduje štvrťročne

 

Celkom

Tuzemsko/Členské štáty eurozóny okrem tuzemska (celkom)

Zahraničie (celkom)

 

Peňažné finančné inštitúcie (S.121 + 122)

Nepeňažné finančné inštitúcie - Celkom

 

Verejná správa (S.13)

Ostatní rezidenti

Celkom

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (S.124)

Ostatní finanční sprostredkovatelia (S.125) + finančné pomocné inštitúcie (S.126) + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.127)

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)

AKTÍVA (celkom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Obeživo a vklady (ESA 2010: F.21, F.22 a F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho prevoditeľné vklady (ESA 2010: F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dlhové cenné papiere (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Úvery (ESA 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 5 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 5 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Majetkové účasti (ESA 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho ostatné majetkové účasti (ESA 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Akcie/podielové listy investičných fondov (ESA 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie/podielové listy fondov peňažného trhu (ESA 2010: F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie/podielové listy fondov iných ako fondy peňažného trhu (ESA 2010: F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho dlhopisové fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho akciové fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho zmiešané fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho realitné fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho hedžové fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho iné fondy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Rezervy penzijných fondov (ESA 2010: F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho nároky penzijných fondov voči manažérom penzijných fondov (ESA 2010: F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho pohľadávky zo zaistenia (F.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Finančné deriváty (ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ostatné pohľadávky/záväzky (ESA 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nefinančné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 1b

PASÍVA

Stavy a úpravy vyplývajúce z precenenia (vrátane úprav výmenných kurzov) alebo finančné transakcie

Údaje, ktorých poskytovanie sa požaduje raz ročne  (1)

 

Celkom

Tuzemsko/Členské štáty eurozóny okrem tuzemska (celkom)

Zahraničie (celkom)

 

Peňažné finančné inštitúcie (S.121 + 122)

Nepeňažné finančné inštitúcie - Celkom

 

Verejná správa (S.13)

Ostatní rezidenti

Celkom

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (S.124)

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125 + S.126 + S.127)

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15) (4)

PASÍVA (celkom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Prijaté úvery (ESA 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 5 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 5 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Vydané dlhové cenné papiere (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Majetkové účasti (ESA 2010: F.5, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Technické rezervy (ESA 2010: F.6)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Nároky na dôchodok (ESA 2010: F.63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho príspevkovo definované systémy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho dôchodkovo definované systémy (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Nároky penzijných fondov voči manažérom penzijných fondov (ESA 2010: F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3

Nároky na nepenzijné dávky (ESA 2010: F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Finančné deriváty (ESA 2010: F.71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Ostatné pohľadávky/záväzky (ESA 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Čistý majetok (ESA 2010: B.90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 1c

ČLENENIE PODĽA KRAJÍN

Stavy a úpravy vyplývajúce z precenenia (vrátane úprav výmenných kurzov) alebo finančné transakcie

Údaje o aktívach, ktorých poskytovanie sa požaduje štvrťročne a údaje o pasívach, ktorých poskytovanie sa požaduje raz ročne  (5)

 

Ostatní rezidenti eurozóny (okrem tuzemska)

 

BE

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

MT

NL

AT

PT

SI

SK

FI

AKTÍVA (celkom)

Obeživo a vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhové cenné papiere (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vydané peňažnými finančnými inštitúciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vydané nepeňažnými finančnými inštitúciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetkové účasti (ESA 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vydané peňažnými finančnými inštitúciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho ostatné majetkové účasti (ESA 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vydané nepeňažnými finančnými inštitúciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho ostatné majetkové účasti (ESA 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho ostatné majetkové účasti (ESA 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie/podielové listy investičných fondov (ESA 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASÍVA (celkom)

Nároky na dôchodok (ESA 2010: F. 63)  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nezúčastnené členské štáty

 

BG

CZ

DK

HR

HU

PL

RO

SE

UK

AKTÍVA (celkom)

Obeživo a vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhové cenné papiere (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vydané peňažnými finančnými inštitúciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vydané nepeňažnými finančnými inštitúciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetkové účasti (ESA 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vydané peňažnými finančnými inštitúciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho ostatné majetkové účasti (ESA 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vydané nepeňažnými finančnými inštitúciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejná správa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho ostatné majetkové účasti (ESA 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní rezidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho ostatné majetkové účasti (ESA 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie/podielové listy investičných fondov (ESA 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASÍVA (celkom)

Nároky na dôchodok (ESA 2010: F.63)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hlavné protistrany mimo EÚ

 

Brazília

Kanada

Čína

Hongkong

India

Japonsko

Rusko

Švajčiarsko

USA

Inštitúcie EÚ

Iné medzinárodné organizácie

Offshore finančné centrá (ako skupina)

AKTÍVA (celkom)

Obeživo a vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhové cenné papiere (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetkové účasti (ESA 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho kótované akcie (ESA 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho nekótované akcie (ESA 2010: F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho ostatné majetkové účasti (ESA 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie/podielové listy investičných fondov (ESA 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASÍVA (celkom)

Nároky na dôchodok (ESA 2010: F.63)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 2

Požadované údaje podľa jednotlivých cenných papierov

Údaje pre polia v tabuľke 2.1 a tabuľke 2.2 sa musia vykazovať za každý cenný papier klasifikovaný pod kategóriami „dlhové cenné papiere“, „majetkové účasti“ a „akcie/podielové listy investičných fondov“ (ako sú vymedzené v prílohe II časti 1 v tabuľke A). Zatiaľ čo tabuľka 2.1 sa týka cenných papierov, ktorým bol pridelený kód ISIN, tabuľka 2.2 sa týka cenných papierov bez kódu ISIN.

Tabuľka 2.1: Držba cenných papierov s kódom ISIN

Údaje v kolónkach sa musia vykazovať za každý cenný papier v súlade s týmito pravidlami:

1.

Údaje v kolónke 1 sa musia vykazovať.

2.

Ak príslušná národná centrálna banka priamo nezbiera údaje o transakciách podľa jednotlivých cenných papierov, musia sa vykazovať údaje v dvoch z troch kolónok 2, 3 a 4 (t. j. v kolónkach 2 a 3, kolónkach 2 a 4 alebo kolónkach 3 a 4). Ak sa zbierajú údaje v kolónke 3, musia sa zbierať aj údaje v kolónke 3b.

3.

Ak príslušná národná centrálna banka priamo zbiera údaje o transakciách podľa jednotlivých cenných papierov, musia sa vykazovať aj údaje v týchto kolónkach:

a)

kolónka 5 alebo kolónky 6 a 7 a

b)

kolónka 4 alebo kolónky 2 a 3.

4.

Príslušná národná centrálna banka môže od spravodajských jednotiek požadovať, aby vykazovali aj údaje v kolónkach 8, 9, 10 a 11.

5.

Príslušná národná centrálna banka zabezpečí, aby pokrytie na základe poskytnutých údajov predstavovalo 95 % cenných papierov s kódom ISIN, národná centrálna banka však nie je povinná zväčšiť spravodajskú skupinu o celkové aktíva, ak sú udelené výnimky podľa článku 7.

Kolónka

Názov

1

Kód ISIN

2

Počet jednotiek alebo agregovaná nominálna hodnota

3

Cena

3b

Základ pre vykazovanie

4

Celková trhová hodnota

5

Finančné transakcie

6

Cenné papiere kúpené (aktíva) alebo vydané (pasíva)

7

Cenné papiere predané (aktíva) alebo spätne odkúpené/vyplatené (pasíva)

8

Mena, v ktorej je cenný papier zaznamenaný

9

Iné zmeny v objeme vyjadrené v nominálnej hodnote

10

Iné zmeny v objeme vyjadrené v trhovej hodnote

11

Portfóliová investícia alebo priama investícia

Tabuľka 2.2: Držba cenných papierov bez kódu ISIN

Údaje v kolónkach sa musia vykazovať buď: a) za každý cenný papier, alebo b) agregovaním akéhokoľvek počtu cenných papierov ako jednej položky.

V prípade uvedenom pod písmenom a) platia tieto pravidlá:

1.

Údaje v kolónkach 1, 12, 13, 14, 15 a 17 sa musia vykazovať.

2.

Ak príslušná národná centrálna banka priamo nezbiera údaje o transakciách podľa jednotlivých cenných papierov, musia sa vykazovať údaje v dvoch z troch kolónok 2, 3 a 4 (t. j. v kolónkach 2 a 3, kolónkach 2 a 4 alebo kolónkach 3 a 4).

3.

Ak príslušná národná centrálna banka priamo zbiera údaje o transakciách podľa jednotlivých cenných papierov, musia sa vykazovať aj údaje v týchto kolónkach:

a)

kolónka 5 alebo kolónky 6 a 7 a

b)

kolónka 4 alebo kolónky 2 a 3.

4.

Ak sa zbierajú údaje v kolónke 3, musia sa zbierať aj údaje v kolónke 3b.

5.

Príslušná národná centrálna banka môže od spravodajských jednotiek požadovať, aby vykazovali aj údaje v kolónkach 3b, 8, 9, 10 a 11.

V prípade uvedenom pod písmenom b) platia tieto pravidlá:

1.

Údaje v kolónkach 4, 12, 13, 14 a 15 sa musia vykazovať.

2.

Musia sa vykazovať údaje v kolónke 5 alebo kolónkach 10 a 16.

3.

Príslušná národná centrálna banka môže od spravodajských jednotiek požadovať, aby vykazovali aj údaje v kolónkach 8, 9 a 11.

Kolónka

Názov

1

Identifikačný kód cenného papiera

2

Počet jednotiek alebo agregovaná nominálna hodnota

3

Cena

3b

Základ pre vykazovanie

4

Celková trhová hodnota

5

Finančné transakcie

6

Cenné papiere kúpené (aktíva) alebo vydané (pasíva)

7

Cenné papiere predané (aktíva) alebo spätne odkúpené/vyplatené (pasíva)

8

Mena, v ktorej je cenný papier zaznamenaný

9

Iné zmeny v objeme vyjadrené v nominálnej hodnote

10

Iné zmeny v objeme vyjadrené v trhovej hodnote

11

Portfóliová investícia alebo priama investícia

12

Nástroj:

Dlhové cenné papiere (F.3)

Majetkové účasti (F.51)

z toho kótované akcie (F.511)

z toho nekótované akcie (F.512)

z toho ostatné majetkové účasti (F.519)

Akcie/podielové listy investičných fondov (F.52)

z toho akcie/podielové listy fondov peňažného trhu (F.521)

z toho akcie/podielové listy investičných fondov iných ako fondy peňažného trhu (F.522)

13

Dátum vydania a splatnosti pre dlhové cenné papiere. Alternatívne – takéto členenie podľa splatnosti: pôvodná splatnosť do jedného roka, jeden až dva roky, nad dva roky a zostávajúca lehota do splatnosti do jedného roka, jeden až dva roky, dva až päť rokov, nad päť rokov.

14

Sektor alebo subsektor emitenta:

Centrálna banka (S.121)

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)

Fondy peňažného trhu (S.123)

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu (S.124)

Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov; finančné pomocné inštitúcie; a kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125 + S.126 + S.127)

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Verejná správa (S.13)

Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15) (9)

15

Krajina emitenta

16

Úpravy vyplývajúce z precenenia

17

Dátum rozdelenia (10) a faktor rozdelenia (11)

Tabuľka 3

Počet členov v dôchodkových systémoch

Údaje, ktorých poskytovanie sa požaduje raz ročne – koncoročné údaje

 

Celkom

 

z toho: aktívni členovia

z toho: čakatelia na dôchodok

z toho: členovia v dôchodku

Počet členov

 

 

 

 


(1)  Národné centrálne banky majú poskytovať štvrťročné odhady.

(2)  Celkové technické rezervy môžu zahŕňať životné poistenie.

(3)  Fiktívne príspevkovo definované systémy a zmiešané systémy patria k dôchodkovo definovaným systémom.

(4)  Nároky relevantné len pre domácnosti (S.14).

(5)  Národné centrálne banky majú poskytovať štvrťročné odhady.

(6)  Národné centrálne banky majú poskytovať štvrťročné odhady

(7)  Národné centrálne banky majú poskytovať štvrťročné odhady

(8)  Národné centrálne banky majú poskytovať štvrťročné odhady

(9)  Príslušná národná centrálna banka môže od aktuálnych spravodajských jednotiek požadovať, aby zvlášť identifikovali subsektory „domácnosti“ (S.14) a „neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam“ (S.15).

(10)  Dátum rozdelenia je dátum, ku ktorému došlo k poslednému rozdeleniu alebo spojeniu rozdelených akcií. Rozdelenie akcií sú operácie, pri ktorých dochádza k rozdeleniu existujúcich akcií, čím sa v rovnakom pomere zníži cena akcií a zvýši počet akcií dostupných na trhu. Pri spojení rozdelených akcií sa v rovnakom pomere zvýši cenu akcie a zníži počet akcií dostupných na trhu.

(11)  Faktor rozdelenia sa vypočíta ako počet akcií po rozdelení vydelený počtom akcií pred rozdelením.


PRÍLOHA II

OPISY

ČASŤ 1

Opisy kategórií nástrojov

1.

Táto tabuľka poskytuje detailný štandardný opis kategórií nástrojov, ktoré musia národné centrálne banky transponovať do svojich národných kategórií v súlade s týmto nariadením. Zoznam jednotlivých finančných nástrojov ani ich opisy nie sú vyčerpávajúce. Opisy odkazujú na Európsky systém účtov vytvorený nariadením (EÚ) č. 549/2013 (ďalej len „ESA 2010“).

2.

Pre niektoré kategórie nástrojov sa vyžaduje členenie podľa splatnosti. Ide o pôvodnú splatnosť, t. j. splatnosť pri emisii predstavuje pevne stanovenú dobu životnosti finančného nástroja, pred uplynutím ktorej nemôže byť spätne odkúpený/vyplatený, napr. dlhové cenné papiere, alebo pred uplynutím ktorej môže byť spätne odkúpený/vyplatený len s určitým druhom sankcie, napr. niektoré druhy vkladov.

3.

Finančné pohľadávky sa môžu rozlišovať podľa toho, či sú, alebo nie sú obchodovateľné. Pohľadávka je obchodovateľná vtedy, ak možno jej vlastníctvo okamžite previesť z jednej jednotky na inú jednotku odovzdaním, rubopisom alebo v prípade finančných derivátov vyrovnaním. Hoci možno obchodovať s akýmkoľvek finančným nástrojom, obchodovateľné nástroje sú určené na obchodovanie na organizovanej burze alebo OTC trhu, hoci skutočné obchodovanie nie je nevyhnutnou podmienkou obchodovateľnosti.

Tabuľka A

Opis kategórií nástrojov v aktívach a pasívach penzijných fondov

AKTÍVA

Kategória nástrojov

Opis hlavných znakov

1.

Obeživo a vklady

Držba bankoviek a mincí v obehu v mene euro a v cudzej mene, ktoré sa bežne používajú na platby a vklady penzijných fondov v peňažných finančných inštitúciách. Môžu zahŕňať jednodňové vklady, vklady s dohodnutou splatnosťou a vklady s výpovednou lehotou ako aj pohľadávky v rámci reverzných repo obchodov alebo požičiavanie cenných papierov so zabezpečením vo forme hotovosti [to sa uplatňuje len ak je protistrana korporáciou prijímajúcou vklady (ESA 2010, odsek 5130)].

1.1.

Prevoditeľné vklady

Prevoditeľné vklady sú vklady, ktoré sú priamo prevoditeľné na požiadanie s cieľom uskutočniť platby vo vzťahu k ostatným hospodárskym subjektom vo forme bežne zaužívaného platobného prostriedku, akým je prevodný príkaz a inkaso, prípadne tiež prostredníctvom kreditných a debetných kariet, transakcií s elektronickými peniazmi, šekov alebo podobným spôsobom, bez značného omeškania, obmedzenia alebo sankcie. Do prevoditeľných vkladov sa nezahŕňajú vklady, ktoré možno použiť len na výber hotovosti a/alebo vklady, z ktorých možno finančné prostriedky len vybrať alebo previesť prostredníctvom iného účtu toho istého majiteľa.

2.

Dlhové cenné papiere

Držba dlhových cenných papierov, ktoré sú obchodovateľnými finančnými nástrojmi slúžiacimi ako dôkaz dlhu zvyčajne obchodovanými na sekundárnych trhoch. Možno nimi tiež vyrovnávať pozíciu na trhu, a nepriznávajú držiteľovi žiadne vlastnícke práva vo vzťahu k emitujúcej inštitúcii.

Táto kategória zahŕňa:

držbu cenných papierov, ktoré priznávajú držiteľovi nepodmienené právo na pevne stanovený alebo zmluvne určený príjem vo forme kupónových platieb a/alebo vo forme určenej pevne stanovenej sumy k určitému dátumu alebo dátumom, alebo počínajúc dátumom určeným v čase vydania;

úvery, ktoré sa stali obchodovateľnými na organizovanom trhu, t. j. obchodované úvery, za predpokladu, že existuje dôkaz o obchodovaní na sekundárnom trhu vrátane existencie tvorcov trhu a o častom oceňovaní finančného aktíva, napríklad vo forme rozpätí nákup – predaj. Ak nie sú tieto kritériá splnené, úvery by sa mali klasifikovať v kategórii 3 „úvery“ (pozri tiež „obchodované úvery“ v tej istej kategórii);

podriadený dlh vo forme dlhových cenných papierov (pozri tiež „podriadený dlh vo forme úverov“ v kategórii 3 „úvery“).

Cenné papiere požičané v rámci operácií požičiavania cenných papierov, alebo predané na základe dohody o spätnej kúpe, zostávajú v bilancii pôvodného vlastníka a nezaznamenávajú sa v bilancii dočasného nadobúdateľa, ak existuje pevný záväzok vykonať reverznú operáciu a nielen iba možnosť ju vykonať. Ak dočasný nadobúdateľ predá prijaté cenné papiere, tento predaj sa musí zaznamenať ako priama transakcia s cennými papiermi a musí sa zaznamenať v bilancii dočasného nadobúdateľa ako negatívna pozícia v portfóliu cenných papierov.

3.

Úvery

Na účely systému vykazovania zahŕňa táto kategória finančné prostriedky, ktoré penzijné fondy požičali dlžníkom, alebo pôžičky nadobudnuté penzijnými fondmi, ktoré sú buď doložené neobchodovateľnými dokumentmi, alebo nie sú doložené dokumentmi.

To zahŕňa tieto položky:

držba neprevoditeľných cenných papierov: držba dlhových cenných papierov, ktoré nie sú obchodovateľné a nemožno ich obchodovať na sekundárnych trhoch;

obchodované úvery: úvery, ktoré sa de facto stali obchodovateľnými, sa klasifikujú v kategórii „úvery“ pod podmienkou, že neexistuje dôkaz o obchodovaní na sekundárnom trhu. V opačnom prípade sa klasifikujú ako dlhové cenné papiere (kategória 2);

podriadené dlhy v podobe úverov: nástroje podriadeného dlhu predstavujú podriadenú pohľadávku voči emitujúcej inštitúcii, ktorú možno uplatniť, až keď boli uspokojené všetky pohľadávky s vyšším postavením, čo im dáva niektoré znaky majetkových účastí. Podriadený dlh sa na štatistické účely podľa charakteru nástroja klasifikuje buď ako „úvery“ alebo ako „dlhové cenné papiere“. Ak sa všetky formy podriadeného dlhu držané penzijnými fondmi klasifikujú na štatistické účely ako jediné číslo, toto číslo sa klasifikuje do položky „dlhové cenné papiere“ na základe toho, že podriadený dlh tvoria prevažne dlhové cenné papiere a nie úvery;

pohľadávky v rámci reverzných repo obchodov alebo požičiavanie cenných papierov so zabezpečením vo forme hotovosti [to sa uplatňuje len ak protistrana nie je korporáciou prijímajúcou vklady (ESA 2010, odsek 5130)]: protipoložka k hotovosti zaplatenej výmenou za cenné papiere nakúpené spravodajskými jednotkami za danú cenu na základe pevného záväzku spätne predať tie isté alebo podobné cenné papiere za pevne stanovenú cenu k určenému budúcemu dátumu, alebo cenné papiere požičané výmenou za záruku vo forme hotovosti.

Z tejto kategórie sú vylúčené aktíva v podobe vkladov uskutočnených penzijnými fondmi (ktoré sú zahrnuté v kategórii 1).

4.

Majetkové účasti

Finančné aktíva, ktoré predstavujú vlastnícke práva v korporáciách alebo kvázikorporáciách. Takéto finančné aktíva vo všeobecnosti oprávňujú ich držiteľov na podiel na ziskoch korporácií alebo kvázikorporácií a na podiel na ich čistých aktívach v prípade likvidácie.

Táto kategória zahŕňa kótované a nekótované akcie a ostatné majetkové účasti.

S majetkovými cennými papiermi požičanými v rámci operácií požičiavania cenných papierov alebo predanými na základe dohody o spätnom nakúpe sa zaobchádza v súlade s kategóriou 2 „dlhové cenné papiere“.

4.1.

Kótované akcie

Majetkové cenné papiere kótované na burze. Burzou môže byť uznaná burza alebo iná forma sekundárneho trhu. Kótované akcie sa taktiež označujú ako „akcie obchodované na burze“.

4.2.

Nekótované akcie

Nekótované akcie sú majetkové cenné papiere, ktoré nie sú kótované na burze.

4.3.

Ostatné majetkové účasti

Ostatné majetkové účasti sa skladajú zo všetkých foriem majetkových účastí okrem kótovaných a nekótovaných akcií.

5.

Akcie/podielové listy investičných fondov:

Táto kategória zahŕňa držbu akcií alebo podielových listov vydaných fondmi peňažného trhu a investičnými fondmi inými ako fondy peňažného trhu.

5.1.

Akcie/podielové listy fondov peňažného trhu

Držba akcií alebo podielových listov vydaných fondmi peňažného trhu, ako sú vymedzené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

5.2.

Akcie/podielové listy fondov iných ako fondy peňažného trhu

Držba akcií alebo podielových listov vydaných investičnými fondmi inými ako fondy peňažného trhu, ako sú vymedzené v článku 1 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38).

6.

Rezervy penzijných fondov

Táto kategória zahŕňa:

pohľadávky penzijných fondov voči manažérom penzijných fondov, ako sú vymedzené v odsekoch 5.186 a 17.78 ESA 2010;

finančné pohľadávky penzijných fondov voči zaisťovacím korporáciám, ktoré sú spojené s penzijnými rezervami (pohľadávky zo zaistenia).

7.

Finančné deriváty

Finančné deriváty sú finančné nástroje viazané na konkrétny finančný nástroj, ukazovateľ, alebo komoditu, prostredníctvom ktorých sa dá na finančných trhoch obchodovať s konkrétnymi finančnými rizikami.

Táto kategória zahŕňa:

opcie,

opčné listy,

futurity,

forwardy,

swapy,

kreditné deriváty.

Finančné deriváty sa v bilancii zaznamenávajú v trhovej hodnote v hrubom vyjadrení. Jednotlivé derivátové zmluvy s kladnou trhovou hodnotou sa v bilancii zaznamenávajú na strane aktív a zmluvy so zápornou trhovou hodnotou na strane pasív.

Celkové budúce záväzky vyplývajúce z derivátových zmlúv by sa nemali uvádzať ako bilančné položky.

Finančné deriváty sa môžu zaznamenať aj v čistom vyjadrení podľa rozličných metód oceňovania. V prípade, ak sú k dispozícii len čisté pozície alebo sa pozície zaznamenávajú v inej ako trhovej hodnote, vykazujú sa namiesto toho tieto pozície.

Táto kategória nezahŕňa finančné deriváty, ktoré nepatria do bilancie podľa vnútroštátnych pravidiel.

8.

Ostatné pohľadávky/záväzky

Toto je zostávajúca položka, ktorá je uvedená v bilancii na strane aktív a je vymedzená ako „aktíva inde nezahrnuté“. Národné centrálne banky môžu v rámci tejto kategórie požadovať vykazovanie osobitných podpoložiek, ako napríklad:

pohľadávky z dividend,

naakumulované úroky z vkladov,

naakumulované úroky z úverov,

naakumulované úroky z dlhových cenných papierov,

časovo rozlíšené nájomné,

pohľadávky, ktoré nesúvisia s hlavnou obchodnou činnosťou penzijných fondov.

9.

Nefinančné aktíva

Hmotné a nehmotné aktíva iné ako finančné aktíva.

Táto položka zahŕňa obytné jednotky, ostatné budovy a stavby, stroje a zariadenia, cennosti a produkty duševného vlastníctva, ako sú počítačový softvér a databázy.


PASÍVA

Kategória nástrojov

Opis hlavných znakov

10.

Prijaté úvery

Sumy, ktoré penzijné fondy dlhujú veriteľom, iné ako sumy vyplývajúce z emisie obchodovateľných cenných papierov. Táto kategória zahŕňa:

úvery: úvery poskytnuté penzijným fondom, ktoré sú buď doložené neobchodovateľnými dokumentmi alebo nie sú doložené dokumentmi;

repo obchody a operácie typu repo obchodov so zabezpečením vo forme hotovosti: protipoložka k hotovosti prijatej výmenou za cenné papiere predané penzijným fondom za danú cenu na základe pevného záväzku spätne odkúpiť tie isté (alebo podobné) cenné papiere za fixnú cenu k určenému budúcemu dátumu. Sumy prijaté penzijnými fondmi výmenou za cenné papiere prevedené v prospech tretej osoby („dočasný nadobúdateľ“) sa majú klasifikovať tu, ak existuje pevný záväzok vykonať reverznú operáciu, a nielen možnosť ju vykonať. To znamená, že penzijný fond počas operácie znáša všetky riziká, ako aj úžitok podkladových cenných papierov;

zabezpečenie vo forme hotovosti prijaté výmenou za pôžičku cenných papierov: sumy prijaté výmenou za cenné papiere dočasne prevedené v prospech tretej osoby vo forme operácií požičiavania cenných papierov so zabezpečením vo forme hotovosti;

zabezpečenie vo forme hotovosti prijaté v operáciách zahŕňajúcich dočasný prevod zlata so zabezpečením.

11.

Vydané dlhové cenné papiere

Cenné papiere vydané penzijnými fondmi iné ako majetkové účasti, ktoré sú zvyčajne nástrojmi obchodovateľnými alebo obchodovanými na sekundárnych trhoch alebo ktoré môžu vyrovnávať pozíciu na trhu a ktoré majiteľovi neposkytujú žiadne vlastnícke práva voči emitujúcej inštitúcii.

12.

Majetkové účasti

Pozri kategóriu 4.

13.

Technické rezervy

Výška kapitálu, ktorý penzijný fond drží za účelom uspokojenia budúcich penzijných nárokov svojich členov.

13.1.

z toho nároky na dôchodok

Výška kapitálu, ktorý penzijný fond drží za účelom uspokojenia budúcich nárokov vyplývajúcich z jeho dôchodkových systémov.

Nároky na dôchodok, z toho príspevkovo definované systémy

Výška kapitálu, ktorý penzijný fond drží za účelom uspokojenia budúcich penzijných nárokov členov jeho príspevkovo definovaných systémov.

V príspevkovo definovanom systéme závisia vyplácané dávky od výkonnosti aktív nadobudnutých dôchodkovým systémom. Záväzok príspevkovo definovaného systému má bežnú trhovú hodnotu aktív fondu.

Nároky na dôchodok, z toho dôchodkovo definované schémy

Výška kapitálu, ktorý penzijný fond drží za účelom uspokojenia budúcich penzijných nárokov členov jeho dôchodkovo definovaného systému.

V dávkovo definovanom dôchodkovom systéme je úroveň penzijných dávok, ktoré sa majú vyplatiť zamestnancom ako účastníkom systému, určená podľa vopred dohodnutého vzorca. Záväzok dávkovo definovaného dôchodkového systému sa rovná súčasnej hodnote prisľúbených dávok.

Fiktívne príspevkovo definované systémy a zmiešané systémy patria k dôchodkovo definovaným systémom (ESA 2010, odsek 17.59). Fiktívny príspevkovo definovaný systém sa podobá na príspevkovo definovaný systém, avšak s garantovanou minimálnou splatnou sumou. Zmiešané systémy sú tie systémy, ktoré obsahujú dávkovo definovaný aj príspevkovo definovaný prvok. Systém sa klasifikuje ako „zmiešaný“ buď z dôvodu, že obsahuje dávkovo definovaný aj príspevkovo definovaný prvok, alebo z dôvodu, že zahŕňa fiktívny príspevkovo definovaný systém a súčasne dávkovo definovaný alebo príspevkovo definovaný prvok.

13.2.

Nároky penzijných fondov voči manažérom penzijných fondov

Pozri kategóriu 6.

13.3.

Nároky na nepenzijné dávky

Ide o prebytok čistých príspevkov nad dávkami, ktorý predstavuje zvýšenie záväzkov poistného systému voči oprávneným osobám (vymedzený v odseku 5.187 ESA 2010).

14.

Finančné deriváty

Pozri kategóriu 7.

15.

Ostatné pohľadávky/záväzky

Toto je zostávajúca položka, ktorá je uvedená v bilancii na strane pasív a je vymedzená ako „pasíva inde nezahrnuté“. Národné centrálne banky môžu v rámci tejto kategórie požadovať vykazovanie osobitných podpoložiek, ako napríklad:

splatné sumy, ktoré nesúvisia s hlavnou obchodnou činnosťou penzijného fondu, t. j. sumy dlhované dodávateľom, dane, mzdy, odvody sociálneho zabezpečenia atď.,

rezervy, ktoré predstavujú záväzky voči tretím osobám, t. j. dôchodky, dividendy atď.,

čisté pozície vzniknuté z požičiavania cenných papierov bez zabezpečenia vo forme hotovosti,

čisté sumy, ktoré sú splatné v súvislosti s budúcim zúčtovaním transakcií s cennými papiermi,

naakumulované úroky z úverov.

16.

Čistý majetok

Toto je bilančná položka v bilancii (B.90) (ESA 2010, odsek 7.02). Stav aktív a pasív zaznamenaných v bilancii sa oceňuje v príslušných cenách, ktoré sú obvykle trhovými cenami prevažujúcimi k dátumu, ku ktorému sa bilancia vzťahuje. V dávkovo definovanom dôchodkovom systéme je úroveň penzijných dávok, ktoré sa majú vyplatiť zamestnancom ako účastníkom systému, určená podľa vopred dohodnutého vzorca. Záväzok dávkovo definovaného dôchodkového systému sa rovná súčasnej hodnote prisľúbených dávok, a preto môže mať čistý majetok v definovanom dôchodkovom systéme inú ako nulovú hodnotu.

V príspevkovo definovanom systéme závisia vyplácané dávky od výkonnosti aktív nadobudnutých dôchodkovým systémom. Záväzok príspevkovo definovaného systému má bežnú trhovú hodnotu aktív fondu. Čistý majetok fondu sa vždy rovná nule.

ČASŤ 2

Opis atribútov podľa jednotlivých cenných papierov

Tabuľka B

Opis atribútov podľa jednotlivých cenných papierov

Kolónka

Opis

Identifikačný kód cenného papiera

Kód, ktorý podľa pokynov národnej centrálnej banky jednoznačne identifikuje cenný papier (napr. identifikačné číslo NCB, CUSIP, SEDOL). Tento kód musí byť po celý čas rovnaký.

Počet jednotiek alebo agregovaná nominálna hodnota

Počet jednotiek cenného papiera alebo agregovaná nominálna hodnota, ak sa cenný papier obchoduje skôr v množstvách než v jednotkách, pričom naakumulovaný úrok sa nezapočítava.

Cena

Trhová cena za jednotku cenného papiera alebo percentuálny podiel agregovanej nominálnej hodnoty, ak sa cenný papier obchoduje skôr v množstvách než v jednotkách. Národné centrálne banky môžu v tejto pozícii požadovať aj vykazovanie naakumulovaného úroku.

Základ pre vykazovanie

Udáva, či je cenný papier kótovaný v percentách alebo v jednotkách.

Celková hodnota

Celková trhová hodnota cenného papiera. V prípade cenných papierov, ktoré sa obchodujú v jednotkách, sa táto hodnota rovná počtu cenných papierov vynásobenému cenou za jednotku. Ak sa cenné papiere obchodujú skôr v množstvách než v jednotkách, táto hodnota sa rovná agregovanej nominálnej hodnote vynásobenej cenou vyjadrenou ako percentuálny podiel z nominálnej hodnoty.

Národné centrálne banky v zásade musia požadovať tiež vykazovanie naakumulovaného úroku buď v tejto pozícii alebo samostatne. Národné centrálne banky sa však môžu rozhodnúť, že budú požadovať údaje bez naakumulovaného úroku.

Finančné transakcie

Suma nákupov po odpočítaní predajov (cenné papiere na strane aktív) alebo emisií po odpočítaní spätného odkúpenia/vyplatenia (cenné papiere na strane pasív) cenného papiera zaznamenaná v hodnote transakcie v eurách.

Cenné papiere kúpené (aktíva) alebo vydané (pasíva)

Suma nákupov (cenné papiere na strane aktív) alebo emisií (cenné papiere na strane pasív) cenného papiera zaznamenaná v hodnote transakcie.

Cenné papiere predané (aktíva) alebo spätne odkúpené/vyplatené (pasíva)

Suma predajov (cenné papiere na strane aktív) alebo spätného odkúpenia/vyplatenia (cenné papiere na strane pasív) cenného papiera zaznamenaná v hodnote transakcie.

Mena, v ktorej je cenný papier zaznamenaný

ISO kód alebo ekvivalent meny použitej na vyjadrenie ceny a/alebo zostatkovej hodnoty cenného papiera.

Iné zmeny v objeme vyjadrené v nominálnej hodnote

Iné zmeny v objeme držaného cenného papiera v nominálnej hodnote vyjadrené v nominálnej mene/jednotke alebo v eurách.

Iné zmeny v objeme vyjadrené v trhovej hodnote

Iné zmeny v objeme držaného cenného papiera v trhovej hodnote vyjadrené v eurách.

Portfóliová investícia alebo priama investícia

Funkcia investícií podľa klasifikácie v štatistike platobnej bilancie (1).

Krajina emitenta

Rezidentská príslušnosť emitenta. V prípade akcií/podielových listov investičných fondov, krajina emitenta predstavuje miesto, kde má rezidentskú príslušnosť investičný fond a nie rezidentskú príslušnosť správcu fondu.

ČASŤ 3

Opisy počtu členov v dôchodkových systémoch

Tabuľka C

Opisy počtu členov v dôchodkových systémoch

Kategória

Opis

1.

Počet členov v dôchodkových systémoch (celkom)

Celkový počet členov v dôchodkových systémoch. Tento počet sa rovná súčtu aktívnych členov, čakateľov na dôchodok a členov v dôchodku.

Pozri kategórie 2, 3 a 4.

2.

z toho aktívni členovia

Počet aktívnych členov v dôchodkovom systéme.

Aktívny člen je člen dôchodkového systému, ktorý do neho prispieva (a/alebo v mene ktorého je prispievané) a akumuluje aktíva alebo naakumuloval aktíva v minulosti a ešte nie je na dôchodku.

3.

z toho čakatelia na dôchodok

Počet čakateľov na dôchodok v dôchodkovom systéme.

Čakateľ na dôchodok je člen dôchodkového systému, ktorý už neprispieva do systému ani v ňom neakumuluje dávky, ale ešte nezačal prijímať dôchodkové dávky zo systému.

4.

z toho členovia v dôchodku

Počet členov v dôchodku v dôchodkovom systéme

Člen v dôchodku je člen dôchodkového systému, ktorý už neprispieva do systému alebo v ňom neakumuluje dávky a začal prijímať dôchodkové dávky zo systému.

ČASŤ 4

Opis podľa sektora

Sektorová klasifikácia je upravená normou ESA 2010. Tabuľka D obsahuje podrobný opis tých sektorov, ktoré musia národné centrálne banky transponovať do svojich vnútroštátnych klasifikácií v súlade s týmto nariadením. Protistrany, ktoré sú rezidentmi v členských štátoch eurozóny, sa identifikujú podľa svojich sektorov v súlade so zoznamami vedenými ECB na štatistické účely a usmernením pre štatistickú klasifikáciu zmluvných strán uvedeným v príručke ECB Monetary Financial Institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers.

Tabuľka D

Opis podľa sektora

Sektor

Opis

1.

Peňažné finančné inštitúcie

Peňažné finančné inštitúcie ako sú vymedzené v článku 1 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Tento sektor zahŕňa národné centrálne banky (S.121), úverové inštitúcie ako sú vymedzené v práve Únie, fondy peňažného trhu, ostatné finančné inštitúcie, ktorých podnikateľskou činnosťou je prijímanie vkladov a/alebo blízkych náhrad vkladov subjektov iných ako peňažné finančné inštitúcie a poskytovanie úverov a/alebo investovanie do cenných papierov na vlastný účet, prinajmenšom v ekonomickom zmysle, a inštitúcie elektronických peňazí, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania v podobe vydávania elektronických peňazí (S.122).

2.

Verejná správa

Sektor verejnej správy (S.13) pozostáva z inštitucionálnych jednotiek, ktoré sú netrhovými výrobcami, ktorých produkcia je určená na individuálnu a kolektívnu spotrebu a sú financované povinnými platbami jednotiek patriacich do iných sektorov, ako aj z inštitucionálnych jednotiek zapojených hlavne do prerozdeľovania národného dôchodku a bohatstva (ESA 2010, odseky 2.111 až 2.113).

3.

Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí

Subsektor ostatných finančných sprostredkovateľov okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov (S.125) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do finančného sprostredkovania na základe prijímania záväzkov od inštitucionálnych jednotiek v iných formách, ako je mena, vklady (alebo blízke náhrady za vklady), akcie/podielové listy investičných fondov, alebo vo vzťahu k poistným, penzijným a štandardizovaným schémam záruk. Finančné korporácie osobitného účelu ako sú vymedzené v nariadení (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40), sú zahrnuté do tohto subsektora (ESA 2010, odseky 2.86 až 2.94).

Subsektor finančných pomocných inštitúcií (S.126) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sú zapojené hlavne do činností úzko spojených s finančným sprostredkovaním, ktoré však samy osebe nie sú finančnými sprostredkovateľmi. Tento subsektor zahŕňa aj ústredia, ktorých všetky alebo väčšina dcérskych spoločností sú finančnými korporáciami (ESA 2010, odseky 2.95 až 2.97).

Subsektor kaptívnych finančných inštitúcií a požičiavateľov peňazí (S.127) pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázikorporácií, ktoré sa nezapájajú do finančného sprostredkovania ani neposkytujú finančné pomocné služby, pričom väčšina ich aktív alebo pasív nie je predmetom transakcií na otvorených trhoch. Tento subsektor zahŕňa holdingové spoločnosti, ktoré majú v držbe podiely na základnom imaní skupiny dcérskych korporácií umožňujúce kontrolu nad týmito korporáciami a ktorých hlavnou aktivitou je vlastníctvo skupiny bez poskytovania akýchkoľvek iných služieb podnikom, v ktorých majú podiely na vlastnom imaní, t. j. nespravujú ani neriadia iné jednotky (ESA 2010, odseky 2.98 až 2.99).

4.

Investičné fondy iné ako fondy peňažného trhu

Investičné fondy ako sú vymedzené v článku 1 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38). Tento subsektor pozostáva zo všetkých spoločností kolektívneho investovania okrem fondov peňažného trhu, ktoré investujú do finančných a/alebo nefinančných aktív, ak je ich cieľom investovanie kapitálu získaného od verejnosti (S.124).

5.

Poisťovacie korporácie

Poisťovacie korporácie (S.128)ako sú vymedzené v článku 1 nariadenia (EÚ) č. 1374/2014 (ECB/2014/50).

6.

Penzijné fondy

Penzijné fondy ako sú vymedzené v článku 1 tohto nariadenia (S.129).

6.1

Manažéri penzijných fondov

Manažéri penzijných fondov ako sú vymedzené v článku 1 tohto nariadenia.

7.

Nefinančné korporácie

Sektor nefinančných korporácií (S.11) pozostáva z inštitucionálnych jednotiek, ktoré sú nezávislými právnymi subjektmi a trhovými výrobcami a ktorých hlavnou činnosťou je produkcia výrobkov a nefinančných služieb. Tento sektor zároveň zahŕňa nefinančné kvázikorporácie (ESA 2010, odseky 2.45 až 2.50).

8.

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Sektor domácností (S.14) pozostáva z jednotlivcov alebo skupín jednotlivcov ako spotrebiteľov a podnikateľov produkujúcich trhové výrobky a nefinančné a finančné služby (trhoví výrobcovia) za predpokladu, že produkcii výrobkov a služieb sa nevenujú samostatné subjekty považované za kvázikorporácie. Zahŕňa aj jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov, ktorí produkujú výrobky a nefinančné služby výlučne na vlastné konečné použitie. Sektor domácností zahŕňa podnikateľské subjekty s jediným vlastníkom a partnerstvá bez vlastnej právnej subjektivity iné ako tie, ktoré sa považujú za kvázikorporácie, ktoré sú trhovými výrobcami (ESA 2010, odseky 2.118 až 2.128).

Sektor neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (S.15) pozostáva z neziskových inštitúcií, ktoré sú samostatnými právnymi subjektmi slúžiacimi domácnostiam a ktoré sú súkromnými netrhovými výrobcami. Ich hlavnými zdrojmi sú dobrovoľné príspevky v hotovosti alebo v naturáliách od domácností v postavení spotrebiteľov, platby od verejnej správy a dôchodky z majetku (ESA 2010, odseky 2.129 a 2.130).

ČASŤ 5

Opis finančných transakcií a úprav vyplývajúcich z precenenia

1.

„Finančnými transakciami“ sa rozumejú tie transakcie, ktoré vyplývajú zo vzniku, zániku alebo zmeny vlastníctva finančných aktív alebo pasív. Tieto transakcie sa merajú ako rozdiel medzi pozíciami v stavoch k dátumu na konci obdobia, ku ktorému sa výkazy zostavujú, od ktorých sa odpočítajú účinky zmien v dôsledku vplyvov z „úprav vyplývajúcich z precenenia“ (spôsobených zmenami cien a výmenných kurzov) a „reklasifikácií a iných úprav“. ECB požaduje štatistické informácie na účely zostavenia údajov o finančných transakciách vo forme úprav, ktoré zahŕňajú „reklasifikácie a iné úpravy“ ako aj „precenenia v dôsledku zmien cien a výmenných kurzov“.

2.

„Úpravami vyplývajúcimi z precenenia“ sa rozumejú zmeny v oceňovaní aktív a pasív, ktoré vyplývajú zo zmien ceny aktív a pasív a/alebo z vplyvu výmenných kurzov na hodnotu aktív a pasív denominovaných v cudzej mene, ktoré sú vyjadrené v eurách. Úpravy v súvislosti s precenením aktív/pasív, ktoré sa týkajú zmien v oceňovaní aktív/pasív, ktoré vyplývajú zo zmien cien, v ktorých sú aktíva a pasíva zaznamenané alebo obchodované. Tieto precenenia zahŕňajú zmeny, ku ktorým dôjde časom v hodnote stavov ku koncu obdobia z dôvodu zmien referenčnej hodnoty, v ktorej sú zaznamenané, t. j. zisky/straty z držby. V dôsledku pohybov výmenných kurzov voči euru, ku ktorým dochádza medzi dátumami na konci obdobia, ku ktorým sa výkazy zostavujú, má za následok zmenu hodnoty aktív/pasív v cudzej mene, ak sú vyjadrené v eurách. Keďže tieto zmeny predstavujú zisky/straty z držby a nespôsobujú ich finančné transakcie, takéto vplyvy je potrebné odstrániť z údajov o transakciách. V zásade úpravy vyplývajúce z precenenia tiež obsahujú zmeny v ocenení, ktoré vyplývajú z transakcií s aktívami/pasívami, t. j. realizované zisky/straty, vnútroštátna prax je však v tomto ohľade rozdielna.

3.

„Odpismi/zníženiami hodnoty“ sa rozumie zníženie hodnoty úveru zaznamenaného do bilancie, keď je úver považovaný za bezcenné aktívum (odpis), alebo keď sa predpokladá, že úver nebude nahradený v plnom rozsahu (zníženie hodnoty). Odpisy/zníženia hodnoty uznané v čase, keď sa úver predáva alebo je prevedený na tretiu osobu, sa tiež zahŕňajú, ak je ich možné identifikovať.


(1)  Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2011/23 z 9. decembra 2011 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2012, s. 1).


PRÍLOHA III

MINIMÁLNE NORMY, KTORÉ MÁ UPLATŇOVAŤ AKTUÁLNA SPRAVODAJSKÁ SKUPINA

Spravodajské jednotky musia spĺňať minimálne normy, aby vyhoveli požiadavkám ECB na štatistické vykazovanie.

1.

Minimálne normy pre prenos:

a)

vykazovanie musí byť včasné a v súlade s termínmi, ktoré stanoví príslušná národná centrálna banka;

b)

štatistické výkazy musia mať formu a formát odvodené od technických požiadaviek na vykazovanie, ktoré stanoví príslušná národná centrálna banka;

c)

spravodajská jednotka musí poskytnúť údaje o jednej alebo viacerých kontaktných osobách príslušnej národnej centrálnej banke;

d)

musia sa dodržiavať technické špecifikácie na prenos údajov do príslušnej národnej centrálnej banky;

e)

ak to požaduje príslušná národná centrálna banka, spravodajská jednotka musí v prípade vykazovania podľa jednotlivých cenných papierov poskytnúť ďalšie informácie (napr. názov emitenta, dátum emisie) potrebné na identifikáciu cenného papiera, ktorého identifikačný kód je buď chybný, alebo nie je verejný.

2.

Minimálne normy pre presnosť:

a)

štatistické informácie musia byť správne: musia sa dodržať všetky lineárne obmedzenia (napr. podsúčty musia súhlasiť s celkovými súčtami);

b)

spravodajské jednotky musia byť schopné poskytnúť informácie o vývoji, ktorý naznačujú prenesené údaje;

c)

štatistické informácie musia byť úplné a nesmú obsahovať nepretržité a štrukturálne medzery; na chýbajúce údaje by sa malo upozorniť, vysvetliť ich príslušnej národnej centrálnej banke, a pokiaľ je to možné, čo najskôr doplniť;

d)

spravodajské jednotky musia dodržiavať miery, zásady zaokrúhľovania a počet desatinných miest, ktoré stanoví príslušná národná centrálna banka pre technický prenos údajov.

3.

Minimálne normy pre súlad s pojmami:

a)

štatistické informácie musia byť v súlade s vymedzením pojmov a klasifikáciami uvedenými v tomto nariadení;

b)

v prípade odchýlok od vymedzenia týchto pojmov a klasifikácií musia spravodajské jednotky pravidelne monitorovať a vyčísliť rozdiel medzi použitým meradlom a meradlom uvedeným v tomto nariadení;

c)

spravodajské jednotky musia byť schopné vysvetliť zmeny v prenesených údajoch v porovnaní s hodnotami za predchádzajúce obdobia.

4.

Minimálne normy pre revízie:

Musia sa dodržiavať zásady a postupy pre revízie, ktoré ustanovia ECB a príslušná národná centrálna banka. K revíziám odchyľujúcim sa od pravidelných revízií musia byť pripojené vysvetľujúce poznámky.


ROZHODNUTIA

17.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/31


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/232

z 15. februára 2018

o predĺžení platnosti opatrenia prijatého Belgickom na sprístupnenie biocídnych výrobkov VectoMax G a Aqua-K-Othrine na trhu a ich používanie v súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012

[oznámené pod číslom C(2018) 759]

(Iba holandské a francúzske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 55 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Belgicko prijalo 3. mája 2017 v súlade s článkom 55 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 528/2012 rozhodnutie, na základe ktorého povoľuje do 31. októbra 2017 vo Flámskom regióne sprístupnenie na trhu a použitie biocídnych výrobkov VectoMax G a Aqua-K-Othrine na reguláciu lariev a dospelých invazívnych exotických komárov (rodu Aedes) (ďalej len „komáre“) a všetkých nových populácií zistených vo Flámskom regióne v rámci projektu monitorovania exotických komárov v Belgicku známeho ako „MEMO“ (ďalej len „opatrenie“). V súlade s článkom 55 ods. 1 druhým pododsekom uvedeného nariadenia Belgicko bezodkladne informovalo Komisiu a ostatné členské štáty o tomto opatrení a o dôvodoch, ktoré k nemu viedli.

(2)

VectoMax G obsahuje Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14, kmeň AM65-52 a Bacillus sphaericus subsp. 2362, kmeň ABTS-1743 (ďalej len „Bacillus thuringiensis israelensis“ a „Bacillus sphaericus“ v uvedenom poradí) ako účinné látky a Aqua-K-Othrine obsahuje účinnú látku deltametrín, pričom všetky sú určené na použitie v type výrobkov 18, ako sa vymedzuje v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012. Podľa informácií, ktoré poskytlo Belgicko, bolo opatrenie potrebné na ochranu verejného zdravia, keďže uvedené komáre, ktorých výskyt sa zistil v dvoch lokalitách provincie Východné Flámsko, môžu byť vektorom v prípade ochorení ako horúčka dengue a chikungunya, a preto by sa malo čím skôr zabrániť ich možnému šíreniu.

(3)

Komisia prijala 27. septembra 2017 odôvodnenú žiadosť Belgicka o predĺženie platnosti opatrenia v súlade s článkom 55 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Odôvodnená žiadosť vychádzala z obáv vyplývajúcich z hrozby, ktorú predstavujú uvedené komáre pre verejné zdravie. Keďže kampaň za boj proti uvedeným populáciám komárov v Belgicku ešte nebola uzavretá a projekt monitorovania MEMO stále prebieha, v dôsledku nedostatku vhodných alternatívnych produktov v Belgicku by uvedené výrobky boli potrebné na reguláciu zistených a všetkých nových populácií komárov, ktoré môžu byť zistené vo Flámskom regióne.

(4)

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb uznáva, že invazívne komáre, ku ktorým patria jedince rodu Aedes, sa výrazne rozšírili po celom svete, čomu napomohla predovšetkým ľudská činnosť, a že majú potenciál stať sa vážnou hrozbou pre zdravie.

(5)

Keďže v dôsledku absencie primeranej regulácie komárov, ktorá sa nedá dosiahnuť inými prostriedkami, by mohlo byť ohrozené verejné zdravie, je vhodné Belgicku za určitých podmienok povoliť predĺženie platnosti opatrenia, ktoré nepresiahne 550 dní.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Belgicko môže na obdobie nepresahujúce 550 dní predĺžiť opatrenie, ktorým sa sprístupnia biocídne výrobky VectoMax G a Aqua-K-Othrine na trhu a umožní ich používanie pre výrobky typu 18, ako sú vymedzené v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012, na reguláciu komárov ako vektorov, pričom zabezpečí, aby tieto výrobky používali len certifikované subjekty a aby ich používanie prebiehalo pod dohľadom príslušného orgánu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu.

V Bruseli 15. februára 2018

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.


17.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/33


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/233

z 15. februára 2018,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES

[oznámené pod číslom C(2018) 818]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a najmä na jej článok 29 ods. 1 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Smernicou 96/23/ES sa stanovujú opatrenia na monitorovanie látok a skupín rezíduí, ktoré sú uvedené v prílohe I k nej. v článku 29 uvedenej smernice sa vyžaduje, aby tretie krajiny, z ktorých majú členské štáty povolené dovážať zvieratá a živočíšne produkty, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, predložili plán monitorovania rezíduí, ktorý poskytuje požadované záruky (ďalej len „plán“). Plán by sa mal vzťahovať aspoň na skupiny rezíduí a látky uvedené v spomenutej prílohe I.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2011/163/EÚ (2) sa schvaľujú plány predložené niektorými tretími krajinami v prípade konkrétnych zvierat a živočíšnych produktov uvedených v zozname v prílohe k danému rozhodnutiu (ďalej len „zoznam“).

(3)

Andorra síce neposkytla plán monitorovania rezíduí v prípade domácej produkcie ošípaných, ale poskytla záruky týkajúce sa surovín z ošípaných s pôvodom buď v členských štátoch, alebo tretích krajinách schválených na vývoz týchto surovín do Európskej únie. Do zoznamu by sa preto mala zahrnúť položka týkajúca sa Andorry, pokiaľ ide o ošípané, s príslušnou poznámkou pod čiarou.

(4)

Burkina Faso predložila Komisii plán týkajúci sa medu. v danom pláne sú poskytnuté dostatočné záruky, a preto by sa mal schváliť. Do zoznamu by sa preto mala zahrnúť položka týkajúca sa Burkiny Faso, pokiaľ ide o med.

(5)

Benin predložil Komisii plán týkajúci sa medu. v danom pláne sú poskytnuté dostatočné záruky, a preto by sa mal schváliť. Do zoznamu by sa preto mala zahrnúť položka týkajúca sa Beninu, pokiaľ ide o med.

(6)

Maurícius síce neposkytol plán monitorovania rezíduí v prípade domácej produkcie medu, ale poskytla záruky týkajúce sa surovín z medu s pôvodom buď v členských štátoch, alebo tretích krajinách schválených na vývoz týchto surovín do Európskej únie. Do zoznamu by sa preto mala zahrnúť položka týkajúca sa Maurícia, pokiaľ ide o med, s príslušnou poznámkou pod čiarou.

(7)

San Maríno predložilo Komisii plán týkajúci sa mlieka. v danom pláne sú poskytnuté dostatočné záruky, a preto by sa mal schváliť. Do zoznamu by sa preto mala zahrnúť položka týkajúca sa San Marína, pokiaľ ide o mlieko.

(8)

Južná Afrika je v súčasnosti zahrnutá v zozname, pokiaľ ide o zver z farmových chovov. Najnovší audit, ktorý vykonala Komisia v Južnej Afrike, však potvrdil nedostatky v schopnosti juhoafrických orgánov vykonávať spoľahlivé kontroly zveri z farmových chovov. Položka týkajúca sa Južnej Afriky, pokiaľ ide o zver z farmových chovov, by sa preto mala vypustiť zo zoznamu. Južná Afrika bola o tom náležite informovaná.

(9)

Zimbabwe je v súčasnosti zahrnuté v zozname, pokiaľ ide o akvakultúru a zver z farmových chovov. Zimbabwe však neposkytlo plán vyžadovaný podľa článku 29 smernice 96/23/ES a uviedlo, že v súčasnosti nevykonáva testovanie rezíduí a ani sa neočakáva, že ho bude vykonávať, a preto viac nemôže vyvážať produkty akvakultúry do EÚ. Položky týkajúce sa Zimbabwe, pokiaľ ide o akvakultúru a zver z farmových chovov, by sa preto mali vypustiť zo zoznamu. Zimbabwe bolo o tom náležite informované.

(10)

S cieľom predísť akémukoľvek narušeniu obchodu by sa mali stanoviť prechodné obdobia, ktoré by sa vzťahovali na príslušné zásielky z Južnej Afriky a zo Zimbabwe, ktoré boli odoslané do Únie pred dátumom uplatňovania tohto rozhodnutia.

(11)

Rozhodnutie 2011/163/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2011/163/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Počas prechodného obdobia do 15. apríla 2018 musia členské štáty prijať zásielky zveri z farmových chovov z Južnej Afriky a zo Zimbabwe, ak dovozca vie preukázať, že takéto zásielky boli osvedčené a odoslané do Únie pred 1. marcom 2018 v súlade s rozhodnutím 2011/163/EÚ.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. februára 2018

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2011/163/EÚ zo 16. marca 2011 o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES (Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 40).


PRÍLOHA

PRÍLOHA

Kód ISO2

Krajina

Hovädzí dobytok

Ovce/kozy

Ošípané

Kone

Hydina

Akvakultúra

Mlieko

Vajcia

Králiky

Voľne žijúca zver

Zver z farmových chovov

Med

AD

Andorra

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albánsko

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Arménsko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentína

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrália

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna a Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladéš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazília

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bielorusko

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švajčiarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Čína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikánska republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvádor

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiópia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandské ostrovy

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Gruzínsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grónsko

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonézia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Irán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonsko

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Keňa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgizsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Južná Kórea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Srí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavsko

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Čierna Hora

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mjanmarská zväzová republika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Maurícius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Mexiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajzia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namíbia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nová Kaledónia

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nový Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipíny

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre a Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnove ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbsko (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusko

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudská Arábia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Maríno

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvádor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazijsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thajsko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turecko

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzánia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Spojené štáty americké

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Južná Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X


(1)  Len ťavie mlieko.

(2)  Vývoz živých koňovitých určených na zabitie (výlučne zvieratá na produkciu potravín) do Únie.

(3)  Tretie krajiny používajúce iba surovinu pochádzajúcu buď z členských štátov, alebo iných tretích krajín schválených na dovoz takejto suroviny do Únie v súlade s článkom 2.

(4)  Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko: konečné označenie tejto krajiny sa dohodne po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú na úrovni OSN.

(5)  Nezahŕňa Kosovo (týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova).

(6)  Len sob z Murmanskej oblasti a z Jamalskoneneckej oblasti.

(7)  Rozumie sa tým štát Izrael bez území pod izraelskou správou od júna 1967, konkrétne bez Golanských výšin, pásma Gazy, východného Jeruzalema a zvyšku západného brehu Jordánu.

(8)  Len komodity čerstvého mäsa s pôvodom z Nového Zélandu, ktoré sú určené pre Úniu a vyložené či preložené v Singapure a prevážané jeho územím s uskladnením alebo bez uskladnenia.


ODPORÚČANIA

17.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/40


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2018/234

zo 14. februára 2018

o posilnení európskeho charakteru a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom parlamente.

(2)

V článku 10 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie a že rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi.

(3)

V článku 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že Európska rada musí zohľadniť voľby do Európskeho parlamentu, keď navrhuje kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie.

(4)

V dostatočnom predstihu pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré budú v roku 2019, by sa malo odporúčanie Komisie 2013/142/EÚ (1) aktualizovať a určité jeho prvky by sa mali doplniť s cieľom ešte viac posilniť európsky charakter a účinný priebeh volieb do Európskeho parlamentu.

(5)

Najdôležitejšie je posilniť demokratickú legitimitu EÚ a zabezpečiť, aby sa občania podieľali na politickom dianí na európskej úrovni. Občania by hlasovali vo voľbách do Európskeho parlamentu s väčším odhodlaním, keby si lepšie uvedomovali, ako politiky EÚ ovplyvňujú ich každodenný život, a keby verili, že sa môžu vyjadriť k najdôležitejším rozhodnutiam Únie, akým je napríklad výber vedúcich predstaviteľov inštitúcií EÚ a stanovenie budúcich priorít Únie.

(6)

Z potreby posilniť zodpovednosť a transparentnosť plynú dôsledky aj pre Komisiu. Komisia preskúmala Kódex správania členov Európskej komisie (2). Podľa nového kódexu môžu členovia Komisie kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu bez toho, aby si museli vziať pracovné voľno. V snahe zohľadniť túto zmenu sa zrevidovali príslušné pravidlá Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (3).

(7)

Politiky, o ktorých sa rozhoduje na európskej úrovni, priamo ovplyvňujú každodenný život občanov a prejavujú sa na miestnej úrovni. Aby si občania mohli vybrať vo voľbách do Európskeho parlamentu, potrebujú vedieť, čo sa odohráva na európskej úrovni. Zapájanie občanov do otázok európskeho významu podporuje demokratickú účasť občanov na tvorbe politík EÚ. Súčasná komisia od januára 2015 zorganizovala 478 dialógov s občanmi vo všetkých členských štátoch a spolupracovala pri tom aj s inštitucionálnymi partnermi, napr. s Európskym parlamentom, národnými parlamentmi, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. V období od februára 2018 do 9. mája 2019 Komisia v spolupráci s členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, ako aj s Európskym parlamentom a inými európskymi inštitúciami zorganizuje alebo pomôže zorganizovať približne 500 ďalších dialógov.

(8)

Viaceré členské štáty vyhlásili, že sú pripravené pustiť sa do širších verejných diskusií o budúcnosti Európy, pričom v niekoľkých členských štátoch už takéto vnútroštátne dialógy prebiehajú. Zaangažovaním občanov z celej Európy a konaním informačných podujatí organizovaných v súlade s politickými štruktúrami a praxou členských štátov by členské štáty mohli napomôcť zvýšiť povedomie občanov o tom, aký dôležitý je ich hlas pri určovaní vízie, vďaka ktorej by európsky projekt najviac napredoval. Takéto podujatia by sa mali konať v období medzi zasadnutím lídrov plánovaným na 23. februára 2018 a samitom v Sibiu, ktorý sa koná 9. mája 2019, tesne pred voľbami do Európskeho parlamentu, a na ktorom majú hlavy štátov alebo predsedovia vlád podľa očakávaní vypracovať závery o nadchádzajúcich krokoch Únie.

(9)

Európske politické strany výrazne prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia, podpore volebnej účasti a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie. Táto rola európskych politických strán by sa mohla upevniť, ak by v nadchádzajúcich mesiacoch oslovili svoje vnútroštátne pridružené strany a občiansku spoločnosť a dôkladnejšie ich oboznámili s tým, aké možnosti voľby sa naskytajú, pokiaľ ide o budúcnosť Európy a záujmy občanov, ktorých zastupujú.

(10)

Systém „spitzenkandidaten“, vedúcich kandidátov na funkciu predsedu Európskej komisie sa po prvýkrát zaviedol vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014.

(11)

Tento postup napomohol posilniť účinnosť a demokratickú legitimitu Únie, ktorá sa opiera o dva piliere: priame zastúpenie občanov v Európskom parlamente a ich nepriame zastúpenie vládami členských štátov v Európskej rade a v Rade. Prispel aj k zvýšeniu zodpovednosti Komisie v súlade s článkom 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii. So zreteľom na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v roku 2019, by sa v tomto postupe malo pokračovať a mal by sa skvalitniť.

(12)

Európske a vnútroštátne politické strany by mali oznámiť ešte pred začiatkom volebnej kampane, v ideálnom prípade do konca roka 2018, ktorého kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie podporujú, a v ideálnom prípade začiatkom roka 2019 zverejniť jeho vlastný program. Umožnilo by to sprehľadniť prepojenie medzi jednotlivým hlasom, ktorý občan Únie odovzdá určitej politickej strane vo voľbách do Európskeho parlamentu, kandidátom na funkciu predsedu Komisie, ktorého táto strana podporuje, a jeho víziou budúcnosti Európy.

(13)

Tento proces by bol ešte dôslednejší, keby si európske politické strany a ich vnútroštátne členské strany vybrali svojich vedúcich kandidátov otvoreným, inkluzívnym a transparentným spôsobom, napríklad v primárnych voľbách. Takýto spôsob výberu by zároveň mohol pomôcť vzbudiť väčší záujem a zmobilizovať voličov.

(14)

V článku 10 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článku 12 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie sa európskym politickým stranám priznáva významná úloha. Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií sa regulujú na európskej úrovni. V záujme transparentnosti, kontroly a demokratickej zodpovednosti európskych politických strán Komisia navrhla, aby sa príslušné pravidlá zmenili pred tým, ako sa budú v roku 2019 konať voľby do Európskeho parlamentu (4). Konkrétne prístup k finančným prostriedkom zo všeobecného rozpočtu Európskej únie by sa mal podmieniť tým, že pridružené strany uverejnia program a logo dotknutej európskej politickej strany. Občania by mali mať vopred k dispozícii jasné a relevantné informácie, aby chápali, aký vplyv majú ich hlasy na úrovni európskych strán. Podujatia strán, akými sú snemy, a volebné kampane vnútroštátnych strán sú ďalším vhodným a účinným spôsobom, ako verejnosť oboznámiť s týmto vzájomným vzťahom a jasne ho zviditeľniť.

(15)

Keď sa kampane týkajúce sa volieb do Európskeho parlamentu začnú oveľa skôr ako v minulosti a ešte pred začiatkom kampane sa zverejní, ku ktorým európskym stranám sú zúčastnené vnútroštátne strany pridružené, malo by to prispieť k posilneniu európskeho rozmeru týchto volieb.

(16)

Na európske politické strany sa apeluje, aby pred začiatkom kampane, a podľa možnosti pri oznamovaní svojich kandidátov na funkciu predsedu Komisie, informovali o tom, ku ktorej politickej skupine v Európskom parlamente sa v nasledujúcom volebnom období zamýšľajú pripojiť, alebo akú politickú skupinu v ňom chcú vytvoriť, a to s prihliadnutím na špecifiká politickej scény vnútroštátnych strán jednotlivých členských štátov. Prepojenie medzi vnútroštátnymi politickými stranami, európskymi politickými stranami a politickými skupinami v Európskom parlamente by sa tak stalo ešte transparentnejšie.

(17)

Tým, že členské štáty podporia a uľahčia poskytovanie informácií voličom o pridružení vnútroštátnych strán k európskym politickým stranám v priebehu kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu a podľa možnosti aj na hlasovacích lístkoch používaných v týchto voľbách, zlepšili by viditeľnosť európskych politických strán a platforiem, ktoré ponúkajú, v celom európskom volebnom procese.

(18)

V článku 22 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že občania Únie majú právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, v zmysle smernice Rady 93/109/ES (5).

(19)

V snahe podporiť účasť občanov vo voľbách do Európskeho parlamentu a ich európsky rozmer je vhodné sa postarať o to, aby sa určili a zdieľali najlepšie postupy a opatrenia, ktoré členské štáty zaviedli v rámci príprav a organizácie týchto volieb, a to aj pokiaľ ide o právo voliť európskych občanov s bydliskom v inom členskom štáte, ako aj o podporu uplatňovania volebných práv nedostatočne zastúpených skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

(20)

Vzhľadom na riziká, ktoré pre volebný proces predstavujú kybernetické útoky a dezinformácie, spozorované v nedávnych voľbách a kampaniach by sa mala podporovať výmena skúseností medzi členskými štátmi o otázkach s tým spojených.

(21)

Členské štáty, ako aj európske a vnútroštátne politické strany nesú osobitnú zodpovednosť za posilnenie demokratického a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Zapojiť európskych občanov pred voľbami do Európskeho parlamentu do diskusií o európskych otázkach

1.

Počnúc zasadnutím lídrov plánovaným na 23. februára 2018 a so zreteľom na vnútroštátne politické štruktúry a prax by členské štáty mali organizovať informačné podujatia, aby občanov zapojili do verejnej diskusie o otázkach týkajúcich sa Európskej únie a o budúcnosti Európy. Tieto informačné podujatia by mali pokračovať až do zasadnutia lídrov v Sibiu 9. mája 2019, krátko pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Európske a vnútroštátne politické strany by mali v rovnakom období pomôcť lepšie oboznámiť občanov s aktuálnymi otázkami, ktorým sa venuje pozornosť na úrovni Únie, a o tom, ako ich hodlajú v nadchádzajúcom volebnom období riešiť.

Podpora kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie

2.

V dostatočnom predstihu pred voľbami do Európskeho parlamentu, v ideálnom prípade do konca roka 2018 by mali jednotlivé európske politické strany oznámiť meno kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie, ktorého podporujú. V ideálnom prípade začiatkom roka 2019 by mali takisto zverejniť vlastný program kandidáta.

Na európske politické strany a ich vnútroštátne členské strany sa apeluje, aby si svojich vedúcich kandidátov vybrali otvoreným, inkluzívnym a transparentným spôsobom.

Vnútroštátne politické strany by mali zabezpečiť, aby svoje politické vystupovanie vrátane oznamov v rozhlasovom a televíznom vysielaní v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu využili aj na informovanie občanov o kandidátovi na funkciu predsedu Európskej komisie, ktorého podporujú, a o jeho programe.

Informovať voličov o pridružení vnútroštátnych strán k európskym politickým stranám

3.

Vnútroštátne politické strany zúčastňujúce sa na voľbách do Európskeho parlamentu by mali pred týmito voľbami a pred začiatkom volebnej kampane verejne oznámiť, či sú pridružené k nejakej európskej politickej strane a ak áno, ku ktorej, a ktorého vedúceho kandidáta podporujú, a to s prihliadnutím na špecifiká politickej scény vnútroštátnych strán jednotlivých členských štátov.

Vnútroštátne politické strany by mali v medziach možností zreteľne uvádzať túto informáciu prípadne vrátane loga danej európskej politickej strany, na všetkých materiáloch týkajúcich sa volebnej kampane, vo všetkých volebných vystúpeniach a politických oznamoch v rozhlasovom a televíznom vysielaní.

Na európske politické strany sa apeluje, aby pred začiatkom kampane, a podľa možnosti pri oznamovaní svojich kandidátov na funkciu predsedu Komisie, informovali o tom, ku ktorej politickej skupine v Európskom parlamente sa v nasledujúcom volebnom období zamýšľajú pripojiť, alebo akú politickú skupinu v ňom chcú vytvoriť.

Podporovať a uľahčovať informovanosť voličov o pridružení vnútroštátnych strán k európskym politickým stranám

4.

Členské štáty by mali podporovať a uľahčovať poskytovanie informácií voličom o pridružení vnútroštátnych strán k európskym politickým stranám, ako aj o ich vedúcich kandidátoch, pred voľbami do Európskeho parlamentu a počas nich, napríklad umožnením a podporovaním označenia takéhoto pridruženia na materiáloch týkajúcich sa volebnej kampane, webových stránkach vnútroštátnych a regionálnych členských strán a podľa možnosti na hlasovacích lístkoch používaných v týchto voľbách.

Účinný priebeh

5.

Zodpovedné vnútroštátne orgány sa vyzývajú, aby sa stretli na jar v roku 2018 a za pomoci Komisie si vymenili najlepšie postupy a praktické opatrenia, ktorými by sa zabezpečilo, aby európski občania s bydliskom v inom členskom štáte mohli využiť v danom členskom štáte svoje hlasovacie právo, podporilo uplatňovanie volebných práv nedostatočne zastúpených skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím, a aby sa celkovo podporil demokratický priebeh a vysoká volebná účasť.

Zodpovedné vnútroštátne orgány sa okrem toho vyzývajú, aby na základe skúseností členských štátov určili najlepšie postupy zisťovania, zmierňovania a riadenia rizík, ktoré pre volebný proces predstavujú kybernetické útoky a dezinformácie.

Toto odporúčanie je určené členským štátom a európskym a vnútroštátnym politickým stranám.

V Bruseli 14. februára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Odporúčanie Komisie 2013/142/EÚ z 12. marca 2013 o posilnení demokratického a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2013, s. 29).

(2)  Rozhodnutie Komisie z 31. januára 2018 o Kódexe správania členov Európskej komisie [C(2018) 700 final].

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. februára 2018 o revízii Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou [2017/2233 (ACI)].

(4)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií [COM(2017) 481 z 13. septembra 2017].

(5)  Smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 34).


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

17.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/44


ROZHODNUTIE PODVÝBORU EÚ A UKRAJINY PRE OBCHOD A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ č. 1/2017

z 30. mája 2017,

ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok [2018/235]

PODVÝBOR EÚ A UKRAJINY PRE OBCHOD A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1), a najmä na jej článok 300,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 486 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa jej časti vrátane kapitoly 13 (Obchod a trvalo udržateľný rozvoj) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) predbežne vykonávajú od 1. januára 2016.

(2)

V článku 300 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj má vykonávať dohľad nad uplatňovaním kapitoly 13 hlavy IV dohody.

(3)

V článku 300 ods. 1 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj má prijať svoj rokovací poriadok,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma rokovací poriadok podvýboru pre obchod a udržateľný rozvoj uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 30. mája 2017

Za podvýbor EÚ a Ukrajiny pre obchod a udržateľný rozvoj

predsedníčka

M. TUININGA

tajomníci

M. VADIS

D. KRAMER


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.


PRÍLOHA

Rokovací poriadok Podvýboru EÚ a Ukrajiny pre obchod a udržateľný rozvoj

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj zriadený podľa článku 300 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“), pomáha Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, ako sa uvádza v článku 465 ods. 4 dohody pri vykonávaní jeho úloh.

2.   Podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj vykonáva svoje povinnosti uvedené v kapitole 13 (Obchod a trvalo udržateľný rozvoj) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody.

3.   Podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj sa skladá zo zástupcov z administratívy každej zmluvnej strany, ktorí sú zodpovední za záležitosti súvisiace s obchodom a trvalo udržateľným rozvojom.

4.   Funkciu predsedu podvýboru pre obchod a udržateľný rozvoj vykonáva zástupca Európskej komisie alebo Ukrajiny zodpovedný za záležitosti súvisiace s obchodom a trvalo udržateľným rozvojom.

5.   Na účely tohto rokovacieho poriadku sa uplatňuje vymedzenie pojmu „zmluvné strany“ stanovené v článku 482 dohody.

Článok 2

Osobitné ustanovenia

1.   Pokiaľ nie je v tomto rokovacom poriadku stanovené inak, články 2 až 14 rokovacieho poriadku Výboru pre pridruženie EÚ a Ukrajiny sa uplatňujú mutatis mutandis.

2.   Odkazy na Radu pre pridruženie sa vykladajú ako odkazy na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu. Odkazy na Výbor pre pridruženie alebo na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu sa vykladajú ako odkazy na podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj.

Článok 3

Zasadnutia

Podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj zasadá podľa potreby. Zmluvné strany sa budú snažiť zasadať raz za rok.

Článok 4

Zmeny

Tento rokovací poriadok sa môže zmeniť rozhodnutím podvýboru pre obchod a udržateľný rozvoj v súlade s článkom 300 ods. 1 dohody.


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.


MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

17.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/46


DOHODA MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM A EURÓPSKOU KOMISIOU,

ktorou sa mení bod 4 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

EURÓPSKY PARLAMENT A EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 295, a na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

SA DOHODLI TAKTO:

Bod 4 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (1) sa nahrádza takto:

„4.

Bez toho, aby tým bola dotknutá zásada kolegiality Komisie, každý člen Komisie nesie politickú zodpovednosť za činnosť v oblasti svojej pôsobnosti.

Predseda Komisie je plne zodpovedný za rozpoznanie akéhokoľvek konfliktu záujmov, kvôli ktorému člen Komisie nemôže vykonávať svoje povinnosti.

Predseda Komisie je rovnako zodpovedný za akékoľvek nasledujúce kroky podniknuté za takýchto okolností a ihneď o tom písomne informuje predsedu Európskeho parlamentu.

Účasť členov Komisie na volebných kampaniach sa riadi Etickým kódexom členov Európskej komisie.

Členovia Komisie sa môžu zúčastňovať na volebných kampaniach vo voľbách do Európskeho parlamentu, a to aj ako kandidáti. Takisto ich európske politické strany môžu vybrať za hlavných kandidátov („Spitzenkandidat“) na pozíciu predsedu Komisie.

Predseda Komisie včas informuje Európsky parlament o tom, či jeden alebo viacerí členovia Komisie sa zúčastnia na volebných kampaniach ako kandidáti vo voľbách do Európskeho parlamentu, ako aj o opatreniach prijatých na zabezpečenie dodržiavania zásad nezávislosti, čestnosti a zdržanlivosti stanovených v článku 245 ZFEÚ a v Etickom kódexe členov Európskej komisie.

Každý člen Komisie, ktorý kandiduje vo volebnej kampani vo voľbách do Európskeho parlamentu alebo sa zúčastňuje na takejto volebnej kampani, sa zaviaže, že sa počas tejto kampane zdrží zaujatia takého stanoviska, ktoré by nebolo v súlade s jeho povinnosťou zachovávať mlčanlivosť alebo by bolo v rozpore so zásadou kolegiality.

Členovia Komisie, ktorí kandidujú vo volebnej kampani vo voľbách do Európskeho parlamentu alebo sa zúčastňujú na takejto volebnej kampani, nesmú na činnosti spojené s volebnou kampaňou používať ľudské ani materiálne zdroje Komisie.“.

V Štrasburgu 7. februára 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Európsku komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.