ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 32

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
6. februára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/171 z 19. októbra 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prahu závažnosti pre kreditné záväzky po termíne splatnosti ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/172 z 28. novembra 2017, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií ( 1 )

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/173 z 29. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936, pokiaľ ide o aktualizáciu číselných znakov kombinovanej nomenklatúry uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu

12

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/174 z 2. februára 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení, zloženia domácnosti a vývoja príjmov na rok 2019 ( 1 )

35

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/175 z 2. februára 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín

48

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/176 z 29. januára 2018 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP

50

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/177 z 2. februára 2018 o prvkoch, ktoré sa majú zahrnúť do technických, právnych a finančných dojednaní medzi členskými štátmi na účely uplatňovania mechanizmu solidarity podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

6.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/171

z 19. októbra 2017

o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prahu závažnosti pre kreditné záväzky po termíne splatnosti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 178 ods. 6 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Keďže trhové a ekonomické podmienky v rámci tej istej jurisdikcie sú podobné, príslušné orgány by mali pre posúdenie závažnosti kreditného záväzku podľa článku 178 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 stanoviť jediný prah, a to pre všetky inštitúcie vo svojich príslušných jurisdikciách. Takýto prah závažnosti, ktorý by mal v priebehu času zostať konzistentný, predstavuje dodatočný prínos v podobe väčšej porovnateľnosti kapitálových požiadaviek medzi inštitúciami v tej istej jurisdikcii.

(2)

Na jednej strane suma, ktorú možno považovať za závažnú, závisí od výšky celkového kreditného záväzku. Na druhej strane inštitúcie zvyknú považovať všetky sumy pod určitou hranicou za nezávažné bez ohľadu na ich vzťah k celkovému kreditnému záväzku. Prah závažnosti by preto mal pozostávať z dvoch zložiek, a to z absolútnej zložky (absolútna suma) a pomernej zložky (percentuálny podiel na celkovom kreditnom záväzku, ktorý predstavuje suma, ktorá je po termíne splatnosti). Kreditný záväzok po termíne splatnosti by sa mal teda považovať za závažný, ak je prekročený limit vyjadrený ako absolútna suma, ako aj limit vyjadrený ako percentuálna hodnota.

(3)

Medzi rôznymi dlžníkmi existujú značné rozdiely z hľadiska priemerného príjmu a priemerných súm kreditných záväzkov. Prahy závažnosti by preto mali byť zodpovedajúcim spôsobom rozlíšené, pričom pre retailové expozície a pre ostatné expozície by mali existovať samostatné absolútne zložky prahu.

(4)

Prah závažnosti by mal byť prispôsobený miestnym osobitostiam jednotlivých jurisdikcií. Rozdiely v ekonomických podmienkach vrátane rôznych cenových úrovní v jednotlivých jurisdikciách odôvodňujú to, že absolútna zložka prahu závažnosti sa môže medzi jednotlivými jurisdikciami odlišovať. Pri pomernej zložke je však takéto rozlišovanie odôvodnené len zriedka. Pomerná zložka by tak mala byť v zásade vo všetkých jurisdikciách rovnaká, zatiaľ čo v prípade absolútnej zložky by sa mala umožniť určitá flexibilita. To príslušným orgánom umožní stanoviť prah závažnosti na primeranej úrovni do výšky stanoveného maxima s prihliadnutím na špecifické podmienky v ich príslušných jurisdikciách.

(5)

Aj keď by podmienky pre stanovenie prahu závažnosti mali byť naprieč jednotlivými jurisdikciami v Únii harmonizované, malo by sa umožniť, aby určité rozdiely v úrovniach prahov uplatňovaných v jednotlivých jurisdikciách, ktoré odrážajú rôzne miery rizika, ktoré dotknuté príslušné orgány vnímajú ako primerané na základe vnútroštátnych trhových osobitostí, zostali zachované. O primeranej úrovni prahu závažnosti sa preto možno bude musieť diskutovať v rámci rôznych kolégií orgánov dohľadu.

(6)

Prah závažnosti môže mať významný vplyv na výpočet kapitálových požiadaviek a očakávaných strát pre všetky inštitúcie v príslušnej jurisdikcii bez ohľadu na metódu použitú na takýto výpočet. Z uvedených dôvodov by príslušné orgány pri stanovovaní prahu závažnosti mali zohľadniť rôzne faktory vrátane špecifických rizikových charakteristík retailových expozícií. Špecifické rizikové charakteristiky by sa mali zvažovať samostatne pre retailové expozície a samostatne pre expozície iné ako retailové expozície.

(7)

Prah závažnosti, ktorý stanovil príslušný orgán konkrétnej jurisdikcie, možno budú taktiež musieť uplatňovať inštitúcie pôsobiace cezhranične. Úroveň prahu, ktorý stanovil príslušný orgán inej jurisdikcie, preto môže byť dôležitým faktorom vtedy, keď príslušný orgán posudzuje, či miera rizika, ktorá je odzrkadlená v určitom prahu, je primeraná. Prahy závažnosti, ktoré určili príslušné orgány, by preto mali byť transparentné a mali by sa oznamovať Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA), aby mohli byť zverejnené.

(8)

Príslušné orgány by mali stanoviť prah závažnosti na úrovni, ktorá zodpovedá miere rizika, ktorú považujú za primeranú. Keďže miera rizika závisí od spôsobu, akým sa prah závažnosti uplatňuje v procese identifikácie zlyhania, je nevyhnutné, aby príslušné orgány pri stanovovaní prahu vychádzali z určitých predpokladov o tom, ako sa sumy a pomery, ktoré sa porovnajú s absolútnou a pomernou zložkou prahu závažnosti, budú vypočítavať a v ktorej fáze procesu identifikácie zlyhania sa prah závažnosti uplatní. V tejto súvislosti by sa mal prah stanoviť tak, aby inštitúcie boli schopné identifikovať dlžníkov, ktorí predstavujú podstatne vyššie riziká z dôvodu čiastočných či nepravidelných, ale systematicky neskorých platieb, a aby boli schopné včas identifikovať závažný kreditný záväzok, ktorý je po termíne splatnosti.

(9)

Závažnosť kreditných záväzkov, ktoré sú po termíne splatnosti, tvorí súčasť vymedzenia zlyhania v článku 178 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. V prípade inštitúcií, ktoré používajú prístup IRB, vedie každá zmena uvedeného vymedzenia k závažným zmenám ratingových systémov, ktoré sa používajú na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko. Príslušný orgán by preto nemal prah závažnosti meniť s výnimkou prípadu, keď je tento prah z dôvodu zmenených trhových či ekonomických podmienok vedúcich k významným deformáciám v procese identifikácie zlyhania neprimeraný.

(10)

Príslušné orgány by mali mať možnosť odložiť uplatňovanie prahov závažnosti pre inštitúcie, ktoré sú povinné vykonať závažné zmeny vo svojich IRB modeloch, a pre inštitúcie, v prípade ktorých je uplatňovanie takýchto prahov zaťažujúce, keďže ich predchádzajúci prístup k určovaniu závažnosti expozícií po termíne splatnosti je od uvedených prahov značne odlišný. Okrem toho by v prípade inštitúcií, ktoré používajú prístup IRB, ale na základe článku 148 alebo 150 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatňujú na časť svojich expozícií štandardizovaný prístup, mal byť dátum uplatňovania nových prahov závažnosti pre všetky expozície uvedených inštitúcií jednotný. Aby sa však pri uplatňovaní prahov v celej Únii zabránilo nadmerným oneskoreniam, mali by byť takéto dlhšie obdobia obmedzené.

(11)

Príslušným orgánom by mal byť poskytnutý dostatočný čas na to, aby vykonali komplexnú analýzu potrebnú na stanovenie prahu závažnosti na primeranej úrovni.

(12)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré orgán EBA predložil Komisii.

(13)

Orgán EBA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 o stanovisko (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podmienky pre stanovenie prahu závažnosti pre retailové expozície

1.   Príslušný orgán stanoví pre všetky inštitúcie vo svojej jurisdikcii jediný prah závažnosti pre retailové expozície.

Pre inštitúcie, ktoré uplatňujú vymedzenie zlyhania stanovené v článku 178 ods. 1 prvom pododseku písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na úrovni individuálnej kreditnej facility, však príslušný orgán môže stanoviť samostatný jediný prah závažnosti pre retailové expozície.

2.   Prah závažnosti uvedený v odseku 1 prvom pododseku pozostáva z absolútnej a pomernej zložky.

Absolútna zložka je vyjadrená ako maximálna suma pre súčet všetkých súm po termíne splatnosti, ktoré dlžník dĺži inštitúcii, materskej spoločnosti uvedenej inštitúcie alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností („kreditný záväzok po termíne splatnosti“). Maximálna suma nesmie presiahnuť 100 EUR alebo ekvivalent uvedenej sumy v príslušnej národnej mene.

Pomerná zložka je vyjadrená ako percentuálny podiel odzrkadľujúci sumu kreditného záväzku po termíne splatnosti vo vzťahu k celkovej sume všetkých súvahových expozícií voči danému dlžníkovi inštitúcie, materskej spoločnosti uvedenej inštitúcie alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností, s výnimkou kapitálových expozícií. Percentuálny podiel je v rozmedzí od 0 % do 2,5 % a stanoví sa na 1 % vždy, keď uvedený percentuálny podiel odzrkadľuje mieru rizika, ktorú príslušný orgán považuje za primeranú v súlade s článkom 3.

3.   Prah závažnosti uvedený v odseku 1 druhom pododseku sa stanoví v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 2 len s tým rozdielom, že „kreditný záväzok po termíne splatnosti“ a „celková suma všetkých súvahových expozícií inštitúcie voči danému dlžníkovi s výnimkou kapitálových expozícií“ odkazujú na sumy kreditného záväzku dlžníka, ktoré vyplývajú z jedinej kreditnej facility, ktorú poskytla inštitúcia, materská spoločnosť alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností.

4.   Pri stanovovaní prahu závažnosti v súlade s týmto článkom príslušný orgán zohľadňuje rizikové charakteristiky retailových expozícií a špecifikáciu retailových expozícií, ako je stanovené v článku 147 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pre banky uplatňujúce prístup IRB a v článku 123 uvedeného nariadenia pre inštitúcie, ktoré uplatňujú štandardizovaný prístup.

5.   Pri stanovovaní prahu závažnosti v súlade s týmto článkom príslušný orgán predpokladá, že dlžník zlyhal, keď limit vyjadrený ako absolútna zložka prahu závažnosti, ako aj limit vyjadrený ako pomerná zložka uvedeného prahu sú prekročené buď 90 po sebe nasledujúcich dní, alebo 180 po sebe nasledujúcich dní, ak všetky expozície zahrnuté do výpočtu kreditného záväzku po termíne splatnosti sú zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie alebo nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie MSP a v prípade uvedených expozícií bola lehota 90 dní nahradená lehotou 180 dní v súlade s článkom 178 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 2

Prah závažnosti pre expozície iné ako retailové expozície

1.   Príslušný orgán stanoví pre všetky inštitúcie vo svojej jurisdikcii jediný prah závažnosti pre expozície iné ako retailové expozície.

2.   Prah závažnosti uvedený v prvom odseku sa stanoví v súlade s podmienkami stanovenými v článku 1 ods. 2 len s tým rozdielom, že absolútna zložka uvedeného prahu závažnosti nesmie presiahnuť 500 EUR alebo ekvivalent uvedenej sumy v príslušnej národnej mene.

3.   Pri stanovovaní prahu závažnosti v súlade s týmto článkom príslušný orgán zohľadňuje rizikové charakteristiky expozícií iných ako retailové expozície.

4.   Pri stanovovaní prahu závažnosti v súlade s týmto článkom príslušný orgán predpokladá, že dlžník zlyhal, keď limit vyjadrený ako absolútna zložka prahu závažnosti, ako aj limit vyjadrený ako pomerná zložka uvedeného prahu sú prekročené buď 90 po sebe nasledujúcich dní, alebo 180 po sebe nasledujúcich dní, ak expozície zahrnuté do výpočtu kreditného záväzku po termíne splatnosti sú expozíciami voči subjektu verejného sektora a v prípade uvedených expozícií bola lehota 90 dní nahradená lehotou 180 dní v súlade s článkom 178 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 3

Miera rizika

Príslušný orgán vychádza podľa požiadaviek uvedených v článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 z toho, že prah závažnosti odzrkadľuje primeranú mieru rizika, ak uvedený prah nevedie ani k uznaniu nadmerného počtu zlyhaní, ktoré spôsobili iné okolnosti ako finančné ťažkosti dlžníka, ani k významným oneskoreniam pri uznaní zlyhaní, ktoré sú spôsobené finančnými ťažkosťami dlžníka.

Článok 4

Oznámenie prahov závažnosti

Príslušný orgán oznámi prahy závažnosti stanovené vo svojej jurisdikcii orgánu EBA. Príslušný orgán, ktorý pomernú zložku prahu závažnosti stanoví na vyššej alebo nižšej percentuálnej úrovni než 1 %, túto voľbu zdôvodní orgánu EBA.

Článok 5

Aktualizácia prahov závažnosti

Ak je absolútna zložka prahu závažnosti stanovená v mene inej ako euro a ak je z dôvodu volatility výmenných kurzov ekvivalent uvedenej zložky vyšší než 100 EUR v prípade retailových expozícií alebo 500 EUR v prípade expozícií iných ako retailové expozície, prah zostane nezmenený s výnimkou prípadu, keď príslušný orgán orgánu EBA odôvodní, že prah závažnosti už neodráža mieru rizika, ktorú príslušný orgán považuje za primeranú.

Článok 6

Dátum uplatňovania prahových hodnôt

Príslušný orgán stanoví dátum uplatňovania prahu závažnosti, ktorý sa môže v prípade jednotlivých kategórií inštitúcií líšiť, ale v prípade inštitúcií, ktoré používajú štandardizovaný prístup stanovený v tretej časti hlave II kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nesmie byť neskôr než 31. decembra 2020.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 7. mája 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


6.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/172

z 28. novembra 2017,

ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 649/2012 sa vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode (ďalej len „Rotterdamský dohovor“), podpísaný 11. septembra 1998 a schválený v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2003/106/ES (2).

(2)

Látka dec-3-én-2-ón nebola schválená v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3), v dôsledku čoho sa nesmie používať ako pesticíd, a preto by sa mala doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(3)

Nebola predložená žiadosť o obnovenie schválenia účinnej látky karbendazím v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009, v dôsledku čoho sa karbendazím nesmie používať ako pesticíd v skupine prípravkov na ochranu rastlín, a preto by sa mal doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(4)

Nebola predložená žiadosť o obnovenie schválenia účinnej látky tepraloxydím v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009, v dôsledku čoho sa tepraloxydím nesmie používať ako pesticíd, a preto by sa mal doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(5)

Látky cybutrín a triklozán neboli schválené na používanie v biocídnych výrobkoch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (4), v dôsledku čoho sa tieto látky nesmú používať ako pesticíd, a preto by sa mali doplniť do zoznamov chemikálií uvedených v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(6)

Látka triflumurón nebola schválená na používanie v biocídnych výrobkoch v súlade s nariadením (EÚ) č. 528/2012, v dôsledku čoho sa nesmie používať v podkategórii „iný pesticíd vrátane biocídov“, a preto by sa mala doplniť do zoznamu chemikálií uvedeného v časti 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(7)

Látky 5-terc-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylén, benzyl-butyl-ftalát, diizobutyl-ftalát, oxid arzeničný a tris(2-chlóretyl)fosfát sú uvedené v prílohe XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5), keďže boli označené ako látky vzbudzujúce veľké obavy. Preto tieto látky podliehajú autorizácii. Keďže neboli udelené žiadne povolenia, je prísne zakázané uvedené látky používať na účely priemyselného použitia. Tieto látky by sa preto mali doplniť do častí 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(8)

Na siedmom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru, ktoré sa konalo od 4. do 15. mája 2015, sa rozhodlo o zaradení metamidofosu do prílohy III k uvedenému dohovoru, v dôsledku čoho sa na túto chemikáliu v zmysle uvedeného dohovoru vzťahuje postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení. Na konferencii zmluvných strán sa takisto rozhodlo vypustiť existujúci zápis v prílohe III: „metamidofos (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l)“. Uvedené zmeny by sa preto mali zohľadniť v zoznamoch chemikálií uvedených v častiach 1 a 3 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(9)

Na siedmom zasadnutí konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (ďalej len „Štokholmský dohovor“) schváleného rozhodnutím 2006/507/ES (6), ktoré sa konalo od 4. do 15. mája 2015,, sa rozhodlo o zaradení látok hexachlórbutadién a polychlórované naftalény do prílohy A k uvedenému dohovoru. Predmetné látky sú uvedené v časti B prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (7), a preto by sa s cieľom vykonávať Štokholmský dohovor mali doplniť do časti 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(10)

Nariadením Komisie (EÚ) 2016/293 (8) sa na základe rozhodnutia prijatého na šiestom zasadnutí konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru, ktoré sa konalo od 28. apríla do 10. mája 2013, do časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004 doplnila chemikália hexabrómcyklododekán (HBCDD). Táto chemikália by sa preto mala doplniť do časti 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(11)

V Štokholmskom dohovore sa povoľuje recyklácia výrobkov, ktoré obsahujú alebo môžu obsahovať tetra- a pentabrómdifenyléter alebo hexa- a heptabrómdifenyléter, ako aj používanie a zneškodnenie výrobkov vyrobených z recyklovaných materiálov, ktoré obsahujú uvedené látky, za predpokladu prijatia opatrení, ktorými sa zabráni vývozu takýchto výrobkov, v ktorých úrovne alebo koncentrácie uvedených látok presahujú úrovne alebo koncentrácie povolené pri predaji, používaní, dovoze alebo výrobe daných výrobkov na území príslušnej zmluvnej strany. V záujme vykonávania tohto záväzku v Únii by sa mal zakázať vývoz výrobkov obsahujúcich predmetné látky v koncentráciách 0,1 hmotnostného % alebo vyšších, ak sa vyrábajú čiastočne alebo úplne z recyklovaných materiálov alebo materiálov z odpadu pripraveného na opätovné použitie, a dané chemikálie a výrobky by sa mali doplniť do časti 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(12)

Nariadenie (EÚ) č. 649/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Je vhodné poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám primeraný čas na prijatie opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s týmto nariadením a členským štátom na prijatie opatrení potrebných na jeho vykonávanie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha V sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rozhodnutie Rady 2003/106/ES z 19. decembra 2002 o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom oznámení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Rozhodnutie Rady 2006/507/ES zo 14. októbra 2004 o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).

(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/293 z 1. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohu I (Ú. v. EÚ L 55, 2.3.2016, s. 4).


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:

1.

Časť 1 sa mení takto:

a)

záznam týkajúci sa metamidofosu sa nahrádza týmto zápisom:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„metamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b“;

 

b)

záznam: „metamidofos (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l)“ sa vypúšťa;

c)

dopĺňajú sa tieto záznamy:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„dec-3-én-2-ón (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-terc-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylén (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) – i(2)

sr

 

benzyl-butyl-ftalát (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

karbendazím

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

cybutrín (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

diizobutyl-ftalát (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

oxid arzeničný (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) – i(2)

sr

 

tepraloxydím (+)

149979-41-9

n.a.

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

triklozán (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

triflumurón

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

tris(2-chlóretyl)-fosfát (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) – i(2)

sr“.

 

2.

Časť 2 sa mení takto:

a)

zápis týkajúci sa metamidofosu sa vypúšťa;

b)

dopĺňajú sa tieto záznamy:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„dec-3-én-2-ón

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-terc-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylén

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

benzyl-butyl-ftalát

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

cybutrín

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

diizobutyl-ftalát

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

oxid arzeničný

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

tepraloxydím

149979-41-9

n.a.

ex 2932 99 00

p

b

triklozán

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

tris(2-chlóretyl)-fosfát

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr“.

3.

Časť 3 sa mení takto:

a)

dopĺňa sa tento zápis:

Chemikália

Príslušné čísla CAS

Kód HS čistá látka (**)

Kód HS zmesi obsahujúce látku (**)

Kategória

„metamidofos

10265-92-6

ex ex 2930 80

ex ex 2930 59

pesticíd“;

b)

záznam: „metamidofos (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l)“ sa vypúšťa.


PRÍLOHA II

V časti 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa dopĺňa tento zápis:

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

Prípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC, číslo CAS atď.)

 

„hexachlórbutadién

číslo EC 201-765-5

číslo CAS 87-68-3

kód KN 2903 29 00

 

polychlórované naftalény

číslo EC 274-864-4

číslo CAS 70776-03-3 a ďalšie

kód KN 3824 99 93

 

hexabrómcyklododekán

čísla EC 247-148-4, 221-695-9

čísla CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 a ďalšie

kód KN 2903 89 80

Výrobky obsahujúce tetra-, penta-, hexa- alebo heptabrómdifenyléter s koncentráciou 0,1 hmotnostného % alebo vyššou, ak sa vyrábajú čiastočne alebo úplne z recyklovaných materiálov alebo materiálov z odpadu pripraveného na opätovné použitie

tetrabrómdifenyléter

číslo EC 254-787-2 a ďalšie

číslo CAS 40088-47-9 a ďalšie

kód KN 2909 30 38

pentabrómdifenyléter

číslo EC 251-084-2 a ďalšie

číslo CAS 32534-81-9 a ďalšie

kód KN 2909 30 31

hexabrómdifenyléter

číslo EC 253-058-6 a ďalšie

číslo CAS 36483-60-0 a ďalšie

kód KN 2909 30 38

heptabrómdifenyléter

číslo EC 273-031-2 a ďalšie

číslo CAS 68928-80-3 a ďalšie

kód KN 2909 30 38 “.


6.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/12


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/173

z 29. novembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936, pokiaľ ide o aktualizáciu číselných znakov kombinovanej nomenklatúry uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

So zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936 z 9. júna 2015 o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (1), a najmä na jeho článok 35,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/936 sa stanovujú spoločné pravidlá na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie. V prílohe I k uvedenému nariadeniu sú textilné výrobky podľa článku 1 určené uvedením príslušných číselných znakov kombinovanej nomenklatúry.

(2)

Nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 (2) sa stanovuje kombinovaná nomenklatúra. Príloha I k uvedenému nariadeniu sa každý rok aktualizuje a uverejňuje ako samostatné vykonávacie nariadenie s cieľom zosúladiť kombinovanú nomenklatúru s prípadnými zmenami, ktoré prijala Svetová colná organizácia v súvislosti nomenklatúrou harmonizovaného systému, alebo ktoré sa prijali v rámci Svetovej obchodnej organizácie v súvislosti so zmluvnými colnými sadzbami.

(3)

Komisia 6. októbra 2016 prijala vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1821 (3), ktorým sa zmenila nomenklatúra pre niektoré výrobky zahrnuté v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2015/936.

(4)

S cieľom zosúladiť nariadenie (EÚ) 2015/936 s vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1821 by sa príloha I k nariadeniu (EÚ) 2015/936 mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) 2015/936 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 160, 25.6.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 294, 28.10.2016, s. 1).


PRÍLOHA

V prílohe I sa oddiel A nahrádza takto:

„A.   TEXTILNÉ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

1.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry (KN), znenie opisu tovaru sa považuje len za indikatívne, nakoľko výrobky každej kategórie sú stanovené v rámci tejto prílohy na základe číselných znakov KN. Ak je pred číselným znakom KN uvedený symbol ‚ex‘, výrobky každej kategórie sú stanovené rozsahom číselného znaku KN a zodpovedajúceho opisu.

2.

Odevy, ktoré sa nedajú označiť za pánske alebo chlapčenské či dámske alebo dievčenské, sú klasifikované ako dámske alebo dievčenské.

3.

Výraz ‚dojčenské odevy‘ sa vzťahuje na odevy do komerčnej veľkosti 86 (vrátane tejto veľkosti).

Kategória

Opis

Číselný znak KN 2017

Tabuľka rovnocennosti

kusy/kg

g/kus

SKUPINA I A

1

Bavlnená priadza, neupravená na predaj v malom

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2

Bavlnené tkaniny, iné ako perlinkové tkaniny, slučkové tkaniny, stuhy, vlasové tkaniny, ženilkové tkaniny, tyl a ostatné sieťové tkaniny

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3

Tkaniny zo syntetických vlákien (nespojitých alebo odpadových), iné ako stuhy, vlasové tkaniny (vrátane slučkových tkanín) a ženilkové tkaniny

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

SKUPINA I B

4

Košele, vrchné tričká, ľahké jemne pletené rolákové svetre a pulóvre („roláky“) (iné ako z vlny alebo jemných chlpov zvierat), tielka a podobne, pletené alebo háčkované

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6105 90 90 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6109 90 90 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Pulóvre, svetre obliekané cez hlavu, vesty, „twinsets“, svetre, pyžamové kabátiky a svetríky (iné ako saká a blejzre), bundy, vetrovky, bundy do pásu a podobne, pletené alebo háčkované

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Pánske alebo chlapčenské tkané lýtkové nohavice, krátke nohavice, iné ako plavky a nohavice (vrátane voľných nohavíc); dámske alebo dievčenské tkané nohavice a voľné nohavice, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien; dolné časti teplákových súprav s podšívkou, iné ako z kategórie 16 alebo 29, z bavlny alebo chemických vlákien

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, tiež pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Pánske alebo chlapčenské košele, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

SKUPINA II A

9

Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny z bavlny; toaletná a kuchynská bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná, zo slučkovej uterákoviny (froté) a slučkových tkanín, z bavlny

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Posteľná bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Priadza zo strižných alebo odpadových syntetických vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22 a)

Z toho: akrylová

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Priadza zo strižných alebo odpadových umelých vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny (iné ako slučkové uterákoviny alebo slučkové tkaniny z bavlny a stuhy) a všívané textilné povrchy z vlny, bavlny alebo chemických textilných vlákien

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32 a)

Z toho: bavlnený menčester

 

 

5801 22 00

 

 

39

Stolová bielizeň, toaletná bielizeň a kuchynská bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná, iná ako slučkové uterákoviny alebo podobné slučkové tkaniny z bavlny

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II B

12

Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky, členkové ponožky, ťapky a podobne, pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské, vrátané pančúch na kŕčové žily, iné ako výrobky z kategórie 70

24,3 párov

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy, dámske alebo dievčenské spodné nohavice a nohavičky, pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

14

Pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny z vlny, bavlny alebo chemických textilných vlákien (iné ako parky) (z kategórie 21)

0,72

1389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny; kabátiky a blejzre z vlny, bavlny alebo chemických textilných vlákien (iné ako parky) (z kategórie 21)

0,84

1190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien, okrem lyžiarskych odevov; pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo chemických vlákien

0,80

1250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Pánske alebo chlapčenské saká alebo blejzre, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Vreckovky, iné ako pletené alebo háčkované

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Parky; bundy, vetrovky, bundy do pásu a podobne, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien; horné časti teplákových súprav s podšívkou, iné ako z kategórie 16 alebo 29, z bavlny alebo chemických vlákien

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Dámske alebo dievčenské šaty, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Dámske alebo dievčenské sukne, vrátane nohavicových sukní

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Nohavice, nohavice s náprsenkou a plecnicami, lýtkové nohavice a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

1,61

620

6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00

29

Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien, okrem lyžiarskych odevov; dámske alebo dievčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo chemických vlákien

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Podprsenky, tkané, pletené alebo háčkované

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Dojčenské odevy a odevné doplnky, okrem dojčenských prstových rukavíc, palčiakov a rukavíc bez prstov z kategórií 10 a 87, a dojčenských pančúch, podkolienok a ponožiek, iných ako pletených alebo háčkovaných, z kategórie 88

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Teplákové súpravy z pletených alebo háčkovaných textílií, z vlny, bavlny alebo chemických textilných vlákien

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Pánske alebo chlapčenské pracovné odevy, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Dámske alebo dievčenské zástery, plášte so zapínaním vzadu a ostatné pracovné odevy, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Lyžiarske odevy, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Odevy, iné ako pletené alebo háčkované, okrem odevov z kategórií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Zvrchníky, saká, blejzre a ostatné odevy, vrátane lyžiarskych odevov, pletené alebo háčkované, okrem odevov z kategórií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

SKUPINA III A

33

Tkaniny z priadze zo syntetických vlákien vyrobené z pásika alebo podobných tvarov z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou menej ako 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, nepletené alebo neháčkované, vyrobené z pásika alebo podobných tvarov

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Tkaniny z priadze zo syntetických vlákien vyrobené z pásika alebo podobných tvarov z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou 3 m alebo viac

 

 

5407 20 19

 

 

35

Tkaniny zo syntetických vlákien, iné ako tkaniny používané na pneumatiky z kategórie 114

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Tkaniny z umelých vlákien, iné ako tkaniny používané na pneumatiky z kategórie 114

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Tkaniny z umelých strižných vlákien

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38 A

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien na záclony vrátane sieťových záclonovín

 

 

ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00

 

 

38 B

Sieťové záclony, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Tkané záclony (vrátane drapérií, interiérových roliet a žalúzií, záclonových a posteľových drapérií a ostatných bytových textílií), iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Priadza zo syntetických vlákien (spojitých), neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá netvarovaná priadza, nekrútená alebo so zákrutom najviac 50 otáčok na meter

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 53 00 , 5402 59 00 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 63 00 , 5402 69 00 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Priadza zo spojitých chemických vlákien, neupravená na predaj v malom

 

 

5401 20 10

 

 

Priadza z umelých vlákien; priadza z umelých vlákien, neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá priadza z viskózneho vlákna, nekrútená alebo so zákrutom najviac 250 otáčok na meter, a jednoduchá netvarovaná priadza z acetátu celulózy

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Priadza z chemických vlákien, priadza z umelých strižných vlákien, bavlnená priadza, upravené na predaj v malom

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Mykaná alebo česaná ovčia alebo jahňacia vlna alebo ostatné jemné chlpy zvierat

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Priadza z mykanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená priadza) alebo z mykaných jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Priadza z česanej ovčej alebo jahňacej vlny (česaná vlnená priadza) alebo z česaných jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Priadza z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z česaných jemných chlpov zvierat, upravená na predaj v malom

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Tkaniny z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z jemných chlpov zvierat

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Bavlna, mykaná alebo česaná

 

 

5203 00 00

 

 

53

Perlinkové tkaniny z bavlny

 

 

5803 00 10

 

 

54

Umelé strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

 

 

5507 00 00

 

 

55

Syntetické strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 40 00 , 5506 90 00

 

 

56

Priadza zo syntetických strižných vlákien (vrátane odpadu), upravená na predaj v malom

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Koberce, koberčeky a rohožky, uzlíkovité (tiež celkom dohotovené)

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, iné ako koberce z kategórie 58

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 00 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 00 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 20 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobne, a ihlou robené tapisérie (napr. stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom) vyrobené ručne vo vyšívacích rámoch a podobne

 

 

5805 00 00

 

 

61

Stuhy a stuhy bez útku zhotovené z osnovných nití spojených lepidlom (bolduky), iné ako štítky a podobné výrobky z kategórie 62

Elastické textílie a lemovky (nepletené alebo neháčkované) vyrobené z textilných materiálov spojených kaučukovou niťou

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze), opradená priadza (iná ako metalizovaná priadza a opradená priadza z vlásia)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Tyl a ostatné sieťové textílie, iné ako tkané, pletené alebo háčkované, ručne alebo strojovo vyrobené čipky, v metráži, pásoch alebo ako motívy

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 00 , 5804 29 00 , 5804 30 00

 

 

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilných materiálov, nevyšívané, v metráži, v pásoch alebo rezané do tvaru alebo na určitý rozmer, tkané

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Prámiky a ozdobné lemovky v metráži; strapce, brmbolce a podobné výrobky

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Výšivky v metráži, pásoch alebo ako motívy

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien obsahujúce 5 hmotnostných % alebo viac elastomernej priadze a pletené alebo háčkované textílie obsahujúce 5 hmotnostných % alebo viac kaučukovej nite

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Rašlová čipka a textílie s dlhým vlasom zo syntetických vlákien

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00

 

 

65

Pletené alebo háčkované textílie, iné ako z kategórií 38 A a 63, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 35 00 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Cestovné koberčeky a prikrývky, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III B

10

Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

17 párov

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Pletené alebo háčkované odevné doplnky, iné ako dojčenské; domáca bielizeň všetkých druhov, pletená alebo háčkovaná; záclony (vrátane drapérií) a interiérové rolety a žalúzie, záclonové alebo posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, pletené alebo háčkované; pletené alebo háčkované prikrývky a cestovné koberčeky, iné pletené alebo háčkované výrobky vrátane častí odevov alebo odevných doplnkov

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 20 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Z toho: vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, vyrobené z pásika z polyetylénu alebo polypropylénu

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Dámske a dievčenské nohavičky a spodničky, pletené alebo háčkované

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Pančuchové nohavice a pančuchy zo syntetických vlákien, s dĺžkovou hmotnosťou jednoduchej priadze menej ako 67 decitexov (6,7 texov)

30,4 párov

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Dámsky pančuchový tovar zo syntetických vlákien

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Plavky, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Dámske alebo dievčenské pletené alebo háčkované kostýmy a komplety, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Pánske alebo chlapčenské pletené alebo háčkované obleky a komplety, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Viazanky, motýliky a kravaty, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo chemických vlákien

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Korzety, korzetové opasky, podväzkové pásy, traky, podväzky, plecnice a podobné výrobky, a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Prstové rukavice, palčiaky a rukavice bez prstov, nepletené alebo neháčkované

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Pančuchy, ponožky a ťapky, nepletené alebo neháčkované; ostatné odevné doplnky, časti odevov alebo odevných doplnkov iné ako dojčenské, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Motúzy, šnúry, povrazy a laná zo syntetických vlákien, tiež splietané

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Stany

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru z tkanín, iné ako vyrobené z pásika z polyetylénu alebo polypropylénu

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna, nepresahujúce dĺžku 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Plsť a výrobky z nej, tiež impregnované alebo potiahnuté, iné ako podlahové krytiny

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Netkané textílie a výrobky z nich, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Siete a sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov a celkom dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr alebo povrazov

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, šnúr, povrazov alebo lán, iné ako textílie, výrobky z textílií a výrobky z kategórie 97

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, používané na vonkajšie obaly kníh a podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Linoleum, tiež rezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež rezané do tvaru

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Pogumované textílie, nepletené alebo neháčkované, okrem textílií používaných na pneumatiky

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Textílie inak impregnované alebo potiahnuté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách, iné ako z kategórie 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované prípravkami z derivátov celulózy alebo ostatných umelých plastových materiálov

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané, iné ako zo syntetických vlákien

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Nepremokavé plachty, plachty, ochranné a tieniace plachty

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Tkané nafukovacie matrace

 

 

6306 40 00

 

 

111

Kempingový tovar, tkaný, iný ako nafukovacie matrace a stany

 

 

6306 90 00

 

 

112

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky, tkané, okrem výrobkov z kategórie 113 a 114

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu a prachovky, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

6307 10 90

 

 

114

Tkaniny a výrobky na technické použitie

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 91 , 5911 90 99

 

 

SKUPINA IV

115

Priadza z ľanu alebo ramie

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Tkaniny z ľanu alebo ramie

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Stolová bielizeň, toaletná bielizeň a kuchynská bielizeň z ľanu alebo ramie, iná ako pletená alebo háčkovaná

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Záclony (vrátane drapérií), interiérové rolety a žalúzie, záclonové a posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, nepletené alebo neháčkované, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané, z ľanu alebo ramie

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, použité, z ľanu, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny z ľanu alebo ramie, iné ako stuhy

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, z ľanu alebo ramie, iné ako pletené alebo háčkované

 

 

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Syntetické strižné vlákna

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125 A

Priadza zo syntetických vlákien (spojitých), neupravená na predaj v malom, iná ako priadza z kategórie 41

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125 B

Monofil, pásik (umelá slama a podobne) a napodobenina katgutu zo syntetických materiálov

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Umelé strižné vlákna

 

 

5502 10 00 , 5502 90 00 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127 A

Priadza z umelých vlákien (spojitých), neupravená na predaj v malom, iná ako priadza z kategórie 42

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, pásik (umelá slama a podobne) a napodobenina katgutu z umelých textilných materiálov

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

 

 

5105 40 00

 

 

129

Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Hodvábna priadza, iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130 B

Hodvábna priadza, iná ako z kategórie 130 A; mesinský vlas

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien

 

 

5308 90 90

 

 

132

Papierová priadza

 

 

5308 90 50

 

 

133

Priadza z pravého konope

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Metalizovaná priadza

 

 

5605 00 00

 

 

135

Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

 

 

5113 00 00

 

 

136

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny a stuhy z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Tkaniny z papierovej priadze a ostatných textilných vlákien, iné ako z ramie

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Tkaniny z kovových nití alebo metalizovanej priadze

 

 

5809 00 00

 

 

140

Pletené alebo háčkované textílie z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Cestovné koberčeky a prikrývky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny zo sisalových alebo iných vlákien rodu Agáve alebo manilského konope (Manila hemp)

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Plsť z hrubých chlpov zvierat

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané, z abakových vlákien (manilského konope) alebo pravého konope

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146 A

Motúzy na viazanie alebo balenie pre poľnohospodárske stroje, zo sisalových alebo iných vlákien rodu Agáve

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Motúzy, šnúry, povrazy a laná zo sisalových alebo iných vlákien rodu Agáve, iné ako výrobky z kategórie 146 A

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146 C

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané alebo oplietané, z jutových alebo iných textilných lykových vlákien položky č. 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, iný ako nemykaný alebo nečesaný

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky č. 5303

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148 B

Kokosová priadza

 

 

5308 10 00

 

 

149

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou viac ako 150 cm

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou menej ako 150 cm; vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako použité

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vlákien

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako všívané alebo povločkované

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Vpichované plste z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, neimpregnované alebo nepotiahnuté, iné ako podlahové krytiny

 

 

5602 10 11

 

 

153

Použité vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky č. 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

 

 

5001 00 00

 

 

Surový hodváb (nesúkaný)

 

 

5002 00 00

 

 

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, nemykaný alebo nečesaný

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Vlna, nemykaná ani nečesaná

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané ani nečesané

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Odpad z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat vrátane odpadu z priadze okrem trhaného materiálu

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Trhaný materiál z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat

 

 

5104 00 00

 

 

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ, výčesky a odpad, iné ako kokosové a abakové vlákna

 

 

5305 00 00

 

 

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Pravé konope (Cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z pravého konope (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Abakové vlákna (manilské konope alebo Musa Textilis Nee), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z abakových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

 

 

5305 00 00

 

 

Jutové alebo ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Blúzky a pulóvre, pletené alebo háčkované, z hodvábu alebo hodvábneho odpadu, dámske a dievčenské

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Odevy, pletené alebo háčkované, iné ako z kategórií 1 až 123 a kategórie 156

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Šaty, blúzky a košeľové blúzky, nepletené alebo neháčkované, z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené alebo neháčkované, z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

6214 10 00

 

 

Viazanky, motýliky a kravaty z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

6215 10 00

 

 

160

Vreckovky z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Odevy, nepletené alebo neháčkované, iné ako z kategórií 1 až 123 a kategórie 159

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Gáza a tovar z gázy vo formách alebo baleniach na predaj v malom

 

 

3005 90 31 “

 

 


6.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/35


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/174

z 2. februára 2018,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení, zloženia domácnosti a vývoja príjmov na rok 2019

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 2 písm. f),

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1177/2003 sa stanovil spoločný rámec na systematickú tvorbu európskej štatistiky o príjmoch a životných podmienkach s cieľom zabezpečiť, aby porovnateľné a aktuálne prierezové a dlhodobé údaje o príjmoch, ako aj o úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia boli k dispozícii na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie.

(2)

Podľa článku 15 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1177/2003 sa každý rok prijmú vykonávacie opatrenia na určenie cieľových sekundárnych oblastí a premenných, ktoré sa majú v uvedený rok zaradiť do prierezovej zložky EU-SILC. Preto by sa mali prijať vykonávacie opatrenia, ktorými sa určia cieľové sekundárne premenné a ich identifikátory pre modul 2019 týkajúci sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení, zloženia domácnosti a vývoja príjmov.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam cieľových sekundárnych premenných a identifikátorov pre modul 2019 týkajúci sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení, zloženia domácnosti a vývoja príjmov, ktoré patria do prierezovej zložky EU-SILC, je uvedený v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1.


PRÍLOHA

Cieľové sekundárne premenné a identifikátory pre modul 2019 týkajúci sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení, zloženia domácnosti a vývoja príjmov, ktoré patria do prierezovej zložky EU-SILC, sú:

1.   Jednotky

Poskytujú sa informácie k premenným týkajúcim sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení za všetkých súčasných členov domácnosti alebo prípadne za všetkých vybraných respondentov vo veku nad 24 rokov a menej ako 60 rokov.

Informácie o vývoji príjmov a zložení domácnosti sa vzťahujú na úroveň domácnosti a týkajú sa celej domácnosti.

2.   Spôsob zberu údajov

V prípade premenných zisťovaných na úrovni jednotlivca sa údaje zbierajú prostredníctvom osobného rozhovoru so všetkými súčasnými členmi domácnosti alebo prípadne za všetkých vybraných respondentov vo veku nad 24 rokov a menej ako 60 rokov.

V prípade premenných zisťovaných na úrovni domácnosti sa údaje zbierajú prostredníctvom osobného rozhovoru s respondentom za domácnosť.

Výnimočne sú povolené rozhovory so zástupcami, ak sú príslušné osoby dočasne neprítomné alebo neschopné poskytnúť informácie.

3.   Referenčné obdobie

V prípade premenných týkajúcich sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení je referenčným obdobím obdobie, keď mala opytovaná osoba asi 14 rokov.

V prípade premenných týkajúcich sa vývoja príjmu a zloženia domácnosti (tabuľka vzťahov medzi členmi domácnosti) je referenčným obdobím súčasné obdobie.

4.   Vymedzenie pojmov týkajúcich sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení

1.   Otec: osoba, ktorú opytovaná osoba, keď mala asi 14 rokov, považovala za svojho otca. Vo všeobecnosti sa za otca považuje biologický otec, ale ak opytovaná osoba považovala v referenčnom období za otca niekoho iného, odpovede by sa mali vzťahovať na túto osobu, aj keď bol biologický otec nažive a bol známy.

2.   Matka: osoba, ktorú opytovaná osoba, keď mala asi 14 rokov, považovala za svoju matku. Vo všeobecnosti sa za matku považuje biologická matka, ale ak opytovaná osoba považovala v referenčnom období za matku niekoho iného, odpovede by sa mali vzťahovať na túto osobu, aj keď bola biologická matka nažive a bola známa.

3.   Domácnosť: vzťahuje sa na domácnosť, v ktorej respondent žil, keď mal asi 14 rokov.

Ak boli rodičia respondenta rozvedení/žili v oddelenej domácnosti a podieľali sa na spoločnej starostlivosti o dieťa (každý rodič 50 % času), respondent má možnosť:

zvoliť si svoju domácnosť na objektívnom základe, teda na základe svojej hlavnej adresy, keď mal(-a) asi 14 rokov (t. j. adresa v registri obyvateľov a/alebo v jeho/jej občianskom preukaze/pase),

zvoliť si svoju domácnosť na subjektívnom základe podľa toho, kde sa cítil/cítila viac doma, keď mal(-a) asi 14 rokov.

Ak boli rodičia respondenta rozvedení/žili v oddelenej domácnosti a nepodieľali sa na spoločnej starostlivosti o dieťa, za domácnosť by sa mala považovať tá, v ktorej respondent žil celý čas alebo väčšinu času.

Cieľové sekundárne premenné sa zasielajú Komisii (Eurostatu) v súbore údajov o domácnosti (súbor H) a v súbore osobných údajov (súbor P) zaradených po cieľových primárnych premenných.

 

Testovací modul na rok 2019

Medzigeneračný prenos znevýhodnení

Názov premennej

Kód

Cieľová premenná

Údaje o rodine

PT220

 

Druh domácnosti, keď mal respondent asi 14 rokov

1

súkromná domácnosť

2

žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení

PT220_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 3

nie „vybraný respondent“

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT230

 

Prítomnosť matky, keď mal respondent asi 14 rokov

1

áno

2

nie, nežila v tej istej domácnosti, ale mal(-a) som s ňou kontakt

3

nie, nežila v tej istej domácnosti a nemal(-a) som s ňou kontakt

4

nie, zomrela

PT0230_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT240

 

Prítomnosť otca, keď mal respondent asi 14 rokov

1

áno

2

nie, nežil v tej istej domácnosti, ale mal(-a) som s ním kontakt

3

nie, nežil v tej istej domácnosti a nemal(-a) som s ním kontakt

4

nie, zomrel

PT240_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT020

 

Počet dospelých, keď mal respondent asi 14 rokov

Počet (dvojmiestne číslo) 0 – 99

PT020_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT030

 

Počet detí, keď mal respondent asi 14 rokov

Počet (dvojmiestne číslo) 0 – 99

PT030_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT040

 

Počet pracujúcich osôb v domácnosti, keď mal respondent asi 14 rokov

Počet (dvojmiestne číslo) 0 – 99

PT040_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT250

 

Stupeň urbanizácie, keď mal respondent asi 14 rokov

1

veľkomesto (viac ako 100 000 obyvateľov)

2

mesto alebo prímestská časť (10 000 až 100 000 obyvateľov)

3

vidiecka oblasť, malé mesto alebo dedina (menej ako 10 000 obyvateľov)

PT250_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT210

 

Držba, keď mal respondent asi 14 rokov

1

vlastník

2

nájomník

3

ubytovanie bolo poskytnuté bezplatne

– 1

neviem

PT210_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

Údaje o rodičoch

PT060

 

Krajina narodenia otca

 

Krajina narodenia otca (SCL GEO 2-miestny alfabetický kód)

– 1

neviem

PT060_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 5

neuplatňuje sa – otec nebol prítomný a respondent s ním nemal žiadny kontakt alebo otec zomrel

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT070

 

Štátna príslušnosť otca

 

Krajina hlavnej štátnej príslušnosti (SCL GEO 2-miestny alfabetický kód)

– 1

neviem

PT070_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 5

neuplatňuje sa – otec nebol prítomný a respondent s ním nemal žiadny kontakt alebo otec zomrel

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT090

 

Krajina narodenia matky

 

Krajina narodenia matky (SCL GEO 2-miestny alfabetický kód)

– 1

neviem

PT090_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 5

neuplatňuje sa – matka nebola prítomná a respondent s ňou nemal žiadny kontakt alebo matka zomrela

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT100

 

Štátna príslušnosť matky

 

Krajina hlavnej štátnej príslušnosti (SCL GEO 2-miestny alfabetický kód)

– 1

neviem

PT100_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 5

neuplatňuje sa – matka nebola prítomná a respondent s ňou nemal žiadny kontakt alebo matka zomrela

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

Údaje o vzdelaní

PT110

 

Najvyššia dosiahnutá úroveň vzdelania otca

1

nízka úroveň (nižšie než primárne vzdelanie, primárne vzdelanie alebo nižšie sekundárne vzdelanie)

2

stredná úroveň (vyššie sekundárne vzdelanie a postsekundárne vzdelanie (nezahrňované do terciárneho)

3

vysoká úroveň (krátky cyklus terciárneho vzdelania, bakalárska alebo rovnocenná úroveň, magisterská alebo rovnocenná úroveň a doktorandská alebo rovnocenná úroveň)

– 1

neviem

PT110_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 5

neuplatňuje sa – otec nebol prítomný a respondent s ním nemal žiadny kontakt alebo otec zomrel

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

Neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT120

 

Najvyššia dosiahnutá úroveň vzdelania matky

1

nízka úroveň (nižšie než primárne vzdelanie, primárne vzdelanie alebo nižšie sekundárne vzdelanie)

2

stredná úroveň (vyššie sekundárne vzdelanie a postsekundárne vzdelanie (nezahrňované do terciárneho)

3

vysoká úroveň (krátky cyklus terciárneho vzdelania, bakalárska alebo rovnocenná úroveň, magisterská alebo rovnocenná úroveň a doktorandská alebo rovnocenná úroveň)

– 1

neviem

PT120_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 5

neuplatňuje sa – matka nebola prítomná a respondent s ňou nemal žiadny kontakt alebo matka zomrela

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

Údaje o zamestnaní

PT130

 

Ekonomická aktivita otca, keď mal respondent asi 14 rokov

1

zamestnanec pracujúci na plný pracovný čas

2

zamestnanec pracujúci na kratší pracovný čas

3

samostatne zárobkovo činná osoba alebo vypomáhajúci člen domácnosti v rodinnom podniku

4

nezamestnaný/hľadajúci si prácu

5

na dôchodku

6

osoba v trvalej invalidite a/alebo osoba nespôsobilá pracovať

7

vykonávanie prác v domácnosti alebo úloh súvisiacich so starostlivosťou

8

iná neaktívna osoba

– 1

neviem

PT130_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 5

neuplatňuje sa – otec nebol prítomný a respondent s ním nemal žiadny kontakt alebo otec zomrel

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT140

 

Riadiaca pozícia otca, keď mal respondent asi 14 rokov

1

áno

2

nie

– 1

neviem

PT140_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 4

neuplatňuje sa – otec nepracoval (nebol zamestnaný)

– 5

neuplatňuje sa – otec nebol prítomný a respondent s ním nemal žiadny kontakt alebo otec zomrel

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT150

 

Hlavné zamestnanie otca, keď mal respondent asi 14 rokov

 

kód ISCO-08(KOM) (1-miestny)

– 1

neviem

PT150_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 4

neuplatňuje sa – otec nepracoval (nebol zamestnaný)

– 5

neuplatňuje sa – otec nebol prítomný a respondent s ním nemal žiadny kontakt alebo otec zomrel

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT160

 

Ekonomická aktivita matky, keď mal respondent asi 14 rokov

1

zamestnankyňa pracujúca na plný pracovný čas

2

zamestnankyňa pracujúca na kratší pracovný čas

3

samostatne zárobkovo činná osoba alebo vypomáhajúci člen domácnosti v rodinnom podniku

4

nezamestnaná/hľadajúca si prácu

5

na dôchodku

6

osoba v trvalej invalidite a/alebo osoba nespôsobilá pracovať

7

vykonávanie prác v domácnosti alebo úloh súvisiacich so starostlivosťou

8

iná neaktívna osoba

– 1

neviem

PT160_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 5

neuplatňuje sa – matka nebola prítomná a respondent s ňou nemal žiadny kontakt alebo matka zomrela

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT170

 

Riadiaca pozícia matky, keď mal respondent asi 14 rokov

1

áno

2

nie

– 1

neviem

PT170_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 4

neuplatňuje sa – matka nepracovala (nebola zamestnaná)

– 5

neuplatňuje sa – matka nebola prítomná a respondent s ňou nemal žiadny kontakt alebo matka zomrela

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT180

 

Hlavné zamestnanie matky, keď mal respondent asi 14 rokov

 

kód ISCO-08(KOM) (1-miestny)

– 1

neviem

PT180_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 4

neuplatňuje sa – matka nepracovala (nebola zamestnaná)

– 5

neuplatňuje sa – matka nebola prítomná a respondent s ňou nemal žiadny kontakt alebo matka zomrela

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

Materiálna deprivácia

PT190

 

Finančná situácia domácnosti, keď mal respondent asi 14 rokov

1

veľmi zlá

2

zlá

3

dosť zlá

4

dosť dobrá

5

dobrá

6

veľmi dobrá

– 1

neviem

PT190_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT260

 

Boli k dispozícii základné školské potreby (knihy a vybavenie do školy), keď mal respondent asi 14 rokov

1

áno

2

nie, z finančných dôvodov

3

nie, z iných dôvodov

PT260_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT270

 

Denne jedlo z mäsa, kuraťa, ryby (alebo vegetariánsky ekvivalent), keď mal respondent asi 14 rokov

1

áno

2

nie, z finančných dôvodov

3

nie, z iného dôvodu

PT270_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

PT280

 

Raz ročne týždenná dovolenka mimo domu, keď mal respondent asi 14 rokov

1

áno

2

nie, z finančných dôvodov

3

nie, z iného dôvodu

PT280_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (žil v kolektívnej domácnosti alebo v zariadení)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 6

nie je v danom vekovom rozmedzí (25 až 59 rokov)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

 

Nepovinný testovací modul na rok 2019

Vývoj príjmov a zloženie domácnosti

Názov premennej

Kód

Cieľová premenná

HI010

 

Zmena v príjmoch v porovnaní s predchádzajúcim rokom (NEPOVINNÉ)

1

zvýšili sa

2

zostali viac-menej rovnaké

3

znížili sa

HI010_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 3

nie „vybraný respondent“

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

HI020

 

Dôvod zvýšenia (NEPOVINNÉ)

1

indexácia/prehodnotenie platu

2

predĺženie pracovného času, zvýšenie mzdy alebo platu (to isté pracovné miesto)

3

návrat na trh práce po chorobe, rodičovstve, rodičovskej dovolenke, období starostlivosti o deti alebo osoby s chorobou alebo so zdravotným postihnutím

4

prvé alebo nové pracovné miesto

5

zmena v zložení domácnosti

6

zvýšenie sociálnych dávok

7

iný

HI020_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (HI010 ≠ 1)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

HI030

 

Dôvod zníženia príjmu (NEPOVINNÉ)

1

skrátenie pracovného času, zníženie mzdy alebo platu (to isté pracovné miesto) vrátane (nedobrovoľnej) samostatnej zárobkovej činnosti

2

rodičovstvo/rodičovská dovolenka/starostlivosť o deti/starostlivosť o osoby s chorobou alebo so zdravotným postihnutím

3

zmena pracovného miesta

4

strata pracovného miesta/nezamestnanosť/likvidácia (vlastného) podniku

5

práceneschopnosť z dôvodu choroby alebo zdravotného postihnutia

6

rozvod/ukončenie partnerstva/iná zmena v zložení domácnosti

7

dôchodok

8

zníženie sociálnych dávok

9

iný

HI030_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (HI010 ≠ 3)

– 3

nie „vybraný respondent“

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

HI040

 

Budúce príjmy (NEPOVINNÉ)

1

zvýšenie

2

nezmenené

3

zníženie

HI040_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 3

nie „vybraný respondent“

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)

HGYX (1)

 

Tabuľka vzťahov medzi členmi domácnosti (NEPOVINNÉ)  (2)

10

partner/partnerka (nízka úroveň podrobnosti)

11

manžel/manželka/registrovaný(-á) partner/partnerka (vysoká úroveň podrobnosti)

12

partner/partnerka/druh/družka (vysoká úroveň podrobnosti)

20

syn/dcéra (nízka úroveň podrobnosti)

21

biologický(-á)/adoptovaný(-á) syn/dcéra (vysoká úroveň podrobnosti)

22

nevlastný(-á) syn/dcéra (vysoká úroveň podrobnosti)

30

zať/nevesta (nízka; vysoká úroveň podrobnosti)

40

vnuk/vnučka (nízka; vysoká úroveň podrobnosti)

50

rodič (nízka úroveň podrobnosti)

51

biologický/adoptívny rodič (vysoká úroveň podrobnosti)

52

nevlastný rodič (vysoká úroveň podrobnosti)

60

svokor/svokra (nízka; vysoká úroveň podrobnosti)

70

starý rodič (nízka; vysoká úroveň podrobnosti)

80

brat/sestra (nízka úroveň podrobnosti)

81

biologický(-á) brat/sestra (vysoká úroveň podrobnosti)

82

nevlastný(-á) brat/sestra (vysoká úroveň podrobnosti)

90

iný príbuzný (nízka; vysoká úroveň podrobnosti)

95

mimo príbuzenského vzťahu (nízka; vysoká úroveň podrobnosti)

99

neuvedený (nízka; vysoká úroveň podrobnosti)

HGYX_F

1

vyplnené

– 1

chýba

– 2

neuplatňuje sa (jednočlenná domácnosť)

– 7

neuplatňuje sa (RB010 ≠ 2019)


(1)  X = 1,…, počet osôb v domácnosti – 1.

Y = 2,…, počet osôb v domácnosti.

Y > X.

(2)  Môžu sa použiť kategórie odpovedí s nízkou a/alebo vysokou úrovňou podrobnosti.


6.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/48


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/175

z 2. februára 2018,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (1), a najmä na jeho článok 26,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 sa stanovuje, že predajný názov liehovín v kategórii 9 „Ovocný destilát“ musí byť „destilát“ a pred týmto názvom musí byť uvedený názov ovocia, bobuľovitého plodu alebo rastliny. V niektorých úradných jazykoch sa však tieto predajné názvy tradične vyjadrujú názvom ovocia s príponou. V prípade ovocných destilátov uvádzaných v daných úradných jazykoch by sa v dôsledku toho malo povoliť uvádzanie predajného názvu pozostávajúceho z názvu ovocia s príponou.

(2)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 sa v špecifikáciách kategórie 10 „Destilát z jablčného vína a destilát z hruškového vína“ jasne neuvádza možnosť destilácie jablčného vína spolu s hruškovým vínom s cieľom vyrobiť túto kategóriu liehoviny. V niektorých prípadoch sa však liehovina tradične vyrába destiláciou jablčného vína spolu s hruškovým vínom. Definícia tejto kategórie liehovín by sa preto mala upraviť tak, aby sa výslovne umožňovala destilácia jablčného vína spolu s hruškovým vínom tam, kde sa tak deje prostredníctvom tradičných výrobných metód. Takisto je potrebné v takýchto prípadoch stanoviť pravidlá uvádzania príslušného predajného názvu. S cieľom vyhnúť sa ťažkostiam, ktoré by mohli mať hospodárske subjekty, je takisto vhodné zaviesť prechodné ustanovenie týkajúce sa predajného názvu liehovín vyrobených pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

(3)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre liehoviny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 sa mení takto:

1.

Písmeno f) v kategórii 9 sa nahrádza takto:

„f)

Predajný názov ovocného destilátu je ‚destilát‘, pred ktorým je uvedený názov ovocia, bobuľovitého plodu alebo rastliny, napríklad: čerešňový destilát, ktorý možno nazývať aj kirsch, slivkový destilát, ktorý možno nazývať aj slivovica, mirabelkový, broskyňový, jablčný, hruškový, marhuľový, figový, citrusový alebo hroznový destilát alebo iné ovocné destiláty. Tento predajný názov možno vyjadriť názvom ovocia s príponou v českom, chorvátskom, gréckom, poľskom, slovenskom, slovinskom a rumunskom jazyku.

Môže sa tiež nazývať wasser s názvom ovocia.

Názov ovocia môže nahradiť výraz ‚destilát‘, pred ktorým je uvedený názov ovocia, výlučne v prípade týchto druhov ovocia alebo bobuľovitých plodov:

mirabelky [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

slivky (Prunus domestica L.),

bystrické slivky (Prunus domestica L.),

plody planiky (Arbutus unedo L.),

jablká ‚Golden Delicious‘.

V prípade rizika, že by konečný spotrebiteľ ľahko neporozumel jednému z týchto predajných názvov neobsahujúcich slovo ‚destilát‘, označenie a prezentácia musia uvádzať slovo ‚destilát‘, ktoré možno doplniť o vysvetlenie.“

2.

Kategória 10 sa nahrádza takto:

„10.

Destilát z jablčného vína, destilát z hruškového vína a destilát z jablčného a hruškového vína

a)

Destilát z jablčného vína, destilát z hruškového vína a destilát z jablčného a hruškového vína sú liehoviny, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

i)

vyrábajú sa výlučne destiláciou jablčného vína alebo hruškového vína destilovaného na menej ako 86 obj. % tak, že destilát získa vôňu a chuť pochádzajúce z ovocia;

ii)

obsahujú prchavé látky v množstve najmenej 200 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu;

iii)

majú maximálny obsah metanolu 1 000 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu.

Podmienka uvedená v bode i) nevylučuje liehoviny vyrábané tradičnými výrobnými metódami, ktoré umožňujú destiláciu jablčného vína spolu s hruškovým vínom. V takýchto prípadoch je predajný názov ‚destilát z jablčného a hruškového vína‘.

b)

Minimálny obsah alkoholu destilátu z jablčného vína, destilátu z hruškového vína a destilátu z jablčného a hruškového vína je 37,5 obj. %.

c)

Nepridáva sa alkohol, ako sa vymedzuje v bode 5 prílohy I, zriedený ani nezriedený.

d)

Destilát z jablčného vína, ani destilát z hruškového vína, ani destilát z jablčného a hruškového vína sa nesmú dochucovať.

e)

Destilát z jablčného vína, destilát z hruškového vína a destilát z jablčného a hruškového vína môžu ako prostriedok na úpravu farby obsahovať iba pridaný karamel.“

Článok 2

Liehoviny patriace do kategórie 10 uvedenej v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 110/2008, ktorých predajné názvy spĺňajú požiadavky uvedeného nariadenia v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa môžu naďalej uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.


ROZHODNUTIA

6.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/50


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/176

z 29. januára 2018

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (2) (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)

Podľa článku 98 Dohody o EHP sa na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP môže meniť, okrem iného, príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP.

(3)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ (3) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by preto mala vychádzať z pripojeného návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie prijať v Spoločnom výbore EHP k navrhovanej zmene prílohy XIII (Doprava) k Dohode o EHP, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 29. januára 2018

Za Radu

predseda

R. PORODZANOV


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1).


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2018

z …,

ktorým sa mení príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 5 (vypustený) prílohy XIII k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„5a.

32014 L 0094: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1).

Ustanovenia tejto smernice sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Pokiaľ ide o štáty EZVO, pod slovom „ZFEÚ“ v článku 3 ods. 5 sa rozumie „Dohode o EHP“.

b)

Článok 6 sa neuplatňuje na Island.

c)

Táto smernica sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.“

Článok 2

Znenie smernice 2014/94/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť […] pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1.

(*1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]


ODPORÚČANIA

6.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/52


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2018/177

z 2. februára 2018

o prvkoch, ktoré sa majú zahrnúť do technických, právnych a finančných dojednaní medzi členskými štátmi na účely uplatňovania mechanizmu solidarity podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na článok 13 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2017/1938 z 25. októbra 2017 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (1),

keďže:

(1)

V článku 194 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádza, že politika EÚ v oblasti energetiky by mala byť v duchu solidarity medzi členskými štátmi zameraná na zabezpečovanie dodávok energie v Únii.

(2)

Cieľom nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu je zvyšovať solidaritu a dôveru medzi členskými štátmi a umožniť čo najdlhšie fungovanie vnútorného trhu s plynom, a to aj v prípade výpadku dodávok.

(3)

Nariadením sa po prvýkrát zavádza mechanizmus solidarity medzi členskými štátmi s cieľom zmierniť účinky vážneho stavu núdze v rámci Únie a zaistiť, aby plyn prúdil k odberateľom chráneným solidaritou.

(4)

Pri prijímaní opatrení potrebných na vykonávanie mechanizmu solidarity sa musia členské štáty vo svojich dvojstranných dojednaniach dohodnúť na niekoľkých technických, právnych a finančných otázkach a musia ich opísať vo svojich núdzových plánoch.

(5)

Komisia s cieľom pomôcť členským štátom pri vykonávaní a po porade s Koordinačnou skupinou pre plyn pripravila toto nezáväzné usmernenie o kľúčových prvkoch, ktoré by sa mali zahrnúť do takýchto dojednaní,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

Členské štáty by mali postupovať podľa právne nezáväzných usmernení uvedených v prílohe k tomuto odporúčaniu. Tieto usmernenia by mali pomôcť členským štátom zaviesť technické, právne a finančné dojednania na uplatňovanie povinností týkajúcich sa solidarity uvedených v článku 13 nariadenia (EÚ) 2017/1938 a opísať ich v núdzových plánoch, ktoré sú povinné vypracovať podľa nariadenia.

2.

Toto odporúčanie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. februára 2018

Za Komisiu

Miguel ARIAS CAÑETE

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 280, 28.10.2017, s. 1.


PRÍLOHA

I.   ÚVOD

Nariadením (EÚ) 2017/1938 (ďalej len „nariadenie“) sa do praxe zavádza koncepcia solidarity a zriaďuje sa ním mechanizmus solidarity medzi členskými štátmi, ktorý vstupuje do hry po splnení podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach. Solidarita je mechanizmus, ktorý sa uplatňuje ako posledná možnosť: umožňuje neprerušený tok plynu v duchu solidarity najviac zraniteľným odberateľom. Patria k nim odberatelia plynu v domácnostiach a určité základné služby vymedzené v článku 2 ods. 6 nariadenia ako „odberatelia chránení solidaritou“.

1.   Mechanizmus solidarity

Ak členský štát požiada o solidaritu, mechanizmus solidarity zahŕňa povinnosť pre ostatné priamo prepojené členské štáty uprednostniť dodávky odberateľom chráneným solidaritou v žiadajúcom členskom štáte pred domácimi odberateľmi, ktorí nie sú chránení solidaritou. Toto je nevyhnutné len v prípade, že trh nedokáže dodať potrebný objem plynu (1). Obmedzenia týkajúce sa pomoci, ktorú môže členský štát poskytnúť, sú:

dostupná kapacita prepojenia,

množstvo plynu, ktoré potrebuje na poskytnutie dodávok svojim vlastným odberateľom chráneným solidaritou, keď je ohrozená im určená dodávka plynu,

bezpečnosť jeho vlastnej siete plynu a

v prípade určitých krajín dodávky kritickým plynovým elektrárňam na zachovanie bezpečnosti dodávok elektrickej energie.

Solidaritu ako opatrenie poslednej možnosti môže žiadajúci členský štát spustiť len vtedy, keď trh v žiadajúcom členskom štáte aj v ktoromkoľvek z potenciálnych poskytujúcich členských štátov nedokáže ponúknuť potrebný objem plynu vrátane objemu ponúknutého dobrovoľne odberateľmi, ktorí nie sú chránení solidaritou, na uspokojenie dopytu zo strany odberateľov chránených solidaritou. Okrem toho musia byť vyčerpané opatrenia uvedené v núdzovom pláne žiadajúceho členského štátu vrátane núteného obmedzenia na úroveň odberateľov chránených solidaritou. Napriek týmto prísnym podmienkam týkajúcim sa spustenia solidarity poskytuje mechanizmus domácnostiam a základným sociálnym službám istotu a bezpečnosť neprerušených dodávok plynu.

Za takýchto okolností je pravdepodobné, že netrhové opatrenia alebo obmedzenia sa buď už začali, alebo bezprostredne hrozia aj v potenciálnom poskytujúcom členskom štáte. V opačnom prípade by ponuky určitého objemu plynu stále existovali a plyn by mohol stále prúdiť tam, kde je potrebný v nadväznosti na cenové signály (za predpokladu, že existujú) bez potreby spúšťať solidaritu. Mechanizmus solidarity je v skutočnosti dočasné prerozdelenie zostávajúceho plynu od odberateľov, ktorí nie sú odberateľmi chránenými solidaritou v jednom členskom štáte, odberateľom chráneným solidaritou v inom členskom štáte v rámci toho istého integrovaného európskeho trhu s plynom. Solidaritu možno poskytovať, len kým je plynárenská sieť stále schopná bezpečne prerozdeľovať a prepravovať plyn (2).

Článok 13 nariadenia sa už čiastočne vzťahuje na rôzne prvky dvojstranného dojednania zaoberajúceho sa právnymi, technickými a finančnými aspektmi solidarity. Okrem toho sa členské štáty vo svojich dvojstranných dojednaniach musia dohodnúť na všetkých nevyhnutných prvkoch a podrobnostiach s cieľom poskytnúť istotu a bezpečnosť všetkým subjektom zapojeným do fungovania mechanizmu solidarity. Tieto dojednania sa musia opísať v príslušných núdzových plánoch. Musí sa zahrnúť najmä mechanizmus náhrady alebo aspoň jeho zhrnutie.

Náhrada opísaná v článku 13 nariadenia je rozsiahla. Zahŕňa platby za plyn a dodatočné náklady (napríklad prepravu) na dodávky odberateľom chráneným solidaritou v členskom štáte žiadajúcom o solidaritu spolu s platbami odberateľom v členskom štáte poskytujúcom solidaritu za obmedzenia. Náhrada v širšom zmysle sa na účely týchto usmernení chápe ako „náhrada za solidaritu“. Náhrada za škody vzniknuté v dôsledku obmedzení sa chápe ako „náhrada za obmedzenie“.

Existuje niekoľko podmienok na riadne fungovanie solidarity.

Po prvé, trhové opatrenia by sa mali dodržiavať čo najdlhšie. Členské štáty musia vynaložiť maximálne úsilie na zriadenie mechanizmu alebo platformy umožňujúcej dobrovoľnú reakciu na strane dopytu. Je to v záujme potenciálneho poskytujúceho aj žiadajúceho členského štátu, keďže prípadné netrhové opatrenia – napríklad nútený prechod na iné palivo alebo obmedzenie odberateľov – sa musia začať v skoršom štádiu. Je to takisto v súlade so všeobecnou zásadou uvedenou v nariadení, že trhu by sa mala dať voľná ruka pri riešení problémov s dodávkami plynu.

Po druhé, musí sa umožniť voľný pohyb veľkoobchodných cien, a to aj počas stavu núdze. Zmrazenie cien alebo stanovenie cenového stropu neumožní, aby cenové signály odrážali potrebu ďalšieho plynu, takže plyn nebude prúdiť tam, kde je potrebný.

Po tretie, cezhraničný prístup k infraštruktúre by mal byť technicky a bezpečne zachovaný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (3) za každých okolností, a to aj v stave núdze. V závislosti od technických obmedzení v každom členskom štáte by sa malo dojednaniami zabezpečiť, aby prepojenia, terminály LNG, podzemné zásobníky plynu, uzly, prípadne ponuky na strane dopytu boli plne dostupné pre cezhraničných účastníkov trhu. To oddiali potrebu spustenia solidarity v členskom štáte, ktorý čelí problémom s dodávkami.

Po štvrté, členským štátom sa odporúča spolupracovať vo všetkých jednotlivých štádiách stavu núdze. Účinná spolupráca v počiatočných štádiách by mohla oddialiť potrebu spustenia solidarity. Takisto by zabránila vývoju potenciálne odlišných cien plynu (napr. v nadväznosti na hodnotu nedodaného plynu skupinám znevýhodnených odberateľov) na prepojených trhoch a pôsobila by ako odrádzajúci faktor (poskytovania) solidarity.

2.   Právny základ

V článku 13 ods. 12 nariadenia sa uvádza, že Komisia do 1. decembra 2017 a po konzultácii s Koordinačnou skupinou pre plyn musí stanoviť právne nezáväzné usmernenie pre kľúčové prvky technických, právnych a finančných dojednaní. Uvedené usmernenie sa musí vzťahovať najmä na spôsob uplatňovania prvkov opísaných v článku 13 ods. 8 a 10 v praxi.

3.   Rozsah pôsobnosti usmernení

V článku 13 nariadenia sa určuje niekoľko prvkov a aspektov mechanizmu solidarity, na ktorých je potrebné sa dohodnúť a ktoré musia byť zahrnuté v dvojstranných dojednaniach. Ponúknutie užitočných usmernení týkajúcich sa týchto a akýchkoľvek ďalších prvkov, ktoré by mohli byť zahrnuté do takýchto dojednaní, si v prvom rade vyžaduje lepšie pochopenie situácie, v akej by sa mohla solidarita spustiť, a úsilie a základné zásady, ktoré by mohli predísť tomu, aby takáto situácia vôbec nastala. Aktuálne nezáväzné usmernenie nemá a nemôže mať za cieľ poskytnutie úplného a záväzného zoznamu vhodného pre všetky členské štáty, keďže musia mať slobodu vybrať si riešenia, ktoré im najlepšie vyhovujú vzhľadom na ich kapacity, existujúce rámce, situáciu a priority. Namiesto toho odporúča využívanie súboru nevyhnutných a nepovinných prvkov, opisuje možné spôsoby fungovania určitých solidárnych opatrení a ponúka príklady a najlepšie postupy.

Navrhovaný prístup spočíva v tom, aby členské štáty využívali existujúce vnútroštátne rámce a postupy, kedykoľvek je to možné, alebo aby ich na účely solidarity podľa potreby prispôsobili. To môže zahŕňať napríklad využívanie existujúcich platforiem pre opatrenia na strane dopytu alebo existujúcich mechanizmov náhrady pre odberateľov.

II.   PRÁVNE, TECHNICKÉ A FINANČNÉ DOJEDNANIA

1.   Právne dojednania

Cieľom právnych dojednaní je poskytnúť právnu istotu všetkým subjektom zapojeným do poskytovania alebo prijímania plynu v situáciách solidarity. Členským štátom zapojeným do uplatňovania mechanizmu solidarity sa odporúča, aby zaviedli jasné, transparentné a účinné právne dojednania, aby zúčastnené strany poznali pravidlá a postupy cezhraničnej solidarity.

V článku 13 ods. 10 nariadenia sa vyžaduje, aby boli dojednania zavedené medzi prepojenými členskými štátmi. V súčasnosti existujú členské štáty, ktoré nie sú fyzicky prepojené so žiadnym iným členským štátom (4), skupina členských štátov, ktoré sú navzájom prepojené, ale nie sú prepojené so žiadnym ďalším členským štátom (5), a niekoľko členských štátov, ktoré majú spoločnú hranicu alebo výhradnú hospodársku zónu, ale nie sú navzájom priamo prepojené (6). To sa môže zmeniť vďaka infraštruktúrnym projektom týkajúcim sa prepojení, ktoré sú v súčasnosti v štádiu vývoja. Ak sa po 1. decembri 2018 prepojenia zrealizujú, príslušné členské štáty budú musieť čo najskôr zaviesť právne, finančné a technické dojednania stanovené v článku 13 ods. 10 nariadenia.

1.1.   Dotknuté členské štáty a určenie tretej krajiny (článok 13 ods. 2)

Členské štáty, na ktoré sa vzťahuje mechanizmus solidarity, sú:

členské štáty, ktoré požiadali o solidaritu, a

všetky členské štáty priamo prepojené so žiadajúcim členským štátom.

Všetky priamo prepojené členské štáty by mali vopred uzavrieť dvojstranné dojednania o uplatňovaní mechanizmu solidarity, pokiaľ sa v nariadení nestanovuje výnimka z takejto povinnosti. Ak solidaritu môže poskytnúť viac ako jeden členský štát, žiadajúci členský štát sa musí obrátiť na všetky z nich a požiadať o ponuky na objem plynu, ktorý potrebuje na poskytnutie dodávok odberateľom chráneným solidaritou. Každá takáto ponuka poskytuje praktickú formu pre dohodu o cene plynu zahrnutú v uzavretom dvojstrannom dojednaní. Táto dohoda môže obsahovať odkaz na trhovú cenu alebo na dohodnutú metodiku na výpočet ceny plynu. Len čo členský štát žiadajúci o solidaritu vyberie jednu alebo viacero ponúk, určí členský(-é) štát(-y) skutočne zapojený(-é) do poskytovania solidarity.

Povinnosť ostatných členských štátov, ktoré mohli poskytnúť solidaritu, ale ich ponuky neboli vybrané, sa dočasne pozastavuje. Ak sa krízová situácia ešte zhorší, členský štát, ktorý požiadal o ponuky, sa môže na ne kedykoľvek obrátiť a požiadať o solidaritu. Žiadosť však musí byť predložená znova, keďže okolnosti sa časom pravdepodobne zmenia (môže sa napríklad zmeniť cena plynu alebo môže klesnúť objem potenciálne dostupného plynu). Členskému štátu, ktorý dostane takúto žiadosť, sa odporúča, aby aktualizoval svoju ponuku s prihliadnutím na akékoľvek zmeny situácie (objem plynu v podzemnom zásobníku, toky, teplota, spotreba atď.). Z toho dôvodu by mali byť členské štáty, ktorých povinnosť bola dočasne pozastavená, priebežne informované o situácii žiadajúceho členského štátu. Komisia bude pozorne monitorovať situáciu v členskom štáte prijímajúcom solidaritu.

V osobitných situáciách sa koncepcia priamo prepojených členských štátov vzťahuje aj na prepojenie cez tretiu krajinu. V tomto prípade právo požiadať o solidaritu a povinnosť poskytnúť solidaritu závisia od existujúcich dojednaní medzi členskými štátmi a od súhlasu dotknutej tretej krajiny. V dohode medzi členskými štátmi by sa malo uviesť, že tretia krajina sa musí zaviazať k tranzitu objemu plynu cez svoje územie počas poskytovania solidarity. Bez tohto záväzku nemusí byť solidarita nutne dosiahnutá.

1.2.   Žiadosť o solidaritu

Krízové situácie si vyžadujú rýchle reakcie. Z toho dôvodu by žiadosť o solidaritu mala byť krátka, štandardizovaná a mala by obsahovať minimálne množstvo potrebných informácií. V ideálnom prípade členské štáty uzatvárajúce dvojstranné dojednanie môžu zvážiť odsúhlasenie vzoru a pripojiť ho k dojednaniu ako prílohu. Podľa všetkého sú na účinnú reakciu na žiadosť o solidaritu potrebné minimálne tieto informácie:

názov žiadajúceho členského štátu vrátane zodpovedného subjektu a kontaktnej(-ých) osoby (osôb),

meno prevádzkovateľa prepravnej siete alebo manažéra pre oblasť trhu (v relevantných prípadoch) a zodpovedná(-é) kontaktná(-é) osoba(-y),

požadovaný objem plynu (meraný v spoločne dohodnutej jednotke),

informácie o tlaku plynu,

určenie preferovaného(-ých) miesta (miest) dodania zo strany členského štátu žiadajúceho o solidaritu,

žiadosť o ponuku(-y) vrátane ceny (pozri oddiel 3.1), objemu, miest dodania a času dodania,

žiadosť o určenie času prvej možnej dodávky a predpokladané trvanie poskytovania dodávok (s uvedením predpokladaného obdobia, počas ktorého bude žiadaný členský štát poskytovať solidaritu),

odkaz na záväzok žiadajúceho členského štátu zaplatiť náhradu za solidaritu.

Vzor odpovedí žiadaného členského štátu by mohol zaistiť jednoduchšiu porovnateľnosť a pochopenie množstva a podmienok ponúknutých v rámci solidarity. Vzor by mohol byť vopred vyplnený s uvedením informácií známych v čase, keď členské štáty uzatvárajú dvojstranné dojednanie, a mohol by byť pripojený k príslušným núdzovým plánom.

1.3.   Začiatok a koniec poskytovania solidarity

Žiadosť o solidaritu je platná a začína sa ňou uplatňovať povinnosť poskytnúť solidaritu od momentu predloženia žiadosti. Týmto nebudú dotknuté kontroly, ktoré Komisia vykonáva podľa článku 11 ods. 8 nariadenia v súvislosti s tým, či je vyhlásenie stavu núdze členským štátom žiadajúcim o solidaritu opodstatnené a či sú kroky prijaté na vykonávanie opatrení uvedené v núdzovom pláne. Komisia má päť dní na vykonanie tohto overovacieho postupu. Nie je pravdepodobné, že členský štát požiada o solidaritu menej ako päť dní od vyhlásenia stavu núdze, keďže zvyčajne uplynie určitý čas od momentu, keď problémy s dodávkami plynu dosiahnu úroveň, ktorá odôvodňuje vyslovenie takejto žiadosti. Keby tak členský štát urobil, Komisia by aj tak vykonala kontroly týkajúce sa opodstatnenia vyhlásenia stavu núdze. Žiadne takéto priebežné overovanie by však nemalo vplyv na platnosť žiadosti o solidaritu.

Riziko zneužívania mechanizmu solidarity neopodstatnenými žiadosťami o solidaritu je veľmi obmedzené z dôvodu ďalekosiahlych dôsledkov a prísnych podmienok, ktoré musia byť splnené pred spustením mechanizmu solidarity, konkrétne:

uplatnenie všetkých núdzových opatrení stanovených v núdzovom pláne a

obmedzenie odberateľov, ktorí nie sú chránení solidaritou, v členskom štáte žiadajúcom o solidaritu.

Ak by z kontrol Komisie vyplynulo, že žiadosť o solidaritu nebola opodstatnená, členský štát, ktorý vydal neopodstatnenú žiadosť a prijal pomoc od priamo prepojených susedných štátov, zaplatí za prijatý plyn spolu s dodatočnými nákladmi vzniknutými členským štátom, ktoré pomoc poskytli.

Povinnosť poskytnúť solidaritu sa neuplatňuje, keď:

Komisia po overovacom postupe dospeje k záveru, že vyhlásenie stavu núdze už nie je opodstatnené,

členský štát, ktorý požiadal o solidaritu, informuje členský štát poskytujúci solidaritu, že je znova schopný poskytovať plyn svojim domácim odberateľom chráneným solidaritou, a

členský štát poskytujúci solidaritu už ďalej nemôže poskytovať dodávky svojim vlastným odberateľom chráneným solidaritou.

Je takisto možné, že aj napriek prebiehajúcej akútnej kríze dodávok plynu doma sa členský štát, ktorý spočiatku požiadal o solidaritu, rozhodne vzdať sa svojho práva požiadať o takúto solidaritu, napríklad preto, že si nemôže dovoliť zaplatiť.

1.4.   Úlohy a povinnosti

Členské štáty by mali niesť konečnú zodpovednosť za fungovanie mechanizmu solidarity. To zahŕňa najmä rozhodnutie požiadať o solidaritu a celkové monitorovanie spôsobu, akým subjekty zodpovedné za konkrétne úlohy prevádzkujú mechanizmus. V nariadení sa nevyžaduje vytvorenie nových osobitných subjektov. Členským štátom sa predovšetkým odporúča prideliť povinnosti existujúcim subjektom alebo za osobitných okolností novým subjektom s prihliadnutím na ich organizačnú štruktúru a skúsenosti s krízovým riadením a reakciou na núdzové situácie. S cieľom znížiť náklady, a najmä vyhnúť sa fixným nákladom, by sa členské štáty mohli podľa možnosti opierať o existujúce mechanizmy. Zásadou v tejto súvislosti by malo byť efektívne a účinné poskytovanie solidarity.

Príslušné orgány podľa nariadenia by boli zodpovedné za vykonávanie rámca, s úlohami a povinnosťami jasne pridelenými príslušným aktérom, ako sú prevádzkovatelia prepravnej siete, národný regulačný orgán a plynárenské podniky. Príslušné orgány sú takisto najvhodnejším kandidátom na prípravu dvojstranných dojednaní s príslušnými orgánmi v priamo prepojených členských štátoch. Dané dojednania by mohli neskôr tvoriť právny základ pre solidaritu vrátane vyplatenia náhrady a finančných vyrovnaní po poskytnutí solidarity. Členské štáty alebo príslušné orgány sú najvhodnejšou inštanciou na zodpovednosť za odosielanie alebo prijímanie žiadostí o solidaritu a ponúk týkajúcich sa objemu plynu a poskytovanie oznámení v prípade pozastavenia žiadosti o solidaritu. Finančnú zodpovednosť týkajúcu sa náhrady by mal takisto v konečnom dôsledku niesť členský štát.

S výhradou technických a právnych obmedzení v každom členskom štáte sú národné regulačné orgány ideálnou inštanciou na vedenie procesu výpočtu nákladov na náhradu na základe metodiky, ktorú vypracovali vopred a ktorú uverejnili v núdzovom pláne, alebo by mali byť do tohto procesu aspoň zapojené. Do tohto procesu by mohla byť zapojená Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky. Prevádzkovatelia prepravných sietí by prednostne mali byť zodpovední za odosielanie potrebného objemu plynu a za to, aby tak robili nákladovo efektívnym spôsobom.

Prevádzkovatelia prepravných sietí (alebo vyvažovací subjekt) sú ideálnou inštanciou na prebranie zodpovednosti za koordináciu všetkých technických aspektov a za vykonávanie všetkých potrebných prevádzkových opatrení pri uplatňovaní solidarity. Príslušný subjekt v členskom štáte, ktorý poskytuje solidaritu, by takisto mohol byť subjektom zodpovedným za zhromažďovanie žiadostí o plyn a dodatočné náklady, za ich overovanie a ich smerovanie zodpovednému subjektu v členskom štáte, ktorý je príjemcom solidarity. V tejto súvislosti by bol užitočný prístup jednotného kontaktného miesta. Členským štátom sa odporúča určiť subjekt zodpovedný za zhromažďovanie a smerovanie žiadostí o náhradu za obmedzenie a dohodnúť sa na tomto subjekte.

Ustanovenie mediátora pri dvojstranných dojednaniach uzatvorených medzi členskými štátmi by mohlo obom stranám poskytnúť ubezpečenie o platbe a výpočte nákladov na náhradu. Mediátor by pomohol riešiť akékoľvek nezhody týkajúce sa výšky náhrady, ktorá sa má vyplatiť.

1.5.   Právna forma dvojstranných dojednaní

Neexistuje žiadna výslovná požiadavka týkajúca sa právnej formy dvojstranných dojednaní. Členské štáty si slobodne zvolia právnu formu, ktorá vytvára práva a povinnosti medzi nimi, ak sa uplatňuje mechanizmus solidarity. Právo požiadať o solidaritu a povinnosť poskytnúť solidaritu sú stanovené v článku 13 nariadenia. V dvojstranných dojednaniach bude vymedzený spôsob, akým sa majú tieto práva a povinnosti zakotvené v práve Únie vykonávať. Dojednania budú svojou povahou prevádzkové, nie politické. Na začiatok môže na účely vykonávania postačovať, ak príslušné orgány uzatvoria záväzné administratívne dojednanie. To by mohlo zahŕňať ustanovenia existujúcej dvojstrannej dohody, zmluvné dojednania medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí alebo osobitné licenčné podmienky pre plynárenské subjekty za predpokladu, že podliehajú dohľadu relevantných príslušných orgánov. Na druhej strane by nezáväzný právny nástroj, ako napríklad memorandum o porozumení, nebol postačujúci, keďže nevytvára právne povinnosti medzi účastníkmi. Dojednania vo forme memoranda by preto nespĺňali požiadavky článku 13 vytvoriť právne záväzný systém pre solidaritu a mohli by sa vykladať ako nedostatočné vykonávanie článku 13 ods. 10.

2.   Technické dojednania

Účelom technických dojednaní je opísať všetky potrebné technické ustanovenia a podmienky, ktoré by umožnili praktické fungovanie mechanizmu solidarity. To by si vyžadovalo povinnú predchádzajúcu výmenu informácií o technickej kapacite a obmedzeniach príslušnej plynárenskej infraštruktúry a o maximálnom teoretickom objeme plynu relevantnom pre solidaritu spolu s istotou, že neexistujú žiadne zbytočné technické obmedzenia, ktoré by solidaritu komplikovali. Ak existujú technické alebo iné obmedzenia, členským štátom sa odporúča, aby určili spoločne prijateľné riešenia, ktoré sa majú vzťahovať na prepojovacie body, ak sa spustí mechanizmus solidarity, a aby sa dohodli na takýchto riešeniach.

V závislosti od technických obmedzení v rámci každého členského štátu je možné, že prevádzkovatelia prepravných sietí (alebo vyvažovací subjekt) sú najvhodnejšou inštanciou na prebranie zodpovednosti za koordinovanie všetkých technických aspektov a za vykonávanie všetkých potrebných prevádzkových opatrení pri uplatňovaní solidarity na základe ich znalostí týkajúcich sa plynárenských sietí a ich existujúcich systémov cezhraničnej spolupráce (7). Tieto existujúce štruktúry spolupráce, dohody a skúsenosti by mali byť zohľadnené v situáciách solidarity alebo by dokonca mali slúžiť ako základ pre situácie solidarity. V každom prípade sa musí identifikovať jasný zastrešujúci rámec (ak je už zavedený), alebo sa takýto rámec musí zriadiť vrátane technických podmienok, aby sa mohla potrebná spolupráca vykonávať s právnou istotou.

Technické údaje možno v plánoch podľa potreby aktualizovať.

2.1.   Technické riešenia a koordinácia [článok 13 ods. 10 písm. c)]

Technické riešenia a dojednania sa môžu vypracovať pre rôzne časti infraštruktúry v danom členskom štáte. To poskytne jasný obraz o dostupnej pomoci a technických obmedzeniach a lepší odhad nákladov na vykonanie každého opatrenia (v relevantných prípadoch). Keďže možné krízové situácie môžu byť veľmi rozmanité, je dôležité, aby mali prevádzkovatelia prepravných sietí (alebo vyvažovací subjekt) k dispozícii široké spektrum možností a nástrojov, ktoré môžu využiť. V technických dojednaniach je možné opísať orientačný a neúplný zoznam technických riešení, aby boli obe strany informované o krokoch, ktoré by sa mohli podniknúť pred stavom núdze a počas neho na účely solidarity. V záujme prípravy na takéto situácie môžu byť užitočné hydraulické simulácie solidárnych opatrení.

Bude musieť existovať spolupráca medzi príslušnými prevádzkovateľmi prepravných sietí alebo manažérmi pre oblasť trhu, prevádzkovateľmi distribučných sietí, národnými koordinátormi stavu núdze, príslušnými orgánmi a subjektmi zapojenými do dodávok plynu odberateľom chráneným solidaritou. To bude znamenať, že plyn zo zníženia dopytu v jednom členskom štáte môže byť sprístupnený a dodaný priamo prepojenému členskému štátu žiadajúcemu o solidaritu. Prevádzkovatelia prepravných sietí, prevádzkovatelia distribučných sietí, národní koordinátori stavu núdze a iné subjekty zapojené do dodávok plynu odberateľom chráneným solidaritou by mali byť dostatočne skoro zapojení do diskusií o solidárnych ustanoveniach a podľa možnosti poverení spoluprácou na účely vykonávania solidárnych dojednaní.

Prevádzkovatelia prepravných sietí by mali byť oprávnení využívať nevyužitú prepravnú kapacitu bez ohľadu na to, či je alebo nie je pridelená. V každom prípade by mala byť náhrada nákladov na prepravu vyplatená podľa dohodnutých zásad.

Prístup k uzlom a iným platformám by sa mal zachovať čo najdlhšie, a to aj v stave núdze (článok 13 ods. 4 nariadenia), s cieľom predísť potrebe spustiť solidaritu. Z toho dôvodu musí existovať nepretržitý prístup k terminálom LNG, uskladňovacej kapacite a kapacite prepojenia vrátane obojsmernej kapacity s cieľom umožniť efektívne cezhraničné toky [článok 13 ods. 10 písm. c)]. Tieto aspekty by sa mali výslovne riešiť v dojednaniach.

2.2.   Objem plynu alebo metodika na jeho stanovenie [článok 13 ods. 10 písm. d) nariadenia]

Členské štáty by mali informovať susedné členské štáty (t. j. potenciálnych poskytovateľov solidarity) o teoretickom maximálnom objeme plynu, o ktorý môžu žiadať, a o obmedzení kapacity prepojenia v záujme transparentnosti a ako základ pre diskusie o dojednaniach. Presný potrebný objem plynu, o ktorý sa žiada a ktorý je dostupný, však bude známy až pri spustení solidarity. Na výpočet tohto teoretického maximálneho objemu plynu by sa mali zohľadniť minimálne tieto prvky:

dotknutí odberatelia chránení solidaritou,

dotknuté kritické plynové elektrárne (v prípade potreby) a ich súvisiaci objem plynu a

domáca výroba plynu vo vyrábajúcich členských štátoch.

Na tento výpočet by ako dobré východisko mohli slúžiť štandardné scenáre dodávok prispôsobené odberateľom chráneným solidaritou.

Všetky členské štáty musia určiť svojich odberateľov chránených solidaritou na základe vymedzenia pojmu stanoveného v článku 2 ods. 6 nariadenia a svoju ročnú spotrebu plynu (priemer a špičku).

Kritické plynové elektrárne a súvisiaci ročný objem plynu (článok 13 ods. 1 druhý pododsek nariadenia) môžu mať dôležitý vplyv na objem plynu dostupný pre solidaritu. V členskom štáte poskytujúcom solidaritu takýto objem plynu obmedzuje množstvo potenciálne dostupné pre solidaritu; v niektorých prijímajúcich členských štátoch sa kritické plynové elektrárne uprednostňujú pred odberateľmi chránenými solidaritou, ale objem plynu potrebný na ich prevádzku nemá žiadny vplyv na objem, o ktorý sa môže žiadať.

Dojednania by mali zahŕňať podrobný zoznam plynových elektrární určených ako kritické pre elektrickú sieť (článok 11 ods. 7 nariadenia), ktorým by sa mal zemný plyn dodávať aj počas solidarity. Takýto zoznam by sa mal zostaviť na základe žiadosti a posúdenia zo strany prevádzkovateľov prepravných sietí elektrickej energie a plynu. Zoznam elektrární by mal byť náležite odôvodnený a mal by preukázať, že krátkodobé odstavenie týchto elektrární by mohlo ohroziť bezpečnosť energetického systému. Okrem toho by členské štáty mohli zvážiť, že sa dohodnú na tom, ako často by sa mal zoznam kontrolovať a aktualizovať.

V závislosti od konkrétnej krízovej situácie sa pri žiadosti o solidaritu bude za nevyhnutný považovať len objem plynu potrebný pre elektrárne určené v dojednaniach ako kritické. To sa môže týkať napríklad elektrární v určitom regióne. Výmena informácií ad hoc o situácii by sa mala uskutočňovať ako súčasť komunikácie medzi príslušnými subjektmi (prevádzkovateľmi prepravných sietí, príslušným orgánom) v členských štátoch pred poskytnutím solidarity a počas jej poskytovania.

Členské štáty vyrábajúce plyn musia uviesť svoju ročnú výrobu.

Uvedený objem môže byť určený na začiatku každého plynového roka alebo v rôznych intervaloch na základe najnovších dostupných údajov, aktualizácií plánov alebo na základe ad hoc.

2.3.   Prevádzková bezpečnosť sietí (článok 13 ods. 7 nariadenia)

V dojednaniach sa môže uvádzať opis technických možností a obmedzení jednotlivých plynárenských sietí, ktoré musia byť zachované na účely bezpečnej a spoľahlivej prevádzky plynárenskej siete. To je dôležitá informácia pre poskytujúce aj prijímajúce členské štáty. Minimálne prvky, ktoré majú byť opísané, sú:

Maximálna vývozná kapacita prepojenia a okolnosti, za ktorých prevádzkovatelia prepravných sietí dosiahnu dodávku až na úrovni maximálne vývoznej kapacity. Okolnosti môžu zahŕňať napríklad tlak siete, akumuláciu plynu, dostupnosť plynu v určitých miestach vstupu alebo úroveň uskladnenia plynu s príslušnou úrovňou kapacity odberu. V ideálnom prípade by tieto údaje mali byť vymedzené pre jednotlivé prepojovacie body.

V relevantných prípadoch maximálna domáca výroba a obmedzenia. Keď existuje domáca výroba, môže sa počas určitých období zvýšiť. Môžu sa opísať príslušné možnosti a obmedzenia.

V relevantných prípadoch kapacita dostupná prostredníctvom tretej krajiny a technické prvky dohody o tejto kapacite (článok 13 ods. 2 nariadenia).

3.   Finančné dojednania

Finančné dojednania by mali zabezpečiť, aby sa za plyn dodávaný podľa mechanizmu solidarity platila primeraná cena. Tieto dojednania by mohli zahŕňať výpočet nákladov, náhradu za solidaritu (vrátane náhrady za obmedzenie) a platobné postupy, ktoré sa majú určiť a stanoviť medzi príslušnými subjektmi.

Mechanizmus, ktorým sa stanovuje náhrada za obmedzenie, by mal ponúknuť stimuly pre riešenia založené na logike trhu, napríklad aukcie a reakcia na strane dopytu (článok 13 ods. 4 nariadenia). To môže zahŕňať odkazy na mechanizmy súvisiace s národnými stavmi núdze, ktoré nepriamo uľahčujú solidaritu zabezpečením toho, aby trh v členskom štáte poskytujúcom solidaritu fungoval čo najdlhšie. Finančnými dojednaniami by sa nemali zavádzať nevhodné stimuly, napríklad odoprenie dodávok plynu alebo špekulovanie o vyšších cenách v neskoršej fáze v rámci stavu núdze, čo by mohlo samé osebe vyvolať potrebu solidarity. Náhrada za solidaritu má pokrývať skutočne vynaložené náklady. Nemôže byť zdrojom zisku pre poskytujúci subjekt. Členské štáty prijímajúce solidaritu by mali bezodkladne zaplatiť poskytujúcemu členskému štátu spravodlivú cenu za prijatý plyn. Poskytujúci členský štát potom určí, ako sa s týmito finančnými prostriedkami naloží a ako sú v súlade s existujúcimi vyvažujúcimi dojednaniami o neutralite.

Každá náhrada vyplatená znevýhodneným odberateľom v stave núdze, či už to vyplýva z povinnosti poskytnúť cezhraničnú solidaritu alebo z národného stavu núdze, by mala byť taká, aká je stanovená vo vnútroštátnom práve.

Na základe uvedeného členské štáty môžu zachovať existujúci národný mechanizmus (založený na náhrade súvisiacej s obmedzením) pre čisto národné stavy núdze (t. j. keď neexistuje žiadna žiadosť o solidaritu). To im dá slobodu rozhodnúť sa, či si želajú alebo neželajú vyplatiť náhradu pre znevýhodnené odvetvie. Keď sa však národný stav núdze vyvinie do situácie, v rámci ktorej je spustená cezhraničná solidarita, jednou možnosťou môže byť rozdelenie náhrady za solidaritu vyplatenej žiadajúcim členským štátom pomáhajúcemu členskému štátu medzi všetky znevýhodnené skupiny odberateľov (obmedzenie) bez ohľadu na to, či boli znevýhodnené pred spustením solidarity alebo po jej spustení. Táto možnosť by sledovala systém navrhnutý v členskom štáte poskytujúcom solidaritu, ale prednostne by bola založená na prístupe „hodnoty nedodaného plynu“. Prípadne sa členské štáty môžu takisto rozhodnúť vyplatiť náhradu prijatú za solidaritu do centrálne riadeného „fondu solidarity“. Týmto spôsobom zostanú existujúce národné mechanizmy náhrady za obmedzenie v pôsobnosti členských štátov a zároveň rôzne prístupy v členských štátoch nepovedú k odlišnému zaobchádzaniu so znevýhodnenými skupinami odberateľov v rámci krajiny pri poskytnutí cezhraničnej solidarity, keď je náhrada za solidaritu povinná.

Hlavné prvky náhrady za solidaritu sú cena plynu a dodatočné náklady vzniknuté pomáhajúcemu členskému štátu zo zaistenia toho, že plyn sa dostane cez hranicu, na základe skutočne vynaložených nákladov, ktoré národný právny rámec v pomáhajúcom členskom štáte umožňuje zaplatiť.

V dojednaniach sa môžu sledovať a dohodnúť rôzne prístupy na určenie ceny plynu v závislosti od úrovne vývoja trhu v členskom štáte, dostupných opatrení alebo štádia stavu núdze. Je však dôležité, aby dojednania jasne obsahovali dohodnutý prístup a za akých okolností by sa uplatňovali a aby sa v nich určili všetky známe parametre, ktoré by boli použité (napríklad prémia, ak sa zvolí posledný známy obchod plus prémia).

3.1.   Cena plynu

Finančné dojednania by sa mali vzťahovať na cenu dodaného plynu a/alebo metodiku stanovenia ceny s prihliadnutím na vplyv na trhové operácie [článok 13 ods. 10 písm. b) nariadenia]. Táto posledná podmienka sa môže chápať tak, že je zameraná na cenu alebo metodiku, ktorá nenarúša trh, ani nevytvára nevhodné stimuly. Cena plynu slúžiaca ako základ pre náhradu za solidaritu sa určuje (trhovo alebo inými prostriedkami) v členskom štáte poskytujúcom solidaritu.

a)   Trhová cena

Cena plynu by v zásade nemala byť nižšia ako trhová cena, keďže by to viedlo k nevhodným stimulom. Ak cena nie je nemenná a môže dynamicky sledovať dopyt a ponuku v súvislosti s plynom, môže poskytnúť signál aj počas stavu núdze. Na rozvinutých trhoch by maximálne toky cez prepojenia sledovali cenový signál členským štátom v stave núdze. Za takýchto okolností sa nepredpokladá spustenie solidarity.

Na menej rozvinutých trhoch, kde by ceny nemuseli byť dynamické počas stavu núdze, môže byť potrebné použiť iné opatrenia na stanovenie ceny plynu, ale tie by boli stále trhové. Maximálna referenčná cena za solidárny plyn by mohla zodpovedať cene poslednej transakcie/obchodu v EÚ na burze alebo virtuálnom obchodnom mieste v nadväznosti na regulačnú kontrolu s cieľom zistiť, aká vysoká je cena. Členské štáty sa môžu takisto dohodnúť, že naviažu cenu plynu na konkrétny uzol.

V členských štátoch, kde existujú strategické zásoby, členský štát alebo príslušný orgán rozhodne, v ktorom momente núdzovej situácie umožní uvoľnenie plynu zo strategických zásob. „Trhovou“ cenou v čase uvoľnenia zásob (alebo tesne pred ním) by mala byť cena, ktorú má zaplatiť prijímajúci členský štát (8).

b)   Administratívna cenotvorba/obmedzenie

Ak neexistuje trhová cena, môžu byť potrebné iné prístupy na stanovenie ceny plynu, napríklad posledná známa trhová cena alebo priemerná trhová cena na najbližšej dostupnej burze, virtuálnom trhovom mieste alebo dohodnutom uzle. Priemer môže pokrývať primerané obdobie pred dodávkou (napr. 5 až 7 dní) a rovnaké obdobie po dodávke s prémiou alebo bez nej. Prípadne môže byť ukazovateľom cena posledného známeho obchodu s plynom alebo opatrenie týkajúce sa plynu s prémiou alebo bez nej. Prémia sa môže zvážiť s cieľom vyplniť medzeru, ak existuje, medzi poslednou známou cenou a hodnotou nedodaného plynu znevýhodneným odberateľom (9). Cena môže byť odvodená aj z alternatívneho paliva, na ktoré musí členský štát poskytujúci solidaritu prejsť s cieľom uvoľniť potrebné úrovne zemného plynu.

Výpočet hodnoty nedodaného plynu sa môže použiť na stanovenie ceny objemu obmedzeného plynu, keďže môžeme predpokladať, že priemyselní odberatelia poznajú svoju vlastnú hodnotu. Hodnota odráža prínosy, ktoré osobitná skupina odberateľov stratila v dôsledku obmedzenia. V rámci tohto prístupu by mala byť známa alebo oznámená príslušnému orgánu alebo národnému regulačnému orgánu vopred. To sa zvyčajne premietne aj do príkazu na obmedzenie v národných núdzových plánoch. Tento prístup okrem toho uľahčuje porovnanie „ponúk“ od rôznych členských štátov (pozri článok 13 ods. 4 nariadenia).

Napokon môže byť vhodné preskúmať metodiku stanovovania cien vnútroštátnym regulačným orgánom alebo príslušným orgánom alebo použiť náhradu, napríklad cenu kúpnych opcií.

c)   Ochota platiť

Môže byť rozumné určiť maximálnu sumu, ktorú je každý členský štát ochotný zaplatiť za plyn v situácii solidarity. Maximálna hodnota by pravdepodobne bola hodnota nedodaného plynu pre odberateľov chránených solidaritou v danom členskom štáte. Keby cena plynu presiahla túto hodnotu, nie je v záujme členského štátu žiadať o plyn v rámci mechanizmu solidarity. Tieto informácie však nevyhnutne nemusia byť súčasťou dojednaní, ani sa nemusia zohľadniť v plánoch.

3.2.   Ostatné kategórie nákladov

Finančné dojednania by sa mali vzťahovať na všetky ostatné kategórie nákladov vrátane relevantných a opodstatnených nákladov na opatrenia stanovené vopred [článok 13 ods. 8 písm. b) nariadenia], na ktoré sa bude musieť vzťahovať spravodlivá a včasná náhrada [článok 13 ods. 10 písm. e)]. Dodatočné náklady by sa mali udržiavať na minime a pozornosť by sa mala venovať zabráneniu dvojitému započítaniu, keďže mnohé z prvkov dodatočných nákladov už môžu byť zohľadnené v cene plynu. Je možné predpokladať, že väčšina dodatočných nákladov by už bola zohľadnená v cene plynu, s výnimkou nákladov na prepravu.

a)   Preprava a súvisiace náklady

Náhrada by mala pokrývať prepravu a súvisiace náklady, napríklad náklady na náklad LNG, poplatky za spätné splyňovanie atď. Členské štáty sa môžu dohodnúť, že v prípade potreby si zarezervujú potrebné kapacity pre solidárny objem, aby boli zaplatené náklady súvisiace s prepravou použitím štandardných postupov prevádzkovateľov prepravných sietí.

b)   Náklady na uvoľnenie strategických zásob alebo na povinnosti týkajúce sa uskladňovania

V prípade strategických zásob môžu byť náklady na uvoľnenie strategických zásob zahrnuté za príslušný objem plynu, keďže boli stanovené vopred – pokiaľ už neboli premietnuté do ceny plynu.

V zásade platí, že ak existuje trhová cena v okamihu uvoľnenia dodatočného objemu zo strategických zásob, trhová cena by už zohľadňovala dodatočné náklady spojené s takýmto opatrením vrátane nákladov na jej stanovenie vopred. V opačnom prípade by v danom momente opatrenie nebolo uplatnené, keďže by stále boli k dispozícii lacnejšie riešenia.

Náklady na takéto netrhové opatrenia týkajúce sa bezpečnosti dodávok sú zvyčajne socializované a tvoria súčasť účtu koncového používateľa. Dohodnutý pomerný príspevok k nákladom – v súlade s množstvom už uvoľneným na účely solidarity – sa môže pripočítať k dodatočným nákladom, ktoré má zaplatiť prijímajúci členský štát.

V rámci povinností týkajúcich sa uskladňovania sa však vyžaduje len uchovávanie určitého objemu plynu v zásobe na začiatku zimnej sezóny. Po jej skončení sa uskladnený plyn využije v reakcii na trhový dopyt a ceny. Z toho dôvodu by sa nemali za jeho uvoľnenie pripočítavať žiadne dodatočné náklady k cene plynu a k nákladom na prepravu. V každom prípade by sa mali zohľadniť osobitné spôsoby, ktorými členské štáty riadia strategické zásoby a povinnosti týkajúce sa uskladňovania.

c)   Náklady na zníženie zvýšeného štandardu dodávok

Zníženie zvýšeného štandardu dodávok na normálne úrovne je povinnosťou podľa nariadenia, keď stav núdze vznikne v susednom členskom štáte a keď je pravdepodobný cezhraničný vplyv. Neexistuje prepojenie medzi znížením zvýšeného štandardu dodávok a žiadosťou o solidaritu, t. j. na náklady na takéto opatrenia sa nemôže vzťahovať náhrada.

d)   Náhrada škody pre znevýhodnené odvetvia (náhrada za obmedzenie)

Ostatné náklady môžu takisto zahŕňať náklady vzniknuté z povinnosti vyplatiť náhradu v pomáhajúcom členskom štáte vrátane náhrady škody pre znevýhodnené odvetvie. Takéto náklady možno zahrnúť do nákladov na náhradu, ak sa v národnom právnom rámci stanovuje povinnosť vyplatiť náhradu škody znevýhodnenému odvetviu vrátane náhrady za hospodársku škodu popri cene plynu. Do dojednaní je potrebné zahrnúť príslušnú metodiku výpočtu. Môže existovať dohoda preniesť výšku skutočne vzniknutej náhrady na subjekty, ktoré využívajú solidárny plyn v členskom štáte prijímajúcom solidaritu.

Avšak na náklady na náhradu škody pre znevýhodnené odvetvie sa môže náhrada vzťahovať len vtedy, keď náhrada škody nie je zohľadnená v cene plynu, ktorú musí členský štát žiadajúci o solidaritu zaplatiť. Členský štát, ktorý požiadal o solidaritu, by nemal byť povinný vyplatiť náhradu za tie isté náklady dvakrát.

e)   Náklady na súdne konania v členskom štáte poskytujúcom solidaritu.

Ostatné náklady sa môžu týkať aj náhrady akýchkoľvek nákladov vyplývajúcich zo súdnych konaní, arbitrážnych konaní a urovnaní a akýchkoľvek súvisiacich nákladov vyplývajúcich z takýchto konaní, do ktorých je zapojený členský štát poskytujúci solidaritu a ktoré sa vedú voči subjektom zapojeným do poskytovania takejto solidarity [článok 13 ods. 8 písm. c) nariadenia]. Takáto náhrada by sa však mala vyplatiť len na základe dôkazu o vzniknutých nákladoch.

V prípade právnych sporov, do ktorých je zapojený členský štát poskytujúci solidaritu a subjekt, a ktoré sa týkajú (nedostatočnej) náhrady od členského štátu prijímajúceho solidaritu, by mali existovať záruky na ochranu prijímajúceho členského štátu pred kolúznym správaním medzi členským štátom poskytujúcim solidaritu a subjektom. Môžu sa vyskytnúť okolnosti, za ktorých dotknutý subjekt a členský štát, kde je subjekt zriadený, vedú proti sebe súdny spor o vyššiu cenu plynu alebo o vyššiu náhradu pre subjekt a spolčia sa na úkor členského štátu žiadajúceho o solidaritu, ktorý ani nie je súčasťou právneho konania. Takýmto okolnostiam by sa malo vyhnúť.

Uvedená situácia sa odlišuje od situácie, keď spoločnosť v členskom štáte poskytujúcom solidaritu začne súdne konanie proti subjektu v členskom štáte prijímajúcom solidaritu, pokiaľ ide o cenu plynu alebo o náhradu za obmedzenie. V takejto situácii spoločnosť alebo subjekt, ktorý spor prehral, musí zaplatiť príslušné náklady.

3.3.   Uvedenie spôsobu, akým sa vypočíta spravodlivá náhrada [článok 13 ods. 10 písm. f)]

Pri výpočte spravodlivej náhrady sa môžu zvážiť tieto metódy:

jednoduchý súčet všetkých prvkov opísaných v predchádzajúcom odseku,

časová hodnota peňazí: platba by sa mala uskutočniť bezodkladne. Členské štáty sa však môžu dohodnúť na úrokovej sadzbe, ktorá sa má vzťahovať na náhradu, len čo uplynie rozumné obdobie po poskytnutí solidarity a len čo sa vypočíta a schváli presná výška náhrady,

dohoda medzi členskými štátmi používajúcimi odlišné meny týkajúca sa meny, v ktorej by mala byť náhrada vypočítaná a vyplatená, vrátane príslušného výmenného kurzu.

3.4.   Výpočet náhrady všetkých relevantných a opodstatnených nákladov a záväzok vyplatiť náhradu (článok 13 ods. 3)

Je pravdepodobné, že výpočet presnej platby členskému štátu, ktorý poskytol solidaritu, a subjektom v uvedenom členskom štáte sa môže reálne vykonať až niekedy po dodávke plynu požadovaného podľa mechanizmu solidarity. Členské štáty sa môžu vo svojom dvojstrannom dojednaní dohodnúť na prístupe k výpočtu ceny plynu a dodatočných nákladov a na realistickej lehote pre platbu.

Informácie o skutočne dodanom objeme plynu a akékoľvek ďalšie príslušné informácie na výpočet náhrady sa musia zaslať príslušnej(-ým) kontaktnej(-ým) osobe(-ám) v členských štátoch zapojených do vykonávania solidarity, aby obe strany mohli vykonať konečný výpočet náhrady. K dispozícii môžu byť informácie od prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľa distribučnej siete, prevádzkovateľa uskladňovania, dodávateľa alebo manažéra pre oblasť trhu, a to v závislosti od uplatňovaného opatrenia. Výpočet náhrady môže byť delegovaný na iný vopred určený subjekt.

3.5.   Dojednania o platbe (článok 13 ods. 8 posledný pododsek nariadenia)

Platí zásada, že existujúce postupy pre domáce platby a náhradu (alebo transakcie vyvažovacieho typu) v členskom štáte a existujúce úlohy a povinnosti v tejto súvislosti by sa mali zachovať a uplatňovať vždy, keď je to možné, aj na platby náhrady za solidaritu medzi členskými štátmi. Dojednania medzi členskými štátmi by sa mali zamerať na spôsob, ako prepojiť alebo vykonávať rozhranie medzi týmito existujúcimi národnými rámcami. Povaha solidarity si môže vyžadovať, aby bol členský štát alebo príslušný orgán rozhraním nesúcim konečnú finančnú zodpovednosť.

3.6.   Úlohy a povinnosti: kto platí komu alebo kto vybavuje platby

Keď sú v pomáhajúcom členskom štáte stále možné dobrovoľné opatrenia na strane dopytu, musí sa zachovať prístup k príslušnej platforme a kapacite prepojenia. Malo by byť možné, aby cezhraničný kupujúci uskutočňoval platby za plyn rovnakým spôsobom, ako by ich uskutočňoval miestny kupujúci, a to buď priamo plynárenskému podniku, alebo ak plyn vyrába vyvažovací subjekt prostredníctvom vyvažovacej platformy, pomocou platobných postupov, ktoré sú platné pre uvedenú platformu (10).

Pri zavádzaní obmedzení by sa mohol na platby náhrady od susednej krajiny použiť alebo podľa potreby prispôsobiť akýkoľvek existujúci právny rámec, platobný proces alebo orgán zodpovedný za riadenie platieb v členskom štáte poskytujúcom solidaritu.

Konečným príjemcom solidarity je odberateľ plynu v domácnosti. Plyn potrebný na uspokojenie konečných príjemcov je smerovaný dodávateľom, pričom cezhraničné toky riadi prevádzkovateľ prepravnej siete a nakoniec dodáva prevádzkovateľ distribučnej siete. Dodávateľ plynu pre znevýhodneného odberateľa, ktorý nie je chránený solidaritou, by si mal byť v prípade obmedzenia istý nepretržitými platbami, s prihliadnutím na objem solidarity. Tieto platby by sa mali uhrádzať podľa systému náhrad v členskom štáte. Potenciálne úlohy a povinnosti je možné rozdeliť podľa opisu v bode 1.4.

3.7.   Opis platobného procesu a kroky v platobnom procese

V závislosti od existujúcich rámcov a spôsobu, akým sa členské štáty dohodnú na rozhraní medzi týmito rámcami, sa musia dohodnuté postupy zahrnúť do dojednaní.

Ak zapojenie do finančných aspektov, najmä monitorovanie, kontrola a smerovanie žiadosti po dodaní solidárneho plynu, prebieha na základe zásady „členský štát členskému štátu“ a, príslušný subjekt v členskom štáte poskytujúcom solidaritu vypočíta výšku náhrady na základe objemu dodaného plynu, dohodnutých prvkov nákladov a dohodnutej metódy výpočtu a predloží svoju žiadosť o platbu príslušnému subjektu v žiadajúcom členskom štáte. Členský štát, ktorý prijal solidárny plyn, potvrdí skutočne dodané množstvo, skontroluje výpočet a ak nemá žiadne námietky, zaplatí v dohodnutej lehote. Finančné procesy v rámci členských štátov, napríklad rozdelenie náhrady alebo účtovanie náhrady za solidaritu, sa riadia vnútroštátnymi pravidlami (napr. môžu byť uplatnené priamo na ponúkajúci/znevýhodnený subjekt alebo môžu byť socializované).

Do dojednaní je potrebné zahrnúť lehoty na výpočet náhrady za solidaritu, kontrolu a vyplatenie. To isté sa vzťahuje na uplatniteľné právo a možnosti arbitráže v prípade sporu vyplývajúceho z použitia mechanizmu solidarity.

III.   ZÁVER

Vďaka nariadeniu o bezpečnosti dodávok plynu sa po prvýkrát v politike EÚ v oblasti energetiky politická túžba po solidarite medzi členskými štátmi stala v praxi realitou. Okrem toho sa nariadením povyšuje solidarita z úrovne národne uplatňovanej koncepcie na koncepciu záchrannej siete EÚ pre tých najzraniteľnejších. Zavádzajú sa ním rozsiahle práva a povinnosti, ktoré poskytujú domácnostiam a základným sociálnym službám istotu a bezpečnosť neprerušených dodávok plynu. Usmernenie v tomto dokumente ponúka širokú škálu možností na fungovanie mechanizmu solidarity, pričom členským štátom sa ponecháva sloboda zvoliť si možnosti, ktoré im najlepšie vyhovujú.


(1)  Pozri článok 2 ods. 6 a článok 13 nariadenia.

(2)  Z toho dôvodu sa opatreniami v núdzovom pláne musí zaistiť, že plynárenská prepravná sieť v členskom štáte žiadajúcom o solidaritu je technicky schopná zabezpečiť prísun plynu (napr. existuje primeraná dostupná úroveň akumulácie), keď je solidarita spustená v pokročilom štádiu stavu núdze.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36).

(4)  Cyprus, Fínsko a Malta.

(5)  Estónsko, Lotyšsko a Litva.

(6)  Poľsko-Litva, Fínsko-Estónsko, Fínsko-Švédsko, Malta-Taliansko, Cyprus-Grécko, Maďarsko-Slovinsko. Poľsko-Česká republika, Poľsko-Slovensko, Francúzsko-Taliansko.

(7)  Prevádzkovatelia prepravných sietí spolupracujú na prístupe k flexibilnému plynu v susedných členských štátoch. Niektorí z nich majú dohody o prevádzkovom vyvažovaní so susednými prevádzkovateľmi prepravných sietí. Tieto dohody umožňujú spoluprácu, ktorá uspokojuje potreby týkajúce sa zvyškového vyvažovania, pri súčasnom zvládaní krátkodobých šokov v dodávkach a lepšom monitorovaní vstupných/výstupných tokov.

(8)  Napríklad strategické zásoby Talianska sú ohodnotené na 63 EUR/MWh a strategické zásoby Maďarska sú naviazané na cenu na TTF pár dní pred uvoľnením plus prémia.

(9)  Existujú prípady, keď prémia pokrývala „poistnú hodnotu“ uvoľneného plynu. Podľa odvetvia sa pohybuje v rozmedzí od 0,5 EUR/MWh do 1 EUR/MWh.

(10)  Napríklad s krátkodobým vyvažovacím produktom NetConnect Germany sa komodita vypláca prostredníctvom osobitného účtu, ktorý spravuje manažér pre oblasť trhu.