ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 7

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
12. januára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/44 z 20. októbra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/45 z 20. októbra 2017, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa na rok 2018

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/46 z 20. októbra 2017, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne a hlbokomorských druhov v severozápadných vodách na rok 2018

13

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/47 z 30. októbra 2017, ktorým sa odchylne od nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 povoľuje používanie alternatívnych vlečných sietí T90 pri rybolove v Baltskom mori

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/48 z 11. januára 2018, ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Suikerstroop (ZTŠ)]

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/49 z 11. januára 2018, ktorým sa po revíznom prešetrovaní týkajúcom sa nového vývozcu podľa článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 501/2013

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/50 z 11. januára 2018, ktorým sa dvestoosemdesiatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/51 z 25. októbra 2017 o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj

37

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/52 z 11. januára 2018, ktorým sa ukončuje čiastočné priebežné revízne prešetrovanie týkajúce sa dovozu určitého liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007 ( Ú. v. EÚ L 224, 31.8.2017 )

41

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/44

z 20. októbra 2017,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupne eliminovať odhadzovanie úlovkov vo všetkých druhoch rybolovu Únie zavedením povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

S cieľom zaviesť povinnosť vylodiť úlovky sa článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi v rámci konzultácií s relevantnými poradnými radami.

(3)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/2374 (2) bol stanovený plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách na základe spoločného odporúčania, ktoré v roku 2016 predložili Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko.

(4)

Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko majú priamy hospodársky záujem na rybolove v juhozápadných vodách. Uvedené členské štáty po konzultácii s Poradnou radou pre juhozápadné vody predložili Komisii 2. júna 2017 nové spoločné odporúčanie, v ktorom odporúčajú určité zmeny plánu pre odhadzovanie úlovkov.

(5)

Nové spoločné odporúčanie preskúmal výbor STECF (3). Opatrenia navrhované v uvedenom novom spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a môžu sa preto začleniť plánu pre odhadzovanie úlovkov.

(6)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje, aby bol do plánu pre odhadzovanie úlovkov zavedený nariadením (EÚ) 2016/2374 aj rybolov tresky belasej (Micromesistius poutassou) ulovenej vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami v divíziách ICES VIIIc a IXa.

(7)

V novom spoločnom odporúčaní sa takisto navrhuje zmeniť vymedzenie rybolovu čertovitých (Lophiidae) v divíziách ICES VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe a divíziách ICES VIIIc a IXa, ako sa uvádza v pláne pre odhadzovanie úlovkov, pridaním kódu výstroja pre viacstenné žiabrovky [GTR) a znížením veľkosti ôk všetkých nastavovacích sietí z 200 na 170 mm.

(8)

V spoločnom odporúčaní sa navyše navrhuje zachovať výnimku z povinnosti vylodiť úlovky, ktorá sa v pláne per odhadzovanie úlovkov uplatňuje na homára štíhleho loveného v podoblastiach ICES VIII a IX vlečnými sieťami, pretože z existujúcich vedeckých dôkazov vyplýva možná vysoká miera prežitia, pričom sa prihliada na vlastnosti výstroja zameraného na tento druh, rybolovné postupy a ekosystém. Výbor STECF vo svojom posúdení dospel k záveru, že najnovšie pokusy a štúdie, ktoré boli doplnené o dodatočné informácie od členských štátov, svedčia o dostatočných dôkazoch o miere prežitia. Preto by sa uvedená výnimka, ktorá už bola udelená dvakrát (v roku 2016 a v roku 2017), mala zachovať aj v roku 2018.

(9)

Výnimka de minimis stanovená v pláne pre odhadzovanie úlovkov, ktorá sa uplatňuje na merlúzu európsku vo výške maximálne 6 % celkového ročného výlovu v roku 2018 tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIII a IX vlečnými sieťami, je založená na skutočnosti, že realizovateľné zvýšenia selektivity sa dosahujú veľmi ťažko. Výbor STECF dospel k záveru, že poskytnuté dodatočné informácie od členských štátov o selektivite zahŕňali dodatočné dôkazy o tom, že pri dotknutých spôsoboch rybolovu je veľmi ťažké dosiahnuť selektivitu. Malo by sa však vyvinúť ďalšie úsilie zamerané na opodstatnenie tejto výnimky. Platnosť tejto výnimky by sa preto mala predĺžiť na rok 2018, a to pod podmienkou, že členské štáty poskytnú lepšie informácie na podporu tejto výnimky, ktoré posúdi STECF.

(10)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na ekonomické činnosti súvisiace s rybárskou sezónou plavidiel Únie a na jej plánovanie, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2018,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374 sa mení takto:

1.

V článku 3 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

pokiaľ ide o merlúzu európsku (Merluccius merluccius), maximálne do 6 % celkového ročného výlovu v roku 2018 tohto druhu plavidlami, ktoré používajú vlečné siete a záťahové siete (kódy výstroja: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX a SV) a ktoré sa zameriavajú na lov merlúzy európskej v podoblastiach ICES VIII a IX;“.

2.

V článku 3 ods. 2 sa rok „2017“ nahrádza rokom „2018“;

3.

Príloha sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.1.2013, s. 22.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2374 z 12. októbra 2016, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 352, 23.12.2016, s. 33).

(3)  2017-07_STECF PLEN 17-02_JRCxxx.pdf.


PRÍLOHA

Rybolov, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

1.   Rybolov soley európskej (Solea solea)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vyloďovať

divízie ICES VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

všetky vlečné siete na lov pri dne

veľkosť ôk od 70 mm do 100 mm (šírka)

všetky úlovky soley európskej

TBB

všetky vlečné siete s rozperným rahnom

veľkosť ôk od 70 mm do 100 mm (šírka)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)

2.   Rybolov soley európskej (Solea solea) a platesy veľkej (Pleuronectes platessa)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vyloďovať

divízia ICES IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 100 mm

všetky úlovky soley európskej a platesy veľkej

3.   Rybolov merlúzy európskej (Merluccius merluccius)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vyloďovať

divízie ICES VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

všetky vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete

veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)

všetky úlovky merlúzy európskej

LL, LLS

všetky lovné šnúry

všetky

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

všetky žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)

divízie ICES VIIIc a IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

všetky vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete

Plavidlá, ktoré spĺňajú tieto kumulatívne kritériá:

1.

Používajú výstroj s veľkosťou ôk minimálne 70 mm.

2.

Celkové vylodené úlovky merlúzy európskej v období 2014/2015 (1) predstavujú: vyše 5 % všetkých vylodených druhov a viac než 5 metrických ton.

všetky úlovky merlúzy európskej

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

všetky žiabrovky

veľkosť ôk od 80 mm do 99 mm (šírka)

LL, LLS

všetky lovné šnúry

veľkosť háčikov: 3,85 cm +/– 1,15 cm (dĺžka) a 1,6 cm +/– 0,4 cm (šírka)

4.   Rybolov čertovitých (Lophiidae)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vyloďovať

divízie ICES VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, GTR

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 170 mm (šírka)

všetky úlovky čertovitých

divízie ICES VIIIc a IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN, GTR

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 170 mm (šírka)

všetky úlovky čertovitých

5.   Rybolov homára štíhleho (Nephrops norvegicus)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vyloďovať

divízie ICES VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe (len v rámci funkčných jednotiek)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

všetky vlečné siete na lov pri dne

veľkosť ôk minimálne 70 mm

všetky úlovky homára štíhleho

divízie ICES VIIIc a IXa (len v rámci funkčných jednotiek)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

všetky vlečné siete na lov pri dne

veľkosť ôk minimálne 70 mm

všetky úlovky homára štíhleho

6.   Rybolov stuhochvosta čierneho (Aphanopus carbo)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vyloďovať

divízie ICES VIIIc, IX a X a oblasť CECAF 34.1.2

LLS, DWS

lovné šnúry osadené pri dne

všetky úlovky stuhochvosta čierneho, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2014 a 2015 za plavidlo (2) pozostávali z viac než 20 % zo stuhochvosta čierneho

7.   Rybolov pagela bledého (Pagellus bogaraveo)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vyloďovať

divízia ICES IX

LLS, DWS

lovné šnúry osadené pri dne

veľkosť háčikov väčšia než 3,95 cm (dĺžka) a 1,65 cm (šírka)

všetky úlovky pagela bledého, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2014 a 2015 za plavidlo (3) pozostávali z viac než 20 % z pagela bledého

8.   Rybolov tresky belasej (Micromesistius poutassou)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vyloďovať

divízie ICES VIIIc a IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

všetky vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete

všetky

všetky úlovky tresky belasej


(1)  Referenčné obdobie na rok 2017. Referenčným obdobím na rok 2018 budú roky 2015/2016.

(2)  Referenčné obdobie na rok 2017. Referenčným obdobím na rok 2018 budú roky 2015/2016.

(3)  Referenčné obdobie na rok 2017. Referenčným obdobím na rok 2018 budú roky 2015/2016.


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/45

z 20. októbra 2017,

ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa na rok 2018

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (2), a najmä na jeho článok 18a,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupne eliminovať odhadzovanie úlovkov vo všetkých druhoch rybolovu Únie zavedením povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

S cieľom zaviesť povinnosť vylodiť úlovky sa článkom 15 ods. 6 uvedeného nariadenia Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi v rámci konzultácií s relevantnými poradnými radami.

(3)

Na rybolove v Severnom mori majú priamy hospodársky záujem Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko. Po konzultácii s Poradnou radou pre Severné more tieto členské štáty predložili Komisii 3. júna 2016 spoločné odporúčanie o pláne pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori. Na základe predmetného spoločného odporúčania sa v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/2250 (3) stanovil plán pred odhadzovanie úlovkov uplatniteľný na daný rybolov.

(4)

Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko po konzultácii s Poradnou radou pre Severné more predložili 31. mája 2017 Komisii nové spoločné odporúčanie o pláne pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori. Relevantné vedecké orgány poskytli svoje vedecké príspevky, ktoré preskúmal Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF). O príslušných opatreniach sa rokovalo na zasadnutí skupiny expertov 8. septembra, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 28 členských štátova Komisie, ako aj Európskeho parlamentu ako pozorovateľa.

(5)

V nadväznosti na nové spoločné odporúčanie je vhodné zrušiť delegované nariadenie (EÚ) 2016/2250.

(6)

Opatrenia navrhované v novom spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(7)

Na účely uvedeného nariadenia zahŕňa Severné more zóny ICES IIIa a IV. Keďže niektoré populácie žijúce pri morskom dne, na ktoré sa vzťahuje navrhovaný plán pre odhadzovanie úlovkov, žijú aj vo vodách Únie divízie ICES IIa, príslušné členské štáty odporúčajú, aby do plánu pre odhadzovanie úlovkov bola zahrnutá aj divízia ICES IIa.

(8)

Nový plán pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018 by mal zahŕňať ustanovenia uvedené v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/2250, pokiaľ ide o druhy, ktoré sa majú vylodiť, a mali by sa v ňom špecifikovať ďalšie druhy živočíchov a rybolovu, na ktoré by sa mala uplatňovať povinnosť vylodiť úlovky v roku 2018.

(9)

Delegovaným nariadením (EÚ) 2016/2250 sa zaviedli výnimky súvisiace s mierou prežitia, ako sa stanovuje v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 (4), pokiaľ ide o úlovky homára štíhleho realizované košmi a vlečnými sieťami pri používaní určitých selektívnych zariadení v divízii ICES IIIa. Členské štáty poskytli vedecké dôkazy, ktoré preukazujú vysokú mieru prežitia úlovkov homára štíhleho, keď sa loví pri dne vlečnými sieťami. Uvedené informácie boli predložené a výbor STECF dospel k záveru, že sú dostatočné. Novým spoločným odporúčaním sa navrhuje pokračovanie v uplatňovaní týchto výnimiek. Preto by sa mali zahrnúť do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018.

(10)

Delegovaným nariadením (EÚ) 2016/2250 bola zavedená výnimka súvisiaca s vysokou mierou prežitia, pokiaľ ide o úlovky homára štíhleho v podoblasti ICES IV realizované určitým výstrojom pod podmienkou, že sa používa sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid). V uvedenom delegovanom nariadení sa od členských štátov, ktoré majú priamy hospodársky záujem v Severnom mori, vyžaduje, aby Komisii predložili doplňujúce vedecké informácie na podporu výnimiek v prípade uvedených vlečných sietí na lov pri dne. Informácie boli predložené a výbor STECF dospel k záveru, že výnimku opodstatňujú len v zimných mesiacoch a v určitých oblastiach (funkčných jednotkách ICES). Preto by sa uvedená výnimka mala zahrnúť do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018, ale iba na zimné mesiace a niektoré funkčné jednotky ICES.

(11)

Nové spoločné odporúčanie zahŕňa výnimku súvisiacu s mierou prežitia vedľajších úlovkov rýb pri rybolove realizovanom košmi a sieťovými vršami, ako aj úlovkov soley európskej realizovaných pomocou vlečných sietí s vodiacimi štítmi.

(12)

Na základe vedeckých dôkazov, ktoré boli predložené v novom spoločnom odporúčaní a ktoré preskúmal výbor STECF, a vzhľadom na vlastnosti výstroja, rybolovné postupy a ekosystém by sa mali tieto výnimky súvisiace s mierou prežitia zahrnúť do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018.

(13)

Delegovaným nariadením (EÚ) 2016/2250 sa zaviedli výnimky de minimis v prípade:

soley európskej ulovenej viacstennými žiabrovkami a žiabrovkami v divízii ICES IIIa, podoblasti ICES IV a vo vodách Únie podoblasti ICES IIa,

soley európskej ulovenej určitými vlečnými sieťami s rozperným rahnom vybavenými flámskym panelom v podoblasti ICES IV,

homára štíhleho uloveného určitými vlečnými sieťami na lov pri dne v podoblasti ICES IV a vo vodách Únie divízie ICES IIa.

Novým spoločným odporúčaním sa navrhuje pokračovanie v uplatňovaní týchto výnimiek de minimis. Preto je vhodné zahrnúť tieto výnimky do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov.

(14)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje výnimka de minimis pre kombinované úlovky soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky škvrnitej a tresky tmavej realizované určitými vlečnými sieťami na lov pri dne v divízii ICES IIIa, výnimka de minimis pre kombinované úlovky soley, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky škvrnitej a tresky tmavej realizované košmi v divízii ICES IIIa, výnimka de minimis pre úlovky tresky merlang a tresky škvrnitej realizované vlečnými sieťami na lov pri dne v divízii ICES IVc a výnimka de minimis pre úlovky tresky aljašskej realizované určitými vlečnými sieťami na lov pri dne v divízii ICES IIIa.

(15)

Na základe presvedčivých dôkazov, ktoré poskytli členské štáty s cieľom získať tieto výnimky de minimis, preskúmaných výborom STECF, ktorý dospel k záveru, že tieto výnimky obsahujú odôvodnené argumenty, podľa ktorých sa ďalšie vylepšenia selektívnosti veľmi ťažko dosahujú alebo spôsobujú neprimerané náklady na manipuláciu s nechcenými úlovkami, je vhodné stanoviť výnimky de minimis v súlade s percentuálnym podielom navrhovaným v novom spoločnom odporúčaní v rámci obmedzení uvedených v článku 15 ods. 5 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(16)

Článkom 18a nariadenia (ES) č. 850/98 sa Komisia splnomocňuje, aby na účely prijatia plánov pre odhadzovanie úlovkov a pre druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, stanovila minimálne ochranné referenčné veľkosti s cieľom zabezpečiť ochranu mláďat morských organizmov. Tieto minimálne ochranné referenčné veľkosti sa v prípade potreby môžu líšiť od veľkostí stanovených v prílohe XII k nariadeniu (ES) č. 850/98. Pokiaľ ide o homára štíhleho v divízii ICES IIIa, je vhodné zachovať minimálne ochranné referenčné veľkosti stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2440 (5), t. j. celkovú dĺžku 105 mm a dĺžku panciera 32 mm. Mala by sa doplniť minimálna dĺžka chvosta 59 mm na základe nového spoločného odporúčania a posúdenia STECF, v ktorom sa uvádza, že takáto dĺžka chvosta zodpovedá súčasným hodnotám celkovej dĺžky a dĺžky panciera.

(17)

Plány pre odhadzovanie úlovkov môžu zahŕňať aj technické opatrenia týkajúce sa druhov rybolovu alebo druhov živočíchov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky. S cieľom zvýšiť selektívnosť výstroja a znížiť množstvo nechcených úlovkov v oblasti Skagerrak je vhodné zachovať niekoľko technických opatrení, ktoré boli dohodnuté medzi Úniou a Nórskom v roku 2011 (6) a 2012 (7), a povoliť používanie selektívneho zariadenia SepNep.

(18)

Aby sa zabezpečila primeraná kontrola, mali by sa stanoviť osobitné požiadavky, ktoré členské štáty musia dodržiavať pri zostavovaní zoznamu plavidiel, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na plánovanie rybárskej sezóny plavidiel Únie a na súvisiace hospodárske činnosti, a preto toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára do 31. decembra 2018, aby sa dodržal časový rámec stanovený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky

V podoblasti ICES IV (Severné more), divízii ICES IIIa (Kattegat a Skagerrak) a vo vodách Únie divízie ICES IIa (Nórske more) sa povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 uplatňuje na druhy rýb žijúce pri morskom dne v súlade s týmto nariadením.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„panel Seltra“ je selektívne zariadenie, ktoré:

pozostáva z vrchného panelu s veľkosťou ôk aspoň 270 mm (kosoštvorcové oko) umiestneného v časti so štyrmi panelmi a uchyteného k jednému oku veľkosti 270 mm pomocou troch ôk veľkosti 90 mm alebo z vrchného panelu s veľkosťou ôk najmenej 140 mm (štvorcové oko),

je dlhé aspoň 3 metre,

je umiestnené najviac 4 m od uzáverového lana vlečnej siete a

je umiestnené pozdĺž celej šírky vrchnej vrstvy vlečnej siete (t. j. od okraja po okraj);

2.

„sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid)“ je selektívne zariadenie pozostávajúce zo štyroch panelov vložených do dvojpanelovej vlečnej siete s naklonenou vrstvou sieťoviny s kosoštvorcovými okami s veľkosťou ôk aspoň 200 mm vedúce k únikovému otvoru v hornej časti vlečnej siete;

3.

„flámsky panel“ je posledná kužeľovitá sieťová časť vlečnej siete s rozperným rahnom, ktorá sa vyznačuje týmito črtami:

jeho predná časť je priamo pripojená ku koncovému rukávcu,

jeho horná a dolná sieťová časť pozostávajú z ôk šírky najmenej 120 mm meranej medzi uzlami,

pri natiahnutí je dlhý aspoň 3 m;

4.

„SepNep“ je vlečná sieť s vodiacimi štítmi, ktorá:

má veľkosť ôk siete 80 až 99 +≥ 100 mm,

je vybavená viacerými rukávcami s veľkosťou ôk od 80 do 120 mm pripojenými k jedinému tunelu, pričom najvyššie umiestnený rukávec má veľkosť ôk aspoň 120 mm a je vybavený separačým panelom s maximálnou veľkosťou ôk siete 105 mm a

môže byť vybavená aj nepovinnou výberovou mriežkou s rozstupom priečok najmenej 17 mm za predpokladu, že jej konštrukcia umožňuje únik malých homárov.

Článok 3

Druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

Povinnosť vylodiť úlovky platí pre druhy uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou výnimiek stanovených v článkoch 4 až 7.

Článok 4

Výnimky súvisiace s mierou prežitia v prípade homára štíhleho

1.   Výnimka v súvislosti s mierou prežitia uvedená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uplatňuje na tieto úlovky homára štíhleho:

a)

úlovky košmi (FPO (8));

b)

úlovky v divízii ICES IIIa vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, TBN) s veľkosťou ôk aspoň 70 mm vybavenými mriežkou na selekciu druhov s rozstupom priečok mriežky maximálne 35 mm;

c)

úlovky v divízii ICES IIIa vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, TBN) s veľkosťou ôk aspoň 90 mm vybavenými panelom Seltra;

d)

v zimných mesiacoch (október až marec) úlovky vo funkčných jednotkách Farn Deeps (FU6), Firth of Forth (FU8) a Moray Firth (FU9) vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, TBN) s veľkosťou ôk aspoň 80 mm vybavenými sieťou so selektívnou mriežkou (Netgrid).

2.   Pri odhadzovaní úlovkov homára štíhleho ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa všetky jedince vypustia okamžite a v oblasti, v ktorej boli ulovené.

Článok 5

Výnimka súvisiaca s mierou prežitia v prípade soley európskej

1.   Výnimka súvisiaca s mierou prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uplatňuje na jedince soley európskej, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, ulovené v oblasti do šiestich námorných míľ od pobrežia v oblasti ICES IVc a mimo uvedených miest odchovu vlečnými sieťami s vodiacimi štítmi (OTB) s koncovým rukávcom s veľkosťou ôk 80 – 99 mm.

2.   Výnimka uvedená v odseku 1 sa uplatňuje iba na plavidlá s maximálnou dĺžkou 10 metrov, maximálnym výkonom motora 221 kW, pri rybolove vo vodách s hĺbkou 30 m alebo menej a s dĺžkou vlečenia obmedzenou na maximálne 1,5 hodiny.

3.   Pri odhadzovaní úlovkov soley európskej ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia okamžite.

Článok 6

Výnimka súvisiaca s mierou prežitia v prípade vedľajších úlovkov rýb košmi a sieťovými vršami

1.   Výnimka súvisiaca s mierou prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uplatňuje na úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, platesy veľkej, soley, merlúzy európskej a tresky tmavej košmi a sieťovými vršami (FPO, FYK).

2.   Pri odhadzovaní úlovkov rýb ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia okamžite, a to pod morský povrch.

Článok 7

Výnimky de minimis

Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu podľa článku 15 ods. 4 písm. c) uvedeného nariadenia odhadzovať tieto množstvá:

a)

v prípade rybolovu v divízii ICES IIIa, podoblasti ICES IV a vo vodách Únie divízie ICES IIa plavidlami, ktoré na lov používajú viacstenné žiabrovky a žiabrovky (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

maximálne 3 % celkového ročného výlovu soley európskej;

b)

v prípade rybolovu v podoblasti ICES IV plavidlami, ktoré používajú vlečné siete s rozperným rahnom (TBB) s veľkosťou ôk 80 až 119 mm so zvýšenou veľkosťou ôk siete v rozšírenej časti vlečnej siete s rozperným rahnom (flámsky panel):

maximálne 6 % celkového ročného výlovu soley európskej menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti;

c)

v prípade rybolovu v podoblasti ICES IV a vo vodách Únie divízie ICES IIa plavidlami, ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne (OTB, TBN, OTT, TB) s veľkosťou ôk 80 až 99 mm:

maximálne 2 % celkového ročného výlovu homára štíhleho menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti;

d)

v prípade rybolovu homára štíhleho v divízii ICES IIIa plavidlami, ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne (OTB, TBN) s veľkosťou ôk najmenej 70 mm vybavené mriežkou na selekciu druhov s rozstupom priečok maximálne 35 mm:

kombinované množstvo soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky škvrnitej a tresky tmavej menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti v objeme maximálne 4 % celkového ročného výlovu homára štíhleho, soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a krevety boreálnej, tresky škvrnitej a tresky tmavej;

e)

v prípade rybolovu krevety boreálnej v divízii ICES IIIa plavidlami, ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne (OTB) s veľkosťou ôk najmenej 35 mm vybavené mriežkou na selekciu druhov s rozstupom priečok maximálne 19 mm s nezablokovaným výstupom pre ryby:

kombinované množstvo soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky škvrnitej, platesy veľkej a tresky tmavej menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti v objeme maximálne 1 % celkového ročného výlovu homára štíhleho, soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky škvrnitej, tresky tmavej a platesy veľkej a krevety boreálnej;

f)

v prípade zmiešaného rybolovu soley európskej, tresky merlang, platesy veľkej a druhov bez obmedzenia výlovu v divízii ICES IVc plavidlami, ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne (OTB, OTT, SDN, SSC) s veľkosťou ôk 70 – 99 mm:

kombinované množstvo tresky merlang a tresky škvrnitej menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti v objeme maximálne 6 % celkového ročného výlovu homára štíhleho, tresky jednoškvrnnej, soley európskej, krevety boreálnej, tresky merlang, platesy veľkej, tresky tmavej a tresky škvrnitej; maximálne množstvo tresky škvrnitej, ktoré možno odhodiť, sa obmedzuje na 2 % týchto celkových ročných úlovkov;

g)

v prípade rybolovu v divízii ICES IIIa plavidlami, ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne (OTB, TBN, OTT) s veľkosťou ôk 90 až 119 mm vybavené panelom Seltra alebo s veľkosťou ôk 120 mm a viac:

množstvo tresky merlang menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti v objeme maximálne 2 % celkového ročného výlovu homára, tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky tmavej, soley európskej, platesy veľkej a merlúzy európskej.

Článok 8

Minimálne ochranné referenčné veľkosti

Odchylne od minimálnych ochranných referenčných veľkostí stanovených v prílohe XII k nariadeniu (ES) č. 850/98 sa minimálna ochranná referenčná veľkosť homára štíhleho v divízii ICES IIIa stanovuje takto:

a)

celková dĺžka 105 mm;

b)

dĺžka chvosta 59 mm;

c)

dĺžka panciera 32 mm.

Článok 9

Špecifické technické opatrenia v oblasti Skagerrak

1.   V oblasti Skagerrak sa zakazuje držať na palube alebo používať akýkoľvek druh vlečnej siete, dánskej záťahovej siete, vlečnej siete s rozperným rahnom alebo podobnej vlečenej siete s veľkosťou ôk menej ako 120 mm.

2.   Odchylne od odseku 1 sa môžu používať tieto vlečné siete:

a)

vlečné siete s koncovým rukávcom s okami veľkosti najmenej 90 mm za predpokladu, že sú vybavené panelom Seltra alebo triediacou mriežkou s rozstupom priečok mriežky maximálne 35 mm;

b)

vlečné siete s koncovým rukávcom s okami veľkosti najmenej 70 mm (štvorcové oká) vybavené triediacou mriežkou s rozstupom priečok mriežky maximálne 35 mm;

c)

vlečné siete s minimálnou veľkosťou ôk menej ako 70 mm pri love pelagických alebo priemyselných druhov, pokiaľ úlovok obsahuje viac ako 80 % jedného alebo viacerých pelagických alebo priemyselných druhov;

d)

vlečné siete s koncovým rukávcom s okami veľkosti aspoň 35 mm pri love kreviet boreálnych za predpokladu, že je vlečná sieť vybavená triediacou mriežkou s rozstupom priečok mriežky maximálne 19 mm.

3.   Zariadenie na zadržiavanie rýb možno používať pri love kreviet boreálnych v súlade s ods. 2 písm. d), pokiaľ existujú zodpovedajúce rybolovné možnosti, ktoré sa vzťahujú na vedľajšie úlovky, a pokiaľ zariadenie na zadržiavanie má:

a)

vrchný panel so štvorcovými okami s veľkosťou ôk aspoň 120 mm;

b)

dĺžku aspoň 3 metre a

c)

aspoň takú šírku, ako je šírka triediacej mriežky.

Článok 10

SepNep

Odchylne od článku 4 nariadenia (ES) č. 850/98 sa povoľuje používanie sietí SepNep.

Článok 11

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) 2016/2250 sa zrušuje.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1.

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2250 zo 4. októbra 2016, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa (Ú. v. EÚ L 340, 15.12.2016, s. 2.)

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.)

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2440 z 22. októbra 2015, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 42.)

(6)  Schválený záznam z konzultácií v oblasti rybolovu, počas ktorých Nórsko a Európska únia rokovali o regulácii rybolovu v Skagerraku a Kattegate v roku 2012.

(7)  Schválený záznam z konzultácií v oblasti rybolovu, počas ktorých Nórsko a Európska únia rokovali o opatreniach na vykonávanie zákazu odhadzovania úlovkov a o kontrolných opatreniach v oblasti Skagerrak, 4. júla 2012.

(8)  Kódy výstroja použité v tomto nariadení zodpovedajú kódom uvedeným v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 404/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva. V prípade plavidiel s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov kódy výstroja použité v tejto tabuľke zodpovedajú kódom klasifikácie rybárskeho výstroja FAO.


PRÍLOHA

Rybársky výstroj (1)  (2)

Veľkosť ôk siete

Druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

Vlečné siete:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

≥ 100 mm

Všetky úlovky tresky škvrnitej, soley európskej, tresky jednoškvrnnej, platesy veľkej, tresky tmavej, krevety boreálnej a homára štíhleho a tresky merlang.

Vlečné siete:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

70 – 99 mm

Všetky úlovky tresky škvrnitej (3), soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky tmavej, krevety boreálnej a homára štíhleho a tresky merlang.

Vlečné siete:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32 – 69 mm

Všetky úlovky tresky škvrnitej, soley európskej, tresky jednoškvrnnej, platesy veľkej, tresky tmavej, krevety boreálnej a homára štíhleho a tresky merlang.

Vlečné siete s rozperným rahnom:

TBB

≥ 120mm

Všetky úlovky tresky škvrnitej, soley európskej, tresky jednoškvrnnej, platesy veľkej, tresky tmavej, krevety boreálnej a homára štíhleho a tresky merlang.

Vlečné siete s rozperným rahnom:

TBB

80 – 119 mm

Všetky úlovky tresky škvrnitej, soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky tmavej, krevety boreálnej a homára štíhleho a tresky merlang.

Žiabrovky, viacstenné žiabrovky a zakliesňovacie siete:

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

Všetky úlovky tresky škvrnitej (3), soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky tmavej, krevety boreálnej a homára štíhleho a tresky merlang.

Háčiky a lovné šnúry:

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

Všetky úlovky tresky škvrnitej, soley európskej, tresky jednoškvrnnej, merlúzy európskej, platesy veľkej, tresky tmavej, krevety boreálnej a homára štíhleho a tresky merlang.

Pasce:

FPO, FIX, FYK, FPN

 

Všetky úlovky tresky škvrnitej, soley európskej, tresky jednoškvrnnej, platesy veľkej, tresky tmavej, krevety boreálnej a homára štíhleho a tresky merlang.


(1)  Kódy výstroja použité v tomto nariadení zodpovedajú kódom uvedeným v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 404/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1).

(2)  V prípade plavidiel s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov kódy výstroja použité v tejto tabuľke zodpovedajú kódom klasifikácie rybárskeho výstroja FAO.

(3)  Povinnosť vylodiť úlovky tresky škvrnitej sa neuplatňuje v poddivízii ICES IIIaS.


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/13


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/46

z 20. októbra 2017,

ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne a hlbokomorských druhov v severozápadných vodách na rok 2018

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupne eliminovať odhadzovanie úlovkov vo všetkých druhoch rybolovu Únie zavedením povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

S cieľom zaviesť povinnosť vylodiť úlovky sa článkom15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na obdobie najviac troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi v rámci konzultácií s relevantnými poradnými radami.

(3)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/2375 (2) bol stanovený plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na obdobie 2016 – 2018 na základe spoločného odporúčania, ktoré v roku 2016 predložili Belgicko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo.

(4)

Priamy hospodársky záujem na rybolove v severozápadných vodách majú Belgicko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo. Po konzultácii s Poradnou radou pre severozápadné vody tieto členské štáty predložili Komisii 31. mája 2017 nové spoločné odporúčanie týkajúce sa plánu pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne a hlbokomorských druhov v severozápadných vodách na rok 2018. Relevantné vedecké orgány poskytli svoje vedecké príspevky, ktoré preskúmal Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries – STECF) (3). Opatrenia navrhované v novom spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a môžu sa preto začleniť do tohto nariadenia.

(5)

Podľa článku 15 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vylodiť úlovky uplatňuje v severozápadných vodách na druhy charakterizujúce daný rybolov, na ktorý sa uplatňuje obmedzenie výlovu, najneskôr od 1. januára 2016. V novom spoločnom odporúčaní sa špecifikujú flotily, ktoré si musia plniť povinnosť vylodiť úlovky pri zmiešanom rybolove tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a tresky tmavej, pri rybolove homára štíhleho, pri zmiešanom rybolove soley európskej a platesy veľkej a pri rybolove merlúzy európskej, kalkanov rodu Lepidorhombus a tresky žltkavej.

(6)

V súlade s novým spoločným odporúčaním by sa plán pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018 mal popri rybolove uvedenom v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/2375 (t. j. veľmi zmiešanom rybolovome tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a tresky tmavej, rybolove homára štíhleho, zmiešaného rybolovu soley európskej a platesy veľkej a rybolove merlúzy európskej, kalkanov rodu Lepidorhombus a tresky žltkavej) uplatňovať aj na rybolov tresky tmavej v divíziách ICES VI a Vb a VII. Pri určitých rybolovoch by mali byť zahrnuté aj druhy tvoriace vedľajšie úlovky.

(7)

V novom spoločnom odporúčaní sa ďalej navrhuje, aby sa povinnosť vylodiť úlovky od roku 2018 uplatňovala na hlbokomorský rybolov pomocou vlečných a záťahových sietí na lov šabľochvosta tmavého, mieňa modrého a dlhochvostov rodu Macrourus v podoblasti ICES VI a divízii ICES Vb.

(8)

V novom spoločnom odporúčaní sa na rok 2018 navrhuje výnimka súvisiaca s mierou prežitia uvedená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 pre homára štíhleho uloveného košmi, pascami alebo košíkmi v divízii ICES VI a podoblasti VII, s prihliadnutím na vlastnosti výstroja, rybolovné postupy a ekosystém. Výbor STECF dospel k záveru, že výnimka je opodstatnená. Preto by sa uvedená výnimka mala zahrnúť do plánu pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018.

(9)

V novom spoločnom odporúčaní sa na rok 2018 navrhuje výnimka súvisiaca s mierou prežitia uvedená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 pre soleu európsku menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti ulovenú pomocou vlečnej siete s vodiacimi štítmi s veľkosťou ôk 80 – 99 mm v divízii ICES VIId do šiestich námorných míľ od pobrežia a mimo určených odchovní. Výbor STECF poznamenal, že by sa mali vymedziť odchovne uvedené v nariadení. Preto by sa uvedená výnimka mala zahrnúť do plánu pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018 pod podmienkou, že dotknuté členské štáty zrealizujú dodatočné štúdie a poskytnú informácie o umiestnení odchovní.

(10)

V novom spoločnom odporúčaní sa na rok 2018 navrhuje sedem výnimiek de minimis z povinnosti vylodiť úlovky pre určité druhy rybolovu a do určitého objemu. Výbor STECF preskúmal dôkazy predložené členskými štátmi a dospel k záveru, že spoločné odporúčanie obsahuje odôvodnené argumenty dokladajúce skutočnosť, že je náročné dosiahnuť ďalšie zlepšenie selektívnosti, a/alebo argumenty týkajúce sa neprimeraných nákladov na manipuláciu s nechcenými úlovkami, ktoré sú v niektorých prípadoch podložené aj kvalitatívnym hodnotením nákladov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a keďže vedecké informácie nesvedčia o opaku, je vhodné zahrnúť tieto výnimky de minimis do plánu pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018 v súlade s percentuálnymi podielmi navrhovanými v spoločnom odporúčaní a na úrovniach, ktoré neprevyšujú úrovne povolené podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(11)

Výnimka de minimis navrhovaná pre tresku merlang v maximálnej výške 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi ho v divíziách ICES VIId a VIIe vlečnými a záťahovými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk menej ako 100 mm a pelagickými vlečnými sieťami je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa dosahujú veľmi ťažko.

(12)

Výnimka de minimis navrhovaná pre tresku merlang v maximálnej výške 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi ho v divíziách ICES VIIb až VIIj vlečnými a záťahovými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk aspoň 100 mm je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa dosahujú veľmi ťažko.

(13)

Výnimka de minimis navrhovaná pre tresku merlang v maximálnej výške 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu za rok 2018 plavidlami loviacimi ho v podoblasti ICES VII (okrem VIIa, VIId a VIIe) vlečnými a záťahovými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk menej ako 100 mm je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa dosahujú veľmi ťažko.

(14)

Pokiaľ ide o tri výnimky de minimis navrhované pre tresku merlang, v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/2375 sa dotknutým členským štátom uložila povinnosť predložiť Komisii dodatočné vedecké údaje na podporu výnimiek. Výbor STECF skonštatoval, že hoci ešte nemá k dispozícii úplné dôkazy, predložené dodatočné údaje sa týkajú niektorých otázok, ktoré vzniesol. Zároveň zdôraznil potrebu jednotnejšej koncepcie pri tejto populácii. Na základe vedeckých dôkazov, ktoré STECF preskúmal, a vzhľadom na skutočnosť, že sú k dispozícii zlepšené dôkazy, výnimka by sa mala zahrnúť do plánu pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018.

(15)

Výnimka de minimis navrhovaná pre homára štíhleho v maximálnej výške 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi ho v podoblasti ICES VII je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa dosahujú veľmi ťažko. Výbor STECF dospel k záveru, že výnimka je opodstatnená. Preto by sa uvedená výnimka mala zahrnúť do plánu pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018.

(16)

Výnimka de minimis navrhovaná pre homára štíhleho v maximálnej výške 2 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi ho v podoblasti ICES VI je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa dosahujú veľmi ťažko a že existujú podkladové kvantitatívne informácie o neprimeraných nákladoch na manipuláciu s nechcenými úlovkami. Výbor STECF dospel k záveru, že výnimka je opodstatnená. Preto by sa uvedená výnimka mala zahrnúť do plánu pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018.

(17)

Výnimka de minimis navrhovaná pre soleu európsku v maximálnej výške 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIId, VIIe, VIIf, VIIg a VIIh výstrojom TBB s veľkosťou ôk 80 – 199 mm so zvýšenou selektívnosťou je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa dosahujú veľmi ťažko. Výbor STECF skonštatoval, že výnimka má kompenzovať používanie výstroja so zvýšenou selektívnosťou a že sa má vzťahovať na zvyšné odhadzované úlovky. Preto by sa uvedená výnimka mala zahrnúť do plánu pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018.

(18)

Výnimka de minimis navrhovaná pre soleu európsku vo výške maximálne 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi tento druh v divíziách ICES VIId, VIIe, VIIf a VIIg viacstennými žiabrovkami a žiabrovkami je založená na skutočnosti, že zvýšenia selektívnosti sa dosahujú veľmi ťažko. Výbor STECF dospel k záveru, že výnimka je správne vymedzená. Preto by sa uvedená výnimka mala zahrnúť do plánu pre odhadzovanie úlovkov na rok 2018.

(19)

Rozsah pôsobnosti určitých ustanovení delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/2375 je obmedzený na rok 2017. Uvedené nariadenie by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením s účinnosťou od 1. januára 2018.

(20)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na plánovanie rybárskej sezóny plavidiel Únie a na súvisiace hospodárske činnosti, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2018,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky

V zónach ICES V (okrem Va a v prípade Vb len vo vodách Únie), VI a VII sa povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vzťahuje na rybolov druhov žijúcich pri morskom dne a hlbokomorských druhov v súlade s týmto nariadením.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

„Flámsky panel“ je posledná kužeľovitá sieťová časť vlečnej siete s rozperným rahnom, ktorého predná časť je priamo pripojená ku koncovému rukávcu. Horná a dolná sieťová časť musia pozostávať z ôk šírky najmenej 120 mm meranej medzi uzlami a pri natiahnutí musí byť panel dlhý aspoň 3 m.

Článok 3

Druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

Povinnosť vylodiť úlovky sa vzťahuje na každý druh rybolovu tak, ako je stanovené v prílohe, s výhradou výnimiek stanovených v článkoch 4 a 5.

Článok 4

Výnimka súvisiaca sa mierou prežitia

1.   Výnimka súvisiaca s mierou prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa uplatňuje na:

a)

homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného pomocou pascí, košov alebo košíkov (kódy výstroja (4) FPO a FIX) v podoblastiach ICES VI a VII;

b)

úlovky soley európskej (Solea solea) menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti, ktoré boli ulovené vlečnými sieťami s vodiacimi štítmi s veľkosťou ôk koncového rukávca 80 – 99 mm (kódy výstroja OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) v divízii ICES VIId do šiestich námorných míľ od pobrežia a mimo určených odchovní počas lovných operácií spĺňajúcich tieto podmienky: plavidlá s maximálnou dĺžkou 10 metrov, maximálnym výkonom motora 221 kW, pri vykonávaní lovu vo vodách s maximálnou hĺbkou 30 metrov a s časom vlečenia obmedzeným maximálne na 1,5 hodiny. Takéto úlovky soley európskej musia sa okamžite vypustiť na slobodu.

2.   Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem v severozápadných vodách do 1. mája 2018, predložia Komisii prípadné doplňujúce vedecké informácie na podporu výnimky stanovenej v odseku 1 písm. b). Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) posúdi poskytnuté informácie do 1. septembra 2018.

Článok 5

Výnimky de minimis

Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu odhadzovať tieto množstvá:

a)

pokiaľ ide o tresku merlang (Merlangius merlangus), maximálne do 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami povinnými vylodiť tresku merlang a loviacimi tento druh v divíziách ICES VIId a VIIe vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami s veľkosťou ôk menšou než 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT a TX) a pelagickými vlečnými sieťami (OTM, PTM);

b)

pokiaľ ide o tresku merlang (Merlangius merlangus), maximálne do 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami povinnými vylodiť tresku merlang a loviacimi tento druh v divíziách ICES VIIb až VIIj vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami s veľkosťou ôk aspoň 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT a TX) a pelagickými vlečnými sieťami (OTM, PTM);

c)

pokiaľ ide o tresku merlang (Merlangius merlangus), maximálne do 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami povinnými vylodiť tresku merlang a loviacimi tento druh v podoblasti ICES VII okrem divízií VIIa, VIId a VIIe vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami s veľkosťou ôk menšou než 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT a TX) a pelagickými vlečnými sieťami (OTM, PTM);

d)

pokiaľ ide o homára štíhleho (Nephrops norvegicus), maximálne do 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami povinnými vylodiť homára štíhleho a loviacimi tento druh v podoblasti ICES VII;

e)

pokiaľ ide o homára štíhleho (Nephrops norvegicus), maximálne do 2 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami povinnými vylodiť homára štíhleho a loviacimi tento druh v podoblasti ICES VI;

f)

pokiaľ ide o soleu európsku (Solea solea), maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami povinnými vylodiť soleu európsku a loviacimi tento druh v divíziách ICES VIId, VIIe, VIIf a VIIg viacstennými žiabrovkami a žiabrovkami;

g)

pokiaľ ide o soleu európsku (Solea solea), maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami povinnými vylodiť soleu európsku loviacimi tento druh v divíziách ICES VIId, VIIe, VIIf, VIIg a VIIh s výstrojom TBB s veľkosťou ôk 80 – 199 mm a so zvýšenou selektívnosťou, napríklad s tunelom s veľkými okami.

Článok 6

Plavidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

1.   Členské štáty v súlade s kritériami stanovenými v prílohe určia plavidlá, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky v rámci jednotlivých druhov rybolovu.

Pri plavidlách, na ktoré sa vzťahovala povinnosť vylodiť úlovky v určitých druhoch rybolovu v roku 2017, zostáva táto povinnosť zachovaná.

2.   Dotknuté členské štáty do 31. decembra 2017 poskytnú Komisii a ostatným členským štátom cez zabezpečenú kontrolnú webovú stránku Únie zoznam plavidiel určených podľa odseku 1 za každý konkrétny rybolov stanovený v prílohe. Sú povinné dohliadať na aktuálnosť týchto zoznamov.

Článok 7

Zrušenie

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2375 sa zrušuje.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Článok 6 sa však uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 352, 12.10.2016, s. 39.

(2)  V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2438 z 12. októbra 2015 bol stanovený plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na obdobie 2016 – 2018 (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 29); dané nariadenie bolo zrušené a nahradené nariadením (EÚ) 2016/2375 z 12. októbra 2016, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na obdobie 2016 – 2018 (Ú. v. EÚ L 352, 23.12.2016, s. 39).

(3)  2017-07_STECF PLEN 17-02_JRCxxx.pdf.

(4)  Kódy výstroja použité v tomto nariadení vymedzila Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.


PRÍLOHA

Druhy rybolovu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

a)

Rybolov vo vodách Únie a medzinárodných vodách podoblasti ICES VI a divízie Vb

Rybolov

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vylodiť

treska škvrnitá (Gadus morhua), treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus), treska merlang (Merlangius merlangus) a treska tmavá (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a záťahové siete

všetky

Všetky úlovky tresky jednoškvrnnej a vedľajšie úlovky soley európskej, platesy veľkej a kalkanov rodu Lepidorhombus, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2015 a 2016 (*1) za plavidlo pozostávali z viac než 5 % týchto treskovitých druhov: treska škvrnitá, treska jednoškvrnná, treska merlang a treska tmavá spolu.

homár štíhly (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

vlečné siete, záťahové siete, pasce, koše a košíky

všetky

Všetky úlovky homára štíhleho a vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej, soley európskej, platesy veľkej a kalkanov rodu Lepidorhombus, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2015 a 2016 (*1) za plavidlo pozostávali z viac než 5 % homára štíhleho:

treska tmavá (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete

≥ 100mm

Všetky úlovky tresky tmavej, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2015 a 2016 (*1) za plavidlo pozostávali z viac než 50 % tresky tmavej.

stuhochvost čierny (Aphanopus carbo)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a záťahové siete

≥ 100mm

Všetky úlovky stuhochvosta čierneho, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2015 a 2016 (*1) za plavidlo pozostávali z viac než 20 % stuhochvosta čierneho.

mieň modrý (Molva dypterygia)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a záťahové siete

≥ 100mm

Všetky úlovky mieňa modrého, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2015 a 2016 (*1) za plavidlo pozostávali z viac než 20 % mieňa modrého.

Dlhochvosty rodu Macrourus (Coryphaeides rupestris, Macrourus berglax)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a záťahové siete

≥ 100mm

Všetky úlovky dlhochvostov rodu Macrourus, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2015 a 2016 (*1) za plavidlo pozostávali z viac než 20 % dlhochvostov rodu Macrourus.

b)

Rybolov v podoblastiach ICES VI a VII a vo vodách Únie a medzinárodných vodách divízie ICES Vb

Rybolov

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vylodiť

merlúza európska

(Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a záťahové siete

všetky

Všetky úlovky merlúzy európskej, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2015 a 2016 (*2) za plavidlo pozostávali z viac než 10 % merlúzy európskej.

merlúza európska

(Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky žiabrovky

všetky

Všetky úlovky merlúzy európskej.

merlúza európska

(Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

všetky lovné šnúry

všetky

Všetky úlovky merlúzy európskej.

c)

Rybolov v podoblasti ICES VII

Rybolov

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vylodiť

homár štíhly (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

vlečné siete, záťahové siete, pasce, koše a košíky

všetky

Všetky úlovky homára štíhleho, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2015 a 2016 (*3) za plavidlo pozostávali z viac než 10 % homára štíhleho

treska tmavá (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete

≥ 100mm

Všetky úlovky tresky tmavej, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2015 a 2016 (*3) za plavidlo pozostávali z viac než 50 % tresky tmavej.

d)

Rybolov v divízii ICES VIIa

Rybolov

Kód výstroja

Rybársky výstroj

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vylodiť

treska škvrnitá (Gadus morhua), treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus), treska merlang (Merlangius merlangus) a treska tmavá (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a záťahové siete

všetky

všetky úlovky tresky jednoškvrnnej, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2015 a 2016 (*4) za plavidlo pozostávali z viac než 10 % z týchto treskovitých druhov: treska škvrnitá, treska jednoškvrnná, treska merlang a treska tmavá spolu.

e)

Rybolov v divízii ICES VIId

Rybolov

Kód výstroja

Rybársky výstroj

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vylodiť

solea európska (Solea solea)

TBB

všetky vlečné siete s rozperným rahnom

všetky

Všetky úlovky soley európskej.

solea európska (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

vlečné siete

< 100 mm

Všetky úlovky soley európskej.

solea európska (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

všetky

Všetky úlovky soley európskej.

treska škvrnitá (Gadus morhua), treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus), treska merlang (Merlangius merlangus) a treska tmavá (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a záťahové siete

všetky

všetky úlovky tresky merlang, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2015 a 2016 (*5) za plavidlo pozostávali z viac než 10 % z týchto treskovitých druhov: treska škvrnitá, treska jednoškvrnná, treska merlang a treska tmavá spolu.

f)

Rybolov v divízii ICES VIIe

Rybolov

Kód výstroja

Rybársky výstroj

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vylodiť

solea európska (Solea solea)

TBB

všetky vlečné siete s rozperným rahnom

všetky

Všetky úlovky soley európskej.

solea európska (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

všetky

Všetky úlovky soley európskej.

g)

Rybolov v divíziách ICES VIId a VIIe

Rybolov

Kód výstroja

Rybársky výstroj

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vylodiť

Treska žltkavá (Pollachius pollachius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

všetky

Všetky úlovky tresky žltkavej.

h)

Rybolov v divíziách ICES VIIb, VIIc a VIIf – VIIk

Rybolov

Kód výstroja

Rybársky výstroj

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vylodiť

solea európska (Solea solea)

TBB

všetky vlečné siete s rozperným rahnom

všetky

Všetky úlovky soley európskej.

solea európska (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

všetky

Všetky úlovky soley európskej.

i)

Rybolov v divíziách ICES VIIb, VIIc, VIIe a VIIf – VIIk

Rybolov

Kód výstroja

Rybársky výstroj

Veľkosť ôk siete

Druh, ktorý sa má vylodiť

treska škvrnitá (Gadus morhua), treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus), treska merlang (Merlangius merlangus) a treska tmavá (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

vlečné siete a záťahové siete

všetky

Všetky úlovky tresky merlang, ak celkové vylodené úlovky všetkých druhov v rokoch 2015 a 2016 (*6) za plavidlo pozostávali z viac než 10 % z týchto treskovitých druhov: treska škvrnitá, treska jednoškvrnná, treska merlang a treska tmavá spolu.


(*1)  Plavidlá v zozname plavidiel, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri tomto rybolove podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2375, sa ponechávajú v zozname uvedenom v článku 4 tohto nariadenia napriek zmene v referenčnom období a naďalej sa na ne vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri tomto rybolove.

(*2)  Plavidlá v zozname plavidiel, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri tomto rybolove podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2375, sa ponechávajú v zozname uvedenom v článku 4 tohto nariadenia napriek zmene v referenčnom období a naďalej sa na ne vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri tomto rybolove.

(*3)  Plavidlá v zozname plavidiel, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri tomto rybolove podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2375, sa ponechávajú v zozname uvedenom v článku 4 tohto nariadenia napriek zmene v referenčnom období a naďalej sa na ne vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri tomto rybolove.

(*4)  Plavidlá v zozname plavidiel, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri tomto rybolove podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2375, sa ponechávajú v zozname uvedenom v článku 4 tohto nariadenia napriek zmene v referenčnom období a naďalej sa na ne vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri tomto rybolove.

(*5)  Plavidlá v zozname plavidiel, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri tomto rybolove podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2375, sa ponechávajú v zozname uvedenom v článku 4 tohto nariadenia napriek zmene v referenčnom období a naďalej sa na ne vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri tomto rybolove.

(*6)  Plavidlá v zozname plavidiel, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri tomto rybolove podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2375, sa ponechávajú v zozname uvedenom v článku 4 tohto nariadenia napriek zmene v referenčnom období a naďalej sa na ne vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky pri tomto rybolove.


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/21


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/47

z 30. októbra 2017,

ktorým sa odchylne od nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 povoľuje používanie alternatívnych vlečných sietí T90 pri rybolove v Baltskom mori

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1139 zo 6. júla 2016, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (1), a najmä na jeho článok 8,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (2) je postupná eliminácia odhadzovania úlovkov vo všetkých druhoch rybolovu Únie zavedením povinnosti vylodiť úlovky v prípade úlovkov druhov, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie výlovu. Opatrenia na postupnú elimináciu odhadzovania úlovkov možno začleniť do viacročných plánov.

(2)

V nariadení (EÚ) 2016/1139 sa stanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie. Okrem iného sa v ňom sa stanovujú technické opatrenia, ktoré má Komisia prijať s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov viacročného plánu. Komisia môže prijať delegované akty týkajúce sa úprav rybárskeho výstroja s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém.

(3)

V nariadení Rady (ES) č. 2187/2005 (3) sa stanovujú technické ochranné opatrenia súvisiace s lovom a vyloďovaním rybolovných zdrojov v Baltskom mori. V tomto nariadení sú vymedzené rozsahy veľkosti ôk a ďalšie špecifikácie, okrem iného aj prípustný rybársky výstroj pre každý cieľový druh v Baltskom mori.

(4)

Priamy hospodársky záujem na rybolove v Baltskom mori majú Dánsko, Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Fínsko a Švédsko. Tieto členské štáty po konzultácii s Poradnou radou pre Baltské more predložili Komisii spoločné odporúčanie (4). V odporúčaní je uvedené, že po určitých úpravách špecifikácií vlastností koncového rukávca existujúcich vlečných sietí T90, ako sú vymedzené v nariadení (ES) č. 2187/2005, sa zlepší selektívnosť a znížia sa množstvá nechcených úlovkov tresky škvrnitej. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (ďalej len „STECF“ – Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries) poskytol vedecké podklady potvrdzujúce toto tvrdenie.

(5)

Opatrenia navrhnuté v spoločnom odporúčaní týkajúce sa doplnkového použitia alternatívnych vlečných sietí T90 k vlečným sieťam T90, ktoré sú vymedzené v nariadení (ES) č. 2187/2005, prispievajú k dosiahnutiu cieľov viacročného plánu stanoveného v nariadení (EÚ) 2016/1139. Tieto opatrenia by sa preto mali prijať v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa pri určitých druhoch rybolovu v Baltskom mori povoľuje používanie vlečných sietí T90, ktoré spĺňajú špecifikácie odlišné od špecifikácií stanovených v nariadení (ES) č. 2187/2005.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na rybárske plavidlá Únie pôsobiace v rybolovných oblastiach Baltského mora, ktoré sú uvedené v článku 1 nariadenia (EÚ) 2016/1139.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„vlečná sieť T90“ je vlečná sieť, dánska záťahová sieť alebo podobný vlečený výstroj s koncovým rukávcom a tunelom zo štandardnej viazanej sieťoviny s kosoštvorcovými okami otočenej o 90° tak, že hlavný smer vlákna sieťoviny je rovnobežný so smerom ťahania;

b)

„dotknuté členské štáty“ sú Dánsko, Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Fínsko a Švédsko.

Článok 4

Alternatívne špecifikácie pre koncový rukávec vlečnej siete T90

1.   Odchylne od prílohy II k nariadeniu (ES) č. 2187/2005 sa povoľuje používanie vlečnej siete T90 s koncovým rukávcom, ktorý spĺňa tieto špecifikácie:

a)

odchylne od poznámky pod čiarou č. 2 v prílohe II a od písmena b) doplnku 2 k tejto prílohe veľkosť ôk koncového rukávca musí byť aspoň 115 mm;

b)

odchylne od písmena e) doplnku 2 k tejto prílohe počet ôk v ľubovoľnom obvode koncového rukávca sensu stricto a tunela okrem spojov a obrúb musí byť 80 ôk dookola;

c)

dĺžka koncového rukávca musí byť aspoň 9 m.

2.   Koncový rukávec musí spĺňať všetky ostatné špecifikácie stanovené v doplnku 2 k tejto prílohe.

Článok 5

Zaznamenávanie úlovkov

Dotknuté členské štáty zabezpečia, že úlovky získané pomocou rybárskeho výstroja opísaného v článku 4 sa budú zaznamenávať oddelene od úlovkov získaných pomocou iného rybárskeho výstroja.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1434/98 a zrušuje nariadenie (ES) č. 88/98 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1).

(4)  Spoločné odporúčanie skupiny na vysokej úrovni BALTFISH. Technické opatrenia pre podoblasti ICES 22 – 32 (Baltské more) – alternatívny koncový rukávec vlečnej siete T90.


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/48

z 11. januára 2018,

ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Suikerstroop (ZTŠ)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 3 písm. b),

keďže:

(1)

Žiadosť Holandska o zápis názvu „Suikerstroop“ do registra ako zaručenej tradičnej špeciality (ZTŠ) bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

„Suikerstroop“ je sirupová tekutina získaná z cukroviny z rastliny, z ktorej sa výrobok vyrába po extrakcii cukrových kryštálov. Názov znamená „cukrový sirup“.

(3)

16. septembra 2014 boli Komisii doručené oznámenia o námietke od Fínska, Dánska a spoločnosti Nordic Sugar AB (spoločnosti so sídlom v Dánsku).

(4)

Oznámenia o námietke od Dánska a Fínska boli postúpené Holandsku.

(5)

Námietkové konanie na základe oznámenia, ktoré spoločnosť Nordic Sugar AB zaslala priamo Komisii, sa nezačalo. Podľa článku 51 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem a má sídlo alebo bydlisko v inom členskom štáte ako v tom, z ktorého bola žiadosť podaná, môže podať oznámenie o námietke členskému štátu, v ktorom je usadená. Spoločnosť Nordic Sugar AB preto nemohla podať oznámenie o námietke ani odôvodnenú námietku priamo Komisii.

(6)

Komisii bola 13. novembra 2014 doručená odôvodnená námietka od Fínska. Odôvodnená námietka od Dánska bola uvedená v oznámení o námietke. Odôvodnené námietky od Dánska a Fínska sa posúdili ako prípustné v zmysle článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(7)

Podľa článku 51 ods. 3 uvedeného nariadenia Komisia listami z 19. decembra 2014 vyzvala Holandsko a Fínsko na jednej strane a Holandsko a Dánsko na strane druhej, aby sa počas troch mesiacov od dátumu odoslania týchto listov zapojili do príslušných konzultácií s cieľom dosiahnuť dohodu.

(8)

V súlade s článkom 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia na žiadosť Holandska listom z 8. apríla 2015 predĺžila lehotu na konzultácie medzi zainteresovanými stranami v oboch námietkových konaniach týkajúcich sa uvedenej žiadosti. Konečná lehota na zmierovacie konanie bola predĺžená do 19. júna 2015.

(9)

V rámci určeného obdobia sa nedospelo k dohode. Holandsko listom z 22. februára 2017 poslalo Komisii výsledky konzultácií s Fínskom a Dánskom. Komisia by preto mala s prihliadnutím na výsledky týchto konzultácii rozhodnúť o zápise v súlade s postupom uvedeným v článku 52 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(10)

Fínsko a Dánsko vo svojej odôvodnenej námietke tvrdia, že: 1. názov nie je jedinečný (znamená len cukrový sirup); 2. zhodný názov sa používa pri niekoľkých podobných výrobkoch, ktoré už existujú na dánskom, švédskom, fínskom, nemeckom a baltskom trhu; 3. vlastnosti výrobku a jeho spôsob výroby nie sú jedinečné pre tento výrobok, keďže podobné výrobky uvedené na trh v Dánsku, Fínsku a vo Švédsku majú rovnaké špecifické vlastnosti a spôsoby výroby. Fínsko sa predovšetkým domnieva, že výrobok, ako je opísaný v žiadosti, nie je možné považovať za „špeciálny“ typ sirupu, keďže aj iné výrobky ako „Suikerstroop“ sa vyrábajú zo 100 % cukrovej repy alebo cukrovej trstiny.

(11)

Okrem toho Dánsko tvrdí, že bod 3.1 špecifikácie výrobku, v ktorom sa uvádza, že sa „slová ‚tradičný holandský výrobok‘ uvedú na etikete v jazyku krajiny, v ktorej sa výrobok uvádza na trh“, by sa mal preformulovať s cieľom dosiahnuť súlad s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Na druhej strane Fínsko spochybnilo používanie vymedzenia „tradičný holandský výrobok“ ako nešpecifické pre výrobok opísaný v žiadosti, keďže podobné výrobky uvedené na trh v severnej Európe možno takisto označiť za tradičné.

(12)

Fínsko následne v priebehu konzultácií s Holandskom požiadalo o vypustenie poslednej vety bodu 3.2 „Neexistujú iné výrobky s rovnakým názvom ani podobné výrobky s podobne znejúcim názvom“, pretože je nesprávna.

(13)

Komisia posúdila tvrdenia v odôvodnených námietkach a informáciách o rokovaniach medzi zainteresovanými stranami, ktoré jej boli poskytnuté, a dospela k záveru, že názov „Suikerstroop“ by sa mal zapísať do registra ako ZTŠ.

(14)

Námietky sa zakladajú na článku 21 ods. 1 písm. a) aj b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(15)

Pokiaľ ide o nezlučiteľnosť s ustanoveniami nariadenia, boli nastolené tri otázky: 1. názov nie je jedinečný; 2. vlastnosti výrobku a jeho spôsob výroby nie sú jedinečné; 3. bod 3.1 špecifikácie výrobku nie je v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v rozsahu, v akom sa v ňom odkazuje na „tradičný holandský výrobok“.

(16)

Pokiaľ ide o skutočnosť, že názov je v súlade s právnymi predpismi, je všeobecne známy a hospodársky významný pre podobné poľnohospodárske výrobky alebo potraviny, bola nastolená jedna otázka: pri niekoľkých podobných výrobkoch, ktoré už existujú na dánskom, švédskom, fínskom, nemeckom a baltskom trhu, sa používa zhodný názov.

(17)

V nariadení (EÚ) č. 1151/2012 sa nevyžaduje, aby bol názov ZTŠ špecifický. To sa požadovalo podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 (3). Aj keď bola žiadosť predložená Komisii v čase platnosti nariadenia (ES) č. 509/2006, následne bola zverejnená podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, a preto sa z dôvodu neexistencie osobitných prechodných ustanovení uplatňuje nové nariadenie. V súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 je názov oprávnený na zápis do registra ako ZTŠ, ak sa tradične používa na označovanie špecifického výrobku alebo ak identifikuje tradičný alebo špecifický charakter výrobku. V tomto prípade sa názov „Suikerstroop“ po stáročia používa na vymedzenie tohto špecifického výrobku. Identifikuje špecifický charakter výrobku, keďže ide o sirupovú tekutinu vznikajúcu počas výroby cukru z cukrovej repy alebo cukrovej trstiny. Názov je preto v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(18)

V nariadení (EÚ) č. 1151/2012 sa nevyžaduje, aby bol výrobok ZTŠ jedinečný alebo odlíšiteľný. Musí byť identifikovateľný a rozoznateľný. Podľa článku 18 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sú vylúčené len tie názvy, ktoré sa vzťahujú na tvrdenia všeobecnej povahy používané pre súbor výrobkov alebo na tvrdenia stanovené v osobitných právnych predpisoch Únie. „Suikerstroop“ je jasne identifikovaný, pokiaľ ide o jeho vlastnosti a spôsob výroby. Okrem toho výrobok, na ktorý sa vzťahuje špecifikácia výrobku s názvom „Suikerstroop“, je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 18 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, keďže spôsob výroby zodpovedá tradičnému postupu pre tento výrobok a zložky sú tie, ktoré sa tradične používajú.

(19)

Veta v bode 3.1 špecifikácie výrobku „Po ukončení postupu podľa článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa slová ‚tradičný holandský výrobok“ uvedú na etikete v jazyku krajiny, v ktorej sa výrobok uvádza na trh.“ nie je v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Mala by sa nahradiť touto vetou: K názvu sa pripojí tvrdenie „vyrobené podľa holandskej tradície“. Holandské orgány súhlasili, aby bola táto zmena zahrnutá do špecifikácie výrobku, ktorá sa musí znovu uverejniť na informačné účely.

(20)

Aj keď sú v iných členských štátoch na trhu výrobky podobné výrobku „Suikerstroop“ s názvom, ktorý je v úradných jazykoch týchto členských štátov považovaný za preklad, nemožno dospieť k záveru, že na trhoch týchto členských štátov sa používa „zhodný názov“ pre podobné výrobky. Názov používaný v týchto členských štátoch má síce rovnaký význam ako Suikerstroop v holandskom jazyku, ale nie zhodný s názvom „Suikerstroop“, keďže je vyjadrený v inom jazyku. Navyše názov „Suikerstroop“ nie je chránený ako taký, ale iba v spojení s tvrdením „vyrobené podľa holandskej tradície“.

(21)

Názvy výrobkov podobných výrobku uvedenému v žiadosti pre „Suikerstroop“, ktoré sa predávajú na dánskom, švédskom, fínskom, nemeckom a baltskom trhu, ktorých význam je „cukrový sirup“ a predstavujú preklad názvu „Suikerstroop“ v ich príslušných jazykoch, sa preto môžu aj naďalej používať. Nie sú zhodné s názvom „Suikerstroop“ a nemali by sa považovať za napodobňovanie ani vyvolanie mylnej predstavy o názve „Suikerstroop“, pretože k názvu „Suikerstroop“ sa po registrácii bude musieť pripojiť tvrdenie „vyrobené podľa holandskej tradície“. Ochrana tohto názvu sa preto obmedzuje na názov odkazujúci na holandskú tradíciu.

(22)

Okrem toho je zrejmé, že registrácia názvu „Suikerstroop“ nemôže brániť používaniu jednotlivých pojmov „cukrový“ alebo „sirup“, ktoré sú bežné názvy.

(23)

Holandsko a Fínsko sa takisto dohodli na vypustení poslednej vety odseku 3.2, ktorá znie: „Neexistujú iné výrobky s rovnakým názvom ani podobné výrobky s podobne znejúcim názvom.“ Táto veta by sa preto mala vypustiť zo špecifikácie výrobku, ktorá sa musí znovu uverejniť na informačné účely.

(24)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mal názov „Suikerstroop“ zapísať do registra zaručených tradičných špecialít. Konsolidované znenie jednotného dokumentu by sa malo uverejniť na informačné účely.

(25)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre politiku kvality poľnohospodárskych výrobkov.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Suikerstroop“ (ZTŠ) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 2.3. Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, čajové pečivo a iné pekárske výrobky uvedenej v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (4).

Článok 2

K názvu uvedenému v článku 1 sa pripojí tvrdenie „vyrobené podľa holandskej tradície“. Konsolidovaná špecifikácia výrobku sa nachádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 187, 19.6.2014, s. 9.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


PRÍLOHA

ŽIADOSŤ O ZÁPIS ZARUČENEJ TRADIČNEJ ŠPECIALITY DO REGISTRA

Nariadenie (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (*1)

„SUIKERSTROOP“

EC č.: NL-TSG-0007-01203 – 27.1.2014

1.   NÁZOV A ADRESA ŽIADAJÚCEJ SKUPINY

Názov

:

Kenniscentrum suiker & voeding

Adresa

:

Amsterdamsestraatweg 39a, 3744 MA BAARN

Telefón

:

+31 (0)35 – 5433455

Fax

:

+31 (0)35 – 5426626

E-mail

:

info@kenniscentrumsuiker.nl

2.   ČLENSKÝ ŠTÁT ALEBO TRETIA KRAJINA

Holandsko

3.   ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

3.1.   Názov (názvy) na zápis do registra [článok 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1216/2007  (1) ]

„Suikerstroop“

K názvu sa pripojí infomácia „vyrobené podľa holandskej tradície“.

3.2.   Ide o názov, ktorý

je špecifický sám osebe,

vyjadruje špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.

Výrobok nesie tento názov po stáročia. „Suikerstroop“ [melasa] sa získava počas výroby cukru. V článku 12 nariadenia z roku 1977 o cukre a sirupe (zákon o tovare) sa stanovuje, že: „Názov ‚suikerstroop‘, ktorému v prípade potreby predchádza názov rastliny, z ktorej sa výrobok vyrába, musí a môže byť použitý výhradne na opísanie sirupovej tekutiny získanej z cukroviny rastliny, z ktorej sa výrobok vyrába po extrakcii cukrových kryštálov…“.

3.3.   Žiada sa o výhradu názvu podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006

Zápis do registra s výhradou názvu

Zápis do registra bez výhrady názvu

3.4.   Druh výrobku

Trieda 2.3: Cukrárske výrobky, chlieb, zákusky, koláče, keksy a ostatné pekárske výrobky

3.5.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, na ktoré sa vzťahuje názov podľa bodu 3.1 [článok 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1216/2007]

„Suikerstroop“ je sirupová tekutina získaná z cukroviny z cukrovej repy alebo cukrovej trstiny, z ktorých sa výrobok vyrába po extrakcii cukrových kryštálov. Táto tekutina má obsah extraktu minimálne 80 %, obsah popoloviny maximálne 4,0 % a zdanlivú čistotu najmenej 73 %. Vysoký obsah sušiny výrobku v kombinácii s vysokou koncentráciou cukru (viac než 60 g na 100 g) znamená, že výrobok má dlhý čas použiteľnosti. Cukor zabezpečuje nízku prítomnosť „voľnej vody“, čo znamená, že sa nemôžu rozvíjať mikroorganizmy.

Výrobok má tieto špecifické vlastnosti:

 

Farba

Brix (2)

Celkový obsah cukrov

„Suikerstroop“

2 000 – 30 000 IU (3)

min. 79°

min. 70 %

Fyzikálne vlastnosti

„Suikerstroop“ je lepkavá, hustá, viskózna, tmavohnedá, sirupová tekutina. Obsahuje veľké množstvo cukru (najmenej 70 %).

Chemické vlastnosti

„Suikerstroop“ má zdanlivú čistotu najmenej 73 %. Obsah extraktu by mal byť najmenej 80 % a obsah popoloviny „suikerstroop“ nesmie byť vyšší ako 4 %.

Organoleptické vlastnosti

„Suikerstroop“ má sladko-slanú a horkastú chuť. Sladkosť je spôsobená vysokým obsahom cukru a slanosť minerálmi a inými (rozpustnými) zložkami z cukrovej repy alebo cukrovej trstiny, ktoré sa nachádzajú v sirupe v dôsledku výrobného procesu.

3.6.   Opis výrobného postupu, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 3.1

Surovinou pre „suikerstroop“ je sirupová tekutina vznikajúca počas výroby cukru z cukrovej repy alebo cukrovej trstiny po extrakcii cukrových kryštálov.

Pri výrobe kryštálového cukru proces extrakcie zahŕňa rozpustenie cukrov z cukrovej repy alebo cukrovej trstiny vo vode. Iné – vo vode rozpustné – zložky („necukry“) z cukrovej repy alebo cukrovej trstiny sa tiež rozpustia.

Tento extrakt sa čistí, redukuje a kryštalizuje. Keď takto získaný roztok cukru vykryštalizuje, extrahujú sa cukrové kryštály. „Necukry“ ostávajú vo zvyšnom roztoku cukru, ktorý sa tiež nazýva materský roztok (alebo sirup či odtokový sirup). Materský roztok stále obsahuje množstvo rozpusteného cukru (približne 85 %). S cieľom umožniť, aby zvyšný rozpustený cukor vykryštalizoval, sa materský roztok redukuje druhýkrát, kým sa opäť nezačnú tvoriť cukrové kryštály. Tieto kryštály sa ešte raz extrahujú. Zvyšný sirup sa nazýva B-sirup a obsahuje približne 75 % cukru (na základe sušiny) a pomerne vyššie úrovne necukrov. B-sirup je surovina, ktorá sa používa na výrobu „suikerstroop“.

B-sirup sa plní do zmiešavacej nádrže na odstránenie nečistôt. Surovina sa spracúva aktívnym uhlím, ktoré pohlcuje nečistoty, ktoré sa odstraňujú filtráciou spolu s uhlíkom. Získaný čistený B-sirup je hlavnou zložkou „suikerstroop“. K tomuto čistenému B-sirupu sa pridáva roztok cukru (roztok cukru vo vode) a/alebo invertný cukor (sirup), aby sa dodržali vlastnosti uvedené v bode 3.5. Invertný cukor (sirup) je sirup získaný delením cukru (sacharózy) na glukózu a fruktózu. Čistený (B-)sirup, roztok cukru a/alebo invertný cukor (sirup) sa zmiešajú a vytvoria homogénnu zmes.

S cieľom získať „suikerstroop“ so zložením opísaným v bode 3.5 sa táto homogénna, sirupová zmes odparí vo vákuu, kým sa nedosiahne požadovaná hodnota brix (najmenej 79°).

Sirup sa uskladňuje v skladovacích nádržiach, z ktorých sa nalieva do rôznych druhov obalov.

3.7.   Špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

Špecifický charakter „suikerstroop“ možno pripísať skutočnosti, že jeho vlastnosti sa výrazne odlišujú od iných druhov sirupu, ako sú jablčný sirup alebo hruškový sirup, ale aj od melasy, pokiaľ ide o tieto vlastnosti:

Surovina

„Suikerstroop“ sa líši tým, že sirup sa stopercentne získava z cukrovej repy/trstiny.

Zloženie cukru

Keďže sirup sa stopercentne získava z cukrovej repy/trstiny, takmer vôbec neobsahuje iné uhľovodíky než sacharózu a invertný cukor. Obsah cukru je najmenej 70 % (pozri tiež vlastnosti uvedené v bode 3.5). Tým sa sirup odlišuje aj od melasy, ktorej obsah cukru je nižší ako 68 %.

Chuť

„Necukry“ v surovine dodávajú „suikerstroop“ slanú chuť s horkastou príchuťou. V spojení s vysokým obsahom cukru sa dosiahne sladko-slaná chuť a aróma, ktoré sú jedinečné v porovnaní s inými druhmi sirupu.

3.8.   Tradičný charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

Žiadosť o zápis do registra vychádza zo skutočnosti, že výrobok charakterizuje tradičný spôsob výroby a tradičné zloženie.

Tradičný spôsob výroby

Hoci sa kedysi dávno (od začiatku 17. storočia) „suikerstroop“ zvykol vyrábať ručne, jeho továrenská výroba sa začala od roku 1908. Priemyselný výrobný postup sa doteraz nezmenil, výrobný proces sa však zlepšil, zefektívnil a väčšmi zmechanizoval. Továrne (založené na začiatku 20. storočia, všetky okolo roku 1910) sú doteraz v prevádzke, len ich vnútorné zariadenie sa zmodernizovalo s ohľadom na technologický pokrok.

17., 18. a 19. storočie

Podľa tradície je „suikerstroop“ vedľajší produkt rafinácie cukru. J. H. Reisig v diele De Suikerraffinadeur (Rafinér cukru) z roku 1783 opisuje, ako sa sirup zachytával v odkvapkávacích nádobách počas výroby homolí cukru. Počas procesu kryštalizácie sa (viskózna) čistená cukrovina liala do foriem na homole cukru. Formy sa potom postavili na niekoľko dní na odkvapkávacie nádoby. Nahromadený sirup sa nazýval „nezakrytý“ sirup. Homole sa potom zakryli vlhkou hrnčiarskou hlinou (na podpor procesu kryštalizácie a zabránenie rozpúšťaniu) a položili späť na nádoby. Voda sa pozvoľne liala navrch a pomaly stekala cez homoľu. Takto vyrobený sirup sa nazýval „zakrytý“ sirup. Prikrývka (vysušená hlina) sa potom odstránila a homole cukru sa nechali stáť niekoľko dní. Potom sa zakryli vrstvou tenšej hliny, umiestnili späť na sirupové nádoby a liala sa na ne voda. Takto získaný sirup sa nazýval sirup naloop (konečný odtokový sirup, ktorý je najčistejší).

20. storočie a súčasnosť

Keďže pokrok v oblasti technológií (industrializácia) vyústil do zvýšenia množstva kryštálového cukru, ktoré je možné získať počas výrobného procesu, melasa (t. j. sirup) obsahuje viac „necukrov“ a menej cukru (celkový obsah cukru menej než 68 %, zdanlivá čistota menej než 73 %). V dôsledku nahromadenia nečistôt (z dôvodu účinnosti priemyselného výrobného procesu) sa chuť sirupu značne líši, je omnoho slanšia než konečný odtokový sirup v minulosti (posledný sirup získaný manuálnym výrobným procesom). Keďže však bol po „suikerstroop“ stále dopyt, začal sa špecificky vyrábať. Výrobný proces sa vyvinul okolo roku 1900 (pozri opis v bode 3.6) a v roku 1908 sa tento výrobok začal vyrábať spôsobom, ktorý sa používa dodnes.

Prehľad výrobného postupu v roku 1908 a v súčasnosti:

Výrobný postup (ako je opísaný v bode 3.6)

1908

V súčasnosti

B-sirup získaný z výroby cukru z cukrovej trstiny alebo cukrovej repy tvorí surovinu

X

X

Čistenie B-sirupu použitím aktívneho uhlia

X

X

Roztok cukru a/alebo invertný cukrový sirup sa pridáva v súlade s receptom

X

X

Miešanie, kým nevznikne homogénna zmes

X

X

Zohrievanie a odparovanie na získanie požadovanej sušiny

X

X

Tradičné zloženie

„Suikerstroop“ je tradične zložený z uhľovodíkovej sacharózy a invertného cukru, ktoré sa získavajú z cukrovej trstiny alebo cukrovej repy.

Zloženie „suikerstroop“ vyrábaného v súčasnosti, na ktorý sa vzťahujú požiadavky uvedené v bode 3.9, je rovnaké ako zloženie stanovené v nariadení o cukre a sirupe (zákon o tovare) (1977).

V nariadení o cukre a sirupe z roku 1977 (zákon o tovare) sa opisuje zloženie sirupovej tekutiny získanej z cukroviny rastliny, z ktorej sa výrobok vyrába po extrakcii cukrových kryštálov. Okrem toho obsah extraktu musel byť najmenej 80 % a zdanlivá čistota 73 %. Maximálny obsah popoloviny bol stanovený na 4,0 %. Základné vlastnosti v súvislosti so zložením sa nezmenili a zodpovedajú požiadavkám na zloženie súčasného „suikerstroop“ uvedeným v bode 3.5.

Tradičné použitie

„Suikerstroop“ je často používanou prísadou v tradičných jedlách. Zo série kníh Streekgerechten en wetenswaardigheden (Miestne jedlá a zaujímavé podrobnosti), Jo van Lamoen, 1987 – 1988, vyplýva, že „suikerstroop“ sa používa v mnohých miestnych jedlách, ako sú Groningse kruidkoek, hnedá fazuľa s jablkami, Limburgse zoervleisj, Drentse proemenkreuzeZeeuwse boterbabbelaars. C. J. Wannée v 6. vydaní kuchárskej knihy Het kookboek van de Amsterdamse huishoudschool (Kuchárka Amsterdamskej školy rodinnej prípravy) z roku 1910 tiež uvádza mnoho receptov, v ktorých sa používa „suikerstroop“. Wannée, šieste vydanie z roku 1910. K príkladom patria boluskoekstroopmoppen, a stroopsaus (omáčka zo „suikerstroop“) bola odporúčanou prílohou k mnohým jedlám, lebo „tradičné“ holandské recepty často neboli práve najchutnejšie.

3.9.   Minimálne požiadavky a postupy kontroly špecifického charakteru

Špecifické vlastnosti „suikerstroop“ možno preveriť na základe týchto merateľných minimálnych požiadaviek, ktoré musia spĺňať vlastnosti sirupu uvedené v bode 3.5. (farba, hodnota brix a celkový obsah cukrov). Výrobca kontroluje v každej výrobnej sérii (počas každého výrobného cyklu), či sú splnené požiadavky.

Holandský úrad pre bezpečnosť potravín a spotrebiteľských výrobkov (NVWA) to overuje prostredníctvom monitorovania kontrol. NVWA vykonáva administratívne kontroly na mieste u výrobcov aspoň raz za rok, pričom overuje uložené údaje týkajúce sa farby, hodnoty brix a celkového obsahu cukru (výrobca tieto údaje zisťuje pri každej výrobnej sérii a digitálne ich ukladá).

4.   ÚRADY ALEBO ORGÁNY OVERUJÚCE DODRŽIAVANIE ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

4.1.   Názov a adresa

Názov

:

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Adresa

:

Catharijnesingel 59, 3511 GG UTRECHT

Telefón

:

+31– 088- 223 33 33

E-mail

:

info@vwa.nl

Verejné

Súkromné

4.2.   Osobitné úlohy úradu alebo orgánu

Holandský úrad pre bezpečnosť potravín a spotrebiteľských výrobkov je zodpovedný za overovanie dodržiavania požiadaviek ustanovených v špecifikácii výrobku „suikerstroop“.


(*1)  Nahradené nariadením (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1216/2007 z 18. októbra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 275, 19.10.2007, s. 3).

(2)  Miera koncentrácie rozpustených tuhých látok (v tomto prípade cukru) vo vodnom roztoku stanovená použitím refraktometra.

(3)  Jednotky ICUMSA (Medzinárodná komisia pre jednotné metódy analýzy cukru). Čím vyššie IU, tým je farba tmavšia.

Je to nepriama miera čistoty.


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/49

z 11. januára 2018,

ktorým sa po revíznom prešetrovaní týkajúcom sa „nového vývozcu“ podľa článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 501/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 4, článok 13 ods. 4 a článok 14 ods. 5,

keďže:

A.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Rada po priebežnom revíznom prešetrovaní podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia 29. mája 2013 zmenila nariadením (EÚ) č. 502/2013 (2) vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 990/2011 (3), ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „existujúce opatrenia“).

(2)

V ten istý deň Rada vykonávacím nariadením (EÚ) č. 501/2013 (4) rozšírila opatrenia pre dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku („rozšírené opatrenia“).

(3)

Dňa 18. mája 2015 Komisia vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/776 (5) rozšírila opatrenia pre dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz bicyklov odosielaných z Kambodže, Pakistanu a Filipín bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kambodži, Pakistane a na Filipínach.

B.   PREBIEHAJÚCE KONANIE

1.   Žiadosť o revízne prešetrovanie

(4)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bola doručená žiadosť o oslobodenie od antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku, podľa článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

(5)

Žiadosť podala 13. septembra 2016 spoločnosť Look Design System SA (ďalej len „žiadateľ“), vyvážajúci výrobca bicyklov v Tunisku (ďalej len „dotknutá krajina“).

(6)

Žiadateľ tvrdil, že nie je prepojený so žiadnymi vývozcami ani výrobcami v dotknutej krajine, na ktorých sa vzťahujú rozšírené opatrenia uplatniteľné na bicykle.

(7)

Žiadateľ takisto tvrdil, že počas vykazovaného obdobia použitého v prešetrovaní, ktoré viedlo k rozšíreným opatreniam, t. j. od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2012 (ďalej len „pôvodné vykazované obdobie“), nevyvážal bicykle do Únie.

(8)

Žiadateľ navyše uviedol, že neobchádzal existujúce opatrenia.

(9)

Napokon žiadateľ predložil dôkazy o tom, že prešetrovaný výrobok vyvážal do Únie v auguste 2016.

2.   Začatie revízneho prešetrovania týkajúceho sa nového vývozcu

(10)

Keďže Komisia stanovila, že existujú dostatočné dôkazy opodstatňujúce začatie prešetrovania podľa článku 11 ods. 4 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia na účely zistenia možnosti udeliť žiadateľovi oslobodenie z rozšírených opatrení a keďže dotknuté výrobné odvetvie Únie dostalo možnosť vyjadriť svoje pripomienky, Komisia začala vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/777 (6) revízne prešetrovanie nariadenia (EÚ) č. 501/2013 v súvislosti so žiadateľom.

(11)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/777 sa zrušilo antidumpingové clo na bicykle uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 501/2013, pokiaľ ide o dovoz prešetrovaného výrobku vyrábaného a predávaného žiadateľom na vývoz do Únie. V zmysle článku 14 ods. 5 základného nariadenia sa zároveň colným orgánom nariadilo, aby prijali náležité kroky na registráciu takéhoto dovozu.

3.   Prešetrovaný výrobok

(12)

Prešetrovaným výrobkom sú cestné bicykle a ostatné bicykle (vrátane dodávkových trojkoliek, ale s výnimkou jednokoliek), bez motora, odosielané z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 8712 00 30 a ex 8712 00 70 (kód TARIC 8712003010 a 8712007091).

4.   Dotknuté strany

(13)

Komisia oficiálne informovala výrobné odvetvie Únie, žiadateľa a zástupcov vyvážajúcej krajiny o začatí revízneho prešetrovania. Zainteresované strany dostali príležitosť predložiť písomné stanoviská a byť vypočuté.

(14)

Komisia zaslala žiadateľovi formulár žiadosti o oslobodenie a dostala ho vyplnený v lehote stanovenej na tento účel.

(15)

Komisia sa usilovala overiť všetky údaje, ktoré považovala za potrebné na účely stanovenia štatútu nového vývozcu a žiadosti o oslobodenie od rozšírených opatrení. Overovanie na mieste sa uskutočnilo v priestoroch žiadateľa v Tunisku.

5.   Vykazované obdobie a obdobie prešetrovania

(16)

Vykazované obdobie zahŕňalo obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017 a obdobie prešetrovania, ktoré je relevantné na posúdenie nápravných účinkov cla, trvalo od 1. januára 2011 do 31. marca 2017.

C.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

1.   Uznanie za „nového vývozcu“

(17)

Komisia preskúmala, či boli splnené tri podmienky uvedené v článku 11 ods. 4 základného nariadenia na udelenie štatútu nového vývozcu.

(18)

Prešetrovaním sa potvrdilo, že spoločnosť nevyvážala prešetrovaný výrobok počas pôvodného vykazovaného obdobia, čím bola splnená prvá podmienka. Žiadateľ preukázal, že nemal ani priame, ani nepriame prepojenia so žiadnym z tuniských vyvážajúcich výrobcov, na ktorých sa vzťahujú rozšírené opatrenia, pokiaľ ide o prešetrovaný výrobok, čím bola splnená druhá podmienka. Napokon z prešetrovania vyplynulo, že žiadateľ začal vyvážať prešetrovaný výrobok do Únie až po pôvodnom vykazovanom období, čím bola splnené tretia podmienka.

(19)

V súlade s uvedeným Komisia skonštatovala, že spoločnosť by sa mala podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia považovať za „nového vývozcu“ a podľa toho by sa mala posúdiť žiadosť o oslobodenie.

2.   Žiadosť o výnimku

(20)

Boli analyzované zdroje surovín (diely bicyklov) a výrobné náklady žiadateľa, s cieľom stanoviť, či vykonáva montážnu činnosť podľa článku 13 ods. 2 základného nariadenia.

(21)

Z prešetrovania vyplynulo, že bicykle vyvážané do Únie počas vykazovaného obdobia neobsahovali diely bicyklov z Čínskej ľudovej republiky. Diely pochádzali najmä z iných krajín a suroviny (diely bicyklov) z Čínskej ľudovej republiky tvorili teda menej ako 60 % celkovej hodnoty dielov zmontovaného výrobku (test 60/40).

(22)

Keďže žiadateľ splnil test 60/40, nebolo treba posudzovať, či hodnota, ktorá je pridaná privezeným dielom počas montážnej alebo kompletizačnej činnosti, je vyššia než 25 % výrobných nákladov. Nebola treba ani posudzovať, či nápravné účinky cla boli oslabené z hľadiska cien a/alebo množstiev, a či existujú dôkazy o dumpingu, ako sa stanovuje v článku 13 ods. 2 písm. c) základného nariadenia.

(23)

Navyše neboli nájdené dôkazy o tom, že žiadateľ kúpil bicykle v Čínskej ľudovej republike, alebo prevážal bicykle vyrobené v Číne do Únie.

(24)

Komisia preto dospela k záveru, že žiadateľ je skutočným výrobcom bicyklov, ktorý nie je prepojený so žiadnym výrobcom bicyklov so sídlom v Čínskej ľudovej republike. Komisia sa z toho dôvodu rozhodla oslobodiť žiadateľa od rozšírených opatrení.

D.   REGISTRÁCIA

(25)

Na základe uvedených zistení by sa registrácia dovozu uložená vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/777 mala ukončiť bez akéhokoľvek retroaktívneho výberu antidumpingového cla.

E.   POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

(26)

Dotknuté strany boli informované o základných skutočnostiach a dôvodoch, na základe ktorých sa dospelo k zámeru oslobodiť žiadateľa od rozšírených opatrení a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 501/2013. Neboli doručené žiadne pripomienky od zainteresovaných strán, ktoré by mohli zmeniť rozhodnutie oslobodiť žiadateľa od rozšírených opatrení.

(27)

Toto nariadenie je v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 15 ods. 1 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V článku 1 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 501/2013 sa do tabuľky do záznamov týkajúcich sa výrobcov v Tunisku vkladá tento text:

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Tunisko

Look Design System

Route de Tunis Km6 – BP 18, 8020 Soliman, Tunisia

C206

2.   Colným orgánom sa týmto nariaďuje ukončiť registráciu dovozu prešetrovaného výrobku s pôvodom v Tunisku, ktorý vyrába spoločnosť Look Design System SA, bez akéhokoľvek retroaktívneho výberu antidumpingového cla.

3.   Pokiaľ nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 502/2013 z 29. mája 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 990/2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 153, 5.6.2013, s. 17).

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 990/2011 z 3. októbra 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 261, 6.10.2011, s. 2).

(4)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 501/2013 z 29. mája 2013, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011 na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku (Ú. v. EÚ L 153, 5.6.2013, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/776 z 18. mája 2015, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (EÚ) č. 502/2013 na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz bicyklov odosielaných z Kambodže, Pakistanu a Filipín bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kambodži, Pakistane a na Filipínach (Ú. v. EÚ L 122, 19.5.2015, s. 4).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/777 zo 4. mája 2017, ktorým sa začína revízne prešetrovanie vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 501/2013 (ktorým sa konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky a z Tuniska bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indonézii, Malajzii, na Srí Lanke a v Tunisku) na účely zistenia možnosti udelenia oslobodenia z týchto opatrení jednému tuniskému vyvážajúcemu vývozcovi, zrušenia antidumpingového cla na dovoz od tohto vyvážajúceho výrobcu a zavedenia registrácie dovozu od tohto vyvážajúceho výrobcu (Ú. v. EÚ L 116, 5.5.2017, s. 20).


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/50

z 11. januára 2018,

ktorým sa dvestoosemdesiatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 26. decembra 2017 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o vymazaní jedného záznamu zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, a o zmenení jedného záznamu z tomto zozname. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2018

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľka Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení takto:

1.

Tento záznam: „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq Hani]. Dátum narodenia: 12.3.1971. Miesto narodenia: Rijád, Saudská Arábia. Štátna príslušnosť: Palestína. Ďalšie informácie: a) blízky spolupracovník Usámu bin Ládina a sprostredkovateľ ciest teroristov; b) od júla 2007 zadržiavaný Spojenými štátmi americkými. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 25.1.2001.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa vypúšťa.

2.

Tento záznam: „Seifallah Ben Hassine [alias a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh]. Dátum narodenia: 8.11.1965. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 23.9.2014.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine [alias a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh; j) Seifallah ben Amor ben Hassine]. Adresa: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisko; b) Líbya (možné miesto pobytu od júla 2017). Dátum narodenia: 8.11.1965. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: tuniské číslo G557170, vydaný 16. nov. 1989. Národné identifikačné číslo: národný preukaz totožnosti Tuniska č. 05054425, vydaný 3.5.2011 (miesto vydania Hammam Lif). Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 23.9.2014.“


ROZHODNUTIA

12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/37


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/51

z 25. októbra 2017

o mobilizácii nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Účelom nástroja flexibility je umožniť financovanie jasne určených výdavkov, ktoré sa nemôžu financovať v rámci limitov stropov dostupných pre jeden alebo viacero iných okruhov.

(2)

Strop ročnej sumy dostupnej pre nástroj flexibility je 600 000 000 EUR (ceny roku 2011), ako sa stanovuje v článku 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (2).

(3)

S cieľom riešiť pretrvávajúce výzvy súvisiace s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami je nevyhnutné urgentne mobilizovať značné dodatočné sumy na financovanie vhodných opatrení.

(4)

Po preskúmaní všetkých možností prerozdelenia rozpočtových prostriedkov v rámci stropu výdavkov pre okruh 4 (Globálna Európa) je nevyhnutné mobilizovať nástroj flexibility na doplnenie finančných prostriedkov dostupných vo všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2017 nad strop výdavkov okruhu 4 o sumu 275 000 000 EUR na poskytnutie financovania pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD). Táto suma zahŕňa sumy prepadnuté v predchádzajúcich rokoch z Fondu solidarity Európskej únie a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a sprístupnené pre nástroj flexibility v súlade s článkom 11 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(5)

Na základe očakávaného profilu platieb by platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce mobilizácii nástroja flexibility mali byť len na rok 2017,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa bude nástroj flexibility mobilizovať na poskytnutie sumy vo výške 275 000 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 4 (Globálna Európa).

Suma uvedená v prvom odseku sa použije na poskytnutie finančných prostriedkov pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj.

2.   Na základe očakávaného profilu platieb budú v roku 2017 platobné rozpočtové prostriedky, ktoré zodpovedajú mobilizácii nástroja flexibility, vo výške 275 000 000 EUR. Táto suma sa schvaľuje v súlade s rozpočtovým postupom.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 25. októbra 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/39


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/52

z 11. januára 2018,

ktorým sa ukončuje čiastočné priebežné revízne prešetrovanie týkajúce sa dovozu určitého liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 430/2013 (2) boli uložené konečné antidumpingové opatrenia na určité liate príslušenstvo so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) a Thajsku.

(2)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) začala 23. mája 2017 na základe článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036 (ďalej len „základné nariadenie“) čiastočné priebežné revízne prešetrovanie týkajúce sa dovozu liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v ČĽR a Thajsku do Únie. Komisia uverejnila oznámenie o začatí čiastočného priebežného revízneho prešetrovania v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Komisia začala revízne prešetrovanie týkajúce sa ČĽR na základe žiadosti, ktorú v súvislosti s dovozom z ČĽR 25. júla 2016 predložila spoločnosť Hebei Yulong Casting Co., Ltd (ďalej len „žiadateľ“), čínsky vyvážajúci výrobca určitých typov liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny. Žiadateľ požiadal o revízne prešetrovanie s cieľom objasniť, či by sa prvky svorných spojok so závitom podľa normy DIN 28601 a krížové spojky s dvoma stredovými otvormi bez závitu (ďalej len „výrobky, ktoré by sa mohli potenciálne vyňať“) mali vyňať spomedzi výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 430/2013. Keďže opatrenia sa vzťahujú aj na dovoz s pôvodom v Thajsku, Komisia sa rozhodla z vlastnej iniciatívy začať takisto revízne prešetrovanie týkajúce sa dovozu z Thajska. Žiadosť obsahovala dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia revízneho prešetrovania.

(4)

V oznámení o začatí čiastočného priebežného revízneho prešetrovania Komisia vyzvala zainteresované strany, aby sa na ňu obrátili s cieľom zúčastniť sa revízneho prešetrovania. Komisia okrem toho o začatí revízneho prešetrovania osobitne informovala žiadateľa, známych výrobcov z Únie, známych vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a Thajsku a čínske a thajské orgány, známych dovozcov, dodávateľov a používateľov, obchodníkov, ako aj združenia a vyzvala ich, aby sa revízneho prešetrovania zúčastnili.

(5)

Zainteresované strany mali možnosť vyjadriť sa k začatiu revízneho prešetrovania a požiadať o vypočutie pred Komisiou a/alebo úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach.

2.   STIAHNUTIE ŽIADOSTI O REVÍZNE PREŠETROVANIE A UKONČENIE PREŠETROVANIA

(6)

Žiadateľ 8. septembra 2017 svoju žiadosť o revízne prešetrovanie stiahol.

(7)

Ak žiadateľ v súlade s článkom 9 ods. 1 a článkom 11 ods. 5 základného nariadenia stiahne svoju žiadosť, možno revízne prešetrovanie ukončiť, okrem prípadu, keď by takéto ukončenie nebolo v záujme Únie.

(8)

Komisia dospela k záveru, že revízne prešetrovanie by sa malo v súvislosti s ČĽR ukončiť, pretože pri prešetrovaní nevyšli najavo žiadne skutočnosti svedčiace o tom, že by takéto ukončenie nebolo v záujme Únie.

(9)

Pokiaľ ide o Thajsko, žiadna z oslovených známych spoločností ani thajské orgány neposkytli pre prešetrovanie žiadne relevantné informácie týkajúce sa výrobku, ktorý by sa mohol potenciálne vyňať, ktoré by umožňovali vykonať revízne prešetrovanie. Žiaden z oslovených známych dovozcov neoznámil žiadny dovoz výrobku, ktorý by sa mohol potenciálne vyňať, z Thajska. V rámci prešetrovania sa nezistili žiadne iné relevantné informácie, ktoré by mohli slúžiť ako základ pre vykonanie revízneho prešetrovania vymedzenia výrobku.

(10)

Keďže žiadateľ stiahol svoju žiadosť týkajúcu sa ČĽR a keďže nie sú k dispozícii žiadne ďalšie relevantné informácie týkajúce sa Thajska, revízne prešetrovanie by sa malo vo vzťahu k Thajsku z úradnej moci ukončiť v súlade s článkom 9 ods. 2 a článkom 11 ods. 5 základného nariadenia.

(11)

Zainteresované strany boli zodpovedajúcim spôsobom informované a mali možnosť predložiť pripomienky. V stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky.

(12)

Komisia preto dospela k záveru, že čiastočné priebežné revízne prešetrovanie týkajúce sa dovozu určitého liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v ČĽR a Thajsku by sa malo ukončiť.

(13)

Toto rozhodnutie je v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Čiastočné priebežné revízne prešetrovanie týkajúce sa dovozu určitého liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku s výnimkou prvkov svorných spojok s metrickým závitom podľa normy ISO DIN 13 a okrúhlych káblových spojok so závitom z kujného železa bez príklopky, ktoré v súčasnosti patrí pod číselný znak KN ex 7307 19 10 (kód TARIC 7307191010), sa ukončuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. januára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 430/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa Indonézie (Ú. v. EÚ L 129, 14.5.2013, s. 1).

(3)  Oznámenie o začatí čiastočného priebežného revízneho prešetrovania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku (Ú. v. EÚ C 162, 23.5.2017, s. 12).


Korigendá

12.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/41


Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007

( Úradný vestník Európskej únie L 224 z 31. augusta 2017 )

Na strane 96 v prílohe XIII časti b) (Právnické osoby, subjekty a orgány), v zázname 23 treťom stĺpci (Miesto):

namiesto:

„… SWIFT: DCBK KKPY“

má byť:

„… SWIFT: DCBK KPPY“.