ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 2

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
5. januára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/3 zo 4. januára 2018, ktorým sa stanovujú spúšťacie objemy na roky 2018 a 2019 na účely možného uplatňovania dodatočných dovozných ciel na určité druhy ovocia a zeleniny

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/4 z 18. decembra 2017 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene rokovacieho poriadku Spoločného výboru EHP

5

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/5 z 3. januára 2018, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/270/EÚ, pokiaľ ide o príznaky Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) a zriadenie príslušných vymedzených oblastí [oznámené pod číslom C(2017) 8788]

11

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/841 zo 17. mája 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, benalaxyl, bentazón, bifenazát, bromoxynil, karféntrazón-etyl, chlórprofám, cyazofamid, desmedifám, dikvát, DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl), etoxazol, famoxadón, fenamidón, flumioxazín, foramsulfurón, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, imazamox, imazosulfurón, izoxaflutol, laminarín, metalaxyl-M, metoxyfenozid, milbemektín, oxasulfurón, pendimetalín, fénmedifám, pymetrozín, S-metolachlór a trifloxystrobín ( Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2017 )

14

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/842 zo 17. mája 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky s nízkym rizikom Coniothyrium minitans kmeň CON/M/91-08 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2017 )

15

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

5.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/3

zo 4. januára 2018,

ktorým sa stanovujú spúšťacie objemy na roky 2018 a 2019 na účely možného uplatňovania dodatočných dovozných ciel na určité druhy ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183 prvý odsek písm. b),

keďže:

(1)

V článku 39 vykonávacieho nariadenia Komisie 2017/892 (2) sa stanovuje, že dodatočné dovozné clo uvedené v článku 182 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 možno uplatňovať na výrobky a počas období uvedených v prílohe VII k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu. Dodatočné dovozné clo sa musí uplatňovať, ak množstvo akýchkoľvek výrobkov prepustených do voľného obehu v ktoromkoľvek z období uplatňovania stanovených v uvedenej prílohe prekročí spúšťací objem dovozu v roku pre daný výrobok. Dodatočné dovozné clá sa neuložia, ak je nepravdepodobné, že by dovoz narušil trh Únie, alebo ak by účinky boli neprimerané plánovanému cieľu.

(2)

V súlade s článkom 182 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa spúšťacie objemy dovozu na účely možného uplatňovania dodatočných dovozných ciel na niektoré druhy ovocia a zeleniny zakladajú na údajoch o dovoze a údajoch o domácej spotrebe za predchádzajúce tri roky. Spúšťacie objemy pre určité druhy ovocia a zeleniny by sa na roky 2018 a 2019 mali stanoviť na základe údajov, ktoré oznámili členské štáty za roky 2014, 2015 a 2016.

(3)

Vzhľadom na to, že obdobie uplatňovania možných dodatočných dovozných ciel stanovených v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/892 sa pre celý rad výrobkov začína 1. januára, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2018, a preto by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na roky 2018 a 2019 sa spúšťacie objemy uvedené v článku 182 ods. 1 prvom pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 pre výrobky vymenované v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/892 stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

Jeho účinnosť sa skončí 30. júna 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. januára 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017, s. 57).


PRÍLOHA

Spúšťacie objemy na výrobky a obdobia uvedené v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/892 na účely možného uplatňovania dodatočných dovozných ciel

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry, sa opis výrobkov považuje len za orientačný. Rozsah pôsobnosti dodatočných dovozných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis výrobkov

Obdobie uplatňovania

Spúšťací objem (v tonách)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

rajčiaky

od 1. júna do 30. septembra

 

39 326

78.0020

od 1. októbra

do 31. mája

483 376

78.0065

0707 00 05

uhorky šalátové

od 1. mája do 31. októbra

 

26 505

78.0075

od 1. novembra

do 30. apríla

20 482

78.0085

0709 91 00

artičoky

od 1. novembra

do 30. júna

6 587

78.0100

0709 93 10

cukety

od 1. januára do 31. decembra

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

pomaranče

od 1. decembra

do 31. mája

302 643

78.0120

0805 22 00

klementínky

od 1. novembra

do konca februára

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

mandarínky (vrátane tangerínok a satsumov); wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. novembra

do konca februára

86 317

78.0155

0805 50 10

citróny

od 1. januára do 31. mája

 

32 823

78.0160

od 1. júna do 31. decembra

 

306 804

78.0170

0806 10 10

stolové hrozno

od 16. júla do 16. novembra

 

78 324

78.0175

0808 10 80

jablká

od 1. januára do 31. augusta

 

432 630

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

 

39 724

78.0220

0808 30 90

hrušky

od 1. januára do 30. apríla

 

155 417

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

 

19 187

78.0250

0809 10 00

marhule

od 1. júna do 31. júla

 

4 630

78.0265

0809 29 00

čerešne okrem višní

od 16. mája do 15. augusta

 

33 718

78.0270

0809 30

broskyne vrátane nektáriniek

od 16. júna do 30. septembra

 

3 150

78.0280

0809 40 05

slivky

od 16. júna do 30. septembra

 

17 254


ROZHODNUTIA

5.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/5


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/4

z 18. decembra 2017

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene rokovacieho poriadku Spoločného výboru EHP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3 písm. b) prvú zarážku,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (2) (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)

Dohodou o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore (3), ktorá bola podpísaná 25. júla 2007, sa článok 129 ods. 1 Dohody o EHP mení tak, že sa bulharský a rumunský jazyk dopĺňajú do zoznamu jazykov Dohody o EHP.

(3)

Dohodou o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (4) (ďalej len „Dohoda o rozšírení EHP z roku 2014“), ktorá bola podpísaná 11. apríla 2014, sa článok 129 ods. 1 Dohody o EHP zmenil tak, že sa chorvátčina doplnila do zoznamu jazykov Dohody o EHP.

(4)

Rokovací poriadok Spoločného výboru EHP, ktorý bol prijatý rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 1/94 z 8. februára 1994 (5) a zmenený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 24/2005 z 8. februára 2005 (6), by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Dohoda o rozšírení EHP z roku 2014 sa predbežne vykonáva medzi všetkými signatármi od 12. apríla 2014, a príslušné rozhodnutie Spoločného výboru EHP by sa preto malo predbežne uplatňovať do nadobudnutia platnosti Dohody o rozšírení EHP z roku 2014.

(6)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by preto mala byť založená na pripojených návrhoch rozhodnutí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k navrhovaným zmenám rokovacieho poriadku Spoločného výboru EHP, je založená na návrhoch rozhodnutí Spoločného výboru EHP pripojených k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. decembra 2017

Za Radu

predsedníčka

K. SIMSON


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 221, 25.8.2007, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 170, 11.6.2014, s. 18.

(5)  Ú. v. ES L 85, 30.3.1994, s. 60.

(6)  Ú. v. EÚ L 161, 23.6.2005, s. 54.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2017

z …,

ktorým sa mení rokovací poriadok Spoločného výboru EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 92 ods. 3,

keďže:

(1)

Na základe Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore (1), ktorá bola podpísaná 25. júla 2007, sa článok 129 ods. 1 Dohody o EHP zmenil tak, že sa bulharský a rumunský jazyk doplnili do zoznamu jazykov Dohody o EHP.

(2)

Dohoda o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore nadobudla platnosť 9. novembra 2011.

(3)

V rokovacom poriadku Spoločného výboru EHP, ktorý bol prijatý rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 1/94 z 8. februára 1994 (2) a zmenený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 24/2005 z 8. februára 2005 (3), by sa do zoznamu jazykov mali doplniť bulharský a rumunský jazyk. V dôsledku toho by sa zoznam jazykov v rokovacom poriadku Spoločného výboru EHP mal preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 1/94 sa mení takto:

1.

Znenie článku 6 ods. 2 sa nahrádza takto:

„Znenia aktov ES, ktoré sa majú začleniť do príloh k dohode v súlade s článkom 102 ods. 1, sú v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku rovnako autentické tak, ako sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Vyhotovujú sa v islandskom a nórskom jazyku a Spoločný výbor EHP ich overuje spolu s príslušnými rozhodnutiami uvedenými v odseku 1.“

2.

Znenie článku 11 ods. 1 sa nahrádza takto:

„Rozhodnutia Spoločného výboru EHP, ktorými sa menia prílohy alebo protokoly k dohode, sa v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku uverejňujú v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v islandskom a nórskom jazyku v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L 221, 25.8.2007, s. 15.

(2)  Ú. v. ES L 85, 30.3.1994, s. 60.

(3)  Ú. v. EÚ L 161, 23.6.2005, s. 54.


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2017

z …,

ktorým sa mení rokovací poriadok Spoločného výboru EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 92 ods. 3,

keďže:

(1)

Dohodou o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (1) (ďalej len „Dohoda o rozšírení EHP z roku 2014“), ktorá bola podpísaná 11. apríla 2014, sa článok 129 ods. 1 Dohody o EHP mení tak, že sa chorvátčina dopĺňa do zoznamu jazykov Dohody o EHP.

(2)

V rokovacom poriadku Spoločného výboru EHP, ktorý bol prijatý rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 1/94 z 8. februára 1994 (2), zmenený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 24/2005 z 8. februára 2005 (3) a ďalej zmenený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. […] z […] (4), by sa do zoznamu jazykov mal doplniť chorvátsky jazyk. V dôsledku toho by sa zoznam jazykov v rokovacom poriadku Spoločného výboru EHP mal preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

Dohoda o rozšírení EHP z roku 2014 sa predbežne vykonáva medzi všetkými signatármi od 12. apríla 2014 a toto rozhodnutie sa preto predbežne uplatňuje do nadobudnutia platnosti Dohody o rozšírení EHP z roku 2014,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 1/94 sa mení takto:

1.

Znenie článku 6 ods. 2 sa nahrádza takto:

„Znenia aktov ES, ktoré sa majú začleniť do príloh k dohode v súlade s článkom 102 ods. 1, sú v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku rovnako autentické tak, ako sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Vyhotovujú sa v islandskom a nórskom jazyku a Spoločný výbor EHP ich overuje spolu s príslušnými rozhodnutiami uvedenými v odseku 1.“

2.

Znenie článku 11 ods. 1 sa nahrádza takto:

„Rozhodnutia Spoločného výboru EHP, ktorými sa menia prílohy alebo protokoly k dohode, sa v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku uverejňujú v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v islandskom a nórskom jazyku v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa […] alebo dňom nadobudnutia platnosti Dohody o rozšírení EHP z roku 2014, podľa toho, čo nastane neskôr.

Predbežne sa uplatňuje od 12. apríla 2014.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L 170, 11.6.2014, s. 18.

(2)  Ú. v. ES L 85, 30.3.1994, s. 60.

(3)  Ú. v. EÚ L 161, 23.6.2005, s. 54.

(4)  Ú. v. EÚ L …


5.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/11


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/5

z 3. januára 2018,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/270/EÚ, pokiaľ ide o príznaky Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) a zriadenie príslušných vymedzených oblastí

[oznámené pod číslom C(2017) 8788]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3 štvrtú vetu,

keďže:

(1)

Od poslednej zmeny vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/270/EÚ (2) na základe vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1359 (3) skúsenosti ukázali, že povrchové kanáliky a súvisiace malé otvory vyhĺbené larvami pod epidermou hľúz zemiakov sú spoľahlivými príznakmi napadnutia špecifikovanými organizmami. Ustanovenia vykonávacieho rozhodnutia 2012/270/EÚ, pokiaľ ide o inšpekciu, zisťovanie, oznamovanie a vymedzenie opatrení, by sa preto mali uplatňovať nielen na prítomnosť špecifikovaných organizmov na hľuzách zemiakov, ale aj v prípade neprítomnosti špecifikovaných organizmov v hľuzách s uvedenými príznakmi.

(2)

Vykonávacie rozhodnutie 2012/270/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia 2012/270/EÚ

Vykonávacie rozhodnutie 2012/270/EÚ sa mení takto:

1.

V článku 3 sa odsek 1 tretí pododsek písmeno a) nahrádza takto:

„a)

intenzívne monitorovanie prítomnosti špecifikovaných organizmov na hľuzách zemiakov a príznakov napadnutia hľúz zemiakov týmito organizmami prostredníctvom vhodných kontrol rastlín zemiakov, a v prípade potreby iných hostiteľských rastlín vrátane polí, na ktorých tieto rastliny rastú, v okruhu aspoň 100 m od baliarne;“

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Prieskumy a notifikácie o špecifikovaných organizmoch

1.   Členské štáty vykonávajú na svojom území ročné úradné prieskumy na zistenie prítomnosti špecifikovaných organizmov na hľuzách zemiakov a príznakov napadnutia hľúz zemiakov týmito organizmami, a v prípade potreby na iných hostiteľských rastlinách vrátane polí, na ktorých hľuzy zemiakov rastú.

Členské štáty musia oznámiť výsledky uvedených prieskumov Komisii a ostatným členským štátom do 30. apríla každého roku.

2.   Príslušným úradným orgánom sa musí okamžite oznámiť akákoľvek prítomnosť špecifikovaného organizmu alebo akékoľvek podozrenie na jeho výskyt na hľuzách zemiakov alebo príznaky napadnutia hľúz zemiakov týmto organizmom.“

3.

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V prípade, že členský štát na základe výsledkov prieskumov uvedených v článku 4 ods. 1 alebo na základe iných dôkazov potvrdí prítomnosť špecifikovaného organizmu na hľuzách zemiakov alebo príznaky napadnutia hľúz zemiakov týmto organizmom v určitej časti svojho územia, uvedený členský štát bezodkladne zriadi vymedzenú oblasť pozostávajúcu zo zamorenej zóny a ochrannej zóny, ako sa stanovuje v prílohe II oddiele 1.

Prijme opatrenia stanovené v prílohe II oddiele 2.“

4.

Prílohy I a II sa menia v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. januára 2018

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/270/EÚ zo 16. mája 2012, pokiaľ ide o núdzové opatrenia na zabránenie zavlečeniu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Únie a ich šíreniu v nej (Ú. v. EÚ L 132, 23.5.2012, s. 18).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1359 z 8. augusta 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/270/EÚ, pokiaľ ide o núdzové opatrenia na zabránenie zavlečeniu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Únie a ich šíreniu v nej (Ú. v. EÚ L 215, 10.8.2016, s. 29).


PRÍLOHA

Prílohy I a II k vykonávaciemu rozhodnutiu 2012/270/EÚ sa menia takto:

1.

V prílohe I oddiele 1 sa bod 3 písmeno a) nahrádza takto:

„a)

zahŕňa informáciu o tom, že hľuzy zemiakov sa považujú za hľuzy bez výskytu príslušných špecifikovaných organizmov a bez príznakov napadnutia hľúz zemiakov takýmito organizmami a neobsahujú viac ako 0,1 % pôdy, ako sa potvrdilo úradnou kontrolou vykonanou bezprostredne pred vývozom;“

2.

Príloha II sa mení takto:

a)

Oddiel 1 sa mení takto:

i)

Bod 1 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

zamorenej zóny zahŕňajúcej aspoň polia, na ktorých bola potvrdená prítomnosť špecifikovaného organizmu alebo príznaky napadnutia hľúz zemiakov takýmto organizmom, ako aj polia, na ktorých sa dopestovali napadnuté hľuzy zemiakov, a“

ii)

Body 3, 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

„3.

Pri zriaďovaní zamorenej zóny a ochrannej zóny členské štáty zohľadňujú tieto prvky: biológiu špecifikovaných organizmov, hladinu zamorenia, distribúciu hostiteľských rastlín, dôkazy o usídlení špecifikovaných organizmov a kapacitu špecifikovaných organizmov prirodzene sa rozširovať.

4.

Ak sa potvrdí prítomnosť špecifikovaného organizmu na hľuzách zemiakov alebo príznaky napadnutia hľúz zemiakov takýmto organizmom mimo zamorenej zóny, ohraničenie zamorenej zóny a ochrannej zóny sa zodpovedajúcim spôsobom preskúma a zmení.

5.

Pokiaľ ide o vymedzenú oblasť, v prípade, že sa prieskumami uvedenými v článku 4 ods. 1 nezistí na hľuzách zemiakov príslušný špecifikovaný organizmus, ani príznaky napadnutia hľúz zemiakov takýmto organizmom počas obdobia dvoch rokov, príslušný členský štát potvrdí, že uvedený organizmus v uvedenej oblasti už nie je prítomný a že uvedená oblasť prestáva byť vymedzenou. Informuje o tom Komisiu a členské štáty.“

b)

V oddiele 2 sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

intenzívne monitorovanie prítomnosti špecifikovaných organizmov na hľuzách zemiakov alebo príznakov napadnutia hľúz zemiakov týmito organizmami prostredníctvom vhodných kontrol;“.


Korigendá

5.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/14


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/841 zo 17. mája 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, benalaxyl, bentazón, bifenazát, bromoxynil, karféntrazón-etyl, chlórprofám, cyazofamid, desmedifám, dikvát, DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl), etoxazol, famoxadón, fenamidón, flumioxazín, foramsulfurón, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, imazamox, imazosulfurón, izoxaflutol, laminarín, metalaxyl-M, metoxyfenozid, milbemektín, oxasulfurón, pendimetalín, fénmedifám, pymetrozín, S-metolachlór a trifloxystrobín

( Úradný vestník Európskej únie Ú. v. EÚ L 125 z 18. mája 2017 )

Na strane 12 v názve:

namiesto:

„VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/841 zo 17. mája 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, benalaxyl, bentazón, bifenazát, bromoxynil, karféntrazón-etyl, chlórprofám, cyazofamid, desmedifám, dikvát, DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl), etoxazol, famoxadón, fenamidón, flumioxazín, foramsulfurón, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, imazamox, imazosulfurón, izoxaflutol, laminarín, metalaxyl-M, metoxyfenozid, milbemektín, oxasulfurón, pendimetalín, fénmedifám, pymetrozín, S-metolachlór a trifloxystrobín“

má byť:

„VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/841 zo 17. mája 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, benalaxyl, bentazón, bifenazát, bromoxynil, karféntrazón-etyl, chlórprofám, cyazofamid, desmedifám, dikvát, DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl), etoxazol, famoxadón, fenamidón, flumioxazín, foramsulfurón, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, imazamox, izoxaflutol, laminarín, metalaxyl-M, metoxyfenozid, milbemektín, oxasulfurón, pendimetalín, fénmedifám, pymetrozín, S-metolachlór a trifloxystrobín“.

Na strane 12 v odôvodnení 4:

namiesto:

„Obdobia schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlórprofám, desmedifám, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, imazosulfurón, laminarín, metoxyfenozid, milbemektín, fénmedifám a S-metolachlór sa predĺžili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1197/2012 (7). Platnosť schválenia uvedených látok uplynie 31. júla 2017.“

má byť:

„Obdobia schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlórprofám, desmedifám, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, laminarín, metoxyfenozid, milbemektín, fénmedifám a S-metolachlór sa predĺžili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1197/2012 (7). Platnosť schválenia uvedených látok uplynie 31. júla 2017.“


5.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/15


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/842 zo 17. mája 2017, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky s nízkym rizikom Coniothyrium minitans kmeň CON/M/91-08 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

( Úradný vestník Európskej únie L 125 z 18. mája 2017 )

Na strane 19 v prílohe I treťom stĺpci tabuľky:

namiesto:

„Minimálny obsah životaschopných spór: 1 × 1012 JTK/kg“

má byť:

„Minimálny obsah životaschopných spór: 1,17 × 1012 JTK/kg“.

Na strane 20 v prílohe II v zmenách časti D prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, vo štvrtom stĺpci tabuľky:

namiesto:

„Minimálny obsah životaschopných spór: 1 × 1012 JTK/kg“

má byť:

„Minimálny obsah životaschopných spór: 1,17 × 1012 JTK/kg“.