ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 351

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
30. decembra 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2466 z 18. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2467 z 21. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2468 z 20. decembra 2017, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách ( 1 )

55

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2469 z 20. decembra 2017, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami uvedenými v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách ( 1 )

64

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách ( 1 )

72

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2330 zo 14. decembra 2017 o povolení uhličitanu železnatého, hexahydrátu chloridu železitého, monohydrátu síranu železnatého, heptahydrátu síranu železnatého, fumarátu železnatého, železnatého chelátu hydrátu aminokyselín, železnatého chelátu bielkovinových hydrolyzátov a železnatého chelátu glycínhydrátu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a dextranu železitého ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasiatka a o zmene nariadení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006 ( Ú. v. EÚ L 333, 15.12.2017 )

202

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Toto vydanie uzatvára sériu L na rok 2017.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

30.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/2466

z 18. decembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť dostatočné a neprerušované dodávky určitého tovaru, ktorého výroba je v Únii nedostatočná, a s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek narušeniam trhu s určitými poľnohospodárskymi a priemyselnými výrobkami sa nariadením Rady (EÚ) č. 1388/2013 (1) otvorili autonómne colné kvóty. Výrobky v rámci uvedených colných kvót sa môžu dovážať do Únie so zníženými alebo s nulovými colnými sadzbami.

(2)

Z uvedených dôvodov je potrebné s účinnosťou od 1. januára 2018 otvoriť colné kvóty s nulovou colnou sadzbou pre primeraný objem, pokiaľ ide o 12 nových výrobkov. V prípade ďalších piatich výrobkoch by sa mali zvýšiť objemy kvót, keďže zvýšenie je v záujme hospodárskych subjektov Únie.

(3)

V prípade jedného ďalšieho výrobku by sa mal objem kvóty znížiť, keďže výrobná kapacita výrobcov z Únie sa zvyšuje.

(4)

V prípade piatich výrobkov by sa obdobie platnosti kvót a ich objem mal upraviť, keďže boli otvorené len na obdobie šiestich mesiacov.

(5)

V prípade ďalšieho výrobku by sa mal zmeniť jeho opis.

(6)

V prípade ďalších 12 výrobkov by sa mali autonómne colné kvóty Únie s účinnosťou od 1. januára 2018 uzavrieť, keďže po uvedenom dátume nie je v záujme Únie zachovávať uvedené kvóty.

(7)

Nariadenie (EÚ) č. 1388/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

S cieľom predísť akémukoľvek prerušeniu uplatňovania systému kvót a dodržať usmernenia stanovené v oznámení Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (2), sa zmeny stanovené v tomto nariadení týkajúce sa kvót na dotknuté výrobky musia uplatňovať od 1. januára 2018. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1388/2013 sa mení takto:

1.

riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 a 09.2932 uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa vkladajú do tabuľky podľa poradia číselných znakov KN uvedených v druhom stĺpci;

2.

v tabuľke sa riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 a 09.2868 nahrádzajú príslušnými riadkami uvedenými v prílohe II k tomuto nariadeniu;

3.

v tabuľke sa riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 a 09.2669 vypúšťajú;

4.

koncová poznámka (*) obsahujúca text „Novozavedené opatrenie alebo opatrenie so zmenenými podmienkami.“ sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2017

Za Radu

predsedníčka

K. SIMSON


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1388/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 7/2010 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 319).

(2)  Ú. v. EÚ C 363, 13.12.2011, s. 6.


PRÍLOHA I

Do tabuľky v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1388/2013 sa podľa poradia číselných znakov KN uvedených v druhom stĺpci uvedenej tabuľky vkladajú tieto riadky:

Poradové číslo

Číselný znak KN

TARIC

Opis

Obdobie kvóty

Množstvo kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

„09.2872

ex 2833 29 80

40

Síran cézny (CAS RN 10294-54-9) v tuhej forme alebo ako vodný roztok, s obsahom síranu cézneho viac ako 48 hmotnostných %, ale najviac 52 hmotnostných %

1.1. – 31.12.

160 ton

0

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1. – 31.12.

20 000 ton

0

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1. – 31.12.

1 000 kg

0

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1. – 31.12.

5 ton

0

09.2886

ex 2934 99 90

51

Kanagliflozín (INN) (CAS RN 928672-86-0)

1.1. – 31.12.

10 ton

0

09.2876

ex 3811 29 00

55

Aditíva zložené z produktov reakcie difenylamínu a rozvetvených nonenov obsahujúce v hmotnosti:

viac ako 28 %, avšak najviac 35 % 4-monononyldifenylamínu a

viac ako 50 %, avšak najviac 65 % 4,4′-dinonyldifenylamínu,

celkový percentuálny podiel 2, 4-dinonyldifenylamínu a 2, 4′-dinonyldifenylamínu najviac 5 %,

používané pri výrobe mazacích olejov (2)

1.1. – 31.12.

900 ton

0

09.2888

ex 3824 99 92

89

Zmes terciárnych amínov alkyldimetylu obsahujúca:

60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 80 hmotnostných % dodecyl(dimetyl)amínu (CAS RN 112-18-5), a

20 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 hmotnostných % dimetyl(tetradecyl)amínu (CAS RN 112-75-4)

1.1. – 31.12.

16 000 ton

0

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Pramene (rovings) zo sklenených vlákien typu S:

zložené z nekonečných sklenených vlákien s priemerom vlákien 9 μm (± 0,5 μm),

s dĺžkovou hmotnosťou 200 texov alebo viac, ale najviac 680 texov,

neobsahujúce žiaden oxid vápenatý, a

s pevnosťou viac ako 3 550 Mpa podľa ASTM D2343-09

na použitie pri výrobe v letectve (2)

1.1. – 31.12.

1 000 ton

0

09.2906

ex 7609 00 00

20

Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam na pripevnenie ku chladičom na motocykloch (2)

1.1. – 31.12.

3 000 000 kusov

0

09.2909

ex 8481 80 85

40

Výfukový ventil na použitie pri výrobe výfukových systémov motocyklov (2)

1.1. – 31.12.

1 000 000 kusov

0

09.2910

ex 8708 99 97

75

Oporný držiak zo zliatiny hliníka, s montážnymi otvormi, tiež s fixačnými maticami, na nepriame prepojenie prevodovej skrine (prevodovky) s karosériou na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly (2)

1.1. – 31.12.

200 000 kusov

0

09.2932

ex 9027 10 90

20

Snímače lambda na trvalé zabudovanie do výfukových systémov motocyklov (2)

1.1. – 31.12.

1 000 000 kusov

0“


(2)  Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


PRÍLOHA II

V tabuľke v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1388/2013 sa riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 a 09.2868 nahrádzajú týmito riadkami:

Poradové číslo

Číselný znak KN

TARIC

Opis

Obdobie kvóty

Množstvo kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

„09.2828

2712 20 90

 

Parafínový vosk obsahujúci menej ako 0,75 hmotnostného % oleja

1.1. – 31.12.

120 000 ton

0

09.2929

2903 22 00

 

Trichlóretylén (CAS RN 79-01-6)

1.1. – 31.12.

15 000 ton

0

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-Tetrakis(hydroxymetyl)-3,3′-oxydipropán-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1. – 31.12.

500 ton

0

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehyd (furfural)

1.1. – 31.12.

10 000 ton

0

09.2844

ex 3824 99 92

71

Zmesi obsahujúce:

60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných % 2-chlórpropénu (CAS RN 557-98-2),

8 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 14 hmotnostných % (Z)-1-chlórpropénu (CAS RN 16136-84-8),

5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 23 hmotnostných % 2-chlórpropánu (CAS RN 75-29-6),

najviac 6 hmotnostných % 3-chlórpropénu (CAS RN 107-05-1) a

najviac 1 hmotnostné % etylchloridu (CAS RN 75-00-3)

1.1. – 31.12.

6 000 ton

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):

obsahujúci v hmotnosti 17,5 % alebo viac, ale najviac 20 % hydroxylových skupín a

so strednou veľkosťou častíc (D50) väčšou ako 0,6 mm

1.1. – 31.12.

12 500 ton

0

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polymérová zmes z polykarbonátu a poly(metylmetakrylátu) s obsahom polykarbonátu najmenej 98,5 % hmotnosti, vo forme peliet alebo granulátu, so svetelnou priepustnosťou najmenej 88,5 %, meranou pomocou skúšobnej vzorky s hrúbkou 4 mm pri vlnovej dĺžke λ = 400 nm (podľa ISO 13468-2)

1.1. – 31.12.

2 000 ton

0

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-fenylénsulfonyl-1,4-fenylénoxy-4,4′-bifenylén)

1.1. – 31.12.

3 500 ton

0

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpad zo syntetických vlákien (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z nylonu alebo ostatných polyamidov (PA6 a PA66)

1.1. – 31.12.

10 000 ton

0

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tkaniny zo sklenených vlákien typu E:

s plošnou hmotnosťou 20 g/m2 alebo viac, ale najviac 214 g/m2,

impregnované silánom,

v kotúčoch,

s vlhkosťou 0,13 hmotnostného % alebo menej, a

s najviac 3 dutými vláknami na 100 000 vlákien,

a výlučné použitie pri výrobe predimpregnovaných a meďou plátovaných laminátov (2)

1.1. – 31.12.2018

6 000 000 m

0

09.2662

ex 7410 21 00

55

Dosky:

zložené z aspoň jednej vrstvy tkaniny zo skleneného vlákna impregnovanej epoxidovou živicou,

potiahnuté na jednej alebo na oboch stranách medenou fóliou s hrúbkou najviac 0,15 mm,

s dielektrickou konštantou (DK) nižšou ako 5,4 pri 1 MHz, meranou podľa IPC-TM-650 2.5.5.2,

s mernou stratou nižšou ako 0,035 pri 1 MHz, meranou podľa IPC-TM-650 2.5.5.2,

s indexom odolnosti proti plazivým prúdom (CTI) 600 alebo viac

1.1. – 31.12.

80 000 m2

0

09.2850

ex 8414 90 00

70

Obežné koleso kompresora zo zliatiny hliníka s:

priemerom 20 mm alebo viac, ale najviac 130 mm a

hmotnosťou 5 g alebo viac, ale najviac 800 g

na použitie pri výrobe spaľovacích motorov (2)

1.1. – 31.12.

5 900 000 kusov

0

09.2868

ex 8714 10 90

60

Piesty pre závesné systémy, s priemerom najviac 55 mm, zo spekanej (sintrovanej) ocele

1.1. – 31.12.

2 000 000 kusov

0“


(2)  Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


30.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/7


NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/2467

z 21. decembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 31,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Výroba 67 výrobkov v Únii, ktoré nie sú uvedené v zozname v prílohe k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1387/2013 (1), nepostačuje na pokrytie potrieb výrobného odvetvia Únie. V záujme Únie je preto pozastaviť uplatňovanie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade uvedených výrobkov.

(2)

S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu treba zmeniť podmienky pozastavenia autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade 49 výrobkov uvedených v zozname v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013. Zatriedenie určitých výrobkov sa zmenilo s cieľom umožniť výrobnému odvetviu plne využívať platné pozastavenia. Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 by sa mala aktualizovať aj s cieľom zosúladiť alebo objasniť znenia v niektorých prípadoch. Zmenené podmienky sa týkajú zmien opisu výrobku, jeho zatriedenia, colných sadzieb alebo požiadaviek týkajúcich sa konečného použitia.

(3)

Konečné dátumy povinného preskúmania stanovené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 by sa mali revidovať v prípade 188 pozastavení.

(4)

Už nie je v záujme Únie zachovať pozastavenie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade 92 výrobkov uvedených v zozname v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013. Pozastavenia týkajúce sa týchto výrobkov by sa preto mali vypustiť z uvedenej prílohy.

(5)

V záujme jasnosti by sa záznamy týkajúce sa pozastavení zmenených alebo zavedených týmto nariadením mali označiť hviezdičkou, zatiaľ čo zo záznamov týkajúcich sa pozastavení, ktoré sa týmto nariadením nemenia, by sa hviezdička mala odstrániť.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

S cieľom predísť akémukoľvek prerušeniu uplatňovania systému pozastavení autonómnych ciel a dodržať usmernenia stanovené v oznámení Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (2), sa zmeny stanovené v tomto nariadení týkajúce sa pozastavení v prípade dotknutých výrobkov musia uplatňovať od 1. januára 2018. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 sa mení takto:

1.

v tabuľke sa riadky pre výrobky, ktorých číselné znaky KN a kódy TARIC sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, vypúšťajú;

2.

všetky hviezdičky v tabuľke a koncová poznámka (*) obsahujúca text „Novozavedené opatrenie alebo opatrenie so zmenenými podmienkami.“ sa vypúšťajú;

3.

riadky pre výrobky uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu sa vkladajú do tabuľky podľa poradia číselných znakov KN uvedených v prvom stĺpci uvedenej tabuľky.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2017

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1387/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  Ú. v. EÚ C 363, 13.12.2011, s. 6.


PRÍLOHA I

V tabuľke uvedenej v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 sa vypúšťajú riadky týkajúce sa pozastavení v prípade výrobkov, ktoré sú určené týmito číselnými znakmi KN a kódmi TARIC:

Číselný znak KN

TARIC

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


PRÍLOHA II

V tabuľke uvedenej v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1387/2013 sa vkladajú tieto riadky podľa poradia číselných znakov KN uvedených v prvom stĺpci uvedenej tabuľky:

Číselný znak KN

TARIC

Opis

Sadzba všeobecného cla

Doplnkové jednotky

Predpokladaný dátum povinného preskúmania

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmový olej, olej z kokosových orechov (koprový olej), olej z palmových jadier, na výrobu:

technických monokarboxylových mastných kyselín podpoložky 3823 19 10 ,

metylesterov mastných kyselín položky 2915 alebo 2916 ,

mastných alkoholov podpoložiek 2905 17 , 2905 19 a 3823 70 používaných na výrobu kozmetiky, umývacích a pracích prostriedkov alebo farmaceutických výrobkov,

mastných alkoholov podpoložky 2905 16 , čistých alebo v zmesi, používaných na výrobu kozmetiky, umývacích a pracích prostriedkov alebo farmaceutických výrobkov,

kyseliny stearovej podpoložky 3823 11 00 ,

tovaru položky 3401 , alebo

mastných kyselín vysokej čistoty položky 2915  (2)

0 %

31.12.2018

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrované pyré z manga, získané varením:

rodu Mangifera spp.,

sobsahom cukru najviac 30 % hmotnosti,

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Koncentrované pyré z papáje, získané varením:

rodu Carica spp.,

s obsahom cukru 13 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 30 % hmotnosti

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (2)

7.8 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Koncentrované pyré z guavy, získané varením:

rodu Psidium spp.,

s obsahom cukru 13 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 30 % hmotnosti

na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho a nápojového priemyslu (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2008 93 91

20

Sladené sušené brusnice, s výnimkou samotného balenia ako spracovania, určené na výrobu výrobkov potravinárskeho priemyslu (4)

0 %

31.12.2022

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Blanšírované listy viniča odrody Karakishmish, v náleve obsahujúcom:

viac ako 6 hmotnostných % soli,

0,1 % alebo viac, ale nie viac ako 1,4 hmotnostných % kyslosti vyjadrených ako monohydrát kyseliny citrónovej a

tiež s obsahom benzoátu sodného, ale najviac v množstve 2 000 mg/kg podľa CODEX STAN 192-1995

používané pri výrobe listov viniča plnených ryžou (2)

0 %

31.12.2022

*ex 2106 90 92

50

Hydrolyzát kazeínového proteínu pozostávajúci z:

20 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 70 hmotnostných % voľných aminokyselín, a

peptónov, z ktorých viac ako 90 hmotnostných % má molekulovú hmotnosť najviac 2 000 Da

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2804 50 90

40

Telúr s čistotou 99,99 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 99,999 hmotnostných % (CAS RN 13494-80-9), stanovenou na základe kovových nečistôt nameraných ICP analýzou

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Lítium kov (CAS RN 7439-93-2) s čistotou v hmotnosti 98,8 % alebo viac

0 %

31.12.2022

*ex 2811 22 00

15

Amorfný oxid kremičitý (CAS RN 60676-86-0):

vo forme prášku

s čistotou 99,0 hmotnostného % alebo viac

so strednou veľkosťou zrna 0,7 μm alebo viac, ale najviac 2,1 μm

ktorého 70 % častíc má priemer najviac 3 μm

0 %

31.12.2020

*ex 2811 29 90

10

Oxid teluričitý (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2816 40 00

10

Hydroxid bárnatý (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2823 00 00

10

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):

s čistotou v hmotnosti 99,9 % alebo viac,

s priemernou veľkosťou zrna 0,7 μm alebo viac, ale najviac 2,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 2825 10 00

10

Chlorid hydroxylamónny (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2825 60 00

10

Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2835 10 00

10

Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2837 20 00

20

Hexakyanidoželeznatan železito-amónny (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2839 19 00

10

Dikremičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 50 00

10

Dichróman draselný (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 80 00

10

Volfráman amónny (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 30

10

Metavanadičnan draselný (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2841 90 85

10

Oxid kobaltito - lítny (CAS RN 12190-79-3) s obsahom kobaltu namenej 59 %

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

30

Nitrid titanitý (CAS RN 25583-20-4) s veľkosťou častíc najviac 250 nm

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

60

Disilán (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 19

20

5-brómpent-1-én (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

*2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluórprop-1-én (2,3,3,3-tetrafluórpropén) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluórprop-1-én (Trans-1,3,3,3-tetrafluórpropén) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-hexafluórbuta-1,3-dién (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

50

Chlórcyklopentán (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

60

Oktafluórcyklobután (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2904 99 00

40

4-Chlórbenzénsulfonylchlorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

70

Tetrabutanolát titaničitý (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

80

Tetraizopropanolát titaničitý (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

20

Bután-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

40

Dekán-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2906 29 00

30

2-Fenyletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2908 99 00

40

Kyselina 4,5-dihydroxynaftalén-2,7-disulfónová (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 29 00

35

Cinnamaldehyd (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2912 29 00

50

4-Izobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 49 00

20

4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

20

2-Heptánón (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

30

3-Metylbutanón (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

40

2-Pentánón (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

30

Benzofenón (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

80

4'-Metylacetofenón (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

45

3,4-Dihydroxybenzofenón (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoxy-2-fenylacetofenón (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 79 00

20

2,4′-Difluórbenzofenón (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 60 19

10

Etyl-butyrát (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetylbutanoylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 12 00

70

2-(2-Vinyloxyetoxy)etyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 13 00

30

Monometakrylát zinočnatý, vo forme prášku (CAS RN 63451-47-8), tiež obsahujúci najviac 17 hmotnostných % výrobných nečistôt

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

55

Kyselina 4-terc-butylbenzoová (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

75

Kyselina 3-metylbenzoová (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

85

Kyselina (2,4,5-trifluórfenyl)octová (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2917 19 10

20

Dietyl-malonát (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 30 00

50

Etyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

15

Etyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

27

Etyl-3-etoxypropanoát (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

15

Kyselina fosforečná 3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimetyletyl)-6,6′-dimetyl[1,1′-bifenyl]-2,2′-diyl tetra-1-napthalenyl ester (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

60

Fosetyl sodný (CAS RN 39148-16-8) vo forme vodného roztoku s obsahom fosetylu sodného 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 45 hmotnostných % na použitie pri výrobe pesticídov (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 90 10

60

2,4-Di-terc-butyl-5-nitrofenyl-metyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

*2921 13 00

 

2-(N,N-Dietylamino)-etylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 19 99

70

N, N–Dimetyloktylamín-bór trichlorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 30 99

40

Cyklopropylamín (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

86

2,5-Dichlóranilín (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

87

N-Metylanilín (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

88

Kyselina 2-amino-4,5-dichlórbenzénsulfónová (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 43 00

80

2-Chlór-5-(trifluórmetyl)anilín (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 45 00

60

1-Naftylamín (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 45 00

70

Kyselina 8-aminonaftalén-2-sulfónová (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

30

3,3′-Dichlórbenzidín dihydrochlorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenylhexán-2,5-diamín dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 19 00

20

2-(2-Metoxyfenoxy)etylamín hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

20

Kyselina 3-amino-4-chlórbenzoová (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

60

Etyl-4-(dimetylamino)benzoát (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

75

L-alanín izopropylester hydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 50 00

15

3,5-Dijódtyronín (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

25

Izobutylidéndimočovina (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

80

Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

86

Antranilamid (CAS RN 88-68-6) s čistotu v hmotnosti 99,5 % alebo viac

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroizoindol-1,3-dión (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Fenylén)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2927 00 00

80

Kyselina 4-[(2,5-dichlórfenyl)diazenyl]-3-hydroxy-2-naftoová (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

20

Butylizokyanát (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

55

2,5 (a 2,6)-Bis(izokyanátometyl)bicyklo[2.2.1]heptán (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(izokyanatometyl)benzén (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

65

Pentaerytritol tetrakis(3-sulfanylpropanoát) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

08

Nátrium-diizobutylfosfinoditioát (CAS RN 13360-78-6) vo vodnom roztoku

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

25

Kyselina (Z)-prop-1-én-1-yl-fosforitá (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 90 00

20

Ferocén (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 14 00

10

1,6-Dichlór-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranozyl-4-chlór-4 deoxy-α-D-galaktopyranozid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-Amino-γ-butyrolaktón hydrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 20 90

50

L-Laktid (CAS RN 4511-42-6) alebo D-Laktid (CAS RN 13076-17-0) alebo dilaktid (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

31.12.2022

*ex 2932 99 00

25

Kyselina 1-(2,2-difluórbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropánkarboxylová (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-metylbenzylidén)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 19 90

80

Kyselina 3-(3-metyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzénsulfónová (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

12

2,3-Dichlórpyridín (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-Metyl-3-(trifluórmetyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidín-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

57

terc-Butyl 3-(6-amino-3-metylpyridín-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 10

30

Etyl 4-oxo-1,4-dihydrochinolín-3-karboxylát (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 90

25

Klochintocet-mexyl(ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

77

3-(Trifluórmetyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazín hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrolidón (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

24

5,6-Diamino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ón (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(brómmetyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

46

Kyselina (S)-indolín-2-karboxylová (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

51

Dikvát-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) vo vodnom roztoku na použitie pri výrobe herbicídov (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2934 10 00

15

(4-Nitrofenyl)-(tiazol-5-ylmetyl)-karbonát (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

25

(S)-Etyl-2-{3-[(2-izopropyltiazol-4-yl)metyl]-3-metylureido}-4-morfolinobutanoát oxalát (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

35

Dihydrochlorid (2-izopropyltiazol-4-yl)-N-metylmetánamínu (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 20 80

15

Bentiavalikarb-izopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 20 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ón (Benzizotiazolinón (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 30 90

10

2-Metyltiofenotiazín (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

37

4-Propán-2-yl-morfolín (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

52

Epoxikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

54

2-benzyl-2-dimetylamino-4′-morfolínbutyrofenón (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-Difluórfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]etanón (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

57

Kyselina (6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-tia-1 azabicyklo [4.2.0]okt -2 -én-2-karboxylová (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

58

Dimetenamid – P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2934 99 90

74

2-Izopropyltioxantón (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Benzyl-N,N-dimetylaziridín-1-sulfónamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

30

Rebaudiozid A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

40

Čistený glykozid steviolu s obsahom rebaudiozidu M (CAS RN 1220616-44-3) najmenej 80 hmotnostných %, ale najviac 90 hmotnostných % na použitie pri výrobe nealkoholických nápojov (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

35

Farbivo C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Disperse Yellow 232 najmenej 50 hmotnostných %

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

45

Prípravok z disperzných farbív obsahujúci:

C.I. Disperse Orange 61 alebo Disperse Orange 288,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

tiež obsahujúci C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2020

*ex 3204 13 00

30

Farbivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) a prípravky na jeho základe s obsahom 50 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Basic Blue 7

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

40

Farbivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 alebo CAS RN 8004-87-3) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Basic Violet 1

0 %

31.12.2022

*ex 3204 15 00

80

Farbivo C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Vat Blue 1 najmenej 94 hmotnostných %

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

26

Farbivo C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Orange 13 najmenej 80 hmotnostných %

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

75

Farbivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 80 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Orange 5

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

80

Farbivo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) a prípravky na jeho základe s obsahom 50 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

85

Farbivo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 35 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

88

Farbivo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 alebo CAS RN 101357-19-1) a prípravky na jeho základe s obsahom 90 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

16

Farbivo C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Solvent Yellow 133 najmenej 97 hmotnostných %

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

84

Farbivo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) a prípravky na jeho základe s obsahom 98 % alebo viac hmotnosti farbiva C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2022

*ex 3204 90 00

20

Prípravky z farbiva C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) v ropných destilátoch, hydrogenovaných ľahkých nafténových (CAS RN 64742-53-6), s obsahom farbiva C.I. Solvent Red 175 najmenej 40 hmotnostných %, ale najviac 60 hmotnostných %

0 %

31.12.2022

*ex 3206 49 70

30

Farbivo C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Black 12 najmenej 50 hmotnostných %

0 %

31.12.2022

*ex 3207 40 85

40

Sklenené šupinky (CAS RN 65997-17-3):

s hrúbkou 0,3 μm alebo viac, ale najviac 10 μm, a

potiahnuté oxidom titaničitým (CAS RN 13463-67-7) alebo oxidom železitým (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Kopolymér tetrafluóretylénu v butylacetátovom roztoku s obsahom rozpúšťadla v hmotnosti 50 % (± 2 %)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

65

Silikóny obsahujúce najmenej 50 hmotnostných % xylénu a najviac 25 hmotnostných % oxidu kremičitého, druhu používaného na výrobu dlhodobých chirurgických implantátov

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

75

Kopolymér acenaftalénu v roztoku etyllaktátu

0 %

31.12.2022

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Tlačiarenska farba, tekutá, pozostávajúca z disperzie vinylakrylátového kopolyméru a farebných pigmentov v izoparafínoch, obsahujúca v hmotnosti nie viac ako 13 % vinylakrylátového kopolyméru a farebných pigmentov

0 %

31.12.2018

*ex 3215 19 00

20

Atrament:

pozostávajúci z polyesterového polyméru a disperzie striebra (CAS RN 7440-22-4) a chloridu strieborného (CAS RN 7783-90-6) v metylpropylketóne (CAS RN 107-87-9),

s celkovým obsahom pevných látok 55 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 57 hmotnostných %, a

so špecifickou mernou hmotnosťou 1,40 g/cm3 alebo viac, ale najviac 1,60 g/cm3,

používaný na výrobu elektród (2)

0 %

l

31.12.2022

*ex 3402 13 00

20

Povrchovo aktívna látka obsahujúca [1,4-dimetyl-1,4-bis(2-metylpropyl)-2-butín-1,4-diyl]éter polymerizovaná oxiránom, zakončená metylovou skupinou

0 %

31.12.2022

*ex 3506 91 90

60

Adhezívny materiál na dočasné spojenie doštičiek vo forme suspenzie pevného polyméru v D-limonéne (CAS RN 5989-27-5), s obsahom polymérov najmenej 65 hmotnostných %, ale najviac 75 hmotnostných %

0 %

l

31.12.2022

*ex 3506 91 90

70

Látka na uvoľnenie dočasného spojenia doštičiek vo forme suspenzie pevného polyméru v cyklopentanóne (CAS RN 120-92-3), s obsahom polymérov najviac 10 hmotnostných %

0 %

l

31.12.2022

*ex 3603 00 60

10

Zapaľovače pre plynové generátory s celkovou maximálnou dĺžkou najmenej 20,34 mm, ale najviac 25,25 mm a s dĺžkou kolíka najmenej 6,68 mm (± 0,3 mm), ale najviac 6,9 mm (± 0,3 mm))

0 %

31.12.2022

*ex 3707 90 29

50

Suchý atramentový prášok alebo tonerová zmes, zložené z:

styrén-akrylát/butadiénového kopolyméru

buď uhlíkových sadzí, alebo organického pigmentu

tiež obahujúce polyolefín alebo amorfný oxid kremičitý

na použitie ako vývojka pri výrobe atramentom/tonerom plnených fliaš alebo náplní pre faxy, počítačové tlačiarne alebo kopírovacie stroje (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3801 90 00

20

Prášok na základe grafitu obaleného dechtom:

s priemernou veľkosťou častíc najmenej 10,8 μm, ale najviac 13,0 μm,

s obsahom železa menej ako 40 ppm,

s obsahom medi menej ako 5 ppm,

s obsahom niklu menej ako 5 ppm,

s priemernou plochou povrchu (atmosféra N2) najmenej 3,0 m2/g, ale najviac 4,36 m2/g a

s nečistotou magnetických kovov menej ako 0,3 ppm

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), prípravok z dvoch spinozínových zložiek z (3′-etoxy-5,6-dihydro spinozínu J) a (3′-etoxy-spinozínu L)

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

30

Aditíva do mazacích olejov obsahujúce minerálne oleje a zložené z vápenatých solí produktov reakcie fenolu substituovaného polyizobutylénom s kyselinou salicylovou a formaldehydom, používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

50

Aditíva do mazacích olejov,

na základe alkyl(C16–24)benzénsulfonátov vápenatých (CAS RN 70024-69-0)

obsahujúce minerálne oleje,

používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

60

Aditíva do mazacích olejov obsahujúce minerálne oleje,

na základe polypropylenyl substituovaného benzénsulfonátu vápenatého (CAS RN 75975-85-8) s obsahom v hmotnosti 25 % alebo viac, ale najviac 35 %,

s číslom celkovej zásaditosti (TBN) 280 alebo viac, ale najviac 320,

používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

70

Aditíva do mazacích olejov,

obsahujúce polyizobutylénsukcinimid získaný z produktov reakcie polyetylénpolyamínov s polyizobutenylsukcínanhydridom (CAS RN 84605-20-9),

obsahujúce minerálne oleje,

s obsahom chlóru v hmotnosti 0,05 % alebo viac, ale najviac 0,25 %,

s číslom celkovej zásaditosti (TBN) viac ako 20,

používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

85

Aditíva

obsahujúce viac ako 20 hmotnostných %, ale najviac 45 hmotnostných % minerálnych olejov,

na základe zmesi vápenatých solí rozvetveného dodecylfenolsulfidu, tiež uhličitanových,

druhu používaného pri výrobe zmesí aditív pre mazacie oleje

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

20

Aditíva do mazacích olejov, pozostávajúce z produktov reakcie kyseliny bis(2-metylpentán-2-yl)ditiofosforečnej s propylénoxidom, oxidom fosforečným a amínmi s alkylovými reťazcami C12-14, používané ako koncentrované aditívum pri výrobe mazacích olejov

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

30

Aditíva do mazacích olejov zložené z produktov reakcie butyl-cyklo-2én-karboxylatu, síry a trifenyl-fosfitom (CAS RN 93925-37-2), používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

40

Aditíva do mazacích olejov, pozostávajúce z produktov reakcie 2-metyl-prop-1-énu s chloridom sírnym a sulfidom sodným (CAS RN 68511-50-2), s hmotnostným obsahom chlóru 0,01 % alebo viac, ale najviac 0,5 %, používané ako koncentrované aditívum pri výrobe mazacích olejov

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

50

Aditíva do mazacích olejov zložené zo zmesi N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamidov s alkylovými reťazcami dĺžky v rozmedzí 12 a 18 atómov uhlíka (CAS RN 866259-61-2), používané ako koncentrované aditívum pri výrobe motorových olejov namiešaním

0 %

31.12.2022

*ex 3811 90 00

40

Roztok kvartérnej amónnej soli na základe polyizobutenylsukcinimidu, obsahujúci v hmotnosti 20 % alebo viac, ale najviac 29,9 % 2-etylhexanolu

0 %

31.12.2022

*ex 3812 39 90

80

UV-stabilizátor pozostávajúci zo:

stéricky stabilizovaného amínu: polyméruN,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)-1,6-hexándiamínu, s 2,4-dichlór-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazínom (CAS RN 193098-40-7) a

buď o-hydroxyfenyltriazínového pohlcovača UV žiarenia, alebo

chemicky modifikovanej fenolickej zlúčeniny

0 %

31.12.2022

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Katóda, vo valcových článkoch, pre zinkovovzdušné gombíkové články (batérie do načúvacích pomôcok) (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3815 90 90

16

Iniciátor reakcií na základe dimetylaminopropyl močoviny

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

18

Oxidačný katalyzátor s aktívnou zložkou di[mangán(1+)], 1,2-bis(oktahydro-4,7-dimetyl-1H-1,4,7-triazonín-1-yl-kN1, kN4, kN7)etán-di-μ-oxo-μ-(etanoato-kO, kO′)-, di[chlorid(1-)] (CAS RN 1217890-37-3) používaný na urýchlenie chemickej oxidácie alebo bielenia

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

22

Katalyzátor vo forme prášku pozostávajúci z 95 hmotnostných % (± 1 %) oxidu titaničitého a 5 hmotnostných % (± 1 %) oxidu kremičitého

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

85

Katalyzátor na základe hlinitokremičitanu (zeolitu), na alkyláciu aromatických uhľovodíkov, na transalkyláciu alkylaromatických uhľovodíkov alebo na oligomerizáciu olefínov (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

26

Prípravok s obsahom:

najmenej 60 hmotnostných %, ale najviac 75 hmotnostných % solvent nafty (ropnej), ťažkej aromatickej frakcie (CAS RN 64742-94-5)

najmenej 15 hmotnostných %, ale najviac 25 hmotnostných % 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sek-butyl-fenolu (CAS RN 111850-24-9) a

najmenej 10 hmotnostných %, ale najviac 15 hmotnostných % 2-sek-butylfenolu (CAS RN 89-72-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

28

Vodný roztok obsahujúci:

10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 42 hmotnostných % 2-(3-chlór-5-(trifluórmetyl)pyridín-2-yl)etánamínu (CAS RN 658066-44-5),

10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 25 hmotnostných % kyseliny sírovej (CAS RN 7664-93-9) a

0,5 hmotnostné % alebo viac, ale najviac 2,9 hmotnostného % metanolu (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

29

Prípravok s obsahom:

najmenej 85 hmotnostných %, ale najviac 99 hmotnostných % polyetylénglykol éteru butyl -[3-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)-2-kyano]akrylátu a

najmenej 1 hmotnostého %, ale najviac 15 hmotnostných % polyoxyetylén (20) sorbitan trioleátu

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

35

Prípravky obsahujúce v hmotnosti najmenej 92 %, ale najviac 96,5 % 1,3:2,4-bis-O-(4-metylbenzylidén)-D-glucitolu a tiež obsahujúce deriváty kyseliny karboxylovej a alkyl-sulfát

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

39

Prípravky obsahujúce najmenej 47 % v hmotnostni 1,3:2,4-bis-O-benzylidén-D-glucitolu

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

47

Prípravok obsahujúci:

trioktylfosfín-oxid (CAS RN 78-50-2),

dioktylhexylfosfín-oxid (CAS RN 31160-66-4),

oktyldihexylfosfín-oxid (CAS RN 31160-64-2) a

trihexylfosfín-oxid (CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

49

Prípravok na základe 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecín-5,8-diol etoxyláte (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

50

Prípravok na základe alkyl-uhličitanov, obsahujúci takisto UV absorbent, používaný pri výrobe okuliarových šošoviek (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

80

Titaničité komplexy 2,2′-oxydietanolu, propán-1,2-diolu a 2,2′,2″-nitrilotrietanolu (CAS RN 68784-48-5) rozpustené v 2,2′-oxydietanole (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

30

Prášková zmes obsahujúca:

85 hmotnostných % alebo viac diakrylátu zinočnatého (CAS RN 14643-87-9)

najviac 5 hmotnostných % 2,6-di-terc-butyl-α-dimetylamino -p- krezolu (CAS RN 88-27-7), a

najviac 10 hmotnostných % stearanu zinočnatého (CAS RN 557-05-1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

63

Zmes rastlinných sterolov, nie vo forme prášku, obsahujúca v hmotnosti:

75 % alebo viac sterolov,

najviac 25 % stanolov,

na použitie pri výrobe stanolov/sterolov alebo esterov stanolov/sterolov (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Prípravok obsahujúci:

C,C′-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),

oxid horečnatý (CAS RN 1309-48-4) a

zinkium-bis(4-metylbenzénsulfinát) (CAS RN 24345-02-6),

v ktorom tvorba plynu z C,C′-azodi(formamidu) nastáva pri teplote 135 °C

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

88

Zmes rastlinných sterolov získaných z dreva a drevných olejov (talového oleja), vo forme prášku, s obsahom:

60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 80 hmotnostných % sitosterolov,

najviac 15 hmotnostných % kampesterolov,

najviac 5 hmotnostných % stigmasterolov a

najviac 15 hmotnostných % betasitostanolov

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

45

Práškový oxid hlinito-kobaltnato-lítno-nikelnatý (CAS RN 177997-13-6) s:

veľkosťou častíc menej ako 10 μm,

čistotou viac ako 98 hmotnostných %

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3824 99 96

50

Hydroxid nikelnatý, dopovaný s 12 % alebo viac, ale najviac 18 % v hmotnosti hydroxidom zinočnatým a hydroxidom kobaltnatým, druhu používaného na výrobu kladných elektród pre akumulátory

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

87

Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) fixovaný na poréznom podklade z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), obsahujúci v hmotnosti:

0,1 % alebo viac, ale najviac 1 % platiny, a

0,5 % alebo viac, ale najviac 5 % etylalumínium-dichloridu (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2022

*ex 3903 90 90

15

Kopolymér vo forme granúl, obsahujúci v hmotnosti:

78 (± 4 %) styrénu,

9 (± 2 %) n-butyl akrylátu,

11 (± 3 %) n-butyl metakrylátu,

1,5 (± 0,7 %) kyseliny metakrylovej a

0,01 % alebo viac, ale najviac 2,5 % polyolefínového vosku

0 %

31.12.2018

*ex 3904 69 80

85

Kopolymér etylénu s chlórtrifluóretylénom, tiež modifikovaný s hexafluórizobutylénom, v prášku, tiež s plnivom

0 %

31.12.2022

*ex 3905 30 00

10

Viskózny prípravok obsahujúci prevažne polyvinylalkohol (CAS RN 9002-89-5), organické rozpúšťadlo a vodu, určený na použitie ako ochranná vrstva waferov (substrátových diskov) pri výrobe polovodičov (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3905 91 00

40

Kopolymér etylénu a vinylalkoholu rozpustný vo vode (CAS RN 26221-27-2), obsahujúci najviac 38 hmotnostných % monomérnej jednotky etylénu

0 %

31.12.2022

*ex 3906 90 90

27

Kopolymér oktadecyl-metakrylátu, izooktyl-akrylátu a kyseliny akrylovej rozpustený v izopropyl-palmitáte

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

20

Polytetrametylén-éter-glykol s hmotnostnou priemernou molekulovou hmotnosťou (Mw) 2 700 alebo viac, ale najviac 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

60

Poly(propylénglykol)monobutyléter (CAS RN 9003-13-8) s alkalitou sodíka najviac 1 ppm

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 99

80

Izoamylalkohol polyoxyetylén éter (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3907 30 00

60

Polyglycerol(polyglycidyl)éterová živica (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

25

Kopolymér obsahujúci v hmotnosti 72 % alebo viac kyseliny tereftalovej a/alebo jej izomérov a cyklohexándimetanol

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

70

Kopolymér poly(etyléntereftalátu) a cyklohexán dimetanolu, obsahujúci viac ako 10 % hmotnostných cyklohexán dimetanolu

3.5 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

50

Silikónové na tlak citlivé lepidlo, v rozpúšťadle obsahujúcom živicu z kopolyméru dimetylsiloxán/difenylsiloxán

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 19

30

Kopolymér etylénimínu a etylenimínditiokarbamátu, vo vodnom roztoku hydroxidu sodného

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

53

Hydrogenovaný polymér 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalénu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-indénom a 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluorénom (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

57

Hydrogenovaný polymér 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalénu s 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metano-1H-fluorénom (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Čierny polyvinylchloridový film:

s leskom viac ako 30 stupňov stanovený podľa ASTM D2457,

tiež na jednej strane pokrytý ochranným poly(etyléntereftalát)ovým filmom, a na druhej strane lepidlom citlivým na tlak s drážkami a ochrannou snímateľnou fóliou

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Spevnená polyetylénová penová páska, potiahnutá na oboch stranách akrylovou mikrodrážkovanou lepiacou vrstvou a na jednej strane vonkajšou ochrannouvrstvou s hrúbkou 0,38 alebo viac, ale najviac 1,53 mm

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Akrylová penová páska, potiahnutá na jednej strane lepidlom aktivovateľným teplom alebo akrylovým na tlak citlivým lepidlom a na druhej strane akrylovým na tlak citlivým lepidlom a ochrannou fóliou, s pevnosťou v odtrhu pri uhle 90° viac ako 25 N/cm (stanovenou podľa metódy ASTM D 3330)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 90 80

82

Reflexný film obsahujúci:

polyuretánovú vrstvu,

vrstvu sklenených mikroguľôčok,

vrstvu metalizového hliníka, a

lepidlo na jednej strane pokryté odnímateľnou ochrannou fóliou,

tiež polyvinylchloridovú vrstvu,

vrstvu, tiež obsahujúcu ochranné prvkami proti falšovaniu, zmene alebo náhrade údajov alebo proti kopírovaniu alebo úradnú známku na určené použitie

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Reflexné alebo rozptylové fólie, vo zvitkoch,

na ochranu proti ultrafialovému alebo infračervenému tepelnému žiareniu, ktoré sa majú pripevniť na okná, alebo

na rovnomerný prenos a rozptyl svetla, určené pre LCD moduly

0 %

31.12.2022

*ex 3920 20 29

94

Koextrudovaný trojvrstvový film

každá vrstva obsahuje zmes polypropylénu a polyetylénu

obsahujúci v hmotnosti najviac 3 % iných polymérov,

tiež obsahujúci v strednej vrstve oxid titaničitý,

s celkovou hrúbkou najviac 70 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 62 19

60

Poly(etyléntereftalátový) film:

s hrúbkou najviac 20 μm,

potiahnutý aspoň na jednej strane nepriepustnou plynovou vrstvou zloženou z polymérnej matrice, v ktorej je dispergovaný oxid kremičitý alebo oxid hlinitý, a s hrúbkou najviac 2 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 99 28

55

Termoplastický polyuretánový film extrudovaný s týmito vlastnosťami:

nesamolepiaci,

s indexom žltej farby menším o viac než 1,0, ale najviac 2,5 u 10 mm navrstvených filmoch (stanoveným podľa skúšobnej metódy ASTM E 313-10),

s priepustnosťou svetla vyššou než 87 % u 10 mm navrstvených filmoch (stanovenou podľa skúšobnej metódy ASTM D 1003-11),

s celkovou hrúbkou 0,38 mm alebo viac, ale najviac 7,6 mm,

so šírkou 99 cm alebo viac, ale najviac 305 cm,

druhu používaného pri výrobe laminovaného bezpečnostného skla

0 %

31.12.2018

*ex 3921 13 10

20

Zvitky polyuretánovej peny s otvorenými bunkami:

s hrúbkou 2,29 mm (± 0,25 mm),

s povrchom ošetreným dierovaným priľnavým prostriedkom a

laminované polyesterovým filmom a vrstvou textilného materiálu

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

60

Viacpórovitá viacvrstvová separačná fólia:

s jednou mikroporóznou polyetylénovou vrstvou medzi dvomi mikroporóznymi polypropylénovými vrstvami, a tiež obsahujúcimi vrstvu oxidu hlinitého na oboch stranách,

so šírkou najmenej 65 mm, ale najviac 170 mm,

s celkovou hrúbkou najmenej 0,01 mm, ale najviac 0,03 mm,

s pórovitosťou najmenej 0,25, ale najviac 0,65

0 %

m2

31.12.2022

*ex 3921 19 00

70

Mikropórovité membrány z expandovaného polytetrafluóretylénu (ePTFE) vo zvitkoch:

so šírkou najmenej 1 600 mm, ale najviac 1 730 mm a

s hrúbkou membrány najmenej15 μm, ale najviac 50 μm

na použitie pri výrobe dvojzložkovej membrány ePTFE (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

80

Mikropórovitý jednovrstvový film z polypropylénu alebo mikropórovitý trojvrstvový film z polypropylénu, polyetylénu a polypropylénu, pričom každý film má

nulové priečne zmršťovanie (TD),

celkovú hrúbku najmenej 10 μm, ale najviac 50 μm,

šírku najmenej 15 mm, ale najviac 900 mm,

dĺžku viac ako 200 m, ale najviac 3 000 m a

póry s priemernou veľkosťou medzi 0,02 μm a 0,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Elektrolyticky pokovované vnútorné alebo vonkajšie dekoratívne časti pozostávajúce z:

kopolyméru akrylonitril-butadién-styrénu (ABS), tiež zmiešaného s polykarbonátom,

vrstiev medi, niklu a chrómu,

na použitie pri výrobe častí a súčastí pre motorové vozidlá položiek 8701 až 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 3926 90 97

33

Puzdrá, časti puzdier, valce, prepínače, rámy, kryty a ostatné časti z akrylonitrilbutadiénstyrénu alebo polykarbonátu druhu používaného pri výrobe diaľkových ovládačov

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 3926 90 97

77

Silikónový oddeľujúci krúžok s vnútorným priemerom 15,4 mm (+ 0,0, mm/– 0,1 mm), druhu používaného v snímačových systémoch na pomoc pri parkovaní automobilov

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 4104 41 19

10

Useň z byvola, štiepaná, činená chrómom synteticky prečinená ( „krustovaná“), suchá

0 %

31.12.2022

*ex 5407 10 00

10

Tkanina, pozostávajúca z osnovných priadzí z polyamidu-6,6 a útkových priadzí z polyamidu-6,6, polyuretánu a kopolyméru kyseliny tereftalovej, p-fenyléndiamínu a 3,4′-oxybis(fenylénamínu)

0 %

31.12.2022

*ex 5603 12 90

50

Netkané textílie:

plošnou hmotnosťou 30 g/m2 alebo viac, ale najviac 60 g/m2,

obsahujúce vlákna z polypropylénu alebo polypropylénu a polyetylénu,

tiež potlačené:

na jednej strane 65 % celkovej povrchovej plochy s okrúhlymi chumáčikmi s priemerom 4 mm, pozostávajúcimi z vyčnievajúcich nespojených kučeravých vlákien upevnených na povrchu, vhodné na prichytenie materiálov s extrudovanými háčikmi, zvyšných 35 % povrchovej plochy je spojených,

a na druhej strane s hladkým netvarovaným povrchom,

na výrobu plienok a prebalov pre deti a podobných hygienických výrobkov (2)

0 %

m2

31.12.2022

*ex 7009 10 00

50

Nedokončené elektrochromatické samostmievacie zrkadielko pre spätné zrkadielka motorových vozidiel:

tiež vybavené plastovou nosnou doskou,

tiež vybavené vykurovacím telesom,

tiež vybavené Blind Spot Modul (BSM) displejom

0 %

31.12.2022

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Pramene s dĺžkovou hmotnosťou v rozsahu od 1 980 do 2 033 texov, zložené z nekonečných sklených vlákien spriemerom vlákien 9 μm (± 0,5μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

15

Vlákno z S-skla s dĺžkovou hmotnosťou 33 texov alebo násobkom 33 texov (± 13 %) získaná z nekonečných vlákien skleného pradiva s priemerom vlákien 9 μm (– 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

50

Priadza s dĺžkovou hmotnosťou 11 texov alebo jej násobkom (± 7,5 %), získaná z nekonečných vlákien skleného pradiva, obsahujúca 93 % hmotnosti alebo viac oxidu kremičitého, s menovitým priemerom 6 μm alebo 9 μm, neupravovaná

0 %

31.12.2022

*ex 7020 00 10

20

Surovina na optické prvky z taveného oxidu kremičitého s:

hrúbkou 10 cm alebo viac, ale najviac 40 cm a

hmotnosťou 100 kg alebo viac

0 %

31.12.2022

*ex 7315 11 90

10

Oceľová rozvodová reťaz valčekového typu s medzou únavy 2 kN pri 7 000 ot/min alebo viac na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel (2)

0 %

31.12.2022

*ex 7601 20 20

10

Bramy a sochory z druhotnej hliníkovej zliatiny obsahujúcej lítium

0 %

31.12.2022

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Zostava pre prívod stlačeného vzduchu, tiež s rezonátorom, obsahujúca najmenej:

jednu pevnú hliníkovú trubicu tiež s montážnym úchytom,

jednu pružnú hadicu z kaučuku, a

jednu kovovú sponu

na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8101 96 00

20

Volfrámové drôty

obsahujúce najmenej 99,95 hmotnostných % volfrámu, a

s maximálnym rozmerom prierezu najviac 1,02 mm

0 %

31.12.2022

*ex 8102 10 00

10

Molybdén v prášku

s čistotou 99 % hmotnostných alebo viac a

s veľkosťou častíc 1,0 μm alebo viac, ale nie viac ako 5,0 μm

0 %

31.12.2022

*ex 8105 90 00

10

Tyče alebo drôty zo zliatiny kobaltu s obsahom:

35 % (± 2 %) hmotnosti kobaltu,

25 % (± 1 %) hmotnosti niklu,

19 % (± 1 %) hmotnosti chrómu a

7 % (± 2 %) hmotnosti železa

v súlade s materiálovými špecifikáciami AMS 5842, druhu používaného v leteckom priemysle

0 %

31.12.2018

*ex 8108 20 00

55

Ingot zliatiny titánu

s výškou najmenej 17,8 cm, s dĺžkou najmenej 180 cm, so šírkou najmenej 48,3 cm,

s hmotnosťou najmenej 680 kg,

obsahujúci prvky zliatiny:

najmenej 3 hmotnostné %, ale najviac 7 hmotnostných % hliníka,

najmenej 1 hmotnostné %, ale najviac 5 hmotnostných % cínu,

najmenej 3 hmotnostné %, ale najviac 5 hmotnostných % zirkónia

najmenej 4 hmotnostné %, ale najviac 8 hmotnostných % molybdénu

0 %

31.12.2020

*ex 8108 20 00

70

Dosky zo zliatiny titánu

s výškou najmenej 20,3 cm, ale najviac 23,3 cm,

s dĺžkou najmenej 246,1 cm, ale najviac 289,6 cm,

so šírkou najmenej 40,6 cm, ale najviac 46,7 cm,

s hmotnosťou najmenej 820 kg, ale najviac 965 kg,

obsahujúce prvky zliatiny:

najmenej 5,2 hmotnostného %, ale najviac 6,2 hmotnostného % hliníka,

najmenej 2,5 hmotnostného %, ale najviac 4,8 hmotnostného % vanádia

0 %

31.12.2022

*ex 8108 90 30

15

Prúty a drôty zo zliatiny titánu:

s konštantným pevným prierezom v tvare valca,

s priemerom najmenej 0,8 mm, ale najviac 5 mm,

s obsahom hliníka najmenej 0,3 hmotnostného %, ale najviac 0,7 hmotnostného %,

s obsahom kremíka najmenej 0,3 hmotnostného %, ale najviac 0,6 hmotnostného %,

s obsahom nióbu najmenej 0,1 hmotnostného %, ale najviac 0,3 hmotnostného % a

s obsahom železa najviac 0,2 hmotnostného %

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

45

Za studena alebo za tepla valcované dosky, tabule a pásy z nelegovaného titánu s:

hrúbkou najmenej 0,4 mm, ale najviac 100 mm,

dĺžkou najviac 14 m a

so šírkou najviac 4 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

55

Dosky, plechy, pásy a fólie zo zliatiny titánu

0 %

31.12.2021

*ex 8108 90 60

30

Bezšvové rúry a rúrky z titánu alebo zliatiny titánu s:

priemerom najmenej 19 mm, ale najviac 159 mm,

hrúbkou steny najmenej 0,4 mm, ale najviac 8 mm, a

maximálnou dĺžkou 18 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8113 00 90

10

Nosná doska z karbidu hliníka a kremíka (AlSiC-9) na elektronické obvody

0 %

31.12.2022

*ex 8207 30 10

10

Súprava obrábacích a/alebo tvarovacích lisovacích nástrojov na tvárnenie za studena, lisovanie, ťahanie, rezanie, dierovanie, ohýbanie, kalibrovanie, ohraňovanie a preťahovanie kovových plechov na použitie pri výrobe častí a súčastí rámov motorových vozidiel (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory s obsahom valca 300 cm3 alebo väčším a s výkonom 6 kW alebo väčším, ale nepresahujúcim 20,0 kW, určené na výrobu

samohybných kosačiek trávnikov, so sedadlom podpoložky 8433 11 51 a ručných kosačiek položky 8433 11 90

traktorov podpoložky 8701 91 90 s hlavnou funkciou samohybných kosačiek

samohybných kosačiek so štvortakntným motorom s minimálnym objemom valcov 300 cm3 podpoložky 8433 20 10 alebo

snehových pluhov a snehových fréz podpoložky 8430 20  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Štvortaktné, štvorvalcové vznetové motory chladené kvapalinou:

s maximálnym objemom valcov 3 850 cm3, a

s nominálnym výkonom 15 kW alebo viac, ale nie viac ako 85 kW,

určené na výrobu vozidiel položky 8427  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 91 00

40

Palivový vstrekovač so solenoidovým ventilom na optimalizáciu atomizácie v spaľovacej komore na použitie pri výrobe zážihových piestových spaľovacích motorov motorových vozidiel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Výfukové potrubie s turbínovou skriňou turbodúchadla:

so žiaruvzdornosťou najviac 1 050 °C a

s otvorom na zavedenie turbínového kolesa, pričom priemer tohto otvoru je najmenej 28 mm, ale najviac 130 mm

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8409 99 00

60

Sacie potrubie pre prívod vzduchu do valcov motora, obsahujúce najmenej:

škrtiacu klapku,

snímač plniaceho tlaku

na použitie pri výrobe vznetových motorov motorových vozidiel (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 99 00

70

Nasávací a výfukový ventil z kovovej zliatiny s tvrdosťou podľa Rockwella najmenej 20 HRC, ale najviac 50 HRC na použitie pri výrobe vznetových motorov motorových vozidiel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 99 00

80

Vysokotlaková olejová tryska na chladenie a mazanie piestov motora:

so vstupným tlakom najmenej 1 bar, ale najviac 3 bary,

s výstupným tlakom viac ako 0,7 baru,

s jednosmerným ventilom

na použitie pri výrobe vznetových motorov motorových vozidiel (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8411 99 00

20

Komponent plynovej turbíny v tvare kolesa s lopatkami, druhu používaného v turbodúchadlách:

z presne liatej zliatiny niklu vyhovujúcej norme DIN G- NiCr13Al6MoNb alebo DIN G- NiCr13Al16MoNb alebo DIN G - NiCo10W10Cr9AlTi alebo DIN G- NiCr12Al6MoNb alebo AMS AISI:686,

so žiaruvzdornosťou najviac 1 100 °C;

s priemerom najmenej 28 mm, ale najviac 180 mm;

s výškou najmenej 20 mm, ale najviac 150 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8411 99 00

30

Turbínová skriňa turbodúchadla:

so žiaruvzdornosťou najviac 1 050 °C a

s otvorom na zavedenie turbínového kolesa, pričom priemer tohto otvoru je najmenej 28 mm, ale najviac 130 mm

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Kompresor so vzduchovou membránou s:

prietokom najmenej 4,5 l/min, ale najviac 7 l/min,

príkonom najviac 8,1 W a

merným pretlakom nepresahujúcim 400 hPa (0,4 baru)

druhu používaného pri výrobe sedadiel motorových vozidiel

0 %

31.12.2022

*ex 8415 90 00

55

Hliníkový oblúkom zváraný odnímateľný zásobník/sušič s polyamidovými a keramickými prvkami:

s dĺžkou najmenej 143 mm, ale najviac 292 mm,

s priemerom najmenej 31 mm, ale najviac 99 mm,

s dĺžkou zrniek najviac 0,2 mm a hrúbkou najviac 0,06 mm a

s priemerom pevných častíc najviac 0,06 mm

druhu používaného v klimatizačných systémoch automobilov

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8431 20 00

30

Súprava hnacích náprav obsahujúca diferenciál, redukčné ozubené prevody, tanierové ozubené koleso, hnacie hriadele, náboje kolies, brzdy a ramená na montáž piliera na použitie pri výrobe vozidiel v položke 8427  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8481 80 69

60

Štvorcestné spätné ventily pre chladivá, pozostávajúce:

zo solenoidného riadiaceho ventilu a

mosadzného telesa ventilu zahŕňajúceho posuvnú časť ventilu a medené spoje

s pracovným tlakom do 4,5 MPa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Guľkové ložiská:

s vnútorným priemerom 3 mm alebo viac,

s vonkajším priemerom najviac 100 mm,

so šírkou najviac 40 mm,

tiež vybavené ochranou proti prachu,

na použitie pri výrobe systémov riadenia s remeňovým pohonom motora, systémov riadenia s elektrickým posilňovačom alebo mechanizmov riadenia alebo zostavy guľkovej skrutky mechanizmov riadenia (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Ložiskové puzdro druhu používaného v turbodúchadle:

z presne liatej zliatiny s lupienkovým grafitom vyhovujúcej norme DIN EN 1561,

s olejovými komorami,

bez ložísk,

s priemerom najmenej 50 mm, ale najviac 250 mm,

s výškou najmenej 40 mm, ale najviac 150 mm,

tiež s vodnými komorami a prípojkami

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8483 40 90

20

Hydrostatická prevodovka:

s rozmermi (bez hriadeľov) najviac 154 mm × 115 mm × 108 mm,

s hmotnosťou najviac 3,3 kg,

s rýchlosťou otáčok vstupného hriadeľa najmenej 2 700 ot/min, ale najviac 3 200 ot/min,

s krútiacim momentom výstupného hriadeľa najviac 10,4 Nm,

s rýchlosťou otáčok výstupného hriadeľa najviac 930 ot/min pri vstupných otáčkach 2 800 ot/min a

s pracovným rozsahom teplôt najmenej – 5 °C, ale najviac + 40 °C

na použitie pri výrobe ručne ovládaných kosačiek trávnikov položky 8433 11 90  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8483 40 90

30

Hydrostatická prevodovka

s redukciou najmenej 20,63:1, ale najviac 22,68:1,

so vstupnými otáčkami najmenej 1 800 ot/min s nákladom a najviac 3 000 ot/min bez nákladu,

s trvalým výstupným krútiacim momentom najmenej 142 Nm, ale najviac 156 Nm,

s prerušovaným výstupným krútiacim momentom najmenej 264 Nm, ale najviac 291 Nm a

s priemerom hriadeľa nápravy najmenej 19,02 mm, ale najviac 19,06 mm,

tiež vybavená obežným kolesom ventilátora alebo remenicou so zabudovaným obežným kolesom ventilátora

na použitie pri výrobe samohybných kosačiek trávnikov so sedadlom podpoložky 8433 11 51 a traktorov a ťahačov podpoložky 8701 91 90 s hlavnou funkciou kosačiek trávnikov (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 10 99

60

Motory na jednosmerný prúd:

s rýchlosťou rotora 3 500 ot/min alebo viac, ale nie viac ako 5 000 ot/min pri zaťažení a nie viac ako 6 500 ot/min, keď nie je zaťažený

s napájacím napätím 100 V alebo viac, ale nie viac ako 240 V

na použitie pri výrobe elektrických fritéz (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 20 00

30

Univerzálny motor na striedavý/jednosmerný (AC/DC) prúd

s menovitým výkonom 1,2 kW,

s napájacím napätím 230 V a

motorovou brzdou,

namontovaný k redukčnému prevodu s výstupným hriadeľom, ktorý sa nachádza v plastovom kryte

na použitie ako elektrický pohon čepelí v kosačkách trávnikov (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

25

Bezkomutátorové motory na jednosmerný prúd:

s vonkajším priemerom 80 mm alebo viac, ale najviac 100 mm,

s napájacím napätím 12 V,

s výkonom pri 20 °C 300 W alebo viac, ale najviac 750 W,

s krútiacim momentom pri 20 °C 2,00 Nm alebo viac, ale najviac 7,00 Nm,

s menovitými otáčkami pri 20 °C 600 ot./min. alebo viac, ale najviac 3 100 ot./min.,

tiež vybavené snímačom uhla rotoru typu rezolvera alebo typu využívajúceho Hallov jav,

druhu používaného v systémoch posilňovania riadenia v automobiloch

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

75

Zostava bezkomutátorového motoru na jednosmerný prúd, pozostávajúca z motora a prevodovky:

s elektronickým riadením pomocou snímačov polohy využívajúcich Hallov efekt,

so vstupným napätím najmenej 9 V, ale najviac 16 V,

s vonkajším priemerom motora najmenej 70 mm, ale najviac 80 mm,

s výstupným výkonom motora najmenej 350 W, ale najviac 550 W,

s maximálnym výstupným krútiacim momentom najmenej 50 Nm, ale najviac 52 Nm,

s maximálnou výstupnou rýchlosťou otáčok najmenej 280 ot/min, ale najviac 300 ot/min,

s koaxiálnymi výstupnými drážkovanými hriadeľmi s vonkajším priemerom 20 mm (± 1 mm), so 17 zubmi a s minimálnou dĺžkou zubu 25 mm (± 1 mm) a

so vzdialenosťou medzi pätami ozubenia 119 mm (± 1 mm)

na použitie pri výrobe terénnych alebo úžitkových vozidiel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Bezkomutátorový motor budený permanentnými magnetmi, na jednosmerný prúd určený pre automobilový priemysel:

so stanovenou rýchlosťou najviac 4 100 ot/min,

s minimálnym výkonom 400 W, ale najviac 1,3 kW (pri 12 V),

s priemerom príruby najmenej 90 mm, ale najviac 150 mm,

s maximálnou dĺžkou 200 mm meranou od začiatku hriadeľa po vonkajšie ukončenie,

s dĺžkou krytu najviac 160 mm meranou od hriadeľa po vonkajšie ukončenie,

s hliníkovým krytom liatym pod tlakom z maximálne dvoch kusov (základného krytu vrátane elektrických komponentov a príruby najmenej s 2 a najviac so 6 vyvŕtanými dierami) tiež s tesniacou hmotou (drážka s tesniacim O krúžkom a mazadlom),

so statorom s jednoduchým T zubovým dizajnom a jednoduchým vinutím cievky v topológii 12/8 a

s povrchovými magnetmi

0 %

31.12.2020

*ex 8501 62 00

30

Systém palivových článkov

pozostávajúci aspoň z palivových článkov s kyselinou fosforečnou,

v kryte s integrovaným čistením vody a spracovaním plynu,

pre stálu, stacionárnu dodávku energie

0 %

31.12.2022

*ex 8503 00 99

40

Membrána na palivové články, vo forme kotúča alebo fólie, so šírkou najviac 150 cm, druhu používaného pri výrobe palivových článkov položky 8501

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 31 80

40

Elektrické transformátory:

s kapacitou 1 kVA alebo menej

bez zástrčiek alebo káblov,

na vnútorné použitie pri výrobe set-top boxov a televíznych prijímačov (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8504 40 82

40

Doska tlačených plošných spojov s mostíkovým usmerňovačom a inými aktívnymi a pasívnymi prvkami

s dvomi výstupnými konektormi

s dvomi vstupnými konektormi, ktoré sú zapojené paralelne a možno ich súčasne využívať

s možnosťou prepínať medzi úplným a tlmeným prevádzkovým režimom

so vstupným napätím 40 V (+ 25 % – 15 %) alebo 42 V (+ 25 % – 15 %) v úplnom prevádzkovom režime, so vstupným napätím 30 V (± 4 V) v tlmenom prevádzkovom režime, alebo

so vstupným napätím 230 V (+ 20 % – 15 %) v úplnom prevádzkovom režime, so vstupným napätím 160 V (± 15 %) v tlmenom prevádzkovom režime, alebo

so vstupným napätím 120 V (15 % – 35 %) v úplnom prevádzkovom režime, so vstupným napätím 60 V (± 20 %) v tlmenom prevádzkovom režime

so vstupným prúdom dosahujúcim 80 % svojej menovitej hodnoty do 20 ms

so vstupnou frekvenciou 45 Hz alebo viac, ale nie viac ako 65 Hz s napätím 42 V a 230 V, a vo verzii 45 – 70 Hz s napätím 120 V

s prekmitom maximálneho nárazového prúdu nie viac ako 250 % vstupného prúdu

s prekmitom nárazového prúdu trvajúcim nie viac ako 100 ms

s podkmitom vstupného prúdu nie menej ako 50 % vstupného prúdu

s podkmitom nárazového prúdu trvajúcim nie viac ako 20 ms

s nastaviteľným výstupným prúdom

s výstupným prúdom dosahujúcim 90 % svojej nastavenej menovitej hodnoty do 50 ms

s výstupným prúdom dosahujúcim 0 do 30 ms po odpojení od vstupného napätia

s definovaným chybovým stavom v prípade nulového zaťaženia alebo preťaženia (funkcia konca životnosti)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 40 82

50

Elektrický rektifikátor:

so vstupným napätím striedavého prúdu (AC) 100 – 240 V pri frekvencii 50 – 60 Hz,

s dvomi výstupnými napätiami jednosmerného prúdu (DC) najmenej 9 V, ale najviac 12V, a najmenej 396 V, ale najviac 420 V,

výstupnými káblami bez konektorov a

v plastovom puzdre s rozmermi 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5mm) × 38mm (±1 mm)

na použitie pri výrobe výrobkov využívajúcich IPL (intenzívne pulzné svetlo) (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 50 95

50

Solenoidová cievka s/so

spotrebou energie nie viac ako 6 W,

izolačným odporom viac ako 100 M ohmov a

vstupným otvorom 11,4 mm alebo viac, ale nie viac ako 11,8 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

50

Tyče špecifického tvaru, určené na zmagnetizovanie na permanentné (trvalé) magnety, obsahujúce neodým, železo a bór, s rozmermi:

dĺžka 15 mm alebo viac, ale nie viac ako 52 mm,

šírka 5 mm alebo viac, ale nie viac ako 42 mm

druhu používaného pri výrobe elektrických servomotorov na priemyselnú automatizáciu

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

60

Krúžky, trúbky, objímky alebo prstence vyrobené zo zliatiny neodýmia, železa a bóru s

priemerom nie viac ako 45 mm,

výškou nie viac ako 45 mm,

druhu používaného pri výrobe permanentných (trvalých) magnetov po magnetizácii

0 %

31.12.2022

*ex 8505 19 90

50

Výrobok z aglomerovaných feritov v tvare pravouhlej prizmy, z ktorej sa po zmagnetizovaní stane permanentný magnet

tiež so zošikmenými hranami

s dĺžkou najmenej 27 mm, ale najviac 32 mm (± 0,15 mm),

so šírkou najmenej 8,5 mm, ale najviac 9,5 mm (+ 0,05 mm / -0,09 mm),

s hrúbkou najmenej 5,5 mm, ale najviac 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm) a

s hmotnosťou najmenej 6,1 g, ale najviac 8,3 g

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

25

Pravouhlé moduly na pripojenie lítiovo-iónových dobíjateľných batérií:

so šírkou: 352,5mm (± 1mm) alebo 367,1mm (± 1mm)

s hĺbkou: 300mm (± 2mm) alebo 272,6mm (± 1mm)

s výškou: 268,9mm (± 1,4mm) alebo 229,5mm (± 1mm)

s hmotnosťou: 45,9kg alebo 46,3kg

s menovitým výkonom: 75 Ah a

s menovitým napätím: 60V

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

50

Moduly na montáž batérií lítiovo-iónových elektrických akumulátorov:

s dĺžkou 298 mm alebo viac, ale nie viac ako 408 mm,

so šírkou 33,5 mm alebo viac, ale nie viac ako 209 mm,

s výškou 138 mm alebo viac, ale nie viac ako 228 mm,

s hmotnosťou 3,6 kg alebo viac, ale nie viac ako 17 kg, a

s výkonom 458 Wh alebo viac, ale nie viac ako 2 158 Wh

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

53

Dobíjateľné batérie z lítiovo-iónových elektrických akumulátorov alebo moduly:

s dĺžkou 1 203 mm alebo viac, ale najviac 1 297 mm,

so šírkou 282 mm alebo viac, ale najviac 772 mm,

s výškou 792 mm alebo viac, ale najviac 839 mm,

s hmotnosťou 253 kg alebo viac, ale najviac 293 kg,

s výkonom 22 kWh alebo 26 kWh a

pozostávajúce z 24 alebo 48 modulov

0 %

31.12.2022

*ex 8511 30 00

55

Zapaľovacia cievka:

s dĺžkou najmenej 50 mm, ale najviac 200 mm,

s prevádzkovou teplotou najmenej – 40 °C, ale najviac 140 °C a

s napätím najmenej 9 V, ale najviac 16 V,

tiež s prípojným káblom

na použitie pri výrobe motorov motorových vozidiel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8516 90 00

70

Vnútorná nádoba:

s bočnými a centrálnymi otvormi,

zo žíhaného hliníka,

s keramickým poterom odolným voči teplote vyššej ako 200 °C

na použitie pri výrobe elektrických fritéz (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8518 29 95

30

Reproduktory:

s impedanciou 3 Ohm alebo viac, ale nie viac ako 16 Ohm,

s menovitým výkonom 2 W alebo viac, ale nie viac ako 20 W,

tiež s plastovým držiakom a

tiež s elektrickým káblom s konektormi,

druhu používaného pri výrobe TV prijímačov a videomonitorov, ako aj systémov domácej zábavy

0 %

31.12.2022

*ex 8526 91 20

30

Riadiaca jednotka systému tiesňového volania obsahujúca modul GSM a GPS, na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly (2)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

75

Moduly pozostávajúce aspoň z polovodičových čipov na:

vytváranie riadiacich signálov na adresovanie pixelov, alebo

riadenie adresovania pixelov

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8529 90 92

70

Pravouhlý upevňovací a krycí rám:

zo zliatiny hliníka obsahujúcej kremík a horčík,

s dĺžkou 500 mm alebo viac, ale najviac 2 200 mm,

so šírkou 300 mm alebo viac, ale najviac 1 500 mm,

druhu používaného pri výrobe televíznych prijímačov

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

51

Konektory typu SCART zabudované v plastovom alebo kovovom plášti s 21 kolíkmi v 2 radoch na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položiek 8521 a 8528  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

88

Zásuvky pre Secure Digital (SD), CompactFlash, „Smart Card“ a „moduly (karty) spoločného rozhrania“, druhu používaného na mäkké spájkovanie na doskách s tlačenými obvodmi, na pripájanie elektrických zariadení a obvodov a spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov s napätím najviac 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 90 95

40

Nitové kontakty

medené

plátované zliatinou striebra a niklu AgNi10 alebo striebrom s obsahom 11,2 hmotnostného % (± 1,0 %) oxidu cínu a oxidu india spolu

s hrúbkou plátovania 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

tiež pozlátené

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

70

Programovateľný pamäťový riadiaci prvok na napätie nepresahujúce 1 000 V, druhu používaného na obsluhovanie spaľovacieho motora a/alebo rôznych ovládacích prvkov fungujúcich so spaľovacím motorom, zahŕňajúci aspoň

plošný spoj s aktívnymi a pasívnymi komponentmi,

hliníkový kryt a

viacero konektorov

0 %

31.12.2022

*ex 8544 20 00

30

Pripájací anténny kábel na prenos rádiového (AM/FM) signálu a tiež na prenos signálu GPS, obsahujúci:

koaxiálny kábel,

dva alebo viac konektorov a

3 alebo viac plastových klipov na uchytenie k prístrojovej doske

druhu používaného pri výrobe tovarov 87. kapitoly

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

35

Zväzok káblov:

s prevádzkovým napätím 12 V,

omotaný páskou alebo krytý plastovou vlnitou rúrkou,

so 16 alebo viacerými žilami, ktorých koncovky sú všetky pocínované alebo vybavené konektormi

na použitie pri výrobe terénnych alebo úžitkových vozidiel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Predlžovací dvojžilový kábel s dvomi konektormi, obsahujúci najmenej:

jednu gumovú priechodku,

jeden kovový držiak na pripevnenie

druhu používaného na pripojenie senzorov snímajúcich rýchlosť vozidla pri výrobe vozidiel 87. kapitoly

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8548 10 29

10

Použité elektrické akumulátory na báze Li-ion alebo NiMH

0 %

31.12.2018

*ex 8708 40 20

30

Automatická prevodovka s hydraulickým meničom krútiaceho momentu:

s aspoň ôsmimi prevodovými stupňami,

s krútiacim momentom motora najmenej 300 Nm a

s priečnym alebo pozdĺžnym uložením

na použitie pri výrobe motorových vozidiel položky 8703  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Zostava prevodovej skrine (prevodovky) s jedným alebo dvomi vstupmi a aspoň tromi výstupmi v liatom hliníkovom kryte s celkovými rozmermi (bez hriadeľov) najviac 455 mm (šírka) × 462 mm (výška) × 680 mm (dĺžka), vybavená aspoň:

jedným výstupným hriadeľom s vonkajším ozubením,

rotačným spínačom na indikáciu zaradeného rýchlostného stupňa,

možnosťou umiestniť diferenciál

na použitie pri výrobe terénnych alebo úžitkových vozidiel (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Prevodová skriňa (prevodovka) s jedným vstupom a dvomi výstupmi v liatom hliníkovom kryte s celkovými rozmermi nepresahujúcimi 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), pozostávajúca aspoň z:

dvoch elektromagnetických jednosmerných spojok v jednej klietke pracujúcich v oboch smeroch,

vstupného hriadeľa s vonkajším priemerom 24 mm (± 1 mm), zakončeného drážkovaním s 22 zubmi a

koaxiálneho výstupného puzdra s vnútorným priemerom najmenej 22 mm, ale najviac 30 mm, zakončeného drážkovaním s najmenej 22 zubmi, ale najviac 28 zubmi

na použitie pri výrobe terénnych alebo úžitkových vozidiel (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Mechanicky ovládaná odstredivá spojka na použitie s elastomerným remeňom v suchom prostredí v prevodovke s plynule meniteľným prevodom (CVT), vybavená:

prvkami, ktoré aktivujú spojku pri daných otáčkách a generujú (týmto spôsobom) odstredivú silu,

hriadeľom zakončeným kužeľovým koncom so zbiehavosťou päť stupňov alebo viac, ale najviac šesť stupňov,

tromi závažiami a

jednou tlačnou pružinou

na použitie pri výrobe terénnych alebo úžitkových vozidiel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 99 97

85

Galvanicky pokovované vnútorné alebo vonkajšie častí a súčastí pozostávajúce z:

kopolyméru akrylonitril-butadién-styrénu (ABS), tiež zmiešaného s polykarbonátom,

vrstiev medi, niklu a chrómu,

na použitie pri výrobe častí a súčastí motorových vozidiel položiek 8701 až 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9001 20 00

10

Materiál pozostávajúci z polarizačnej fólie, tiež navinutej na cievkach, vybavenej z jednej alebo z oboch strán priehľadným podkladovým materiálom, tiež z lepiacej vrstvy, pokrytej na jednej alebo oboch stranách snímateľnou fóliou

0 %

31.12.2022

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Organická nezabrúsená korekčná okuliarová šošovka, opracovaná obojstranne, ktorá sa má upraviť nánosom povrchovej vrstvy, zafarbením, brúsením okrajov, zasadením alebo akýmkoľvek iným zásadným procesom, na použitie pri výrobe korekčných okuliarov (2)

0 %

31.12.2022

*ex 9001 90 00

25

Nezasadené optické články vyrobené z liateho chalkogenidového skla na infračervený prenos, alebo z kombinácie chalkogenidového skla na infračervený prenos a iného materiálu na šošovky

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

20

Objektívy

s rozmermi nie viac ako 80 mm × 55 mm × 50 mm,

s rozlíšením 160 riadkov/mm alebo vyšším, a

s 18-násobným priblížením,

druhu používaného pri výrobe vizualizérov alebo kamier na prenos živého obrazu

0 %

31.12.2022

*ex 9002 11 00

40

Objektívy

s rozmermi nie viac ako 125 mm × 65 mm × 65 mm,

s rozlíšením 125 riadkov/mm alebo vyšším, a

s 16-násobným priblížením,

druhu používaného pri výrobe vizualizérov alebo kamier na prenos živého obrazu

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

85

Zostava objektívov:

s horizontálnym zorným uhlom v rozsahu najmenej 50°, ale najviac 200°,

s ohniskovou vzdialenosťou najmenej 1,16 mm, ale najviac 5,45 mm,

s relatívnou clonou najmenej F/2,0, ale najviac F/2,6 a

s priemerom najmenej 5 mm, ale najviac 18,5 mm,

na použitie pri výrobe kamier typu CMOS do automobilov (2)

0 %

31.12.2019

*ex 9002 90 00

40

Zasadené šošovky vyrobené z chalkogenidového skla na infračervený prenos, alebo z kombinácie chalkogenidového skla na infračervený prenos a iného materiálu na šošovky

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9032 89 00

40

Digitálny ventilový spínač na kontrolu tekutín a plynov

0 %

p/st

31.12.2022


(2)  Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(3)  Pozastavené je len valorické clo. Osobitné clo sa naďalej uplatňuje.

(4)  Dohľad nad dovozom tovaru, na ktorý sa vzťahuje toto pozastavenie ciel, sa stanoví v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 55 a 56 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

*

Novozavedené opatrenie alebo opatrenie so zmenenými podmienkami.


30.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/55


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2468

z 20. decembra 2017,

ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 20 a článok 35 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovujú pravidlá umiestňovania nových potravín na trh v Únii a ich používania v Únii.

(2)

Podľa článku 20 nariadenia (EÚ) 2015/2283 má Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín.

(3)

Bez toho, aby boli dotknuté články 5, 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2015/2283, by Komisia mala overiť, či oznámenie patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ako aj platnosť oznámenia alebo žiadosti.

(4)

Oznámenia uvedené v článku 14 nariadenia (EÚ) 2015/2283 by mali obsahovať dostatočné informácie a vedeckú dokumentáciu, aby Komisia mohla overiť ich platnosť a aby členské štáty a úrad mohli vykonať hodnotenie histórie bezpečného používania tradičnej potraviny z tretej krajiny.

(5)

Žiadosti uvedené v článku 16 nariadenia (EÚ) 2015/2283 by mali obsahovať dostatočné informácie a vedeckú dokumentáciu, aby Komisia mohla overiť ich platnosť a aby úrad mohol vykonať komplexné hodnotenia rizika.

(6)

Ak žiadateľ predloží oznámenie alebo žiadosť o doplnenie, vypustenie alebo zmenu podmienok použitia, špecifikácií, dodatočných osobitných požiadaviek na označovanie alebo požiadaviek na monitorovanie po umiestnení povolenej tradičnej potraviny z tretej krajiny na trh, nemusí byť potrebné, aby žiadateľ poskytol všetky údaje požadované na účely hodnotenia bezpečnosti, ak poskytne adekvátne overiteľné odôvodnenie.

(7)

Výmenou informácií medzi Komisiou, členskými štátmi a úradom by sa malo umožniť, aby sa Komisii v prípade potreby predkladali riadne odôvodnené námietky k bezpečnosti.

(8)

V stanovisku úradu by sa mali poskytnúť dostatočné informácie s cieľom určiť, či je navrhované použitie tradičnej potraviny z tretej krajiny bezpečné pre spotrebiteľov.

(9)

Podľa článku 35 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2283 musí Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú požiadavky uvedené v článku 20 uvedeného nariadenia.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá vykonávania článku 20 nariadenia (EÚ) 2015/2283, pokiaľ ide o požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín a prechodné opatrenia uvedené v článku 35 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Uplatňuje sa na oznámenia a žiadosti uvedené v článkoch 14 a 16 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Okrem vymedzenia pojmov stanoveného v článkoch 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (2) a v nariadení (EÚ) 2015/2283 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„oznámenie“ je samostatný spis obsahujúci informácie a vedecké údaje, ktoré sa predkladajú v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2015/2283;

b)

„žiadosť“ je samostatný spis obsahujúci informácie a vedecké údaje, ktoré sa predkladajú v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Článok 3

Štruktúra, obsah a finálna podoba oznámenia

1.   Oznámenie sa elektronicky predkladá Komisii a musí obsahovať:

a)

sprievodný list;

b)

technický spis;

c)

zhrnutie spisu.

2.   Sprievodný list uvedený v odseku 1 písm. a) musí byť zostavený podľa vzoru uvedeného v prílohe I.

3.   Technický spis uvedený v odseku 1 písm. b) musí obsahovať:

a)

administratívne údaje stanovené v článku 5;

b)

vedecké údaje stanovené v článku 6.

4.   Ak žiadateľ predloží oznámenie na účely zmeny podmienok použitia, špecifikácií, osobitných požiadaviek na označovanie alebo požiadaviek na monitorovanie po umiestnení povolenej tradičnej potraviny z tretej krajiny na trh, nemusí byť potrebné, aby žiadateľ poskytol všetky údaje požadované podľa článku 6, ak poskytne overiteľné odôvodnenie, ktorým vysvetlí, že navrhované zmeny nemajú vplyv na výsledky existujúceho hodnotenia bezpečnosti.

5.   V zhrnutí spisu uvedenom v odseku 1 písm. c) sa musia poskytnúť dôkazy o tom, že používanie tradičnej potraviny z tretej krajiny je v súlade s podmienkami stanovenými v článku 7 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Článok 4

Štruktúra, obsah a predloženie žiadosti

1.   Žiadosť sa elektronicky predkladá Komisii a musí obsahovať:

a)

sprievodný list;

b)

technický spis;

c)

zhrnutie spisu;

d)

riadne odôvodnené námietky k bezpečnosti uvedené v článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283;

e)

reakcia žiadateľa na riadne odôvodnené námietky k bezpečnosti.

2.   Sprievodný list uvedený v odseku 1 písm. a) musí byť zostavený podľa vzoru uvedeného v prílohe II.

3.   Technický spis uvedený v odseku 1 písm. b) musí obsahovať:

a)

administratívne údaje stanovené v článku 5;

b)

vedecké údaje stanovené v článku 6.

4.   Ak žiadateľ predloží žiadosť na účely zmeny podmienok použitia, špecifikácií, osobitných požiadaviek na označovanie alebo požiadaviek na monitorovanie po umiestnení povolenej tradičnej potraviny z tretej krajiny na trh, nemusí byť potrebné, aby žiadateľ poskytol všetky údaje požadované podľa článku 6, ak poskytne overiteľné odôvodnenie, ktorým vysvetlí, že navrhované zmeny nemajú vplyv na výsledky existujúceho hodnotenia bezpečnosti.

5.   V zhrnutí spisu uvedenom v odseku 1 písm. c) sa musia poskytnúť dôkazy o tom, že používanie tradičnej potraviny z tretej krajiny je v súlade s podmienkami stanovenými v článku 7 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Článok 5

Administratívne údaje, ktoré sa majú poskytnúť v oznámení alebo žiadosti

Oznámenia a žiadosti musia okrem informácií uvedených v článku 14 nariadenia (EÚ) 2015/2283 obsahovať tieto administratívne údaje:

a)

názov, adresa a kontaktné údaje osoby zodpovednej za spis oprávnenej komunikovať s Komisiou v mene žiadateľa;

b)

dátum predloženia spisu;

c)

obsah spisu;

d)

podrobný zoznam dokumentov pripojených k spisu vrátane odkazov na názvy, zväzky a počty strán;

e)

zoznam častí spisu, s ktorými sa má zaobchádzať ako s dôvernými informáciami v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) 2015/2283 a pravidlami stanovenými v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Vedecké údaje, ktoré sa majú poskytnúť v oznámení alebo žiadosti

1.   Spis predložený na účely podpory oznámenia alebo žiadosti o povolenie tradičnej potraviny z tretej krajiny musí umožniť vykonanie hodnotenia histórie bezpečného používania tradičnej potraviny z tretej krajiny.

2.   Žiadateľ musí poskytnúť kópiu dokumentácie o postupe, ktorý sa uplatňoval pri zhromažďovaní údajov.

3.   Žiadateľ musí poskytnúť opis stratégie hodnotenia bezpečnosti a musí odôvodniť zahrnutie alebo vylúčenie špecifických štúdií alebo informácií.

4.   Žiadateľ musí navrhnúť celkový záver týkajúci sa bezpečnosti navrhovaných spôsobov použitia tradičnej potraviny z tretej krajiny. Celkové vyhodnotenie možného rizika pre ľudské zdravie sa robí v kontexte známeho alebo pravdepodobného vystavenia človeka.

Článok 7

Overenie platnosti oznámenia

1.   Po doručení oznámenia tradičnej potraviny z tretej krajiny Komisia bezodkladne overí, či príslušná potravina patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2015/2283, ako aj to, či oznámenie spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 3, 5 a 6 tohto nariadenia.

2.   Komisia môže od žiadateľa požadovať dodatočné informácie v súvislosti s platnosťou oznámenia a informovať žiadateľa o lehote, do ktorej sa uvedené informácie musia poskytnúť.

3.   Odchylne od odseku 1 tohto článku a bez toho, aby bol dotknutý článok 14 nariadenia (EÚ) 2015/2283, sa môže oznámenie pokladať za platné aj vtedy, ak neobsahuje všetky prvky požadované podľa článkov 3, 5 a 6 tohto nariadenia, a to za predpokladu, že žiadateľ pri každom chýbajúcom prvku predložil overiteľné odôvodnenie.

4.   Komisia informuje žiadateľa, členské štáty a úrad o dôvodoch, prečo sa oznámenie nepovažuje za platné.

Článok 8

Overenie platnosti žiadosti

1.   Po prijatí žiadosti o povolenie tradičnej potraviny z tretej krajiny Komisia bezodkladne overí, či žiadosť spĺňa požiadavky článkov 4 až 6.

2.   Komisia môže od žiadateľa požadovať dodatočné informácie o záležitostiach súvisiacich s platnosťou žiadosti a informovať žiadateľa o lehote, v ktorej sa uvedené informácie musia poskytnúť.

3.   Odchylne od odseku 1 tohto článku a bez toho, aby bol dotknutý článok 16 nariadenia (EÚ) 2015/2283, sa môže žiadosť pokladať za platnú aj vtedy, ak neobsahuje všetky prvky požadované podľa článkov 4 až 6 tohto nariadenia, a to za predpokladu, že žiadateľ pri každom chýbajúcom prvku predložil overiteľné odôvodnenie.

4.   Komisia informuje žiadateľa, členské štáty a úrad o tom, či sa žiadosť považuje alebo nepovažuje za platnú. Ak sa žiadosť nepovažuje za platnú, Komisia uvedie dôvody, prečo nie je platná.

Článok 9

Riadne odôvodnené námietky k bezpečnosti

1.   Po prijatí platného oznámenia sa môže uskutočniť konzultácia medzi Komisiou, členskými štátmi a úradom, a to v prvých troch mesiacoch obdobia stanoveného v článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

2.   Riadne odôvodnené námietky k bezpečnosti, ktoré Komisii predkladá členský štát alebo úrad v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283, obsahujú tieto informácie:

a)

názov a opis tradičnej potraviny z tretej krajiny;

b)

vedecké vyhlásenie uvádzajúce, prečo môže tradičná potravina z tretej krajiny predstavovať bezpečnostné riziko pre ľudské zdravie.

Článok 10

Informácie, ktoré majú byť zahrnuté v stanovisku úradu

1.   Stanovisko úradu zahŕňa tieto informácie:

a)

totožnosť a charakterizácia tradičnej potraviny z tretej krajiny;

b)

hodnotenie histórie bezpečného používania v tretej krajine;

c)

celkové hodnotenie rizika, ktorým sa podľa možnosti stanovuje bezpečnosť tradičnej potraviny z tretej krajiny, a v relevantných prípadoch zdôrazňujú neistoty a obmedzenia;

d)

závery.

2.   Komisia môže požiadať o dodatočné informácie vo svojej žiadosti o stanovisko úradu.

Článok 11

Prechodné opatrenia

Oznámenia uvedené v článku 35 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283 sa predkladajú Komisii najneskôr 1. januára 2019.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).


PRÍLOHA I

Vzor sprievodného listu pripojeného k oznámeniu tradičnej potraviny z tretej krajiny na základe požiadaviek článku 14 nariadenia (EÚ) 2015/2283

EURÓPSKA KOMISIA

Generálne riaditeľstvo

Riaditeľstvo

Oddelenie

Dátum: …

Vec: Oznámenie povolenia tradičnej potraviny z tretej krajiny v súlade s nariadením (EÚ) 2015/2283.

(Jasne uviesť zaškrtnutím jedného z rámčekov.)

Oznámenie na účely povolenia novej tradičnej potraviny.

Oznámenie na účely doplnenia, vypustenia alebo zmeny podmienok používania už povolenej tradičnej potraviny. Uveďte odkaz na uvedené oznámenie.

Oznámenie na účely doplnenia, vypustenia alebo zmeny špecifikácií už povolenej tradičnej potraviny. Uveďte odkaz na uvedené oznámenie.

Oznámenie na účely doplnenia, vypustenia alebo zmeny dodatočných osobitných požiadaviek na označovanie už povolenej tradičnej potraviny. Uveďte odkaz na uvedené oznámenie.

Oznámenie na účely doplnenia, vypustenia alebo zmeny požiadaviek na monitorovanie po umiestnení už povolenej tradičnej potraviny na trh. Uveďte odkaz na uvedené oznámenie.

Žiadateľ(-lia) alebo jeho/ich zástupca(-ovia) v Únii

[meno(-á)/názov(-vy), adresa(-y) …]

predkladá(-ajú) toto oznámenie s cieľom aktualizovať zoznam nových potravín Únie.

Totožnosť tradičnej potraviny:

Dôverné zaobchádzanie (1). V prípade potreby uveďte, či žiadosť obsahuje dôverné údaje v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) 2015/2283

Áno

Nie

Kategórie potravín, podmienky používania a požiadavky na označovanie

Kategória potravín

Osobitné podmienky používania

Dodatočná osobitná požiadavka na označovanie

 

 

 

 

 

S pozdravom

Podpis …

Prílohy:

Úplná technická dokumentácia

Zhrnutie spisu

Zoznam častí spisu, pri ktorých sa žiada o dôverné zaobchádzanie, a overiteľné odôvodnenie pre takéto požiadavky

Kópia administratívnych údajov žiadateľa(-ov)


(1)  Žiadatelia by mali použiť formát stanovený v prílohe III na uvedenie, s ktorými informáciami si želajú zaobchádzať ako s dôvernými, a mali by poskytnúť všetky potrebné údaje na doloženie žiadosti o dôverné zaobchádzanie.


PRÍLOHA II

Vzor sprievodného listu pripojeného k žiadosti týkajúcej sa tradičnej potraviny z tretej krajiny na základe požiadaviek článku 16 nariadenia (EÚ) 2015/2283

EURÓPSKA KOMISIA

Generálne riaditeľstvo

Riaditeľstvo

Oddelenie

Dátum: …

Vec: Žiadosť o povolenie tradičnej potraviny z tretej krajiny na základe požiadaviek článku 16 nariadenia (EÚ) 2015/2283

Žiadateľ(-lia) alebo jeho/ich zástupca(-ovia) v Európskej únii

[meno(-á)/názov(-vy), adresa(-y) …]

predkladá(-ajú) túto žiadosť o aktualizovanie zoznamu nových potravín Únie.

Totožnosť tradičnej potraviny:

Dôverné zaobchádzanie (1). V prípade potreby uveďte, či žiadosť obsahuje dôverné údaje v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) 2015/2283

Áno

Nie

Kategórie potravín, podmienky používania a požiadavky na označovanie

Kategória potravín

Osobitné podmienky používania

Dodatočná osobitná požiadavka na označovanie

 

 

 

 

 

 

S pozdravom

Podpis …

Prílohy:

Úplná žiadosť

Zhrnutie žiadosti

Zoznam častí žiadosti, pri ktorých sa žiada o dôverné zaobchádzanie, a overiteľné odôvodnenie pre takéto požiadavky

Zdokumentované údaje týkajúce sa riadne odôvodnených námietok k bezpečnosti

Kópia administratívnych údajov žiadateľa(-ov)


(1)  Žiadatelia by mali použiť formát stanovený v prílohe III na uvedenie, s ktorými informáciami si želajú zaobchádzať ako s dôvernými, a mali by poskytnúť všetky potrebné údaje na doloženie žiadosti o dôverné zaobchádzanie.


PRÍLOHA III

Odôvodnenie dôverného zaobchádzania s informáciami

Táto príloha sa aktualizuje v priebehu postupu vybavovania oznámenia alebo žiadosti vždy, keď žiadateľ predloží žiadosť o dôverné zaobchádzanie s informáciami.

V prípade, ak výrobný postup obsahuje dôverné údaje, musí sa uviesť zhrnutie výrobného postupu, ktoré nemá dôverný charakter.

Informácie, pri ktorých sa žiada o dôverné zaobchádzanie

Odôvodnenie

Oddiel x.y (predložené dňa RRRR/MM/DD)

 

 

 

Príloha X (predložené dňa RRRR/MM/DD)

 

 

 

Oddiel x.y. (predložené dňa RRRR/MM/DD)

 

 

 

Príloha X (predložené dňa RRRR/MM/DD)

 


30.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/64


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2469

z 20. decembra 2017,

ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami uvedenými v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 13 a článok 35 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovujú pravidlá umiestňovania nových potravín na trh v Únii a ich používania v Únii.

(2)

Podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2015/2283 má Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami uvedenými v článku 10 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(3)

Bez toho, aby boli dotknuté články 5 a 10 nariadenia (EÚ) 2015/2283, by Komisia mala overiť, či žiadosť patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia a či je platná.

(4)

Žiadosti uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283 by mali obsahovať dostatočné informácie a vedeckú dokumentáciu, aby Komisia mohla overiť ich platnosť a aby Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) mohol vykonať komplexné hodnotenia rizika nových potravín.

(5)

Žiadosti by mali obsahovať podrobný opis stratégie hodnotenia bezpečnosti, nespracované údaje, informácie o relevantnosti testovacieho materiálu použitého pri toxikologických štúdiách a testovacie metódy detekcie a charakterizácie umelo vyrobených nanomateriálov.

(6)

Zo skúseností vyplýva, že v určitých prípadoch možno odôvodnene očakávať, že novú potravinu určenú pre konkrétnu skupinu obyvateľstva budú konzumovať aj iné skupiny obyvateľstva a že na zmiernenie možných zdravotných rizík pre tieto iné skupiny obyvateľstva môžu byť potrebné opatrenia týkajúce sa riadenia rizík. Preto by sa v žiadosti mali poskytnúť dostatočné informácie na to, aby bolo možné vyhodnotiť riziká pre uvedené skupiny obyvateľstva.

(7)

Ak žiadateľ podá žiadosť o doplnenie, vypustenie alebo zmenu podmienok použitia, špecifikácií, dodatočných osobitných požiadaviek na označovanie alebo požiadaviek na monitorovanie po umiestnení povolenej novej potraviny na trh, nemusí byť potrebné, aby žiadateľ poskytol všetky údaje požadované na účely hodnotenia rizika, ak poskytne overiteľné odôvodnenie.

(8)

S cieľom zabezpečiť, aby boli toxikologické skúšky vykonávané podľa určitej normy, mali by sa vykonávať v súlade s pravidlami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/10/ES (2). V prípade vykonávania uvedených skúšok mimo územia Únie by sa pri nich mali dodržiavať zásady OECD týkajúce sa správnej laboratórnej praxe (3).

(9)

V stanovisku úradu by sa mali poskytnúť dostatočné informácie s cieľom určiť, či je navrhované použitie novej potraviny bezpečné pre spotrebiteľov.

(10)

Aby sa mohla uplatňovať ochrana údajov stanovená v článku 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283, žiadosti o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, by sa mali odôvodniť a všetky príslušné údaje by sa mali uviesť v oddelenej časti žiadosti.

(11)

V súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2015/2283 je potrebné stanoviť prechodné opatrenia na nadobudnutie účinnosti uvedeného nariadenia.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá vykonávania článku 13 nariadenia (EÚ) 2015/2283, pokiaľ ide o požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami uvedenými v článku 10 ods. 1 a prechodné opatrenia uvedené v článku 35 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Okrem vymedzenia pojmov stanoveného v článkoch 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4) a v nariadení (EÚ) 2015/2283 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

 

„žiadosť“ je samostatný spis obsahujúci informácie a vedecké údaje, ktoré sa predkladajú na účely povolenia novej potraviny podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Článok 3

Štruktúra, obsah a finálna podoba žiadosti

1.   Žiadosť sa elektronicky predkladá Komisii a musí obsahovať:

a)

sprievodný list;

b)

technický spis;

c)

zhrnutie spisu.

2.   Sprievodný list uvedený v odseku 1 písm. a) musí byť zostavený podľa vzoru uvedeného v prílohe I.

3.   Technický spis uvedený v odseku 1 písm. b) musí obsahovať:

a)

administratívne údaje stanovené v článku 4;

b)

vedecké údaje stanovené v článku 5.

4.   Ak žiadateľ podá žiadosť o zmenu podmienok použitia, špecifikácií, dodatočných osobitných požiadaviek na označovanie alebo požiadaviek na monitorovanie po umiestnení povolenej novej potraviny na trh, nemusí byť potrebné, aby žiadateľ poskytol všetky údaje požadované podľa článku 5 tohto nariadenia, ak poskytne overiteľné odôvodnenie, ktorým vysvetlí, že navrhované zmeny nemajú vplyv na výsledky existujúceho hodnotenia rizika.

5.   Okrem informácií uvedených v článku 10 ods. 2 písm. a), b) a e) nariadenia (EÚ) 2015/2283 sa v zhrnutí spisu uvedenom v odseku 1 písm. c) tohto článku uvádzajú dôvody, pre ktoré použitie novej potraviny spĺňa podmienky stanovené v článku 7 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Článok 4

Požiadavky na administratívne údaje

Žiadosť musí okrem informácií uvedených v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283 obsahovať tieto administratívne údaje:

a)

názov(-vy) výrobcu(-ov) novej potraviny v prípade, ak sa líši(-ia) od názvu(-ov) žiadateľa, adresu a kontaktné údaje;

b)

názov, adresa a kontaktné údaje osoby zodpovednej za spis oprávnenej komunikovať s Komisiou v mene žiadateľa;

c)

dátum predloženia spisu;

d)

obsah spisu;

e)

podrobný zoznam dokumentov pripojených k spisu vrátane odkazov na názvy, zväzky a počty strán;

f)

zoznam častí spisu, s ktorými sa má zaobchádzať ako s dôvernými informáciami a overiteľné odôvodnenie v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) 2015/2283 a pravidlami stanovenými v prílohe II k tomuto nariadeniu. V prípade, ak výrobný postup obsahuje dôverné údaje, musí sa uviesť zhrnutie výrobného postupu, ktoré nemá dôverný charakter;

g)

informácie a vysvetlenia, ktorými sa odôvodňuje existencia práva žiadateľa na používanie vedeckých dôkazov alebo vedeckých údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283. Uvedené informácie sa musia uviesť v osobitnej zložke spisu.

Článok 5

Požiadavky na vedecké údaje

1.   Spis predložený na účely podpory žiadosti o povolenie novej potraviny musí umožňovať komplexné hodnotenie rizika novej potraviny.

2.   V prípade, ak žiadosť o povolenie novej potraviny zahŕňa využívanie umelo vyrobených nanomateriálov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) bodoch viii) a ix) nariadenia (EÚ) 2015/2283, žiadateľ musí poskytnúť testovacie metódy detekcie a charakterizácie v súlade s požiadavkami článku 10 ods. 4 uvedeného nariadenia.

3.   Žiadateľ musí poskytnúť kópiu dokumentácie o postupe a stratégii, ktoré sa uplatňovali pri zhromažďovaní údajov.

4.   Žiadateľ musí poskytnúť opis stratégie hodnotenia bezpečnosti a príslušnej stratégie toxikologického skúšania a musí odôvodniť zahrnutie alebo vylúčenie špecifických štúdií alebo informácií.

5.   Žiadateľ musí na podporu svojej žiadosti na požiadanie poskytnúť nespracované údaje v prípade jednotlivých štúdií, či už publikovaných alebo nepublikovaných, ktoré uskutočnil žiadateľ alebo ktoré sa uskutočnili v jeho mene. Tieto informácie zahŕňajú údaje použité na vyvodenie záverov jednotlivých štúdií a výsledky preskúmaní.

6.   Ak nie je možné vylúčiť, že novú potravinu určenú pre konkrétnu skupinu obyvateľstva budú konzumovať aj iné skupiny obyvateľstva, bezpečnostné údaje sa musia vzťahovať aj na uvedené skupiny.

7.   V prípade každej biologickej alebo toxikologickej štúdie musí žiadateľ objasniť, či testovací materiál zodpovedá navrhovanej alebo existujúcej špecifikácii. V prípade, ak sa testovací materiál líši od uvedenej špecifikácie, žiadateľ musí preukázať, že uvedené údaje sú relevantné z hľadiska posudzovanej novej potraviny.

Toxikologické štúdie sa vykonávajú v zariadeniach spĺňajúcich požiadavky smernice 2004/10/ES, alebo v prípade, ak sa vykonávajú mimo územia Únie, vykonávajú sa podľa zásad OECD týkajúcich sa správnej laboratórnej praxe. Žiadateľ musí poskytnúť dôkaz o súlade s uvedenými požiadavkami a musí zdôvodniť akúkoľvek odchýlku od štandardných protokolov.

8.   Žiadateľ navrhuje celkový záver týkajúci sa bezpečnosti navrhovaných spôsobov použitia novej potraviny. Celkové vyhodnotenie možného rizika pre ľudské zdravie sa musí vykonať v kontexte známeho alebo pravdepodobného vystavenia človeka.

Článok 6

Overenie platnosti žiadosti

1.   Po doručení žiadosti Komisia bezodkladne overí, či žiadosť patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2015/2283, ako aj to, či žiadosť spĺňa požiadavky stanovené v článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia.

2.   Komisia môže uskutočniť konzultáciu s úradom. Úrad predloží Komisii svoje názory na to, či žiadosť spĺňa príslušné požiadavky stanovené v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283 v lehote 30 pracovných dní.

3.   Komisia môže od žiadateľa požadovať dodatočné informácie v súvislosti s platnosťou žiadosti, a so žiadateľom sa dohodnúť na lehote, do ktorej sa uvedené informácie musia poskytnúť.

4.   Odchylne od odseku 1 tohto článku a bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283, sa môže žiadosť pokladať za platnú aj vtedy, ak neobsahuje všetky prvky požadované podľa článkov 3 až 5 tohto nariadenia, a to za predpokladu, že žiadateľ pri každom chýbajúcom prvku predložil vhodné odôvodnenie.

5.   Komisia informuje žiadateľa, členské štáty a úrad o tom, či sa žiadosť považuje alebo nepovažuje za platnú. Ak sa žiadosť nepovažuje za platnú, Komisia uvedie dôvody, prečo nie je platná.

Článok 7

Informácie, ktoré majú byť zahrnuté v stanovisku úradu

1.   Stanovisko úradu zahŕňa tieto informácie:

a)

totožnosť novej potraviny;

b)

posúdenie výrobného postupu;

c)

údaje o zložení;

d)

špecifikácie;

e)

história používania novej potraviny a/alebo jej zdroja;

f)

navrhované spôsoby používania a množstvá používania a predpokladaný príjem;

g)

absorpcia, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie (ADME);

h)

informácie o výživovej hodnote;

i)

toxikologické informácie;

j)

alergénnosť;

k)

celkové hodnotenie rizika v prípade novej potraviny pri navrhovaných spôsoboch používania a množstvách používania, prípadne so zdôraznením neistôt a obmedzení;

l)

v prípade, ak vystavenie prostredníctvom stravy stanovené v rámci celkového hodnotenia rizika prevýši smerodajnú hodnotu odporúčanú na zachovanie zdravia, posúdenie vystavenia prostredníctvom stravy v súvislosti s novou potravinou musí byť podrobné, pričom sa uvedie aj príspevok k celkovému vystaveniu pri každej kategórii potravín alebo každej potravine, v ktorej prípade je používanie povolené alebo sa oň požiadalo;

m)

závery.

2.   Komisia môže požiadať o dodatočné informácie vo svojej žiadosti o stanovisko úradu.

Článok 8

Prechodné opatrenia

1.   Členské štáty do 1. januára 2018 oznámia Komisii zoznamy žiadostí uvedených v článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

2.   Členské štáty sprístupnia Komisii všetky informácie, ktoré získali o každej žiadosti uvedenej v odseku 1.

3.   Žiadateľ musí aktualizovať každú žiadosť uvedenú v odseku 1 tohto článku, aby spĺňal požiadavky stanovené v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283 a v tomto nariadení.

4.   Odchylne od toho sa odseky 1 a 2 neuplatňujú na žiadosti uvedené v odseku 1 tohto článku, v prípade ktorých sa správa o prvotnom posudku postúpila Komisii podľa článku 6 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (5) do 1. januára 2018 a v prípade ktorých neboli doručené žiadne odôvodnené námietky k uvedeniu novej potraviny na trh v lehote stanovenej v článku 6 ods. 4 nariadenia.

5.   Termín na podanie žiadostí uvedených v článku 35 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2283 je 1. január 2019.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/10/ES z 11. februára 2004 o zosúlaďovaní zákonov, predpisov a správnych opatrení uplatňovaných na zásady správnej laboratórnej praxe a overovanie ich uplatňovania pri testoch chemických látok (Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 44).

(3)  Súbor zásad OECD týkajúcich sa správnej laboratórnej praxe a monitorovania zhody. Číslo 1. Zásady OECD týkajúce sa správnej laboratórnej praxe (v revidovanom znení z roku 1997) ENV/MC/CHEM(98)17.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).


PRÍLOHA I

Vzor sprievodného listu pripojeného k žiadosti týkajúcej sa novej potraviny

EURÓPSKA KOMISIA

Generálne riaditeľstvo

Riaditeľstvo

Oddelenie

Dátum: …

Vec: Žiadosť o povolenie novej potraviny v súlade s nariadením (EÚ) 2015/2283.

(Jasne uveďte zaškrtnutím jedného z rámčekov.)

Žiadosť o povolenie novej potraviny.

Žiadosť o doplnenie, vypustenie alebo zmenu podmienok používania už povolenej novej potraviny. Uveďte odkaz na uvedené povolenie.

Žiadosť o doplnenie, vypustenie alebo zmenu špecifikácií už povolenej novej potraviny. Uveďte odkaz na uvedené povolenie.

Žiadosť o doplnenie, vypustenie alebo zmenu dodatočných osobitných požiadaviek na označovanie už povolenej novej potraviny. Uveďte odkaz na uvedené povolenie.

Žiadosť o doplnenie, vypustenie alebo zmenu požiadaviek na monitorovanie po umiestnení už povolenej novej potraviny na trh. Uveďte odkaz na uvedené povolenie.

Žiadateľ(-lia) alebo jeho/ich zástupca(-ovia) v Únii

[meno(-á)/názov(-vy), adresa(-y)…]

predkladá(-ajú) túto žiadosť s cieľom aktualizovať zoznam nových potravín Únie.

Totožnosť novej potraviny [mali by sa uviesť informácie o totožnosti novej potraviny v závislosti od kategórie(-í), do ktorej(-ých) nová potravina patrí]:

Dôverné zaobchádzanie (1). V prípade potreby uveďte, či žiadosť obsahuje dôverné údaje v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Áno

Nie

Ochrana údajov (2). V prípade potreby uveďte, či žiadosť obsahuje aj žiadosť o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, podľa článku 26 nariadenia (EÚ) 2015/2283:

Áno

Nie

Kategórie potravín, podmienky používania a požiadavky na označovanie

Kategória potravín

Osobitné podmienky používania

Dodatočná osobitná požiadavka na označovanie

 

 

 

 

 

 

S pozdravom

Podpis …

Prílohy:

Úplný spis

Zhrnutie spisu

Zoznam častí spisu, pri ktorých sa žiada o dôverné zaobchádzanie, a overiteľné odôvodnenie pre takéto požiadavky

Informácie na doloženie ochrany údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, vzťahujúce sa na žiadosť týkajúcu sa novej potraviny

Kópia administratívnych údajov žiadateľa(-ov)


(1)  Žiadatelia by mali použiť formát stanovený v prílohe II na uvedenie informácií, s ktorými si želajú zaobchádzať ako s dôvernými, a mali by poskytnúť všetky potrebné údaje na doloženie žiadosti o dôverné zaobchádzanie.

(2)  Žiadateľ by mal uviesť časť(-ti) žiadosti obsahujúcu(-e) údaje, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, v prípade ktorých sa požaduje ochrana, pričom jasne stanoví oddiel(-y) a číslo strany (čísla strán). Žiadateľ by mal poskytnúť overiteľné odôvodnenie/vyhlásenie v súvislosti s požiadavkou týkajúcou sa priemyselného vlastníctva.


PRÍLOHA II

Odôvodnenie dôverného zaobchádzania s informáciami

Táto príloha sa aktualizuje v priebehu postupu vybavovania žiadostí vždy, keď žiadateľ predloží žiadosť o dôverné zaobchádzanie s informáciami.

V prípade, ak výrobný postup obsahuje dôverné údaje, musí sa uviesť zhrnutie výrobného postupu, ktoré nemá dôverný charakter.

Informácie, pri ktorých sa žiada o dôverné zaobchádzanie

Odôvodnenie

Oddiel x.y (predložené dňa RRRR/MM/DD)

 

 

 

Príloha X (predložené dňa RRRR/MM/DD)

 

 

 

Oddiel x.y (predložené dňa RRRR/MM/DD)

 

 

 

Príloha X (predložené dňa RRRR/MM/DD)

 


30.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 351/72


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2470

z 20. decembra 2017,

ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (1), a najmä na jeho článok 8,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa stanovujú pravidlá umiestňovania nových potravín na trh a ich používania v rámci Únie.

(2)

Podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/2283 musí Komisia zriadiť únijný zoznam nových potravín povolených alebo oznámených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (2).

(3)

Únijný zoznam nových potravín sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia uvedené v právnych predpisoch príslušného odvetvia.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Únijný zoznam povolených nových potravín

Týmto sa zriaďuje a v prílohe k tomuto nariadeniu sa stanovuje únijný zoznam nových potravín povolených na umiestňovanie na trh v rámci Únie, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).


PRÍLOHA

ÚNIJNÝ ZOZNAM NOVÝCH POTRAVÍN

Obsah zoznamu

1.

Únijný zoznam sa skladá z tabuliek 1 a 2.

2.

Tabuľka 1 obsahuje povolené nové potraviny a tieto informácie:

Stĺpec 1

:

Povolená nová potravina

Stĺpec 2

:

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať. Tento stĺpec sa ďalej rozdeľuje na dve časti: Konkrétna kategória potravín a Najvyššie prípustné množstvá

Stĺpec 3

:

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Stĺpec 4

:

Iné požiadavky

3.

Tabuľka 2 obsahuje špecifikácie nových potravín a tieto informácie:

Stĺpec 1

:

Povolená nová potravina

Stĺpec 2

:

Špecifikácie

Tabuľka 1: Povolené nové potraviny

Povolená nová potravina

Podmienky, za ktorých možno novú potravinu používať

Doplňujúce špecifické požiadavky na označovanie

Iné požiadavky

Kyselina N-Acetyl-D-neuramínová

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „kyselina N-acetyl-D-neuramínová“

Na výživových doplnkoch obsahujúcich kyselinu N-acetyl-D-neuramínovú sa musí uvádzať informácia o tom, že výživový doplnok by sa nemal dávať dojčatám, malým deťom a deťom mladším ako 10 rokov, ak konzumujú materské mlieko alebo iné potraviny s pridanou kyselinou N-acetyl-D-neuramínovou v rozmedzí tých istých dvadsiatich štyroch hodín.

 

Počiatočná a následná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 (1)

0,05 g/l zmiešanej výživy

Potraviny spracované na báze obilnín a detské potraviny pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia pojmov v nariadení (EÚ) č. 609/2013

0,05 g/kg v prípade tuhých potravín

Potraviny na osobitné lekárske účely pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia pojmov v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami dojčiat a malých detí, pre ktoré sú tieto výrobky určené, ale v žiadnom prípade nie vyššie ako najvyššie prípustné množstvá stanovené pre kategóriu uvedenú v tabuľke, ktorá zodpovedá daným výrobkom.

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia pojmov v nariadení (EÚ) č. 609/2013

0,2 g/l (nápoje)

1,7 g/kg (tyčinky)

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu, v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014 (2)

1,25 g/kg

Neochutené pasterizované a sterilizované (vrátane UHT) výrobky na báze mlieka

0,05 g/l

Neochutené výrobky na báze fermentovaného mlieka, ktoré boli po fermentácii tepelne ošetrené, ochutené fermentované mliečne výrobky vrátane výrobkov, ktoré boli tepelne ošetrené

0,05 g/l (nápoje)

0,4 g/kg (tuhé potraviny)

Analógy mliečnych výrobkov vrátane bielidiel do nápojov

0,05 g/l (nápoje)

0,25 g/kg (tuhé potraviny)

Cereálne tyčinky

0,5 g/kg

Stolové sladidlá

8,3 g/kg

Ovocné nápoje a nápoje na báze zeleniny

0,05 g/l

Ochutené nápoje

0,05 g/l

Výberová káva, čaj, bylinné a ovocné nálevy, čakanka; extrakty z čaju, bylinných a ovocných nálevov a čakanky; čajové, rastlinné, ovocné a obilninové prípravky na prípravu nálevov

0,2 g/kg

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ (3)

300 mg/deň pre celkovú populáciu vo veku nad 10 rokov

55 mg/deň pre dojčatá

130 mg/deň pre malé deti

250 mg/deň pre deti vo veku od 3 do 10 rokov

Sušená dužina plodu Adansonia digitata (baobab)

Nešpecifikované

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „dužina plodov baobabu“

 

Extrakt z bunkových kultúr Ajuga reptans

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím podobného extraktu kvitnúcich nadzemných častí zbehovca plazivého (Ajuga reptans) vo výživových doplnkoch

L-alanyl-L-glutamín

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

 

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 s výnimkou potravín pre dojčatá a malé deti

Riasový olej z mikrorias Ulkenia sp.

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá DHA

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej z mikrorias Ulkenia sp.“

 

Pekárenské výrobky (chlieb, rožky a sladké sušienky)

200 mg/100 g

Cereálne tyčinky

500 mg/100 g

Nealkoholické nápoje (vrátane mliečnych nápojov)

60 mg/100 ml

Olej zo semien Allanblackia

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej zo semien Allanblackia

 

Žlté tukové nátierky a smotanové nátierky

20 g/100 g

Extrakt z listov Aloe macroclada Baker

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím podobného gélu získaného z Aloe vera (L.) Burm. vo výživových doplnkoch

Olej z pancierovky antarktickej (Euphausia superba)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné kombinované množstvá DHA a EPA

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „lipidový extrakt z kôrovca pancierovky antarktickej (Euphausia superba)“

 

Mliečne výrobky okrem nápojov na báze mlieka

200 mg/100 g alebo v syrových výrobkoch 600 mg/100 g

Analógy mliečnych výrobkov okrem nápojov

200 mg/100 g alebo v prípade analógov syrových výrobkov 600 mg/100 g

Nealkoholické nápoje

Nápoje na báze mlieka

Nápoje z analógov mliečnych výrobkov

80 mg/100 ml

Roztierateľné tuky a zálievky

600 mg/100 g

Tuky na varenie

360 mg/100 ml

Raňajkové cereálie

500 mg/100 g

Pekárenské výrobky (chlieb, rožky a sladké sušienky)

200 mg/100 g

Energetické/cereálne tyčinky

500 mg/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

3 000 mg/deň pre bežnú populáciu

450 mg/deň pre tehotné a dojčiace ženy

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Potraviny spracované na báze obilnín a detské potraviny určené pre dojčatá a malé deti podľa nariadenia (EÚ) č. 609/2013

200 mg/100 ml

Potraviny určené na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

Olej bohatý na fosfolipidy získavaný z pancierovky antarktickej (Euphausia superba)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné kombinované množstvá DHA a EPA

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „lipidový extrakt z kôrovca pancierovky antarktickej (Euphausia superba)“

 

Mliečne výrobky okrem nápojov na báze mlieka

200 mg/100 g alebo v syrových výrobkoch 600 mg/100 g

Analógy mliečnych výrobkov okrem nápojov

200 mg/100 g alebo v prípade analógov syrových výrobkov 600 mg/100 g

Nealkoholické nápoje

Nápoje na báze mlieka

Nápoje z analógov mliečnych výrobkov

80 mg/100 ml

Roztierateľné tuky a zálievky

600 mg/100 g

Tuky na varenie

360 mg/100 ml

Raňajkové cereálie

500 mg/100 g

Pekárenské výrobky (chlieb, rožky a sladké sušienky)

200 mg/100 g

Energetické/cereálne tyčinky

500 mg/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

3 000 mg/deň pre bežnú populáciu

450 mg/deň pre tehotné a dojčiace ženy

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Potraviny spracované na báze obilnín a detské potraviny určené pre dojčatá a malé deti podľa nariadenia (EÚ) č. 609/2013

200 mg/100 ml

Potraviny určené na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

Potraviny, na ktorých sú informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v súlade s požiadavkami vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014

Olej s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej z huby Mortierella alpina

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej z huby Mortierella alpina“ alebo „olej z Mortierella alpina

 

Počiatočná a následná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s nariadením (EÚ) č. 609/2013

Potraviny na osobitné lekárske účely pre predčasne narodené deti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s nariadením (EÚ) č. 609/2013

Argánový olej z Argania spinosa

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „argánový olej“ a v prípade, že sa používa ako pochutina, na označení je uvedené „rastlinný olej iba na použitie ako pochutina“

 

Ako pochutina

Nešpecifikované

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím rastlinných olejov

Oleorezín s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „astaxantín“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V prípade oleorezínu 40 – 80 mg/deň, čo predstavuje ≤ 8 mg astaxantín na deň

Semená bazalky (Ocimum basilicum)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Ovocné šťavy a nápoje zo zmesí ovocných/zeleninových štiav

3 g/200 ml v prípade pridania celých semien bazalky (Ocimum basilicum)

Výťažok z fermentovaných čiernych (sójových) bôbov

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „výťažok z fermentovaných čiernych (sójových) bôbov“ alebo „fermentovaný sójový výťažok“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

4,5 g/deň

Bovinný laktoferín

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „laktoferín z kravského mlieka“

 

Počiatočná a následná dojčenská výživa v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 (na priamu konzumáciu ako nápoj)

100 mg/100 ml

Potraviny na báze mlieka určené pre malé deti (na priamu konzumáciu ako jedlo/nápoj)

200 mg/100 g

Spracované potraviny na báze obilnín (tuhé)

670 mg/100 g

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

Najviac 3 g/deň, podľa individuálnych potrieb

Nápoje na báze mlieka

200 mg/100 g

Nápojové zmesi v prášku na báze mlieka (na priamu konzumáciu ako nápoj)

330 mg/100 g

Nápoje na báze fermentovaného mlieka (vrátane jogurtových nápojov)

50 mg/100 g

Nealkoholické nápoje

120 mg/100 g

Výrobky na báze jogurtu

80 mg/100 g

Výrobky na báze syra

2 000 mg/100 g

Zmrzlina

130 mg/100 g

Koláče a sladké pečivo

1 000 mg/100 g

Cukríky

750 mg/100 g

Žuvačky

3 000 mg/100 g

Olej zo semien Buglossoides arvensis

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá kyseliny stearidónovej (STA)

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „rafinovaný olej Buglossoides

 

Mliečne výrobky a ich analógy

250 mg/100 g

75 mg/100 g v nápojoch

Syr a výrobky zo syra

750 mg/100 g

Maslo a iné tukové a olejové emulzie vrátane nátierok (nie na varenie alebo vyprážanie)

750 mg/100 g

Raňajkové cereálie

625 mg/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti

500 mg/deň

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 s výnimkou potravín na osobitné lekárske účely určené pre dojčatá a malé deti

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Olej z Calanus finmarchicus

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej z Calanus finmarchicus (kôrovce)“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

2,3 g/deň

Základ žuvacej gumy (monometoxypolyetylénglykol)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „základ žuvacej gumy (obsahujúci maleínovaný homopolymér 2-metylbuta-1,3-diénu s estermi polyetylénglykolmonometyléteru)“ alebo „základ žuvacej gumy (vrátane č. CAS: 1246080-53-4)“

 

Žuvacia guma

8 %

Základ žuvacej gumy (kopolymér metyl-vinyl-éteru a anhydridu kyseliny maleínovej)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „základ žuvacej gumy (obsahujúci kopolymér metyl-vinyl-éteru a anhydridu kyseliny maleínovej)“ alebo „základ žuvacej gumy (vrátane č. CAS: 9011-16-9)“

 

Žuvacia guma

2 %

Šalviový olej (Salvia hispanica)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „šalviový olej (Salvia hispanica)“

 

Tuky a oleje

10 %

Čistý šalviový olej

2 g/deň

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

2 g/deň

Semená šalvie aztéckej (Salvia hispanica)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „semená šalvie aztéckej (Salvia hispanica)“

2.

Balené semená šalvie aztéckej (Salvia hispanica) sa označia doplňujúcim označením na účely informovania spotrebiteľa o tom, že maximálny denný príjem je najviac 15 g.

 

Chlieb

5 % (celé alebo drvené semená šalvie aztéckej)

Pekárske výrobky

10 % celých semien šalvie aztéckej

Raňajkové cereálie

10 % celých semien šalvie aztéckej

Ovocné, orechové a semenné zmesi

10 % celých semien šalvie aztéckej

Ovocné šťavy a nápoje zo zmesí ovocných/zeleninových štiav

15 g/deň v prípade pridania celých, drvených alebo mletých semien šalvie aztéckej

Balené semená šalvie aztéckej predávané samostatne

15 g/deň v prípade celých semien šalvie aztéckej

Ovocné nátierky

1 % celých semien šalvie aztéckej

Jogurt

1,3 g celých semien šalvie aztéckej na 100 g jogurtu alebo 4,3 g celých semien šalvie aztéckej na 330 g jogurtu (porcia).

Sterilizované hotové jedlá na báze obilninových, pseudoobilninových a/alebo strukovinových zŕn

5 % celých semien šalvie aztéckej

Chitínglukán z Aspergillus niger

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „chitínglukán z Aspergillus niger

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

5 g/deň

Chitínglukánový komplex z Fomes fomentarius

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „chitínglukán z Fomes fomentarius

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

5 g/deň

Extrakt chitozánu z húb (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „extrakt chitozánu z Agaricus bisporus“ alebo „extrakt chitozánu z Aspergillus niger

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím chitozánu z kôrovcov vo výživových doplnkoch

Chondroitín-sulfát

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „chondroitín sulfát získavaný mikrobiologickou fermentáciou a sulfatáciou“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“ určené pre dospelých s výnimkou tehotných a dojčiacich žien

1 200 mg/deň

Pikolinát chromitý

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá celkového chrómu

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „pikolinát chromitý“

 

Potraviny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 609/2013

250 μg/deň

Potraviny obohatené v súlade s nariadením (ES) č. 1925/2006 (4)

Bylina Cistus incanus L. Pandalis

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „bylina Cistus incanus L. Pandalis“

 

Bylinné nálevy

Predpokladaný denný príjem: 3 g bylín/deň (2 šálky/deň)

Citikolín

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „citikolín“

2.

Na označení potravín obsahujúcich citikolín sa musí uvádzať informácia o tom, že výrobok nie je určený na konzumáciu deťmi

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

500 mg/deň

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

250 mg na porciu a maximálna denná spotreba 1 000 mg

Clostridium butyricum

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)“ alebo „Clostridium butyricum (CBM 588)“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

1,35 × 108 JTK/deň

Extrakt z odtučneného kakaového prášku

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Spotrebiteľov treba poučiť o tom, že maximálne denné prípustné množstvo spotreby je 600 mg polyfenolov, čo zodpovedá 1,1 g extraktu z odtučneného kakaového prášku

 

Výživové tyčinky

1 g/deň a 300 mg polyfenolov, čo zodpovedá maximálne 550 mg extraktu z odtučneného kakaového prášku v jednej porcii jedla (alebo výživového doplnku)

Nápoje na báze mlieka

Všetky ostatné potraviny (vrátane výživových doplnkov v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzených ako „potravinové doplnky“), ktoré sa stali nositeľmi funkčných zložiek a ktoré sú zvyčajne určené na spotrebu pre dospelých dbajúcich o svoje zdravie

Extrakt z nízkotučného kakaa

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Spotrebiteľov treba poučiť o tom, že maximálne denné prípustné množstvo spotreby je 600 mg kakaových flavanolov

 

Potraviny vrátane výživových doplnkov v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzených ako „potravinové doplnky“

730 mg na porciu a približne 1,2 g/deň

Olej zo semien koriandra (Coriandrum sativum)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „olej zo semien koriandra“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

600 mg/deň

Sušené ovocie Crataegus pinnatifida

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „sušené ovocie Crataegus pinnatifida

 

Bylinné nálevy

V súlade s bežným použitím Crataegus pinnatifida

Džemy a rôsoly (želé) v súlade so smernicou 2001/113/ES (5)

Kompóty

Alfa-cyklodextrín

Nešpecifikované

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „alfa-cyklodextrín“ alebo „α-cyklodextrín“

 

Gama-cyklodextrín

Nešpecifikované

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „gama-cyklodextrín“ alebo „γ-cyklodextrín“

 

Prípravok dextran produkovaný byktériou Leuconostoc mesenteroides

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „dextran“

 

Pekárske výrobky

5 %

Diacylglycerolový olej rastlinného pôvodu

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „diacylglycerolový olej rastlinného pôvodu (s obsahom diacylglycerolov minimálne 80 %)“

 

Pokrmové oleje

 

Tukové nátierky

Šalátové dressingy

Majonéza

Náhrada dávky jedla na účely regulácie hmotnosti (vo forme nápojov)

Pekárske výrobky

Jogurtové výrobky

Dihydrokapsiát (DHC)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

1.

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „dihydrokapsiát“

2.

Výživové doplnky obsahujúce syntetický dihydrokapsiát budú označené ako „neurčené pre deti do 4,5 roka“

 

Cereálne tyčinky

9 mg/100 g

Sušienky, keksy a krekry

9 mg/100 g

Ryžové snacky

12 mg/100 g

Nápoje sýtené oxidom uhličitým, riediteľné nápoje, nápoje na báze ovocnej šťavy

1,5 mg/100 ml

Zeleninové nápoje

2 mg/100 ml

Nápoje na báze kávy, nápoje na báze čaju

1,5 mg/100 ml

Ochutená voda – neperlivá

1 mg/100 ml

Predvarená ovsená kaša

2,5 mg/100 g

Ostatné obilniny

4,5 mg/100 g

Zmrzlina, mliečne dezerty

4 mg/100 g

Pudingové zmesi (na priamu konzumáciu)

2 mg/100 g

Výrobky na báze jogurtu

2 mg/100 g

Čokoládové cukrovinky

7,5 mg/100 g

Tvrdé cukríky

27 mg/100 g

Žuvačky bez cukru

115 mg/100 g

Bielidlo/náhrada smotany

40 mg/100 g

Sladidlá

200 mg/100 g

Polievky (na priamu konzumáciu)

1,1 mg/100 g

Šalátový dresing

16 mg/100 g

Rastlinná bielkovina

5 mg/100 g

Jedlá na priamu konzumáciu

3 mg/dávka jedla

Náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

3 mg/dávka jedla

Náhrada dávky jedla na účely regulácie hmotnosti (vo forme nápojov)

1 mg/100 ml

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

3 mg/jeden príjem

9 mg/deň

Nealkoholické nápojové zmesi v prášku

14,5 mg/kg, čo zodpovedá 1,5 mg/100 ml

Sušený extrakt z bunkových kultúr Lippia citriodora

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „sušený extrakt z Lippia citriodora z bunkových kultúr HTN®Vb“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím podobného extraktu z listov Lippia citriodora vo výživových doplnkoch

Extrakt z bunkových kultúr Echinacea angustifolia

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

 

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

V súlade s bežným použitím podobného extraktu z koreňa Echinacea angustifolia vo výživových doplnkoch

Olej z Echium plantagineum

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá kyseliny stearidónovej (STA)

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „rafinovaný olej z hadinca skorocelového“

 

Mliečne výrobky a jogurtové nápoje dodávané v jednotlivých dávkach

250 mg/100 g; 75 mg/100 g v nápojoch

Syrové prípravky

750 mg/100 g

Roztierateľné tuky a zálievky

750 mg/100 g

Raňajkové cereálie

625 mg/100 g

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

500 mg/deň

Potraviny na osobitné lekárske účely v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013

V súlade s osobitnými výživovými požiadavkami osôb, ktorým sú výrobky určené

Celková náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti v zmysle vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013 a náhrady dávky jedla na účely regulácie hmotnosti

250 mg/dávka jedla

Epigalokatechín galát ako purifikovaný extrakt z listov zeleného čaju (Camellia sinensis)

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Na označení potravín sa musí uvádzať informácia, že spotrebitelia by nemali skonzumovať viac než 300 mg extraktu denne

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

150 mg extraktu v jednej porcii potraviny alebo výživového doplnku

Potraviny obohatené v súlade s nariadením (ES) č. 1925/2006

L-ergotioneín

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „L-ergotioneín“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

30 mg/deň pre bežnú populáciu (s výnimkou tehotných a dojčiacich žien)

20 mg/deň pre deti staršie ako 3 roky

Nátrium-feredetát

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvo (vyjadrené ako bezvodá EDTA)

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „nátrium-feredetát“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

18 mg/deň pre deti

75 mg/deň pre dospelých

Potraviny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 609/2013

12 mg/100 g

Potraviny obohatené v súlade s nariadením (ES) č. 1925/2006

Fosforečnan amónno-železnatý

Konkrétna kategória potravín

Najvyššie prípustné množstvá

Názov novej potraviny na označení potravín, ktoré ju obsahujú, je „fosforečnan amónno-železnatý“

 

Výživové doplnky v smernici 2002/46/ES nesprávne vymedzené ako „potravinové doplnky“

Má sa používať v súlade so smernicou 2002/46/ES, nariadením (EÚ) č. 609/2013 a/alebo nariadením (ES) č. 1925/2006

Potraviny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 609/2013

Potraviny obohatené v súlade s nariadením (ES) č. 1925/2006