ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 326

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
9. decembra 2017


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2269 zo 7. decembra 2017, ktorým sa stanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2270 z 9. októbra 2017 o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej

5

 

 

Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej

7

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2271 z 30. novembra 2017 o uzavretí Protokolu k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov

36

 

 

Protokol k rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

37

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2272 z 8. decembra 2017, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Kabanosy staropolskie (ZTŠ)]

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2273 z 8. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu ( 1 )

42

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2274 z 8. decembra 2017 o povolení nového používania prípravku s obsahom 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej mikroorganizmom Komagataella pastoris (DSM 23036) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ryby (držiteľ povolenia Huvepharma EOOD) ( 1 )

44

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2275 z 8. decembra 2017 o povolení nového použitia prípravku s obsahom Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme (držiteľ povolenia Centro Sperimentale del Latte) ( 1 )

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2276 z 8. decembra 2017 o povolení nového použitia prípravku s obsahom Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľ povolenia Kemin Europa N.V.) ( 1 )

50

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2277 z 8. decembra 2017, ktorým sa určuje, že dočasné pozastavenie preferenčného cla podľa článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 19/2013 nie je primerané pre dovoz banánov s pôvodom v Peru

53

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2228 zo 4. decembra 2017, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2017 )

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZHODNUTIA

9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/2269

zo 7. decembra 2017,

ktorým sa stanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 352,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Aby mohla Agentúra Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) riadne plniť svoje úlohy, Rada má každých päť rokov prijať viacročný rámec, v ktorom sa určia tematické oblasti činnosti agentúry v súlade s nariadením Rady (ES) č. 168/2007 (2).

(2)

Prvý viacročný rámec bol stanovený rozhodnutím Rady 2008/203/ES (3). Druhý viacročný rámec bol stanovený rozhodnutím Rady 252/2013/EÚ (4).

(3)

Realizácia viacročného rámca by sa mala uskutočňovať výlučne v rámci rozsahu pôsobnosti práva Únie.

(4)

Viacročný rámec by mal byť v súlade s prioritami Únie a mali by sa v ňom náležite zohľadniť základné postoje vyplývajúce z uznesení Európskeho parlamentu a zo záverov Rady v oblasti základných práv.

(5)

Vo viacročnom rámci by sa mali náležite zohľadňovať finančné a ľudské zdroje agentúry.

(6)

Viacročný rámec by mal obsahovať ustanovenia, ktorých účelom je zabezpečiť komplementárnosť s právomocou iných orgánov, úradov a agentúr Únie, ako aj s Radou Európy a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti základných práv. Najdôležitejšími orgánmi, úradmi a agentúrami Únie v súvislosti s týmto viacročným rámcom sú: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 (5); Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 (6) a premenovaná nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (7); Európska migračná sieť, zriadená rozhodnutím Rady 2008/381/ES (8); Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 (9); európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10); Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 (11); Eurojust, zriadený rozhodnutím Rady 2002/187/SVV (12); Európsky policajný úrad (Europol), zriadený rozhodnutím Rady 2009/371/SVV (13); Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL), zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2219 (14); Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), zriadená nariadením Rady (EHS) č. 1365/75 (15) a Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 (16).

(7)

Do tematických oblastí činnosti agentúry by mal byť zahrnutý boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacim prejavom neznášanlivosti.

(8)

Vzhľadom na dôležitosť boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu pre Úniu, ktorá ho určila za jeden z piatich cieľov stratégie rastu Európa 2020, by agentúra pri zhromažďovaní a šírení údajov v rámci tematických oblastí určených týmto rozhodnutím mala zohľadňovať ekonomické a sociálne predpoklady umožňujúce efektívne využívanie základných práv.

(9)

Komisia pri príprave svojho návrhu konzultovala so správnou radou agentúry a 1. marca 2016 dostala jej písomné stanovisko. So správnou radou agentúry sa ďalej konzultovalo na jej zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 19. a 20. mája 2016.

(10)

Agentúra môže v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 168/2007 na základe žiadosti Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie vykonávať činnosť mimo tematických oblastí určených vo viacročnom rámci, ak to umožňujú jej finančné a ľudské zdroje,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Viacročný rámec

1.   Týmto sa stanovuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva (ďalej len „agentúra“) na roky 2018 – 2022.

2.   V súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 168/2007 agentúra plní úlohy vymedzené v článku 4 ods. 1 uvedeného nariadenia v rámci tematických oblastí určených v článku 2 tohto rozhodnutia.

Článok 2

Tematické oblasti

Tematické oblasti sú tieto:

a)

obete trestných činov a prístup k spravodlivosti;

b)

rovnosť a diskriminácia založená na akomkoľvek dôvode ako je pohlavie, rasa, farba pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo alebo viera, politické alebo iné zmýšľanie, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, narodenie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálna orientácia, alebo z dôvodu štátnej príslušnosti;

c)

informačná spoločnosť, a najmä rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov;

d)

justičná spolupráca, okrem spolupráce v trestných veciach;

e)

migrácia, hranice, azyl a integrácia utečencov a migrantov;

f)

rasizmus, xenofóbia a súvisiace prejavy neznášanlivosti;

g)

práva dieťaťa;

h)

integrácia a sociálne začlenenie Rómov.

Článok 3

Komplementárnosť a spolupráca s inými orgánmi

1.   Pri vykonávaní tohto viacročného rámca agentúra zabezpečuje primeranú spoluprácu a koordináciu s príslušnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou v súlade s článkami 6, 7, 8 a 10 nariadenia (ES) č. 168/2007.

2.   Agentúra sa zaoberá otázkami súvisiacimi s diskrimináciou z dôvodu pohlavia výlučne v rámci svojej činnosti, ktorú má vyvíjať v súvislosti so všeobecnými otázkami diskriminácie uvedenej v článku 2 písm. b), a v rozsahu, ktorý tejto činnosti zodpovedá, keďže zhromažďovanie údajov o rodovej rovnosti a diskriminácii z dôvodu pohlavia je úlohou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE). Agentúra a EIGE spolupracujú v súlade s dohodou o spolupráci z 22. novembra 2010.

3.   Agentúra spolupracuje s inými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie ako sú: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v súlade s dohodou o spolupráci z 8. októbra 2009; Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v súlade s dohodou o spolupráci z 26. mája 2010; Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) v súlade s pracovnou dohodou z 11. júna 2013; Eurojust v súlade s memorandom o porozumení z 3. novembra 2014 a Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) v súlade s pracovnou dohodou zo 6. júla 2016. Okrem toho spolupracuje s Európskym policajným úradom (Europol), Agentúrou Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a Európskou migračnou sieťou v súlade s budúcimi dohodami o spolupráci. Spolupráca s uvedenými orgánmi sa obmedzuje na činnosti v rozsahu pôsobnosti tematických oblastí stanovených v článku 2.

4.   Agentúra plní svoje úlohy v súvislosti s informačnou spoločnosťou, a najmä pokiaľ ide o rešpektovanie súkromného života a ochranu osobných údajov, v spolupráci s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (EDPS), Európskym výborom pre ochranu údajov, Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a so Spoločným výskumným centrom Európskej komisie (JRC) a spôsobom, ktorý je komplementárny k ich činnosti.

5.   Agentúra koordinuje svoju činnosť s činnosťou Rady Európy v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 168/2007 a s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Radou Európy o spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy (17), na ktorú sa odkazuje v uvedenom článku.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

V Bruseli 7. decembra 2017

Za Radu

predseda

A. ANVELT


(1)  Súhlas z 1. júna 2017 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2008/203/ES z 28. februára 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 168/2007 v súvislosti s prijatím viacročného rámca pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2007 – 2012 (Ú. v. EÚ L 63, 7.3.2008, s. 14).

(4)  Rozhodnutie Rady 252/2013/EÚ z 11. marca 2013, ktorým sa zriaďuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2013 – 2017 (Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

(8)  Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 14. mája 2008, ktorým sa zriaďuje Európska migračná sieť (Ú. v. EÚ L 131, 21.5.2008, s. 7).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o Agentúre Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení nariadenia (ES) č. 460/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 41).

(12)  Rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom (Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1).

(13)  Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2219 z 25. novembra 2015 o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV (Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2015, s. 1).

(15)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

(17)  Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Radou Európy o spolupráci medzi Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Radou Európy (Ú. v. EÚ L 186, 15.7.2008, s. 7).


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/5


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/2270

z 9. októbra 2017

o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 207 a 209 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady 2012/273/EÚ (2) bola 30. apríla 2013 podpísaná Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej, s výhradou jej neskoršieho uzavretia.

(2)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Spoločnému výboru zriadenému podľa článku 56 dohody predsedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Únia alebo Únia a členské štáty sú v spoločnom výbore zastúpené v závislosti od predmetu rokovania.

Článok 3

Predseda Rady vydá v mene Únie oznámenie stanovené v článku 63 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 9. októbra 2017

Za Radu

predseda

S. KIISLER


(1)  Súhlas z 15. februára 2017 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady 2012/273/EÚ zo 14. mája 2012 o podpise Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej v mene Únie (Ú. v. EÚ L 134, 24.5.2012, s. 4).

(3)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/7


RÁMCOVÁ DOHODA

o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“

a

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty“,

na jednej strane a

VLÁDA MONGOLSKA, ďalej len „Mongolsko“,

na strane druhej,

ďalej len „zmluvné strany“,

BERÚC DO ÚVAHY tradičné priateľské väzby medzi zmluvnými stranami a úzke historické, politické a hospodárske putá, ktoré ich spájajú,

KEĎŽE zmluvné strany pripisujú osobitnú dôležitosť mnohostrannému charakteru svojich vzájomných vzťahov,

KEĎŽE zmluvné strany považujú túto dohodu za súčasť širších vzťahov medzi nimi, tvorených dohodami, na ktorých sa obidve strany zúčastňujú,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC záväzok zmluvných strán rešpektovať a ich želanie posilňovať demokratické zásady, zásady právneho štátu, ľudské práva a základné slobody vrátane práv osôb patriacich k menšinám, zakotvené okrem iného v Charte Organizácie Spojených národov, vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv Organizácie Spojených národov a v ďalších príslušných medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC oddanosť zásadám právneho štátu, dodržiavania medzinárodného práva a riadnej správy vecí verejných a boja proti korupcii, ako aj túžbu podporovať hospodársky a sociálny pokrok svojich národov, berúc pritom do úvahy zásadu trvalo udržateľného rozvoja a požiadavky ochrany životného prostredia,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC svoju túžbu prehĺbiť spoluprácu medzi zmluvnými stranami na základe spoločných hodnôt,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC svoju túžbu podporovať hospodársky a sociálny pokrok svojich národov, berúc pritom do úvahy zásadu trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých jeho dimenziách,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC svoj záväzok podporovať medzinárodný mier a bezpečnosť a angažovať sa v účinnom multilateralizme a mierovom riešení sporov, najmä na tento účel spolupracovať v rámci Organizácie spojených národov,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC svoju túžbu prehĺbiť spoluprácu v politických a hospodárskych otázkach, ako aj otázkach medzinárodnej stability, spravodlivosti a bezpečnosti, ktoré sú základnými podmienkami pre podporu trvalo udržateľného sociálneho a hospodárskeho rozvoja, odstránenia biedy a dosiahnutia rozvojových cieľov tisícročia,

KEĎŽE zmluvné strany považujú terorizmus za hrozbu pre celosvetovú bezpečnosť a želajú si zintenzívniť dialóg a spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu v súlade s príslušnými nástrojmi Bezpečnostnej rady OSN, najmä rezolúcie BR OSN 1373. V Európskej bezpečnostnej stratégii, ktorú prijala Európska rada v decembri 2003, sa terorizmus označuje za kľúčovú hrozbu pre bezpečnosť. Európska únia v tejto súvislosti vykonala kľúčové opatrenia vrátane akčného plánu boja proti terorizmu, ktorý bol prijatý v roku 2001 a aktualizovaný v roku 2004, a zásadného vyhlásenia o boji proti terorizmu z 25. marca 2004 v súvislosti s útokmi v Madride. Európska únia taktiež v decembri 2005 prijala aj stratégiu EÚ na boj proti terorizmu,

VYJADRUJÚC svoju plnú odhodlanosť predchádzať všetkým formám terorizmu a bojovať proti nim a zintenzívniť spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu a bojovať proti organizovanej trestnej činnosti,

KEĎŽE zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že účinné protiteroristické opatrenia a ochrana ľudských práv sa navzájom dopĺňajú a posilňujú,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že najzávažnejšie trestné činy, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo, nesmú zostať nepotrestané a že ich účinné stíhanie sa musí zabezpečiť prostredníctvom prijatia opatrení na vnútroštátnej úrovni a posilnením celosvetovej spolupráce,

BERÚC DO ÚVAHY, že zriadenie a účinné fungovanie Medzinárodného trestného súdu predstavujú dôležitý krok vpred pre mier a medzinárodnú spravodlivosť a že Rada Európskej únie prijala 16. júna 2003 spoločnú pozíciu o MTS, na ktorú nadviazal akčný plán prijatý 4. februára 2004,

KEĎŽE zmluvné strany zdieľajú názor, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov znamená vážnu hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť a želajú si posilniť svoj dialóg a spoluprácu v tejto oblasti. Prijatie rezolúcie BR OSN 1540 konsenzom vyzdvihuje záväzok celého medzinárodného spoločenstva bojovať proti šíreniu zbraní hromadného ničenia. Rada Európskej únie prijala 17. novembra 2003 politiku EÚ o začlenení politík nešírenia do vzťahov EÚ s tretími krajinami. Európska rada prijala 12. decembra 2003 Stratégiu na boj proti šíreniu,

KEĎŽE Európska rada vyjadrila názor, že ručné zbrane a ľahké zbrane (RĽZ) predstavujú rastúcu hrozbu pre mier, bezpečnosť a rozvoj, a 13. januára 2006 prijala stratégiu na boj proti nedovolenému hromadeniu RĽZ a ich munície. Európska rada v tejto stratégii zdôraznila, že je nutné zabezpečiť komplexný a dôsledný prístup politiky v oblasti bezpečnosti a rozvoja,

VYJADRUJÚC svoju úplnú oddanosť podpore všetkých aspektov trvalo udržateľného rozvoja vrátane ochrany životného prostredia, účinnej spolupráce zameranej na boj proti zmene klímy, potravinovej bezpečnosti, ako aj účinnej podpory a vykonávania medzinárodne uznaných pracovných a sociálnych noriem,

ZDÔRAZŇUJÚC dôležitosť prehĺbenia vzťahov a spolupráce v takých oblastiach, ako je readmisia a azylová a vízová politika, ako aj spoločného riešenia problematiky migrácie a obchodovania s ľuďmi,

OPÄTOVNE ZDÔRAZŇUJÚC význam obchodu pre svoje dvojstranné vzťahy, a to najmä obchodu so surovinami, a zdôrazňujúc svoj záväzok dohodnúť na Podvýbore pre obchod a investície konkrétne pravidlá týkajúce sa surovín,

BERÚC NA VEDOMIE, že ustanovenia tejto dohody, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti časti III hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zaväzujú Spojené kráľovstvo a Írsko ako osobitné zmluvné strany, a nie ako súčasť Európskej únie, pokiaľ Európska únia so Spojeným kráľovstvom a/alebo Írskom spoločne neoznámia Mongolsku, že Spojené kráľovstvo alebo Írsko je viazané ako súčasť Európskej únie v súlade s Protokolom č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie. Ak Spojené kráľovstvo a/alebo Írsko prestanú byť viazané ako súčasť Európskej únie podľa článku 4a protokolu č. 21, Európska únia spoločne so Spojeným kráľovstvom a/alebo Írskom bezodkladne informujú Mongolsko o akejkoľvek zmene svojho postavenia, pričom v takom prípade ostávajú viazané ustanoveniami dohody vo vlastnom mene. To isté platí aj pre Dánsko v súlade s protokolom o postavení Dánska pripojeným k týmto zmluvám,

POTVRDZUJÚC svoj záväzok posilňovať existujúce vzťahy medzi zmluvnými stranami s cieľom prehlbovať spoluprácu medzi nimi, ako aj svoju spoločnú vôľu upevniť, prehlbovať a diverzifikovať vzájomné vzťahy v oblastiach spoločného záujmu na základe rovnosti, nediskriminácie a vzájomnej prospešnosti,

SA DOHODLI TAKTO:

HLAVA I

CHARAKTER A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Všeobecné zásady

1.   Dodržiavanie demokratických zásad a ľudských práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v ďalších príslušných medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv, ako aj zásad právneho štátu, je základom vnútorných a medzinárodných politík oboch zmluvných strán a predstavuje základný prvok tejto dohody.

2.   Zmluvné strany potvrdzujú, že uznávajú spoločné hodnoty vyjadrené v Charte Organizácie Spojených národov.

3.   Zmluvné strany potvrdzujú svoje odhodlanie presadzovať všetky aspekty trvalo udržateľného rozvoja, spolupracovať pri riešení problémov spojených so zmenou klímy, ako aj s globalizáciou, a prispievať k dosahovaniu medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov vrátane tých, ktoré sú súčasťou rozvojových cieľov tisícročia. Strany opätovne potvrdzujú svoju oddanosť vysokej úrovni ochrany životného prostredia a inkluzívnym sociálnym štruktúram.

4.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej deklarácie z roku 2005 o účinnosti pomoci a súhlasia s posilnením spolupráce s cieľom naďalej skvalitňovať rozvoj.

5.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú oddanosť zásadám riadnej správy vecí verejných vrátane nezávislosti súdnictva a boja proti korupcii.

Článok 2

Ciele spolupráce

S cieľom posilniť svoj dvojstranný vzťah sa zmluvné strany podujímajú viesť všestranný dialóg a podporovať ďalšiu vzájomnú spoluprácu medzi sebou vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Ich úsilie sa bude zameriavať najmä na:

a)

nadviazanie spolupráce v politických a hospodárskych záležitostiach vo všetkých príslušných regionálnych a medzinárodných fórach a organizáciách;

b)

nadviazanie spolupráce v oblasti boja proti závažným trestným činom vyvolávajúcim medzinárodné obavy;

c)

nadviazanie spolupráce v oblasti boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ručných zbraní a ľahkých zbraní;

d)

rozvinutie obojstranne výhodného obchodu a investícií medzi zmluvnými stranami; nadviazanie spolupráce vo všetkých oblastiach všeobecného záujmu týkajúcich sa obchodu a investícií, s cieľom uľahčiť obchod a investičné toky a odstrániť obchodné a investičné prekážky;

e)

nadviazanie spolupráce v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti vrátane spolupráce v oblasti právneho štátu a právnej spolupráce, ochrany údajov, migrácie, prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi, boja proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nadnárodnej trestnej činnosti, praniu špinavých peňazí a nelegálnym drogám;

f)

nadviazanie spolupráce vo všetkých ostatných oblastiach spoločného záujmu, ktorými sú najmä makroekonomická politika a finančné služby, zdaňovanie a clá vrátane dobrej správy v daňovej oblasti, priemyselná politika a malé a stredné podniky (MSP), informačná spoločnosť, audiovizuálna a mediálna oblasť, veda a technika, energetika, doprava, vzdelávanie a kultúra, životné prostredie a prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, zdravie, zamestnanosť, sociálne veci a štatistika;

g)

rozšírenie účasti obidvoch zmluvných strán v programoch subregionálnej a regionálnej spolupráce, ktoré sú otvorené pre účasť druhej zmluvnej strany;

h)

posilnenie úlohy a významu zmluvných strán v regióne druhej strany;

i)

presadzovanie porozumenia medzi ľuďmi oboch národov prostredníctvom spolupráce medzi rôznymi mimovládnymi subjektmi, ako sú napr. nezávislé skupiny odborníkov (think-tanky), akademická obec, občianska spoločnosť a médiá, a to vo forme seminárov, konferencií, výmenných programov pre mládež a iných aktivít;

j)

podporu odstraňovania chudoby v kontexte trvalo udržateľného rozvoja a postupného začleňovania Mongolska do svetového hospodárstva.

Článok 3

Boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov

1.   Zmluvné strany zastávajú názor, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov na štátnej aj neštátnej úrovni predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodnú stabilitu a bezpečnosť.

2.   Zmluvné strany sa preto zaväzujú spolupracovať a prispievať k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov dôsledným plnením záväzkov, ktoré im vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohôd o odzbrojení a nešírení zbraní hromadného ničenia, ako aj z ďalších príslušných medzinárodných záväzkov, napríklad z rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1540, a ich implementáciou do vnútroštátnych právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie predstavuje základný prvok dohody.

3.   Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že budú spolupracovať a spoločne sa usilovať o zastavenie šírenia zbraní hromadného ničenia a ich dodávok, a to prostredníctvom:

prijatia prípadných krokov na podpísanie, ratifikáciu alebo pristúpenie a úplnú implementáciu všetkých ďalších príslušných medzinárodných nástrojov,

zavedenia účinného vnútroštátneho kontrolného systému na kontrolu vývozu a tranzitu tovaru súvisiaceho so zbraňami hromadného ničenia vrátane kontrol konečného využitia technológií s dvojakým využitím v tejto súvislosti, ktorý bude obsahovať účinné sankcie za porušenie kontrol vývozu.

4.   Zmluvné strany sa zaväzujú nadviazať pravidelný politický dialóg, ktorý bude dopĺňať a upevňovať uvedené prvky. Tento dialóg sa môže uskutočňovať na regionálnej úrovni.

Článok 4

Ručné zbrane a ľahké zbrane

1.   Zmluvné strany uznávajú, že nezákonná výroba, preprava a obeh ručných zbraní a ľahkých zbraní, vrátane streliva k nim, ako aj ich nadmerné zhromažďovanie, nedostatočné riadenie, neprimerane zabezpečené zásoby a nekontrolované šírenie naďalej predstavujú závažnú hrozbu pre mier a medzinárodnú bezpečnosť.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú dodržiavať a v plnom rozsahu plniť svoje príslušné záväzky, pokiaľ ide o problematiku nelegálneho obchodu s ručnými zbraňami a ľahkými zbraňami a so strelivom k nim, v súlade s existujúcimi medzinárodnými dohodami a rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, ako aj svoje záväzky v rámci ostatných medzinárodných nástrojov platných v tejto oblasti, napríklad v rámci Akčného programu OSN na prevenciu nedovoleného obchodovania s RĽZ a na boj proti nemu a jeho odstraňovanie, a to vo všetkých jeho aspektoch.

3.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať a že zabezpečia koordináciu, komplementaritu a synergiu svojho úsilia zameraného na riešenie problematiky nezákonného obchodovania s ručnými zbraňami a ľahkými zbraňami a so strelivom k nim, a to na celosvetovej, regionálnej, subregionálnej a vnútroštátnej úrovni, a zároveň sa dohodli, že nadviažu pravidelný politický dialóg, ktorý bude tento záväzok dopĺňať a upevňovať.

Článok 5

Závažné trestné činy vyvolávajúce medzinárodné obavy

(Medzinárodný trestný súd)

1.   Zmluvné strany znovu potvrdzujú, že najzávažnejšie trestné činy, ktoré sa dotýkajú medzinárodného spoločenstva ako celku, nesmú zostať nepotrestané a že ich účinné stíhanie sa musí zabezpečiť prijatím opatrení na vnútroštátnej a prípadne medzinárodnej úrovni vrátane Medzinárodného trestného súdu. Zmluvné strany považujú zriadenie a účinné fungovanie Medzinárodného trestného súdu za dôležitý krok vpred pre mier a medzinárodnú spravodlivosť.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať a v prípade potreby prijmú nevyhnutné opatrenia v záujme úplnej podpory všeobecného uplatňovania a integrity Rímskeho štatútu a súvisiacich nástrojov, a že budú posilňovať svoju spoluprácu s Medzinárodným trestným súdom. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú implementovať Rímsky štatút a podniknú kroky potrebné na ratifikáciu súvisiacich nástrojov (napr. Dohody o výsadách a imunitách MTS).

3.   Zmluvné strany sa zhodli na prospešnosti vedenia dialógu o týchto záležitostiach.

Článok 6

Spolupráca v oblasti boja proti terorizmu

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam boja proti terorizmu, a v súlade s platnými medzinárodnými dohovormi vrátane medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodných právnych nástrojov v oblasti ľudských práv, ako aj v súlade so svojimi príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami a so zreteľom na Celosvetovú stratégiu OSN v oblasti boja proti terorizmu obsiahnutú v rezolúcii Valného zhromaždenia OSN č. 60/288 z 8. septembra 2006 sa dohodli, že budú spolupracovať pri predchádzaní teroristickým činom a pri ich potláčaní.

2.   Zmluvné strany tak urobia najmä:

a)

v rámci úplnej implementácie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN 1373 a 1267 a jej následných rezolúcií vrátane 1822, ako aj ďalších príslušných rezolúcií OSN, a príslušných záväzkov, ktoré im vyplývajú z ďalších príslušných medzinárodných dohovorov a nástrojov;

b)

prostredníctvom výmeny informácií o teroristoch, teroristických skupinách a ich podporných sieťach v súlade s medzinárodným a vnútroštátnym právom;

c)

prostredníctvom výmeny názorov o prostriedkoch a metódach využívaných na boj proti terorizmu, vrátane technickej oblasti a odbornej prípravy, ako aj prostredníctvom výmeny skúseností v oblasti predchádzania terorizmu,

d)

prostredníctvom spolupráce zameranej na prehlbovanie medzinárodného konsenzu v oblasti boja proti terorizmu, vrátane právneho vymedzenia teroristických činov, a najmä prostredníctvom práce zameranej na dosiahnutie dohody o komplexnom dohovore o medzinárodnom terorizme;

e)

prostredníctvom spoločného využívania príslušných najlepších postupov v oblasti ochrany ľudských práv v rámci boja proti terorizmu;

f)

prostredníctvom účinnej a posilnenej spolupráce v oblasti boja proti terorizmu v rámci ASEM.

HLAVA II

DVOJSTRANNÁ, REGIONÁLNA A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 7

Spolupráca Mongolska a EÚ v oblasti zásad, noriem a štandardov

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že dosiahnu zavedenie a uplatňovanie európskych spoločných zásad, noriem a štandardov v Mongolsku a že budú spolupracovať v rámci podpory výmeny informácií a skúseností na tento účel.

2.   Zmluvné strany sa budú usilovať o prehĺbenie dialógu a spolupráce medzi ich orgánmi v oblasti normalizácie, čo môže na základe dohody strán zahŕňať aj vytvorenie rámca pre spoluprácu, ktorý uľahčí výmenu odborníkov, informácií a odborných poznatkov.

Článok 8

Spolupráca v regionálnych a medzinárodných organizáciách

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú vymieňať si názory a spolupracovať v rámci regionálnych a medzinárodných fór a takých organizácií, akými sú napr. Organizácia Spojených národov a jej agentúry, programy a organizácie, Svetová obchodná organizácia (WTO), zmluva o priateľstve a spolupráci (TAC) a stretnutia Ázia - Európa (ASEM).

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, budú podporovať aj spoluprácu medzi nezávislými skupinami odborníkov (think-tankmi), akademickou obcou, mimovládnymi organizáciami a médiami. Táto spolupráca môže zahŕňať najmä organizovanie školiacich programov, workshopov a seminárov, výmeny odborníkov, štúdie a iné akcie, na ktorých sa zmluvné strany dohodli.

Článok 9

Regionálna a dvojstranná spolupráca

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že v každej oblasti dialógu a spolupráce v rámci tejto dohody a pri súčasnom kladení dôrazu na záležitosti v rámci dvojstrannej spolupráce budú vykonávať súvisiace činnosti na dvojstrannej alebo regionálnej úrovni alebo prostredníctvom spojenia obidvoch rámcov. Pri hľadaní primeraného rámca sa zmluvné strany budú snažiť maximalizovať vplyv na všetky zainteresované strany a posilňovať ich zapojenie a zároveň čo najlepšie využívať dostupné zdroje pri zohľadnení politickej a inštitucionálnej uskutočniteľnosti, a zabezpečiť súlad s ostatnými činnosťami, do ktorých je zapojená Európska únia a ostatní partneri v rámci ASEM.

2.   Zmluvné strany sa môžu prípadne rozhodnúť rozšíriť finančnú podporu na činnosti spolupráce v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda, alebo ktoré súvisia s dohodou, v súlade so svojimi príslušnými finančnými postupmi a zdrojmi.

HLAVA III

SPOLUPRÁCA V OBLASTI TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Článok 10

Všeobecné zásady

1.   Hlavným cieľom rozvojovej spolupráce je znižovanie chudoby prostredníctvom plnenia rozvojových cieľov tisícročia v kontexte trvalo udržateľného rozvoja a začleňovania do svetového hospodárstva. Zmluvné strany sa dohodli, že nadviažu pravidelný dialóg o rozvojovej spolupráci v súlade so svojimi príslušnými prioritami a oblasťami spoločného záujmu.

2.   Stratégie zmluvných strán v oblasti rozvojovej spolupráce sa okrem iného zameriavajú na:

a)

podporu ľudského a sociálneho rozvoja;

b)

dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu;

c)

podporu trvalej udržateľnosti životného prostredia, obnovy a najlepších postupov a na zachovanie prírodných zdrojov;

d)

predchádzanie dôsledkom zmeny klímy a na ich riešenie;

e)

podporu politík a nástrojov zameraných na ďalšie začleňovanie do svetového hospodárstva a systému medzinárodného obchodu;

f)

uplatňovanie postupov, ktoré budú v súlade s Parížskou deklaráciou o účinnosti pomoci, s akčným programom z Akkry a ďalšími medzinárodnými záväzkami zameranými na zlepšenie poskytovania a účinnosti pomoci.

Článok 11

Hospodársky rozvoj

1.   Zmluvné strany sa zamerajú na podporu vyváženého hospodárskeho rastu, znižovanie chudoby a zmenšovanie sociálno-ekonomických rozdielov.

2.   Zmluvné strany potvrdzujú svoj záväzok dosiahnuť rozvojové ciele tisícročia a mali by opätovne potvrdiť svoj záväzok dodržiavať Parížsku deklaráciu z roku 2005 o účinnosti pomoci.

3.   Dohoda by tiež mala mať za cieľ zahrnutie záväzkov súvisiacich so sociálnymi a environmentálnymi aspektmi obchodu, malo by sa v nej opätovne potvrdiť, že obchod by mal podporovať trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho dimenziách a malo by sa v nej podporiť hodnotenie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvov obchodu.

Článok 12

Sociálny rozvoj

1.   Zmluvné strany zdôrazňujú, že je potrebné, aby sa hospodárska a sociálna politika vzájomne podporovali; zároveň zdôrazňujú zásadný význam vytvárania dôstojnej práce a zaväzujú sa podporovať sociálny dialóg.

2.   Zmluvné strany si kladú za cieľ prispievať k účinnému uplatňovaniu základných pracovných noriem Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a posilňovať spoluprácu v otázkach zamestnanosti a sociálnych otázkach.

3.   Zmluvné strany si ďalej kladú za cieľ podporovať politiky zamerané na zabezpečenie dostupnosti a dodávok potravín pre obyvateľstvo a krmív pre hospodárske zvieratá, a to spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a trvalo udržateľný.

Článok 13

Životné prostredie

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že v záujme trvalo udržateľného rozvoja je potrebné dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a ochranu a riadenie prírodných zdrojov a biologickej diverzity vrátane lesov.

2.   Zmluvné strany si kladú za cieľ podporiť ratifikáciu, uplatňovanie a dodržiavanie multilaterálnych medzinárodných dohôd o ochrane životného prostredia.

3.   Zmluvné strany si kladú za cieľ posilniť spoluprácu v globálnych otázkach životného prostredia, predovšetkým v otázke zmeny klímy.

HLAVA IV

SPOLUPRÁCA V OTÁZKACH OBCHODU A INVESTÍCIÍ

Článok 14

Všeobecné zásady

1.   Zmluvné strany sa angažujú v dialógu o bilaterálnych a multilaterálnych obchodných a s obchodom súvisiacich záležitostiach s cieľom posilniť bilaterálne obchodné vzťahy a napredovať v systéme multilaterálneho obchodu.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať rozvoj a diverzifikáciu svojich vzájomných obchodných výmen na maximálnu možnú úroveň a na vzájomný prospech. Zaväzujú sa dosiahnuť zlepšenie podmienok prístupu na trh tým, že budú pracovať na odstránení obchodných bariér najmä včasným odstránením iných ako colných prekážok a prijatím opatrení na zlepšenie transparentnosti, berúc do úvahy prácu, ktorú v tejto oblasti vykonali medzinárodné organizácie.

3.   Uvedomujúc si, že v oblasti rozvoja zohráva obchod nenahraditeľnú úlohu a pomoc formou schém obchodných výhod sa ukázala byť prospešnou pre rozvojové krajiny, sa zmluvné strany budú snažiť posilniť diskusiu o takejto pomoci v plnom súlade s WTO.

4.   Zmluvné strany sa navzájom informujú o vývoji obchodných politík a politík súvisiacich s obchodom, medzi ktoré patrí poľnohospodárska politika, politika bezpečnosti potravín, spotrebiteľská politika a environmentálna politika.

5.   Zmluvné strany budú stimulovať dialóg a spoluprácu pri rozvíjaní svojich obchodných a investičných vzťahov vrátane riešenia obchodných problémov, okrem iného v oblastiach uvedených v článkoch 10 až 27.

Článok 15

Sanitárne a fytosanitárne (SPS) otázky

1.   Zmluvné strany spolupracujú v oblasti potravinovej bezpečnosti a v sanitárnych a fytosanitárnych otázkach v záujme ochrany života ľudí, zvierat, rastlín a zdravia na území zmluvných strán.

2.   Zmluvné strany diskutujú a vymieňajú si informácie o svojich príslušných opatreniach vymedzených Dohodou Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach (SPS), Medzinárodným dohovorom o ochrane rastlín (IPPC), Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE) a Komisiou pre Codex Alimentarius.

3.   Zmluvné strany sa dohodli na posilňovaní vzájomného porozumenia a spolupráce v otázkach SPS a v otázkach dobrých životných podmienok zvierat. Toto budovanie kapacít bude zohľadňovať špecifické potreby každej zmluvnej strany a bude sa uskutočňovať s cieľom pomôcť tejto strane pri dodržiavaní právneho rámca druhej zmluvnej strany.

4.   V prípade žiadosti ktorejkoľvek strany zmluvné strany nadviažu čo najskôr dialóg o sanitárnych a fytosanitárnych otázkach, aby posúdili záležitosti súvisiace s týmito otázkami, ako aj iné naliehavé súvisiace otázky tvoriace predmet tohto článku.

Článok 16

Technické prekážky obchodu (TBT)

Zmluvné strany podporujú používanie medzinárodných noriem a spolupracujú a vymieňajú si informácie o normách, postupoch posudzovania zhody a technických predpisoch, najmä v rámci Dohody WTO o technických prekážkach obchodu (TBT).

Článok 17

Colná spolupráca

1.   Zmluvné strany budú venovať mimoriadnu pozornosť zvyšovaniu bezpečnostnej dimenzie medzinárodného obchodu vrátane dopravných služieb, účinnému a efektívnemu presadzovaniu práv duševného vlastníctva v rámci colnej oblasti, ako aj zabezpečeniu vyváženého prístupu medzi uľahčovaním obchodu a bojom proti podvodom a nezrovnalostiam.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ostatné formy spolupráce ustanovené touto dohodou, obe zmluvné strany vyjadrujú svoj záujem zvážiť v budúcnosti možnosť uzatvorenia protokolov o colnej spolupráci a vzájomnej pomoci v medziach inštitucionálneho rámca zriadeného touto dohodou.

Článok 18

Uľahčenie obchodu

Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti a preskúmajú možnosti, ako zjednodušiť dovozné, vývozné a ostatné colné postupy, zvýšia transparentnosť colných a obchodných predpisov, budú rozvíjať colnú spoluprácu a účinné mechanizmy vzájomnej administratívnej pomoci, a budú sa taktiež usilovať dosiahnuť zbližovanie názorov a spoločný postup v rámci príslušných medzinárodných iniciatív vrátane uľahčenia obchodu.

Článok 19

Investície

Zmluvné strany povzbudzujú väčší prílev investícií rozvíjaním atraktívneho a stabilného prostredia pre recipročné investície prostredníctvom dôsledného dialógu zameraného na prehĺbenie porozumenia a spolupráce v investičných otázkach, využívajúc administratívne mechanizmy na uľahčenie prílevu investícií a podporujúc stabilné, transparentné, otvorené a nediskriminačné pravidlá pre investorov.

Článok 20

Politika hospodárskej súťaže

Zmluvné strany presadzujú účinné vytváranie a uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a šírenie informácií s cieľom podporovať transparentnosť a právnu istotu pre subjekty podnikajúce na trhu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany by si mali vymieňať názory o otázkach súvisiacich s protisúťažným konaním, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť bilaterálny obchod a investičné toky.

Článok 21

Služby

Zmluvné strany nadviažu dôsledný dialóg zameraný najmä na výmenu informácií o svojich príslušných regulačných prostrediach, na podporu vzájomného prístupu na svoje trhy, na podporu prístupu ku zdrojom kapitálu a technológiám a na podporu obchodu so službami medzi obidvomi regiónmi a na trhoch tretích krajín.

Článok 22

Pohyb kapitálu

V záujme podpory cieľov dohody sa zmluvné strany budú usilovať uľahčiť pohyb kapitálu.

Článok 23

Verejné obstarávanie

Zmluvné strany sa zamerajú na zavedenie procedurálnych pravidiel vrátane primeraných ustanovení o transparentnosti a prostriedkoch na nápravu v rámci verejného obstarávania, ktoré podporia vytvorenie účinného systému verejného obstarávania, ktorým sa bude v rámci verejného obstarávania podporovať optimálny pomer medzi kvalitou a cenou a ktorým sa uľahčí medzinárodný obchod.

Zmluvné strany sa budú s cieľom dosiahnuť obojstranný prospech usilovať o dosiahnutie recipročného otvorenia svojich trhov verejného obstarávania.

Článok 24

Transparentnosť

Zmluvné strany uznávajú význam transparentnosti a riadneho výkonu správnej moci v súvislosti so svojimi zákonmi a inými predpismi upravujúcimi oblasť obchodu, a na tento účel opätovne potvrdzujú záväzky, ktoré im vyplývajú z článku X GATT z roku 1994 a článku III GATS.

Článok 25

Suroviny

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že posilnia spoluprácu a podporu vzájomného porozumenia oboch strán v oblasti surovín.

2.   Táto spolupráca a podpora vzájomného porozumenia by sa mala zamerať na také otázky, ako je napr. regulačný rámec v oblasti surovín (vrátane riadenia príjmov z ťažby v záujme sociálno-ekonomického rozvoja, ako aj predpisov na ochranu životného prostredia a bezpečnostných predpisov v súvislosti s odvetvím ťažby a odvetvím surovín) a v oblasti obchodu so surovinami. S cieľom prehĺbenia spolupráce a vzájomného porozumenia môže každá zo zmluvných strán požiadať o zvolanie zasadnutia ad hoc zameraného na problematiku surovín.

3.   Zmluvné strany uznávajú, že transparentné, nediskriminačné a na pravidlách založené prostredie bez rušivých účinkov je najlepší spôsob, ako vytvoriť priaznivé podmienky pre priame zahraničné investície do odvetvia surovín a obchodu s nimi.

4.   Zmluvné strany sa pri zohľadnení svojich hospodárskych politík a cieľov a v záujme podpory obchodu dohodli, že budú podporovať spoluprácu zameranú na odstraňovanie prekážok obchodu so surovinami.

5.   Na žiadosť zmluvnej strany môže byť akákoľvek otázka súvisiaca s obchodom so surovinami predložená a prediskutovaná na zasadnutí spoločného výboru alebo podvýboru, ktoré majú právomoc rozhodovať o takýchto otázkach podľa článku 56 v súlade so zásadami stanovenými v odsekoch uvedených vyššie.

Článok 26

Regionálna politika

Zmluvné strany budú podporovať politiku regionálneho rozvoja.

Článok 27

Ochrana duševného vlastníctva

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú veľký význam, ktorý pripisujú ochrane práv duševného vlastníctva a podniknú kroky na prijatie vhodných opatrení s cieľom zabezpečiť dostatočnú a účinnú ochranu týchto práv a ich dostatočné a účinné presadzovanie, najmä v súvislosti s porušovaním práv duševného vlastníctva.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že čo najskôr uzavrú dvojstrannú dohodu o zemepisných označeniach.

2.   Zmluvné strany si budú vymieňať informácie a skúsenosti o takých otázkach, ako je prax, podpora, šírenie, zefektívnenie, správa, harmonizácia, ochrana a účinné uplatňovanie práv duševného vlastníctva, prevencia porušovania týchto práv, boj proti falšovaniu a pirátstvu, najmä prostredníctvom colnej spolupráce a iných vhodných foriem spolupráce, ako aj zriadením a posilnením organizácií na kontrolu a ochranu týchto práv. Zmluvné strany si budú navzájom pomáhať pri zlepšovaní ochrany duševného vlastníctva, jeho využívania a obchodného zhodnocovania na základe európskych skúseností, ako aj pri zlepšovaní šírenia príslušných vedomostí.

Článok 28

Podvýbor pre obchod a investície

1.   Týmto sa zriaďuje Podvýbor pre obchod a investície.

2.   Podvýbor pomáha spoločnému výboru pri plnení jeho úloh vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola.

3.   Podvýbor prijme svoj rokovací poriadok.

HLAVA V

SPOLUPRÁCA V OBLASTI SPRAVODLIVOSTI, SLOBODY A BEZPEČNOSTI

Článok 29

Právny štát a právna spolupráca

1.   Zmluvné strany pri spolupráci v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti pripisujú osobitný význam upevňovaniu právneho štátu a posilňovaniu inštitúcií na všetkých úrovniach správy vo všeobecnosti a najmä v oblasti presadzovania práva a výkonu spravodlivosti.

2.   Spolupráca medzi zmluvnými stranami bude zahŕňať aj vzájomnú výmenu informácií o právnych systémoch a právnych predpisoch. Zmluvné strany sa budú usilovať o rozvoj vzájomnej právnej pomoci v rámci existujúceho právneho rámca.

Článok 30

Ochrana osobných údajov

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v záujme zvýšenia úrovne ochrany osobných údajov v súlade s najprísnejšími medzinárodnými normami, medzi ktoré napríklad patria Usmernenia OSN pre reguláciu počítačových súborov s osobnými údajmi (rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 45/95 zo 14. decembra 1990).

2.   Spolupráca v oblasti ochrany osobných údajov môže okrem iného zahŕňať technickú pomoc v podobe výmeny informácií a odborných znalostí.

Článok 31

Spolupráca v oblasti migrácie

1.   Zmluvné strany nadviažu spoluprácu zameranú na predchádzanie nelegálnemu prisťahovalectvu a nelegálnemu zdržiavaniu sa fyzických osôb s ich štátnou príslušnosťou na svojich príslušných územiach.

2.   V rámci spolupráce zameranej na predchádzanie nelegálnemu prisťahovalectvu sa zmluvné strany dohodli, že bez zbytočného odkladu prijmú späť svojich štátnych príslušníkov, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať platné podmienky na vstup na územie druhej zmluvnej strany, resp. na pobyt na tomto území. Na tento účel vybavia zmluvné strany svojich štátnych príslušníkov náležitými dokladmi totožnosti. V prípade, že osoba, ktorá sa má prijať späť, nie je držiteľom žiadnych dokumentov ani iných dokladov potvrdzujúcich jej štátnu príslušnosť, môžu príslušné diplomatické a konzulárne zastúpenia dotknutého členského štátu alebo Mongolska na požiadanie Mongolska alebo dotknutého členského štátu uskutočniť opatrenia na pohovor s danou osobou s cieľom zistiť jej štátnu príslušnosť.

3.   EÚ poskytne finančnú pomoc na vykonanie tohto dojednania prostredníctvom príslušných nástrojov dvojstrannej spolupráce.

4.   Zmluvné strany sa dohodli, že na požiadanie ktorejkoľvek zo zmluvných strán budú rokovať o uzatvorení dohody medzi EÚ a Mongolskom stanovujúcej konkrétne povinnosti pre zmluvné strany prijať späť svojich štátnych príslušníkov, štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti.

Článok 32

Spolupráca v oblasti boja proti nelegálnym drogám

1.   Zmluvné strany budú spolupracovať v záujme zabezpečenia vyváženého prístupu prostredníctvom účinnej koordinácie činnosti príslušných orgánov vrátane orgánov v odvetví zdravotníctva, spravodlivosti, colníctva a vnútra, ako aj v iných relevantných odvetviach, s cieľom obmedziť ponuku nepovolených drog, dopyt po nich a nedovolené obchodovanie s nimi, a to pri náležitom zohľadnení ľudských práv. Táto spolupráca sa takisto zameria na obmedzenie škôd spôsobených užívaním drog, na riešenie problematiky výroby syntetických drog, obchodovania s nimi a ich užívania, ako aj na dosiahnutie účinnejšej prevencie zneužívania drogových prekurzorov používaných pri nepovolenej výrobe omamných a psychotropných látok.

2.   Zmluvné strany sa dohodnú na spôsoboch spolupráce v záujme dosiahnutia týchto cieľov. Príslušné opatrenia budú vychádzať zo spoločne dohodnutých zásad v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi, politickou deklaráciou a Osobitnou deklaráciou o usmerňujúcich zásadách, ako znižovať dopyt po drogách, prijatými na dvadsiatom osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (UNGASS) o drogách v júni 1998 a politickou deklaráciou a akčným plánom prijatým na 52. zasadnutí komisie Organizácie spojených národov pre omamné látky v marci 2009.

3.   Spolupráca medzi zmluvnými stranami zahŕňa technickú a administratívnu pomoc najmä v týchto oblastiach: vypracúvanie vnútroštátnych právnych predpisov a politík; vytváranie národných inštitúcií a informačných centier; podpora úsilia občianskej spoločnosti v oblasti drog, úsilia o zníženie dopytu po drogách a zníženie škôd zapríčinených užívaním drog; odborná príprava pracovníkov; výskum v oblasti drog a predchádzanie zneužívania drogových prekurzorov používaných pri nepovolenej výrobe omamných a psychotropných látok. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že do tejto spolupráce zahrnú ďalšie oblasti.

Článok 33

Spolupráca v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v oblasti boja proti organizovanej, hospodárskej a finančnej trestnej činnosti, ako aj korupcii. Takáto spolupráca bude zameraná najmä na vykonávanie a podporu príslušných medzinárodných noriem a nástrojov, medzi ktoré patrí Dohovor OSN proti nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti a jeho doplňujúce protokoly a Dohovor OSN proti korupcii.

Článok 34

Spolupráca v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že musia spolupracovať a usilovať sa o to, aby sa zabránilo zneužívaniu ich finančných systémov a určených činností a profesií mimo finančného odvetvia na pranie výnosov z akejkoľvek trestnej činnosti vrátane obchodovania s drogami a korupcie.

2.   Obidve zmluvné strany súhlasia s tým, že budú podporovať technickú a administratívnu pomoc zameranú na vypracúvanie a zavádzanie právnych predpisov a efektívne fungovanie mechanizmov slúžiacich na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Táto spolupráca umožní najmä výmenu relevantných informácií v rámci príslušných právnych predpisov a prijímanie vhodných noriem na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré zodpovedajú normám prijatým Úniou a medzinárodnými orgánmi činnými v tejto oblasti, ako je napríklad Finančná akčná skupina (FATF).

HLAVA VI

SPOLUPRÁCA V OSTATNÝCH ODVETVIACH

Článok 35

Spolupráca v oblasti ľudských práv

1.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri presadzovaní a účinnej ochrane ľudských práv vrátane spolupráce v súvislosti s ratifikáciou a vykonávaním medzinárodných nástrojov na ochranu ľudských práv.

2.   Táto spolupráca môže okrem iného zahŕňať:

a)

podporu rozvoja a vykonávania národných akčných plánov na ochranu ľudských práv;

b)

podporu ľudských práv a vzdelávanie v tejto oblasti;

c)

posilňovanie národných a regionálnych inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv;

d)

nadviazanie zmysluplného a všestranného dialógu o ľudských právach;

e)

posilnenie spolupráce v rámci inštitúcií Organizácie Spojených národov pôsobiacich v oblasti ľudských práv.

Článok 36

Spolupráca v oblasti finančných služieb

1.   Zmluvné strany sa dohodli na zblížení spoločných pravidiel a noriem a na posilnení spolupráce s cieľom zlepšiť účtovné, dozorné a regulačné systémy v bankovníctve, poisťovníctve a iných oblastiach finančného odvetvia.

2.   Zmluvné strany budú spolupracovať v rámci vytvárania právneho regulačného rámca a rozvoja infraštruktúry a ľudských zdrojov, ako aj v rámci zavádzania metód správy a riadenia spoločností a medzinárodných noriem v oblasti účtovníctva na mongolskom kapitálovom trhu v rámci dvojstrannej spolupráce v súlade s GATS a dokumentom WTO týkajúceho sa záväzku o vzájomnom porozumení v oblasti finančných služieb.

Článok 37

Dialóg o hospodárskej politike

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať na podpore výmeny informácií o svojich hospodárskych trendoch a politikách, ako aj na výmene skúseností s koordináciou hospodárskych politík v kontexte regionálnej hospodárskej spolupráce a integrácie.

2.   Zmluvné strany vyvíjajú úsilie o prehĺbenie dialógu o hospodárskych otázkach medzi svojimi orgánmi, pričom tieto otázky môžu podľa dohody medzi zmluvnými stranami zahŕňať menovú politiku, fiškálnu politiku vrátane zdaňovania podnikov, verejné financie, makroekonomickú stabilizáciu a zahraničný dlh.

3   Zmluvné strany budú spolupracovať a podporovať vzájomné porozumenie v oblasti hospodárskej diverzifikácie a priemyselného rozvoja.

Článok 38

Dobrá správa v daňovej oblasti

V záujme posilnenia a rozvoja hospodárskych činností pri súčasnom zohľadnení potreby vytvoriť vhodný regulačný rámec zmluvné strany uznávajú zásady dobrej správy v daňovej oblasti, ktoré sa členské štáty zaviazali dodržiavať na úrovni Únie, a zaväzujú sa, že ich budú uplatňovať. Na tento účel a bez toho, aby boli dotknuté právomoci Únie a členských štátov, budú zmluvné strany zlepšovať medzinárodnú spoluprácu v daňovej oblasti, uľahčovať výber oprávnených daňových príjmov a vypracúvať opatrenia zamerané na účinné uplatňovanie uvedených zásad.

Článok 39

Spolupráca v oblasti priemyselnej politiky a MSP

So zreteľom na svoje politiky a ciele v oblasti hospodárstva sa zmluvné strany dohodli podporovať spoluprácu vo všetkých oblastiach priemyselnej politiky, ktoré pokladajú za vhodné, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, okrem iného:

a)

výmenou informácií a skúseností s vytváraním rámcových podmienok pre malé a stredné podniky s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť;

b)

podporovaním kontaktov medzi hospodárskymi subjektmi, podporou spoločných investícií a zakladaním spoločných podnikov a informačných sietí, a to predovšetkým prostredníctvom existujúcich horizontálnych programov Európskej únie, stimulujúc najmä transfer „mäkkých a tvrdých technológií“ medzi partnermi;

c)

poskytovaním informácií, stimulovaním inovácií a výmenou osvedčených postupov pri prístupe k financovaniu, najmä pre malé podniky a mikropodniky;

d)

uľahčením a podporou príslušných činností realizovaných súkromnými sektormi oboch strán;

e)

presadzovaním dôstojnej práce, sociálnej zodpovednosti podnikov a podporou zodpovedných podnikateľských postupov, vrátane trvalo udržateľnej spotreby a výroby. Táto spolupráca bude zohľadňovať aj spotrebiteľské aspekty, napr. informácie o výrobkoch a úlohu spotrebiteľa na trhu;

f)

spoločnými výskumnými projektmi vo vybraných priemyselných oblastiach a spoluprácou v oblasti noriem, postupov posudzovania zhody a technických predpisov, a to podľa vzájomnej dohody;

g)

pomocou na základe poskytovania informácií o modernizácii postupov a technológií čistenia odpadových vôd z kožiarskeho priemyslu;

h)

výmenou informácií a odporučením partnerov a možností spolupráce v oblasti obchodu a investícií prostredníctvom existujúcich vzájomne prístupných sietí;

i)

podporou spolupráce medzi súkromnými podnikmi oboch strán, najmä MSP;

j)

posúdením možností dojednania dodatočnej dohody o výmene informácií, seminároch zameraných na posilnenie spolupráce a ostatných propagačných akciách medzi MSP oboch strán;

k)

poskytovaním informácií o technickej pomoci pri vývoze potravín a poľnohospodárskych produktov na európsky trh v rámci preferenčného systému Európskej únie.

Článok 40

Cestovný ruch

1.   Zmluvné strany sa zamerajú na zlepšenie výmeny informácií a zavádzanie najlepších postupov s cieľom zabezpečiť vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu v súlade s Globálnym etickým kódexom cestovného ruchu Svetovej organizácie cestovného ruchu a so zásadami trvalej udržateľnosti, ktoré tvoria základ procesu Miestnej agendy 21.

2.   Zmluvné strany sa dohodli na rozvoji spolupráce pri ochrane a maximalizácii potenciálu národného a kultúrneho dedičstva, zmierňovaní negatívneho vplyvu cestovného ruchu a zvyšovaní pozitívneho prínosu podnikania v cestovnom ruchu k trvalo udržateľnému rozvoju miestnych komunít, okrem iného rozvíjaním ekoturistiky, pri súčasnom rešpektovaní integrity a záujmov miestnych komunít a pôvodného obyvateľstva, ako aj skvalitňovaním odbornej prípravy v odvetví cestovného ruchu.

Článok 41

Informačná spoločnosť

1.   Zmluvné strany uznávajú, že informačné a komunikačné technológie sú kľúčovým prvkom moderného života a sú životne dôležité pre hospodársky a sociálny rozvoj, a budú sa preto usilovať o výmenu názorov na svoje politiky v tejto oblasti s cieľom podporiť hospodársky rozvoj.

2.   Spolupráca v tejto oblasti sa okrem iného zameria na:

a)

účasť na komplexnom regionálnom dialógu o rôznych aspektoch informačnej spoločnosti, najmä pokiaľ ide o politiku a reguláciu elektronickej komunikácie vrátane univerzálnej služby, poskytovanie licencií a všeobecných povolení, ochranu súkromia a osobných údajov a nezávislosť a efektívnosť regulačného orgánu;

b)

vzájomné prepojenie a interoperabilitu sietí a služieb zmluvných strán a Ázie;

c)

normalizáciu a šírenie nových informačných a komunikačnýh technológií;

d)

podporu výskumnej spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti informačných a komunikačných technológií;

e)

spoluprácu v oblasti digitálnej televízie vrátane výmeny skúseností, pokiaľ ide o jej zavádzanie, regulačné aspekty a najmä správu frekvenčného spektra a výskum;

f)

spoluprácu na spoločných výskumných projektoch v oblasti informačných a komunikačných technológií;

g)

bezpečnostné aspekty informačných a komunikačných technológií a na boj proti počítačovej kriminalite;

h)

posudzovanie zhody v oblasti telekomunikácií vrátane rádiových zariadení;

i)

spoluprácu pri rozvoji širokopásmovej siete;

j)

výmenu informácií o politike hospodárskej súťaže v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Článok 42

Oblasť audiovízie a médií

Zmluvné strany budú stimulovať, podporovať a uľahčovať výmeny, spoluprácu a dialóg medzi svojimi príslušnými inštitúciami a subjektmi v audiovizuálnej a mediálnej oblasti. Dohodli sa na nadviazaní pravidelného dialógu o politike v týchto oblastiach.

Článok 43

Vedecko-technická spolupráca

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v oblasti vedeckého výskumu a technického rozvoja, a to v rámci oblastí spoločného záujmu a obojstranného prospechu.

2.   Cieľom tejto spolupráce bude:

a)

podnecovať výmenu informácií a know-how v oblasti vedy a techniky vrátane informácií o vykonávaní politík a programov;

b)

podporovať výskumné partnerstvá medzi vedeckými komunitami, výskumnými centrami, univerzitami a priemyslom zmluvných strán;

c)

podporovať odbornú prípravu a mobilitu výskumných pracovníkov;

d)

podporovať zapojenie svojich inštitúcií vyššieho vzdelávania, výskumných centier a priemyslu vrátane malých a stredných podnikov do svojich programov výskumu a vývoja.

3.   Spolupráca môže mať formu spoločných výskumných projektov a výmen, stretnutí a odbornej prípravy výskumných pracovníkov prostredníctvom medzinárodných systémov odbornej prípravy a mobility a výmenných programov, ktorými sa zabezpečí maximálne šírenie výsledkov výskumu, vzdelávania a najlepších postupov.

4.   Táto spolupráca sa bude uskutočňovať v súlade so zákonmi a inými predpismi oboch zmluvných strán, bude založená na zásadách reciprocity, spravodlivého zaobchádzania a vzájomného prospechu a bude zabezpečovať účinnú ochranu duševného vlastníctva.

5.   Zmluvné strany sa dohodli, že vyvinú všetko úsilie na zvýšenie informovanosti verejnosti o možnostiach, ktoré ponúkajú ich programy spolupráce v oblasti vedy a techniky.

Článok 44

Energetika

1.   Zmluvné strany sa budú usilovať o posilnenie spolupráce v odvetví energetiky s cieľom:

a)

zvýšiť energetickú bezpečnosť vrátane diverzifikácie dodávok energie a vývoja nových, trvalo udržateľných, inovatívnych a obnoviteľných foriem energie (ako sú napr. biopalivá a biomasa, veterná a solárna energia, ako aj výroba energie vo vodných elektrárňach), a podporiť vytváranie vhodných rámcov politiky s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky na investovanie a rovnaké podmienky pre energiu z obnoviteľných zdrojov a jej začlenenie do príslušných oblastí politiky;

b)

dosiahnuť racionálne využívanie energie s prispením zo strany ponuky aj dopytu prostredníctvom podpory energetickej efektívnosti pri výrobe, prenose, distribúcii a konečnej spotrebe energie;

c)

podporiť uplatňovanie medzinárodne uznávaných noriem jadrovej bezpečnosti, nešírenia a bezpečnostných opatrení;

d)

podporovať transfer technológií zameraný na trvalo udržateľnú výrobu a využívanie energie;

e)

posilniť budovanie kapacít a podporiť investície do oblasti na základe transparentných a nediskriminačných pravidiel zlučiteľných s trhom.

2.   Na tieto účely sa zmluvné strany dohodli, že budú podporovať kontakty a spoločný výskum na vzájomný prospech zmluvných strán, a to najmä prostredníctvom príslušných regionálnych a medzinárodných rámcov. S odkazom na článok 43 a na závery Svetového samitu o trvalo udržateľnom rozvoji (WSSD), ktorý sa konal v Johannesburgu v roku 2002, zmluvné strany vyzdvihujú potrebu riešiť prepojenie medzi cenovo únosným prístupom k energetickým službám a trvalo udržateľným rozvojom. Tieto činnosti je možné podporiť v spolupráci s Energetickou iniciatívou Európskej únie, ktorá bola uvedená na WSSD.

3.   Obchod s jadrovými materiálmi sa bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. V prípade potreby sa obchod s jadrovými materiálmi upraví osobitnou dohodou, ktorá sa uzatvorí medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Mongolskom.

Článok 45

Doprava

1.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v príslušných oblastiach dopravnej politiky s cieľom zlepšiť investičné príležitosti a prepravu tovaru a cestujúcich, podporovať bezpečnosť a ochranu leteckej dopravy, bojovať proti pirátstvu, chrániť životné prostredie a zvyšovať efektívnosť svojich dopravných systémov.

2.   Spoluprácou medzi zmluvnými stranami v tejto oblasti sa má podporiť:

a)

výmena informácií o dopravnej politike a praxi príslušnej strany, najmä pokiaľ ide o mestskú, vidiecku a leteckú dopravu, dopravnú logistiku a vzájomné prepojenie a interoperabilitu multimodálnych dopravných sietí, ako aj pokiaľ ide o správu ciest, železníc a letísk;

b)

problematika týkajúca sa satelitnej navigácie, so zameraním sa na obojstranne prospešné otázky v oblasti regulácie, priemyslu a rozvoja trhu. V tejto súvislosti budú predmetom úvah európske globálne navigačné satelitné systémy EGNOS a Galileo;

c)

dialóg v oblasti služieb leteckej dopravy s cieľom preskúmania možností ďalšieho rozvoja vzťahov v takých oblastiach, ako sú letecká bezpečnosť, ochrana, životné prostredie, riadenie letovej prevádzky, uplatňovanie právnych predpisov na ochranu hospodárskej súťaže a hospodárska regulácia odvetvia leteckej dopravy, a to s cieľom podporiť zbližovanie predpisov a odstrániť prekážky podnikania. Mali by sa ďalej podporovať projekty spolupráce v oblasti civilného letectva, ktoré sú predmetom spoločného záujmu. Na tomto základe zmluvné strany preskúmajú možnosti užšej spolupráce v oblasti civilného letectva;

d)

znižovanie emisií skleníkových plynov v odvetví dopravy;

e)

uplatňovanie noriem týkajúcich sa ochrany, bezpečnosti a životného prostredia, najmä pokiaľ ide o leteckú dopravu, a to v súlade v príslušnými medzinárodnými dohovormi;

f)

spolupráca na príslušných medzinárodných fórach, s cieľom zabezpečiť lepšie presadzovanie medzinárodných prepisov a napĺňať ciele stanovené v tomto článku.

Článok 46

Vzdelávanie a kultúra

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať spoluprácu v oblasti vzdelávania a kultúry, ktorá náležite rešpektuje ich rozmanitosť, a to s cieľom zvyšovať vzájomné porozumenie a zlepšovať znalosť svojich kultúr. Na tento účel budú zmluvné strany podporovať a propagovať prácu svojich kultúrnych inštitútov a občianskej spoločnosti.

2.   Zmluvné strany sa budú usilovať prijať vhodné opatrenia na podporu výmen v oblasti kultúry a vykonávanie spoločných iniciatív v rôznych kultúrnych sférach vrátane spolupráce v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva pri rešpektovaní kultúrnej rozmanitosti.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú radiť a spolupracovať na príslušných medzinárodných fórach, napríklad na pôde UNESCO, v záujme plnenia spoločných cieľov a podpory kultúrnej rozmanitosti, ako aj ochrany kultúrneho dedičstva. V súvislosti s kultúrnou rozmanitosťou sa zmluvné strany dohodli aj na podpore ratifikácie a vykonávania Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktorý bol prijatý 20. októbra 2005.

4.   Zmluvné strany budú tiež klásť dôraz na opatrenia určené na vytvorenie väzieb medzi ich príslušnými špecializovanými agentúrami a na podporu výmeny informácií, know-how, študentov, odborníkov, mladých ľudí a pracovníkov s mládežou a technických zdrojov, využívajúc možnosti v rámci programov Európskej únie v Ázii v oblasti vzdelávania a kultúry, ako aj skúsenosti, ktoré obe zmluvné strany v tejto oblasti získali. Obe strany sa tiež dohodli, že budú podporovať vykonávanie príslušných programov v oblasti vyššieho vzdelávania (napr. program Erasmus Mundus), a to s cieľom podporiť spoluprácu a modernizáciu v oblasti vyššieho vzdelávania a akademickú mobilitu.

Článok 47

Životné prostredie, zmena klímy a prírodné zdroje

1.   Zmluvné strany sa zhodli na tom, že je potrebné trvalo udržateľným spôsobom zachovávať prírodné zdroje a biodiverzitu a hospodáriť s nimi, keďže sú základom rozvoja súčasných a budúcich generácií.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že spoluprácou v tejto oblasti sa bude podporovať zachovanie a zlepšenie životného prostredia v rámci úsilia o trvalo udržateľný rozvoj. Pri všetkých činnostiach, ktoré zmluvné strany budú uskutočňovať v rámci tejto dohody, sa budú brať do úvahy výsledky Svetového sumitu o udržateľnom rozvoji, ako aj vykonávanie príslušných multilaterálnych environmentálnych dohôd.

3.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v oblasti zmeny klímy s cieľom prispôsobiť sa negatívnym vplyvom zmeny klímy, znížiť emisie skleníkových plynov a nasmerovať svoje hospodárstva na cestu trvalo udržateľného rastu s nízkymi emisiami CO2. V tejto súvislosti zmluvné strany preskúmajú možnosti využitia mechanizmov obchodovania s emisiami uhlíka.

4.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci s cieľom posilniť vzájomnú účinnosť v rámci obchodnej a environmentálnej politiky a začleniť environmentálne aspekty do všetkých oblastí spolupráce.

5.   Zmluvné strany vyvinú úsilie zamerané na pokračovanie a posilnenie spolupráce v rámci regionálnych programov ochrany životného prostredia, najmä pokiaľ ide o:

a)

podporu informovanosti o problematike životného prostredia a posilňovania zapojenia miestnych spoločenstiev, vrátane pôvodných a miestnych komunít, do úsilia zameraného na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj;

b)

riešenie otázky zmeny klímy, najmä pokiaľ ide o účinky na životné prostredie a prírodné zdroje;

c)

budovanie kapacít pre účasť na multilaterálnych environmentálnych dohodách vrátane dohôd o biodiverzite, biologickej bezpečnosti a chemických rizikách, ako aj pre ich implementáciu;

d)

podporu a uplatňovanie environmentálnych technológií, produktov a služieb, a to aj prostredníctvom využívania regulačných a environmentálne vhodných nástrojov;

e)

zlepšenie správy lesov, a to aj prostredníctvom boja proti nelegálnemu výrubu a súvisiacemu obchodu, ako aj podporou trvalo udržateľného obhospodarovania lesov;

f)

prevenciu nelegálneho pohybu tuhých a nebezpečných odpadových látok a produktov živých modifikovaných organizmov cez hranice;

g)

zlepšenie kvality okolitého ovzdušia, environmentálne vhodné odpadové hospodárstvo, trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi a riadenie v oblasti chemikálií a podporu trvalo udržateľnej spotreby a výroby;

h)

ochranu a zachovanie pôd a trvalo udržateľné hospodárenie s pôdou;

i)

účinnú správu národných parkov a vymedzovanie a ochranu oblastí so vzácnou biodiverzitou a krehkých ekosystémov, a to s náležitým zreteľom na miestne a pôvodné komunity žijúce v týchto oblastiach alebo v ich blízkosti.

6.   Zmluvné strany podporujú vzájomný prístup k svojim programom v tejto oblasti v súlade so špecifickými podmienkami týchto programov:

a)

zriadenie siete pre monitorovanie zásob vody a jej modernizácia;

b)

zavedenie technológie odsoľovania vody a jej opätovného využitia;

c)

rozvoj ekoturistiky.

Článok 48

Poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, rybné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať dialóg v oblasti poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat, rybného hospodárstva a rozvoja vidieka. Zmluvné strany si budú vymieňať informácie a rozvíjať vzťahy v týchto oblastiach:

a)

poľnohospodárska politika a medzinárodné perspektívy v oblasti potravín a poľnohospodárstva vo všeobecnosti;

b)

možnosti uľahčenia obchodu s rastlinami, zvieratami, hospodárskymi zvieratami a živočíšnymi produktmi s cieľom ďalšieho rozvoja ľahkého priemyslu na vidieku;

c)

dobré životné podmienky zvierat a hospodárskych zvierat;

d)

politika rozvoja vidieka;

e)

výmena skúseností a siete spolupráce medzi miestnymi aktérmi a hospodárskymi subjektmi, a to predovšetkým v oblastiach, ako je výskum a transfer technológií;

f)

politika zdravia a kvality rastlín, zvierat a hospodárskych zvierat, predovšetkým chránené zemepisné označenia;

g)

návrhy a iniciatívy spolupráce predkladané medzinárodným organizáciám v oblasti poľnohospodárstva;

h)

rozvoj trvalo udržateľného a ekologického poľnohospodárstva vrátane rastlinnej výroby, biopalív a transferu biotechnológií;

i)

ochrana rastlinných odrôd, technológia výsadby a poľnohospodárske biotechnológie;

j)

rozvoj databáz a informačnej siete o poľnohospodárstve a chove hospodárskych zvierat;

k)

odborná príprava v oblasti poľnohospodárstva a vo veterinárnom sektore.

Článok 49

Zdravie

1.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v odvetví zdravotníctva, ktorá bude zahŕňať oblasti, ako je reforma systému zdravotnej starostlivosti, závažné prenosné ochorenia a iné zdravotné hrozby, neprenosné ochorenia, medzinárodné dohody v oblasti zdravia, a to s cieľom zlepšiť zdravotné podmienky a zvýšiť úroveň verejného zdravia.

2.   Spolupráca sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom:

a)

komplexných programov zameraných na systematickú reformu odvetvia zdravotníctva vrátane zlepšovania zdravotníckych systémov, zdravotníckych služieb, zdravotných podmienok a zdravotníckej osvety;

b)

spoločných činností v oblasti epidemiológie, vrátane spolupráce v rámci včasnej prevencie zdravotných hrozieb, ako je vtáčia a pandemická chrípka a iné závažné prenosné ochorenia;

c)

prevencie a kontroly neprenosných ochorení, a to prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov, podpory zdravého životného štýlu, riešenia rozhodujúcich faktorov zdravia, ako sú výživa, drogová závislosť, alkohol a tabak;

d)

podpory vykonávania medzinárodných dohôd v oblasti zdravia, napríklad Rámcového dohovoru o kontrole tabaku a medzinárodných zdravotných predpisov.

Článok 50

Zamestnanosť a sociálne veci

1.   Zmluvné strany sa dohodli na posilnení spolupráce v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí vrátane spolupráce zameranej na regionálnu a sociálnu súdržnosť, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, rodovú rovnosť a dôstojnú prácu, s cieľom posilniť sociálny rozmer globalizácie.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú potrebu podporovať proces globalizácie, ktorý je prospešný pre všetkých, a podporovať plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu ako kľúčový prvok trvalo udržateľného rozvoja a znižovania chudoby, ako boli schválené v rezolúcii Valného zhromaždenia OSN 60/1 z 24. októbra 2005 (výsledok svetového samitu) a vo vyhlásení ministrov skupiny na vysokej úrovni, pôsobiacej v rámci Hospodárskej a sociálnej rady OSN, z júla 2006 (Hospodárska a sociálna rada OSN E/2006/L.8, 5. júl 2006). Zmluvné strany zohľadnia príslušné charakteristické črty a rozdielnu povahu ich hospodárskej a sociálnej situácie.

3.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok plne dodržiavať a účinne uplatňovať základné medzinárodne uznávané pracovné a sociálne normy, ktoré sú uvedené najmä vo vyhlásení Medzinárodnej organizácie práce (MOP) z roku 1998 o základných zásadách a právach pri práci a vo vyhlásení MOP z roku 2008 o sociálnej spravodlivosti pre spravodlivú globalizáciu. V rámci všetkých činností zmluvných strán na základe tejto dohody sa musí zohľadniť uplatňovanie príslušných mnohostranných dohôd v oblasti práce a sociálnych záležitostí. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci a prípadnom poskytovaní technickej pomoci s cieľom podporiť ratifikáciu a účinné uplatňovanie dohovorov MOP, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie MOP z roku 1998, ako aj ďalších relevantných dohovorov.

4.   Medzi formy spolupráce môžu okrem iného patriť vzájomne dohodnuté osobitné programy a projekty, ako aj dialóg, spolupráca a iniciatívy v oblastiach spoločného záujmu na dvojstrannej alebo mnohostrannej úrovni, ako napríklad v rámci MOP.

Článok 51

Štatistika

1.   Zmluvné strany sa dohodli na podpore harmonizácie štatistických metód a postupov vrátane zberu a šírenia štatistických údajov, čím si na vzájomne akceptovateľnom základe umožnia využívať okrem iného štatistické údaje o obchode s tovarom a službami, a všeobecnejšie, o akejkoľvek inej oblasti v pôsobnosti tejto dohody, ktorá je takisto vhodná na štatistické spracovanie formou zberu, analýzy a šírenia údajov.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať vytváranie priamych kontaktov medzi príslušnými orgánmi s cieľom posilniť priateľskú spoluprácu v oblasti štatistiky, prostredníctvom modernizácie a zvyšovania kvality štatistického systému posilniť budovanie kapacít štatistických úradov, posilniť ľudské zdroje, zabezpečiť odbornú prípravu vo všetkých príslušných oblastiach a podporiť prispôsobenie národných štatistických systémov medzinárodnej praxi, a to aj pokiaľ ide o príslušnú infraštruktúru.

3.   Spolupráca sa bude uskutočňovať v oblastiach spoločného záujmu, pričom osobitný dôraz sa bude klásť na:

I.

hospodársku štatistiku:

a)

národné účty

b)

podnikovú štatistiku a registráciu

c)

štatistiku o poľnohospodárstve, rastlinnej a živočíšnej výrobe a o rozvoji vidieka

d)

životné prostredie a zásoby nerastných surovín

e)

priemysel

f)

zahraničný obchod s tovarom a službami

g)

štatistiku veľkoobchodu a maloobchodu

h)

revíznu politiku

i)

potravinovú bezpečnosť

j)

platobnú bilanciu

II.

sociálnu štatistiku

a)

rodovú štatistiku

b)

štatistiku o migrácii

c)

prieskum domácností

III.

informačné technológie

a)

výmenu skúseností s elektronickými technológiami a s metódami v oblasti bezpečnosti, ochrany a uchovávania údajov, ochrany súkromia; uplatňovanie týchto skúseností

b)

výmenu skúseností s vytváraním on-line databáz pre spotrebiteľov, dostupných na užívateľsky ústretových internetových stránkach, a odborná príprava v tejto oblasti

c)

podporu odborníkov na informačné technológie z mongolského národného štatistického úradu pri vytváraní informačnej databázy

d)

spoluprácu zameraná na zapájanie používateľov a ich oboznamovanie s informačnou databázou.

Článok 52

Občianska spoločnosť

1.   Zmluvné strany uznávajú úlohu a potenciálny prínos organizovanej občianskej spoločnosti, a to najmä akademickej obce, v procese dialógu a spolupráce podľa tejto dohody a dohodli sa, že budú podporovať účinný dialóg s organizovanou občianskou spoločnosťou a jej účinné zapojenie.

2.   Na základe právnych a administratívnych ustanovení každej zmluvnej strany sa organizovaná občianska spoločnosť môže:

a)

podieľať na procese tvorby politík na úrovni krajiny v súlade s demokratickými zásadami;

b)

byť informovaná o konzultáciách zameraných na stratégie rozvoja a spolupráce a sektorové politiky a zúčastňovať sa na nich, najmä v oblastiach, ktoré sa jej týkajú, vrátane všetkých štádií procesu rozvoja;

c)

prijímať finančné zdroje, pokiaľ to dovoľujú vnútorné pravidlá každej zmluvnej strany, a podporovať budovanie kapacít v kritických oblastiach;

d)

zúčastňovať sa na vykonávaní programov spolupráce v oblastiach, ktoré sa jej týkajú.

Článok 53

Spolupráca v oblasti modernizácie štátnej a verejnej správy

Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať s cieľom modernizovať verejnú správu. Spolupráca v tejto oblasti sa zameria na:

a)

zlepšenie organizačnej efektívnosti;

b)

zvýšenie účinnosti inštitúcií pri poskytovaní služieb;

c)

zabezpečenie transparentného hospodárenia s verejnými zdrojmi a zodpovednosti zaň;

d)

zlepšenie právneho a inštitucionálneho rámca;

e)

budovanie kapacít na tvorbu a vykonávanie politiky (poskytovanie verejných služieb, zostavovanie a plnenie rozpočtu, boj proti korupcii);

f)

posilňovanie justičných systémov, a

g)

reformu bezpečnostného systému.

Článok 54

Spolupráca v oblasti riadenia rizík súvisiacich s katastrofami (DRM)

1.   Zmluvné strany sa dohodli na posilnení spolupráce v DRM pri priebežnom vypracúvaní a vykonávaní opatrení na zníženie rizika pre komunity a zvládnutie následkov prírodných katastrof všetkými vrstvami spoločnosti. Mali by sa zdôrazniť preventívne opatrenia a proaktívny prístup pri riešení hrozieb a rizík so znižovaním rizík či zraniteľnosti voči prírodným katastrofám.

2.   Spolupráca v tejto oblasti sa zameria na tieto programové prvky:

a)

znižovanie alebo prevencia a zmiernenie rizík súvisiacich s katastrofami;

b)

riadenie poznatkov, inovácie, výskum a vzdelávanie na vytvorenie bezpečného a odolného prostredia na všetkých úrovniach;

c)

pripravenosť na katastrofy;

d)

tvorba politík a inštitucionálnych kapacít a úsilie o dosiahnutie konsenzu pre riadenie rizík súvisiacich s katastrofami;

e)

reakcia na katastrofy;

f)

posudzovanie a monitorovanie rizík súvisiacich s katastrofami.

HLAVA VII

PROSTRIEDKY SPOLUPRÁCE

Článok 55

Zdroje pre spoluprácu a ochrana finančných záujmov

1.   S cieľom splniť ciele spolupráce stanovené v tejto dohode sa zmluvné strany dohodli na uvoľnení príslušných zdrojov vrátane finančných prostriedkov v rozsahu, v akom im to umožňujú ich príslušné zdroje a právne predpisy.

2.   Obe zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať rozvoj a realizáciu vzájomnej technickej a administratívnej pomoci zameranej na účinnú ochranu svojich finančných záujmov v oblasti rozvojovej pomoci a ďalších financovaných činností v rámci spolupráce. Zmluvné strany budú bezodkladne reagovať na žiadosti o vzájomnú administratívnu pomoc, ktoré predložia súdne orgány druhej zmluvnej strany a/alebo jej orgány poverené vyšetrovaním, s cieľom posilniť boj proti podvodom a nezrovnalostiam.

3.   Zmluvné strany vyzvú Európsku investičnú banku, aby pokračovala vo svojej činnosti v Mongolsku v súlade s vlastnými postupmi a kritériami financovania.

4.   Zmluvné strany realizujú finančnú pomoc v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a spolupracujú na ochrane finančných záujmov Európskej únie a Mongolska. Zmluvné strany prijmú účinné opatrenia na predchádzanie podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nelegálnym činnostiam a na boj proti nim, a to okrem iného prostredníctvom vzájomnej administratívnej a právnej pomoci v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Akákoľvek budúca dohoda alebo finančný nástroj, ktoré by sa mali uzatvoriť medzi zmluvnými stranami, musí obsahovať osobitné doložky o finančnej spolupráci obsahujúce kontroly na mieste, inšpekcie, kontroly a opatrenia proti podvodom, okrem iného vrátane tých, ktoré vykonáva Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

HLAVA VIII

INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC

Článok 56

Spoločný výbor

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci tejto dohody zriadia Spoločný výbor zložený zo zástupcov oboch strán na príslušne vysokej úrovni, ktorého úlohou bude:

a)

zabezpečiť riadne fungovanie a vykonávanie tejto dohody;

b)

stanoviť priority týkajúce sa cieľov tejto dohody;

c)

vypracúvanie odporúčaní na podporu cieľov tejto dohody.

2.   Spoločný výbor a podvýbor zriadený článkom 28 majú na účely dosiahnutia cieľov tejto dohody právomoc rozhodovať o otázkach v nej ustanovených. Rozhodnutia sa prijímajú dohodou zmluvných strán, po ukončení príslušných vnútorných postupov oboch zmluvných strán potrebných na prijatie stanoviska. Tieto rozhodnutia sú pre strany záväzné a zmluvné strany prijmú opatrenia potrebné na ich vykonanie.

3.   Spoločný výbor zvyčajne zasadá raz za rok striedavo v Ulanbátare a Bruseli v deň, ktorý sa stanovuje po vzájomnej dohode. Po dohode medzi zmluvnými stranami možno zvolávať aj mimoriadne zasadnutia Spoločného výboru. Spoločnému výboru predsedá striedavo každá zo zmluvných strán. Program zasadnutí Spoločného výboru sa určuje dohodou medzi zmluvnými stranami.

4.   Spoločný výbor môže zriadiť špecializované pracovné skupiny, ktoré mu budú pomáhať pri plnení jeho úloh. Tieto pracovné skupiny vypracúvajú na každé zasadnutie Spoločného výboru podrobné správy o svojej činnosti.

5.   Zmluvné strany sa dohodli, že úlohou Spoločného výboru je aj zabezpečiť riadne fungovanie všetkých sektorových dohôd alebo protokolov, ktoré boli uzatvorené medzi stranami alebo sa majú uzatvoriť.

6.   Spoločný výbor prijme svoj rokovací poriadok.

HLAVA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 57

Doložka o budúcom vývoji

1.   Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode rozšíriť túto dohodu s cieľom zvýšiť úroveň spolupráce, okrem iného aj jej doplnením dohodami alebo protokolmi týkajúcimi sa konkrétnych odvetví alebo činností.

2.   Pokiaľ ide o uplatňovanie tejto dohody, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže pri zohľadnení skúseností nadobudnutých v rámci tohto uplatňovania predkladať návrhy na rozšírenie rozsahu spolupráce.

Článok 58

Iné dohody

Bez toho, aby tým boli dotknuté príslušné ustanovenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, platí, že táto dohoda ani žiadne opatrenie vykonané na jej základe nemá vplyv na právomoc členských štátov vykonávať činnosti v rámci dvojstrannej spolupráce s Mongolskom alebo s ním prípadne uzatvárať nové dohody o partnerstve a spolupráci.

Táto dohoda nemá vplyv na uplatňovanie či plnenie záväzkov, ktoré zmluvné strany prevzali vo vzťahu k tretím stranám.

Článok 59

Plnenie záväzkov

1.   Každá zmluvná strana sa môže obrátiť na Spoločný výbor s akoukoľvek nezrovnalosťou v uplatňovaní alebo výklade tejto dohody.

2.   Ak sa niektorá zmluvná strana domnieva, že druhá zmluvná strana nesplnila niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody, môže prijať vhodné opatrenia.

3.   Kým tak urobí, s výnimkou mimoriadne naliehavých prípadov, predloží Spoločnému výboru všetky príslušné informácie potrebné na dôkladné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie, ktoré by bolo pre zmluvné strany prijateľné.

4.   Pri výbere opatrení sa musia uprednostniť tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie tejto dohody. Tieto opatrenia sa bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane, a ak o to druhá zmluvná strana požiada, prekonzultujú sa v Spoločnom výbore.

5.   Zmluvné strany sa dohodli, že na účely správneho výkladu a praktického uplatňovania tejto dohody sa pod pojmom „mimoriadne naliehavé prípady“ uvedeným v odseku 3 rozumejú prípady závažného porušenia dohody jednou zo zmluvných strán. Závažné porušenie dohody predstavuje:

i)

vypovedanie tejto dohody nepovolené všeobecnými pravidlami medzinárodného práva; alebo

ii)

porušenie podstatných prvkov tejto dohody, najmä článku 1 ods. 1 a článku 3.

Článok 60

Potrebné prostriedky

S cieľom uľahčiť spoluprácu v rámci tejto dohody sa obe zmluvné strany dohodli, že úradníkom a odborníkom zapojeným do realizácie spolupráce poskytnú prostriedky potrebné na výkon ich funkcií, a to v súlade s vnútornými pravidlami a predpismi oboch zmluvných strán.

Článok 61

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, a to za podmienok, ktoré sú v týchto zmluvách ustanovené, a na strane druhej na územie Mongolska.

Článok 62

Vymedzenie pojmu „zmluvné strany“

Na účely tejto dohody sa pod pojmom „zmluvné strany“ rozumie na jednej strane Únia alebo jej členské štáty resp. Únia a jej členské štáty, v súlade s ich príslušnými právomocami, a na druhej strane Mongolsko.

Článok 63

Nadobudnutie platnosti a trvanie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď posledná zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, že ukončila postupy potrebné na tento účel.

2.   Dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Automaticky sa predlžuje vždy o ďalší rok, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán šesť mesiacov pred koncom ktoréhokoľvek ďalšieho jednoročného obdobia písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel túto dohodu nepredĺžiť.

3.   Zmeny a doplnenia tejto dohody možno uskutočňovať po dohode medzi zmluvnými stranami. Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť až potom, čo posledná zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, že boli ukončené všetky potrebné formality.

4.   V prípade, že zmluvná strana zavedie reštriktívnejší obchodný režim pre vývoz surovín, napr. tým, že zavedie nové zákazy, obmedzenia, clá alebo poplatky akéhokoľvek druhu, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v príslušných ustanoveniach článkov VIII, XI, XX alebo XXI dohody GATT z roku 1994, resp. ktoré nie sú povolené na základe výnimky WTO alebo schválené Spoločným výborom alebo podvýborom pre obchod a investície podľa článku 56, ako platil v deň parafovania dohody, môže druhá zmluvná strana prijať v súlade s článkom 59 ods. 3 a 4 vhodné opatrenia.

5.   Túto dohodu môže zmluvná strana vypovedať písomným oznámením vypovedania odovzdaným druhej zmluvnej strane. Vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov od doručenia uvedeného oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok 64

Oznámenia

Oznámenia vykonané v súlade s článkom 63 sa zasielajú generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie a Ministerstvu zahraničných vecí Mongolska.

Článok 65

Autentické znenia

Táto dohoda je vyhotovená v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a mongolskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Съставено в Улан Батор на тридесети април две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Ulán Bator, el treinta de abril de dos mil trece.

V Ulánbátaru dne třicátého dubna dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Ulaanbaatar den tredivte april to tusind og tretten

Geschehen zu Ulan-Bator am dreißigsten April zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillikuu kolmekümnendal päeval Ulaanbaataris.

Έγινε στο Ουλάν Μπατόρ, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Ulaanbaatar on the thirtieth day of April in the year two thousand and thirteen.

Fait à Oulan-Bator, le trente avril deux mille treize.

Fatto a Ulan-Bator, addì trenta aprile duemilatredici.

Ulanbatorā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų balandžio trisdešimtą dieną Ulan Batore.

Kelt Ulánbátorban, a kétezer-tizenharmadik év április havának harmincadik napján.

Magħmul f'Ulaanbaatar, fit-tletin jum ta’ April tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Ulaanbaatar, de dertigste april tweeduizend vier dertien.

Sporządzono w Ułan Bator dnia trzydziestego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Ulaanbaatar, em trinta de abril de dois mil e treze.

Întocmit la Ulan Bator la treizeci aprilie două mii treisprezece.

V Ulanbátare tridsiateho apríla dvetisíctrinásť.

V Ulaanbaatarju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč trinajst.

Tehty Ulaanbaatarissa kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Ulaanbaatar den trettionde april tjugohundratretton.

Энэхүү хэлэлцээрийг Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр үйлдэв.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж

Image


9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/36


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/2271

z 30. novembra 2017

o uzavretí Protokolu k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 207 a 209 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na Akt o pristúpení Chorvátskej republiky, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/949 (2) bol 31. októbra 2016 podpísaný Protokol k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii s výhradou jeho neskoršieho uzavretia.

(2)

Protokol by sa mal schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie a jej členských štátov schvaľuje Protokol k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii.

Znenie protokolu je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) vydať v mene Únie a jej členských štátov oznámenie stanovené v článku 4 ods. 1 protokolu (3).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 30. novembra 2017

Za Radu

predsedníčka

K. SIMSON


(1)  Súhlas zo 16. mája 2017 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/949 zo 6. júna 2016 o podpise Protokolu k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov (Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016 s. 1).

(3)  Dátum nadobudnutia platnosti protokolu uverejní Generálny Sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/37


PROTOKOL

k rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

CHORVÁTSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKO,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty“, a

EURÓPSKA ÚNIA,

na jednej strane a

VLÁDA MONGOLSKA, ďalej len „Mongolsko“,

na strane druhej,

na účely tohto protokolu ďalej spoločne len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM na pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii 1. júla 2013,

KEĎŽE Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej, ďalej len „dohoda“, bola podpísaná v Ulanbátare 30. apríla 2013,

KEĎŽE Zmluva o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii, ďalej len „zmluva o pristúpení“, bola podpísaná v Bruseli 9. decembra 2011,

KEĎŽE podľa článku 6 ods. 2 aktu o pristúpení sa pristúpenie Chorvátska k dohode dohodne uzavretím protokolu k dohode,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Chorvátska republika pristupuje k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej, podpísanej v Ulanbátare 30. apríla 2013, a prijíma a berie na vedomie, rovnako ako ostatné členské štáty Európskej únie, text dohody.

Článok 2

V primeranom čase od parafovania tohto protokolu Európska únia oznámi svojim členským štátom a Mongolsku znenie dohody v chorvátskom jazyku. S výhradou nadobudnutia platnosti tohto protokolu sa znenie dohody v chorvátskom jazyku stáva autentickým za rovnakých podmienok ako znenia dohody v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku.

Článok 3

Tento protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.

Článok 4

1.   Európska únia, Rada Európskej únie v mene členských štátov a Mongolsko schvália tento protokol v súlade so svojimi vlastnými postupmi. Zmluvné strany si oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

2.   Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni uloženia poslednej schvaľovacej listiny, ale nie pred dátumom nadobudnutia platnosti dohody.

Článok 5

Tento protokol je vyhotovený v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a mongolskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia, náležite na tento účel oprávnení, podpísali tento protokol.

Съставено в Брюксел на тридесет и първи октомври през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třicátého prvního října dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte oktober to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten Oktober zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the thirty-first day of October in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trente-et-un octobre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trideset prvog listopada godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trentuno ottobre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trīsdesmit pirmajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų spalio trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év október havának harmincegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u tletin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, eenendertig oktober tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em trinta e um de outubro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la treizeci și unu octombrie două mii șaisprezece.

V Bruseli tridsiateho prvého októbra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne enaintridesetega oktobra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den trettioförsta oktober år tjugohundrasexton.

Хоёр мянга арван зургаан оны аравдугаар сарын гучин нэгний өдөр Брюссель хотноо үйлдэв.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Гишүүн улсыг тѳлѳѳлж

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Европын Холбоог тѳлѳѳлж

Image

За Монголия

Por Mongolia

Za Mongolsko

For Mongoliet

Für die Mongolei

Mongoolia nimel

Για τη Μογγολία

For Mongolia

Pour la Mongolie

Za Mongoliju

Per la Mongolia

Mongolijas vārdā –

Mongolijos vardu

Mongólia Részéről

Għall-Mongolja

Voor Mongolië

W imieniu Mongolii

Pela Mongólia

Pentru Mongolia

Za Mongolsko

Za Mongolijo

Mongolian Puolesta

För Mongoliet

Монгол Улсыг тѳлѳѳлж

Image


NARIADENIA

9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/40


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2272

z 8. decembra 2017,

ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [„Kabanosy staropolskie“ (ZTŠ)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 26 a článok 52 ods. 3 písm. a),

keďže:

(1)

Na základe článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Poľsko predložilo názov „Kabanosy staropolskie“ na zápis do Registra zaručených tradičných špecialít stanoveného v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. „Kabanosy staropolskie“ sú dlhé tenké tyčinky zo suchej salámy.

(2)

Názov „Kabanosy“ je už zaregistrovaný (2) ako zaručená tradičná špecialita bez vyhradenia názvu podľa článku 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 (3).

(3)

Po ukončení vnútroštátneho námietkového konania uvedeného v článku 26 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa názov „Kabanosy“ doplnil pojmom „staropolskie“. Tento doplňujúci pojem identifikuje tradičný charakter názvu v zmysle článku 26 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(4)

Komisii bol predložený názov „Kabanosy staropolskie“, ktorý sa následne uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie  (4).

(5)

Odôvodnená námietka bola Komisii doručená 26. augusta 2016. Komisia odôvodnenú námietku postúpila 9. septembra 2016.

(6)

Rumunsko vyhlásilo, že zápis názvu „Kabanosy staropolskie“ do registra by ohrozil existenciu čiastočne homonymného názvu „Cabanos“, čo je rumunský názov rumunskej podoby salámy „Kabanosy“. Pojem „Cabanos“ vskutku označuje rumunský mäsový prípravok, ktorý pozostáva z veľmi podobných surovín a má podobnú výrobnú technológiu ako výrobok „Kabanosy staropolskie“, ktorý Poľsko navrhuje ako zaručenú tradičnú špecialitu (ZTŠ).

(7)

Komisia považovala námietku za prípustnú, takže listom zo 7. novembra 2016 vyzvala Poľsko a Rumunsko, aby počas troch mesiacov uskutočnili príslušné konzultácie v snahe dosiahnuť vzájomnú dohodu podľa svojich vnútorných postupov.

(8)

Stranám sa podarilo dospieť k dohode. Poľsko oznámilo výsledky dohody Komisii listom z 2. februára 2017.

(9)

Poľsko a Rumunsko sa dohodli, že ochrana by sa mala vzťahovať len na pojem „Kabanosy staropolskie“ ako celok. Takáto ochrana by preto nemala byť prekážkou používania pojmu „Kabanosy“ ako takého, ani používaniu jeho iných obdôb, ako napríklad „Cabanos“.

(10)

Komisia konštatuje, že obe krajiny v dohode uznali, že „Kabanosy staropolskie“ by sa mali zapísať do registra ako ZTŠ a vyjadrili v nej úsilie zabezpečiť správne využívanie súvisiacich práv.

(11)

Názov „Kabanosy staropolskie“ by sa preto mal zapísať do Registra zaručených tradičných špecialít,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Kabanosy staropolskie“ (ZTŠ) sa týmto zapisuje do registra.

Špecifikácia výrobku ZTŠ „Kabanosy“ sa považuje za špecifikáciu ZTŠ „Kabanosy staropolskie“ v zmysle článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 s vyhradením názvu.

Názov „Kabanosy staropolskie“ (ZTŠ) označuje výrobok triedy 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.) uvedenej v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (5).

Článok 2

Ochrana sa vzťahuje na názov „Kabanosy staropolskie“ (ZTŠ) ako celok. Pojem „Kabanosy“ možno naďalej používať, rovnako ako jeho lingvistické obdoby a preklady, na celom území Európskej únie za predpokladu dodržania zásad a pravidiel platných v právnom poriadku Európskej únie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1044/2011 z 19. októbra 2011, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Kabanosy (ZTŠ)] (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 16).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1). Nariadenie zrušené a nahradené nariadením (EÚ) č. 1151/2012.

(4)  Ú. v. EÚ C 188, 27.5.2016, s. 6.

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2273

z 8. decembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 42 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 (2) zmeneného vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 836/2014 (3) sa výnimočne do 31. decembra 2017 za určitých podmienok a ak nie sú k dispozícii mládky z ekologického chovu povoľuje umiestniť do jednotiek ekologickej živočíšnej výroby na produkciu vajec mládky z neekologického chovu vo veku najviac 18 týždňov.

(2)

Na trhu Únie nie je sú dispozícii mládky z ekologického chovu určené na produkciu vajec v dostatočnom množstve a kvalite na uspokojenie potrieb poľnohospodárov chovajúcich nosnice. S cieľom poskytnúť viac času na rozvoj produkcie mládok z ekologického chovu určených na produkciu vajec by sa malo obdobie uplatňovania výnimočných pravidiel produkcie týkajúcich sa používania mládok z neekologického chovu určených na produkciu vajec vo veku najviac 18 týždňov predĺžiť do 31. decembra 2018.

(3)

V článku 43 nariadenia (ES) č. 889/2008 zmeneného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 836/2014 sa výnimočne na kalendárne roky 2015, 2016 a 2017 povoľuje maximálne 5 % podiel neekologického bielkovinového krmiva na kŕmenie ošípaných a rôznych druhov hydiny.

(4)

Ekologické bielkoviny nie sú na trhu Únie dostupné v dostatočnej kvalite a množstve, aby bolo možné splniť výživové požiadavky pri ošípaných a hydine v ekologických poľnohospodárskych podnikoch. Produkcia ekologických bielkovinových plodín ešte stále zaostáva za dopytom. Preto je vhodné predĺžiť obdobie výnimočnej možnosti používať obmedzený podiel neekologického bielkovinového krmiva do 31. decembra 2018.

(5)

Nariadenie (ES) č. 889/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre ekologickú výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 889/2008 sa mení takto:

1.

V článku 42 písm. b) sa dátum „31. decembra 2017“ nahrádza dátumom „31. decembra 2018“.

2.

V článku 43 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Najvyšší percentuálny podiel neekologického bielkovinového krmiva povolený na obdobie 12 mesiacov pre uvedené živočíšne druhy v kalendárnom roku 2018 predstavuje 5 %.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 836/2014 z 31. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 230, 1.8.2014, s. 10).


9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/44


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2274

z 8. decembra 2017

o povolení nového používania prípravku s obsahom 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej mikroorganizmom Komagataella pastoris (DSM 23036) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ryby (držiteľ povolenia Huvepharma EOOD)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku s obsahom 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej mikroorganizmom Komagataella pastoris (DSM 23036) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ryby. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku s obsahom 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej mikroorganizmom Komagataella pastoris (DSM 23036) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ryby, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Používanie uvedeného prípravku bolo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 98/2012 (2) povolené na desať rokov pre kurčatá a morky na výkrm, kurčatá chované na znášku, chovné morky, nosnice, ďalšie druhy vtákov chované na výkrm a znášku, odstavčatá, ošípané na výkrm a prasnice.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 21. marca 2017 (3) skonštatoval, že prípravok s obsahom 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej mikroorganizmom Komagataella pastoris (DSM 23036) nemá za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani životné prostredie. Úrad dospel k záveru, že dotknutá doplnková látka má potenciál účinkovať na pstruha dúhového a lososotvaré ryby a že tento záver možno extrapolovať na všetky druhy rýb. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky týkajúce sa monitorovania po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia prípravku s obsahom 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej mikroorganizmom Komagataella pastoris (DSM 23036) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 98/2012 zo 7. februára 2012 o povolení použitia látky 6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovanej Pichia pastoris (DSM 23036) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá a morky na výkrm, kurčatá chované na znášku, chovné morky, nosnice, ďalšie druhy vtákov chované na výkrm a znášku, odstavčatá, ošípané na výkrm a prasnice (držiteľ povolenia: Huvepharma AD) (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2012, s. 6).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(4):4763.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť.

4a16

Huvepharma EOOD

6-fytáza

(EC 3.1.3.26)

Zloženie doplnkovej látky

prípravok s obsahom 6-fytázy (EC 3.1.3.26) produkovanej mikroorganizmom Komagataella pastoris (DSM 23036) s minimálnou aktivitou:

 

4 000 OTU (1)/g v tuhom stave

 

8 000 OTU/g v tekutom stave

Charakteristika účinnej látky

6-fytáza (EC 3.1.3.26) produkovaná mikroorganizmom Komagataella pastoris (DSM 23036)

Analytická metóda  (2)

Na stanovenie množstva 6-fytázy v krmive:

kolorimetrická metóda založená na stanovení množstva anorganického fosfátu uvoľneného enzýmom z fytátu sodného.

ryby

500 OTU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uviesť podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

2.

Prípravok určený na použitie v krmivách s obsahom viac ako 0,23 % fosforu viazaného vo fitíne.

3.

Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov musia pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoviť prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest a pokožky.

29.12.2027


(1)  1 OTU je množstvo enzýmu, ktoré katalyzuje uvoľnenie 1 mikromolu anorganického fosfátu z 5,1 mM fytátu sodného rozpusteného v citranovom tlmivom roztoku s pH 5,5 za 1 minútu pri teplote 37 °C, stanovené ako molybdénová modrá pri 820 nm.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: http://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2275

z 8. decembra 2017

o povolení nového použitia prípravku s obsahom Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme (držiteľ povolenia Centro Sperimentale del Latte)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o nové použitie prípravku s obsahom Lactobacillus acidophilus (CECT 4529). K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia prípravku s obsahom Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Prípravok s obsahom Lactobacillus acidophilus (CECT 4529), ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“, bol povolený na desať rokov ako kŕmna doplnková látka pre nosnice vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/38 (2).

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 21. marca 2017 (3) skonštatoval, že prípravok s obsahom Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) nemá za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani životné prostredie. Takisto dospel k záveru, že iba v dvoch z troch posudzovaných štúdií má prípravok schopnosť zlepšovať prírastok hmotnosti/konečnú hmotnosť. Dve iné štúdie boli vylúčené z dôvodu neobvykle vysokej úmrtnosti a nízkej rastovej rýchlosti vtákov. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky týkajúce sa monitorovania po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Tieto dôkazy sa však považujú za zásadné z hľadiska preukázania zlepšenia zootechnických parametrov prírastku hmotnosti. Preto sa dospelo k záveru, že poskytnuté údaje spĺňajú podmienky na preukázanie účinnosti tejto doplnkovej látky pri kurčatách vo výkrme.

(7)

Z posúdenia prípravku s obsahom Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/38 z 13. januára 2015 o povolení prípravku z Lactobacillus acidophilus CECT 4529 ako kŕmnej doplnkovej látky pre nosnice, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1520/2007 (držiteľ povolenia Centro Sperimentale del Latte) (Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2015, s. 4).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(4):4762.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry.

4b1715

Centro Sperimentale del latte

Lactobacillus acidophilus CECT 4529

Zloženie doplnkovej látky

prípravok s obsahom Lactobacillus acidophilus CECT 4529 obsahujúci minimálne: 5 × 1010 JTK/g doplnkovej látky (v tuhom stave)

Charakteristika účinnej látky

životaschopné bunky baktérie Lactobacillus acidophilus CECT 4529

Analytická metóda  (1)

Stanovenie počtu mikroorganizmov: difúznou platňovou metódou použitím MRS agaru (EN 15787).

Identifikácia: pulzná gélová elektroforéza (PFGE).

kurčatá vo výkrme

1 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uviesť podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

2.

Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov musia pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoviť prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.

29. decembra 2027


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/50


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2276

z 8. decembra 2017

o povolení nového použitia prípravku s obsahom Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľ povolenia Kemin Europa N.V.)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o nové použitie prípravku s obsahom Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia prípravku s obsahom Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice určené na získanie prasiatok, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Prípravok Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“, bol povolený na desať rokov ako kŕmna doplnková látka pre kurčatá na výkrm nariadením Komisie (EÚ) č. 107/2010 (2), pre kurčatá chované na znášku, kačice na výkrm, prepelice, bažanty, jarabice, perličky, holuby, husi na výkrm a pštrosy vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 885/2011 (3), pre odstavené prasiatka a pre odstavené prasiatka z čeľade diviakovité iné ako Sus scrofa domesticus vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 306/2013 (4), pre morky vo výkrme a chovné morky vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 787/2013 (5) a pre nosnice a menej významné druhy hydiny na znášku vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1020 (6).

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku zo 16. mája 2017 (7) skonštatoval, že prípravok s obsahom Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) nemá za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani životné prostredie. Takisto dospel k záveru, že prípravok má schopnosť zlepšovať rast prasiatok od narodenia do odstavenia, ak sa pridáva do stravy prasníc od 3 týždňov pred pôrodom do odstavenia prasiatok. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky týkajúce sa monitorovania po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia prípravku s obsahom Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 107/2010 z 8. februára 2010 o povolení Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia Kemin Europa N.V.) (Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2010, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 885/2011 z 5. septembra 2011 o povolení Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku, kačice na výkrm, prepelice, bažanty, jarabice, perličky, holuby, husi na výkrm a pštrosy (držiteľom povolenia je spoločnosť Kemin Europa N.V.) (Ú. v. EÚ L 229, 6.9.2011, s. 3).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 306/2013 z 2. apríla 2013 týkajúce sa povolenia prípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pre odstavené prasiatka a pre odstavené prasiatka z čeľade diviakovité iné ako Sus scrofa domesticus (držiteľ povolenia Kemin Europa N.V.) (Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2013, s. 5).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 787/2013 zo 16. augusta 2013 o povolení prípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo výkrme a chovné morky (držiteľ povolenia Kemin Europa N.V.) (Ú. v. EÚ L 220, 17.8.2013, s. 15).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1020 z 29. júna 2015 o povolení prípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ako kŕmnej doplnkovej látky pre nosnice a menej významné druhy hydiny na znášku (držiteľ povolenia Kemin Europa N.V.) (Ú. v. EÚ L 163, 30.6.2015, s. 22).

(7)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 17(5):4855.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry.

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

Zloženie doplnkovej látky

prípravok s obsahom Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) obsahujúci minimálne 1 × 1010 JTK/g doplnkovej

látky v tuhej forme

Charakteristika účinnej látky

životaschopné spóry Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

Analytická metóda  (1)

Stanovenie počtu mikroorganizmov: metóda platňového nanášania s použitím tryptón sójového agaru s predhrievaním vzoriek krmiva.

Identifikácia: metóda pulznej gélovej elektroforézy (PFGE).

prasnice

1 × 108

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uviesť podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

2.

Na použitie u prasníc od troch týždňov pred pôrodom po celé obdobie laktácie.

3.

Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov musia pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanoviť prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

29.12.2027


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


ROZHODNUTIA

9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/53


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2277

z 8. decembra 2017,

ktorým sa určuje, že dočasné pozastavenie preferenčného cla podľa článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 19/2013 nie je primerané pre dovoz banánov s pôvodom v Peru

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 19/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa vykonávajú bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

Stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi sa zaviedol v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej, ktorá sa v prípade Peru predbežne vykonáva od 1. marca 2013.

(2)

Podľa uvedeného stabilizačného mechanizmu vykonávaného nariadením (EÚ) č. 19/2013, len čo sa prekročí stanovený spúšťací objem dovozu čerstvých banánov (položka 0803 00 19 kombinovanej nomenklatúry Európskej únie z 1. januára 2012) z jednej z dotknutých krajín, Komisia môže vykonávacím aktom, ktorý sa má prijať v súlade s postupom pre naliehavé prípady stanoveným v článku 14 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 19/2013, buď dočasne pozastaviť preferenčné clo uplatňované na dovoz čerstvých banánov v prípade uvedenej krajiny, alebo určiť, že takéto pozastavenie nie je primerané.

(3)

Dovoz čerstvých banánov s pôvodom v Peru do Únie prekročil 16. októbra 2017 prahovú hodnotu 93 750 ton stanovenú v dohode.

(4)

V tejto súvislosti Komisia podľa článku 15 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 19/2013 zohľadnila vplyv dotknutého dovozu na situáciu na trhu Únie s banánmi, aby rozhodla, či sa má preferenčné clo pozastaviť. Komisia preskúmala vplyv dotknutého dovozu na úroveň cien v Únii, vývoj dovozu z iných zdrojov a celkovú stabilitu trhu Únie s čerstvými banánmi.

(5)

Dovoz čerstvých banánov z Peru predstavoval v čase, keď prekročil stanovenú prahovú hodnotu na rok 2017, iba 2,7 % dovozu čerstvých banánov, na ktorý sa vzťahuje stabilizačný mechanizmus pre banány, do Únie. Okrem toho dovoz z Peru predstavuje len 2,25 % celkového dovozu čerstvých banánov do Únie.

(6)

Dovoz z veľkých vyvážajúcich krajín, s ktorými má Únia takisto uzavretú dohodu o voľnom obchode, najmä z Kolumbie, Ekvádoru a Kostariky, dosiahol 58,7 % prahovej hodnoty v prípade Kolumbie, 61,4 % v prípade Ekvádoru a 60,4 % v prípade Kostariky. „Nevyužité“ množstvá v rámci stabilizačného mechanizmu (približne 2,3 mil. tony) sú výrazne väčšie než celkový doterajší dovoz z Peru (93 800 ton).

(7)

Z hľadiska cien nemal dovoz banánov z Peru znižujúci účinok na dovoznú cenu banánov s akýmkoľvek pôvodom. Dovozná cena banánov z Peru predstavovala počas prvých ôsmich mesiacov roka 2017 priemerne 732 EUR za tonu, čo je viac ako (vážený) priemer dovoznej ceny banánov v Únii s akýmkoľvek pôvodom (približne 720 EUR za tonu). Posledná uvedená cena navyše sleduje ročný trend a zostáva pomerne stabilná.

(8)

Z následného posúdenia účinkov tohto dovozu na veľkoobchodné ceny v čase, keď Peru prekročilo prahovú hodnotu, je zrejmé, že hoci vážený priemer veľkoobchodnej ceny banánov (s akýmkoľvek pôvodom) v Únii v septembri 2017 (861 EUR za tonu) bol o 9,5 % nižší než v septembri 2016 (952 EUR za tonu), veľkoobchodná cena banánov vyprodukovaných v EÚ bola pomerne stabilná, a to 910 EUR za tonu v septembri 2017 oproti 915 EUR za tonu v septembri 2016.

(9)

V tejto fáze teda neexistuje ani náznak toho, že dovoz čerstvých banánov z Peru nad stanovený ročný spúšťací objem by narúšal stabilitu trhu Únie, ani toho, že by to malo výrazný vplyv na situáciu výrobcov z Únie.

(10)

V októbri 2017 neexistoval nijaký náznak hrozby vážneho zhoršenia alebo náznak vážneho zhoršenia hospodárskej situácie v najvzdialenejších regiónoch Únie.

(11)

Pozastavenie preferenčného cla na dovoz banánov s pôvodom v Peru sa preto v tejto fáze nezdá primerané,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dočasné pozastavenie preferenčného cla na dovoz čerstvých banánov zatriedených do položky 0803 00 19 kombinovanej nomenklatúry Európskej únie s pôvodom v Peru nie je primerané.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. decembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 17, 19.1.2013, s. 1.


Korigendá

9.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/55


Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2228 zo 4. decembra 2017, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

( Úradný vestník Európskej únie L 319 z 5. decembra 2017 )

Na strane 4 v tabuľke prílohy v stĺpci a „Referenčné číslo“:

namiesto:

„X“

má byť:

„306“.

Na strane 5 v tabuľke prílohy v stĺpci a „Referenčné číslo“:

namiesto:

„X“

má byť:

„307“.