ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 306

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
22. novembra 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu k Rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2167 z 5. júla 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách

2

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2168 z 20. septembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 589/2008, pokiaľ ide o obchodné normy týkajúce sa vajec z chovu vo voľnom výbehu v prípade obmedzeného prístupu sliepok k voľnému výbehu

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2169 z 21. novembra 2017, pokiaľ ide o formát a mechanizmy na zasielanie údajov pre európsku štatistiku o cenách zemného plynu a elektriny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1952 ( 1 )

9

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2170 z 15. novembra 2017 o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]furán-2-karboxamidu (furanylfentanylu) kontrolným opatreniam

19

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2171 z 20. novembra 2017 o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane stropu na rok 2019, ročnej sumy na rok 2018, prvej splátky na rok 2018 a orientačnej a nezáväznej predpovede očakávaných ročných súm na roky 2020 a 2021

21

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2172 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/670/EÚ, pokiaľ ide o použitie nevyplatených výnosov z prvého kola výziev na predloženie návrhov [oznámené pod číslom C(2017) 7656]

24

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2173 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES, pokiaľ ide o schválenie programu kontroly na eradikáciu Aujeszkého choroby v regióne Lombardsko v Taliansku [oznámené pod číslom C(2017) 7587]  ( 1 )

26

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2174 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení príloha E k smernici Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o veterinárne osvedčenie na obchodovanie so včelami a s čmeliakmi [oznámené pod číslom C(2017) 7588]  ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2175 z 21. novembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2017) 7835]  ( 1 )

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2176 z 21. novembra 2017 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Poľsku [oznámené pod číslom C(2017) 7874]  ( 1 )

82

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/1


Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu k Rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

Protokol k Rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (1) nadobudne platnosť 1. decembra 2017, pričom postup stanovený v článku 4 ods. 2 Protokolu k Rámcovej dohode bol ukončený 6. novembra 2017.


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 21.12.2016, s. 3.


NARIADENIA

22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/2


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2167

z 5. júla 2017,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6 a článok 18 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupná eliminácia odhadzovania úlovkov pri všetkých druhoch rybolovu Únie prostredníctvom zavedenia povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

Podľa článku 15 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vylodiť úlovky uplatňuje v juhozápadných vodách na druhy charakterizujúce daný rybolov najneskôr od 1. januára 2017.

(3)

S cieľom vykonávať povinnosť vylodiť úlovky sa v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/2374 (2) stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách na obdobie 2016 – 2018 na základe spoločného odporúčania, ktoré v roku 2016 predložili Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko.

(4)

Priamy hospodársky záujem na rybolove v juhozápadných vodách majú Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko. Uvedené členské štáty po konzultácii s Poradnou radou pre juhozápadné vody predložili Komisii 2. januára 2017 nové spoločné odporúčanie.

(5)

Nové spoločné odporúčanie dopĺňa plán stanovený v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/2374 a vzťahuje sa na rybolov stuhochvosta čierneho v divízii ICES (Medzinárodná rada pre výskum mora) VIIIa, podoblastiach ICES IX a X a oblasti CECAF (Výbor pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku) 34.1.2, ako aj na rybolov pagela bledého v podoblasti ICES IX.

(6)

Uvedené opatrenie navrhnuté v spoločnom odporúčaní je v súlade s článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a možno ho teda začleniť do delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/2374.

(7)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhla výnimka z povinnosti vylodiť úlovky stuhochvosta čierneho loveného lovnými šnúrami na lov pri dne v divízii ICES VIIIa, podoblastiach ICES IX a X a oblasti CECAF 34.1.2, pretože z existujúcich vedeckých dôkazov vyplýva nízka frekvenciu výskytu (a počet jedincov) vzhľadom na vlastnosti výstroja zameraného na tento druh, rybolovné postupy a ekosystémy. Rada ICES vo svojom posúdení dospela k záveru, že odhodené úlovky možno považovať za nulové alebo zanedbateľné pri väčšine účelov posúdenia, pretože úmrtnosť stuhochvosta čierneho je spôsobená predovšetkým útokmi žralokov a veľrybotvarých cicavcov na jedince stuhochvosta čierneho, ktoré sa chytili na háčiky, a v porovnaní s počtom vylodených jedincov je pomerne nízka. Komisia na základe uvedených skutočností prijíma navrhovanú výnimku.

(8)

V novom spoločnom odporúčaní sa takisto navrhla výnimka z povinnosti vylodiť úlovky pagela bledého v podoblasti ICES IX, pretože členské štáty sa domnievajú, že z vedeckých údajov vyplýva možná vysoká miera prežitia. Je však potrebné vykonať nové štúdie na získanie skutočných dôkazov a výnimku možno zvážiť v budúcnosti, keď dotknuté členské štáty Komisii predložia údaje z prebiehajúcich pokusov.

(9)

V záujme jasnosti by sa mala zmeniť štruktúra prílohy k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/2374.

(10)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na ekonomické činnosti súvisiace s rybárskou sezónou plavidiel Únie a na jej plánovanie, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2017 ako výnimka zo všeobecnej zásady v dôsledku neskorého predloženia spoločného odporúčania.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/2374 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2374 z 12. októbra 2016, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 352, 23.12.2016, s. 33).


PRÍLOHA

PRÍLOHA

Druh rybolovu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky

1.   Rybolov soley európskej (Solea solea)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

Divízie ICES VIIIa, b, d, e

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

všetky vlečné siete na lov pri dne

veľkosť ôk od 70 mm do 100 mm (šírka)

všetky úlovky soley európskej

TBB

všetky vlečné siete s rozperným rahnom

veľkosť ôk od 70 mm do 100 mm (šírka)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)


2.   Rybolov soley európskej (Solea solea) a platesy veľkej (Pleuronectes platessa)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

divízia ICES IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

všetky viacstenné žiabrovky a žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 100 mm

všetky úlovky soley európskej a platesy veľkej


3.   Rybolov merlúzy európskej (Merluccius merluccius)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

Divízie ICES VIIIa, b, d, e

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

všetky vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete

veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)

všetky úlovky merlúzy európskej

LL, LLS

všetky lovné šnúry

všetky

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

všetky žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 100 mm (šírka)

Divízie ICES VIIIc a IXa

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

všetky vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete

Plavidlá, ktoré spĺňajú tieto kumulatívne kritériá:

1.

Používajú výstroj s veľkosťou ôk minimálne 70 mm.

2.

Celkové vylodené úlovky merlúzy európskej v období 2014/2015 (1) predstavujú: vyše 5 % všetkých vylodených druhov a viac než 5 metrických ton.

všetky úlovky merlúzy európskej

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

všetky žiabrovky

veľkosť ôk od 80 mm do 99 mm (šírka)

LL, LLS

všetky lovné šnúry

veľkosť háčikov: 3,85 cm +/– 1,15 cm (dĺžka) a 1,6 cm +/– 0,4 cm (šírka)


4.   Rybolov čertovitých (Lophiidae)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

Divízie ICES VIIIa, b, d, e

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

všetky žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 200 mm (šírka)

všetky úlovky čertovitých

Divízie ICES VIIIc a IXa

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

všetky žiabrovky

veľkosť ôk minimálne 200 mm (šírka)

všetky úlovky čertovitých


5.   Rybolov homára štíhleho (Nephrops norvegicus)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

Divízie ICES VIIIa, b, d, e (len v rámci funkčných jednotiek)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

všetky vlečné siete na lov pri dne

veľkosť ôk minimálne 70 mm

všetky úlovkyhomára štíhleho

Divízie ICES VIIIc a IXa (len v rámci funkčných jednotiek)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

všetky vlečné siete na lov pri dne

veľkosť ôk minimálne 70 mm

všetky úlovkyhomára štíhleho


6.   Rybolov stuhochvosta čierneho (Aphanopus carbo)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

Divízie ICES VIIIc, podoblasti IX a X a oblasť CECAF 34.1.2

LLS, DWS

lovné šnúry osadené pri dne

všetky úlovky stuhochvosta čierneho


7.   Rybolov pagela bledého (Pagellus bogaraveo)

Rybolovné zóny

Kód výstroja

Opis rybárskeho výstroja

Veľkosť ôk

Druh, ktorý sa má vyloďovať

Podoblasť ICES IX

LLS, DWS

lovné šnúry osadené pri dne

veľkosť háčikov väčšia než 3,95 cm (dĺžka) a 1,65 cm (šírka)

všetky úlovkypagela bledého


(1)  Referenčné obdobie sa bude v nasledujúcich rokoch zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať. Referečným obdobím na rok 2018 budú roky 2015 a 2016 a referenčným obdobím na rok 2019 budú roky 2016 a 2017.


22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2168

z 20. septembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 589/2008, pokiaľ ide o obchodné normy týkajúce sa vajec z chovu vo voľnom výbehu v prípade obmedzeného prístupu sliepok k voľnému výbehu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 75 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 589/2008 (2) sú stanovené podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (3), pokiaľ ide o obchodné normy týkajúce sa vajec. Zvlášť v bode 1 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 589/2008 sú stanovené minimálne požiadavky na „vajcia z chovu vo voľnom výbehu“.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 bolo nahradené nariadením (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa Komisia splnomocňuje prijímať v tomto zmysle delegované akty v súlade s článkom 227.

(3)

Na základe bodu 1 písm. a) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 589/2008 je možné uplatniť výnimku, pokiaľ ide o uvádzanie na trh „vajec z chovu vo voľnom výbehu“ v prípadoch obmedzeného prístupu k voľnému výbehu z dôvodu obmedzení prijatých na základe právnych predpisov Únie vrátane veterinárnych opatrení týkajúcich sa ochrany verejného zdravia a zdravia zvierat, ktorá však nesmie trvať dlhšie ako 12 týždňov. Z dôvodu závažného výskytu ohnísk aviárnej influenzy v Únii sa ako nevyhnutné javí umožniť dlhšie obdobie uplatňovania výnimky a stanoviť jasnejšie pravidlá v snahe zjednotiť ich uplatňovanie v Únii, najmä pokiaľ ide o začiatok obdobia uplatňovania výnimky.

(4)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 589/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

S cieľom zaistiť bezodkladné uplatňovanie tohto opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 589/2008 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. septembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia (Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 6).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).


PRÍLOHA

Minimálne požiadavky na systémy výroby v prípade rôznych spôsobov chovu nosníc

1.

„Vajcia z chovu vo voľnom výbehu“ sa musia produkovať v prevádzkach, ktoré spĺňajú prinajmenšom podmienky stanovené v článku 4 smernice Rady 1999/74/ES (1).

Musia byť splnené najmä tieto podmienky:

a)

sliepky musia mať nepretržite počas celého dňa prístup k voľnému výbehu. Táto požiadavka však nebráni výrobcovi v tom, aby im v ranných hodinách na určitý čas obmedzil prístup v súlade s bežnou správnou poľnohospodárskou praxou vrátane osvedčených postupov chovu hospodárskych zvierat.

Ak sa v opatreniach prijatých v zmysle právnych predpisov Únie vyžaduje obmedzenie prístupu sliepok k voľnému výbehu z dôvodu ochrany verejného zdravia alebo zdravia zvierat, môžu sa vajcia bez ohľadu na dané obmedzenie naďalej uvádzať na trh ako vajcia „z chovu vo voľnom výbehu“ za predpokladu, že prístup nosníc k voľnému výbehu nebol nepretržite obmedzený viac ako 16 týždňov. Toto maximálne obdobie sa začína dňom, od ktorého bol reálne obmedzený prístup príslušnej skupiny sliepok naskladnených v rovnakom čase k voľnému výbehu.

b)

výbehy, do ktorých majú sliepky prístup, musia byť z väčšej časti pokryté vegetáciou a nesmú sa využívať na iné účely ako sady, zalesnené oblasti alebo pasienky pre dobytok, ak využívanie na účely pasienkov povolili príslušné orgány;

c)

hustota zvierat vo výbehu je vždy maximálne 2 500 sliepok na hektár plochy dostupnej pre sliepky alebo jedna sliepka na 4 m2. Ak má však každá sliepka k dispozícii aspoň 10 m2 a dochádza k rotácii, pričom sliepky majú voľný prístup na celú plochu počas životnosti kŕdľa, v každom výbehu musí byť kedykoľvek zabezpečených aspoň 2,5 m2 na sliepku;

d)

výbehy nesmú presiahnuť okruh 150 m od najbližšieho otvoru budovy. Je však prípustné rozšírenie až do 350 m od najbližšieho otvoru budovy, ak je po celom výbehu rovnomerne rozmiestnený dostatočný počet prístreškov v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 3 písm. b) bodu ii) smernice 1999/74/ES, t. j. aspoň štyri prístrešky na hektár.

2.

„Vajcia z podstielkového chovu“ sa musia produkovať v rámci systémov produkcie, ktoré spĺňajú prinajmenšom podmienky stanovené v článku 4 smernice Rady 1999/74/ES.

3.

„Vajcia z klietkového chovu“ sa musia produkovať v rámci systémov produkcie, ktoré spĺňajú prinajmenšom:

a)

podmienky stanovené v článku 5 smernice 1999/74/ES do 31. decembra 2011 alebo

b)

podmienky stanovené v článku 6 smernice 1999/74/ES.

4.

Členské štáty môžu povoliť výnimky z bodov 1 a 2 tejto prílohy pre zariadenia s menej ako 350 nosnicami alebo s chovom plemenných nosníc, pokiaľ ide o povinnosti uvedené v článku 4 ods. 1: v bode 1 písm. d) druhej vete, bode 1 písm. e), v bode 2, v bode 3 písm. a) bode i) a v bode 3 písm. b) bode i) smernice 1999/74/ES.


(1)  Smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc (Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53).


22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2169

z 21. novembra 2017,

pokiaľ ide o formát a mechanizmy na zasielanie údajov pre európsku štatistiku o cenách zemného plynu a elektriny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1952

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1952 z 26. októbra 2016 o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice 2008/92/ES (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2016/1952 sa vytvára spoločný rámec na tvorbu porovnateľnej európskej štatistiky cien zemného plynu a elektriny pre domácnosti a koncových odberateľov mimo domácnosti v Únii.

(2)

V súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1952 by mali členské štáty zasielať štatistické údaje v elektronickej forme, a to vo vhodnom technickom formáte, ktorý stanoví Komisia.

(3)

Štatistické a technické štandardy na výmenu oficiálnych štatistík poskytuje systém výmeny štatistických údajov a metaúdajov (Statistical Data and Metadata eXchange – SDMX). Komisia (Eurostat) by preto v rámci Európskeho štatistického systému v úzkej spolupráci s členskými štátmi mala stanoviť technický formát v súlade s týmito štandardmi.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Údaje o cenách zemného plynu a elektriny pre domácnosti a koncových odberateľov mimo domácnosti v Únii sa Eurostatu poskytujú cez jednotné kontaktné miesto, aby mohla Komisia (Eurostat) získavať tieto údaje elektronickými prostriedkami.

Článok 2

Štruktúra, ktorá sa používa na prenos údajov Komisii (Eurostatu), je stanovená v prílohách.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 311, 17.11.2016, s. 1.


PRÍLOHA I

Štruktúra na prenos štatistických údajov o cene zemného plynu

Informácie, ktoré majú zasielané súbory obsahovať:

Všeobecné informácie

Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Krajina

Názov vykazujúcej krajiny

polročne

Organizácia

Názov vykazujúcej organizácie

polročne

Kontaktná osoba

Názov vykazujúceho úradníka

polročne

E-mailová adresa

E-mailová adresa vykazujúceho úradníka

polročne

Rok

Referenčný rok údajov (2017, 2018 atď.)

polročne

Polrok

1. alebo 2.

polročne

Za každé spotrebiteľské pásmo treba zaslať obsah polí v tabuľkách 1, 2 a 4.

Pásma pre spotrebiteľov v domácnosti sú:

pásmo D1 (malá spotreba): ročná spotreba menej ako 20 GJ,

pásmo D2 (stredná spotreba): ročná spotreba 20 alebo viac, ale menej ako 200 GJ,

pásmo D3 (veľká spotreba): ročná spotreba 200 GJ alebo viac.

Pásma pre spotrebiteľov mimo domácností sú:

pásmo I1: ročná spotreba menej ako 1 000 GJ,

pásmo I2: ročná spotreba 1 000 alebo viac, ale menej ako 10 000 GJ,

pásmo I3: ročná spotreba 10 000 alebo viac, ale menej ako 100 000 GJ,

pásmo I4: ročná spotreba 100 000 alebo viac, ale menej ako 1 000 000 GJ,

pásmo I5: ročná spotreba 1 000 000 alebo viac, ale menej ako 4 000 000 GJ,

pásmo I6: ročná spotreba 4 000 000 GJ alebo viac.

Údaje v tabuľke 3 sa uvádzajú ako priemery vzťahujúce sa na všetky spotrebiteľské pásma spolu.

Tabuľka 1: Hlavné cenové úrovne

Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti

 

polročne

Cena bez daní

hodnota

status sledovaného údaja

Táto cena zahŕňa len komponent „energia a dodávka“ a komponent „sieť“.

polročne

Cena bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet

hodnota

status sledovaného údaja

Táto úroveň cien zahŕňa komponent „energia a dodávka“, komponent „sieť“ a dane, poplatky a odvody, ktoré sa pre koncových odberateľov mimo domácnosti považujú za dane bez nároku na odpočet. V prípade odberateľov v domácnosti táto úroveň cien zahŕňa komponenty „energia“ a „sieť“ a dane, poplatky a odvody, ale nie DPH.

polročne

Cena vrátane všetkých daní a DPH (s nárokom a bez nároku na odpočet)

hodnota

status sledovaného údaja

Táto úroveň cien zahŕňa komponent „energia a dodávka“, komponent „sieť“ a všetky dane, poplatky a odvody s nárokom na odpočet a bez nároku na odpočet vrátane DPH.

polročne

Ceny sa vyjadrujú v národnej mene za gigajoule (úroveň spalného tepla).

Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.

Tabuľka 2: Podrobné členenie cien podľa komponentov a subkomponentov

Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti

 

 

Cena za energiu a dodávku

hodnota

status sledovaného údaja

Tento komponent zahŕňa komoditnú cenu zemného plynu, ktorú platí dodávateľ, alebo cenu zemného plynu v mieste vstupu do prepravnej siete, a prípadne tieto náklady koncových odberateľov: náklady na skladovanie a náklady súvisiace s predajom zemného plynu koncovým odberateľom.

ročne

Sieťové poplatky

hodnota

status sledovaného údaja

Sieťové poplatky zahŕňajú tieto náklady pre koncových odberateľov: sadzby za prepravu a distribúciu, straty pri preprave a distribúcii, sieťové poplatky, náklady v súvislosti s pozáručným servisom, náklady na prevádzku systému a náklady v súvislosti s prenájmom merača a meraním spotreby.

ročne

Daň z pridanej hodnoty

hodnota

status sledovaného údaja

Daň z pridanej hodnoty v zmysle smernice Rady 2006/112/ES (1)

ročne

Dane za energie z obnoviteľných zdrojov

hodnota

status sledovaného údaja

Dane, poplatky alebo odvody vzťahujúce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti a kombinovanej výroby tepla a elektriny.

ročne

Dane za kapacitu

hodnota

status sledovaného údaja

Dane, poplatky alebo odvody týkajúce sa strategických zásob, kapacitných platieb a energetickej bezpečnosti; dane za distribúciu zemného plynu; uviaznuté náklady a odvody týkajúce sa financovania regulačných orgánov v oblasti energetiky alebo subjektov na trhu a prevádzkovateľov sietí.

ročne

Environmentálne dane

hodnota

status sledovaného údaja

Dane, poplatky alebo odvody týkajúce sa kvality ovzdušia a iných environmentálnych účelov; dane z emisií CO2 alebo iných skleníkových plynov.

ročne

Iné dane

hodnota

status sledovaného údaja

Všetky ostatné dane, poplatky alebo odvody, ktoré nepatria do žiadnej z predchádzajúcich štyroch kategórií: podpora na diaľkové vykurovanie; miestne alebo regionálne fiškálne poplatky; kompenzácie pre ostrovy; koncesionárske poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku na účely sietí alebo iných zariadení.

ročne

Referenčné obdobie pre všetky komponenty a subkomponenty je jeden rok.

Ceny sa vyjadrujú v národnej mene za gigajoule (GJ) na základe úrovne spalného tepla.

Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.

Tabuľka 3: Sieťové náklady

Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti

 

 

Náklady na prepravu

percentuálny podiel

status sledovaného údaja

Priemerný relatívny podiel nákladov na prepravu pre odberateľov v domácnosti a priemerný relatívny podiel nákladov na prepravu pre koncových odberateľov mimo domácnosti vyjadrený ako percentuálny podiel celkových sieťových nákladov.

ročne

Náklady na distribúciu

percentuálny podiel

status sledovaného údaja

Priemerný relatívny podiel nákladov na distribúciu pre odberateľov v domácnosti a priemerný relatívny podiel nákladov na distribúciu pre koncových odberateľov mimo domácnosti vyjadrený ako percentuálny podiel celkových sieťových nákladov.

ročne

Referenčné obdobie pre náklady na prepravu a distribúciu je jeden rok.

Hodnoty sa vyjadrujú ako percentuálny podiel.

Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.

Tabuľka 4: Objemy spotreby

Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti

 

 

Objemy spotreby

percentuálny podiel

status sledovaného údaja

Relatívny podiel zemného plynu v každom spotrebiteľskom pásme na základe celkového objemu, na ktorý sa vzťahujú ceny.

ročne

Referenčné obdobie pre objemy spotreby je jeden rok.

Hodnoty sa vyjadrujú ako percentuálny podiel.

Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA II

Štruktúra na prenos štatistických údajov o cene elektriny

Informácie, ktoré majú zasielané súbory obsahovať:

Všeobecné informácie

Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Krajina

Názov vykazujúcej krajiny

polročne

Organizácia

Názov vykazujúcej organizácie

polročne

Kontaktná osoba

Názov vykazujúceho úradníka

polročne

E-mailová adresa

E-mailová adresa vykazujúceho úradníka

polročne

Rok

Referenčný rok údajov (2017, 2018 atď.)

polročne

Polrok

1. alebo 2.

polročne

Za každé spotrebiteľské pásmo treba zaslať obsah polí v tabuľkách 1, 2 a 4.

Pásma pre spotrebiteľov v domácnosti sú:

pásmo DA (veľmi malá spotreba): ročná spotreba menej ako 1 000 kWh,

pásmo DB (malá spotreba): ročná spotreba 1 000 alebo viac, ale menej ako 2 500 kWh,

pásmo DC (stredná spotreba): ročná spotreba 2 500 alebo viac, ale menej ako 5 000 kWh,

pásmo DD (veľká spotreba): ročná spotreba 5 000 alebo viac, ale menej ako 15 000 kWh,

pásmo DE (veľmi veľká spotreba): ročná spotreba 15 000 kWh alebo viac.

Pásma pre spotrebiteľov mimo domácností sú:

pásmo IA: ročná spotreba menej ako 20 MWh,

pásmo IB: ročná spotreba 20 alebo viac, ale menej ako 500 MWh,

pásmo IC: ročná spotreba 500 alebo viac, ale menej ako 2 000 MWh,

pásmo ID: ročná spotreba 2 000 alebo viac, ale menej ako 20 000 MWh,

pásmo IE: ročná spotreba 20 000 alebo viac, ale menej ako 70 000 MWh,

pásmo IF: ročná spotreba 70 000 alebo viac, ale menej ako 150 000 MWh,

pásmo IG: ročná spotreba 150 000 MWh alebo viac.

Údaje v tabuľke 3 sa uvádzajú ako priemery vzťahujúce sa na všetky spotrebiteľské pásma.

Tabuľka 1: Hlavné cenové úrovne

Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti

 

polročne

Cena bez daní

hodnota

status sledovaného údaja

Táto cena zahŕňa len komponent „energia a dodávka“ a komponent „sieť“.

polročne

Cena bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet

hodnota

status sledovaného údaja

Táto úroveň cien zahŕňa komponent „energia a dodávka“, komponent „sieť“ a dane, poplatky a odvody, ktoré sa pre koncových odberateľov mimo domácnosti považujú za dane bez nároku na odpočet. V prípade odberateľov v domácnosti táto úroveň cien zahŕňa komponenty „energia“ a „sieť“ a dane, poplatky a odvody, ale nie DPH.

polročne

Cena vrátane všetkých daní a DPH (s nárokom a bez nároku na odpočet)

hodnota

status sledovaného údaja

Táto úroveň cien zahŕňa komponent „energia a dodávka“, komponent „sieť“ a všetky dane, poplatky a odvody s nárokom na odpočet a bez nároku na odpočet vrátane DPH.

polročne

Ceny sa vyjadrujú v národnej mene za kilowatthodinu (kWh).

Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.

Tabuľka 2: Podrobné členenie cien podľa komponentov a subkomponentov

Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti

 

 

Cena za energiu a dodávku

hodnota

status sledovaného údaja

Komponent celkovej ceny, ktorý sa týka energie a dodávky okrem daní.

Tento komponent zahŕňa tieto náklady pre koncových odberateľov: výroba, akumulácia, vyrovnávacia energia, náklady na dodanú energiu, služby zákazníkom, riadenie pozáručného servisu a iné náklady na dodávku.

ročne

Sieťové poplatky

hodnota

status sledovaného údaja

Komponent celkovej ceny, ktorý sa týka sieťových poplatkov okrem daní.

Sieťové poplatky zahŕňajú tieto náklady pre koncových odberateľov: sadzby za prenos a distribúciu, straty pri prenose a distribúcii, sieťové náklady, náklady v súvislosti s pozáručným servisom, náklady na prevádzku systému a náklady v súvislosti s prenájmom merača a meraním spotreby.

ročne

Daň z pridanej hodnoty

hodnota

status sledovaného údaja

Daň z pridanej hodnoty v zmysle smernice 2006/112/ES.

ročne

Dane za energie z obnoviteľných zdrojov

hodnota

status sledovaného údaja

Dane, poplatky alebo odvody vzťahujúce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti a kombinovanej výroby tepla a elektriny.

ročne

Dane za kapacitu

hodnota

status sledovaného údaja

Dane, poplatky alebo odvody týkajúce sa kapacitných platieb a energetickej bezpečnosti a primeranosti výroby elektriny; dane z reštrukturalizácie uhoľného priemyslu; dane za distribúciu elektriny; uviaznuté náklady a odvody týkajúce sa financovania regulačných orgánov v oblasti energetiky alebo subjektov na trhu a prevádzkovateľov sústavy.

ročne

Environmentálne dane

hodnota

status sledovaného údaja

Dane, poplatky alebo odvody týkajúce sa kvality ovzdušia a iných environmentálnych účelov; dane z emisií CO2 alebo iných skleníkových plynov.

ročne

Dane za jadrovú energiu

hodnota

status sledovaného údaja

Dane, poplatky alebo odvody týkajúce sa jadrového sektora vrátane vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, ich kontrol a poplatkov súvisiacich s jadrovými zariadeniami.

ročne

Iné dane

hodnota

status sledovaného údaja

Všetky ostatné dane, poplatky alebo odvody, ktoré nepatria do žiadnej z predchádzajúcich piatich kategórií: podpora na diaľkové vykurovanie; miestne alebo regionálne fiškálne poplatky; kompenzácie pre ostrovy; koncesionárske poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku na účely sietí alebo iných zariadení.

ročne

Referenčné obdobie pre všetky komponenty a subkomponenty je jeden rok.

Ceny sa vyjadrujú v národnej mene za kilowatthodinu (kWh).

Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.

Tabuľka 3: Sieťové náklady

Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti

 

 

Náklady na prenos

percentuálny podiel

status sledovaného údaja

Priemerný relatívny podiel nákladov na prenos pre odberateľov v domácnosti a priemerný relatívny podiel nákladov na prenos pre koncových odberateľov mimo domácnosti vyjadrený ako percentuálny podiel celkových sieťových nákladov.

ročne

Náklady na distribúciu

percentuálny podiel

status sledovaného údaja

Priemerný relatívny podiel nákladov na distribúciu pre odberateľov v domácnosti a priemerný relatívny podiel nákladov na distribúciu pre koncových odberateľov mimo domácnosti vyjadrený ako percentuálny podiel celkových sieťových nákladov.

ročne

Referenčné obdobie pre náklady na prenos a distribúciu je jeden rok.

Hodnoty sa vyjadrujú ako percentuálny podiel.

Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.

Tabuľka 4: Objemy spotreby

Pole

Poznámky

Periodicita vykazovania

Status dôvernosti

 

 

Objemy spotreby

percentuálny podiel

status sledovaného údaja

Relatívny podiel elektriny v každom spotrebiteľskom pásme na základe celkového objemu, na ktorý sa vzťahujú ceny.

ročne

Referenčné obdobie pre objemy spotreby je jeden rok.

Hodnoty sa vyjadrujú ako percentuálny podiel.

Status dôvernosti a status sledovaného údaja sa stanovujú s použitím štandardných číselníkov.


ROZHODNUTIA

22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/19


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/2170

z 15. novembra 2017

o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]furán-2-karboxamidu (furanylfentanylu) kontrolným opatreniam

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Správa o hodnotení rizika týkajúca sa novej psychoaktívnej látky N-fenyl-N-[1- (2-fenyletyl)piperidín-4-yl]furán-2-karboxamid (furanylfentanyl) bola vypracovaná v súlade s rozhodnutím Rady 2005/387/SVV na mimoriadnom zasadnutí rozšíreného vedeckého výboru Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) a následne 24. mája 2017 predložená Komisii a Rade.

(2)

Furanylfentanyl je syntetický opioid a je štruktúrou podobný fentanylu, kontrolovanej látke, ktorá sa bežne používa v medicíne pri celkovej anestézii počas operácií a na tlmenie bolesti. Furanylfentanyl je tiež štrukturálne príbuzný acetylfentanylu a akryloylfentanylu, ktoré boli predmetom spoločnej správy EMCDDA a Europolu v decembri 2015 a v novembri 2016.

(3)

Furanylfentanyl je dostupný v Únii minimálne od júna 2015 a bol zistený v 16 členských štátoch. Vo väčšine prípadov bol zaistený vo forme prášku, ale aj v tekutej a tabletkovej forme. Odhalené množstvá sú pomerne malé. Takéto množstvá však treba posudzovať v spojitosti s účinnosťou tejto látky.

(4)

Päť členských štátov nahlásilo 22 úmrtí spojených s furanylfentanylom. V najmenej desiatich prípadoch z týchto úmrtí bol furanylfentanyl príčinou úmrtia alebo k nemu pravdepodobne prispel. Tri členské štáty okrem toho nahlásili 11 akútnych intoxikácií bez smrteľných následkov spojených s furanylfentanylom.

(5)

Informácie o možnom zapojení organizovaného zločinu do výroby, distribúcie (obchodu) a dodávania furanylfentanylu v rámci Únie nie sú k dispozícii. Z dostupných údajov vyplýva, že furanylfentanyl sa vyrába v chemických podnikoch so sídlom v Číne.

(6)

Furanylfentanyl sa predáva cez internet v malých a veľkoobchodných množstvách ako „chemikália na výskumné účely“, zvyčajne vo forme prášku a nosných sprejov pripravených na okamžité použitie. Podľa informácií získaných pri zabavení sa furanylfentanyl mohol predávať aj na nelegálnom trhu s opioidmi.

(7)

Furanylfentanyl nemá v Únii uznávané využitie na účely humánnej alebo veterinárnej medicíny. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa furanylfentanyl dal použiť na akékoľvek iné účely než ako analytický referenčný štandard a vo vedeckom výskume.

(8)

Zo správy o hodnotení rizika vyplýva, že mnohé z otázok spojených s furanylfentanylom vyplývajú z nedostatku údajov o rizikách pre zdravie jednotlivca, rizikách pre verejné zdravie a o spoločenských rizikách a mohli by byť zodpovedané prostredníctvom ďalšieho výskumu. Dostupné dôkazy a informácie o zdravotných a spoločenských rizikách, ktoré táto látka predstavuje, aj vzhľadom na jej podobnosti s fentanylom, poskytujú dostatočné dôvody na to, aby sa furanylfentanyl podrobil kontrolným opatreniam v celej Únii.

(9)

Furanylfentanyl nie je uvedená v zozname látok podliehajúcich kontrole podľa Jednotného dohovoru Organizácie Spojených národov o omamných látkach z roku 1961, ani v zozname Dohovoru Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971. Táto látka nie je v súčasnosti predmetom hodnotenia v rámci systému OSN.

(10)

Keďže desať členských štátov kontroluje furanylfentanyl podľa vnútroštátnych právnych predpisov o kontrole drog a tri členské štáty používajú na jeho kontrolu iné legislatívne opatrenia, podrobenie tejto látky kontrolným opatreniam v celej Únii by pomohlo predísť vzniku prekážok pri cezhraničnom presadzovaní práva a justičnej spolupráci a prispelo by k ochrane Únie pred rizikami vyplývajúcimi z dostupnosti a užívania tejto látky.

(11)

V rozhodnutí 2005/387/SVV sa Rade udeľujú vykonávacie právomoci pre prípad výskytu nových psychoaktívnych látok, ktoré zistia a oznámia členské štáty, s cieľom umožniť rýchlu a odbornú reakciu na úrovni Únie vo forme podrobenia týchto látok kontrolným opatreniam v rámci celej Únie. Keďže boli splnené podmienky a postup na uplatnenie týchto vykonávacích právomocí, malo by sa prijať vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa furanylfentanyl podrobí kontrolným opatreniam v rámci celej Únie.

(12)

Dánsko je viazané rozhodnutím 2005/387/SVV, a preto sa zúčastňuje na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2005/387/SVV.

(13)

Írsko je viazané rozhodnutím 2005/387/SVV, a preto sa zúčastňuje na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2005/387/SVV.

(14)

Spojené kráľovstvo nie je viazané rozhodnutím 2005/387/SVV, a preto sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2005/387/SVV, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Nová psychoaktívna látka N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]furán-2-karboxamid (furanylfentanyl) sa podrobuje kontrolným opatreniam v celej Únii.

Článok 2

Členské štáty prijmú v súlade so svojím vnútroštátnym právom do 19. novembra 2018 potrebné opatrenia na podrobenie novej psychoaktívnej látky uvedenej v článku 1 kontrolným opatreniam a trestnoprávnym sankciám stanoveným na základe ich právnych predpisov v súlade so záväzkami, ktoré im vyplývajú z Dohovoru Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje v súlade so zmluvami.

V Bruseli 15. novembra 2017

Za Radu

predseda

J. AAB


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 32.

(2)  Stanovisko z 24. októbra 2017 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/21


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/2171

z 20. novembra 2017

o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane stropu na rok 2019, ročnej sumy na rok 2018, prvej splátky na rok 2018 a orientačnej a nezáväznej predpovede očakávaných ročných súm na roky 2020 a 2021

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1), v znení posledných zmien (ďalej len „Dohoda o partnerstve AKT – EÚ“),

so zreteľom na Vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2) (ďalej len „vnútorná dohoda“), a najmä na jej článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond (3) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách pre 11. ERF“), a najmä na jeho článok 21 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s postupom stanoveným v článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách pre 11. ERF Komisia do 15. októbra 2017 predložila návrh, v ktorom stanovila a) strop pre ročnú sumu príspevkov členských štátov do Európskeho rozvojového fondu (ďalej len „ERF“) na rok 2019; b) ročnú sumu príspevkov členských štátov do ERF na rok 2018; c) sumu prvej splátky príspevku na rok 2018; a d) orientačnú, nezáväznú predpoveď očakávaných ročných súm príspevkov na roky 2020 a 2021.

(2)

V súlade s článkom 52 nariadenia o rozpočtových pravidlách pre 11. ERF Európska investičná banka (ďalej len „EIB“) 4. septembra 2017 zaslala Komisii svoje aktualizované odhady záväzkov a platieb týkajúce sa nástrojov, ktoré spravuje.

(3)

V článku 22 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách pre 11. ERF sa stanovuje, že výzvy na úhradu príspevkov sa najskôr použijú na splatenie súm stanovených pre predchádzajúce ERF. Malo by sa preto vyzvať na poskytnutie finančných príspevkov v rámci 10. ERF pre EIB a v rámci 11. ERF pre Komisiu.

(4)

V rozhodnutí Rady (EÚ) 2016/2026 (4) bol stanovený strop pre ročnú sumu príspevkov členských štátov do ERF na rok 2018 vo výške 4 550 000 000 EUR pre Komisiu a vo výške 250 000 000 EUR pre EIB.

(5)

V rozhodnutí Rady (EÚ) 2017/1206 (5) bolo stanovené zníženie príspevku o sumu 200 000 000 EUR z finančných prostriedkov uvoľnených v rámci ôsmeho a deviateho ERF,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa strop ročnej sumy príspevkov členských štátov do ERF na rok 2019 stanovuje na 4 900 000 000 EUR. Rozdeľuje sa na 4 600 000 000 EUR pre Komisiu a 300 000 000 EUR pre EIB.

Článok 2

Týmto sa ročná suma príspevkov členských štátov do ERF na rok 2018 stanovuje na 4 800 000 000 EUR. Rozdeľuje sa na 4 550 000 000 EUR pre Komisiu a 250 000 000 EUR pre EIB.

Článok 3

Jednotlivé príspevky do ERF, ktoré majú členské štáty uhradiť Komisii a EIB vo forme prvej splátky na rok 2018, sú stanovené v tabuľke v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Úhrady týchto príspevkov možno kombinovať s úpravami v rámci uplatňovania zníženia príspevkov o sumu 200 000 000 EUR z finančných prostriedkov uvoľnených v rámci ôsmeho a deviateho ERF, a to na základe plánov úprav, ktoré oznámili jednotlivé členské štáty.

Článok 4

Orientačná, nezáväzná predpoveď očakávanej ročnej sumy príspevkov na rok 2020 sa týmto stanovuje na 4 600 000 000 EUR pre Komisiu a 300 000 000 EUR pre EIB a na rok 2021 na 4 700 000 000 EUR pre Komisiu a 300 000 000 EUR pre EIB.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 17.

(4)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2026 z 15. novembra 2016 o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane stropu na rok 2018, ročnej sumy na rok 2017 a prvej splátky na rok 2017 a orientačnej a nezáväznej predpovede očakávaných ročných súm na roky 2019 a 2020 (Ú. v. EÚ L 313, 19.11.2016, s. 25).

(5)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1206 zo 4. júla 2017 o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu, vrátane druhej splátky na rok 2017 (Ú. v. EÚ L 173, 6.7.2017, s. 15).


PRÍLOHA

ČLENSKÉ ŠTÁTY

Kľúč na určenie príspevkov do 10. ERF v %

Kľúč na určenie príspevkov do 11. ERF v %

1. splátka na rok 2018 (v EUR)

Spolu

pre Komisiu 11. ERF

pre EIB 10. ERF

BELGICKO

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULHARSKO

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

ČESKÁ REPUBLIKA

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

DÁNSKO

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

NEMECKO

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

ESTÓNSKO

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

ÍRSKO

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

GRÉCKO

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

ŠPANIELSKO

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

FRANCÚZSKO

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

CHORVÁTSKO

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

TALIANSKO

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

CYPRUS

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LOTYŠSKO

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LITVA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUXEMBURSKO

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

MAĎARSKO

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

ΜΑLTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

HOLANDSKO

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

RAKÚSKO

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

POĽSKO

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTUGALSKO

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

RUMUNSKO

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVINSKO

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVENSKO

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

FÍNSKO

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

ŠVÉDSKO

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

EÚ-28 SPOLU

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/24


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2172

z 20. novembra 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie 2010/670/EÚ, pokiaľ ide o použitie nevyplatených výnosov z prvého kola výziev na predloženie návrhov

[oznámené pod číslom C(2017) 7656]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 10a ods. 8,

keďže:

(1)

V článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES sa stanovuje mechanizmus financovania komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2 (ďalej len „demonštračné projekty CCS“), ako aj demonštračných projektov využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „demonštračné projekty RES“), s použitím 300 miliónov kvót zo systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Únie („EU ETS“), ktoré boli vyčlenené pre nových účastníkov, ale zatiaľ neboli pridelené.

(2)

Vo svojom rozhodnutí 2010/670/EÚ (2) Komisia stanovila pravidlá a kritériá výberu a realizácie týchto projektov a základné princípy speňažovania kvót a riadenia výnosov.

(3)

Do polovice roku 2014 boli v nadväznosti na prvú a druhú výzvu na predloženie návrhov poskytnuté finančné prostriedky na podporu realizácie 39 demonštračných projektov RES a CCS v 20 členských štátoch EÚ. Avšak vzhľadom na náročné hospodárske prostredie na celom svete a v EÚ bolo pre okolo 20 projektov, ktoré boli vybrané v prvej výzve na predloženie návrhov, ťažké získať dostatočný kapitál alebo prilákať ďalších investorov. V dôsledku toho sa do 31. decembra 2016 prijalo konečné investičné rozhodnutie v súlade s článkom 9 rozhodnutia 2010/670/EÚ pre 14 projektov, pričom zostalo nevyužitých najmenej 436 miliónov EUR určených pre vybrané projekty v rámci tejto prvej výzvy na predloženie návrhov.

(4)

Nevyplatené finančné prostriedky by sa mali použiť na priame financovanie projektov v rozsahu vymedzenom v článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES. Vzhľadom na špecifickú situáciu pri vysoko inovačných demonštračných projektoch RES a CCS by sa časť finančných prostriedkov mala poskytnúť vo forme grantov.

(5)

S cieľom zvýšiť investície do týchto vysoko inovačných projektov v odvetví energetiky v EÚ, čo je priorita uznaná Komisiou v jej oznámení o urýchlení inovácie v oblasti čistej energie (3), nevyplatené výnosy z prvej výzvy na predloženie návrhov by mali byť bezodkladne použité, prednostne s využitím nástroja InnovFin Energy Demo Projects v rámci programu Horizont 2020 (4). Táto podpora bude dopĺňať existujúcu a budúcu finančnú podporu, ako sú napríklad granty v rámci programu Horizont 2020.

(6)

S cieľom zvýšiť investície do týchto vysoko inovačných projektov v odvetví dopravy, oprávnené projekty by mali podporovať len inovačné, opakovateľné a škálovateľné využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, pričom by sa mal využiť dlhový nástroj v odvetví dopravy v rámci Nástroja na prepájanie Európy (5).

(7)

Vybrané projekty v rámci prvej alebo druhej výzvy na predloženie návrhov, v súvislosti s ktorými sa prijalo konečné investičné rozhodnutie a ktoré sa realizujú, sa budú považovať za oprávnené na podanie žiadosti v rámci príslušného finančného nástroja.

(8)

S cieľom zvyšovať povedomie širokej verejnosti o príslušných finančných nástrojoch budú Komisia a Európska investičná banka naďalej pravidelne organizovať špecializované technické semináre pre členské štáty a sponzorov projektov.

(9)

Komisia bude v dostatočnom predstihu informovať Výbor pre zmenu klímy o vývoji príslušných dohôd o delegovaní medzi Komisiou a Európskou investičnou bankou, najmä pokiaľ ide o súvisiace kritériá oprávnenosti, ako aj o uplatňovaní príslušných finančných nástrojov, predovšetkým o charakteristikách projektov a hodnotení projektových žiadostí, a v neposlednom rade bude informovať aj o použití prerozdelených výnosov, pričom náležite zohľadní názory členských štátov.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/670/EÚ sa mení takto:

1.

V článku 2 sa vkladá tento odsek 4:

„4.   Všetky nevyplatené výnosy z prvého kola výziev na predloženie návrhov sa sprístupnia na podporu priekopníckych inovačných, opakovateľných a na demonštratívne predvedenie vo veľkom pripravených demonštračných projektov CCS a RES, s využitím príslušných finančných nástrojov riadených skupinou Európskej investičnej banky, prednostne s využitím nástroja InnovFin Energy Demo Projects a dlhového nástroja v odvetví dopravy v rámci Nástroja na prepájanie Európy.

Predchádzajúci odsek, články 6 a 8, článok 11 ods. 1 až 5, článok 11 ods. 6 prvý a druhý pododsek a článok 13 sa na použitie týchto výnosov neuplatňujú.

Komisia v dostatočnom predstihu informuje Výbor pre zmenu klímy o vývoji príslušných dohôd o delegovaní medzi Komisiou a Európskou investičnou bankou, najmä pokiaľ ide o súvisiace kritériá oprávnenosti, ako aj o uplatňovaní príslušných finančných nástrojov, predovšetkým o charakteristikách projektov a hodnotení projektových žiadostí, a v neposlednom rade bude informovať aj o použití prerozdelených výnosov, pričom náležite zohľadní názory členských štátov.“

2.

V článku 14 sa dopĺňa tento odsek:

„Komisia pravidelne predkladá správy Výboru pre zmenu klímy o používaní výnosov uvedených v článku 2 ods. 4 vrátane predbežných informácií o plánovanej podpore projektov a časti podpory, ktorá má byť poskytnutá vo forme grantov, geografickom rozdelení projektov, rozsahu projektov a technologickom pokrytí, ex post informácií o postupe realizácie projektov, zamedzení emisiám CO2, finančnej páke, zvyšovaní povedomia a získaných poznatkoch v relevantných prípadoch.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Komisiu

Miguel ARIAS CAÑETE

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2010/670/EÚ z 3. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú kritériá a opatrenia na financovanie komerčných demonštračných projektov, ktorých cieľom je environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2, ako aj demonštračných projektov využívajúcich inovačné technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve vytvoreného smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2010, s. 39).

(3)  C(2016) 763 final.

(4)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).


22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/26


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2173

z 20. novembra 2017,

ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES, pokiaľ ide o schválenie programu kontroly na eradikáciu Aujeszkého choroby v regióne Lombardsko v Taliansku

[oznámené pod číslom C(2017) 7587]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 64/432/EHS sa stanovujú pravidlá obchodovania s ošípaným v rámci Únie. V článku 9 uvedenej smernice sa stanovuje, že členský štát, ktorý má povinný národný program kontroly Aujeszkého choroby pre celé svoje územie alebo pre jeho časť, môže svoj program predložiť Komisii na schválenie. V uvedenom článku sa takisto stanovuje, že pri obchodovaní s ošípanými v rámci Únie možno vyžadovať dodatočné záruky.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2008/185/ES (2) sa stanovujú dodatočné záruky pri premiestňovaní ošípaných medzi členskými štátmi. Uvedené záruky súvisia s klasifikáciou členských štátov podľa ich zdravotného štatútu týkajúceho sa Aujeszkého choroby. V prílohe II k rozhodnutiu 2008/185/ES sa uvádzajú členské štáty alebo ich regióny, v ktorých sa realizujú schválené národné programy na eradikáciu Aujeszkého choroby.

(3)

Taliansko predložilo Komisii podporné doklady na schválenie svojho programu kontroly na eradikáciu Aujeszkého choroby v regióne Lombardsko, na základe ktorých by sa mal tento región náležite uvádzať v zozname v prílohe II k rozhodnutiu 2008/185/ES. Z hodnotenia uvedených podporných dokladov vyplýva, že región Lombardsko by sa mal uvádzať v zozname v prílohe II k rozhodnutiu 2008/185/ES. Príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Rozhodnutie 2008/185/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2008/185/ES z 21. februára 2008 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe (Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2008, s. 19).


PRÍLOHA

PRÍLOHA II

Členské štáty alebo ich regióny, v ktorých sa realizujú schválené národné programy kontroly na eradikáciu Aujeszkého choroby

Kód ISO

Členský štát

Regióny

ES

Španielsko

všetky regióny

IT

Taliansko

región Friuli-Venezia Giulia

región Benátsko

región Lombardsko

LT

Litva

všetky regióny

PL

Poľsko

vojvodstvo dolnośląskie: všetky powiaty;

vojvodstvo kujawsko-pomorskie: všetky powiaty;

vojvodstvo lubelskie: všetky powiaty;

vojvodstvo lubuskie: všetky powiaty;

vojvodstvo łódzkie: všetky powiaty;

vojvodstvo małopolskie: všetky powiaty;

vojvodstvo mazowieckie: všetky powiaty;

vojvodstvo opolskie: všetky powiaty;

vojvodstvo podkarpackie: všetky powiaty;

vojvodstvo podlaskie, tieto powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

vojvodstvo pomorskie: všetky powiaty;

vojvodstvo śląskie: všetky powiaty;

vojvodstvo świętokrzyskie: všetky powiaty;

vojvodstvo warmińsko-mazurskie: všetky powiaty;

vojvodstvo wielkopolskie: všetky powiaty;

vojvodstvo zachodniopomorskie: všetky powiaty.


22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/28


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2174

z 20. novembra 2017,

ktorým sa mení príloha E k smernici Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o veterinárne osvedčenie na obchodovanie so včelami a s čmeliakmi

[oznámené pod číslom C(2017) 7588]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 22 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti 2 prílohy E k smernici 92/65/EHS sa stanovuje vzor veterinárneho osvedčenia na obchodovanie so živými včelami (Apis mellifera) a čmeliakmi (Bombus spp.) v rámci Únie. V uvedenom osvedčení sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat, okrem iného v súvislosti s výskytom malého úľového chrobáka (Aethina tumida) a roztoča rodu Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), ktoré sa vzťahujú na včely aj na čmeliakov.

(2)

Na základe požiadaviek stanovených v uvedenom vzore veterinárneho osvedčenia možno premiestňovať len včely a čmeliaky pochádzajúce z oblastí v okruhu minimálne 100 km, na ktoré sa nevzťahujú žiadne obmedzenia v súvislosti s podozrením na výskyt alebo potvrdeným výskytom týchto patogénov.

(3)

Na základe informácií prijatých od príslušných orgánov Talianska, pokiaľ ide o ich skúsenosti s výskytom malého úľového chrobáka v kolóniách včiel medonosných v Taliansku od prijatia vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/909/EÚ (2), ktoré bolo prijaté s cieľom zabrániť šíreniu malého úľového chrobáka z postihnutých regiónov v Taliansku, by sa dalo predpokladať, že tieto požiadavky nie sú primerané na dlhodobé riadenie postihnutého odvetvia včelárstva po zistení výskytu.

(4)

Konkrétne sa v rámci týchto požiadaviek nezohľadňuje skutočnosť, že sa môžu vyskytovať oblasti, ktoré, hoci sa nachádzajú bližšie ako 100 km od takýchto miest výskytu, nespadajú do ochranných pásiem stanovených v okolí miest výskytu na základe vnútroštátnych právnych predpisov, na ktoré sa nevzťahujú ani ochranné opatrenia Únie a na ktoré sa uplatňuje oficiálne plánovaný a vykonávaný aktívny dohľad, a to v súlade s usmerneniami na dohľad nad napadnutím malým úľovým chrobákom, ktoré vypracovalo referenčné laboratórium Európskej únie pre zdravie včiel (3) a ktorého opatrenia umožňujú s istotou preukázať neprítomnosť malého úľového chrobáka.

(5)

Okrem toho, tieto požiadavky by sa mali aktualizovať s cieľom zohľadniť, že vizuálna kontrola a okamžité použitie jemnej sieťoviny na obalenie zásielky v mieste pôvodu sú v prípade zásielok včelích kráľovien s malým sprievodom vysoko účinné a technicky uskutočniteľné, v záujme zmiernenia potenciálneho rizika šírenia malého úľového chrobáka. Potvrdzuje to vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín týkajúce sa prežitia, šírenia a usadzovania malého úľového chrobáka, ktoré bolo prijaté 15. decembra 2015 (4).

(6)

Keďže súčasné požiadavky sú zbytočne reštriktívne, treba zmeniť vzor veterinárneho osvedčenia na obchodovanie so včelami a s čmeliakmi v rámci Únie doplnením alternatívnej veterinárnej požiadavky pre zásielky včelích kráľovien, ktorou by sa uznal význam kombinácie aktívneho dohľadu príslušných orgánov pri potvrdzovaní neprítomnosti malého úľového chrobáka a posilnených opatrení na zmiernenie rizika pri obchodovanií v rámci Únie.

(7)

Čmeliaky nie sú náchylné na roztoča rodu Tropilaelaps. Potvrdzuje to vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín týkajúce sa rizika rozšírenia Aethina tumidaTropilaelaps spp. v EÚ, ktoré bolo prijaté 27. februára 2013 (5).

(8)

Vo väčšine prípadov sa čmeliaky chovajú v zariadeniach izolovaných od okolitého prostredia, na ktoré sa vzťahujú prísne opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré pravidelne kontroluje príslušný orgán a v ktorých sa vykonávajú kontroly na prítomnosť nákaz. Je pravdepodobné, že takéto zariadenia, ktoré sú uznané príslušným orgánom a sú pod jeho dohľadom v príslušných krajinách, nebudú, na rozdiel od kolónií chovaných vo voľnej prírode, postihnuté výskytom malého úľového chrobáka. Príslušné orgány môžu už teraz potvrdzovať zásielky z takýchto zariadení na dovoz čmeliakov v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 206/2010 (6).

(9)

Preto treba zmeniť vzor veterinárneho osvedčenia na obchodovanie so včelami a s čmeliakmi v rámci Únie s cieľom zaviesť určitú alternatívnu veterinárnu požiadavku pre čmeliaky chované v zariadení izolovanom od okolitého prostredia.

(10)

Prevažná väčšina zásielok čmeliakov sa predáva a zasiela cez hranice na účely opeľovania, a preto by sa nemali potvrdzovať na účely chovu alebo úžitkového sezónneho presunu, vzhľadom na to, že sa nebudú chovať a nikdy sa nevrátia na miesto svojho pôvodu. Preto je vhodné doplniť do osvedčenia ďalšiu možnosť, ktorá umožní potvrdzovanie takýchto zvierat na produkciu.

(11)

So včelami medonosnými možno obchodovať v rôznych formách, ako sú napríklad včelie kráľovné s malým sprievodom, celé kolónie, odložence a zmetence. Jasné určenie povahy zásielky by v tejto súvislosti príslušným orgánom uľahčilo analýzu rizík na účely úradných kontrol zásielok v miestach určenia. Do osvedčenia by sa preto mali doplniť dodatočné podrobné informácie.

(12)

Časť 2 prílohy E k smernici 92/65/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Časť 2 prílohy E k smernici Rady 92/65/EHS – Veterinárne osvedčenie na obchodovanie so včelami a čmeliakmi – sa mení takto:

1.

V bode I.25 sa dopĺňa zaškrtávacie políčko s týmito slovami: „Produkciu (opeľovanie)“.

2.

V bode I.31 sa dopĺňa stĺpec so slovami „Povaha komodity“, ktoré predstavujú jej názov, a s týmito voliteľnými položkami uvedenými pod názvom, pričom každá z nich sa uvádza v osobitnom riadku: „včelie kráľovné, zmetence, odložence, kolónie“.

3.

V bode II.1 sa v bode b) po slovách „neboli napadnuté“ pridáva tento text:

„alebo

b)

zásielka pozostáva len z klietok so včelími kráľovnami, z ktorých každá obsahuje jedinú včeliu kráľovnú a najviac 20 sprevádzajúcich včiel a pochádza z oblasti v okruhu minimálne 100 km, na ktorú sa nevzťahujú žiadne obmedzenia v súvislosti s podozrením na výskyt alebo potvrdeným výskytom roztoča rodu Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), a zo zariadenia, ktoré spĺňa všetky tieto požiadavky:

nachádza sa minimálne v 30 km vzdialenosti od hranice ochranného pásma s polomerom minimálne 20 km okolo potvrdeného(-ých) výskytu(-ov) malého úľového chrobáka a

nachádza sa mimo zóny obmedzenej ochrannými opatreniami, ktoré stanovila Únia v dôsledku výskytu malého úľového chrobáka a

nachádza sa v oblasti, kde prebieha ročný dohľad na zistenie malého úľového chrobáka príslušným orgánom s cieľom poskytnúť minimálne 95 %-nú úroveň spoľahlivosti na zistenie malého úľového chrobáka, ak boli napadnuté aspoň 2 % včelínov a

príslušný orgán ho každý mesiac kontroluje s negatívnym výsledkom, s cieľom poskytnúť minimálne 95 %-nú úroveň spoľahlivosti na zistenie malého úľového chrobáka, ak boli napadnuté aspoň 2 % úľov a

ak je každá klietka alebo celá zásielka obalená jemnou sieťovinou s veľkosťou ôk najviac 2 mm ihneď po vizuálnej kontrole v rámci vystavenie veterinárneho osvedčenia

alebo

b)

čmeliaky pochádzajú zo zariadenia izolovaného od okolitého prostredia, ktoré je uznané príslušným orgánom, je pod jeho dohľadom a je bez výskytu malého úľového chrobáka.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/909/EÚ z 12. decembra 2014 o určitých ochranných opatreniach súvisiacich s potvrdeným výskytom malého úľového chrobáka v Taliansku (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 161).

(3)  Naposledy boli revidované 1. apríla 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(12):4328.

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(3):3128.

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1).


22.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/31


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2175

z 21. novembra 2017,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2017) 7835]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/247 (3) bolo prijaté v nadväznosti na výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5 vo viacerých členských štátoch (ďalej len „dotknuté členské štáty“) a na zriadenie ochranných pásiem a pásiem dohľadu príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov v súlade s článkom 16 ods. 1 smernice Rady 2005/94/ES (4).

(2)

Vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2017/247 sa stanovuje, že ochranné pásma a pásma dohľadu, ktoré zriadili príslušné orgány dotknutých členských štátov v súlade so smernicou 2005/94/ES, majú zahŕňať aspoň oblasti vymedzené ako ochranné pásma a pásma dohľadu v prílohe k danému vykonávaciemu rozhodnutiu. Vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2017/247 sa takisto stanovuje, že opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v ochranných pásmach a pásmach dohľadu, ako sa stanovuje v článku 29 ods. 1 a článku 31 smernice 2005/94/ES, sa majú zachovať aspoň do dní uvedených pre príslušné pásma v prílohe k danému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(3)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/247 bolo od svojho prijatia viackrát zmenené, aby sa v Únii zohľadnil vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s aviárnou influenzou. Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/247 bolo zmenené hlavne vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/696 (5) s cieľom stanoviť pravidlá odosielania zásielok jednodňových kurčiat z oblastí, ktoré sa vymedzujú v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247. Touto zmenou sa zohľadnila skutočnosť, že jednodňové kurčatá predstavujú v porovnaní s inými hydinárskymi komoditami iba veľmi malé riziko šírenia vysokopatogénnej aviárnej influenzy.

(4)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/247 bolo takisto následne zmenené vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/1841 (6) s cieľom posilniť opatrenia na kontrolu chorôb uplatniteľné v prípade, že existuje zvýšené riziko šírenia vysokopatogénnej vtáčej chrípky. V dôsledku toho sa v súčasnosti vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2017/247 stanovuje na úrovni Únie zriadenie ďalších pásiem s obmedzeným pohybom v dotknutých členských štátoch podľa článku 16 ods. 4 smernice 2005/94/ES v reakcii na výskyt ohniska alebo ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky, ako aj obdobie trvania opatrení, ktoré sa v nich majú uplatňovať. Vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2017/247 sa v súčasnosti stanovujú aj pravidlá týkajúce sa odosielania živej hydiny, jednodňových kurčiat a násadových vajec z ďalších pásiem s obmedzeným pohybom do iných členských štátov, a to s výhradou splnenia určitých podmienok.

(5)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 bola okrem toho viackrát zmenená najmä preto, aby sa zohľadnili zmeny hraníc ochranných pásiem a pásiem dohľadu zriadených dotknutými členskými štátmi v súlade so smernicou 2005/94/ES. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 bola naposledy zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/2000 (7) po tom, čo Taliansko oznámilo výskyt nových ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chovoch hydiny, a to v regióne Lombardsko uvedeného členského štátu. Taliansko zároveň Komisii oznámilo, že v nadväznosti na uvedený výskyt ohnísk (predmetnej choroby) prijalo potrebné opatrenia vyžadované v súlade so smernicou 2005/94/ES vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo infikovaných chovov hydiny.

(6)

Odo dňa poslednej zmeny vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2017/247 zavedenej vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2017/2000 Bulharsko oznámilo Komisii nedávny výskyt dvoch ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chovoch hydiny, a to v regiónoch Sliven a Jambol uvedeného členského štátu. Bulharsko zároveň Komisii oznámilo, že v nadväznosti na tento nedávny výskyt ohnísk (predmetnej choroby) prijalo potrebné opatrenia vyžadované v súlade so smernicou 2005/94/ES vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo všetkých infikovaných chovov hydiny.

(7)

Okrem toho Taliansko oznámilo Komisii výskyt ďalších ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8 v chovoch hydiny v regiónoch Lombardsko, Piemont a Lazio uvedeného členského štátu. Taliansko zároveň Komisii oznámilo, že v nadväznosti na nedávny výskyt ohnísk (predmetnej choroby) prijalo potrebné opatrenia vyžadované v súlade so smernicou 2005/94/ES vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo všetkých infikovaných chovov hydiny a rozšírenia zriadených ďalších pásiem s obmedzeným pohybom.

(8)

Komisia preskúmala opatrenia, ktoré Bulharsko a Taliansko prijali v súlade so smernicou 2005/94/ES po najnovšom výskyte ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v uvedených členských štátoch a s uspokojením skonštatovala, že hranice ochranných pásiem a pásiem dohľadu, ktoré zriadili príslušné orgány týchto dvoch členských štátov, sú v dostatočnej vzdialenosti od všetkých chovov hydiny s potvrdeným výskytom ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N8. Komisia takisto preskúmala hranice ďalších pásiem s obmedzeným pohybom, ktoré príslušný orgán v Taliansku zriadil po najnovšom výskyte ohnísk predmetnej choroby v danom členskom štáte, a s uspokojením skonštatovala, že rozsah oblastí, ktorých sa rozšírenie uvedených ďalších pásiem s obmedzeným pohybom týka, je postačujúci s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v Taliansku.

(9)

S cieľom predísť zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vyhnúť sa vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné, aby sa v nadväznosti na nedávny výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v Taliansku a Bulharsku v spolupráci s uvedenými členskými štátmi a v súlade so smernicou 2005/94/ES urýchlene vymedzili na úrovni Únie ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené v týchto dvoch štátoch a rozšírené ďalšie pásma s obmedzeným pohybom zriadené v Taliansku. Zápisy týkajúce sa Bulharska a Talianska v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 by sa preto mali aktualizovať tak, aby zodpovedali súčasnej epidemiologickej situácii v uvedených členských štátoch, pokiaľ ide o uvedenú chorobu. Najmä nové zápisy ochranných pásiem a pásiem dohľadu v Bulharsku a Taliansku, ako aj nové zápisy rozšírených ďalších pásiem s obmedzeným pohybom v Taliansku, ktoré v súčasnosti podliehajú obmedzeniam v súlade so smernicou 2005/94/ES, by sa mali zaradiť do zoznamov uvedených v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247.

(10)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 by sa preto mala zmeniť s cieľom aktualizovať regionalizáciu na úrovni Únie tak, aby zahŕňala ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené v Bulharsku a Taliansku, ako aj rozšírené ďalšie pásma s obmedzeným pohybom zriadené v Taliansku v súlade so smernicou 2005/94/ES v nadväznosti na nedávny výskyt ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky v dotknutých členských štátoch, ako aj obdobie trvania obmedzení, ktoré sa v nich majú uplatňovať.

(11)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/247 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. novembra 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/247 z 9. februára 2017 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 36, 11.2.2017, s. 62).

(4)  Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/696 z 11. apríla 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 101, 13.4.2017, s. 80).

(6)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1841 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 261, 11.10.2017, s. 26).

(7)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2000 zo 6. novembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 289, 8.11.2017, s. 9).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 sa mení takto:

1.

Časť A sa mení takto:

a)

Zápis týkajúci sa Bulharska sa nahrádza takto:

„Členský štát: Bulharsko

Oblasť:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES

Dobrich region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

12.11.2017

Haskovo region, Municipality of Haskovo

Uzundzhovo

10.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

24.11.2017

Yambol region, Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

29.11.2017“

b)

Zápis týkajúci sa Talianska sa nahrádza takto:

„Členský štát: Taliansko

Oblasť:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 29 ods. 1 smernice 2005/94/ES

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

28.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

29.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272

30.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

4.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

1.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

2.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

26.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

6.12.2017“

2.

Časť B sa mení takto:

a)

Zápis týkajúci sa Bulharska sa nahrádza takto:

„Členský štát: Bulharsko

Oblasť

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES

Dobrich Region, Municipality of Dobrich

Stefanovo

od 13.11.2017 do 21.11.2017

Bogdan

Branishte

Dobrich

Draganovo

Opanetz

Pchelino

Plachi dol

Pop Grigorovo

Slaveevo

Sokolnik

Stozher

21.11.2017

Haskovo region

Municipality of Dimitrovgrad

Uzundzhovo

od 11.11.2017 do 20.11.2017

Municipality of Haskovo:

Alexandrovo

Dinevo

Lubenovo

Nova Nadejda

Rodopi

Stamboliiski

Stoykovo

Haskovo

Municipality of Dimitrovgrad

Brod

Chernogorovo

Krepost

Rainovo

Voden

Zlatopole

20.11.2017

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

od 25.11.2017 do 3.12.2017

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

3.12.2017

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

od 30.11.2017 do 7.12.2017

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017“

b)

Zápis týkajúci sa Talianska sa nahrádza takto:

„Členský štát: Taliansko

Oblasť:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 31 smernice 2005/94/ES

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

od 8.11.2017 do 16.11.2017

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

od 8.11.2017 do 16.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

16.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

od 9.11.2017 do 17.11.2017

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

17.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

od 10.11.2017 do 18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

od 10.11.2017 do 18.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

18.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

od 16.11.2017 do 24.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

od 13.11.2017 do 21.11.2017

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

21.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

od 16.11.2017 do 24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

od 16.11.2017 do 24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

24.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

od 19.11.2017 do 27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

27.11.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

od 29.11.2017 do 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

od 29.11.2017 do 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

od 29.11.2017 do 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

od 29.11.2017 do 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

od 27.11.2017 do 5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

od 28.11.2017 do 6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

od 29.11.2017 do 7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

od 30.11.2017 do 8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

od 30.11.2017 do 8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

od 1.12.2017 do 9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

od 5.12.2017 do 13.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

od 2.12.2017 do 10.12.2017

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

od 3.12.2017 do 11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060

11.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

od 27.11.2017 do 5.12.2017

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

od 3.12.2017 do 11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

od 8.12.2017 do 16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

od 7.12.2017 do 15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

od 6.12.2017 do 14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

od 6.12.2017 do 14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

od 7.12.2017 do 15.12.2017

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017“

3.

V časti C sa zápis týkajúci sa Talianska nahrádza takto:

„Členský štát: Taliansko

Oblasť

Deň, do kedy sa má ukončiť uplatňovanie opatrení podľa článku 3b

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)

Municipality of CASALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of CASALMAIOCCO (LO)

Municipality of CASALPUSTERLENGO (LO)

Municipality of CASELLE LANDI (LO)

Municipality of CASELLE LURANI (LO)

Municipality of CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIGLIONE D'ADDA (LO)

Municipality of CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Municipality of CAVACURTA (LO)

Municipality of CAVENAGO D'ADDA (LO)

Municipality of CERVIGNANO D'ADDA (LO)

Municipality of CODOGNO (LO)

Municipality of COMAZZO (LO)

Municipality of CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)

Municipality of CORNO GIOVINE (LO)

Municipality of CORNOVECCHIO (LO)

Municipality of CORTE PALASIO (LO)

Municipality of CRESPIATICA (LO)

Municipality of FOMBIO (LO)

Municipality of GALGAGNANO (LO)

Municipality of GRAFFIGNANA (LO)

Municipality of GUARDAMIGLIO (LO)

Municipality of LIVRAGA (LO)

Municipality of LODI (LO)

Municipality of LODI VECCHIO (LO)

Municipality of MACCASTORNA (LO)

Municipality of MAIRAGO (LO)

Municipality of MALEO (LO)

Municipality of MARUDO (LO)

Municipality of MASSALENGO (LO)

Municipality of MELETI (LO)

Municipality of MERLINO (LO)

Municipality of MONTANASO LOMBARDO (LO)

Municipality of MULAZZANO (LO)

Municipality of ORIO LITTA (LO)

Municipality of OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of OSSAGO LODIGIANO (LO)

Municipality of PIEVE FISSIRAGA (LO)

Municipality of SALERANO SUL LAMBRO (LO)

Municipality of SAN FIORANO (LO)

Municipality of SAN MARTINO IN STRADA (LO)

Municipality of SAN ROCCO AL PORTO (LO)

Municipality of SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Municipality of SANTO STEFANO LODIGIANO (LO)

Municipality of SECUGNAGO (LO)

Municipality of SENNA LODIGIANA (LO)

Municipality of SOMAGLIA (LO)

Municipality of SORDIO (LO)

Municipality of TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

Municipality of TERRANOVA DEI PASSERINI (LO)

Municipality of TURANO LODIGIANO (LO)

Municipality of VALERA FRATTA (LO)

Municipality of VILLANOVA DEL SILLARO (LO)

Municipality of ZELO BUON PERSICO (LO)

Municipality of ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)

Municipality of ASOLA (MN)

Municipality of BAGNOLO SAN VITO (MN)

Municipality of BIGARELLO (MN)

Municipality of BORGO VIRGILIO (MN)

Municipality of BORGOFRANCO SUL PO (MN)

Municipality of BOZZOLO (MN)

Municipality of CANNETO SULL'OGLIO (MN)

Municipality of CARBONARA DI PO (MN)

Municipality of CASALMORO (MN)

Municipality of CASALOLDO (MN)

Municipality of CASALROMANO (MN)

Municipality of CASTEL D'ARIO (MN)

Municipality of CASTEL GOFFREDO (MN)

Municipality of CASTELBELFORTE (MN)

Municipality of CASTELLUCCHIO (MN)

Municipality of CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Municipality of CAVRIANA (MN)