ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 304

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
21. novembra 2017


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2152 z 15. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie č. 189/2014/EÚ, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z tradičného rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/2153 z 20. novembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2154 z 22. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov ( 1 )

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2155 z 22. septembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 149/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2156 zo 7. novembra 2017, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Kiełbasa piaszczańska (CHZO)

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2157 zo 16. novembra 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 211/2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

21

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2158 z 20. novembra 2017, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách ( 1 )

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2159 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2010, pokiaľ ide o určité odkazy na ustanovenia ICAO ( 1 )

45

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2160 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1079/2012, pokiaľ ide o určité odkazy na ustanovenia ICAO ( 1 )

47

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2161 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine)

48

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2162 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/233/SZBP o pomocnej misii Európskej únie pre integrované riadenie hraníc v Líbyi (EUBAM Libya)

50

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2163 z 20. novembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

51

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2164 zo 17. novembra 2017 o uznaní dobrovoľnej schémy s názvom RTRS EU RED na preukazovanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

53

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2165 zo 17. novembra 2017, ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných u diviakov v určitých oblastiach Českej republiky [oznámené pod číslom C(2017) 7536]  ( 1 )

55

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2166 zo 17. novembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2017) 7540]  ( 1 )

57

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/141 z 26. januára 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého príslušenstva na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele používaného na zváranie na tupo, tiež dokončeného, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane ( Ú. v. EÚ L 22, 27.1.2017 )

69

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/659 zo 6. apríla 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/141, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého príslušenstva na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele používaného na zváranie na tupo, tiež dokončeného, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane ( Ú. v. EÚ L 94, 7.4.2017 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

ROZHODNUTIA

21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/2152

z 15. novembra 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie č. 189/2014/EÚ, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Na základe článku 1 rozhodnutia Rady č. 189/2014/EÚ (2) sa Francúzsku povolilo predĺžiť na francúzskom kontinentálnom území uplatňovanie sadzby spotrebnej dane na „tradičný“ rum vyrobený v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion, ktorá je nižšia ako plná sadzba spotrebnej dane z alkoholu stanovená v článku 3 smernice Rady 92/84/EHS (3), a uplatňovať sadzbu poplatku nazývaného „cotisation sur les boissons alcooliques“ (ďalej len „poplatok VSS“), ktorá je nižšia ako plná sadzba uplatniteľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov Francúzska na takýto „tradičný“ rum.

(2)

Podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia č. 189/2014/EÚ sa znížené sadzby spotrebnej dane a poplatku VSS vzťahujúce sa na tento „tradičný“ rum obmedzujú na ročnú kvótu 120 000 hektolitrov čistého alkoholu.

(3)

Francúzske orgány požiadali 22. septembra 2016 Komisiu, aby predložila návrh technickej úpravy, ktorým sa zvýši ročná kvóta zo 120 000 hektolitrov čistého alkoholu na 144 000 hektolitrov čistého alkoholu. K žiadosti bola pripojená správa s informáciami odôvodňujúcimi požadovanú úpravu. Výrobcovia „tradičného“ rumu nemali v roku 2016 dostatočný prístup na trh v kontinentálnom Francúzsku. Predpokladané miery rastu si vyžadovali kvótu 144 400 hektolitrov čistého alkoholu a tento objem bol dosiahnutý na konci roka 2016. Ročná kvóta 120 000 hektolitrov čistého alkoholu by sa preto mala zvýšiť na 144 000 hektolitrov čistého alkoholu.

(4)

Opatrenia schválené rozhodnutím č. 189/2014/EÚ majú byť predmetom analýzy a podobnejšej revízie celého systému. V tejto analýze sa má zohľadniť správa Francúzska uvedená v článku 4 rozhodnutia č. 189/2014/EÚ.

(5)

Kvóta 120 000 hektolitrov čistého alkoholu stanovená na rok 2016 sa vyčerpala ešte pred koncom roka 2016. Bez spätného zvýšenia tejto kvóty od 1. januára 2016 by výrobcovia „tradičného“ rumu mohli utrpieť veľkéa pravdepodobne nezvratné škody. Vzťahy medzi výrobcami „tradičného“ rumu a veľkými maloobchodnými reťazcami vo Francúzsku upravujú zmluvy na jeden rok obsahujúce záväzky týkajúce sa dodávaných objemov, nákupnej ceny, ako aj prípadných zliav a propagačných akcií. Naplnenie kvóty viedlo k dodatočnému a nepredvídateľnému zvýšeniu zdanenia množstiev, o ktoré bola kvóta prekročená, pričom výrobcovia „tradičného“ rumu nemohli na začiatku roka pri podpise zmlúv predpokladať pravdepodobnosť prekročenia kvóty, ani prekročenia jeho rozsahu. Bez spätného zvýšenia kvóty utrpia výrobcovia „tradičného“ rumu značné straty v prípade množstiev, o ktoré prekračujú kvótu. Malo by sa preto schváliť spätné zvýšenie kvóty od 1. januára 2016.

(6)

Ostatné parametre rozhodnutia č. 189/2014/EÚ sa nezmenia a nezávislou hospodárskou analýzou, ktorú vykonali a v júli 2016 dokončili útvary Komisie, sa potvrdilo, že dovoz „tradičných“ rumov z Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku a Réunionu do Francúzska sa týka len malej časti celkovej spotreby alkoholu vo Francúzsku. Z tohto dôvodu je nepravdepodobné, že existencia zníženej sadzby by narúšala hospodársku súťaž na trhu s rumami vo Francúzsku a už vôbec nie na jednotnom trhu.

(7)

Týmto rozhodnutím nie je dotknuté prípadné uplatňovanie článkov 107 a 108 Zmluvy.

(8)

Rozhodnutie č. 189/2014/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie č. 189/2014/EÚ sa mení takto:

1.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Znížené sadzby spotrebnej dane a znížené sadzby poplatku VSS uvedené v článku 1, ktoré sa vzťahujú na rum uvedený v článku 2 sa obmedzujú na:

a)

ročnú kvótu 120 000 hektolitrov čistého alkoholu v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015 a

b)

ročnú kvótu 144 000 hektolitrov čistého alkoholu v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2020.“

2.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 okrem:

a)

článku 1, článku 3 ods. 1 písm. a) a článku 3 ods. 2, ktoré sa uplatňujú od 1. januára 2012 a

b)

článku 3 ods. 1 písm. b), ktorý sa uplatňuje od 1. januára 2016.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. novembra 2017

Za Radu

predseda

J. AAB


(1)  Stanovisko z 24. októbra 2017 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Rady č. 189/2014/EÚ z 20. februára 2014, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/659/ES (Ú. v. EÚ L 59, 28.2.2014, s. 1).

(3)  Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 29).


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/2153

z 20. novembra 2017,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 17. marca 2014 nariadenie (EÚ) č. 269/2014.

(2)

Rada sa domnieva, že vzhľadom na usporiadanie gubernátorských volieb Ruskou federáciou v protiprávne anektovanom meste Sevastopol 10. septembra 2017 by sa do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, mala doplniť jedna osoba.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 sa dopĺňa osoba uvedená v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Radu

predsednička

M. REPS


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


PRÍLOHA

Zoznam osôb podľa článku 1

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович Овсянников)

Dátum narodenia: 21.2.1977

Miesto narodenia: Omsk, ZSSR

„Gubernátor Sevastopola“.

Ovsyannikov bol zvolený za „gubernátora Sevastopola“ vo voľbách, ktoré 10. septembra 2017 usporiadala Ruská federácia v protiprávne anektovanom meste Sevastopol.

Prezident Putin ho 28. júla 2016 vymenoval za výkonného „gubernátora Sevastopola“. V tejto funkcii pracoval v prospech ďalšej integrácie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie a teda je zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Pri príležitosti výročia nezákonného „krymského referenda“ v roku 2017 poskytol verejné vyhlásenia na podporu protiprávnej anexie Krymu a Sevastopola a pripomenul si veteránov z tzv. „jednotiek domobrany“, ktoré uľahčili rozmiestnenie ruských síl na Krymskom poloostrove pred jeho protiprávnou anexiou Ruskou federáciou a vyzval k tomu, aby sa Sevastopol stal južným hlavným mestom Ruskej federácie.

21.11.2017“


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2154

z 22. septembra 2017,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 30 ods. 2,

keďže:

(1)

Nepriame zúčtovacie mechanizmy by nemali centrálne protistrany, zúčtovacích členov, klientov, nepriamych klientov ani ďalšie vrstvy nepriamych klientov vystavovať dodatočnému riziku protistrany a aktíva a pozície nepriamych klientov by mali využívať primeranú úroveň ochrany. Je preto dôležité, aby akýkoľvek druh nepriamych zúčtovacích mechanizmov spĺňal minimálne podmienky na zaistenie ich bezpečnosti. S týmto cieľom by strany zapojené do nepriamych zúčtovacích mechanizmov mali podliehať osobitným povinnostiam a nepriame zúčtovacie mechanizmy by mali byť povolené len vtedy, ak spĺňajú podmienky vymedzené v tomto nariadení.

(2)

Keďže aktíva a pozície protistrany, ktorej sa poskytujú nepriame zúčtovacie služby, by mali využívať ochranu s rovnocenným účinkom, ako je ochrana uvedená v článkoch 39 a 48 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (2), rozličné koncepcie nepriameho klienta majú pre toto nariadenie zásadný význam a mali by sa v ňom vymedziť.

(3)

Berúc do úvahy, že zúčtovací členovia by sa mali kvalifikovať ako účastníci v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (3), a s cieľom zabezpečiť pre nepriamych klientov rovnocennú úroveň ochrany, aká je poskytnutá klientom na základe nariadenia (EÚ) č. 648/2012, by klientmi poskytujúcimi nepriame zúčtovacie služby mali byť úverové inštitúcie, investičné spoločnosti alebo subjekty z tretích krajín rovnocenné s úverovými inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami.

(4)

Vyšší stupeň sprostredkovacej činnosti medzi centrálnou protistranou a rozličnými vrstvami nepriamych klientov si vyžaduje dodatočné operačné kroky, dodatočné účty i zložitejšie technologické riešenia a postupy spracovania. Oproti klientskym zúčtovacím mechanizmom to má za následok zvýšenú zložitosť nepriamych zúčtovacích mechanizmov. Uvedený vyšší stupeň sprostredkovania by sa preto mal zmierniť prostredníctvom požiadaviek na alternatívne a operačne jednoduchšie možnosti štruktúr účtov pre nepriame zúčtovacie mechanizmy než pri klientskych zúčtovacích mechanizmoch.

(5)

Klientske zúčtovacie mechanizmy si vyžadujú ponuku individuálne oddelených účtov. V prípade nepriamych zúčtovacích mechanizmov by sa však malo vyžadovať, aby sa nad rámec súhrnných nepriamych klientskych účtov, ktoré umožňujú akékoľvek vzájomné započítanie pozícií jednotlivých nepriamych klientov v rámci rovnakého súhrnného nepriameho klientskeho účtu na hrubom základe, ponúkala len štruktúra súhrnných nepriamych klientskych účtov na hrubom základe s mechanizmom na prevod stanovenej vyrovnávacej marže a v prípade dohody aj marže nad rámec marže, pri ktorej došlo k výzve na úhradu, a to od nepriameho klienta až k centrálnej protistrane bez toho, aby sa umožnilo takéto vzájomné započítanie. Uvedený mechanizmus umožňuje identifikovať – rovnocenným spôsobom ako pri individuálne oddelených účtoch – kolaterál a pozície vedené na účet konkrétneho nepriameho klienta na jednej strane a kolaterál a pozície vedené na účet klienta alebo iných nepriamych klientov na strane druhej.

(6)

Okrem toho, ak aj aktíva a pozície držané v štruktúre súhrnného klientskeho účtu na hrubom základe pre nepriame zúčtovacie mechanizmy môžu stále byť vystavené stratám iného nepriameho klienta, keďže tieto aktíva a pozície sú zmiešané na jednom účte, rýchlosť, ktorou možno uvedené aktíva a pozície identifikovať, keď ich treba po zlyhaní zlikvidovať, prispieva k minimalizácii uvedenej potenciálnej straty.

(7)

Uvedený mechanizmus súčasne umožňuje oveľa jednoduchšiu štruktúru účtu, ktorá znižuje náklady a zložitosť oproti individuálne oddeleným účtom, pričom zároveň umožňuje rozlišovať medzi kolaterálom a pozíciami rozličných nepriamych klientov, a tým zabezpečuje úroveň ochrany, ktorá je rovnocenná s úrovňou ochrany, ktorú ponúka individuálne oddelený účet. Ak by sa však vyžadovalo, aby sa ponúkali súhrnné nepriame klientske účty na hrubom základe, nemalo by to zamedziť možnosti ponúkať nepriamym klientom individuálne oddelené nepriame klientske účty v rámci zúčtovacích mechanizmov, ktoré pozostávajú z centrálnej protistrany, zúčtovacieho člena, klienta a jednej vrstvy nepriamych klientov.

(8)

S cieľom uľahčiť prístup k centrálnemu zúčtovaniu racionalizáciou zúčtovacích služieb a zjednodušením obchodných vzťahov medzi zúčtovacími členmi, klientmi a nepriamymi klientmi niektoré skupiny ponúkajú zúčtovacie služby, pričom využívajú dva subjekty z rovnakej skupiny, ktoré v rámci poskytovania týchto služieb pôsobia ako sprostredkovateľ. Z podobných dôvodov táto skupina klienta niekedy využíva jeden subjekt na priamy kontakt so zúčtovacím členom a iný subjekt na priamy kontakt s nepriamym klientom, a to obvykle preto, že tento druhý subjekt je usadený v jurisdikcii nepriameho klienta. V uvedených prípadoch sa zúčtovacie služby racionalizujú v rámci rozličných hospodárskych činností danej skupiny, pričom zjednodušený je aj obchodný vzťah medzi zúčtovacími členmi, klientmi a nepriamymi klientmi. Tieto druhy mechanizmov by sa mali povoliť za predpokladu, že spĺňajú osobitné podmienky, ktoré zabezpečujú, že nedôjde k zvýšeniu rizika protistrany a že sa pri nepriamom zúčtovaní zaistí primeraná úroveň ochrany.

(9)

V reťazcoch nepriameho zúčtovania, ktoré zahŕňajú viac zložiek, než len centrálnu protistranu, zúčtovacieho člena, klienta a jednu vrstvu nepriamych klientov, by používanie individuálne oddelených účtov mohlo viesť k neočakávaným technickým ťažkostiam, pretože by bolo treba riadiť potenciálne zlyhanie jednej alebo viacerých protistrán v uvedenom reťazci a množstvo individuálne oddelených účtov. Ponuka individuálne oddelených účtov v uvedených dlhších reťazcoch by mohla pomýliť protistrany, ktoré sa usilujú dosiahnuť úroveň ochrany bežne spájanú s individuálne oddelenými účtami, pretože uvedená úroveň ochrany sa v niektorých z uvedených dlhších reťazcov nemusí dosiahnuť. Aby sa predišlo rizikám vyplývajúcim z uvedeného nesprávneho predpokladu, v uvedených dlhších reťazcoch nepriameho zúčtovania by malo byť povolené používanie výhradne súhrnných oddelených klientskych účtov, a to za predpokladu, že protistrany, ktoré zúčtovávajú pomocou uvedených mechanizmov, sú v plnej miere informované o úrovni oddelenia a o rizikách súvisiacich s týmto druhom účtu.

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby výška marže, pri ktorej došlo k výzve na úhradu v rámci štruktúry súhrnného nepriameho klientskeho účtu na hrubom základe bola rovnaká ako výška, k vyzvaniu ktorej by došlo v prípade použitia individuálne oddeleného nepriameho zúčtovacieho účtu, by sa centrálnej protistrane mali poskytnúť informácie o pozíciách vedených na účet nepriameho klienta, aby mohla vypočítať súvisiacu výzvu na dodatočnú úhradu pre jednotlivých nepriamych klientov.

(11)

Aby sa zabezpečila rovnocennosť s klientskym zúčtovaním, zúčtovací člen by mal mať zavedené postupy na uľahčenie prevodu pozícií nepriamych klientov na alternatívneho klienta v následnosti na zlyhanie klienta, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby. Z rovnakého dôvodu by zúčtovací člen mal mať zavedené aj postupy na likvidáciu pozícií a aktív nepriamych klientov a na vrátenie výnosu z likvidácie uvedeným nepriamym klientom, ak sú známi. Ak z akéhokoľvek dôvodu výnos z likvidácie nemožno vrátiť priamo dotknutým nepriamym klientom, výnos z likvidácie by sa mal vrátiť klientovi, ktorý zlyhal, na účet jeho nepriamych klientov.

(12)

Mali by sa zaviesť postupy, aby sa v prípade zlyhania klienta mohli zistiť informácie o totožnosti nepriamych klientov a aby zúčtovací člen dokázal identifikovať, ktoré aktíva a pozície patria jednotlivým nepriamym klientom.

(13)

Klient poskytujúci nepriame zúčtovacie služby by mal nepriamemu klientovi predložiť možnosť voľby štruktúr účtov. Je však možné, že nepriamy klient neinformoval klienta o svojej voľbe v primeranej časovej lehote. V takom prípade by uvedený klient mal mať možnosť poskytovať uvedenému nepriamemu klientovi nepriame zúčtovacie služby tak, že využije akúkoľvek štruktúru účtov za predpokladu, že klient informuje nepriameho klienta o tom, akú štruktúru účtov si zvolil, o rizikách súvisiacich s uvedeným účtom, o úrovni oddelenia a o možnosti kedykoľvek štruktúru účtov zmeniť.

(14)

Nepriame zúčtovacie mechanizmy môžu so sebou niesť osobitné riziká. Preto treba, aby všetky strany zúčastňujúce sa na nepriamych zúčtovacích mechanizmoch vrátane zúčtovacích členov a centrálnych protistrán priebežne identifikovali, monitorovali a riadili akékoľvek závažné riziká vyplývajúce z uvedených mechanizmov. Na tieto účely je obzvlášť dôležité, aby si klienti a zúčtovací členovia primeraným spôsobom vymieňali informácie. Zúčtovací členovia by však mali zabezpečiť, aby sa uvedené informácie používali len na účely riadenia rizík a dozabezpečovania a že nedôjde k zneužitiu obchodne citlivých informácií.

(15)

Z dôvodu zaistenia konzistentnosti a na zabezpečenie hladkého fungovania finančných trhov je nevyhnutné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia a príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 600/2014 uplatňovali od toho istého dňa.

(16)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii.

(17)

V súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4) orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„klient“ je klient podľa vymedzenia uvedeného v článku 2 bode 15 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

b)

„nepriamy klient“ je klient klienta v zmysle vymedzenia v písmene a);

c)

„nepriame zúčtovacie mechanizmy“ sú súbor zmluvných vzťahov medzi poskytovateľmi a príjemcami nepriamych zúčtovacích služieb, ktoré poskytuje klient, nepriamy klient alebo druhý nepriamy klient;

d)

„druhý nepriamy klient“ je klient nepriameho klienta v zmysle vymedzenia v písmene b);

e)

„tretí nepriamy klient“ je klient druhého nepriameho klienta v zmysle vymedzenia v písmene d).

Článok 2

Požiadavky na poskytovanie nepriamych zúčtovacích služieb klientmi

1.   Klient smie nepriame zúčtovacie služby poskytovať nepriamym klientom len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

klient je povolenou úverovou inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou alebo subjektom usadeným v tretej krajine, ktorý by sa považoval za úverovú inštitúciu alebo investičnú spoločnosť, ak by uvedený subjekt bol usadený v Únii;

b)

klient poskytuje nepriame zúčtovacie služby za primeraných obchodných podmienok a zverejňuje všeobecné obchodné podmienky, za ktorých uvedené služby poskytuje;

c)

zúčtovací člen so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými v písmene b) tohto odseku súhlasil.

2.   Klient uvedený v odseku 1 a nepriamy klient musia uzatvoriť nepriamy zúčtovací mechanizmus v písomnej podobe. Nepriamy zúčtovací mechanizmus musí obsahovať prinajmenšom tieto zmluvné podmienky:

a)

všeobecné obchodné podmienky uvedené v odseku 1 písm. b);

b)

záväzok klienta dodržiavať všetky povinnosti nepriameho klienta voči zúčtovaciemu členovi, pokiaľ ide o transakcie, na ktoré sa vzťahuje nepriamy zúčtovací mechanizmus.

Všetky aspekty nepriameho zúčtovacieho mechanizmu musia byť jasne zdokumentované.

3.   Centrálna protistrana nesmie brániť uzavretiu nepriamych zúčtovacích mechanizmov, ktoré sa uzatvoria za primeraných obchodných podmienok.

Článok 3

Povinnosti centrálnych protistrán

1.   Centrálna protistrana otvára a vedie ktorékoľvek z účtov uvedených v článku 4 ods. 4 v súlade so žiadosťou zúčtovacieho člena.

2.   Centrálna protistrana, ktorá na účte drží aktíva a pozície viacerých nepriamych klientov podľa článku 4 ods. 4 písm. b), vedie oddelené záznamy o pozíciách každého nepriameho klienta, vypočítava marže, pokiaľ ide o každého nepriameho klienta, a vyberá súčet týchto marží na hrubom základe podľa informácií uvedených v článku 4 ods. 3

3.   Centrálna protistrana identifikuje, monitoruje a riadi prípadné závažné riziká vyplývajúce z poskytovania nepriamych zúčtovacích služieb, ktoré by mohli ovplyvniť odolnosť centrálnej protistrany voči nepriaznivému vývoju na trhu.

Článok 4

Povinnosti zúčtovacích členov

1.   Zúčtovací člen, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby, tak robí za primeraných obchodných podmienok a zverejňuje všeobecné obchodné podmienky, za ktorých uvedené služby poskytuje.

Všeobecné obchodné podmienky uvedené v prvom pododseku musia zahŕňať minimálne finančné zdroje a požiadavky na prevádzkovú kapacitu pre klientov, ktorí poskytujú nepriame zúčtovacie služby.

2.   Zúčtovací člen, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby, otvára a vedie v súlade so žiadosťou klienta prinajmenšom tieto účty:

a)

súhrnný klientsky účet s aktívami a pozíciami, ktoré vedie uvedený klient na účet svojich nepriamych klientov;

b)

súhrnný klientsky účet s aktívami a pozíciami, ktoré vedie uvedený klient na účet svojich nepriamych klientov a v ktorom zúčtovací člen zabezpečuje, aby sa pozície nepriameho klienta vzájomne nevykompenzovali s pozíciami iného nepriameho klienta a aby aktíva nepriameho klienta nebolo možné použiť na krytie pozícií iného nepriameho klienta.

3.   Zúčtovací člen, ktorý vedie aktíva a pozície na účet viacerých nepriamych klientov podľa odseku 2 písm. b), centrálnej protistrane každodenne poskytuje všetky potrebné informácie, ktoré centrálnej protistrane umožňujú identifikovať pozície vedené na účet každého nepriameho klienta. Uvedené informácie musia vychádzať z informácií uvedených v článku 5 ods. 4

4.   Zúčtovací člen, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby, v centrálnej protistrane otvára a vedie v súlade so žiadosťou klienta prinajmenšom tieto účty:

a)

oddelený účet na výhradný účel držby aktív a pozícií nepriamych klientov v držbe na účte zúčtovacieho člena podľa odseku 2 písm. a);

b)

oddelený účet na výhradný účel držby aktív a pozícií nepriamych klientov každého klienta, ktoré má v držbe zúčtovací člen na účte uvedenom v odseku 2 písm. b).

5.   Zúčtovací člen zavádza postupy zamerané na riadenie zlyhania klienta, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby.

6.   Zúčtovací člen, ktorý drží aktíva a pozície nepriamych klientov na účte podľa odseku 2 písm. a):

a)

zabezpečuje, aby postupy uvedené v odseku 5 umožňovali urýchlenú likvidáciu uvedených aktív a pozícií v následnosti na zlyhanie klienta vrátane likvidácie uvedených aktív a pozícií na úrovni centrálnej protistrany, a zahŕňa podrobný postup na informovanie nepriamych klientov o zlyhaní klienta a očakávanom časovom období na likvidáciu aktív a pozícií uvedených nepriamych klientov;

b)

po ukončení postupu riadenia zlyhania pri zlyhaní klienta bezodkladne vráti uvedenému klientovi na účet nepriamych klientov akýkoľvek zostatok, ktorý mu dlží z likvidácie uvedených aktív a pozícií.

7.   Zúčtovací člen, ktorý drží aktíva a pozície nepriamych klientov na účte podľa odseku 2 písm. b):

a)

začleňuje do postupov uvedených v odseku 5:

i)

kroky na prevod aktív a pozícií, ktoré vedie klient, ktorý zlyhal, na účet svojich nepriamych klientov, inému klientovi alebo zúčtovaciemu členovi;

ii)

kroky na to, aby sa každému klientovi vyplatil výnos z likvidácie aktív a pozícií uvedeného nepriameho klienta;

iii)

podrobný postup na informovanie nepriamych klientov o zlyhaní klienta a o očakávanom časovom období na likvidáciu aktív a pozícií uvedených nepriamych klientov;

b)

zmluvne sa zaviaže spustiť postupy na prevod aktív a pozícií, ktoré vedie klient, ktorý zlyhal, na účet svojich nepriamych klientov, inému klientovi alebo zúčtovaciemu členovi, ktorý bol určený príslušnými nepriamymi klientmi klienta, ktorý zlyhal, na žiadosť uvedených nepriamych klientov a bez toho, aby sa získal súhlas klienta, ktorý zlyhal. Uvedený iný klient alebo zúčtovací člen je povinný uvedené aktíva a pozície prijať len vtedy, ak uvedený iný klient alebo zúčtovací člen predtým uzatvoril s uvedenými príslušnými nepriamymi klientmi zmluvný vzťah, na základe ktorého tak musí urobiť;

c)

zabezpečuje, aby postupy uvedené v odseku 5 umožňovali urýchlenú likvidáciu uvedených aktív a pozícií v následnosti na zlyhanie klienta vrátane likvidácie uvedených aktív a pozícií na úrovni centrálnej protistrany, ak sa prevod uvedený v písmene b) z akéhokoľvek dôvodu neuskutočnil v priebehu vopred vymedzeného obdobia prevodu, ktoré je určené v nepriamom zúčtovacom mechanizme;

d)

v nadväznosti na likvidáciu uvedených aktíva a pozícií sa zmluvne zaviaže spustiť postupy na vyplatenie výnosu z likvidácie každému z nepriamych klientov;

e)

ak zúčtovací člen nedokázal identifikovať nepriamych klientov alebo úspešne uskutočniť vyplatenie výnosu z likvidácie uvedené v písmene d) každému z nepriamych klientov, bezodkladne vráti klientovi na účet nepriamych klientov akýkoľvek zostatok, ktorý mu dlží z likvidácie uvedených aktív a pozícií.

8.   Zúčtovací člen identifikuje, monitoruje a riadi prípadné závažné riziká vyplývajúce z poskytovania nepriamych zúčtovacích služieb, ktoré by mohli ovplyvniť jeho odolnosť voči nepriaznivému vývoju na trhu. Zúčtovací člen zavádza interné postupy na zabezpečenie toho, aby informácie uvedené v článku 5 ods. 8 nebolo možné používať na obchodné účely.

Článok 5

Povinnosti klientov

1.   Klient, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby, musí nepriamym klientom ponúknuť možnosť zvoliť si aspoň medzi tými druhmi účtov, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 2, a zabezpečuje, aby uvedení nepriami klienti boli plne informovaní o rozličných úrovniach oddelenia a o rizikách súvisiacich s každým druhom účtu.

2.   Nepriamym klientom, ktorí si v primeranej časovej lehote, ktorú určuje klient, nezvolili žiadny druh účtu podľa článku 4 ods. 2, klient uvedený v odseku 1 jeden takýto účet priradí. Klient bezodkladne informuje nepriameho klienta o rizikách súvisiacich s druhom účtu, ktorý mu bol priradený. Nepriamy klient si môže kedykoľvek zvoliť iný druh účtu tak, že o to klienta písomne požiada.

3.   Klient, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby, vedie oddelené záznamy a účty, ktoré mu umožňujú rozlišovať medzi jeho vlastnými aktívami a pozíciami a aktívami a pozíciami vedenými na účet jeho nepriamych klientov.

4.   Ak má aktíva a pozície viacerých nepriamych klientov v držbe na účte zúčtovací člen podľa článku 4 ods. 2 písm. b), klient poskytuje každodenne zúčtovaciemu členovi všetky potrebné informácie na to, aby zúčtovaciemu členovi umožnil identifikovať pozície vedené na účet každého nepriameho klienta.

5.   Klient, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby, musí v súlade s rozhodnutím svojich nepriamych klientov požiadať zúčtovacieho člena, aby v centrálnej protistrane otvoril a viedol účty uvedené v článku 4 ods. 4.

6.   Klient poskytuje svojim nepriamym klientom dostatočné informácie na to, aby uvedeným nepriamym klientom umožnil identifikovať centrálnu protistranu a zúčtovacieho člena, prostredníctvom ktorých sa ich pozície zúčtovali.

7.   Ak má zúčtovací člen v držbe aktíva a pozície jedného alebo viacerých nepriamych klientov podľa článku 4 ods. 2 písm. b), klient zahrnie do nepriameho zúčtovacieho mechanizmu so svojimi nepriamymi klientmi aj všetky potrebné obchodné podmienky na zabezpečenie toho, aby v prípade zlyhania uvedeného klienta zúčtovací člen mohol urýchlene vrátiť nepriamym klientom výnos z likvidácie pozícií a aktív vedených na účet uvedených nepriamych klientov v súlade s článkom 4 ods. 7.

8.   Klient poskytuje zúčtovaciemu členovi dostatočné informácie na to, aby mohol identifikovať, monitorovať a riadiť prípadné závažné riziká vyplývajúce z poskytovania nepriamych zúčtovacích služieb, ktoré by mohli ovplyvniť odolnosť zúčtovacieho člena.

9.   Klient musí mať zavedené mechanizmy s cieľom zabezpečiť, aby v prípade jeho zlyhania všetky informácie, ktoré má v držbe, pokiaľ ide o svojich nepriamych klientov, boli okamžite sprístupnené zúčtovaciemu členovi vrátane totožnosti nepriamych klientov uvedených v článku 5 ods. 4.

Článok 6

Požiadavky na poskytovanie nepriamych zúčtovacích služieb nepriamymi klientmi

1.   Nepriamy klient smie nepriame zúčtovacie služby poskytovať druhým nepriamym klientom len vtedy, ak strany nepriameho zúčtovacieho mechanizmu spĺňajú jednu z požiadaviek stanovených v odseku 2 a ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

nepriamy klient je povolenou úverovou inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou alebo subjektom usadeným v tretej krajine, ktorý by sa považoval za úverovú inštitúciu alebo investičnú spoločnosť, ak by uvedený subjekt bol usadený v Únii;

b)

nepriamy klient a druhý nepriamy klient musia uzatvoriť nepriamy zúčtovací mechanizmus v písomnej podobe. Nepriamy zúčtovací mechanizmus musí obsahovať prinajmenšom tieto zmluvné podmienky:

i)

všeobecné obchodné podmienky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b);

ii)

záväzok nepriameho klienta dodržiavať všetky povinnosti druhého nepriameho klienta voči klientovi, pokiaľ ide o transakcie, na ktoré sa vzťahuje nepriamy zúčtovací mechanizmus;

c)

aktíva a pozície druhého nepriameho klienta sú v držbe zúčtovacieho člena na účte podľa článku 4 ods. 2 písm. a).

Všetky aspekty nepriameho zúčtovacieho mechanizmu uvedené v písmene b) musia byť jasne zdokumentované.

2.   Na účely odseku 1 musia strany nepriamych zúčtovacích mechanizmov spĺňať jednu z týchto požiadaviek:

a)

zúčtovací člen a klient sú súčasťou rovnakej skupiny, no nepriamy klient nie je súčasťou uvedenej skupiny;

b)

klient a nepriamy klient sú súčasťou rovnakej skupiny, no ani zúčtovací člen ani druhý nepriamy klient nie sú súčasťou uvedenej skupiny;

3.   Pri nepriamych zúčtovacích mechanizmoch, ktoré strany uzatvorili v situácii uvedenej v odseku 2 písm. a):

a)

článok 4 ods. 1, 5, 6 a 8 sa uplatňujú na klienta, akoby bol tento klient zúčtovacím členom;

b)

článok 2 ods. 1 písm. b), článok 5 ods. 2, 3, 6, 8 a 9 sa uplatňujú na nepriameho klienta, akoby tento nepriamy klient bol klientom.

4.   Pri nepriamych zúčtovacích mechanizmoch, ktoré strany uzatvorili v situácii uvedenej v odseku 2 písm. b):

a)

článok 4 ods. 5 a 6 sa uplatňujú na klienta, akoby bol tento klient zúčtovacím členom;

b)

článok 2 ods. 1 písm. b), článok 5 ods. 2, 3, 6, 8 a 9 sa uplatňujú na nepriameho klienta, akoby tento nepriamy klient bol klientom.

Článok 7

Požiadavky na poskytovanie nepriamych zúčtovacích služieb druhými nepriamymi klientmi

1.   Druhý nepriamy klient smie nepriame zúčtovacie služby poskytovať tretím nepriamym klientom len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

nepriamy klient a druhý nepriamy klient sú povolenými úverovými inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami alebo subjektmi usadenými v tretej krajine, ktoré by sa považovali za úverovú inštitúciu alebo investičnú spoločnosť, ak by uvedené subjekty boli usadené v Únii;

b)

zúčtovací člen a klient sú súčasťou rovnakej skupiny, no nepriamy klient nie je súčasťou uvedenej skupiny;

c)

nepriamy klient a druhý nepriamy klient sú súčasťou rovnakej skupiny, no tretí nepriamy klient nie je súčasťou uvedenej skupiny;

d)

druhý nepriamy klient a tretí nepriamy klient musia uzatvoriť nepriamy zúčtovací mechanizmus v písomnej podobe. Nepriamy zúčtovací mechanizmus musí obsahovať prinajmenšom tieto zmluvné podmienky:

i)

všeobecné obchodné podmienky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b);

ii)

záväzok druhého nepriameho klienta dodržiavať všetky povinnosti tretieho nepriameho klienta voči nepriamemu klientovi, pokiaľ ide o transakcie, na ktoré sa vzťahuje nepriamy zúčtovací mechanizmus;

e)

aktíva a pozície tretieho nepriameho klienta sú v držbe zúčtovacieho člena na účte podľa článku 4 ods. 2 písm. a).

Všetky aspekty nepriameho zúčtovacieho mechanizmu uvedené v písmene d) prvého pododseku musia byť jasne zdokumentované.

2.   Keď druhí nepriami klienti poskytujú nepriame zúčtovacie služby podľa odseku 1:

a)

článok 4 ods. 1, 5, 6 a 8 sa uplatňujú na klienta i na nepriameho klienta, akoby boli zúčtovacími členmi;

b)

článok 2 ods. 1 písm. b), článok 5 ods. 2, 3, 6, 8 a 9 sa uplatňujú na nepriameho klienta i druhého nepriameho klienta, akoby boli klientmi.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/13


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2155

z 22. septembra 2017,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 149/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 4,

keďže:

(1)

Nepriame zúčtovacie mechanizmy by nemali centrálne protistrany, zúčtovacích členov, klientov, nepriamych klientov ani ďalšie vrstvy nepriamych klientov vystavovať dodatočnému riziku protistrany a aktíva a pozície nepriamych klientov by mali využívať primeranú úroveň ochrany. Je preto dôležité, aby akýkoľvek druh nepriamych zúčtovacích mechanizmov spĺňal minimálne podmienky na zaistenie ich bezpečnosti. S týmto cieľom by strany zapojené do nepriamych zúčtovacích mechanizmov mali podliehať osobitným povinnostiam a nepriame zúčtovacie mechanizmy by mali byť povolené len vtedy, ak spĺňajú podmienky vymedzené v tomto nariadení.

(2)

Keďže aktíva a pozície protistrany, ktorej sa poskytujú nepriame zúčtovacie služby, by mali požívať ochranu s rovnocenným účinkom, ako je ochrana uvedená v článkoch 39 a 48 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, rozličné koncepcie nepriameho klienta majú pre toto nariadenie zásadný význam a mali by sa v ňom vymedziť.

(3)

Berúc do úvahy, že zúčtovací členovia by sa mali kvalifikovať ako účastníci v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (2), a s cieľom zabezpečiť pre nepriamych klientov rovnocennú úroveň ochrany, aká je poskytnutá klientom na základe nariadenia (EÚ) č. 648/2012, by klientmi poskytujúcimi nepriame zúčtovacie služby mali byť úverové inštitúcie, investičné spoločnosti alebo subjekty z tretích krajín rovnocenné s úverovými inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami.

(4)

Vyšší stupeň sprostredkovacej činnosti medzi centrálnou protistranou a rozličnými vrstvami nepriamych klientov si vyžaduje dodatočné operačné kroky, dodatočné účty i zložitejšie technologické riešenia a postupy spracovania. Oproti klientskym zúčtovacím mechanizmom to má za následok zvýšenú zložitosť nepriamych zúčtovacích mechanizmov. Uvedený vyšší stupeň sprostredkovania by sa preto mal zmierniť prostredníctvom požiadaviek na alternatívne a operačne jednoduchšie možnosti štruktúr účtov pre nepriame zúčtovacie mechanizmy než pri klientskych zúčtovacích mechanizmoch.

(5)

Klientske zúčtovacie mechanizmy si vyžadujú ponuku individuálne oddelených účtov. V prípade nepriamych zúčtovacích mechanizmov by sa však malo vyžadovať, aby sa nad rámec súhrnných nepriamych klientskych účtov, ktoré umožňujú akékoľvek vzájomné započítanie pozícií jednotlivých nepriamych klientov v rámci rovnakého súhrnného nepriameho klientskeho účtu na hrubom základe, ponúkala len štruktúra súhrnných nepriamych klientskych účtov na hrubom základe s mechanizmom na prevod stanovenej vyrovnávacej marže a v prípade dohody aj marže nad rámec marže, pri ktorej došlo k výzve na úhradu, a to od nepriameho klienta až k centrálnej protistrane bez toho, aby sa umožnilo takéto vzájomné započítanie. Uvedený mechanizmus umožňuje identifikovať – rovnocenným spôsobom ako pri individuálne oddelených účtoch – kolaterál a pozície vedené na účet konkrétneho nepriameho klienta na jednej strane a kolaterál a pozície vedené na účet klienta alebo iných nepriamych klientov na strane druhej.

(6)

Okrem toho, ak aj aktíva a pozície držané v štruktúre súhrnného klientskeho účtu na hrubom základe pre nepriame zúčtovacie mechanizmy môžu stále byť vystavené stratám iného nepriameho klienta, keďže tieto aktíva a pozície sú zmiešané na jednom účte, rýchlosť, ktorou možno uvedené aktíva a pozície identifikovať, keď ich treba po zlyhaní zlikvidovať, prispieva k minimalizácii uvedenej potenciálnej straty.

(7)

Uvedený mechanizmus súčasne umožňuje oveľa jednoduchšiu štruktúru účtu, ktorá znižuje náklady a zložitosť oproti individuálne oddeleným účtom, pričom zároveň umožňuje rozlišovať medzi kolaterálom a pozíciami rozličných nepriamych klientov, a tým zabezpečuje úroveň ochrany, ktorá je rovnocenná s úrovňou ochrany, ktorú ponúka individuálne oddelený účet. Ak by sa však vyžadovalo, aby sa ponúkali súhrnné nepriame klientske účty na hrubom základe, nemalo by to zamedziť možnosti ponúkať nepriamym klientom individuálne oddelené nepriame klientske účty v rámci zúčtovacích mechanizmov, ktoré pozostávajú z centrálnej protistrany, zúčtovacieho člena, klienta a jednej vrstvy nepriamych klientov.

(8)

S cieľom uľahčiť prístup k centrálnemu zúčtovaniu racionalizáciou zúčtovacích služieb a zjednodušením obchodných vzťahov medzi zúčtovacími členmi, klientmi a nepriamymi klientmi niektoré skupiny ponúkajú zúčtovacie služby, pričom využívajú dva subjekty z rovnakej skupiny, ktoré v rámci poskytovania týchto služieb pôsobia ako sprostredkovateľ. Z podobných dôvodov táto skupina klienta niekedy využíva jeden subjekt na priamy kontakt so zúčtovacím členom a iný subjekt na priamy kontakt s nepriamym klientom, a to obvykle preto, že tento druhý subjekt je usadený v jurisdikcii nepriameho klienta. V uvedených prípadoch sa zúčtovacie služby racionalizujú v rámci rozličných hospodárskych činností danej skupiny, pričom zjednodušený je aj obchodný vzťah medzi zúčtovacími členmi, klientmi a nepriamymi klientmi. Tieto druhy mechanizmov by sa mali povoliť za predpokladu, že spĺňajú osobitné podmienky, ktoré zabezpečujú, že nedôjde k zvýšeniu rizika protistrany a že sa pri nepriamom zúčtovaní zaistí primeraná úroveň ochrany.

(9)

V reťazcoch nepriameho zúčtovania, ktoré zahŕňajú viac zložiek, než len centrálnu protistranu, zúčtovacieho člena, klienta a jednu vrstvu nepriamych klientov, by používanie individuálne oddelených účtov mohlo viesť k neočakávaným technickým ťažkostiam, pretože by bolo treba riadiť potenciálne zlyhanie jednej alebo viacerých protistrán v uvedenom reťazci a množstvo individuálne oddelených účtov. Ponuka individuálne oddelených účtov v uvedených dlhších reťazcoch by mohla pomýliť protistrany, ktoré sa usilujú dosiahnuť úroveň ochrany bežne spájanú s individuálne oddelenými účtami, pretože uvedená úroveň ochrany sa v niektorých z uvedených dlhších reťazcov nemusí dosiahnuť. Aby sa predišlo rizikám vyplývajúcim z uvedeného nesprávneho predpokladu, v uvedených dlhších reťazcoch nepriameho zúčtovania by malo byť povolené používanie výhradne súhrnných oddelených klientskych účtov, a to za predpokladu, že protistrany, ktoré zúčtovávajú pomocou uvedených mechanizmov, sú v plnej miere informované o úrovni oddelenia a o rizikách súvisiacich s týmto druhom účtu.

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby výška marže, pri ktorej došlo k výzve na úhradu v rámci štruktúry súhrnného nepriameho klientskeho účtu na hrubom základe, bola rovnaká ako výška, k vyzvaniu ktorej by došlo v prípade použitia individuálne oddeleného nepriameho zúčtovacieho účtu, by sa centrálnej protistrane mali poskytnúť informácie o pozíciách vedených na účet nepriameho klienta, aby mohla vypočítať súvisiacu výzvu na dodatočnú úhradu pre jednotlivých nepriamych klientov.

(11)

Aby sa zabezpečila rovnocennosť s klientskym zúčtovaním, zúčtovací člen by mal mať zavedené postupy na uľahčenie prevodu pozícií nepriamych klientov na alternatívneho klienta v následnosti na zlyhanie klienta, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby. Z rovnakého dôvodu by zúčtovací člen mal mať zavedené aj postupy na likvidáciu pozícií a aktív nepriamych klientov a na vrátenie výnosu z likvidácie uvedeným nepriamym klientom, ak sú známi. Ak z akéhokoľvek dôvodu výnos z likvidácie nemožno vrátiť priamo dotknutým nepriamym klientom, výnos z likvidácie by sa mal vrátiť klientovi, ktorý zlyhal, na účet jeho nepriamych klientov.

(12)

Mali by sa zaviesť postupy, aby sa v prípade zlyhania klienta mohli zistiť informácie o totožnosti nepriamych klientov a aby zúčtovací člen dokázal identifikovať, ktoré aktíva a pozície patria jednotlivým nepriamym klientom.

(13)

Klient poskytujúci nepriame zúčtovacie služby by mal nepriamemu klientovi predložiť možnosť voľby štruktúr účtov. Je však možné, že nepriamy klient neinformoval klienta o svojej voľbe v primeranej časovej lehote. V takom prípade by uvedený klient mal mať možnosť poskytovať uvedenému nepriamemu klientovi nepriame zúčtovacie služby tak, že využije akúkoľvek štruktúru účtov za predpokladu, že klient informuje nepriameho klienta o tom, akú štruktúru účtov si zvolil, o rizikách súvisiacich s uvedeným účtom, o úrovni oddelenia a o možnosti kedykoľvek štruktúru účtov zmeniť.

(14)

Nepriame zúčtovacie mechanizmy môžu so sebou niesť osobitné riziká. Preto treba, aby všetky strany zúčastňujúce sa na nepriamych zúčtovacích mechanizmoch vrátane zúčtovacích členov a centrálnych protistrán priebežne identifikovali, monitorovali a riadili akékoľvek závažné riziká vyplývajúce z uvedených mechanizmov. Na tieto účely je obzvlášť dôležité, aby si klienti a zúčtovací členovia primeraným spôsobom vymieňali informácie. Zúčtovací členovia by však mali zabezpečiť, aby sa uvedené informácie používali len na účely riadenia rizík a dozabezpečovania a že nedôjde k zneužitiu obchodne citlivých informácií.

(15)

Z dôvodu zaistenia konzistentnosti a na zabezpečenie hladkého fungovania finančných trhov je nevyhnutné, aby sa ustanovenia tohto nariadenia a ustanovenia prijaté na základe článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 (3) uplatňovali od toho istého dňa.

(16)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii.

(17)

V súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4) orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú na základe článku 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(18)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 149/2013 (5) by sa preto malo zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 149/2013

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 149/2013 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

„nepriame zúčtovacie mechanizmy“ sú súbor zmluvných vzťahov medzi poskytovateľmi a príjemcami nepriamych zúčtovacích služieb, ktoré poskytuje klient, nepriamy klient alebo druhý nepriamy klient;“.

2.

V článku 1 sa dopĺňajú tieto písmená d) a e):

„d)

„druhý nepriamy klient“ je klient nepriameho klienta;

e)

„tretí nepriamy klient“ je klient druhého nepriameho klienta;“.

3.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Požiadavky na poskytovanie nepriamych zúčtovacích služieb klientmi

1.   Klient smie nepriame zúčtovacie služby poskytovať nepriamym klientom len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

klient je povolenou úverovou inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou alebo subjektom usadeným v tretej krajine, ktorý by sa považoval za úverovú inštitúciu alebo investičnú spoločnosť, ak by uvedený subjekt bol usadený v Únii;

b)

klient poskytuje nepriame zúčtovacie služby za primeraných obchodných podmienok a zverejňuje všeobecné obchodné podmienky, za ktorých uvedené služby poskytuje;

c)

zúčtovací člen so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými v písmene b) tohto odseku súhlasil.

2.   Klient uvedený v odseku 1 a nepriamy klient musia uzatvoriť nepriamy zúčtovací mechanizmus v písomnej podobe. Nepriamy zúčtovací mechanizmus musí obsahovať prinajmenšom tieto zmluvné podmienky:

a)

všeobecné obchodné podmienky uvedené v odseku 1 písm. b);

b)

záväzok klienta dodržiavať všetky povinnosti nepriameho klienta voči zúčtovaciemu členovi, pokiaľ ide o transakcie, na ktoré sa vzťahuje nepriamy zúčtovací mechanizmus;

Všetky aspekty nepriameho zúčtovacieho mechanizmu musia byť jasne zdokumentované.

3.   Centrálna protistrana nesmie brániť uzavretiu nepriamych zúčtovacích mechanizmov, ktoré sa uzatvoria za primeraných obchodných podmienok.“.

4.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Povinnosti centrálnych protistrán

1.   Centrálna protistrana otvára a vedie ktorékoľvek z účtov uvedených v článku 4 ods. 4 v súlade so žiadosťou zúčtovacieho člena.

2.   Centrálna protistrana, ktorá na účte drží aktíva a pozície viacerých nepriamych klientov podľa článku 4 ods. 4 písm. b), vedie oddelené záznamy o pozíciách každého nepriameho klienta, vypočítava marže, pokiaľ ide o každého nepriameho klienta, a vyberá súčet týchto marží na hrubom základe podľa informácií uvedených v článku 4 ods. 3

3.   Centrálna protistrana identifikuje, monitoruje a riadi všetky závažné riziká vyplývajúce z poskytovania nepriamych zúčtovacích služieb, ktoré by mohli ovplyvniť odolnosť centrálnej protistrany proti nepriaznivému vývoju na trhu.“.

5.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Povinnosti zúčtovacích členov

1.   Zúčtovací člen, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby, tak robí za primeraných obchodných podmienok a zverejňuje všeobecné obchodné podmienky, za ktorých uvedené služby poskytuje.

Všeobecné obchodné podmienky uvedené v prvom pododseku musia zahŕňať minimálne finančné zdroje a požiadavky na prevádzkovú kapacitu pre klientov, ktorí poskytujú nepriame zúčtovacie služby.

2.   Zúčtovací člen, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby, otvára a vedie v súlade so žiadosťou klienta prinajmenšom tieto účty:

a)

súhrnný klientsky účet s aktívami a pozíciami, ktoré vedie uvedený klient na účet svojich nepriamych klientov;

b)

súhrnný klientsky účet s aktívami a pozíciami, ktoré vedie uvedený klient na účet svojich nepriamych klientov a v ktorom zúčtovací člen zabezpečuje, aby sa pozície nepriameho klienta vzájomne nevykompenzovali s pozíciami iného nepriameho klienta a aby aktíva nepriameho klienta nebolo možné použiť na krytie pozícií iného nepriameho klienta.

3.   Zúčtovací člen, ktorý vedie aktíva a pozície na účet viacerých nepriamych klientov podľa odseku 2 písm. b), centrálnej protistrane každodenne poskytuje všetky potrebné informácie, ktoré centrálnej protistrane umožňujú identifikovať pozície vedené na účet každého nepriameho klienta. Uvedené informácie musia vychádzať z informácií uvedených v článku 5 ods. 4

4.   Zúčtovací člen, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby, v centrálnej protistrane otvára a vedie v súlade so žiadosťou klienta prinajmenšom tieto účty:

a)

oddelený účet na výhradný účel držby aktív a pozícií nepriamych klientov v držbe na účte zúčtovacieho člena podľa odseku 2 písm. a);

b)

oddelený účet na výhradný účel držby aktív a pozícií nepriamych klientov každého klienta, ktoré má v držbe zúčtovací člen na účte uvedenom v odseku 2 písm. b).

5.   Zúčtovací člen zavádza postupy zamerané na riadenie zlyhania klienta, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby.

6.   Zúčtovací člen, ktorý drží aktíva a pozície nepriamych klientov na účte podľa odseku 2 písm. a):

a)

zabezpečuje, aby postupy uvedené v odseku 5 umožňovali urýchlenú likvidáciu uvedených aktív a pozícií v následnosti na zlyhanie klienta vrátane likvidácie uvedených aktív a pozícií na úrovni centrálnej protistrany, a zahŕňa podrobný postup na informovanie nepriamych klientov o zlyhaní klienta a očakávanom časovom období na likvidáciu aktív a pozícií uvedených nepriamych klientov;

b)

po ukončení postupu riadenia zlyhania pri zlyhaní klienta bezodkladne vráti uvedenému klientovi na účet nepriamych klientov akýkoľvek zostatok, ktorý mu dlží z likvidácie uvedených aktív a pozícií.

7.   Zúčtovací člen, ktorý drží aktíva a pozície nepriamych klientov na účte podľa odseku 2 písm. b):

a)

začleňuje do postupov uvedených v odseku 5:

i)

kroky na prevod aktív a pozícií, ktoré vedie klient, ktorý zlyhal, na účet svojich nepriamych klientov, inému klientovi alebo zúčtovaciemu členovi;

ii)

kroky na to, aby sa každému klientovi vyplatil výnos z likvidácie aktív a pozícií uvedeného nepriameho klienta;

iii)

podrobný postup na informovanie nepriamych klientov o zlyhaní klienta a o očakávanom časovom období na likvidáciu aktív a pozícií uvedených nepriamych klientov;

b)

zmluvne sa zaviaže spustiť postupy na prevod aktív a pozícií, ktoré vedie klient, ktorý zlyhal, na účet svojich nepriamych klientov, inému klientovi alebo zúčtovaciemu členovi, ktorý bol určený príslušnými nepriamymi klientmi klienta, ktorý zlyhal, na žiadosť uvedených nepriamych klientov a bez toho, aby sa získal súhlas klienta, ktorý zlyhal. Uvedený iný klient alebo zúčtovací člen je povinný uvedené aktíva a pozície prijať len vtedy, ak uvedený iný klient alebo zúčtovací člen predtým uzatvoril s uvedenými príslušnými nepriamymi klientmi zmluvný vzťah, na základe ktorého sa zaviazal, že to urobí;

c)

zabezpečuje, aby postupy uvedené v odseku 5 umožňovali urýchlenú likvidáciu uvedených aktív a pozícií v následnosti na zlyhanie klienta vrátane likvidácie uvedených aktív a pozícií na úrovni centrálnej protistrany, ak sa prevod uvedený v písmene b) z akéhokoľvek dôvodu neuskutočnil v priebehu vopred vymedzeného obdobia prevodu, ktoré je určené v nepriamom zúčtovacom mechanizme;

d)

v nadväznosti na likvidáciu uvedených aktíva a pozícií sa zmluvne zaviaže spustiť postupy na vyplatenie výnosu z likvidácie každému z nepriamych klientov;

e)

ak zúčtovací člen nedokázal identifikovať nepriamych klientov alebo úspešne uskutočniť vyplatenie výnosu z likvidácie uvedené v písmene d) každému z nepriamych klientov, bezodkladne vráti klientovi na účet nepriamych klientov akýkoľvek zostatok, ktorý mu dlží z likvidácie uvedených aktív a pozícií.

8.   Zúčtovací člen identifikuje, monitoruje a riadi prípadné závažné riziká vyplývajúce z poskytovania nepriamych zúčtovacích služieb, ktoré by mohli ovplyvniť jeho odolnosť voči nepriaznivému vývoju na trhu. Zúčtovací člen zavádza interné postupy na zabezpečenie toho, aby informácie uvedené v článku 5 ods. 8 nebolo možné používať na obchodné účely.“.

6.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Povinnosti klientov

1.   Klient, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby, musí nepriamym klientom ponúknuť možnosť zvoliť si aspoň medzi tými druhmi účtov, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 2, a zabezpečuje, aby uvedení nepriami klienti boli plne informovaní o rozličných úrovniach oddelenia a o rizikách súvisiacich s každým druhom účtu.

2.   Nepriamym klientom, ktorí si v primeranej časovej lehote, ktorú určuje klient, nezvolili žiadny druh účtu podľa článku 4 ods. 2, klient uvedený v odseku 1 jeden takýto účet priradí. Klient bezodkladne informuje nepriameho klienta o rizikách súvisiacich s druhom účtu, ktorý mu bol priradený. Nepriamy klient si môže kedykoľvek zvoliť iný druh účtu tak, že o to klienta písomne požiada.

3.   Klient, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby, vedie oddelené záznamy a účty, ktoré mu umožňujú rozlišovať medzi jeho vlastnými aktívami a pozíciami a aktívami a pozíciami vedenými na účet jeho nepriamych klientov.

4.   Ak má aktíva a pozície viacerých nepriamych klientov v držbe na účte zúčtovací člen podľa článku 4 ods. 2 písm. b), klient poskytuje každodenne zúčtovaciemu členovi všetky potrebné informácie na to, aby zúčtovaciemu členovi umožnil identifikovať pozície vedené na účet každého nepriameho klienta.

5.   Klient, ktorý poskytuje nepriame zúčtovacie služby, musí v súlade s rozhodnutím svojich nepriamych klientov požiadať zúčtovacieho člena, aby v centrálnej protistrane otvoril a viedol účty uvedené v článku 4 ods. 4

6.   Klient poskytuje svojim nepriamym klientom dostatočné informácie na to, aby uvedeným nepriamym klientom umožnil identifikovať centrálnu protistranu a zúčtovacieho člena, prostredníctvom ktorých sa ich pozície zúčtovali.

7.   Ak má zúčtovací člen v držbe aktíva a pozície jedného alebo viacerých nepriamych klientov podľa článku 4 ods. 2 písm. b), klient zahrnie do nepriameho zúčtovacieho mechanizmu so svojimi nepriamymi klientmi aj všetky potrebné obchodné podmienky na zabezpečenie toho, aby v prípade zlyhania uvedeného klienta zúčtovací člen mohol urýchlene vrátiť nepriamym klientom výnos z likvidácie pozícií a aktív vedených na účet uvedených nepriamych klientov v súlade s článkom 4 ods. 7

8.   Klient poskytuje zúčtovaciemu členovi dostatočné informácie na to, aby mohol identifikovať, monitorovať a riadiť prípadné závažné riziká vyplývajúce z poskytovania nepriamych zúčtovacích služieb, ktoré by mohli ovplyvniť odolnosť zúčtovacieho člena.

9.   Klient musí mať zavedené mechanizmy s cieľom zabezpečiť, aby v prípade jeho zlyhania všetky informácie, ktoré má k dispozícii o svojich nepriamych klientoch, boli okamžite sprístupnené zúčtovaciemu členovi vrátane totožnosti nepriamych klientov uvedených v článku 5 ods. 4“.

7.

Vkladá sa tento článok 5a:

„Článok 5a

Požiadavky na poskytovanie nepriamych zúčtovacích služieb nepriamymi klientmi

1.   Nepriamy klient smie nepriame zúčtovacie služby poskytovať druhým nepriamym klientom len vtedy, ak strany nepriameho zúčtovacieho mechanizmu spĺňajú jednu z požiadaviek stanovených v odseku 2 a ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

nepriamy klient je povolenou úverovou inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou alebo subjektom usadeným v tretej krajine, ktorý by sa považoval za úverovú inštitúciu alebo investičnú spoločnosť, ak by uvedený subjekt bol usadený v Únii;

b)

nepriamy klient a druhý nepriamy klient musia uzatvoriť nepriamy zúčtovací mechanizmus v písomnej podobe. Nepriamy zúčtovací mechanizmus musí obsahovať prinajmenšom tieto zmluvné podmienky:

i)

všeobecné obchodné podmienky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b);

ii)

záväzok nepriameho klienta dodržiavať všetky povinnosti druhého nepriameho klienta voči klientovi, pokiaľ ide o transakcie, na ktoré sa vzťahuje nepriamy zúčtovací mechanizmus;

c)

aktíva a pozície druhého nepriameho klienta sú v držbe zúčtovacieho člena na účte podľa článku 4 ods. 2 písm. a).

Všetky aspekty nepriameho zúčtovacieho mechanizmu uvedené v písmene b) musia byť jasne zdokumentované.

2.   Na účely odseku 1 musia strany nepriamych zúčtovacích mechanizmov spĺňať jednu z týchto požiadaviek:

a)

zúčtovací člen a klient sú súčasťou rovnakej skupiny, no nepriamy klient nie je súčasťou uvedenej skupiny;

b)

klient a nepriamy klient sú súčasťou rovnakej skupiny, no ani zúčtovací člen ani druhý nepriamy klient nie sú súčasťou uvedenej skupiny;

3.   Pri nepriamych zúčtovacích mechanizmoch, ktoré strany uzatvorili v situácii uvedenej v odseku 2 písm. a):

a)

článok 4 ods. 1, 5, 6 a 8 sa uplatňujú na klienta, akoby bol tento klient zúčtovacím členom;

b)

článok 2 ods. 1 písm. b) a článok 5 ods. 2, 3, 6, 8 a 9 sa uplatňujú na nepriameho klienta, akoby tento nepriamy klient bol klientom.

4.   Pri nepriamych zúčtovacích mechanizmoch, ktoré strany uzatvorili v situácii uvedenej v odseku 2 písm. b):

a)

článok 4 ods. 5 a 6 sa uplatňujú na klienta, akoby bol tento klient zúčtovacím členom;

b)

článok 2 ods. 1 písm. b) a článok 5 ods. 2, 3, 6, 8 a 9 sa uplatňujú na nepriameho klienta, akoby tento nepriamy klient bol klientom.“

8.

Vkladá sa tento článok 5b:

„Článok 5b

Požiadavky na poskytovanie nepriamych zúčtovacích služieb druhými nepriamymi klientmi

1.   Druhý nepriamy klient smie nepriame zúčtovacie služby poskytovať tretím nepriamym klientom len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

nepriamy klient a druhý nepriamy klient sú oprávnenými úverovými inštitúciami alebo investičnými spoločnosťami alebo subjektmi usadenými v tretej krajine, ktoré by sa považovali za úverovú inštitúciu alebo investičnú spoločnosť, ak by uvedený subjekt bol usadený v Únii;

b)

zúčtovací člen a klient sú súčasťou rovnakej skupiny, no nepriamy klient nie je súčasťou uvedenej skupiny;

c)

nepriamy klient a druhý nepriamy klient sú súčasťou rovnakej skupiny, no tretí nepriamy klient do tejto skupiny nepatrí;

d)

druhý nepriamy klient a tretí nepriamy klient musia uzatvoriť nepriamy zúčtovací mechanizmus v písomnej podobe. Nepriamy zúčtovací mechanizmus musí obsahovať prinajmenšom tieto zmluvné podmienky:

i)

všeobecné obchodné podmienky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b);

ii)

záväzok druhého nepriameho klienta dodržiavať všetky povinnosti tretieho nepriameho klienta voči nepriamemu klientovi, pokiaľ ide o transakcie, na ktoré sa vzťahuje nepriamy zúčtovací mechanizmus;

e)

aktíva a pozície tretieho nepriameho klienta sú v držbe zúčtovacieho člena na účte podľa článku 4 ods. 2 písm. a).

Všetky aspekty nepriameho zúčtovacieho mechanizmu uvedené v písmene d) prvého pododseku musia byť jasne zdokumentované.

2.   Keď druhí nepriami klienti poskytujú nepriame zúčtovacie služby podľa odseku 1:

a)

článok 4 ods. 1, 5, 6 a 8 sa uplatňujú na klienta i na nepriameho klienta, akoby boli zúčtovacími členmi;

b)

článok 2 ods. 1 písm. b) a článok 5 ods. 2, 3, 6, 8 a 9 sa uplatňujú na nepriameho klienta i na druhého nepriameho klienta, akoby boli klientmi.“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 149/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov, zúčtovacej povinnosti, verejného archívu, prístupu k miestu obchodovania, nefinančných protistrán, postupov zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 11).


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2156

zo 7. novembra 2017,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Kiełbasa piaszczańska“ (CHZO)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Poľska o zápis názvu „Kiełbasa piaszczańska“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Kiełbasa piaszczańska“ by sa mal zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Kiełbasa piaszczańska“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom pododseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.) uvedenej v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 205, 29.6.2017, s. 70.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2157

zo 16. novembra 2017,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 211/2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry (KN), ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia určitého tovaru.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 211/2012 (3) bol výrobok zložený zo zmesi etylalkoholu (70 hm. %) a benzínu (automobilového benzínu) vyhovujúci EN 228 (30 hm. %) zatriedený pod číselný znak KN 2207 20 00.

(3)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 626/2014 (4) Komisia vložila doplnkovú poznámku 12 k 22. kapitole druhej časti kombinovanej nomenklatúry. Dôvody na zatriedenie dotknutého výrobku vykonávacím nariadením (EÚ) č. 211/2012 pod číselný znak KN 2207 20 00 by sa mali zosúladiť s pravidlami stanovenými v danej doplnkovej poznámke, aby sa predišlo prípadným rozdielom v nomenklatúrnom zatriedení špecifických zmesí etylalkoholu s inými látkami a zabezpečilo jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry v rámci Únie. Z opisu výrobku uvedeného v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 211/2012 by malo takisto vyplývať, že výrobok sa používa ako surovina na výrobu palív pre motorové vozidlá.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 211/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 211/2012 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 211/2012 z 12. marca 2012 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry (Ú. v. EÚ L 73, 13.3.2012, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 626/2014 z 10. júna 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 174, 13.6.2014, s. 26).


PRÍLOHA

PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok s týmto zložením (v hmotnostných percentách):

etylalkohol

70

benzín (automobilový benzín) vyhovujúci EN 228

30

Výrobok sa používa ako surovina na výrobu palív pre motorové vozidlá.

Je prepravovaný ako voľne ložený.

2207 20 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, doplnkovou poznámkou 12 k 22. kapitole a znením číselných znakov KN 2207 a 2207 20 00 .

Výrobok je zmesou etylalkoholu a benzínu (automobilového benzínu). Percentuálny podiel benzínu (automobilového benzínu) vo výrobku spôsobuje jeho nevhodnosť na ľudskú konzumáciu, ale nebráni využitiu výrobku na priemyselné účely (pozri aj vysvetlivky k položke 2207 harmonizovaného systému, štvrtý odsek).

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 2207 20 00 ako denaturovaný etylalkohol.


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/24


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2158

z 20. novembra 2017,

ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 852/2004 sa zameriava na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín. Vymedzuje „hygienu potravín“ ako súbor opatrení a podmienok potrebných na kontrolu nebezpečenstiev a na zabezpečenie vhodnosti potraviny na ľudskú spotrebu, berúc do úvahy jej určené použitie. Nebezpečenstvá z hľadiska bezpečnosti potravín vznikajú, ak je potravina vystavená nebezpečným látkam, čo má za následok kontamináciu tejto potraviny. Potravinové nebezpečenstvá môžu byť biologické, chemické alebo fyzikálne.

(2)

Akrylamid je kontaminant podľa vymedzenia nariadenia Rady (EHS) č. 315/93 (2) a ako taký je chemickým nebezpečenstvom v potravinovom reťazci.

(3)

Akrylamid je organická zlúčenina s nízkou molekulárnou hmotnosťou, vysoko rozpustná vo vode, ktorá vzniká z prirodzene sa vyskytujúcich zložiek asparagínu a cukrov v určitých potravinách pri príprave pri teplotách zvyčajne vyšších ako 120 °C a nízkej vlhkosti. Tvorí sa hlavne v pečených alebo vyprážaných potravinách bohatých na sacharidy, ktorých suroviny obsahujú jeho prekurzory, napríklad obilniny, zemiaky a kávové zrná.

(4)

Keďže sa zdá, že v niektorých potravinách je množstvo akrylamidu podstatne vyššie než v porovnateľných výrobkoch rovnakej kategórie, príslušné orgány členských štátov boli v odporúčaní Komisie 2013/647/EÚ (3) vyzvané, aby preskúmali metódy výroby a spracovania, ktoré prevádzkovatelia potravinárskych podnikov používajú v prípade, že množstvo akrylamidu zistené v konkrétnych potravinách prekračuje indikatívne hodnoty stanovené v prílohe k uvedenému odporúčaniu.

(5)

V roku 2015 Vedecká skupina pre kontaminanty v potravinovom reťazci (ďalej len „CONTAM“) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) prijala stanovisko k prítomnosti akrylamidu v potravinách (4). Na základe štúdií na zvieratách EFSA potvrdzuje predchádzajúce hodnotenia, že akrylamid v potravinách potenciálne zvyšuje riziko vzniku rakoviny u spotrebiteľov vo všetkých vekových skupinách. Keďže akrylamid je prítomný v širokej škále každodenných potravín, toto znepokojenie sa týka všetkých spotrebiteľov, ale deti sú najvystavenejšou vekovou skupinou na základe telesnej hmotnosti. Možné škodlivé účinky akrylamidu na nervový systém, prenatálny a popôrodný vývoj a mužskú reprodukciu sa nepovažovali za znepokojivé na základe súčasnej úrovne vystavenia prostredníctvom stravy. Súčasné úrovne vystavenia akrylamidu prostredníctvom stravy všetkých vekových skupín predstavujú znepokojenie, pokiaľ ide o jeho karcinogénne účinky.

(6)

Vzhľadom na závery EFSA, pokiaľ ide o karcinogénne účinky akrylamidu a pri nedostatku akýchkoľvek konzistentných a povinných opatrení, ktoré majú potravinárske podniky uplatňovať s cieľom znižovať množstvo akrylamidu, je nevyhnutné zabezpečiť bezpečnosť potravín a znížiť prítomnosť akrylamidu v potravinách, ak suroviny obsahujú jeho prekurzory, stanovením vhodných opatrení na minimalizáciu jeho množstiev. Množstvo akrylamidu je možné znížiť prístupom zameraným na minimalizáciu jeho množstiev, ako je napríklad zavedenie zásad správnej hygienickej praxe a uplatňovanie postupov založených na zásadách analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov (HACCP).

(7)

V súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 852/2004 majú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov dodržiavať postupy potrebné na splnenie cieľov stanovených na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia a použiť odber vzoriek a analýzu, podľa potreby, na účely zachovania vlastného výkonu. V tejto súvislosti môže nastavenie cieľov, ako sú napríklad referenčné hodnoty, viesť k vykonávaniu hygienických pravidiel a zároveň k zabezpečeniu zníženia úrovne vystavenia určitým nebezpečenstvám. Opatreniami na minimalizáciu množstiev by sa znížila prítomnosť akrylamidu v potravinách. Účinnosť opatrení na minimalizáciu množstiev by sa mala overiť prostredníctvom odberu vzoriek a analýzy s cieľom kontrolovať dodržiavanie referenčných hodnôt.

(8)

Preto je vhodné stanoviť opatrenia na minimalizáciu množstiev v záujme vymedzenia krokov v rámci spracovania potravín, pri ktorých vzniká riziko tvorby akrylamidu v potravinách a stanoviť činnosti na zníženie množstva akrylamidu v týchto potravinách.

(9)

Opatrenia na minimalizáciu množstiev stanovené v tomto nariadení sú založené na súčasných vedeckých a technických poznatkoch a ukázalo sa, že majú za následok nižšie množstvo akrylamidu bez nepriaznivého vplyvu na kvalitu a mikrobiálnu bezpečnosť výrobku. Uvedené opatrenia na minimalizáciu množstiev boli stanovené po rozsiahlej konzultácii s organizáciami, ktoré zastupujú dotknutých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, spotrebiteľov a odborníkov z príslušných orgánov členských štátov. Ak medzi opatrenia na minimalizáciu množstiev patrí používanie prídavných látok v potravinách a iných látok, dané prídavné látky v potravinách a iné látky by sa mali používať v súlade s ich povolením na používanie.

(10)

Referenčné hodnoty sú ukazovateľmi výkonu, ktoré sa majú použiť na overenie účinnosti opatrení na minimalizáciu množstiev, a pri mnohých kategóriách potravín sú založené na skúsenostiach a výskyte. Mali by sa stanoviť na čo najnižšiu úroveň reálne dosiahnuteľnú pri uplatňovaní všetkých relevantných opatrení na minimalizáciu množstiev. Referenčné hodnoty by sa mali určiť so zohľadnením najnovších údajov o výskyte z databázy EFSA, podľa ktorých sa predpokladá, že pri mnohých kategóriách potravín je zvyčajne možné znížiť množstvo akrylamidu v 10 – 15 % výroby s najvyššími množstvami uplatňovaním osvedčených postupov. Uznáva sa, že uvedené kategórie potravín sú v určitých prípadoch rozsiahle a pre konkrétne potraviny v rámci týchto rozsiahlych kategórií potravín môžu existovať špecifické výrobné, geografické alebo sezónne podmienky alebo vlastnosti výrobkov, pri ktorých nie je možné dosiahnuť referenčné hodnoty aj napriek uplatňovaniu všetkých opatrení na minimalizáciu množstiev. V takýchto situáciách by prevádzkovateľ potravinárskeho podniku mal byť schopný predložiť dôkaz, že uplatnil príslušné opatrenia na minimalizáciu množstiev.

(11)

Komisia by mala referenčné hodnoty pravidelne skúmať s cieľom stanoviť nižšie hladiny, ktoré by odrážali neustále znižovanie prítomnosti akrylamidu v potravinách.

(12)

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí vyrábajú potraviny v rozsahu tohto nariadenia a ktorí vykonávajú maloobchodné činnosti a/alebo priamo dodávajú len miestnym maloobchodným prevádzkam, sú zvyčajne malí prevádzkovatelia. Z tohto dôvodu sú opatrenia na minimalizáciu množstiev upravené podľa charakteru ich prevádzky. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí sú súčasťou alebo franchisingom väčšej vzájomne prepojenej prevádzky a ktorí sú centrálne zásobovaní, by mali uplatňovať dodatočné opatrenia na minimalizáciu množstiev uskutočniteľné pre podniky väčšieho rozsahu, keďže tieto opatrenia ešte viac znižujú množstvo akrylamidu v potravinách a je možné ich uplatňovať v týchto podnikoch.

(13)

Účinnosť opatrení na minimalizáciu množstiev s cieľom znížiť množstvo akrylamidu by sa mala overovať pomocou odberu vzoriek a analýzy. Je vhodné určiť požiadavky na odber vzoriek a analýzu, ktoré majú vykonávať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov. Pokiaľ ide o odber vzoriek, mali by sa stanoviť analytické požiadavky a frekvencia odberu vzoriek s cieľom zabezpečiť, že získané analytické výsledky sú reprezentatívne pre ich výrobu. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí vyrábajú potraviny v rozsahu tohto nariadenia a ktorí vykonávajú maloobchodné činnosti a/alebo priamo dodávajú len miestnym maloobchodným prevádzkam, sú oslobodení od povinnosti odoberať vzorky a analyzovať ich výrobu z hľadiska množstva akrylamidu, keďže takáto požiadavka by spôsobila neprimeranú záťaž na ich podnikanie.

(14)

Okrem odberu vzoriek a analýzy zo strany predmetných prevádzkovateľov podnikov sa v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (5) od členských štátov vyžaduje, aby pravidelne vykonávali úradné kontroly na zabezpečenie dodržiavania potravinového a krmivového práva. Pri odbere vzoriek a analýze, ktoré členské štáty vykonávajú v kontexte úradných kontrol, sa musia dodržiavať postupy odberu vzoriek a analytické kritériá stanovené pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 882/2004.

(15)

Na doplnenie opatrení stanovených v tomto nariadení je potrebné zvážiť určenie maximálnych množstiev akrylamidu v určitých potravinách v súlade s nariadením (EHS) č. 315/93 po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(16)

Vykonávanie opatrení na minimalizáciu množstiev prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov by mohlo zahŕňať zmeny ich súčasných výrobných postupov, preto je pred uplatňovaním opatrení stanovených v tomto nariadení vhodné stanoviť prechodné obdobie.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné ustanovenia právnych predpisov Únie v oblasti potravín, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí vyrábajú a uvádzajú na trh potraviny uvedené v odseku 2, uplatňujú v súlade s článkom 2 opatrenia na minimalizáciu množstiev stanovené v prílohách I a II s cieľom dosiahnuť také nízke množstvo akrylamidu, aké možno reálne dosiahnuť pod referenčnou hodnotou stanovenou v prílohe IV.

2.   Potraviny uvedené v odseku 1 sú:

a)

zemiakové hranolčeky, iné krájané (vyprážané) výrobky a zemiakové lupienky z čerstvých zemiakov;

b)

zemiakové lupienky, ľahké jedlá, krekery a iné zemiakové výrobky zo zemiakového cesta;

c)

chlieb;

d)

cereálie na prípravu raňajok (okrem kaše z ovsených vločiek);

e)

jemné pečivo: keksy, sušienky, sucháre, cereálne tyčinky, pagáče, kornúty, oplátky, lievance a medovníky, ako aj krekery, chrumkavé chleby a náhradky chleba. V tejto kategórii je kreker sušienkou (pečený výrobok na báze obilnej múky);

f)

káva:

i)

pražená káva;

ii)

instantná (rozpustná) káva;

g)

náhrady kávy;

h)

detské potraviny a potraviny spracované na báze obilnín určené pre dojčatá a malé deti vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 (6).

Článok 2

Opatrenia na minimalizáciu množstiev

1.   Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí vyrábajú a uvádzajú na trh potraviny uvedené v článku 1 ods. 2, uplatňujú opatrenia na minimalizáciu množstiev stanovené v prílohe I.

2.   Odchylne od odseku 1 prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí vyrábajú potraviny uvedené v článku 1 ods. 2, ktorí vykonávajú maloobchodné činnosti a/alebo priamo dodávajú len miestnym maloobchodným prevádzkam, uplatňujú opatrenia na minimalizáciu množstiev stanovené v časti A prílohy II.

3.   Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvedení v odseku 2, ktorí prevádzkujú zariadenia pod priamou kontrolou a ktorí prevádzkujú v rámci jednej obchodnej značky alebo obchodnej licencie, ako súčasť alebo franchising väčšej vzájomne prepojenej prevádzky a na základe pokynov prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorý centrálne zásobuje dodávkami potravín uvedených v článku 1 ods. 2, musia uplatňovať dodatočné opatrenia na minimalizáciu množstiev stanovené v časti B prílohy II.

4.   Ak sa referenčné hodnoty prekročia, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov preskúmajú uplatnené opatrenia na minimalizáciu množstiev a upravia postupy a kontroly s cieľom dosiahnuť čo najnižšie reálne dosiahnuteľné množstvá akrylamidu, ktoré sú nižšie ako referenčné hodnoty stanovené v prílohe IV. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov týmto zohľadňujú bezpečnosť potravín, konkrétnu výrobu a geografické podmienky alebo vlastnosti výrobku.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

vymedzenie pojmov „potraviny“, „prevádzkovateľ potravinárskeho podniku“, „maloobchod“, „umiestnenie na trhu“ a „konečný spotrebiteľ“ je uvedené v článkoch 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (7).

2.

„referenčné hodnoty“ sú ukazovateľmi výkonu, ktoré sa použijú na overenie účinnosti opatrení na minimalizáciu množstiev a sú založené na skúsenostiach a výskyte pre rozsiahle kategórie potravín.

Článok 4

Odber vzoriek a analýza

1.   Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvedení v článku 2 ods. 1 vytvoria program na ich vlastný odber vzoriek a analýzu množstva akrylamidu v potravinách uvedených v článku 1 ods. 2.

2.   Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvedení v článku 2 ods. 1 vedú záznamy o uplatnených opatreniach na minimalizáciu množstiev stanovených v prílohe I.

3.   Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvedení v článku 2 ods. 3 vedú záznamy o uplatnených opatreniach na minimalizáciu množstiev stanovených v časti A a B prílohy II.

4.   Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvedení v článku 2 ods. 1 a článku 2 ods. 3 vykonávajú odber vzoriek a analýzu na určenie množstva akrylamidu v potravinách v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe III a zaznamenávajú výsledky odberu vzoriek a analýzy.

5.   Ak z výsledkov odberu vzoriek a analýzy vyplýva, že množstvá nie sú nižšie ako referenčné hodnoty akrylamidu stanovené v prílohe IV, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvedení v článku 2 ods. 1 a článku 2 ods. 3 bezodkladne preskúmajú opatrenia na minimalizáciu množstiev v súlade s článkom 2 ods. 4.

6.   Tento článok sa odchylne neuplatňuje na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov uvedených v článku 2 ods. 2 Títo prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia byť schopní poskytnúť dôkaz o uplatnení opatrení na minimalizáciu množstiev stanovených v časti A prílohy II.

Článok 5

Preskúmanie množstva akrylamidu

Referenčné hodnoty množstva akrylamidu v potravinách, ktoré sú stanovené v prílohe IV, preskúma Komisia každé tri roky a prvý raz do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Preskúmanie referenčných hodnôt musí byť založené na údajoch o výskyte akrylamidu z databázy EFSA, ktoré súvisia s obdobím skúmania a ktoré do databázy EFSA poskytli príslušné orgány a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 11. apríla 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1).

(3)  Odporúčanie Komisie 2013/647/EÚ z 8. novembra 2013 o skúmaní hladín akrylamidu v potravinách (Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2013, s. 15).

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) 2015, 13(6):4104.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti, ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernice Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).


PRÍLOHA I

OPATRENIA NA MINIMALIZÁCIU MNOŽSTIEV UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1

Ak medzi opatrenia na minimalizáciu množstiev uvedené v tejto prílohe patrí používanie prídavných látok v potravinách a iných látok, prídavné látky v potravinách a iné látky sa musia používať v súlade s ustanoveniami uvedenými v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 (1) a (ES) č. 1333/2008 (2) a nariadení Komisie (EÚ) č. 231/2012 (3).

I.   VÝROBKY ZALOŽENÉ NA SUROVÝCH ZEMIAKOCH

Výber vhodných odrôd zemiakov

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov určujú a používajú odrody zemiakov, ktoré sú vhodné pre príslušný typ výrobku a v ktorých je obsah prekurzorov akrylamidu, ako sú napríklad redukujúce cukry (fruktóza a glukóza) a asparagín, najnižší v rámci regionálnych podmienok.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov používajú odrody zemiakov, ktoré boli uskladnené v podmienkach, ktoré sa uplatňujú na konkrétne odrody zemiakov a na dobu uskladnenia stanovenú pre konkrétnu odrodu. Uskladnené zemiaky sa použijú v rámci ich optimálnej lehoty uskladnenia.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov určia odrody zemiakov s nižším potenciálom tvorby akrylamidu pri pestovaní, uskladnení a počas spracovania potravín. Výsledky sa zaznamenajú.

Kritériá prijateľnosti

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vo svojich opatreniach týkajúcich sa dodávok zemiakov stanovia maximálny obsah redukujúcich cukrov v zemiakoch, a tiež maximálne množstvo otlačených, chrastavitých alebo poškodených zemiakov.

2.

Ak sa stanovený obsah redukujúcich cukrov v zemiakoch a množstvo otlačených, chrastavitých alebo poškodených zemiakov presiahne, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu prijať dodávku zemiakov a pritom stanoviť ďalšie dostupné opatrenia na minimalizáciu množstiev, ktoré sa majú prijať, aby sa zabezpečilo čo najnižšie reálne dosiahnuteľné množstvo akrylamidu vo finálnom výrobku, ktoré je nižšie ako referenčná hodnota stanovená v prílohe IV.

Uskladnenie a preprava zemiakov

1.

Ak prevádzkovatelia potravinárskych podnikov prevádzkujú svoje vlastné skladovacie zariadenia:

teplota musí byť vhodná pre uskladnenú odrodu zemiakov a musí byť vyššia ako 6 °C;

úroveň vlhkosti musí byť taká, aby sa minimalizovalo sladnutie ich starnutím;

klíčenie sa pri dlhodobom uskladnení zemiakov potlačí, ak je to povolené, pomocou vhodných prostriedkov;

počas uskladnenia sa skúša obsah redukujúcich cukrov v zemiakoch.

2.

Počas zberu sa monitorujú redukujúce cukry v dávkach zemiakov.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov stanovia podmienky prepravy zemiakov, pokiaľ ide o teplotu a trvanie, najmä ak sú vonkajšie teploty značne nižšie ako teplotný režim uplatňovaný počas skladovania s cieľom zabezpečiť, aby teplota počas prepravy zemiakov nebola nižšia ako pri teplotnom režime uplatňovanom počas uskladnenia. Tieto špecifikácie musia byť zdokumentované.

a)   ZEMIAKOVÉ LUPIENKY NAKRÁJANÉ NA PLÁTKY

Receptúra a pracovný postup

1.

Pre každú úpravu výrobku prevádzkovatelia potravinárskych podnikov stanovia teploty fritovacieho oleja na výstupe z fritézy. Tieto teploty musia byť na konkrétnej linke alebo pre konkrétny výrobok čo najnižšie v súlade s normami kvality a bezpečnosti potravín a pri zohľadnení dôležitých faktorov, ako sú výrobca fritézy, typ fritézy, odroda zemiakov, celkový obsah pevných látok, veľkosť zemiakov, podmienky pestovania, obsah cukru, sezónnosť a cieľový obsah vlhkosti výrobku.

2.

Ak sú teploty fritovacieho oleja na výstupe z fritézy vyššie ako 168 °C z dôvodu konkrétneho výrobku, úpravy alebo technológie, potom prevádzkovatelia potravinárskych podnikov poskytnú údaje, ktoré preukazujú, že množstvo akrylamidu vo finálnom výrobku je čo najnižšie reálne dosiahnuteľné množstvo a že referenčná hodnota stanovená v prílohe IV je dosiahnutá.

3.

Pre každú úpravu výrobku prevádzkovatelia potravinárskych podnikov stanovia obsah vlhkosti po fritovaní, ktorý sa stanoví čo najvyššie pre konkrétnu výrobnú linku a pre konkrétny produkt, v súlade s normami kvality a bezpečnosti potravín a pri zohľadnení dôležitých faktorov, ako sú odroda zemiakov, sezónnosť, veľkosť hľúz a teplota na výstupe z fritézy. Minimálny obsah vlhkosti nesmie byť nižší ako 1,0 %.

4.

Po fritovaní používajú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pre zemiakové lupienky radové triedenie podľa farby (manuálne a/alebo opticko-elektronické).

b)   ZEMIAKOVÉ HRANOLČEKY A INÉ KRÁJANÉ VYPRÁŽANÉ ALEBO PEČENÉ ZEMIAKOVÉ VÝROBKY

Receptúra a pracovný postup

1.

V zemiakoch sa pred použitím kontrolujú redukujúce cukry. Kontrola sa môže vykonať pomocou skúšobného fritovania s použitím farbív ako ukazovateľa potenciálneho vysokého obsahu redukujúcich cukrov: indikatívne skúšobné fritovanie 20 – 25 stredových pásikov, ktoré sa vypražia na posúdenie sfarbení vypraženia zemiakových pásikov v porovnaní so špecifikáciou sfarbenia pomocou farebnej Munsellovej škály Ministerstva poľnohospodárstva USA (USDA) alebo kalibrovaných škál konkrétnych spoločností v prípade malých prevádzkovateľov. Celkové konečné sfarbenie vypraženia sa prípadne môže merať konkrétnym prístrojom (napr. Agtron).

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov odstránia nezrelé hľuzy s nízkou ponornou hmotnosťou a vysokým obsahom redukujúcich cukrov. Odstránenie sa môže vykonať ponorením hľúz v soľnom roztoku alebo využitím podobných systémov, v ktorých nezrelé hľuzy plávajú na povrchu, alebo opláchnutím zemiakov pred umývaním s cieľom odhaliť zlé hľuzy.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov odstránia úlomky hneď po krájaní, aby sa predišlo spáleným kúskom vo finálnom pripravenom výrobku.

4.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov blanšírujú zemiakové pásiky, aby sa odstránili niektoré z redukujúcich cukrov z povrchu pásikov.

5.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov upravia postupy blanšírovania podľa konkrétnych vlastností kvality prichádzajúcej suroviny, ktoré zostanú v rámci hodnôt špecifikácií pre sfarbenie finálneho výrobku.

6.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia predísť (enzymatickej) zmene farby a po príprave stmavnutiu zemiakových výrobkov. Môžu to vykonať pomocou difosforečnanu disodného (E450), ktorým sa tiež znižuje hodnota pH premývacej vody a spomaľuje reakcia hnednutia.

7.

Je potrebné vyhnúť sa použitiu redukujúcich cukrov ako prostriedku na hnednutie. Môžu sa použiť len vtedy, ak je to nevyhnutné, aby sa dôsledne dodržal rámec hodnôt špecifikácií. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov kontrolujú farbu finálneho výrobku vykonaním kontrol farby finálneho pripraveného výrobku. Vďaka kontrolovanému pridaniu dextrózy, ak je to po blanšírovaní potrebné, možno splniť špecifikáciu pre konečnú farbu. Kontrolované pridanie dextrózy po blanšírovaní má za následok nižšie množstvo akrylamidu vo finálnom pripravenom výrobku s rovnakou farbou, aká sa pozoruje pri neblanšírovaných výrobkoch len s prírodne nahromadenými redukujúcimi cukrami.

Informácie pre koncových používateľov

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uvedú pre koncových používateľov odporúčané spôsoby prípravy so stanovením času, teploty, množstva na pečenie/fritovanie/praženie na obale a/alebo prostredníctvom iných komunikačných kanálov. Odporúčané pokyny na prípravu pre spotrebiteľov musia byť jasne zobrazené na všetkých baleniach výrobku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 (4) o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

Odporúčané spôsoby prípravy musia byť v súlade so špecifikáciami odberateľa a požiadavkami pre profesionálnych koncových používateľov a musia byť potvrdené podľa typu výrobku, aby sa zabezpečila optimálna zmyslová kvalita výrobkov pri najsvetlejšej prijateľnej farbe, podľa stanoveného spôsobu prípravy (napr. fritéza, rúra) a množstvo akrylamidu pod referenčnou hodnotu stanovenou v prílohe IV.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia iným koncovým používateľom, než sú spotrebitelia, odporučiť, aby mali k dispozícii nástroje pre prevádzkovateľov (napr. šéfkuchárov) a mohli zabezpečiť osvedčené spôsoby prípravy, a tiež aby poskytli kalibrované vybavenie [napr. časovače, krivky fritovania, stupnice sfarbenia (napr. Ministerstva poľnohospodárstva USA/Munsellova)] a minimálne zreteľné obrázky s cieľovými sfarbeniami finálne pripravených výrobkov.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov koncovým používateľom odporučia najmä:

uchovávať teplotu od 160 do 175 °C pri fritovaní a od 180 do 220 °C pri použití rúry. Nižšiu teplotu je možné použiť pri zapnutom ventilátore;

predhriať zariadenie na prípravu (napr. rúra, teplovzdušná fritéza) na správnu teplotu od 180 do 220 °C podľa pokynov na prípravu na balení v závislosti od špecifikácie výrobku a miestnych požiadaviek;

pripravovať zemiaky, pokým nemajú zlatistú farbu;

neopekať nadmieru;

otočiť výrobky po 10 minútach alebo v polovici celkového času prípravy;

dodržiavať odporúčané pokyny prípravy od výrobcu;

pri príprave menších množstiev zemiakov, ako sa uvádza na balení, skrátiť čas prípravy, aby sa predišlo nadmernému hnednutiu výrobku;

košík na vyprážanie neprepĺňať, naplniť ho po značku označujúcu polovicu, aby sa predišlo nadmernému vstrebávaniu oleja pri dlhších dobách vyprážania.

II.   ZEMIAKOVÉ LUPIENKY NA BÁZE CESTA, ĽAHKÉ JEDLÁ, KREKERY A INÉ ZEMIAKOVÉ VÝROBKY NA BÁZE CESTA

Suroviny

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov stanovia cieľové hodnoty redukujúcich cukrov v ich dehydrovaných zemiakových zložkách pre každý výrobok.

2.

Cieľová hodnota redukujúcich cukrov v príslušných výrobkoch sa nastaví podľa možnosti čo najnižšie pri zohľadnení všetkých príslušných faktorov návrhu a výroby finálneho výrobku, ako je množstvo zemiakových zložiek v recepte výrobku, ďalšie možné opatrenia na minimalizáciu množstiev, ďalšie spracovanie cesta, sezónnosť a obsah vlhkosti vo finálnom výrobku.

3.

Ak je obsah redukujúcich cukrov vyšší ako 1,5 %, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov poskytnú údaje preukazujúce, že množstvo akrylamidu vo finálnom výrobku je najnižšie reálne dosiahnuteľné množstvo, nižšie ako referenčná hodnota stanovená v prílohe IV.

Receptúra a pracovný postup

1.

Dodávateľ alebo používateľ vykoná analýzu dehydrovaných zemiakových zložiek pred ich použitím, aby sa potvrdilo, že obsah cukrov nepresahuje stanovené množstvo.

2.

Ak dehydrované zemiakové zložky presahujú stanovené množstvo cukru, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov stanovia ďalšie opatrenia na minimalizáciu množstiev, ktoré sa majú prijať, aby sa zabezpečilo čo najnižšie reálne dosiahnuteľné množstvo akrylamidu vo finálnom výrobku, ktoré je nižšie ako referenčná hodnota stanovená v prílohe IV.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri každom výrobku preskúmajú, či je možné využiť čiastočné nahradenie zemiakových zložiek zložkami s nižším potenciálom tvorby akrylamidu.

4.

V prípade vlhkých systémov na báze cesta prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zvážia podľa možnosti použitie týchto látok, pričom zohľadnia, že uvedené látky nemusia byť súčinné pri ich účinku minimalizácie množstva, čo platí predovšetkým pre používanie asparaginázy a znižovanie hodnôt pH:

asparagináza,

kyseliny alebo ich soli (na zníženie hodnoty pH cesta),

vápenaté soli.

5.

Ak sa zemiakové lupienky na báze cesta, ľahké jedlá alebo krekery vyprážajú, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov stanovia teploty fritovacieho oleja pre každý výrobok na výstupe z fritézy, kontrolujú tieto teploty a vedú záznamy na preukázanie kontrol.

6.

Teploty oleja na výstupe z fritézy musia byť podľa možnosti čo najnižšie na konkrétnej linke alebo pre konkrétny výrobok v súlade so stanovenými normami kvality a bezpečnosti potravín a pri zohľadnení dôležitých faktorov, ako sú výrobca fritézy, typ fritézy, obsah cukrov a cieľový obsah vlhkosti výrobku.

Ak je teplota na výstupe z fritézy vyššia ako 175 °C, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov poskytnú údaje, ktoré preukazujú, že množstvo akrylamidu vo finálnom výrobku je nižšie ako referenčná hodnota stanovená v prílohe IV.

(Poznámka: Väčšina hrudkových výrobkov sa vypráža pri teplotách vyšších ako 175 °C, vzhľadom na ich veľmi krátky čas vyprážania a teploty potrebné na dosiahnutie požadovanej expanzie a štruktúru týchto výrobkov).

7.

Ak sa zemiakové lupienky na báze cesta, ľahké jedlá alebo krekery pečú, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov stanovia teploty pečenia pre každý výrobok na výstupe z rúry na pečenie a vedú záznamy na preukázanie kontrol.

8.

Teploty na výstupe z rúry na pečenie/procesu sušenia musia byť na konkrétnej linke a pre konkrétny výrobok podľa možnosti čo najnižšie, a to v súlade s očakávanými normami kvality a bezpečnosti potravín a pri zohľadnení relevantných faktorov, ako je napríklad typ strojov, obsah redukujúcich cukrov v surovine a obsah vlhkosti výrobku.

9.

Ak je teplota výrobku na konci procesu pečenia/sušenia vyššia ako 175 °C, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov poskytnú údaje, ktorými sa preukazuje, že množstvo akrylamidu vo finálnom výrobku je nižšie ako referenčná hodnota stanovená v prílohe IV.

10.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pre každý výrobok stanovia obsah vlhkosti po vyprážaní alebo pečení, ktorý sa stanoví čo najvyššie pre konkrétnu výrobnú linku a pre konkrétny produkt, v súlade s kvalitou výrobku a požiadavkami na bezpečnosť potravín a pri zohľadnení teplôt na výstupe z fritézy, pri pečení a sušení. Obsah vlhkosti vo finálnom výrobku nesmie byť nižší ako 1,0 %.

III.   JEMNÉ PEČIVO

Opatrenia na minimalizáciu množstiev sa v tejto kapitole uplatňujú na jemné pečivo, ako sú keksy, sušienky, sucháre, cereálne tyčinky, pagáče, kornúty, oplátky, lievance a medovníky, ako aj nesladené výrobky, ako sú krekery, chrumkavé chleby a náhradky chleba. V tejto kategórii je kreker sušienkou (pečený produkt založený na obilnej múke), napr. slané krekery, ražný chrumkavý chlieb a maces.

Agronómia

Ak v prípade zmluvnej poľnohospodárskej výroby prevádzkovateľom potravinárskych podnikov dodávajú poľnohospodárske výrobky priamo ich výrobcovia, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia uplatňovanie týchto požiadaviek s cieľom zamedziť zvýšenému obsahu asparagínu v obilninách:

dodržiavať osvedčené poľnohospodárske postupy týkajúce sa hnojenia, najmä pokiaľ ide o udržiavanie vyvážených množstiev síry v pôde a zabezpečiť správne použitie dusíka;

dodržiavať osvedčené fytosanitárne postupy s cieľom zabezpečiť používanie osvedčených postupov týkajúcich sa opatrení na ochranu úrody, aby sa zamedzilo plesňovej infekcii.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vykonávajú kontroly na overenie účinného uplatňovania vyššie uvedených požiadaviek.

Receptúra a úprava výrobku

Pri výrobnom procese prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uplatňujú tieto opatrenia na minimalizáciu množstiev:

1.

V prípade príslušných výrobkov musia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zvážiť zníženie alebo plné či čiastočné nahradenie hydrogénuhličitanu amónneho alternatívnymi kypriacimi látkami, ako sú napríklad:

a)

sóda bikarbóna a okysľovadlá alebo

b)

sóda bikarbóna a difosforečnany disodné s organickými kyselinami alebo ich draselnými variantmi.

V rámci tohto zváženia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby použitie zmienených alternatívnych kypriacich látok neviedlo k organoleptickým zmenám (chuť, vzhľad, textúra atď.) alebo zvýšeniu celkového obsahu sodíka, ktorý ovplyvňuje identitu výrobku a prijatie zo strany spotrebiteľa.

2.

Ak to úprava výrobku umožňuje, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nahradia fruktózu alebo zložky s obsahom fruktózy, ako sú sirupy a med glukózou alebo neredukujúcimi cukrami, ako je napr. sacharóza, najmä v receptoch s obsahom hydrogénuhličitanu amónneho, ak je to možné, a zohľadnia, že nahradenie fruktózy alebo iných redukujúcich cukrov môže mať za následok upravenú identitu výrobku z dôvodu straty chuti a tvorby sfarbenia.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov použijú asparaginázu, ak je to efektívne a možné, s cieľom znížiť množstvo asparagínu a zmierniť potenciálnu tvorbu akrylamidu. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zohľadnia, že použitie asparaginázy má obmedzený alebo žiadny účinok na množstvo akrylamidu pri receptúrach s vysokým obsahom tuku, nízkou vlhkosťou alebo vysokou hodnotou pH.

4.

Ak to charakteristika výrobku umožňuje, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov preskúmajú, či je možné využiť čiastočné nahradenie pšeničnej múky alternatívnou obilnou múkou, napríklad ryžovou, pri zohľadnení toho, že zmena bude mať vplyv na proces pečenia a organoleptické vlastnosti výrobkov. Rôzne druhy obilia vykazujú rôzne obsahy asparagínu (bežný obsah asparagínu je najvyšší v raži a v zostupnom poradí je nižší v ovse, pšenici, kukurici a najnižší v ryži).

5.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v posudzovaní rizika zohľadnia vplyv zložiek v jemnom pečive, ktoré môžu zvýšiť množstvo akrylamidu vo finálnom výrobku, a použitie zložiek, ktoré nemajú také účinky, ale zachovávajú fyzikálne a organoleptické vlastnosti (napríklad mandle pražené skôr pri nižšej ako pri vyššej teplote a sušené ovocie ako zdroj fruktózy).

6.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby dodávatelia tepelne upravovaných zložiek, ktoré sú náchylné na tvorbu akrylamidu, vykonali posúdenie rizík akrylamidu a uskutočnili vhodné opatrenia na minimalizáciu množstiev.

7.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, že zmena výrobkov získaných od dodávateľov nebude mať v týchto prípadoch za následok zvýšenie množstva akrylamidu.

8.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zvážia pridanie organických kyselín do výrobného procesu alebo čo najvyššie a najprimeranejšie zníženie hodnôt pH v kombinácii s inými opatreniami na minimalizáciu množstiev a s ohľadom na to, že to môže mať za následok organoleptické zmeny (menej hnednutia, úprava chuti).

Spracovanie

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri výrobe jemného pečiva prijmú tieto opatrenia na minimalizáciu množstiev a zabezpečia, aby boli kompatibilné s vlastnosťami výrobku a požiadavkami na bezpečnosť potravín:

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov použijú tepelný vstup, t. j. kombináciu času a teploty, ktorá je najúčinnejšia na zníženie tvorby akrylamidu pri súčasnom dosiahnutí cieľových vlastností výrobku.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zvýšia obsah vlhkosti vo finálnom výrobku vzhľadom na dosiahnutie cieľovej kvality výrobku, požadovaný čas použiteľnosti a normy bezpečnosti potravín.

3.

Výrobky sa pečú do koncového bodu so svetlejším sfarbením finálneho výrobku vzhľadom na dosiahnutie cieľovej kvality výrobku, požadovaný čas použiteľnosti a noriem bezpečnosti potravín.

4.

Pri vývoji nových výrobkov prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vo svojom posudzovaní rizika zohľadnia veľkosť a povrchovú plochu konkrétneho kusu výrobku so zreteľom na to, že malá veľkosť výrobku potenciálne vedie k vyššiemu množstvu akrylamidu z dôvodu pôsobenia tepla.

5.

Keďže určité zložky použité pri výrobe jemného pečiva môžu byť tepelne upravované niekoľkokrát (napr. predspracované obilné kusy, orechy, semená, sušené ovocie atď.), čo má za následok nárast množstva akrylamidu vo finálnych výrobkoch, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov náležite upravia výrobok a pracovný postup, aby spĺňal referenčné hodnoty akrylamidu stanovené v prílohe IV. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov predovšetkým nesmú na opätovné spracovanie používať spálené výrobky.

6.

V prípade premixov výrobkov, ktoré sa uvádzajú na trh na upečenie v domácnosti alebo v stravovacích zariadeniach, poskytnú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov svojim zákazníkom pokyny na prípravu, aby sa zabezpečili čo najnižšie reálne dosiahnuteľné množstvá akrylamidu vo finálnych výrobkoch, ktoré sú nižšie ako referenčné hodnoty.

IV.   CEREÁLIE NA PRÍPRAVU RAŇAJOK

Agronómia

Ak v prípade zmluvnej poľnohospodárskej výroby prevádzkovateľom potravinárskych podnikov dodávajú poľnohospodárske výrobky priamo ich výrobcovia, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia uplatňovanie týchto požiadaviek s cieľom zamedziť zvýšenému obsahu asparagínu v obilninách:

dodržiavať osvedčené poľnohospodárske postupy týkajúce sa hnojenia, najmä pokiaľ ide o udržiavanie vyvážených množstiev síry v pôde a zabezpečiť správne použitie dusíka;

dodržiavať osvedčené fytosanitárne postupy s cieľom zabezpečiť používanie osvedčených postupov týkajúcich sa opatrení na ochranu úrody, aby sa zamedzilo plesňovej infekcii.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vykonávajú kontroly na overenie účinného uplatňovania vyššie uvedených požiadaviek.

Receptúra

1.

Keďže výrobky na báze kukurice a ryže majú zvyčajne menej akrylamidu ako výrobky vyrobené z pšenice, raže, ovsa a jačmeňa, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri vývoji nových výrobkov zvážia použitie kukurice a ryže, ak je to možné, so zreteľom na to, že všetky zmeny budú mať vplyv na výrobný proces a organoleptické vlastnosti výrobkov.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov riadia pomery pridávania vo fáze pridávania redukujúcich cukrov (napr. fruktózy a glukózy) a zložiek obsahujúcich redukujúce cukry (napr. med) s prihliadnutím na ich vplyv na organoleptické vlastnosti a funkčnosť procesu (väzbové zhluky na tvorbu zoskupení), a ktoré môžu pôsobiť ako prekurzory akrylamidu, ak sa pridávajú pred štádiami tepelného spracovania.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri posudzovaní rizika zohľadnia podiel akrylamidu z tepelnej úpravy, suchých zložiek, ako sú pražené a opečené orechy a sušené ovocie, a použitie alternatívnych zložiek, ak by dôsledkom tohto podielu finálny výrobok pravdepodobne prekročil referenčnú hodnotu stanovenú v prílohe IV.

4.

V prípade tepelne upravovaných zložiek, ktoré obsahujú 150 mikrogramov akrylamidu na kilogram (μg/kg) alebo viac, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov prijmú tieto opatrenia:

zriadia evidenciu týchto zložiek;

vykonajú kontroly dodávateľov a/alebo analýz;

zabezpečia, že dodávateľ nevykoná žiadne zmeny tých zložiek, ktoré zvyšujú množstvá akrylamidu.

5.

Ak je cereália vo forme múčneho cesta a výrobný proces poskytuje dostatočný čas, teplotu a obsah vlhkosti pre asparaginázu, aby znížila obsah asparagínu, použijú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov asparaginázu, ak sa to vyžaduje, za predpokladu, že to nebude mať žiadne nepriaznivé účinky na chuť alebo riziko zvyškovej enzymatickej aktivity.

Spracovanie

Pri výrobe cereálií na prípravu raňajok prevádzkovatelia potravinárskych podnikov použijú tieto opatrenia na minimalizáciu množstiev a zabezpečia, aby boli tieto opatrenia kompatibilné s vlastnosťami výrobku a s požiadavkami na bezpečnosť potravín:

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov prostredníctvom posudzovania rizika určia rozhodujúce kroky tepelnej úpravy výrobného procesu, pri ktorých sa tvorí akrylamid.

2.

Keďže vyššie teploty ohrevu a dlhšie doby ohrevu vytvárajú vyššie množstvá akrylamidu, určia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov efektívnu kombináciu teploty a doby ohrevu, aby sa minimalizovala tvorba akrylamidu bez ohrozenia chuti, textúry, farby, bezpečnosti a životnosti výrobku.

3.

V snahe vyhnúť sa tvorbe prudkých nárastov akrylamidu prevádzkovatelia potravinárskych podnikov riadia teploty, doby a mieru prívodu ohrevu s cieľom dosiahnuť tento minimálny obsah vlhkosti vo finálnom výrobku po finálnej tepelnej úprave so zreteľom na dosiahnutie cieľovej kvality výrobku, požadovanej životnosti a noriem bezpečnosti potravín:

opekané výrobky: 1 g/100 g pre extrudované výrobky, 1 g/100 g pre dopekané výrobky, 2 g/100 g pre parené lisované výrobky;

priamo expandované výrobky: 0,8 g/100 g pre extrudované výrobky;

pečené výrobky: 2 g/100 g pre nepretržite pripravované výrobky;

plnené výrobky: 2 g/100 g pre extrudované výrobky;

iné sušenie: 1 g/100 g pre dopekané výrobky, 0,8 g/100 g pre pufované výrobky.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov merajú obsah vlhkosti a uvedú koncentráciu akrylamidu v sušine, aby sa odstránil zmätočný účinok zmien vlhkosti.

4.

Prepracovanie výrobku cez opätovný proces má potenciál vytvárať vyššie množstvá akrylamidu prostredníctvom opakovaného vystavenia krokom tepelnej úpravy. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov by preto mali posúdiť vplyv prepracovania na množstvá akrylamidu a opätovné spracovanie obmedziť alebo odstrániť.

5.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov majú zavedené postupy, ako napríklad kontrola teploty a monitorovanie, aby sa zabránilo prípadom spálenia výrobkov.

V.   KÁVA

Receptúra

Pri posudzovaní zloženia zmesi kávy prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri hodnotení rizika zohľadnia, že výrobky na základe zŕn kávy Robusta majú zvyčajne vyššie množstvá akrylamidu ako výrobky na základe zŕn kávy Arabica.

Spracovanie

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov určia rozhodujúce podmienky praženia, aby sa zabezpečila minimálna tvorba akrylamidu v cieľovom profile chuti.

2.

Kontrola podmienok praženia sa začlení do programu nevyhnutných požiadaviek ako súčasť osvedčeného výrobného postupu.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zvážia použitie ošetrenia asparaginázou, ak je to možné a efektívne na zníženie prítomnosti akrylamidu.

VI.   NÁHRADY KÁVY S OBSAHOM OBILIA VIAC AKO 50 %

Agronómia

Ak v prípade zmluvnej poľnohospodárskej výroby prevádzkovateľom potravinárskych podnikov dodávajú poľnohospodárske výrobky priamo ich výrobcovia, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia uplatňovanie týchto požiadaviek s cieľom zamedziť zvýšeným obsahom asparagínu v obilninách:

dodržiavať osvedčené poľnohospodárske postupy týkajúce sa hnojenia, najmä pokiaľ ide o udržiavanie vyvážených množstiev síry v pôde a zabezpečiť správne použitie dusíka;

dodržiavať osvedčené fytosanitárne postupy s cieľom zabezpečiť používanie osvedčených postupov týkajúcich sa opatrení na ochranu úrody, aby sa zamedzilo plesňovej infekcii.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vykonávajú kontroly na overenie účinného uplatňovania vyššie uvedených požiadaviek.

Receptúra

1.

Keďže výrobky na báze kukurice a ryže majú zvyčajne menej akrylamidu ako výrobky vyrobené zo pšenice, raže, ovsa a jačmeňa, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri vývoji nových výrobkov zvážia použitie kukurice a ryže, ak je to možné, so zreteľom na to, že všetky zmeny budú mať vplyv na výrobný proces a organoleptické vlastnosti výrobku.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov riadia miery doplnenia v bode doplnenia redukujúcich cukrov (napr. fruktózy a glukózy) a zložiek obsahujúcich redukujúce cukry (napr. med) so zohľadnením vplyvu na organoleptické vlastnosti a funkčnosť procesu (väzbové zhluky), ktoré sa môžu správať ako prekurzory pre tvorbu akrylamidu, ak sa pridávajú pred fázami tepelnej úpravy.

3.

Ak sa náhradka kávy nevyrába výhradne z obilia, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov použijú iné zložky, ktoré majú za následok nižšie množstvá akrylamidu po spracovaní vysokou teplotou, ak je to možné.

Spracovanie

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov určia rozhodujúce podmienky praženia, aby sa zabezpečila minimálna tvorba akrylamidu v cieľovom profile chuti.

2.

Kontrola podmienok praženia sa začlení do programu nevyhnutných požiadaviek ako súčasť osvedčeného výrobného postupu.

VII.   NÁHRADY KÁVY S OBSAHOM ČAKANKY VIAC AKO 50 %

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nakúpia len kultivary s nízkym obsahom asparagínu a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby sa počas rastu čakanky neuskutočnilo žiadne neskoré a nadmerné použitie dusíka.

Receptúra

Ak náhrady kávy nie sú vyrobené výhradne z čakanky, a to ak je obsah čakanky menej ako 100 % a viac ako 50 %, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pridajú iné zložky, ako sú vláknina čakanky, pražené obilie, keďže pri týchto sa preukázalo, že sú účinné pri znižovaní obsahu akrylamidu vo finálnom výrobku.

Spracovanie

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov určia rozhodujúce podmienky praženia, aby sa zabezpečila minimálna tvorba akrylamidu v cieľovom profile chuti. Závery sa zaznamenajú.

2.

Kontrola podmienok praženia sa začlení do systému riadenia bezpečnosti potravín výrobcu.

VIII.   DETSKÉ SUŠIENKY A OBILNINY PRE DOJČATÁ (5)

Ak v prípade zmluvnej poľnohospodárskej výroby prevádzkovateľom potravinárskych podnikov dodávajú poľnohospodárske výrobky priamo ich výrobcovia, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia uplatňovanie týchto požiadaviek s cieľom zamedziť zvýšenému obsahu asparagínu v obilninách:

dodržiavať osvedčené poľnohospodárske postupy týkajúce sa hnojenia, najmä pokiaľ ide o udržiavanie vyvážených množstiev síry v pôde a zabezpečiť správne použitie dusíka;

dodržiavať osvedčené fytosanitárne postupy s cieľom zabezpečiť používanie osvedčených postupov týkajúcich sa opatrení na ochranu úrody, aby sa zamedzilo plesňovej infekcii.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vykonávajú kontroly na overenie účinného uplatňovania vyššie uvedených požiadaviek.

Úprava výrobku, spracovanie a ohrev

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov použijú asparaginázu na zníženie množstva asparagínu v surovine múky, pokiaľ je to možné. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí nemôžu použiť asparaginázu napríklad z dôvodu požiadaviek na spracovanie alebo úpravy výrobku, použijú surovinu múky s nízkym obsahom prekurzorov akrylamidu, ako sú fruktóza, glukóza a asparagín.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov počas vývoja receptúry vykonajú hodnotenie, ktoré poskytne informácie o redukujúcich cukroch a asparagíne, a to vrátane možností na dosiahnutie nízkeho obsahu redukujúcich cukrov vo finálnom výrobku. Uvedená potreba takéhoto hodnotenia bude závisieť od použitia asparaginázy v receptúre.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, že tepelne upravené zložky, ktoré sú náchylné na tvorbu akrylamidu, získajú od dodávateľov, ktorí sú schopní preukázať, že prijali vhodné opatrenia na minimalizáciu množstiev, aby sa znížila prítomnosť akrylamidu v týchto zložkách.

4.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov majú zavedený postup na riadenie zmeny, aby sa zabezpečilo, že neurobia žiadne zmeny dodávateľa, ktorými sa zvyšuje množstvo akrylamidu.

5.

Ak použitie tepelne upravených surovín a zložiek vedie vo finálnom výrobku k prekročeniu referenčnej hodnoty akrylamidu stanovenej v prílohe IV, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov preskúmajú použitie týchto výrobkov s cieľom dosiahnuť čo najnižšie reálne dosiahnuteľné množstvá akrylamidu, ktoré sú nižšie ako referenčná hodnota stanovená v prílohe IV.

Receptúra

1.

Keďže výrobky na báze kukurice a ryže majú zvyčajne menej akrylamidu ako výrobky vyrobené z pšenice, raže, ovsa a jačmeňa, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri vývoji nových výrobkov zvážia použitie kukurice a ryže, ak je to možné, so zreteľom na to, že všetky zmeny budú mať vplyv na výrobný proces a organoleptické vlastnosti výrobku.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zohľadňujú najmä vo svojom posudzovaní rizika, že výrobky založené na celozrnných obilninách a/alebo s vysokým obsahom obilninových otrúb majú vyššie množstvá akrylamidu.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov riadia miery doplnenia v bode doplnenia redukujúcich cukrov (napr. fruktózy a glukózy) a zložiek obsahujúcich redukujúce cukry (napr. med) so zohľadnením vplyvu na organoleptické vlastnosti a funkčnosť procesu (väzbové zhluky), ktoré sa môžu správať ako prekurzory pre tvorbu akrylamidu, ak sa pridávajú pred fázami tepelnej úpravy.

4.

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku určí podiel akrylamidu z tepelnej úpravy a suchých zložiek, ako sú pražené a opečené orechy a sušené ovocie, a použije alternatívne zložky, ak by v dôsledku použitia týchto zložiek finálny výrobok prekročil referenčnú hodnotu stanovenú v prílohe IV.

Spracovanie

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov prostredníctvom posudzovania rizika určia rozhodujúce kroky tepelnej úpravy výrobného procesu, pri ktorých sa tvorí akrylamid.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov merajú obsah vlhkosti a uvedú koncentráciu akrylamidu v sušine, aby sa odstránil zmätočný účinok zmien vlhkosti.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov určia a použijú efektívnu kombináciu teploty a doby ohrevu, aby sa minimalizovala tvorba akrylamidu bez ohrozenia chuti, textúry, farby, bezpečnosti a životnosti výrobku.

4.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov riadia teploty, doby a mieru prívodu ohrevu. Systémy merania miery prívodu a riadenia teploty musia byť pravidelne kalibrované a tieto prevádzkové podmienky musia byť riadené v rámci nastavených limitov. Tieto úlohy sa začlenia do postupov HACCP.

5.

Preukázalo sa, že monitorovanie a riadenie obsahu vlhkosti výrobku po rozhodujúcich krokoch tepelnej úpravy je efektívne pri riadení množstiev akrylamidu pri niektorých procesoch, a preto môže byť tento proces za týchto okolností primeranou alternatívou k riadeniu teplôt a dôb ohrevu, a teda sa musí uplatniť.

IX.   DETSKÉ POTRAVINY ZAVARENÉ V POHÁROCH (NÍZKOKYSLÉ A NA BÁZE SLIVIEK) (6)

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov na výrobu detských potravín zavarených v pohároch vyberú suroviny s nízkym obsahom prekurzorov akrylamidu, napr. redukujúce cukry, ako sú fruktóza, glukóza a asparagín.

2.

Ak v prípade zmluvnej poľnohospodárskej výroby prevádzkovateľom potravinárskych podnikov dodávajú poľnohospodárske výrobky priamo ich výrobcovia, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia uplatňovanie týchto požiadaviek s cieľom zamedziť zvýšenému obsahu asparagínu v obilninách:

dodržiavať osvedčené poľnohospodárske postupy týkajúce sa hnojenia, najmä pokiaľ ide o udržiavanie vyvážených množstiev síry v pôde a zabezpečiť správne použitie dusíka;

dodržiavať osvedčené fytosanitárne postupy s cieľom zabezpečiť používanie osvedčených postupov týkajúcich sa opatrení na ochranu úrody, aby sa zamedzilo plesňovej infekcii.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vykonávajú kontroly na overenie účinného uplatňovania vyššie uvedených požiadaviek.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov do zmlúv na nákup slivkového pyré zahrnú požiadavky, ktorými sa zabezpečí, že pri výrobnom procese slivkového pyré sa uplatňujú postupy tepelného spracovania, ktorých cieľom je znížiť výskyt akrylamidu v tomto výrobku.

4.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, že tepelne upravené zložky, ktoré sú náchylné na tvorbu akrylamidu, získajú od dodávateľov, ktorí sú schopní preukázať, že prijali opatrenia na minimalizáciu množstiev, aby sa znížila prítomnosť akrylamidu v týchto zložkách.

5.

Ak použitie tepelne upravených surovín a zložiek vedie vo finálnom výrobku k prekročeniu referenčnej hodnoty akrylamidu stanovenej v prílohe IV, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov preskúmajú použitie uvedených materiálov a zložiek s cieľom dosiahnuť čo najnižšie reálne dosiahnuteľné množstvá akrylamidu vo finálnom výrobku, ktoré sú nižšie ako referenčná hodnota stanovená v prílohe IV.

Receptúra

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri posudzovaní rizika akrylamidu vpredmetných potravinách zohľadnia, že výrobky na báze celozrnných obilnín a/alebo výrobky s vysokým obsahom obilninových otrúb majú vyššie množstvá akrylamidu.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vyberú odrody sladkých zemiakov a sliviek, ktoré majú čo najmenej prekurzorov akrylamidu, ako sú napríklad redukujúce cukry (napr. fruktóza a glukóza) a asparagín.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov riadia miery doplnenia v bode doplnenia redukujúcich cukrov (napr. fruktózy a glukózy) a zložiek obsahujúcich redukujúce cukry (napr. med), ktoré sa pridávajú z organoleptických dôvodov a s prihliadnutím na funkčnosť procesu (väzbové zhluky), a ktoré sa môžu správať ako prekurzory pre tvorbu akrylamidu, ak sa pridávajú pred fázami tepelnej úpravy.

Spracovanie

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov určia hlavné kroky tepelnej úpravy pri procese, ktorým sa vytvára väčšina akrylamidu, s cieľom čo najviac zefektívniť zameranie na ďalšie znižovanie akrylamidu/snáh o riadenie. Je potrebné dosiahnuť to buď prostredníctvom posudzovania rizika, alebo priamo meraním množstva akrylamidu vo výrobku pred a po každom kroku tepelnej úpravy.

2.

V snahe vyhnúť sa tvorbe prudkých nárastov akrylamidu riadia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov teploty, doby a mieru prívodu ohrevu. Systémy merania miery prívodu a riadenia teploty musia byť pravidelne kalibrované a tieto prevádzkové podmienky musia byť riadené v rámci nastavených limitov. Tieto úlohy sa začlenia do postupov HACCP.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby sa znížením tepelného príkonu na obmedzenie akrylamidu v nízkokyslých a slivkových potravinách neovplyvnila mikrobiologická bezpečnosť predmetných potravín.

X.   CHLIEB

Agronómia

Ak v prípade zmluvnej poľnohospodárskej výroby prevádzkovateľom potravinárskych podnikov dodávajú poľnohospodárske výrobky priamo ich výrobcovia, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia uplatňovanie týchto požiadaviek s cieľom zamedziť zvýšenému obsahu asparagínu v obilninách:

dodržiavať osvedčené poľnohospodárske postupy týkajúce sa hnojenia, najmä pokiaľ ide o udržiavanie vyvážených množstiev síry v pôde a zabezpečiť správne použitie dusíka;

dodržiavať osvedčené fytosanitárne postupy s cieľom zabezpečiť používanie osvedčených postupov týkajúcich sa opatrení na ochranu úrody, aby sa zamedzilo plesňovej infekcii.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vykonávajú kontroly na overenie účinného uplatňovania vyššie uvedených požiadaviek.

Úprava výrobku, spracovanie a ohrev

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby sa chlieb piekol do koncového bodu so svetlejším sfarbením, aby sa znížila tvorba akrylamidu so zreteľom na osobitú úpravu výrobku a technické možnosti.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov predĺžia dobu kysnutia kvásku so zreteľom na úpravu výrobku a technické možnosti.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov znížia tepelný príkon optimalizovaním teploty a doby pečenia, pokiaľ je to možné.

4.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov poskytnú pokyny na pečenie chleba, ktorý sa má pripraviť v domácnosti, pekárenských priestoroch, maloobchodných predajniach alebo v stravovacích zariadeniach.

5.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nahradia zložky, ktoré majú potenciál zvyšovať množstvo akrylamidu vo finálnom výrobku, ak je to kompatibilné s úpravou výrobku a technickými možnosťami, čo napríklad zahŕňa použitie orechov a semien pražených skôr pri nižších ako pri vyšších teplotách.

6.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nahradia fruktózu glukózou, najmä v receptúrach s obsahom hydrogénuhličitanu amónneho (E503), ak to úprava výrobku umožňuje, a pokiaľ je to možné. To zahŕňa napríklad nahradenie invertného cukrového sirupu a medu, ktoré obsahujú vyššie množstvo fruktózy, glukózovým sirupom.

7.

Vo výrobkoch s nízkym obsahom vlhkosti prevádzkovatelia potravinárskych podnikov použijú asparaginázu, aby znížili asparagín, pokiaľ je to možné a so zreteľom na receptúru výrobku, zložky, obsah vlhkosti a proces.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

(5)  Podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013.

(6)  Podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

OPATRENIA NA MINIMALIZÁCIU MNOŽSTIEV, KTORÉ MAJÚ UPLATŇOVAŤ PREVÁDZKOVATELIA POTRAVINÁRSKYCH PODNIKOV UVEDENÍ V ČLÁNKU 2 ODS. 2

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí vyrábajú zemiakové výrobky, musia uplatňovať tieto opatrenia na minimalizáciu množstiev:

Zemiakové hranolčeky a iné krájané (vyprážané) zemiakové výrobky:

Použijú sa zemiakové odrody s nízkym obsahom cukru, ak sú dostupné a zlučiteľné s požadovaným potravinovým výrobkom, ktorý sa má získať. V tejto súvislosti sa poskytovateľ poradí o najvhodnejších zemiakových odrodách.

Zemiaky sa uskladňujú pri teplote vyššej ako 6 °C.

Pred procesom vyprážania:

S výnimkou mrazených zemiakových výrobkov, pri ktorých sa musia dodržiavať pokyny na prípravu, v prípade surových zemiakových hranolčekov sa prijmú tieto opatrenia na zníženie obsahu cukru, ak je to možné a pokiaľ je to zlučiteľné s požadovaným potravinovým výrobkom, ktorý sa má získať:

Umývanie a máčanie najlepšie počas 30 minút až do 2 hodín v studenej vode. Pred vyprážaním pásiky opláchnite v čistej vode.

Máčanie v teplej vode počas niekoľkých minút. Pred vyprážaním pásiky opláchnite v čistej vode.

Blanšírovanie zemiakov vedie k nižšiemu množstvu akrylamidu, a preto v prípadoch, keď je to možné, je vhodné zemiaky blanšírovať.

Pri vyprážaní zemiakových hranolčekov alebo iných zemiakových výrobkov:

Používajú sa fritovacie oleje a tuky, ktoré umožňujú vyprážať rýchlejšie a/alebo pri nižších teplotách. O radu týkajúcu sa najvhodnejších fritovacích olejov a tukov treba požiadať dodávateľov kuchynského oleja.

Teploty vyprážania musia byť nižšie ako 175 °C a v každom prípade pokiaľ možno čo najnižšie so zreteľom na požiadavky na bezpečnosť potravín.

Kvalita fritovacích olejov a tukov sa udržiava pravidelným odstraňovaním drviny a omrviniek.

Pri príprave zemiakových hranolčekov je vhodné, aby prevádzkovatelia potravinárskych podnikov využívali dostupné farebné škály poskytujúce usmernenia o optimálnom sfarbení a nízkom množstve akrylamidu.

Je vhodné, aby farebné škály poskytujúce usmernenia o optimálnom sfarbení a nízkom množstve akrylamidu boli v priestoroch viditeľne zobrazené pre personál, ktorý pripravuje potraviny.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vyrábajúci chlieb a jemné pečivo pri procese pečenia uplatňujú tieto opatrenia na minimalizáciu množstiev:

Pokiaľ je to možné a kompatibilné s výrobným procesom a požiadavkami na hygienu:

predĺženie doby kysnutia kvásku,

musí sa optimalizovať obsah vlhkosti cesta na výrobu výrobku s nízkym obsahom vlhkosti,

zníženie teploty rúry a predĺženie času prípravy.

Výrobky sa pečú do koncového bodu so svetlejším sfarbením a zamedzí sa tmavému opečeniu kôrky v prípade, ak je tmavá farba kôrky výsledkom silného pečenia a nesúvisí so špecifickým zložením alebo charakterom chleba s výslednou tmavou kôrkou.

3.

Pri príprave sendvičov prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, že sa sendviče opečú na optimálnu farbu. Je vhodné, aby sa pri výrobe konkrétnych výrobkov používali dostupné farebné škály vypracované pre dané konkrétne druhy výrobkov, ak sú k dispozícii, poskytujúce usmernenia o optimálnom sfarbení a nízkom množstve akrylamidu. Pri použití baleného chleba alebo pekárenských výrobkov na dohotovenie sa musia dodržiavať pokyny na prípravu.

Uvedené farebné škály poskytujúce usmernenia o optimálnom sfarbení a nízkom množstve akrylamidu musia byť v priestoroch viditeľne zobrazené pre personál, ktorý pripravuje konkrétne potraviny.

ČASŤ B

OPATRENIA NA MINIMALIZÁCIU MNOŽSTIEV, KTORÉ MAJÚ UPLATŇOVAŤ PREVÁDZKOVATELIA POTRAVINÁRSKYCH PODNIKOV UVEDENÍ V ČLÁNKU 2 ODS. 3 OKREM OPATRENÍ NA MINIMALIZÁCIU MNOŽSTIEV UVEDENÝCH V ČASTI A

1.   Všeobecná požiadavka

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov prijmú výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 iba od prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí vykonali všetky opatrenia na minimalizáciu množstiev stanovené v prílohe I.

2.   Zemiakové hranolčeky a iné krájané (vyprážané) zemiakové výrobky

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia:

dodržiavať pokyny na uskladnenie, ktoré poskytli prevádzkovatelia potravinárskych podnikov alebo dodávatelia, alebo ktoré sú stanovené v príslušných opatreniach na minimalizáciu množstiev v prílohe I;

pracovať so štandardnými operačnými postupmi a kalibrovaným fritovacím vybavením s automatizovanými časovačmi, naprogramovaným pre štandardné nastavenia (čas – teplota);

monitorovať množstvo akrylamidu vo finálnych výrobkoch, aby sa overilo, či sú opatrenia na minimalizáciu množstiev pri udržiavaní obsahu akrylamidu pod referenčnou hodnotu efektívne.

3.   Pekárenské výrobky

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia monitorovať množstvo akrylamidu vo finálnych výrobkoch, aby sa overilo, či sú opatrenia na minimalizáciu množstiev pri udržiavaní množstiev akrylamidu pod referenčnou hodnotou efektívne.

4.   Káva

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zabezpečiť, aby bolo množstvo akrylamidu v dodávanej káve nižšie ako referenčná hodnota stanovená v prílohe IV, ale pri zohľadnení toho, že to nemusí byť možné pre všetky druhy kávy v závislosti od zmesi a vlastností praženia. V týchto prípadoch odôvodnenie poskytuje dodávateľ.


PRÍLOHA III

POŽIADAVKY NA ODBER VZORIEK A ANALÝZU NA MONITOROVANIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 4

I.   Odber vzoriek

1.

Vzorka musí byť reprezentatívna pre šaržu, z ktorej bola vzorka odobratá.

2.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia vykonanie reprezentatívneho odberu vzoriek a analýzy svojich výrobkov na prítomnosť akrylamidu v snahe overiť účinnosť opatrení na minimalizáciu množstiev, t. j. že množstvo akrylamidu je stále nižšie ako referenčné hodnoty.

3.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby sa na analýzu koncentrácie akrylamidu odobrala reprezentatívna vzorka každého typu výrobku. „Typ výrobku“ zahŕňa skupiny výrobkov s rovnakými alebo podobnými zložkami, návrhom receptúry, pracovným postupom a/alebo kontrolami procesu, ak majú potenciálny vplyv na množstvá akrylamidu vo finálnom výrobku. Programy monitorovania uprednostňujú typy výrobkov s preukázateľným potenciálom presiahnuť referenčnú úroveň a zakladajú sa na riziku, ak sú realizovateľné ďalšie opatrenia na minimalizáciu množstiev.

II.   Analýza

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia poskytnúť dostatok údajov na umožnenie hodnotenia množstva akrylamidu a pravdepodobnosti, že typ výrobku môže presiahnuť referenčnú hodnotu.

2.

Vzorka sa analyzuje v laboratóriu, ktoré sa zúčastňuje na príslušných programoch skúšky spôsobilosti [ktoré sú v súlade s „Medzinárodným harmonizovaným protokolom pre skúšky spôsobilosti (chemických) analytických laboratórií“ (1) zostaveným pod záštitou IUPAC/ISO/AOAC] a ktoré používa schválené analytické metódy na detekciu a kvantifikáciu. Laboratóriá musia byť schopné preukázať, že majú zavedené interné postupy kontroly kvality. Príklady postupov sa uvádzajú v usmerneniach ISO/AOAC/IUPAC o internej kontrole kvality v chemických analytických laboratóriách (2).

Odhad správnosti analýzy sa vykoná vždy, keď je to možné, na základe použitia vhodných certifikovaných referenčných materiálov pri analýze.

3.

Metóda analýzy použitá na analyzovanie akrylamidu musí spĺňať tieto kritériá výkonnosti:

Ukazovateľ

Kritérium

Uplatniteľnosť

Potraviny špecifikované v tomto nariadení

Špecifickosť

Bez maticových alebo spektrálnych interferencií

Slepý pokus (Field blank) – prenos z použitých obalových materiálov

Menej ako limit detekcie (LOD)

Opakovateľnosť (RSDr)

0,66-krát RSDR, odvodené z (upravenej) Horwitzovej rovnice

Reprodukovateľnosť (RSDR)

Odvodená z (upravenej) Horwitzovej rovnice

Výťažnosť

75 – 110 %

Limit detekcie (LOD)

Tri desatiny LOQ

Limit kvantifikácie (LOQ)

Pre referenčnú hodnotu < 125 μg/kg: ≤ dve pätiny referenčnej hodnoty (nie je však potrebné, aby bol menej ako 20 μg/kg)

Pre referenčnú hodnotu ≥ 125 μg/kg: ≤ 50 μg/kg

4.

Analýzu akrylamidu je možné nahradiť meraním vlastností výrobku (napr. farba) alebo procesných parametrov za predpokladu, že je možné preukázať štatistickú koreláciu medzi vlastnosťami výrobku alebo procesnými parametrami a množstvom akrylamidu.

III.   Frekvencia odberu vzoriek

1.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov uskutočnia odber vzoriek a analýzu aspoň raz ročne v prípade výrobkov, ktoré majú známu a dobre riadené množstvo akrylamidu. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vykonávajú odber vzoriek a analýzu častejšie v prípade výrobkov, ktoré majú potenciál presiahnuť referenčnú hodnotu, a odber vzoriek a analýza musia byť založené na riziku v prípade, ak sú realizovateľné ďalšie opatrenia na minimalizáciu množstiev.

2.

Na základe tohto hodnotenia uvedeného v bode II odseku 1 určia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vhodné frekvencie analýzy pre každý typ výrobku. Hodnotenie sa zopakuje, ak sa výrobok alebo proces upraví takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k zmene množstva akrylamidu vo finálnom výrobku.

IV.   Minimalizácia množstiev

Ak analytický výsledok, opravený o výťažnosť, ale bez zohľadnenia neistoty merania, naznačuje, že výrobok presiahol referenčnú hodnotu alebo obsahuje akrylamid vo vyššom množstve, ako sa očakávalo (pri zohľadnení predchádzajúcich analýz, ale na hodnote nižšej ako referenčná hodnota), potom prevádzkovatelia potravinárskych podnikov vykonajú preskúmanie uplatnených opatrení na minimalizáciu množstiev a prijmú ďalšie dostupné opatrenia na minimalizáciu množstiev, aby sa vo finálnom výrobku zabezpečilo nižšie množstvo akrylamidu ako referenčná hodnota. To sa musí preukázať vykonaním nového reprezentatívneho odberu vzoriek a analýzy po zavedení ďalších opatrení na minimalizáciu množstiev.

V.   Informácie pre príslušné orgány

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov na požiadanie sprístupnia analytické výsledky získané z analýzy každý rok príslušnému orgánu spolu s opismi analyzovaných výrobkov. Údaje o prijatých opatreniach na minimalizáciu množstiev s cieľom znížiť množstvá akrylamidu pod referenčnú hodnotu sa stanovia pre tie výrobky, ktoré túto hodnotu presahujú.


(1)  M. Thompson et al, Pure and Applied Chemistry, 2006, 78, s. 145 – 196.

(2)  Upravené podľa M. Thompson and R. Wood, Pure and Applied Chemistry, 1995, 67, s. 649 – 666.


PRÍLOHA IV

REFERENČNÉ HODNOTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 ODS. 1

Referenčné hodnoty množstva akrylamidu v potravinách uvedené v článku 1 ods. 1 sú takéto:

Potraviny

Referenčná hodnota

[μg/kg]

Zemiakové hranolčeky (pripravené na priamu spotrebu)

500

Zemiakové lupienky z čerstvých zemiakov a zo zemiakového cesta

Zemiakové krekery

Iné zemiakové výrobky zo zemiakového cesta

750

Mäkký chlieb:

 

a)

pšeničný chlieb

50

b)

iný mäkký chlieb než pšeničný chlieb

100

Cereálie na prípravu raňajok (okrem kaše z ovsených vločiek)

 

výrobky z otrúb a celozrnné cereálie, pufované zrno

300

pšeničné a ražné výrobky (1)

300

výrobky z kukurice, ovsa, špaldy, jačmeňa a ryže (1)

150

Sušienky a oblátky

350

Krekery s výnimkou zemiakových krekerov

400

Chrumkavý chlieb

350

Medovníky

800

Výrobky podobné ostatným výrobkom v tejto kategórii

300

Pražená káva

400

Instantná (rozpustná) káva

850

Náhrady kávy

 

a)

náhrady kávy okrem obilnín

500

b)

náhrady kávy zo zmesi obilnín a čakanky

 (2)

c)

náhrady kávy okrem čakanky

4 000

Detské potraviny, potraviny spracované na báze obilnín pre dojčatá a malé deti okrem szlušienok a suchárov (3)

40

Sušienky a sucháre pre dojčatá a malé deti (3)

150


(1)  Iné než celozrnné obilniny a/alebo iné než cereálie obsahujúce otruby. Kategóriu určuje obilnina zastúpená v najväčšom množstve.

(2)  Referenčná hodnota, ktorá sa uplatňuje na náhrady kávy zo zmesi obilnín a čakanky, zohľadňuje relatívny podiel týchto zložiek vo finálnom výrobku.

(3)  Podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. 609/2013.


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/45


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2159

z 20. novembra 2017,

ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2010, pokiaľ ide o určité odkazy na ustanovenia ICAO

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore) (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 7,

keďže:

(1)

V prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 255/2010 (2) sa odkazuje na ustanovenia uvedené v prílohe 11 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Chicagský dohovor) a konkrétne na 13. vydanie z júla 2001, ktoré obsahuje zmenu č. 49. Dňa 10. novembra 2016 Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) zmenila prílohu 11 k Chicagskému dohovoru začlenením zmeny č. 50A.

(2)

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 255/2010 obsahuje odkazy aj na ustanovenia stanovené v rámci Postupov leteckých navigačných služieb – manažment letovej prevádzky Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) (PANS-ATM, dok. č. 4444) a presnejšie na 15. vydanie z roku 2007, ktoré obsahuje zmenu č. 6. Dňa 10. novembra 2016 ICAO zmenila dok. 4444 začlenením zmeny č. 7A.

(3)

Preto by sa odkazy na prílohu 11 k Chicagskému dohovoru a na dokument ICAO č. 4444 v nariadení (EÚ) č. 255/2010 mali aktualizovať s cieľom zohľadniť uvedené zmeny, aby sa členským štátom umožnilo dodržiavať medzinárodné právne záväzky a zabezpečil súlad s medzinárodným regulačným rámcom ICAO.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 255/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotné nebo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 255/2010 sa body 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.

Kapitola 3 odsek 3.7.5 (Air Traffic Flow Management – Manažment toku letovej prevádzky) prílohy 11 k Chicagskému dohovoru – Air Traffic Services – Letové prevádzkové služby (14. vydanie – júl 2016, obsahuje zmenu č. 50A).

2.

Kapitola 3 (ATS system capacity and air traffic flow management – Kapacita systému ATS a manažment toku letovej prevádzky) dokumentu ICAO č. 4444 Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management (PANS-ATM) – Postupy leteckých navigačných služieb – manažment letovej prevádzky (16. vydanie – 2016, obsahuje zmenu č. 7A).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá manažmentu toku letovej prevádzky (Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2010, s. 10).


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2160

z 20. novembra 2017,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1079/2012, pokiaľ ide o určité odkazy na ustanovenia ICAO

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 5,

po konzultácii s Výborom pre jednotné nebo,

keďže:

(1)

Bod 3 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1079/2012 (2) obsahuje odkazy na ustanovenia stanovené v rámci Postupov navigačných služieb – manažment letovej prevádzky Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) (PANS-ATM, dok. č. 4444) a presnejšie na 15. vydanie z roku 2007, ktoré obsahuje zmenu č. 6. Dňa 10. novembra 2016 ICAO zmenila dok. č. 4444 začlenením zmeny č. 7A.

(2)

Odkazy vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 1079/2012 na dok. 4444 by sa mali aktualizovať s cieľom zohľadniť uvedenú zmenu, aby sa členským štátom umožnilo dodržiavať medzinárodné právne záväzky a zabezpečil súlad s medzinárodným regulačným rámcom ICAO.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1079/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1079/2012 sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

Oddiel 12.3.1.5 ‚Kanálový rozstup 8,33 kHz‘ dokumentu ICAO PANS-ATM č. 4444 (16. vydanie – 2016 obsahujúce zmenu č. 7A).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1079/2012 zo 16. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kanálový rozstup pri hlasovej komunikácii pre jednotný európsky vzdušný priestor (Ú. v. EÚ L 320, 17.11.2012, s. 14).


ROZHODNUTIA

21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/48


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/2161

z 20. novembra 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 22. júla 2014 prijala rozhodnutie 2014/486/SZBP (1) o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine).

(2)

Rada 3. decembra 2015 prijala rozhodnutie (SZBP) 2015/2249 (2), ktorým sa mandát misie predlžuje do 30. novembra 2017 a stanovuje referenčná suma pre misiu EUAM Ukraine do 30. novembra 2016.

(3)

Rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/712 (3) sa upravila referenčná suma na obdobie do 30. novembra 2016 a rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/2083 (4) sa stanovila referenčná suma na obdobie od 1. decembra 2016 do 30. novembra 2017.

(4)

Po strategickom preskúmaní z roku 2017 by sa misia EUAM Ukraine mala predĺžiť do 31. mája 2019.

(5)

Mala by sa stanoviť referenčná suma na obdobie od 1. decembra 2017 do 31. mája 2019.

(6)

Rozhodnutie 2014/486/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Misia EUAM Ukraine sa uskutoční v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by ohroziť dosiahnutie cieľov vonkajšej činnosti Únie stanovených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2014/486/SZBP sa mení takto:

1.

V článku 14 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUAM Ukraine do 30. novembra 2014 je 2 680 000 EUR.

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUAM Ukraine na obdobie od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 je 13 100 000 EUR.

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUAM Ukraine na obdobie od 1. decembra 2015 do 30. novembra 2016 je 17 670 000 EUR.

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUAM Ukraine na obdobie od 1. decembra 2016 do 30. novembra 2017 je 20 800 000 EUR.

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUAM Ukraine na obdobie od 1. decembra 2017 do 31. mája 2019 je 31 956 069,20 EUR.

O výške referenčnej sumy na nasledujúce obdobia rozhodne Rada.“

2.

V článku 19 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do 31. mája 2019.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2017.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Radu

predsednička

M. REPS


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/486/SZBP z 22. júla 2014 o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) (Ú. v. EÚ L 217, 23.7.2014, s. 42).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2249 z 3. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) (Ú. v. EÚ L 318, 4.12.2015, s. 38).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/712 z 12. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) (Ú. v. EÚ L 125, 13.5.2016, s. 11).

(4)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2083 z 28. novembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) (Ú. v. EÚ L 321, 29.11.2016, s. 55).


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/50


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/2162

z 20. novembra 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/233/SZBP o pomocnej misii Európskej únie pre integrované riadenie hraníc v Líbyi (EUBAM Libya)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 22. mája 2013 prijala rozhodnutie 2013/233/SZBP (1), ktorým sa zriadila pomocná misia Európskej únie pre integrované riadenie hraníc v Líbyi (EUBAM Libya).

(2)

Rada 17. júla 2017 prijala rozhodnutie (SZBP) 2017/1342 (2), ktorým sa predlžuje mandát misie EUBAM Libya do 31. decembra 2018 a stanovuje referenčná suma do 30. novembra 2017.

(3)

Rozhodnutie 2013/233/SZBP by sa malo zmeniť s cieľom stanoviť referenčnú sumu na obdobie od 1. decembra 2017 do 31. decembra 2018.

(4)

Misia EUBAM Libya sa uskutoční v kontexte situácie, ktorá sa môže zhoršiť a ktorá by mohla ohroziť splnenie cieľov vonkajšej činnosti Únie stanovených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 13 ods. 1 rozhodnutia 2013/233/SZBP sa dopĺňa tento pododsek:

„Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUBAM Libya na obdobie od 1. decembra 2017 do 31. decembra 2018 je 31 200 000,00 EUR.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2017.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Radu

predsednička

M. REPS


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/233/SZBP z 22. mája 2013 o pomocnej misii Európskej únie pre integrované riadenie hraníc v Líbyi (EUBAM Libya) (Ú. v. EÚ L 138, 24.5.2013, s. 15).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1342 zo 17. júla 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/233/SZBP o pomocnej misii Európskej únie pre integrované riadenie hraníc v Líbyi (EUBAM Libya) a ktorým sa predlžuje jeho platnosť (Ú. v. EÚ L 185, 18.7.2017, s. 60).


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/51


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/2163

z 20. novembra 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 17. marca 2014 rozhodnutie 2014/145/SZBP.

(2)

Rada sa domnieva, že vzhľadom na usporiadanie gubernátorských volieb Ruskou federáciou v protiprávne anektovanom meste Sevastopol 10. septembra 2017 by sa do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP, mala doplniť jedna osoba.

(3)

Príloha k rozhodnutiu 2014/145/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Do zoznamu uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa dopĺňa osoba uvedená v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. novembra 2017

Za Radu

predsednička

M. REPS


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16.


PRÍLOHA

Zoznam osôb podľa článku 1

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович Овсянников)

Dátum narodenia: 21.2.1977

Miesto narodenia: Omsk, ZSSR

„Gubernátor Sevastopola“.

Ovsyannikov bol zvolený za „gubernátora Sevastopola“ vo voľbách, ktoré 10. septembra 2017 usporiadala Ruská federácia v protiprávne anektovanom meste Sevastopol.

Prezident Putin ho 28. júla 2016 vymenoval za výkonného „gubernátora Sevastopola“. V tejto funkcii pracoval v prospech ďalšej integrácie protiprávne anektovaného Krymského polostrova do Ruskej federácie a teda je zodpovedný za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

V roku 2017 poskytol verejné vyhlásenia na podporu protiprávnej anexie Krymu a Sevastopola a pri príležitosti výročia nezákonného „krymského referenda“ si pripomenul veteránov z tzv. „jednotiek domobrany“, ktoré uľahčili rozmiestnenie ruských síl na Krymskom poloostrove pred jeho protiprávnou anexiou Ruskou federáciou a vyzval k tomu, aby sa Sevastopol stal južným hlavným mestom Ruskej federácie.

21.11.2017“


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/53


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2164

zo 17. novembra 2017

o uznaní dobrovoľnej schémy s názvom RTRS EU RED na preukazovanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (1), a najmä na jej článok 7c ods. 4 druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (2), a najmä na jej článok 18 ods. 4 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článkoch 7b a 7c smernice 98/70/ES a prílohe IV k nej a v článkoch 17 a 18 smernice 2009/28/ES a prílohe V k nej sa stanovujú podobné kritériá udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny, ako aj podobné postupy na overovanie toho, že biopalivá a biokvapaliny tieto kritériá spĺňajú.

(2)

V prípade, keď sa biopalivá a biokvapaliny majú zohľadniť na účely uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2009/28/ES, by členské štáty mali od hospodárskych subjektov žiadať, aby preukázali, že biopalivá a biokvapaliny spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 2 až 5 uvedenej smernice.

(3)

Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy stanovujúce normy pre výrobu produktov z biomasy musia obsahovať presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a/alebo sa v nich musí preukázať, že dodávky biopalív alebo biokvapalín spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 3, 4 a 5 a/alebo že žiadne materiály neboli zámerne pozmenené alebo vyradené tak, aby sa na dodávku alebo jej časť mohla vzťahovať príloha IX. V prípade, že hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov o splnení kritérií udržateľnosti.

(4)

Žiadosť o uznanie, že dobrovoľná schéma „RTRS EU RED“ preukazuje, že dodávky biopalív spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES, bola predložená Komisii 14. júna 2017. Schéma s adresou obchodného miesta v Ciudad de la Paz 353, PISO3 OF 307, C1426AGE Buenos Aires, Argentína, sa vzťahuje na biopalivá vyrobené zo sóje. Dokumentácia uznanej schémy by sa mala sprístupniť v rámci platformy transparentnosti zriadenej podľa smernice 2009/28/ES.

(5)

Pri posúdení dobrovoľnej schémy „RTRS EU RED“ Komisia zistila, že v dostatočnej miere zahŕňa kritériá udržateľnosti stanovené v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES a uplatňuje aj metodiku materiálovej bilancie v súlade s požiadavkami článku 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES.

(6)

Z hodnotenia dobrovoľnej schémy „RTRS EU RED“ vyplynulo, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu a dodržiava požiadavky na metodiku stanovené v prílohe IV k smernici 98/70/ES a prílohe V k smernici 2009/28/ES.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív a biokvapalín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dobrovoľná schéma „RTRS EU RED“ (ďalej len „schéma“), ktorá bola 14. júna 2017 predložená Komisii na uznanie, preukazuje, že dodávky biopalív a biokvapalín vyrobených podľa noriem výroby biopalív a biokvapalín stanovených v schéme spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 7b ods. 3, 4 a 5 smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3, 4 a 5 smernice 2009/28/ES.

Schéma obsahuje aj presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES.

Článok 2

V prípade, že sa obsah schémy predložený na uznanie Komisii 14. júna 2017 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej primerane spĺňa kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.

Článok 3

Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:

a)

ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli implementované prvky považované za rozhodujúce pre toto rozhodnutie, alebo ak dôjde k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;

b)

ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 7c ods. 6 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 6 smernice 2009/28/ES;

c)

ak sa v schéme neimplementujú štandardy nezávislého auditu stanovené vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 7c ods. 5 treťom pododseku smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 5 treťom pododseku smernice 2009/28/ES alebo zdokonalenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za rozhodujúce pre zachovanie uznania schémy.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 12. decembra 2022.

V Bruseli 17. novembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/55


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2165

zo 17. novembra 2017,

ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných u diviakov v určitých oblastiach Českej republiky

[oznámené pod číslom C(2017) 7536]

(Iba české znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (1), a najmä na jej článok 16 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V smernici 2002/60/ES sa stanovujú minimálne opatrenia Únie na kontrolu afrického moru ošípaných vrátane opatrení, ktoré sa majú uplatňovať v prípade potvrdenia výskytu afrického moru ošípaných u diviakov.

(2)

V roku 2017 Česká republika oznámila Komisii prípady afrického moru ošípaných u diviakov a prijala opatrenia na kontrolu tejto choroby, ako sa vyžaduje v smernici 2002/60/ES.

(3)

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a v súlade so smernicou 2002/60/ES Česká republika predložila Komisii plán na eradikáciu afrického moru ošípaných (ďalej len „eradikačný plán“).

(4)

S cieľom stanoviť vhodné opatrenia na kontrolu zdravia zvierat a zabrániť ďalšiemu šíreniu uvedenej choroby sa v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2014/709/EÚ (2) stanovil zoznam Únie, v ktorom sa uvádzajú vysokorizikové oblasti. Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ bola nedávno zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/1850 (3), aby sa zohľadnili okrem iného nedávne prípady afrického moru ošípaných u diviakov v Českej republike, a časti I a II uvedenej prílohy teraz zahŕňajú infikované oblasti v Českej republike.

(5)

Komisia eradikačný plán preskúmala a usúdila, že je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 16 smernice 2002/60/ES. Preto by sa mal zodpovedajúcim spôsobom schváliť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Plán predložený Českou republikou 24. októbra 2017 na eradikáciu afrického moru ošípaných u populácií diviakov v infikovaných oblastiach tohto členského štátu sa týmto schvaľuje.

Článok 2

Česká republika uvedie do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na realizáciu eradikačného plánu uvedeného v článku 1 do 1. decembra 2017.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Českej republike.

V Bruseli 17. novembra 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1850 z 11. októbra 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 264, 13.10.2017, s. 7).


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/57


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2166

zo 17. novembra 2017,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2017) 7540]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. V prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa v častiach I až IV vymedzujú a uvádzajú určité oblasti uvedených členských štátov rozdelené podľa úrovne rizika vyplývajúcej z epidemiologickej situácie v súvislosti s danou chorobou. Uvedený zoznam zahŕňa určité oblasti Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska.

(2)

V septembri a októbri 2017 sa vyskytlo niekoľko prípadov afrického moru ošípaných u diviakov v Kuldīgas novads v Lotyšsku, Jurbarko rajono savivaldybė v Litve a gminy Bargłów Kościelny, Płaska, Sejny a Stary Brus v Poľsku, teda v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Tieto prípady predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(3)

V septembri a októbri 2017 sa vyskytlo niekoľko ohnísk afrického moru ošípaných u domácich ošípaných v Lääne-Nigula valdin v Estónsku, Neretas novads v Lotyšsku, Anykščių rajono savivaldybė, Kavarsko seniūnija v Litve a gmina Lipsk v Poľsku. Tieto ohniská sa vyskytli v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti uvedené v častiach I a II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Predstavujú zvýšenú mieru rizika, ktorá by sa mala zohľadniť v prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(4)

Od októbra 2016 nebol nahlásený žiaden výskyt ohniska afrického moru ošípaných u domácich ošípaných v určitých oblastiach Lotyšska, ktoré sa v súčasnosti uvádzajú v časti III uvedenej prílohy. Okrem toho sa v chovoch v daných oblastiach uspokojujúcim spôsobom vykonáva dohľad nad opatreniami biologickej bezpečnosti na základe národných programov biologickej bezpečnosti zameraných na zabránenie šíreniu tohto vírusu. Tieto skutočnosti poukazujú na zlepšenie epidemiologickej situácie v Lotyšsku.

(5)

Od júla 2017 nebol nahlásený žiaden výskyt ohniska afrického moru ošípaných u domácich ošípaných v určitých oblastiach Litvy, ktoré sa v súčasnosti uvádzajú v časti III uvedenej prílohy a v ktorých sa nenachádzajú žiadne nekomerčné chovy ošípaných. Okrem toho sa v chovoch v daných oblastiach uspokojujúcim spôsobom vykonáva dohľad nad opatreniami biologickej bezpečnosti. Tieto skutočnosti poukazujú na zlepšenie epidemiologickej situácie v Litve.

(6)

Pri posudzovaní rizika pre zdravie zvierat, ktoré predstavuje nová nákazová situácia v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku, by sa mal zohľadniť vývoj súčasnej epidemiologickej situácie v súvislosti s africkým morom ošípaných v postihnutých populáciách domácich a divo žijúcich ošípaných v Únii. S cieľom správne zamerať opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2014/709/EÚ a zároveň zabrániť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných, ako aj akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie, a súčasne sa vyhnúť neodôvodneným prekážkam obchodu zavedeným tretími krajinami, by sa mal zmeniť zoznam Únie obsahujúci oblasti, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat, stanovený v prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu, aby sa zohľadnili zmeny epidemiologickej situácie, pokiaľ ide o uvedenú chorobu v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku.

(7)

Oblasti, v ktorých sa vyskytli nedávne prípady afrického moru ošípaných u diviakov v Lotyšsku, Litve a Poľsku a ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, by sa preto teraz mali namiesto toho uvádzať v časti II uvedenej prílohy.

(8)

Okrem toho by sa oblasti, v ktorých došlo k nedávnemu výskytu ohnísk afrického moru ošípaných u domácich ošípaných v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku a ktoré sú v súčasnosti uvedené v častiach I a II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ, mali teraz namiesto toho uvádzať v časti III uvedenej prílohy.

(9)

Určité oblasti Lotyšska, ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti III prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ a v ktorých nebol v poslednom období hlásený žiadny výskyt ohnísk afrického moru ošípaných, by sa mali teraz namiesto toho uvádzať v časti II danej prílohy.

(10)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. novembra 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza takto:

PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Česká republika

Tieto oblasti v Českej republike:

okres Uherské Hradiště,

okres Kroměříž,

okres Vsetín.

2.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Hiiu maakond.

3.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novada Bēnes, Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,

Dobeles novada Penkules pagasts,

Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Gudenieku, Turlavas, Kurmāles, Snēpeles, Laidu pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novada Svitenes un Viesturu pagasts,

Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas un Zirņu pagasts, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

4.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto Jurbarkų ir Viešvilės seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 146,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr A1, Ariogalos miesto, Betygalos seniūnijos, Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto, Šiluvos ir Viduklės seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

5.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka i część gminy Sztabin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 664 w powiecie augustowskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski.

 

w województwie lubelskim:

gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów w powiecie łęczyńskim,

gminy Borki, Czemierniki, miasto Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim,

gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,

gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów

w powiecie lubartowskim.

ČASŤ II

1.   Česká republika

Tieto oblasti v Českej republike:

okres Zlín.

2.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Haapsalu linn,

Hanila vald,

Harju maakond,

IDA-Viru maakond,

Jõgeva maakond,

Järva maakond,

Kihelkonna vald,

Kullamaa vald,

Kuressaare linn,

Lääne-Viru maakond,

Lääne-Saare vald,

osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maanatee nr 79),

Lihula vald,

Martna vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230,

Nõva vald,

Pihtla vald,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Põlva maakond,

Rapla maakond,

osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Tartu maakond,

Torgu vald,

Valga maakond,

Viljandi maakond,

Vormsi vald,

Võru maakond.

3.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Ādažu novads,

Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novada Lielauces un Īles pagasts,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kalibes un Vārmes pagasti,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,

Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novads,

Rundāles novada Rundāles pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

4.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 146,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo ir Žeimelio seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų, Girkalnio, Ariogalios seniūnijos į pietus nuo kelio Nr. A1,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

5.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

 

w województwie podlaskim:

część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczoną przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,

gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

powiat sejneński,

gminy Bargłów Kościelny, Płaska i część gminy Sztabin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 664 w powiecie augustowskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo, Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór i Krynki w powiecie sokólskim.

 

w województwie mazowieckim:

gmina Przesmyki w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Komarówka Podlaska i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,

gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim.

ČASŤ III

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Audru vald,

Lääne-Nigula vald,

Laimjala vald,

osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),

osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 230,

orissaare vald,

Pöide vald,

osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maanteest nr 31,

Tõstamaa vald,

Valjala vald.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Aglonas novada Aglonas pagasts,

Auces novada Vītiņu pagasts,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932,

Priekuļu novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Salaspils novads,

Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads,

Viesītes novada Rites un Saukas pagasts.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus-nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija,

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,

gmina Lipsk w powiecie augustowskim,

części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

tutto il territorio della Sardegna.


Korigendá

21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/69


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/141 z 26. januára 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého príslušenstva na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele používaného na zváranie na tupo, tiež dokončeného, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane

( Úradný vestník Európskej únie L 22 z 27. januára 2017 )

Na strane 52 v článku 1 ods. 1:

namiesto:

„1.   Konečné antidumpingové clo sa ukladá na dovoz príslušenstva na rúry a rúrky používaného na zváranie na tupo, vyrobeného z tried austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktoré zodpovedá typom 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 a 321H podľa normy AISI a ich ekvivalentom v iných normách, s najväčším vonkajším priemerom nepresahujúcim 406,4 mm a s hrúbkou steny 16 mm alebo menej, s priemernou drsnosťou (Ra) povrchovej úpravy najmenej 0,8 mikrometra, bez prírub, tiež dokončeného, s pôvodom v ČĽR a na Taiwane. Výrobok patrí pod číselné znaky KN ex 7307 23 10 a ex 7307 23 90 (kódy TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015, 7307239025).“

má byť:

„1.   Konečné antidumpingové clo sa ukladá na dovoz príslušenstva na rúry a rúrky používaného na zváranie na tupo, vyrobeného z tried austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktoré zodpovedá typom 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 a 321H podľa normy AISI a ich ekvivalentom v iných normách, s najväčším vonkajším priemerom nepresahujúcim 406,4 mm a s hrúbkou steny 16 mm alebo menej, s priemernou drsnosťou (Ra) vnútorného povrchu najmenej 0,8 mikrometra, bez prírub, tiež dokončeného, s pôvodom v ČĽR a na Taiwane. Výrobok patrí pod číselné znaky KN ex 7307 23 10 a ex 7307 23 90 (kódy TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015, 7307239025).“


21.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/69


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/659 zo 6. apríla 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/141, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého príslušenstva na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele používaného na zváranie na tupo, tiež dokončeného, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane

( Úradný vestník Európskej únie L 94 zo 7. apríla 2017 )

Na strane 9 v článku 1 v texte, ktorým sa nahrádza článok 1 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/141:

namiesto:

„1.   Konečné antidumpingové clo sa ukladá na dovoz príslušenstva na rúry a rúrky používaného na zváranie na tupo, vyrobeného z tried austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktoré zodpovedá typom 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 a 321H podľa normy AISI a ich ekvivalentom v iných normách, s najväčším vonkajším priemerom nepresahujúcim 406,4 mm a s hrúbkou steny 16 mm alebo menej, s priemernou drsnosťou (Ra) povrchovej úpravy najmenej 0,8 mikrometra, bez prírub, tiež dokončeného, s pôvodom v ČĽR a na Taiwane. Výrobok patrí pod číselné znaky KN ex 7307 23 10 a ex 7307 23 90 (kódy TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015, 7307239025).“

má byť:

„1.   Konečné antidumpingové clo sa ukladá na dovoz príslušenstva na rúry a rúrky používaného na zváranie na tupo, vyrobeného z tried austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktoré zodpovedá typom 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 a 321H podľa normy AISI a ich ekvivalentom v iných normách, s najväčším vonkajším priemerom nepresahujúcim 406,4 mm a s hrúbkou steny 16 mm alebo menej, s priemernou drsnosťou (Ra) vnútorného povrchu najmenej 0,8 mikrometra, bez prírub, tiež dokončeného, s pôvodom v ČĽR a na Taiwane. Výrobok patrí pod číselné znaky KN ex 7307 23 10 a ex 7307 23 90 (kódy TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015, 7307239025).“