ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 278

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
27. októbra 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1937 z 11. júla 2017 o podpise, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva

1

 

*

Zmluva o založení Dopravného spoločenstva

3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

27.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 278/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/1937

z 11. júla 2017

o podpise, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 91 a článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada poverila 12. júna 2008 a 9. októbra 2009 Komisiu, aby začala rokovania v mene Únie s Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Kosovom (*1), Čiernou Horou a Srbskou republikou (ďalej len „juhovýchodoeurópske strany“) o zmluve o založení Dopravného spoločenstva.

(2)

Uvedené rokovania boli úspešne ukončené parafovaním Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva (ďalej len „Zmluva o Dopravnom spoločenstve“) zo strany všetkých zmluvných strán.

(3)

Zmluvou o Dopravnom spoločenstve sa podporuje rozvoj dopravy medzi Úniou a juhovýchodoeurópskymi stranami na základe ustanovení acquis Únie.

(4)

Podpisom Zmluvy o Dopravnom spoločenstve nie je dotknutá pozícia členských štátov o statuse Kosova, o ktorej rozhodnú v súlade s ich vnútroštátnou praxou a medzinárodným právom. Žiaden z pojmov, žiadne znenie alebo žiadne vymedzenia pojmov použité v tomto rozhodnutí alebo v Zmluve o Dopravnom spoločenstve vrátane príloh a protokolov k nej nepredstavujú uznanie Kosova ako nezávislého štátu Úniou ani jednotlivými členskými štátmi, ktoré Kosovo ako nezávislý štát neuznali.

(5)

Na predkladanie dokumentov vydaných orgánmi Kosova podľa Zmluvy o Dopravnom spoločenstve sa môžu uplatňovať vnútorné postupy členských štátov.

(6)

Zmluva o Dopravnom spoločenstve by sa mala podpísať.

(7)

Aby sa mohli prínosy Zmluvy o Dopravnom spoločenstve využívať čo najskôr, mala by sa vykonávať predbežne do ukončenia postupov potrebných na jej nadobudnutie platnosti,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje podpis Zmluvy o Dopravnom spoločenstve s výhradou jej uzavretia.

Text Zmluvy o Dopravnom spoločenstve je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať Zmluvu o Dopravnom spoločenstve v mene Únie.

Článok 3

Zmluva o Dopravnom spoločenstve sa predbežne vykonáva v súlade s jej článkom 41 ods. 3 od dátumu jej podpisu až do nadobudnutia jej platnosti.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 11. júla 2017

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(*1)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


27.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 278/3


ZMLUVA

o založení Dopravného spoločenstva

Strany, ktorými sú

EURÓPSKA ÚNIA (ďalej len „Únia“ alebo „Európska únia“)

a

JUHOVÝCHODOEURÓPSKE STRANY Albánska republika, Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Kosovo (*1) (ďalej len „Kosovo“), Čierna Hora, Srbská republika,

všetky vyššie uvedené strany ďalej spolu len „zmluvné strany“.

VYCHÁDZAJÚC z práce vykonanej v rámci Memoranda o porozumení vo veci rozvoja základnej regionálnej dopravnej siete juhovýchodnej Európy podpísaného 11. júna 2004 v Luxemburgu a BERÚC NA VEDOMIE, že dané memorandum už viac nebude relevantné,

UZNÁVAJÚC integrovanú povahu medzinárodnej dopravy a ŽELAJÚC si vytvoriť Dopravné spoločenstvo medzi Európskou úniou a juhovýchodoeurópskymi stranami na základe postupnej integrácie dopravného trhu zmluvných strán na základe príslušného acquis,

BERÚC DO ÚVAHY, že pravidlá týkajúce sa Dopravného spoločenstva sa majú uplatňovať na viacstrannom základe v rámci Dopravného spoločenstva, a preto musia byť v tejto súvislosti určené osobitné pravidlá,

BERÚC NA VEDOMIE predbežnú dohodu a príslušné memorandum o praktických opatreniach, ktoré v roku 1995 podpísali Helénska republika a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko,

SÚHLASIAC, že je vhodné, aby na základe Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie pravidlá Dopravného spoločenstva vychádzali z príslušných právnych predpisov platných v Európskej únii v zmysle prílohy I k tejto zmluve, a S PRIHLIADNUTÍM NA úpravy, ktoré sú v nich obsiahnuté, vrátane nahradenia pojmu „Európske spoločenstvo“ pojmom „Európska únia“,

MAJÚC NA PAMÄTI, že integráciu dopravných trhov nemožno dosiahnuť naraz, ale postupne pomocou osobitných opatrení s obmedzeným trvaním,

ZDÔRAZŇUJÚC, že prevádzkovatelia dopravy by nemali byť diskriminovaní, pokiaľ ide o prístup k dopravnej infraštruktúre,

MAJÚC NA PAMÄTI snahu každej juhovýchodoeurópskej strany zosúladiť jej právne predpisy o doprave a súvisiacich záležitostiach s predpismi Európskej únie, a to aj pokiaľ ide o budúci vývoj acquis v Únii,

UZNÁVAJÚC dôležitosť technickej pomoci v tejto súvislosti,

MAJÚC NA PAMÄTI nevyhnutnosť chrániť životné prostredie a bojovať proti zmene klímy, ako aj potrebu udržateľnosti rozvoja odvetvia dopravy,

MAJÚC NA PAMÄTI nevyhnutnosť prihliadať na sociálny rozmer Dopravného spoločenstva a vytvoriť v juhovýchodoeurópskych stranách štruktúry sociálneho dialógu,

MAJÚC NA PAMÄTI európsku perspektívu juhovýchodoeurópskych strán zdôraznenú pri príležitosti viacerých nedávnych samitov Európskej rady,

BERÚC NA VEDOMIE, že bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbská republika a Albánska republika sú kandidátskymi krajinami na členstvo v Európskej únii a Bosna a Hercegovina taktiež požiadala o členstvo v nej,

POZNAMENÁVAJÚC, že pri prijímaní dokladov vydaných orgánmi Kosova na základe tejto zmluvy sa môžu uplatňovať interné postupy členských štátov Európskej únie,

BERÚC NA VEDOMIE odhodlanosť kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín priblížiť sa k Európskej únii a implementovať acquis, a to najmä v oblasti dopravy,

DOHODLI SA NA VYTVORENÍ DOPRAVNÉHO SPOLOČENSTVA:

Článok 1

Ciele a zásady

1.   Cieľom tejto zmluvy je vytvoriť Dopravné spoločenstvo v oblasti cestnej, železničnej, vnútrozemskej vodnej a námornej dopravy, ako aj rozvoj dopravnej siete medzi Európskou úniou a juhovýchodoeurópskymi stranami (ďalej len „Dopravné spoločenstvo“). Dopravné spoločenstvo vychádza z postupného začleňovania dopravných trhov juhovýchodoeurópskych strán do dopravného trhu Európskej únie na základe príslušného acquis vrátane oblastí technických noriem, interoperability, bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, riadenia dopravy, sociálnej politiky, verejného obstarávania a životného prostredia, a to vo všetkých druhoch dopravy s výnimkou leteckej. Na tento účel sa v tejto zmluve stanovujú pravidlá uplatniteľné medzi zmluvnými stranami za ďalej uvedených podmienok. Tieto pravidlá zahŕňajú ustanovenia stanovené aktmi uvedenými v prílohe I.

2.   Ustanovenia tejto zmluvy sa uplatňujú v rozsahu, v akom sa týkajú cestnej, železničnej, vnútrozemskej vodnej, námornej dopravy a dopravných sietí vrátane infraštruktúry letísk, alebo súvisiacej záležitosti uvedenej v prílohe I.

3.   Táto zmluva pozostáva z článkov, v ktorých sa stanovuje všeobecné fungovanie Dopravného spoločenstva (ďalej len „hlavná zmluva“), z príloh, pričom príloha I obsahuje akty Európskej únie uplatniteľné medzi zmluvnými stranami v rámci hlavnej zmluvy, a z protokolov, z ktorých sa aspoň v jednom z nich za každú juhovýchodoeurópsku stranu stanovujú prechodné opatrenia, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Článok 2

1.   Na účely tejto zmluvy:

a)

pojem „zmluva“ označuje hlavnú zmluvu, prílohy k nej, akty uvedené v prílohe I, ako aj protokoly k nej;

b)

pojem „juhovýchodoeurópske strany“ označuje Albánsku republiku, Bosnu a Hercegovinu, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Kosovo, Čiernu Horu a Srbskú republiku;

c)

žiaden výraz, formulácia alebo vymedzenie pojmu, ktoré sú použité v tejto zmluve vrátane príloh a protokolov k nej, nepredstavuje uznanie Kosova ako nezávislého štátu Európskou úniou ani jednotlivými členskými štátmi, ktoré Kosovo ako nezávislý štát neuznali;

d)

pojem „dohovor“ znamená akýkoľvek iný medzinárodný dohovor alebo dohodu o medzinárodnej doprave, než je táto zmluva, otvorenú na podpis;

e)

pojem „členský štát EÚ“ znamená členský štát Európskej únie;

f)

pojem „acquis“ znamená súbor právnych predpisov, ktoré Európska únia prijala s cieľom splniť svoje ciele.

2.   Pojmy „krajina“, „vnútroštátny“, „štátni príslušníci“, „územie“ alebo „vlajka“ sa používajú bez toho, aby bolo dotknuté postavenie každej zmluvnej strany podľa medzinárodného práva.

Článok 3

1.   Uplatniteľné ustanovenia aktov uvedených alebo obsiahnutých v prílohe I upravenej v súlade s prílohou II alebo v rozhodnutiach regionálneho riadiaceho výboru sú pre zmluvné strany dohody záväzné.

2.   Takéto ustanovenia sú alebo sa stanú súčasťou vnútorného právneho poriadku juhovýchodoeurópskych strán, a to takto:

a)

akt zodpovedajúci nariadeniu Európskej únie sa stane súčasťou vnútorného právneho poriadku príslušnej juhovýchodoeurópskej strany v lehote stanovenej pre juhovýchodoeurópske strany prostredníctvom regionálneho riadiaceho výboru;

b)

akt zodpovedajúci smernici Európskej únie ponecháva príslušným orgánom jednotlivých juhovýchodoeurópskych strán výber formy a spôsobu jeho vykonania;

c)

akt zodpovedajúci rozhodnutiu Európskej únie sa stane súčasťou vnútorného právneho poriadku príslušnej juhovýchodoeurópskej strany v lehote stanovenej pre juhovýchodoeurópske strany prostredníctvom regionálneho riadiaceho výboru.

3.   Ak uplatniteľné ustanovenia aktov uvedených v odseku 1 vedú k vzniku záväzkov na strane členských štátov EÚ, tieto záväzky sa vzťahujú na členské štáty EÚ v nadväznosti na rozhodnutie prijaté na základe pravidiel uplatniteľných v Európskej únii na základe posúdenia Európskej komisie, pokiaľ ide o úplné vykonávanie aktov Európskej Únie uvedených v prílohe I juhovýchodoeurópskymi stranami.

Článok 4

Zmluvné strany prijmú všetky primerané všeobecné alebo konkrétne opatrenia, aby sa zabezpečilo plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a zdržia sa akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov tejto zmluvy.

Článok 5

Sociálne otázky

Juhovýchodoeurópske strany implementujú príslušné acquis v sociálnej oblasti s ohľadom na dopravu tak, ako je stanovené v prílohe I. Dopravné spoločenstvo na primeranej úrovni posilňuje a podporuje sociálny dialóg a sociálny rozmer prostredníctvom odkazu na acquis v sociálnych otázkach, základných práv pracovníkov a účasti Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a vnútroštátnych a európskych sociálnych partnerov pôsobiacich v sektore dopravy.

Článok 6

Životné prostredie

Juhovýchodoeurópske strany implementujú príslušné acquis v oblasti životného prostredia v súvislosti s dopravou, najmä pokiaľ ide o strategické environmentálne hodnotenie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie a smernice na ochranu prírody, vody a kvality ovzdušia tak, ako je uvedené v prílohe I.6.

Článok 7

Verejné obstarávanie

Juhovýchodoeurópske strany implementujú príslušné acquis v oblasti verejného obstarávania s ohľadom na dopravu tak, ako je uvedené v prílohe I.7.

Článok 8

Infraštruktúra

1.   Mapy orientačného rozšírenia súhrnných a základných sietí transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) na západný Balkán sú pripojené k tejto zmluve v prílohe I.1. Regionálny riadiaci výbor podáva ministerskej rade každý rok správu o realizácii TEN-T uvedenej v tejto zmluve. Technické výbory pomáhajú regionálnemu riadiacemu výboru s vypracúvaním správy.

2.   Dopravné spoločenstvo podporuje rozvoj orientačného rozšírenia súhrnných a základných sietí TEN-T na západný Balkán podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/758 (1) tak, ako je uvedené v prílohe I.1. Zohľadňuje pritom súvisiace dvojstranné a viacstranné dohody uzavreté medzi zmluvnými stranami vrátane rozvoja kľúčových spojení a prepojení potrebných na odstránenie úzkych miest a na podporu prepojenia vnútroštátnych sietí a prepojenia so sieťami TEN-T v EÚ.

Článok 9

1.   Dopravné spoločenstvo vypracuje každé dva roky päťročný priebežný pracovný plán rozvoja orientačného rozšírenia súhrnnej a základnej siete TEN-T na západný Balkán a určí prioritné projekty regionálneho záujmu v súlade s najlepšími postupmi Únie, ktorý musí prispievať k vyváženému a trvalo udržateľnému rozvoju z hľadiska ekonomiky, priestorovej integrácie, environmentálneho a sociálneho dosahu, ako aj sociálnej súdržnosti.

2.   Tento päťročný priebežný pracovný plán musí okrem iného:

a)

byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie stanovenými v prílohe I, najmä ak sa uvažuje s financovaním zo zdrojov Európskej únie;

b)

preukázať najlepší pomer medzi kvalitou a cenou a širšie sociálno-ekonomické vplyvy v súlade s pravidlami financovania darcovských organizácií a najlepšími medzinárodnými normami a postupmi;

c)

venovať osobitnú pozornosť globálnej zmene klímy a environmentálnej udržateľnosti v etape určenia projektu a analýzy;

d)

obsahovať možnosti financovania od darcov a medzinárodných finančných inštitúcií, najmä prostredníctvom Investičného rámca pre západný Balkán.

3.   Dopravné spoločenstvo musí podporovať potrebné štúdie a analýzy, najmä pokiaľ ide o ekonomickú životaschopnosť, technické špecifikácie, vplyv na životné prostredie, sociálne dôsledky a mechanizmy financovania.

4.   Stály sekretariát musí zaviesť informačný systém, ktorý budú používať subjekty s rozhodovacími právomocami pri monitorovaní a preskúmavaní podmienok a realizácie orientačného rozšírenia súhrnných a základných sietí TEN-T na západný Balkán..

Článok 10

Juhovýchodoeurópske strany vyvinú účinné systémy riadenia dopravy vrátane intermodálnych systémov a inteligentných dopravných systémov.

Článok 11

Železničná doprava

1.   V rozsahu a za podmienok tejto zmluvy a v rozsahu a za podmienok stanovených príslušnými aktmi uvedenými v prílohe I železničné podniky s licenciou od členského štátu EÚ alebo od juhovýchodoeurópskej strany majú právo prístupu k infraštruktúre vo všetkých členských štátoch EÚ a juhovýchodoeurópskych stranách na účely prevádzkovania služieb medzinárodnej železničnej osobnej alebo nákladnej dopravy.

2.   V rozsahu a za podmienok tejto zmluvy a v rozsahu a za podmienok stanovených príslušnými aktmi uvedenými v prílohe I nesmú existovať žiadne obmedzenia platnosti licencií železničných podnikov, ich bezpečnostných osvedčení, certifikačných dokumentov rušňovodičov a schválení železničných vozidiel udelených EÚ alebo príslušným orgánom členského štátu alebo juhovýchodoeurópskej strany.

Článok 12

Cestná doprava

Juhovýchodoeurópske strany podporujú efektívne, bezpečné a zabezpečené činnosti v cestnej doprave. Spolupráca medzi zmluvnými stranami je zameraná na zbližovanie smerom k prevádzkovým normám a politikám týkajúcim sa cestnej dopravy v Európskej únii, a to najmä implementáciou acquis v oblasti cestnej dopravy, ako je uvedené v prílohe I.

Článok 13

Vnútrozemská vodná doprava

Zmluvné strany podporujú efektívne, bezpečné a zabezpečené činnosti vo vnútrozemskej vodnej doprave. Spolupráca medzi zmluvnými stranami je zameraná na zbližovanie smerom k prevádzkovým normám a politikám týkajúcim sa vnútrozemskej vodnej dopravy v Európskej únii, a to najmä vykonávaním aktov uvedených v prílohe I juhovýchodoeurópskymi stranami.

Článok 14

Námorná doprava

Zmluvné strany podporujú efektívne, bezpečné a zabezpečené činnosti v námornej doprave. Spolupráca medzi zmluvnými stranami je zameraná na zbližovanie smerom k prevádzkovým normám a politikám týkajúcim sa námornej dopravy v Európskej únii, a to najmä vykonávaním aktov uvedených v prílohe I juhovýchodoeurópskymi stranami.

Článok 15

Uľahčovanie administratívnych formalít

1.   Zmluvné strany uľahčia administratívne postupy (formality) pri prechode z jedného colného územia do iného podľa ustanovení dohôd o colnej spolupráci uplatniteľných medzi Európskou úniou na jednej strane a každou z juhovýchodoeurópskych strán na druhej strane.

2.   S tým istým cieľom juhovýchodoeurópske strany uľahčia administratívne postupy pri prechode z jedného colného územia do iného podľa ustanovení dohôd o colnej spolupráci uplatniteľných medzi nimi.

Článok 16

Nediskriminácia

V rámci rozsahu pôsobnosti tejto zmluvy a bez toho, aby boli dotknuté jej akékoľvek osobitné ustanovenia, sa zakazuje akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti.

Článok 17

Hospodárska súťaž

1.   V rámci rozsahu pôsobnosti tejto zmluvy sa uplatňujú ustanovenia prílohy III. Ak sú predpisy o hospodárskej súťaži a štátnej pomoci zahrnuté v iných dohodách medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami, ako napríklad v dohodách o pridružení, na uvedené strany sa uplatňujú tieto predpisy.

2.   Články 18, 19 a 20 sa neuplatňujú vo vzťahu k ustanoveniam uvedeným v prílohe III, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže. Uplatňujú sa vo vzťahu k štátnej pomoci.

Článok 18

Presadzovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa práva, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, a najmä z aktov uvedených v prílohe I, mohli vymáhať na vnútroštátnych súdoch.

2.   Všetky otázky týkajúce sa právoplatnosti právnych predpisov prijatých Európskou úniou uvedených v prílohe I patria do výlučnej pôsobnosti Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“).

Článok 19

Výklad

1.   Pokiaľ sú ustanovenia tejto zmluvy a ustanovenia aktov uvedených v prílohe I v podstate totožné so zodpovedajúcimi predpismi Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s aktmi prijatými podľa uvedených zmlúv, tieto ustanovenia sa pri vykonávaní a uplatňovaní vykladajú v súlade s príslušnými rozsudkami Súdneho dvora a rozhodnutiami Európskej komisie vydanými pred dátumom podpisu tejto zmluvy. Rozsudky a rozhodnutia prijaté po dni podpisu tejto zmluvy sa musia oznámiť ostatným zmluvným stranám. Na žiadosť niektorej zo zmluvných strán dôsledky týchto neskorších rozsudkov a rozhodnutí určí regionálny riadiaci výbor s pomocou technických výborov s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto zmluvy. Existujúce výklady sa oznámia juhovýchodoeurópskym stranám pred dňom podpisu tejto zmluvy. Rozhodnutia regionálneho riadiaceho výboru na základe tohto postupu musia byť v súlade s judikatúrou Súdneho dvora.

2.   Ak v súvislosti s výkladom tejto zmluvy, ustanovení aktov uvedených v prílohe I alebo aktov prijatých na jej základe, ktoré sú v podstate totožné so zodpovedajúcimi predpismi Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo s aktmi prijatými na základe uvedených zmlúv, vznikne otázka v prípade, ktorý sa prejednáva pred súdom alebo tribunálom juhovýchodoeurópskej strany, súd alebo tribunál požiada, ak to považuje za potrebné na vydanie rozsudku a v súlade s prílohou IV, aby Súdny dvor rozhodol o tejto otázke. Juhovýchodoeurópska strana môže formou rozhodnutia a v súlade s prílohou IV určiť, v akom rozsahu a akým spôsobom majú jej súdy a tribunály uplatňovať toto ustanovenie. Takéto rozhodnutie sa oznámi depozitárovi a Súdnemu dvoru. Depozitár informuje ostatné zmluvné strany. Prejudiciálne rozhodnutie Súdneho dvora je záväzné pre súdy juhovýchodoeurópskej strany, ktoré sa zaoberajú prípadom, v súvislosti s ktorým vznikla daná otázka.

Článok 20

Nové právne predpisy

1.   Touto zmluvou nie je dotknuté právo žiadnej juhovýchodoeurópskej strany dohody, aby v súlade so zásadou nediskriminácie a ustanoveniami tohto článku jednostranne prijímala nové právne predpisy alebo menila svoje existujúce právne predpisy v oblasti dopravy alebo súvisiacej oblasti uvedené v prílohe I. Juhovýchodoeurópske strany môžu prijímať takéto právne predpisy, iba ak sú v súlade s touto zmluvou.

2.   Hneď ako juhovýchodoeurópska strana prijme nové právne predpisy alebo zmení svoje právne predpisy, informuje o tom ostatné zmluvné strany prostredníctvom regionálneho riadiaceho výboru najneskôr do jedného mesiaca po ich prijatí. Na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán príslušný technický výbor do dvoch nasledujúcich mesiacov usporiada výmenu názorov o dosahu takýchto nových právnych predpisov alebo zmien na riadne fungovanie tejto zmluvy.

3.   Pokiaľ ide o akékoľvek nové právne záväzné akty Európskej únie, regionálny riadiaci výbor:

a)

buď prijme rozhodnutie o revízii prílohy I s cieľom zapracovať do nej v prípade potreby na základe reciprocity príslušný nový akt; alebo

b)

prijme rozhodnutie o tom, že príslušný nový akt sa považuje za vyhovujúci ustanoveniam tejto zmluvy; alebo

c)

rozhodne o prípadných iných opatreniach na zabezpečenie riadneho fungovania tejto zmluvy.

4.   Pokiaľ ide o nové právne záväzné akty Európskej únie, ktoré boli prijaté po podpise tejto zmluvy a pred nadobudnutím jej platnosti, a ktoré boli oznámené ostatným zmluvným stranám, za deň doručenia oznámenia sa považuje deň postúpenia. Regionálny riadiaci výbor prijme rozhodnutie najskôr šesťdesiat dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy.

Článok 21

Ministerská rada

Týmto sa zriaďuje ministerská rada. Ministerská rada zabezpečí, že sa budú plniť ciele stanovené v tejto zmluve a:

a)

stanovuje všeobecné politické usmernenia;

b)

preskúmava pokrok vo vykonávaní tejto zmluvy, a to vrátane opatrení v nadväznosti na návrhy predložené sociálnym fórom;

c)

vydáva stanoviská k vymenovaniu riaditeľa stáleho sekretariátu;

d)

rozhoduje o sídle stáleho sekretariátu na základe konsenzu.

Článok 22

Ministerská rada je zložená z jedného zástupcu za každú zmluvnú stranu. Všetky členské štáty EÚ majú možnosť účasti v úlohe pozorovateľa.

Článok 23

Ministerská rada zasadá na ročnom základe.

Článok 24

Regionálny riadiaci výbor

1.   Týmto sa zriaďuje regionálny riadiaci výbor. Regionálny riadiaci výbor je zodpovedný za správu tejto zmluvy a zabezpečuje jej riadnu implementáciu bez toho, aby bol dotknutý článok 19. Na tento účel predkladá odporúčania a prijíma rozhodnutia v prípadoch uvedených v tejto zmluve. Rozhodnutia regionálneho riadiaceho výboru musia zmluvné strany uvádzať do praxe v súlade so svojimi vlastnými predpismi.

2.   Regionálny riadiaci výbor je zložený zo zástupcu a náhradníka zmluvných strán. Všetky členské štáty EÚ majú možnosť účasti v úlohe pozorovateľa.

3.   Regionálny riadiaci výbor sa uznáša jednomyseľne.

4.   Na účely riadneho vykonávania tejto zmluvy si zmluvné strany vymieňajú okrem iného informácie o nových právnych predpisoch alebo rozhodnutiach súvisiacich s touto zmluvou, a na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany uskutočňujú konzultácie s regionálnym riadiacim výborom, a to aj v sociálnych otázkach.

5.   Regionálny riadiaci výbor prijme svoj rokovací poriadok.

6.   Juhovýchodoeurópske strany sa striedajú pri predsedaní regionálneho riadiaceho výboru v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v ich rokovacom poriadku.

7.   Predseda regionálneho riadiaceho výboru zvoláva zasadnutia aspoň dvakrát za rok s cieľom preskúmať všeobecné fungovanie tejto zmluvy, a ak si to vyžadujú okolnosti, na žiadosť akejkoľvek zmluvnej strany. Regionálny riadiaci výbor neustále sleduje vývoj judikatúry Súdneho dvora. Na tento účel Európska únia poskytne juhovýchodoeurópskym stranám všetky rozsudky Súdneho dvora súvisiace s fungovaním tejto zmluvy. Regionálny riadiaci výbor koná do troch mesiacov s cieľom zabezpečiť jednotný výklad tejto zmluvy.

8.   Regionálny riadiaci výbor pripravuje prácu ministerskej rady.

Článok 25

1.   Rozhodnutie regionálneho riadiaceho výboru je pre zmluvné strany záväzné. Ak rozhodnutie regionálneho riadiaceho výboru obsahuje povinnosť, aby zmluvná strana prijala opatrenie, daná zmluvná strana prijme potrebné opatrenia a informuje o tom regionálny riadiaci výbor.

2.   Rozhodnutia regionálneho riadiaceho výboru sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie a vo vestníku juhovýchodoeurópskych strán. Každé rozhodnutie musí obsahovať dátum jeho vykonania zmluvnými stranami a ďalšie informácie, ktoré by sa mohli týkať hospodárskych subjektov.

Článok 26

Technické výbory

1.   Regionálny riadiaci výbor rozhodne o zriadení technických výborov v podobe ad hoc pracovných skupín. Každý technický výbor môže v oblasti svojej zodpovednosti predkladať návrhy na rozhodnutie regionálneho riadiaceho výboru. Technické výbory sú zložené zo zástupcov zmluvných strán. Všetky členské štáty EÚ majú možnosť účasti v úlohe pozorovateľa.

Príslušné organizácie občianskej spoločnosti, a najmä tie, ktoré sa zaoberajú životným prostredím, sa na ad hoc základe prizývajú ako pozorovatelia.

2.   Technické výbory prijmú svoje rokovacie poriadky.

3.   Juhovýchodoeurópska strana sa strieda pri predsedaní technickým výborom v súlade s podmienkami, ktoré sa stanovia v ich rokovacom poriadku.

Článok 27

Sociálne fórum

1.   Zmluvné strany náležite zohľadňujú sociálny rozmer a uznávajú potrebu zapojiť sociálnych partnerov na všetkých príslušných úrovniach tým, že podporia sociálny dialóg v súvislosti s monitorovaním vykonávania zmluvy a jej účinkov.

2.   Musia zvážiť význam zamerania svojej pozornosti na tieto kľúčové oblasti:

a)

základné práva pracovníkov podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach, Európskej sociálnej charty, Charty Spoločenstva o základných sociálnych právach pracovníkov a Charty základných práv Európskej únie;

b)

pracovné právo – vo vzťahu k podpore zlepšovania pracovných podmienok a životnej úrovne;

c)

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – vo vzťahu k zlepšovaniu pracovného prostredia, pokiaľ ide o ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníkov v odvetví dopravy;

d)

rovnosť príležitostí – so zameraním na zavedenie zásady (v prípade potreby), že muži a ženy by mali dostávať rovnakú odmenu za rovnakú prácu.

3.   Na účely riešenia týchto sociálnych otázok sa zmluvné strany dohodnú na zriadení sociálneho fóra. Každá zmluvná strana v súlade so svojimi vnútornými postupmi určí svojich zástupcov, ktorí sa môžu zúčastňovať na príslušných zasadnutiach sociálneho fóra. Toto zastúpenie sa vzťahuje na vlády, ako aj organizácie pracovníkov a zamestnávateľov a všetky ostatné relevantné orgány, ktoré sa považujú za primerané v súlade s diskutovanými témami. Európske výbory pre sociálny dialóg v oblasti dopravy musia byť prítomné na zasadnutiach a zúčastňovať sa na nich, rovnako ako aj zástupcovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Sociálne fórum prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 28

Stály sekretariát

Týmto sa zriaďuje stály sekretariát. Stály sekretariát:

a)

poskytuje administratívnu pomoc ministerskej rade, regionálnemu riadiacemu výboru, technickým výborom a sociálnemu fóru;

b)

pôsobí ako Dopravné monitorovacie stredisko na monitorovanie realizácie orientačného rozšírenia súhrnných a základných sietí TEN-T na západný Balkán;

c)

podporuje zavádzanie programu v oblasti prepojenosti šiestich krajín západného Balkánu (WB6) zameraného na zlepšenie prepojení v krajinách západného Balkánu, ako aj medzi týmto regiónom a Európskou úniou.

Článok 29

Stály sekretariát tvorí riaditeľ a zamestnanci podľa potrieb Dopravného spoločenstva. Súčasťou stáleho sekretariátu môže byť aj jeden alebo viacerí zástupcovia riaditeľa. Pracovným jazykom je angličtina.

Článok 30

Riaditeľa stáleho sekretariátu menuje regionálny riadiaci výbor po porade s ministerskou radou. Jeho mandát nesmie presiahnuť tri roky. Mandát možno obnoviť. Regionálny riadiaci výbor stanovuje pravidlá stáleho sekretariátu, najmä v oblasti prijímania zamestnancov, pracovných podmienok a vyváženého zloženia zamestnancov sekretariátu zo zemepisného hľadiska. Regionálny riadiaci výbor môže vymenovať jedného alebo viacerých zástupcov riaditeľa. Riaditeľ vyberá a menuje zamestnancov po porade s regionálnym riadiacim výborom.

Článok 31

Pri plnení svojich povinností riaditeľ a zamestnanci stáleho sekretariátu konajú nestranne a nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej zmluvnej strany. Musia podporovať záujmy Dopravného spoločenstva.

Článok 32

Riaditeľ stáleho sekretariátu alebo jeho menovaný zástupca pomáhajú na zasadnutiach ministerskej rady, regionálneho riadiaceho výboru, technických výborov a sociálneho fóra.

Článok 33

Sídlo stáleho sekretariátu sa určí v súlade s článkom 21 písm. d).

Článok 34

Rozpočet

Každá zmluvná strana prispieva do rozpočtu Dopravného spoločenstva tak, ako je uvedené v prílohe V. Výška príspevkov sa môže preskúmať na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany každé tri roky na základe rozhodnutia regionálneho riadiaceho výboru.

Článok 35

Regionálny riadiaci výbor schvaľuje každý rok rozpočet Dopravného spoločenstva. Rozpočet pokrýva prevádzkové náklady Dopravného spoločenstva, ktoré sú potrebné na fungovanie jeho orgánov. Výdavky každej inštitúcie sa stanovujú v rôznych častiach rozpočtu. Regionálny riadiaci výbor prijme rozhodnutie stanovujúce postup plnenia rozpočtu, predkladania a kontroly účtov a inšpekcie.

Článok 36

Riaditeľ stáleho sekretariátu plní rozpočet a každý rok podáva správu regionálnemu riadiacemu výboru o plnení rozpočtu. Regionálny riadiaci výbor môže prípadne rozhodnúť o tom, že poverí nezávislých audítorov kontrolou riadneho plnenia rozpočtu.

Článok 37

Riešenie sporov

1.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže predložiť spornú záležitosť súvisiacu s uplatňovaním alebo výkladom tejto zmluvy regionálnemu riadiacemu výboru s výnimkou prípadov, keď sú v tejto zmluve stanovené osobitné postupy.

2.   Ak sa spor predloží regionálnemu riadiacemu výboru podľa odseku 1, strany sporu musia bezodkladne začať rokovania. V prípadoch, keď Európska únia nie je stranou sporu, môžu byť zástupcovia Európskej únie pozvaní na rokovania jednou zo strán sporu. Strany sporu môžu vypracovať návrh riešenia, ktorý ihneď predložia regionálnemu riadiacemu výboru. Rozhodnutia regionálneho riadiaceho výboru na základe tohto postupu musia byť v súlade s judikatúrou Súdneho dvora.

3.   Ak regionálny riadiaci výbor do štyroch mesiacov odo dňa, keď mu bola daná záležitosť predložená, neprijme rozhodnutie o riešení sporu, môžu strany sporu túto vec predložiť Súdnemu dvoru, ktorého rozhodnutie je konečné a záväzné. Podmienky, za ktorých možno tieto veci predkladať Súdnemu dvoru, sú uvedené v prílohe IV.

Článok 38

Zverejňovanie informácií

1.   Všetky subjekty zriadené touto zmluvou alebo na jej základe musia zabezpečiť čo najväčšiu možnú transparentnosť svojej práce. Na tento účel má každý občan zmluvnej strany a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo so sídlom v zmluvnej strane právo na prístup k dokumentom subjektov zriadených touto zmluvou alebo na jej základe, a to pri dodržaní zásad a podmienok, ktoré sa vymedzia v súlade s odsekom 2.

2.   Všeobecné zásady a obmedzenia z dôvodu verejného alebo súkromného záujmu, ktoré sa vzťahujú na toto právo prístupu k dokumentom, stanoví regionálny riadiaci výbor prostredníctvom pravidiel na základe pravidiel Európskej Únie o prístupe k dokumentom, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (2). Pravidlami, ktoré má prijať regionálny riadiaci výbor, sa upraví administratívny postup, podľa ktorého možno prehodnotiť alebo preskúmať odmietnutia poskytnúť prístup k dokumentu.

3.   Pokiaľ dokumenty v držbe subjektov zriadených touto zmluvou alebo na jej základe obsahujú environmentálne informácie, ako sa uvádza v článku 2 bode 3 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, prístup k týmto informáciám sa musí zabezpečiť v súlade s článkom 4 uvedeného dohovoru.

Regionálny riadiaci výbor prijme pravidlá potrebné na zabezpečenie uplatňovania tohto odseku. Uvedenými vykonávacími predpismi sa upraví administratívny postup, podľa ktorého možno prehodnotiť alebo preskúmať odmietnutia poskytnúť prístup k environmentálnym informáciám.

4.   Zástupcovia, delegáti a odborníci zmluvných strán, ako aj úradníci a ostatní zamestnanci konajúci v rámci tejto zmluvy, sú povinní, a to aj po skončení výkonu funkcie, neposkytovať informácie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, najmä informácie o podnikoch, ich obchodných vzťahoch alebo ich nákladových zložkách.

Článok 39

Tretie krajiny a medzinárodné organizácie

1.   Zmluvné strany sa navzájom radia v rámci regionálneho riadiaceho výboru na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany

a)

o otázkach dopravy prerokovávaných v medzinárodných organizáciách a regionálnych iniciatívach; a

b)

o rôznych aspektoch možného vývoja vzťahov medzi zmluvnými stranami a tretími krajinami v oblasti dopravy a o fungovaní podstatných prvkov dvojstranných alebo viacstranných dohôd uzatvorených v tejto oblasti.

2.   Konzultácie uvedené v odseku 1 sa uskutočnia v naliehavých prípadoch čo najskôr a v každom prípade do troch mesiacov od prijatia žiadosti.

Článok 40

Prechodné opatrenia

1.   V protokoloch I až VI sa stanovujú prechodné opatrenia a súvisiace obdobia, ktoré sa uplatňujú medzi Európskou úniou na jednej strane, a dotknutou juhovýchodoeurópskou stranou na strane druhej.

2.   Postupný prechod každej juhovýchodoeurópskej strany na úplné uplatňovanie Dopravného spoločenstva je predmetom posúdenia. Tieto posúdenia vykonáva Európska komisia v spolupráci s dotknutou juhovýchodoeurópskou stranou. Európska komisia môže začať posúdenie na základe jej vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu dotknutej juhovýchodoeurópskej strany.

3.   Ak Európska únia určí, že podmienky sú splnené, informuje regionálny riadiaci výbor a následne rozhodne, že dotknutá juhovýchodoeurópska strana je spôsobilá na prechod do ďalšieho štádia Dopravného spoločenstva.

4.   Ak Európska únia určí, že podmienky nie sú splnené, Európska komisia o tom podá správu regionálnemu riadiacemu výboru. Európska únia odporučí dotknutej juhovýchodoeurópskej strane konkrétne zlepšenia.

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI, PRESKÚMANIE, UKONČENIE A INÉ USTANOVENIA

Článok 41

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto zmluva podlieha ratifikácii alebo schváleniu signatármi v súlade s ich vlastnými postupmi. Ratifikačné listiny alebo listiny o schválení sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, ktorý túto skutočnosť oznámi všetkým ostatným signatárom a vykonáva všetky ostatné funkcie depozitára.

2.   Táto zmluva nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni uloženia ratifikačných listín alebo listín o schválení zo strany Európskej únie a aspoň štyroch juhovýchodoeurópskych strán. V prípade každého signatára, ktorý ratifikuje alebo schváli túto zmluvu po tomto dni, nadobúda zmluva platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po uložení takejto ratifikačnej listiny alebo listiny o schválení takýmto signatárom.

3.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa Európska únia a najmenej tri juhovýchodoeurópske strany môžu rozhodnúť dočasne uplatňovať túto zmluvu medzi sebou od dátumu jej podpisu, v súlade s uplatňovaním vnútroštátneho práva, a to predložením oznámenia depozitárovi, ktorý o tom informuje ostatné zmluvné strany.

Článok 42

Preskúmanie

Táto zmluva sa preskúma na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany a v každom prípade po piatich rokoch od nadobudnutia jej platnosti.

Článok 43

Vypovedanie zmluvy

1.   Každá zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu predložením oznámenia depozitárovi, ktorý o tejto výpovedi informuje ostatné zmluvné strany. Ak túto zmluvu vypovie Európska únia, stráca platnosť jeden rok odo dňa takého oznámenia. Ak túto zmluvu vypovie ktorákoľvek juhovýchodoeurópska strana, jej platnosť sa skončí jeden rok odo dňa takého oznámenia výlučne v súvislosti s danou zmluvnou stranou.

2.   Po pristúpení juhovýchodoeurópskej strany k Európskej únii uvedená zmluvná strana automaticky prestáva byť juhovýchodoeurópskou stranou podľa tejto zmluvy a namiesto toho sa stáva členským štátom EÚ.

Článok 44

Jazyky

Táto zmluva je vyhotovená v jedinom pôvodnom vyhotovení v úradných jazykoch inštitúcií Európskej únie a juhovýchodoeurópskych strán, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický,

Съставено в Брюксел на девети октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne devátého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am neunten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the ninth day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le neuf octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada devītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, negen oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em nove de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la nouă octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli deviateho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne devetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den nionde oktober år tjugohundrasjutton.

Sačinjeno u Briselu devetog dana oktobra u godini dvijehiljadesedamnaestoj.

Составен во Брисел на деветиот ден од месецот октомври во две илјади и седумнаесеттата година.

Sačinjeno u Briselu devetog dana oktobra dvije hiljade sedamnaeste godine.

BËRË në Bruksel, më nëntë tetor, dy mijë e shtatëmbëdhjetë.

Сачињено у Бриселу деветог дана октобра у години двијехиљадеседамнаестој.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Për Republikën e Shqipërisë

Image

Za Bosnu i Hercegovinu

Za Bosnu i Hercegovinu

3a Боснy и Xерueroвннy

Image

Za Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju

Për Kosovën (*2)

Za Kosovo (*3)

Image

Za Crnu Goru

Image

Za Republiku Srbiju

Image


(*1)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/758 zo 4. februára 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, pokiaľ ide o úpravu prílohy III k uvedenému nariadeniu (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 126, 14.5.2016, s. 3).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(*2)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(*3)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


PRÍLOHA I

PRAVIDLÁ, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ODVETVIE DOPRAVY A SÚVISIACE OTÁZKY

PRÍLOHA I.1

PRAVIDLÁ, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DOPRAVNÚ INFRAŠTRUKTÚRU TVORIACU ZÁKLADNÚ SIEŤ V JUHOVÝCHODNEJ EURÓPE

„Uplatniteľné ustanovenia“ nasledujúcich aktov Európskej únie sa uplatňujú v súlade s hlavnou zmluvou a prílohou II o horizontálnych úpravách, ak nie je uvedené inak v tejto prílohe alebo v protokoloch I až VI. V prípade potreby sú ďalej uvedené osobitné úpravy každého jednotlivého aktu.

V prípade nasledovných aktov Európskej únie ide o ich najnovšie verzie v znení posledných úprav.

Oblasť regulácie

Právne predpisy

Rozvoj TEN-T

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/758 zo 4. februára 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013, pokiaľ ide o úpravu prílohy III k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 126, 14.5.2016. s. 3).

MAPY ORIENTAČNÉHO ROZŠÍRENIA TEN-T NA ZÁPADNÝ BALKÁN (ZÁKLADNÉ A SÚHRNNÉ SIETE)

Image Image Image Image

PRÍLOHA I.2

PRAVIDLÁ, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ŽELEZNIČNÚ DOPRAVU

„Uplatniteľné ustanovenia“ nasledujúcich aktov Európskej únie sa uplatňujú v súlade s hlavnou zmluvou a prílohou II o horizontálnych úpravách, ak nie je uvedené inak v tejto prílohe alebo v protokoloch I až VI. V prípade potreby sú ďalej uvedené osobitné úpravy každého jednotlivého aktu.

V prípade nasledovných aktov Európskej únie ide o ich najnovšie verzie v znení posledných úprav.

Oblasť regulácie

Právne predpisy

Prístup na trh

Nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Ú. v. ES 52, 16.8.1960, s. 1121).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 32).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 239, 12.8.2014, s. 1).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/10 zo 6. januára 2015 o kritériách pre žiadateľov o pridelenie kapacity železničnej infraštruktúry a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 870/2014 (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2015, s. 34).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/171 zo 4. februára 2015 o určitých aspektoch postupu udeľovania licencií železničným podnikom (Ú. v. EÚ L 29, 5.2.2015, s. 3).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/909 z 12. júna 2015 o metódach výpočtu nákladov, ktoré vznikajú priamo ako výsledok prevádzky vlakových služieb (Ú. v. EÚ L 148, 13.6.2015, s. 17).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1100 zo 7. júla 2015 o povinnostiach členských štátov podávať správy v rámci monitorovania trhu železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 181, 9.7.2015, s. 1).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/545 zo 7. apríla 2016 o postupoch a kritériách týkajúcich sa rámcových dohôd na prideľovanie kapacity železničnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2016, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22).

Vydávanie preukazov rušňovodičom

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 36/2010 z 3. decembra 2009 o vzoroch Spoločenstva pre preukazy rušňovodičov, doplnkové osvedčenia, overené kópie doplnkových osvedčení a formuláre žiadosti o preukaz rušňovodiča podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (Ú. v. EÚ L 13, 19.1.2010, s. 1).

Rozhodnutie Komisie 2010/17/ES z 29. októbra 2009 o prijatí základných parametrov registrov preukazov rušňovodičov a doplnkových osvedčení ustanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2010, s. 17).

Rozhodnutie Komisie 2011/765/EÚ z 22. novembra 2011 o kritériách uznávania stredísk odbornej prípravy zúčastňujúcich sa na odbornej príprave rušňovodičov, o kritériách uznávania skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a o kritériách organizácie skúšok v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (Ú. v. EÚ L 314, 29.11.2011, s. 36).

Interoperabilita

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1).

(Pozri však článok 58 smernice (EÚ) 2016/797)

Rozhodnutie Komisie 2009/965/ES z 30. novembra 2009 o referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 341, 22.12.2009, s. 1).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1299/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „infraštruktúra“ systému železníc v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 1).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 110).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1301/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability (TSI) týkajúcej sa subsystému energia systému železníc v Únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 179).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 228).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1303/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa bezpečnosti v železničných tuneloch železničného systému Európskej únie (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 394).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1304/2014 z 26. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – hluk“, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutie 2011/229/EÚ (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 421).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1305/2014 z 11. decembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v nákladnej doprave“ železničného systému v Európskej únii, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 62/2006 (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 438).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/665/EÚ zo 4. októbra 2011 o Európskom registri povolených typov železničných vozidiel (Ú. v. EÚ L 64, 8.10.2011, s. 32).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/880/EÚ z 26. novembra 2014 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2011/633/EÚ (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 489).

Rozhodnutie Komisie 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému prevádzka a riadenie dopravy systému železníc v Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES (Ú. v. EÚ L 345, 15.12.2012, s. 1).

Rozhodnutie Komisie 2011/229/EÚ zo 4. apríla 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „koľajové vozidlá – hluk“ transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (Ú. v. EÚ L 99, 13.4.2011, s. 1).

Rozhodnutie Komisie 2011/291/EÚ z 26. apríla 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému železničných koľajových vozidiel – rušňov a osobných železničných koľajových vozidiel – systému transeurópskych konvenčných železníc (Ú. v. EÚ L 139, 26.5.2011, s. 1).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2011, s. 11).

Rozhodnutie Komisie 2011/314/EÚ z 12. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému transeurópskych konvenčných železníc (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2011, s. 1).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2011 z 1. marca 2011 o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla (Ú. v. EÚ L 57, 2.3.2011, s. 8).

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 z 27. mája 2016 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 158, 15.6.2016, s. 18).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2013 z 13. marca 2013 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – nákladné vozne“ systému železníc v Európskej únii, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2006/861/ES (Ú. v. EÚ L 104, 12.4.2013, s. 1).

Rozhodnutie Komisie 2010/713/EÚ z 9. novembra 2010 o moduloch na postupy posudzovania zhody, vhodnosti na použitie a overenia ES, ktoré sa majú použiť v technických špecifikáciách pre interoperabilitu prijatých podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES (Ú. v. EÚ L 319, 4.12.2010, s. 1).

Železničná agentúra Európskej únie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 1).

Bezpečnosť železníc

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 102).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Smernica o bezpečnosti železníc), (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44).

(Pozri však článok 34 smernice (EÚ) 2016/798)

Nariadenie Komisie (ES) č. 653/2007 z 13. júna 2007 o používaní spoločných európskych vzorov bezpečnostných osvedčení a žiadostí v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti bezpečnostných osvedčení predkladaných podľa smernice 2001/14/ES (Ú. v. EÚ L 153, 14.6.2007, s. 9).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 z 10. mája 2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 653/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2011, s. 22).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2010 z 9. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie osvedčení o bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 326, 10.12.2010, s. 11).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1169/2010 z 10. decembra 2010 o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie povolenia týkajúceho sa bezpečnosti železníc (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2010, s. 13).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1078/2012 zo 16. novembra 2012 o spoločnej bezpečnostnej metóde monitorovania vykonávaného železničnými podnikmi, manažérmi infraštruktúry po vydaní bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia a subjektmi zodpovednými za údržbu (Ú. v. EÚ L 320, 17.11.2012, s. 8).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1077/2012 zo 16. novembra 2012 o spoločnej bezpečnostnej metóde pre vykonávanie dozoru národnými bezpečnostnými orgánmi po vydaní bezpečnostného osvedčenia alebo bezpečnostného povolenia (Ú. v. EÚ L 320, 17.11.2012, s. 3).

Rozhodnutie Komisie 2009/460/ES z 5. júna 2009 o prijatí spoločnej bezpečnostnej metódy na posúdenie dosahovania bezpečnostných cieľov podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES (Ú. v. EÚ L 150, 13.6.2009, s. 11).

Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13).

Prepravovateľné tlakové zariadenia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010, s. 1).

Sociálna oblasť – pracovný čas / hodiny

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9).

Smernica Rady 2005/47/ES z 18. júla 2005 o Dohode medzi Spoločenstvom európskych železníc (CER) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o niektorých aspektoch pracovných podmienok mobilných pracovníkov, ktorí pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej doprave v sektore železníc – Dohoda medzi Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) a Spoločenstvom európskych železníc (CER) o niektorých aspektoch pracovných podmienok mobilných pracovníkov, ktorí pôsobia v interoperabilnej cezhraničnej doprave (Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2005, s. 15).

Práva cestujúcich

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

PRÍLOHA I.3

PRAVIDLÁ, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA CESTNÚ DOPRAVU

„Uplatniteľné ustanovenia“ nasledujúcich aktov Európskej únie sa uplatňujú v súlade s hlavnou zmluvou a prílohou II o horizontálnych úpravách, ak nie je uvedené inak v tejto prílohe alebo v protokoloch I až VI. V prípade potreby sú ďalej uvedené osobitné úpravy každého jednotlivého aktu.

V prípade nasledovných aktov Európskej únie ide o ich najnovšie verzie v znení posledných úprav.

Oblasť regulácie

Právne predpisy

Spoplatňovanie cestnej infraštruktúry – ročné dane z vozidiel

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, s. 42).

Prístup k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).

Sociálne ustanovenia – jazdný čas a čas odpočinku

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 581/2010 z 1. júla 2010 týkajúce sa maximálnych lehôt na ukladanie relevantných údajov z jednotiek vozidla a z kariet vodiča (Ú. v. EÚ L 168, 2.7.2010, s. 16).

Tachograf

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/68 z 21. januára 2016 o spoločných postupoch a špecifikáciách potrebných na prepojenie elektronických registrov kariet vodiča (Ú. v. EÚ L 15, 22.1.2016, s. 51).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799 z 18. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu tachografov a ich komponentov (Ú. v. EÚ L 139, 26.5.2016, s. 1).

Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8).

(Pozri však článok 46 nariadenia (EÚ) č. 165/2014)

Presadzovanie právnych predpisov v sociálnej oblasti

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35).

Formuláre na potvrdzovanie činností

Rozhodnutie Komisie 2007/230/ES z 12. apríla 2007 o formulári týkajúcom sa právnych predpisov v sociálnej oblasti súvisiacich s činnosťami cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 99, 14.4.2007, s. 14).

Pracovný čas

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

Prepravovateľné tlakové zariadenia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010, s. 1).

Technický stav vozidla

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES, (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 12).

(Pozri však článok 24 smernice 2014/45/EÚ)

Cestné kontroly

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES, (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 134).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve (Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 1).

(Pozri však článok 27 smernice 2014/47/EÚ)

Zariadenia obmedzujúce rýchlosť

Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27).

Bezpečnostné pásy

Smernica Rady 91/671/EHS zo 16. decembra 1991 týkajúca sa povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích systémov vo vozidlách (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 26).

Zrkadlá

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/38/ES z 11. júla 2007 o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá evidované v Spoločenstve (Ú. v. ES L 184, 14.7.2007, s. 25).

Evidenčné doklady

Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).

Smernica Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 344).

Odborná príprava vodičov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4).

Vodičský preukaz

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 383/2012 zo 4. mája 2012, ktorým sa stanovujú technické požiadavky s ohľadom na vodičské preukazy, ktoré obsahujú pamäťové médium (mikročip), (Ú. v. EÚ L 120, 5.5.2012, s. 1).

Cezhraničná výmena informácií

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/413 z 11. marca 2015, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2015, s. 9).

Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13).

Kontrola prepravy nebezpečného tovaru

Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (Ú. v. ES L 249, 17.10.1995, s. 35).

Tunely

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 39).

Riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 59).

Rozmery a hmotnosť vozidiel

Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59).

Práva cestujúcich

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1).

Ekologicky čisté vozidlá a/alebo infraštruktúry pre alternatívne palivá

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 5).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1).

Inteligentné dopravné systémy

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/453/EÚ z 13. júla 2011, ktorým sa prijímajú usmernenia pre členské štáty k podávaniu správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ (Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2011, s. 48).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/209 z 12. februára 2016 o normalizačnej žiadosti adresovanej európskym normalizačným organizáciám, pokiaľ ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy (Ú. v. EÚ L 39, 16.2.2016, s. 48).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 305/2013 z 26. novembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zosúladené poskytovanie interoperabilného systému eCall v celej EÚ (Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2013, s. 1).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 885/2013 z 15. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ o inteligentných dopravných systémoch, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá (Ú. v. EÚ L 247, 18.9.2013, s. 1).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 886/2013 z 15. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o údaje a postupy, ak je to možné, na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom (Ú. v. EÚ L 247, 18.9.2013, s. 6).

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/962 z 18. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ (Ú. v. EÚ L 157, 23.6.2015, s. 21).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 585/2014/EÚ z 15. mája 2014 o zavedení interoperabilnej služby eCall v celej EÚ (Ú. v. EÚ L 164, 3.6.2014, s. 6).

Cestné mýtne systémy

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 124).

Rozhodnutie Komisie 2009/750/ES zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov (Ú. v. EÚ L 268, 13.10.2009, s. 11).

Typové schválenie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

PRÍLOHA I.4

PRAVIDLÁ, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA NÁMORNÚ DOPRAVU

„Uplatniteľné ustanovenia“ nasledujúcich aktov Európskej únie sa uplatňujú v súlade s hlavnou zmluvou a prílohou II o horizontálnych úpravách, ak nie je uvedené inak v tejto prílohe alebo v protokoloch I až VI. V prípade potreby sú ďalej uvedené osobitné úpravy každého jednotlivého aktu.

V prípade nasledovných aktov Európskej únie ide o ich najnovšie verzie v znení posledných úprav.

Oblasť regulácie

Právne predpisy

Námorná politika

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 z 30. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky (Ú. v. EÚ L 132, 5.12.2011, s. 1).

Prístup na trh

Nariadenie Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž) (Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 7).

Nariadenie Rady (EHS) č. 4055/86 z 22. decembra 1986, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovať služby na námornú dopravu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami (Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 789/2004 z 21. apríla 2004 o prevode nákladných a osobných lodí medzi registrami v Spoločenstve a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 613/91 (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 19).

Nariadenie Rady (EHS) č. 4058/86 z 22. decembra 1986 o koordinovaných opatreniach na zabezpečenie voľného prístupu k nákladom v námornej doprave (Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 21).

Medzinárodné vzťahy

Nariadenie Rady (EHS) č. 4057/86 z 22. decembra 1986 o nekalých cenových praktikách v námornej doprave (Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 14).

Medzinárodné dohody

Rozhodnutie Rady 2012/22/EÚ z 12. decembra 2011 o pristúpení Európskej únie k protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou jeho článkov 10 a 11 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2012, s. 1).

Rozhodnutie Rady 2012/23/EÚ z 12. decembra 2011 o pristúpení Európskej únie k protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974, pokiaľ ide o jeho články 10 a 11 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2012, s. 13).

Organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí –uznané organizácie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 47).

Rozhodnutie Komisie 2009/491/ES zo 16. júna 2009 o kritériách, ktoré sa majú dodržať, aby sa rozhodlo, kedy sa výkon organizácie konajúcej v mene vlajkového štátu považuje za neprijateľné ohrozenie bezpečnosti a životného prostredia (Ú. v. EÚ L 162, 25.6.2009, s. 6).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 11).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 788/2014 z 18. júla 2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na ukladanie pokút a pravidelných sankcií a odnímanie uznania organizáciám vykonávajúcim inšpekcie a prehliadky lodí podľa článkov 6 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 (Ú. v. EÚ L 214, 19.7.2014, s. 12.).

Vlajkový štát

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/21/ES z 23. apríla 2009 o plnení povinností vlajkového štátu (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 132).

Štátna prístavná kontrola

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57).

Sledovanie lodnej dopravy

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/75/EHS (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10).

Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 z 15. februára 2006 o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci Spoločenstva a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3051/95 (Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 1).

Ohlasovacie formality

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ z 20. októbra 2010 o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov, ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2010, s. 1).

Vybavenie námorných lodí

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146).

Osobné lode

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/25/ES zo 14. apríla 2003 o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro (Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 22).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 z 23. apríla 2009 o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 24).

Smernica Rady 98/41/ES z 18. júna 1998 o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva (Ú. v. ES L 188, 2.7.1998, s. 35).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1).

Smernica Rady 1999/35/ES z 29. apríla 1999 o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a rýchlych osobných motorových člnov v pravidelnej preprave (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 1).

Bezpečnosť rybárskych plavidiel

Smernica Rady 97/70/ES z 11. decembra 1997, ktorou sa ustanovuje harmonizovaný bezpečnostný režim pre rybárske plavidlá dĺžky 24 a viac metrov (Ú. v. ES L 34, 9.2.1998, s. 1).

Ropné tankery

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 530/2012 z 13. júna 2012 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 3).

Lode na prepravu hromadného nákladu

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/96/ES zo 4. decembra 2001 stanovujúca harmonizované požiadavky a postupy pri bezpečnej nakládke a vykládke hromadného nákladu na lode a z nich (Ú. v. ES L 13, 16.1.2002, s. 9).

Vyšetrovanie nehôd

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 114).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2011 z 5. júla 2011, ktorým sa prijímajú procedurálne pravidlá rámca stálej spolupráce zriadeného členskými štátmi v spolupráci s Komisiou v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES (Ú. v. EÚ L 177, 6.7.2011, s. 18).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1286/2011 z 9. decembra 2011, ktorým sa prijíma spoločná metodika vyšetrovania námorných nehôd a mimoriadnych udalostí vypracovaná podľa článku 5 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES (Ú. v. EÚ L 328, 10.12.2011, s. 36).

Poistenie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/20/ES z 23. apríla 2009 o poistení vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s.128).

Znečisťovanie mora z lodí

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií vrátane trestných sankcií za trestné činy v oblasti znečistenia (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11).

Lodný odpad

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81).

Organické zlúčeniny cínu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 zo 14. apríla 2003 o zákaze organociničitých zlúčenín na lodiach (Ú. v. EÚ L 115, 9.5.2003, s. 1).

Námorná bezpečnosť

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 z 31. marca 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 6).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 o zvýšení bezpečnosti prístavov (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 28).

Nariadenie Komisie (ES) č. 324/2008 z 9. apríla 2008 o stanovení upravených postupov vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti námornej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 98, 10.4.2008, s. 5).

Výcvik námorníkov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (Ú. v. EÚ L 323, 3.12.2008, s. 33).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES zo 7. septembra 2005 o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s.160).

Sociálne hľadiská

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/54/EÚ z 20. novembra 2013 o určitých zodpovednostiach vlajkového štátu za plnenie Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a jeho presadzovanie (Ú. v. EÚ L 329, 10.12.2013, s. 1).

Smernica Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999, ktorá sa týka Dohody o organizácii pracovného času námorníkov, uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Odborovou federáciou pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST) (Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 33).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/95/ES z 13. decembra 1999 o uplatňovaní ustanovení vzhľadom na pracovný čas námorníkov na lodiach kotviacich v prístavoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 14, 20.1.2000, s. 29).

Smernica Rady 2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES (Ú. v. EÚ L 124, 20.5 2009, s. 30).

Smernica Rady 92/29/EHS z 31. marca 1992 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na zvýšenú lekársku starostlivosť na palubách plavidiel (Ú. v. ES L 113, 30.4.1992, s. 19).

Námorná a vnútrozemská vodná doprava

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).

Prepravovateľné tlakové zariadenia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010, s. 1).

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1).

Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodí (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1).

PRÍLOHA I.5

PRAVIDLÁ, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VNÚTROZEMSKÚ VODNÚ DOPRAVU

„Uplatniteľné ustanovenia“ nasledujúcich aktov Európskej únie sa uplatňujú v súlade s hlavnou zmluvou a prílohou II o horizontálnych úpravách, ak nie je uvedené inak v tejto prílohe alebo v protokoloch I až VI. V prípade potreby sú ďalej uvedené osobitné úpravy každého jednotlivého aktu.

V prípade nasledovných aktov Európskej únie ide o ich najnovšie verzie v znení posledných úprav.

Oblasť regulácie

Právne predpisy

Prístup na trh

Nariadenie Rady (ES) č. 1356/96 z 8. júla 1996 o spoločných pravidlách aplikovateľných pre prepravu tovaru alebo cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou medzi členskými štátmi z hľadiska slobody poskytovania takých dopravných služieb (Ú. v. ES L 175, 13.7.1996, s. 7).

Nariadenie Rady (EHS) č. 3921/91 zo 16. decembra 1991, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia z iných štátov vykonávať prepravu tovaru alebo osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v rámci členského štátu (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 1).

Nariadenie Rady (ES) č. 718/99 z 29. marca 1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. ES L 90, 2.4.1999, s. 1).

Smernica Rady (ES) č. 96/75 z 19. novembra 1996 o systémoch prenájmu a cenotvorby vo vnútroštátnej a medzinárodnej vnútrozemskej vodnej doprave v Spoločenstve (Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 12).

Nariadenie Rady (EHS) č. 2919/85 zo 17. októbra 1985 stanovujúce podmienky prístupu k dohodám podľa Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, týkajúceho sa plavidiel patriacich Rýnskej plavbe (Ú. v. ES L 280, 22.10.1985, s. 4).

Prístup k výkonu povolania

Smernica Rady č. 87/540/EHS z 9. novembra 1987 o prístupe k povolaniu dopravcov tovaru vo vnútroštátnej a medzinárodnej vodnej doprave a o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách pre toto povolanie (Ú. v. ES L 322, 12.11.1987, s. 20).

Kapitánske osvedčenia

Smernica Rady 91/672/EHS zo 16 decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29).

Smernica Rady č. 96/50/ES z 23. júla 1996 o zosúladení podmienok pre získanie kapitánskych osvedčení vydávaných jednotlivými štátmi pre nákladnú a osobnú dopravu tovaru a osôb po vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 31).

Bezpečnosť/technické požiadavky

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/100/ES zo 16. septembra 2009 o vzájomnom uznávaní plavebných licencií pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy (Ú. v. EÚ L 259, 2.10.2009, s. 8).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby, ktorou sa mení smernica 2009/100/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2006/87/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 118).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS, (Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006, s. 1.)

(Pozri však článok 38 smernice (EÚ) 2016/1629)

Vnútrozemská preprava nebezpečného tovaru

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13).

Riečne informačné služby

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 152).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 909/2013 z 10. septembra 2013 o technických špecifikáciách elektronického mapového zobrazovacieho a informačného systému na vnútrozemskú navigáciu (vnútrozemský systém ECDIS) uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES (Ú. v. EÚ L 258, 28.9.2013, s. 1).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 164/2010 z 25. januára 2010 o technických špecifikáciách pre elektronické hlásenia z lodí pri vnútrozemskej plavbe uvedené v článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 57, 6.3.2010, s. 1).

Nariadenie Komisie (ES) č. 416/2007 z 22. marca 2007 týkajúce sa technických špecifikácií plavebných správ pre veliteľov lodí, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 105, 23.4.2007, s. 88).

Nariadenie Komisie (ES) č. 415/2007 z 13. marca 2007 týkajúce sa technických špecifikácií lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 105, 23.4.2007, s. 35).

Nariadenie Komisie (ES) č. 414/2007 z 13. marca 2007 týkajúce sa technických usmernení o plánovaní, implementácii a prevádzke riečnych informačných služieb (RIS), na ktoré sa odvoláva článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 105, 23.4.2007, s. 1).

Životné prostredie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy a ktorou sa zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 88).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 53).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a suspendovaných znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov, inštalovaných v necestných pojazdných strojoch, (Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1).

(Pozri však článok 64 nariadenia (EÚ) 2016/1628)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/26/ES z 21. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. EÚ L 146, 30.4.2004, s. 1).

Námorná a vnútrozemská vodná doprava

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).

PRÍLOHA I.6

PRAVIDLÁ OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ODVETVIE DOPRAVY

„Uplatniteľné ustanovenia“ nasledujúcich aktov Európskej únie sa uplatňujú v súlade s hlavnou zmluvou a prílohou II o horizontálnych úpravách, ak nie je uvedené inak v tejto prílohe alebo v protokoloch I až VI. V prípade potreby sú ďalej uvedené osobitné úpravy každého jednotlivého aktu.

V prípade nasledovných aktov Európskej únie ide o ich najnovšie verzie v znení posledných úprav.

Oblasť regulácie

Právne predpisy

Posudzovanie vplyvov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1)

a Dohovor o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice z roku 1991 (Dohovor z Espoo).

Všetky projekty spadajúce do rozsahu pôsobnosti tejto zmluvy budú podliehať posudzovaniu vplyvu na životné prostredie v súlade s normami Únie. Navyše by sa v súlade s požiadavkami Dohovoru z Espoo mali zohľadniť cezhraničné aspekty.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30)

a Protokol o strategickom posudzovaní vplyvu k Dohovoru z Espoo (protokol o SEA).

Všetky plány a programy v oblasti dopravy budú v prípade potreby podliehať environmentálnemu hodnoteniu podobnému hodnoteniu stanovenému v smernici 2001/42/ES. Navyše by sa v súlade s požiadavkami protokolu o SEA k Dohovoru z Espoo mali zohľadniť cezhraničné aspekty.

Ochrana

Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

Ak je pravdepodobné, že projekt bude mať vplyv na lokality významné z hľadiska ochrany prírody, vykoná sa posúdenie jeho vplyvov na ochranu prírody, ktoré je rovnocenné s posúdením stanoveným v článku 6 smernice 92/43/EHS.

Palivá

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 z 11. mája 2016 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 58).

Politika vodného hospodárstva

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

Všetky dopravné projekty týkajúce sa plavby, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tejto zmluvy, by sa mali vypracovať a vykonať v súlade s článkom 4 ods. 7 smernice 2000/60/ES.

Všetky dopravné projekty týkajúce sa plavby, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti tejto zmluvy, by sa mali v prípade potreby vykonávať v súlade so Spoločným vyhlásením o vnútrozemskej plavbe a udržateľnosti životného prostredia pre povodie Dunaja (Joint Statement on Inland Navigation and Environmental Sustainability in the Danube River Basin), ktoré bolo potvrdené Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj, Dunajskou komisiou a Sávskou komisiou.

PRÍLOHA I.7

PRAVIDLÁ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ODVETVIE DOPRAVY

„Uplatniteľné ustanovenia“ nasledujúcich aktov Európskej únie sa uplatňujú v súlade s hlavnou zmluvou a prílohou II o horizontálnych úpravách, ak nie je uvedené inak v tejto prílohe alebo v protokoloch I až VI. V prípade potreby sú ďalej uvedené osobitné úpravy každého jednotlivého aktu.

V prípade nasledovných aktov Európskej únie ide o ich najnovšie verzie v znení posledných úprav.

Oblasť regulácie

Právne predpisy

Postupy preskúmavania

Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33).

Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14).

Postupy obstarávania

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1986 z 11. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú štandardné vzory pre uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 842/2011 (Ú. v. EÚ L 296, 12.11.2015, s. 1).

Verejné služby

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).


PRÍLOHA II

HORIZONTÁLNE ÚPRAVY A URČITÉ PROCESNÉ PRAVIDLÁ

Ustanovenia aktov uvedených v prílohe I sú uplatniteľné v súlade s hlavnou zmluvou a odsekmi 1 až 3 tejto prílohy, ak nie je v prílohe I uvedené inak. Osobitné úpravy potrebné v prípade jednotlivých aktov sú stanovené v prílohe I.

Táto zmluva sa uplatňuje v súlade s procesnými pravidlami uvedenými v odsekoch 4 a 6 tejto prílohy.

1.   ÚVODNÉ ČASTI AKTOV

Preambuly uvedených aktov sa na účely tejto zmluvy neupravujú. Majú význam v rozsahu potrebnom na správny výklad a uplatňovanie ustanovení týchto aktov v rámci tejto zmluvy.

2.   OSOBITNÁ TERMINOLÓGIA AKTOV

Pre pojmy používané v aktoch uvedených v prílohe I platí:

a)

pod pojmami „Európske spoločenstvo“, „Spoločenstvo“, „Európska únia“ a „Únia“ sa rozumie „priestor Dopravného spoločenstva“;

b)

pod pojmami „právo Spoločenstva“, „právne predpisy Spoločenstva“, „nástroje Spoločenstva“, „právo Únie“, „právne predpisy Únie“, „nástroje Únie“ a „zmluva“ v prípade, že sa tento pojem týka Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa rozumie „Zmluva o Dopravnom spoločenstve“,

c)

pod pojmom „železničná infraštruktúra“ sa rozumie „železničná infraštruktúra v priestore Dopravného spoločenstva“;

d)

pod pojmom „cestná infraštruktúra“ sa rozumie „cestná infraštruktúra v priestore Dopravného spoločenstva“;

e)

pod pojmom „letisková infraštruktúra“ sa rozumie „letisková infraštruktúra v priestore Dopravného spoločenstva“;

f)

pod pojmom „infraštruktúra vnútrozemských vodných ciest“ sa rozumie „infraštruktúra vnútrozemských vodných ciest v priestore Dopravného spoločenstva“;

g)

pod pojmom „Úradný vestník Európskych spoločenstiev“ alebo „Úradný vestník Európskej únie“ sa rozumie „Úradný vestník zmluvných strán“.

3.   ODKAZY NA ČLENSKÉ ŠTÁTY

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tejto prílohy, vždy keď akty uvedené v prílohe I obsahujú odkazy na „členské štáty“, tieto odkazy sa vykladajú tak, že okrem členských štátov EÚ zahŕňajú aj juhovýchodoeurópske strany.

4.   USTANOVENIA O VÝBOROCH EURÓPSKEJ ÚNIE A KONZULTÁCIÁCH S JUHOVÝCHODOEURÓPSKYMI STRANAMI

Európska komisia konzultuje s odborníkmi juhovýchodoeurópskych strán a umožňuje im poskytovať rady vždy, keď sú v aktoch uvedených v prílohe I stanovené konzultácie Európskej komisie s výbormi Európskej únie a možnosti poskytovania rád alebo stanovísk.

Každá konzultácia pozostáva z jedného stretnutia, ktorému predsedá Európska komisia, a koná sa v rámci regionálneho riadiaceho výboru na pozvanie Európskej komisie pred konzultáciou s príslušným výborom Európskej únie. Európska komisia poskytne každej juhovýchodoeurópskej strane všetky potrebné informácie najmenej dva týždne pred stretnutím, ak si osobitné okolnosti nevyžadujú kratšie obdobie.

Juhovýchodoeurópske strany sa vyzývajú, aby predkladali svoje stanoviská Európskej komisii. Európska komisia riadne zohľadní rady juhovýchodoeurópskych strán.

Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v tejto zmluve, na ktoré sa vzťahujú osobitné konzultačné postupy uvedené v prílohe III.

5.   SPOLUPRÁCA A VÝMENA INFORMÁCIÍ

Na uľahčenie výkonu právomocí príslušných orgánov zmluvných strán si takéto orgány na požiadanie vzájomne vymieňajú všetky informácie potrebné na riadne vykonávanie tejto zmluvy.

6.   ODKAZ NA JAZYKY

Bez toho, aby bola dotknutá príloha IV, zmluvné strany sú oprávnené používať pri postupoch stanovených v rámci tejto zmluvy akýkoľvek úradný jazyk inštitúcií Európskej únie alebo inej zmluvnej strany. Zmluvné strany si však uvedomujú, že použitie angličtiny tieto postupy zjednoduší. Ak sa v úradnom dokumente použije jazyk, ktorý nie je úradným jazykom inštitúcií Európskej únie, predloží sa zároveň aj preklad do úradného jazyka inštitúcií Európskej únie, pričom sa zohľadní ustanovenie predchádzajúcej vety. Ak zmluvná strana použije v ústnom konaní jazyk, ktorý nie je úradným jazykom inštitúcií Európskej únie, zabezpečí táto zmluvná strana aj simultánne tlmočenie do angličtiny.


PRÍLOHA III

PRAVIDLÁ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A ŠTÁTNEJ POMOCI UVEDENÉ V ČLÁNKU 17 HLAVNEJ ZMLUVY

Článok 1

Štátne monopoly

Juhovýchodoeurópska strana postupne upraví všetky štátne monopoly komerčného charakteru tak, aby zabezpečila, že do konca druhého obdobia uvedeného v protokole k tejto zmluve, ktorý obsahuje prechodné opatrenia týkajúce sa príslušnej juhovýchodoeurópskej strany, nebude existovať žiadna diskriminácia, pokiaľ ide o podmienky nákupu a predaja tovaru medzi štátnymi príslušníkmi zmluvných strán. Regionálnemu riadiacemu výboru sa poskytnú informácie o opatreniach prijatých na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 2

Aproximácia právnych predpisov týkajúcich sa štátnej pomoci a hospodárskej súťaže

1.   Zmluvné strany uznávajú význam aproximácie existujúcich právnych predpisov juhovýchodoeurópskych strán týkajúcich sa štátnej pomoci a hospodárskej súťaže s právnymi predpismi Európskej únie. Juhovýchodoeurópske strany vynaložia úsilie na zabezpečenie postupného zosúladenia existujúcich a budúcich právnych predpisov v oblasti štátnej pomoci a hospodárskej súťaže s acquis.

2.   Táto aproximácia sa začne po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy a do skončenia druhého obdobia uvedeného v protokole k tejto zmluve, ktorý obsahuje prechodné opatrenia týkajúce sa príslušnej juhovýchodoeurópskej strany, sa postupne rozšíri na všetky zložky predpisov Európskej únie týkajúcich sa štátnej pomoci a hospodárskej súťaže uvedených v tejto prílohe. Príslušná juhovýchodoeurópska strana po dohode s Európskou komisiou takisto určí postupy na monitorovanie vykonávania aproximácie právnych predpisov a opatrení na presadzovanie práva, ktoré je potrebné prijať.

Článok 3

Pravidlá hospodárskej súťaže a ostatné hospodárske ustanovenia

1.   Nasledovné praktiky sú nezlučiteľné s riadnym uplatňovaním tejto zmluvy, pokiaľ môžu ovplyvňovať obchod medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami:

a)

všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené postupy medzi podnikmi, ktorých cieľom alebo následkom je vylúčenie, obmedzenie alebo narušenie hospodárskej súťaže;

b)

zneužitie dominantného postavenia na územiach zmluvných strán alebo ich podstatnej časti jedným alebo viacerými podnikmi;

c)

akákoľvek štátna pomoc, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobky.

2.   Všetky postupy, ktoré sú v rozpore s týmto článkom, sa posudzujú na základe kritérií vyplývajúcich z uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže uplatniteľných v Európskej únii, a to najmä článkov 93, 101, 102, 106, 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a výkladových nástrojov prijatých inštitúciami Európskej únie.

3.   Každá juhovýchodoeurópska strana zabezpečí, aby boli funkčne nezávislému verejnému orgánu zverené právomoci potrebné na úplné uplatňovanie odseku 1 písm. a) a b) vo vzťahu k súkromným a verejným podnikom a podnikom, ktorým boli priznané osobitné práva.

4.   Každá juhovýchodoeurópska strana poverí alebo zriadi funkčne nezávislý orgán, ktorý bude mať právomoci potrebné na riadne uplatňovanie odseku 1 písm. c). Tento orgán musí mať okrem iného právomoc schvaľovať schémy štátnej pomoci a granty individuálnej pomoci v súlade s odsekom 2, ako aj právo nariadiť vrátenie štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá neoprávnene.

5.   Každá zmluvná strana zabezpečí transparentnosť v oblasti štátnej pomoci okrem iného tým, že poskytne ostatným zmluvným stranám pravidelnú výročnú správu alebo jej ekvivalent podľa metodiky a prezentácie zisťovania Európskej únie o štátnej pomoci. Zmluvná strana na žiadosť inej zmluvnej strany poskytne informácie o jednotlivých prípadoch štátnej pomoci.

6.   Každá juhovýchodoeurópska strana vypracuje kompletný prehľad schém pomoci, ktoré zaviedla pred zriadením orgánu uvedeného v odseku 4, a tieto schémy pomoci uvedie do súladu s kritériami uvedenými v odseku 2.

7.

a)

Zmluvné strany uznávajú, že na účely uplatňovania ustanovení odseku 1 písm. c) sa počas období uvedených v protokole k tejto zmluve, ktorý obsahuje prechodné opatrenia týkajúce sa príslušnej juhovýchodoeurópskej strany, každá štátna pomoc poskytnutá juhovýchodoeurópskou stranou posudzuje tak, že sa príslušná juhovýchodoeurópska strana považuje za rovnakú oblasť ako oblasti Európskej únie s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou uvedené v článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

b)

Do konca prvého obdobia uvedeného v protokole k tejto zmluve, ktorý obsahuje prechodné opatrenia týkajúce sa príslušnej juhovýchodoeurópskej strany, predloží táto strana Európskej komisii údaje o svojom HDP na obyvateľa, harmonizované na úrovni NUTS II. Orgán uvedený v odseku 4 a Európska komisia potom spoločne zhodnotia oprávnenosť regiónov príslušnej juhovýchodoeurópskej strany a súvisiace maximálne intenzity pomoci, aby na základe príslušných usmernení Európskej únie vypracovali regionálnu mapu pomoci.

8.   Ak jedna zo zmluvných strán považuje určité postupy za nezlučiteľné s podmienkami odseku 1, môže po konzultácii s regionálnym riadiacim výborom alebo po tridsiatich pracovných dňoch od podania žiadosti o takúto konzultáciu prijať vhodné opatrenia.

9.   Zmluvné strany si vymieňajú informácie vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z požiadaviek profesionálneho a obchodného tajomstva.


PRÍLOHA IV

PODANIA NA SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE

1.   Všeobecné zásady týkajúce sa článku 19 hlavnej zmluvy

1.

Ustanovenia štatútu Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) a jeho rokovacieho poriadku, ktoré sa týkajú návrhov na začatie prejudiciálneho konania, sa pokiaľ možno uplatňujú na žiadosti na začatie prejudiciálneho konania predložené súdom alebo tribunálom juhovýchodoeurópskej strany na základe článku 19 hlavnej zmluvy.

2.

V uvedených prípadoch majú juhovýchodoeurópske strany v rámci rozsahu pôsobnosti tejto zmluvy rovnaké práva predkladať pripomienky Súdnemu dvoru ako členské štáty EÚ.

2.   Rozsah a podmienky postupu stanoveného v článku 19 hlavnej zmluvy

1.

Ak juhovýchodoeurópska strana prijme v súlade s článkom 19 ods. 2 hlavnej zmluvy rozhodnutie o rozsahu a spôsobe predloženia veci Súdnemu dvoru, musí sa v tomto rozhodnutí stanoviť, že:

a)

každý súd alebo tribunál príslušnej juhovýchodoeurópskej strany, proti rozhodnutiam ktorého neexistuje podľa vnútroštátnych právnych predpisov opravný prostriedok, požiada Súdny dvor o vydanie predbežného rozhodnutia o otázke, ktorá sa vyskytla v konaní na tomto súde alebo v tomto tribunále a ktorá sa týka platnosti alebo výkladu tejto zmluvy alebo ustanovenia uvedeného v článku 19 hlavnej zmluvy, ak tento súd alebo tribunál považuje rozhodnutie o tejto otázke za potrebné na vydanie rozsudku, alebo

b)

každý súd alebo tribunál príslušnej juhovýchodoeurópskej strany môže požiadať Súdny dvor o vydanie predbežného rozhodnutia o otázke, ktorá sa vyskytla v konaní na tomto súde alebo v tomto tribunále a ktorá sa týka platnosti alebo výkladu tejto zmluvy alebo ustanovenia uvedeného v článku 19 hlavnej zmluvy, ak tento súd alebo tribunál považuje rozhodnutie o tejto otázke za potrebné na vydanie rozsudku.

2.

Spôsoby uplatnenia článku 19 hlavnej zmluvy sú založené na zásadách zakotvených v právnych ustanoveniach, ktorými sa riadi činnosť Súdneho dvora, vrátane príslušných ustanovení Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, štatútu a rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ako aj jeho judikatúry. V prípade, že Súdny dvor vydá rozhodnutie o spôsoboch uplatnenia tohto ustanovenia, juhovýchodoeurópska strana zohľadní aj usmernenia, ktoré Súdny dvor adresoval vnútroštátnym súdom a tribunálom v súvislosti so začatím prejudiciálnych konaní.

3.   Spory predložené Súdnemu dvoru v súlade s článkom 37 ods. 3 hlavnej zmluvy

Ustanovenia štatútu Súdneho dvora Európskej únie a jeho rokovacieho poriadku, ktoré sa týkajú sporov predkladaných Súdnemu dvoru v súlade s článkom 273 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa pokiaľ možno uplatňujú na spory predložené Súdnemu dvoru v súlade s článkom 37 ods. 3 hlavnej zmluvy.

4.   Podania na Súdny dvor a jazyky

Juhovýchodoeurópske strany sú oprávnené používať v konaniach na Súdnom dvore stanovených v rámci rozsahu tejto zmluvy akýkoľvek úradný jazyk inštitúcií Európskej únie alebo juhovýchodoeurópskej strany. Ak sa v úradných dokumentoch použije jazyk, ktorý nie je úradným jazykom inštitúcií Európskej únie, predloží sa zároveň aj preklad do francúzštiny. Ak juhovýchodoeurópska strana použije v ústnom konaní jazyk, ktorý nie je úradným jazykom inštitúcií Európskej únie, táto zmluvná strana zabezpečí aj simultánne tlmočenie do francúzštiny.


PRÍLOHA V

PRÍSPEVOK DO ROZPOČTU DOPRAVNÉHO SPOLOČENSTVA

Strany

Príspevok v percentách

Európska únia

80,00

Albánska republika

3,20

Bosna a Hercegovina

3,55

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko

2,88

Kosovo (*1)

2,57

Čierna Hora

2,38

Srbská republika

5,42

Príspevok je rozdelený do dvoch častí: 80 % pripadne na Európsku úniu a 20 % na šesť juhovýchodoeurópskych partnerov.

20 %-ný príspevok juhovýchodoeurópskych strán sa takisto rozdelí podľa tohto kľúča: každá strana prispieva do rozpočtu 2 % a zostávajúcich 8 % sa rozdelí medzi šesť juhovýchodoeurópskych strán podľa ich podielu HDP na celkovom HDP juhovýchodoeurópskych strán.


(*1)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


PROTOKOL I

PRECHODNÉ OPATRENIA MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU NA JEDNEJ STRANE A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

I.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o železničnú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prvé prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 1 tohto oddielu zo strany Albánskej republiky, ďalej len „Albánsko“, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

2.

Druhé prechodné obdobie trvá od konca prvého prechodného obdobia do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 tohto oddielu zo strany Albánska, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

3.

Na konci prvého prechodného obdobia môže Albánsko Európsku komisiu požiadať o posúdenie pokroku v súlade s článkom 40 hlavnej zmluvy v záujme priameho pristúpenia k trhovej integrácii v súlade s článkom 11 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Albánsko do konca prvého prechodného obdobia:

a)

vykoná všetky právne predpisy v oblasti železničnej dopravy uvedené v prílohe I;

b)

dosiahne značný pokrok vo vykonávaní pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže v zmysle dohody uvedenej v článku 17 hlavnej zmluvy alebo v prílohe III podľa toho, ktoré ustanovenia sú uplatniteľné.

2.

Do konca druhého prechodného obdobia Albánsko začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov v oblasti železničnej dopravy a pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže uvedených v odseku 1.

ČLÁNOK 3

1.

Bez ohľadu na článok 1 ods. 1 hlavnej zmluvy:

a)

počas prvého prechodného obdobia sa železničným podnikom, ktorým bola udelená licencia v Albánsku, udelí prístup k železničnej infraštruktúre v Albánsku;

b)

počas druhého prechodného obdobia sa železničným podnikom, ktorým bola udelená licencia v Albánsku, povolí uplatňovať dopravné práva podľa právnych predpisov týkajúcich sa železničnej dopravy uvedených v prílohe I na železničnej infraštruktúre ktorejkoľvek inej juhovýchodoeurópskej strany.

II.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o námornú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prvé prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 1 tohto oddielu zo strany Albánska, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

2.

Druhé prechodné obdobie trvá od konca prvého prechodného obdobia do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 tohto oddielu zo strany Albánska, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Do konca prvého prechodného obdobia:

a)

Albánsko vykoná všetky právne predpisy týkajúce sa námornej dopravy uvedené v prílohe I s výnimkou nariadenia (EHS) č. 3577/92;

b)

štátni príslušníci Albánska a lodné spoločnosti usadené v Albánsku majú oprávnenie prepravovať osoby alebo tovar po mori medzi ktorýmkoľvek prístavom členského štátu a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením iného členského štátu alebo krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie. To isté platí pre štátnych príslušníkov Albánska usadených mimo Albánska a pre lodné spoločnosti usadené mimo Albánska a kontrolované štátnymi príslušníkmi Albánska, ak sú ich plavidlá registrované v Albánsku v súlade s jeho právnymi predpismi.

Recipročne sú vlastníci lodí z Únie oprávnení prepravovať osoby alebo tovar po mori medzi ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením členského štátu EÚ a Albánska a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie, a Albánska. To isté platí pre štátnych príslušníkov členských štátov EÚ usadených mimo Európskej únie a pre lodné spoločnosti usadené mimo Európskej únie a kontrolované štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ, ak sú ich plavidlá registrované v danom členskom štáte EÚ v súlade s jeho právnymi predpismi.

2.

Do konca druhého prechodného obdobia:

a)

Albánsko začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov uvedených v prílohe I;

b)

vlastníci lodí z Únie, ktorí prevádzkujú lode registrované v členskom štáte EÚ alebo v Albánsku a plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu alebo Albánska, budú mať slobodu poskytovať služby námornej dopravy na území Albánska za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 3577/92.

Recipročne budú mať vlastníci lodí z Albánska, ktorí prevádzkujú lode registrované v členskom štáte EÚ alebo v Albánsku a plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu alebo Albánska, slobodu poskytovať služby námornej dopravy na území ktoréhokoľvek členského štátu EÚ za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 3577/92.

III.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o vnútrozemskú vodnú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 tohto oddielu zo strany Albánska, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Do konca prechodného obdobia:

a)

Albánsko začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov uvedených v prílohe I

b)

Albánsko bude oprávnené prepravovať osoby alebo tovar po vnútrozemských vodných cestách medzi ktorýmkoľvek prístavom členského štátu a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením iného členského štátu.


PROTOKOL II

PRECHODNÉ OPATRENIA MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU NA JEDNEJ STRANE A BOSNOU A HERCEGOVINOU NA STRANE DRUHEJ

I.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o železničnú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prvé prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 1 tohto oddielu zo strany Bosny a Hercegoviny, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

2.

Druhé prechodné obdobie trvá od konca prvého prechodného obdobia do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 tohto oddielu zo strany Bosny a Hercegoviny, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

3.

Na konci prvého prechodného obdobia môže Bosna a Hercegovina Európsku komisiu požiadať o posúdenie pokroku v súlade s článkom 40 hlavnej zmluvy v záujme priameho pristúpenia k trhovej integrácii v súlade s článkom 11 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Bosna a Hercegovina do konca prvého prechodného obdobia

a)

vykoná všetky právne predpisy v oblasti železničnej dopravy uvedené v prílohe I;

b)

dosiahne značný pokrok vo vykonávaní pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže v zmysle dohody uvedenej v článku 17 hlavnej zmluvy alebo v prílohe III podľa toho, ktoré ustanovenia sú uplatniteľné.

2.

Do konca druhého prechodného obdobia Bosna a Hercegovina začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov v oblasti železničnej dopravy a pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže uvedených v odseku 1.

ČLÁNOK 3

1.

Bez ohľadu na článok 1 ods. 1 hlavnej zmluvy:

a)

počas prvého prechodného obdobia sa železničným podnikom, ktorým bola udelená licencia v Bosne a Hercegovine, udelí prístup k železničnej infraštruktúre v Bosne a Hercegovine;

b)

počas druhého prechodného obdobia sa železničným podnikom, ktorým bola udelená licencia v Bosne a Hercegovine, povolí uplatňovať dopravné práva podľa právnych predpisov týkajúcich sa železničnej dopravy uvedených v prílohe I na železničnej infraštruktúre ktorejkoľvek inej juhovýchodoeurópskej strany.

II.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o námornú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prvé prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 1 tohto oddielu zo strany Bosny a Hercegoviny, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

2.

Druhé prechodné obdobie trvá od konca prvého prechodného obdobia do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 tohto oddielu zo strany Bosny a Hercegoviny, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Do konca prvého prechodného obdobia:

a)

Bosna a Hercegovina vykoná všetky právne predpisy týkajúce sa námornej dopravy uvedené v prílohe I s výnimkou nariadenia (EHS) č. 3577/92;

b)

štátni príslušníci Bosny a Hercegoviny a lodné spoločnosti usadené v Bosne a Hercegovine majú oprávnenie prepravovať osoby alebo tovar po mori medzi ktorýmkoľvek prístavom členského štátu a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením iného členského štátu alebo krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie. To isté platí pre štátnych príslušníkov Bosny a Hercegoviny usadených mimo Bosny a Hercegoviny a pre lodné spoločnosti usadené mimo Bosny a Hercegoviny a kontrolované štátnymi príslušníkmi Bosny a Hercegoviny, ak sú ich plavidlá registrované v Bosne a Hercegovine v súlade s jej právnymi predpismi.

Recipročne sú vlastníci lodí z Únie oprávnení prepravovať osoby alebo tovar po mori medzi ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením členského štátu a Bosny a Hercegoviny a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie, a Bosny a Hercegoviny. To isté platí pre štátnych príslušníkov členských štátov EÚ usadených mimo Európskej únie a pre lodné spoločnosti usadené mimo Európskej únie a kontrolované štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ, ak sú ich plavidlá registrované v danom členskom štáte EÚ v súlade s jeho právnymi predpismi.

2.

Do konca druhého prechodného obdobia:

a)

Bosna a Hercegoviny začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov uvedených v prílohe I;

b)

vlastníci lodí z Únie, ktorí prevádzkujú lode registrované v členskom štáte EÚ alebo v Bosne a Hercegovine a plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu EÚ alebo Bosny a Hercegoviny, budú mať slobodu poskytovať služby námornej dopravy na území Bosny a Hercegoviny za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 3577/92.

Recipročne vlastníci lodí z Bosny a Hercegoviny, ktorí prevádzkujú lode registrované v členskom štáte EÚ alebo v Bosne a Hercegovine a plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu EÚ alebo Bosny a Hercegoviny, budú mať slobodu poskytovať služby námornej dopravy na území ktoréhokoľvek členského štátu za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 3577/92.

III.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o vnútrozemskú vodnú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 tohto oddielu zo strany Bosny a Hercegoviny, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Do konca prechodného obdobia:

a)

Bosna a Hercegoviny začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov uvedených v prílohe I;

b)

Bosna a Hercegovina bude oprávnená prepravovať osoby alebo tovar po vnútrozemských vodných cestách medzi ktorýmkoľvek prístavom členského štátu EÚ a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením iného členského štátu.


PROTOKOL III

PRECHODNÉ OPATRENIA MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU NA JEDNEJ STRANE A BÝVALOU JUHOSLOVANSKOU REPUBLIKOU MACEDÓNSKO NA STRANE DRUHEJ

I.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o železničnú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prvé prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 1 tohto oddielu zo strany bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

2.

Druhé prechodné obdobie trvá od konca prvého prechodného obdobia do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 tohto oddielu zo strany bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

3.

Na konci prvého prechodného obdobia môže bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko Európsku komisiu požiadať o posúdenie pokroku v súlade s článkom 40 hlavnej zmluvy v záujme priameho pristúpenia k trhovej integrácii v súlade s článkom 11 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko do konca prvého prechodného obdobia:

a)

vykoná všetky právne predpisy v oblasti železničnej dopravy uvedené v prílohe I;

b)

dosiahne značný pokrok vo vykonávaní pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže v zmysle dohody uvedenej v článku 17 hlavnej zmluvy alebo v prílohe III podľa toho, ktoré ustanovenia sú uplatniteľné.

2.

Do konca druhého prechodného obdobia bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov v oblasti železničnej dopravy a pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže uvedených v odseku 1.

ČLÁNOK 3

1.

Bez ohľadu na článok 1 ods. 1 hlavnej zmluvy:

a)

počas prvého prechodného obdobia sa železničným podnikom, ktorým bola udelená licencia v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, udelí prístup k železničnej infraštruktúre v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko;

b)

počas druhého prechodného obdobia sa železničným podnikom, ktorým bola udelená licencia v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, povolí uplatňovať dopravné práva podľa právnych predpisov týkajúcich sa železničnej dopravy uvedených v prílohe I na železničnej infraštruktúre ktorejkoľvek inej juhovýchodoeurópskej strany.

II.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o námornú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prvé prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 1 tohto oddielu zo strany bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

2.

Druhé prechodné obdobie trvá od konca prvého prechodného obdobia do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 tohto oddielu zo strany bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Do konca prvého prechodného obdobia:

a)

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko vykoná všetky právne predpisy týkajúce sa námornej dopravy uvedené v prílohe I s výnimkou nariadenia (EHS) č. 3577/92;

b)

štátni príslušníci bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a lodné spoločnosti usadené v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko majú oprávnenie prepravovať osoby alebo tovar po mori medzi ktorýmkoľvek prístavom členského štátu EÚ a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením iného členského štátu EÚ alebo krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie. To isté platí pre štátnych príslušníkov bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko usadených mimo bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a pre lodné spoločnosti usadené mimo bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a kontrolované štátnymi príslušníkmi bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ak sú ich plavidlá registrované v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko v súlade s jej právnymi predpismi.

Recipročne sú vlastníci lodí z Únie oprávnení prepravovať osoby alebo tovar po mori medzi ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením členského štátu EÚ a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie, a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko. To isté platí pre štátnych príslušníkov členských štátov EÚ usadených mimo Európskej únie a pre lodné spoločnosti usadené mimo Európskej únie a kontrolované štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ, ak sú ich plavidlá registrované v danom členskom štáte EÚ v súlade s jeho právnymi predpismi.

2.

Do konca druhého prechodného obdobia:

a)

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov uvedených v prílohe I;

b)

vlastníci lodí z Únie, ktorí prevádzkujú lode registrované v členskom štáte EÚ alebo v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko a plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu alebo bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, budú mať slobodu poskytovať služby námornej dopravy na území bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 3577/92.

Recipročne vlastníci lodí z bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ktorí prevádzkujú lode registrované v členskom štáte EÚ alebo v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko a plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu EÚ alebo bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, budú mať slobodu poskytovať služby námornej dopravy na území ktoréhokoľvek členského štátu EÚ za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 3577/92.

III.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o vnútrozemskú vodnú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 tohto oddielu zo strany bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

Do konca prechodného obdobia:

a)

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov uvedených v prílohe I;

b)

bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko bude oprávnená prepravovať osoby alebo tovar po vnútrozemských vodných cestách medzi ktorýmkoľvek prístavom členského štátu EÚ a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením iného členského štátu.


PROTOKOL IV

PRECHODNÉ OPATRENIA MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU NA JEDNEJ STRANE A KOSOVOM (*1) NA STRANE DRUHEJ

I.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o železničnú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prvé prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 1 tohto oddielu zo strany Kosova, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

2.

Druhé prechodné obdobie trvá od konca prvého prechodného obdobia do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 tohto oddielu zo strany Kosova, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

3.

Na konci prvého prechodného obdobia môže Kosovo Európsku komisiu požiadať o posúdenie pokroku v súlade s článkom 40 hlavnej zmluvy v záujme priameho pristúpenia k trhovej integrácii v súlade s článkom 11 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Kosovo do konca prvého prechodného obdobia:

a)

vykoná všetky právne predpisy v oblasti železničnej dopravy uvedené v prílohe I;

b)

dosiahne značný pokrok vo vykonávaní pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže v zmysle dohody uvedenej v článku 17 hlavnej zmluvy alebo v prílohe III podľa toho, ktoré ustanovenia sú uplatniteľné.

2.

Do konca druhého prechodného obdobia Kosovo začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov v oblasti železničnej dopravy a pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže uvedených v odseku 1.

ČLÁNOK 3

1.

Bez ohľadu na článok 1 ods. 1 hlavnej zmluvy:

a)

počas prvého prechodného obdobia sa železničným podnikom, ktorým bola udelená licencia v Kosove, udelí prístup k železničnej infraštruktúre v Kosove;

b)

počas druhého prechodného obdobia sa železničným podnikom, ktorým bola udelená licencia v Kosove, povolí uplatňovať dopravné práva podľa právnych predpisov týkajúcich sa železničnej dopravy uvedených v prílohe I na železničnej infraštruktúre ktorejkoľvek inej juhovýchodoeurópskej strany.

II.   Podmienky týkajúce sa cestnej dopravy

Európska únia a Kosovo súhlasia, že bez ohľadu na článok 61 ods. 1 Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom (*1) na strane druhej (1) trvá platnosť kapitoly III uvedenej dohody aj po nadobudnutí platnosti Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva.

III.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o námornú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prvé prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 1 tohto oddielu zo strany Kosova, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

2.

Druhé prechodné obdobie trvá od konca prvého prechodného obdobia do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 tohto oddielu zo strany Kosova, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Do konca prvého prechodného obdobia:

a)

Kosovo vykoná všetky právne predpisy týkajúce sa námornej dopravy uvedené v prílohe I s výnimkou nariadenia (EHS) č. 3577/92;

b)

štátni príslušníci Kosova a lodné spoločnosti usadené v Kosove majú oprávnenie prepravovať osoby alebo tovar po mori medzi ktorýmkoľvek prístavom členského štátu EÚ a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením iného členského štátu EÚ alebo krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie. To isté platí pre štátnych príslušníkov Kosova usadených mimo Kosova a pre lodné spoločnosti usadené mimo Kosova a kontrolované štátnymi príslušníkmi Kosova, ak sú ich plavidlá registrované v Kosove v súlade s jeho právnymi predpismi.

Recipročne sú vlastníci lodí z Únie oprávnení prepravovať osoby alebo tovar po mori medzi ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením členského štátu EÚ a Kosova a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie, a Kosova. To isté platí pre štátnych príslušníkov členských štátov EÚ usadených mimo Európskej únie a pre lodné spoločnosti usadené mimo Európskej únie a kontrolované štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ, ak sú ich plavidlá registrované v danom členskom štáte EÚ v súlade s jeho právnymi predpismi.

2.

Do konca druhého prechodného obdobia:

a)

Kosovo začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov uvedených v prílohe I;

b)

vlastníci lodí z EÚ, ktorí prevádzkujú lode registrované v členskom štáte EÚ alebo v Kosove a plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu EÚ alebo Kosova, budú mať slobodu poskytovať služby námornej dopravy na území Kosova za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 3577/92.

Recipročne budú mať vlastníci lodí z EÚ, ktorí prevádzkujú lode registrované v členskom štáte EÚ alebo v Kosove a plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu alebo Kosova, slobodu poskytovať služby námornej dopravy na území ktoréhokoľvek členského štátu EÚ za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 3577/92.

IV.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o vnútrozemskú vodnú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 tohto oddielu zo strany Kosova, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

Do konca prechodného obdobia:

a)

Kosovo začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov uvedených v prílohe I;

b)

Kosovo bude oprávnené prepravovať osoby alebo tovar po vnútrozemských vodných cestách medzi ktorýmkoľvek prístavom členského štátu a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením iného členského štátu EÚ.


(*1)  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

(1)  Ú. v. EÚ L 71, 16.3.2016, s. 3.


PROTOKOL V

PRECHODNÉ OPATRENIA MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU NA JEDNEJ STRANE A ČIERNOU HOROU NA STRANE DRUHEJ

I.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o železničnú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prvé prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 1 tohto oddielu zo strany Čiernej Hory, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

2.

Druhé prechodné obdobie trvá od konca prvého prechodného obdobia do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 tohto oddielu zo strany Čiernej Hory, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

3.

Na konci prvého prechodného obdobia môže Čierna Hora Európsku komisiu požiadať o posúdenie pokroku v súlade s článkom 40 hlavnej zmluvy v záujme priameho pristúpenia k trhovej integrácii v súlade s článkom 11 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Čierna Hora do konca prvého prechodného obdobia:

a)

vykoná všetky právne predpisy v oblasti železničnej dopravy uvedené v prílohe I;

b)

dosiahne značný pokrok vo vykonávaní pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže v zmysle dohody uvedenej v článku 17 hlavnej zmluvy alebo v prílohe III podľa toho, ktoré ustanovenia sú uplatniteľné.

2.

Do konca druhého prechodného obdobia Čierna Hora začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov v oblasti železničnej dopravy a pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže uvedených v odseku 1.

ČLÁNOK 3

1.

Bez ohľadu na článok 1 ods. 1 hlavnej zmluvy:

a)

počas prvého prechodného obdobia sa železničným podnikom, ktorým bola udelená licencia v Čiernej Hore, udelí prístup k železničnej infraštruktúre v Čiernej Hore;

b)

počas druhého prechodného obdobia sa železničným podnikom, ktorým bola udelená licencia v Čiernej Hore, povolí uplatňovať dopravné práva podľa právnych predpisov týkajúcich sa železničnej dopravy uvedených v prílohe I na železničnej infraštruktúre ktorejkoľvek inej juhovýchodoeurópskej strany.

II.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o námornú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prvé prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 1 tohto oddielu zo strany Čiernej Hory, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

2.

Druhé prechodné obdobie trvá od konca prvého prechodného obdobia do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 tohto oddielu zo strany Čiernej Hory, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Do konca prvého prechodného obdobia:

a)

Čierna Hora vykoná všetky právne predpisy týkajúce sa námornej dopravy uvedené v prílohe I s výnimkou nariadenia (EHS) č. 3577/92;

b)

štátni príslušníci Čiernej Hory a lodné spoločnosti usadené v Čiernej Hore majú oprávnenie prepravovať osoby alebo tovar po mori medzi ktorýmkoľvek prístavom členského štátu EÚ a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením iného členského štátu EÚ alebo krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie. To isté platí pre štátnych príslušníkov Čiernej Hory usadených mimo Čiernej Hory a pre lodné spoločnosti usadené mimo Čiernej Hory a kontrolované štátnymi príslušníkmi Čiernej Hory, ak sú ich plavidlá registrované v Čiernej Hore v súlade s jej právnymi predpismi.

Recipročne sú vlastníci lodí z Únie oprávnení prepravovať osoby alebo tovar po mori medzi ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením členského štátu EÚ a Čiernej hory a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie, a Čiernej Hory. To isté platí pre štátnych príslušníkov členských štátov EÚ usadených mimo Európskej únie a pre lodné spoločnosti usadené mimo Európskej únie a kontrolované štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ, ak sú ich plavidlá registrované v danom členskom štáte EÚ v súlade s jeho právnymi predpismi.

2.

Do konca druhého prechodného obdobia:

a)

Čierna Hora začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov uvedených v prílohe I;

b)

vlastníci lodí z Únie, ktorí prevádzkujú lode registrované v členskom štáte EÚ alebo v Čiernej Hore a plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu EÚ alebo Čiernej Hory, budú mať slobodu poskytovať služby námornej dopravy na území Čiernej Hory za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 3577/92.

Recipročne budú mať vlastníci lodí z Čiernej Hory, ktorí prevádzkujú lode registrované v členskom štáte EÚ alebo v Čiernej Hore a plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu EÚ alebo Čiernej Hory, slobodu poskytovať služby námornej dopravy na území ktoréhokoľvek členského štátu EÚ za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 3577/92.

III.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o vnútrozemskú vodnú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 tohto oddielu zo strany Čiernej Hory, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

Do konca prechodného obdobia:

a)

Čierna Hora začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov uvedených v prílohe I;

b)

Čierna Hora bude oprávnená prepravovať osoby alebo tovar po vnútrozemských vodných cestách medzi ktorýmkoľvek prístavom členského štátu a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením iného členského štátu EÚ.


PROTOKOL VI

PRECHODNÉ OPATRENIA MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU NA JEDNEJ STRANE A SRBSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

I.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o železničnú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prvé prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 1 tohto oddielu zo strany Srbskej republiky, ďalej len „Srbsko“, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

2.

Druhé prechodné obdobie trvá od konca prvého prechodného obdobia do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 tohto oddielu zo strany Srbska, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

3.

Na konci prvého prechodného obdobia môže Srbsko Európsku komisiu požiadať o posúdenie pokroku v súlade s článkom 40 hlavnej zmluvy v záujme priameho pristúpenia k trhovej integrácii v súlade s článkom 11 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Srbsko do konca prvého prechodného obdobia:

a)

vykoná všetky právne predpisy v oblasti železničnej dopravy uvedené v prílohe I;

b)

dosiahne značný pokrok vo vykonávaní pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže v zmysle dohody uvedenej v článku 17 hlavnej zmluvy alebo v prílohe III podľa toho, ktoré ustanovenia sú uplatniteľné.

2.

Do konca druhého prechodného obdobia Srbsko začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov v oblasti železničnej dopravy a pravidiel štátnej pomoci a hospodárskej súťaže uvedených v odseku 1.

ČLÁNOK 3

1.

Bez ohľadu na článok 1 ods. 1 hlavnej zmluvy:

a)

počas prvého prechodného obdobia sa železničným podnikom, ktorým bola udelená licencia v Srbsku, udelí prístup k železničnej infraštruktúre v Srbsku;

b)

počas druhého prechodného obdobia sa železničným podnikom, ktorým bola udelená licencia v Srbsku, povolí uplatňovať dopravné práva podľa právnych predpisov týkajúcich sa železničnej dopravy uvedených v prílohe I na železničnej infraštruktúre ktorejkoľvek inej juhovýchodoeurópskej strany.

II.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o námornú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prvé prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 1 tohto oddielu zo strany Srbska, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

2.

Druhé prechodné obdobie trvá od konca prvého prechodného obdobia do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 ods. 2 tohto oddielu zo strany Srbska, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

1.

Do konca prvého prechodného obdobia:

a)

Srbsko vykoná všetky právne predpisy týkajúce sa námornej dopravy uvedené v prílohe I s výnimkou nariadenia (EHS) č. 3577/92;

b)

štátni príslušníci Srbska a lodné spoločnosti usadené v Srbsku majú oprávnenie prepravovať osoby alebo tovar po mori medzi ktorýmkoľvek prístavom členského štátu EÚ a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením iného členského štátu EÚ alebo krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie. To isté platí pre štátnych príslušníkov Srbska usadených mimo Srbska a pre lodné spoločnosti usadené mimo Srbska a kontrolované štátnymi príslušníkmi Srbska, ak sú ich plavidlá registrované v Srbsku v súlade s jeho právnymi predpismi.

Recipročne sú vlastníci lodí z Únie oprávnení prepravovať osoby alebo tovar po mori medzi ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením členského štátu EÚ a Srbska a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie, a Srbska. To isté platí pre štátnych príslušníkov členských štátov EÚ usadených mimo Európskej únie a pre lodné spoločnosti usadené mimo Európskej únie a kontrolované štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ, ak sú ich plavidlá registrované v danom členskom štáte EÚ v súlade s jeho právnymi predpismi.

2.

Do konca druhého prechodného obdobia:

a)

Srbsko začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov uvedených v prílohe I;

b)

vlastníci lodí z Únie, ktorí prevádzkujú lode registrované v členskom štáte EÚ alebo v Srbsku a plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu EÚ alebo Srbska, budú mať slobodu poskytovať služby námornej dopravy na území Srbska za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 3577/92.

Recipročne budú mať vlastníci lodí zo Srbska, ktorí prevádzkujú lode registrované v členskom štáte EÚ alebo v Srbsku a plaviace sa pod vlajkou daného členského EÚ štátu alebo Srbska, slobodu poskytovať služby námornej dopravy na území ktoréhokoľvek členského štátu EÚ za podmienok stanovených v nariadení (EHS) č. 3577/92.

III.   Podmienky týkajúce sa prechodu, pokiaľ ide o vnútrozemskú vodnú dopravu

ČLÁNOK 1

1.

Prechodné obdobie trvá od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do splnenia všetkých podmienok stanovených v článku 2 tohto oddielu zo strany Srbska, čo sa overí posúdením, ktoré Európska komisia vykoná v súlade s postupom uvedeným v článku 40 hlavnej zmluvy.

ČLÁNOK 2

Do konca prechodného obdobia:

a)

Srbsko začne uplatňovať túto zmluvu vrátane všetkých právnych predpisov uvedených v prílohe I;

b)

Srbsko bude oprávnené prepravovať osoby alebo tovar po vnútrozemských vodných cestách medzi ktorýmkoľvek prístavom členského štátu a ktorýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením iného členského štátu EÚ.