ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 269

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
19. októbra 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/1897 z 18. októbra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1898 z 18. októbra 2017, ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisujú niektoré názvy [Półtorak staropolski tradycyjny (ZTŠ), Dwójniak staropolski tradycyjny (ZTŠ), Trójniak staropolski tradycyjny (ZTŠ), Czwórniak staropolski tradycyjny (ZTŠ), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ZTŠ), Kiełbasa myśliwska staropolska (ZTŠ) a Olej rydzowy tradycyjny (ZTŠ)]

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1899 z 18. októbra 2017, ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisujú niektoré názvy [Tradiční lovecký salám/Tradičná lovecká saláma (ZTŠ) a Tradiční špekáčky/Tradičné špekačky (ZTŠ)]

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1900 z 18. októbra 2017, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Varaždinsko zelje (CHOP)]

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1901 z 18. októbra 2017, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Danbo (CHZO)]

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1902 z 18. októbra 2017, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 s cieľom zosúladiť obchodovanie s emisnými kvótami s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 a zaradiť do prílohy aukčnú platformu, ktorú má vymenovať Spojené kráľovstvo ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1903 z 18. októbra 2017 o povolení prípravkov s obsahom Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 a Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1904 z 18. októbra 2017 o povolení prípravku s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a kurčatá chované na znášku (držiteľ povolenia Huvepharma NV) ( 1 )

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1905 z 18. októbra 2017, o povolení prípravku s obsahom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a pre menej významné druhy hydiny vo výkrme (držiteľ povolenia Danstar Ferment AG v zastúpení Lallemand SAS) ( 1 )

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1906 z 18. októbra 2017 o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej mikroorganizmom Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku a menej významné druhy hydiny chované na znášku (držiteľ povolenia Huvepharma NV) ( 1 )

33

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1907 z 18. októbra 2017 o povolení prípravku s obsahom Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hovädzí dobytok a ovce ( 1 )

36

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1908 z 12. októbra 2017 o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku

39

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1909 z 18. októbra 2017, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

44

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1910 zo 17. októbra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 93/52/EHS, pokiaľ ide o štatút určitých regiónov Španielska ako oblastí bez výskytu brucelózy (B. melitensis), rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o úradný status Cypru ako členského štátu bez výskytu bovinnej brucelózy a určitých regiónov Španielska ako oblastí bez výskytu bovinnej brucelózy a úradný status Talianska ako členského štátu bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy, a rozhodnutie 2005/779/ES, pokiaľ ide o štatút talianskeho regiónu Kampánia ako oblasti bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných [oznámené pod číslom C(2017) 6891]  ( 1 )

46

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 081/17/COL z 26. apríla 2017 o ukončení formálneho vyšetrovacieho konania vo veci údajnej štátnej pomoci poskytnutej prostredníctvom prenájmu pozemkov a nehnuteľností v oblasti Gufunes (Island) [2017/1911]

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/1897

z 18. októbra 2017,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) 2017/1509 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007 (1), a najmä na jeho článok 47 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 30. augusta 2017 prijala nariadenie (EÚ) 2017/1509.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) zriadený podľa rezolúcie BR OSN č. 1718 (2006) označil 3. októbra 2017 štyri plavidlá podľa bodu 6 rezolúcie BR OSN č. 2375 (2017).

(3)

Príloha XIV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XIV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Ú. v. EÚ L 224, 31.8.2017, s. 1.


PRÍLOHA

Do zoznamu plavidiel, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe XIV k nariadeniu (EÚ) 2017/1509 sa dopĺňajú nasledujúce plavidlá.

Plavidlá označené podľa odseku 6 rezolúcie BR OSN č. 2375 (2017):

1.   Názov: PETREL 8

Doplňujúce informácie

IMO: 9562233. MMSI: 620233000

2.   Názov: HAO FAN 6

Doplňujúce informácie

IMO: 8628597. MMSI: 341985000

3.   Názov: TONG SAN 2

Doplňujúce informácie

IMO: 8937675. MMSI: 445539000

4.   Názov: JIE SHUN

Doplňujúce informácie

IMO: 8518780. MMSI: 514569000


19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1898

z 18. októbra 2017,

ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisujú niektoré názvy [Półtorak staropolski tradycyjny (ZTŠ), Dwójniak staropolski tradycyjny (ZTŠ), Trójniak staropolski tradycyjny (ZTŠ), Czwórniak staropolski tradycyjny (ZTŠ), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ZTŠ), Kiełbasa myśliwska staropolska (ZTŠ) a Olej rydzowy tradycyjny (ZTŠ)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 26 a článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Poľsko predložilo názvy „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“, „Olej rydzowy tradycyjny“ a „Kabanosy staropolskie“ s cieľom zapísať ich do registra zaručených tradičných špecialít stanoveného v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, a to s vyhradením názvu.

(2)

Názvy „Półtorak“, „Dwójniak“, „Trójniak“, „Czwórniak“, „Kiełbasa jałowcowa“, „Kiełbasa myśliwska“, „Olej rydzowy“ a „Kabanosy“ už predtým boli zapísané do registra (2) ako zaručené tradičné špeciality bez vyhradenia názvu v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 (3).

(3)

Na základe vnútroštátneho námietkového konania uvedeného v článku 26 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 boli názvy „Półtorak“, „Dwójniak“, „Trójniak“ a „Czwórniak“ doplnené o výraz „staropolski tradycyjny“, názvy „Kiełbasa jałowcowa“ a „Kiełbasa myśliwska“ boli doplnené o výraz „staropolska“, názov „Olej rydzowy“ bol doplnený o výraz „tradycyjny“ a názov „Kabanosy“ bol doplnený o výraz „staropolskie“. Tieto doplňujúce výrazy identifikujú tradičný charakter názvu v súlade s článkom 26 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(4)

Komisia preskúmala predloženie názvov „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“, „Olej rydzowy tradycyjny“ a „Kabanosy staropolskie“, ktoré boli následne uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (4).

(5)

Komisii bola doručená námietka týkajúca sa zápisu názvu „Kabanosy staropolskie“. Zápis tohto názvu preto závisí od výsledku námietkového konania, ktoré prebieha samostatne.

(6)

Keďže v súvislosti s inými názvami ako názov „Kabanosy staropolskie“ Komisia nedostala žiadnu námietku v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názvy „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“ a „Olej rydzowy tradycyjny“ by sa teda mali zapísať do registra s vyhradením názvu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa názvy „Półtorak staropolski tradycyjny“ (ZTŠ), „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ZTŠ), „Trójniak staropolski tradycyjny“ (ZTŠ), „Czwórniak staropolski tradycyjny“ (ZTŠ), „Kiełbasa jałowcowa staropolska“ (ZTŠ), „Kiełbasa myśliwska staropolska“ (ZTŠ) a „Olej rydzowy tradycyjny“ (ZTŠ) zapisujú do registra s vyhradením názvu.

Špecifikácia výrobku týkajúca sa ZTŠ „Półtorak“, ZTŠ „Dwójniak“, ZTŠ „Trójniak“, ZTŠ „Czwórniak“, ZTŠ „Kiełbasa jałowcowa“, ZTŠ „Kiełbasa myśliwska“ a ZTŠ „Olej rydzowy“ sa považuje za špecifikáciu výrobku uvedenú v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ktorá sa týka ZTŠ „Półtorak staropolski tradycyjny“, ZTŠ „Dwójniak staropolski tradycyjny“, ZTŠ „Trójniak staropolski tradycyjny“, ZTŠ „Czwórniak staropolski tradycyjny“, ZTŠ „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, ZTŠ „Kiełbasa myśliwska staropolska“ a ZTŠ „Olej rydzowy tradycyjny“, a to s vyhradením názvu (v uvedenom poradí).

Názvy „Półtorak staropolski tradycyjny“ (ZTŠ), „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ZTŠ), „Trójniak staropolski tradycyjny“ (ZTŠ) a „Czwórniak staropolski tradycyjny“ (ZTŠ) sa vzťahujú na výrobky triedy 1.8. Iné výrobky prílohy I k zmluve (koreniny atď.) v zmysle prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (5); názvy „Kiełbasa jałowcowa staropolska“ (ZTŠ) a „Kiełbasa myśliwska staropolska“ (ZTŠ) sa vzťahujú na výrobky triedy 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.) v zmysle uvedenej prílohy; názov „Olej rydzowy tradycyjny“ (ZTŠ) sa vzťahuje na výrobok triedy 1.5. Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.) v zmysle spomínanej prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 729/2008 z 28. júla 2008, ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra zaručených tradičných špecialít [Czwórniak (ZTŠ), Dwójniak (ZTŠ), Półtorak (ZTŠ), Trójniak (ZTŠ)] (Ú. v. EÚ L 200, 29.7.2008, s. 6).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 379/2011 z 18. apríla 2011, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Kiełbasa jałowcowa (ZTŠ)] (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2011, s. 2).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2011 z 18. apríla 2011, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Kiełbasa myśliwska (ZTŠ)] (Ú. v. EÚ L 103, 19.4.2011, s. 6).

Vykonávacie nariadenie Komisie (ES) č. 506/2009 z 15. júna 2009, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Olej rydzowy (ZTŠ)] (Ú. v. EÚ L 151, 16.6.2009, s. 26).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1044/2011 z 19. októbra 2011, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Kabanosy (ZTŠ)] (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 16).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1). Nariadenie zrušené a nahradené nariadením (EÚ) č. 1151/2012.

(4)  Ú. v. EÚ C 188, 27.5.2016, s. 6.

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1899

z 18. októbra 2017,

ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisujú niektoré názvy [Tradiční lovecký salám/Tradičná lovecká saláma (ZTŠ) a Tradiční špekáčky/Tradičné špekačky (ZTŠ)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 26 a článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Česká republika predložila názvy „Tradiční lovecký salám“/„Tradičná lovecká saláma“ a „Tradiční špekáčky“/„Tradičné špekačky“ s cieľom umožniť ich zápis do registra zaručených tradičných špecialít stanoveného v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, a to s vyhradením názvu.

(2)

Názvy „Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ a „Špekáčky“/„Špekačky“ už predtým boli zaregistrované (2) ako zaručené tradičné špeciality bez vyhradenia názvu v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 (3).

(3)

Na základe vnútroštátneho námietkového konania uvedeného v článku 26 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 bol názov „Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ doplnený o výraz „Tradiční“, resp. „Tradičná“ a názov „Špekáčky“/„Špekačky“ o výraz „Tradiční“, resp. „Tradičné“. Tieto doplňujúce výrazy identifikujú tradičný charakter názvov v súlade s článkom 26 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(4)

Komisia preskúmala predloženie názvov „Tradiční lovecký salám“/„Tradičná lovecká saláma“ a „Tradiční špekáčky“/„Tradičné špekačky“, ktoré boli následne uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (4).

(5)

Keďže Komisia nedostala žiadnu námietku v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názvy „Tradiční lovecký salám“/„Tradičná lovecká saláma“ a „Tradiční špekáčky“/„Tradičné špekačky“ by sa teda mali zapísať do registra s vyhradením názvu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa názvy „Tradiční lovecký salám“/„Tradičná lovecká saláma“ (ZTŠ) a „Tradiční špekáčky“/„Tradičné spekačky“ (ZTŠ) zapisujú do registra s vyhradením názvu.

Špecifikácia výrobku týkajúca sa ZTŠ „Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ a ZTŠ „Špekáčky“/„Špekačky“ sa považuje za špecifikáciu výrobku uvedenú v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ktorá sa týka ZTŠ „Tradiční lovecký salám“/„Tradičná lovecká saláma“ a „Tradiční špekáčky“/„Tradičné špekačky“, a to s vyhradením názvu.

Názvy uvedené v prvom odseku sa vzťahujú na výrobky triedy 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.) v zmysle prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (5).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 160/2011 z 21. februára 2011, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [„Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ (ZTŠ)] (Ú. v. EÚ L 47, 22.2.2011, s. 7).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 158/2011 z 21. februára 2011, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [„Špekáčky“/„Špekačky“ (ZTŠ)] (Ú. v. EÚ L 47, 22.2.2011, s. 3).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1). Nariadenie zrušené a nahradené nariadením (EÚ) č. 1151/2012.

(4)  Ú. v. EÚ C 167, 11.5.2016, s. 21.

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1900

z 18. októbra 2017,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Varaždinsko zelje (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 3 písm. b),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 bola žiadosť Chorvátska o zapísanie názvu „Varaždinsko zelje“ ako chráneného označenia pôvodu uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

„Varaždinsko zelje“ je výrobok z kapusty vyrábaný z autochtónnej odrody na zachovanie „Varaždinski kupus“ (Brassica oleracea var. capitata f. alba) pestovanej na území župy Varaždín v Chorvátsku.

(3)

Komisii bolo 7. októbra 2015 doručené oznámenie o námietke Slovinska. Súvisiaca odôvodnená námietka bola Komisii doručená 4. decembra 2015.

(4)

Komisia považovala námietku za prípustnú, takže listom z 28. januára 2016 vyzvala Chorvátsko a Slovinsko, aby počas troch mesiacov uskutočnili príslušné konzultácie v snahe dosiahnuť vzájomnú dohodu podľa svojich vnútroštátnych postupov.

(5)

Na požiadanie žiadateľa bolo obdobie na konzultáciu predĺžené o ďalšie tri mesiace.

(6)

Stranám sa nepodarilo dospieť k dohode. Komisii boli riadne poskytnuté informácie týkajúce sa príslušných konzultácií medzi chorvátskou a slovinskou stranou. Komisia by preto mala s prihliadnutím na výsledky týchto konzultácii prijať rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 52 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(7)

V súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 namietatelia vzniesli tvrdenie, že zapísanie názvu „Varaždinsko zelje“ ako chráneného označenia pôvodu je v rozpore s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a že by ohrozilo existenciu zhodného názvu výrobku, ktorý v čase uverejnenia stanoveného v článku 50 ods. 2 písm. a) už bol v súlade s právnymi predpismi na trhu viac než päť rokov.

(8)

Namietatelia tvrdia, že názov „Varaždinsko zelje“ je homonymný s názvom odrody kapusty zaregistrovaným od roku 1967. Odroda „Varaždinski“ bola zapísaná do zoznamu domácich alebo udomácnených cudzích odrôd semien druhov poľnohospodárskych rastlín Juhoslovanskej socialistickej federatívnej republiky (JSFR) v roku 1967. V roku 1989 bola zapísaná do toho istého zoznamu ako „Varaždinski kupus“/„Varaždinsko zelje“. V súčasnosti sa odroda nachádza v zozname všetkých štátov, ktoré vznikli po rozpade JSFR. Slovinská republika zapísala odrodu „Varaždinski/Varaždinsko“ po získaní nezávislosti. Ako chorvátska odroda „Varaždinski kupus“, tak slovinské odrody „Varaždinsko 2“ a „Varaždinsko 3“ sú zapísané v spoločnom katalógu odrôd a druhov zeleniny Európskej únie.

(9)

Podľa namietateľa výrobok z týchto odrôd je známy pod názvom „Varaždinsko zelje“ v Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko a Čiernej Hore. V Slovinskej republike sa kapusta Varaždinsko údajne pestuje už vyše 75 rokov. Objem produkcie na trhu v Slovinsku sa odhaduje na 2 800 – 4 000 ton ročne.

(10)

Podľa názoru namietateľa by zápis názvu „Varaždinsko zelje“ do registra mohol viesť k zavádzaniu slovinských spotrebiteľov, pretože výrobcovia a spotrebitelia v Slovinskej republike si nespájajú názov „Varaždinsko zelje“ s pôvodom ani územím uvedenými v bode 4 jednotného dokumentu, ale predovšetkým s kvalitou a vhodnosťou na naloženie.

(11)

Namietateľ tvrdí, že zapísanie daného názvu by ohrozilo existenciu zhodného slovinského názvu „Varaždinsko zelje“, ktorým sa označuje odroda uvádzaná na trh v súlade s právnymi predpismi v Slovinskej republike. Zapísanie názvu by malo za následok hospodársku škodu, ktorú by utrpeli pestovatelia kapusty „Varaždinsko zelje“ v Slovinskej republike, pretože by boli nútení prestať ju pestovať. Ďalším dôsledkom by bolo aj ohrozenie produkcie semien dvoch slovinských odrôd kapusty zaregistrovaných v spoločnom katalógu Európskej únie (Varaždinsko 2 a Varaždinsko 3), pretože plodina z týchto semien sa v Slovinsku predáva pod označením Varaždinsko.

(12)

Komisia posúdila tvrdenia v odôvodnenej námietke a informáciách o rokovaniach medzi zainteresovanými stranami, ktoré jej boli poskytnuté, a dospela k záveru, že názov „Varaždinsko zelje“ by sa mal zapísať do registra ako CHOP.

(13)

Požiadavky na zapísanie názvu „Varaždinsko zelje“ ako CHOP sú splnené. Výrobok sa vyznačuje vlastnosťami (predovšetkým vysokým obsahom fenolu a flavonoidov, vysokým obsahom sušiny a mimoriadne vysokým obsahom cukru), ktoré sú z veľkej časti výsledkom pôsobenia prírodných a ľudských faktorov v danom zemepisnom prostredí. „Varaždinsko zelje“ má vysoký obsah sušiny a výnimočne vysoký obsah cukru vďaka pestovateľskej metóde spočívajúcej v ponechaní plodiny, ktorá dobre znáša chlad, na poliach až do neskorej jesene. Vysoký obsah fenolu a flavonoidov je výsledkom genetických vlastností výrobku, ako aj environmentálnych a rastových podmienok. „Varaždinsko zelje“ sa vyrába výlučne zo semien odrody na zachovanie odrody „Varaždinski kupus“ zapísanej v registri odrôd EÚ. Pojem „odroda na zachovanie“ znamená, že semeno sa získava výlučne vo vymedzenej zemepisnej oblasti a nikde inde.

(14)

Pokiaľ ide o tvrdenie o zavádzajúcej povahe názvu, Komisia zastáva názor, že názov sa vzťahuje na oblasť výroby. Nemôže ako taký uviesť spotrebiteľa do omylu vzhľadom na pôvod výrobku.

(15)

Pokiaľ ide o tvrdenie, že názov, ktorý sa má zapísať, je homonymom názvu dvoch zapísaných odrôd kapusty, a že jeho zapísaním do registra sa ohrozí existencia plodiny z týchto odrôd známej pod názvom Varaždinsko zelje v Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko a Čiernej hore, Komisia zastáva názor, že pri výrobku uvádzanom na trh v Slovinsku pojem „Varaždinsko“ používaný ako prívlastok k výrazu „zelie“ (kapusta po slovinsky) len označuje odrodu kapusty. Z názvu „Varaždinsko zelje“, ako sa používa v Slovinsku, vyplýva, že výrobok pozostáva z kapusty odrody Varaždinsko. Nenašiel sa žiaden dôkaz, že by sa názov používal v inej súvislosti než v súvislosti s danou odrodou kapusty. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na to, že pojem „Varaždinsko“ spĺňa v prvom rade funkciu označenia odrody, Komisia zastáva názor, že nie je primerané povoliť prechodné obdobie používania slovinského názvu „Varaždinsko zelje“ ako takého.

(16)

Uvádzanie názvu odrôd Varaždinsko 2 a Varaždinsko 3 zapísaných v spoločnom katalógu odrôd druhov zeleniny Európskej únie na etiketách je naďalej povolené v prípade semien a výrobkov z kapusty vyrobených mimo zemepisnej oblasti bez časového obmedzenia. V súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 bez toho, aby bolo dotknuté zapísanie názvu „Varaždinsko zelje“ ako CHOP, možno názvy Varaždinsko 2 a Varaždinsko 3 uvádzať na etiketách za predpokladu splnenia uvedených podmienok. Predovšetkým by na etikete kapusty mala byť jednoznačne uvedená krajina pôvodu bez akejkoľvek zmienky o Chorvátsku. Takáto úprava bude zároveň zárukou správnych informácií pre spotrebiteľov v porovnaní s výrobkom uvádzaným na trh so zapísaným CHOP.

(17)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mal názov „Varaždinsko zelje“ zapísať do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre politiku kvality poľnohospodárskych výrobkov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Varaždinsko zelje“ (CHOP) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované uvedenej v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

V prípadoch, keď sa pojem „Varaždinsko“ v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uvádza na etiketách vo význame označujúcom odrodu výrobku, krajina pôvodu sa musí uvádzať v tom istom zornom poli, pričom veľkosť písma musí byť rovnaká ako pri názve.

V takých prípadoch sa na etiketách zakazuje používanie akýchkoľvek vlajok, emblémov, znakov alebo iných grafických znázornení, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľov, čo sa týka vlastností, pôvodu alebo krajiny pôvodu výrobku.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 223, 8.7.2015, s. 7.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1901

z 18. októbra 2017,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Danbo (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 3 písm. b),

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 nadobudlo účinnosť 3. januára 2013. Zrušilo a nahradilo sa ním nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2).

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín bola žiadosť Dánska o zapísanie názvu „Danbo“ ako chráneného zemepisného označenia (CHZO) uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie (3).

(3)

Argentína spolu s argentínskym združením mliekarenského priemyslu (Centro de la Industria Lechera), Austrália spolu s orgánom Dairy Australia, Nový Zéland spolu so združením Dairy Companies Association of New Zealand, Rakúsko, Uruguaj, úrad obchodného zástupcu Spojených štátov a konzorcium Consortium for Common Food Names of the United States predložili v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 námietky voči zapísaniu daného názvu do registra. Tieto námietky sa podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia uznali ako prípustné, s výnimkou námietky Rakúska, ktorá nebola doručená v predpísanej lehote.

(4)

Námietky sa týkali nedodržania podmienok stanovených v článku 2 nariadenia (ES) č. 510/2006, nahradeného článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, pričom konkrétny argument znel, že syr „Danbo“ nevykazuje osobitnú vlastnosť, povesť či iné typické znaky, ktoré možno pripísať danej zemepisnej oblasti. Ďalej sa v námietkach uvádza, že „Danbo“ nespĺňa podmienky na označenie ako tradičný nezemepisný názov a že neexistujú žiadne mimoriadne okolnosti, ktoré by opodstatňovali označenie celého územia Dánska ako vymedzenej zemepisnej oblasti. Takisto obsahujú tvrdenie, že názov „Danbo“ sa stal druhovým názvom podľa článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006 nahradeného článkom 6 ods. 1 a článkom 41 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Ako ilustračný príklad slúži skutočnosť, že na „Danbo“ sa od roku 1966 vzťahuje norma Codex Alimentarius a bol začlenený do prílohy B k Stresskému dohovoru z roku 1951. Druhový charakter názvu podľa námietok dokazuje skutočnosť, že „Danbo“ má osobitnú rozpočtovú položku. Rovnako sa v námietkach uvádza význam výroby a spotreby výrobku „Danbo“ vo viacerých krajinách EÚ i mimo nej, pričom v niektorých má osobitný právny štatút.

(5)

Komisia listami z 18. septembra 2012 v súlade s článkom 7 ods. 5 nariadenia (ES) č. 510/2006 vyzvala zainteresované strany začať príslušné konzultácie.

(6)

Vzhľadom na skutočnosť, že v stanovenej lehote sa nepodarilo dosiahnuť žiadnu dohodu, Komisia by mala prijať rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 52 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(7)

Pokiaľ ide o údajný nesúlad názvu „Danbo“ s ustanoveniami článku 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 nahradeného článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 treba konštatovať, že v príslušnom účinnom ustanovení sa neuvádza, že krajina sa môže použiť na účely zemepisného označenia len vo výnimočných prípadoch. Takisto už neexistuje povinnosť preskúmať, či názov „Danbo“ je tradičným nezemepisným názvom. Žiadosť o zapísanie názvu „Danbo“ ako CHZO je v skutočnosti založená na jeho povesti, ktorú možno pripísať jeho zemepisnému pôvodu v zmysle článku 5 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a ktorá je dôkladne opísaná v uverejnenom jednotnom dokumente a v špecifikácii výrobku. Namietatelia neposkytli žiadne pádne protiargumenty, ktoré by tento opis spochybnili.

(8)

Namietatelia uviedli viacero faktorov, ktoré údajne preukazujú, že predmetný názov je druhovým názvom. Skutočnosť, že sa na „Danbo“ vzťahuje špecifická norma Codex Alimentarius, ani jeho začlenenie do prílohy B k Stresskému dohovoru neznamená, že by sa názov bol ipso facto stal druhovým názvom. Ako uviedol Súdny dvor v stálej judikatúre, colné kódy sa týkajú colných otázok, a teda nie sú relevantné pre právo duševného vlastníctva. Okrem toho poskytnuté obmedzené údaje týkajúce sa najmä výroby syra „Danbo“ mimo Európskej únie nie sú relevantné, pokiaľ ide o zásadu teritoriality vyplývajúcu z nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, podľa ktorej sa musí možný druhový charakter posúdiť vzhľadom na územie Únie. Vnímanie tohto pojmu mimo územia Európskej únie a možná existencia súvisiacich regulačných výrobných noriem v tretích krajinách sa nepovažujú za relevantné pre toto rozhodnutie.

(9)

V rámci námietkového konania neboli predložené žiadne dôkazy, pokiaľ ide o dovoz daného syra z tretích krajín do Európskej únie. Preto neexistuje dôvod povoliť špecifickým výrobcom v tretích krajinách prechodné obdobie podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(10)

Spojenie medzi Dánskom a syrom Danbo vychádza z jeho povesti. Dánsko predložilo veľký počet špecializovaných publikácií a odkazov, ktoré preukazujú, že medzi krajinou a syrom Danbo existuje spojenie založené na povesti. Ďalším dôkazom tohto spojenia je skutočnosť, že tento syr je súčasťou výstav a súťaží tak na vnútroštátnej, ako aj na medzinárodnej úrovni, a skutočnosť, že získal veľký počet ocenení.

(11)

Pokiaľ ide o územie EÚ, syr „Danbo“ sa v zásade vyrába v Dánsku a takisto sa v zásade uvádza na dánsky trh.

(12)

Dánsko poskytlo nevyvrátiteľné dôkazy, že spotreba syra „Danbo“ a vedomosti o ňom sa sústredia hlavne na jeho území a že drvivá väčšina dánskych spotrebiteľov rozpoznáva jeho pretrvávajúce spojenie s Dánskom. Mimo územia Dánska sú vedomosti o ňom mimoriadne obmedzené. Takáto neznalosť nesmie mať za následok domnienku, že „Danbo“ je druhovým názvom.

(13)

Na základe uvedených skutočností by sa označenie „Danbo“ malo zapísať do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre politiku kvality poľnohospodárskych výrobkov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Danbo“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.3. Syry uvedenej v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (4).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ C 29, 2.2.2012, s. 14.

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/13


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1902

z 18. októbra 2017,

ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 s cieľom zosúladiť obchodovanie s emisnými kvótami s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 a zaradiť do prílohy aukčnú platformu, ktorú má vymenovať Spojené kráľovstvo

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 3d ods. 3 a článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1031/2010 (2) sa stanovujú pravidlá pre harmonogram, správu a iné aspekty obchodovania s kvótami formou aukcie podľa smernice 2003/87/ES. V nariadení (EÚ) č. 1031/2010 sa stanovujú najmä objemy kvót, ktoré sa majú každoročne dražiť. Nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 tak zabezpečuje riadne fungovanie procesu aukcií emisných kvót. Tie v súčasnosti prebiehajú na spoločnej aukčnej platforme pre 25 členských štátov a na obmedzenom počte nezávislých platforiem.

(2)

Podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 (3) sa má v roku 2018 zriadiť trhová stabilizačná rezerva (ďalej len „rezerva“), ktorá sa má začať prevádzkovať od 1. januára 2019. V súlade s prednastavenými pravidlami daného rozhodnutia sa majú objemy kvót umiestňovať do rezervy alebo z nej uvoľňovať, čím sa upravia objemy kvót, ktoré sa majú dražiť počas 12-mesačného obdobia počnúc 1. septembrom daného roka. Uvedené pravidlá fungovania rezervy sú nevyhnutné na riešenie situácií, keď je celkové množstvo kvót v obehu za predošlý rok, ktoré Komisia uverejňuje 15. mája daného roka, mimo vopred stanoveného rozsahu. V prvom roku prevádzky rezervy sa prvá úprava aukčných objemov má uskutočniť od 1. januára do 1. septembra 2019.

(3)

V rozhodnutí (EÚ) 2015/1814 sa tiež stanovuje, že 900 miliónov kvót, ktorých znovuzavedenie sa pôvodne plánovalo na roky 2019 a 2020 v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 176/2014 (4), sa už nemá dražiť v aukcii, ale miesto toho umiestniť do rezervy. Rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 ďalej stanovuje, že kvóty nepridelené z rezervy pre nových účastníkov alebo kvóty nepridelené zariadeniam z dôvodu zastavenia alebo čiastočného ukončenia činnosti v súlade s článkom 10a ods. 7, 19 a 20 smernice 2003/87/ES sa majú v roku 2020 miesto obchodovania umiestniť do rezervy.

(4)

Podľa rozhodnutia (EÚ) 2015/1814 majú byť aukčné kalendáre spoločnej aukčnej platformy a v prípade potreby aj nezávislých aukčných platforiem upravené tak, aby sa zohľadnili kvóty umiestnené v rezerve alebo kvóty, ktoré sa majú z rezervy uvoľniť.

(5)

V záujme jasnosti a istoty pre účastníkov trhu, pokiaľ ide o objemy kvót, ktoré sa majú dražiť v období aspoň 12 mesiacov, by sa mali zmeny aukčného kalendára pre určitý rok vyplývajúce z uplatňovania rozhodnutia (EÚ) 2015/1814 vykonať súbežne so stanovením a uverejnením aukčného kalendára na nasledujúci rok. Okrem tohos cieľom zabezpečiť hladký priebeh úprav aukčných objemov a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na aukcie by mali byť účastníci trhu včas informovaní o vplyve rozhodnutia (EÚ) 2015/1814 na aukčné objemy v nasledujúcich 12 mesiacoch. Preto by sa mali príslušné zmeny aukčných kalendárov na daný rok a aukčné kalendáre na nasledujúci rok uverejňovať s dostatočným predstihom pred 1. septembrom daného roka, keď sa príslušné úpravy aukčných objemov začnú uplatňovať.

(6)

V článku 1 ods. 5 a 8 rozhodnutia (EÚ) 2015/1814 sa uvádzajú výnimky zo všeobecných pravidiel fungovania rezervy, pokiaľ ide o rozdelenie 10 % celkového množstva kvót, s ktorými sa má obchodovať, medzi určité členské štáty na účely solidarity v zmysle článku 10 ods. 2 písm. b) smernice 2003/87/ES. Podiely členských štátov na kvótach, s ktorými sa má obchodovať v ktoromkoľvek roku, sa preto majú stanoviť aj v súlade s ustanoveniami článku 1 ods. 5 druhého pododseku a článku 1 ods. 8 rozhodnutia (EÚ) 2015/1814 v súvislosti s osobitnými pravidlami určovania podielov členských štátov prispievajúcich k umiestňovaniu kvót do rezervy do konca roka 2025, ako aj s následným uvoľňovaním kvót z rezervy.

(7)

V článku 60 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 sa uvádza neúplný zoznam nedôverných informácií, ktoré sa majú zverejniť na vyhradenej aktuálnej aukčnej webovej stránke udržiavanej príslušnou aukčnou platformou. Zoznam osôb, ktoré získali povolenie predkladať ponuky na aukciách, by sa mal považovať za nedôvernú informáciu spojenú s aukciami na danej aukčnej platforme.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 obsahuje niekoľko nezrovnalostí, ktoré vyplývajú z jeho predchádzajúcich zmien a ktoré treba opraviť. Konkrétne článok 10 ods. 3 by sa mal zmeniť tak, aby sa objasnilo, že vo výpočte množstva kvót, ktoré sa majú každoročne dražiť, sa zohľadňujú prípadné úpravy podľa článkov 24 a 27 smernice 2003/87/ES. Nariadením Komisie (EÚ) č. 1143/2013 (5) sa do nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 zaviedlo pravidlo, že subjekt možno vymenovať za aukčnú platformu, iba ak je schválený ako regulovaný trh, ktorého prevádzkovateľ organizuje sekundárny trh s kvótami alebo derivátmi kvót. V záujme súladu s týmto pravidlom treba zmeniť články 19, 20 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010.

(9)

V súlade s článkom 30 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 Spojené kráľovstvo 18. februára 2011 informovalo Komisiu o svojom rozhodnutí nezúčastniť sa na jednotnej akcii v zmysle článku 26 ods. 1 a 2 uvedeného nariadenia a vymenovať vlastnú aukčnú platformu.

(10)

Spojené kráľovstvo 30. apríla 2012 oznámilo Komisii svoj úmysel vymenovať za aukčnú platformu podľa článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 ICE Futures Europe (ďalej aj „ICE“). Podmienky vymenovania a platné podmienky pre ICE ako aukčnú platformu Spojeného kráľovstva na obdobie od 10. novembra 2012 do 9. novembra 2017 boli zahrnuté do prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1031/2010 nariadením Komisie (EÚ) č. 1042/2012 (6).

(11)

Spojené kráľovstvo 16. novembra 2016 oznámilo Komisii svoj úmysel vymenovať za svoju druhú aukčnú platformu podľa článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010 ICE Futures Europe (ďalej aj „ICE“). Podľa oznámenia podmienky a požiadavky vymenovania ICE zostávajú rovnaké ako tie, ktoré boli oznámené 30. apríla 2012, a burzové pravidlá ICE pre aukcie boli zmenené tak, aby sa zabezpečil súlad s podmienkami a povinnosťami súvisiacimi s uvedením ICE v zozname v príloheIII k nariadeniu (EÚ) č. 1031/2010, v súlade s bodom 6 riadku „Povinnosti“ v tabuľke aukčných platforiem, ktoré vymenovalo Spojené kráľovstvo, v danej prílohe. Spojené kráľovstvo okrem toho na žiadosť Komisie poskytlo ďalšie informácie a objasnenia, ktoré dané oznámenie náležite dopĺňajú.

(12)

S cieľom zabezpečiť, aby navrhované vymenovanie ICE za druhú aukčnú platformu Spojeného kráľovstva podľa článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1031/2010, a najmä burzové pravidlá ICE zodpovedali požiadavkám uvedeného nariadenia a aby boli v súlade s článkom 10 ods. 4 druhým pododsekom smernice 2003/87/ES, je vhodné rozšíriť podmienky a povinnosti pre ICE stanovené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 1031/2010 nazáznam o ICE ako druhej nezávislej aukčnej platforme Spojeného kráľovstva, s príslušnými úpravami potrebnými na zaistenie dosiahnutia ich cieľa pri zohľadnení osobitných podmienok vykonávania stanovených v platných burzových pravidlách ICE.

(13)

Nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 sa mení takto:

1.

Článok 10 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa mení takto:

i)

prvý a druhý pododsek sa nahrádzajú takto:

„2.   Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v rokoch 2013 a 2014, je množstvo kvót určené podľa článkov 9 a 9a uvedenej smernice na príslušný kalendárny rok, po odpočítaní bezodplatne pridelených kvót podľa článku 10a ods. 7 a článku 11 ods. 2 uvedenej smernice a po odpočítaní polovice celkového množstva akýchkoľvek kvót vydražených v roku 2012.

Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené každý kalendárny rok v období rokov 2015 – 2018, je množstvo kvót určené podľa článkov 9 a 9a uvedenej smernice na príslušný kalendárny rok, po odpočítaní bezodplatne pridelených kvót podľa článku 10a ods. 7 a článku 11 ods. 2 uvedenej smernice.“

ii)

piaty pododsek sa nahrádza takto:

„Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené počnúc rokom 2019, je množstvo kvót stanovené v súlade s článkom 10 ods. 1 a 1a uvedenej smernice.“;

iii)

deviaty pododsek sa nahrádza takto:

„Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 (*1), množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v poslednom roku každého obchodného obdobia, zohľadňuje akékoľvek zastavenie prevádzky zariadenia podľa článku 10a ods. 19 uvedenej smernice, akékoľvek prispôsobenie úrovne bezodplatného pridelenia kvót podľa článku 10a ods. 20 uvedenej smernice a kvóty, ktoré ostali v rezerve pre nových účastníkov podľa článku 10a ods. 7 uvedenej smernice.

(*1)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 zo 6. októbra 2015 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 264, 9.10.2015, s. 1).“;"

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené každý kalendárny rok od roku 2013, vychádza z prílohy I a z odhadovaného množstva kvót, ktoré majú byť vydražené, určeného a zverejneného Komisiou podľa článku 10 ods. 1 uvedenej smernice, alebo z poslednej zmeny pôvodného odhadu Komisie zverejneného do 31. januára predchádzajúceho roka, pričom sa v relevantných prípadoch zohľadňuje rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 a v najväčšej možnej miere sa zohľadňujú všetky prechodné voľné pridelené prostriedky, ktoré boli odpočítané alebo sa majú odpočítať od množstva kvót, ktoré by daný členský štát v inom prípade vydražil podľa článku 10 ods. 2 smernice 2003/87/ES, ako je stanovené v článku 10c ods. 2 uvedenej smernice, ako aj akákoľvek úprava podľa článkov 24 a 27 uvedenej smernice.

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie (EÚ) 2015/1814, akákoľvek následná zmena množstva kvót, ktoré majú byť vydražené v danom kalendárnom roku, je započítaná do množstva kvót, ktoré majú byť vydražené v nasledujúcom kalendárnom roku.“;

c)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 10a ods. 7 smernice 2003/87/ES, podiel kvót každého členského štátu na daný kalendárny rok, ktoré majú byť vydražené a na ktoré sa vzťahuje kapitola III uvedenej smernice, je podiel stanovený na základe článku 10 ods. 2 uvedenej smernice pri zohľadnení akýchkoľvek bezplatných kvót, ktoré dočasne pridelil členský štát podľa článku 10c smernice 2003/87/ES v danom kalendárnom roku, akýchkoľvek kvót, ktoré majú byť vydražené týmto členským štátom v rovnakom kalendárnom roku podľa článku 24 uvedenej smernice, ako aj kvót, ktoré sa majú umiestňovať do trhovej stabilizačnej rezervy alebo z nej uvoľňovať podľa článku 1 ods. 5 druhého pododseku a článku 1 ods. 8 rozhodnutia (EÚ) 2015/1814.“;

2.

v článku 11 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia stanovia a zverejnia do 30. júna predchádzajúceho roka alebo čo najskôr po tomto dátume, po predchádzajúcej konzultácii s Komisiou a po získaní jej stanoviska, ponukové kolá, jednotlivé množstvá, termíny aukcie, ako aj dražený produkt, termíny platieb a odovzdania kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v jednotlivých aukciách každý kalendárny rok. Príslušné aukčné platformy zohľadnia v čo najväčšej možnej miere stanovisko Komisie.“;

3.

v článku 14 sa odsek 1 mení takto:

a)

písmeno k) sa nahrádza takto:

„k)

potreba, aby sa aukčná platforma vyhla vykonaniu aukcie, ktorá by bola v rozpore s týmto nariadením alebo smernicou 2003/87/ES;“

b)

dopĺňa sa toto písmeno l):

„l)

úpravy potrebné podľa rozhodnutia (EÚ) 2015/1814, ktoré sa stanovia a uverejnia do 15. júla daného roka alebo čo najskôr po tomto dátume.“

4.

Článok 19 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členovia alebo účastníci sekundárneho trhu organizovaného aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1, ktorí sú oprávnenými osobami podľa článku 18 ods. 1 alebo 2, majú povolenie priamo predkladať ponuky na aukciách vykonávaných touto aukčnou platformou bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

požiadavky na povolenie členovi alebo účastníkovi obchodovať s kvótami prostredníctvom sekundárneho trhu organizovaného aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 nie sú menej prísne než požiadavky uvedené v odseku 2 tohto článku;

b)

aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 dostáva ďalšie informácie potrebné na overenie splnenia akýchkoľvek požiadaviek uvedených v odseku 2 tohto článku, ktoré neboli predtým overené.“;

b)

v odseku 2 sa vypúšťa druhý pododsek;

5.

v článku 20 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členovia alebo účastníci sekundárneho trhu organizovaného príslušnou aukčnou platformou spĺňajúci požiadavky článku 19 ods. 1 získajú povolenie predložiť ponuku bez toho, aby oň museli žiadať podľa prvého pododseku tohto odseku.“

6.

V článku 30 ods. 6 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

podrobné pravidlá prevádzky, ktorými by sa riadil aukčný proces vykonávaný aukčnými platformami, ktoré navrhuje vymenovať, vrátane zmluvných ustanovení o vymenovaní príslušnej aukčnej platformy vrátane akýchkoľvek zúčtovacích alebo vyrovnávacích systémov pripojených na navrhovanú aukčnú platformu, v ktorých sú stanovené podmienky týkajúce sa štruktúry a výšky poplatkov, správy zábezpek, platieb a odovzdávania;“;

7.

Článok 32 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré sú dražené na jednotlivých aukciách vykonávaných aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, nesmie byť väčšie ako 20 miliónov kvót a menšie ako 3,5 milióna kvót okrem prípadu, keď celkové množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré má dražiť členský štát vymenovania, je v danom kalendárnom roku menšie ako 3,5 milióna; v takom prípade sa kvóty vydražia v jedinej aukcii na daný kalendárny rok. Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a s ktorými sa obchoduje na jednotlivých aukciách vykonávaných týmito aukčnými platformami, však nesmie byť nižšie ako 1,5 milióna kvót v príslušných 12-mesačných obdobiach, keď sa má určitý počet kvót odpočítať od množstva kvót, ktoré sa majú dražiť, podľa článku 1 ods. 5 rozhodnutia (EÚ) 2015/1814.“

b)

v odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„4.   Aukčné platformy vymenované podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia stanovia a zverejnia ponukové kolá, jednotlivé množstvá, termíny aukcie, ako aj dražený produkt, termíny platieb a odovzdania kvót, ktoré majú byť vydražené v jednotlivých aukciách každý rok, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, do 31. októbra predchádzajúceho roka alebo čo najskôr po tomto dátume, a v prípade tých, na ktoré sa vzťahuje kapitola III uvedenej smernice, do 15. júla predchádzajúceho roka alebo čo najskôr po tomto dátume. Príslušné aukčné platformy vykonajú svoje stanovenie a zverejnenie až po tom, ako aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia vykonajú stanovenie a zverejnenie podľa článku 11 ods. 1 a článku 13 ods. 1 tohto nariadenia, s výnimkou prípadu, keď žiadna takáto aukčná platforma ešte nebola vymenovaná. Príslušné aukčné platformy vykonajú svoje stanovenie a zverejnenie až po konzultáciách s Komisiou a po získaní jej stanoviska. Príslušné aukčné platformy zohľadnia v čo najvyššej možnej miere stanovisko Komisie.“

8.

v článku 35 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Aukcie sa smú vykonávať iba na aukčnej platforme schválenej ako regulovaný trh, ktorého prevádzkovateľ organizuje sekundárny trh s kvótami alebo derivátmi kvót.“

9.

v článku 60 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Všetky právne predpisy, usmernenia, pokyny, tlačivá, dokumenty, oznámenia vrátane aukčného kalendára, akékoľvek iné nedôverné informácie týkajúce sa aukcií na danej aukčnej platforme vrátane zoznamu osôb, ktoré získali povolenie predkladať ponuky na aukciách, akékoľvek rozhodnutie, vrátane akéhokoľvek rozhodnutia podľa článku 57, na určenie maximálnej veľkosti ponuky alebo iných opravných opatrení potrebných na zmiernenie skutočného alebo potenciálneho rozpoznateľného rizika prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu na tejto aukčnej platforme, sú zverejnené na vyhradenej aktuálnej aukčnej webovej stránke udržiavanej príslušnou aukčnou platformou.“

10.

príloha III sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu;

11.

príloha IV sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 zo 6. októbra 2015 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 264, 9.10.2015, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 176/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 najmä s cieľom určiť množstvo emisných kvót skleníkových plynov určených na obchodovanie formou aukcií v rokoch 2013 –2020 (Ú. v. EÚ L 56, 26.2.2014, s. 11).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1143/2013 z 13. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, najmä s cieľom zaradiť aukčnú platformu, ktorú má vymenovať Nemecko, do prílohy (Ú. v. EÚ L 303, 14.11.2013, s. 10).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1042/2012 zo 7. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 s cieľom zaradiť aukčnú platformu, ktorú má vymenovať Spojené kráľovstvo, do zoznamu platforiem (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 19).


PRÍLOHA I

V prílohe III sa dopĺňa táto časť 4:

„Aukčné platformy, ktoré vymenovalo Spojené kráľovstvo

4

Aukčná platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Právny základ

článok 30 ods. 1

 

Obdobie vymenovania

Najskôr od 10. novembra 2017, najneskôr do 9. novembra 2022 bez toho, aby bol dotknutý článok 30 ods. 5 druhý pododsek.

 

Vymedzenie pojmov

Na účely podmienok a povinností platných pre ICE sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

‚burzové pravidlá ICE‘ sú predpisy ICE vrátane najmä zmluvných pravidiel a postupov týkajúcich sa ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT a ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

b)

‚člen burzy‘ je člen podľa vymedzenia v oddiele A.1 burzových pravidiel ICE;

c)

‚klient‘ je klient člena burzy, ako aj klienti jeho klientov v reťazci smerom nadol, ktorý uľahčuje prístup osôb k predkladaniu ponúk a koná v mene uchádzačov.

 

Podmienky

Prístup k aukciám nie je viazaný na povinnosť stať sa členom burzy alebo účastníkom sekundárneho trhu, ktorý organizuje ICE, či iného obchodného miesta, ktoré prevádzkuje ICE alebo akákoľvek tretia strana.

 

Povinnosti

1.

ICE vyžaduje, aby členovia burzy ICE alebo ich klienti oznámili ICE všetky rozhodnutia, ktoré prijali v súvislosti s udelením povolenia predkladať ponuky na aukciách alebo zrušenia alebo pozastavenia platnosti povolenia predkladať ponuky, bez ohľadu na to, či takéto rozhodnutie bolo prijaté iba vo vzťahu k povoleniu predkladať ponuky na aukcii alebo k povoleniu predkladať ponuky na aukciách a zároveň sa stať členom alebo účastníkom sekundárneho trhu, a to týmto spôsobom:

a)

v prípade rozhodnutí o zamietnutí udeliť povolenie predkladať ponuky a rozhodnutí o zrušení alebo pozastavení prístupu na aukcie jednotlivo a bezodkladne;

b)

v prípade ostatných rozhodnutí na požiadanie.

ICE zabezpečí, aby každé takéto rozhodnutie mohla preskúmať s ohľadom na jeho súlad s povinnosťami, ktoré sa aukčnej platforme ukladajú podľa nariadenia (EÚ) č. 1031/2010, a aby sa členovia burzy ICE alebo ich klienti podriadili výsledkom všetkých takýchto preskúmaní vykonaných ICE. Takéto preskúmanie môže zahŕňať okrem iného ktorékoľvek platné burzové pravidlo ICE vrátane disciplinárnych postupov alebo všetkých ďalších vhodných činností, ktorými sa uľahčuje prístup k predkladaniu ponúk na aukciách.

2.

ICE vypracúva a vedie na svojich webových stránkach úplný a aktualizovaný zoznam členov burzy alebo ich klientov, ktorí sú oprávnení sprostredkovať povolenie na predkladanie ponúk na aukciách Spojeného kráľovstva na burze ICE, pričom tento zoznam musí zahŕňať poskytovateľov prístupu iba na aukcie v zmysle burzových pravidiel ICE, ako aj členov burzy alebo ich klientov, ktorí poskytujú povolenie na predkladanie ponúk v aukciách osobám, ktoré môžu byť zároveň členmi alebo účastníkmi sekundárneho trhu.

Okrem toho ICE vypracúva a vedie na svojich webových stránkach ľahko zrozumiteľné praktické usmernenia pre MSP a malých producentov emisií s informáciami o krokoch, ktoré musia podniknúť, aby získali prístup na aukcie prostredníctvom týchto členov burzy alebo ich klientov.

3.

Všetky poplatky a podmienky, ktoré ICE a jej systém zúčtovania uplatňujú v prípade osôb, ktoré získali povolenie predkladať ponuky, alebo v prípade uchádzačov, musia byť jasné, zrozumiteľné a verejne dostupné na webovej stránke ICE, ktorá sa pravidelne aktualizuje.

ICE ustanoví, že v prípade ďalších poplatkov a podmienok uplatňovaných členmi burzy alebo ich klientmi v súvislosti s povolením predkladať ponuky sa takéto poplatky a podmienky takisto uvedú jasne a zrozumiteľne a sprístupnia sa verejnosti na webových stránkach subjektov, ktoré tieto služby ponúkajú, s priamymi odkazmi na tieto webové stránky na webovej stránke ICE, pričom sa musí rozlišovať medzi poplatkami a podmienkami platnými pre osoby, ktoré získali iba povolenie predkladať ponuky na aukciách, (ak sú k dispozícii) a poplatkami a podmienkami platnými pre osoby, ktoré získali povolenie predkladať ponuky na aukciách a zároveň sú členmi alebo účastníkmi sekundárneho trhu.

4.

Bez toho, aby boli dotknuté iné opravné prostriedky, ICE ustanoví dostupnosť postupov riešenia sťažností v ICE (ICE Complaints Resolution Procedures) pre sťažnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s rozhodnutiami o udelení povolenia predkladať ponuky na aukciách, o zamietnutí udeliť povolenie predkladať ponuky na aukciách, o zrušení alebo pozastavení platnosti vydaných povolení predkladať ponuky na aukciách, ako sa konkrétnejšie uvádza v bode 1, ktoré prijali členovia burzy ICE alebo ich klienti, pričom všetky takéto sťažnosti sa na účely postupov riešenia sťažností v ICE považujú za oprávnené sťažnosti.

5.

Do šiestich mesiacov od začiatku aukcií predloží ICE aukčnému kontrolórovi správu o pokrytí dosiahnutom v rámci modelu spolupráce s členmi burzy a ich klientmi vrátane úrovne dosiahnutého geografického pokrytia. ICE pritom v maximálnej miere zohľadní prípadné odporúčania aukčného kontrolóra, aby tak zabezpečila splnenie svojich povinností podľa článku 35 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1031/2010.

6.

ICE zabezpečí úplný súlad s podmienkami a povinnosťami súvisiacimi s jej uvedením v zozname, ktoré sa uvádzajú v tejto prílohe.

7.

Spojené kráľovstvo oznámi Komisii každú zásadnú zmenu relevantných zmluvných vzťahov s ICE oznámených Komisii.“


PRÍLOHA II

PRÍLOHA IV

Úpravy množstiev kvót (v miliónoch) na obchodovanie formou aukcií v rokoch 2013 – 2020 podľa článku 10 ods. 2

Rok

Množstvo, o ktoré sa kvóty znížia

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 


19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1903

z 18. októbra 2017

o povolení prípravkov s obsahom Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 a Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 boli predložené žiadosti o povolenie týchto prípravkov s obsahom Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 a Lactobacillus rhamnosus DSM 29226. K žiadostiam boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Uvedené žiadosti sa týkajú povolenia prípravkov s obsahom Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 a Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat, ktoré sa majú zaradiť do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanoviskách zo 6. decembra 2016 (2) a 24 januára 2017 (3)  (4) skonštatoval, že prípravky s obsahom Lactobacillus rhamnosus DSM 29226, Pediococcus parvulus DSM 28875 a Lactobacillus casei DSM 28872 nemajú za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani životné prostredie. Úrad takisto dospel k záveru, že uvedené prípravky majú potenciál zlepšiť silážovateľnosť ľahko a stredne ťažko silážovateľnej krmoviny tým, že znižujú stratu sušiny a zvyšujú zachovanie bielkovín. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky týkajúce sa monitorovania po umiestnení na trh. Úrad zároveň overil správy o metódach analýzy príslušných kŕmnych doplnkových látok v krmive predložené referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravkov s obsahom Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 a Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedených prípravkov by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(1):4673.

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(3):4702.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(3):4703.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK doplnkovej látky/kg čerstvého materiálu

Technologické doplnkové látky: doplnkové látky do siláže

1k21014

Pediococcus parvulus

DSM 28875

Zloženie doplnkovej látky:

prípravok s obsahom Pediococcus parvulus

DSM 28875 s obsahom minimálne 1 × 1011 JTK/g doplnkovej látky.

Charakteristika účinnej látky:

životaschopné bunky Pediococcus parvulus

DSM 28875.

Analytická metóda  (1):

stanovenie počtu buniek v kŕmnej doplnkovej látke: difúzna platňová metóda: EN 15786:2009

identifikácia v kŕmnej doplnkovej látke: pulzná gélová elektroforéza (PFGE)

všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov uveďte podmienky skladovania.

2.

Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 5 × 107 ľahko a stredne ťažko silážovateľného čerstvého materiálu (2).

3.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

8. novembra 2027

1k20755

Lactobacillus casei

DSM 28872

Zloženie doplnkovej látky:

prípravok s obsahom Lactobacillus casei

DSM 28872 s obsahom minimálne 1 × 1011 JTK/g doplnkovej látky.

Charakteristika účinnej látky:

životaschopné bunky Lactobacillus casei

DSM 28872

Analytická metóda  (1):

stanovenie počtu buniek v kŕmnej doplnkovej látke: difúzna platňová metóda na MRS agare (EN 15787)

identifikácia v kŕmnej doplnkovej látke: pulzná gélová elektroforéza (PFGE)

všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov uveďte podmienky skladovania.

2.

Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 5 × 107 ľahko a stredne ťažko silážovateľného čerstvého materiálu (2).

3.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

8. novembra 2027

1k20756

Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226

Zloženie doplnkovej látky:

prípravok s obsahom Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226 s obsahom minimálne 1 × 1010 JTK/g doplnkovej látky.

Charakteristika účinnej látky:

životaschopné bunky Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226

Analytická metóda  (1):

stanovenie počtu buniek v kŕmnej doplnkovej látke: difúzna platňová metóda na MRS agare (EN 15787)

identifikácia v kŕmnej doplnkovej látke: pulzná gélová elektroforéza (PFGE)

všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov uveďte podmienky skladovania.

2.

Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 5 × 107 ľahko a stredne ťažko silážovateľného čerstvého materiálu (2).

3.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

8. novembra 2027


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Ľahko silážovateľná krmovina: > 3 % rozpustných uhľovodíkov v čerstvom materiáli. Stredne ťažko silážovateľná krmovina: 1,5 – 3,0 % rozpustných uhľovodíkov v čerstvom materiáli. Nariadenie Komisie (ES) č. 429/2008 (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 1).


19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1904

z 18. októbra 2017

o povolení prípravku s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a kurčatá chované na znášku (držiteľ povolenia Huvepharma NV)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a kurčatá chované na znášku, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 18. októbra 2016 (2) skonštatoval, že prípravok s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 nemá za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani životné prostredie a že má potenciál zlepšovať pomer spotreby krmiva k prírastku hmotnosti kurčiat vo výkrme, a uviedol, že tento záver možno rozšíriť aj na kurčatá chované na znášku. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky týkajúce sa monitorovania po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku s obsahom Bacillus licheniformis DSM 28710 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(11):4615.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

4b1828

Huvepharma NV

bacillus licheniformis DSM 28710

Zloženie doplnkovej látky

prípravok Bacillus licheniformis DSM 28710

s obsahom minimálne 3,2 × 109 JTK/g doplnkovej látky;

tuhá forma

Charakteristika účinnej látky

životaschopné spóry Bacillus licheniformis DSM 28710

Analytická metóda  (1)

na stanovenie počtu Bacillus licheniformis DSM 28710 v kŕmnej doplnkovej látke, premixe a kŕmnych surovinách:

difúzna platňová metóda EN 15784

na identifikáciu Bacillus licheniformis DSM 28710: identifikácia: pulzná gélová elektroforéza

kurčatá vo výkrme

kurčatá chované na znášku

1,6 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov uveďte podmienky skladovania a stabilitu pri tepelnom ošetrení.

2.

Používanie je povolené v krmivách obsahujúcich tieto povolené kokcidiostatiká: dekochinát, diklazuril, halofuginón, nikarbazín, robenidín hydrochlorid, lasalocid A sodný, maduramycín amónny, monenzín sodný, narazín alebo salinomycín sodný.

3.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu pokožky a očí.

8. novembra 2027


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1905

z 18. októbra 2017,

o povolení prípravku s obsahom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a pre menej významné druhy hydiny vo výkrme (držiteľ povolenia Danstar Ferment AG v zastúpení Lallemand SAS)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku s obsahom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Uvedená žiadosť sa týka povolenia prípravku s obsahom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme a menej významné druhy hydiny vo výkrme, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku zo 6. decembra 2016 (2) skonštatoval, že prípravok s obsahom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 nemá za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani životné prostredie a pri použití v krmive hydiny je účinný pri znižovaní kontaminácie tela zvieraťa salmonelou. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky týkajúce sa monitorovania po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku s obsahom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(1):4674.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zníženie kontaminácie tiel zvierat salmonelou znížením jej množstva vo výkaloch)

4d1703

Danstar Ferment AG v zastúpení: Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok s obsahom Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 v množstve najmenej:

2 × 1010 JTK/g doplnkovej látky (v neobalenej forme)

1 × 1010 JTK/g doplnkovej látky (v obalenej forme)

Charakteristika účinnej látky

Životaschopné bunky Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Analytická metóda  (1)

Stanovenie počtu buniek: metóda liatych platní s použitím agaru s chlóramfenikolom, glukózou a kvasnicovým extraktom a (EN15789:2009)

Identifikácia: metóda polymerázovej reťazovej reakcie (PCR)

kurčatá vo výkrme

menej významné druhy hydiny vo výkrme

1 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uviesť podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

2.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri ich používaní. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

8. novembra 2027


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/33


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1906

z 18. októbra 2017

o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej mikroorganizmom Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku a menej významné druhy hydiny chované na znášku (držiteľ povolenia Huvepharma NV)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej mikroorganizmom Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135). K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej mikroorganizmom Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku a menej významné druhy hydiny chované na znášku, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“.

(4)

Uvedený prípravok už bol povolený ako kŕmna doplnková látka na obdobie 10 rokov vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1043 (2) pre kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme, nosnice, menej významné druhy hydiny vo výkrme a na znášku, odstavené prasiatka a ošípané vo výkrme.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 25. januára 2017 (3) skonštatoval, že prípravok s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej mikroorganizmom Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) nemá za navrhovaných podmienok použitia nežiaduci účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani životné prostredie. Úrad dospel k záveru, že prípravok sa považuje za účinný pre kurčatá chované na znášku a menej významné druhy hydiny chované na znášku. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky týkajúce sa monitorovania po uvedení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej mikroorganizmom Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1043 z 30. júna 2015 o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej mikroorganizmom Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme, nosnice, odstavené prasiatka, ošípané vo výkrme a menej významné druhy hydiny vo výkrme a na znášku a o zmene nariadení (ES) č. 2148/2004, (ES) č. 828/2007 a (ES) č. 322/2009 (držiteľ povolenia: spoločnosť Huvepharma NV) (Ú. v. EÚ L 167, 1.7.2015, s. 63).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(2):4708.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť.

4a1617

Huvepharma NV

Endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej mikroorganizmom Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) s minimálnou aktivitou 6 000 EPU (1)/g

(v pevnej a tekutej forme)

Charakteristika účinnej látky:

endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8) produkovaná mikroorganizmom Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135)

Analytická metóda  (2)

Na účely charakterizácie aktivity endo-1,4-beta-xylanázy:

kolorimetrická metóda, pri ktorej sa meria farbivo rozpustné vo vode uvoľnené pôsobením endo-1,4-beta-xylanázy zo pšeničného arabinoxylánového substrátu zosieťovaného azurínom.

kurčatá chované na znášku

menej významné druhy hydiny chované na znášku

1 500 EPU

 

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu sa musia uviesť podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

2.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.

8. novembra 2027


(1)  1 EPU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0083 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentu xylózy) zo xylánu ovsených pliev za minútu pri pH 4,7 a teplote 50 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1907

z 18. októbra 2017

o povolení prípravku s obsahom Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hovädzí dobytok a ovce

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku s obsahom dvoch kmeňov Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p). K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku s obsahom Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hovädzí dobytok a ovce, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku zo 4. decembra 2013 (2) skonštatoval, že prípravok s obsahom Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) nemá za navrhovaných podmienok používania nežiaduci účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani životné prostredie. Úrad takisto dospel k záveru, že uvedený prípravok má potenciál zlepšiť výrobu siláže z ľahko, stredne ťažko a ťažko silážovateľnej krmoviny. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky týkajúce sa monitorovania po uvedení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku s obsahom Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(1):3529.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK doplnkovej látky/kg čerstvej suroviny

Technologické doplnkové látky: doplnkové látky do siláže

1k20754

Lactobacillus plantarum KKP/593/p

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Lactobacillus buchneri KKP/907/p

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok s obsahom Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p a Lactobacillus buchneri KKP/907/p s obsahom minimálne 1 × 109 JTK/g doplnkovej látky, v pomere 4:4:1 (Lactobacillus plantarum KKP/593/p: Lactobacillus plantarum KKP/788/p: Lactobacillus buchneri KKP/907/p)

Charakteristika účinnej látky

Životaschopné bunkyLactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p a Lactobacillus buchneri KKP/907p.

Analytická metóda  (1)

stanovenie počtu buniek v kŕmnej doplnkovej látke: difúzna platňová metóda na MRS agare (EN 15787).

identifikácia kŕmnej doplnkovej látky: pulzná gélová elektroforéza (PFGE).

hovädzí dobytok

ovce

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uviesť podmienky skladovania.

2.

Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 1 × 108 JTK/kg čerstvého materiálu.

3.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

8. novembra 2027


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


ROZHODNUTIA

19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/39


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/1908

z 12. októbra 2017

o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska, a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Podľa článku 4 ods. 2 prvého pododseku aktu o pristúpení z roku 2005 sa ustanovenia schengenského acquis okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe II k uvedenému aktu, ku ktorému Bulharsko a Rumunsko pristupujú pri pristúpení, uplatňujú v Bulharsku a Rumunsku podľa príslušného rozhodnutia Rady až po overení, že sa splnili nevyhnutné podmienky na uplatňovanie všetkých častí schengenského acquis.

(2)

V súlade s platnými schengenskými hodnotiacimi postupmi dospela Rada 9. júna 2011 k záveru, že Bulharsko a Rumunsko splnili podmienky vo všetkých oblastiach schengenského acquis vzťahujúcich sa na vzdušné hranice, pozemné hranice, policajnú spoluprácu, ochranu údajov, Schengenský informačný systém, námorné hranice a víza.

(3)

V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 565/2014/EÚ (2) sa zaviedol zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach. Uvedený režim je založený na skutočnosti, že Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus a Rumunsko jednostranne uznávajú niektoré doklady, najmä schengenské víza, za rovnocenné s ich národnými vízami na účely tranzitu cez ich územia alebo zamýšľaného pobytu na ich územiach, ktorého trvanie počas akéhokoľvek obdobia 180 dní nepresiahne 90 dní.

(4)

Je vhodné, aby sa od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia umožnil Bulharsku a Rumunsku prístup do vízového informačného systému (VIS) na účely nahliadnutia v režime len na čítanie bez práva vkladať, pozmeňovať alebo vymazávať údaje vo VIS. Toto má uľahčiť ich postupy udeľovania národných víz a predchádzať podvodom a akémukoľvek zneužívaniu schengenských víz prostredníctvom overovania ich platnosti a pravosti porovnaním s údajmi uchovávanými v systéme VIS, uľahčiť – pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi schengenských víz – kontroly na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a na území členských štátov, uľahčiť určenie členského štátu zodpovedného za žiadosti o medzinárodnú ochranu, uľahčiť preskúmanie týchto žiadostí a zvýšiť úroveň vnútornej bezpečnosti na území členských štátov prostredníctvom uľahčenia boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Prístup na účely nahliadnutia do VIS a využitia údajov VIS by mal zároveň pomáhať pri identifikácii každej osoby, ktorá prípadne nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky na vstup na územie členských štátov alebo na pobyt na tomto území.

(5)

Je preto potrebné, aby sa prijalo rozhodnutie uviesť do účinnosti príslušné ustanovenia VIS, ako sa uvádza v prílohe, ako aj všetky následné úpravy týchto ustanovení. Uvedenie takýchto ustanovení do účinnosti by sa malo obmedziť len na tie, ktoré sa týkajú prístupu k údajom vo VIS na účely nahliadnutia v režime len na čítanie. Bulharsko a Rumunsko by preto mali byť oprávnené na prístup k údajom VIS na nahliadnutie a v súlade s postupmi a podmienkami, ktoré sú uvedené v ustanoveniach, ktoré sa uvedú do účinnosti. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 (3), rozhodnutie Rady 2004/512/ES (4) a rozhodnutie Komisie 2006/648/ES (5) sa však na Bulharsko a Rumunsko už uplatňujú. Nie sú preto zahrnuté v prílohe.

(6)

Je tiež žiaduce, aby sa stanovil dátum, od ktorého by sa mali začať uplatňovať uvedené ustanovenia schengenského acquis, ktoré sa týkajú VIS, ako sa určuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (6) vzhľadom na Bulharsko a Rumunsko. Malo by sa tak stať hneď, ako Bulharsko a Rumunsko oznámia Komisii, že sa úspešne ukončili všetky súvisiace komplexné skúšky, ktoré má vykonať eu-LISA.

(7)

Zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach dotknutých členských štátov a ich plná účasť na schengenskom acquis týkajúcom sa spoločnej politiky v oblasti víz by mali byť predmetom samostatného rozhodnutia Rady prijatého jednomyseľne v súlade s článkom 4 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2005. Až do prijatia uvedeného rozhodnutia, ktorým sa uvedú do účinnosti iné ustanovenia uplatniteľné v oblasti krátkodobých víz než tie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu vo vzťahu k Bulharsku a Rumunsku a medzi ktoré patrí najmä vízový kódex (7) a ustanovenia prijaté na účely jeho vykonávania, nesmú Bulharsko a Rumunsko udeľovať schengenské víza a majú pokračovať v udeľovaní krátkodobých víz podľa svojho vnútroštátneho práva. Do dátumu stanoveného v uvedenom rozhodnutí by sa mali zachovať obmedzenia používania VIS vyplývajúce z tohto rozhodnutia, najmä tie, ktoré sa týkajú práva vkladať do systému príslušné údaje.

(8)

Je však žiaduce udeliť príslušným vízovým orgánom Bulharska a Rumunska počas tohto prechodného obdobia prístup k údajom vo VIS na nahliadnutie len v režime na čítanie na účely preskúmania žiadostí o krátkodobé víza, ktoré tieto orgány udeľujú podľa svojho vnútroštátneho práva, a rozhodnutí súvisiacich s týmito žiadosťami. Toto má zahŕňať rozhodnutie o zrušení a odvolaní víza, či o predĺžení alebo skrátení jeho platnosti v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami.

(9)

Vzhľadom na to, že overovanie týkajúce sa Bulharska a Rumunska v súlade s platnými postupmi schengenského hodnotenia sa už ukončilo podľa článku 4 ods. 2 aktu o pristúpení z roku 2005, overovanie podľa článku 1 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EÚ) č. 1053/2013 (8) sa v súvislosti s týmito členskými štátmi už nebude vykonávať. Po prijatí tohto rozhodnutia by ustanovenia uvedené v prílohe mali nadobudnúť účinnosť len po tom, ako sa Bulharsko a/alebo Rumunsko úspešne podrobili komplexným skúškam, ktoré vykonáva agentúra eu-LISA, a po tom, čo sa táto skutočnosť náležite oznámila Komisii. Okrem toho je potrebné, aby Bulharsko a Rumunsko pozvali odborníkov z členských štátov a Komisie, aby preskúmali uplatňovanie uvedených ustanovení.

(10)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis  (9), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch B a G rozhodnutia Rady 1999/437/ES (10).

(11)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (11), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch B a G rozhodnutia Rady 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (12).

(12)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (13), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bodoch B a G rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (14),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa VIS uvedené v prílohe sa uplatňujú na Bulharsko a Rumunsko vo vzťahoch medzi týmito krajinami a v ich vzťahoch s Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom, ako aj Islandskou republikou, Lichtenštajnským kniežatstvom, Nórskym kráľovstvom a Švajčiarskou konfederáciou. Tieto ustanovenia sa uplatňujú po úspešnom ukončení všetkých príslušných komplexných skúšok v súvislosti s ustanoveniami uvedenými v prílohe, ktoré má vykonať agentúra eu-LISA, Bulharsko a Rumunsko, a po oznámení Komisii, že sa tieto skúšky úspešne ukončili. Okrem toho môže Bulharsko a Rumunsko pozvať odborníkov z členských štátov a Komisie, aby preskúmali uplatňovanie uvedených ustanovení.

2.   Až do prijatia rozhodnutia Rady o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach členských štátov môžu príslušné vízové orgány Bulharska a Rumunska nahliadať do VIS v režime len na čítanie, a to na účely:

a)

preskúmania žiadostí o krátkodobé víza, ktoré má udeliť Bulharsko a Rumunsko podľa svojho vnútroštátneho práva;

b)

rozhodovania o týchto žiadostiach vrátane rozhodnutí o zrušení a odvolaní víza, či o predĺžení alebo skrátení jeho platnosti v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od dátumu, ktorý určí Komisia, keď jej Bulharsko a Rumunsko oznámia, že úspešne ukončili komplexné skúšky uvedené v článku 1 ods. 1

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje v súlade so zmluvami.

V Luxemburgu 12. októbra 2017

Za Radu

predseda

U. REINSALU


(1)  Stanovisko zo 4. októbra 2017 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 565/2014/EÚ z 15. mája 2014, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na jednostrannom uznávaní niektorých dokladov Bulharskom, Chorvátskom, Cyprom a Rumunskom za rovnocenné s ich národnými vízami na účely tranzitu cez ich územia alebo zamýšľaného pobytu na ich územiach, ktorého trvanie počas akéhokoľvek obdobia 180 dní nepresiahne 90 dní, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES (Ú. v. EÚ L 157, 27.5.2014, s. 23).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS), Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2006/648/ES z 22. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie noriem pre biometrické znaky súvisiace s vývojom vízového informačného systému (Ú. v. EÚ L 267, 27.9.2006, s. 41).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 27).

(9)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(10)  Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

(11)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(12)  Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).

(13)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(14)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).


PRÍLOHA

Zoznam ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa VIS, ktoré sa majú uplatňovať na Bulharsko a Rumunsko

1.

Článok 1 a články 126 až 130 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach („Schengenský dohovor“) (Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19), pokiaľ sa týkajú iných ustanovení uvedených v tejto prílohe.

2.

Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5).

3.

Nasledujúce ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60):

kapitola I s výnimkou článku 6 ods. 1,

článok 15, ktorý sa uplatňuje mutatis mutandis na preskúmanie žiadostí o krátkodobé víza, ktoré má vydať Bulharsko a Rumunsko podľa svojho vnútroštátneho práva vrátane rozhodnutí prijatých na základe týchto žiadostí,

kapitola III,

kapitola V s výnimkou článku 31 ods. 2 a 3,

kapitoly VI a VII s výnimkou článku 50 ods. 6.

4.

Rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129).

5.

Článok 21 ods. 2, článok 37 ods. 1 a článok 43 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).

6.

Rozhodnutie Komisie 2009/756/ES z 9. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú špecifikácie pre rozlíšenie a používanie odtlačkov prstov na biometrickú identifikáciu a overovanie vo vízovom informačnom systéme (Ú. v. EÚ L 270, 15.10.2009, s. 14).

7.

Rozhodnutie Komisie 2009/876/ES z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú opatrenia potrebné na technickú realizáciu vkladania údajov a prepojenia žiadostí, prístupu k údajom, úpravy, vymazania a predčasného vymazania údajov a vedenia zápisov operácií spracúvania údajov a prístupu k nim vo vízovom informačnom systéme (Ú. v. EÚ L 315, 2.12.2009, s. 30), pokiaľ sa toto rozhodnutie týka preskúmania žiadostí o víza.

8.

Hlava II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1) a prílohy k tejto hlave, pokiaľ sa týkajú VIS.


19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/44


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/1909

z 18. októbra 2017,

ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2016/849 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 27. mája 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/849.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) zriadený podľa rezolúcie BR OSN č. 1718 (2006) označil 3. októbra 2017 štyri plavidlá podľa bodu 6 rezolúcie BR OSN č. 2375 (2017).

(3)

Príloha IV k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha IV k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa týmto mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. októbra 2017

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 79.


PRÍLOHA

Do zoznamu plavidiel, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe IV k rozhodnutiu (SZBP) 2016/849 sa dopĺňajú nasledujúce plavidlá.

Plavidlá označené podľa odseku 6 rezolúcie BR OSN č. 2375 (2017):

1.   Názov: PETREL 8

Doplňujúce informácie

IMO: 9562233. MMSI: 620233000

2.   Názov: HAO FAN 6

Doplňujúce informácie

IMO: 8628597. MMSI: 341985000

3.   Názov: TONG SAN 2

Doplňujúce informácie

IMO: 8937675. MMSI: 445539000

4.   Názov: JIE SHUN

Doplňujúce informácie

IMO: 8518780. MMSI: 514569000


19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/46


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1910

zo 17. októbra 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie 93/52/EHS, pokiaľ ide o štatút určitých regiónov Španielska ako oblastí bez výskytu brucelózy (B. melitensis), rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o úradný status Cypru ako členského štátu bez výskytu bovinnej brucelózy a určitých regiónov Španielska ako oblastí bez výskytu bovinnej brucelózy a úradný status Talianska ako členského štátu bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy, a rozhodnutie 2005/779/ES, pokiaľ ide o štatút talianskeho regiónu Kampánia ako oblasti bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných

[oznámené pod číslom C(2017) 6891]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na bod 7 jej prílohy A.II a kapitolu I oddiel E jej prílohy D,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a s kozami vo vnútri Spoločenstva (3), a najmä na kapitolu 1 oddiel II jej prílohy A,

keďže:

(1)

V smernici 91/68/EHS sa stanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat, ktorými sa riadi obchod s ovcami a kozami v Únii. Stanovujú sa v nej podmienky, za akých sa členské štáty alebo ich regióny môžu úradne uznávať za územia bez výskytu brucelózy (Brucella melitensis).

(2)

V rozhodnutí Komisie 93/52/EHS (4) sa stanovuje, že regióny členských štátov uvedené v jeho prílohe II sú úradne uznané za oblasti bez výskytu brucelózy (B. Melitensis)) v súlade s podmienkami stanovenými v smernici 91/68/EHS.

(3)

Španielsko predložilo Komisii dokumentáciu preukazujúcu, že v prípade autonómnych oblasti La Rioja a Valencia a provincií Albacete, Cuenca a Guadalajara v autonómnej oblasti Kastília-La Mancha sú splnené podmienky stanovené v smernici 91/68/EHS na to, aby mohli byť úradne uznané za oblasti bez výskytu brucelózy (B. Melitensis), pokiaľ ide o stáda oviec a kôz.

(4)

Po vyhodnotení dokumentácie predloženej Španielskom by autonómne oblasti La Rioja a Valencia a provincie Albacete, Cuenca a Guadalajara v autonómnej oblasti Kastília-La Mancha mali byť úradne uznané za oblasti bez výskytu brucelózy (B. Melitensis), pokiaľ ide o stáda oviec a kôz.

(5)

Záznam týkajúci sa Španielska v prílohe II k rozhodnutiu 93/52/EHS by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Smernica 64/432/EHS sa vzťahuje na obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci Únie. Stanovujú sa v nej podmienky, za akých sa môže členský štát alebo región členského štátu úradne vyhlásiť za oblasť bez výskytu brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka.

(7)

V rozhodnutí Komisie 2003/467/ES (5) sa stanovuje, že členské štáty a ich regióny uvedené v kapitolách 1 a 2 prílohy II k danému rozhodnutiu sú úradne vyhlásené za členské štáty a regióny bez výskytu brucelózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka. V rozhodnutí Komisie 2003/467/ES sa okrem toho stanovuje, že členské štáty a ich regióny uvedené v kapitolách 1 a 2 prílohy III k danému rozhodnutiu sú úradne vyhlásené za členské štáty a regióny bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka.

(8)

Cyprus predložil Komisii dokumentáciu preukazujúcu, že na celom jeho území sú splnené podmienky stanovené v smernici 64/432/EHS na to, aby mohol byť úradne vyhlásený za členský štát bez výskytu brucelózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka.

(9)

Po vyhodnotení dokumentácie predloženej Cyprom by tento členský štát mal byť úradne uznaný za členský štát bez výskytu brucelózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka, a mal by sa zahrnúť do zoznamu v kapitole 1 prílohy II k rozhodnutiu 2003/467/ES.

(10)

Španielsko predložilo Komisii dokumentáciu preukazujúcu, že v prípade autonómnych oblastí Katalánsko, Kastília-La Mancha a Galícia a provincie Zamora v autonómnej oblasti Kastília a León sú splnené podmienky stanovené v smernici 64/432/EHS na to, aby boli úradne uznané za oblasti bez výskytu brucelózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka.

(11)

Po vyhodnotení dokumentácie predloženej Španielskom by autonómne oblasti Katalánsko, Kastília-La Mancha a Galícia a provincia Zamora v autonómnej oblasti Kastília a León mali byť úradne vyhlásené za oblasti bez výskytu brucelózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka, a mali by sa zahrnúť do zoznamu v kapitole 2 prílohy II k rozhodnutiu 2003/467/ES.

(12)

Určité regióny Talianska sú v súčasnosti uvedené na zozname v kapitole 2 prílohy III k rozhodnutiu 2003/467/ES ako oblasti úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy. Taliansko teraz Komisii predložilo dokumentáciu preukazujúcu, že na celom jeho území sú splnené podmienky stanovené v smernici 64/432/EHS na to, aby mohlo byť úradne vyhlásené za členský štát bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka.

(13)

Po vyhodnotení dokumentácie predloženej Talianskom by tento členský štát mal byť úradne uznaný za členský štát bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka, a mal by sa zahrnúť do zoznamu v kapitole 1 prílohy III k rozhodnutiu 2003/467/ES, pričom odkazy na určité regióny tohto členského štátu v kapitole 2 uvedenej prílohy by sa mali vypustiť.

(14)

Prílohy II a III k rozhodnutiu 2003/467/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Rozhodnutie Komisie 2005/779/ES (6) sa prijalo v nadväznosti na výskyt ohnísk vezikulárnej choroby ošípaných v Taliansku. Stanovujú sa v ňom pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat, pokiaľ ide o vezikulárnu chorobu ošípaných, pre regióny tohto členského štátu, ktoré sú uznané ako regióny bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných a ktoré sú uvedené v jeho prílohe I, ako aj pre regióny tohto členského štátu, ktoré nie sú uznané ako regióny bez výskytu tejto choroby a ktoré sú uvedené v jeho prílohe II.

(16)

V Taliansku sa už niekoľko rokov vykonáva program eradikácie a monitorovania vezikulárnej choroby ošípaných s cieľom dosiahnuť, aby všetky jeho regióny mali status regiónov bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných. Taliansko predložilo Komisii nové informácie týkajúce sa statusu regiónu Kampánia ako regiónu bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných, pričom preukázalo, že v uvedenom regióne došlo k eradikácii tejto choroby.

(17)

Po preskúmaní informácií predložených Talianskom by mal byť región Kampánia uznaný za región bez výskytu vezikulárnej choroby ošípaných a mal by sa vypustiť zo zoznamu v prílohe II k rozhodnutiu 2005/779/ES a namiesto toho by sa mal zahrnúť do zoznamu v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu.

(18)

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2005/779/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 93/52/EHS sa mení v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Prílohy II a III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa menia v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2005/779/ES sa menia v súlade s prílohou III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. októbra 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19.

(4)  Rozhodnutie Komisie 93/52/EHS z 21. decembra 1992, ktorým sa zaznamenáva dosiahnutie súladu niektorých členských štátov alebo oblastí s požiadavkami vzťahujúcimi sa na brucelózu (B. melitensis) a priznáva sa im štatút úradne uznaného členského štátu alebo oblasti bez výskytu tejto choroby (Ú. v. ES L 13, 21.1.1993, s. 14).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2003/467/ES z 23. júna 2003 ustanovujúce úradný status stád hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy v niektorých členských štátoch a regiónoch členských štátov (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 74).

(6)  Rozhodnutie Komisie 2005/779/ES z 8. novembra 2005 o opatreniach na ochranu zdravia zvierat pred vezikulárnou chorobou ošípaných v Taliansku (Ú. v. EÚ L 293, 9.11.2005, s. 28).


PRÍLOHA I

V prílohe II k rozhodnutiu 93/52/EHS sa záznam týkajúci sa Španielska nahrádza takto:

„V Španielsku:

autonómna oblasť Astúria,

autonómna oblasť Baleárske ostrovy,

autonómna oblasť Kanárske ostrovy,

autonómna oblasť Kantábria,

autonómna oblasť Kastília – La Mancha: provincie Albacete, Cuenca a Guadalajara,

autonómna oblasť Kastília a León,

autonómna oblasť Estremadura,

autonómna oblasť Galícia,

autonómna oblasť La Rioja,

autonómna oblasť Navarra,

autonómna oblasť Baskicko,

autonómna oblasť Valencia.“


PRÍLOHA II

Prílohy II a III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa menia takto:

1.

Príloha II sa mení takto:

a)

Kapitola 1 sa nahrádza takto:

KAPITOLA 1

Členské štáty úradne bez výskytu brucelózy

Kód ISO

Členský štát

BE

Belgicko

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Nemecko

EE

Estónsko

IE

Írsko

FR

Francúzsko

CY

Cyprus

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Luxembursko

MT

Malta

NL

Holandsko

AT

Rakúsko

PL

Poľsko

RO

Rumunsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Fínsko

SE

Švédsko“

b)

V kapitole 2 sa záznam týkajúci sa Španielska nahrádza takto:

„V Španielsku:

autonómna oblasť Astúria,

autonómna oblasť Baleárske ostrovy,

autonómna oblasť Kanárske ostrovy,

autonómna oblasť Kastília – La Mancha,

autonómna oblasť Kastília a León: provincie Burgos, Soria, Valladolid a Zamora,

autonómna oblasť Katalánsko,

autonómna oblasť Galícia,

autonómna oblasť La Rioja,

autonómna oblasť Murcia,

autonómna oblasť Navarra,

autonómna oblasť Baskicko.“

2.

Príloha III sa mení takto:

a)

Kapitola 1 sa nahrádza takto:

KAPITOLA 1

Členské štáty úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy

Kód ISO

Členský štát

BE

Belgicko

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Nemecko

EE

Estónsko

IE

Írsko

ES

Španielsko

IT

Taliansko

CY

Cyprus

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Luxembursko

NL

Holandsko

AT

Rakúsko

PL

Poľsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Fínsko

SE

Švédsko

UK

Spojené kráľovstvo“

b)

V kapitole 2 sa vypúšťa záznam týkajúci sa Talianska.


PRÍLOHA III

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2005/779/ES sa menia takto:

1.

V prílohe I sa medzi záznam týkajúci sa regiónu Basilicata a regiónu Emilia-Romagna vkladá tento záznam:

„—

Kampánia“.

2.

V prílohe II sa vypúšťa záznam týkajúci sa Cypru.


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

19.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 269/53


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 081/17/COL

z 26. apríla 2017

o ukončení formálneho vyšetrovacieho konania vo veci údajnej štátnej pomoci poskytnutej prostredníctvom prenájmu pozemkov a nehnuteľností v oblasti Gufunes (Island) [2017/1911]

DOZORNÝ ÚRAD EZVO (ďalej len „dozorný úrad“),

so zreteľom na

Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 61 a protokol 26,

Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu (ďalej len „Dohoda o dozore a súde“), a najmä na jej článok 24,

protokol 3 k Dohode o dozore a súde (ďalej len „protokol 3“), a najmä na jeho časť I článok 1 a časť II článok 7 ods. 2 a článok 13, a

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (1), a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

I.   SKUTOČNOSTI

1.   POSTUP

(1)

Spoločnosť Gámaþjónustan hf. (ďalej len „sťažovateľ“) podala e-mailom z 2. apríla 2014 sťažnosť dozornému úradu v súvislosti s údajnou neoprávnenou štátnou pomocou poskytnutou mestom Reykjavík (ďalej len „mesto“) prostredníctvom prenájmu nehnuteľností a pozemkov v oblasti Gufunes v Reykjavíku na Islande, spoločnosti Íslenska Gámafélagið (ďalej len „ÍG“) za cenu, ktorá bola údajne nižšia ako trhová cena (2).

(2)

Po predbežnom preskúmaní prijal dozorný úrad 30. júna 2015 rozhodnutie č. 261/15/COL o začatí formálneho vyšetrovania vo veci údajnej štátnej pomoci. Islandské orgány odpovedali na rozhodnutie dozorného úradu listom z 1. októbra 2015 (3).

(3)

Rozhodnutie dozorného úradu o začatí formálneho vyšetrovacieho konania bolo 24. septembra 2015 uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a v dodatku EHP, pričom sa zainteresovaným stranám poskytol jeden mesiac, aby sa vyjadrili k predbežným stanoviskám dozorného úradu (4).

(4)

Spoločnosť ÍG získala predĺženie lehoty o jeden týždeň a v liste z 29. októbra 2015 predložila pripomienky (5). Dozorný úrad nedostal žiadne ďalšie pripomienky. Po uplynutí jednomesačnej lehoty na predloženie pripomienok dostal dozorný úrad od sťažovateľa informácie o trhu v e-maile z 25. novembra 2015 (6). Dozorný úrad postúpil listom z 26. novembra 2015 (7) pripomienky a informácie o trhu islandským orgánom, aby sa k nim vyjadrili. Islandské orgány odpovedali listom z 5. januára 2016 (8). Zástupcovia islandských orgánov a dozorného úradu o veci diskutovali aj na zasadnutí v Reykjavíku 12. februára 2016.

(5)

Dozorný úrad nakoniec dostal od sťažovateľa dodatočné informácie týkajúce sa situácie v oblasti Gufunes, a to v e-mailoch z 21. mája 2016 (9), 27. mája 2016 (10) a 15. decembra 2016 (11).

2.   OPIS OPATRENIA

2.1.   OBLASŤ GUFUNES

(6)

Oblasť Gufunes sa nachádza v Grafarvogure, mestskej časti Reykjavíku, na Islande. Do roku 2001 v tejto oblasti pôsobil závod na umelé hnojivá Áburðarverksmiðjan. V roku 2002 kúpil závod a okolie fond pre plánovanie Reykjavíku (Skipulagssjóður Reykjavíkur, ďalej len „SR“) od akcionárov spoločnosti Áburðarverksmiðjan (ďalej len „kúpna zmluva“). Podľa islandských orgánov sa v tom čase plánovalo odstránenie všetkých budov a zariadení z oblasti. V roku 2007 bol SR zrušený a založil sa nový fond, Eignasjóður, ktorý prevzal aktíva a úlohy SR.

(7)

Podľa územného plánu mesta Reykjavík na roky 2001 – 2024 je oblasť Gufunes určená na obytné účely a nie na priemyselné činnosti (12). Navyše, táto oblasť je určená na výstavbu diaľnice Sundabraut, ktorá spojí Laugarnes a Gufunes. Okrem toho, podľa plánu mesta Reykjavík na roky 2010 – 2030 priemyselná časť oblasti Gufunes ustupuje do pozadia a do budúcnosti sa predpokladá mestská oblasť s kombináciou obytných jednotiek a čistých obchodných činností (13). V žiadnom pláne sa nepredpokladá, že by v tejto oblasti bola v budúcnosti aj naďalej umiestnená priemyselná činnosť.

2.2.   DOHODY UZATVORENÉ MEDZI MESTOM REYKJAVÍK A SPOLOČNOSŤOU ÍSLENSKA GÁMAFÉLAGIÐ V SÚVISLOSTI S PRENÁJMOM POZEMKOV A NEHNUTEĽNOSTÍ V OBLASTI GUFUNES

(8)

Vo februári 2002, keď SR kúpil pozemky a nehnuteľnosti v oblasti Gufunes, nachádzali sa tu viacerí nájomníci (najmä dodávateľské a developerské firmy). V tom čase existovala medzi spoločnosťou ÍG a spoločnosťou Áburðarverksmiðjan nájomná zmluva, ktorá bola uzatvorená 29. októbra 1999 (ďalej len „zmluva z roku 1999“). V zmluve z roku 1999 sa stanovovalo mesačné nájomné vo výške 159 240 ISK na základe ceny za štvorcový meter (14). Spoločnosť ÍG využívala pozemky pre svoje odpadové hospodárstvo. Podľa kúpnej zmluvy SR prevzal od spoločnosti Áburðarverksmiðjan všetky práva a povinnosti týkajúce sa existujúcich nájomných zmlúv vrátane zmluvy z roku 1999 uzatvorenej so spoločnosťou ÍG.

(9)

Podľa mesta bola oblasť Gufunes neustále rušná a jej správa bola náročná. Okrem toho budovy a zariadenia boli v zlom stave, niektorí nájomníci neplatili nájomné a odchádzalo k hromadeniu šrotu, napríklad vrakov automobilov. Pre mesto bolo preto jasné, že na plnenie svojej úlohy vlastníka pozemku musí zamestnať zamestnancov na kontrolu tejto oblasti vo dne aj v noci.

(10)

Vzhľadom na uvedenú situáciu sa nepovažovalo za realistické ponúknuť oblasť na účely prenájmu. Preto sa rozhodlo, že existujúce nájomné zmluvy sa neobnovia a namiesto toho sa uzavrie zmluva len s jednou stranou. V dôsledku toho sa SR rozhodol prerokovať podmienky týkajúce sa prenájmu, čistenia oblasti a dohľadu nad ňou so spoločnosťou ÍG, ktorá okrem toho, že platila nájomné načas, bola v tom čase najväčším samostatným nájomníkom (15). Nasleduje prehľad zmlúv uzatvorených medzi SR a ÍG:

i)

22. februára 2005. SR a ÍG uzavreli nájomnú zmluvu týkajúcu sa niektorých nehnuteľností v oblasti, ktorou sa nahradila zmluva z roku 1999. Celkové mesačné nájomné sa stanovilo na 960 000 ISK za spolu 4 676 metrov štvorcových (vrátane pozemku s rozlohou 500 metrov štvorcových) (16);

ii)

14. októbra 2005. SR a spoločnosť ÍG uzavreli zmluvu (ďalej len „Všeobecná nájomná zmluva z roku 2005“), ktorou sa nahradila predchádzajúca zmluva z 22. februára 2005, v súvislosti s prenájmom, čistením pozemku a dohľadom nad pozemkom v oblasti Gufunes. Podľa tejto zmluvy bola spoločnosť ÍG povinná vykonávať všetky údržbárske práce, ako aj vylepšovanie nehnuteľnosti. Všeobecná nájomná zmluva z roku 2005 bola platná do 31. decembra 2009. Vo Všeobecnej nájomnej zmluve z roku 2005 sa neuvádzalo, koľko štvorcových metrov nehnuteľnosti spoločnosť ÍG prenajímala. Na výtlačku leteckého záberu, ktorý bol prílohou k Všeobecnej nájomnej zmluve z roku 2005 však bolo znázornené, ktoré časti oblasti sa prenajímali spoločnosti ÍG (17). Islandské orgány sa vyjadrili, že zmluvou bola pokrytá plocha približne 130 000 metrov štvorcových. Vo Všeobecnej nájomnej zmluve z roku 2005 sa neuvádzala cena za meter štvorcový ani hodnota povinností spoločnosti ÍG. Celkové mesačné nájomné bolo stanovené na 2 000 000 ISK, prepočítané mesačne podľa indexu spotrebiteľských cien (18);

iii)

29. decembra 2006. Platnosť Všeobecnej nájomnej zmluvy z roku 2005 sa dodatkom predĺžila do 31. decembra 2011. Spoločnosť ÍG bola povinná vykonať aj demoláciu určených nehnuteľností a odstrániť pozemné zariadenia. Spoločnosť ÍG si mohla ponechať prístroje a zariadenia odstránené z oblasti na vlastné náklady (19);

iv)

21. decembra 2007. Platnosť Všeobecnej nájomnej zmluvy z roku 2005 sa dodatkom predĺžila do 31. decembra 2015. Vlastník mohol kedykoľvek prevziať časť alebo všetok prenajatý pozemok ak by to bolo potrebné v dôsledku zmien v územnom plánovaní. Spoločnosť ÍG sa takisto zaviazala opätovne zapojiť potrubia pre elektrickú energiu, vodu a kúrenie, ktoré sa stali nepoužiteľnými. Spoločnosť ÍG okrem toho stiahla nárok na odškodnenie voči mestu (20);

v)

15. júna 2009. Platnosť Všeobecnej nájomnej zmluvy z roku 2005 sa dodatkom predĺžila do 31. decembra 2018. Spoločnosť ÍG sa zaviazala vykonávať údržbu v oblasti a vytvoriť hrádzu, a taktiež sa predĺžil existujúci prenájom skladovacieho priestoru pre lode, ktorý je vo vlastníctve jachtového klubu Reykjavík. Spoločnosť ÍG sa okrem toho zaviazala stiahnuť nárok na odškodnenie voči mestu, pokiaľ ide o náklady na údržbu (21).

(11)

Mesto sa vyjadrilo, že hoci veľkosť pozemku prenajatého spoločnosťou ÍG je 130 000 m2, použiteľných na jej účely je iba 110 000 m2. Celková zaznamenaná rozloha budov je 24 722 m2. Podľa islandského registra nehnuteľností je hodnota pozemku, ktorý predtým vlastnila spoločnosť Áburðarverksmiðjan, 211 000 000 ISK. Hodnota pozemku, ktorý spoločnosť ÍG prenajíma, sa doposiaľ neurčila, ale mesto odhaduje hodnotu celého pozemku, ktorý predtým vlastnila spoločnosť Áburðarverksmiðjan, na približne 137 000 000 ISK. Celková zaznamenaná hodnota budov prenajímaných spoločnosťou ÍG je 850 323 512 ISK (22).

(12)

Podľa článku 4 ods. 2 islandského zákona o mestských príjmoch č. 4/1995 je majiteľ nehnuteľnosti povinný zaplatiť daň z nehnuteľnosti, s výnimkou prípadov, keď ide o prenajaté poľnohospodárske podniky, prenajaté pozemky alebo iné zmluvné využívanie pozemkov, pričom v takom prípade platí daň rezident alebo používateľ. Dotknuté pozemky, budovy a zariadenia sa nachádzajú vo vymedzenej prístavnej oblasti, ktorá patrí spoločnosti Faxaflóahafnir sf. a prenajíma sa mestu. Mesto preto platí daň z nehnuteľnosti za prenajatý pozemok a za nehnuteľností prenajaté spoločnosti ÍG.

(13)

Hoci ani jedna zo zmlúv neobsahuje informácie o hodnote služieb poskytovaných spoločnosťou ÍG, mesto poskytlo tabuľku, v ktorej sa uvádza odhad nákladov spoločnosti ÍG, stanovených vo Všeobecnej nájomnej zmluve z roku 2005 a v neskorších dodatkoch (ďalej spoločne len „nájomné zmluvy“) od uzatvorenia Všeobecnej nájomnej zmluvy z roku 2005 do konca obdobia prenájmu v roku 2018 (23). Odhad vykonali odborní analyticimesta. Poskytnuté informácie taktiež obsahujú náklady na dokončené aj nedokončené demolačné projekty. Podľa poskytnutých informácií je výška priemerných mesačných nákladov, ktoré znáša spoločnosť ÍG 10 815 624 ISK vrátane nájomného. Mesačné nájomné tvorí preto približne 25 % celkových mesačných nákladov spoločnosti ÍG.

(14)

Pri uzatvorení nájomnej zmluvy z 22. februára 2005 SR neuložil spoločnosti ÍG žiadne povinnosti. Povinnosti spoločnosti ÍG boli zavedené vo Všeobecnej nájomnej zmluve z roku 2005 zo 14. októbra 2005 a stanovili sa s ohľadom na navrhované demolačné práce a odhadované náklady na čistenie, likvidáciu odpadu a dohľad nad oblasťou. Vzhľadom na stav danej oblasti boli povinnosti týkajúce sa čistenia a likvidácie odpadu považované za rozsiahle. Ďalej sa uvádza hodnotenie nákladov spoločnosti ÍG v súlade s jej povinnosťami stanovenými vo Všeobecnej nájomnej zmluve z roku 2005 (24):

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nájomné

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

Zamestnanec

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

Správa

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Údržba

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Právne záležitosti

1 500 000

1 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Iné energetické náklady

5 000 000

5 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedok. demolačné projekty

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

Dok. demolačné projekty

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

Opravy

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Brány/ploty

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Čistenie

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Maľovanie

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Rekonštrukcie

30 000 000

10 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Elektrické vedenie atď.

7 500 000

8 000 000

9 000 000

12 000 000

9 500 000

7 200 000

6 500 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Odpadové vody

 

 

 

 

 

 

 

 

10 600 000

10 600 000

10 600 000

10 600 000

 

Prístavná hrádza

 

 

 

 

 

6 000 000

6 000 000

 

 

 

 

 

 

Likvidácia odpadu

500 000

500 000

500 000

7 200 000

6 500 000

2 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Asfalt

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

6 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Pôda

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

5 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Protipožiarny zabezpečovací systém

10 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Celkové povinnosti

138 393 684

109 393 684

104 893 684

112 593 684

95 394 284

91 594 284

89 394 284

81 894 284

91 494 284

90 494 284

90 494 284

90 494 284

79 894 284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu v ISK

170 763 999

141 763 999

137 263 999

144 963 999

127 764 599

123 964 599

121 764 599

114 264 599

123 864 599

122 864 599

122 864 599

122 864 599

112 264 599

Priemer za mesiac

14 230 333

11 813 667

11 438 667

12 080 333

10 647 050

10 330 383

10 147 050

9 522 050

10 322 050

10 238 717

10 238 717

10 238 717

9 355 383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemer

10 815 624

Zdroj: Mesto Reykjavík.

2.3.   NAJNOVŠÍ VÝVOJ V OBLASTI GUFUNES

(15)

Na začiatku roku 2014 sa mestská rada v Reykjavíku dohodla na zriadení riadiaceho výboru s cieľom predstaviť víziu pre oblasť Gufunes (25). Výbor navrhol otvorenú súťaž zámerov týkajúcich sa budúceho plánovania v oblasti Gufunes. Na zasadnutí mestskej rady v Reykjavíku v júni 2015 sa odsúhlasilo zverejnenie oznámenia súťaže, v rámci ktorej sa zainteresovaným stranám odporúčalo predložiť zámery týkajúce sa budúcej organizácie oblasti Gufunes (26). V nadväznosti na zverejnenie oznámenia boli mestu predložené štyri zámery. Jeden z predložených zámerov prišiel od filmovej produkčnej spoločnosti RVK Studios, ktorá prejavila záujem o kúpu časti budov v oblasti Gufunes s cieľom vybudovať v tejto oblasti filmový priemysel. Pri budovách, o ktorých kúpu prejavila záujem spoločnosť RVK Studios, ide o niektoré z pôvodných nehnuteľností spoločnosti Áburðarverksmiðjan, ktoré sa nájomnými zmluvami prenajímali spoločnosti ÍG.

(16)

Mesto a spoločnosť RVK Studios následne poverili dvoch realitných agentov ocenením dotknutej časti oblasti Gufunes (27). Na zasadnutí mestskej rady 18. novembra 2015 rada súhlasila s poverením úradu pre správu nehnuteľností a hospodársky rozvoj, aby na základe ocenenia začal rokovania so spoločnosťou RVK Studios (28). Okrem toho rada poverila daný úrad, aby začal rokovania so spoločnosťou ÍG týkajúce sa evakuácie a možného premiestnenia v súlade s ustanoveniami uvedenými vo Všeobecnej nájomnej zmluve z roku 2005.

(17)

Mestská rada v Reykjavíku sa 19. mája 2016 rozhodla uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou RVK Studios o kúpe určitých nehnuteľností v oblasti Gufunes (29). Mesto následne oznámilo, že spoločnosť ÍG presunie svoje prevádzky do novej priemyselnej oblasti mesta v Esjumelar (30). Starosta mesta Reykjavík a výkonný riaditeľ spoločnosti ÍG podpísali 20. mája 2016 dohody týkajúce sa ukončenia nájomných zmlúv a premiestnenia spoločnosti ÍG, a pripravili pôdu pre nové priestory spoločnosti ÍG v Esjumelar. Mesto 27. mája 2016 podpísalo so spoločnosťou RVK Studios zmluvu o predaji niektorých pôvodných nehnuteľností spoločnosti Áburðarverksmiðjan (31). Nehnuteľností, ktoré boli predané spoločnosti RVK Studios mali rozlohu 8 400 m2 a kúpna cena bola 301 650 000 ISK. Mesto okrem toho poskytlo spoločnosti RVK Studios opciou na kúpu oblasti východne od budov, s celkovou rozlohou 19 200 m2. RVK Studios zaplatí za túto opciu ročne 1 000 ISK za m2.

3.   SŤAŽNOSŤ

(18)

Podľa sťažovateľa poskytlo mesto spoločnosti ÍG neoprávnenú štátnu pomoc prostredníctvom prenájmu pozemkov a nehnuteľností v oblasti Gufunes za ceny nižšie ako trhové ceny. Vo svojej sťažnosti adresovanej dozornému úradu sťažovateľ uvádza, že hoci je ťažké určiť presnú výšku pomoci, cena je zjavne oveľa nižšia ako primeraná trhová cena. Keďže spoločnosť ÍG neplatí normálnu trhovú cenu, vzniká jej konkurenčná výhoda. Navyše, podľa sťažovateľa sa o pozemok v oblasti Gufunes zaujíma viacero spoločností, ktoré pre svoje prevádzky potrebujú rozsiahly pozemok, napríklad dopravné uzly a skladovacie spoločnosti.

(19)

Sťažovateľ poznamenal, že vo Všeobecnej nájomnej zmluve z roku 2005 bola cena prenájmu stanovená vo výške 2 milióny ISK, s ročným nárastom v súlade s indexom spotrebiteľských cien (daň z nehnuteľnosti, ktorú neplatí spoločnosť ÍG, ale majiteľ nehnuteľnosti, t. j. mesto, predstavuje 41 % ročnej sumy nájomného). Spoločnosť ÍG má okrem toho určité povinnosti údržby, ktoré sa považujú za súčasť ceny prenájmu, hoci v zmluvách sa neuvádzajú približné náklady na tieto povinnosti. Nájomné zmluvy navyše nezakazujú spoločnosti ÍG prenajímať pozemky tretím stranám. Sťažovateľ zdôraznil, že v nájomných zmluvách nie je uvedené žiadne hodnotenie týkajúce sa možných príjmov z ďalšieho prenajímania častí nehnuteľností, ani to, či to má vplyv na cenu prenájmu.

(20)

Sťažovateľ ďalej poznamenal, že nie je jasná výška ceny za meter štvorcový a ako sa určila cena prenájmu. Podľa sťažovateľa by sa trhová cena za prenájom nehnuteľnosti mala pohybovať medzi 12 a 41 miliónov ISK mesačne, a to na základe rôznych uznávaných metód stanovovania cien. Podľa sťažovateľa skutočnosť, že nehnuteľnosť bola prenajatá spoločnosti ÍG za cenu oveľa nižšiu ako trhová hodnota, je v rozpore s pravidlami EHP týkajúcimi sa štátnej pomoci.

4.   DÔVODY NA ZAČATIE FORMÁLNEHO VYŠETROVACIEHO KONANIA

(21)

V rozhodnutí č. 261/15/COL dozorný úrad predbežne posúdil, či zmluvy uzatvorené medzi mestom a spoločnosťou ÍG týkajúce sa prenájmu oblasti Gufunes predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP a ak áno, či možno štátnu pomoc považovať za zlučiteľnú s fungovaním Dohody o EHP.

(22)

Po posúdení informácií poskytnutých islandskými orgánmi dozorný úrad dospel k predbežnému záveru, že nemožno vylúčiť, že zmluvy medzi mestom a spoločnosťou ÍG predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. V rozhodnutí č. 261/15/COL boli identifikované tieto aspekty:

i)

Štát na účely článku 61 ods. 1 Dohody o EHP predstavuje všetky orgány štátnej správy, od ústrednej štátnej správy až po úroveň obce. Keďže pozemky a nehnuteľnosti prenajaté spoločnosti ÍG patrili mestu, zľava z ceny prenájmu by predstavovala prevod štátnych zdrojov.

ii)

Dozorný úrad vyjadril pochybnosti o tom, či mesto pri uzatváraní zmlúv so spoločnosťou ÍG konalo ako súkromný prenajímateľ v porovnateľnej právnej a skutkovej situácii. Z predbežného posúdenia dozorného úradu vyplynulo, že hospodársku výhodu v prospech spoločnosti ÍG nie je možné vylúčiť.

iii)

Keďže žiadna iná spoločnosť nemala možnosť rokovať s mestom o prenájme pozemkov a nehnuteľností, predbežným názorom dozorného úradu bolo, že opatrenia sa javili ako selektívne.

iv)

Dozorný úrad nakoniec uviedol, že akákoľvek pomoc poskytnutá spoločnosti ÍG vo forme zľavneného prenájmu by teoreticky umožnila spoločnosti zvýšiť alebo aspoň udržať svoju činnosť v dôsledku pomoci. Táto pomoc teda mohla obmedziť príležitosti pre podniky so sídlom v iných zmluvných stranách, ktoré mohli chcieť konkurovať spoločnosti ÍG na islandskom trhu v oblasti zberu odpadu. Táto pomoc teda mohla narušiť hospodársku súťaž a ovplyvniť obchod v rámci EHP.

(23)

Podľa dozorného úradu boli potrebné ďalšie dôkazy, aby bolo možné určiť, či podmienky nájomných zmlúv mohli byť považované za zlučiteľné s fungovaním Dohody o EHP.

(24)

V dôsledku toho mal dozorný úrad pochybnosti o tom, či nájomné zmluvy medzi mestom a spoločnosťou ÍG predstavovali štátnu pomoc a ak áno, či by ich bolo možné považovať za zlučiteľné s fungovaním Dohody o EHP podľa jej článku 61 ods. 3 písm. c).

5.   PRIPOMIENKY MESTA K ROZHODNUTIU O ZAČATÍ KONANIA

(25)

Podľa mesta zmluvy so spoločnosťou ÍG nepredstavovali štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP, keďže spoločnosť ÍG nezískala výhodu.

(26)

Podľa mesta boli zmluvy z 22. februára 2005 a zo 14. októbra 2005 uzatvorené za normálnych trhových podmienok, keďže nájomné sa zakladalo na nájomnom určenom na základe postupu verejného oznámenia ku koncu roka 2003 a bolo v súlade s analýzami/odhadmi, ktoré vykonali odborníci mesta.

(27)

Mesto odmieta tvrdenie, že metódy, ktoré predložil sťažovateľ, sú vhodné na stanovenie trhovej ceny prenájmu. Namiesto toho mesto vychádza z porovnania s prenájom inej nehnuteľnosti, t. j. starého štátneho závodu na výrobu cementu na adrese Sævarhöfði 31, ktorý sa nachádza v priemyselnej oblasti podobnej Gufunes.

(28)

V roku 2014 mesto kúpilo nehnuteľnosť na adrese Sævarhöfði 31. V roku 2013 Úrad pre centrálne verejné obstarávanie (Ríkiskaup) v mene islandského štátu verejne oznámil, že nehnuteľnosť je na prenájom. Keď mesto kúpilo nehnuteľnosť, zaviazalo sa, že v súlade s verejným oznámením príjme najvyššiu ponuku. Úrad pre centrálne verejné obstarávanie dostal štyri ponuky, pričom najvyššia bola 420 000 ISK mesačne, bez osobitných služieb alebo povinností stanovených pre nájomcu. Nehnuteľnosť na adrese Sævarhöfði 31 je ocenená na 293 028 000 ISK. Najvyššia ponuka za prenájom ako percento z ocenenia nehnuteľnosti predstavovala 0,147 %. Pre porovnanie, cena prenájmu podľa Všeobecnej nájomnej zmluvy z roku 2005 so spoločnosťou ÍG je 0,320 % ocenenia nehnuteľnosti v oblasti Gufunes. Mesto poukazuje na to, že cena prenájmu na adrese Sævarhöfði 31 bola stanovená po verejnom oznámení a spravodlivo odráža trhovú hodnotu priemyselných oblastí v meste za normálnych trhových podmienok. Z tohto porovnania vyplýva, že cena prenájmu, ktorú platí spoločnosť ÍG, nemôže byť v žiadnom prípade považovaná za nižšiu ako je trhová hodnota pre priemyselné oblasti v meste, a to najmä preto, že v cene prenájmu na adrese Sævarhöfði 31 sa nezohľadnili faktory, ktoré ovplyvnili cenu prenájmu pre oblasť Gufunes.

(29)

Podľa mesta skutočnosť, že ďalšie strany sa neskôr zaujímali o túto oblasť, nemá význam pri posudzovaní dopytu po tejto oblasti v čase uzavretia Všeobecnej nájomnej zmluvy z roku 2005, t. j. v októbri 2005. V danom čase sa ponuka oblasti na účely prenájmu nepovažovala za realistickú. Spoločnosť ÍG znášala všetky náklady na čistenie oblasti, ako aj na uvedenie budov do vhodného stavu. Okrem toho, v čase, keď bola oblasť ponúknutá na prenájom v roku 2003, ostatné strany neprejavili záujem. Preto treba predpokladať, že neskorší záujem súvisí so stavom oblasti po tom, čo jej správu prevzala spoločnosť ÍG.

(30)

Podľa mesta najvyššia cena nie je jediným faktorom, ktorý by mal dozorný úrad zohľadniť pri uplatňovaní kritéria súkromného subjektu v trhovom hospodárstve. Relevantnou otázkou namiesto toho je, či by súkromný subjekt v trhovom hospodárstve vykonal predmetné transakcie za rovnakých podmienok (32). Okrem toho porovnanie správania verejného a súkromného investora treba urobiť so zreteľom na postoj, ktorý by mal počas spornej transakcie súkromný investor s ohľadom na v tom čase dostupné informácie a predvídateľný vývoj.

(31)

Pri uzatváraní zmlúv medzi mestom a spoločnosťou ÍG neboli trhové podmienky normálne, pretože neexistoval aktívny trh pre priemyselné nehnuteľnosti takého typu a v takom stave. Podľa mesta preto musia byť normálne trhové podmienky posudzované z objektívneho a overiteľného hľadiska, ktoré existovalo v tom čase. S ohľadom na vyššie uvedené sa mesto domnieva, že takéto informácie sa nachádzajú v dokumentoch, ktoré Reykjavík v tomto prípade predložil. Okrem toho, ak by bolo možné preukázať normálne trhové podmienky pre priemyselné oblasti tohto typu, príklad ceny prenájmu získanej v roku 2014 pre bývalý štátny závod na výrobu cementu na adrese Sævarhöfði 31 preukazuje trhovú hodnotu priemyselných oblastí, ako je napríklad Gufunes.

(32)

Podľa mesta nie je možné porovnať povinnosti uložené spoločnosti ÍG na základe nájomných zmlúv s povinnosťami v spore vo veci Haslemoen Leir  (33). Povinnosť, ktorá znižovala cenu a ktorá bola predmetom sporu v tejto veci, sa týkala možnej straty pre spoločnosť Haslemoen AS v tom zmysle, že spoločnosť nemohla prenajímať určitú budovu. Povinnosti uložené spoločnosti ÍG sa však týkali údržbárskych prác a vylepšovania nehnuteľnosti, demolačných prác, opätovného zapojenia potrubí pre elektrickú energiu, vodu a kúrenie, a ďalších stavebných činností v danej oblasti. Odborní analytici mesta odhadovali náklady na tieto povinnosti na základe výsledkov z nedávnych verejných súťaží zameraných na podobné projekty. Napriek nedostatku podpornej dokumentácie k presnému hospodárskemu vplyvu služieb, ktorými bola poverená spoločnosť ÍG a neistote pri zonácii, musí dozorný úrad uznať, že tieto povinnosti mali za následok zníženie ceny prenájmu. Podľa mesta by bolo nezohľadnenie vplyvu týchto povinností neprimerané, a to najmä preto, že skutočné náklady, ktoré spoločnosť ÍG znášala z dôvodu povinností, zodpovedajú ich odhadu.

(33)

Mesto podľa svojho vyjadrenia pôsobilo ako súkromný subjekt v trhovom hospodárstve a pri uzatváraní nájomných zmlúv so spoločnosťou ÍG bralo do úvahy otázky zonácie. Mesto zahrnulo do zmlúv znevýhodňujúce doložky a možnosť krátkodobého ukončenia, aby v prípade, keď štát odsúhlasí začatie výstavby diaľnice Sundabraut, dokázalo v krátkom čase oblasť uvoľniť. SR bol dôkladne oboznámený s nehnuteľnosťami a oblasťou a bol schopný objektívne posúdiť, či stav oblasti bol dostatočne vhodný na to, aby sa mohla prenajímať na trhu. Súkromný investor by pri rozhodovaní o využití pozemku a nehnuteľností vždy bral do úvahy územné plány.

(34)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti mesto tvrdí, že nájomné zmluvy so spoločnosťou ÍG sú v súlade s kritériami súkromného subjektu v trhovom hospodárstve.

6.   PRIPOMIENKY SPOLOČNOSTI ÍG

(35)

Podľa spoločnosti ÍG má veľká časť pozemku veľmi obmedzený prínos pre spoločnosť ako nájomcu a len spôsobuje, že povinnosti týkajúce sa údržby a dohľadu sú náročnejšie a nákladnejšie. Navyše, aj keď budovy majú veľkú rozlohu v metroch štvorcových, sú vo veľmi zlom stave. Spoločnosť ÍG zdôrazňuje, že budovy boli v skutočnosti kúpené na to, aby sa zbúrali. Plánovala sa celková demolácia a na ich mieste sa predpokladal vznik obytnej oblasti a diaľnice. Preto je akýkoľvek výpočet založený na metroch štvorcových alebo na rozlohe pozemku irelevantný na účely stanovenia trhovej hodnoty prenájmu oblasti.

(36)

SR v roku 2003 využíval oblasť a budovy v Gufunes na poskytovanie skladovacích priestorov pre rôznych jednotlivcov a spoločnosti, ktorým SR nariadil, aby sa vysťahovali z iných oblastí mesta. Toto usporiadanie sa pre SR z logistického hľadiska čoskoro stalo problematickým, a preto SR ponúkol spoločnosti ÍG celú oblasť na prenájom s cieľom vyčistiť oblasť. Spoločnosť ÍG sa spočiatku veľmi zdráhala vziať na seba túto úlohu, pretože táto oblasť predstavovala niekoľko problémov, ako sú ťažko zvládnuteľní nájomníci a zhromažďovanie vrakov áut a priemyselného odpadu.

(37)

Spoločnosť ÍG za uplynulých 10 rokov vynaložila v priemere 16,5 milióna ISK mesačne na údržbu a ostatné náklady, ktoré by mal za normálnych okolností znášať prenajímateľ. Pri posudzovaní trhovej hodnoty nájomného sa musia tieto náklady zohľadniť.

(38)

Podľa spoločnosti ÍG je stav budov v oblasti Gufunes biedny, a to aj napriek prostriedkom vynaloženým na renováciu. Takmer každá budova zateká a väčšina striech budov je poškodená a nepoužiteľná. Navyše takmer všetky okná s výnimkou okien na administratívnej budove sú poškodené a nepoužiteľné, mnohé poschodia budov sú v nebezpečnom stave a na niektorých miestach sú diery a schody, ktoré nespĺňajú regulačné podmienky. Okrem toho väčšina budov nemá vodu a toalety, a má elektrické vedenia, ktoré nie sú v súlade s regulačnými opatreniami.

(39)

Navyše, spoločnosť ÍG prevažnú časť obdobia prenájmu musela čeliť tomu, že mesto mohlo požiadať o vrátenie pozemku len s krátkou výpovednou lehotou. Ustanovenie o krátkodobom ukončení v rámci 18 mesiacov a povinnosť vrátiť časť pozemku na požiadanie s výpovednou lehotou iba 12 mesiacov bolo nevýhodou pre podnik, ktorý sa zaoberá likvidáciou odpadu, čo zahŕňa ťažké stroje a zariadenia.

(40)

Podľa spoločnosti ÍG má neskorý záujem sťažovateľa obmedzený význam pri posudzovaní dopytu po tejto oblasti v čase, keď bola uzavretá Všeobecná nájomná zmluva z roku 2005. Situácia v roku 2005 bola taká, že v danom čase sa ponuka oblasti na účely prenájmu nepovažovala za realistickú. Odvtedy spoločnosť ÍG vynaložila značné zdroje na renováciu, upratovanie a údržbu oblasti. Preto treba predpokladať, že neskorší záujem súvisí so stavom oblasti po tom, čo jej správu prevzala spoločnosť ÍG.

(41)

Spoločnosť ÍG nakoniec predložila nezávislé posúdenie prenájmu z 15. októbra 2015 od spoločnosti 101 Reykjavík Fasteignasala (34). Toto posúdenie prenájmu poskytuje odhad hodnoty Všeobecnej nájomnej zmluvy z roku 2005 v októbri 2005, na základe hodnoty a stavu jednotlivých nehnuteľností. Záver znalca je taký, že celková mesačná hodnota prenájmu nehnuteľností a oblasti je 1 870 000 ISK.

II.   POSÚDENIE

1.   EXISTENCIA ŠTÁTNEJ POMOCI

(42)

V článku 61 ods. 1 Dohody o EHP sa uvádza:

„Ak nie je touto dohodou ustanovené inak, pomoc poskytovaná členskými štátmi ES, štátmi EZVO alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s fungovaním tejto dohody, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi zmluvnými stranami.“

(43)

Z toho vyplýva, že opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP, ak sú kumulatívne splnené všetky tieto podmienky: opatrenie: i) je poskytované štátom alebo zo štátnych zdrojov; ii) poskytuje príjemcovi selektívnu hospodársku výhodu; iii) môže ovplyvňovať obchod medzi zmluvnými stranami a narúšať hospodársku súťaž.

1.1.   ŽIADNA VÝHODA

1.1.1.   Všeobecné súvislosti

(44)

V nasledujúcej časti dozorný úrad vysvetľuje, prečo dospel k záveru, že nájomné zmluvy nepredstavujú pre spoločnosť ÍG výhodu v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP.

(45)

Výhoda je v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP akákoľvek hospodárska výhoda, ktorú by podnik nezískal za normálnych trhových podmienok, t. j. bez zásahu štátu, a ktorou by sa dostal do priaznivejšej pozície v porovnaní s jeho konkurentmi (35). Keby sa transakcia uskutočňovala za výhodných podmienok v tom zmysle, že spoločnosť ÍG by platila nájomné nižšie ako je trhová cena, spoločnosť by získavala výhodu v zmysle pravidiel štátnej pomoci.

(46)

Na preskúmanie tejto otázky dozorný úrad uplatňuje kritérium „súkromného subjektu v trhovom hospodárstve“, čím sa porovnáva správanie štátov alebo verejných orgánov pri predaji alebo prenájme majetku so súkromnými hospodárskymi subjektmi (36).

(47)

Účelom kritéria súkromného subjektu v trhovom hospodárstve je posúdiť, či štát poskytol výhodu podniku tým, že nekonal ako súkromný subjekt v trhovom hospodárstve, pokiaľ ide o určitú transakciu, napr. predaj alebo prenájom majetku (37). Orgán verejnej moci nesmie brať do úvahy ciele verejnej politiky a namiesto toho sa musí sústrediť na jediný cieľ, ktorým je získanie trhovej miery návratnosti alebo zisku z investícií a trhovej ceny za predaj alebo prenájom majetku (38). Dozorný úrad však poznamenáva, že toto posúdenie musí zvyčajne zohľadňovať osobitné práva alebo povinnosti spojené s príslušným majetkom, najmä tie, ktoré by mohli ovplyvniť trhovú hodnotu.

(48)

Súlad s trhovými podmienkami a to, či dohodnutá cena v transakcii zodpovedá trhovej cene, možno stanoviť použitím určitých náhradných hodnôt. Zorganizovanie otvoreného, transparentného a nepodmieneného ponukového konania je vo všeobecnosti vhodným prostriedkom na zabezpečenie toho, aby predaj alebo prenájom majetku vnútroštátnymi orgánmi bol v súlade s kritériom súkromného subjektu v trhovom hospodárstve a aby sa za príslušné tovary a služby zaplatila reálna trhová hodnota. To však automaticky neznamená, že absencia riadneho výberového konania alebo prípadnej chyby v takomto konaní odôvodňuje predpoklad štátnej pomoci. Dozorný úrad sa môže spoľahnúť aj na iné náhradné možnosti vrátane znaleckých ocenení.

1.1.2.   Absencia súťažného konania

(49)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti musí dozorný úrad najprv preskúmať, či mesto zorganizovalo verejné obstarávanie primerané a vhodné na stanovenie trhovej ceny (39). V tomto prípade sa však potvrdilo, že v súvislosti s danou oblasťou nebola začatá žiadna verejná súťaž. Navyše pred Všeobecnou nájomnou zmluvou z roku 2005 nebolo vykonané nezávislé ocenenie.

(50)

Mesto však zdôraznilo, že pri určovaní nájomného vo Všeobecnej nájomnej zmluve z roku 2005 uzatvorenej so spoločnosťou ÍG, boli zohľadnené rôzne existujúce nájomné zmluvy v danej oblasti, ktoré boli uzatvorené na základe verejných oznámení v islandských médiách v roku 2003. Dozorný úrad sa však domnieva, že tieto oznámenia sú len výzvami na prejavenie záujmu a nepredstavujú otvorené a konkurenčné výberové konanie. Navyše sa netýkali celej oblasti ponúkanej na prenájom jednému nájomcovi, ale skôr jednotlivých nehnuteľností v rámci tejto oblasti.

(51)

Dozorný úrad preto dospel k záveru, že tento postup oznámenia nespĺňa požiadavky kritéria súkromného subjektu v trhovom hospodárstve. Preto tento postup nemôže poskytnúť spoľahlivú náhradu za stanovenie trhovej ceny predmetného práva na prenájom.

1.1.3.   Znalecké ocenenie hodnoty prenájmu

(52)

Ako sa uvádza vyššie, absencia dostatočného výberového konania nevylučuje možnosť dozorného úradu uplatniť kritérium súkromného subjektu v trhovom hospodárstve. Dozorný úrad však musí preskúmať podstatu príslušnej transakcie, a najmä porovnať dohodnutú cenu s trhovou cenou. Na tento účel dozorný úrad zvyčajne využije nezávislú znaleckú hodnotiacu štúdiu ako náhradný ukazovateľ trhovej ceny. Takáto štúdia by sa mala v ideálnom prípade pripraviť v čase transakcie. Dozorný úrad sa však môže vo svojom posúdení opierať aj o hodnotiacu štúdiu ex post  (40).

(53)

Mesto uviedlo, že existuje niekoľko problémov, ktoré ovplyvňujú trhovú cenu prenájmu v oblasti Gufunes. Po prvé, budovy a zariadenia boli v zlom stave, niektorí nájomníci neplatili nájomné a došlo k hromadeniu šrotu, ktorý bolo potrebné odstrániť. Po druhé, v súvislosti s územnými plánmi pre oblasť Gufunes panovala neistota.Podľa predchádzajúcich a súčasných mestských plánov priemyselná činnosť v danej oblasti ustupuje, a mesto preto nie je schopné uzatvoriť dlhodobú zmluvu o prenájme nehnuteľnosti. Po tretie, spoločnosť ÍG je povinná na požiadanie vrátiť časť pozemku na základe 12-mesačnej výpovednej lehoty a výpovedná lehota pre celú oblasť vrátane budov je iba 18 mesiacov.

(54)

Ako sa už uviedlo, mesto si najalo dvoch realitných agentov na ocenenie nehnuteľností a práv na prenájom po tom, ako sa uskutočnili rokovania so spoločnosťou RVK Studios o predaji budov v oblasti Gufunes. Hoci sa tieto nezávislé posúdenia priamo netýkajú trhovej ceny prenájmu za nehnuteľnosti, potvrdzujú zlý stav nehnuteľností a ich trhovú hodnotu. Obaja nezávislí odhadcovia zdôrazňujú, že budovy zatekajú, nie sú dostatočne izolované, obsahujú značné množstvo priemyselného odpadu z čias, kedy bol pozemok obsadený spoločnosťou na výrobu hnojív, a vo všeobecnosti sú zanedbané. Niektoré budovy navyše obsahujú azbest a iné sa musia zbúrať.

(55)

Ako sa už uviedlo, mesto poskytlo aj porovnanie s podobnou priemyselnou nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na adrese Sævarhöfði 31. Úrad pre centrálne verejné obstarávanie ponúkol nehnuteľnosť na prenájom a prijal najvyššiu zo štyroch ponúk v hodnote 420 000 ISK mesačne. Táto nájomná zmluva nezahŕňala žiadne osobitné služby alebo povinnosti, ktoré má vykonať nájomca. Najvyššia ponuka za prenájom ako percento z ocenenia nehnuteľností predstavuje 0,147 %, pričom cena prenájmu podľa Všeobecnej nájomnej zmluvy z roku 2005 so spoločnosťou ÍG predstavuje 0,320 % ocenenia nehnuteľností v oblasti Gufunes.

(56)

Okrem toho spoločnosť 101 Reykjavík Fasteignasala vykonala nezávislé ocenenie Všeobecnej nájomnej zmluvy z roku 2005 (41). Oceňovanie je z 15. októbra 2015. Vychádza z hodnoty a stavu jednotlivých nehnuteľností, ktoré boli individuálne posúdené a preskúmané. Ocenenie sa zaoberá stavom nehnuteľností a oblasti v čase uzavretia Všeobecnej nájomnej zmluvy v roku 2005, ako aj prevládajúcimi trhovými podmienkami v tom čase. Záver odhadcu je taký, že celková mesačná hodnota prenájmu nehnuteľností v októbri 2005 bola 1 870 000 ISK. Podľa Všeobecnej nájomnej zmluvy z roku 2005 však bolo mesačné nájomné pre spoločnosť ÍG stanovené na 2 000 000 ISK, prepočítané mesačne podľa indexu spotrebiteľských cien (42). Nájomné, ktoré mesačne platila spoločnosť ÍG je preto podľa znaleckého ocenenia vyššie ako trhová cena prenájmu.

(57)

Po zohľadnení uvedených skutočností sa dozorný úrad domnieva, že Všeobecná nájomná zmluva z roku 2005 nebola uzatvorená za nižšiu ako trhovú cenu.

(58)

Dozorný úrad nakoniec konštatuje, že ani porovnanie s nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na adrese Sævarhöfði 31, ani ocenenie, ktoré pripravila spoločnosť 101 Reykjavík Fasteignasala, nezohľadňujú osobitné povinnosti obsiahnuté v nájomných zmluvách, najmä krátku výpovednú lehotu (ktorá bola teraz uplatnená) a rôzne povinnosti týkajúce sa údržby. Finančný vplyv týchto povinností na cenu prenájmu je ťažké vyčísliť. Vo svojej podstate sú však v prospech mesta na úkor spoločnosti ÍG, čo podporuje záver dozorného úradu, že Všeobecná nájomná zmluva z roku 2005 bola uzavretá za trhových podmienok.

(59)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti dozorný úrad dospel k záveru, že spoločnosť ÍG nezískala z nájomných zmlúv hospodársku výhodu.

2.   ZÁVER

(60)

Na základe uvedeného posúdenia sa dozorný úrad domnieva, že nájomné zmluvy uzatvorené medzi mestom a spoločnosťou ÍG týkajúce sa prenájmu oblasti Gufunes nepredstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP.

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Nájomné zmluvy uzatvorené medzi mestom Reykjavík a spoločnosťou Íslenska Gámafélagið týkajúce sa prenájmu oblasti Gufunes nepredstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. Formálne vyšetrovanie sa týmto ukončuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Islandu.

Článok 3

Iba anglické znenie tohto rozhodnutia je autentické.

V Bruseli 26. apríla 2017

Za Dozorný úrad EZVO

Sven Erik SVEDMAN

predseda

Frank J. BÜCHEL

člen kolégia


(1)  Rozhodnutie č. 261/15/COL o začatí formálneho vyšetrovacieho konania vo veci potenciálnej štátnej pomoci poskytnutej prostredníctvom prenájmu pozemkov a nehnuteľností v oblasti Gufunes, uverejnené v Ú. v. EÚ C 316, 24.9.2015, s. 22 a v dodatku EHP č. 57, 24.9.2015, s. 21.

(2)  Dokument č. 704341 -704343.

(3)  Dokument č. 774957.

(4)  Rozhodnutie č. 261/15/COL o začatí formálneho vyšetrovacieho konania vo veci potenciálnej štátnej pomoci poskytnutej prostredníctvom prenájmu pozemkov a nehnuteľností v oblasti Gufunes, uverejnené v Ú. v. EÚ C 316, 24.9.2015, s. 22 a v dodatku EHP č. 57, 24.9.2015, s. 21.

(5)  Dokument č. 778453.

(6)  Dokument č. 781877.

(7)  Dokument č. 781927.

(8)  Dokument č. 786716.

(9)  Dokument č. 805588.

(10)  Dokument č. 806264.

(11)  Dokument č. 831665.

(12)  K dispozícii online na adrese http://skipulagssja.skipbygg.is/skipulagssja/. Pozri a http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/08_grafarvogur.pdf.

(13)  Tamže.

(14)  Dokument č. 716986, strana 17.

(15)  Dokumenty č. 716985 a 742948.

(16)  Dokument č. 716986, strana 21.

(17)  Pozri dokument č. 716985.

(18)  Dokument č. 716986, strana 25.

(19)  Dokument č. 716986, strana 29.

(20)  Dokument č. 716986, strana 31.

(21)  Dokument č. 716986, strana 33.

(22)  Dokument č. 716985.

(23)  Dokument č. 742948.

(24)  Všetky sumy sú uvedené v islandských korunách (ISK).

(25)  Dokument č. 716985.

(26)  Oznámenie je k dispozícii online, na adrese: http://www.hugmyndasamkeppni.is/samkeppnir/gufunes-framtidharskipulag.

(27)  Dokument č. 786718.

(28)  Zápisnica zo zasadnutia mestskej rady je k dispozícii online, na adrese: http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5386.

(29)  Zápisnica zo zasadnutia mestskej rady je k dispozícii online, na adrese: http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5407.

(30)  Oznámenie je k dispozícii online, na adrese: http://reykjavik.is/frettir/islenska-gamafelagid-flytur-esjumela.

(31)  Oznámenie je k dispozícii online, na adrese: http://reykjavik.is/frettir/gengid-fra-kaupum-rvk-studios-fasteignum-undir-kvikmyndaver.

(32)  Rozsudok Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Komisia, T-228/99 a T-233/99, EU:T:2003:57.

(33)  Pozri rozhodnutie dozorného úradu č. 90/12/COL z 15.3.2012 o predaji určitých budov v Inner Camp v Haslemoen Leir, na stránke: http://www.eftasurv.int/media/decisions/90-12-COL.pdf, odôvodnenie 81.

(34)  Dokument č. 778453.

(35)  Rozsudok SFEI a i., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, bod 60 a rozsudok Španielsko/Komisia, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, bod 41.

(36)  Pre uplatňovanie kritéria súkromného subjektu v trhovom hospodárstve pozri vec E-12/11 Asker Brygge, Zb. Súdu EZVO 2012, s. 536 a rozsudok Land Burgenland a. i./Komisia, C-214/12 P, C-215/12 P a C-223/12 P, EU:C:2013:682. Tieto veci sa týkajú predaja priameho vlastníckeho práva k pozemku. Poskytujú však aj usmernenia pri predaji iných práv k pozemku vrátane práva na prenájom v tomto prípade.

(37)  Pozri bod 133 usmernení dozorného úradu týkajúcich sa pojmu štátna pomoc, ako sa uvádza v článku 61 ods. 1 Dohody o EHP. K dispozícii na stránke: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/EFTA-Surveillance-Auhtority-Guidelines-on-the-notion-of-State-aid.pdf.

(38)  Rozsudok Land Burgenland a. i./Komisia, C-214/12 P, C-215/12 P a C-223/12 P, EU:C:2013:682.

(39)  Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 61/16/COL o ukončení formálneho vyšetrovacieho konania vo veci potenciálnej pomoci poskytnutej prostredníctvom prenájmu optických vlákien, ktoré boli predtým prevádzkované v mene NATO, zatiaľ neuverejnené, je k dispozícii online: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/061-16-COL.pdf, odôvodnenie 80.

(40)  Vec E-12/11 Asker Brygge, Zb. Súdu EZVO 2012, s. 536, bod 81 a rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 61/16/COL o ukončení formálneho vyšetrovacieho konania vo veci potenciálnej pomoci poskytnutej prostredníctvom prenájmu optických vlákien, ktoré boli predtým prevádzkované v mene NATO, zatiaľ neuverejnené, odôvodnenie 88.

(41)  Dokument č. 778453.

(42)  Dokument č. 716986, strana 25.