ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 217

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
23. augusta 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1494 z 19. decembra 2016 o štátnej pomoci pre investičnú zmluvu na prechod prvého bloku elektrárne Drax na biomasu SA:38760 (2016/C), ktorú plánuje poskytnúť Spojené kráľovstvo [oznámené pod číslom C(2016) 8442]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

ROZHODNUTIA

23.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 217/1


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1494

z 19. decembra 2016

o štátnej pomoci pre investičnú zmluvu na prechod prvého bloku elektrárne Drax na biomasu SA:38760 (2016/C), ktorú plánuje poskytnúť Spojené kráľovstvo

[oznámené pod číslom C(2016) 8442]

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedeným(-i) ustanovením(-iami) (1) a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

V nadväznosti na kontakty uskutočnené pred oznámením Spojené kráľovstvo 2. apríla 2015 oznámilo podľa článku 108 ods. 3 zmluvy podporu prechodu prvého bloku elektrárne Drax na biomasu. Komisia 20. mája, 24. júla a 23. októbra 2015 požiadala Spojené kráľovstvo o poskytnutie dodatočných informácií. Spojené kráľovstvo odpovedalo Komisii 26. mája, 25. augusta a 5. novembra 2015.

(2)

Komisia listom z 5. januára 2016 informovala Spojené kráľovstvo o rozhodnutí začať konanie podľa článku 108 ods. 2 zmluvy v súvislosti s pomocou na prechod prvého bloku elektrárne Drax na biomasu (ďalej len „rozhodnutie o začatí konania“).

(3)

Spojené kráľovstvo predložilo Komisii svoje pripomienky k rozhodnutiu o začatí konania 18. februára 2015.

(4)

Rozhodnutie o začatí konania bolo 5. februára 2016 uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia vyzvala na predloženie pripomienok aj zainteresované strany.

(5)

Komisia dostala pripomienky od 49 zainteresovaných strán. Komisia 7. apríla 2016 postúpila pripomienky Spojenému kráľovstvu, ktoré dostalo možnosť vyjadriť sa. Spojené kráľovstvo riadne odpovedalo na pripomienky 9. mája 2016.

2.   PODROBNÝ OPIS OPATRENIA

2.1.   Projekt prechodu prvého bloku elektrárne Drax na biomasu a jeho príjemca

(6)

V rámci procesu konečného investičného rozhodnutia o obnoviteľných zdrojoch energie (Final Investment Decision Enabling for Renewables, FIDeR) (2) vybralo Spojené kráľovstvo osem projektov obnoviteľných zdrojov energie. Týmto vybratým projektom sa poskytne podpora na základe investičných zmlúv. Oznámené opatrenie týkajúce sa prvého bloku elektrárne Drax je súčasťou ôsmich projektov vybratých v rámci procesu FIDeR (3).

(7)

Oznámená pomoc sa týka prevádzkovej pomoci určenej na prechod výroby elektrickej energie v jednom bloku (Blok 1) uhoľnej tepelnej elektrárne Drax na prevádzku len na biomasu. Elektráreň sa nachádza v Selby, North Yorkshire v severovýchodnom Anglicku a vlastní a prevádzkuje ju spoločnosť Drax Power Limited (príjemca), ktorá je stopercentnou dcérskou spoločnosťou Drax Holding Limited.

(8)

Drax je uhoľná tepelná elektráreň s výkonom 3 960 MW, ktorá bola uvedená do obchodnej prevádzky v roku 1974. Podľa súčasného návrhu bude jeden zo šiestich blokov elektrárne zmodernizovaný tak, aby mohol byť prevádzkovaný výhradne na biomasu. Vzhľadom na vlastnosti spaľovacieho procesu bude môcť elektráreň spaľovať iba drevené pelety priemyselnej kvality. Elektráreň bude zásobovať elektrickou energiou štátnu rozvodnú sieť a Spojené kráľovstvo odhaduje, že v rámci projektu sa vyrobí 1,1 % priemernej budúcej ročnej elektrickej energie v Spojenom kráľovstve.

(9)

Podľa odhadov Spojeného kráľovstva sa oznámeným projektom počas jeho životnosti zníži objem emisií CO2 približne o 28,8 milióna ton a elektráreň bude ročne dodávať približne 3,6 TWh elektrickej energie. Elektráreň bude dodávať nízkouhlíkovú elektrickú energiu pri základnom zaťažení.

(10)

Podľa odhadov Spojeného kráľovstva je blok elektrárne v Drax navrhnutý na nominálny elektrický výkon 645 MW pri priemernom faktore zaťaženia 78 % (4). Blok elektrárne bude spaľovať približne 2,4 milióna ton drevených peliet v suchom stave ročne, z toho väčšina sa bude dovážať z juhovýchodu Spojených štátov. Približný rozpis zdrojov drevených peliet je takýto: a) 60 % sa bude dovážať z juhovýchodu Spojených štátov (5); b) 13 % sa bude dovážať z Brazílie; c) približne 7 % sa bude nakupovať na spotovom trhu s drevenými peletami; d) 4 % sa budú získavať z Európy. Zvyšný podiel približne 16 % sa bude získavať z juhovýchodu Spojených štátov a z Kanady, ale malé množstvo sa môže, v závislosti od dostupnosti, získavať aj z ostatných častí Európy. Blok 1 elektrárne Drax nebude projektovaný tak, aby spĺňal platné právne predpisy o spaľovaní odpadov, a preto v ňom nebude možné spaľovať zvyšky po manipulácii s drevom. Opatrenie je navrhnuté na základe platných pravidiel systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), podľa ktorých sa nevyžaduje odkúpenie žiadnych kvót ETS na emisie skleníkových plynov zo spaľovania biomasy.

(11)

Tabuľka znázorňuje očakávané prevádzkové parametre bloku elektrárne Drax, ktoré Spojené kráľovstvo aktualizovalo po začatí formálneho vyšetrovacieho konania. Podľa Spojeného kráľovstva vychádza faktor zaťaženia z časového obdobia, počas ktorého je elektráreň technicky dostupná na výrobu elektrickej energie, a z časového obdobia, počas ktorého je v skutočnosti plánovaná výroba elektrickej energie v elektrárni. Faktor čistého zaťaženia uvedený v tabuľke sa získal vynásobením priemernej technickej dostupnosti na úrovni 83,7 % a faktora hrubého zaťaženia na úrovni 93,1 % (6).

Prevádzkové parametre elektrárne

Prevádzkové parametre bloku elektrárne Drax (aktualizované) (7)

Náklady na palivo (GBP/GJ)

Tepelná účinnosť (%)

Priemerný faktor čistého zaťaženia (%)

8,18

38,6

78

2.2.   Vnútroštátny právny základ, financovanie a rozpočet

(12)

Vnútroštátnym právnym predpisom Spojeného kráľovstva, ktorým sa opatrenie riadi, je zákon o energetike z roku 2013.

(13)

Celkový rozpočet na oznámený projekt sa odhaduje na 1,3 miliardy GBP a Spojené kráľovstvo potvrdilo, že do dátumu uvedenia do prevádzky nebude príjemcovi vyplatená žiadna pomoc.

(14)

Pomoc vyplatí vládou vlastnená protistrana, spoločnosť Low Carbon Contracts Company Ltd, ktorá je financovaná zo zákonných odvodov vyberaných od všetkých licencovaných dodávateľov elektrickej energie na základe ich podielu na trhu vymedzeného podľa meranej spotreby elektriny ich zákazníkov. Od dodávateľov elektrickej energie sa bude požadovať, aby náklady na svoje záväzky plnili z vlastných zdrojov, náklady však budú môcť preniesť na spotrebiteľov v rámci všeobecných stratégií stanovovania cien.

2.3.   Forma a trvanie pomoci, výrobné náklady

(15)

Pomoc na výrobu elektrickej energie prostredníctvom oznámeného projektu sa poskytne formou premennej prémie (tzv. finančná rozdielová zmluva) vypočítanej ako rozdiel medzi vopred stanovenou cenou (realizačná cena) a odhadovanou trhovou cenou za elektrickú energiu (referenčná cena). Referenčná cena je cena vychádzajúca z forwardových veľkoobchodných cien elektrickej energie v danom období. Príjemca bude vytvárať výnosy z predaja svojej elektrickej energie na trhu (8). Keď je však priemerná veľkoobchodná cena elektrickej energie nižšia ako realizačná cena, príjemca získa za rozdiel doplnkovú platbu od vládou vlastnenej protistrany, spoločnosti Low Carbon Contracts Company Ltd (ďalej len „protistrana finančnej rozdielovej zmluvy“). Príjemca však bude znášať riziko, že nedosiahne referenčnú cenu, a riziko, že nedosiahne predpokladaný objem predaja (9). Platby pomoci budú ukončené 31. marca 2027 bez ohľadu na dátum uvedenia do prevádzky.

(16)

Pomoc projektu sa preto vymedzuje na základe administratívne stanovenej realizačnej ceny. Realizačné ceny boli stanovené Spojeným kráľovstvom na takých úrovniach, aby bola podpora v rámci procesu FIDeR vo všeobecnosti rovnocenná podpore v rámci systému povinnosti využitia energie z obnoviteľných zdrojov (Renewable Obligation scheme) (10), čím sa uľahčí prechod medzi oboma systémami podpory.

(17)

Na účely výpočtu realizačnej ceny pre určené elektrárne prechádzajúce na biomasu, ako je blok elektrárne Drax, zvážilo Spojené kráľovstvo najmä rozsah priemerných nákladov na elektrickú energiu v rozpätí 105 GBP/MWh až 115 GBP/MWh. Spojené kráľovstvo vysvetlilo, že úroveň realizačnej ceny bola v prípade projektov prechodu na biomasu vypočítaná pri zohľadnení minimálnych mier návratnosti v rozpätí (11) 8,8 % – 12,7 %.

(18)

Uplatniteľná realizačná cena na oznámený projekt je 100 GBP/MWh (ceny roka 2012 – upravované každý rok podľa indexu spotrebiteľských cien), teda je nižšia ako rozpätie vymedzené Spojeným kráľovstvom ako vhodné pre projekty prechodu na biomasu. K priemerným nákladom patria finančné náklady na nové elektrárne, ktoré vychádzajú z 10 % diskontnej sadzby na všetky nové technológie. Spojené kráľovstvo poskytlo podrobné informácie o výpočte týchto nákladov, zdrojoch použitých údajov a zohľadnených minimálnych mierach návratnosti (12).

(19)

Kľúčové predpoklady použité na výpočet realizačných cien vrátane priemerných nákladov, cien fosílnych palív, efektívnych sadzieb dane a odhadov maximálnej novej kapacity sú uvedené v správe vlády o priemerných nákladoch (13) a v správach ministerstva energetiky a zmeny klímy (14). Na tieto účely sa veľkoobchodná cena elektrickej energie odhaduje v reálnom vyjadrení približne na 55 GBP/MWh a v roku 2020 sa podľa týchto odhadov zvýši na 65 GBP/MWh. Na základe tejto realizačnej ceny a počiatočných prevádzkových parametrov (15) sa vnútorná miera návratnosti oznámeného projektu odhaduje na 4,7 % v reálnom vyjadrení pred zdanením.

2.4.   Kumulácia

(20)

Spojené kráľovstvo objasnilo, že podľa nového systému podpory prostredníctvom finančnej rozdielovej zmluvy nebudú môcť projekty, na ktoré sa uzatvorili zmluvy v rámci systému podpory FIDeR, získať podporu na tú istú výrobu elektrickej energie. Okrem toho žiadny projekt získavajúci platby prostredníctvom zmlúv v rámci procesu FIDeR nebude oprávnený získať certifikáty v rámci systému povinnosti využitia energie z obnoviteľných zdrojov na tú istú výrobu elektrickej energie. A nakoniec, výroba energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá získava podporu prostredníctvom investičnej zmluvy, nebude môcť byť účastníkom trhu s kapacitou, ani nebude môcť získať investičnú pomoc počas obdobia platnosti investičnej zmluvy.

(21)

Na základe pravidiel uvedených v odôvodnení 20 Spojené kráľovstvo potvrdilo, že príjemca ani žiadna z jeho priamych či nepriamych zainteresovaných strán nezískala od Spojeného kráľovstva či z iného členského štátu žiadnu inú podporu, žiadna iná podpora im nebola udelená, ani o ňu nepožiadali.

2.5.   Využitie a dostupnosť biomasy

(22)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 8, v bloku elektrárne Drax bude možné spaľovať iba drevené pelety. Drevené pelety spaľované v bloku elektrárne Drax budú musieť spĺňať kritériá udržateľnosti platné v Spojenom kráľovstve vrátane zníženia emisií skleníkových plynov minimálne o 60 % (16) v porovnaní s priemernou intenzitou emisií zo spaľovania fosílnych palív v Únii, konkrétne v porovnaní s priemernými emisiami zo spaľovania uhlia a plynu v Únii. Táto úroveň sa zvýši a od apríla 2020 sa bude vyžadovať zníženie emisií skleníkových plynov minimálne o 72 % a potom od apríla 2025 minimálne o 75 %. Kritériá udržateľnosti obsahujú aj ustanovenia na ochranu biodiverzity a zabránenie neudržateľným postupom (17).

(23)

Celosvetový dopyt po drevených peletách sa v roku 2014 odhadoval na 25 miliónov ton (18) ročne a v roku 2012 na 17 miliónov ton (19). Dopyt v Únii je vyšší ako výroba, čo znamená, že drevené pelety sa do Únie dovážajú. Čistý dovoz drevených peliet do Únie sa v roku 2012 odhadoval na 4 milióny ton ročne a v roku 2014 sa očakáva nárast na približne 5,3 milióna ton ročne (20).

(24)

V roku 2014 bolo v Únii spotrebovaných približne 18,8 milióna ton drevených peliet (21). Približne 7,8 milióna ton z týchto 18,8 milióna ton sa využíva na výrobu energie v priemysle. Spojené kráľovstvo so spotrebou 4,7 milióna ton v roku 2014 je najväčším používateľom drevených peliet v priemysle.

2.6.   Transparentnosť

(25)

Pokiaľ ide o oznamovanie informácií a transparentnosť, Spojené kráľovstvo uviedlo, že všetky investičné zmluvy uzavreté v rámci procesu FIDeR boli uverejnené online v podobe, v akej boli podpísané (22).

2.7.   Rozhodnutie o začatí formálneho vyšetrovania

(26)

Dňa 5. januára 2016 Komisia rozhodla o začatí formálneho vyšetrovacieho konania týkajúceho sa zlučiteľnosti oznámenej pomoci s vnútorným trhom, a to najmä pokiaľ ide o primeranosť pomoci a riziko narušenia trhu.

(27)

Konkrétnejšie, Komisia dospela k záveru, že riziko nadmernej kompenzácie nemožno vylúčiť z dôvodu neistoty v odhadoch a na základe výpočtu citlivosti, ktorý vykonalo Spojené kráľovstvo s cieľom získať odhad vplyvu zmien priemernej tepelnej účinnosti, faktora zaťaženia a nákladov na palivo elektrárne na vnútornú mieru návratnosti. Keby sa tepelná účinnosť a faktor zaťaženia zvýšili o 5 % a náklady na palivo znížili o 5 %, vnútorná miera návratnosti (v reálnom vyjadrení pred zdanením) by sa zvýšila z odhadovaných 4,7 % na 15,6 %. Komisia preto vyjadrila pochybnosti týkajúce sa neexistencie nadmernej kompenzácie.

(28)

Komisia tiež vyjadrila obavy, že objem drevených peliet potrebných na prevádzku bloku elektrárne Drax len na biomasu bude viesť k neprimeraným negatívnym účinkom na ostatných účastníkov na trhu s drevenými peletami. Podľa údajov z roku 2012 projekt prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu spotrebuje približne 9 % celosvetovej výroby drevených peliet a predstavuje 16 % spotreby Únie. Komisia vyjadrila pochybnosti, či by trh zvládol uspokojiť takýto nárast dopytu bez neprimeraného narušenia trhu.

(29)

Komisia ďalej poznamenala, že drevná biomasa má ako surovina rôzne využitie. Zvýšený dopyt po drevených peletách môže tiež viesť k narušeniam trhu s drevným vláknom a ovplyvniť ďalšie priemyselné odvetvia, ako je drevospracujúci priemysel alebo výroba drevotriesky. Vzhľadom na veľkosť projektu prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu Komisia nemohla s dostatočnou istotou vylúčiť existenciu možných neprimeraných narušení trhu so surovinami (t. j. trhu s drevným vláknom).

3.   PRIPOMIENKY ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

(30)

Po rozhodnutí o začatí konania Komisia prijala 49 pripomienok od zainteresovaných strán. Komisia prijala pripomienky aj od odborov, poslancov Európskeho parlamentu aj parlamentu Spojeného kráľovstva, ktorí podporili projekt prechodu jedného bloku elektrárne Drax na biomasu a zdôraznili hospodársky a sociálny význam oznámeného projektu. Podporu oznámenému projektu vyjadril aj guvernér štátu Mississippi a uviedol prínosy, ktoré má odvetvie výroby drevených peliet pre tento štát. Listy vyjadrujúce podporu oznámenému projektu boli prijaté aj od viacerých spoločností pôsobiacich v rôznych sektoroch, napríklad v odvetví výroby nákladných železničných vozňov, v odvetví lesného hospodárstva a v odvetví výroby drevených peliet. (23)

(31)

Pripomienky predložilo celkovo 33 zainteresovaných strán (24) a zdôraznil sa v nich pozitívny vplyv projektu prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu a obmedzené riziko narušenia trhu s drevným vláknom, ktoré sa s týmto projektom spája. Pripomienky sa týkali rôznych tém, okrem iného: dostupnosti a udržateľnosti biomasy; hospodárskeho vplyvu oznámeného projektu, úlohy energie z biomasy pri dosahovaní cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov stanovených v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov; očakávaných prevádzkových parametrov elektrárne a logistiky dodávok paliva.

(32)

Viaceré združenia výrobcov drevených peliet priemyselnej kvality zdôraznili prínosy bioenergie pre životné prostredie a udržateľnosť drevených peliet vyrobených v Spojených štátoch. Poukázali na to, že biomasa zohráva dôležitú úlohu pri znižovaní emisií skleníkových plynov.

(33)

Organizácia European Pellet Council vo svojich pripomienkach poukázala na to, že dopyt po drevených peletách nebude viesť k neprimeraným narušeniam trhu s drevenými peletami, ani k neprimeranému vplyvu na ostatných používateľov biomasy. Poskytla údaje, z ktorých vyplýva, že odhadovaný nárast dopytu po drevených peletách o šesť miliónov ton v období rokov 2013 až 2015 neviedol k výraznému zvýšeniu cien, ale skôr sa ukázalo, že ceny od roku 2014 klesali. Takisto zdôraznila zanedbateľný význam (2,4 %) výťažnosti drevného vlákna pre odvetvie výroby drevených peliet v porovnaní s významom výťažnosti drevného vlákna pre iné priemyselné odvetvia. Okrem toho, s odkazom na štúdiu (25), poukázala aj na to, že nárast dopytu po drevených peletách je menší ako pokles dopytu na trhu s celulózou.

(34)

Konzultačná spoločnosť Forest2Market predložila Komisii správu (26) vypracovanú na účely vyčíslenia a kontextualizácie výroby, dodávok dreva a cenových trendov na juhovýchode Spojených štátov pred vznikom odvetvia výroby drevených peliet a po jeho vzniku. Zistila, že vplyv vývozu zo závodov na výrobu drevených peliet na inventár lesov a ceny drevného vlákna na juhu Spojených štátov bol minimálny a že závody na výrobu drevených peliet vyvážajúce do Únie ako také nespôsobujú zmeny cien ani zmeny inventára lesov a obhospodarovania lesov.

(35)

Spoločnosť Forest2Market odhadovala, že dodatočný vývoz drevených peliet do Európskej únie predstavuje 1 % celkového inventára vlákniny na juhu Spojených štátov a 0,3 % celkového inventára Spojených štátov. Navyše, ceny drevného vlákna by sa pravdepodobne zvýšili aj bez zvýšeného dopytu po drevených peletách na trhoch v Únii. Spoločnosť Forest2Markets identifikovala nasledujúce faktory ovplyvňujúce cenu drevných vlákien: a) pokles výroby štiepok z piliarskeho odpadu v dôsledku krachu trhu s nehnuteľnosťami, čo viedlo k zvýšenému dopytu po vláknine; b) silné odchýlky od dlhodobého priemerného úhrnu zrážok; a c) zmeny vo vlastníctve pôdy.

(36)

Spoločnosť Forest2Market tiež poskytla údaje o inventáre lesov. Podľa týchto údajov bola v období rokov 2007 a 2014 priemerná dodávka drevárskeho odpadu o 21 % nižšia ako v období rokov 2000 až 2006, čo spôsobilo zvýšenie cien za odpad z borovicového dreva o 12,5 % a za odpad z listnatého dreva o 10,7 % v porovnaní s priemernými cenami počas uvedených dvoch období. Podľa Forest2Market to dokazuje vplyv zníženej dostupnosti piliarskeho odpadu na ceny dreva.

(37)

Obchodník s biomasou Evolution Markets poskytol informácie o spotovom trhu s drevenými peletami. Podľa Evolution Markets došlo na spotovom trhu s drevenými peletami v predchádzajúcich 24 mesiacoch k určitej volatilite, ale spotová cena drevených peliet priemyselnej kvality dosiahla v roku 2016 historické minimum. Spotový trh s drevenými peletami je navyše veľmi nelikvidný a objem drevených peliet, s ktorými sa obchoduje v podmienkach spotového trhu, je naďalej nízky v porovnaní s objemom obchodovaným na základe dlhodobých zmlúv. Spoločnosť Evolution Markets uviedla, že aj keď sú spotové ceny aktuálne nižšie ako ceny v rámci dlhodobých zmlúv, získavanie dostatočného objemu na pokrytie aspoň polovice požadovanej spotreby bloku elektrárne Drax by bolo mimoriadne zložité.

(38)

Ďalšie zainteresované strany podporujúce projekt prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu predložili argumenty podobné tým, ktoré sú uvedené v odôvodneniach 33 až 37. Niekoľko strán (27) tvrdilo, že závody na výrobu drevených peliet budú využívať predovšetkým odpad a drevné vlákno nízkej kvality. Niektoré z týchto zainteresovaných strán (28) tvrdia, že odvetvie výroby drevených peliet má najnižšiu schopnosť platiť za drevné vlákno, a preto bude hospodárska súťaž s tradičnými priemyselnými odvetviami obmedzená.

(39)

Ďalšie zainteresované strany (29) tvrdili, že odvetvie výroby drevených peliet využíva len malú časť z celkového objemu inventára dreva na juhovýchode Spojených štátov. Preto samotné odvetvie výroby drevených peliet nie je hybnou silou dynamiky lesného hospodárstva na juhovýchode Spojených štátov a nemá žiadny alebo má len malý vplyv na ceny. To znamená, že neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz na podporu tvrdenia, že vývozný trh drevených peliet spôsobil zatvorenie papierní a baliarní (30).

(40)

Niektoré zainteresované strany (31) tvrdili, že dlhodobé zmluvy potrebné na zaistenie dodávateľského reťazca bloku elektrárne Drax po prechode na biomasu sú drahšie ako cena drevených peliet na spotovom trhu, ktorý nie je dostatočne likvidný, aby zásoboval projekt tejto veľkosti. Združenie US Industrial Wool Pellet Association (USIPA) uviedlo, že obchod s drevným vláknom a výrobkami z dreva medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou je pomerne obmedzený. Teda sú obmedzené aj možnosti neprimeraných narušení.

(41)

Podľa viacerých zainteresovaných strán je dopyt odvetvia výroby drevených peliet prospešný pre lesné hospodárstvo, ktoré postihol ústup tradičných priemyselných odvetví (32). Preto by sa nemal považovať za neprimerane narúšajúci. Spoločnosť Westervelt predložila správu inštitútu Forest Research (33), v ktorej sa posudzovalo riziko nepriamej zmeny využívania dreva (IWUC) (34). V tejto správe sa dospelo k záveru, že riziko nepriamej zmeny využívania dreva na juhovýchode Spojených štátov je malé, keďže sa očakáva, že bude pretrvávať výrazný prebytok biomasy a nové závody na výrobu drevených peliet majú obmedzenú schopnosť platiť za drevo v porovnaní so súčasnou inštalovanou kapacitou spracovania.

(42)

V správe odboru zahraničného obchodu (ITA) Ministerstva obchodu Spojených štátov sa uvádzajú obchodné údaje o vývoze drevených peliet zo Spojených štátov. ITA nevyvodil z údajov žiadne závery, ale poukázal na blogový príspevok hlavného ekonóma Ministerstva poľnohospodárstva Spojených štátov, v ktorom sa zdôrazňuje pozitívny hospodársky vplyv výroby drevených peliet.

(43)

Tri zainteresované strany tvrdili, že podpora projektu prechodu jedného bloku elektrárne Drax na biomasu bude viesť k nadmernej kompenzácii a k narušeniam trhu s drevným vláknom. Spoločnosť Renewable Energy Systems Ltd (RES) tvrdila, že prevádzkové parametre elektrárne Drax boli podhodnotené, a osobitne poukázala na faktor čistého zaťaženia. Odporučila zavedenie ustanovenia o clawback a limitu na množstvo MWh, na ktoré sa vypláca pomoc. Spoločnosť RES tiež uviedla, že súťažné ponukové konanie by mohlo znížiť realizačnú cenu.

(44)

Organizácia Fern predložila pripomienky v mene siedmich organizácií (35), v ktorých uviedla, že nízke odhady faktora zaťaženia a vysoké odhady nákladov na palivo budú viesť k nadmernej kompenzácii. Okrem toho v týchto pripomienkach poukázala na to, že projekt prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu môže v dôsledku svojej veľkosti viesť k narušeniu trhu s drevným vláknom. V pripomienkach sa spochybnili aj tvrdenia o úspore CO2 v rámci oznámeného projektu.

(45)

Organizácia Fern poukázala na základe údajov poskytnutých konzultačnou spoločnosťou RISI aj na to, že na juhu Spojených štátov vzrástli v období rokov 2011 až 2015 ceny ihličnatého dreva o 27 % a ceny listnatého dreva o 56 %. Organizácia Fern vo svojej pripomienke citovala trhovú analýzu nezávislej konzultačnej spoločnosti FORISK (36). V tejto analýze sa odhaduje, že celosvetový dopyt po drevnom vlákne na výrobu drevených peliet priemyselnej kvality sa v období 2014 až 2019 zvýši z 10,6 milióna na 25 miliónov ton ročne a analýza nebrala do úvahy vplyv piliarskeho odpadu. Následne sa v analýze dospelo k záveru, že ceny dreva na pni (37) na juhovýchode Spojených štátov by sa mohli zvýšiť o 30 % až 40 %.

(46)

V samostatnej pripomienke spoločnosť Biofuelwatch zopakovala, že podpora projektu prechodu jedného bloku elektrárne Drax na biomasu by mohla viesť k nadmernej kompenzácii v dôsledku podhodnotenia faktora zaťaženia a nadhodnotenia nákladov na palivo. V tejto pripomienke ďalej tvrdila, že oznámený projekt spôsobí v dôsledku svojej veľkosti narušenie trhu na juhovýchode Spojených štátov a v Južnej Amerike, odkiaľ bude elektráreň Drax získavať približne 16 % objemu paliva, a uviedla riziko zabavovania pozemkov slabo regulovaných prevádzok v Južnej Amerike.

(47)

Tri zainteresované strany (38) podporili názor, že projekt prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu môže narúšať hospodársku súťaž na trhu so surovinami (drevným vláknom). AFPA predložila odhady výroby drevených peliet a vývozu na juhovýchode Spojených štátov na základe štúdie vypracovanej nezávislou konzultačnou spoločnosťou RISI. Vývoz drevených peliet do Európskej únie sa v období rokov 2012 až 2015 zvýšil z 1,8 milióna ton na 4,5 milióna ton ročne. Podľa prognóz konzultačnej spoločnosti RISI by sa vývoz v roku 2019 mohol ešte zvýšiť na 10,6 milióna ton ročne. Na obr. 1 je znázornený odhadovaný objem výroby drevených peliet v Spojených štátoch.

Obrázok 1

Odhadovaný objem výroby drevených peliet v Spojených štátoch [v miliónoch tzv. short tonnes (1 short ton = 907 kg), zdroj RISI]

Image

(48)

Podľa AFPA zvýšenie objemu výroby drevených peliet už na juhovýchode Spojených štátov spôsobuje nárast cien dreva na pni. Na obr. 2 sú znázornené ceny dreva na pni na výrobu vlákniny na juhovýchode Spojených štátov v období rokov 2006 až 2015 predložené AFPA.

Obrázok 2

Ceny dreva na pni na výrobu vlákniny na juhovýchode Spojených štátov (v USD/siahu, zdroj RISI)

Image

(49)

Štúdia RISI obsahuje aj podrobný rozpis nákladov na výrobu drevených peliet na juhovýchode Spojených štátov (39) a ich vývoz do Spojeného kráľovstva. Na základe týchto údajov RISI odhadla maximálnu schopnosť príjemcu platiť za drevné vlákno na základe finančnej rozdielovej zmluvy. Elektráreň, ktorá získa realizačnú cenu 105 GBP/MWh v rámci finančnej rozdielovej zmluvy, bude schopná platiť až 275 USD za tonu drevených peliet. Ak sa vezme do úvahy preprava, výroba a ťažba, predstavuje to sumu 57,9 USD za tonu dreva na pni, čo by bolo 4,7-násobne viac ako priemerná cena dreva na pni. Príjemca by teda mohol zaplatiť vyššiu cenu ako ostatní používatelia drevných vlákien.

(50)

Okrem toho RISI odhadovala, že drevené pelety z juhu Spojených štátov sú zložené zo 64 % vlákniny z ihličnatého dreva, 12 % vlákniny z listnatého dreva, 12 % piliarskeho odpadu a 12 % lesnej biomasy, teda lesného odpadu alebo odpadového materiálu po ťažbe, ktorý je príliš malý alebo nedostatočnej kvality, aby mohol byť použitý na výrobu vlákniny. Drevené pelety sa preto budú prevažne vyrábať z materiálu, ktorý používajú aj iné priemyselné odvetvia.

(51)

Podobne spoločnosť Graphic Package International Inc. (GPII) oznámila, že drevo používané na výrobu drevených peliet na juhovýchode Spojených štátov tvorí predovšetkým guľatina zatriedená ako vláknina a piliarsky odpad, pričom lesný odpad predstavuje len malú časť, menej ako 20 %, z celkového množstva požadovaného dreva. Predpokladá sa, že spotreba drevného vlákna v drevárskom priemysle na juhu Spojených štátov sa zvýši zo 170 miliónov metrických ton dreva v suchom stave v roku 2014 na 182 miliónov ton v roku 2019, čo je nárast o približne 1,4 % ročne.

(52)

GPII ešte dodala, že zvýšené využívanie drevného vlákna odvetvím na výrobu drevených peliet zvyšuje cenu dreva na pni na juhovýchode Spojených štátov, pričom sa odvolávala na údaje konzultačnej spoločnosti Forest2Market. GPII oznámila, že ceny dreva na pni na výrobu vlákniny z borovice na juhu Spojených štátov sa v roku 2013 zvýšili v priemere o 11 % a v roku 2014 o 10 %.

(53)

GPII poskytla mapy s existujúcimi a plánovanými zariadeniami na výrobu drevených peliet nachádzajúcimi sa v blízkosti ich dvoch lepenkární. Kým niektoré celulózky, papierne a drevárske podniky boli v dotknutej oblasti zatvorené, zariadení na výrobu drevených peliet je viac ako počet celulózok, papierní a drevárskych podnikov, ktoré boli zatvorené. GPII preto tvrdí, že tieto závody na výrobu drevených peliet vytvárajú dodatočné narušenia.

(54)

A nakoniec GPII predložila štúdiu (40) financovanú Ministerstvom poľnohospodárstva Spojených štátov (USDA) o vplyve vývozu drevených peliet na ceny drevného vlákna na juhovýchode Spojených štátov. Podľa tejto správy sa na juhu Spojených štátov v období rokov 2016 až 2017 využije na výrobu bioenergie 36,3 milióna ton dreva v čerstvom stave (GT) [= 40 miliónov Green Short Tonnes, (GST)], čo zodpovedá množstvu 16,9 milióna metrických ton dreva v suchom stave vrátane 8,4 milióna ton drevených peliet. V dôsledku toho hospodársky model spoločnosti Drax Power Limited naznačuje, že ceny dreva na pni za niektoré druhy dreva, teda borovicového dreva okrem piliarskej guľatiny, by sa mohli viac než zdvojnásobiť.

(55)

Spoločnosť Westrock s odvolaním na štúdiu RISI poznamenala, že podiel lesnej odpadovej biomasy v drevených peletách, ktoré sa vyrábajú na juhu Spojených štátov, nepresiahne 12 %. Na základe štúdie RISI spoločnosť Westrock ďalej tvrdila, že do roku 2019 sa predpokladá nárast spotreby drevného vlákna výrobcami drevených peliet o 14 % ročne. Celkové dodávky drevného vlákna sa v rovnakom období podľa predpokladov zvýšia len o 2,0 % ročne. To by mohlo výrazne zvýšiť cenu dreva na pni, a tak znevýhodniť tradičné drevárske priemyselné odvetvia.

4.   PRIPOMIENKY SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

(56)

Spojené kráľovstvo v odpovedi na rozhodnutie o začatí formálneho vyšetrovania poskytlo aktualizované informácie o prevádzkových parametroch bloku elektrárne Drax po prechode na biomasu. Priemerný faktor zaťaženia sa zvýšil zo 70,5 % na 78 %. Spojené kráľovstvo vysvetlilo, že odhadovaná dostupnosť elektrárne Drax odráža skúsenosti získané z prechodu podobného bloku elektrárne na biomasu a je podporená nezávislým odporúčaním. Spojené kráľovstvo však zvýšilo plánovaný čas prevádzky elektrárne, ak to bude technicky možné, z 84,1 % na 93,3 % dostupného času ročne. Bolo to tak v dôsledku odstránenia nízkych faktorov hrubého zaťaženia, ktoré boli zahrnuté vzhľadom na možné obmedzenia dodávok paliva. V tomto odstránení sa odráža zvýšená dôvera v schopnosť uzatvárať zmluvy na dostatočný objem dodávok drevených peliet a riadiť riziko situácie, že elektrárni na konci jej životnosti ostane prebytok biomasy.

(57)

Okrem toho Spojené kráľovstvo posúdilo tepelnú účinnosť prevádzky bloku elektrárne Drax po prechode na biomasu a potvrdilo predchádzajúci odhad 38,6 % tepelnej účinnosti, čo odráža skúsenosti s projektmi prechodu na biomasu a opiera sa o nezávislé odporúčanie, ktoré elektráreň Drax dostala.

(58)

Spojené kráľovstvo predložilo aj aktualizovaný rozpis nákladov na dodávky paliva. Priemerné náklady na palivo sa aktuálne odhadujú na 8,18 GBP/GJ, čo predstavuje pokles z 8,40 (41) GBP/GJ. Nový odhad nákladov na palivo odráža uzavretie dodatočných zmlúv na výrobu drevených peliet, optimalizáciu niektorých nákladov súvisiacich s palivom a zmeny makroekonomických premenných. Spojené kráľovstvo predovšetkým poznamenáva, že spotový trh s drevenými peletami nie je dostatočne likvidný, aby sa naň mohli spoliehať veľké elektrárne prechádzajúce na biomasu.

(59)

Ceny založené na dlhodobých dodávateľských zmluvách na výrobu drevených peliet sú zvyčajne vyššie ako spotová cena. V aktualizovanej pripomienke sú náklady na palivo v súčasnosti založené na váženom priemere existujúcich dlhodobých zmlúv, ktoré predstavujú približne 77 % požadovaného objemu drevených peliet, dlhodobých ešte neuzavretých zmlúv, ktoré predstavujú približne 15 % požadovaného objemu drevených peliet, a odhadovaných spotových cenách, ktoré predstavujú 7 % požadovaného objemu drevených peliet. Manipulačné náklady na palivo, ako napríklad náklady prístavov Spojeného kráľovstva, náklady železníc Spojeného kráľovstva, skladovanie, náklady na udržateľnosť, zabezpečenie rizika a výmenný kurz, sa odhadujú na 1,49 GBP/GJ. Náklady na drevené pelety z biomasy dovezené do prístavu Spojeného kráľovstva teda predstavujú […] GBP/GJ mínus […] GBP/GJ, čo sa rovná […] GBP/GJ. Táto hodnota odráža náklady na drevené pelety vo výške 181 USD na tonu [vrátane nákladov na poistenie a prepravu (CIF)]. Spojené kráľovstvo tiež vysvetlilo, že táto cena je v súlade s nákladmi oznámenými dodávateľmi zo Spojených štátov, ktoré sa pohybujú v rozsahu od 6,27 GBP/GJ do 8,24 GBP/GJ (podľa odhadu nezávislej konzultačnej spoločnosti Ricardo Energy & Environment).

(60)

Spojené kráľovstvo zdôraznilo, že odhady prevádzkových parametrov elektrárne Drax sú spoľahlivé, keďže ich overili nezávislí experti (42). Okrem toho Spojené kráľovstvo poznamenalo, že tieto tri prevádzkové parametre nie sú vzájomne prepojené. Preto sa počas obdobia 20 rokov nepredpokladajú veľké súbežné zmeny smeru, ktoré by viedli k zvyšovaniu ziskov.

(61)

Podľa Spojeného kráľovstva tento vývoj výrazne ovplyvnil ziskovosť projektu prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu. Odhadovaná vnútorná miera návratnosti je v súčasnosti približne [4 – 12] % v reálnom vyjadrení pred zdanením, vychádza zo spoľahlivých parametrov a nachádza sa v rámci minimálnych mier návratnosti.

(62)

Spojené kráľovstvo potvrdilo, že príjemca nebude získavať drevné vlákna z pralesov. V súlade s požiadavkami nariadenia Spojeného kráľovstva o normách týkajúcich sa spracovania dreva (United Kingdom Timber Standard) sa drevo bude získavať len z pracovných lesov, ktoré sú udržateľným spôsobom a aktívne obhospodarované.

(63)

Pokiaľ ide o zámer príjemcu získavať drevené pelety z Južnej Ameriky, Spojené kráľovstvo objasnilo, že materiál dovážaný z Brazílie bude pochádzať len od jedinej spoločnosti nachádzajúcej sa v južnej časti štátu Rio Grande do Sul. Časť prebytku drevného vlákna sa použije na výrobu drevených peliet. Získavaný materiál bude certifikovaný prostredníctvom systému lesného hospodárstva organizácie Forest Stewardship Council (FSC) alebo bude certifikovaný ako drevo kontrolované organizáciou FSC a spoločnosť na výrobu drevených peliet má certifikáciu spracovateľského reťazca FSC. Spojené kráľovstvo potvrdilo, že spoločnosť a jej prevádzky boli predmetom nezávislého auditu, aby sa zaručilo, že spĺňa požiadavky Spojeného kráľovstva týkajúce sa udržateľnosti a právne požiadavky na biomasu.

(64)

Spojené kráľovstvo v odpovedi na údaje AFPA o zložení drevených peliet vysvetlilo, že drevné vlákno pochádzajúce z postupov lesného hospodárstva predstavuje trochu viac než 80 % vstupného materiálu spracúvaného v závodoch na výrobu drevených peliet v Spojených štátoch. Spojené kráľovstvo poznamenáva, že tento údaj je v súlade s údajmi, ktoré oznámila RISI s použitím porovnateľných definícií pre rôzne druhy dreva.

(65)

Spojené kráľovstvo poskytlo údaje aj o relatívnej veľkosti odvetvia na výrobu drevených peliet v USA. Podľa analýzy konzultačnej spoločnosti Forest2Market (43) sa inventár lesov na juhu Spojených štátov v období rokov 2000 až 2014 zvýšil o takmer 1,2 miliardy ton. Vývozný priemysel drevených peliet v tejto oblasti narástol v období rokov 2008 a 2014 z nuly na 3,6 milióna ton. To predstavuje 0,3 % celkového inventára vlákniny z borovicového dreva na juhu Spojených štátov a 0,09 % celkového inventára borovicového dreva, teda vlákniny a piliarskej guľatiny.

(66)

Požadovaný objem drevného vlákna na výrobu 2,4 milióna ton drevených peliet na prevádzku bloku elektrárne Drax na biomasu predstavoval 0,2 % celkového inventára vlákniny z listnatého dreva a 0,06 % celkového inventára listnatého dreva, konkrétne vlákniny a piliarskej guľatiny. Celková výťažnosť drevného vlákna na juhu USA pre všetkých spotrebiteľov bola v roku 2014 na úrovni 250,2 milióna ton, čo predstavuje 3,3 % celkového inventára lesov.

(67)

Pokiaľ ide o miesto prevádzky závodov na výrobu drevených peliet (pozri pripomienku GPII), Spojené kráľovstvo tvrdí, že nové závody na výrobu drevených peliet by sa mali nachádzať v oblastiach, kde nebudú musieť priamo súťažiť s inými používateľmi drevných surovín na zabezpečenie financovania výstavby týchto zariadení. Spojené kráľovstvo tvrdí, s poukázaním na správu konzultačnej spoločnosti Forest2market (44), že miesto prevádzky závodov na výrobu drevených peliet závisí od viacerých faktorov, ako sú uvoľnený dopyt, stimuly hospodárskeho rozvoja, daňové úľavy, ponuka a cena vlákna, blízkosť k ponuke vlákna a blízkosť železničnej infraštruktúry zásobujúcej hlbokovodný prístav. V správe sa uvádza, že 61 % závodov na výrobu drevených peliet na juhu Spojených štátov sa nachádza viac ako 30 míľ od konkurenta. V tej istej správe sa tiež dospelo k záveru, že všetky posudzované závody na výrobu drevených peliet sa nachádzajú v okruhu 65 míľ od konkurenta. Podľa správy ide o bežnú prax aj v prípade iných používateľov drevného vláka, ktorí v minulosti nemali prevádzku v neprítomnosti akejkoľvek inej konkurencie. Zároveň sa 72 % vývozu zo závodov na výrobu drevených peliet, ktorý posudzovala konzultačná spoločnosť Forest2Markets, nachádza v okruhu 65 míľ od zavretého podniku, čo naznačuje, že vývoz sa uskutočňuje zo závodov na výrobu drevených peliet, ktoré sa nachádzajú v blízkosti zavretých podnikov.

(68)

Spojené kráľovstvo s odkazom na štúdie predložené spoločnosťou FORISK a USDA, v ktorých sa spája nárast využívania biomasy so zvýšením ceny dreva na pni, uviedlo, že predpoklady týkajúce sa výroby drevených peliet sú nadhodnotené. Napríklad v štúdii USDA, ktorú predložila GPII, sa v južnej pobrežnej časti Spojených štátov predpokladá dopyt na úrovni vyše 40 miliónov GST drevného vlákna do roku 2017, čo je nárast z približne 20 miliónov GST v roku 2015. To by znamenalo, že do roku 2017 by sa len v samotnej južnej pobrežnej časti Spojených štátov vyrobilo približne 18 miliónov ton drevených peliet. Tento odhad je podstatne vyšší ako odhad 11,6 milióna ton do roku 2019, ktorý predložila konzultačná spoločnosť FORISK. Okrem toho sa nezohľadňujú ani ďalšie faktory, ako napríklad zvýšenie dostupnosti odpadu.

(69)

Pokiaľ ide o tvrdenia týkajúce sa schopnosti príjemcu platiť za drevné vlákno, Spojené kráľovstvo poznamenáva, že v odhadoch, ktoré predložila RISI, sa neberie do úvahy aktualizovaná realizačná cena 100 GBP/MWh namiesto 105 GBP/MWh a dodatočné náklady na palivo. Aktualizované priemerné náklady na palivo potrebné na prevádzku bloku 1 elektrárne sú 8,18 GBP/GJ. Náklady na pelety z biomasy predstavujú […] GBP/GJ, pričom ostatné náklady na palivo, konkrétne náklady na využívanie prístavov, železničnú prepravu, skladovanie, certifikáciu udržateľnosti, zabezpečenie a výmenný kurz predstavujú […] GBP/GJ (pozri odôvodnenie 51). Spojené kráľovstvo sa domnieva, že tento údaj sa nachádza v rámci cenového rozpätia dodávateľov drevených peliet zo Spojených štátov, ktoré je podľa odhadu nezávislej konzultačnej spoločnosti Ricardo Energy & Environment na úrovni 6,27 – 8,24 GBP/GJ.

(70)

Spojené kráľovstvo uviedlo, že k nedávnemu zvýšeniu zaznamenaných cien dreva na pni prispeli ďalšie faktory vrátane znížených dodávok piliarskeho odpadu v dôsledku krachu trhu s nehnuteľnosťami. Na odôvodnenie tohto tvrdenia Spojené kráľovstvo uviedlo, že neexistuje žiadne viditeľné prepojenie medzi zmenou cien borovicového alebo listnatého dreva na pni a prítomnosťou významnej výroby drevených peliet.

(71)

Spojené kráľovstvo takisto tvrdilo, že objem obchodovania s priemyselným drevom zo Spojených štátov do Európskej únie je obmedzený. Z celkovej produkcie približne 270 miliónov ton priemyselnej guľatiny v čerstvom stave vyviezli Spojené štáty na európsky kontinent v roku 2013 približne 3,3 milióna ton dreva v čerstvom stave (45). Pre porovnanie, do Európskej únie sa v roku 2013 doviezlo približne 31 miliónov ton guľatiny v čerstvom stave a 15 miliónov ton triesok a pilín v čerstvom stave, a to prevažne z iných európskych krajín. Spoľahlivosť obchodovania s neenergetickými surovinami medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou je preto obmedzená.

5.   POSÚDENIE OPATRENIA

(72)

Opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy, ak je „poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru […], pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi“.

(73)

Ako sa stanovuje v rozhodnutí o začatí konania, príjemca (Drax Power Limited) získa prevádzkovú pomoc na výrobu elektrickej energie v prestavanom bloku elektrárne formou premennej prémie od protistrany finančnej rozdielovej zmluvy vlastnenej vládou. Opatrením sa zvýhodňuje výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (v tomto prípade z biomasy) vybratým príjemcom. S elektrickou energiou sa medzi členskými štátmi vo veľkom rozsahu obchoduje. Oznámené opatrenie môže teda narušiť hospodársku súťaž na trhu s elektrickou energiou a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. Elektráreň budezmulvy okrem toho súťažiť o palivo z biomasy na trhu so surovinami, keďže pre nedostatok miestnych lesných zdrojov sa bude väčšina drevených peliet potrebných ako palivo pre blok elektrárne Drax dovážať zo zahraničia (pozri odôvodnenie 11).

(74)

Komisia dospela k záveru, že oznámené opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy (46).

5.1.   Zákonnosť pomoci

(75)

Na základe informácií poskytnutých Spojeným kráľovstvom Komisia poznamenáva, že nebolo prijaté žiadne konečné investičné rozhodnutie a neuskutočnia sa žiadne platby, kým nebude štátna pomoc schválená. Komisia sa preto domnieva, že Spojené kráľovstvo splnilo svoje povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

5.2.   Zlučiteľnosť pomoci

(76)

Komisia poznamenáva, že cieľom oznámeného opatrenia je podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne z tuhej biomasy. Oznámené opatrenie patrí do rozsahu pôsobnosti usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 (EEAG) (47). Komisia preto posúdila oznámené opatrenie v súlade so všeobecnými ustanoveniami o zlučiteľnosti stanovenými v oddiele 3.2 usmernení EEAG a v súlade s osobitnými kritériami zlučiteľnosti prevádzkovej pomoci poskytovanej na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie stanovenými v oddiele 3.3.2.1 usmernení EEAG.

5.2.1.   Cieľ spoločného záujmu

(77)

Na základe svojho záveru z rozhodnutia o začatí konania Komisia poznamenáva, že cieľom oznámeného opatrenia pomoci je pomôcť Spojenému kráľovstvu dosiahnuť ciele v oblasti obnoviteľnej energie (48) a zníženia emisií CO2, ktoré stanovila Únia v rámci svojej stratégie EÚ 2020 (49). Ako sa uvádza v odôvodnení 9 a v súlade s odsekmi 30, 31 a 33 písm. a) usmernení EEAG, Spojené kráľovstvo výslovne stanovilo odhadované úrovne zníženia emisií CO2 a kapacitu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa očakávajú v rámci oznámeného projektu. Komisia dospela k záveru, že oznámené opatrenie pomoci je zamerané na cieľ spoločného záujmu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.

(78)

Niekoľko environmentálnych organizácií vznieslo obavy týkajúce sa vplyvov oznámeného projektu na životné prostredie. Spojené kráľovstvo potvrdilo, že oznámená pomoc sa poskytne len na výrobu biomasy, ako je uvedené v odseku 19 pododseku 6 usmernení EEAG. Komisia pripomína, že oznámená pomoc pomôže Spojenému kráľovstvu dosiahnuť ciele Únie v oblasti klímy a energetiky na rok 2020. Okrem toho Komisia poznamenáva, že drevené pelety, ktoré sa majú používať v bloku elektrárne Drax po prechode na biomasu, budú musieť spĺňať vlastné kritériá Spojeného kráľovstva v oblasti udržateľnosti vrátane minimálnych úrovní zníženia emisií CO2 vypočítaných na základe životného cyklu. Kritériá Spojeného kráľovstva v oblasti udržateľnosti obsahujú aj ustanovenia na zabránenie ďalším negatívnym environmentálnym vplyvom, napríklad strate biodiverzity.

5.2.2.   Potreba zásahu štátu, stimulačný účinok a vhodnosť pomoci

(79)

Vo svojom rozhodnutí o začatí konania dospela Komisia k záveru, že pomoc je potrebná, má stimulačný účinok a ide o vhodný nástroj. Komisia, konkrétne s odkazom na odseky 38, 107 a 115 usmernení EEAG, poznamenáva, že zlyhania trhu, konkrétne nezahrnutie externých vplyvov používania fosílnych palív do ceny energie v plnej miere, sa v súčasnom politickom rámci dostatočne neriešia a že bez prevádzkovej pomoci posudzovanej v tomto rozhodnutí nebude projekt prechodu na biomasu finančne životaschopný.

(80)

S odkazom na odseky 49 a 58 usmernení EEAG Spojené kráľovstvo poukázalo na to, že priemerné náklady na elektrickú energiu, ktoré vzniknú v bloku elektrárne Drax po prechode na biomasu, sú oveľa vyššie než očakávaná trhová cena elektrickej energie, a poskytlo aj finančnú analýzu dokazujúcu, že bez posudzovanej pomoci bude vnútorná miera návratnosti oznámeného projektu záporná. V takejto situácii nebudú chcieť účastníci trhu investovať do projektu prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu. Oznámená pomoc preto zmení správanie príjemcu. Spojené kráľovstvo potvrdilo, že v súlade s odsekom 51 usmernení EEAG príjemca musel predložiť žiadosti a že tieto žiadosti boli predložené pred začatím prác na oznámenom projekte.

(81)

S odkazom na odseky 40 a 116 usmernení EEAG Spojené kráľovstvo poukázalo na to, že oznámená pomoc je vhodným nástrojom. Ako sa vysvetľuje v rozhodnutí o začatí konania, priemerné náklady na elektrickú energiu sú vyššie ako očakávaná trhová cena elektrickej energie a očakávaná vnútorná miera návratnosti bude bez štátnej pomoci záporná. S cieľom vyriešiť nedostatok príjmov na financovanie prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu Spojené kráľovstvo plánuje poskytnúť štátnu pomoc osobitne zameranú na projekt, ktorá rieši potreby projektu bez prekročenia minimálnej miery návratnosti. Oznámený projekt bol vybratý spomedzi niekoľkých ďalších projektov na účely dosiahnutia cieľov Únie v oblasti obnoviteľnej energie (50) a bola mu schválená prevádzková pomoc vo forme finančnej rozdielovej zmluvy. Komisia dospela vo svojom rozhodnutí vo veci SA.36196 [(2014/N), Spojené kráľovstvo, Reforma trhu s elektrinou – finančná rozdielová zmluva na obnoviteľné zdroje energie C(2014) 5079 final] (51) k záveru, že finančná rozdielová zmluva je vhodným nástrojom na dosiahnutie cieľa spoločného záujmu.

(82)

Komisia preto dospela k záveru, že pomoc pre oznámený projekt je potrebná, má stimulačný účinok a poskytuje sa prostredníctvom vhodného nástroja.

5.2.3.   Proporcionalita

(83)

Komisia pripomína, že priemerné náklady na elektrickú energiu v rámci takýchto projektov prechodu na biomasu založené na miere návratnosti vo výške 10 % vypočítalo Spojené kráľovstvo na minimálnej úrovni 105 GBP/MWh (52). Komisia považuje priemerné náklady na elektrickú energiu za vhodné pre tento typ projektu, keďže tieto náklady už boli potvrdené v predchádzajúcich rozhodnutiach (53). Spojené kráľovstvo preukázalo, že oznámená pomoc na jednotku energie neprekračuje rozdiel medzi priemernými nákladmi na elektrickú energiu a očakávanou trhovou cenou elektrickej energie, keďže realizačná cena, v ktorej sa zohľadňuje trhová cena a prémia, stanovená na 100 GBP/MWh, neprekračuje priemerné náklady na elektrickú energiu (54). Okrem toho Spojené kráľovstvo potvrdilo, že sa bude pokračovať v poskytovaní oznámenej pomoci dovtedy, kým sa budú amortizovať investície podľa bežných pravidiel účtovania a kým sa oznámená pomoc nebude kumulovať s inou pomocou.

(84)

Minimálna miera návratnosti oznámeného projektu je na úrovni od 8,8 % do 12,7 % v reálnom vyjadrení pred zdanením (55) a Komisia ju v rozhodnutí o začatí konania prijala. Bola v súlade s mierami, ktoré v minulosti Komisia schválila pre projekty prechodu na biomasu v Spojenom kráľovstve (56). Komisia v tomto rozhodnutí posúdi, či sa pri vnútornej miere návratnosti projektu dodržiava minimálna miera návratnosti.

(85)

V rozhodnutí o začatí konania Komisia na základe analýzy citlivosti poskytnutej Spojeným kráľovstvom vyjadrila pochybnosti o tom, či štátna pomoc nebude viesť k nadmernej kompenzácii (57). Keby sa tepelná účinnosť a faktor zaťaženia zvýšili o 5 % a náklady na palivo znížili o 5 %, vnútorná miera návratnosti v reálnom vyjadrení pred zdanením by sa zvýšila z odhadovaných 4,7 % na 15,6 %. Komisia poukázala na neistoty v týchto odhadoch, a najmä na znížený faktor zaťaženia počas niekoľkých rokov prevádzky z dôvodu logistických obáv týkajúcich sa dodávok drevených peliet a úrovne nákladov na palivo (keďže dodávateľské zmluvy nepokryli v plnom rozsahu požiadavky bloku elektrárne na dodávky biomasy).

(86)

Po vydaní rozhodnutia o začatí konania predložilo Spojené kráľovstvo aktualizované informácie o oznámenom projekte, a predovšetkým preskúmalo a aktualizovalo prevádzkové parametre. Z týchto aktualizovaných informácií vyplýva, že vnútorná miera návratnosti oznámeného projektu je v súčasnosti približne [4 – 12] % v reálnom vyjadrení pred zdanením, čo je v súlade s minimálnou mierou návratnosti.

(87)

Ako sa uvádza v odôvodnení 11, Spojené kráľovstvo odstránilo nízke faktory hrubého zaťaženia, ktoré boli zahrnuté po vydaní rozhodnutia o začatí konania a zvyšovali priemerný faktor zaťaženia zo 71 % na 78 %. Spojené kráľovstvo odôvodnilo nový faktor zaťaženia na základe porovnania s inými podobnými elektrárňami. Komisia poznamenáva, že zvýšenie je väčšie, než sa predpokladalo v analýze citlivosti, a že odhadovaný faktor zaťaženia na úrovni 78 % je teraz v súlade s úrovňami pozorovanými v podobných elektrárňach (58).

(88)

Preskúmanie faktora zaťaženia sa zaoberá aj obavami tretích strán, ktoré sa týkajú výpočtu faktora nízkeho zaťaženia (59). Spoločnosť RES Ltd oznámila, že súťažné ponukové konanie by mohlo viesť k nižšej požadovanej výške pomoci na základe všeobecných skúseností s procesmi predkladania ponúk (60). Komisia poznamenáva, že súťažné ponukové konanie sa nepožaduje a že súčasné opatrenie nevedie k nadmernej kompenzácii.

(89)

Čo sa týka nákladov na palivo, ako sa uvádza v rozhodnutí o začatí konania, Komisia uznáva, že dodávky drevených peliet pre oznámený projekt sa vo veľkej miere obstarávajú na základe dlhodobých zmlúv, v rámci ktorých môžu byť ceny vyššie ako spotové ceny. Komisia však uviedla, že v tejto súvislosti ešte stále existujú neistoty, keďže existujúce dodávateľské zmluvy sa v deň prijatia rozhodnutia o začatí konania netýkali dodávok pre oznámený projekt v plnom rozsahu.

(90)

Spojené kráľovstvo podrobne vysvetlilo náklady na palivo na zabezpečenie dostatočných dodávok drevených peliet a aktualizovalo svoje odhady nákladov na palivo. Náklady na palivo sa znížili z 8,40 USD/GJ na 8,18 USD/GJ, za hranicu 5 % analýzy citlivosti na úrovni 8,23 USD/GJ. Spojené kráľovstvo uviedlo, že odhady nákladov na palivo sú teraz založené na vyššom počte dlhodobých zmlúv, ktoré sa týkajú väčšiny požadovaného objemu drevených peliet, ako aj na odhadoch budúcich dodávateľských zmlúv a budúcich spotových cien (61).

(91)

Dokumentácia poskytnutá Spojeným kráľovstvom obsahovala aj podrobné rozdelenie hlavných nákladových položiek v dodávateľskom reťazci bloku elektrárne Drax po prechode na biomasu vrátane nákladov súvisiacich s palivom, ako sú náklady na využívanie prístavov, železničnú prepravu, skladovanie, certifikáciu udržateľnosti, zaistenie a výmenný kurz. Podľa stanoviska nezávislých expertov, ktoré takisto predložilo Spojené kráľovstvo, sa odhadované priemerné náklady na palivo pre blok elektrárne Drax po prechode na biomasu nachádzajú v cenovom rozpätí dodávateľov drevených peliet zo Spojených štátov (62). Aktualizované náklady na palivo odrážajú cenu drevených peliet (CIF) vo výške 181 USD za tonu, čo je takisto v súlade s odhadom, ktorý predložila RISI (63).

(92)

Na opodstatnenie tvrdenia o tepelnej účinnosti Spojené kráľovstvo poskytlo údaje preukazujúce, že tepelná účinnosť tohto typu projektu prechodu na biomasu by sa mohla zvýšiť približne o 38 % až 39 %. Komisia poznamenáva, že v tejto súvislosti neboli v rozhodnutí o začatí konania vznesené žiadne konkrétne pochybnosti, a domnieva sa, že miera účinnosti je v súlade so zvyčajnými mierami účinnosti pozorovanými v podobných elektrárňach (64).

(93)

Nakoniec, vnútorná miera návratnosti oznámeného projektu sa zmenila v dôsledku viacerých faktorov vrátane straty približne jedného roka pomoci, keďže platnosť navrhovanej investičnej zmluvy sa skončí 31. marca 2027 bez ohľadu na dátum začiatku platnosti opatrenia, ako aj v dôsledku nepriaznivého vývoja výmenného kurzu. Táto vnútorná miera návratnosti je teda vyššia ako hodnota 4,7 %, ktorá sa odhadovala v pôvodnom oznámení Komisii. Rozdiel vznikol v dôsledku zrevidovaných odhadov prevádzkových parametrov elektrárne.

(94)

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Komisia dospela k záveru, že odhadovaná vnútorná miera návratnosti oznámeného projektu je založená na riadnych odhadoch nákladov elektrárne a prevádzkových parametrov. Odhadovaná vnútorná miera návratnosti sa navyše nachádza v rozsahu minimálnych mier návratnosti, ktoré sa požadujú pre tento typ projektu. Pomoc preto nevedie k nadmernej kompenzácii a je primeraná na dosiahnutie cieľa spoločného záujmu.

5.2.4.   Zabránenie neprimeraným negatívnym účinkom na hospodársku súťaž a obchod

(95)

Pri posudzovaní zlučiteľnosti opatrenia štátnej pomoci musí Komisia stanoviť, že „negatívne účinky opatrenia pomoci z hľadiska narušenia hospodárskej súťaže a vplyvu na obchod medzi členskými štátmi musia byť obmedzené a musia ich prevážiť pozitívne účinky z hľadiska príspevku k cieľu spoločného záujmu“ (65).

(96)

S odkazom na odseky 94, 95 a 96 usmernení EEAG Komisia zistila, že oznámené opatrenie nevedie k zjavným negatívnym účinkom, keďže pomoc je primeraná a nemá za následok iba premiestnenie činnosti bez vplyvu na životné prostredie. Pomoc pomôže pri prechode bloku elektrárne Drax z uhlia na biomasu a zvýši podiel obnoviteľných zdrojov energie v Spojenom kráľovstve (66).

(97)

S cieľom posúdiť negatívne účinky opatrenia pomoci sa Komisia zamerala na narušenia vyplývajúce z predvídateľného vplyvu pomoci na hospodársku súťaž na dotknutých tovarových trhoch a na lokalizáciu hospodárskej činnosti (67).

5.2.4.1.   Negatívne účinky na trh s elektrinou

(98)

Keďže pomoc sa poskytuje na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie, dotknutým produktovým trhom je trh s elektrinou. S odkazom na odsek 89 usmernení EEAG Komisia identifikuje dve hlavné potenciálne narušenia spôsobené pomocou, konkrétne narušenie produktového trhu a účinky vyplývajúce z umiestnenia pomoci.

(99)

S odkazom na odsek 101 usmernení EEAG Komisia poznamenáva, že projekt pozostáva z modernizácie bloku existujúcej uhoľnej elektrárne. Keďže projekt sa týka prechodu existujúcej elektrárne, nezvýši výrobnú kapacitu príjemcu na trhu s elektrickou energiou. Opatrenie preto nezvýši podiel príjemcu na výrobnom trhu.

(100)

Komisia navyše pripomína, že kapacita na výrobu elektrickej energie v bloku elektrárne Drax, ktorý má prejsť na biomasu, predstavuje približne 1,1 % na trhu s výrobou elektrickej energie v Spojenom kráľovstve. Opatrenie preto nebude mat negatívny vplyv na posilnenie trhovej sily príjemcu.

(101)

S odkazom na odseky 94 až 96 usmernení EEAG sa Komisia domnieva, že projekt nevedie k premiestneniu činnosti a nebude mať významný vplyv na hospodársku súťaž na trhu s výrobou elektrickej energie v Spojenom kráľovstve. Komisia preto dospela k názoru, že opatrenie nebude mať významný vplyv na hospodársku súťaž na trhu s elektrinou. Okrem toho oznámená pomoc v dôsledku úrovne prepojenosti Spojeného kráľovstva nebude mať nepriaznivý vplyv na obchodné podmienky na vnútornom trhu s elektrickou energiou.

(102)

Vo svojom rozhodnutí o začatí konania Komisia vyjadrila pochybnosti o tom, či oznámený projekt nenarúša hospodársku súťaž na trhu s drevenými peletami a na dodávateľskom trhu so surovinami v miere, ktorá by bola v rozpore so spoločným záujmom. Vzhľadom na osobitnú povahu tohto individuálne oznámeného projektu Komisia rozšírila analýzu na nepriame účinky na vstupné trhy ako sekundárne trhy (pozri ďalej).

5.2.4.2.   Negatívne účinky na trh s drevenými peletami

(103)

Komisia najskôr pripomína, že blok elektrárne Drax bude môcť ako vstupné palivo využívať iba drevené pelety priemyselnej kvality. Hoci niektoré elektrárne dokážu čiastočne nahradiť drevené pelety iným palivom, v prípade bloku elektrárne Drax sa vzhľadom na jej konštrukciu neočakáva, že by mohla drevené pelety nahradiť inými výrobkami. Preto na účely ďalšej analýzy rozsahu narušenia hospodárskej súťaže a obchodu prevádzkovou pomocou udelenou na výrobu elektrickej energie v zmodernizovanom bloku elektrárne Drax predstavuje trh s drevenými peletami priemyselnej kvality vhodný produktový trh.

(104)

Na základe údajov o obchodných tokoch, objeme dovozu do Únie a náraste trhu v posledných rokoch preto Komisia dospela k záveru, rovnako ako v rozhodnutí o začatí konania, že trh s drevenými peletami sa neobmedzuje na jeden členský štát alebo Európsku úniu, ale na účely posúdenia narušenia trhu s drevenými peletami by sa mal považovať za globálny trh. Potvrdzuje to aj veľký objem drevených peliet dovážaných zo zámorských krajín na zásobovanie bloku elektrárne Drax a je to v súlade so záverom, ku ktorému sa dospelo vo veci SA.38762 (2014/N).

(105)

Komisia poznamenáva, že väčšina dodávok drevených peliet sa v súčasnosti nakupuje na základe individuálne dohodnutých dlhodobých zmlúv. Navyše trhové prekážky pre nové výrobné zariadenia sa javia ako malé. Nedávny nárast kapacity na výrobu peliet na juhovýchode Spojených štátov a v Únii (68),podporuje toto pozorovanie, ako aj dlhodobé zmluvy, ktoré elektráreň Drax uzavrela na zaistenie dodávok na prevádzku bloku.

(106)

Vzhľadom na minulé trendy je tiež potrebné poznamenať, že spotová cena na juhovýchode Spojených štátov, teda v oblasti, ktorá je hlavným očakávaným zdrojom drevených peliet pre oznámený projekt, sa výrazne nezmenila, zatiaľ čo dovoz do Únie z daného regiónu sa zvýšil. Podporujú to aj údaje predložené organizáciou European Pellet Council (69)

(107)

Prechod bloku elektrárne Drax na biomasu prinesie 2,4 milióna ton dodatočného dopytu po drevených peletách. To sa rovná 12,8 % celkovej spotreby drevených peliet v Únii v roku 2014 (70). Ročná spotreba v Únii sa však v období rokov 2012 až 2014 zvýšila takmer o 25 %, teda o 3,7 milióna ton. Okrem toho sa kapacita na výrobu drevených peliet na juhovýchode Spojených štátov rapídne zvýšila a očakáva sa, že sa bude zvyšovať aj budúcnosti (71).

(108)

V rámci formálneho vyšetrovacieho konania sa nenašiel žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že trh s drevenými peletami nebude v nadchádzajúcich rokoch schopný rozširovať sa podobným tempom, aby uspokojil nárast dopytu pre projekt prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu.

5.2.4.3.   Negatívne účinky na trh so surovinami

(109)

Komisia v odôvodneniach 81 až 84 rozhodnutia o začatí konania uviedla, že zvýšený dopyt po drevených peletách môže viesť k ďalším narušeniam trhu so surovinami, teda trhu s drevným vláknom.

(110)

Z ekonomických dôvodov zariadenia vyrábajúce polovýrobky z vlákniny získavajú dodávky dreva z priemernej vzdialenosti približne 100 km až 150 km, nazývanej „zberný rádius“ zariadenia. Z toho dôvodu sú drevné vlákna lokálnym výrobkom, kým pelety sú prepravované na veľké vzdialenosti a majú globálny trh. V dôsledku toho je na posúdenie vplyvu oznámeného opatrenia na hospodársku súťaž a obchod potrebné určiť, z ktorého miestneho trhu sa drevené pelety budú alebo pravdepodobne budú získavať.

(111)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 10 a v porovnaní s rozhodnutím o začatí konania, blok elektrárne Drax objasnil svoje dodávky paliva a 60 % požadovaného objemu z celkovej potreby drevného vlákna bude získavať zo Spojených štátov; približne 13 % požadovaného objemu paliva bude získavať z Brazílie, 7 % požadovaného objemu paliva bude nakupovať na spotovom trhu; približne 4 % požadovaného objemu paliva bude získavať z európskych pobaltských štátov a približne 15 % požadovaného objemu paliva bude nakupovať od obchodníkov na juhovýchode Spojených štátov. Zvyšná časť požadovaného objemu paliva sa bude získavať z Kanady a potenciálne z iných členských štátov. To znamená, že približne 100 000 ton dreva v suchom stave ročne sa bude získavať z iných členských štátov prostredníctvom dlhodobých zmlúv. To by predstavovalo približne 0,7 % výroby peliet v Únii v roku 2014, ktorá sa odhadovala na 13,5 milióna ton (72).

(112)

Komisia poznamenáva, že väčšina objemu drevených peliet sa získava mimo Únie a trh so surovinami je miestny. Účinky zvýšeného dopytu po drevených peletách na trhy so surovinami sa preto v značnej miere prejavia mimo Európskej únie. Preto sa nepredpokladá, že oznámený projekt ovplyvní ceny na trhu so surovinami v Únii.

(113)

Keďže väčšina dodávok drevených peliet pre projekt sa bude dovážať z juhovýchodu Spojených štátov, zameranie na možné narušenia trhu so surovinami (drevným vláknom) je v tomto regióne (73).

(114)

Väčšina predložených pripomienok, ktoré boli prijaté počas formálneho vyšetrovacieho konania, podporuje stanovisko, že priemyselné drevené pelety z juhovýchodu Spojených štátov budú pozostávať predovšetkým z drevného vlákna získavaného postupmi lesného hospodárstva. Komisia poznamenáva, že predpokladaný rast odvetvia výroby drevených peliet do roku 2019 (približne 14 % ročne (74)) je oveľa vyšší ako rast tradičného odvetvia lesného hospodárstva, ktorý sa odhaduje na približne 1,4 % ročne (75). V dôsledku nízkeho podielu výrobcov drevených peliet na trhu s drevným vláknom (76) sa však celková výťažnosť do roku 2019 pri zloženej miere zvýši o menej ako 1,8 % ročne. Na základe odhadov predložených spoločnosťou Westrock sa predpokladá nárast celkových dodávok drevného vlákna o 2,0 % ročne, teda menej ako odhadovaný rast. Preto sa očakáva, že vplyv podpory poskytovanej bloku elektrárne Drax bude obmedzený.

(115)

Podľa údajov, ktoré predložilo Spojené kráľovstvo (77), bude objem surovín potrebných na prevádzku bloku elektrárne Drax, konkrétne 2,4 milióna ton ročne, predstavovať menej ako 1 % celkovej výťažnosti lesov na juhu Spojených štátov, čo bolo v roku 2014 približne 250 miliónov ton. Ide len o malú časť z celkového inventára lesov. Aj keby sa zohľadnili dodatočné požiadavky ďalších projektov prechodu na biomasu, ako je napríklad projekt elektrárne v Lynemouth, tieto nízke percentuálne miery nesvedčia vo veľkej miere o neprimeraných narušeniach trhu so surovinami.

(116)

Fern a kol. a GPII predložili štúdie modelovania trhu, ktoré poukazujú na zvýšenie ceny dreva na pni spôsobené nárastom výroby drevených peliet. Napríklad podľa štúdie konzultačnej spoločnosti FORISK by nárast celosvetového dopytu po drevených peletách priemyselnej kvality z 10,6 milióna ton ročne v roku 2014 na 25 miliónov ton v roku 2019 bez ohľadu na vplyv piliarskeho odpadu mohol zvýšiť ceny dreva na pni na juhovýchode Spojených štátov o 30 % až 40 % (78). Podľa správy Ministerstva poľnohospodárstva Spojených štátov (USDA), ktorú predložila GPII, by nárast produkcie biomasy na výrobu bioenergie na 16,9 milióna ton do roku 2016 mohol viac ako zdvojnásobiť ceny niektorých druhov dreva, najmä borovicového dreva okrem piliarskej guľatiny (79).

(117)

Ako však uviedlo Spojené kráľovstvo (80), dopyt po drevených peletách použitý ako vstupný údaj týchto štúdií neodráža dopyt v rámci projektu prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu, ale skôr celkové odhady a celkový dopyt. Okrem toho, celkový dopyt je podľa odhadu uvedenom v štúdii USDA nižší ako v novších štúdiách. V štúdii USDA sa napríklad odhaduje, že v roku 2015 sa na juhovýchode Spojených štátov využije na výrobu bioenergie približne 13 miliónov ton dreva, takže ide o vyšší údaj než ten, ktorý oznámila RISI a ktorý predstavoval menej ako 8 miliónov ton v tom istom roku. Navyše, podľa správy USDA by údajné zvýšenie cien z celého odhadovaného dopytu bolo časovo obmedzené, keďže inventár lesov reaguje na takéto zvýšenie dopytu.

(118)

Niekoľko tretích strán uviedlo, že zvýšenie výroby drevených peliet už spôsobilo nárast cien dreva na pni na juhovýchode Spojených štátov. GPII napríklad uvádza údaje konzultačnej spoločnosti Forest2Market, ktoré podporujú tvrdenie, že ceny dreva na pni na výrobu vlákniny z borovicového dreva na juhu Spojených štátov sa v roku 2013 zvýšili o 11 % a v roku 2014 o 10 %. Fern a kol. oznámili, že v období rokov 2011 až 2015 sa na juhu Spojených štátov ceny za ihličnaté drevo zvýšili o 27 % a za listnaté drevo o 56 %. Podobné tvrdenia predložila aj AFPA (81).

(119)

Komisia v tejto súvislosti poznamenáva, že priemerná cena dreva na pni sa z dlhodobejšieho hľadiska udržiava v rámci doterajšieho rozsahu (82). Navyše, z tvrdenia spoločnosti Forest2Market (83) vyplýva, že k pozorovanému zvýšeniu cien prispelo niekoľko faktorov. Forest2Market uviedla ako takéto faktory predovšetkým pokles výroby piliarskeho odpadu, udalosti súvisiace s počasím a zmeny vo vlastníctve pôdy. Forest2Market dospela k záveru, že „ceny za drevné vlákno by sa pravdepodobne zvýšili aj bez zvýšenia dopytu na vývozných trhoch s peletami …“ (84). Skutočnosť, že ceny dreva na pni sa časom zvýšili, sa zdá byť výsledkom viacerých vývojových trendov na trhu.

(120)

Pokiaľ ide o tvrdenia v súvislosti so schopnosťou príjemcu platiť za drevné vlákno (85), Komisia poznamenáva, že výsledkom zrevidovaných a znížených nákladov na palivo (86) je cena drevených peliet vo výške 181 USD za tonu CIF. To sa rovná cene CIF drevených peliet, ktorú oznámila agentúra RISI (87)

(121)

Pokiaľ ide o miesto prevádzky závodov na výrobu drevených peliet, Komisia berie na vedomie, že závody vyvážajúce drevené pelety, ktoré sú aktuálne v prevádzke na juhovýchode Spojených štátov, sa zvyčajne nachádzajú v okruhu 65 míľ od seba a prevažne v okruhu 30 až 65 míľ (88). Preto sa zberná oblasť týchto závodov na výrobu drevených peliet bude prekrývať so zbernou oblasťou ostatných konkurenčných priemyselných odvetví. Komisia však poznamenáva, že veľká väčšina týchto závodov vyvážajúcich drevené pelety sa nachádza v okruhu 65 míľ od zavretého drevospracujúceho podniku. Okrem toho bolo vysvetlené, že pri určovaní miesta prevádzky závodu na výrobu drevených peliet sa zohľadňujú viaceré činitele. Podľa správy, ktorú citovalo Spojené kráľovstvo (89), bola väčšina celulózok a papierní na juhovýchode Spojených štátov zatvorená pred rokom 2010, čo dokazuje malú súvislosť s rastom odvetvia výroby drevených peliet (90).

(122)

Nakoniec sa v správe spoločnosti Poyry (91) hodnotilo riziko nekalej hospodárskej súťaže v súvislosti s drevným vláknom medzi odvetvím výroby drevených peliet a tradičnými priemyselnými odvetviami, v ktorých sa drevné vlákno využíva. V správe sa zohľadnil nielen dopyt po drevených peletách vyplývajúci z podpory prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu, ale aj dopyt iných elektrární vrátane elektrárne v Lynemouth. V správe sa dospelo k záveru, že existujúca a plánovaná kapacita závodov na výrobu drevených peliet na juhovýchode Spojených štátov by mala byť postačujúca na pokrytie zvýšeného dopytu po drevených peletách a že riziko nepriamej zmeny využívania dreva by malo byť malé.

(123)

Preto sa dospelo k záveru, že sa neočakávajú neprimerané narušenia trhu so surovinami, ktoré by mohlo oznámené opatrenie spôsobiť. Komisia predovšetkým poznamenáva, že k miestnym narušeniam trhu v rozsahu, v akom sa vyskytnú, dochádza na juhovýchode Spojených štátov, a preto budú mať obmedzený alebo žiadny vplyv na obchod medzi členskými štátmi. V tejto súvislosti sa pripomína, že oznámená pomoc by sa poskytla na výrobu elektrickej energie z tuhej biomasy a že akékoľvek účinky pomoci na trh so surovinami budú nepriame.

5.2.4.4.   Test vyváženosti

(124)

Ako sa stanovuje v odseku 97 usmernení EEAG, ak sú opatrenia štátnej pomoci dobre zamerané na zlyhanie trhu, ktoré majú riešiť, obmedzuje sa riziko, že pomoc neprimerane naruší hospodársku súťaž. Komisia poznamenáva, že oznámená pomoc je priamo zameraná na primerané a vhodné dosahovanie cieľov Únie v oblasti klímy a energie pre na 2020. Preto je aj riziko neprimeraných narušení hospodárskej súťaže na trhu s elektrickou energiou viac obmedzené, ako je vysvetlené v časti 5.2.4.1. Ako sa uvádza v časti 5.2.4.2, Komisia nenašla neprimerané narušenie na trhu dotknutého výrobku s drevenými peletami ani na dodávateľskom trhu so surovinami. Komisia pripomína, že možné narušenia trhu so surovinami nevyplývajú priamo z prevádzkovej pomoci, ale zo zvýšeného dopytu po drevených peletách ako palive na výrobu elektrickej energie. Vplyvy na trh so surovinami sú okrem toho v porovnaní s narušeniami trhu s drevenými peletami nepriame.

(125)

Okrem toho sa od Komisie požaduje, aby posúdila, či opatrenie nenarúša hospodársku súťaž alebo nepredstavuje ohrozenie jej narušenia tak, že by to malo vplyv na obchod medzi členskými štátmi. Účinky na trhu so surovinami sú miestne a väčšinou sa prejavujú mimo Únie, keďže väčšina objemu drevených peliet pre blok elektrárne Drax sa bude dovážať z krajín mimo Európy (pozri odôvodnenie 10). Preto Komisia poznamenáva, že akýkoľvek vplyv na obchod medzi členskými štátmi, ktorý sa prejaví v dôsledku zvýšených cien dreva na pni na juhovýchode Spojených štátov, bude v každom prípade obmedzený.

(126)

Komisia preto dospela k záveru, že pokiaľ ide o narušenie hospodárskej súťaže a vplyv na obchod medzi členskými štátmi na trhu s elektrickou energiou, ale aj na sekundárnych trhoch, negatívne účinky oznámenej pomoci na výrobu elektrickej energie v rámci projektu prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu sú obmedzené a prevažujú ich pozitívne účinky spočívajúce v prispievaní k dosahovaniu cieľa spoločného záujmu, konkrétne k výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a znižovaniu emisií CO2 pri výrobe elektrickej energie, takže celková vyváženosť je pozitívna.

5.2.5.   Ďalšie aspekty – súlad s článkami 30 a 110 ZFEÚ

(127)

V súvislosti s rozhodnutím vo veci SA.36196 (2014/N) o finančnej rozdielovej zmluve na obnoviteľné zdroje energie, rozhodnutím vo veciach SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) a SA.38812 (2014/N) o pomoci v rámci procesu FIDeR pre päť projektov veterných elektrární na mori a vo veciach SA.38762(2015/C)(2014/N) a SA.38796(2014/N) týkajúcich sa projektov prechodu elektrární Lynemouth a Teeside na biomasu sa Spojené kráľovstvo zaviazalo upraviť spôsob výpočtu záväzkov dodávateľov elektrickej energie z platieb v rámci finančnej rozdielovej zmluvy, aby sa do trhových podielov dodávateľov nezapočítavala oprávnená elektrická energia z obnoviteľných zdrojov vyrobená v Európskej únii mimo Spojeného kráľovstva a dodávaná spotrebiteľom v Spojenom kráľovstve.

(128)

Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby sa do tejto úpravy neuskutočnili žiadne platby v rámci finančnej rozdielovej zmluvy, a v prípade, že to nie je možné, Spojené kráľovstvo zavedie mechanizmus úhrady prostriedkov dodávateľom elektriny za oprávnenú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov dodanú pred nadobudnutím platnosti výnimky, ale po začatí vyplácania platieb v rámci finančnej rozdielovej zmluvy.

(129)

Záväzok Spojeného kráľovstva uvedený v odôvodnení 127 sa bude uplatňovať aj na oznámené opatrenie. Vzhľadom na tento záväzok sa Komisia domnieva, že finančným mechanizmom oznámeného opatrenia pomoci by sa nemalo zavádzať žiadne obmedzenie v rozpore s článkom 30 alebo článkom 110 zmluvy.

(130)

Vzhľadom na uvedené sa Komisia domnieva, že opatrením pomoci na podporu prechodu bloku elektrárne Drax na biomasu, ktorú dňa 15. apríla 2015 oznámilo Spojené kráľovstvo, sa nevyhnutným a primeraným spôsobom presadzuje cieľ spoločného záujmu v súlade s usmerneniami EEAG a že pomoc je preto zlučiteľná s vnútorným trhom na základe článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štátna pomoc, ktorú dňa 2. apríla 2015 oznámilo Spojené kráľovstvo a ktorú tento členský štát plánuje poskytovať v prospech Drax Power Limited na podporu grantu na prechod bloku 1 elektrárne Drax na biomasu, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 19. decembra 2016

Za Komisiu

Margrethe VESTAGER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 46, 5.2.2016, s. 19.

(2)  Komisia prijala rozhodnutie o siedmich z ôsmich projektov obnoviteľných zdrojov energie. Dňa 23. júla 2014 bolo prijaté rozhodnutie o nevznesení námietok [C(2014)5074 final] pre päť projektov veterných elektrární v pobrežných vodách [veci štátnej pomoci: SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) a SA.38812 (2014/N) – podpora Spojeného kráľovstva pre päť veterných fariem na mori: Walney, Dudgeon, Hornsea, BurboBank a Beatrice] (Ú. v. EÚ C 393, 7.11.2014, s. 1); dňa 22. januára 2015 bolo prijaté rozhodnutie o nevznesení námietok [C(2015)168 cor] vo veci štátnej pomoci: SA.38796 (2014/N) – projekt prechodu na biomasu Spojeného kráľovstva v KVET Teesside (Ú. v. EÚ C 406, 4.11.2016, s. 1) a dňa 1. decembra 2015 bolo prijaté konečné rozhodnutie o nevznesení námietok [C(2015)8441 final] vo veci štátnej pomoci: SA.38762 (2015/C) (2014/N) – Spojené kráľovstvo, Investičná zmluva na prechod elektrárne v Lynemouth na biomasu 1. decembra 2015 (rozhodnutie zatiaľ neuverejnené).

(3)  Elektrárne s kombinovaným spaľovaním biomasy akreditované v rámci systému podpory povinnosti využitia energie z obnoviteľných zdrojov (Renewable Obligation support scheme), ktoré podstúpia úplný prechod na biomasu, sú oprávnené na účasť v procese FIDeR.

(4)  Ide o údaj aktualizovaný po začatí formálneho vyšetrovacieho konania vo februári 2016. Faktor zaťaženia bol pôvodne odhadnutý na 70,5 %.

(5)  Informácie predložené Spojeným kráľovstvom v odpovedi na rozhodnutie o začatí konania objasňujú plánovanú stratégiu dodávok príjemcu.

(6)  Priemerný faktor čistého zaťaženia pred aktualizáciou Spojeným kráľovstvom po začatí vyšetrovacieho konania (70,5 %) vychádzal z priemernej technickej dostupnosti na úrovni 83,7 % a priemerného faktora hrubého zaťaženia na úrovni 83,7 %.

(7)  Úvodné prevádzkové parametre, ako sa stanovuje v rozhodnutí o začatí konania, sú takéto: a) náklady na palivo 8,39 (GBP/GJ); b) tepelná účinnosť 38,6 %; a c) priemerný faktor čistého zaťaženia 70,5 %.

(8)  Spojené kráľovstvo objasnilo, že na oznámený projekt sa nevzťahuje zmenená podmienka týkajúca sa neexistencie stimulov na výrobu pri záporných cenách zavedená pre všeobecný program finančnej rozdielovej zmluvy (SA.36196).

(9)  Ďalšie podrobnosti o mechanizme kompenzácie v rámci finančnej rozdielovej zmluvy sa nachádzajú v odôvodneniach 17 až 31 rozhodnutia Komisie z 23. júla 2014 vo veci štátnej pomoci: SA.36196 (2014/N) Spojené kráľovstvo, reforma trhu s elektrinou – finančná rozdielová zmluva na obnoviteľné zdroje energie [C(2014) 5079 final]. Ú. v. EÚ C 393, 7.11.2014, s. 1.

(10)  Systém povinnosti využitia energie z obnoviteľných zdrojov bol pôvodne schválený rozhodnutím Komisie z 28. februára 2001 vo veci štátnej pomoci N 504/2000 – Spojené kráľovstvo – Povinnosť využitia energie z obnoviteľných zdrojov a kapitálové granty na technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie C(2001)3267 fin (Ú. v. ES C 30, 2.2.2002, s. 14) a následne niekoľkokrát zmenený. Súčasnú podobu systému povinnosti využitia energie z obnoviteľných zdrojov schválila Komisia vo svojom rozhodnutí z 2. apríla 2013 vo veci štátnej pomoci SA.35565 (2013/N) – Zmeny zavedené Spojeným kráľovstvom v systéme povinnosti využitia energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ C 167, 13.6.2013, s. 5). Niektoré osobitné prvky boli neskôr schválené pre Severné Írsko vo veci štátnej pomoci SA.36084 (13/N) – Povinnosť využitia energie z obnoviteľných zdrojov v Severnom Írsku (Ú. v. EÚ C 167, 13.6.2013, s. 1) a Škótsko vo veci štátnej pomoci SA.37453 (2014/N) Zmena SA.35565 – Povinnosť využitia energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ C 172, 6.6.2014, s. 1).

(11)  Minimálna miera návratnosti sa vymedzuje ako minimálna miera návratnosti potrebná na realizáciu projektu tohto druhu.

(12)  Všetky tieto prvky orgány Spojeného kráľovstva uverejnili v dokumente Electricity Generation Costs (Náklady na výrobu elektrickej energie), ktorý je dostupný na adrese https://www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs.

(13)  Electricity Generation Costs December 2013 (Náklady na výrobu elektrickej energie – december 2013), www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs.

(14)  www.gov.uk/government/publications/electricity-market-reform-delivery-plan

(15)  Pozri poznámku pod čiarou 4 súvisiacu s odôvodnením 10.

(16)  Emisie z biomasy sa budú vypočítavať na základe životného cyklu.

(17)  Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.gov.uk/government/consultations/ensuring-biomass-affordability-and-value-for-money-under-the-renewables-obligation

(18)  Pokiaľ nie je uvedené inak, jednotka tony sa vždy vzťahuje na metrické tony dreva v suchom stave.

(19)  Vyhliadka celosvetového dopytu po peletách podľa informačnej agentúry RISI: www.risiinfo.com/product/2015-global-pellet-demand-outlook-study/

(20)  Výročná správa AEBIOM za rok 2015.

(21)  Štatistická správa AEBIOM za rok 2015.

(22)  www.gov.uk/government/publications/final-investment-decision-fid-enabling-for-renewables-investment-contracts. Po uverejnení investičnej zmluvy Spojené kráľovstvo znížilo realizačnú cenu zo 105 GBP/MWh na 100 GBP/MWh. V tejto súvislosti investičné zmluvy uverejnené online neodrážajú ich konečnú verziu.

(23)  Napríklad spoločnosti Davis Group a TANAC.

(24)  Shaw Resources; CANFOR; FIBRECO; Pinnacle; Smart Green Shipping; Astec; European Pellet Council; Pacific bioenergy; Georgia Biomass; Hancock Group; Onex; DB Cargo; Fram; Enviva; Renewable Energy Association; Highland Pellets; Forest2Market CM Biomass Partners; Westervelt Renewable Energy; Weyerhaeuser; AEBIOM; FEDNAV; SGSF; Evolution Markets; USIPA; Scotia Atlantic; Drax; Beasley Forest Products; Cosan; NAFO; WPAC; Port of Tyne; American Forest Foundation.

(25)  Forest2Market; Wood Supply Market Trends in the US South 1995 – 2015 (Trendy na trhu v oblasti dodávok dreva na juhu USA, 1995 – 2015): www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf

(26)  Forest2Market; Wood Supply Market Trends in the US South 1995 – 2015 (Trendy na trhu v oblasti dodávok dreva na juhu USA, 1995 – 2015): www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf

(27)  Canfor Pacific Bioenergy; Pinnacle; Onex; FRAM Renewable Fuels; Georgia Biomass; Hancock Natural Resources; Enviva; Highlands Pellets; USIPA and Weyerhaeuser.

(28)  Highlands Pellets; Drax; Weyerhaeuser; CM biomass partners.

(29)  Enviva; NAFO; Drax; Astec; Baesley; Drax; AEBIOM and REA.

(30)  Baesley; Astec citujúci správu Forest2Market; FRAM Renewable Fuels; NAFO.

(31)  Hancock Natural Resources Group; US pellet industry a Highlands Pellets.

(32)  Pinnacle; Onex; Scotia Atlantic biomass; Georgia Biomass; Westervelt Renewable Energy; American Forest Foundation; Drax; Weyerhaeuser; Southern Group of State Foresters; CM biomass partners and Smart Green shipping alliance.

(33)  The risk of indirect wood use change (May 2014) (Riziko nepriamej zmeny využívania dreva, máj 2014): https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_forest_research_report_.pdf

(34)  Riziko, že výroba drevených peliet na výrobu elektrickej energie a tepla vo veľkom rozsahu vytlačí ostatných používateľov tej istej biomasy ako suroviny z trhu.

(35)  Biofuelwatch; Dogwood Alliance; BirdLife; European Environmental Bureau; FERN; NRDC and Southern Environmental Law Center.

(36)  How can global demand for wood pellets affect local timber markets in the U.S. South? (Ako môže celosvetový dopyt po drevených peletách ovplyvniť miestny trh s drevom na juhu Spojených štátov?) Forisk Consulting, máj 2015: www.forisk.com/blog/2015/06/02/how-can-global-demand-for-wood-pellets-affect-local-timber-markets-in-the-u-s-south/.

(37)  Konkrétne cena zaplatená za právo na ťažbu stromov.

(38)  Graphic Package International Inc. – GPII; American Forest & Paper Association – AFPA a Westrock.

(39)  Počas obdobia rokov 2009 až 2015 bola priemerná cena za dovoz drevených peliet do Spojeného kráľovstva 194 USD/t (175 USD/t na úrovni CIF). Priemerné náklady na zámorskú dopravu (vrátane nákladnej dopravy, nakladania a prepravy do prístavu) počas toho istého obdobia predstavovali 46 USD/t. Ak sa vezmú do úvahy zisky lisov, cena dreva (vyťaženého, pri vchode do peletovacieho lisu) predstavovala v priemere 34 % z dovoznej ceny. Podľa tej istej správy náklady na ťažbu a prepravu do závodu predstavujú 22 USD za tzv. Green Short Tonne (0,907 tony dreva v čerstvom stave), čo zodpovedá sume 49,3 USD za metrickú tonu dreva v suchom stave.

(40)  Karen Lee Abt, Robert C. Abt, Christopher S. Galik a Kenneth E. Skogn. 2014. Effect of Policies on Pellet Production and Forests in the U.S. South (Vplyv politík na výrobu peliet a lesy na juhu USA): www.srs.fs.usda.gov/pubs/47281

(41)  V oznámení Spojeného kráľovstva z apríla 2015 sa uvádzajú náklady na palivo vo výške 8,39 GBP/GJ, ktoré boli v dodatočných informáciách predložených Spojeným kráľovstvom v auguste 2015 aktualizované na 8,40 GBP/GJ.

(42)  Spojené kráľovstvo predložilo správu spoločnosti Ricardo Energy&Environment.

(43)  http://biomassmagazine.com/articles/13137/export-industryundefineds-impacts-on-southern-forests-markets

(44)  www.usendowment.org/images/Forests2Market_Pellet_Report_11.2015.pdf

(45)  Toto množstvo dreva pozostávalo z 0,25 milióna ton triesok a pilín v čerstvom stave; takmer 2 miliónov ton buničiny v čerstvom stave, približne 0,97 milióna ton priemyselnej guľatiny v čerstvom stave a 0,056 milióna ton piliarskych výrezov v čerstvom stave.

(46)  Pozri tiež rozhodnutia Komisie vo veciach SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) a SA.38812 (2014/N); C(2014)5074 final; Ú. v. EÚ C 393, 7.11.2014, s. 1, a vo veciach SA.38796 (2014/N); SA.387962 (2015/C)(2014/N) (rozhodnutie zatiaľ neuverejnené), ktoré využívajú výhody z podobnej pomoci v podobe finančných rozdielových zmlúv.

(47)  Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014, s. 1.

(48)  Cieľom Spojeného kráľovstva je, aby 15 % energie bolo vyrábaných z obnoviteľných zdrojov energie, pričom podiel energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2013 predstavoval 5,1 % (2013) – [SWD (2015)117 final].

(49)  Pozri smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16), smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32) a tiež oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 15. decembra 2011 o pláne postupu v energetike do roku 2050 [KOM(2011)855 v konečnom znení].

(50)  Pozri odôvodnenie 6 tohto rozhodnutia.

(51)  Ú. v. EÚ C 393, 7.11.2014, s. 1.

(52)  Pozri odôvodnenie 17.

(53)  Pozri napríklad rozhodnutie vo veciach SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) a SA.38812 (2014/N) – podpora Spojeného kráľovstva pre päť veterných fariem na mori: Walney, Dudgeon, Hornsea, Burbo Bank a Beatrice – C(2014) 5074 final (Ú. v. EÚ C 393, 7.11.2014, s. 1); a rozhodnutie vo veciach SA.38796 (2014/N) – projekt prechodu na biomasu Spojeného kráľovstva v KVET Teesside (Ú. v. EÚ C 406, 4.11.2016, s. 1); a rozhodnutie z 1. decembra 2015 vo veci SA.38762 (2015/C) (2014/N) – Spojené kráľovstvo, Investičná zmluva na prechod elektrárne v Lynemouth na biomasu (rozhodnutie ešte neuverejnené).

(54)  Ďalšie podrobnosti o priemerných nákladoch oznámeného projektu na elektrickú energiu sa nachádzajú v odôvodneniach 26 až 29 rozhodnutia o začatí konania.

(55)  Pozri odôvodnenie 17.

(56)  Pozri napríklad vec štátnej pomoci: SA.37453 (2014/N) Zmena SA.35565 – Povinnosť využitia energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ C 172, 6.6.2014, s. 1).

(57)  Pozri odôvodnenie 27.

(58)  Pozri napríklad priemerný faktor čistého zaťaženia na úrovni 77 % schválený Komisiou pre elektráreň v Lynemouth vo veci SA.38762 (2015/C) (2014/N) – Spojené kráľovstvo, Investičná zmluva na prechod elektrárne v Lynemouth na biomasu (rozhodnutie ešte neuverejnené).

(59)  Pozri odôvodnenie 44.

(60)  Pozri odôvodnenie 43.

(61)  Pozri odôvodnenie 59.

(62)  Pozri odôvodnenie 59.

(63)  Pozri poznámku pod čiarou 38 tohto rozhodnutia.

(64)  Pozri napríklad rozhodnutie Komisie SA.38762 (2014/N).

(65)  Pozri odsek 88 usmernení EEAG.

(66)  Pozri odôvodnenie 9.

(67)  Pozri odsek 97 usmernení EEAG.

(68)  Štatistická správa AEBIOM 2013 European Bioenergy Outlook (Vyhliadky pre európsku bionergetiku v roku 2013): www.aebiom.org/2013-european-bioenergy-outlook-aebiom-statistical-report/

(69)  Pozri odôvodnenie (33).

(70)  Štatistická správa AEBIOM 2015 European Bioenergy Outlook (Vyhliadky pre európsku bionergetiku v roku 2015): www.aebiom.org/library/statistical-reports/statistical-report-2015/

(71)  Pozri obrázok 1.

(72)  Pozri poznámku pod čiarou 20.

(73)  Čo sa týka získavania drevených peliet z Brazílie a rizika nezrovnalostí pri prevádzke v Južnej Amerike, Komisia poznamenáva, že všetky pelety sa budú získavať z jedinej uznávanej plantáže, ktorá je certifikovaná FSC (pozri odôvodnenie 63).

(74)  Pozri odôvodnenie 55.

(75)  Pozri odôvodnenie 51.

(76)  Pozri odôvodnenie 65.

(77)  Pozri odôvodnenie 65.

(78)  Pozri odôvodnenie 45.

(79)  Pozri odôvodnenie 54.

(80)  Pozri odôvodnenie 68.

(81)  Pozri obr. 2 v odôvodnení 48.

(82)  Pozri obr. 2 v odôvodnení 48.

(83)  Pozri odôvodnenie 34.

(84)  Forest2Market; Wood Supply Market Trends in the US South 1995 – 2015 (Trendy na trhu v oblasti dodávok dreva na juhu USA 1995 – 2015): www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf.

(85)  Pozri odôvodnenie 49.

(86)  Pozri odôvodnenie 69.

(87)  Pozri poznámku pod čiarou 38.

(88)  Pozri odôvodnenie 67.

(89)  Pozri odôvodnenie 67.

(90)  Pozri obr. 1 v odôvodnení 47.

(91)  Pozri odôvodnenie 41.