ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 205

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
8. augusta 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1430 z 18. mája 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 a nariadenie Komisie (ES) č. 216/96

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1431 z 18. mája 2017, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie

39

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1432 zo 7. augusta 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, pokiaľ ide o kritériá schvaľovania účinných látok s nízkym rizikom ( 1 )

59

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1433 zo 7. augusta 2017, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Štajerski hmelj (CHZO)]

63

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1434 zo 7. augusta 2017, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 8. augusta 2017

65

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1435 zo 17. júla 2017 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členským štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie programu pridruženia medzi EÚ a Moldavskou republikou

68

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1436 z 1. decembra 2015 o štátnej pomoci SA.38762 (2015/C) na prechod elektrárne v Lynemouth na biomasu ktorú plánuje poskytnúť Spojené kráľovstvo [oznámené pod číslom C(2015) 8441]  ( 1 )

70

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1437 zo 4. augusta 2017 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Českej republike [oznámené pod číslom C(2017) 5418]  ( 1 )

87

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1438 zo 4. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2007/131/ES o povolení využívania frekvenčného spektra pre rádiové zariadenia používajúce ultraširokopásmové technológie spôsobom harmonizovaným v Spoločenstve [oznámené pod číslom C(2017) 5456]  ( 1 )

89

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

8.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1430

z 18. mája 2017,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 a nariadenie Komisie (ES) č. 216/96

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (1), a najmä na jej článok 42a, článok 43 ods. 3, článok 57a, článok 65a, článok 77 ods. 4, článok 78 ods. 6, článok 79 ods. 5, článok 79b ods. 2, článok 79c ods. 5, článok 80 ods. 3, článok 82a ods. 3, článok 93a, článok 136b, článok 154a ods. 3 a článok 156 ods. 4,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 40/94 (2), ktoré bolo kodifikované ako nariadenie (ES) č. 207/2009, sa vytvoril pre Úniu špecifický systém na získanie ochrany ochranných známok na úrovni Únie na základe prihlášky podanej na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „úrad“).

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 (3), ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 207/2009, sa zosúlaďujú právomoci prenesené v uvedenom nariadení na Komisiu s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V záujme dosiahnutia zhody s novým právnym rámcom vyplývajúcim z tohto zosúladenia by sa prostredníctvom delegovaných a vykonávacích aktov mali prijať určité pravidlá. Nové pravidlá by sa mali uplatňovať namiesto existujúcich pravidiel stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 2868/95 (4) a nariadení Komisie (ES) č. 216/96 (5) a zamerať sa na vykonávanie nariadenia (ES) č. 207/2009. Nariadenie (ES) č. 2868/95 a nariadenie (ES) č. 216/96 by sa preto mali zrušiť.

(3)

Procesné pravidlá týkajúce sa námietok by mali zabezpečovať účinné, efektívne a urýchlené preskúmanie prihlášok a zápis ochranných známok EÚ úradom s použitím postupov, ktoré sú transparentné, dôkladné, spravodlivé a nestranné. S cieľom zvýšiť právnu istotu a zrozumiteľnosť by sa v pravidlách týkajúcich sa námietok mali zohľadniť rozšírené relatívne dôvody zamietnutia podľa nariadenia (ES) č. 207/2009, najmä pokiaľ ide o podmienky prípustnosti a odôvodnenie námietkového konania, a tieto pravidlá by sa mali upraviť tak, aby lepšie odrážali judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a kodifikovali súčasnú prax úradu.

(4)

S cieľom umožniť pružnejší, jednotný a moderný systém ochranných známok v Únii a zároveň zabezpečiť právnu istotu je vhodné znížiť administratívnu záťaž pre účastníkov konania inter partes, a to zmiernením požiadaviek na preukázanie starších práv v prípadoch, keď obsah relevantných dôkazov je prístupný on-line zo zdroja uznávaného úradom, ako aj zmierniť požiadavku predložiť dôkaz v jazyku konania.

(5)

V záujme zrozumiteľnosti a právnej istoty je dôležité, aby sa jednoznačným a taxatívnym spôsobom bližšie určili požiadavky týkajúce sa zmeny prihlášky ochrannej známky EÚ.

(6)

Procedurálne pravidlá, ktorými sa riadi zrušenie a vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ, by mali zabezpečovať, aby ochranná známka EÚ mohla byť zrušená alebo vyhlásená za neplatnú účinným a efektívnym spôsobom, prostredníctvom transparentného, dôkladného, spravodlivého a nestranného konania. V záujme väčšej jasnosti, konzistentnosti a efektívnosti a právnej istoty by sa procesné pravidlá, ktorými sa riadi zrušenie a vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ, mali zladiť s pravidlami, ktorými sa riadi námietkové konanie, pričom by mali zostať zachované len tie rozdiely, ktoré sú potrebné z dôvodu osobitnej povahy konania o zrušenie a vyhlásenie neplatnosti. Okrem toho by sa žiadosti o prevod ochrannej známky EÚ zapísanej na meno neoprávneného obchodného zástupcu, ktoré v praxi fungujú ako alternatíva k zneplatneniu ochrannej známky, mali riadiť rovnakým procesným postupom ako konanie o vyhlásenie neplatnosti.

(7)

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora (6), pokiaľ nie je stanovené inak, má úrad diskrečnú právomoc pri preskúmaní dôkazov predložených oneskorene buď na účely odôvodnenia námietok alebo poskytnutia dôkazu o skutočnom používaní staršej ochrannej známky v rámci námietkového konania alebo konania o vyhlásenie neplatnosti. S cieľom zabezpečiť právnu istotu by sa mali v pravidlách upravujúcich námietkové konanie alebo konanie o vyhlásenie neplatnosti ochranných známok EÚ presne zohľadniť príslušné hranice tejto diskrečnej právomoci.

(8)

S cieľom umožniť účinné, efektívne a, v rozsahu vymedzenom účastníkmi, úplné preskúmanie rozhodnutí prijatých úradom na prvom stupni prostredníctvom transparentného, dôkladného, spravodlivého a nestranného odvolacieho konania prispôsobeného osobitnej povahe práva duševného vlastníctva a pri zohľadnení zásad stanovených v nariadení (ES) č. 207/2009, je vhodné posilniť právnu istotu a predvídateľnosť tým, že sa objasnia a špecifikujú procesné pravidlá a procesné záruky účastníkov konania, a to najmä v prípade, že odporca využije právo podať protiodvolanie.

(9)

S cieľom zaistiť účinnú a efektívnu organizáciu odvolacích senátov by mali predseda, predsedovia odvolacích senátov a ich členovia pri plnení svojich úloh, ktoré im boli zverené nariadením (ES) č. 207/2009 a týmto nariadením, mať povinnosť zabezpečiť vysokú kvalitu a konzistentnosť rozhodnutí, ktoré prijímajú nezávisle senáty o odvolaní, ako aj efektívnosť odvolacích konaní.

(10)

V záujme zabezpečenia nezávislosti predsedu, predsedov odvolacích senátov a ich členov v súlade s článkom 136 nariadenia (ES) č. 207/2009 správna rada zohľadní uvedený článok pri prijímaní príslušných pravidiel na vykonanie Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie v súlade s článkom 110 tohto Služobného poriadku a Podmienok zamestnávania.

(11)

S cieľom zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť odvolacích konaní by sa mal rokovací poriadok odvolacích senátov, ktorý sa v súčasnosti stanovuje v nariadení (ES) č. 2868/95 a nariadení (ES) č. 216/96, stanoviť v jedinom texte, pričom by mal byť riadne prepojený s procesnými pravidlami uplatniteľnými na tie útvary úradu, proti rozhodnutiam ktorých sa podáva odvolanie.

(12)

V záujme jasnosti a právnej istoty je nutné kodifikovať a objasniť určité procesné pravidlá pre ústne konanie, najmä pravidlá týkajúce sa jazyka konania. Ďalej je vhodné na zabezpečenie väčšej efektívnosti a pružnosti zaviesť možnosť zúčastniť sa na ústnom konaní technickými prostriedkami a nahradiť zápisnice z ústneho konania ich zaznamenávaním.

(13)

S cieľom ešte viac zjednodušiť konania a zabezpečiť ich súdržnosť je vhodné stanoviť základnú štruktúru a formu dôkazov, ktoré sa musia predložiť úradu v každom konaní, ako aj dôsledky nepredloženia dôkazov v súlade s touto štruktúrou a formou.

(14)

S cieľom zmodernizovať systém ochranných známok v Únii prispôsobením ho ére internetu je ďalej vhodné vymedziť pojem „elektronické prostriedky“ v kontexte oznámení a pre formy oznámení, ktoré nie sú zastarané.

(15)

V záujme efektívnosti, transparentnosti a užívateľskej ústretovosti by mal úrad sprístupniť štandardné formuláre vo všetkých úradných jazykoch úradu pre komunikáciu v rámci konaní pred úradom, ktoré by bolo možné vyplniť on-line.

(16)

Na účely väčšej jasnosti, konzistentnosti a efektívnosti by sa malo zaviesť ustanovenie o pozastavení námietkového konania, konania o zrušenie, konania o vyhlásenie neplatnosti a odvolacieho konania, pričom by sa malo takisto stanoviť aj maximálne trvanie pozastavenia požadované oboma účastníkmi.

(17)

Pravidlá, ktorými sa riadi výpočet a trvanie lehôt, postupy na zrušenie rozhodnutia alebo na zrušenie zápisu do registra, podrobné pravidlá pre pokračovanie v konaní a podrobnosti o zastupovaní pred úradom musia zabezpečiť hladké, účinné a efektívne fungovanie systému ochrannej známky EÚ.

(18)

Je nevyhnutné zabezpečiť účinný a efektívny zápis medzinárodných ochranných známok spôsobom, ktorý je v úplnom súlade s pravidlami Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok.

(19)

Pravidlá stanovené v tomto nariadení dopĺňajú ustanovenia nariadenia (ES) č. 207/2009, ktoré bolo zmenené nariadením (EÚ) 2015/2424 s účinnosťou od 1. októbra 2017. Preto je potrebné odložiť uplatňovanie uvedených pravidiel do toho istého dátumu.

(20)

Bez ohľadu na zrušenie nariadení (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 je potrebné, aby sa určité ustanovenia uvedených nariadení uplatňovali na niektoré konania, ktoré sa začali pred uvedeným dátumom, a to až do ich ukončenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá s cieľom bližšie určiť:

a)

podrobnosti postupu na vznesenie a preskúmanie námietok proti zápisu ochrannej známky EÚ na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (úrad);

b)

podrobnosti postupu pri zmene prihlášky ochrannej známky EÚ;

c)

podrobnosti týkajúce sa zrušenia ochrannej známky EÚ a vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky EÚ, ako aj prevodu ochrannej známky EÚ zapísanej na meno neoprávneného obchodného zástupcu;

d)

formálny obsah odvolania a postupu na podanie a preskúmanie odvolania, formálny obsah a formu rozhodnutí odvolacích senátov a vrátenia poplatku za odvolanie, podrobnosti týkajúce sa organizácie odvolacích senátov, a podmienky, za ktorých rozhodnutia o odvolaní prijíma jeden člen;

e)

podrobnú úpravu ústneho konania a vykonávania dôkazov;

f)

podrobnú úpravu pre oznamovanie zo strany úradu a pravidlá týkajúce sa prostriedkov komunikácie s úradom;

g)

podrobnosti týkajúce sa výpočtu lehôt a ich trvania;

h)

postup na zrušenie rozhodnutia alebo výmaz zápisu v registri ochranných známok EÚ;

i)

podrobnú úpravu pokračovania v konaní pred úradom;

j)

podmienky a postup vymenovania spoločného zástupcu, podmienky, za ktorých predkladajú splnomocnenie zamestnanci a oprávnení zástupcovia a obsah tohto splnomocnenia a podmienky, za ktorých možno určitú osobu vyradiť zo zoznamu schválených oprávnených zástupcov;

k)

podrobnosti postupu týkajúceho sa medzinárodných zápisov na základe základnej prihlášky alebo základného zápisu v súvislosti s kolektívnou známkou, certifikačnou známkou alebo garančnou známkou, a postup na podanie a preskúmanie námietok voči medzinárodnému zápisu.

HLAVA II

NÁMIETKOVÉ KONANIE A DÔKAZ O POUŽÍVANÍ

Článok 2

Námietky

1.   Námietky môžu byť vznesené na základe jednej alebo viacerých starších ochranných známok, alebo iných práv v zmysle článku 8 nariadenia (ES) č. 207/2009, pod podmienkou, že majitelia alebo oprávnené osoby vznášajúce námietky podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 207/2009 sú oprávnení tak urobiť v prípade všetkých starších ochranných známok alebo práv. Ak má staršia ochranná známka viac ako jedného majiteľa (spoluvlastníctvo) alebo ak staršie právo môže vykonávať viac ako jedna osoba, námietky podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 207/2009 môže podať ktorýkoľvek z majiteľov alebo oprávnených osôb, resp. všetci majitelia alebo všetky oprávnené osoby.

2.   Námietky musia obsahovať:

a)

spisové číslo prihlášky, voči ktorej sa vznášajú námietky a meno prihlasovateľa ochrannej známky EÚ;

b)

jednoznačné označenie staršej známky alebo staršieho práva, na ktorých sa námietky zakladajú, najmä:

i)

v prípade, že sa námietky zakladajú na staršej známke v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia (ES) č. 207/2009, údaj o spisovom čísle alebo čísle zápisu staršej známky, údaj o tom, či je staršia známka zapísaná, resp. či je prihlásená na zápis, ako aj údaj o tom, v ktorých členských štátoch či pre ktoré členské štáty (v prípade potreby vrátane Beneluxu), je staršia známka chránená, resp. prípadne údaj, že ide o ochrannú známku EÚ;

ii)

v prípade, že sa námietky zakladajú na všeobecne známej známke v zmysle článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009, údaj o členskom štáte, v ktorom, resp. o členských štátoch v ktorých, je známka všeobecne známa a vyjadrenie známky;

iii)

v prípade, že sa námietky zakladajú na chýbajúcom súhlase majiteľa, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, údaj o území, na ktorom je staršia ochranná známka chránená, vyjadrenie známky a v prípade potreby údaj o tom, či v súvislosti s touto staršou známkou bola podaná prihláška, resp. či je zapísaná, a ak áno, potom aj podacie číslo resp. číslo zápisu;

iv)

v prípade, že sa námietky zakladajú na staršej známke alebo inom označení v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, údaje o jeho druhu alebo charaktere, vyjadrenie staršej známky alebo označenia, údaj o tom, či toto právo k staršej známke alebo označeniu existuje v celej Únii alebo v jednom či vo viacerých členských štátoch, a ak áno, identifikáciu týchto členských štátov;

v)

v prípade, že sa námietky zakladajú na staršom označení pôvodu alebo zemepisnom označení v zmysle článku 8 ods. 4a nariadenia (ES) č. 207/2009, údaje o jeho charaktere, vyjadrenie staršieho označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, údaj o tom, či je chránené v celej Únii alebo v jednom či vo viacerých členských štátoch, a ak áno, identifikáciu týchto členských štátov;

c)

dôvody, na základe ktorých sa námietky vznášajú, a to vo forme vyhlásenia, že sú splnené požiadavky stanovené v článku 8 ods. 1, 3, 4, 4a alebo 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, pokiaľ ide o každú zo starších známok alebo práv, na ktoré sa namietateľ odvoláva;

d)

v prípade, že ide o staršiu ochrannú známku, v súvislosti s ktorou bola podaná prihláška, resp. ktorá bola zapísaná, deň podania a prípadne deň zápisu a deň práva prednosti staršej známky;

e)

v prípade starších práv podľa článku 8 ods. 4a nariadenia (ES) č. 207/2009, deň podania prihlášky alebo, ak tento deň nie je k dispozícii, deň, od ktorého sa poskytuje ochrana;

f)

v prípade, že ide o staršiu ochrannú známku, v súvislosti s ktorou bola podaná prihláška, resp. ktorá bola zapísaná, vyjadrenie staršej známky vo forme, v akej bola zapísaná alebo prihlásená na zápis; ak je staršia známka farebná, musí byť farebné aj jej vyjadrenie;

g)

označenie tovarov alebo služieb, na ktorých sa zakladá každý z dôvodov námietok;

h)

pokiaľ ide o namietateľa:

i)

identifikačné údaje namietateľa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1431 (7);

ii)

v prípade, že namietateľ určil svojho zástupcu, resp. v prípadoch, keď je zastúpenie podľa článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 povinné, meno a obchodnú adresu zástupcu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

iii)

ak námietky vznáša držiteľ licencie alebo osoba, ktorá je oprávnená vykonávať staršie právo na základe príslušných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, vyhlásenie v tomto zmysle a údaje týkajúce sa splnomocnenia alebo oprávnenia na podanie námietok;

i)

označenie tovarov alebo služieb, voči ktorým sa vznášajú námietky; ak takéto označenie chýba, vychádza sa z toho, že námietky sa týkajú všetkých tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom namietanej prihlášky ochrannej známky EÚ.

3.   Ak sa námietky zakladajú na viac než jednej staršej známke, resp. na viac než jednom staršom práve, použije sa odsek 2 na každú z týchto známok a každé z týchto označení, označení pôvodu alebo zemepisných označení.

4.   Námietky takisto môžu obsahovať aj odôvodnené prehlásenie o dôvodoch, v ktorom sa uvedú skutočnosti a argumenty, na ktorých sa tieto námietky zakladajú, a dôkazy na ich podporu.

Článok 3

Používanie jazykov v námietkovom konaní

Namietateľ alebo prihlasovateľ môže pred dňom, ktorý sa považuje za začiatok kontradiktórnej časti námietkového konania podľa článku 6 ods. 1, informovať úrad, že sa prihlasovateľ a namietateľ dohodli na inom jazyku na účely námietkového konania podľa článku 119 ods. 7 nariadenia (ES) č. 207/2009. Ak námietky neboli vznesené v tomto jazyku, prihlasovateľ môže požadovať, aby namietateľ predložil preklad do tohto jazyka. Takáto žiadosť sa musí úradu doručiť najneskôr v deň, ktorý sa považuje za začiatok kontradiktórnej časti námietkového konania Úrad stanoví namietateľovi lehotu, v ktorej má predložiť tento preklad. Ak sa preklad neposkytne alebo sa poskytne neskoro, jazyk konania určený v súlade s článkom 119 nariadenia (ES) č. 207/2009 (ďalej len „jazyk konania“), ostáva nezmenený.

Článok 4

Informácie pre účastníkov námietkového konania

Námietky a všetky dokumenty, ktoré predloží namietateľ, ako aj akúkoľvek komunikáciu úradu s jedným z účastníkov pred zistením prípustnosti zašle úrad druhému účastníkovi na účely poskytnutia informácie o vznesení námietok.

Článok 5

Prípustnosť námietok

1.   V prípade, že nebol v lehote na podanie námietok stanovenej v článku 41 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 zaplatený poplatok za podanie námietok, námietky sa považujú za nevznesené. V prípade, že bol poplatok za podanie námietok zaplatený po uplynutí lehoty na podanie námietok, vráti sa namietateľovi.

2.   V prípade, že námietky sa podali po uplynutí lehoty na podanie námietok, úrad ich zamietne ako neprípustné.

3.   V prípade, že námietky boli vznesené v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov úradu, ako sa to vyžaduje podľa článku 119 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, alebo ak nie je v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. a), b) alebo c) tohto nariadenia, a ak tieto nedostatky neboli odstránené pred uplynutím lehoty na podanie námietok, úrad ich zamietne ako neprípustné.

4.   Ak namietateľ nepredloží preklad požadovaný podľa článku 119 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009, námietky sa zamietnu ako neprípustné. Ak namietateľ predloží neúplný preklad, tá časť námietok, ktorá nie je preložená, sa pri skúmaní prípustnosti nebude brať do úvahy.

5.   V prípade, že námietky nie sú v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 2 písm. d) až h), úrad o tom informuje namietateľa a vyzve ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote do dvoch mesiacov. Ak sa nedostatky neodstránia pred uplynutím lehoty, úrad zamietne námietky ako neprípustné.

6.   Úrad prihlasovateľovi oznámi akékoľvek zistenie podľa odseku 1 o tom, že sa námietky považujú za nevznesené, ako aj akékoľvek rozhodnutie o zamietnutí námietok z dôvodu neprípustnosti podľa odsekov 2, 3, 4 alebo 5. Ak sa námietky zamietnu ako neprípustné podľa odsekov 2, 3, 4 alebo 5 v celom rozsahu pred oznámením podľa článku 6 ods. 1, neprijme sa žiadne rozhodnutie o trovách konania.

Článok 6

Začatie kontradiktórnej časti námietkového konania a predčasné ukončenie konania

1.   V prípade, že bola podľa článku 5 zistená prípustnosť námietok, úrad zašle účastníkom konania oznámenie o tom, že kontradiktórna časť námietkového konania sa bude považovať za začatú dva mesiace od prijatia tohto oznámenia. Túto lehotu možno predĺžiť maximálne na 24 mesiacov, ak obaja účastníci konania požiadajú o predĺženie pred uplynutím tejto dvojmesačnej lehoty.

2.   V prípade, že je prihláška v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 vzatá späť alebo sa zúži na tovary alebo služby, na ktoré sa námietky nevzťahujú, alebo úrad dostane informáciu o dosiahnutí dohody medzi účastníkmi, alebo sa prihláška zamietne v súbežnom konaní, námietkové konanie sa ukončí.

3.   Ak v lehote uvedenej v odseku 1 prihlasovateľ zúži prihlášku vypustením niektorých tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú námietky, úrad vyzve namietateľa, aby sa v lehote stanovenej úradom vyjadril, či zotrváva na svojich námietkach, a ak áno, voči ktorým zo zostávajúcich tovarov alebo služieb. V prípade, že namietateľ vezme svoje námietky späť v kontexte uvedeného obmedzenia, námietkové konanie sa ukončí.

4.   V prípade, že sa pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 ukončí námietkové konanie podľa odseku 2 alebo 3, neprijme sa žiadne rozhodnutie o trovách konania.

5.   V prípade, že sa pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 ukončí námietkové konanie na základe vzatia späť podľa odseku 2 alebo zúženia prihlášky podľa odseku 3, poplatok za podanie námietky sa vráti.

Článok 7

Odôvodnenie námietok

1.   Úrad umožní namietateľovi predložiť skutočnosti, dôkazy a argumenty na podporu jeho námietok, resp. doplniť akékoľvek skutočnosti, dôkazy a argumenty, ktoré už boli predložené podľa článku 2 ods. 4 Na tento účel úrad určí lehotu, ktorá musí byť aspoň dva mesiace a ktorá sa začína dňom, kedy sa v súlade s článkom 6 ods. 1 považuje za začatú kontradiktórna časť námietkového konania.

2.   V lehote uvedenej v odseku 1 namietateľ predloží aj dôkaz existencie, platnosti a rozsahu ochrany svojej staršej známky alebo práva, ako aj dôkaz svojho oprávnenia na vznesenie námietok. Namietateľ predloží najmä tieto dôkazy:

a)

v prípade, že sa námietky zakladajú na staršej ochrannej známke v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) a písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009, ktorá nie je ochrannou známkou EÚ, dôkaz o podaní jej prihlášky alebo o jej zápise, a to predložením

i)

kópie príslušného osvedčenia o podaní prihlášky alebo rovnocenného dokumentu od orgánu, na ktorom bola podaná prihláška ochrannej známky, ak ochranná známka ešte nie je zapísaná, alebo

ii)

v prípade, že je ochranná známka už zapísaná, kópiu príslušného osvedčenia o zápise a v príslušných prípadoch kópiu posledného potvrdenia o obnove, z ktorých vyplýva, že obdobie ochrany ochrannej známky je dlhšie ako lehota uvedená v odseku 1 alebo jej akékoľvek predĺženia, resp. rovnocenné dokumenty vydané orgánom, ktorý ochrannú známku zapísal;

b)

v prípade, že sa námietky zakladajú na všeobecne známej známke podľa článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009, dôkaz o tom, že táto známka je všeobecne známa na príslušnom území pre tovary a služby uvedené v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. g) tohto nariadenia;

c)

v prípade, že sa námietky zakladajú na chýbajúcom súhlase majiteľa v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, dôkaz namietateľa o vlastníctve skoršej ochrannej známky a jeho vzťahu k obchodnému zástupcovi alebo zástupcovi;

d)

V prípade, že sa námietky zakladajú na staršom práve v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, dôkaz preukazujúci používanie tohto práva v obchodnom styku, ktorý má väčší než len miestny dosah, ako aj dôkaz o nadobudnutí, trvaní a rozsahu ochrany tohto staršieho práva, a to vrátane, v prípade, keď sa to staršie právo uplatňuje podľa právnych predpisov členského štátu, jednoznačného vymedzenia obsahu dovolávaných sa vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom odcitovania uverejnených znení príslušných ustanovení alebo judikatúry;

e)

v prípade, že sa námietky zakladajú na staršom označení pôvodu alebo zemepisnom označení v zmysle článku 8 ods. 4a nariadenia (ES) č. 207/2009, dôkaz o jeho nadobudnutí, pretrvávajúcej existencii a rozsahu ochrany, a to vrátane, v prípade, že sa toto staršie označenie pôvodu alebo zemepisné označenie uplatňuje podľa právnych predpisov členského štátu, jednoznačného vymedzenia obsahu dovolávaných sa vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom odcitovania uverejnených znení príslušných ustanovení alebo judikatúry;

f)

v prípade, že sa námietky zakladajú na známke s dobrým menom podľa článku 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, popri dôkazoch uvedených v písm. a) tohto odseku, aj dôkaz o tom, že známka má dobré meno v Únii, resp. v príslušnom členskom štáte, pokiaľ ide o tovary a služby uvedené v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. g) tohto nariadenia, ako aj dôkazy alebo argumenty, z ktorých vyplýva, že by používanie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.

3.   Ak je dôkaz týkajúci sa prihlášky alebo zápisu starších práv podľa odseku 2 písm. a), resp. odseku 2 písm. d) alebo e), resp. dôkaz týkajúci sa obsahu príslušných vnútroštátnych právnych predpisov prístupný on-line zo zdroja uznávaného úradom, môže namietateľ predložiť takýto dôkaz tým, že uvedie odkaz na tento zdroj.

4.   Akékoľvek osvedčenia o podaní prihlášky, zápise alebo obnove, resp. rovnocenné dokumenty v zmysle odseku 2 písm. a), d) alebo e), ako aj všetky ustanovenia uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich nadobúdanie práv a rozsah ich ochrany v zmysle odseku 2 písm. d) a e), vrátane dôkazov prístupných on-line podľa odseku 3, musia byť predložené v jazyku konania alebo k nim musí byť pripojený preklad do tohto jazyka. Preklad predkladá z vlastného podnetu namietateľ v lehote stanovenej na predloženie pôvodného dokumentu. Akýkoľvek iný dôkaz predložený namietateľom na odôvodnenie námietky podlieha článku 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431. Preklady predložené po uplynutí príslušnej lehoty sa nezohľadnia.

5.   Úrad nezohľadní písomne predložené dokumenty alebo ich časti, ktoré neboli predložené v jazyku konania, resp. neboli preložené v jazyku konania, v lehote, ktorú stanovil v súlade s odsekom 1.

Článok 8

Preskúmanie námietok

1.   V prípade, že do uplynutia lehoty uvedenej v článku 7 ods. 1 namietateľ nepredložil nijaký dôkaz, resp. v prípade, že predložené dôkazy sú zjavne irelevantné alebo zjavne nedostatočné na to, aby spĺňali požiadavky stanovené v článku 7 ods. 2 pre ktorékoľvek zo starších práv, námietky sa zamietnu ako neopodstatnené.

2.   V prípade, že sa námietky nezamietnu podľa odseku 1, úrad postúpi podanie namietateľa prihlasovateľovi a vyzve ho, aby v lehote stanovenej úradom poskytol svoje vyjadrenie.

3.   V prípade, že prihlasovateľ neposkytne nijaké vyjadrenie, úrad založí svoje rozhodnutie o námietkach na dôkazoch, ktoré má k dispozícii.

4.   Vyjadrenie, ktoré poskytol prihlasovateľ, sa oznámi namietateľovi, ktorého úrad, ak to považuje za potrebné, vyzve, aby sa k nemu vyjadril, a to v lehote, ktorú úrad určí.

5.   V prípade, že po uplynutí lehoty uvedenej v článku 7 ods. 1 namietateľ predloží skutočnosti alebo dôkazy, ktoré dopĺňajú relevantné skutočnosti alebo dôkazy už predložené v uvedenej lehote a týkajú sa tej istej požiadavky stanovenej v článku 7 ods. 2, úrad uplatní svoju diskrečnú právomoc podľa článku 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 pri rozhodovaní o tom, či uznať tieto doplňujúce skutočnosti alebo dôkazy. Na tento účel úrad predovšetkým zohľadní štádium konania a to, či sa tieto skutočnosti alebo dôkazy zdajú na prvý pohľad relevantné z hľadiska vyriešenia sporu a či sú oprávnené dôvody, pre ktoré tieto skutočnosti alebo dôkazy neboli predložené včas.

6.   Úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil ďalšie vyjadrenie, ak to bude so zreteľom na okolnosti vhodné.

7.   Ak námietky neboli zamietnuté podľa odseku 1 a dôkazy predložené namietateľom nie sú dostatočné na odôvodnenie námietok v súlade s článkom 7 pre ktorékoľvek zo starších práv, námietky sa zamietnu ako neopodstatnené.

8.   Články 6 ods. 2 a 3 sa uplatnia mutatis mutandis po dni, odkedy sa kontradiktórna časť námietkového konania považuje za začatú. V prípade, že prihlasovateľ chce vziať späť alebo zúžiť napadnutú prihlášku, urobí tak formou samostatného podania.

9.   Úrad v príslušných prípadoch môže vyzvať účastníkov, aby obmedzili svoje vyjadrenia len na niektoré konkrétne otázky; v takomto prípade umožní účastníkom vyjadriť sa k ostatným otázkam v neskoršom štádiu konania. Úrad nie je povinný informovať účastníka o možnosti predložiť určité relevantné skutočnosti alebo dôkazy, ktoré tento účastník predtým opomenul predložiť.

Článok 9

Viaceré námietky

1.   V prípade, že bolo voči tej istej prihláške ochrannej známky EÚ vznesených viacero námietok, úrad ich môže preskúmať v jednom súbore konaní. Úrad môže následne rozhodnúť o tom, že tieto námietky preskúma samostatne.

2.   V prípade, že sa predbežným preskúmaním jednej alebo viacerých námietok zistí, že ochranná známka EÚ, pre ktorú bola podaná prihláška, môže byť nespôsobilá na zápis, pokiaľ ide o niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré sa o zápis žiada, úrad môže pozastaviť ostatné námietkové konania týkajúce sa rovnakej prihlášky. Úrad informuje namietateľov dotknutých týmto pozastavením o akýchkoľvek príslušných rozhodnutiach prijatých v kontexte tých konaní, ktoré ďalej pokračujú.

3.   Keď sa rozhodnutie o zamietnutí prihlášky uvedené v odseku 1 stane konečným, tak sa budú považovať námietky, konanie o ktorých bolo pozastavené v súlade s odsekom 2, za vybavené, pričom o tom budú informovaní príslušní namietatelia. Takéto vybavenie sa bude v zmysle článku 85 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 považovať za prípad, v ktorom sa nepristúpilo k rozhodnutiu.

4.   Úrad vráti 50 % poplatku uhradeného za podanie námietok každému namietateľovi, ktorého námietky sa považujú za vybavené v súlade s odsekom 3, a to pod podmienkou, že k pozastaveniu konania týkajúceho sa predmetných námietok došlo pred začatím kontradiktórnej časti konania.

Článok 10

Preukázanie používania

1.   Žiadosť o preukázanie používania staršej ochrannej známky podľa článku 42 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 je prípustná, ak je predložená ako bezpodmienečná žiadosť v samostatnom dokumente v lehote stanovenej úradom podľa článku 8 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   V prípade, že prihlasovateľ podal žiadosť o preukázanie používania staršej ochrannej známky, ktorá spĺňa požiadavky článku 42 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, úrad vyzve namietateľa, aby v lehote, ktorú úrad určí, predložil požadovaný dôkaz. V prípade, že namietateľ neposkytne pred uplynutím tejto lehoty žiadne dôkazy alebo dôvody nepoužívania staršej ochrannej známky, resp. ak sú poskytnuté dôkazy alebo dôvody zjavne nedostatočné alebo irelevantné, úrad zamietne námietky v rozsahu, v akom sa zakladajú na tejto staršej ochrannej známke.

3.   Údaje a dôkazy o používaní preukazujú miesto, čas, rozsah a charakter použitia namietanej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sa zakladajú predmetné námietky.

4.   Dôkazy podľa odseku 3 sa poskytnú v súlade článkom 55 ods. 2 a článkami 63 a 64 a obmedzia sa na predloženie podporných dokumentov a dôkazov, ako sú obaly, štítky, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, inzercia a písomné vyjadrenia v zmysle článku 78 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 207/2009.

5.   Žiadosť o o preukázanie používania môže byť podaná súčasne s vyjadrením sa k dôvodom, na ktorých sa námietka zakladá. Toto vyjadrenie možno poskytnúť aj s vyjadrením v reakcii na dôkaz o používaní.

6.   Ak namietateľ poskytne dôkaz, ktorý nie je v jazyku námietkového konania, úrad môže požadovať, aby namietateľ predložil preklad tohto dôkazu do takéhoto jazyka podľa článku 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431.

7.   V prípade, že po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 2, namietateľ predloží informácie alebo dôkazy, ktoré dopĺňajú relevantné informácie alebo dôkazy už predložené v uvedenej lehote a týkajú sa tej istej požiadavky stanovenej v odseku 3, úrad uplatní svoju diskrečnú právomoc podľa článku 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 pri rozhodovaní o tom, či uznať tieto doplňujúce informácie alebo dôkazy. Na tento účel úrad predovšetkým zohľadní štádium konania a to, či sa tieto informácie alebo dôkazy zdajú na prvý pohľad relevantné z hľadiska vyriešenia sporu a či sú oprávnené dôvody, pre ktoré tieto informácie alebo dôkazy neboli predložené včas.

HLAVA III

ZMENA PRIHLÁŠKY

Článok 11

Zmena prihlášky

1.   Žiadosť o zmenu prihlášky podľa článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 musí obsahovať:

a)

spisové číslo prihlášky;

b)

meno a adresu prihlasovateľa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

c)

označenie prvku prihlášky, ktorý sa má zmeniť, a tento prvok vo svojej zmenenej podobe;

d)

v prípade, že sa zmena týka vyjadrenia známky, zmenené vyjadrenie známky, a to v súlade s článkom 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431.

2.   V prípade, že nie sú splnené požiadavky na zmenu prihlášky, úrad oznámi nedostatok prihlasovateľovi a stanoví lehotu na odstránenie tohto nedostatku. V prípade, že prihlasovateľ nedostatok neodstráni v stanovenej lehote, úrad žiadosť o zmenu prihlášky zamietne.

3.   V prípade, že sa podľa článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 zverejňuje zmenená prihláška ochrannej známky, uplatnia sa mutatis mutandis články 2 až 10 tohto nariadenia.

4.   O zmenu rovnakého prvku v dvoch alebo viacerých prihláškach môže ten istý prihlasovateľ požiadať aj prostredníctvom jednej žiadosti.

5.   Na žiadosti o opravu mena alebo obchodnej adresy zástupcu vymenovaného prihlasovateľom sa uplatnia mutatis mutandis odseky 1, 2 a 4.

HLAVA IV

ZRUŠENIE A VYHLÁSENIE NEPLATNOSTI ALEBO PREVOD

Článok 12

Návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti

1.   Návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti podľa článku 56 nariadenia (ES) č. 207/2009, ktorý sa predkladá úradu, musí obsahovať:

a)

číslo zápisu ochrannej známky EÚ, ktorej zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti sa navrhuje, a meno jej majiteľa;

b)

dôvody, na ktorých sa zakladá návrh, vo forme vyhlásenia, že sú splnené príslušné požiadavky stanovené v článkoch 51, 52, 53, 73, 74, 74i alebo 74j nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

pokiaľ ide o navrhovateľa,

i)

identifikačné údaje navrhovateľa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

ii)

v prípade, že navrhovateľ určil svojho zástupcu, resp. v prípadoch, keď je zastúpenie podľa článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 povinné, meno a obchodnú adresu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

d)

označenie tovarov alebo služieb, v súvislosti s ktorými sa zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti navrhuje, pričom ak toto označenie chýba, vychádza sa z toho, že návrh sa týka všetkých tovarov alebo služieb, ktoré sú pokryté napadnutou ochrannou známkou EÚ.

2.   Okrem požiadaviek stanovených v odseku 1 musí návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na relatívnych dôvodoch obsahovať:

a)

v prípade žiadosti podľa článku 53 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 označenie staršieho práva, na ktorom sa návrh zakladá, a to v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia, ktorý sa na takúto žiadosť uplatní mutatis mutandis;

b)

v prípade žiadosti podľa článku 53 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, údaj o charaktere staršieho práva, na ktorom sa návrh zakladá, jeho vyjadrenie a údaj o tom, či toto staršie právo existuje v celej Únii alebo v jednom či viacerých členských štátoch, a ak áno, identifikáciu týchto členských štátov;

c)

údaje podľa článku 2 ods. 2 písm. d) až g), ktorý sa na takýto návrh uplatňuje mutatis mutandis;

d)

v prípade, že návrh podáva držiteľ licencie alebo osoba, ktorá je oprávnená na základe príslušných právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov vykonávať staršie právo, údaje týkajúce sa splnomocnenia alebo oprávnenia na podanie návrhu.

3.   V prípade, že sa návrh na vyhlásenie neplatnosti podľa článku 53 nariadenia (ES) č. 207/2009 zakladá na viac než jednej staršej známke alebo staršom práve, odsek 1 písm. b) a odsek 2 tohto článku sa uplatňujú na každú z týchto známok alebo na každé z týchto práv.

4.   Návrh môže obsahovať odôvodnené prehlásenie o dôvodoch, v ktorom sa uvedú skutočnosti a argumenty, na ktorých sa tento návrh zakladá, a dôkazy na jeho podporu.

Článok 13

Jazyky používané v konaní o zrušenie alebo o vyhlásenie neplatnosti

Účastník navrhujúci zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, resp. majiteľ ochrannej známky EÚ môže informovať úrad pred uplynutím lehoty dvoch mesiacov odo dňa, kedy bolo majiteľovi ochrannej známky EÚ doručené oznámenie podľa článku 17 ods. 1 o tom, že bol podľa článku 119 ods. 7 nariadenia (ES) č. 207/2009 dohodnutý iný jazyk konania. Ak návrh nebol vznesený v tomto jazyku, majiteľ môže požadovať, aby navrhovateľ predložil preklad do tohto jazyka. Takáto žiadosť sa musí úradu doručiť pred uplynutím lehoty dvoch mesiacov odo dňa, kedy bolo majiteľovi ochrannej známky EÚ doručené oznámenie podľa článku 17 ods. 1 Úrad stanoví navrhovateľovi lehotu, v ktorej má predložiť tento preklad. Ak sa preklad neposkytne alebo sa poskytne neskoro, jazyk konania ostáva nezmenený.

Článok 14

Informácie pre účastníkov o návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti

Návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti a všetky dokumenty, ktoré predloží navrhovateľ, ako aj akúkoľvek komunikáciu úradu s jedným z účastníkov pred zistením prípustnosti zašle úrad druhému účastníkovi na účely poskytnutia informácie o podaní návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti.

Článok 15

Prípustnosť návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti

1.   V prípade, že poplatok požadovaný podľa článku 56 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 nebol zaplatený, úrad vyzve navrhovateľa zaplatiť ho v lehote, ktorú určí. Ak požadovaný poplatok nebol zaplatený v určenej lehote, úrad oznámi navrhovateľovi, že návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa považuje za nepodaný. V prípade, že bol poplatok zaplatený po uplynutí stanovenej lehoty, vráti sa navrhovateľovi.

2.   V prípade, že návrh bol podaný v jazyku, ktorý nie je jedným z jazykov úradu, ako sa to vyžaduje podľa článku 119 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, alebo ak nie je v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a) alebo b) a v príslušných prípadoch s článkom 12 ods. 2 písm. a) alebo b) tohto nariadenia, úrad ho zamietne ako neprípustný.

3.   V prípade, že sa preklad požadovaný podľa článku 119 ods. 6 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 207/2009 nepredloží v lehote jedného mesiaca odo dňa podania návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti, úrad návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti zamietne ako neprípustný.

4.   V prípade, že návrh nie je v súlade s ustanoveniami článku 12 ods. 1 písm. c), článku 12 ods. 2 písm. c) alebo d), úrad o tom informuje navrhovateľa a vyzve ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote do dvoch mesiacov. Ak sa nedostatky neodstránia pred uplynutím lehoty, úrad zamietne návrh ako neprípustný.

5.   Úrad navrhovateľovi a majiteľovi ochrannej známky EÚ oznámi akékoľvek zistenie podľa odseku 1 o tom, že sa návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti považuje za nepodaný, ako aj akékoľvek rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti z dôvodu neprípustnosti podľa odsekov 2, 3, alebo 4. Ak sa návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti zamietne ako neprípustný podľa odsekov 2, 3 alebo 4 v celom rozsahu pred oznámením podľa článku 17 ods. 1, neprijme sa žiadne rozhodnutie o trovách konania.

Článok 16

Odôvodnenie návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti

1.   Navrhovateľ musí predložiť skutočnosti, dôkazy a argumenty na podporu návrhu najneskôr do ukončenia kontradiktórnej časti konania o zrušenie alebo o vyhlásenie neplatnosti. Navrhovateľ predloží najmä tieto dôkazy

a)

v prípade návrhu podľa článku 51 ods. 1 písm. b) alebo c) alebo článku 52 nariadenia (ES) č. 207/2009 skutočnosti, argumenty a dôkazy na podporu dôvodov, na ktorých je návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti založený;

b)

v prípade návrhu podľa článku 53 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 sa dôkaz požadovaný podľa článku 7 ods. 2 tohto nariadenia a ustanovení článku 7 ods. 3 uplatňuje mutatis mutandis;

c)

v prípade návrhu podľa článku 53 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, dôkaz o nadobudnutí, pretrvávajúcej existencii a rozsahu ochrany príslušného staršieho práva, ako aj dôkaz, že navrhovateľ je oprávnený na podanie návrhu, a to vrátane, v prípade, keď sa to staršie právo uplatňuje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, jednoznačného vymedzenia obsahu dovolávaných sa vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom odcitovania uverejnených znení príslušných ustanovení alebo judikatúry. ak je dôkaz týkajúci sa prihlášky alebo zápisu starších práv podľa článku 53 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 207/2009, resp. dôkaz týkajúci sa obsahu príslušných vnútroštátnych právnych predpisov prístupný on-line zo zdroja uznávaného úradom, môže navrhovateľ predložiť takýto dôkaz tým, že uvedie odkaz na tento zdroj.

2.   Dôkazy týkajúce sa podania prihlášky, zápisu alebo obnovy starších práv, resp. prípadne obsahu príslušných vnútroštátnych právnych predpisov vrátane dôkazov prístupných on-line, uvedených v 1 písm. b) a c), musia byť predložené v jazyku konania alebo k nim musí byť pripojený preklad do tohto jazyka. Preklad predkladá na vlastný podnet navrhovateľ, a to v lehote jedného mesiaca od predloženia takýchto dôkazov. Akékoľvek iné dôkazy predložené navrhovateľom na odôvodnenie návrhu, resp. v prípade žiadosti o zrušenie podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009, majiteľom napadnutej ochrannej známky EÚ, podliehajú článku 24 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431. Preklady predložené po uplynutí príslušnej lehoty sa nezohľadnia.

Článok 17

Preskúmanie vecnej stránky návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti

1.   V prípade, že o návrhu bolo podľa článku 15 zistené, že je prípustný, úrad pošle účastníkom oznámenie o začatí kontradiktórnej časti konania o zrušení alebo o vyhlásení neplatnosti a vyzve majiteľa ochrannej známky EÚ, aby v stanovenej lehote poskytol vyjadrenie.

2.   V prípade, že úrad vyzval účastníka v súlade s článkom 57 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, aby v stanovenej lehote poskytol vyjadrenie a tento účastník v rámci tejto lehoty žiadne vyjadrenie neposkytol, úrad ukončí kontradiktórnu časť konania a založí svoje rozhodnutie o zrušení alebo o vyhlásení neplatnosti na dôkazoch, ktoré má k dispozícii.

3.   V prípade, že navrhovateľ nepredložil skutočnosti, argumenty alebo dôkazy potrebné na odôvodnenie návrhu, tento návrh sa zamietne ako neopodstatnený.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 62, sa všetky vyjadrenia účastníkov zašlú ostatným dotknutým účastníkom.

5.   V prípade, že sa majiteľ vzdá ochrannej známky EÚ po návrhu uvedenom v článku 12 tak, aby sa vzťahovala len na tie tovary alebo služby, na ktoré sa návrh nevzťahuje, resp. ak je ochranná známka EÚ zrušená v súbežnom konaní, alebo uplynie, konanie sa ukončí, a to s výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje článok 50 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, resp. ak navrhovateľ preukáže oprávnený záujem na získaní rozhodnutia o veci samej.

6.   V prípade, že sa majiteľ vzdá ochrannej známky EÚ sčasti, a to vypustením niektorých tovarov alebo služieb, na ktoré vzťahuje návrh, úrad vyzve navrhovateľa, aby sa v lehote stanovenej úradom vyjadril, či zotrváva na svojom návrhu, a ak áno, voči ktorým zo zostávajúcich tovarov alebo služieb. V prípade, že navrhovateľ vezme späť prihlášku vzhľadom na vzdanie sa, alebo úrad dostane informáciu o dosiahnutí dohody medzi účastníkmi, konanie sa ukončí.

7.   V prípade, že majiteľ sa chce vzdať napadnutej ochrannej známky EÚ, urobí tak formou samostatného podania.

8.   Článok 8 ods. 9 sa uplatní mutatis mutandis.

Článok 18

Viaceré návrhy na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti

1.   V prípade, že bolo v súvislosti s tou istou ochrannou známkou EÚ podaných viacero návrhov na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti, úrad ich môže preskúmať v jednom súbore konaní. Úrad môže následne rozhodnúť o tom, že tieto návrhy preskúma samostatne.

2.   Článok 9 ods. 2, 3 a 4 sa uplatní mutatis mutandis.

Článok 19

Preukázanie používania v súvislosti s návrhom na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti

1.   V prípade návrhu na zrušenie, ktorý sa zakladá na článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009, úrad vyzve majiteľa ochrannej známky EÚ, aby preukázal skutočné používanie tejto známky alebo náležité dôvody nepoužívania, v lehote, ktorú stanoví úrad. V prípade, že majiteľ neposkytne pred uplynutím tejto lehoty takýto dôkaz alebo dôvody nepoužívania staršej ochrannej známky, resp. ak sú poskytnuté dôkazy alebo dôvody zjavne nedostatočné alebo irelevantné, daná ochranná známka EÚ sa zruší. Články 10 ods. 3, 4, 6 a 7 tohto nariadenia sa uplatnia mutatis mutandis.

2.   Žiadosť o preukázanie používania podľa článku 57 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 je prípustná, ak ju majiteľ ochrannej známky EÚ predloží ako bezpodmienečnú žiadosť v samostatnom dokumente v lehote stanovenej úradom podľa článku 17 ods. 1 tohto nariadenia. V prípade, že majiteľ ochrannej známky EÚ podal žiadosť o preukázanie používania staršej ochrannej známky alebo o náležitých dôvodoch nepoužívania, ktorá spĺňa požiadavky článku 57 ods. 2 alebo 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, úrad vyzve navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti, aby v lehote, ktorú úrad určí, preukázal požadované používanie. V prípade, že navrhovateľ vyhlásenia pred uplynutím tejto lehoty používanie nepreukáže alebo neposkytne dôvody nepoužívania staršej ochrannej známky, resp. ak sú poskytnuté dôkazy alebo dôvody zjavne nedostatočné alebo irelevantné, úrad zamietne návrh na vyhlásenie neplatnosti v rozsahu, v akom sa zakladá na tejto staršej ochrannej známke. Článok 10 ods. 3 až 7 tohto nariadenia sa uplatní mutatis mutandis.

Článok 20

Žiadosť o prevod

1.   V prípade, že namiesto vyhlásenia neplatnosti majiteľ ochrannej známky žiada v súlade s článkom 18 ods. 1 a 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 o prevod, uplatnia sa články 12 až 19 tohto nariadenia mutatis mutandis.

2.   V prípade, že úrad alebo súd EÚ pre ochranné známky žiadosti o prevod podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 čiastočne alebo úplne vyhovie a rozhodnutie alebo rozsudok sa stanú konečnými, úrad zabezpečí, aby bol výsledný čiastočný alebo úplný prevod ochrannej známky EÚ zapísaný do registra a zverejnený.

HLAVA V

ODVOLANIA

Článok 21

Odvolanie

1.   Odvolanie podané v súlade s článkom 60 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje:

a)

meno a adresu odvolávajúceho sa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

b)

v prípade, že odvolávajúci sa určil svojho zástupcu, meno a obchodnú adresu zástupcu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

c)

v prípade, keď je zastúpenie odvolávajúceho sa podľa článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 povinné, meno a obchodnú adresu zástupcu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

d)

jasné a jednoznačné označenie rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje, a to s uvedením dátumu, kedy bolo vydané a spisového čísla konania, ktorého sa odvolaním napadnuté rozhodnutie týka;

e)

v prípade, že rozhodnutie, voči ktorému odvolanie smeruje, je napadnuté len v časti, jasné a jednoznačné označenie tovarov alebo služieb, v súvislosti s ktorými sa rozhodnutie odvolaním napáda.

2.   V prípade, že sa odvolanie podalo v inom úradnom jazyku Únie ako je jazyk konania, odvolávajúci sa musí predložiť preklad tohto odvolania do štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje.

3.   V prípade, že v konaní ex parte bolo rozhodnutie, voči ktorému odvolanie smeruje, prijaté v inom úradnom jazyku, než v jazyku konania, môže odvolávajúci sa podať odvolanie buď v jazyku konania, alebo v jazyku, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie, voči ktorému odvolanie smeruje; v každom prípade sa jazyk, ktorý sa použil na podanie odvolania, stane jazykom odvolacieho konania a odsek 2 sa neuplatní.

4.   Hneď ako je v konaní inter partes podané odvolanie, oznámi sa odporcovi.

Článok 22

Odôvodnenie

1.   Vyhlásenie, v ktorom sa uvádzajú dôvody odvolania podaného podľa článku 60 ods. 1 štvrtej vety nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje jasné a jednoznačné označenie:

a)

odvolacieho konania, ktorého sa týka, a to buď uvedením príslušného čísla odvolania alebo rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje, a to v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 21 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia;

b)

odvolacích dôvodov, na základe ktorých sa požaduje zrušenie napadnutého rozhodnutia v rozsahu označenom v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia;

c)

skutočností, dôkazov a argumentov na podporu uvádzaných odvolacích dôvodov, predložených v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 55 ods. 2.

2.   Odôvodnenie sa podáva v jazyku odvolacieho konania určenom v súlade s článkom 21 ods. 2 a 3. V prípade, že sa odôvodnenie podáva v inom úradnom jazyku Únie, odvolávajúci sa musí predložiť jeho preklad do jedného mesiaca odo dňa predloženia pôvodného odôvodnenia.

Článok 23

Prípustnosť odvolania

1.   Odvolací senát odvolanie zamietne ako neprípustné v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

v prípade, že odvolanie nebolo podané v lehote do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje;

b)

v prípade, že odvolanie nie je v súlade s článkami 58 a 59 nariadenia (ES) č. 207/2009, resp. požiadavkami stanovenými v článku 21 ods. 1 písm. d) a článku 21 ods. 2 a 3 tohto nariadenia, ibaže by tieto nedostatky boli odstránené v lehote štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje;

c)

v prípade, že odvolanie nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 21 ods. 1 písm. a), b), c) a e) a odvolávajúci sa aj napriek upozorneniu zo strany odvolacieho senátu na nedostatky tieto v lehote na tento účel stanovej odvolacím senátom neodstránil;

d)

v prípade, že odôvodnenie nebolo podané v lehote do štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje;

e)

v prípade, že odôvodnenie nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 22 ods. 1 písm. a), a b) a odvolávajúci sa aj napriek upozorneniu zo strany odvolacieho senátu na nedostatky tieto v lehote na tento účel stanovej odvolacím senátom neodstránil, resp. nepredložil preklad odôvodnenia do jedného mesiaca odo dňa predloženia pôvodného odôvodnenia v súlade s článkom 22 ods. 2.

2.   V prípade, že sa odvolanie javí ako neprípustné, predseda odvolacieho senátu, ktorému bola predmetná vec pridelená podľa článku 35 ods. 1 môže požiadať odvolací senát, aby bezodkladne rozhodol o prípustnosti odvolania pred tým, ako sa odporcovi oznámi odvolanie, resp. odôvodnenie.

3.   Odvolací senát musí vyhlásiť, že odvolanie sa považuje za nepodané, ak bol poplatok za odvolanie uhradený po uplynutí lehoty stanovenej v článku 60 ods. 1 prvej vete nariadenia (ES) č. 207/2009. V takom prípade sa uplatní odsek 2 tohto článku.

Článok 24

Vyjadrenie

1.   V konaní inter partes môže odporca podať vyjadrenie v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia odôvodnenia predloženého odvolávajúcim sa. Vo výnimočných prípadoch možno túto lehotu na základe odôvodnenej žiadosti odporcu predĺžiť.

2.   Vyjadrenie musí obsahovať meno a adresu odporcu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431 a musí mutatis mutandis spĺňať podmienky stanovené v článku 21 ods. 1 písm. b), c) a d), článku 22 ods. 1 písm. a) a c) a v článku 22 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 25

Protiodvolanie

1.   V prípade, že odporca žiada vydanie rozhodnutia, ktorým sa zruší alebo zmení napadnuté rozhodnutie v bode, ktorý nebol vznesený v odvolaní v zmysle článku 60 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, toto protiodvolanie sa musí podať v lehote na podanie vyjadrenia podľa článku 24 ods. 1 tohto nariadenia.

2.   Protiodvolanie sa musí predložiť prostredníctvom samostatného podania, oddeleného od vyjadrenia.

3.   Protiodvolanie musí obsahovať meno a adresu odporcu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431 a musí mutatis mutandis spĺňať podmienky stanovené v článku 21 ods. 1 písm. b) až e) a článku 22 tohto nariadenia.

4.   Protiodvolanie sa zamietne ako neprípustné v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

v prípade, že nebolo podané v lehote stanovenej v odseku 1;

b)

v prípade, že nebolo podané v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 2 alebo v článku 21 ods. 1 písm. d);

c)

v prípade, že protiodvolanie nie je v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 3 a odporca aj napriek upozorneniu zo strany odvolacieho senátu na nedostatky tieto v lehote na tento účel stanovej odvolacím senátom neodstránil, resp. nepredložil preklad protiodvolania a príslušného odôvodnenia do jedného mesiaca odo dňa predloženia pôvodných dokumentov.

5.   Odvolávajúci sa bude vyzvaný na predloženie vyjadrenia k protiodvolaniu odporcu v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia odvolávajúcemu sa. Vo výnimočných prípadoch môže odvolací senát túto lehotu na základe odôvodnenej žiadosti odvolávajúceho sa predĺžiť. Článok 26 sa uplatní mutatis mutandis.

Článok 26

Replika a duplika v konaní inter partes

1.   Odvolací senát môže podľa článku 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 na základe odôvodnenej žiadosti odvolávajúceho sa podanej v lehote dvoch týždňov odo dňa oznámenia vyjadrenia povoliť odvolávajúcemu sa doplnenie odôvodnenia o repliku, a to v lehote, ktorú odvolací senát stanoví.

2.   Odvolací senát v takom prípade takisto povolí odporcovi doplnenie vyjadrenia o dupliku, a to v lehote, ktorú odvolací senát stanoví.

Článok 27

Preskúmanie odvolania

1.   V konaní ex parte a pokiaľ ide o tie tovary alebo služby, ktoré tvoria súčasť predmetu odvolania, odvolací senát v súlade s článkom 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 postupuje v súlade s článkom 37 nariadenia (ES) č. 207/2009, ak vznáša dôvod na zamietnutie prihlášky ochrannej známky, ktorý ešte nebol vznesený v rozhodnutí, voči ktorému smeruje odvolanie, pri uplatnení uvedeného ustanovenia.

2.   V konaní inter partes sa preskúmanie odvolania a prípadne protiodvolania obmedzí na dôvody uvádzané v odôvodnení a prípadne v protiodvolaní. Právne okolnosti, ktoré účastníci nevzniesli, odvolací senát skúma, len ak sa týkajú podstatných procesných náležitostí, resp. len ak ich je nutné vyriešiť na účely zabezpečenia správneho uplatňovania nariadenia (ES) č. 207/2009 so zreteľom na skutočnosti, dôkazy a argumenty predložené účastníkmi.

3.   Preskúmanie odvolania bude zahŕňať aj nasledujúce návrhy alebo žiadosti, pod podmienkou, že boli vznesené v odôvodnení odvolania, resp. protiodvolania, a že boli vznesené včas v konaní pred útvarom úradu, ktorý rozhodnutie, voči ktorému odvolanie smeruje, prijal:

a)

rozlišovacia spôsobilosť získaná používaním v zmysle článku 7 ods. 3 a článku 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009;

b)

uznanie staršej ochrannej známky na trhu získané prostredníctvom používania na účely článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

preukázanie používania podľa článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 alebo článku 57 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č.207/2009.

4.   V súlade s článkom 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 môže odvolací senát akceptovať skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mu boli predložené prvýkrát, len ak tieto skutočnosti alebo dôkazy spĺňajú tieto požiadavky:

a)

zdajú sa na prvý pohľad relevantné z hľadiska vyriešenia sporu a

b)

neboli predložené včas z oprávnených dôvodov, najmä ak len dopĺňajú relevantné skutočnosti a dôkazy, ktoré boli predložené včas, resp. ak sa predkladajú na spochybnenie zistení uskutočnených alebo preskúmaných na prvom stupni na vlastný podnet príslušného orgánu v rámci rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje.

5.   Odvolací senát najneskôr vo svojom rozhodnutí o odvolaní a prípadne o protiodvolaní rozhodne o žiadostiach o obmedzenie, rozdelenie alebo čiastočné vzdanie sa napadnutej ochrannej známky na základe vyhlásenia prihlasovateľa alebo majiteľa v priebehu odvolacieho konania v súlade s článkami 43, 44 alebo 50 nariadenia (ES) č. 207/2009. Ak odvolací senát súhlasí s obmedzením, rozdelením alebo čiastočným vzdaním sa, bezodkladne o tom informuje oddelenie zodpovedné za register a oddelenia, ktoré sa zaoberajú súbežnými konaniami, ktoré sa týkajú rovnakej známky.

Článok 28

Oznámenia odvolacieho senátu

1.   Oznámenia odvolacieho senátu v priebehu preskúmania odvolania, resp. s cieľom umožniť urovnanie sporu zmierom vypracúva spravodajca a podpisuje ich spravodajca v mene senátu, a to po dohode s predsedom odvolacieho senátu.

2.   Ak odvolací senát komunikuje s účastníkmi v súvislosti so svojim predbežným stanoviskom k skutkovým alebo právnym okolnostiam, uvedie, že touto komunikáciou nie je viazaný.

Článok 29

Pripomienky k otázkam všeobecného záujmu

Odvolací senát môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe písomne odôvodnenej žiadosti výkonného riaditeľa úradu vyzvať výkonného riaditeľa úradu, aby pripomienkoval otázky všeobecného záujmu, ktoré vyvstávajú v rámci prebiehajúceho konania pred senátom. Účastníci konania sú oprávnení predkladať svoje stanoviská k pripomienkam výkonného riaditeľa.

Článok 30

Obnovené preskúmanie absolútnych dôvodov

1.   V prípade, že sa odvolací senát v konaní ex parte domnieva, že na tovary alebo služby uvedené v prihláške ochrannej známky, ktoré netvoria súčasť predmetu odvolania, sa môže vzťahovať absolútny dôvod na zamietnutie, informuje o tom prieskumového pracovníka zodpovedného za preskúmanie predmetnej prihlášky, ktorý môže rozhodnúť o obnovení preskúmania podľa článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, pokiaľ ide o tieto tovary alebo služby.

2.   Ak odvolanie smeruje voči rozhodnutiu námietkového oddelenia, odvolací senát môže prostredníctvom odôvodneného dočasného rozhodnutia a bez toho, aby bol dotknutý článok 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 pozastaviť odvolacie konanie a postúpiť napadnutú prihlášku prieskumovému pracovníkovi zodpovednému za preskúmanie predmetnej prihlášky s odporúčaním, aby obnovil preskúmanie podľa článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, ak sa domnieva, že na niektoré alebo všetky tovary alebo služby uvedené v prihláške ochrannej známky sa uplatňuje absolútny dôvod na zamietnutie.

3.   V prípade, že bola napadnutá prihláška postúpená podľa odseku 2, prieskumový pracovník bezodkladne informuje odvolací senát o tom, či bolo preskúmanie napadnutej prihlášky obnovené, alebo nie. V prípade, že preskúmanie bolo obnovené, odvolacie konanie zostane pozastavené dovtedy, kým prieskumový pracovník neprijme rozhodnutie, a v prípade, že bola napadnutá prihláška úplne alebo sčasti zamietnutá, dovtedy, kým sa rozhodnutie prieskumového pracovníka o tom nestane konečným.

Článok 31

Prednostné preskúmanie odvolania

1.   Na základe odôvodnenej žiadosti odvolávajúceho sa alebo odporcu a po vypočutí druhého účastníka môže odvolací senát rozhodnúť, pri zohľadnení osobitnej naliehavosti a okolností prípadu, že odvolanie preskúma prednostne, a to bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 23 a 26, a to vrátane ustanovení týkajúcich sa lehôt.

2.   Žiadosť o prednostné preskúmanie odvolania sa môže podať kedykoľvek počas odvolacieho konania. Predkladá sa v samostatnom dokumente a musí byť podložená dôkazmi o naliehavosti a osobitných okolnostiach prípadu.

Článok 32

Formálny obsah rozhodnutia odvolacieho senátu

Rozhodnutie odvolacieho senátu musí obsahovať:

a)

vyhlásenie, že bolo prijaté odvolacím senátom;

b)

deň prijatia rozhodnutia;

c)

mená účastníkov a ich zástupcov;

d)

číslo odvolania, ktorého sa týka, a označenie rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smerovalo v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 21 ods. 1 písm. d);

e)

údaj o zložení odvolacieho senátu;

f)

meno, a bez toho, aby bol dotknutý článok 39 ods. 5, podpis predsedu a členov, ktorí sa zúčastnili na prijatí rozhodnutia, ako aj označenie, kto v danej veci plnil funkciu spravodajcu, resp. ak rozhodnutie vydáva jeden člen, meno a podpis člena, ktorý prijal rozhodnutie;

g)

meno a podpis registrátora, resp. meno a podpis člena registratúry podpisujúceho v mene registrátora;

h)

zhrnutie skutočností a argumentov predložených účastníkmi;

i)

vyhlásenie o dôvodoch, na základe ktorých bolo rozhodnutie prijaté;

j)

príkaz odvolacieho senátu vrátane prípadného rozhodnutia o trovách konania.

Článok 33

Vrátenie poplatku za odvolanie

Poplatok za odvolanie sa vráti príkazom odvolacieho senátu v každej z týchto situácií:

a)

v prípade, že sa odvolanie považuje za nepodané v súlade s článkom 60 ods. 1 druhou vetou nariadenia (ES) č. 207/2009;

b)

v prípade, že rozhodovací útvar úradu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, povolí preskúmanie podľa článku 61 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 alebo zruší napadnuté rozhodnutie podľa článku 80 nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

v prípade, že po obnovení preskúmania v zmysle článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 na základe odporúčania odvolacieho senátu podľa článku 30 ods. 2 tohto nariadenia bola napadnutá prihláška konečným rozhodnutím prieskumového pracovníka zamietnutá a odvolanie sa v dôsledku toho stalo zbytočným;

d)

v prípade, že odvolací senát považuje takéto vrátenie vzhľadom na podstatné porušenie postupu za spravodlivé.

Článok 34

Preskúmanie a zrušenie rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje

1.   V prípade, že sa v konaní ex parte odvolanie nezamietne podľa článku 23 ods. 1, odvolací senát predloží odvolanie a odôvodnenie odvolania tomu útvaru úradu, ktorý prijal napadnuté rozhodnutie, a to na účely článku 61 nariadenia (ES) č. 207/2009.

2.   V prípade, že sa útvar úradu, ktorý prijal rozhodnutie, voči ktorému smeruje odvolanie, rozhodne povoliť preskúmanie podľa článku 61 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, bezodkladne o tom informuje odvolací senát.

3.   V prípade, že útvar úradu, ktorý prijal rozhodnutie, voči ktorému smeruje odvolanie, začal konanie o zrušenie rozhodnutia, voči ktorému odvolanie smeruje, podľa článku 80 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, bezodkladne o tom informuje odvolací senát na účely článku 71 tohto nariadenia. Takisto odvolací senát bezodkladne informuje aj o konečnom výsledku tohto konania.

Článok 35

Pridelenie odvolania odvolaciemu senátu a určenie spravodajcu

1.   Hneď po podaní odvolania pridelí predseda odvolacích senátov vec odvolaciemu senátu na základe objektívnych kritérií, ktoré určí predsedníctvo odvolacích senátov uvedené v článku 136 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009.

2.   V prípade každej veci pridelenej odvolaciemu senátu podľa odseku 1 jeho predseda určí jedného člena odvolacieho senátu alebo predsedu za spravodajcu.

3.   V prípade, že vec podľa článku 36 ods. 1 spadá do právomoci jedného člena, určí odvolací senát, ktorý sa vecou zaoberá, podľa článku 135 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 spravodajcu za takéhoto jedného člena.

4.   V prípade, že rozhodnutie odvolacieho senátu vo veci bolo zrušené alebo zmenené konečným rozhodnutím Všeobecného súdu, resp. Súdneho dvora, predseda odvolacích senátov, s cieľom dosiahnuť súlad s týmto rozhodnutím v súlade s článkom 65 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009, znovu predmetnú vec podľa odseku 1 tohto článku pridelí odvolaciemu senátu, ktorý nebude tvorený tými členmi, ktorí prijali zrušené rozhodnutie, s výnimkou prípadov, keď vec bola pridelená rozšírenému odvolaciemu senátu („veľký senát“), resp. ak dané zrušené rozhodnutie prijal veľký senát.

5.   V prípade, že je voči tomu istému rozhodnutiu podaných viacero odvolaní, tieto odvolania sa prerokujú v tom istom konaní. V prípade, že sú proti osobitným rozhodnutiam týkajúcim sa rovnakej známky podané odvolania, ktoré zahŕňajú tých istých účastníkov, resp. ak majú tieto odvolania spoločné iné relevantné skutkové alebo právne okolnosti, môžu sa so súhlasom účastníkov prerokovať v spojených konaniach.

Článok 36

Veci, ktoré spadajú do právomoci jedného člena

1.   Odvolací senát, ktorý sa vecou zaoberá, môže určiť jedného člena v zmysle článku 135 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 na účely týchto rozhodnutí:

a)

rozhodnutia podľa článku 23;

b)

rozhodnutia o ukončení odvolacieho konania po späťvzatí, zamietnutí, vzdaní sa alebo výmaze napadnutej alebo staršej známky;

c)

rozhodnutia o ukončení odvolacieho konania po späťvzatí námietky, žiadosti o zrušenie alebo žiadosti o vyhlásenie neplatnosti, resp. späťvzatí odvolania;

d)

rozhodnutia o opatreniach podľa článku 79d ods. 1 a článku 80 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, a to pod podmienkou, že sa oprava, resp. zrušenie rozhodnutia o odvolaní týka rozhodnutia prijatého jedným členom;

e)

rozhodnutia podľa článku 81 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009;

f)

rozhodnutia podľa článku 85 ods. 3, 4 a 7 nariadenia (ES) č. 207/2009;

g)

rozhodnutia o odvolaniach voči rozhodnutiam v konaniach ex parte, ktoré boli prijaté z dôvodov stanovených v článku 7 nariadenia (ES) č. 207/2009, ktoré sú zjavne neopodstatnené alebo zjavne opodstatnené.

2.   V prípade, že sa jeden člen domnieva, že podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku alebo v článku 135 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 nie sú, resp. prestali byť splnené, tento jeden člen vráti vec odvolaciemu senátu v zložení troch členov, a to prostredníctvom predloženia návrhu rozhodnutia podľa článku 41 tohto nariadenia.

Článok 37

Postúpenie veci veľkému senátu

1.   Bez toho, aby bola dotknutá možnosť postúpiť vec veľkému senátu podľa článku 135 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, odvolací senát postúpi vec, ktorou sa zaoberá, veľkému senátu, ak sa domnieva, že by sa musel odchýliť od výkladu príslušných právnych predpisov podaného v niektorom z predchádzajúcich rozhodnutí veľkého senátu, resp. ak dospeje k stanovisku, že odvolacie senáty vydali odlišné rozhodnutia k určitej právnej otázke, čo môže ovplyvniť výsledok v danej veci.

2.   Vo všetkých rozhodnutiach, ktorými sa veľkému senátu postupujú veci týkajúce sa odvolaní sa musia uviesť dôvody, pre ktoré sa postupujúci odvolací senát, resp. predsedníctvo odvolacích senátov domnieva, že postúpenie je opodstatnené, pričom sa oznámia účastníkom konania a uverejnia v úradnom vestníku úradu.

3.   Veľký senát bezodkladne vráti vec odvolaciemu senátu, ktorému bola vec pôvodne pridelená, ak sa domnieva, že nie sú, resp. prestali byť splnené podmienky pre pôvodné postúpenie.

4.   Žiadosť o odôvodnené stanovisko k právnym otázkam podľa článku 128 ods. 4 písm. l) nariadenia (ES) č. 207/2009 sa postupuje veľkému senátu písomne, pričom sa uvedú právne otázky, ktorých výklad sa žiada, a táto žiadosť môže obsahovať aj názor výkonného riaditeľa na rôzne možné výklady, ako aj na ich príslušné právne a praktické dôsledky. Táto žiadosť sa uverejní v úradnom vestníku úradu.

5.   V prípade, že má odvolací senát v rámci ním prejednávanej veci rozhodnúť o rovnakej právnej otázke, ako už bola vznesená v postúpení veľkému senátu podľa článku 135 ods. 3 alebo článku 128 ods. 4 písm. l) nariadenia (ES) č. 207/2009, odvolací senát svoje konanie pozastaví, a to až dokým veľký senát neprijme svoje rozhodnutie alebo nevydá svoje odôvodnené stanovisko.

6.   Skupiny alebo subjekty zastupujúce výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktoré sú schopné preukázať svoj záujem na výsledku odvolacieho konania alebo na žiadosti o odôvodnené stanovisko predloženej veľkému senátu, môžu predložiť svoje písomné stanoviská do dvoch mesiacov od uverejnenia rozhodnutia o postúpení, resp. žiadosti o odôvodnené stanovisko. Tieto subjekty nebudú účastníkmi konania pred veľkým senátom a znášajú vlastné náklady.

Článok 38

Zmena v zložení senátu

1.   V prípade, že sa po ústnom konaní zmení zloženie odvolacieho senátu podľa článku 43 ods. 2 a 3, všetci účastníci konania budú informovaní o tom, že na požiadanie ktoréhokoľvek účastníka sa uskutoční nové ústne konanie pred odvolacím senátom v jeho novom zložení. Nové ústne konanie sa uskutoční aj vtedy, ak o to požiada nový člen odvolacieho senátu a ostatní členovia odvolacieho senátu s tým súhlasili.

2.   Nový člen odvolacieho senátu je viazaný, a to v rovnakom rozsahu ako ostatní členovia, akýmikoľvek dočasnými rozhodnutiami, ktoré už boli prijaté.

Článok 39

Rokovanie, hlasovanie a podpisovanie rozhodnutí

1.   Spravodajca predloží ostatným členom odvolacieho senátu návrh rozhodnutia, ktoré sa má prijať, a stanoví im primeranú lehotu na vznesenie námietok voči tomuto návrhu alebo na podanie návrhov na jeho zmenu.

2.   Odvolací senát sa zíde, aby prerokoval rozhodnutie, ktoré sa má prijať, pokiaľ sa zdá, že nie všetci členovia senátu sú rovnakého názoru. Na rokovaní sa môžu zúčastniť len členovia odvolacieho senátu; predseda odvolacieho senátu však môže povoliť, aby sa na rokovaní zúčastnili aj iní úradníci, napríklad registrátor alebo tlmočníci. Rokovania sú a zostávajú tajné.

3.   Rokovanie členov odvolacieho senátu prebieha tak, že sa najprv vypočuje stanovisko spravodajcu, a v prípade, že spravodajca nie je zároveň aj predsedom, názor predsedu sa vypočuje ako posledný.

4.   Ak je potrebné hlasovať, hlasy sa odovzdávajú v rovnakom poradí, s tým, že predseda vždy hlasuje ako posledný. Zdržať sa hlasovania nie je dovolené.

5.   Rozhodnutie podpíšu všetci členovia odvolacieho senátu, ktorí ho prijali. Ak však odvolací senát už prijal konečné rozhodnutie a člen nie je spôsobilý, tento člen sa nenahradí a rozhodnutie v mene tohto člena podpíše predseda. V prípade, že je nespôsobilý predseda, podpíše rozhodnutie v mene predsedu služobne najstarší člen odvolacieho senátu, určený v súlade s článkom 43 ods. 1.

6.   Odseky 1 až 5 sa neuplatnia v prípade, že rozhodnutie podľa článku 135 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a článku 36 ods. 1 tohto nariadenia prijíma jeden člen. V takýchto prípadoch rozhodnutia podpisuje jeden člen.

Článok 40

Predseda odvolacieho senátu

Predseda predsedá odvolaciemu senátu a plní tieto povinnosti:

a)

určovať v prípade každej veci pridelenej odvolaciemu senátu v súlade s článkom 35 ods. 2 člena odvolacieho senátu alebo seba za spravodajcu;

b)

určovať v mene odvolacieho senátu spravodajcu za jedného člena v zmysle článku 135 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

žiadať odvolací senát, aby rozhodol o prípustnosti odvolania v súlade s článkom 23 ods. 2 tohto nariadenia;

d)

riadiť prípravné preskúmanie veci, ktoré vykonáva spravodajca v súlade s článkom 41 tohto nariadenia;

e)

predsedať ústnym vypočutiam a vykonávaniu dôkazov a podpisovať zápisnice z nich.

Článok 41

Spravodajca odvolacieho senátu

1.   Spravodajca predbežne preštuduje odvolanie, ktoré mu bolo pridelené, pripraví vec na preskúmanie a prerokovanie odvolacím senátom a vypracuje návrh rozhodnutia, ktoré má odvolací senát prijať.

2.   Na tento účel má spravodajca podľa potreby a pod vedením predsedu odvolacieho senátu tieto povinnosti:

a)

vyzvať účastníkov konania na predloženie vyjadrenia v súlade s článkom 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009;

b)

rozhodnúť o žiadostiach o predĺženie lehôt a v príslušných prípadoch stanoviť lehoty v zmysle článku 24 ods. 1, článku 25 ods. 5 a článku 26 tohto nariadenia, a o pozastavení podľa článku 71;

c)

pripravovať oznámenia v súlade s článkom 28 a ústne vypočutia;

d)

podpisovať zápisnice z ústnych konaní a z vykonávania dôkazov.

Článok 42

Registratúra

1.   Pri odvolacích senátoch sa zriadi registratúra. Registratúra nesie zodpovednosť za prijímanie, odosielanie, úschovu a oznamovanie všetkých dokumentov v súvislosti s konaniami pred odvolacími senátmi a za zostavovanie príslušných spisov.

2.   Registratúru vedie registrátor. Registrátor plní úlohy uvedené v tomto článku pod vedením predsedu odvolacích senátov, a to bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 3.

3.   Registrátor zabezpečuje, aby boli dodržané všetky formálne požiadavky a lehoty stanovené v nariadení (ES) č. 207/2009, v tomto nariadení alebo v rozhodnutiach predsedníctva odvolacích senátov prijatých v súlade s článkom 136 ods. 4 písm. c) a d) nariadenia (ES) č. 207/2009. Na tento účel má registrátor tieto povinnosti:

a)

podpisovať rozhodnutia odvolacieho senátu týkajúce sa odvolaní;

b)

vyhotovovať a podpisovať zápisnice z ústnych konaní a z vykonávania dôkazov.

c)

na vlastný podnet alebo na požiadanie odvolacieho senátu poskytovať odvolaciemu senátu odôvodnené stanoviská k procedurálnym a formálnym požiadavkám vrátane nezrovnalostí podľa článku 23 ods. 2 tohto nariadenia;

d)

v súlade s článkom 34 ods. 1 tohto nariadenia predložiť odvolanie tomu útvaru úradu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal;

e)

nariadiť v mene odvolacieho senátu v prípadoch uvedených v článku 33 písm. a) a b) tohto nariadenia vrátenie poplatku za odvolanie.

4.   Registrátor má na základe prenesenia právomoci predsedu odvolacích senátov tieto úlohy:

a)

prideľovať veci v súlade s článkom 35 ods. 1 a 4;

b)

vykonávať podľa článku 136 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 rozhodnutia predsedníctva odvolacích senátov, ktoré sa týkajú vedenia konaní pred odvolacími senátmi.

5.   Registrátor môže na základe prenesenia právomoci predsedníctva odvolacích senátov na návrh predsedu odvolacích senátov plniť aj ďalšie úlohy súvisiace s vedením odvolacích konaní pred odvolacími senátmi a s organizáciou ich práce.

6.   Registrátor môže preniesť úlohy uvedené v tomto článku na člena registratúry.

7.   V prípade prekážky vo výkone funkcie registrátora v zmysle článku 43 ods. 4, alebo v prípade, že miesto registrátora nie je obsadené, predseda odvolacích senátov určí jedného člena registratúry, ktorý bude plniť úlohy registrátora v jeho neprítomnosti.

8.   Členovia registratúry pracujú pod vedením registrátora.

Článok 43

Služobné poradie a nahradzovanie členov a predsedov

1.   Služobné poradie predsedov a členov sa počíta odo dňa ich nástupu do funkcie, ako je uvedené v menovacom dekréte, resp. v prípade, že to nie je možné, služobné poradie stanoví správna rada úradu. Pri rovnakej dĺžke trvania funkcie rozhoduje o ich služobnom poradí vek. Predsedovia a členovia, funkčné obdobie ktorých bolo predĺžené, si zachovávajú svoje doterajšie poradie.

2.   V prípade, že predseda odvolacieho senátu nemôže vykonávať svoju funkciu, nahradí sa na základe služobného poradia určeného v súlade s odsekom 1 služobne najstarším členom odvolacieho senátu, resp. ak nie je k dispozícii žiadny člen tohto odvolacieho senátu, služobne najstarším spomedzi ostatných členov odvolacích senátov.

3.   V prípade, že člen odvolacieho senátu nemôže vykonávať svoju funkciu, nahradí sa na základe služobného poradia určeného v súlade s odsekom 1 služobne najstarším členom odvolacieho senátu, resp. ak nie je k dispozícii žiadny člen tohto odvolacieho senátu, služobne najstarším spomedzi ostatných členov odvolacích senátov.

4.   Na účely odsekov 2 a 3 platí domnienka, že predsedovia a členovia odvolacích senátov nemôžu vykonávať svoju funkcie v prípade dovolenky, choroby, nevyhnutných záväzkov a vylúčenia podľa článku 137 nariadenia (ES) č. 207/2009 a článku 35 ods. 4 tohto nariadenia. V prípade predsedu domnienka, že nemôže vykonávať svoju funkciu, platí aj v prípade, že predseda je ad interim predsedom odvolacích senátov podľa článku 47 ods. 2 tohto nariadenia. V prípade, že funkcia predsedu alebo člena nie je obsadená, ich povinnosti sa vykonávajú ad interim v súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3 tohto článku týkajúcimi sa nahradzovania.

5.   V prípade, že sa ktorýkoľvek člen domnieva, že nemôže vykonávať svoju funkciu, bezodkladne informuje predsedu príslušného odvolacieho senátu. V prípade, že sa ktorýkoľvek predseda domnieva, že nemôže vykonávať svoju funkciu, bezodkladne a súbežne informuje svojho náhradníka určeného v súlade s odsekom 2 a predsedu odvolacích senátov.

Článok 44

Vylúčenie a namietnutie

1.   Pred prijatím rozhodnutia odvolacieho senátu podľa článku 137 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 sa príslušný predseda alebo člen vyzve, aby predniesol svoje stanovisko, či je dôvod na jeho vylúčenie alebo na namietnutie.

2.   V prípade, že odvolací senát získa z iného zdroja, než je príslušný člen alebo účastník konania, vedomosť o možnom dôvode na vylúčenie alebo namietnutie podľa článku 137 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, uplatní sa postup stanovený v článku 137 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009.

3.   Konanie zostane pozastavené dovtedy, kým sa neprijme rozhodnutie o krokoch, ktoré treba vykonať podľa článku 137 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009.

Článok 45

Veľký senát

1.   Na základe služobného poradia určeného v súlade s článkom 43 ods. 1 tohto nariadenia sa na účely výberu členov veľkého senátu na princípe rotácie podľa článku 136a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 vypracuje zoznam obsahujúci mená všetkých členov odvolacích senátov okrem predsedu odvolacích senátov a predsedov jednotlivých odvolacích senátov. V prípade, že veľkému senátu bolo podľa článku 135 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 postúpené odvolanie, veľký senát zahŕňa aj spravodajcu určeného pred týmto postúpením.

2.   Na predsedu odvolacích senátov vykonávajúceho funkciu predsedu veľkého senátu sa uplatní článok 40. Na spravodajcu veľkého senátu sa uplatní článok 41.

3.   V prípade, že predseda odvolacích senátov nemôže vykonávať funkciu predsedu veľkého senátu, nahradí sa v tejto funkcii a prípadne ako spravodaj veľkého senátu na základe služobného poradia určeného v súlade s článkom 43 ods. 1 služobne najstarším predsedom odvolacích senátov. V prípade, že svoju funkciu nemôže vykonávať člen veľkého senátu, nahradí sa iným členom odvolacích senátov, ktorý sa určí podľa článku 136a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a podľa odseku 1 tohto článku. Ustanovenia článku 43 ods. 4 a 5 tohto nariadenia sa uplatnia mutatis mutandis.

4.   Veľký senát rokuje a hlasuje o veciach a aj ústne konanie pred ním sa uskutoční, len ak je prítomných aspoň sedem jeho členov vrátane predsedu veľkého senátu a spravodajcu.

5.   Na rokovanie a hlasovanie veľkého senátu sa uplatní článok 39 ods. 1 až 5. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

6.   Na rozhodnutia veľkého senátu sa uplatní článok 32 a mutatis mutandis sa uplatní aj na jeho odôvodnené stanoviská v zmysle článku 128 ods. 4 písm. l) nariadenia (ES) č. 207/2009.

Článok 46

Predsedníctvo odvolacích senátov

1.   Predsedníctvo odvolacích senátov má tieto povinnosti:

a)

rozhodovať o vytvorení odvolacích senátov;

b)

určiť objektívne kritériá na prideľovanie odvolacích vecí odvolacím senátom a rozhodovať o akýchkoľvek sporoch v súvislosti s uplatňovaním týchto kritérií;

c)

na návrh predsedu odvolacích senátov stanoviť výdavkové požiadavky odvolacích senátov s cieľom vypracovať odhady výdavkov úradu;

d)

stanoviť svoje vnútorné pravidlá;

e)

stanoviť pravidlá postupu pri vylúčení a namietnutí členov podľa článku 137 nariadenia (ES) č. 207/2009;

f)

stanoviť pracovné pokyny pre registratúru;

g)

prijať akékoľvek iné opatrenie na účely vykonávania svojej funkcie spočívajúcej v stanovovaní pravidiel a organizovaní práce odvolacích senátov podľa článku 135 ods. 3 písm. a) a článku 136 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009.

2.   Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jeho členov vrátane predsedu predsedníctva a polovice predsedov odvolacích senátov, v prípade potreby zaokrúhlené smerom nahor. Rozhodnutia predsedníctva sa prijímajú väčšinovým hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

3.   Rozhodnutia, ktoré predsedníctvo prijalo podľa článku 43 ods. 1, článku 45 ods. 1 a odseku 1 písm. a) a b) tohto článku sa uverejnia v úradnom vestníku úradu.

Článok 47

Predseda odvolacích senátov

1.   V prípade, že predseda odvolacích senátov nemôže vykonávať svoju funkciu v zmysle článku 43 ods. 4, vykonáva riadiace a organizačné povinnosti zverené predsedovi odvolacích senátov na základe článku 136 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009, a to na základe služobného poradia určeného v súlade s článkom 43 ods. 1 tohto nariadenia, služobne najstarší predseda odvolacích senátov.

2.   V prípade, že funkcia predsedu odvolacích senátov nie je obsadená, funkciu predsedu, vykonáva ad interim, a to na základe služobného poradia určeného v súlade s článkom 43 ods. 1, služobne najstarší predseda odvolacích senátov.

Článok 48

Uplatniteľnosť ustanovení týkajúcich sa iných konaní než odvolacích konaní na odvolacie konania

Pokiaľ nie je v tejto hlave stanovené inak, ustanovenia, ktoré sa týkajú konania pred útvarom úradu, ktorý prijal rozhodnutie, voči ktorému odvolanie smeruje, sa uplatňujú na odvolacie konania mutatis mutandis.

HLAVA VI

ÚSTNE KONANIE A VYKONÁVANIE DÔKAZOV

Článok 49

Predvolanie na ústne konanie

1.   Účastníkov možno predvolať na ústne konanie stanovené v článku 77 nariadenia (ES) č. 207/2009, pričom musia byť upozornení na odsek 3 tohto článku.

2.   Pri vydávaní predvolania úrad v prípade potreby účastníkov požiada, aby pred vypočutím poskytli všetky relevantné informácie a dokumenty. Úrad môže účastníkov vyzvať, aby sa v rámci ústneho konania sústredili na jednu alebo viacero konkrétnych otázok. Úrad môže takisto účastníkom ponúknuť možnosť zúčastniť sa na ústnom konaní prostredníctvom videokonferencie alebo inými technickými prostriedkami.

3.   Ak sa účastník konania, ktorý bol riadne predvolaný na ústne konanie pred úradom, nedostaví v čase, na ktorý bol predvolaný, konanie môže pokračovať bez neho.

4.   Úrad zabezpečí, aby, pokiaľ neexistujú žiadne mimoriadne dôvody proti, bola vec pripravená na rozhodnutie na konci ústneho konania.

Článok 50

Jazyky ústnych konaní

1.   Ústne konanie sa uskutoční v jazyku konania, pokiaľ sa účastníci nedohodnú na tom, že sa použije iný úradný jazyk Únie.

2.   Úrad môže v rámci ústneho konania komunikovať v inom úradnom jazyku Únie a takisto to môže povoliť na základe žiadosti aj účastníkovi, pod podmienkou, že je možné zabezpečiť simultánne tlmočenie do jazyka konania. Náklady na zabezpečenie simultánneho tlmočenia znáša účastník, ktorý takúto požiadavku predložil, alebo v príslušných prípadoch úrad.

Článok 51

Ústne dôkazy účastníkov, svedkov alebo znalcov a inšpekcia

1.   V prípade, že úrad považuje za potrebné vypočuť ústny dôkaz účastníkov alebo svedkov či znalcov alebo vykonať inšpekciu, prijme o tom dočasné rozhodnutie, v ktorom sa stanovujú prostriedky, ktorými chce dôkaz získať, relevantné skutočnosti, ktoré sa majú dokázať, a deň, čas a miesto vypočutia alebo inšpekcie. V prípade, že ústny dôkaz svedkov alebo znalcov žiada niektorý z účastníkov, úrad vo svojom rozhodnutí určí lehotu, v ktorej tento účastník konania musí oznámiť úradu mená a adresy svedkov alebo znalcov.

2.   Predvolanie účastníkov, svedkov alebo znalcov, aby poskytli dôkazy, musí obsahovať:

a)

výpis z rozhodnutia uvedeného v odseku 1, v ktorom sa uvádza najmä deň, čas a miesto nariadeného vypočutia a skutočnosti, ku ktorým majú byť účastníci, svedkovia a znalci vypočutí;

b)

mená účastníkov konania a podrobnosti o právach, ktorých sa svedkovia alebo znalci môžu dovolávať podľa článku 54 ods. 2 až 5.

V predvolaní sa takisto predvolávaným svedkom alebo znalcom ponúkne možnosť zúčastniť sa na ústnom konaní prostredníctvom videokonferencie alebo inými technickými prostriedkami.

3.   Článok 50 ods. 2 sa uplatní mutatis mutandis.

Článok 52

Získavanie znalcov a znaleckých posudkov

1.   Úrad rozhodne o forme, v akej znalec predkladá svoj posudok.

2.   Mandát znalca obsahuje:

a)

presný opis znalcovej úlohy;

b)

lehotu stanovenú na predloženie znaleckého posudku;

c)

mená účastníkov konania;

d)

podrobnosti o právach, ktorých sa môže znalec dovolávať podľa článku 54 ods. 2, 3 a 4.

3.   V prípade, že je znalec určený, musí byť znalecký posudok predložený v jazyku konania, resp. k nemu musí byť pripojený preklad do tohto jazyka. Kópia akéhokoľvek písomného posudku, a v prípade potreby aj prekladu, sa predloží účastníkom.

4.   Účastníci môžu namietať proti určeniu znalca pre jeho nekompetentnosť, resp. z rovnakých dôvodov ako sú dôvody, na základe ktorých možno namietať voči prieskumovému pracovníkovi, resp. voči členovi oddelenia či odvolacieho senátu na základe článku 137 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009. Akékoľvek namietnutie znalca sa predkladá v jazyku konania, resp. k nemu musí byť pripojený preklad do tohto jazyka. O namietnutí rozhodne príslušné oddelenie úradu.

Článok 53

Zápisnice z ústnych konaní

1.   V zápisniciach z ústneho konania alebo z vykonávania ústnych dôkazov sa uvedie:

a)

číslo prípadu, ktorého sa ústne konanie týka, a dátum konania;

b)

mená prítomných pracovníkov úradu, účastníkov, ich zástupcov, svedkov a znalcov;

c)

podania a žiadosti predložené účastníkmi;

d)

spôsoby poskytnutia alebo získania dôkazu;

e)

prípadne príkazy alebo rozhodnutia, ktoré vydal úrad.

2.   Zápisnice sa vložia do spisu príslušnej prihlášky alebo zápisu ochrannej známky EÚ. Oznamujú sa účastníkom.

3.   V prípade, že sa ústne konanie alebo vykonávanie dôkazov pred úradom zaznamenávajú, záznam nahradí zápisnicu a odsek 2 sa uplatní mutatis mutandis.

Článok 54

Náklady vykonávania dôkazov v ústnom konaní

1.   Vykonanie dôkazov zo strany úradu môže byť podmienené tým, že účastník, ktorý požadoval vykonávanie dôkazov, zloží úradu sumu, ktorej výška sa stanoví odkazom na odhadované náklady.

2.   Svedkovia a znalci, ktorých úrad predvolá a ktorí sa pred úrad dostavia, majú nárok na náhradu primeraných cestovných výdavkov a nákladov na pobyt, ak im vzniknú. Úrad im môže na takéto výdavky a náklady poskytnúť preddavok.

3.   Svedkovia majúci nárok na náhradu podľa odseku 2 majú nárok aj na príslušnú kompenzáciu ušlého zárobku a znalci na odmenu za svoju prácu. Táto kompenzácia sa svedkom a znalcom vyplatí po tom, ako si splnia svoje povinnosti a úlohy, v prípade, že ich úrad predvolal na vlastný podnet.

4.   Sumy a preddavky na výdavky a náklady, ktoré sa majú zaplatiť podľa odsekov 1, 2 a 3, určí výkonný riaditeľ a uverejnia sa v úradnom vestníku úradu. Sumy sa vypočítajú na rovnakom základe, ako je stanovené v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, stanovených v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (8) a v prílohe VII k uvedenému nariadeniu.

5.   Zodpovednosť za sumy, ktoré majú byť alebo boli uhradené na základe odsekov 1 až 4 spočíva na:

a)

úrade, v prípade, že predvolal svedkov alebo znalcov na vlastný podnet;

b)

príslušnom účastníkovi, v prípade, že tento účastník požadoval predloženie ústnych dôkazov zo strany svedkov alebo znalcov, a to pri uplatnení rozhodnutia o rozdelení a stanovení nákladov podľa článkov 85 a 86 nariadenia (ES) č. 207/2009 a článku 18 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431. Tento účastník zaplatí úradu náhradu za všetky riadne uhradené preddavky.

Článok 55

Preskúmanie písomných dôkazov

1.   Úrad preskúma akýkoľvek dôkaz poskytnutý alebo získaný v rámci konania vedeného pred ním, a to v miere potrebnej na prijatie rozhodnutia v danom konaní.

2.   Dokumenty alebo iné dôkazy sa zaraďujú k podaniam ako prílohy, ktoré sú postupne očíslované. Podanie musí obsahovať zoznam, v ktorom sa pre každý priložený dokument alebo dôkaz uvedie:

a)

číslo prílohy;

b)

krátky opis dokumentu alebo dôkazu a v príslušných prípadoch aj počet strán;

c)

číslo strany podania, na ktorej sa spomína predmetný dokument alebo dôkaz.

Účastník predkladajúci podanie môže v zozname príloh takisto uviesť, o ktoré konkrétne časti dokumentu opiera svoje argumenty.

3.   V prípade, že podanie alebo prílohy nespĺňajú požiadavky uvedené v odseku 2, úrad vyzve predkladajúceho účastníka na odstránenie nedostatkov v lehote, ktorú úrad určí.

4.   V prípade, že nedostatok nie je odstránený v lehote stanovenej úradom, a ak nie je možné, aby úrad jasne ustálil, ku ktorému dôvodu alebo tvrdeniu sa predmetný dokument alebo dôkaz viaže, tento dokument alebo dôkaz sa nezohľadní.

HLAVA VII

OZNAMOVANIE ZO STRANY ÚRADU

Článok 56

Všeobecné ustanovenia o oznamovaní

1.   V konaniach pred úradom musia byť oznámenia, ktoré predkladá úrad, v súlade s článkom 75 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a musia spočívať v zaslaní dokumentu, ktorý sa ma oznámiť účastníkom. Zasielanie sa môže uskutočniť prostredníctvom poskytnutia elektronického prístupu k predmetnému dokumentu.

2.   Oznámenia sa uskutočnia jedným z týchto spôsobov:

a)

elektronickými prostriedkami podľa článku 57;

b)

prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby podľa článku 58;

c)

verejným oznámením podľa článku 59.

3.   V prípade, že adresát uviedol svoje kontaktné údaje na účely komunikácie s ním elektronickými prostriedkami, úrad si môže vybrať medzi týmito prostriedkami a oznámením prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby.

Článok 57

Oznamovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov

1.   Oznamovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov zahŕňa prenos po drôte, prostredníctvom rádiových vĺn, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami vrátane internetu.

2.   Výkonný riaditeľ stanoví podrobnosti týkajúce sa špecifických elektronických prostriedkov, ktoré sa majú používať, spôsob, akým sa budú používať elektronické prostriedky a lehoty na oznamovanie elektronickými prostriedkami.

Článok 58

Oznamovanie prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby

1.   Bez ohľadu na článok 56 ods. 3, rozhodnutia, voči ktorým sa je možné v stanovenej lehote odvolať, predvolania a iné dokumenty, ktoré určí výkonný riaditeľ úradu, sa oznamujú prostredníctvom kuriérskej služby alebo doporučeným listom, v oboch prípadoch vždy s potvrdenkou o ich prevzatí. Všetky ostatné oznámenia sa uskutočňujú buď prostredníctvom kuriérskej služby, doporučeným listom, či už s potvrdenkou o prevzatí alebo bez nej, alebo bežnou poštou.

2.   Bez ohľadu na článok 56 ods. 3, oznámenia týkajúce sa adresátov, ktorí nemajú ani svoje bydlisko ani svoje hlavné miesto podnikania, resp. skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Európskom hospodárskom priestore („EHP“) a ktorí neurčili zástupcu v súlade s článkom 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, sa uskutočnia zaslaním dokumentu, ktorý si vyžaduje oznámenie, bežnou poštou.

3.   V prípade, že sa oznamovanie uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej služby alebo doporučeným listom, či už s potvrdenkou o prevzatí alebo bez nej, tak toto oznámenie sa považuje za doručené adresátovi v desiaty deň po jeho odoslaní, ibaže by list adresáta nezastihol, resp. by ho zastihol neskôr. V prípade akéhokoľvek sporu je na úrade, aby stanovil, či list dorazil na svoje miesto určenia, resp. aby stanovil deň, keď bol list adresátovi doručený.

4.   Oznámenie prostredníctvom kuriérskej služby alebo doporučeným listom sa považuje za uskutočnené aj vtedy, keď adresát odmietne list prevziať.

5.   Oznámenie bežnou poštou sa považuje za doručené desiaty deň po jeho odoslaní.

Článok 59

Verejné oznámenie

V prípade, že nie je možné zistiť adresu adresáta, resp. ak sa aspoň po jednom pokuse oznámenie v súlade s článkom 56 ods. 2 písm. a) alebo b) ukázalo ako neuskutočniteľné, oznámenie sa uskutoční prostredníctvom verejného oznámenia.

Článok 60

Oznamovanie zástupcom

1.   V prípade, že bol vymenovaný zástupca, resp. v prípade, že sa za spoločného zástupcu podľa článku 73 ods. 1 považuje prihlasovateľ uvedený na prvom mieste v prihláške, bude oznámenie adresované tomuto vymenovanému alebo spoločnému zástupcovi.

2.   V prípade, že jeden účastník vymenuje viacero zástupcov, oznámenie sa podáva v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431. V prípade, že niekoľko účastníkov vymenovalo spoločného zástupcu, postačuje oznámenie jedného dokumentu tomuto spoločnému zástupcovi.

3.   Oznámenie alebo iná komunikácia, ktoré úrad adresoval riadne splnomocnenému zástupcovi majú taký istý účinok, ako keby boli adresované zastupovanej osobe.

Článok 61

Nezrovnalosti v oznamovaní

V prípade, že dokument zastihol adresáta a úrad nie je schopný dokázať, že tento dokument bol riadne oznámený, resp. v prípade, že neboli dodržané ustanovenia týkajúce sa jeho oznámenia, dokument sa považuje za oznámený v deň, ktorý je stanovený ako deň prevzatia.

Článok 62

Oznamovanie dokumentov v prípade niekoľkých účastníkov

Dokumenty pochádzajúce od jednotlivých účastníkov sa automaticky oznamujú ostatným účastníkom. Od oznámenia možno upustiť v prípade, že dokument neobsahuje žiadne nové vyjadrenia a vec je pripravená na rozhodnutie.

HLAVA VIII

PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA A FORMULÁRE

Článok 63

Komunikácia s úradom písomnou formou alebo inými prostriedkami

1.   Prihlášky ochranných známok EÚ, ako aj akékoľvek iné podania stanovené v nariadení (ES) č. 207/2009 a všetky ostatné komunikáty určené úradu sa predkladajú takto:

a)

prenosom elektronickými prostriedkami, pričom v takom prípade sa uvedenie mena odosielateľa považuje za rovnocenné podpisu;

b)

predložením podpísaného originálu príslušného dokumentu úradu prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby.

2.   V konaniach pred úradom sa deň, keď sa komunikát doručí úradu, považuje za deň podania alebo predloženia.

3.   V prípade, že je komunikát prijatý elektronickými prostriedkami neúplný alebo nečitateľný alebo ak úrad má opodstatnené pochybnosti, pokiaľ ide o presnosť prenosu, informuje o tom odosielateľa a vyzve ho, aby v lehote, ktorú úrad určí, opätovne zaslal originál, resp. aby ho predložil v súlade s odsekom 1 písm. b). V prípade, že sa táto požiadavka v stanovenej lehote splní, považuje sa deň prijatia opätovne zaslaného dokumentu alebo originálu za deň prijatia pôvodného dokumentu. V prípade, že sa nedostatok týka uznania dňa podania prihlášky ochrannej známky, uplatnia sa ustanovenia týkajúce sa dňa podania. V prípade, že sa uvedená požiadavka v stanovenej lehote nesplní, považuje sa komunikát za neprijatý.

Článok 64

Prílohy ku komunikátom zasielaným prostredníctvom pošty alebo kuriérskych služieb

1.   Prílohy ku komunikátom možno predkladať na nosičoch dát v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré určí výkonný riaditeľ.

2.   V prípade, že účastník predkladá komunikát s prílohami v súlade s článkom 63 ods. 1 písm. b) v konaní, ktoré má viac ako jedného účastníka, tento predkladajúci účastník predloží toľko kópií predmetných príloh, koľko je účastníkov v konaní. Prílohy sa uvedú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 55 ods. 2.

Článok 65

Formuláre

1.   Úrad verejnosti bezplatne sprístupní formuláre, ktoré bude možné vyplniť on-line, a to na účely:

a)

podania prihlášky ochrannej známky EÚ, prípadne vrátane žiadostí o rešeršné správy;

b)

podania námietok;

c)

podania návrhu na zrušenie práv;

d)

podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti alebo žiadosti na prevod ochrannej známky EÚ;

e)

podania žiadosti o zápis prevodu a formulár na prevod alebo iný dokument o prevode uvedený v článku 13 ods. 3 písm. d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431;

f)

podania žiadosti o zápis licencie;

g)

podania žiadosti o obnovu ochrannej známky EÚ;

h)

podania odvolania;

i)

splnomocnenia zástupcu, a to vo forme splnomocnenia pre jednotlivý úkon alebo všeobecného splnomocnenia;

j)

podania medzinárodnej prihlášky alebo následného vyznačenia podľa Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatého v Madride 27. júna 1989 (9) na úrad.

2.   Účastníci konania pred úradom môžu takisto používať aj:

a)

formuláre na základe Dohovoru o práve ochrannej známky alebo podľa odporúčaní Zhromaždenia Parížskej únie na ochranu priemyslového vlastníctva;

b)

s výnimkou formulára uvedeného v písmene i) odseku 1 aj formuláre s rovnakým obsahom a formátom ako majú formuláre uvedené v odseku 1.

3.   Úrad sprístupní formuláre uvedené v odseku 1 vo všetkých úradných jazykoch Únie.

Článok 66

Komunikácia zo strany zástupcov

Akýkoľvek komunikát adresovaný úradu zo strany riadne splnomocneného zástupcu bude mať taký istý účinok, ako keby pochádzal od zastupovanej osoby.

HLAVA IX

LEHOTY

Článok 67

Počítanie lehôt a ich trvanie

1.   Lehota sa začína počítať v deň nasledujúci po dni, keď nastala rozhodná udalosť, t. j. buď procesný úkon alebo uplynutie inej lehoty. Pokiaľ je týmto procesným úkonom oznámenie, rozhodnou udalosťou je prevzatie oznámeného dokumentu, pokiaľ sa nestanovuje inak.

2.   V prípade, že je lehota vyjadrená ako jeden rok alebo určitý počet rokov, uplynie v príslušnom nasledujúcom roku v mesiaci, ktorý má rovnaký názov, a v deň, ktorý má rovnaké číslo ako mesiac a deň, keď k príslušnej udalosti došlo. V prípade, že príslušný mesiac nemá deň s rovnakým číslom, lehota uplynie v posledný deň tohto mesiaca.

3.   V prípade, že je lehota vyjadrená ako jeden mesiac alebo určitý počet mesiacov, uplynie v príslušnom nasledujúcom mesiaci v deň, ktorý má rovnaké číslo ako deň, keď k príslušnej udalosti došlo. V prípade, že príslušný nasledujúci mesiac nemá deň s rovnakým číslom, lehota uplynie v posledný deň tohto mesiaca.

4.   V prípade, že je lehota vyjadrená ako jeden týždeň alebo určitý počet týždňov, uplynie v príslušnom nasledujúcom týždni v deň, ktorý má rovnaký názov ako deň, keď k príslušnej udalosti došlo.

Článok 68

Predĺženie lehôt

S výhradou pre konkrétne alebo maximálne trvanie lehôt stanovené v nariadení (ES) č. 207/2009, vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2017/1431 alebo v tomto nariadení, môže úrad na základe odôvodnenej žiadosti povoliť predĺženie lehoty. Takúto žiadosť predkladá dotknutý účastník pred uplynutím predmetnej lehoty. Pokiaľ ide o dvoch alebo viacerých účastníkov, úrad môže podmieniť predĺženie lehoty súhlasom ostatných účastníkov.

Článok 69

Uplynutie lehôt v osobitných prípadoch

1.   V prípade, že lehota uplynie v deň, keď úrad nie je otvorený na prijímanie dokumentov, resp. v deň, keď sa z iných dôvodov než podľa odseku 2 bežná pošta nedoručuje do miesta, kde úrad sídli, lehota sa predĺži až do prvého dňa po takýchto dňoch, keď bude úrad otvorený na prijímanie dokumentov a v ktorý sa bežná pošta doručuje.

2.   V prípade, že lehota uplynie v deň, keď sa v členskom štáte, kde úrad sídli, pošta všeobecne nedoručuje, resp. ak výkonný riaditeľ podľa článku 79b ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 povolil zasielanie komunikátov elektronickými prostriedkami a v rozsahu tohto povolenia, a lehota uplynie v deň, keď je pripojenie úradu na tieto elektronické komunikačné prostriedky skutočne narušené, lehota sa predĺži až do prvého dňa po takýchto dňoch, keď bude úrad otvorený na prijímanie dokumentov a v ktorý sa bežná pošta doručuje, resp. keď sa obnoví pripojenie úradu na tieto elektronické komunikačné prostriedky.

HLAVA X

ZRUŠENIE ROZHODNUTIA

Článok 70

Zrušenie rozhodnutia alebo zápisu do registra

1.   V prípade, že úrad na vlastný podnet alebo na základe zodpovedajúcej informácie poskytnutej účastníkmi konania zistí, že rozhodnutie alebo zápis do registra podlieha podľa článku 80 nariadenia (ES) č. 207/2009 zrušeniu, informuje o zamýšľanom zrušení dotknutého účastníka.

2.   Dotknutý účastník predloží k zamýšľanému zrušeniu svoje stanovisko, a to v lehote, ktorú úrad určí.

3.   V prípade, že dotknutý účastník súhlasí so zamýšľaným zrušením, resp. nepredloží žiadne stanovisko v rámci určenej lehoty, úrad rozhodnutie alebo zápis zruší. V prípade, že dotknutý účastník so zamýšľaným zrušením nesúhlasí, prijme úrad o zamýšľanom zrušení rozhodnutie.

4.   V prípade, že sa zamýšľané zrušenie pravdepodobne dotkne viac ako jedného účastníka, uplatnia sa odseky 1, 2 a 3 mutatis mutandis. V uvedených prípadoch sa stanovisko, ktoré poskytne jeden z účastníkov podľa odseku 3, vždy oznámi druhému účastníkovi či ostatným účastníkom, s tým, aby aj oni predložili svoje stanovisko.

5.   V prípade, že má zrušenie rozhodnutia alebo zápisu do registra vplyv na rozhodnutie alebo zápis, ktorý bol uverejnený, uverejní sa aj zrušenie.

6.   Zrušenie podľa odsekov 1 až 4 patrí do pôsobnosti oddelenia, ktoré rozhodnutie vydalo, resp. útvaru, ktorý rozhodnutie vydal.

HLAVA XI

POZASTAVENIE KONANIA

Článok 71

Pozastavenie konania

1.   Pokiaľ ide o námietkové konanie, konanie o zrušenie, konanie o vyhlásenie neplatnosti a odvolacie konanie, príslušné oddelenie alebo odvolací senát môže konanie pozastaviť:

a)

na vlastný podnet, v prípade, že je to vzhľadom na okolnosti prípadu vhodné;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti niektorého z účastníkov v konaní inter partes, v prípade, že je to vzhľadom na okolnosti prípadu vhodné, a to pri zohľadnení záujmov účastníkov a štádia konania.

2.   Na žiadosť obidvoch účastníkov konania inter partes, príslušné oddelenie alebo odvolací senát pozastaví konanie na obdobie, ktoré nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov. Toto pozastavenie možno predĺžiť na základe žiadosti oboch účastníkov na celkové obdobie v trvaní najviac dvoch rokov.

3.   Plynutie akýchkoľvek lehôt týkajúcich sa konania, s výnimkou lehoty na zaplatenie príslušného poplatku, sa s platnosťou odo dňa pozastavenia preruší. Bez toho, aby bol dotknutý článok 137a ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009, lehoty sa prepočítajú tak, aby začali plynúť znova odo dňa, keď sa konanie obnoví.

4.   V prípade, že je to vzhľadom na okolnosti prípadu vhodné, môžu byť účastníci vyzvaní, aby predložili svoje stanoviská v otázke pozastavenia konania alebo pokračovania v konaní.

HLAVA XII

PRERUŠENIE KONANIA

Článok 72

Pokračovanie v konaní

1.   V prípade, že konanie pred úradom bolo prerušené podľa článku 82a ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, musí byť úrad informovaný o totožnosti osoby oprávnenej pokračovať v konaní pred ním podľa článku 82a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009. Úrad tejto osobe a akýmkoľvek iným zúčastneným tretím stranám oznámi, že v konaní sa bude pokračovať odo dňa, ktorý úrad určí.

2.   V prípade, že do troch mesiacov po začatí prerušenia konania podľa článku 82a ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 úrad nebol informovaný o vymenovaní nového zástupcu, informuje prihlasovateľa ochrannej známky EÚ alebo jej majiteľa:

a)

v prípade, že sa uplatňuje článok 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, o tom, že prihláška ochrannej známky EÚ sa bude považovať za vzatú späť, ak nebude táto informácia poskytnutá do dvoch mesiacov po oznámení tohto komunikátu;

b)

v prípade, že sa článok 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 neuplatňuje, o tom, že sa bude pokračovať v konaní s prihlasovateľom ochrannej známky EÚ alebo jej majiteľom, a to odo dňa oznámenia tohto komunikátu.

3.   Lehoty, ktoré pre prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky EÚ platia v deň prerušenia konania, s výnimkou lehoty na zaplatenie poplatku za obnovu, začnú znova plynúť odo dňa, kedy sa začalo pokračovanie v konaní.

HLAVA XIII

ZASTUPOVANIE

Článok 73

Vymenovanie spoločného zástupcu

1.   V prípade, že existuje viac než jeden prihlasovateľ a v prihláške ochrannej známky EÚ nie je vymenovaný spoločný zástupca, považuje sa za spoločného zástupcu prvý prihlasovateľ uvedený v prihláške, ktorý má svoje bydlisko alebo hlavné miesto podnikania, resp. skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v EHP, resp. zástupca takéhoto prihlasovateľa, ak bol vymenovaný. V prípade, že oprávnených zástupcov boli povinní vymenovať všetci prihlasovatelia, považuje sa za spoločného zástupcu oprávnený zástupca, ktorý je uvedený v prihláške ako prvý. Toto ustanovenie sa uplatní mutatis mutandis na tretie strany konajúce spoločne pri podávaní námietky alebo návrhu na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, a na spolumajiteľov ochrannej známky EÚ.

2.   V prípade, že v priebehu konania dochádza k prevodu na viac ako jednu osobu a tieto osoby nevymenovali spoločného zástupcu, uplatní sa odsek 1. V prípade, že takéto vymenovanie nie je možné, úrad vyzve uvedené osoby, aby vymenovali spoločného zástupcu do dvoch mesiacov. V prípade, že sa tejto výzve nevyhovie, vymenuje spoločného zástupcu úrad.

Článok 74

Splnomocnenie

1.   Zamestnanci, ktorí zastupujú fyzické alebo právnické osoby v zmysle článku 92 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, ako aj právni zástupcovia a oprávnení zástupcovia zapísaní v zozname vedenom úradom podľa článku 93 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, musia predložiť úradu podpísané splnomocnenie, ktoré sa založí do spisu podľa článku 92 ods. 3 a článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 iba vtedy, keď o to úrad výslovne požiada, resp. keď ide o konanie s viacerými účastníkmi, v ktorom pred úradom koná zástupca, a druhý účastník o to výslovne požiada.

2.   V prípade, že sa podľa článku 92 ods. 3 alebo článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 požaduje predloženie podpísaného splnomocnenia, toto splnomocnenie môže byť predložené v ktoromkoľvek úradnom jazyku Únie. Splnomocnenie sa môže vzťahovať na jednu alebo viaceré prihlášky alebo zapísané známky, resp. môže mať formu všeobecného splnomocnenia, ktorým sa zástupca splnomocňuje konať vo všetkých konaniach pred úradom, ktorých sa splnomocňujúci účastník zúčastňuje.

3.   Úrad stanoví lehotu, v ktorej sa takéto splnomocnenie musí predložiť. V prípade, že sa splnomocnenie v stanovenej lehote nepredloží, konanie bude pokračovať so zastupovanou osobou. Akékoľvek procesné úkony okrem podania prihlášky, ktoré zástupca urobí, sa považujú za neuskutočnené, ak ich zastúpená osoba neschváli v lehote, ktorú stanoví úrad.

4.   Odseky 1 a 2 sa uplatnia mutatis mutandis aj na odvolanie splnomocnenia.

5.   Každý zástupca, ktorému zaniklo splnomocnenie, sa bude naďalej považovať za zástupcu až dovtedy, kým ukončenie jeho splnomocnenia nebude oznámené úradu.

6.   Pokiaľ sa nestanovuje inak, splnomocnenie neprestáva byť automaticky platné voči úradu v prípade úmrtia osoby, ktorá ho vystavila.

7.   V prípade, že sa úradu oznamuje vymenovanie zástupcu, uvedie sa jeho meno a obchodná adresa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431; V prípade, že sa pred úrad dostaví zástupca, ktorý už bol vymenovaný, uvedie meno a identifikačné číslo, ktoré mu úrad pridelil. Ak jeden účastník vymenuje viacero zástupcov, môžu bez ohľadu na ustanovenia vo svojich splnomocneniach stanovujúce inak konať buď spoločne alebo jednotlivo.

8.   Vymenovanie alebo splnomocnenie združenia zástupcov sa považuje za vymenovanie alebo splnomocnenie ktoréhokoľvek zástupcu, ktorý vykonáva svoju činnosť v tomto združení.

Článok 75

Zmena zoznamu oprávnených zástupov

1.   Podľa článku 93 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 sa zápis oprávneného zástupcu automaticky vymaže:

a)

v prípade úmrtia alebo právnej nespôsobilosti oprávneného zástupcu;

b)

v prípade, že oprávnený zástupca už nie je štátnym príslušníkom niektorého z členských štátov EHP, ibaže by výkonný riaditeľ úradu udelil výnimku podľa článku 93 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

v prípade, že oprávnený zástupca už viac nemá svoje miesto podnikania alebo zamestnania v EHP;

d)

v prípade, že oprávnený zástupca už nedisponuje oprávnením uvedeným v nariadení (ES) č. 207/2009, článku 93 ods. 2 písm. c) prvej vete.

2.   Zápis oprávneného zástupcu sa na vlastný podnet úradu pozastaví, ak oprávnenie tohto zástupcu zastupovať fyzické osoby alebo právnické osoby pred Úradom Beneluxu pre duševné vlastníctvo, resp. pred centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členského štátu v zmysle nariadenia (ES) č. 207/2009, článku 93 ods. 2 písm. c) prvej vety, bolo pozastavené.

3.   V prípade, že dôvody výmazu pominuli, osoba, ktorej zápis bol vymazaný, bude, a to na základe žiadosti doplnenej o osvedčenie podľa článku 93 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, opätovne zaradená do zoznamu oprávnených zástupcov.

4.   Úrad Beneluxu pre duševné vlastníctvo a centrálne úrady priemyselného vlastníctva príslušných členských štátov oznámia úradu akékoľvek relevantné udalosti uvedené v odsekoch 1 a 2, pokiaľ o nich budú mať vedomosť.

HLAVA XIV

POSTUPY PRE MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Článok 76

Kolektívne a certifikačné ochranné známky

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 154 nariadenia (ES) č. 207/2009, ak sa medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Únia, rieši ako kolektívna známka EÚ alebo certifikačná známka EÚ podľa článku 154a ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, vydá sa aj oznámenie o predbežnom odmietnutí ex officio v súlade s článkom 33 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1431 v týchto prípadoch:

a)

v prípade, že existuje niektorý spomedzi dôvodov odmietnutia uvedených v článku 68 ods. 1 alebo 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 v spojení s odsekom 3 uvedeného článku, resp. v článku 74c ods. 1 alebo 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 v spojení s odsekom 3 uvedeného článku;

b)

v prípade, že neboli predložené stanovy používania známky v súlade s článkom 154a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009.

2.   Oznámenie o zmene stanov používania známky podľa článkov 71 a 74f nariadenia (ES) č. 207/2009 sa uverejní vo Vestníku ochranných známok Európskej únie.

Článok 77

Námietkové konanie

1.   V prípade, že sa voči medzinárodnému zápisu s vyznačením Únie podľa článku 156 nariadenia (ES) č. 207/2009 podávajú námietky, musia obsahovať:

a)

číslo medzinárodného zápisu, proti ktorému sa podávajú námietky;

b)

označenie tovarov alebo služieb uvedených v medzinárodnom zápise, proti ktorému sa podáva námietka;

c)

meno majiteľa medzinárodného zápisu;

d)

požiadavky stanovené v článku 2 ods. 2 písm. b) až h) tohto nariadenia.

2.   Článok 2 ods. 1, 3 a 4 a články 3 až 10 tohto nariadenia sa uplatnia na účely námietkového konania týkajúceho sa medzinárodného zápisu s vyznačením Únie za týchto podmienok:

a)

akýkoľvek odkaz na prihlášku na zápis ochrannej známky EÚ sa považuje za odkaz na medzinárodný zápis;

b)

akýkoľvek odkaz na späťvzatie prihlášky na zápis ochrannej známky EÚ sa považuje za odkaz na zrieknutie sa medzinárodného zápisu v súvislosti s Úniou;

c)

akýkoľvek odkaz na prihlasovateľa sa považuje za odkaz na majiteľa medzinárodného zápisu.

3.   V prípade, že námietky boli vznesené pred uplynutím lehoty jedného mesiaca uvedenej v článku 156 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, za deň vznesenia námietok sa považuje prvý deň po uplynutí tejto lehoty jedného mesiaca.

4.   V prípade, že je majiteľ medzinárodného zápisu podľa článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 povinný nechať sa v konaní pred úradom zastupovať, a v prípade, že majiteľ medzinárodného zápisu ešte nevymenoval zástupcu v zmysle článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, oznámenie námietok majiteľovi medzinárodného zápisu podľa článku 6 ods. 1 tohto nariadenia musí obsahovať požiadavku vymenovať zástupcu v zmysle článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného komunikátu.

V prípade, že majiteľ medzinárodného zápisu nevymenuje zástupcu v tejto lehote, úrad prijme rozhodnutie o odmietnutí ochrany medzinárodného zápisu.

5.   Námietkové konanie sa zastaví v prípade, že bolo vydané predbežné odmietnutie ochrany ex officio podľa článku 154 nariadenia (ES) č. 207/2009. V prípade, že predbežné odmietnutie ex officio viedlo k rozhodnutiu o odmietnutí ochrany známky, ktoré sa stane konečným, úrad nepristúpi k rozhodnutiu a vráti poplatok za vznesenie námietok a ani neprijme rozhodnutie o rozdelení trov.

Článok 78

Oznamovanie predbežných odmietnutí založených na námietkach

1.   V prípade vznesenia námietok proti medzinárodnému zápisu na úrade podľa článku 156 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, resp. ak sa námietky považujú za vznesené podľa článku 77 ods. 3 tohto nariadenia, úrad vydá oznámenie o predbežnom odmietnutí ochrany na základe námietok adresovaných Medzinárodnému úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej len „Medzinárodný úrad“).

2.   Oznámenie o predbežnom odmietnutí ochrany na základe námietok obsahuje:

a)

číslo medzinárodného zápisu;

b)

údaj, že odmietnutie je založené na skutočnosti, že boli podané námietky, spolu s odkazom na ustanovenia článku 8 nariadenia (ES) č. 207/2009, o ktoré sa námietky opierajú;

c)

meno a adresu namietateľa.

3.   V prípade, že sú námietky založené na prihláške alebo zápise ochrannej známky, oznámenie uvedené v odseku 2 obsahuje tieto údaje:

a)

deň podania, deň zápisu a deň práva prednosti, ak existuje;

b)

podacie číslo a číslo zápisu, ak sa líšia;

c)

meno a adresu majiteľa;

d)

reprodukciu známky;

e)

zoznam tovarov alebo služieb, na ktorých sa námietky zakladajú.

4.   V prípade, že sa predbežné odmietnutie týka iba časti tovarov alebo služieb, musia byť tieto tovary alebo služby uvedené v oznámení uvedenom v odseku 2.

5.   Úrad informuje Medzinárodný úrad o týchto skutočnostiach:

a)

v prípade, že bolo v dôsledku námietkového konania predbežné odmietnutie vzaté späť, skutočnosť, že známka je chránená v Únii;

b)

v prípade, že sa rozhodnutie o odmietnutí ochrany známky stalo po odvolaní podľa článku 58 nariadenia (ES) č. 207/2009, resp. po žalobe podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 207/2009 konečným, skutočnosť, že ochrana známky bola v Únii odmietnutá;

c)

v prípade, že sa odmietnutie uvedené v písm. b) týka iba časti tovarov alebo služieb, tovary alebo služby, pre ktoré je známka chránená v Únii.

6.   V prípade, že pre jeden medzinárodný zápis bolo podľa článku 154 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, resp. podľa odseku 1 tohto článku, vydané viac než jedno predbežné odmietnutie, oznámenie uvedené v odseku 5 tohto článku sa týka úplného alebo čiastočného odmietnutia ochrany známky podľa článkov 154 a 156 nariadenia (ES) č. 207/2009.

Článok 79

Vyhlásenie o udelení ochrany

1.   V prípade, že úrad nevydal oznámenie o predbežnom odmietnutí ex officio podľa článku 154 nariadenia (ES) č. 207/2009 a ak neobdržal žiadne námietky v lehote na podanie námietok uvedenej v článku 156 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a ani nevydal predbežné odmietnutie ex officio v dôsledku námietok podaných treťou stranou, úrad zašle vyhlásenie o udelení ochrany Medzinárodnému úradu, pričom uvedie, že známka je chránená v Únii.

2.   Na účely článku 151 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 má vyhlásenie o udelení ochrany uvedené v odseku 1 tohto článku rovnaký účinok ako vyhlásenie úradu o späťvzatí oznámenia o odmietnutí.

HLAVA XV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 80

Zrušovacie ustanovenie

Nariadenia (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 sa zrušujú. Budú sa však ďalej uplatňovať na prebiehajúce konania, ak sa neuplatní toto nariadenie podľa svojho článku 81, a to až do ich ukončenia.

Článok 81

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. októbra 2017 s týmito výnimkami:

a)

články 2 až 6 sa neuplatnia na námietky vznesené pred uvedeným dátumom;

b)

články 7 a 8 sa neuplatnia na námietkové konania, ktorých kontradiktórne časti sa začali pred uvedeným dátumom;

c)

článok 9 sa neuplatní na pozastavenia uskutočnené pred uvedeným dátumom;

d)

článok 10 sa neuplatní na žiadosti o preukázanie používania podané pred uvedeným dátumom;

e)

hlava III sa neuplatní na žiadosti o zmenu podané pred uvedeným dátumom;

f)

články 12 až 15 sa neuplatnia na návrhy na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti ani na žiadosti o prevod podané pred uvedeným dátumom;

g)

články 16 a 17 sa neuplatnia na konania, ktorých kontradiktórne časti sa začali pred uvedeným dátumom;

h)

článok 18 sa neuplatní na pozastavenia uskutočnené pred uvedeným dátumom;

i)

článok 19 sa neuplatní na žiadosti o preukázanie používania podané pred uvedeným dátumom;

j)

hlava V sa neuplatní na odvolania podané pred uvedeným dátumom;

k)

hlava VI sa neuplatní na ústne konania začaté pred uvedeným dátumom ani na písomné dôkazy, lehota na predloženie ktorých začala plynúť pred uvedeným dátumom;

l)

hlava VII sa neuplatní na oznamovanie realizované pred uvedeným dátumom;

m)

hlava VIII sa neuplatní na komunikáty prijaté a na formuláre sprístupnené pred uvedeným dátumom;

n)

hlava IX sa neuplatní na lehoty stanovené pred uvedeným dátumom;

o)

hlava X sa neuplatní na zrušenia rozhodnutí prijatých alebo zápisov do registra uskutočnených pred uvedeným dátumom;

p)

hlava XI sa neuplatní na pozastavenia, o ktoré účastníci požiadali, resp. ktoré úrad vykonal pred uvedeným dátumom;

q)

hlava XII sa neuplatní na konania prerušené pred uvedeným dátumom;

r)

článok 73 sa neuplatní na prihlášky ochranných známok EÚ prijaté pred uvedeným dátumom;

s)

článok 74 sa neuplatní na zástupcov vymenovaných pred uvedeným dátumom;

t)

článok 75 sa neuplatní na zápisy do zoznamu oprávnených zástupov podané pred uvedeným dátumom;

u)

hlava XIV sa neuplatní na vyznačenia ochrannej známky EÚ realizované pred uvedeným dátumom.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. ES L 341, 24.12.2015, s. 21).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 15.12.1995, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 216/96 z 5. februára 1996, ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. ES L 28, 6.2.1996, s. 11).

(6)  Rozsudok z 13. marca 2007, vec C-29/05P, ÚHVT/Kaul GmbH (ARCOL/CAPOL), Zb. I-2213, ECLI:EU:C:2007:162, body 42 – 44; rozsudok z 18. júla 2013, vec C-621/11P, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG/OHIM, (FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR), ECLI:EU:C:2013:484, body 28 – 30; rozsudok z 26. septembra 2013, vec C-610/11P, Centrotherm Systemtechnik GmbH/OHIM, (CENTROTHERM), ECLI:EU:C:2013:593, body 85 – 90 a 110 – 113; rozsudok z 3. októbra 2013, vec C-120/12P, Bernhard Rintisch/OHIM, (PROTI SNACK/PROTI), ECLI:EU:C:2013:638, body 32 – a 38 – 39; rozsudok z 3. októbra 2013, vec C-121/12P, Bernhard Rintisch/OHIM, (PROTIVITAL/PROTI), ECLI:EU:C:2013:639, body 33 a 39 – 40; rozsudok z 3. októbra 2013, vec C-122/12P, Bernhard Rintisch/OHIM, (PROTIVITAL/PROTI), ECLI:EU:C:2013:628, body 33 a 39 – 40; rozsudok z 21. júla 2016, vec C-597/14P, EUIPO/Xavier Grau Ferrer, body 26 – 27.

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1431 z 18. mája 2017, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie (pozri stranu 39 tohto úradného vestníka).

(8)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 296, 14.11.2003, s. 22.


8.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/39


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1431

z 18. mája 2017,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 5b, článok 26 ods. 4, článok 30 ods. 2, článok 33 ods. 4, článok 34 ods. 5, článok 39 ods. 5, článok 44 ods. 9, článok 45 ods. 3, článok 48 ods. 3 druhý pododsek, článok 48a ods. 1, článok 49 ods. 8, článok 50 ods. 5, článok 67 ods. 3, článok 74b ods. 3, článok 85 ods. 1a prvý pododsek, článok 89 ods. 4, článok 90 ods. 3, článok 113 ods. 6, článok 119 ods. 10, článok 132 ods. 2 druhý pododsek, článok 147 ods. 9, článok 148a ods. 2, článok 149 ods. 2, článok 153a ods. 6, článok 154 ods. 8, článok 158 ods. 4, článok 159 ods. 10 a článok 161 ods. 6,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 40/94 (2), ktoré bolo kodifikované ako nariadenie (ES) č. 207/2009, bol vytvorený systém špecifický pre Úniu, pokiaľ ide o ochranu ochranných známok získaných na úrovni Únie na základe prihlášky podanej na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo („úrad“).

(2)

Nariadenie (EÚ) 2015/2424 Európskeho parlamentu a Rady (3) zosúlaďuje právomoci prenesené na Komisiu na základe nariadenia (ES) č. 207/2009 s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Nový právny rámec vytvorený týmto spôsobom si vyžaduje prijatie určitých pravidiel prostredníctvom vykonávacích a delegovaných aktov. Nové pravidlá by mali nahradiť existujúce pravidlá stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 2868/95 (4) a zamerať sa na vykonávanie nariadenia (ES) č. 207/2009.

(3)

V záujme zrozumiteľnosti, právnej istoty a efektívnosti a s cieľom uľahčiť podávanie prihlášok ochrannej známky EÚ je nevyhnutné stanoviť povinné a voliteľné podrobnosti, ktoré má obsahovať prihláška ochrannej známky EÚ jasným a vyčerpávajúcim spôsobom, pričom je potrebné zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži.

(4)

V nariadení (ES) č. 207/2009 sa už nevyžaduje, aby bol vyjadrenie ochrannej známky grafické, pokiaľ umožňuje príslušným orgánom a verejnosti jasne a presne určiť predmet ochrany. V záujme zabezpečenia právnej istoty je preto nutné, aby sa jednoznačne potvrdilo, že presný predmet výlučného práva vyplývajúceho zo zápisu, je vymedzený týmto vyjadrením. Toto vyjadrenie by v príslušných prípadoch malo byť doplnené o uvedenie druhu príslušnej ochrannej známky. Vyjadrenie môže byť v príslušných prípadoch doplnené o opis označenia. Takéto uvedenie alebo opis by mali byť v zhode s vyjadrením.

(5)

S cieľom zabezpečiť konzistentnosť v procese podávania prihlášky ochrannej známky EÚ a efektívnosť rešerší je vhodné určiť všeobecné zásady, zhoda s ktorými sa vyžaduje v prípade vyjadrenia každého typu ochrannej známky, ako aj stanoviť špecifické pravidlá a požiadavky pre vyjadrenie niektorých typov ochrannej známky, a to podľa špecifickej povahy a znakov ochrannej známky.

(6)

Zavedenie technických alternatív ku grafickému vyjadreniu v súlade s novými technológiami vyplýva z potreby modernizovať proces zápisu a priblížiť ho k technickému vývoju. Zároveň je potrebné stanoviť technické špecifikácie na predloženie vyjadrenia ochrannej známky vrátane vyjadrení predložených elektronicky s cieľom zabezpečiť, aby systém ochranných známok v EÚ zostal interoperabilný so systémom, ktorý bol zavedený Protokolom k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok, prijatým 27. júna 1989 (5) v Madride (ďalej len „Madridský protokol“). V súlade s nariadením (ES) č. 207/2009 a v záujme vyššej pružnosti a rýchlejšieho prispôsobenia technickému pokroku by mal technické požiadavky na ochranné známky predkladané elektronicky stanoviť výkonný riaditeľ úradu.

(7)

Je vhodné zjednodušiť konanie s cieľom znížiť administratívnu záťaž pri predkladaní a vybavovaní žiadostí o uplatnenie práva prednosti a o uplatnenie seniority. Preto by už nemalo byť potrebné predkladať overené kópie skoršej prihlášky alebo zápisu. Okrem toho by úrad v prípade žiadosti o uplatnenie práva prednosti už nemusel k spisu prikladať kópiu skoršej prihlášky ochrannej známky.

(8)

V dôsledku zrušenia požiadavky na grafické vyjadrenie ochrannej známky je možné niektoré druhy ochranných známok vyjadriť v elektronickom formáte, a teda ich zverejnenie tradičnými prostriedkami už nie je vhodné. S cieľom zaručiť zverejnenie všetkých informácií týkajúcich sa prihlášky, ktoré je potrebné z dôvodov transparentnosti a právnej istoty, by mal byť prístup k vyjadreniu ochrannej známky prostredníctvom odkazu na elektronický register úradu uznaný ako platná forma vyjadrenia označenia na účely zverejnenia.

(9)

Z rovnakých dôvodov by malo byť pre úrad prípustné vydanie osvedčenia o zápise, v ktorom je reprodukcia ochrannej známky nahradené elektronickým odkazom. Okrem toho v prípade osvedčení vydaných po zápise, a na účely vybavovania žiadostí podaných v čase, kedy mohlo dôjsť k zmene údajov obsiahnutých v registri, je vhodné umožniť vydávanie aktualizovaných verzií osvedčení, v ktorých budú uvedené príslušné neskoršie zápisy do registra.

(10)

Z praktických skúseností nadobudnutých uplatňovaním predchádzajúceho systému vyplynulo, že je potrebné ozrejmiť niektoré ustanovenia, a to najmä pokiaľ ide o čiastočné prevody a čiastočné vzdania sa, s cieľom zabezpečiť jasnosť a právnu istotu.

(11)

Na zaistenie právnej istoty, pri zachovaní určitej úrovne flexibility, je potrebné stanoviť minimálne pravidlá pre používanie kolektívnych známok EÚ a certifikačných známok EÚ predkladaných podľa nariadenia (ES) č. 207/2009 s cieľom umožniť hospodárskym subjektom, aby využili tento nový druh ochrany ochrannej známky.

(12)

Mali by sa bližšie určiť maximálne výšky trov zastúpenia vzniknutých úspešnému účastníkovi konania pred úradom, a to pri zohľadnení potreby zaistiť, aby povinnosť uhradiť tieto náklady nemohla byť okrem iného z taktických dôvodov zneužitá druhým účastníkom.

(13)

Z dôvodov efektívnosti by sa malo úradu povoliť elektronické zverejňovanie.

(14)

Je nutné zabezpečiť účinnú a efektívnu výmenu informácií medzi úradom a orgánmi členských štátov v rámci administratívnej spolupráce, a to pri riadnom zohľadnení obmedzenia, ktorému podlieha preskúmanie spisov.

(15)

Požiadavky v súvislosti so žiadosťami o premenu by mali zabezpečiť bezproblémové a účinné rozhranie medzi známkovým systémom EÚ a vnútroštátnymi známkovými systémami.

(16)

V záujme zefektívnenia konaní pred úradom by sa malo umožniť predkladanie prekladov len tých častí dokumentov, ktoré sú pre konanie relevantné. Z toho istého dôvodu by úrad mal mať právo požadovať dôkaz o tom, že preklad zodpovedá originálu, len v prípade pochybností.

(17)

Z dôvodov efektívnosti by určité rozhodnutia úradu, ktoré sa týkajú námietok alebo návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ, mal prijímať jediný člen.

(18)

Z dôvodu pristúpenia Únie k Madridskému protokolu je nevyhnutné, aby podrobné požiadavky týkajúce sa postupov pri medzinárodnom zápise ochranných známok boli plne v súlade s pravidlami tohto protokolu.

(19)

Podrobné pravidlá stanovené v tomto nariadení súvisia s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 207/2009, ktoré boli zmenené nariadením (EÚ) 2015/2424 s účinnosťou od 1. októbra 2017. Preto je potrebné odložiť uplatňovanie uvedených pravidiel do toho istého dátumu. Zároveň by sa však určité konania, ktoré boli začaté pred týmto dátumom, mali aj naďalej riadiť až do ich ukončenia príslušnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2868/95.

(20)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre vykonávacie pravidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá s cieľom bližšie určiť:

a)

podrobnosti, ktoré je potrebné uviesť v prihláške ochrannej známky EÚ, ktorá má byť podaná na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo („úrad“);

b)

dokumentáciu požadovanú pri uplatňovaní práva prednosti zo skoršej prihlášky a pri uplatňovaní seniority, a dôkazy, ktoré je potrebné predložiť pri uplatňovaní výstavnej priority;

c)

podrobnosti, ktoré je potrebné uviesť pri zverejnení prihlášky ochrannej známky EÚ;

d)

obsah vyhlásenia o rozdelení prihlášky, spôsob, ktorým úrad takéto vyhlásenie musí spracovať, ako aj podrobnosti zverejnenia rozdelenej prihlášky;

e)

obsah a formu osvedčenia o zápise;

f)

obsah vyhlásenia o rozdelení zápisu a spôsob, ktorým úrad takéto vyhlásenie musí spracovať;

g)

podrobnosti, ktoré musia obsahovať žiadosti o úpravu a o zmenu mena alebo adresy;

h)

obsah žiadosti o zápis prevodu, dokumentáciu potrebnú na uskutočnenie prevodu a spôsob, ako spracovať žiadosti o čiastočné prevody;

i)

podrobnosti, ktoré musia byť uvedené vo vyhlásení o vzdaní sa a požadovanú dokumentáciu na stanovenie súhlasu tretej strany;

j)

podrobnosti, ktoré musia byť uvedené v stanovách upravujúcich používanie kolektívnej známky EÚ a certifikačnej známky EÚ;

k)

maximálnu výšku trov nevyhnutných na konanie a skutočne vzniknutých;

l)

niektoré podrobnosti týkajúce sa zverejňovania vo Vestníku ochranných známok Európskej únie a úradnom vestníku úradu;

m)

podrobné pravidlá týkajúce sa spôsobu výmeny informácií medzi úradom a orgánmi členských štátov a sprístupňovania spisov na nahliadnutie;

n)

podrobnosti, ktoré musia byť uvedené v žiadostiach o premenu a vo zverejnení žiadosti o premenu;

o)

rozsah, v ktorom je možné predložiť podporné dokumenty používané v písomných konaniach pred úradom v akomkoľvek úradnom jazyku Únie, nevyhnutnosť predloženia prekladu a požadované normy pre preklady;

p)

rozhodnutia námietkového a zrušovacieho oddelenia, ktoré sú prijímané jedným členom;

q)

v prípade medzinárodného zápisu ochranných známok:

i)

formulár, ktorý je potrebné použiť pri podávaní medzinárodnej prihlášky;

ii)

skutočnosti a rozhodnutia o neplatnosti, ktoré je potrebné oznámiť medzinárodnému úradu a príslušnú lehotu pre takéto oznámenie;

iii)

podrobné požiadavky v súvislosti so žiadosťami o územné rozšírenie následne po medzinárodnom zápise;

iv)

podrobnosti, ktoré je potrebné uviesť v žiadosti o uplatnenie seniority pre medzinárodný zápis a podrobnosti o informáciách, ktoré je potrebné oznámiť medzinárodnému úradu;

v)

podrobnosti, ktoré je potrebné uviesť v oznámení predbežného odmietnutia ochrany z úradnej moci, ktoré má byť zaslané medzinárodnému úradu;

vi)

podrobnosti, ktoré je potrebné uviesť v konečnom oznámení o priznaní alebo odmietnutí ochrany;

vii)

podrobnosti, ktoré je potrebné uviesť v oznámení o neplatnosti;

viii)

podrobnosti, ktoré je potrebné uviesť v žiadostiach o premenu medzinárodného zápisu a pri zverejnení takýchto žiadostí;

ix)

podrobnosti, ktoré je potrebné uviesť v žiadosti o premenu.

HLAVA II

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠKY

Článok 2

Obsah prihlášky

1.   Prihláška ochrannej známky EÚ obsahuje:

a)

žiadosť o zápis ochrannej známky ako ochrannej známky EÚ;

b)

meno, adresu prihlasovateľa a štát, v ktorom má bydlisko alebo svoje sídlo alebo podnik. Mená fyzických osôb sa uvádzajú v poradí priezvisko (priezviská) a meno (mená) osoby. Názvy právnických osôb, ako aj orgánov patriacich do rozsahu pôsobnosti článku 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 sa uvádzajú pod ich oficiálnym názvom a uvedie sa aj ich právna forma, ktorá môže byť skrátená zvyčajným spôsobom. Je možné uviesť aj vnútroštátne identifikačné číslo spoločnosti, pokiaľ je k dispozícii. Úrad môže od prihlasovateľa požadovať uvedenie telefónnych čísel alebo iných kontaktných údajov pre elektronickú komunikáciu podľa pokynov výkonného riaditeľa. Každý prihlasovateľ v zásade uvádza iba jednu adresu. Ak je uvedených viacero adries, zohľadňuje sa iba tá, ktorá je uvedená na prvom mieste okrem prípadu, keď prihlasovateľ označí jednu z adries ako adresu na doručovanie. Ak už úrad pridelil identifikačné číslo, stačí, ak prihlasovateľ uvedie toto číslo a svoje meno;

c)

zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009. Tento zoznam možno úplne alebo sčasti vybrať z databázy prípustných výrazov sprístupnenej úradom;

d)

vyjadrenie ochrannej známky v súlade s článkom 3 tohto nariadenia;

e)

ak si prihlasovateľ určil zástupcu, meno a obchodnú adresu tohto zástupcu alebo jeho identifikačné číslo v súlade s písmenom b); ak má zástupca viac ako jednu obchodnú adresu, alebo v prípade existencie dvoch alebo viacerých zástupcov s rôznymi obchodnými adresami sa považuje za doručovaciu adresu len adresa, ktorá bola uvedená ako prvá;

f)

pokiaľ sa uplatňuje právo prednosti zo skoršej prihlášky na základe článku 30 nariadenia (ES) č. 207/2009, príslušné vyhlásenie s uvedením dátumu a krajiny, v ktorej alebo pre ktorú bola skoršia prihláška podaná;

g)

pokiaľ sa uplatňuje výstavná priorita na základe článku 33 nariadenia (ES) č. 207/2009, príslušné vyhlásenie s uvedením názvu výstavy a dátumu prvého vystavenia tovarov alebo služieb;

h)

pokiaľ sa uplatňuje seniorita jednej alebo viacerých starších ochranných známok zapísaných v niektorom členskom štáte, vrátane ochrannej známky zapísanej v krajinách Beneluxu, alebo zapísanej na základe medzinárodných dohôd platných v danom členskom štáte v zmysle článku 34 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 spoločne s prihláškou, príslušné vyhlásenie s uvedením členského štátu alebo členských štátov, v ktorých alebo za ktoré bola staršia známka zapísaná, dátum účinnosti príslušného zápisu, číslo príslušného zápisu a tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Takéto vyhlásenie môže byť vykonané aj v rámci lehoty uvedenej v článku 34 ods. 1a nariadenia (ES) č. 207/2009;

i)

v príslušných prípadoch vyhlásenie, že sa prihláška týka zápisu kolektívnej známky EÚ podľa článku 66 nariadenia (ES) č. 207/2009 alebo zápisu certifikačnej známky EÚ podľa článku 74a nariadenia (ES) č. 207/2009;

j)

uvedenie jazyka, v ktorom sa prihláška podáva, a druhého jazyka na základe článku 119 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009;

k)

podpis prihlasovateľa alebo zástupcu prihlasovateľa v súlade s článkom 63 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1430 (6);

l)

v príslušných prípadoch žiadosť o rešeršnú správu uvedenú v článku 38 ods. 1 alebo 2 nariadenia (ES) č. 207/2009.

2.   Prihláška môže obsahovať tvrdenie, že označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku jeho používania v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, ako aj údaj o tom, či je toto vyhlásenie zamýšľané ako hlavné alebo vedľajšie. Takéto vyhlásenie môže byť vykonané aj v rámci lehoty uvedenej v článku 37 ods. 3 druhej vete nariadenia (ES) č. 207/2009;

3.   Prihláška kolektívnej známky EÚ alebo certifikačnej známky EÚ môže zahŕňať stanovy upravujúce jej používanie. V prípade, že takéto stanovy nie sú priložené k prihláške, môžu byť predložené aj v rámci lehoty uvedenej v článku 67 ods. 1 a v článku 74b ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009.

4.   V prípade väčšieho počtu prihlasovateľov môže prihláška obsahovať vymenovanie jedného prihlasovateľa alebo zástupcu za spoločného zástupcu.

Článok 3

Vyjadrenie ochrannej známky

1.   Ochranná známka je vyjadrená v akejkoľvek vhodnej forme s využitím všeobecne dostupných technológií, pokiaľ je možné ju jasne, presne, samostatne, ľahko dostupným spôsobom, zrozumiteľne, trvanlivo a objektívne reprodukovať v registri, aby príslušné orgány a verejnosť mohli jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.

2.   Vyjadrenie ochrannej známky musí vymedzovať predmet zápisu. Pokiaľ je vyjadrenie sprevádzané opisom podľa odseku 3 písm. d), e), f) bod ii), h) alebo odseku 4, tento opis musí byť v zhode s vyjadrením a nesmie rozširovať jeho rozsah.

3.   Ak ide o prihlášku ochrannej známky niektorého z druhov uvedených v písm. a) až j), musí sa to v nej uviesť. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, musia byť druh ochrannej známky a jej vyjadrenie navzájom v zhode takto:

a)

v prípade ochrannej známky pozostávajúcej výlučne zo slov alebo písmen, čísel, ostatných štandardných typografických znakov alebo ich kombinácií (slovná ochranná známka), sa ochranná známka vyjadrí predložením reprodukcie označenia v obvyklom písme a v obvyklom rozložení, bez akýchkoľvek grafických prvkov alebo farieb;

b)

v prípade ochrannej známky využívajúcej neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafický prvok alebo farbu (obrazová ochranná známka), vrátane známok, ktoré pozostávajú výlučne z obrazových prvkov alebo kombinácie slovných a obrazových prvkov, sa ochranná známka vyjadrí predložením reprodukcie označenia znázorňujúceho všetky jeho prvky a v príslušných prípadoch aj jeho farby;

c)

v prípade ochrannej známky, ktorá pozostáva z trojrozmerného tvaru alebo ho obsahuje vrátane nádoby, obalu, samotného výrobku alebo jeho vonkajšej úpravy (priestorová ochranná známka), sa ochranná známka vyjadrí predložením buď grafickej reprodukcie tvaru, zahŕňajúceho aj obrazový materiál vytvorený počítačom, alebo fotografickou reprodukciou. Grafická alebo fotografická reprodukcia môže zahŕňať rôzne pohľady. V prípade, že vyjadrenie nie je predložené elektronicky, môže obsahovať najviac šesť rôznych pohľadov;

d)

v prípade ochrannej známky spočívajúcej v osobitnom spôsobe, ktorým je ochranná známka na výrobok umiestnená alebo pripevnená (pozičná ochranná známka), sa ochranná známka vyjadrí predložením reprodukcie, ktoré primerane uvádza pozíciu ochrannej známky a jej veľkosť alebo rozmery s ohľadom na relevantné výrobky. Prvky, ktoré netvoria súčasť predmetu zápisu, sú vizuálne označené, pokiaľ možno, prerušovanými alebo bodkovanými čiarami. Vyjadrenie môže byť sprevádzané opisom podrobne uvádzajúcim, akým spôsobom je označenie na výrobky pripevnené;

e)

v prípade ochrannej známky tvorenej výlučne sadou prvkov, ktoré sa pravidelne opakujú (ochranná známka vzoru), sa ochranná známka vyjadrí predložením reprodukcie, ktorá znázorňuje opakujúci sa vzor. Vyjadrenie môže byť sprevádzané opisom podrobne uvádzajúcim, ako sa jeho prvky pravidelne opakujú;

f)

v prípade farebnej ochrannej známky:

i)

pokiaľ je ochranná známka tvorená výlučne jednou farbou bez obrysov, vyjadrí sa predložením reprodukcie tejto farby a uvedením tejto farby prostredníctvom odkazu na všeobecne uznávaný kód farby;

ii)

pokiaľ je ochranná známka tvorená výlučne kombináciou farieb bez obrysov, vyjadrí sa predložením reprodukcie znázorňujúcej systematické usporiadanie tejto farebnej kombinácie jednotným a vopred stanoveným spôsobom a uvedením týchto farieb prostredníctvom odkazu na všeobecne uznávaný kód farby; Je možné priložiť aj opis podrobne uvádzajúci systematické usporiadanie farieb;

g)

v prípade ochrannej známky, ktorá je tvorená výlučne zvukom alebo kombináciou zvukov (zvuková ochranná známka), sa ochranná známka vyjadrí predložením audiosúboru reprodukujúceho zvuk alebo presným zaznamenaním zvuku v notovom zápise;

h)

v prípade ochrannej známky, ktorá je tvorená pohybom alebo zmenou pozície prvkov na známke, resp. ktorej súčasťou je pohyb alebo zmena pozície prvkov na známke (pohybová ochranná známka), sa ochranná známka vyjadrí predložením videosúboru alebo série po sebe idúcich statických obrazov znázorňujúcich pohyb alebo zmenu pozície. V prípade použitia statických obrazov je možné ich očíslovať alebo doplniť o opis vysvetľujúcich ich poradie;

i)

v prípade ochrannej známky, ktorá je tvorená kombináciou obrazu a zvuku, resp. ktorej súčasťou je kombinácia obrazu a zvuku (multimediálna ochranná známka), sa ochranná známka vyjadrí predložením audiovizuálneho súboru obsahujúceho kombináciu obrazu a zvuku;

j)

v prípade ochrannej známky, ktorá je tvorená prvkami s holografickými znakmi (holografická ochranná známka), sa ochranná známka vyjadrí predložením videosúboru alebo grafickej alebo fotografickej reprodukcie obsahujúcej pohľady, ktoré sú potrebné pre náležité rozoznanie holografického efektu v jeho plnom rozsahu.

4.   Pokiaľ ochranná známka nepatrí k žiadnemu z druhov uvedených v odseku 3, jej vyjadrenie musí spĺňať požiadavky stanovené v odseku 1 a môže byť doplnená o opis.

5.   Ak je vyjadrenie predložené elektronicky, výkonný riaditeľ určí formát a veľkosť elektronického súboru, ako aj všetky ostatné príslušné technické špecifikácie.

6.   Ak vyjadrenie nie je predložené elektronicky, ochranná známka sa reprodukuje na jednom hárku papiera oddelene od hárku, na ktorom je uvedený text prihlášky. Tento hárok, na ktorom je reprodukovaná ochranná známka, musí obsahovať všetky relevantné pohľady alebo obrazy a jeho veľkosť nesmie prekročiť formát DIN A4 (výška 29,7 cm, šírka 21 cm). Ponechá sa okraj najmenej 2,5 cm.

7.   Pokiaľ nie je zrejmá správna orientácia ochrannej známky, uvedie sa doplnením slov „horná časť“ na každej reprodukcii.

8.   Reprodukcia známky má takú kvalitu, aby sa umožnilo:

a)

jej zmenšenie na veľkosť maximálne 8 cm na šírku a 8 cm na výšku, alebo

b)

jej zväčšenie na veľkosť maximálne 8 cm na šírku a 8 cm na výšku.

9.   Predloženie vzorky nepredstavuje náležité vyjadrenie ochrannej známky.

Článok 4

Uplatnenie práva prednosti

1.   Tam, kde sa uplatňuje právo prednosti z jednej alebo viacerých skorších prihlášok spoločne s prihláškou na základe článku 30 nariadenia (ES) č. 207/2009, prihlasovateľ uvedie spisové číslo skoršej prihlášky a predloží jej kópiu do troch mesiacov od dátumu podania prihlášky. Táto kópia uvádza dátum podania skoršej prihlášky.

2.   Ak nie je jazyk skoršej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje právo prednosti, jedným z jazykov úradu, prihlasovateľ na žiadosť úradu a v lehote úradom stanovenej predloží preklad skoršej prihlášky v jazyku úradu používanom ako prvý alebo druhý jazyk prihlášky.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatnia mutatis mutandis na prípad, keď sa uplatnenie práva prednosti týka jednej alebo viacerých skorších zápisov.

Článok 5

Výstavná priorita

Ak sa uplatňuje výstavná priorita spoločne s prihláškou na základe článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, prihlasovateľ musí do troch mesiacov od dátumu podania prihlášky predložiť osvedčenie vystavené na výstave úradom zodpovedným za ochranu priemyselného vlastníctva na výstave. Toto osvedčenie musí potvrdzovať, že ochranná známka bola použitá vo vzťahu k tovarom alebo službám, na ktoré sa prihláška vzťahuje. Uvádza tiež dátum začatia výstavy a dátum prvého verejného použitia známky, pokiaľ sa líši od dátumu začatia výstavy. Osvedčenie je doložené identifikáciou skutočného použitia známky, riadne overenou úradom.

Článok 6

Uplatňovanie seniority národnej ochrannej známky pred zápisom ochrannej známky EÚ

Pokiaľ sa podľa článku 34 ods. 1a nariadenia (ES) č. 207/2009 uplatňuje seniorita skoršej zapísanej ochrannej známky podľa článku 34 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, prihlasovateľ predloží kópiu príslušného zápisu do troch mesiacov odo dňa, kedy úrad prijal žiadosť o uplatnenie seniority.

Článok 7

Obsah zverejnenia prihlášky

Zverejnenie prihlášky obsahuje:

a)

meno a adresu prihlasovateľa;

b)

v príslušných prípadoch meno a obchodnú adresu zástupcu vymenovaného prihlasovateľom, okrem zástupcu v zmysle článku 92 ods. 3 prvej vety nariadenia (ES) č. 207/2009. Ak existuje viac ako jeden zástupca s rovnakou obchodnou adresou, zverejní sa iba meno a obchodná adresa zástupcu menovaného na prvom mieste a za ním budú nasledovať slová „a ostatní“. Ak existujú dvaja alebo viacerí zástupcovia s rozdielnou obchodnou adresou, zverejní sa iba doručovacia adresa stanovená na základe článku 2 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia. Ak bolo vymenované združenie zástupcov podľa článku 74 ods. 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430, zverejní sa iba názov a obchodná adresa združenia;

c)

vyjadrenie ochrannej známky, prípadne spolu s údajmi a opismi uvedenými v článku 3. Ak bolo vyjadrenie predložené vo forme elektronického súboru, musí byť sprístupnené prostredníctvom elektronického odkazu na tento súbor;

d)

zoznam tovarov a služieb usporiadaných do tried podľa Niceského triedenia, pričom pred každou skupinou je uvedené číslo triedy podľa tohto triedenia, do ktorej táto skupina tovarov alebo služieb patrí, a zoznam je zoradený v poradí tried podľa tohto triedenia;

e)

dátum podania prihlášky a spisové číslo;

f)

v príslušných prípadoch podrobnosti o uplatnení práva prednosti podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 207/2009;

g)

v príslušných prípadoch podrobnosti o uplatnení výstavnej priority podľa článku 33 nariadenia (ES) č. 207/2009;

h)

v príslušných prípadoch podrobnosti o uplatnení seniority prihlasovateľom podľa článku 34 nariadenia (ES) č. 207/2009;

i)

v príslušných prípadoch vyhlásenie podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, že ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, v dôsledku jej používania;

j)

v príslušných prípadoch vyhlásenie o tom, že ide o prihlášku kolektívnej známky EÚ, resp. certifikačnej známky EÚ;

k)

údaj o jazyku, v ktorom bola prihláška podaná, a údaj o druhom jazyku, ktorý prihlasovateľ označil vo svojej prihláške podľa článku 119 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009;

l)

v príslušných prípadoch vyhlásenie, že prihláška vyplýva z premeny medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Európska únia podľa článku 161 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, spolu s dátumom medzinárodného zápisu podľa článku 3 ods. 4 Madridského protokolu, alebo dátumom, kedy bolo do medzinárodného registra zapísané územné rozšírenie na Úniu uskutočnené následne po medzinárodnom zápise podľa článku 3ter ods. 2 Madridského protokolu a v príslušných prípadoch dátum vzniku práva prednosti medzinárodného zápisu.

Článok 8

Rozdelenie prihlášky

1.   Vyhlásenie o rozdelení prihlášky podľa článku 44 nariadenia (ES) č. 207/2009 musí obsahovať:

a)

spisové číslo prihlášky;

b)

meno a adresu prihlasovateľa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia;

c)

zoznam tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje rozdelená prihláška, alebo ak sa žiada o rozdelenie prihlášky na viac častí, zoznam tovarov alebo služieb pre každú rozdelenú prihlášku;

d)

zoznam tovarov alebo služieb, ktoré ostávajú v pôvodnej prihláške.

2.   Úrad založí pre každú rozdelenú prihlášku osobitný spis, ktorý pozostáva z kompletnej kópie spisu pôvodnej prihlášky, vrátane vyhlásenia o rozdelení a súvisiacej korešpondencie. Úrad každej rozdelenej prihláške pridelí nové číslo.

3.   Zverejnenie každej rozdelenej prihlášky obsahuje údaje a prvky stanovené v článku 7.

HLAVA III

KONANIE O ZÁPISE

Článok 9

Osvedčenie o zápise

Osvedčenie o zápise vydané v súlade s článkom 45 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje údaje z registra uvedené v článku 87 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a vyhlásenie o tom, že tieto údaje boli zapísané do registra. Ak sa vyjadrenie ochrannej známky predkladá vo forme elektronického súboru, musí byť príslušný záznam sprístupnený prostredníctvom elektronického odkazu na tento súbor; Osvedčenie je v príslušných prípadoch doplnené výpisom uvádzajúcim všetky údaje, ktoré majú byť do registra zapísané v súlade s článkom 87 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 a vyhlásenie o tom, že tieto údaje boli zapísané do registra.

Článok 10

Obsah žiadosti o úpravu zápisu

Žiadosť o úpravu zápisu na základe článku 48 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje:

a)

číslo zápisu ochrannej známky EÚ;

b)

meno a adresu majiteľa ochrannej známky EÚ v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia;

c)

údaj o prvku vo vyjadrení ochrannej známky EÚ, ktorý sa má upraviť, ako aj zmenenú verziu tohto prvku v súlade s článkom 48 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009;

d)

vyjadrenie zmenenej ochrannej známky EÚ v súlade s článkom 3 tohto nariadenia;

Článok 11

Vyhlásenie o rozdelení zápisu

1.   Vyhlásenie o rozdelení zápisu podľa článku 49 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje:

a)

číslo zápisu ochrannej známky EÚ;

b)

meno a adresu majiteľa ochrannej známky EÚ v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia;

c)

zoznam tovarov alebo služieb, ktoré majú tvoriť rozdelený zápis, alebo ak sa žiada o rozdelenie zápisu na viac častí, zoznam tovarov alebo služieb ku každému rozdelenému zápisu;

d)

zoznam tovarov alebo služieb, ktoré ostávajú v pôvodnom zápise.

2.   Úrad založí pre rozdelený zápis osobitný spis, ktorý pozostáva z kompletnej kópie spisu pôvodného zápisu, vrátane vyhlásenia o rozdelení, a súvisiacej korešpondencie. Úrad rozdelenému zápisu pridelí nové číslo zápisu.

Článok 12

Obsah žiadosti o zmenu mena alebo adresy majiteľa ochrannej známky EÚ alebo prihlasovateľa ochrannej známky EÚ

Žiadosť o zmenu mena alebo adresy majiteľa zapísanej ochrannej známky EÚ podľa článku 48a ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje:

a)

číslo zápisu ochrannej známky EÚ;

b)

meno a adresu majiteľa ochrannej známky EÚ podľa zápisu v registri, pokiaľ už úrad majiteľovi neudelil identifikačné číslo; v takom prípade stačí, keď prihlasovateľ uvedie toto číslo a meno majiteľa;

c)

nové meno alebo adresu majiteľa ochrannej známky EÚ v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia;

Písmená b) a c) prvého pododseku sa uplatnia mutatis mutandis na účely žiadosti o zmenu mena alebo adresy prihlasovateľa ochrannej známky EÚ. Takáto žiadosť musí obsahovať aj číslo prihlášky.

HLAVA IV

PREVOD

Článok 13

Žiadosť o zápis prevodu

1.   Žiadosť o zápis prevodu na základe článku 17 ods. 5a nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje:

a)

číslo zápisu ochrannej známky EÚ;

b)

podrobnosti o novom majiteľovi v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia;

c)

ak do prevodu nie sú zahrnuté všetky zapísané tovary alebo služby, podrobnosti o tých zapísaných tovaroch alebo službách, ktorých sa prevod týka;

d)

dôkazy náležite preukazujúce platnosť prevodu v súlade s článkom 17 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009;

e)

v príslušných prípadoch meno a obchodnú adresu zástupcu nového majiteľa, určeného v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia.

2.   Písmená b) a e) odseku 1 sa uplatnia mutatis mutandis na účely žiadosti o zápis prevodu prihlášky ochrannej známky EÚ.

3.   Na účely odseku 1 písm. d) predstavuje ktorákoľvek z týchto možností dostatočný dôkaz o prevode:

a)

podpísanie žiadosti o zápis prevodu zapísaným majiteľom alebo zástupcom tohto majiteľa a právnym nástupcom alebo zástupcom tohto nástupcu;

b)

pokiaľ žiadosť predkladá zapísaný majiteľ alebo zástupca tohto majiteľa, vyhlásenie podpísané právnym nástupcom alebo zástupcom tohto nástupcu, že súhlasí so zápisom prevodu;

c)

pokiaľ žiadosť o zápis predkladá právny nástupca, vyhlásenie podpísané zapísaným majiteľom alebo jeho zástupcom, že súhlasí so zápisom právneho nástupcu;

d)

podpísanie vyplneného formulára alebo iného dokumentu o prevode podľa článku 65 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430 zapísaným majiteľom alebo zástupcom tohto majiteľa a právnym nástupcom alebo zástupcom tohto nástupcu.

Článok 14

Vybavovanie žiadostí o čiastočný prevod

1.   Pokiaľ sa žiadosť o zápis prevodu vzťahuje len na niektoré z tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, žiadateľ rozdelí tovary alebo služby uvedené v pôvodnom zápise medzi zostávajúci zápis a nový zápis tak, aby sa tovary a služby v zostávajúcom zápise a v novom zápise neprekrývali.

2.   Úrad založí pre nový zápis osobitný spis, ktorý pozostáva z kompletnej kópie spisu pôvodného zápisu vrátane žiadosti o zápis čiastočného prevodu a súvisiacej korešpondencie. Úrad novému zápisu pridelí nové číslo zápisu.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatnia mutatis mutandis na účely žiadosti o zápis prevodu prihlášky ochrannej známky EÚ. Úrad novej prihláške ochrannej známky EÚ pridelí nové číslo.

HLAVA V

VZDANIE SA

Článok 15

Vzdanie sa

1.   Vyhlásenie o vzdaní sa podľa článku 50 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje:

a)

číslo zápisu ochrannej známky EÚ;

b)

meno a adresu majiteľa v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia;

c)

tam, kde sa vzdanie deklaruje iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je známka zapísaná, údaje o tovaroch alebo službách, pre ktoré má zostať známka zapísaná.

2.   Ak je v registri zapísané právo tretej strany vzťahujúce sa na ochrannú známku EÚ, je vyhlásenie o súhlase so vzdaním sa podpísané majiteľom tohto práva alebo jeho zástupcom dostatočným dôkazom o súhlase tretej strany so vzdaním sa.

HLAVA VI

KOLEKTÍVNE ZNÁMKY EÚ A CERTIFIKAČNÉ ZNÁMKY EÚ

Článok 16

Obsah stanov upravujúcich používanie kolektívnych známok EÚ

Stanovy upravujúce používanie kolektívnych známok EÚ uvedené v článku 67 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 budú uvádzať:

a)

meno prihlasovateľa;

b)

predmet činnosti združenia alebo cieľ, pre ktorý bola zriadená právnická osoba spravujúca sa verejným právom;

c)

orgány oprávnené zastupovať združenie alebo právnickú osobu spravujúcu sa verejným právom;

d)

v prípade združenia podmienky členstva;

e)

vyjadrenie kolektívnej známky EÚ;

f)

osoby oprávnené používať kolektívnu známku EÚ;

g)

v príslušných prípadoch podmienky, ktorými sa riadi používanie kolektívnej známky EÚ, vrátane sankcií;

h)

tovary alebo služby, na ktoré sa kolektívna známka EÚ vzťahuje, vrátane akéhokoľvek prípadného obmedzenia zavedeného v dôsledku uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. j), k) alebo l) nariadenia (ES) č. 207/2009;

i)

v príslušných prípadoch povolenie uvedené v článku 67 ods. 2 druhej vete nariadenia (ES) č. 207/2009.

Článok 17

Obsah stanov upravujúcich používanie certifikačných známok EÚ

Stanovy upravujúce používanie certifikačných známok EÚ uvedené v článku 74b nariadenia (ES) č. 207/2009 budú uvádzať:

a)

meno prihlasovateľa;

b)

vyhlásenie, že prihlasovateľ spĺňa požiadavky stanovené v článku 74a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

vyjadrenie certifikačnej známky EÚ;

d)

tovary alebo služby, na ktoré sa certifikačná známka EÚ vzťahuje;

e)

vlastnosti tovarov alebo služieb, ktoré majú byť certifikačnou známkou EÚ certifikované, ako je materiál, spôsob výroby tovarov alebo poskytovania služieb, kvalita alebo presnosť;

f)

podmienky, ktorými sa riadi používanie certifikačnej známky EÚ, vrátane sankcií;

g)

osoby oprávnené používať certifikačnú známku EÚ;

h)

spôsoby, ktorými certifikačný orgán má tieto vlastnosti skúšať a dohliadať na používanie certifikačnej známky EÚ.

HLAVA VII

NÁKLADY

Článok 18

Maximálne sadzby trov

1.   Trovy uvedené v článku 85 ods. 1a prvom pododseku nariadenia (ES) č. 207/2009, sú znášané neúspešným účastníkom, na základe týchto maximálnych sadzieb:

a)

ak úspešného účastníka nezastupuje zástupca, uhradia sa cestovné výdavky a náklady spojené s pobytom pre jednu osobu pri ceste tam a späť medzi miestom bydliska a miestom podnikania a miestom, kde prebieha ústne konanie podľa článku 49 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430 takto:

i)

náklady na cestovné prvou triedou vlakom vrátane obvyklých príplatkov, pokiaľ celková vzdialenosť po železnici nepresiahne 800 km, alebo náklady na leteckú prepravu turistickou triedou, pokiaľ celková vzdialenosť po železnici presiahne 800 km alebo ak ide o cestu cez more;

ii)

náklady spojené s pobytom sa vypočítajú v súlade s článkom 13 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovenými v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (7).

b)

cestovné náklady zástupcov podľa článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 podľa sadzieb stanovených v písmene a) bod i) tohto odseku;

c)

náklady na zastupovanie v zmysle článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 vzniknuté úspešnému účastníkovi sa uhradia takto:

i)

v námietkových konaniach: 300 EUR;

ii)

v konaniach o zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ: 450 EUR;

iii)

v odvolacích konaniach; 550 EUR;

iv)

pokiaľ prebehlo ústne konanie, na ktoré boli účastníci predvolaní podľa článku 49 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430, suma uvedená v bodoch i), ii) alebo iii) sa zvýši o 400 EUR.

2.   Ak je prihlasovateľov alebo majiteľov ochrannej známky EÚ viac alebo ak voči nej namietajú viaceré strany, alebo ak je viacero navrhovateľov zrušenia alebo vyhlásenia neplatnosti, ktorí podali námietky alebo návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti spoločne, neúspešný účastník znáša náklady uvedené v bode 1 písm. a) iba pre jednu osobu.

3.   Ak má úspešný účastník viac ako jedného zástupcu na základe článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, neúspešný účastník znáša náklady uvedené v odseku 1 písm. b) a c) tohto článku len pre jednu osobu.

4.   Neúspešný účastník nie je povinný uhradiť úspešnému účastníkovi akékoľvek náklady, výdavky ani poplatky súvisiace s konaním pred úradom okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, 2 a 3.

HLAVA VIII

PERIODICKÉ PUBLIKÁCIE

Článok 19

Periodické publikácie

1.   Pokiaľ sa zverejňujú podrobnosti vo Vestníku ochranných známok EÚ v súlade s nariadením (ES) č. 207/2009, delegovaným nariadením (EÚ) 2017/1430, alebo týmto nariadením, dátum vydania uvedený vo Vestníku sa považuje za dátum zverejnenia podrobností.

2.   Pokiaľ záznamy týkajúce sa zápisu ochrannej známky neobsahujú žiadne zmeny v porovnaní so zverejnením prihlášky, zverejnenie takýchto položiek sa vykoná formou odkazu na podrobné údaje obsiahnuté v zverejnení prihlášky.

3.   Úrad môže vydania úradného vestníka úradu elektronicky sprístupniť verejnosti.

HLAVA IX

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 20

Výmena informácií medzi úradom a orgánmi členských štátov

1.   Bez toho aby bol dotknutý článok 123c nariadenia (ES) č. 207/2009, si úrad a centrálne úrady priemyselného vlastníctva členských štátov vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo na požiadanie vzájomne oznámia príslušné informácie o podávaní prihlášok ochranných známok EÚ alebo národných známok a o konaniach týkajúcich sa takýchto prihlášok a známok zapísaných na základe týchto prihlášok.

2.   Úrad a súdy alebo orgány členských štátov si vymieňajú informácie na účely nariadenia (ES) č. 207/2009 priamo alebo prostredníctvom centrálnych úradov priemyselného vlastníctva členských štátov.

3.   Výdavky v súvislosti s oznámeniami podľa odsekov 1 a 2 nesie úrad vykonávajúci oznámenia. Tieto oznámenia sú oslobodené od poplatkov.

Článok 21

Sprístupnenie spisov na nahliadnutie

1.   Nahliadnutie do spisov prihlášok ochrannej známky EÚ alebo zapísaných ochranných známok EÚ súdmi alebo orgánmi členských štátov sa uskutoční buď prostredníctvom nahliadnutia do originálnych dokumentov, alebo do ich kópií alebo prostredníctvom technických prostriedkov uchovávania, pokiaľ sa spisy uchovávajú týmto spôsobom.

2.   Úrad pri odovzdávaní spisov prihlásených alebo zapísaných ochranných známok EÚ alebo ich kópií súdom alebo prokuratúram členských štátov uvedie obmedzenia, ktorým podlieha nahliadanie do týchto spisov na základe článku 88 nariadenia (ES) č. 207/2009.

3.   Súdy alebo prokuratúry členských štátov môžu v priebehu konania pred týmito orgánmi sprístupniť spisy alebo ich kópie, ktorý im úrad poskytol, na nahliadnutie tretím stranám. Takéto nahliadnutie podlieha článku 88 nariadenia (ES) č. 207/2009.

HLAVA X

PREMENA

Článok 22

Obsah žiadosti o premenu

Žiadosť o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ alebo zapísanej ochrannej známky EÚ na prihlášku národnej ochrannej známky na základe článku 112 nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje:

a)

meno a adresu žiadateľa o premenu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia;

b)

podacie číslo prihlášky ochrannej známky EÚ alebo číslo zápisu ochrannej známky EÚ;

c)

údaje o dôvodoch na premenu v súlade s článkom 112 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia (ES) č. 207/2009;

d)

presné uvedenie členského štátu alebo členských štátov, pre ktoré sa požaduje premena;

e)

pokiaľ sa žiadosť netýka všetkých tovarov alebo služieb, pre ktoré bola prihláška podaná, alebo pre ktoré bola ochranná známka EÚ zapísaná, uvedú sa tovary alebo služby, pre ktoré sa premena požaduje, a ak sa premena požaduje pre viac ako jeden členský štát a zoznam tovarov alebo služieb nie je rovnaký pre všetky členské štáty, vyznačenie príslušných tovarov alebo služieb pre každý členský štát;

f)

pokiaľ sa požaduje premena podľa článku 112 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009 na základe toho, že ochranná známka EÚ prestala platiť v dôsledku rozhodnutia súdu pre ochranné známky EÚ, uvedie sa dátum, kedy toto rozhodnutie nadobudlo povahu konečného rozhodnutia, a priloží sa aj kópia rozhodnutia, ktorá môže byť predložená v jazyku, v ktorom bolo vydané rozhodnutie.

Článok 23

Obsah zverejnenia žiadosti o premenu

Zverejnenie žiadosti o premenu v súlade s článkom 113 ods. 2 písm. nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje:

a)

podacie číslo alebo číslo zápisu ochrannej známky EÚ, pre ktorú sa požaduje premena;

b)

odkaz na predchádzajúce zverejnenie žiadosti alebo na zápis vo Vestníku ochranných známok EÚ;

c)

mená členského štátu alebo členských štátov, v súvislosti s ktorými sa premena požaduje;

d)

v prípadoch, keď sa požiadavka netýka všetkých tovarov alebo služieb, pre ktoré sa žiadosť podala, alebo pre ktoré bola ochranná známka EÚ zapísaná, vyznačenie tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje premena;

e)

v prípadoch, keď sa premena požaduje vzhľadom na viac ako jeden členský štát a zoznam tovarov alebo služieb nie je rovnaký pre všetky členské štáty, vyznačenie príslušných tovarov alebo služieb pre každý členský štát;

f)

dátum žiadosti o premenu.

HLAVA XI

JAZYKY

Článok 24

Predkladanie podporných dokumentov v písomných konaniach

Ak sa v tomto nariadení alebo v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/1430 nestanovuje inak, podporné dokumenty, ktoré majú byť použité v písomných konaniach pred úradom, môžu byť predkladané v ktoromkoľvek úradnom jazyku Únie. Pokiaľ jazyk, v ktorom sú tieto dokumenty napísané, nie je jazykom konania, ktorý bol určený v súlade s článkom 119 nariadenia (ES) č. 207/2009, môže úrad na vlastný podnet alebo na základe odôvodnenej žiadosti druhého účastníka požadovať predloženie, a to v lehote ním stanovenej, prekladu do jazyka konania.

Článok 25

Normy pre preklady

1.   Pokiaľ má byť úradu poskytnutý preklad dokumentu, daný preklad identifikuje dokument, ktorého sa týka, a reprodukuje štruktúru a obsah pôvodného dokumentu. Pokiaľ účastník konania uviedol, že relevantné sú len časti dokumentu, môže sa preklad obmedziť len na tieto časti.

2.   Ak sa v nariadení (ES) č. 207/2009, v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/1430 alebo v tomto nariadení nestanovuje inak, dokument, ktorého preklad má byť predložený, sa úradom považuje za neprijatý v týchto prípadoch:

a)

pokiaľ úrad prijme preklad po uplynutí termínu určeného na predloženie originálneho dokumentu alebo prekladu;

b)

pokiaľ potvrdenie uvedené v článku 26 tohto nariadenia nie je predložené v termíne stanovenom úradom.

Článok 26

Pravosť prekladov

Ak neexistujú dôkazy alebo informácie o opaku, úrad považuje preklad za zodpovedajúci príslušnému originálnemu textu. V prípade pochybností môže úrad požadovať, aby v stanovenom termíne bolo predložené potvrdenie, že preklad zodpovedá originálu.

HLAVA XII

ORGANIZÁCIA ÚRADU

Článok 27

Rozhodnutia námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia prijímané jedným členom

Podľa článku 132 ods. 2 alebo 134 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 jeden člen námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia prijíma rozhodnutie v prípade týchto druhov rozhodnutí:

a)

rozhodnutia o rozdelení trov konania;

b)

rozhodnutia o stanovení výšky trov konania, ktoré sa majú zaplatiť podľa článku 85 ods. 6 prvej vety nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

rozhodnutia o nepokračovaní v konaní, resp. rozhodnutia potvrdzujúce, že nie je potrebné prijať rozhodnutie o veci samej;

d)

rozhodnutia o zamietnutí námietok ako neprípustných pred uplynutím lehoty stanovenej v článku 6 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430;

e)

rozhodnutia o prerušení konania;

f)

rozhodnutia o spojení alebo rozdelení viacerých námietok podľa článku 9 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430.

HLAVA XIII

POSTUPY PRE MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS OCHRANNÝCH ZNÁMOK

Článok 28

Formulár, ktorý je potrebné použiť pri podávaní medzinárodnej prihlášky

Formulár sprístupnený úradom v súlade s článkom 147 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 na podanie medzinárodnej prihlášky obsahuje všetky prvky úradného formulára vydávaného medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva („medzinárodný úrad“). Prihlasovatelia môžu použiť aj úradný formulár vydávaný medzinárodným úradom.

Článok 29

Skutočnosti a rozhodnutia o neplatnosti, ktoré je potrebné oznámiť medzinárodnému úradu

1.   Úrad v lehote päť rokov od dátumu medzinárodného zápisu oznámi medzinárodnému úradu tieto prípady:

a)

ak bola prihláška ochrannej známky EÚ, na ktorej bol založený medzinárodný zápis, vzatá späť, považuje sa za vzatú späť alebo bola konečným rozhodnutím zamietnutá, pokiaľ ide o všetky alebo niektoré tovary alebo služby uvedené v medzinárodnom zápise;

b)

ak ochranná známka EÚ, na ktorej bol založený medzinárodný zápis, už nie je účinná z dôvodu vzdania sa, neobnovenia, zrušenia alebo vyhlásenia za neplatnú konečným rozhodnutím úradu alebo súdu pre ochranné známky EÚ na základe protinávrhu v konaní o porušení, pokiaľ ide o všetky alebo niektoré tovary alebo služby uvedené v medzinárodnom zápise;

c)

ak prihláška ochrannej známky EÚ alebo ochranná známka EÚ, na ktorej bol založený medzinárodný zápis, bola rozdelená do dvoch prihlášok alebo zápisov.

2.   Oznámenie uvedené v odseku 1 musí zahŕňať:

a)

číslo medzinárodného zápisu;

b)

meno majiteľa medzinárodného zápisu;

c)

skutočnosti a rozhodnutia ovplyvňujúce základnú prihlášku alebo zápis, ako aj dátum nadobudnutia účinnosti týchto skutočností a rozhodnutí;

d)

v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) alebo b) žiadosť o zrušenie medzinárodného zápisu;

e)

ak konanie v zmysle odseku 1 písm. a) alebo b) ovplyvní základnú prihlášku alebo základný zápis iba v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, tie tovary alebo služby alebo tovary alebo služby, ktoré neboli ovplyvnené;

f)

v prípade uvedenom v odseku 1 písm. c) číslo každej príslušnej prihlášky ochrannej známky EÚ alebo príslušného zápisu.

3.   Úrad na konci obdobia piatich rokov od dátumu medzinárodného zápisu oznámi medzinárodnému úradu tieto prípady:

a)

ak sa prejednáva odvolanie voči rozhodnutiu prieskumového pracovníka o zamietnutí prihlášky ochrannej známky EÚ, na ktorej bol založený medzinárodný zápis podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 207/2009;

b)

ak sa prejednávajú námietky voči prihláške ochrannej známky EÚ, na ktorej bol založený medzinárodný zápis;

c)

ak sa proti ochrannej známke EÚ, na ktorej bol založený medzinárodný zápis, prejednáva návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti;

d)

ak je v Registri ochranných známok EÚ uvedená zmienka, že na súde pre ochranné známky EÚ bol podaný protinávrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti proti ochrannej známke EÚ, na ktorej bol založený medzinárodný zápis, ale v registri doposiaľ nebola uvedená informácia o rozhodnutí súdu pre ochranné známky EÚ o protinávrhu.

4.   Po ukončení konaní uvedených v odseku 3 konečným rozhodnutím alebo zápisom do registra, úrad o tejto skutočnosti informuje medzinárodný úrad v súlade s odsekom 2.

5.   Na účely odsekov 1 a 3 ochranná známka EÚ, na ktorej bol založený medzinárodný zápis, zahŕňa zápis ochrannej známky EÚ vyplývajúci z prihlášky ochrannej známky EÚ, na ktorej bola medzinárodná prihláška založená.

Článok 30

Žiadosť o územné rozšírenie následne po medzinárodnom zápise

1.   Žiadosť o územné rozšírenie predložená úradu na základe článku 149 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

je predložená na jednom z formulárov uvedených v článku 31 tohto nariadenia a obsahuje všetky údaje a informácie vyžadované použitým formulárom;

b)

uvádza číslo medzinárodného zápisu, na ktorom je založená;

c)

zoznam tovarov alebo služieb je obsiahnutý v zozname tovarov alebo služieb uvedenom v medzinárodnom zápise;

d)

žiadateľ je oprávnený na základe údajov uvedených v medzinárodnom formulári, vykonať označenie následne po medzinárodnom zápise prostredníctvom úradu v súlade s článkom 2 ods. 1 bodom ii) a článkom 3ter ods. 2 Madridského protokolu.

2.   Pokiaľ žiadosť o územné rozšírenie nespĺňa všetky požiadavky stanovené v odseku 1, úrad žiadateľa vyzve, aby v lehote stanovenej úradom tieto nedostatky odstránil.

Článok 31

Formulár, ktorý je potrebné použiť pre žiadosť o územné rozšírenie

Formulár sprístupnený úradom v súlade s článkom 149 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009, ktorý je potrebné použiť pre žiadosť o územné rozšírenie následne po medzinárodnom zápise, obsahuje všetky prvky úradného formulára vydávaného medzinárodným úradom. Prihlasovatelia môžu použiť aj úradný formulár vydávaný medzinárodným úradom.

Článok 32

Seniorita uplatnená pred úradom

1.   Bez toho aby bol dotknutý článok 34 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009 žiadosť o uplatnenie seniority pred úradom podľa článku 153a ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje:

a)

číslo medzinárodného zápisu;

b)

meno a adresu majiteľa medzinárodného zápisu v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia;

c)

meno členského štátu alebo členských štátov, v ktorom alebo pre ktoré je staršia známka zapísaná;

d)

číslo a dátum podania prihlášky príslušného zápisu;

e)

údaj o výrobkoch alebo službách, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, a o tých výrobkoch alebo službách, pre ktoré sa uplatňuje seniorita;

f)

kópiu osvedčenia o príslušnom zápise.

2.   Ak má majiteľ medzinárodného zápisu povinnosť byť zastúpený v konaní pred úradom podľa článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009, žiadosť o uplatnenie seniority obsahuje vymenovanie zástupcu v zmysle článku 93 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009.

3.   Ak úrad prijme žiadosť o uplatnenie seniority, informuje o tom medzinárodný úrad, ktorému oznámi:

a)

číslo príslušného medzinárodného zápisu;

b)

meno členského štátu alebo členských štátov, v ktorom alebo pre ktoré je staršia známka zapísaná;

c)

číslo príslušného zápisu;

d)

dátum nadobudnutia účinnosti príslušného zápisu.

Článok 33

Oznamovanie predbežných odmietnutí ochrany z úradnej moci medzinárodnému úradu

1.   Oznámenie o úplnom alebo čiastočnom predbežnom odmietnutí ochrany medzinárodného zápisu z úradnej moci, ktoré má byť poskytnuté medzinárodnému úradu na základe článku 154 ods. 2 a 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje, a to bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v článku 154 ods. 3 a 4 tohto nariadenia, tieto údaje:

a)

číslo medzinárodného zápisu;

b)

odkaz na ustanovenia nariadenia (ES) č. 207/2009, ktoré sú relevantné pre predbežné odmietnutie ochrany;

c)

údaj o tom, že predbežné odmietnutie ochrany bude potvrdené rozhodnutím úradu, ak majiteľ medzinárodného zápisu neodstráni dôvod odmietnutia ochrany svojim vyjadrením predloženým úradu v lehote do dvoch mesiacov od dátumu, kedy úrad vydá predbežné odmietnutie;

d)

ak sa predbežné odmietnutie týka iba časti tovarov alebo služieb, uvedenie týchto tovarov alebo služieb.

2.   V súvislosti s každým oznámením o predbežnom odmietnutí z úradnej moci medzinárodnému úradu a za predpokladu, že lehota pre podanie námietok uplynula a že nebolo vydané žiadne oznámenie o predbežnom odmietnutí na základe námietok podľa článku 78 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430, úrad oznámi medzinárodnému úradu tieto prípady:

a)

ak bolo v dôsledku konania pred úradom predbežné odmietnutie stiahnuté, skutočnosť, že ochranná známka je chránená v Únii;

b)

ak je rozhodnutie o odmietnutí ochrany známky konečné, v príslušných prípadoch po odvolaní na základe článku 58 nariadenia (ES) č. 207/2009 alebo po žalobe na základe článku 65 nariadenia (ES) č. 207/2009, skutočnosť, že ochrana známky je v Únii odmietnutá;

c)

ak sa odmietnutie podľa písmena b) týka iba časti tovarov alebo služieb, tovary alebo služby, pre ktoré je známka chránená v Únii.

Článok 34

Oznámenie o neplatnosti účinkov medzinárodného zápisu medzinárodnému úradu

Oznámenie uvedené v článku 158 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 uvádza dátum a obsahuje:

a)

údaj o tom, že úrad vydal vyhlásenie neplatnosti, resp. údaj o súde pre ochranné známky EÚ, ktorý vydal vyhlásenie o neplatnosti;

b)

údaj, či bola neplatnosť vyhlásená vo forme zrušenia práv majiteľa medzinárodného zápisu, vo forme vyhlásenia, že ochranná známka je neplatná z absolútnych dôvodov, alebo vo forme vyhlásenia, že ochranná známka je neplatná z relatívnych dôvodov;

c)

vyhlásenie, že proti vyhláseniu neplatnosti už nemôže byť podané odvolanie;

d)

číslo medzinárodného zápisu;

e)

meno majiteľa medzinárodného zápisu;

f)

ak sa vyhlásenie neplatnosti netýka všetkých tovarov alebo služieb, tie tovary alebo služby, v súvislosti s ktorými bola neplatnosť vyhlásená, alebo tie, v súvislosti s ktorými neplatnosť nebola vyhlásená;

g)

dátum, kedy bolo vyhlásenie o neplatnosti vydané, spolu s dátumom, odkedy je vyhlásenie neplatnosti účinné.

Článok 35

Žiadosť o premenu medzinárodného zápisu na prihlášku národnej ochrannej známky alebo na vyznačenie členských štátov

1.   Žiadosť o premenu medzinárodného zápisu s vyznačením Únie na prihlášku národnej ochrannej známky alebo na vyznačenie členských štátov podľa článku 112 a 159 nariadenia (ES) č. 207/2009 musí, a to bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v článku 159 ods. 4 až 7 uvedeného nariadenia, obsahovať:

a)

číslo medzinárodného zápisu;

b)

dátum medzinárodného zápisu alebo dátum vyznačenia Únie vykonaného následne po medzinárodnom zápise v súlade s článkom 3ter ods. 2 Madridského protokolu a v príslušných prípadoch podrobnosti o uplatnení práva prednosti pre medzinárodný zápis podľa článku 159 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 a podrobnosti o uplatnení seniority v súlade s článkami 34, 35 alebo 153 nariadenia (ES) č. 207/2009;

c)

údaje a prvky uvedené v článku 113 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 a v článku 22 písm. a), c) a d) tohto nariadenia.

2.   Zverejnenie žiadosti o premenu uvedené v odseku 1 obsahuje podrobnosti uvedené v článku 23.

Článok 36

Premena medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, na prihlášku ochrannej známky EÚ

Žiadosť o premenu podľa článku 161 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 okrem údajov a prvkov uvedených v článku 2 tohto nariadenia obsahuje tieto údaje:

a)

číslo medzinárodného zápisu, ktorý bol zrušený;

b)

dátum, kedy medzinárodný úrad medzinárodný zápis zrušil;

c)

v príslušných prípadoch dátum medzinárodného zápisu podľa článku 3 ods. 4 Madridského protokolu alebo dátum zápisu územného rozšírenia na Úniu vykonaného následne po medzinárodnom zápise podľa článku 3ter ods. 2 Madridského protokolu;

d)

v príslušných prípadoch dátum práva prednosti uplatneného v medzinárodnej prihláške zapísanej do medzinárodného registra vedeného medzinárodným úradom.

HLAVA XIV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 37

Prechodné opatrenia

Bez ohľadu na článok 80 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430 sa ustanovenia nariadenia (ES) č. 2868/95 ďalej uplatnia na prebiehajúce konania, na ktoré sa neuplatní toto nariadenie podľa svojho článku 38, a to až do ich ukončenia.

Článok 38

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. októbra 2017 s týmito výnimkami:

a)

hlava II sa neuplatní na prihlášky ochrannej známky EÚ podané pred uvedeným dátumom ani na medzinárodné zápisy, v ktorých bola pred uvedeným dátumom vyznačená Únia;

b)

článok 9 sa neuplatní na ochranné známky EÚ zapísané pred uvedeným dátumom;

c)

článok 10 sa neuplatní na žiadosti o úpravu podané pred uvedeným dátumom;

d)

článok 11 sa neuplatní na vyhlásenia o rozdelení podané pred uvedeným dátumom;

e)

článok 12 sa neuplatní na žiadosti o zmenu mena alebo adresy podané pred uvedeným dátumom;

f)

hlava IV sa neuplatní na žiadosti o zápis prevodu podané pred uvedeným dátumom;

g)

hlava V sa neuplatní na vyhlásenia o vzdaní sa podané pred uvedeným dátumom;

h)

hlava VI sa neuplatní na prihlášky kolektívnej známky EÚ, resp. certifikačnej známky EÚ podané pred uvedeným dátumom ani na medzinárodné zápisy, v ktorých bola pred uvedeným dátumom vyznačená Únia;

i)

hlava VII sa neuplatní na náklady vzniknuté v konaní začatom pred uvedeným dátumom;

j)

hlava VIII sa neuplatní na publikácie zverejnené pred uvedeným dátumom;

k)

hlava IX sa neuplatní na žiadosti o informácie, resp. o nahliadnutie podané pred uvedeným dátumom;

l)

hlava X sa neuplatní na žiadosti o premenu podané pred uvedeným dátumom;

m)

hlava XI sa neuplatní na podporné dokumenty a preklady predložené pred uvedeným dátumom;

n)

hlava XII sa neuplatní na rozhodnutia prijaté pred uvedeným dátumom;

o)

hlava XIII sa neuplatní na medzinárodné prihlášky, oznámenia skutočností a rozhodnutí o neplatnosti prihlášky ochrannej známky EÚ alebo zápisu, na ktorých bol založený medzinárodný zápis, žiadosti o územné rozšírenie, žiadosti o uplatnenie seniority, oznámenia predbežných odmietnutí ochrany z úradnej moci, oznámenia o neplatnosti účinkov medzinárodného zápisu, žiadosti o premenu medzinárodného zápisu na prihlášku národnej ochrannej známky a žiadostí o premenu medzinárodného zápisu, v ktorom je vyznačená Únia, na prihlášku ochrannej známky EÚ podané alebo uskutočnené pre uvedeným dátumom.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 21).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 15.12.1995, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 296, 14.11.2003, s. 22.

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1430 z 18. mája 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 a nariadenie Komisie (ES) č. 216/96 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.).

(7)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.


8.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/59


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1432

zo 7. augusta 2017,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, pokiaľ ide o kritériá schvaľovania účinných látok s nízkym rizikom

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 3 v spojení s článkom 78 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (ES) č. 1107/2009 je uľahčiť uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky s nízkym rizikom na trh stanovením kritérií na identifikáciu účinných látok s nízkym rizikom a urýchliť proces autorizácie nízkorizikových prípravkov.

(2)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (2) sa podporuje integrovaná ochrana proti škodcom s dôrazom na používanie prípravkov na ochranu rastlín a iných nechemických metód, ktoré majú čo najmenej vedľajších účinkov na ľudské zdravie, necieľové organizmy a životné prostredie. Konkrétne v jej článku 12 sa uvádza, že v prípade použitia prípravkov na ochranu rastlín v určitých osobitných oblastiach, ako sú oblasti, ktoré využíva široká verejnosť, sa má v prvom rade posudzovať použitie nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín.

(3)

V súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa bod 5 prílohy II uvedeného nariadenia vzťahuje na identifikáciu tých účinných látok s nízkym rizikom, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Bod 5 prílohy II sa týka viacerých kategórií nebezpečnosti stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3). V záujme jasnosti a zohľadnenia súčasného uplatňovania uvedeného nariadenia je vhodné poskytnúť ďalšie podrobnosti, pokiaľ ide o tieto kategórie nebezpečnosti.

(5)

V súlade s článkom 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (4) sú látky, ktoré predstavujú výrazné riziko pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia, vymedzené ako prioritné látky na úrovni Únie a uvedené v prílohe X k danej smernici. Preto by sa tieto uvádzané prioritné látky nemali považovať za účinné látky s nízkym rizikom.

(6)

Kritériá vzťahujúce sa na stálosť a biologickú koncentráciu by vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky mohli brániť schváleniu určitých prirodzene sa vyskytujúcich látok (napr. niektorých rastlín alebo minerálov) ako látok s nízkym rizikom, ktoré predstavujú podstatne menšie riziko ako iné účinné látky. Preto je vhodné umožniť schválenie týchto látok ako látok s nízkym rizikom, ak sú v súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(7)

Semiochemikálie – látky uvoľňované rastlinami, živočíchmi a inými organizmami, ktoré sa používajú na komunikáciu v rámci druhov alebo medzi druhmi – sú prirodzene sa vyskytujúcimi látkami s cieľovo špecifickým a netoxickým spôsobom účinku. Väčšinou sú účinné pri veľmi malých množstvách často porovnateľných s prirodzene sa vyskytujúcimi úrovňami (5). Na základe súčasných vedeckých a technických poznatkov je zároveň vhodné zabezpečiť, aby mohli byť semiochemikálie považované za látky s nízkym rizikom.

(8)

Účinné látky v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 zahŕňajú aj mikroorganizmy, ktorých vlastnosti sa líšia od vlastností chemických látok. Preto je vhodné, aby sa na základe súčasných vedeckých a technických poznatkov stanovili nízkorizikové kritériá uplatniteľné na mikroorganizmy.

(9)

Mikroorganizmy, ktoré majú byť obsiahnuté v prípravkoch na ochranu rastlín, sa posudzujú na úrovni kmeňa v súlade s osobitnými požiadavkami na údaje stanovenými v časti B prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 283/2013 (6). Preto by sa mikroorganizmy mali identifikovať a charakterizovať na úrovni kmeňa aj v prípade, že sa posudzuje ich súlad s kritériami nízkorizikových látok, keďže toxikologické vlastnosti rôznych kmeňov patriacich k rovnakému druhu mikroorganizmov môžu byť výrazne odlišné. Mikroorganizmus možno považovať za nízkorizikový, ak sa na úrovni kmeňa preukáže viacnásobná rezistencia na antimikrobiálne látky používané v humánnej alebo veterinárnej medicíne.

(10)

Malo by sa jasne uviesť, že bakulovírusy ako hostiteľsky špecifická skupina vírusu, ktorý infikuje výlučne článkonožce a vyskytuje sa najmä u druhov hmyzu z radu Lepidoptera, sa majú považovať za nízkorizikové látky, keďže neexistujú žiadne vedecké dôkazy o akomkoľvek nepriaznivom účinku bakulovírusov na zvieratá a ľudí (7). Bakulovírusy by sa mali považovať za nízkorizikové, pokiaľ nebol na úrovni kmeňa preukázaný nežiaduci účinok na necieľový hmyz.

(11)

Bod 5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Zmenou kritérií sa zohľadňuje súčasný stav vedeckých a technických poznatkov a objasňujú existujúce kritériá v bode 5. Nové kritériá by sa preto mali uplatňovať čo najskôr s výnimkou prípadu, keď príslušný výbor hlasoval o návrhu nariadenia, ktorý mu bol predložený, bez toho, aby bolo dané nariadenie prijaté Komisiou do 28. augusta 2017.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Bod 5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, zmenenému týmto nariadením, sa uplatňuje od 28. augusta 2017 s výnimkou postupov, na základe ktorých výbor hlasoval o návrhu nariadenia, ktorý mu bol predložený, bez toho, aby bol tento návrh nariadenia prijatý do 28. augusta 2017.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7.augusta 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(5)  Správa OECD z 5. seminára riadiacej skupiny pre pesticídy o technikách aplikácie prípravkov a semiochemikálií na kontrolu škodcov: scenáre používania a súvisiace riziká ENV/JM/MONO(2015)38.

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach (Ú. v. EÚ L 93, 3.4.2013, s. 1).

(7)  Skupina EFSA BIOHAZ (skupina EFSA pre biologické riziká), 2013. Vedecké stanovisko k spravovaniu zoznamu kvalifikovaného predpokladu bezpečnosti (QPS) biologických látok úmyselne pridávaných do potravín a krmív (aktualizácia z roku 2013). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(11):3449, 107 s doi:10.2903/j.efsa.2013.3449.


PRÍLOHA

Bod 5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 sa nahrádza takto:

„5.   Účinné látky s nízkym rizikom

5.1.   Účinné látky okrem mikroorganizmov

5.1.1.   Účinná látka, ktorá nie je mikroorganizmom, sa nesmie považovať za nízkorizikovú, ak v jej prípade platí ktorákoľvek z týchto skutočností:

a)

je alebo musí byť klasifikovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 ako jedna z týchto látok:

karcinogénna látka kategórie 1A, 1B alebo 2,

mutagénna látka kategórie 1A, 1B alebo 2,

reprodukčne toxická látka kategórie 1A, 1B alebo 2,

kožný senzibilizátor kategórie 1,

látka spôsobujúca vážne poškodenie očí kategórie 1,

respiračný senzibilizátor kategórie 1,

akútne toxická látka kategórie 1, 2 alebo 3,

látka toxická pre špecifický cieľový orgán kategórie 1 alebo 2,

látka akútne a chronicky toxická pre vodné organizmy kategórie 1 na základe vhodných štandardných skúšok,

výbušnina,

látka žieravá pre kožu kategórie 1A, 1B alebo 1C;

b)

bola v zmysle smernice 2000/60/ES identifikovaná ako prioritná látka;

c)

je považovaná za endokrinný disruptor;

d)

má neurotoxické alebo imunotoxické účinky.

5.1.2.   Účinná látka, ktorá nie je mikroorganizmom, sa nesmie považovať za nízkorizikovú, ak je stála (s polčasom rozpadu v pôde dlhším ako 60 dní) alebo má bioakumulačný faktor nad 100.

Prírodne sa vyskytujúcu látka, pre ktorú neplatí žiadna zo skutočností uvedených v písmenách a) až d) bodu 5.1.1, sa však môže považovať za nízkorizikovú aj v prípade, že je stála (s polčasom rozpadu v pôde dlhším ako 60 dní) alebo má bioakumulačný faktor nad 100.

5.1.3.   Účinná látka, ktorá nie je mikroorganizmom, uvoľňovaná rastlinami, živočíchmi a inými organizmami a používaná na komunikáciu sa považuje za nízkorizikovú, ak pre ňu neplatí žiadna zo skutočností uvedených v písmenách a) až d) bodu 5.1.1.

5.2.   Mikroorganizmy

5.2.1.   Účinná látka, ktorá je mikroorganizmom, sa považuje za nízkorizikovú, ak sa na úrovni kmeňa nepreukázala viacnásobná rezistencia na antimikrobiálne látky používané v humánnej alebo veterinárnej medicíne.

5.2.2.   Bakulovírusy sa považujú za nízkorizikové, ak sa na úrovni kmeňa nepreukázali nežiaduce účinky na necieľový hmyz.“


8.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/63


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1433

zo 7. augusta 2017,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Štajerski hmelj (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 3 písm. a),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 bola žiadosť Slovinska o zapísanie názvu „Štajerski hmelj“ ako chráneného zemepisného označenia (CHZO) uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

„Štajerski hmelj“ je chmeľ. Jeho názov znamená „štajerský chmeľ“. Štajersko je názov historického regiónu súvisiaceho s územiami Rakúska a Slovinska.

(3)

Komisii bolo 26. augusta 2016 doručené oznámenie o námietke a odôvodnená námietka Rakúska. Komisia 12. septembra 2016 postúpila oznámenie o námietke a odôvodnenú námietku Rakúska Slovinsku. Dňa 20. októbra 2016 boli Komisii doručené ďalšie dokumenty, ktoré doplnili odôvodnenú námietku.

(4)

Rakúsko namietalo proti zapísaniu názvu „Štajerski hmelj“ do registra, pretože by sa tým ohrozila existencia rakúskeho štajerského chmeľu. „Štajerský chmeľ“ („Steirischer Hopfen“) sa používa na výrobu piva a označenie „štajerské pivo zo štajerského chmeľu“ („Steirisches Bier aus steirischem Hopfen“) figuruje aj ako značka, ktorú spoločnosť Brau Union Österreich AG už pred desaťročiami etablovala na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni. Zapísanie názvu „Štajerski hmelj“ do registra by teda malo za následok poškodenie hospodárskych záujmov členov združenia výrobcov chmeľu i rakúskych pivovarov.

(5)

Komisia danú námietku vrátane ďalších dokumentov, ktoré Rakúsko zaslalo na doplnenie námietky, v liste z 13. decembra 2016 vyhlásila za prípustnú a vyzvala Slovinsko a Rakúsko, aby začali primerané trojmesačné konzultácie v snahe nájsť vzájomnú dohodu v súlade so svojimi internými postupmi.

(6)

Stranám sa podarilo dospieť k dohode. Slovinsko Komisii oznámilo výsledok dohody 6. marca 2017.

(7)

Slovinsko a Rakúsko sa dohodli, že by malo byť naďalej povolené používať pojmy „Hopfen aus der Steiermark“ (chmeľ zo Štajerska) a „Hopfen aus der Südsteiermark“ (chmeľ z južného Štajerska) vzťahujúce sa na výrobky z týchto dvoch rakúskych regiónov, a to aj po zápise pojmu „Štajerski hmelj“ do registra ako CHZO. Uznali, že pojmy „Hopfen aus der Steiermark“ a „Hopfen aus der Südsteiermark“ sú jednoznačne spojené s Rakúskom, ako také nepredstavujú nesprávne použitie, imitáciu pojmu Štajerski hmelj, ani ho neevokujú, a nie je pravdepodobné, že by na ich základe mohli spotrebitelia byť uvedení do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod daného výrobku.

(8)

V každom prípade, Slovinsko a Rakúsko sa s cieľom predísť nedorozumeniu v radoch spotrebiteľov dohodli, že pri používaní pojmov „Hopfen aus der Steiermark“ a „Hopfen aus der Südsteiermark“ na trhu by sa na etikete alebo obchodnej úprave mal uvádzať jednoznačný dodatočný odkaz na rakúsky pôvod výrobku, a to pomocou slovného označenia, symbolov alebo obchodnej úpravy v tom istom zornom poli, v ktorom je aj názov výrobku. Rakúski výrobcovia by na balení nemali používať prvky vzťahujúce sa na Slovinsko. Pri vývoze výrobkov s názvom „Hopfen aus der Steiermark“ alebo „Hopfen aus der Südsteiermark“ je jediná prípustná podoba prekladu „rakúsky chmeľ“. V prípade potreby prekladu pojmu „Štajerski hmelj“ do nemčiny by sa pojem „Štajerski“ mal zachovať ako taký a nemalo by sa žiadnym spôsobom odkázať na región Steiermark (Štajersko) ani „Südsteiermark“ (južné Štajersko).

(9)

Komisia konštatuje, že v dohode sa uznalo, že pojem „Štajerski hmelj“ spĺňa požiadavky na zápis do registra ako CHZO a stanovuje určité zákonné podmienky s cieľom zabezpečiť spravodlivé uplatňovanie práva súvisiaceho s autorským právom.

(10)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mal názov „Štajerski hmelj“ zapísať do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov Štajerski hmelj (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.8. Iné výrobky prílohy I k zmluve (koreniny atď.) prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Pojmy „Hopfen aus der Steiermark“ alebo „Hopfen aus der Südsteiermark“ vzťahujúce sa na chmeľ vyrábaný v rakúskych regiónoch Štajersko a južné Štajersko možno na trhu naďalej používať pod podmienkou uvedenia jednoznačného dodatočného odkazu na rakúsky pôvod výrobku na etikete alebo obchodnej úprave, a to pomocou slovného označenia, symbolov alebo obchodnej úpravy v tom istom zornom poli, v ktorom je aj názov výrobku. Rakúski výrobcovia na balení nesmú používať prvky vzťahujúce sa na Slovinsko.

Článok 3

Jediná prípustná podoba prekladu pojmov „Hopfen aus der Steiermark“ alebo „Hopfen aus der Südsteiermark“ používaných na marketing chmeľu vyrábaného v rakúskych regiónoch Štajersko a južné Štajersko je „rakúsky chmeľ“. Pri preklade pojmu „Štajerski hmelj“ do nemčiny, sa pojem „Štajerski“ zachováva ako taký a žiadnym spôsobom sa nesmie odkázať na región Steiermark (Štajersko) ani „Südsteiermark“ (južné Štajersko).

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. augusta 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 194, 1.6.2016, s. 6.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


8.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/65


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1434

zo 7. augusta 2017,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 8. augusta 2017

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 183,

keďže:

(1)

V článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 642/2010 (2) sa stanovuje, že dovozné clá na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [pšenica obyčajná, na siatie], ex 1001 99 00 [pšenica obyčajná vysokej kvality, iná ako na siatie], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre tieto produkty pri dovoze, zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 sa stanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 daného článku sa pre produkty uvedené v danom odseku pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty uvedené v článku 1 ods. 1 uvedeného nariadenia použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne určuje podľa metódy stanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 8. augusta 2017 je potrebné stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novo stanovené clá.

(5)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 je vhodné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 8. augusta 2017 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. augusta 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o dovozné clá pre sektor obilnín (Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5).


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 uplatniteľné od 8. augusta 2017

Číselný znak KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 11 00

PŠENICA tvrdá, na siatie

0,00

1001 19 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

strednej kvality, iná ako na siatie

0,00

nízkej kvality, iná ako na siatie

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICA obyčajná, na siatie

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICA obyčajná vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 10 00

RAŽ, na siatie

5,16

1002 90 00

RAŽ, iná ako na siatie

5,16

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybridná

5,16

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

5,16

1007 10 90

Zrná CIROKU na siatie, iné ako hybridy

5,16

1007 90 00

Zrná CIROKU, iné ako na siatie

5,16


(1)  Dovozca môže využiť podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Iberskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR na tonu, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet ciel stanovených v prílohe I

1.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

(v EUR/t)

 

Pšenica obyčajná (1)

Kukurica

Burza

Minneapolis

Chicago

Kvotácia

241,54

123,83

Prémia – Záliv

11,46

Prémia – Veľké jazerá

31,54

2.

Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:

Náklady na prepravu: Mexický záliv – Rotterdam

16,58 EUR/t

Náklady na prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam

39,83 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].


ROZHODNUTIA

8.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/68


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/1435

zo 17. júla 2017

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členským štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie programu pridruženia medzi EÚ a Moldavskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná 27. júna 2014 a nadobudla platnosť 1. júla 2016.

(2)

V súlade s článkom 436 ods. 1 dohody má Rada pre pridruženie právomoc prijímať odporúčania na účely dosiahnutia cieľov dohody.

(3)

Na uľahčenie uplatňovania dohody sa zmluvné strany dohodli vypracovať program pridruženia, ktorý by mal obsahovať zoznam priorít pre spoločné úsilie podľa jednotlivých sektorov.

(4)

Zmluvné strany sa dohodli na programe pridruženia s cieľom uľahčiť vykonávanie dohody. Program pridruženia prijme Rada pre pridruženie zriadená dohodou.

(5)

Rada prijme pozíciu Únie v Rade pre pridruženie, pokiaľ ide o prijatie programu pridruženia medzi EÚ a Moldavskou republikou na obdobie rokov 2017 až 2019,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie programu pridruženia medzi EÚ a Moldavskou republikou na obdobie rokov 2017 až 2019, vychádza z návrhu odporúčania Rady pre pridruženie pripojeného k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 17. júla 2017

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 4.


NÁVRH

ODPORÚČANIE RADY PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A MOLDAVSKOU REPUBLIKOU č. 1/2017

z ...

týkajúce sa programu pridruženia medzi EÚ a Moldavskou republikou

RADA PRE PRIDRUŽENIE MEDZI EÚ A MOLDAVSKOU REPUBLIKOU,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej,

keďže:

(1)

Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná 27. júna 2014 a nadobudla platnosť 1. júla 2016.

(2)

V súlade s článkom 436 ods. 1 dohody má Rada pre pridruženie právomoc prijímať odporúčania na účely dosiahnutia cieľov dohody.

(3)

Podľa článku 453 ods. 1 dohody majú zmluvné strany prijať všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov, ktoré im vyplývajú z dohody, a zabezpečiť, aby sa dosiahli ciele stanovené v dohode.

(4)

V preskúmaní európskej susedskej politiky sa navrhuje nová fáza spolupráce s partnermi s väčším podielom zodpovednosti na oboch stranách.

(5)

Únia a Moldavská republika sa dohodli na upevnení svojho partnerstva schválením súboru priorít na roky 2017 – 2019 s cieľom podporiť a posilniť odolnosť a stabilitu Moldavskej republiky, pričom sa budú usilovať o užšie politické pridruženie a hlbšiu hospodársku integráciu.

(6)

Zmluvné strany dohody sa dohodli na znení programu pridruženia medzi EÚ a Moldavskou republikou, ktorým sa podporí vykonávanie dohody so zameraním spolupráce na všeobecne identifikované spoločné záujmy,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Článok 1

Rada pre pridruženie odporúča, aby zmluvné strany vykonávali program pridruženia medzi EÚ a Moldavskou republikou uvedený v prílohe.

Článok 2

Program pridruženia medzi EÚ a Moldavskou republikou uvedený v prílohe nahrádza program pridruženia medzi EÚ a Moldavskou republikou, ktorý bol prijatý 26. júna 2014.

Článok 3

Toto odporúčanie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V ... [dňa. mesiaca. 2017]

Za Radu pre pridruženie

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 4.


8.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/70


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1436

z 1. decembra 2015

o štátnej pomoci SA.38762 (2015/C) na prechod elektrárne v Lynemouth na biomasu ktorú plánuje poskytnúť Spojené kráľovstvo

[oznámené pod číslom C(2015) 8441]

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 108 odsek 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky (1) v súlade s uvedenými ustanoveniami a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

V nadväznosti na kontakty uskutočnené pred oznámením Spojené kráľovstvo 17. decembra 2014 oznámilo podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ podporu na projekt prechodu elektrárne v Lynemouth na biomasu. Ďalšie dôkazy poskytlo Komisii 5. februára 2015.

(2)

Komisia listom z 19. februára 2015 informovala Spojené kráľovstvo o rozhodnutí začať konanie podľa článku 108 ods. 2 zmluvy v súvislosti s danou pomocou (ďalej len „rozhodnutie o začatí konania“).

(3)

Spojené kráľovstvo predložilo svoje pripomienky 23. marca 2015.

(4)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo 10. apríla 2015 uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (pozri poznámku pod čiarou č. 1). Komisia požiadala zainteresované strany o pripomienky.

(5)

Komisia dostala pripomienky od 30 zainteresovaných strán. Dňa 20. mája 2015 ich postúpila Spojenému kráľovstvu, ktoré dostalo príležitosť reagovať. Spojené kráľovstvo na tieto pripomienky odpovedalo 12. júna 2015.

(6)

Komisia požiadala o ďalšie informácie 23. júla 2015, ktoré Spojené kráľovstvo poskytlo 29. júla 2015. Dňa 7. októbra 2015 Spojené kráľovstvo poskytlo dodatočné informácie.

2.   PODROBNÝ OPIS OPATRENIA

2.1.   Projekt prechodu elektrárne v Lynemouth na biomasu a jeho príjemca

(7)

V rámci programu Final Investment Decision Enabling for Renewables (FIDeR) (2) vybralo Spojené kráľovstvo osem projektov obnoviteľných zdrojov energie. Týmto vybratým projektom sa poskytne podpora na základe investičných zmlúv. Oznámený projekt je súčasťou ôsmich projektov vybratých v rámci programu FIDeR.

(8)

Oznámené opatrenie pomoci sa týka pomoci na prechod uhoľnej tepelnej elektrárne v Lynemouth len na biomasu. Elektráreň sa nachádza v grófstve Northumberland na severovýchodnom pobreží Anglicka. Elektráreň vlastní a prevádzkuje spoločnosť Lynemouth Power Limited, ktorá je stopercentnou dcérskou spoločnosťou RWE Supply & Trading GmbH.

(9)

Lynemouth je uhoľná tepelná elektráreň s výkonom 420 MW, ktorá bola uvedená do obchodnej prevádzky v roku 1972. Podľa súčasného návrhu bude elektráreň obnovená tak, aby mohla byť prevádzkovaná výhradne na biomasu. Vzhľadom na vlastnosti spaľovacieho procesu bude môcť elektráreň spaľovať iba priemyselné drevené pelety. Elektráreň bude zásobovať elektrickou energiou spoločnosť Northern Power Grid, ktorá dodáva elektrickú energiu do severovýchodnej časti Anglicka. Spojené kráľovstvo odhaduje, že v rámci projektu sa vyrobí 0,7 % celkovej budúcej konečnej spotreby elektrickej energie v Spojenom kráľovstve.

(10)

Podľa odhadov Spojeného kráľovstva sa týmto projektom za 12 rokov jeho životnosti zníži objem emisií CO2 približne o 17,7 milióna ton a elektráreň bude ročne dodávať približne 2,3 TWh. Elektráreň bude prevádzkovaná pri základnom zaťažení a bude tak umožňovať plánovanú výrobu nízkouhlíkovej elektrickej energie.

(11)

Podľa orgánov Spojeného kráľovstva je elektráreň navrhnutá na nominálny elektrický výkon 420 MW pri priemernom faktore zaťaženia 77 % (3). Elektráreň bude ročne využívať drevené pelety v ekvivalente približne 1,44 – 1,56 milióna ton dreva v suchom stave, z ktorých väčšina sa bude dovážať z juhovýchodu USA ([60 % – 80 %] celkového požadovaného objemu paliva). Približne [5 % – 20 %] paliva sa bude získavať z Európy a zvyšok z Kanady. Prestavba elektrárne nebude navrhnutá tak, aby spĺňala predpisy o spaľovaní odpadov, a preto v nej nebude možné spaľovať zvyšky po manipulácii s drevom.

(12)

V tabuľke sú uvedené očakávané prevádzkové parametre elektrárne v Lynemouth. Podľa orgánov Spojeného kráľovstva faktor zaťaženia je súčin času, počas ktorého je elektráreň technicky dostupná na výrobu elektrickej energie (po odpočítaní, napríklad, času potrebného na údržbu alebo opravy), a času, počas ktorého je v skutočnosti plánovaná výroba elektrickej energie v elektrárni (po odpočítaní, napríklad, času, počas ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy obmedzí prevádzku elektrárne z dôvodu preťaženia siete; to sa nazýva aj „hrubý faktor zaťaženia“). Čistý faktor zaťaženia uvedený v tabuľke sa získal vynásobením priemernej technickej dostupnosti na úrovni 80,77 % a faktora hrubého zaťaženia na úrovni 95,51 %.

Prevádzkové parametre elektrárne v Lynemouth

Náklady na palivo (GBP/GJ)

Tepelná účinnosť (%)

Priemerný čistý faktor zaťaženia (%)

7,17

36,9

77

2.2.   Vnútroštátny právny základ, financovanie a rozpočet

(13)

Vnútroštátnym právnym základom je zákon o energetike z roku 2013.

(14)

Celkový rozpočet na tento projekt sa odhaduje na 0,8 miliardy GBP. Spojené kráľovstvo potvrdilo, že do dátumu uvedenia do prevádzky nebude príjemcovi vyplatená žiadna pomoc.

(15)

Pomoc vyplatí štátna protistrana, ktorá je financovaná zo zákonných odvodov vyberaných od všetkých licencovaných dodávateľov elektrickej energie na základe ich podielu na trhu vymedzeného podľa meranej spotreby elektriny. Dodávatelia budú musieť povinnosti plniť z vlastných zdrojov, svoje náklady však budú môcť preniesť na spotrebiteľov v rámci všeobecných stratégií stanovovania cien.

2.3.   Forma a trvanie pomoci, výrobné náklady

(16)

Pomoc na projekt sa poskytne formou premennej prémie (tzv. finančná rozdielová zmluva) vypočítanej ako rozdiel medzi vopred stanovenou cenou (realizačná cena) a trhovou cenou za elektrickú energiu (referenčná cena). Referenčná cena je cena vychádzajúca z forwardových veľkoobchodných trhových cien elektrickej energie v danom období. Príjemca získa finančné prostriedky z predaja svojej elektrickej energie na trhu. Keď je však priemerná veľkoobchodná cena elektrickej energie nižšia ako realizačná cena, príjemca získa za rozdiel doplnkovú platbu od protistrany vlastnenej Spojeným kráľovstvom (spoločnosť Low Carbon Contracts Company Ltd., ďalej len „protistrana finančnej rozdielovej zmluvy“). Príjemca však bude znášať riziko, že nedosiahne referenčnú cenu, a objemové riziko spočívajúce v nedosiahnutí predpokladaného objemu predaja (4).

(17)

Podpora projektu prechodu na biomasu sa príslušne vymedzuje na základe administratívne stanovenej realizačnej ceny. Realizačné ceny boli stanovené na takých úrovniach, aby bola podpora v rámci programu FIDeR vo všeobecnosti rovnocenná podpore v rámci súčasného režimu povinnosti využitia energie z obnoviteľných zdrojov (Renewable Obligation scheme) (5), čím sa uľahčí prechod medzi systémami podpory.

(18)

Pri výpočte realizačnej ceny pre určené elektrárne prechádzajúce na biomasu (platí aj pre elektráreň v Lynemouth) zvážilo Spojené kráľovstvo najmä rozsah priemerných nákladov na výrobu elektrickej energie v rozpätí 105 GBP/MWh až 115 GBP/MWh. Spojené kráľovstvo vysvetlilo, že úroveň realizačnej ceny bola v prípade projektu prechodu na biomasu vypočítaná pri zohľadnení minimálnych mier návratnosti v rozpätí (6) 8,8 % – 12,7 %.

(19)

Uplatniteľná realizačná cena na tento projekt je 105 GBP/MWh (ceny roka 2012 – upravované každý rok podľa indexu spotrebiteľských cien). Tá istá suma za MWh bude ako maximálna realizačná cena ponúkaná elektrárňam prechádzajúcim na biomasu v rámci režimu finančných rozdielových zmlúv. K priemerným nákladom patria finančné náklady na nové elektrárne, ktoré vychádzajú z 10 % diskontnej sadzby na všetky nové technológie. Spojené kráľovstvo poskytlo podrobné informácie o výpočte týchto nákladov, zdrojoch použitých údajov a zohľadnených minimálnych mierach návratnosti (7).

(20)

Kľúčové predpoklady použité na výpočet realizačných cien vrátane priemerných nákladov, cien fosílnych palív, efektívnych sadzieb dane a odhadov maximálnej novej kapacity sú uvedené v správe vlády Spojeného kráľovstva o priemerných nákladoch (8) a v správach ministerstva energetiky a zmeny klímy (9). Na tieto účely sa veľkoobchodná cena elektrickej energie odhaduje v reálnom vyjadrení približne na 55 GBP/MWh a v roku 2020 sa podľa týchto odhadov zvýši na 65 GBP/MWh.

(21)

Na základe tejto realizačnej ceny sa vnútorná miera návratnosti projektu odhaduje na 9,7 % v reálnom vyjadrení pred zdanením. Platnosť navrhovanej investičnej zmluvy sa skončí 31. marca 2027 bez ohľadu na dátum začiatku platnosti.

2.4.   Kumulácia

(22)

Spojené kráľovstvo objasnilo, že podľa nového systému podpory nebudú môcť projekty, na ktoré sa uzatvorili investičné zmluvy, získať finančnú rozdielovú zmluvu na tú istú výrobu elektrickej energie. Okrem toho žiadny projekt získavajúci platby v rámci investičných zmlúv nebude môcť získať osvedčenia v rámci režimu povinnosti využitia energie z obnoviteľných zdrojov na tú istú výrobu elektrickej energie. A nakoniec, subjekty vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré získavajú podporu prostredníctvom investičnej zmluvy, nebudú môcť byť účastníkom trhu s kapacitou, ani nebudú môcť získať investičnú pomoc počas obdobia platnosti investičnej zmluvy.

(23)

Na základe zásad uvedených v odôvodnení 22 Spojené kráľovstvo potvrdilo, že výrobca ani žiadna z jeho priamych či nepriamych zainteresovaných strán nezískala od Spojeného kráľovstva či z iného členského štátu žiadnu inú podporu, žiadna iná podpora im nebola udelená, ani o ňu nepožiadali.

2.5.   Využitie a dostupnosť biomasy

(24)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 9, v rámci projektu v Lynemouth bude možné spaľovať iba drevené pelety. Drevené pelety využívané v elektrárni v Lynemouth budú musieť spĺňať kritériá udržateľnosti platné v Spojenom kráľovstve vrátane zníženia emisií skleníkových plynov minimálne o 60 % v porovnaní s priemernou intenzitou emisií zo spaľovania fosílnych palív v Únii (konkrétne v porovnaní s priemernými emisiami zo spaľovania uhlia a plynu v Únii meranými pomocou metodiky stanovenej v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie). Táto úroveň sa zvýši a od apríla 2020 sa bude vyžadovať zníženie emisií skleníkových plynov minimálne o 72 % a potom od apríla 2025 minimálne o 75 %. Kritériá udržateľnosti Spojeného kráľovstva obsahujú aj ustanovenia na ochranu biodiverzity a zabránenie neudržateľným postupom (10).

(25)

Globálny obchod s drevnou štiepkou sa v roku 2011 odhadoval na 22 miliónov ton ročne. Dopyt v Únii je vyšší ako výroba, čo znamená, že drevené pelety sa do Únie dovážajú. Čistý dovoz drevených peliet do Únie sa v tom istom roku odhadoval na 3,2 milióna ton ročne a v roku 2012 vzrástol na približne 4 milióny ton ročne.

(26)

Globálna spotreba drevených peliet sa v roku 2012 odhadovala na 22,4 až 24,5 milióna ton (11), z toho približne 15,1 milióna ton sa spotrebovalo v Únii. Spomedzi členských štátov najvyššiu spotrebu drevených peliet v elektrárňach vykazujú Spojené kráľovstvo (1,3 milióna ton, v roku 2013) (12), Belgicko (1,3 milióna ton), Holandsko (1,2 milióna ton), Dánsko (1 milión ton) a Švédsko (1 milión ton).

2.6.   Transparentnosť

(27)

Pokiaľ ide o oznamovanie informácií a transparentnosť, Spojené kráľovstvo uviedlo, že všetky investičné zmluvy uzavreté v rámci programu FIDeR boli uverejnené online v podobe, v akej boli podpísané (13).

2.7.   Rozhodnutie o začatí formálneho vyšetrovania

(28)

Dňa 19. februára 2015 Komisia rozhodla o začatí formálneho vyšetrovacieho konania týkajúceho sa zlučiteľnosti pomoci s vnútorným trhom, a to najmä pokiaľ ide o primeranosť pomoci a riziko deformácie trhu.

(29)

Konkrétnejšie Komisia dospela k záveru, že nemožno vylúčiť riziko nadmernej kompenzácie. Komisia poznamenala, že na vnútornú mieru návratnosti mali významný vplyv počiatočné predpoklady použité vo finančných výpočtoch a že hodnoty prevádzkových parametrov, ktoré pôvodne Spojené kráľovstvo odhadovalo, neboli plne v súlade s dostupnými trhovými informáciami.

(30)

Komisia vykonala výpočet citlivosti s cieľom získať odhad vplyvu zmien priemernej tepelnej účinnosti, faktora zaťaženia a nákladov elektrárne na palivo na vnútornú mieru návratnosti. Z týchto výpočtov vyplýva, že keby sa tepelná účinnosť a faktor zaťaženia zvýšili o 5 % a náklady na palivo znížili o 5 %, vnútorná miera návratnosti (v reálnom vyjadrení pred zdanením) by sa zvýšila z 9,7 % na 23,1 %. Podobná 10 % odchýlka týchto troch parametrov by mala za následok zvýšenie vnútornej miery návratnosti na 31,7 %. Komisia sa preto domnievala, že neistota v predpokladoch použitých pri výpočte nákladov môže spôsobiť prípadnú nadmernú kompenzáciu.

(31)

Komisia okrem toho vyjadrila obavu, že objem suroviny potrebnej na to, aby elektráreň v Lynemouth mohla byť prevádzkovaná výlučne na biomasu, je v porovnaní s trhom EÚ aj svetovým trhom významný. Z údajov za rok 2012 vyplýva, že elektráreň v Lynemouth by s rastúcim dovozom dosiahla približne 7,4 % celosvetovej spotreby drevených peliet, 11,2 % európskej spotreby a 88,2 % spotreby Spojeného kráľovstva.

(32)

Komisia vyjadrila pochybnosti, či by trh s drevenými peletami zvládol uspokojiť takýto nárast dopytu v krátkom časovom horizonte bez deformácií trhu. Komisia ďalej poznamenala, že drevná biomasa sa využíva ako surovina v množstve priemyselných odvetví (napríklad v drevospracujúcom priemysle alebo pri výrobe dosiek), a nie je možné vylúčiť deformácie trhu.

3.   PRIPOMIENKY ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

(33)

Komisii bolo doručených 30 pripomienok od dotknutých zainteresovaných strán. V pripomienkach od obchodných organizácií (14) a poslancov parlamentu Spojeného kráľovstva sa zdôrazňoval hospodársky a sociálny význam projektu. Spoločnosti Lynemouth Power LTD a Spencer Group predložili aj podporné listy od množstva zainteresovaných strán.

(34)

Štyri mimovládne organizácie poukázali na environmentálne riziká projektu (15). V predložených pripomienkach sa spochybňovalo najmä zníženie emisií CO2 po prechode na výrobu elektrickej energie z dovážanej biomasy a vyjadrovali sa obavy z možného negatívneho vplyvu na znečistenie ovzdušia a biodiverzitu.

(35)

Šesť organizácií predložilo argument na podporu názoru, že projekt elektrárne v Lynemouth môže spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže na trhu so surovinami na výrobu drevného vlákna. Doručené pripomienky sa týkali týchto oblastí: účinku nárastu využívania biomasy na výrobu energie na svetový trh s drevným vláknom (UK Wood Panel Industries Federation, WPF) a na európske ceny surovín (European Panel Federation, EPF); účinkov na trh s vlákninou na juhovýchode USA (American Forest & Paper Association, spoločnosť Steptoe and Johnson v mene zainteresovanej strany z juhovýchodu USA a používateľa vlákniny so sídlom v USA) a účinkov na severoamerický trh s drevným odpadom (Mulch & Soil Council).

(36)

Používateľ vlákniny so sídlom v USA a spoločnosť Steptoe and Johnson tvrdia, že hoci sa dotknuté miesta výroby nachádzajú v USA, polotovary sa vyvážajú do Únie. Preto môže možná deformácia trhu ovplyvniť činnosti v Únii. V príspevkoch predložených WPF a EPF sa tvrdí, že projekt prechodu elektrárne v Lynemouth na biomasu môže narušiť hospodársku súťaž na trhu Spojeného kráľovstva a Európskej únie s drevným vláknom. Na podloženie svojho tvrdenia poskytla WPF údaje vyplývajúce z prieskumu o zvýšení cien pilín, drevnej štiepky a guľatiny na trhu Spojeného kráľovstva. Z údajov (grafu) vyplýva nárast cien približne na úrovni 80 % (údaje neboli upravené o infláciu). EPF predložila graf cien guľatiny, pilín a drevnej štiepky v Európe na základe štúdie, ktorú vypracovala konzultačná spoločnosť Ecofys (16). Z údajov vyplýva nárast približne na úrovni 40 % od roku 2009. Vyplýva z nich však aj to, že nárast cien sa obmedzuje na niektoré krajiny (Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Švédsko a Spojené kráľovstvo), zatiaľ čo v iných boli ceny relatívne stabilné (Belgicko, Litva, Slovensko, Španielsko).

(37)

V pripomienkach od používateľa vlákniny so sídlom v USA, American Forest & Paper Association (ďalej len „AFPA“), a spoločnosti Steptoe and Johnson sa tvrdí, že z dôvodu dovozu väčšiny drevených peliet z juhovýchodu USA naruší navrhované opatrenie hospodársku súťaž na trhu USA.

(38)

Používateľ vlákniny so sídlom v USA a AFPA uviedli, že v roku 2011 sa na juhovýchode USA vyrobilo celkovo 230 miliónov ton dreva v čerstvom stave (čo je ekvivalent 107 ton dreva v suchom stave, keďže z dôvodu obsahu vlhkosti sa na získanie 1 tony v suchom stave vyžaduje 2,15 tony v čerstvom stave (17)). Z toho približne 115 miliónov ton v čerstvom stave tvorila vláknina (najmä vláknina z ihličnatého dreva). Na obrázku 1 je znázornená celková ťažba na juhovýchode USA podľa druhu výrobku (18).

Obrázok 1

Odber produkcie výrobkov z dreva na juhu USA za roky 1995 – 2011 (Abt a kol., 2014)

Image

(39)

Z údajov predložených v správe vyplýva nárast výroby peliet na juhovýchode USA v posledných rokoch, ako aj nárast vývozu peliet z juhovýchodu USA v rovnakom období. Podľa tejto správy sa výrobná kapacita drevených peliet na juhovýchode USA zvýšila z ekvivalentu 2 milióny ton dreva v čerstvom stave v roku 2010 na 6 miliónov ton dreva v čerstvom stave v roku 2011. Takmer celá táto nová kapacita bola vytvorená na výrobu peliet na vývoz do členských štátov EÚ.

(40)

Z údajov predložených spoločnosťou Steptoe and Johnson vyplýva, že cena vlákniny z borovice na juhovýchode USA sa v rokoch 2011 až 2014 zvýšila o 25 % a cena vlákniny z listnatého dreva o 60 %. Podľa AFPA sa ceny borovicového dreva na pni na výrobu vlákniny na juhu USA v roku 2013 zvýšili o 11 % a v roku 2014 o 10 %. Tieto strany tvrdia, že zvýšenie cien bolo spôsobené zvýšením výroby drevených peliet. Používateľ vlákniny uvedený v bode 36 neposkytol údaje o nákladoch, ale uviedol podobné tvrdenia o riziku zvýšenia ceny surovín v dôsledku využívania subvencovaných drevených peliet.

(41)

Z údajov predložených spoločnosťou Steptoe and Johnson vyplýva, že cena vlákniny z borovice na juhovýchode USA sa v rokoch 2011 až 2014 zvýšila o 25 % a cena vlákniny z listnatého dreva o 60 %. Uvedené strany tvrdili, že zvýšenie cien bolo spôsobené zvýšením výroby drevených peliet.

(42)

Na podporu tohto tvrdenia predložili používateľ vlákniny so sídlom v USA a AFPA teoretickú štúdiu s analýzou hospodárskeho vplyvu veľkého nárastu výroby peliet na trh s drevným vláknom na juhovýchode USA (19). V tejto štúdii sú vypracované scenáre s vysokou mierou prieniku biomasy. Jej autori odhadovali budúci dopyt po drevených peletách na základe vysokej miery prieniku bioenergie (vrátane domácich a medzinárodných politických trendov a prognóz z národných akčných plánov EÚ v oblasti obnoviteľnej energie). V modeli sa predpokladá, že do roku 2020 sa na energetické účely ročne vyrobia na juhovýchode USA pelety a drevná štiepka v ekvivalente 44 miliónov ton dreva v čerstvom stave. Z použitého modelu vyplýva, že tento vysoký objem dodatočného dopytu spôsobí v krátkodobom časovom horizonte významný nárast ceny surovín (na celom trhu priemerne o 70 %). V dlhodobom časovom horizonte sa však na uspokojenie dopytu zvýšia lesné zdroje a ceny klesnú.

(43)

Spoločnosť Steptoe and Johnson uviedla, že v posledných troch desaťročiach klesá na juhovýchode USA počet vysadených stromov na komerčné účely. V kombinácii so zvýšenou výrobou peliet to môže viesť k negatívnym mieram rastu v regióne, čo bude mať za následok neudržateľné environmentálne postupy a stratu biodiverzity.

(44)

Používateľ vlákniny so sídlom v USA, EPF a spoločnosť Steptoe and Johnson vyjadrili obavy týkajúce sa kumulovaného vplyvu iných veľkých projektov (najmä projektu elektrárne Drax v Spojenom kráľovstve) a európskej politiky v oblasti biomasy vo všeobecnosti.

(45)

Organizácia Mulch & Soil Council vzniesla obavy z možnej deformácie severoamerického trhu s drevným odpadom.

(46)

WPF, spoločnosť Steptoe and Johnson a organizácia Mulch & Soil Council spochybnili zníženie emisií CO2 po prechode na výrobu elektrickej energie z biomasy dovážanej zo Severnej Ameriky. Spoločnosť Steptoe and Johnson spochybnila primeranosť pomoci a poskytla ďalšie údaje o zdroji dreva využívaného na výrobu peliet a ako suroviny v obalovom priemysle.

(47)

Dvanásť (20) spoločností a priemyselných združení predložilo technické argumenty, v ktorých zdôraznilo výhodnosť a pozitívny vplyv projektu. Pripomienky sa týkajú tém, ako sú (okrem iného): vnútorná miera návratnosti projektu; dostupnosť a udržateľnosť biomasy; úloha energie z biomasy pri dosahovaní cieľov Spojeného kráľovstva v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov; očakávané prevádzkové parametre elektrárne a logistika dodávok paliva.

(48)

Združenie United States Industrial Pellet Association konkrétne zdôraznilo zníženie emisií v súvislosti s bioenergiou a udržateľnosť peliet vyrábaných v USA. Predložilo tiež údaje o cene surovín na juhovýchode USA (pozri obrázok 2).

(49)

Združenie Wood Pellet Association of Canada oznámilo údaje o dostupnosti drevených peliet. V pripomienkach sa konkrétne cituje štúdia konzultačnej spoločnosti Pöyry (21), podľa ktorej majú dodávateľské regióny na juhovýchode USA, v západnej Kanade a Rusku spolu 50 miliónov nadbytočných ton vysušeného dreva, ktoré je východiskovou surovinou pre biomasu.

Obrázok 2

Ceny dreva na pni na juhovýchode USA

Image

(50)

Spoločnosť Enviva predložila údaje o plánovanom dopyte a ponuke drevených peliet. Podľa spoločnosti Enviva sa v prvom štvrťroku 2015 pripravovali projekty zamerané na drevené pelety, ktoré by po ukončení prispeli do globálnej výrobnej kapacity spolu 18,1 milióna ton dreva v suchom stave. V predloženej pripomienke sa poskytli aj údaje o výrobe reziva v USA (pozri obrázok 3).

Obrázok 3

Začatie výstavby nových bytov a spotreba reziva v USA, 2004 – 2014

Image

(51)

Organizácia European Pellet Council poskytla údaje o cene a dostupnosti drevených peliet a cene surovín v Únii a v USA. Podľa organizácie European Pellet Council neviedol veľký nárast dopytu po peletách v rokoch 2012 až 2014 k významnému nárastu cien peliet. Na podloženie svojho argumentu predložila údaje o cene drevených peliet v USA od decembra 2013 do apríla 2015 a v Únii od januára 2011 do marca 2015. Ani v jednom prípade sa zvýšenie cien nevyskytlo.

(52)

Podľa týchto údajov neviedol veľký nárast dopytu po peletách v rokoch 2012 až 2014 k významnému nárastu cien peliet.

(53)

A nakoniec, jeden príspevok (Société Générale) obsahoval údaje o ziskovosti projektu.

4.   PRIPOMIENKY SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

(54)

Spojené kráľovstvo poskytlo dodatočné informácie o prevádzkových parametroch elektrárne v Lynemouth. Po preskúmaní ostatných elektrární na biomasu sa faktor zaťaženia elektrárne zvýšil zo 75,3 % na 77 % (ako je uvedené v tabuľke, pozri aj poznámku pod čiarou č. 3). Spojené kráľovstvo okrem toho poukázalo na to, že tepelná účinnosť elektrární spaľujúcich práškové uhlie v rokoch 2009 – 2013 bola v rámci Spojeného kráľovstva približne 36 %. A nakoniec Spojené kráľovstvo poskytlo rozdelenie nákladov na palivo a vysvetlilo, že všetky prevádzkové parametre sú spoľahlivé, pretože sú porovnané s referenčnými kritériami ostatných elektrární a preskúmané nezávislými expertmi (22).

(55)

Spojené kráľovstvo tvrdí, že ekonomická stránka projektu elektrárne v Lynemouth sa od oznámenia značne zmenila. Konkrétne sa uvedenie projektu do prevádzky plánovalo na tretí štvrťrok roka 2016, Spojené kráľovstvo však odhaduje, že sa uskutoční v druhej polovici roka 2017. Keďže podpora prechodu na biomasu sa skončí v marci 2027 bez ohľadu na dátum začiatku, projekt stratil približne rok subvencovania. Zvýšili sa aj kapitálové náklady projektu. Okrem toho, z dôvodu zmeny politiky nebudú od augusta 2015 obnoviteľné zdroje elektrickej energie vyňaté z dane za zmenu klímy (uhlíková daň). A nakoniec, ziskovosť projektu ešte viac znížilo znehodnotenie libry voči americkému doláru.

(56)

Podľa orgánov Spojeného kráľovstva spôsobil tento vývoj významné zníženie ziskovosti projektu. Odhadovaná vnútorná miera návratnosti je v súčasnosti približne [3 % – 8 %] v reálnom vyjadrení pred zdanením.

(57)

V roku 2014 globálny trh s drevenými peletami vzrástol na 27 miliónov ton dreva v suchom stave. Spojené kráľovstvo poskytlo aj údaje o obchode na globálnom trhu s drevenými peletami (pozri obrázok 4). Spotreba drevených peliet v Únii sa takmer zdvojnásobila z úrovne približne 8 miliónov ton dreva v suchom stave v roku 2009 na úroveň približne 16 miliónov ton dreva v suchom stave v roku 2013 (23).

Obrázok 4

Obchod v oblasti dovozu drevených peliet do EÚ v tonách dreva v suchom stave

Image

(58)

Na obrázku 5 sa znázorňuje zvýšenie dovozu peliet do Únie z 1,8 milióna ton dreva v suchom stave v roku 2009 na 3,2 milióna ton dreva v suchom stave v roku 2011. V roku 2012 dosiahol dovoz do Únie približne 4 milióny ton dreva v suchom stave a v najbližších rokoch sa očakáva jeho ďalší nárast. V roku 2014 dosiahol dovoz drevených peliet z juhovýchodu USA do Únie približne 7,3 milióna ton dreva v suchom stave (24).

Obrázok 5

Dovoz drevených peliet do EÚ v tonách dreva v suchom stave

Image

Zdroj: údaje Spojeného kráľovstva

(59)

Spojené kráľovstvo objasnilo aj to, že veľká väčšina dodávok peliet sa v súčasnosti nakupuje na základe individuálnych dohodnutých zmlúv (zvyčajne na obdobie 5 až 10 rokov). Spotový trh s drevenými peletami predstavuje veľmi obmedzenú časť celkovej ponuky drevených peliet. Peletovacie lisy možno postaviť za 18 až 30 mesiacov a je možné ich zabezpečiť zmluvou na dlhodobé dodávky. Orgány Spojeného kráľovstva tvrdia, že keďže noví účastníci trhu čelia malým prekážkam, trh s drevenými peletami dokáže uspokojiť zvýšený dopyt potrebný na dodávky pre elektráreň v Lynemouth.

(60)

Na podporu tohto tvrdenia porovnalo Spojené kráľovstvo spotrebu peliet v Únii so spotovými cenami na juhovýchode USA. Ako je zobrazené na obrázku 5, dovoz z juhovýchodu USA do Únie sa v rokoch 2009 až 2011 zdvojnásobil. Počas tohto obdobia sa napriek zvýšenému dovozu do Únie ceny na spotovom trhu podstatne nezmenili, ako je zobrazené na obrázku 6.

Obrázok 6

Spotreba drevených peliet a spotové ceny FOB drevených peliet z juhovýchodu USA (2009 – 2013)

[…] (*1)

(61)

Spojené kráľovstvo poskytlo aj údaje o navrhovanom dodávateľskom reťazci. Elektráreň v Lynemouth plánuje získavať približne [60 % – 80 %] požadovaného objemu peliet z juhovýchodu USA. Približne [5 % – 20 %] sa bude získavať z ostatných členských štátov a zvyšok zo západnej Kanady. Elektráreň v Lynemouth určila […] možných dodávateľov, z nich […] z […] rôznych štátov juhozápadu USA a […] z Európy. Elektráreň v Lynemouth neplánuje získavať biomasu zo Spojeného kráľovstva.

(62)

Podľa Spojeného kráľovstva možno zvýšenie cien surovín vysvetliť nedostatkom piliarskeho odpadu. Spojené kráľovstvo vysvetlilo, že piliarsky odpad vzniká vo veľkom objeme pri spracúvaní piliarskej guľatiny a môže sa použiť na výrobu peliet, ako aj na iné účely. Dostupnosť piliarskeho odpadu je však obmedzená a úzko súvisí s výrobou piliarskej guľatiny. Podľa Spojeného kráľovstva sa sektor stavebníctva v USA z finančnej krízy plne nezotavil. Menší objem začatej výstavby nových bytov a výroby piliarskej guľatiny znižuje dostupnosť dodávok piliarskeho odpadu, ktorý by sa dal využiť na výrobu drevnej buničiny a drevených peliet. Podľa názoru Spojeného kráľovstva nedostatok piliarskeho odpadu význame prispieva k zvýšeniu ceny surovín.

(63)

Tento argument orgány Spojeného kráľovstva podporujú tvrdením, že zvýšenie ceny surovín na miestnych trhoch nekoreluje so zvýšeným objemom výroby peliet. Na obrázku 7 sa znázorňuje zvýšenie cien na miestnych trhoch USA od druhého štvrťroka 2013 do prvého štvrťroka 2015 a uvádzajú trhy s významným zvýšením objemu výroby peliet.

Obrázok 7

Zvýšenie ceny borovicového dreva na pni na miestnych trhoch USA od druhého štvrťroka 2013 do prvého štvrťroka 2015

[…] (*1)

(64)

A nakoniec Spojené kráľovstvo potvrdilo, že prostredníctvom zmeny zmluvných ustanovení je možné od elektrárne v Lynemouth vyžadovať zmenu kritérií udržateľnosti uvedených v odôvodnení 24, napríklad v prípade budúcich povinných európskych kritérií udržateľnosti pre tuhú biomasu.

5.   POSÚDENIE OPATRENIA

(65)

Opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, ak je „poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru […], pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi“.

(66)

Ako sa stanovuje v rozhodnutí o začatí konania z 19. februára 2015, príjemca získa prevádzkovú pomoc na výrobu elektrickej energie formou premennej prémie (pozri odôvodnenia 16 až 19) od protistrany vlastnenej Spojeným kráľovstvom, teda od spoločnosti Low Carbon Contracts Company Ltd. Opatrením sa zvýhodňuje výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (v tomto prípade z biomasy) vybratým príjemcom. S elektrickou energiou sa medzi členskými štátmi vo veľkom rozsahu obchoduje. Oznámené opatrenie môže teda narušiť hospodársku súťaž na trhu s elektrickou energiou a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. Elektráreň bude okrem toho súťažiť o palivo z biomasy na trhu so surovinami. Konkrétnejšie, pre nedostatok miestnych lesných zdrojov sa bude väčšina tuhej biomasy potrebnej ako palivo pre elektráreň dovážať zo zahraničia (pozri odôvodnenie 61).

(67)

Komisia dospela k záveru, že oznámené opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 zmluvy (25).

5.1.   Zákonnosť pomoci

(68)

Na základe informácií poskytnutých Spojeným kráľovstvom Komisia poznamenáva, že nebolo prijaté žiadne konečné investičné rozhodnutie. Neuskutočnia sa žiadne platby, kým nebude štátna pomoc schválená. Komisia sa preto domnieva, že Spojené kráľovstvo splnilo svoje povinnosti podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ.

5.2.   Zlučiteľnosť pomoci

(69)

Komisia poznamenáva, že cieľom oznámeného opatrenia je podpora výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne z tuhej biomasy. Oznámené opatrenie patrí do rozsahu pôsobnosti usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 (ďalej len „usmernenie EEAG“) (26). Komisia preto posúdila oznámené opatrenie na základe všeobecných ustanovení o zlučiteľnosti podľa usmernenia EEAG (stanovených v oddiele 3.2 EEAG) a na základe osobitných kritérií zlučiteľnosti prevádzkovej pomoci poskytovanej na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (oddiel 3.3.2.1 usmernenia EEAG).

5.2.1.   Cieľ spoločného záujmu

(70)

Komisia v súlade so záverom rozhodnutia o začatí konania poznamenáva, že cieľom oznámeného opatrenia pomoci je pomôcť Spojenému kráľovstvu dosiahnuť ciele v oblasti obnoviteľnej energie a zníženia emisií CO2, ktoré stanovila EÚ v rámci svojej stratégie EÚ 2020 (27). Ako sa uvádza v odôvodnení 10, podľa odhadov Spojeného kráľovstva má elektráreň vyrábať približne 2,3 TWh obnoviteľnej elektrickej energie, čím sa emisie CO2 znížia o 17,7 milióna ton. V súlade s odsekmi 30, 31 a 33 písm. a) usmernenia EEAG preto Spojené kráľovstvo výslovne stanovilo očakávané úrovne zníženia emisií CO2 a výroby obnoviteľnej elektrickej energie dosiahnuteľné prostredníctvom projektu. Komisia dospela k záveru, že oznámené opatrenie pomoci je zamerané na cieľ spoločného záujmu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. c) zmluvy.

(71)

Environmentálne organizácie a spoločnosť Steptoe and Johnson vzniesli obavy týkajúce sa environmentálnych vplyvov projektu. Spojené kráľovstvo potvrdilo, že pomoc sa poskytne iba na biomasu, ktorá zodpovedá vymedzeniam stanoveným v usmernení EEAG (pozri odôvodnenie 6 usmernenia EEAG). Komisia pripomína, že pomoc bude v súlade s environmentálnymi cieľmi stanovenými v odôvodnení 69, splní teda podmienky environmentálnej skúšky, ktorá sa vykoná na účely kontroly štátnej pomoci. Okrem splnenia podmienok príslušnej skúšky pre túto štátnu pomoc bude musieť elektráreň dodržať aj všetky platné environmentálne právne predpisy, a to najmä tie, ktoré sa týkajú vplyvu na znečistenie ovzdušia. Na elektráreň sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (28), v ktorej sa stanovujú limity emisií NOx, SO2 a emisií tuhých častíc z veľkých spaľovacích zariadení, a ktorej ustanovenia musí dodržiavať. Okrem toho Komisia poznamenáva, že drevené pelety používané elektrárňou v Lynemouth budú musieť vyhovovať kritériám Spojeného kráľovstva v oblasti udržateľnosti. Podľa orgánov Spojeného kráľovstva sa tieto kritériá vrátane minimálnych úrovní zníženia emisií CO2 vypočítavajú na základe životného cyklu. Kritériá Spojeného kráľovstva v oblasti udržateľnosti obsahujú aj ustanovenia na zabránenie ďalším negatívnym environmentálnym vplyvom (napríklad strate biodiverzity).

5.2.2.   Potreba zásahu štátu, stimulačný účinok a vhodnosť pomoci

(72)

Vo svojom rozhodnutí o začatí konania dospela Komisia aj k záveru, že pomoc je potrebná, má stimulačný účinok a je vhodná. Komisia konkrétne s odkazom na odseky 38, 107 a 115 usmernenia EEAG poznamenáva, že zlyhania trhu (t. j. nezahrnutie externalít vytvorených používaním fosílnych palív do ceny energie) sa v súčasnom politickom rámci dostatočne neriešia a bez zvažovanej prevádzkovej pomoci by nebol projekt finančne životaschopný.

(73)

S odkazom na odseky 49 a 58 usmernenia EEAG Spojené kráľovstvo poukázalo na to, že priemerné náklady na výrobu elektrickej energie sú oveľa vyššie než očakávaná trhová cena elektrickej energie, a orgány Spojeného kráľovstva poskytli finančnú analýzu dokazujúcu, že bez zvažovanej pomoci bude vnútorná miera návratnosti záporná. V takejto situácii nebudú účastníci trhu chcieť investovať do projektu prechodu na biomasu. Pomoc preto zmení správanie príjemcu. Spojené kráľovstvo potvrdilo, že príjemca musel predložiť žiadosti a že boli predložené pred začatím prác na projekte (odsek 51 usmernenia EEAG).

(74)

S odkazom na konkrétne odseky 40 a 116 usmernenia EEAG Spojené kráľovstvo poukázalo na to, že pomoc je vhodným nástrojom. Ako sa vysvetľuje v rozhodnutí o začatí konania, priemerné náklady na výrobu elektrickej energie sú vyššie ako očakávaná trhová cena elektrickej energie, a očakávaná vnútorná miera návratnosti bude bez štátnej pomoci záporná. S cieľom vyriešiť nedostatok príjmov pre konkrétny projekt Spojené kráľovstvo poskytuje štátnu pomoc osobitne zameranú na konkrétny projekt a rieši potreby projektu, ktorý sa má realizovať bez prekročenia očakávanej vnútornej miery návratnosti (napr. v rámci minimálnych mier návratnosti uvedených v odôvodnení 18). Projekt elektrárne v Lynemouth bol vybratý spomedzi niekoľkých ďalších projektov na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti obnoviteľnej energie (pozri odôvodnenie 7) a bola mu schválená prevádzková pomoc vo forme finančnej rozdielovej zmluvy. Komisia dospela vo svojom rozhodnutí vo veci SA.36196 (29) (Electricity Market Reform – Contract for Difference for Renewables, Reforma trhu s elektrinou – finančná rozdielová zmluva na obnoviteľné zdroje energie) k záveru, že finančná rozdielová zmluva je vhodným nástrojom na dosiahnutie cieľa spoločného záujmu.

(75)

Komisia preto dospela k záveru, že pomoc pre oznámený projekt je potrebná, má stimulačný účinok a poskytuje sa prostredníctvom vhodného nástroja.

5.2.3.   Primeranosť

(76)

Vo svojom rozhodnutí o začatí konania vyjadrila Komisia pochybnosti o primeranosti pomoci (pozri odôvodnenie 28). Komisia pripomína, že priemerné náklady na výrobu elektrickej energie v rámci takéhoto projektu prechodu na biomasu na základe vnútornej miery návratnosti vo výške 10 % vypočítalo Spojené kráľovstvo na minimálnej úrovni 105 GBP/MWh (pozri odôvodnenie 19). Komisia považuje priemerné náklady na výrobu elektrickej energie za vhodné, ako už bolo potvrdené v predchádzajúcich rozhodnutiach (30). Spojené kráľovstvo preukázalo, že pomoc na jednotku energie neprekračuje rozdiel medzi priemernými nákladmi na výrobu elektrickej energie a očakávanou trhovou cenou elektrickej energie, keďže realizačná cena (v ktorej sa zohľadňuje trhová cena a prémia) neprekračuje priemerné náklady na výrobu elektrickej energie (31). Spojené kráľovstvo okrem toho potvrdilo, že pomoc sa bude poskytovať dovtedy, kým sa budú amortizovať investície podľa bežných pravidiel účtovania.

(77)

Minimálna miera návratnosti projektu je na úrovni od 8,8 % do 12,7 % v reálnom vyjadrení pred zdanením, ako sa uvádza v odôvodnení 18, a Komisia ju v rozhodnutí o začatí konania prijala. Bola v súlade s mierami, ktoré v minulosti Komisia schválila pre projekty prechodu na biomasu v Spojenom kráľovstve7 (32). Komisia posúdi, či sa pri vnútornej miere návratnosti projektu dodržiava minimálna miera návratnosti.

(78)

Po vydaní rozhodnutia o začatí konania predložilo Spojené kráľovstvo aktualizované informácie o projekte, z ktorých vyplýva, že vnútorná miera návratnosti projektu elektrárne v Lynemouth je v porovnaní s oznámením podstatne nižšia, a to najmä v dôsledku straty približne jedného roka subvencií, vyšších kapitálových nákladov, zrušenia výnimky z daní za zmenu klímy a nepriaznivého vývoja výmenného kurzu. Okrem toho orgány Spojeného kráľovstva výhodnejšie aktualizovali faktor zaťaženia, čo je jeden z prevádzkových parametrov.

(79)

Z predloženého finančného výpočtu vyplýva, že vnútorná miera návratnosti projektu je v súčasnosti približne [3 % – 8 %] v reálnom vyjadrení pred zdanením, čo je oveľa menej než minimálna miera návratnosti, a zároveň to naznačuje, že nadmerná kompenzácia neexistuje. Komisia však napriek tomu poznamenáva, že prevádzkové parametre ako priemerná tepelná účinnosť, faktor zaťaženia a náklady na palivo sa môžu líšiť.

(80)

Spojené kráľovstvo preto poskytlo údaje preukazujúce, že tepelná účinnosť elektrární spaľujúcich práškové uhlie je približne 36 % a trhové informácie naznačujú, že tento druh projektu prechodu na biomasu by mohol dosiahnuť tepelnú účinnosť približne 38 % až 39 %. Zvýšenie tepelnej účinnosti o 10 %, s ktorým sa počítalo v rozhodnutí o začatí konania, sa preto javí ako nerealistické.

(81)

Ako už bolo uvedené, faktor zaťaženia projektu (pozri odôvodnenie 12) sa na základe analýzy údajov z ostatných elektrární na biomasu, ktoré Spojené kráľovstvo po vydaní rozhodnutia o začatí konania preskúmalo, zvýšil na 77 %. Okrem toho, z informácií predložených Spojeným kráľovstvom vyplýva, že čistý faktor zaťaženia pre tento druh elektrárne neprekročí približnú úroveň 80 %77 (33).

(82)

Pokiaľ ide o náklady na palivo, Spojené kráľovstvo podrobne vysvetlilo náklady na zabezpečenie dostatočných dodávok drevených peliet. Poskytnutú dokumentáciu overili nezávislí experti. Táto dokumentácia obsahuje podrobné rozdelenie hlavných nákladových položiek v dodávateľskom reťazci elektrárne v Lynemouth vrátane výrobných nákladov, prepravy a logistiky (ako aj náklady súvisiace s modernizáciou prístavných zariadení, ktoré si vyžaduje elektráreň v Lynemouth). Na základe poskytnutého vysvetlenia dospela Komisia k záveru, že náklady na palivo vo výške 7,17 GBP/GJ predstavujú primeraný odhad očakávaných nákladov na palivo.

(83)

Vnútorná miera návratnosti sa odhadovala pre situáciu, v ktorej sa tepelná účinnosť a faktor zaťaženia zvýšia o 5 % a náklady na palivo znížia o 5 %. Zmeny tohto rozsahu sa považujú za zlučiteľné s realistickými rozsahmi prevádzkových parametrov, ako sa uvádzajú v odôvodneniach 79 až 81. Takéto kumulatívne zmeny by priniesli zvýšenie vnútornej miery návratnosti (v reálnom vyjadrení pred zdanením) z približnej úrovne [3 % – 8 %] na úroveň […]. Táto hodnota je stále v rozsahu minimálnych mier návratnosti, ktoré predpokladá Spojené kráľovstvo.

(84)

Vzhľadom na uvedené dospela Komisia k záveru, že pomoc nebude viesť k nadmernej kompenzácii. Oznámené opatrenie je preto primerané na dosiahnutie cieľa spoločného záujmu.

5.2.4.   Zabránenie neprípustným negatívnym účinkom na hospodársku súťaž a obchod

(85)

Pri posudzovaní zlučiteľnosti opatrenia štátnej pomoci musí Komisia stanoviť, že sú obmedzené „negatívne účinky opatrenia pomoci z hľadiska narušenia hospodárskej súťaže a vplyvu na obchod medzi členskými štátmi“ a že ich musia „prevážiť pozitívne účinky z hľadiska príspevku k cieľu spoločného záujmu“ (pozri bod 88 usmernenia EEAG).

(86)

S odkazom na odseky 94 – 96 usmernenia EEAG Komisia zistila, že opatrenie nevedie k zjavným negatívnym účinkom, keďže pomoc je primeraná a nemá za následok iba premiestnenie činnosti bez environmentálneho vplyvu. Pomoc prispeje k realizácii projektu prechodu elektrárne v Lynemouth z uhlia na biomasu, čo prinesie zníženie emisií CO2 (pozri odôvodnenie 10).

(87)

Pri posudzovaní negatívnych účinkov opatrenia pomoci sa Komisia zameriava na narušenia vyplývajúce z predvídateľného vplyvu pomoci na hospodársku súťaž na dotknutých produktových trhoch a na lokalizáciu hospodárskej činnosti (pozri odsek 97 usmernenia EEAG). Keďže pomoc sa poskytuje na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie, dotknutým produktovým trhom je trh s elektrinou.

(88)

Po prvé, Komisia pripomína obmedzený trhový podiel príjemcu (0,7 % trhu Spojeného kráľovstva s výrobou elektrickej energie). Po druhé, s odkazom a odsek 101 usmernenia EEAG Komisia ďalej poznamenáva, že projekt pozostáva z dodatočnej modernizácie existujúcej uhoľnej elektrárne, a preto nebude mať negatívne účinky, ako napríklad posilnenie trhovej sily príjemcu. Komisia preto dospela k názoru, že opatrenie by nemalo významný vplyv na hospodársku súťaž na trhu s výrobou elektrickej energie v Spojenom kráľovstve.

(89)

Vo svojom rozhodnutí o začatí konania Komisia vyjadrila pochybnosti o tom, či projekt narúša hospodársku súťaž na trhu s drevenými peletami a na dodávateľskom trhu so surovinami v miere, ktorá by bola v rozpore so spoločným záujmom. Vzhľadom na osobitnú povahu tohto individuálne oznámeného projektu Komisia rozšírila analýzu na nepriame účinky na sekundárne trhy.

5.2.5.   Deformácia trhu s drevenými peletami

(90)

Komisia najskôr pripomína, že elektráreň v Lynemouth bude môcť využívať iba priemyselné drevené pelety. Hoci niektoré elektrárne dokážu čiastočne nahradiť drevené pelety iným palivom, v prípade elektrárne v Lynemouth sa vzhľadom na jej konštrukciu neočakáva, že by mohla drevené pelety nahradiť iným výrobkom. Na účely analýzy rozsahu narušenia hospodárskej súťaže projektom predstavujú priemyselné drevené pelety vhodný produktový trh.

(91)

Z údajov poskytnutých Spojeným kráľovstvom (pozri obrázok 4) vyplýva, že s drevenými peletami sa obchoduje medzi hlavnými oblasťami výroby a spotreby. Okrem toho sa za niekoľko posledných rokov podstatne zvýšili obchodné toky (o viac než 40 % v jednom roku). Spojené kráľovstvo poskytlo aj údaje o zdvojnásobení dovozu drevených peliet z juhovýchodu USA do EÚ v rokoch 2009 až 2011 (ako je zobrazené na obrázku 5).

(92)

Na základe údajov o obchodných tokoch a objeme dovozu do Únie preto Komisia dospela k záveru, že trh s drevenými peletami sa neobmedzuje na jeden členský štát alebo Úniu, ale na účely posúdenia deformácií trhu s drevenými peletami by sa mal považovať za svetový trh.

(93)

V roku 2014 svetový trh s drevenými peletami vzrástol na 27 miliónov ton dreva v suchom stave. Európska spotreba drevených peliet sa v rokoch 2009 až 2012 zdvojnásobila (ako sa zobrazuje na obrázku 5). Napriek tomuto nárastu z údajov na obrázku 6 vyplýva, že ceny na spotovom trhu sa podstatne nezmenili.

(94)

Na základe informácií predložených v reakcii na rozhodnutie o začatí konania Komisia poznamenáva, že väčšina dodávok drevených peliet sa v súčasnosti nakupuje na základe individuálne dohodnutých dlhodobých zmlúv. Peletovacie lisy možno postaviť za dva roky od podpísania nových zmlúv alebo pred ich podpísaním a predaj je zaručený. Trhové prekážky pre nové výrobné zariadenia sa preto javia ako malé. Toto pozorovanie podporuje aj nedávny nárast kapacity výroby peliet na juhovýchode USA a v Únii (34).

(95)

Objem drevených peliet potrebných pre elektráreň v Lynemouth predstavuje približne 5,5 % svetového trhu s drevenými peletami v roku 2014. Je to oveľa menej než 7,4 %, ktoré sa odhadujú v rozhodnutí o začatí konania na základe údajov z roku 2012. Vzhľadom na to, že nové peletovacie lisy možno z hľadiska trvania stavať v podstate zároveň s projektom prechodu elektrárne na biomasu (pozri odôvodnenia 59 a 60), možno predpokladať, že dodatočná kapacita bude dostupná zároveň s dodatočným dopytom, ako sa potvrdzuje v plánovanom dodávateľskom reťazci projektu.

(96)

Z pohľadu do minulosti vyplýva, že úroveň dovozu a spotreby v Únii sa rapídne zvýšila, čo je ďalším ukazovateľom schopnosti trhu s drevenými peletami absorbovať veľký nárast dopytu po drevených peletách. Je tiež potrebné poznamenať, že spotová cena na juhovýchode USA, teda v oblasti, z ktorej sa majú v rámci projektu získavať drevené pelety, sa výrazne nezmenila (obrázok 6), zatiaľ čo dovoz do Únie z daného regiónu sa zvýšil (obrázok 5).

(97)

Z analýzy vyplýva, že trh s drevenými peletami je svetový a dokáže uspokojiť nárast dopytu po drevených peletách, ktorý má podľa očakávaní vyplynúť z projektu. Komisia preto dospela k záveru, že pomoc nebude mať nepriaznivý vplyv na podmienky obchodu na trhu s drevenými peletami v miere, ktorá by bola v rozpore so spoločným záujmom (zníženie emisií CO2 a vyšší objem výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie).

5.2.6.   Deformácia trhu so surovinami

(98)

Komisia v rozhodnutí o začatí konania uviedla (pozri odôvodnenie 75 rozhodnutia o začatí konania), že zvýšený dopyt po drevených peletách môže viesť k ďalším deformáciám trhu so surovinami (teda trhu s drevným vláknom). V tejto súvislosti sa pripomína, že pomoc sa poskytuje na MWh elektrickej energie vyrobenej elektrárňou v Lynemouth. Možné deformácie trhu s drevenými peletami a surovinami nevyplývajú z priamych subvencií pre drevené pelety alebo suroviny, ale z rastúceho dopytu po palive na výrobu elektrickej energie. Vplyvy na trh so surovinami sú okrem toho v porovnaní s deformáciami trhu s drevenými peletami nepriame.

(99)

Hoci je možné prepravovať pelety do zámoria, z ekonomických dôvodov sa suroviny používané v odvetví výroby drevených peliet môžu bežne prepravovať len na obmedzené vzdialenosti. Zariadenia vyrábajúce polotovary z vlákniny získavajú dodávky dreva z priemernej vzdialenosti približne 100 km až 150 km (nazývanej aj „zberný rádius“ zariadenia). Na posúdenie vplyvu týchto zariadení na hospodársku súťaž je preto potrebné určiť, z ktorého miestneho trhu sa pelety budú alebo pravdepodobne budú získavať.

(100)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 11, elektráreň v Lynemouth bude získavať [60 % – 80 %] z celkového požadovaného objemu drevených peliet na palivo z juhovýchodu USA. Približne [5 % – 20 %] až 15 % sa bude získavať z ostatných členských štátov. To znamená, že približne […] miliónov ton dreva v suchom stave ročne sa bude získavať z ostatných členských štátov od asi 16 rôznych dodávateľov. To bude predstavovať približne […] spotreby drevených peliet v EÚ (pozri obrázok 6). V rámci projektu elektrárne v Lynemouth sa okrem toho neplánuje získavať zdroje zo Spojeného kráľovstva. Preto je nepravdepodobné, že by projekt spôsobil zvýšenie cien surovín na trhu Spojeného kráľovstva alebo Európskej únie, ako to tvrdia EPF a WPF. Neočakáva sa teda, že by opatrenie viedlo k neprípustnému narušeniu hospodárskej súťaže v rámci Únie. Keďže väčšina drevených peliet sa získava mimo Únie a trh so surovinami je miestny, účinky sa prejavia mimo Únie.

(101)

Približne [10 % – 30 %] potrebného objemu drevených peliet sa bude získavať z Kanady. Možné dodávky z Kanady sa považujú za podstatne vyššie než dodávky z Európy. Na základe údajov združenia Canadian Pellet Association sa prebytok biomasy v západnej Kanade odhaduje na ekvivalent 14 miliónov ton dreva v suchom stave. Zdroje získané z Kanady by dosiahli objem […] odhadovaného prebytku. Preto sa neočakáva, že by mal projekt neprípustný vplyv na kanadský trh v oblasti surovín na drevené pelety.

(102)

Väčšina dodávok pre projekt sa bude dovážať z juhovýchodu USA. Preto sa vyšetrovanie možných deformácií trhu so surovinami (drevným vláknom) sústreďuje na tento región.

(103)

Elektráreň v Lynemouth bude z juhovýchodu USA dovážať približne 2 milióny ton v čerstvom stave (ekvivalent k približne 0,9 milióna ton v suchom stave). Celkové dodávky vlákniny na juhovýchode USA dosiahli v roku 2011 objem 1,7 % a celkový odber v danom regióne za rovnaký rok 0,9 %. Tieto nízke percentuálne miery samy osebe nesvedčia vo veľkej miere o neprípustných deformáciách trhu so surovinami. Konkrétne po zohľadnení celkového odberu nebude mať vplyv za následok neprípustné deformácie trhu. V týchto údajoch sa okrem toho zohľadňuje iba vláknina, a nie ostatné vstupné materiály ako zvyšky po ťažbe dreva a piliarsky odpad, ktoré sa môžu tiež v istej miere využívať na výrobu drevených peliet.

(104)

Niektoré tretie strany však uviedli, že nárast výroby peliet spôsobil na juhovýchode USA rast cien surovín (vlákniny). Konkrétne spoločnosti Steptoe and Johnson a AFPA predložili údaje, z ktorých vyplýval nárast cien v období rokov 2011 – 2014. Rovnaké údaje, ale za dlhšie obdobie, predložilo združenie US Industrial Pellet Association (obrázok 3).

(105)

Komisia poznamenáva, že priemerná cena surovín (dreva na pni), zobrazená na obrázku. 2, sa na juhovýchode USA udržiava v rámci doterajšieho rozsahu. Nárast cien od roku 2011 sa preto nejaví ako neobvyklý. V roku 2010 boli ceny ešte vyššie, údajne z dôvodu poveternostných podmienok.

(106)

Okrem toho Spojené kráľovstvo uviedlo, že trh USA bol stále ovplyvnený poklesom dopytu po finančnej kríze. Znížil sa najmä objem výroby piliarskej guľatiny, a to približne o 57 miliónov ton v čerstvom stave v porovnaní s rokom 2005. Keby bol tento objem k dispozícii, získal by sa odpad v ekvivalente približne 19 až 28 miliónov ton dreva v čerstvom stave, ktorý by mohol slúžiť ako zdroj na výrobu drevených peliet alebo konkurenčných výrobkov. Okrem toho Spojené kráľovstvo tvrdí, že neexistuje korelácia medzi oblasťami s veľkým objemom výroby peliet a zvýšením cien vlákniny na miestnych trhoch (obrázok 7).

(107)

Z údajov na obrázku. 1 naozaj vyplýva, že väčšie objemy piliarskej guľatiny, a tým aj odpadu, boli k dispozícii do roku 2008. Cenu vlákniny mohla preto negatívne ovplyvniť obmedzenejšia dostupnosť odpadu. Spojené kráľovstvo okrem toho preukázalo, že veľký objem výroby peliet nemusí nevyhnutne korelovať so zvýšením cien surovín (pozri odôvodnenie 63).

(108)

Ako už bolo uvedené (pozri odôvodnenie 62), na cenu vlákniny mali vplyv aspekty ako poveternostné podmienky, dostupnosť odpadu (súvisiaca s trhom s piliarskou guľatinou) a fluktuácie cien, ktoré boli pozorované v minulosti. Rast a pokles cien sa okrem toho vyskytujú v oblastiach s veľkým aj malým objemom výroby peliet. Preto sa neočakáva, že by nepriamy dopyt po surovinách vyplývajúci z projektu elektrárne v Lynemouth viedol k neprípustným deformáciám trhu.

(109)

Zainteresované strany predložili aj teoretickú štúdiu, v ktorej sa modelovali možné účinky budúcich scenárov s vysokou mierou prieniku bioenergie. V štúdii sa neposudzuje vplyv projektu elektrárne v Lynemouth na trh, ale účinok očakávaného globálneho dopytu po biomase pri zohľadnení existujúcich a budúcich politík. Nie je však isté, do akej miery sa budú realizovať budúce plány v oblasti biomasy, a ak áno, za akých podmienok a z ktorých regiónov sa potom bude biomasa získavať. V štúdii sa preto nedospieva k iným záverom o možnom vplyve projektu elektrárne v Lynemouth, keďže sa zaoberá najmä možnými účinkami budúceho vývoja.

(110)

A nakoniec, z údajov predložených Spojeným kráľovstvom vyplýva, že elektráreň v Lynemouth plánuje získavať biomasu približne od […] výrobných zariadení z […] štátov na juhovýchode USA. Diverzifikáciou dodávateľského reťazca sa ešte viac zmierni riziko vzniku deformácií miestnych trhov.

(111)

Komisia preto dospela k záveru, že sa neočakávajú neprípustné deformácie trhu so surovinami, ktoré by mohlo opatrenie spôsobiť. V tejto súvislosti sa pripomína, že pomoc sa poskytuje na výrobu elektrickej energie z tuhej biomasy a akékoľvek účinky pomoci by mali na získavanie surovín využívaných v odvetví drevených peliet nepriame účinky.

5.2.7.   Test vyváženosti

(112)

Ako sa stanovuje v odseku 97 usmernenia EEAG, ak sú opatrenia štátnej pomoci dobre zamerané na zlyhanie trhu, ktoré majú riešiť, obmedzuje sa riziko, že pomoc neprípustne naruší hospodársku súťaž. Komisia poznamenáva, že pomoc je priamo zameraná na primerané a vhodné dosahovanie cieľov v oblasti obnoviteľnej energie a znižovania emisií CO2. Riziko vzniku neprípustných narušení hospodárskej súťaže je preto tiež obmedzenejšie. Ako je uvedené v odôvodnení 110, Komisia nezistila neprípustné deformácie dotknutého produktového trhu (s drevenými peletami). Žiadne neprípustné deformácie neboli zistené ani na dodávateľskom trhu (suroviny).

(113)

Okrem toho musí Komisia posúdiť, či opatrenia nenarúšajú alebo nehrozia narušením hospodárskej súťaže tak, že by to malo vplyv na obchod medzi členskými štátmi. Účinky na trhu so surovinami sú miestne a väčšinou sa odohrávajú mimo Európy, keďže drevené pelety sa dovážajú. Účinky na obchod medzi členskými štátmi by boli preto v každom prípade obmedzené.

(114)

Komisia sa preto domnieva, že negatívne účinky pomoci pre projekt elektrárne v Lynemouth, pokiaľ ide o narušenia hospodárskej súťaže a vplyv na obchod medzi členskými štátmi, sú obmedzené a prekonávajú ich pozitívne účinky spočívajúce v prispievaní k dosahovaniu cieľa spoločného záujmu (výroba energie z obnoviteľných zdrojov a znižovanie emisií CO2 pri výrobe elektrickej energie), takže celková vyváženosť je pozitívna.

5.2.8.   Ďalšie aspekty – súlad s článkami 30 a 110 ZFEÚ

(115)

V súvislosti s rozhodnutím o finančnej rozdielovej zmluve na obnoviteľné zdroje (SA.36196) a rozhodnutím o pomoci v rámci programu FIDeR pre päť projektov veterných elektrární na mori (SA.38758, SA.38759, SA.38761, SA.38763 a SA.38812) a zariadenie KVET na biomasu (SA.38796) sa Spojené kráľovstvo zaviazalo upraviť spôsob výpočtu záväzkov dodávateľov elektrickej energie, pokiaľ ide o platby v rámci finančnej rozdielovej zmluvy, aby sa do trhových podielov dodávateľov nezapočítavala oprávnená elektrická energia z obnoviteľných zdrojov vyrobená v členských štátoch EÚ mimo Spojeného kráľovstva a dodávaná spotrebiteľom v Spojenom kráľovstve.

(116)

Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby sa do zavedenia výnimky neuskutočnili žiadne platby v rámci finančnej rozdielovej zmluvy, a v prípade, ak to nie je možné, Spojené kráľovstvo zavedie mechanizmus úhrady prostriedkov dodávateľom za oprávnenú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov dodanú pred nadobudnutím platnosti výnimky, ale po začatí vyplácania platieb v rámci finančnej rozdielovej zmluvy.

(117)

Záväzok uvedený v odôvodnení 114 sa bude uplatňovať aj na oznámené opatrenie.

(118)

Vzhľadom na záväzok uvedený v odôvodnení 114 sa Komisia domnieva, že finančným mechanizmom oznámených opatrení pomoci by sa nemali zavádzať žiadne obmedzenia v rozpore s článkom 30 alebo článkom 110 ZFEÚ.

6.   ZÁVER

(119)

Vzhľadom na uvedené sa Komisia domnieva, že oznámeným opatrením pomoci sa nevyhnutne a primerane presadzuje cieľ spoločného záujmu v súlade s usmernením EEAG, a že pomoc je preto zlučiteľná s vnútorným trhom na základe článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opatrenie pomoci oznámené Spojeným kráľovstvom je zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 1. decembra 2015

Za Komisiu

Margrethe VESTAGER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 116, 10.4.2015, s. 52.

(2)  Komisia prijala rozhodnutie o šiestich z nich. Dňa 23. júla 2014 bolo prijaté rozhodnutie o nevznesení námietok pre päť projektov veterných elektrární na mori (veci SA.38758, SA.38759, SA.38761, SA.38763 a SA.38812) (Ú. v. EÚ C 393, 7.11.2014, s. 7) a 22. januára 2015 bolo prijaté rozhodnutie o nevznesení námietok pre projekt v oblasti biomasy – zariadenie KVET v Teesside (SA. 38796), rozhodnutie zatiaľ neuverejnené.

(3)  V pôvodnom oznámení sa faktor zaťaženia odhadoval na 75,3 %, ale neskôr ho Spojené kráľovstvo aktualizovalo.

(4)  Ďalšie podrobnosti o mechanizme kompenzácie v rámci finančnej rozdielovej zmluvy sa nachádzajú v odôvodneniach 17 až 31 rozhodnutia Komisie vo veci SA.36196 Electricity Market Reform – Contract for Difference for Renewables (Reforma trhu s elektrinou – finančná rozdielová zmluva na obnoviteľné zdroje energie) [C(2014) 5079 final].

(5)  Program bol pôvodne schválený rozhodnutím Komisie z 28. februára 2001 vo veci N504/2000 a následne niekoľkokrát zmenený. Súčasnú podobu programu schválila Komisia vo svojom rozhodnutí z 2. apríla 2013 vo veci SA.35565 (Ú. v. EÚ C 167, 13.6.2013, s. 5). Niektoré osobitné prvky boli neskôr schválené pre Severné Írsko (vec SA.36084) a Škótsko (vec SA.37453).

(6)  Minimálna miera návratnosti sa vymedzuje ako minimálna miera návratnosti potrebná na realizáciu projektu tohto druhu.

(7)  Všetky tieto prvky orgány Spojeného kráľovstva uverejnili v dokumente Electricity Generation Costs (Náklady na výrobu elektrickej energie), ktorý je dostupný na adrese https://www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs.

(8)  Electricity Generation Costs December 2013 (Náklady na výrobu elektrickej energie – december 2013), DECC (ministerstvo pre energetiku a zmenu klímy) (2013), dostupné na adrese https://www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs.

(9)  Dostupné na adrese https://www.gov.uk/government/publications/electricity-market-reform-delivery-plan.

(10)  Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú na stránke: www.gov.uk/government/consultations/ensuring-biomass-affordability-and-value-for-money-under-the-renewables-obligation.

(11)  AEBIOM European Bioenergy Outlook 2013.

(12)  AEBIOM European Bioenergy Outlook 2013.

(13)  Dostupné na webovej lokalite https://www.gov.uk/government/publications/final-investment-decision-fid-enabling-for-renewables-investment-contracts.

(14)  North East Local Enterprise Partnership; North East Chamber of Commerce; UK Trade & Investment.

(15)  Friends of the Earth; Natural Resources Defense Council; Fern and Biofuel watch.

(16)  ECOFYS (2014), Carbon Leakage assessment for the European Panel Federation – Wood panel industry and the carbon leakage list 2015-2019 criteria (Posúdenie úniku uhlíka pre organizáciu European Panel Federation – odvetvie drevených panelov a zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka na roky 2015 – 2019).

(17)  Z dôvodu konzistentnosti sa všetky údaje týkajúce sa trhu s vlákninou a trhu na juhovýchode USA uvádzajú v tonách v čerstvom stave. Konzistentne sa používa konverzný faktor 2,15 tony v čerstvom stave na 1 tonu v suchom stave.

(18)  Karen Lee Abt, Robert C. Abt, Christopher S. Galik a Kenneth E. Skogn. 2014. Effect of Policies on Pellet Production and Forests in the U.S. South (Vplyv politík na výrobu peliet a lesy na juhu USA). Dostupné na: http://www.srs.fs.usda.gov/pubs/47281. Túto správu predložilo v súvislosti s počiatočnou fázou vyšetrovania niekoľko strán.

(19)  Abt a kol., 2014.

(20)  RWE Group; EDF; Lynemouth Power LTD; Renewable Energy Association; Port of Tyne; Dong Energy; Energy UK; združenie pre pelety v USA; kanadské združenie pre pelety; Enviva; Doosan; European Pellet Council.

(21)  Pöyry. The Risk of Indirect Wood Use Change, Final Report Prepared for Energie Nederland (Riziko nepriamej zmeny využívania dreva, záverečná správa vypracovaná pre Energie Nederland). Júl 2014.

(22)  Oxera, Parsons, Brinckerhoff and Ramboll.

(23)  AEBIOM, 2013.

(24)  Údaje Spojeného kráľovstva.

(*1)  Obchodné tajomstvo.

(25)  Pozri tiež rozhodnutia vo veciach SA.38758, SA.38759, SA.38761, SA.38763 a SA.38812 a vo veci SA.38796 (rozhodnutie zatiaľ neuverejnené), ktoré využívajú výhody z podobnej pomoci v podobe finančných rozdielových zmlúv.

(26)  Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014, s. 1.

(27)  Pozri smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ESz 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32) a oznámenie KOM/2011/0885 v konečnom znení.

(28)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).

(29)  Ú. v. EÚ C 393, 7.11.2014, s. 2.

(30)  Pozri napríklad rozhodnutia vo veciach SA.38758, SA.38759, SA.38761, SA.38763 a SA.38812 a rozhodnutie vo veci SA.38796 (rozhodnutie zatiaľ neuverejnené).

(31)  Ďalšie podrobnosti o priemerných nákladoch na výrobu elektrickej energie v rámci tohto projektu sa nachádzajú v odôvodneniach 20 až 33 rozhodnutia o začatí konania.

(32)  Pozri napríklad režim povinnosti využitia energie z obnoviteľných zdrojov – SA.35565 (Ú. v. EÚ C 167, 13.6.2013, s. 5).

(33)  Tieto predpoklady sú v súlade s údajmi, ktoré poskytla Société Générale v pripomienkach (pozri odôvodnenie 53).

(34)  Pozri napríklad obrázok 2 v rozhodnutí o začatí konania (Ú. v. EÚ C 116, 10.4.2015, s. 52).


8.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/87


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1437

zo 4. augusta 2017

o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Českej republike

[oznámené pod číslom C(2017) 5418]

(Iba české znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Africký mor ošípaných je infekčná vírusová choroba, ktorá postihuje populácie domácich a divo žijúcich ošípaných a ktorá môže mať závažný vplyv na ziskovosť chovu ošípaných, keďže môže narušiť obchod v rámci Únie a vývoz do tretích krajín.

(2)

V prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných existuje riziko rozšírenia pôvodcu choroby do iných chovov ošípaných a medzi divo žijúce ošípané. Môže sa teda rozšíriť z jedného členského štátu do iného členského štátu a do tretích krajín prostredníctvom obchodovania so živými ošípanými alebo produktmi z nich.

(3)

V smernici Rady 2002/60/ES (3) sa stanovujú minimálne opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v rámci Únie na kontrolu afrického moru ošípaných. V článku 15 smernice 2002/60/ES sa stanovuje vymedzenie nakazenej oblasti po potvrdení jedného alebo viacerých prípadov afrického moru ošípaných medzi diviakmi.

(4)

Česká republika informovala Komisiu o aktuálnej situácii na svojom území, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, a v súlade s článkom 15 smernice 2002/60/ES vymedzila nakazenú oblasť, v ktorej sa uplatňujú opatrenia uvedené v článku 15 uvedenej smernice.

(5)

S cieľom predísť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je potrebné vymedziť na úrovni Únie nakazenú oblasť v súvislosti s africkým morom ošípaných v Českej republike v spolupráci s uvedeným členským štátom.

(6)

Nakazená oblasť v Českej republike by sa preto mala uviesť v prílohe k tomuto rozhodnutiu a malo by sa stanoviť trvanie uvedenej regionalizácie.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Česká republika zabezpečí, aby nakazená oblasť vymedzená v súlade s článkom 15 smernice 2002/60/ES zahŕňala prinajmenšom oblasti uvedené ako nakazená oblasť v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Českej republike.

V Bruseli 4. augusta 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27).


PRÍLOHA

Oblasti vymedzené ako nakazená oblasť v Českej republike, ako sa uvádza v článku 1

Dátum skončenia uplatňovania

Okres Zlín

30. september 2017


8.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/89


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1438

zo 4. augusta 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie 2007/131/ES o povolení využívania frekvenčného spektra pre rádiové zariadenia používajúce ultraširokopásmové technológie spôsobom harmonizovaným v Spoločenstve

[oznámené pod číslom C(2017) 5456]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/131/ES (2) sa harmonizujú technické podmienky pre rádiové zariadenia používajúce ultraširokopásmové (ďalej len „UWB“) technológie v Únii. Zabezpečuje sa ním dostupnosť rádiového frekvenčného spektra v celej Únii podľa harmonizovaných podmienok, odstraňujú sa prekážky zavádzania UWB technológií a vytvára sa efektívne fungujúci jednotný trh UWB systémov, ktorý spotrebiteľom prináša podstatné úspory z rozsahu a výhody.

(2)

Komisia podľa rozhodnutia č. 676/2002/ES vydala trvalý mandát Európskej konferencii poštových a telekomunikačných administratív (ďalej len „konferencia CEPT“) o zariadeniach s krátkym dosahom s cieľom aktualizovať prílohu k rozhodnutiu Komisie 2006/771/ES (3) v reakcii na rozvoj technológií a trhu v oblasti zariadení s krátkym dosahom. Komisia vo svojom šiestom usmerňujúcom liste (4) v kontexte tohto mandátu 2. júla 2014 vyzvala konferenciu CEPT, aby preskúmala aj iné existujúce rozhodnutia vzťahujúce sa na zariadenia s krátkym dosahom, ako napríklad rozhodnutie 2007/131/ES pre zariadenia s krátkym dosahom založené na UWB technológiách.

(3)

Konferencia CEPT dospela k záveru, že pokiaľ ide o zariadenia s krátkym dosahom založené na UWB technológiách, niektoré odkazy na harmonizované normy v rozhodnutí 2007/131/ES treba aktualizovať.

(4)

Rozhodnutie 2007/131/ES by sa preto malo zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rádiové frekvenčné spektrum,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 2 rozhodnutia 2007/131/ES sa bod 11 nahrádza takto:

„11.

‚celková spektrálna hustota výkonu‘ znamená priemer hodnôt strednej spektrálnej hustoty výkonu nameraných na guľovej ploche okolo meracieho komplexu s rozlíšením najmenej 15 stupňov. Podrobné usporiadanie merania je uvedené v norme ETSI EN 302 065-4;“.

Príloha sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. augusta 2017

Za Komisiu

Mariya GABRIEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2007/131/ES z 21. februára 2007 o povolení využívania frekvenčného spektra pre rádiové zariadenia používajúce ultraširokopásmové technológie spôsobom harmonizovaným v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 55, 23.2.2007, s. 33).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2006/771/ES z 9. novembra 2006 o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom (Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 66).

(4)  RSCOM 13-78rev2.


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2007/131/ES sa mení takto:

1.

Bod 5.1 sa mení takto:

a)

V prvom pododseku prvej zarážke sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

Vysielač musí mať TPC s dynamickým rozsahom 10 dB, ako je uvedené v harmonizovanej norme ETSI EN 302 065-4 pre zariadenia na snímanie materiálu.“

b)

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Emisie vyžarujúce zo zariadení na snímanie materiálu povolených podľa tohto rozhodnutia sa musia udržiavať na minimálnych hodnotách, ktoré v nijakom prípade nesmú prekročiť medzné hodnoty hustoty EIRP uvedené v nasledujúcej tabuľke. Súlad iných ako pevných inštalácií (aplikácia B) s medznými hodnotami podľa tejto tabuľky sa musí zabezpečiť so zariadením na reprezentatívnej štruktúre skúmaného materiálu (napr. reprezentatívnej stene vymedzenej v norme ETSI EN 302 065-4).“

c)

Poznámka č. 1 v tabuľke sa nahrádza takto:

„(1)

Zariadenia využívajúce mechanizmus Listen Before Talk (LBT), ako sa uvádza v harmonizovanej norme ETSI EN 302 065-4, sa môžu prevádzkovať vo frekvenčných úsekoch od 2,5 do 2,69 a od 2,9 do 3,4 GHz s maximálnou strednou spektrálnou hustotou výkonu – 50 dBm/MHz.“

2.

Bod 5.2 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

Emisie vyžarujúce zo zariadení BMA sa musia udržiavať na minimálnych hodnotách, ktoré v nijakom prípade nesmú prekročiť obmedzenia maximálneho výkonu uvedené v nasledujúcej tabuľke, so zariadením BMA na reprezentatívnej stene vymedzenej v norme ETSI EN 302 065-4.“

b)

Poznámka č. 1 v tabuľke sa nahrádza takto:

„(1)

Zariadenia využívajúce mechanizmus Listen Before Talk (LBT) podľa harmonizovanej normy ETSI EN 302 065-4 sa môžu prevádzkovať vo frekvenčných úsekoch od 1,215 do 1,73 GHz s maximálnou strednou spektrálnou hustotou výkonu – 70 dBm/MHz a vo frekvenčných úsekoch od 2,5 do 2,69 a od 2,7 do 3,4 GHz s maximálnou strednou spektrálnou hustotou výkonu – 50 dBm/MHz.“