ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 198

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
28. júla 2017


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1370 zo 4. júla 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 stanovujúce jednotný formát víz

24

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom ( Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017 )

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

28.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1369

zo 4. júla 2017,

ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 194 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Únia sa zaviazala vybudovať energetickú úniu s výhľadovou politikou v oblasti klímy. Energetická účinnosť je kľúčovým prvkom rámca politík Únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a je kľúčovým faktorom pre znižovanie dopytu po energii.

(2)

Energetické označovanie umožňuje zákazníkom prijímať informované rozhodnutia založené na spotrebe energie energeticky významných výrobkov. Informácie o účinných a udržateľných energeticky významných výrobkoch výrazne prispievajú k úsporám energie a k znižovaniu účtov za energiu a zároveň podporujú inováciu a investície do výroby energeticky účinnejších výrobkov. Zvýšenie účinnosti energeticky významných výrobkov prostredníctvom informovaných rozhodnutí zákazníkov a harmonizácie súvisiacich požiadaviek na úrovni Únie prospieva aj výrobcom, priemyslu a celému hospodárstvu Únie.

(3)

Komisia preskúmala účinnosť smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ (3) a zistila potrebu aktualizovať rámec energetického označovania s cieľom zlepšiť jeho účinnosť.

(4)

Smernicu 2010/30/EÚ je vhodné nahradiť nariadením, ktoré si v zásade zachová rovnaký rozsah pôsobnosti, ale ktorým sa upravia a zlepšia niektoré jej ustanovenia s cieľom objasniť a aktualizovať ich obsah s prihliadnutím na technologický pokrok, ktorý sa v posledných rokoch dosiahol v oblasti energetickej účinnosti výrobkov. Pretože spotreba energie osobných alebo nákladných dopravných prostriedkov je priamo a nepriamo regulovaná inými právnymi predpismi a politikami Únie, je vhodné naďalej ich vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia vrátane dopravných prostriedkov s motorom, ktorý zostáva počas prevádzky na rovnakom mieste, ako sú výťahy, eskalátory a dopravníkové pásy.

(5)

Je vhodné, aby sa spresnilo, že všetky výrobky, ktoré sa uvedú na trh prvý raz, vrátane dovezených použitých výrobkov, by mali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na výrobky, ktoré boli sprístupnené na trhu Únie druhý alebo ďalší raz.

(6)

Nariadenie predstavuje vhodný právny nástroj, keďže ukladá jasné a podrobné pravidlá, ktoré zabraňujú odlišnej transpozícii členskými štátmi, a tým zabezpečuje vyšší stupeň harmonizácie v celej Únii. Regulačný rámec harmonizovaný na úrovni Únie, a nie na úrovni členských štátov, znižuje náklady výrobcov, zabezpečuje rovnaké podmienky a zabezpečuje voľný pohyb tovaru v rámci vnútorného trhu.

(7)

Znižovanie dopytu po energii sa považuje za kľúčové opatrenie v európskej stratégii energetickej bezpečnosti stanovenej v oznámení Komisie z 28. mája 2014. V rámcovej stratégii energetickej únie stanovenej v oznámení Komisie z 25. februára 2015 sa ďalej zdôraznila zásada prvoradosti energetickej účinnosti a potreba plnej implementácie existujúceho práva Únie v oblasti energetiky. Plán rámcovej stratégie energetickej únie stanovený v uvedenom oznámení predpokladal revíziu rámca energetickej účinnosti pre výrobky v roku 2015. Týmto nariadením sa zlepší legislatívny rámec a rámec presadzovania energetického označovania.

(8)

Zvýšenie účinnosti energeticky významných výrobkov prostredníctvom informovaných rozhodnutí zákazníkov prospieva hospodárstvu Únie, znižuje dopyt po energii a šetrí peniaze zákazníkov za účty za energiu, prispieva k inovácii a investíciám v oblasti energetickej účinnosti a umožňuje priemyselným odvetviam, ktoré vyvíjajú a vyrábajú energeticky najúčinnejšie výrobky, získať konkurenčnú výhodu. Uvedené prispeje aj k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetickej efektívnosti na roky 2020 a 2030, ako aj k cieľom Únie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Jeho cieľom je ďalej dosiahnuť pozitívny vplyv na environmentálne vlastnosti energeticky významných výrobkov a ich komponentov vrátane využívania iných zdrojov než energie.

(9)

Toto nariadenie prispieva k rozvoju energeticky inteligentných výrobkov, ktoré sa môžu aktivovať, aby vzájomne komunikovali s inými spotrebičmi a systémami vrátane samotnej energetickej siete, ich rozpoznávaniu zo strany zákazníkov a prenikaniu na trh v záujme zlepšenia energetickej účinnosti alebo využívania energie z obnoviteľných zdrojov, zníženia spotreby energie a podpory inovácie priemyslu Únie.

(10)

Zabezpečenie presných, relevantných a porovnateľných informácií o špecifickej spotrebe energie energeticky významných výrobkov uľahčuje zákazníkovi výber takých výrobkov, ktoré počas používania spotrebujú menej energie a iných základných zdrojov. Štandardizovaný povinný štítok pre energeticky významné výrobky je účinným prostriedkom poskytujúcim potenciálnym zákazníkom porovnateľné informácie o energetickej účinnosti energeticky významných výrobkov. Štítok by sa mal doplniť informačným listom výrobku. Štítok by mal byť ľahko rozpoznateľný, jednoduchý a stručný. Na uvedený účel by základom informovania zákazníkov o energetickej účinnosti výrobkov mala zostať existujúca farebná stupnica na štítku s rozsahom od tmavozelenej po červenú farbu. Aby bol štítok pre zákazníkov, ktorí chcú dosiahnuť úspory energie a nákladov, naozaj užitočný, stupne na stupnici uvedenej na štítku by mali zodpovedať významným úsporám energie a nákladov pre zákazníkov. V prípade väčšiny skupín výrobkov, by sa na štítku, kde je to vhodné, mala okrem stupnice uvádzať aj absolútna spotreba energie, aby zákazníci mohli predvídať, ako sa ich výber priamo dotkne účtov za energiu. Je však nemožné, aby sa tieto isté informácie poskytovali v prípade energeticky významných výrobkov, ktoré samé osebe energiu nespotrebúvajú.

(11)

Zatriedenie využívajúce písmená od A po G sa ukázalo ako nákladovo efektívne pre zákazníkov. Jeho zámerom je jeho jednotným uplatňovaním na jednotlivé skupiny výrobkov zvýšiť transparentnosť a zrozumiteľnosť pre zákazníkov. V prípadoch, keď z dôvodu opatrení v oblasti ekodizajnu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (4) výrobky už nemôžu patriť do triedy „E“, „F“ ani „G“, tieto triedy by sa aj napriek tomu mali na štítku uvádzať sivou farbou. Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch, napríklad pri nedosiahnutí dostatočných úspor v rámci celého spektra siedmich tried, by štítok mohol obsahovať menej tried, než je štandardná škála A až G. V uvedených prípadoch by sa farebná stupnica s rozsahom od tmavozelenej po červenú farbu mala zachovať pre zostávajúce triedy a mala by sa vzťahovať iba na nové výrobky, ktoré sú uvedené na trh alebo sú uvedené do prevádzky.

(12)

Keď dodávateľ uvedie výrobok na trh, každý jeho kus by mal sprevádzať štítok v papierovej podobe, ktorý je v súlade s požiadavkami príslušných delegovaných aktov. V príslušnom delegovanom akte by sa mal stanoviť najúčinnejší spôsob zobrazovania štítkov s prihliadnutím na dôsledky pre zákazníkov, dodávateľov a predávajúcich a mohol by umožňovať, aby štítok bol vytlačený na obale výrobku. Predávajúci by mal vystaviť štítok dodaný spolu s príslušným kusom výrobku na mieste, ktoré sa vyžaduje v príslušnom delegovanom akte. Štítok by mal byť zobrazený tak, aby bol jasne viditeľný a identifikovateľný ako štítok patriaci k predmetnému výrobku bez toho, aby zákazník musel čítať ochrannú známku a číslo modelu na štítku a mal by upútať pozornosť zákazníka, ktorý si zobrazený výrobok prehliada.

(13)

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť dodávateľa poskytnúť štítok v tlačenej podobe ku každému kusu výrobku, pokrok v oblasti digitálnych technológií by mal umožňovať používanie elektronických štítkov ako doplnku k energetickému štítku v tlačenej podobe. Predávajúci by mal mať možnosť stiahnuť si informačný list výrobku tiež z databázy výrobkov.

(14)

Keď nie je možné zobraziť energetický štítok, ako napríklad pri určitých formách predaja na diaľku, vizuálnych reklamách a technických propagačných materiáloch, potenciálnym zákazníkom by sa mali poskytnúť aspoň informácie o triede energetickej účinnosti výrobku a rozsahu tried účinnosti uvedených na štítku.

(15)

Výrobcovia reagujú na označovanie energetickými štítkami tým, že vyvíjajú a uvádzajú na trh čoraz účinnejšie výrobky. Súčasne prejavujú tendenciu ukončovania výroby menej účinných výrobkov, k čomu ich podnietilo právo Únie týkajúce sa ekodizajnu. Tento technologický vývoj vedie k tomu, že väčšina modelov výrobkov patrí do najvyšších tried na energetickom štítku. Aby sa zákazníkom umožnilo náležité porovnanie výrobkov, môže byť potrebná ich ďalšia diferenciácia, ktorá vedie k nutnosti zmeniť stupnicu na štítkoch. Týmto nariadením by sa preto mali stanoviť podrobné podmienky zmien stupnice v záujme zabezpečenia maximálnej právnej istoty pre dodávateľov a predávajúcich.

(16)

V prípade viacerých štítkov stanovených v delegovaných aktoch prijatých podľa smernice 2010/30/EÚ sú výrobky dostupné iba alebo prevažne v najvyšších triedach. Tým sa znižuje účinnosť štítkov. Triedy na existujúcich štítkoch majú v závislosti od skupiny výrobkov rozličný rozsah, pričom najvyššia trieda môže byť označená akokoľvek od triedy A po triedu A+++. V dôsledku toho by zákazníci mohli pri porovnávaní štítkov jednotlivých skupín výrobkov podľahnúť dojmu, že v prípade daného štítka existujú lepšie triedy energetickej účinnosti než tie, ktoré sú zobrazené. Aby sa takýmto potenciálnym nejasnostiam zabránilo, je vhodné ako prvé vykonať počiatočnú zmenu stupnice na existujúcich štítkoch, ktorou sa zabezpečí homogénna stupnica od A až po G pre tri kategórie výrobkov podľa tohto nariadenia.

(17)

Energetické označovanie výrobkov na vykurovanie priestoru a ohrev vody sa zaviedlo iba nedávno a miera dosahovania technologického pokroku v rámci týchto skupín výrobkov je relatívne nízka. V súčasnom systéme označovania sa jasne rozlišuje medzi technológiami využívajúcimi konvenčné fosílne palivá, ktoré sú v najvyššej triede A, a technológiami využívajúcimi energiu z obnoviteľných zdrojov, avšak sú často výrazne drahšie, ktoré majú vyhradené triedy A+, A++ a A+++. Podstatné úspory energie sa už dajú dosiahnuť prostredníctvom najúčinnejších technológií využívajúcich fosílne palivá, ktoré by bolo vhodné ďalej propagovať ako technológie triedy A. Keďže je pravdepodobné, že trh s výrobkami na vykurovanie priestoru a ohrev vody bude prechádzať na technológie využívajúce energiu z obnoviteľných zdrojov pomaly, je vhodné, aby sa stupnice na energetických štítkoch uvedených výrobkov zmenili neskôr.

(18)

Frekvenciu ďalších zmien stupnice po jej počiatočnej zmene by mal určovať odkaz na percentuálny podiel predaných výrobkov, ktoré sú zaradené do najvyšších tried. Ďalšie zmeny stupnice by pritom mali zohľadňovať rýchlosť technologického pokroku a potreba zabrániť nadmernému zaťažovaniu dodávateľov a predávajúcich, a najmä malých podnikov. Preto by bolo žiaduce, aby sa takáto zmena stupnice vykonávala približne každých 10 rokov. Nový štítok so zmenenou stupnicou by mal ponechať najvyššiu triedu prázdnu, aby sa podnecoval technologický pokrok, zabezpečila regulačná stabilita, znížila frekvencia zmien stupníc a umožnilo vyvíjanie a rozpoznávanie čoraz účinnejších výrobkov. Vo výnimočných prípadoch, keď sa očakáva rýchlejší vývoj technológie, by sa v čase zavedenia nového štítku so zmenenou stupnicou nemali žiadne výrobky zaradiť do dvoch najvyšších tried v čase zavedenia nového štítku so zmenenou stupnicou žiadne výrobky.

(19)

Pred zmenou stupnice by Komisia mala uskutočniť vhodnú prípravnú štúdiu.

(20)

Po zmene stupnice na štítku skupiny výrobkov by sa nejasnostiam na strane zákazníkov malo predísť urýchleným nahradením štítkov zobrazených v obchodoch na dotknutých výrobkoch a zorganizovaním primeraných informačných kampaní pre spotrebiteľov, z ktorých jasne vyplynie, že sa zaviedla nová verzia štítku.

(21)

V prípade štítku so zmenenou stupnicou by dodávatelia mali počas určitého obdobia predávajúcim poskytovať tak súčasné štítky, ako aj štítky so zmenenou stupnicou. Nahradenie existujúcich štítkov na výrobkoch zobrazených v obchodoch, ako aj na internete štítkami so zmenenou stupnicou by sa malo vykonať čo najrýchlejšie po dátume nahradenia stanovenom v delegovanom akte vzťahujúcom sa na štítok so zmenenou stupnicou. Štítky so zmenenou stupnicou by predávajúci nemali zobrazovať pred dátumom ich nahradenia.

(22)

Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúce úlohe každého subjektu v rámci dodávateľského a distribučného procesu. Hospodárske subjekty by mali zodpovedať za súlad vo vzťahu k ich príslušným úlohám v dodávateľskom reťazci a zabezpečiť, aby na trhu sprístupňovali iba výrobky, ktoré sú v súlade s týmto nariadením a delegovanými aktmi prijatými podľa tohto nariadenia.

(23)

S cieľom zachovať dôveryhodnosť energetického štítku pre zákazníkov by nemalo byť dovolené používanie iných štítkov napodobňujúcich energetické štítky pre energeticky významné výrobky a energeticky nevýznamné výrobky. Ak sa na energeticky významné výrobky nevzťahujú delegované akty, členské štáty by mali mať možnosť zachovať alebo zaviesť nové vnútroštátne systémy označovania takýchto výrobkov. Z rovnakého dôvodu by pre daný výrobok nemali byť povolené nijaké dodatočné štítky, značky, symboly ani nápisy vo vzťahu k spotrebe energie, ktoré by mohli zákazníkov uvádzať do omylu alebo spôsobovať nejasnosti. Štítky v súlade s právom Únie, napríklad označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú účinnosť a ďalšie environmentálne parametre a dodatočné štítky, ako napr. EU Energy Star a environmentálna značka EÚ, by sa nemali považovať za zavádzajúce alebo spôsobujúce nejasnosti.

(24)

Zákazníkom sa v čoraz väčšej miere poskytujú aktualizácie softvéru alebo firmvéru ich výrobkov po uvedení výrobkov na trh a po uvedení používania. Takéto aktualizácie zvyčajne slúžia na zlepšenie výkonnosti výrobku, ale môžu mať tiež vplyv na energetickú účinnosť a iné parametre výrobku uvedené na energetickom štítku. Ak sú uvedené zmeny v neprospech toho, čo sa uvádza na štítku, zákazníci by o uvedených zmenách mali byť informovaní a mala by sa im poskytnúť možnosť danú aktualizáciu prijať alebo odmietnuť.

(25)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné objasniť, že na energeticky významné výrobky sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (5). Vzhľadom na zásadu voľného pohybu tovaru je nevyhnutné, aby orgány dohľadu nad trhom členských štátov navzájom účinne spolupracovali. Takáto spolupráca v oblasti energetického označovania by sa mala posilniť prostredníctvom podpory zo strany Komisie zameranej na skupiny pre administratívnu spoluprácu (AdCos) v oblasti ekodizajnu a v oblasti energetického označovania.

(26)

Do návrhu nového nariadenia o dohľade nad trhom s výrobkami, ktorý predložila Komisia, sa začlenili ustanovenia nariadenia (ES) č. 765/2008, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (6) a viacerých aktov týkajúcich sa jednotlivých sektorov v rámci harmonizačných legislatívnych aktov Únie. Uvedený návrh zahŕňa ustanovenia o ochranných doložkách obsiahnuté v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES (7), ktoré by sa vzťahovali na všetky harmonizačné legislatívne akty Únie. Kým spoluzákonodarcovia ešte posudzujú nové nariadenie, je vhodné odvolávať sa na nariadenie (ES) č. 765/2008 a zahrnúť ochranné doložky do tohto nariadenia.

(27)

Činnosti dohľadu nad trhom, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 765/2008, sa nezameriavajú výhradne na ochranu zdravia a bezpečnosti, ale sa uplatňujú aj na presadzovanie práva Únie, ktorých cieľom je chrániť iné verejné záujmy vrátane energetickej účinnosti. V súlade s oznámením Komisie z 13. februára 2013 s názvom „20 akcií pre bezpečnejšie a vyhovujúce výrobky pre Európu: viacročný akčný plán pre dohľad nad výrobkami v EÚ“ sa aktualizovala všeobecná metodika Únie na posudzovanie rizika tak, aby sa vzťahovala na všetky riziká vrátane tých, ktoré súvisia s energetickým označovaním.

(28)

Jednotná a nákladovo efektívna činnosť dohľadu nad trhom v celej Únii si vyžaduje aj systematicky usporiadané komplexné archivovanie a výmenu všetkých relevantných informácií medzi členskými štátmi o ich vnútroštátnych činnostiach v tejto súvislosti vrátane odkazu na oznámenia vyžadované týmto nariadením. Databáza s názvom Informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom (ICSMS), ktorú zriadila Komisia, je veľmi vhodná na účely vytvorenia úplnej databázy informácií súvisiacich s dohľadom nad trhom, a preto by sa jej využívanie malo dôrazne podporovať.

(29)

V záujme vytvorenia užitočného nástroja pre spotrebiteľov, umožnenia alternatívnych spôsobov získania informačných listov výrobkov pre predávajúcich, uľahčenia monitorovania súladu a poskytovania aktuálnych trhových údajov pre regulačný proces revízie štítkov a informačných listov pre špecifické výrobky by Komisia mala vytvoriť a viesť databázu výrobkov zloženú z verejnej časti a časti týkajúcej sa súladu, ktorá bude prístupná prostredníctvom on-line portálu.

(30)

Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť členských štátov vykonávať dohľad nad trhom a povinnosť dodávateľov kontrolovať zhodu výrobkov, by mali dodávatelia požadované informácie o súlade výrobkov sprístupniť elektronicky v databáze výrobkov. Informácie relevantné pre spotrebiteľov a predávajúcich by sa mali verejne sprístupniť vo verejnej časti databázy výrobkov. Uvedené informácie by sa mali sprístupniť ako otvorené dáta, aby ich vývojári mobilných aplikácií a iných porovnávacích nástrojov mohli použiť. Jednoduchý priamy prístup k verejnej časti databázy výrobkov by mali uľahčovať praktické nástroje, akým je dynamický kód rýchlej reakcie (QR kód) na tlačenom štítku.

(31)

Na časť databázy výrobkov týkajúcu sa súladu by sa mali vzťahovať prísne pravidlá ochrany údajov. K požadovaným špecifickým častiam technickej dokumentácie, ktoré sa musia uviesť v časti týkajúcej sa súladu, by mali mať prístup orgány dohľadu nad trhom, ako aj Komisia. Ak sú niektoré technické informácie natoľko citlivé, že by nebolo vhodné zahrnúť ich do kategórie technickej dokumentácie, ako sa podrobne uvádza v delegovaných aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, orgány dohľadu nad trhom by si mali zachovať právomoc mať v prípade potreby prístup k uvedeným informáciám, a to v súlade s povinnosťou dodávateľov spolupracovať, alebo pomocou dodatočných častí technickej dokumentácie, ktoré do databázy výrobkov dobrovoľne vkladajú dodávatelia.

(32)

Aby sa databáza výrobkov dala čo najskôr používať, registrácia všetkých modelov, ktorých kusy sa uvedú na trh odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, by mala byť povinná. V prípade modelov, ktorých kusy sa uvedú na trh pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a už sa na trhu nepredávajú, by registrácia mala byť dobrovoľná. Malo by sa poskytnúť primerané prechodné obdobie na vytvorenie databázy a na umožnenie dodávateľom splniť registračnú povinnosť. Ak sa na výrobku, ktorý sa už nachádza na trhu, vykonajú akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na štítok a informačný list výrobku, takýto výrobok by sa mal považovať za nový model a dodávateľ by ho mal zaregistrovať ho v databáze výrobkov. Komisia by mala v spolupráci s orgánmi dohľadu nad trhom a dodávateľmi venovať osobitnú pozornosť prechodnému procesu do úplného zavedenia verejnej časti a časti týkajúcej sa súladu databázy výrobkov.

(33)

Sankcie uplatniteľné pri porušení ustanovení tohto nariadenia a delegovaných aktov prijatých podľa neho by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(34)

S cieľom podporovať energetickú účinnosť, zmierňovanie zmeny klímy a ochranu životného prostredia by členské štáty mali mať možnosť vytvárať stimuly podporujúce využívanie energeticky účinných výrobkov. Členské štáty môžu samy rozhodnúť o povahe týchto stimulov. Tieto stimuly by mali byť v súlade s pravidlami štátnej pomoci Únie a nemali by predstavovať neodôvodnené prekážky na trhu. Týmto nariadením nie je dotknutý výsledok žiadnych budúcich konaní týkajúcich sa štátnej pomoci, ktoré možno uskutočniť v súlade s článkami 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) v súvislosti s takýmito stimulmi.

(35)

Spotreba energie, výkonnosť a ďalšie informácie týkajúce sa výrobkov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky týkajúce sa špecifických výrobkov podľa tohto nariadenia, by sa mali merať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie metódy merania a výpočtu. V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu by normy mali byť harmonizované na úrovni Únie. Takéto metódy a normy by mali v čo najväčšej možnej miere zohľadňovať používanie daného výrobku za skutočných podmienok a odrážať správanie priemerného spotrebiteľa a mali by byť spoľahlivé, aby sa zabránilo ich úmyselnému i neúmyselnému obchádzaniu. Energetické štítky by mali odzrkadľovať komparatívnu výkonnosť v skutočných podmienkach používania výrobkov, a to v rámci obmedzení vyplývajúcich z potreby spoľahlivého a reprodukovateľného skúšania v laboratórnych podmienkach. Preto by sa dodávateľom nemalo povoliť, aby ich výrobky obsahovali softvér alebo hardvér, ktorým sa automaticky mení výkonnosť výrobku v skúšobných podmienkach. Keď v čase uplatňovania požiadaviek týkajúcich sa špecifických výrobkov nie sú k dispozícii uverejnené normy, Komisia by mala v Úradnom vestníku Európskej únie uverejniť prechodné metódy merania a výpočtu vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa špecifických výrobkov. Po uverejnení odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie by mal súlad s danou normou predstavovať predpoklad zhody s metódami merania pre tie požiadavky týkajúce sa špecifických výrobkov, ktoré boli prijaté na základe tohto nariadenia.

(36)

Komisia by mala pripraviť dlhodobý pracovný plán revízie štítkov konkrétnych energeticky významných výrobkov vrátane orientačného zoznamu ďalších energeticky významných výrobkov, pre ktoré by sa mohol zaviesť energetický štítok. Tento pracovný plán by sa mal vykonávať počnúc technickou, environmentálnou a ekonomickou analýzou príslušných skupín výrobkov. Uvedená analýza by sa v súlade s cieľom podporovať obehové hospodárstvo mala venovať aj doplňujúcim informáciám vrátane možnosti poskytovať spotrebiteľom informácie o výkonnosti energeticky významného výrobku, ako sú jeho spotreba energie, životnosť alebo environmentálne vlastnosti, a súvisiacim nákladom. Takéto doplňujúce informácie by mali zlepšiť zrozumiteľnosť a účinnosť štítku pre spotrebiteľov a nemali by mať na spotrebiteľov žiadny negatívny vplyv.

(37)

Dodávatelia výrobkov predávaných na trhu v súlade so smernicou 2010/30/EÚ pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia by mali naďalej podliehať povinnosti sprístupniť na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom elektronickú verziu technickej dokumentácie dotknutých výrobkov. V tejto súvislosti by sa mala prostredníctvom vhodných prechodných ustanovení zabezpečiť právna istota a kontinuita.

(38)

Okrem toho by sa na zabezpečenie súvislého prechodu na toto nariadenie mali naďalej uplatňovať existujúce požiadavky stanovené v delegovaných aktoch prijatých podľa článku 10 smernice 2010/30/EÚ a podľa smernice Komisie 96/60/ES (8) na príslušné skupiny výrobkov, pokiaľ sa tieto akty nezrušia alebo nenahradia delegovanými aktmi prijatými podľa tohto nariadenia. Uplatňovanie uvedených existujúcich požiadaviek nemá vplyv na uplatňovanie povinností na základe tohto nariadenia.

(39)

S cieľom stanoviť konkrétne skupiny energeticky významných výrobkov v súlade so súborom osobitných kritérií a vytvoriť štítky a informačné listy určené pre špecifické výrobky by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ mala delegovať na Komisiu. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (9). Aby sa zabezpečila predovšetkým rovnaká účasť na príprave delegovaných aktov, všetky dokumenty sa Európskemu parlamentu a Rade doručia v rovnakom čase ako expertom členských štátov, a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(40)

Aby sa zabezpečili jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, mali by sa na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci určovať na základe ochranného postupu Únie, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je odôvodnené, a stanovovať podrobné požiadavky na prevádzkové podrobnosti súvisiace s databázou výrobkov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (10).

(41)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to umožniť zákazníkom vybrať si účinnejšie výrobky prostredníctvom poskytnutia príslušných informácií, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ich možno ďalším rozvíjaním harmonizovaného regulačného rámca a zabezpečením rovnakých podmienok pre výrobcov lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

(42)

Týmto nariadením by nemali byť dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smernice 2010/30/EÚ do vnútroštátneho práva a dátumu jej uplatňovania.

(43)

Smernica 2010/30/EÚ by sa preto mala zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie stanovuje rámec, ktorý sa vzťahuje na energeticky významné výrobky (ďalej len „výrobky“) uvedené na trh alebo uvedené do prevádzky. Zabezpečuje označovanie výrobkov štítkami a poskytovanie štandardných informácií o výrobkoch, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, spotrebu energie a iných zdrojov výrobkami počas ich používania, a poskytovanie doplňujúcich informácií o výrobkoch, a tým umožňuje zákazníkom vybrať účinnejšie výrobky v záujme zníženia ich spotreby energie.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

použité výrobky s výnimkou tých, ktoré sú dovezené z tretej krajiny;

b)

osobné alebo nákladné dopravné prostriedky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„energeticky významný výrobok“ alebo „výrobok“ je tovar alebo systém s vplyvom na spotrebu energie počas používania, ktorý sa uvedie na trh alebo do prevádzky, ktorý zahŕňa komponenty s vplyvom na spotrebu energie počas používania, ktoré sa uvedú na trh alebo do prevádzky pre zákazníkov a sú určené na zabudovanie do výrobkov;

2.

„skupina výrobkov“ je skupina výrobkov, ktoré majú rovnaké hlavné funkcie;

3.

„systém“ je kombinácia viacerých tovarov, ktoré, keď sa spoja, vykonávajú konkrétnu funkciu v očakávanom prostredí a ktoré z hľadiska energetickej účinnosti potom možno považovať za jeden celok;

4.

„model“ je verzia výrobku, v rámci ktorej všetky kusy majú rovnaké technické vlastnosti relevantné pre štítok a informačný list výrobku a majú rovnaký identifikačný kód modelu;

5.

„identifikačný kód modelu“ je kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa špecifický model výrobku odlišuje od iných modelov s rovnakou ochrannou známkou alebo s tým istým menom dodávateľa;

6.

„ekvivalentný model“ je model, ktorý má rovnaké technické vlastnosti relevantné pre štítok a rovnaký informačný list výrobku, ale ktorý je uvedený na trh alebo do prevádzky rovnakým dodávateľom ako iný model s odlišným identifikačným kódom modelu;

7.

„sprístupnenie na trhu“ je dodávka výrobku určeného na distribúciu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už odplatne alebo bezodplatne;

8.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie;

9.

„uvedenie do prevádzky“ je prvé použitie výrobku na trhu Únie na jeho stanovený účel;

10.

„výrobca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobok alebo ktorá dáva výrobok navrhnúť alebo vyrobiť a predáva ho pod svojim menom alebo svojou ochrannou známkou;

11.

„splnomocnený zástupca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

12.

„dovozca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá na trh Únie uvádza výrobok z tretej krajiny na trh Únie;

13.

„predávajúci“ je maloobchodník alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka na predaj, prenájom alebo na predaj na splátky alebo predvádza výrobky zákazníkom alebo osobám, ktoré vykonávajú montáž v rámci obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne;

14.

„dodávateľ“ je výrobca usadený v Únii, splnomocnený zástupca výrobcu, ktorý nie je usadený v Únii, alebo dovozca, ktorý uvedie výrobok na trh Únie;

15.

„predaj na diaľku“ je ponuka na predaj, prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom zásielkového obchodu, katalógu, internetu, telemarketingu alebo akejkoľvek inej metódy, pri ktorej nemožno predpokladať, že potenciálny zákazník uvidí výrobok vystavený;

16.

„zákazník“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá kupuje, prenajíma alebo prijíma výrobok pre svoje vlastné použitie, bez ohľadu na to, či koná na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti;

17.

„energetická účinnosť“ je pomer medzi výstupom výkonu, služby, tovaru alebo energie a energetickým vstupom;

18.

„harmonizovaná norma“ je norma v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (11);

19.

„štítok“ je grafická schéma v tlačenej, alebo elektronickej podobe, ktorá obsahuje uzavretú stupnicu výlučne s použitím písmen A až G, pričom každé písmeno zastupuje jednu triedu a každá trieda zodpovedá úsporám energie, v siedmich rôznych farbách od tmavozelenej farby po červenú s cieľom informovať zákazníkov o energetickej účinnosti a spotrebe energie; toto zahŕňa štítky so zmenenou stupnicou a štítky s menším počtom tried a farieb v súlade s článkom 11 ods. 10 a 11;

20.

„zmena stupnice“ je postup, ktorým sa sprísňujú požiadavky na dosiahnutie triedy energetickej účinnosti uvedenej na štítku pre konkrétnu skupinu výrobkov;

21.

„štítok so zmenenou stupnicou“ je štítok pre konkrétnu skupinu výrobkov, ktorá prešla zmenou stupnice, a dá sa rozlíšiť od štítkov pred zmenou stupnice, pričom sa zachováva vizuálna a percepčná súdržnosť všetkých štítkov;

22.

„informačný list výrobku“ je štandardizovaný dokument v tlačenej alebo elektronickej podobe, ktorý obsahuje informácie týkajúce sa príslušného výrobku;

23.

„technická dokumentácia“ je postačujúca dokumentácia umožňujúca orgánom dohľadu nad trhom posúdiť správnosť štítku a informačného listu výrobku, vrátane protokolov zo skúšok alebo podobných technických dôkazov;

24.

„doplňujúce informácie“ sú informácie stanovené delegovaným aktom týkajúce sa funkčných a environmentálnych vlastností výrobku;

25.

„databáza výrobkov“ je súbor údajov týkajúcich sa výrobkov, ktorý je systematicky usporiadaný a skladá sa z verejnej časti orientovanej na spotrebiteľa, v ktorej sú prístupné informácie o parametroch jednotlivých výrobkov v elektronickej podobe, on-line portálu umožňujúceho prístup a časti týkajúcej sa súladu s jasne stanovenými požiadavkami na prístupnosť a bezpečnosť;

26.

„tolerancia overovania“ je maximálna prípustná odchýlka merania a výsledkov výpočtu v rámci overovacích skúšok, ktoré vykonávajú orgány dohľadu nad trhom alebo sa vykonávajú v ich mene, v porovnaní s hodnotami deklarovaných alebo zverejnených parametrov, pričom sa zohľadňuje odchýlka, ktorá vyplýva z medzilaboratórnej variácie.

Článok 3

Všeobecné povinnosti dodávateľov

1.   Dodávatelia zabezpečia, aby sa ku každému jednotlivému kusu výrobkov uvedených na trh bezplatne prikladali štítky v tlačenej podobe so správnymi údajmi a informačné listy výrobkov v súlade s týmto nariadením a príslušnými delegovanými aktmi.

Ako alternatíva k dodávaniu informačného listu výrobku spolu s výrobkom sa v delegovaných aktoch uvedených v článku 16 ods. 3 písm. h) môže stanoviť, že stačí, aby dodávateľ zapísal parametre takýchto informačných listov výrobkov do databázy výrobkov. V takomto prípade dodávateľ poskytuje predávajúcemu informačný list výrobku v tlačenej podobe na jeho požiadanie.

Delegované akty môžu stanoviť, aby sa štítok vytlačil na obale výrobku.

2.   Dodávateľ na žiadosť predávajúceho dodá štítky v tlačenej podobe vrátane štítkov so zmenenou stupnicou v súlade s článkom 11 ods. 13 a informačné listy výrobkov predávajúcemu bezplatne, bezodkladne a v každom prípade do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti predávajúceho.

3.   Dodávateľ zaistí správnosť štítkov a informačných listov výrobkov, ktoré poskytne, a vypracuje technickú dokumentáciu postačujúcu na posúdenie ich správnosti.

4.   Keď je kus modelu v prevádzke, dodávateľ požiada zákazníka o výslovný súhlas so všetkými plánovanými zmenami, ktoré sa majú vykonať na kuse prostredníctvom aktualizácií, ktorými by sa zhoršili parametre na štítku označujúcom energetickú účinnosť uvedeného kusu, ako sa stanovuje v príslušnom delegovanom akte. Dodávateľ oznámi zákazníkovi účel aktualizácie a zmien parametrov vrátane každej zmeny zatriedenia na štítku. Dodávateľ poskytne zákazníkovi počas obdobia úmerného priemernej životnosti výrobku možnosť odmietnuť aktualizáciu bez toho, aby to viedlo k nevyhnutnej strate funkčnosti výrobku.

5.   Dodávateľ nesmie uvádzať na trh výrobky navrhnuté tak, aby sa výkonnosť modelu automaticky zmenila v skúšobných podmienkach s cieľom dosiahnuť priaznivejšiu úroveň pre ktorýkoľvek z parametrov uvedených v príslušnom delegovanom akte alebo zahrnutých v akejkoľvek dokumentácii poskytovanej k výrobku.

Článok 4

Povinnosti dodávateľov vo vzťahu k databáze výrobkov

1.   Dodávateľ od 1. januára 2019 pred uvedením kusu nového modelu na trh, na ktorý sa vzťahuje delegovaný akt, vkladá do verejnej časti databázy výrobkov a do jej časti venovanej súladu informácie pre uvedený model, ako sa stanovuje v prílohe I.

2.   Ak kusy modelov, na ktoré sa vzťahuje delegovaný akt sú uvedené na trh v období od 1. augusta 2017 do 1. januára 2019, dodávateľ vloží do 30. júna 2019 do databázy výrobkov informácie stanovené v prílohe I vo vzťahu k uvedeným modelom.

V období, kým sa údaje nevložia do databázy výrobkov, dodávateľ sprístupní na účely kontroly elektronickú verziu technickej dokumentácie do 10 dní od prijatia žiadosti orgánov dohľadu nad trhom alebo Komisie.

3.   Dodávateľ v prípade modelov, ktorých kusy sa uviedli na trh výhradne pred 1. augustom 2017, môže do databázy výrobkov vložiť pre tieto modely informácie stanovené v prílohe I.

4.   Výrobok, v súvislosti s ktorým sa vykonajú zmeny, ktoré majú vplyv na štítok alebo informačný list výrobku, sa považuje za nový model. Dodávateľ uvedie v databáze, keď už viac neuvádza kusy modelu na trh.

5.   Povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa nevzťahujú na zostavy ohrievačov uvedené v delegovaných nariadeniach Komisie (EÚ) č. 811/2013 (12), (EÚ) č. 812/2013 (13) a (EÚ) 2015/1187 (14), podľa ktorých je za poskytovanie štítkov pre uvedené zostavy zodpovedný výhradne predávajúci.

6.   Dodávateľ po uvedení posledného kusu modelu na trh uchováva informácie týkajúce sa uvedeného modelu v časti databázy výrobkov týkajúcej sa súladu po dobu 15 rokov. Ak je to z hľadiska priemernej životnosti výrobku vhodné, môže sa stanoviť kratšie obdobie uchovávania údajov podľa článku 16 ods. 3 písm. q). Informácie uvedené vo verejnej časti databázy sa nesmú odstraňovať.

Článok 5

Povinnosti predávajúcich

1.   Predávajúci:

a)

viditeľným spôsobom zobrazí štítok, vrátane on-line predaja na diaľku, ktorý mu poskytol dodávateľ alebo ktorý bol sprístupnený v súlade s odsekom 2 pre kusy modelu, na ktorý sa vzťahuje príslušný delegovaný akt; a

b)

na mieste predaja sprístupní zákazníkom informačný list výrobku, na základe žiadosti tiež vo fyzickej podobe;

2.   V prípade, že predávajúci napriek článku 3 ods. 1 štítkom nedisponuje, vyžiada si ho od dodávateľa v súlade s článkom 3 ods. 2.

3.   V prípade, že predávajúci napriek článku 3 ods. 1 informačným listom výrobku nedisponuje, vyžiada si ho od dodávateľa v súlade s článkom 3 ods. 2 alebo, ak sa tak rozhodnú, vytlačí ho alebo ho stiahne na elektronické zobrazenie z databázy výrobkov, ak sú pre príslušný výrobok uvedené funkcie dostupné.

Článok 6

Ďalšie povinnosti dodávateľov a predávajúcich

Dodávateľ a predávajúci:

a)

uvedú odkaz na triedu energetickej účinnosti výrobku a rozsah dostupných tried energetickej účinnosti na štítku vo vizuálnych reklamách alebo propagačnom technickom materiáli pre konkrétny model v súlade s príslušným delegovaným aktom;

b)

spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom a prijímajú okamžité opatrenia na nápravu každého prípadu nesúladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a príslušných delegovaných aktoch, za ktorý zodpovedajú, a to z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom;

c)

pre výrobky, na ktoré sa vzťahujú delegované akty, nesmú poskytovať alebo zobrazovať iné štítky, značky, symboly ani nápisy, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a príslušných delegovaných aktov, ak by týmto mohli zákazníkov uvádzať do omylu alebo u nich vyvolávať nejasnosti, pokiaľ ide o spotrebu energie alebo iných zdrojov počas používania;

d)

pre výrobky, na ktoré sa nevzťahujú delegované akty, nesmú dodávať alebo zobrazovať štítky, ktoré imitujú štítky podľa tohto nariadenia a príslušných delegovaných aktov;

e)

pre výrobky, ktoré nie sú energeticky významné, nesmú dodávať alebo zobrazovať štítky, ktoré imitujú štítky podľa tohto nariadenia alebo delegovaných aktov.

Písmenom d) prvého pododseku nie sú dotknuté štítky upravené vo vnútroštátnom práve, pokiaľ nie sú upravené v delegovaných aktoch.

Článok 7

Povinnosti členských štátov

1.   Členské štáty nesmú v rámci svojho územia sťažovať uvádzanie výrobkov na trh alebo ich uvádzanie do prevádzky, ktoré sú v súlade s týmto nariadením a príslušnými delegovanými aktmi.

2.   Ak členské štáty poskytujú stimuly na výrobok, ktorý je špecifikovaný v delegovanom akte, cieľom týchto stimulov sú dve najviac zastúpené triedy energetickej účinnosti alebo vyššie triedy stanovené v uvedenom delegovanom akte.

3.   Členské štáty, prípadne aj v spolupráci s dodávateľmi a predávajúcimi, zabezpečia, aby zavedenie štítkov a zmeny stupníc na štítkoch sprevádzali vzdelávacie a propagačné informačné kampane týkajúce sa energetického označovania. Komisia podporuje spoluprácu a výmenu najlepších postupov v súvislosti s uvedenými kampaňami, a to aj prostredníctvom odporúčania spoločných kľúčových správ.

4.   Členské štáty stanovia pravidlá vzťahujúce sa na sankcie a mechanizmy presadzovania uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia a delegovaných aktov a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie sú účinné, primerané a odrádzajúce. Vo vzťahu k sankciám platí, že pravidlá, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 15 smernice 2010/30/EÚ, sa považujú za pravidlá, ktoré spĺňajú požiadavky tohto odseku.

Členské štáty oznamujú Komisii predtým neoznámené pravidlá uvedené v prvom pododseku do 1. augusta 2017 a bezodkladne oznámia Komisii každú následnú zmenu, ktorá sa na ne vzťahuje.

Článok 8

Dohľad nad trhom Únie a kontrola výrobkov vstupujúcich na trh Únie

1.   Články 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a príslušné delegované akty.

2.   Komisia podnecuje a podporuje spoluprácu a výmenu informácií o dohľade nad trhom, pokiaľ ide o energetické označovanie týkajúce sa výrobkov, medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad trhom alebo za kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh Únie, a medzi nimi a Komisiou okrem iného prostredníctvom užšieho zapojenia AdCos v oblasti ekodizajnu a v oblasti energetického označovania.

Takéto výmeny informácií prebiehajú aj vtedy, keď z výsledkov skúšok vyplýva, že výrobok je v súlade s týmto nariadením a príslušným delegovaným aktom.

3.   Všeobecné programy pre dohľad nad trhom alebo osobitné sektorové programy členských štátov vypracované podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 765/2008 zahŕňajú opatrenia na zabezpečenie účinného presadzovania tohto nariadenia.

4.   Komisia v spolupráci s AdCos v oblasti ekodizajnu a energetického označovania vypracuje usmernenia týkajúce sa presadzovania tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o najlepšie postupy pre skúšanie výrobkov a vzájomnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom a Komisiou.

5.   V prípade nedodržania tohto nariadenia alebo príslušných delegovaných aktov majú orgány dohľadu nad trhom právo vymáhať od dodávateľa náhradu nákladov na kontrolu dokumentov a na fyzické skúšanie výrobku.

Článok 9

Postup na vnútroštátnej úrovni pre zaobchádzanie s výrobkami, ktoré predstavujú riziko

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, predstavuje riziko pre aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ako sú environmentálne aspekty a aspekty týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, vykonajú hodnotenie, ktoré sa týka príslušného výrobku, vzťahujúce sa na všetky požiadavky na energetické označovanie relevantné pre uvedené riziko a stanovené v tomto nariadení alebo príslušnom delegovanom akte. Na účely uvedeného hodnotenia spolupracujú dodávatelia a predávajúci v prípade potreby s orgánmi dohľadu nad trhom.

2.   Ak orgány dohľadu nad trhom v rámci hodnotenia uvedeného v odseku 1 zistia, že výrobok nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení alebo príslušnom delegovanom akte, bezodkladne požiadajú dodávateľa alebo prípadne predávajúceho, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto výrobku s uvedenými požiadavkami a aby ho v prípade potreby stiahol z trhu alebo aby ho v prípade potreby stiahol z obehu v rámci primeranej a charakteru rizika úmernej lehoty, ktorú môžu stanoviť.

Na opatrenia uvedené v tomto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

3.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa v prípade nesúladu s požiadavkami uvedený v odseku 2 netýka len územia ich štátu, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie požadujú od dodávateľa alebo predávajúceho.

4.   Dodávateľ alebo prípadne predávajúci zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných alebo reštriktívnych opatrení v súlade s odsekom 2 v súvislosti so všetkými dotknutými výrobkami, ktoré sprístupnil na trhu v rámci celej Únii.

5.   Ak dodávateľ alebo prípadne predávajúci v rámci lehoty uvedenej v odseku 2 neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia, aby zakázali alebo obmedzili sprístupnenie výrobku na ich vnútroštátnom trhu, stiahli daný výrobok z uvedeného trhu alebo z obehu.

6.   Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach prijatých podľa odseku 5. Uvedené informácie zahŕňajú všetky dostupné podrobné údaje, najmä:

a)

údaje potrebné na identifikáciu výrobku, ktorý nie je v súlade s požiadavkami;

b)

pôvod výrobku;

c)

charakter uvádzaného nesúladu a možné riziko;

d)

charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil dodávateľ alebo prípadne predávajúci.

Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený tým, že výrobok nespĺňa požiadavky týkajúce sa aspektov ochrany verejného záujmu stanovené v tomto nariadení, alebo nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 13, na základe ktorých platí predpoklad zhody.

7.   Členské štáty, okrem členského štátu, ktorý inicioval postup, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušného výrobku s požiadavkami, ktoré majú k dispozícii, a v prípade nesúhlasu s notifikovaným vnútroštátnym opatrením o svojich námietkach.

8.   Ak žiadny členský štát ani Komisia do 60 dní od prijatia informácií uvedených v odseku 6 nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, uvedené opatrenie sa považuje za opodstatnené.

9.   Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie primeraných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušnému výrobku, ako napríklad stiahnutie výrobku zo svojho trhu.

Článok 10

Ochranný postup Únie

1.   Ak sa po ukončení postupu stanoveného v článku 9 ods. 4 a 5 vznesú námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právom Únie, Komisia bezodkladne konzultuje s členským štátom a dodávateľom alebo prípade s predávajúcim a toto vnútroštátne opatrenie vyhodnotí.

Na základe výsledkov uvedeného vyhodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodne, či vnútroštátne opatrenie je alebo nie je opodstatnené, a môže navrhnúť vhodné alternatívne opatrenie. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2.

2.   Komisia zašle svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi členským štátom a dotknutému dodávateľovi alebo predávajúcemu.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho výrobku zo svojich trhov a primerane informujú o tom Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, dotknutý členský štát toto opatrenie zruší.

4.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad výrobku sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách uvedených v článku 9 ods. 6 tohto nariadenia, Komisia uplatní postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

5.   Nápravné alebo reštriktívne opatrenia podľa článku 9 ods. 2, 4, 5 alebo 9, alebo článku 10 ods. 3 sa vzťahujú na všetky kusy modelu, ktorý nespĺňa požiadavky, a jeho ekvivalentných modelov s výnimkou kusov, ktorých súlad s požiadavkami dodávateľ preukázal.

Článok 11

Postup zavádzania štítkov a zmeny ich stupnice

1.   Pokiaľ ide o skupiny výrobkov uvedené v odsekoch 4 a 5, Komisia mení stupnice na štítkoch, ktoré boli účinné k 1. augustu 2017, s výhradou odsekov 4 a 5 a odsekov 8 až 12.

Odchylne od požiadavky na dosiahnutie významných úspor energie a nákladov uvedenej v článku 16 ods. 3 písm. b), ak sa zmenou stupnice takéto úspory dosiahnuť nedajú, Komisia zabezpečí aspoň homogénnu stupnicu od A po G.

2.   Ak štítok pre skupinu výrobkov k 1. augustu 2017 neexistuje, Komisia môže štítky zaviesť s výhradou odsekov 8 až 12.

3.   Komisia môže ďalej meniť stupnicu na štítkoch, ktorých stupnica sa zmenila v súlade s odsekom 1 alebo ktoré sa zaviedli v súlade s odsekom 2, ak sú splnené podmienky podľa odseku 6 písm. a) alebo b), a s výhradou odsekov 8 až 12.

4.   Komisia v záujme zabezpečenia homogénnej stupnice od A po G prijme do 2. augusta 2023 delegované akty podľa článku 16 tohto nariadenia, aby sa toto nariadenie doplnilo zavedením štítkov so zmenenou stupnicou od A po G pre skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahujú delegované akty prijaté podľa smernice 2010/30/EÚ, pričom cieľom je zobrazovať štítky so zmenenou stupnicou tak v obchodoch, ako aj on-line po uplynutí 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti delegovaných aktov prijatých podľa tohto nariadenia.

Komisia pri určovaní poradia skupín výrobkov, ktorých stupnica sa má zmeniť, prihliada na podiel výrobkov v najvyšších triedach.

5.   Odchylne od odseku 4 Komisia:

a)

do 2. augusta 2025 predloží prieskumy týkajúce sa skupín výrobkov, na ktoré sa vzťahujú delegované nariadenia (EÚ) č. 811/2013, (EÚ) č. 812/2013 a (EÚ) 2015/1187, s cieľom zmeniť ich stupnicu a v prípade potreby do 2. augusta 2026 prijme delegované akty podľa článku 16 tohto nariadenia, aby sa toto nariadenie doplnilo zavedením štítkov so zmenenou stupnicou od A po G.

Delegované akty, ktorými sa zavádzajú štítky so zmenenou stupnicou od A po G sa však v každom prípade prijmú najneskôr do 2. augusta 2030.

b)

do 2. novembra 2018 prijme delegované akty podľa článku 16 tohto nariadenia, aby sa toto nariadenie doplnilo zavedením štítkov so zmenenou stupnicou od A po G pre skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahujú delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 1059/2010 (15), (EÚ) č. 1060/2010 (16), (EÚ) č. 1061/2010 (17), (EÚ) č. 1062/2010 (18) a (EÚ) č. 874/2012 (19) a smernica 96/60/ES, pričom cieľom je zobrazovať štítky so zmenenou stupnicou tak v obchodoch, ako aj on-line po uplynutí 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia ich účinnosti.

6.   Pokiaľ ide o výrobky, ktorých stupnice na štítkoch môže Komisia ďalej meniť v súlade s odsekom 3, Komisia preskúma štítok s cieľom zmeniť stupnicu, keď odhadne, že:

a)

30 % kusov modelov, ktoré patria do skupiny výrobkov, predaných na trhu Únie patrí do najvyššej triedy energetickej účinnosti A a môže sa očakávať ďalší technologický vývoj alebo

b)

50 % kusov modelov, ktoré patria do skupiny výrobkov, predaných na trhu Únie patrí do dvoch najvyšších tried energetickej účinnosti A a B a môže sa očakávať ďalší technologický vývoj.

7.   Komisia vykoná prieskumnú štúdiu, keď sú podľa jej odhadu splnené podmienky podľa odseku 6 písm. a) alebo b).

Ak sa pre konkrétnu skupinu výrobkov uvedené podmienky nesplnia do ôsmich rokov od nadobudnutia účinnosti príslušného delegovaného aktu, Komisia identifikuje, ktoré prípadné prekážky zabránili tomu, aby štítok plnil svoju funkciu.

V prípade nových štítkov Komisia vykoná prípravnú štúdiu na základe orientačného zoznamu skupín výrobkov uvedeného v pracovnom pláne.

Komisia dokončí svoju prieskumnú štúdiu, konzultačnému fóru predloží výsledky a v prípade potreby návrh delegovaného aktu do 36 mesiacov od odhadnutia Komisie, že sa splnili podmienky podľa odseku 6 písm. a) alebo b). Konzultačné fórum prerokuje odhad a prieskumnú štúdiu.

8.   V prípade zavádzania štítku alebo zmeny stupnice Komisia zabezpečí, že ani v prípade jedného výrobku sa v čase zavedenia štítka nedá očakávať jeho zaradenie do triedy energetickej účinnosti A a že odhadované obdobie, po uplynutí ktorého väčšina modelov bude do uvedenej triedy patriť, je aspoň 10 rokov.

9.   Odchylne od odseku 8 sa požiadavky v prípade, keď sa očakáva rýchlejší vývoj technológie, stanovujú tak, aby sa v čase zavedenia štítku ani v prípade jedného výrobku nedalo očakávať, že patrí do tried energetickej účinnosti A a B.

10.   Ak sa v rámci danej skupiny výrobkov v dôsledku vykonávacieho opatrenia v oblasti ekodizajnu prijatého podľa smernice 2009/125/ES zakáže ďalšie uvedenie všetkých modelov patriacich do triedy energetickej účinnosti E, F alebo G na trh alebo do prevádzky, daná trieda alebo triedy sa na štítku uvádzajú sivou farbou podľa príslušného delegovaného aktu. Štítok so sivými triedami sa používa iba v prípade nových kusov výrobku uvedených na trh alebo do prevádzky.

11.   Keď z technických dôvodov nie je možné vymedziť sedem tried energetickej účinnosti, ktoré zodpovedajú významným úsporám energie a nákladov z pohľadu zákazníka, štítok môže, odchylne od článku 2 bodu 14, obsahovať menej tried. V takých prípadoch sa na štítku zachová farebná škála od tmavozelenej po červenú farbu.

12.   Komisia v rámci uplatňovania svojich právomocí a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z tohto článku koná v súlade s článkom 16.

13.   V prípadoch, keď podľa odseku 1 alebo 3 dochádza k zmene stupnice na štítkoch:

a)

dodávateľ pri uvedení výrobku na trh poskytuje predávajúcemu súčasné štítky i štítky so zmenenou stupnicou a informačné listy výrobkov počas obdobia, ktoré začína štyri mesiace pred dátumom stanoveným v príslušnom delegovanom akte ako začiatok zobrazovania štítka so zmenenou stupnicou.

V prípade, ak si súčasný štítok a štítok so zmenenou stupnicou vyžadujú rozdielne skúšanie modelu, dodávateľ sa môže odchylne od prvého odseku tohto písmena rozhodnúť, že súčasný štítok nedodá ku kusom modelov uvedeným na trh alebo do prevádzky počas obdobia štyroch mesiacov pred dátumom stanoveným v príslušnom delegovanom akte ako začiatok zobrazovania štítka so zmenenou stupnicou, ak sa na trh alebo do prevádzky neuviedli žiadne kusy z toho istého modelu alebo z ekvivalentného modelu pred začiatkom uvedeného štvormesačného obdobia. Predávajúci v takomto prípade uvedené kusy nesmie ponúkať na predaj pred uvedeným dátumom. Dodávateľ o tomto dôsledku čo najskôr informujú dotknutého predávajúceho, a to aj v prípade, keď takéto kusy začlení do svojich ponúk pre predávajúcich;

b)

v prípade výrobkov uvedených na trh alebo do prevádzky pred uvedeným štvormesačným obdobím dodávateľ dodá štítok so zmenenou stupnicou na požiadanie predávajúceho v súlade s článkom 3 ods. 2 od začiatku uvedeného obdobia. V prípade takýchto výrobkov predávajúci získava štítok so zmenenou stupnicou v súlade s článkom 5 ods. 2.

Odchylne od prvého pododseku tohto písmena:

i)

predávajúci, ktorý v prípade svojich kusov na sklade, nie je schopný získať štítok so zmenenou stupnicou v súlade s prvým pododsekom tohto písmena, pretože dodávateľ už ukončil svoju činnosť, sa povoľuje, aby uvedené kusy predávali výhradne so štítkom s nezmenenou stupnicou do deviatich mesiacov od dátumu stanoveného v príslušnom delegovanom akte ako začiatok zobrazovania štítka so zmenenou stupnicou, alebo

ii)

ak si štítok s nezmenenou stupnicou a štítok so zmenenou stupnicou vyžadujú rozdielne skúšanie modelu, dodávateľ je oslobodený od povinnosti dodať štítok so zmenenou stupnicou pre kusy uvedené na trh alebo do prevádzky pred uvedeným štvormesačným obdobím v prípade, keď ani jeden kus toho istého modelu alebo ekvivalentných modelov nebola uvedená na trh alebo do prevádzky po začiatku uvedeného štvormesačného obdobia. V tomto prípade sa predávajúcemu povoľuje, aby uvedené kusy predávali výhradne so štítkom s nezmenenou stupnicou do deviatich mesiacov od dátumu stanoveného v príslušnom delegovanom akte ako začiatok zobrazovania štítka so zmenenou stupnicou;

c)

predávajúci nahradí existujúce štítky na vystavených výrobkoch v obchodoch, ako aj on-line štítkami so zmenenou stupnicou do 14 pracovných dní od dátumu, ktorý je v príslušnom delegovanom akte stanovený ako začiatok zobrazovania štítka so zmenenou stupnicou. Predávajúci pred uvedeným dátumom štítky so zmenenou stupnicou nezobrazuje.

Odchylne od písmen a), b) a c) tohto odseku sa v delegovaných aktoch uvedených v článku 16 ods. 3 písm. e) môžu stanoviť osobitné pravidlá pre energetické štítky vytlačené na obale výrobkov.

Článok 12

Databáza výrobkov

1.   Komisia vytvorí a vedie databázu výrobkov, ktorá sa skladá z verejnej časti, časti týkajúcej sa súladu a on-line portálu umožňujúceho prístup k týmto dvom častiam.

Databáza výrobkov nenahrádza ani nemení zodpovednosti orgánov dohľadu nad trhom.

2.   Databáza výrobkov slúži na tieto účely:

a)

podpora orgánov dohľadu nad trhom pri vykonávaní ich úloh na základe tohto nariadenia a príslušných delegovaných aktov vrátane ich presadzovania;

b)

poskytovanie informácií verejnosti o výrobkoch uvedených na trh a ich energetických štítkoch a informačných listoch výrobkov;

c)

poskytovanie aktuálnych informácií Komisii o energetickej účinnosti výrobkov na účely preskúmania energetických štítkov.

3.   Verejná časť databázy obsahuje informácie uvedené v bode 1 prílohy I a online portál obsahuje informácie uvedené v bode 2 prílohy I, ktoré sa sprístupnia verejnosti. Verejná časť databázy spĺňa kritériá uvedené v odseku 7 tohto článku a funkčné kritériá stanovené v bode 4 prílohy I.

4.   Časť databázy výrobkov týkajúca sa súladu je dostupná len pre orgány dohľadu nad trhom a Komisiu a obsahuje informácie uvedené v bode 3 prílohy I vrátane špecifických častí technickej dokumentácie podľa odseku 5 tohto článku. Časť týkajúca sa súladu spĺňa kritériá uvedené v odsekoch 7 a 8 tohto článku a funkčné kritériá stanovené v bode 4 prílohy I.

5.   Špecifické časti technickej dokumentácie, ktoré dodávateľ povinne vkladá do databázy, sú iba:

a)

všeobecný opis modelu, ktorý postačuje na jeho jednoznačné a jednoduché určenie;

b)

odkazy na uplatnené harmonizované normy alebo iné použité normy merania;

c)

konkrétne preventívne opatrenia, ktoré sa majú prijať pri zostavovaní, montáži, údržbe alebo skúšaní modelu;

d)

namerané technické parametre modelu;

e)

výpočty vykonané pomocou nameraných parametrov;

f)

skúšobné podmienky, pokiaľ nie sú dostatočne opísané v písmene b).

Dodávateľ môže navyše do databázy dobrovoľne vkladať ďalšie časti technickej dokumentácie.

6.   Ak by orgány dohľadu nad trhom a/alebo Komisia potrebovali na vykonávanie svojich úloh na základe tohto nariadenia iné údaje ako tie, ktoré sú stanovené v odseku 5 alebo také, ktoré sa nenachádzajú vo verejnej časti databázy, majú možnosť ich vyžiadať od dodávateľa.

7.   Databáza výrobkov sa vytvorí v súlade s týmito kritériami:

a)

obmedzenie administratívneho zaťaženia dodávateľa a ďalších používateľov databázy na minimum;

b)

jednoduchá manipulácia a nákladová efektívnosť a

c)

automatické zamedzenie nadbytočnej registrácii.

8.   Časť databázy týkajúcej sa súladu sa vytvorí v súlade s týmito kritériami:

a)

ochrana pred neúmyselným použitím a ochrana dôverných informácií prostredníctvom prísnych bezpečnostných opatrení;

b)

prístupové práva založené na zásade opodstatnenej potreby informovanosti;

c)

spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a prípadne smernicou 95/46/ES;

d)

obmedzenie rozsahu prístupu k údajom v záujme zabránenia rozmnožovaniu väčších súborov údajov;

e)

nájdenie prístupu k údajom pre dodávateľa, pokiaľ ide o jeho technickú dokumentáciu.

9.   S údajmi v časti databázy týkajúcej sa súladu sa zaobchádza v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 (20). Uplatňujú sa predovšetkým špecifické opatrenia na ochranu kybernetickej bezpečnosti stanovené v rozhodnutí Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 (21) a jeho vykonávacích predpisoch. Úroveň utajenia zodpovedá následným škodám, ku ktorým by došlo po prezradení daných údajov neoprávneným osobám.

10.   Dodávateľ má prístup k informáciám, ktoré vložil do databázy výrobkov podľa článku 4 ods. 1 a 2, a právo upravovať ich. Na účely dohľadu nad trhom sa vedie záznam zmien, kde sa zaznamenávajú dátumy každej úpravy.

11.   Zákazníci môžu pomocou verejnej časti databázy výrobkov ľahko určiť najlepšie zastúpenú triedu energetickej účinnosti v každej skupine výrobkov, na základe čoho môžu porovnať vlastnosti modelu a vybrať si výrobky s najvyššou energetickou účinnosťou.

12.   Komisia je prostredníctvom vykonávacích aktov splnomocnená určiť prevádzkové podrobnosti databázy výrobkov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú po porade s konzultačným fórom ustanoveným v článku 14 v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2.

Článok 13

Harmonizované normy

1.   Po prijatí delegovaného aktu podľa článku 16 tohto nariadenia, ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky na označovanie, Komisia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie odkazy na harmonizované normy, ktoré spĺňajú relevantné požiadavky delegovaného aktu týkajúce sa merania a výpočtu.

2.   Keď sa počas posudzovania zhody výrobku uplatňujú takéto harmonizované normy, predpokladá sa, že model je v súlade s príslušnými požiadavkami delegovaného aktu týkajúcimi sa merania a výpočtu.

3.   Cieľom harmonizovaných noriem je čo najviac simulovať používanie v skutočných podmienkach a zachovať pritom štandardnú skúšobnú metódu. Skúšobnými metódami sa okrem toho zohľadňujú súvisiace náklady pre priemysel a malé a stredné podniky (MSP).

4.   Metódy merania a výpočtu zahrnuté do harmonizovaných noriem sú spoľahlivé, presné a reprodukovateľné a v súlade s požiadavkami článku 3 ods. 4 a 5.

Článok 14

Konzultačné fórum

1.   Komisia pri výkone svojich činností podľa tohto nariadenia v prípade každého delegovaného aktu prijatého podľa článku 16 a každého vykonávacieho aktu prijatého podľa článku 12 ods. 12 tohto nariadenia zabezpečuje vyváženú účasť zástupcov členských štátov a príslušných zainteresovaných strán, ktorých sa predmetná skupina výrobkov týka, ako sú priemyselné odvetvia vrátane MSP a remeselných odvetví, odbory, predávajúci, maloobchodníci, dovozcovia, skupiny na ochranu životného prostredia a spotrebiteľské organizácie. Komisia zriadi na tento účel konzultačné fórum, v rámci ktorého sa budú tieto strany stretávať. Konzultačné fórum sa skombinuje s konzultačným fórom uvedeným v článku 18 smernice 2009/125/ES.

2.   Komisia počas prípravy delegovaných aktov v prípade potreby testuje grafické návrhy a obsah štítkov pre konkrétne skupiny výrobkov s reprezentatívnymi skupinami zákazníkov Únie, aby zaistila, že tieto štítky budú pre zákazníkov jasne zrozumiteľné.

Článok 15

Pracovný plán

Komisia po porade s konzultačným fórom uvedeným v článku 14 vypracuje dlhodobý pracovný plán, ktorý sa sprístupní verejnosti. V tomto pracovnom pláne sa uvádza orientačný zoznam skupín výrobkov, ktoré sa považujú za priority z hľadiska prijímania delegovaných aktov. Pracovný plán obsahuje aj plány revízie a zmien stupnice štítkov pre skupiny výrobkov v súlade s článkom 11 ods. 4 a 5 s výnimkou zmien stupnice na štítkoch, ktoré boli účinné 1. augusta 2017, ktorých zmena sa stanovuje v článku 11 tohto nariadenia.

Komisia pracovný plán pravidelne aktualizuje po porade s konzultačným fórom. Pracovný plán sa môže kombinovať s pracovným plánom, ktorý sa vyžaduje podľa článku 16 smernice 2009/125/ES, a preskúmať každé tri roky.

Komisia každoročne informuje Európsky parlament a Radu o pokroku, ktorý dosiahla v plnení pracovného plánu.

Článok 16

Delegované akty

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 17, s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením podrobných požiadaviek vzťahujúcich sa na štítky pre konkrétne skupiny výrobkov.

2.   Delegovanými aktmi uvedenými v odseku 1 sa vymedzujú skupiny výrobkov, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

a)

podľa najnovších dostupných číselných údajov a vzhľadom na množstvá uvedené na trh Únie má skupina výrobkov významný potenciál z hľadiska úspory energie a prípadne iných zdrojov;

b)

modely s ekvivalentnou funkčnosťou sa v rámci skupiny výrobkov výrazne odlišujú v relevantných výkonnostných úrovniach;

c)

skupina výrobkov nemá podstatný negatívny vplyv, pokiaľ ide o cenovú dostupnosť a náklady počas životného cyklu;

d)

zavedenie požiadaviek na energetické označovanie pre skupinu výrobkov nemá podstatný negatívny vplyv na funkčnosť používaného výrobku.

3.   V delegovaných aktoch týkajúcich sa konkrétnych skupín výrobkov sa stanovuje najmä:

a)

vymedzenie konkrétnej skupiny výrobkov, na ktorú sa vzťahuje vymedzenie pojmu „energeticky významný výrobok“ uvedené v článku 2 bode 1 a na ktorú sa majú vzťahovať podrobné požiadavky na označovanie;

b)

grafický návrh a obsah štítka vrátane stupnice zobrazujúcej spotrebu energie tvorenej písmenami A až G, ktorý musí mať pokiaľ možno jednotné výtvarné riešenie pre všetky skupiny výrobkov a musí byť za každých okolností jasný a čitateľný. Stupne klasifikácie A až G zodpovedajú významným úsporám energie a nákladov a príslušnému rozlíšeniu výrobkov z pohľadu zákazníka. Stanovuje sa v nich aj to, akým spôsobom sa stupne klasifikácie A až G a v prípade potreby spotreba energie uvádzajú na viditeľnom mieste na štítku;

c)

vo vhodných prípadoch využívanie iných zdrojov a doplňujúce informácie o výrobku, pričom sa na štítku v tomto prípade zdôrazní jeho energetická účinnosť. Doplňujúce informácie sú jednoznačné a bez negatívneho vplyvu na jasnú zrozumiteľnosť a účinnosť štítka ako celku vo vzťahu k zákazníkom. Zakladajú sa na údajoch týkajúcich sa fyzických vlastností výrobku, ktoré sú merateľné a overiteľné orgánmi dohľadu nad trhom;

d)

vo vhodných prípadoch sa do štítka začlení odkaz, na základe ktorého môžu zákazníci určiť výrobky, ktoré sú energeticky inteligentné, t. j. schopné automaticky meniť a optimalizovať modely spotreby v reakcii na podnety zvonku (napr. na signály z centrálneho domáceho systému energetického riadenia alebo cezeň, cenové signály, priame kontrolné signály, miestne meranie) alebo schopné poskytnúť iné služby, ktorými sa zvýši energetická účinnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, s cieľom znížiť vplyv využívania energie na životné prostredie v rámci celého energetického systému;

e)

miesta, kde sa má štítok zobraziť, ako napríklad jeho pripevnenie ku kusu výrobku, ktorým sa tento kus nepoškodí, vytlačenie na obale, poskytnutie v elektronickom formáte alebo zobrazenie on-line, s prihliadnutím na požiadavky článku 3 ods. 1 a dôsledky pre zákazníkov, dodávateľov a predávajúcich;

f)

ak je to vhodné, elektronické prostriedky na označovanie výrobkov;

g)

spôsob, akým sa štítok a informačný list výrobku má poskytovať v prípade predaja na diaľku;

h)

požadovaný obsah a v prípade potreby formát a ďalšie podrobnosti týkajúce sa informačného listu výrobku a technickej dokumentácie vrátane možnosti uvedenia parametrov na informačnom liste výrobku do databázy v súlade s článkom 3 ods. 1;

i)

tolerancie overovania, ktoré majú členské štáty použiť pri overovaní súladu s požiadavkami;

j)

akým spôsobom sa má energetická trieda a rozsah tried energetickej účinnosti na štítku začleniť do vizuálnych reklám a technických propagačných materiálov vrátane čitateľnosti a viditeľnosti;

k)

metódy merania a výpočtu uvedené v článku 13, ktoré sa majú použiť na určenie informačného obsahu štítku a informačného listu výrobku, vrátane stanovenia koeficientu energetickej účinnosti (Energy Efficiency Index – EEI) alebo rovnocenného parametra;

l)

či je v prípade väčších spotrebičov potrebná vyššia úroveň energetickej účinnosti na dosiahnutie danej energetickej triedy;

m)

formát akýchkoľvek ďalších odkazov na štítku, ktoré zákazníkom pomocou elektronických prostriedkov umožňujú prístup k podrobnejším informáciám o výkonnosti výrobkov zahrnutým v informačnom liste výrobku. Formát uvedených odkazov môže mať formu adresy webového sídla, dynamického kódu rýchlej reakcie (QR kódu), odkazu na on-line štítky alebo akýchkoľvek iných vhodných prostriedkov orientovaných na spotrebiteľa;

n)

ako by sa triedy energetickej účinnosti opisujúce spotrebu energie výrobku počas používania mali v prípade potreby uvádzať na interaktívnom displeji výrobku;

o)

dátum hodnotenia a možného následného preskúmania delegovaného aktu;

p)

ak je to vhodné, rozdiely v energetickej výkonnosti v rôznych klimatických regiónoch;

q)

pokiaľ ide o požiadavku uchovávania informácií v časti databázy týkajúcej sa súladu v článku 4 ods. 6, obdobie uchovávania údajov menej ako 15 rokov, ak je to vhodné vo vzťahu k priemernej životnosti výrobku.

4.   Komisia prijíma osobitný delegovaný akt pre každú konkrétnu skupinu výrobkov. Keď Komisia rozhodne o čase prijatia delegovaného aktu pre konkrétnu skupinu výrobkov, jeho prijatie neodkladá z dôvodov súvisiacich s prijatím delegovaného aktu týkajúceho sa inej konkrétnej skupiny výrobkov, pokiaľ si výnimočné okolnosti nevyžadujú opak.

5.   Komisia vedie aktualizovaný zoznam všetkých príslušných delegovaných aktov ako aj opatrení, ktorými sa rozvíja smernica 2009/125/ES, vrátane úplných odkazov na všetky príslušné harmonizované normy.

Článok 17

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty podľa článku 11 ods. 4 a 5 a článku 16 sa Komisii udeľuje na obdobie šiestich rokov od 1. augusta 2017. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto šesťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 ods. 4 a 5 a v článku 16 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia sa pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Konzultácia s odborníkmi členských štátov sa uskutočňuje po konzultácií podľa článku 14.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 ods. 4 a 5 a článku 16 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa uvedená lehota môže predĺžiť o dva mesiace.

Článok 18

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 19 smernice 2009/125/ES. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 19

Hodnotenie a podávanie správ

Komisia do 2. augusta 2025 posúdi vykonávanie tohto nariadenia a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. Uvedenou správou sa posúdi, ako účinne toto nariadenie a delegované a vykonávacie akty prijaté podľa tohto nariadenia umožnili zákazníkom vybrať si úspornejšie výrobky, pričom sa zohľadní jeho vplyv na podniky, spotrebu energie, emisie skleníkových plynov, činnosti dohľadu nad trhom a náklady na vytvorenie a vedenie databázy.

Článok 20

Zrušenie a prechodné opatrenia

1.   Smernica 2010/30/EÚ sa zrušuje s účinnosťou od 1. augusta 2017.

2.   Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

3.   Pre modely, ktorých kusy sa uviedli na trh alebo do prevádzky v súlade so smernicou 2010/30/EÚ pred 1. augustom 2017, dodávateľ počas obdobia, ktoré sa končí päť rokov po tom, ako bol vyrobený posledný kus, sprístupní na účely kontroly elektronickú verziu technickej dokumentácie do 10 dní od prijatia žiadosti zo strany orgánov dohľadu nad trhom alebo Komisie.

4.   Delegované akty prijaté podľa článku 10 smernice 2010/30/EÚ a smernice 96/60/ES zostávajú naďalej účinné, pokiaľ sa nezrušia delegovaným aktom prijatým podľa článku 16 tohto nariadenia, ktorý sa vzťahuje na príslušnú skupinu výrobkov.

Povinnosti podľa tohto nariadenia sa uplatňujú vo vzťahu ku skupine výrobkov, na ktorú sa vzťahujú delegované akty prijaté podľa článku 10 smernice 2010/30/EÚ a smernice 96/60/ES.

5.   Pokiaľ ide o skupiny výrobkov, na ktoré sa už vzťahujú delegované akty prijaté podľa článku 10 smernice 2010/30/EÚ alebo podľa smernice 96/60/ES, ak Komisia prijme delegované akty podľa článku 16 tohto nariadenia, klasifikácia energetickej účinnosti ustanovená smernicou 2010/30/EÚ sa môže odchylne od článku 16 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia naďalej uplatňovať, a to do dátumu, kedy sa stanú uplatniteľnými delegované akty, ktorými sa zavádzajú štítky so zmenenou stupnicou podľa článku 11 tohto nariadenia.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť štvrtým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2017.

Odchylne od druhého odseku sa článok 4 týkajúci sa povinností dodávateľov vo vzťahu k databáze výrobkov uplatňuje od 1. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 4. júla 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Ú. v. EÚ C 82, 3.3.2016, s. 6.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. júna 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. júna 2017.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).

(7)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).

(8)  Smernica Komisie 96/60/ES z 19. septembra 1996, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie práčok so sušičkou pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. ES L 266, 18.10.1996, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

(12)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 1).

(13)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 239, 6.9.2013, s. 83).

(14)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1187 z 27. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie kotlov na tuhé palivo a zostáv kotla na tuhé palivo, doplnkových ohrievačov, regulátorov teploty a solárnych zariadení energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 193, 21.7.2015, s. 43).

(15)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 1).

(16)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 17).

(17)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 47).

(18)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2010, s. 64).

(19)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2012, s. 1).

(20)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

(21)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2017, s. 40).


PRÍLOHA I

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ VLOŽIŤ DO DATABÁZY VÝROBKOV A FUNKČNÉ KRITÉRIÁ NA VEREJNÚ ČASŤ DATABÁZY VÝROBKOV

1.

Informácie, ktoré má do verejnej časti databázy vložiť dodávateľ:

a)

názov alebo ochrannú známku; kontaktné údaje a ďalšiu právnu identifikáciu dodávateľa;

b)

identifikačný kód modelu;

c)

štítok v elektronickom formáte;

d)

trieda(-y) energetickej účinnosti a ďalšie parametre na štítku;

e)

parametre informačného listu výrobku v elektronickom formáte.

2.

Informácie, ktoré má na on-line portáli uviesť Komisia:

a)

kontaktné údaje orgánov dohľadu nad trhom členských štátov;

b)

pracovný plán podľa článku 15;

c)

zápisnicu z konzultačného fóra;

d)

zoznam delegovaných a vykonávacích aktov, prechodných opatrení a metód výpočtu a platné harmonizované normy.

3.

Informácie, ktoré má do časti týkajúcej sa súladu vložiť dodávateľ:

a)

identifikačný kód modelu všetkých ekvivalentných modelov, ktoré sa už uviedli na trh;

b)

technickú dokumentáciu podľa článku 12 ods. 5.

Komisia poskytuje odkaz na Informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom (ICSMS), ktorý obsahuje výsledky kontrol súladu, ktoré vykonali členské štáty, a prijaté predbežné opatrenia.

4.

Funkčné kritériá na verejnú časť databázy výrobkov:

a)

každý model výrobku sa dá vyhľadať ako samostatný záznam;

b)

v databáze sa vytvára jeden súbor energetického štítka pre každý model, ktorý je možné zobraziť, stiahnuť a vytlačiť, ako aj jazykové verzie úplného informačného listu výrobku vo všetkých úradných jazykoch Únie;

c)

informácie sú strojovo čitateľné a dajú sa bezplatne triediť a prehľadávať, s prihliadnutím na otvorené normy používania tretími stranami;

d)

zriadi sa a funguje on-line asistenčná služba alebo kontaktné miesto pre dodávateľa, ktoré sa jasne uvádzajú na portáli.


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Smernica 2010/30/EÚ

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3 písm. a) a b)

článok 1 ods. 2 písm. a) a b)

článok 1 ods. 3 písm. c)

článok 2

článok 2

článok 2 písm. a)

článok 2 bod 1

článok 2 písm. b)

článok 2 bod 22

článok 2 písm. c)

článok 2 písm. d)

článok 2 písm. e)

článok 2 písm. f)

článok 2 písm. g)

článok 2 bod 13

článok 2 písm. h)

článok 2 bod 14

článok 2 písm. i)

článok 2 bod 8

článok 2 písm. j)

článok 2 bod 9

článok 2 písm. k)

článok 3

článok 7

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 7 ods. 3

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 6 písm. c)

článok 3 ods. 1 písm. c)

článok 7 ods. 3

článok 3 ods. 1 písm. d)

článok 8 ods. 2

článok 3 ods. 2

článok 6 písm. b) a článok 9

článok 3 ods. 3

článok 8 ods. 1

článok 3 ods. 4

článok 4 písm. a)

článok 5

článok 4 písm. b)

článok 4 písm. c)

článok 6 písm. a)

článok 4 písm. d)

článok 6 písm. a)

článok 5

článok 3 ods. 1 a článok 6

článok 5 písm. a)

článok 3 ods. 1

článok 5 písm. b) body i), ii), iii) a iv)

článok 4 ods. 6 a príloha I

článok 5 písm. c)

článok 4 ods. 6

článok 5 písm. d)

článok 3 ods. 1

článok 5 písm. d) druhý pododsek

článok 3 ods. 1

článok 5 písm. e)

článok 3 ods. 1

článok 5 písm. f)

článok 5 písm. g)

článok 3 ods. 1

článok 5 písm. h)

článok 6

článok 5 ods. 1 a článok 6

článok 6 písm. a)

článok 5 ods. 1 písm. a)

článok 6 písm. b)

článok 5 ods. 1 písm. a)

článok 7

článok 16 ods. 3 písm. e) a g)

článok 8 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 9 ods. 3

článok 7 ods. 2

článok 9 ods. 4

článok 10 ods. 1

článok 16

článok 10 ods. 1 druhý odsek

článok 16 ods. 2

článok 10 ods. 1 tretí odsek

článok 10 ods. 1 štvrtý odsek

článok 16 ods. 3 písm. c)

článok 10 ods. 2 písm. a)

článok 16 ods. 2 písm. a)

článok 10 ods. 2 písm. b)

článok 16 ods. 2 písm. b)

článok 10 ods. 2 písm. c)

článok 10 ods. 3 písm. a)

článok 10 ods. 3 písm. b)

článok 10 ods. 3 písm. c)

článok 14

článok 10 ods. 3 písm. d)

článok 10 ods. 4 písm. a)

článok 16 ods. 3 písm. a)

článok 10 ods. 4 písm. b)

článok 16 ods. 3 písm. k)

článok 10 ods. 4 písm. c)

článok 16 ods. 3 písm. h)

článok 10 ods. 4 písm. d)

článok 16 ods. 3 písm. b)

článok 10 ods. 4 písm. d) druhý odsek

článok 10 ods. 4 písm. d) tretí odsek

článok 16 ods. 3 písm. b)

článok 10 ods. 4 písm. d) štvrtý odsek

článok 11 ods. 3

článok 10 ods. 4 písm. d) piaty odsek

článok 11

článok 10 ods. 4 písm. e)

článok 16 ods. 3 písm. e)

článok 10 ods. 4 písm. f)

článok 16 ods. 3 písm. h)

článok 10 ods. 4 písm. g)

článok 16 ods. 3 písm. j)

článok 10 ods. 4 písm. h)

článok 11 ods. 3

článok 10 ods. 4 písm. i)

článok 16 ods. 3 písm. i)

článok 10 ods. 4 písm. j)

článok 16 ods. 3 písm. o)

článok 11 ods. 1

článok 17 ods. 2

článok 11 ods. 2

článok 17 ods. 5

článok 11 ods. 3

článok 17 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 17 ods. 3

článok 12 ods. 2

článok 12 ods. 3

článok 17 ods. 3

článok 13

článok 17 ods. 6

článok 14

článok 19

článok 15

článok 7 ods. 4

článok 16

článok 17

článok 20

článok 18

článok 21

článok 19

článok 21

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II


28.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/24


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1370

zo 4. júla 2017,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 stanovujúce jednotný formát víz

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1683/95 (2) sa stanovil jednotný formát víz.

(2)

Súčasná jednotná podoba vízovej nálepky, ktorá bola používaná posledných 20 rokov, sa považuje za nepostačujúcu vzhľadom na závažné prípady falšovania a podvodov.

(3)

V záujme lepšej ochrany vízovej nálepky a predchádzania falšovaniu by sa preto mala stanoviť jej nová jednotná podoba s modernejšími ochrannými prvkami.

(4)

Na žiadosť Írska alebo Spojeného kráľovstva by Komisia mala so žiadajúcim členským štátom uzavrieť primerané dojednania v záujme výmeny technických informácií s týmto členským štátom na účely vydávania národných víz týmto členským štátom.

(5)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré sú uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie.

(6)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (3); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorých sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (4); Írsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(8)

Toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2003, článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2005 a článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2011.

(9)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzatvorenej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (5), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia Rady 1999/437/ES (6).

(10)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (8).

(11)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (9), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (10).

(12)

Nariadenie (ES) č. 1683/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1683/95 sa mení takto:

1.

V článku 7 sa dopĺňajú tieto odseky:

„Na žiadosť Írska alebo Spojeného kráľovstva Komisia so žiadajúcim členským štátom uzavrie primerané dojednania v záujme výmeny technických informácií uvedených v článku 2 na účely vydávania národných víz žiadajúcim členským štátom.

Náklady, ku ktorým Írsko a Spojené kráľovstvo v súlade s článkom 5 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie neprispievajú, znáša v prípade podania takejto žiadosti Írsko alebo Spojené kráľovstvo.“

2.

Príloha sa nahrádza obrázkom a textom uvedenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Vízové nálepky spĺňajúce špecifikácie uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1683/95, ktoré sa uplatňujú do dátumu uvedeného v článku 3 druhom odseku tohto nariadenia, sa môžu použiť pre víza vydané v období šiestich mesiacov po uvedenom dátume.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Členské štáty uplatňujú toto nariadenie najneskôr 15 mesiacov po prijatí ďalších technických špecifikácií uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č. 1683/95.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 4. júla 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 1. júna 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. júna 2017.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz (Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnských kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou a pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1683/95 sa nahrádza takto:

PRÍLOHA

Image

Bezpečnostné prvky

1.

Integrovaná farebná fotografia tváre držiteľa sa vyhotoví podľa prísnych bezpečnostných noriem.

2.

V tomto priestore sa nachádza difrakčný opticky variabilný znak (‚kinegram‘ alebo podobný znak). V závislosti od uhla pohľadu sa písmená ‚EU‘, ‚EUE‘ a gilošové linky s kinematickým efektom stávajú viditeľnými v rozličných veľkostiach a farbách.

3.

Toto políčko obsahuje kód krajiny pozostávajúci z troch písmen, ako sa stanovuje v dokumente ICAO 9303 o strojovo čitateľných cestovných dokladoch, označujúci v opticky variabilnom sfarbení vydávajúci členský štát alebo skratku ‚BNL‘, ak je vydaný Belgickom, Luxemburskom alebo Holandskom. V závislosti od uhlu pohľadu má rôzne farby.

4.

V tomto priestore sa nachádza veľkými písmenami napísané:

a)

slovo ‚VISA‘. Vydávajúci členský štát môže pripojiť zodpovedajúci výraz v inom úradnom jazyku inštitúcií Únie;

b)

názov vydávajúceho členského štátu v anglickom, francúzskom a inom úradnom jazyku inštitúcií Únie;

c)

kód vydávajúceho členského štátu pozostávajúci z troch písmen, ako sa stanovuje v dokumente ICAO 9303.

5.

Toto políčko obsahuje deväťmiestne národné číslo vízovej nálepky v horizontálnom smere, ktoré je predtlačené čiernou farbou. Použije sa osobitný typ písma.

6.

Toto políčko obsahuje deväťmiestne národné číslo vízovej nálepky vo vertikálnom smere, ktoré je predtlačené červenou farbou. Použije sa osobitný typ písma, odlišný od písma použitého v políčku 5. ‚Číslo vízovej nálepky‘ tvoria tri písmená kódu krajiny, ako sa stanovuje v dokumente ICAO 9303, a národné číslo uvedené v políčkach 5 a 6.

7.

Toto políčko obsahuje písmená ‚EU‘ s efektom latentného obrazu. Uvedené písmená sa javia tmavé pri otočení smerom od pozorovateľa a svetlé pri otočení o 90°.

8.

Toto políčko obsahuje kód uvedený v políčku 3 s efektom latentného obrazu. Uvedený kód sa javí tmavý pri otočení smerom od pozorovateľa a svetlý pri otočení o 90°.

Rubriky, ktoré je potrebné vyplniť

Nadpisy pre políčka sú napísané v angličtine a francúzštine. Vydávajúci členský štát môže pridať preklad v inom úradnom jazyku inštitúcií Únie.

9.

Toto políčko sa začína slovami ‚platí pre‘. Vydávajúci orgán uvedie územie, na ktoré je držiteľ víza oprávnený cestovať.

10.

Toto políčko sa začína slovom ‚od‘ a ďalej v riadku sa objaví slovo ‚do‘. Vydávajúci orgán uvedie trvanie pobytu držiteľa víza, ktoré sa vízom povoľuje. Ďalej v riadku sú uvedené slová ‚dĺžka pobytu‘ (t. j. trvanie zamýšľaného pobytu žiadateľa) a opäť ‚dní‘.

11.

Toto políčko sa začína slovami ‚druh víza‘. Vydávajúci orgán uvedie kategóriu víza. Ďalej v riadku sa nachádzajú slová ‚pas č.‘ a ‚počet vstupov‘.

12.

Toto políčko sa začína slovami ‚vydané v‘ a uvádza sa v ňom miesto vydávajúceho orgánu. Ďalej v riadku sa nachádza slovo ‚dňa‘ (za ním vydávajúci orgán uvádza dátum vydania).

13.

Toto políčko sa začína slovami ‚priezvisko, meno‘.

14.

Toto políčko sa začína slovom ‚poznámky‘. Vydávajúci orgán v mieste pod slovom ‚poznámky‘ uvádza akékoľvek ďalšie informácie.

15.

Toto políčko obsahuje dôležité strojovo čitateľné informácie na uľahčenie kontrol na vonkajšej hranici. Strojovo čitateľná zóna obsahuje tlačený text vo viditeľnej podtlači so slovami ‚Európska únia‘ vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Tento text nesmie narušiť technické prvky strojovo čitateľnej zóny alebo jej čitateľnosť.

16.

Toto políčko je vyhradené na možné doplnenie spoločného dvojrozmerného čiarového kódu.


SMERNICE

28.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/29


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1371

z 5. júla 2017

o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 83 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Ochrana finančných záujmov Únie sa netýka len hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, ale aj všetkých opatrení, ktoré poškodzujú alebo môžu poškodiť jej aktíva, ako aj aktíva členských štátov, pokiaľ sú tieto opatrenia relevantné pre politiky Únie.

(2)

Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 (3) vrátane jeho protokolov z 27. septembra 1996 (4), 29. novembra 1996 (5) a 19. júna 1997 (6) (ďalej len „dohovor“) ustanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie. Členské štáty vypracovali dohovor, v ktorom sa konštatovalo, že podvody, ktoré majú vplyv na príjmy a výdavky Únie, sa v mnohých prípadoch neobmedzujú na jedinú krajinu a sú často páchané organizovanými zločineckými sieťami. Na základe uvedeného sa už v dohovore uznalo, že ochrana finančných záujmov Únie si vyžaduje trestné stíhanie podvodného konania poškodzujúceho tieto záujmy. Súčasne bolo prijaté nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (7). Uvedeným nariadením sa ustanovuje všeobecná úprava týkajúca sa jednotných kontrol a správnych opatrení a sankcií, ktoré sa týkajú protiprávneho konania s ohľadom na právo Únie, a zároveň sa odkazuje na odvetvové predpisy v danej oblasti, na podvodné činy, ako sú vymedzené v dohovore a na uplatňovanie trestného práva a trestného konania členských štátov.

(3)

Politika Únie v oblasti ochrany finančných záujmov Únie už bola predmetom harmonizačných opatrení, ako napríklad nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95. V záujme zabezpečenia vykonávania politiky Únie v tejto oblasti je nevyhnutné naďalej aproximovať trestnoprávne predpisy členských štátov doplnením ochrany finančných záujmov Únie v rámci správneho a občianskeho práva, pokiaľ ide o najzávažnejšie druhy protiprávneho konania súvisiaceho s podvodmi v danej oblasti, pričom by sa malo zároveň zabrániť rozporom v uvedených oblastiach práva i medzi nimi.

(4)

Ochrana finančných záujmov Únie si vyžaduje spoločné vymedzenie pojmu podvod, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ktorý by sa mal vzťahovať na podvodné konanie týkajúce sa výdavkov, príjmov a aktív na úkor všeobecného rozpočtu Európskej únie (ďalej len „rozpočet Únie“), vrátane finančných operácií, ako sú činnosti súvisiace s prijímaním a poskytovaním úverov. Pod pojmom závažné trestné činy proti spoločnému systému dane z pridanej hodnoty (DPH), ako sa zavádza v smernici Rady 2006/112/ES (8) (ďalej len „spoločný systém DPH“), sa rozumejú najzávažnejšie formy podvodov v oblasti DPH, najmä podvody typu karusel, podvody v oblasti DPH prostredníctvom chýbajúcich obchodníkov a podvody v oblasti DPH páchané zločineckou organizáciou, ktoré spôsobujú vážne ohrozenie spoločného systému DPH, a teda aj rozpočtu Únie. Trestné činy proti spoločnému systému DPH by sa mali považovať za závažné vtedy, ak sa týkajú územia dvoch alebo viacerých členských štátov, sú založené na použití podvodnej schémy, prostredníctvom ktorej sa páchajú štruktúrovaným spôsobom s cieľom získať neoprávnený prospech zo spoločného systému DPH, a spôsobujú celkovú škodu najmenej 10 000 000 EUR. Pod pojmom celková škoda sa rozumie odhadovaná škoda, ktorá vznikla v dôsledku použitia celej podvodnej schémy, a to ako vo vzťahu k finančným záujmom dotknutých členských štátov, tak aj vo vzťahu k finančným záujmom Únie, s výnimkou úrokových sadzieb a sankcií. Cieľom tejto smernice je prispieť k úsiliu v boji proti týmto trestným javom.

(5)

Ak Komisia plní rozpočet Únie v rámci zdieľaného alebo nepriameho hospodárenia, môže delegovať úlohy súvisiace s plnením rozpočtu na členské štáty alebo nimi môže poveriť orgány, úrady alebo agentúry zriadené na základe zmlúv alebo iné subjekty alebo osoby. V prípade takéhoto zdieľaného alebo nepriameho hospodárenia by finančné záujmy Únie mali mať rovnakú úroveň ochrany akú majú v rámci priameho hospodárenia, ktoré vykonáva Komisia.

(6)

Na účely tejto smernice sú výdavky súvisiace s verejným obstarávaním akékoľvek výdavky v súvislosti s verejnými zákazkami stanovenými v článku 101 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (9).

(7)

Právo Únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí je v plnej miere uplatniteľné na pranie špinavých peňazí zahŕňajúce majetok pochádzajúci z trestnej činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica. Odkazom na uvedené právo by sa malo zabezpečiť, aby sa sankčný režim zavedený touto smernicou uplatňoval na všetky závažné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie.

(8)

Korupcia predstavuje obzvlášť závažné ohrozenie finančných záujmov Únie a v mnohých prípadoch môže byť spojená aj s podvodným konaním. Keďže všetci verejní činitelia majú povinnosť uplatňovať úsudok alebo vlastné rozhodnutie nestranne, poskytovanie úplatkov s cieľom ovplyvniť úsudok alebo vlastné rozhodnutie verejného činiteľa a prijímanie takýchto úplatkov by malo patriť do vymedzenia korupcie bez ohľadu na právo alebo predpisy uplatniteľné v dotknutej krajine alebo na dotknutú medzinárodnú organizáciu daného verejného činiteľa.

(9)

Finančné záujmy Únie môžu byť poškodzované určitými druhmi konania verejného činiteľa, ktorému bolo zverené hospodárenie s finančnými prostriedkami alebo aktívami, bez ohľadu na to, či vykonáva riadiacu funkciu alebo funkciu dohľadu, aké druhy konania sú zamerané na spreneveru finančných prostriedkov alebo aktív na rozdiel od ich použitia na určený účel a čím sa poškodzujú finančné záujmy Únie. Z tohto dôvodu je potrebné presne vymedziť trestné činy, ktoré zahŕňajú tento druh činov.

(10)

V prípade trestných činov pasívnej korupcie a sprenevery je potrebné vymedziť pojem verejný činiteľ, ktorý sa bude vzťahovať na všetkých príslušných úradníkov alebo zamestnancov vykonávajúcich úradnú funkciu v Únii, v členských štátoch alebo v tretích krajinách. Do hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie sa čoraz častejšie zapájajú aj súkromné osoby. V záujme primeranej ochrany finančných prostriedkov Únie pred korupciou a spreneverou musí preto vymedzenie pojmu „verejný činiteľ“ zahŕňať osoby, ktoré nevykonávajú úradnú funkciu, ale napriek tomu podobným spôsobom majú na starosti a vykonávajú verejnú službu v súvislosti s finančnými prostriedkami Únie, ako sú napríklad dodávatelia zapojení do hospodárenia s takýmito finančnými prostriedkami.

(11)

Pokiaľ ide o trestné činy stanovené v tejto smernici, úmyselnú povahu musia napĺňať všetky znaky tvoriace tieto trestné činy. Úmyselná povaha konania alebo opomenutia môže vyplývať z objektívnych skutkových okolností. Na trestné činy, pri ktorých sa nevyžaduje úmysel, sa táto smernica nevzťahuje.

(12)

V tejto smernici sa členským štátom neukladá povinnosť stanoviť trest spočívajúci v uložení odňatia slobody za spáchanie iných ako závažných trestných činov, pri ktorých sa vo vnútroštátnom práve predpokladá úmysel.

(13)

Niektoré trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie v praxi často úzko súvisia s trestnými činmi, na ktoré sa vzťahuje článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj legislatívne akty Únie založené na tomto ustanovení. V znení tejto smernice by sa preto mal zabezpečiť súlad medzi takýmito legislatívnymi aktmi a touto smernicou.

(14)

Vzhľadom na to, že finančné záujmy Únie môžu byť poškodzované alebo ohrozované konaním, ktoré možno pripísať právnickým osobám, právnické osoby by mali byť trestne zodpovedné za trestné činy vymedzené v tejto smernici, ktoré boli spáchané v ich mene.

(15)

V záujme zabezpečenia rovnocennej ochrany finančných záujmov Únie v celej Únii prostredníctvom opatrení s odradzujúcim účinkom, by mali členské štáty stanoviť aj určité druhy sankcií a ich výšku v prípade spáchania trestných činov vymedzených v tejto smernici. Výška sankcií by nemala presahovať to, čo je pre daný trestný čin primerané.

(16)

Vzhľadom na to, že sa touto smernicou stanovujú minimálne pravidlá, členské štáty môžu pre trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie prijať alebo zachovať prísnejšie pravidlá.

(17)

Táto smernica nemá vplyv na riadne a účinné uplatňovanie disciplinárnych opatrení alebo sankcií inej než trestnej povahy. Na sankcie inej povahy, ktoré nemôžu byť rovnocenné s trestnoprávnymi sankciami, ktoré už boli danej osobe uložené za to isté konanie, možno prihliadať pri odsúdení tejto osoby za trestný čin vymedzený v tejto smernici. V prípade iných sankcií by sa mala v plnom rozsahu uplatňovať zásada zákazu stíhania alebo potrestania v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin (ne bis in idem). Na základe tejto smernice sa ako trestný čin nekvalifikuje konanie, ktoré zároveň nepodlieha disciplinárnym sankciám alebo iným opatreniam ukladaným za porušenie úradných povinností, a to v prípadoch, keď tieto disciplinárne sankcie alebo iné opatrenia možno na dotknuté osoby uplatniť.

(18)

Sankcie pre fyzické osoby za určité trestné činy by mali stanovovať trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky. Takýmito prípadmi by mali byť aspoň prípady zahŕňajúce spôsobenú značnú škodu alebo získaný značný prospech, pričom škoda alebo prospech by sa mali považovať za značné, ak presahujú sumu 100 000 EUR. Tie členské štáty, ktorých právo neustanovuje výslovný limit pre značnú škodu alebo prospech ako základ pre hornú hranicu trestnej sadzby, by mali zabezpečiť, aby ich súdy náležite zohľadnili výšku škody alebo prospechu pri určovaní sankcií za podvod a za iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie. Touto smernicou sa členským štátom nebráni v tom, aby stanovili aj ďalšie znaky, ktoré by charakterizovali závažnú povahu trestného činu, napríklad pre prípad, keď sú škoda alebo prospech len potenciálne, avšak rozsiahle. Avšak pre trestné činy proti spoločnému systému DPH by limit, od ktorého by sa mal trestný čin považovať za závažný, mal v súlade s touto smernicou predstavovať 10 000 000 EUR. Zavedenie minimálnych úrovní hornej hranice trestnej sadzby trestu odňatia slobody je nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie rovnocennej ochrany finančných záujmov Únie v celej Únii. Tieto sankcie majú mať výrazný odradzujúci účinok na potenciálnych páchateľov v celej Únii.

(19)

V prípade, že trestný čin spáchala zločinecká organizácia vymedzená v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/841/SVV (10), členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa táto skutočnosť považovala za priťažujúcu okolnosť v súlade s príslušnými ustanoveniami ich právneho poriadku. Mali by zabezpečiť, aby sudcovia pri ukladaní trestu páchateľom mohli takúto priťažujúcu okolnosť zohľadniť, hoci sudcovia nemajú povinnosť zohľadniť pri ukladaní trestu takéto priťažujúce okolnosti. Členské štáty nie sú povinné ustanoviť priťažujúcu okolnosť vo svojich právnych poriadkoch, pokiaľ sú trestné činy vymedzené v rámcovom rozhodnutí 2008/841/SVV stanovené vo vnútroštátnom právnom poriadku ako samostatné trestné činy, za ktoré možno uložiť prísnejšie sankcie.

(20)

Najmä z dôvodu mobility páchateľov a príjmov pochádzajúcich z protiprávneho konania poškodzujúceho finančné záujmy Únie, ako aj z dôvodu zložitej povahy následného cezhraničného vyšetrovania by mal každý členský štát určiť svoju právomoc, aby mohol proti takémuto konaniu bojovať. Každý členský štát by týmto mal zabezpečiť, aby sa jeho právomoc vzťahovala aj na situácie, keď k spáchaniu trestného činu došlo prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, ku ktorým sa vykonal prístup z jeho územia.

(21)

Vzhľadom na možnosť viacerých právomocí v prípade cezhraničných trestných činov patriacich do rozsahu pôsobnosti tejto smernice by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa pri uplatňovaní vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich túto smernicu plne dodržiavala zásada ne bis in idem.

(22)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa premlčacej doby potrebné na to, aby mohli bojovať proti protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. V prípadoch trestných činov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky, by mala byť premlčacia doba najmenej päť rokov odo dňa spáchania trestného činu. Týmto by nemali byť dotknuté tie členské štáty, v ktorých nie je stanovená premlčacia doba pre vyšetrovanie, stíhanie a začatie výkonu sankcie.

(23)

Bez toho, aby boli dotknuté predpisy týkajúce sa cezhraničnej spolupráce a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach a ďalšie predpisy práva Únie, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (11), je potrebné vypracovať vhodné ustanovenia upravujúce spoluprácu v záujme zabezpečenia účinného boja proti trestným činom vymedzeným v tejto smernici, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, a to vrátane výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, ako aj technickej a operačnej pomoci, ktorú Komisia podľa potreby poskytuje príslušným vnútroštátnym orgánom na uľahčenie koordinácie ich vyšetrovaní. Takáto pomoc by nemala zahŕňať jej účasť na vyšetrovaniach alebo trestných stíhaniach, ktoré v jednotlivých trestných veciach vedú vnútroštátne orgány. Dvor audítorov a audítori zodpovední za audit rozpočtov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie by OLAF-u a iným príslušným orgánom mali oznámiť akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli byť kvalifikované ako trestné činy podľa tejto smernice, a členské štáty by mali zabezpečiť, aby vnútroštátne audítorské subjekty v zmysle článku 59 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, postupovali rovnakým spôsobom, a to v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013.

(24)

Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu o opatreniach, ktoré členské štáty prijali na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Správu môžu v prípade potreby dopĺňať návrhy zohľadňujúce prípadný vývoj, najmä pokiaľ ide o financovanie rozpočtu Únie.

(25)

Dohovor by sa mal nahradiť touto smernicou vo vzťahu k členským štátom, ktoré sú ňou viazané.

(26)

Na účely uplatňovania článku 3 ods. 4 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (12) by sa odkaz na závažný podvod poškodzujúci finančné záujmy Únie, ako sa vymedzuje v článku 1 ods. 1 a v článku 2 ods. 1 Dohovoru, mal vykladať ako podvod poškodzujúci finančné záujmy Únie vymedzený v článku 3 a v článku 7 ods. 3 tejto smernice, resp. pokiaľ ide o trestné činy proti spoločnému systému DPH, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 2 tejto smernice.

(27)

Riadne vykonávanie tejto smernice členskými štátmi zahŕňa spracúvanie osobných údajov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a ich výmenu medzi členskými štátmi na jednej strane a medzi príslušnými orgánmi Únie na strane druhej. Spracúvanie osobných údajov na vnútroštátnej úrovni príslušnými vnútroštátnymi orgánmi by sa malo riadiť acquis Únie. Výmena osobných údajov medzi členskými štátmi by sa mala uskutočňovať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 (13). V rozsahu, v akom inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie spracúvajú osobné údaje by sa na spracúvanie osobných údajov malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (14) prípadne iné právne akty Únie, ktorými sa upravuje spracúvanie osobných údajov týmito inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami, ako aj uplatniteľné pravidlá upravujúce dôverný charakter súdneho vyšetrovania.

(28)

Odradzujúci účinok, ktorý sa sleduje pri ukladaní trestnoprávnych sankcií, si vyžaduje mimoriadne obozretný prístup v otázke základných práv. Táto smernica je v súlade so základnými právami a zásadami uznanými predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), a to konkrétne právom na slobodu a bezpečnosť, ochranou osobných údajov, slobodnou voľbou povolania a právom na prácu, slobodou podnikania, vlastníckym právom, právom na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, prezumpciou neviny a právom na obhajobu, zásadou zákonnosti a primeranosti trestných činov a sankcií, ako aj zásadou ne bis in idem. Touto smernicou sa má zabezpečiť úplné rešpektovanie uvedených práv a zásad a musí sa uplatňovať v súlade s nimi.

(29)

Členské štáty by mali prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie rýchleho vymoženia neoprávnene vyplatených súm a ich prevodu do rozpočtu Únie bez toho, aby boli dotknuté príslušné pravidlá Únie špecifické pre jednotlivé sektory týkajúce sa finančných korekcií a vymáhania neoprávnene vyplatených súm.

(30)

Správne opatrenia a sankcie plnia dôležitú úlohu pri ochrane finančných záujmov Únie. Táto smernica nezbavuje členské štáty povinnosti uplatňovať a vykonávať správne opatrenia a sankcie Únie v zmysle článkov 4 a 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95.

(31)

Touto smernicou by sa mala členským štátom uložiť povinnosť stanoviť vo svojom vnútroštátnom práve trestné sankcie za podvody a s nimi súvisiace trestné činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie a na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Touto smernicou by sa nemali ukladať žiadne povinnosti v súvislosti s uplatňovaním takýchto sankcií ani akéhokoľvek iného dostupného systému presadzovania práva v jednotlivých prípadoch. Členské štáty môžu v oblasti upravenej touto smernicou v zásade naďalej súbežne uplatňovať správne opatrenia a sankcie. Pri uplatňovaní vnútroštátneho práva, ktorým sa transponuje táto smernica, by však členské štáty mali zabezpečiť, aby ukladanie trestných sankcií alebo trestných činov podľa tejto smernice, ako aj správnych opatrení a sankcií neviedlo k porušeniu Charty.

(32)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté právomoci členských štátov členiť a organizovať svoje daňové správy podľa vlastného uváženia na zabezpečenie správneho určenia dane z pridanej hodnoty, stanovenia jej základu a vykonávania jej výberu, ako aj na účinné uplatňovanie práva o DPH.

(33)

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o zrušení imunít obsiahnuté v ZFEÚ, v Protokole č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie a v Protokole č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ktoré sú pripojené k ZFEÚ a k Zmluve o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a v príslušných vykonávacích predpisoch, alebo podobné ustanovenia vnútroštátneho práva. Pri transpozícii tejto smernice do vnútroštátneho práva, ako aj pri uplatňovaní vnútroštátneho práva, ktorým sa táto smernica transponuje, sa uvedené výsady a imunity vrátane rešpektovania slobody mandátu členov zohľadňujú v plnom rozsahu.

(34)

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté všeobecné pravidlá a zásady vnútroštátneho trestného práva, ktorými sa upravuje uplatňovanie a výkon trestu podľa konkrétnych okolností v každom jednotlivom prípade.

(35)

Keďže cieľ tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(36)

V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, Írsko oznámilo želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tejto smernice.

(37)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu.

(38)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu.

(39)

Európsky dvor audítorov bol konzultovaný a prijal stanovisko (15),

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, VYMEDZENIE POJMOV A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Predmet úpravy

V tejto smernici sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií pokiaľ ide o boj proti podvodom a inému protiprávnemu konaniu, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, s cieľom účinne prispieť k silnejšej ochrane proti trestným činom poškodzujúcim tieto finančné záujmy v súlade s acquis Únie v tejto oblasti.

Článok 2

Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„finančné záujmy Únie“ znamenajú všetky príjmy, výdavky a aktíva, ktoré sú pokryté nasledujúcimi rozpočtami, ktoré sú nadobudnuté prostredníctvom týchto rozpočtov alebo ktoré majú byť do týchto rozpočtov uhradené:

i)

rozpočet Únie;

ii)

rozpočty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie zriadených v súlade so zmluvami alebo rozpočty nimi priamo alebo nepriamo spravované a kontrolované.

b)

„právnická osoba“ znamená akýkoľvek subjekt, ktorý má právnu subjektivitu podľa uplatniteľného práva, s výnimkou štátov alebo orgánov verejnej moci vykonávajúcich štátnu moc a s výnimkou verejnoprávnych medzinárodných organizácií.

2.   V súvislosti s príjmami z vlastných zdrojov založených na DPH sa táto smernica uplatňuje len v prípadoch závažných trestných činov proti spoločnému systému DPH. Trestné činy proti spoločnému systému DPH sa na účely tejto smernice považujú za závažné, ak úmyselné konanie alebo opomenutia vymedzené v článku 3 ods. 2 písm. d) sa týkajú územia dvoch alebo viacerých členských štátov Únie a spôsobujú celkovú škodu najmenej 10 000 000 EUR.

3.   Štruktúra a fungovanie daňových správ členských štátov nie sú touto smernicou dotknuté.

HLAVA II

TRESTNÉ ČINY SÚVISIACE S PODVODMI POŠKODZUJÚCIMI FINANČNÉ ZÁUJMY ÚNIE

Článok 3

Podvod poškodzujúci finančné záujmy Únie

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že podvod poškodzujúci finančné záujmy Únie predstavuje trestný čin, ak bol spáchaný úmyselne.

2.   Na účely tejto smernice podvod poškodzujúci finančné záujmy Únie predstavuje:

a)

pokiaľ ide o výdavky nesúvisiace s verejným obstarávaním, akékoľvek konanie alebo opomenutie týkajúce sa:

i)

používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok spreneveru alebo neoprávnené zadržiavanie finančných prostriedkov alebo aktív z rozpočtu Únie alebo z rozpočtov spravovaných Úniou, alebo v jej mene;

ii)

neposkytnutia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; alebo

iii)

zneužitia takýchto finančných prostriedkov alebo aktív na iné účely, než na ktoré boli pôvodne poskytnuté;

b)

pokiaľ ide o výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, aspoň pokiaľ k nemu došlo v úmysle získať pre páchateľa alebo inú osobu neoprávnený prospech, a to poškodením finančných záujmov Únie, akékoľvek konanie alebo opomenutie týkajúce sa:

i)

používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok spreneveru alebo neoprávnené zadržiavanie finančných prostriedkov alebo aktív z rozpočtu Únie alebo z rozpočtov spravovaných Úniou, alebo v jej mene;

ii)

neposkytnutia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; alebo

iii)

zneužitia takýchto finančných prostriedkov alebo aktív na iné účely, než na ktoré boli pôvodne poskytnuté, ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie;

c)

pokiaľ ide o iné príjmy, než sú príjmy z vlastných zdrojov založených na DPH uvedené v písmene d), akékoľvek konanie alebo opomenutie týkajúce sa:

i)

používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok protiprávny úbytok zdrojov rozpočtu Únie alebo rozpočtov spravovaných Úniou alebo v jej mene;

ii)

neposkytnutia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; alebo

iii)

zneužitia legálne nadobudnutého prospechu s rovnakým následkom;

d)

pokiaľ ide o príjmy z vlastných zdrojov založených na DPH, akékoľvek konanie alebo opomenutie, ku ktorému došlo v rámci cezhraničných podvodných schém, týkajúce sa:

i)

používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov týkajúcich sa DPH, ktoré majú za následok úbytok zdrojov rozpočtu Únie;

ii)

neposkytnutia informácií týkajúcich sa DPH v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; alebo

iii)

predloženia správnych výkazov týkajúcich sa DPH na účely podvodného zamaskovania nezaplatenia alebo neoprávneného vzniku práv na vrátenie DPH.

Článok 4

Iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pranie špinavých peňazí upravené v článku 1 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/849 zahŕňajúce majetok pochádzajúci z trestnej činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, predstavovalo trestný čin.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pasívna aj aktívna korupcia, ak je spáchaná úmyselne, predstavovala trestný čin.

a)

Na účely tejto smernice je pasívna korupcia konanie verejného činiteľa, ktorý priamo alebo cez sprostredkovateľa požaduje alebo prijme výhody akéhokoľvek druhu pre seba alebo pre tretiu stranu, alebo akceptuje prísľub takejto výhody na účely toho, aby konal alebo aby sa zdržal konania v súlade so svojimi povinnosťami alebo pri výkone svojich funkcií spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť finančné záujmy Únie.

b)

Na účely tejto smernice je aktívna korupcia konanie osoby, ktorá prisľúbi, ponúkne alebo poskytne priamo alebo cez sprostredkovateľa akúkoľvek výhodu verejnému činiteľovi, pre neho samotného alebo pre tretiu stranu na účely toho, aby konal alebo aby sa zdržal konania v súlade so svojimi povinnosťami alebo pri výkone svojich funkcií spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť finančné záujmy Únie.

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sprenevera, ak je spáchaná úmyselne, predstavovala trestný čin.

Na účely tejto smernice je sprenevera konanie verejného činiteľa, ktorý má priamo alebo nepriamo na starosti správu finančných prostriedkov alebo aktív, spočívajúce vo viazaní alebo úhrade finančných prostriedkov alebo vyčlenení či použití aktív akýmkoľvek spôsobom na iné ako určené účely, ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie.

4.   Na účely tejto smernice je „verejný činiteľ“:

a)

„úradník Únie“ alebo „zamestnanec vnútroštátnej verejnej správy“, vrátane akéhokoľvek verejného činiteľa iného členského štátu a akéhokoľvek zamestnanca vnútroštátnej verejnej správy tretej krajiny.

i)

„úradník Únie“ znamená osobu:

ktorá je úradníkom alebo iným zamestnancom v zmysle Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanoveného v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (16) (ďalej len „služobný poriadok“); alebo

ktorú do Únie vyslal členský štát alebo akýkoľvek verejný či súkromný subjekt a ktorá vykonáva funkcie rovnocenné s funkciami, ktoré vykonávajú úradníci Únie alebo iní zamestnanci.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o výsadách a imunitách uvedené v Protokoloch č. 3 a č. 7, členovia inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie zriadených v súlade so zmluvami a zamestnanci takýchto subjektov sa považujú za úradníkov Únie, aj pokiaľ sa na nich neuplatňuje služobný poriadok.

ii)

„zamestnanec vnútroštátnej verejnej správy“ sa chápe ako odkaz na vymedzenie pojmu „úradník“ alebo „verejný činiteľ“ vo vnútroštátnom práve členského štátu alebo tretej krajiny, kde dotknutá osoba vykonáva svoju funkciu.

Napriek tomu v prípade konania, ktoré sa týka vnútroštátneho úradníka členského štátu alebo zamestnanca vnútroštátnej verejnej správy tretej krajiny a ktoré začal iný členský štát, však tento iný členský štát nie je povinný uplatňovať vymedzenie pojmu „zamestnanec vnútroštátnej verejnej správy“ s výnimkou situácie, keď je uvedené vymedzenie zlučiteľné s jeho vnútroštátnym právom.

Termín „zamestnanec vnútroštátnej verejnej správy“ zahŕňa akúkoľvek osobu, ktorá zastáva výkonnú, správnu alebo súdnu funkciu na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Za zamestnanca vnútroštátnej správy sa považuje akákoľvek osoba, ktorá vykonáva zákonodarnú funkciu na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni;

b)

akákoľvek iná osoba, ktorá má na starosti a vykonáva verejnú službu súvisiacu so správou finančných záujmov Únie alebo s rozhodovaním o nich v členských štátoch alebo v tretích krajinách.

HLAVA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODVODOV A INÝCH TRESTNÝCH ČINOV POŠKODZUJÚCICH FINANČNÉ ZÁUJMY ÚNIE

Článok 5

Podnecovanie, napomáhanie, navádzanie a pokus

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby podnecovanie na spáchanie trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 a napomáhanie pri ich páchaní a navádzanie na ne bolo trestné.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pokus o spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v článku 3 a v článku 4 ods. 3 bol trestný.

Článok 6

Zodpovednosť právnických osôb

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3, 4 a 5, ak ich spáchala v ich prospech akákoľvek osoba konajúca buď samostatne alebo ako člen orgánu právnickej osoby, ktorá má v tejto právnickej osobe vedúce postavenie, a to na základe:

a)

právomoci zastupovať túto právnickú osobu;

b)

oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby; alebo

c)

oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby.

2.   Členské štáty prijmú zároveň potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby mohli byť právnické osoby uznané za zodpovedné v prípade, že zanedbanie dohľadu alebo kontroly osobou uvedenou v odseku 1 tohto článku umožnilo spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3, 4 alebo 5 v prospech tejto právnickej osoby osobou, ktorá je jej podriadená.

3.   Zodpovednosť právnických osôb podľa odsekov 1 a 2 tohto článku nevylučuje možnosť trestného konania proti fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 alebo sú trestne zodpovedné podľa článku 5.

Článok 7

Sankcie v prípade fyzických osôb

1.   Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné za trestné činy uvedené v článkoch 3, 4 a 5 uložiť v prípade fyzických osôb účinné, primerané a odradzujúce trestné sankcie.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné za trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4 uložiť ako maximálnu sankciu trest odňatia slobody.

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné za trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4, pri ktorých vznikla značná škoda alebo prospech, uložiť ako maximálnu sankciu trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky.

Škoda alebo prospech, ktoré vznikli spáchaním trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a), b) a c) a v článku 4 sa považujú za značné, ak škoda alebo prospech presahuje 100 000 EUR.

Škoda alebo prospech, ktoré vznikli spáchaním trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. d) a ktoré podliehajú článku 2 ods. 2, sa považujú za značné.

Členské štáty môžu taktiež stanoviť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky na základe iných závažných okolností vymedzených ich vnútroštátnym právom.

4.   V prípade trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a), b) alebo c) alebo v článku 4, pri ktorých škoda nepresahuje sumu 10 000 EUR alebo prospech nepresahuje sumu 10 000 EUR, môžu členské štáty namiesto toho ustanoviť iné než trestné sankcie.

5.   Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie disciplinárnych právomocí príslušných orgánov voči verejným činiteľom.

Článok 8

Priťažujúca okolnosť

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa považovalo za priťažujúcu okolnosť, ak trestný čin uvedený v článku 3, 4 alebo 5 bol spáchaný v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia 2008/841/SVV.

Článok 9

Sankcie v prípade právnických osôb

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby právnická osoba zodpovedná podľa článku 6 podliehala uloženiu účinných, primeraných a odradzujúcich sankcií, ktoré zahŕňajú trestné alebo iné ako trestné sankcie a ktoré môžu zahŕňať aj iné druhy sankcií, ako napríklad:

a)

vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo pomoc;

b)

dočasné či trvalé vylúčenie z postupov verejného obstarávania;

c)

dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti;

d)

uloženie súdneho dohľadu;

e)

súdne rozhodnutie o zrušení právnickej osoby;

f)

dočasné alebo trvalé zatvorenie prevádzok, ktoré sa použili na spáchanie trestného činu.

Článok 10

Zaistenie a konfiškácia

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom umožniť zaistenie a konfiškáciu prostriedkov a príjmov z trestných činov uvedených v článkoch 3, 4 a 5. Členské štáty, ktoré sú viazané smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ (17), postupujú v súlade s uvedenou smernicou.

Článok 11

Právomoc

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom stanoviť svoju právomoc vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 3, 4 a 5 v prípade, že:

a)

sa trestný čin spáchal úplne alebo čiastočne na jeho území; alebo

b)

páchateľ je jedným z jeho štátnych príslušníkov.

2.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom stanoviť svoju právomoc vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 3, 4 a 5, ak sa na páchateľa vzťahuje v čase spáchania trestného činu služobný poriadok. Každý členský štát sa môže zdržať uplatňovania pravidiel o určení právomoci stanovených v tomto odseku alebo ich uplatňovať iba v špecifických prípadoch alebo za špecifických podmienok a informuje o tom Komisiu.

3.   Členský štát informuje Komisiu, ak sa rozhodne rozšíriť svoju právomoc vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článku 3, 4 alebo 5 spáchaným mimo jeho územia, v prípade, ak nastala jedna z nasledovných situácií:

a)

páchateľ má obvyklý pobyt na jeho území;

b)

trestný čin bol spáchaný v prospech právnickej osoby usadenej na jeho území; alebo

c)

páchateľ je jedným z jeho úradníkov, ktorý koná vo svojej úradnej funkcii.

4.   V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) prijmú členské štáty potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby vykonávanie ich právomoci nebolo podmienené skutočnosťou, že trestné stíhanie možno začať len na základe oznámenia obete v mieste spáchania trestného činu alebo na základe oznámenia zo strany štátu, na území ktorého bol trestný čin spáchaný.

Článok 12

Premlčacia doba v prípade trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom ustanoviť premlčaciu dobu, ktorá umožňuje vyšetrovanie, trestné stíhanie, súdne konanie a vydávanie rozsudkov v súvislosti s trestnými činmi uvedenými v článkoch 3, 4 a 5 počas dostatočne dlhého obdobia od spáchania uvedených trestných činov, aby bolo možné uvedené trestné činy účinne riešiť.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom umožniť vyšetrovanie, trestné stíhanie, súdne konanie a vydávanie rozsudkov v súvislosti s trestnými činmi uvedenými v článkoch 3, 4 a 5, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky, počas obdobia najmenej piatich rokov od spáchania týchto trestných činov.

3.   Odchylne od odseku 2 môžu členské štáty stanoviť premlčaciu dobu, ktorá je kratšia než päť rokov, ale nie kratšia než tri roky, ak zabezpečia, že plynutie premlčacej doby sa môže prerušiť alebo pozastaviť na základe konkrétnych úkonov.

4.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť výkon:

a)

trestu odňatia slobody v dĺžke presahujúcej jeden rok, alebo

b)

trestu odňatia slobody v prípade trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky,

uloženého v nadväznosti na právoplatné odsúdenie za trestný čin uvedený v článku 3, 4 alebo 5, a to počas obdobia najmenej piatich rokov odo dňa právoplatného odsúdenia. Toto obdobie môže zahŕňať predĺženia premlčacej doby vyplývajúce z prerušenia alebo pozastavenia.

Článok 13

Vymáhanie finančných prostriedkov

Táto smernica nemá vplyv na vymáhanie:

1.

na úrovni Únie súm neoprávnene vyplatených v súvislosti so spáchaním trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a), b) alebo c) alebo v článku 4 alebo 5;

2.

na vnútroštátnej úrovni akejkoľvek DPH nezaplatenej v súvislosti so spáchaním trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. d) alebo v článku 4 alebo 5.

Článok 14

Súčinnosť s inými uplatniteľnými právnymi predpismi Únie

Táto smernica nie je dotknutá uplatňovaním správnych opatrení, sankcií a pokút stanovených v právnych predpisoch Únie, najmä správnych opatrení, sankcií a pokút v zmysle článkov 4 a 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch prijatých v súlade s osobitným záväzkom podľa práva Únie. Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek trestné konanie začaté na základe vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva táto smernica, nemalo nenáležitý vplyv na riadne a účinné uplatňovanie správnych opatrení, sankcií a pokút, ktoré nemôžu byť rovnocenné trestnému konaniu, stanovených v práve Únie alebo vo vnútroštátnych vykonávacích ustanoveniach.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou(OLAF) a inými inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté predpisy týkajúce sa cezhraničnej spolupráce a vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach, členské štáty, Eurojust, Európska prokuratúra a Komisia v rámci svojich príslušných právomocí vzájomne spolupracujú v oblasti boja proti trestným činom uvedeným v článkoch 3, 4 a 5. Na tento účel Komisia a prípadne Eurojust poskytujú takú technickú a operačnú pomoc, ktorú príslušné vnútroštátne orgány potrebujú na lepšiu koordináciu svojich vyšetrovaní.

2.   Príslušné orgány členských štátov si môžu v rámci svojich právomocí vymieňať informácie s Komisiou s cieľom uľahčiť zistenie skutkového stavu a zároveň zabezpečiť účinné opatrenia v prípade trestných činov uvedených v článkoch 3, 4 a 5. Komisia a príslušné vnútroštátne orgány pritom v každom konkrétnom prípade zohľadňujú požiadavky dôvernosti a predpisy týkajúce sa ochrany údajov. Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo o prístupe k informáciám, členský štát môže pri poskytovaní informácií Komisii na tento účel stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa použitia týchto informácií Komisiou alebo iným členským štátom, ktorému sú tieto informácie postúpené.

3.   Dvor audítorov a audítori zodpovední za audit rozpočtov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie zriadených na základe zmlúv a rozpočtov riadených a kontrolovaných inštitúciami oznámia úradu OLAF a iným príslušným orgánom všetky skutočnosti, o ktorých sa dozvedeli pri plnení svojich povinností a ktoré by mohli byť kvalifikované ako trestný čin podľa článkov 3, 4 alebo 5. Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne audítorské orgány postupovali rovnakým spôsobom.

Článok 16

Nahradenie Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev

Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vrátane jeho protokolov z 27. septembra 1996, 29. novembra 1996 a 19. júna 1997 („dohovor“) sa týmto nahrádza touto smernicou vo vzťahu k členským štátom, ktoré sú ňou viazané, s účinnosťou od 6. júla 2019.

Vo vzťahu k členským štátom viazaným touto smernicou sa odkazy na dohovor považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 17

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 6. júla 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Znenie týchto opatrení oznámia bezodkladne Komisii. Tieto opatrenia sa uplatňujú od 6. júla 2019.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Tieto opatrenia zahŕňajú vyhlásenie, že pre členské štáty, ktoré sú viazané touto smernicou, sa odkazy na existujúce právo, právne predpisy a iné správne opatrenia dohovoru nahradeného touto smernicou, nahrádzajú odkazmi na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 18

Podávanie správ a hodnotenie

1.   Komisia do 6. júla 2021 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté oznamovacie povinnosti stanovené v iných právnych aktoch Únie, členské štáty každoročne zasielajú tieto štatistiky o trestných činoch uvedených v článkoch 3,4 a 5 Komisii, ak sú dostupné na ústrednej úrovni v dotknutom členskom štáte:

a)

počet začatých trestných konaní, zamietnutých konaní, konaní, v ktorých bol obžalovaný zbavený obvinenia, konaní, v ktorých bol obžalovaný odsúdený, a prebiehajúcich konaní;

b)

sumy vymožené na základe trestných konaní a sumy odhadovaných škôd.

3.   Komisia do 6. júla 2024 a so zohľadnením svojej správy predloženej podľa odseku 1 a štatistík členských štátov predložených podľa odseku 2 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi vplyv vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje táto smernica, na predchádzanie podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

4.   Komisia do 6. júla 2022 a na základe štatistík predložených členskými štátmi podľa odseku 2 posúdi a podá o tom správu Európskemu parlamentu a Rade, či so zreteľom na všeobecný cieľ, ktorým je posilnenie ochrany finančných záujmov Únie:

a)

limit uvedený v článku 2 ods. 2 je primeraný;

b)

ustanovenia o premlčacej dobe uvedené v článku 12 sú dostatočne účinné;

c)

sa touto smernicou účinne riešia prípady podvodov súvisiacich s verejným obstarávaním.

5.   K správam uvedeným v odsekoch 3 a 4 sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh, ktorý môže obsahovať osobitné ustanovenie o podvodoch súvisiacich s verejným obstarávaním.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 20

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 5. júla 2017

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

M. MAASIKAS


(1)  Ú. v. EÚ C 391, 18.12.2012, s. 134.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 25. apríla 2017 (Ú. v. EÚ C 184, 9.6.2017, s. 1). Pozícia Európskeho parlamentu z 5. júla 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

(4)  Ú. v. ES C 313, 23.10.1996, s. 1.

(5)  Ú. v. ES C 151, 20.5.1997, s. 1.

(6)  Ú. v. ES C 221, 19.7.1997, s. 11.

(7)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(8)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(10)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(15)  Ú. v. EÚ C 383, 12.12.2012, s.1.

(16)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 39).


Korigendá

28.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/42


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1128 zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom

( Úradný vestník Európskej únie L 168 z 30. júna 2017 )

Na strane 11 v článku 9 ods. 2:

namiesto:

„Do 21. mája 2018…“,

má byť:

„Do 2. júna 2018…“.

Na strane 11 v článku 10:

namiesto:

„Do 21. marca 2021 a…“,

má byť:

„Do 2. apríla 2021 a…“.

Na strane 11 v článku 11 ods. 2:

namiesto:

„Uplatňuje sa od 20. marca 2018.“,

má byť:

„Uplatňuje sa od 1. apríla 2018.“.