ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 182

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
13. júla 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1259 z 19. júna 2017, ktorým sa nahrádzajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1260 z 19. júna 2017, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

20

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1261 z 12. júla 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o alternatívnu metódu spracovania určitých kafilerických tukov ( 1 )

31

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1262 z 12. júla 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o používanie hnoja chovných zvierat ako paliva v spaľovacích zariadeniach ( 1 )

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014

37

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1264 z 12. júla 2017, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 30. júna do 7. júla 2017 v rámci colnej kvóty otvorenej pre kukuricu nariadením (ES) č. 969/2006

40

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1265 z 11. júla 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2017) 4686]  ( 1 )

42

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 722/2007 z 25. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, V, VI, VIII, IX a XI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií ( Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2007 )

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

13.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1259

z 19. júna 2017,

ktorým sa nahrádzajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (1), a najmä na jeho článok 26,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 861/2007 sa v prílohách k nemu ustanovujú tlačivá, ktoré sa majú používať na uľahčenie jeho uplatňovania.

(2)

Nariadenie (ES) č. 861/2007 bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 (2). Zmeny zavedené v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu by sa mali zohľadniť v tlačivách uvedených v prílohách. V záujme zrozumiteľnosti je vhodné nahradiť celé prílohy.

(3)

Vzhľadom na to, že zmeny nariadenia (ES) č. 861/2007 sa začnú uplatňovať 14. júla 2017, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť 14. júla 2017.

(4)

V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní nariadenia (ES) č. 861/2007 a nariadenia (EÚ) 2015/2421, a preto sú viazané týmto nariadením.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

Prílohy I až IV k nariadeniu (ES) č. 861/2007 je preto potrebné nahradiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 861/2007 sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. júla 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 19. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PRÍLOHA II

Image Text obrazu Image Text obrazu

PRÍLOHA III

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PRÍLOHA IV

Image Text obrazu Image Text obrazu

13.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/20


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1260

z 19. júna 2017,

ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (1), a najmä na jeho článok 30,

keďže:

(1)

V prílohách k nariadeniu (ES) č. 1896/2006 sa stanovujú tlačivá, ktoré sa majú používať na uľahčenie jeho uplatňovania.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1896/2006 bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 (2) s účinnosťou od 14. júla 2017. Od tohto dátumu má v prípade odporu proti európskemu platobnému rozkazu navrhovateľ možnosť požiadať, aby konanie pokračovalo v súlade s pravidlami konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 (3). Dodatok 2 a usmernenia k nemu v prílohe I by mali zohľadňovať takúto možnosť. V záujme zrozumiteľnosti je vhodné nahradiť celú prílohu I.

(3)

Vzhľadom na to, že zmeny nariadenia (ES) č. 1896/2006 sa začnú uplatňovať 14. júla 2017, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť 14. júla 2017.

(4)

V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1896/2006 a nariadenia (EÚ) 2015/2421, a preto sú viazané týmto nariadením.

(5)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(6)

Prílohu I k nariadeniu (ES) č. 1896/2006 je preto potrebné nahradiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1896/2006 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. júla 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 19. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 399, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2421 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a nariadenie (ES) č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

13.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/31


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1261

z 12. júla 2017,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o alternatívnu metódu spracovania určitých kafilerických tukov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 11 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 142/2011 (2) sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 1069/2009 vrátane postupov prijatia alternatívnej metódy spracovania.

(2)

Na základe žiadosti príslušného orgánu Fínska o povolenie alternatívnej metódy použitia alebo odstránenia vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov v zmysle článku 20 nariadenia (ES) č. 1069/2009 uverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vedecké stanovisko k používaniu kontinuálnej viacstupňovej katalytickej hydrogenácie na spracovanie kafilerických živočíšnych tukov (kategória 1) (3). Ide o metódu, ktorú možno použiť na výrobu nafty, leteckého paliva, propánu a benzínu z obnoviteľných zdrojov. Úrad EFSA túto metódu posúdil ako bezpečnú alternatívnu metódu spracovania kafilerických tukov kategórie 1, preto možno uvedené produkty vyhlásiť za koncový bod vo výrobnom reťazci.

(3)

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Odvodené produkty, ktoré sú výsledkom spracovania materiálov kategórie 1 a 2, sa majú trvalo označiť, aby sa zaručila ich vysledovateľnosť a zabránilo ich vstupu do potravinového a krmivového reťazca. V prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa uvádzajú požiadavky na označovanie uvedených odvodených produktov. V súlade s bodom 3 písm. e) kapitoly V prílohy VIII k uvedenému nariadeniu sa označovanie nevyžaduje v prípade obnoviteľných palív uvedených v časti J oddielu 2 kapitoly IV prílohy IV k uvedenému nariadeniu.

(5)

Keďže sa použitím metódy viacstupňovej katalytickej hydrogenácie na spracovanie kafilerických živočíšnych tukov (kategória 1) znižujú riziká pre zdravie zvierat a verejné zdravie rovnako efektívne ako použitím metódy stanovenej v časti J oddielu 2 kapitoly IV prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, mala by sa takisto vyňať z požiadaviek na označovanie, a to doplnením odkazu na túto metódu v bode 3 písm. e) kapitoly V prílohy VIII k uvedenému nariadeniu.

(6)

Príloha VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 3 nariadenia (EÚ) č. 142/2011 sa dopĺňa toto písmeno k):

„k)

nafta, letecké palivo, propán a benzín z obnoviteľných zdrojov, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na produkty viacstupňovej katalytickej hydrogenácie na výrobu obnoviteľných palív stanovené v písmene f) bodu 2 v oddiele 3 kapitoly IV prílohy IV.“

Článok 2

Prílohy IV a VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa menia v súlade s textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11): 4307.


PRÍLOHA

Prílohy IV a VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa menia takto:

1.

V prílohe IV sa kapitola IV mení takto:

a)

V oddiele 1 sa odsek 1 písm. d) nahrádza takto:

„d)

obnoviteľné palivá vyrobené z kafilerických tukov získané z materiálov kategórie 1 a kategórie 2 v súlade s bodmi J a L.“

b)

V oddiele 2 sa dopĺňa tento bod L:

„L.   Viacstupňová katalytická hydrogenácia na výrobu obnoviteľných palív

1.   Vstupný materiál

Pri tomto procese sa môžu použiť tieto materiály:

a)

kafilerické tuky získané z materiálu kategórie 1, ktoré boli spracované metódou spracovania 1 (tlaková sterilizácia);

b)

kafilerické tuky a rybí olej v súlade s bodom J ods. 1 písm. a) tohto oddielu.

2.   Spracovateľská metóda

a)

Kafilerický tuk musí prejsť predbežnou úpravou, ktorá pozostáva minimálne z bielenia vstupného materiálu vrátane kafilerických tukov kyselinou za prítomnosti bieliacej hlinky, a následným odstránením použitej bieliacej hlinky a nerozpustných nečistôt filtráciou.

Pred touto úpravou môže byť kafilerický tuk zbavený živíc buď kyselinou a/alebo roztokom lúhu s úmyslom odstrániť nečistoty z kafilerického tuku tvorbou živíc a následne oddelením týchto živíc centrifugáciou.

b)

Predbežne upravené materiály sa musia podrobiť procesu hydrogenácie, ktorý pozostáva z katalytickej hydrogenácie, stripovania a z následnej izomerizácie.

Materiály musia byť aspoň 20 minút pod tlakom najmenej 30 barov pri minimálnej teplote 265 °C.“

c)

V oddiele 3 odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno f):

„f)

po viacstupňovej katalytickej hydrogenácii na výrobu obnoviteľných palív sa môžu:

i)

nafta, letecké palivo, propán a benzín z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú výsledkom tohto procesu, používať ako palivo bez obmedzení v zmysle tohto nariadenia (koncový bod);

ii)

kal s obsahom živíc a použitá bieliaca hlinka z predbežnej úpravy podľa bodu L ods. 2 písm. a) oddielu 2:

odstrániť v súlade s článkom 12 písm. a) alebo b) nariadenia (ES) č. 1069/2009,

odstrániť zakopaním na schválenej skládke,

premeniť na bioplyn za predpokladu, že rezíduá digescie z transformácie na bioplyn sa odstránia spaľovaním, spoluspaľovaním alebo zakopaním na schválenej skládke,

použiť na technické účely uvedené v článku 36 písm. a) bode i) nariadenia (ES) č. 1069/2009.“

2.

V prílohe VIII kapitole V sa bod 3 písm. e) nahrádza takto:

„e)

obnoviteľné palivá vyrobené z kafilerických tukov, ktoré sú získané z materiálov kategórie 1 a kategórie 2 v súlade s bodmi J a L v oddiele 2 kapitoly IV prílohy IV.“


13.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/34


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1262

z 12. júla 2017,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o používanie hnoja chovných zvierat ako paliva v spaľovacích zariadeniach

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 1 písm. e) a článok 27 písm. i),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 142/2011 (2) sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 1069/2009 vrátane parametrov na likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov, ako aj na bezpečné ošetrenie, transformáciu alebo spracovanie vedľajších živočíšnych produktov na odvodené produkty.

(2)

V súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 je spaľovanie, ako sa vymedzuje v bode 41 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, jedným z postupov na likvidáciu vedľajších živočíšnych produktov vrátane hnoja.

(3)

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 142/2011 sa stanovujú pravidlá na schválenie spaľovacích zariadení, v ktorých sa vedľajšie živočíšne produkty používajú ako palivo. Jeho odsek 8 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť s cieľom riešiť používanie hnoja akýchkoľvek chovných zvierat ako paliva.

(4)

Hnoj chovných zvierat môže predstavovať udržateľný zdroj paliva na spaľovanie za predpokladu, že proces spaľovania je v súlade s osobitnými požiadavkami na efektívne zníženie negatívnych účinkov jeho používania ako paliva na zdravie zvierat, verejné zdravie a na životné prostredie. Nariadením Komisie (EÚ) č. 592/2014 (3) sa zaviedli požiadavky na používanie hnoja hydiny ako paliva v spaľovacích zariadeniach. Stanovujú sa v ňom všeobecné požiadavky pre všetky zariadenia, ktoré používajú vedľajšie živočíšne produkty alebo odvodené produkty ako palivo a osobitné požiadavky pre konkrétny druh paliva a spaľovacieho zariadenia. V súčasnosti sa hnoj chovných zvierat pochádzajúci od iných druhov, ako je hydina, môže takisto používať ako palivo v spaľovacích zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom, ktorý nepresahuje 50 MW, a to za rovnakých podmienok, aké sú stanovené pre spaľovanie hnoja hydiny vrátane emisných limitov a požiadaviek na monitorovanie.

(5)

Prevádzkovatelia spaľovacích zariadení, v ktorých sa používa hnoj chovných zvierat ako palivo, by mali prijať nevyhnutné hygienické opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu možných patogénov. V tejto súvislosti by takéto zariadenia mali spĺňať všeobecné požiadavky na používanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov ako paliva, ako sa stanovuje v kapitole IV prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, a osobitné požiadavky pre konkrétne druhy zariadení a palív, ktoré sa môžu používať na spaľovanie, ktoré sa majú stanoviť v tomto nariadení.

(6)

Pri spaľovaní hnoja bylinožravcov vznikajú vzhľadom na jeho zloženie vyššie emisie tuhých častíc ako pri spaľovaní hnoja hydiny. S cieľom riešiť tento problém by sa v tomto nariadení mali stanoviť pružnejšie limitné hodnoty emisií pre tuhé častice v prípade veľmi malých spaľovacích zariadení s cieľom umožniť likvidáciu hnoja, ktorý by sa inak nemohol zlikvidovať ako palivo na spaľovanie.

(7)

Rovnako by sa týmto nariadením malo príslušným orgánom umožniť, aby poskytli existujúcim spaľovacím zariadeniam prechodné obdobie na dosiahnutie súladu s požiadavkami týkajúcimi sa kontrolovaného zvyšovania teploty plynu za predpokladu, že tieto emisie nepredstavujú riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat alebo pre životné prostredie. Právne predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov nebránia tomu, aby členské štáty uplatňovali príslušné pravidlá na výpočet limitných hodnôt emisií stanovené v právnych predpisoch v oblasti životného prostredia, keď sa hnoj chovných zvierat spaľuje spolu s inými palivami alebo s iným odpadom.

(8)

V prílohe XVI k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa stanovujú osobitné požiadavky na úradné kontroly. Po zavedení požiadaviek na spaľovanie hnoja chovných zvierat ako paliva na základe tohto nariadenia by sa tieto osobitné požiadavky mali uplatňovať aj na tento proces.

(9)

Prílohy III a XVI k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (EÚ) č. 142/2011 sa odsek 8 v článku 6 nahrádza takto:

„8.   Pre používanie hnoja chovných zvierat ako paliva na spaľovanie, ako sa stanovuje v kapitole V prílohy III, dodatočne k pravidlám uvedeným v odseku 7 tohto článku platia tieto pravidlá:

a)

žiadosť o schválenie, ktorú v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1069/2009 príslušnému orgánu predkladá prevádzkovateľ, musí obsahovať dôkaz overený príslušným orgánom alebo odbornou organizáciou poverenou príslušnými orgánmi členského štátu, že spaľovacie zariadenie, v ktorom sa hnoj chovných zvierat používa ako palivo, v plnej miere spĺňa požiadavky stanovené v kapitole V oddiele B v bodoch 3, 4 a 5 prílohy III k tomuto nariadeniu bez toho, aby bola dotknutá možnosť príslušných orgánov členského štátu udeliť výnimku z povinnosti dodržiavať určité ustanovenia v súlade s kapitolou V oddielom C bodom 4 prílohy III;

b)

postup schvaľovania podľa článku 44 nariadenia (ES) č. 1069/2009 sa neuzavrie, kým počas prvých šiestich mesiacov prevádzky spaľovacieho zariadenia príslušný orgán alebo odborná organizácia poverená týmto orgánom neuskutočnia aspoň dve za sebou nasledujúce kontroly, z ktorých jedna musí byť neohlásená, vrátane nevyhnutných meraní teploty a emisií. Úplné schválenie možno udeliť až potom, ako výsledky uvedených kontrol preukážu súlad s požiadavkami stanovenými v oddiele B bodoch 3, 4 a 5 a v potrebných prípadoch v kapitole V oddiele C bode 4 prílohy III k tomuto nariadeniu.“

Článok 2

Prílohy III a XVI k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa menia v súlade s textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 592/2014 z 3. júna 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o používanie vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov ako paliva v spaľovacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 165, 4.6.2014, s. 33)


PRÍLOHA

Prílohy III a XVI k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011 sa menia takto:

(1)

Do prílohy III kapitoly V sa dopĺňa tento oddiel C:

„C.   Spaľovacie zariadenia, v ktorých sa ako palivo na spaľovanie používa hnoj chovných zvierat iný ako hnoj hydiny uvedený v oddiele B.

1.   Druh zariadenia:

Spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom, ktorý nepresahuje 50 MW.

2.   Vstupný materiál:

Výlučne hnoj chovných zvierat iný ako hnoj hydiny uvedený v oddiele B, ktorý sa má použiť ako palivo na spaľovanie v súlade s požiadavkami stanovenými v bode 3.

Spaľovanie iných vedľajších živočíšnych produktov alebo odvodených produktov na použitie ako palivo v spaľovacích zariadeniach uvedených v bode 1 sa nepovoľuje. Hnoj chovných zvierat iný ako hnoj hydiny uvedený v oddiele B získaný mimo poľnohospodárskeho podniku by nemal prísť do styku s chovnými zvieratami.

3.   Metodika:

Spaľovacie zariadenia, v ktorých sa ako palivo používa hnoj chovných zvierat iný ako hnoj hydiny uvedený v oddiele B, musia spĺňať požiadavky stanovené v bodoch 3, 4 a 5 oddielu B.

4.   Výnimka a prechodné obdobie:

Príslušný orgán členského štátu zodpovedný za otázky životného prostredia môže:

a)

odchylne od oddielu B bodu 3 písm. b) bodu ii) poskytnúť spaľovacím zariadeniam, ktoré sú v prevádzke k 2. augustu 2017, dodatočné časové obdobie v rozsahu maximálne 6 rokov na dosiahnutie súladu s kapitolou IV oddielom 2 bodom 2 prvým odsekom prílohy III k tomuto nariadeniu;

b)

odchylne od oddielu B bodu 4 povoliť emisie tuhých častíc, ktoré nepresahujú 50 mg/m3 za predpokladu, že celkový menovitý tepelný príkon spaľovacích zariadení nepresahuje 5 MW;

c)

odchylne od oddielu B bodu 3 písm. b) bodu i) povoliť ručné umiestňovanie konského hnoja ako paliva do spaľovacej komory, ak celkový menovitý tepelný príkon nepresahuje 0,5 MW.“

(2)

V prílohe XVI sa oddiel 12 kapitola III nahrádza takto:

„Oddiel 12

Úradné kontroly týkajúce sa zariadení schválených na spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov

Príslušný orgán vykonáva kontroly dokladov v súlade s postupmi uvedenými v článku 6 ods. 7 a ods. 8 v schválených zariadeniach uvedených v kapitole V prílohy III.“


13.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/37


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1263

z 12. júla 2017,

ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 a 2,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1141 (2) bol prijatý zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (ďalej len „zoznam Únie“), ktorý sa musí v prípade potreby aktualizovať v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

(2)

Komisia dospela na základe dostupných vedeckých dôkazov a posúdení rizík vykonaných podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 k záveru, že všetky kritériá článku 4 ods. 3 uvedeného nariadenia sú splnené v prípade týchto inváznych nepôvodných druhov: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Komisia dospela k záveru, že pri každom z týchto inváznych druhov boli náležite zohľadnené všetky prvky stanovené v článku 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

(4)

Niektoré členské štáty zamýšľajú požiadať Komisiu o autorizáciu pokračovať v chove Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 z dôvodov verejného záujmu sociálnej alebo hospodárskej povahy, ktoré sú podľa nich závažné. V tomto kontexte by sa v prípade zaradenia tohto druhu do zoznamu Únie malo uplatniť prechodné obdobie, aby bolo možné dokončiť postup podľa článku 9 daného nariadenia skôr, ako zaradenie tohto druhu do zoznamu nadobudne účinnosť.

(5)

Od prijatia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1141 došlo k aktualizácii číselných znakov KN uvedených v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (3) spolu s najnovšími zmenami prijatými vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1821 (4). Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre invázne nepôvodné druhy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1141 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14.7.2016, s. 4).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 294, 28.10.2016, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1141 sa mení takto:

1.

V tabuľke so zoznamom inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie, sa v abecednom poradí vkladajú tieto druhy:

Druh

Číselný znak KN pre živé exempláre

Číselný znak KN pre časti, ktoré sa môžu rozmnožovať

Kategórie pridruženého tovaru

i)

ii)

iii)

iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodnené vajcia na inkubáciu)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

12

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

7

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

7, 12

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

2.

Do poznámok v stĺpci iv) tabuľky sa dopĺňa tento bod:

„12.

ex 2309 90: Prípravky na kŕmenie vtákov.“

3.

V celej prílohe sa odkazy na číselný znak KN „0301 99 18“ nahrádzajú číselným znakom „0301 99 17“.

4.

V celej prílohe sa odkazy na číselný znak KN „0306 24 80“ nahrádzajú číselným znakom „0306 33 90“.

5.

V celej prílohe sa odkazy na číselný znak KN „0306 29 10“ nahrádzajú číselným znakom „0306 39 10“.

6.

V celej prílohe sa odkazy na číselný znak KN „0602 90 49“ nahrádzajú číselným znakom „0602 90 46 alebo 0602 90 48“.


(*1)  Zaradenie Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) do zoznamu platí od 2. februára 2019.“


13.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/40


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1264

z 12. júla 2017,

ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 30. júna do 7. júla 2017 v rámci colnej kvóty otvorenej pre kukuricu nariadením (ES) č. 969/2006

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 188 ods. 1 a 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 969/2006 (2) sa otvorila ročná dovozná colná kvóta na 277 988 ton kukurice (poradové číslo 09.4131).

(2)

V článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 969/2006 sa stanovil objem čiastkového obdobia č. 2 na 138 994 ton na obdobie od 1. júla do 31.decembra 2017.

(3)

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané v období od 30. júna 2017 od 13. hodiny do 7. júla 2017 do 13. hodiny bruselského času sú vyššie ako dostupné množstvá. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením prideľovacieho koeficientu, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá a ktorý sa vypočíta v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Takisto by sa už nemali vydávať dovozné povolenia podľa nariadenia (ES) č. 969/2006 na prebiehajúce kvótové obdobie.

(5)

S cieľom zaistiť účinnosť opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia týkajúce sa kvóty uvedenej v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 969/2006 (poradové číslo 09.4131), podané v období od 30. júna 2017 od 13. hodiny do 7. júla 2017 do 13. hodiny bruselského času, sa uplatňuje prideľovací koeficient 2,556976 %.

2.   Predkladanie nových žiadostí o povolenia, ktoré sa týkajú kvóty uvedenej v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 969/2006 (poradové číslo 09.4131), sa pozastavuje od 7. júla 2017 od 13. hodiny bruselského času na prebiehajúce kvótové obdobie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).


ROZHODNUTIA

13.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/42


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1265

z 11. júla 2017,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2017) 4686]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. V prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu sa v častiach I až IV vymedzujú a uvádzajú určité oblasti uvedených členských štátov, rozdelené podľa úrovne rizika vyplývajúcej z epidemiologickej situácie. Uvedený zoznam zahŕňa určité oblasti Estónska, Litvy a Poľska.

(2)

V júni 2017 sa v okrese Parnu v Estónsku a v obci Varena v Litve vyskytli dve ohniská afrického moru ošípaných pri domácich ošípaných, a to v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti uvedené v časti II prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Výskyt týchto ohnísk predstavuje zvýšenie úrovne rizika, ktoré treba vziať do úvahy.

(3)

V júni 2017 sa v obci (gmina) Sokółka v Poľsku vyskytlo jedno ohnisko afrického moru ošípaných v prípade diviakov, a to v oblasti, ktorá je v súčasnosti uvedená v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Výskyt tohto prípadu predstavuje zvýšenie úrovne rizika, ktoré treba vziať do úvahy.

(4)

Pri posudzovaní rizika pre zdravie zvierat, ktoré predstavuje nová situácia v súvislosti s africkým morom ošípaných v Estónsku, Litve a Poľsku, by sa mal zohľadniť vývoj súčasnej epidemiologickej situácie v súvislosti s touto chorobou v postihnutých populáciách domácich a divo žijúcich ošípaných v Únii. S cieľom správne zamerať opatrenia na kontrolu zdravia zvierat stanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2014/709/EÚ a zabrániť ďalšiemu šíreniu afrického moru ošípaných, ako aj akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie, a zároveň sa vyhnúť neodôvodneným prekážkam obchodu zavedeným tretími krajinami, by sa mal zmeniť zoznam Únie obsahujúci oblasti, na ktoré sa vzťahujú opatrenia na kontrolu zdravia zvierat, stanovené v prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu, a to tak, aby sa zohľadnili zmeny epidemiologickej situácie, pokiaľ ide o uvedenú chorobu v Estónsku, Litve a Poľsku. Z toho vyplýva, že oblasti postihnuté novými ohniskami v Estónsku a Litve, by sa teraz mali uvádzať v časti III, a nie v časti II uvedenej prílohy, a príslušné oblasti v Poľsku by sa teraz mali uvádzať v časti II, a nie v časti I uvedenej prílohy.

(5)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. júla 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa nahrádza takto:

PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Hiiu maakond.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

ČASŤ II

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

ČASŤ III

1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Audru vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Tõstamaa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

tutto il territorio della Sardegna.


Korigendá

13.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/55


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 722/2007 z 25. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, V, VI, VIII, IX a XI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

( Úradný vestník Európskej únie L 164 z 26. júna 2007 )

Na strane 23 v bode 5 písm. c) prílohy, ktorou sa nahrádza kapitola F ods. 1 druhý pododsek druhá veta prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001:

namiesto:

„vyšetrená na plazivú obrnu“

má byť:

„vyšetrená na chronické chradnutie jeleňovitých“.

Na strane 23 v bode 5 písm. c) prílohy, ktorou sa nahrádza kapitola F ods. 1 druhý pododsek tretia veta prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001:

namiesto:

„stáda, u ktorého bola plazivá obrna potvrdená alebo je na ňu oficiálne podozrenie“

má byť:

„stáda, u ktorého bolo chronické chradnutie jeleňovitých potvrdené alebo je naň oficiálne podozrenie“.

Na strane 23 v bode 5 písm. c) prílohy, ktorou sa nahrádza kapitola F ods. 2 druhý pododsek druhá veta prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001:

namiesto:

„vyšetrená na plazivú obrnu“

má byť:

„vyšetrená na chronické chradnutie jeleňovitých“.

Na strane 23 v bode 5 písm. c) prílohy, ktorou sa nahrádza kapitola F ods. 2 druhý pododsek tretia veta prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 999/2001:

namiesto:

„kde bola počas posledných troch rokoch plazivá obrna potvrdená alebo je na ňu oficiálne podozrenie“

má byť:

„kde bolo počas posledných troch rokov chronické chradnutie jeleňovitých potvrdené alebo je naň oficiálne podozrenie“.