ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 150

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
14. júna 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/997 z 8. júna 2017, ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o nebezpečnú vlastnosť HP 14 ekotoxický ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/998 z 12. júna 2017, ktorým sa dvestošesťdesiaty ôsmykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/999 z 13. júna 2017, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) ( 1 )

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1000 z 13. júna 2017, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kyselinu perfluoroktánovú (PFOA), jej soli a látky súvisiace s PFOA ( 1 )

14

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku ( Ú. v. EÚ L 294, 28.10.2016 )

19

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

14.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2017/997

z 8. júna 2017,

ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o nebezpečnú vlastnosť HP 14 „ekotoxický“

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (1), a najmä na jej článok 38 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V prílohe III k smernici 2008/98/ES sa uvádzajú vlastnosti odpadu, pre ktoré sa odpad považuje za nebezpečný.

(2)

V smernici 2008/98/ES sa uvádza, že pri klasifikácii odpadu ako nebezpečného odpadu by sa okrem iného malo vychádzať aj z právnych predpisov Únie o chemikáliách, najmä pokiaľ ide o klasifikáciu zmesí ako nebezpečných zmesí vrátane limitných hodnôt koncentrácie používaných na tento účel. Rozhodnutím Komisie 2000/532/ES (2) sa stanovil zoznam druhov odpadu s cieľom podporiť harmonizovanú klasifikáciu odpadu a zabezpečiť harmonizované určovanie nebezpečných vlastností odpadu v Únii.

(3)

V prílohe III k smernici 2008/98/ES sa stanovuje, že priradenie nebezpečnej vlastnosti HP 14 „ekotoxický“ sa má realizovať na základe kritérií stanovených v prílohe VI k smernici Rady 67/548/EHS (3).

(4)

Smernica 67/548/EHS bola zrušená s účinnosťou od 1. júna 2015 a nahradilo ju nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (4). Uvedená smernica sa však na niektoré zmesi môže uplatňovať do 1. júna 2017, a to v prípade, že boli klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (5) a uvedené na trh pred 1. júnom 2015.

(5)

Príloha III k smernici 2008/98/ES bola nahradená nariadením Komisie (EÚ) č. 1357/2014 (6), s cieľom zosúladiť v náležitých prípadoch vymedzenia nebezpečných vlastností s nariadením (ES) č. 1272/2008 a nahradiť odkazy na smernicu 67/548/EHS odkazmi na nariadenie (ES) č. 1272/2008.

(6)

Vymedzenie pojmu nebezpečnej vlastnosti HP 14 „ekotoxický“ sa nariadením (EÚ) č. 1357/2014 nezmenilo, pretože bola potrebná ďalšia štúdia v záujme zabezpečenia úplnosti a reprezentatívnosti, pokiaľ ide o informácie o možnom vplyve zosúladenia posúdenia nebezpečnej vlastnosti HP 14 „ekotoxický“ s kritériami stanovenými v nariadení (ES) č. 1272/2008. Keďže uvedená štúdia bola dokončená, je vhodné premietnuť jej odporúčania do posúdenia nebezpečnej vlastnosti HP 14 „ekotoxický“, pokiaľ ide o odpad uvedený v prílohe III k smernici 2008/98/ES, a zosúladiť toto posúdenie v najväčšej možnej miere s kritériami stanovenými v nariadení (ES) č. 1272/2008, pokiaľ ide o posúdenie ekotoxicity chemických látok. Pri určovaní klasifikácie nebezpečnosti odpadu v prípade nebezpečnej vlastnosti HP14 „ekotoxický“ použitím výpočtových vzorcov by sa mali uplatňovať generické medzné hodnoty, ako sa vymedzujú v nariadení (ES) č. 1272/2008.

(7)

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 obsahuje harmonizované násobiace koeficienty pridelené určitému počtu látok klasifikovaných ako „nebezpečné pre vodné prostredie, kategória akútna 1“ alebo „nebezpečné pre vodné prostredie, kategória chronická 1“, ktoré sa používajú na odvodenie klasifikácie zmesi, v ktorej sú takéto látky prítomné. Vzhľadom na pokrok dosiahnutý pri zavádzaní týchto násobiacich koeficientov môže Komisia v súlade s článkom 38 ods. 2 smernice 2008/98/ES preskúmať výpočtové metódy na posudzovanie látok, pokiaľ ide o nebezpečnú vlastnosť HP 14 „ekotoxický“, v súvislosti s možným zavedením násobiacich koeficientov v rámci tejto metódy.

(8)

Ak sa vykonáva test odpadu na posúdenie prítomnosti nebezpečnej vlastnosti HP14 „ekotoxický“, je vhodné použiť príslušné metódy stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 440/2008 (7) alebo iné medzinárodne uznané testovacie metódy a usmernenia. V rozhodnutí 2000/532/ES sa stanovuje, že v prípade posúdenia nebezpečnej vlastnosti odpadu na základe testu, ako aj pomocou koncentrácií nebezpečných látok, ako sa uvádza v prílohe III k smernici 2008/98/ES, majú mať prednosť výsledky testu. Okrem toho by sa mal brať do úvahy článok 12 nariadenia (ES) č. 1272/2008, najmä článok 12 písm. b) a postupy na jeho uplatňovanie. Je vhodné, aby Komisia podporovala výmenu najlepších postupov v súvislosti s testovacími metódami na posudzovanie látok, pokiaľ ide o nebezpečnú vlastnosť HP 14 „ekotoxický“, so zreteľom na ich možnú harmonizáciu.

(9)

Je vhodné poskytnúť podnikom a príslušným orgánom dostatočný čas na prispôsobenie sa novým požiadavkám.

(10)

Výbor uvedený v článku 39 smernice 2008/98/ES neposkytol stanovisko k opatreniam, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení. Tieto opatrenia by preto mala Rada prijať v súlade s článkom 5a ods. 4 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (8),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k smernici 2008/98/ES sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 5. júla 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 8. júna 2017

Za Radu

predsedníčka

K. SIMSON


(1)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).

(3)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014, s. 89).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2008, s. 1).

(8)  Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).


PRÍLOHA

Príloha III k smernici 2008/98/ES sa mení takto:

1.

Záznam týkajúci sa HP 14 „ekotoxický“ sa nahrádza takto:

„HP 14 „ekotoxický“: odpad, ktorý predstavuje alebo môže predstavovať okamžité alebo oneskorené riziká pre jednu alebo viacero zložiek životného prostredia.

Odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad typu HP 14, ak spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:

Odpad, ktorý obsahuje látku klasifikovanú ako látka poškodzujúca ozónovú vrstvu s kódom výstražných upozornení H420 prideleným v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (*1), a koncentrácia takejto látky dosahuje alebo prekračuje limitnú hodnotu koncentrácie 0,1 %.

[c(H420) ≥ 0,1 %]

Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viacero látok klasifikovaných ako látky spôsobujúce akútnu vodnú toxicitu s kódom výstražných upozornení H400 prideleným v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a súčet koncentrácií týchto látok dosahuje alebo prekračuje limitnú hodnotu koncentrácie 25 %. Na takéto látky sa uplatňuje medzná hodnota 0,1 %.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viacero látok klasifikovaných ako látky spôsobujúce chronickú vodnú toxicitu 1, 2 alebo 3 s kódom (kódmi) výstražných upozornení H410, H411 alebo H412 pridelenými v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a súčet koncentrácií všetkých látok klasifikovaných ako látky spôsobujúce chronickú vodnú toxicitu 1 (H410) vynásobený číslom 100 a pripočítaný k súčtu koncentrácií všetkých látok klasifikovaných ako látky spôsobujúce chronickú vodnú toxicitu 2 (H411) vynásobenému číslom 10 a pripočítaný k súčtu koncentrácií všetkých látok klasifikovaných ako látky spôsobujúce chronickú vodnú toxicitu 3 (H412) dosahuje alebo prekračuje limitnú hodnotu koncentrácie 25 %. Medzná hodnota 0,1 % sa uplatňuje na látky klasifikované ako H410 a medzná hodnota 1 % sa uplatňuje na látky klasifikované ako H411 alebo H412.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

Odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viacero látok klasifikovaných ako látky spôsobujúce chronickú vodnú toxicitu 1, 2, 3 alebo 4 s kódom (kódmi) výstražných upozornení H410, H411, H412 alebo H413 v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a súčet koncentrácií všetkých látok klasifikovaných ako látky spôsobujúce chronickú vodnú toxicitu dosahuje alebo prekračuje limitnú hodnotu koncentrácie 25 %. Medzná hodnota 0,1 % sa uplatňuje na látky klasifikované ako H410 a medzná hodnota 1 % sa uplatňuje na látky klasifikované ako H411, H412 alebo H413.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

Pričom: Σ = súčet a c = koncentrácie látok.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).“"

2.

Poznámka pod záznamom týkajúcim sa HP 15 sa vypúšťa.14.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/998

z 12. júna 2017,

ktorým sa dvestošesťdesiaty ôsmykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 7. júna 2017 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o zmenení jedného záznamu v zozname osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

riaditeľka Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Identifikačné údaje pre záznam: „Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network); g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad). Ďalšie informácie: a) pôsobí v Sýrii; b) v období od 30. mája 2013 do 13. mája 2014 uvedený ako alias subjektu Al-Qaida in Iraq. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 14.5.2014.“ sa pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ v Prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 nahrádzajú takto:

„Al-Nusrah Front for the People of the Levant (alias a) the Victory Front; b) Jabhat al-Nusrah; c) Jabhet al-Nusra; d) Al-Nusrah Front; e) Al-Nusra Front; f) Ansar al-Mujahideen Network); g) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad; h) Jabhat Fath al Sham; i) Jabhat Fath al-Sham; j) Jabhat Fatah al-Sham; k) Jabhat Fateh Al-Sham; l) Fatah al-Sham Front; m) Fateh al-Sham Front); n) Conquest of the Levant Front; o) The Front for the Liberation of al Sham; p) Front for the Conquest of Syria/the Levant; q) Front for the Liberation of the Levant; r) Front for the Conquest of Syria. Ďalšie informácie: a) pôsobí v Sýrskej arabskej republike b) Iraku; c) v období od 30. mája 2013 do 13. mája 2014 uvedený ako alias subjektu Al-Qaida in Iraq. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 14.5.2014.“


14.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/999

z 13. júna 2017,

ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho články 58 a 131,

keďže:

(1)

Látka 1-bromopropán (n-propylbromid) spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategórie 1B) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (2), a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) k uvedenému nariadeniu.

(2)

Látka diizopentyl-ftalát spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(3)

Látka kyselina ftalová, rozvetvené di-C6-8 alkylestery, C7-obohatené spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(4)

Látka kyselina ftalová, di-C7-11-rozvetvené a lineárne alkylestery spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(5)

Látka dipentyl-ftalát (pentyl rozvetvený a lineárny) spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(6)

Látka bis(2-metoxyetyl)-ftalát spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(7)

Látka dipentyl-ftalát spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(8)

Látka n-pentyl-izopentylftalát spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia.

(9)

S obsahom určitého percentuálneho podielu benzo[a]pyrénu látka antracénový olej spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénna látka (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. a) uvedeného nariadenia. Táto látka je tiež perzistentná, bioakumulatívna a toxická, ako aj veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, a preto spĺňa kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu, ktoré sú stanovené v článku 57 písm. d) a e) uvedeného nariadenia.

(10)

Látka smola, uhoľnodechtová, vysokoteplotná spĺňa kritériá klasifikácie ako karcinogénna látka (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. a) uvedeného nariadenia. Táto látka je tiež perzistentná, bioakumulatívna a toxická, ako aj veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, a preto spĺňa kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu, ktoré sú stanovené v článku 57 písm. d) a e) uvedeného nariadenia.

(11)

Skupina látok etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol [pokrývajúci dobre definované látky a látky neznámeho alebo variabilného zloženia, produkty komplexných reakcií alebo biologické materiály („UVCB látky“), polyméry a homológy] sú látky, ktoré majú prostredníctvom svojho rozkladu vlastnosti narúšajúce endokrinný systém, v prípade ktorých existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú závažné účinky na životné prostredie. Takto vzbudzujú rovnakú úroveň obáv ako ostatné látky uvedené v článku 57 písm. a) až e) nariadenia (ES) č. 1907/2006, a preto spĺňajú kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu, ktoré sú stanovené v článku 57 písm. f) uvedeného nariadenia.

(12)

Skupina látok etoxylovaný 4-nonylfenol s rozvetveným a lineárnym C9-reťazcom kovalentne viazaným v polohe 4 fenolu, pokrývajúci UVCB látky a dobre definované látky, polyméry a homológy, ktoré zahrňujú ktorékoľvek jednotlivé izoméry a/alebo ich kombináciu), sú látky, ktoré majú v dôsledku svojho rozkladu vlastnosti narúšajúce endokrinný systém, v prípade ktorých existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú závažné účinky na životné prostredie. Takto vzbudzujú rovnakú úroveň obáv ako ostatné látky uvedené v článku 57 písm. a) až e) nariadenia (ES) č. 1907/2006, a preto spĺňajú kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu, ktoré sú stanovené v článku 57 písm. f) uvedeného nariadenia.

(13)

Uvedené látky boli identifikované a zahrnuté do zoznamu látok navrhovaných na zahrnutie v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Okrem majú byť na základe odporúčaní Európskej chemickej agentúry (ďalej len „agentúra“) zo 6. februára 2014 (3) a 1. júla 2015 (4) v súlade s článkom 58 nariadenia (ES) č. 1907/2006 prednostne zahrnuté do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu. Komisii boli okrem toho doručené informácie o sociálno-ekonomických vplyvoch, ktoré zainteresované strany poskytli v rámci podaní predložených v nadväznosti na doručenie piateho odporúčania agentúry alebo ktoré boli poskytnuté v rámci verejnej konzultácie, ktorá sa uskutočnila súčasne s verejnou konzultáciou agentúry o jej návrhu šiesteho odporúčania. Bez ohľadu na získané informácie je vhodné zahrnúť tieto látky do uvedenej prílohy.

(14)

Je vhodné uviesť dátumy stanovené v článku 58 ods. 1 písm. c) bod ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006 v súlade s odporúčaniami agentúry zo 6. februára 2014 a z 1. júla 2015. Tieto dátumy boli stanovené na základe odhadovaného času potrebného na prípravu žiadosti o autorizáciu s prihliadnutím na dostupné informácie o jednotlivých látkach a na informácie získané v priebehu verejných konzultácií vykonaných v súlade s článkom 58 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006. V tejto súvislosti by sa mala zohľadniť schopnosť agentúry vybavovať žiadosti v lehote stanovenej v nariadení (ES) č. 1907/2006, ako sa stanovuje v článku 58 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(15)

Pre každú z týchto látok uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu neexistujú žiadne dôvody, prečo by dátum uvedený v článku 58 ods. 1 písm. c) bode i) nariadenia (ES) č. 1907/2006 mal byť stanovený neskôr ako 18 mesiacov po dátume uvedenom v článku 58 ods. 1 písm. c) bode ii) uvedeného nariadenia.

(16)

V článku 58 ods. 1 písm. e) v spojení s článkom 58 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa stanovuje možnosť udeliť výnimku z použitia alebo z kategórií použitia v prípadoch, keď sa osobitným právnym predpisom Únie ukladajú minimálne požiadavky na ochranu zdravia ľudí alebo životného prostredia, ktoré zaručia riadnu kontrolu rizík. Podľa informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, nie je vhodné stanoviť výnimky na základe uvedených ustanovení.

(17)

Na základe informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, nie je vhodné stanoviť výnimky v prípade technologicky orientovaného výskumu a vývoja.

(18)

Na základe informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, nie je vhodné stanoviť lehoty na preskúmanie určitých použití. V súlade s článkom 60 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa obdobia preskúmania stanovia podľa jednotlivých prípadov pri zohľadnení, okrem iného, rizík, ktoré predstavujú použitia látky, sociálno-ekonomických prínosov vyplývajúcich z jej používania a analýzy alternatív alebo substitučného plánu predloženého na použitia, pre ktoré sa vyžaduje povolenie. V prípadoch, keď neexistuje žiadna vhodná alternatíva, riziká, ktoré predstavuje použitie, sú obmedzené vhodnými a účinnými opatreniami na riadenie rizík a ak sa očakáva veľký prínos vyplývajúci z použitia, ako by mohlo byť v prípade použitia pri výrobe liekov alebo zdravotníckych pomôcok, môžu byť obdobia preskúmania dlhšie.

(19)

S cieľom predísť predčasnému zastarávaniu výrobkov, ktoré sa po dátumoch zákazu uvedených v prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 už nevyrábajú, niektoré látky (samotné alebo v zmesiach) zahrnuté v uvedenej prílohe by mali byť dostupné pre výrobu náhradných dielov na opravu týchto výrobkov, ak tieto výrobky nemôžu bez týchto náhradných dielov slúžiť svojmu účelu a ak sú niektoré látky uvedené v prílohe XIV (samotné alebo v zmesiach) nevyhnutné na opravu týchto výrobkov. Na tento účel by sa žiadosti o autorizáciu na použitie látky z prílohy XIV na výrobu takýchto náhradných dielov a na opravu týchto výrobkov mali zjednodušiť. Prechodné opatrenia uplatniteľné na látky, ktorých sa týka takéto použitie, by sa mali predĺžiť s cieľom umožniť prijatie vykonávacích opatrení pre takéto zjednodušené žiadosti o autorizáciu.

(20)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(21)

N,N-dimetylformamid (DMF) spĺňa kritériá klasifikácie ako látka reprodukčne toxická (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia. Táto látka bola takisto identifikovaná a zahrnutá do zoznamu látok navrhovaných na zahrnutie v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a na základe odporúčania agentúry zo 6. februára 2014 má byť prednostne zahrnutá do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu v súlade s článkom 58 uvedeného nariadenia. DMF má podobné vnútorné vlastnosti ako N,N-dimetylacetamid (DMAC) a N-metyl-2-pyrolidón (NMP) a tieto tri látky možno považovať za možné alternatívy v prípade ich niektorých hlavných použití. NMP podlieha prebiehajúcemu postupu obmedzovania v súlade s článkom 69 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Vzhľadom na podobnosti týchto troch látok, pokiaľ ide o ich vnútorné vlastnosti aj ich priemyselné využitie, a s cieľom zabezpečiť konzistentný regulačný prístup Komisia považuje za vhodné odložiť rozhodnutie o zahrnutí DMF do prílohy XIV, ako tomu už bolo v prípade DMAC, keď Komisia zohľadnila odporúčanie agentúry zo 17. januára 2013.

(22)

C,C′-diazéndiyldikarboxamid (ADCA) spĺňa kritériá klasifikácie ako respiračný senzibilizátor (Resp. Sens.1). S prihliadnutím na všetky dostupné informácie o vnútorných vlastnostiach ADCA a o jej nepriaznivých účinkoch agentúra dospela k záveru, že ju možno považovať za látku, v prípade ktorej existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne má závažné účinky na zdravie ľudí, čo vzbudzuje rovnakú úroveň obáv ako ostatné látky uvedené v článku 57 písm. a) až e) nariadenia (ES) č. 1907/2006, a preto spĺňa kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu, ktoré sú stanovené v článku 57 písm. f) uvedeného nariadenia. Táto látka bola takisto identifikovaná a zahrnutá do zoznamu látok navrhovaných na zahrnutie v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a na základe odporúčania agentúry zo 6. februára 2014 má byť prednostne zahrnutá do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu v súlade s článkom 58 uvedeného nariadenia. Použitie ADCA je veľmi rozmanité a týka sa širokej škály rôznych výrobných odvetví, čo by mohlo viesť k veľmi zložitým žiadostiam o autorizáciu. Keďže súčasné skúsenosti s vybavovaním žiadostí o autorizáciu, ktoré pokrývajú širokú škálu použitia, sú stále obmedzené, je nateraz vhodné odložiť rozhodnutie o zahrnutí ADCA do prílohy XIV.

(23)

Určité ohňuvzdorné hlinitokremičité keramické vlákna (Al-RCF) a ohňuvzdorné zirkónium-hlinitokremičité keramické vlákna (Zr-RCF) spĺňajú kritériá pre klasifikáciu ako karcinogénna látka (kategórie 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. a) k uvedenému nariadeniu. Tieto látky boli takisto identifikované a zahrnuté do zoznamu látok navrhovaných na zahrnutie v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a na základe odporúčania agentúry zo 6. februára 2014 majú byť prednostne zahrnuté do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu v súlade s článkom 58 uvedeného nariadenia. Skutočné vlákna sa vyrábajú vo veľmi obmedzenom počte priemyselných zariadení a vo všeobecnosti sa priamo transformujú v rámci rovnakého výrobného procesu na výrobky, ktoré sa následne používajú v širokej škále priemyselných zariadení na vysokoteplotnú izoláciu, čo teoreticky môže viesť k značnej expozícii pracovníkov. Použitie výrobkov vyrábaných z vláken však nepodlieha udeľovaniu autorizácií podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006. S cieľom rozhodnúť o najvhodnejšom regulačnom prístupe Komisia nateraz považuje za vhodné odložiť rozhodnutie o zahrnutí Al-RCF a Zr-RCF do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

(24)

Kyselina boritá, bezvodý tetraboritan sodný, oxid boritý a hydrát tetraboritanu disodného spĺňajú kritériá klasifikácie ako látky reprodukčne toxické (kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a tým aj kritériá na zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 stanovené v článku 57 písm. c) uvedeného nariadenia. Tieto látky boli takisto identifikované a zahrnuté do zoznamu látok navrhovaných na zahrnutie v súlade s článkom 59 nariadenia (ES) č. 1907/2006 a na základe odporúčania agentúry zo 1. júla 2015 majú byť prednostne zahrnuté do prílohy XIV k uvedenému nariadeniu v súlade s článkom 58 uvedeného nariadenia. Okrem toho je použitie týchto látok veľmi rozmanité a týka sa širokej škály rôznych výrobných odvetví, čo by mohlo viesť k veľmi zložitým žiadostiam o autorizáciu. Keďže súčasné skúsenosti s vybavovaním žiadostí o autorizáciu, ktoré pokrývajú širokú škálu použitia, sú stále obmedzené, je nateraz vhodné odložiť rozhodnutie o zahrnutí týchto látok do prílohy XIV.

(25)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf


PRÍLOHA

Tabuľka v prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení takto:

1.

Dopĺňajú sa tieto položky:

 

 

 

Prechodné opatrenia

 

 

Položka č.

Látka

Vnútorná vlastnosť, resp. vlastnosti uvedené v článku 57

Posledný možný termín podania žiadosti (1)

Dátum zákazu (2)

Vyňaté (kategórie) použitia

Lehoty na preskúmanie

„32.

1-brómpropán

č. ES

:

203-445-0

č. CAS

:

106-94-5

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

33.

diizopentyl-ftalát

č. ES

:

210-088-4

č. CAS

:

605-50-5

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

34.

kyselina ftalová, rozvetvené di-C6-8 alkylestery, C7-obohatené

č. ES

:

276-158-1

č. CAS

:

71888-89-6

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

35.

kyselina ftalová, di-C7-11-rozvetvené a lineárne alkylestery

č. ES

:

271-084-6

č. CAS

:

68515-42-4

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

36.

dipentyl-ftalát (pentyl rozvetvený a lineárny)

č. ES

:

284-032-2

č. CAS

:

84777-06-0

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

37.

bis(2-metoxyetyl)-ftalát

č. ES

:

204-212-6

č. CAS

:

117-82-8

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

38.

dipentyl-ftalát

č. ES

:

205-017-9

č. CAS

:

131-18-0

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

39.

n-pentyl-izopentylftalát

č. ES

:

č. CAS

:

776297-69-9

poškodzujúca reprodukciu

(kategória 1B)

4. januára 2019

4. júla 2020

40.

antracénový olej

č. ES

:

292-602-7

č. CAS

:

90640-80-5

karcinogénna

(kategória 1B)***, PBT, vPvB

4. apríla 2019

4. októbra 2020

41.

smola, uhoľnodechtová, vysokoteplotná

č. ES

:

266-028-2

č. CAS

:

65996-93-2

karcinogénna

(kategória 1B), PBT, vPvB

4. apríla 2019

4. októbra 2020

42.

etoxylovaný 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol

[pokrývajúci dobre definované látky a UVCB látky, polyméry a homológy]

č. ES

:

č. CAS

:

vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) [článok 57 písm. f) – životné prostredie]

4. júla 2019

4. januára 2021

43.

etoxylovaný 4-nonylfenol s rozvetveným a lineárnym

C9- reťazcom kovalentne viazaným v polohe 4 fenolu, pokrývajúci UVCB látky a dobre definované látky, polyméry a homológy, ktoré zahrňujú ktorékoľvek jednotlivé izoméry a/alebo ich kombináciu]

č. ES

:

č. CAS

:

vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) [článok 57 písm. f) – životné prostredie]

4. júla 2019

4. januára 2021

—“

2.

Znak „(*)“ sa vkladá vedľa dátumu uvedeného v stĺpci „Posledný možný termín podania žiadosti“ v prípade týchto čísel látok: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 a 31.

3.

Znak „(**)“ sa vkladá vedľa dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum zákazu“ v prípade týchto čísel látok: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 a 31

4.

Za tabuľku sa vkladajú tieto poznámky:

„(*)

1. september 2019 v prípade použitia látky pri výrobe náhradných dielov určených na opravu výrobkov, ktorých výroba sa ukončila alebo sa ukončí pred dátumom zákazu uvedeným pri položke tejto látky, ak sa táto látka použila pri výrobe týchto výrobkov a tie nemôžu bez tohto náhradného dielu slúžiť svojmu účelu, a v prípade použitia látky (samotnej alebo v zmesi) na opravu týchto výrobkov, ak bola táto látka, samotná alebo v zmesi, použitá pri výrobe týchto výrobkov a tie nie je možné opraviť inak, ako pomocou tejto látky.

(**)

1. marec 2021 v prípade použitia látky pri výrobe náhradných dielov určených na opravu výrobkov, ktorých výroba sa ukončila alebo sa ukončí pred dátumom zákazu uvedeným pri položke tejto látky, ak sa táto látka použila pri výrobe týchto výrobkov a tie nemôžu bez týchto náhradných dielov slúžiť svojmu účelu, a v prípade použitia látky (samotnej alebo v zmesi) na opravu týchto výrobkov, ak táto látka bola použitá pri výrobe týchto výrobkov a tie nie je možné opraviť inak, ako pomocou tejto látky.

(***)

Nespĺňa kritériá na identifikovanie ako karcinogén, ak obsahuje < 0,005 % (hm. %) benzo[a]pyrén (č. Einecs 200-028-5)“


(1)  Dátum uvedený v článku 58 ods. 1 písm. c) bode ii).

(2)  Dátum uvedený v článku 58 ods. 1 písm. c) bode i).


14.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/14


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1000

z 13. júna 2017,

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kyselinu perfluoroktánovú (PFOA), jej soli a látky súvisiace s PFOA

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 1,

keďže:

(1)

Kyselina perfluoroktánová (ďalej len „PFOA“), jej soli a látky súvisiace s PFOA (2) majú niektoré špecifické vlastnosti, napr. vysokú odolnosť proti treniu, dielektrické vlastnosti, odolnosť proti teplu a chemickým látkam a nízku povrchovú energiu. Ich použitie má široký záber, napr. pri výrobe fluorovaných polymérov a fluorovaných elastomérov, ako povrchovo aktívne látky v hasiacich penách a pri výrobe textilu a papiera na zabezpečenie odpudivosti voči vode, mastnote, oleju a/alebo znečisteniu.

(2)

Dňa 14. júna 2013 výbor členských štátov, na ktorý sa odkazuje v článku 76 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1907/2006, určil PFOA ako látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (ďalej len „PBT“) v súlade s článkom 57 písm. d) tohto nariadenia. Dňa 20. júna 2013 bola PFOA zaradená do zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (ďalej len „SVHC“) na možné zahrnutie do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

(3)

Dňa 17. októbra 2014 Nemecko a Nórsko predložili Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) dokumentáciu (3) podľa článku 69 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „dokumentácia podľa prílohy XV“), v ktorej sa navrhuje obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania PFOA, jej solí a látok súvisiacich s PFOA s cieľom riešiť riziká pre zdravie ľudí a životné prostredie. Nemecko a Nórsko navrhli pre prítomnosť týchto látok v iných látkach, zmesiach alebo výrobkoch koncentračný limit vo výške 2 ppb a nenavrhli žiadne výnimky okrem výnimky pre použité výrobky, pri ktorých je možné preukázať ich konečné použitie v Únii pred dátumom začatia uplatňovania obmedzenia.

(4)

Dňa 8. septembra 2015 výbor agentúry pre hodnotenie rizík (ďalej len „RAC“) prijal stanovisko, v ktorom dospel k záveru, že vzhľadom na úpravu rozsahu a podmienok navrhovaných v dokumentácii podľa prílohy XV je všeobecné obmedzenie výroby, používania a uvádzania PFOA, jej solí a látok súvisiacich s PFOA na trh najvhodnejším opatrením v rámci celej Únie na riešenie identifikovaných rizík vzhľadom na účinnosť pri znižovaní týchto rizík. RAC navrhol dva rôzne koncentračné limity, a to 25 ppb pre PFOA a jej soli a 1 000 ppb pre jednu alebo viacero látok súvisiacich s PFOA v iných látkach, zmesiach alebo vo výrobkoch pri zohľadnení možnej prítomnosti nevyhnutných nečistôt a neúmyselnej kontaminácie a pri zohľadnení možností analytických metód. RAC navrhol, aby sa z obmedzení vyňali fotografické nátery, ktoré sa používajú na filmy, papiere alebo tlačiarenské platne, implantovateľné zdravotnícke pomôcky a látky alebo zmesi používané v polovodičových a fotolitografických postupoch vzhľadom na relatívne malý vplyv na životné prostredie a dlhšie lehoty nahradenia. RAC zároveň navrhol, aby sa vyňalo použitie látok ako prepravovaných izolovaných medziproduktov s cieľom umožniť výrobu alternatívnych látok a tiež uvádzanie použitých výrobkov na trh.

(5)

Dňa 4. decembra 2015 výbor agentúry pre sociálno-ekonomickú analýzu (ďalej len „SEAC“) prijal stanovisko, v ktorom uviedol, že obmedzenie navrhované v dokumentácii podľa prílohy XV a upravené výbormi RAC a SEAC je najvhodnejším opatrením v rámci celej Únie na riešenie identifikovaných rizík vzhľadom na sociálno-ekonomické prínosy a sociálno-ekonomické náklady.

(6)

SEAC súhlasil s výnimkami, ktoré navrhol RAC. Okrem toho SEAC navrhol namiesto osemnásťmesačného odkladu obmedzenia, ktorý sa navrhuje v dokumentácii podľa prílohy XV, trojročný odklad s cieľom umožniť zainteresovaným stranám prijať nevyhnutné opatrenia na zaistenie súladu. SEAC navrhol dlhšie odklady obmedzení pre latexové tlačiarenské farby, textílie na ochranu pracovníkov, membrány pre zdravotnícke textílie, filtráciu pri úprave vody, výrobné procesy a úpravu odpadových vôd, určité plazmovo nanášané nanotechnologické nátery a neimplantovateľné zdravotnícke pomôcky, a to vzhľadom na zváženie sociálno-ekonomických aspektov, ako sú vysoké náklady, významné hospodárske zaťaženie, nedostatok alternatív, relatívne nízke emisie do životného prostredia a kritické použitie s vysokým spoločenským prínosom.

(7)

SEAC zároveň navrhol, aby sa z navrhovaného obmedzenia vyňali hasiace peny, ktoré už boli uvedené na trh pred dátumom začatia uplatňovania obmedzenia, ako aj zariadenia na výrobu polovodičov.

(8)

Konzultácia s fórom agentúry na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách, na ktoré sa odkazuje v článku 76 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1907/2006, sa uskutočnila počas procesu obmedzenia a stanovisko fóra bolo zohľadnené.

(9)

Dňa 12. januára 2016 agentúra predložila Komisii stanoviská RAC a SEAC (4).

(10)

Na základe týchto stanovísk Komisia dospela k záveru, že pri výrobe PFOA, jej solí a látok súvisiacich s PFOA, a to samostatne alebo ako zložiek iných látok, v zmesiach alebo vo výrobkoch, ako aj pri ich používaní alebo uvádzaní na trh vznikajú neprijateľné riziká pre zdravie ľudí a životné prostredie. Komisia sa domnieva, že uvedené riziká treba riešiť na úrovni Únie.

(11)

Kyselina perfluoroktánsulfónová (ďalej len „PFOS“) a jej deriváty by sa mali vyňať z navrhovaného obmedzenia, pretože tieto látky už upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (5). Z navrhovaného obmedzenia by sa tiež mala vyňať nevyhnutná výroba PFOA počas výroby fluorových chemických látok s uhlíkovým reťazcom rovným alebo kratším ako šesť atómov.

(12)

Podľa odporúčania SEAC by sa uplatňovanie obmedzenia malo celkove odložiť o tri roky a o dlhšie obdobia v súvislosti so špecifikovanými odvetviami s cieľom umožniť zainteresovaným stranám dosiahnuť súlad s navrhovaným obmedzením. Hoci je k dispozícii štandardná analytická metóda na stanovenie extrahovateľnej PFOS v natieraných a impregnovaných pevných výrobkoch, kvapalinách a hasiacich penách (CEN/TS 15968:2010), ktorú najpravdepodobnejšie možno upraviť tak, aby zahŕňala aj PFOA a látky súvisiace s PFOA s relevantným detekčným limitom, v súčasnosti nie je k dispozícii žiadna takáto štandardná metóda na extrakciu a chemickú analýzu uvedených látok. Obdobie odkladu obmedzenia by malo umožňovať ďalší vývoj vhodných analytických metód, ktoré možno používať pre všetky matrice.

(13)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Látky súvisiace s PFOA sú látky, o ktorých sa na základe ich molekulárnej štruktúry predpokladá, že majú potenciál rozložiť sa alebo zmeniť sa na PFOA.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/e9cddee6-3164-473d-b590-8fcf9caa50e7.

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2f0dfce0-3dcf-4398-8d6b-2e59c86446be.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).


PRÍLOHA

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa dopĺňa táto položka:

„68.

Perfluoroktánová kyselina (PFOA)

CAS č. 335-67-1

ES č. 206-397-9

a jej soli.

Všetky príbuzné látky (vrátane jej solí a polymérov), ktoré majú ako jeden z prvkov štruktúry lineárnu alebo rozvetvenú perfluoroheptylovú skupinu so vzorcom C7F15- priamo spojenú s iným atómom uhlíka.

Všetky príbuzné látky (vrátane jej solí a polymérov), ktoré majú ako jeden z prvkov štruktúry lineárnu alebo rozvetvenú perfluorooktylovú skupinu so vzorcom C8F17-.

Z tohto označenia sú vyňaté tieto látky:

C8F17-X, kde X = F, Cl, Br.

C8F17-C(= O)OH, C8F17-C(= O)O-X′ alebo C8F17-CF2-X′ (kde X′ = akákoľvek skupina vrátane solí).

1.

Nesmú sa vyrábať ani uvádzať na trh ako samostatné látky od 4. júla 2020.

2.

Nesmú sa od 4. júla 2020 používať pri výrobe ani uvádzať na trh ako súčasť:

a)

inej látky, ako zložka;

b)

zmesi;

c)

výrobku;

v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 25 ppb PFOA vrátane jej solí alebo 1 000 ppb jednej alebo viacerých látok súvisiacich s PFOA.

3.

Body 1 a 2 sa uplatňujú od:

a)

4. júla 2022 na:

i)

zariadenia používané na výrobu polovodičov;

ii)

latexové tlačiarenské farby.

b)

4. júla 2023 na:

i)

textílie na ochranu pracovníkov pred rizikami pre ich zdravie a bezpečnosť;

ii)

membrány pre zdravotnícke textílie, filtráciu pri úprave vody, výrobné procesy a úpravu odpadových vôd;

iii)

plazmovo nanášané nanotechnologické nátery.

c)

4. júla 2032 na zdravotnícke pomôcky okrem implantovateľných zdravotníckych pomôcok v rámci rozsahu pôsobnosti smernice 93/42/EHS.

4.

Body 1 a 2 sa neuplatňujú na žiadne z týchto položiek:

a)

kyselina perfluoroktánsulfónová a jej deriváty, ktoré sa uvádzajú v časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 850/2004;

b)

výroba látok, ktoré nevyhnutne vznikajú ako vedľajší výrobok počas výroby fluorových chemických látok s uhlíkovým reťazcom rovným alebo kratším ako 6 atómov;

c)

látka, ktorá sa má použiť alebo sa používa ako prepravovaný izolovaný medziprodukt, za predpokladu, že sú splnené podmienky článku 18 ods. 4 písm. a) až f) tohto nariadenia;

d)

látka, ako zložka inej látky alebo zmesi, ktorá sa má použiť alebo používa:

i)

pri výrobe implantovateľných zdravotníckych pomôcok patriacich do pôsobnosti smernice 93/42/EHS;

ii)

vo fotografických náteroch, ktoré sa používajú na filmy, papiere alebo tlačiarenské platne;

iii)

vo fotolitografických postupoch pre polovodiče alebo v leptacích procesoch pre kompozitné polovodiče;

e)

v koncentrovaných hasiacich penových zmesiach, ktoré sa uviedli na trh pred 4. júla 2020 a majú sa použiť alebo sa používajú pri výrobe iných hasiacich penových zmesí.

5.

Bod 2 písm. b) sa neuplatňuje na hasiace penové zmesi, ktoré boli:

a)

uvedené na trh pred 4. júlom 2020, alebo

b)

vyrobené v súlade s odsekom 4 písm. e), za predpokladu, že v prípade používania na výcvikové účely sa minimalizujú emisie do životného prostredia a zbierajú a bezpečne sa likvidujú odpadové vody.

6.

Bod 2 písm. c) sa neuplatňuje na:

a)

výrobky uvedené na trh pred 4. júlom 2020;

b)

implantovateľné zdravotnícke pomôcky vyrobené v súlade s bodom 4 písm. d) bodom i);

c)

výrobky s fotografickým náterom uvedené v bode 4 písm. d) bode ii);

d)

polovodiče alebo kompozitné polovodiče uvedené v bode 4 písm. d) bode iii).“


Korigendá

14.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/19


Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

( Úradný vestník Európskej únie L 294 z 28. októbra 2016 )

Na strane 163 v prílohe, v texte, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87, v druhej časti, IV. triede, 20. kapitole v riadku pred číselným znakom KN 2008 97 51 stĺpci 2:

namiesto:

„V bezprostrednom obale s čistým obsahom nepresahujúcim 1 kg“

má byť:

„V bezprostrednom obale s čistým obsahom presahujúcim 1 kg“.

Na strane 207 v prílohe, v texte, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87, v druhej časti, V. triede, 27. kapitole v doplnkovej poznámke 2 písm. f) treťom odseku:

namiesto:

„Termín ‚rozpustená farba C‘ znamená farba výrobku stanovená metódou ISO 2049 (rovnocennou metóde ASTM D 1500) po zmiešaní jedného objemového dielu tohto výrobku s 100 objemovými dielmi xylénu, toluénu alebo iného vhodného rozpúšťadla. Farba musí byť stanovená okamžite po rozpustení.“

má byť:

„Termín ‚rozpustená farba C‘ znamená farba výrobku stanovená metódou ISO 2049 (rovnocennou metóde ASTM D 1500), keď sa xylén, toluén alebo iné vhodné rozpúšťadlo použije na doplnenie do 100 objemových dielov k jednému objemovému dielu výrobku. Farba musí byť stanovená okamžite po rozpustení.“