ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 143

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
3. júna 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/949 z 2. júna 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o konfiguráciu identifikačného kódu pre hovädzí dobytok, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 911/2004 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/950 z 2. júna 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1068/2011, pokiaľ ide o minimálny obsah endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (DSM 18404) v prípravku ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku a pre všetky druhy vtákov chované na znášku (držiteľ povolenia spoločnosť BASF SE) ( 1 )

5

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/951 zo 17. mája 2017 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Fínska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

9

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

3.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 143/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/949

z 2. júna 2017,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o konfiguráciu identifikačného kódu pre hovädzí dobytok, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 911/2004

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (1), najmä na jeho článok 4 ods. 3 písm. c),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1760/2000 sa stanovujú pravidlá identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka. S cieľom umožniť vysledovanie pohybov hovädzieho dobytka sa v uvedenom nariadení stanovuje, že všetky zvieratá musia byť označené najmenej dvomi prostriedkami na identifikáciu uvedenými v prílohe I k danému nariadeniu, s použitím toho istého jedinečného identifikačného kódu. Prostriedky na identifikáciu uvedené v danej prílohe zahŕňajú bežný ušný štítok a elektronický identifikátor vo forme elektronického ušného štítku alebo bachorového bolusu či injektovateľného transpondéra.

(2)

V nariadení (ES) č. 1760/2000, zmenenom nariadením (EÚ) č. 653/2014 (2), sa stanovuje, že pravidlá týkajúce sa konfigurácie identifikačného kódu sa stanovujú prostredníctvom vykonávacích aktov.

(3)

Najvhodnejšou konfiguráciou identifikačného kódu pre hovädzí dobytok, konzistentnou s normami identifikácie zvierat stanovenými Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (International Organization for Standardization, ISO) je buď dvojpísmenný, alebo trojčíselný kód krajiny, a individuálny kód zvieraťa pozostávajúci z maximálne 12 číslic.

(4)

Konfiguráciou identifikačného kódu, ktorá sa má stanoviť v tomto nariadení, by sa navyše malo zabezpečiť fungovanie jednotného trhu, a to nielen s hovädzím dobytkom, ale aj s ovcami a kozami, v prípade ktorých sa takáto konfigurácia identifikačného kódu vyžaduje v súlade s nariadením Rady (ES) č. 21/2004 (3), bez ohľadu na prostriedky na identifikáciu zavedené v rôznych členských štátoch.

(5)

V nariadení Komisie (ES) č. 911/2004 (4) sa stanovuje kodifikovaná forma, ktorá sa používa na identifikáciu členského štátu pôvodu spolu s informáciami o jednotlivom zvierati, ktoré sa majú uviesť na viditeľných ušných značkách. Touto kodifikovanou formou identifikácie je kód krajiny pozostávajúci z dvoch písmen spolu s individuálnym kódom zvieraťa, ktorý pozostáva z maximálne 12 číslic.

(6)

Konfigurácia identifikačného kódu pre hovädzí dobytok by mala byť uplatniteľná tak na bežné ušné štítky, ako aj na elektronické identifikátory a takéto kódy by mali byť interoperabilné, elektronicky vymeniteľné a čitateľné vo všetkých členských štátoch. Nariadenie (ES) č. 911/2004 by sa malo preto zmeniť, aby odkazovalo na identifikačný kód, ktorý sa má stanoviť týmto nariadením.

(7)

V článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 911/2004 sa stanovuje, že Španielsko, Írsko, Taliansko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo si môžu ponechať vlastný systém alfanumerického kódu pre uvedených 12 číslic nasledujúcich po kóde krajiny, pokiaľ ide o zvieratá narodené do 31. decembra 1999 v prípade Španielska, Írska, Talianska a Portugalska, a pokiaľ ide o zvieratá narodené do 30. júna 2000 v prípade Spojeného kráľovstva. Keďže pravidlá pre konfiguráciu identifikačného kódu pre hovädzí dobytok, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, majú nahradiť pravidlá stanovené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 911/2004, v tomto nariadení by sa mala takisto stanoviť uvedená výnimka.

(8)

V článku 5 nariadenia (ES) č. 1760/2000 sa stanovuje, že členské štáty musia zostaviť počítačovú databázu pre hovädzí dobytok, do ktorej musí príslušný orgán členského štátu zaznamenať identifikačný kód hovädzieho dobytka. Navyše sa v článku 4 ods. 4 uvedeného nariadenia stanovuje dátum, od ktorého musia členské štáty zabezpečiť plnú funkčnosť infraštruktúry nutnej na využívanie elektronického identifikátora ako úradného prostriedku na identifikáciu hovädzieho dobytka. Súčasťou tejto infraštruktúry je počítačová databáza.

(9)

V záujme hladkého prechodu z bežných ušných štítkov na elektronické identifikátory je vhodné stanoviť dočasné opatrenia na prekódovanie identifikačného kódu pre hovädzí dobytok v počítačovej databáze, kým sa nezabezpečí plná funkčnosť infraštruktúry, ktorú potrebujú členské štáty na využívanie elektronického identifikátora.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá konfigurácie identifikačného kódu pre hovädzí dobytok podľa článku 4 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1760/2000.

Článok 2

Konfigurácia identifikačného kódu pre hovädzí dobytok

Identifikačný kód musí figurovať na prostriedkoch na identifikáciu v tejto podobe:

a)

prvým prvkom identifikačného kódu musí byť kód toho členského štátu, kde bol prostriedok na identifikáciu prvýkrát použitý, a to v podobe buď dvojpísmenného kódu, alebo trojčíselného kódu, ako sa uvádza v prílohe;

b)

druhým prvkom identifikačného kódu musí byť individuálny číselný kód zvieraťa, ktorý nesmie presiahnuť 12 číslic; Írsko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo si však môžu ponechať vlastný systém alfanumerického kódu pre uvedených 12 číslic nasledujúcich po kóde krajiny, pokiaľ ide o zvieratá narodené do 31. decembra 1999 v prípade Írska, Španielska, Talianska a Portugalska, a pokiaľ ide o zvieratá narodené do 30. júna 2000 v prípade Spojeného kráľovstva.

Článok 3

Počítačová databáza

Príslušný orgán členského štátu môže zaznamenať do počítačovej databázy pre hovädzí dobytok podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1760/2000 identifikačný kód vo forme buď dvojpísmenného kódu, alebo trojčíselného kódu, ktoré sa uvádzajú v článku 2 písm. a) tohto nariadenia, bez ohľadu na kód krajiny, ktorý figuruje na prostriedku na identifikáciu, pokiaľ je zabezpečená plná vysledovateľnosť hovädzieho zvieraťa.

Článok 4

Zmeny nariadenia (ES) č. 911/2004

Nariadenie (ES) č. 911/2004 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Znaky tvoriace identifikačný kód na ušných značkách musia mať podobu stanovenú v článku 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/949 (*1).

(*1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/949 z 2. júna 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o konfiguráciu identifikačného kódu pre hovädzí dobytok, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 911/2004 (Ú. v. EÚ L 143, 3.6.2017, s. 1).“"

2.

Príloha I sa vypúšťa.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 653/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu hovädzieho dobytka a označovanie hovädzieho mäsa (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 33).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 911/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o ušné značky, zdravotné preukazy zvierat a registre zvierat (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 65).


PRÍLOHA

Kódy krajín uvedené v článku 2:

Členský štát

Dvojpísmenný kód

Trojčíselný kód

Belgicko

BE

056

Bulharsko

BG

100

Česká republika

CZ

203

Dánsko

DK

208

Nemecko

DE

276

Estónsko

EE

233

Írsko

IE

372

Grécko

EL

300

Španielsko

ES

724

Francúzsko

FR

250

Chorvátsko

HR

191

Taliansko

IT

380

Cyprus

CY

196

Lotyšsko

LV

428

Litva

LT

440

Luxembursko

LU

442

Maďarsko

HU

348

Malta

MT

470

Holandsko

NL

528

Rakúsko

AT

040

Poľsko

PL

616

Portugalsko

PT

620

Rumunsko

RO

642

Slovinsko

SI

705

Slovensko

SK

703

Fínsko

FI

246

Švédsko

SE

752

Spojené kráľovstvo

UK

826


3.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 143/5


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/950

z 2. júna 2017,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1068/2011, pokiaľ ide o minimálny obsah endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (DSM 18404) v prípravku ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku a pre všetky druhy vtákov chované na znášku (držiteľ povolenia spoločnosť BASF SE)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

Používanie enzymatického prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (DSM 18404) bolo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1068/2011 (2) povolené na desať rokov pre kurčatá chované na znášku, plemenné morky, morky chované na plemeno (morky v odchove), iné menej významné druhy vtákov (okrem kačíc na výkrm) a okrasné vtáky.

(3)

V súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 navrhol držiteľ povolenia zmenu podmienok povolenia uvedeného prípravku znížením jeho minimálneho obsahu z 560 TXU/kg na 280 TXU/kg a z 250 TGU/kg na 125 TGU/kg kompletného krmiva, pokiaľ ide o jeho použitie pre kurčatá chované na znášku a pre všetky druhy vtákov chované na znášku. K žiadosti priložil relevantné podporné údaje. Komisia túto žiadosť postúpila Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(4)

Úrad dospel v stanovisku z 20. októbra 2016 (3) k záveru, že za nových navrhovaných podmienok použitia má prípravok s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (DSM 18404) potenciál byť účinným aj pri požadovaných minimálnych dávkach 280 TXU/kg a 125 TGU/kg kompletného krmiva pre kurčatá chované na znášku a pre všetky druhy vtákov chované na znášku. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení daného prípravku na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (DSM 18404) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené.

(6)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1068/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1068/2011 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1068/2011 z 21. októbra 2011 o povolení enzymatického prípravku z endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (DSM 18404) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá chované na znášku, plemenné morky, morky chované na plemeno (morky v odchove), iné menej významné druhy vtákov (okrem kačíc na výkrm) a okrasné vtáky (držiteľ povolenia spoločnosť BASF SE) (Ú. v. EÚ L 277, 22.10.2011, s. 11).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(11):4626.


PRÍLOHA

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a7

BASF SE

endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

endo-1,4-beta-glukanáza

EC 3.2.1.4

Zloženie doplnkovej látky

prípravok s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy produkovanej hubou Aspergillus niger (DSM 18404) s minimálnou aktivitou:

 

tuhá forma:

5 600 TXU (1) a 2 500 TGU (2)/g

 

tekutá forma:

5 600 TXU a 2 500 TGU/g

Charakteristika účinnej látky

endo-1,4-beta-xylanáza produkovaná hubou Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanáza produkovaná hubou Aspergillus niger (DSM 18404)

Analytická metóda  (3)

Na účely kvantifikácie aktivity endo-1,4-beta-xylanázy:

viskozimetrická metóda založená na znížení viskozity pôsobením endo-1,4-beta-xylanázy na substrát obsahujúci xylán (pšeničný arabinoxylán) pri pH 3,5 a teplote 55 °C.

Na účely kvantifikácie aktivity endo-1,4-beta-glukanázy:

viskozimetrická metóda založená na znížení viskozity pôsobením endo-1,4-beta-glukanázy na substrát obsahujúci glukán (jačmenný beta-glukán) pri pH 3,5 a teplote 40 °C.

Menej významné druhy hydiny na výkrm (iné ako kačice na výkrm) a okrasné vtáky

280 TXU

125 TGU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov uveďte podmienky skladovania a stabilitu pri tepelnom ošetrení.

2.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva:

menej významné druhy hydiny na výkrm (iné ako kačice) a okrasné vtáky: 280 – 840 TXU/125 – 375 TGU;

kurčatá chované na znášku a všetky menej významné druhy vtákov chované na znášku: 280 – 840 TXU/125 – 375 TGU;

plemenné morky, morky chované na plemeno (morky v odchove): 560 – 840 TXU/250 – 375 TGU.

3.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest a pokožky.

11.11.2021

kurčatá chované na znášku a všetky menej významné druhy vtákov chované na znášku:

280 TXU

125 TGU

plemenné morky, morky chované na plemeno (morky v odchove):

560 TXU

250 TGU


(1)  1 TXU je množstvo enzýmu, ktoré z pšeničného arabinoxylánu uvoľní 5 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) za minútu pri pH 3,5 a teplote 55 °C.

(2)  1 TGU je množstvo enzýmu, ktoré z jačmenného beta-glukánu uvoľní 1 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) za minútu pri pH 3,5 a teplote 40 °C.

(3)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


ROZHODNUTIA

3.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 143/9


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/951

zo 17. mája 2017

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti z Fínska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)

Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (3), EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

(3)

Fínsko 22. novembra 2016 predložilo žiadosť o mobilizáciu prostriedkov z EGF v súvislosti s prepúšťaním v odvetví ekonomickej činnosti zaradenom do divízie 26 (Výroba počítačov, elektronických a optických výrobkov) štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve („NACE“) Rev. 2 vo Fínsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)

Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Fínskom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 2 641 800 EUR.

(5)

S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2017 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 2 641 800 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 17. mája 2017.

V Štrasburgu 17. mája 2017.

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

C. ABELA


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).