ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 96

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
7. apríla 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/626 z 31. marca 2017, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acetamipridu, cyantraniliprolu, cypermetrínu, cyprodinilu, difenokonazolu, etefónu, fluopyramu, flutriafolu, fluxapyroxadu, imazapiku, imazapyru, lambda-cyhalotrínu, mezotriónu, profenofosu, propikonazolu, pyrimetanilu, spirotetramatu, tebukonazolu, triazofosu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/627 z 3. apríla 2017, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fénpyroximátu, triadimenolu a triadimefónu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

7.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/626

z 31. marca 2017,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acetamipridu, cyantraniliprolu, cypermetrínu, cyprodinilu, difenokonazolu, etefónu, fluopyramu, flutriafolu, fluxapyroxadu, imazapiku, imazapyru, lambda-cyhalotrínu, mezotriónu, profenofosu, propikonazolu, pyrimetanilu, spirotetramatu, tebukonazolu, triazofosu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Komisia Codex Alimentarius (CAC) prijala 11. júla 2015 maximálne hladiny rezíduí podľa kódexu (CXL) pre mezotrión (2). CAC prijala 1. júla 2016 CXL pre abamektín, acetamiprid, acetochlór, chlorotalonil, cyantraniliprol, cypermetrín, cyprodinil, difenokonazol, etefón, flonikamid, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapik, imazapyr, lambda-cyhalotrín, lufenurón, profenofos, propikonazol, pyrimetanil, chinklorak, spirotetramat, tebukonazol, triazofos a trifloxystrobín (3).

(2)

Maximálne hladiny rezídiuí (MRL) sú stanovené pre uvedené látky v nariadení (ES) č. 396/2005.

(3)

V súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4), ak existujú medzinárodné normy alebo ak sa očakáva ich dokončenie, majú sa vziať do úvahy pri vypracúvaní alebo úprave potravinového práva s výnimkou toho, ak by takéto normy alebo ich príslušné časti boli neúčinnými alebo nevhodnými prostriedkami na splnenie legitímnych cieľov potravinového práva alebo ak je pre to vedecké zdôvodnenie alebo ak by mali za následok inú úroveň ochrany, ako je úroveň stanovená za vhodnú v Spoločenstve. Okrem toho má Únia v súlade s článkom 13 písm. e) uvedeného nariadenia podporovať konzistentnosť medzi medzinárodnými technickými normami a potravinovým právom a pritom zabezpečiť, aby sa neznížila vysoká úroveň ochrany, ktorú Únia prijala.

(4)

Únia predložila výhradu adresovanú kódexovému výboru pre rezíduá pesticídov (CCPR), ktorá sa týkala CXL navrhovaných pre tieto kombinácie pesticídov/produktov: abamektín (všetky produkty), acetochlór (všetky produkty), chlorotalonil (všetky produkty), cyantraniliprol (mlieko), etefón (jačmeň, raž, pšenica), flonikamid (všetky produkty), flutriafol (hlúbová zelenina, zeler, tekvicovité, paprika, jadrové ovocie, produkty živočíšneho pôvodu), fluxapyroxad (zeler, bobuľové a iné drobné ovocie, hlúbová zelenina, listová hlúbová zelenina, mrkva, plodová zelenina, tekvicovité, cesnak, cibuľa, paštrnák, šalotka), lufenurón (všetky produkty), mezotrión (špargľa, krovité bobuľové ovocie, krovité drobné ovocie, brusnice, jedlé vedľajšie jatočné produkty cicavcov, vajcia, mäso z cicavcov, mlieko, okra, jedlé vedľajšie jatočné produkty hydiny, hydinové mäso, rebarbora, cukrová trstina), chinklorak (všetky produkty) a tebukonazol (slnečnicové semená).

(5)

CXL pre acetamiprid, cyantraniliprol, cypermetrín, cyprodinil, difenokonazol, etefón, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapik, imazapyr, lambda-cyhalotrín, mezotrión, profenofos, propikonazol, pyrimetanil, spirotetramat, tebukonazol, triazofos a trifoxystrobín, ktoré nie sú uvedené v odôvodnení 4, by sa preto mali zahrnúť do nariadenia (ES) č. 396/2005 ako MRL, pokiaľ sa netýkajú produktov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu, alebo pokiaľ sú stanovené na nižšej úrovni ako súčasné MRL. Tieto CXL sú pre spotrebiteľov v Únii bezpečné (5).

(6)

V súvislosti s postupom na autorizáciu používania prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky spirotetramat na kaki bola v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 podaná žiadosť o úpravu existujúcich MRL.

(7)

V súlade s článkom 6 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 396/2005 bola podaná žiadosť týkajúca sa používania flutriafolu na tekvicovitých s jedlou šupou. Žiadateľ tvrdí, že povolené použitia uvedenej látky na týchto plodinách v Spojených štátoch majú za následok rezíduá prekračujúce MRL stanovené v nariadení (ES) č. 396/2005, a preto sú potrebné vyššie MRL, aby sa nevytvárali obchodné prekážky pri dovoze uvedených plodín.

(8)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty dané žiadosti vyhodnotili a zaslali Komisii hodnotiace správy.

(9)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) tieto žiadosti a hodnotiace správy posúdil, pričom preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľov, v relevantných prípadoch aj pre zvieratá, a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (6). Tieto stanoviská zaslal Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(10)

Pokiaľ ide o použitia v žiadosti, úrad dospel k záveru, že všetky požiadavky na údaje boli splnené a úpravy MRL požadované žiadateľmi sú prijateľné z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov na základe posúdenia expozície spotrebiteľov v 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupinách. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach látok. Celoživotná expozícia spotrebiteľov účinkom týchto látok prostredníctvom konzumácie všetkých potravinových výrobkov, ktoré ich môžu obsahovať, ani krátkodobá expozícia spôsobená zvýšenou konzumáciou predmetných plodín a produktov nepreukázali, že by existovalo riziko prekročenia prípustného denného príjmu alebo akútnej referenčnej dávky.

(11)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s prihliadnutím na faktory relevantné pre predmetnú záležitosť príslušné úpravy MRL spĺňajú požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(12)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Spoločný program FAO/WHO pre potravinové normy Komisie Codex Alimentarius. Dodatky III a IV. Tridsiate ôsme zasadnutie. Ženeva, Švajčiarsko, 6. – 11. júla 2015.

(3)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRe.pdf.

Spoločný program FAO/WHO pre potravinové normy Komisie Codex Alimentarius. Dodatok II. Tridsiate deviate zasadnutie. Rím, Taliansko, 27. júna – 1. júla 2016.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Vedecká podpora na prípravu pozície EÚ na 47. zasadnutí kódexového výboru pre rezíduá pesticídov (CCPR). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(7):4208 [178 s].

Vedecká podpora na prípravu pozície EÚ na 48. zasadnutí kódexového výboru pre rezíduá pesticídov (CCPR). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(8):4571 [166 s].

(6)  Vedecké správy EFSA k dispozícii online: http://www.efsa.europa.eu.

Odôvodnené stanovisko k stanoveniu dovoznej tolerancie pre flutriafol v tekvicovitých s jedlou šupou. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(9):4577 [16 s].

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich maximálnych hladín rezíduí fluopyramu v rôznych plodinách. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(3):4429 [34 s].


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa stĺpce týkajúce sa acetamipridu, cyantraniliprolu, cyprodinilu, etefónu, flutriafolu, mezotriónu, propikonazolu, pyrimetanilu, tebukonazolu a trifloxystrobínu nahrádzajú takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Acetamiprid (R)

Cyantraniliprol

Cyprodinil (F) (R)

Etefón

Flutriafol

Mezotrión

Propikonazol (suma izomérov) (F)

Pyrimetanil (R)

Tebukonazol (R)

Trifloxystrobín (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0110000

Citrusové plody

0,9

0,9

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

grapefruity

 

 

 

 

 

 

5 (+)

 

5

 

0110020

pomaranče

 

 

 

 

 

 

9

 

0,9

 

0110030

citróny

 

 

 

 

 

 

5 (+)

 

5

 

0110040

limety

 

 

 

 

 

 

5 (+)

 

5

 

0110050

mandarínky

 

 

 

 

 

 

5 (+)

 

5

 

0110990

iné

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

5

 

0120000

Orechy stromové

0,07

0,04

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,05

0,02

0120010

mandle

 

 

(+)

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

 

0120020

para orechy

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120060

lieskovce

 

 

 

0,2

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

 

0,1

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

 

0,5

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0120990

iné

 

 

 

0,1

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,8

0,8

2

 

0,4 (+)

 

 

15

 

0,7

0130010

jablká

 

 

 

0,8

 

 

0,15 (+)

 

0,3

 

0130020

hrušky

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,3

 

0130030

dule

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

 

0130040

mišpule

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

 

0130990

iné

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

 

0140000

Kôstkové ovocie

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

0140010

marhule

0,8

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,15 (+)

10

0,6

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

1,5

6

 

5

1

 

0,01 (*1)

4

1 (+)

 

0140030

broskyne

0,8

1,5

 

0,05 (*1)

0,6

 

5

10

0,6

 

0140040

slivky

0,03

0,7

 

0,05 (*1)

0,4

 

0,01 (*1)

2

1

 

0140990

iné

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

hrozno

0,5

1,5

3

 

 

 

0,3 (+)

5

 

3

0151010

stolové hrozno

 

 

 

1

0,8

 

 

 

0,5

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

2

1,5 (+)

 

 

 

1 (+)

 

0152000

b)

jahody

0,5

0,5

5

0,05 (*1)

1,5

 

0,01 (*1)

5

0,02 (*1)

1

0153000

c)

krovité ovocné druhy

2

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,5

3

0153010

ostružiny

 

 

3

 

 

 

 

15

 

 

0153020

ostružina ožinová

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

 

3

 

 

 

 

15

 

 

0153990

iné

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

3

 

0,01 (*1)

 

 

 

1,5

 

0154010

čučoriedky

2

4

 

20

 

 

0,01 (*1)

8

 

2

0154020

brusnice

2

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,3

5

 

0,01 (*1)

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

2

4

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

 

1,5 (+)

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

2

4

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

 

1,5 (+)

0154050

šípky

2

4

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

0154060

moruše (čierne a biele)

2

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

0154070

plody hlohu azarolského

0,01 (*1)

0,8

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

0154080

plody bazy čiernej

2

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

 

2

0154990

iné

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

datle

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161020

figy

0,03

0,01 (*1)

0,02 (*1)

3

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161030

stolové olivy

0,9

1,5

0,02 (*1)

7

 

 

 

0,02 (*1)

0,05

0,3

0161040

kumkváty

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161050

karambola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161060

ebenovník rajčiakový

0,01 (*1)

0,8

2

0,05 (*1)

 

 

 

15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161070

klinčekovec jambolanový

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161990

iné

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162020

dvojslivka – liči

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4 (+)

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162050

zlatolist jablkový

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0162990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

avokáda

0,01 (*1)

 

1

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

banány

0,4

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,3

 

0,15 (+)

0,1

1,5

0,05

0163030

mangá

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0163040

papáje

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,6

0163050

granátové jablká

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

cherimoya

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

guavy

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

ananásy

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163090

plody chlebovníka

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

duriany

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

iné

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01 (*1)

0,05

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0211000

a)

zemiaky

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,02

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

repa obyčajná

 

 

1,5

 

0,06 (+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02

0213020

mrkva

 

 

1,5

 

0,01 (*1)

 

 

1

0,4

0,1

0213030

zeler

 

 

0,3

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,5

0,03

0213040

chren

 

 

1,5

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,4

0,08

0213050

jeruzalemské artičoky

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0213060

paštrnák

 

 

1,5

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,4

0,04

0213070

koreň petržlenu

 

 

1,5

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,4

0,08

0213080

reďkovka

 

 

0,3

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,08

0213090

kozia brada

 

 

1,5

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,4 (+)

0,04

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,04

0213110

okrúhlica

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,04

0213990

iné

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0220000

Cibuľová zelenina

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0220010

cesnak

0,02

0,05

0,07

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0220020

cibuľa

0,02

0,05

0,3

 

 

 

 

0,2

0,15

0,01 (*1)

0220030

šalotka

0,01 (*1)

0,05

0,07

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

0,01 (*1)

8

0,8

 

 

 

 

3

2

0,1

0220990

iné

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Plodová zelenina

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

ľuľkovité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

rajčiaky

0,5

1

1,5

2

0,8

 

3

1

0,9

0,7

0231020

sladká paprika

0,3

1,5

1,5

0,05 (*1)

1

 

0,01 (*1)

2

0,6

0,4 (+)

0231030

baklažán

0,2

1

1,5

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1

0,4 (+)

0,7

0231040

okra/ibištek jedlý

0,2

1,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0231990

iné

0,2

1,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0,4

0,5

0,05 (*1)

0,15

 

0,01 (*1)

0,7

 

0,3

0232010

uhorky šalátové

0,3

 

 

 

 

 

 

 

0,6

(+)

0232020

uhorky nakladačky

0,6

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

(+)

0232030

cukety

0,3

 

 

 

 

 

 

 

0,6

 

0232990

iné

0,3

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,2

0,3

0,6

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,3

0233010

melóny

 

 

 

 

0,2 (+)

 

 

 

0,2 (+)

 

0233020

tekvica

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,15

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

 

0,2 (+)

 

 

 

0,15

 

0233990

iné

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,15

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0239000

e)

iná plodová zelenina

0,2

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

0,4

2

2

 

 

 

 

 

 

0,5

0241010

brokolica

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0241020

karfiol

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 

0241990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

2

 

 

 

 

 

 

0,7

 

0242010

ružičkový kel

0,05

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,6

0242020

hlávková kapusta

0,7

 

0,7

 

 

 

 

 

 

0,5

0242990

iné

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

1,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

3 (+)

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

kel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

0,01 (*1)

2

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

 

 

15

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5

 

0251010

valeriánka poľná

3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251020

hlávkový šalát

3

5

 

 

1,5

 

 

20

 

15

0251030

čakanka štrbáková širokolistá /endívia širokolistá

1,5

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

20

 

15 (+)

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251050

barborka jarná

3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251060

rukola/eruka

3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251070

červená horčica

3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

20

 

15

0251990

iné

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

 

0,01 (*1)

15

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0252010

špenát

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252030

listová repa, špenátová repa

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

iné

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

3

0,02 (*1)

40

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

20

 

15 (+)

0256010

trebuľka

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0256030

zelerová vňať

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256040

petržlen

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0256050

šalvia

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256060

rozmarín

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256070

tymian

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256100

estragón

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0256990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0260000

Strukoviny

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0260010

fazuľa (so strukmi)

0,6

1,5

2

 

 

 

 

3

2 (+)

1 (+)

0260020

fazuľa (bez strukov)

0,3

0,3

0,08

 

 

 

 

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0260030

hrach (so strukmi)

0,6

2

2

 

 

 

 

3

2 (+)

0,01 (*1)

0260040

hrach (bez strukov)

0,3

0,3

0,08

 

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0260050

šošovica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0260990

iné

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270000

Stonková zelenina

 

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0270010

špargľa

0,8

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270030

zeler

1,5

15

5

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,5 (+)

1

0270040

fenikel obyčajný

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270050

artičoky pravé

0,7

0,1

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,6

0,3

0270060

pór

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

4

0,6

0,7

0270070

rebarbora

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270080

bambusové výhonky

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270090

rastový vrchol paliem

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270990

iné

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

pestované huby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

STRUKOVINY

0,15

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0300010

fazuľa

 

0,3

0,2

 

 

 

 

0,5

0,3

0,01 (*1)

0300020

šošovica

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,5

0,2

0,01

0300030

hrach

 

0,01 (*1)

0,1

 

 

 

 

0,5

0,2

0,01

0300040

lupiny

 

0,01 (*1)

0,1

 

 

 

 

0,5

0,2

0,01 (*1)

0300990

iné

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,01 (*1)

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0401000

Olejnaté semená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

ľanové semená

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,6

0,01 (*1)

0401020

arašidy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,15

0,02

0401030

mak siaty

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

0,01 (*1)

0401040

sezamové semená

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

slnečnicové semená

0,01 (*1)

0,5

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

semená repky

0,4

0,8

0,02

0,1 (*1)

0,5

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,5

0,01 (*1)

0401070

sója fazuľová

0,01 (*1)

0,4

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,4

0,03

0,07

 

0,15

0,05

0401080

horčicové semená

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

0401090

semená bavlníka

0,7

1,5

0,02 (*1)

6

0,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

2

0,01 (*1)

0401100

semená tekvice

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

semená požltu farbiarskeho

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

semená boráka lekárskeho

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

semená ľaničníka siateho

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,3

0,01 (*1)

0401140

semená konopy siatej

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

bôby ricínu obyčajného

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

iné

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

 

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

0,9

1,5

 

10

 

 

 

 

0,05

0,3

0402020

jadrá palmy olejnej

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402030

plody palmy olejnej

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402040

kapok

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402990

iné

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500000

OBILNINY

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0500010

jačmeň

0,01 (*1)

 

4

1

0,15

 

2

0,05 (*1) (+)

2

0,5

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500030

kukurica

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02

0500040

proso siate

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500050

ovos

0,01 (*1)

 

4

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,7

0,05 (*1) (+)

2

0,4 (+)

0500060

ryža

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

1,5 (+)

 

1,5 (+)

0,05 (*1)

1 (+)

5

0500070

raž

0,01 (*1)

 

0,5

1

0,15

 

0,09

0,05 (*1) (+)

0,3

0,3

0500080

cirok

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

1,5

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0500090

pšenica

0,1

 

0,5

1

0,15

 

0,09

0,05 (*1) (+)

0,3

0,3

0500990

iné

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05 (*1)

 

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

0610000

Čaje

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Kávové bôby

 

0,05

0,1 (*1)

 

0,15

 

0,02

0,05 (*1)

0,1

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0631000

a)

kvetov

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0631010

rumanček kamilkový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

ibištek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

ruža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

jazmín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

lipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0632010

jahoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

mate/maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

koreňov

 

0,2

1,5 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0,15

 

0633990

iné

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

 

 

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0640000

Kakaové bôby

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

CHMEĽ

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40 (+)

40

0800000

KORENINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

černuška siata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

zeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

koriander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

rasca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

kôpor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

fenikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Plodové koreniny

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0820010

nové korenie

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820020

sečuánske korenie

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820030

rasca lúčna

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

1,5 (+)

 

0820040

kardamon

0,1

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

0,1

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820070

vanilka

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820080

tamarinda

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0820990

iné

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

škorica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0840010

sladké drievko

0,05 (*1)

0,2

1,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

zázvor

0,05 (*1)

0,2

1,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

kurkuma

0,05 (*1)

0,2

1,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

chren dedinský

(+)

(+)

 

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

iné

0,05 (*1)

0,2

1,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

klinčeky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

šafran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

muškátový kvet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0900010

koreň cukrovej repy

 

0,05

 

 

0,06

 

0,15 (+)

 

 

0,02

0900020

cukrová trstina

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

(+)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0900030

korene čakanky

 

0,05

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0900990

iné

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

(+)

 

 

 

 

(+)

 

 

1010000

Tkanivá z

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

1011000

a)

ošípaných

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

0,04

1011010

svalovina

0,5

0,2

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (+)

 

0,1 (*1)

(+)

1011020

tukové tkanivo

0,3

0,5

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (+)

 

0,1 (*1)

(+)

1011030

pečeň

1

1,5

 

0,4

0,1 (+)

 

0,5

 

0,2

(+)

1011040

obličky

1

1,5

 

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

 

0,2

(+)

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1

1,5

 

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

 

0,2

 

1011990

iné

0,02  (*1)

0,01

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,1 (*1)

 

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

svalovina

0,5

0,2

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (+)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,04 (+)

1012020

tukové tkanivo

0,3

0,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,07 (+)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,06 (+)

1012030

pečeň

1

1,5

0,05

0,4

0,3 (+)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07 (+)

1012040

obličky

1

1,5

0,05

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,2

0,2

0,04 (+)

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1

1,5

0,02 (*1)

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1012990

iné

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1013000

c)

oviec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

svalovina

0,5

0,2

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (+)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,04 (+)

1013020

tukové tkanivo

0,3

0,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,07 (+)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,06 (+)

1013030

pečeň

1

1,5

0,05

0,4

0,3 (+)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07 (+)

1013040

obličky

1

1,5

0,05

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,2

0,2

0,04 (+)

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1

1,5

0,02 (*1)

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1013990

iné

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1014000

d)

kôz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

svalovina

0,5

0,2

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (+)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,04 (+)

1014020

tukové tkanivo

0,3

0,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,07 (+)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,06 (+)

1014030

pečeň

1

1,5

0,05

0,4

0,3 (+)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07 (+)

1014040

obličky

1

1,5

0,05

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,2

0,2

0,04 (+)

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1

1,5

0,02 (*1)

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1014990

iné

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

svalovina

0,5

0,2

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,04

1015020

tukové tkanivo

0,3

0,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,07

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,06

1015030

pečeň

1

1,5

0,05

0,4

0,3 (+)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1015040

obličky

1

1,5

0,05

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,2

0,2

0,04

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1

1,5

0,02 (*1)

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1015990

iné

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1016000

f)

hydiny

(+)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,04

1016010

svalovina

0,02 (*1)

0,02

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

 

(+)

1016020

tukové tkanivo

0,02 (*1)

0,04

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

 

(+)

1016030

pečeň

0,1 (*1)

0,15

 

0,08

0,03

 

 

 

 

(+)

1016040

obličky

0,1 (*1)

0,15

 

0,08

0,03

 

 

 

 

 

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02 (*1)

0,15

 

0,08

0,03

 

 

 

 

 

1016990

iné

0,02 (*1)

0,01

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

svalovina

0,5

0,2

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,04

1017020

tukové tkanivo

0,3

0,5

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,07 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,06

1017030

pečeň

1

1,5

0,05

0,4

0,3 (+)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1017040

obličky

1

1,5

0,05

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,2

0,2

0,04

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1

1,5

0,02 (*1)

0,4

0,01 (*1)

 

0,5

0,1 (*1)

0,2

0,07

1017990

iné

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1020000

Mlieko

0,2

0,02

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,02 (*1)

1020010

dobytok

 

 

 

 

 

 

(+)

 

 

(+)

1020020

ovce

 

 

 

 

 

 

(+)

 

 

(+)

1020030

kozy

 

 

 

 

 

 

(+)

 

 

(+)

1020040

kone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,02 (*1) (+)

0,15

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,04 (+)

1030010

slepačie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

kačacie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

husacie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

prepeličie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Med a iné včelárske produkty

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1060000

Suchozemské bezstavovce

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,02  (*1)

0,01

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,02 (*1)

2.

Príloha III sa mení takto:

a)

V časti A sa stĺpce týkajúce sa difenokonazolu, fluopyramu, fluxapyroxadu, imazapiku, imazapyru a spirotetramatu nahrádzajú takto:

„Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

<

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (2)

Difenokonazol

Fluopyram (R)

Fluxapyroxad

Imazapik

Imazapyr

Spirotetramat a jeho 4 metabolity BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy a BYI08330 enol-glukozid, vyjadrené ako spirotetramat (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

0,01 (*2)

 

 

0110000

Citrusové plody

0,6

0,01 (*2)

 

 

 

1

0110010

grapefruity

 

 

0,01 (*2)

 

 

 

0110020

pomaranče

 

 

0,3

 

 

 

0110030

citróny

 

 

0,01 (*2)

 

 

 

0110040

limety

 

 

0,01 (*2)

 

 

 

0110050

mandarínky

 

 

0,01 (*2)