ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 95

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
7. apríla 2017


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

NARIADENIA

7.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/625

z 15. marca 2017

o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, článok 114 a článok 168 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa vyžaduje, aby sa vo vymedzení a vykonávaní politík a činností Únie zabezpečila vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia. Uvedený cieľ by sa mal okrem iného dosiahnuť prostredníctvom opatrení vo veterinárnej a rastlinolekárskej oblasti, ktorých konečným cieľom je ochrana ľudského zdravia.

(2)

V ZFEÚ sa tiež stanovuje, že Únia má prispievať k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov prostredníctvom opatrení, ktoré prijme v rámci dobudovania vnútorného trhu.

(3)

V právnych predpisoch Únie sa stanovuje súbor harmonizovaných pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby potraviny a krmivá boli bezpečné a bezchybné a aby sa činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť agropotravinového reťazca alebo ochranu záujmov spotrebiteľov v súvislosti s potravinami a informáciami o potravinách, vykonávali v súlade s osobitnými požiadavkami. Existujú aj pravidlá Únie na zabezpečenie vysokej úrovne zdravia ľudí, zvierat a rastlín, ako aj dobrých životných podmienok zvierat v celom agropotravinovom reťazci a vo všetkých uvedených oblastiach činnosti, kde je hlavným cieľom boj proti možnému šíreniu chorôb zvierat, ktoré sú v niektorých prípadoch prenosné na ľudí, alebo proti možnému rozšíreniu škodcov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty, a na zabezpečenie ochrany životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu vyplynúť z geneticky modifikovaných organizmov (GMO) alebo prípravkov na ochranu rastlín. Správne uplatňovanie uvedených pravidiel, ďalej spoločne označovaných ako „právne predpisy Únie týkajúce sa agropotravinového reťazca“, prispieva k fungovaniu vnútorného trhu.

(4)

Základné pravidlá Únie, pokiaľ ide o potravinové a krmivové právo, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4). Okrem uvedených základných pravidiel existuje špecifickejšie potravinové a krmivové právo, ktoré upravuje rôzne oblasti, ako sú výživa zvierat vrátane medikovaných krmív, hygiena potravín a krmív, zoonózy, vedľajšie živočíšne produkty, rezíduá veterinárnych liekov, kontaminanty, kontrola a eradikácia chorôb zvierat ovplyvňujúcich zdravie ľudí, označovanie potravín a krmív, prípravky na ochranu rastlín, prídavné látky v potravinách a kŕmne doplnkové látky, vitamíny, minerálne soli, stopové prvky a iné prísady, materiály prichádzajúce do styku s potravinami, požiadavky na kvalitu a zloženie, pitná voda, ionizácia, nové potraviny a GMO.

(5)

Cieľom právnych predpisov Únie v oblasti zdravia zvierat je zabezpečiť vysoké normy pre zdravie ľudí a zvierat v Únii a racionálny rozvoj odvetví poľnohospodárstva a akvakultúry a zvýšiť produktivitu. Uvedené právne predpisy sú potrebné na to, aby prispeli k dobudovaniu vnútorného trhu so zvieratami a živočíšnymi produktmi, a na zamedzenie šírenia infekčných chorôb, ktoré vzbudzujú obavy na úrovni Únie. Zahŕňajú oblasti, medzi ktoré patrí obchod v rámci Únie, vstup do Únie, eradikácia chorôb, veterinárne kontroly a notifikácia chorôb, a prispievajú tiež k bezpečnosti potravín a krmív.

(6)

Prenosné choroby zvierat spôsobené aj mikroorganizmami, v prípade ktorých sa vyvinula antimikrobiálna rezistencia, môžu mať významný vplyv na verejné zdravie, bezpečnosť potravín a krmív a na zdravie a dobré životné podmienky zvierat. S cieľom zabezpečiť vysoké normy pre zdravie zvierat a verejné zdravie v Únii sa pravidlá, ktoré sa týkajú opatrení v oblasti zdravia zvierat a bezpečnosti potravín a krmív, stanovujú na úrovni Únie. Dodržiavanie uvedených pravidiel vrátane pravidiel zameraných na riešenie problému antimikrobiálnej rezistencie by malo podliehať úradným kontrolám stanoveným v tomto nariadení. Okrem toho sa v právnych predpisoch Únie stanovujú pravidlá, ktoré sa týkajú uvádzania veterinárnych liekov na trh a ich používania, čím sa prispieva k zosúladeniu činnosti na úrovni Únie, ktorá je zameraná na posilnenie obozretného používania antimikrobík na úrovni fariem a na minimalizáciu nárastu antimikrobiálnej rezistencie u zvierat a jej prenosu prostredníctvom potravín živočíšneho pôvodu. V opatreniach číslo 2 a 3, ktoré sa obhajujú v oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 15. novembra 2011 s názvom Akčný plán proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie, sa zdôrazňuje dôležitá úloha, ktorú zohrávajú špecifické pravidlá Únie v oblasti veterinárnych liekov. Dodržiavanie uvedených špecifických pravidiel by malo podliehať kontrolám stanoveným v uvedených právnych predpisoch Únie, a preto nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(7)

V článku 13 ZFEÚ sa uznáva, že zvieratá sú cítiace bytosti. V právnych predpisoch Únie o dobrých životných podmienkach zvierat sa od majiteľov zvierat, držiteľov zvierat a od príslušných orgánov požaduje, aby dodržiavali požiadavky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, aby tak zabezpečili humánne zaobchádzanie so zvieratami a zabránili ich zbytočnej bolesti a utrpeniu. Uvedené pravidlá vychádzajú z vedeckých dôkazov a môžu zlepšiť kvalitu a bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu.

(8)

Právnymi predpismi Únie o zdraví rastlín sa upravuje zavlečenie, usídlenie a rozšírenie škodcov rastlín, ktorí v Únii neexistujú alebo tam nie sú bežne prítomní. Ich cieľom je chrániť zdravie plodín v Únii, verejné a súkromné zelené plochy a lesy a súčasne chrániť biodiverzitu a životné prostredie v Únii a zabezpečiť kvalitu rastlín a rastlinných produktov a bezpečnosť potravín a krmív vyrobených z rastlín.

(9)

Právne predpisy Únie o prípravkoch na ochranu rastlín upravujú povoľovanie, uvádzanie na trh, používanie a kontrolu prípravkov na ochranu rastlín a všetkých účinných látok, safenerov, synergentov, koformulantov a adjuvantov, ktoré môžu obsahovať alebo z ktorých sa môžu skladať. Cieľom uvedených pravidiel je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia prostredníctvom vyhodnotenia rizík spojených s prípravkami na ochranu rastlín a súčasne zlepšovať fungovanie trhu Únie prostredníctvom harmonizácie pravidiel pre ich uvádzanie na trh, pričom sa zároveň zdokonalí aj poľnohospodárska výroba.

(10)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (5) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (6) sa ustanovuje predchádzajúce povolenie, vysledovateľnosť a označovanie GMO a geneticky modifikovaných potravín a krmív. GMO, ktoré nie sú určené na priamu spotrebu, ako sú napríklad semená používané ako zdrojový materiál na výrobu potravín a krmív, môžu byť povolené podľa smernice 2001/18/ES alebo podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003. Bez ohľadu na právny základ, podľa ktorého by GMO mohli byť povolené, by sa mali uplatňovať rovnaké pravidlá pre úradné kontroly.

(11)

Právne predpisy Únie o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby sú základom udržateľného rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby a ich cieľom je prispieť k ochrane prírodných zdrojov, biodiverzity a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj k rozvoju vidieckych oblastí.

(12)

V právnych predpisoch Únie o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny sú identifikované výrobky a potraviny vyrobené zo zvierat a z rastlín, ktoré sú chované a pestované podľa presných špecifikácií, pričom sa podporuje rôznorodá poľnohospodárska výroba, chránia sa názvy výrobkov a spotrebitelia sa informujú o špecifickom charaktere poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

(13)

Právne predpisy Únie týkajúce sa agropotravinového reťazca sú založené na zásade, že prevádzkovatelia na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie pod ich kontrolou sú zodpovední za zabezpečenie plnenia požiadaviek, ktoré sú relevantné pre ich činnosti a ktoré sú stanovené v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca.

(14)

Pravidlami Únie týkajúcimi sa obchodných noriem pre produkty rybolovu a akvakultúry sa zabezpečujú udržateľné výrobky a plné využitie potenciálu vnútorného trhu; umožňujú sa nimi obchodné činnosti založené na spravodlivej súťaži, čo pomáha zlepšiť ziskovosť produkcie. Uvedenými pravidlami sa zabezpečuje dodržiavanie rovnakej požiadavky pre dovoz aj produkty s pôvodom v Únii. Pravidlá Únie týkajúce sa obchodných noriem pre poľnohospodárske výrobky prispievajú k zlepšeniu hospodárskych podmienok výroby takýchto výrobkov, ich obchodovania a ich kvality.

(15)

Za presadzovanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca zodpovedajú členské štáty, ktorých príslušné orgány prostredníctvom organizácie úradných kontrol monitorujú a overujú, či sa relevantné požiadavky Únie skutočne dodržujú a presadzujú.

(16)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (7) sa stanovil jednotný legislatívny rámec na organizáciu úradných kontrol. Uvedeným rámcom sa výrazne zlepšila efektívnosť úradných kontrol, presadzovanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, úroveň ochrany pred rizikami pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat v Únii a úroveň ochrany životného prostredia pred rizikami, ktoré by mohli vyplynúť z GMO a prípravkov na ochranu rastlín. Poskytol tiež konsolidovaný právny rámec na podporu integrovaného prístupu k vykonávaniu úradných kontrol v celom agropotravinovom reťazci.

(17)

V právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca je viacero ustanovení, ktorých presadzovanie nebolo v nariadení (ES) č. 882/2004 upravené alebo bolo upravené len čiastočne. Špecifické pravidlá úradných kontrol ostali zachované najmä v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (8). Zdravie rastlín tiež z veľkej časti patrí mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 882/2004, keďže určité pravidlá pre úradné kontroly sú stanovené v smernici Rady 2000/29/ES (9).

(18)

V smernici Rady 96/23/ES (10) je tiež stanovený veľmi podrobný súbor pravidiel, ktorými sa okrem iného určuje minimálna frekvencia úradných kontrol a konkrétne opatrenia na presadzovanie, ktoré sa majú prijať v prípadoch nedodržiavania pravidiel.

(19)

S cieľom zracionalizovať a zjednodušiť celkový legislatívny rámec, a zároveň sledovať cieľ lepšej regulácie, by sa mali pravidlá uplatniteľné na úradné kontroly v špecifických oblastiach integrovať do jedného legislatívneho rámca pre úradné kontroly. Na tento účel by sa malo zrušiť nariadenie (ES) č. 882/2004 a ostatné akty Únie, ktorými sa v súčasnosti upravujú úradné kontroly v špecifických oblastiach, a mali by sa nahradiť týmto nariadením.

(20)

Zámerom tohto nariadenia by malo byť zriadenie harmonizovaného rámca Únie pre organizáciu úradných kontrol a úradných činností, ktoré nie sú úradnými kontrolami, v celom agropotravinovom reťazci, pričom by sa mali zohľadniť pravidlá o úradných kontrolách stanovené v nariadení (ES) č. 882/2004 a v relevantných odvetvových právnych predpisoch a skúsenosti získané z uplatňovania týchto pravidiel.

(21)

Pravidlá, ktorými sa stanovujú požiadavky na udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (11), zahŕňajú v jej článku 8 ustanovenia o kontrole zariadení na aplikáciu pesticídov, ktoré sa budú naďalej uplatňovať, kým sa na tieto kontrolné činnosti nebudú uplatňovať pravidlá o úradných kontrolách tohto nariadenia.

(22)

Na overenie dodržiavania pravidiel o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (plodiny pestované na ornej pôde, víno, olivový olej, ovocie a zelenina, chmeľ, mlieko a mliečne výrobky, hovädzie a teľacie mäso, ovčie a kozie mäso a med) už existuje dobre zavedený a špecifický kontrolný systém. Toto nariadenie by sa preto nemalo uplatňovať na overovanie dodržiavania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (12), ktorým sa upravuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, okrem prípadov, keď kontroly vykonávané v súvislosti s obchodnými normami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (13) poukazujú na možné prípady podvodných alebo klamlivých praktík.

(23)

Určité vymedzenia pojmov, ktoré sú v súčasnosti stanovené v nariadení (ES) č. 882/2004, by sa mali prispôsobiť, aby sa zohľadnil širší rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, mali by sa zosúladiť s vymedzeniami pojmov v iných aktoch Únie a mala by sa vyjasniť a v náležitých prípadoch nahradiť terminológia, ktorá má v rôznych odvetviach rôzne významy.

(24)

Ak sa v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca požaduje, aby príslušné orgány overovali, že prevádzkovatelia dodržiavajú príslušné pravidlá Únie a že zvieratá alebo tovar spĺňajú osobitné požiadavky na účely vydania úradných certifikátov alebo potvrdení, takéto overenie dodržiavania pravidiel by sa malo považovať za úradnú kontrolu.

(25)

V právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca sa príslušné orgány členských štátov dodatočne poverujú špecializovanými úlohami, ktoré majú vykonávať v záujme ochrany zdravia zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných podmienok zvierat a v záujme ochrany životného prostredia v súvislosti s GMO a prípravkami na ochranu rastlín. Uvedené úlohy sú činnosti vo verejnom záujme, ktorých vykonávanie sa požaduje od príslušných orgánov členských štátov na účely odstránenia, zamedzenia alebo zníženia akéhokoľvek nebezpečenstva, ktoré môže vzniknúť pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo aj pre životné prostredie. Uvedené iné úradné činnosti, ktoré zahŕňajú udeľovanie povolení alebo schvaľovaní, epidemiologický dohľad a monitorovanie, eradikáciu a zamedzenie šírenia chorôb alebo škodcov, ako aj vydávanie úradných certifikátov alebo potvrdení, sa upravujú rovnakými odvetvovými pravidlami, ktoré sa presadzujú prostredníctvom úradných kontrol a preto aj týmto nariadením.

(26)

Členské štáty by mali určiť príslušné orgány vo všetkých oblastiach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Keďže členské štáty sú najpovolanejšie určovať a rozhodovať o tom, ktorý príslušný orgán alebo ktoré príslušné orgány určiť pre každú oblasť alebo jej časť, mali by byť tiež povinné určiť jeden orgán, ktorý bude v každej oblasti alebo jej časti zabezpečovať vhodne koordinovanú komunikáciu s ostatnými príslušnými orgánmi členských štátov a s Komisiou.

(27)

Členské štáty by na vykonávanie úradných kontrol zameraných na overenie správneho uplatňovania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca a iných úradných činností, ktoré sa v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca zverili orgánom členských štátov, mali určiť príslušné orgány, ktoré pôsobia vo verejnom záujme, majú primerané zdroje a vybavenie a poskytujú záruky nestrannosti a profesionálnosti. Príslušné orgány by mali zabezpečiť kvalitu, konzistentnosť a účinnosť úradných kontrol.

(28)

Správne uplatňovanie a presadzovanie pravidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, si vyžaduje náležitú znalosť týchto pravidiel a pravidiel tohto nariadenia. Preto je dôležité, aby personál, ktorý vykonáva úradné kontroly a iné úradné činnosti, absolvoval pravidelné školenia o uplatniteľných právnych predpisoch v súlade so svojou oblasťou pôsobnosti, ako aj o povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia.

(29)

Príslušné orgány by mali vykonávať vnútorné audity alebo dať vykonať audity vo svojom mene s cieľom preveriť dodržiavanie tohto nariadenia. Uvedené audity by sa mali vykonávať transparentným spôsobom a mali by podliehať nezávislému preskúmaniu.

(30)

Prevádzkovatelia by podliehajúc vnútroštátnemu právu mali mať právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým príslušnými orgánmi. Príslušné orgány by mali prevádzkovateľov o uvedenom práve informovať.

(31)

Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby personál zodpovedný za úradné kontroly nezverejnil informácie získané počas vykonávania týchto kontrol, ak sa na tieto informácie vzťahuje služobné tajomstvo. Pokiaľ neexistuje vyšší záujem odôvodňujúci zverejnenie, služobné tajomstvo by malo zahŕňať informácie, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť účel inšpekcií, vyšetrovaní alebo auditov, ochranu obchodných záujmov alebo ochranu súdnych konaní a právne poradenstvo. Služobné tajomstvo by však nemalo príslušným orgánom brániť uverejňovať faktické informácie o výsledku úradných kontrol týkajúcich sa jednotlivých prevádzkovateľov, ak mal dotknutý prevádzkovateľ možnosť podať k nim pripomienky pred ich zverejnením a tieto pripomienky sa zohľadnili alebo sa zverejnili spoločne s informáciami, ktoré zverejnili príslušné orgány. Potrebou dodržiavať služobné tajomstvo nie je dotknutá povinnosť príslušných orgánov informovať širokú verejnosť v prípade, že existujú primerané dôvody na podozrenie, že potravina alebo krmivo môže predstavovať riziko pre zdravie podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 178/2002. Právo jednotlivcov na ochranu ich osobných údajov, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (14), by nemalo byť dotknuté týmto nariadením. Uvedenými pravidlami by takisto nemali byť dotknuté situácie, keď zverejnenie vyžadujú právne predpisy Únie alebo vnútroštátne právne predpisy.

(32)

Príslušné orgány by mali úradné kontroly vykonávať pravidelne, na základe rizika a s vhodnou frekvenciou vo všetkých odvetviach a v súvislosti so všetkými prevádzkovateľmi, činnosťami, zvieratami a tovarom, ktoré upravujú právne predpisy Únie týkajúce sa agropotravinového reťazca. Frekvenciu úradných kontrol by mali určiť príslušné orgány s ohľadom na potrebu prispôsobiť kontrolné úsilie riziku a úrovni dodržiavania pravidiel očakávaných v jednotlivých situáciách, a to vrátane možných porušení právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, ku ktorým dochádza podvodnými alebo klamlivými praktikami. Preto by sa pri prispôsobovaní kontrolného úsilia mala zohľadniť pravdepodobnosť nedodržiavania pravidiel vo všetkých oblastiach právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Avšak v niektorých prípadoch a na účely vydania úradného certifikátu alebo potvrdenia, ktoré predstavujú základnú podmienku na uvedenie zvierat alebo tovaru na trh alebo na ich premiestňovanie, sa v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca požaduje, aby sa úradné kontroly vykonávali bez ohľadu na úroveň rizika alebo pravdepodobnosť nedodržiavania pravidiel. V takýchto prípadoch závisí frekvencia úradných kontrol od potrieb súvisiacich s vydaním certifikátu alebo potvrdenia.

(33)

V záujme účinnosti úradných kontrol, ktorými sa overuje dodržiavanie pravidiel, by sa kontroly nemali oznamovať pred ich vykonaním, okrem prípadov, keď je takéto oznámenie vopred úplne nevyhnutné na to, aby sa kontroly mohli vykonať (napríklad v prípade tých úradných kontrol vykonávaných na bitúnkoch počas úkonov zabíjania, ktoré si vyžadujú nepretržitú alebo pravidelnú prítomnosť personálu alebo zástupcov príslušných orgánov v priestoroch prevádzkovateľa), alebo keď si povaha činností úradných kontrol vyžaduje, aby sa oznámili vopred (ide najmä o činnosti vykonávané v súvislosti s auditom).

(34)

Úradné kontroly by mali byť dôkladné a účinné a mali by zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov Únie. Keďže úradné kontroly môžu predstavovať záťaž pre prevádzkovateľov, príslušné orgány by mali organizovať a vykonávať činnosti úradných kontrol tak, že pritom zohľadnia ich záujmy a obmedzia uvedenú záťaž na to, čo je potrebné na vykonanie účinných a efektívnych úradných kontrol.

(35)

Úradné kontroly by mal vykonávať personál, ktorý je nezávislý, to znamená bez akéhokoľvek konfliktu záujmov, a ktorý sa najmä nenachádza v situácii, ktorá by priamo alebo nepriamo mohla ovplyvniť jeho schopnosť plniť si pracovné povinnosti nestranne. Mali by sa tiež zaviesť vhodné opatrenia, aby sa zabezpečila nestrannosť v prípadoch, keď sa vykonávajú úradné kontroly zvierat, tovaru, miest alebo činností, ktoré patria orgánu verejnej moci alebo subjektu verejného sektora.

(36)

Príslušné orgány členských štátov by mali vykonávať úradné kontroly s rovnakou úrovňou starostlivosti bez ohľadu na to, či sa presadzované pravidlá uplatňujú na činnosti, ktoré sú relevantné len na území daného členského štátu, alebo na činnosti, ktoré ovplyvnia dodržiavanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa zvierat a tovaru, ktoré sa majú premiestňovať na trhu v inom členskom štáte, majú sa uviesť na tento trh alebo sa majú vyviezť mimo Únie. V prípade vývozu mimo Únie môžu byť príslušné orgány v súlade s právnymi predpismi Únie povinné overiť aj to, či zvieratá a tovar spĺňajú požiadavky stanovené treťou krajinou určenia takýchto zvierat alebo tovaru. Navyše, pokiaľ ide o vytvorenie vzorov vývozných certifikátov, príslušné vykonávacie právomoci ustanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať iba vtedy, keď je takáto certifikácia stanovená v práve Únie, a najmä v dvojstranných dohodách uzatvorených medzi Úniou a treťou krajinou alebo združením tretích krajín.

(37)

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky týkajúce sa vysledovateľnosti stanovené v odvetvových právnych predpisoch, a v rozsahu nutnom na organizáciu úradných kontrol, by príslušné orgány členského štátu mali mať možnosť za výnimočných okolností požadovať od prevádzkovateľov, aby ohlásili príchod zvierat a tovaru z iného členského štátu.

(38)

Príslušné orgány by v záujme zabezpečenia správneho presadzovania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca mali mať právomoc vykonávať úradné kontroly na všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie zvierat a tovaru, na ktoré sa vzťahujú tieto právne predpisy. Na zabezpečenie dôkladného vykonávania úradných kontrol a ich účinnosti by príslušné orgány mali mať tiež právomoc vykonávať úradné kontroly na všetkých stupňoch výroby a distribúcie tovaru, látok, materiálov alebo predmetov, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy Únie týkajúce sa agropotravinového reťazca, do tej miery, do akej je to potrebné na plné vyšetrenie možných porušení týchto právnych predpisov a na identifikáciu príčiny týchto porušení. Príslušné orgány by v záujme účinného vykonávania uvedených úradných kontrol mali vypracovať a viesť zoznam alebo register prevádzkovateľov, ktorí sa majú kontrolovať.

(39)

Príslušné orgány konajú v záujme prevádzkovateľov a širokej verejnosti, pričom zabezpečujú, aby sa vysoké normy ochrany stanovené právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa agropotravinového reťazca konzistentne udržovali a ochraňovali prostredníctvom primeraných opatrení na presadzovanie práva a aby sa prostredníctvom úradných kontrol overovalo dodržiavanie takýchto právnych predpisov v celom agropotravinovom reťazci. Príslušné orgány, ako aj delegované orgány a fyzické osoby, na ktoré boli delegované určité úlohy, by sa preto mali zodpovedať prevádzkovateľom a širokej verejnosti za účinnosť a efektívnosť úradných kontrol, ktoré vykonávajú. Príslušné orgány by mali poskytnúť prístup k informáciám o organizácii a vykonávaní úradných kontrol a iných úradných činností a mali by pravidelne uverejňovať informácie o úradných kontrolách a získaných výsledkoch. Príslušné orgány by mali byť s prihliadnutím na určité podmienky oprávnené uverejniť alebo sprístupniť aj informácie o hodnotení jednotlivých prevádzkovateľov založenom na výsledku úradných kontrol. Členským štátom by sa malo umožniť a mali by sa podporovať v tom, aby používali hodnotiace systémy ako prostriedok na zvýšenie transparentnosti v rámci agropotravinového reťazca za predpokladu, že takéto systémy poskytujú primerané záruky, pokiaľ ide o spravodlivosť, konzistentnosť, transparentnosť a objektívnosť. Príslušné orgány by mali mať zavedené potrebné mechanizmy na to, aby hodnotenie presne odzrkadľovalo skutočnú úroveň dodržiavania pravidiel; predovšetkým by sa mali príslušné orgány nabádať, aby zabezpečili to, že hodnotenia sa budú zakladať na výsledku viacerých úradných kontrol, alebo keď sa hodnotenie zakladá na výsledku jedinej úradnej kontroly a výsledky sú negatívne, aby zabezpečili, že sa v primeranom čase vykonajú následné úradné kontroly. Zvlášť potrebná je transparentnosť hodnotiacich kritérií, aby bolo možné porovnať najlepšie postupy a po čase by sa mohlo zvážiť vypracovanie zosúladeného prístupu na úrovni Únie.

(40)

Je dôležité, aby príslušné orgány, ako aj delegované orgány a fyzické osoby, na ktoré boli delegované určité úlohy, zabezpečili a overovali účinnosť a konzistentnosť úradných kontrol, ktoré vykonávajú. Tento účel by mali napĺňať na základe písomných dokumentovaných postupov a mali by poskytnúť informácie a pokyny personálu, ktorý vykonáva úradné kontroly. Mali by mať tiež zavedené vhodné dokumentované postupy a mechanizmy na neustále overovanie, či je ich vlastné konanie účinné a konzistentné, a pri identifikácii nedostatkov by mali prijať nápravné opatrenie.

(41)

S cieľom zjednodušiť zisťovanie prípadov nedodržiavania pravidiel a zefektívniť prijatie nápravného opatrenia príslušným prevádzkovateľom by sa mal výsledok úradných kontrol zaznamenať písomnou formou a kópia by sa na požiadanie mala poskytnúť prevádzkovateľovi. Ak si úradné kontroly vyžadujú nepretržitú alebo pravidelnú prítomnosť personálu príslušných orgánov s cieľom monitorovať činnosti prevádzkovateľa, písomný záznam z každej jednotlivej inšpekcie alebo návštevy u prevádzkovateľa by bol neprimeraný. V takýchto prípadoch by sa písomné záznamy mali vypracúvať s takou frekvenciou, ktorá príslušným orgánom a prevádzkovateľovi umožňuje pravidelné informovanie o úrovni dodržiavania pravidiel a promptné oznámenie akýchkoľvek nedostatkov alebo nedodržiavania pravidiel.

(42)

Prevádzkovatelia by mali plne spolupracovať s príslušnými orgánmi, delegovanými orgánmi alebo fyzickými osobami, na ktoré boli delegované určité úlohy, aby sa zaistilo bezproblémové vykonávanie úradných kontrol a aby príslušné orgány mohli vykonávať iné úradné činnosti. Prevádzkovatelia zodpovední za zásielku, ktorá vstupuje do Únie, by mali poskytnúť všetky dostupné informácie týkajúce sa tejto zásielky. Všetci prevádzkovatelia by mali príslušným orgánom poskytovať prinajmenšom informácie potrebné na ich identifikáciu, ako aj na identifikáciu ich činností a prevádzkovateľov, ktorých zásobujú a ktorí zásobujú ich.

(43)

Týmto nariadením sa zriaďuje jeden legislatívny rámec na organizáciu úradných kontrol zameraných na overenie dodržiavania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca vo všetkých oblastiach, na ktoré sa takéto právne predpisy vzťahujú. V právnych predpisoch Únie sa v niektorých uvedených oblastiach stanovujú podrobné požiadavky, ktoré sa majú dodržiavať, čo si na vykonávanie úradných kontrol vyžaduje osobité zručnosti a osobitné prostriedky. V záujme zamedzenia rozdielnym postupom presadzovania, ktoré by mohli vytvoriť nerovnakú ochranu zdravia ľudí, zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat a, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj životného prostredia, narušiť fungovanie vnútorného trhu so zvieratami a tovarom, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a narušiť hospodársku súťaž, by Komisia mala mať možnosť doplniť pravidlá stanovené v tomto nariadení prijatím špecifických pravidiel pre úradné kontroly, ktoré by dokázali uspokojiť potreby kontrol týchto oblastí. Takýmito pravidlami by sa mali najmä stanoviť konkrétne požiadavky na vykonávanie úradných kontrol a na minimálnu frekvenciu takýchto kontrol, špecifické opatrenia a opatrenia, ktorými sa dopĺňajú opatrenia stanovené v tomto nariadení, ktoré by príslušné orgány mali prijať v súvislosti s prípadmi nedodržiavania pravidiel, špecifické zodpovednosti a úlohy príslušných orgánov okrem tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, a špecifické kritériá na spustenie mechanizmov administratívnej pomoci stanovených v tomto nariadení. V ostatných prípadoch môžu byť takéto doplňujúce pravidlá potrebné na zabezpečenie podrobnejšieho rámca na vykonávanie úradných kontrol týkajúcich sa potravín a krmiva, keď sa objavia nové informácie o rizikách pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, naznačujúce, že v prípade neexistujúcich spoločných špecifikácií na vykonávanie úradných kontrol vo všetkých členských štátoch by kontroly, ako sa stanovujú v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, nepriniesli očakávanú úroveň ochrany pred týmito rizikami.

(44)

S cieľom umožniť účinnú organizáciu úradných kontrol, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by členské štáty mali mať možnosť určiť, aký personál je na vykonávanie takýchto kontrol najvhodnejší za predpokladu, že v celom agropotravinovom reťazci je zaručená vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a rastlín a dobrých životných podmienok zvierat a že sú splnené medzinárodné normy a záväzky. V určitých prípadoch by sa však od členských štátov malo požadovať, aby sa obracali na úradných veterinárnych lekárov, rastlinolekárskych inšpektorov alebo iné osobitne vymenované osoby, ak je ich špecifická odbornosť potrebná na zabezpečenie spoľahlivého výsledku úradných kontrol. Malo by sa tak stať bez toho, aby bola dotknutá možnosť členských štátov využívať aj úradných veterinárnych lekárov (a to aj pre úradné kontroly hydiny a zajacovitých), rastlinolekárskych inšpektorov alebo iné osobitne vymenované osoby v prípadoch, keď sa to nepožaduje v súlade s týmto nariadením.

(45)

Na účely vývoja nových kontrolných metód a techník v súvislosti s úradnými kontrolami v oblasti produkcie mäsa by príslušné orgány mali mať možnosť prijať vnútroštátne opatrenia na vykonanie časovo a rozsahovo obmedzených pilotných projektov. Takýmito opatreniami by sa malo zabezpečiť, že príslušné orgány overujú, že prevádzkovatelia dodržiavajú všetky základné ustanovenia uplatniteľné na produkciu mäsa vrátane požiadavky, aby mäso bolo bezpečné a vhodné na ľudskú spotrebu. S cieľom zabezpečiť, aby Komisia a členské štáty mali možnosť posúdiť vplyv takýchto vnútroštátnych opatrení a vyjadriť stanovisko pred ich prijatím, a že sa teda prijmú najvhodnejšie opatrenia, by sa tieto opatrenia mali oznámiť Komisii v súlade s článkami 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 (15) a na ich účely.

(46)

Príslušné orgány by mali mať možnosť delegovať niektoré zo svojich úloh na iné orgány. Mali by sa stanoviť vhodné podmienky na zabezpečenie nestrannosti, kvality a konzistentnosti úradných kontrol a iných úradných činností. Delegovaný orgán by sa mal akreditovať najmä podľa normy Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) na vykonávanie inšpekcií.

(47)

Na zabezpečenie spoľahlivosti a konzistentnosti úradných kontrol a iných úradných činností v celej Únii by metódy používané na odber vzoriek a na laboratórne analýzy, testy a diagnostiku mali spĺňať vedecké normy, konkrétnu analytickú, testovaciu a diagnostickú potrebu príslušného laboratória a poskytnúť správne a spoľahlivé analytické, testovacie a diagnostické výsledky. Mali by sa stanoviť jasné pravidlá pre výber metódy, ktorá sa má použiť, ak sú k dispozícii viaceré metódy z rôznych zdrojov, ako sú napríklad ISO, Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín (EPPO), Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín (IPPC), Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE), referenčné laboratóriá Európskej únie a národné referenčné laboratóriá alebo vnútroštátne právo.

(48)

Prevádzkovatelia, ktorých zvieratá alebo tovar podliehajú odberu vzoriek, analýze, testom alebo diagnostike v rámci úradných kontrol, by mali mať právo na druhé stanovisko odborníka, a to na ich vlastné náklady. Takýmto právom by sa prevádzkovateľovi malo umožniť požiadať o dokladové preskúmanie počiatočného odberu vzoriek, analýzy, testov alebo diagnostiky iným odborníkom, ako aj o druhú analýzu, testy alebo diagnostiku častí materiálu pôvodne odobratých vzoriek, pokiaľ takáto druhá analýza, testy alebo diagnostika nie sú technicky nemožné alebo irelevantné. Toto môže nastať najmä vtedy, keď je prevalencia nebezpečenstva v prípade zvieraťa alebo tovaru mimoriadne nízky alebo je jeho distribúcia obzvlášť rozptýlená či nepravidelná na účely posúdenia prítomnosti karanténnych organizmov alebo prípadne na vykonanie mikrobiologickej analýzy.

(49)

Príslušné orgány by na účely vykonávania úradných kontrol obchodu, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom internetu alebo inak na diaľku, mali mať možnosť získať vzorky prostredníctvom anonymne zadaných objednávok (známych tiež ako fiktívne nakupovanie), ktoré sa potom môžu analyzovať, testovať alebo sa u nich môže overiť dodržiavanie pravidiel. Príslušné orgány by mali podniknúť všetky kroky na ochranu práva prevádzkovateľov na druhé stanovisko odborníka.

(50)

Laboratóriá určené príslušnými orgánmi na vykonávanie analýz, testov a diagnostík na vzorkách odobratých v rámci úradných kontrol a iných úradných činností by mali mať odborné znalosti, vybavenie, infraštruktúru a personál na vykonávanie týchto úloh na najvyššej úrovni. V záujme zaistenia správnych a spoľahlivých výsledkov by uvedené laboratóriá mali byť akreditované na používanie týchto metód podľa normy EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“. Akreditáciu by mal vydať vnútroštátny akreditačný orgán pôsobiaci v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (16).

(51)

Zatiaľ čo akreditácia je nástroj zvolený na zabezpečenie fungovania úradných laboratórií na vysokej úrovni, je to tiež komplexný a nákladný postup, ktorý by viedol k neprimeranej záťaži pre laboratórium v prípadoch, keď je metóda laboratórnej analýzy, testu alebo diagnostiky osobitne jednoduchá a nevyžaduje si špecializované postupy alebo vybavenie, ako je to v prípade zisťovania Trichinella v rámci prehliadky a za určitých podmienok v prípadoch, keď laboratórium vykonáva len analýzy, testy alebo diagnostiky v rámci iných úradných činností a nie v rámci úradných kontrol.

(52)

V záujme zaistenia flexibility a proporcionality prístupu, najmä v prípade laboratórií pre zdravie zvierat alebo zdravie rastlín, by sa malo ustanoviť prijímanie výnimiek s cieľom umožniť, aby sa určité laboratóriá nemuseli akreditovať pre všetky metódy, ktoré používajú. K tomu dochádza najmä vtedy, keď nie sú k dispozícii validované metódy na zisťovanie určitých škodcov rastlín. Navyše, akreditácia laboratória pre všetky metódy, ktoré by malo používať ako úradné laboratórium, nemusí byť hneď dostupná v prípadoch, keď sa majú používať nové alebo nedávno upravené metódy, v prípadoch objavujúcich sa rizík alebo v núdzových situáciách. Úradným laboratóriám by sa preto za určitých podmienok malo povoliť vykonávať analýzy, testy alebo diagnostiky pre príslušné orgány skôr než získajú príslušnú akreditáciu.

(53)

Úradné kontroly zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie z tretích krajín sú veľmi dôležité, keďže tieto kontroly zabezpečujú dodržiavanie právnych predpisov platných v Únii a najmä pravidiel stanovených na ochranu zdravia ľudí, zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat a, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj na ochranu životného prostredia. Takéto úradné kontroly by sa mali vykonávať pred tým, ako sa zvieratá alebo tovar uvoľnia do voľného obehu v Únii. Frekvencia úradných kontrol by mala primerane zohľadňovať riziká pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín, dobré životné podmienky zvierat a životné prostredie, ktoré môžu predstavovať zvieratá a tovar vstupujúce do Únie, mala by zohľadňovať dodržiavanie požiadaviek stanovených v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca zo strany prevádzkovateľa v minulosti, kontroly týchto zvierat a tovaru už vykonané v príslušných tretích krajinách a záruky poskytnuté touto treťou krajinou, že zvieratá a tovar vyvážané do Únie spĺňajú požiadavky stanovené v právnych predpisoch Únie.

(54)

Je potrebné stanoviť kategórie zvierat a tovaru, ktoré by sa mali vždy predložiť na hraničnej kontrolnej stanici, aby sa pred ich vstupom do Únie vykonali úradné kontroly. Je tiež potrebné stanoviť možnosť vyžadovať, aby táto istá požiadavka dočasne platila aj pre ďalšie kategórie tovaru na základe špecifických opatrení na tento účel, ako aj možnosť vyžadovať, aby určité ďalšie kategórie tovaru, najmä určité potraviny, ktoré obsahujú produkty rastlinného pôvodu aj spracované produkty živočíšneho pôvodu (zložené produkty), bolo vždy potrebné predložiť na hraničnej kontrolnej stanici, aby sa pred ich vstupom do Únie vykonali úradné kontroly.

(55)

Vzhľadom na riziká pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat alebo životné prostredie, ktoré určité zvieratá alebo tovar môžu predstavovať, by tieto zvieratá alebo tovar mali podliehať špecifickým úradným kontrolám, ktoré sa uskutočnia pri ich vstupe do Únie. Podľa súčasných pravidiel Únie sa požaduje vykonávanie úradných kontrol na hraniciach Únie s cieľom overiť, či sa dodržiavajú normy týkajúce sa zdravia ľudí, zvierat a dobrých životných podmienok zvierat, ktoré sa vzťahujú na zvieratá, produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty a vedľajšie živočíšne produkty, a či rastliny a rastlinné produkty spĺňajú rastlinolekárske požiadavky. Zvýšené kontroly pri vstupe do Únie sa vykonávajú aj v prípade určitého iného tovaru, keď to odôvodňujú objavujúce sa alebo známe riziká. V tomto nariadení by sa mali stanoviť špecifiká takýchto kontrol, ktoré sa v súčasnosti upravujú smernicami Rady 97/78/ES (17), 91/496/EHS (18) a 2000/29/ES a nariadením Komisie (ES) č. 669/2009 (19).

(56)

V záujme posilnenia efektívnosti systému úradných kontrol Únie, zaistenia optimálneho prideľovania zdrojov týkajúcich sa úradných kontrol na hraničné kontroly a zjednodušenia presadzovania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca by sa mal zriadiť spoločný integrovaný systém úradných kontrol v hraničných kontrolných staniciach, ktorým sa nahradia súčasné roztrieštené kontrolné rámce, s cieľom vybaviť všetky zásielky, ktoré by sa mali kontrolovať pri ich vstupe do Únie vzhľadom na riziko, ktoré môžu predstavovať.

(57)

Úradné kontroly by sa mali vykonávať pri príchode zásielok do hraničnej kontrolnej stanice. Uvedené úradné kontroly by mali zahŕňať dokladové kontroly všetkých zásielok, v náležitom prípade aj kontroly elektronickými prostriedkami, ako aj identifikačné kontroly a fyzické kontroly vykonávané vo vhodnej frekvencii závisiacej od rizika, ktoré predstavujú jednotlivé zásielky zvierat alebo tovaru.

(58)

Frekvencia fyzických kontrol by sa mala určovať a meniť na základe rizík pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat a, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie. Uvedený prístup by mal príslušným orgánom umožniť prideľovať zdroje na kontroly tam, kde je riziko najvyššie. Frekvencia identifikačných kontrol by sa mala znížiť alebo obmedziť na overenie úradnej plomby zásielky, keď to odôvodňuje znížené riziko, ktoré predstavujú zásielky vstupujúce do Únie. Prístup k identifikačným kontrolám a fyzickým kontrolám založený na riziku by sa mal vykonávať s využitím dostupných súborov údajov, informácií a systémov automatizovaného zberu údajov a riadenia údajov.

(59)

V určitých prípadoch, a pokiaľ sú zaručené vysoké úrovne zdravia ľudí, zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat a, v súvislosti s GMO a prípravkami na ochranu rastlín, aj ochrany životného prostredia, by sa mohli úradné kontroly, ktoré normálne vykonávajú príslušné orgány v hraničných kontrolných staniciach, vykonávať na iných kontrolných miestach alebo inými orgánmi.

(60)

Na účely organizácie efektívneho systému úradných kontrol by mal byť k zásielkam prichádzajúcim z tretích krajín, pri ktorých sa vyžadujú kontroly pri ich vstupe do Únie, priložený jednotný vstupný zdravotný doklad, ktorý sa má použiť na oznámenie pred príchodom zásielok do hraničných kontrolných staníc a na zaznamenanie výsledku vykonaných úradných kontrol a rozhodnutí, ktoré príslušné orgány prijali v súvislosti so zásielkou, ku ktorej je priložený. Rovnaký doklad by mal použiť prevádzkovateľ na získanie colného odbavenia po vykonaní všetkých úradných kontrol.

(61)

V niektorých členských štátoch je vzhľadom na špecifické geografické obmedzenia, ako napríklad dlhé pobrežie alebo hranice, zložité trvalo plniť minimálne požiadavky na hraničné kontrolné stanice. Keďže nespracovaná guľatina sa zvyčajne dováža vo veľkých množstvách cez osobitné prístavy alebo kontrolné miesta a nepravidelne, je zložité disponovať plne vybavenými hraničnými kontrolnými stanicami s trvalým personálom. Mali by sa umožniť výnimky z minimálnych požiadaviek vzťahujúcich sa na hraničné kontrolné stanice, aby sa zabezpečili účinné úradné kontroly konkrétnej nespracovanej guľatiny.

(62)

Úradné kontroly zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie z tretích krajín by sa mali vykonávať v hraničných kontrolných staniciach určených členskými štátmi v súlade so súborom minimálnych požiadaviek. Určenie takýchto staníc by sa malo zrušiť alebo pozastaviť, keď už nespĺňajú minimálne požiadavky, alebo keď by ich činnosti mohli predstavovať riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat a, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie. Rozhodnutie o zrušení alebo pozastavení takéhoto určenia by malo zohľadňovať mieru závažnosti rizika a zásadu proporcionality.

(63)

V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania pravidiel týkajúcich sa úradných kontrol zásielok prichádzajúcich z tretích krajín by sa mali stanoviť spoločné pravidlá upravujúce opatrenia, ktoré by mali príslušné orgány a prevádzkovatelia prijať v prípade podozrenia na nedodržiavanie pravidiel a v prípade zásielok, ktoré nedodržiavajú pravidlá, a zásielok, ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie.

(64)

S cieľom zamedziť nezrovnalostiam a duplicite pri vykonávaní úradných kontrol, aby sa umožnila včasná identifikácia zásielok, ktoré podliehajú úradným kontrolám v hraničných kontrolných staniciach a na iných kontrolných miestach, a aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie kontrol, by sa mala zabezpečiť spolupráca a výmena informácií medzi príslušnými orgánmi, colnými orgánmi a inými relevantnými orgánmi, ktoré sa zaoberajú zásielkami prichádzajúcimi z tretích krajín.

(65)

Členské štáty by mali zabezpečiť nepretržitú dostupnosť primeraných finančných zdrojov, aby mali príslušné orgány, ktoré vykonávajú úradné kontroly a iné úradné činnosti, dostatok personálu a dostatočné vybavenie. I keď v prvom rade sú prevádzkovatelia zodpovední za to, že sa ich činnosti vykonávajú v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa agropotravinového reťazca, ich systémy vlastných kontrol, ktoré na tento účel zaviedli, by mali byť doplnené špecializovaným systémom úradných kontrol, ktorý každý členský štát udržiava s cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad trhom v rámci agropotravinového reťazca. Takýto systém je vo svojej podstate komplexný a náročný na zdroje a mal by mať stabilný prísun zdrojov pre úradné kontroly a na úrovni, ktorá vždy zodpovedá potrebám presadzovania práva. Príslušné orgány by v záujme zníženia závislosti úradného kontrolného systému od verejných financií mali vyberať poplatky alebo platby na pokrytie nákladov, ktoré vznikajú pri vykonávaní úradných kontrol určitých prevádzkovateľov, a za určité činnosti, pre ktoré sa v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca vyžaduje registrácia alebo schválenie v súlade s pravidlami Únie pre hygienu potravín a krmív alebo v súlade s pravidlami, ktoré upravujú zdravie rastlín. Poplatky alebo platby by sa mali vyberať od prevádzkovateľov aj na náhradu nákladov vynaložených na úradné kontroly vykonávané s cieľom vydať úradný certifikát alebo potvrdenie a nákladov na úradné kontroly, ktoré vykonávajú príslušné orgány v hraničných kontrolných staniciach.

(66)

Poplatky alebo platby by mali pokrývať, ale nepresahovať náklady, ktoré vznikli príslušným orgánom pri vykonávaní úradných kontrol, a to vrátane režijných nákladov. Režijné náklady by mohli zahŕňať náklady na podporu a organizáciu, ktoré sú potrebné na plánovanie a vykonávanie úradných kontrol. Takéto náklady by sa mali vypočítavať na základe jednotlivých úradných kontrol alebo na základe všetkých úradných kontrol vykonaných v priebehu stanoveného časového obdobia. Ak sa poplatky alebo platby uplatňujú na základe skutočných nákladov na jednotlivé úradné kontroly, prevádzkovatelia, ktorí poctivo dodržiavajú pravidlá, by mali byť menej zaťažení platbami ako tí, ktorí ich nedodržiavajú, a mali by podliehať aj menej častým úradným kontrolám. Ak sa poplatky alebo platby vypočítavajú na základe celkových nákladov vzniknutých príslušným orgánom za určité časové obdobie a uplatňujú sa na všetkých prevádzkovateľov bez ohľadu na to, či sú počas referenčného obdobia naozaj podrobení úradnej kontrole, v záujme podpory dodržiavania právnych predpisov Únie zo strany všetkých prevádzkovateľov bez ohľadu na to, akú metódu každý členský štát zvolil na výpočet poplatkov alebo platieb (či na základe skutočných nákladov alebo paušálnej sadzby), by sa tieto poplatky alebo platby mali vypočítavať tak, aby sa odmenili prevádzkovatelia, ktorí konzistentne dodržiavajú právne predpisy Únie týkajúce sa agropotravinového reťazca.

(67)

Malo by sa zakázať priame alebo nepriame vracanie poplatkov alebo platieb vybratých príslušnými orgánmi, keďže by to znevýhodnilo prevádzkovateľov, na ktorých sa vrátenie nevzťahuje, a mohlo by to narušiť hospodársku súťaž.

(68)

Pri financovaní úradných kontrol prostredníctvom poplatkov alebo platieb vyberaných od prevádzkovateľov by sa mala zabezpečiť plná transparentnosť, aby občania a podniky rozumeli metóde a údajom použitým na stanovenie poplatkov alebo platieb.

(69)

V právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca sa stanovujú prípady, keď by uvedenie na trh alebo premiestňovanie určitých zvierat alebo tovaru mal sprevádzať úradný certifikát podpísaný certifikujúcim úradníkom. Je vhodné stanoviť spoločný súbor pravidiel, v ktorých sa určia povinnosti príslušných orgánov a certifikujúcich úradníkov, pokiaľ ide o vydávanie úradných certifikátov, ako aj vlastnosti, ktoré by úradné certifikáty mali mať s cieľom zabezpečiť ich spoľahlivosť.

(70)

V ostatných prípadoch sa v pravidlách, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, stanovuje, že uvedenie určitých zvierat alebo tovaru na trh alebo ich premiestňovanie má sprevádzať úradná etiketa, úradná značka alebo iné úradné potvrdenie vydané prevádzkovateľom pod úradným dohľadom príslušných orgánov alebo samotnými príslušnými orgánmi. Úradné potvrdenia zahŕňajú napríklad rastlinné pasy, ekologické značky a identifikačné značky, ak ich vyžadujú právne predpisy Únie, a známky chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení alebo zaručených tradičných špecialít. Je vhodné stanoviť minimálny súbor pravidiel, ktorými sa zabezpečí, že aj vydávanie úradných potvrdení je možné vykonávať v súlade s náležitými zárukami spoľahlivosti.

(71)

Úradné kontroly a iné úradné činnosti by mali byť založené na analytických, testovacích a diagnostických metódach, ktoré spĺňajú najmodernejšie vedecké normy a poskytujú správne, spoľahlivé a porovnateľné výsledky v celej Únii. Preto by sa mali nepretržite zlepšovať metódy, ktoré úradné laboratóriá používajú, ako aj kvalita a jednotnosť analytických, testovacích a diagnostických údajov, ktoré vyprodukujú. Komisia by na tento účel mala mať právomoc určiť referenčné laboratória Európskej únie a spoliehať sa na ich odbornú pomoc vo všetkých uvedených oblastiach agropotravinového reťazca, keď sú potrebné presné a spoľahlivé analytické, testovacie a diagnostické výsledky. Referenčné laboratóriá Európskej únie by mali najmä zabezpečiť, aby národné referenčné laboratóriá a úradné laboratóriá mali aktuálne informácie o dostupných metódach, mali by organizovať alebo aktívne sa zúčastňovať na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach a zabezpečovať školenia pre národné referenčné laboratóriá alebo úradné laboratória.

(72)

Referenčné laboratóriá Európskej únie sa v článku 32 prvom odseku nariadenia (ES) č. 1829/2003 v prípade geneticky modifikovaných potravín a krmív a v článku 21 prvom odseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (20) v prípade kŕmnych doplnkových látok poverujú osobitnými úlohami v rámci postupu povoľovania geneticky modifikovaných potravín alebo krmív alebo kŕmnych doplnkových látok, ktoré sa týkajú najmä testovania, hodnotenia a validácie metód stanovovania alebo analýz navrhnutých žiadateľom. Uvedené laboratóriá by preto mali na účely tohto nariadenia pôsobiť ako referenčné laboratóriá Európskej únie.

(73)

Príslušné orgány by na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností zameraných na zistenie možného porušenia pravidiel vrátane porušení spáchaných podvodnými alebo klamlivými praktikami a v oblasti dobrých životných podmienok zvierat mali mať prístup k aktualizovaným, spoľahlivým a konzistentným technickým údajom, k výsledkom výskumu, novým postupom a odborným poznatkom potrebným na správne uplatňovanie právnych predpisov Únie platných v týchto dvoch oblastiach. Komisia by na tento účel mala mať možnosť určiť referenčné centrá Európskej únie pre autentickosť a integritu agropotravinového reťazca a pre dobré životné podmienky zvierat a spoľahnúť sa na ich odbornú pomoc.

(74)

V záujme sledovania cieľov tohto nariadenia a prispenia k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a zabezpečenia dôvery spotrebiteľov v tento vnútorný trh by sa prípady nedodržiavania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, ktoré si vyžadujú opatrenia na presadzovanie práva vo viac ako jednom členskom štáte, mali účinne a konzistentne riešiť. Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá zriadený podľa článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 už príslušným orgánom umožňuje rýchlo si vymieňať a šíriť informácie o závažných priamych alebo nepriamych rizikách pre ľudské zdravie v súvislosti s potravinami alebo krmivom alebo o závažných rizikách pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo pre životné prostredie v súvislosti s krmivami s cieľom umožniť prijatie rýchlych opatrení, aby sa zabránilo uvedeným závažným rizikám. I keď uvedený nástroj umožňuje včas konať vo všetkých dotknutých členských štátoch a riešiť určité závažné riziká v agropotravinovom reťazci, nemôže slúžiť na účely umožnenia účinnej cezhraničnej pomoci a spolupráce medzi príslušnými orgánmi s cieľom zabezpečiť účinné riešenie prípadov nedodržiavania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, ktoré majú cezhraničný rozmer nielen v členskom štáte, kde sa nedodržiavanie pravidiel na začiatku zistilo, ale aj v členskom štáte, v ktorom má nedodržiavanie pôvod. Administratívna pomoc a spolupráca by mali príslušným orgánom predovšetkým umožňovať výmenu informácií, zisťovanie, vyšetrovanie a prijímanie účinných a primeraných opatrení na riešenie cezhraničných porušení právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, a to aj v prípade, ak potenciálne podvodné alebo klamlivé praktiky majú alebo by mohli mať cezhraničný rozmer.

(75)

Žiadosti o administratívnu pomoc a všetky notifikácie by sa mali primerane vybavovať. Členské štáty by v záujme uľahčenia administratívnej pomoci a spolupráce mali byť povinné určiť jeden alebo viac styčných orgánov na podporu a koordináciu komunikačných tokov medzi príslušnými orgánmi v rôznych členských štátoch. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia a zefektívniť a zjednodušiť spoluprácu medzi členskými štátmi by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na prijatie vykonávacích aktov, ktorými sa stanovia špecifikácie technických nástrojov, ktoré sa majú použiť, postupy na komunikáciu medzi styčnými orgánmi a štandardný formát žiadostí o pomoc, notifikácií a odpovedí.

(76)

Každý členský štát by mal byť povinný vytvoriť a pravidelne aktualizovať viacročný národný plán kontroly pre všetky oblasti, ktoré upravujú právne predpisy Únie týkajúce sa agropotravinového reťazca, v ktorom uvedie informácie o štruktúre a organizácii svojho systému úradných kontrol. Takéto viacročné národné plány kontroly predstavujú nástroj, prostredníctvom ktorého by mal každý členský štát zabezpečiť, aby sa úradné kontroly vykonávali spôsobom založeným na riziku a efektívne na celom jeho území a v celom agropotravinovom reťazci a v súlade s týmto nariadením. Vhodnosť plánov na daný účel by mala zabezpečiť primeraná konzultácia s príslušnými zainteresovanými stranami ešte pred prípravou týchto plánov.

(77)

S cieľom zabezpečiť koherentnosť a úplnosť viacročných národných plánov kontroly by mal každý členský štát určiť jeden orgán, ktorého úlohou je koordinovať prípravu viacročného národného plánu kontroly a podľa potreby zbierať informácie týkajúce sa jeho vykonávania, preskúmavania a aktualizácie.

(78)

Členské štáty by mali byť povinné predkladať Komisii výročnú správu s informáciami o kontrolných činnostiach a o vykonávaní viacročných národných plánov kontroly. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia a uľahčiť zber a prenos porovnateľných údajov, následné zostavovanie takýchto údajov do celoúnijných štatistík a vypracúvanie správ Komisie o fungovaní úradných kontrol v celej Únii by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na prijatie vykonávacích aktov, pokiaľ ide o stanovenie štandardných vzorov výročných správ.

(79)

Odborníci Komisie by s cieľom overovať uplatňovanie príslušných právnych predpisov Únie a fungovanie národných kontrolných systémov a príslušných orgánov mali mať možnosť vykonávať v členských štátoch kontroly vrátane auditov. Kontroly Komisie by mali slúžiť aj na vyšetrovanie a zbieranie informácií o postupoch presadzovania práva alebo o problémoch, núdzových situáciách a o novom vývoji v členských štátoch. Na žiadosť príslušných členských štátov by odborníci Komisie mali mať možnosť zúčastňovať sa na kontrolách, ktoré vykonávajú príslušné orgány tretích krajín na území uvedeného členského štátu; takéto kontroly by sa mali organizovať v úzkej spolupráci medzi príslušnými členskými štátmi a Komisiou.

(80)

Zvieratá a tovar z tretích krajín by mali spĺňať rovnaké požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zvieratá alebo tovar z Únie, alebo požiadavky, ktoré sa uznávajú ako prinajmenšom rovnocenné, pokiaľ ide o ciele, ktoré sa sledujú právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa agropotravinového reťazca. Táto zásada je zakotvená v článku 11 nariadenia (ES) č. 178/2002, v ktorom sa stanovuje požiadavka, aby potraviny a krmivá dovážané do Únie spĺňali relevantné požiadavky potravinového práva Únie alebo požiadavky považované za prinajmenšom rovnocenné. Špecifické požiadavky na uplatnenie uvedenej zásady sa stanovujú v pravidlách Únie pre ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, ktorými sa zakazuje zavlečenie určitých škodcov, ktoré sa v Únii nevyskytujú (alebo sa tu vyskytujú len v obmedzenej miere), do Únie, v pravidlách Únie, ktorými sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat a ktoré umožňujú vstup zvierat a určitých produktov živočíšneho pôvodu do Únie len z tých tretích krajín, ktoré sú uvedené v zozname zostavenom na tento účel, a v pravidlách Únie pre organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, v ktorých sa tiež stanovuje zostavenie zoznamu tretích krajín, výrobky z ktorých môžu vstúpiť do Únie.

(81)

V záujme zabezpečenia toho, aby zvieratá a tovar vstupujúce do Únie z tretích krajín spĺňali všetky požiadavky stanovené v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca alebo požiadavky považované za rovnocenné popri požiadavkách stanovených pravidlami Únie pre ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, pravidlami Únie, v ktorých sa stanovujú požiadavky na zdravie zvierat, a pravidlami Únie, ktorými sa stanovujú špecifické pravidlá pre hygienu potravín živočíšneho pôvodu, s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali požiadavky stanovené v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca v súvislosti s rastlinolekárskymi a veterinárnymi otázkami, by Komisia mala mať možnosť stanoviť podmienky vstupu zvierat a tovaru do Únie v miere potrebnej na zabezpečenie toho, aby tieto zvieratá a tovar spĺňali všetky relevantné požiadavky právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca alebo rovnocenné požiadavky. Takéto podmienky by sa mali vzťahovať na zvieratá alebo tovar alebo kategórie zvierat alebo tovaru zo všetkých tretích krajín alebo z určitých tretích krajín alebo ich regiónov.

(82)

Ak v konkrétnych prípadoch existujú dôkazy, že určité zvieratá alebo tovar s pôvodom v tretej krajine, v skupine tretích krajín alebo ich regiónoch predstavujú riziká pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, alebo ak existujú dôkazy, že možno dochádza k rozšírenému závažnému nedodržiavaniu právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, Komisia by mala mať možnosť prijímať opatrenia na zamedzenie šírenia takýchto rizík.

(83)

Vykonávanie efektívnych a účinných úradných kontrol a iných úradných činností a v konečnom dôsledku bezpečnosť a zdravie ľudí, zvierat a rastlín a ochrana životného prostredia závisia aj od toho, či kontrolné orgány majú dobre vyškolený personál, ktorý má dostatočné vedomosti o všetkých záležitostiach relevantných pre správne uplatňovanie právnych predpisov Únie. Komisia by mala zabezpečiť primeranú a špecializovanú odbornú prípravu na podporu jednotného prístupu k úradným kontrolám a iným úradným činnostiam, ktoré vykonávajú príslušné orgány. Táto odborná príprava by v záujme oboznámenia tretích krajín s právnymi predpismi a požiadavkami Únie týkajúcimi sa agropotravinového reťazca mala byť určená aj personálu príslušných orgánov v tretích krajinách. Keď je odborná príprava určená aj personálu príslušných orgánov v tretích krajinách, činnosti odbornej prípravy by mali byť navrhnuté tak, aby sa zohľadnili osobitné potreby rozvojových krajín a podporili sa ich kontroly a opatrenia na presadzovanie práva, aby mohli splniť požiadavky uplatniteľné na dovoz zvierat a tovaru do Únie.

(84)

Komisia by v záujme podpory výmeny skúseností a najlepších postupov medzi príslušnými orgánmi mala mať možnosť organizovať v spolupráci s členskými štátmi programy na výmeny personálu povereného úradnými kontrolami alebo inými úradnými činnosťami medzi členskými štátmi.

(85)

Na vykonávanie účinných úradných kontrol a iných úradných činností je dôležité, aby si príslušné orgány v členských štátoch, Komisia a v relevantných prípadoch prevádzkovatelia mohli rýchlo a efektívne vymieňať údaje a informácie týkajúce sa úradných kontrol alebo ich výsledky. V právnych predpisoch Únie sa zriaďujú viaceré informačné systémy spravované Komisiou, ktoré umožňujú spracovanie a správu takýchto údajov a informácií prostredníctvom automatizovaných a internetových nástrojov v celej Únii. Systémom vyhradeným na zaznamenávanie a sledovanie výsledkov úradných kontrol je obchodný kontrolný a expertný systém (systém Traces) zavedený rozhodnutiami Komisie 2003/24/ES (21) a 2004/292/ES (22) v súlade so smernicou Rady 90/425/EHS (23), a tento systém sa v súčasnosti používa na správu údajov a informácií o zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu a o ich úradných kontrolách. Týmto nariadením by sa malo umožniť, aby sa tento systém udržiaval a aktualizoval, aby sa mohol používať pre všetok tovar, pre ktorý sa v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca stanovujú špecifické požiadavky alebo praktické opatrenia pre úradné kontroly. Existujú aj špecializované automatizované systémy na rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o rizikách, ktoré sa môžu objaviť v potravinovom reťazci, alebo o rizikách pre zdravie zvierat a rastlín. V článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa zriaďuje systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, čo je systém na oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pre zdravie ľudí, pochádzajúceho z potravín alebo krmív, v článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (24) systém na nahlasovanie opatrení týkajúcich sa chorôb zo zoznamu a na podávanie správ o nich a v článku 103 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (25) systém na oznamovanie výskytu škodcov a podávanie správ o nich a na oznamovanie prípadov nedodržiavania pravidiel. Všetky takéto systémy by mali pracovať harmonizovane a konzistentne a mali by využívať vzájomné synergie, čím sa zamedzí duplicite, zjednoduší to ich fungovanie a zefektívni ich.

(86)

Komisia by v záujme podpory efektívnejšieho riadenia úradných kontrol mala vytvoriť automatizovaný informačný systém, v ktorom sa budú podľa potreby integrovať a aktualizovať všetky relevantné existujúce informačné systémy, čo umožní využívať moderné komunikačné a certifikačné nástroje a čo najefektívnejšie používanie údajov a informácií týkajúcich sa úradných kontrol. S cieľom vyhnúť sa zbytočnej duplicite informačných požiadaviek by takýto automatizovaný systém mal mať takú formu, aby vždy, keď je to vhodné, zohľadňoval potrebu zabezpečiť kompatibilitu s inými informačnými systémami spravovanými orgánmi verejnej moci, prostredníctvom ktorých sa automaticky vymieňajú alebo sprístupňujú relevantné údaje, a potrebu zabezpečiť ich interoperabilitu. Navyše by sa v súlade s Digitálnou agendou pre Európu mala stanoviť možnosť používať elektronické podpisy v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES (26). Počas fázy vývoja akejkoľvek novej funkcie takéhoto automatizovaného systému, ako aj pri rozvoji príslušných vykonávacích opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť spracúvanie osobných údajov a súkromie, by sa malo konzultovať s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

(87)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia týkajúce sa riadneho fungovania automatizovaného informačného systému, jeho technických špecifikácií, ako aj povinností a práv rôznych zainteresovaných strán a užívateľov, a to najmä s prihliadnutím na potrebu minimalizovať administratívne zaťaženie využitím, podľa potreby, medzinárodne štandardizovaného jazyka, štruktúry správ a výmenných protokolov, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci.

(88)

Príslušné orgány by mali vyšetrovať prípady, keď existuje podozrenie na nedodržiavanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, a keď sa zistí ich nedodržiavanie, určiť jeho pôvod a rozsah, ako aj zodpovednosť prevádzkovateľov. Príslušné orgány by tiež mali prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby dotknutí prevádzkovatelia napravili situáciu, a na zamedzenie ďalšiemu nedodržiavaniu pravidiel. Pri organizácii a vykonávaní vyšetrovaní a opatrení na presadzovanie práva by príslušné orgány mali náležite zohľadňovať potenciálne riziká a pravdepodobnosť podvodných alebo klamlivých praktík v rámci agropotravinového reťazca.

(89)

Overenie dodržiavania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca prostredníctvom úradných kontrol má zásadný význam na zabezpečenie účinného plnenia cieľov týchto právnych predpisov v celej Únii. Narušenia v kontrolných systémoch členského štátu môžu v určitých prípadoch značne sťažovať dosahovanie uvedených cieľov a viesť k výskytu rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, a to nezávisle od zapojenia alebo zodpovednosti prevádzkovateľov alebo iných zainteresovaných strán, alebo môžu viesť k situáciám rozšíreného závažného nedodržiavania právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by Komisia mala byť schopná reagovať v prípade závažných narušení v kontrolnom systéme členského štátu prijatím opatrení zameraných na obmedzenie alebo odstránenie uvedených rizík z agropotravinového reťazca, kým príslušný členský štát neprijme potrebné opatrenie na nápravu narušenia v kontrolnom systéme. Na Komisiu by sa preto mali preniesť vykonávacie právomoci.

(90)

Porušenie pravidiel stanovených v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca a v tomto nariadení by malo podliehať účinným, odrádzajúcim a primeraným sankciám na vnútroštátnej úrovni v celej Únii a pri určovaní ich prísnosti by sa malo okrem iného zohľadniť, nakoľko takéto porušenie môže viesť k poškodeniu ľudského zdravia, čo zahŕňa aj prípady, keď prevádzkovatelia nespolupracujú počas vykonávania úradných kontrol, a prípady, keď sa vyhotovujú alebo používajú falošné alebo zavádzajúce úradné certifikáty alebo potvrdenia. Aby boli finančné sankcie, ktoré sú uplatniteľné na porušenie pravidiel spáchané podvodnými alebo klamlivými praktikami, dostatočne odrádzajúce, mali by sa stanoviť na takej úrovni, aby ich výška presahovala nezákonnú výhodu, ktorá páchateľovi vznikla použitím uvedených praktík.

(91)

Ktorákoľvek osoba by mala mať možnosť upozorniť príslušné orgány na nové informácie, ktoré im v prípadoch porušovania tohto nariadenia a pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 pomôžu odhaliť porušenia a uložiť sankcie. Takýchto informátorov by však mohli odrádzať nedostatočne jasné postupy alebo strach z odvetných opatrení. Nahlasovanie porušení tohto nariadenia je užitočný nástroj na to, aby sa zabezpečilo, že príslušný orgán môže odhaliť porušenia a uložiť za ne sankcie. Týmto nariadením by sa preto malo zabezpečiť, aby sa zaviedli náležité mechanizmy, ktoré umožnia ktorejkoľvek osobe upozorniť príslušné orgány na prípadné porušenia tohto nariadenia a ktoré túto osobu ochránia pred odvetnými opatreniami.

(92)

Toto nariadenie sa vzťahuje na oblasti, ktoré sú už zahrnuté v určitých v súčasnosti platných aktoch. V záujme zamedzenia duplicite a v záujme zriadenia koherentného legislatívneho rámca by sa nasledovné akty mali zrušiť a nahradiť týmto nariadením: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (27) a nariadenie (ES) č. 882/2004, smernice Rady 89/608/EHS (28), 89/662/EHS (29), 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES (30) a 97/78/ES a rozhodnutie Rady 92/438/EHS (31).

(93)

V záujme zabezpečenia konzistentnosti by sa mali vykonať zmeny týchto aktov: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (32), nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 (33), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (34), nariadenie (ES) č. 1069/2009, nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 (35), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (36), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (37) a smerníc Rady 98/58/ES (38), 1999/74/ES (39), 2007/43/ES (40), 2008/119/ES (41) a 2008/120/ES (42).

(94)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 (43) poskytuje rámec na to, aby Únia mohla financovať činnosti a opatrenia v rámci agropotravinového reťazca v uvedených oblastiach v rámci viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020. Cieľom niektorých z uvedených aktov a opatrení je zlepšiť vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností v celej Únii. Nariadenie (EÚ) č. 652/2014 by sa malo zmeniť s cieľom zohľadniť zrušenie nariadenia (ES) č. 882/2004 týmto nariadením.

(95)

Pokiaľ ide o osobitnú situáciu sektora rastlín, ktorý doteraz nepodliehal tej istej úrovni kontrol ako iný tovar podľa tohto nariadenia, je potrebné, aby bolo zavedenie nového systému čo najhladšie a bezproblémové. Z tohto dôvodu je potrebné zaviesť osobitné ustanovenia týkajúce sa načasovania prijatia príslušných delegovaných aktov. Takisto je zrejmé, že je opodstatnené oslobodiť sektor rastlín od povinnosti, aby sa dokladové kontroly vykonávali na hraničných kontrolných staniciach v prípade rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré predstavujú nízku úroveň rizika, a povoliť, aby sa dokladové kontroly rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov vykonávali v určitej vzdialenosti od hraničných kontrolných staníc, ak takéto kontroly v určitej vzdialenosti umožňujú poskytnutie rovnakej úrovne bezpečnosti.

(96)

S cieľom zmeniť odkazy na európske normy a prílohy II a III k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o zohľadnenie legislatívneho, technického a vedeckého rozvoja, a doplniť toto nariadenie o špecifické pravidlá, ktorými sa upravujú úradné kontroly a iné úradné činnosti v oblastiach, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, a to aj pravidlá o kvalifikácii a odbornej príprave personálu, o doplňujúcich zodpovednostiach a úlohách príslušných orgánov, o prípadoch, keď sa nepožaduje akreditácia laboratórií, o určitých výnimkách z úradných kontrol na hraniciach, o kritériách, ktoré sa majú použiť na určenie frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol, o stanovení podmienok, ktoré majú spĺňať určité zvieratá alebo tovar vstupujúce do Únie z tretích krajín, o doplňujúcich požiadavkách a úlohách referenčných laboratórií a centier Európskej únie a o doplňujúcich požiadavkách pre národné referenčné laboratóriá, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (44). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(97)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, pokiaľ ide o určenie referenčných laboratórií Európskej únie a referenčných centier Európskej únie pre autentickosť a integritu agropotravinového reťazca a pre dobré životné podmienky zvierat a pokiaľ ide o prijímanie programov kontrol Komisie v členských štátoch a o vykonávanie zintenzívnených úradných kontrol v prípadoch porušení právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, ktoré si vyžadujú koordinovanú pomoc a následné opatrenia zo strany Komisie, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci.

(98)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia vrátane pravidiel a praktických opatrení týkajúcich sa auditov, formátu certifikátov a iných dokumentov, zriadenia automatizovaných systémov riadenia informácií, spolupráce medzi prevádzkovateľmi a príslušnými orgánmi a medzi príslušnými orgánmi, colnými orgánmi a inými orgánmi, metód odberu vzoriek a laboratórnej analýzy, testov a diagnostiky, ako aj ich validácie a výkladu, vysledovateľnosti, zaradenia zvierat alebo tovaru podliehajúceho kontrolám do zoznamu, ako aj zaradenia krajín alebo regiónov, ktoré môžu vyvážať určité zvieratá alebo tovar do Únie, do zoznamu, oznámení zásielok vopred, výmen informácií, hraničných kontrolných staníc, izolácie a karantény, schválenia kontrol vykonávaných tretími krajinami pred vývozom, opatrení na zamedzenie šírenia rizík alebo ukončenia rozšíreného závažného nedodržiavania pravidiel týkajúcich sa určitých zvierat alebo tovaru s pôvodom v tretej krajine alebo jej regióne, uznania tretích krajín alebo regiónov, ktoré poskytujú záruky rovnocenné so zárukami uplatňovanými v Únii, a jeho zrušenia, činností odbornej prípravy a programov výmeny personálu medzi členskými štátmi a pohotovostných plánov pre potraviny a krmivá na uplatnenie všeobecného plánu riadenia krízy stanoveného v článku 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (45).

(99)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie harmonizovaného prístupu v súvislosti s úradnými kontrolami a inými úradnými činnosťami vykonávanými s cieľom zabezpečiť uplatňovanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa agropotravinového reťazca, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho účinnosti, komplexnosti, cezhraničného a medzinárodného charakteru ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá:

a)

vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností príslušnými orgánmi členských štátov;

b)

financovania úradných kontrol;

c)

administratívnej pomoci a spolupráce medzi členskými štátmi na účely správneho uplatňovania pravidiel uvedených v odseku 2;

d)

vykonávania kontrol Komisiou v členských štátoch a v tretích krajinách;

e)

prijímania podmienok, ktoré sa majú spĺňať vo vzťahu k zvieratám a tovaru vstupujúcim do Únie z tretej krajiny;

f)

zriadenia automatizovaného informačného systému na správu informácií a údajov týkajúcich sa úradných kontrol.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na úradné kontroly vykonávané na overovanie dodržiavania pravidiel, ktoré sú stanovené na úrovni Únie alebo členskými štátmi s cieľom uplatňovať právne predpisy Únie v oblastiach:

a)

potravín a ich bezpečnosti, neporušenosti a bezchybnosti na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie potravín vrátane pravidiel zameraných na zaručenie slušných obchodných praktík a na ochranu záujmov a informovanosti spotrebiteľov, ako aj výroby a používania materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami;

b)

zámerného uvoľnenia geneticky modifikovaných organizmov (GMO) do životného prostredia na účely potravinárskej a krmivárskej výroby;

c)

krmív a bezpečnosti krmív na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie krmív a ich používania vrátane pravidiel zameraných na zabezpečenie slušných obchodných praktík a na ochranu zdravia, záujmov a informovanosti spotrebiteľov;

d)

požiadaviek na zdravie zvierat;

e)

prevencie a minimalizácie rizík pre zdravie ľudí a zvierat vyplývajúcich z vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov;

f)

požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat;

g)

ochranných opatrení proti škodcom rastlín;

h)

požiadaviek na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a na ich používanie a na udržateľné používanie pesticídov s výnimkou zariadení na aplikáciu pesticídov;

i)

ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby;

j)

používania a prideľovania chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje aj na úradné kontroly vykonávané na overenie dodržiavania požiadaviek stanovených v pravidlách uvedených v odseku 2, ak sa tieto požiadavky vzťahujú na zvieratá a tovar, ktoré vstupujú do Únie alebo ktoré majú byť z Únie vyvážané.

4.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na úradné kontroly vykonávané na overenie dodržiavania:

a)

nariadenia (EÚ) č. 1308/2013; toto nariadenie sa však vzťahuje na kontroly podľa článku 89 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ak sa uvedenými kontrolami zisťujú možné podvodné alebo klamlivé praktiky v súvislosti s obchodnými normami uvedenými v článkoch 73 až 91 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ (46);

c)

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES (47).

5.   Články 4, 5, 6, 8, článok 12 ods. 2 a 3, články 15, 18 až 27, 31 až 34, 37 až 42 a 78, články 86 až 108, článok 112 písm. b), článok 130 a články 131 až 141 sa uplatňujú aj na iné úradné činnosti vykonávané príslušnými orgánmi v súlade s týmto nariadením alebo s pravidlami uvedenými v odseku 2 tohto článku.

Článok 2

Úradné kontroly a iné úradné činnosti

1.   Na účely tohto nariadenia sú „úradné kontroly“ činnosti, ktoré vykonávajú príslušné orgány, alebo delegované orgány alebo fyzické osoby, na ktoré boli v súlade s týmto nariadením delegované určité úlohy úradných kontrol na overenie:

a)

toho, či prevádzkovatelia dodržiavajú toto nariadenie a pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 a

b)

toho, či zvieratá alebo tovar spĺňajú požiadavky stanovené v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 vrátane pravidiel týkajúcich sa vydania úradného certifikátu alebo úradného potvrdenia.

2.   Na účely tohto nariadenia sú „iné úradné činnosti“ činnosti, ktoré nie sú úradnými kontrolami a ktoré vykonávajú príslušné orgány, alebo delegované orgány alebo fyzické osoby, na ktoré boli v súlade s týmto nariadením a s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 delegované určité iné úradné činnosti vrátane činností zameraných na overenie výskytu chorôb zvierat alebo škodcov rastlín, na prevenciu alebo zamedzenie šírenia takýchto chorôb zvierat alebo škodcov rastlín, na eradikáciu týchto chorôb zvierat alebo škodcov rastlín, na udeľovanie povolení alebo schválení a na vydávanie úradných certifikátov alebo úradných potvrdení.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„potravinové právo“ je potravinové právo v zmysle článku 3 bodu 1 nariadenia (ES) č. 178/2002;

2.

„krmivové právo“ sú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa upravujú krmivá vo všeobecnosti a krmivová bezpečnosť osobitne, či už na úrovni Únie, alebo na vnútroštátnej úrovni, a to na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie alebo používania krmív;

3.

„príslušné orgány“ sú:

a)

ústredné orgány členského štátu zodpovedné za organizáciu úradných kontrol a iných úradných činností v súlade s týmto nariadením a s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2;

b)

akýkoľvek iný orgán, ktorý bol poverený touto zodpovednosťou;

c)

v náležitých prípadoch zodpovedajúce orgány tretej krajiny;

4.

„štátna inšpekčná organizácia pre ekologickú poľnohospodársku výrobu“ je organizácia verejnej správy členského štátu zodpovedná za ekologickú poľnohospodársku výrobu a označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, na ktorú príslušné orgány úplne alebo čiastočne preniesli svoje právomoci v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (48), v náležitých prípadoch aj zodpovedajúci orgán tretej krajiny alebo pôsobiaci v tretej krajine;

5.

„delegovaný orgán“ je samostatná právnická osoba, na ktorú príslušné orgány delegovali určité úlohy úradných kontrol alebo určité úlohy týkajúce sa iných úradných činností;

6.

„kontrolné overovacie postupy“ sú opatrenia zavedené a činnosti vykonávané príslušnými orgánmi na zabezpečenie konzistentnosti a účinnosti úradných kontrol a iných úradných činností;

7.

„kontrolný systém“ je systém, ktorý sa skladá z príslušných orgánov a zdrojov, štruktúr, opatrení a postupov zriadených v členskom štáte na zabezpečenie vykonávania úradných kontrol v súlade s týmto nariadením a s pravidlami uvedenými v článkoch 18 až 27;

8.

„plán kontroly“ je opis, ktorý vypracovali príslušné orgány a ktorý obsahuje informácie o štruktúre a organizácii systému úradných kontrol, o jeho fungovaní a o podrobnom plánovaní úradných kontrol, ktoré sa majú za určité časové obdobie vykonať v každej z oblastí, na ktoré sa vzťahujú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2;

9.

„zvieratá“ sú zvieratá v zmysle článku 4 bodu 1 nariadenia (EÚ) 2016/429;

10.

„choroba zvierat“ je choroba v zmysle článku 4 bodu 16 nariadenia (EÚ) 2016/429;

11.

„tovar“ je všetko, na čo sa vzťahuje jedno alebo viacero pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, okrem zvierat;

12.

„potraviny“ sú potraviny v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002;

13.

„krmivá“ sú krmivá v zmysle článku 3 bodu 4 nariadenia (ES) č. 178/2002;

14.

„vedľajšie živočíšne produkty“ sú vedľajšie živočíšne produkty v zmysle článku 3 bodu 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009;

15.

„odvodené produkty“ sú odvodené produkty v zmysle článku 3 bodu 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009;

16.

„rastliny“ sú rastliny v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

17.

„škodcovia rastlín“ sú škodcovia v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

18.

„prípravky na ochranu rastlín“ sú prípravky na ochranu rastlín uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

19.

„produkty živočíšneho pôvodu“ sú produkty živočíšneho pôvodu v zmysle bodu 8.1 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (49);

20.

„zárodočné produkty“ sú zárodočné produkty v zmysle článku 4 bodu 28 nariadenia (EÚ) 2016/429;

21.

„rastlinné produkty“ sú rastlinné produkty v zmysle článku 2 bodu 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

22.

„iné predmety“ sú iné predmety v zmysle článku 2 bodu 5 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

23.

„nebezpečenstvo“ je akýkoľvek činiteľ alebo stav, ktorý môže mať nepriaznivý účinok na zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, na dobré životné podmienky zvierat alebo na životné prostredie;

24.

„riziko“ je funkcia pravdepodobnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, na dobré životné podmienky zvierat alebo na životné prostredie v dôsledku nebezpečenstva a závažnosti tohto pôsobenia;

25.

„úradná certifikácia“ je postup, ktorým príslušné orgány poskytnú záruky o dodržiavaní jednej alebo viacerých požiadaviek stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

26.

„certifikujúci úradník“ je:

a)

akýkoľvek úradník príslušných orgánov oprávnený podpisovať úradné certifikáty vydávané týmito orgánmi alebo

b)

akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá je oprávnená príslušnými orgánmi podpisovať úradné certifikáty v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2;

27.

„úradný certifikát“ je papierový alebo elektronický doklad podpísaný certifikujúcim úradníkom, ktorý poskytuje ubezpečenie o dodržiavaní jednej alebo viacerých požiadaviek stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

28.

„úradné potvrdenie“ je akákoľvek etiketa, značka alebo iná forma potvrdenia vydaného prevádzkovateľom pod dohľadom príslušných orgánov prostredníctvom osobitných úradných kontrol alebo samotnými príslušnými orgánmi, ktoré poskytuje ubezpečenie o dodržiavaní jednej alebo viacerých požiadaviek stanovených v tomto nariadení alebo v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

29.

„prevádzkovateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje jedna alebo viacero povinností stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

30.

„audit“ je systematické a nezávislé preskúmanie na účely určenia toho, či sú činnosti a súvisiace výsledky týchto činností v súlade s plánovanými opatreniami, či sa tieto opatrenia uplatňujú účinne a či sú vhodné na dosiahnutie cieľov;

31.

„hodnotenie“ je klasifikácia prevádzkovateľov na základe posúdenia ich súladu s hodnotiacimi kritériami;

32.

„úradný veterinárny lekár“ je veterinárny lekár, ktorý je vymenovaný príslušným orgánom buď na miesto zamestnanca, alebo inak, a ktorý je primerane kvalifikovaný na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností v súlade s týmto nariadením a s príslušnými pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2;

33.

„rastlinolekársky inšpektor“ je fyzická osoba, ktorá je vymenovaná príslušným orgánom buď na miesto zamestnanca, alebo inak, a ktorá je primerane vyškolená na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností v súlade s týmto nariadením a s príslušnými pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. g);

34.

„špecifikovaný rizikový materiál“ je špecifikovaný rizikový materiál v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 999/2001;

35.

„dlhá cesta“ je dlhá cesta v zmysle článku 2 písm. m) nariadenia (ES) č. 1/2005;

36.

„zariadenie na aplikáciu pesticídov“ je zariadenie na aplikáciu pesticídov v zmysle článku 3 bodu 4 smernice 2009/128/ES;

37.

„zásielka“ je určitý počet zvierat alebo množstvo tovaru, na ktorý sa vzťahuje ten istý úradný certifikát, úradné potvrdenie alebo iný doklad a ktorý sa prepravuje tým istým dopravným prostriedkom a pochádza z toho istého územia alebo tretej krajiny a je, s výnimkou tovaru, na ktorý sa vzťahujú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 písm. g), rovnakého typu, triedy alebo opisu;

38.

„hraničná kontrolná stanica“ je miesto a zariadenia, ktoré k nemu patria, určené členským štátom na vykonávanie úradných kontrol stanovených v článku 47 ods. 1;

39.

„výstupné miesto“ je hraničná kontrolná stanica alebo iné miesto určené členským štátom, z ktorého zvieratá, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1/2005, opúšťajú colné územie Únie;

40.

„vstupovanie do Únie“ alebo „vstup do Únie“ je uvedenie zvierat a tovaru na jedno z území uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu z území, ktoré sa nachádzajú mimo týchto území, s tou výnimkou, že v súvislosti s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. g) tieto pojmy znamenajú uvedenie tovaru na „územie Únie“ v zmysle článku 1 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (EÚ) 2016/2031;

41.

„dokladová kontrola“ je preskúmanie úradných certifikátov, úradných potvrdení a iných dokladov vrátane dokladov obchodného charakteru, ktoré podľa pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, podľa článku 56 ods. 1 alebo podľa vykonávacích aktov prijatých v súlade s článkom 77 ods. 3, článkom 126 ods. 3, článkom 128 ods. 1 a s článkom 129 ods. 1 musia sprevádzať zásielku;

42.

„identifikačná kontrola“ je vizuálna kontrola na overenie toho, či obsah a označenie zásielky vrátane značiek na zvieratách, plombách a dopravných prostriedkoch zodpovedajú informáciám uvedeným v úradných certifikátoch, úradných potvrdeniach a v iných sprievodných dokladoch;

43.

„fyzická kontrola“ je kontrola zvierat alebo tovaru a v náležitých prípadoch kontrola balenia, dopravných prostriedkov, označení a teploty, odber vzoriek na analýzu, testovanie alebo diagnostiku a akúkoľvek inú kontrolu potrebnú na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

44.

„tranzit“ je pohyb z jednej tretej krajiny do inej tretej krajiny, prechádzajúc pod colným dohľadom cez jedno z území uvedených v prílohe I, alebo pohyb z jedného z území uvedených v prílohe I na iné územie uvedené v prílohe I po prejdení cez územie tretej krajiny, s tou výnimkou, že v súvislosti s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. g) to znamená:

a)

pohyb z jednej tretej krajiny do inej tretej krajiny v zmysle článku 1 ods. 3 prvého pododseku nariadenia (EÚ) 2016/2031, prechádzajúc pod colným dohľadom cez „územie Únie“ v zmysle článku 1 ods. 3 druhého pododseku uvedeného nariadenia; alebo

b)

pohyb z „územia Únie“ do inej časti „územia Únie“ v zmysle článku 1 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (EÚ) 2016/2031, prechádzajúc cez územie tretej krajiny v zmysle článku 1 ods. 3 prvého pododseku uvedeného nariadenia;

45.

„colný dohľad“ je colný dohľad v zmysle článku 5 bodu 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (50);

46.

„colná kontrola“ je colná kontrola v zmysle článku 5 bodu 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

47.

„úradné pozastavenie“ je postup, ktorým príslušné orgány zabezpečia, aby sa zvieratá a tovar podliehajúce úradným kontrolám nepremiestňovali ani sa s nimi svojvoľne nemanipulovalo, kým sa neprijme rozhodnutie o ich určení; zahŕňa to uskladnenie prevádzkovateľmi v súlade s pokynmi a pod kontrolou príslušných orgánov;

48.

„plán prepravy“ je doklad stanovený v bodoch 1 až 5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1/2005;

49.

„úradný veterinárny asistent“ je zástupca príslušných orgánov vyškolený v súlade s požiadavkami stanovenými podľa článku 18 a zamestnaný na to, aby vykonával určité úlohy úradných kontrol alebo určité úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami;

50.

„mäso a jedlé mäsové droby“ sú na účely článku 49 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia výrobky uvedené v časti II triede I kapitole 2 podkapitolách 0201 až 0208 prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (51);

51.

„zdravotná značka“ je značka, ktorá sa použije potom, čo sa vykonali úradné kontroly uvedené v článku 18 ods. 2 písm. a) a c), a ktorá potvrdzuje, že mäso je vhodné na ľudskú spotrebu.

HLAVA II

ÚRADNÉ KONTROLY A INÉ ÚRADNÉ ČINNOSTI V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

KAPITOLA I

Príslušné orgány

Článok 4

Určenie príslušných orgánov

1.   Členské štáty určia pre každú z oblastí, ktoré upravujú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2, príslušný orgán alebo orgány, ktoré poveria zodpovednosťou za organizáciu alebo vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností.

2.   Ak členský štát poverí zodpovednosťou za organizáciu alebo vykonávanie úradných kontrol alebo iných úradných činností pre rovnakú oblasť viac ako jeden príslušný orgán na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ak príslušné orgány určené v súlade s odsekom 1 môžu prostredníctvom tohto určenia preniesť určité zodpovednosti za úradné kontroly alebo iné úradné činnosti na iné orgány verejnej moci, členský štát:

a)

zabezpečí efektívnu a účinnú koordináciu medzi všetkými zainteresovanými orgánmi a konzistentnosť a účinnosť úradných kontrol alebo iných úradných činností na svojom území a

b)

v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami určí jeden orgán zodpovedný za koordináciu spolupráce a styk s Komisiou a s inými členskými štátmi, pokiaľ ide o úradné kontroly a iné úradné činnosti vykonávané v každej z oblastí, na ktoré sa vzťahujú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2.

3.   Príslušné orgány zodpovedné za overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. i) môžu poveriť určitými zodpovednosťami týkajúcimi sa úradných kontrol alebo iných úradných činností jeden alebo viacero štátnych inšpekčných organizácií pre ekologickú poľnohospodársku výrobu. V takýchto prípadoch pridelia každej číselný kód.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby Komisia bola informovaná o kontaktných údajoch a akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa:

a)

príslušných orgánov určených v súlade s odsekom 1;

b)

orgánov určených v súlade s odsekom 2 písm. b);

c)

štátnych inšpekčných organizácií pre ekologickú poľnohospodársku výrobu uvedených v odseku 3;

d)

delegovaných orgánov uvedených v článku 28 ods. 1.

Informácie uvedené v prvom pododseku členské štáty sprístupnia tiež verejnosti, a to aj na internete.

Článok 5

Všeobecné povinnosti príslušných orgánov a štátnych inšpekčných organizácií pre ekologickú poľnohospodársku výrobu

1.   Príslušné orgány a štátne inšpekčné organizácie pre ekologickú poľnohospodársku výrobu:

a)

majú zavedené postupy a/alebo opatrenia na zabezpečenie účinnosti a vhodnosti úradných kontrol a iných úradných činností;

b)

majú zavedené postupy a/alebo opatrenia na zabezpečenie nestrannosti, kvality a konzistentnosti úradných kontrol a iných úradných činností na všetkých úrovniach;

c)

majú zavedené postupy a/alebo opatrenia na zabezpečenie toho, aby u personálu vykonávajúceho úradné kontroly a iné úradné činnosti nenastal konflikt záujmov;

d)

majú dostatočnú laboratórnu kapacitu na analýzy, testovanie a diagnostiku alebo k nej majú prístup;

e)

majú dostatočný počet náležite kvalifikovaného a skúseného personálu, aby sa mohli úradné kontroly a iné úradné činnosti vykonávať efektívne a účinne, alebo majú prístup k takémuto dostatočnému počtu personálu;

f)

majú vhodné a riadne udržiavané zariadenia a vybavenie na zabezpečenie toho, aby personál mohol vykonávať úradné kontroly a iné úradné činnosti efektívne a účinne;

g)

majú právom stanovené právomoci vykonávať úradné kontroly a iné úradné činnosti a prijímať opatrenia stanovené v tomto nariadení a v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

h)

majú zavedené právne postupy na zabezpečenie toho, aby personál mal na riadne plnenie svojich úloh prístup do priestorov prevádzkovateľov a k dokumentom, ktoré prevádzkovatelia vedú;

i)

majú zavedené pohotovostné plány a sú pripravené takéto plány realizovať v prípade núdzovej situácie, v náležitých prípadoch v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2.

2.   Akékoľvek vymenovanie úradného veterinárneho lekára sa uskutoční písomne a stanovia sa v ňom úradné kontroly a iné úradné činnosti a súvisiace úlohy, na ktoré bol vymenovaný. Požiadavky uložené personálu príslušných orgánov, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, vrátane požiadavky týkajúcej sa neexistencie konfliktu záujmov sa uplatňujú na všetkých úradných veterinárnych lekárov.

3.   Akékoľvek vymenovanie rastlinolekárskeho inšpektora sa uskutoční písomne a stanovia sa v ňom úradné kontroly a iné úradné činnosti a súvisiace úlohy, na ktoré bol vymenovaný. Požiadavky uložené personálu príslušných orgánov, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, vrátane požiadavky týkajúcej sa neexistencie konfliktu záujmov sa uplatňujú na všetkých rastlinolekárskych inšpektorov.

4.   Personál vykonávajúci úradné kontroly a iné úradné činnosti:

a)

absolvuje primeranú odbornú prípravu pre svoju oblasť pôsobnosti, čo mu umožňuje kompetentne plniť svoje úlohy a konzistentne vykonávať úradné kontroly a iné úradné činnosti;

b)

aktualizuje svoje vedomosti vo svojej oblasti pôsobnosti a podľa potreby absolvuje pravidelnú doplňujúcu odbornú prípravu a

c)

absolvuje odbornú prípravu v oblastiach stanovených v kapitole I prílohy II a odbornú prípravu týkajúcu sa povinností príslušných orgánov vyplývajúcich z tohto nariadenia, a to podľa potreby.

Príslušné orgány, štátne inšpekčné organizácie pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a delegované orgány vypracujú a vykonávajú programy odbornej prípravy na zabezpečenie toho, aby personál, ktorý vykonáva úradné kontroly a iné úradné činnosti, absolvoval odbornú prípravu uvedenú v písmenách a), b) a c).

5.   Ak sú v rámci útvarov príslušného orgánu oprávnené vykonávať úradné kontroly alebo iné úradné činnosti viaceré oddelenia, zabezpečí sa medzi jednotlivými oddeleniami efektívna a účinná koordinácia a spolupráca.

Článok 6

Audity príslušných orgánov

1.   Na zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia príslušnými orgánmi vykonávajú príslušné orgány vnútorné audity alebo si dávajú vykonávať audity svojej činnosti a na základe výsledkov týchto auditov prijmú vhodné opatrenia.

2.   Audity uvedené v odseku 1 podliehajú nezávislému preskúmaniu a vykonávajú sa transparentne.

Článok 7

Právo na odvolanie

Proti rozhodnutiam, ktoré príslušné orgány prijali v súlade s článkom 55, článkom 66 ods. 3 a 6, článkom 67, článkom 137 ods. 3 písm. b) a s článkom 138 ods. 1 a 2 a ktoré sa týkajú fyzických alebo právnických osôb, majú takéto osoby právo sa odvolať v súlade s vnútroštátnym právom.

Právom na odvolanie nie je dotknutá povinnosť príslušných orgánov prijať rýchle opatrenie na odstránenie alebo zamedzenie šírenia rizík pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, a to v súlade s týmto nariadením a s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2.

Článok 8

Povinnosti príslušných orgánov týkajúce sa zachovania dôvernosti

1.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa s prihliadnutím na odsek 3 informácie získané pri vykonávaní ich povinností v rámci úradných kontrol a iných úradných činností nezverejňovali tretím stranám, ak sa pre povahu týchto informácií podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie na ne vzťahuje služobné tajomstvo.

Na uvedený účel členské štáty zabezpečia, aby sa pre personál a iné osoby, ktoré sú zapojené do vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností, stanovili primerané povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje aj na štátne inšpekčné organizácie pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, delegované orgány a fyzické osoby, na ktoré boli delegované určité úlohy úradných kontrol, a na úradné laboratóriá.

3.   Pokiaľ neexistuje vyšší verejný záujem zverejniť informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, ako sa uvádza v odseku 1, a bez toho, aby tým boli dotknuté situácie, keď sa ich zverejnenie vyžaduje podľa právnych predpisov Únie alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov, k takýmto informáciám patria informácie, ktorých zverejnenie by narušilo:

a)

účel inšpekcií, vyšetrovaní alebo auditov;

b)

ochranu obchodných záujmov prevádzkovateľa alebo ktorejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo

c)

ochranu súdnych konaní a právneho poradenstva.

4.   Príslušné orgány pri určovaní toho, či existuje vyšší verejný záujem zverejniť informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, ako sa uvádza v odseku 1, zohľadnia okrem iného možné riziká pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín alebo pre životné prostredie, a povahu, závažnosť a rozsah takýchto rizík.

5.   Povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti stanovené v tomto článku nebránia príslušným orgánom uverejňovať alebo inak sprístupňovať verejnosti informácie o výsledku úradných kontrol týkajúcich sa jednotlivých prevádzkovateľov, a to bez toho, aby tým boli dotknuté situácie, keď sa ich zverejnenie vyžaduje podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)

dotknutému prevádzkovateľovi bolo pred uverejnením alebo uvoľnením informácií umožnené podať pripomienky k informáciám, ktoré príslušný orgán zamýšľa uverejniť alebo inak sprístupniť verejnosti, pričom sa berie do úvahy naliehavosť situácie, a

b)

informácie, ktoré sa uverejňujú alebo inak sprístupňujú verejnosti, zohľadňujú pripomienky vyjadrené dotknutým prevádzkovateľom alebo sa uverejňujú či uvoľňujú spoločne s takýmito pripomienkami.

KAPITOLA II

Úradné kontroly

Oddiel I

Všeobecné požiadavky

Článok 9

Všeobecné pravidlá o úradných kontrolách

1.   Príslušné orgány vykonávajú pravidelne úradné kontroly všetkých prevádzkovateľov na základe rizika a s vhodnou frekvenciou, pričom zohľadnia:

a)

identifikované riziká spojené:

i)

so zvieratami a s tovarom;

ii)

s činnosťami pod kontrolou prevádzkovateľov;

iii)

s miestom výkonu činností alebo prevádzok prevádzkovateľov;

iv)

s používaním výrobkov, postupov, materiálov alebo látok, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť, neporušenosť a bezchybnosť potravín alebo bezpečnosť krmív, zdravie zvierat alebo ich dobré životné podmienky a zdravie rastlín, alebo ktoré tiež môžu, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, negatívne ovplyvniť životné prostredie;

b)

akékoľvek informácie, ktoré naznačujú pravdepodobnosť toho, že by spotrebitelia mohli byť uvádzaní do omylu, najmä pokiaľ ide o povahu, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo produkcie potravín;

c)

záznamy prevádzkovateľov z minulosti, pokiaľ ide o výsledok úradných kontrol vykonaných u týchto prevádzkovateľov a dodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 z ich strany;

d)

spoľahlivosť a výsledky vlastných kontrol, ktoré vykonali prevádzkovatelia alebo tretia strana na ich žiadosť, v náležitom prípade vrátane súkromných systémov zabezpečenia kvality, a to na účely zistenia dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 a

e)

akékoľvek informácie, ktoré by mohli naznačiť nedodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2.

2.   Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly pravidelne, s vhodnou frekvenciou určenou na základe rizika na zistenie možných zámerných porušení pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, spáchaných podvodnými alebo klamlivými praktikami, a zohľadnia informácie týkajúce sa takýchto porušení vymieňané prostredníctvom mechanizmov administratívnej pomoci stanovených v článkoch 102 až 108 a akékoľvek iné informácie, ktoré poukazujú na možnosť takýchto porušení.

3.   Úradné kontroly, ktoré sa vykonávajú pred uvedením na trh alebo premiestnením určitých zvierat a tovaru na účely vydania úradných certifikátov alebo úradných potvrdení, ktoré sa vyžadujú v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 ako podmienka uvedenia na trh alebo premiestnenia zvierat alebo tovaru, sa vykonávajú v súlade s:

a)

pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 a

b)

uplatniteľnými delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou v súlade s článkami 18 až 27.

4.   Úradné kontroly sa vykonávajú bez oznámenia vopred okrem prípadov, keď je takéto oznámenie potrebné a riadne odôvodnené na to, aby sa úradná kontrola mohla vykonať. Pokiaľ ide o úradné kontroly na žiadosť prevádzkovateľa, môže príslušný orgán rozhodnúť o tom, či sa úradné kontroly majú vykonať na základe oznámenia vopred alebo bez neho. Úradné kontroly, ktoré sú oznamované vopred, nevylučujú možnosť úradných kontrol bez oznámenia vopred.

5.   Úradné kontroly sa v maximálnej možnej miere vykonávajú takým spôsobom, aby sa administratívne zaťaženie a narušenie činností prevádzkovateľov minimalizovali na nevyhnutné minimum, ale aby sa tým negatívne neovplyvnila účinnosť týchto kontrol.

6.   Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly rovnakým spôsobom, pričom zohľadňujú potrebu prispôsobiť kontroly špecifickým situáciám, a to bez ohľadu na to, či dotknuté zvieratá a tovar:

a)

sú sprístupnené na trhu Únie bez ohľadu na to, či majú pôvod v členskom štáte, v ktorom sa vykonávajú úradné kontroly, alebo v inom členskom štáte;

b)

sa majú vyviezť z Únie, alebo

c)

vstupujú do Únie.

7.   Členské štáty určenia môžu od prevádzkovateľov, ktorým boli dodané zvieratá alebo tovar z iného členského štátu, žiadať, avšak len v rozsahu nutnom na organizáciu úradných kontrol, aby ohlásili príchod takýchto zvierat alebo tovaru.

Článok 10

Prevádzkovatelia, postupy a činnosti podliehajúce úradným kontrolám

1.   Príslušné orgány vykonávajú v rozsahu nutnom na zistenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 úradné kontroly:

a)

zvierat a tovaru na akomkoľvek stupni výroby, spracovania, distribúcie a používania;

b)

látok, materiálov alebo iných predmetov, ktoré môžu ovplyvniť vlastnosti alebo zdravie zvierat a tovaru, a ich súladu s uplatniteľnými požiadavkami, a to na akomkoľvek stupni výroby, spracovania, distribúcie a používania;

c)

prevádzkovateľov, pokiaľ ide o činnosti vrátane držania zvierat, vybavenie, dopravné prostriedky, priestory a iné miesta pod ich kontrolou, ako aj ich okolie a o súvisiacu dokumentáciu.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa existujúcich zoznamov alebo registrov zostavených na základe pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, príslušné orgány vypracujú a vedú aktuálny zoznam prevádzkovateľov. Ak takýto zoznam alebo register už existuje na iné účely, možno ho použiť aj na účely tohto nariadenia.

3.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o stanovenie kategórií prevádzkovateľov, ktorí majú byť vyňatí zo zoznamu prevádzkovateľov uvedeného v odseku 2 tohto článku, ak by ich zapísanie do takéhoto zoznamu pre nich predstavovalo neprimerané administratívne zaťaženie v porovnaní s rizikom súvisiacim s ich činnosťami.

Článok 11

Transparentnosť úradných kontrol

1.   Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly s vysokou úrovňou transparentnosti a minimálne raz za rok sprístupňujú verejnosti relevantné informácie týkajúce sa organizácie a vykonávania úradných kontrol vrátane uverejňovania na internete.

Zabezpečia aj pravidelné a včasné uverejňovanie informácií o:

a)

druhu, počte a výsledku úradných kontrol;

b)

druhu a počte zistených prípadov nedodržiavania pravidiel;

c)

druhu a počte prípadov, keď príslušné orgány prijali opatrenia v súlade s článkom 138, a

d)

druhu a počte prípadov, keď boli uložené sankcie uvedené v článku 139.

Informácie uvedené v písmenách a) až d) druhého pododseku tohto odseku možno, ak je to vhodné, poskytnúť prostredníctvom uverejnenia výročnej správy uvedenej v článku 113 ods. 1.

2.   Príslušné orgány vypracujú postupy na zabezpečenie toho, aby sa akékoľvek nepresnosti v informáciách sprístupnených verejnosti náležite opravili.

3.   Príslušné orgány môžu uverejňovať alebo verejnosti inak sprístupňovať informácie o hodnotení jednotlivých prevádzkovateľov založenom na výsledku jednej alebo viacerých úradných kontrol, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)

hodnotiace kritériá sú objektívne, transparentné a verejne dostupné a

b)

zaviedli sa vhodné opatrenia na zabezpečenie spravodlivosti, konzistentnosti a transparentnosti postupu hodnotenia.

Článok 12

Dokumentované kontrolné postupy

1.   Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly v súlade s dokumentovanými postupmi.

Uvedené postupy pokrývajú oblasti pre kontrolné postupy stanovené v kapitole II prílohy II a obsahujú pokyny pre personál, ktorý vykonáva úradné kontroly.

2.   Príslušné orgány musia mať zavedené kontrolné overovacie postupy.

3.   Príslušné orgány:

a)

prijmú nápravné opatrenia vo všetkých prípadoch, keď sa postupmi stanovenými v odseku 2 zistili nedostatky, a

b)

podľa potreby aktualizujú dokumentované postupy stanovené v odseku 1.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú aj na delegované orgány a štátne inšpekčné organizácie pre ekologickú poľnohospodársku výrobu.

Článok 13

Písomné záznamy o úradných kontrolách

1.   Príslušné orgány vypracujú písomné záznamy z každej úradnej kontroly, ktorú vykonajú. Uvedené záznamy môžu byť v papierovej alebo v elektronickej forme.

Uvedené záznamy obsahujú:

a)

opis účelu úradných kontrol;

b)

použité kontrolné metódy;

c)

výsledok úradných kontrol a

d)

v náležitých prípadoch opatrenie, ktoré príslušné orgány požadujú, aby dotknutý prevádzkovateľ prijal vzhľadom na výsledok ich úradných kontrol.

2.   Pokiaľ si účely súdnych vyšetrovaní alebo ochrana súdnych konaní nevyžadujú inak, prevádzkovateľom podliehajúcim úradnej kontrole sa na ich žiadosť poskytne kópia záznamov uvedených v odseku 1, s výnimkou prípadu, keď bol vydaný úradný certifikát alebo úradné potvrdenie. Príslušné orgány bezodkladne písomne informujú prevádzkovateľa o každom prípade nedodržiavania pravidiel, ktorý sa úradnými kontrolami zistil.

3.   Ak si úradné kontroly vyžadujú nepretržitú alebo pravidelnú prítomnosť personálu alebo zástupcov príslušných orgánov v priestoroch prevádzkovateľa, záznamy stanovené v odseku 1 sa vypracúvajú s frekvenciou, ktorá príslušným orgánom a prevádzkovateľovi umožňuje:

a)

byť pravidelne informovaní o úrovni dodržiavania pravidiel a

b)

byť bezodkladne informovaní o akomkoľvek prípade nedodržiavania pravidiel, ktorý sa zistil úradnými kontrolami.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú aj na delegované orgány, štátne inšpekčné organizácie pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a na fyzické osoby, na ktoré sa delegovali určité úlohy úradných kontrol.

Článok 14

Metódy a techniky pre úradné kontroly

Metódy a techniky pre úradné kontroly zahŕňajú podľa potreby tieto činnosti:

a)

preskúmanie kontrol, ktoré prevádzkovatelia zaviedli, a získaných výsledkov;

b)

inšpekciu:

i)

vybavenia, dopravných prostriedkov, priestorov a iných miest pod ich kontrolou, ako aj ich okolia;

ii)

zvierat a tovaru vrátane polotovarov, surovín, zložiek, technologických pomocných látok a iných výrobkov používaných na prípravu a výrobu tovaru alebo na kŕmenie alebo ošetrovanie zvierat;

iii)

výrobkov a postupov na čistenie a údržbu;

iv)

vysledovateľnosti, označovania, prezentácie, reklamy a príslušných obalových materiálov vrátane materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami;

c)

kontroly hygienických podmienok v priestoroch prevádzkovateľov;

d)

posúdenie postupov správnej výrobnej praxe, správnej hygienickej praxe, vhodných postupov v poľnohospodárstve a postupov založených na zásadách analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP);

e)

preskúmanie dokumentov, záznamov týkajúcich sa vysledovateľnosti a iných záznamov, ktoré môžu byť relevantné pre posúdenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, čo v náležitom prípade zahŕňa preskúmanie dokladov, ktoré sprevádzajú potraviny, krmivá a akúkoľvek látku alebo materiál, ktoré vstupujú do prevádzkarne alebo ju opúšťajú;

f)

rozhovory s prevádzkovateľmi a s ich personálom;

g)

overenie meraní vykonaných prevádzkovateľom a iných výsledkov testov;

h)

odber vzoriek, analýza, diagnostika a testy;

i)

audity prevádzkovateľov;

j)

akúkoľvek inú činnosť potrebnú na odhalenie prípadov nedodržiavania pravidiel.

Článok 15

Povinnosti prevádzkovateľov

1.   Ak to príslušné orgány požadujú, prevádzkovatelia, v miere nutnej na vykonanie úradných kontrol alebo iných úradných činností, poskytnú personálu príslušných orgánov prístup:

a)

k vybaveniu, dopravným prostriedkom, do priestorov a na iné miesta pod ich kontrolou, ako aj do ich okolia;

b)

k svojim automatizovaným systémom riadenia informácií;

c)

k zvieratám a tovaru pod ich kontrolou;

d)

k svojim dokumentom a k iným relevantným informáciám.

2.   Prevádzkovatelia počas úradných kontrol a iných úradných činností pomáhajú personálu príslušných orgánov a štátnych inšpekčných organizácií pre ekologickú poľnohospodársku výrobu pri plnení jeho úloh a spolupracujú s ním.

3.   Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku, ktorá vstupuje do Únie, popri plnení povinností stanovených v odsekoch 1 a 2 sprístupní bezodkladne v papierovej alebo v elektronickej forme všetky informácie týkajúce sa zvierat a tovaru.

4.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa spolupráce a výmeny informácií medzi prevádzkovateľmi a príslušnými orgánmi v súvislosti s príchodom a vykládkou zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1, ak je to potrebné na zabezpečenie ich úplnej identifikácie a efektívneho vykonávania úradných kontrol takýchto zvierat a tovaru. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

5.   Na účely článku 10 ods. 2 a s výhradou článku 10 ods. 3 prevádzkovatelia poskytnú príslušným orgánom aspoň tieto aktualizované údaje:

a)

svoje meno a právnu formu a

b)

špecifické činnosti, ktoré vykonávajú, vrátane činností vykonávaných prostredníctvom komunikácie na diaľku, ako aj miesta pod ich kontrolou.

6.   Povinnosti prevádzkovateľov stanovené v tomto článku sa uplatňujú aj v prípadoch, keď úradné kontroly a iné úradné činnosti vykonávajú úradní veterinárni lekári, rastlinolekárski inšpektori, delegované orgány, kontrolné orgány a fyzické osoby, na ktoré boli delegované určité úlohy úradných kontrol alebo určité úlohy v súvislosti s inými úradnými činnosťami.

Oddiel II

Doplňujúce požiadavky na úradné kontroly a iné úradné činnosti v určitých oblastiach

Článok 16

Doplňujúce požiadavky

1.   V oblastiach, na ktoré sa vzťahujú pravidlá stanovené v tomto oddiele, platí, že tieto pravidlá sa uplatňujú spolu s ostatnými pravidlami stanovenými v tomto nariadení.

2.   Komisia pri prijímaní delegovaných aktov a vykonávacích aktov stanovených v tomto oddiele zohľadní:

a)

skúsenosti, ktoré príslušné orgány a prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov získali pri uplatňovaní postupov uvedených v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (52) a v článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (53);

b)

vedecký a technologický vývoj;

c)

očakávania spotrebiteľov, pokiaľ ide o zloženie potravín a zmeny v modeloch spotreby potravín;

d)

riziká pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín v súvislosti so zvieratami a tovarom a

e)

informácie o možných zámerných porušeniach pravidiel spáchaných podvodnými alebo klamlivými praktikami.

3.   Komisia pri prijímaní delegovaných aktov a vykonávacích aktov stanovených v tomto oddiele a pokiaľ to nebráni dosahovaniu cieľov, ktoré sa sledujú pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, zohľadní aj:

a)

potrebu zjednodušiť uplatňovanie delegovaných aktov a vykonávacích aktov zohľadnením povahy a veľkosti malých podnikov;

b)

potrebu umožniť pokračovanie v používaní tradičných metód na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania alebo distribúcie potravín a výrobu tradičných potravín a

c)

potreby prevádzkovateľov nachádzajúcich sa v regiónoch, ktoré sú vystavené osobitným geografickým prekážkam.

Článok 17

Osobitné vymedzenie pojmov

Na účely článku 18:

a)

„na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára“ znamená, že úradný veterinárny lekár pridelí výkon úkonu úradnému veterinárnemu asistentovi;

b)

„pod dozorom úradného veterinárneho lekára“ znamená, že úkon vykonáva úradný veterinárny asistent na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára a úradný veterinárny lekár je prítomný v priestoroch v čase potrebnom na vykonanie tohto úkonu;

c)

„prehliadka ante mortem“ je overenie, a to pred zabitím zvierat, či sú dodržané požiadavky na zdravie ľudí, zdravie zvierat a na dobré životné podmienky zvierat, v náležitom prípade zahŕňa aj klinické vyšetrenie každého jednotlivého zvieraťa, ako aj overenie informácií o potravinovom reťazci, ako sa uvádza v oddiele III prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

d)

„prehliadka post mortem“ je overenie na bitúnku alebo v prevádzkarni na manipuláciu so zverou, či boli dodržané požiadavky vzťahujúce sa na:

i)

telá, ako sú vymedzené v bode 1.9 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004, a vedľajšie jatočné produkty, ako sú vymedzené v bode 1.11 uvedenej prílohy, na účely rozhodnutia, či je mäso vhodné na ľudskú spotrebu,

ii)

bezpečné odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu, a

iii)

zdravie a dobré životné podmienky zvierat.

Článok 18

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre úkony, ktoré príslušné orgány vykonajú v súvislosti s výrobou produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

1.   Úradné kontroly vykonávané na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia v súvislosti s produktmi živočíšneho pôvodu určenými na ľudskú spotrebu zahŕňajú overenie dodržiavania požiadaviek stanovených podľa vhodnosti v nariadeniach (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1099/2009.

2.   Úradné kontroly uvedené v odseku 1 vykonávané v súvislosti s výrobou mäsa zahŕňajú:

a)

prehliadku ante mortem, ktorú vykonáva na bitúnku úradný veterinárny lekár, ktorému môžu pomáhať, pokiaľ ide o predbežný výber zvierat, úradní veterinárni asistenti vyškolení na tento účel;

b)

odchylne od písmena a), pokiaľ ide o hydinu a zajacovité, prehliadku ante mortem, ktorú vykonáva úradný veterinárny lekár, alebo sa vykonáva pod dozorom úradného veterinárneho lekára alebo, ak sú zavedené dostatočné záruky, na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára;

c)

prehliadku post mortem, ktorú vykonáva úradný veterinárny lekár, alebo sa vykonáva pod dozorom úradného veterinárneho lekára alebo, ak sú zavedené dostatočné záruky, na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára;

d)

iné úradné kontroly, ktoré vykonáva na bitúnkoch, v rozrábkarňach a v prevádzkarňach na manipuláciu so zverou úradný veterinárny lekár, alebo sa vykonávajú pod dozorom úradného veterinárneho lekára alebo, ak sú zavedené dostatočné záruky, na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára, aby sa overilo dodržanie požiadaviek vzťahujúcich sa na:

i)

hygienu výroby mäsa;

ii)

prítomnosť rezíduí veterinárnych liekov a kontaminantov v produktoch živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu;

iii)

audity správnej hygienickej praxe a postupov založených na zásadách HACCP;

iv)

laboratórne testy na zistenie prítomnosti zoonotických pôvodcov a chorôb zvierat a na overenie dodržiavania mikrobiologických kritérií v zmysle článku 2 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 (54);

v)

manipuláciu s vedľajšími živočíšnymi produktmi a špecifikovaným rizikovým materiálom a ich odstraňovanie;

vi)

zdravie a dobré životné podmienky zvierat.

3.   Príslušný orgán môže na základe analýzy rizika povoliť personálu bitúnkov, aby pomáhal pri vykonávaní úloh súvisiacich s úradnými kontrolami uvedenými v odseku 2 v prevádzkarňach, kde sa zabíja hydina alebo zajacovité, alebo aby vykonával osobitné úlohy pri odbere vzoriek a testovaní súvisiace s takýmito kontrolami v prevádzkarňach, kde sa zabíjajú zvieratá iných druhov, pod podmienkou, že tento personál:

a)

koná nezávisle od výrobného personálu bitúnku;

b)

absolvoval primeranú odbornú prípravu na vykonávanie týchto úloh a

c)

vykonáva tieto úlohy v prítomnosti úradného veterinárneho lekára alebo úradného veterinárneho asistenta a riadi sa ich pokynmi.

4.   Ak sa úradnými kontrolami uvedenými v odseku 2 písm. a) a c) nezistili žiadne nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť, že mäso je nevhodné na ľudskú spotrebu, úradný veterinárny lekár aplikuje na domáce kopytníky, na zver – cicavce z farmových chovov okrem zajacovitých, a na veľkú voľne žijúcu zver zdravotnú značku, alebo sa značka aplikuje pod dozorom úradného veterinárneho lekára, na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára alebo ju v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 3 aplikuje personál bitúnku.

5.   Úradný veterinárny lekár zostane naďalej zodpovedný za rozhodnutia prijaté v nadväznosti na úradné kontroly stanovené v odsekoch 2 a 4, aj keď výkon úkonu pridelí úradnému veterinárnemu asistentovi.

6.   Na účely úradných kontrol uvedených v odseku 1 vykonávaných v súvislosti so živými lastúrnikmi príslušné orgány vypracujú klasifikáciu produkčných oblastí a oblastí sádkovania.

7.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o osobitné pravidlá na vykonávanie úradných kontrol uvedených v odsekoch 2 až 6 tohto článku týkajúce sa:

a)

kritérií a podmienok určenia prípadov, odchylne od odseku 2 písm. a), keď možno vykonať v určitých bitúnkoch prehliadku ante mortem pod dozorom alebo na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára za predpokladu, že takéto výnimky nemajú vplyv na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia;

b)

kritérií a podmienok určenia prípadov, keď je v súvislosti s hydinou a zajacovitými splnené zavedenie dostatočných záruk, aby sa, pokiaľ ide o prehliadky ante mortem uvedené v odseku 2 písm. b), úradné kontroly mohli vykonávať na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára;

c)

kritérií a podmienok určenia prípadov, odchylne od odseku 2 písm. a), keď možno vykonať prehliadku ante mortem mimo bitúnku v prípade naliehavého zabitia;

d)

kritérií a podmienok určenia prípadov, odchylne od odseku 2 písm. a) a b), keď možno vykonať prehliadku ante mortem v chove pôvodu;

e)

kritérií a podmienok určenia prípadov, keď je splnené zavedenie dostatočných záruk, aby sa, pokiaľ ide o prehliadku post mortem a činnosti vykonávané v rámci auditu uvedené v odseku 2 písm. c) a d), úradné kontroly mohli vykonávať na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára;

f)

kritérií a podmienok určenia prípadov, odchylne od odseku 2 písm. c), keď v prípade naliehavého zabitia má vykonať prehliadku post mortem úradný veterinárny lekár;

g)

kritérií a podmienok určenia prípadov v súvislosti s hrebeňovkovitými (Pectinidae), morskými ulitníkmi a holotúriami (Holothuroidea), odchylne od odseku 6, keď sa produkčné oblasti a oblasti sádkovania nemajú klasifikovať;

h)

osobitných výnimiek v súvislosti s druhmi sob polárny európsky (Rangifer tarandus tarandus), snehuľa kapcavá (Lagopus lagopus) a snehuľa horská (Lagopus mutus), aby sa umožnilo naďalej uplatňovať dlhoročné miestne tradície a zvyky za predpokladu, že takéto výnimky nemajú vplyv na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia;

i)

kritérií a podmienok určenia prípadov, odchylne od odseku 2 písm. d), keď môže úradné kontroly v rozrábkarňach vykonávať personál, ktorý príslušné orgány vymenovali na tento účel a primerane vyškolili;

j)

špecifických minimálnych požiadaviek na personál príslušných orgánov a na úradného veterinárneho lekára a úradného veterinárneho asistenta s cieľom zabezpečiť, aby si mohli riadne vykonávať úlohy stanovené v tomto článku, ako aj špecifických minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu;

k)

primeraných minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu personálu bitúnkov, ktorý pomáha pri výkone úloh v súvislosti s úradnými kontrolami a inými úradnými činnosťami v súlade s odsekom 3.

8.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa jednotných praktických opatrení pre vykonávanie úradných kontrol uvedených v tomto článku, pokiaľ ide o:

a)

špecifické požiadavky na vykonávanie úradných kontrol a jednotnú minimálnu frekvenciu týchto úradných kontrol, pričom sa zohľadnia špecifické nebezpečenstvá a riziká, ktoré existujú v súvislosti s každým produktom živočíšneho pôvodu a rôznymi procesmi, ktoré podstupuje, keď je potrebná minimálna úroveň úradných kontrol s cieľom reagovať na známe jednotné nebezpečenstvá a riziká, ktoré môžu predstavovať produkty živočíšneho pôvodu;

b)

podmienky klasifikácie a monitorovania klasifikovaných produkčných oblastí a oblastí sádkovania pre živé lastúrniky;

c)

prípady, keď majú príslušné orgány v súvislosti so špecifickými nedodržiavaniami pravidiel prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 137 ods. 2 a v článku 138 ods. 2;

d)

praktické opatrenia pre vykonávanie prehliadok ante mortempost mortem uvedených v odseku 2 písm. a), b) a c) vrátane jednotných požiadaviek potrebných na zabezpečenie toho, aby boli splnené dostatočné záruky, keď sa úradné kontroly vykonávajú na zodpovednosť úradného veterinárneho lekára;

e)

technické požiadavky týkajúce sa zdravotnej značky a praktické opatrenia v súvislosti s jej používaním;

f)

špecifické požiadavky na vykonávanie úradných kontrol a jednotnú minimálnu frekvenciu týchto úradných kontrol surového mlieka, mliečnych výrobkov a produktov rybolovu v prípadoch, keď je potrebná minimálna úroveň úradných kontrol s cieľom reagovať na známe jednotné nebezpečenstvá a riziká, ktoré môžu predstavovať uvedené výrobky a produkty.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

9.   Pri dodržiavaní cieľov tohto nariadenia, a najmä pokiaľ ide o požiadavky na bezpečnosť potravín, členské štáty môžu prijať vnútroštátne opatrenia, ktorými sa vykonávajú pilotné projekty obmedzené časovo a z hľadiska rozsahu, aby zhodnotili alternatívne praktické opatrenia vykonávania úradných kontrol výroby mäsa. Uvedené vnútroštátne opatrenia sa oznámia v súlade s postupom stanoveným v článkoch 5 a 6 smernice (EÚ) 2015/1535. Len čo je k dispozícii výsledok hodnotenia uskutočneného prostredníctvom pilotných projektov, oznámi sa Komisii.

10.   Na účely článku 30 sa povoľuje delegovanie určitých úloh úradných kontrol uvedených v tomto článku na jednu alebo viaceré fyzické osoby.

Článok 19

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti s rezíduami príslušných látok v potravinách a krmivách

1.   Úradné kontroly na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) a c) zahŕňajú úradné kontroly príslušných látok vrátane látok, ktoré sa používajú v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami, ďalej vrátane kontaminantov, nepovolených, zakázaných a nežiaducich látok, ktorých použitie na výrobu alebo spracovanie potravín alebo krmív alebo ktorých prítomnosť na plodinách alebo v zvieratách môžu viesť k tomu, že v potravinách alebo krmivách zostanú rezíduá týchto látok, pričom sa tieto kontroly majú vykonávať na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá pre vykonávanie úradných kontrol uvedených v odseku 1 tohto článku a pre opatrenia, ktoré majú prijať príslušné orgány na základe týchto úradných kontrol. V uvedených delegovaných aktoch sa stanovia pravidlá, pokiaľ ide o:

a)

špecifické požiadavky na vykonávanie úradných kontrol, čo zahŕňa v náležitých prípadoch určenie rozsahu vzoriek a stupňa výroby, spracovania a distribúcie, v ktorom sa vzorky majú odobrať v súlade s metódami, ktoré sa majú používať na odber vzoriek a laboratórne analýzy v súlade s článkom 34 ods. 6 písm. a) a b), pričom sa zohľadnia špecifické nebezpečenstvá a riziká v súvislosti s látkami uvedenými v odseku 1 tohto článku;

b)

prípady, keď majú príslušné orgány v súvislosti s nedodržiavaním pravidiel alebo s podozrením na nedodržiavanie pravidiel prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 137 ods. 2 a článku 138 ods. 2;

c)

prípady, keď majú príslušné orgány v súvislosti s nedodržiavaním pravidiel alebo s podozrením na nedodržiavanie pravidiel týkajúcich sa zvierat a tovaru z tretích krajín prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článkoch 65 až 72.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa jednotných praktických opatrení v súvislosti s vykonávaním úradných kontrol uvedených v odseku 1 a v súvislosti s opatreniami, ktoré majú prijať príslušné orgány na základe týchto úradných kontrol, pokiaľ ide o:

a)

jednotnú minimálnu frekvenciu takýchto úradných kontrol so zreteľom na nebezpečenstvá a riziká súvisiace s látkami uvedenými v odseku 1;

b)

špecifické opatrenia a špecifický obsah, ktoré dopĺňajú opatrenia a obsah stanovené v článku 110 a ktoré sa týkajú vypracovania náležitých častí viacročného národného plánu kontroly stanoveného v článku 109 ods. 1;

c)

špecifické praktické opatrenia pre spustenie mechanizmu administratívnej pomoci stanovenej v článkoch 102 až 108.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

4.   Na účely článku 30 sa povoľuje delegovanie určitých úloh úradných kontrol uvedených v tomto článku na jednu alebo viaceré fyzické osoby.

Článok 20

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti so zvieratami, produktmi živočíšneho pôvodu, zárodočnými produktmi, vedľajšími živočíšnymi produktmi a odvodenými produktmi

1.   Úradné kontroly na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a), c), d) a e) zahŕňajú úradné kontroly zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov, pričom tieto úradné kontroly sa majú vykonávať na ktoromkoľvek stupni výroby, spracovania a distribúcie.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá vykonávania úradných kontrol zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov, vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov na overenie dodržiavania pravidiel Únie uvedených v článku 1 ods. 2 písm. d) a e), ako aj pravidlá pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú na základe úradných kontrol. V uvedených delegovaných aktoch sa stanovia pravidlá, pokiaľ ide o:

a)

špecifické požiadavky na vykonávanie úradných kontrol zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a zárodočných produktov s cieľom reagovať na známe nebezpečenstvá a riziká pre zdravie ľudí a zvierat prostredníctvom úradných kontrol, ktoré sa vykonávajú na overenie dodržiavania opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. d);

b)

špecifické požiadavky na vykonávanie úradných kontrol vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov s cieľom reagovať na špecifické nebezpečenstvá a riziká pre zdravie ľudí a zvierat prostredníctvom úradných kontrol, ktoré sa vykonávajú na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. e);

c)

prípady, keď majú príslušné orgány v súvislosti s nedodržiavaním pravidiel alebo s podozrením na nedodržiavanie pravidiel prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 137 ods. 2 a článku 138 ods. 2.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa jednotných praktických opatrení pre vykonávanie úradných kontrol uvedených v odseku 1, pokiaľ ide o:

a)

jednotnú minimálnu frekvenciu vykonávania takýchto úradných kontrol zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a zárodočných produktov v prípadoch, keď je potrebná minimálna úroveň úradných kontrol s cieľom reagovať na známe jednotné nebezpečenstvá a riziká pre zdravie ľudí a zvierat prostredníctvom úradných kontrol, ktoré sa vykonávajú na overenie dodržiavania opatrení na prevenciu a kontrolu chorôb stanovených v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. d), a

b)

jednotnú minimálnu frekvenciu vykonávania takýchto úradných kontrol vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov v prípadoch, keď je potrebná minimálna úroveň úradných kontrol s cieľom reagovať na špecifické nebezpečenstvá a riziká pre zdravie ľudí a zvierat prostredníctvom úradných kontrol, ktoré sa vykonávajú na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. e).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

4.   Na účely článku 30 sa povoľuje delegovanie určitých úloh úradných kontrol uvedených v tomto článku na jednu alebo viaceré fyzické osoby.

Článok 21

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré majú prijať príslušné orgány v súvislosti s požiadavkami na dobré životné podmienky zvierat

1.   Úradné kontroly na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. f) sa vykonávajú na všetkých príslušných stupňoch výroby, spracovania a distribúcie v rámci agropotravinového reťazca.

2.   Úradné kontroly na overenie dodržiavania pravidiel, ktorými sa stanovujú požiadavky na dobré životné podmienky zvierat v prípade ich prepravy, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie nariadenia (ES) č. 1/2005, zahŕňajú:

a)

v prípade dlhých ciest medzi členskými štátmi a tretími krajinami úradné kontroly vykonávané pred naložením na kontrolu spôsobilosti zvierat na prepravu;

b)

v prípade dlhých ciest medzi členskými štátmi a tretími krajinami, pri ktorých sa prepravujú iné domáce zvieratá koňovité ako registrované zvieratá koňovité a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané, pred týmito cestami:

i)

úradné kontroly plánov prepravy na overenie toho, či je plán prepravy realistický a či z neho vyplýva dodržiavanie nariadenia (ES) č. 1/2005, a

ii)

úradné kontroly na overenie toho, či má prepravca uvedený v pláne prepravy platné povolenie prepravcu, osvedčenie o schválení dopravného prostriedku na dlhé cesty a osvedčenie o spôsobilosti pre vodičov a sprievodcov;

c)

na hraničných kontrolných staniciach stanovených v článku 59 ods. 1 a na výstupných miestach:

i)

úradné kontroly spôsobilosti zvierat na prepravu a úradné kontroly dopravných prostriedkov na overenie dodržania kapitoly II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1/2005 a v uplatniteľnom prípade kapitoly VI uvedenej prílohy;

ii)

úradné kontroly na overenie toho, či prepravcovia dodržiavajú uplatniteľné medzinárodné dohody a majú platné povolenia prepravcov a osvedčenia o spôsobilosti pre vodičov a sprievodcov, a

iii)

úradné kontroly na overenie toho, či domáce zvieratá koňovité a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané boli alebo majú byť prepravované počas dlhých ciest.

3.   Počas vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností prijmú príslušné orgány potrebné opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek oneskoreniu medzi naložením zvierat a ich odchodom alebo počas prepravy alebo znížiť takéto oneskorenia na minimum.

Príslušné orgány nesmú zvieratá počas prepravy pozastavovať, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné z dôvodov dobrých životných podmienok zvierat alebo v záujme zdravia ľudí alebo zvierat. Ak musia byť zvieratá počas prepravy pozastavené na viac ako dve hodiny, príslušné orgány zabezpečia, aby sa v záujme starostlivosti o zvieratá prijali vhodné opatrenia a v prípade potreby boli zvieratá nakŕmené, napojené, vyložené a ustajnené.

4.   Ak sa na základe úradných kontrol uvedených v odseku 2 písm. b) preukáže nedodržiavanie pravidiel, ktoré organizátor pred dlhou cestou nenapraví prostredníctvom náležitých zmien v dojednaniach týkajúcich sa prepravy, príslušné orgány túto dlhú cestu zakážu.

5.   Ak na základe úradných kontrol uvedených v odseku 2 písm. c) príslušné orgány dospejú k záveru, že zvieratá nie sú spôsobilé pokračovať v ceste, nariadia, aby sa zvieratá vyložili, napojili, nakŕmili a poskytol sa im odpočinok, až kým nebudú spôsobilé pokračovať v ceste.

6.   Nedodržiavanie pravidiel uvedených v odseku 1 tohto článku sa na účely článkov 105 a 106 oznámi:

a)

členským štátom, ktoré udelili prepravcovi povolenie;

b)

v prípade zistenia nedodržania akéhokoľvek takéhoto pravidla vzťahujúceho sa na dopravné prostriedky členskému štátu, ktorý udelil osvedčenie o schválení dopravného prostriedku;

c)

v prípade zistenia nedodržania akéhokoľvek takéhoto pravidla vzťahujúceho sa na vodičov členskému štátu, ktorý vydal osvedčenie o spôsobilosti vodiča.

7.   Na účely článku 30 sa povoľuje delegovanie určitých úloh úradných kontrol uvedených v tomto článku na jednu alebo viaceré fyzické osoby.

8.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá vykonávania úradných kontrol na overenie dodržiavania pravidiel Únie uvedených v článku 1 ods. 2 písm. f). V uvedených delegovaných aktoch sa zohľadní riziko pre dobré životné podmienky zvierat súvisiace s poľnohospodárskymi činnosťami a s prepravou, zabíjaním a s usmrcovaním zvierat a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa:

a)

špecifických požiadaviek na vykonávanie takýchto úradných kontrol s cieľom reagovať na riziká spojené s rôznymi druhmi zvierat a dopravnými prostriedkami a na potrebu zamedziť praktikám, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, a obmedziť utrpenie zvierat;

b)

prípadov, keď majú príslušné orgány v súvislosti so špecifickými nedodržiavaniami pravidiel prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 137 ods. 2 a v článku 138 ods. 2;

c)

overenia požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat na hraničných kontrolných staniciach a na výstupných miestach a minimálnych požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na tieto výstupné miesta;

d)

špecifických kritérií a podmienok na spustenie mechanizmov administratívnej pomoci stanovenej v článkoch 102 až 108;

e)

prípadov a podmienok, za ktorých úradné kontroly na overenie dodržiavania požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat môžu zahŕňať používanie špecifických ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat založených na merateľných výkonnostných kritériách, ako aj vypracovania týchto ukazovateľov na základe vedeckých a technických dôkazov.

9.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa jednotných praktických opatrení pre úradné kontroly vykonávané na overenie dodržiavania pravidiel Únie uvedených v článku 1 ods. 2 písm. f), v ktorých sa stanovujú požiadavky na dobré životné podmienky zvierat, a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijímajú na základe takýchto úradných kontrol, pokiaľ ide o:

a)

jednotnú minimálnu frekvenciu takýchto úradných kontrol v prípadoch, keď je potrebná minimálna úroveň úradných kontrol s cieľom reagovať na riziká spojené s rôznymi druhmi zvierat a dopravnými prostriedkami a na potrebu zamedziť praktikám, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, a obmedziť utrpenie zvierat, a

b)

praktické opatrenia týkajúce sa vedenia písomných záznamov o vykonaných úradných kontrolách a doby ich uchovávania.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 22

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti so zdravím rastlín

1.   Úradné kontroly na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. g) zahŕňajú úradné kontroly škodcov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, a takisto úradné kontroly profesionálnych prevádzkovateľov a iných osôb, na ktoré sa vzťahujú uvedené pravidlá.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá vykonávania úradných kontrol rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na overenie dodržiavania pravidiel Únie uvedených v článku 1 ods. 2 písm. g) platných pre tento tovar, ako aj pravidlá pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú na základe vykonávania týchto úradných kontrol. V uvedených delegovaných aktoch sa stanovia pravidlá, pokiaľ ide o:

a)

špecifické požiadavky na vykonávanie takýchto úradných kontrol uvedenia konkrétnych rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 písm. g), do Únie a ich premiestňovania v Únii s cieľom reagovať na známe nebezpečenstvá a riziká pre zdravie rastlín v súvislosti so špecifickými rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi určitého pôvodu alebo proveniencie, a

b)

prípady, keď majú príslušné orgány v súvislosti so špecifickými nedodržiavaniami pravidiel prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 137 ods. 2 a článku 138 ods. 2.

3.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa jednotných praktických opatrení pre vykonávanie úradných kontrol rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na overenie dodržiavania pravidiel Únie uvedených v článku 1 ods. 2 písm. g), ktoré sa vzťahujú na tento tovar, a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú na základe takýchto úradných kontrol a ktoré sa týkajú:

a)

jednotnej minimálnej frekvencie takýchto úradných kontrol v prípadoch, keď je potrebná minimálna úroveň úradných kontrol s cieľom reagovať na známe jednotné nebezpečenstvá a riziká pre zdravie rastlín v súvislosti so špecifickými rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi určitého pôvodu alebo proveniencie;

b)

jednotnej frekvencie úradných kontrol, ktoré príslušné orgány vykonávajú u prevádzkovateľov oprávnených vydávať rastlinné pasy v súlade s článkom 84 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, pričom sa zohľadní, či títo prevádzkovatelia zaviedli pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré vyrábajú, plán riadenia rastlinolekárskych rizík, ako sa uvádza v článku 91 uvedeného nariadenia;

c)

jednotnej frekvencie úradných kontrol, ktoré príslušné orgány vykonávajú u prevádzkovateľov oprávnených používať značku uvedenú v článku 96 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 alebo vydávať úradné potvrdenie uvedené v článku 99 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

4.   Na účely článku 30 sa povoľuje delegovanie určitých úloh úradných kontrol uvedených v tomto článku na jednu alebo viaceré fyzické osoby.

Článok 23

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti s GMO určenými na potravinársku a krmivársku výrobu a v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami

1.   Úradné kontroly na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a), b) a c) zahŕňajú úradné kontroly GMO určených na potravinársku a krmivársku výrobu a geneticky modifikovaných potravín a krmív, ktoré sa vykonávajú na všetkých príslušných stupňoch výroby, spracovania a distribúcie v celom agropotravinovom reťazci.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá pre vykonávanie úradných kontrol uvedených v odseku 1 tohto článku a pravidlá pre opatrenia, ktoré majú prijať príslušné orgány na základe takýchto úradných kontrol. V uvedených delegovaných aktoch sa zohľadní potreba zabezpečiť minimálnu úroveň úradných kontrol na to, aby sa zamedzilo praktikám, ktoré porušujú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b), a stanovia sa v nich:

a)

špecifické požiadavky na vykonávanie úradných kontrol s cieľom reagovať na známe jednotné nebezpečenstvá a riziká v súvislosti s:

i)

prítomnosťou GMO určených na potravinársku a krmivársku výrobu a geneticky modifikovaných potravín a krmív, ktoré neboli povolené v súlade so smernicou 2001/18/ES alebo s nariadením (ES) č. 1829/2003, v agropotravinovom reťazci;

ii)

pestovaním GMO určených na potravinársku a krmivársku výrobu a so správnym uplatňovaním plánu monitorovania uvedeného v článku 13 ods. 2 písm. e) smernice 2001/18/ES a v článku 5 ods. 5 písm. b) a článku 17 ods. 5 písm. b) nariadenia (ES) č. 1829/2003;

b)

prípady, keď majú príslušné orgány v súvislosti so špecifickými nedodržiavaniami pravidiel prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 137 ods. 2 a článku 138 ods. 2.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa jednotných praktických opatrení pre vykonávanie úradných kontrol uvedených v odseku 1, pričom sa zohľadní potreba zabezpečiť minimálnu úroveň úradných kontrol, aby sa zamedzilo praktikám, ktoré porušujú uvedené pravidlá, ktoré sa týkajú jednotnej minimálnej frekvencie takýchto úradných kontrol v prípadoch, keď je potrebná minimálna úroveň úradnej kontroly s cieľom reagovať na známe jednotné nebezpečenstvá a riziká v súvislosti s:

a)

prítomnosťou GMO určených na potravinársku a krmivársku výrobu a geneticky modifikovaných potravín a krmív, ktoré neboli povolené v súlade so smernicou 2001/18/ES alebo s nariadením (ES) č. 1829/2003, v agropotravinovom reťazci;

b)

pestovaním GMO určených na potravinársku a krmivársku výrobu a so správnym uplatňovaním plánu monitorovania uvedeného v článku 13 ods. 2 písm. e) smernice 2001/18/ES a v článku 5 ods. 5 písm. b) a článku 17 ods. 5 písm. b) nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

4.   Na účely článku 30 sa povoľuje delegovanie určitých úloh úradných kontrol uvedených v tomto článku na jednu alebo viaceré fyzické osoby.

Článok 24

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín

1.   Úradné kontroly na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. h) tohto nariadenia zahŕňajú úradné kontroly účinných látok a safenerov, synergentov, koformulantov a adjuvantov, ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

2.   Na účely stanovenia frekvencie úradných kontrol na základe rizika uvedených v odseku 1 zohľadnia príslušné orgány aj tieto faktory:

a)

výsledky príslušných monitorovacích činností vrátane monitorovania na rezíduá pesticídov, ktoré sa vykonáva na účely článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005 a článku 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (55);

b)

informácie o neautorizovaných prípravkoch na ochranu rastlín vrátane nezákonného obchodu s prípravkami na ochranu rastlín a výsledky príslušných kontrol zo strany orgánov uvedených v článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 (56) a

c)

informácie o otravách súvisiacich s prípravkami na ochranu rastlín vrátane dostupných informácií v súlade s článkom 56 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a informácií o reakciách na ohrozenie zdravia, ktoré sprístupnili centrá uvedené v článku 45 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (57).

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá vykonávania úradných kontrol uvedených v odseku 1 tohto článku. V uvedených delegovaných aktoch sa stanovia pravidlá, pokiaľ ide o:

a)

špecifické požiadavky na vykonávanie takýchto úradných kontrol, ktoré sa uskutočňujú s cieľom reagovať na známe jednotné nebezpečenstvá a riziká, ktoré môžu predstavovať prípravky na ochranu rastlín, a ktoré sa týkajú výroby prípravkov na ochranu rastlín, ich uvádzania na trh, vstupu do Únie, označovania, balenia, prepravy, skladovania a používania, aby sa zabezpečilo ich bezpečné a udržateľné používanie a bojovalo proti nezákonnému obchodu s týmito prípravkami, a

b)

prípady, keď majú príslušné orgány v súvislosti so špecifickými nedodržiavaniami pravidiel prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 137 ods. 2 a článku 138 ods. 2.

4.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa jednotných praktických opatrení pre vykonávanie úradných kontrol produktov uvedených v odseku 1, pokiaľ ide o:

a)

jednotnú minimálnu frekvenciu takýchto úradných kontrol v prípadoch, keď je potrebná minimálna úroveň úradných kontrol s cieľom reagovať na známe jednotné nebezpečenstvá a riziká, ktoré môžu predstavovať prípravky na ochranu rastlín, a keď sa úradné kontroly týkajú výroby prípravkov na ochranu rastlín, ich uvádzania na trh, vstupu do Únie, označovania, balenia, prepravy, skladovania a používania, aby sa zabezpečilo ich bezpečné a udržateľné používanie a bojovalo proti nezákonnému obchodu s týmito prípravkami;

b)

zber informácií, monitorovanie a ohlasovanie podozrení na otravu prípravkami na ochranu rastlín;

c)

zber informácií a monitorovanie a ohlasovanie neautorizovaných prípravkov na ochranu rastlín vrátane nezákonného obchodu s prípravkami na ochranu rastlín.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

5.   Na účely článku 30 sa povoľuje delegovanie určitých úloh úradných kontrol uvedených v tomto článku na jednu alebo viaceré fyzické osoby.

Článok 25

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a iné úradné činnosti týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa jednotných praktických opatrení vykonávania úradných kontrol na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. i), pokiaľ ide o:

a)

špecifické požiadavky a obsah, ktorý dopĺňa obsah stanovený v článku 110, na vypracovanie náležitých častí viacročného národného plánu kontroly stanoveného v článku 109 ods. 1, a o špecifický dodatočný obsah správy stanovenej v článku 113;

b)

špecifické zodpovednosti a úlohy referenčných centier Európskej únie okrem tých, ktoré sú stanovené v článku 98;

c)

praktické opatrenia pre spustenie mechanizmov administratívnej pomoci stanovenej v článkoch 102 až 108 vrátane výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi a delegovanými orgánmi o prípadoch nedodržiavania alebo o pravdepodobnosti nedodržiavania pravidiel;

d)

metódy, ktoré sa majú používať na odber vzoriek a na laboratórne analýzy a testy, okrem akýchkoľvek pravidiel týkajúcich sa stanovenia prahových hodnôt.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 26

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a iné úradné činnosti, ktoré príslušné orgány vykonávajú v súvislosti s chránenými označeniami pôvodu, chránenými zemepisnými označeniami a zaručenými tradičnými špecialitami

1.   Odchylne od článku 31 ods. 3 v súvislosti s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. j) platí, že ak príslušné orgány delegovali rozhodnutia o povolení používať pre výrobok názov zapísaný do registra, môžu delegovať aj uplatňovanie týchto opatrení:

a)

nariadenia, aby určité činnosti prevádzkovateľa podliehali systematickým alebo zintenzívneným úradným kontrolám;

b)

nariadenia, aby prevádzkovateľ zvýšil frekvenciu vlastných kontrol;

c)

nariadenia zmeny označenia tak, aby bolo v súlade so špecifikáciami výrobku a s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. j).

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá vykonávania úradných kontrol na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j). V uvedených delegovaných aktoch sa stanovia pravidlá týkajúce sa:

a)

požiadaviek, metód a techník, ktoré sú uvedené v článkoch 12 a 14, pre úradné kontroly vykonávané na overenie dodržiavania špecifikácií výrobkov a požiadaviek na označovanie;

b)

špecifických metód a techník uvedených v článku 14 na vykonávanie úradných kontrol na všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie, ktoré sú zamerané na zabezpečenie vysledovateľnosti tovaru a zvierat, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j), a na poskytnutie ubezpečenia o dodržiavaní uvedených pravidiel;

c)

prípadov, keď majú príslušné orgány v súvislosti so špecifickými nedodržiavaniami pravidiel prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 138 ods. 1 a 2.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa jednotných praktických opatrení pre vykonávanie úradných kontrol na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j), pokiaľ ide o:

a)

špecifické praktické opatrenia pre spustenie mechanizmov administratívnej pomoci stanovenej v článkoch 102 až 108 vrátane výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi a delegovanými orgánmi o prípadoch nedodržiavania alebo o pravdepodobnosti nedodržiavania pravidiel a

b)

špecifické povinnosti delegovaných orgánov týkajúce sa podávania správ.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

4.   Na účely článku 30 sa povoľuje delegovanie určitých úloh úradných kontrol uvedených v tomto článku na jednu alebo viaceré fyzické osoby.

Článok 27

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v prípadoch nových zistených rizík v súvislosti s potravinami a krmivami

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá pre vykonávanie úradných kontrol určitých kategórií potravín alebo krmív na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) až e) a pre opatrenia, ktoré majú prijať príslušné orgány na základe takýchto úradných kontrol. V uvedených delegovaných aktoch sa riešia nové zistené riziká, ktoré môžu z potravín alebo krmív vyplývať pre zdravie ľudí alebo zvierat, alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, alebo akékoľvek takéto riziká, ktoré vyplývajú z nových modelov výroby alebo spotreby potravín alebo krmív, a ktoré nie je možné účinne riešiť, ak neexistujú takéto spoločné pravidlá. Uvedené delegované akty stanovia pravidlá týkajúce sa:

a)

jednotných špecifických požiadaviek na vykonávanie úradných kontrol s cieľom reagovať na špecifické nebezpečenstvá a riziká, ktoré existujú v súvislosti s každou kategóriou potravín a krmív a s rôznymi procesmi, ktoré podstupujú, a

b)

prípadov, keď majú príslušné orgány v súvislosti so špecifickými nedodržiavaniami pravidiel prijať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 137 ods. 2 a článku 138 ods. 2.

2.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa jednotných praktických opatrení pre vykonávanie úradných kontrol určitých kategórií potravín alebo krmív na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) až e) s cieľom riešiť nové zistené riziká, ktoré môžu z potravín alebo krmív vyplývať pre zdravie ľudí alebo zvierat, alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, alebo akékoľvek takéto riziká, ktoré vyplývajú z nových modelov výroby alebo spotreby potravín alebo krmív, a ktoré nie je možné účinne riešiť, ak neexistujú takéto spoločné pravidlá týkajúce sa jednotnej minimálnej frekvencie vykonávania takýchto úradných kontrol v prípadoch, keď je potrebná minimálna úroveň úradných kontrol s cieľom reagovať na špecifické nebezpečenstvá a riziká, ktoré existujú v súvislosti s každou kategóriou potravín a krmív a s rôznymi procesmi, ktoré podstupujú. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

3.   Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa prípadov závažných rizík pre zdravie ľudí a zvierat alebo pre životné prostredie okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 145 ods. 3.

KAPITOLA III

Delegovanie určitých úloh príslušných orgánov

Článok 28

Delegovanie určitých úloh úradných kontrol príslušnými orgánmi

1.   Príslušné orgány môžu delegovať určité úlohy úradných kontrol na jeden alebo viaceré delegované orgány alebo na fyzické osoby v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 29 a 30. Príslušný orgán zabezpečí, aby delegovaný orgán alebo fyzická osoba, na ktoré boli takéto úlohy delegované, mali právomoci potrebné na účinné vykonávanie týchto úloh.

2.   Ak sa príslušný orgán alebo členský štát rozhodne delegovať určité úlohy úradných kontrol na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. i) na jeden alebo viaceré delegované orgány, pridelí každému delegovanému orgánu číselný kód a určí relevantné orgány zodpovedné za ich schválenie a dohľad nad nimi.

Článok 29

Podmienky delegovania určitých úloh úradných kontrol na delegované orgány

Delegovanie určitých úloh úradných kontrol na delegovaný orgán, ako sa uvádza v článku 28 ods. 1, sa vykoná písomne a musí byť v súlade s týmito podmienkami:

a)

delegovanie obsahuje presný opis úloh úradných kontrol, ktoré delegovaný orgán môže vykonávať, a podmienok, na základe ktorých môže tieto úlohy vykonávať;

b)

delegovaný orgán:

i)

má potrebné odborné znalosti, vybavenie a infraštruktúru na vykonávanie týchto úloh úradných kontrol, ktoré naň boli delegované;

ii)

má dostatočné množstvo personálu s vhodnou kvalifikáciou a skúsenosťami;

iii)

je nestranný a bez akéhokoľvek konfliktu záujmov a predovšetkým sa nenachádza v situácii, ktorá môže, priamo alebo nepriamo, ovplyvniť jeho profesijnú nestrannosť pri vykonávaní týchto úloh úradných kontrol, ktoré naň boli delegované;

iv)

pracuje a je akreditovaný v súlade s príslušnými normami týkajúcimi sa predmetných delegovaných úloh vrátane normy EN ISO/IEC 17020 „Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu“;

v)

má dostatočné právomoci na vykonávanie úloh úradných kontrol, ktoré naň boli delegované, a

c)

zaviedli sa opatrenia na zabezpečenie efektívnej a účinnej koordinácie medzi delegujúcimi príslušnými orgánmi a delegovaným orgánom.

Článok 30

Podmienky delegovania určitých úloh úradných kontrol na fyzické osoby

Príslušné orgány môžu delegovať určité úlohy úradných kontrol na jednu alebo viaceré fyzické osoby, ak to povoľujú pravidlá stanovené v článkoch 18 až 27. Uvedené delegovanie sa vykoná písomne a musí byť v súlade s týmito podmienkami:

a)

delegovanie obsahuje presný opis úloh úradných kontrol, ktoré fyzické osoby môžu vykonávať, a podmienok, na základe ktorých môžu fyzické osoby tieto úlohy vykonávať;

b)

fyzické osoby:

i)

majú potrebné odborné znalosti, vybavenie a infraštruktúru na vykonávanie úloh úradných kontrol, ktoré na ne boli delegované;

ii)

majú vhodnú kvalifikáciu a skúsenosti;

iii)

konajú nestranne a nedochádza u nich ku konfliktu záujmov, pokiaľ ide o vykonávanie týchto úloh úradných kontrol, ktoré na ne boli delegované, a

c)

zaviedli sa opatrenia na zabezpečenie efektívnej a účinnej koordinácie medzi delegujúcimi príslušnými orgánmi a fyzickými osobami.

Článok 31

Podmienky delegovania určitých úloh súvisiacich s inými úradnými činnosťami

1.   Príslušné orgány môžu delegovať určité úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami na jeden alebo viaceré delegované orgány, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)

pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 nezakazujú takéto delegovanie a

b)

sú splnené podmienky stanovené v článku 29 s výnimkou podmienok stanovených v písmene b) bode iv).

2.   Príslušné orgány môžu delegovať určité úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami na jednu alebo viaceré fyzické osoby, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)

pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 umožňujú takéto delegovanie a

b)

sú splnené podmienky stanovené v článku 30, ktoré sa uplatňujú mutatis mutandis.

3.   Príslušné orgány nedelegujú na delegovaný orgán alebo na fyzickú osobu rozhodnutie týkajúce sa úloh stanovených v článku 138 ods. 1 písm. b) a článku 138 ods. 2 a 3.

Článok 32

Povinnosti delegovaných orgánov a fyzických osôb

Delegované orgány alebo fyzické osoby, na ktoré boli delegované určité úlohy úradných kontrol v súlade s článkom 28 ods. 1 alebo určité úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami v súlade s článkom 31:

a)

oznamujú výsledok úradných kontrol a iných úradných činností, ktoré vykonávajú, delegujúcim príslušným orgánom, a to pravidelne a kedykoľvek o to uvedené príslušné orgány požiadajú;

b)

ihneď informujú delegujúce príslušné orgány, keď výsledok úradných kontrol poukazuje na nedodržiavanie pravidiel alebo naznačujú pravdepodobnosť nedodržiavania pravidiel, a to okrem prípadu, keď sa v osobitných dojednaniach medzi príslušným orgánom a delegovaným orgánom alebo fyzickou osobou ustanovuje inak, a

c)

poskytnú príslušným orgánom prístup do svojich priestorov a zariadení, spolupracujú s nimi a pomáhajú im.

Článok 33

Povinnosti delegujúcich príslušných orgánov

Príslušné orgány, ktoré delegovali určité úlohy úradných kontrol na delegované orgány alebo fyzické osoby v súlade s článkom 28 ods. 1 alebo určité úlohy súvisiace s inými úradnými činnosťami na delegované orgány alebo fyzické osoby v súlade s článkom 31:

a)

organizujú audity alebo inšpekcie takýchto orgánov alebo osôb, a to podľa potreby a predchádzajúc duplicite, pričom zohľadňujú akúkoľvek akreditáciu uvedenú v článku 29 písm. b) bode iv);

b)

úplne alebo čiastočne bezodkladne zrušia delegovanie, ak:

i)

existujú dôkazy, že takýto delegovaný orgán alebo fyzická osoba nevykonáva riadne úlohy, ktoré naň či na ňu boli delegované;

ii)

delegovaný orgán alebo fyzická osoba neprijali vhodné a včasné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, alebo

iii)

sa preukázalo, že je ohrozená nezávislosť alebo nestrannosť delegovaného orgánu alebo fyzickej osoby.

Toto písmeno sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá právomoc príslušných orgánov zrušiť delegovanie z iných dôvodov, než z dôvodov uvedených v tomto nariadení.

KAPITOLA IV

Odber vzoriek, analýzy, testy a diagnostiky

Článok 34

Metódy používané na odber vzoriek, analýzy, testy a diagnostiky

1.   Metódy používané na odber vzoriek a na laboratórne analýzy, testy a diagnostiky počas úradných kontrol a iných úradných činností musia byť v súlade s pravidlami Únie, v ktorých sa stanovujú tieto metódy alebo kritériá výkonnosti pre tieto metódy.

2.   Ak neexistujú pravidlá Únie uvedené v odseku 1 a v rámci úradných kontrol a iných úradných činností, používajú úradné laboratóriá pre svoje špecifické analytické, testovacie a diagnostické potreby jednu z týchto metód na základe jej vhodnosti:

a)

dostupné metódy, ktoré sú v súlade s príslušnými medzinárodne uznanými pravidlami alebo protokolmi, vrátane metód, ktoré prijal Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) alebo relevantné metódy, ktoré vyvinuli alebo

odporučili referenčné laboratóriá Európskej únie a boli validované v súlade s medzinárodne prijatými vedeckými protokolmi;

b)

ak neexistujú vhodné pravidlá alebo protokoly uvedené v písmene a), metódy, ktoré sú v súlade s príslušnými pravidlami stanovenými na vnútroštátnej úrovni, alebo ak takéto pravidlá neexistujú, relevantné metódy, ktoré vyvinuli alebo odporučili národné referenčné laboratóriá a boli validované v súlade s medzinárodne prijatými vedeckými protokolmi, alebo

relevantné metódy vyvinuté a validované prostredníctvom medzilaboratórnych alebo vnútrolaboratórnych štúdií o validácii metód v súlade s medzinárodne prijatými vedeckými protokolmi.

3.   Ak sú naliehavo nutné laboratórne analýzy, testy alebo diagnostiky a neexistuje žiadna z metód uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, relevantné národné referenčné laboratórium alebo, ak neexistuje takéto národné referenčné laboratórium, akékoľvek iné laboratórium určené v súlade s článkom 37 ods. 1 môže používať iné metódy, než sú metódy uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, až do validácie náležitej metódy v súlade s medzinárodne prijatými vedeckými protokolmi.

4.   Keď je to možné, metódy používané na laboratórne analýzy sa charakterizujú pomocou príslušných kritérií stanovených v prílohe III.

5.   Vzorky sa odoberajú, manipuluje sa s nimi a označujú sa tak, aby bola zabezpečená ich právna, vedecká a technická platnosť.

6.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

a)

metód, ktoré sa majú použiť na odber vzoriek a na laboratórne analýzy, testy a diagnostiky;

b)

kritérií výkonnosti, parametrov analýz, testov alebo diagnostík, neistoty merania a postupov na validáciu týchto metód;

c)

interpretácie výsledkov analýz, testov a diagnostík.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 35

Druhé stanovisko odborníka

1.   Príslušné orgány zabezpečia, aby prevádzkovatelia, ktorých zvieratá alebo tovar podliehajú v rámci úradných kontrol odberu vzoriek, analýze, testom alebo diagnostike, mali právo na druhé stanovisko odborníka na vlastné náklady.

Právo na druhé stanovisko odborníka oprávňuje prevádzkovateľa požiadať o dokladové preskúmanie odberu vzoriek, analýzy, testu alebo diagnostiky iným uznávaným a primerane kvalifikovaným odborníkom.

2.   Keď je to relevantné, vhodné a technicky možné, najmä so zreteľom na prevalenciu a distribúciu nebezpečenstva v zvieratách alebo tovare, na kazivosť vzoriek alebo tovaru a na množstvo dostupného substrátu, príslušné orgány:

a)

pri odbere vzoriek a, ak ich o to požiadal prevádzkovateľ, zabezpečia odber dostatočného množstva na to, aby sa umožnilo druhé stanovisko odborníka, ako aj preskúmanie uvedené v odseku 3, ak sa to ukáže ako potrebné; alebo

b)

ak nie je možné odobrať dostatočné množstvo, ako sa uvádza v písmene a), informujú o tom prevádzkovateľa.

Tento odsek sa neuplatňuje pri posudzovaní výskytu karanténnych škodcov na rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch na účely overenia dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. g).

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že v prípade sporu medzi príslušnými orgánmi a prevádzkovateľmi, pokiaľ ide o druhé stanovisko odborníka uvedené v odseku 1, prevádzkovatelia môžu požiadať o dokladové preskúmanie prvotnej analýzy, testu alebo diagnostiky a v náležitom prípade o ďalšiu analýzu, test alebo diagnostiku iným úradným laboratóriom, a to na vlastné náklady prevádzkovateľa.

4.   Žiadosťou prevádzkovateľa o druhé stanovisko odborníka podľa odseku 1 tohto článku nie je dotknutá povinnosť príslušných orgánov bezodkladne prijať opatrenie na odstránenie alebo zamedzenie šírenia rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie v súlade s týmto nariadením a s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2.

Článok 36

Odber vzoriek zo zvierat a tovaru ponúkaných na predaj prostredníctvom komunikácie na diaľku

1.   V prípade zvierat a tovaru ponúkaného na predaj prostredníctvom komunikácie na diaľku sa môžu vzorky, ktoré si príslušné orgány objednajú od prevádzkovateľov, použiť na účely úradnej kontroly bez toho, aby sa tieto príslušné orgány identifikovali.

2.   Príslušné orgány potom, čo im boli doručené vzorky, prijmú všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia, od ktorých objednali tieto vzorky v súlade s odsekom 1:

a)

boli informovaní o tom, že tieto vzorky boli odobraté v rámci úradnej kontroly, a v náležitých prípadoch o tom, že sa analyzujú alebo testujú na účely takejto úradnej kontroly, a

b)

keď sa vzorky uvedené v uvedenom odseku analyzujú alebo testujú, mohli uplatniť právo na druhé stanovisko odborníka stanovené v článku 35 ods. 1.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú na delegované orgány a fyzické osoby, na ktoré boli delegované určité úlohy úradných kontrol.

Článok 37

Určenie úradných laboratórií

1.   Príslušné orgány určia úradné laboratóriá na vykonávanie laboratórnych analýz, testov a diagnostík na vzorkách odobratých počas úradných kontrol a iných úradných činností v členskom štáte, na ktorého území tieto príslušného orgány pôsobia, alebo v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorá je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

2.   Príslušné orgány môžu za úradné laboratórium určiť laboratórium nachádzajúce sa v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorá je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)

zaviedli sa vhodné opatrenia, podľa ktorých príslušné orgány môžu vykonávať audity a inšpekcie uvedené v článku 39 ods. 1 alebo delegovať vykonávanie týchto auditov a inšpekcií na príslušné orgány členského štátu alebo tretej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorých sa laboratórium nachádza, a

b)

dané laboratórium už príslušné orgány členského štátu, na ktorého území sa laboratórium nachádza, určili za úradné laboratórium.

3.   Určenie úradného laboratória sa vykoná písomne a obsahuje podrobný opis:

a)

úloh, ktoré laboratórium vykonáva ako úradné laboratórium;

b)

podmienok, za ktorých laboratórium vykonáva úlohy uvedené v písmene a), a

c)

opatrení potrebných na zabezpečenie účinnej a efektívnej koordinácie a spolupráce medzi laboratóriom a príslušnými orgánmi.

4.   Príslušné orgány môžu za úradné laboratórium určiť iba laboratórium, ktoré:

a)

má potrebné odborné znalosti, vybavenie a infraštruktúru na vykonávanie analýz, testov alebo diagnostík na vzorkách;

b)

má dostatočný počet personálu s vhodnou kvalifikáciou, odbornou prípravou a skúsenosťami;

c)

zabezpečí, že úlohy, ktoré sa naň preniesli, ako sa stanovuje v odseku 1, sa vykonávajú nestranne, a nemá konflikt záujmov, pokiaľ ide o vykonávanie jeho úloh úradného laboratória;

d)

dokáže dodať včas výsledky analýzy, testov alebo diagnostiky vykonaných na vzorkách odobratých počas úradných kontrol alebo iných úradných činností, a

e)

pôsobí v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 a je akreditované v súlade s touto normou vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý pôsobí v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008.

5.   Rozsah akreditácie úradného laboratória uvedeného v odseku 4 písm. e):

a)

zahŕňa tie metódy laboratórnej analýzy, testov alebo diagnostiky, ktoré má laboratórium použiť na analýzy, testy alebo diagnostiky, keď pôsobí ako úradné laboratórium;

b)

môže obsahovať jednu alebo viaceré metódy laboratórnej analýzy, testov alebo diagnostiky alebo skupiny metód;

c)

sa môže vymedziť pružne tak, aby rozsah akreditácie mohol zahŕňať upravené verzie metód používaných úradným laboratóriom v čase, keď bola akreditácia udelená, alebo nové metódy popri uvedených metódach na základe vlastných validácií laboratória bez špecifického posúdenia vnútroštátnym akreditačným orgánom pred používaním uvedených upravených alebo nových metód.

6.   Ak žiadne úradné laboratórium určené v Únii alebo v tretej krajine, ktorá je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v súlade s odsekom 1 nemá odborné znalosti, vybavenie, infraštruktúru a personál potrebné na vykonávanie nových alebo mimoriadne nezvyčajných laboratórnych analýz, testov alebo diagnostík, príslušné orgány môžu požiadať laboratórium alebo diagnostické stredisko, ktoré nespĺňa jednu alebo viaceré požiadavky stanovené v odsekoch 3 a 4, aby vykonalo uvedené analýzy, testy a diagnostiky.

Článok 38

Povinnosti úradných laboratórií

1.   Ak výsledky analýzy, testu alebo diagnostiky vykonaných na vzorkách odobratých počas úradných kontrol alebo iných úradných činností poukazujú na riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, alebo naznačujú pravdepodobnosť nedodržania pravidiel, úradné laboratóriá ihneď informujú príslušné orgány, ktoré ich určili na túto analýzu, test alebo diagnostiku, a ak je to relevantné, aj delegované orgány alebo fyzické osoby, na ktoré boli úlohy delegované. V osobitných dojednaniach medzi príslušnými orgánmi, delegovanými orgánmi alebo fyzickými osobami, na ktoré boli úlohy delegované, a úradnými laboratóriami sa však môže bližšie stanoviť, že sa táto informácia nemusí poskytnúť ihneď.

2.   Úradné laboratóriá sa na žiadosť referenčného laboratória Európskej únie alebo národného referenčného laboratória zúčastňujú na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach alebo na skúškach spôsobilosti organizovaných pre analýzy, testy alebo diagnostiky, ktoré vykonávajú ako úradné laboratóriá.

3.   Úradné laboratóriá na žiadosť príslušných orgánov sprístupnia verejnosti názvy metód používaných na analýzy, testy alebo diagnostiky vykonávané v rámci úradných kontrol a iných úradných činností.

4.   Úradné laboratóriá na požiadanie príslušných orgánov uvedú pre každú analýzu, testovanie alebo diagnostiku, ktoré vykonali v rámci úradných kontrol a iných úradných činností, spolu s výsledkami aj použitú metódu.

Článok 39

Audity úradných laboratórií

1.   Príslušné orgány organizujú audity úradných laboratórií, ktoré určili v súlade s článkom 37 ods. 1, pravidelne a kedykoľvek, keď považujú audit za potrebný, okrem prípadu, keď vzhľadom na posúdenie akreditácie uvedenej v článku 37 ods. 4 písm. e) pokladajú takéto audity za nadbytočné.

2.   Príslušné orgány ihneď zrušia určenie úradného laboratória, a to úplne alebo pre určité úlohy, ak toto úradné laboratórium neprijme vhodné a včasné nápravné opatrenie na základe výsledkov auditu stanoveného v odseku 1, z ktorých vyplynie, že:

a)

už nespĺňa podmienky stanovené v článku 37 ods. 4 a 5;

b)

neplní si povinnosti stanovené v článku 38;

c)

dosahuje zlé výsledky v medzilaboratórnych porovnávacích skúškach uvedených v článku 38 ods. 2.

Článok 40

Výnimky z podmienky povinnej akreditácie pre určité úradné laboratóriá

1.   Odchylne od článku 37 ods. 4 písm. e) môžu príslušné orgány určiť za úradné laboratóriá, a to bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienku stanovenú v uvedenom písmene, tieto laboratóriá:

a)

laboratóriá:

i)

ktorých jedinou činnosťou je zisťovanie Trichinella v mäse;

ii)

ktoré používajú len metódy na zisťovanie Trichinella uvedené v článku 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1375 (58);

iii)

ktoré vykonávajú zisťovanie Trichinella pod dohľadom príslušných orgánov alebo úradného laboratória určeného v súlade s článkom 37 ods. 1 a akreditovaného v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 na používanie metód uvedených v bode ii) tohto písmena, a

iv)

ktoré sa pravidelne a s uspokojivými výsledkami zúčastňujú na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach alebo na skúškach spôsobilosti organizovaných národnými referenčnými laboratóriami pre metódy, ktoré používajú na zisťovanie Trichinella;

b)

laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzy, testy alebo diagnostiky len v rámci iných úradných činností, za predpokladu, že:

i)

používajú len metódy laboratórnej analýzy, testov a diagnostiky uvedené v článku 34 ods. 1 a v článku 34 ods. 2 písm. a) alebo b);

ii)

vykonávajú analýzy, testy alebo diagnostiky pod dohľadom príslušných orgánov alebo národných referenčných laboratórií v súvislosti s metódami, ktoré používajú;

iii)

pravidelne a s uspokojivými výsledkami sa zúčastňujú na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach alebo na skúškach spôsobilosti organizovaných národnými referenčnými laboratóriami v súvislosti s metódami, ktoré používajú, a

iv)

majú zavedený systém zabezpečenia kvality na zaistenie správnych a spoľahlivých výsledkov používaných metód laboratórnej analýzy, testov a diagnostiky.

2.   Ak si metódy používané laboratóriami uvedenými v odseku 1 písm. b) tohto článku vyžadujú potvrdenie výsledku laboratórnej analýzy, testu alebo diagnostiky, potvrdzujúcu laboratórnu analýzu, test alebo diagnostiku vykoná úradné laboratórium, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v článku 37 ods. 4 písm. e).

3.   Úradné laboratóriá určené v súlade s odsekom 1 sa nachádzajú v členských štátoch, na ktorých území sa nachádzajú príslušné orgány, ktoré ich určili.

Článok 41

Právomoci na prijímanie výnimiek z podmienky povinnej akreditácie všetkých metód laboratórnej analýzy, testov a diagnostiky používaných úradnými laboratóriami

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o prípady, keď príslušné orgány môžu určiť za úradné laboratóriá v súlade s článkom 37 ods. 1 laboratória, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v článku 37 ods. 4 písm. e) v súvislosti so všetkými metódami, ktoré používajú na úradné kontroly alebo iné úradné činnosti, a pokiaľ ide o podmienky, za ktorých tak môžu urobiť, za predpokladu, že takéto laboratória spĺňajú tieto podmienky:

a)

pôsobia a sú akreditované v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 na používanie jednej alebo viacerých metód, ktoré sú podobné iným metódam, ktoré používajú, a sú pre tieto metódy reprezentatívne, a

b)

pravidelne a vo veľkej miere používajú metódy, pre ktoré majú akreditáciu uvedenú v písmene a) tohto článku, s výnimkou oblasti, na ktorú sa vzťahujú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 písm. g), ak neexistuje validovaná metóda na zistenie výskytu určitých škodcov rastlín uvedená v článku 34 ods. 1 a 2.

Článok 42

Dočasné výnimky z podmienok povinnej akreditácie úradných laboratórií

1.   Odchylne od článku 37 ods. 5 písm. a) môžu príslušné orgány dočasne určiť existujúce úradné laboratórium za úradné laboratórium v súlade s článkom 37 ods. 1 na používanie metódy laboratórnej analýzy, testov alebo diagnostiky, pre ktorú nemá akreditáciu uvedenú v článku 37 ods. 4 písm. e):

a)

keď sa používanie tejto metódy práve začalo požadovať v pravidlách Únie;

b)

keď je na základe zmien v používanej metóde potrebná nová akreditácia alebo rozšírenie rozsahu akreditácie, ktorú úradné laboratórium získalo, alebo

c)

v prípadoch, keď potreba používania metódy vyplýva z núdzovej situácie alebo z objavujúceho sa rizika pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat, alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie.

2.   Dočasné určenie uvedené v odseku 1 podlieha týmto podmienkam:

a)

úradné laboratórium je už akreditované v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 na používanie metódy, ktorá je podobná metóde, ktorá nie je zahrnutá v rozsahu jeho akreditácie;

b)

úradné laboratórium má zavedený systém zabezpečenia kvality na zaistenie správnych a spoľahlivých výsledkov používaním metódy, ktorá nie je zahrnutá v rozsahu existujúcej akreditácie;

c)

analýzy, testy alebo diagnostiky sa vykonávajú pod dohľadom príslušných orgánov alebo národného referenčného laboratória pre túto metódu.

3.   Dočasné určenie stanovené v odseku 1 nepresiahne obdobie jedného roka. Môže sa raz obnoviť na ďalšie jednoročné obdobie.

4.   Úradné laboratóriá určené v súlade s odsekom 1 sa nachádzajú v členských štátoch, na ktorých území sa nachádzajú príslušné orgány, ktoré ich určili.

KAPITOLA V

Úradné kontroly zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie

Článok 43

Úradné kontroly zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie

Úradné kontroly zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie, sa organizujú na základe rizika. Pokiaľ ide o zvieratá a tovar uvedené v článkoch 47 a 48, takéto úradné kontroly sa uskutočňujú v súlade s článkami 47 až 64.

Oddiel I

Zvieratá a tovar iné ako zvieratá a tovar, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa oddielu II

Článok 44

Úradné kontroly zvierat a tovaru iných ako zvieratá a tovar, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa oddielu II

1.   Na zistenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 vykonávajú príslušné orgány pravidelne na základe rizika a s vhodnou frekvenciou úradné kontroly zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie a na ktoré sa nevzťahujú články 47 a 48.

2.   Pre zvieratá a tovar uvedené v odseku 1 sa určí vhodná frekvencia úradných kontrol, pričom sa zohľadnia:

a)

riziká pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat, alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, a to spojené s rôznymi druhmi zvierat a tovaru;

b)

akékoľvek informácie, ktoré naznačujú pravdepodobnosť toho, že by spotrebitelia mohli byť uvádzaní do omylu, najmä pokiaľ ide o povahu, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu a o spôsob výroby alebo výrobu tovaru;

c)

záznamy o dodržiavaní požiadaviek stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré sa vzťahujú na dotknuté zvieratá alebo tovar:

i)

treťou krajinou a prevádzkarňou pôvodu alebo miestom výroby, podľa vhodnosti;

ii)

vývozcom;

iii)

prevádzkovateľom zodpovedným za zásielku;

d)

kontroly dotknutých zvierat a tovaru, ktoré už boli vykonané, a

e)

záruky, ktoré príslušné orgány tretej krajiny pôvodu poskytli v súvislosti so súladom zvierat a tovaru s požiadavkami stanovenými v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 alebo s požiadavkami, ktoré boli uznané aspoň za im rovnocenné.

3.   Úradné kontroly stanovené v odseku 1 sa vykonávajú na colnom území Únie na vhodných miestach, medzi ktoré patrí:

a)

miesto vstupu do Únie;

b)

hraničná kontrolná stanica;

c)

miesto prepustenia do voľného obehu v Únii;

d)

sklady a priestory prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku;

e)

miesto určenia.

4.   Bez ohľadu na odseky 1 a 3 vykonávajú príslušné orgány na hraničných kontrolných staniciach a na iných miestach vstupu do Únie úradné kontroly nasledovných prvkov, kedykoľvek majú dôvod domnievať sa, že ich vstup do Únie môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie:

a)

dopravných prostriedkov, aj keď sú prázdne, a

b)

obalov vrátane paliet.

5.   Príslušné orgány môžu vykonávať aj úradné kontroly tovaru, ktorý podlieha jednému z colných režimov vymedzených v článku 5 bode 16 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a v dočasnom uskladnení vymedzenom v článku 5 bode 17 uvedeného nariadenia.

Článok 45

Druhy úradných kontrol zvierat a tovaru iných ako zvieratá a tovar, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa oddielu II

1.   Ak sa úradné kontroly vykonávajú v súlade s článkom 44 ods. 1:

a)

vždy zahŕňajú dokladovú kontrolu a

b)

zahŕňajú identifikačné kontroly a fyzické kontroly v závislosti od rizika pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie.

2.   Príslušné orgány vykonávajú fyzické kontroly uvedené v odseku 1 písm. b) za vhodných podmienok, ktoré umožnia riadne vykonávanie vyšetrovaní.

3.   Ak z dokladových kontrol, identifikačných kontrol alebo fyzických kontrol uvedených v odseku 1 tohto článku vyplynie, že zvieratá a tovar nie sú v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, uplatňuje sa článok 66 ods. 1, 3 a 5, články 67, 68 a 69, článok 71 ods. 1 a 2, článok 72 ods. 1 a 2, články 137 a 138.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o prípady, keď príslušné orgány môžu požiadať prevádzkovateľov, aby oznámili príchod určitého tovaru vstupujúceho do Únie, a pokiaľ ide o podmienky, za ktorých tak môžu urobiť.

Článok 46

Vzorky odobraté zo zvierat a tovaru iných ako zvieratá a tovar, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa oddielu II

1.   Ak sa odoberajú vzorky zvierat a tovaru, príslušné orgány bez toho, aby tým boli dotknuté články 34 až 42:

a)

informujú dotknutých prevádzkovateľov a v náležitom prípade colné orgány a

b)

rozhodnú o tom, či je potrebné, aby boli zvieratá alebo tovar za predpokladu, že je zaručená ich vysledovateľnosť, pozastavené až do získania výsledkov prebiehajúcej analýzy, testu alebo diagnostiky, alebo či ich možno prepustiť.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a)

stanoví postupy potrebné na zabezpečenie vysledovateľnosti zvierat alebo tovaru uvedených v odseku 1 písm. b) a

b)

určí doklady, ktoré musia sprevádzať zvieratá alebo tovar uvedené v odseku 1, keď príslušné orgány odobrali vzorky.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Oddiel II

Úradné kontroly zvierat a tovaru na hraničných kontrolných staniciach

Článok 47

Zvieratá a tovar, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach

1.   Na zistenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 vykonávajú príslušné orgány na hraničných kontrolných staniciach prvého príchodu do Únie úradné kontroly každej zásielky týchto kategórií zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie:

a)

zvieratá;

b)

produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty a vedľajšie živočíšne produkty;

c)

rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako sa uvádza v zoznamoch zostavených podľa článku 72 ods. 1 a článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

d)

tovar z určitých tretín krajín, v prípade ktorého Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanovených v odseku 2 písm. b) tohto článku rozhodla, že je potrebné opatrenie vyžadujúce dočasné zvýšenie úradných kontrol pri vstupe uvedeného tovaru do Únie z dôvodu známeho alebo objavujúceho sa rizika alebo preto, že existujú dôkazy o tom, že by mohlo dochádzať k rozšírenému závažnému nedodržiavaniu pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

e)

zvieratá a tovar, na ktoré sa vzťahuje núdzové opatrenie stanovené v aktoch prijatých v súlade s článkom 53 nariadenia (ES) č. 178/2002, článkom 249 nariadenia (EÚ) 2016/429 alebo s článkom 28 ods. 1, článkom 30 ods. 1, článkom 40 ods. 3, článkom 41 ods. 3, článkom 49 ods. 1, článkom 53 ods. 3 a s článkom 54 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/2031, vyžadujúce, že zásielky týchto zvierat alebo tovaru identifikované prostredníctvom ich číselných znakov z kombinovanej nomenklatúry podliehajú úradným kontrolám pri ich vstupe do Únie;

f)

zvieratá a tovar, pre ktorých vstup do Únie sa stanovili podmienky alebo opatrenia v aktoch prijatých v súlade s článkom 126 alebo 128 alebo s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, v ktorých sa požaduje overenie dodržiavania uvedených podmienok alebo opatrení pri vstupe zvierat alebo tovaru do Únie.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a)

zostaví zoznamy, v ktorých sa stanovia všetky zvieratá a tovar uvedené v odseku 1 písm. a) a b), spoločne s ich číselnými znakmi z kombinovanej nomenklatúry, a

b)

zostaví zoznam tovaru, ktorý patrí do kategórie uvedenej v odseku 1 písm. d), spoločne s číselnými znakmi z kombinovanej nomenklatúry, a aktualizuje ho podľa potreby v súvislosti s rizikami uvedenými v uvedenom písmene.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o zmeny v kategóriách zásielok uvedených v odseku 1 tohto článku, s cieľom začleniť zložené výrobky, seno a slamu a iné produkty, pričom sa úplne nevyhnutne obmedzí na výrobky, ktoré predstavujú nové zistené alebo výrazne zvýšené riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie.

4.   Pokiaľ nie je v aktoch, ktorými sa stanovujú opatrenia alebo podmienky uvedené v odseku 1 písm. d), e) a f), stanovené inak, tento článok sa vzťahuje aj na zásielky kategórií zvierat a tovaru uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c), ak majú nekomerčný charakter.

5.   Prevádzkovatelia zodpovední za zásielky zabezpečia, aby sa zvieratá a tovar kategórií uvedených v odseku 1 predložili na úradné kontroly na hraničnej kontrolnej stanici uvedenej v uvedenom odseku.

Článok 48

Zvieratá a tovar oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých sa stanovujú prípady, v ktorých sú tieto kategórie zvierat a tovaru oslobodené od článku 47, a podmienky, za ktorých tak môžu urobiť, a ak je takéto oslobodenie odôvodnené:

a)

tovar poslaný ako obchodné vzorky alebo výstavné položky pre výstavy, ktoré nie sú určené na uvedenie na trh;

b)

zvieratá a tovar určené na vedecké účely;

c)

tovar na palube dopravného prostriedku s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorý sa nevykladá a je určený na spotrebu posádkou a cestujúcimi;

d)

tovar, ktorý je súčasťou osobnej batožiny cestujúcich a je určený na osobnú spotrebu alebo použitie;

e)

malé zásielky tovaru poslané fyzickým osobám, ktoré nie sú určené na uvedenie na trh;

f)

spoločenské zvieratá v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 11 nariadenia (EÚ) 2016/429;

g)

tovar, ktorý bol podrobený špecifickému ošetreniu a nepresahuje množstvá, ktoré sa majú stanoviť v uvedených delegovaných aktoch;

h)

kategórie zvierat alebo tovaru, ktoré predstavujú nízke riziko alebo nepredstavujú žiadne osobitné riziko a pre ktoré preto kontroly na hraničných kontrolných staniciach nie sú potrebné.

Článok 49

Úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach

1.   V záujme overenia dodržiavania uplatniteľných požiadaviek stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 pri príchode zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu. Uvedené úradné kontroly zahŕňajú dokladové kontroly, identifikačné kontroly a fyzické kontroly.

2.   Fyzické kontroly vykonáva v prípade, že sa tieto kontroly týkajú:

a)

zvierat, okrem vodných živočíchov, alebo mäsa a jedlých mäsových drobov, úradný veterinárny lekár, ktorému môže pomáhať personál vyškolený v súlade s požiadavkami stanovenými podľa odseku 5 vo veterinárnych záležitostiach a vymenovaný príslušnými orgánmi na tento účel;

b)

vodných živočíchov, iných produktov živočíšneho pôvodu ako produktov uvedených v písmene a) tohto odseku, zárodočných produktov alebo vedľajších živočíšnych produktov, úradný veterinárny lekár alebo personál vyškolený v súlade s požiadavkami stanovenými podľa odseku 5 a vymenovaný príslušnými orgánmi na tento účel;

c)

rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, rastlinolekársky inšpektor.

3.   Príslušné orgány na hraničných kontrolných staniciach systematicky vykonávajú úradné kontroly zásielok prepravovaných zvierat a dopravných prostriedkov na overenie dodržiavania požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2. Príslušné orgány zavedú opatrenia na to, aby sa prednostne vykonávali úradné kontroly zvierat, ktoré sú prepravované, a aby sa obmedzilo zdržanie pri takýchto kontrolách.

4.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa praktických opatrení na predkladanie zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1, dopravných jednotiek alebo podjednotiek, ktoré môžu tvoriť jednotlivú zásielku, a maximálny počet takýchto dopravných jednotiek alebo podjednotiek v každej zásielke, pričom sa zohľadní potreba zabezpečiť rýchlu a efektívnu manipuláciu so zásielkami, ako aj rýchle a efektívne vykonávanie úradných kontrol príslušnými orgánmi a v relevantných prípadoch sa zohľadnia aj medzinárodné normy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

5.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých sa stanovia špecifické požiadavky na odbornú prípravu personálu uvedeného v odseku 2 tohto článku na vykonávanie fyzických kontrol na hraničných kontrolných staniciach.

Článok 50

Certifikáty a doklady, ktoré sprevádzajú zásielky a rozdelené zásielky

1.   Originály úradných certifikátov alebo dokladov či rovnocenných elektronických dokladov, ktoré podľa pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 musia sprevádzať zásielky kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1, sa predkladajú príslušným orgánom hraničnej kontrolnej stanice, ktoré si uvedené doklady ponechajú, pokiaľ sa v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 nestanovuje inak.

2.   Príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice vydajú prevádzkovateľovi zodpovednému za zásielku overenú papierovú alebo elektronickú kópiu úradných certifikátov alebo dokladov uvedených v odseku 1, alebo ak je zásielka rozdelená, jednotlivo overené papierové alebo elektronické kópie týchto certifikátov alebo dokladov.

3.   Zásielky sa nerozdelia, pokým sa nevykonajú úradné kontroly a pokým sa v súlade s článkom 56 ods. 5 a článkom 57 nevyhotoví jednotný vstupný zdravotný doklad uvedený v článku 56.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých sa stanovujú prípady v ktorých sa vyžaduje jednotný vstupný zdravotný doklad na sprevádzanie zásielky kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 až do miesta určenia, a podmienky, za ktorých sa tak môže urobiť.

Článok 51

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach

1.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o pravidlá pre stanovenie:

a)

prípadov, v ktorých príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice môžu povoliť pokračovanie prepravy zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 na miesto konečného určenia predtým, ako sú dostupné výsledky fyzických kontrol, ak sa tieto kontroly vyžadujú, a podmienok, za ktorých tak môžu urobiť;

b)

časových lehôt a spôsobov vykonania dokladových kontrol a v prípade potreby identifikačných kontrol a fyzických kontrol kategórií zvierat a tovaru, ktoré podliehajú úradným kontrolám stanoveným v článku 47 ods. 1 a ktoré vstupujú do Únie námornou alebo leteckou dopravou z tretej krajiny, keď sú tieto zvieratá alebo tovar premiestňované z plavidla alebo lietadla a prekladajú sa pod colným dohľadom na iné plavidlo alebo lietadlo v tom istom prístave alebo na tom istom letisku v rámci prípravy na ďalšiu prepravu (ďalej len „zásielky určené na prekládku“);

c)

prípadov, v ktorých sa identifikačné kontroly a fyzické kontroly zásielok určených na prekládku a zásielok zvierat prichádzajúcich leteckou alebo námornou dopravou, ktoré ostávajú v rovnakom dopravnom prostriedku na ďalšiu prepravu, môžu vykonávať na inej hraničnej kontrolnej stanici, než je hraničná kontrolná stanica prvého príchodu do Únie, a podmienok, za ktorých sa tak môže urobiť;

d)

prípadov, v ktorých sa môže povoliť tranzit zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1, a podmienok, za ktorých sa takýto tranzit môže povoliť, a určitých úradných kontrol takýchto zásielok, ktoré sa majú vykonať na hraničných kontrolných staniciach, vrátane prípadov a podmienok skladovania tovaru v osobitne schválených colných skladoch alebo v slobodných pásmach;

e)

prípadov, v ktorých sa uplatňujú výnimky z pravidiel týkajúcich sa identifikačných kontrol a fyzických kontrol, a podmienok, za ktorých sa uplatňujú tieto výnimky, pokiaľ ide o zásielky určené na prekládku a tranzit zásielok tovaru uvedeného v článku 47 ods. 1 písm. c).

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o pravidlá pre stanovovanie prípadov, v ktorých sa uplatňujú výnimky z pravidiel týkajúcich sa dokladových kontrol, a podmienok, za ktorých sa uplatňujú tieto výnimky, pokiaľ ide o zásielky určené na prekládku a tranzit zásielok tovaru uvedeného v článku 47 ods. 1 písm. c).

Článok 52

Špecifikácie dokladových kontrol, identifikačných kontrol a fyzických kontrol

Komisia na účely zabezpečenia jednotného vykonávania článkov 49, 50 a 51 prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví podrobné pravidlá týkajúce sa operácií, ktoré sa majú vykonať počas dokladových kontrol, identifikačných kontrol a fyzických kontrol uvedených v uvedených článkoch a po týchto kontrolách, s cieľom zabezpečiť efektívne vykonávanie uvedených úradných kontrol. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 53

Úradné kontroly, ktoré sa nevykonávajú na hraničných kontrolných staniciach

1.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o pravidlá, ktorými sa stanovia prípady, v ktorých, a podmienky, za ktorých:

a)

identifikačné kontroly a fyzické kontroly zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 môžu príslušné orgány vykonávať na iných kontrolných miestach, než sú hraničné kontrolné stanice, pokiaľ tieto kontrolné miesta spĺňajú požiadavky stanovené v článku 64 ods. 3 a vo vykonávacích aktoch prijatých v súlade s článkom 64 ods. 4;

b)

sa môžu fyzické kontroly zásielok, pri ktorých boli na hraničnej kontrolnej stanici prvého príchodu do Únie vykonané dokladové kontroly a identifikačné kontroly, vykonávať na inej hraničnej kontrolnej stanici v inom členskom štáte;

c)

sa môžu identifikačné kontroly a fyzické kontroly zásielok, pri ktorých boli na hraničnej kontrolnej stanici prvého príchodu do Únie vykonané dokladové kontroly, vykonávať na inej hraničnej kontrolnej stanici v inom členskom štáte;

d)

colné orgány alebo iné orgány verejnej moci môžu vykonávať špecifické kontrolné úlohy, ak uvedené orgány ešte nenesú zodpovednosť za tieto úlohy, pokiaľ ide o:

i)

zásielky uvedené v článku 65 ods. 2;

ii)

osobnú batožinu cestujúcich;

iii)

tovar objednaný v rámci predaja prostredníctvom zmlúv uzavretých na diaľku vrátane objednávok po telefóne alebo cez internet;

iv)

spoločenské zvieratá, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (59);

e)

sa môžu dokladové kontroly zásielok rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v článku 47 ods. 1 písm. c) vykonávať vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice.

2.   Na kontrolné miesta uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku sa uplatňuje aj článok 56 ods. 3 písm. b), článok 57 ods. 2 písm. a), článok 59 ods. 1, článok 60 ods. 1 písm. a) a d) a články 62 a 63.

Článok 54

Frekvencia dokladových kontrol, identifikačných kontrol a fyzických kontrol

1.   Všetky zásielky kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 podliehajú dokladovým kontrolám.

2.   Identifikačné kontroly a fyzické kontroly sa vykonávajú v prípade zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 s frekvenciou závisiacou od rizika, ktoré predstavuje každé zviera, tovar alebo kategória zvierat alebo tovaru pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie.

3.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá jednotného uplatňovania vhodnej miery frekvencie uvedenej v odseku 2. Uvedenými pravidlami sa zabezpečí, aby bola táto frekvencia vyššia ako nulová, a stanovia sa nimi:

a)

kritériá a postupy na určenie a úpravu intenzity frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol, ktoré sa majú vykonávať v prípade zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. a), b) a c), a na ich prispôsobenie úrovni rizika spojeného s týmito kategóriami, pričom sa zohľadnia:

i)

informácie, ktoré Komisia zbiera v súlade s článkom 125 ods. 1;

ii)

výsledok kontrol vykonávaných odborníkmi Komisie v súlade s článkom 120 ods. 1;

iii)

záznamy prevádzkovateľa z minulosti, pokiaľ ide o dodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

iv)

údaje a informácie zbierané prostredníctvom systému riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) uvedeného v článku 131;

v)

dostupné vedecké posúdenia a

vi)

akékoľvek iné informácie týkajúce sa rizika spojeného s kategóriami zvierat a tovaru;

b)

podmienky, za ktorých členské štáty môžu zvýšiť mieru frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol, stanovenej v súlade s písmenom a) s cieľom zohľadniť miestne rizikové faktory;

c)

postupy na zabezpečenie toho, aby sa miery frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol stanovené v súlade s písmenom a) uplatňovali včas a jednotne.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

4.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa:

a)

frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol pre kategórie tovaru uvedené v článku 47 ods. 1 písm. d) a

b)

frekvencie identifikačných kontrol a fyzických kontrol kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. e) a f), pokiaľ už nie sú stanovené v aktoch, na ktoré sa odkazuje v uvedených písmenách.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 55

Rozhodnutia o zásielkach

1.   Príslušné orgány prijmú rozhodnutie o každej zásielke kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 po vykonaní úradných kontrol vrátane dokladovej kontroly a v prípade potreby aj identifikačných kontrol a fyzických kontrol, pričom uvedú, či je zásielka v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, a v relevantných prípadoch uplatniteľný colný režim.

2.   Rozhodnutia o zásielkach prijíma:

a)

úradný veterinárny lekár, ak sa týkajú zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, zárodočných produktov alebo vedľajších živočíšnych produktov, alebo

b)

rastlinolekársky inšpektor, ak sa týkajú rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

3.   Odchylne od odseku 2 písm. a) môžu príslušné orgány rozhodnúť o tom, že rozhodnutie týkajúce sa zásielok produktov rybolovu, živých lastúrnikov, živých ostnatokožcov, živých plášťovcov a živých morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu prijíma primerane vyškolený personál, ktorý bol osobitne vymenovaný príslušnými orgánmi na tento účel.

Článok 56

Používanie jednotného vstupného zdravotného dokladu prevádzkovateľom a príslušnými orgánmi

1.   Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku vyplní pre každú zásielku kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 príslušnú časť jednotného vstupného zdravotného dokladu, v ktorej uvedie informácie potrebné na bezprostrednú a úplnú identifikáciu zásielky a jej miesta určenia.

2.   Odkazy na jednotný vstupný zdravotný doklad v tomto nariadení zahŕňajú aj odkazy na jeho zodpovedajúcu elektronickú formu.

3.   Jednotný vstupný zdravotný doklad používajú:

a)

prevádzkovatelia zodpovední za zásielky kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 s cieľom vopred oznámiť príchod týchto zásielok príslušným orgánom hraničnej kontrolnej stanice a

b)

príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice s cieľom:

i)

zaznamenať výsledok vykonaných úradných kontrol a rozhodnutia prijaté na základe týchto kontrol vrátane rozhodnutia zamietnuť zásielku;

ii)

komunikovať informácie uvedené v bode i) prostredníctvom systému IMSOC.

4.   Prevádzkovatelia zodpovední za zásielku príslušným orgánom hraničnej kontrolnej stanice vopred oznámia fyzický príchod zásielky do Únie v súlade s odsekom 3 písm. a) prostredníctvom vyplnenia a zaslania príslušnej časti jednotného vstupného zdravotného dokladu do systému IMSOC.

5.   Príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice vyhotovia jednotný vstupný zdravotný doklad hneď:

a)

po vykonaní všetkých úradných kontrol požadovaných v článku 49 ods. 1;

b)

po zistení výsledkov fyzických kontrol, ak sa tieto kontroly vyžadujú, a

c)

po prijatí rozhodnutia o zásielke v súlade s článkom 55 a po jeho zaznamenaní v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade.

Článok 57

Používanie jednotného vstupného zdravotného dokladu colnými orgánmi

1.   Keď colné orgány prepustia zásielky kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 do colného režimu a manipulujú s nimi v tomto colnom režime, čo zahŕňa vstup zásielok do colných skladov alebo do slobodných pásiem alebo manipuláciu s nimi v uvedených skladoch a pásmach, prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku musí colným orgánom predložiť jednotný vstupný zdravotný doklad, bez toho, aby tým boli dotknuté oslobodenia uvedené v článku 48 a pravidlá uvedené v článkoch 53 a 54. V tomto štádiu príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice riadne vyhotovia jednotný vstupný zdravotný doklad v systéme IMSOC.

2.   Colné orgány:

a)

nepovolia prepustenie zásielky do iného colného režimu ako do režimu, ktorý uviedli príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice, a

b)

bez toho, aby tým boli dotknuté oslobodenia uvedené v článku 48 a pravidlá uvedené v článkoch 53 a 54, povolia prepustiť zásielku do voľného obehu až po predložení riadne vyhotoveného jednotného vstupného zdravotného dokladu, v ktorom sa potvrdzuje, že zásielka je v súlade s uplatniteľnými pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2.

3.   Ak sa vystavuje colné vyhlásenie pre zásielku kategórií zvierat alebo tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 a jednotný vstupný zdravotný doklad nebol predložený, colné orgány pozastavia zásielku a ihneď informujú príslušné orgány hraničnej kontrolnej stanice. Príslušné orgány prijmú nevyhnutné opatrenia v súlade s článkom 66 ods. 6.

Článok 58

Formát, časové požiadavky a špecifické pravidlá pre používanie jednotného vstupného zdravotného dokladu

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa:

a)

formátu jednotného vstupného zdravotného dokladu a pokynov na jeho predkladanie a používanie, pričom zohľadní príslušné medzinárodné normy, a

b)

minimálnych časových požiadaviek na oznamovanie zásielok vopred prevádzkovateľmi zodpovednými za zásielku, ako sa stanovuje v článku 56 ods. 3 písm. a), s cieľom umožniť príslušným orgánom hraničnej kontrolnej stanice vykonávať úradné kontroly včas a účinne.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 59

Určenie hraničných kontrolných staníc

1.   Členské štáty určia hraničné kontrolné stanice na účely vykonávania úradných kontrol jednej alebo viacerých kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1.

2.   Pred určením hraničnej kontrolnej stanice oznamujú členské štáty túto skutočnosť Komisii. Uvedené oznámenie obsahuje všetky informácie potrebné na to, aby Komisia mohla overiť, či je navrhnutá hraničná kontrolná stanica v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v článku 64.

3.   Komisia do troch mesiacov od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 informuje členský štát:

a)

o tom, či určenie navrhnutej hraničnej kontrolnej stanice závisí od priaznivého výsledku kontroly, ktorú vykonajú odborníci Komisie v súlade s článkom 116 s cieľom overiť dodržiavanie minimálnych požiadaviek stanovených v článku 64, a

b)

o dátume takejto kontroly, ktorý musí byť najneskôr šesť mesiacov od uvedeného oznámenia.

4.   V prípadoch, keď Komisia informovala členský štát v súlade s odsekom 3, že kontrola nie je potrebná, členský štát môže pristúpiť k určeniu.

5.   Členský štát môže odložiť určenie hraničnej kontrolnej stanice do času, kým ho Komisia informuje o priaznivom výsledku kontroly. Komisia informuje o výsledku svojej kontroly uvedenej v odseku 3 písm. a) najneskôr do troch mesiacov od dátumu tejto kontroly.

Článok 60

Zapísanie hraničných kontrolných staníc do zoznamu

1.   Každý členský štát na internete sprístupní aktualizované zoznamy hraničných kontrolných staníc na svojom území, pričom pre každú hraničnú kontrolnú stanicu uvedie tieto informácie:

a)

jej kontaktné údaje;

b)

jej otváracie hodiny;

c)

jej presné umiestnenie a informácie o tom, či je to prístav, letisko, železničné alebo cestné miesto vstupu, a

d)

kategórie zvierat a tovaru uvedené v článku 47 ods. 1, ktoré sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti jej určenia.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa formátu, kategórií, skratiek pre určenia hraničných kontrolných staníc a iných informácií, ktoré členské štáty použijú v zoznamoch hraničných kontrolných staníc. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 61

Zrušenie schválení pre existujúce hraničné kontrolné subjekty a opätovné určenie existujúcich hraničných kontrolných subjektov

1.   Schválenie hraničných inšpekčných staníc v súlade s článkom 6 smernice 97/78/ES a s článkom 6 smernice 91/496/EHS, určenie miest vstupu v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 669/2009 a s článkom 13c ods. 4 smernice 2000/29/ES a určenie miest prvého uvedenia v súlade s článkom 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 284/2011 (60) sa ruší.

2.   Členské štáty môžu opätovne určiť hraničné inšpekčné stanice, určené miesta vstupu, miesta vstupu a miesta prvého uvedenia uvedené v odseku 1 tohto článku ako hraničné kontrolné stanice v súlade s článkom 59 ods. 1 za predpokladu, že sú splnené minimálne požiadavky uvedené v článku 64.

3.   Článok 59 ods. 2, 3 a 5 sa neuplatňuje na opätovné určenie uvedené v odseku 2 tohto článku.

Článok 62

Zrušenie určenia hraničných kontrolných staníc

1.   Ak hraničné kontrolné stanice už nespĺňajú požiadavky uvedené v článku 64, členské štáty:

a)

zrušia určenie stanovené v článku 59 ods. 1 pre všetky alebo pre určité kategórie zvierat a tovaru, pre ktoré boli hraničné kontrolné stanice určené, a

b)

vypustia tieto hraničné kontrolné stanice zo zoznamov uvedených v článku 60 ods. 1 pre tie kategórie zvierat a tovaru, pre ktoré bolo určenie zrušené.

2.   Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o zrušení určenia hraničnej kontrolnej stanice v zmysle odseku 1 a o dôvodoch tohto zrušenia.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o prípady, v ktorých sa môžu hraničné kontrolné stanice, ktorých určenie bolo v súlade s odsekom 1 písm. a) tohto článku len čiastočne zrušené, opäť určiť odchylne od článku 59, a postupy, prostredníctvom ktorých sa tak môže urobiť.

4.   Týmto článkom nie je dotknutá právomoc členských štátov rozhodnúť o zrušení určenia hraničných kontrolných staníc z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v tomto nariadení.

Článok 63

Pozastavenie určenia hraničných kontrolných staníc

1.   Členský štát pozastaví určenie hraničnej kontrolnej stanice a nariadi zastavenie činností v nej pre všetky alebo pre určité kategórie zvierat a tovaru, pre ktoré bola hraničná kontrolná stanica určená, v prípadoch, keď z týchto činností môže vyplynúť riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat, alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie. V prípade závažného rizika má pozastavenie okamžitý účinok.

2.   Členské štáty ihneď informujú Komisiu a ostatné členské štáty o akomkoľvek pozastavení určenia hraničnej kontrolnej stanice a o dôvodoch takéhoto pozastavenia.

3.   Členské štáty uvedú pozastavenie určenia hraničnej kontrolnej stanice v zoznamoch uvedených v článku 60 ods. 1.

4.   Členské štáty odstránia pozastavenie stanovené v odseku 1, len čo:

a)

sa príslušné orgány ubezpečili, že riziko uvedené v odseku 1 už neexistuje, a

b)

Komisii a ostatným členským štátom oznámili informácie, na základe ktorých sa pozastavenie odstránilo.

5.   Týmto článkom nie je dotknutá právomoc členských štátov rozhodnúť o pozastavení určenia hraničných kontrolných staníc z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v tomto nariadení.

Článok 64

Minimálne požiadavky na hraničné kontrolné stanice

1.   Hraničné kontrolné stanice sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti miest vstupu do Únie a buď na mieste, ktoré je určené colnými orgánmi v súlade s článkom 135 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 alebo v slobodnom pásme.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o prípady, v ktorých sa hraničná kontrolná stanica v prípadoch špecifických geografických obmedzení môže nachádzať v inej vzdialenosti než v bezprostrednej blízkosti miesta vstupu do Únie, a podmienky, za ktorých k tomu môže dôjsť.

3.   Hraničné kontrolné stanice musia mať:

a)

dostatočný počet vhodne kvalifikovaného personálu;

b)

priestory alebo iné zariadenia zodpovedajúce povahe a objemu vybavovaných kategórií zvierat a tovaru;

c)

vybavenie a priestory alebo iné zariadenia, ktoré umožňujú vykonávanie úradných kontrol pre všetky kategórie zvierat a tovaru, pre ktoré bola hraničná kontrolná stanica určená;

d)

zavedené opatrenia na zabezpečenie príslušného prístupu k akémukoľvek inému vybaveniu, priestorom a službám potrebným na uplatňovanie opatrení prijatých v súlade s článkami 65, 66 a 67 v prípadoch podozrenia na nedodržiavanie pravidiel, na zásielky, ktoré nie sú v súlade, alebo na zásielky predstavujúce riziko;

e)

pohotovostné opatrenia na zabezpečenie bezproblémového fungovania úradných kontrol a účinného uplatňovania opatrení prijatých v súlade s článkami 65, 66 a 67 v prípadoch nepredvídateľných a neočakávaných podmienok alebo udalostí;

f)

technológiu a vybavenie potrebné na efektívne fungovanie systému IMSOC a v náležitých prípadoch iných automatizovaných systémov riadenia informácií potrebných na nakladanie s údajmi a informáciami a na ich výmenu;

g)

prístup k službám úradných laboratórií, ktoré dokážu poskytnúť analytické, testové a diagnostické výsledky v primeraných lehotách a ktoré sú vybavené informačnými technológiami potrebnými na zabezpečenie vloženia výsledkov vykonaných analýz, testov alebo diagnostík do systému IMSOC;

h)

vhodné opatrenia na správnu manipuláciu s rôznymi kategóriami zvierat a tovaru a na predchádzanie rizikám, ktoré môžu vyplynúť z krížovej kontaminácie, a

i)

opatrenia na dodržiavanie náležitých noriem v oblasti biologickej bezpečnosti s cieľom zamedziť šíreniu chorôb do Únie.

4.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa požiadaviek podľa odseku 3 tohto článku s cieľom zohľadniť špecifické prvky a logistické potreby spojené s vykonávaním úradných kontrol a s uplatňovaním opatrení prijatých v súlade s článkom 66 ods. 3 a 6 a s článkom 67 v súvislosti s rôznymi kategóriami zvierat a tovaru uvedenými v článku 47 ods. 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

5.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o prípady, v ktorých hraničné kontrolné stanice určené na dovozy nespracovanej guľatiny a rezaného a štiepaného dreva môžu byť oslobodené od jednej alebo viacerých povinností uvedených v odseku 3 tohto článku, a podmienky, za ktorých sa tak môže urobiť, aby sa zohľadnili potreby príslušných orgánov zodpovedných za úradné kontroly pôsobiacich v rámci špecifických geografických obmedzení a aby sa zároveň zabezpečilo riadne vykonávanie kontrol.

Oddiel III

Zásah v prípade podozrenia na nedodržiavanie pravidiel a v prípade nedodržiavania pravidiel v súvislosti so zvieratami a tovarom, ktoré vstupujú do Únie

Článok 65

Podozrenie na nedodržiavanie pravidiel a zintenzívnené úradné kontroly

1.   V prípade podozrenia na nedodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 v súvislosti so zásielkami kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 44 ods. 1 a v článku 47 ods. 1 príslušné orgány vykonajú úradné kontroly s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť toto podozrenie.

2.   Zásielky zvierat a tovaru, ktoré prevádzkovateľ nedeklaroval ako pozostávajúce z kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1, podliehajú úradným kontrolám príslušných orgánov, ak existujú dôvody domnievať sa, že súčasťou zásielky sú takéto kategórie zvierat alebo tovaru.

3.   Príslušné orgány úradne pozastavia zásielky uvedené v odsekoch 1 a 2 až do doby, kým nedostanú výsledok úradných kontrol stanovených v uvedených odsekoch.

Uvedené zásielky sa v náležitých prípadoch izolujú alebo umiestnia do karantény a zvieratám sa poskytne prístrešie, nakŕmia sa, napoja a v prípade potreby ošetria, kým nebude dostupný výsledok úradných kontrol.

4.   Ak majú príslušné orgány dôvody na podozrenie z podvodných alebo klamlivých praktík prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku, alebo ak úradné kontroly poskytujú dôvody domnievať sa, že pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 boli závažne alebo opakovane porušené, príslušné orgány v náležitých prípadoch popri opatreniach stanovených v článku 66 ods. 3 zintenzívnia v náležitých prípadoch úradné kontroly zásielok s rovnakým pôvodom alebo použitím.

5.   Príslušné orgány informujú Komisiu a členské štáty prostredníctvom systému IMSOC o svojom rozhodnutí vykonať zintenzívnené úradné kontroly v zmysle odseku 4 tohto článku, pričom uvedú dôvody svojho rozhodnutia.

6.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa postupov na koordinované vykonávanie zintenzívnených úradných kontrol uvedených v odsekoch 4 a 5 tohto článku príslušnými orgánmi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 66

Opatrenia, ktoré sa prijmú v prípade nedodržiavania pravidiel v súvislosti so zásielkami vstupujúcimi do Únie

1.   Príslušné orgány úradne pozastavia všetky zásielky zvierat alebo tovaru vstupujúce do Únie, ktoré nie sú v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, a zamietnu ich vstup do Únie.

Príslušné orgány v náležitých prípadoch izolujú alebo umiestnia do karantény akúkoľvek takúto zásielku a zvieratá, ktoré tvoria jej súčasť, sa držia v náležitých podmienkach, poskytne sa im vhodná starostlivosť alebo sa ošetria až do prijatia akéhokoľvek ďalšieho rozhodnutia. Ak je to možné, príslušné orgány vezmú do úvahy aj záujem o osobitné zaobchádzanie s určitými druhmi tovaru.

2.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa praktických opatrení izolácie a karantény stanovených v odseku 1 druhom pododseku tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

3.   Príslušný orgán v prípade zásielky uvedenej v odseku 1 bezodkladne nariadi prevádzkovateľovi zodpovednému za zásielku:

a)

zničiť zásielku;

b)

zaslať zásielku späť mimo Únie v súlade s článkom 72 ods. 1 a 2 alebo

c)

podrobiť zásielku špeciálnemu ošetreniu v súlade s článkom 71 ods. 1 a 2 alebo akémukoľvek inému opatreniu potrebnému na zabezpečenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 a v náležitých prípadoch prideliť zásielku na iné účely ako tie, na ktoré bola pôvodne určená.

Akékoľvek opatrenie uvedené v písmenách a), b) a c) prvého pododseku sa vykonáva v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, predovšetkým vrátane pravidiel, ktoré sú v prípade zásielok živých zvierat určené na to, aby sa zvieratá ušetrili od akejkoľvek bolesti, akéhokoľvek strachu alebo utrpenia, ktorým sa dá vyhnúť.

Keď zásielka pozostáva z rastlín, rastlinných produktov alebo z iných predmetov, písmená a), b) a c) prvého pododseku sa uplatňujú buď na zásielku, alebo na jej dávky.

Predtým ako príslušný orgán nariadi prevádzkovateľovi prijať opatrenie v súlade s písmenami a), b) a c) prvého pododseku, vypočuje ho, a to okrem prípadu, ak sú potrebné okamžité opatrenia s cieľom reagovať na riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie.

4.   Ak príslušný orgán nariadi prevádzkovateľovi vykonať jedno alebo viaceré opatrenia stanovené v odseku 3 prvom pododseku písm. a), b) alebo c), tento príslušný orgán môže výnimočne povoliť, aby sa opatrenie vykonalo len na časti zásielky za predpokladu, že čiastočné zničenie, spiatočné zaslanie, špeciálne ošetrenie alebo iné opatrenie:

a)

sú také, že sa nimi zabezpečuje súlad s pravidlami;

b)

nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat ani rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat a, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, ani pre životné prostredie, a

c)

nenarušujú vykonávanie úradných kontrol.

5.   Príslušné orgány ihneď oznamujú všetky rozhodnutia zamietnuť vstup zásielky, ako je uvedené v odseku 1 tohto článku, a každé nariadenie vydané v súlade s odsekmi 3 a 6 tohto článku a s článkom 67:

a)

Komisii;

b)

príslušným orgánom ostatných členských štátov;

c)

colným orgánom;

d)

príslušným orgánom tretej krajiny pôvodu a

e)

prevádzkovateľovi zodpovednému za zásielku.

Uvedené oznámenie sa vykoná prostredníctvom systému IMSOC.

6.   Ak sa zásielka kategórií zvierat alebo tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 nepredloží na úradné kontroly uvedené v uvedenom článku alebo sa nepredloží v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 50 ods. 1 a 3, článku 56 ods. 1, 3 a 4 alebo v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 48, článku 49 ods. 4, článku 51, článku 53 ods. 1 a článku 58, príslušné orgány nariadia, aby sa takáto zásielka zadržala alebo stiahla od používateľov a bola bezodkladne úradne pozastavená.

Na takéto zásielky sa uplatňujú odseky 1, 3 a 5 tohto článku.

7.   Opatrenia uvedené v tomto článku sa uplatňujú na náklady prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku.

Článok 67

Opatrenia, ktoré sa prijmú v prípade zvierat alebo tovaru, ktoré vstupujú do Únie z tretích krajín a ktoré predstavujú riziko

Ak úradné kontroly naznačujú, že zásielka zvierat alebo tovaru predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, táto zásielka sa izoluje alebo umiestni do karantény a zvieratá, ktoré tvoria jej súčasť, sa až do prijatia ďalšieho rozhodnutia držia v náležitých podmienkach, poskytne sa im vhodná starostlivosť alebo sa ošetria.

Príslušné orgány predmetnú zásielku úradne pozastavia a bezodkladne nariadia, aby prevádzkovateľ zodpovedný za danú zásielku:

a)

zničil zásielku v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, prijal pritom všetky opatrenia potrebné na ochranu zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, dobrých životných podmienok zvierat alebo životného prostredia a predovšetkým dodržiaval pravidlá, ktoré sú v prípade živých zvierat určené na to, aby sa zvieratá ušetrili akejkoľvek bolesti, strachu alebo utrpenia, ktorým sa dá vyhnúť, alebo

b)

podrobil zásielku špeciálnemu ošetreniu v súlade s článkom 71 ods. 1 a 2.

Opatrenia uvedené v tomto článku sa uplatňujú na náklady prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku.

Článok 68

Následné kroky v nadväznosti na rozhodnutia prijaté pri zistení nedodržiavania pravidiel v súvislosti so zásielkami, ktoré vstupujú do Únie z tretích krajín

1.   Príslušné orgány:

a)

zrušia platnosť úradných certifikátov a v náležitom prípade iných príslušných dokladov, ktoré sprevádzajú zásielky, ktoré boli podrobené opatreniam podľa článku 66 ods. 3 a 6 a článku 67, a

b)

spolupracujú v súlade s článkami 102 až 108 s cieľom prijať akékoľvek ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nebolo možné opätovne uviesť do Únie zásielky, ktorým bol vstup zamietnutý v súlade s článkom 66 ods. 1.

2.   Príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom sa vykonali úradné kontroly, dohliadajú na uplatňovanie opatrení nariadených v súlade s článkom 66 ods. 3 a 6 a článkom 67 s cieľom zabezpečiť, aby počas uplatňovania týchto opatrení alebo do začatia ich uplatňovania zásielka nemala nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, na dobré životné podmienky zvierat alebo na životné prostredie.

V náležitých prípadoch sa takéto uplatňovanie dokončí pod dohľadom príslušných orgánov iného členského štátu.

Článok 69

Neuplatňovanie opatrení nariadených príslušnými orgánmi zo strany prevádzkovateľa

1.   Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku bezodkladne vykoná všetky opatrenia nariadené príslušnými orgánmi v súlade s článkom 66 ods. 3 a 6 a článkom 67, a to najneskôr do 60 dní odo dňa, keď príslušné orgány informovali dotknutého prevádzkovateľa o svojom rozhodnutí v súlade s článkom 66 ods. 5. Príslušné orgány môžu vymedziť kratšiu lehotu, než je lehota 60 dní.

2.   Ak dotknutý prevádzkovateľ po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 neprijal žiadne opatrenie, príslušné orgány nariadia:

a)

zničenie zásielky alebo jej podrobenie akémukoľvek inému vhodnému opatreniu;

b)

v prípadoch uvedených v článku 67 zničenie zásielky vo vhodných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú čo najbližšie pri hraničnej kontrolnej stanici, pričom sa prijmú všetky opatrenia potrebné na ochranu zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, dobrých životných podmienok zvierat alebo životného prostredia.

3.   Príslušné orgány môžu predĺžiť lehotu uvedenú v odsekoch 1 a 2 tohto článku na čas potrebný na získanie výsledkov druhého stanoviska odborníka uvedeného v článku 35 za predpokladu, že to nemá nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zvierat a rastlín, na dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, ani na životné prostredie.

4.   Opatrenia uvedené v tomto článku sa uplatňujú na náklady prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku.

Článok 70

Konzistentnosť uplatňovania článkov 66, 67 a 68

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá na zabezpečenie konzistentnosti rozhodnutí a opatrení, ktoré prijímajú, a nariadení, ktoré vydávajú príslušné orgány v súlade s článkami 66, 67 a 68, na všetkých hraničných kontrolných staniciach uvedených v článku 59 ods. 1 a na všetkých kontrolných miestach uvedených v článku 53 ods. 1 písm. a), ktorými sa majú riadiť príslušné orgány pri riešení bežných alebo opakujúcich sa situácií v súvislosti s nedodržiavaním pravidiel alebo s rizikom. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 71

Špeciálne ošetrenie zásielok

1.   Špeciálne ošetrenie zásielok stanovené v článku 66 ods. 3 písm. c) a článku 67 písm. b) môže v prípade potreby zahŕňať:

a)

ošetrenie alebo spracovanie vrátane prípadnej dekontaminácie, ale nie triedenie, tak aby zásielka spĺňala požiadavky stanovené v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 alebo požiadavky tretej krajiny spätného zaslania, alebo

b)

akékoľvek iné ošetrenie zabezpečujúce bezpečnú výživu zvierat alebo ľudskú spotrebu alebo zabezpečujúce iné účely, ako je výživa zvierat alebo ľudská spotreba.

2.   Špeciálne ošetrenie stanovené v odseku 1:

a)

sa vykoná účinne a zabezpečí sa ním odstránenie akýchkoľvek rizík pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie;

b)

sa zdokumentuje a vykonáva sa pod kontrolou príslušných orgánov alebo v náležitých prípadoch pod kontrolou príslušných orgánov iného členského štátu po vzájomnej dohode, a

c)

musí byť v súlade s požiadavkami stanovenými v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o požiadavky a podmienky, v súlade s ktorými sa má vykonať špeciálne ošetrenie stanovené v odseku 1 tohto článku.

Ak sa v delegovaných aktoch príslušné pravidlá nestanovujú, toto špeciálne ošetrenie sa vykoná v súlade s vnútroštátnym právom.

Článok 72

Spätné zaslanie zásielok

1.   Príslušné orgány povolia spätné zaslanie zásielok, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)

miesto určenia sa dohodlo s prevádzkovateľom zodpovedným za zásielku;

b)

prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku písomne informoval príslušné orgány členského štátu o tom, že príslušné orgány tretej krajiny pôvodu alebo tretej krajiny určenia, ak je odlišná, boli informované o dôvodoch a okolnostiach zamietnutia vstupu predmetnej zásielky zvierat alebo tovaru do Únie;

c)

ak tretia krajina určenia nie je treťou krajinou pôvodu, prevádzkovateľ sa dohodol s príslušnými orgánmi uvedenej tretej krajiny určenia a tieto príslušné orgány informovali príslušné orgány členského štátu, že sú pripravené prijať zásielku, a

d)

v prípade zásielok zvierat je spätné zaslanie v súlade s požiadavkami na dobré životné podmienky zvierat.

2.   Podmienky stanovené v odseku 1 písm. b) a c) tohto článku sa neuplatňujú na zásielky kategórií tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. c).

Oddiel IV

Schválenie kontrol pred vývozom

Článok 73

Schválenie kontrol pred vývozom, ktoré vykonávajú tretie krajiny

1.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov schváliť na žiadosť tretej krajiny určité kontroly pred vývozom, ktoré tretia krajina vykonáva v prípade zásielok zvierat a tovaru pred vývozom do Únie s cieľom overiť, že vyvážané zásielky spĺňajú požiadavky stanovené v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2. Takéto schválenie sa vzťahuje len na zásielky s pôvodom v príslušnej tretej krajine a môže sa udeliť pre jednu alebo viaceré kategórie zvierat alebo tovaru. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

2.   V schválení stanovenom v odseku 1 sa vymedzí:

a)

maximálna frekvencia úradných kontrol, ktoré vykonávajú príslušné orgány členských štátov pri vstupe zásielok do Únie, keď neexistuje dôvod na podozrenie z nedodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 alebo z podvodných či klamlivých praktík;

b)

úradné certifikáty, ktoré musia sprevádzať zásielky vstupujúce do Únie;

c)

vzor certifikátov uvedených v písmene b);

d)

príslušné orgány tretej krajiny, na ktorých zodpovednosť sa musia vykonávať kontroly pred vývozom, a

e)

v náležitých prípadoch akýkoľvek delegovaný orgán, na ktorý môžu tieto príslušné orgány delegovať určité úlohy. Takéto delegovanie sa môže schváliť, len ak spĺňa kritériá stanovené v článkoch 28 až 33 alebo rovnocenné podmienky.

3.   Schválenie stanovené v odseku 1 tohto článku sa môže udeliť tretej krajine, len ak dostupné dôkazy a v náležitých prípadoch kontrola Komisie vykonaná v súlade s článkom 120 preukážu, že systém úradných kontrol v tejto tretej krajine môže zabezpečiť, že:

a)

zásielky zvierat alebo tovaru vyvážané do Únie spĺňajú požiadavky stanovené v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 alebo rovnocenné požiadavky a

b)

kontroly vykonávané v tretej krajine pred odoslaním do Únie sú dostatočne účinné, takže nahrádzajú dokladové kontroly, identifikačné kontroly a fyzické kontroly stanovené v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 alebo prispievajú k zníženiu ich frekvencie.

4.   Príslušné orgány alebo delegovaný orgán vymedzené v schválení:

a)

sú zodpovedné za kontakty s Úniou a

b)

zaistia, aby úradné certifikáty uvedené v odseku 2 písm. b) sprevádzali každú kontrolovanú zásielku.

5.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví podrobné pravidlá a kritériá pre schvaľovanie kontrol pred vývozom, ktoré vykonávajú tretie krajiny, v súlade s odsekom 1 tohto článku a pre úradné kontroly zvierat a tovaru, ktoré podliehajú schváleniu uvedenému v uvedenom odseku, vykonávané príslušnými orgánmi členských štátov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 74

Nedodržiavanie schválenia kontrol pred vývozom, ktoré vykonávajú tretie krajiny, a zrušenie takéhoto schválenia

1.   Keď úradné kontroly zásielok kategórií zvierat a tovaru, pre ktoré boli v súlade s článkom 73 ods. 1 schválené určité kontroly pred vývozom, odhalia závažné a opakované nedodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, členské štáty ihneď:

a)

o tejto skutočnosti informujú Komisiu, ostatné členské štáty a dotknutých prevádzkovateľov prostredníctvom systému IMSOC a v súlade s postupmi stanovenými v článkoch 102 až 108 požiadajú o administratívnu pomoc a

b)

zvýšia počet úradných kontrol zásielok z príslušnej tretej krajiny a, keď to je potrebné na umožnenie riadneho analytického preskúmania situácie, vo vhodných skladovacích podmienkach uchovajú primerané množstvo vzoriek.

2.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov zrušiť schválenie stanovené v článku 73 ods. 1, keď na základe úradných kontrol uvedených v odseku 1 tohto článku existujú náznaky toho, že požiadavky stanovené v článku 73 ods. 3 a 4 už nie sú splnené. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Oddiel V

Spolupráca medzi orgánmi v súvislosti so zásielkami z tretích krajín

Článok 75

Spolupráca medzi orgánmi v súvislosti so zásielkami, ktoré do Únie vstupujú z tretích krajín

1.   Príslušné orgány, colné orgány a iné orgány členských štátov, ktoré plnia úlohy týkajúce sa zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie, úzko spolupracujú na zabezpečení toho, aby sa úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie vykonávali v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

Príslušné orgány, colné orgány a iné orgány na tento účel:

a)

zabezpečia recipročný prístup k informáciám, ktoré sú potrebné na organizáciu a vykonávanie ich príslušných činností, pokiaľ ide o zvieratá a tovar vstupujúce do Únie, a

b)

zabezpečia včasnú výmenu takýchto informácií, a to aj prostredníctvom elektronických prostriedkov.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví jednotné pravidlá týkajúce sa jednotných opatrení na spoluprácu, ktoré sú príslušné orgány, colné orgány a iné orgány uvedené v odseku 1 povinné zaviesť s cieľom zabezpečiť:

a)

prístup príslušných orgánov k informáciám potrebným na okamžitú a úplnú identifikáciu zásielok zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach v súlade s článkom 47 ods. 1;

b)

recipročnú aktualizáciu informácií, prostredníctvom výmeny informácií alebo prostredníctvom synchronizácie relevantných súborov údajov, zhromaždených príslušnými orgánmi, colnými orgánmi a inými orgánmi o zásielkach zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie, a

c)

rýchle zaslanie rozhodnutí, ktoré tieto orgány prijali na základe informácií uvedených v písmenách a) a b).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 76

Spolupráca medzi orgánmi, pokiaľ ide o zásielky, ktoré nepodliehajú špecifickým kontrolám na hraniciach

1.   Odseky 2, 3 a 4 tohto článku sa uplatňujú v prípade zásielok zvierat a tovaru, ktoré sú iné než zvieratá a tovar podliehajúce kontrolám pri vstupe do Únie podľa požiadaviek článku 47 ods. 1 tohto nariadenia a pre ktoré bolo vystavené colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu v súlade s článkom 5 bodom 12 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a článkami 158 až 202 uvedeného nariadenia.

2.   Colné orgány pozastavia prepustenie do voľného obehu, ak majú dôvod domnievať sa, že zásielka môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, a ihneď informujú príslušné orgány o takomto pozastavení.

3.   Zásielka, ktorej prepustenie do voľného obehu sa pozastavilo podľa odseku 2, sa prepustí, ak do troch pracovných dní od pozastavenia prepustenia príslušné orgány nepožiadajú colné orgány, aby pokračovali v pozastavení, alebo ak informujú colné orgány o tom, že zásielka nepredstavuje žiadne riziko.

4.   Ak sa príslušné orgány domnievajú, že existuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat, alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie:

a)

požiadajú colné orgány, aby neprepustili zásielku do voľného obehu a na obchodnú faktúru, ktorá je priložená k zásielke, a na akýkoľvek iný relevantný sprievodný doklad alebo na relevantný rovnocenný elektronický doklad doplnili toto vyhlásenie:

„Výrobok predstavuje riziko – prepustenie do voľného obehu nie je povolené – nariadenie (EÚ) 2017/…“;

b)

bez súhlasu príslušných orgánov sa nepovolí žiadny iný colný režim a

c)

uplatňuje sa článok 66 ods. 1, 3, 5 a 6, články 67, 68 a 69, článok 71 ods. 1 a 2 a článok 72 ods. 1 a 2.

5.   V prípade zásielok zvierat a tovaru, ktoré sú iné než zvieratá a tovar podliehajúce kontrolám pri vstupe do Únie podľa požiadaviek článku 47 ods. 1 a pre ktoré nebolo vystavené colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu platí, že ak colné orgány majú dôvod domnievať sa, že zásielka môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, odovzdajú všetky relevantné informácie colným orgánom v členskom štáte konečného určenia.

Oddiel VI

Špecifické opatrenia

Článok 77

Pravidlá pre špecifické úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré sa prijmú na základe vykonania takýchto kontrol

1.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o pravidlá na vykonávanie špecifických úradných kontrol a opatrenia v prípade nedodržiavania pravidiel s cieľom zohľadniť špecifiká týchto kategórií zvierat a tovaru alebo opatrenia a prostriedky na ich prepravu:

a)

zásielok čerstvých produktov rybolovu, ktoré boli vylodené v prístavoch určených členskými štátmi v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 (61) priamo z rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou tretej krajiny;

b)

zásielok kožušinovej voľne žijúcej zveri nestiahnutej z kože;

c)

zásielok kategórií tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. b), ktoré, či už boli, alebo neboli skladované v osobitne schválených colných skladoch alebo v slobodných pásmach, sa dodávajú na plavidlá, ktoré opúšťajú Úniu, a sú určené na zásobovanie lode alebo na spotrebu jej posádkou a cestujúcimi;

d)

dreveného obalového materiálu;

e)

krmív sprevádzajúcich zvieratá, ktoré sú určené na kŕmenie týchto zvierat;

f)

zvierat a tovaru objednaných v rámci predaja prostredníctvom zmlúv uzavretých na diaľku a dodávaných z tretej krajiny na adresu v Únii a oznamovacích požiadaviek potrebných na umožnenie riadneho vykonávania úradných kontrol;

g)

rastlinných produktov, ktoré vzhľadom na svoje následné miesto určenia môžu vyvolať riziko šírenia infekčných alebo nákazlivých chorôb zvierat;

h)

zásielok kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. a), b) a c) s pôvodom z Únie a vracajúcich sa do Únie po zamietnutí vstupu treťou krajinou;

i)

tovaru vstupujúceho do Únie z tretej krajiny ako voľne ložený tovar bez ohľadu na to, či všetok tovar má pôvod v tejto tretej krajine;

j)

zásielok tovaru uvedeného v článku 47 ods. 1 pochádzajúcich z územia Chorvátska a prechádzajúcich cez územie Bosny a Hercegoviny v meste Neum (tzv. neumský koridor) pred opätovným vstupom na územie Chorvátska cez miesta vstupu Klek alebo Zaton Doli;

k)

zvierat a tovaru oslobodených od článku 47 v súlade s článkom 48.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o podmienky na monitorovanie prepravy a príchodu zásielok určitých zvierat a tovaru z hraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia v Únii, do hraničnej kontrolnej stanice na mieste určenia alebo do výstupnej hraničnej kontrolnej stanice.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

a)

vzoru úradných certifikátov a pravidiel na vydávanie takýchto certifikátov a

b)

formátu dokladov, ktoré musia sprevádzať kategórie zvierat alebo tovaru uvedené v odseku 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

KAPITOLA VI

Financovanie úradných kontrol a iných úradných činností

Článok 78

Všeobecné pravidlá

1.   Členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány primerané finančné zdroje na zabezpečenie personálu a iné prostriedky, ktoré sú potrebné na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností.

2.   Táto kapitola sa uplatňuje aj v prípade delegovania určitých úloh úradných kontrol a iných úradných činností v súlade s článkami 28 a 31.

Článok 79

Povinné poplatky alebo platby

1.   Príslušné orgány vyberajú poplatky alebo platby za úradné kontroly vykonané v súvislosti s činnosťami uvedenými v kapitole II prílohy IV a za úradné kontroly zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. a), b) a c) na hraničných kontrolných staniciach alebo na kontrolných miestach uvedených v článku 53 ods. 1 písm. a), a to buď:

a)

na úrovni nákladov vypočítaných v súlade s článkom 82 ods. 1 alebo

b)

vo výške stanovenej v prílohe IV.

2.   Príslušné orgány vyberajú poplatky alebo platby, aby sa im vrátili náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti:

a)

s úradnými kontrolami zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 písm. d), e) a f);

b)

s úradnými kontrolami vykonávanými na žiadosť prevádzkovateľa s cieľom získať schválenie stanovené v článku 10 nariadenia (ES) č. 183/2005;

c)

s úradnými kontrolami, ktoré neboli pôvodne plánované a ktoré:

i)

sa ukázali ako potrebné na základe toho, že počas vykonávania úradných kontrol v súlade s týmto nariadením sa zistilo, že daný prevádzkovateľ nedodržiava pravidlá, a

ii)

sa vykonávajú na posúdenie rozsahu a vplyvu nedodržiavania pravidiel alebo na overenie toho, či sa nedodržiavanie napravilo.

3.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 členské štáty môžu v súvislosti s činnosťami uvedenými v kapitole II prílohy IV objektívnym a nediskriminačným spôsobom znížiť výšku poplatkov alebo platieb, pričom zohľadnia:

a)

záujmy prevádzkovateľov s nízkou výrobnou kapacitou;

b)

tradičné metódy výroby, spracovania a distribúcie;

c)

potreby prevádzkovateľov v oblastiach s osobitnými geografickými obmedzeniami a

d)

záznamy prevádzkovateľa z minulosti, pokiaľ ide o dodržiavanie príslušných pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 podľa zistení úradných kontrol.

4.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že výška poplatkov a platieb vypočítaná v súlade s článkom 82 ods. 1 písm. b) nebude nižšia ako suma, pri ktorej by vzhľadom na náklady na výber poplatkov a platieb a na celkové očakávané príjmy z nich bol výber tohto poplatku alebo platby nehospodárny.

5.   Tento článok sa neuplatňuje na úradné kontroly vykonávané na overenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. i) a j).

Článok 80

Iné poplatky alebo platby

Členské štáty môžu vyberať poplatky alebo platby na pokrytie nákladov na úradné kontroly a iné úradné činnosti iné ako poplatky a platby uvedené v článku 79, pokiaľ to nie je zakázané v legislatívnych ustanoveniach, ktoré sú uplatniteľné v oblastiach upravených pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2.

Článok 81

Náklady

O výške poplatkov alebo platieb, ktoré sa majú vyberať v súlade s článkom 79 ods. 1 písm. a) a s článkom 79 ods. 2, sa rozhodne na základe nasledovných nákladov, pokiaľ vyplývajú z príslušných úradných kontrol:

a)

miezd personálu vrátane podporného a administratívneho personálu, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní úradných kontrol, ako aj na základe ich príspevkov na sociálne zabezpečenie a dôchodky a poistných nákladov;

b)

nákladov na zariadenia a vybavenie vrátane nákladov na údržbu a poistenie a iných súvisiacich nákladov;

c)

nákladov na spotrebný materiál a na nástroje a pomôcky;

d)

nákladov na služby, ktoré účtujú delegované orgány príslušným orgánom za úradné kontroly, ktoré na boli delegované na tieto delegované orgány;

e)

nákladov na odbornú prípravu personálu uvedeného v písmene a) s výnimkou odbornej prípravy potrebnej na získanie kvalifikácie potrebnej na priatie do zamestnania príslušnými orgánmi;

f)

cestovných nákladov personálu uvedeného v písmene a) a súvisiacich nákladov na stravu a ubytovanie;

g)

nákladov na odber vzoriek a na laboratórne analýzy, testovanie a diagnostiky, ktoré si účtujú úradné laboratóriá za plnenie uvedených úloh.

Článok 82

Výpočet poplatkov alebo platieb

1.   Poplatky alebo platby vyberané v súlade s článkom 79 ods. 1 písm. a) a s článkom 79 ods. 2 sa stanovia v súlade s jednou z týchto metód výpočtu alebo ich kombináciou:

a)

paušálne na základe celkových nákladov na úradné kontroly, ktoré znášajú príslušné orgány počas daného časového obdobia, a uplatňujú sa na všetkých prevádzkovateľov bez ohľadu na to, či sa úradná kontrola počas tohto referenčného obdobia vo vzťahu ku ktorémukoľvek platiacemu prevádzkovateľovi naozaj vykonáva; príslušné orgány pri stanovovaní výšky poplatkov, ktoré sa majú účtovať jednotlivým odvetviam, činnostiam a kategóriám prevádzkovateľov, zohľadnia, aký vplyv má na rozdelenie celkových nákladov na uvedené úradné kontroly druh a veľkosť predmetnej činnosti a relevantné rizikové faktory, alebo

b)

na základe výpočtu skutočných nákladov na každú jednotlivú úradnú kontrolu a uplatňujú sa na prevádzkovateľov, ktorí podliehajú takejto úradnej kontrole.

2.   Cestovné náklady uvedené v článku 81 ods. 1 písm. f), sa pri výpočte poplatkov alebo platieb uvedených v článku 79 ods. 1 písm. a) a v článku 79 ods. 2 zohľadnia tak, aby nediskriminovali prevádzkovateľov na základe vzdialenosti ich priestorov od sídla príslušných orgánov.

3.   Ak sa poplatky alebo platby vypočítavajú v súlade s odsekom 1 písm. a), poplatky alebo platby vyzbierané príslušnými orgánmi nepresiahnu celkové náklady vzniknuté v súvislosti s úradnými kontrolami vykonanými v priebehu obdobia uvedeného v odseku 1 písm. a).

4.   Ak sa poplatky alebo platby vypočítavajú v súlade s odsekom 1 písm. b), nepresiahnu skutočné náklady na vykonanú úradnú kontrolu.

Článok 83

Výber a uplatňovanie poplatkov alebo platieb

1.   Prevádzkovateľovi sa smie účtovať poplatok alebo platba za úradnú kontrolu a inú úradnú činnosť, ktoré sa vykonávajú na základe sťažnosti, iba vtedy, ak sa danou kontrolou nedodržiavanie pravidiel potvrdilo.

2.   Poplatky alebo platby vyberané v súlade s článkami 79 a 80 sa priamo ani nepriamo nevracajú, iba ak boli vybraté nesprávne.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že poplatky alebo platby vyberajú aj iné orgány ako príslušné orgány alebo delegované orgány.

Článok 84

Zaplatenie poplatkov alebo platieb

1.   Príslušné orgány zabezpečia, aby prevádzkovatelia dostali na požiadanie doklad o zaplatení poplatkov alebo platieb v prípade, keď prevádzkovatelia inak nemajú prístup k takémuto dokladu.

2.   Poplatky alebo platby vyberané v súlade s článkom 79 ods. 1 platí prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku alebo jeho zástupca.

Článok 85

Transparentnosť

1.   Členské štáty zabezpečia vysokú úroveň transparentnosti:

a)

poplatkov alebo platieb stanovených v článku 79 ods. 1 písm. a), článku 79 ods. 2 a článku 80, konkrétne:

i)

metódy a údajov použitých na stanovenie týchto poplatkov alebo platieb;

ii)

výšky poplatkov alebo platieb uplatňovanej na každú kategóriu prevádzkovateľov a na každú kategóriu úradných kontrol alebo iných úradných činností;

iii)

rozdelenia nákladov, ako sa uvádza v článku 81;

b)

totožnosti orgánov alebo organizácií zodpovedných za výber poplatkov alebo platieb.

2.   Každý príslušný orgán sprístupní verejnosti za každé referenčné obdobie informácie uvedené v odseku 1 tohto článku a svoje náklady, pre ktoré je splatný poplatok alebo platba v súlade s článkom 79 ods. 1 písm. a), článkom 79 ods. 2 a článkom 80.

3.   Členské štáty prekonzultujú s príslušnými zainteresovanými stranami všeobecné metódy používané na výpočet poplatkov alebo platieb stanovených v článku 79 ods. 1 písm. a), článku 79 ods. 2 a článku 80.

KAPITOLA VII

Úradná certifikácia

Článok 86

Všeobecné požiadavky týkajúce sa úradnej certifikácie

1.   Výsledkom úradnej certifikácie je vydanie:

a)

úradných certifikátov alebo

b)

úradných potvrdení v prípadoch stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2.

2.   Ak príslušné orgány delegujú určité úlohy týkajúce sa vydávania úradných certifikátov alebo úradných potvrdení alebo úradného dohľadu uvedeného v článku 91 ods. 1, toto delegovanie musí byť v súlade s článkami 28 až 33.

Článok 87

Úradné certifikáty

Články 88, 89 a 90 sa uplatňujú:

a)

ak sa v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 požaduje vydanie úradného certifikátu a

b)

na úradné certifikáty, ktoré sú potrebné na účely vývozu zásielok zvierat a tovaru do tretích krajín alebo ktoré príslušný orgán členského štátu určenia vyžaduje od príslušného orgánu členského štátu odoslania pre zásielky zvierat a tovaru, ktoré sa majú vyviezť do tretích krajín.

Článok 88

Podpisovanie a vydávanie úradných certifikátov

1.   Úradné certifikáty vydávajú príslušné orgány.

2.   Príslušné orgány vymenujú certifikujúcich úradníkov, ktorí sú oprávnení podpisovať úradné certifikáty, a zabezpečia, aby títo úradníci:

a)

boli nestranní, nemali žiadny konflikt záujmov a predovšetkým sa nenachádzali v situácii, ktorá môže, priamo alebo nepriamo, ovplyvniť ich profesijnú nestrannosť v súvislosti s tým, čo sa certifikuje, a

b)

absolvovali primeranú odbornú prípravu zaoberajúcu sa pravidlami, ktorých dodržiavanie sa potvrdzuje úradným certifikátom, a technickým posudzovaním dodržiavania uvedených pravidiel, ako aj príslušných pravidiel stanovených v tomto nariadení.

3.   Úradné certifikáty podpisuje certifikujúci úradník a vydávajú sa na základe jedného z týchto dôvodov:

a)

certifikujúci úradník má priamo získanú vedomosť o aktuálnych faktoch a údajoch relevantných pre certifikáciu, ktoré získal prostredníctvom:

i)

úradnej kontroly alebo

ii)

nadobudnutím iného úradného certifikátu vydaného príslušnými orgánmi;

b)

na základe faktov a údajov relevantných pre certifikáciu, ktorých znalosť potvrdila iná osoba poverená na tento účel príslušnými orgánmi, ktorá koná pod dohľadom týchto príslušných orgánov, za podmienky, že certifikujúci úradník môže overiť presnosť týchto faktov a údajov;

c)

na základe faktov a údajov relevantných pre certifikáciu, ktoré sa získali z vlastných kontrolných systémov prevádzkovateľov, doplnených a potvrdených výsledkami pravidelných úradných kontrol, ak sa certifikujúci úradník presvedčil, že sú splnené podmienky na vydanie úradného certifikátu.

4.   Úradné certifikáty podpisuje certifikujúci úradník a vydávajú sa iba na základe odseku 3 písm. a) tohto článku, keď sa to požaduje v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2.

Článok 89

Záruky spoľahlivosti úradných certifikátov

1.   Úradné certifikáty:

a)

musia byť označené jedinečným kódom;

b)

certifikujúci úradník nepodpíše, ak sú nevyplnené alebo neúplné;

c)

sa vyhotovujú v jednom alebo vo viacerých z úradných jazykov inštitúcií Únie, ktorým rozumie certifikujúci úradník, a v relevantných prípadoch v jednom z úradných jazykov členského štátu určenia;

d)

musia byť pravé a presné;

e)

umožňujú identifikáciu osoby, ktorá ich podpísala, a dátum vydania, a

f)

umožňujú jednoduché overenie spojenia medzi certifikátom, orgánom, ktorý ho vydal, a zásielkou, šaržou alebo jednotlivým zvieraťom alebo tovarom, na ktoré je certifikát vystavený.

2.   Príslušné orgány prijmú všetky vhodné opatrenia na zamedzenie vydávania falošných alebo zavádzajúcich úradných certifikátov alebo zneužitia úradných certifikátov.

Článok 90

Vykonávacie právomoci týkajúce sa úradných certifikátov

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá jednotného uplatňovania článkov 88 a 89 týkajúce sa:

a)

vzoru úradných certifikátov a pravidiel vydávania takýchto certifikátov v prípadoch, keď požiadavky nie sú stanovené v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

b)

mechanizmov a technických opatrení na zabezpečenie vydávania presných a spoľahlivých úradných certifikátov a na zamedzenie rizika podvodu;

c)

postupov, ktoré sa majú použiť v prípade zrušenia úradných certifikátov a pri vydávaní náhradných certifikátov;

d)

pravidiel vyhotovovania overených kópií úradných certifikátov;

e)

formátu dokladov, ktoré musia sprevádzať zvieratá a tovar po vykonaní úradných kontrol;

f)

pravidiel vydávania elektronických certifikátov a používania elektronických podpisov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 91

Úradné potvrdenia

1.   Keď sa v tomto nariadení alebo v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 požaduje, aby prevádzkovatelia pod úradným dohľadom príslušných orgánov alebo samotné príslušné orgány vydali úradné potvrdenia, uplatňujú sa odseky 2, 3 a 4 tohto článku.

2.   Úradné potvrdenia:

a)

musia byť pravé a presné;

b)

sa vyhotovujú v jednom alebo vo viacerých z úradných jazykov inštitúcií Únie a v relevantných prípadoch v jednom z úradných jazykov členského štátu určenia a

c)

keď sa týkajú zásielky alebo šarže, umožňujú overenie spojenia medzi úradným potvrdením a touto zásielkou alebo šaržou.

3.   Príslušné orgány zabezpečia, aby personál vykonávajúci úradné kontroly na účely dohľadu nad vydávaním úradných potvrdení alebo, keď úradné potvrdenia vydávajú príslušné orgány, personál, ktorý sa zúčastňuje na vydávaní týchto úradných potvrdení:

a)

bol nestranný, nemal žiadny konflikt záujmov a predovšetkým sa nenachádzal v situácii, ktorá by mohla, priamo alebo nepriamo, ovplyvniť jeho profesijnú nestrannosť v súvislosti s tým, čo sa úradnými potvrdeniami potvrdzuje, a

b)

absolvoval primeranú odbornú prípravu o:

i)

pravidlách, ktorých dodržiavanie sa potvrdzuje úradným potvrdením, a v oblasti technického posudzovania dodržiavania uvedených pravidiel;

ii)

príslušných pravidlách stanovených v tomto nariadení.

4.   Príslušné orgány vykonávajú pravidelné úradné kontroly na overenie toho:

a)

či prevádzkovatelia vydávajúci potvrdenia dodržiavajú podmienky stanovené v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 a

b)

či sa potvrdenie vydáva na základe relevantných, správnych a overiteľných faktov a údajov.

HLAVA III

REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ A REFERENČNÉ CENTRÁ

Článok 92

Rozhodnutie zriadiť referenčné laboratórium Európskej únie

1.   V oblastiach upravených pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 sa zriadi referenčné laboratórium Európskej únie pre prípady, keď účinnosť úradných kontrol a iných úradných činností závisí aj od kvality, jednotnosti a spoľahlivosti:

a)

metód analýzy, testov alebo diagnostiky používaných úradnými laboratóriami určenými v súlade s článkom 37 ods. 1 a

b)

výsledkov analýz, testov alebo diagnostík vykonávaných týmito úradnými laboratóriami.

2.   Referenčné laboratórium Európskej únie sa zriadi v prípadoch, keď nastane skutočná potreba presadzovať jednotné postupy týkajúce sa vývoja alebo používania metód uvedených v odseku 1 písm. a).

3.   Komisia pravidelne preskúmava mandát a fungovanie referenčných laboratórií Európskej únie.

4.   Komisia doplní toto nariadenie prijatím rozhodnutia o zriadení referenčného laboratória Európskej únie prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkom 144.

Článok 93

Určenie referenčných laboratórií Európskej únie

1.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí referenčné laboratóriá Európskej únie v prípadoch, keď sa prijalo rozhodnutie o zriadení takéhoto laboratória v súlade s článok 92.

2.   Určenia referenčných laboratórií Európskej únie stanovené v odseku 1:

a)

sa riadia postupmi verejného výberového konania a

b)

sú časovo obmedzené s minimálnym obdobím piatich rokov alebo sa pravidelne preskúmavajú.

3.   Referenčné laboratóriá Európskej únie:

a)

pôsobia v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 a sú akreditované v súlade s uvedenou normou vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý pracuje v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008. Rozsah tejto akreditácie:

i)

zahŕňa všetky metódy laboratórnej analýzy, testov alebo diagnostiky, ktoré má laboratórium používať, keď pôsobí ako referenčné laboratórium Európskej únie;

ii)

môže obsahovať jednu alebo viaceré metódy laboratórnej analýzy, testov alebo diagnostiky alebo skupiny metód;

iii)

môže sa vymedziť pružne, tak aby rozsah akreditácie mohol zahŕňať upravené verzie metód používaných referenčným laboratóriom Európskej únie v čase, keď bola akreditácia udelená, alebo nové metódy popri uvedených metódach na základe vlastných validácií laboratória bez špecifického posúdenia vnútroštátnym akreditačným orgánom členského štátu, v ktorom sa referenčné laboratórium Európskej únie nachádza, a to pred začatím používania uvedených upravených alebo nových metód;

b)

sú nestranné, nemajú žiadny konflikt záujmov a predovšetkým sa nenachádzajú v situácii, ktorá môže, priamo alebo nepriamo, ovplyvniť ich profesijnú nestrannosť, pokiaľ ide o výkon ich úloh vo funkcii referenčných laboratórií Európskej únie;

c)

majú vhodne kvalifikovaný personál s primeranou odbornou prípravou v oblasti analytických, testovacích a diagnostických techník používaných v ich oblasti pôsobnosti a príslušný podporný personál alebo majú k takémuto kvalifikovanému a podpornému personálu prístup prostredníctvom zmluvných dojednaní;

d)

majú infraštruktúru, vybavenie a produkty potrebné na vykonávanie úloh, ktoré im boli pridelené, alebo k nim majú prístup;

e)

zabezpečia, aby mal ich personál aj akýkoľvek zmluvne nadobudnutý personál dobré vedomosti o medzinárodných normách a postupoch a aby pri práci zohľadňoval najnovší vývoj vo výskume na vnútroštátnej úrovni, úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni;

f)

sú vybavené na vykonávanie svojich úloh v núdzových situáciách alebo majú prístup k príslušnému potrebnému vybaveniu a

g)

v relevantných prípadoch sú vybavené tak, aby spĺňali príslušné normy biologickej bezpečnosti.

4.   Odchylne od odseku 3 písm. a) tohto článku môže Komisia v oblasti upravenej pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. g) určiť úradné laboratóriá, ktoré boli určené príslušnými orgánmi na základe výnimky prijatej podľa článku 41, za referenčné laboratóriá Európskej únie bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky stanovené v odseku 3 písm. a) tohto článku.

5.   Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku sú laboratóriá uvedené v článku 32 prvom odseku nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 21 prvom odseku nariadenia (ES) č. 1831/2003 referenčné laboratóriá Európskej únie, ktoré majú zodpovednosti a vykonávajú úlohy uvedené v článku 94 tohto nariadenia predovšetkým v týchto oblastiach:

a)

GMO a geneticky modifikované potraviny a krmivá a

b)

kŕmne doplnkové látky.

6.   Povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti pre personál uvedené v článku 8 sa uplatňujú mutatis mutandis na personál referenčných laboratórií Európskej únie.

Článok 94

Zodpovednosti a úlohy referenčných laboratórií Európskej únie

1.   Referenčné laboratóriá Európskej únie prispievajú k zlepšeniu a harmonizácii metód analýzy, testov alebo diagnostiky, ktoré majú používať úradné laboratóriá určené v súlade s článkom 37 ods. 1, a analytických, testovacích a diagnostických údajov, ktoré generujú.

2.   Referenčné laboratóriá Európskej únie určené v súlade s článkom 93 ods. 1 sú zodpovedné za nasledovné úlohy, pokiaľ sú zahrnuté do ročných alebo viacročných pracovných programov týchto referenčných laboratórií, ktoré sa stanovili v súlade s cieľmi a prioritami príslušných pracovných programov prijatých Komisiou v súlade s článkom 36 nariadenia (EÚ) č. 652/2014:

a)

poskytovanie podrobných údajov a usmernení o metódach laboratórnej analýzy, testovania alebo diagnostiky vrátane referenčných metód národným referenčným laboratóriám;

b)

poskytovanie referenčných materiálov národným referenčným laboratóriám;

c)

koordináciu uplatňovania metód uvedených v písmene a) národnými referenčnými laboratóriami a podľa potreby inými úradnými laboratóriami organizovaním pravidelných medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti a zabezpečením vhodných krokov nadväzujúcich na tieto porovnávacie skúšky alebo skúšky spôsobilosti v súlade s medzinárodne prijatými protokolmi, ak existujú, ako aj informovanie Komisie a členských štátov o výsledkoch medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti a o krokoch nadväzujúcich na ne;

d)

koordináciu praktických opatrení potrebných na uplatňovanie nových metód laboratórnej analýzy, testovania alebo diagnostiky a informovanie národných referenčných laboratórií o pokroku v tejto oblasti;

e)

organizáciu kurzov odbornej prípravy pre personál národných referenčných laboratórií a v prípade potreby iných úradných laboratórií, ako aj pre odborníkov z tretích krajín;

f)

poskytovanie vedeckej a technickej pomoci Komisii v rámci rozsahu svojho poslania;

g)

poskytovanie informácií o relevantných výskumných činnostiach na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni národným referenčným laboratóriám;

h)

spoluprácu v rozsahu svojho poslania s laboratóriami v tretích krajinách a s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC);

i)

aktívnu pomoc pri diagnostike prepuknutia chorôb z potravín a ohnísk zoonóz alebo chorôb zvierat alebo prienikov škodcov rastlín v členských štátoch vykonaním potvrdzujúcej diagnostiky, charakterizáciou izolátov patogénov alebo vzoriek škodcov a vykonávaním taxonomických alebo epizootických štúdií izolátov patogénov alebo vzoriek škodcov;

j)

koordináciu alebo vykonávanie skúšok na overenie kvality činidiel a šarží činidiel používaných na diagnostiku chorôb z potravín, zoonóz alebo chorôb zvierat a na diagnostiku škodcov rastlín;

k)

ak je to relevantné pre ich oblasť pôsobnosti, vytvorenie a uchovávanie:

i)

referenčných zbierok škodcov rastlín a/alebo referenčných kmeňov patogénov;

ii)

referenčných zbierok materiálu prichádzajúceho do styku s potravinami používaných na kalibráciu analytických zariadení a na poskytnutie ich vzoriek národným referenčným laboratóriám;

iii)

aktualizovaných zoznamov dostupných referenčných látok a činidiel a výrobcov a dodávateľov týchto látok a činidiel a,

l)

ak je to relevantné pre ich oblasť pôsobnosti, spolupracujú podľa potreby medzi sebou a s Komisiou na vývoji metód analýz, testovania alebo diagnostiky, ktoré spĺňajú vysoké normy.

Pokiaľ ide o bod i) písmena k), referenčné laboratórium Európskej únie môže vytvoriť a uchovávať uvedené referenčné zbierky a referenčné kmene prostredníctvom zmluvného využívania externých služieb iných úradných laboratórií a vedeckých organizácií.

3.   Referenčné laboratóriá Európskej únie uverejňujú zoznam národných referenčných laboratórií určených členskými štátmi v súlade s článkom 100 ods. 1.

Článok 95

Určenie referenčných centier Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat

1.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí referenčné centrá Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat, ktorých úlohou je podporovať činnosti Komisie a členských štátov v súvislosti s uplatňovaním pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 písm. f).

2.   Určenia referenčných centier Európskej únie stanovené v odseku 1:

a)

sa riadia postupmi verejného výberového konania a

b)

sú časovo obmedzené alebo sa pravidelne preskúmavajú.

3.   Referenčné centrá Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat:

a)

konajú nestranne, pokiaľ ide o výkon ich úloh vo funkcii referenčných centier Európskej únie;

b)

majú vysokú úroveň vedeckých a technických odborných znalostí o vzťahu ľudia – zvieratá, o správaní zvierat, fyziológii zvierat, genetike zvierat, o zdraví a výžive zvierat v spojení s dobrými životnými podmienkami zvierat a o aspektoch dobrých životných podmienok zvierat spojených s využitím zvierat na komerčné a vedecké účely;

c)

majú vhodne kvalifikovaný personál s primeranou odbornou prípravou v oblastiach uvedených v písmene b) a v etických otázkach súvisiacich so zvieratami a príslušný podporný personál;

d)

majú infraštruktúru, vybavenie a produkty potrebné na vykonávanie úloh, ktoré im boli pridelené, alebo k nim majú prístup, a

e)

zabezpečujú, aby mal ich personál dobré vedomosti o medzinárodných normách a postupoch v oblastiach uvedených v písmene b) a aby pri práci zohľadňoval najnovší vývoj vo výskume v týchto oblastiach na vnútroštátnej úrovni, úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni vrátane štúdií, ktoré uskutočňujú, a opatrení, ktoré prijímajú iné referenčné centrá Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat.

Článok 96

Zodpovednosti a úlohy referenčných centier Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat

Referenčné centrá Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat sú zodpovedné za nasledovné podporné úlohy, pokiaľ sú zahrnuté do ročných alebo viacročných pracovných programov týchto referenčných centier, ktoré boli stanovené v súlade s cieľmi a prioritami príslušných pracovných programov prijatých Komisiou v súlade s článkom 36 nariadenia (EÚ) č. 652/2014:

a)

poskytovanie vedeckých a technických odborných poznatkov v rozsahu svojho poslania, v prípade potreby aj formou koordinovanej pomoci, príslušným vnútroštátnym podporným sieťam a orgánom pôsobiacim v oblasti, ktorú upravujú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 písm. f);

b)

poskytovanie vedeckých a technických odborných poznatkov na vypracovanie a používanie ukazovateľov dobrých životných podmienok zvierat uvedených v článku 21 ods. 8 písm. e);

c)

vypracovanie alebo koordináciu vypracúvania metód na posudzovanie úrovne dobrých životných podmienok zvierat a metód na zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat;

d)

vykonávanie vedeckých a technických štúdií o dobrých životných podmienkach zvierat využívaných na komerčné alebo vedecké účely;

e)

organizáciu kurzov odbornej prípravy pre personál vnútroštátnych vedeckých podporných sietí alebo orgánov uvedených v písmene a), pre personál príslušných orgánov a pre odborníkov z tretích krajín a

f)

šírenie výsledkov výskumov a technických inovácií a spoluprácu s výskumnými orgánmi Únie v oblastiach v rámci rozsahu svojho poslania.

Článok 97

Určenie referenčných centier Európskej únie pre autentickosť a integritu agropotravinového reťazca

1.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov určiť referenčné centrá Európskej únie, ktorých úlohou je podporovať činnosti Komisie a členských štátov v oblasti predchádzania porušovaniu pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré je spáchané podvodnými alebo klamlivými praktikami, a v oblasti jeho odhaľovania a boja proti nemu.

2.   Určenia referenčných centier Európskej únie stanovené v odseku 1:

a)

sa riadia postupmi verejného výberového konania a

b)

sú časovo obmedzené alebo sa pravidelne preskúmavajú.

3.   Referenčné centrá Európskej únie pre autentickosť a integritu agropotravinového reťazca:

a)

konajú nestranne, pokiaľ ide o výkon ich úloh vo funkcii referenčných centier Európskej únie;

b)

majú vysokú úroveň vedeckých a technických odborných znalostí v oblastiach upravených pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 a vo forenzných vedách uplatňovaných v týchto oblastiach, aby mohli vykonávať alebo koordinovať výskum autentickosti a integrity tovaru na najvyššej úrovni, ako aj rozvíjať, uplatňovať a validovať metódy, ktoré sa majú používať pri odhaľovaní porušenia pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré je spáchané podvodnými alebo klamlivými praktikami;

c)

majú vhodne kvalifikovaný personál s primeranou odbornou prípravou v oblastiach uvedených v písmene b) a potrebný podporný personál;

d)

majú infraštruktúru, vybavenie a produkty potrebné na vykonávanie úloh, ktoré im boli pridelené, alebo k nim majú prístup, a

e)

zabezpečujú, aby mal ich personál dobré vedomosti o medzinárodných normách a postupoch v oblastiach uvedených v písmene b) a aby pri práci zohľadňoval najnovší vývoj vo výskume v týchto oblastiach na vnútroštátnej úrovni, úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni.

Článok 98

Zodpovednosti a úlohy referenčných centier Európskej únie pre autentickosť a integritu agropotravinového reťazca

Referenčné centrá Európskej únie pre autentickosť a integritu agropotravinového reťazca sú zodpovedné za nasledujúce podporné úlohy, pokiaľ sú zahrnuté do ročných alebo viacročných pracovných programov týchto referenčných centier, ktoré sa stanovili v súlade s cieľmi a prioritami príslušných pracovných programov prijatých Komisiou v súlade s článkom 36 nariadenia (EÚ) č. 652/2014:

a)

poskytovanie špecializovaných znalostí v súvislosti s autentickosťou a integritou agropotravinového reťazca a s metódami na odhaľovanie porušenia pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, ktoré je spáchané podvodnými alebo klamlivými praktikami, v súvislosti s forenznými vedami uplatňovanými v oblastiach upravených týmito pravidlami;

b)

poskytovanie špecifických analýz určených na identifikáciu segmentov agropotravinového reťazca, ktoré môžu byť predmetom porušenia pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, ktoré je spáchané podvodnými alebo klamlivými praktikami, a poskytovanie pomoci pri vypracúvaní techník a protokolov špecifických úradných kontrol;

c)

v prípadoch potreby vykonávanie úloh uvedených v článku 94 ods. 2 písm. a) až h) tohto nariadenia, pričom je potrebné predchádzať duplicite, pokiaľ ide o úlohy referenčných laboratórií Európskej únie určených v súlade s článkom 93 tohto nariadenia;

d)

v prípadoch potreby vytvorenie a uchovávanie zbierok alebo databáz overených referenčných materiálov, ktoré sa majú použiť pri odhaľovaní porušovania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, ktoré je spáchané podvodnými alebo klamlivými praktikami, a

e)

šírenie výsledkov výskumov a technických inovácií v oblastiach v rámci rozsahu svojho poslania.

Článok 99

Povinnosti Komisie

1.   Komisia podľa potreby uverejňuje a aktualizuje zoznam:

a)

referenčných laboratórií Európskej únie stanovených v článku 93;

b)

referenčných centier Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat stanovených v článku 95;

c)

referenčných centier Európskej únie pre autentickosť a integritu agropotravinového reťazca stanovených v článku 97.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o stanovenie požiadaviek, zodpovedností a úloh pre referenčné laboratóriá Európskej únie, referenčné centrá Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat a pre referenčné centrá Európskej únie pre autentickosť a integritu agropotravinového reťazca okrem tých, ktoré sú stanovené v článku 93 ods. 3, článku 94, článku 95 ods. 3, článku 96, článku 97 ods. 3 a článku 98. Takéto delegované akty sa obmedzia na situácie, keď si ich vyžadujú nové alebo objavujúce sa riziká, nové alebo objavujúce sa choroby zvierat alebo škodcovia rastlín alebo nové právne požiadavky.

3.   Referenčné laboratóriá Európskej únie a referenčné centrá Európskej únie podliehajú kontrolám Komisie na overenie dodržiavania požiadaviek článku 93 ods. 3, článku 94, článku 95 ods. 3 a článku 97 ods. 3.

4.   Ak kontroly Komisie uvedené v odseku 3 tohto článku preukážu nedodržiavanie požiadaviek stanovených v článku 93 ods. 3, článku 94, článku 95 ods. 3 a článku 97 ods. 3, Komisia po prijatí pripomienok referenčného laboratória Európskej únie alebo referenčného centra Európskej únie:

a)

prostredníctvom vykonávacieho aktu zruší určenie uvedeného laboratória alebo centra; alebo

b)

prijme akékoľvek iné vhodné opatrenie.

Článok 100

Určenie národných referenčných laboratórií

1.   Členské štáty určia pre každé referenčné laboratórium Európskej únie určené v súlade s článkom 93 ods. 1 jedno alebo viaceré národné referenčné laboratóriá.

Členské štáty môžu určiť národné referenčné laboratórium aj v prípadoch, keď neexistuje zodpovedajúce referenčné laboratórium Európskej únie.

Členský štát môže určiť laboratórium nachádzajúce sa v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorá je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Jedno laboratórium sa môže určiť ako národné referenčné laboratórium pre viac ako jeden členský štát.

2.   Na národné referenčné laboratóriá sa vzťahujú požiadavky stanovené v článku 37 ods. 4 písm. e), článku 37 ods. 5, článku 39 a v článku 42 ods. 1, článku 42 ods. 2 písm. a) a b) a článku 42 ods. 3.

Odchylne od článku 37 ods. 4 písm. e) môžu príslušné orgány v oblasti upravenej pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. g) určiť úradné laboratóriá, ktoré boli určené príslušnými orgánmi na základe výnimky prijatej podľa článku 41, za národné referenčné laboratóriá bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienku stanovenú v článku 37 ods. 4 písm. e).

3.   Národné referenčné laboratóriá:

a)

sú nestranné, nemajú žiadny konflikt záujmov a predovšetkým sa nenachádzajú v situácii, ktorá môže, priamo alebo nepriamo, ovplyvniť ich profesijnú nestrannosť, pokiaľ ide o výkon ich úloh vo funkcii národného referenčného laboratória;

b)

majú vhodne kvalifikovaný personál s primeranou odbornou prípravou v oblasti analytických, testovacích a diagnostických techník vo svojej oblasti pôsobnosti a príslušný podporný personál alebo majú k takémuto kvalifikovanému a podpornému personálu prístup prostredníctvom zmluvných dojednaní;

c)

majú infraštruktúru, vybavenie a produkty potrebné na vykonávanie úloh, ktoré im boli pridelené, alebo k nim majú prístup;

d)

zabezpečujú, aby mal ich personál aj akýkoľvek zmluvný personál dobré vedomosti o medzinárodných normách a postupoch a aby pri práci zohľadňoval najnovší vývoj vo výskume na vnútroštátnej úrovni, úrovni Únie a na medzinárodnej úrovni;

e)

sú vybavené na vykonávanie svojich úloh v núdzových situáciách alebo majú prístup k príslušnému potrebnému vybaveniu a

f)

v relevantných prípadoch sú vybavené tak, aby spĺňali príslušné normy biologickej bezpečnosti.

4.   Členské štáty:

a)

oznámia Komisii, príslušnému referenčnému laboratóriu Európskej únie a ostatným členským štátom názov a adresu každého národného referenčného laboratória;

b)

sprístupnia informácie uvedené v písmene a) verejnosti a

c)

podľa potreby aktualizujú informácie uvedené v písmene a).

5.   Členské štáty, ktoré majú viac ako jedno národné referenčné laboratórium pre referenčné laboratórium Európskej únie, zabezpečia, aby takéto laboratóriá úzko spolupracovali s cieľom zabezpečiť efektívnu koordináciu medzi nimi, s ostatnými národnými laboratóriami a s referenčným laboratóriom Európskej únie.

6.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o stanovenie požiadaviek na národné referenčné laboratóriá okrem tých, ktoré sú stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku. Takéto delegované akty sa obmedzia na zabezpečenie súladu s akýmikoľvek doplňujúcimi požiadavkami prijatými v súlade s článkom 99 ods. 2.

Článok 101

Zodpovednosti a úlohy národných referenčných laboratórií

1.   Národné referenčné laboratóriá v oblasti svojej pôsobnosti:

a)

spolupracujú s referenčnými laboratóriami Európskej únie a zúčastňujú sa na kurzoch odbornej prípravy a na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach organizovaných týmito laboratóriami;

b)

koordinujú činnosti úradných laboratórií určených v súlade s článkom 37 ods. 1 s cieľom harmonizovať a zlepšiť metódy laboratórnej analýzy, testov alebo diagnostiky a ich používanie;

c)

v náležitých prípadoch organizujú medzilaboratórne porovnávacie skúšky alebo skúšky spôsobilosti medzi úradnými laboratóriami, zabezpečujú vhodné kroky nadväzujúce na tieto skúšky a informujú príslušné orgány o ich výsledkoch a o nadväzujúcich krokoch;

d)

zabezpečujú šírenie informácií, ktoré dodáva referenčné laboratórium Európskej únie, príslušným orgánom a úradným laboratóriám;

e)

v rámci rozsahu svojho poslania poskytujú vedeckú a technickú pomoc príslušným orgánom pri vykonávaní viacročných národných plánov kontroly uvedených v článku 109 a koordinovaných programov kontroly prijatých v súlade s článkom 112;

f)

v relevantných prípadoch validujú činidlá a šarže činidiel, vyhotovujú a aktualizujú zoznamy dostupných referenčných látok a činidiel a výrobcov a dodávateľov týchto látok a činidiel;

g)

v prípade potreby uskutočňujú kurzy odbornej prípravy pre personál úradných laboratórií určených podľa článku 37 ods. 1 a

h)

aktívne pomáhajú členským štátom, ktoré ich určili, pri diagnostike ohnísk chorôb z potravín, zoonóz alebo chorôb zvierat, alebo pri diagnostike prienikov škodcov rastlín a v prípadoch zásielok, ktoré nie sú v súlade s pravidlami, vykonaním potvrdzujúcich diagnostík, charakterizáciou izolátov patogénov alebo vzoriek škodcov a vykonávaním epizootických alebo taxonomických štúdií izolátov patogénov alebo vzoriek škodcov.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o stanovenie zodpovedností a úloh národných referenčných laboratórií okrem tých, ktoré sú stanovené v odseku 1 tohto článku. Takéto delegované akty sa obmedzia na zabezpečenie súladu s akýmikoľvek doplňujúcimi zodpovednosťami a úlohami prijatými v súlade s článkom 99 ods. 2.

HLAVA IV

ADMINISTRATÍVNA POMOC A SPOLUPRÁCA

Článok 102

Všeobecné pravidlá

1.   Príslušné orgány v dotknutých členských štátoch si vzájomne poskytujú administratívnu pomoc v súlade s článkami 104 až 107 s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 v prípadoch, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu.

2.   Administratívna pomoc zahŕňa podľa potreby a na základe dohody medzi dotknutými príslušnými orgánmi účasť príslušných orgánov členského štátu na úradných kontrolách na mieste, ktoré vykonávajú príslušné orgány iného členského štátu.

3.   Touto hlavou nie je dotknuté vnútroštátne právo:

a)

ktoré sa vzťahuje na uvoľnenie dokumentov a informácií, ktoré sú predmetom súdnych vyšetrovaní a súdnych konaní vrátane vyšetrovaní trestných činov alebo ktoré s nimi súvisia, a

b)

zamerané na ochranu komerčných záujmov fyzických alebo právnických osôb.

4.   Členské štáty prijímajú opatrenia na uľahčenie prenosu informácií o možnom nedodržiavaní pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré je relevantné pre uplatňovanie tejto hlavy, od iných orgánov presadzovania práva, prokurátorov a justičných orgánov príslušným orgánom, pričom toto nedodržiavanie môže predstavovať:

a)

riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat, alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, alebo

b)

prípadné porušenie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, ku ktorému dochádza podvodnými alebo klamlivými praktikami.

5.   Všetka komunikácia medzi príslušnými orgánmi v súlade s článkami 104 až 107 je v písomnej papierovej alebo elektronickej forme.

6.   Komisia na zefektívnenie a zjednodušenie komunikácie stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov štandardný formát pre:

a)

žiadosti o pomoc stanovené v článku 104 ods. 1 a

b)

zasielanie bežných a opakujúcich sa notifikácií a odpovedí.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 103

Styčné orgány

1.   Každý členský štát určí jeden alebo viaceré styčné orgány, ktoré pôsobia ako kontaktné miesta zodpovedné za uľahčovanie výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi v súlade s článkami 104 až 107.

2.   Určenie styčných orgánov nebráni priamym kontaktom, výmene informácií ani spolupráci medzi personálom príslušných orgánov v rôznych členských štátoch.

3.   Členské štáty oznamujú Komisii a ostatným členským štátom kontaktné údaje svojich styčných orgánov určených v súlade s odsekom 1 a akúkoľvek následnú zmenu týchto údajov.

4.   Komisia na svojom webovom sídle uverejňuje a aktualizuje zoznam styčných orgánov, ktoré jej oznámili členské štáty v súlade s odsekom 3.

5.   Styčný orgán odošle všetky žiadosti o pomoc podľa článku 104 ods. 1 a notifikácie a komunikáciu podľa článkov 105, 106 a 107 zodpovedajúcemu orgánu v členskom štáte, ktorému je žiadosť alebo notifikácia adresovaná.

6.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanovuje špecifikácie technických nástrojov a postupov na komunikáciu medzi styčnými orgánmi určenými v súlade s odsekom 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 104

Pomoc na požiadanie

1.   Ak sa príslušné orgány v členskom štáte domnievajú, že na vykonanie úradných kontrol alebo na účinné kroky nadväzujúce na takéto kontroly na svojom území potrebujú údaje alebo informácie od príslušných orgánov iného členského štátu, pošlú príslušným orgánom tohto členského štátu odôvodnenú žiadosť o administratívnu pomoc. Požiadané príslušné orgány:

a)

bezodkladne potvrdia prijatie žiadosti;

b)

ak tak žiadajúci príslušný orgán výslovne uvedie, do desiatich pracovných dní od dátumu prijatia žiadosti uvedú odhadovaný čas potrebný na poskytnutie informovanej odpovede na žiadosť a

c)

vykonajú úradné kontroly alebo vyšetrovania potrebné na to, aby žiadajúcim príslušným orgánom bezodkladne poskytli všetky potrebné informácie a dokumenty, aby tieto mohli prijať informované rozhodnutia a overiť dodržiavanie pravidiel Únie v rámci svojej právomoci.

2.   Môžu sa posielať originály dokumentov alebo sa môžu poskytnúť ich kópie.

3.   Po dohode medzi žiadajúcimi príslušnými orgánmi a požiadanými príslušnými orgánmi môže byť personál vymenovaný žiadajúcimi príslušnými orgánmi prítomný pri úradných kontrolách a vyšetrovaniach uvedených v odseku 1 písm. c), ktoré vykonávajú požiadané príslušné orgány.

Personál žiadajúcich príslušných orgánov v takýchto prípadoch:

a)

je kedykoľvek schopný predložiť písomné poverenie, v ktorom je uvedená jeho totožnosť a úradná funkcia;

b)

prevádzkovateľ mu udelí prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako personálu požiadaných príslušných orgánov prostredníctvom ich sprostredkovateľa a výlučne na účely prebiehajúceho administratívneho prešetrovania a

c)

nesmie z vlastnej iniciatívy vykonávať právomoci prešetrovania zverené úradníkom požiadaných príslušných orgánov.

Článok 105

Pomoc bez žiadosti v prípade nedodržiavania pravidiel

1.   Keď sa príslušné orgány v členskom štáte dozvedia o prípade nedodržiavania pravidiel a ak toto nedodržiavanie môže mať dôsledky pre iný členský štát, bez požiadania a bez zbytočného odkladu oznámia takéto informácie príslušným orgánom tohto iného členského štátu.

2.   Notifikované príslušné orgány v súlade s odsekom 1:

a)

bez zbytočného odkladu potvrdia prijatie notifikácie;

b)

ak tak notifikujúci príslušný orgán výslovne uvedie, do desiatich pracovných dní od dátumu prijatia notifikácie uvedú:

i)

aké vyšetrovania chcú vykonať alebo

ii)

dôvody, prečo sa domnievajú, že vyšetrovania nie sú potrebné, a

c)

ak sa vyšetrovania uvedené v písmene b) považujú za potrebné, vyšetria záležitosť a bezodkladne informujú notifikujúce príslušné orgány o výsledkoch a v príslušných prípadoch o akýchkoľvek prijatých opatreniach.

Článok 106

Pomoc v prípade nedodržiavania pravidiel, pri ktorom sa vytvára riziko alebo dochádza k opakovanému porušeniu alebo možnému vážnemu porušeniu

1.   Ak príslušné orgány počas úradných kontrol zvierat alebo tovaru pochádzajúcich z iného členského štátu zistia, že v súvislosti s takýmito zvieratami alebo tovarom sa nedodržiavajú pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 a predstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, alebo predstavujú možné vážne porušenie uvedených pravidiel, bezodkladne informujú príslušné orgány členského štátu odoslania a akéhokoľvek iného dotknutého členského štátu, aby týmto príslušným orgánom umožnili vykonať náležité vyšetrovania.

2.   Notifikované príslušné orgány bezodkladne:

a)

potvrdia prijatie notifikácie;

b)

uvedú, aké vyšetrovania chcú vykonať, ak tak notifikujúci príslušný orgán výslovne uvedie, a

c)

vyšetria záležitosť, prijmú všetky potrebné opatrenia a informujú notifikujúce príslušné orgány o povahe vykonaných vyšetrovaní a úradných kontrol, o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch týchto rozhodnutí.

3.   Ak majú notifikujúce príslušné orgány dôvod domnievať sa, že vyšetrovania alebo opatrenia, ktoré notifikované príslušné orgány vykonali alebo prijali dostatočne neriešia zistené nedodržiavania pravidiel, požiadajú notifikované príslušné orgány, aby doplnili vykonané úradné kontroly alebo prijaté opatrenia. V takýchto prípadoch príslušné orgány z týchto dvoch členských štátov:

a)

sa usilujú nájsť spoločný postup s cieľom vhodne riešiť nedodržiavanie pravidiel vrátane spoločných úradných kontrol a vyšetrovaní vykonávaných v súlade s článkom 104 ods. 3 a

b)

bezodkladne informujú Komisiu, ak nie sú schopné dohodnúť sa na vhodných opatreniach.

4.   Keď úradné kontroly zvierat alebo tovaru pochádzajúcich z iného členského štátu opakovane preukážu prípady nedodržiavania pravidiel uvedené v odseku 1, príslušné orgány členského štátu miesta určenia bezodkladne informujú Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov.

Článok 107

Pomoc na základe informácií, ktoré poskytli tretie krajiny

1.   Keď príslušné orgány dostanú informácie z tretej krajiny naznačujúce nedodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 alebo riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, bezodkladne:

a)

oznámia takéto informácie príslušným orgánom v ostatných dotknutých členských štátoch a

b)

oznámia takéto informácie Komisii, ak to je alebo by to mohlo byť relevantné na úrovni Únie.

2.   Informácie získané prostredníctvom úradných kontrol a vyšetrovaní vykonaných v súlade s týmto nariadením sa môžu oznámiť tretej krajine uvedenej v odseku 1, pokiaľ:

a)

príslušné orgány, ktoré poskytli informácie, súhlasia s ich oznámením;

b)

sa tretia krajina zaviazala poskytnúť pomoc potrebnú na zhromaždenie dôkazov o postupoch, ktoré nie sú alebo sa javia, že nie sú v súlade s pravidlami Únie, alebo ktoré predstavujú riziko pre ľudí, zvieratá, rastliny alebo životné prostredie, a

c)

sa dodržiavajú príslušné pravidlá Únie a vnútroštátne pravidlá uplatniteľné na postupovanie osobných údajov tretím krajinám.

Článok 108

Koordinovaná pomoc a následné opatrenia Komisie

1.   Ak sa príslušné orgány v dotknutých členských štátoch nevedia dohodnúť na vhodných opatreniach na riešenie nedodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, Komisia bezodkladne koordinuje opatrenia a činnosti prijaté príslušnými orgánmi v súlade s touto hlavou, ak z informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, buď:

a)

sa dozvie, že činnosti nie sú alebo sa javia, že nie sú v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, a takéto činnosti majú alebo môžu mať dôsledky vo viac ako jednom členskom štáte, alebo

b)

vyplýva, že rovnaké alebo podobné činnosti, ktoré nie sú alebo sa javia, že nie sú v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, sa môžu vyskytovať vo viac ako jednom členskom štáte.

2.   Komisia môže v prípadoch uvedených v odseku 1:

a)

v spolupráci s dotknutým členským štátom vyslať inšpekčný tím, aby vykonal úradnú kontrolu na mieste;

b)

prostredníctvom vykonávacích aktov požiadať, aby príslušné orgány v členskom štáte odoslania a v náležitých prípadoch v inom dotknutom členskom štáte primerane zintenzívnili úradné kontroly a oznámili Komisii opatrenia, ktoré prijali;

c)

prijať akékoľvek iné vhodné opatrenie v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá rýchlej výmeny informácií v prípadoch uvedených v odseku 1.

HLAVA V

PLÁNOVANIE A PODÁVANIE SPRÁV

Článok 109

Viacročné národné plány kontroly a jeden orgán pre viacročné národné plány kontroly

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonávali úradné kontroly upravené týmto nariadením na základe viacročného národného plánu kontroly, ktorého vypracovanie a vykonávanie sa koordinuje na ich území.

2.   Členské štáty určia jeden orgán poverený:

a)

koordináciou vypracovania viacročného národného plánu kontroly medzi všetkými príslušnými orgánmi zodpovednými za úradné kontroly;

b)

zabezpečením toho, aby bol viacročný národný plán kontroly koherentný;

c)

zberom informácií o vykonávaní viacročného národného plánu kontroly na účely predkladania výročných správ uvedených v článku 113 a podľa potreby preskúmania a aktualizácie tohto plánu v súlade s článkom 111 ods. 2.

Článok 110

Obsah viacročných národných plánov kontroly

1.   Viacročné národné plány kontroly sa vypracúvajú tak, aby sa zabezpečilo, že úradné kontroly sa plánujú vo všetkých oblastiach upravených pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 a v súlade s kritériami stanovenými v článku 9 a s pravidlami stanovenými v článkoch 18 až 27.

2.   Viacročné národné plány kontroly obsahujú všeobecné informácie o štruktúre a organizácii systémov úradných kontrol v dotknutom členskom štáte v každej oblasti, na ktorú sa vzťahujú, a obsahujú aspoň informácie o:

a)

strategických cieľoch viacročného národného plánu kontroly a informácie o tom, ako sa vo voľbe priorít pre úradné kontroly a v prideľovaní zdrojov tieto ciele zohľadňujú;

b)

kategorizácii úradných kontrol podľa rizika;

c)

určení príslušných orgánov a o ich úlohách na centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni a informácie o zdrojoch, ktoré majú uvedené orgány k dispozícii;

d)

prípadnom delegovaní úloh na delegované orgány;

e)

všeobecnej organizácii a riadení úradných kontrol na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane úradných kontrol v jednotlivých prevádzkarňach;

f)

kontrolných systémoch, ktoré sa uplatňujú na rôzne odvetvia, a o koordinácii medzi rôznymi útvarmi príslušných orgánov zodpovedných za úradné kontroly v uvedených odvetviach;

g)

postupoch a opatreniach zavedených v záujme zabezpečenia plnenia povinností príslušných orgánov stanovených v článku 5 ods. 1;

h)

odbornej príprave personálu príslušných orgánov;

i)

zdokumentovaných postupoch stanovených v článku 12 ods. 1;

j)

všeobecnej organizácii a fungovaní pohotovostných plánov v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 a

k)

všeobecnej organizácii spolupráce a vzájomnej pomoci medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch.

Článok 111

Vypracovanie, aktualizovanie a preskúmavanie viacročných národných plánov kontroly

1.   Členské štáty zabezpečia, aby viacročný národný plán kontroly stanovený v článku 109 ods. 1 bol dostupný verejnosti s výnimkou častí plánu, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť účinnosť úradných kontrol.

2.   Viacročný národný plán kontroly sa pravidelne aktualizuje, keď je potrebné prispôsobiť ho zmenám pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, a preskúmava sa s cieľom zohľadniť aspoň tieto faktory:

a)

objavenie sa nových chorôb, škodcov rastlín alebo iných rizík pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie;

b)

významné zmeny v štruktúre, riadení alebo vo fungovaní príslušných orgánov v členskom štáte;

c)

výsledok úradných kontrol členských štátov;

d)

výsledok kontrol Komisie vykonaných v členskom štáte v súlade s článkom 116 ods. 1;

e)

vedecké zistenia a

f)

výsledok úradných kontrol vykonaných príslušnými orgánmi tretej krajiny v členskom štáte.

3.   Členské štáty poskytujú Komisii na požiadanie najnovšiu aktualizovanú verziu svojho príslušného viacročného národného plánu kontroly.

Článok 112

Koordinované programy kontroly a zber informácií a údajov

Komisia môže na účely vykonania cieleného posúdenia stavu uplatňovania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 v celej Únii alebo na účely určenia prevalencie určitých nebezpečenstiev v Únii prijímať vykonávacie akty týkajúce sa:

a)

vykonávania koordinovaných programov kontroly s obmedzeným trvaním v jednej z oblastí upravených pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2;

b)

ad hoc organizácie zberu údajov a informácií súvisiacich s uplatňovaním špecifického súboru pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 alebo s prevalenciou určitých nebezpečenstiev.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 113

Výročné správy členských štátov

1.   Každý členský štát predloží Komisii každý rok do 31. augusta správu, v ktorej uvedie:

a)

všetky zmeny svojho viacročného národného plánu kontroly vykonané s cieľom zohľadniť faktory uvedené v článku 111 ods. 2;

b)

výsledok úradných kontrol vykonaných v predchádzajúcom roku v rámci jeho viacročného národného plánu kontroly;

c)

druh a počet prípadov nedodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 pripadajúcich na oblasť, ktoré v predchádzajúcom roku zistili príslušné orgány;

d)

opatrenia prijaté na zabezpečenie účinného fungovania jeho viacročného národného plánu kontroly vrátane opatrení na presadzovanie práva a výsledkov takýchto opatrení a

e)

odkaz na webovú stránku príslušného orgánu obsahujúcu verejne prístupné informácie o poplatkoch alebo platbách uvedených v článku 85 ods. 2.

2.   Komisia v záujme zabezpečenia jednotného predkladania výročných správ stanovených v odseku 1 prostredníctvom vykonávacích aktov prijme a podľa potreby aktualizuje štandardné vzory na predkladanie informácií a údajov uvedených v uvedenom odseku.

Uvedené vykonávacie akty vždy, keď je to možné, umožňujú používanie štandardných vzorov prijatých Komisiou na predkladanie ostatných správ o úradných kontrolách, ktoré sú príslušné orgány povinné predkladať Komisii v súlade s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 114

Výročné správy Komisie

1.   Komisia každý rok do 31. januára sprístupní verejnosti výročnú správu o fungovaní úradných kontrol v členských štátoch, a zohľadní pritom:

a)

výročné správy predložené členskými štátmi v súlade s článkom 113 a

b)

výsledky kontrol, ktoré Komisia vykonáva v súlade s článkom 116 ods. 1.

2.   Výročná správa stanovená v odseku 1 môže prípadne obsahovať odporúčania na možné zlepšenia systémov úradných kontrol v členských štátoch a určitých úradných kontrol v určitých oblastiach.

Článok 115

Pohotovostné plány pre potraviny a krmivá

1.   Členské štáty v záujme vykonávania všeobecného plánu riadenia krízy stanoveného v článku 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 vypracujú pohotovostné plány pre potraviny a krmivá, v ktorých stanovia opatrenia, ktoré sa bezodkladne uplatnia v prípade zistenia, že potraviny alebo krmivá predstavujú závažné riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat, či už priamo, alebo prostredníctvom životného prostredia.

2.   V pohotovostných plánoch pre potraviny a krmivá stanovených v odseku 1 sa určia:

a)

príslušné orgány, ktoré sa majú zapojiť;

b)

právomoci a zodpovednosti orgánov uvedených v písmene a) a

c)

prostriedky a postupy na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a prípadne inými dotknutými stranami.

3.   Členské štáty pravidelne preskúmavajú svoje pohotovostné plány pre potraviny a krmivá s cieľom zohľadniť zmeny organizácie príslušných orgánov a skúsenosti získané pri vykonávaní plánu a pri simulačných cvičeniach.

4.   Komisia môže prijať vykonávacie akty týkajúce sa:

a)

pravidiel vypracúvania pohotovostných plánov stanovených v odseku 1 tohto článku v miere potrebnej na zabezpečenie konzistentného a efektívneho používania všeobecného plánu riadenia krízy stanoveného v článku 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 a

b)

úlohy zainteresovaných strán pri vypracúvaní a vykonávaní týchto pohotovostných plánov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

HLAVA VI

ČINNOSTI ÚNIE

KAPITOLA I

Kontroly Komisie

Článok 116

Kontroly Komisie v členských štátoch

1.   Odborníci Komisie vykonávajú kontroly, a to vrátane auditov, v každom členskom štáte s cieľom:

a)

overiť uplatňovanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 a pravidiel stanovených v tomto nariadení;

b)

overiť fungovanie systémov národných kontrol v oblastiach upravených pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 a pravidlami stanovenými v tomto nariadení a pravidlami príslušných orgánov, ktoré ich prevádzkujú;

c)

vyšetrovať a zbierať informácie:

i)

o úradných kontrolách a postupoch presadzovania práva v oblastiach upravených pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 a pravidlami stanovenými v tomto nariadení;

ii)

o závažných alebo opakujúcich sa problémoch s uplatňovaním alebo presadzovaním pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

iii)

súvisiace s núdzovými situáciami, objavujúcimi sa problémami alebo s novým vývojom v členských štátoch v oblastiach upravených pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 a pravidlami stanovenými v tomto nariadení.

2.   Kontroly stanovené v odseku 1 sa organizujú v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov a vykonávajú sa pravidelne.

3.   Kontroly stanovené v odseku 1 môžu zahŕňať overenia na mieste. Odborníci Komisie môžu sprevádzať personál príslušných orgánov vykonávajúci úradné kontroly.

4.   Odborníci členských štátov môžu pomáhať odborníkom Komisie. Národní odborníci sprevádzajúci odborníkov Komisie dostanú rovnaké práva prístupu ako odborníci Komisie.

Článok 117

Správy Komisie o kontrolách v členských štátoch

Komisia:

a)

vypracuje návrh správy o zisteniach a o odporúčaniach na riešenie nedostatkov, ktoré zistili jej odborníci počas kontrol vykonaných v súlade s článkom 116 ods. 1;

b)

pošle členskému štátu, v ktorom sa tieto kontroly vykonali, kópiu návrhu správy stanovenej v písmene a) na pripomienkovanie;

c)

pri vypracúvaní záverečnej správy o zisteniach kontrol, ktoré vykonali jej odborníci v členských štátoch, ako sa stanovuje v článku 116 ods. 1, zohľadní pripomienky členského štátu uvedené v písmene b) a

d)

zverejní záverečnú správu uvedenú v písmene c) a pripomienky členského štátu uvedené v písmene b).

Článok 118

Program kontrol Komisie v členských štátoch

1.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov:

a)

zriadi ročný alebo viacročný program kontrol pre kontroly, ktoré majú vykonávať jej odborníci v členských štátoch, ako sa stanovuje v článku 116 ods. 1 a

b)

do konca každého roku doručí členským štátom ročný program kontrol alebo akúkoľvek aktualizáciu viacročného programu kontrol na nasledujúci rok.

2.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov zmeniť svoj program kontrol s cieľom zohľadniť vývoj v oblastiach upravených pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2. Všetky takéto zmeny sa bezodkladne oznámia členským štátom.

Článok 119

Povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o kontroly Komisie

Členské štáty:

a)

prijmú náležité následné opatrenia na nápravu akýchkoľvek špecifických alebo systémových nedostatkov zistených prostredníctvom kontrol, ktoré odborníci Komisie vykonali v súlade s článkom 116 ods. 1;

b)

poskytnú potrebnú technickú pomoc, dostupnú dokumentáciu vrátane výsledkov auditov uvedených v článku 6, ktoré sa poskytnú na odôvodnenú žiadosť, a inú technickú podporu, o ktorú odborníci Komisie požiadajú, aby mohli efektívne a účinne vykonávať kontroly, a

c)

poskytnú potrebnú pomoc s cieľom zabezpečiť, aby mali odborníci Komisie prístup do všetkých priestorov alebo častí priestorov, k zvieratám a tovaru a k informáciám vrátane automatizovaných systémov relevantných na vykonávanie ich úloh.

Článok 120

Kontroly Komisie v tretích krajinách

1.   Odborníci Komisie môžu vykonávať kontroly v tretích krajinách s cieľom:

a)

overiť súlad alebo rovnocennosť právnych predpisov a systémov tretej krajiny vrátane úradnej certifikácie a vydávania úradných certifikátov, úradných etikiet, úradných značiek a iných úradných potvrdení s požiadavkami stanovenými v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

b)

overiť schopnosť kontrolného systému tretej krajiny zabezpečiť, aby boli zásielky zvierat a tovaru, ktoré sa vyvážajú do Únie, v súlade s náležitými požiadavkami stanovenými v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 alebo s požiadavkami, ktoré sú uznané prinajmenšom za rovnocenné;

c)

zbierať informácie a údaje na objasnenie príčin opakujúcich alebo objavujúcich sa problémov v súvislosti s vývozom zvierat a tovaru z tretej krajiny.

2.   V rámci kontrol stanovených v odseku 1 sa zamerajú predovšetkým na:

a)

právne predpisy tretej krajiny;

b)

organizáciu príslušných orgánov tretej krajiny, ich právomoci a nezávislosť, dohľad, ktorému podliehajú, a na ich oprávnenie účinne presadzovať platné právne predpisy;

c)

odbornú prípravu personálu príslušného orgánu tretej krajiny na vykonávanie úradných kontrol;

d)

zdroje vrátane analytických, testovacích a diagnostických zariadení, ktoré majú príslušné orgány k dispozícii;

e)

existenciu a fungovanie zdokumentovaných kontrolných postupov a kontrolných systémov na základe priorít;

f)

v príslušných prípadoch situáciu týkajúcu sa zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat, zoonóz a zdravia rastlín a na postupy na informovanie Komisie a príslušných medzinárodných orgánov o ohniskách nákazy chorôb zvierat a o prienikoch škodcov rastlín;

g)

rozsah a fungovanie kontrol zvierat, rastlín a produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu pochádzajúcich z iných tretích krajín, ktoré vykonáva príslušný orgán tretej krajiny, a

h)

ubezpečenia, ktoré tretia krajina môže poskytnúť, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek stanovených v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 alebo rovnocenných požiadaviek.

3.   V záujme efektívnosti a účinnosti kontrol stanovených v odseku 1 môže Komisia pred ich vykonaním požiadať dotknutú tretiu krajinu, aby poskytla:

a)

potrebné informácie uvedené v článku 125 ods. 1 a,

b)

ak je to vhodné a potrebné, písomné záznamy o kontrolách, ktoré vykonávajú jej príslušné orgány.

4.   Komisia môže vymenovať odborníkov z členských štátov, ktorí budú pomáhať jej vlastným odborníkom počas kontrol stanovených v odseku 1.

Článok 121

Frekvencia kontrol Komisie v tretích krajinách

Frekvencia kontrol uvedených v článku 120, ktoré Komisia vykonáva v tretích krajinách, sa určí na základe týchto kritérií:

a)

vyhodnotenia rizika zvierat a tovaru vyvážaného z príslušnej tretej krajiny do Únie;

b)

pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

c)

objemu a povahy zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie z príslušnej tretej krajiny;

d)

výsledku kontrol, ktoré už vykonali odborníci Komisie alebo iné inšpekčné orgány;

e)

výsledku úradných kontrol zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie z príslušnej tretej krajiny, a akýchkoľvek iných úradných kontrol, ktoré vykonali príslušné orgány členských štátov;

f)

informácií získaných od EFSA alebo od obdobných orgánov;

g)

informácií získaných od medzinárodne uznávaných orgánov, ako sú napríklad:

i)

Svetová zdravotnícka organizácia;

ii)

Komisia Codex Alimentarius;

iii)

Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE);

iv)

Európska a stredozemná organizácia pre ochranu rastlín a akákoľvek iná regionálna organizácia pre ochranu rastlín zriadená na základe Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC);

v)

sekretariát dohovoru IPPC;

vi)

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj;

vii)

Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov;

viii)

sekretariát Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite;

h)

dôkazov o situácii objavujúcich sa chorôb alebo na základe iných okolností, ktoré by mohli viesť k tomu, že by do Únie vstúpili z tretej krajiny zvieratá a tovar, ktoré predstavujú riziká pre zdravie alebo životné prostredie alebo riziko podvodných alebo klamlivých praktík;

i)

potreby vyšetriť alebo reagovať na núdzové situácie v jednotlivých tretích krajinách.

Článok 122

Správy Komisie o kontrolách v tretích krajinách

Komisia podáva správu o zisteniach každej kontroly vykonanej v súlade s článkami 120 a 121. Vo svojej správe podľa potreby uvedie odporúčania.

Komisia svoje správy zverejní.

Článok 123

Program kontrol Komisie v tretích krajinách

Komisia vopred oznámi svoj program kontrol v tretích krajinách členským štátom a podáva správy o ich výsledkoch. Komisia môže zmeniť tento program s cieľom zohľadniť vývoj v oblastiach upravených pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2. Všetky takéto zmeny sa oznámia členským štátom vopred.

Článok 124

Kontroly tretích krajín v členských štátoch

1.   Členské štáty informujú Komisiu o plánovaných kontrolách v oblastiach upravených pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 na svojom území, ktoré majú vykonať príslušné orgány tretích krajín.

2.   Odborníci Komisie sa môžu zúčastniť na kontrolách uvedených v odseku 1 na žiadosť príslušných orgánov členských štátov, kde sa tieto kontroly vykonávajú.

3.   Účasť odborníkov Komisie na kontrolách uvedených v odseku 1 slúži predovšetkým na:

a)

poskytnutie poradenstva o pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

b)

poskytnutie informácií a údajov dostupných na úrovni Únie, ktoré môžu byť užitočné pre kontroly, ktoré vykonávajú príslušné orgány tretej krajiny;

c)

uľahčenie konzistentnosti a jednotnosti, pokiaľ ide o kontroly, ktoré vykonávajú príslušné orgány tretích krajín v rôznych členských štátoch.

KAPITOLA II

Podmienky vstupu zvierat a tovaru do Únie

Článok 125

Informácie o kontrolných systémoch tretích krajín

1.   Komisia požiada tretie krajiny, ktoré chcú vyviezť zvieratá a tovar do Únie, aby poskytli tieto presné a aktuálne informácie o všeobecnej organizácii a riadení sanitárnych a rastlinolekárskych kontrolných systémov na svojom území:

a)

všetky sanitárne alebo rastlinolekárske pravidlá prijaté alebo navrhované na ich území;

b)

postupy vyhodnotenia rizika a faktory, ktoré sa zohľadňujú pri vyhodnotení rizika a pri určovaní primeranej úrovne sanitárnej alebo rastlinolekárskej ochrany;

c)

všetky kontrolné a inšpekčné postupy a mechanizmy, v relevantných prípadoch vrátane tých, ktoré sa týkajú zvierat alebo tovaru prichádzajúcich z iných tretích krajín;

d)

mechanizmy úradnej certifikácie;

e)

v náležitých prípadoch všetky opatrenia prijaté na základe odporúčaní stanovených v článku 122 prvom odseku;

f)

v relevantných prípadoch výsledky kontrol zvierat a tovaru určených na vývoz do Únie a

g)

v relevantných prípadoch informácie o zmenách štruktúry a fungovania kontrolných systémov prijatých na splnenie sanitárnych alebo rastlinolekárskych požiadaviek Únie alebo odporúčaní stanovených v článku 122 prvom odseku.

2.   Žiadosť o informácie uvedené v odseku 1 je primeraná a zohľadňuje povahu zvierat a tovaru, ktoré sa majú vyviezť do Únie, a špecifickú situáciu a štruktúru tretej krajiny.

Článok 126

Stanovenie doplňujúcich podmienok na vstup zvierat a tovaru do Únie

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o podmienky, ktoré majú zvieratá a tovar vstupujúce do Únie z tretích krajín spĺňať, a ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu zvierat a tovaru s náležitými požiadavkami stanovenými v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2, s výnimkou článku 1 ods. 2 písm. d), e), g) a h), alebo s požiadavkami uznanými prinajmenšom za rovnocenné.

2.   V podmienkach stanovených v delegovaných aktoch uvedených v odseku 1 sa zvieratá a tovar identifikujú pomocou ich číselných znakov kombinovanej nomenklatúry a môže v nich byť stanovená:

a)

požiadavka, že určité zvieratá a tovar môžu vstupovať do Únie len z tretej krajiny alebo z regiónu tretej krajiny, ktoré sú uvedené na zozname, ktorý Komisia vypracovala na tento účel;

b)

požiadavka, že zásielky určitých zvierat a tovaru z tretích krajín sa musia odosielať z prevádzkarní a získavať alebo pripravovať v prevádzkarňach, ktoré spĺňajú náležité požiadavky uvedené v odseku 1 alebo požiadavky uznané prinajmenšom za rovnocenné;

c)

požiadavka, že k zásielkam určitých zvierat a tovaru sa musí priložiť úradný certifikát, úradné potvrdenie alebo iný dôkaz, že zásielka je v súlade s náležitými požiadavkami uvedenými v odseku 1 alebo s požiadavkami uznanými prinajmenšom za rovnocenné vrátane výsledkov analýzy, ktorú vykonalo akreditované laboratórium;

d)

povinnosť poskytnúť dôkazy uvedené v písmene c) v špecifickom formáte;

e)

akákoľvek iná požiadavka potrebná na zabezpečenie toho, aby určité zvieratá a tovar poskytovali úroveň ochrany zdravia a, pokiaľ ide o GMO, aj životného prostredia, ktorá je rovnocenná s úrovňou, ktorú zabezpečujú požiadavky uvedené v odseku 1.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa formátu a typu úradných certifikátov, úradných potvrdení alebo dôkazov požadovaných v súlade s pravidlami stanovenými v odseku 2 písm. c) tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 127

Zaradenie do zoznamu tretích krajín uvedeného v článku 126 ods. 2 písm. a)

1.   Zaradenie tretej krajiny alebo jej regiónu do zoznamu uvedeného v článku 126 ods. 2 písm. a) sa vykoná v súlade s odsekmi 2 a 3 tohto článku.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov schváli žiadosť, ktorá jej bola na účel uvedený v odseku 1 tohto článku predložená príslušnou treťou krajinou spoločne s primeranými dôkazmi a zárukami, že dotknuté zvieratá a tovar z tejto tretej krajiny sú v súlade s náležitými požiadavkami uvedenými v článku 126 ods. 1 alebo s požiadavkami, ktoré sú im rovnocenné. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú a aktualizujú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

3.   Komisia rozhodne o žiadosti uvedenej v odseku 2, pričom príslušne zohľadní:

a)

právne predpisy tretej krajiny v dotknutom odvetví;

b)

štruktúru a organizáciu príslušných orgánov tretej krajiny a jej kontrolné útvary, právomoci, ktoré majú, záruky, ktoré môžu poskytnúť, pokiaľ ide o uplatňovanie a presadzovanie právnych predpisov tretej krajiny platných pre dotknuté odvetvie, a spoľahlivosť postupov úradnej certifikácie;

c)

vykonávanie primeraných úradných kontrol a iných činností príslušnými orgánmi tretej krajiny na posúdenie výskytu nebezpečenstiev pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie;

d)

pravidelnosť a rýchlosť informácií poskytovaných treťou krajinou o výskyte nebezpečenstiev pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie;

e)

záruky poskytnuté treťou krajinou, že:

i)

podmienky uplatňované na prevádzkarne, z ktorých sa zvieratá alebo tovar vyvážajú do Únie, spĺňajú požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 126 ods. 1,

ii)

sa vypracúva a aktualizuje zoznam prevádzkarní uvedených v bode i),

iii)

zoznam prevádzkarní uvedených v bode i) a jeho aktualizácie sa bezodkladne oznamujú Komisii,

iv)

prevádzkarne uvedené v bode i) podliehajú pravidelným a účinným kontrolám príslušnými orgánmi tretej krajiny;

f)

zistenia kontrol vykonávaných Komisiou v tretej krajine v súlade s článkom 120 ods. 1;

g)

akékoľvek iné informácie alebo údaje o schopnosti tretej krajiny zabezpečiť, aby do Únie vstupovali len zvieratá alebo tovar, ktoré poskytujú tú istú alebo rovnocennú úroveň ochrany, ako poskytujú relevantné požiadavky uvedené v článku 126 ods. 1.

4.   Komisia vypustí odkaz na tretiu krajinu alebo región tretej krajiny zo zoznamu uvedeného v článku 126 ods. 2 písm. a), ak podmienky na zaradenie do zoznamu prestanú platiť. Uplatňuje sa postup uvedený v odseku 2 tohto článku.

Článok 128

Špecifické opatrenia týkajúce sa vstupu určitých zvierat a tovaru do Únie

1.   Ak v iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 a v článku 249 nariadenia (EÚ) 2016/429, existujú dôkazy, že vstup určitých zvierat alebo tovaru s pôvodom v tretej krajine, jej regióne alebo v skupine tretích krajín do Únie predstavuje riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín alebo, pokiaľ ide o GMO, aj pre životné prostredie, alebo ak existuje dôkaz o výskyte rozsiahleho závažného nedodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme opatrenia potrebné na zamedzenie šírenia tohto rizika alebo na ukončenie zisteného nedodržiavania. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   V opatreniach uvedených v odseku 1 sa zvieratá a tovar identifikujú pomocou ich číselných znakov kombinovanej nomenklatúry a môže v nich byť stanovený:

a)

zákaz vstupu zvierat a tovaru uvedených v odseku 1, pochádzajúcich alebo odoslaných z dotknutých tretích krajín alebo ich regiónov, do Únie;

b)

požiadavka, že zvieratá a tovar uvedené v odseku 1 pochádzajúce alebo odoslané z určitých tretích krajín alebo ich regiónov musia byť pred odoslaním podrobené špeciálnemu ošetreniu alebo kontrolám;

c)

požiadavka, že zvieratá a tovar uvedené v odseku 1 pochádzajúce alebo odoslané z určitých tretích krajín alebo ich regiónov musia byť pri vstupe do Únie podrobené špeciálnemu ošetreniu alebo kontrolám;

d)

požiadavka, že k zásielkam zvierat a tovaru uvedených v odseku 1 tohto článku pochádzajúcich alebo odoslaných z určitých tretích krajín alebo ich regiónov sa musí priložiť úradný certifikát, úradné potvrdenie alebo akýkoľvek iný dôkaz, že zásielka je v súlade s požiadavkami stanovenými v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 alebo s požiadavkami, ktorú sú uznané prinajmenšom za rovnocenné;

e)

požiadavka, že dôkazy uvedené v písmene d) sa musia poskytovať v špecifickom formáte;

f)

iné opatrenia potrebné na zamedzenie šírenia rizika.

3.   Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 2 sa zohľadnia:

a)

informácie zozbierané v súlade s článkom 125;

b)

akékoľvek iné informácie, ktoré dotknuté tretie krajiny poskytli, a

c)

v prípade potreby výsledky kontrol Komisie stanovených v článku 120 ods. 1.

4.   Komisia z riadne odôvodnených naliehavých dôvodov týkajúcich sa zdravia ľudí a zdravia zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj ochrany životného prostredia, prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 145 ods. 3.

Článok 129

Rovnocennosť

1.   Komisia môže v oblastiach upravených pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2, s výnimkou článku 1 ods. 2 písm. d), e), g) a h), prostredníctvom vykonávacích aktov uznať, že opatrenia používané v tretej krajine alebo jej regiónoch sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v uvedených pravidlách, a to na základe:

a)

dôkladného preskúmania informácií a údajov, ktoré dotknutá tretia krajina poskytla podľa článku 125 ods. 1, a

b)

prípadne uspokojivého výsledku kontroly vykonanej v súlade s článkom 120 ods. 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

2.   Vykonávacími aktmi uvedenými v odseku 1 sa stanovujú praktické opatrenia pre vstup zvierat a tovaru z tejto dotknutej tretej krajiny alebo jej regiónov do Únie a môže sa v nich stanoviť:

a)

povaha a obsah úradných certifikátov alebo potvrdení, ktoré sa musia prikladať k zvieratám alebo tovaru;

b)

špecifické požiadavky uplatniteľné na vstup zvierat a tovaru do Únie a na úradné kontroly, ktoré sa majú vykonať pri ich vstupe do Únie;

c)

v prípade potreby postupy na vypracovanie a zmenu zoznamov regiónov alebo prevádzkarní v dotknutej tretej krajine, z ktorej je vstup zvierat a tovaru do Únie povolený.

3.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov bezodkladne zruší vykonávacie akty stanovené v odseku 1 tohto článku, ak dôjde k tomu, že niektorá z požiadaviek na uznanie rovnocennosti už nie je splnená. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

KAPITOLA III

Odborná príprava personálu príslušných orgánov a personálu iných orgánov

Článok 130

Odborná príprava a výmena personálu

1.   Komisia môže organizovať činnosti odbornej prípravy pre personál príslušných orgánov a v náležitých prípadoch pre personál iných orgánov členských štátov zapojených do vyšetrovaní možných porušení tohto nariadenia a pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2.

Komisia uvedené činnosti organizuje v spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

2.   Činnosti odbornej prípravy uvedené v odseku 1 uľahčujú rozvoj harmonizovaného prístupu k úradným kontrolám a k iným úradným činnostiam v členských štátoch. Podľa potreby zahŕňajú odbornú prípravu:

a)

o tomto nariadení a pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

b)

o metódach a technikách kontrol relevantných pre úradné kontroly a pre iné úradné činnosti príslušných orgánov;

c)

o metódach a technikách výroby, spracovania a marketingu.

3.   Činnosti odbornej prípravy uvedené v odseku 1 môžu byť prístupné pre personál príslušných orgánov tretích krajín a môžu sa organizovať mimo Únie.

4.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa vedomosti získané počas činností odbornej prípravy uvedených v odseku 1 tohto článku šírili podľa potreby a vhodne sa používali pri činnostiach odbornej prípravy pre personál uvedených v článku 5 ods. 4.

Činnosti odbornej prípravy zamerané na šírenie takýchto vedomostí sa zahrnú do programov odbornej prípravy uvedených v článku 5 ods. 4.

5.   Komisia môže v spolupráci s členskými štátmi organizovať programy výmeny personálu príslušných orgánov vykonávajúceho úradné kontroly alebo iné úradné činnosti medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi.

Takáto výmena sa môže uskutočňovať prostredníctvom dočasného vyslania personálu príslušných orgánov z jedného členského štátu do druhého alebo prostredníctvom výmeny takéhoto personálu medzi relevantnými príslušnými orgánmi.

6.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá organizácie činností odbornej prípravy uvedených v odseku 1 a programov uvedených v odseku 5 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

KAPITOLA IV

Systém riadenia informácií

Článok 131

Systém riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC)

1.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi zriadi a spravuje automatizovaný systém riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) na integrované fungovanie mechanizmov a nástrojov, prostredníctvom ktorých sa riadia, spracúvajú a automaticky vymieňajú údaje, informácie a dokumenty týkajúce sa úradných kontrol a iných úradných činností.

2.   Spracúvanie osobných údajov členskými štátmi a Komisiou prostredníctvom systému IMSOC a akýchkoľvek jeho zložiek sa vykonáva iba na účely vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností v súlade s týmto nariadením a s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2.

Článok 132

Všeobecné funkcie systému IMSOC

Systém IMSOC:

a)

umožňuje automatizované spracúvanie a výmenu informácií, údajov a dokumentov, ktoré sú potrebné na vykonávanie úradných kontrol, ktoré vyplývajú z vykonania úradných kontrol alebo sú záznamom výsledku úradných kontrol vo všetkých prípadoch, keď sa v tomto nariadení, v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 alebo v delegovaných a vykonávacích aktoch stanovených v článkoch 16 až 27 stanovuje výmena takýchto informácií, údajov a dokumentov medzi príslušnými orgánmi navzájom, medzi príslušnými orgánmi a Komisiou a prípadne s inými orgánmi a prevádzkovateľmi;

b)

poskytuje mechanizmus na výmenu údajov, informácií a dokumentov v súlade s článkami 102 až 108;

c)

poskytuje nástroj na zhromažďovanie a riadenie správ o úradných kontrolách, ktoré členské štáty odovzdali Komisii;

d)

umožňuje vypracovanie, spracovanie a prenos, a to aj v elektronickej forme, plánu prepravy uvedeného v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2005, záznamov získaných z navigačného systému uvedeného v článku 6 ods. 9 uvedeného nariadenia, úradných certifikátov a jednotného vstupného zdravotného dokladu uvedeného v článku 56 tohto nariadenia a

e)

integruje existujúce automatizované systémy riadené Komisiou a používané na rýchlu výmenu údajov, informácií a dokumentov v súvislosti s rizikami pre zdravie ľudí, zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat a zdravie rastlín, ako sa stanovuje v článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002, v článku 20 nariadenia (EÚ) 2016/429 a v článku 103 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a zabezpečuje náležité prepojenia medzi týmito systémami a jeho ďalšími zložkami.

Článok 133

Používanie systému IMSOC v prípade zvierat a tovaru podliehajúcich určitým úradným kontrolám

1.   V prípade zvierat alebo tovaru, ktorých premiestňovanie v Únii alebo uvádzanie na trh podlieha špecifickým požiadavkám alebo postupom stanoveným v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2, umožňuje systém IMSOC príslušným orgánom na mieste odoslania a iným príslušným orgánom zodpovedným za vykonanie úradných kontrol týchto zvierat alebo tovaru vymieňať si v reálnom čase údaje, informácie a dokumenty týkajúce sa zvierat alebo tovaru, ktoré sa premiestňujú z jedného členského štátu do druhého, a vykonaných úradných kontrol.

Prvý pododsek tohto odseku sa nevzťahuje na tovar podliehajúci pravidlám uvedeným v článku 1 ods. 2 písm. g) a h).

2.   V prípade vyvážaných zvierat a tovaru, na ktoré sa vzťahujú pravidlá Únie týkajúce sa vydania osvedčenia pre vývoz, umožňuje systém IMSOC príslušným orgánom miesta odoslania a iným príslušným orgánom zodpovedným za vykonanie úradných kontrol vymieňať si v reálnom čase údaje, informácie a dokumenty týkajúce sa týchto zvierat a tovaru a výsledku vykonaných kontrol týchto zvierat a tovaru.

3.   V prípade zvierat alebo tovaru, ktoré podliehajú úradným kontrolám uvedeným v článkoch 44 až 64, systém IMSOC:

a)

umožňuje príslušným orgánom v hraničných kontrolných staniciach a iným príslušným orgánom zodpovedným za vykonávanie úradných kontrol týchto zvierat alebo tovaru vymieňať si v reálnom čase údaje, informácie a dokumenty týkajúce sa týchto zvierat a tovaru a vykonaných kontrol týchto zvierat alebo tovaru;

b)

umožňuje príslušným orgánom v hraničných kontrolných staniciach spoločne užívať a vymieňať si relevantné údaje, informácie a dokumenty s colnými orgánmi a inými orgánmi zodpovednými za vykonávanie kontrol zvierat alebo tovaru vstupujúcich do Únie z tretích krajín a s prevádzkovateľmi zapojenými do vstupných postupov, a to v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 15 ods. 4 a článku 75 ods. 2 a s ostatnými príslušnými pravidlami Únie a

c)

podporuje a riadi postupy uvedené v článku 54 ods. 3 písm. a) a článku 65 ods. 6.

4.   Na účely tohto článku sa do systému IMSOC integruje existujúci systém Traces.

Článok 134

Pravidlá fungovania systému IMSOC

Komisia prijme v záujme fungovania systému IMSOC vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia:

a)

technické špecifikácie systému IMSOC a jeho zložiek vrátane mechanizmu výmeny elektronických údajov na výmenu informácií s existujúcimi vnútroštátnymi systémami, určenie uplatniteľných noriem, vymedzenie štruktúry správ, dátové slovníky, výmena protokolov a postupov;

b)

osobitné pravidlá fungovania systému IMSOC a jeho zložiek s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov a bezpečnosť výmeny informácií;

c)

osobitné pravidlá fungovania a používania systému IMSOC a jeho zložiek vrátane pravidiel aktualizácie a vytvárania potrebných prepojení medzi systémami uvedenými v článku 132 písm. e) a v článku 133 ods. 4;

d)

pohotovostné opatrenia, ktoré sa použijú v prípade, že je niektorá z funkcií systému IMSOC nedostupná;

e)

prípady, v ktorých sa môže príslušným tretím krajinám a medzinárodným organizáciám poskytnúť čiastočný prístup k funkciám systému IMSOC, a podmienky, za ktorých sa tak môže urobiť, ako aj praktické opatrenia takéhoto prístupu;

f)

prípady, v ktorých sa údaje, informácie a dokumenty majú zasielať prostredníctvom systému IMSOC, a podmienky, za ktorých sa tak má urobiť;

g)

pravidlá týkajúce sa elektronického systému, prostredníctvom ktorého majú príslušné orgány akceptovať elektronické certifikáty vydané príslušnými orgánmi tretích krajín, a

h)

prípady, v ktorých sa príležitostným používateľom môžu udeliť výnimky z používania systému IMSOC.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

Článok 135

Ochrana údajov

1.   Smernica 95/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (*1) sa uplatňujú v rozsahu, v ktorom informácie spracúvané prostredníctvom systému IMSOC obsahujú osobné údaje v zmysle článku 2 písm. a) smernice 95/46/ES a v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001.

2.   Príslušné orgány členských štátov sa v súvislosti so svojou zodpovednosťou zasielať príslušné informácie do systému IMSOC a spracúvať akékoľvek osobné údaje, ktoré by mohli z tejto činnosti vyplynúť, považujú za kontrolórov v zmysle článku 2 písm. d) smernice 95/46/ES.

3.   Komisia sa v súvislosti so svojou zodpovednosťou za správu systému IMSOC a spracúvaním osobných údajov, ktoré by mohli z tejto činnosti vyplynúť, považuje za prevádzkovateľa v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001.

4.   Členské štáty môžu obmedziť práva a povinnosti podľa článku 6 ods. 1, článku 10, článku 11 ods. 1 a článku 12 smernice 95/46/ES, ak je to potrebné na ochranu záujmov uvedených v článku 13 ods. 1 písm. d) a f) uvedenej smernice.

5.   Komisia môže obmedziť práva a povinnosti podľa článku 4 ods. 1, článku 11, článku 12 ods. 1 a článkov 13 až 17 nariadenia (ES) č. 45/2001, pokiaľ takéto obmedzenie predstavuje opatrenie potrebné na ochranu záujmov uvedených v článku 20 ods. 1 písm. a) a e) uvedeného nariadenia počas obdobia, v ktorom sa plánujú alebo vykonávajú opatrenia v záujme overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva alebo v záujme zabezpečenia presadzovania potravinového alebo krmivového práva v konkrétnom prípade, na ktorý sa informácie vzťahujú.

Článok 136

Bezpečnosť údajov

Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby systém IMSOC spĺňal pravidlá bezpečnosti údajov, ktoré prijala Komisia podľa článku 17 smernice 95/46/ES a článku 22 nariadenia (ES) č. 45/2001.

HLAVA VII

OPATRENIA NA PRESADZOVANIE PRÁVA

KAPITOLA I

Opatrenia príslušných orgánov a sankcie

Článok 137

Všeobecné povinnosti príslušných orgánov, pokiaľ ide o opatrenia na presadzovanie práva

1.   Príslušné orgány konajúce v súlade s touto kapitolou uprednostnia prijatie opatrení na odstránenie alebo zamedzenie šírenia rizika pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín, dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie.

2.   Príslušné orgány uskutočnia v prípade podozrenia na nedodržiavanie pravidiel vyšetrovanie s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť toto podozrenie.

3.   Opatrenia prijaté v súlade s odsekom 2 podľa potreby zahŕňajú:

a)

vykonávanie zintenzívnených úradných kontrol zvierat, tovaru a prevádzkovateľov počas primeraného obdobia;

b)

úradné pozastavenie zvierat a tovaru a akýchkoľvek nepovolených látok alebo v náležitom prípade produktov.

Článok 138

Opatrenia v prípade preukázaného nedodržiavania pravidiel

1.   Ak sa preukáže nedodržiavanie pravidiel, príslušné orgány prijmú:

a)

akékoľvek opatrenie potrebné na určenie pôvodu a rozsahu nedodržiavania pravidiel a na určenie zodpovednosti prevádzkovateľa a

b)

vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby dotknutý prevádzkovateľ napravil nedodržiavanie pravidiel a zabránil ďalšiemu výskytu takéhoto nedodržiavania pravidiel.

Príslušné orgány pri rozhodovaní o tom, ktoré opatrenia prijmú, zohľadnia povahu nedodržiavania pravidiel a minulé záznamy prevádzkovateľa, pokiaľ ide o dodržiavanie pravidiel.

2.   Príslušné orgány konajúc v súlade s odsekom 1 tohto článku prijmú akékoľvek opatrenie, ktoré považujú za vhodné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, a to vrátane týchto opatrení, ale neobmedzujúc sa len na ne:

a)

nariadenie alebo vykonanie ošetrenia zvierat;

b)

nariadenie vykládky, presunu na iný dopravný prostriedok, zadržania zvierat a starostlivosti o ne, karanténnych období, odloženia zabitia zvierat, a v prípade potreby nariadenie, že sa vyhľadá veterinárna pomoc;

c)

nariadenie ošetrenia tovaru, zmeny etikiet alebo poskytnutia opravných informácií spotrebiteľom;

d)

obmedzenie alebo zakázanie uvádzania na trh, premiestňovania, vstupu do Únie alebo vývozu zvierat a tovaru, a zakázanie ich návratu do členského štátu odoslania alebo nariadenie ich návratu do členského štátu odoslania;

e)

nariadenie, aby prevádzkovateľ zvýšil frekvenciu vlastných kontrol;

f)

nariadenie, aby určité činnosti dotknutého prevádzkovateľa podliehali zintenzívneným alebo systematickým úradným kontrolám;

g)

nariadenie stiahnutia od používateľov, stiahnutia z trhu, odstránenia a zničenia tovaru, pričom v náležitých prípadoch povolia používanie tovaru na iné účely, než na ktoré bol pôvodne určený;

h)

nariadenie izolácie alebo zatvorenia celého podniku dotknutého prevádzkovateľa alebo časti tohto podniku alebo jeho prevádzkarní, chovov alebo iných priestorov, a to na primerané obdobie;

i)

nariadenie zastavenia všetkých činností dotknutého prevádzkovateľa alebo časti uvedených činností a v náležitých prípadoch internetových stránok, ktoré prevádzkuje alebo využíva, a to všetko na primerané obdobie;

j)

nariadenie pozastavenia alebo zrušenia registrácie alebo schválenia dotknutej prevádzkarne, závodu, chovu alebo dopravného prostriedku, povolenia prepravcu alebo osvedčenia o spôsobilosti vodiča;

k)

nariadenie zabitia alebo usmrtenia zvierat, pokiaľ je to najvhodnejšie opatrenie na ochranu zdravia ľudí a zvierat, ako aj dobrých životných podmienok zvierat.

3.   Príslušné orgány poskytnú dotknutému prevádzkovateľovi alebo jeho zástupcovi:

a)

písomné oznámenie o svojom rozhodnutí týkajúcom sa konania alebo opatrenia, ktoré sa má prijať v súlade s odsekmi 1 a 2, spoločne s odôvodnením tohto rozhodnutia a

b)

informácie o akomkoľvek práve na odvolanie sa proti takýmto rozhodnutiam a o uplatniteľnom postupe a lehotách v súvislosti s takýmto právom na odvolanie sa.

4.   Všetky výdavky vzniknuté podľa tohto článku znášajú zodpovední prevádzkovatelia.

5.   Príslušné orgány v prípade vydania falošných alebo zavádzajúcich úradných certifikátov alebo v prípade zneužitia úradných certifikátov prijmú vhodné opatrenia vrátane:

a)

dočasného suspendovania certifikujúceho úradníka z výkonu funkcie;

b)

zrušenia povolenia podpisovať úradné certifikáty;

c)

akéhokoľvek iného opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu páchania priestupkov uvedených v článku 89 ods. 2.

Článok 139

Sankcie

1.   Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatňovaných v prípade porušení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty do 14. decembra 2019 oznámia uvedené ustanovenia Komisii a bezodkladne ju informujú o všetkých následných zmenách, ktoré sa na ne vzťahujú.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa vo finančných sankciách za porušenia tohto nariadenia a pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, ku ktorým došlo v dôsledku podvodných alebo klamlivých praktík, zohľadnila v súlade s vnútroštátnym právom prinajmenšom hospodárska výhoda pre prevádzkovateľa alebo percento z prevádzkovateľovho obratu podľa toho, čo je vhodnejšie.

Článok 140

Nahlasovanie porušení

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali účinné mechanizmy na to, aby sa umožnilo nahlasovanie skutočných alebo možných porušení tohto nariadenia.

2.   Súčasťou mechanizmov uvedených v odseku 1 sú aspoň:

a)

postupy týkajúce sa prijímania hlásení o porušeniach a následných opatrení;

b)

vhodná ochrana osôb, ktoré nahlasujú porušenia, pred odvetou, diskrimináciou alebo inými typmi nespravodlivého zaobchádzania, a

c)

ochrana osobných údajov osôb, ktoré nahlasujú porušenia, v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnym právom.

KAPITOLA II

Opatrenia Únie na presadzovanie práva

Článok 141

Závažné narušenia kontrolného systému členského štátu

1.   Ak má Komisia dôkazy o závažnom narušení kontrolného systému členského štátu a ak takéto narušenie môže predstavovať rozšírené riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj pre životné prostredie, alebo ak má za následok rozšírené porušovanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme jedno alebo viaceré z nasledovných opatrení, ktoré sa budú uplatňovať do odstránenia takéhoto narušenia:

a)

zákaz sprístupnenia na trhu alebo prepravy a premiestňovania určitých zvierat alebo tovaru dotknutých narušením kontrolného systému alebo inej manipulácie s týmito zvieratami alebo tovarom;

b)

špecifické podmienky pre činnosti, zvieratá alebo tovar uvedené v písmene a);

c)

pozastavenie vykonávania úradných kontrol v hraničných kontrolných staniciach alebo na iných kontrolných miestach dotknutých narušením systému úradných kontrol alebo zrušenie takýchto hraničných kontrolných staníc alebo iných kontrolných miest;

d)

iné vhodné dočasné opatrenia potrebné na zamedzenie šírenia tohto rizika, kým sa neodstráni narušenie kontrolného systému.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 145 ods. 2.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 sa prijmú iba vtedy, ak dotknutý členský štát na žiadosť Komisie nenapravil situáciu v náležitej časovej lehote stanovenej Komisiou.

3.   Komisia z riadne odôvodnených naliehavých dôvodov týkajúcich sa zdravia ľudí a zvierat alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, aj ochrany životného prostredia prijme okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 145 ods. 3.

HLAVA VIII

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA I

Procedurálne ustanovenia

Článok 142

Zmena príloh a odkazov na európske normy

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o zmeny príloh II a III s cieľom zohľadniť zmeny pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2, technický pokrok a vedecký vývoj.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o odkazy na európske normy uvedené v článku 29 písm. b) bode iv), článku 37 ods. 4 písm. e) a článku 93 ods. 3 písm. a) v prípade, že tieto normy zmení CEN.

Článok 143

Ochrana údajov

1.   Členské štáty uplatňujú smernicu 95/46/ES na spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch podľa tohto nariadenia.

2.   Na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva Komisia podľa tohto nariadenia, sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

Článok 144

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 18 ods. 7 a článku 21 ods. 8, článku 41, článku 45 ods. 4 a článku 47 ods. 3, článku 48, článku 50 ods. 4, článku 51 a článku 53 ods. 1, článku 62 ods. 3, článku 64 ods. 2 a 5, článku 77 ods. 1 a 2, článku 92 ods. 4, článku 99 ods. 2, článku 100 ods. 6, článku 101 ods. 2, článku 126 ods. 1, článku 142 ods. 1 a 2, článku 149 ods. 2, článku 150 ods. 3, článku 154 ods. 3, článku 155 ods. 3 a článku 165 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu piatich rokov od 28. apríla 2017. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 18 ods. 7 a článku 21 ods. 8, článku 41, článku 45 ods. 4 a článku 47 ods. 3, článku 48, článku 50 ods. 4, článku 51 a článku 53 ods. 1, článku 62 ods. 3, článku 64 ods. 2 a 5, článku 77 ods. 1 a 2, článku 92 ods. 4, článku 99 ods. 2, článku 100 ods. 6, článku 101 ods. 2, článku 126 ods. 1, článku 142 ods. 1 a 2, článku 149 ods. 2, článku 150 ods. 3, článku 154 ods. 3, článku 155 ods. 3 a článku 165 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 18 ods. 7 a článku 21 ods. 8, článku 41, článku 45 ods. 4 a článku 47 ods. 3, článku 48, článku 50 ods. 4, článku 51 a článku 53 ods. 1, článku 62 ods. 3, článku 64 ods. 2 a 5, článku 77 ods. 1 a 2, článku 92 ods. 4, článku 99 ods. 2, článku 100 ods. 6, článku 101 ods. 2, článku 126 ods. 1, článku 142 ods. 1 a 2, článku 149 ods. 2, článku 150 ods. 3, článku 154 ods. 3, článku 155 ods. 3 a článku 165 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 145

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá zriadený podľa článku 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002, a to s výnimkou článku 25 tohto nariadenia, v prípade ktorého Komisii pomáha výbor zriadený podľa nariadenia (ES) č. 834/2007, a článku 26 tohto nariadenia, v prípade ktorého Komisii pomáha výbor zriadený podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Uvedené výbory sú výbormi v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

KAPITOLA II

Prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 146

Zrušenia

1.   Nariadenia (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smernice 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutie 92/438/EHS sa zrušujú s účinnosťou od 14. decembra 2019.

2.   Odkazy na zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkami zhody v prílohe V.

Článok 147

Vzťah k nariadeniu (ES) č. 882/2004

Určenie každého referenčného laboratória Európskej únie uvedeného v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 zostáva v platnosti, až kým sa v rovnakej oblasti neurčí referenčné laboratórium Európskej únie v súlade s článkom 93 tohto nariadenia.

Článok 148

Vzťah k nariadeniam (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o schvaľovanie prevádzkarní potravinárskych podnikov

1.   Príslušné orgány stanovia postupy, ktoré majú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov dodržiavať, keď žiadajú o schválenie svojej prevádzkarne v súlade s nariadeniami (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004.

2.   Po prijatí žiadosti o schválenie od prevádzkovateľa potravinárskeho podniku uskutoční príslušný orgán návštevu na mieste.

3.   Príslušný orgán schváli prevádzkareň na predmetné činnosti iba vtedy, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku preukázal, že spĺňa relevantné požiadavky potravinového práva.

4.   Príslušný orgán môže udeliť podmienečné schválenie, ak sa zdá, že prevádzkareň spĺňa všetky požiadavky na infraštruktúru a vybavenie. Úplné schválenie udelí iba vtedy, ak na základe novej úradnej kontroly prevádzkarne, ktorá sa vykoná do troch mesiacov od udelenia podmienečného schválenia, vyplynie, že prevádzkareň spĺňa aj ostatné relevantné požiadavky potravinového práva. Ak je jasné, že prevádzkareň dosiahla pokrok, ale stále ešte nespĺňa všetky relevantné požiadavky, príslušný orgán môže predĺžiť podmienečné schválenie. Celkové trvanie podmienečného schválenia však nemôže prekročiť šesť mesiacov, s výnimkou továrenských a mraziarenských plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkami členských štátov, v prípade ktorých celkové trvanie takéhoto podmienečného schválenia nemôže prekročiť 12 mesiacov.

5.   Príslušný orgán pri vykonávaní úradných kontrol preskúmava aj schválenie prevádzkarní.

Článok 149

Prechodné opatrenia týkajúce sa zrušenia smerníc 91/496/EHS a 97/78/ES

1.   Relevantné ustanovenia smerníc 91/496/EHS a 97/78/ES, ktorými sa upravujú záležitosti uvedené v článku 47 ods. 2, článku 48, článku 51 ods. 1 písm. b), c) a d), článku 53 ods. 1 písm. a), článku 54 ods. 1 a 3 a v článku 58 písm. a) tohto nariadenia sa naďalej uplatňujú namiesto zodpovedajúcich ustanovení tohto nariadenia do 14. decembra 2022 alebo do skoršieho dátumu, ktorý sa má určiť v delegovanom akte prijatom v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o dátum uvedený v odseku 1 tohto článku. Uvedený dátum je dátumom uplatňovania príslušných pravidiel, ktoré sa majú určiť podľa delegovaných alebo vykonávacích aktov stanovených v článku 47 ods. 2, článku 48, článku 51 ods. 1 písm. b), c) a d), článku 53 ods. 1 písm. a), článku 54 ods. 1 a 3 a v článku 58 písm. a).

Článok 150

Prechodné opatrenia týkajúce sa zrušenia smernice 96/23/ES

1.   Príslušné orgány naďalej vykonávajú úradné kontroly potrebné na odhalenie výskytu látok a skupín rezíduí uvedených v prílohe I k smernici 96/23/ES v súlade s prílohami II, III a IV k uvedenej smernici namiesto zodpovedajúcich ustanovení tohto nariadenia do 14. decembra 2022 alebo do skoršieho dátumu, ktorý sa má určiť v delegovanom akte prijatom v súlade s odsekom 3 tohto článku.

2.   Článok 29 ods. 1 a 2 smernice 96/23/ES sa naďalej uplatňuje namiesto zodpovedajúcich ustanovení tohto nariadenia do 14. decembra 2022 alebo do skoršieho dátumu, ktorý sa má určiť v delegovanom akte prijatom v súlade s odsekom 3 tohto článku.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o skorší dátum uvedený v odsekoch 1 a 2 tohto článku. Uvedený dátum je dátumom uplatňovania príslušných pravidiel, ktoré sa majú určiť podľa delegovaných alebo vykonávacích aktov stanovených v článkoch 19 a 112.

Článok 151

Zmeny smernice 98/58/ES

Smernica 98/58/ES sa mení takto:

1.

V článku 2 sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

‚príslušné orgány‘: príslušné orgány v zmysle článku 3 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… (*2).

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L ...., s. …).“"

2.

Článok 6 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa vypúšťa;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty predložia Komisii do 31. augusta každého roka výročnú správu za predchádzajúci rok o kontrolách vykonaných príslušným orgánom s cieľom kontrolovať dodržiavanie požiadaviek tejto smernice. K správe sa priloží analýza najzávažnejších zistení prípadov nedodržiavania požiadaviek a národný akčný plán na zabránenie alebo zníženie ich výskytu v ďalších rokoch. Komisia predloží zhrnutia týchto správ členským štátom.“;

c)

v odseku 3 sa vypúšťa písmeno a).

3.

Článok 7 sa vypúšťa.

Článok 152

Zmeny smernice 1999/74/ES

Smernica 1999/74/ES sa mení takto:

1.

Článok 8 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa vypúšťa;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty predložia Komisii do 31. augusta každého roka výročnú správu za predchádzajúci rok o inšpekciách vykonaných príslušným orgánom s cieľom kontrolovať dodržiavanie požiadaviek tejto smernice. K správe sa priloží analýza najzávažnejších zistení prípadov nedodržiavania požiadaviek a národný akčný plán na zabránenie alebo zníženie ich výskytu v ďalších rokoch. Komisia predloží zhrnutia týchto správ členským štátom.“;

c)

v odseku 3 sa vypúšťa písmeno a).

2.

Článok 9 sa vypúšťa.

Článok 153

Zmeny nariadenia (ES) č. 999/2001

Nariadenie (ES) č. 999/2001 sa mení takto:

1.

Články 19 a 21 sa vypúšťajú.

2.

V prílohe X sa vypúšťajú kapitoly A a B.

Článok 154

Zmeny nariadenia (ES) č. 1/2005 a súvisiace prechodné opatrenia

1.   Nariadenie (ES) č. 1/2005 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

‚miesto hraničnej kontroly‘ je hraničná kontrolná stanica v zmysle článku 3 bodu 38 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… (*3);

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L ...., s. ....).“;"

b)

písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)

‚príslušný orgán‘ sú príslušné orgány v zmysle článku 3 bodu 3 nariadenia (EÚ) 2017/…;“;

c)

písmeno i) sa nahrádza takto:

„i)

‚výstupné miesto‘ je výstupné miesto v zmysle článku 3 bodu 39 nariadenia (EÚ) 2017/…;“;

d)

písmeno p) sa nahrádza takto:

„p)

‚úradný veterinárny lekár‘ je úradný veterinárny lekár v zmysle článku 3 bodu 32 nariadenia (EÚ) 2017/…;“

2.

Články 14, 15, 16 a 21, článok 22 ods. 2 a články 23, 24 a 26 sa vypúšťajú.

3.

Článok 27 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa vypúšťa;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty predložia Komisii do 31. augusta každého roka výročnú správu za predchádzajúci rok o kontrolách vykonaných príslušným orgánom na overenie dodržiavania požiadaviek tohto nariadenia. K správe sa priloží analýza najzávažnejších zistených nedostatkov a akčný plán na ich riešenie.“

4.

Článok 28 sa vypúšťa.

2.   Články 14, 15, 16 a 21, článok 22 ods. 2 a články 23, 24 a 26 nariadenia (ES) č. 1/2005 sa naďalej uplatňujú namiesto zodpovedajúcich ustanovení tohto nariadenia do 14. decembra 2022 alebo do skoršieho dátumu, ktorý sa má určiť v delegovanom akte prijatom v súlade s odsekom 3 tohto článku.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o dátum uvedený v odseku 2 tohto článku. Uvedený dátum je dátumom uplatňovania príslušných pravidiel, ktoré sa majú určiť podľa delegovaných alebo vykonávacích aktov stanovených v článku 21.

Článok 155

Zmeny nariadenia (ES) č. 396/2005 a súvisiace prechodné opatrenia

1.   Články 26 a 27, článok 28 ods. 1 a 2 a článok 30 nariadenia (ES) č. 396/2005 sa vypúšťajú.

2.   Článok 26, článok 27 ods. 1 a článok 30 nariadenia (ES) č. 396/2005 sa naďalej uplatňujú namiesto zodpovedajúcich ustanovení tohto nariadenia do 14. decembra 2022 alebo do skoršieho dátumu, ktorý sa má určiť v delegovanom akte prijatom v súlade s odsekom 3 tohto článku.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o dátum uvedený v odseku 2 tohto článku. Uvedený dátum je dátumom uplatňovania príslušných pravidiel, ktoré sa majú určiť podľa delegovaných alebo vykonávacích aktov stanovených v článku 19.

Článok 156

Zmeny smernice 2007/43/ES

Smernica 2007/43/ES sa mení takto:

1.

V článku 2 ods. 1 sa písmená c) a d) nahrádzajú takto:

„c)

‚príslušné orgány‘ sú príslušné orgány v zmysle článku 3 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… (*4);

d)

‚úradný veterinárny lekár‘ je úradný veterinárny lekár v zmysle článku 3 bodu 32 nariadenia (EÚ) 2017/…;

(*4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L …, …, s. …).“"

2.

Článok 7 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa vypúšťa;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty predložia Komisii do 31. augusta každého roka výročnú správu za predchádzajúci rok o kontrolách vykonaných príslušným orgánom na overenie dodržiavania požiadaviek tejto smernice. K správe sa priloží analýza najzávažnejších zistení prípadov nedodržiavania požiadaviek a národný akčný plán na zabránenie alebo zníženie ich výskytu v ďalších rokoch. Komisia predloží zhrnutia týchto správ členským štátom.“

Článok 157

Zmeny smernice 2008/119/ES

Smernica 2008/119/ES sa mení takto:

1.

V článku 2 sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

‚zodpovedné orgány‘ sú príslušné orgány v zmysle článku 3 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… (*5);

(*5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L …,..., s. …).“"

2.

Článok 7 sa mení takto:

a)

odseky 1 a 2 sa vypúšťajú;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Členské štáty predložia Komisii do 31. augusta každého roka výročnú správu za predchádzajúci rok o kontrolách vykonaných zodpovedným orgánom na overenie dodržiavania požiadaviek tejto smernice. K správe sa priloží analýza najzávažnejších zistení prípadov nedodržiavania požiadaviek a národný akčný plán na zabránenie alebo zníženie ich výskytu v ďalších rokoch. Komisia predloží zhrnutia uvedených správ členským štátom.“

3.

Článok 9 sa vypúšťa.

Článok 158

Zmeny smernice 2008/120/ES

Smernica 2008/120/ES sa mení takto:

1.

V článku 2 sa bod 10 nahrádza takto:

„10.

‚zodpovedné orgány‘ sú príslušné orgány v zmysle článku 3 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… (*6);

(*6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L …, ...., s. …).“"

2.

Článok 8 sa mení takto:

a)

odseky 1 a 2 sa vypúšťajú;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Členské štáty predložia Komisii do 31. augusta každého roka výročnú správu za predchádzajúci rok o kontrolách vykonaných zodpovedným orgánom na overenie dodržiavania požiadaviek tejto smernice. K správe sa priloží analýza najzávažnejších zistení prípadov nedodržiavania požiadaviek a národný akčný plán na zabránenie alebo zníženie ich výskytu v ďalších rokoch. Komisia predloží zhrnutia uvedených správ členským štátom.“

3.

Článok 10 sa vypúšťa.

Článok 159

Zmeny nariadenia (ES) č. 1099/2009

Nariadenie (ES) č. 1099/2009 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa písmeno q) nahrádza takto:

„q)

‚príslušné orgány‘ sú príslušné orgány v zmysle článku 3 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… (*7);

(*7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L …, s. …).“"

2.

Článok 22 sa vypúšťa.

Článok 160

Zmeny nariadenia (ES) č. 1069/2009

Nariadenie (ES) č. 1069/2009 sa mení takto:

1.

Článok 3 sa mení takto:

a)

bod 10 sa nahrádza takto:

„10.

‚príslušný orgán‘ sú príslušné orgány v zmysle článku 3 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… (*8);

(*8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L …, …, s. …).“;"

b)

bod 15 sa nahrádza takto:

„15.

‚tranzit‘ je tranzit v zmysle článku 3 bodu 44 nariadenia (EÚ) 2017/…;“

2.

Články 45, 49 a 50 sa vypúšťajú.

Článok 161

Zmeny nariadenia (ES) č. 1107/2009

Nariadenie (ES) č. 1107/2009 sa mení takto:

1.

Článok 68 sa mení takto:

a)

prvý odsek sa nahrádza takto:

„Členské štáty predložia Komisii do 31. augusta každého roku správu za predchádzajúci rok o rozsahu a výsledku úradných kontrol vykonaných na overenie dodržiavania tohto nariadenia.“;

b)

druhý a tretí odsek sa vypúšťajú.

2.

V článku 78 ods. 1 sa vypúšťa písmeno n).

Článok 162

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 sa mení takto:

1.

Článok 36 sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto: „Obsah úradných kontrol“;

b)

odseky 1 a 2 sa vypúšťajú;

c)

v odseku 3 sa úvodná veta nahrádza takto:

„3.   Úradné kontroly vykonávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… (*9) zahŕňajú:

(*9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L …, …, s. …).“"

2.

Článok 37 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality, ktoré označujú výrobky pochádzajúce z Únie, overovanie súladu so špecifikáciou výrobkov pred ich uvedením na trh vykonávajú:

a)

príslušné orgány určené v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) 2017/… alebo

b)

delegované orgány v zmysle článku 3 bodu 5 nariadenia (EÚ) 2017/....“;

b)

v odseku 3 sa vypúšťa prvý pododsek;

c)

v odseku 4 sa slová „v odsekoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 2“.

3.

Článok 38 sa vypúšťa.

4.

Článok 39 sa nahrádza takto:

„Článok 39

Delegované orgány vykonávajúce kontroly v tretích krajinách

Delegované orgány vykonávajúce kontroly v tretích krajinách uvedené v článku 37 ods. 2 písm. b) sa akreditujú podľa relevantnej harmonizovanej normy ‚Posudzovanie zhody. Požiadavky na organizácie certifikujúce výrobky, procesy a služby‘. Uvedené delegované orgány môže akreditovať buď národný akreditačný orgán mimo Únie v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 alebo akreditačný orgán mimo Únie, ktorý podpísal multilaterálny dohovor o uznaní pod dohľadom Medzinárodného akreditačného fóra.“

Článok 163

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 652/2014

Nariadenie (EÚ) č. 652/2014 sa mení takto:

1.

Článok 30 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Granty na pokrytie nákladov, ktoré im vzniknú pri vykonávaní pracovných programov schválených Komisiou, sa môžu udeliť:

a)

referenčným laboratóriám Európskej únie uvedeným v článku 93 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… (*10) a referenčným centrám Európskej únie uvedeným v článku 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 (*11);

b)

referenčným centrám Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat uvedeným v článku 95 nariadenia (EÚ) 2017/…;

c)

referenčným centrám Európskej únie pre autentickosť a integritu agropotravinového reťazca uvedeným v článku 97 nariadenia (EÚ) 2017/....

(*10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L …, …, s. …)."

(*11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat (‚nariadenie o plemenitbe zvierat‘) (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2016, s. 66).“"

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 30a

Akreditácia národných referenčných laboratórií pre zdravie rastlín

1.   Granty sa môžu udeliť národným referenčným laboratóriám uvedeným v článku 100 nariadenia (EÚ) 2017/… na náklady, ktoré im vznikli pri získaní akreditácie podľa normy EN ISO/IEC 17025 o ‚Všeobecných požiadavkách na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií‘ na používanie metód laboratórnej analýzy, testovania a diagnostiky na overenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa ochranných opatrení proti škodcom rastlín.

2.   Granty sa môžu udeliť jedinému národnému referenčnému laboratóriu v každom členskom štáte pre každé referenčné laboratórium Európskej únie pre zdravie rastlín, a to do troch rokov po určení uvedeného referenčného laboratória Európskej únie.“

Článok 164

Zmeny nariadenia (EÚ) 2016/429 a súvisiace prechodné ustanovenia

1.   Nariadenie (EÚ) 2016/429 sa mení takto:

1.

Článok 4 sa mení takto:

a)

bod 33 sa nahrádza takto:

„33.

‚úradná kontrola‘ je akákoľvek forma kontroly, ktorá sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… (*12);

(*12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L …, …, s. …).“;"

b)

bod 51 sa nahrádza takto:

„51.

‚Traces‘ je systémový komponent, ktorý je integrovaný do systému IMSOC, ktorý sa uvádza v článkoch 131 až 136 nariadenia (EÚ) 2017/…;“;

c)

bod 53 sa nahrádza takto:

„53.

‚úradný veterinárny lekár‘ je úradný veterinárny lekár v zmysle článku 3 bodu 32 nariadenia (EÚ) 2017/…;“;

d)

bod 55 sa nahrádza takto:

„55.

‚príslušný orgán‘ je ústredný veterinárny orgán členského štátu zodpovedný za organizáciu úradných kontrol a iných úradných činností v súlade s týmto nariadením a nariadením (EÚ) 2017/… alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému bola delegovaná táto zodpovednosť;“

2.

V článku 229 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Prevádzkovatelia zodpovední za dotknutú zásielku predkladajú zásielky zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo území na účely úradnej kontroly stanovenej v článku 47 nariadenia (EÚ) 2017/....“

3.

Článok 281 sa vypúšťa.

2.   V súvislosti so záležitosťami, ktoré sú upravené nariadením (EÚ) 2016/429, sa až do dátumu uplatňovania uvedeného nariadenia naďalej uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

článok 9 smernice 89/662/EHS;

b)

článok 10 smernice 90/425/EHS;

c)

článok 18 ods. 1, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 smernice 91/496/EHS;

d)

článok 22 ods. 1, 3, 4, 5, 6 a 7 smernice 97/78/ES.

3.   So zreteľom na článok 14 nariadenia (EÚ) 2016/429 a bez ohľadu na dátum uplatňovania stanovený v uvedenom nariadení, na účely článku 31 ods. 2 tohto nariadenia platí, že podmienky jeho uplatňovania sa považujú za splnené už od 14. decembra 2019.

Článok 165

Zmeny nariadenia (EÚ) 2016/2031 a súvisiace prechodné ustanovenia

1.   Nariadenie (EÚ) 2016/2031 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa bod 6 nahrádza takto:

„6.

‚príslušný orgán‘ sú príslušné orgány v zmysle článku 3 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… (*13);

(*13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/… z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L …, …, s. …).“"

2.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Úradné potvrdenie výskytu karanténneho škodcu Únie zo strany príslušných orgánov

Ak má príslušný orgán podozrenie na výskyt alebo mu bol doručený dôkaz o výskyte karanténneho škodcu Únie alebo škodcu, na ktorého sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1, v časti územia príslušného členského štátu, kde výskyt uvedeného škodcu predtým nebol známy, alebo v zásielke rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré boli uvedené na územie Únie, majú sa naň uviesť alebo ktoré sa v rámci neho premiestňujú, ihneď prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby na základe diagnostiky z úradného laboratória, ako sa uvádza v článku 37 nariadenia (EÚ) 2017/…, potvrdil alebo nepotvrdil (ďalej len ‚úradné potvrdenie‘) výskyt daného škodcu.

Kým sa úradné potvrdenie o výskyte daného škodcu nevydá, dotknutý členský štát v uplatniteľnom prípade prijme rastlinolekárske opatrenia na odstránenie rizika šírenia tohto škodcu.

Podozrenie alebo dôkaz uvedený v prvom odseku tohto článku sa môže zakladať na akejkoľvek informácii prijatej podľa článkov 14 a 15 alebo z akéhokoľvek iného zdroja.“

3.

V článku 11 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Oznámenia podľa prvého odseku podáva jeden orgán dotknutého členského štátu uvedený v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/… prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103.“

4.

V článku 25 ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

úlohy a zodpovednosti orgánov zapojených do vykonávania plánu v prípade potvrdeného výskytu alebo podozrenia na výskyt daného prioritného škodcu, ako aj hierarchia vydávania pokynov a postupy na koordináciu opatrení, ktoré majú prijať príslušné orgány, iné orgány verejnej moci, ako sa uvádzajú v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/…, delegované orgány alebo zapojené fyzické osoby, ako sa uvádzajú v článku 28 ods. 1 uvedeného nariadenia, laboratóriá a profesionálni prevádzkovatelia vrátane koordinácie so susednými členskými štátmi a susednými tretími krajinami v náležitom prípade;“

5.

V článku 41 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   V prípade, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety boli uvedené na územie Únie alebo sa v rámci územia Únie premiestňujú v rozpore s odsekom 1 tohto článku, členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ako sa uvádza v článku 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/…, a prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 to oznámia Komisii a ostatným členským štátom.

V prípade potreby sa takéto oznámenie pošle aj tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené na územie Únie.“

6.

V článku 44 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   V prípade potreby Komisia uskutoční v dotknutej tretej krajine vyšetrovania v súlade s článkom 120 nariadenia (EÚ) 2017/… na overenie toho, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b) tohto článku.“

7.

V článku 49 ods. 6 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty oznamujú Komisii a ostatným členským štátom prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 tohto nariadenia akýkoľvek prípad, keď bolo uvedenie rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu na územie Únie zamietnuté alebo ich premiestňovanie na území Únie bolo zakázané, pretože sa dotknutý členský štát domnieva, že bol porušený zákaz uvedený v odseku 2 druhom pododseku písm. c) tohto článku. V uplatniteľných prípadoch sa v uvedenom oznámení uvedú opatrenia prijaté daným členským štátom pre dotknuté rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa článku 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/....“

8.

V článku 76 sa odseky 4 a 5 nahrádzajú takto:

„4.   V prípade, že tretia krajina nie je zmluvnou stranou IPPC, príslušný orgán prijme len tie rastlinolekárske osvedčenia, ktoré sú vydané orgánmi, ktoré sú na to príslušné podľa vnútroštátnych pravidiel uvedenej tretej krajiny a ktoré boli oznámené Komisii. Komisia informuje členské štáty a prevádzkovateľov o doručených oznámeniach prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103, a to v súlade s článkom 132 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/....

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105 s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o podmienky prijímania osvedčení uvedené v prvom pododseku tohto odseku na zabezpečenie spoľahlivosti uvedených osvedčení.

5.   Elektronické rastlinolekárske osvedčenia sa prijmú len v prípade, ak sú poskytnuté prostredníctvom systému IMSOC, ktorý je uvedený v článku 131 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/…, alebo prostredníctvom elektronickej výmeny v tomto systéme.“

9.

V článku 77 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Ak bolo vydané rastlinolekárske osvedčenie v súlade s článkom 71 ods. 1, 2 a 3 a dotknutý príslušný orgán dospeje k záveru, že nie sú splnené podmienky uvedené v článku 76, zruší platnosť takéhoto rastlinolekárskeho osvedčenia a zabezpečí, aby už nesprevádzalo uvedené dotknuté rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety. V takom prípade príslušný orgán v súvislosti s dotknutými rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi prijme jedno z opatrení, ktoré sú stanovené v článku 66 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/....“

10.

V článku 91 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Na oprávnených prevádzkovateľov vykonávajúcich schválený plán riadenia rizík spojených so škodcami sa môže vzťahovať zníženie frekvencie inšpekcií, ako sa uvádza v článku 22 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/....“

11.

V článku 94 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Odchylne od článku 87 tohto nariadenia platí, že ak sa na územie Únie uvádzajú z tretej krajiny rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktorých premiestňovanie v rámci územia Únie sa vyžaduje rastlinný pas podľa článku 79 ods. 1 a článku 80 ods. 1 tohto nariadenia, tento pas sa vydá, ak boli uspokojivo ukončené overovania podľa článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/…, ktoré sa týkajú ich uvedenia na územie, a dospelo sa v nich k záveru, že dotknuté rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spĺňajú zásadné požiadavky na vydanie rastlinného pasu v súlade s článkom 85 tohto nariadenia a v náležitom prípade článkom 86 tohto nariadenia.“

12.

V článku 100 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Elektronické rastlinolekárske osvedčenia pre vývoz sa poskytujú prostredníctvom systému IMSOC alebo prostredníctvom elektronickej výmeny v tomto systéme.“

13.

V článku 101 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Elektronické rastlinolekárske osvedčenia pre opätovný vývoz sa poskytujú prostredníctvom systému IMSOC alebo prostredníctvom elektronickej výmeny v tomto systéme.“

14.

V článku 102 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Osvedčenie pred vývozom sprevádza dotknuté rastliny, rastlinné produkty a iné predmety počas ich premiestňovania v rámci územia Únie, a to okrem prípadu, keď si informácie v ňom obsiahnuté vymieňajú dotknuté členské štáty prostredníctvom systému IMSOC alebo prostredníctvom elektronickej výmeny v tomto systéme.“

15.

Článok 103 sa nahrádza takto:

„Článok 103

Zavedenie elektronického oznamovacieho systému

Komisia zavedie elektronický systém na podávanie oznámení členskými štátmi.

Uvedený systém je prepojený so systémom IMSOC a je s ním kompatibilný.“

16.

V článku 109 sa odsek 1 nahrádza takto:

„Smernica 2000/29/ES sa zrušuje bez toho, aby tým bol dotknutý článok 165 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/....“

2.   Príslušné články smernice 2000/29/ES sa v súvislosti so záležitosťami, ktoré sú upravené v článku 47 ods. 2, článku 48, článku 51 ods. 1 písm. b), c) a d), článku 53 ods. 1 písm. a), článku 54 ods. 1 a 3 a článku 58 písm. a) tohto nariadenia, naďalej uplatňujú namiesto týchto ustanovení, a to do 14. decembra 2022 alebo do skoršieho dátumu po dátume uplatňovania tohto nariadenia, ktorý sa má určiť v delegovanom akte prijatom v súlade s odsekom 3 tohto článku.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 144 s cieľom zmeniť toto nariadenie, pokiaľ ide o dátum uvedený v odseku 2 tohto článku.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 3 tohto článku a dátum uplatňovania stanovený v článku 167 ods. 1, Komisia prijme delegované akty uvedené v článku 53 ods. 1 písm. a) a e), pokiaľ ide o tovar uvedený v článku 47 ods. 1 písm. c), najneskôr 12 mesiacov pred dátumom ich uplatňovania.

Článok 166

Prechodné opatrenia na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov

Bez toho, aby boli dotknuté dátumy uplatňovania uvedené v článku 167 a prechodné ustanovenia stanovené v tejto kapitole, Komisia je splnomocnená prijímať delegované a vykonávacie akty stanovené v tomto nariadení od 28. apríla 2017. Takéto akty sa uplatňujú od dátumu uplatňovania stanoveného v súlade s článkom 167 bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek prechodné pravidlá stanovené v tejto kapitole.

Článok 167

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pokiaľ nie je v odsekoch 2 až 4 stanovené inak, uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

2.   V oblasti upravenej pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. g), sa článok 34 ods. 1, 2 a 3, článok 37 ods. 4 písm. e) a článok 37 ods. 5 uplatňujú od 29. apríla 2022.

3.   Články 92 až 101 tohto nariadenia sa uplatňujú od 29. apríla 2018 namiesto článkov 32 a 33 nariadenia (ES) č. 882/2004, ktoré sa týmto nariadením zrušuje.

4.   Článok 163 sa uplatňuje od 28. apríla 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 15. marca 2017

Za Radu

predseda

Za Európsky parlament

predseda


(1)  Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 166.

(2)  Ú. v. EÚ C 114, 15.4.2014, s. 96.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 19. decembra 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 15. marca 2017 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(9)  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

(10)  Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12 2013, s. 671).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(17)  Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9).

(18)  Smernica Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúca princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

(19)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29).

(21)  Rozhodnutie Komisie 2003/24/ES z 30. decembra 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárneho systému (Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 44).

(22)  Rozhodnutie Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS (Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63).

(23)  Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29).

(24)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2013, s. 4).

(26)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy (Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12).

(27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206).

(28)  Smernica Rady 89/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi správnymi úradmi členských štátov a o spolupráci medzi týmito štátmi a Komisiou pri zabezpečení správneho uplatňovania veterinárnych a zootechnických predpisov (Ú. v. ES L 351, 2.12.1989, s. 34).

(29)  Smernica Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13).

(30)  Smernica Rady 96/93/ES zo 17. decembra 1996 o osvedčovaní zvierat a živočíšnych výrobkov (Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 28).

(31)  Rozhodnutie Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o počítačovej automatizácii veterinárnych konaní pri dovoze (projekt Shift), ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutie 90/424/EHS a ktorým sa ruší rozhodnutie 88/192/EHS (Ú. v. ES L 243, 25.8.1992, s. 27).

(32)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorou sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1).

(33)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).

(34)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

(35)  Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1).

(36)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(37)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(38)  Smernica Rady 98/58/EC z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23).

(39)  Smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc (Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53).

(40)  Smernica Rady 2007/43/ES z 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa (Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2007, s. 19).

(41)  Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2009, s. 7).

(42)  Smernica Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2009, s. 5).

(43)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).

(44)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(45)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(46)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33).

(47)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje Zákonník spoločenstva o veterinárnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1).

(48)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(49)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(50)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(51)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(52)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

(53)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1).

(54)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 1).

(55)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(56)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60).

(57)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(58)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1375 z 10. augusta 2015, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly trichinel v mäse (Ú. v. EÚ L 212, 11.8.2015, s. 7).

(59)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1).

(60)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 284/2011 z 22. marca 2011, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky a podrobné postupy dovozu polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 25).

(61)  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


PRÍLOHA I

ÚZEMIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 3 BODE 40, S VÝNIMKOU UPLATŇOVANIA ČLÁNKU 1 ODS. 2 PÍSM. G)

1.

Územie Belgického kráľovstva

2.

Územie Bulharskej republiky

3.

Územie Českej republiky

4.

Územie Dánskeho kráľovstva s výnimkou Faerských ostrovov a Grónska

5.

Územie Spolkovej republiky Nemecko

6.

Územie Estónskej republiky

7.

Územie Írska

8.

Územie Helénskej republiky

9.

Územie Španielskeho kráľovstva s výnimkou Ceuty a Melilly

10.

Územie Francúzskej republiky

11.

Územie Chorvátskej republiky

12.

Územie Talianskej republiky

13.

Územie Cyperskej republiky

14.

Územie Lotyšskej republiky

15.

Územie Litovskej republiky

16.

Územie Luxemburského veľkovojvodstva

17.

Územie Maďarska

18.

Územie Maltskej republiky

19.

Územie Holandského kráľovstva v Európe

20.

Územie Rakúskej republiky

21.

Územie Poľskej republiky

22.

Územie Portugalskej republiky

23.

Územie Rumunska

24.

Územie Slovinskej republiky

25.

Územie Slovenskej republiky

26.

Územie Fínskej republiky

27.

Územie Švédskeho kráľovstva

28.

Územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska


PRÍLOHA II

ODBORNÁ PRÍPRAVA PERSONÁLU PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV

KAPITOLA I

Oblasti odbornej prípravy personálu vykonávajúceho úradné kontroly a iné úradné činnosti

1.

Rôzne kontrolné metódy a techniky, ako sú inšpekcia, overenie, preverenie, cielené preverenie, odber vzoriek a laboratórna analýza, testovanie a diagnostika

2.

Kontrolné postupy

3.

Pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2

4.

Posúdenie nedodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2

5.

Nebezpečenstvá pri výrobe, spracovaní a distribúcii zvierat a tovaru

6.

Rôzne stupne výroby, spracovania a distribúcie a možné riziká pre zdravie ľudí a v náležitých prípadoch pre zdravie zvierat a rastlín, pre dobré životné podmienky zvierat a pre životné prostredie.

7.

Hodnotenie uplatňovania postupov založených na zásadách HACCP a správnej poľnohospodárskej praxe

8.

Systémy riadenia, ako napríklad programy na zabezpečenie kvality, ktoré riadia prevádzkovatelia, a ich posúdenie, pokiaľ sú relevantné pre požiadavky stanovené v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2

9.

Úradné certifikačné schémy

10.

Pohotovostné opatrenia pre núdzové situácie vrátane komunikácie medzi členskými štátmi a Komisiou

11.

Právne konania a dôsledky úradných kontrol

12.

Preskúmanie písomného, dokumentačného materiálu a iných záznamov vrátane záznamov týkajúcich sa medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, akreditácie a vyhodnotenia rizika, ktoré môžu byť rozhodujúce pre posúdenie dodržiavania pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2; táto oblasť môže zahŕňať finančné a obchodné aspekty

13.

Kontrolné postupy a požiadavky pre vstup zvierat a tovaru prichádzajúcich z tretích krajín do Únie

14.

Akákoľvek iná oblasť potrebná na zabezpečenie vykonávania úradných kontrol v súlade s týmto nariadením.

KAPITOLA II

Oblasti pre kontrolné postupy

1.

Organizácia príslušných orgánov a vzťah medzi ústrednými príslušnými orgánmi a orgánmi, ktorým boli zverené úlohy vykonávať úradné kontroly alebo iné úradné činnosti

2.

Vzťah medzi príslušnými orgánmi a delegovanými orgánmi alebo fyzickými osobami, na ktoré boli delegované úlohy týkajúce sa úradných kontrol alebo iných úradných činností

3.

Prehľad cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť

4.

Úlohy, zodpovednosti a povinnosti personálu

5.

Postupy odberu vzoriek, kontrolné metódy a techniky vrátane laboratórnych analýz, testovania a diagnostík, interpretácia výsledkov a následné rozhodnutia

6.

Programy preverovania a cieleného preverovania

7.

Vzájomná pomoc v prípade, že si úradné kontroly vyžadujú, aby opatrenia prijalo viacero členských štátov

8.

Opatrenia, ktoré sa majú prijať na základe zistení úradných kontrol

9.

Spolupráca s ostatnými útvarmi a oddeleniami, ktoré môžu mať relevantné zodpovednosti, alebo s prevádzkovateľmi

10.

Overenie vhodnosti metód odberu vzoriek a metód laboratórnej analýzy, testovania a diagnostiky

11.

Akákoľvek iná činnosť alebo informácie potrebné na účinné fungovanie úradných kontrol.


PRÍLOHA III

CHARAKTERIZÁCIA METÓD ANALÝZY

1.

Metódy analýzy a výsledky meraní by sa mali charakterizovať týmito kritériami:

a)

správnosť (pravdivosť a presnosť);

b)

použiteľnosť (matrica a koncentračný rozsah);

c)

detekčný limit;

d)

kvantifikačný limit;

e)

presnosť;

f)

opakovateľnosť;

g)

reprodukovateľnosť;

h)

výťažnosť;

i)

selektívnosť;

j)

citlivosť;

k)

linearita;

l)

neistota merania;

m)

iné kritériá, ktoré sa môžu zvoliť ako potrebné.

2.

Hodnoty presnosti uvedené v bode 1 písm. e) sa získajú buď z medzilaboratórnej skúšky, ktorá sa vykoná v súlade s medzinárodne uznaným protokolom o medzilaboratórnych skúškach (napr. ISO 5725 „Správnosť (pravdivosť a presnosť) metód a výsledkov merania“), alebo keď sa určili kritériá výkonnosti analytických metód, vychádzajú z testovania dodržania kritérií. Hodnoty opakovateľnosti a reprodukovateľnosti sa vyjadrujú v medzinárodne uznanej podobe (napr. 95 % intervaly spoľahlivosti v zmysle normy ISO 5725 „Správnosť (pravdivosť a presnosť) metód a výsledkov merania“). Výsledky medzilaboratórnej skúšky sa uverejnia alebo sú voľne dostupné.

3.

Metódy analýzy, ktoré sú jednotne použiteľné pre rôzne skupiny komodít, by sa mali uprednostniť pred metódami, ktoré sa používajú len pre jednotlivé komodity.

4.

V situáciách, keď sa metódy analýzy môžu validovať len v jednom laboratóriu, tieto metódy by sa mali validovať v súlade s medzinárodne uznanými vedeckými protokolmi alebo usmerneniami, alebo keď sa určili kritériá výkonnosti analytických metód, vychádzajú z testovania dodržania kritérií.

5.

Metódy analýzy prijaté podľa tohto nariadenia by mali mať štandardnú štruktúru metód analýzy odporúčaných ISO.


PRÍLOHA IV

KAPITOLA I

Poplatky alebo platby za úradné kontroly zásielok zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie

I.   ZÁSIELKY ŽIVÝCH ZVIERAT

a)

Hovädzí dobytok, koňovité, ošípané, ovce, kozy, hydina, králiky a malé lovné vtáctvo alebo drobná zver, diviaky a voľne žijúce prežúvavce:

55 EUR za zásielku do 6 ton a

9 EUR za každú ďalšiu tonu nad 6 ton do 46 ton alebo

420 EUR za zásielku nad 46 ton.

b)

Zvieratá iných druhov:

55 EUR za zásielku do 46 ton alebo

420 EUR za zásielku nad 46 ton.

II.   ZÁSIELKY MÄSA

55 EUR za zásielku do 6 ton a

9 EUR za každú ďalšiu tonu nad 6 ton do 46 ton alebo

420 EUR za zásielku nad 46 ton.

III.   ZÁSIELKY PRODUKTOV RYBOLOVU

a)

Produkty rybolovu, ktoré nie sú voľne ložené:

i)

55 EUR za zásielku do 6 ton a

ii)

9 EUR za každú ďalšiu tonu nad 6 ton do 46 ton alebo

iii)

420 EUR za zásielku nad 46 ton.