ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 40

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
17. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/268 zo 14. februára 2017 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/269 zo 16. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o zoznam účinných látok ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/270 zo 16. februára 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky sulfuryl-fluorid ( 1 )

48

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/271 zo 16. februára 2017, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých mierne upravených hliníkových fólií

51

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/272 zo 16. februára 2017, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1331/2011 na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dovozom zasielaným z Indie, bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indii, a na základe ktorého sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

64

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/273 zo 16. februára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

70

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/274 z 10. februára 2017, ktorým sa ustanovujú zásady poskytovania spätnej väzby k výkonu činnosti zástupcov koordinátora z príslušného vnútroštátneho orgánu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/3 (ECB/2017/6)

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/268

zo 14. februára 2017

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. februára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok pozostávajúci z bielych tabliet, ktoré sa skladajú z týchto zložiek:

glykozidy steviolu,

uhličitan sodný,

citran sodný,

leucín.

200 tabliet (každá s hmotnosťou 56 mg) upravených na predaj v malom, vo vreckovom dávkovači.

Výrobok má energetickú hodnotu 0,06 kcal na jednu tabletu.

2106 90 92

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 1 b) k 38. kapitole a znením číselných znakov KN 2106 , 2106 90 a 2106 90 92 .

V súlade s poznámkou 1 b) k 38. kapitole výrobok nemožno považovať za chemický výrobok 38. kapitoly, pretože obsahuje látky s nutričnou hodnotou, druhu požívaného na prípravu potravín. Neexistuje prahová hodnota pre výšku nutričnej hodnoty.

Glykozidy steviolu a leucín sa považujú za látky s nutričnou hodnotou (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k 38. kapitole, Všeobecne, predpredposledný a predposledný odsek).

Prípravky (napríklad tablety) pozostávajúce zo sladidla a z potravín používaných na sladenie by sa mali zatriediť do položky 2106 (pozri aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 2106 , číslo 10).

Výrobok sa preto má zatriediť do položky 2106 ako ostatné potravinové prípravky číselného znaku 2106 90 92 .


17.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/269

zo 16. februára 2017,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o zoznam účinných látok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1185/2009 sa vytvára spoločný rámec pre tvorbu porovnateľnej európskej štatistiky predaja a používania pesticídov.

(2)

Komisia by mala pravidelne, najmenej však každých päť rokov, upraviť zoznam sledovaných látok a ich klasifikáciu do kategórií prípravkov a chemických tried, ako je uvedené v prílohe III. Keďže zoznam v prílohe k uvedenému nariadeniu bol naposledy aktualizovaný v roku 2011 nariadením Komisie (EÚ) č. 656/2011 (2), treba ho aktualizovať tak, aby zahŕňal roky 2016 až 2020.

(3)

Vzhľadom na počet príslušných látok a zložitý proces identifikácie a klasifikácie príslušných zlúčenín je pre národné štatistické úrady ťažké získať nástroje potrebné na zber informácií o používaní a uvádzaní pesticídov na trh. Preto by sa mali do zoznamu zaradiť len tie látky, ktorým pridelila identifikačné číslo jedna alebo obe hlavné medzinárodne uznávané inštitúcie pre registráciu chemických zlúčenín alebo pesticídov – Chemical Abstracts Service Americkej chemickej spoločnosti a Rada pre spoluprácu pri medzinárodných analýzach pesticídov.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1185/2009 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s.1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 656/2011 zo 7. júla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o vymedzenia pojmov a zoznam účinných látok (Ú. v. EÚ L 180, 8.7.2011, s. 3).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

HARMONIZOVANÁ KLASIFIKÁCIA LÁTOK

Hlavné skupiny

Kategórie prípravkov

Kód

Chemická trieda

Látky – bežné názvy

Spoločná nomenklatúra

CAS (1)

CIPAC (2)

Fungicídy a baktericídy

 

PES_F

 

 

 

 

 

Anorganické fungicídy

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

ZLÚČENINY MEDI

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

ZMES BORDEAUX

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

HYDROXID MEĎNATÝ

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

OXID MEĎNATÝ

1319-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

OXICHLORID MEĎNATÝ

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

TRIBÁZICKÝ SÍRAN MEĎNATÝ

1333-22-8

44.606

 

 

F01_01_06

 

OSTATNÉ MEĎNATÉ SOLI

 

44

 

 

F01_02

ANORGANICKÁ SÍRA

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

SÍRA

7704-34-9

18

 

 

F01_99

OSTATNÉ ANORGANICKÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

SÍROVÉ VÁPNO (POLYSULFID VÁPENATÝ)

1344-81-6

17

 

 

F01_99_03

 

FOSFONÁTY DRASELNÉ (PREDTÝM HYDROGENFOSFORITAN DRASELNÝ)

13977-65-6

13492-26-7

756

 

 

F01_99_06

 

HYDROGENFOSFORITAN SODNÝ

 

808

 

 

F01_99_07

 

HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ

298-14-6

853

 

 

F01_99_99

 

OSTATNÉ ANORGANICKÉ FUNGICÍDY

 

 

 

Fungicídy na báze karbamátov a ditiokarbamátov

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

FUNGICÍDY NA BÁZE KARBANILÁTOV

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

 

F02_02

KARBAMÁTOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

BENTIAVALIKARB-IZOPROPYL

413615-35-7

177406-68-7

744

 

 

F02_02_02

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

 

F02_03

DITIOKARBAMÁTOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

MANKOZEB

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02

 

MANEB

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

TIRAM

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

ZIRAM

137-30-4

31

 

 

F02_99

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE KARBAMÁTOV A DITIOKARBAMÁTOV

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE KARBAMÁTOV A DITIOKARBAMÁTOV

 

 

 

Fungicídy na báze benzimidazolov

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

BENZIMIDAZOLOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

KARBENDAZÍM

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

METYL-TIOFANÁT

23564-05-8

262

 

 

F03_99

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE BENZIMIDAZOLOV

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE BENZIMIDAZOLOV

 

 

 

Fungicídy na báze imidazolov a triazolov

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

KONAZOLOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F04_01_02

 

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

CYPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

EPOXIKONAZOL

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

FLUCHINKONAZOL

136426-54-5

474

 

 

F04_01_10

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

35554-44-0

335

 

 

F04_01_12

 

IPKONAZOL

125225-28-7

798

 

 

F04_01_13

 

METKONAZOL

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

MYKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

PROTIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

 

F04_02

IMIDAZOLOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

KYAZOFAMID

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

FENAMIDÓN

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

 

 

F04_99

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE IMIDAZOLOV A TRIAZOLOV

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

AMETOKTRADÍN

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBRÓM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_03

 

TRICYKLAZOL

41814-78-2

547

 

 

F04_99_99

 

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE IMIDAZOLOV A TRIAZOLOV

 

 

 

Fungicídy na báze morfolínov

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

MORFOLÍNOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

 

 

F05_99

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE MORFOLÍNOV

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

OSTATNÉ FUNGICÍDY NA BÁZE MORFOLÍNOV

 

 

 

Fungicídy mikrobiologického alebo botanického pôvodu

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

MIKROBIOLOGICKÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS, KMEŇ AQ10

 

589

 

 

F06_01_02

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS (KMENE DSM 14940-1)

 

809, 810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS SUBTILIS, KMEŇ QST 713

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS

 

614

 

 

F06_01_05

 

GLIOCLADIUM CATENULATUM, KMEŇ J1446

 

624

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS, KMEŇ MA342

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_11

 

TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (T-22) (ITEM 908)

 

816

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA, KMEŇ O

 

946

 

 

F06_01_14

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA (VIACERO KMEŇOV)

 

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP., KMEŇ DSMZ 13134

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM (M1)

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES K61 (K61) (PREDTÝM STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS)

 

937

 

 

F06_01_18

 

TRICHODERMA ASPELLERUM (ICC012) (T25) (TV1) (PREDTÝM T. HARZIANUM)

 

938, 939, 940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (KMEŇ T34)

 

941

 

 

F06_01_20

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (IMI 206040) (T 11) (PREDTÝM TRICHODERMA HARZIANUM)

 

942, 943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE, KMEŇ I-1237

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (PREDTÝM T. VIRIDE) (ICC080)

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (WCS850) (PREDTÝM VERTICILLIUM DAHLIAE)

 

948

 

 

F06_01_25

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS MBI 600

 

 

 

 

F06_01_26

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS, KMEŇ FZB24

 

 

 

 

F06_01_27

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE, KMEŇ LAS02

 

 

 

 

F06_01_28

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE, KMEŇ SC1

 

 

 

 

F06_01_29

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS PODDRUH PLANTARUM D747

 

 

 

 

F06_01_30

 

BACILLUS PUMILUS QST 2808

 

 

 

 

F06_02

BOTANICKÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F06_02_01

 

EUGENOL

97-53-0

 

 

 

F06_02_02

 

GERANIOL

106-24-1

 

 

 

F06_02_03

 

TYMOL

89-83-8

900

 

 

F06_02_04

 

VÝŤAŽOK Z ČAJOVNÍKA

68647-73-4

914

 

 

F06_02_05

 

LAMINARÍN

9008-22-4

671

 

 

F06_02_06

 

FEN 560

 

858

 

 

F06_02_07

 

VÝŤAŽOK Z RASTLINY REYNOUTRIA SACCHALINENSIS

 

 

 

 

F06_99

OSTATNÉ FUNGICÍDY MIKROBIOLOGICKÉHO ALEBO BOTANICKÉHO PÔVODU

 

 

 

 

 

F06_99_01

 

CEREVISAN

 

980

 

Baktericídy

F07

 

 

 

 

 

 

F07_01

ANORGANICKÉ BAKTERICÍDY

 

 

 

 

 

F07_01_01

 

CHLÓRNAN SODNÝ

7681-52-9

848

 

 

F07_01_02

 

SÍRAN HLINITÝ

10043-01-3

849

 

 

F07_99

OSTATNÉ BAKTERICÍDY

 

 

 

 

Ostatné fungicídy a baktericídy

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

FUNGICÍDY NA BÁZE ALIFATICKÉHO DUSÍKA

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

DODÍN

2439-10-3

101

 

 

F99_02

AMIDOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

CYFLUFENAMID

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

FLUOPIKOLID

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

SILTIOFAM

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ZOXAMID

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

MANDIPROPAMID

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

PENTIOPYRAD

183675-82-3

824

 

 

F99_02_08

 

BENZOVINDIFLUPYR

1072957-71-1

981

 

 

F99_02_09

 

IZOFETAMID

875915-78-9

972

 

 

F99_02_10

 

MANDESTROBÍN

173662-97-0

 

 

 

F99_02_11

 

FLUOPYRAM

658066-35-4

807

 

 

F99_03

ANILIDOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

BOSKALID

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

KARBOXÍN

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

BENALAXYL-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

BIXAFÉN

581809-46-3

819

 

 

F99_03_12

 

IZOPYRAZAM

881685-58-1

963

 

 

F99_03_13

 

FLUXAPYROXAD

907204-31-3

828

 

 

F99_03_14

 

PENFLUFÉN

494793-67-8

826

 

 

F99_03_15

 

SEDAXÁN

874967-67-6

833

 

 

F99_05

AROMATICKÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

CHLÓRTALONIL

1897-45-6

288

 

 

F99_05_03

 

METYLESTER KYSELINY 2,5-DICHLÓRBENZOOVEJ

2905-69-3

686

 

 

F99_06

DIKARBOXIMIDOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

IPRODIÓN

36734-19-7

278

 

 

F99_07

DINITROANILÍNOVE FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

 

F99_08

DINITROFENOLOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_08_02

 

MEPTYLDINOKAP

131-72-6

811

 

 

F99_09

ORGANOFOSFOROVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

ALUMÍNIUM-FOSETYL

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

TOLKLOFOS-METYL

57018-04-9

479

 

 

F99_10

OXAZOLOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

FAMOXADÓN

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

 

F99_11

FENYLPYROLOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

 

F99_12

FTALIMIDOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

KAPTÁN

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

FOLPET

133-07-3

75

 

 

F99_13

PYRIMIDÍNOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

BUPIRIMÁT

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

PYRIMETANIL

53112-28-0

714

 

 

F99_14

CHINOLÍNOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

8-HYDROXYCHINOLÍN SULFÁT

134-31-6

677

 

 

F99_14_02

 

CHINOXYFÉN

124495-18-7

566

 

 

F99_15

CHINÓNOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

DITIANÓN

3347-22-6

153

 

 

F99_16

STROBILURÍNOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

AZOXYSTROBÍN

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

DIMOXYSTROBÍN

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

FLUOXASTROBÍN

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

KREZOXÍM-METYL

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

PIKOXYSTROBÍN

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

PYRAKLOSTROBÍN

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

TRIFLOXYSTROBÍN

141517-21-7

617

 

 

F99_17

MOČOVINOVÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

PENCYKURÓN

66063-05-6

402

 

 

F99_17_02

 

MOČOVINA

57-13-6

913

 

Nezaradené fungicídy

F99_99

NEZARADENÉ FUNGICÍDY

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

2-FENYLFENOL

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

ACIBENZOLAR-S-METYL

126448-41-7

597

 

 

F99_99_04

 

KYSELINA ASKORBOVÁ

 

774

 

 

F99_99_05

 

KYSELINA BENZOOVÁ

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

FENPROPIDÍN

67306-00-7

520

 

 

F99_99_08

 

METRAFENÓN

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

PYRIOFENÓN

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

SPIROXAMÍN

118134-30-8

572

 

 

F99_99_12

 

PROCHINAZID

189278-12-4

764

 

 

F99_99_13

 

VALIFENALÁT (PREDTÝM VALIFENAL)

 

857

 

 

F99_99_14

 

DIMETYLDISULFID

624-92-0

 

 

 

F99_99_15

 

COS-OGA

 

979

 

 

F99_99_16

 

FLUTIANIL

958647-10-4

835

 

 

F99_99_17

 

FENPYRAZAMÍN

473798-59-3

832

 

 

F99_99_99

 

OSTATNÉ NEZARADENÉ FUNGICÍDY

 

 

Herbicídy, desikanty a prípravky na ničenie machu

 

PES_H

 

 

 

 

 

Herbicídy na báze fenoxy-fytohormónov

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

FENOXY HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

1

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

DICHLÓRPROP-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

MCPA

94-74-6

2

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE FENOXY-FYTOHORMÓNOV

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE FENOXY-FYTOHORMÓNOV

 

 

 

Herbicídy na báze triazínov a triazinónov

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

TRIAZÍNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

TERBUTYLAZÍN

5915-41-3

234

 

 

H02_03

TRIAZINÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

METAMITRÓN

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

METRIBUZÍN

21087-64-9

283

 

 

H02_99

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE TRIAZÍNOV A TRIAZINÓNOV

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE TRIAZÍNOV A TRIAZINÓNOV

 

 

 

Herbicídy na báze amidov a anilidov

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

AMIDOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

DIMETENAMID-P

163515-14-8

638

 

 

H03_01_03

 

IZOXABÉN

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

PENOXSULAM

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

PETOXAMID

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

PROPYZAMID

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

PYROXSULAM

422556-08-9

793

 

 

H03_02

ANILIDOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

DIFLUFENIKÁN

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

METAZACHLÓR

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

 

H03_03

CHLÓRACETANILIDOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H03_03_02

 

DIMETACHLÓR

50563-36-5

688

 

 

H03_03_04

 

S-METOLACHLÓR

87392-12-9

607

 

 

H03_99

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE AMIDOV A ANILIDOV

 

 

 

 

 

H03_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE AMIDOV A ANILIDOV

 

 

 

Herbicídy na báze karbamátov a bis-karbamátov

H04

 

 

 

 

 

 

H04_01

BIS-KARBAMÁTOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H04_01_01

 

CHLÓRPROFAM

101-21-3

43

 

 

H04_01_02

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

 

H04_01_03

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

 

H04_02

KARBAMÁTOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H04_02_02

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

 

 

H04_99

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE KARBAMÁTOV A BIS-KARBAMÁTOV

 

 

 

 

 

H04_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE KARBAMÁTOV A BIS-KARBAMÁTOV

 

 

 

Herbicídy na báze derivátov dinitroanilínu

H05

 

 

 

 

 

 

H05_01

DINITROANILÍNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H05_01_01

 

BENFLURALÍN

1861-40-1

285

 

 

H05_01_02

 

PENDIMETALÍN

40487-42-1

357

 

 

H05_01_03

 

ORYZALÍN

19044-88-3

537

 

 

H05_99

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE DERIVÁTOV DINITROANILÍNU

 

 

 

 

 

H05_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE DERIVÁTOV DINITROANILÍNU

 

 

 

Herbicídy na báze derivátov močoviny, uracilu alebo sulfonylmočoviny

H06

 

 

 

 

 

 

H06_01

SULFONYLMOČOVINOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H06_01_01

 

AMIDOSULFURÓN

120923-37-7

515

 

 

H06_01_02

 

AZIMSULFURÓN

120162-55-2

584

 

 

H06_01_03

 

BENSULFURÓN-METYL

99283-01-9

83055-99-6

502

 

 

H06_01_04

 

CHLÓRSULFURÓN

64902-72-3

391

 

 

H06_01_06

 

FLAZASULFURÓN

104040-78-0

595

 

 

H06_01_07

 

FLUPYRSULFURÓN-METYL

150315-10-9

144740-54-5

577

 

 

H06_01_08

 

FORAMSULFURÓN

173159-57-4

659

 

 

H06_01_09

 

IMAZOSULFURÓN

122548-33-8

590

 

 

H06_01_10

 

SODNÁ SOĽ JODOSULFRÓN-METYLU

144550-36-7

634.501

 

 

H06_01_11

 

MEZOSULFURÓN-METYL

400852-66-6

208465-21-8

663

 

 

H06_01_12

 

METSULFURÓN-METYL

74223-64-6

441

 

 

H06_01_13

 

NIKOSULFURÓN

111991-09-4

709

 

 

H06_01_14

 

OXASULFURÓN

144651-06-9

626

 

 

H06_01_15

 

PROSULFURÓN

94125-34-5

579

 

 

H06_01_16

 

RIMSULFURÓN

122931-48-0

716

 

 

H06_01_17

 

SULFOSULFURÓN

141776-32-1

601

 

 

H06_01_18

 

TIFENSULFURÓN-METYL

79277-67-1

79227-27-3

452

 

 

H06_01_19

 

TRIASULFURÓN

82097-50-5

480

 

 

H06_01_20

 

TRIBENURON-METYL

106040-48-6

101200-48-0

546

 

 

H06_01_21

 

TRIFLUSULFURÓN

135990-29-3

126535-15-7

731

 

 

H06_01_22

 

TRITOSULFURÓN

142469-14-5

735

 

 

H06_01_23

 

ORTOSULFAMURÓN

213464-77-8

781

 

 

H06_01_24

 

ETAMETSULFURÓN-METYL

97780-06-8

834.201

 

 

H06_01_25

 

HALOSULFURÓN-METYL

100784-20-1

785

 

 

H06_02

URACILOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H06_02_01

 

LENACIL

2164-08-1

163

 

 

H06_03

MOČOVINOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H06_03_01

 

CHLÓRTOLURÓN

15545-48-9

217

 

 

H06_03_02

 

DIURÓN

330-54-1

100

 

 

H06_03_03

 

FLUOMETURÓN

2164-17-2

159

 

 

H06_03_04

 

IZOPROTURÓN

34123-59-6

336

 

 

H06_03_05

 

LINURÓN

330-55-2

76

 

 

H06_03_06

 

METOBROMURÓN

3060-89-7

168

 

 

H06_99

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE DERIVÁTOV MOČOVINY, URACILU ALEBO SULFONYLMOČOVINY

 

 

 

 

 

H06_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY NA BÁZE DERIVÁTOV MOČOVINY, URACILU ALEBO SULFONYLMOČOVINY

 

 

 

Ostatné herbicídy

H99

 

 

 

 

 

 

H99_01

ARYLOXYFENOXY PROPIÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_01_01

 

KLODINAFOP-PROPARGYL

114420-56-3

105512-06-9

683

 

 

H99_01_02

 

CYHALOFOP-BUTYL

122008-85-9

596

 

 

H99_01_03

 

DIKLOFOP-METYL

40843-25-2

257-141-8

358

 

 

H99_01_04

 

FENOXAPROP-P-ETYL

113158-40-0

71283-80-2

484

 

 

H99_01_05

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

467

 

 

H99_01_06

 

HALOXYFOP-P

95977-29-0

526

 

 

H99_01_07

 

PROPACHIZAFOP

111479-05-1

713

 

 

H99_01_08

 

CHIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

 

H99_01_09

 

CHIZALOFOP-P-ETYL

100646-51-3

641.202

 

 

H99_01_10

 

CHIZALOFOP-P-TEFURYL

119738-06-6

641.226

 

 

H99_02

BENZOFURÁNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_02_01

 

ETOFUMEZÁT

26225-79-6

233

 

 

H99_03

HERBICÍDY NA BÁZE KYSELINY BENZOOVEJ

 

 

 

 

 

H99_03_01

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

 

H99_04

BIPYRIDÝLIOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_04_01

 

DIKVÁT

85-00-7

55

 

 

H99_05

CYKLOHEXÁNDIÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_05_01

 

KLETODIM

99129-21-2

508

 

 

H99_05_02

 

CYKLOXYDIM

101205-02-1

510

 

 

H99_05_03

 

PROFOXYDIM

139001-49-3

621

 

 

H99_05_04

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

 

H99_05_05

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

 

H99_06

DIAZÍNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_06_01

 

PYRIDÁT

55512-33-9

447

 

 

H99_07

DIKARBOXIMIDOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_07_02

 

FLUMIOXAZÍN

103361-09-7

578

 

 

H99_08

DIFENYLÉTEROVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_08_01

 

AKLONIFÉN

74070-46-5

498

 

 

H99_08_02

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

 

H99_08_03

 

OXYFLUÓRFÉN

42874-03-3

538

 

 

H99_09

IMIDAZOLINÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_09_01

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

 

H99_10

ANORGANICKÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_10_01

 

SÍRAN ŽELEZNATÝ

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

 

 

H99_11

IZOXAZOLOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_11_01

 

IZOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

 

H99_11_02

 

TOPRAMEZÓN

210631-68-8

800

 

 

H99_13

NITRILOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_13_01

 

BROMOXYNIL OKTANOÁT A/ALEBO HEPTANOÁT

1689-84-5

1689-99-2

56634-95-8

87

 

 

H99_13_03

 

IOXYNIL

1689-83-4

3861-47-0

86

 

 

H99_14

ORGANOFOSFOROVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_14_01

 

GLUFOSINÁT AMÓNNY

51276-47-2

77182-82-2

437

 

 

H99_14_02

 

GLYFOZÁT

1071-83-6

284

 

 

H99_15

FENYLPYRAZOLOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_15_01

 

PINOXADÉN

243973-20-8

776

 

 

H99_15_02

 

PYRAFLUFÉN-ETYL

129630-19-9

605

 

 

H99_16

PYRIDAZÍNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_16_01

 

CHLÓRIDAZÓN

1698-60-8

111

 

 

H99_16_02

 

FLURTAMÓN

96525-23-4

569

 

 

H99_17

PYRIDÍNKARBOXAMIDOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_17_01

 

PIKOLINAFÉN

137641-05-5

639

 

 

H99_18

HERBICÍDY NA BÁZE KYSELINY PYRIDÍNKARBOXYLOVEJ

 

 

 

 

 

H99_18_01

 

KLOPYRALID

1702-17-6

57754-85-5

455

 

 

H99_18_02

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

 

H99_18_03

 

HALAUXIFÉN-METYL

943831-98-9

970

 

 

H99_18_04

 

AMINOPYRALID

150114-71-9

771

 

 

H99_19

HERBICÍDY NA BÁZE KYSELINY PYRIDYLOXYOCTOVEJ

 

 

 

 

 

H99_19_02

 

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

 

H99_19_03

 

TRIKLOPYR

55335-06-3

376

 

 

H99_20

CHINOLÍNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_20_01

 

CHINMERAK

90717-03-6

563

 

 

H99_21

TIADIZÍNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_21_01

 

BENTAZÓN

25057-89-0

366

 

 

H99_22

TIOKARBAMÁTOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_22_01

 

MOLINÁT

2212-67-1

235

 

 

H99_22_02

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

 

H99_22_03

 

TRIALÁT

2303-17-5

97

 

 

H99_23

TRIAZOLOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_23_01

 

AMITROL

61-82-5

90

 

 

H99_24

TRIAZOLINÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_24_01

 

KARFENTRAZÓN-ETYL

128639-02-1

587.202

 

 

H99_25

TRIAZOLÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_25_01

 

PROPOXYKARBAZÓN-NÁTRIUM

145026-81-9

181274-15-7

655

 

 

H99_25_02

 

TIÉNKARBAZÓN-METYL

936331-72-5

317815-83-1

797

 

 

H99_26

TRIKETÓNOVÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_26_01

 

MEZOTRIÓN

104206-82-8

625

 

 

H99_26_02

 

SULKOTRIÓN

99105-77-8

723

 

 

H99_26_03

 

TEMBOTRIÓN

335104-84-2

790

 

Nezaradené herbicídy

H99_99

NEZARADENÉ HERBICÍDY

 

 

 

 

 

H99_99_01

 

KYSELINA OCTOVÁ

64-19-7

838

 

 

H99_99_02

 

BISPYRIBAK-NÁTRIUM

125401-92-5

748.011

 

 

H99_99_03

 

KLOMAZÓN

81777-89-1

509

 

 

H99_99_04

 

FLUROCHLÓRIDÓN

61213-25-0

430

 

 

H99_99_06

 

OXADIAZÓN

19666-30-9

213

 

 

H99_99_07

 

KYSELINA NONÁNOVÁ (KYSELINA PELARGÓNOVÁ)

112-05-0

888

 

 

H99_99_08

 

CHINOKLAMÍN

2797-51-5

648

 

 

H99_99_99

 

OSTATNÉ HERBICÍDY, DESIKANTY A PRÍPRAVKY NA NIČENIE MACHU

 

 

Insekticídy a akaricídy

 

PES_I

 

 

 

 

 

Insekticídy na báze pyretroidov

I01

 

 

 

 

 

 

I01_01

PYRETROIDOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I01_01_01

 

AKRINATRÍN

101007-06-1

678

 

 

I01_01_02

 

ALFA-CYPERMETRÍN

67375-30-8

454

 

 

I01_01_03

 

BETA-CYFLUTRÍN

68359-37-5

482

 

 

I01_01_04

 

BIFENTRÍN

82657-04-3

415

 

 

I01_01_06

 

CYPERMETRÍN

52315-07-8

332

 

 

I01_01_07

 

DELTAMETRÍN

52918-63-5

333

 

 

I01_01_08

 

ESFENVALERÁT

66230-04-4

481

 

 

I01_01_09

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

 

I01_01_10

 

GAMA-CYHALOTRÍN

76703-62-3

768

 

 

I01_01_11

 

LAMBDA-CYHALOTRÍN

91465-08-6

463

 

 

I01_01_12

 

TAU-FLUVALINÁT

102851-06-9

786

 

 

I01_01_13

 

TEFLUTRÍN

79538-32-2

451

 

 

I01_01_14

 

ZETA-CYPERMETRÍN

52315-07-8

733

 

 

I01_01_15

 

BETA-CYPERMETRÍN

65731-84-2

72204-43-4

65732-07-2

83860-31-5

632

 

 

I01_99

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE PYRETROIDOV

 

 

 

 

 

I01_99_99

 

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE PYRETROIDOV

 

 

 

Insekticídy na báze chlórovaných uhľovodíkov

I02

 

 

 

 

 

 

I02_01

INSEKTICÍDY NA BÁZE DIAMIDU KYSELINY ANTRANILOVEJ

 

 

 

 

 

I02_01_01

 

KYANTRANILIPROL

 

 

 

 

I02_99

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE CHLÓROVANÝCH UHĽOVODÍKOV

 

 

 

 

 

I02_99_99

 

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE CHLÓROVANÝCH UHĽOVODÍKOV

 

 

 

Insekticídy na báze karbamátov a oxim-karbamátu

I03

 

 

 

 

 

 

I03_01

OXIM-KARBAMÁTOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I03_01_01

 

METOMYL

16752-77-5

264

 

 

I03_01_02

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

 

I03_02

KARBAMÁTOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I03_02_01

 

FENOXYKARB

79127-80-3

425

 

 

I03_02_02

 

FORMETANÁT-HYDROCHLORID

22259-30-9

23422-53-9

697

 

 

I03_02_03

 

METIOKARB

2032-65-7

165

 

 

I03_02_04

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

 

 

I03_99

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE KARBAMÁTU A OXIM-KARBAMÁTU

 

 

 

 

 

I03_99_99

 

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE KARBAMÁTU A OXIM-KARBAMÁTU

 

 

 

Insekticídy na báze organofosfátov

I04

 

 

 

 

 

 

I04_01

ORGANOFOSFOROVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I04_01_01

 

CHLÓRPYRIFOS

2921-88-2

221

 

 

I04_01_02

 

CHLÓRPYRIFOS-METYL

5589-13-0

486

 

 

I04_01_03

 

DIMETOÁT

60-51-5

59

 

 

I04_01_04

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

 

I04_01_07

 

MALATIÓN

121-75-5

12

 

 

I04_01_08

 

FOSMET

732-11-6

318

 

 

I04_01_09

 

PIRIMIFOS-METYL

29232-93-7

239

 

 

I04_99

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE ORGANOFOSFÁTOV

 

 

 

 

 

I04_99_99

 

OSTATNÉ INSEKTICÍDY NA BÁZE ORGANOFOSFÁTOV

 

 

 

Insekticídy mikrobiologického alebo rastlinného pôvodu

I05

 

 

 

 

 

 

I05_01

MIKROBIOLOGICKÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I05_01_01

 

ADOXOPHYES ORANA GV, KMEŇ BV-0001

 

782

 

 

I05_01_03

 

BACILLUS THURINGIENSIS PODDRUH ISRAELENSIS (AM65-52)

 

770

 

 

I05_01_04

 

METARHIZIUM VAR. ANISOPLIAE, KMEŇ BIPESCO 5F/52

 

784

 

 

I05_01_05

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS, KMEŇ FE9901

 

778

 

 

I05_01_08

 

BACILLUS THURINGIENSIS PODDRUH AIZAWAI (ABTS-1857 A GC-91)

 

949, 950

 

 

I05_01_09

 

BACILLUS THURINGIENSIS PODDRUH KURSTAKI (ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 A EG 2348)

 

951, 952, 953, 954, 955

 

 

I05_01_10

 

BACILLUS THURINGIENSIS PODDRUH TENEBRIONIS (NB 176)

 

956

 

 

I05_01_11

 

BEAUVERIA BASSIANA (ATCC 74040 A GHA)

 

957, 958

 

 

I05_01_12

 

CYDIA POMONELLA GRANULOSIS VIRUS (CPGV)

 

959

 

 

I05_01_13

 

HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (HEARNPV)

 

960

 

 

I05_01_14

 

LECANICILLIMUM MUSCARIUM (VE6) (PREDTÝM VERTICILLIUM LECANII)

 

961

 

 

I05_01_15

 

SPODOPTERA LITTORALIS NUCLEOPOLYHEDROVIRUS

 

962

 

 

I05_01_16

 

BEAUVERIA BASSIANA, KMEŇ 147

 

 

 

 

I05_01_17

 

BEAUVERIA BASSIANA, KMEŇ NPP11B005

 

 

 

 

I05_01_18

 

ISARIA FUMOSOROSEA, KMEŇ APOPKA 97 (PREDTÝM PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)

 

573

 

 

I05_01_19

 

SPODOPTERA EXIGUA NUCLEAR POLYHEDROSIS VIRUS

 

592

 

 

I05_02

BOTANICKÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I05_02_01

 

POMARANČOVÝ OLEJ

 

902

 

 

I05_02_02

 

AKSAMIETNICOVÝ OLEJ

 

903

 

 

I05_02_03

 

AZADIRACHTÍN

11141-17-6

627

 

 

I05_02_04

 

PYRETRÍNY

8003-34-7

32

 

 

I05_99

OSTATNÉ INSEKTICÍDY MIKROBIOLOGICKÉHO ALEBO BOTANICKÉHO PÔVODU

 

 

 

 

 

I05_99_99

 

OSTATNÉ INSEKTICÍDY MIKROBIOLOGICKÉHO ALEBO BOTANICKÉHO PÔVODU

 

 

 

Akaricídy

I06

 

 

 

 

 

 

I06_01

PYRAZOLOVÉ AKARICÍDY

 

 

 

 

 

I06_01_01

 

FENPYROXIMÁT

134098-61-6

695

 

 

I06_02

TETRAZÍNOVÉ AKARICÍDY

 

 

 

 

 

I06_02_01

 

KLOFENTEZÍN

74115-24-5

418

 

 

I06_99

OSTATNÉ AKARICÍDY

 

 

 

 

 

I06_99_01

 

ACECHINOCYL

57960-19-7

760

 

 

I06_99_02

 

CYFLUMETOFÉN

400882-07-7

821

 

 

I06_99_99

 

OSTATNÉ AKARICÍDY

 

 

 

Ostatné insekticídy

I99

 

 

 

 

 

 

I99_01

INSEKTICÍDY VZNIKNUTÉ KVASENÍM

 

 

 

 

 

I99_01_01

 

ABAMEKTÍN

71751-41-2

495

 

 

I99_01_02

 

MILBEMEKTÍN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

 

I99_01_03

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

 

I99_01_04

 

EMAMEKTÍN

155569-91-8

791

 

 

I99_01_05

 

SPINETORAM

187166-40-1

802

 

 

I99_03

BENZOYLMOČOVINOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_03_01

 

DIFLUBENZURÓN

35367-38-5

339

 

 

I99_03_03

 

LUFENURÓN

103055-07-8

704

 

 

I99_03_05

 

TEFLUBENZURÓN

83121-18-0

450

 

 

I99_03_06

 

TRIFLUMURÓN

64628-44-0

548

 

 

I99_04

KARBAZÁTOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_04_01

 

BIFENAZÁT

149877-41-8

736

 

 

I99_05

DIAZYLHYDRAZÍNOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_05_01

 

METOXYFENOZID

161050-58-4

656

 

 

I99_05_02

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

 

I99_05_03

 

CHROMAFENOZID

143807-66-3

775

 

 

I99_06

REGULÁTORY RASTU HMYZU

 

 

 

 

 

I99_06_01

 

CYROMAZÍN

66215-27-8

420

 

 

I99_06_02

 

BUPROFEZÍN

69327-76-0

681

 

 

I99_06_03

 

HEXYTIAZOX

78587-05-0

439

 

 

I99_08

NITROGUANIDÍNOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_08_01

 

KLOTIANIDÍN

210880-92-5

738

 

 

I99_08_02

 

TIAMETOXAM

153719-23-4

637

 

 

I99_09

ORGANOCÍNOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_10

OXADIAZÍNOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_10_01

 

INDOXAKARB

173584-44-6

612

 

 

I99_11

FENYLÉTEROVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_11_01

 

PYRIPROXYFÉN

95737-68-1

715

 

 

I99_12

PYRAZOLOVÉ (FENYL-) INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_12_02

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

 

I99_12_03

 

TEBUFÉNPYRAD

119168-77-3

725

 

 

I99_12_04

 

CHLORANTRANILIPROL

500008-45-7

794

 

 

I99_13

PYRIDÍNOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_13_01

 

PYMETROZÍN

123312-89-0

593

 

 

I99_13_02

 

FLONIKAMID

158062-67-0

763

 

 

I99_13_03

 

SULFOXAFLOR

946578-00-3

820

 

 

I99_14

PYRIDYLMETYLAMÍNOVÉ INSEKTICÍDY

 

 

 

 

 

I99_14_01

 

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

 

I99_14_02

 

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

 

 

I99_14_03

 

TIAKLOPRID

111988-49-9

631

 

 

I99_14_04

 

FLUPYRADIFURÓN

951659-40-8

 

 

 

I99_15

INSEKTICÍDY NA BÁZE ESTEROV KYSELINY SIRIČITEJ

 

 

 

 

 

I99_17

INSEKTICÍDY NA BÁZE KYSELINY TETRONOVEJ

 

 

 

 

 

I99_17_01

 

SPIRODIKLOFÉN

148477-71-8

737

 

 

I99_17_02

 

SPIROMEZIFÉN

283594-90-1

747

 

 

I99_18

ATRAKTANTY HMYZU LINEÁRNE MOTÝLIE FEROMÓNY (SCLPS)

 

 

895

 

 

I99_18_01

 

(8E,10E)-DODEKA-8,10-DIÉN-1-OL

33956-49-9

860

 

 

I99_18_02

 

(Z)-DODEC-9-ÉN-1-YL ACETÁT

16974-11-1

112-66-3

422

 

 

I99_18_03

 

(Z)-DODEC-8-ÉN-1-YL ACETÁT

28079-04-1

861

 

 

I99_18_04

 

(2E,13Z)-OKTADEKA-2,13-DIÉN-1-YL-ACETÁT

86252-65-5

862

 

 

I99_18_05

 

(7E,9E)-DODEKA-7,9-DIÉN-1-YL-ACETÁT

54364-63-5

863

 

 

I99_18_06

 

(7E,9Z)-DODEKA-7,9-DIÉN-1-YL-ACETÁT

55774-32-8

864

 

 

I99_18_07

 

(7Z,11E)-HEXADEKA-7,11-DIÉN-1-YL-ACETÁT

51606-94-4

865

 

 

I99_18_08

 

(7Z,11Z)-HEXADEKA-7,11-DIÉN-1-YL-ACETÁT

53042-79-8

52207-99-5

866

 

 

I99_18_09

 

(9Z,12E)-TETRADEKA-9,12-DIÉN-1-YL-ACETÁT

31654-77-0

867

 

 

I99_18_10

 

(E)-TETRADEC-11-ÉN-1-YL-ACETÁT

33189-72-9

868

 

 

I99_18_11

 

(E)-DEC-5-ÉN-1-OL

56578-18-8

869

 

 

I99_18_12

 

(E)-DEC-5-ÉN-1-YL-ACETÁT

38421-90-8

870

 

 

I99_18_13

 

(E)-DODEC-8-ÉN-1-YL-ACETÁT

38363-29-0

871

 

 

I99_18_14

 

(E/Z)-DODEC-8-ÉN-1-YL-ACETÁT

38363-29-0

28079-04-1

872

 

 

I99_18_15

 

(Z)-HEXADEC-11-ÉN-1-OL

56683-54-6

873

 

 

I99_18_16

 

(Z)-HEXADEC-11-ÉN-1-YL-ACETÁT

34010-21-4

874

 

 

I99_18_17

 

(Z)-HEXADEC-11-ENÁL

53939-28-9

875

 

 

I99_18_18

 

(Z)-TETRADEC-11-ÉN-1-YL-ACETÁT

20711-10-8

876

 

 

I99_18_19

 

(Z)-OKTADEC-13-ENÁL

58594-45-9

878

 

 

I99_18_20

 

(Z)-TETRADEC-7-ENÁL

65128-96-3

879

 

 

I99_18_21

 

(Z)-DODEC-8-ÉN-1-OL

40642-40-8

880

 

 

I99_18_22

 

(Z)-HEXADEC-9-ENÁL

56219-04-6

881

 

 

I99_18_23

 

(Z)-TETRADEC-9-ÉN-1-YL-ACETÁT

16725-53-4

882

 

 

I99_18_24

 

DODECYL ACETÁT

112-66-3

884

 

 

I99_18_25

 

TETRADEKÁN-1-OL

112-72-1

856

 

 

I99_18_26

 

DODEKÁN-1-OL

112-53-8

 

 

 

I99_18_27

 

(E/Z)-DODEC-9-ÉN-1-YL-ACETÁT

16974-34-8

 

 

 

I99_18_28

 

(E,Z,Z)-TETRADEKA-3,8,11-TRIÉN-1-YL ACETÁT

 

 

 

 

I99_18_29

 

(E,Z)-TETRADEKA-3,8-TRIÉN-1-YL ACETÁT

 

 

 

 

I99_18_30

 

N-TETRADECYLACETÁT

 

 

 

 

I99_18_31

 

(Z,E)-TETRADEKA-9,11-DIÉN-1-YL ACETÁT

50767-79-8

 

 

 

I99_18_32

 

(E,Z)-OKTADEKA-3,13-DIÉN-YL ACETÁT

53120-26-6

 

 

 

I99_18_33

 

(Z,Z)-OKTADEKA-3,13-DIÉN-YL ACETÁT

53120-26-7

 

 

 

I99_19

OSTATNÉ ATRAKTANTY HMYZU

 

 

 

 

 

I99_19_01

 

AMÓNIUM-ACETÁT

631-61-8

842

 

 

I99_19_02

 

PUTRESCÍN (BUTÁN-1, 4-DIAMÍN)

110-60-1

854

 

 

I99_19_03

 

TRIMETYLAMÓNIUM-CHLORID

593-81-7

848

 

 

I99_19_04

 

(Z)-HEXADEC-13-ÉN-11-ÍN-1-YL-ACETÁT

78617-58-0

 

 

 

I99_19_05

 

(Z,Z,Z,Z)-DOKOZATETRA-7,13,16,19-ÉN-1-YL-IZOBUTANOÁT

135459-81-3

883

 

 

I99_19_06

 

RESKALUR

67601-06-3

 

 

 

I99_19_07

 

HYDROLYZOVANÉ PROTEÍNY

 

901

 

Nezaradené insekticídy-akaricídy

I99_99

NEZARADENÉ INSEKTICÍDY-AKARICÍDY

 

 

 

 

 

I99_99_03

 

ETOXAZOL

153233-91-1

623

 

 

I99_99_04

 

MASTNÉ KYSELINY C7 – C18 A C18 NENASÝTENÉ DRASELNÉ SOLI (CAS 67701-09-1)

67701-09-1

889

 

 

I99_99_05

 

MASTNÉ KYSELINY C8 – C10 METYLESTERY (CAS 85566-26-3)

85566-26-3

890

 

 

I99_99_06

 

FENAZACHÍN

120928-09-8

693

 

 

I99_99_07

 

KREMELINA (DIATOMOVÁ ZEMINA)

61790-53-2

647

 

 

I99_99_08

 

KYSELINA DODEKÁNOVÁ (CAS 143-07-7)

143-07-7

885

 

 

I99_99_09

 

METAFLUMIZÓN

139968-49-3

779

 

 

I99_99_10

 

METYL-DEKANOÁT (CAS 110-42-9)

110-42-9

892

 

 

I99_99_11

 

METYL-OKTANOÁT (CAS 111-11-5)

111-11-5

893

 

 

I99_99_12

 

KYSELINA OLEJOVÁ (CAS 112-80-1)

112-80-1

894

 

 

I99_99_13

 

DESTILÁTY (ROPNÉ) (CAS 64742-46-7)

64742-46-7

896

 

 

I99_99_14

 

DESTILÁTY (ROPNÉ) (CAS 72623-86-0)

72623-86-0

897

 

 

I99_99_15

 

DESTILÁTY (ROPNÉ) (CAS 8042-47-5)

8042-47-5

898

 

 

I99_99_16

 

DESTILÁTY (ROPNÉ) (CAS 97862-82-3)

97862-82-3

899

 

 

I99_99_17

 

FOSFÁN

7803-51-2

127

 

 

I99_99_18

 

PYRIDABÉN

96489-71-3

583

 

 

I99_99_19

 

PYRIDALYL

179101-81-6

792

 

 

I99_99_20

 

SPIROTETRAMAT

203313-25-1

795

 

 

I99_99_21

 

SULFURYL-FLUORID

2699-79-8

757

 

 

I99_99_23

 

MASTNÉ KYSELINY C7 AŽ C20

 

891

 

 

I99_99_27

 

FOSFID HLINITÝ

20859-73-8

227

 

 

I99_99_28

 

FOSFID HOREČNATÝ

12057-74-8

228

 

 

I99_99_29

 

OXID UHLIČITÝ

124-38-9

844

 

 

I99_99_30

 

MALTODEXTRÍN

9050-36-6

801

 

 

I99_99_31

 

TERPENOIDNÁ ZMES QRD 460

 

982

 

 

I99_99_32

 

FLUBENDIAMID

272451-65-7

788

 

 

I99_99_99

 

OSTATNÉ INSEKTICÍDY-AKARICÍDY

 

 

Moluskocídy

 

PES_M

 

 

 

 

 

Moluskocídy

M01

 

 

 

 

 

 

M01_01

MOLUSKOCÍDY

 

 

 

 

 

M01_01_01

 

FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ

10045-86-0

629

 

 

M01_01_03

 

METALDEHYD

108-62-3

62

 

 

M01_01_99

 

OSTATNÉ MOLUSKOCÍDY

 

 

Regulátory rastu rastlín

 

PES_PGR

 

 

 

 

 

Fyziologické regulátory rastu rastlín

PGR01

 

 

 

 

 

 

PGR01_01

FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

 

 

 

 

 

PGR01_01_01

 

1-METYLCYKLOPROPÉN

3100-04-7

767

 

 

PGR01_01_02

 

CHLÓRMEKVÁT

999-81-5

143

 

 

PGR01_01_04

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

 

PGR01_01_05

 

ETEFÓN

16672-87-0

373

 

 

PGR01_01_07

 

ETYLÉN

74-85-1

839

 

 

PGR01_01_08

 

FORCHLÓRFENURÓN

68157-60-8

633

 

 

PGR01_01_09

 

KYSELINA GIBERELÍNOVÁ

77-06-5

307

 

 

PGR01_01_10

 

GIBERELÍN

468-44-0

510-75-8

8030-53-3

904

 

 

PGR01_01_11

 

IMAZACHÍN

81335-37-7

699

 

 

PGR01_01_12

 

HYDRAZID KYSELINY MALEÍNOVEJ

123-33-1

310

 

 

PGR01_01_13

 

MEPIKVÁT

24307-26-4

440

 

 

PGR01_01_14

 

PAKLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

 

PGR01_01_15

 

PROHEXADIÓN-KALCIUM

127277-53-6

567.02

 

 

PGR01_01_16

 

NÁTRIUM-5-NITROGUAJAKOLÁT

67233-85-6

718

 

 

PGR01_01_17

 

NÁTRIUM-O-NITROFENOLÁT

824-39-5

720

 

 

PGR01_01_18

 

NÁTRIUM-P-NITROFENOLÁT

824-78-2

721

 

 

PGR01_01_19

 

TRINEXAPAK-ETYL

95266-40-3

732.202

 

 

PGR01_01_22

 

FLUMETRALÍN

62924-70-3

971

 

 

PGR01_99

OSTATNÉ FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

 

 

 

 

 

PGR01_99_01

 

KYSELINA 1-NAFTYLOCTOVÁ (1-NAA)

86-87-3

313

 

 

PGR01_99_02

 

DEKÁN-1-OL

112-30-1

831

 

 

PGR01_99_03

 

2-(1-NAFTYL)ACETAMID (1-NAD)

86-86-2

282

 

 

PGR01_99_05

 

6-BENZYLADENÍN

1214-39-7

829

 

 

PGR01_99_07

 

KYSELINA 4-(INDOL-3-YL)BUTÁNOVÁ

133-32-4

830

 

 

PGR01_99_08

 

SINTOFÉN (AJ AKO CINTOFÉN)

130561-48-7

717

 

 

PGR01_99_09

 

1,4-DIMETYLNAFTALÉN

 

822

 

 

PGR01_99_10

 

TIOSÍRAN SODNÝ

 

762

 

 

PGR01_99_11

 

KYSELINA S-ABSCISOVÁ

21293-29-8

 

 

 

PGR01_99_99

 

OSTATNÉ FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

 

 

 

Prípravky proti klíčeniu

PGR02

 

 

 

 

 

 

PGR02_02

PRÍPRAVKY PROTI KLÍČENIU

 

 

 

 

 

PGR02_02_01

 

KARVÓN

99-49-0

602

 

 

PGR02_99

OSTATNÉ PRÍPRAVKY PROTI KLÍČENIU

 

 

 

 

 

PGR02_99_99

 

OSTATNÉ PRÍPRAVKY PROTI KLÍČENIU

 

 

 

Ostatné regulátory rastu rastlín

PGR03

 

 

 

 

 

 

PGR03_99

OSTATNÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

 

 

 

 

 

PGR03_99_01

 

VÝŤAŽOK Z MORSKÝCH RIAS (PREDTÝM VÝŤAŽOK Z MORSKÝCH RIAS A CHALÚH)

 

920

 

 

PGR03_99_99

 

OSTATNÉ REGULÁTORY RASTU RASTLÍN

 

 

Ostatné prípravky na ochranu rastlín

 

PES_ZR

 

 

 

 

 

Minerálne oleje

ZR01

 

 

 

 

 

 

ZR01_01

MINERÁLNE OLEJE

 

 

 

 

 

ZR01_01_01

 

MINERÁLNE OLEJE

 

 

 

Rastlinné oleje

ZR02

 

 

 

 

 

 

ZR02_01

RASTLINNÉ OLEJE

 

 

 

 

 

ZR02_01_01

 

RASTLINNÉ OLEJE/CITRONELOVÝ OLEJ

 

905

 

 

ZR02_01_02

 

RASTLINNÉ OLEJE/KLINČEKOVÝ OLEJ

 

906

 

 

ZR02_01_03

 

RASTLINNÉ OLEJE/REPKOVÝ OLEJ

 

907

 

 

ZR02_01_04

 

RASTLINNÉ OLEJE/MÄTOVÝ OLEJ

 

908

 

 

ZR02_01_99

 

OSTATNÉ RASTLINNÉ OLEJE

 

 

 

Prípravky na sterilizáciu pôdy (vrátane nematicídov)

ZR03

 

 

 

 

 

 

ZR03_02

BIOLOGICKÉ NEMATICÍDY

 

 

 

 

 

ZR03_02_01

 

PAECILOMYCES LILACINUS, KMEŇ 251

 

753

 

 

ZR03_02_02

 

BACILLUS FIRMUS I-1582

 

 

 

 

ZR03_02_99

OSTATNÉ BIOLOGICKÉ NEMATICÍDY

 

 

 

 

 

ZR03_03

ORGANOFOSFOROVÉ NEMATICÍDY

 

 

 

 

 

ZR03_03_01

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

 

ZR03_03_02

 

FOSTIAZÁT

98886-44-3

585

 

 

ZR03_03_99

OSTATNÉ ORGANOFOSFOROVÉ NEMATICÍDY

 

 

 

 

 

ZR03_99

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA STERILIZÁCIU PÔDY

 

 

 

 

 

ZR03_99_03

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

 

ZR03_99_04

 

NÁTRIUM-METÁM

137-42-8

20

 

 

ZR03_99_99

 

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA STERILIZÁCIU PÔDY

 

 

 

Rodenticídy

ZR04

 

 

 

 

 

 

ZR04_01

RODENTICÍDY

 

 

 

 

 

ZR04_01_01

 

FOSFID VÁPENATÝ

1305-99-3

505

 

 

ZR04_01_02

 

DIFENAKUM

56073-07-5

514

 

 

ZR04_01_04

 

FOSFID ZINOČNATÝ

1314-84-7

69

 

 

ZR04_01_05

 

BROMADIOLÓN

28772-56-7

371

 

 

ZR04_01_99

 

OSTATNÉ RODENTICÍDY

 

 

 

Všetky ostatné prípravky na ochranu rastlín

ZR99

 

 

 

 

 

 

ZR99_01

DEZINFEKČNÉ PRÍPRAVKY

 

 

 

 

 

ZR99_01_99

 

OSTATNÉ DEZINFEKČNÉ PRÍPRAVKY

 

 

 

 

ZR99_02

REPELENTY

 

 

 

 

 

ZR99_02_01

 

SÍRAN HLINITOAMÓNNY

7784-26-1

840

 

 

ZR99_02_02

 

KREMIČITAN HLINITÝ (AJ AKO KAOLÍN)

1332-58-7

841

 

 

ZR99_02_03

 

KRVNÁ MÚČKA

68911-49-9

909

 

 

ZR99_02_04

 

KARBID VÁPENATÝ

75-20-7

910

 

 

ZR99_02_05

 

UHLIČITAN VÁPENATÝ

471-34-1

843

 

 

ZR99_02_06

 

DENATÓNIUM-BENZOÁT

3734-33-6

845

 

 

ZR99_02_07

 

VÁPENEC

1317-65-3

852

 

 

ZR99_02_08

 

METYL(NONYL)KETÓN

112-12-9

846

 

 

ZR99_02_09

 

KREMENNÝ PIESOK

14808-60-7

855

 

 

ZR99_02_10

 

REPELENTY (PODĽA PACHU) ŽIVOČÍŠNEHO ALEBO RASTLINNÉHO PÔVODU/SUROVÝ TALOVÝ OLEJ

8002-26-4

911

 

 

ZR99_02_11

 

REPELENTY (PODĽA PACHU) ŽIVOČÍŠNEHO ALEBO RASTLINNÉHO PÔVODU/DECHT Z TALOVÉHO OLEJA

8016-81-7

912

 

 

ZR99_02_12

 

KREMIČITAN HLINITO-SODNÝ

1344-00-9

850

 

 

ZR99_02_13

 

ZVYŠKY Z DESTILÁCIE TUKOV

 

915

 

 

ZR99_02_14

 

REPELENTY (PODĽA PACHU) ŽIVOČÍŠNEHO ALEBO RASTLINNÉHO PÔVODU/RYBÍ OLEJ

 

918

 

 

ZR99_02_15

 

REPELENTY (PODĽA PACHU) ŽIVOČÍŠNEHO ALEBO RASTLINNÉHO PÔVODU/OVČÍ TUK

 

919

 

 

ZR99_02_16

 

VÝŤAŽOK Z CESNAKU

 

916

 

 

ZR99_02_17

 

KORENIE

 

917

 

 

ZR99_02_99

 

OSTATNÉ REPELENTY

 

 

 

 

ZR99_99

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN

 

 

 

 

 

ZR99_99_07

 

KYSELINA DEKÁNOVÁ

334-48-5

886

 

 

ZR99_99_08

 

KYSELINA OKTÁNOVÁ

124-07-2

887

 

 

ZR99_99_12

 

HEPTAMALOXYGLUKÁN

870721-81-6

851

 

 

ZR99_99_24

 

VÍRUS ŽLTEJ MOZAIKY CUKETY, SLABÝ KMEŇ

 

618

 

 

ZR99_99_34

 

VÍRUS MOZAIKY PEPINA, KMEŇ CH2 IZOLÁT 1906

 

 

 

 

ZR99_99_99

 

OSTATNÉ PRÍPRAVKY NA OCHRANU RASTLÍN

 

 


(1)  Registračné čísla služby CAS (Chemical Abstracts Service).

(2)  Rada pre spoluprácu pri medzinárodných analýzach pesticídov (Collaborative International Pesticides Analytical Council).“


17.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/48


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/270

zo 16. februára 2017,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky sulfuryl-fluorid

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 3 druhú alternatívu a jeho článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici Komisie 2010/38/EÚ (2) sa poskytujú ďalšie potvrdzujúce informácie o odhadovanej dĺžke zotrvávania sulfuryl-fluoridu v ovzduší, o troposférických koncentráciách sulfuryl-fluoridu a o podmienkach spracovávania mletím, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, že rezíduá iónov fluoridu v obilninách neprekročia prirodzené pozaďové hodnoty.

(2)

Účinné látky zaradené do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (3) sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a sú uvedené v zozname v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4).

(3)

Oznamovateľ predložil dodatočné informácie s cieľom potvrdiť hodnotenie rizika, pokiaľ ide o osud účinnej látky sulfuryl-fluorid v atmosfére a rezíduá iónov fluoridu v produktoch spracovania mletím prítomných počas fumigácie v mlyne.

(4)

Spojené kráľovstvo posúdilo dodatočné informácie, ktoré predložil oznamovateľ. Dňa 4. júna 2015 predložilo svoje hodnotenie ostatným členským štátom, Komisii a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“), vo forme dodatku k návrhu hodnotiacej správy.

(5)

Komisia sa domnievala, že na základe dodatočných informácií predložených oznamovateľom nemožno vylúčiť, že množstvá rezíduí v produktoch mletia prítomných počas fumigácie v mlyne prekročia prirodzené pozaďové hodnoty iónov fluoridu alebo že nebudú dosahovať hodnoty príslušných maximálnych hladín rezíduí. Preto by sa podmienky schválenia mali zmeniť, aby sa zabezpečilo, že produkty mletia prítomné v ošetrovaných zariadeniach sú vždy v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 396/2005 (5). Okrem toho sa domnievala, že predložené informácie nepreukázali rovnováhu účinnej látky sulfuryl-fluorid v troposfére; preto je takisto potrebné naďalej monitorovať jeho troposférické koncentrácie, kým sa táto rovnováha v plnej miere nepreukáže, a v pravidelných, päťročných intervaloch predkladať Komisii, členským štátom a Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín informácie o výsledkoch tohto monitorovania.

(6)

Sulfuryl-fluorid je podľa smernice Komisie 2009/84/ES (6). Vzhľadom na tie isté obavy, pokiaľ ide o osud sulfuryl-fluoridu v životnom prostredí v prípade jeho použitia ako pesticíd, sa vyžiadali dodatočné informácie vrátane informácií o monitorovaní troposférických koncentrácií. Dátumy predkladania informácií by mali byť rovnaké, aby sa zabránilo nadbytočnej práci a aby sa zracionalizoval postup hodnotenia.

(7)

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Žiadateľ dostal možnosť predložiť pripomienky k revíznej správe.

(9)

Členským štátom by sa mal poskytnúť čas na zmenu alebo odobratie povolení na prípravky na ochranu rastlín s obsahom sulfuryl-fluoridu, ktoré nie sú v súlade s obmedzenými podmienkami schválenia.

(10)

Pokiaľ ide o prípravky na ochranu rastlín s obsahom sulfuryl-fluoridu, v súvislosti s ktorými členské štáty poskytujú akékoľvek obdobie odkladu v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009, trvanie tohto obdobia by nemalo byť dlhšie ako osemnásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Prechodné opatrenia

Členské štáty v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 v prípade potreby do 9. septembra 2017 zmenia alebo zrušia existujúce povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom sulfuryl-fluoridu ako účinnej látky.

Článok 3

Obdobie odkladu

Akékoľvek obdobie odkladu udelené členskými štátmi v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009 musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr 12 mesiacov po obmedzení alebo odobratí príslušného povolenia.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Komisie 2010/38/EÚ z 18. júna 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fluorid sulfurylu medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 154, 19.6.2010, s. 21).

(3)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

(6)  Smernica Komisie 2009/84/ES z 28. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid-difluorid siričitý ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 67).


PRÍLOHA

Stĺpec „Osobitné ustanovenia“ v riadku 307, sulfuryl-fluorid, v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa nahrádza takto:

„ČASŤ A

Môže sa používať len ako insekticíd/nematocíd (fumigant) aplikovaný profesionálnymi používateľmi v hermeticky uzavierateľných zariadeniach:

a)

ak sú prázdne, alebo

b)

ak sú v zariadení ošetrenom fumigáciou prítomné potravinové alebo krmivové komodity, používatelia a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zabezpečia, aby do potravinového reťazca mohli vstúpiť len tie potravinové alebo krmivové komodity, ktoré sú v súlade s maximálnymi hladinami rezíduí stanovenými pre sulfuryl-fluorid a ióny fluoridu v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) 396/2005 (*1); na tento účel musia používatelia a prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v plnej miere vykonávať opatrenia rovnocenné so zásadami HACCP, ako sú stanovené v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (*2); používatelia musia predovšetkým identifikovať kritický kontrolný bod, v ktorom je kontrola nevyhnutná na zabránenie prekročeniu maximálnych hladín rezíduí, a následne zaviesť a vykonávať účinné postupy monitorovania v uvedenom kritickom kontrolnom bode.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odkazuje v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery revíznej správy o sulfuryl-fluoride, a najmä jej dodatky I a II, v zmysle znenia finalizovaného Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá 7. decembra 2016.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

riziku, ktoré predstavuje anorganický fluorid v kontaminovaných produktoch, ako napríklad v múke a otrubách, ktoré počas fumigácie zostali v mlyne, alebo v zrne uskladnenom v mlynských silách. Je potrebné prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa do potravinového a krmivového reťazca dostali len produkty, ktoré sú v súlade s existujúcimi MRL,

riziku pre operátorov a pracovníkov, napríklad po návrate do zariadení ošetrených fumigáciou po vyvetraní. Je potrebné prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť nosenie nezávislých dýchacích prístrojov alebo iných vhodných osobných ochranných pomôcok,

riziku, ktoré hrozí ostatným prítomným osobám nachádzajúcim sa v blízkosti zariadenia ošetreného fumigáciou, zriadením primeranej zóny so zákazom vstupu.

V podmienkach povolenia sa musia podľa potreby uviesť opatrenia na zníženie rizika.

Oznamovateľ predkladá Komisii, členským štátom a úradu každý piaty rok počnúc 30. júnom 2017 údaje z monitorovania troposférických koncentrácií sulfuryl-fluoridu. Detekčný limit analytickej metódy je najmenej 0,5 ppt (ekvivalent 2,1 ng sulfuryl-fluoridu/m3 vzduchu troposféry).17.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/51


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/271

zo 16. februára 2017,

ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých mierne upravených hliníkových fólií

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej en „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Existujúce opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 925/2009 (2), (ďalej len „pôvodné nariadenie“) Rada uložila konečné antidumpingové clo vo výške 30,0 % na dovoz hliníkových fólií s hrúbkou nie menšou ako 0,008 mm, ale nie väčšou ako 0,018 mm, bez podložky, valcovaných, ale ďalej už neupravených, dodávaných vo zvitkoch so šírkou nepresahujúcou 650 mm a s hmotnosťou presahujúcou 10 kilogramov (ďalej len „dotknutý výrobok“) z Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „ČĽR“ alebo Čína“) pre všetky ostatné spoločnosti okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(2)

V decembri 2015 boli opatrenia týkajúce sa toho istého výrobku rozšírené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2384 (3) (ďalej len „revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti“).

(3)

Tieto opatrenia sa budú ďalej uvádzať ako „platné opatrenia“ a prešetrovanie, ktoré viedlo k uloženiu opatrení pôvodným nariadením, sa bude ďalej uvádzať ako „pôvodné prešetrovanie“.

1.2.   Začatie prešetrovania na základe žiadosti

(4)

Dňa 18. apríla 2016 bola Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) doručená žiadosť, v ktorej bolo uvedené, že platné opatrenia na dovoz určitých hliníkových fólií sa obchádzajú prostredníctvom dovozu mierne upravených dotknutých výrobkov z ČĽR.

(5)

Žiadateľ požiadal o anonymitu z dôvodu hrozby obchodných odvetných opatrení. Komisia usúdila, že táto žiadosť je odôvodnená a súhlasila s tým, že zachová dôvernosť totožnosti žiadateľa.

(6)

V žiadosti boli poskytnuté dôkazy prima facie, že po uložení platných opatrení došlo k výraznej zmene v štruktúre obchodu zahŕňajúceho vývoz z ČĽR do Únie, pričom sa zdá, že k tejto zmene došlo z dôvodu uloženia platných opatrení. Na takúto zmenu údajne neexistoval iný dostatočný dôvod ani odôvodnenie než uloženie platných opatrení.

(7)

Okrem toho z dôkazov v spise vyplynulo, že nápravné účinky platných opatrení boli oslabené z hľadiska množstva aj ceny. Z dôkazov vyplynulo, že nárast dovozu mierne upravených výrobkov sa uskutočňoval za ceny pod úrovňou ceny nespôsobujúcej ujmu, ktorá bola stanovená v pôvodnom prešetrovaní.

(8)

Nakoniec bol poskytnutý dôkaz prima facie, že mierne upravené výrobky boli počas pôvodného prešetrovania dumpingové vo vzťahu k normálnej hodnote stanovenej pre podobný výrobok, t. j. výrobok vyrobený výrobným odvetvím Únie, ktorý má rovnaké technické a fyzické vlastnosti ako dotknutý výrobok.

(9)

Po informovaní členských štátov Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy prima facie na začatie prešetrovania podľa článku 13 základného nariadenia. Prostredníctvom vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/865 (4) („nariadenie, ktorým sa začína prešetrovanie“) preto začala prešetrovanie. Podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia Komisia nariadením, ktorým sa začína prešetrovanie, takisto nariadila colným orgánom, aby registrovali dovoz mierne upravených dotknutých výrobkov z ČĽR.

1.3.   Prešetrovanie

(10)

Komisia náležite informovala o začatí prešetrovania orgány ČĽR, vyvážajúcich výrobcov a obchodníkov v ČĽR, dovozcov v Únii, o ktorých je známe, že sa ich prešetrovanie týka, a výrobné odvetvie v Únii.

(11)

Formuláre žiadostí o oslobodenie boli zaslané vyvážajúcim výrobcom v ČĽR a známym dovozcom v Únii.

(12)

Zainteresované strany dostali v lehote stanovenej v nariadení, ktorým sa začína prešetrovanie, príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie. Všetky strany boli pritom upozornené na skutočnosť, že odmietnutie spolupráce môže viesť k uplatneniu článku 18 základného nariadenia a k stanoveniu záverov na základe dostupných skutočností.

(13)

Prihlásilo sa päť skupín spoločností z ČĽR a 19 spoločností z Únie vrátane výrobného odvetvia Únie a neprepojených dovozcov.

(14)

Päť skupín spoločností z ČĽR a päť neprepojených dovozcov predložilo vyplnený dotazník a požiadalo v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia o oslobodenie od možných rozšírených opatrení.

(15)

Vyplnený dotazník predložili títo vyvážajúci výrobcovia a v ich priestoroch sa následne vykonali overovania na mieste:

Dingsheng Aluminium Group,

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd,

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd,

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd,

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

(16)

Úplné odpovede na dotazníky predložilo nasledujúcich päť neprepojených dovozcov do Únie:

Coutinho Caro + Co. International Trading GmbH,

Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG,

Now Plastics UK Inc (milánska pobočka),

Von Aschenbach & Voss GmbH,

Wrap Films Systems Ltd.

(17)

Jeden z neprepojených dovozcov, spoločnosť Wrap Films Systems Ltd, následne ukončil spoluprácu.

(18)

Overovania na mieste sa uskutočnili v priestoroch týchto neprepojených dovozcov:

Coutinho Caro + Co. International Trading GmbH,

Von Aschenbach & Voss GmbH,

(19)

Spoločnosť Cellofix S.L. predložila stanoviská a požiadala o vypočutie ako zainteresovaná strana.

(20)

Vypočutia prebehli medzi Komisiou a žiadateľom a medzi Komisiou a týmito spoločnosťami: Cellofix S.L., Now Plastics Inc a Von Aschenbach & Voss GmbH.

(21)

Po zverejnení sa uskutočnilo ďalšie vypočutie medzi Komisiou a žiadateľom, po ktorom Komisia znovu zverejnila svoj zámer rozšíriť opatrenia podľa colného režimu konečné použitie v súlade s článkom 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (5) („Colný kódex Únie“).

1.4.   Obdobie prešetrovania a sledované obdobie

(22)

Obdobie prešetrovania trvalo od 1. apríla 2012 do 31. marca 2016. Údaje boli zhromaždené za obdobie prešetrovania, ako aj za všetky roky od roku 2009 (keď boli uložené platné opatrenia) s cieľom prešetriť, okrem iného, údajnú zmenu v štruktúre obchodu. Za obdobie od 1. apríla 2015 do 31. marca 2016 (ďalej len „sledované obdobie“) sa zozbierali podrobnejšie údaje na preskúmanie možného oslabenia nápravného účinku platných opatrení a výskytu dumpingu.

2.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

2.1.   Všeobecné úvahy

(23)

Komisia v súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia postupne analyzovala, či došlo k zmene v štruktúre obchodu medzi tretími krajinami a Úniou, či táto zmena vychádzala z praxe, postupu alebo činnosti, pre ktorú neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla, či existovali dôkazy o ujme alebo o oslabovaní nápravných účinkov cla z hľadiska cien a/alebo množstiev podobného výrobku a či existovali dôkazy o dumpingu vo vzťahu k normálnym hodnotám, ktoré boli predtým v prípade potreby stanovené pre podobný výrobok v súlade s ustanoveniami článku 2 základného nariadenia.

2.2.   Dotknutý výrobok

(24)

Dotknutým výrobkom, ktorého sa týka možné obchádzanie, je výrobok, na ktorý sa vzťahujú platné opatrenia opísané v odôvodnení 1. Patrí pod číselný znak KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111910). Ako bolo stanovené v pôvodnom prešetrovaní, tento konkrétny typ hliníkových fólií je transformovaný na spotrebný tovar, hliníkovú fóliu pre domácnosť (ďalej len „HFD“) používanú na balenie a iné použitie v domácnosti.

2.3.   Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania

(25)

Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania v súvislosti s obchádzaním, má rovnaké základné vlastnosti ako dotknutý výrobok. Môže však byť žíhaný alebo nežíhaný.

(26)

Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, bol v nariadení, ktorým sa začína prešetrovanie, definovaný takto:

hliníkové fólie s hrúbkou nie menšou ako 0,007 mm, ale nie väčšou 0,008 mm, tiež žíhané, bez ohľadu na šírku zvitkov, alebo

hliníkové fólie s hrúbkou nie menšou ako 0,008 mm, ale nie väčšou ako 0,018 mm, tiež žíhané, vo zvitkoch so šírkou presahujúcou 650 mm, alebo

hliníkové fólie s hrúbkou väčšou ako 0,018 mm a menšou ako 0,021 mm, tiež žíhané, bez ohľadu na šírku zvitkov, alebo

hliníkové fólie s hrúbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,045 mm, tiež žíhané, ak sa predkladá s aspoň dvomi vrstvami, bez ohľadu na šírku zvitkov,

(27)

Prvé tri opísané výrobky v súčasnosti patria pod číselný znak KN ex 7607 11 19 (kódy TARIC 7607111930, 7607111940 a 7607111950). Štvrtý opísaný výrobok v súčasnosti patrí pod číselný znak KN ex 7607 11 90 (kódy TARIC 7607119045 a 7607119080).

(28)

V pôvodnom prešetrovaní Komisie sa stanovilo, že upravované hliníkové fólie (ďalej len „UHF“) nie sú dotknutým výrobkom (6). Tieto dva výrobky – HFD a UHF – majú odlišné použitie. Upravované hliníkové fólie používa spracovateľské odvetvie, ktoré ich laminuje, potiera, lakuje a inak spracúva a integruje do svojich výrobkov, ktoré sa používajú v oblastiach, ako sú obaly na potraviny, lieky, kozmetika a tabak, alebo v rámci izolačných materiálov pre odvetvie stavebníctva. Komisia začala v decembri 2014 antidumpingové prešetrovanie UHF (7). Žiadateľ túto žiadosť stiahol a opatrenia týkajúce sa UHF neboli uložené (8). Komisia na základe uvedených dôvodov považovala za vhodné vylúčiť UHF z rozsahu pôsobnosti tohto prešetrovania.

(29)

Po zverejnení žiadateľ tvrdil, že UHF a HFD sú zameniteľné. Komisia sa však domnievala, že týmto argumentom sa nespochybňovala nenapadnutá definícia dotknutého výrobku stanovená v pôvodnom prešetrovaní.

(30)

Komisia však pri prešetrovaní zistila, že definícia výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, zahŕňala nielen mierne upravený dotknutý výrobok, ale mohla by zahŕňať aj UHF. Počas sledovaného obdobia vyvážalo UHF do Únie päť spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov (pozri odôvodnenie 74). Preto bolo prijaté rozhodnutie, že pri navrhovaní opatrení sa zohľadní konečné použitie (pozri odôvodnenia 58 až 69).

(31)

Po zverejnení jeden z nespolupracujúcich dovozcov tvrdil, že Komisia mala vziať do úvahy jeho návrh, aby boli z rozsahu pôsobnosti prešetrovania vylúčené nežíhané veľké zvitky.

(32)

Keďže spoločnosť nespolupracovala na prešetrovaní, Komisia nemohla toto tvrdenie overiť. Žiadne dostupné skutočnosti nevedú k záveru, že by nežíhané veľké zvitky mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto prešetrovania. Komisia preto zamietla toto tvrdenie.

2.4.   Miera spolupráce

(33)

Spolupráca vyvážajúcich výrobcov v ČĽR dosahovala nízku úroveň. Prihlásilo sa iba päť skupín čínskych vyvážajúcich výrobcov, ktorí požiadali o oslobodenie od prípadného rozšírenia platných opatrení, ktoré počas sledovaného obdobia predstavovali približne 22 % čínskeho vývozu do Únie.

(34)

Vývoz nespolupracujúcich výrobcov sa počas toho istého obdobia odhadoval na približne 78 % celkového čínskeho vývozu do Únie. Komisia preto pre týchto vývozcov použila najlepšie skutočnosti, ktoré boli dostupné v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

2.5.   Zmena v štruktúre obchodu

(35)

Komisia s cieľom stanoviť zmenu v štruktúre obchodu analyzovala objem dovozu dotknutého výrobku a objem dovozu mierne upraveného dotknutého výrobku za obdobie od uloženia pôvodných opatrení (2009) do septembra 2016.

(36)

V rámci prešetrovania sa zistilo, že 80 % celkového objemu dovozu výrobku s pôvodom v ČĽR, ktorý je predmetom prešetrovania, tvoril za sledované obdobie mierne upravený príslušný výrobok (9). Tento pomer bol následne extrapolovaný za príslušné roky od roku 2009.

(37)

Objem dovozu dotknutého výrobku bol stanovený na základe údajov od Eurostatu za obdobie od roku 2009 do sledovaného obdobia.

(38)

Nasledujúca uvedená tabuľka obsahuje súhrn zhromaždených informácií.

Tabuľka 1

Dovoz dotknutého výrobku a mierne upraveného dotknutého výrobku z ČĽR do EÚ

(Jednotka: tony)

 

OP pôvodného prešetrovania

júl 2007 – jún 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

VO

Dotknutý výrobok

30 318

150

1 442

3 094

1 165

1 369

1 553

1 152

Mierne upravený výrobok

 

11 393

17 115

30 960

25 648

30 962

42 578

44 522

Zdroj: Eurostat, čínski spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia.

(39)

Celkový objem dovozu dotknutého výrobku z ČĽR klesol z 30 318 ton počas OP pôvodného prešetrovania (júl 2007 – jún 2008) na 1 152 ton počas sledovaného obdobia tohto prešetrovania. Naopak, dovoz mierne upraveného dotknutého výrobku sa zvýšil z 11 393 ton v roku 2009 na 44 522 ton počas sledovaného obdobia tohto prešetrovania.

(40)

Nárast dovozu mierne upraveného dotknutého výrobku, ako aj súčasné vymiznutie dovozu dotknutého výrobku od uloženia opatrení predstavuje výraznú zmenu v štruktúre obchodu, ako sa požaduje podľa článku 13 ods. 1 základného nariadenia.

(41)

Po zverejnení jeden z nespolupracujúcich dovozcov uviedol, že Komisia použila chybnú metodiku na stanovenie zmeny v štruktúre obchodu. Konkrétnejšie spochybňoval predpoklad, že predaj nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov počas sledovaného obdobia predstavoval predaj mierne upraveného výrobku.

(42)

Komisia zdôraznila, že sa zakladal na skutočnostiach, ktoré boli k dispozícii pri stanovovaní objemu dovozu mierne upraveného výrobku. Vzhľadom na veľmi nízku úroveň spolupráce, so zreteľom na informácie uvedené v žiadosti a vzhľadom na neexistenciu akýchkoľvek iných informácií o opaku mohla Komisia odôvodnene dospieť k záveru, že nespolupracujúce spoločnosti vyvážali mierne upravený výrobok. Metodika použitá na stanovenie zmeny v štruktúre obchodu bola preto potvrdená.

2.6.   Existencia praktík obchádzania

(43)

V článku 13 ods. 1 základného nariadenia sa vyžaduje, aby zmena v štruktúre obchodu vychádzala z praxe, postupu alebo činnosti, pre ktorú neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla. Prax, postup alebo činnosť okrem iného zahŕňajú aj mierne upravenie dotknutého výrobku.

(44)

Činnosti spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov boli analyzované. Touto analýzou sa potvrdila existencia štyroch praktík obchádzania.

(45)

V prípade štyroch praktík obchádzania boli dôkazy získané vo forme e-mailov od čínskych vyvážajúcich výrobcov, ktorí zákazníkom radili, ako by sa mohli obísť súčasné opatrenia. Jednotlivé dôkazy takisto obsahovali informácie o tom, že niektorí dovozcovia do Únie/používatelia v Únii skutočne zaviedli takéto praktiky.

(46)

Komisia takisto našla podporný dôkaz pri overovaní jedného zo spolupracujúcich čínskych výrobcov, konkrétne spoločnosti Dingsheng Aluminium Group. V období od uloženia ciel v roku 2009 vyviezla spoločnosť Dingsheng Aluminium Group do Únie tenšie hliníkové fólie pre domácnosť, než bol príslušný výrobok, t. j. hliníkové fólie pre domácnosť, ktoré mali hrúbku menšiu ako 0,008 mm, ale nie menšiu ako 0,007 mm. Ten istý vyvážajúci výrobca takisto do Únie vyvážal hliníkovú fóliu pre domácnosť, ktorá bola hrubšia ako príslušný výrobok, t. j. hliníková fólia pre domácnosť hrubšia ako 0,018 mm a tenšia ako 0,021 mm. Dôkazy vo forme e-mailov od ostatných vyvážajúcich výrobcov takisto potvrdili existenciu takéhoto postupu.

(47)

Okrem toho, spoločnosť Dingsheng Aluminium Group v rovnakom období predávala do Únie hliníkovú fóliu pre domácnosť vo zvitkoch širších než 650 mm. Tieto zvitky boli následne v Únii rozrezané na menšie zvitky. Komisia pri overovaní jedného zo spolupracujúcich dovozcov zistila, že tento dovozca, konkrétne spoločnosť Von Aschenbach & Voss GmbH, v Únii rozrezáva širšie zvitky na spotrebné zvitky.

(48)

Pokiaľ ide o dovoz hliníkových fólií s hrúbkou od 0,021 mm do 0,045 mm do Únie, predkladaných v dvojitých vrstvách, Komisia mala v spise dôkazy o výmene vo forme e-mailov medzi čínskymi vyvážajúcimi výrobcami vrátane spoločnosti Dingsheng Aluminium Group a výrobcami Únie. Komisia takisto zistila, že niektorí výrobcovia v Únii vlastnia stroje používané na predelenie fólie na štandardnú hrúbku, ktorá umožní jej použitie ako hliníkovej fólie pre domácnosť.

(49)

Na základe zistení týkajúcich sa spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov a na základe dostupných údajov o nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcoch sa potvrdzuje existencia praktík obchádzania v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia na úrovni krajiny pre 80 % všetkého dovozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z ČĽR. Tieto praktiky obchádzania majú podobu mierneho upravenia dotknutého výrobku tak, aby patril pod colné kódy, ktoré bežne nepodliehajú opatreniam, konkrétne výrobku, ktorý bol predmetom prešetrovania.

2.7.   Oslabovanie nápravných účinkov cla z hľadiska cien a/alebo množstiev podobného výrobku

(50)

Zvýšenie dovozu mierne upraveného dotknutého výrobku bolo výrazné, ako je vysvetlené v odôvodnení 36, a predstavovalo približne 80 % celkového objemu dovozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, za obdobie od roku 2009 do sledovaného obdobia.

(51)

Komisia porovnala vývoznú cenu mierne upraveného dotknutého výrobku s úrovňou odstránenia ujmy stanovenou vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2384, ktorým sa ukladá konečné clo na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia.

(52)

Pokiaľ ide o spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu zapojeného do praktík obchádzania, vývozná cena bola stanovená na základe informácií, ktoré boli overené počas prešetrovania. V prípade nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov sa vývozná cena stanovila na základe údajov Eurostatu po odčítaní objemu vývozov uskutočnených spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami.

(53)

Týmto porovnaním sa preukázalo značné cenové podhodnotenie.

(54)

Komisia preto zastáva názor, že nápravné účinky platných opatrení sú oslabené z hľadiska množstiev aj cien.

2.8.   Dôkazy o dumpingu vo vzťahu k normálnej hodnote, ktorá bola predtým stanovená pre podobný výrobok

(55)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia a s cieľom stanoviť, či vývozné ceny výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, boli dumpingové, boli vývozné ceny spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu zapojeného do praktík obchádzania a nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov stanovené tak, ako je opísané v odôvodneniach 51 a 52 a porovnané s normálnou hodnotou stanovenou počas prešetrovania preskúmania pred uplynutím platnosti uvedeného v odôvodnení 51 a náležite upravené podľa výkyvov na Londýnskej burze kovov (LME). Táto úprava bola potrebná vzhľadom na skutočnosť, že ceny hliníkových výrobkov sa odvodzujú od výkyvov ceny základnej suroviny, a to surového hliníka. Ceny na Londýnskej burze kovov sa považujú za celosvetovú referenčnú hodnotu pre surový hliník.

(56)

Z porovnania normálnej hodnoty a vývoznej ceny vyplýva, že spolupracujúci vyvážajúci výrobca zapojený do praktík obchádzania aj nespolupracujúci vyvážajúci výrobcovia dovážali počas sledovaného obdobia hliníkovú fóliu pre domácnosť do Únie za dumpingové ceny.

2.9.   Záver

(57)

Komisia na základe uvedených zistení dospela k záveru, že clá na dovoz dotknutého výrobku vymedzeného v pôvodnom prešetrovaní sa obchádzali dovozom mierne upraveného dotknutého výrobku s pôvodom v ČĽR.

(58)

Z prešetrovania takisto vyplynulo, že medzi ČĽR a Úniou došlo k zmene v štruktúre obchodu a že neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie tejto zmeny okrem uloženia cla.

(59)

Komisia takisto zistila, že tento dovoz spôsobil ujmu a že nápravné účinky cla sú oslabené z hľadiska cien a/alebo množstiev podobného výrobku. Bol stanovený aj dôkaz o dumpingu vo vzťahu k normálnym hodnotám predtým stanoveným pre podobný výrobok.

3.   OPATRENIA

(60)

Vzhľadom na uvedené zistenia Komisia dospela k záveru, že konečné antidumpingové clo uložené na dovoz dotknutého výrobku s pôvodom v ČĽR sa obchádza dovozom výrobku s pôvodom v ČĽR, ktorý je predmetom prešetrovania.

(61)

Na základe uvedených zistení sa však dospelo k záveru, že upravované hliníkové fólie musia byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti rozšírených opatrení.

(62)

S cieľom stanoviť, ako možno rozlišovať medzi HFD a UHF, Komisia najskôr vychádzala z ďalších kritérií doplňujúcich hrúbku hliníkovej fólie a šírku zvitkov.

(63)

Komisia usúdila, že súhrnná analýza súboru vlastností môže viesť k želanému rozlišovaniu: zliatiny, zmáčateľnosť a dierky v hliníkovej fólii.

(64)

Hliníková zliatina sa určuje podľa chemického zloženia výrobku (obsah skutočného hliníka a ďalších chemických látok). Na základe vyjadrení od zainteresovaných strán a informácií zhromaždených počas overovaní na mieste sa prešetrovaním zistilo, že UHF sa spravidla vyrábajú pomocou hliníkových zliatin 1235, 8011 a 8079.

(65)

Stupeň zmáčateľnosti je definovaný ako stupeň suchosti (čistota povrchu) hliníkových fólií od oleja, ktorý sa používa počas valcovania. Zmáčateľnosť UHF má všeobecne stupeň A, keďže akýkoľvek zvyšok oleja na povrchu by spôsobil problémy pri tlači a laminovaní.

(66)

Dierky sa objavujú v štruktúre hliníkovej fólie počas valcovania. Počet dierok pri predaji HFD spravidla nie je dôležitý a nie je súčasťou špecifikácie výrobku. Počet dierok je dôležitý pre výrobky UHF, pretože počas procesu laminácie môže lepidlo preniknúť z jednej strany fóliovej vrstvy na druhú cez dierky a poškodiť tak obalový materiál. Komisia zistila, že maximálny počet dierok v UHF všeobecne závisí od hrúbky fólie. Maximálny počet dierok na m2 v závislosti od hrúbky fólie

Tabuľka 2

Maximálny počet dierok na m2 v závislosti od hrúbky fólie

Hrúbka (v mikrónoch)

Počet dierok na m2

7

400

8

300

9

200

10

100

do 13

40

do 15

10

do 19

5

viac ako 20

žiadne

Zdroj: Čínski spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia, neprepojení dovozcovia do EÚ.

(67)

Tieto kritériá boli založené na zisteniach prešetrovania a vyjadreniach tretích strán.

(68)

Žiadateľ trval na tom, a po zverejnení zopakoval, že z uvedených kritérií nie je možné odvodiť funkčnú deliacu čiaru, a preto by tak vzniklo neprimerané riziko obchádzania. Tvrdil, že hliníkové fólie sú zameniteľné, a že niektoré hliníkové fólie pre domácnosť môžu byť vyrobené s použitím rovnakých hliníkových fólií, aké sa vo všeobecnosti používajú na výrobu UHF. Poukázal najmä na zliatiny 8011 a 8079. Pokiaľ ide o počet dierok, žiadateľ uviedol, že nejde o regulovanú požiadavku a že počet dierok je všeobecne založený na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim. Pokiaľ ide o kritérium zmáčateľnosti, žiadateľ takisto tvrdil, že nie je rozhodujúce určiť, či je hliníková fólia UHF. Počas vypočutia po zverejnení takisto uviedol, že ani kumulatívne použitie uvedených troch kritérií nepovedie k stanoveniu želaného rozlišovania. Aj keby boli splnené všetky tri kritériá pre UHF, dovoz by sa aj tak mohol používať ako fólia pre domácnosť a narúšať hospodársku súťaž. Podľa názoru žiadateľa je jediným spôsobom rozlišovania medzi HFD a UHF rozlišovanie podľa ich koncového použitia. Po ďalšom zverejnení žiadateľ uviedol, že vyvážajúci výrobcovia oslobodení podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia by mali byť podrobení colnému režimu koncové použitie v súlade s článkom 254 Colného kódexu Únie, aby sa zabránilo akémukoľvek ďalšiemu obchádzaniu opatrení.

(69)

Jeden zo spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov takisto uviedol, že kritériá navrhované Komisiou na rozlišovanie UHF od HFD neboli spoločne a všeobecne prijaté odvetvím spracovania hliníka. Uviedol, že by sa ponechala možnosť obchádzania rozšírených antidumpingových ciel a viedlo by to k významnému poklesu priemernej ceny UHF, mohlo by to viesť k ďalšiemu antidumpingovému podnetu.

(70)

Po ďalšom zverejnení dovozca trval na svojom názore, že rozlišovanie je naozaj možné a dostatočné na základe ďalšej kumulatívnej analýzy troch vlastností – zliatiny, zmáčateľnosti a dierok.

(71)

V reakcii na tieto argumenty Komisia najprv pripomenula, že opatrenia na zabránenie obchádzania nemôžu byť zákonne uložené len na základe rizika obchádzania, ale len ak by boli splnené podmienky stanovené v článku 13 základného nariadenia. Žiadosť žiadateľa, aby boli oslobodení vyvážajúci výrobcovia podrobení kontrole koncového použitia, bola preto zamietnutá.

(72)

Po úvodnom a ďalšom zverejnení Komisia podrobnejšie posudzovala svoj pôvodný prístup, ktorý je podrobne opísaný v odôvodneniach 62 a 66, a argumenty predložené dovozcom, ktoré sú uvedené v odôvodnení 70. Komisia zotrvala na svojom závere, že z dôvodu podobných vlastností nie je možné vylúčiť, že UHF, ktorá spĺňa technické požiadavky uvedené v odôvodnení 61 a 67, by sa v skutočnosti používala na použitia v domácnosti. Dospela preto k záveru, že vzhľadom na osobitné okolnosti prípadu je najvhodnejší spôsob rozlišovania medzi uvedenými dvomi výrobkami na účel rozšírenia pôvodného opatrenia ich koncové použitie. Zodpovedajúcim spôsobom dovozcovia, ktorí nepoužívajú dovážanú hliníkovú fóliu na použitia v domácnosti, budú mať možnosť urobiť vyhlásenie podliehajúce colnému režimu koncové použitie v súlade s článkom 254 Colného kódexu Únie.

4.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE

4.1.   Žiadosť skupín vyvážajúcich výrobcov o oslobodenie

(73)

V súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia päť spolupracujúcich skupín vyvážajúcich výrobcov z ČĽR požiadalo o oslobodenie od prípadných rozšírených opatrení a predložilo žiadosť o oslobodenie.

(74)

Na základe prešetrovania sa zistilo, že štyri skupiny čínskych vyvážajúcich výrobcov vyvážali do Únie iba UHF a nie mierne upravené hliníkové fólie pre domácnosť. Zistilo sa, že tieto skupiny čínskych vyvážajúcich výrobcov neobchádzajú súčasné clá. Komisia sa preto domnievala, že týmto spoločnostiam by mohlo byť udelené oslobodenie od rozšírených ciel podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

(75)

Prešetrovaním sa takisto preukázalo, že jeden spolupracujúci výrobca, spoločnosť Dingsheng Aluminium Group, bol zapojený do všetkých typov praktík obchádzania s výnimkou jednej, konkrétne, že nevyvážal do Únie hliníkové fólie s hrúbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,045 mm, ak sa predkladajú s aspoň dvomi vrstvami, bez ohľadu na šírku zvitkov.

(76)

K záveru, že táto spoločnosť bola zapojená do troch praktík obchádzania, sa dospelo na základe niekoľkých faktorov. Po prvé, Komisia určila mierne upravené výrobky, ktoré táto spoločnosť vyvážala do Únie na základe informácií, ktoré táto spoločnosť poskytla v súvislosti so svojím predajom HFD a UHF svojim zákazníkom. Po druhé, bola overená vzorka faktúr týkajúcich sa zákazníkov HFD a UHF. Vykonaním týchto úkonov sa potvrdilo, že výrobky predávané zákazníkom označené ako HFD boli v skutočnosti buď dotknutý výrobok, alebo mierne upravená HFD. Komisia na základe toho zistila, že obchádzaná, mierne upravená HFD tvorila 20 % všetkého vývozu výrobku, ktorý bol predmetom prešetrovania, zatiaľ čo zvyšok v prípade tejto spoločnosti tvorila skutočná UHF. Po tretie, v prípade tejto spoločnosti bola zistená jasná zmena v štruktúre obchodu, v rámci ktorej bol vývoz dotknutého výrobku nahradený mierne upraveným výrobkom. Po štvrté, nebolo zistené žiadne iné ekonomické opodstatnenie tejto zmeny v štruktúre obchodu okrem uloženia opatrení. Po piate, bol zistený dumping aj oslabovanie nápravného účinku ciel, pokiaľ ide o mierne upravené výrobky vyvážané týmto vyvážajúcim výrobcom.

(77)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti preto spoločnosti Dingsheng Aluminium Group nemohlo byť udelené oslobodenie podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

(78)

Po zverejnení žiadateľ tvrdil, že čínskym vyvážajúcim výrobcom by sa nemalo udeliť oslobodenie z rozsahu pôsobnosti rozšírených opatrení.

(79)

Tvrdil, že Komisia nemohla overiť, či oslobodení čínski vyvážajúci výrobcovia naozaj vyvážali UHF, keďže sa to v dotazníkoch neuvádzalo. Okrem toho uviedol, že praktika obchádzania sa bude uskutočňovať v Únii. Za týchto okolností nie je možné udeliť vývozcom oslobodenie zo zákona.

(80)

Komisia navštívila vyvážajúcich výrobcov na mieste a overila, okrem iného, technické vlastnosti a konečné použitia výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, predávaného do Únie. Z overovaní na mieste potom dospela k záveru, že výrobok vyvážaný štyrmi vyvážajúcimi výrobcami bola v skutočnosti UHF, to znamená výrobok, na ktorý sa nevzťahuje toto prešetrovanie. Komisia takisto zistila, že mierne upravenie výrobku sa uskutočnilo v Číne, a to v priestoroch jedného zo spolupracujúcich výrobcov a – na základe dostupných skutočností – v priestoroch nespolupracujúcich výrobcov. Bolo preto možné a dokonca potrebné udeliť oslobodenie tým, ktorí sa nezapojili do žiadnej formy praktík obchádzania v Číne a spĺňali podmienky článku 13 ods. 4 základného nariadenia. V dôsledku toho bola táto sťažnosť zamietnutá.

4.2.   Žiadosť neprepojených dovozcov o oslobodenie

(81)

Keď v rámci Únie dochádza k praktike obchádzania, článkom 13 ods. 4 základného nariadenia sa umožňuje oslobodenie dovozcov od rozšírených ciel, ak dokážu, že nie sú spojení s výrobcami, ktorí podliehajú opatreniam.

(82)

Z týchto dôvodov bolo od neprepojených dovozcov doručených a preskúmaných päť žiadostí o oslobodenie. Jedna zo spoločností, Wrap Films Systems Ltd, následne ukončila spoluprácu.

(83)

Komisia zistila, že aj keď v niektorých prípadoch dochádza ku konečnej kompletizácii (rozrezanie fólie na menšie zvitky) v Únii, samotné mierne upravenie dotknutého výrobku sa vykonáva mimo Únie, konkrétne v ČĽR. Z týchto dôvodov Komisia usúdila, že neprepojeným dovozcom nemožno udeliť oslobodenia.

(84)

V prípade troch zo štyroch spolupracujúcich spoločností sa zistilo, že boli skutočnými dovozcami, ktorí ďalej predávali výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, bez toho, aby ho spracovali. Tieto spoločnosti preto nemôžu byť oslobodené od rozšírených ciel podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia. Iba jedna zo spoločností, spoločnosť Von Aschenbach &Voss GmbH, dováža z ČĽR výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, vo forme hliníkových fólií pre domácnosť vo zvitkoch presahujúcich 650 mm a ďalej ho spracúva. Fólia sa predtým, ako sa predá zákazníkom spoločnosti (subjekty zaoberajúce sa prevíjaním), nareže.

(85)

Spoločnosť Von Aschenbach & Voss pred uložením existujúcich opatrení dovážala do Únie dotknutý výrobok, pričom bola zistená jasná zmena v štruktúre. Zistenia Komisie nepodporujú názor spoločnosti na existenciu náležitého dôvodu alebo iného ekonomického opodstatnenia, než je uloženie ciel. Preto aj keby Komisia pripustila, že to odôvodňuje skutočnosť, že praktika obchádzania bola dokončená v rámci Únie, tejto spoločnosti by sa nemohlo udeliť oslobodenie.

(86)

Preto sa dospelo k záveru, že žiadny z neprepojených dovozcov nemôže byť oslobodený podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

4.3.   Záver

(87)

Na základe uvedených zistení sa dospelo k záveru, že štyria z piatich spolupracujúcich skupín čínskych vyvážajúcich výrobcov by mohli byť oslobodení od rozšírených ciel. Zistilo sa, že jeden z čínskych vyvážajúcich výrobcov, spoločnosť Dingsheng Aluminium Group, nemôže byť oslobodený.

(88)

Takisto sa dospelo k záveru, že žiadny z neprepojených dovozcov nemôže byť oslobodený podľa článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

5.   ZÁVER

(89)

V súlade s článkom 13 ods. 1 prvou vetou základného nariadenia by existujúce antidumpingové opatrenia týkajúce sa dovozu dotknutého výrobku s pôvodom v ČĽR mali byť rozšírené na dovoz výrobku s pôvodom v ČĽR, ktorý je predmetom prešetrovania.

(90)

Podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia, v ktorých sa stanovuje, že na dovoz do Únie, ktorý podlieha registrácii uloženej nariadením, ktorým sa začína prešetrovanie, by sa mali vzťahovať všetky rozšírené opatrenia, by sa malo vyberať antidumpingové clo na dovoz

hliníkových fólií s hrúbkou nie menšou ako 0,007 mm, ale nie väčšou ako 0,008 mm, tiež žíhaných, bez ohľadu na šírku zvitkov, alebo

hliníkových fólií s hrúbkou nie menšou ako 0,008 mm, ale nie väčšou ako 0,018 mm, tiež žíhaných, vo zvitkoch so šírkou presahujúcou 650 mm, alebo

hliníkových fólií s hrúbkou väčšou ako 0,018 mm a menšou ako 0,021 mm, tiež žíhaných, bez ohľadu na šírku zvitkov, alebo

hliníkových fólií s hrúbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,045 mm, tiež žíhaných, ak sa predkladajú s aspoň dvomi vrstvami, bez ohľadu na šírku zvitkov,

s pôvodom v ČĽR do Únie.

(91)

Výrobok opísaný v odôvodnení 90 by mal byť oslobodený od rozšíreného antidumpingového cla, ak je dovezený na iné účely okrem použitia fólie pre domácnosť. Toto oslobodenie by malo podliehať podmienkam stanoveným v príslušných colných ustanoveniach Únie o colnom režime konečné použitie, najmä článku 254 Colného kódexu Únie.

6.   ZVEREJŇOVANIE

(92)

Všetky zainteresované strany boli informované o podstatných skutočnostiach a úvahách, ktoré viedli k uvedeným záverom, a boli vyzvané, aby predložili pripomienky. Tieto pripomienky sa riešili v tomto nariadení.

(93)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo uplatniteľné na „všetky ostatné spoločnosti“ uložené článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 925/2009 na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa týmto rozširuje na dovoz do Únie

hliníkových fólií s hrúbkou nie menšou ako 0,007 mm, ale menšou ako 0,008 mm, tiež žíhaných, bez ohľadu na šírku zvitkov, ktoré v súčasnosti patria pod číselný znak KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111930) alebo

hliníkových fólií s hrúbkou nie menšou ako 0,008 mm, ale nie väčšou ako 0,018 mm, tiež žíhaných, vo zvitkoch so šírkou presahujúcou 650 mm, ktoré v súčasnosti patria pod číselný znak KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111940), alebo

hliníkových fólií s hrúbkou väčšou ako 0,018 mm, ale menšou ako 0,021 mm, tiež žíhaných, bez ohľadu na šírku zvitkov, ktoré v súčasnosti patria pod číselný znak KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111950), alebo

hliníkových fólií s hrúbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,045 mm, tiež žíhaných, ak sa predkladajú aspoň s dvoma vrstvami, bez ohľadu na šírku zvitkov, ktoré v súčasnosti patria pod číselný znak KN ex 7607 11 90 (kódy TARIC 7607119045 a 7607119080).

2.   Toto rozšírenie sa nevzťahuje na dovoz uvedený v odseku 1 tohto článku, vyrobený ďalej uvedenými spoločnosťami:

Názov spoločnosti

Doplnkový kód TARIC

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd

C198

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd

C199

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

C200

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd

C201

3.   Uplatňovanie oslobodení udelených spoločnostiam konkrétne uvedeným v odseku 2 tohto článku je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry vystavenej výrobcom, ktorá musí obsahovať vyhlásenie s dátumom a podpisom zástupcu subjektu, ktorý túto faktúru vystavil, s uvedením jeho mena a funkcie, colným orgánom členských štátov. Toto vyhlásenie sa vypracuje takto: „Ja, podpísaný(-á), potvrdzujem, že (objem) určitej hliníkovej fólie predávanej na vývoz do Európskej únie, na ktorú sa vzťahuje táto faktúra, vyrobila (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (názov dotknutej krajiny). Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.“ V prípade nepredloženia takejto faktúry sa podľa odseku 1 tohto článku uloží antidumpingové clo.

4.   Výrobok opísaný v odseku 1 sa oslobodzuje od antidumpingového cla, ak je dovezený na iné účely okrem použitia fólie pre domácnosť. Oslobodenie podlieha podmienkam stanoveným v príslušných colných ustanoveniach Únie o colnom režime konečné použitie, najmä článku 254 Colného kódexu Únie.

5.   Clo rozšírené odsekom 1 tohto článku sa vyberá v prípade dovozu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, zaregistrovaného v súlade s článkom 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/865 a s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036, s výnimkou dovozu vyrobeného spoločnosťami uvedenými v odseku 2 tohto článku, a s výnimkou dovozu, v prípade ktorého sa dokáže, že bol použitý na iné použitia než fólia pre domácnosť v súlade s odsekom 4.

6.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia, ktoré sa týkajú cla.

Článok 2

1.   Žiadosti o oslobodenie od cla rozšíreného článkom 1 sa predložia písomne v jednom z úradných jazykov Európskej únie a musia byť podpísané osobou oprávnenou zastupovať subjekt, ktorý žiada o oslobodenie. Žiadosť sa musí zaslať na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

Belgicko

2.   Komisia môže podľa článku 13 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1036 povoliť formou rozhodnutia oslobodenie dovozu od spoločností, ktoré neobchádzajú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2384, od cla rozšíreného článkom 1 tohto nariadenia.

Článok 3

Colným orgánom sa týmto nariaďuje, aby prestali vykonávať registráciu dovozu zavedenú v súlade s článkom 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/865.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 925/2009 z 24. septembra 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Arménsku, Brazílii a Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 262, 6.10.2009, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2384 zo 17. decembra 2015, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa dovozu určitých hliníkových fólií s pôvodom v Brazílii po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2015, s. 63).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/865 z 31. mája 2016, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2384 na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mierne upravených hliníkových fólií z Čínskej ľudovej republiky a na základe ktorého sa zavádza registrácia takéhoto dovozu (Ú. v. EÚ L 144, 1.6.2016, s. 35).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(6)  Odôvodnenie 89 nariadenia Komisie (ES) č. 287/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Arménsku, Brazílii a Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 17).

(7)  Ú. v. EÚ C 444, 12.12.2014, s. 13.

(8)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1928 z 23. októbra 2015, ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 281, 27.10.2015, s. 16).

(9)  Komisia na stanovenie objemu mierne upraveného dotknutého výrobku v rámci výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania za sledované obdobie, použila nasledujúci postup. Po prvé, Komisia stanovila celkový objem vývozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Číny na základe Eurostatu. Po druhé, z overených dotazníkových odpovedí spolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov Komisia stanovila objem vývozu UHF piatich spolupracujúcich spoločností. Po tretie, Komisia odpočítala objem vývozu UHF týchto piatich spolupracujúcich spoločností od celkového vývozu z Číny. Vzhľadom na veľmi vysokú úroveň nespolupráce sa Komisia domnievala, že má dostatočný základ, aby mohla predpokladať, že nespolupracujúce spoločnosti vyvážajú mierne upravený výrobok. Na základe toho Komisia dospela k záveru, že 80 % celkového vývozu z Číny pozostáva z vývozu mierne upravených výrobkov a 20 % predstavuje vývoz UHF. Komisia použila tento pomer na stanovenie zmeny v štruktúre obchodu.


17.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/64


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/272

zo 16. februára 2017,

ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1331/2011 na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dovozom zasielaným z Indie, bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indii, a na základe ktorého sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

po informovaní členských štátov,

keďže:

A.   ŽIADOSŤ

(1)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bola podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036 (ďalej len „základné nariadenie“) doručená žiadosť o prešetrenie možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dovozom zasielaným z Indie, bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indii, a o zavedenie registrácie takéhoto dovozu.

(2)

Žiadosť 3. januára 2017 podal výbor na obranu odvetvia bezšvových rúr z nehrdzavejúcej ocele v Európskej únii (Defence Committee of the Seamless Stainless Steel Tubes Industry of the European Union, ďalej len „žiadateľ“).

B.   VÝROBOK

(3)

Dotknutým výrobkom, ktorého sa možné obchádzanie opatrení týka, sú určité bezšvové rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele (s výnimkou rúr a rúrok s pripojeným príslušenstvom vhodných na vedenie plynov alebo kvapalín určených na použitie v civilných lietadlách). V súčasnosti patrí pod číselné znaky KN 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 a ex 7304 90 00, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „dotknutý výrobok“). Na tento výrobok sa vzťahujú opatrenia, ktoré sú v súčasnosti platné.

(4)

Prešetrovaný výrobok je rovnaký ako výrobok vymedzený v predchádzajúcom odôvodnení, ale je zasielaný z Indie, bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Indii, a v súčasnosti patrí pod rovnaké číselné znaky KN ako dotknutý výrobok (ďalej len „prešetrovaný výrobok“).

C.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(5)

Opatreniami, ktoré sú platné v súčasnosti a ktoré sú možno obchádzané, sú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1331/2011, (ďalej len „existujúce opatrenia“) (2).

D.   DÔVODY

(6)

Žiadosť obsahuje dostatočné dôkazy prima facie, že antidumpingové opatrenia uložené na dotknutý výrobok sa obchádzajú dovozom prešetrovaného výrobku zasielaným z Indie.

(7)

Predložili sa nasledujúce dôkazy.

(8)

Zo žiadosti vyplýva, že po zavedení opatrení došlo k významnej zmene v štruktúre obchodu týkajúceho sa vývozu z Čínskej ľudovej republiky a Indie do Únie a že pre takúto zmenu neexistuje iná dostatočná náležitá príčina alebo hospodárske odôvodnenie, než je uloženie cla.

(9)

Táto zmena je podľa všetkého dôsledkom zasielania dotknutého výrobku cez Indiu do Únie, a to či už dokončovacie operácie boli vykonané alebo neboli. Žiadateľ predložil dostatočné dôkazy prima facie, ktoré preukazujú, že hodnota pridaná v rámci dokončovacej operácie je nižšia ako 25 % výrobných nákladov.

(10)

Žiadosť okrem toho obsahuje dostatočné dôkazy prima facie o tom, že nápravné účinky existujúcich antidumpingových opatrení na dotknutý výrobok sú ohrozené, a to s ohľadom na množstvo i cenu. Dovoz dotknutého výrobku bol podľa všetkého nahradený značným objemom dovozu prešetrovaného výrobku. Navyše existujú dostatočné dôkazy prima facie o tom, že prešetrovaný výrobok sa dováža za nižšie ceny, než je cena nespôsobujúca ujmu stanovená v rámci prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu existujúcich opatrení.

(11)

Žiadosť napokon obsahuje dostatočné dôkazy prima facie o tom, že ceny prešetrovaného výrobku sú v porovnaní s normálnou hodnotou dotknutého výrobku, ktorá bola stanovená predtým, dumpingové.

(12)

Ak sa počas prešetrovania zistia praktiky obchádzania cez Indiu upravené v článku 13 základného nariadenia iné ako prekládka a montážne činnosti, prešetrovanie sa môže vzťahovať aj na tieto praktiky.

E.   POSTUP

(13)

Komisia na základe uvedených skutočností dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia prešetrovania podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia a na zavedenie povinnej registrácie dovozu prešetrovaných výrobkov v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia.

a)   Dotazníky

(14)

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle dotazníky známym vývozcom/výrobcom v Indii a známym združeniam vývozcov/výrobcov v ČĽR, známym dovozcom a známym združeniam dovozcov v Únii a orgánom v Indii a ČĽR. V prípade potreby možno požadovať informácie aj od výrobného odvetvia Únie.

(15)

Všetky zainteresované strany by mali v každom prípade kontaktovať Komisiu, najneskôr však v lehote stanovenej v článku 3 tohto nariadenia, a požiadať o dotazník v rámci lehoty stanovenej v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia, keďže lehota stanovená v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia sa uplatňuje na všetky zainteresované strany.

(16)

Orgány v Indii a ČĽR budú informované o začatí prešetrovania.

b)   Zhromažďovanie informácií a vypočutia

(17)

Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a predložili podporné dôkazy. Komisia môže okrem toho vypočuť zainteresované strany za predpokladu, že predložia písomnú žiadosť a preukážu, že na ich vypočutie existujú osobitné dôvody.

c)   Oslobodenie od registrácie dovozu alebo od opatrení

(18)

V súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia môže byť dovoz prešetrovaných výrobkov oslobodený od registrácie alebo opatrení, ak tento dovoz nepredstavuje obchádzanie opatrení.

(19)

Keďže k možnému obchádzaniu opatrení môže dochádzať mimo Únie, výrobcov prešetrovaných výrobkov v Indii možno v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia oslobodiť, ak vedia preukázať, že nie sú prepojení (3) so žiadnym výrobcom, na ktorého sa vzťahujú opatrenia (4), a o ktorých sa zistilo, že nie sú zapojení do praktík obchádzania vymedzených v článku 13 ods. 1 a článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Výrobcovia, ktorí majú záujem o takéto oslobodenie, by mali predložiť žiadosť náležite podloženú dôkazmi v lehote uvedenej v článku 3 ods. 3 tohto nariadenia.

F.   REGISTRÁCIA

(20)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia má dovoz prešetrovaného výrobku, podliehať registrácii, aby sa zabezpečilo, že ak sa pri prešetrovaní zistí obchádzanie opatrení, bude možné vybrať antidumpingové clo v príslušnej výške odo dňa uloženia povinnosti registrácie takéhoto dovozu.

G.   LEHOTY

(21)

V záujme správneho administratívneho postupu by sa mali stanoviť lehoty, v rámci ktorých:

sa zainteresované strany môžu Komisii prihlásiť, písomne vyjadriť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sa majú pri prešetrovaní zohľadniť,

môžu výrobcovia z Indie požiadať o oslobodenie od registrácie dovozu alebo od opatrení,

môžu zainteresované strany písomne požiadať Komisiu o vypočutie.

(22)

Upozorňujeme, že uplatňovanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od prihlásenia sa strany v rámci lehôt stanovených v článku 3 tohto nariadenia.

H.   NESPOLUPRÁCA

(23)

V prípadoch, ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, predbežné alebo konečné zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, možno v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať na základe dostupných skutočností.

(24)

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

(25)

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne, a zistenia sa preto v súlade s článkom 18 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

(26)

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za nespoluprácu, pokiaľ zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by jej spôsobilo ďalšiu neprimeranú záťaž alebo ďalšie neprimerané výdavky. Zainteresovaná strana by sa mala okamžite obrátiť na Komisiu.

I.   HARMONOGRAM PREŠETROVANIA

(27)

V súlade s článkom 13 ods. 3 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do deviatich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

J.   SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(28)

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

K.   ÚRADNÍK PRE VYPOČUTIE

(29)

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie je prostredníkom medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie jednotlivej zainteresovanej strany a pôsobiť ako sprostredkovateľ v záujme zabezpečenia plného uplatnenia práv zainteresovanej strany na obhajobu.

(30)

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Úradník pre vypočutie takisto poskytne príležitosti na vypočutie s účasťou strán, na ktorom možno predniesť rôzne stanoviská a argumenty na vyvrátenie dôkazov.

(31)

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa začína prešetrovanie podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036 s cieľom určiť, či sa dovozom určitých bezšvových rúr a rúrok z nehrdzavejúcej ocele do Únie, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 7304 11 00, ex 7304 22 00, ex 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 a ex 7304 90 00 a ktoré sú zasielané z Indie (kódy TARIC: 7304110011, 7304110019, 7304220021, 7304220029, 7304240021, 7304240029, 7304410091, 7304491091, 7304499391, 7304499591, 7304499991 a 7304900091), bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Indii, obchádzajú opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1331/2011.

Článok 2

Colné orgány prijmú podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036 náležité opatrenia na registráciu dovozu výrobkov uvedených v článku 1 tohto nariadenia do Únie.

Registrácia sa skončí po uplynutí deviatich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Prostredníctvom nariadenia môže Komisia colným orgánom nariadiť, aby zastavili registráciu dovozu výrobkov vyrobených výrobcami, ktorí požiadali o oslobodenie od registrácie a o ktorých sa zistilo, že spĺňajú podmienky na udelenie oslobodenia, do Únie.

Článok 3

1.   Dotazníky sa musia od Komisie vyžiadať do 15 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Zainteresované strany, ak sa ich vyjadrenia majú v rámci prešetrovania zohľadniť, sa musia Komisii prihlásiť, písomne uviesť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie do 37 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ nie je určené inak.

3.   Výrobcovia z Indie, ktorí žiadajú o oslobodenie od registrácie dovozu alebo od opatrení, musia v tej istej 37-dňovej lehote predložiť žiadosť náležite podloženú dôkazmi.

4.   Zainteresované strany môžu takisto požiadať o vypočutie Komisiou v rámci rovnakej 37-dňovej lehoty.

5.   Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nesmú vzťahovať autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa výslovne povoľuje, že: a) Komisia môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje sa môžu poskytnúť zainteresovaným stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich právo na obhajobu.

6.   Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto nariadení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako ‚Limited‘ (6).

7.   Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako ‚Limited‘, sa požaduje, aby v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036 predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako ‚For inspection by interested parties‘. Tento súhrn by mal byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií. Ak zainteresovaná strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepredloží ich súhrn, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, nemusí sa na takéto informácie prihliadať.

8.   Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti predkladali prostredníctvom e-mailu vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení, s výnimkou rozsiahlych odpovedí, ktoré sa predkladajú na nosičoch CD-ROM alebo DVD osobne alebo doporučenou zásielkou. Použitím e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152582.pdf.

Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami, alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R670-SSSPT-CIRC@ec.europa.eu

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1331/2011 zo 14. decembra 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011, s. 6).

(3)  V súlade s článkom 127 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558), sa dve osoby považujú za prepojené, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými obchodnými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, kontroluje alebo má v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú; f) obe priamo alebo nepriamo kontroluje tretia osoba; g) obe spoločne kontrolujú tretiu osobu priamo alebo nepriamo; alebo h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou tieto vzťahy: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. V tomto kontexte „osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

(4)  Oslobodenie sa však môže udeliť aj v prípade, keď sú výrobcovia vo vyššie uvedenom zmysle prepojení so spoločnosťami, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené na dovoz s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ak neexistuje dôkaz o tom, že prepojenie so spoločnosťami, na ktoré sa vzťahujú pôvodné opatrenia, vzniklo alebo sa využívalo na obchádzanie pôvodných opatrení.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Dokument označený ako ‚Limited‘ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia (EÚ) 2016/1036 a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).


17.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/70


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/273

zo 16. februára 2017,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

337,2

MA

110,8

TN

194,0

TR

130,7

ZZ

193,2

0707 00 05

MA

64,9

TR

183,3

ZZ

124,1

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

54,7

TR

180,1

ZZ

117,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,0

IL

74,2

MA

50,9

TN

56,6

TR

76,3

ZZ

61,0

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

93,2

IL

123,2

JM

122,7

MA

93,3

TR

85,5

ZZ

103,6

0805 22 00

IL

112,1

MA

103,8

ZZ

108,0

0805 50 10

EG

82,4

TR

98,6

ZZ

90,5

0808 10 80

CN

128,2

US

103,9

ZZ

116,1

0808 30 90

CL

121,2

CN

112,8

ZA

127,0

ZZ

120,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

17.2.2017   

SK