ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 39

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
16. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/261 z 15. februára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/262 zo 6. februára 2017, ktorým sa pre Generálny sekretariát Rady určuje menovací orgán a orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2013/811/EÚ

4

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/263 zo 14. februára 2017 o zmierňovaní rizika a posilnených opatreniach biologickej bezpečnosti a systémoch včasného zisťovania v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú voľne žijúce vtáky z hľadiska prenosu vysoko patogénnych vírusov vtáčej chrípky na hydinu [oznámené pod číslom C(2017) 765]  ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/264 zo 14. februára 2017, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2017) 766]

12

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/265 zo 14. februára 2017 o zaradení vlády Severozápadných teritórií Kanady ako uznaného orgánu do zoznamu uvedeného v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1850, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov [oznámené pod číslom C(2017) 757]

43

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie podvýboru pre clá EÚ a Moldavskej republiky č. 1/2016 zo 6. októbra 2016, ktorým sa nahrádza protokol II k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu výrobky s pôvodom a metód administratívnej spolupráce [2017/266]

45

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 84/16/COL z 27. apríla 2016, ktorým sa po sto prvýkrát menia procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením nových usmernení pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s fungovaním Dohody o EHP [2017/267]

49

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

16.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/261

z 15. februára 2017,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

337,2

MA

120,3

SN

359,5

TR

130,6

ZZ

236,9

0707 00 05

MA

64,9

TR

186,2

ZZ

125,6

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

57,8

TR

183,0

ZZ

120,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,8

IL

69,5

MA

48,8

TN

49,3

TR

76,6

ZZ

58,6

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

93,2

IL

166,2

JM

122,7

MA

92,0

TR

87,8

ZZ

112,4

0805 22 00

IL

114,7

MA

103,2

TR

60,4

ZZ

92,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

98,8

ZZ

90,6

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

CL

121,2

CN

112,8

ZA

121,7

ZZ

118,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

16.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/4


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/262

zo 6. februára 2017,

ktorým sa pre Generálny sekretariát Rady určuje menovací orgán a orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2013/811/EÚ

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie ustanovené nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na článok 2 služobného poriadku a článok 6 podmienok zamestnávania,

keďže:

(1)

Podľa článku 240 ods. 2 prvého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie Generálny sekretariát Rady riadi generálny tajomník.

(2)

Na podporu zjednodušenia administratívy a účinného riadenia personálu by mal mať generálny tajomník väčšie možnosti delegovať svoje právomoci, pokiaľ ide o uplatňovanie Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (ďalej len „podmienky zamestnávania“) na generálneho riaditeľa administratívy. Okrem toho by mal byť generálny tajomník oprávnený delegovať na všetkých generálnych riaditeľov právomoc rozhodovať o vnútornom pridelení a preložení podľa personálnych potrieb v rámci ich generálnych riaditeľstiev.

(3)

Rozhodnutie Rady 2013/811/EÚ (2) by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Pokiaľ ide o Generálny sekretariát Rady, právomoci udelené služobným poriadkom menovaciemu orgánu a podmienkami zamestnávania orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy vykonáva:

a)

Rada, pokiaľ ide o generálneho tajomníka;

b)

Rada na návrh generálneho tajomníka, pokiaľ ide o uplatňovanie článkov 1a, 30, 34, 41, 49, 50 a 51 služobného poriadku na generálnych riaditeľov;

c)

v ostatných prípadoch generálny tajomník.

2.   Generálny tajomník je oprávnený úplne alebo sčasti delegovať na generálneho riaditeľa administratívy niektoré alebo všetky svoje právomoci, pokiaľ ide o uplatňovanie služobného poriadku a podmienok zamestnávania.

3.   Generálny tajomník je oprávnený delegovať na všetkých generálnych riaditeľov právomoc rozhodovať o pridelení a preložení v záujme služby v rámci ich generálnych riaditeľstiev podľa článku 7 ods. 1 prvého pododseku služobného poriadku.

Článok 2

Rozhodnutie 2013/811/EÚ sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. marca 2017.

V Bruseli 6. februára 2017

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/811/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorým sa pre Generálny sekretariát Rady určuje menovací orgán a orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/444/EÚ (Ú. v. EÚ L 355, 31.12.2013, s. 91).


16.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/6


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/263

zo 14. februára 2017

o zmierňovaní rizika a posilnených opatreniach biologickej bezpečnosti a systémoch včasného zisťovania v súvislosti s rizikami, ktoré predstavujú voľne žijúce vtáky z hľadiska prenosu vysoko patogénnych vírusov vtáčej chrípky na hydinu

[oznámené pod číslom C(2017) 765]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcej sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (3), a najmä na jej článok 63 ods. 3,

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka je infekčná vírusová choroba vtákov vrátane hydiny. Infekcie domácej hydiny vyvolané vírusmi vtáčej chrípky sú spôsobované dvomi hlavnými formami tejto choroby, ktoré sa odlišujú svojou virulenciou. Nízkopatogénna forma sa obvykle prejavuje iba miernymi symptómami, zatiaľ čo vysokopatogénna forma spôsobuje pri väčšine druhov hydiny veľmi vysokú úmrtnosť. Uvedená choroba môže mať vážny dosah na ziskovosť chovu hydiny.

(2)

V smernici 2005/94/ES sa stanovujú minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade výskytu ohniska uvedenej choroby v prípade hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí, a takisto sa ustanovujú určité preventívne opatrenia týkajúce sa dozoru a včasného odhalenia vtáčej chrípky.

(3)

V smernici 2005/94/ES sa takisto stanovuje, že Komisia môže prijať podrobné pravidlá, ktoré si vyžaduje epidemiologická situácia, s cieľom doplniť minimálne kontrolné opatrenia stanovené v uvedenej smernici.

(4)

Je známe, že voľne žijúce vtáctvo, najmä voľne žijúce sťahovavé vodné vtáctvo, je prirodzeným hostiteľom pre nízkopatogénne vírusy vtáčej chrípky, ktoré prenášajú počas svojho sezónneho migračného pohybu, a to spravidla bez toho, aby sa pri nich prejavili príznaky uvedenej choroby. Od polovice roka 2005 však z dôkazov vyplynulo, že voľne žijúce vtáctvo sa môže nakaziť vírusovým kmeňom vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) podtypu H5N1 a prenášať ho na veľké vzdialenosti (4).

(5)

Prítomnosť vírusov vtáčej chrípky v prípade voľne žijúceho vtáctva predstavuje pretrvávajúcu hrozbu pre priame a nepriame zavlečenie týchto vírusov do chovov, kde sa drží hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí s rizikom ďalšieho šírenia vírusu z infikovaného chovu do iných chovov.

(6)

Rozhodnutie Komisie 2005/734/ES (5) bolo prijaté po zavlečení vírusu vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1 v priebehu roka 2005 z juhovýchodnej Ázie do Európy, ktorý sa šíril smerom na západ, a jeho cieľom bolo posilniť kontrolné opatrenia, ktoré už boli stanovené v právnych predpisoch Únie, a to najmä vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje neočakávané medzikontinentálne šírenie uvedeného vírusu vysokopatogénnej vtáčej chrípky v prípade voľne žijúceho vtáctva.

(7)

Rozhodnutím 2005/734/ES sa stanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti a dodatočné opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť riziko prenosu vírusu vysokopatogénnej vtáčej chrípky H5N1 z voľne žijúceho vtáctva na hydinu a iné vtáctvo žijúce v zajatí zabránením priamemu a nepriamemu kontaktu medzi týmito populáciami. Rozhodnutím 2005/734/ES sa od členských štátov vyžaduje, aby určili oblasti na ich území, v ktorých existuje mimoriadne riziko zavlečenia vírusu vysokopatogénnej vtáčej chrípky H5N1 do chovov s prítomnosťou hydiny a iného vtáctva žijúceho v zajatí, a to vzhľadom na epidemiologickú situáciu a špecifické rizikové faktory. Od členských štátov sa vyžaduje, aby uplatňovali určité opatrenia na zníženie rizika v uvedených oblastiach s vysokým rizikom, napríklad na zabezpečenie toho, aby dotknutá hydina bola držaná vo vnútorných priestoroch. Od členských štátov sa takisto vyžaduje, aby zabezpečili, že vlastníci budú lepšie informovaní o rizikách prenosu a o potrebe uplatňovať v chovoch opatrenia biologickej bezpečnosti.

(8)

V rozhodnutí 2005/734/ES sa okrem toho vyžaduje, aby členské štáty zaviedli systémy včasného zisťovania zamerané na to, aby vlastníci rýchlo oznamovali akékoľvek príznaky vtáčej chrípky v kŕdľoch hydiny príslušnému orgánu veterinárnej správy, ktorý by mal zohľadňovať osobitné parametre a drobné zmeny, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa produkcie.

(9)

V rozhodnutí Komisie 2010/367/EÚ (6) sa stanovujú usmernenia o povinnej implementácii programov zameraných na sledovanie vtáčej chrípky u hydiny a voľne žijúceho vtáctva v členských štátoch vrátane požiadaviek týkajúcich sa odberu vzoriek a laboratórneho testovania. Stanovuje sa v ňom aj, že príslušné orgány musia byť bezodkladne informované o akejkoľvek abnormálnej úmrtnosti, závažnej chorobe alebo úmrtnosti v prípade voľne žijúceho vtáctva, a najmä v prípade voľne žijúceho sťahovavého vodného vtáctva.

(10)

V priebehu druhej polovice roka 2014 a začiatkom roka 2015 bol do Únie zavlečený vírus vysokopatogénnej vtáčej chrípky H5N8 prostredníctvom voľne žijúcich vtákov. Mal síce za následok veľmi nízku úmrtnosť voľne žijúcich vtákov, ale v niekoľkých členských štátoch viedol k vážnym ohniskám v prípade hydiny alebo iného vtáctva žijúceho v zajatí.

(11)

Od konca októbra 2016 bol pri voľne žijúcich sťahovavých vtákoch zistený v 20 členských štátoch a to v Bulharsku, Českej republike, Dánsku, Nemecku, Írsku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Maďarsku, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovensku, Fínsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve, ako aj v tretích krajinách nachádzajúcich sa v blízkosti, ako je Švajčiarsko, Srbsko a Ukrajina, veľmi blízko príbuzný vírusový kmeň vysokopatogénnej vtáčej chrípky H5N8, pričom mnohé vtáky sa našli mŕtve. Väčšina ohnísk bola potvrdená vo Francúzsku, Maďarsku a Bulharsku v určitých oblastiach s vysokým počtom chovov kačíc a husí.

(12)

Súčasná epidemiologická situácia je veľmi dynamická a neustále sa vyvíja. Pohyby sťahovavého vtáctva naďalej pokračujú a v rámci prebiehajúcich činností dohľadu členských štátov sa naďalej odhaľuje vírus vysokopatogénnej vtáčej chrípky H5N8 v prípade voľne žijúceho vtáctva. Vírus bude preto v najbližších mesiacoch a pravdepodobne aj počas ďalšieho sezónneho pohybu sťahovavého vtáctva aj naďalej predstavovať hrozbu pre hydinu a iné vtáctvo žijúce v zajatí v Únii a bude hroziť jeho ďalší prenos medzi poľnohospodárskymi podnikmi v niektorých vysokorizikových prostrediach.

(13)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) v súčasnosti pripravuje komplexné vedecké stanovisko k vtáčej chrípke, ktoré má dokončiť v septembri 2017. Vzhľadom na súčasnú epidémiu vysokopatogénnej vtáčej chrípky H5N8 však úrad EFSA bol požiadaný, aby poskytol okamžité posúdenie epidemiologickej situácie a predbežné vedecké odporúčanie týkajúce sa vhodnosti ochranných opatrení stanovených na úrovni Únie, ktoré sú zavedené v súvislosti s rizikami, ktoré predstavuje voľne žijúce vtáctvo infikované vírusom vysokopatogénnej vtáčej chrípky H5N8.

(14)

Pracovná skupina pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín uverejnila 20. decembra 2016 vyhlásenie pod názvom Urgent request on avian influenza (Naliehavá otázka k vtáčej chrípke) (7), kde potvrdzuje, že prísne uplatňovanie opatrení biologickej bezpečnosti a opatrení na zmiernenie rizika je najdôležitejším prostriedkom na zabránenie prenosu vírusov vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypov H5 aj H7, a to buď priamo, alebo nepriamo z voľne žijúceho vtáctva do chovov hydiny a v zajatí žijúceho vtáctva. Opatrenia biologickej bezpečnosti by v takýchto chovoch mali byť bežnou praxou a počas období zvýšeného rizika by mali byť posilňované.

(15)

Úrad EFSA ďalej dospel k záveru, že pasívne sledovanie voľne žijúceho vtáctva je najúčinnejším prostriedkom na včasné zistenie prítomnosti vírusov vysokopatogénnej vtáčej chrípky u týchto vtákov, a odporúča zamerať sa na odber vzoriek z voľne žijúceho vtáctva a ich testovanie, čím sa posilnia niektoré ustanovenia týkajúce sa voľne žijúceho vtáctva stanovené v usmerneniach o implementácii programov zameraných na sledovanie vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva uvedených v prílohe II k rozhodnutiu 2010/367/EÚ.

(16)

EFSA ďalej odkazuje na posúdenie (8), ktoré uskutočnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a v ktorom sa uvádza, že doposiaľ nikde na svete neboli nahlásené žiadne prípady nákazy ľudí súčasným vírusom vysokopatogénnej vtáčej chrípky H5N8 a že ďalšia charakterizácia vírusu ukazuje, že v podstate naďalej ide o vtáčí vírus, ktorý nevykazuje žiadnu zvýšenú špecifickú afinitu k ľuďom.

(17)

Zo skúseností získaných príslušnými orgánmi členských štátov pri vykonávaní opatrení stanovených v rozhodnutí 2005/734/ES vyplýva, že by sa mala zachovať flexibilita, aby bolo možné uvedené opatrenia prispôsobiť epidemiologickej situácii v jednotlivých členských štátoch.

(18)

S cieľom zamerať sa na populácie vtákov, ktoré sú najviac ohrozené, a zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto rozhodnutí by určité preventívne opatrenia mali byť zamerané na chovy hydiny.

(19)

Opatrenia stanovené v rozhodnutí 2005/734/ES by sa preto mali preskúmať a upraviť s prihliadnutím na súčasnú epidemiologickú situáciu u hydiny a voľne žijúceho vtáctva v členských štátoch, na vyhlásenie o vtáčej chrípke uverejnené úradom EFSA 20. decembra 2016 a na skúsenosti, ktoré členské štáty získali pri praktickom vykonávaní opatrení stanovených v uvedenom rozhodnutí.

(20)

Opatrenia stanovené v rozhodnutí 2005/734/ES boli niekoľkokrát zmenené a predĺžené, a sú platné do 31. decembra 2017. V záujme prehľadnosti právnych predpisov Únie by sa malo rozhodnutie 2005/734/ES zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sa v prípade potreby preskúmajú vzhľadom na konečný výsledok vedeckého stanoviska EFSA k vtáčej chrípke, ktoré sa má dokončiť v septembri 2017.

(22)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí by sa mali uplatňovať do 30. júna 2018.

(23)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím sa stanovujú opatrenia na zmiernenie rizika a systémy včasného zisťovania v súvislosti s rizikami, ktoré predstavuje voľne žijúce vtáctvo vzhľadom na zavlečenie vysokopatogénnej vtáčej chrípky do chovov, ako aj opatrenia na zvýšenie informovanosti majiteľov o týchto rizikách a o nevyhnutnosti zaviesť alebo posilniť opatrenia biologickej bezpečnosti v ich chovoch.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 2 smernice 2005/94/ES.

Článok 3

Identifikácia vysokorizikových oblastí, pokiaľ ide o zavlečenie vírusov vysokopatogénnej vtáčej chrípky

Členské štáty identifikujú a preskúmavajú oblasti na svojom území, ktoré sú vystavené mimoriadnemu riziku zavlečenia vírusov vysokopatogénnej vtáčej chrípky do chovov (ďalej len „vysokorizikové oblasti“), ako aj obdobie, počas ktorého takéto riziko pretrváva, pričom zohľadnia tieto skutočnosti:

a)

epidemiologickú situáciu na svojom území alebo na území susedných členských štátov alebo tretích krajín, najmä pokiaľ ide o:

i)

zistené vírusy vysokopatogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva alebo v zozbieraných výkaloch tohto vtáctva;

ii)

výskyt ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky v chovoch hydiny alebo iného v zajatí žijúceho vtáctva, ktoré pravdepodobne súvisia so zistenými vírusmi vysokopatogénnej vtáčej chrípky podľa bodu i);

iii)

v minulosti zistené vírusy vysokopatogénnej vtáčej chrípky, ako sa uvádza v bodoch i) a ii), a riziko opakovaného výskytu;

b)

rizikové faktory zavlečenia vírusov vysokopatogénnej vtáčej chrípky do chovov, najmä pokiaľ ide o:

i)

umiestenie chovov pozdĺž letových trás sťahovavého vtáctva, najmä vtáctva prichádzajúceho zo strednej a východnej Ázie, z oblastí Kaspického a Čierneho mora, z Blízkeho východu a z Afriky;

ii)

vzdialenosť chovu od mokradí, rybníkov, močiarov, jazier alebo riek, kde sa môže zhromažďovať sťahovavé vtáctvo, najmä vtáky radov AnseriformesCharadriiformes;

iii)

umiestnenie chovov v oblastiach s vysokým výskytom sťahovavého vtáctva, predovšetkým vodného vtáctva;

iv)

hydinu chovanú v nezastrešených chovoch, kde nie je možné uspokojivo zabrániť kontaktu medzi voľne žijúcim vtáctvom a hydinou;

c)

ďalšie rizikové faktory šírenia vírusov vysokopatogénnej vtáčej chrípky v chovoch a medzi chovmi, najmä tam, kde:

i)

je chov umiestnený v oblasti s vysokou hustotou chovov;

ii)

je vysoká intenzita presunov hydiny, dopravných prostriedkov a osôb v chovoch a z nich, ako aj iných priamych alebo nepriamych kontaktov medzi chovmi;

d)

posudzovanie rizika v súvislosti s relevantnosťou šírenia vírusov vysokopatogénnej vtáčej chrípky voľne žijúcim vtáctvom, ktoré vykonáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a vnútroštátne a medzinárodné orgány pre posudzovanie rizika;

e)

výsledky dozorných programov vykonávaných v súlade s článkom 4 smernice 2005/94/ES.

Článok 4

Opatrenia na zmiernenie rizika

1.   Členské štáty prijmú v závislosti od konkrétnej epidemiologickej situácie na svojom území a na nevyhnutné obdobie vhodné a realizovateľné opatrenia na zníženie rizika prenosu vírusov vysokopatogénnej vtáčej chrípky z voľne žijúceho vtáctva na hydinu vo vysokorizikových oblastiach.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zamerajú najmä na zamedzenie toho, aby voľne žijúce vtáctvo, a najmä voľne žijúce sťahovavé vodné vtáctvo, prichádzalo do priameho alebo nepriameho kontaktu s hydinou, a najmä s kačicami a husami.

3.   Členské štáty vo vysokorizikových oblastiach zakážu:

a)

chov hydiny vo voľnom výbehu;

b)

používanie vonkajších zásobníkov vody pre hydinu;

c)

napájanie hydiny vodou z povrchových zásobníkov vody prístupných voľne žijúcemu vtáctvu;

d)

skladovanie krmiva pre hydinu bez ochrany pred voľne žijúcim vtáctvom alebo inými zvieratami.

4.   Ako ďalšie opatrenia na zmiernenie rizika členské štáty zakážu:

a)

zhromažďovanie hydiny a iného v zajatí žijúceho vtáctva na trhoch, prehliadkach, výstavách a kultúrnych podujatiach;

b)

používanie vtákov radov AnseriformesCharadriiformes ako návnady.

5.   Členské štáty pravidelne preskúmavajú opatrenia, ktoré prijali v súlade s odsekmi 1 až 4, s cieľom prispôsobiť a upraviť ich tak, aby zohľadňovali epidemiologickú situáciu vrátane rizík, ktoré predstavuje voľne žijúce vtáctvo.

Článok 5

Zvyšovanie informovanosti a opatrenia biologickej bezpečnosti

Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli potrebné opatrenia na to, aby sa zvýšila informovanosť zainteresovaných strán pôsobiacich v sektore hydiny o rizikách vysokopatogénnej vtáčej chrípky a aby sa im poskytli najvhodnejšie informácie o opatreniach biologickej bezpečnosti, najmä o opatreniach, ktoré sa majú presadiť vo vysokorizikových oblastiach, a to prostriedkami, ktoré sa najlepšie hodia na ich upovedomenie o takýchto informáciách.

Článok 6

Výnimky z opatrení na zmiernenie rizika stanovených v článku 4

1.   Odchylne od článku 4 ods. 3 a za predpokladu, že sú zavedené opatrenia biologickej bezpečnosti s cieľom zabrániť riziku prenosu vírusov vysokopatogénnej vtáčej chrípky, členské štáty môžu povoliť:

a)

chov hydiny vo voľnom výbehu pod podmienkou splnenia týchto podmienok:

i)

hydina je chránená pred kontaktom s voľne žijúcim vtáctvom sieťami alebo strechami alebo inými vhodnými prostriedkami alebo

ii)

hydina je prinajmenšom kŕmená a napájaná vodou vo vnútorných uzavretých priestoroch alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúceho vtáctva, a tým aj jeho kontaktu s krmivom alebo vodou určenými pre hydinu;

b)

používanie vonkajších zásobníkov vody, ak sa to vyžaduje v záujme zabezpečenia dobrých životných podmienok pre určité druhy hydiny a ak sú tieto zásobníky dostatočne chránené pred voľne žijúcim vodným vtáctvom;

c)

napájanie hydiny vodou zo zásobníkov povrchovej vody prístupných voľne žijúcemu vodnému vtáctvu po úprave, ktorou sa zabezpečí inaktivácia vírusov vtáčej chrípky.

2.   Odchylne od článku 4 ods. 4 a za predpokladu, že sú zavedené opatrenia biologickej bezpečnosti s cieľom zabrániť riziku prenosu vírusov vysokopatogénnej vtáčej chrípky, členské štáty môžu povoliť:

a)

zhromažďovanie hydiny a iného v zajatí žijúceho vtáctva na trhoch, prehliadkach, výstavách a kultúrnych podujatiach;

b)

používanie vtákov ako návnady:

i)

v rámci dozorného programu nad vtáčou chrípkou vykonávaného v súlade s článkom 4 smernice 2005/94/ES, výskumných projektov, ornitologických štúdií alebo akýchkoľvek iných činností schválených príslušným orgánom alebo

ii)

v súlade s vhodnými opatreniami biologickej bezpečnosti a ustanoveniami, ktoré sú zamerané na zabránenie prenosu vírusu vysokopatogénnej vtáčej chrípky na hydinu.

Článok 7

Systémy včasného zisťovania v kŕdľoch hydiny

1.   Členské štáty musia zaviesť alebo posilniť systémy včasného zisťovania zamerané na to, aby vlastníci bezodkladne oznamovali príslušnému orgánu akékoľvek príznaky vtáčej chrípky v kŕdľoch hydiny v chovoch nachádzajúcich sa vo vysokorizikových oblastiach.

2.   Systémy uvedené v odseku 1 musia prinajmenšom zohľadniť výrazný pokles príjmu potravy a vody, ako aj produkcie vajec, zistenú mieru úmrtnosti a akýkoľvek klinický príznak alebo postmortálnu léziu, ktoré naznačujú prítomnosť vírusu vysokopatogénnej vtáčej chrípky, pričom sa berie do úvahy variabilita týchto parametrov u rôznych druhov hydiny a v rôznych typoch chovu.

Článok 8

Posilnené sledovanie voľne žijúceho vtáctva

1.   Príslušný orgán zabezpečí, aby sa v súlade s usmerneniami o implementácii programov zameraných na sledovanie vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva stanovenými v prílohe II k rozhodnutiu 2010/367/EÚ vykonávalo posilnené pasívne sledovanie populácií voľne žijúceho vtáctva a ďalšie monitorovanie uhynutých alebo chorých vtákov a aby sa pritom venovala osobitná pozornosť zoznamu cieľových druhov na účely odberu vzoriek a laboratórnych testov stanovenému v uvedenom rozhodnutí, ako aj ďalším druhom voľne žijúceho vtáctva, u ktorých sa preukázalo, že sa môžu infikovať vírusmi vysokopatogénnej vtáčej chrípky.

2.   Príslušný orgán môže zamerať odber vzoriek a laboratórne testovanie voľne žijúceho vtáctva na druhy a zemepisné oblasti, ktoré doposiaľ neboli napadnuté vysokopatogénnou vtáčou chrípkou.

Článok 9

Povinnosť dosiahnuť súlad a informačná povinnosť

Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach, ktoré prijmú na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím, a tom, či boli udelené výnimky v súlade s článkom 6.

Článok 10

Zrušenie

Rozhodnutie 2005/734/ES sa zrušuje.

Článok 11

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. júna 2018.

Článok 12

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. februára 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority on a request from the European Commission on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risk of its introduction into the EU poultry holdings [Vestník EFSA (The EFSA Journal) (2008) 715, 1–161].

(5)  Rozhodnutie Komisie 2005/734/ES z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 105).

(6)  Rozhodnutie Komisie 2010/367/EÚ z 25. júna 2010 o implementácii programov zameraných na sledovanie vtáčej chrípky u hydiny a voľne žijúceho vtáctva v členských štátoch (Ú. v. EÚ L 166, 1.7.2010, s. 22).

(7)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(1):4687, s. 32 doi:10.2903/j.efsa.2016.4687.

(8)  Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), 2016, RAPID RISK ASSESSMENT: Outbreaks of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Europe [RÝCHLE POSÚDENIE RIZIKA: Ohniská vysokopatogénnej vtáčej chrípky A(H5N8) v Európe]: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf.


16.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/12


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/264

zo 14. februára 2017,

ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

[oznámené pod číslom C(2017) 766]

(Iba anglické, bulharské, fínske, francúzske, grécke, lotyšské, maďarské, nemecké, poľské, portugalské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 52,

po porade s Výborom pre poľnohospodárske fondy,

keďže:

(1)

Podľa článku 31 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (2) a od 1. januára 2015 podľa článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 má Komisia vykonávať potrebné overenia, oznamovať členským štátom výsledky týchto overení, zohľadňovať pripomienky členských štátov, iniciovať dvojstranné rokovania v záujme dosiahnutia dohody s dotknutými členskými štátmi a formálne im oznamovať svoje závery.

(2)

Členské štáty mali možnosť požiadať o začatie zmierovacieho konania. Túto možnosť v niektorých prípadoch využili a Komisia preskúmala správy o výsledkoch uvedených konaní.

(3)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1306/2013 sa môžu financovať iba poľnohospodárske výdavky, pri vynaložení ktorých nedošlo k porušeniu právnych predpisov Únie.

(4)

Z vykonaných overení, výsledkov dvojstranných rokovaní a zmierovacích konaní vyplynulo, že časť výdavkov vykázaných členskými štátmi túto požiadavku nespĺňa, a teda ich nemožno financovať z EPZF a EPFRV.

(5)

Mali by sa uviesť sumy, v prípade ktorých nebol uznaný nárok na financovanie z EPZF a EPFRV. Tieto sumy nesúvisia s výdavkami, ktoré sa vynaložili skôr ako dvadsaťštyri mesiacov pred písomným oznámením, v ktorom Komisia oznámila členským štátom výsledky svojich overení.

(6)

V súvislosti s prípadmi, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, Komisia oznámila členským štátom v súhrnnej správe posúdenie súm, ktoré treba vylúčiť z dôvodu ich nesúladu s právnymi predpismi Únie (3).

(7)

Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté žiadne finančné závery, ktoré by Komisia mohla vyvodiť z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie vo veciach, ktoré neboli uzavreté k 31. decembru 2016,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Sumy stanovené v prílohe a súvisiace s výdavkami, ktoré vynaložili akreditované platobné agentúry členských štátov a ktoré sa vykázali v rámci EPZF alebo EPFRV, sa vylučujú z financovania Úniou.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Bulharskej republike, Cyperskej republike, Fínskej republike, Francúzskej republike, Helénskej republike, Lotyšskej republike, Maďarsku, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rakúskej republike, Slovinskej republike, Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republike Nemecko, Španielskemu kráľovstvu, Švédskemu kráľovstvu a Talianskej republike.

V Bruseli 14. februára 2017

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

(3)  Ares(2017) 555605, 1. februára 2017.


PRÍLOHA

Rozhodnutie: 53

Rozpočtová položka: 05040501

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

SI

Certifikácia

2013

dlhy v rámci EPFRV predčasne vyhlásené za nevymožiteľné

JEDNORAZOVO

 

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

 

 

 

 

 

SI spolu:

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10


Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

Rozpočtová položka: 05070107

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

PT

Finančný audit – oneskorené platby a lehoty na platbu

2012

Oprava z dôvodu oneskorených platieb

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 341 058,21

– 613 918,73

272 860,52

 

Finančný audit – prekročenie

2012

Oprava z dôvodu prekročenia stropov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 249 991,75

– 2 249 991,75

0,00

 

 

 

 

 

PT spolu:

EUR

– 2 591 049,96

– 2 863 910,48

272 860,52

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

SI

Certifikácia

2013

Známe chyby v EPZF IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

285,33

0,00

285,33

 

 

 

 

 

SI spolu:

EUR

285,33

0,00

285,33


Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

EUR

– 2 590 764,63

– 2 863 910,48

273 145,85

Rozpočtová položka: 6701

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

AT

Certifikácia

2014

Finančné zúčtovanie RR 2014

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

 

 

 

 

 

AT spolu:

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

BG

Certifikácia

2013

Spätné vymáhanie v prípade administratívnych chýb týkajúcich sa EPZF

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 808 946,28

0,00

– 808 946,28

 

Certifikácia

2014

Známa chyba v EPZF IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 23 513,30

0,00

– 23 513,30

 

Certifikácia

2013

Nadhodnotené sumy EPZF IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 12 839,99

0,00

– 12 839,99

 

 

 

 

 

BG spolu:

EUR

– 845 299,57

0,00

– 845 299,57

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

CY

Krížové plnenie

2014

Nedostatky vo všetkých 4 hlavných kontrolách a 2 vedľajších kontrolách (kontrolné štatistiky, dohľad) – Priama pomoc – rok žiadosti 2013

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 516 617,16

0,00

– 516 617,16

 

Krížové plnenie

2015

Nedostatky pri všetkých 4 hlavných kontrolách a 2 vedľajších kontrolách (kontrolné štatistiky, dohľad) – Priama pomoc – rok žiadosti 2014

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 503 559,05

– 8 178,75

– 495 380,30

 

Krížové plnenie

2013

Nedostatky pri všetkých 4 hlavných kontrolách a 2 vedľajších kontrolách (kontrolné štatistiky, dohľad) – Víno – rok žiadosti 2014

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 29 474,10

0,00

– 29 474,10

 

Krížové plnenie

2014

Nedostatky pri všetkých 4 hlavných kontrolách a 2 vedľajších kontrolách (kontrolné štatistiky, dohľad) – Víno – rok žiadosti 2014

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 2 023,66

0,00

– 2 023,66

 

 

 

 

 

CY spolu

EUR

– 1 051 673,97

– 8 178,75

– 1 043 495,22

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

DE

Krížové plnenie

2013

Nedostatočné hodnotenie zvierat s chýbajúcimi ušnými štítkami –(SMR 7, 8) – rok žiadosti 2012

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 38 456,61

0,00

– 38 456,61

 

Krížové plnenie

2014

Nedostatočné hodnotenie zvierat s chýbajúcimi ušnými štítkami –(SMR 7, 8) – rok žiadosti 2013

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 45 384,43

0,00

– 45 384,43

 

Krížové plnenie

2015

Nedostatočné hodnotenie zvierat s chýbajúcimi ušnými štítkami –(SMR 7, 8) – rok žiadosti 2014

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 95 307,89

0,00

– 95 307,89

 

Certifikácia

2011

Reštrukturalizácia cukrovarníckeho priemyslu – neoprávnené sumy

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 17 137,39

0,00

– 17 137,39

 

Certifikácia

2012

Reštrukturalizácia cukrovarníckeho priemyslu – neoprávnené sumy

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 731 625,19

0,00

– 1 731 625,19

 

Nezrovnalosti

2010

Nedostatky v postupoch riadenia dlhov

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 1 964 861,71

0,00

– 1 964 861,71

 

 

 

 

 

DE spolu:

EUR

– 3 892 773,22

0,00

– 3 892 773,22

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

ES

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

nie sú splnené podmienky na uznanie

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 33 191,89

– 10 156,42

– 23 035,47

 

Kontrola transakcií

2010

oneskorené kontroly v La Rioja a Andalúzii

PAUŠÁLNE

0,50 %

EUR

– 146 150,05

0,00

– 146 150,05

 

Kontrola transakcií

2011

oneskorené kontroly v La Rioja a Andalúzii

PAUŠÁLNE

0,50 %

EUR

– 93 858,26

0,00

– 93 858,26

 

Kontrola transakcií

2012

oneskorené kontroly v La Rioja a Andalúzii

PAUŠÁLNE

0,50 %

EUR

– 35 460,70

0,00

– 35 460,70

 

Kontrola transakcií

2010

oneskorené vykonanie kontroly – La Rioja

PAUŠÁLNE

0,50 %

EUR

– 2 995,48

0,00

– 2 995,48

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Andalúzia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 531 131,62

– 9 722,69

– 1 521 408,93

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Andalúzia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 159 599,27

– 41 333,00

– 2 118 266,27

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Andalúzia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 456 751,54

– 36 337,16

– 1 420 414,38

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Andalúzia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 499 753,12

– 14 200,84

– 1 485 552,28

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Andalúzia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 896 215,57

– 2 557,15

– 893 658,42

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Aragónsko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 8 679,88

– 55,12

– 8 624,76

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Aragónsko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 10 681,51

– 534,08

– 10 147,43

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Aragónsko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 28 978,00

– 175,03

– 28 802,97

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Aragónsko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 84 663,69

0,00

– 84 663,69

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Aragónsko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 84 019,25

0,00

– 84 019,25

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Baleáry

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 11 860,02

– 75,32

– 11 784,70

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Baleáry

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 14 278,97

– 86,25

– 14 192,72

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Baleáry

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 233 449,16

– 2 262,89

– 231 186,27

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Baleáry

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 13 983,26

– 79,24

– 13 904,02

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Baleáry

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 8 720,47

– 113,07

– 8 607,40

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kanárske ostrovy

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 22 767,51

– 798,11

– 21 969,40

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kanárske ostrovy

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 54 144,30

– 15 229,33

– 38 914,97

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kanárske ostrovy

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 83 110,99

– 4 155,55

– 78 955,44

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kanárske ostrovy

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 127 228,11

– 1 732,48

– 125 495,63

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kanárske ostrovy

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 114 108,33

– 1 463,88

– 112 644,45

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kastília-La Mancha

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 26 883,50

– 1 712,30

– 25 171,20

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kastília-La Mancha

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 15 731,99

– 95,02

– 15 636,97

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kastília-La Mancha

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 37 119,79

– 224,21

– 36 895,58

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kastília-La Mancha

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 16 217,50

0,00

– 16 217,50

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kastília-La Mancha

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 29 443,87

0,00

– 29 443,87

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kastília-León

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 26 234,89

– 166,59

– 26 068,30

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kastília-León

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 151 821,60

– 917,00

– 150 904,60

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kastília-León

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 22 932,79

– 138,58

– 22 794,21

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kastília-León

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 32 744,91

0,00

– 32 744,91

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Kastília-León

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 68 357,82

0,00

– 68 357,82

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Katalánsko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 225 773,04

0,00

– 225 773,04

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Katalánsko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 170 694,03

– 8 534,70

– 162 159,33

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Katalánsko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 181 248,30

– 9 062,42

– 172 185,88

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Katalánsko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 192 820,93

0,00

– 192 820,93

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Katalánsko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 254 597,71

0,00

– 254 597,71

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Valencijské spoločenstvo

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 146 386,75

0,00

– 146 386,75

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Valencijské spoločenstvo

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 200 166,03

– 31 147,05

– 169 018,98

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Valencijské spoločenstvo

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 170 287,72

0,00

– 170 287,72

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Valencijské spoločenstvo

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 168 918,35

– 3 707,16

– 165 211,19

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Valencijské spoločenstvo

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 153 236,13

– 3 351,18

– 149 884,95

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Estremadura

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 7 573,50

– 4 869,44

– 2 704,06

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Estremadura

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 41 935,82

– 253,29

– 41 682,53

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Estremadura

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 6 398,76

– 38,65

– 6 360,11

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Estremadura

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 8 379,93

0,00

– 8 379,93

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Estremadura

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 4 382,72

0,00

– 4 382,72

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – La Rioja

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 127 765,77

– 9 710,55

– 118 055,22

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – La Rioja

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 185 478,26

– 2 132,67

– 183 345,59

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – La Rioja

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 282 683,90

– 1 707,41

– 280 976,49

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – La Rioja

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 284 838,08

– 28,74

– 284 809,34

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – La Rioja

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 139 011,79

0,00

– 139 011,79

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Murcia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 259 156,57

– 1 645,65

– 257 510,92

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Murcia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 416 517,97

– 113 614,89

– 302 903,08

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Murcia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 521 156,18

– 3 147,78

– 518 008,40

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Murcia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 401 418,38

0,00

– 401 418,38

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Murcia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 283 457,53

0,00

– 283 457,53

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Navarra

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 15 774,57

– 100,17

– 15 674,40

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Navarra

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 44 467,97

– 268,59

– 44 199,38

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Navarra

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 215 685,94

– 1 302,74

– 214 383,20

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Navarra

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 241 224,50

0,00

– 241 224,50

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Navarra

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 72 761,39

0,00

– 72 761,39

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Baskicko

JEDNORAZOVO

 

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Baskicko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 46 466,16

– 280,65

– 46 185,51

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Baskicko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 37 334,18

– 225,49

– 37 108,69

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Baskicko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 18 369,50

0,00

– 18 369,50

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Neoprávnené výdavky – opatrenia v oblasti životného prostredia – Baskicko

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 18 173,37

0,00

– 18 173,37

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

schválenie programu a spoľahlivosť odhadov

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 2 471 338,23

– 410 946,34

– 2 060 391,89

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

schválenie programu a spoľahlivosť odhadov

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 2 458 742,85

– 487 812,57

– 1 970 930,28

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

schválenie programu a spoľahlivosť odhadov

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 2 824 856,16

– 409 515,20

– 2 415 340,96

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

schválenie programu a spoľahlivosť odhadov

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 64 228,60

– 753,71

– 63 474,89

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

schválenie programu a spoľahlivosť odhadov

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 4 355,01

0,00

– 4 355,01

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Uznávanie organizácií výrobcov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 183 847,65

– 9 192,38

– 174 655,27

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2009

Uznávanie organizácií výrobcov a operačné programy

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 3 922 888,80

– 2 042 758,51

– 1 880 130,29

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Uznávanie organizácií výrobcov a operačné programy

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 4 917 485,69

– 2 566 722,82

– 2 350 762,87

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Uznávanie organizácií výrobcov a operačné programy

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 440 969,18

– 220 484,59

– 220 484,59

 

Ostatná priama pomoc – POSEI (2014+)

2015

Centrálny register (RIIA) obsahuje chyby, ktoré ohrozujú správnosť úplných administratívnych krížových kontrol stanovených v nariadení (EÚ) č. 180/2014

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 82 894,34

0,00

– 82 894,34

 

Ostatná priama pomoc – POSEI

2013

Centrálny register (RIIA) obsahuje chyby, ktoré ohrozujú správnosť úplných administratívnych krížových kontrol stanovených v nariadeniach (EÚ) č. 180/2014 a (ES) č. 793/2006

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 280 114,91

– 14 005,75

– 266 109,16

 

Ostatná priama pomoc – POSEI (2014+)

2014

Centrálny register (RIIA) obsahuje chyby, ktoré ohrozujú správnosť úplných administratívnych krížových kontrol stanovených v nariadeniach (EÚ) č. 180/2014 a (ES) č. 793/2006

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 234 195,06

0,00

– 234 195,06

 

 

 

 

 

ES spolu:

EUR

– 32 613 727,82

– 6 501 642,40

– 26 112 085,42

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

FR

Ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/2009

2014

Hlavná kontrola: administratívne kontroly vrátane krížových kontrol na stanovenie oprávnenosti pomoci (miera produktivity)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 297 619,43

0,00

– 1 297 619,43

 

Ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/2009

2015

Hlavná kontrola: administratívne kontroly vrátane krížových kontrol na stanovenie oprávnenosti pomoci (miera produktivity)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 043 712,69

0,00

– 2 043 712,69

 

Ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/2009

2014

Hlavná kontrola: kontroly správnosti výpočtu pomoci vrátane uplatňovania administratívnych sankcií (rozdiel > 50 %)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 369 979,82

0,00

– 369 979,82

 

Ostatná priama pomoc – články 68 až 72 nar. (ES) č. 73/2009

2015

Hlavná kontrola: kontroly správnosti výpočtu pomoci vrátane uplatňovania administratívnych sankcií (rozdiel > 50 %)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 393 123,12

0,00

– 393 123,12

 

 

 

 

 

FR spolu:

EUR

– 4 104 435,06

0,00

– 4 104 435,06

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

GB

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (100 % vylúčenie 10 organizácií výrobcov nespĺňajúcich dané kritériá)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 233 654,04

0,00

– 1 233 654,04

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (100 % vylúčenie 10 organizácií výrobcov nespĺňajúcich dané kritériá)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 776 039,39

0,00

– 1 776 039,39

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (100 % vylúčenie 10 organizácií výrobcov nespĺňajúcich dané kritériá)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 327,82

0,00

– 2 327,82

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (100 % vylúčenie 10 organizácií výrobcov nespĺňajúcich dané kritériá)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 050 108,51

0,00

– 1 050 108,51

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (extrapolácia)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 905 862,05

0,00

– 2 905 862,05

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (extrapolácia)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 3 362 953,03

0,00

– 3 362 953,03

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (extrapolácia)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 7 253,20

0,00

– 7 253,20

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Nesúlad s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov (extrapolácia)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 446 492,31

0,00

– 446 492,31

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2010

Nedostatky pri hlavných kontrolách v rámci operačných programov organizácií výrobcov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 789 356,47

– 413 951,61

– 375 404,86

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Nedostatky pri hlavných kontrolách v rámci operačných programov organizácií výrobcov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 877 758,79

– 513 899,25

– 363 859,54

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Nedostatky pri hlavných kontrolách v rámci operačných programov organizácií výrobcov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 1 432,06

– 958,11

– 473,95

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Nedostatky pri hlavných kontrolách v rámci operačných programov organizácií výrobcov

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 178 835,64

– 149 660,08

– 29 175,56

 

Certifikácia

2006

Nedostatky v postupoch riadenia dlhov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 406 257,93

0,00

– 406 257,93

 

Nezrovnalosti

2007

Nedostatky v postupoch riadenia dlhov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 698,64

0,00

– 698,64

 

Nezrovnalosti

2008

Nedostatky v postupoch riadenia dlhov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 9 595,20

0,00

– 9 595,20

 

Nezrovnalosti

2009

Nedostatky v postupoch riadenia dlhov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 892,62

0,00

– 1 892,62

 

Nezrovnalosti

2010

Nedostatky v postupoch riadenia dlhov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 195,28

0,00

– 195,28

 

Nezrovnalosti

2011

Nedostatky v postupoch riadenia dlhov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 291,27

0,00

– 1 291,27

 

Nezrovnalosti

2012

Nedostatky v postupoch riadenia dlhov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 880,44

0,00

– 1 880,44

 

Nezrovnalosti

2013

Nedostatky v postupoch riadenia dlhov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 127,59

0,00

– 2 127,59

 

Nezrovnalosti

2014

Nedostatky v postupoch riadenia dlhov

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 462,29

0,00

– 462,29

 

 

 

 

 

GB spolu:

EUR

– 13 056 474,57

– 1 078 469,05

– 11 978 005,52

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

GR

Certifikácia

2013

Chyby zistené certifikačným orgánom (CO) pri kontrole úplnosti tabuľky v prílohe III

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 131 353,03

0,00

– 131 353,03

 

Certifikácia

2014

Známa chyba zistená certifikačným orgánom v súbore EPFRV mimo IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 11 875,16

0,00

– 11 875,16

 

 

 

 

 

GR spolu:

EUR

– 143 228,19

0,00

– 143 228,19

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

HU

Ovocie a zelenina – vopred uznané skupiny výrobcov

2013

Nedostatočná hlavná kontrola zo strany skupín výrobcov pri OP 2013

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 57 894,35

0,00

– 57 894,35

 

Ovocie a zelenina – vopred uznané skupiny výrobcov

2014

Nedostatočná hlavná kontrola zo strany skupín výrobcov pri OP 2013

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 504 307,84

0,00

– 504 307,84

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí z trhu

2014

Nedostatočná hlavná kontrola zo strany organizácií výrobcov pri OP 2012 a 2013 RR 2014

PAUŠÁLNE

7,00 %

EUR

– 199 419,79

0,00

– 199 419,79

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Nedostatočná hlavná kontrola zo strany organizácií výrobcov pri OP 2012 a 2013 RR 2013

PAUŠÁLNE

7,00 %

EUR

– 66 339,25

– 47 385,18

– 18 954,07

 

 

 

 

 

HU spolu:

EUR

– 827 961,23

– 47 385,18

– 780 576,05

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

IT

Krížové plnenie

2012

Nedostatočná kontrola v prípade SMR 1 a SMR 5, benevolencia sankčného systému a uplatnenie tolerancií, poľnohospodári so zvieratami, rok žiadosti 2011

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 655 096,22

– 1 048,74

– 654 047,48

 

Krížové plnenie

2013

Nedostatočná kontrola v prípade SMR 1 a SMR 5, benevolencia sankčného systému a uplatnenie tolerancií, poľnohospodári so zvieratami, rok žiadosti 2012

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 666 277,37

0,00

– 666 277,37

 

Krížové plnenie

2014

Nedostatočná kontrola v prípade SMR 1, SMR 3, SMR 5 a minimálnych požiadaviek na používanie hnojív, rok žiadosti 2013

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 752 819,71

0,00

– 752 819,71

 

Krížové plnenie

2012

Nedostatočná kontrola v prípade SMR 1, SMR 3, SMR 5 a minimálnych požiadaviek na používanie hnojív, poľnohospodárov bez zvierat, rok žiadosti 2011

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 483 713,21

– 774,38

– 482 938,83

 

Krížové plnenie

2013

Nedostatočná kontrola v prípade SMR 1, SMR 3, SMR 5 a minimálnych požiadaviek na používanie hnojív, poľnohospodárov bez zvierat, rok žiadosti 2012

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 523 645,95

0,00

– 523 645,95

 

Certifikácia

2012

nedodržanie lehôt na platbu

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 210 365,00

0,00

– 210 365,00

 

Potravinová pomoc v rámci Spoločenstva

2010

Nedodržanie lehôt pre verejné obstarávanie

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 197 563,28

0,00

– 1 197 563,28

 

Potravinová pomoc v rámci Spoločenstva

2011

Nedodržanie lehôt pre verejné obstarávanie

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 4 573 837,72

0,00

– 4 573 837,72

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2011

Nedostatky pri kontrolách uznávania organizácií výrobcov: OP 2011 – RR 2011 – 2013

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 1 122 952,77

0,00

– 1 122 952,77

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Nedostatky pri kontrolách uznávania organizácií výrobcov: OP 2011 – RR 2011 – 2013

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 3 580 398,29

0,00

– 3 580 398,29

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Nedostatky pri kontrolách uznávania organizácií výrobcov: OP 2011 – RR 2011 – 2013

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 3 853,07

0,00

– 3 853,07

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí z trhu

2014

Nedostatky pri kontrolách uznávania organizácií výrobcov: OP 2011 – RR 2014

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

6 043,13

0,00

6 043,13

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2012

Nedostatky pri kontrolách uznávania organizácií výrobcov: OP 2012 – RR 2012 – 2013

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 464 814,60

0,00

– 464 814,60

 

Ovocie a zelenina – operačné programy

2013

Nedostatky pri kontrolách uznávania organizácií výrobcov: OP 2012 – RR 2012 – 2013

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 407 604,32

0,00

– 1 407 604,32

 

Ovocie a zelenina – operačné programy vrátane stiahnutí z trhu

2014

Nedostatky pri kontrolách uznávania organizácií výrobcov: OP 2012 – RR 2014

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

1 101,64

0,00

1 101,64

 

 

 

 

 

IT spolu:

EUR

– 15 635 796,74

– 1 823,12

– 15 633 973,62

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

LV

Krížové plnenie

2014

Príliš malý počet kontrol na mieste v prípade SMR 7 a 8, nedostatočné kontroly informácií o pohybe zvierat v rámci piliera I – rok žiadosti – 2013

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 189 485,56

0,00

– 189 485,56

 

Krížové plnenie

2015

Príliš malý počet kontrol na mieste v prípade SMR 7 a 8, nedostatočné kontroly informácií o pohybe zvierat v rámci piliera I – rok žiadosti – 2014

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 210 598,79

0,00

– 210 598,79

 

 

 

 

 

LV spolu:

EUR

– 400 084,35

0,00

– 400 084,35

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

PL

Certifikácia

2014

Zistená chyba v EPZF mimo IACS pri preverení dodržiavania predpisov v rámci kontrol na mieste

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 7 165,39

0,00

– 7 165,39

 

Ovocie a zelenina – mimoriadne podporné opatrenia

2011

Nesprávne uvedené výnosy na plochu a výrobné výnosy

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 26 377 055,48

– 669 020,35

– 25 708 035,13

 

Potravinová pomoc v rámci Spoločenstva

2010

nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania – plán na rok 2010

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 873 784,07

0,00

– 1 873 784,07

 

Potravinová pomoc v rámci Spoločenstva

2011

nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania – plán na rok 2010

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 27 609,40

0,00

– 27 609,40

 

Potravinová pomoc v rámci Spoločenstva

2011

nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania – plán na rok 2011

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 442 500,04

0,00

– 1 442 500,04

 

Potravinová pomoc v rámci Spoločenstva

2012

nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania – plán na rok 2011

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 18 723,79

0,00

– 18 723,79

 

Potravinová pomoc v rámci Spoločenstva

2012

nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania – plán na rok 2012

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 329 465,32

0,00

– 329 465,32

 

Ovocie a zelenina – mimoriadne podporné opatrenia

2011

Nedostatky týkajúce sa oznámení a kontrol ex ante

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 937 813,75

– 547 965,83

– 389 847,92

 

 

 

 

 

PL spolu:

EUR

– 31 014 117,24

– 1 216 986,18

– 29 797 131,06


Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

EUR

– 104 413 086,11

– 8 854 484,68

– 95 558 601,43

Rozpočtová položka: 6711

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

BG

Certifikácia

2014

známa chyba (EPFRV – IACS)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 9 930,63

0,00

– 9 930,63

 

Certifikácia

2013

nadhodnotenie a známa chyba (EPFRV – IACS)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 186 798,27

0,00

– 186 798,27

 

Certifikácia

2014

známa chyba (EPFRV mimo IACS)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 581 320,04

0,00

– 581 320,04

 

Certifikácia

2013

najpravdepodobnejšia chyba (EPFRV mimo IACS)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 797 022,09

0,00

– 1 797 022,09

 

Certifikácia

2014

Finančné chyby v rámci opatrení 121 a 123

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 125 203,54

0,00

– 125 203,54

 

Certifikácia

2013

Opatrenie 123 – otázky týkajúce sa hodnotiaceho výboru

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 41 588,29

0,00

– 41 588,29

 

Certifikácia

2014

Iné chyby EPFRV

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 11 380,50

0,00

– 11 380,50

 

 

 

 

 

BG spolu:

EUR

– 2 753 243,36

0,00

– 2 753 243,36

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

CY

Krížové plnenie

2013

Nedostatky pri všetkých 4 hlavných kontrolách a 2 vedľajších kontrolách (kontrolné štatistiky, dohľad) – RV – rok žiadosti 2013

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 1 482,85

0,00

– 1 482,85

 

Krížové plnenie

2014

Nedostatky pri všetkých 4 hlavných kontrolách a 2 vedľajších kontrolách (kontrolné štatistiky, dohľad) – RV – rok žiadosti 2013

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 117 859,18

0,00

– 117 859,18

 

Krížové plnenie

2014

Nedostatky pri všetkých 4 hlavných kontrolách a 2 vedľajších kontrolách (kontrolné štatistiky, dohľad) – RV – rok žiadosti 2014

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 150,09

0,00

– 150,09

 

Krížové plnenie

2015

Nedostatky pri všetkých 4 hlavných kontrolách a 2 vedľajších kontrolách (kontrolné štatistiky, dohľad) – RV – rok žiadosti 2014

PAUŠÁLNE

10,00 %

EUR

– 115 046,28

0,00

– 115 046,28

 

 

 

 

 

CY spolu

EUR

– 234 538,40

0,00

– 234 538,40

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

DE

Krížové plnenie

2015

Nedostatočné hodnotenie zvierat s chýbajúcimi ušnými štítkami –(SMR 7, 8) – rok žiadosti 2013

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

 

 

 

 

 

DE spolu:

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

ES

Certifikácia

2013

Opatrenia akčného plánu 122, 223 a 226. Rozsudok Súdneho dvora (nedostatočne podložené)

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 33 557,18

0,00

– 33 557,18

 

Certifikácia

2012

Chyby z predchádzajúcich rokov, v súvislosti s ktorými sa nezačalo vymáhanie

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 5 463,58

0,00

– 5 463,58

 

Certifikácia

2011

Chýbajúce odôvodnenie platby faktúry

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 35,99

0,00

– 35,99

 

Certifikácia

2012

NCH v prípade súboru EPFRV mimo IACS

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 347 412,15

0,00

– 347 412,15

 

 

 

 

 

ES spolu:

EUR

– 386 468,90

0,00

– 386 468,90

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

FI

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2013

Opatrenie 214: Overovanie kritérií oprávnenosti pre ekologické poľnohospodárstvo a posúdenie retroaktívnej povahy porušenia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 548,82

0,00

– 2 548,82

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2014

Opatrenie 214: Overovanie kritérií oprávnenosti pre ekologické poľnohospodárstvo a posúdenie retroaktívnej povahy porušenia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 54 037,45

0,00

– 54 037,45

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2015

Opatrenie 214: Overovanie kritérií oprávnenosti pre ekologické poľnohospodárstvo a posúdenie retroaktívnej povahy porušenia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 28 246,38

0,00

– 28 246,38

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, iné opatrenia ako opatrenia týkajúce sa plochy)

2014

Opatrenie 215: Primerané overovanie záväzkov vzťahujúcich sa na pastvu/vonkajší prístup a hodnotenie retroaktívnej povahy porušenia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 38 301,03

0,00

– 38 301,03

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, iné opatrenia ako opatrenia týkajúce sa plochy)

2015

Opatrenie 215: Primerané overovanie záväzkov vzťahujúcich sa na pastvu/vonkajší prístup a hodnotenie retroaktívnej povahy porušenia

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 31 769,21

0,00

– 31 769,21

 

 

 

 

 

FI spolu:

EUR

– 154 902,89

0,00

– 154 902,89

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

FR

Rozvoj vidieka EPFRV, os 1 – opatrenia s paušálnou podporou (2007 – 2013)

2013

Nesúlad s článkom 25 nariadenia 65/2011 (kontroly na mieste vykonané po záverečnej platbe)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 258 058,85

– 884 557,22

– 373 501,63

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 1 – opatrenia s paušálnou podporou

2014

Nesúlad s článkom 25 nariadenia 65/2011 (kontroly na mieste vykonané po záverečnej platbe)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 539 396,19

0,00

– 1 539 396,19

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 1 – opatrenia s paušálnou podporou

2015

Nesúlad s článkom 25 nariadenia 65/2011 (kontroly na mieste vykonané po záverečnej platbe)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 381 195,39

0,00

– 381 195,39

 

Rozvoj vidieka EPFRV (2014 – 2020) – opatrenia s paušálnou podporou

2016

Nesúlad s článkom 25 nariadenia 65/2011 (kontroly na mieste vykonané po záverečnej platbe)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 681 851,57

0,00

– 1 681 851,57

 

 

 

 

 

FR spolu:

EUR

– 4 860 502,00

– 884 557,22

– 3 975 944,78

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

GR

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2013

Oprávnenosť trvalého pasienku

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 16 790 207,07

– 482,39

– 16 789 724,68

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, opatrenia týkajúce sa plochy)

2014

Oprávnenosť trvalého pasienku

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 4 092 054,10

0,00

– 4 092 054,10

 

Certifikácia

2013

Chyby zistené certifikačným orgánom (CO) pri kontrole úplnosti tabuľky v prílohe III

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 80 114,44

0,00

– 80 114,44

 

Rozvoj vidieka EPFRV (2014 – 2020) – opatrenia, na ktoré sa vzťahuje IACS

2015

Opatrenia 211 a 212: neoprávnenosť trvalého pasienku

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 075 014,04

0,00

– 2 075 014,04

 

 

 

 

 

GR spolu:

EUR

– 23 037 389,65

– 482,39

– 23 036 907,26

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

HU

Rozvoj vidieka EPFRV, os 4 LEADER (2007 – 2013)

2014

Nedostatky v procese výberu projektov pre tretie kolo podávania žiadostí

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 2 042 124,67

0,00

– 2 042 124,67

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 4 LEADER (2007 – 2013)

2015

Nedostatky v procese výberu projektov pre tretie kolo podávania žiadostí

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 1 664 147,37

0,00

– 1 664 147,37

 

 

 

 

 

HU spolu:

EUR

– 3 706 272,04

0,00

– 3 706 272,04

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

IT

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, iné opatrenia ako opatrenia týkajúce sa plochy)

2013

Opatrenia 216 a 226: Primeraný audítorský záznam (audit trail) (záznam o vykonanej kontrolnej práci) v súvislosti s administratívnymi kontrolami a kontrolami na mieste (vedľajšia kontrola)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 15 494,80

0,00

– 15 494,80

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, iné opatrenia ako opatrenia týkajúce sa plochy)

2014

Opatrenia 216 a 226: Primeraný audítorský záznam (audit trail) (záznam o vykonanej kontrolnej práci) v súvislosti s administratívnymi kontrolami a kontrolami na mieste (vedľajšia kontrola)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 56 911,92

0,00

– 56 911,92

 

Rozvoj vidieka EPFRV (2014 – 2020) – opatrenia v oblasti lesného hospodárstva

2015

Opatrenia 216 a 226: Primeraný audítorský záznam (audit trail) (záznam o vykonanej kontrolnej práci) v súvislosti s administratívnymi kontrolami a kontrolami na mieste (vedľajšia kontrola)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 42 742,25

0,00

– 42 742,25

 

Investície EPFRV (2014 – 2020) v rámci rozvoja vidieka – súkromní príjemcovia

2015

Opatrenia 216 a 226: Primeraný audítorský záznam (audit trail) (záznam o vykonanej kontrolnej práci) v súvislosti s administratívnymi kontrolami a kontrolami na mieste (vedľajšia kontrola)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 353,14

0,00

– 1 353,14

 

Rozvoj vidieka EPFRV (2014 – 2020) – opatrenia v oblasti lesného hospodárstva

2016

Opatrenia 216 a 226: Primeraný audítorský záznam (audit trail) (záznam o vykonanej kontrolnej práci) v súvislosti s administratívnymi kontrolami a kontrolami na mieste (vedľajšia kontrola)

PAUŠÁLNE

2,00 %

EUR

– 1 739,03

0,00

– 1 739,03

 

Certifikácia

2012

nedodržanie lehôt na platbu

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 5 006 487,10

– 5 006 487,10

0,00

 

Investície EPFRV v rámci rozvoja vidieka – súkromní príjemcovia

2015

Talianske orgány nevykonali dostatočnú krížovú kontrolu rôznych dostupných databáz s cieľom nájsť možné dvojité financovanie solárnych panelov.

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 216 521,27

0,00

– 216 521,27

 

 

 

 

 

IT spolu:

EUR

– 5 341 249,51

– 5 006 487,10

– 334 762,41

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

LV

Krížové plnenie

2014

Príliš malý počet kontrol na mieste v prípade SMR 7 a 8, nedostatočné kontroly informácií o pohybe zvierat v rámci piliera II – rok žiadosti – 2013

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 125 376,52

0,00

– 125 376,52

 

Krížové plnenie

2015

Príliš malý počet kontrol na mieste v prípade SMR 7 a 8, nedostatočné kontroly informácií o pohybe zvierat v rámci piliera II – rok žiadosti – 2013

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 3 253,18

0,00

– 3 253,18

 

Krížové plnenie

2014

Príliš malý počet kontrol na mieste v prípade SMR 7 a 8, nedostatočné kontroly informácií o pohybe zvierat v rámci piliera II – rok žiadosti – 2014

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 83 384,34

0,00

– 83 384,34

 

Krížové plnenie

2015

Príliš malý počet kontrol na mieste v prípade SMR 7 a 8, nedostatočné kontroly informácií o pohybe zvierat v rámci piliera II – rok žiadosti – 2014

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 2 163,59

0,00

– 2 163,59

 

 

 

 

 

LV spolu:

EUR

– 214 177,63

0,00

– 214 177,63

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

PL

Certifikácia

2014

Zistená chyba v EPFRV mimo IACS pri preverení dodržiavania predpisov v rámci kontrol na mieste

JEDNORAZOVO

 

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

 

 

 

 

 

PL spolu:

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

Členský štát

Opatrenie

RR

Dôvod

Druh

Oprava %

Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

SE

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, iné opatrenia ako opatrenia týkajúce sa plochy)

2013

Opatrenie 216 – vhodné hodnotenie primeranosti nákladov prostredníctvom porovnania rôznych ponúk

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 17 893,40

0,00

– 17 893,40

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, iné opatrenia ako opatrenia týkajúce sa plochy)

2014

Opatrenie 216 – vhodné hodnotenie primeranosti nákladov prostredníctvom porovnania rôznych ponúk

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 207 835,80

– 207 835,80

0,00

 

Investície EPFRV (2014 – 2020) v rámci rozvoja vidieka – súkromní príjemcovia

2015

Opatrenie 216 – vhodné hodnotenie primeranosti nákladov prostredníctvom porovnania rôznych ponúk

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 242 832,60

0,00

– 242 832,60

 

Rozvoj vidieka EPFRV, os 2 (2007 – 2013, iné opatrenia ako opatrenia týkajúce sa plochy)

2014

Opatrenie 227 – Nedostatky v súvislosti s overovaním postupu verejného obstarávania

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 3 525,20

– 3 525,20

0,00

 

Rozvoj vidieka EPFRV (2014 – 2020) – opatrenia v oblasti lesného hospodárstva

2015

Opatrenie 227 – Nedostatky v súvislosti s overovaním postupu verejného obstarávania

PAUŠÁLNE

5,00 %

EUR

– 4 039,15

0,00

– 4 039,15

 

 

 

 

 

SE spolu:

EUR

– 476 126,15

– 211 361,00

– 264 765,15


Mena

Suma

Odpočty

Finančný vplyv

EUR

– 41 166 287,48

– 6 102 887,71

– 35 063 399,77


16.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/43


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/265

zo 14. februára 2017

o zaradení vlády Severozápadných teritórií Kanady ako uznaného orgánu do zoznamu uvedeného v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1850, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov

[oznámené pod číslom C(2017) 757]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1850 z 13. októbra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Článkom 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 (2) sa stanovujú podmienky, za ktorých je možné uvádzať výrobky z tuleňov pochádzajúce z lovov Inuitov alebo iných komunít pôvodného obyvateľstva na trh Únie. Dodržiavanie týchto podmienok musí osvedčiť uznaný orgán v čase uvádzania výrobkov z tuleňov na trh.

(2)

Článkom 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1850 sa stanovujú požiadavky, ktoré musia subjekty splniť, aby sa stali uznanými orgánmi v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 1007/2009.

(3)

Uvádzanie výrobkov z tuleňov pochádzajúcich z lovov Inuitov alebo iných komunít pôvodného obyvateľstva na trh musí byť podložené dokumentom vystaveným uznaným orgánom, ktorý osvedčí splnenie podmienok stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/1850.

(4)

Komisii bola 22. novembra 2016 doručená žiadosť od vlády Severozápadných teritórií Kanady o povolenie stať sa uznaným orgánom v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1007/2009. Žiadosť bola predložená spolu s dokumentmi požadovanými v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1850.

(5)

Komisia predložené dokumenty posúdila, aby rozhodla, či vláda Severozápadných teritórií Kanady spĺňa požiadavky na to, aby sa stala uznaným orgánom podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1850.

(6)

Komisia dospela k záveru, že vláda Severozápadných teritórií Kanady spĺňa všetky požiadavky uvedené v článku 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1850, a preto by sa vláda Severozápadných teritórií Kanady mala doplniť do zoznamu uznaných orgánov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vláda Severozápadných teritórií Kanady sa považuje za uznaný orgán v zmysle článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1850.

Článok 2

Komisia bezodkladne uverejní znenie tohto rozhodnutia na svojich webových stránkach.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené vláde Severozápadných teritórií Kanady.

V Bruseli 14. februára 2017

Za Komisiu

Karmenu VELLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 271, 16.10.2015, p. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 zo 16. septembra 2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov (Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 36).


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

16.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/45


ROZHODNUTIE PODVÝBORU PRE CLÁ EÚ A MOLDAVSKEJ REPUBLIKY č. 1/2016

zo 6. októbra 2016,

ktorým sa nahrádza protokol II k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce [2017/266]

PODVÝBOR PRE CLÁ EÚ A MOLDAVSKEJ REPUBLIKY,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (1), a najmä na 38 protokol II k uvedenej dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce,

keďže:

(1)

V článku 144 ods. 2 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa odkazuje na protokol II k dohode (ďalej len „protokol II“), ktorým sa stanovujú pravidlá pôvodu a kumulácia pôvodu medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou.

(2)

Väčšina ustanovení týkajúcich sa obchodu a obchodných záležitostí dohody vrátane protokolu II sa predbežne vykonáva od 1. septembra 2014.

(3)

V článku 38 protokolu II sa stanovuje, že Podvýbor pre clá ustanovený v článku 200 dohody môže rozhodnúť o zmenách ustanovení uvedeného protokolu.

(4)

Účelom Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (2) (ďalej len „dohovor“) je nahradiť protokoly o pravidlách pôvodu v súčasnosti platné medzi krajinami paneuro-stredomorskej oblasti jediným právnym aktom.

(5)

Únia podpísala dohovor 15. júna 2011. Spoločný výbor dohovoru rozhodol vo svojom rozhodnutí č. 2 z 21. mája 2014 (3), že Moldavská republika by mala byť prizvaná pristúpiť k dohovoru.

(6)

Únia uložila listinu o prijatí u depozitára 26. marca 2012 a Moldavská republika tak urobila 31. júla 2015. V dôsledku toho podľa článku 10 ods. 3 dohovoru nadobudol dohovor platnosť 1. mája 2012 pre Úniu a 1. septembra 2015 pre Moldavskú republiku.

(7)

Protokol II by sa preto mal nahradiť novým protokolom odkazujúcim na dohovor,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Protokol II k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej týkajúci sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2016.

V Bruseli 6. októbra 2016

Za Podvýbor pre clá

predseda

P. KOVACS

tajomníci

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 217, 23.7.2014, s. 88.


PRÍLOHA

„PROTOKOL II

TÝKAJÚCI SA VYMEDZENIA POJMU „VÝROBKY S PÔVODOM“ A METÓD ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

Článok 1

Uplatniteľné pravidlá pôvodu

1.   Na účely vykonávania tejto dohody sa uplatňuje dodatok I a príslušné ustanovenia dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (1) (ďalej len „dohovor“).

2.   Všetky odkazy na „príslušnú dohodu“ v dodatku I a v príslušných ustanoveniach dodatku II k dohovoru sa považujú za odkazy na túto dohodu.

Článok 2

Urovnávanie sporov

1.   Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 32 dodatku I k dohovoru a ktoré nie je možné vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za vykonanie tohto overenia, sa predkladajú Podvýboru pre clá. Na tento oddiel sa nevzťahujú ustanovenia o mechanizme na urovnávanie sporov v kapitole 14 (Urovnávanie sporov) hlavy V (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) tejto dohody.

2.   Urovnávanie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa riadi právnymi predpismi uvedenej krajiny.

Článok 3

Zmeny protokolu

Colný podvýbor môže rozhodnúť o zmenách ustanovení tohto protokolu.

Článok 4

Odstúpenie od dohovoru

1.   Ak Európska únia alebo Moldavská republika písomne oznámia depozitárovi dohovoru svoj zámer odstúpiť od dohovoru v súlade s jeho článkom 9, Európska únia a Moldavská republika bezodkladne začnú rokovania o pravidlách pôvodu na účely vykonávania tejto dohody.

2.   Až do nadobudnutia platnosti takýchto novo dohodnutých pravidiel pôvodu sa na túto dohodu naďalej uplatňujú pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru uplatniteľné v okamihu odstúpenia od dohovoru. Od okamihu odstúpenia od dohovoru sa však pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru vykladajú tak, aby umožňovali dvojstrannú kumuláciu len medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou.

Článok 5

Prechodné ustanovenia – kumulácia

Bez ohľadu na článok 16 ods. 5 a článok 21 ods. 3 dodatku I k dohovoru, keď sa kumulácia týka len štátov EZVO, Faerských ostrovov, Európskej únie, Turecka, účastníkov procesu stabilizácie a pridruženia a Moldavskej republiky, za dôkaz o pôvode možno považovať sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenie o pôvode.“


(1)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.


III Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

16.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/49


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 84/16/COL

z 27. apríla 2016,

ktorým sa po sto prvýkrát menia procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci zavedením nových usmernení pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s fungovaním Dohody o EHP [2017/267]

DOZORNÝ ÚRAD EZVO (DOZORNÝ ÚRAD),

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 61 až 63 a na jej protokol 26,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu (ďalej len „dohoda o dozore a súde“), a najmä na jej článok 24 a článok 5 ods. 2 písm. b),

keďže:

Podľa článku 24 Dohody o dozore a súde uvedie dozorný úrad do platnosti ustanovenia Dohody o EHP týkajúce sa štátnej pomoci.

Podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Dohody o dozore a súde vydáva dozorný úrad oznámenia alebo usmernenia o otázkach, ktorými sa zaoberá Dohoda o EHP, pokiaľ to táto dohoda alebo Dohoda o dozore a súde výslovne stanovuje alebo pokiaľ to dozorný úrad považuje za nevyhnutné.

Dňa 20. júna 2014 Európska komisia prijala oznámenie, ktorým sa stanovujú „kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom“ (1). Toto oznámenie sa uplatňuje od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020.

Toto oznámenie má význam aj pre Európsky hospodársky priestor.

V rámci Európskeho hospodárskeho priestoru sa má v súlade s cieľom vytvorenia homogénneho Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý je stanovený v článku 1 Dohody o EHP, zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci EHP.

Podľa bodu II pod nadpisom „VŠEOBECNÉ“ na strane 9 prílohy XV k Dohode o EHP má dozorný úrad po konzultácii s Komisiou prijať akty, ktoré zodpovedajú aktom prijatým Európskou komisiou,

PO KONZULTÁCII s Európskou komisiou,

PO KONZULTÁCII so štátmi EZVO listom z 25. januára 2016 o tejto veci,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci sa menia zavedením nových usmernení pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s fungovaním Dohody o EHP. Nové usmernenia sú pripojené k tomuto rozhodnutiu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 2

Iba anglické znenie tohto rozhodnutia je autentické.

V Bruseli 27. apríla 2016

Za Dozorný úrad EZVO

Sven Erik SVEDMAN

predseda

Frank BÜCHEL

člen kolégia


(1)  Ú. v. EÚ C 188, 20.6.2014, s. 4.


PRÍLOHA

Usmernenia pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s fungovaním Dohody o EHP  (1)

OBSAH

1.

Úvod

2.

Rozsah pôsobnosti

3.

Kritériá oprávnenosti

3.1.

Definícia projektu

3.2.

Spoločný európsky záujem

3.2.1.

Všeobecné kumulatívne kritériá

3.2.2.

Všeobecné pozitívne ukazovatele

3.2.3.

Osobitné kritériá

3.3.

Význam projektu

4.

Kritériá zlučiteľnosti

4.1.

Nevyhnutnosť a primeranosť pomoci

4.2.

Zabránenie neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže a test vyváženosti

4.3.

Transparentnosť

5.

Záverečné ustanovenia

5.1.

Oznamovacia povinnosť

5.2.

Hodnotenie ex post a podávanie správ

5.3.

Nadobudnutie účinnosti, platnosť a revízia

Oprávnené náklady

1.   Úvod

1.

Táto kapitola obsahuje usmernenia o tom, ako podľa pravidiel štátnej pomoci posudzovať verejné financovanie dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu.

2.

Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu môžu predstavovať veľmi významný prínos pre hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť priemyslu a hospodárstva Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) vzhľadom na ich pozitívne účinky presahovania na vnútorný trh a spoločnosť.

3.

Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu umožňujú spájať vedomosti, odborné znalosti, finančné zdroje a hospodárske subjekty v celom EHP s cieľom prekonať významné zlyhania trhu alebo systémové zlyhania a spoločenské výzvy, ktoré by nebolo možné riešiť inak. Ich úlohou je spojiť verejný a súkromný sektor s cieľom uskutočniť rozsiahle projekty, ktoré poskytujú významné prínosy pre EHP a občanov zmluvných strán.

4.

Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu môžu byť významné pre všetky politiky a činnosti, ktoré spĺňajú spoločné európske ciele, najmä pokiaľ ide o ciele stratégie Európa 2020 (2), hlavné iniciatívy Únie a kľúčové oblasti pre hospodársky rast, ako napríklad kľúčové podporné technológie (3) (key enabling technologies – KET).

5.

V iniciatíve týkajúcej sa modernizácie štátnej pomoci (ďalej len „MŠP“) (4) sa vyzýva, aby bola štátna pomoc orientovaná na ciele spoločných európskych záujmov v súlade s prioritami stratégie Európa 2020, s cieľom riešiť zlyhania trhu alebo iné významné systémové zlyhania, ktoré bránia podpore rastu a zamestnanosti a rozvoju integrovaného, dynamického a konkurencieschopného vnútorného trhu. Zavedenie dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu si často vyžaduje významnú účasť zo strany verejných orgánov, pretože trh by inak takéto projekty nefinancoval. Pre prípady, v ktorých verejné financovanie takýchto projektov predstavuje štátnu pomoc, stanovuje toto oznámenie platné pravidlá s cieľom zabezpečiť zachovanie rovnakých podmienok na vnútornom trhu.

6.

MŠP predstavuje dobrú príležitosť na aktualizáciu a konsolidáciu existujúcich usmernení do jedného dokumentu takým spôsobom, aby boli v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 a cieľmi MŠP a aby sa rozšírili do ďalších oblastí, v ktorých by sa mohli uplatňovať. Tieto usmernenia preto nahrádzajú všetky existujúce ustanovenia týkajúce sa dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu. Usmernenia tak poskytujú zmluvným stranám špecializované a medzidisciplinárne usmernenia zamerané na podporu rozvoja dôležitých projektov spolupráce, ktoré podporujú spoločné európske záujmy.

7.

V článku 61 ods. 3 písm. b) Dohody o EHP sa stanovuje, že pomoc na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu možno považovať za zlučiteľnú s fungovaním Dohody o EHP. Tieto usmernenia sa preto týkajú kritérií, ktoré bude Dozorný úrad EZVO („dozorný úrad“) uplatňovať pri posudzovaní štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu. Najprv sa v nich vymedzuje ich rozsah pôsobnosti a následne sa uvádza zoznam kritérií, ktoré dozorný úrad použije pri posudzovaní charakteru a významu takýchto projektov na účely uplatňovania článku 61 ods. 3 písm. b) Dohody o EHP. V usmerneniach sa ďalej vysvetľuje, ako bude dozorný úrad posudzovať zlučiteľnosť verejného financovania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu podľa pravidiel štátnej pomoci.

8.

Tieto usmernenia nevylučujú možnosť, že pomoc na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu možno považovať za zlučiteľnú s fungovaním Dohody o EHP na základe iných ustanovení, a to najmä článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP a ich vykonávacích predpisov. Rámec štátnej pomoci sa zmodernizoval s cieľom ponúknuť zmluvným stranám väčšie možnosti poskytovať dotácie pre dôležité projekty, ktoré naprávajú zlyhania trhu a problémy týkajúce sa súdržnosti v rôznych oblastiach s cieľom podporiť udržateľný rast a zamestnanosť. Jeho ustanovenia však nemusia v plnej miere obsiahnuť význam, špecifiká a vlastnosti dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu. Tie si môžu vyžadovať osobitné ustanovenia o oprávnenosti, zlučiteľnosti a postupoch, ktoré sa stanovujú v týchto usmerneniach.

2.   Rozsah pôsobnosti

9.

Tieto usmernenia sa vzťahujú na dôležité projekty spoločného európskeho záujmu vo všetkých odvetviach hospodárskej činnosti.

10.

Tieto usmernenia sa nevzťahujú na:

a)

opatrenia obsahujúce pomoc podnikom v ťažkostiach, ako sa uvádza v usmerneniach o záchrane a reštrukturalizácii (5) alebo v akýchkoľvek následných usmerneniach, v znení zmien alebo v nahradenom znení;

b)

opatrenia zahŕňajúce pomoc podnikom, voči ktorým sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia dozorného úradu, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s fungovaním Dohody o EHP;

c)

opatrenia pomoci, v prípade ktorých samotný obsah alebo podmienky s nimi spojené alebo ich metódy financovania predstavujú neoddeliteľné porušenie právnych predpisov EHP (6), a to najmä:

opatrenia pomoci, pri ktorých je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby príjemca mal hlavné sídlo v príslušnej zmluvne strane alebo aby bol usadený predovšetkým v príslušnej zmluvnej strane,

opatrenia pomoci, pri ktorých je poskytnutie pomoci podmienené povinnosťou, aby príjemca používal domáce výrobky alebo služby,

opatrenia pomoci obmedzujúce možnosť príjemcu využívať výsledky výskumu, vývoja a inovácií v iných zmluvných stranách.

3.   Kritériá oprávnenosti

11.

Pri určovaní, či projekt spadá do pôsobnosti článku 61 ods. 3 písm. b) Dohody o EHP, sa uplatňujú tieto kritériá:

3.1.   Definícia projektu

12.

Návrh pomoci sa týka jediného projektu, ktorý je jasne definovaný, pokiaľ ide o jeho ciele a podmienky realizácie, vrátane účastníkov a financovania (7).

13.

Za oprávnený môže dozorný úrad považovať aj „integrovaný projekt“, to znamená skupinu jednotlivých projektov, ktoré sú súčasťou spoločnej štruktúry, plánu alebo programu a ktoré sú zamerané na rovnaký cieľ a založené na jednotnom systémovom prístupe. Jednotlivé zložky integrovaného projektu sa môžu vzťahovať na rôzne úrovne dodávateľského reťazca, ale musia sa navzájom dopĺňať a musia byť nevyhnutné na dosiahnutie významného európskeho cieľa (8).

3.2.   Spoločný európsky záujem

3.2.1.   Všeobecné kumulatívne kritériá

14.

Projekt musí konkrétnym, jasným a identifikovateľným spôsobom prispievať k jednému alebo viacerým spoločným európskym cieľom a musí mať významný vplyv na konkurencieschopnosť EHP, udržateľný rast, riešenie spoločenských výziev alebo vytváranie hodnôt v celom EHP.

15.

Projekt musí predstavovať značný posun vpred k spoločným európskym cieľom, napríklad tým, že má kľúčový význam pre stratégiu Európa 2020, Európsky výskumný priestor, európsku stratégiu pre kľúčové podporné technológie (9), energetickú stratégiu pre Európu (10), rámec pre politiky v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 (11), Európsku stratégiu energetickej bezpečnosti (12), elektronickú stratégiu pre Európu, transeurópske dopravné a energetické siete, pre hlavné iniciatívy Únie, ako je napríklad Únia inovácií (13), Digitálna agenda pre Európu (14), Európa efektívne využívajúca zdroje (15) alebo Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie (16).

16.

Projekt musí zvyčajne zahŕňať viac ako jednu zmluvnú stranu (17) a jeho prínosy nesmú byť obmedzené na zmluvné strany, ktoré projekt financujú, ale mali by sa rozšíriť na veľkú časť EHP. Prínosy projektu musia byť jasne definované konkrétnym a identifikovateľným spôsobom (18).

17.

Prínosy projektu nesmú byť obmedzené len na príslušné podniky alebo odvetvie, ale musia mať širší význam a uplatnenie pre európske hospodárstvo alebo pre spoločnosť prostredníctvom pozitívnych účinkov presahovania (napr. systémové účinky na viacerých úrovniach hodnotového reťazca alebo odbytových a výrobných trhov, alternatívne využitia v iných odvetviach alebo modálny presun), ktoré sú jasne definované konkrétnym a identifikovateľným spôsobom.

18.

Projekt musí zahŕňať spolufinancovanie zo strany príjemcu.

19.

Projekt musí dodržiavať princíp postupného rušenia dotácií škodlivých pre životné prostredie, na ktoré sa odvoláva Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (19).

3.2.2.   Všeobecné pozitívne ukazovatele

20.

Dozorný úrad zaujme priaznivejší postoj, ak projekt okrem splnenia kumulatívnych kritérií v oddiele 3.2.1 spĺňa tieto podmienky:

a)

projekt bol navrhnutý tak, aby sa na ňom mohli zúčastniť všetky zmluvné strany, ktoré o to majú záujem, a to s prihliadnutím na druh projektu, sledovaný cieľ a potreby financovania;

b)

na vypracovaní návrhu projektu sa podieľala Európska komisia alebo akýkoľvek právny subjekt, na ktorý Európska komisia preniesla svoje právomoci, napríklad Európska investičná banka;

c)

výberu projektu sa zúčastnila Európska komisia alebo akýkoľvek právny subjekt, na ktorý Európska komisia preniesla svoje právomoci, pokiaľ tento subjekt koná na tento účel ako vykonávacia štruktúra;

d)

súčasťou riadiacej štruktúry projektu je Európska komisia alebo akýkoľvek právny subjekt, na ktorý Európska komisia preniesla svoje právomoci a viacero zmluvných strán;

e)

v rámci projektu dochádza k dôležitej vzájomnej spolupráci, pokiaľ ide o počet partnerov, zahrnutie organizácií z rôznych odvetví alebo zahrnutie podnikov rôznej veľkosti;

f)

projekt zahŕňa spolufinancovanie z fondu EZVO alebo Európskej únie (20).

3.2.3.   Osobitné kritériá

21.

Projekty výskumu, vývoja a inovácií musia mať významný inovačný charakter alebo musia z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií predstavovať významnú pridanú hodnotu vzhľadom na aktuálny stav v príslušnom odvetví.

22.

Projekty, ktoré obsahujú priemyselné využitie, musia umožňovať vývoj nového výrobku alebo služby s vysokým podielom výskumu a inovácií a/alebo zavedenie výrazne inovačného výrobného procesu. Pravidelná modernizácia existujúcich zariadení bez inovačnej dimenzie ani vývoj nových verzií existujúcich produktov sa nepovažujú za dôležité projekty spoločného európskeho záujmu.

23.

Projekty v oblasti životného prostredia, energetiky alebo dopravy musia mať veľký význam pre stratégiu životného prostredia, energetickú stratégiu vrátane bezpečnosti dodávok energie alebo dopravnú stratégiu Únie, alebo musia významne prispievať k vnútornému trhu, okrem iného aj v uvedených odvetviach.

3.3.   Význam projektu

24.

Na to, aby sa projekt považoval za dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu, musí byť dôležitý z kvantitatívneho alebo kvalitatívneho hľadiska. Mal by byť buď obzvlášť významný, pokiaľ ide o veľkosť alebo rozsah a/alebo by mal zahŕňať veľmi vysokú úroveň technologického alebo finančného rizika.

4.   Kritériá zlučiteľnosti

25.

Pri posudzovaní zlučiteľnosti pomoci na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu s fungovaním Dohody o EHP na základe článku 61 ods. 3 písm. b) Dohody o EHP bude dozorný úrad zohľadňovať tieto kritériá (21).

26.

Dozorný úrad vykoná test vyváženosti s cieľom posúdiť, či očakávané pozitívne účinky prevažujú nad možnými negatívnymi účinkami, ako je uvedené ďalej.

27.

S prihliadnutím na charakter projektu môže dozorný úrad usúdiť, že ak projekt spĺňa kritériá oprávnenosti uvedené v oddiele 3, predpokladá sa existencia zlyhania trhu alebo iných dôležitých systémových zlyhaní, ako aj príspevok projektu k spoločnému európskemu záujmu.

4.1.   Nevyhnutnosť a primeranosť pomoci

28.

Pomoc nesmie slúžiť ako dotácia na náklady na projekt, ktoré by podniku vznikli v každom prípade, a nesmie slúžiť na kompenzáciu bežného podnikateľského rizika hospodárskej činnosti. Bez pomoci by nemalo byť možné projekt realizovať, alebo by sa realizoval v menšej veľkosti alebo rozsahu alebo iným spôsobom, ktorý by významne obmedzil jeho očakávané prínosy (22). Pomoc sa bude považuje za proporcionálnu len vtedy, ak by sa rovnaký výsledok nemohol dosiahnuť s nižšou pomocou.

29.

Zmluvná strana musí poskytnúť dozornému úradu primerané informácie o podporovanom projekte, ako aj podrobný opis kontrafaktuálneho scenára zodpovedajúceho situácii, v ktorej príjemcovi neposkytne pomoc žiadna zmluvná strana. Kontrafaktuálny scenár môže spočívať v neexistencii alternatívneho projektu alebo v jasne vymedzenom a dostatočne predvídateľnom alternatívnom projekte, ktorý príjemca zvažoval v rámci vnútorného rozhodovacieho procesu, a môže sa týkať alternatívneho projektu, ktorý sa úplne alebo sčasti realizuje mimo územia Únie.

30.

Ak neexistuje alternatívny projekt, dozorný úrad overí, že výška pomoci nepresahuje minimálnu sumu potrebnú na to, aby bol podporovaný projekt dostatočne ziskový, napríklad tak, že umožní dosiahnuť vnútornú mieru návratnosti, ktorá zodpovedá špecifickej referenčnej hodnote alebo miere návratnosti pre dané odvetvie alebo podnik. Na tento účel sa môže takisto použiť bežná miera návratnosti, ktorú príjemca vyžaduje v iných investičných projektoch podobného druhu, jeho celkové kapitálové náklady alebo miery návratnosti bežne zaznamenávané v príslušnom odvetví. Je potrebné zvážiť všetky relevantné očakávané náklady a prínosy počas celého času trvania projektu.

31.

Maximálna výška pomoci sa stanoví s ohľadom na zistenú medzeru vo financovaní vo vzťahu k oprávneným nákladom. Ak je to odôvodnené na základe analýzy medzery vo financovaní, intenzita pomoci môže dosiahnuť až 100 % úrovne oprávnených nákladov. Medzera vo financovaní je rozdiel medzi pozitívnym a negatívnym peňažným tokom v priebehu trvania investície, ktoré sú diskontované na ich súčasnú hodnotu na základe vhodného diskontného faktora, ktorý odráža mieru návratnosti, ktorú potrebuje príjemca na uskutočnenie projektu, a to hlavne vzhľadom na súvisiace riziká. Oprávnenými nákladmi sú náklady stanovené v prílohe (23).

32.

Ak sa preukáže (napríklad prostredníctvom interných dokumentov podniku), že príjemca pomoci čelí jasnej voľbe medzi uskutočnením podporovaného projektu alebo alternatívneho projektu bez pomoci, Komisia porovná očakávané čisté súčasné hodnoty investície v podporovanom projekte a v kontrafaktuálnom projekte so zreteľom na pravdepodobnosť uskutočnenia rôznych podnikateľských scenárov.

33.

Dozorný úrad bude vo svojej analýze zohľadňovať tieto prvky:

a)

:

špecifikáciu zamýšľanej zmeny

:

zmluvná strana musí dostatočne spresniť zmenu správania, ktorá sa očakáva v dôsledku štátnej pomoci, t. j. či sa začne nový projekt alebo sa zvýši veľkosť či rozsah projektu alebo rýchlosť jeho dokončenia. Zmena správania sa musí určiť porovnaním toho, aký by bol očakávaný výsledok a úroveň zamýšľanej činnosti s pomocou a bez nej. Rozdiel medzi týmito dvomi scenármi ukazuje vplyv opatrenia pomoci a jeho stimulačný účinok;

b)

:

úroveň ziskovosti

:

ak by samotný projekt nebol pre súkromný podnik dostatočne ziskový na to, aby ho realizoval, ale priniesol by významný prospech pre spoločnosť, je skôr pravdepodobné, že pomoc má stimulačný účinok.

34.

S cieľom riešiť skutočné alebo potenciálne priame alebo nepriame narušenia medzinárodného obchodu môže dozorný úrad zohľadniť fakt, že konkurenti, ktorí sa nachádzajú mimo EHP, (v priebehu posledných troch rokov) dostali alebo dostanú, či už priamo alebo nepriamo, pomoc rovnakej intenzity na podobné projekty. Ak sa vzhľadom na osobitnú povahu dotknutého sektora narušenia medzinárodného obchodu pravdepodobne vyskytnú až po uplynutí viac ako troch rokov, možno referenčné obdobie zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť. Ak je to vôbec možné, príslušná zmluvná strana poskytne dozornému úradu dostatočné informácie, ktoré mu umožnia posúdenie situácie, najmä z hľadiska potreby zohľadnenia konkurenčnej výhody konkurenta z tretej krajiny. Ak dozorný úrad nemá dôkazy o poskytnutej alebo navrhnutej pomoci, môže svoje rozhodnutie založiť aj na nepriamych dôkazoch.

35.

Pri zhromažďovaní dôkazov môže dozorný úrad využiť svoje vyšetrovacie právomoci (24).

36.

Nástroj pomoci sa musí vybrať s ohľadom na zlyhanie trhu alebo iné dôležité systémové zlyhania, ktoré sa snaží riešiť. Ak je napríklad hlavným problémom nedostatočný prístup k financovaniu, zmluvné strany by mali spravidla využiť pomoc vo forme podpory likvidity, napríklad úvery alebo záruky (25). Ak je takisto potrebné podniku do určitej miery zabezpečiť spoločné znášanie rizík, zvyčajne by mal byť vybraným nástrojom pomoci vratný preddavok. Splatné nástroje pomoci sa budú vo všeobecnosti považovať za pozitívny ukazovateľ.

37.

Ak je to relevantné, v analýze sa musia zohľadniť ciele energetickej bezpečnosti a energetickej účinnosti.

38.

Dozorný úrad bude posudzovať priaznivejšie projekty, ktoré zahŕňajú významný vlastný príspevok od príjemcov alebo od nezávislých súkromných investorov. Príspevok vo forme hmotných a nehmotných aktív, ako aj pozemkov sa zohľadní v trhovej cene.

39.

Výber príjemcov prostredníctvom konkurenčného, transparentného a nediskriminačného výberového konania sa bude považovať za pozitívny ukazovateľ.

4.2.   Zabránenie neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže a test vyváženosti

40.

Zmluvná strana by mala poskytnúť dôkazy o tom, že navrhované opatrenie pomoci predstavuje vhodný nástroj politiky na dosiahnutie cieľa projektu. Opatrenie pomoci sa nebude považovať za vhodné, ak je možné dosiahnuť rovnaký výsledok pomocou iných nástrojov politiky alebo iných nástrojov pomoci, ktoré menej narušujú hospodársku súťaž.

41.

Aby bola pomoc zlučiteľná, musia sa obmedziť negatívne účinky opatrenia pomoci v zmysle narušenia hospodárskej súťaže a vplyvu na obchod medzi zmluvnými stranami a musia ich prevážiť pozitívne účinky, pokiaľ ide o prispenie k cieľu spoločného európskeho záujmu.

42.

Pri posudzovaní negatívnych účinkov opatrenia pomoci sa dozorný úrad vo svojej analýze zameria na predvídateľný vplyv pomoci na hospodársku súťaž medzi podnikmi na príslušných trhoch s výrobkami vrátane odbytových a výrobných trhov a na riziko nadmernej kapacity.

43.

Dozorný úrad posúdi riziká uzavretia trhu a dominantného postavenia na trhu, predovšetkým v prípade nešírenia alebo obmedzeného šírenia výsledkov výskumu. Projekty, ktoré zahŕňajú budovanie infraštruktúry (26), musia zabezpečiť otvorený a nediskriminačný prístup k infraštruktúre a nediskriminačné stanovovanie cien (27).

44.

Dozorný úrad posúdi možné negatívne účinky na obchod vrátane rizika, že zmluvné strany začnú medzi sebou súťažiť o dotácie, k čomu môže dôjsť najmä v súvislosti s voľbou miesta realizácie projektu.

4.3.   Transparentnosť

45.

Zmluvné strany zabezpečia uverejnenie nasledujúcich informácií na všeobecnom webovom sídle štátnej pomoci na celoštátnej alebo regionálnej úrovni:

a)

znenie opatrenia pomoci a jeho vykonávacích ustanovení alebo zodpovedajúci odkaz;

b)

totožnosť orgánu alebo orgánov poskytujúcich pomoc;

c)

totožnosť jednotlivého príjemcu, formu a výšku pomoci poskytnutej každému príjemcovi, dátum poskytnutia pomoci, typ podniku (MSP/veľký podnik), región, v ktorom má príjemca sídlo (na úrovni NUTS II) a hlavné odvetvie hospodárstva, v ktorom vyvíja činnosť podnik, ktorý je príjemcom pomoci (na úrovni skupín podľa klasifikácie NACE) (28).

46.

Od tejto požiadavky možno upustiť, ak ide o poskytnutie individuálnej pomoci vo výške do 500 000 EUR. Tieto informácie sa musia uverejniť po prijatí rozhodnutia o poskytnutí pomoci, musia sa uchovávať najmenej 10 rokov a širokej verejnosti musia byť dostupné bez obmedzení (29). Od zmluvných strán sa do 1. júla 2016 nebude požadovať, aby poskytovali uvedené informácie.

5.   Záverečné ustanovenia

5.1.   Oznamovacia povinnosť

47.

Podľa článku 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a súdu zmluvné strany musia vopred informovať dozorný úrad o akýchkoľvek zámeroch v súvislosti s poskytnutím alebo upravením štátnej pomoci vrátane pomoci pre dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu.

48.

Zmluvné strany zapojené do rovnakého dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu sa vyzývajú, aby vždy, keď je to možné, predložili dozornému úradu spoločné oznámenie.

5.2.   Hodnotenie ex post a podávanie správ

49.

O realizácii projektu sa musia pravidelne podávať správy. Ak je to vhodné, dozorný úrad môže požiadať o vykonanie hodnotenia ex post.

5.3.   Nadobudnutie účinnosti, platnosť a revízia

50.

Tieto usmernenia sa budú uplatňovať od dátumu prijatia do 31. decembra 2020.

51.

Dozorný úrad uplatní zásady stanovené v týchto usmerneniach na všetky notifikované projekty pomoci, pri ktorých je potrebné prijať rozhodnutie po uverejnení usmernení na webovom sídle dozorného úradu, a to aj v prípade projektov oznámených pred ich uverejnením.

52.

V súlade s kapitolou o uplatniteľných pravidlách na posúdenie neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci v časti II usmernení o štátnej pomoci (30), dozorný úrad použije v prípade pomoci, ktorá nebola oznámená, tieto usmernenia, ak bola pomoc poskytnutá po nadobudnutí ich účinnosti, a vo všetkých ostatných prípadoch použije pravidlá účinné v čase poskytnutia pomoci.

53.

Dozorný úrad sa môže kedykoľvek rozhodnúť zmeniť tieto usmernenia, ak by to bolo potrebné z dôvodov týkajúcich sa politiky hospodárskej súťaže, alebo s cieľom zohľadniť iné politiky a medzinárodné záväzky, vývoj na trhoch, alebo z akéhokoľvek iného opodstatneného dôvodu.


(1)  Tieto usmernenia zodpovedajú oznámeniu Európskej komisie o kritériách pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom, ktoré bolo uverejnené 20. júna 2014 (Ú. v. EÚ C 188, 20.6.2014, s. 4).

(2)  Oznámenie Komisie „Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“, KOM(2010) 2020 v konečnom znení, 3. marca 2010.

(3)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – „Európska stratégia pre kľúčové podporné technológie – cesta k rastu a zamestnanosti“, COM(2012) 341 final, 26. júna 2012.

(4)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Modernizácia štátnej pomoci EÚ (MŠP)“, COM(2012) 209 final, 8. mája 2012.

(5)  Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach prijaté rozhodnutím č. 321/14/COL (Ú. v. EÚ L 271, 16.10.2015, s. 35 a dodatok EHP č. 62, 15.10.2015, s. 1). Ako je objasnené v bode 23 uvedených usmernení, v prípade, že je ohrozená základná existencia firmy v ťažkostiach, firma sa nemôže považovať za vhodný nástroj na posilnenie iných cieľov verejnej politiky, až kým nie je zaistená jej životaschopnosť.

(6)  Pozri napríklad vec C-156/98 Nemecko/Komisia, EU:C:2000:467, bod 78 a vec C-333/07 Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne, EU:C:2008:764, body 94 – 116.

(7)  Keď nie je možné od seba jasne oddeliť dva alebo viac projektov v oblasti výskumu a vývoja, a najmä keď tieto projekty nemajú samostatne vyhliadky na technologický úspech, musia sa považovať za jediný projekt. Pomoc pre projekt, ktorý vedie len k zmene miesta projektu v rámci EHP bez zmeny charakteru, veľkosti alebo rozsahu projektu, sa nebude považovať za zlučiteľnú.

(8)  Jediný projekt a integrovaný projekt sa ďalej označujú ako „projekt“.

(9)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – „Európska stratégia pre kľúčové podporné technológie – cesta k rastu a zamestnanosti“, COM(2012) 341 final z 26. júna 2012.

(10)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – „Energia 2020 – Stratégia pre konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energetiku“ – KOM(2010) 639 v konečnom znení z 10. novembra 2010.

(11)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030“, COM(2014) 15 final z 22. januára 2014.

(12)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – „Európska stratégia energetickej bezpečnosti“, COM(2014) 330 final z 28. mája 2014.

(13)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – „Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 – Únia inovácií“, KOM(2010) 546 v konečnom znení zo 6. októbra 2010.

(14)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Digitálna agenda pre Európu“, KOM(2010) 245 v konečnom znení z 26. augusta 2010, uznané v uznesení z 37. zasadnutia spoločného parlamentného výboru EHP 26. októbra 2011.

(15)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – „Európa efektívne využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020“, KOM(2011) 21 z 26. januára 2011.

(16)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – „Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie: Konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu“, KOM(2010) 614 v konečnom znení, 28. októbra 2010.

(17)  S výnimkou prepojených výskumných infraštruktúr a projektov TEN-T, ktoré majú vo svojej podstate nadnárodný význam, pretože sú súčasťou reálne prepojenej cezhraničnej siete alebo sú nevyhnutné na posilnenie riadenia cezhraničnej dopravy alebo interoperability.

(18)  Samotná skutočnosť, že projekt uskutočňujú podniky v rôznych krajinách alebo že výskumnú infraštruktúru následne používajú podniky so sídlom v rôznych členských štátoch EHP, nepostačuje na to, aby sa projekt považoval za dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu. Súdny dvor uviedol, že projekt sa môže považovať za projekt spoločného európskeho záujmu, ak je súčasťou nadnárodného európskeho programu, ktorý spoločne podporuje viacero vlád členských štátov EHP, alebo ak vznikol vďaka zosúladenej činnosti viacerých členských štátov s cieľom bojovať proti spoločnej hrozbe Spojené veci C-62/87 a 72/87 Exécutif régional wallon a SA Glaverbel/Komisia, EU:C:1988:132, body 22 – 23.

(19)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – „Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje“, KOM(2011) 571 v konečnom znení z 20. septembra 2011.

(20)  Financovanie z prostriedkov EZVO alebo Európskej únie, ktoré centrálne spravujú inštitúcie, agentúry, spoločné podniky alebo iné orgány EZVO alebo Európskej únie a ktoré nie je priamo ani nepriamo pod kontrolou zmluvných strán, nepredstavuje štátnu pomoc.

(21)  Podľa judikatúry má dozorný úrad popri posudzovaní zlučiteľnosti dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu diskrečnú právomoc. Spojené veci C-62/87 a 72/87 Exécutif régional wallon a SA Glaverbel/Komisia, Zb. 1988, s. 1573, bod 21.

(22)  Žiadosť o poskytnutie pomoci sa musí podať pred začatím prác, čo je buď začiatok stavebných prác na investícii, alebo prvý záväzok firmy na objednávku zariadenia alebo iný záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane prvé. Kúpa pozemku a prípravné práce, ako napríklad získavanie povolení a uskutočňovanie predbežných štúdií uskutočniteľnosti, sa nepovažujú za začatie prác.

(23)  V prípade integrovaného projektu musia byť oprávnené náklady podrobne uvedené na úrovni každého jednotlivého projektu.

(24)  Pozri článok 1 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 734/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, s. 15). V čase prijatia týchto usmernení sa zvažovalo začlenenie nariadenia (EÚ) č. 734/2013 do Dohody o EHP. Nariadenie (ES) č. 659/1999 bolo začlenené do Dohody o EHP rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 164/2001 (Ú. v. ES L 65, 7.3.2002, s. 46 a dodatok EHP č. 13, 7.3.2002, s. 26).

(25)  Pomoc vo forme záruk musí byť časovo obmedzená a pomoc vo forme pôžičiek musí podliehať lehotám na ich splatenie.

(26)  V záujme vylúčenia akýchkoľvek pochybností sa pilotná výroba nepovažuje za infraštruktúru.

(27)  Ak projekt zahŕňa energetickú infraštruktúru, musí podliehať regulačným opatreniam v oblasti sadzieb a prístupu na trh a požiadavkám na oddelenie podľa právnych predpisov o vnútornom trhu.

(28)  S výnimkou obchodného tajomstva a iných dôverných informácií v riadne odôvodnených prípadoch a so súhlasom dozorného úradu (kapitola o služobnom tajomstve v rozhodnutiach o štátnej pomoci, rozhodnutie č. 15/04/COL uverejnené v Ú. v. EÚ L 154, 8.6.2006, s. 27 a dodatok EHP č. 29, 8.6.2006, s. 1).

(29)  Tieto informácie sa uverejnia do 6 mesiacov od dátumu poskytnutia pomoci. V prípade neoprávnenej pomoci zmluvné strany musia zabezpečiť uverejnenie týchto informácií ex post, a to aspoň do 6 mesiacov od dátumu rozhodnutia dozorného úradu. Informácie musia byť k dispozícii vo formáte, ktorý umožní prehľadávanie, získavanie a jednoduché uverejňovanie údajov na internete, napríklad vo formáte CSV alebo XML.

(30)  Rozhodnutie č. 154/07/COL (Ú. v. EÚ L 73, 19.3.2009, s. 23 a dodatok EHP č. 15, 19.3.2009, s. 1).

Dodatok

Oprávnené náklady

a)

Štúdie uskutočniteľnosti vrátane prípravných technických štúdií a náklady na získanie povolení potrebných na realizáciu projektu.

b)

Náklady na nástroje a vybavenie (vrátane zariadení a dopravných prostriedkov) v rozsahu a počas obdobia ich používania v rámci projektu. Ak sa takéto nástroje a vybavenie nepoužívajú na projekt počas celého obdobia ich životnosti, za oprávnené sa považujú jedine náklady na odpisy zodpovedajúce dĺžke projektu, vypočítané na základe osvedčených účtovných postupov.

c)

Náklady na nadobudnutie (alebo výstavbu) budov, infraštruktúry a pozemkov v rozsahu a na obdobie ich použitia v rámci projektu. Ak sa tieto náklady stanovujú s ohľadom na hodnotu komerčného prevodu alebo skutočne vynaložené kapitálové náklady (na rozdiel od odpisov), zostatková hodnota pozemku, budovy alebo infraštruktúry by sa mala odpočítať od medzery vo financovaní, či už ex ante alebo ex post.

d)

Náklady na iný materiál, dodávky a podobné produkty potrebné na projekt.

e)

Náklady na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív. Náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj náklady na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na projekt.

f)

Personálne a administratívne náklady (vrátane režijných nákladov), ktoré vznikli priamo v dôsledku činností výskumu, vývoja a inovácií, vrátane tých činností výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sa vzťahujú na prvé priemyselné využitie (1), alebo v prípade infraštruktúrneho projektu tie, ktoré vznikli počas budovania infraštruktúry.

g)

V prípade pomoci pre projekt prvého priemyselného využitia aj kapitálové a prevádzkové výdavky (CAPEX a OPEX), pokiaľ priemyselné využitie vychádza z činnosti výskumu, vývoja a inovácií (2) a pokiaľ samotné priemyselné využitie zahŕňa veľmi dôležitú zložku výskumu, vývoja a inovácií, ktorá predstavuje neoddeliteľný a nevyhnutný prvok pre jeho úspešnú implementáciu. Prevádzkové výdavky sa musia vzťahovať na takúto zložku projektu.

h)

Môžu sa uznať aj iné náklady, ak sú odôvodnené a ak sú neoddeliteľne spojené s realizáciou projektu, s výnimkou prevádzkových nákladov, na ktoré sa nevzťahuje písmeno g).


(1)  Prvým priemyselným využitím sa rozumie rozšírenie pilotných zariadení alebo vybavenie a zariadenia prvé svojho druhu, ktoré sa týkajú etáp nasledujúcich po pilotnej výrobe vrátane fázy testovania, nie však hromadná výroba ani komerčné činnosti.

(2)  Prvé priemyselné využitie nemusí vykonať rovnaký subjekt, ktorý vykonal činnosti výskumu, vývoja a inovácií, pokiaľ tento subjekt získa práva na využívanie výsledkov z predchádzajúcej činnosti výskumu, vývoja a inovácií a pokiaľ sa činnosť výskumu, vývoja a inovácií a prvé priemyselné využívanie vzťahujú na projekt a sú notifikované spolu.