ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 34

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
9. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/214 z 30. novembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie hliníkového prášku do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/215 z 30. novembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie hexahydrátu dusičnanu horečnatého do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II ( 1 )

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/216 z 30. novembra 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie horčíkového prášku do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II ( 1 )

5

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/217 z 5. decembra 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/218 zo 6. februára 2017 o registri rybárskej flotily Únie

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/219 z 8. februára 2017 o povolení prípravku Bacillus subtilis (DSM 27273) ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavené prasiatka a odstavené menej významné druhy ošípaných (držiteľ povolenia Chr. Hansen A/S) ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/220 z 8. februára 2017, ktorým sa po čiastočnom priebežnom revíznom prešetrovaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) 2016/1036 mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1106/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/221 z 8. februára 2017, ktorým sa dvestopäťdesiaty deviatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

30

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/222 z 8. februára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

32

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/223 zo 7. februára 2017, ktorým sa schvaľuje laboratórium v Brazílii na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek [oznámené pod číslom C(2017) 572]  ( 1 )

34

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/224 z 8. februára 2017, ktorým sa stanovujú technické a prevádzkové špecifikácie, ktoré umožňujú, aby komerčná služba poskytovaná systémom vytvoreným na základe programu Galileo zodpovedala funkcii podľa článku 2 ods. 4 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013

36

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 ( Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013 )

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/214

z 30. novembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie hliníkového prášku do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013 sa uvádza zoznam prekurzorov výbušnín, na ktoré sa vzťahujú harmonizované pravidlá týkajúce sa ich dostupnosti širokej verejnosti a zabezpečenia náležitého nahlasovania podozrivých transakcií, zmiznutí a krádeží v celom dodávateľskom reťazci.

(2)

Látky uvedené v prílohe II sú členom širokej verejnosti dostupné, podliehajú však povinnosti nahlasovania, ktorá sa vzťahuje tak na profesionálnych používateľov v celom dodávateľskom reťazci, ako aj na členov širokej verejnosti.

(3)

Členské štáty preukázali, že hliníkový prášok sa používa a získava na výrobu po domácky vyrobených výbušnín v Európe.

(4)

Uvádzanie hliníkového prášku na trh a jeho používanie nie je v súčasnosti na úrovni Únie harmonizované. Najmenej jeden členský štát však už obmedzuje jeho dostupnosť širokej verejnosti a Svetová colná organizácia monitoruje jeho zásielky na celom svete s cieľom identifikovať prípady nedovoleného obchodovania na účely výroby improvizovaných prekurzorov výbušnín.

(5)

Vzhľadom na mieru hrozby spojenej s hliníkovým práškom alebo objem obchodu s ním nie je vývoj v oblasti zneužívania tejto látky v súčasnosti dôvodom na obmedzenie prístupu členov širokej verejnosti k tejto látke.

(6)

Potrebná je prísnejšia kontrola, vďaka ktorej budú môcť vnútroštátne orgány predchádzať prípadnému nedovolenému použitiu týchto látok ako prekurzorov výbušnín a odhaľovať ho, čo možno dosiahnuť prostredníctvom mechanizmu nahlasovania stanoveného nariadením (EÚ) č. 98/2013.

(7)

Vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje dostupnosť hliníkového prášku, a vzhľadom na to, že povinnosť nahlasovania nebude mať významný vplyv na hospodárske subjekty ani spotrebiteľov, je odôvodnené a primerané doplniť túto látku do prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013 sa mení takto:

a)

Záhlavie druhého stĺpca sa nahrádza takto:

„Kód kombinovanej nomenklatúry (KN) (1)“.

b)

Dopĺňa sa táto látka:

„Hliníkový prášok

(číslo CAS 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1.

(2)  S veľkosťou častíc menej ako 200 μm.

(3)  Ako látka alebo v zmesiach s obsahom 70 hmotnostných % alebo viac hliníka a/alebo horčíka.“


9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/3


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/215

z 30. novembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie hexahydrátu dusičnanu horečnatého do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013 sa uvádza zoznam prekurzorov výbušnín, na ktoré sa vzťahujú harmonizované pravidlá týkajúce sa ich dostupnosti širokej verejnosti a zabezpečenia náležitého nahlasovania podozrivých transakcií, zmiznutí a krádeží v celom dodávateľskom reťazci.

(2)

Látky uvedené v prílohe II sú členom širokej verejnosti dostupné, podliehajú však povinnosti nahlasovania, ktorá sa vzťahuje tak na profesionálnych používateľov v celom dodávateľskom reťazci, ako aj na členov širokej verejnosti.

(3)

Príloha II už obsahuje niekoľko dusičnanových solí, keďže tieto soli môžu byť zneužité ako prekurzory výbušnín. Dusičnan horečnatý, ktorý sa dodáva vo forme hexahydrátu, je látkou s podobnými vlastnosťami, zatiaľ však nie je do prílohy zahrnutý.

(4)

Hexahydrát dusičnanu horečnatého je v súčasnosti nekontrolovanou alternatívou dusičnanových solí, ktoré sú uvedené v prílohe II. V posledných rokoch sa navyše objavili správy o jeho zneužití ako prekurzora výbušnín mimo Únie.

(5)

Vzhľadom na mieru hrozby spojenej s hexahydrátom dusičnanu horečnatého alebo objem obchodu s ním nie je vývoj v oblasti zneužívania tejto látky v súčasnosti dôvodom na obmedzenie prístupu členov širokej verejnosti k tejto látke.

(6)

Potrebná je prísnejšia kontrola, vďaka ktorej budú môcť vnútroštátne orgány predchádzať prípadnému nedovolenému použitiu tejto látky ako prekurzora výbušnín a odhaľovať ho, čo možno dosiahnuť prostredníctvom mechanizmu nahlasovania stanoveného nariadením (EÚ) č. 98/2013.

(7)

Vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje dostupnosť hexahydrátu dusičnanu horečnatého, a vzhľadom na to, že uloženie povinnosti nahlasovania v súvislosti s ním nebude mať významný vplyv na hospodárske subjekty ani spotrebiteľov, je odôvodnené a primerané doplniť túto látku do prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do tabuľky v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013 sa dopĺňa táto látka:

„Hexahydrát dusičnanu horečnatého (číslo CAS 13446-18-9)

2834 29 80

3824 90 96 “

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1.


9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/5


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/216

z 30. novembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013, pokiaľ ide o doplnenie horčíkového prášku do zoznamu prekurzorov výbušnín v prílohe II

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013 sa uvádza zoznam prekurzorov výbušnín, na ktoré sa vzťahujú harmonizované pravidlá týkajúce sa ich dostupnosti širokej verejnosti a zabezpečenia náležitého nahlasovania podozrivých transakcií, zmiznutí a krádeží v celom dodávateľskom reťazci.

(2)

Látky uvedené v prílohe II sú členom širokej verejnosti dostupné, podliehajú však povinnosti nahlasovania, ktorá sa vzťahuje tak na profesionálnych používateľov v celom dodávateľskom reťazci, ako aj na členov širokej verejnosti.

(3)

Členské štáty preukázali, že hliníkový prášok sa používa a získava na výrobu po domácky vyrobených výbušnín v Európe. Horčíkový prášok je látka, ktorá má veľmi podobné vlastnosti ako hliník.

(4)

Uvádzanie hliníkového prášku a horčíkového prášku na trh a ich používanie nie je v súčasnosti na úrovni Únie harmonizované. Najmenej jeden členský štát však už obmedzuje ich dostupnosť širokej verejnosti a Svetová colná organizácia monitoruje zásielky hliníkového prášku na celom svete s cieľom identifikovať prípady nedovoleného obchodovania na účely výroby improvizovaných prekurzorov výbušnín.

(5)

Vzhľadom na mieru hrozby spojenej s hliníkovým práškom a horčíkovým práškom alebo objem obchodu s nimi nie je vývoj v oblasti zneužívania týchto látok v súčasnosti dôvodom na obmedzenie prístupu členov širokej verejnosti k týmto látkam.

(6)

Potrebná je prísnejšia kontrola, vďaka ktorej budú môcť vnútroštátne orgány predchádzať prípadnému nedovolenému použitiu týchto látok ako prekurzorov výbušnín a odhaľovať ho, čo možno dosiahnuť prostredníctvom mechanizmu nahlasovania stanoveného nariadením (EÚ) č. 98/2013.

(7)

Hliníkový prášok je predmetom samostatného delegovaného aktu, ktorým sa uvedená látka dopĺňa do prílohy II. Horčíkový prášok by tak zostal realistickou nekontrolovanou alternatívou.

(8)

Vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje dostupnosť horčíkového prášku, a vzhľadom na to, že povinnosť nahlasovania nebude mať významný vplyv na hospodárske subjekty ani spotrebiteľov, je odôvodnené a primerané doplniť túto látku do prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do tabuľky v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 98/2013 sa dopĺňa táto látka:

„Horčík, prášok

(číslo CAS 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00 “

 

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 1.


9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/7


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/217

z 5. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

V článku 4 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa stanovujú kritériá udeľovania colných preferencií v rámci všeobecného opatrenia všeobecného systému preferencií (ďalej len „VSP“).

(2)

V článku 4 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa stanovuje, že výhody na základe VSP by nemala využívať krajina, ktorú Svetová banka klasifikovala ako krajinu s vysokými alebo nadpriemernými príjmami v troch po sebe nasledujúcich rokoch, ani krajina, ktorá využíva výhody z dohody o zvýhodnenom prístupe na trh, ktorá poskytuje rovnaké alebo lepšie colné preferencie ako VSP v podstate pre celý obchod.

(3)

Zoznam zvýhodnených krajín podľa všeobecného opatrenia VSP v zmysle článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa uvádza v prílohe II k uvedenému nariadeniu. V článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa stanovuje, že príloha II sa má preskúmať do 1. januára každého roka. Pri preskúmaní by sa mali vziať do úvahy zmeny v hospodárskych, rozvojových alebo obchodných podmienkach zvýhodnených krajín, pokiaľ ide o kritériá stanovené v článku 4.

(4)

Podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 krajine zvýhodnenej podľa VSP a hospodárskym subjektom sa má poskytnúť dostatočný čas na riadne prispôsobenie sa zmene v statuse krajiny v rámci VSP. Opatrenie VSP sa má preto uplatňovať naďalej, a to jeden rok od dátumu nadobudnutia účinnosti zmeny v statuse krajiny podľa článku 4 ods. 1 písm. a) a dva roky po dátume uplatňovania dohody o zvýhodnenom prístupe na trh podľa článku 4 ods. 1 písm. b).

(5)

Svetová banka klasifikovala Tongu ako krajinu s nadpriemernými príjmami v rokoch 2013, 2014 a 2015. Tonga sa preto od 1. januára 2017 vypustila zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa VSP v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/1979 (2). V roku 2016 však Svetová banka klasifikovala Tongu ako krajinu s nižším stredným príjmom. Tonga by sa preto mala znovu vložiť do prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 s účinnosťou od 1. januára 2017.

(6)

Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA), ktorú 27. júna 2014 podpísali Únia a Ukrajina ako súčasť širšej dohody o pridružení, sa začala predbežne vykonávať od 1. januára 2016. Keďže DCFTA poskytuje lepšie colné preferencie ako VSP v podstate pre celý obchod, Ukrajina by sa mala vypustiť zo zoznamu zvýhodnených krajín podľa VSP v prílohe II s účinnosťou od 1. januára 2018,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 978/2012

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 sa mení takto:

1.

V stĺpci A sa vkladá tento abecedný kód a v stĺpci B tento príslušný názov krajiny:

„TO

Tonga“

2.

V stĺpci A sa vypúšťa tento abecedný kód a v stĺpci B tento príslušný názov krajiny:

„UA

Ukrajina“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 1 ods. 1 sa uplatňuje od 1. januára 2017.

Článok 1 ods. 2 sa uplatňuje od 1. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1979 z 28. augusta 2015, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (Ú. v. EÚ L 289, 5.11.2015, s. 3).


9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/218

zo 6. februára 2017

o registri rybárskej flotily Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

Register rybárskej flotily Únie je nástroj, ktorý je potrebný na vykonávanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky. V tomto registri by sa mali nachádzať všetky rybárske plavidlá Únie.

(2)

Pravidlá, ktorými sa v súčasnosti riadia vnútroštátne registre flotíl a register flotily Únie, sú stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 26/2004 (2).

(3)

Členské štáty zaznamenávajú informácie o vlastníctve, vlastnostiach plavidla a výstroja a o činnosti rybárskych plavidiel Únie plaviacich sa pod ich vlajkou a v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 predkladajú takéto informácie Komisii. Komisia by mala viesť register rybárskej flotily Únie, ktorý by obsahoval informácie prijaté od členských štátov.

(4)

Členské štáty sú zodpovedné za správnosť informácií uvedených vo vnútroštátnych registroch rybárskych flotíl. Na tento účel by členské štáty mali priebežne monitorovať kvalitu týchto informácií a zabezpečovať, aby boli pravidelne aktualizované a aby ich Komisia mohla kedykoľvek overiť pomocou špecifických dopytov.

(5)

Pri spracúvaní osobných údajov uvedených vo vnútroštátnych registroch rybárskych flotíl sa na príslušné orgány členských štátov vzťahujú právne predpisy Únie o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (3), ako aj relevantné vnútroštátne vykonávacie právne predpisy. Vlastnosti a vonkajšie označenie zaznamenané v registri každého členského štátu by sa mali uvádzať v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2930/86 (4) a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 404/2011 (5).

(6)

Na monitorovanie činností plavidiel medzi členskými štátmi a zabezpečenia jednoznačnej súvislosti medzi informáciami uvedenými v registri rybárskej flotily Únie a údajmi z iných informačných systémov súvisiacich s rybolovnými činnosťami je dôležité prideliť každému rybárskemu plavidlu Únie jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa za žiadnych okolností nesmie prideliť inému plavidlu ani zmeniť.

(7)

Na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia je vhodné zaviesť nové nástroje a postupy s cieľom zjednodušiť ďalšie spravovanie údajov medzi členskými štátmi a Európskou komisiou a zabezpečiť častejší prístup k aktualizovaným údajom.

(8)

Na účely spravovania kapacity rybárskych flotíl a ich činnosti by mal byť register rybárskej flotily Únie členským štátom dostupný v celom rozsahu a verejnosti v obmedzenej verzii. Táto obmedzená verzia by nemala obsahovať osobné údaje v záujme ochrany takýchto údajov, ale mala byť obsahovať identifikačné údaje rybárskych plavidiel na účely rozšírenia prístupu verejnosti k informáciám a zvýšenia transparentnosti týchto informácií.

(9)

Spracovávanie osobných údajov v rámci tohto nariadenia inštitúciami a orgánmi Únie a prístup členských štátov k informáciám v registri rybárskej flotily Únie podliehajú právnym predpisom Únie, ktoré sa týkajú ochrany jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľného pohybu týchto údajov, najmä nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6), najmä pokiaľ ide o požiadavky na dôvernosť a bezpečnosť spracovania, prenos osobných údajov z vnútroštátnych systémov členských štátov do systému Komisie, zákonnosť spracovania a práva dotknutých osôb na informácie, prístup k ich osobným údajom a ich opravu.

(10)

Nový nástroj na výmenu údajov vyvinutý Komisiou by sa mal používať pri každej elektronickej výmene údajov.

(11)

V článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovuje, že členské štáty zasielajú Komisii informácie o vlastníctve, plavidle a charakteristických črtách výstroja rybárskych plavidiel Únie plaviacich sa pod ich vlajkou, z čoho vyplýva, že do tohto nariadenia by sa mali začleniť aj tieto údaje.

(12)

Nariadenie (ES) č. 26/2004 by sa malo zrušiť.

(13)

Členským štátom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby mohli svoje vnútroštátne registre prispôsobiť novým požiadavkám na údaje stanoveným v tomto nariadení.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa:

a)

stanovujú povinnosti Komisie pri zriadení a vedení registra rybárskej flotily Únie;

b)

stanovujú povinnosti členských štátov týkajúce sa zberu a overovania údajov v ich vnútroštátnych registroch rybárskych flotíl a zasielania daných údajov Komisii;

c)

určuje minimum informácií o vlastnostiach plavidla a činnosti plavidla, ktoré sa musia nachádzať vo vnútroštátnych registroch rybárskych flotíl.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„rybárske plavidlo“ je plavidlo v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

b)

„rybárske plavidlo Únie“ je rybárske plavidlo zmysle článku 4 ods. 1 bodu 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

c)

„rybárska flotila Únie“ sú všetky rybárske plavidlá Únie, ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu a sú zaregistrované v Únii;

d)

„akvakultúrne plavidlo“ je plavidlo vybavené výlučne na zber a prepravu produktov akvakultúry, nakladanie s nimi a/alebo ich vyloďovanie;

e)

„udalosť“ je vstup plavidla do flotily alebo výstup plavidla z flotily alebo zmena jednej z jeho vlastností uvedených v prílohe I;

f)

„zaslanie“ je elektronický prenos jednej alebo viacerých udalostí medzi členskými štátmi a Komisiou;

g)

„prenosový kanál“ je elektronická sieť na výmenu údajov o rybolove, ktorú Komisia sprístupňuje všetkým členským štátom a ňou určenému orgánu na štandardizovanú výmenu údajov;

h)

„dátum sčítania“ je dátum, keď členský štát nahlásil Komisii prvú udalosť podľa prílohy II;

i)

„prehľad aktuálneho stavu“ je zoznam udalostí, ktoré boli počas špecifikovaného časového úseku zaznamenané pre plavidlá v registri rybárskej flotily členského štátu;

j)

„zákonný vlastník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je uvedená v registračných dokladoch plavidla ako osoba, ktorá má pre predmetné plavidlo úradný list vlastníctva;

k)

„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba v zmysle článku 4 bodu 19 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (7);

l)

„číslo v spoločnom registri flotily (číslo CFR)“ je jedinečné identifikačné číslo plavidla v registri rybárskej flotily Únie, ktoré nijako nesúvisí s číslami vo vnútroštátnych registroch rybárskych flotíl;

m)

„osobné údaje“ sú informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001;

n)

„vnútroštátny register rybárskej flotily“ je register, v ktorom členský štát eviduje všetky rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou;

o)

„register rybárskej flotily Únie“ je register, ktorý vedie Komisia a ktorý obsahuje informácie o všetkých rybárskych plavidlách Únie.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky rybárske plavidlá Únie s výnimkou akvakultúrnych plavidiel a pascí na lov tuniaka modroplutvého.

Článok 4

Používanie registra rybárskej flotily Únie

Údaje z registra rybárskej flotily Únie sa používajú pri uplatňovaní pravidiel spoločnej rybárskej politiky.

Článok 5

Zber údajov v rámci vnútroštátneho registra rybárskej flotily

Každý členský štát zbiera, validuje a bezodkladne zaznamenáva vo svojom vnútroštátnom registri rybárskej flotily údaje uvedené v prílohe I.

Článok 6

Predkladanie údajov

1.   Členské štáty oznamujú Komisii každú udalosť, ktorá sa týka rybárskych plavidiel zapísaných do vnútroštátneho registra rybárskej flotily, a to najneskôr na konci pracovného dňa, keď bola udalosť v plnom rozsahu zaznamenaná.

2.   Ak v prípade relevantnej udalosti ide o opravu predchádzajúcich údajov, Komisii sa zašlú všetky udalosti týkajúce sa tohto plavidla od dátumu sčítania alebo od jeho zápisu do vnútroštátneho registra rybárskej flotily.

3.   Údaje týkajúce sa udalosti sa Komisii predkladajú v súlade s článkom 9.

4.   Komisia overí správnosť predložených údajov a ak žiadosť spĺňa požiadavky článku 9, zapíše dané udalosti do registra rybárskej flotily Únie. V opačnom prípade sa predložené údaje zamietnu. V takom prípade Komisia oznámi svoje pripomienky členskému štátu, ktorý potrebné zmeny vo vnútroštátnom registri rybárskej flotily vykoná najneskôr do troch pracovných dní, ktoré sú v danom členkom štáte pracovnými dňami, odo dňa doručenia oznámenia Komisie.

Článok 7

Prehľady aktuálneho stavu

1.   Komisia môže ktorýkoľvek členský štát kedykoľvek požiadať o prehľad aktuálneho stavu.

2.   Vytváranie prehľadu aktuálneho stavu musí byť plne automatizované.

3.   Údaje sa Komisii predkladajú v súlade s článkom 9.

4.   Komisia overí správnosť doručeného prehľadu aktuálneho stavu a ak predmetný prehľad spĺňa požiadavky článku 9, nahradí údaje o plavidle, ktoré sa nachádzajú v registri rybárskej flotily Únie. V opačnom prípade sa prehľad aktuálneho stavu zamietne. V takom prípade Komisia oznámi svoje pripomienky členskému štátu, ktorý potrebné zmeny vo vnútroštátnom registri rybárskej flotily vykoná najneskôr do piatich dní, ktoré sú v danom členkom štáte pracovnými dňami, odo dňa doručenia oznámenia Komisie.

Článok 8

Číslo v spoločnom registri flotily

1.   Členské štáty pridelia číslo v spoločnom registri flotily (číslo CFR) každému rybárskemu plavidlu pri jeho vstupe do rybárskej flotily Únie.

2.   V období, počas ktoré rybárske plavidlo patrí do rybárskej flotily Únie, sa číslo CFR nesmie zmeniť ani vtedy, keď sa vlajka tohto plavidla zmení na vlajku iného členského štátu.

3.   Číslo CFR sa nesmie opätovne prideliť inému plavidlu. Ak dôjde k vývozu rybárskeho plavidla mimo Únie a jeho spätnému dovozu do ktoréhokoľvek členského štátu, tomuto rybárskemu plavidlu sa opätovne pridelí to isté číslo CFR.

4.   Číslo CFR sa musí uvádzať pri každom zaslaní údajov o danom rybárskom plavidle medzi členskými štátmi a Komisiou.

Článok 9

Normy pre výmenu údajov medzi Komisiou a členskými štátmi

1.   Údaje medzi Komisiou a členskými štátmi sa zasielajú na základe normy Centra OSN pre uľahčovanie obchodu a elektronické podnikanie (UN/CEFACT), ktorá je dostupná v hlavnom registri údajov webových stránkach Európskej komisie venovaných rybárstvu.

2.   Zasielanie musí byť plne automatizované a okamžité a musí prebiehať cez prenosový kanál.

3.   Členské štáty používajú na výmenu údajov dokument o používaní normy FLUX, ktorý je dostupný na webových stránkach Európskej komisie venovaných rybárstvu.

4.   O zmenách noriem a vykonávacieho dokumentu rozhoduje Komisia na základe dohody s členskými štátmi.

Článok 10

Prístup k údajom

1.   Členské štáty majú prístup k informáciám uvedeným v registri rybárskej flotily Únie. Takýto prístup možno udeliť cez používateľské rozhranie žiadosti, ktoré poskytne Komisia, alebo cez webovú službu.

2.   Verejnosť má prístup k obmedzenej verzii registra rybárskej flotily Únie, ktorá neobsahuje osobné údaje.

Článok 11

Osobné údaje

Údaje zozbierané podľa tohto nariadenia, ktoré obsahujú osobné údaje, sa musia spracúvať, spravovať a využívať v súlade so smernicou 95/46/ES a nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 12

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 26/2004 sa zrušuje.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2930/86 z 22. septembra 1986, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (Ú. v. ES L 274, 25.9.1986, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).


PRÍLOHA I

Definícia údajov a opis registrácie

Údaj

Definícia a poznámky

Povinný (C)/Povinný, ak (CIF)/Nepovinný (O) (7)

Krajina registrácie

Členský štát, v ktorom je plavidlo zaregistrované na rybolov podľa nariadenia (EÚ) č. 1380/2013

Vždy spravodajské členské štáty – kód (6)

C

CFR

Jedinečné identifikačné číslo rybárskeho plavidla v Únii

Kód ISO-3 členského štátu, za ktorým nasleduje identifikačné označenie (deväť znakov). Ak má identifikačné označenie menej ako deväť znakov, treba zľava doplniť ďalšie nuly

C

UVI

Jedinečný identifikátor plavidla (číslo IMO) podľa nariadenia (EÚ) č. 404/2011

CIF

Udalosť

Kód (6) označujúci typ nahlásenej udalosti

C

Dátum udalosti (1)

Dátum, keď došlo k udalosti

C

Registračné číslo

Registračné číslo, ktoré udelil členský štát

O

Vonkajšie označenie

Podľa nariadenia (EÚ) č. 404/2011

CIF

Názov plavidla

Názov rybárskeho plavidla zaregistrovaného vo vnútroštátnom registri

C

Miesto registrácie

Kód (6) na identifikáciu miesta (hlavne prístav) registrácie plavidla

CIF

IRCS (medzinárodný rádiový volací znak)

Medzinárodný rádiový volací znak

CIF

Ukazovateľ IRCS

Plavidlo s medzinárodnou námornou rádiostanicou na palube – kód (6)

C

Ukazovateľ licencie

Plavidlá s licenciou na rybolov podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článku 3 nariadenia (EÚ) č. 404/2011 – kód (6)

CIF

Ukazovateľ VMS

Systém monitorovania plavidiel – kód (6)

Plavidlá so satelitným systémom monitorovania podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článkov 18 až 28 nariadenia (EÚ) č. 404/2011

CIF

Ukazovateľ ERS

Plavidlá so systémom elektronického nahlasovania (rybársky denník) podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a článku 29 a za ním nasledujúcich článkov nariadenia (EÚ) č. 404/2011 – kód (6)

CIF

Ukazovateľ AIS

Plavidlo s automatickým identifikačným systémom podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1224/2009 – kód (6)

CIF

MMSI

Identifikačné číslo mobilnej rádiostanice

O

Typ plavidla

Podľa medzinárodnej štandardnej štatistickej klasifikácie rybárskych plavidiel (ISSCFV) – kód (6)

CIF

Hlavný rybársky výstroj (2)

V súlade s medzinárodnou štandardnou štatistickou klasifikáciou rybárskeho výstroja (ISSCFCG) – kód (6)

C

Vedľajší rybársky výstroj (3)

V súlade s medzinárodnou štandardnou štatistickou klasifikáciou rybárskeho výstroja (ISSCFCG) – kód (6)

C

LOA

Celková dĺžka plavidla v metroch, definovaná v súlade s nariadením (EHS) č. 2930/86

CIF

LBP

Dĺžka plavidla medzi kolmicami v metroch, definovaná v súlade s nariadením (EHS) č. 2930/86

CIF

Priestornosť (GT)

V súlade s nariadením (EHS) č. 2930/86

CIF

Iná priestornosť

V tonách podľa dohovoru z Oslo, resp. v súlade s definíciou, ktorú určí členský štát

CIF

GT

V GT; zvýšenie priestornosti je povolené z bezpečnostných dôvodov (historické údaje).

CIF

Výkon hlavného motora

V kW, podľa nariadenia (EHS) č. 2930/86

C

Výkon pomocného motora

V kW. Ide o celkový výkon všetkých motorov, ktoré nepatria do kolónky „Výkon hlavného motora“

C

Materiál trupu plavidla:

Materiál trupu – kód (6)

C

Dátum začiatku prevádzky

Podľa nariadenia (EHS) č. 2930/86

C

Segment

Kód (6)

C

Krajina dovozu/vývozu

Kód (6)

CIF

Typ vývozu

Kód (6)

CIF

Pomoc z verejných zdrojov

Kód (6)

CIF

Dátum výstavby

Dátum začiatku výstavby

CIF

Pre kontaktné osoby/zákonného vlastníka (4)

Názov

Fyzická osoba: priezvisko, meno

Právnická osoba: názov

CIF

 

Identifikačné číslo právnickej osoby

„Y“ pre právnické osoby, „N“ pre fyzické osoby – kód (6)

O

 

Ulica (5)

Názov ulice a číslo poštového priečinka

CIF

 

Číslo (5)

Číslo poštového priečinka

O

 

Mesto (5)

Názov mesta

O

 

PSČ (5)

PSČ

O

 

Krajina (5)

Krajina – kód (6)

O

 

Telefónne číslo

Medzinárodné telefónne číslo

O

 

Faxové číslo

Medzinárodné faxové číslo

O

 

E-mailová adresa

E-mailová adresa

O

 

Štátna príslušnosť

Štátna príslušnosť kontaktnej osoby – kód (6)

O

 

Identifikačné číslo IMO pridelené spoločnosti

Jedinečné identifikačné číslo IMO pridelené spoločnosti a registrovanému zákonnému vlastníkovi

O

Pre kontaktné osoby/prevádzkovateľa (4)

Názov

Fyzická osoba: priezvisko, meno

Právnická osoba: názov

CIF

 

Identifikačné číslo právnickej osoby

„Y“ pre právnické osoby, „N“ pre fyzické osoby – kód (6)

O

 

Ulica (5)

Názov ulice a číslo poštového priečinka

CIF

 

Číslo (5)

Číslo poštového priečinka

O

 

Mesto (5)

Názov mesta

O

 

PSČ (5)

PSČ

O

 

Krajina (5)

Krajina – kód (6)

O

 

Telefónne číslo

Medzinárodné telefónne číslo

O

 

Faxové číslo

Medzinárodné faxové číslo

O

 

E-mailová adresa

E-mailová adresa

O

 

Štátna príslušnosť

Štátna príslušnosť kontaktnej osoby – kód (6)

O

 

Identifikačné číslo IMO pridelené spoločnosti

Jedinečné identifikačné číslo IMO pridelené spoločnosti a registrovanému zákonnému vlastníkovi

O


(1)  V prípade sčítania plavidiel ide o dátum sčítania v členskom štáte (príloha II). Pre všetky ostatné typy udalostí sa musí oznámiť dátum úradného dokumentu, v ktorom je udalosť zaznamenaná.

(2)  Rybársky výstroj, ktorý sa považuje za najčastejšie používaný na palube plavidla počas obdobia rybolovu alebo počas rybárskeho hospodárskeho roka.

(3)  Možno uviesť max. 5 druhov výstroja.

(4)  Možno uviesť max. 5 kontaktných osôb.

(5)  Adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ a krajina) musí byť dostatočne presná, aby bolo možné obrátiť sa na kontaktnú osobu.

(6)  Kódy (alebo vhodné odkazy) sú uvedené na hlavnom registri údajov (MDR), ktorý sa nachádza na webových stránkach Komisie venovaných rybárstvu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm.

(7)  Podrobné pravidlá sa nachádzajú na webovej adrese hlavného registra údajov (MDR), ktorý sa nachádza na webových stránkach Komisie venovanej rybárstvu: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm.


PRÍLOHA II

Stanovený dátum sčítania podľa krajiny

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

1.1.1989

NLD

1.9.1989

DEU, ESP

1.1.1990

IRL

1.10.1990

IRL

1.1.1991

GRC

1.7.1991

SWE, FIN

1.1.1995

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

1.5.2004

BGR, ROM

1.1.2007

HRV

1.7.2013

Členské štáty, ktoré pristúpili po 1. júli 2013

Dátum pristúpenia

FRA – Mayotte

Všetky dátumy od 1.1.2014 (1)


(1)  Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1385/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013 z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 86).


9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/219

z 8. februára 2017

o povolení prípravku Bacillus subtilis (DSM 27273) ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavené prasiatka a odstavené menej významné druhy ošípaných (držiteľ povolenia Chr. Hansen A/S)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku Bacillus subtilis (DSM 27273). K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku Bacillus subtilis (DSM 27273) ako kŕmnej doplnkovej látky pre odstavené prasiatka a odstavené menej významné druhy ošípaných, ktorý sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel v stanovisku z 20. októbra 2015 (2) k záveru, že prípravok Bacillus subtilis (DSM 27273) nemá za navrhovaných podmienok použitia nežiaduci účinok na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani životné prostredie. Úrad takisto dospel k záveru, že uvedený prípravok môže zlepšiť úžitkovosť v prípade odstavených prasiatok. Tento záver možno extrapolovať aj na odstavené menej významné druhy ošípaných, ak sa uvedená doplnková látka používa v rovnakom dávkovaní. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku Bacillus subtilis (DSM 27273) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11):4269.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK/jednotku účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

4b1826

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis

(DSM 27273)

Zloženie doplnkovej látky

prípravok Bacillus subtilis

(DSM 27273) s obsahom minimálne 1,6 × 109 JTK/g doplnkovej látky

tuhá forma

Charakteristika účinnej látky

životaschopné spóry Bacillus subtilis

(DSM 27273)

Analytická metóda  (1)

identifikácia a stanovenie počtu Bacillus subtilis (DSM 27273) v kŕmnej doplnkovej látke, premixoch a krmivách:

identifikácia: pulzná gélová elektroforéza (PFGE)

stanovenie počtu: difúznou platňovou metódou na tryptón-sójovom agare – EN 15784

odstavené prasiatka

4 × 108

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov uveďte teplotu skladovania, dátum trvanlivosti a stabilitu pri peletovaní.

2.

V prípade odstavených prasiatok možno použiť do 35 kg telesnej hmotnosti.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov, očí a kože.

1. marca 2027

odstavené menej významné druhy ošípaných

4 × 108


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/21


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/220

z 8. februára 2017,

ktorým sa po čiastočnom priebežnom revíznom prešetrovaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) 2016/1036 mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1106/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 3,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Predchádzajúce prešetrovania a platné opatrenia

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 861/2013 (2) Rada uložila konečné vyrovnávacie clo na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii.

(2)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1106/2013 (3) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“).

(3)

V septembri 2015 Komisia zmenila antidumpingové opatrenia vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/1483 (4) na základe opätovného absorpčného prešetrovania v súlade s článkom 12 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (5).

(4)

Antidumpingové clo, ktoré je v súčasnosti uplatniteľné na dovoz od spoločnosti Venus Wire Industries Pvt. Ltd, predstavuje 9,4 % (v súčasnosti uplatniteľné dumpingové rozpätie 12,4 % mínus vyrovnávacie clo 3 %) a od spoločnosti Garg Inox Ltd 8,4 % (v súčasnosti uplatniteľné dumpingové rozpätie 11,8 % mínus vyrovnávacie clo 3,4 %). Antidumpingové clo, ktoré je v súčasnosti uplatniteľné na dovoz od vyvážajúcich výrobcov v Indii, ktorí nespolupracovali v pôvodnom prešetrovaní, predstavuje 12,5 % (dumpingové rozpätie 16,2 % mínus vyrovnávacie clo 3,7 %).

1.2.   Žiadosť o čiastočné priebežné revízne prešetrovanie

(5)

Komisii boli doručené dve žiadosti o čiastočné priebežné revízne prešetrovanie existujúcich antidumpingových opatrení, ktoré sa týkali len preskúmania dumpingu.

(6)

Jednu žiadosť o revízne prešetrovanie podala skupina Venus group (ďalej len „Venus“), ktorá je vyvážajúcim výrobcom z Indie (ďalej len „dotknutá krajina“). Skupina Venus group zahŕňa spoločnosti Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd, Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd a prepojeného dovozcu Venus Edelstahl GmbH.

(7)

Ďalšiu žiadosť o prešetrovanie podala spoločnosť Garg Inox Ltd (ďalej len „Garg“), vyvážajúci výrobca z Indie. Venus a Garg sa ďalej spolu uvádzajú ako „žiadatelia“.

(8)

Žiadatelia vo svojich žiadostiach tvrdia, že okolnosti, na základe ktorých boli antidumpingové opatrenia uložené, sa zmenili a že tieto zmeny sú trvalého charakteru. Žiadatelia poskytli dôkazy prima facie, že zachovanie uložených opatrení na súčasnej úrovni už nie je na vyrovnanie dumpingu spôsobujúceho ujmu potrebné.

1.3.   Začatie čiastočného priebežného revízneho prešetrovania

(9)

Keďže Komisia po informovaní členských štátov zistila, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia čiastočného priebežného revízneho prešetrovania obmedzeného na preskúmanie dumpingu, pokiaľ ide o žiadateľov, informovala oznámením uverejneným 11. decembra 2015 v Úradnom vestníku Európskej únie  (6) o začatí čiastočného priebežného preskúmania v súlade s článkom 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, obmedzeného na preskúmanie dumpingu, pokiaľ ide o žiadateľov.

1.4.   Prešetrovanie

(10)

S cieľom získať informácie potrebné na prešetrovanie Komisia poslala prešetrovaným vyvážajúcim výrobcom dotazník, ktorý jej doručili po vyplnení v lehote stanovenej na tento účel.

(11)

Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na stanovenie dumpingu. Overovania na mieste podľa článku 16 základného nariadenia sa uskutočnili v priestoroch týchto spoločností:

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Bombaj, Maharasthra, India,

Precision Metals, Bombaj, Maharasthra, India,

Hindustan Inox. Ltd, Bombaj, Maharasthra, India,

Venus Edelstahl GmbH, Hagen, Nemecko

a

Garg Inox Ltd, Bahadurgarh, Haryana, India.

(12)

Na žiadosť spoločnosti Venus sa 26. júla 2016 uskutočnilo vypočutie úradníkom pre vypočutie v obchodných konaniach.

1.5.   Obdobie revízneho prešetrovania

(13)

Prešetrovanie úrovne dumpingu sa vzťahovalo na obdobie od 1. októbra 2014 do 30. septembra 2015 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“).

2.   DOTKNUTÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Dotknutý výrobok

(14)

Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, je vymedzený ako drôty z nehrdzavejúcej ocele obsahujúce v hmotnosti:

2,5 % alebo viac niklu okrem drôtu obsahujúceho v hmotnosti 28 % alebo viac, ale najviac 31 % niklu a 20 % alebo viac, ale najviac 22 % chrómu,

menej ako 2,5 % niklu okrem drôtu obsahujúceho v hmotnosti 13 % alebo viac, ale najviac 25 % chrómu a 3,5 % alebo viac, ale najviac 6 % hliníka,

s pôvodom v Indii, v súčasnosti patriaci pod číselné znaky KN 7223 00 19 a 7223 00 99 (ďalej len „dotknutý výrobok“).

2.2.   Podobný výrobok

(15)

Revíznym prešetrovaním sa potvrdilo, že drôty z nehrdzavejúcej ocele vymedzené v odôvodnení 14 vyrábané žiadateľmi a predávané na domácom trhu majú rovnaké základné fyzické, technické a chemické vlastnosti a použitie ako dotknutý výrobok vyvážaný do Únie.

(16)

Komisia rozhodla, že tieto výrobky sú preto podobnými výrobkami v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

3.   PRETRVÁVAJÚCI CHARAKTER ZMENENÝCH OKOLNOSTÍ

(17)

V súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia Komisia preskúmala, či by sa zmenené okolnosti, ako tvrdia žiadatelia, mohli považovať za okolnosti trvalého charakteru.

Venus

(18)

Pripomína sa, že v pôvodnom prešetrovaní bol článok 18 základného nariadenia použitý vzhľadom na spoločnosť Venus s cieľom určiť výrobné náklady a vypočítať dumpingové rozpätie. Dôvodom bola skutočnosť, že informácie týkajúce sa tried ocele boli považované za nespoľahlivé, keďže presné sledovanie podľa jednotlivých tried ocele vo všetkých fázach výrobného procesu nebolo možné.

(19)

Spoločnosť Venus vo svojej žiadosti o revízne prešetrovanie tvrdí, že v jej systéme riadenia účtovníctva a zásob došlo k zmenám. Zo získaných dôkazov overených počas prešetrovania vyplýva, že spoločnosť Venus zaviedla vo svojom systéme riadenia zásob kontroly prostredníctvom nového softvéru, vďaka ktorému môže sledovať jednotlivé triedy ocele počas celého výrobného procesu. Týmito kontrolami sa odstránilo riziko nezrovnalostí na úrovni jednotlivých tried ocele. Oznámenú distribúciu základnej suroviny podľa tried ocele teda možno považovať za spoľahlivú na určenie nákladov a predajných cien jednotlivých druhov výrobku, ktoré majú vplyv na výrobnú cenu dotknutého výrobku a výpočet dumpingového rozpätia. Tu popísané okolnosti sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne nezmenia tak, aby mali vplyv na tieto zistenia.

(20)

Komisia na základe toho dospela k záveru, že pokiaľ ide o spoločnosť Venus, zmenené okolnosti majú trvalý charakter.

Garg

(21)

Podľa pôvodných prešetrovaní spoločnosť Garg realizovala značný objem vývozu cez prepojeného dovozcu v Únii. Spoločnosť tvrdila, že odkedy je jej dcérska spoločnosť v Únii zatvorená, vzťahy medzi oboma subjektmi prestali existovať a že to malo za následok výraznú zmenu výpočtu dumpingového rozpätia, keďže vývozné ceny sa už nebudú počítať podľa článku 2 ods. 9 základného nariadenia.

(22)

Prešetrovaním sa potvrdilo zatvorenie dcérskej spoločnosti v Únii. Komisia na základe toho dospela k záveru, že pokiaľ ide o spoločnosť Garg, zmenené okolnosti majú výrazný a trvalý charakter.

4.   DUMPING

a)   Úvod

(23)

Ako sa uvádza ďalej, pokiaľ ide o spoločnosť Garg, vyskytlo sa viacero otázok, ktoré Komisiu priviedli k tomu, aby zvážila uplatnenie článku 18 základného nariadenia.

(24)

Z kontroly na mieste v spoločnosti Garg vyplynulo, že spoločnosť mala splatné provízie z vývozných transakcií bývalému prepojenému dovozcovi v Únii počas obdobia priebežného revízneho prešetrovania, ale ich neuviedla vo svojej odpovedi na dotazník.

(25)

Komisia listom z 30. mája 2016 informovala spoločnosť Garg, že z dôvodu uvedeného v odôvodnení 24 má v úmysle uplatniť dostupné skutočnosti v súlade s článkom 18 základného nariadenia, pokiaľ ide o uvedené provízie.

(26)

Spoločnosť vyjadrila pripomienky k úmyslu Komisie použiť dostupné skutočnosti 15. júna 2016 a uznala, že provízie za niektoré transakcie neboli nahlásené a že na základe toho sa na určenie výšky týchto provízií môžu použiť dostupné skutočnosti.

(27)

Komisia preskúmala pripomienky spoločnosti a usúdila, že spoločnosť nepopiera dôvod uvedený v odôvodnení 24. V súlade s článkom 18 základného nariadenia Komisia preto pri výpočte dumpingového rozpätia použila najlepšie dostupné skutočnosti týkajúce sa provízií.

b)   Normálna hodnota

(28)

Komisia najprv preskúmala, či je celkový objem predaja na domácom trhu žiadateľov reprezentatívny v súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia. Predaj na domácom trhu je reprezentatívny, ak v prípade každého žiadateľa celkový objem predaja podobného výrobku nezávislým zákazníkom na domácom trhu predstavoval aspoň 5 % jeho celkového objemu predaja dotknutého výrobku na vývoz do Únie počas obdobia revízneho prešetrovania. Na tomto základe bol celkový objem predaja podobného výrobku na domácom trhu pre žiadateľov reprezentatívny.

(29)

Komisia následne pre každého žiadateľa určila druhy výrobku predávané na domácom trhu, ktoré boli rovnaké alebo porovnateľné s druhmi výrobku predávanými na vývoz do Únie.

(30)

Komisia potom v súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia preskúmala, či bol predaj na domácom trhu reprezentatívny v prípade každého žiadateľa a každého druhu výrobku, ktorý je rovnaký alebo porovnateľný s druhom výrobku predávaným na vývoz do Únie. Predaj určitého druhu výrobku na domácom trhu je reprezentatívny, ak celkový objem predaja tohto druhu výrobku na domácom trhu nezávislým zákazníkom počas obdobia prešetrovania predstavuje aspoň 5 % celkového objemu predaja rovnakého alebo porovnateľného druhu výrobku na vývoz do Únie.

(31)

Komisia zistila, že väčšina druhov výrobku je reprezentatívna pre spoločnosť Garg. Pokiaľ ide o spoločnosť Venus, reprezentatívnych bolo len niekoľko druhov výrobku. V prípade druhov výrobku, ktoré neboli reprezentatívne, Komisia postupovala, ako je uvedené v odôvodneniach 36 a 37.

(32)

Následne Komisia vymedzila podiel ziskového predaja nezávislým zákazníkom na domácom trhu pre každý druh výrobku počas obdobia revízneho prešetrovania s cieľom rozhodnúť o tom, či na výpočet normálnej hodnoty v súlade s článkom 2 ods. 4 základného nariadenia použiť skutočný predaj na domácom trhu.

(33)

Normálna hodnota je založená na skutočnej domácej cene jednotlivých druhov výrobkov bez ohľadu na to, či je tento predaj ziskový, alebo nie, ak:

a)

objem predaja druhu výrobku, ktorý sa realizoval za čistú predajnú cenu rovnakú alebo vyššiu ako vypočítané výrobné náklady, predstavoval viac ako 80 % celkového objemu predaja tohto druhu výrobku, a

b)

vážený priemer predajných cien tohto druhu výrobku je rovnaký alebo vyšší ako jednotkové výrobné náklady.

(34)

V tomto prípade je normálna hodnota váženým priemerom cien celého objemu predaja daného druhu výrobku na domácom trhu počas obdobia revízneho prešetrovania.

(35)

Normálna hodnota je skutočnou domácou cenou jednotlivých druhov výrobkov len v prípade ziskového predaja druhov výrobku na domácom trhu počas obdobia revízneho prešetrovania, ak:

a)

objem ziskového predaja druhu výrobku predstavuje najviac 80 % celkového objemu predaja tohto druhu, alebo

b)

vážený priemer cien tohto druhu výrobku je nižší ako jednotkové výrobné náklady.

(36)

V dôsledku uvedených testov sa normálna hodnota pre každého žiadateľa vypočítala ako vážený priemer jeho ziskového predaja, s výnimkou prípadov, keď sa druh podobného výrobku v rámci bežného obchodu nepredával alebo sa predával v nedostatočnom objeme alebo ak sa druh výrobku nepredával na domácom trhu v reprezentatívnom množstve, keď Komisia vytvorila normálnu hodnotu v súlade s článkom 2 ods. 3 a ods. 6 základného nariadenia.

(37)

Normálna hodnota bola vytvorená spočítaním týchto priemerných výrobných nákladov podobného výrobku dotknutého žiadateľa počas obdobia revízneho prešetrovania:

a)

vážené priemerné predajné, všeobecné a administratívne (ďalej len „PVA“) výdavky, ktoré vznikli každému žiadateľovi pri predaji podobného výrobku na domácom trhu v rámci bežného obchodu počas obdobia revízneho prešetrovania, a

b)

vážený priemerný zisk, ktorý dosiahol každý žiadateľ pri predaji podobného výrobku na domácom trhu v rámci bežného obchodu počas obdobia revízneho prešetrovania.

Výrobné náklady boli v prípade potreby upravené.

c)   Vývozná cena

(38)

Spoločnosť Venus vyvážala do Únie buď priamo nezávislým zákazníkom alebo prostredníctvom prepojeného podniku konajúceho ako dovozca.

(39)

Ak bol dotknutý výrobok priamo vyvezený nezávislým zákazníkom v Únii, vývozná cena bola stanovená v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia na základe skutočne zaplatených alebo splatných vývozných cien.

(40)

Ak sa predaj na vývoz do Únie uskutočnil cez prepojený podnik konajúci ako dovozca, vývozná cena bola stanovená v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia na základe cien, za ktoré boli dovážané výrobky prvýkrát ďalej predané nezávislému kupujúcemu, upravených o všetky náklady vzniknuté medzi dovozom a ďalším predajom, ako aj primeranú maržu pre PVA a zisky. Použili sa vlastné náklady PVA prepojeného dovozcu a z dôvodu nespoľahlivosti ziskového rozpätia prepojeného dovozcu a vzhľadom na chýbajúce informácie o zisku od neprepojeného dovozcu v tomto prešetrovaní sa použilo rovnaké percento zisku ako v pôvodnom prešetrovaní, a to 5 %.

(41)

Pokiaľ ide spoločnosť Garg, všetok predaj na vývoz do Únie sa uskutočnil priamo nezávislým zákazníkom, a Komisia preto stanovila vývoznú cenu na základe skutočne zaplatených alebo splatných cien za predaj dotknutého výrobku v Únii, v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia.

d)   Porovnanie

(42)

Komisia porovnala normálnu hodnotu a vývoznú cenu žiadateľa na základe cien zo závodu.

(43)

Ak to bolo odôvodnené potrebou zabezpečiť spravodlivé porovnanie, Komisia v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia upravila normálnu hodnotu a/alebo vývoznú cenu s cieľom zohľadniť rozdiely, ktoré ovplyvňujú ceny a porovnateľnosť cien.

(44)

Úpravy sa vykonali, pokiaľ ide o náklady na dopravu, manipuláciu, nakládku a pomocné náklady, dovozné poplatky, náklady na úver, bankové poplatky a provízie. Pokiaľ ide o spoločnosť Garg, Komisia použila najlepšie dostupné skutočnosti týkajúce sa výšky provízií pri vývoze do Únie.

e)   Dumpingové rozpätie

(45)

V prípade vyvážajúcich výrobcov Komisia porovnala vážený priemer normálnej hodnoty každého druhu podobného výrobku s váženou priemernou vývoznou cenou zodpovedajúceho druhu dotknutého výrobku v súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia.

(46)

Na základe toho vážený priemer dumpingového rozpätia spoločnosti Venus vyjadrený ako percento ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, predstavuje 9,9 % a pre spoločnosť Garg 19,2 %.

(47)

Keďže zrevidované dumpingové rozpätie spoločnosti Garg je vyššie než dumpingové rozpätie pre všetky ostatné nespolupracujúce spoločnosti v pôvodnom prešetrovaní, Komisia sa rozhodla, že zreviduje aj dumpingové rozpätie pre všetky ostatné nespolupracujúce spoločnosti v pôvodnom prešetrovaní na úrovni dumpingového rozpätia spoločnosti Garg, ktorá je teraz medzi všetkými spolupracujúcimi spoločnosťami najvyššia.

5.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(48)

Spoločnosti Venus a Garg a výrobné odvetvie Únie boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa plánovala zmena sadzby cla uplatniteľnej na spoločnosti Venus a Garg a dostali príležitosť predložiť pripomienky.

(49)

Po zverejnení jeden z vyvážajúcich výrobcov spochybnil odchýlku z metódy výpočtu použitej v pôvodnom prešetrovaní. Vyvážajúci výrobca tvrdil, i) že Komisia zmenila zatriedenie niektorých druhov dotknutého výrobku v porovnaní s pôvodným prešetrovaním, ii) že Komisia použila inú metódu prideľovania nákladov než v pôvodnom prešetrovaní v rozpore s článkom 11 ods. 9 základného nariadenia a iii) že vylúčenie určitých tried ocele z výpočtu dumpingového rozpätia bolo neopodstatnené.

(50)

Komisia rozhodla, že upraví zatriedenie niektorých druhov dotknutého výrobku a podobného výrobku do skupín druhov výrobkov na účely overenia bežného obchodu a porovnania na základe fyzických vlastností týchto výrobkov. Fyzické vlastnosti neopodstatnili zatriedenie, ktoré vykonal sám vyvážajúci výrobca. Ide o presné zatriedenie vlastností dotknutého výrobku, ktoré umožňuje presné zatriedenie v rámci druhov výrobkov. Táto úprava sa netýka „metodológie“ uvedenej v článku 11 ods. 9 základného nariadenia, ale správneho určenia normálnej hodnoty na základe skutočností zhromaždených a overených počas tohto prešetrovania. Nepredstavuje to preto zmenu metodológie. Toto tvrdenie preto treba zamietnuť.

(51)

Komisia v pôvodnom prešetrovaní použila v prípade tohto vyvážajúceho výrobcu dostupné skutočnosti týkajúce sa konečného určenia výrobných nákladov a výpočtu dumpingového rozpätia. Vyvážajúci výrobca tvrdil, že okolnosti týkajúce sa základných prvkov výpočtu dumpingu, t. j. výrobné náklady, sa zmenili a že táto zmena je trvalého charakteru. Pripomína sa, že v pôvodnom prešetrovaní Komisia použila dostupné skutočnosti na určenie nákladov na suroviny. Podstatou zmeny v tomto prešetrovaní je, že sa Komisia rozhodla použiť údaje o nákladoch na suroviny vyvážajúceho výrobcu. Nepredstavuje to zmenu metodológie. Aj keby však bolo treba súčasnú metódu výpočtu chápať ako zmenu metodológie, účelom tohto revízneho prešetrovania je formulovať nové zistenia z dôvodu zmeny okolností, pokiaľ ide o základné prvky výpočtu dumpingu, t. j. výrobné náklady. Skutočnosť, že tvrdenia vyvážajúceho výrobcu týkajúce sa zmenených okolností boli prijaté, by opodstatnila zmenu metodológie. Vyvážajúci výrobca tvrdil, že Komisia mala zvoliť metódu prideľovania nákladov na spracovanie, ktorá sa použila pri pôvodnom prešetrovaní. Táto metóda prideľovania sa však uplatňuje za osobitných okolností, keď sa na určenie výrobných nákladov používajú dostupné skutočnosti. Keďže v tomto prešetrovaní Komisia používa vlastné údaje vyvážajúceho výrobcu, Komisia by mohla uplatniť náležitú metódu prideľovania, čo nebolo možné v pôvodnom prešetrovaní, pretože sa použili dostupné skutočnosti. Metodológia, ktorú navrhoval vyvážajúci výrobca, bola navyše určená výlučne na účely tohto antidumpingového prešetrovania, nezohľadňovala účtovné politiky uplatňované v minulosti, nedala sa použiť na celú výrobu danej spoločnosti a neodzrkadľovala riadne nákladové faktory v prípade výroby dotknutého výrobku a podobného výrobku. Podľa článku 2 ods. 5 základného nariadenia sa Komisia rozhodla, že pri prideľovaní bude vychádzať z hodnoty pridanej k nákladom na suroviny počas procesu výroby, čím sa odkloní od prideľovania založeného na obrate a neutralizuje vysoký vplyv, ktorý môžu mať náklady na suroviny na obrat každého druhu výrobku.

(52)

Ten istý vyvážajúci výrobca tvrdil, že Komisia do výpočtu výrobných nákladov neoprávnene nezohľadnila určité zakúpené množstvá ocele. Druh použitej suroviny je kritériom na zatriedenie dotknutého výrobku na účely overenia bežného obchodu a porovnania. Pri výpočte nákladov na suroviny pre každý druh výrobku predávaný spoločnosťou Komisia vychádzala zo záznamov o nákladoch, ktoré zodpovedali špecifikáciám, ktoré si dané zatriedenie dotknutého výrobku vyžaduje a ktoré by mohli byť priamo spojené s predajom, ktorý spoločnosť nahlásila v rámci tohto zatriedenia. Zoskupiť suroviny na inej úrovni, ako navrhovala spoločnosť, sa nepovažovalo za konzistentnú ani primeranú alternatívu. Tvrdenie sa preto zamietlo.

(53)

Druhý vyvážajúci výrobca tvrdil, že k súčasnému clu viedlo práve opätovné absorpčné prešetrovanie a že podľa článku 11 ods. 9 základného nariadenia by Komisia mala použiť takú istú metodológiu ako v opätovnom absorpčnom prešetrovaní. Týkalo sa to najmä i) výpočtu jednotlivých nákladov na výrobu pre každý druh dotknutého výrobku a podobného výrobku bez ohľadu na to, či sa predal na domácom trhu alebo na vývoznom trhu, a ii) zmeny zatrieďovania rozličných druhov výrobkov v rámci skupín s podobnými vlastnosťami na účely overenia bežného obchodu a porovnania pre osobitný druh výrobku a vylúčenia určitých skupín výrobkov špecifických pre spoločnosť.

(54)

K uloženiu cla na súčasnej úrovni viedlo pôvodné prešetrovanie. V opätovnom absorpčnom prešetrovaní sa nepreskúmala colná sadba pre tohto vyvážajúceho výrobcu. Tvrdenie, že Komisia mala použiť tú istú metodológiu ako pri absorpčnom prešetrovaní, preto treba zamietnuť.

(55)

V pôvodnom prešetrovaní boli výrobné náklady tohto vyvážajúceho výrobcu založené na výrobných nákladoch iných spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov a nerozlišovalo sa medzi výrobkami predávanými na domácom trhu a na vývozných trhoch. Tvrdenie, že sa Komisia nedržala metodológie uplatňovanej v pôvodnom prešetrovaní, keďže vypočítala jednotlivé náklady na výrobu pre každý druh výrobku bez ohľadu na to, či bol predaný na domácom trhu alebo na vývozných trhoch, je preto neopodstatnené a toto tvrdenie treba zamietnuť.

(56)

Pokiaľ ide o zmenu týkajúcu sa skupín druhov výrobkov použitých na účely overenia bežného obchodu a porovnania, Komisia sa rozhodla, že presnejšie určí vymedzenie jedného druhu výrobku na základe jeho fyzických vlastností. Vyvážajúci výrobca počas overovania na mieste vysvetlil, že tento druh sa predával v okrajovom segmente trhu a mal výrobné náklady porovnateľné s inými výrobkami v tej istej skupine druhov výrobkov, ale oveľa vyššie ceny. Komisia dospela k záveru, že ceny a cenová porovnateľnosť boli ovplyvnené a že úprava z dôvodu fyzických vlastností podľa článku 2 ods. 10 písm. a) základného nariadenia je opodstatnená. Ide o presné zatriedenie vlastností dotknutého výrobku, ktoré umožňuje presné zatriedenie v rámci druhov výrobkov a presné porovnanie. Táto úprava preto nepredstavuje zmenu metodológie a toto tvrdenie preto treba zamietnuť.

(57)

Po zverejnení týchto informácií vyvážajúci výrobca požiadal o úpravu vývoznej ceny smerom nahor v súvislosti s úvermi spojenými so schémou vrátania cla a schémou orientovanej na výrobok a úpravu so zreteľom na náklady na úvery pri vytváraní normálnej hodnoty. Podľa článku 2 ods. 10 písm. b) základného nariadenia sa však úprava, ak je opodstatnená, môže uskutočniť len v súvislosti s dovoznými poplatkami, a nie vývoznou cenou. Pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa úpravy vytvorenej normálnej hodnoty vzhľadom na náklady na úver, treba poznamenať, že takáto úprava je stanovená podľa článku 2 ods. 10 písm. g) základného nariadenia len vtedy, ak je normálna hodnota určená na základe účtovaných cien, a nie vtedy, ak je normálna hodnota vytvorená, pretože takéto ceny nie sú k dispozícii. Obe tvrdenia preto treba zamietnuť.

(58)

Komisia akceptovala tvrdenia tohto vyvážajúceho výrobcu týkajúce sa vylúčenia určitých skupín druhov výrobkov špecifických pre spoločnosť a niektorých administratívnych chýb týkajúcich sa dvojitého oznamovania úprav, úprav stavu zásob a kľúča na určenie rozdeľovanie spracovateľských nákladov. Prijatie týchto tvrdení viedlo k zníženiu dumpingového rozpätia tohto vyvážajúceho výrobcu.

(59)

Po zverejnení týchto informácií združenie Eurofer tvrdilo, že verzia, ktorá nemá dôverný charakter, mu poskytuje príliš málo podrobností na to, aby bolo možné poskytnúť zmysluplné pripomienky k prešetrovaniu; podporilo však závery Komisie.

(60)

Podľa článku 19 ods. 1 základného nariadenia informácie dôverného charakteru, prípadne informácie poskytnuté dôverne stranami pri prešetrovaní, sa považujú za dôverné. Keďže vyvážajúci výrobcovia poskytli zhrnutia dôverných informácií, ktoré nemajú dôverný charakter a ktoré umožňujú primerané pochopenie podstaty dôverne predložených informácií, Komisia toto tvrdenie zamietla.

(61)

Zrevidované dumpingové rozpätie a sadzba cla boli oznámené dotknutým stranám. Po dodatočnom konečnom zverejnení obaja vyvážajúci výrobcovia zopakovali svoje predchádzajúce pripomienky.

(62)

V nadväznosti na revízne prešetrovanie zrevidované sadzby antidumpingového cla, ktoré by boli uplatniteľné na dovoz dotknutého výrobku vyrábaného spoločnosťou Venus, predstavujú 6,9 % (t. j. dumpingové rozpätie vo výške 9,9 % mínus 3 % vyrovnávacie clo).

(63)

Zrevidovaná sadzba antidumpingového cla, ktorá by bola uplatniteľná na dovoz dotknutého výrobku vyrábaného spoločnosťou Garg, predstavuje 10,3 % (t. j. dumpingové rozpätie vo výške 13,7 % mínus 3,4 % vyrovnávacie clo).

(64)

Keďže zrevidované dumpingové rozpätie pre spoločnosť Garg po konečnom zverejnení už nie je vyššie než dumpingové rozpätie pre všetky ostatné nespolupracujúce spoločnosti v pôvodnom prešetrovaní, dumpingové rozpätie a colná sadzba pre všetky ostatné nespolupracujúce spoločnosti v pôvodnom prešetrovaní by sa nemali zrevidovať, ako sa uvádza skôr v odôvodnení 47.

(65)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1106/2013, zmenenom vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/1483, sa nahrádza touto tabuľkou:

Spoločnosť

Clo (v %)

Doplnkový kód TARIC

Garg Inox, Bahadurgarh, Harijána a Pune, Maháraštra

10,3

B931

KEI Industries Ltd, Naí Dillí

7,7

B925

Macro Bars and Wires, Bombaj, Maháraštra

0,0

B932

Nevatia Steel & Alloys, Bombaj, Maháraštra

0,7

B933

Raajratna Metal Industries, Ahmadábád, Gudžarát

12,5

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Bombaj, Maháraštra

6,9

B776

Precision Metals, Bombaj, Maháraštra

6,9

B777

Hindustan Inox Ltd., Bombaj, Maháraštra

6,9

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Bombaj, Maháraštra

6,9

B779

Viraj Profiles Limited, Pálghar, Maháráštra a Bombaj, Maháráštra

6,8

B780

Spoločnosti uvedené v prílohe

8,4

Pozri prílohu

Všetky ostatné spoločnosti okrem spoločností zaradených do vzorky v pôvodnom prešetrovaní a spolupracujúcich spoločností nezaradených spoločností

16,2

B999

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 861/2013 z 2. septembra 2013, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 240, 7.9.2013, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1106/2013 z 5. novembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 298, 8.11.2013, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1483 z 1. septembra 2015, ktorým sa v nadväznosti na opätovné absorpčné prešetrovanie podľa článku 12 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1106/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 228, 2.9.2015, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51). Toto nariadenie bolo základným nariadením zrušené.

(6)  Ú. v. EÚ C 411, 11.12.2015, s. 4.


PRÍLOHA

Indickí spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky

Názov spoločnosti

Mesto

Doplnkový kód TARIC

Amar Precision Wire Products Pvt. Ltd

Satara, Maharashtra

B121

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

C189

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Bombaj, Maharashtra

C190

Bhansali Stainless Wire

Bombaj, Maharashtra

C191

Chandan Steel

Bombaj, Maharashtra

C192

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajastan

C193

Jyoti Steel Industries Ltd

Bombaj, Maharashtra

C194

Mukand Ltd

Thane

C195

Panchmahal Steel Ltd

Dist. Panchmahals, Gujarat

C196

Superon Schweisstechnik India Ltd

Gurgaon, Haryana

B997


9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/221

z 8. februára 2017,

ktorým sa dvestopäťdesiaty deviatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 3. februára 2017 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o vymazaní jednej fyzickej osoby zo zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. februára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

poverený riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ vypúšťa tento záznam:

„Gulbuddin Hekmatyar [alias a) Gulabudin Hekmatyar, b) Golboddin Hikmetyar, c) Gulbuddin Khekmatiyar, d) Gulbuddin Hekmatiar, e) Gulbuddin Hekhmartyar, f) Gulbudin Hekmetyar]. Dátum narodenia: 1.8.1949. Miesto narodenia: provincia Kunduz, Afganistan. štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) príslušník kmeňa Kharoti; b) od januára 2011 sa pravdepodobne zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom; c) meno otca je Ghulam Qader. Dátum zaradenia do zoznamu podľa článku 2a ods. 4 písm. b): 20.2.2003.“


9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/222

z 8. februára 2017,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. februára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

125,5

TN

311,6

TR

141,3

ZZ

192,8

0707 00 05

MA

79,2

TR

182,1

ZZ

130,7

0709 91 00

EG

181,2

ZZ

181,2

0709 93 10

MA

93,3

TR

215,3

ZZ

154,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,2

IL

80,7

MA

45,8

TN

53,0

TR

77,7

ZZ

59,5

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

101,6

IL

134,2

MA

89,2

TR

88,2

ZZ

103,3

0805 22 00

IL

109,8

MA

98,9

ZZ

104,4

0805 50 10

EG

68,7

TR

83,6

ZZ

76,2

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

181,7

CN

80,7

ZA

107,9

ZZ

123,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/34


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/223

zo 7. februára 2017,

ktorým sa schvaľuje laboratórium v Brazílii na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek

[oznámené pod číslom C(2017) 572]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2000/258/ES sa určuje Agence française de sécurité sanitaire des aliments (ďalej len „AFSSA“) v Nancy vo Francúzsku ako osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote. AFSSA bola začlenená do Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ďalej len „ANSES“) vo Francúzsku.

(2)

Rozhodnutím 2000/258/ES sa okrem iného stanovuje, že ANSES posudzuje laboratóriá v tretích krajinách, ktoré požiadali o súhlas vykonávať sérologické skúšky na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote.

(3)

Príslušný orgán Brazílie predložil žiadosť o schválenie laboratória LANAGRO/PE v Recife a ANSES vypracovala a predložila Komisii pre toto laboratórium priaznivé stanovisko z 19. októbra 2016.

(4)

Laboratórium LANAGRO/PE v Recife by sa preto malo schváliť na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2000/258/ES sa na vykonávanie sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek týmto schvaľuje toto laboratórium:

LANAGRO/PE (Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco)

Rua Manoel de Medeiros, s/no

Dois Irmãos – CEP: 52171-030

Recife/PE

BRAZÍLIA

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. marca 2017.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. februára 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40.


9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/36


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/224

z 8. februára 2017,

ktorým sa stanovujú technické a prevádzkové špecifikácie, ktoré umožňujú, aby komerčná služba poskytovaná systémom vytvoreným na základe programu Galileo zodpovedala funkcii podľa článku 2 ods. 4 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 3 písm. d),

keďže:

(1)

V článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1285/2013 sa stanovuje, že komerčná služba poskytovaná systémom vytvoreným na základe programu Galileo musí umožňovať vývoj aplikácií na profesionálne alebo komerčné účely vďaka vyšším výkonom a údajom s vyššou pridanou hodnotou v porovnaní s otvorenou službou.

(2)

Komerčná služba je jedným z najdôležitejších prvkov systému vytvoreného na základe programu Galileo, keďže na jednej strane ostatné globálne systémy satelitnej navigácie (GNSS) takúto službu nezahŕňajú a na druhej strane by mala byť zdrojom príjmov v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1285/2013. Prístup k tejto službe by mal byť spoplatnený. Cenová politika komerčnej služby nie je stanovená v tomto rozhodnutí a mala by byť vymedzená neskôr.

(3)

Komerčnú službu by na základe zmlúv mal poskytovať jeden poskytovateľ alebo viacero poskytovateľov.

(4)

V súčasnosti je dôležité stanoviť technické a prevádzkové špecifikácie komerčnej služby, keďže skutočné uvedenie služby do prevádzky po ich stanovení si môže vyžiadať niekoľko rokov. Príprava špecifikácií bola v posledných rokoch predmetom rôznych štúdií, pokusov a konzultácií so zainteresovanými stranami. Vychádza tiež z kompromisu medzi potrebou poskytovať používateľom skutočnú pridanú hodnotu na jednej strane a snahou minimalizovať zmeny systému a rizikové faktory a dodržať lehoty stanovené v nariadení (EÚ) č. 1285/2013 na strane druhej.

(5)

Z toho vyplýva, že na to, aby bol skutočne možný vývoj aplikácií na profesionálne alebo komerčné účely, je nevyhnutné a technicky uskutočniteľné, aby komerčná služba zahŕňala dve hlavné zlepšenia oproti otvorenej službe, konkrétne väčšiu presnosť z hľadiska geolokalizácie a posilnenú schopnosť overenia. Okrem toho s cieľom čo najlepšie uspokojiť potreby rôznych skupín používateľov komerčnej služby je nevyhnutné, aby im tieto dve zlepšenia boli poskytované nezávisle od seba.

(6)

Vysoká presnosť z hľadiska geolokalizácie by mala rozšíriť rozsah uplatnenia technológie satelitnej navigácie. Na tento účel treba zlepšiť kvalitu údajov poskytovaných systémom vytvoreným na základe programu Galileo tak, aby chyba určenia polohy bola pri nominálnych podmienkach používania znížená na menej než jeden decimeter. Treba pripomenúť, že na dosiahnutie tohto cieľa by tiež mohli prispieť signály vysielané inými globálnymi systémami satelitnej navigácie, ako napríklad globálnym systémom na určenie polohy (GPS) Spojených štátov amerických.

(7)

Schopnosť overenia komerčnej služby by mala zvýšiť úroveň bezpečnosti a predovšetkým zabrániť riziku falšovania a podvodov. Na tento účel je nevyhnutné zaviesť do signálov družíc dodatočné prvky, aby sa používateľom zaručilo, že informácie, ktoré prijímajú, skutočne pochádzajú zo systému vytvoreného na základe programu Galileo a nie z neznámeho zdroja. Schopnosť overenia komerčnej služby by teda na jednej strane zahŕňala schopnosť overenia údajov súvisiacich s geolokalizáciou, ktorá bude zahrnutá v signáloch otvorenej bezplatnej služby, a na druhej strane by navyše na účely lepšej ochrany zahŕňala osobitnú identifikáciu signálov prostredníctvom načítavania šifrovaných kódov, ktoré by boli rovnako obsiahnuté v signáloch, ku ktorým by bol prístup spoplatnený.

(8)

Pred začatím prevádzkového rozvoja komerčnej služby treba vykonať dôkladnú analýzu rizika. Táto analýza by sa mala vykonať pred úspešným dokončením preskúmania „GNSS Service Centre delta Critical Design Review“, ktoré je naplánované na 1. júna 2017.

(9)

Komerčná služba by v porovnaní s otvorenou službou mala zahŕňať pridanú hodnotu, aby umožňovala vývoj aplikácií na komerčné či profesionálne účely, mala by teda byť prístupná čo najväčšiemu počtu používateľov a mala by umožňovať komerčné šifrovanie. Na tento účel sa neplánuje používanie utajovaných informácií EÚ (ICUE) zo strany poskytovateľa komerčnej služby („commercial service provider“) alebo konečného používateľa ani pre otvorenú službu, ani pre komerčnú službu. Ak by však takéto použitie bolo nevyhnutné, muselo by sa o ňom rozhodnúť v súlade s bezpečnostnými predpismi uvedenými v článku 17 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1285/2013, predovšetkým na základe analýzy bezpečnostného rizika, pri plnom zohľadnení stanovísk expertov z členských štátov. V uvedenom rozhodnutí by sa mala zohľadniť aj analýza nákladov a výnosov.

(10)

Špecifikácie, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia, musia byť v súlade s pravidlami v oblasti satelitnej navigácie stanovenými na medzinárodnej úrovni, predovšetkým s normami vypracovanými Medzinárodnou telekomunikačnou úniou, ako aj s ustanoveniami Dohody o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS a s nimi súvisiacich aplikácií medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, uzatvorenej 26. júna 2004.

(11)

Preto je vhodné stanoviť technické a prevádzkové špecifikácie, ktoré umožňujú, aby komerčná služba poskytovaná systémom vytvoreným na základe programu Galileo zodpovedala funkcii podľa článku 2 ods. 4 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013, pričom sa takisto plne uplatnia ustanovenia rozhodnutia Rady 2014/496/SZBP (2).

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 36 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1285/2013,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Technické a prevádzkové špecifikácie, ktoré umožňujú, aby komerčná služba poskytovaná systémom vytvoreným na základe programu Galileo zodpovedala funkcii podľa článku 2 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1285/2013, sa stanovujú v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/496/SZBP z 22. júla 2014 o aspektoch rozmiestňovania, prevádzky a používania Európskeho globálneho navigačného satelitného systému, ktoré majú vplyv na bezpečnosť Európskej únie, a o zrušení jednotnej akcie 2004/552/SZBP (Ú. v. EÚ L 219, 25.7.2014, s. 53).


PRÍLOHA

Technické a prevádzkové špecifikácie, ktoré umožňujú, aby komerčná služba poskytovaná systémom vytvoreným na základe programu Galileo zodpovedala funkcii podľa článku 2 ods. 4 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013

Komerčná služba (ďalej len „CS“) zahŕňa dve hlavné zlepšenia oproti otvorenej službe (ďalej len „OS“), konkrétne väčšiu presnosť z hľadiska geolokalizácie (ďalej len „veľmi presná CS“) a posilnenú schopnosť overenia (ďalej len „overenie CS“), ktoré je možné používateľom poskytovať nezávisle od seba. Zodpovedajúce technické a prevádzkové špecifikácie sú uvedené v tejto tabuľke:

 

Veľmi presná CS

Overenie CS

Špecifikácie spoločné pre OS a CS: overenie informácií týkajúcich sa geolokalizácie

Osobitné špecifikácie pre CS: overenie na základe šifrovaných kódov

Všeobecné špecifikácie

Poskytovanie údajov s vysokou presnosťou, aby chyba určenia polohy bola pri nominálnych podmienkach používania menšia než jeden decimeter

Poskytovanie overovacích údajov pre informácie týkajúce sa geolokalizácie z OS obsiahnuté v signáloch

Overenie signálov prostredníctvom prístupu k šifrovaným kódom obsiahnutým v signáloch

Komponenty používaných signálov

E6, komponent E6-B na poskytovanie údajov s vysokou presnosťou

E1, komponent E1-B pre overovacie údaje informácií týkajúcich sa geolokalizácie

E6, komponent E6-B pre prístupové údaje k šifrovacím kódom a komponent E6-C (pilotný)

Špecifikácie používateľského segmentu

Vysoká presnosť určovania polohy dosiahnutá pomocou presných algoritmov určovania polohy integrovaných do prijímača a využívajúcich údaje prenášané v signáloch

Overenie pravosti údajov, ktoré sú prenášané v signáloch, pomocou protokolu asymetrického šifrovania a verejného šifrovacieho kľúča

Overenie pravosti signálov dešifrovaním kódov šifrovaných signálov pomocou súkromného šifrovacieho kľúča

Geografické pokrytie

Celosvetové

Celosvetové

Celosvetové

Architektúra systému

Údaje s vysokou presnosťou poskytované jedným poskytovateľom alebo viacerými poskytovateľmi služieb, prenášané používateľom prostredníctvom strediska služieb GNSS (GSC), pozemným segmentom a satelitmi pripojenými k pozemnému segmentu

Overovacie údaje vložené do dostupnej kapacity poľa EDBS komponentu E1-B a prenášané prostredníctvom satelitov pripojených k pozemnému segmentu

Šifrovanie kódov signálov E6 satelitmi systému Galileo, prenos súkromných kľúčov generovaných pozemným segmentom jednému poskytovateľovi alebo viacerým poskytovateľom služieb prostredníctvom strediska služieb GNSS (GSC) a

prenos informácií OTAR v komponente signálu E6-B

Poskytovanie služby

Údaje s vysokou presnosťou poskytované jedným poskytovateľom alebo viacerými poskytovateľmi služieb

Overovacie údaje poskytované systémom vytvoreným na základe programu Galileo

Šifrované signály poskytované subjektom zodpovedným za prevádzku systému

Prístup k službe

Spoplatnený prístup v súlade s platnou cenovou politikou

Riadený jedným poskytovateľom alebo viacerými poskytovateľmi služieb

Spoplatnený prístup k šifrovacím kódom v súlade s platnou cenovou politikou

Prístup k šifrovacím kódom riadený jedným poskytovateľom alebo viacerými poskytovateľmi služieb za pomoci subjektu zodpovedného za prevádzku systému

Zavedenie služby

Fáza skúšania a validácie, ktorá by sa mala ukončiť v roku 2018

Fáza počiatočnej komerčnej prevádzky medzi rokmi 2018 a 2020

Fáza plnej komerčnej prevádzky od roku 2020

Fáza skúšania a validácie, ktorá by sa mala ukončiť v roku 2018

Fáza počiatočného poskytovania signálov medzi rokmi 2018 a 2020

Fáza plného poskytovania služieb od roku 2020

Fáza skúšania a validácie, ktorá by sa mala ukončiť najneskôr v roku 2020

Fáza komerčnej prevádzky, ktorá by sa mala začať potom

Používanie utajovaných informácií EÚ

Poskytovateľ komerčnej služby alebo konečný používateľ nepoužíva utajované informácie EÚ. Ak je však takéto použitie bolo požadované, musí sa o ňom rozhodnúť v súlade s bezpečnostnými predpismi uvedenými v článku 17 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1285/2013.

Poskytovateľ komerčnej služby alebo konečný používateľ nepoužíva utajované informácie EÚ. Ak je však takéto použitie bolo požadované, musí sa o ňom rozhodnúť v súlade s bezpečnostnými predpismi uvedenými v článku 17 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1285/2013.

Poskytovateľ komerčnej služby alebo konečný používateľ nepoužíva utajované informácie EÚ. Ak je však takéto použitie bolo požadované, musí sa o ňom rozhodnúť v súlade s bezpečnostnými predpismi uvedenými v článku 17 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1285/2013.

Iné špecifikácie

Údaje s vysokou presnosťou poskytované pre satelity systému Galileo a prípadne pre satelity iných konštelácií

Prenos overovacích údajov nesmie viesť k zhoršeniu otvorenej služby

Overovacie údaje musia byť poskytované pre satelity systému Galileo a prípadne pre satelity iných konštelácií

Riziká spojené s používaním overovacích údajov znášajú používatelia OS

Neuplatňuje sa

Skratky

E1-B

dátový kanál signálu vo frekvencii E1 systému Galileo, na frekvencii 1 575,45 MHz

E6

frekvencia E6 systému Galileo, na frekvencii 1 278,75 MHz

E6-B

komponent signálu E6 zodpovedajúci dátovému kanálu

E6-C

komponent signálu E6 zodpovedajúci pilotnému kanálu

EDBS

„External Data Broadcast Service“

GNSS

globálny systém satelitnej navigácie

n/a

neuplatňuje sa

OTAR

„Over-The-Air Rekeying“


Korigendá

9.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/41


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009

( Úradný vestník Európskej únie L 115 z 25. apríla 2013 )

Na strane 46 v článku 4 ods. 1písm. c):

namiesto:

„c)

projekt spĺňa tieto kritériá:“

má byť:

„c)

projekt spĺňa niektoré z týchto kritérií:“.