ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 33

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
8. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/207 z 3. októbra 2016 o spoločnom rámci monitorovania a hodnotenia stanovenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/208 z 31. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa dodatočných záporných peňažných tokov likvidity zodpovedajúcich potrebám kolaterálu, ktoré vyplývajú z vplyvu negatívneho trhového scenára na transakcie inštitúcie s derivátmi ( 1 )

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/209 z 2. februára 2017 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/210 zo 7. februára 2017 o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-β-xylanázy a endo-1,3(4)-β-glukanázy produkovaných hubou Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a hubou Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 ako kŕmnej doplnkovej látky pre nosnice (držiteľ povolenia: Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/211 zo 7. februára 2017 o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej baktériou Bacillus subtilis (LMG-S 15136) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hydinu, odstavené prasiatka a ošípané na výkrm, o zmene nariadení (ES) č. 1259/2004, (ES) č. 1206/2005 a (ES) č. 322/2009 a zrušení nariadenia (ES) č. 516/2007 (držiteľ povolenia Beldem, organizačný útvar spoločnosti Puratos NV) ( 1 )

23

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/212 zo 7. februára 2017, ktorým sa určuje referenčné laboratórium EÚ pre mor malých prežúvavcov, stanovuje ďalšia zodpovednosť a úlohy tohto laboratória a mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ( 1 )

27

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/213 zo 7. februára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

8.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/207

z 3. októbra 2016

o spoločnom rámci monitorovania a hodnotenia stanovenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (1), a najmä na jeho článok 55 ods. 4,

keďže:

(1)

S cieľom podporiť Komisiu pri monitorovaní a hodnotení nariadenia (EÚ) č. 514/2014 a osobitných nariadení uvedených v jeho článku 2 a umožniť integrovanú analýzu na úrovni Únie, by členské štáty mali pri činnostiach v oblasti monitorovania a hodnotenia v čo najväčšej možnej miere uplatňovať jednotný prístup.

(2)

Experti v oblasti monitorovania a hodnotenia z členských štátov spolupracovali s Komisiou pri vypracovávaní spoločných ukazovateľov výsledkov a vplyvov, ktoré by sa mali používať na hodnotenie vykonávania nariadenia (EÚ) č. 514/2014 a osobitných nariadení. Tieto ukazovatele dopĺňajú zoznam spoločných ukazovateľov uvedených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2014 (2), prílohe IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 (3) a prílohe IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 (4).

(3)

Experti v oblasti monitorovania a hodnotenia z členských štátov spolupracovali s Komisiou pri vypracovávaní spoločných hodnotiacich otázok na hodnotenie vykonávania národných programov členskými štátmi. Hodnotiace otázky sú v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 55 ods. 3 a 6 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

(4)

Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané nariadením (EÚ) č. 514/2014, a teda aj týmto nariadením.

(5)

Dánsko nie je viazané nariadením (EÚ) č. 514/2014 ani týmto nariadením a ani nepodlieha ich uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každý členský štát určí v rámci zodpovedného orgánu koordinátora zodpovedného za monitorovanie a hodnotenie a vymedzí jeho úlohy.

Koordinátori monitorovania a hodnotenia budú prostredníctvom vytvárania sietí, ktorému napomáha Komisia, plniť tieto úlohy:

a)

vymieňať si odborné poznatky o najlepších postupoch v oblasti monitorovania a hodnotenia;

b)

prispievať k vykonávaniu spoločného rámca monitorovania a hodnotenia, ako je uvedené v článku 55 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 a doplnené týmto nariadením;

c)

uľahčovať hodnotenie vykonávania národných programov, ako je uvedené v článkoch 56 a 57 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 a doplnené týmto nariadením a

d)

spolupracovať s Komisiou pri vypracovaní dokumentu poskytujúceho usmernenia k vykonávaniu hodnotenia, ako sa uvádza v článku 56 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

Článok 2

1.   Hodnotiace správy uvedené v článku 57 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 zodpovedajú vzoru, ktorý vypracuje Komisia a ktorý bude zahŕňať hodnotiace otázky uvedené v prílohe I a prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.   V hodnotiacich správach sa používajú ukazovatele uvedené v prílohách III a IV. Komisia stanoví vymedzenie, zdroj a východiskové hodnoty ukazovateľov uvedených v prílohách III a IV v dokumente poskytujúcom usmernenia k vykonávaniu hodnotení uvedených v článku 56 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

3.   Členské štáty predkladajú hodnotiace správy prostredníctvom systému elektronickej výmeny údajov („SFC 2014“) zriadeného podľa článku 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 802/2014 (5).

4.   V súlade s článkom 12 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 zodpovedný orgán pred predložením výročných správ o vykonávaní a nadväzujúcich opatrení k záverom a odporúčaniam uvedeným v hodnotiacich správach Komisii prekonzultuje uvedené dokumenty s monitorovacím výborom.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 3. októbra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2007/125/SVV (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 93).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 574/2007/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 143).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 802/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa stanovujú vzory národných programov a podmienky systému elektronickej výmeny údajov medzi Komisiou a členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 219, 25.7.2014, s. 22).


PRÍLOHA I

Zoznam hodnotiacich otázok pre hodnotiace správy členských štátov a Komisie týkajúce sa Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, ako sa uvádza v článkoch 56 a 57 nariadenia (EÚ) č. 514/2014

Účinnosť

1.

Do akej miery dosiahol Fond pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „fond“) ciele vymedzené v nariadení (EÚ) č. 516/2014?

a)

Ako prispel fond k posilneniu a rozvíjaniu všetkých aspektov spoločného európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru?

i)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k posilneniu a rozvíjaniu konaní o azyle a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

ii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k posilneniu a rozvíjaniu podmienok prijímania a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k dosiahnutiu úspešného vykonávania právneho rámca smernice o oprávnení na medzinárodnú ochranu (a jej následných zmien) a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iv)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k rozšíreniu kapacity členských štátov na rozvíjanie, monitorovanie a hodnotenie ich azylových politík a konaní o azyle a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

v)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k vypracovaniu, rozvíjaniu a vykonávaniu národných programov a stratégií pre presídľovanie a iných programov humanitárneho prijímania a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

b)

Ako prispel fond k podpore legálnej migrácie do členských štátov v súlade s ich hospodárskymi a sociálnymi potrebami, napríklad potrebami trhu práce, a zároveň k zabezpečeniu integrity prisťahovaleckých systémov členských štátov a podpore skutočnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín?

i)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k podpore legálnej migrácie do členských štátov v súlade s ich hospodárskymi a sociálnymi potrebami, napríklad potrebami trhu práce, a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

ii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k podpore skutočnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k podpore spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť integritu prisťahovaleckých systémov členských štátov a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iv)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k budovaniu kapacity na integráciu a legálnu migráciu v členských štátoch a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

c)

Ako prispel fond k posilňovaniu spravodlivých a účinných stratégií návratu v členských štátoch, ktoré prispejú k boju proti nelegálnemu prisťahovalectvu s dôrazom na udržateľnosť návratu a účinnú readmisiu v krajinách pôvodu a tranzitu?

i)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k podpore opatrení týkajúcich sa konaní o návrate a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

ii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k účinnému vykonávaniu opatrení v oblasti návratu (dobrovoľného alebo núteného) a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k posilňovaniu praktickej spolupráce medzi členskými štátmi a/alebo s orgánmi tretích krajín týkajúcej sa opatrení v oblasti návratu a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iv)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k budovaniu kapacity na návrat a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

d)

Ako prispel fond k posilňovaniu solidarity a rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä so zreteľom na tie členské štáty, ktoré sú najviac zasiahnuté migračnými a azylovými tokmi, a to aj prostredníctvom praktickej spolupráce?

i)

Ako prispel fond k presunu žiadateľov o azyl [premiestneniu podľa rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 (1) a (EÚ) 2015/1601 (2)]?

ii)

Ako prispel fond k presunu osôb pod medzinárodnou ochranou medzi členskými štátmi?

e)

Ako prispel fond k podpore členských štátov v riadne opodstatnených núdzových situáciách, ktoré si vyžadujú bezodkladné konanie?

i)

Aký druh núdzových opatrení sa vykonal?

ii)

Ako prispeli núdzové opatrenia vykonané v rámci fondu k riešeniu bezodkladných potrieb členského štátu?

iii)

Aké boli hlavné výsledky núdzových opatrení?

Efektívnosť (Dosiahli sa všeobecné ciele fondu pri primeraných nákladoch?)

2.

Do akej miery sa výsledky fondu dosiahli pri primeraných nákladoch, pokiaľ ide o použitie finančných a ľudských zdrojov? Aké opatrenia sa zaviedli s cieľom predchádzať prípadom podvodov a iných nezrovnalostí, odhaľovať ich, podávať o nich správy a ďalej ich sledovať a aký bol prínos týchto opatrení?

Relevantnosť (Zodpovedali ciele intervencií financovaných z fondu skutočným potrebám?)

3.

Reagovali ciele stanovené členským štátom v národnom programe na zistené potreby? Riešili ciele stanovené vo výročnom pracovnom programe (akcie Únie) skutočné potreby? Riešili ciele stanovené vo výročnom pracovnom programe (núdzová pomoc) skutočné potreby? Aké opatrenia prijal členský štát s cieľom riešiť meniace sa potreby?

Súlad (Boli ciele stanovené v národnom programe fondu v súlade s cieľmi stanovenými v iných programoch, ktoré sú financované zo zdrojov EÚ a vzťahujú sa na podobné oblasti činnosti? Bol súlad zabezpečený aj počas čerpania z fondu?)

4.

Bolo vo fáze programovania uskutočnené a zohľadnené posúdenie iných intervencií s podobnými cieľmi? Vytvorili sa pre obdobie čerpania koordinačné mechanizmy medzi fondom a inými intervenciami s podobnými cieľmi? Boli akcie vykonané prostredníctvom fondu v súlade s inými intervenciami s podobnými cieľmi a neboli s nimi v rozpore?

Doplnkovosť (Dopĺňali ciele stanovené v národnom programe a zodpovedajúcich akciách, ktoré sa vykonali, ciele a akcie stanovené v rámci iných politík, najmä tie, ktoré sledoval členský štát)?

5.

Bolo vo fáze programovania uskutočnené a zohľadnené posúdenie iných intervencií s doplnkovými cieľmi? Vytvorili sa pre obdobie čerpania koordinačné mechanizmy medzi fondom a inými intervenciami s podobnými cieľmi s cieľom zabezpečiť ich doplnkovosť? Boli zavedené mechanizmy zamerané na predchádzanie prekrývaniu finančných nástrojov?

Pridaná hodnota EÚ (Priniesla podpora zo strany EÚ nejakú pridanú hodnotu?)

6.

Aké sú hlavné druhy pridanej hodnoty vyplývajúcej z podpory fondu (objem, rozsah, úloha, proces)? Uskutočnil by členský štát akcie potrebné na vykonávanie politík EÚ v oblastiach fondu bez finančnej podpory z fondu? Aké by boli najpravdepodobnejšie dôsledky prerušenia podpory poskytovanej fondom? Do akej miery viedli akcie podporované fondom k prínosu na úrovni Únie?

Udržateľnosť (Je pravdepodobné, že pozitívne účinky projektov podporovaných fondom budú trvať aj po skončení podpory zo strany fondu?)

7.

Aké boli hlavné opatrenia, ktoré prijal členský štát s cieľom zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektov vykonaných s podporou fondu (vo fáze programovania aj čerpania)? Zaviedli sa mechanizmy na zabezpečenie kontroly udržateľnosti vo fáze programovania aj čerpania? Do akej miery sa očakáva, že výsledky/prínosy akcií podporovaných fondom budú pokračovať aj naďalej?

Zjednodušenie a zníženie administratívneho zaťaženia (Došlo k zjednodušeniu postupov riadenia fondu a zníženiu administratívneho zaťaženia pre prijímateľov prostriedkov z fondu?)

8.

Viedli inovačné postupy zavedené fondom (zjednodušené možnosti vykazovania nákladov, viacročné programovanie, vnútroštátne pravidlá oprávnenosti, komplexnejšie národné programy umožňujúce flexibilitu) k zjednodušeniu pre prijímateľov prostriedkov z fondu?


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1523 zo 14. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2015, s. 146).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 80).


PRÍLOHA II

Zoznam hodnotiacich otázok pre hodnotiace správy členských štátov a Komisie týkajúce sa Fondu pre vnútornú bezpečnosť, ako sa uvádza v článkoch 56 a 57 nariadenia (EÚ) č. 514/2014

Účinnosť

1.

Ako prispel Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „fond“) k dosiahnutiu všeobecného cieľa vymedzeného v nariadení (EÚ) č. 515/2014?

a)

Ako prispel fond k dosiahnutiu týchto osobitných cieľov:

 

Podpora spoločnej vízovej politiky na uľahčenie legitímneho cestovania,

 

Poskytovanie vysokokvalitných služieb žiadateľom o víza,

 

Zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a

 

Predchádzanie nelegálnemu prisťahovalectvu?

i)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k podpore rozvíjania a vykonávania spoločnej vízovej politiky na uľahčenie legitímneho cestovania a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

ii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k zabezpečeniu lepšieho pokrytia konzulárnymi službami a uplatňovaniu harmonizovaných postupov pri vydávaní víz členskými štátmi a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k zabezpečeniu uplatňovania acquis Únie upravujúceho problematiku víz a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iv)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k príspevku členských štátov k posilneniu spolupráce medzi členskými štátmi pôsobiacimi v tretích krajinách z hľadiska prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín na územie členských štátov vrátane prevencie a riešenia nelegálneho prisťahovalectva, ako aj spolupráce s tretími krajinami, a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

v)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k podpore spoločnej vízovej politiky prostredníctvom zavedenia IT systémov a ich prevádzky, ich komunikačnej infraštruktúry a vybavenia a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

vi)

Ako prispela prevádzková podpora uvedená v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 515/2014 k dosiahnutiu osobitného cieľa týkajúceho sa spoločnej vízovej politiky?

b)

Ako prispel fond k týmto osobitným cieľom:

 

Podpora integrovaného riadenia hraníc, vrátane ďalšej podpory harmonizácie opatrení súvisiacich s riadením hraníc v súlade so spoločnými normami Únie a prostredníctvom výmeny informácií medzi členskými štátmi navzájom a členskými štátmi a Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie?

 

Zabezpečenie jednotnej kontroly a ochrany vonkajších hraníc na vysokej úrovni na jednej strane vrátane riešenia nelegálneho prisťahovalectva, a hladkého prechodu cez vonkajšie hranice v súlade so schengenským acquis na strane druhej, pri súčasnom zabezpečení prístupu k medzinárodnej ochrane pre tie osoby, ktoré ju potrebujú, v súlade so zmluvnými záväzkami členských štátov v oblasti ľudských práv vrátane zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia?

i)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k podpore rozvíjania, vykonávania a presadzovania politík s cieľom zabezpečiť, aby sa nevykonávali kontroly osôb prekračujúcich vnútorné hranice, a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

ii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k vykonávaniu kontrol osôb a efektívnemu monitorovaniu prekročení vonkajších hraníc a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu postupnému vytvoreniu integrovaného systému riadenia pre vonkajšie hranice založenému na solidarite a zodpovednosti a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iv)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k zabezpečeniu uplatňovania acquis Únie upravujúceho riadenie hraníc a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

v)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k prispeniu k posilneniu situačnej informovanosti na vonkajších hraniciach a schopnosti členských štátov reagovať a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

vi)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k zriadeniu a prevádzke systémov IT, ich komunikačnej infraštruktúry a vybavenia, ktoré podporujú hraničné kontroly a hraničný dozor na vonkajších hraniciach, a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

vii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k podpore služieb pre členské štáty v riadne opodstatnených núdzových situáciách, ktoré si vyžadujú bezodkladné prijatie opatrení na vonkajších hraniciach, a ako prispela núdzová pomoc k dosiahnutiu tohto pokroku? Aký druh núdzových opatrení sa vykonal? Ako prispeli núdzové opatrenia vykonané v rámci fondu k riešeniu bezodkladných potrieb členského štátu? iii) Aké boli hlavné výsledky núdzových opatrení?

viii)

Ako prispela prevádzková podpora uvedená v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 515/2014 k dosiahnutiu osobitného cieľa týkajúceho sa riadenia hraníc?

2.

Ako prispel fond k dosiahnutiu všeobecného cieľa vymedzeného v nariadení (EÚ) č. 513/2014?

a)

Ako prispel fond k týmto osobitným cieľom:

 

Predchádzanie cezhraničnej, závažnej a organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu?

 

Posilnenie koordinácie a spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva a inými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov vrátane koordinácie a spolupráce s Europolom alebo ďalšími príslušnými orgánmi Únie a s príslušnými tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami?

i)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k dosiahnutiu očakávaných výsledkov posilnenia kapacity členských štátov bojovať proti cezhraničnej, závažnej a organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu a posilniť ich vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

ii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k rozvoju administratívnej a operačnej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi verejnej moci členských štátov, Europolom alebo inými príslušnými orgánmi Únie a prípadne s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k rozvoju systémov odbornej prípravy, napríklad takých, ktoré sa týkajú technických a odborných zručností a znalosti povinností v oblasti ľudských práv a základných slobôd, pri uplatňovaní politík EÚ v oblasti odborného vzdelávania, okrem iného prostredníctvom osobitných výmenných programov Únie v oblasti presadzovania práva, a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iv)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k zavádzaniu opatrení, ochranných mechanizmov a najlepších postupov na identifikovanie a podporu svedkov a obetí trestných činov vrátane obetí terorizmu a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

b)

Ako prispel fond k posilňovaniu kapacity členských štátov na účinné riadenie rizík a kríz v oblasti bezpečnosti a ochranu ľudí a kritickej infraštruktúry proti teroristickým útokom a ďalším incidentom ohrozujúcim bezpečnosť?

i)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k posilneniu administratívnych a operačných kapacít členských štátov na ochranu kritickej infraštruktúry vo všetkých odvetviach hospodárskej činnosti, okrem iného prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev a lepšej koordinácie, spolupráce, výmeny a šírenia know-how a skúseností v rámci Únie a s príslušnými tretími krajinami, a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

ii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k vytvoreniu bezpečných spojení a účinnej koordinácie medzi existujúcimi subjektmi pôsobiacimi v oblasti včasného varovania a krízovej spolupráce v jednotlivých odvetviach na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

iii)

Aký pokrok sa dosiahol vo vzťahu k zvýšeniu administratívnej a operačnej kapacity členských štátov a Únie vypracovávať súhrnné posúdenia hrozieb a rizík a ako prispel fond k dosiahnutiu tohto pokroku?

Efektívnosť (Dosiahli sa výsledky fondu pri primeraných nákladoch?)

3.

Do akej miery sa očakávané výsledky fondu dosiahli pri primeraných nákladoch, pokiaľ ide o použitie finančných a ľudských zdrojov? Aké opatrenia sa zaviedli s cieľom predchádzať prípadom podvodov a iných nezrovnalostí, odhaľovať ich, podávať o nich správy a ďalej ich sledovať a aký bol prínos týchto opatrení?

Relevantnosť (Zodpovedali ciele intervencií financovaných z fondu skutočným potrebám?)

4.

Reagovali ciele stanovené členským štátom v jeho národných programoch na zistené potreby? Riešili ciele stanovené vo výročnom pracovnom programe (akcie Únie) skutočné potreby? Riešili ciele stanovené vo výročnom pracovnom programe (núdzová pomoc) skutočné potreby? Aké opatrenia prijal členský štát s cieľom riešiť meniace sa potreby?

Súlad (Boli ciele stanovené v národnom programe v súlade s cieľmi stanovenými v iných programoch, ktoré sú financované zo zdrojov EÚ a vzťahujú sa na podobné oblasti činnosti? Bol súlad zabezpečený aj počas čerpania z fondu?)

5.

Bolo vo fáze programovania uskutočnené a zohľadnené posúdenie iných intervencií s podobnými cieľmi? Vytvorili sa pre obdobie čerpania koordinačné mechanizmy medzi fondom a inými intervenciami s podobnými cieľmi? Boli akcie vykonané prostredníctvom fondu v súlade s inými intervenciami s podobnými cieľmi a neboli s nimi v rozpore?

Doplnkovosť (Dopĺňali ciele stanovené v národnom programe a zodpovedajúce akcie, ktoré sa vykonali, ciele a akcie stanovené v rámci iných politík, najmä tie, ktoré sledoval členský štát?)

6.

Bolo vo fáze programovania uskutočnené a zohľadnené posúdenie iných intervencií s doplnkovými cieľmi? Vytvorili sa pre obdobie čerpania koordinačné mechanizmy medzi fondom a inými intervenciami s podobnými cieľmi s cieľom zabezpečiť ich doplnkovosť? Boli zavedené mechanizmy zamerané na predchádzanie prekrývaniu využívaných finančných nástrojov?

Pridaná hodnota EÚ (Priniesla podpora zo strany EÚ nejakú pridanú hodnotu?)

7.

Aké sú hlavné druhy pridanej hodnoty vyplývajúcej z podpory z fondu (objem, rozsah, úloha, proces)? Uskutočnil by členský štát akcie potrebné na vykonávanie politík EÚ v oblastiach podporovaných fondom bez jeho finančnej podpory? Aké by boli najpravdepodobnejšie dôsledky prerušenia podpory poskytovanej z fondu? Do akej miery viedli akcie podporované fondom k prínosu na úrovni Únie? Akú pridanú hodnotu priniesla prevádzková podpora?

Udržateľnosť (Je pravdepodobné, že pozitívne účinky projektov podporovaných fondom budú pokračovať aj po skončení jeho podpory?)

8.

Aké boli hlavné opatrenia, ktoré prijal členský štát s cieľom zabezpečiť udržateľnosť výsledkov projektov vykonaných s podporou fondu (vo fáze programovania aj čerpania)? Zaviedli sa mechanizmy na zabezpečenie kontroly udržateľnosti vo fáze programovania aj čerpania? Do akej miery sa očakáva, že výsledky/prínosy akcií podporovaných fondom budú pokračovať aj naďalej? Aké opatrenia sa prijali na zabezpečenie kontinuity činností vykonávaných vďaka prevádzkovej podpore?

Zjednodušenie a zníženie administratívneho zaťaženia (Došlo k zjednodušeniu postupov riadenia fondu a zníženiu administratívneho zaťaženia pre prijímateľov prostriedkov z fondu?)

9.

Viedli inovačné postupy zavedené v rámci fondu (zjednodušené možnosti vykazovania nákladov, viacročné programovanie, vnútroštátne pravidlá oprávnenosti, komplexnejšie národné programy umožňujúce flexibilitu, operačná podpora a osobitný tranzitný režim pre Litvu) k zjednodušeniu pre prijímateľov prostriedkov z fondu?


PRÍLOHA III

Zoznam spoločných ukazovateľov výsledkov a vplyvov pre hodnotiace správy členských štátov a Komisie, ako sa uvádza v článkoch 56 a 57 nariadenia (EÚ) č. 514/2014

Ukazovatele na hodnotenie osobitných cieľov nariadenia (EÚ) č. 516/2014

1.   Ukazovatele podľa osobitných cieľov

a)

Posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru:

i)

počet miest prispôsobených pre maloleté osoby bez sprievodu, na ktoré boli poskytnuté prostriedky z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „fond“), v porovnaní s celkovým počtom miest prispôsobených pre maloleté osoby bez sprievodu;

ii)

stav prebiehajúcich konaní na prvom stupni, podľa trvania;

iii)

podiel finálnych kladných rozhodnutí v štádiu odvolania;

iv)

počet osôb v systéme prijímania (stav na konci vykazovaného obdobia);

v)

počet osôb v systéme prijímania v porovnaní s počtom žiadateľov o azyl;

vi)

počet ubytovacích miest prispôsobených pre maloleté osoby bez sprievodu v porovnaní s celkovým počtom maloletých osôb bez sprievodu;

vii)

zbližovanie miery žiadostí o azyl uznaných členskými štátmi na prvom/poslednom stupni v prípade žiadateľov o azyl z rovnakej tretej krajiny.

b)

Podporovať legálnu migráciu do členských štátov v súlade s ich hospodárskymi a sociálnymi potrebami, napríklad potrebami trhu práce, a zároveň zabezpečovať integritu prisťahovaleckých systémov členských štátov a podporovať skutočnú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín:

i)

podiel štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí získali dlhodobý pobyt, na celkovom počte štátnych príslušníkov tretích krajín;

ii)

miera zamestnanosti: rozdiel medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a štátnymi príslušníkmi hostiteľskej krajiny;

iii)

miera nezamestnanosti: rozdiel medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a štátnymi príslušníkmi hostiteľskej krajiny;

iv)

miera činnosti: rozdiel medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a štátnymi príslušníkmi hostiteľskej krajiny;

v)

podiel osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou a odbornou prípravou: rozdiel medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a štátnymi príslušníkmi hostiteľskej krajiny;

vi)

podiel osôb vo veku 30 až 34 rokov s dosiahnutým terciárnym vzdelaním: rozdiel medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a štátnymi príslušníkmi hostiteľskej krajiny;

vii)

podiel populácie ohrozenej chudobou alebo sociálnym vylúčením: rozdiel medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a štátnymi príslušníkmi hostiteľskej krajiny.

c)

Posilňovať spravodlivé a účinné stratégie návratu v členských štátoch, ktoré prispejú k boju proti nelegálnemu prisťahovalectvu, s dôrazom na udržateľnosť návratu a účinnú readmisiu v krajinách pôvodu a tranzitu:

i)

počet odsunov podporovaných z prostriedkov fondu v porovnaní s celkovým počtom návratov na základe príkazu na opustenie územia štátu;

ii)

počet osôb vrátených v rámci spoločných operácií v oblasti návratu podporovaných z fondu v porovnaní s celkovým počtom návratov podporovaných z prostriedkov fondu;

iii)

počet navrátilcov, ktorí pred návratom alebo po návrate dostali pomoc spolufinancovanú z fondu zameranú na opätovnú integráciu v porovnaní s celkovým počtom dobrovoľných návratov podporovaných z prostriedkov fondu;

iv)

počet miest v zariadeniach určených na zaistenie vytvorených/obnovených s podporou z prostriedkov fondu v porovnaní s celkovým počtom miest v zariadeniach určených na zaistenie;

v)

počet návratov na základe príkazu na opustenie územia štátu v porovnaní s počtom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol nariadený odchod;

vi)

rozhodnutia o návrate vydané neúspešným žiadateľom o azyl;

vii)

skutočné návraty neúspešných žiadateľov o azyl.

2.   Ukazovatele efektívnosti, pridanej hodnoty a trvalej udržateľnosti, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 514/2014

d)

Meranie efektívnosti, pridanej hodnoty a trvalej udržateľnosti:

i)

počet ekvivalentov plného pracovného času (FTE) v zodpovednom orgáne, poverenom orgáne a orgáne auditu, ktoré sa podieľajú na čerpaní prostriedkov z AMIF a platených z technickej pomoci alebo vnútroštátnych rozpočtov v porovnaní s počtom vykonaných projektov a objemom prostriedkov požadovaných na daný finančný rok;

ii)

technická pomoc a administratívne (nepriame) náklady na projekty v porovnaní s objemom prostriedkov požadovaných na daný finančný rok;

iii)

miera čerpania fondu.


PRÍLOHA IV

Zoznam spoločných ukazovateľov výsledkov a vplyvov pre hodnotiace správy členských štátov a Komisie, ako sa uvádza v článkoch 56 a 57 nariadenia (EÚ) č. 514/2014

Ukazovatele na hodnotenie osobitných cieľov nariadenia (EÚ) č. 513/2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia, a nariadenia (EÚ) č. 515/2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz

1.   Ukazovatele podľa osobitných cieľov

a)

Podpora spoločnej vízovej politiky na uľahčenie legitímneho cestovania, poskytovanie vysokokvalitných služieb žiadateľom o víza a zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a predchádzanie nelegálnemu prisťahovalectvu:

i)

počet schengenských hodnotiacich misií v oblasti víz uskutočnených s podporou Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „fond“);

ii)

počet odporúčaní k schengenským hodnoteniam v oblasti víz vyriešených s podporou fondu v porovnaní s celkovým počtom vydaných odporúčaní;

iii)

počet osôb používajúcich falošné cestovné doklady zistených na konzulátoch podporovaných z prostriedkov fondu;

iv)

počet žiadateľov o víza, ktorí musia požiadať o schengenské vízum mimo krajiny bydliska;

v)

počet krajín vo svete, ktoré majú vízovú povinnosť, v ktorých za zvýšil počet prítomných alebo zastúpených členských štátov;

b)

Podpora integrovaného riadenia hraníc, vrátane ďalšej podpory harmonizácie opatrení súvisiacich s riadením hraníc v súlade so spoločnými normami Únie a prostredníctvom výmeny informácií medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „Frontex“) na zabezpečenie jednotnej kontroly a ochrany vonkajších hraníc na vysokej úrovni na jednej strane, vrátane riešenia nelegálneho prisťahovalectva, a hladkého prechodu cez vonkajšie hranice v súlade so schengenským acquis na strane druhej, pričom sa zabezpečí prístup osôb k medzinárodnej ochrane pre tie osoby, ktoré ju potrebujú, v súlade so zmluvnými záväzkami členských štátov v oblasti ľudských práv vrátane zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia:

i)

počet schengenských hodnotiacich misií v oblasti hraníc uskutočnených s podporou fondu;

ii)

počet odporúčaní k schengenským hodnoteniam v oblasti hraníc vyriešených s podporou fondu v porovnaní s celkovým počtom vydaných odporúčaní;

iii)

počet položiek vybavenia použitých počas koordinovaných operácií agentúry Frontex, ktoré sa zakúpili s podporou fondu, v porovnaní s celkovým počtom položiek vybavenia použitých pre koordinované operácie agentúry Frontex;

iv)

počet nelegálnych prekročení hranice zistených na vonkajších hraniciach EÚ a) medzi hraničnými priechodmi, b) na hraničných priechodoch;

v)

počet vyhľadávaní v Schengenskom informačnom systéme (SIS) II;

vi)

počet osôb používajúcich falošné cestovné doklady zistených na hraničných priechodoch.

c)

Predchádzanie trestnej činnosti, boj proti cezhraničnej, závažnej a organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu a posilnenie koordinácie a spolupráce orgánov presadzovania práva a ďalších vnútroštátnych orgánov členských štátov vrátane koordinácie a spolupráce s Europolom alebo ďalšími príslušnými orgánmi Únie a s príslušnými tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami:

i)

výsledky akcií podporovaných z fondu, ktoré viedli k rozbitiu skupín v oblasti organizovaného zločinu;

ii)

počet/hodnota zmrazeného, zhabaného a skonfiškovaného majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti v dôsledku akcií v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 513/2014;

iii)

počet políciou zaznamenaných priestupkov, podozrivých osôb, stíhaní a odsúdení vyplývajúcich z akcií, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 513/2014;

iv)

množstvo zachytených drog v rozsahu pôsobnosti fondu pre oblasť organizovaného zločinu;

v)

počet obetí trestných činov, ktorým sa poskytla ochrana alebo pomoc;

vi)

objem výmeny informácií v prümskom rámci (na základe merania celkového počtu pozitívnych lustrácií záznamov o DNA za rok, celkového počtu pozitívnych lustrácií záznamov o odtlačkoch prstov za rok, celkového počtu pozitívnych lustrácií údajov o evidencii vozidiel za rok);

vii)

objem výmeny informácií v rámci sieťovej aplikácie na zabezpečenú výmenu informácií (ďalej len „SIENA“) (na základe merania prípadov v rámci SIENA iniciovaných za rok členskými štátmi, Europolom a tretími stranami, hlásení v rámci SIENA vymenených za rok medzi členskými štátmi, Europolom a tretími stranami);

viii)

objem údajov vymieňaných cez informačný systém Europolu (ďalej len „EIS“) [na základe merania počtu osôb a predmetov vložených do EIS členskými štátmi za rok, počtu osôb a predmetov vložených do EIS členskými štátmi za rok (podozriví, odsúdení), počtu vyhľadávaní uskutočnených členskými štátmi v EIS za rok].

d)

Posilňovanie kapacity členských štátov a Únie na účinné riadenie rizík a kríz v oblasti bezpečnosti a príprava a ochrana ľudí a kritickej infraštruktúry proti teroristickým útokom a ďalším incidentom súvisiacim s bezpečnosťou.

i)

množstvo teroristických útokov (na základe merania počtu nevydarených, zmarených alebo uskutočnených teroristických útokov, počtu obetí teroristických útokov).

2.   Ukazovatele efektívnosti, pridanej hodnoty a udržateľnosti, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. 514/2014

e)

Meranie a hodnotenie efektívnosti, pridanej hodnoty a trvalej udržateľnosti:

i)

počet ekvivalentov plného pracovného času (FTE) v zodpovednom orgáne, poverenom orgáne a orgáne auditu, ktoré sa podieľajú na čerpaní prostriedkov z fondu a sú platené z technickej pomoci alebo vnútroštátnych rozpočtov, v porovnaní s počtom vykonaných projektov a objemom prostriedkov požadovaných za daný finančný rok;

ii)

technická pomoc a administratívne (nepriame) náklady na projekty v porovnaní s objemom prostriedkov požadovaných za daný finančný rok;

iii)

miera čerpania fondu;

iv)

počet kusov vybavenia používaného dva roky po získaní/počet kusov vybavenia získaného v rámci fondu (> ako 10 000 EUR);

v)

podiel nákladov na údržbu vybavenia získaného v rámci fondu na celkovom príspevku Únie na akcie spolufinancované z fondu.


8.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/14


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/208

z 31. októbra 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa dodatočných záporných peňažných tokov likvidity zodpovedajúcich potrebám kolaterálu, ktoré vyplývajú z vplyvu negatívneho trhového scenára na transakcie inštitúcie s derivátmi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 423 ods. 3 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 423 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúcie majú pripočítať dodatočný záporný peňažný tok zodpovedajúci potrebám kolaterálu, ktoré by vyplývali z vplyvu negatívneho trhového scenára na transakcie inštitúcie s derivátmi, jej finančné transakcie a iné zmluvy, ak sú významné. So zreteľom na úvahy o významnosti je naliehavo potrebné bližšie určiť dodatočný záporný peňažný tok zodpovedajúci potrebám kolaterálu, ktoré by vyplývali z vplyvu negatívneho trhového scenára na transakcie inštitúcie s derivátmi, zatiaľ čo významnosť potrieb kolaterálu, ktoré by vyplývali z vplyvu negatívneho trhového scenára na finančné transakcie a iné zmluvy inštitúcie, sa zohľadní v ďalšom kroku.

(2)

So zreteľom na skutočnosť, že článok 423 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa vzťahuje na potreby kolaterálu, pravidlá, ktorá sa majú zaviesť, by sa mali obmedziť na transakcie s derivátmi, ktoré sú zabezpečené kolaterálom, vrátane tých, ktoré sú splatné do 30 dní.

(3)

Aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre inštitúcie a trhy s derivátmi, výpočet dodatočných záporných tokov kolaterálu by sa mal zakladať na prístupe stanovenia historického obdobia pre zmeny trhového ocenenia, ktorý vypracoval Bazilejský výbor pre bankový dohľad („BCBS“) s cieľom určiť tieto dodatočné záporné toky kolaterálu, ktorý pre tento účel používa najväčší súhrnný kumulovaný čistý záporný tok kolaterálu alebo najväčší súhrnný kumulovaný čistý kladný tok kolaterálu realizovaný na konci každého 30-dňového obdobia počas predchádzajúcich 24 mesiacov na úrovni portfólia.

(4)

Európsky orgán pre bankovníctvo („EBA“) predložil Komisii návrh regulačných technických predpisov. V súlade s postupom stanoveným v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (2) však Komisia informovala orgán EBA o svojom úmysle neschváliť tento návrh regulačných technických predpisov a vysvetlila dôvody pre neschválenie. Orgán EBA opätovne predložil návrh regulačných technických predpisov vo forme formálneho stanoviska, v ktorom prijal prístup navrhovaný Komisiou striktne sa zakladajúci na prístupe stanovenia historického obdobia Bazilejského výboru pre bankový dohľad.

(5)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré orgán EBA opätovne predložil Komisii.

(6)

Orgán EBA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Významnosť transakcií inštitúcie s derivátmi

1.   Transakcie inštitúcie s derivátmi sa považujú za významné na účely článku 423 ods. 3 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ak kedykoľvek v predchádzajúcich dvoch rokoch celkové pomyselné hodnoty takýchto transakcií prekročili 10 % čistých záporných tokov likvidity podľa článku 412 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.   Na účely odseku 1 čisté záporné toky likvidity sa vypočítavajú bez zložky dodatočného záporného peňažného toku podľa článku 423 ods. 3 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 2

Výpočet dodatočného záporného peňažného toku zodpovedajúceho potrebám kolaterálu, ktoré vyplývajú z vplyvu negatívneho trhového scenára na transakcie inštitúcie s derivátmi

1.   Dodatočný záporný peňažný tok zodpovedajúci potrebám kolaterálu, ktoré vyplývajú z vplyvu negatívneho trhového scenára na transakcie inštitúcie s derivátmi považované za významné pri uplatňovaní článku 1 tohto nariadenia, je najväčší absolútny čistý 30-dňový tok kolaterálu realizovaný počas 24 mesiacov predchádzajúcich dátumu výpočtu požiadavky na krytie likvidity podľa článku 412 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.   Inštitúcie môžu zaobchádzať s kladnými a zápornými peňažnými tokmi transakcií na čistom základe len vtedy, ak sa vykonávajú na základe rovnakej rámcovej dohody o vzájomnom započítavaní. Absolútny čistý tok kolaterálu vychádza z realizovaných kladných aj záporných peňažných tokov a vzájomné započítavanie sa vypočítava na úrovni portfólia inštitúcie.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. októbra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


8.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/209

z 2. februára 2017

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Tri predmety v spoločnom balení na predaj v malom:

a)

zápisník pozostávajúci približne zo 75 čistých listov papiera (zadný list obsahuje informácie o tom, kde sa dajú získať náhradné zápisníky) s rozmermi približne 8 × 14 cm. Listy sú v hornej časti zlepené a sú perforované na umožnenie odstránenia jednotlivých listov. Zadná strana a malá časť prednej strany sú pokryté lepenkou;

b)

puzdro na zápisník s rozmermi približne 32 × 10 cm, vyrobené z plastovej fólie a vo vnútri vystužené lepenkou. Lepenková časť zápisníka je vložená do zárezu v puzdre. Puzdro, ktoré sa dá zložiť tak, aby zakrylo zápisník, zahŕňa aj vrecko z priehľadného plastu v hornej časti a pútko z elastického textilného materiálu na držanie guľôčkového pera;

c)

tenké guľôčkové pero z plastu s dĺžkou približne 10 cm je vložené do textilného pútka.

(Pozri obrázok) (*1).

4820 10 30

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry (VIP) a znením číselných znakov KN 4820 , 4820 10 a 4820 10 30 .

Predmety tvoria tovar balený ako súprava na predaj v malom v zmysle VIP 3 b). Zápisník zohráva podstatnú úlohu z hľadiska použitia súpravy, keďže poskytuje papier na písanie krátkych poznámok alebo správ. Puzdro predstavuje iba druh obalu na ochranu zápisníka pred zašpinením a pokrčením. Vzhľadom na svoje objektívne charakteristické vlastnosti (veľkosť, vzhľad a hodnota) plastové guľôčkové pero netvorí podstatnú zložku súpravy. Na písanie do zápisníka sa môže použiť akékoľvek iné pero alebo ceruzka. Z tohto dôvodu zápisník dáva súprave jej podstatný charakter.

Zápisník sa zatrieďuje do položky 4820 , do ktorej patria poznámkové bloky a zápisníky všetkých druhov [pozri vysvetlivky k harmonizovanému systému k položke 4820 , prvý odsek, (1)].

Súprava sa má preto zatriediť pod číselný znak KN 4820 10 30 ako „poznámkové bloky, bloky listových papierov a memorandové zápisníky“.

Image

(*1)  Obrázok slúži len na informačné účely.


8.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/210

zo 7. februára 2017

o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-β-xylanázy a endo-1,3(4)-β-glukanázy produkovaných hubou Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a hubou Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 ako kŕmnej doplnkovej látky pre nosnice (držiteľ povolenia: Adisseo France S.A.S.)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku s obsahom endo-1,4-β-xylanázy (EC 3.2.1.8) a endo-1,3(4)-β-glukanázy (EC 3.2.1.6) produkovaných hubou Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a hubou Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Uvedená žiadosť sa týka povolenia prípravku s obsahom endo-1,4-β-xylanázy (EC 3.2.1.8) a endo-1,3(4)-β-glukanázy (EC 3.2.1.6) produkovaných hubou Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a hubou Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 ako kŕmnej doplnkovej látky pre nosnice, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/661 (2) bolo na desať rokov povolené používanie uvedeného prípravku pre kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku a menej významné druhy hydiny vo výkrme a chované na znášku a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2304 (3) bolo používanie povolené v prípade moriek vo výkrme a moriek určených na chov.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel v stanovisku z 25. mája 2016 (4) k záveru, že prípravok s obsahom endo-1,4-β-xylanázy (EC 3.2.1.8) a endo-1,3(4)-β-glukanázy (EC 3.2.1.6) produkovaných hubou Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a hubou Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 nemá za navrhovaných podmienok použitia nežiaduci účinok na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani životné prostredie a že zlepšuje úžitkovosť nosníc. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia prípravku s obsahom endo-1,4-β-xylanázy (EC 3.2.1.8) a endo-1,3(4)-β-glukanázy (EC 3.2.1.6) produkovaných hubou Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a hubou Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/661 z 28. apríla 2015 o povolení prípravku endo-1,4-β-xylanázy a endo-1,3(4)-β-glukanázy produkovaných kmeňom Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a kmeňom Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku a menej významné druhy hydiny vo výkrme a chované na znášku (držiteľ povolenia: Adisseo France S.A.S.) (Ú. v. EÚ L 110, 29.4.2015, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2304 z 10. decembra 2015 o povolení prípravku z endo-1,4-β-xylanázy a endo-1,3(4)-β-glukanázy produkovaných kmeňom Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a kmeňom Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo výkrme a morky určené na chov (držiteľ povolenia: Adisseo France S.A.S.) (Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015, s. 39).

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(6):4510.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a22

Adisseo France S.A.S.

endo-1,4-β-xylanáza (EC 3.2.1.8)

a

endo-1,3(4)-β-glukanáza (EC 3.2.1.6)

Zloženie doplnkovej látky

prípravok s obsahom endo-1,4-β-xylanázy (EC 3.2.1.8) a endo-1,3(4)-β-glukanázy (EC 3.2.1.6) produkovaných hubou Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a hubou Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 s minimálnou aktivitou:

v tuhej forme: endo-1,4-β-xylanáza 22 000 VJ/g a endo-1,3(4)-β-glukanáza 15 200 VJ (1)/g;

v tekutej forme: endo-1,4-β-xylanáza 5 500 VJ/ml a endo-1,3(4)-β-glukanáza 3 800 VJ/ml.

Charakteristika účinnej látky

endo-1,4-β-xylanáza (EC 3.2.1.8) a endo-1,3(4)-β-glukanáza (EC 3.2.1.6) produkované hubou Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a hubou Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702.

Analytická metóda  (2)

Na účely kvantifikácie aktivity endo-1,4-β-xylanázy:

viskozimetrická metóda založená na znížení viskozity pôsobením endo-1,4-β-xylanázy na substrát obsahujúci xylán (pšeničný arabinoxylán).

Na účely kvantifikácie aktivity endo-1,3(4)-β-glukanázy:

viskozimetrická metóda založená na znížení viskozity pôsobením endo-1,3(4)-β-glukanázy na substrát obsahujúci glukán (jačmenný betaglukán) pri pH 5,5 a teplote 30 °C.

nosnice

endo-1,4-β-xylanáza 1 100 VJ

endo-1,3(4)-β-glukanáza 760 VJ

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte podmienky skladovania a stabilitu pri peletovaní.

2.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov a kože.

28. februára 2027


(1)  1 VJ (viskozimetrická jednotka) je množstvo enzýmu, ktoré hydrolyzuje substrát (jačmenný betaglukán a pšeničný arabinoxylán), čím znižuje viskozitu roztoku a vyvolá zmenu relatívnej fluidity o 1 (bezrozmernú jednotku)/min pri teplote 30 °C a pH 5,5.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


8.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/23


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/211

zo 7. februára 2017

o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej baktériou Bacillus subtilis (LMG-S 15136) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hydinu, odstavené prasiatka a ošípané na výkrm, o zmene nariadení (ES) č. 1259/2004, (ES) č. 1206/2005 a (ES) č. 322/2009 a zrušení nariadenia (ES) č. 516/2007 (držiteľ povolenia Beldem, organizačný útvar spoločnosti Puratos NV)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Prípravok s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej baktériou Bacillus subtilis (LMG-S 15136) bol v súlade so smernicou 70/524/EHS bez časového obmedzenia povolený nariadením Komisie (ES) č. 1259/2004 (3) ako kŕmna doplnková látka pre kurčatá vo výkrme, nariadením Komisie (ES) č. 1206/2005 (4) pre odstavené prasiatka (odstavčatá), nariadením Komisie (ES) č. 516/2007 (5) pre ošípané na výkrm a výkrmové morky a nariadením Komisie (ES) č. 322/2009 (6) pre nosnice. Uvedený prípravok bol následne zapísaný do registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúci výrobok, a to v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003. V súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003 bol uvedený prípravok nariadením Komisie (ES) č. 242/2007 (7) povolený na desať rokov aj pre kačice.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o opätovné prehodnotenie prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej baktériou Bacillus subtilis (LMG-S 15136) ako kŕmnej doplnkovej látky pre hydinu, odstavené prasiatka a ošípané na výkrm. Žiadateľ požiadal o zaradenie tejto doplnkovej látky do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel v stanovisku z 13. júla 2016 (8) k záveru, že prípravok s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej baktériou Bacillus subtilis (LMG-S 15136) nemá za navrhovaných podmienok použitia nežiaduci účinok na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani životné prostredie. Úrad takisto dospel k záveru, že používanie uvedeného prípravku môže byť potenciálne účinné v prípade kurčiat vo výkrme, nosníc, odstavených prasiatok a ošípaných na výkrm. Tento záver možno rozšíriť aj na kurčatá chované na znášku a plemenné sliepky. Úrad ďalej uviedol, že závery o účinnosti možno extrapolovať aj na menej významné druhy hydiny vo výkrme, na plemenitbu a na znášku. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Úrad v prípade moriek vo výkrme takisto dospel k záveru, že na základe dvoch štúdií existuje dôkaz o pozitívnom vplyve uvedeného prípravku na konečnú telesnú hmotnosť a na pomer spotreby krmiva k prírastku hmotnosti. Tretiu štúdiu s významne väčším pomerom spotreby krmiva k prírastku hmotnosti, ako to už prehodnotil a prijal počas hodnotenia na účely povoľovania, úrad nepovažoval za významnú. Keďže sa okrem dlhodobého používania prípravku uvedeným dôkazom prisúdil zásadný význam pri preukázaní zlepšenia zootechnických parametrov, poskytnuté údaje sa považujú za spĺňajúce podmienky preukazovania účinnosti doplnkovej látky pre morky vo výkrme.

(6)

Z posúdenia prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej baktériou Bacillus subtilis (LMG-S 15136) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Nariadenia (ES) č. 1259/2004, (ES) č. 1206/2005 a (ES) č. 322/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Nariadenie (ES) č. 516/2007 by sa malo zrušiť.

(8)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia, je vhodné umožniť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Zmena nariadenia (ES) č. 1259/2004

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1259/2004 sa vypúšťa.

Článok 3

Zmena nariadenia (ES) č. 1206/2005

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1206/2005 sa vypúšťa položka E 1606 endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8).

Článok 4

Zmena nariadenia (ES) č. 322/2009

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 322/2009 sa vypúšťa.

Článok 5

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 516/2007 sa zrušuje.

Článok 6

Prechodné opatrenia

Prípravok špecifikovaný v prílohe a krmivo s obsahom uvedeného prípravku, ktoré boli vyrobené a označené pred 28. augustom 2017 v súlade s pravidlami uplatniteľnými pred 28. februárom 2017 možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1259/2004 z 8. júla 2004, ktoré sa týka trvalého povolenia niektorých už povolených doplnkových látok v krmivách (Ú. v. EÚ L 239, 9.7.2004, s. 8).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1206/2005 z 27. júla 2005 o trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív (Ú. v. EÚ L 197, 28.7.2005, s. 12).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 516/2007 z 10. mája 2007 o trvalom povolení doplnkovej látky do krmív (Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2007, s. 22).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 322/2009 z 20. apríla 2009 o časovo neobmedzených povoleniach určitých doplnkových látok do krmív (Ú. v. EÚ L 101, 21.4.2009, s. 9).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 242/2007 zo 6. marca 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP a Belfeed B1100ML) ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 73, 13.3.2007, s. 1).

(8)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(9):4562.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a1606i

Beldem, organizačný útvar spoločnosti Puratos NV.

endo-1,4-β-xylanáza (EC 3.2.1.8)

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok s obsahom endo-1,4-β-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej baktériou Bacillus subtilis (LMG-S 15136) s minimálnou aktivitou 400 IU (1)/g

V tuhej a tekutej forme.

hydina

10 IU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte podmienky skladovania a stabilitu pri peletovaní.

2.

V prípade odstavených prasiatok možno použiť do 35 kg telesnej hmotnosti.

3.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov.

28. február 2027

Charakteristika účinnej látky

endo-1,4-β-xylanáza (EC 3.2.1.8) produkovaná baktériou Bacillus subtilis (LMG-S 15136)

odstavené prasiatka

10 IU

Analytická metóda  (2)

Na účely kvantifikácie aktivity xylanázy v kŕmnej doplnkovej látke:

kolorimetrická metóda, ktorou sa stanovuje množstvo redukujúcich cukrov uvoľnených pôsobením xylanázy na substrát obsahujúci xylán z brezového dreva pri prítomnosti kyseliny 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoovej

Na účely kvantifikácie aktivity xylanázy v premixoch a krmivách:

kolorimetrická metóda, ktorou sa stanovuje množstvo vo vode rozpustného farbiva uvoľneného pôsobením xylanázy na pšeničný arabinoxylánový substrát zosieťovaný azurínom.

ošípané na výkrm

10 IU


(1)  1 IU (medzinárodná jednotka) zodpovedá množstvu enzýmu, ktoré uvoľní 1μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) zo xylánu z brezového dreva za 1 min. pri pH 4,5 a 30 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


8.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/27


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/212

zo 7. februára 2017,

ktorým sa určuje referenčné laboratórium EÚ pre mor malých prežúvavcov, stanovuje ďalšia zodpovednosť a úlohy tohto laboratória a mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 5 a 6,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa stanovujú všeobecné úlohy, povinnosti a požiadavky pre referenčné laboratóriá Európskej únie (EÚ) pre potraviny a krmivá a pre zdravie zvierat. Referenčné laboratóriá EÚ pre zdravie zvierat a živé zvieratá sú uvedené v časti II prílohy VII k uvedenému nariadeniu.

(2)

Referenčné laboratórium EÚ pre mor malých prežúvavcov ešte neexistuje. Referenčné laboratóriá EÚ by mali pokrývať oblasti potravinového a krmivového práva a zdravia zvierat v prípade, že sú potrebné presné analytické a diagnostické výsledky. Výskyt ohnísk moru malých prežúvavcov si presné analytické a diagnostické výsledky vyžaduje.

(3)

Dňa 30. júna 2016 Komisia zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí s cieľom vybrať a určiť referenčné laboratórium EÚ pre mor malých prežúvavcov. Za referenčné laboratórium EÚ pre mor malých prežúvavcov by sa malo určiť vybrané laboratórium „Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)“.

(4)

Vybranému laboratóriu by mali byť okrem všeobecných úloh a povinností stanovených v článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 zverené určité osobitné úlohy a zodpovednosť. Ide predovšetkým o zabezpečovanie spojenia medzi národnými referenčnými laboratóriami členských štátov, podporovanie ich funkcií a poskytovanie optimálnych metód na diagnostikovanie moru malých prežúvavcov.

(5)

Časť II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa za referenčné laboratórium Únie (EÚ) pre mor malých prežúvavcov určuje laboratórium Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).

Ďalšia zodpovednosť a úlohy tohto laboratória sú stanovené v prílohe.

Článok 2

V časti II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 sa dopĺňa tento bod 20:

„20.

Referenčné laboratórium EÚ pre mor malých prežúvavcov

„Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)“

TA A-15/G,

Campus International de Baillarguet

34398 Montpellier Cedex,

France“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Zodpovednosť a úlohy referenčného laboratória EÚ pre mor malých prežúvavcov

Referenčné laboratórium EÚ pre mor malých prežúvavcov má okrem všeobecných úloh a povinností referenčných laboratórií EÚ v sektore zdravia zvierat stanovených v článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 túto zodpovednosť a úlohy:

1.

Zabezpečovať spojenie medzi národnými referenčnými laboratóriami členských štátov a poskytovať optimálne metódy na diagnostikovanie moru malých prežúvavcov v prípade hospodárskych zvierat, najmä tým, že:

a)

vykonáva typizáciu, úplnú antigénnu a genómovú charakterizáciu a fylogenetickú analýzu (vzťah s ostatnými kmeňmi rovnakého vírusu) vírusov a uchováva kmene vírusov moru malých prežúvavcov v záujme poskytovania lepších diagnostických služieb v Únii a (ak je to relevantné a potrebné) napríklad v záujme nadväzujúcich epidemiologických opatrení alebo overenia diagnózy;

b)

vytvára a uchováva aktuálnu zbierku kmeňov a izolátov vírusov moru malých prežúvavcov a špecifické séra a iné činidlá proti tejto chorobe, ak sú k dispozícii;

c)

harmonizuje diagnostiku a zabezpečuje odbornosť skúšania v rámci Únie tým, že organizuje a vykonáva pravidelné medzilaboratórne porovnávacie pokusy a externé programy na zabezpečenie kvality pri diagnostikovaní uvedenej choroby na úrovni Únie a pravidelne zasiela výsledky takýchto pokusov Komisii, členským štátom a príslušným národným referenčným laboratóriám;

d)

uchováva odborné poznatky o uvedenej chorobe s cieľom umožniť jej rýchlu diferenciálnu diagnostiku, najmä s ohľadom na iné relevantné vírusové ochorenia;

e)

vykonáva výskumné štúdie s cieľom vyvinúť lepšie metódy na kontrolu chorôb v spolupráci s národnými referenčnými laboratóriami, ktoré boli na základe dohody s Komisiou určené na diagnostikovanie uvedenej choroby;

f)

poskytuje poradenstvo Komisii, pokiaľ ide o vedecké aspekty týkajúce sa moru malých prežúvavcov a najmä pokiaľ ide o výber a používanie kmeňov vírusov moru malých prežúvavcov na vakcináciu.

2.

Podporovať funkcie národných referenčných laboratórií členských štátov určených na diagnostikovanie moru malých prežúvavcov, najmä tým, že:

a)

uchováva a týmto laboratóriám dodáva štandardné séra a iné referenčné činidlá, ako sú vírusy, inaktivované antigény alebo bunkové línie, aby sa štandardizovali diagnostické skúšky a činidlá používané v jednotlivých členských štátoch v prípade, že sa vyžaduje identifikácia pôvodcu a/alebo použitie sérologických skúšok;

b)

aktívne pomáha pri diagnostikovaní chorôb pri podozrení a potvrdení ohnísk v členských štátoch tým, že prijíma izoláty vírusov moru malých prežúvavcov na účely potvrdzujúcej diagnózy a charakterizácie vírusu, a prispieva k epidemiologickým prieskumom a štúdiám. Výsledky týchto činností bezodkladne oznamuje Komisii, členským štátom a príslušným národným referenčným laboratóriám.

3.

Poskytovať informácie a zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, najmä tým, že:

a)

pomáha zabezpečovať školenia, opakovacie kurzy a semináre pre národné referenčné laboratóriá určené na diagnostikovanie moru malých prežúvavcov a odborníkov v oblasti laboratórneho diagnostikovania s cieľom zosúladiť diagnostické postupy pre túto chorobu v celej Únii;

b)

zúčastňuje sa na medzinárodných fórach, ktoré sa týkajú najmä štandardizácie analytických metód vhodných na túto chorobu a ich vykonávania;

c)

spolupracuje s príslušnými laboratóriami v tretích krajinách, v ktorých je rozšírená uvedená choroba, pokiaľ ide o metódy diagnostikovania moru malých prežúvavcov;

d)

na každoročnom zasadnutí národných referenčných laboratórií určených na diagnostikovanie moru malých prežúvavcov preskúmava relevantné odporúčania k skúšaniu stanovené Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE) v Kódexe pre zdravie suchozemských zvierat a v Príručke diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá;

e)

pomáha Komisii pri preskúmavaní odporúčaní OIE uvedených v Kódexe pre zdravie suchozemských zvierat a v Príručke diagnostických testov a vakcín pre suchozemské zvieratá;

f)

sleduje vývoj v oblasti epidemiológie moru malých prežúvavcov.


8.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/213

zo 7. februára 2017,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. februára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

125,6

TN

311,6

TR

151,5

ZZ

196,2

0707 00 05

MA

81,3

TR

187,9

ZZ

134,6

0709 91 00

EG

181,2

ZZ

181,2

0709 93 10

MA

109,8

TR

223,6

ZZ

166,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,2

IL

80,7

MA

48,4

TN

56,6

TR

77,1

ZZ

60,6

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

91,5

IL

133,7

JM

112,4

MA

89,6

TR

83,0

ZZ

102,0

0805 22 00

IL

88,5

MA

96,1

ZZ

92,3

0805 50 10

EG

85,5

TR

89,1

ZZ

87,3

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

181,7

CN

112,8

TR

154,0

ZA

98,4

ZZ

136,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.