ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 29

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
3. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/180 z 24. októbra 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce normy na účely posúdenia referenčných portfólií a postupy na vzájomnú výmenu týchto posúdení ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/181 z 27. januára 2017 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/182 z 27. januára 2017 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/183 z 27. januára 2017 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/184 z 1. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/185 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie určitých ustanovení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 ( 1 )

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/186 z 2. februára 2017, ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz zásielok z určitých tretích krajín do Únie v dôsledku mikrobiologickej kontaminácie a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009 ( 1 )

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/187 z 2. februára 2017 o povolení prípravku Bacillus subtilis (DSM 28343) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme (držiteľ povolenia Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

35

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/188 z 2. februára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/189 zo 16. januára 2017 o pozíciách, ktoré sa majú v mene Európskej únie prijať v podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky, podvýbore pre obchod a udržateľný rozvoj, podvýbore pre clá a podvýbore pre zemepisné označenia zriadených podľa Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku uvedených podvýborov

40

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/190 z 1. februára 2017, ktorým sa Francúzsku povoľuje udeľovať výnimky podľa článku 14 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z určitých spoločných pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva týkajúcich sa montáže komponentov [oznámené pod číslom C(2017) 458]

61

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/191 z 1. februára 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/166/EÚ s cieľom zaviesť nové technológie a frekvenčné pásma pre služby mobilnej komunikácie na palubách plavidiel (služby MCV) v Európskej únii [oznámené pod číslom C(2017) 450]  ( 1 )

63

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2016/2240 z 12. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/389/SZBP o misii Európskej únie na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR) ( Ú. v. EÚ L 337, 13.12.2016 )

69

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/180

z 24. októbra 2016,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce normy na účely posúdenia referenčných portfólií a postupy na vzájomnú výmenu týchto posúdení

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (1), a najmä na jej článok 78 ods. 7 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Je potrebné stanoviť normy, podľa ktorých budú príslušné orgány posudzovať interné prístupy, ktoré prijali inštitúcie na účely výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje, a stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa postupov na vzájomnú výmenu týchto posúdení medzi príslušnými orgánmi poverenými sledovaním rozsahu výšok rizikovo vážených expozícií alebo požiadaviek na vlastné zdroje inštitúciami, ktoré majú na výpočet týchto výšok alebo požiadaviek na vlastné zdroje povolenie používať interné prístupy.

(2)

Posúdenie kvality pokročilých prístupov inštitúcií umožňuje porovnávanie interných prístupov na úrovni Únie, pričom Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) pomáha príslušným orgánom pri posudzovaní potenciálneho podhodnotenia požiadaviek na vlastné zdroje. Pravidlá týkajúce sa postupov na vzájomnú výmenu posúdení by mali obsahovať príslušné ustanovenia týkajúce sa harmonogramu vzájomnej výmeny posúdení s dotknutými príslušnými orgánmi a orgánom EBA.

(3)

Príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad inštitúciami patriacimi do skupiny, ktorá podlieha dohľadu na konsolidovanom základe, majú oprávnený záujem o kvalitu interných prístupov, ktoré tieto inštitúcie používajú, najmä preto, že sa tieto orgány na základe článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 podieľajú na spoločnom rozhodovaní o schválení interných prístupov (2). Pravidlá pre postupy na vzájomnú výmenu posúdení uskutočnených v súlade s článkom 78 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ by mali takisto špecifikovať spôsob, akým sa všeobecná povinnosť spolupracovať a vymieňať informácie v rámci kolégií uplatňuje v osobitnom kontexte referenčného porovnávania.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby sa posúdenia v súlade s článkom 78 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ vzájomne vymieňali účinným a uskutočniteľným spôsobom, by príslušné orgány mali oznámiť svoj odhad alebo stanoviská týkajúce sa miery potenciálneho podhodnotenia požiadaviek na vlastné zdroje vyplývajúcej z interných prístupov používaných inštitúciami a uviesť dôvody, ktoré pri posúdení viedli k daným záverom. Okrem toho skutočné alebo plánované nápravné opatrenia príslušných orgánov v súlade s článkom 78 ods. 4 uvedenej smernice sú relevantné aj pre všetky ostatné príslušné orgány, ktoré zodpovedajú za dohľad nad inštitúciami patriacimi do skupiny, ktorá podlieha dohľadu na konsolidovanom základe, keďže majú oprávnený záujem na nepretržitom zabezpečovaní kvality interného prístupu, ktorý tieto inštitúcie používajú. Takisto by mal byť o týchto skutočných alebo plánovaných nápravných opatreniach príslušných orgánov informovaný v súlade s článkom 107 ods. 1 uvedenej smernice orgán EBA, keďže sú potrebné na vykonávanie jeho úloh.

(5)

Hlavným pilierom referenčného porovnávania je správa orgánu EBA, ktorá je vypracovaná na pomoc príslušným orgánom pri posudzovaní kvality interných prístupov, vzhľadom na to, že táto správa obsahuje výsledky porovnania príslušných inštitúcií s rovnocennými inštitúciami na úrovni Únie. Z toho vyplýva, že informácie obsiahnuté v správe EBA by mali predstavovať základ, na ktorom príslušné orgány rozhodnú, ktoré spoločnosti a portfóliá by mali byť posúdené s „osobitnou pozornosťou“, ako sa vyžaduje v článku 78 ods. 3 prvom pododseku smernice 2013/36/EÚ.

(6)

Výsledky posúdenia kvality interných prístupov závisia od kvality údajov, ktoré príslušné inštitúcie vykazujú podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/2070 (3) a ktoré musia takisto byť konzistentné a porovnateľné. Príslušné orgány by preto mali byť povinné potvrdiť, že inštitúcie uplatňujú uvedené vykonávacie nariadenie správne, najmä pokiaľ ide o využitie možnosti nepodávať správy o určitých jednotlivých portfóliách.

(7)

Ak príslušné orgány počítajú referenčné hodnoty podľa štandardizovaného prístupu, mala by sa z dôvodov obozretnosti vykonať úprava požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko, ktoré vyplývajú zo štandardizovaného prístupu. Táto úprava by mala byť stanovená na úrovni, ktorá sa použije pri výpočte prechodnej najnižšej úrovne podľa dohody Bazilej I podľa článku 500 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(8)

V súčasnosti sa počítanie referenčných hodnôt na základe štandardizovaného prístupu nepovažuje za vhodné v prípade trhového rizika, pretože tieto hodnoty môžu viesť k skresleniu. V dôsledku významných metodických rozdielov pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje podľa štandardizovaného prístupu a interných prístupov, najmä vzhľadom na veľké rozdiely pri agregácii alebo diverzifikácii jednotlivých pozícií, by z porovnania týchto dvoch metrík v rámci trhového rizika pre malé portfóliá nebolo možné vyvodiť zmysluplný záver o potenciálom podhodnotení požiadaviek na vlastné zdroje. Ak sú zvažované výpočty podľa štandardizovaného prístupu pri posudzovaní modelov kreditného rizika, mali by slúžiť len ako referenčné hodnoty na posúdenie, a nie ako dolné ohraničenia.

(9)

Pri posudzovaní celkovej kvality interných prístupov inštitúcií a stupňa variability konkrétnych prístupov by sa príslušné orgány nemali zameriavať iba na výsledky, ale mali by sa snažiť stanoviť kľúčové faktory, ktoré túto variabilitu spôsobujú, a pre jednotlivé prístupy k modelovaniu vyvodiť závery. Príslušné orgány by preto mali byť povinné zohľadňovať výsledky alternatívnych výpočtov hodnoty v riziku (VaR) a stresovej hodnoty v riziku (sVaR), ktoré vychádzajú z časovej rady ziskov a strát.

(10)

Keďže príslušné orgány zohrávajú zásadnú úlohu pri prešetrovaní a potvrdzovaní kvality interných prístupov, a to nad rámec informácií vykazovaných inštitúciami v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2070, mali by právomoci, ktoré majú podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na účely schvaľovania a preskúmania interných prístupov, využívať proaktívne a usilovať sa o akékoľvek ďalšie informácie, ktoré budú užitočné pri ich priebežnom posudzovaní kvality interných prístupov.

(11)

Na účely posúdenia trhového rizika je už povinnosťou denne vykonávať spätné testovanie pre hypotetické a skutočné zmeny hodnoty portfólia, a to pre pozície na konci dňa celého portfólia, ako sa uvádza v článku 366 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Počet prekročení sa musí oznámiť príslušným orgánom, pravidelne sa používa pri posudzovaní výkonnosti modelu a určovaní faktorov navýšenia regulačných multiplikátorov VAR a sVAR. Pri portfóliách, na ktoré sa vzťahujú interné prístupy k trhovému riziku, by sa preto nemalo uplatňovať ani posudzovať žiadne dodatočné spätné testovanie.

(12)

Skutočnosť, že výsledok referenčného porovnávania pre určité jednotlivé portfólio dosahuje extrémnu hodnotu alebo by podľa správy orgánu EBA mal byť preskúmaný príslušnými orgánmi, by nemala nevyhnutne znamenať, že model, ktorý táto inštitúcia použila, je nesprávny alebo chybný. Posúdenie, ktoré vykonali príslušné orgány, by malo byť v tejto súvislosti použité ako nástroj na získanie dôkladnejších znalostí o modeloch a predpokladoch modelovania, ktoré inštitúcie používajú. Okrem toho, analýzu potenciálnych rozdielov medzi požiadavkami na vlastné zdroje pre kreditné riziko, ako ich inštitúcie vykazujú podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070, a požiadavkami na vlastné zdroje pre kreditné riziko, ktoré vyplývajú z používania historicky pozorovaných rizikových parametrov (výsledné hodnoty) by mali príslušné orgány používať ako náhradný ukazovateľ výrazného a systematického podhodnotenia požiadaviek na vlastné zdroje, avšak táto analýza by nikdy nemala nahrádzať riadnu validáciu interného prístupu.

(13)

Pri spracúvaní výsledkov referenčného porovnávania by príslušné orgány mali zvážiť možné obmedzenia údajov a podľa vlastného zváženia zohľadniť túto skutočnosť pri posudzovaní. Orgán EBA by na základe zhromaždených informácií mal vykonať výpočty dodatočných metrík založených na výsledných hodnotách a tieto ukazovatele budú ďalším podkladom pre analýzu. Podobne, keďže sú požiadavky na vlastné zdroje vyplývajúce z modelov trhového rizika závislé od daného portfólia a akékoľvek závery získané na neagregovaných úrovniach nemožno nekriticky extrapolovať na reálne portfóliá v držbe inštitúcií, akékoľvek predbežné závery založené výlučne na celkovej úrovni kapitálu odvodenej z agregovaných portfólií by sa mali zvažovať s náležitou opatrnosťou. Pri posudzovaní získaných výsledkov by príslušné orgány mali zvážiť, že aj agregované portfóliá obsahujúce najväčší počet nástrojov sa budú svojou veľkosťou a štruktúrou stále veľmi odlišovať od reálneho portfólia. Okrem toho, keďže väčšina inštitúcií nebude môcť modelovať všetky neagregované portfóliá, je možné, že výsledky nebudú porovnateľné vo všetkých prípadoch. Ďalej je potrebné mať na zreteli, že údaje nebudú odzrkadľovať všetky opatrenia týkajúce sa vlastných zdrojov, ako sú napríklad obmedzenia výhod diverzifikácie alebo navýšení vlastných zdrojov zavedené na účely riešenia známych nedostatkov modelovania alebo chýbajúcich rizikových faktorov.

(14)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Európsky orgán pre bankovníctvo predložil Komisii.

(15)

Európsky orgán pre bankovníctvo vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Postupy na vzájomnú výmenu posúdení

1.   Príslušné orgány, ktoré každoročne posudzujú kvalitu interných prístupov inštitúcií v súlade s článkom 78 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ, si tieto posúdenia vzájomne vymieňajú so všetkými ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi a Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA), a to do troch mesiacov od rozoslania správy vypracovanej orgánom EBA podľa článku 78 ods. 3 druhého pododseku uvedenej smernice.

2.   Po tom, ako orgán EBA prijme posúdenia uvedené v odseku 1, poskytne ich dotknutým príslušným orgánom zodpovedným za dohľad nad inštitúciami patriacimi do skupiny, ktorá podlieha dohľadu na konsolidovanom základe, ak príslušné orgány, ktoré tieto posúdenia vypracovali, tak ešte neurobili.

Článok 2

Postupy na vzájomnú výmenu informácií s ostatnými príslušnými orgánmi a orgánom EBA

Pri vzájomnej výmene posúdení vypracovaných v súlade s článkom 78 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ poskytujú príslušné orgány tieto informácie:

a)

závery a odôvodnenie svojho posúdenia, ktoré vychádzajú z uplatnenia noriem na účely posúdenia uvedených v článkoch 3 až 11;

b)

svoje stanovisko k miere potenciálneho podhodnotenia požiadaviek na vlastné zdroje vyplývajúceho z interných prístupov, ktoré inštitúcie používajú.

Článok 3

Prehľad

1.   Pri vykonávaní posúdenia uvedeného v článku 78 ods. 3 prvom pododseku smernice 2013/36/EÚ príslušné orgány určia interné prístupy, ktoré si vyžadujú špecifické posúdenie spôsobom primeraným povahe, rozsahu a zložitosti rizík spojených s podnikateľským modelom, ako aj relevantnosti portfólií uvedených vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2016/2070 pre danú inštitúciu vzhľadom na jej rizikový profil. Takisto zohľadňujú analýzu uvedenú v správe orgánu EBA uvedenej v článku 78 ods. 3 druhom pododseku smernice 2013/36/EÚ, a to takto:

a)

k hodnotám vyplývajúcim z modelovania, ktoré sa v správe orgánu EBA považujú za extrémne, pristupujú ako k ukazovateľovi významných rozdielov, v požiadavkách na vlastné zdroje v súlade s článkom 78 ods. 3 prvým pododsekom smernice 2013/36/EÚ;

b)

k hodnotám vyplývajúcim z modelovania a k štandardnej odchýlke týchto hodnôt v prípade expozícií v tom istom referenčnom portfóliu alebo podobných referenčných portfóliách, ktoré sa označia v správe orgánu EBA, pristupujú ako k predbežnému ukazovateľovi významných rozdielov a prípadne nízkej alebo vysokej rozmanitosti, pokiaľ ide o požiadavky na vlastné zdroje v súlade s článkom 78 ods. 3 prvým pododsekom smernice 2013/36/EÚ;

c)

k potenciálnym rozdielom vypočítaným v súlade s článkom 4 tohto nariadenia pristupujú ako k predbežnému ukazovateľovi významného a systematického podhodnotenia požiadaviek na vlastné zdroje v súlade s článkom 78 ods. 3 prvým pododsekom smernice 2013/36/EÚ;

d)

k potenciálnym rozdielom medzi odhadovanými parametrami rizika, ktoré inštitúcie vykazujú podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070, a historicky pozorovanými parametrami rizika (výsledné hodnoty), ktoré inštitúcie vykazujú v súlade s uvedeným vykonávacím nariadením, pristupujú ako k predbežnému údaju o významných rozdieloch v požiadavkách na vlastné zdroje v súlade s článkom 78 ods. 3 prvým pododsekom smernice 2013/36/EÚ;

e)

k potenciálnym rozdielom medzi požiadavkami na vlastné zdroje pre kreditné riziko, ktoré inštitúcie vykazujú podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070, a požiadavkami na vlastné zdroje pre kreditné riziko, ktoré vznikajú z použitia výsledných hodnôt zo strany inštitúcií v súlade s uvedeným vykonávacím nariadením, alebo sú vypočítané orgánom EBA v jeho správe uvedenej v článku 78 ods. 3 druhom pododseku smernice 2013/36/EÚ, pristupujú ako k predbežnému ukazovateľovi významného a systematického podhodnotenia požiadaviek na vlastné zdroje v súlade s článkom 78 ods. 3 prvým pododsekom uvedenej smernice. Pri používaní správy, ktorú poskytol orgán EBA, môžu príslušné orgány zohľadniť možné obmedzenia údajov a podľa vlastného zváženia zohľadniť túto skutočnosť vo svojom posúdení.

2.   Pri vykonávaní posúdenia uvedeného v odseku 1 tohto článku uplatňujú príslušné orgány normy na účely posúdenia uvedené v článkoch 6 až 11.

Článok 4

Výpočet potenciálnych rozdielov pre kreditné riziko pri použití štandardizovaného prístupu

1.   Príslušné orgány vypočítavajú potenciálne rozdiely uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c) tak, že požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko, ako ich inštitúcie vykazujú podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070, odpočítajú od požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko, ktoré vyplývajú z uplatnenia štandardizovaného prístupu. Okrem toho v súvislosti s týmito rozdielmi vypočítavajú referenčnú štatistiku, a to takto:

a)

v prípade portfólií expozícií s nízkym rizikom zlyhania (LDP) na úrovni portfólia bez zohľadnenia expozícií voči ústrednej vláde a centrálnym bankám členských štátov, ktoré sú denominované a financované v národnej mene, ako je uvedené v článku 114 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

v prípade portfólií expozícií s vysokým rizikom zlyhania (HPD) na úrovni portfólia.

2.   Na výpočet referenčnej štatistiky uvedenej v odseku 1 tohto článku použijú príslušné orgány požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko, ktoré sú upravené na úrovni uplatnenej na účely výpočtu prechodnej najnižšej úrovne podľa dohody Bazilej I podľa článku 500 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 5

Výpočet potenciálnych rozdielov pre kreditné riziko pri použití výsledných hodnôt

Na účely článku 3 ods. 1 písm. d) a e) príslušné orgány používajú na výpočet rozdielov ročné a päťročné priemerné výsledné hodnoty.

Článok 6

Normy na účely posúdenia

1.   Pri vykonávaní posúdenia podľa článku 3 ods. 1 tohto nariadenia príslušné orgány posudzujú, či inštitúcie dodržiavajú požiadavky vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070, ak inštitúcie využili možnosť podľa článku 3 ods. 2 uvedeného vykonávacieho nariadenia a predložili správy obmedzenejšieho rozsahu podľa uvedeného vykonávacieho nariadenia. Na tieto účely príslušné orgány potvrdia dôvody a vysvetlenie, ktoré inštitúcie podľa uvedeného vykonávacieho nariadenia uviedli na objasnenie prípadného obmedzeného rozsahu správy.

2.   Pri vykonávaní posúdenia uvedeného v článku 3 ods. 1 príslušné orgány prešetria dôvody významného a systematického podhodnotenia požiadaviek na vlastné zdroje a ich vysokej alebo nízkej rozmanitosti podľa uvedeného odseku, a to takto:

a)

v prípade posúdení prístupov ku kreditnému riziku uplatnením noriem podľa článkov 7 a 8;

b)

v prípade posúdení prístupov k trhovému riziku uplatnením noriem podľa článkov 9 až 11.

Článok 7

Všeobecné normy na účely posúdenia pre interné prístupy ku kreditnému riziku

1.   Pri vykonávaní posúdenia podľa článku 3 ods. 1, ktoré sa týka prístupov ku kreditnému riziku, používajú príslušné orgány v relevantných prípadoch aspoň informácie o interných prístupoch uplatňovaných na referenčné portfóliá na účely dohľadu, ktoré sú obsiahnuté v týchto dokumentoch:

a)

správa orgánu EBA uvedená v článku 78 ods. 3 druhom pododseku smernice 2013/36/EÚ;

b)

pravidelné validačné správy inštitúcie;

c)

dokumentácia modelu vrátane príručiek, dokumentácia o vývoji a kalibrácii modelu a metodika interných prístupov;

d)

správy o kontrolách na mieste.

2.   Pri vykonávaní posúdenia podľa článku 3 ods. 1, ktoré sa týka prístupov ku kreditnému riziku, zohľadňujú príslušné orgány v relevantných prípadoch tieto prvky:

a)

či inštitúcia používa vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) a konverzných faktorov v súlade s článkom 143 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

rozsah použitia modelu a reprezentatívnosť referenčných portfólií;

c)

kľúčové vlastnosti modelov, napr. rozlišovanie medzi modelmi koncipovanými a kalibrovanými na centralizovanej úrovni skupiny (globálne) na jednej strane a len na úrovni hostiteľskej jurisdikcie (miestne) na druhej strane, modelmi od externých dodávateľov na jednej strane a samotných inštitúcií na druhej strane alebo modelmi vyvinutými a kalibrovanými pri použití interných údajov na jednej strane a externých údajov na druhej strane;

d)

dátum schválenia modelu a dátum vypracovania modelu;

e)

porovnanie predpokladaných a zistených mier zlyhania za príslušné časové obdobie;

f)

porovnanie hodnôt LGD predpokladaných v období poklesu (downturn LGD) so zistenými hodnotami LGD;

g)

porovnanie odhadovaných a zistených expozícií pri zlyhaní;

h)

dĺžka použitého časového radu a podľa potreby začlenenie problémových rokov alebo povaha a závažnosť akejkoľvek úpravy na zachytenie podmienok poklesu a pripočítanie miery konzervatívnosti pri kalibrácii modelu;

i)

nedávne zmeny v zložení portfólia inštitúcie, na ktorú sa uplatňuje interný prístup;

j)

mikro- a makroekonomická situácia portfólia inštitúcie, stratégia v oblasti rizík a obchodná stratégia, ako aj interný postup, napr. postupy vymáhania pri zlyhaných aktívach („postupy riešenia problémových expozícií“);

k)

súčasná pozícia v rámci cyklu, výber medzi systémom ratingov v určitom časovom momente (PIT) alebo systémom ratingov naprieč cyklom (TTC) a zistená cyklickosť v modeli;

l)

počet ratingových stupňov a rozmerov používaných inštitúciami v modeloch pravdepodobnosti zlyhania (PD), LGD a konverzných faktorov;

m)

vymedzenie miery zlyhania a miery nápravy, ktoré inštitúcia používa;

n)

v relevantných prípadoch zahrnutie či nezahrnutie otvorených postupov riešenia problémových expozícií do časových radov použitých na kalibráciu modelov LGD.

3.   Ak príslušné orgány usúdia, že informácie uvedené v odseku 1 nie sú dostatočné na vyvodenie záverov vo vzťahu k prvkom uvedeným v odseku 2, bezodkladne od týchto inštitúcií zhromaždia doplňujúce informácie, ktoré považujú za potrebné, aby mohli dokončiť svoje posúdenie.

Pri rozhodovaní o tom, aké doplňujúce informácie majú zhromaždiť, príslušné orgány posúdia významnosť a relevantnosť odchýlky, ktorú vykazujú parametre a požiadavky na vlastné zdroje danej inštitúcie. Príslušné orgány zhromažďujú doplňujúce informácie spôsobom, ktorý považujú za najvhodnejší, vrátane dotazníkov, rozhovorov a ad hoc návštev na mieste.

Článok 8

Normy na účely posúdenia pre interné prístupy ku kreditnému riziku, špecifické pre portfólio expozícií s nízkym rizikom zlyhania

1.   Pri vykonávaní posúdenia podľa článku 3 ods. 1 týkajúceho sa protistrán v portfóliu expozícií s nízkym rizikom zlyhania uvedených vo vzore 101 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/2070, príslušné orgány posudzujú, či rozdiely medzi požiadavkami na vlastné zdroje pre kreditné riziko určitej inštitúcie v porovnaní s rovnocennými inštitúciami sú dané niektorým z týchto faktorov:

a)

odlišné zaradenie protistrán zahrnutých do vzoriek portfólií expozícií s nízkym rizikom zlyhania do poradia alebo odlišné priradenie hodnôt PD k jednotlivým stupňom;

b)

špecifickosť druhov facilít, nástrojov slúžiacich ako kolaterál alebo sídla protistrán;

c)

rôznorodosť PD, LGD, splatnosti alebo konverzných faktorov;

d)

postupy zabezpečenia kolaterálom;

e)

stupeň nezávislosti od externého ratingového hodnotenia a frekvencia aktualizácií interného ratingu.

2.   Ak inštitúcia klasifikuje určitú protistranu ako „v zlyhaní“, zatiaľ čo ostatné inštitúcie ju klasifikujú ako „výkonnú“, alebo naopak, príslušné orgány uplatňujú na túto protistranu prístup uvedený v odseku 1.

Článok 9

Všeobecné normy na účely posúdenia pre interné prístupy k trhovému riziku

1.   Pri vykonávaní posúdenia podľa článku 3 ods. 1 používajú príslušné orgány v relevantných prípadoch aspoň informácie o interných prístupoch uplatňovaných na referenčné portfóliá na účely dohľadu, ktoré sú obsiahnuté v týchto dokumentoch:

a)

správa orgánu EBA uvedená v článku 78 ods. 3 druhom pododseku smernice 2013/36/EÚ;

b)

validačné správy inštitúcie, ktoré vypracovali kvalifikované nezávislé strany, kedy bol interný model pôvodne vypracovaný a kedy sa v ňom vykonali významné zmeny. Tieto informácie zahŕňajú testy na preukázanie toho, že všetky predpoklady v interných prístupoch sú primerané a nepodceňujú ani nepreceňujú dané riziko, špecifické spätné testovanie navrhnuté v súvislosti s rizikami a štruktúrami svojich portfólií a využitie hypotetických portfólií s cieľom zaručiť, že interné prístupy dokážu zohľadniť špecifické štrukturálne prvky, ktoré sa môžu objaviť, napríklad podstatné bázické riziká a riziko koncentrácie;

c)

oznámenia o počte a opodstatnenosti denných prekročení pri spätnom testovaní pozorovaných počas predchádzajúceho roka, na základe spätného testovania hypotetických a skutočných zmien v hodnote portfólia;

d)

dokumentácia modelu vrátane príručiek, dokumentácia o vývoji a kalibrácii modelu a metodika interných prístupov;

e)

správy o kontrolách na mieste.

2.   Pri vykonávaní posúdenia podľa článku 3 ods. 1 zohľadňujú príslušné orgány v relevantných prípadoch tieto prvky:

a)

výber metodiky VaR, ktorú inštitúcia uplatňuje;

b)

rozsah použitia modelu a reprezentatívnosť referenčných portfólií;

c)

odôvodnenie a opodstatnenie v prípade, ak je rizikový faktor zahrnutý do modelu oceňovania inštitúcie, nie však do modelu merania rizika;

d)

súbor zahrnutých rizikových faktorov zodpovedajúcich úrokovým sadzbám v každej mene, v ktorej má inštitúcia súvahové alebo podsúvahové pozície citlivé na úrokové sadzby;

e)

počet segmentov splatnosti, na ktoré je rozdelená výnosová krivka;

f)

metodika uplatnená s cieľom zachytávať riziko nie úplne korelovaných pohybov medzi rôznymi výnosovými krivkami;

g)

súbor modelovaných rizikových faktorov zodpovedajúcich zlatu a jednotlivým cudzím menám, v ktorých sú denominované pozície inštitúcie;

h)

počet rizikových faktorov použitých na zachytenie akciového rizika;

i)

metodika použitá na posúdenie rizika vznikajúceho z menej likvidných pozícií a z pozícií s obmedzenou transparentnosťou cien podľa realistických trhových scenárov;

j)

záznamy minulého vývoja náhradných údajov použitých v modeli, posúdenie ich vplyvu na metriku používanú na meranie rizika;

k)

dĺžka časového radu používaného na výpočet VaR;

l)

metodika použitá na určenie stresového obdobia na účely sVaR, primeranosť stresového obdobia zvoleného pre referenčné portfóliá;

m)

metodiky použité v modeli merania rizika na zachytenie nelineárnosti pri opciách, najmä v prípade, keď inštitúcia používa prístupy založené na Taylorovej aproximácii namiesto plného precenenia, a pri iných produktoch, ako aj na zachytenie rizika korelácie a bázického rizika;

n)

metodiky použité na zachytenie bázického rizika viazaného na daný titul a skutočnosť, či sú citlivé na podstatné idiosynkratické rozdiely medzi podobnými, ale nie identickými pozíciami;

o)

metodiky použité na zachytenie rizika udalosti;

p)

v prípade interného inkrementálneho rizika zlyhania a rizika migrácie (IRC) metodiky použité na určenie horizontov likvidity v členení podľa pozícií, ako aj hodnoty PD, LGD a matice prechodu použité pri simulácii podľa článku 374 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

q)

v prípade interného prístupu pre korelačné obchodovanie metodiky použité na zachytenie rizík uvedených v článku 377 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako aj predpoklady korelácie medzi relevantnými modelovanými rizikovými faktormi.

3.   Ak príslušné orgány usúdia, že informácie uvedené v odseku 1 nie sú dostatočné na vyvodenie záverov vo vzťahu k prvkom uvedeným v odseku 2, bezodkladne od týchto inštitúcií zhromaždia doplňujúce informácie, ktoré považujú za potrebné, aby mohli dokončiť svoje posúdenie.

Pri rozhodovaní o tom, aké doplňujúce informácie majú zhromaždiť, príslušné orgány posúdia významnosť a relevantnosť odchýlky, ktorú vykazujú parametre a požiadavky na vlastné zdroje danej inštitúcie. Príslušné orgány zhromaždia doplňujúce informácie spôsobom, ktorý považujú za najvhodnejší, vrátane dotazníkov, rozhovorov a ad hoc návštev na mieste.

Článok 10

Posúdenie rozdielov vo výsledkoch interných prístupov k trhovému riziku

1.   Pri vykonávaní posúdenia podľa článku 3 ods. 1, ktoré sa týka prístupov k trhovému riziku, uplatňujú príslušné orgány normy uvedené v odsekoch 2 až 8 tohto článku.

2.   Pri posudzovaní príčin rozdielov v hodnotách VaR zvážia príslušné orgány oba tieto faktory:

a)

alternatívne homogenizované výpočty VaR, ktoré orgán EBA môže uviesť vo svojej správe uvedenej v článku 78 ods. 3 druhom pododseku smernice 2013/36/EÚ s použitím dostupných údajov o ziskoch a stratách;

b)

disperzia zistená v metrike použitej na výpočet VaR, ktorú inštitúcie poskytujú podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/2070.

3.   V prípade inštitúcií, ktoré používajú historické simulácie, posudzujú príslušné orgány variabilitu zistenú v alternatívnych homogenizovaných výpočtoch VaR, ako aj údajoch o VaR, ktoré vykazujú inštitúcie podľa odseku 2, s cieľom zistiť účinok rôznych možností uplatňovaných týmito inštitúciami na základe historickej simulácie.

4.   Príslušné orgány posúdia disperziu medzi inštitúciami, pokiaľ ide o konkrétne rizikové faktory zahrnuté v každom z neagregovaných referenčných portfólií a na tento účel použijú zistenú volatilitu a zistenú koreláciu vo vektore ziskov a strát, ktoré poskytujú inštitúcie používajúce historickú simuláciu v prípade neagregovaných portfólií.

5.   Príslušné orgány analyzujú modely VAR, ktoré inštitúcia používa v prípade portfólií, ktorých časový rad ziskov a strát by sa podľa správy orgánu EBA uvedenej v článku 78 ods. 3 druhom pododseku smernice 2013/36/EÚ mohol významne odlišovať od časových radov rovnocenných inštitúcií, a to aj v prípade, ak konečná požiadavka na vlastné zdroje na dané portfólio je v absolútnom vyjadrení podobná požiadavke, ktorú poskytnú rovnocenné inštitúcie.

6.   Okrem toho, v prípade VAR, sVAR, IRC a modelov používaných na účely korelačného obchodovania príslušné orgány posúdia účinok regulatórnych stimulov variability a na tento účel použijú údaje poskytnuté v správe orgánu EBA uvedenej v článku 78 ods. 3 v druhom pododseku smernice 2013/36/EÚ, tak, že výsledky metrík klastrujú podľa jednotlivých možností modelovania.

7.   Keď sa posúdia príčiny variability vyplývajúcej z rôznych regulatórnych možností, príslušné orgány posúdia, či sú zostávajúca variabilita a podhodnotenie požiadaviek na vlastné zdroje spôsobené jednou alebo viacerými z týchto príčin:

a)

nedorozumenia týkajúce sa dotknutých pozícií alebo rizikových faktorov;

b)

neúplné uplatňovanie modelu;

c)

chýbajúce rizikové faktory;

d)

rozdiely v kalibrácii alebo sérií údajov použitých v simulácii pri modelovaní;

e)

ďalšie rizikové faktory zahrnuté do modelu;

f)

uplatnenie alternatívnych predpokladov modelu;

g)

rozdiely pripísateľné metodike, ktorú inštitúcia uplatňuje.

8.   Príslušné orgány vykonajú porovnanie výsledkov získaných z portfólií, ktoré sa líšia len v určitom rizikovom faktore, aby sa zistilo, či inštitúcie tento rizikový faktor začlenili do svojich interných modelov spôsobom konzistentným s rovnocennými inštitúciami.

Článok 11

Posúdenie úrovne vlastných zdrojov v prípade interných prístupov k trhovému riziku

1.   Pri posudzovaní úrovne vlastných zdrojov každej inštitúcie zohľadnia príslušné orgány oba tieto faktory:

a)

úroveň vlastných zdrojov podľa neagregovaného portfólia;

b)

účinok výhody diverzifikácie, ktorú jednotlivé inštitúcie uplatňujú v agregovaných portfóliách, pričom na tento účel porovnajú súčet vlastných zdrojov neagregovaných portfólií uvedených v písmene a) tohto odseku s úrovňou vlastných zdrojov poskytnutých za agregované portfólio, ako sa uvádza v správe EBA uvedenej v článku 78 ods. 3 druhom pododseku smernice 2013/36/EÚ.

2.   Pri posudzovaní úrovne vlastných zdrojov podľa inštitúcie zohľadnia príslušné orgány aj oba tieto faktory:

a)

účinok navýšení vlastných zdrojov uložených orgánom dohľadu;

b)

účinok opatrení v oblasti dohľadu, ktoré nie sú zahrnuté do údajov zhromaždených orgánom EBA.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2070 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na vzory, vymedzenia pojmov a riešenia IT, ktoré majú inštitúcie používať pri vykazovaní Európskemu orgánu pre bankovníctvo a príslušným orgánom v súlade s článkom 78 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ(Ú. v. EÚ L 328, 2.12.2016, s.1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/181

z 27. januára 2017

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Samostatná sklenená polica predkladaná s kovovými konzolami na upevnenie na stenu.

Sklenená polica pozostáva z priehľadnej sklenenej tabule s rozmermi približne 60 × 13,5 × 0,7 cm nepravidelného tvaru s opracovanými hranami (predná hrana je vytvorená v tvare oblúka) a dvoch držiakov zo zliatiny mede a zinku (mosadz), plátovaných niklom a chrómom. Sklenená tabuľa má dva otvory určené na montáž držiakov.

Výrobok sa predkladá nezmontovaný spolu so skrutkami a príchytkami na namontovanie, balený v kartónovej škatuli.

Pozri obrázok (*1).

9403 89 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1, 3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 a) k 94. kapitole a znením číselných znakov KN 9403 a 9403 89 00 .

Výrobok sa používa na vybavenie miestností, napríklad súkromných obydlí. Je preto kusom nábytku v zmysle položky 9403 . Podľa poznámky 2 a) k 94. kapitole do tejto položky patria samostatné police predkladané s konzolami na upevnenie na stenu. Zatriedenie do položky 7020 ako ostatné predmety zo skla je preto vylúčené.

Sklenená polica dáva výrobku jeho podstatný charakter. Kovové držiaky, skrutky a príchytky slúžia len na upevnenie sklenenej police na stenu. Zatriedenie pod číselný znak KN 9403 20 80 ako ostatný kovový nábytok je preto vylúčené.

Výrobok sa preto má zatriediť do číselného znaku KN 9403 89 00 ako ostatný nábytok.

Image

(*1)  Obrázok slúži len na informačné účely.


3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/182

z 27. januára 2017

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobky (tzv. vrúbkované kryty na ovládač herných konzol – „thumb grips for a game console controller“) s priemerom približne 20 mm a výškou približne 6 mm vyrobené z pružného silikónu (plastu) s protišmykovým povrchom. Sú vybavené samolepiacim hliníkovým profilom, ktorý je vyrezaný podľa tvaru ovládača.

Tieto kryty sa používajú ako čiapočky na riadiace páčky (joysticks) ovládačov herných konzol.

Čiapočky vrúbkovaných krytov sú určené na ochranu herného ovládača pred potom, opotrebovaním a poškodením spôsobeným intenzívnym používaním, a aby svojim protišmykovým povrchom zabránili zošmyknutiu prstov z ovládača.

Pozri obrázok (*1).

3926 90 97

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3926 , 3926 90 a 3926 90 97 .

Vrúbkované kryty len zlepšujú fungovanie herného ovládača. Neupravujú teda herný ovládač na konkrétne použitie, nerozširujú rozsah jeho použitia ani neumožňujú jeho použitie na konkrétnu funkciu, ktorá by bola spojená s hlavnou funkciou herného ovládača alebo hernej konzoly (pozri vec C-152/10 Unomedical ECLI:EU:C:2011:402, body 13, 29 a 38).

Zatriedenie ako príslušenstvo ku konzolám a zariadeniam na videohry položky 9504 je preto vylúčené.

Výrobok sa preto má zatriediť podľa základného materiálu, z ktorého je vyrobený (plasty), pod číselný znak KN 3926 90 97 ako ostatné výrobky z plastov.

Image

(*1)  Obrázok má len informačný charakter.


3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/183

z 27. januára 2017

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno odvolávať naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok (tzv. podložka tatami puzzle – „tatami puzzle mat“) vyrobený z EVA (etylénvinylacetátu) vo forme dielov s rozmermi 100 × 100 cm s neklzkým povrchom a hrúbkou približne 3 cm. Jednotlivé diely vzájomne do seba zapadajúce na princípe puzzle, sú pevne položené na ďalší povrch a tým vytvárajú podložku.

Výrobok je určený na tlmenie nárazov pri rôznych športových aktivitách (napríklad pri joge, gymnastike alebo bojových umeniach) pomocou penovej štruktúry podložky, ktorá chráni telo. „Podložka tatami puzzle“ je tiež navrhnutá ako izolátor hluku, tepla a vlhkosti. Slúži teda ako ochrana pred poškodením povrchu pod ňou a chráni osoby vykonávajúce rôzne iné aktivity, napríklad keď ju používajú škôlky alebo umelci.

Pozri obrázok (*1).

3918 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 3918 a 3918 90 00 .

Zatriedenie do položky 9506 ako výrobky a potreby na telesné cvičenie, na gymnastiku, atletiku alebo na ostatné športy alebo na hry vonku je vylúčené, keďže nezmontované podlahové krytiny z plastov nie sú určené výhradne na šport, ale aj na ochranu povrchov a na ochranu osôb, ktoré vykonávajú iné aktivity.

Výrobok sa preto má zatriediť podľa základného materiálu, z ktorého je vyrobený (plasty).

Preto sa má zatriediť ako podlahové krytiny z plastov pod číselný znak KN 3918 90 00 .

Image


(*1)  Obrázok slúži len na informačné účely.


3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/184

z 1. februára 2017,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 zo 7. júla 2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2465/96 (1), a najmä na jeho článok 11 písm. b),

keďže:

(1)

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 sa uvádza zoznam štátnych orgánov, spoločností a agentúr a fyzických a právnických osôb, orgánov a subjektov predchádzajúcej vlády Iraku, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré boli umiestnené mimo Iraku k 22. máju 2003.

(2)

Dňa 26. januára 2017 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o vymazaní jedného záznamu zo zoznamu osôb alebo subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(3)

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. februára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

poverený vedúci Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 6.


PRÍLOHA

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 sa vypúšťa tento záznam:

„13.

AMANAT AL-ASIMA. Adresa: P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq.“


3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/21


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/185

z 2. februára 2017,

ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie určitých ustanovení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 9 prvý odsek,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (2), a najmä na jeho článok 16 prvý odsek,

keďže:

(1)

V nariadeniach (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 sa stanovujú významné zmeny predpisov a postupov, ktoré majú dodržiavať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov a príslušné orgány členských štátov. Keďže uplatňovanie viacerých z týchto predpisov a postupov s okamžitou účinnosťou by v určitých prípadoch prinieslo praktické ťažkosti, bolo potrebné prijať prechodné opatrenia.

(2)

Cieľom správy Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 28. júla 2009 o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 o hygiene (3) (ďalej len „správa“) bolo faktograficky predstaviť skúsenosti všetkých zúčastnených strán získané pri implementácii týchto nariadení v rokoch 2006, 2007 a 2008 vrátane ťažkostí, ktorým bolo nutné čeliť.

(3)

Správa zahŕňa spätnú väzbu na základe skúseností s prechodnými opatreniami stanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 2076/2005 (4). V správe sa uvádzajú aj ťažkosti súvisiace s miestnymi dodávkami malých množstiev určitých potravín a aj to, že treba ďalej objasniť podmienky dovozu, keď sa pre absenciu pravidiel stanovených na úrovni Únie uplatňujú vnútroštátne pravidlá dovozu, a že krízy spôsobené dovezenými potravinami s obsahom tak produktov rastlinného pôvodu, ako aj spracovaných produktov živočíšneho pôvodu (zložených produktov) potvrdili potrebu lepšej kontroly takýchto produktov.

(4)

V nariadení Komisie (EÚ) č. 1079/2013 (5) sa na prechodné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2016, stanovili prechodné opatrenia s cieľom umožniť hladký prechod k úplnej implementácii nových predpisov a postupov. Trvanie prechodného obdobia bolo stanovené s prihliadnutím na revíziu regulačného rámca v oblasti hygieny stanoveného v nariadeniach (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.

(5)

Okrem toho na základe informácií, ktoré sa počas posledných auditov vykonaných inšpektormi Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín Komisie získali od príslušných orgánov v členských štátoch a príslušných odvetví obchodu s potravinami v Únii, je potrebné zachovať určité prechodné opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 1079/2013 až do prijatia trvalých požiadaviek uvedených v preambule tohto nariadenia.

(6)

Nariadenie (ES) č. 853/2004 vylučuje zo svojho rozsahu uplatňovania také prípady, keď výrobca priamo dodáva malé množstvá mäsa z hydiny a zajacovitých zabitých na farme konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarniam, ktoré toto mäso priamo dodávajú konečnému spotrebiteľovi ako čerstvé mäso. Obmedzenie tohto ustanovenia na čerstvé mäso by znamenalo dodatočnú záťaž pre malých producentov. Preto sa nariadením (EÚ) č. 1079/2013 stanovuje odchýlka od uplatňovania nariadenia (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o priame dodávky takýchto komodít za určitých podmienok, pričom sa nestanovuje obmedzenie na čerstvé mäso. Uvedené vylúčenie by malo naďalej platiť počas ďalšieho prechodného obdobia stanoveného v tomto nariadení, pričom sa zvažuje možnosť stanovenia trvalej odchýlky.

(7)

Nariadeniami (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 sa stanovujú určité pravidlá dovozu produktov živočíšneho pôvodu a zložených produktov do Únie. Nariadením (EÚ) č. 1079/2013 sa stanovujú prechodné opatrenia odlišné od viacerých z uvedených predpisov týkajúcich sa určitých zložených produktov, v prípade ktorých ešte neboli stanovené na úrovni Únie zdravotné požiadavky na dovoz do Únie, napr. v prípade zložených produktov neuvedených v článku 3 ods. 1 a 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 28/2012 (6).

(8)

Návrh nariadenia Komisie o úradných kontrolách v agropotravinovom reťazci je momentálne pred prijatím v rámci riadneho legislatívneho postupu. Po prijatí a nadobudnutí účinnosti bude uvedené nariadenie právnym základom postupu pri kontrolách zložených produktov pri dovoze, ktorý bude prispôsobený miere rizika. Je potrebné stanoviť odchýlky na ďalšie prechodné obdobie štyroch rokov, kým sa nové nariadenie začne uplatňovať.

(9)

Nariadenia (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 umožňujú dovoz potravín živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z prevádzkarní, ktoré nakladajú s produktmi živočíšneho pôvodu, v súvislosti s ktorými sa v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 nestanovujú žiadne osobitné požiadavky, ak nebol zavedený harmonizovaný zoznam povolených krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, a stanovený spoločný vzor dovozného certifikátu. Treba viac času na konzultácie so zainteresovanými stranami a príslušnými orgánmi členských štátov a krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, pričom sa berie do úvahy možný vplyv zavedenia takéhoto zoznamu a stanovenia vzoru dovozného certifikátu na dovoz takýchto potravín.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie určitých ustanovení nariadení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 na prechodné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020.

Článok 2

Odchýlka týkajúca sa priameho dodávania malých množstiev mäsa z hydiny a zajacovitých

Odchylne od článku 1 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004, ustanovenia uvedeného nariadenia sa neuplatňujú na také prípady, keď výrobca priamo dodáva malé množstvá mäsa z hydiny a zajacovitých zabitých na farme konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarniam, ktoré priamo dodávajú toto mäso konečnému spotrebiteľovi.

Článok 3

Odchýlka týkajúca sa zdravotných požiadaviek na dovoz produktov živočíšneho pôvodu a potravín s obsahom tak produktov rastlinného pôvodu, ako aj spracovaných produktov živočíšneho pôvodu

1.   Článok 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 853/2004 sa neuplatňuje na dovoz produktov živočíšneho pôvodu, v prípade ktorých neboli stanovené harmonizované zdravotné požiadavky na dovoz takýchto produktov.

Dovoz takýchto produktov spĺňa zdravotné požiadavky na dovoz takýchto produktov platné v príslušnom členskom štáte dovozu.

2.   Odchylne od článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 sú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí dovážajú potraviny s obsahom tak produktov rastlinného pôvodu, ako aj spracovaných produktov živočíšneho pôvodu, okrem produktov uvedených v článku 3 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 28/2012, oslobodení od požiadaviek uvedených v článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 853/2004.

Dovoz takýchto produktov spĺňa zdravotné požiadavky na dovoz takýchto produktov platné v príslušnom členskom štáte dovozu.

Článok 4

Odchýlka týkajúca sa zdravotných postupov pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu

Kapitola III nariadenia (ES) č. 854/2004 sa neuplatňuje na dovoz produktov živočíšneho pôvodu, v prípade ktorých neboli stanovené harmonizované zdravotné požiadavky na dovoz takýchto produktov.

Dovoz takýchto produktov spĺňa zdravotné požiadavky na dovoz takýchto produktov platné v príslušnom členskom štáte dovozu.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  KOM(2009) 403 v konečnom znení.

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1079/2013 z 31. októbra 2013, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uplatňovanie nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú. v. EÚ L 292, 1.11.2013, s. 10).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 28/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa stanovujú požiadavky na osvedčovanie, pokiaľ ide o dovoz určitých zložených produktov do Únie a ich prepravu cez Úniu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/275/ES a nariadenie (ES) č. 1162/2009 (Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2012, s. 1).


3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/186

z 2. februára 2017,

ktorým sa stanovujú osobitné požiadavky uplatniteľné na dovoz zásielok z určitých tretích krajín do Únie v dôsledku mikrobiologickej kontaminácie a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod ii),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (2), a najmä na jeho článok 15 ods. 5,

keďže:

(1)

V článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje možnosť prijať v záujme ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia vhodné mimoriadne opatrenia Únie v súvislosti s potravinami dovezenými z tretej krajiny v prípade, že existuje závažné riziko, ktoré sa nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých na úrovni jednotlivých členských štátov.

(2)

V článku 11 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa vyžaduje, aby potraviny dovezené do Únie na účely umiestnenia na trhu v Únii spĺňali relevantné požiadavky potravinového práva alebo podmienky, ktoré Únia uznala aspoň za rovnocenné týmto požiadavkám, alebo ak existuje konkrétna dohoda medzi Úniou a vyvážajúcou krajinou, musia spĺňať požiadavky v nej obsiahnuté.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (3) sa pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov stanovujú všeobecné pravidlá o hygiene potravín.

(4)

V článku 11 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovujú požiadavky na metódy odberu vzoriek a analýz používané v súvislosti s úradnými kontrolami.

(5)

V článku 14 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje, že nebezpečné potraviny sa nemajú umiestňovať na trh. Podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 majú príslušné orgány overiť, či prevádzkovatelia potravinárskych podnikov dodržiavajú právne predpisy Únie.

(6)

Nariadením Komisie (ES) č. 669/2009 (4) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zvýšenej miery úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu uvedených v prílohe I k danému nariadeniu.

(7)

Už mnoho rokov sa zaznamenáva vysoká frekvencia nedodržiavania pravidiel týkajúcich sa mikrobiologickej bezpečnosti v prípade sezamových semien a listov piepra betelového („Piper betle L“) z Indie. V roku 2014 sa preto v prípade uvedených potravín stanovila zvýšená frekvencia úradných kontrol, pokiaľ ide o prítomnosť salmonely. Častejšie kontroly však potvrdili, že uvedené potraviny z dôvodu salmonely často nie sú v súlade s predpismi týkajúcimi sa mikrobiologickej bezpečnosti. Dovoz uvedených potravín preto predstavuje vážne riziko pre verejné zdravie v Únii, a preto je potrebné prijať mimoriadne opatrenia Únie.

(8)

V záujme ochrany zdravia ľudí v Únii sú potrebné záruky zo strany príslušných orgánov vyvážajúcich krajín, že uvedené potraviny boli vyrobené v súlade s hygienickými požiadavkami nariadenia (ES) č. 852/2004. S cieľom zabezpečiť harmonizované uplatňovanie dovozných kontrol v celej Únii by mal všetky zásielky týchto potravín sprevádzať zdravotný certifikát podpísaný príslušnými orgánmi vyvážajúcich krajín a výsledky analytických testov, ktoré zaručujú, že v prípade týchto potravín boli odobrané a analyzované vzorky a že výsledky, pokiaľ ide o prítomnosť mikrobiologických patogénov, boli uspokojivé.

(9)

Podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 669/2009 musia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zodpovední za zásielky vopred oznámiť príchod takých zásielok do určeného miesta vstupu (UMV) a ich povahu.

(10)

V článku 8 nariadenia (ES) č. 669/2009 sa vyžaduje, aby zvýšené úradné kontroly zahŕňali kontroly dokladov, identifikačné kontroly a fyzické kontroly. Kontroly dokladov sa majú vykonať bez zbytočného odkladu v prípade všetkých zásielok do dvoch pracovných dní od momentu ich príchodu do UMV a identifikačné kontroly a fyzické kontroly vrátane laboratórnej analýzy vo frekvenciách stanovených v prílohe I k uvedenému nariadeniu.

(11)

S cieľom zabezpečiť efektívnu organizáciu a harmonizované kontroly dovozu na úrovni Únie, pokiaľ ide o prítomnosť mikrobiologických patogénov v určitých potravinách z určitých tretích krajín, by sa pre takéto potraviny mali stanoviť osobitné dovozné podmienky. V záujme právnej istoty je vhodné uviesť všetky potraviny z tretích krajín, na ktoré sa z dôvodu mikrobiologických rizík vzťahujú osobitné podmienky, v jednom nariadení. Preto by sa ustanovenia vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/166 (5) týkajúce sa listov piepra betelového z Indie mali vložiť do tohto nariadenia a nariadenie (ES) č. 669/2009 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/166 by sa malo zrušiť a súčasne nahradiť všeobecnejším nariadením, ktorým sa stanovujú požiadavky týkajúce sa dovozu určitých potravín z určitých tretích krajín z dôvodu mikrobiologickej kontaminácie.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na dovoz potravín uvedených v prílohe I.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v článkoch 2 a 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, článku 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 a článku 3 nariadenia (ES) č. 669/2009.

Článok 3

Dovoz do Únie

Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zabezpečuje, že:

a)

Zásielky potravín uvedených v prílohe I („potraviny“) sa môžu dovážať do Únie len v súlade s postupmi stanovenými v tomto nariadení.

b)

Zásielky potravín sa môžu dovážať do Únie len cez určené miesto vstupu (UMV).

Článok 4

Výsledky odoberania a analýzy vzoriek sprevádzajúce zásielku

1.   Každú zásielku potravín sprevádzajú výsledky odoberania a analýzy vzoriek vykonaných príslušným orgánom tretej krajiny odoslania, ktorými sa overuje absencia nebezpečenstva špecifikovaného v prílohe I.

2.   Odoberanie vzoriek a analýza uvedené v odseku 1 sa vykonávajú v súlade s hlavou II kapitolou III „Odoberanie vzoriek a analýza“ nariadenia (ES) č. 882/2004. Najmä odoberanie vzoriek sa vykonáva v súlade s príslušnými normami ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) a usmerneniami Codex Alimentarius používanými ako referencia a analýza na prítomnosť salmonely sa vykonáva podľa referenčnej metódy EN/ISO 6579 (najnovšej aktualizovanej verzie metódy detekcie) alebo metódy validovanej podľa nej v súlade s protokolom stanoveným v norme EN/ISO 16140 alebo s inými podobnými medzinárodne uznávanými protokolmi.

Článok 5

Zdravotný certifikát

1.   Zásielky uvedené v prílohe I sprevádza zdravotný certifikát vyhotovený podľa vzoru uvedeného v prílohe III.

2.   Zdravotný certifikát podpíše a opečiatkuje splnomocnený zástupca príslušného orgánu tretej krajiny odoslania.

3.   Zdravotný certifikát a jeho prílohy sa vyhotovujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, na území ktorého sa nachádza UMV. Členský štát UMV však môže súhlasiť s vyhotovením zdravotných certifikátov v inom úradnom jazyku Únie.

4.   Zdravotný certifikát je platný štyri mesiace od dátumu jeho vydania, ale najviac šesť mesiacov odo dňa poslednej mikrobiologickej laboratórnej analýzy.

Článok 6

Identifikácia

Každá zásielka potravín sa označí identifikačným kódom (kódom zásielky), ktorý zodpovedá identifikačnému kódu uvedenému vo výsledkoch odoberania a analýzy vzoriek podľa článku 4 a v zdravotnom certifikáte podľa článku 5. Uvedeným identifikačným kódom sa označí každé jednotlivé vrece alebo iná forma balenia zásielky.

Článok 7

Oznamovanie zásielok vopred

1.   Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia vopred oznamujú príslušnému orgánu UMV predpokladaný dátum a čas fyzického príchodu zásielok potravín a povahu zásielky.

2.   Na účely oznámenia príchodu zásielky vopred prevádzkovatelia potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia vyplnia časť I jednotného vstupného dokladu a tento doklad postúpia príslušnému orgánu UMV aspoň jeden pracovný deň pred fyzickým príchodom zásielky.

3.   Pri vypĺňaní jednotného vstupného dokladu prevádzkovatelia potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia zohľadňujú pokyny k jednotnému vstupnému dokladu uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 669/2009.

4.   Jednotné vstupné doklady sa vyhotovujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, na území ktorého sa nachádza UMV. Členský štát UMV však môže súhlasiť s vyhotovením jednotných vstupných dokladov v inom úradnom jazyku Únie.

Článok 8

Úradné kontroly

1.   Príslušný orgán UMV vykoná kontroly dokladov v prípade každej zásielky potravín s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami stanovenými v článkoch 4 a 5.

2.   Identifikačné a fyzické kontroly potravín sa vykonávajú v súlade s článkami 8, 9 a 19 nariadenia (ES) č. 669/2009 s frekvenciou stanovenou v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Ak zásielku potravín nesprevádzajú výsledky odoberania vzoriek a analýzy podľa článku 4 a zdravotný certifikát podľa článku 5 alebo ak uvedené výsledky alebo uvedený zdravotný certifikát nie sú v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, zásielka sa nesmie dovážať do Únie a musí sa odoslať späť do tretej krajiny pôvodu alebo zničiť.

4.   Príslušné orgány po ukončení identifikačných a fyzických kontrol:

a)

vyplnia príslušné kolónky v časti II jednotného vstupného dokladu;

b)

priložia výsledky odoberania a analýzy vzoriek vykonaných v súlade s odsekom 2 tohto článku;

c)

uvedú referenčné číslo jednotného vstupného dokladu v jednotnom vstupnom doklade;

d)

originál jednotného vstupného dokladu opečiatkujú a podpíšu;

e)

vyhotovia a uchovajú kópiu jednotného vstupného dokladu, ktorý je podpísaný a je na ňom odtlačok pečiatky.

5.   Originály jednotného vstupného dokladu a zdravotného certifikátu uvedeného v článku 5 so sprievodnými výsledkami odoberania a analýzy vzoriek uvedenými v článku 4 sprevádzajú zásielku počas prepravy a do jej prepustenia do voľného obehu. V prípade povolenia ďalšej prepravy zásielok sa na obdobie, kým nebudú známe výsledky fyzických kontrol, vydá overená kópia originálu jednotného vstupného dokladu. Ak sa udelí takéto povolenie, príslušný orgán v UMV o tom informuje príslušný orgán v mieste určenia a vykonajú sa príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zásielka zostala pod nepretržitým dohľadom príslušných orgánov a aby sa zamedzilo akejkoľvek neoprávnenej manipulácii s ňou na obdobie, kým nebudú známe výsledky fyzických kontrol.

Článok 9

Rozdelenie zásielky

1.   Zásielky sa nesmú rozdeľovať, kým sa nevykonajú všetky kontroly a kým príslušné orgány UMV úplne nevyplnia jednotný vstupný doklad, ako sa stanovuje v článku 8.

2.   V prípade následného rozdelenia zásielky musí každú časť zásielky počas jej prepravy a do jej prepustenia do voľného obehu sprevádzať overená kópia jednotného vstupného dokladu.

Článok 10

Prepustenie do voľného obehu

Aby bolo možné zásielku potravín uvedených v prílohe I prepustiť do voľného obehu, musia prevádzkovatelia potravinárskych podnikov alebo ich zástupcovia predložiť colným orgánom po vykonaní všetkých úradných kontrol a po oznámení priaznivých výsledkov fyzických kontrol (ak sa takéto kontroly vyžadujú) jednotný vstupný doklad riadne vyplnený príslušným orgánom UMV (fyzicky alebo v elektronickej forme). Colné orgány prepustia zásielku do voľného obehu len vtedy, ak je v kolónke II.14 jednotného vstupného dokladu uvedené, že príslušný orgán vydal priaznivé rozhodnutie, ktoré je v kolónke II.21 doložené podpisom.

Článok 11

Nedodržiavanie ustanovení

Ak sa úradnými kontrolami zistí, že neboli dodržané príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 852/2004, príslušný orgán UMV vyplní časť III jednotného vstupného dokladu a prijme opatrenia podľa ustanovení článkov 19, 20 a 21 nariadenia (ES) č. 882/2004.

Článok 12

Správy

Členské štáty predložia Komisii správu so všetkými analytickými výsledkami týkajúcimi sa zásielok potravín v súlade s článkom 8 tohto nariadenia.

Uvedená správa sa vzťahuje na obdobie šiestich mesiacov a predkladá sa dvakrát ročne do konca mesiaca, ktorý nasleduje po každom polroku.

Správa zahŕňa tieto informácie:

a)

počet dovezených zásielok vrátane veľkosti vyjadrenej ako čistá hmotnosť a krajiny pôvodu každej zásielky;

b)

počet zásielok, z ktorých sa odobrala vzorka na účely analýzy;

c)

výsledky identifikačných a fyzických kontrol uvedených v článku 8 ods. 2.

Článok 13

Náklady

Všetky náklady vyplývajúce z úradných kontrol stanovených v článku 8 vrátane odoberania, analýzy a skladovania vzoriek a všetkých opatrení prijatých v dôsledku nedodržiavania ustanovení článku 11 znášajú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov.

Článok 14

Prechodné opatrenia

Členské štáty povoľujú dovoz zásielok potravín, ktoré opustili tretiu krajinu odoslania, pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia bez toho, aby ich sprevádzal zdravotný certifikát podľa článku 5 a výsledky odoberania vzoriek a analýzy podľa článku 4.

Článok 15

Zrušenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/166 sa zrušuje.

Článok 16

Zmena nariadenia Komisie (ES) č. 669/2009

Nariadenie (ES) č. 669/2009 sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/166 z 8. februára 2016, ktorým sa stanovujú špecifické podmienky uplatniteľné na dovoz potravín, ktoré obsahujú betelové listy Docra.99 (Ú. v. EÚ L 32, 9.2.2016, s. 143).


PRÍLOHA I

Zoznam potravín uvedený v článku 1

Potraviny

(predpokladané použitie)

Kód KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Riziko

Sezamové semená

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

1207 40 90

 

India (IN)

salmonela

Listy piepra betelového (Piper betle L.)

(Potraviny)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

salmonela


(1)  Ak sa majú skúmať len určité produkty patriace pod niektorý kód KN a tento kód nie je rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, kód KN je označený výrazom „ex“.


PRÍLOHA II

Frekvencia identifikačných a fyzických kontrol potravín uvedených v článku 1 na určenom mieste vstupu (UMV) podľa článku 8 ods. 2

Potraviny

(predpokladané použitie)

Kód KN (1)

Podpoložka TARIC

Krajina pôvodu

Riziko

Frekvencia fyzických a identifikačných kontrol (v %)

Sezamové semená

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

1207 40 90

 

India (IN)

salmonela (2)

20

Listy piepra betelového (Piper betle L.)

(Potraviny)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

salmonela (2)

10


(1)  Ak sa majú skúmať len určité produkty patriace pod niektorý kód KN a tento kód nie je rozčlenený na ďalšie osobitné podpoložky, kód KN je označený výrazom „ex“.

(2)  Referenčná metóda EN/ISO 6579 (najnovšia aktualizovaná verzia metódy detekcie) alebo metóda validovaná podľa nej v súlade s protokolom stanoveným v norme EN/ISO 16140 alebo s inými podobnými medzinárodne uznávanými protokolmi.


PRÍLOHA III

Zdravotný certifikát na dovoz listov piepra betelového a sezamových semien z Indie do Európskej únie

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA IV

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa vypúšťa táto položka:

„Sezamové semená

(Potraviny – čerstvé alebo chladené)

1207 40 90

 

India (IN)

salmonela (12)

20“


3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/35


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/187

z 2. februára 2017

o povolení prípravku Bacillus subtilis (DSM 28343) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme (držiteľ povolenia Lactosan GmbH & Co. KG)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku Bacillus subtilis (DSM 28343). K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku Bacillus subtilis (DSM 28343) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, ktorý sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel v stanovisku z 24. mája 2016 k záveru (2), že prípravok Bacillus subtilis (DSM 28343) nemá za navrhovaných podmienok použitia nežiaduci účinok na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani životné prostredie a že môže zlepšiť úžitkovosť kurčiat vo výkrme. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia prípravku Bacillus subtilis (DSM 28343) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok špecifikovaný v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(6):4507.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

JTK/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

4b1825

Lactosan GmbH & Co. KG

Bacillus subtilis

(DSM 28343)

Zloženie doplnkovej látky

prípravok Bacillus subtilis (DSM 28343) s obsahom minimálne 1 × 1010 JTK/g doplnkovej látky

tuhá forma

Charakteristika účinnej látky

životaschopné spóry Bacillus subtilis (DSM 28343)

Analytická metóda  (1)

identifikácia a stanovenie počtu Bacillus subtilis (DSM 28343) v kŕmnej doplnkovej látke, premixoch a krmivách

identifikácia: pulznou gélovou elektroforézou (PFGE)

stanovenie počtu: difúznou platňovou metódou na tryptón-sójovom agare – EN 15784

kurčatá vo výkrme

1 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dátum trvanlivosti a stabilitu pri peletovaní.

2.

Použitie je povolené v krmivách obsahujúcich tieto povolené kokcidiostatiká: diklazuril, nikarbazín, dekochinát, lasalocid A sodný, monenzinát sodný, robenidín hydrochlorid, maduramycín amónny alebo halofuginón hydrobromid.

3.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne bezpečnostné riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov a kože.

23. februára 2027


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/38


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/188

z 2. februára 2017,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

299,8

MA

120,2

TR

157,6

ZZ

192,5

0707 00 05

MA

48,2

TR

191,4

ZZ

119,8

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

142,6

TR

234,0

ZZ

188,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

41,3

MA

47,1

TN

52,7

TR

71,9

ZZ

53,3

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

90,8

IL

135,7

JM

112,4

MA

88,4

TR

83,1

ZZ

102,1

0805 22 00

IL

139,7

MA

85,5

ZZ

112,6

0805 50 10

EG

85,5

TR

88,8

ZZ

87,2

0808 10 80

US

205,0

ZZ

205,0

0808 30 90

CL

81,7

CN

96,1

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

107,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/40


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/189

zo 16. januára 2017

o pozíciách, ktoré sa majú v mene Európskej únie prijať v podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky, podvýbore pre obchod a udržateľný rozvoj, podvýbore pre clá a podvýbore pre zemepisné označenia zriadených podľa Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku uvedených podvýborov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 486 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) (1) sa stanovuje predbežné vykonávanie dohody v čiastočnom rozsahu.

(2)

V článku 4 rozhodnutia Rady 2014/668/EÚ (2) sa uvádzajú ustanovenia dohody, ktoré sa majú predbežne vykonávať. Uvedené ustanovenia zahŕňajú ustanovenia o zriadení a fungovaní podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky, podvýboru pre obchod a udržateľný rozvoj, podvýboru pre clá a podvýboru pre zemepisné označenia.

(3)

V článku 74 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky má na prvom zasadnutí prijať svoje pracovné postupy.

(4)

V článku 300 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj má prijať svoj rokovací poriadok.

(5)

V článku 83 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre clá má prijať svoj rokovací poriadok.

(6)

V článku 211 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre zemepisné označenia má prijať svoj rokovací poriadok.

(7)

Je vhodné stanoviť pozície, ktorá sa majú v mene Únie prijať v podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky, podvýbore pre obchod a udržateľný rozvoj, podvýbore pre clá a podvýbore pre zemepisné označenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Pozícia, ktorá sa má v mene Únie prijať v podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky zriadenom podľa článku 74 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“), je založená na návrhu rozhodnutia podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

2.   Menšie technické opravy návrhu rozhodnutia môžu schváliť zástupcovia Únie v podvýbore pre sanitárne a fytosanitárne otázky bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 2

1.   Pozícia, ktorá sa má v mene Únie prijať v podvýbore pre obchod a udržateľný rozvoj zriadenom podľa článku 300 dohody, je založená na návrhu rozhodnutia podvýboru pre obchod a udržateľný rozvoj pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

2.   Menšie technické opravy návrhu rozhodnutia môžu schváliť zástupcovia Únie v podvýbore pre obchod a udržateľný rozvoj bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 3

1.   Pozícia, ktorá sa má v mene Únie prijať v podvýbore pre clá zriadenom podľa článku 83 dohody, je založená na návrhu rozhodnutia podvýboru pre clá pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

2.   Menšie technické opravy návrhu rozhodnutia môžu schváliť zástupcovia Únie v podvýbore pre clá bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 4

1.   Pozícia, ktorá sa má v mene Únie prijať v podvýbore pre zemepisné označenia zriadenom podľa článku 211 dohody, je založená na návrhu rozhodnutia podvýboru pre zemepisné označenia pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

2.   Menšie technické opravy návrhu rozhodnutia môžu schváliť zástupcovia Únie v podvýbore pre zemepisné označenia bez ďalšieho rozhodnutia Rady.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. januára 2017

Za Radu

predsedníčka

F. MOGHERINI


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/668/EÚ z 23. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o jej hlavu III (okrem ustanovení týkajúcich sa zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sú na území druhej zmluvnej strany legálne zamestnaní ako pracovníci) a hlavy IV, V, VI a VII, ako aj súvisiace prílohy a protokoly (Ú. v. EÚ L 278, 20.9.2014, s. 1).


NÁVRH

ROZHODNUTIE PODVÝBORU EÚ A UKRAJINY PRE SANITÁRNE A FYTOSANITÁRNE OTÁZKY č. …/…

z …,

ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok

PODVÝBOR EÚ A UKRAJINY PRE SANITÁRNE A FYTOSANITÁRNE OTÁZKY,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1), a najmä na jej článok 74,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 486 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa jej časti vrátane kapitoly 4 (Sanitárne a fytosanitárne opatrenia) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) predbežne vykonávajú od 1. januára 2016.

(2)

V článku 74 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky má posúdiť každú záležitosť, ktorá sa týka vykonávania kapitoly 4 hlavy IV dohody.

(3)

V článku 74 ods. 5 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky má prijať svoj rokovací poriadok,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma rokovací poriadok Podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V …

Za podvýbor EÚ a Ukrajiny pre sanitárne a fytosanitárne otázky

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

PRÍLOHA

ROKOVACÍ PORIADOK PODVÝBORU EÚ A UKRAJINY PRE SANITÁRNE A FYTOSANITÁRNE OTÁZKY

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky zriadený podľa článku 74 ods. 1 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“), pomáha Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu podľa článku 465 ods. 4 dohody pri vykonávaní jeho úloh.

2.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky vykonáva úlohy stanovené v článku 74 ods. 2 dohody so zreteľom na cieľ stanovený v článku 59 dohody.

3.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa skladá zo zástupcov príslušných orgánov zmluvných strán zodpovedných za sanitárne a fytosanitárne záležitosti.

4.   Zástupca Európskej komisie alebo Ukrajiny zodpovedný za sanitárne a fytosanitárne záležitosti vykonáva funkciu predsedu v súlade s článkom 2.

5.   Na účely tohto rokovacieho poriadku sa uplatňuje vymedzenie pojmu „zmluvné strany“ stanovené v článku 482 dohody.

Článok 2

Predsedníctvo

Predsedníctvo podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky vykonávajú striedavo zmluvné strany každých 12 mesiacov. Prvé obdobie 12 mesiacov sa začína dňom prvého zasadnutia Rady pre pridruženie a končí sa 31. decembra toho istého roku.

Článok 3

Zasadnutia

1.   Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa zíde do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti dohody, a následne na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán, najmenej však raz ročne.

2.   Každé zasadnutie podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky zvoláva predseda, a to na deň a miesto, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Predseda vydá oznámenie o zvolaní zasadnutia najneskôr 28 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.   Vždy, keď je to možné, pravidelné zasadnutia podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa zvolávajú v dostatočnom predstihu pred pravidelným zasadnutím Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

4.   Zasadnutia podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa môžu uskutočniť s použitím všetkých dohodnutých technických prostriedkov, ako napríklad videokonferencie alebo audiokonferencie.

5.   Medzi zasadnutiami môže podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky riešiť akékoľvek záležitosti korešpondenčne.

Článok 4

Delegácie

Pred každým zasadnutím musí každá zmluvná strana informovať druhú zmluvnú stranu prostredníctvom sekretariátu podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky podľa článku 5 o plánovanom zložení svojej delegácie.

Článok 5

Sekretariát

Úradník Európskej komisie a úradník Ukrajiny vykonávajú spoločne funkciu tajomníkov podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky a spoločne plnia úlohy sekretariátu a v duchu vzájomnej dôvery a spolupráce.

Článok 6

Korešpondencia

1.   Korešpondencia adresovaná podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa posiela tajomníkovi jednej zo zmluvných strán, ktorý následne informuje druhého tajomníka.

2.   Sekretariát zabezpečí, aby sa korešpondencia adresovaná podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky postúpila predsedovi a aby sa v prípade potreby rozposlala v súlade s článkom 7.

3.   Korešpondenciu predsedu posiela zmluvným stranám sekretariát podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky v mene predsedu. Takáto korešpondencia sa v prípade potreby rozpošle v súlade s článkom 7.

Článok 7

Dokumenty

1.   Dokumenty sa rozposielajú prostredníctvom sekretariátu podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky.

2.   Zmluvná strana zašle svoje dokumenty svojmu tajomníkovi. Tento tajomník zašle uvedené dokumenty tajomníkovi druhej zmluvnej strany.

3.   Tajomník Únie rozposiela dokumenty príslušným zástupcom Únie a kópiu takejto korešpondencie systematicky zasiela tajomníkovi Ukrajiny a tajomníkom Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

4.   Tajomník Ukrajiny rozposiela dokumenty príslušným zástupcom Ukrajiny a kópiu takejto korešpondencie systematicky zasiela tajomníkovi Únie a tajomníkom Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

5.   Tajomníci podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky plnia úlohu kontaktných miest pre výmenu informácií podľa článku 67 dohody.

Článok 8

Dôvernosť

Pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak, zasadnutia podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sú neverejné.

Ak zmluvná strana predloží podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky informácie označené ako dôverné, druhá zmluvná strana zaobchádza s týmito informáciami ako s dôvernými informáciami.

Článok 9

Program zasadnutí

1.   Sekretariát podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky vypracuje predbežný program každého zasadnutia, ako aj návrh operatívnych záverov stanovených v článku 10, a to na základe návrhov zmluvných strán. Predbežný program rokovania obsahuje body, v súvislosti s ktorými dostal sekretariát žiadosť o zaradenie do programu od jednej zo zmluvných strán spolu s príslušnými dokumentmi najneskôr 21 kalendárnych dní pred dňom konania zasadnutia.

2.   Predbežný program spolu s príslušnými dokumentmi sa rozposiela v súlade s článkom 7 najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia.

3.   Na začiatku každého zasadnutia prijíma podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky program zasadnutia. Do programu možno zaradiť aj body, ktoré nie sú uvedené v predbežnom programe, ak sa tak zmluvné strany dohodnú.

4.   Predseda môže na základe ad hoc a so súhlasom druhej zmluvnej strany pozvať zástupcov iných orgánov zmluvných strán alebo nezávislých expertov, aby sa zúčastnili na zasadnutiach podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky ako pozorovatelia s cieľom poskytnúť informácie o konkrétnych témach. Zmluvné strany zabezpečia, aby uvedení pozorovatelia dodržiavali všetky požiadavky na zachovávanie dôvernosti.

5.   Predseda môže po konzultáciách so zmluvnými stranami skrátiť lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 s cieľom zohľadniť osobitné požiadavky.

Článok 10

Zápisnica a operatívne závery

1.   Návrh zápisnice z každého zasadnutia vypracujú obidvaja tajomníci spoločne.

2.   V zápisnici sa vo všeobecnosti vo vzťahu ku každému bodu programu uvádzajú tieto informácie:

a)

účastníci zasadnutia, úradníci, ktorí ich sprevádzali a všetci pozorovatelia, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí;

b)

dokumenty predložené podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky;

c)

vyhlásenia, o ktorých zaznamenanie požiadal podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky, a

d)

operatívne závery zo zasadnutia podľa odseku 4.

3.   Návrh zápisnice sa predloží podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky na schválenie. Zápisnicu je potrebné schváliť do 28 kalendárnych dní po každom zasadnutí podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky. Kópia schválenej zápisnice sa zašle všetkým adresátom uvedeným v článku 7.

4.   Návrh operatívnych záverov z každého zasadnutia vypracuje tajomník predsedajúcej zmluvnej strany a spolu s programom ho rozpošle zmluvným stranám, zvyčajne najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia. Návrh operatívnych záverov sa v priebehu zasadnutia aktualizuje tak, aby na konci zasadnutia podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky, pokiaľ nie je dohodnuté inak, prijal operatívne závery, v ktorých sa zohľadňujú následné opatrenia, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Po schválení sa operatívne závery pripoja k zápisnici a ich vykonávanie sa preskúma na nasledujúcom zasadnutí podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky. Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky na tento účel prijme vzor, ktorý umožní vysledovať každé opatrenie podľa konkrétnej lehoty na jeho vykonanie.

Článok 11

Rozhodnutia a odporúčania

1.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky prijíma rozhodnutia, stanoviská, odporúčania, správy a spoločné opatrenia, ako sa stanovuje v článku 74 dohody. Uvedené rozhodnutia, stanoviská, odporúčania, správy a spoločné opatrenia sa prijímajú na základe konsenzu medzi zmluvnými stranami po ukončení príslušných vnútorných postupov na ich prijatie. Rozhodnutia sú pre zmluvné strany záväzné a zmluvné strany prijmú náležité opatrenia na ich vykonanie.

2.   Každé rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo správu podpíše predseda a overia obaja tajomníci. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, predseda podpíše uvedené dokumenty na zasadnutí, na ktorom bolo príslušné rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo správa prijaté.

3.   Ak sa tak zmluvné strany dohodnú, podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky môže prijímať rozhodnutia, odporúčania, stanoviská alebo správy písomným postupom po ukončení príslušných vnútorných postupov. Písomný postup pozostáva z úradnej výmeny nót medzi oboma tajomníkmi, ktorí konajú v zmysle dohody zmluvných strán. Na tento účel sa text návrhu rozposiela v súlade s článkom 7, pričom lehota, počas ktorej sa musia oznámiť akékoľvek výhrady alebo zmeny, je najmenej 21 kalendárnych dní. Predseda môže po konzultáciách so zmluvnými stranami skrátiť lehoty uvedené v tomto odseku s cieľom zohľadniť osobitné okolnosti. Po schválení textu rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie alebo správu podpíše predseda a overia obaja tajomníci.

4.   Akty podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa nazývajú „rozhodnutie“, „stanovisko“, „odporúčanie“ alebo „správa“. Každé rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia, pokiaľ sa v rozhodnutí nestanovuje inak.

5.   Rozhodnutia, stanoviská, odporúčania a správy sa rozposielajú obom zmluvným stranám.

6.   Sekretariát Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu musí byť oboznámený so všetkými rozhodnutiami, stanoviskami, odporúčaniami, správami a inými schválenými opatreniami podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky.

7.   Každá zmluvná strana sa môže rozhodnúť, či uverejní rozhodnutia, stanoviská a odporúčania podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky vo svojom úradnom vestníku.

Článok 12

Správy

Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky predloží Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu správu o svojej činnosti, ako aj o činnosti technických pracovných skupín alebo skupín ad hoc zriadených podvýborom pre sanitárne a fytosanitárne otázky. Správa sa musí predložiť 25 dní pred pravidelným výročným zasadnutím Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

Článok 13

Jazyky

1.   Pracovnými jazykmi podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sú angličtina a ukrajinčina.

2.   Pokiaľ sa nerozhodne inak, rokovania podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky vychádzajú z dokumentácie vyhotovenej v uvedených jazykoch.

Článok 14

Výdavky

1.   Každá zmluvná strana hradí všetky výdavky, ktoré jej vznikli v dôsledku účasti na zasadnutiach podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomunikačné výdavky.

2.   Výdavky na organizáciu zasadnutí a rozmnožovanie dokumentov hradí zmluvná strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

3.   Výdavky na tlmočenie počas zasadnutí a na preklad dokumentov do angličtiny a ukrajinčiny alebo z angličtiny a ukrajinčiny na účely článku 13 ods. 1 hradí zmluvná strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

Výdavky na tlmočenie a preklad do iných jazykov alebo z iných jazykov hradí priamo žiadajúca zmluvná strana.

Článok 15

Technické pracovné skupiny a skupiny ad hoc

1.   Podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky môže na základe rozhodnutia podľa článku 74 ods. 3 dohody podľa potreby vytvoriť alebo zrušiť technické pracovné skupiny alebo pracovné skupiny ad hoc vrátane vedeckých skupín.

2.   Členstvo v pracovných skupinách ad hoc nemusí byť obmedzené len na zástupcov zmluvných strán. Zmluvné strany zabezpečia, aby členovia ktorejkoľvek skupiny zriadenej podvýborom pre sanitárne a fytosanitárne otázky dodržiavali všetky príslušné požiadavky na zachovanie dôvernosti.

3.   Pokiaľ sa nerozhodne inak, skupiny zriadené podvýborom pre sanitárne a fytosanitárne otázky vykonávajú svoju činnosť pod vedením podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky, ktorému podávajú správy.

4.   Zasadnutia pracovných skupín sa môžu konať podľa potreby, a to buď za osobnej prítomnosti alebo prostredníctvom videokonferencie či audiokonferencie.

5.   Sekretariátu podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky sa v kópii zasiela všetka súvisiaca korešpondencia, dokumenty a oznámenia, ktoré sa týkajú činností pracovných skupín.

6.   Pracovné skupiny majú právomoc písomne vydávať odporúčania podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky. Odporúčania sa prijímajú na základe konsenzu a oznamujú sa predsedovi, ktorý ich rozpošle podľa článku 7.

7.   Tento rokovací poriadok platí mutatis mutandis pre všetky technické pracovné skupiny alebo pracovné skupiny ad hoc zriadené podvýborom pre sanitárne a fytosanitárne otázky, pokiaľ sa v tomto článku nestanovuje inak. Odkazy na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu sa považujú za odkazy na podvýbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky.

Článok 16

Zmeny

Tento rokovací poriadok sa môže zmeniť rozhodnutím podvýboru pre sanitárne a fytosanitárne otázky v súlade s článkom 74 ods. 5 dohody.


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTIE PODVÝBORU EÚ A UKRAJINY PRE OBCHOD A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ č. …

z …,

ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok

PODVÝBOR EÚ A UKRAJINY PRE OBCHOD A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1), a najmä na jej článok 300,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 486 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa jej časti vrátane kapitoly 13 (Obchod a trvalo udržateľný rozvoj) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) predbežne vykonávajú od 1. januára 2016.

(2)

V článku 300 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj má vykonávať dohľad nad uplatňovaním kapitoly 13 hlavy IV dohody.

(3)

V článku 300 ods. 1 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj má prijať svoj rokovací poriadok,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma rokovací poriadok podvýboru pre obchod a udržateľný rozvoj uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V …

Za podvýbor EÚ a Ukrajiny pre obchod a udržateľný rozvoj

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

PRÍLOHA

ROKOVACÍ PORIADOK PODVÝBORU EÚ A UKRAJINY PRE OBCHOD A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj zriadený podľa článku 300 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“), pomáha Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, ako sa uvádza v článku 465 ods. 4 dohody pri vykonávaní jeho úloh.

2.   Podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj vykonáva svoje povinnosti uvedené v kapitole 13 (Obchod a trvalo udržateľný rozvoj) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) dohody.

3.   Podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj sa skladá zo zástupcov z administratívy každej zmluvnej strany, ktorí sú zodpovední za záležitosti súvisiace s obchodom a trvalo udržateľným rozvojom.

4.   Funkciu predsedu podvýboru pre obchod a udržateľný rozvoj vykonáva zástupca Európskej komisie alebo Ukrajiny zodpovedný za záležitosti súvisiace s obchodom a trvalo udržateľným rozvojom.

5.   Na účely tohto rokovacieho poriadku sa uplatňuje vymedzenie pojmu „zmluvné strany“ stanovené v článku 482 dohody.

Článok 2

Osobitné ustanovenia

1.   Pokiaľ nie je v tomto rokovacom poriadku stanovené inak, články 2 až 14 rokovacieho poriadku Výboru pre pridruženie EÚ a Ukrajiny sa uplatňujú mutatis mutandis.

2.   Odkazy na Radu pre pridruženie sa vykladajú ako odkazy na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu. Odkazy na Výbor pre pridruženie alebo na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu sa vykladajú ako odkazy na podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj.

Článok 3

Zasadnutia

Podvýbor pre obchod a udržateľný rozvoj zasadá podľa potreby. Zmluvné strany sa budú snažiť zasadať raz za rok.

Článok 4

Zmeny

Tento rokovací poriadok sa môže zmeniť rozhodnutím podvýboru pre obchod a udržateľný rozvoj v súlade s článkom 300 ods. 1 dohody.


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTIE PODVÝBORU EÚ A UKRAJINY PRE CLÁ č. …

z …,

ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok

PODVÝBOR EÚ A UKRAJINY PRE CLÁ,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1), a najmä na jej článok 83,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 486 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa jej časti vrátane kapitoly 5 (Uľahčenia v rámci colnej oblasti a obchodu) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) predbežne vykonávajú od 1. januára 2016.

(2)

V článku 83 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre clá má monitorovať vykonávanie a správu kapitoly 5 hlavy V dohody.

(3)

V článku 83 písm. e) dohody sa stanovuje, že podvýbor pre clá má prijať svoj rokovací poriadok,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma rokovací poriadok podvýboru pre clá uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V …

Za Podvýbor EÚ a Ukrajiny pre clá

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

PRÍLOHA

ROKOVACÍ PORIADOK PODVÝBORU EÚ A UKRAJINY PRE CLÁ

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Podvýbor EÚ a Ukrajiny pre clá zriadený podľa článku 83 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) plní svoje úlohy podľa uvedeného článku.

2.   Podvýbor pre clá sa skladá zo zástupcov Európskej komisie a Ukrajiny zodpovedných za clá a colné záležitosti.

3.   Zástupca Európskej komisie alebo Ukrajiny zodpovedný za clá a colné záležitosti vykonáva funkciu predsedu v súlade s článkom 2.

4.   Na účely tohto rokovacieho poriadku sa uplatňuje vymedzenie pojmu „zmluvné strany“ stanovené v článku 482 dohody.

Článok 2

Predsedníctvo

Zmluvné strany striedavo predsedajú podvýboru pre clá každých 12 mesiacov. Prvé obdobie 12 mesiacov sa začína dňom prvého zasadnutia Rady pre pridruženie a končí sa 31. decembra toho istého roku.

Článok 3

Zasadnutia

1.   Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, podvýbor pre clá sa zíde raz ročne alebo na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

2.   Každé zasadnutie podvýboru pre clá zvoláva predseda, a to na deň a miesto, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Predseda vydá oznámenie o zvolaní zasadnutia najneskôr 28 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.   Zasadnutia podvýboru pre clá sa môžu uskutočniť s použitím všetkých dohodnutých technických prostriedkov, ako napríklad videokonferencie alebo audiokonferencie.

4.   Medzi zasadnutiami môže podvýbor pre clá riešiť akékoľvek záležitosti korešpondenčne.

Článok 4

Delegácie

Pred každým zasadnutím musí každá zmluvná strana informovať druhú zmluvnú stranu prostredníctvom sekretariátu podvýboru pre clá zriadeného podľa článku 5 o plánovanom zložení svojej delegácie.

Článok 5

Sekretariát

Úradník Európskej komisie a úradník Ukrajiny, ktorí sú zodpovední za clá a colné záležitosti, vykonávajú spoločne funkciu tajomníkov podvýboru pre clá a spoločne plnia úlohy sekretariátu v duchu vzájomnej dôvery a spolupráce.

Článok 6

Korešpondencia

1.   Korešpondencia adresovaná podvýboru pre clá sa posiela tajomníkovi jednej zo zmluvných strán, ktorý následne informuje druhého tajomníka.

2.   Sekretariát zabezpečí, aby sa korešpondencia adresovaná podvýboru pre clá postúpila predsedovi a aby sa v prípade potreby rozposlala v súlade s článkom 7.

3.   Korešpondenciu predsedu posiela zmluvným stranám sekretariát podvýboru pre clá v mene predsedu. Takáto korešpondencia sa v prípade potreby rozpošle v súlade s článkom 7.

Článok 7

Dokumenty

1.   Dokumenty rozposiela sekretariát podvýboru pre clá.

2.   Zmluvná strana zašle svoje dokumenty svojmu tajomníkovi. Tento tajomník zašle uvedené dokumenty tajomníkovi druhej zmluvnej strany.

3.   Tajomník Únie rozposiela dokumenty príslušným zástupcom Únie a kópiu takejto korešpondencie systematicky zasiela tajomníkovi Ukrajiny. Tajomník Únie rozposiela kópiu konečných verzií dokumentov tajomníkom Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

4.   Tajomník Ukrajiny rozposiela dokumenty príslušným zástupcom Ukrajiny a kópiu takejto korešpondencie systematicky zasiela tajomníkovi Únie. Tajomník Ukrajiny rozposiela kópiu konečných verzií dokumentov tajomníkom Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

Článok 8

Dôvernosť

Pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak, zasadnutia podvýboru pre clá sú neverejné.

Ak zmluvná strana predloží podvýboru pre clá informácie označené ako dôverné, druhá zmluvná strana zaobchádza s týmito informáciami ako s dôvernými informáciami.

Článok 9

Program zasadnutí

1.   Sekretariát podvýboru pre clá vypracuje predbežný program každého zasadnutia na základe návrhov zmluvných strán. Predbežný program rokovania obsahuje body, v súvislosti s ktorými dostal sekretariát žiadosť o zaradenie do programu od jednej zo zmluvných strán spolu s príslušnými dokumentmi najneskôr 21 kalendárnych dní pred dňom konania zasadnutia.

2.   Predbežný program spolu s príslušnými dokumentmi sa rozposiela v súlade s článkom 7 najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia.

3.   Na začiatku každého zasadnutia prijíma podvýbor pre clá program zasadnutia. Do programu možno zaradiť aj body, ktoré nie sú uvedené v predbežnom programe, ak sa tak zmluvné strany dohodnú.

4.   Predseda môže na základe ad hoc a so súhlasom druhej zmluvnej strany pozvať zástupcov iných orgánov zmluvných strán alebo nezávislých expertov, aby sa zúčastnili na zasadnutiach podvýboru pre clá ako pozorovatelia s cieľom poskytnúť informácie o konkrétnych témach. Zmluvné strany zabezpečia, aby uvedení pozorovatelia dodržiavali všetky požiadavky na zachovávanie dôvernosti.

5.   Predseda môže po konzultáciách so zmluvnými stranami skrátiť lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 s cieľom zohľadniť osobitné okolnosti.

Článok 10

Zápisnica a operatívne závery

1.   Návrh zápisnice vrátane operatívnych záverov z každého zasadnutia vypracuje tajomník predsedajúcej zmluvnej strany.

2.   Návrh zápisnice vrátane operatívnych záverov sa predloží na schválenie podvýboru pre clá. Zápisnicu je potrebné schváliť do 28 kalendárnych dní po každom zasadnutí podvýboru pre clá. Kópia návrhu zápisnice sa zašle všetkým adresátom uvedeným v článku 7.

Článok 11

Rozhodnutia a odporúčania

1.   Podvýbor pre clá prijíma praktické mechanizmy, opatrenia, rozhodnutia a odporúčania, ako sa stanovuje v článku 83 dohody. Tieto rozhodnutia a odporúčania sa prijímajú na základe konsenzu zmluvných strán po ukončení príslušných vnútorných postupov oboch zmluvných strán na ich prijatie. Rozhodnutia sú pre zmluvné strany záväzné a zmluvné strany prijmú náležité opatrenia na ich vykonanie.

2.   Každé rozhodnutie alebo odporúčanie podpíše zástupca každej zmluvnej strany. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, zástupcovia podpíšu uvedené dokumenty počas zasadnutia, na ktorom bolo príslušné rozhodnutie alebo odporúčanie prijaté.

3.   Ak sa tak zmluvné strany dohodnú, podvýbor pre clá môže prijímať rozhodnutia alebo odporúčania písomným postupom po ukončení príslušných vnútorných postupov. Písomný postup pozostáva z úradnej výmeny nót medzi oboma tajomníkmi, ktorí konajú v zmysle dohody zmluvných strán. Na tento účel sa text návrhu rozposiela v súlade s článkom 7, pričom lehota, počas ktorej sa musia oznámiť akékoľvek výhrady alebo zmeny, je najmenej 21 kalendárnych dní. Predseda môže po konzultácii so zmluvnými stranami skrátiť lehoty uvedené v tomto odseku s cieľom zohľadniť osobitné okolnosti. Hneď, ako sa daný text schváli, rozhodnutie alebo odporúčanie podpíše zástupca každej zmluvnej strany.

4.   Akty podvýboru pre clá sa nazývajú „rozhodnutie“ alebo „odporúčanie“. Každé rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia, pokiaľ sa v rozhodnutí nestanovuje inak.

5.   Rozhodnutia a odporúčania podvýboru pre clá overia obaja tajomníci.

6.   Rozhodnutia a odporúčania sa rozpošlú obom zmluvným stranám.

7.   Sekretariát Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu musí byť informovaný o všetkých rozhodnutiach, stanoviskách, odporúčaniach, správach alebo iných dohodnutých opatreniach podvýboru pre clá.

8.   Každá zmluvná strana sa môže rozhodnúť, či uverejní rozhodnutia a odporúčania podvýboru pre clá vo svojom úradnom vestníku.

Článok 12

Správy

Podvýbor pre clá podáva na každom pravidelnom výročnom zasadnutí Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu správy tomuto výboru.

Článok 13

Jazyky

1.   Pracovnými jazykmi podvýboru pre clá sú angličtina a ukrajinčina.

2.   Pokiaľ sa nerozhodne inak, rokovania podvýboru pre clá vychádzajú z dokumentácie vyhotovenej v uvedených jazykoch.

Článok 14

Výdavky

1.   Každá zmluvná strana hradí všetky výdavky, ktoré jej vznikli v dôsledku účasti na zasadnutiach podvýboru pre clá, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomunikačné výdavky.

2.   Výdavky na organizáciu zasadnutí a rozmnožovanie dokumentov hradí zmluvná strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

3.   Výdavky na tlmočenie počas zasadnutí a na preklad dokumentov do angličtiny a ukrajinčiny alebo z angličtiny a ukrajinčiny na účely článku 13 ods. 1 hradí zmluvná strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

Výdavky na tlmočenie a preklad do iných jazykov alebo z iných jazykov hradí priamo žiadajúca zmluvná strana.

Článok 15

Zmeny

Tento rokovací poriadok sa môže zmeniť rozhodnutím podvýboru pre clá v súlade s článkom 83 písm. e) dohody.


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTIE PODVÝBORU EÚ A UKRAJINY PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA č. …

z …,

ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok

PODVÝBOR EÚ A UKRAJINY PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA,

so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1), a najmä na jej článok 211,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 486 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) sa jej časti vrátane pododdielu 3 (Zemepisné označenia) oddielu 2 kapitoly 9 (Duševné vlastníctvo) hlavy IV (Obchod a záležitosti súvisiace s obchodom) predbežne vykonávajú od 1. januára 2016.

(2)

V článku 211 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre zemepisné označenia má monitorovať stav dohody v oblasti zemepisných označení a slúži ako fórum na spoluprácu a dialóg v oblasti zemepisných označení.

(3)

V článku 211 ods. 2 dohody sa stanovuje, že podvýbor pre zemepisné označenia má prijať svoj rokovací poriadok,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa prijíma rokovací poriadok podvýboru pre zemepisné označenia uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V …

Za Podvýbor EÚ a Ukrajiny pre zemepisné označenia

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

PRÍLOHA

ROKOVACÍ PORIADOK PODVÝBORU EÚ A UKRAJINY PRE ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Podvýbor pre zemepisné označenia zriadený podľa článku 211 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda“) pomáha Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu, ako sa uvádza v článku 465 ods. 4 dohody, pri plnení jeho povinností.

2.   Podvýbor pre zemepisné označenia plní svoje povinnosti stanovené v článku 211 dohody.

3.   Podvýbor pre zemepisné označenia sa skladá z úradníkov Európskej komisie a Ukrajiny zodpovedných za záležitosti týkajúce sa zemepisných označení.

4.   Každá zmluvná strana vymenuje vedúceho delegácie, ktorý bude kontaktnou osobou pre všetky záležitosti týkajúce sa podvýboru.

5.   Vedúci delegácií vykonávajú funkciu predsedu v súlade s článkom 2.

6.   Každý vedúci delegácie môže delegovať niektoré alebo všetky úlohy vyplývajúce z jeho funkcie na vymenovaného zástupcu a v takom prípade sa všetky ďalej uvedené odkazy na vedúceho delegácie uplatňujú rovnako na vymenovaného zástupcu.

7.   Na účely tohto rokovacieho poriadku sa uplatňuje vymedzenie pojmu „zmluvné strany“ stanovené v článku 482 dohody.

Článok 2

Predsedníctvo

Zmluvné strany striedavo predsedajú podvýboru pre zemepisné označenia každých 12 mesiacov. Prvé obdobie 12 mesiacov sa začína dňom prvého zasadnutia Rady pre pridruženie a končí sa 31. decembra toho istého roku.

Článok 3

Zasadnutia

1.   Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, podvýbor pre zemepisné označenia sa zíde striedavo v Únii a na Ukrajine na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany, a v každom prípade najneskôr do 90 dní odo dňa podania žiadosti.

2.   Každé zasadnutie podvýboru pre zemepisné označenia zvoláva predseda, a to na deň a miesto, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Predseda vydá oznámenie o zvolaní zasadnutia najneskôr 28 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.   Vždy, keď je to možné, pravidelné zasadnutie podvýboru pre zemepisné označenia sa zvolá v dostatočnom predstihu pred pravidelným zasadnutím Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

4.   Vo výnimočných prípadoch sa zasadnutia podvýboru pre zemepisné označenia môžu uskutočniť s použitím všetkých dohodnutých technických prostriedkov vrátane videokonferencie.

Článok 4

Delegácie

Pred každým zasadnutím musí každá zmluvná strana informovať druhú zmluvnú stranu prostredníctvom sekretariátu podvýboru pre zemepisné označenia stanovenom v článku 5 o plánovanom zložení svojej delegácie.

Článok 5

Sekretariát

Zástupca Európskej komisie a zástupca Ukrajiny, ktorých určia vedúci delegácie, vykonávajú spoločne funkciu tajomníkov podvýboru pre zemepisné označenia a spoločne plnia úlohy sekretariátu a v duchu vzájomnej dôvery a spolupráce.

Článok 6

Korešpondencia

1.   Korešpondencia adresovaná podvýboru pre zemepisné označenia sa posiela tajomníkovi jednej zo zmluvných strán, ktorý následne informuje druhého tajomníka.

2.   Sekretariát zabezpečí, aby sa korešpondencia adresovaná podvýboru pre zemepisné označenia postúpila predsedovi a aby sa v prípade potreby rozposlala v súlade s článkom 7.

3.   Korešpondenciu predsedu podvýboru pre zemepisné označenia posiela zmluvným stranám sekretariát podvýboru pre zemepisné označenia v mene predsedu. Takáto korešpondencia sa v prípade potreby rozposiela v súlade s článkom 7.

Článok 7

Dokumenty

1.   Dokumenty sa rozposielajú prostredníctvom sekretariátu podvýboru pre zemepisné označenia.

2.   Zmluvná strana zašle svoje dokumenty svojmu tajomníkovi. Tajomník zašle uvedené dokumenty tajomníkovi druhej zmluvnej strany.

3.   Tajomník Únie rozposiela dokumenty príslušným zástupcom Únie a kópiu takejto korešpondencie systematicky zasiela tajomníkovi Ukrajiny a tajomníkom Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

4.   Tajomník Ukrajiny rozposiela dokumenty príslušným zástupcom Ukrajiny a kópiu takejto korešpondencie systematicky zasiela tajomníkovi Únie a tajomníkom Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu.

Článok 8

Dôvernosť

Pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak, zasadnutia podvýboru pre zemepisné označenia sú neverejné.

Ak zmluvná strana predloží podvýboru pre zemepisné označenia informácie označené ako dôverné, druhá zmluvná strana zaobchádza s týmito informáciami ako s dôvernými informáciami.

Článok 9

Program zasadnutí

1.   Sekretariát podvýboru pre zemepisné označenia vypracuje predbežný program každého zasadnutia, ako aj návrh operatívnych záverov, ako sa stanovuje v článku 10, a to na základe návrhov zmluvných strán. Predbežný program rokovania obsahuje body, v súvislosti s ktorými dostal sekretariát podvýboru pre zemepisné označenia žiadosť o zaradenie do programu od jednej zo zmluvných strán spolu s príslušnými dokumentmi najneskôr 21 kalendárnych dní pred dňom konania zasadnutia.

2.   Predbežný program spolu s príslušnými dokumentmi sa rozposiela v súlade s článkom 7 najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia.

3.   Na začiatku každého zasadnutia prijme predseda a vedúci druhej delegácie program zasadnutia. Do programu možno zaradiť aj body, ktoré nie sú uvedené v predbežnom programe, ak sa tak zmluvné strany dohodnú.

4.   Predseda môže na základe ad hoc a so súhlasom druhej zmluvnej strany pozvať zástupcov iných orgánov zmluvných strán alebo nezávislých expertov, aby sa zúčastnili na zasadnutiach podvýboru pre zemepisné označenia ako pozorovatelia s cieľom poskytnúť informácie o konkrétnych témach. Zmluvné strany zabezpečia, aby uvedení pozorovatelia dodržiavali všetky požiadavky na zachovávanie dôvernosti.

5.   Predseda môže po konzultáciách so zmluvnými stranami skrátiť lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 s cieľom zohľadniť osobitné okolnosti.

Článok 10

Zápisnica a operatívne závery

1.   Návrh zápisnice z každého zasadnutia vypracujú obidvaja tajomníci spoločne.

2.   V zápisnici sa vo všeobecnosti vo vzťahu ku každému bodu programu uvádzajú tieto informácie:

a)

účastníci zasadnutia, úradníci, ktorí ich sprevádzali a prípadní pozorovatelia, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí;

b)

dokumenty predložené podvýboru pre zemepisné označenia;

c)

vyhlásenia, o ktorých zaznamenanie požiadal podvýbor pre zemepisné označenia, a

d)

v prípade potreby operatívne závery zo zasadnutia podľa odseku 4.

3.   Návrh zápisnice sa predloží na schválenie podvýboru pre zemepisné označenia. Zápisnicu je potrebné schváliť do 28 kalendárnych dní po každom zasadnutí podvýboru pre zemepisné označenia. Kópia schválenej zápisnice sa zašle všetkým adresátom uvedeným v článku 7.

4.   Návrh operatívnych záverov z každého zasadnutia vypracuje tajomník podvýboru pre zemepisné označenia predsedajúcej zmluvnej strany a spolu s programom ho rozpošle zmluvným stranám, zvyčajne najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom zasadnutia. Návrh operatívnych záverov sa v priebehu zasadnutia aktualizuje tak, aby na konci zasadnutia podvýbor pre zemepisné označenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak, prijal operatívne závery, v ktorých sa zohľadňujú následné opatrenia, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Po schválení sa operatívne závery pripoja k zápisnici a ich vykonávanie sa preskúma na nasledujúcom zasadnutí podvýboru pre zemepisné označenia. Na tento účel podvýbor pre zemepisné označenia prijme vzor, ktorý umožní vysledovať každé opatrenie podľa konkrétnej lehoty na jeho vykonanie.

Článok 11

Rozhodnutia

1.   Podvýbor pre zemepisné označenia má právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch stanovených v článku 211 ods. 3 dohody. Uvedené rozhodnutia sa prijímajú na základe konsenzu medzi zmluvnými stranami po ukončení príslušných vnútorných postupov na ich prijatie. Rozhodnutia sú pre zmluvné strany záväzné a zmluvné strany prijmú náležité opatrenia potrebné na ich vykonanie.

2.   Každé rozhodnutie alebo odporúčanie musí podpísať zástupca každej zmluvnej strany. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, zástupcovia podpíšu uvedené dokumenty počas zasadnutia, na ktorom bolo príslušné rozhodnutie prijaté.

3.   Ak sa tak zmluvné strany dohodnú, podvýbor pre zemepisné označenia môže prijímať rozhodnutia písomným postupom po ukončení príslušných vnútorných postupov. Písomný postup pozostáva z úradnej výmeny nót medzi oboma tajomníkmi, ktorí konajú v zmysle dohody zmluvných strán. Na tento účel sa text návrhu rozposiela v súlade s článkom 7, pričom lehota, počas ktorej sa musia oznámiť akékoľvek výhrady alebo zmeny, je najmenej 21 kalendárnych dní. Predseda môže po konzultácii so zmluvnými stranami skrátiť lehoty uvedené v tomto odseku s cieľom zohľadniť osobitné okolnosti. Hneď, ako sa daný text schváli, rozhodnutie podpíše zástupca každej zmluvnej strany.

4.   Akty podvýboru pre zemepisné označenia sa nazývajú „rozhodnutie“. Každé rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia, pokiaľ sa v rozhodnutí nestanovuje inak.

5.   Rozhodnutia podvýboru pre zemepisné označenia overia obaja tajomníci.

6.   Rozhodnutia sa rozpošlú obom zmluvným stranám.

7.   Sekretariát Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu musí byť oboznámený so všetkými rozhodnutiami, správami a inými dohodnutými opatreniami podvýboru pre zemepisné označenia.

8.   Každá zmluvná strana sa môže rozhodnúť, či uverejní rozhodnutia podvýboru pre zemepisné označenia vo svojom úradnom vestníku.

Článok 12

Správy

1.   Podvýbor pre zemepisné označenia podáva správy Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu na každom pravidelnom zasadnutí tohto výboru.

2.   Správy sa prijímajú na základe konsenzu zmluvných strán a nazývajú sa „správy“. Správy sa rozpošlú obom zmluvným stranám.

3.   Postup na prijímanie rozhodnutí uvedený v článku 11 ods. 2 a 3 sa uplatňuje mutatis mutandis na správy.

Článok 13

Jazyky

1.   Pracovnými jazykmi podvýboru pre zemepisné označenia sú angličtina a ukrajinčina.

2.   Pokiaľ sa nerozhodne inak, rokovania podvýboru pre zemepisné označenia vychádzajú z dokumentácie vyhotovenej v uvedených jazykoch.

Článok 14

Výdavky

1.   Každá zmluvná strana hradí všetky výdavky, ktoré jej vznikli v dôsledku účasti na zasadnutiach podvýboru pre zemepisné označenia, a to tak výdavky na personál, cestovné náklady a diéty, ako aj poštovné a telekomunikačné výdavky.

2.   Výdavky na organizáciu zasadnutí a rozmnožovanie dokumentov hradí zmluvná strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

3.   Výdavky na tlmočenie počas zasadnutí a na preklad dokumentov do angličtiny a ukrajinčiny alebo z angličtiny a ukrajinčiny na účely článku 13 ods. 1 hradí zmluvná strana, ktorá je organizátorom zasadnutia.

Výdavky na tlmočenie a preklad do iných jazykov alebo z iných jazykov hradí priamo žiadajúca zmluvná strana.

Článok 15

Zmeny

Tento rokovací poriadok sa môže zmeniť rozhodnutím podvýboru pre zemepisné označenia v súlade s článkom 211 ods. 2 dohody.


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.


3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/61


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/190

z 1. februára 2017,

ktorým sa Francúzsku povoľuje udeľovať výnimky podľa článku 14 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z určitých spoločných pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva týkajúcich sa montáže komponentov

[oznámené pod číslom C(2017) 458]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 7,

keďže:

(1)

Francúzsko oznámilo svoj úmysel udeliť povolenie odchylné od spoločných pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva uvedených v nariadení Komisie (EÚ) č. 1321/2014 (2), ktorými sa vykonáva nariadenie (ES) č. 216/2008. Podľa článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 216/2008 Komisia posúdila potrebu navrhovanej výnimky a úroveň ochrany, ktorá z nej vyplýva, na základe odporúčania Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „EASA“) z 24. septembra 2015 (3).

(2)

Navrhovaná výnimka, ktorú Francúzsko notifikovalo 24. júla 2015, sa týka bodu M.A.501 prílohy I (časť M) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014, v ktorom sa vyžaduje, aby žiadny komponent nebol inštalovaný do lietadla, pokiaľ nebol príslušným spôsobom uvoľnený do prevádzky podľa EASA formulára 1 alebo rovnocenného dokumentu.

(3)

Navrhovaná výnimka sa vzťahuje na montáž motorov R755B2M do lietadla YMF5C s registráciou vo Francúzsku. Tieto lietadlá vyrába spoločnosť WACO Classic Aircraft Corporation so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá je držiteľom typového osvedčenia schváleného EASA s označením EASA.IM.A.055 a výrobného osvedčenia FAA č. 328CE, na základe ktorého je schválená výroba príslušného typu lietadla. Motory R755B2M vyrába firma AIR REPAIR, tiež so sídlom v Spojených štátoch amerických, ktorá je držiteľom typového osvedčenia schváleného EASA s označením EASA.E.092. AIR REPAIR poskytuje spoločnosti WACO Classic Aircraft Corporation motory na účely montáže. Spoločnosť AIR REPAIR však nie je držiteľom výrobného povolenia ani schválenia opravárne podľa FAA 145, preto nemôže iným zákazníkom dodávať motory s formulármi o uvoľnení do prevádzky. Z informácií, ktoré EASA získala, vyplýva, že spoločnosť AIR REPAIR nemá záujem o získanie výrobného povolenia alebo schválenia podľa EASA časť 145.

(4)

Keďže zákazníkom nemožno dodávať nové motory výrobcu AIR REPAIR s formulárom EASA 1 alebo rovnocenným dokumentom, francúzske orgány vysvetlili, že výnimka z požiadavky uvedenej v bode M.A.501 je potrebná na to, aby vlastník lietadla YMF5C, ktorý má v úmysle kúpiť nový motor s výrobným číslom (model) R755B2M, sériové číslo 17819, mohol nechať do uvedeného lietadla vo Francúzsku namontovať tento motor.

(5)

Francúzske orgány vysvetlili, že rovnocennú úroveň ochrany možno dosiahnuť inými prostriedkami. Sú nimi požiadavka, aby výrobca lietadla poskytol vyhlásenie, že namontované motory sú podobné motorom, ktoré by montoval na svojej výrobnej linke, a požiadavka, aby uvedené motory montoval kvalifikovaný personál v súlade s platnou príručkou na údržbu lietadla, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie o demontáži a montáži týchto motorov.

(6)

Na základe odporúčania EASA vydaného 24. septembra 2015 sa Komisia domnieva, že týmito inými prostriedkami možno dosiahnuť rovnocennú úroveň ochrany ako uplatňovaním bodu M.A.501 prílohy I (časť M) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014. Francúzsko by preto malo mať právo udeliť navrhovanú výnimku.

(7)

V súlade s článkom 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 216/2008 rozhodnutie Komisie o tom, že členský štát môže udeliť navrhovanú odchýlku, musí byť oznámené všetkým členským štátom, ktoré budú takisto oprávnené uplatňovať dané opatrenie. Toto rozhodnutie by preto malo byť určené všetkým členským štátom. Opis tejto výnimky, ako aj k nej pripojené podmienky by mali ostatným členským štátom umožniť uplatňovať uvedené opatrenie, ak sa nachádzajú v rovnakej situácii, a to bez toho, aby si to vyžadovalo ďalšie rozhodnutie Komisie. Ak členské štáty uplatňujú toto opatrenie, mali by si v súlade s článkom 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008 vymieňať informácie o jeho uplatňovaní, keďže toto uplatňovanie môže mať vplyv aj mimo členských štátov, ktoré výnimku udelia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Francúzsko môže udeľovať povolenia odchylné od požiadaviek bodu M.A.501 prílohy I (časť M) k nariadeniu (EÚ) č. 1321/2014 vlastníkom lietadla YMF5C vyrobeného spoločnosťou WACO Classic Aircraft Corporation, ktorí majú v úmysle kúpiť motory R755B2M a namontovať ich do svojich lietadiel, pokiaľ výrobca poskytol vyhlásenie, že tieto motory sú podobné motorom, ktoré by boli namontované na jeho výrobnej linke, a pokiaľ tieto motory montuje kvalifikovaný personál v súlade s platnou príručkou na údržbu lietadla obsahujúcou potrebné informácie o demontáži a montáži motorov.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 1. februára 2017

Za Komisiu

Violeta BULC

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17.12.2014, s. 1).

(3)  EASA, vec 2015/87 – odporúčanie č. FR/18/2015 – list EASA č. 2015(D)54366.


3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/63


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/191

z 1. februára 2017,

ktorým sa mení rozhodnutie 2010/166/EÚ s cieľom zaviesť nové technológie a frekvenčné pásma pre služby mobilnej komunikácie na palubách plavidiel (služby MCV) v Európskej únii

[oznámené pod číslom C(2017) 450]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2010/166/EÚ (2) sa stanovujú technické a prevádzkové podmienky potrebné na používanie GSM na palubách plavidiel (služby MCV) v Únii.

(2)

Vývoj zdokonalených komunikačných prostriedkov vďaka technickému pokroku môže všetkým občanom zlepšiť možnosti pripojenia kdekoľvek a kedykoľvek, v súlade s programom politiky rádiového frekvenčného spektra zriadeným rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 243/2012/EÚ (3), a prispieť k realizácii digitálneho jednotného trhu. Okrem toho by sa frekvenčné spektrum malo využívať v súlade so zásadami technologickej neutrality a neutrality služieb stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (4).

(3)

V rozhodnutí 2010/166/EÚ sa členské štáty vyzývajú, aby sledovali, ako systémy zabezpečujúce služby MCV v ich teritoriálnych moriach využívajú pásma 900 MHz a 1 800 MHz, predovšetkým z hľadiska pretrvávajúceho významu všetkých podmienok v danom rozhodnutí a prípady škodlivého rušenia. Zároveň sa od členských štátov vyžaduje, aby Komisii predložili správu o svojich zisteniach, a Komisia v prípade potreby rozhodnutie 2010/166/EÚ preskúma.

(4)

Správy, ktoré členské štáty Komisii predložili, jasne potvrdzujú potrebu povoliť nové komunikačné technológie pre služby MCV.

(5)

Na uľahčenie ďalšieho zavádzania aplikácií MCV v Únii udelila Komisia 16. novembra 2015 Európskej konferencii poštových a telekomunikačných administratív (ďalej len „CEPT“) v súlade s článkom 4 ods. 2 rozhodnutia č. 676/2002/ES mandát na preskúmanie možnosti koexistencie zariadení na mori využívajúcich technológiu LTE a pozemských elektronických komunikačných sietí využívajúcich pásma 1 710 – 1 785/1 805 – 1 880 MHz a 2 500 – 2 570/2 620 – 2 690 MHz, ako aj možnosti koexistencie zariadení na mori využívajúcich technológiu UMTS a pozemských elektronických komunikačných sietí využívajúcich pásma 1 920 – 1 980/2 110 – 2 170 MHz.

(6)

V nadväznosti na tento mandát CEPT prijala 17. júna 2016 správu č. 62, v ktorej konštatuje, že pri splnení príslušných technických podmienok by bolo možné prevádzkovať MCV s použitím technológie LTE v pásmach 1 710 – 1 785/1 805 – 1 880 MHz a 2 500 – 2 570/2 620 – 2 690 MHz a technológie UMTS v pásme 1 920 – 1 980/2 110 – 2 170 MHz. Rozhodnutie 2010/166/EÚ by sa preto malo na základe výsledkov správy CEPT č. 62 zmeniť tak, aby zahŕňalo uvedené technológie a frekvencie a umožnilo používanie systémov založených na týchto technológiách na palubách plavidiel.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v prílohe, a s cieľom chrániť iné povolené využitia frekvenčného spektra môžu členské štáty zaviesť ďalšie geografické obmedzenia na prevádzku systému MCV v ich teritoriálnych moriach.

(8)

Vzhľadom na význam technológií UMTS a LTE pre bezdrôtovú komunikáciu v Únii by sa možnosť využívať systémy MCV LTE a MCV UMTS podľa tohto rozhodnutia mala začať uplatňovať čo najskôr, a najneskôr šesť mesiacov po dátume oznámenia tohto rozhodnutia.

(9)

Technické špecifikácie MCV by sa mali naďalej preskúmavať v záujme zohľadnenia technologického pokroku.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rádiové frekvenčné spektrum,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2010/166/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Účelom tohto rozhodnutia je harmonizovať technické podmienky dostupnosti a efektívneho využívania frekvenčných pásiem 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz, 2 600 MHz pre systémy zabezpečujúce služby mobilnej komunikácie na palube plavidiel v teritoriálnych moriach v Únii.“

2.

Článok 2 sa mení takto:

a)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

‚služby mobilnej komunikácie na palube plavidiel (služby MCV)‘ sú elektronické komunikačné služby podľa vymedzenia pojmu v článku 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (*1), ktoré podniky poskytujú s cieľom umožniť osobám na palube plavidiel komunikovať prostredníctvom verejných komunikačných sietí pomocou systému, na ktorý sa vzťahuje článok 3, bez toho, aby sa muselo vytvoriť priame spojenie s pozemnými mobilnými službami;

(*1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).“"

b)

Bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

‚vysielacia a príjímacia základňová stanica plavidla (ZS plavidla)‘ je mobilná základňová stanica typu „picocell“ umiestnená na plavidle, ktorá podporuje služby GSM, LTE alebo UMTS spĺňajúce podmienky prílohy k tomuto rozhodnutiu;“

c)

Dopĺňajú sa tieto body:

„8.

‚pásma 1 900/2 100 MHz‘ znamenajú pásmo 1 920 – 1 980 MHz pre vzostupné prepojenie (koncová stanica ako vysielač a základňová stanica ako prijímač) a pásmo 2 110 – 2 170 MHz pre zostupné prepojenie (základňová stanica ako vysielač a koncová stanica ako prijímač);

9.

‚pásmo 2 600 MHz‘ je pásmo 2 500 – 2 570 MHz pre vzostupné prepojenie (koncová stanica ako vysielač a základňová stanica ako prijímač) a pásmo 2 620 – 2 690 MHz pre zostupné prepojenie (základňová stanica ako vysielač a koncová stanica ako prijímač);

10.

‚systém LTE‘ je elektronická komunikačná sieť v zmysle vymedzenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2011/251/EÚ (*2);

11.

‚systém UMTS‘ je elektronická komunikačná sieť v zmysle vymedzenia v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu 2011/251/EÚ.

(*2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/251/EÚ z 18. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/766/ES o harmonizácii frekvenčných pásiem 900 MHz a 1 800 MHz využívaných v rámci pozemných systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie celoeurópskych služieb elektronickej komunikácie v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 106, 27.4.2011, s. 9)“."

3.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Členské štáty sprístupnia minimálne 2 MHz spektra vo vzostupnom smere a 2 MHz zodpovedajúceho párového spektra v zostupnom smere v pásme 900 MHz a/alebo 1 800 MHz pre systémy GSM zabezpečujúce služby MCV bez nároku na ochranu a bez rušenia v ich teritoriálnych moriach;

2.   Členské štáty čo najskôr, ale najneskôr šesť mesiacov po dátume oznámenia tohto rozhodnutia, sprístupnia 5 MHz spektra vo vzostupnom smere a 5 MHz zodpovedajúceho párového spektra v zostupnom smere v pásmach 1 900/2 100 MHz pre systémy UMTS a v pásmach 1 800 MHz a 2 600 MHz pre systémy LTE zabezpečujúce služby MCV bez nároku na ochranu a bez rušenia v ich teritoriálnych moriach.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby systémy, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2, spĺňali podmienky stanovené v prílohe.“

4.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Členské štáty musia sledovať využívanie uvedených frekvenčných pásiem systémami zabezpečujúcimi služby MCV v ich teritoriálnych moriach, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 a 2, predovšetkým z hľadiska pretrvávajúceho významu všetkých podmienok stanovených v článku 3 tohto rozhodnutia a prípadov škodlivého rušenia.“

5.

Príloha sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 1. februára 2017

Za Komisiu

Andrus ANSIP

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2010/166/EÚ z 19. marca 2010 o harmonizovaných podmienkach využívania rádiového frekvenčného spektra na poskytovanie služieb mobilnej komunikácie na palubách plavidiel (služby MCV) v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 72, 20.3.2010, s. 38).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Podmienky, ktoré musia spĺňať systémy zabezpečujúce služby MCV v teritoriálnych moriach členských štátov Európskej únie, aby sa predišlo škodlivému rušeniu pozemných mobilných sietí

1.   Podmienky, ktoré musia spĺňať GSM systémy prevádzkované v pásme 900 MHz a 1 800 MHz zabezpečujúce služby MCV v teritoriálnych moriach členských štátov, aby sa predišlo škodlivému rušeniu pozemných mobilných sietí

Musia byť splnené tieto podmienky:

a)

Systém zabezpečujúci služby MCV sa nesmie používať vo vzdialenosti menšej ako dve námorné míle (1) od základnej čiary, ako sa vymedzilo v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve.

b)

Vo vzdialenosti väčšej ako dve námorné míle, ale menšej ako dvanásť námorných míľ od základnej čiary sa používa(-jú) výlučne interiérová(-é) anténa(-y) ZS plavidla.

c)

Hraničné hodnoty, ktoré treba stanoviť pre mobilné koncové zariadenia, keď sa používajú na plavidlách a pre ZS plavidla:

Parameter

Opis

Prenosový výkon/hustota výkonu

Pri mobilných koncových zariadeniach používaných na palube plavidiel a ovládaných ZS plavidla v pásme 900 MHz, maximálny vyžiarený výstupný výkon:

5 dBm

Pri mobilných koncových zariadeniach používaných na palube plavidiel a ovládaných ZS plavidla v pásme 1 800 MHz, maximálny vyžiarený výstupný výkon:

0 dBm

Pri základných staniciach na palube plavidiel maximálna nameraná hustota výkonu vo vonkajšom priestore plavidla vzhľadom na zisk meracej antény v hodnote 0 dBi:

– 80 dBm/200 kHz

Pravidlá prístupu ku kanálu a jeho obsadenia

Používajú sa techniky zníženia rušenia, ktoré zabezpečujú minimálne rovnocenný výkon ako tieto faktory zníženia rušenia založené na normách GSM:

vo vzdialenosti dve až tri námorné míle od základnej čiary sa citlivosť prijímača a hraničná hodnota odpojenia (ACCMIN (2) a minimálny stupeň RXLEV (3) mobilných koncových zariadení používaných na palube plavidla musia rovnať alebo byť vyššie ako – 70 dBm/200 kHz a vo vzdialenosti tri až dvanásť námorných míľ od základnej čiary sa musia rovnať alebo byť vyššie ako – 75 dBm/200 kHz;

nespojitý prenos (4) sa aktivuje vo vzostupnom prepojení systému MCV,

hodnotu časového predstihu (5) ZS plavidla treba nastaviť na minimum.

2.   Podmienky, ktoré musia spĺňať UMTS systémy v pásmach 1 900/2 100 MHz zabezpečujúce služby MCV v teritoriálnych moriach členských štátov, aby sa predišlo škodlivému rušeniu pozemných mobilných sietí

Musia byť splnené tieto podmienky:

a)

Systém zabezpečujúci služby MCV sa nesmie používať vo vzdialenosti menšej ako dve námorné míle od základnej čiary, ako sa vymedzilo v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve.

b)

Vo vzdialenosti väčšej ako dve námorné míle, ale menšej ako dvanásť námorných míľ od základnej čiary sa používa(-jú) výlučne interiérová(-é) anténa(-y) ZS plavidla.

c)

Použiť možno iba šírku pásma do 5 MHz (duplex).

d)

Hraničné hodnoty, ktoré treba stanoviť pre mobilné koncové zariadenia, keď sa používajú na plavidlách a pre ZS plavidla:

Parameter

Opis

Prenosový výkon/hustota výkonu

Pri mobilných koncových zariadeniach vysielajúcich v pásme 1 900 MHz používaných na palube plavidiel a ovládaných ZS plavidla vysielajúcou v pásme 2 100 MHz, maximálny vyžiarený výstupný výkon:

0 dBm/5 MHz

Emisie na palube

Emisie zo ZS plavidla na palube sa musia rovnať alebo byť nižšie ako – 102 dBm/5 MHz (spoločný pilotný kanál)

Pravidlá prístupu ku kanálu a jeho obsadenia

Vo vzdialenosti väčšej ako dve námorné míle, ale menšej ako dvanásť námorných míľ od základnej čiary musia byť kvalitatívne kritériá (minimálna požadovaná úroveň prijatého signálu v bunke) rovné alebo vyššie ako:

– 87 dBm/5 MHz

Časovač voľby verejnej pozemnej mobilnej siete sa nastaví na 10 minút.

Hodnota parametra časového predstihu sa nastaví na hodnotu zodpovedajúcu dosahu bunky 600 m pri použití anténového systému na distribúciu signálu pre MCV.

Časovač odpojenia pri nečinnosti používateľa v rámci protokolu riadenia rádiových prostriedkov (RRC) sa nastaví na 2 sekundy.

Nastavenie voči pozemným sieťam

Stredná nosná frekvencia pre MCV sa nesmie nastaviť na nosné frekvencie pozemných sietí.

3.   Podmienky, ktoré musia spĺňať LTE systémy v pásme 1 800 MHz a v pásme 2 600 MHz zabezpečujúce služby MCV v teritoriálnych moriach členských štátov, aby sa predišlo škodlivému rušeniu pozemných mobilných sietí

Musia byť splnené tieto podmienky:

a)

Systém zabezpečujúci služby MCV sa nesmie používať vo vzdialenosti menšej ako štyri námorné míle od základnej čiary, ako sa vymedzilo v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve.

b)

Vo vzdialenosti väčšej ako štyri námorné míle, ale menšej ako dvanásť námorných míľ od základnej čiary sa používa(-jú) výlučne interiérová(-é) anténa(-y) ZS plavidla.

c)

V každom frekvenčnom pásme (1 800 MHz a 2 600 MHz) možno použiť iba šírku pásma do 5 MHz (duplex).

d)

Hraničné hodnoty, ktoré treba stanoviť pre mobilné koncové zariadenia, keď sa používajú na plavidlách a pre ZS plavidla:

Parameter

Opis

Prenosový výkon/hustota výkonu

Pri mobilných koncových zariadeniach používaných na palube plavidiel a ovládaných ZS plavidla v pásme 1 800 MHz a v pásme 2 600 MHz, maximálny vyžiarený výstupný výkon:

0 dBm

Emisie na palube

Emisie zo ZS plavidla na palube sa musia rovnať alebo byť nižšie ako – 98 dBm/5 MHz (ekvivalent – 120 dBm/15 kHz).

Pravidlá prístupu ku kanálu a jeho obsadenia

Vo vzdialenosti väčšej ako štyri námorné míle, ale menšej ako dvanásť námorných míľ od základnej čiary musia byť kvalitatívne kritériá (minimálna požadovaná úroveň prijatého signálu v bunke) rovné alebo vyššie ako – 83 dBm/5 MHz (ekvivalent – 105 dBm/15 kHz)

Časovač voľby verejnej pozemnej mobilnej siete sa nastaví na 10 minút.

Hodnota parametra časového predstihu sa nastaví na hodnotu zodpovedajúcu dosahu bunky 400 m pri použití anténového systému na distribúciu signálu pre MCV.

Časovač odpojenia pri nečinnosti používateľa v rámci protokolu riadenia rádiových prostriedkov (RRC) sa nastaví na 2 sekundy.

Nastavenie voči pozemným sieťam

Stredná nosná frekvencia pre MCV sa nesmie nastaviť na nosné frekvencie pozemných sietí.“


(1)  Jedna námorná míľa = 1 852 metrov.

(2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN), ako je opísané v norme GMS ETSI TS 144 018.

(3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL), ako je opísané v norme GSM ETSI TS 148 008.

(4)  Nespojitý prenos alebo DTX, ako je opísané v norme GSM ETSI TS 148 008.

(5)  Časový predstih, ako je opísané v norme GSM ETSI TS 144 018.


Korigendá

3.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/69


Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2016/2240 z 12. decembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/389/SZBP o misii Európskej únie na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR)

( Úradný vestník Európskej únie L 337 z 13. decembra 2016 )

Na strane 18 v článku 1 bode 1:

namiesto:

„1.

V názve a v celom texte sa názov ‚EUCAP NESTOR‘ nahrádza názvom ‚EUCAP Somalia‘.“

má byť:

„1.

Názov sa nahrádza názvom ‚rozhodnutie Rady 2012/389/SZBP zo 16. júla 2012 o misii Európskej únie na budovanie kapacít v Somálsku (EUCAP Somalia)‘ a v celom texte sa názov ‚EUCAP NESTOR‘ nahrádza názvom ‚EUCAP Somalia‘.“