ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 13

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
17. januára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/53 zo 14. decembra 2016 o povolení látok butan-1-ol, hexan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldehyd, propanal, butanal, pentanal, hexanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoxyetán, kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina propionová, kyselina valérová, kyselina hexánová, kyselina oktánová, kyselina dekánová, kyselina dodekánová, kyselina olejová, kyselina hexadekánová, kyselina tetradekánová, kyselina heptánová, kyselina nonánová, etylacetát, propylacetát, butylacetát, hexylacetát, oktylacetát, nonylacetát, decylacetát, dodecylacetát, heptylacetát, metylacetát, metylbutyrát, butylbutyrát, pentylbutyrát, hexylbutyrát, oktylbutyrát, etyldekanát, etylhexanát, propylhexanát, pentylhexanát, hexylhexanát, metylhexanát, etylester kyseliny mravčej, etyldodekanát, etyltetradekanát, etylnonanát, etyloktanát, etylpropionát, metylpropionát, etylvalerát, butylvalerát, etylhex-3-enát, etylhexadekanát, etyltrans-2-butenát, etylundekanát, butylizovalerát, hexylizobutyrát, metyl 2-metylbutyrát, hexyl 2-metylbutyrát, trietylcitrát, hexylizovalerát a metyl 2-metylvalerát ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/54 zo 14. decembra 2016 o povolení látok 2-metylpropan-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetyloktan-1-ol, 2-etylhexan-1-ol, 2-metylpropanal, 3-metylbutanal, 2-metylbutyraldehyd, kyselina 3-metylbutánová, kyselina 2-metylvalérová, kyselina 2-etylbutánová, kyselina 2-metylbutánová, kyselina 2-metylheptánová, kyselina 4-metylnonánová, kyselina 4-metyloktánová, izobutylacetát, izobutylbutyrát, 3-metylbutylhexanát, 3-metylbutyldodekanát, 3-metylbutyloktanát, 3-metylbutylpropionát, 3-metylbutylformiát, glyceryltributyrát, izobutylizobutyrát, izopentylizobutyrát, izobutylizovalerát, izopentyl 2-metylbutyrát, 2-metylbutylizovalerát a 2-metylbutylbutyrát ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

80

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/55 zo 14. decembra 2016 o povolení látok oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-ón, pentan-2-ón, 6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón, nonan-3-ón, dekan-2-ón a izopropyl tetradekanoát ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

112

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/56 zo 14. decembra 2016 o povolení kyseliny mliečnej, kyseliny 4-oxopentánovej, kyseliny jantárovej, kyseliny fumarovej, etyl-acetoacetátu, etyl-laktátu, butyl-laktátu, etyl-4-oxopentanoátu, dietyl-sukcinátu, dietyl-malonátu, butyl-O-butanoylaktátu, (Z)-hex-3-én-1-yl-laktátu, hexyl-2-hydroxypropanoátu, butano-4-laktónu, dekán-5-olidu, 6-hexyltetrahydro-2H-pyrán-2-ónu, pentano-4-laktónu, 6-butyltetrahydro-2H-pyrán-2-ónu, 6-propyl-tetrahydro-2H-pyrán-2-ónu, heptán-4-olidu a hexán-4-olidu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

129

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/57 zo 14. decembra 2016 o povolení 1,8-cineolu, 3,4-dihydrokumarínu a 2-(2-metyl-propén-1-yl)-4-metyl-tetrahydropyránu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

153

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/58 zo 14. decembra 2016 o povolení látok alfaterpineol, nerolidol, 2-(4-metylfenyl) propan-2-ol, terpineol a linalyl acetát ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

159

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/59 zo 14. decembra 2016 o povolení 2-fenyl-1,1-dimetoxyetánu, fenetyl formiátu, fenetyl-oktanoátu, fenetyl-2-metylbutanoátu, (2-fenyletyl)-2-metylbutanoátu a fenetyl-benzoátu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

167

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/60 zo 14. decembra 2016 o povolení izoeugenolu ako kŕmnej doplnkovej látky pre spoločenské zvieratá, ošípané, prežúvavce a kone s výnimkou koní určených na produkciu mlieka na ľudskú spotrebu ( 1 )

177

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/61 zo 14. decembra 2016 o povolení 4-alyl-2,6-dimetoxyfenolu a eugenyl acetátu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat okrem rýb a hydiny ( 1 )

181

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/62 zo 14. decembra 2016 o povolení 3-(metylsulfanyl)propanálu, metyl-3-(metylsulfanyl)propanoátu, prop-2-én-1-tiolu, dimetylsulfidu, dibutylsulfidu, dialyldisulfidu, dialyltrisulfidu, dimetyltrisulfidu, dipropyldisulfidu, alyl-izotiokyanátu, dimetyldisulfidu, 2-metylbenzéntiolu, S-metyl-butántioátu, alyl(metyl)disulfidu, 3-(metylsulfanyl)propanolu, 3-(metylsulfanyl)hexán-1-olu, propán-1-tiolu, dialylsulfidu, metyl[(metylsulfanyl)metyl]sulfidu, 2-metyl-2-(metyldisulfanyl)propanálu, 2-metylpropán-1-tiolu, dimetylsulfoxidu, propán-2-tiolu, 3,5-dimetyl-1,2,4-tritiolánu a 2-metyl-4-propyl-1,3-oxatiánu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

186

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/63 zo 14. decembra 2016 o povolení benzylalkoholu, 4-izopropylbenzylalkoholu, benzaldehydu, 4-izopropylbenzaldehydu, 2-hydroxybenzaldehydu, 4-metylbenzaldehydu, 2-metoxybenzaldehydu, kyseliny benzoovej, benzyl-acetátu, benzyl-butyrátu, benzyl-formiátu, benzyl-propionátu, benzyl-hexanoátu, benzyl-2-metylbutanoátu, benzyl-3-metylbutanoátu, hexyl-2-hydroxybenzoátu, benzyl-fenylacetátu, metyl-benzoátu, etyl-benzoátu, izopentyl-benzoátu, pentyl 2-hydroxybenzoátu a izobutyl-benzoátu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat a 3,4-dimetoxybenzaldehydu a kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoovej ako kŕmnych doplnkových látok pre určité druhy zvierat ( 1 )

214

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/64 zo 14. decembra 2016 o povolení kyseliny glycyrizínovej, amoniakovanej, ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

242

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/65 zo 14. decembra 2016 o povolení látok 1-izopropyl-4-metylbenzén, pin-2(10)-én, pin-2(3)-én, beta-karyofylén, kamfén, 1-izopropenyl-4-metylbenzén, delta-3-karén a d-limonén ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

246

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/66 zo 14. decembra 2016 o povolení kyseliny tanínovej ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

259

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

17.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 13/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/53

zo 14. decembra 2016

o povolení látok butan-1-ol, hexan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldehyd, propanal, butanal, pentanal, hexanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoxyetán, kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina propionová, kyselina valérová, kyselina hexánová, kyselina oktánová, kyselina dekánová, kyselina dodekánová, kyselina olejová, kyselina hexadekánová, kyselina tetradekánová, kyselina heptánová, kyselina nonánová, etylacetát, propylacetát, butylacetát, hexylacetát, oktylacetát, nonylacetát, decylacetát, dodecylacetát, heptylacetát, metylacetát, metylbutyrát, butylbutyrát, pentylbutyrát, hexylbutyrát, oktylbutyrát, etyldekanát, etylhexanát, propylhexanát, pentylhexanát, hexylhexanát, metylhexanát, etylester kyseliny mravčej, etyldodekanát, etyltetradekanát, etylnonanát, etyloktanát, etylpropionát, metylpropionát, etylvalerát, butylvalerát, etylhex-3-enát, etylhexadekanát, etyltrans-2-butenát, etylundekanát, butylizovalerát, hexylizobutyrát, metyl 2-metylbutyrát, hexyl 2-metylbutyrát, trietylcitrát, hexylizovalerát a metyl 2-metylvalerát ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky butan-1-ol, hexan-1-ol, oktan-1-ol, nonan-1-ol, dodekan-1-ol, heptan-1-ol, dekan-1-ol, pentan-1-ol, etanol, acetaldehyd, propanal, butanal, pentanal, hexanal, oktanal, dekanal, dodekanal, nonanal, heptanal, undekanal, 1,1-dietoxyetán, kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina propionová, kyselina valérová, kyselina hexánová, kyselina oktánová, kyselina dekánová, kyselina dodekánová, kyselina olejová, kyselina hexadekánová, kyselina tetradekánová, kyselina heptánová, kyselina nonánová, etylacetát, propylacetát, butylacetát, hexylacetát, oktylacetát, nonylacetát, decylacetát, dodecylacetát, heptylacetát, metylacetát, metylbutyrát, butylbutyrát, pentylbutyrát, hexylbutyrát, oktylbutyrát, etyldekanát, etylhexanát, propylhexanát, pentylhexanát, hexylhexanát, metylhexanát, etylester kyseliny mravčej, etyldodekanát, etyltetradekanát, etylnonanát, etyloktanát, etylpropionát, metylpropionát, etylvalerát, butylvalerát, etylhex-3-enát, etylhexadekanát, etyltrans-2-butenát, etylundekanát, butylizovalerát, hexylizobutyrát, metyl 2-metylbutyrát, hexyl 2-metylbutyrát, trietylcitrát, hexylizovalerát a metyl 2-metylvalerát, ďalej len „dotknuté látky“, boli v súlade so smernicou 70/524/EHS povolené ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat bez časového obmedzenia. Uvedené výrobky boli v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003 následne zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok ako jestvujúce výrobky.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie dotknutých látok ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat. Žiadateľ požiadal o zaradenie týchto doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 12. marca 2013 (3) k záveru, že dotknuté látky nemajú za navrhovaných podmienok použitia v krmivách nežiaduce účinky na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani na životné prostredie. Úrad ďalej dospel k záveru, že uvedené látky sú ochucujúce činidlá povolené na potravinárske účely, v prípade ktorých je účinnosť preukázaná tým, že doplnková látka má pri použití v krmivách podobnú funkciu ako pri použití v potravinách.

(5)

Úrad dospel k záveru, že ak sa prijmú primerané ochranné opatrenia, v prípade používateľov nevzniknú žiadne bezpečnostné riziká. Úrad nepovažuje za potrebné stanovovať osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia dotknutých látok vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedených látok by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu. Pre uvedené látky by sa mal stanoviť maximálny odporúčaný obsah. Uvedené látky sa môžu používať v kŕmnych zmesiach následne podávaných s vodou.

(7)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžitú zmenu podmienok pre povolenie dotknutých látok, je vhodné umožniť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako kŕmne doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1.   Látky špecifikované v prílohe a premixy obsahujúce uvedené látky, ktoré sú vyrobené a označené pred 6. augustom 2017 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2017, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2.   Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látky špecifikované v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred 6. februárom 2018 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2017, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré sú určené na produkciu potravín.

3.   Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látky špecifikované v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred 6. februárom 2019 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2017, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré nie sú určené na produkciu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2013 11(4):3169.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Ďalšie ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny

2b02004

Butan-1-ol

Zloženie doplnkovej látky

Butan-1-ol

Charakteristika účinnej látky

Butan-1-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99,5 %

Chemický vzorec: C4H10O

Číslo CAS: 71-36-3

FLAVIS 02.004

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie butan-1-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b02005

Hexan-1-ol

Zloženie doplnkovej látky

Hexan-1-ol

Charakteristika účinnej látky

Hexan-1-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 96,5 %

Chemický vzorec: C6H14O

Číslo CAS: 111-27-3

FLAVIS 02.005

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie hexan-1-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b02006

Oktan-1-ol

Zloženie doplnkovej látky

Oktan-1-ol

Charakteristika účinnej látky

Oktan-1-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C8H18O

Číslo CAS: 111-87-5

FLAVIS 02.006

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie oktan-1-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b02007

Nonan-1-ol

Zloženie doplnkovej látky

Nonan-1-ol

Charakteristika účinnej látky

Nonan-1-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C9H20O

Číslo CAS: 143-08-8

FLAVIS 02.007

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie nonan-1-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b02008

Dodekan-1-ol

Zloženie doplnkovej látky

Dodekan-1-ol

Charakteristika účinnej látky

Dodekan-1-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C12H26O

Číslo CAS: 112-53-8

FLAVIS 02.008

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie dodekan-1-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b02021

Heptan-1-ol

Zloženie doplnkovej látky

Heptan-1-ol

Charakteristika účinnej látky

Heptan-1-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C7H16O

Číslo CAS: 111-70-6

FLAVIS 02.021

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie heptan-1-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b02024

Dekan-1-ol

Zloženie doplnkovej látky

Dekan-1-ol

Charakteristika účinnej látky

Dekan-1-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C10H22O

Číslo CAS: 112-30-1

FLAVIS 02.024

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie dekan-1-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b02040

Pentan-1-ol

Zloženie doplnkovej látky

Pentan-1-ol

Charakteristika účinnej látky

Pentan-1-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C5H12O

Číslo CAS: 71-41-0

FLAVIS 02.040

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie pentan-1-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b02078

Etanol

Zloženie doplnkovej látky

Etanol

Charakteristika účinnej látky

Etanol

vyrobený chemickou syntézou alebo enzymatickým kvasením

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C2H6O

Číslo CAS: 64-17-5

FLAVIS 02.078

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etanolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05001

Acetaldehyd

Zloženie doplnkovej látky

Acetaldehyd

Charakteristika účinnej látky

Acetaldehyd

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99 %

Chemický vzorec: C2H4O

Číslo CAS: 75-07-0

FLAVIS 05.001

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie acetaldehydu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05002

Propanal

Zloženie doplnkovej látky

Propanal

Charakteristika účinnej látky

Propanal

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C3H6O

Číslo CAS: 123-38-6

FLAVIS 05.002

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie propanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05003

Butanal

Zloženie doplnkovej látky

Butanal

Charakteristika účinnej látky

Butanal

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C6H8O

Číslo CAS: 123-72-8

FLAVIS 05.003

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie butanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05005

Pentanal

Zloženie doplnkovej látky

Pentanal

Charakteristika účinnej látky

Pentanal

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C5H10O

Číslo CAS: 110-62-3

FLAVIS 05.005

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie pentanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05008

Hexanal

Zloženie doplnkovej látky

Hexanal

Charakteristika účinnej látky

Hexanal

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C6H12O

Číslo CAS: 66-25-1

FLAVIS 05.008

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie hexanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05009

Oktanal

Zloženie doplnkovej látky

Oktanal

Charakteristika účinnej látky

Oktanal

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 92 %

Chemický vzorec: C8H16O

Číslo CAS: 124-13-0

FLAVIS 05.009

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie oktanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05010

Dekanal

Zloženie doplnkovej látky

Dekanal

Charakteristika účinnej látky

Dekanal

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 92 %

Chemický vzorec: C10H20O

Číslo CAS: 112-31-2

FLAVIS 05.010

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie dekanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05011

Dodekanal

Zloženie doplnkovej látky

Dodekanal

Charakteristika účinnej látky

Dodekanal

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 92 %

Chemický vzorec: C12H24O

Číslo CAS: 112-54-9

FLAVIS 05.011

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie dodekanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05025

Nonanal

Zloženie doplnkovej látky

Nonanal

Charakteristika účinnej látky

Nonanal

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 92 %

Chemický vzorec: C9H18O

Číslo CAS: 124-19-6

FLAVIS 05.025

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie nonanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05031

Heptanal

Zloženie doplnkovej látky

Heptanal

Charakteristika účinnej látky

Heptanal

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 92 %

Chemický vzorec: C7H14O

Číslo CAS: 111-71-7

FLAVIS 05.031

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie heptanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05034

Undekanal

Zloženie doplnkovej látky

Undekanal

Charakteristika účinnej látky

Undekanal

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 92 %

Chemický vzorec: C11H22O

Číslo CAS: 112-44-7

FLAVIS 05.034

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie undekanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b06001

1,1-dietoxyetán

Zloženie doplnkovej látky

1,1-dietoxyetán

Charakteristika účinnej látky

1,1-dietoxyetán

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C6H14O2

Číslo CAS: 105-57-7

FLAVIS 06.001

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie 1,1-dietoxyetánu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08001

Kyselina mravčia

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina mravčia

Charakteristika účinnej látky

Kyselina mravčia

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: CH2O2

Číslo CAS: 64-18-6

FLAVIS 08.001

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny mravčej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

 

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08002

Kyselina octová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina octová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina octová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99,5 %

Chemický vzorec: C2H4O2

Číslo CAS: 64-19-7

FLAVIS 08.002

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny octovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

1k280

Kyselina propionová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina propionová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina propionová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99,5 %

Neprchavé rezíduum ≤ 0,01 % po vysušení pri 140 °C do konštantnej hmotnosti

Aldehydy ≤ 0,1 %, vyjadrené ako formaldehyd

Chemický vzorec: C3H6O2

Číslo CAS: 79-09-4

FLAVIS 08.003

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny propionovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08007

Kyselina valérová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina valérová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina valérová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99 %

Chemický vzorec: C5H10O2

Číslo CAS: 109-52-4

FLAVIS 08.007

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny valérovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08009

Kyselina hexánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina hexánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina hexánová

vyrobená chemickou modifikáciou extrahovaných tukov

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C6H12O2

Číslo CAS: 142-62-1

FLAVIS 08.009

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny hexánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 25 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08010

Kyselina oktánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina oktánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina oktánová

vyrobená kvasením s následnou frakčnou destiláciou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C8H16O2

Číslo CAS: 124-07-2

FLAVIS 08.010

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny oktánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08011

Kyselina dekánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina dekánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina dekánová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C10H20O2

Číslo CAS: 334-48-5

FLAVIS 08.011

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny dekánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08012

Kyselina dodekánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina dodekánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina dodekánová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 90 %

Chemický vzorec: C12H24O2

Číslo CAS: 143-07-7

FLAVIS 08.012

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny dodekánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08013

Kyselina olejová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina olejová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina olejová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 90 %

Chemický vzorec: C18H34O2

Číslo CAS: 112-80-1

FLAVIS 08.013

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny olejovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08014

Kyselina hexadekánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina hexadekánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina hexadekánová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 80 %

Chemický vzorec: C16H32O2

Číslo CAS: 57-10-3

FLAVIS 08.014

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny hexadekánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08016

Kyselina tetradekánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina tetradekánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina tetradekánová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 94 %

Chemický vzorec: C14H28O2

Číslo CAS: 544-63-8

FLAVIS 08.016

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny tetradekánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08028

Kyselina heptánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina heptánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina heptánová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C7H14O2

Číslo CAS: 111-14-8

FLAVIS 08.028

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny heptánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08029

Kyselina nonánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina nonánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina nonánová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C9H18O2

Číslo CAS: 112-05-0

FLAVIS 08.029

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny nonánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09001

Etylacetát

Zloženie doplnkovej látky

Etylacetát

Charakteristika účinnej látky

Etylacetát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99 %

Chemický vzorec: C4H8O2

Číslo CAS: 141-78-6

FLAVIS 09.001

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 25 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09002

Propylacetát

Zloženie doplnkovej látky

Propylacetát

Charakteristika účinnej látky

Propylacetát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C5H10O2

Číslo CAS: 109-60-4

FLAVIS 09.002

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie propylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09004

Butylacetát

Zloženie doplnkovej látky

Butylacetát

Charakteristika účinnej látky

Butylacetát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C6H12O2

Číslo CAS: 123-86-4

FLAVIS 09.004

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie butylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09006

Hexylacetát

Zloženie doplnkovej látky

Hexylacetát

Charakteristika účinnej látky

Hexylacetát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C8H12O2

Číslo CAS: 142-92-7

FLAVIS 09.006

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie hexylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 25 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09007

Oktylacetát

Zloženie doplnkovej látky

Oktylacetát

Charakteristika účinnej látky

Oktylacetát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C10H20O2

Číslo CAS: 112-14-1

FLAVIS 09.007

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie oktylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09008

Nonylacetát

Zloženie doplnkovej látky

Nonylacetát

Charakteristika účinnej látky

Nonylacetát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C11H22O2

Číslo CAS: 143-13-5

FLAVIS 09.008

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie nonylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09009

Decylacetát

Zloženie doplnkovej látky

Decylacetát

Charakteristika účinnej látky

Decylacetát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C12H24O2

Číslo CAS: 112-17-4

FLAVIS 09.009

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie decylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09010

Dodecylacetát

Zloženie doplnkovej látky

Dodecylacetát

Charakteristika účinnej látky

Dodecylacetát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C14H28O2

Číslo CAS: 112-66-3

FLAVIS 09.010

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie dodecylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09022

Heptylacetát

Zloženie doplnkovej látky

Heptylacetát

Charakteristika účinnej látky

Heptylacetát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97,5 %

Chemický vzorec: C9H18O2

Číslo CAS: 112-06-1

FLAVIS 09.022

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie heptylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09023

Metylacetát

Zloženie doplnkovej látky

Metylacetát

Charakteristika účinnej látky

Metylacetát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C3H6O2

Číslo CAS: 79-20-9

FLAVIS 09.023

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie metylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09038

Metylbutyrát

Zloženie doplnkovej látky

Metylbutyrát

Charakteristika účinnej látky

Metylbutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C5H10O2

Číslo CAS: 623-42-7

FLAVIS 09.038

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie metylbutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09042

Butylbutyrát

Zloženie doplnkovej látky

Butylbutyrát

Charakteristika účinnej látky

Butylbutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C8H16O2

Číslo CAS: 109-21-7

FLAVIS 09.042

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie butylbutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09044

Pentylbutyrát

Zloženie doplnkovej látky

Pentylbutyrát

Charakteristika účinnej látky

Pentylbutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C9H18O2

Číslo CAS: 540-18-1

FLAVIS 09.044

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie pentylbutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09045

Hexylbutyrát

Zloženie doplnkovej látky

Hexylbutyrát

Charakteristika účinnej látky

Hexylbutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C10H20O2

Číslo CAS: 2639-63-6

FLAVIS 09.045

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie hexylbutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09046

Oktylbutyrát

Zloženie doplnkovej látky

Oktylbutyrát

Charakteristika účinnej látky

Oktylbutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C12H24O2

Číslo CAS: 110-39-4

FLAVIS 09.046

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie oktylbutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09059

Etyldekanát

Zloženie doplnkovej látky

Etyldekanát

Charakteristika účinnej látky

Etyldekanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C12H24O2

Číslo CAS: 110-38-3

FLAVIS 09.059

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etyldekanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09060

Etylhexanát

Zloženie doplnkovej látky

Etylhexanát

Charakteristika účinnej látky

Etylhexanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C8H16O2

Číslo CAS: 123-66-0

FLAVIS 09.060

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etylhexanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09061

Propylhexanát

Zloženie doplnkovej látky

Propylhexanát

Charakteristika účinnej látky

Propylhexanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C9H18O2

Číslo CAS: 626-77-7

FLAVIS 09.061

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie propylhexanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09065

Pentylhexanát

Zloženie doplnkovej látky

Pentylhexanát

Charakteristika účinnej látky

Pentylhexanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C11H22O2

Číslo CAS: 540-07-8

FLAVIS 09.065

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie pentylhexanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09066

Hexylhexanát

Zloženie doplnkovej látky

Hexylhexanát

Charakteristika účinnej látky

Hexylhexanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C12H24O2

Číslo CAS: 6378-65-0

FLAVIS 09.066

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie hexylhexanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09069

Metylhexanát

Zloženie doplnkovej látky

Metylhexanát

Charakteristika účinnej látky

Metylhexanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C7H14O2

Číslo CAS: 106-70-7

FLAVIS 09.069

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie metylhexanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09072

Etylester kyseliny mravčej

Zloženie doplnkovej látky

Etylester kyseliny mravčej

Charakteristika účinnej látky

Etylester kyseliny mravčej

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C3H6O2

Číslo CAS: 109-94-4

FLAVIS 09.072

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etylesteru kyseliny mravčej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09099

Etyldodekanát

Zloženie doplnkovej látky

Etyldodekanát

Charakteristika účinnej látky

Etyldodekanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C14H28O2

Číslo CAS: 106-33-2

FLAVIS 09.099

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etyldodekanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09104

Etyltetradekanát

Zloženie doplnkovej látky

Etyltetradekanát

Charakteristika účinnej látky

Etyltetradekanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C16H32O2

Číslo CAS: 124-06-1

FLAVIS 09.104

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etyltetradekanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09107

Etylnonanát

Zloženie doplnkovej látky

Etylnonanát

Charakteristika účinnej látky

Etylnonanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C11H22O2

Číslo CAS: 123-29-5

FLAVIS 09.107

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etylnonanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09111

Etyloktanát

Zloženie doplnkovej látky

Etyloktanát

Charakteristika účinnej látky

Etyloktanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C10H20O2

Číslo CAS: 106-32-1

FLAVIS 09.111

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etyloktanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09121

Etylpropionát

Zloženie doplnkovej látky

Etylpropionát

Charakteristika účinnej látky

Etylpropionát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C5H10O2

Číslo CAS: 105-37-3

FLAVIS 09.121

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etylpropionátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09134

Metylpropionát

Zloženie doplnkovej látky

Metylpropionát

Charakteristika účinnej látky

Metylpropionát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C4H8O2

Číslo CAS: 554-12-1

FLAVIS 09.134

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie metylpropionátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09147

Etylvalerát

Zloženie doplnkovej látky

Etylvalerát

Charakteristika účinnej látky

Etylvalerát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C7H14O2

Číslo CAS: 539-82-2

FLAVIS 09.147

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etylvalerátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09148

Butylvalerát

Zloženie doplnkovej látky

Butylvalerát

Charakteristika účinnej látky

Butylvalerát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99 %

Chemický vzorec: C9H18O2

Číslo CAS: 591-68-4

FLAVIS 09.148

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie butylvalerátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09191

Etylhex-3-enát

Zloženie doplnkovej látky

Etylhex-3-enát

Charakteristika účinnej látky

Etylhex-3-enát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C8H14O2

Číslo CAS: 2396-83-0

FLAVIS 09.191

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie etylhex-3-enátu v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09193

Etylhexadekanát

Zloženie doplnkovej látky

Etylhexadekanát

Charakteristika účinnej látky

Etylhexadekanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99 %

Chemický vzorec: C18H36O2

Číslo CAS: 628-97-7

FLAVIS 09.193

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etylhexadekanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09248

Etyltrans-2-butenát

Zloženie doplnkovej látky

Etyltrans-2-butenát

Charakteristika účinnej látky

Etyltrans-2-butenát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C6H10O2

Číslo CAS: 623-70-1

FLAVIS 09.248

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie etyltrans-2-butenátu v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09274

Etylundekanát

Zloženie doplnkovej látky

Etylundekanát

Charakteristika účinnej látky

Etylundekanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C13H26O2

Číslo CAS: 627-90-7

FLAVIS 09.274

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie etylundekanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09449

Butylizovalerát

Zloženie doplnkovej látky

Butylizovalerát

Charakteristika účinnej látky

Butylizovalerát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C9H18O2

Číslo CAS: 109-19-3

FLAVIS 09.449

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie butylizovalerátu v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09478

Hexylizobutyrát

Zloženie doplnkovej látky

Hexylizobutyrát

Charakteristika účinnej látky

Hexylizobutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C10H20O2

Číslo CAS: 2349-07-7

FLAVIS 09.478

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie hexylizobutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09483

Metyl 2-metylbutyrát

Zloženie doplnkovej látky

Metyl 2-metylbutyrát

Charakteristika účinnej látky

Metyl 2-metylbutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 92 %

Chemický vzorec: C6H12O2

Číslo CAS: 868-57-5

FLAVIS 09.483

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie metyl 2-metylbutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09507

Hexyl 2-metylbutyrát

Zloženie doplnkovej látky

Hexyl 2-metylbutyrát

Charakteristika účinnej látky

Hexyl 2-metylbutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C11H22O2

Číslo CAS: 10032-15-2

FLAVIS 09.507

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie hexyl 2-metylbutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09512

Trietylcitrát

Zloženie doplnkovej látky

Trietylcitrát

Charakteristika účinnej látky

Trietylcitrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99 %

Chemický vzorec: C12H20O7

Číslo CAS: 77-93-0

FLAVIS 09.512

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie trietylcitrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09529

Hexylizovalerát

Zloženie doplnkovej látky

Hexylizovalerát

Charakteristika účinnej látky

Hexylizovalerát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C11H22O2

Číslo CAS: 10032-13-0

FLAVIS 09.529

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie hexylizovalerátu v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09549

Metyl 2-metylvalerát

Zloženie doplnkovej látky

Metyl 2-metylvalerát

Charakteristika účinnej látky

Metyl 2-metylvalerát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C7H14O2

Číslo CAS: 2177-77-7

FLAVIS 09.549

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie metyl 2-metylvalerátu v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať názov funkčnej skupiny, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória Európskej únie pre kŕmne doplnkové látky: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 13/80


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/54

zo 14. decembra 2016

o povolení látok 2-metylpropan-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetyloktan-1-ol, 2-etylhexan-1-ol, 2-metylpropanal, 3-metylbutanal, 2-metylbutyraldehyd, kyselina 3-metylbutánová, kyselina 2-metylvalérová, kyselina 2-etylbutánová, kyselina 2-metylbutánová, kyselina 2-metylheptánová, kyselina 4-metylnonánová, kyselina 4-metyloktánová, izobutylacetát, izobutylbutyrát, 3-metylbutylhexanát, 3-metylbutyldodekanát, 3-metylbutyloktanát, 3-metylbutylpropionát, 3-metylbutylformiát, glyceryltributyrát, izobutylizobutyrát, izopentylizobutyrát, izobutylizovalerát, izopentyl 2-metylbutyrát, 2-metylbutylizovalerát a 2-metylbutylbutyrát ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky 2-metylpropan-1-ol, izopentanol, 3,7-dimetyloktan-1-ol, 2-etylhexan-1-ol, 2-metylpropanal, 3-metylbutanal, 2-metylbutyraldehyd, kyselina 3-metylbutánová, kyselina 2-metylvalérová, kyselina 2-etylbutánová, kyselina 2-metylbutánová, kyselina 2-metylheptánová, kyselina 4-metylnonánová, kyselina 4-metyloktánová, izobutylacetát, izobutylbutyrát, 3-metylbutylhexanát, 3-metylbutyldodekanát, 3-metylbutyloktanát, 3-metylbutylpropionát, 3-metylbutylformiát, glyceryltributyrát, izobutylizobutyrát, izopentylizobutyrát, izobutylizovalerát, izopentyl 2-metylbutyrát, 2-metylbutylizovalerát a 2-metylbutylbutyrát, ďalej len „dotknuté látky“, boli v súlade so smernicou 70/524/EHS povolené ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat bez časového obmedzenia. Uvedené výrobky boli v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003 následne zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok ako jestvujúce výrobky.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie dotknutých látok ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat. Žiadateľ požiadal o zaradenie týchto doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 17. októbra 2012 (3) k záveru, že dotknuté látky nemajú za navrhovaných podmienok použitia v krmivách nežiaduce účinky na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani na životné prostredie. Úrad ďalej dospel k záveru, že uvedené látky sú ochucujúce činidlá povolené na potravinárske účely, v prípade ktorých je účinnosť preukázaná tým, že doplnková látka má pri použití v krmivách podobnú funkciu ako pri použití v potravinách.

(5)

Úrad dospel k záveru, že ak sa prijmú primerané ochranné opatrenia, v prípade používateľov nevzniknú žiadne bezpečnostné riziká. Úrad nepovažuje za potrebné stanovovať osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia dotknutých látok vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedených látok by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu. Pre uvedené látky by sa mal stanoviť maximálny odporúčaný obsah. Uvedené látky sa môžu používať v kŕmnych zmesiach následne podávaných s vodou.

(7)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžitú zmenu podmienok pre povolenie dotknutých látok, je vhodné umožniť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako kŕmne doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1.   Látky špecifikované v prílohe a premixy obsahujúce uvedené látky, ktoré sú vyrobené a označené pred 6. augustom 2017 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2017, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2.   Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látky špecifikované v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred 6. februárom 2018 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2017, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré sú určené na produkciu potravín.

3.   Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látky špecifikované v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred 6. februárom 2019 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2017, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré nie sú určené na produkciu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012 10(10):2927.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Ďalšie ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny

2b02001

2-metylpropan-1-ol

Zloženie doplnkovej látky

2-metylpropan-1-ol

Charakteristika účinnej látky

2-metylpropan-1-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C4H10O

Číslo CAS: 78-83-1

FLAVIS 02.001

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie 2-metylpropan-1-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b02003

Izopentanol

Zloženie doplnkovej látky

Izopentanol

Charakteristika účinnej látky

Izopentanol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C5H12O

Číslo CAS: 123-51-3

FLAVIS 02.003

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie izopentanolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b02026

3,7-dimetyloktan-1-ol

Zloženie doplnkovej látky

3,7-dimetyloktan-1-ol

Charakteristika účinnej látky

3,7-dimetyloktan-1-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 90 %

Chemický vzorec: C10H22O

Číslo CAS: 106-21-8

FLAVIS 02.026

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie 3,7-dimetyloktan-1-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b02082

2-etylhexan-1-ol

Zloženie doplnkovej látky

2-etylhexan-1-ol

Charakteristika účinnej látky

2-etylhexan-1-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C8H18O

Číslo CAS: 104-76-7

FLAVIS 02.082

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie 2-etylhexan-1-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05004

2-metylpropanal

Zloženie doplnkovej látky

2-metylpropanal

Charakteristika účinnej látky

2-metylpropanal

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C4H8O

Číslo CAS: 78-84-2

FLAVIS 05.004

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie 2-metylpropanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05006

3-metylbutanal

Zloženie doplnkovej látky

3-metylbutanal

Charakteristika účinnej látky

3-metylbutanal

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C5H10O

Číslo CAS: 590-86-3

FLAVIS 05.006

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie 3-metylbutanalu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b05049

2-metylbutyraldehyd

Zloženie doplnkovej látky

2-metylbutyraldehyd

Charakteristika účinnej látky

2-metylbutyraldehyd

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C5H10O

Číslo CAS: 96-17-3

FLAVIS 05.049

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie 2-metylbutyraldehydu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08008

Kyselina 3-metylbutánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina 3-metylbutánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina 3-metylbutánová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99 %

Chemický vzorec: C5H10O2

Číslo CAS: 503-74-2

FLAVIS 08.008

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny 3-metylbutánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08031

Kyselina 2-metylvalérová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina 2-metylvalérová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina 2-metylvalérová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C6H12O2

Číslo CAS: 97-61-0

FLAVIS 08.031

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny 2-metylvalérovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08045

Kyselina 2-etylbutánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina 2-etylbutánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina 2-etylbutánová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C6H12O2

Číslo CAS: 88-09-5

FLAVIS 08.045

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny 2-etylbutánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08046

Kyselina 2-metylbutánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina 2-metylbutánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina 2-metylbutánová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C5H10O2

Číslo CAS: 116-53-0

FLAVIS 08.046

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny 2-metylbutánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08047

Kyselina 2-metylheptánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina 2-metylheptánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina 2-metylheptánová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C8H16O2

Číslo CAS: 1188-02-9

FLAVIS 08.047

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny 2-metylheptánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08062

Kyselina 4-metylnonánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina 4-metylnonánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina 4-metylnonánová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C10H20O2

Číslo CAS: 45019-28-1

FLAVIS 08.062

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie kyseliny 4-metylnonánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b08063

Kyselina 4-metyloktánová

Zloženie doplnkovej látky

Kyselina 4-metyloktánová

Charakteristika účinnej látky

Kyselina 4-metyloktánová

vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C9H18O2

Číslo CAS: 54947-74-9

FLAVIS 08.063

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie kyseliny 4-metyloktánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09005

Izobutylacetát

Zloženie doplnkovej látky

Izobutylacetát

Charakteristika účinnej látky

Izobutylacetát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C6H12O2

Číslo CAS: 110-19-0

FLAVIS 09.005

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie izobutylacetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09043

Izobutylbutyrát

Zloženie doplnkovej látky

Izobutylbutyrát

Charakteristika účinnej látky

Izobutylbutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C8H16O2

Číslo CAS: 539-90-2

FLAVIS 09.043

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie izobutylbutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09070

3-metylbutylhexanát

Zloženie doplnkovej látky

3-metylbutylhexanát

Charakteristika účinnej látky

3-metylbutylhexanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C11H22O2

Číslo CAS: 2198-61-0

FLAVIS 09.070

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie 3-metylbutylhexanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09103

3-metylbutyldodekanát

Zloženie doplnkovej látky

3-metylbutyldodekanát

Charakteristika účinnej látky

3-metylbutyldodekanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C17H34O2

Číslo CAS: 6309-51-9

FLAVIS 09.103

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie 3-metylbutyldodekanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09120

3-metylbutyloktanát

Zloženie doplnkovej látky

3-metylbutyloktanát

Charakteristika účinnej látky

3-metylbutyloktanát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C13H26O2

Číslo CAS: 2035-99-6

FLAVIS 09.120

Metóda analýzy  (1)

Na zistenie 3-metylbutyloktanátu v kŕmnej doplnkovej látke a v aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg a v prípade všetkých ostatných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09136

3-metylbutylpropionát

Zloženie doplnkovej látky

3-metylbutylpropionát

Charakteristika účinnej látky

3-metylbutylpropionát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C8H16O2

Číslo CAS: 105-68-0

FLAVIS 09.136

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie 3-metylbutylpropionátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09162

3-metylbutylformiát

Zloženie doplnkovej látky

3-metylbutylformiát

Charakteristika účinnej látky

3-metylbutylformiát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 92 %

Chemický vzorec: C6H12O2

Číslo CAS: 110-45-2

FLAVIS 09.162

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie 3-metylbutylformiátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09211

Glyceryltributyrát

Zloženie doplnkovej látky

Glyceryltributyrát

Charakteristika účinnej látky

Glyceryltributyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99 %

Chemický vzorec: C15H26O6

Číslo CAS: 60-01-5

FLAVIS 09.211

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie glyceryltributyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09417

Izobutylizobutyrát

Zloženie doplnkovej látky

Izobutylizobutyrát

Charakteristika účinnej látky

Izobutylizobutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C8H16O2

Číslo CAS: 97-85-8

FLAVIS 09.417

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie izobutylizobutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09419

Izopentylizobutyrát

Zloženie doplnkovej látky

Izopentylizobutyrát

Charakteristika účinnej látky

Izopentylizobutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C9H18O2

Číslo CAS: 2050-01-3

FLAVIS 09.419

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie izopentylizobutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09472

Izobutylizovalerát

Zloženie doplnkovej látky

Izobutylizovalerát

Charakteristika účinnej látky

Izobutylizovalerát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C9H18O2

Číslo CAS: 589-59-3

FLAVIS 09.472

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie izobutylizovalerátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09530

Izopentyl 2-metylbutyrát

Zloženie doplnkovej látky

Izopentyl 2-metylbutyrát

Charakteristika účinnej látky

Izopentyl 2-metylbutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C10H20O2

Číslo CAS: 27625-35-0

FLAVIS 09.530

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie izopentyl 2-metylbutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09531

2-metylbutylizovalerát

Zloženie doplnkovej látky

2-metylbutylizovalerát

Charakteristika účinnej látky

2-metylbutylizovalerát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C10H20O2

Číslo CAS: 2445-77-4

FLAVIS 09.531

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie 2-metylbutylizovalerátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027

2b09659

2-metylbutylbutyrát

Zloženie doplnkovej látky

2-metylbutylbutyrát

Charakteristika účinnej látky

2-metylbutylbutyrát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C9H18O2

Číslo CAS: 51115-64-1

FLAVIS 09.659

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie 2-metylbutylbutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive.

5.

Ak sa prekročí maximálny odporúčaný obsah, na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, názov doplnkovej látky, identifikačné číslo a pridané množstvo účinnej látky.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a primerané organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak riziká nemožno znížiť na prijateľnú úroveň týmito postupmi a opatreniami, musia sa doplnková látka a premixy používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami.

6. februára 2027


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 13/112


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/55

zo 14. decembra 2016

o povolení látok oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-ón, pentan-2-ón, 6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón, nonan-3-ón, dekan-2-ón a izopropyl tetradekanoát ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-ón, pentan-2-ón, 6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón, nonan-3-ón, dekan-2-ón a izopropyl tetradekanoát boli povolené bez časového obmedzenia v súlade so smernicou 70/524/EHS ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat. Uvedené výrobky boli následne zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok ako jestvujúce výrobky, a to v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie látok oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-ón, pentan-2-ón, 6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón, nonan-3-ón, dekan-2-ón a izopropyl tetradekanoát ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat. Žiadateľ požiadal o zaradenie týchto doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel v stanovisku z 20. októbra 2015 (3) k záveru, že oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-ón, pentan-2-ón, 6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón, nonan-3-ón, dekan-2-ón a izopropyl tetradekanoát nemajú za navrhovaných podmienok použitia v krmivách nežiaduce účinky na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani životné prostredie. Úrad ďalej konštatoval, že funkcia látok oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-ón, pentan-2-ón, 6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón, nonan-3-ón, dekan-2-ón a izopropyl tetradekanoát v krmivách je podobná ako v potravinách. Úrad už dospel k záveru, že v prípade potravín sú tieto látky účinné, keďže sa nimi zvýrazňuje vôňa alebo chutnosť potravín. Úrad nedokázal vyvodiť záver, pokiaľ ide o bezpečnosť použitia látok oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-ón, pentan-2-ón, 6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón, nonan-3-ón, dekan-2-ón a izopropyl tetradekanoát vo vode na napájanie zvierat. Uvedené látky však možno používať v kŕmnych zmesiach následne podávaných s vodou.

(5)

Mali by sa stanoviť obmedzenia a podmienky s cieľom umožniť lepšiu kontrolu. Z praktických dôvodov a vzhľadom na prehodnotenie vykonávané úradom by sa mal stanoviť maximálny odporúčaný obsah. Ak sa odporúčaný obsah doplnkovej látky v kompletnom krmive prekročí, identifikačné číslo kŕmnej doplnkovej látky, jej názov a pridané množstvo by sa mali uvádzať na označení premixov, kŕmnych zmesí a kŕmnych surovín.

(6)

Úrad dospel k záveru, že z dôvodu absencie údajov o bezpečnosti pre používateľov by sa oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-ón, pentan-2-ón, 6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón, nonan-3-ón, dekan-2-ón a izopropyl tetradekanoát mali považovať za dráždivé pre pokožku, oči a dýchaciu sústavu a za kožný senzibilizátor. Preto by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Z posúdenia látok oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-ón, pentan-2-ón, 6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón, nonan-3-ón, dekan-2-ón a izopropyl tetradekanoát vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedených látok by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(8)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia pre oktan-2-ol, izopropanol, pentan-2-ol, oktan-3-ol, heptan-2-ón, pentan-2-ón, 6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón, nonan-3-ón, dekan-2-ón a izopropyl tetradekanoát, je vhodné zainteresovaným stranám umožniť prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako kŕmne doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1.   Látky špecifikované v prílohe a premixy obsahujúce uvedené látky, ktoré sú vyrobené a označené pred 6. augustom 2017 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2017, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2.   Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látky špecifikované v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred 6. februárom 2018 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2017, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre zvieratá na produkciu potravín.

3.   Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látky špecifikované v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred 6. februárom 2019 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2017, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre zvieratá iné ako na produkciu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11):4268.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.

2b02022

oktan-2-ol

Zloženie doplnkovej látky

oktan-2-ol

Charakteristika účinnej látky

oktan-2-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

C8H18O

Číslo CAS: 123 96-6

Číslo FLAVIS: 02.022

Metódy analýzy  (1)

Na stanovenie oktan-2-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg, a v prípade iných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

1 mg/kg v prípade ošípaných a hydiny;

1,5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.“

5.

Na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak sa prekročí tento obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

1 mg/kg v prípade ošípaných a hydiny;

1,5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

6. februára 2027

2b02079

izopropanol

Zloženie doplnkovej látky

izopropanol

Charakteristika účinnej látky

izopropanol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99,7 %

Chemický vzorec: C3H8O

Číslo CAS: 67-63-0

Číslo FLAVIS: 02.079

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie izopropanolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je:

25 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 25 mg/kg“

5.

Na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak sa prekročí tento obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 25 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

6. februára 2027

2b02088

pentan-2-ol

Zloženie doplnkovej látky

pentan-2-ol

Charakteristika účinnej látky

pentan-2-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97,9 %

Chemický vzorec: C5H12O

Číslo CAS: 6032-29-7

Číslo FLAVIS: 02.088

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie pentan-2-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg, a v prípade iných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

1 mg/kg v prípade ošípaných a hydiny;

1,5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.“

5.

Na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak sa prekročí tento obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

1 mg/kg v prípade ošípaných a hydiny;

1,5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

6. februára 2027

2b02098

oktan-3-ol

Zloženie doplnkovej látky

oktan-3-ol

Charakteristika účinnej látky

oktan-3-ol

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C8H18O

Číslo CAS: 589-98-0

Číslo FLAVIS: 02.098

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie oktan-3-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je:

v prípade ošípaných a hydiny: 1 mg/kg, a v prípade iných druhov a kategórií: 1,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

1 mg/kg v prípade ošípaných a hydiny;

1,5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.“

5.

Na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak sa prekročí tento obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

1 mg/kg v prípade ošípaných a hydiny;

1,5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

6. februára 2027

2b07002

heptan-2-ón

Zloženie doplnkovej látky

heptan-2-ón

Charakteristika účinnej látky

heptan-2-ón

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C7H14O

Číslo CAS: 110-43-0

Číslo FLAVIS: 07.002

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie heptan-2-ónu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je:

v prípade prasiatok: 4 mg/kg, v prípade kurčiat vo výkrme a nosníc: 3 mg/kg, v prípade mačiek: 2 mg/kg, a v prípade iných druhov a kategórií: 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

4 mg/kg v prípade prasiatok;

3 mg/kg v prípade kurčiat vo výkrme a nosníc;

2 mg/kg v prípade mačiek;

5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.“

5.

Na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak sa prekročí tento obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

4 mg/kg v prípade prasiatok;

3 mg/kg v prípade kurčiat vo výkrme a nosníc;

2 mg/kg v prípade mačiek;

5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

6. februára 2027

2b07054

pentan-2-ón

Zloženie doplnkovej látky

pentan-2-ón

Charakteristika účinnej látky

pentan-2-ón

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C5H10O

Číslo CAS: 107-87-9

Číslo FLAVIS: 07.054

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie pentan-2-ónu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je:

v prípade prasiatok: 4 mg/kg, v prípade kurčiat vo výkrme a nosníc: 3 mg/kg, v prípade mačiek: 2 mg/kg, a v prípade iných druhov a kategórií: 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

4 mg/kg v prípade prasiatok;

3 mg/kg v prípade kurčiat vo výkrme a nosníc;

2 mg/kg v prípade mačiek;

5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.“

5.

Na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak sa prekročí tento obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

4 mg/kg v prípade prasiatok;

3 mg/kg v prípade kurčiat vo výkrme a nosníc;

2 mg/kg v prípade mačiek;

5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

6. februára 2027

2b07099

6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón

Zloženie doplnkovej látky

6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón

Charakteristika účinnej látky

6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ón

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 96 %

Chemický vzorec: C8H12O

Číslo CAS: 1604-28-0

Číslo FLAVIS: 07.099

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie 6-metyl-hepta-3,5-dien-2-ónu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je:

v prípade ošípaných a hydiny: 0,3 mg/kg, a v prípade iných druhov a kategórií: 0,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

0,3 mg/kg v prípade ošípaných a hydiny;

0,5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.“

5.

Na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak sa prekročí tento obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

0,3 mg/kg v prípade ošípaných a hydiny;

0,5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

6. februára 2027

2b07113

nonan-3-ón

Zloženie doplnkovej látky

nonan-3-ón

Charakteristika účinnej látky

nonan-3-ón

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95,9 %

Chemický vzorec: C9H18O

Číslo CAS: 925-78-0

Číslo FLAVIS: 07.113

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie nonan-3-ónu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je:

ošípané a hydina: 0,3 mg/kg, v prípade rýb: 0,05 mg/kg, a v prípade iných druhov a kategórií: 0,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

0,3 mg/kg v prípade ošípaných a hydiny;

0,05 mg/kg v prípade rýb;

0,5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.“

5.

Na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak sa prekročí tento obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

0,3 mg/kg v prípade ošípaných a hydiny;

0,05 mg/kg v prípade rýb;

0,5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

6. februára 2027

2b07150

dekan-2-ón

Zloženie doplnkovej látky

dekan-2-ón

Charakteristika účinnej látky

dekan-2-ón

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 98 %

Chemický vzorec: C10H20O

Číslo CAS: 693-54-9

Číslo FLAVIS: 07.150

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie dekan-2-ónu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je:

v prípade ošípaných a hydiny: 0,3 mg/kg, a v prípade iných druhov a kategórií: 0,5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

0,3 mg/kg v prípade ošípaných a hydiny;

0,5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.“

5.

Na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak sa prekročí tento obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %:

0,3 mg/kg v prípade ošípaných a hydiny;

0,5 mg/kg v prípade iných druhov a kategórií.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

6. februára 2027

2b09105

izopropyl tetradekanoát

Zloženie doplnkovej látky

izopropyl tetradekanoát

Charakteristika účinnej látky

izopropyl tetradekanoát

vyrobený chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99 %

Chemický vzorec: C17H34O2

Číslo CAS: 110-27-0

Číslo FLAVIS: 09.105

Metóda analýzy  (1)

Na stanovenie izopropyl tetradekanoátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“

5.

Na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak sa prekročí tento obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

6. februára 2027


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 13/129


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/56

zo 14. decembra 2016

o povolení kyseliny mliečnej, kyseliny 4-oxopentánovej, kyseliny jantárovej, kyseliny fumarovej, etyl-acetoacetátu, etyl-laktátu, butyl-laktátu, etyl-4-oxopentanoátu, dietyl-sukcinátu, dietyl-malonátu, butyl-O-butanoylaktátu, (Z)-hex-3-én-1-yl-laktátu, hexyl-2-hydroxypropanoátu, butano-4-laktónu, dekán-5-olidu, 6-hexyltetrahydro-2H-pyrán-2-ónu, pentano-4-laktónu, 6-butyltetrahydro-2H-pyrán-2-ónu, 6-propyl-tetrahydro-2H-pyrán-2-ónu, heptán-4-olidu a hexán-4-olidu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky kyselina mliečna, kyselina 4-oxopentánová, kyselina jantárová, kyselina fumarová, etyl-acetoacetát, etyl-laktát, butyl-laktát, etyl-4-oxopentanoát, dietyl-sukcinát, dietyl-malonát, butyl-O-butanoylaktát, (Z)-hex-3-én-1-yl-laktát, hexyl-2-hydroxypropanoát, butano-4-laktón, dekán-5-olid, 6-hexyltetrahydro-2H-pyrán-2-ón, pentano-4-laktón, 6-butyltetrahydro-2H-pyrán-2-ón, 6-propyl-tetrahydro-2H-pyrán-2-ón, heptán-4-olid a hexán-4-olid (ďalej len „dotknuté látky“) boli povolené bez časového obmedzenia v súlade so smernicou 70/524/EHS ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat. Uvedené výrobky boli následne zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúce výrobky, a to v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie dotknutých látok ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat. Žiadateľ požiadal o zaradenie týchto doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady požadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel v stanovisku zo 17. októbra 2012 (3) k záveru, že dotknuté látky nemajú za navrhovaných podmienok použitia v krmivách nežiaduce účinky na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani životné prostredie. Úrad ďalej dospel k záveru, že funkcia dotknutých látok v krmivách je podobná ako v potravinách. Úrad už dospel k záveru, že v prípade potravín sú dotknuté látky účinné, keďže sa nimi zvýrazňuje vôňa alebo chutnosť potravín. Preto možno tento záver extrapolovať na krmivá. Úrad nie je schopný vyhodnotiť používanie dotknutých látok vo vode na pitie. Uvedené látky však možno používať v kŕmnych zmesiach následne podávaných prostredníctvom vody.

(5)

Mali by sa stanoviť obmedzenia a podmienky s cieľom umožniť lepšiu kontrolu. S ohľadom na to, že bezpečnostné dôvody si nevyžadujú stanovenie maximálneho obsahu, a s ohľadom na prehodnotenie vykonané úradom by sa na označení doplnkovej látky mal uviesť odporúčaný obsah. Ak sa tento obsah prekročí, na označení premixov, kŕmnych zmesí a kŕmnych surovín by sa mali uviesť určité informácie.

(6)

Úrad dospel k záveru, že dotknuté látky sa považujú za potenciálne nebezpečné pre dýchacie cesty, pokožku a oči a za kožné senzibilizátory. Preto by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia. Úrad nepovažuje osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh za potrebné. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Z posúdenia dotknutých látok vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené.

(8)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia dotknutých látok, je vhodné umožniť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako kŕmne doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1.   Látky špecifikované v prílohe a premixy obsahujúce uvedené látky vyrobené a označené pred 6. augustom 2017 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2017 možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2.   Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látky špecifikované v prílohe vyrobené a označené pred 6. februárom 2018 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2017 možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú určené pre zvieratá na produkciu potravín.

3.   Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látky špecifikované v prílohe vyrobené a označené pred 6. februárom 2019 v súlade s pravidlami platnými pred 6. februárom 2017 možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá neurčené na produkciu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(10):2928.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.

2b08004

kyselina mliečna

Zloženie doplnkovej látky

kyselina mliečna

Charakteristika účinnej látky

kyselina mliečna

Látka vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 95 %

Chemický vzorec: C3H6O3

Číslo CAS: 598-82-3 a

50-21-5 pre kyselinu DL-mliečnu

79-33-4 pre kyselinu (+)-L-mliečnu

Číslo FLAVIS: 08.004

Analytická metóda  (1)

Na určenie kyseliny mliečnej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je: 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.

5.

Na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak sa prekročí tento obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochranných okuliarov a rukavíc.

6. február 2027

2b08023

kyselina 4-oxopentánová

Zloženie doplnkovej látky

kyselina 4-oxopentánová

Charakteristika účinnej látky

kyselina 4-oxopentánová

Látka vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 97 %

Chemický vzorec: C5H8O3

Číslo CAS: 123-76-2

Číslo FLAVIS: 08.023

Analytická metóda  (1)

Na určenie kyseliny 4-oxopentánovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V pokynoch na použitie doplnkových látok a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je: 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na označení doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg“.

5.

Na označení premixov, kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak sa prekročí tento obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov prevádzkovatelia krmivárskych podnikov stanovia prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochranných okuliarov a rukavíc.

6. február 2027

2b08024

kyselina jantárová

Zloženie doplnkovej látky

kyselina jantárová

Charakteristika účinnej látky

kyselina jantárová

Látka vyrobená chemickou syntézou

Čistota: minimálne 99 %

Chemický vzorec: C4H6O4

Číslo CAS: 110-15-6

Číslo FLAVIS: 08.024

Analytická metóda  (1)

Na určenie kyseliny jantárovej v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.