ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 3

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
6. januára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/5 z 5. januára 2017, ktorým sa zavádza povinnosť registrovať dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Rusku a Brazílii

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/6 z 5. januára 2017 o európskom pláne rozvoja Európskeho systému riadenia železničnej dopravy

6

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/7 z 5. januára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/8 z 5. januára 2017 o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre druhú čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/9 zo 4. januára 2017, ktorým sa schvaľujú niektoré laboratóriá v Maroku a na Taiwane na vykonávanie sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek [oznámené pod číslom C(2016) 8803]  ( 1 )

32

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/10 z 5. januára 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/328/EÚ a vykonávacie rozhodnutie 2012/807/EÚ a ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov určitých druhov žijúcich pri morskom dne a určitých pelagických druhov vo vodách Únie v Severnom mori a vo vodách Únie v divízii ICES IIa

34

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/11 z 5. januára 2017, ktorým sa v mene Európskej únie schvaľuje zmena Protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

6.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/5

z 5. januára 2017,

ktorým sa zavádza povinnosť registrovať dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Rusku a Brazílii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 14 ods. 5,

po informovaní členských štátov,

keďže:

(1)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) 7. júla 2016 oznámila prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) začatie antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Brazílii, Iráne, Rusku, Srbsku a na Ukrajine na základe podnetu, ktorý 23. mája 2016 podala konfederácia EUROFER (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorých výroba predstavuje viac než 25 % celkovej výroby určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla v Únii.

1.   DOTKNUTÝ VÝROBOK

(2)

Výrobkom, ktorý podlieha registrácii (ďalej len „dotknutý výrobok“), sú určité ploché valcované výrobky zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele, tiež vo zvitkoch (vrátane výrobkov rezaných na určitú dĺžku a „úzkych pásov“), po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, s pôvodom v Brazílii, Iráne, Rusku, Srbsku a na Ukrajine (ďalej len „dotknuté krajiny“).

(3)

Dotknutý výrobok nezahŕňa:

výrobky z nehrdzavejúcej ocele a kremíkovej elektrotechnickej ocele s orientovanou štruktúrou,

výrobky, ktoré nie sú vo zvitkoch a nemajú vzory v reliéfe, s hrúbkou presahujúcou 10 mm a so šírkou 600 mm alebo väčšou,

a výrobky, ktoré nie sú vo zvitkoch a nemajú vzory v reliéfe, s hrúbkou 4,75 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 10 mm, a so šírkou 2 050 mm alebo väčšou.

(4)

Dotknutý výrobok v súčasnosti patrí pod číselné znaky KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 a 7226 91 99. Tieto číselné znaky KN sa uvádzajú len pre informáciu.

2.   ŽIADOSŤ

(5)

Navrhovateľ predložil 11. októbra 2016 žiadosť o zavedenie povinnosti registrovať dovoz dotknutého výrobku s pôvodom v dotknutých krajinách. Navrhovateľ 21. novembra 2016 aktualizoval žiadosť a poskytol novšie finančné údaje. Navrhovateľ žiadal, aby sa zaviedla povinnosť registrovať dovoz dotknutého výrobku z dotknutých krajín, aby následne bolo možné na uvedený dovoz uplatňovať opatrenia od dátumu takej registrácie.

(6)

V nadväznosti na túto žiadosť sa prihlásili štyri zainteresované strany, z ktorých každá tvrdila, že pôvodná žiadosť navrhovateľa o zavedenie povinnej registrácie neobsahuje dostatočné dôkazy na opodstatnenie povinnosti registrovať dovoz dotknutého výrobku z Iránu (3), Ruska (4), Srbska (5) a Ukrajiny (6).

3.   DÔVODY NA ZAVEDENIE POVINNEJ REGISTRÁCIE

(7)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia môže Komisia nariadiť colným orgánom, aby prijali potrebné kroky na registráciu dovozu, aby bolo možné následne uplatniť na tento dovoz opatrenia. Registráciu dovozu je možné zaviesť na základe žiadosti výrobného odvetvia Únie, ktorá obsahuje dostatočné dôkazy na odôvodnenie takéhoto postupu.

(8)

Navrhovateľ tvrdil, že dovozcovia si boli dobre vedomí dumpingových praktík, ktoré prebiehali počas dlhšieho obdobia a spôsobovali ujmu výrobnému odvetviu Únie. Dovoz z dotknutých krajín spôsoboval ujmu výrobnému odvetviu Únie a došlo k podstatnému zvýšeniu úrovne tohto dovozu, a to aj po období prešetrovania. Vážne by to narušilo nápravný účinok antidumpingového cla, ak by sa takéto clo uplatňovalo.

(9)

Komisia preskúmala žiadosť so zreteľom na článok 10 ods. 4 základného nariadenia. Overila najmä, či si boli dovozcovia vedomí alebo si mali byť vedomí dumpingu, pokiaľ ide o rozsah dumpingu a údajnej alebo zistenej ujmy. Takisto analyzovala, či dochádza k ďalšiemu podstatnému zvyšovaniu dovozu, ktoré by vzhľadom na svoje načasovanie a objem, ako aj na ďalšie okolnosti pravdepodobne vážne narušilo nápravný účinok konečného antidumpingového cla, ktoré sa má uplatniť.

3.1.   Informovanosť dovozcov o dumpingu, jeho rozsahu a údajnej ujme

(10)

Podnet konfederácie EUROFER z 23. mája 2016 obsahoval dostatočné prima facie dôkazy o údajnom dumpingu zo strany všetkých piatich dotknutých krajín. Vo verzii podnetu, ktorá nemá dôverný charakter, sa odhaduje, že dumpingové rozpätia prekračujú aspoň 20 % v prípade všetkých piatich dotknutých krajín. Pre štyri (Brazíliu, Irán, Rusko a Ukrajinu) z piatich dotknutých krajín navrhovateľ v podnete poskytol dôkaz o normálnej hodnote založenej na cenových informáciách buď od Steel First alebo z iných správ o trhu. Pokiaľ ide o zostávajúcu krajinu (Srbsko), navrhovateľ poskytol dôkaz o vytvorenej normálnej hodnote (odhadované výrobné náklady, všeobecné a administratívne výdavky a zisk). Dôkazy o dumpingu vychádzajú z porovnania takto stanovených normálnych hodnôt s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) dotknutého výrobku pri predaji na vývoz do Únie. Vývozné ceny v prípade dotknutých krajín boli stanovené buď na základe informácií od Steel First alebo boli stanovené s použitím údajov Eurostatu. Navrhovateľ poskytol aj prima facie dôkazy o údajnej ujme.

(11)

Tieto body boli podrobne vysvetlené v oznámení o začatí tohto konania zo 7. júla 2016 (7). Keďže je toto oznámenie verejným dokumentom, ku ktorému majú všetci dovozcovia prístup, Komisia usúdila, že dovozcovia si boli vedomí alebo si mali byť vedomí údajných dumpingových praktík, ich rozsahu a údajnej ujmy najneskôr v tom čase. Usúdila preto, že prvé kritérium na zavedenie registrácie bolo splnené.

3.2.   Ďalší podstatný nárast dovozu

(12)

V aktualizovanej žiadosti o zavedenie povinnej registrácie navrhovateľ porovnal súhrnný priemerný mesačný objem dovozu dotknutého výrobku zo všetkých dotknutých krajín v období od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 a v období od 1. júla 2016 do 31. októbra 2016. Týmto porovnaním sa preukázalo zvýšenie priemerného mesačného objemu dovozu zo všetkých piatich dotknutých krajín o 24 %.

(13)

Komisia usúdila, že použiť údaje za mesiac júl 2016 nie je vhodné. Ako je vysvetlené v odôvodnení 12, dovozcovia si mali byť vedomí údajného dumpingu a údajnej ujmy až od 7. júla. Údaje týkajúce sa obdobia pred uvedeným dátumom nemožno na účely rozhodnutia o registrácii zohľadniť. Keďže sa štatistiky o dovoze vyhotovujú mesačne, Komisia sa rozhodla, že porovná priemerné objemy dovozu z dotknutých krajín počas obdobia od 1. júla 2015 do 30. júna 2016 a počas obdobia od 1. augusta 2016 do 30. novembra 2016 (t. j. štyri mesiace po začatí konania 7. júla 2016).

(14)

Komisia porovnaním celkového priemerného mesačného objemu dovozu zistila, že v prípade dotknutých krajín došlo k podstatnému zvýšeniu o 14 %. Zároveň však Komisia zaznamenala medzi vývozmi jednotlivých piatich krajín rozdiely, ktoré sú zdôraznené v jednotlivých podaniach uvedených v odôvodnení 6.

(15)

Najmä zvýšenie celkového mesačného priemerného objemu dovozu v prípade daných päť dotknutých krajín za obdobie uvedené v odôvodnení 13 o 14 % bolo výsledkom kombinácie podstatného nárastu dovozu z Ruska (+ 73 %) a dovozu z Brazílie (+ 26 %) a zníženia dovozu z dvoch ďalších dotknutých krajín (Ukrajiny a Iránu), ako aj nezmeneného stavu dovozu dotknutého výrobku zo Srbska.

(16)

Zvýšenie objemu dumpingového dovozu z daných piatich dotknutých krajín je preto v plnej miere pripísateľné podstatnému zvýšeniu objemu dovozu len z Ruska a Brazílie. Za týchto výnimočných okolností Komisia nevidela dôvod na registráciu dovozu aj z ostatných troch krajín. Aj ak by Komisia musela vykonať súhrnné posúdenie ujmy zo strany všetkých piatich krajín podľa článku 3 ods. 4 základného nariadenia v hlavnom prešetrovaní, retroaktívne uloženie ciel na dovoz z krajín, v ktorých vývoz stagnoval alebo sa dokonca znížil po začatí konania, by sa javilo ako neprimerané. Komisia preto dospela k záveru, že registrácia takého dovozu nie je ani potrebná.

3.3.   Ďalšie okolnosti

(17)

Navrhovateľ do svojho podnetu z 23. mája 2016 zahrnul prima facie dôkazy o klesajúcom trende predajných cien dovozu v prípade dotknutých krajín. Priemerné ceny predaja do Únie sa v období rokov 2011 až 2015 znížili, pričom boli minimálne o 30 % nižšie než priemerné predajné ceny výrobcov ocele z Únie. Celkovo, ako aj vzhľadom na rozsah údajného dumpingového rozpätia uvedeného v podnete sa prostredníctvom dôkazov v tejto fáze dostatočne preukázalo, že vývozcovia z dotknutých krajín uplatňujú dumpingové praktiky. Navrhovateľ však do svojej žiadosti o zavedenie registrácie z 11. októbra 2016 nezahrnul žiadne aktualizované informácie o cenách dovozu po začatí tohto prešetrovania.

(18)

Komisia usúdila, že vývoj cien po začatí konania predstavuje ďalšiu relevantnú okolnosť, pokiaľ ide o žiadosť o zavedenie registrácie. Dovozné ceny preto analyzovala na základe údajov Eurostatu. Stanovila, že dovozné ceny z dotknutých krajín sa po začatí tohto prešetrovania do určitej miery zvýšili.

(19)

Pri posudzovaní tohto stúpajúceho trendu cien dovozu z Ruska a Brazílie Komisia zistila, že absolútna úroveň uvedených cien stále zostala na kriticky nízkej úrovni. Predovšetkým bola nižšia než výrobné náklady výrobného odvetvia Únie na konci roka 2015, ktoré Komisia stanovila v konaní týkajúcom sa plochých výrobkov valcovaných za tepla z Číny (8). Komisia za týchto okolností dospela k záveru, že registrácia dovozu z uvedených dvoch krajín je opodstatnená.

3.4.   Záver

(20)

Zvýšenie objemu dumpingového dovozu z daných piatich dotknutých krajín je teda v plnej miere pripísateľné podstatnému zvýšeniu objemu dovozu z Ruska a Brazílie. Vzhľadom na načasovanie toto podstatné zvýšenie úrovne tohto dovozu z Ruska a Brazílie pravdepodobne vážne naruší nápravný účinok akýchkoľvek konečných ciel, pokiaľ by sa tieto clá neuplatňovali retroaktívne.

4.   POSTUP

(21)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné prima facie dôkazy, ktoré opodstatňujú zavedenie povinnosti registrovať dovoz dotknutého výrobku z Ruska a Brazílie v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia.

(22)

Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a predložili podporné dôkazy. Komisia môže okrem toho vypočuť zainteresované strany za predpokladu, že predložia písomnú žiadosť a preukážu, že na ich vypočutie existujú osobitné dôvody.

5.   REGISTRÁCIA

(23)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia by sa mala zaviesť povinnosť registrovať ruský a brazílsky dovoz dotknutého výrobku, aby sa zaistilo, že ak sa prešetrovaním dospeje k zisteniam vedúcim k uloženiu antidumpingových ciel, tieto clá bude možno, ak budú splnené potrebné podmienky, vybrať retroaktívne na registrovaný dovoz z Ruska a Brazílie v súlade s článkom 10 ods. 4 základného nariadenia.

(24)

Navrhovateľ v podnete odhadol, že priemerné dumpingové rozpätie dosahuje v prípade Ruska 20 – 40 % a v prípade Brazílie 40 – 70 %. Takisto odhadol, že pre dotknutý výrobok dosahuje priemerné rozpätie predaja pod cenou pre Rusko aj Brazíliu 20 – 50 %. Odhadovaná výška možného budúceho dlhu je pre Rusko a Brazíliu stanovená na úrovni priemerného dumpingového rozpätia odhadovaného na základe podnetu, t. j. 20 – 50 % ad valorem dovoznej hodnoty CIF dotknutého výrobku.

6.   SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(25)

So všetkými osobnými údajmi získanými v súvislosti s touto registráciou sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Colným orgánom sa týmto podľa článku 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036 nariaďuje, aby prijali náležité kroky na registráciu dovozu určitých plochých valcovaných výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele, tiež vo zvitkoch (vrátane výrobkov rezaných na určitú dĺžku a „úzkych pásov“), po valcovaní za tepla už ďalej neupravených, neplátovaných, nepokovovaných alebo nepotiahnutých, s pôvodom v Brazílii a Rusku, do Únie.

Dotknutý výrobok nezahŕňa:

výrobky z nehrdzavejúcej ocele a kremíkovej elektrotechnickej ocele s orientovanou štruktúrou,

výrobky, ktoré nie sú vo zvitkoch a nemajú vzory v reliéfe, s hrúbkou presahujúcou 10 mm a so šírkou 600 mm alebo väčšou,

a výrobky, ktoré nie sú vo zvitkoch a nemajú vzory v reliéfe, s hrúbkou 4,75 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 10 mm, a so šírkou 2 050 mm alebo väčšou.

2.   Dotknutý výrobok v súčasnosti patrí pod číselné znaky KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 a 7226 91 99 (číselné znaky TARIC: 7225191090, 7225401295, 7225401595, 7225406090, 7226191090, 7226200095).

3.   Povinnosť registrácie uplynie deväť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

4.   Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská, predložili podporné dôkazy alebo požiadali o vypočutie do 20 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Brazílii, Iráne, Rusku, Srbsku a na Ukrajine(Ú. v. EÚ C 246, 7.7.2016, s. 7).

(3)  Podanie z 9. novembra 2016 od spoločnosti Mobarakeh Steel Company.

(4)  Podanie z 10. novembra 2016 od spoločností MMK Group a Severstal Group.

(5)  Podanie z 28. októbra 2016 od spoločnosti Zelezara Smederevo d.o.o.

(6)  Podanie z 5. decembra 2016 od spoločnosti Metinvest Group.

(7)  Oddiel 3 oznámenia o začatí konania (pozri poznámku pod čiarou č. 2).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1778 zo 6. októbra 2016, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 272, 7.10.2016, s. 33) (tabuľka v odôvodnení 104).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


6.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/6

z 5. januára 2017

o európskom pláne rozvoja Európskeho systému riadenia železničnej dopravy

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (1), a najmä na jeho článok 47 ods. 2,

keďže:

(1)

Cieľom európskeho plánu rozvoja Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) je zabezpečiť, aby vozidlá uvedené v bode 1.1 prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/919 (2) vybavené ERTMS postupne získavali prístup k väčšiemu počtu tratí, prístavov, terminálov a zriaďovacích staníc bez toho, aby okrem ERTMS potrebovali aj systémy triedy B. Európsky plán rozvoja ERTMS stanovený rozhodnutím Komisie 2012/88/EÚ (3) by sa mal upraviť tak, aby zohľadňoval stav zavádzania ERTMS v členských štátoch a aby bol v súlade s požiadavkami článku 39 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 a s vymedzením koridorov základnej siete stanoveným v článku 2 ods. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 (4). Tento plán v kombinácii s národným plánom implementácie uvedeným v bode 7.4.4 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 2016/919 by mal majiteľom vozidiel poskytovať dostatočný prehľad umožňujúci primerané plánovanie ich činností.

(2)

Plán rozvoja pre koridory základnej siete by mal zahŕňať stanice, križovatky, prístup k základným námorným a vnútrozemským prístavom, letiskám, terminálom intermodálnej prepravy a k zložkám infraštruktúry uvedeným v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013, pretože sú nevyhnutné na dosiahnutie interoperability v európskej železničnej sieti.

(3)

Úplný súlad s nariadením (EÚ) 2016/919 je rozhodujúcim predpokladom pre zavedenie ERTMS. Členské štáty zatiaľ tento cieľ nedosiahli, najmä z dôvodu zavedenia vnútroštátneho riešenia alebo špecifických riešení pre jednotlivé projekty.

(4)

Na zavedenie nového traťového zariadenia ERTMS by členské štáty mali použiť najnovší súbor špecifikácií uvedený v prílohe A k nariadeniu (EÚ) 2016/919, ktorým sa opravujú chyby a nesprávny výklad predchádzajúcej základnej špecifikácie, navrhujú sa jednoduchšie technické riešenia a zabezpečuje sa kompatibilita s vozidlovými jednotkami podľa základnej špecifikácie 3.

(5)

Vykonávacie predpisy pre traťové zariadenia dopĺňajú vykonávacie predpisy pre vozidlové zariadenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 2016/919. Preto treba zosúladiť európsky plán rozvoja ERTMS s technickými špecifikáciami interoperability (TSI) týkajúcimi sa subsystémov riadenie-zabezpečenie a návestenie stanovenými v uvedenom nariadení.

(6)

Zavádzanie ERTMS na cezhraničných úsekoch môže byť technicky náročné, a preto by malo byť predmetom prioritnej intervencie zo strany Únie, členských štátov a príslušných manažérov infraštruktúry. Pri zavádzaní ERTMS na cezhraničných úsekoch by mali kľúčovú úlohu zohrávať aj koridory nákladnej železničnej dopravy v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 (5), najmä implementáciou koordinovaných riešení.

(7)

Keďže synchronizované cezhraničné zavádzanie predstavuje významný prvok v obchodných prípadoch železničných podnikov, príslušní manažéri infraštruktúry by mali podpísať dohodu, ktorou sa zabezpečí koordinácia lehôt zavádzania systému a technických riešení. V prípade nezhody môže Komisia poskytnúť podporu pri hľadaní riešení.

(8)

S cieľom sledovať pokrok v zavádzaní ERTMS v koridoroch základnej siete by členské štáty mali Komisii oznamovať včasnú implementáciu na svojich úsekoch pomocou systému TENtec a Európskeho registra infraštruktúry. Príslušné lehoty sa môžu predĺžiť na žiadosť členského štátu, ale len vo výnimočných prípadoch.

(9)

Revízia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 by mohla mať dôsledky na smerovanie koridorov základnej siete. Toto nariadenie by sa malo zodpovedajúcim spôsobom preskúmať. Týmto nariadením sa stanovujú lehoty na implementáciu na uvedených úsekoch koridorov, kde sa ERTMS môže uviesť do prevádzky najneskôr do roku 2023. Všetky lehoty po roku 2023 budú do 31. decembra 2023 preskúmané vzhľadom na časový horizont vymedzený v nariadení (EÚ) č. 1315/2013 s cieľom určiť realistický harmonogram realizácie a možnosti skoršej realizácie.

(10)

Od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia, ktoré je vykonávacím aktom v zmysle článku 13 nariadenia (EÚ) 2016/919, prestanú platiť body 7.3.1, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.4, 7.3.2.5, 7.3.2.6, 7.3.4 a 7.3.5 prílohy III k rozhodnutiu 2012/88/EÚ. Toto nariadenie by sa však nemalo vzťahovať na bod 7.3.2.3, pretože je mimo rozsahu pôsobnosti jeho právneho základu. Preto by sa bod 7.3.2.3 prílohy III k rozhodnutiu 2012/88/EÚ mal naďalej uplatňovať až do prijatia ďalšieho vykonávacieho aktu.

(11)

V súvislosti s vysokorýchlostnými traťami nachádzajúcimi sa v koridoroch základnej siete, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ak je jedna z podmienok stanovených v bode 7.3.2.3 prílohy III k rozhodnutiu 2012/88/EÚ splnená do dátumu stanoveného na ten istý úsek v prílohe I, manažéri železničnej infraštruktúry by mali daný úsek vybaviť traťovým zariadením ERTMS v súlade s uvedeným ustanovením.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 52 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovuje harmonogram zavádzania Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) v koridoroch základnej siete, ako sa uvádza v prílohe I.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na implementáciu vozidlového zariadenia ERTMS stanovenú v bode 7.3.3 prílohy III k rozhodnutiu 2012/88/EÚ.

Článok 2

Pravidlá implementácie traťových zariadení špecifické pre ETCS

1.   Manažéri železničnej infraštruktúry vybavia koridory základnej siete systémom ERTMS a uvedú ho v daných koridoroch do prevádzky najneskôr do termínov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu vrátane železničných staníc a križovatiek. Železničné spojenie s prvkami uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1315/2013 a so zložkami infraštruktúry uvedenými v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013, ktoré sa nachádzajú v koridore základnej siete, musí byť vybavené a uvedené do prevádzky v termíne stanovenom pre príslušný úsek koridoru základnej siete.

Ich zavádzanie musí byť v súlade s článkom 1 ods. 4, článkom 7 ods. 2 písm. c) a článkom 39 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013.

2.   Koridor základnej siete sa považuje za vybavený systémom ERTMS, pokiaľ sa povolí uvedenie ERTMS do prevádzky v súlade s článkom 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES (6) alebo článkom 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (7), čím sa umožní obojsmerná osobná i nákladná preprava, najmä v prípade stavebných prác alebo narušení premávky, a pokiaľ je to potrebné na prevádzku vozidiel vybavených iba systémom ERTMS, na vedľajších koľajach.

3.   Manažéri železničnej infraštruktúry vo vzájomnej spolupráci vynakladajú úsilie o inštaláciu systému ERTMS a jeho uvedenie do prevádzky na cezhraničných úsekoch, a to súčasne a technicky konzistentným spôsobom. Manažéri železničnej infraštruktúry po konzultácii s dotknutými železničnými podnikmi podpíšu dohodu o technických a prevádzkových aspektoch zavádzania systému na každom z týchto cezhraničných úsekov. Manažéri železničnej infraštruktúry uzatvoria takúto dohodu najneskôr jeden rok pred uplynutím skoršieho termínu na zavedenie systému na danom cezhraničnom úseku. Táto dohoda obsahuje prechodné ustanovenia s cieľom zohľadniť potreby železničných podnikov súvisiace s cezhraničnou dopravou. V prípade nezhody iniciujú príslušné členské štáty aktívny dialóg s cieľom nájsť spoločné zosúladené riešenia. Môžu požiadať Komisiu o podporu. Členské štáty oznámia tieto dohody Komisii najneskôr jeden mesiac po ich uzavretí.

4.   Termíny dokončenia projektov spolufinancovaných Úniou stanovené v dohodách, ktoré sú skoršie ako termíny stanovené v prílohe I, majú prednosť pred uvedenými termínmi.

5.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť zachovať existujúce systémy triedy B, ako sú vymedzené v bode 2.2 prílohy k nariadeniu (EÚ) 2016/919. Pred uplynutím termínov stanovených v prílohe I sa vozidlám uvedeným v bode 1.1 prílohy k nariadeniu (EÚ) 2016/919, ktoré sú vybavené verziou systému ERTMS kompatibilnou s traťovým zariadením, sprístupnia tieto trate a zložky infraštruktúry uvedené v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 bez toho, aby sa od nich vyžadovalo vybavenie systémom triedy B.

Článok 3

Oznámenia

1.   Po uvedení ERTMS do prevádzky na úseku koridora základnej siete dotknutý členský štát informuje o tejto skutočnosti Komisiu do jedného mesiaca prostredníctvom systémov zriadených podľa článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 a článku 5 ods. 1 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/880/EÚ (8).

2.   Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek oneskorenia pri uvádzaní ERTMS do prevádzky na danom úseku koridora základnej siete, ktorý má byť systémom vybavený. Manažéri železničnej infraštruktúry zodpovedajúcim spôsobom informujú členské štáty o týchto oneskoreniach.

3.   Pri oznamovaní oneskorení uvedených v odseku 2 príslušný členský štát pošle Komisii súbor, ktorý obsahuje technický opis projektu a nový termín na uvedenie ERTMS do prevádzky. V súbore sa uvedú dôvody oneskorenia a nápravné opatrenia, ktoré manažér železničnej infraštruktúry prijal.

4.   Ak je dôvodom oneskorenia výnimočná okolnosť, Komisia môže rozhodnúť o odložení príslušného termínu najviac o tri roky. Ak sa odklad povolí, členský štát vykoná potrebné zmeny svojho národného plánu implementácie podľa bodu 7.4.4 prílohy k nariadeniu (EÚ) 2016/919 do jedného mesiaca od povolenia tohto odkladu.

Výnimočnou okolnosťou podľa prvého pododseku je okolnosť vyplývajúca z fázy plánovania, ktorá súvisí so špecifickými geologickými zisteniami, ochranou životného prostredia alebo ochranou druhov, archeologickými nálezmi, postupmi udeľovania povolení, vykonávaním posudzovania vplyvu na životné prostredie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ (9), alebo okolnosť vyplývajúca z fáz výstavby a povoľovania, ktoré sú mimo kontroly predkladateľa projektu a nepatria do kategórie obvyklých rizík, ktoré by sa mali riešiť na úrovni riadenia projektu pri tomto druhu projektov.

5.   Ak sa nejakým legislatívnym aktom nekompatibilne zmenia špecifikácie ERTMS stanovené v nariadení (EÚ) 2016/919, členské štáty poskytnú Komisii analýzu vplyvu uplatňovania zmeneného právneho odkazu na ich sieť a na plánovanie systému ERTMS, a to bez zbytočného odkladu, ale najneskôr súbežne s formálnym stanoviskom výboru uvedeného v článku 51 smernice (EÚ) 2016/797. Ak možno preukázať priamy vplyv zmien na náklady alebo harmonogram konkrétnych realizácií, príloha I sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Článok 4

Preskúmanie

Po konzultácii s členskými štátmi a s pomocou európskeho koordinátora systému ERTMS uvedeného v článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 Komisia najneskôr do 31. decembra 2023 preskúma lehoty po 1. januári 2024, ktoré sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Odkazy

Odkazy na prílohu III k rozhodnutiu 2012/88/EÚ sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 z 27. mája 2016 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 158, 15.6.2016, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2012/88/EÚ z 25. januára 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov riadenia-zabezpečenia a návestenia (Ú. v. EÚ L 51, 23.2.2012, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44).

(8)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/880/EÚ z 26. novembra 2014 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2011/633/EÚ (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 489).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1).


PRÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

rozhodnutie 2012/88/EÚ

toto nariadenie

príloha III bod 7.3.1.

Článok 1

príloha III bod 7.3.2.

články 1 a 2

príloha III bod 7.3.2.1.

článok 2 ods. 1

príloha III bod 7.3.2.2.

článok 2 ods. 1

príloha III bod 7.3.2.4.

príloha III bod 7.3.2.5.

článok 3 ods. 1

príloha III bod 7.3.2.6.

článok 3 ods. 2, 3 a 4

príloha III bod 7.3.4.

príloha I

príloha III bod 7.3.5.

článok 2 ods. 1


6.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/29


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/7

z 5. januára 2017,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

269,9

MA

96,4

SN

188,2

TR

111,6

ZZ

166,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

161,7

ZZ

123,6

0709 91 00

EG

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

MA

165,5

TR

176,1

ZZ

170,8

0805 10 20

EG

48,9

MA

54,8

TR

80,1

ZZ

61,3

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,6

ZZ

119,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

164,1

TR

97,5

ZZ

130,8

0805 50 10

TR

81,6

ZZ

81,6

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

TR

133,1

ZZ

133,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


6.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/31


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/8

z 5. januára 2017

o minimálnej predajnej cene sušeného odstredeného mlieka pre druhú čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (2), a najmä na jeho článok 32,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 (3) sa začal predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania.

(2)

Vzhľadom na ponuky prijaté na základe druhej čiastkovej výzvy na predkladanie ponúk by sa nemala stanoviť minimálna predajná cena.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pokiaľ ide o druhú čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk, ktorá sa týka predaja sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080 a v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 3. januára 2017, minimálna predajná cena sa nestanovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. januára 2017

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania (Ú. v. EÚ L 321, 29.11.2016, s. 45).


ROZHODNUTIA

6.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/32


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/9

zo 4. januára 2017,

ktorým sa schvaľujú niektoré laboratóriá v Maroku a na Taiwane na vykonávanie sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek

[oznámené pod číslom C(2016) 8803]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2000/258/ES sa určuje agentúra Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) v Nancy vo Francúzsku ako osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote. Agentúra AFSSA sa nedávno stala súčasťou agentúry Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) vo Francúzsku.

(2)

Rozhodnutím 2000/258/ES sa okrem iného stanovuje, že úlohou agentúry ANSES je posudzovať laboratóriá v tretích krajinách, ktoré požiadali o schválenie vykonávania sérologických skúšok na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote.

(3)

Príslušný orgán Maroka predložil žiadosť o schválenie laboratória „Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires“ v meste Rabat a agentúra ANSES vypracovala 19. októbra 2016 priaznivú správu o posúdení tohto laboratória a predložila ju Komisii.

(4)

Príslušný orgán Taiwanu predložil žiadosť o schválenie laboratórií „Epidemiology Research Division“ a „Biologics Division“ patriacich pod ústav „Animal Health Research Institute“ v meste Nový Tchaj-pej a agentúra ANSES vypracovala 19. októbra 2016 priaznivú správu o posúdení týchto dvoch laboratórií a predložila ju Komisii.

(5)

Laboratórium „Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires“ v meste Rabat a laboratóriá „Epidemiology Research Division“ a „Biologics Division“ patriace pod ústav „Animal Health Research Institute“ v meste Nový Tchaj-pej by sa preto mali schváliť na vykonávanie sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2000/258/ES na vykonávanie sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote v prípade psov, mačiek a fretiek schvaľujú tieto laboratóriá:

a)

Laboratórium „Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires“

Direction de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires

Rue Ikhlass,

Cité Yacoub El Mansour,

BP 4509 Akkari

10120 Rabat

MAROKO

b)

Animal Health Research Institute

Biologics Division

No376, Zhongzheng Rd, Tamsui District

New Taipei City 251

TAIWAN (R.O.C.)

c)

Animal Health Research Institute

Epidemiology Research Division

No376, Zhongzheng Rd, Tamsui District

New Taipei City 251

TAIWAN (R.O.C.)

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. februára 2017.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. januára 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40.


6.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/34


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/10

z 5. januára 2017,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/328/EÚ a vykonávacie rozhodnutie 2012/807/EÚ a ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov určitých druhov žijúcich pri morskom dne a určitých pelagických druhov vo vodách Únie v Severnom mori a vo vodách Únie v divízii ICES IIa

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, (1) a najmä na jeho článok 95,

keďže:

(1)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2013/328/EÚ (2) sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov využívajúci populácie tresky, platesy a soley v Kattegate, Severnom mori, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Škótska a v Írskom mori.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (3) sa stanovuje povinnosť vylodiť úlovky pri rybolove pelagických druhov a druhov žijúcich pri morskom dne s cieľom znížiť súčasnú vysokú úroveň nechcených úlovkov a postupne eliminovať odhadzovanie úlovkov. Podrobnosti týkajúce sa vykonávania povinnosti vylodiť úlovky sa stanovujú v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1395/2014 (4) a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2440 (5). Dodržiavanie povinnosti vylodiť úlovky by sa malo kontrolovať a na tento účel by sa mali vykonávať inšpekcie.

(3)

Okrem lovu soley, platesy a tresky v Severnom mori, na ktoré sa vzťahuje vykonávacie rozhodnutie 2013/328/EÚ a na ktoré by sa mal aj naďalej vzťahovať špecifický kontrolný a inšpekčný program, by sa do tohto programu mali zaradiť aj druhy rybolovu uvedené v prílohe k plánom pre odhadzovanie úlovkov uvedeným v delegovanom nariadení (EÚ) č. 1395/2014 a delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2440, aby sa príslušným členským štátom umožnilo účinne a efektívne vykonávať spoločné inšpekčné a dozorné činnosti.

(4)

Na základe výsledkov posúdenia rizík, ktoré vykonali členské štáty pre každý z druhov rybolovu, na ktoré sa vzťahujú plány pre odhadzovanie úlovkov, musia členské štáty implementovať celkové referenčné hodnoty stanovené v tomto špecifickom kontrolnom a inšpekčnom programe.

(5)

S cieľom zohľadniť regionálne špecifiká a potrebu harmonizovať a zvýšiť účinnosť kontrolných a inšpekčných postupov sa tento špecifický kontrolný a inšpekčný program vzťahuje na vody Únie v Severnom mori v zmysle definície v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 (zóna ICES IIIa, t. j. vrátane Kattegatu a Skagerraku, a zóna ICES IV), ako aj vody Únie v divízii ICES IIa.

(6)

Tento špecifický kontrolný a inšpekčný program sa vzťahuje na určité druhy žijúce pri morskom dne a na určité druhy rybolovu vo vodách Únie v Severnom mori a vo vodách Únie divízie ICES IIa a určité druhy rybolovu pelagických druhov vo vodách Únie v Severnom mori (oblasť ICES IIIa a IV) a vo vodách Únie v divízii ICES IIa. Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2012/807/EÚ (6), zmeneným vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2015/1944 (7), sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre pelagický rybolov v západných vodách severovýchodného Atlantiku a severnej časti Severného mora (oblasť ICES IVa). Je preto vhodné zosúladiť rozsah pôsobnosti vykonávacieho rozhodnutia 2012/807/EÚ s týmto rozhodnutím.

(7)

V nariadení Rady (ES) č. 850/98 (8), a najmä v jeho hlave IIIa, sa stanovujú opatrenia na zníženie miery odhadzovania úlovkov. Špecifický kontrolný a inšpekčný program by preto mal zaručiť dodržiavanie zákazu umelého zvyšovania ceny, ustanovení o presune plavidiel a zákazu vypúšťania.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia 2013/328/EÚ

Vykonávacie rozhodnutie 2013/328/EÚ sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. júna 2013, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov určitých druhov žijúcich pri morskom dne a určitých pelagických druhov vo vodách Únie v Severnom mori a vo vodách Únie v divízii ICES IIa“.

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje samostatný špecifický kontrolný a inšpekčný program uplatniteľný na rybolov využívajúci tresku škvrnitú, soley, platesu veľkú vo vodách Únie v zónach ICES IIIa a IV a na určitý rybolov využívajúci makrelu atlantickú, sleďa atlantického, tresku belasú, striebristku perleťovú, šprotu severnú; piesočnice a tresku koruškovitú; tresku škvrnitú, tresku jednoškvrnnú, tresku merlang, tresku tmavú, homára štíhleho, soleu európsku, platesu veľkú, merlúzu európsku, krevetu boreálnu vo vodách Únie v zónach ICES IIIa a IV a vo vodách Únie v divízii ICES IIa („dotknuté oblasti“).“

3.

V článku 2 sa vkladá tento odsek 1a:

„1a.   Špecifický kontrolný a inšpekčný program sa uplatňuje na:

a)

druhy rybolovu uvedené v prílohe k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1395/2014 (*1);

b)

druhy rybolovu uvedené v prílohe k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2440 (*2);

c)

populácie, na ktoré sa vzťahujú nariadenia (ES) č. 1342/2008 a (ES) č. 676/2007.

(*1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1395/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove malých pelagických druhov a rybolove na priemyselné účely v Severnom mori (Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 35)."

(*2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2440 z 22. októbra 2015, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 42).“"

4.

Článok 3 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Špecifický kontrolný a inšpekčný program zabezpečuje jednotné a účinné vykonávanie ochranných a kontrolných opatrení, ktoré sa uplatňujú na druhy rybolovu a populácie uvedené v článku 2 ods. 1a“;

b)

v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

povinnosť vylodiť všetky úlovky druhov, na ktoré sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (*3) vzťahuje povinnosť vylodenia, a opatrenia na zníženie miery odhadzovania úlovkov stanovené v hlave IIIa nariadenia Rady (ES) č. 850/98 (*4);

(*3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22)."

(*4)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).“"

5.

V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Na každé rybárske plavidlo, skupinu rybárskych plavidiel, kategóriu rybárskeho výstroja, prevádzkovateľa a/alebo činnosť súvisiacu s rybolovom sa v prípade všetkých druhov rybolovu a populácií, ktoré sa uvádzajú v článku 2 ods. 1a, vzťahuje kontrola a inšpekcia podľa stupňa priority prideleného podľa odseku 3.“

6.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Postupy posúdenia rizík

1.   Príslušné členské štáty používajú na posudzovanie rizík s ohľadom na populácie a oblasti uvedené v článku 1 metodiku stanovenú v spolupráci s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva (EFCA).

2.   Metodikou posúdenia rizík uvedenou v odseku 1 sa zabezpečí, aby príslušný členský štát:

a)

na základe doterajších skúseností a s využitím všetkých dostupných a relevantných informácií zvážil, aká je pravdepodobnosť nedodržania predpisov a aké by boli prípadné následky takéhoto nedodržania;

b)

stanovil na základe výskytu prípadov nedodržania predpisov (častý, stredne častý, zriedkavý, žiaden) a ich prípadných následkov (závažné, významné, prijateľné alebo okrajové) úroveň rizika, ktorá sa rozčlení podľa druhov rybolovu a populácií, príslušnej oblasti a obdobia roku. Odhadovaná úroveň rizika sa vyjadruje ako ‚veľmi nízka‘, ‚nízka‘, ‚stredná‘, ‚vysoká‘ alebo ‚veľmi vysoká‘.

3.   Príslušné členské štáty vypracujú a pravidelne aktualizujú zoznam svojich plavidiel, v ktorom uvedú aspoň plavidlá s vysokou a veľmi vysokou úrovňou rizika. Aktualizovaný zoznam plavidiel zoradených podľa úrovne rizika sa použije počas príslušných kampaní plánu spoločného nasadenia.

4.   V prípade, že rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu, ktorý nie je príslušným členským štátom, alebo rybárske plavidlo tretej krajiny pôsobí v oblastiach uvedených v článku 1, musí sa mu prideliť úroveň rizika v súlade s odsekom 2. Ak informácie nie sú k dispozícii a ak orgány vlajkového štátu plavidla neposkytnú v rámci článku 9 výsledky vlastného posúdenia rizika vykonaného v súlade s článkom 4 ods. 2 a predchádzajúcim odsekom 3, ktoré vedú k odlišnej úrovni rizika, toto plavidlo sa považuje za rybárske plavidlo s „veľmi vysokou“ úrovňou rizika.“

7.

Článok 7 odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   V rámci plánu spoločného nasadenia prípadne každý príslušný členský štát oznámi agentúre EFCA výsledky posúdenia rizík vykonaného v súlade s článkom 5 ods. 2, a to najmä zoznam odhadovaných úrovní rizika so zodpovedajúcimi cieľmi inšpekcie.“

8.

Článok 8 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby boli dotknuté cieľové referenčné hodnoty vymedzené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1224/2009 a v článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 (*5) pre populácie rýb uvedené v článku 2 ods. 1a písm. c), uplatňujú sa pre rybárske plavidlá a/alebo iných prevádzkovateľov s „vysokou“ a „veľmi vysokou“ úrovňou rizika cieľové referenčné hodnoty stanovené v prílohe II.

(*5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).“"

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade druhov rybolovu uvedených v článku 2 ods. 1a písm. a) a b) sa cieľové referenčné hodnoty uvedené v prílohe II uplatňujú na rybárske plavidlá a/alebo iných prevádzkovateľov s ‚vysokou‘ a ‚veľmi vysokou‘ úrovňou rizika.“

9.

Príloha I sa vypúšťa.

10.

Príloha II sa nahrádza textom prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

11.

Príloha IV sa nahrádza textom prílohy II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Zmeny vykonávacieho rozhodnutia 2012/807/EÚ

Vykonávacie rozhodnutie 2012/807/EÚ sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2012, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov pelagických druhov v západných vodách severovýchodného Atlantiku“.

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program uplatniteľný na populácie makrely atlantickej, sleďa atlantického, stavríd, tresky belasej, ryby Capros aper, sardely európskej, striebristky perleťovej, sardinky európskej a šproty severnej vo vodách EÚ podoblastí ICES V, VI, VII, VIII a IX, ako aj vo vodách EÚ oblasti CECAF 34.1.11 (ďalej len ‚západné vody‘).“

3.

V článku 3 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

ohlasovacia povinnosť uplatniteľná na rybolovné činnosti v západných vodách, najmä pokiaľ ide o spoľahlivosť zaznamenaných a oznámených údajov;“.

4.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Postupy posúdenia rizík

1.   Príslušné členské štáty používajú na posudzovanie rizík s ohľadom na populácie a oblasti uvedené v článku 1 metodiku stanovenú v spolupráci s Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva (EFCA).

2.   Metodikou posúdenia rizík uvedenou v odseku 1 sa zabezpečí, aby príslušný členský štát:

a)

na základe doterajších skúseností a s využitím všetkých dostupných a relevantných informácií zvážil, aká je pravdepodobnosť nedodržania predpisov a aké by boli prípadné následky takéhoto nedodržania;

b)

stanovil na základe výskytu prípadov nedodržania predpisov (častý, stredne častý, zriedkavý, žiaden) a ich prípadných následkov (závažné, významné, prijateľné alebo okrajové) úroveň rizika, ktorá sa rozčlení podľa druhov rybolovu a populácií, príslušnej oblasti a obdobia roku. Odhadovaná úroveň rizika sa vyjadruje ako ‚veľmi nízka‘, ‚nízka‘, ‚stredná‘, ‚vysoká‘ alebo ‚veľmi vysoká‘.

3.   Príslušné členské štáty vypracujú a pravidelne aktualizujú zoznam svojich plavidiel, v ktorom uvedú aspoň plavidlá s vysokou a veľmi vysokou úrovňou rizika. Aktualizovaný zoznam plavidiel zoradených podľa úrovne rizika sa použije počas príslušných kampaní plánu spoločného nasadenia.

4.   V prípade, že rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu, ktorý nie je príslušným členským štátom, alebo rybárske plavidlo tretej krajiny pôsobí v oblastiach uvedených v článku 1, musí sa mu prideliť úroveň rizika v súlade s odsekom 2. Ak informácie nie sú k dispozícii a ak orgány vlajkového štátu plavidla neposkytnú v rámci článku 9 výsledky vlastného posúdenia rizika vykonaného v súlade s článkom 4 ods. 2 a predchádzajúcim odsekom 3, ktoré vedú k odlišnej úrovni rizika, toto plavidlo sa považuje za rybárske plavidlo s ‚veľmi vysokou‘ úrovňou rizika.“

5.

Článok 7 odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   V rámci plánu spoločného nasadenia prípadne každý príslušný členský štát oznámi agentúre EFCA výsledky posúdenia rizík vykonaného v súlade s článkom 5 ods. 2, a to najmä zoznam odhadovaných úrovní rizika so zodpovedajúcimi cieľmi inšpekcie.“

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

V Bruseli 5. januára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/328/EÚ z 25. júna 2013, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov využívajúci populácie tresky, platesy a soley v Kattegate, Severnom mori, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Škótska a v Írskom mori (Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 61).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1395/2014 z 20. októbra 2014, ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove malých pelagických druhov a rybolove na priemyselné účely v Severnom mori (Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 35).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2440 z 22. októbra 2015, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 42).

(6)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/807/EÚ z 19. decembra 2012, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre pelagický rybolov v západných vodách severovýchodného Atlantiku (Ú. v. EÚ L 350, 20.12.2012, s. 99).

(7)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1944 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2012/807/EÚ, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre pelagický rybolov v západných vodách severovýchodného Atlantiku (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2015, s. 13).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

CIEĽOVÉ REFERENČNÉ HODNOTY PRE DRUHY ŽIJÚCE PRI MORSKOM DNE

1.   Úroveň inšpekcií na mori (v uplatniteľných prípadoch vrátane vzdušného dozoru)

Pre inšpekcie na mori vykonávané na rybárskych plavidlách zapojených do druhov rybolovu a do lovu populácií uvedených v článku 2 ods. 1a písm. b) a c) platia v prípade, že sú tieto inšpekcie relevantné v súvislosti s fázou v rybolovnom reťazci a sú súčasťou stratégie riadenia rizík, tieto ročné cieľové referenčné hodnoty (1):

Referenčné hodnoty za rok (*1)

Úroveň odhadovaného rizika pre rybárske plavidlá v súlade s článkom 5 ods. 2

vysoká

veľmi vysoká

Rybolov

Inšpekcie na mori v prípade aspoň 2,5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚vysoká‘, ktoré sú zamerané na daný druh rybolovu

Inšpekcie na mori v prípade aspoň 5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘ zamerané na daný druh rybolovu

2.   Úroveň inšpekcií na pevnine (vrátane kontrol dokladov a inšpekcií v prístavoch alebo pri prvom predaji)

Pre inšpekcie na pevnine (vrátane kontrol dokladov a kontrol v prístavoch alebo pri prvom predaji) rybárskych plavidiel alebo iných prevádzkovateľov zapojených do druhov rybolovu alebo lovu v populáciách uvedených v článku 2 ods. 1a písm. b) a c) platia v prípade, že inšpekcie na pevnine sú relevantné v súvislosti s fázou rybolovného/obchodného reťazca a sú súčasťou stratégie riadenia rizík, tieto ročné cieľové referenčné hodnoty (2):

Referenčné hodnoty za rok (*2)

Úroveň rizika v prípade rybárskych plavidiel a/alebo iných prevádzkovateľov (prvého odberateľa)

vysoká

veľmi vysoká

Rybolov

Inšpekcia v prístave aspoň 10 % celkového množstva vylodeného rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚vysoká‘

Inšpekcia v prístave aspoň 15 % celkového množstva vylodeného rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘

Inšpekcie vykonané po vylodení alebo prekládke sa využívajú najmä ako doplnkový mechanizmus krížovej kontroly na overenie spoľahlivosti zaznamenaných a nahlásených údajov o úlovkoch a vylodeniach.

CIEĽOVÉ REFERENČNÉ HODNOTY PRE PELAGICKÉ DRUHY

1.   Úroveň inšpekcií na mori (v uplatniteľných prípadoch vrátane vzdušného dozoru)

Pre inšpekcie na mori vykonávané na rybárskych plavidlách zapojených do lovu sleďa atlantického, makrely atlantickej, stavríd, tresky belasej, tresky koruškovitej, šproty severnej a piesočníc v oblastiach uvedených v článku 2 ods. 1a písm. a) platia v prípade, že sú tieto inšpekcie relevantné v súvislosti s fázou v rybolovnom reťazci a sú súčasťou stratégie riadenia rizík, tieto ročné cieľové referenčné hodnoty (3):

Referenčné hodnoty za rok (*3)

Úroveň rizika v prípade rybárskych plavidiel v súlade s článkom 5 ods. 2vysoká

vysoká

veľmi vysoká

sleď atlantický, makrela atlantická, stavridy

Inšpekcie na mori v prípade aspoň 5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚vysoká‘, ktoré sú zamerané na daný druh rybolovu

Inšpekcie na mori v prípade aspoň 7,5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘, ktoré sú zamerané na daný druh rybolovu

treska koruškovitá, šprota severná a piesočnice

Inšpekcie na mori v prípade aspoň 2,5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚vysoká‘, ktoré sú zamerané na daný druh rybolovu

Inšpekcie na mori v prípade aspoň 5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘, ktoré sú zamerané na daný druh rybolovu

treska belasá

Inšpekcie na mori v prípade aspoň 5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚vysoká‘, ktoré sú zamerané na daný druh rybolovu

Inšpekcie na mori v prípade aspoň 7,5 % rybárskych výjazdov rybárskych plavidiel s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘, ktoré sú zamerané na daný druh rybolovu

2.   Úroveň inšpekcií na pevnine (vrátane kontrol dokladov a inšpekcií v prístavoch alebo pri prvom predaji)

Pre inšpekcie na mori vykonávané na rybárskych plavidlách zapojených do lovu sleďa atlantického, makrely atlantickej, stavríd, tresky belasej, tresky koruškovitej, šproty severnej a piesočníc v oblastiach uvedených v článku 2 ods. 1a písm. a) platia v prípade, že sú tieto inšpekcie relevantné v súvislosti s fázou v rybolovnom reťazci a sú súčasťou stratégie riadenia rizík, tieto ročné cieľové referenčné hodnoty (4):

Referenčné hodnoty za rok (*4)

Úroveň rizika v prípade rybárskych plavidiel a/alebo iných prevádzkovateľov (prvého odberateľa)

vysoká

veľmi vysoká

sleď atlantický, makrela atlantická, stavridy

Inšpekcia v prístave v prípade aspoň 5 % celkového množstva vylodeného rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚vysoká‘

Inšpekcia v prístave v prípade aspoň 7,5 % celkového množstva vylodeného rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘

treska koruškovitá, šprota severná a piesočnice

Inšpekcia v prístave v prípade aspoň 2,5 % celkového množstva vylodeného rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚vysoká‘

Inšpekcia v prístave v prípade aspoň 5 % celkového množstva vylodeného rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘

treska belasá

Inšpekcia v prístave v prípade aspoň 5 % celkového množstva vylodeného rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚vysoká‘

Inšpekcia v prístave v prípade aspoň 7,5 % celkového množstva vylodeného rybárskymi plavidlami s úrovňou rizika ‚veľmi vysoká‘

Inšpekcie vykonané po vylodení alebo prekládke sa využívajú najmä ako doplnkový mechanizmus krížovej kontroly na overenie spoľahlivosti zaznamenaných a ohlásených údajov o výlovoch a vylodeniach.“


(1)  V prípade plavidiel, ktoré v rámci jedného rybárskeho výjazdu strávia na mori menej ako 24 hodín, možno so zreteľom na stratégiu riadenia rizík znížiť cieľové referenčné hodnoty na polovicu.

(*1)  Vyjadrené v % rybárskych výjazdov v danej oblasti vykonaných rybárskymi plavidlami s vysokým/veľmi vysokým rizikom za rok.

(2)  V prípade plavidiel, ktoré v rámci jedného vylodenia vyloďujú menej než 10 ton, možno so zreteľom na stratégiu riadenia rizík znížiť cieľové referenčné hodnoty na polovicu.

(*2)  Vyjadrené v % množstiev vylodených rybárskymi plavidlami s vysokým/veľmi vysokým rizikom za rok.

(3)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(*3)  Vyjadrené v % rybárskych výjazdov v danej oblasti (pri love výstrojom s veľkosťami ôk siete, ktoré zodpovedajú cieľovým druhom) vykonaných rybárskymi plavidlami s vysokým/veľmi vysokým rizikom za rok.

(4)  Pozri poznámku pod čiarou č. 2.

(*4)  Vyjadrené v % rybárskych výjazdov v danej oblasti vykonaných rybárskymi plavidlami s vysokým/veľmi vysokým rizikom za rok.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IV

OBSAH HODNOTIACEJ SPRÁVY

I.   Údaje o kontrole, inšpekcii a presadzovaní predpisov, ktoré vykonal [príslušný členský štát] na mori a na pevnine

Tabuľka 1

Analýza inšpekcie na mori

Hliadkovacie dni

Počet inšpekcií (celkové/veľmi vysoké/vysoké riziko)

Počet zistených potvrdených závažných porušení predpisov (celkové/veľmi vysoké/vysoké riziko)

Priemerná miera závažného porušenia predpisov (potvrdené porušenia predpisov/inšpekcie)

Miera závažného porušenia predpisov na plavidlách s nízkym a stredným rizikom (porušenia predpisov/inšpekcie)

Miera závažného porušenia predpisov na plavidlách s vysokým a veľmi vysokým rizikom (porušenia predpisov/inšpekcie)

Plánované

Pridelené

30 (*)

30

100/70/30

4/3/1

4:100 = 4 %

3:70 = 4,3 %

1:30 = 3,3 %


Tabuľka 2

Analýza inšpekcie na pevnine

Počet človekodní inšpekcie na pevnine

Počet inšpekcií (celkové/veľmi vysoké/vysoké riziko)

Počet zistených potvrdených závažných porušení predpisov (celkové/veľmi vysoké/vysoké riziko)

Priemerná miera závažného porušenia predpisov (potvrdené porušenia predpisov/inšpekcie)

Miera závažného porušenia predpisov na plavidlách s nízkym a stredným rizikom (porušenia predpisov/inšpekcie)

Miera závažného porušenia predpisov na plavidlách s vysokým a veľmi vysokým rizikom (porušenia predpisov/inšpekcie)

Plánované

Pridelené

200 (*1)

200

400/350/50

40/30/10

40:400 = 10 %

30:350 = 8,6 %

10:50 = 20 %

II.   Analýza cieľových referenčných hodnôt vyjadrených ako zlepšená úroveň dodržiavania predpisov

Ak členský štát uplatňuje alternatívne cieľové referenčné hodnoty uvedené v článku 8 ods. 3 tohto rozhodnutia, musia sa nahlásiť nasledujúce informácie.

Tabuľka 3

Dosiahnutie zlepšenej úrovne dodržiavania predpisov

Opis ohrozenia činnosti/rizika/segmentu plavidiel

veľmi vysoké riziko/vysoké riziko/stredné riziko/nízke riziko/veľmi nízke riziko

úroveň ohrozenia/rizika na začiatku roka, vyjadrená ako úroveň dodržiavania predpisov

cieľové zlepšenie úrovne dodržiavania predpisov

úroveň ohrozenia/rizika na konci roka, vyjadrená ako úroveň dodržiavania predpisov

počet inšpekcií

počet zistených závažných porušení predpisov

analýza ex post, vysvetlenie v prípade, keď sa cieľová úroveň dodržiavania predpisov nedosiahla

III.   Analýza iných inšpekčných a kontrolných činností: prekládok, leteckého dozoru, dovozu/vývozu, ako aj ďalších činností, akými sú odborná príprava a informačné stretnutia zacielené na dodržiavanie predpisov rybárskymi plavidlami a inými prevádzkovateľmi

IV.   Návrhy na zlepšenie účinnosti kontrol, inšpekcií a presadzovania predpisov (pre každý príslušný členský štát)“


(*1)  V druhom riadku tabuliek 1 a 2 sa uvádza príklad na ukážku vyplnenia tabuľky.


6.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/43


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/11

z 5. januára 2017,

ktorým sa v mene Európskej únie schvaľuje zmena Protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/785/EÚ zo 16. decembra 2013 o uzavretí Protokolu v mene Európskej únie medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Článkom 10 Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (2), ďalej len „dohoda“, schválenej nariadením Rady (ES) č. 764/2006 (3), sa zriaďuje spoločný výbor poverený dohľadom nad uplatňovaním dohody a najmä dohľadom nad vykonávaním, výkladom a dobrým priebehom uplatňovania dohody. V kapitole X prílohy k Protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ďalej len „protokol“, schváleného rozhodnutím 2013/785/EÚ, sa opisujú podmienky týkajúce sa vylodenia časti úlovkov ulovených podľa ustanovení uvedeného protokolu v marockých prístavoch.

(2)

Spoločný výbor zasadal v Rabate 18. až 20. októbra 2016 s cieľom prijať zmenu určitých pravidiel vykonávania protokolu o vylodení vzhľadom na opakujúce sa problémy spojené s dodržiavaním tejto povinnosti.

(3)

Pred zasadnutím spoločného výboru Komisia predložila Rade pracovný dokument, v ktorom boli podrobne opísané konkrétne prvky navrhovanej pozície Únie.

(4)

Rada navrhovanú pozíciu Únie schválila v súlade s bodom 3 prílohy k rozhodnutiu 2013/785/EÚ.

(5)

Prijaté zmeny, ktoré sa týkajú zvýšenia pokút v prípade nedodržania povinnosti vylodiť úlovky a rozšírenia finančných stimulov na všetky kategórie podliehajúce povinnému vylodeniu v prípade vylodenia nad rámec povinného vylodenia, boli zapísané do prílohy 8 k zápisnici z uvedeného zasadnutia spoločného výboru.

(6)

Uvedené zmeny by sa mali v mene Európskej únie schváliť.

(7)

Je potrebné zabezpečiť spätné uplatňovanie týchto opatrení od 20. októbra 2016,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny bodov 1 a 4 kapitoly X prílohy k Protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, ktoré boli prijaté spoločným výborom zriadeným článkom 10 uvedenej dohody a vyplývajú z prílohy 8 k zápisnici uvedenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu, sa schvaľujú v mene Únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 20. októbra 2016.

V Bruseli 5. januára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2013, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 29.5.2006, s. 4.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 764/2006 z 22. mája 2006 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 141, 29.5.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha 8 k zápisnici zo zasadnutia spoločného výboru zriadeného Dohodou o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, ktoré sa konalo 18. až 20. októbra 2016

KAPITOLA X „VYLODENIE ÚLOVKOV“

Bod 1.

„Vylodenia“

Plavidlá Európskej únie kategórií podliehajúcich povinnému vylodeniu, ktoré majú licenciu v súlade s ustanoveniami tohto protokolu a ktoré v marockom prístave vykonávajú viac percent povinných vylodení, ako sa stanovuje v technických špecifikáciách č. 1, 4, 5 a 6, majú nárok na zníženie povinného poplatku o 5 % za každú tonu vylodenú nad rámec povinného vylodenia a odovzdanú na rybom trhu.

Bod 4.

„Pokuty v prípade nedodržania povinnosti vylodiť úlovky“:

V prípade plavidiel kategórií, ktoré podliehajú povinnému vylodeniu a ktoré si túto povinnosť stanovenú v príslušných technických špecifikáciách nesplnia, sa budúci povinný poplatok zvýši o 15 %.