ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 297

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
4. novembra 2016


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1920 z 19. októbra 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Hånnlamb (CHOP)]

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1921 z 20. októbra 2016, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Štajersko prekmursko bučno olje (CHZO)]

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1922 z 20. októbra 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Poularde du Périgord (CHZO)]

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1923 z 24. októbra 2016, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Karp zatorski (CHOP)]

13

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1924 z 3. novembra 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1925 z 31. októbra 2016 o zrušení vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/17, ktorým sa podľa smernice Rady 2002/53/ES povoľuje Spojenému kráľovstvu zakázať na svojom území obchodovanie s jednou z odrôd konope uvedených v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov [oznámené pod číslom C(2016) 6860]

16

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1926 z 3. novembra 2016 o schválení fotovoltickej strechy na nabíjanie akumulátora ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ( 1 )

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Legislatívne akty

SMERNICE

4.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1919

z 26. októbra 2016

o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 82 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Účelom tejto smernice je zabezpečiť účinný výkon práva na prístup k obhajcovi, ako ho stanovuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ (3), tým, že podozrivým a obvineným osobám v trestnom konaní a vyžiadaným osobám, ktoré sú predmetom konania o európskom zatykači podľa rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV (4) (ďalej len „vyžiadané osoby“) sprístupňuje pomoc obhajcu, ktorú hradia členské štáty.

(2)

Zavedením spoločných minimálnych pravidiel týkajúcich sa práva na právnu pomoc pre podozrivé, obvinené a vyžiadané osoby sa táto smernica zameriava na posilnenie vzájomnej dôvery členských štátov v ich trestnoprávne systémy, a tým na zlepšenie vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach.

(3)

V článku 47 treťom odseku Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), v článku 6 ods. 3 písm. c) Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „EDĽP“) a v článku 14 ods. 3 písm. d) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ďalej len „MPOPP“) je zakotvené právo na právnu pomoc v trestnom konaní v súlade s podmienkami stanovenými v uvedených ustanoveniach. Charta má rovnakú právnu silu ako zmluvy a členské štáty sú zmluvnými stranami EDĽP a MPOPP. Skúsenosti však ukazujú, že táto skutočnosť sama osebe nezabezpečuje vždy dostatočný stupeň dôvery v trestnoprávne systémy iných členských štátov.

(4)

Rada prijala 30. novembra 2009 uznesenie o pláne na posilnenie procesných práv pre podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní (5) (ďalej len „plán procesných práv“). V pláne procesných práv sa uplatňuje prístup založený na postupných krokoch a vyzýva sa v ňom na prijatie opatrení týkajúcich sa práva na preklad a tlmočenie (opatrenie A), práva na poučenie o právach a informovanie o obvineniach (opatrenie B), práva na právne poradenstvo a právnu pomoc (opatrenie C), práva na komunikáciu s príbuznými, zamestnávateľmi a konzulárnymi úradmi (opatrenie D) a osobitných záruk pre podozrivé alebo obvinené osoby, ktoré sú zraniteľné (opatrenie E).

(5)

Európska rada privítala 11. decembra 2009 plán procesných práv a zaradila ho do Štokholmského programu – otvorenej a bezpečnej Európy, ktorá slúži občanom a chráni ich (6) (bod 2.4.). Európska rada zdôraznila, že plán procesných práv nie je vyčerpávajúci, pričom vyzvala Komisiu, aby preskúmala ďalšie prvky týkajúce sa minimálnych procesných práv podozrivých a obvinených osôb a posúdila, či je v záujme lepšej spolupráce v uvedenej oblasti potrebné zaoberať sa ďalšími otázkami, ako je napríklad prezumpcia neviny.

(6)

Doteraz bolo podľa plánu procesných práv prijatých päť opatrení týkajúcich sa procesných práv v trestnom konaní, a to smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ (7), 2012/13/EÚ (8), 2013/48/EÚ, (EÚ) 2016/343 (9) a (EÚ) 2016/800 (10).

(7)

Táto smernica sa týka druhej časti opatrenia C plánu procesných práv – právnej pomoci.

(8)

Právna pomoc by mala pokryť náklady obhajoby podozrivých, obvinených a vyžiadaných osôb. Pri poskytovaní právnej pomoci by príslušné orgány členských štátov mali mať možnosť vyžadovať, aby podozrivé, obvinené alebo vyžiadané osoby znášali časť týchto nákladov, v závislosti od svojich finančných možností.

(9)

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 smernice (EÚ) 2016/800, by sa táto smernica nemala vzťahovať na prípady, ak sa podozrivé alebo obvinené alebo vyžiadané osoby vzdali svojho práva na prístup k obhajcovi v súlade s článkom 9 alebo článkom 10 ods. 3 smernice 2013/48/EÚ a takéto vzdanie sa práva neodvolali alebo ak členské štáty uplatnili dočasné výnimky podľa článku 3 ods. 5 alebo 6 smernice 2013/48/EÚ, počas trvania takejto výnimky.

(10)

Ak sa osoba, ktorá pôvodne nebola podozrivou ani obvinenou osobou, napríklad ako svedok, stane podozrivou alebo obvinenou osobou, mala by mať právo nevypovedať vo svoj neprospech a má právo odoprieť výpoveď v súlade s právom Únie a EDĽP, ako to vykladá Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) a Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“). Táto smernica preto výslovne odkazuje na konkrétnu situáciu, keď sa takáto osoba počas výsluchu políciou alebo iným orgánom presadzovania práva v rámci trestného konania stane podozrivou alebo obvinenou osobou. Ak sa v priebehu takéhoto výsluchu osoba, ktorá nie je podozrivou ani obvinenou osobou, stane podozrivou alebo obvinenou osobou, výsluch by mal byť okamžite prerušený. Malo by však byť možné vo výsluchu pokračovať, ak bola dotknutá osoba informovaná o tom, že sa stala podozrivou alebo obvinenou osobou, a má možnosť v plnej miere vykonávať práva stanovené v tejto smernici.

(11)

V niektorých členských štátoch má právomoc ukladať sankcie iné než pozbavenie osobnej slobody, za relatívne menej závažné trestné činy iný orgán než súd s právomocou v trestných veciach. To môže byť napríklad v prípade porušení dopravných predpisov, ku ktorým dochádza vo veľkom rozsahu a ktoré sa môžu zistiť pri dopravných kontrolách. V takýchto situáciách by bolo neprimerané požadovať, aby príslušné orgány zaručili všetky práva podľa tejto smernice. Ak sa v práve členského štátu stanovuje, že sankcie v súvislosti s menej závažnými trestnými činmi ukladá takýto orgán, a existuje buď právo na opravný prostriedok, alebo možnosť iným spôsobom postúpiť danú vec súdu s právomocou v trestných veciach, potom by sa táto smernica mala uplatňovať iba na konania na uvedenom súde v nadväznosti na takýto opravný prostriedok alebo postúpenie.

(12)

V niektorých členských štátoch sa za trestné činy považujú niektoré menej závažné trestné činy, najmä menej závažné trestné činy v doprave, menej závažné trestné činy týkajúce sa všeobecne záväzných nariadení obcí a menej závažné trestné činy voči verejnému poriadku. V takýchto situáciách by bolo neprimerané požadovať, aby príslušné orgány zaručili všetky práva podľa tejto smernice. Ak sa v súvislosti s menej závažnými trestnými činmi v práve členského štátu stanovuje, že ako sankciu nemožno uložiť pozbavenie osobnej slobody, mala by sa táto smernica uplatňovať len vtedy, keď vo veci koná súd s právomocou v trestných veciach.

(13)

Uplatnenie tejto smernice pri menej závažných trestných činoch sa riadi podmienkami stanovenými v tejto smernici. Členské štáty by mali mať možnosť pristúpiť k preskúmaniu majetkových pomerov a/alebo skutkových okolností, aby tak zistili, či je potrebné poskytnúť právnu pomoc. Za predpokladu, že je to v súlade s právom na spravodlivý proces, môžu sa pri niektorých menej závažných trestných činoch predpoklady na preskúmanie skutkových okolností považovať za nesplnené.

(14)

Rozsahom pôsobnosti tejto smernice v súvislosti s určitými menej závažnými trestnými činmi by nemali byť dotknuté záväzky členských štátov podľa EDĽP týkajúce sa zabezpečenia práva na spravodlivé súdne konanie vrátane poskytnutia právnej pomoci obhajcom.

(15)

Za predpokladu, že je to v súlade s právom na spravodlivý proces, sa na účely tejto smernice nepovažuje za pozbavenie osobnej slobody: identifikovanie podozrivej alebo obvinenej osoby; rozhodnutie o tom, či by sa malo začať vyšetrovanie; overenie držby zbraní alebo iných podobných bezpečnostných otázok; vykonávanie iných vyšetrovacích úkonov alebo iných úkonov spojených so zhromažďovaním dôkazov, než sú úkony konkrétne uvedené v tejto smernici, ako je napríklad prehliadka tela, vyšetrenie, krvná skúška, skúška na prítomnosť alkoholu či podobné skúšky alebo vyhotovenie fotografií či snímanie odtlačkov prstov; predvedenie podozrivej alebo obvinenej osoby pred príslušný orgán v súlade s vnútroštátnym právom.

(16)

Touto smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá. Členské štáty by mali mať možnosť poskytnúť právnu pomoc v situáciách, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, napríklad pri vykonávaní iných vyšetrovacích úkonov alebo iných úkonov spojených so zhromažďovaním dôkazov, než sú úkony konkrétne uvedené v tejto smernici.

(17)

V súlade s článkom 6 ods. 3 písm. c) EDĽP majú mať podozrivé a obvinené osoby bez dostatočných prostriedkov na zaplatenie právnej pomoci právo na právnu pomoc, ak to vyžadujú záujmy spravodlivosti. Toto minimálne pravidlo umožňuje členským štátom preskúmať majetkové pomery a/alebo skutkové okolnosti. Uvedené preskúmania by nemali predstavovať obmedzenie práv a procesných záruk zaručených podľa charty a EDĽP, v znení výkladu Súdneho dvora a ESĽP, ani odchýlku od týchto práv.

(18)

Členské štáty by mali v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci stanoviť praktické opatrenia. V takýchto opatreniach by mohlo byť stanovené, že právna pomoc sa poskytuje na žiadosť podozrivej, obvinenej alebo vyžiadanej osoby. Vzhľadom na osobitné potreby zraniteľných osôb by však takáto žiadosť nemala byť nevyhnutnou podmienkou poskytnutia právnej pomoci.

(19)

Príslušné orgány by mali poskytnúť právnu pomoc bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred výsluchom príslušnej osoby políciou, iným orgánom presadzovania práva alebo justičným orgánom, alebo pred vykonaním konkrétnych vyšetrovacích úkonov a úkonov spojených so zhromažďovaním dôkazov uvedených v tejto smernici. Ak to príslušné orgány nie sú schopné urobiť, mali by pred vykonaním takéhoto výsluchu alebo takýchto vyšetrovacích úkonov a úkonov spojených so zhromažďovaním dôkazov poskytnúť aspoň núdzovú alebo predbežnú právnu pomoc.

(20)

Vzhľadom na špecifickú povahu konania o európskom zatykači by sa pri výklade ustanovení tejto smernice týkajúcich sa výlučne vyžiadaných osôb mala táto špecifická povaha vziať do úvahy a v žiadnom prípade by nemal byť dotknutý výklad iných ustanovení tejto smernice.

(21)

Vyžiadané osoby by mali mať právo na právnu pomoc vo vykonávajúcom členskom štáte. Navyše, vyžiadané osoby, ktoré sú predmetom konania o európskom zatykači na účely trestného stíhania a ktoré si uplatnia svoje právo zvoliť si obhajcu vo vydávajúcom členskom štáte v súlade so smernicou 2013/48/EÚ, by mali mať právo na právnu pomoc v uvedenom členskom štáte na účely takéhoto konania vo vykonávajúcom členskom štáte, pokiaľ je právna pomoc nevyhnutná na zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti, ako je stanovené v článku 47 charty. Týka sa to prípadov, keď obhajca vo vykonávajúcom členskom štáte nemôže plniť efektívne a účinne úlohy týkajúce sa výkonu európskeho zatykača bez pomoci obhajcu vo vydávajúcom členskom štáte. Každé rozhodnutie o poskytnutí právnej pomoci vo vydávajúcom členskom štáte by mal prijímať orgán, ktorý je príslušný na prijímanie takýchto rozhodnutí v uvedenom členskom štáte, na základe kritérií stanovených uvedeným členským štátom pri vykonávaní tejto smernice.

(22)

S cieľom zaistiť, aby mali vyžiadané osoby účinný prístup k obhajcovi, by členské štáty mali zabezpečiť, aby mali vyžiadané osoby právo na právnu pomoc až do ich odovzdania, alebo až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich neodovzdaní.

(23)

Pri vykonávaní tejto smernice by členské štáty mali zabezpečiť dodržiavanie základného práva na právnu pomoc, ako sa stanovuje v charte a EDĽP. Pritom by mali dodržiavať Zásady a usmernenia Organizácie Spojených národov týkajúce sa prístupu k právnej pomoci v trestnoprávnych systémoch.

(24)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva týkajúce sa povinnej obhajoby, príslušný orgán by mal bez zbytočného odkladu rozhodnúť o tom, či sa poskytne alebo neposkytne právna pomoc. Príslušný orgán by mal byť nezávislým orgánom príslušným na prijímanie rozhodnutí o poskytnutí právnej pomoci alebo súdom vrátane samosudcu. V naliehavých situáciách by však malo byť možné aj dočasné zapojenie polície a prokuratúry, pokiaľ je to potrebné na včasné poskytnutie právnej pomoci.

(25)

Ak bola podozrivej, obvinenej alebo vyžiadanej osobe poskytnutá právna pomoc, jedným zo spôsobov zabezpečenia jej účinnosti a kvality je umožniť kontinuitu jej právneho zastupovania. V tejto súvislosti by mali členské štáty umožniť kontinuitu právneho zastupovania počas celého trestného konania, v relevantných prípadoch aj vrátane konania o európskom zatykači.

(26)

Pracovníkom zapojeným do rozhodovania o právnej pomoci v trestnom konaní a konaní o európskom zatykači by mala byť poskytnutá vhodná odborná príprava. Bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť súdov a rozdielna organizácia súdnictva v jednotlivých členských štátoch, by mali členské štáty požadovať, aby subjekty zodpovedné za odbornú prípravu sudcov poskytovali takúto odbornú prípravu súdom a sudcom, ktorí rozhodujú o poskytnutí právnej pomoci.

(27)

Zásada účinnosti práva Únie vyžaduje od členských štátov, aby zaviedli primerané a účinné opravné prostriedky pre prípad porušenia práva priznaného jednotlivcom právom Únie. Účinný opravný prostriedok by mal byť dostupný v prípade, keď je ohrozené právo na právnu pomoc, alebo je poskytnutie právnej pomoci oneskorené alebo úplne alebo čiastočne zamietnuté.

(28)

Na účely monitorovania a hodnotenia účinnosti tejto smernice je potrebné zhromažďovať relevantné údaje z dostupných údajov, pokiaľ ide o uplatňovanie práv stanovených v tejto smernici. Takéto údaje podľa možnosti zahŕňajú počet žiadostí o právnu pomoc v trestnom konaní aj v konaní o európskom zatykači, ak dotknutý členský štát koná ako vydávajúci alebo vykonávajúci členský štát, počet prípadov, v ktorých sa právna pomoc poskytla, a počet prípadov, v ktorých sa právna pomoc zamietla. Pokiaľ to je možné, mali by sa takisto zbierať údaje o nákladoch na poskytnutie právnej pomoci podozrivým alebo obvineným osobám a vyžiadaným osobám.

(29)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na podozrivé, obvinené alebo vyžiadané osoby bez ohľadu na ich právne postavenie, občianstvo alebo štátnu príslušnosť. Členské štáty by mali dodržiavať a zaručovať práva stanovené v tejto smernici, a to bez akejkoľvek diskriminácie z dôvodu rasy, farby pleti, pohlavia, sexuálnej orientácie, jazyka, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národnosti, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetkových pomerov, zdravotného postihnutia alebo narodenia. V tejto smernici sa rešpektujú základné práva a zásady uznané v charte a EDĽP vrátane zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, práva na slobodu a bezpečnosť, rešpektovania súkromného a rodinného života, práva na nedotknuteľnosť osoby, práva dieťaťa, integrácie osôb so zdravotným postihnutím, práva na účinný opravný prostriedok a práva na spravodlivé súdne konanie, prezumpcie neviny a práva na obhajobu. Táto smernica by sa mala vykonávať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(30)

Touto smernicou sa stanovujú minimálne pravidlá. Členské štáty by mali mať možnosť rozšíriť práva stanovené v tejto smernici s cieľom poskytnúť vyššiu úroveň ochrany. Takáto vyššia úroveň ochrany by nemala predstavovať prekážku vzájomného uznávania rozhodnutí justičných orgánov, ktoré majú uvedené minimálne pravidlá uľahčovať. Úroveň ochrany stanovená členskými štátmi by nemala byť nikdy nižšia ako úroveň, ktorú poskytujú normy stanovené v charte alebo EDĽP, ako ich vykladá Súdny dvor a ESĽP.

(31)

Keďže cieľ tejto smernice, a to stanovenie spoločných minimálnych pravidiel týkajúcich sa práva podozrivých, obvinených a vyžiadaných osôb na právnu pomoc, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(32)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa tieto členské štáty nezúčastňujú na prijatí tejto smernice, nie sú ňou viazané ani nepodliehajú jej uplatňovaniu.

(33)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Touto smernicou sa stanovujú spoločné minimálne pravidlá týkajúce sa práva na právnu pomoc pre:

a)

podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní; a

b)

osoby, ktoré sú predmetom konania o európskom zatykači podľa rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV (ďalej len „vyžiadané osoby“).

2.   Táto smernica dopĺňa smernice 2013/48/EÚ a (EÚ) 2016/800. Žiadne ustanovenie tejto smernice sa nesmie vykladať spôsobom, ktorý by obmedzoval práva stanovené v uvedených smerniciach.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré majú právo na prístup k obhajcovi podľa smernice 2013/48/EÚ a ktoré:

a)

sú pozbavené osobnej slobody;

b)

musia byť zastúpené obhajcom v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom; alebo

c)

sú povinné zúčastniť sa alebo ktorým bola povolená účasť na vyšetrovacom úkone alebo úkone spojenom so zhromažďovaním dôkazov, ktoré zahŕňajú minimálne:

i)

identifikácie;

ii)

konfrontácie;

iii)

rekonštrukcie miesta činu.

2.   Táto smernica sa vzťahuje aj na vyžiadané osoby po zadržaní vo vykonávajúcom členskom štáte, ktoré majú právo na prístup k obhajcovi podľa smernice 2013/48/EÚ.

3.   Táto smernica sa za rovnakých podmienok, ako sú podmienky stanovené v odseku 1, vzťahuje aj na osoby, ktoré pôvodne neboli podozrivými alebo obvinenými osobami, ale ktoré sa stali podozrivými alebo obvinenými osobami počas výsluchu políciou alebo iným orgánom presadzovania práva.

4.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo na spravodlivé súdne konanie v prípade menej závažných trestných činov:

a)

ak právo členského štátu umožňuje uloženie sankcie zo strany iného orgánu než súdu s právomocou v trestných veciach a ak možno proti uloženiu takejto sankcie podať na takomto súde opravný prostriedok alebo uloženie takejto sankcie možno postúpiť takémuto súdu; alebo

b)

ak ako sankciu nemožno uložiť pozbavenie osobnej slobody,

táto smernica sa vzťahuje iba na konania na súde s právomocou v trestných veciach.

V každom prípade sa táto smernica uplatňuje po prijatí rozhodnutia o vzatí do väzby a počas väzby, v každom štádiu konania až do jeho skončenia.

Článok 3

Vymedzenie pojmu

Na účely tejto smernice „právna pomoc“ znamená financovanie pomoci obhajcu členským štátom, ktoré umožňuje výkon práva na prístup k obhajcovi.

Článok 4

Právna pomoc v trestnom konaní

1.   Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré nemajú dostatok prostriedkov na zaplatenie pomoci obhajcu, mali právo na právnu pomoc, ak to vyžadujú záujmy spravodlivosti.

2.   Členské štáty môžu preskúmať majetkové pomery a/alebo skutkové okolnosti, aby tak rozhodli o potrebe poskytnúť právnu pomoc v súlade s odsekom 1.

3.   Pri preskúmaní majetkových pomerov členský štát zohľadňuje všetky relevantné a objektívne faktory, ako je príjem, kapitál a rodinná situácia príslušnej osoby, náklady na pomoc obhajcu a životná úroveň v uvedenom členskom štáte, s cieľom stanoviť, či podozrivá alebo obvinená osoba nemá dostatok prostriedkov na zaplatenie pomoci obhajcu v súlade s kritériami uplatniteľnými v uvedenom členskom štáte.

4.   Pri preskúmaní skutkových okolností členský štát zohľadňuje závažnosť trestného činu, zložitosť prípadu a prísnosť možnej sankcie, aby tak rozhodli, či záujmy spravodlivosti vyžadujú poskytnutie právnej pomoci. V každom prípade sú predpoklady na preskúmanie skutkových okolností splnené v týchto situáciách:

a)

ak je podozrivá alebo obvinená osoba predvedená pred príslušný súd alebo sudcu, ktorý má rozhodnúť o jej väzbe v ktorejkoľvek fáze konania v rozsahu pôsobnosti tejto smernice; a

b)

počas väzby.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby právna pomoc bola poskytnutá bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred výsluchom políciou, iným orgánom presadzovania práva alebo justičným orgánom, alebo pred vykonaním vyšetrovacích úkonov alebo úkonov spojených so zhromažďovaním dôkazov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c).

6.   Právna pomoc sa poskytuje iba na účely trestného konania, v ktorom je dotknutá osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu.

Článok 5

Právna pomoc v konaní o európskom zatykači

1.   Vykonávajúci členský štát zabezpečí, aby mali vyžiadané osoby právo na prístup k právnej pomoci po zadržaní na základe európskeho zatykača až do odovzdania alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich neodovzdaní.

2.   Vydávajúci členský štát zabezpečí, aby mali vyžiadané osoby, ktoré sú predmetom konania o európskom zatykači na účely trestného stíhania a ktoré využijú svoje právo zvoliť si obhajcu vo vydávajúcom členskom štáte v súlade s článkom 10 ods. 4 a 5 smernice 2013/48/EÚ, právo na právnu pomoc vo vydávajúcom členskom štáte na účel takéhoto konania vo vykonávajúcom členskom štáte, pokiaľ je právna pomoc nevyhnutná na zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti.

3.   Právo na právnu pomoc uvedené v odsekoch 1 a 2 je možné podmieniť preskúmaním majetkových pomerov v súlade s článkom 4 ods. 3, ktorý sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 6

Rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci

1.   Rozhodnutia o tom, či sa poskytne alebo neposkytne právna pomoc a o ustanovení obhajcov prijme príslušný orgán bezodkladne. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný orgán prijímal svoje rozhodnutia svedomito a aby bolo dodržané právo na obhajobu.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby boli podozrivé, obvinené a vyžiadané osoby písomne informované o tom, či ich žiadosť o právnu pomoc bola zamietnutá úplne alebo čiastočne.

Článok 7

Kvalita služieb právnej pomoci a odbornej prípravy

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, a to aj v súvislosti s financovaním, s cieľom zabezpečiť:

a)

existenciu účinného a dostatočne kvalitného systému právnej pomoci; a

b)

právne služby v kvalite postačujúcej na zabezpečenie spravodlivého konania, s náležitým ohľadom na nezávislosť právnického povolania.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby pracovníkom zapojeným do rozhodovania o právnej pomoci v trestnom konaní a konaní o európskom zatykači bola poskytnutá vhodná odborná príprava.

3.   S náležitým ohľadom na nezávislosť právnického povolania a na úlohu osôb zodpovedných za odbornú prípravu obhajcov, členské štáty prijmú vhodné opatrenia na podporu poskytovania vhodnej odbornej prípravy obhajcov, ktorí poskytujú služby právnej pomoci.

4.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby podozrivé, obvinené a vyžiadané osoby mali právo na výmenu obhajcu poskytujúceho služby právnej pomoci, ktorý bol ustanovený v ich prípade, ak o to požiadajú a ak je to odôvodnené konkrétnymi okolnosťami.

Článok 8

Opravné prostriedky

Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé, obvinené a vyžiadané osoby mali podľa vnútroštátneho práva účinné opravné prostriedky v prípadoch porušenia ich práv vyplývajúcich z tejto smernice.

Článok 9

Zraniteľné osoby

Členské štáty zabezpečia, aby sa pri vykonávaní tejto smernice zohľadnili osobitné potreby podozrivých, obvinených a vyžiadaných osôb v zraniteľnej situácii.

Článok 10

Poskytovanie údajov a predkladanie správ

1.   Do 25. mája 2021 a potom každé tri roky zašlú členské štáty Komisii dostupné údaje o tom, ako sa vykonávajú práva stanovené v tejto smernici.

2.   Do 25. mája 2022 a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice. Vo svojej správe Komisia posúdi vykonávanie tejto smernice, pokiaľ ide o právo na právnu pomoc v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači.

Článok 11

Zákaz zníženia úrovne ochrany

Žiadne ustanovenie tejto smernice sa nesmie vykladať ako obmedzovanie alebo odchýlka od akýchkoľvek práv a procesných záruk, ktoré sú zaručené podľa charty, EDĽP alebo iných relevantných ustanovení medzinárodného práva alebo práva ktoréhokoľvek z členských štátov, ktorý poskytuje vyššiu úroveň ochrany.

Článok 12

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 25. mája 2019. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 26. októbra 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

I. LESAY


(1)  Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 63.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. októbra 2016.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6.11.2013, s. 1).

(4)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ C 295, 4.12.2009, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, 1.6.2012, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2016, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 1).


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

4.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/9


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1920

z 19. októbra 2016,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Hånnlamb (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Švédska o zápis názvu „Hånnlamb“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Hånnlamb“ by sa mal zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Hånnlamb“ (CHOP) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.1. Čerstvé mäso (a droby) uvedenej v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. októbra 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 239, 1.7.2016, s. 22.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1921

z 20. októbra 2016,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Štajersko prekmursko bučno olje (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Slovinska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Štajersko prekmursko bučno olje“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 901/2012 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ (CHZO) sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 901/2012 z 2. októbra 2012, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Štajersko prekmursko bučno olje (CHZO)] (Ú. v. EÚ L 268, 3.10.2012, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ C 225, 22.6.2016, s. 11.


4.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1922

z 20. októbra 2016,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Poularde du Périgord (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Francúzska o zápis názvu „Poularde du Périgord“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Poularde du Périgord“ by sa mal zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Poularde du Périgord“ (CHZO) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.1. Čerstvé mäso (a droby) uvedenej v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 228, 24.6.2016, s. 3.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


4.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1923

z 24. októbra 2016,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Karp zatorski (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 53 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia preskúmala žiadosť Poľska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Karp zatorski“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 485/2011 (2).

(2)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 50 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(3)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zmena špecifikácie by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu „Karp zatorski“ (CHOP) sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 485/2011 z 18. mája 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Karp zatorski (CHOP)] (Ú. v. EÚ L 133, 20.5.2011, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ C 225, 22.6.2016, s. 6.


4.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1924

z 3. novembra 2016,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. novembra 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

104,9

ZZ

104,9

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

148,9

ZZ

120,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

132,9

TR

74,7

ZZ

103,8

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

87,7

ZA

65,7

ZZ

75,3

0806 10 10

BR

307,6

PE

304,9

TR

151,1

ZZ

254,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

145,3

ZA

126,7

ZZ

181,7

0808 30 90

TR

176,8

ZZ

176,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA

4.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/16


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1925

z 31. októbra 2016

o zrušení vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/17, ktorým sa podľa smernice Rady 2002/53/ES povoľuje Spojenému kráľovstvu zakázať na svojom území obchodovanie s jednou z odrôd konope uvedených v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov

[oznámené pod číslom C(2016) 6860]

(Iba anglické znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (1), a najmä na jej článok 18,

keďže:

(1)

V článku 32 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (2) sa stanovuje, že v snahe zabrániť poskytnutiu podpory na nelegálne plodiny možno na plochy využívané na pestovanie konope poskytnúť podporu len v prípade, že obsah tetrahydrokanabinolu (ďalej len „THC“) používaných odrôd nepresahuje 0,2 %.

(2)

V článku 45 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 (3) sa stanovuje, že ak priemer všetkých vzoriek danej odrody konope prekročí obsah THC stanovený v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v druhom roku, príslušný členský štát požiada o povolenie zakázať obchodovanie s touto odrodou v súlade s článkom 18 smernice 2002/53/ES.

(3)

Komisia dostala 28. apríla 2015 žiadosť Spojeného kráľovstva o povolenie zakázať obchodovanie s odrodou konope Finola, pretože obsah THC v nej prekročil druhý rok za sebou povolenú hranicu 0,2 %.

(4)

V nadväznosti na uvedenú žiadosť Komisia prijala vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/17 (4) a povolila Spojenému kráľovstvu zakázať na svojom území obchodovanie s uvedenou odrodou konope.

(5)

Dňa 15. marca 2016 Spojené kráľovstvo oficiálne informovalo Komisiu o tom, že ďalším testovaním vzoriek odrody konope Finola sa zistilo, že obsah THC v roku 2014 neprekročil prahovú hodnotu 0,2 % stanovenú v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

(6)

V tejto súvislosti Spojené kráľovstvo požiadalo o zrušenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/17.

(7)

Uvedené vykonávacie rozhodnutie by sa preto malo zrušiť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zrušenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/17

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/17 sa zrušuje.

Článok 2

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 31. októbra 2016

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/17 zo 7. januára 2016, ktorým sa podľa smernice Rady 2002/53/ES povoľuje Spojenému kráľovstvu zakázať na svojom území obchodovanie s jednou z odrôd konope uvedených v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 5, 8.1.2016, s. 7).


4.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/18


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1926

z 3. novembra 2016

o schválení fotovoltickej strechy na nabíjanie akumulátora ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 4,

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 725/2011 z 25. júla 2011, ktorým sa ustanovuje proces schvaľovania a certifikácie inovačných technológií na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (2), a najmä na jeho článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Výrobca a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH (ďalej len „žiadateľ“) predložil 4. februára 2016 žiadosť na schválenie fotovoltickej strechy na nabíjanie akumulátora ako ekologickej inovácie, ktorá bola posúdená v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 443/2009, ustanoveniami vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011 a technickými usmerneniami k vypracovaniu žiadostí o schválenie inovačných technológií podľa nariadenia (ES) č. 443/2009 (3)

(2)

Z informácií uvedených v žiadosti preukázateľne vyplýva, že boli splnené podmienky a kritériá uvedené v článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009 a v článkoch 2 a 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011. Fotovoltická strecha na nabíjanie akumulátora navrhovaná žiadateľom by sa teda mala schváliť ako inovačná technológia.

(3)

Vykonávacím rozhodnutím 2014/806/EÚ (4) a vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2015/279 (5) Komisia schválila dve žiadosti týkajúce sa fotovoltických striech na nabíjanie akumulárora. Na základe skúseností získaných z posudzovania týchto žiadostí, ako aj terajšej žiadosti sa uspokojivo a presvedčivo preukázalo, že fotovoltická strecha na nabíjanie akumulátora spĺňa kritériá oprávnenosti uvedené v článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009 a vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 725/2011 a v porovnaní so štandardným vozidlom predstavuje zníženie emisií CO2 o minimálne 1 g CO2/km. Je teda vhodné vo všeobecnosti uznať – a v súlade s článkom 12 ods. 4 nariadenia (ES) č. 443/2009 potvrdiť – schopnosť tejto inovačnej technológie znížiť emisie CO2 a poskytnúť skúšobnú metódu pre certifikáciu úspor CO2.

(4)

Preto je vhodné poskytnúť výrobcom možnosť certifikovať úspory CO2 z fotovoltických striech na nabíjanie akumulátora, ktoré spĺňajú dané podmienky. Aby sa zaistilo, že na certifikáciu sa navrhnú len tie fotovolticke strechy, ktoré spĺňajú dané podmienky, výrobca by mal poskytnúť osvedčenie o overení, v ktorom nezávislý a certifikovaný orgán potvrdí súlad komponentu s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí spolu so žiadosťou o certifikáciu, ktorá bola predložená orgánu pre typové schvaľovanie.

(5)

Ak orgán pre typové schvaľovanie zistí, že fotovoltická strecha na nabíjanie akumulátora nespĺňa podmienky na certifikáciu, žiadosť o certifikáciu úspor by sa mala zamietnuť.

(6)

Je vhodné schváliť skúšobnú metódu na stanovenie úspor CO2 z fotovoltických striech na nabíjanie akumulátora.

(7)

Na účely určenia úspor emisií CO2 z fotovoltickej strechy na nabíjanie akumulátora je potrebné definovať štandardné vozidlo, s ktorým by sa mala porovnať účinnosť vozidla vybaveného inovačnou technológiou, ako sa uvádza v článkoch 5 a 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011. Komisia sa domnieva, že štandardným vozidlom by mal byť variant vozidla, ktorý je zhodný s vozidlom s ekologickou inováciou vo všetkých aspektoch s výnimkou fotovoltickej strechy a v relevantných prípadoch bez doplnkového akumulátora a iných zariadení, ktoré slúžia špecificky na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu a jej uchovávanie.

(8)

V súlade s článkom 2 ods. 2 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011 sa má preukázať, že fotovoltická strecha na nabíjanie akumulátora je zásadná pre efektívnu prevádzku vozidla. To znamená, že energia vyrobená fotovoltickou strechou by sa napríklad nemala používať výhradne na zvýšenie pohodlia.

(9)

Na uľahčenie rozsiahlejšieho zavádzania fotovoltických striech na nabíjanie akumulátora do nových vozidiel by výrobca mal mať možnosť predložiť jednu žiadosť o certifikáciu, v ktorej požiada o certifikáciu úspor CO2 z viacerých systémov fotovoltických striech na nabíjanie akumulátora. Je však potrebné zabezpečiť, aby sa v prípade využitia tejto možnosti použil mechanizmus, ktorý podporuje zavádzanie len tých najúčinnejších systémov fotovoltickych striech.

(10)

Na účely určenia všeobecného kódu ekologickej inovácie, ktorý sa má používať v relevantnej dokumentácii typového schválenia podľa príloh I, VIII a IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (6), by sa mal špecifikovať individuálny kód, ktorý sa má používať pre uvedenú inovačnú technológiu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schválenie

Fotovoltická strecha na nabíjanie akumulátora, opísaná v žiadosti výrobcu a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH, sa schvaľuje ako inovačná technológia v zmysle článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009.

Článok 2

Žiadosť o certifikáciu úspor CO2

1.   Výrobca môže požiadať o certifikáciu úspor CO2 zo systému fotovoltickej strechy na nabíjanie akumulátora určeného na použitie vo vozidlách kategórie M1 s konvenčným spaľovacím motorom, ktorý pozostáva zo všetkých týchto komponentov:

a)

fotovoltická strecha;

b)

zariadenie potrebné na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu a jej uchovávanie;

c)

vyhradená úložná kapacita.

2.   Celková hmotnosť týchto komponentov musí byť overená a potvrdená osvedčením od nezávislého a certifikovaného orgánu.

Článok 3

Certifikácia úspor CO2

1.   Zníženie emisií CO2 z používania systémov fotovoltickej strechy na nabíjanie akumulátora podľa článku 2 ods. 1 sa určuje metódou uvedenou v prílohe.

2.   Ak výrobca žiada pre jednu verziu vozidla o certifikáciu úspor CO2 z viac ako jedného systému fotovoltickej strechy na nabíjanie akumulátora, orgán pre typové schvaľovanie určí, ktorá z testovaných striech prináša najmenšie úspory CO2 a zaznamená najnižšiu hodnotu v príslušnej dokumentácii typového schválenia. Táto hodnota sa uvedie v osvedčení o zhode v súlade s článkom 11 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011.

Článok 4

Kód ekologickej inovácie

Kód ekologickej inovácie č. 21 sa uvedie v dokumentácii typového schvaľovania, v ktorej sa v súlade s článkom 11 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011 odkazuje na toto rozhodnutie.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. novembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2011, s. 19.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/806/EÚ z 18. novembra 2014 o schválení solárnej strechy na nabíjanie akumulátora Webasto ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO 2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 332, 19.11.2014, s. 34).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/279 z 19. februára 2015 o schválení solárnej strechy na nabíjanie akumulátora Asola ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO 2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2015, s. 26).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).


PRÍLOHA

METÓDA STANOVOVANIA ÚSPOR CO2 Z FOTOVOLTICKÝCH STRIECH NA NABÍJANIE AKUMULÁTORA

1.   ÚVOD

Na stanovenie zníženia emisií CO2, ktoré možno pripísať používaniu fotovoltickej strechy na nabíjanie akumulátora vo vozidlách kategórie M1, je potrebné špecifikovať:

1.

skúšobné podmienky;

2.

skúšobné zariadenie;

3.

stanovenie špičkového výstupného výkonu;

4.

výpočet úspor CO2;

5.

výpočet štatistickej chybovosti úspor CO2.

2.   SYMBOLY, PARAMETRE A JEDNOTKY

Symboly využívajúce latinku

Formula

Úspory emisií CO2 [g CO2/km]

CO2

Oxid uhličitý

CF

Konverzný faktor (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] podľa definície v tabuľke 3

M

Priemerný počet najazdených kilometrov za rok [km/rok] podľa definície v tabuľke 4

Formula

Nameraný priemerný špičkový výstupný výkon solárnej fotovoltickej strechy [W]

n

Počet meraní priemerného špičkového výstupného výkonu solárnej fotovoltickej strechy (minimálne 5)

SCC

Solárny korekčný koeficient [-] podľa definície v tabuľke 1

Formula

Štatistická chybovosť celkových úspor CO2 [g CO2/km]

SIR

Ročné priemerné slnečné žiarenie v Európe [W/m2]: 120 W/m2

SIR_STC

Celkové slnečné žiarenie za štandardných skúšobných podmienok [W/m2]: 1 000 W/m2

Formula

Štandardná odchýlka aritmetického priemeru špičkového výstupného výkonu solárnej fotovoltickej strechy [W]

UFIR

Činiteľ využitia (efekt zatienenia): 0,51

VPe

Spotreba skutočnej energie [l/kWh] podľa definície v tabuľke 2

Image

Citlivosť vypočítaných úspor CO2 vo vzťahu k priemernému špičkovému výstupnému výkonu solárnej fotovoltickej strechy

Symboly využívajúce znaky gréckeho písma

ΔCO2m

Korekčný koeficient CO2 v dôsledku prídavnej hmotnosti solárneho systému [g CO2/km] podľa definície v tabuľke 5

Δm

Prídavná hmotnosť spôsobená inštaláciou solárneho systému [kg]

ηA

Účinnosť alternátora [%]: 67 %

ηSS

Účinnosť solárneho systému [%]:76 %

Φ

Pozdĺžny sklon solárneho panela [°]

Dolné indexy

Index (i) sa vzťahuje na meranie špičkového výstupného výkonu fotovoltickej strechy

3.   MERANIA A STANOVENIE ÚSPOR ENERGIE

Priemerný špičkový výstupný výkon Formula fotovoltickej strechy sa stanoví experimentálne pre každý variant vozidla. Úvodná stabilizácia skúšaného zariadenia sa musí vykonať v súlade s metódou uvedenou v medzinárodnej norme IEC 61215:-2 [2016] (1). Merania špičkového výstupného výkonu sa musí vykonať za štandardných skúšobných podmienok definovaných v medzinárodnej norme IEC/TS 61836: 2007 (2).

Musí sa použiť demontovaná celá fotovoltická strecha. Štyri rohové body panelu sa musia dotýkať roviny merania.

Merania špičkového výstupného výkonu sa musia vykonať aspoň päťkrát a musí sa vypočítať aritmetický priemer (Formula).

4.   VÝPOČET ÚSPOR CO2

Úspory emisií CO2 z fotovoltickej strechy sa vypočítajú pomocou vzorca 1 (3).

Vzorec 1

Formula

kde:

Formula

:

Úspory CO2 [g CO2/km]

SIR

:

Ročné priemerné slnečné žiarenie v Európe [W/m2]: 120 W/m2

UFIR

:

Činiteľ využitia (efekt zatienenia) [-]: 0,51

ηSS

:

Účinnosť fotovoltického systému [%]: 76 %

Formula

:

Nameraný priemerný špičkový výstupný výkon fotovoltickej strechy [W]

SIR_STC

:

Celkové slnečné žiarenie za štandardných skúšobných podmienok (STC) [W/m2]: 1 000 W/m2

SCC

:

Solárny korekčný koeficient [-] podľa definície v tabuľke 1 Celkovú dostupnú úložnú kapacitu systému akumulátora alebo hodnotu SCC poskytne výrobca vozidla.

Tabuľka 1

Solárny korekčný koeficient

Celková dostupná kapacita systému akumulátora (12 V) alebo priemerný špičkový výstupný výkon fotovoltickej strechy [Ah/W] (4)

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

> 0,666

Solárny korekčný koeficient (SCC)

0,481

0,656

0,784

0,873

0,934

0,977

1

VPe

:

Spotreba skutočnej energie [l/kWh] podľa definície v tabuľke 2

Tabuľka 2

Spotreba skutočnej energie

Druh motora

Spotreba skutočnej energie (VPe)

[l/kwh]

Benzín

0,264

Benzínový s turbodúchadlom

0,280

Nafta

0,220

ηA

:

Účinnosť alternátora [%]: 67 %

CF

:

Konverzný faktor (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] podľa definície v tabuľke 3

Tabuľka 3

Koeficient prepočtu paliva

Druh paliva

Konverzný faktor (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)

[gCO2/l]

Benzín

2 330

Nafta

2 640

M

:

Priemerný počet najazdených kilometrov za rok [km/rok] podľa definície v tabuľke 4

Tabuľka 4

Priemerný počet najazdených kilometrov za rok v prípade vozidiel kategórie M1

Druh paliva

Priemerný počet najazdených kilometrov za rok (M) [km/rok]

Benzín

12 700

Nafta

17 000

Φ

:

Pozdĺžny sklon solárneho panela [°]. Túto hodnotu poskytne výrobca vozidla

ΔCO2m

:

Korekčný koeficient CO2 v dôsledku prídavnej hmotnosti solárnej strechy a v relevantných prípadoch prídavného akumulátora a iných zariadení, ktoré slúžia špecificky na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu a jej uchovávanie [g CO2/km] podľa definície v tabuľke 5.

Tabuľka 5

Korekčný koeficient CO2 v dôsledku prídavnej hmotnosti

Druh paliva

Korekčný koeficient CO2 v dôsledku prídavnej hmotnosti (ΔCO2m)

[g CO2/km]

Benzín

0,0277 · Δm

Nafta

0,0383 · Δm

V tabuľke 5 je Δm prídavná hmotnosť v dôsledku inštalácie fotovoltického systému, ktorý pozostáva z fotovoltickej strechy a v relevantných prípadoch doplnkového akumulátora a iných zariadení, ktoré slúžia špecificky na premenu slnečnej energie na elektrickú energiu a jej uchovávanie

Δm je konkrétne kladný rozdiel medzi hmotnosťou fotovoltického systému a hmotnosťou štandardnej strechy z ocele. Hmotnosť štandardnej strechy z ocele je 12 kg. Ak je hmotnosť solárneho systému menej ako 12 kg, nie je nutné vykonať korekciu v dôsledku zmeny hmotnosti.

5.   VÝPOČET ŠTATISTICKEJ CHYBY

Štandardná odchýlka aritmetického priemeru špičkového výstupného výkonu sa vypočíta pomocou vzorca 2.

Vzorec 2

Formula

kde:

Formula

:

Štandardná odchýlka aritmetického priemeru špičkového výstupného výkonu [W],

Formula

:

Nameraná hodnota špičkového výstupného výkonu [W]

Formula

:

Aritmetický priemer špičkového výstupného výkonu [W]

n

:

Počet meraní špičkového výstupného výkonu (minimálne 5).

Štandardná odchýlka aritmetického priemeru špičkového výstupného výkonu fotovoltickej strechy vedie k štatistickej chybe v úsporách CO2 Formula. Uvedená hodnota sa vypočíta pomocou vzorca 3.

Vzorec 3

Image

6.   ŠTATISTICKÝ VÝZNAM

Pre každý typ, variant a verziu vozidla vybaveného fotovoltickou strechou na nabíjanie akumulátora sa musí preukázať, že dochádza k štaticticky významnému prekročeniu minimálnej prahovej hodnoty 1 gCO2/km v zmysle článku 9 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011. Je teda potrebné použiť vzorec 4.

Vzorec 4

Formula

kde:

MT

:

Minimálna prahová hodnota [gCO2/km] je 1 gCO2/km

Formula

:

Štatistická chybovosť celkových úspor CO2 [g CO2/km]

V prípade, že úspory emisií CO2 vypočítané na pomocou vzorca 4 sú nižšie ako prahová hodnota uvedená v článku 9 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011, uplatňuje sa článok 11 ods. 2 druhý pododsek uvedeného nariadenia.


(1)  Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Norma IEC 61215-2:2016 pre „pozemné fotovoltické (FV) moduly – posúdenie návrhu a typové schválenie“

(2)  Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Norma IEC 61836 – 2007 pre „systémy solárnej fotovoltickej energie – podmienky, definície a symboly“

(3)  Technické usmernenia k vypracovaniu žiadostí o schválenie inovačných technológií podľa nariadenia (ES) č. 443/2009 a nariadenia (EÚ) č. 510/2011.https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf

(4)  Celková úložná kapacita akumulátora zahŕňa priemernú využiteľnú úložnú kapacitu štartovacieho akumulátora 10 Ah (12 V). Všetky hodnoty sa vzťahujú na priemerné ročné slnečné žiarenie 120 W/m2, podiel zatienenia 0,49 a priemerný čas jazdy vozidla 1 hodina denne pri potrebe elektrickej energie 750 W.