ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 267

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
30. septembra 2016


Obsah

 

Korigendá

Strana

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) ( Ú. v. EÚ L 341, 24.12.2015 )

1

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie ( Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013 )

2

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


Korigendá

30.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/1


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

( Úradný vestník Európskej únie L 341 z 24. decembra 2015 )

Na stranách 88 a 89 v článku 4 druhom odseku:

namiesto:

„Nasledujúce body článku 1 tohto nariadenia sa uplatňujú od 1. októbra 2017: body 8, 18, … bod 132, …“

má byť:

„Nasledujúce body článku 1 tohto nariadenia sa uplatňujú od 1. októbra 2017: body 8, 18 s výnimkou článku 17 ods. 5b nariadenia (ES) č. 207/2009, … bod 132 s výnimkou článku 154a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009, …“.

Na strane 89 v článku 4 treťom odseku prvej vete:

namiesto:

„… 12 mesiacov po dátume stanovenom v druhom odseku tohto článku …“

má byť:

„… 12 mesiacov po dátume stanovenom v prvom odseku tohto článku …“.


30.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/2


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

( Úradný vestník Európskej únie L 269 z 10. októbra 2013 )

1.

Na strane 44 v článku 106:

namiesto:

„… s cieľom určiť prípady uvedené v článku 102 ods. 1 písm. d), …“

má byť:

„… s cieľom určiť prípady uvedené v článku 102 ods. 1 druhom pododseku písm. d), …“.

2.

Na strane 48 v článku 116 ods. 7 druhom pododseku:

namiesto:

„V takýchto prípadoch sa akýkoľvek úrok zaplatený podľa druhého pododseku odseku 5 vracia.“

má byť:

„V takýchto prípadoch sa akýkoľvek úrok zaplatený podľa druhého pododseku odseku 6 vracia.“

3.

Na strane 48 v článku 117 ods. 1:

namiesto:

„… ak sa colný dlh dlžníkovi oznámil v rozpore s článkom 102 ods. 1 písm. c) alebo d).“

má byť:

„… ak sa colný dlh dlžníkovi oznámil v rozpore s článkom 102 ods. 1 druhým pododsekom písm. c) alebo d).“

4.

Na strane 52 v článku 131 písm. a):

namiesto:

„a)

prípady, keď sa v súlade s článkom 127 ods. 2 písm. c) upúšťa od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe;“

má byť:

„a)

prípady, keď sa v súlade s článkom 127 ods. 2 písm. b) upúšťa od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe;“.

5.

Na strane 55 v článku 145 ods. 3:

namiesto:

„3.   Vyhlásenie na dočasné uskladnenie podáva jedna z osôb uvedených v článku 139 ods. 1 alebo 2 najneskôr …“

má byť:

„3.   Vyhlásenie na dočasné uskladnenie podáva jedna z osôb uvedených v článku 139 ods. 1 alebo 3 najneskôr …“.

6.

Na strane 59 v článoku 158 ods. 2:

namiesto:

„V osobitných prípadoch iných, ako sa uvádzajú v článku 6 ods. 2, sa colné vyhlásenie …“

má byť:

„V osobitných prípadoch iných, ako sa uvádzajú v článku 6 ods. 3, sa colné vyhlásenie …“.

7.

Na strane 72 v článku 217 prvom odseku:

namiesto:

„Komisia vymedzí prostredníctvom vykonávacích aktov procesné pravidlá vzťahujúce sa na ukončenie osobitného colného režimu podľa článku 216.“

má byť:

„Komisia vymedzí prostredníctvom vykonávacích aktov procesné pravidlá vzťahujúce sa na ukončenie osobitného colného režimu podľa článku 215.“

8.

Na strane 80 v článku 257 ods. 1 prvom pododseku:

namiesto:

„1.   Colné orgány v súlade s článkom 216 určia lehotu, v ktorej sa má ukončiť colný režim aktívny zušľachťovací styk.“

má byť:

„1.   Colné orgány v súlade s článkom 215 určia lehotu, v ktorej sa má ukončiť colný režim aktívny zušľachťovací styk.“

9.

Na strane 83 v článku 265 písm. b):

namiesto:

„b)

osobitné prípady, keď sa v súlade s článkom 263 ods. 2 písm. c) upúšťa od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom.“

má byť:

„b)

osobitné prípady, keď sa v súlade s článkom 263 ods. 2 písm. b) upúšťa od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom.“

10.

Na strane 86 v článku 281 treťom odseku:

namiesto:

„Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme vykonávacie akty uvedené v odseku 1 a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

má byť:

„Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme vykonávacie akty uvedené v prvom odseku tohto článku a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

11.

Na strane 87 v článku 284 ods. 2, 3 a 5:

Odkaz na článok 213 sa nahrádza odkazom na článok 216.